Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23187680: - Pouvoir exécutif et pouvoir législatif : la responsabilité pré- et post-contractuelle, droit international public et privé : recueil des travaux présentés aux deuxième Journées Juridiques Yougoslavo-Suisses, Belgrade, 19 au 21 mars 1986.
%23233516: - Instructie op den ijk der Nederlandsche vochtmaten, goedgekeurd door den Minister van Binnenlandsche Zaken bij dispositie van den 20sten october 1829 No. 106.
%23284479: [NEDERLAND]. - Witboek betreffende de maatregelen tot zuivering van het geldwezen in Nederland.
%23236103: [BOISSEL, FRANÇOIS]. - Le cathéchisme du genre humain, dénoncè par le ci-devant Évêque de Clermont à la Séance du 5 Nov. 1789, de l'Assemblée Nationale; précédé d'un Discours sur les causes de la division, de l'esclavage et de la destruction des hommes les uns par les autres, et sur les moyens d'en garantir les générations futures; avec deux Adresses très-importantes à la Nation Françoise, l'une en faveur de sa Constitution, l'autre contre les principales institutions de son nouveau régime ou gouvernement qui sont très-mauvaises, et avec quelques Opuscules relatifs au nouvel ordre de choses.
%23206605: [COMMISSIE VOOR HET ADATRECHT] (ED.). - Adatrechtbundels IV: Java en Madoera.
%232263: [IDENBURG, PH.A.] - Gemeenten maken toekomst : bestuurlijke handreikingen bij maatschappelijke vernieuwingen.
%23224795: - Parlement et gouvernement : le partage du pouvoir; actes du Colloque de Florence, 10 et 11 octobre 1979.
%23224949: - Tafels tot het bepalen van percenten zuiveren alcohol in gedistilleerd.
%23254788: [PUBLIC RELATIONS OFFICE, CITY OF AMSTERDAM]. - Amsterdam in the year 2000 : an example of town planning.
%23258461: - What life was like when longships sailed : Vikings AD 800-1100
%23101245: [BOTS, HANS (ED.)]. - La diffusion et la lecture des journaux de langue franc¸aise sous l'ancien régime : actes du colloque international, Nimègue, 3-5 Juin 1987 = Circulation and reception of periodicals in the French language during the 17th and 18th centuries : proceedings of the international congress, Nijmegen, June 3-5.
%2354985: - Verzameling der wetten betrekkelijk de in en uitgaande regten en de accijnsen ten dienste der administratie, mei 1819.
%23237698: - Kama Sutra : [Indian erotic treatise].
%23257334: - Music: Dolce & Gabbana (Music Is Life We Love Music).
%23279581: [CREMERS, EPIMACHUS] - Erreurs ou sophismes? À propos des brochures d'un diplomate belge et de m Garcia de la Vega sur le barrage de l'Escaut oriental,.
%23219242: - Württembergisches Urkundenbuch. Band 5 : 1253-1260.
%23219244: - Württembergisches Urkundenbuch. Band 6 : 1261-1268.
%23233884: - Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden 1825.
%23283866: - ABC of drug addiction : a collection of articles most of which appeared in 'Community Health', september-october, 1969, and november-december, 1969.
%23225724: - Honderd jaren Dekker's hout : gedenkboek uitgegeven tergelegenheid van het 100-jarig bestaan van Dekker's Houthandel : 5 Mei 1955.
%2398230: - GRONDWET 1987 : Met verwijzing per artikel naar overeenkomstioge bepalingen van eerdere grondwetten.
%23283833: [FISHERIES]. - De kuilvisscherij in de Zuiderzee, in betrekking tot de zoetwatervisscherij : rapport naar aanleiding van het ingestelde onderzoek naar de schade, welke door het visschen met de kuilen in de Zuiderzee wordt toegebracht aan de zoetwatervisscherij.
%23283832: [CAROZZI]. - Carozzi Calendro Instructivo 1951 : Fauna de Chile.
%23283801: [BOUBAT, ÉDOUARD]. - Le Paris de Boubat.
%23281450: [AMSTERDAM]. - Rapport der commissie bonoemd door burgemeester en wethouders van Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar de vraag of het wenschelijk en mogelijk is aan het personeel in dienst der gemeentebedrijven en -diensten medezeggenschap te verleenen.
%23281451: [NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR WAARDEVAST GELD]. - De beteekenis van waardevast geld / [2], Stenografisch verslag van het verhandelde in de vergadering van de Nederlandsche Vereeniging voor Waardevast Geld naar aanleiding van de praeadviezen uitgebracht door A.A. van Sandick en G.M. Verrijn Stuart over de vragen: Welke beteekenis heeft het begrip waardevast geld? Is deze waardevastheid wenschelijk en bereikbaar en zoo ja, welke maatregelen moeten hiertoe worden genomen? gehouden te Amsterdam op zaterdag 27 nov. 1937.
%23283667: [HOF VAN HOLLAND, ZEELAND AND FRIESLAND]. - Proces Civiel tusschen Louisa Johanna Junkers, Weduwe van wylen Daniel de Win, [en] haare Minderjarige Dochter Maria Elisabeth de Win (...) contra Jacob Pesters, Raad en Rekenmeester der Domeynen van Syne Hoogheid den Heere Prince van Orange Nassau, en Jan Pesters, desselfs minderjarige Soon. (...) Midsgaders de Sententie Crimineel tegen Jacob Pesters op den XVII. January M. DCC. XXXV (...) en de Stukken tot dezelve Sententie relatief. The Hague, H. Scheurleer op Ordre van den Hoove van Hollandt, 1735, 194p., later wr., folio. - BOUND BEFORE: Brieven tusschen Jacob Pesters, zyn soon Jan Pesters, en andere Persoonen, gewisselt; met de Stukken daer toe relatief.
%23283555: POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66. - Beleidsprogram 1977-1981.
%23283556: POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66. - Programma van de Politieke Partij Democraten '66.
%23283553: POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66. - Beleidsprogram 1977-1981.
%23283552: POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66. - Beleidsprogram 1977-1981.
%23232303: [KAMERBEEK, LIESBETH ... ET AL. (RED.)] - De gebeeldhouwde kop : de ontwikkeling van de gebeeldhouwde kop en het portretbeeld in Nederland van Middeleeuwen tot heden.
%23180787: - Het geïllustreerde boek in het Westen : van de vroege Middeleeuwen tot heden : catalogus.
%23283449: [COFFEE]. - Old English coffee houses.
%23254002: [BREUGEL, JAN FESTUS VAN]. - Het hoge-geregts-hof van Holland mitsgaders Braband en Vlaanderen den huyzen van Bourgondien toegekent,
%23166162: - Images of the First World War : a photographic anthology.
%23275478: [DONKER CURTIUS, D.] - Een waarschuwend woord voor de toekomst, naar aanleiding der jongste beraadslagingen in de Tweede Kamer over de begrooting van 1848-1849.
%23283375: [STUTTERHEIM, ROELF]. - Pech moet weg : noodlottige verhalen over vrijheid.
%23205632: [COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE]. - Manuel de la Croix-Rouge internationale : conventions, statuts et règlements, résolutions de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Conseil gouverneurs de la Ligue.
%23283335: [KORVINUS, A.G.] - Trafficking in human beings : supplementary figures : second report of the Dutch National Rapporteur.
%23283315: [MARSHALL-PLAN]. - Hoe werkt toch het Marshall-plan? : [voor Europees herstel geleverd door de Verenigde Staten van Amerika].
%23258850: [COUNCIL OF EUROPE STRASBOURG . DIRECTORATE OF HUMAN RIGHTS = CONSEIL DE L'EUROPE STRASBOURG . DIRECTION DES DROITS DE L'HOMME]. - Digest of case-law relating to the European Convention on Human Rights (1955-1967) = Répertoire de la jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l homme 1955-1967.
%23285014: [AMSTERDAM]. - Reglement voor de buurten der stad Amsterdam.
%23253708: - Handboek voor den reserve-officier der infanterie : (aanschrijven D.v.D. van 11 april 1929, IIde afd. B, no. 19) : No. 102.
%2333935: - Studiosi iuvare delectamur : organisatie voor studentenhulp.
%23208966: - Jurisprudentie medezeggenschap : Ministeriële Beschikkingen Wet op de ondernemingsraden 1985-1990.
%2395416: - Vijftig jaar droogmaking Zuiderzee.
%23173688: [DONNER, J.P.H., VOORZITTER]. - Verdeelde frequenties, veranderde omroep : advies van de Commissie Etherfrequenties en Commerciële Omroep.
%23283147: [RAILWAYS]. - Gids voor de spoorwegtentoonstelling De trein 1839-1939, Frederiksplein Amsterdam, 8 september t/m 1 october 1939.
%23283146: [ENDT, FRISO]. - Boekenballen : een kleine kroniek van de Gala-Avonden t.g.v. de Opening van de Boekenweek, belegd door de commissie voor de Collectieve Propagande van het Nederlandse Boek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, in de jaren 1946-1981.
%23283144: [HITLER, ADOLF]. - Rede van den Führer en Rijkskanselier Adolf Hitler gehouden voor den Duitschen Rijksdag van den 11en December 1941 over de schuld aan den oorlog van Franklin D. Roosevelt.
%23283140: P.T.T. - Wenken voor de gebruiker : telefoontoestel type T 65.
%23283130: [FRANCE, RAILWAY TIMETABLE]. - Livret-Chaix mensuel : Chemin de fer d'Orléans et lignes diverses en correspondance.
%2355038: [ALKEMA, E.A. ... ET AL.] - Mensenrechten.
%23283081: [NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ]. - Artikelen van overeenkomst voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij [1924].
%23283080: [NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ]. - Artikelen van overeenkomst voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij : zoodanig als dezelve zijn gearresteerd bij Z.M. besluit van den 22 junij 1827, no. 85.
%23161365: - De contouren van een bevrijde universiteit : omslag in denken en handelen.
%23282996: [WORLD ESPERANTO CONGRESS, THE HAGUE, NETHERLANDS]. - Gvidlibro de Hago, eldonita okaze de la 12a Universala kongreso de esperanto en Hago de 8.-14. augusto 1920.
%2328299: - Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek; : behelzende al het geen, door de hoog mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en de edele groot mog. heeren Staaten van Holland, Zeeland en West-Vriesland, zedert de vroegste tijden, over allerleije zaaken, bij placaaten, resolutien en ordonnantien vastgesteld is. Alsmede de oude wetten, privilegien en costumen van deze landen en van derzelver onderhorige steden, dorpen en heerlijkheden.
%23225443: [KLEIN ESSINK, SELMA] - Visible language : Tentoonstellingscatalogus drukkerij Mart. Spruijt, Amsterdam].
%23282887: [TRAVEL GUIDE]. - London : the little village - home of the 'big smoke' as fancy wills, but always London City - The Magnet.
%23282888: [A CENTURY OF PROGRESS INTERNATIONAL EXPOSITION]. - Official Guide to the fair : [Guidebook to A Century of Progress International Exposition, - Chicago, Illinois 1933 World's Fair].
%23282886: [ROYAL PHOTOGRAPHIC SOCIETY OF GREAT BRITAIN]. - The Fifty-Fourth Annual Exhibition of the Royal Photographic Society of Great Britain, The New Gallery, Regent Street, London, W. : September 23rd to October 30th, 1909 : Illustrated Catalogue.
%23208426: - Dvorak Herdenking : 1841 - 8 september - 1941.
%23208427: - Feestwijzer der Koninklijke Zangvereeniging Cecilia ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan, 1830 april-juni 1930.
%23180911: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - Verslag van de vergaderingen van de Vereeniging 'Handelsrecht' van 27 september 1996 over Splitsing van rechtspersonen : naar aanleiding van de preadviezen van Mr F.K. Buijn, Mr R. Nieuwdorp, Mr drs. P.H.M. Simonis &. 18 oktober 1996 over Het wetsontwerp economische mededinging : naar aanleiding van de preadviezen van Mr M.B.W. Biesheuvel, Prof. mr M.R. Mok, Prof. mr H.G. Sevenster.
%23283925: [HARDENBERG]. - Stad en Ambt Hardenberg in woord en beeld.
%232805: S.D.A.P. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland opgericht 26 augustus 1894.
%23280104: [DEUTSCHLAND, AUSWÄRIGES AMT]. - Die deutschen Gegenvorschläge zu den Friedensbedingungen der allierten und assoziierten Mächte.
%23149820: - De Zaanse Schans en Recepten uit de Keuken van De Hoop op d'Swarte Walvis.
%23235964: [THIRY, BARON D'HOLBACH, PAUL HENRY]. - Éthocratie ou Le Gouvernement fondé sur la morale.
%232156: - Five hundred years since the rediscovery of the Americas : [essays published in the Netherlands International Law Review 1992, volume XXXIX, issues 1 and 2].
%23283407: [WANSINK, J.H.] - Milieuverontreiniging en haar betekenis voor en in de particuliere verzekering : een onderzoek door het Verzekeringsinstituut, Erasmus Universiteit Rotterdam.
%232459: [KLUIT, H. PROVÓ (VOORZITTER)]. - Verslag der Staats-commissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 3 mei 1852, (Staatsblad no. 99) tot het doen van onderzoek naar en het uitbrengen van verslag over een aan de tegenwoordige staatsinrigting en wetgeving meest passend stelsel van politiewet, uitgebragt op den 18den Sept. 1852.
%2321439: [BOUBEREEL, CORNELIUS, D.1744] - Den kristelyken vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen : ofte Uytleggingen van alle de Epistelen ... Door den eerw. heer B.D.L. ['bedelaar'], priester..
%23201739: - Who's who in the Arab world 1971-1972. Third edition.
%23158892: - Feestbundel 45 jaar Tijschrift voor Privaatrecht. Registers 1964-2008.
%23176038: [NEDERLAND]. - Tractaten en tractaatsbepalingen de Schelde betreffende sinds 1648.
%23171153: - Die Sparkasse in Bremen : Festschrift zum 100-Jährigen Bestehen, 1825-1925.
%23168569: - NAVO zakboekje : Noord-Atlantische Verdrags Organisatie 1949-1969.
%23282471: [NIEUWE KERK, DELFT] - Beschrijving van de vorstelijke graftomben en het gedenkteken van Hugo de Groot in de Nieuwe Kerk te Delft : Toegangsbewijs ...
%23158956: - Vorentwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch. I: Text; II: Begründung. Allgemeiner Teil; III: Begründung. Besonderer Teil.
%2322489: W.H.O. - European technical conference on food-borne infections and intoxications : Geneva, 16-21 February 1959 : Report Jaar: 1959 Uitgever: Geneva : World Health Organization Reeks: World Health Organization. Technical report series, ISSN 0512-3054 ; no. 184 Annotatie: Lit.opg Omvang: 18 p Formaat: 24 cm
%23148476: [STICHTING KUNST OVER DE VLOER (SAMENSTELLING)]. - Kunst over de vloer : foto-video-installaties, Entrepôtdok Amsterdam, 15 augustus / 27 september 1987.
%23214428: [THÉRIAULT, ANTONIN]. - The Dominion arsenal at Quebec : 1880-1945.
%23194027: - Code des sociétés : [dispositions générales, sociétés civiles, sociétés commerciales, sociétés cotées en bourse, sociétés particulières].
%23114730: - (On)zekerheid en Nieuw Recht. 27e Landelijk Notarieel Studentencongres.
%23276254: [NUPIED, NICHOLAS]. - Texte de la coutume de Normandie avec des notes sur chaque article. On y a joint les observations sur les usages locaux des provinces de Normandie, & les articles & placité du Parlement de Rouen. Par M. N***.
%23214361: - Films from the Netherlands : a selection of films produced in the Netherlands and prevented at international film festivals in 1962.
%23282231: [MEIJERS, E.M.] - Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek : Boek 8 : Verkeersmiddelen en vervoer (eerste stuk). Tekst.
%23165152: - De strafrechter en profil : deskundigheidsbevordering van de strafrechter.
%23268706: - Wet op de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie.
%23223766: - Badische Prozessordnung vom 31. 12. 1831 : mit Nachtrag vom 3. 8. 1837 : [Process-Ordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für das Grossherzogtum Baden].
%23282075: - Praktische beschouwing van het ontwerp van wet betrekkelijk het notaris-ambt.
%23282070: - Ontwerp van wet betrekkelijk de ondersteuning van behoeftigen, op den 28 november 1845 aan de Staten-Generaal aangeboden : met verder daartoe betrekkelijke stukken en bijlagen.
%23282047: [MILITARY LAW]. - Le cessez-le-feu (Recueils VIe congrès international La Haye, 22-25 Mai 1973, Volume 1).
%237255: [LINDEN, JOANNES VAN DER]. - Ontwerp Burgerlijk Wetboek 1807-1808. Heruitgave verzorgd door J.Th. de Smidt.
%23285992: (GOLDSCHMIDT, LEVIN). - Neueste Handelsrechtsquellen [1. Band].
%23282013: [NEUROCHIRURGY]. - Verhandlungen der 1. Neurochirurgischen Tagung.
%23278619: [MIJNSSEN, F.J.H. ... ET AL.] - Geldige effecten : capita selecta recht van effecten- en geldverkeer.
