Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Oeffeningen over de grondstukken van het algemeyne Christelijke geloove, en het gebed des Heeren: tot opheldering der waarheid en aandrang ter Godzaligheid, in het Latijn beschreven. Nu, ten dienste onzer landzaten in het Nederduits vertaald. Ook zyn er bygevoegd twee predikatien en gedigten van den zelven auteur. (10) 539 (25) 236 (12) blz. waarbij: Hermannus Wits affscheyde-predikatie, gedaan tot LEEUWARDEN op den 7. Martii 1675. Uyt 1 Kor. XV:58. Als hy de predikdienst en professie der Theologie soud aanvangen in de kerke en Academis tot Franeker. (3) 36 blz. en: Juda ontkroond, ofte treurpredikaatsie over Jeremias Klaagliederen, Cap. 5 vers 16. Gepast op de overdroeve dood van de doorluchtigste Princesse Maria Stuart, koninginne van Engeland, Schotland, Vrankrijk en Ierland, beschermster des Geloofs. Door Herm. Wits, doctor en professor der H. Theologie, en predikant tot Utregt 39-76(8) blz. en: Uytbreyding over het 5e hoofdstuk v. Salomons Hooglied. 8 blz.
Description: DELFT, Beman, 1748. org half lerenband met titelshild . 4o. SGT W206/216/219. vrijzeldzame bundel

Keywords:

Price: EUR 135.00 = appr. US$ 146.72 Seller: Kool Boeken
- Book number: 3687

See more books from our catalog: Theologie 18e eeuw