%2343272: [HUHN, EUGEN H.TH.] - Der Staat oder die Staatswissenschaften im Lichte unserer Zeit. Erster Theil: Allgemeine Volkswirthschaftslehre : volksthümliche Darstelling der Grundlagen der Volkswirtschaftslehre; Zweiter Theil: Volkswirthschaftslehre der Urproductionen : volksthümliche Darstellung der Volkswirthschaftslehre des Ackerbaues, der Jagd, Fischerei, Viehzucht und Forstwissenschaft. Von einem Staatsmanne a. D.
%23141590: - L'Union de l'Europe occidentale : phénix de la défense européenne.
%23281868: [ISEGHEM, ANDRÉ F. VAN]. - Selecta poetica : auctorum Latinorum : obscoenitate purgata et notis illustrata.
%23281867: [CYRIL, SAINT. BISHOP OF JERUSALEM]. - Tou en agiois patros emon Kyrillou Ierosolymon Archiepiscopou Katecheseis = Sancti Patris nostri Cyrilli Hierosolymorvm Archiepiscopi Catecheses, ex variis bibliothecis, praecipve Vaticana, Graecè omnes nunc primùm in lucem editae.
%23281865: [BURG, JACOB FRIEDRICH]. - Chrestomathia Patristica Graeca : sive loci illustres ex antiquissimis patribus graecis selecti : ac nova versione latina scholiisque latinis per schediasmata quaedam : in usum iuventutis gymnasticae adornati. Fasc. 1-6.
%23281863: [LALLEMANT, JACQUES-PHILLIPPE]. - Zaamenspraaken tusschen eenen doctoor der Sorbonne en onderscheidene persoonen, over de zweevende geloofsverschillen in Vrankryk en elders. 1e-5e stuk.
%23106210: - Sylloge Commentationum quam vir clarissimo Constantino Conto obtulerunt philologi Batavi.
%23281777: [KREVELEN, D.A. VAN]. - Sta op voor de grijsheid : 28 zangnummers op bekende wijzen.
%23284393: [ITALY]. - Observations présentées par le Gouvernement italien sur le project de traité de paix avec l'Italie. (Conference de Paris).
%23154640: - 10 jaar architektenburo Verlaan en Bouwstra.
%23281724: [NETHERLANDS, MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN]. - [Nota ter voorbereiding van de Nederlandse delegatie voor de Vredesconferentie Japan].
%23281723: [NETHERLANDS, ROYAUME DES PAYS-BAS]. - Réglements du service consulaire Néerlandais.
%23143356: [HAMBURG]. - Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg : Gesetz betreffend die Einführung der Verfassung.
%2315266: [COUNCIL OF EUROPE STRASBOURG . DIRECTORATE OF HUMAN RIGHTS = CONSEIL DE L'EUROPE STRASBOURG . DIRECTION DES DROITS DE L'HOMME]. - Digest of case-law relating to the European Convention on Human Rights (1955-1967) = Répertoire de la jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l homme 1955-1967.
%23118090: - Les incidences des jurisprudences internationales sur les droits néerlandais et français, notamment sur les droits de l'homme. Actes du colloque organisé à Poitiers les 13-14-15 mai 1991 par les Facultés de Droit de Nimègue et de Poitiers.
%23156617: [POS, W.PH. ... ET AL.] - Tien jaar Nederlandse Comedie, 1950/1951-1960/1961.
%23202503: - Algemeene instructiën voor de ambtenaren in dienst bij het bestuur der registratie en dat der domeinen, regelende de borgtochten, de aanvrage enz. van gezegeld papier en drukwerken.
%23106810: [STATEN VAN HOLLAND EN WESTFRIESLAND]. - Van den veertigsten penning van de scheepen. Ordonnantie, waar op alomme binnen [...] Holland en Westvriesland [...] geheeven sal werden den veertigsten penning van alle scheepen [...] die verkogt [...] worden.
%23193754: - Code civil.
%23249147: - Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht = Netherlands International Law Review. Vol. 1 (1953) - 44 (1997).
%2332982: - [Gedenkboek] Nederlandsche bond van boekbinderspatroons, 1909-9 maart-1934.
%23235689: - Beleggers memo 2008.
%23252667: [NOBLE, E. LE]. - L'esprit de Gerson ou instructions catholiques touchant le saint Siège.
%23252676: [GROSLEY, PIERRE-JEAN]. - Les iniquités découvertes ou Recueil des Pieces, curieuses & rares qui ont paru lors du procès de Damiens.
%23252901: - Réglemens des Religieux de Choeur de la Congrégation cistercienne de N.D. de la Trappe en France.
%23118934: - Bestuur onder controle. Symposium SCMB 1997.
%23117035: [MEYER, E.W.] - Der Kampf um die deutsche Aussenpolitik.
%23244579: - Strafgesetzbuch des russischen Reichs : promulgirt im Jahr 1845.
%23236340: [GILBERT, CLAUDE]. - Histoire de Calejava ou de l'isle des hommes raisonnables : avec le paralèlle de leur morale et du christianisme.
%23233530: [VOLLENHOVEN, C.] - Instructie voor de ijkers van het vaatwerk.
%23230874: [KATHOLIJKEN PRIESTER]. - Godsdienstige mengelingen en stichtende dichtstukjes.
%23100776: - Recueil d'itinéraires et de voyages dans l'Asie Centrale et l'Extrème Orient...
%2322060: - Naamlijst Leden Rechterlijke Macht 1977-1999/2000.
%2322058: [BOUBEREEL, CORNELIUS, D.1744] - Den kristelyken vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen, ofte Uytleggingen van alle de epistelen die door het geheele jaar in de kerke aan de geloovige voor-gelezen worden ... : Getrokken uyt de H.H. Vaderen, en kerkelyke schryvers, en gestelt op vragen en antwoorden. In vyf deelen ... Door den eerw. heer B.D.L. ['bedelaar'], priester.
%23236344: [MORELLY, ETIENNE GABRIEL]. - Le Prince, les delices des coeurs, ou, Traite des qualites d'un grand roi, et systeme general d'un sage Gouvernement.
%23228676: - Algemene wet bestuursrecht : wetsvoorstel.
%2375773: JONGE BALIE CONGRES 1988. - Niets dan de waarheid : getuigenbewijs in het civiel- en strafrecht. Congresbundel.
%23235932: [VARLET, JEAN]. - Déclaration solennelle des droits de l'homme dans l'état social.
%23101208: - The contribution of the Jews to the culture of the Netherlands
%23178629: [ROBINSON, L. ET. AL.] - Proceedings of the IBM scientific computing symposium on control theory and applications
%23235683: - INFO-Pocket Adressengids 2007/2 (met cd-rom), 1e editie
%23276932: [BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ]. - ADV-Exekutionsverfahren (ADV-E) : Projekt zur Einführung einer vereinfachten, automationsgestützen Exekutionsbewilligung und des Elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) im Zwangsvollstreckungsverfahren.
%23225861: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel : Lehnrecht.
%23128500: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Studia Corbeiensia. I & II
%23183561: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Studia Merovingica.
%23128696: [MAANEN, C.J. VAN (ED.)]. - Wet van den 19 augustus 1861 (Staatsblad no. 72) betrekkelijk de nationale militie, zooals zij, gewijzigd en aangevuld bij onderscheidene wetten, op 1 september 1886 luidt.
%23126753: - Gids van Suriname uitgegeven t.g.v. het bezoek van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard.
%23130101: - Les Lumières dans les Pays-Bas Autrichien et la Principauté de Liège.
%23140625: - Traité Instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique (EURATOM) et Documents Annexes.
%23152934: - Boeket voor Betje en Aagje: van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
%23230527: - Award of Her Britannic Majesty's Government pursuant to the agreement for arbitration (compromiso) of a controversy between the Argentine Republic and the Republic of Chile concerning the region of the Beagle Channel.
%23115939: [ACADEMY COMMITTEE FOR CHEMISTRY, COUNCIL FOR MEDICAL SCIENCES] - Cooperation between universities and pharmaceutical industry : new opportunities in drug research ?.
%23183485: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Urschwabenspiegel (Studia iuris Suevici 1).
%23183482: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Langform M (Studia iuris Suevici, 2).
%23184299: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - Verslag van de vergaderingen van de Vereeniging 'Handelsrecht' van 24 september 2000 [i.e. 1999] & 29 september 2000 naar aanleiding van de preadviezen: Bedrijfsgeheimen / Ch. Chielen . Het eigen gezicht van het handelsrecht / R.J.Q. Klomp ... [et al.] . Implementatie van de Dertiende Richtlijn : een terreinverkenning / L.J. Hijmans van de Bergh en G. van Solinge.
%23107950: [OZAKI, WASABURO (ED.)] - Bridge between Japan and the Netherlands = Nichi-Ran no kake-hashi.
%23281704: [RENAULT, LOUIS]. - conférences 2e édition Buy it! Les deux Conférences de la Paix : 1899 et 1907. Recueil des textes arrêtés par ces Conférences et de différents documents complémentaires.
%23281701: [HIRSCHFELD, H.M., J.A. RINGERS ... [ET AL.]]. - Rapport betreffende de Nederlands-Britse inspectietocht van de Nederlands-Duitse grens.
%2397661: [NAGARJUNA]. - The Dharma-Samgraha, an ancient collection of Buddhist technical terms.
%23177858: W.H.O. - Specifications for the quality control of pharmaceutical preparations.
%23171505: - Handleiding voor den Nederlandschen Consulairen Ambtenaar.
%2313647: [MARIS, C.W. ... ET AL.]. (ED.) - Recht, Rechtvaardigheid en Doelmatigheid : bundel verschenen t.g.v. 350-jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.
%2323743: [LIEBAERS, HERMANN ... ET AL.] - La réserve précieuse : naissance d'un département de la Bibliothèque royale.
%23105403: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - Splitsing van rechtspersonen en de Mededingingswet.
%2342650: [KOSSMANN, E.H. ... ET AL.] - Anarchisme, een miskende stroming?
%23234366: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Langform Z : Fassung Zü.
%23143782: - Biblia Sacra,
%23234365: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Langform X: Fassung Xg.
%23179615: [DRUCKER, LOUIS]. - Eenige beschouwingen over de muntkwestie, de geprojecteerde nationale geldleening en daarmede in verband staande vraagstukken.
%23179688: W.H.O. - Alcohol drinking.
%23106737: - Op grond van de tekst. Voor Karel Meeuwesse.
%23193725: JONGE BALIE CONGRES 1979 - Opleiding baart kunst : congresbundel.
%23140552: - Van Atheneum tot Universiteit. Geschiedenis van het Atheneum Illustre in de Negentiende Eeuw.
%23107829: [COMMISSIE DISCIPLINEPLAN BIOLOGIE: W.P.M. HOEKSTRA ... ET AL.] - Biologie : een vitaal belang : strategische visie op de universitaire biologie in Nederland.
%23266076: [PERRECIOT, CLAUDE-JOSEPH]. - De l'état civil des personnes et de la condition des terres dans les Gaules, dès les temps celtiques, jusqua la rédaction des coutumes.
%23138130: [ES, JONIEKE VAN (ED.)] - Kunst als verzet. Duitse schilders in het interbellum. De verzameling Marvin en Janet Fishman.
%23138298: [FRANCE]. - Traitez de la Paix et de commerce, navigation et marine, entre la France et les Etats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas. Conclus à Utrecht le 11. Avril 1713.
%23229188: - Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht) : wetsvoorstel.
%23102930: [GRONINGEN]. - Reglement tot verkortinge der Proceduren in cas d'appel van Klufts-oordeelen in Groningen.
%23281678: [CROATIA]. - Action plan for European integration of the Republic of Croatia
%23281658: [BOSWIJK, SANNE (ED.)]. - Protecting human dignity in armed conflict : speeches and proceedings of the conference on occasion of the 140th anniversary of the Netherlands Red Cross of 19 October 2007 at the Peace Palace in The Hague.
%2331014: [BUNICICH, M. (ED.)] - Congres : Juridische aspecten van de euro.
%23275131: [VERENIGING DE JONGE BALIE BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLAND]. - Met de Wijsheid van de Teugblik : uitgave ter gelegenheid van het 12e lustrum van de Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden.
%23275129: [RIJKSGEBOUWENDIENST]. - Architecture for the judiciary.
%23218053: (ZOETMULDER, J.J.) - De oplossing van het vraagstuk der evenredige vertegenwoordiging voor Nederland door J.J.Z. te Nijmegen.
%23202513: - De zegelbelasting, toegepast op de stukken der rekenpligtige ambtenaren; op de acten en overeenkomsten, attestaties en verklaringen; op de rekeningen, declaratien, quitancien, ordonnancien, mandaten, betaalsrollen, assignatien en betaalbaarstellingen : handboekje ten gebruike van ambtenaren van algemeene-, provinciale-, plaatselijke- en openbare besturen, collegien en instellingen, inzonderheid voor griffiers, secretarissen, ontvangers, thesauriers, penningmeesters, rentmeesters, enz.
%23261863: [KIERS, JUDIKJE & FIEKE TISSINK]. - De glorie van de Gouden Eeuw : Nederlandse kunst uit de 17de eeuw : schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid.
%23261594: - Jaarboek compendium voor de jaarrekening : editie 2011
%23109778: - Social classes, action & historical materialism.
%2399842: - Eenheid en Scheiding van de beide Limburgen.
%2326122: [EUROPESE CONVENTIE]. - Ontwerp verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa : bij consensus aangenomen door de Europese Conventie op 13 juni en 10 juli 2003 ; voorgelegd aan de voorzitter van de Europese Raad te Rome, 18 juli 2003.
%23276045: [OLIVIER SCHILPEROORT, TIELMAN]. - De Nederlandsche drukpers, naar den wettelijken zin des woords beschouwd, ter toelichting der regtsbeginselen, zoo van het eigendom, (kopijregt,) als van de verantwoordelijkheid.
%23278610: [NETHERLANDS] - Nieuwe ordonnantie op het middel van den twintigsten penning op de collaterale successien en den aankleeven van dien. : gearresteert den 11 maart 1723.
%23208620: - Ratification of treaties. methods and procedure in foreign countries relative to the ratification of treaties. Also extracts from the executive journal of the Senate relative to proceedings in cases of treaties rejected by the Senate.
%23278455: [NETHERLANDS MINISTRY OF TRANSPORT AND WATER MANAGEMENT]. - Reglement van politie voor de Rijnvaart besluit van 14 augustus 1954 tot het van kracht verklaren voor de Rijn in Nederland met inbegrip van de Waal en de Lek van een nieuw reglement van politie voor de Rijnvaart.
%2390862: [KONINKRIJK HOLLAND]. - Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland.
%23281331: [INTERACADEMIALE CONTACT VAN STUDENTEN-TEEKENAARS, A. BANNING ... ET AL.] - Herstel? der universiteiten : commentaar op het beleid van den Minister van O.K.W.
%23108864: - AVANT GARDE No. 0.
%23281259: [FRANCE]. - Les huit codes : savoir : le code politique, le code civil, le code de procédure civile, le code de commerce, le code d'instruction criminelle, le code pénal, le code forestier et le code de la pêche fluviale ...
%23173393: - Joegoslavië- en Rwanda-tribunalen: impact op het Nederlandse strafrecht.
%23275554: [MILITAIR RECHT]. - Marsch-reglement ten dienste van alle militaire korpsen of detachementen der armée van de Vereenigde Nederlanden : gearresteerd bij besluit van zijne koninklijke hoogheid van den 3den augustus 1814, no. 33.
%23248409: - Ethnic violence, development and human rights : final report of the second consultation Utrecht, 1-3 February 1985.
%23101190: - CATHOLISCHES Gesangbuechlein, München 1613.
%23282181: [BLÉCOURT, A.S. DE]. - Goorspraken van Drenthe 1572-1577.
%23281165: [EMPEL, MARTIJN VAN]. - Het boekje PoPpeRdePoP.
%23116731: - Russian toys from the collection of the Zagorsk Museum of toys, USSR Academy of Pedagogical Sciences.
%23226118: - Vademecum für lustige und traurige Juristen : unendbehrlich zum Studium der Gesetze, sowie zur Anwendung derselben.
%23259961: [NATIONAL COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE HUGO GROTIUS' QUATERCENTENARY: R. FEENSTRA, CHAIRMAN]. - Hugo Grotius : a great European, 1583-1645 : contributions concerning his activities as a humanist scholar.
%23157605: O. - Le Contrat démocratique, par O. (30 mars 1894).
%23281157: [BERG, ELLEN VAN DEN ... ET AL.] - Justitie= sociale cohesie.
%23242971: - Klio : Beiträge zur alten Geschichte. Band 34
%23183522: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Langform H (Studia iuris Suevici, 4).
%2381915: - GEDENKBOEK : honderd jaar Wetboek van Strafrecht.
%2315013: - Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis = Revue d'histoire du droit = The legal history review. Vol. 1 (1918), 3 (1920) - 72 (2004).
%2398795: - Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger in den strijd tegen Japan.
%23230521: [ANTARCTICS]. - Proceedings of the sixth Symposium on Antarctic Logistics and Operations, Rome, Italy 29 to 31 August 1994 conducted by Standing Committee on Antarctic Logistics and Operations (SCALOP) of the Council of Managers of National Antarctic Programs (COMNAP) in conjunction with the XXIII Meeting of the Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR).
%23234189: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Normalform (Studia iuris Suevici, 5).
%23157250: [DIEM, HERMANN ... ET AL.]. - Deutsches Geistesleben und Nationalsozialismus : eine Vortragsreihe der Universität Tübingen.
%23275475: [EEN ONPARTIJDIG VRIJZINNIG STEMGEREGTIGDE]. - Geen partijschappen, of het meest wezenlijk algemeen belang : brief van een een onpartijdig vrijzinnig stemgeregtigde aan een lid van den stedelijken raad, ter gelegenheid van den geopenden nieuwen jaarkring van de zittingen der Staten-Generaal
%23280956: - Long-Term Trends in Latin American Economic Development (Inter-American Development Bank).
%23162560: - Estate planning: inzake erven en schenken. 35e Landelijk Notarieel Studentencongres.
%23285063: [DAMASUS I, POPE]. - Sancti Damasi Papae : opuscula et gesta.
%2315943: [WATERSCHAPSRECHT]. - Verslag van de studiecommissie, benoemd bij besluit van gedeputeerde staten van Noordholland van 11 dec. 1935, no. 71, ten einde een onderzoek in te stellen naar de vraag, of invoering van het pachtersstemrecht in de waterschappen in deze provincie mogelijk en wenschelijk moet worden geacht.
%23118929: - Mediation : de notaris als professioneel conflictbemiddelaar.
%2353128: [LINDEN, JOANNES VAN DER]. - Regtsgeleerd Practicaal en Koopmans Handboek; ten dienste van regters, practizijns, kooplieden, en allen, die een overzicht van regtskennis verlangen.
%23108721: - De Positie van de langstlevende echtgenoot in het nieuw Burgerlijk Wetboek.
%2341460: - The Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards : Middelburg, june 23, 1984.
%2336038: [WICQUEFORT, ABRAHAM DE]. - Memoirs touchant les ambassadeurs et les ministres publics.
%2384301: [GRONINGEN]. - Verzameling van reglementen, instructien, en dispositien, gestatueert door ... W.C.H. Friso, prince van Orange en Nassau ..., en vervolgens door ... mevrouwe [Anna] de princesse gouvernante ... : strekkende tot onverbrekelyke wetten voor de provincie van Stadt en Lande.
%23276876: JONGE BALIE CONGRES 1976. - Recht en regels : Jonge Balie Congres 1976.
%23177954: - The World's Best Photographs. Third Series.
%23173492: - Wet op den overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving.
%23278648: [GRAAF, F.G.B. ... ET AL. (RED.)] - Internationaal privaatrecht en financiële transacties.
%23173993: - Diplomatic conference on the travel contract (C.C.V.) : Brussels, April 1970 : texts drawn up by the conference : summary records : documentation.
%2344957: - Fraude in de Europese Gemeenschappen : Asser Instituut Colloquium Europees Recht.
%23278868: [FRANCE]. - Le livre jaune français : documents diplomatiques 1938-1939 : pièces relatives aux évènements et aux négociations qui ont préccédé l'ouverture des hostilités entre l'Allemagne d'une part, la Pologne, la Grande-Bretagne et la France d'autre part.
%23213368: - Challenges for a viable decentralisation proces in rural Burkina Faso.
%23238180: - Gereformiert Lantrecht van Veluwen und Veluwen-Zoom, met de veranderongh op 't Capittel van Appelatien ende Clarongen aen Engellander-holdt ghevallen.
%23280859: - Justitiiële interventies.
%23285091: [EUROPESE UNIE]. - Geconsolideerde versies van het Verdrag betreffende de Europese Unie : en van Het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.
%23254595: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Leges Anglo-Saxonum 601-925
%23160210: [AMSTERDAM]. - Bouwverordening van de gemeente Amsterdam ; Nadere regelen als bedoeld in de bouwverordening ; Reglement van de beroepscommissie bouwverordening (art. 390).
%23280791: - Migratiemotieven, migratienetwerken en partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland.
%23256175: [AMERSFOORT]. - Publicatie. De Staten van den lande van Utrecht doen te weeten: Dat zedert eenigen tijd binnen de stad Amersfoort een swaar tumult ende seditie zijnde ontstaan ende uyt-gebroken geweest ...
%23280775: - Museums and urban culture in West Africa.
%23233496: - Aanwijzing van middelen, om zonder staatsbankeroet of incometax, de bestaande tekorten te dekken en jaarlijks vier millioen af te lossen.
%23282101: [FRIESLAND]. - Catalogi duo instructissimae bibliothecae, quae est in Suprema Frisiorum Curia : quorum prior est alphabeticus, alter per capita : Leovardiae 1776 : facsimilé-uitgave van de catalogus 1776 van de bibliotheek van het Hof van Friesland.
%2385399: - Verslag Nationale Ombudsman : Voorbereiding en inleiding [1981], jaarverslag 1982-1987; 1989-2000.
%23211532: - Lechuguilla : die schönsten Höhle der Welt.
%23246245: [ENGERT, D.W.] - Uitboezeming, bij gelegenheid der vijf en twintigste verjaring van mijn regentschap van het Burger-weeshuis dezer stad.
%2321441: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Deutschenspiegel : Index. Prolegomena, Augsburger Sachsenspiegel, Deutschenspiegel
%2341202: - Public regulation of competitive practices.
%23235704: - Memo financiële planning 2008
%23235710: - Handboek Jaarrekening checklist 2006 : voor grote en middelgrote rechtspersonen op basis van wetgeving en RJ-richtlijnen
%23222263: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 5 (1854)
%23222261: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 4 (1853).
%23222262: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 3 (1852)
%23246786: - No dog signs .
%23253056: - (On)geschreven regels : recht tussen politiek en moraal.
%23151443: - Hidden history of the Kovno Ghetto.
%23226832: - European legislation, 1952-1972.
%23250336: [LALIVE, JEAN-FLAVIEN]. - L'Afrique du Sud et la primauté du droit.
%23196479: - Foto's voor de stad, 72-91 : Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1972-1991.
%23276113: [CULEMBORG]. - Stad en landrecht mitsgaders ordonnantien en reglementen des graafschaps Cuylenborg.
%23249752: [DEKEN VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN, ARRONDISSEMENT BREDA]. - Verslag van de Orde van Advocaten in het arondissement Breda 1978-1997.
%23248542: - Onze tooneelspelers : portretten en biografieen.
%23162507: - Werkboek staatkunde.
%23201771: LONDON MUSIC FESTIVAL 1939. - The Festival book : a complete guide and the programmes.
%23202586: - De kronkelwegen der diplomatie en de verblindheid der volkeren, met opzigt tot den oorlog tegen Rusland.
%23244616: [HORST, K. VAN DER ... ET AL.]. - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
%2379371: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Die Witzenhäuser Bürgerschaft 1796 und 1809. Editio altera curavit K.A. Eckhardt.
%23225462: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel Grossfoliodruck.
%23244136: - The Winthrop family in America. A Genealogical Updating 1833-1988.
%23236402: - Tijdschrift voor strafrecht. Deel 6 (1892) - 14 (1902).
%23262610: - Laat je niet pakken.
%23233883: - Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden 1826.
%23234120: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Kurzform IV: Fassung Ke.
%23147955: - The Air Navigation (Colonies, Protectorates and Mandated Territories) Order, 1927.
%23139904: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel : Landrecht.
%23141047: - Wet tot regeling der Kanselarijrechten te heffen op diplomatieke en consulaire posten (Staatsblad no. 376 en Staatsblad no. 603 van 1918).
%23260704: [GEVEKE, HENK ... ET AL.] - Brandweer en vrijwilligers.
%23280518: [NORWAY]. - Norges traktater 1661-1966 = The treaties of Norway 1661-1966. Band 1: 1661-1944; Band 2 : 1945-1955. Konglige Norske Utenriksdepartement / Gröndahl / 1967-1970
%23280517: [NEDERLAND]. - Districts- en ressorts-indeeling der Nederlandsche consulaire ambtenaren.
%2312905: - Wettelijke regelingen betreffende het staatsbestel van Nederlandsch-Indië, 1942-1944.
%23222260: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 2 (1851)
%23222259: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 1 (1859)
%23255068: - Verzameling der wetten, besluiten en aanschrijvingen, betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnsen. 1872, no. 1-133. Met : Chronologische tafel der stukken.
%23280489: [FRIESLAND]. - Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige staat van Friesland. 4 Delen. 1e deel: Algemene beschryving. 2e deel : Oostergo en Westergo. 3e deel : Westergo en Zevenwouden. 4e deel : Regering.21 cm
%2392783: - The quality and economic significance of anticipations data. A conference of the Univerities-National Bureau Committee for Economic Research.
%23110567: [INSTITUTE OF PACKAGING]. - Odour in packaging.
%2392735: - Publieke gerechtigheid : een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving : rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.
%23280435: [ETHIOPIA]. - The constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.
%23280431: [NETHERLANDS]. - Reglement op het Weduwen-fonds voor de geëmploijeerden, tot het Algemeen Bestuur behoorende : gearresteerd bij Besluit van Z.K.H. van den 18 Januarij 1814 No. 6, met eene daarbij gevoegde verzameling van besluiten, tot ampliatie op hetzelve dienende Jaar: 1862 Uitgever: ['s Gravenhage] : [s.n.] Annotatie: Gearresteerd bij Besluit van Z.K.H. van den 18 Januarij No. 6, met eene daarbij gevoegde verzameling van besluiten, tot ampliatie op hetzelve dienende
%2392626: [POUGOUÉ, PAUL-GÉRARD (ED.)]. - Droit à la démocratie en Afrique centrale.
%23280429: [EVERWIJN, J.G.]. - Geschiedkundig overzigt van de pensioenbeweging in Nederland, 1853-1890.
%23280430: [GEMEENTELIJKE STORTINGSDIENST BUSSUM]. - De Stortingsdienst.
%23280427: [UNITED NATIONS]. - United Nations Juridical Yearbook 1976.
%2392295: - Algemeene Politieverordening van Amsterdam, vastgesteld den 26sten Juli 1923 en den 19den September 1923.
%2391188: - Manuel du jeune séminariste en vacances, ou Exercices de piété pendant les vacances ...
%23237936: - Völkerrecht als Rechtsordnung : Grundlagen und Quellen : Beiträge zum fünfzigjährigen Bestehen des [Max-Planck-] Instituts [für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht], 1924-1974.
%23237683: - Poster Intoxication [Rennert Poster Auction Reference Library]
%23248744: [DIENST NATIONALE RECHERCHE INFORMATIE]. - Nationaal dreigingsbeeld : zware of georganiseerde criminaliteit : een eerste proeve.
%2343621: [AMSTERDAM]. - Brandkeure der Stad Amsterdam [1831].
%23146059: [MINOR, WENDELL & FLORENCE FRIEDMANN MINOR (EDS.)] - Wendell Minor : art for the written word : twenty-five years of book cover art.
%2390312: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS]. - Practisyns woordenboekje, of Verzameling van meest alle de woorden in de rechtskunde gebruikelyk.
%2390223: [BASSIOUNI, M. CHERIF (ED.)] - The International Criminal Court: Observations and issues before the 1997-98 preparatory committee; and administrative and financial implications.
%2389871: - Nordamerikanische Indianer; Die Mission in den Polarländern; Die evangelischen Missionen in Mittel- und Südamerika. [Missions-Bilder, 4.-6. Heft].
%2389551: - Wet op de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie.
%2312974: [VISMAN, F.H.] - Verslag van de Commissie tot Bestudeering van Staatsrechtelijke Hervormingen, ingesteld bij gouvernementsbesluit van 14 sept. 1940, No. 1x/KAB. Deel 1: Indië's ontwikkeling tusschen den eersten en den tweeden wereldoorlog; Deel 2: Indië's wenschen.
%2387860: - La mission et les joies populaires = Volksvemaak in de Missie.
%23246896: - Tribun du Peuple ou le Defenseur des droits de l'homme. Vol 2: An III - An IV.
%23199057: - La Fusion des Communautés Européennes au lendemain des Accords de Luxembourg.
%2386092: - Catalogus van het boekenbestand van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam.
%2320507: - Federal Criminal Code and Rules : 1996 Edition.
%2385816: - Wie sicher sind unser Lebensmittel? : Wissenschaftler antworten : Dockumentation wissenschaftliches Symposium Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. 19./20. April 1983 in Bonn.
%2385595: [LE CENTRE D'ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION POUR L'UTILISATION DE SUCRE] - Deux leçons de choses.
%2385445: [LE COMITÉ D'ETUDES]. - Le sucre : perspectives économiques.
%23258743: - Flower Design Handbook: Design floral, Blumenmuster, Bloemenmotieven.
%23131375: [ADDISON, JOSEP]. - Le Free-Holder ou l'Anglois : jaloux de la liberté : essais politique.
%2383609: - Archivum Ottomanicum. Vol. I,III-V.
%2383078: [AHSMANN, M.J.A.M. ... ET AL.] - Het Delfts orakel : Hugo de Groot 1583-1645.
%23234363: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Kurzform I und II : Fassungen Km, Kb, Ks.
%23122330: [EUROPESE UNIE]. - Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa.
%23280073: [DEUTSCHLAND, AUSWÄRTIGEN AMST]. - Die Auswärtige Politik der Bundesrepublik Deutschland.
%2381777: [BÜCHNER-UHDEN, WILLY, HANS SPILLER ... ET AL. (REDAKTIONSCOMMISSION)]. - Staat, Recht, Wirtschaft : Beiträge der Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
%2314721: - Meditationes pro Exercitiis spiritualibus et indulgentiis plenariis lucrandis ab omnibus clericis provinciae Mechliniensis qui iisdem exercitiis per octo dies continuos vacaverint
%2381760: [COHEN JEHORAM, H. (VOORWOORD)]. - Intellectuele eigendom. Jurisprudentie en annotaties.
%23279958: - Burgerlijk Wetboek 1837 : officiële uitgave.
%23196605: - Vuillard : a national touring exhibition from the South Bank Centre.
%23233500: [P.W.L.]. - Bijdragen tot bekendmaking van de voornaamste zaken van den handel, der Nederlanden, en van dien van Hamburg, opgehelderd door de berekening der meeste artikelen welke van Amsterdam naar Hamburg en van Hamburg naar Amsterdam gezonden worden, ook door den effecten-handel en de wissel-arbitrage over beide plaatsen.
%23237068: - Ordonnances de Louis XIV : roy de France et de Navarre ; données à S. Germain en Laye au mois de Mars 1673.
%23285180: [PELT, J. VAN]. - Honderd jaar Rijks Hogere Burgerschool Schiedam.
%2380700: D'66. - Beleidsplan D'66 : schets voor een regeringsbeleid in de periode 1971-1975.
%23232285: [FLAMMARION, ERNEST]. - Les colonies françaises.
%23282522: [KOREA, NORTH]. - Socialist Constitution of the Democratic People's Republic of Korea : adopted at the First Session of the Fith Supreme People's Assembly of the Democratic People's Republic of Korea. Dezember 27, 1972.
%23278638: [GRAAF, F.G.B. ... ET AL. (RED.)] - Internationaal privaatrecht en financiële transacties.
%23279587: [INDONESIA]. - Chronologisch overzicht van de ontwikkeling van het Indonesische vraagstuk in de nationale en internationale politieke verhoudingen : (14 Aug. 1945-1 Jan. 1949) : met suppl. 1 Jan. 1949-27 Dec. 1949.
%23142266: - Ministerie van Financiën. Juli 1958 - April 1963. 5 jaar financieel en fiscaal beleid in Suriname.
%2379489: - Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij KB van 25 November 1942, N°. 43, ter voorbereiding van de Herziening van de overgangsbepalingen der Auteurswet 1912.
%2379369: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Die Witzenhäuser Bürgerschaft 1779 und 1814. Editio aletra curavit K.A. Eckhardt.
%23244139: - Corn's Immig & Zoon Rotterdam 1873-1908. Gedenkboek na vijf en dertig jaren. Koninklijke boek- en steen drukkery. Boekbindery en lichtdruk inrichtingen.
%2378917: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Pactus legis Salicae. Teil I-1 : Einführung und 80 Titel-Text; Teil I-2: Systematischer Text; Teil II-1: 65 Titel-Text. Kritische Textausgabe mit nachstehender, hochdeutscher Übersetzung; Teil II-2: Kapitularien und 70-Titel-Text. Kritische Textausgabe mit nebenstehender, hochdeutscher Übersetzung. Enthält auch Register mit Glossar und Synopsis.
%2378882: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Die Witzenhäuser Bürgerschaft, 1543-1935.
%23281721: [NETHERLANDS]. - Netherlands consular service : rules and regulations : 1908.
%23128103: - Graduate education for women. The Radclyffe Ph.D.
%2378777: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel. Das Landrecht des Sachsenspiegels. Editio III curavit K.A. Eckhardt.
%2378778: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel. Das Lehnrecht des Sachsenspiegels. Editio III curavit K.A. Eckhardt.
%2378776: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel III. Quedlinburger Handschrift; IV. Eike von Repchow und Hoyer von Valkenstein. (1966-ed.); V. Eine unbekannte Handschrift sächsischer Rechtsbücher.
%2378775: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel I-II : Landrecht und Lehnrecht.
%23123060: - Tweede verslag der commissie ingesteld bij gemeenschappelijke beschikking van de ministers van arbeid, handel en nijverheid en van financiën van 7/15 Februari 1924, no. 452/125, afdeeling A,V., Gen. Thes.
%2378699: - Das neue Zivilprozessrecht. Herausgegeben anlässlich der Jahresversammlung deutscher Zivilprozessrechtslehrer in Jena im März 1924.
%23223972: [GOODENOUGH, WARD H. ... ET AL.] - The relevance of models for social anthropology.
%2378583: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Lex Ribvaria. Teil II: Text und Lex Francorum Chamavorum.
%2378344: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Leges Anglo-Saxonum 601-925
%2377513: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Die Gesetze des Merowingerreiches 481-714. I. Pactus legis Salicae; II. Pactus legis Alamannorum recensio chlothariana.
%23278430: [ZILETTI, GIORDANO]. - Criminalium consiliorum atque responsorum : tam ex veteribus quam iunioribus celeberrimis iurisconsultis collectorum. Quorum nomina tertia et quarta pagella indicat. Primvm volvmen.
%23174378: - La protection internationale des droits de l'homme dans le cadre européen : travaux du colloque organisé par la Faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Strasbourg en liaison avec la Direction des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, 14-15 novembre 1960.
%23279612: [UNITED NATIONS]. - The United Nations and disarmament, 1945-1965
%23227963: [DEPARTEMENT VAN JUSTITIE]. - Statistieke tabellen van de bevolking der gevangenissen in Nederland over 1845.
%23227965: [DEPARTEMENT VAN JUSTITIE]. - Statistieke tabellen van de bevolking der gevangenissen in Nederland over 1950.
%23227966: [DEPARTEMENT VAN JUSTITIE]. - Statistieke tabellen van de bevolking der gevangenissen in Nederland over 1951.
%23280072: [DEUTSCHLAND, AUSWÄRTIGEN AMST]. - Europa: Dokumente zur Frage der europäischen Einigung
%23157514: - La Fusion des Communautés Européennes.
%2312144: - 50 Jaar Kinderwetten. Geschriften van de nationale federatie de Ned. Bond tot Kinderbescherming. No. 24.
%23257700: - Voorzieningen tot leniging van door den oorlogstoestand ontstane nooden : leidraad ter orienteering van de organen, welke bij de hulpverleening zijn ingeschakeld.
%23257551: - The great ascent. The struggle for economic development in our time.
%23257062: - Administrative Modernization and reform in Europe.
%23280788: - Perilous desert : insecurity in the Sahara.
%2385429: [STATISTISCH INSTITUUT]. - Bijdragen van het Statistisch Instituut Jaargang 1-3, 5 & 6.
%23160123: [LIGNAC, DE]. - Natuurkundige beschouwing van de man en de vrouw in de huwelyken staat door den heer de L... heelmeester. Deel 1 (van 2).
%2314320: [KEMPER, JOAN MELCHIOR]. - Ontwerp van het Burgerlijk Wetboek voor het Koninkrijk der Nederlanden.
%2376140: - Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch von 1861. Allgemeine Deutsche Wechselordnung van 1848 in den Ausgaben für das Grossherzogtum Baden.
%23276806: JONGE BALIE CONGRES 1993. - Inzake opgemeld-- : communicatie en advocatuur : bundel ter gelegenheid van het Jonge Balie Congres 1993.
%23140042: - Pensioengids 2000. Vraagbaak voor pensioenen.
%2375802: - Johan Amos Comenius, 1592-1670.
%2375775: JONGE BALIE CONGRES 1989. - Zand erover? Milieurecht in de advocatenpraktijk. Congresbundel.
%2375599: [AMERICAN CHEMICAL SOCIETY] - Physical functions of hydrocolloids.
%2375595: [SUIKERSTICHTING NEDERLAND] - De Nederlandse suikerindustrie.
%23140017: - Handboek financiele verslaggeving - Jaarrekening 2010 : praktische handleiding bij het opstellen van jaarrekening en jaarverslag.
%2375309: - Centraal Orgaan voor de Ongevallen-Verzekering en andere Werklieden-Verzekeringen.
%2374828: F. - Beschouwingen omtrent de Nederlandsche levende strijdkrachten.
%2374499: - Who's who in Russia 1998 : a consultancy and communications work of Sutter's international red series, containing some 2000 personal profiles of top-ranking decision-makers, politicians, and other leading personalities operating in business and finance, politics and the public administration, the military, science and research.
%23165625: - Code de procédure civile : édition officielle = Wetboek der civiele Regtsvordering : officieele uitgave.
%2373626: - Vijftig jaar verhaald : gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 10e lustrum van de Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden.
%2317142: [GEBHARDT, CARL ?]. - Gegenstand und Weise von Erfahrung und Transzendenz : die Grundlagen der Philosophie : von der Verfasser des Spinoza Redivivus und Augustinus Redivivus.
%23128864: - Islam contemporain dans l'Océan Indien.
%23128908: [ACS-EEG RAAD VAN MINISTERS]. - Vierde ACS-EEG-overeenkomst : ondertekend op 15 december 1989 te Lomé.
%2373106: - Code de procédure civile, annoté d'après la doctrine et la jurisprudence : avec renvois aux publications Dalloz.
%2373072: - Code de commerce, suivi des lois commerciales et industrielles avec annotations d'après la doctrine et la jurisprudence : avec renvois aux publications Dalloz.
%2372869: - Code de commerce, suivi des lois commerciales et industrielles avec annotations d'après la doctrine et la jurisprudence : avec renvois aux publications Dalloz.
%237181: - Development of Societies : the next twenty-five years : Proceedings of the ISS 25th Anniversary Conference. The Hague, 1977.
%2371024: - Scheepsraad : bundel opstellen gewijd aan Boek 8 N.B.W., onder auspiciën van de Vereniging Handelsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Luchtrecht.
%23285650: [HILGEMANN-DE STIGTER, ANTOINETTE]. - rationale konzepte : schweizer konkrete.
%2328565: [LULIUS, DIDERICUS., JOANNES VAN DER LINDEN E.A.] - Rechtsgeleerde observatien : dienende tot opheldering van verscheide duistere, en tot nog toe voor het grootste gedeelte onbewezene passagien uyt de Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgel. van wylen Mr. Hugo de Groot, door een Genootschap van rechtsgeleerden, onder de spreuk, ab omnibus libenter disce, quod nescis. Deel 1-3.
%2375670: - Wetboek van strafvordering : officiele uitgave.
%23285573: [SURINAME]. - Het Surinaamsch Wetboek van Koophandel (1936). Aangevuld met : besluiten uit het Gouvernementsblad van Suriname. No.115 : (07-08-1936) No. 15 : Landsverordening van 18-02-1946; No. 16 : Landsverordening van 14-02-1948; No. 128 : (24-12-1943); No. 144 : (19-10-1937); No. 172 (06-11-1947); No. 14 : (24-02-1948); No. 66 : (30-05-1940) No. 139 : (22-12-1938); No. 80 : (22-07-1944); No. 81 : (05-09-1944); No. 191: (28-12-1944)
%2372304: - De Hoge Raad der Nederlanden 1838-1988. Een portret.
%2370540: - Verzameling der wetten, besluiten en aanschrijvingen betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnsen Chronologische tafel der stukken, vervat in de verzameling der wetten, besluiten an aanschrijvingen betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnzen. 1821-1869, 1893.
%2361539: - La justice international : [revue mensuelle des traveaux et décisions de la Cour permanente d'arbitrage (convention internationale du juillet 1899) & des questions de droit international].
%2360460: - Denkschrift zum Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs nebst drei Anlagen.
%2370938: - La fin de la guerre : traité de paix générale basé sur une charte mondiale déclarant les droits de l'humanité et organisant la conféderation des états.
%2370617: [DUSAULT, JEAN-PAUL]. - Entretiens avec Jesus-Christ dans le tres-S. Sacrement de l'Autel, contenant divers exercices de piété pour honorer ce divin mystere, et pour s'en approcher dignement.
%23165042: - Vertrag über die Gründung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft.
%2316844: [SCHEPPER, H. DE ... ET AL.]. - Raad van State 450 jaar.
%23234364: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Kurzform III.
%23211022: [MASOIN, MAURICE, PRÉSIDENT] - Impôts sur la fortune, y inclus droits de succession : Congrès de Zurich, septembre 1960, XVIe session.
%23205797: - Zilver voor de gouden formule : ontwikkelingen in het recht tussen 1973 en 1998.
%23123756: - Oude drukken uit de Nederlanden.
%23154565: - De Raad van State. Een stand van zaken.
%2370036: [AMERICAN CHEMICAL SOCIETY] - Use of sugars and other carbohydrates in the food industry.
%23149931: - De positie van de beroepsrechter. Rapport.
%23129627: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Ältere Geschichte der Landschaft an der Werra und der Stadt Witzenhausen. Editio II curabit Karl August Eckhardt.
%23286041: [DIVENDAL, HERMAN & JOHN VAN DER WEERT]. - No pasaran! : notities over de Spaanse burgeroorlog.
%23131478: - La Franc-Maconnerie en Russie.
%23131482: - Histoire naturelle des Indes : the Drake manuscript in the Pierpont Morgan Library.
%23131573: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 1-5. (1859-1854).
%23131576: - Württembergisches Urkundenbuch. 11 Bände.
%2313164: [GIER, H.G. DE ... ET AL.] - Gekantelde arbeidsverhoudingen : debatmiddag over de recente en toekomstige ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen.
%2328411: [LANGEMEIJER, G.E.] - Inleiding tot de studie van het Nederlandsche recht.
%23178496: [CAULET, FRANÇOIS ÉTIENNE.] - Tractatus generalis de regalia : in quatuor libros distributus : qui primum Gallico sermone prodiit, nunc latino donatus auctior et correctior editur ; cum aliis opusculis ad eadem materiam spectantibus.
%2369271: [GULDEMOND, JAAP & MARENTE BLOEMHEUVEL]. - NL.
%23203424: - Architektuurwandelingen Den Haag.
%23197828: - Code civil.
%23138367: - Criminal Code of Japan.
%23277720: - Bijdragen tot het oude strafregt in België ; gevolgd door eenige merkwaardige vonnissen van vroegere tijden, van allerlei aard.
%2368908: - Reglement van administratie bij de Koninklijke Landmacht met de voorschriften tot uitvoering van dat reglement : vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 7 mei 1936, no. 64 en bij Beschikking van den Minister van Staat, Minister van Defensie a.i. van 12 mei 1936, VIIIe afd., no. 16.
%2368872: - Algemeene instructie op de comptabiliteit der registratie en domeinen.
%236823: - Staatsrecht en minderheidsgroepen : conferentie 6 april 1979, Rijksuniversiteit Leiden.
%23256205: [STORME, MARCEL ... ET AL.] - De rol van de rechter en de wetgever bij de rechtsontwikkeling in België en Nederland.
%23159811: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - Rotterdam Rules en Boek 8 BW : verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' en de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht, 11 november 2010 : naar aanleiding van de voordrachten van prof. mr. G.J. van der Ziel ... mr. J.H.J. Teunissen.
%23192279: - Sinti und Roma im ehemaligen KZ Bergen-Belsen am 27. Oktober 1979 : erste deutsche und europäische Gedenkkundgebung In Auschwitz vergast, bis heute verfolgt : eine Dokumentation der Gesellschaft für Bedrohte Völker und des Verbands Deutscher Sinti.
%23280680: - The territories and states of India.
%23264968: [HIDDEMA JONGSMA, G., W.F. KEUCHENIUS, H.U. HUGUENIN & J.H. DE SITTER]. - Regtsgeleerde en geschiedkundige schetsen, uitgegeven tot een liefdadig doel.
%2366572: - Le Salut du peuple : journal de la science sociale. No. 1 (10 déc. 1849) - no. 6 (10 mai 1850).
%23174891: - L'aéronef militaire et le droit des gens : subordination et coopération militaire internationale.
%23278552: [KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE]. - Over privaat- en publiekrecht bij volken van den Indischen Archipel.
%23259864: - Dante's Dvine Comedy: Purgatory: Journey to Joy, Part 2 : Purgatorio.
%2366265: [U.S.A.] - A Manual for Courts-Martial, U.S. Army, effective April 1, 1928.
%23240588: [BERGE, ADRIE VAN DEN ... ET AL]. - Organisatieontwikkeling bij de Rijksdienst : de smaak van DGRR.
%2365592: N°. 223 [= LIN ZHIPENG]. - Hidden track.
%23170431: - Ancient West & East, Volume 3, No 1, 2004.
%23285016: [SULZER, KASPAR]. - Via Brevis Ad Logicam Sive Informationes Dialectiae In Tres Partes Divisae, Quarum Prima Simplicem Apprehensionem, Secunda, Judicium, Tertia, Discursum, Ad Mentem Doctoris Angelici S. Thomae Aquinatis Declarat in Usum Gymnasii Gymnasiorum Coloniensium Antiquissimi Montani.
%23122361: - 150 Jaar Wetboek van Koophandel. Het verleden en de toekomst.
%23203832: - Code civil.
%2365057: - CONGRESBUNDEL Filosofendag Utrecht 1989. Ed. G. Vandenakker.
%2365056: - CONGRESBUNDEL Filosofendag Maastricht 1987. Ed. W. Callebout & P. Mostert.
%2365055: - CONGRESBUNDEL Filosofendag Antwerpen 1988. Ed. H. Berghs & W. Thys.
%23193620: - Wiskundig tijdschrift. Jaargang. 1 (1904/05) - 17 (1920/21).
%23257313: - Ontwerp der constitutie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.
%23212383: - Philip Johnson/Alan Ritchie Architects.
%23278483: [KREITTMAYR, WIGULÄUS XAVERIUS ALOYSIUS]. - Anmerckungen uber den Codicem Juris Bavarici Judiciarii : worinnen derselbe sowohl mit den gemeinen, als ehemaliges statutarischen Gerichts-Ordnungen und Rechten genau collationirt ...
%23208434: - Bühnen-Almanach : Hamburg und Altona 1926.
%2363813: JONGE BALIE CONGRES 1981. - Nieuw BW, confronteer je ermee! Congresbundel Jonge Balie Congres 1981.
%23173206: [ALKEMA, E.A. ... ET AL.] - De reikwijdte van fundamentele rechten : preadvies.
%2363332: - Tekstuitgave Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2010.
%23202516: [RAMAER, E.H.] - Wet op het regt van zegel.
%2363116: - Regolamento provvisorio di commercio finora vigente nelle provincie di seconda ricupera e modificato secondo le prescrizioni dell'edito del primo giugno 1821. Delll'Emo e Rmo signor card. Segretario di stato da osservarsi in tutto lo stato pontificio fino alla publicazione , ed attivazione del nuovo codici di commercio.
%2362881: - Regtskundig tijdschrift voor het Notaris-Ambt ingerigt. Jg. 1 (1834) & 2 (1835).
%2361766: - Opgave der Bevolking van het Koninkrijk der Nederlanden, gedurende de jaren 1815 tot en met 1821; zijnde eene verzameling van tabellen, uitgegeven door de Commisssie voor de Statistiek, daargesteld bij besluit van Zijne Majesteit van den 3den Julij 1826, No. 52. / Mouvement de la Population dans le Royaume des Oays-Bas, pendant les années 1815 à 1821 inclus; recueil de tableaux publiés par la Commission de Statistique, créée par l'Arrèté de sa Majesté en date du 3 juillet 1826, No. 52.
%2361471: [VEREENIGING HANDELSRECHT EN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ZEE- EN LUCHTRECHT.]. - Scheepsraad : bundel opstellen gewijd aan Boek 8 N.B.W., onder auspiciën van de Vereniging Handelsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Luchtrecht.
%23204705: [BATAAFSCH GEMEENEBEST]. - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, houdende ordonnantie waar op binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, de impost op de ronde maat : geärresteerd den 13 December 1805.
%23245375: - Handboekje ten dienste van de Rijksveldwacht.
%23198158: - Code civil : édition 2000.
%23198156: - Code de commerce : [1991-1992].
%23198157: - Code civil.
%23198128: - Der Friedensvertrag zwischen Deutschland und den Alliierten und Assoziierten Mächten nebst dem Schlussprotokoll und der Vereinbarung betr. die militärische Besetzung der Rheinlande.
%2360650: - Jan Schoemaker B.V. Van cacaoresidu tot geraffineerde cacaoboter.
%2360759: - Genuine and fake : coins, banknotes and electronic money.
%23276480: [VLAANDEREN]. - Costumen ende wetten van de Stadt Gendt : gedecreteert bij de Graven en Gravinnen van Vlaenderen, met de Concessiën Caroline, decreten, reglementen en ordonnantiën politique ...
%231640: - Algemeene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder beheer van het Departement van Waterstaat (vastgesteld bij beschikking van 25 maart 1938, La V, directie van den Waterstaat) en Reglement openbare aanbestedingen (vastgesteld bij Kon. Besluit van 30 augustus 1932, no. 43).
%2359260: - Feestbundel 40 jaar Tijschrift voor Privaatrecht. Registers 1964-2003.
%23281720: [NEW GUINEA]. - Western New Guinea and the Netherlands.
%23178410: [AMSTERDAM]. - Guide to Amsterdam.
%2352707: [WERKSTAKINGEN VAN 1903]. - Actestukken der samenzwering : gedenkboek der werkstakingen van 1903. Deel I: Voorspel. Eerste en tweede periode; Deel II: Derde en vierde periode. Naspel. Bijlage en register.
%23164737: L.E. (LOUISE ENGELBERTS) - In de generaliteitslanden.
%23178840: - Verslag aan den Koning uitgebragt door de commissie ter overweging der regeling van het landbouwonderwijs in Nederland, benoemd bij Koninklijk Besluit van den 15de Julij 1856, No. 40.
%2312269: - WETSBESLUITEN tot stand gekomen tusschen 24 juni -23 november 1945 met toelichtingen.
%23179202: - Officiële Vakopleiding voor de Tabaksdetailhandel.
%235114: [FURNEAUX SMITH, FREDERICK WINSTON, 2ND EARL OF BIRKENHEAD]. - Frederick Edwin : Earl of Birkenhead by his son.
%234474: [JONGSTRA, ATTE (ED.)] - 1+1 =3.
%23236352: - Les Songes du Chevalier de la Marmotte.
%2335491: [WALDOCK, HUMPHREY : CHAIRMAN] - Report of a study group on the peaceful settlement of international disputes.
%23277708: [NETHERLANDS]. - Arbitrage concernant la question de savoir si le protégé néerlandais Edmond Narik avait ou n'avait pas un droit de gage sur les marchandises se trouvant le 27 mars 1907 dans le magasin La Samaritaine à Smyrne : Premier & Second mémoire présenté par le gouvernement des Pays-Bas en exécution du compromis signé le 11 mars 1913 entre les Pays-Bas et la Grèce.
%2395763: (BARBIER, HIPPOLYTE). - Biographie du clergé contemporain par un Solitaire. Tome I [-X].
%2356889: [WINKLER PRINS, A.] - Handboek der aardrijkskunde : (Alegemeen gedeekte, 1e & 2e stuk).
%23190751: - Wet op het notaris-ambt.
%2355467: [SOCIÉTÉ SUISSE DES JURISTES]. - Recueil de travaux : publié à l'occasion de l'Assemblée de la Société suisse des Juristes à l'occasion de sa 80ème Assemblée générale [les 7, 8, 9 septembre 1946, à Neuchatel].
%23177315: [LAVIES, JAN] - Van koken en stoken : Hou zadel.
%2355232: [CORPUS JURIS CIVILIS] - Corpus Juris Civilis. Editio nova prioribus correctior.
%23247069: - Handelingen van het nationaal congres tegen het nieuw-malthusianisme en ter bespreking van het bevolkings-vraagstuk, op 23 en 24 april 1919 in het gebouw Musis Sacrum te Arnhem.
%23244178: [WILLEM VAN ORANJE]. - Apologie ofte verantwoordinge van den prince van Orangien.
%23222460: [WEATHER UNDERGROUND ORGANIZATION]. - Guerilla-verzet in de VS : Weather Underground Organization.
%2324886: - De wetgeving op het notaris-ambt, bevattende de wet van den 9den julij 1842 (Staatsblad no. 20), met aanteekeningen en aanwijzingen of opgave van den tekst der daarmede in verband staande verordeningen : voorts: de wetten op het zegel, de registratie, den verkoop van roerende goederen enz. voor zoo verre die op het notaris-ambt van toepassing zijn, benevens voorschriften en modellen van de algemeene vormen der akten.
%23166761: - Octrooi voor schouten en ambachtsbewaarders van Hazerswoude, Benthuizen, Noordwaddingsveen, Hoogeveen, Soeterwoude en Benthorn, tot het bedijken en droogmaken der plassen, onder de respective ambachten gelegen.
%2353929: - Samling av norske lover m. m. til bruk for de utenrikske stasjoner, 1814-1953 : register = Compilation of Norwegian laws etc. for the use of foreign service representatives, 1814-1953 : index.
%23221569: [COURT, JOHAN DE LA]. - [V.H.]. Consideratien van staat, ofte politike weeg-Schaal.
%23221586: - Grotius Annuaire Internationale = Grotius Internationaal Jaarboek. 1913 - 1940/46.
%23190554: - Novellen en Kleine Verhalen : 1e bundel.
%23191164: - Onderwijsvisitatie rechtsgeleerdheid ; rapport waarin de visitatiecommissie Rechtsgeleerdheid haar bevindingen ten aanzien van het onderwijs aan de opleidingen Nederlands recht, notarieel recht, fiscaal recht, de juridisch-bestuurswetenschappelijke opleidingen, de juridisch-politiekwetenschappelijke opleiding, de internationaal-juridische opleidingen, recht & economie in bedrijf & maatschappij, recht, bestuur & management en de vrije doctoraalopleidingen heeft vastgelegd.
%23191582: [DAVIDS, W.J.M. (VOORZITTER)]. - Rapport / Commissie van Onderzoek Besluitvorming Irak.
%2352175: - Rijvaardigheid en rijbevoegdheid 2012: tekstuitgave.
%2352169: - Rijvaardigheid en rijbevoegdheid 2011 : tekstuitgave.
%23284982: - Introductory Chinese : listening and speaking = Pu tong Han yu jiao cheng. Ding shuo ke ben.
%2394075: (BOUHOURS, DOMINIQUE). - Pensées ingénieuses des Pères de l'Eglise par le P. B***. Séconde édition.
%23268537: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Das Lehnrecht des Sachsenspiegels.
%23281446: [VEREENIGING VOOR VROUWENKIESRECHT]. - Verweerschrift tegen de brochure Een knuppel in het hoenderhok': van het Hoofdbestuur der Vereeniging voor Vrouwenkiersrecht.
%2351133: [ALSTORPHIUS GREVELINK, P.W.] - De policie in Nederland : denkbeelden en beschouwingen van een (oud) lid der regterlijke magt.
%23228902: [KIELSTRA, R.E. (SECRETARIS)]. - Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 14 juli 1911, no. 60, om van advies te dienen omtrent de vraag, welke maatregelen genomen kunnen worden om te bevorderen, dat in de behoefte aan electrische kracht, welke in verschillende streken des lands en met name ten plattelande bestaat, op zoo doeltreffend en zoo economisch mogelijke wijze worde voorzien.
%23499: - Lexicon der Frau : in zwei Bänden.
%23231135: [DECOMBEROUSSE, BENOÎT MICHEL]. - Code Napoleon : mis en vers français par D*** ex-législateur.
%23248757: - The Core Language Engine (ACL-MIT Series in Natural Language Processing).
%2348807: - The Law of the European Union: Institutional and Constitutional Law v.1.
%2348204: -
%23232663: - Reichs-Gesetz-Blatt. 1. Stück, 29. September 1848 bis 18. Stück, 7. Juni 1849.
%2323277: - Planning en staatsrecht : congres [georganiseerd door de] Vakgroep Staats- en Administratief Recht van de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Katholieke Hogeschool Tilburg, 2 maart 1978.
%2347986: - Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände / Documentation Centre Nazi Party Rally Grounds.
%23248346: - Besluit van den 4den September 1823, no. 7 : Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz. : [...] hebben besloten en besluiten : betrekkelijk de inrigting van de bureaux der onderscheidene departementen van algemeen bestuur, ...
%23239193: - Ontwikkelingsbeleid en goed bestuur.
%23230306: - Straf(proces)recht. Basis-doctoraal.
%23170322: [GELDER, W.T. VAN ... ET AL.] - Beeld van besturen : bundel opstellen ter gelegenheid van het afscheid van drs. R.J. de Wit als Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland per 1 april 1992.
%23244508: - Klio : Beiträge zur alten Geschichte. Band 32
%2347811: - Wetten der Maatschappij ter Waarborging van Lijftogten.
%23285337: [RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE]. - Dagboek fragmenten 1940-1945.
%23232378: [SLIEDRECHT]. - Sliedrecht : rapport in opdracht van het Gemeentebestuur uitgebracht door het Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland en het Instituut voor Stad en Landschap van Zuid-Holland.
%23110: [HOUTHOFF]. - Naar de beurs : regelgeving : [1996]
%2399283: A.N.W.B. - Veertig Jaar. Uit het archif der Kampioen-Redactie.
%2343733: - Bijkans begrepen? : feitelijk en vermeend begrip van forensische deskundigenrapportages onder rechters, advocaten en deskundigen.
%23236342: [GOYON DE LA PLOMBANIE, HENRI DE]. - L'homme en société, ou nouvelles vues politiques et économiques pour porter la population au plus haut degré en France. Tome I-II.
%23420: - The Sino-Japanese negotiations of 1915 : Japanese and Chinese documents and Chinese official statement.
%2339959: [BENEZIT, EMMANUEL]. - Benezit dictionary of British graphic artists and illustrators.
%233397: S.D.A.P. - 25 jaar in het parlement : een gedenkwoord van het partijbestuur der S.D.A.P.
%2325120: [MAINTENON, FRANÇOISE D'AUBIGNÉ MARQUISE DE]. - Lettres de Madame de Maintenon. Tome I: à diverses personnes, et à M. D'Aubigne, son frère; Tome II: à M. l'Abbé Gobelin; Tome III: à Madame l'Abbesse de Gomerfontaine, et aux dames de St. Louis; Tome IV: à M. le Cardinal de Noailles; Tome V: à M. le Duc de Noailles; Tome VI: Letteres de Madame de Maintenon, et de Madame de Caylus; Tome VII: Lettres de Madame de Maintenon, et de Mesdames De Ventadour, De St. Geran, D'Harcourt, De Levy, &c. Du Marechal De Villeroi, &c.; Tome VIII: Lettres du Clergé de France à Madame de Maintenon.
%2331026: - PFLP : guerilla in Palestina.
%23252688: [FRANCE]. - Reglement géneral des commissaires du Roy, Députez par Lettres Patentes du 14. Novembre 1724. pour la Réformation des Eaux & Forêts de la Province de Dauphiné.
%23278961: [STALIN, JOSEF]. - Geschiedenis van de Kommunistische Partij der Sowjet-Unie (Bolsjewiki) : korte leergang
%23208276: [TUNESIA]. - Recensement général de la population et des logements, 8 mai 1975 : population par division administrative.
%23278379: [NETHERLANDS]. - Memorandum of the Netherlands Government containing the claims of the Netherlands to reparations from Germany : (Provisional statement).
%23278146: - Wat is dialectisch materialisme?
%23230233: - Russisches Münzreform-Projekt von 1896 : eine Stimme aus Russland.
%2372306: - Conférence Diplomatique sur l'Unification du Droit en Matière de la Vente Internationale. La Haye, 2-25 avril 1964.
%23177272: [CORPUS JURIS CIVILIS] - Corpus Juris Civilis Academicum : In Suas Partes Distributum, Usuique Moderno Ita Accomodatum, Ut Nunc Studiosorum Quivis, Etiam Tyro, Uno Quasi Intuitu, Omnes Leges Digestorum & Codicis, Omnesque Tituloe Institutionum Invenire Possit.../Auctore Christoph. Henr. Freiesleben...editio nova (1759)
%23252547: [LINDEN, JOANNES VAN DER]. - Verhandeling over de judicieele practijcq of Form van procedeeren voor de Hoven van Justitie in Holland gebruikelijk.
%23278620: [GRAAF, F.G.B. ... ET AL. (RED.)] - Internationaal privaatrecht en financie¨le transacties.
%23253923: - Algemeene instructie nopens het beheer, de boekhouding en de verdere verpligtingen van de ambtenaren van de registratie, de successie en het zegel.
%23276781: RAIO-CONGRES 2002. - Magistraten zonder grenzen : de invloed van het Europese recht op de Nederlandse rechtspleging : Raio-congres 2002.
%23276262: [VRIES, SIMON DE]. - 't Amsterdamsch hoerdom : behelzende de listen en streeken, daar zich de hoeren en hoere-waardinnen van dienen ; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bygelovigheden, en in 't algemeen alles 't geen by dese juffers in gebruik is.
%23269748: - Die Lackkunst Koreas: Ästhetik in Vollendung.
%23268054: [LANTSHEER, J.A. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1975.
%23268055: [LANTSHEER, J.A. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1979.
%23268056: [LANTSHEER, J.A. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1978.
%23269836: [BACKER, HENK]. - De wonderlijke geschiedenis van Tripje. [1e Deel:] De wonderlijke geschiedenis van Tripje; 2e Deel: Oepoetje verschijnt; 3e Deel.
%23268018: [GERHARDT, MIA I. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1981.
%23268014: [GERHARDT, MIA I. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1985.
%23268015: [GERHARDT, MIA I. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1980.
%23268016: [GERHARDT, MIA I. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1986.
%23268017: [GERHARDT, MIA I. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1982.
%23268012: [VERKRUIJSSE, P.J. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1997
%23268013: [HINDERIKX, P.A. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1990.
%23268010: [VERKRUIJSSE, P.J. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1995.
%23268008: [GERHARDT, MIA I. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1987.
%23268007: [HINDERIKX, P.A. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1989.
%23268006: [HINDERIKX, P.A. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1992.
%23267991: [GERHARDT, MIA I. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1984.
%23267992: [BRUIN, P. DE ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1972 & 1973.
%23267994: [LANTSHEER, J.A. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1974.
%23267990: [GERHARDT, MIA I. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1983.
%23267968: - Jaarboekje van de Vereeniging voor STudiebelangen aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool (Hoogeschool voor Economische Wetenschappen) te Rotterdam 1937-1938.
%23267959: [HINDERIKX, P.A. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1991.
%23267957: [GERHARDT, MIA I. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1988.
%23275494: [HOLLANDAIS, UN]. - Lettre d'un Hollandois, a un membre du Parlement d'Angleterre : au sujet du nouveau ministre des finances en France.
%23270072: - Jan Fabre : Chalcosoma (2006-2012) : hommage à Jérôme Bosch au Congo (2011-2013) ; Illuminations, enluminures : trésors enluminés de France.
%23270132: - Lijst van preadviezen, referaten en inleidingen uitgebracht of gehouden voor, en/of uitgegeven door: Nederlands(ch)e Juristen Vere(e)niging, Broederschap der Candidaat-Notarissen, Broederschap der Notarissen in Nederland...[et al.]
%23267743: - Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering. Officiële uitgave.
%23267575: [BAUWENS, A.R. ... ET AL.] - Sporen naar het verleden.
%23267571: [BAUWENS, A.R. ... ET AL.] - Aaneengeregen tijdankers.
%23267569: [BAUWENS, A.R. ... ET AL.] - Verstilde passages.
%23270584: - Adresses, mémoires et petitions des Juifs : 1789-1794.
%23270647: [COMMISSIE VOOR HET ADATRECHT] (ED.). - Groote Oost en Philippijnen.
%23272462: [UTRECHT]. - Ordonnantie ende instructie op de stijl, ende manieren van procederen, diemen voorts-aen sal houden voor den Hove van Vtrecht, soo in civile als criminele zaecken.
%23270851: [NEDERLANDSE GEZINSRAAD]. - Gelijke behandeling in pensioenen ongeacht leefvorm : de keuzemogelijkheden van artikel 2b PSW.
%23270926: [RIJKSGEBOUWENDIENST]. - Architectuur van de rechtspraak.
%23271995: [CHIFFLET, JEAN-JACQUES]. - Recueil des traittez de paix, treves et neutralité entre les couronnes d'Espagne et de France.
%23271106: - Schul- und Reise-Taschen-Wörterbuch der franzözischen und Deutschen Sprache = Nouveau dictionnaire de poche Français-Allemand et Allemand-Français.
%23271202: [SWEERTS, HIERONYMUS]. - Koddige en ernstige opschriften, op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere tafereelen.
%23271993: [LISOLA, FRANÇOIS PAUL, BARÓN DE]. - Defensa de estado y de iustitia contra el designio manifiestamente descubuierto de la Monarquia universal debaxo d'el vano pretexto de las pretensiones de la Reyna de Francia.
%23271983: - Essai sur les faillites.
%23275547: [MOLLERUS, J.H.] - Reglement op de huisvesting of kazernering van de troepen van den staat : gearresteerd door den commissaris-generaal voor het departement van oorlog, ten gevolge van het besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid, van den 26en junij 1814, no. 1. 's Gravenhage
%23275548: [HIPPOLOGY]. - Extract uit het reglement voor 's Rijks stoeterijen, ten behoeve van de plaatselijke besturen.
%23275551: [BATAAFSCHE REPUBLIEK]. - Bestek en conditien, volgens welke Zijne Excellentie de Minister van Oorlog, zal aanbesteden de leverantie, a. Van vivres, fourages, brand, licht en legstroo, tot onderhoud van Zijner Majesteits Armée binnen het Rijk; b. Der benoodigde artikelen in 's Rijks groote Militaire Hospitalen; en c. Van vuur en licht in de Militaire Wachten.
%23271981: [ESTANG, DOMINIQUE FRANÇOIS MARIE BASTARD D']. - Rapport fait à la Cour des Paris le 15 mai 1820 et jours suivans.
%23271584: - Württembergisches Urkundenbuch. Band 3 : 1213-1240.
%23271792: [BODDAERT, PIETER ... ET AL.] - Tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden. [Deel I:] Behelzende eene beschryving van Zeeland : met een kaart, plans van steden en kunstige printverbeeldingen versierd. Behelzende eene beschryving van Staats-Vlaanderen; [Deel II:] Vervolgende de beschryving van Zeeland : met nieuwe landkaarten, plans der steden en konstige printverbeeldingen versierd.
%23271194: [BONDT, NICOLAAS]. - De eer der regeering van Amsterdam verdedigd tegen den laster van het Engelsch ministerie, en deszelfs Nederlandsche vrienden en begunstigers, in eene contra-memorie, ingericht ter wederlegging van de rechtsgeleerde memorie aangaande het gedrag van de regeering der stad Amsterdam: : waar by gevoegd zyn eenige aanmerkingen op het onlangs verspreide geschrift, ten tytel voerende Politiek vertoog over het waar sistema van de stad Amsterdam, enz.
%23275588: [FAVARD DE LANGLADE, GUILLAUME JEAN]. - Code Civil : suivi de l'exposé des motifs sur chaque loi, presenté par les orateurs du gouvernement : des rapports faits au tribunat : des opinions émises : des discours prononcés au corps législatif ... et d'une table analyt. et raisonnée des matières Code Civil, suivi de l'exposé des motifs sur chaque loi, presenté par les orateurs du gouvernement. Tome 1-10; Supplément au Code Civil, ou Collection raisonnée des lois et décrets rendus depuis 1789, et qui se rattachent au Code Civil, avec des notes explicatives de la relation ... Tome 1-2.
%23270928: [HEERJANSDAM]. - Convoluut van ca. 500 mededelingen, missieven, circulaires en brieven ontvangen door het Gemeente-Bestuur in het jaar 1814.
%23264400: - Analyse socio-économique de l'environnement : problèmes de méthode : documents présentés au symposium tenu à Saint-Nizier (Grenoble) du 12 au 15 décembre 1972.
%23253823: - Zee-rechten, dat is: dat hoogste ende oudtste Gotlandtsche water-recht, dat de ghemeene kooplieden ende schippers geordineert ende gemaeckt hebben tot Wisbuy : waer vae hem een vergelijck die ter Zeewaers beheeren reguleren mach. Met grooter neerstigheydt gecorrigeert: ende na de oude originele copye gebetert.
%23272917: - La testimonianza del documento notarile come fedeltà e interpretazione, Firenze, 5 ottobre 1984.
%23272942: - XXI Congresso Nazionale del Notariato (San Remo 1-6 ottobre 1974). Secondo tema : Considerazioni su recenti proposte in tema di modifica della pubblicità immobiliare.
%23272964: - Code civil.
%23262469: [SCHAEPMAN, H.J.A.M.]. - Wordt Dr. Schaepman begrepen? : eenige opmerkingen van een Burgerman aan zijne katholieke medeburgers.
%23262468: C.P.N. [COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND]. - Conferentie van de Communistische Partij van Nederland : 22 en 23 december 1973.
%23258382: - ReVision : die Moderne im Städel 1906-1937.
%23258221: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Kurzform. I: Landrecht. II: Lehnrecht.
%23258097: [MAANEN, GUILLAUME ADRIEN GERARD VAN]. - Conclusie in de teregtzitting van den Hoogen Raad der Nederlanden, van den 8 December 1854, door den procureur-generaal genomen in de zaak van H. P. Hoevenaar, administrateur van de suiker-fabriek te Pangka, appellant tegen de regering van Nederlandsch-Indië, geintimeerde.
%2325673: - Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging. Jaargang 1 (1870)-53 (1922).
%23105830: - 10 Jahre deutscher Gewerkschaftsbund in der Tsechoslowakei.
%23254318: [BRINK, T. VAN DEN]. - Criminaliteit in Amsterdam en van Amsterdammers = La criminalité à Amsterdam et celle d'Amsterdamois.
%23249892: - Algemeene Politieverordening van Amsterdam, vastgesteld den 23 Juli 1913.
%23276161: [RIDANT, PIERRE LE]. - Examen de deux questions importantes sur le mariage : Comment la puissance civile peut-elle déclarer des mariages nuls, sans entreprendre sur les droits de la puissance ecclésiastique? : Quelle est en conséquence, l'étendue du pouvoir des souverains sur les empêchemens dirimans le mariage?
%23247146: - Württembergisches Urkundenbuch. Band 7 :
%23242570: [SILLEVIS, JOHN ... ET AL.] - Jongkind, een Hollander in Frankrijk.
%23236908: [OSORIO, ANTONIO]. - Histoire de Ferdinand-Alvarez de Tolede, premier du nom, Duc d'Albe.
%23236084: - Verzameling der wetten van het stelsel van belastingen, volgens de wet van 12 Julij 1821, (Staatsblad no. 9), strekkende tot uitgifte aan de ambtenaren.
%23236005: [COURNAND, ANTOINE DE]. - De la propriété ou la cause du pauvre : plaidée au tribunal de la raison, de la justice et de la vérité.
%23233036: [BROOS, BEN ... ET AL.] - Ontrouw aan Rembrandt en andere verhalen : een bloemlezing uit Kunstschrift met artikelen over de 17de-eeuwse Nederlandse kunst.
%23232471: [LIEUW, GERDA H. ... ET AL.] - Nos futuro : wegen naar een toekomst voor de Nederlandse Antillen.
%23232464: - Aanwijzingen voor de regelgeving : praktijkvoorschriften voor ontwerpers van regelingen van de rijksoverheid.
%23230946: [MARSELLA, DOMINICUS ANTONIUS]. - De beato Hippolyto Galantinio auctore sodalitatis doctrinae christianae in urbe Florentia commentarius.
%23225536: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel Kleinfoliodruck.
%23225490: - Bundel staatswetten : wetten en andere regelingen betrekking hebbende op het staatsrecht, bijgew. tot 1 juni 1964.
%23222245: - Verzameling van besluiten, aanschrijvingen en bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1814. No. 1-189.
%2321564: - Rapport van de commissie territoriale decentralisatie.
%23212144: - The Architecture Annual 2003-2004: Delft University of Technology.
%23278554: - Wetboek van koophandel : uit het Fransch vertaald.
%23207060: - Centenaire de l'Association Internationale Permanente des Congrès de Navigation 1885-1985 = Centenary of the Permanent International Association of Navigation Congresses 1885-1985.
%23204239: [MORSHUIS, BEN ... ET AL.] - Ootmarsum 2000 : een jaar lang een stad in beeld.
%23275046: - Bijdragen tot het oude strafregt in België ; gevolgd door eenige merkwaardige vonnissen van vroegere tijden, van allerlei aard.
%23203707: [MINISTERIE VAN TRANSPORT, HANDEL EN INDUSTRIE, DIENST MARKTINTERVENTIE, SURINAME]. - Distributie systeem : een grondige, gedetailleerde in diepte analyse [Suriname].
%23202678: - Actes du IIe congrès international de criminologie (Paris-Sorbonne, septembre 1950) = Proceedings of the IInd international congress on criminology = Actas del IIo congreso internacional de criminologia. [Tome] V: Médecine légale, science pénitentiare, police technique et scientifique.
%23202676: - The United Nations and the advancement of women, 1945-1996.
%23202269: - Second report on viscosity and plasticity : prepared by the Committee for the Study of Viscosity of the Academy of Science Amsterdam.
%23198634: [BERGE, MARIA VAN ... ET AL.] - Willem Buytewech, 1591-1624.
%23197421: - Dijkregt van Hasselt.
%23197001: - Neues deutsch-holländisches Handwörterbuch / ganz neu bearbeitet durch zwey in beiden Sprachen erfahrene Männer, mit einigen tausend neuen Wörtern vermehrt, und mit einem fünffachen Anhang versehen [Deel I. Deutsch-Holländisch].
%23196658: [RICHARD, BIRGIT, ROBERT KLANTEN, & STEFAN HEIDENREICH (EDS)]. - Localizer 1.3 : icons.
%23195075: - Travaux de la semaine internationale de Strasbourg, 18 au 22 mai 1954 : les orientations nouvelles des sciences criminelles et pénitentiaires.
%23195072: - Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftgemeinschaft und dazugehörige Dokumente.
%23193287: [STADT HILDESHEIM UND DAS HORNEMANN INSTITUT]. - Rettung des Kulturerbes : Projekte rund ums Mittelmeer = Saving cultural heritage : projects around the Mediterranean = Sauvetage du patrimoine : projets autour de la Méditerranée.
%23192850: [VRIES, SIMON DE]. - 't Amsterdamsch hoerdom : behelzende de listen en streeken, daar zich de hoeren en hoere-waardinnen van dienen ; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bygelovigheden, en in 't algemeen alles 't geen by dese juffers in gebruik is.
%23192077: - Wet van den 4en December 1872 tot voorziening tegen besmettelijke ziekten.
%23188276: - Werk, welvaart & geluk.
%23187688: - CECA, EKSF, EGKS, EKAX, ECSC, EHTY, EKSG : 1952-2002 : 27.6.2002 : actas-Schlussakte-actes-atti.
%23187791: - Privacy : seminarie Egmontpaleis - 26 & 27 nov. 1998 - séminaire Palais d'Egmont.
%23187052: [GUEVARA, CHE]. - De politieke nalatenschap van Che Guevara.
%23185598: - Congrès international des éditeurs, septième session, Amsterdam, 18-22 juillet 1910.
%23184631: [OVERBOOK, JUNIA PAIS MACEDO VAN]. - Handleiding gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de Europese Gemeenschap.
%23184460: - Código Civil de la Republica Oriental del Uruguay : edición oficial.
%23183521: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Langform E (Studia iuris Suevici, 3).
%23182898: [COMMISSIE VOOR HET ADATRECHT] (ED.). - Adatrechtbundels XXVIII: Gemengd.
%23235804: - Een en ander over bandensporen en het registreeren van bandprofielen.
%23163358: [MOORS, B.P. (VOORZITTER) & A. VERSCHOOR W. LZ. (SECRETARIS)] - Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 2 Mei 1907, no. 45, tot onderzoek van de wenschelijkheid der wederinvoering van een Rijkstoezicht op de weegwerktuigen.
%2394410: - Cursus Alg.-Bond Politiepersoneel in Nederland.
%23179814: [WEYRAUCH, MARTINA]. - Die internationalen Verbrechen und das innerstaatliche Strafrecht : Probleme des internationalen Strafrecht und Strafprozessrechts : internationales wissenschaftliches Seminar vom 20. bis 24.6.1988 in Wustrau.
%23281712: AL, C.J. - Het ziekenhuis : een plan voor verandering.
%23157572: MGR. L'ÉVÊQUE D'ORLEANS. - L'Atheisme et le Péril social.
%23281857: AA, PIERRE JEAN BAPTISTE CHARLES VAN DER. - Handleiding tot gebruik van het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland : gearresteerd den 24sten van Sprokkelmaand 1809.
%2343862: AA, SIMON VAN DER. - AUTOGRAPH. Picture-postcard with autograph & text on front side dated 4-7-1936 and adressed to Mr. J.P. Hooykaas. Dr. Simon van der Aa (1865-1944) was professor of criminal law in Groningen.
%23284980: AA, S. VAN DER; VAN DER VORM, B.; PEMBERTON, A.; VAN KESTEREN, J.N.; LETSCHERT, R.M. - Evaluatie strafvorderingsrichtlijn kwalificerende slachtoffers.
%2314828: AA, H. (RED.) - Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798. I: Stukken van algemene aard, de gedrukte ontwerpen van 1804 en hun voorgeschiedenis.
%23133834: AALBERS, ROB - On the Implications of Thresholds for Economic Science and Environment Policy.
%2358061: AALBERSBERG, H.C.F.L. - Eerste hulp bij plotseling voorkomende ziektetoestanden.
%2363065: AALBERSE, PETRUS JOSEPHUS MATTHEUS. - Oneerlijke Concurrentie en hare bestrijding volgens het Nederlandsceh recht. Eerste stuk.
%23257004: AALBERTS, BABETTE. - Beelddatabanken : stilstaand beeld in beweging?
%23225076: AALDERS, M.V.C. (ED.) - Het milieurecht als proeftuin : 20 jaar Centrum voor Milieurecht.
%23282490: AALDERS, GERARD. - Kartels : de Amerikaanse strijd om de wereldhegemonie.
%23101508: AALDERS H.WZN, G.J.D. - De oud-griekse voorstelling van de afgunst der Godheid
%23101510: AALDERS H.WZN, G.J.D. - Plutarch's Political Thought.
%23101511: AALDERS H.WZN, G.J.D. - Historische periodisering in de oudheid
%23174880: AALDERS, W.J. - Staat en zonde.
%23208351: AALDERS, M.V.C. - Afspraken in het milieurecht : inleidingen op en verslag van een studiedag georganiseerd door het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam.
%23124393: AALDERS, M.V.C. (ED.) - Ontwikkelingen in het milieurecht.
%23172920: AALDERS, W.J. - Het vraagstuk: natuurlijk-bovennatuurlijk door moralisten bezien.
%23184126: AALDERS, WILLEM JAN. - Schleiermacher's Reden über die Religion als proeve van apologie.
%23166987: AALDERS, M.V.C. - De burger en de Awb : ervaringen van repeat players met Awb-procedures.
%2372320: AALDERS, C.A.V. ... [ET AL.] - De Europese Groepering tot Samenwerking. Preadviezen.
%237130: AALDERS, M.V.C. ... [ET AL.] - Stad en Recht : opstellen t.g.v. het 350-jarig bestaan van het Atheneum en de Universiteit van Amsterdam.
%2318305: AALDERS H. WZN., GERHARD J. D. - Het derde boek van Plato's leges. Deel I - prolegomena.
%23167017: AALL, ANATHON. - Logik.
%23213117: AANTJES, WILLEM - Maar de meeste van deze is de A : herfstdagboek.
%2362134: AARDEMA, HARM - Contextmanagement : een nieuw bestuurs- en managementconcept.
%23278661: AARDENNE-STACHIW, E.M. VAN. - Effectenleningen.
%23133923: AARLE, BAS VAN - Essays on Monetary and Fiscal Policy Interaction: applications to EMU and Eastern Europe.
%23281961: AARNIO, AULIS. - Wegen Recht und Billigkeit : Vorträge und Aufsätze aus 10 Jahren.
%23137418: AARON, RICHARD I. - Knowing and the Function of Reason.
%23104262: AARON, RICHARD I. - Knowing and the Function of Reason.
%23286068: AARON, BENJAMIN. - Labour law at the Crossroads: Changing Employment Relationships : studies in honour of Benjamin Aaron.
%23253460: AARON, HENRY J. (ED.) - Setting national priorities : policy for the nineties.
%23253461: AARON, HENRY J. (ED.) - Setting domestic priorities : what can government do?
%23253458: AARON, HENRY J. (ED.) - Values and public policy.
%23268832: AARSBERGEN,-LIGTVOET, CONNIE. - Isaiah Berlin : a value pluralist and humanist view of human nature and the meaning of life.
%2367035: AARSBERGEN,-LIGTVOET, CONNIE. - Isaiah Berlin : a value pluralist and humanist view of human nature and the meaning of life.
%23285019: AARSE, J.A.A. & B. MARINUS. - 'Houzee kameraad!' : een documentaire over de NSB.
%23286030: AARTS, C.J. & M.C. VAN ETTEN (EDS.) - Domweg gelukkig, in de Dapperstraat : de bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur.
%23233250: AARTS, JAN & CHRIS KOOYMAN. - 'Dit is mijn boek' : Joodse exlibriscultuur in Nederland.
%2396730: AARTS, KEES, HUIB PELLIKAAN, ROBERT J. VAN DER VEEN. - Sociale dilemma's in het milieubeleid.
%23116884: AARTS, F.G.A.M. - De Pater Noster of Richard Ermyte.
%23138487: AARTS, PAUL (ED.) - Geld, Goed en Godsdienst in het Midden-Oosten.
%23205290: AARTS, CORNELIS WILHELMUS ANTONIA MARIA. - Bodemverontreiniging en collectieve actie.
%2338258: ABADIA, JESUS LALINDE ... [ET AL.] - VI Congreso Internacional de Derecho Comparado : Academia Internacional de Derecho Comparado : Hamburgo, 30 julio - 4 agusto 1962).
%23191898: ABADIE, J. (ED.) - Integer and nonlinear programming.
%23272716: ABADIE, DANIEL. - Dubuffet as architect.
%23283396: ABAS, P. ... [ET AL.] - Haarlems Juridisch Gezelschap : veertig jaar.
%23225656: ABAS, PIET. - Rechterlijke matiging van schulden. 3e druk.
%23196779: ABAS, PIET. - Om wille van de consument : rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan prof. mr. P. Clausing.
%2345651: ABAS, PIET. - Rechterlijke matiging van schulden. 2e druk.
%23165378: ABAS, PIET. - Rebus sic stantibus : eine Untersuchung zur Anwendung der clausula rebus sic stantibus in der Rechtsplegung einiger Europäischer Länder.
%23142188: ABAS, PIET. - Beperkende werking van de goede trouw.
%2353760: ABAS, P.. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2: Huur. Tweede supplement op de 7e druk van Bijzondere Overeenkomsten.
%23191502: ABAS, PIET. - Rechterlijke matiging van schulden. 4e druk.
%23205169: ABATE, MICHELE., LARNER, MELISSA. - Faces in the crowd : picturing modern life from Manet to today = volti nella folla : immagini dell vita moderna da Manet a oggi.
%2330967: ABBAS, MOHAMED HOSNY. - Essai sur l'évolution du commerce extérieur Égyptien. Développement historique et situation contemporaine.
%23278246: ABBAS, TAHIR. - Islamic political radicalism : a European perspective.
%23257693: ABBEELE, ERIK VAN DEN (ED.). - Ontmanteling van de groei : leesboek over een andere economie.
%23285301: ABBINK, A.L. & W E L TE MEIJ (EDS.) - Menus historiques.
%234195: ABBINK, H. & C.F. RUETER. - Een eenvoudige strafzaak.
%23280286: ABBOTT, BERENICE. - Berenice Abbott : Paris portraits 1925-1930.
%23236360: ABBOTT, JOHN - Politics and Poverty: A Critique of the Food and Agriculture Organization of the United Nations.
%2371701: ABBOTT, BERENICE. - The World of Atget. 176 photographs by Atget.
%23200633: ABBOTT, FREDERICK M. & DAVID J. GERBER (EDS.) - Public Policy and Global Technological Integration.
%23276244: ABBOTT, BERENICE; KURTZ, RON & HANK O'NEAL (EDS.). - The unknown Berenice Abbott. 5 Volumes. Vol. 1. New York, early work 1929-1931; Vol. 2. The American scene, 1930-1935; Vol 3. Deep woods, the logging photographs; Vol. 4. Greenwich Village, 1935-1950; Vol. 5. U.S.1, U.S.A.
%2383084: ABBOUD, PETER ... [ET AL.] - Elementary Modern Standard Arabic : Part 2.
%23281926: ABCARIUS, MICHEL FRED. - Palestine : through the fog of propaganda.
%23123224: ABDEL-MALEK, KAMAL. - A study of the vernacular poetry of Ahmed Fu'ad Nigm.
%23126152: ABDEL-FADIL, MAHMOUD - Development, income distribution and social change in rural Egypt, 1952-1970.
%23276121: ABDEL-FADIL, MAHMOUD - Development, income distribution and social change in rural Egypt, 1952-1970.
%23246588: ABDELAL, RAWI. - National purpose in the world economy : post-Soviet states in comparative perspective.
%23285928: ABDOLAH, KADER (PSEUD. OF HOSSEIN SADJADI GHAEMAGHAMI). - Het huis van de moskee.
%23285927: ABDOLAH, KADER (PSEUD. OF HOSSEIN SADJADI GHAEMAGHAMI). - De boodschapper : een vertelling / De Koran : een vertaling.
%23213336: ABEDIN, MAHAN (EDITOR) - Unmasking Terror: A Global Review Of Terrorist Activities, Vol. 1 (September 11, 2003- September 11, 2004.
%23208785: ABEELEN, E.L.J. VAN DEN. - Geschiedenis van de verbruiks-coöperatie in Nederland tussen de jaren 1860 en 1880.
%231323: ABEL, F.E.L.A. - Algemeene Maatregelen van Bestuur en andere Koninklijke Besluiten uit het Staatsblad van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register.
%23260668: ABEL, RICHARD L. - Lawyers in the dock : learning from attorney disciplinary proceedings.
%23180926: ABEL, RICHARD L. - Lawyers in the Dock.
%23157946: ABEL, F.E.L.A. - Wetten en wetsbepalingen van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register.
%23248438: ABEL, F.E.L.A. - Wet van den 2den Februari 1912 (Staatsblad No. 21), tot regeling van de verplichtingen ten aanzien van de militie.
%231104: ABEL, F.E.L.A. - Wetten en wetsbepalingen van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register.
%2392870: ABEL-SMITH, B. & ZANDER, M. & BROOKE, R. - Legal problems and the citizen : a study in three London boroughs.
%231324: ABEL, F.E.L.A. - Algemeene Maatregelen van Bestuur en andere Koninklijke Besluiten uit het Staatsblad van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register. Tweede druk.
%23161261: ABEL, F.E.L.A. - Wet van den 23sten Mei 1899, (Staatsbl. No. 128), houdende bepalingen ter uitvoering van art. 187 der Grondwet, (Staat van oorlog en staat van beleg).
%2354117: ABEL, A.H. & F.J. KLINGBERG (ED.). - A side-light on Anglo-American relations, 1839-1858 : furnished by the correspondence of Lewis Tappan and others with The British and Foreign Anti-Slavery Society.
%23270778: ABEL, WILHELM. - Agrarpolitik.
%23231694: ABEL, RICHARD - Americanizing the Movies and Movie-Mad Audiences, 1910-1914.
%23128495: ABELE, RUDOLPH VON. - The death of the artist : a study of Hawthorne's disintegration.
%23184891: ABELLA, ALEX & SCOTT GORDON. - Shadow enemies : Hitler's secret terrorist plot against the United States.
%23186431: ABELS, P.H.A.M. & A.PH.F. WOUTERS (EDS.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel VII: Provinciale synode Zuid-Holland, Classis Delft en Delfland 1572-1620.
%23112973: ABELS, DIETRICH MENO. - Wege ins Verbrechen : Versuch einer Motivationsanalyse kriminellen Verhaltens.
%23280745: ABELSHAUSER, WERNER. - The Dynamics of German Industry: Germany's Path toward the New Economy and the American Challenge (Making Sense of History).
%23206319: ABERBACH, JOEL D. & MARK A. PETERSON (EDS). - The executive branch.
%23173223: ABERNON, EDGAR VINCENT, 1ST VISCOUNT D' - An ambassador of peace : pages from the diary of Viscount d'Abernon (Berlin, 1920-1926). Volume 1 : From Spa (1920) to Rapallo (1922); Volume 2 : The years of crisis : june 1922 - december 1923.
%2318486: ABINENO, JOHANNES L.C. - Liturgische vormen en patronen in de evangelische kerk op Timor.
%23280426: [ABLAING VAN GIESSENBURG, R.C. D'}. - Curieuse documenten.
%23276053: D'ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. BARON. - Nederlandsche Gemeentewapens : uitgegeven naar het officieële register.
%23194073: ABLEY, IAN. - Sustaining architecture in the anti-machine age.
%23127744: ABMA, G. - Bonifatius hospitaal. De geschiedenis van een ziekenhuis 1883-1983.
%23281944: ABOUDI, MOHAMED. - Aboudi's guide book to the antiquities of Egypt : historically treated, with many illustrations, map of the Nile, and plans of the principal temples of Upper Egypt.
%23283753: ABOULAFIA, MITCHELL. - The Mediating self : Mead, Sartre, and self-determination.
%23153691: ABOUT, EDMOND. - Le Fellah, souvenirs d'Égypte.
%2362992: ABOUT, EDMOND. - L'Assurance. (Les Questions d'Argent).
%2396777: ABRAHAM-VAN DER MARK, EVA - Succesful Homebirth and Midwifery : the Dutch Model.
%23284346: ABRAHAM, R.E. - Het ontwikkelingsprofiel : een psychodynamische diagnose van de persoonlijkheid.
%23184714: ABRAHAM, CAROLYN. - Possessing Genius : the bizarre odyssey of Einstein's brain.
%23156372: ABRAHAM, RICHARD - Rosa Luxemburg: a life for the international.
%2344981: ABRAHAM, H J - Freedom and the Court.
%2334171: ABRAHAM, H.J. - Freedom and the court : civil rights and liberties in the United States.
%23230712: ABRAHAMIAN, ERVAND. - A History of Modern Iran.
%23257855: ABRAHAMS, MARK. - Mark Abrahams : up close.
%23225573: ABRAHAMS, ISRAEL - Joods leven in de Middeleeuwen.
%23256148: ABRAHAMS, MARK., FREY, JAMES. - Mark Abrahams : [das Ende vom Anfang].
%2334982: ABRAHAMS, E.J. (RED.). - De kwakzalversmiddelen. Hunne inhoud en de gevaren die bij het gebruik dreigen. Volgens analyses gedurende 50 jaar gemaakt voor De Vereeniging tegen de Kwakzalverij.
%2366653: ABRAHAMS, CHARLOTTE. - Tapete : Trends, Dessins, und Wohnideen.
%23229273: ABRAHAMS, FRED - Humanitarian Law Violations in Kosovo.
%23283857: ABRAHAMSE, JAN ... [ET AL.] (EDS.) - Eemsmond : Grenzeloos.
%23283853: ABRAHAMSE, JAN ... [ET AL.] (EDS.) - Dollard ; portret van een landschap.
%23283852: ABRAHAMSE, JAN & HEMMO MUNTINGH (EDS.) - Noord-Friesland buitendijks.
%23283830: ABRAHAMSE, JAN. - Duinen in beweging.
%23285289: ABRAHAMSE, JAAP EVERT & MENNE KOSIAN & ERIK SCHMITZ (EDS.) - Atlas Amstelland : biografie van een landschap.
%23284309: ABRAHAMSE, JAN; MARIEKE BEMELMAN & MARTIN HILLINGA (EDS.) - Wadden : verhalend landschap : cultuurhistorische reis langs de waddenkust van Denemarken, Duitsland en Nederland.
%23128536: ABRAHAMSSON, BENGT & ANDERS BOSTRÖM. - The rights of labor.
%23257463: ABRAM, I.B.H. - Joodse traditie als permanent leren.
%23204562: LOEKI ABRAM. - Een ingebouwde sjofar : gesprekken met 16 Nederlandse joden.
%23279018: ABRAMOVIC, MARINA. - Walk through walls : a memoir.
%23285536: ABRAMOVIC, MARINA & ULAY. - The lovers.
%23286179: ABRAMOVIC, MARINA. - The cleaner : Marina Abramovic. [Deutsche Ausgabe].
%23286178: ABRAMOVIC, MARINA. - The cleaner : Marina Abramovic. [English edition].
%2399791: ABRAMOWSKI, GÜNTER. - Das Geschichtsbild Max Webers. Universalgeschichte am Leitfaden des okzidentalen Rationalisierungsprozesses.
%23211789: ABRAMS, ARNOLD, HARRY H. GARNER, & JAMES E. P. TOMAN (EDS.). - Unfinished Tasks in the Behavioral Sciences.
%23174372: ABRAMS, LYNN & ELIZABETH HARVEY. - Gender relations in German history : power, agency, and experience from the sixteenth to the twentieth century.
%23260179: ABRAMSON, PAUL R. & STEVEN D. PINKERTON. - Sexual nature, sexual culture.
%2371034: ABRAMSON, ROBERT. - Planning for improved enterprise performance : a guide for managers and consultants.
%23275259: ABREU, JOA?O CAPISTRANO DE. - Chapters of Brazil's colonial history, 1500-1800.
%2330078: ABS, HERMANN J. ... [ET AL.]; .INSTITUT D'ÈTUDES BANCAIRES ET FINANCIÉRES. - Institutions et mecanismes bancaires dans les pays de la Communaute Économique Européene.
%23115165: ABT, JOHN J. & M. MYERSON. - Advocate and Activist : memoirs of an American communist lawyer.
%23214565: ABU-LUGHOD, LILA. - Writing women's worlds : Bedouin stories.
%23259607: ABU-LUGHOD, JANET L. - Sociology for the twenty-first century : continuities and cutting edges.
%23275424: ABU-LUGHOD, LILA. - Remaking women : feminism and modernity in the Middle East.
%2387513: ABUL-WALÎD MARWÂN IBN JANÂH (CALLED RABBÎ JÔNÂH); NEUBAUER, ADOLF (ED.) - The Book of Hebrew Roots (Kitab al-Usul) by ABU'L-WALID MARWAN IBN JANAH, Rabbi Jonah (c.990-1050).
%23283963: ABULAFIA, DAVID. - The discovery of mankind : Atlantic encounters in the age of Columbus.
%23101099: ABULWALÎD MERWÂN IBN GANÂH (RABBI JONA)., BACHER, WILHELM (ED.) - Sepher haschoraschim : Wurzelwörterbuch der Hebräischen Sprache.
%2325676: ABUN-NASR, JAMIL M. - Muslim Communities of Grace: The Sufi Brotherhoods in Islamic Religious Life
%2351553: ABUN-NASR, JAMIL M. - Muslim Communities of Grace: The Sufi Brotherhoods in Islamic Religious Life.
%23244896: ACCARIAS, LOUIS. - L'assistance publique sous la Révolution dans le Departement du Puy-de-Dôme.
%23102160: COMMISSIE ACCENT. - Scheikundig onderzoek : een hoeksteen van onze samenleving : een accentuering van het scheikundig universitair onderzoek in Nederland in de tachtiger jaren.
%23279578: ACCIOLY, HILDEBRANDO.... [ET AL.] - Hommage d'une génération de juristes au président Basdevant.
%23230735: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY ACENCY. - Reviewing the Safety of Existing Nuclear Power Plants: Proceedings of an International Symposium, Vienna, 8-11 October 1996.
%23165652: ACHAM, KARL (ED.) - Methodologische probleme in der Sozialwissenschaften.
%2343190: ACHARD, MICHEL - Language, Culture, and Mind.
%2371453: ACHELIS, HANS. - Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten.
%23259641: ACHEN, CHR. & SHIVELY, W. PHILIPS. - Cross-level inference.
%2390886: ACHESON, D. - Fragments of my fleece.
%23277366: ACHIESER, N.I. & I.M. GLASMANN. - Theorie der linearen Operatoren im Hilbert Raum.
%2362471: ACHT, R.J.J. VAN (E.A.) - Financiele instrumenten in het milieurecht.
%2382850: ACHT, R.J.J. VAN (E.A.) - Milieuprivaatrecht.
%23252716: ACHTERBERG, M.P. VAN. - De juridische definitie van het economisch verschijnsel concern in het ondernemingsrecht.
%23108003: ACHTERBERG, M.P. VAN. - Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen. Monografieën nieuw BW nr. B44.
%2338382: ACHTERBERG, M.P. VAN. - De juridische definitie van het economisch verschijnsel concern in het ondernemingsrecht.
%23205874: ACHTERBERG, J.S. ... [ET AL.] - Denken, durven, doen : boek der vrienden van Pieter A. Cornelis.
%2330224: ACHTERHUIS, HANS. - De denkers : een intellectuele biografie van de twintigste eeuw.
%23107250: ACHTERHUIS, HANS. - Natuur tussen mythe en techniek.
%23271373: ACHTERHUIS, HANS. - Utopie.
%23267807: ACHTERHUIS, HANS. - De uitgestelde revolutie : over ontwikkeling en apartheid.
%23264516: ACHTERHUIS, HANS. - Natuur tussen mythe en techniek.
%23282162: ACHTEROP, S.H.; P.G. VAN DER WAL & G.G. WOLTHUIS. - Meeden : geschiedenis van een Gronings dorp.
%23280782: ACKAH, WILLIAM. - Pan-Africanism : exploring the contradictions : politics, identity and development in Africa and the African diaspora.
%23264425: ACKENHEIL, M. ... [ET AL.] (EDS.) - Implications of psychopharmacology to psychiatry : biological, nosological, and therapeutical concept.
%23244949: ACKER, C. VAN. - Communiautaire sanctionering van ondernemingen.
%23244909: ACKER, J. - L'organisation et l'action Syndicales Ouvrières en Alsace.
%23180677: ACKERMAN, TERRENCE F. - A casebook of medical ethics.
%23274263: ACKERMAN, JENNIFER - Chance in the House of Fate: A Natural History of Heredity
%2399405: ACKERMAN, R. - An index of the Arthurian names in Middle English.
%23170297: ACKERMAN, DIANE - A Natural History of Love.
%2375641: ACKERMAN, EVELYN BERNETTE. - Health Care in the Parisian Countryside, 1800-1914.
%23285755: ACKERMAN, JAMES S. - Origins, invention, revision : studying the history of art and architecture.
%23221606: ACKERMANN, MARION. - Die Bildhauer : Ausstellung Die Bildhauer, Kunstakademie Düsseldorf, 1945 bis heute, 20.2. - 28.7.2013, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.
%2323225: ACKERMANS-WIJN, J.C.E. - Contracten met de overheid : een onderzoek naar de contractsvrijheid van publiekrechtelijke rechtspersonen en het toepasselijke materiële recht.
%23218456: ACKERSDIJCK, J. A.O. - Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje voor 1851. Derde jaargang.
%23218457: ACKERSDIJCK, J. A.O. - Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje voor 1853. Vijfde jaargang.
%23277817: ACKROYD, PETER. - Alfred Hitchcock.
%23172872: ACKROYD, PETER. - The Collection.
%23166315: ACKWORTH, RICHARD. - The Philosophy of John Norris of Bemerton (1657-1712)
%23279244: ACOSTA, TOMAS DIEZ. - October 1962 : the missile crisis as seen from Cuba.
%23169691: ACQUAVIVA, S.S. - Der Untergang des heiligen in der industriellen Gesellschaft.
%23150499: ACQUOY, J.G.R. - Het klooster te Windesheim en zijn invloed.
%23279245: ACTON, FORMAN. - Real Computing Made Real.
%23259051: ADACEE (= PS. VAN ADA CITROEN). - Het zorgelooze dorp : roman voor jonge menschen.
%23243913: ADAIR, JOHN ERIC. - By the sword divided : eyewitness accounts of the English Civil War.
%23249705: ADAM, CH., E. BRÉHIER, L. BRUNSCHVICG, K. JASPERS, A. KOYRÉ, P. LACHIÈZE-REY, J. LAIRD, J. LAPORTE, A. RIVAUD, L. ROBINSON, P. SCHRECKER, P.-M. SCHUHL, J. WAHL. - Descartes : recueil publié par 'La Revue Philosophique'à l'occasion du troisième centenaire du 'Discours sur la Méthode'.
%23211794: ADAM, LUCIEN. - Enkele gegevens omtrent den economischen toestand van de Kaloerahan Sidoardjo (district Kabonongan, Regentschap Bantoel, afdeling Jogjakarta). Deel I en deel II.
%23178560: SMITH. ADAM. - Essays on Philosophical Subjects: To Which is Prefixed, an Account of the Life and Writings of the Author.
%23212611: ADAM, FRANE - The Challenges of Sustained Development: The Role of Socio-Cultural Factors in East-Central Europe.
%23281113: ADAM, L. - Het lot der vroegere Italiaanse kolonie¨n in Afrika.
%23161379: ADAM, L. - Na-oorlogse hervormingen der regeringsorganen van Frans-Afrika.
%2324912: ADAM, A., BENEDEK, F. AND J. SZITA (EDS.). - Jogtörténeti tanulmanyok. Emlékkönyv Csizmadia Andor hetve- nedik szuuletésnapjara. = Scripta historico - iuridica. Andreae Csizmadia septuagenario oblata.
%23249514: ADAM, JEAN-MICHEL (1947-....). AUTEUR., HEIDMANN VISCHER, UTE. - Le texte littéraire.
%2383618: ADAM, HARGRAVE L. (ED.) - Trial of George Henry Lamson.
%2343637: ADAM, HUBERTUS - Architekturpreis - Prix d'architecture - Premio d'architettura Beton 09 = Prix d'architecture Beton 09 = Premio d'architettura Beton 09.
%2344393: ADAM, HUBERTUS - Die Erneuerung eines Zweckbaus : Hallenstadion Zürich 1939/2005.
%2381830: ADAMANTOPOULOS, KONSTANTINOS A. - Das Subventionsrecht des GATT in der EWG.
%2338519: ADAMANTOPOULOS, KONSTANTINOS & MARÍA J. PEREYRA-FRIEDRICHSEN. - EU anti-subsidy law & practice.
%23283816: ADAMS, ANSEL. - Manzanar
%23283803: ADAMS, ANSEL. - The Mural Project.
%23283725: ADAMS, ANSELM. - The portfolios of Ansel Adams.
%23172234: ADAMS, CHARLES HANSFORD. - 'The guardian of the law' : authority and identity in James Fenimore Cooper.
%23283204: ADAMS, STANLEY. - Roche versus Adams.
%23282639: ADAMS, WILLIAM HOWARD. - The Paris years of Thomas Jefferson.
%23241779: ADAMS, BARBARA & KRZYSZTOF M. CIALOWICZ. - Protodynastic Egypt.
%2330975: ADAMS, HAROLD P., VLADIMIR HACHINSKI, & JOHN W. NORRIS. - Ischemic cerebrovascular disease.
%23279722: ADAMS, J. N. - Understanding law.
%23281556: ADAMS, A. & BROCK, JAMES W. - The Bigness Complex : industry, labor, and government in the American economy.
%23281208: ADAMS, TRACY. - Christine de Pizan and the fight for France.
%23231031: ADAMS, JOHN QUINCY. - The great design : two lectures on the Smithson bequest.
%2343705: ADAMS, MARILYN JAGER - Beginning to Read: Thinking and Learning about Print.
%23197211: ADAMS, JEFF. - The conspiracy of the text: the place of narrative in the development of thought.
%23260646: ADAMS, GUY B. & BALFOUR, DANNY L. - Unmasking administrative evil.
%23144379: ADAMS, E.M. - A Society Fit for Human Beings.
%2376024: ADAMS, JOHN. - A defence of the constitutions of government of the United States of America against the attack of M. Turgot in his letter to Dr. Price, dated 22nd March 1778.
%2369286: ADAMS, JOHN CLARKE & BARILE, PAOLO - The Government of Republican Italy.
%2368268: ADAMS, JOHN R. - Harriet Beecher Stowe.
%23169050: ADAMS, CHARLES HANSFORD. - 'The guardian of the law' : authority and identity in James Fenimore Cooper.
%23285286: ADAMS, EDWARD B. - Through Gates of Seoul: Trails and Tales of Yi Dynasty (2 Volume Set).
%23126606: ADAMS, WALTER & JAMES W. BROCK. - Antitrust Economics on Trial. A Dialogue on the New Laissez-Faire.
%2354214: ADAMS, C.F. & H. ADAMS. - Chapters of Erie and other essays.
%23221315: ADAMS, FRANCIS (ED.) - Globalization and the Dilemmas of the State in the South.
%23275454: ADAMS, SUZI. - Castoriadis's ontology : being and creation.
%23274364: ADAMS, J.F. - Stable homotype and generalized homology.
%23265682: ADAMS, HERY CARTER. - Two essays by Henry Carter Adams : Relation of the state to industrial action & Economics and jurisprudence.
%23278208: ADAMS, MICHAEL C. C. - The best war ever : America and World War II.
%2322093: ADAMS, TRACY - The life and afterlife of Isabeau of Bavaria.
%23276235: ADAMS, ADAMS. - Ansel Adams : knowing where to stand.
%23187032: ADAMS, CHRISTINE (ED). - Visions and revisions of eighteenth-century France.
%23222220: ADAMSON, GREGORY DALE. - Philosophy in the age of science and capital.
%23241161: ADANG, OTTO - Zijn wij anders? : waarom Nederland geen grootschalige etnische rellen heeft.
%23241250: ADANG, OTTO & ELAINE BROWN. - Policing football in Europe : experiences from peer review evaluation teams.
%23274496: ADAR, KORWA G., JOHN G. NYUOT YOH & EDDY MALOKA (EDS.). - The Sudan Peace Process: Challenges And Future Prospects.
%2335936: ADBURGHAM, ALISON. - Women in print : writing women and women's magazines from the Restoration to the accession of Victoria.
%23279669: ADCOCK, FRANK EZRA. - Roman Political Ideas and Practice.
%23250606: ADDAMS, JANE.M EMILY G. BALCH, AND ALICE HAMILTON - Women at the Hague : the International Congress of Women and its results.
%2363398: ADDELSON, K.P. - Impure Thoughts : essay on philosophy, feminism, and ethics.
%2331858: ADDENS, TJ.J. - The distribution of opium cultivation and the trade in opium.
%23237259: ADDINK, G.H., A.M. HOL & R. KNEGT. - Privatisering : effectiviteit en legitimiteit.
%2327796: ADDINK, G.H. - Afvalstoffenwetgeving en normstelling.
%23159495: ADDINK, G.H. - Kwaliteit van overheidsbestuur : enkele verkenningen van veranderingen in bestuursrechtelijke verhoudingen ten gevolge van de invoering van kwaliteitszorg bij de overheid.
%231379: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]. - Nieuw bestuursrecht.
%23123604: ADDINK, G.H. - Milieurechtspraak.
%2382623: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]. - Bestuurlijke boeten in de wetgeving van verkeer en waterstaat : een onderzoek naar de mogelijkheden van handhaving door middel van bestuurlijke boeten in de wetgeving van Verkeer en Waterstaat, in het bijzonder de vervoers-, scheepvaart- en luchtvaartwetgeving.
%2344639: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]. - Europese milieurechtspraak : preadviezen / 104 nationale uitspraken met Europees milieurechtelijke aspecten.
%2343668: ADDINK-SAMPLONIUS, M. (RED.). - Urnen delven. Het opgravingswerk artistiek bekeken.
%2345334: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]., GELPKE, M.E. ... [ET AL.] - Gedoogrecht(spraak) : preadviezen / Jurisprudentie milieurecht : 100 uitspraken uit de periode 1989-1992.
%2345339: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]. - Geluidhinderrechtspraak : verleden, heden en toekomst : preadviezen.
%2374126: ADDIS, L. - The logic of society. A philosophical study.
%23123542: ADDIS, LAIRD - The Logic of Society. A Philosophical Study.
%23250920: ADDIS, MARK. - Wittgenstein : a guide for the perplexed.
%2384740: ADDISON, JOSEPH & RICHARD STEELE. - Spectator papers : satirical & philosophical extracts from the journal of that name written 1711-5.
%23279037: ADEBAJO, ADEKEYE. - UN peacekeeping in Africa : from the Suez crisis to the Sudan conflicts.
%23280906: ADEBAJO, ADEKEYE. - Liberia's Civil War: Nigeria, ECOMOG, and Regional Security in West Africa.
%23115660: ADEDEJI, ADEBAYO. - African development and governance strategies in the 21st century : looking back to move forward : Essays in honour of Adebayo Adedeji at Seventy.
%23166277: ADEKANYE, J. 'BAYO. - The retired military as emergent power factor in Nigeria.
%23254817: ADELMAN, IRMA (ED.) - Practical approaches to development planning : Korea's second five-year plan : [proceedings of a conference held in St.Charles, Ill. in June 1968]
%2390129: ADELMANN, F.J. - (ed.). Philosophical Investigations in the U.S.S.R.
%2382125: ADELMANN, FREDERIC J. (ED.). - Authority.
%2395005: ADELMANN, FREDERIC J. (ED.). - The quest for the absolute.
%23159961: ADEMA, NIEK-JAN & LEO WEMES (EDS.) - Vrijheidsstraf : van de nood een deugd maken?
%23264753: ADENAUER, KONRAD. - [Konrad Andenauer] : Erinnerungen 1955-1959.
%23264755: ADENAUER, KONRAD. - [Konrad Andenauer] : Erinnerungen 1945-1953.
%23283577: ADEOTI, JOHN O. - Technology investment in pollution control in sub-Saharan Africa : the case of the Nigerian manufacturing industry.
%23102731: ADES, DAWN. - Dada and Surrelaism reviewed.
%2331964: ADES, DAWN. - Revolution on paper : Mexican prints 1910-1960.
%23280915: ADEYEYE, ADEFOLAKE O. - Corporate Social Responsibility of Multinational Corporations in Developing Countries: Perspectives on Anti-Corruption.
%23242837: ADGER, W. NEIL., JOUNI PAAVOLA, SALEEMUL HUQ, AND M.J. MACE. (EDS.) - Fairness in adaptation to climate change.
%23212742: ADHIKARI, RAMESH - Developing Countries in the World Trading System: The Uruguay Round and Beyond.
%23182868: ADHIN, JNAN HANSDEW. - Development planning in Surinam in historical perspective (with special refernece to the ten year plan).
%23170112: ADKIN, BENAIAH W. & RAYMOND WALTON. - A handbook of the law relating to landlord & tenant by the late Benaiah W. Adkin.
%23258374: ADKINS, HELEN. - Erwin Blumenfeld : I was nothing but a Berliner : Dada montages 1916-1933.
%2333615: ADLAM, CAROL (ED.) - Face to face : Bakhtin in Russia and the West.
%23282904: ADLER, MORTIMER J. - Aristoteles voor iedereen : filosofie vanuit ons gewone gezonde verstand.
%23209220: ADLER, BILL (RED)., BRUNA, DICK (OMSLAGONTWERP). - Vlinders voor de president.
%23234463: ADLER, MORTIMER J. - Philosopher at large : an intellectual autobiography.
%23219176: ADLER, MAX. - Das Soziologische in Kants Erkenntniskritik : ein Beitrag zur Auseinandersetzung zwischen Naturalismus und Kritizismus.
%23145917: ADLER, MOSHE. - Economics for the rest of us : debunking the science that makes life dismal.
%2378223: ADLER, ALFRED. - Menschenkenntnis.
%2376121: ADLER, SIGMUND. - Über das Erbenwartrecht nach den altesten bayerischen Rechtsquellen.
%2376027: ADLER, MAX. - Das Rätsel der Gesellschaft. Zur erkenntnis-kritischen Grundlegung der Sozialwissenschaft.
%2376026: ADLER, MAX. - Kant und der Marxismus : gesammelte Aufsätze zur Erkenntniskritik und Theorie des Sozialen.
%2371093: ADLER, EMANUEL (ED.) - The international practice of arms control.
%2347756: ADLER, MAX. - Marxistische Probleme : Beiträge zur Theorie der materialistischen Geschichtsauffassung und Dialektik. 4. Auflage.
%23151623: ADLERBLUM, N.H. - A Study of Gersonides in his Proper Perspective.
%23178327: ADLUNG, ALFRED. - Vergleichende Zusammenstellung der ältesten deutschen Apothekerordnungen.
%2331016: ADM, VICTOR. - L'evolution nationale de l'Egypte (1892-1945).
%2346420: ADOLPH, KAREN - Learning in the Development of Infant Locomotion.
%23283867: ADOMAKOH, C.C. ... [ET AL.] - Advances in the drug therapy of mental illness : based on the proceedings of a symposium jointly sponsored by the World Health Organization and the Internat. Task Force on World Health Manpower, Geneva, 21-23 Nov. 1973.
%23268801: ADORNO, THEODOR W. - Stichwort : kritische Modelle 2.
%23268802: ADORNO, THEODOR W. - Jargon der Eigenlichkeit : zur deutschen Ideologie.
%23268800: ADORNO, THEODOR W. - Eingriffe : neun kritische Modelle.
%23268799: ADORNO, THEODOR W. - Über Theodor W. Adorno.
%23275543: ADORNO, THEODOR ... [ET. AL]. - Sociologica I : Aufsätze Max Horkheimer zum Sechzigsten Geburtstag gewidmet.
%23273873: ADORNO, THEODOR W. & ALBAN BERG. - Correspondence 1925-1935
%23275858: ADORNO, THEODOR W. - Impromptus : zweite Folge neu gedruckte musikalischer Aufsätze.
%23228284: ADRI COLPAART, ALBERT EENINK, JAN COMMANDEUR (1954-)., PAUL STEENHUIS (1958-) - Jan Commandeur.
%23243199: ADRIAAN, E., B VAN ROUVERNOY VAN NIEUWAAL & RIJK VAN DIJK (EDS.) - African Chieftaincy in a New Social and Political Landscape.
%23217111: ADRIAANSE, J.A.A. - Restructuring in the shadow of the law : informal reorganisation in the Netherlands.
%23101512: ADRIAANSE, H.J. - Het idee van een religieus apriori
%23260965: ADRIAANSE, J. - Art. 1223 Al. 2 Burg. Wetb. : de beteekenis van de door den hyp. crediteur bedongen onherroepelijke machtiging tot verkoop van het verbonden perceel.
%23240966: ADRIAANSE, PAUL CHRISTIAAN. - Handhaving van EG-recht in situaties van onrechtmatige staatssteun.
%23239917: ADRIAANSE, P.C. ... [ET AL.] - Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften.
%23212591: ADRIAANSENS, H.P.M. - Talcott Parsons en het conceptuele dilemma.
%233293: ADRIAANSENS, C.A.; M.M. MENDEL & J. WESSEL. - Inleiding recht van de gebouwde omgeving.
%23182465: ADRIAANSENS, H.P.M. - Talcott Parsons en het conceptuele dilemma.
%23280855: ADRIAENS, LUC. - Ben ik zo anders?: Ervaringen met misdadigers.
%2322240: ADRIANI, GÖTZ - Cezanne paintings.
%23169269: ADRICHEM, JAN VAN ... [ET AL] (EDS.) - Beelden in Rotterdam.
%23216609: NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN (RED.). - Vademecum advocatuur 2013 : wet en regelgeving.
%2320783: PAULUSSEN ADVOCATEN. - Van klooster naar kade : Paulussen advocaten, een eeuw voorbij.
%23198941: ADWAN, SAMI; EFRAT BEN- ZE'EV & MENACHEM KLEIN. - Zoom in : Palestinian refugees of 1948, Remembrances. [English - Hebrew Edition].
%23123327: AL-ADWAN, AMINA. - Arab faces. A selection of poems.
%23216341: AEBI, MARCELO FERNANDO. - European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2006. Third edition.
%23254994: AENGENENDT, JOSEPH. - Die Aussage von Kindern in Sittlichkeitsprozessen.
%2316213: STICHTING ARS AEQUI. - Staats- en strafrechtelijke jurisprudentie gepubliceerd in Ars Aequi 1951-'67.
%23182491: AERT, JOSEPHUS HUBERTUS VAN. - Ziekenhuiskosten in econometrisch perspectief.
%23140230: AERTS, M.C.M. - De zelfstandige in het sociaal recht : de verhouding tussen juridische status en sociaal-economische positie.
%23281689: AERTS, WILLEM J. ... [ET AL.] - Scholia : studia ad criticam interpretationemque textuum graecorum et ad historiam iuris graeco-romani pertinentia viro doctissimo D. Holwerda oblata.
%23277545: AERTS, M.C.M. - De zelfstandige in het sociaal recht : de verhouding tussen juridische status en sociaal-economische positie.
%23123648: AERTS, W. (ED.) - The Cathedral of Our Lady in Antwerp.
%23281648: PHILIPPINES. DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS. - Civil and political rights in the Philippines. Part 1 : the Philippine initial report to the Human Rights Committee, 1989.
%23198336: MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS [INDIA]. - Report of the Committee on the Indian Foreign Service.
%23213635: CENTRE FOR SOCIAL DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN AFFAIRS (UNITED NATIONS) - Women in politics and decision-making in the late twentieth century : a United Nations study.
%23202762: MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS [NETHERLANDS]. - Human rights and foreign policy.
%2362231: SECRETARY OF STATE FOR FOREIGN AND COMMONWEALTH AFFAIRS. - Selected Documents on Germany and the question of Berlin, 1961-1973.
%23212747: ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS. - The British yearbook of international law. Vol. 1 (1921) - 67 (1996).
%23244496: SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS - The illegal drug trade in Southern Africa: International dimensions to a local crisis.
%23232382: POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS - The Polish Yearbook of International Law I : 1966/67.
%23284411: CENTRE FOR SOCIAL DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN AFFAIRS (UNITED NATIONS). - Compendium of United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice.
%23265300: AUSTRALIA. DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS. - Antarctic treaty : report of the Twelfth Consultative Meeting, Canberra 13-27 September 1983.
%23280935: AFRICA., AFRICA INSTITUTE OF SOUTH. - Africa's development thinking since independence : a reader.
%23247248: AFTALION, ALBERT. - L'or et sa distribution mondiale.
%23217677: AFZAL-KHAN, FAWZIA & KALPANA SESHADRI-CROOKS (EDS.) - The pre-occupation of postcolonial studies.
%23151736: RUHRHOLD AG - Rückblicke - Einblicke - Ausblicke.
%2318312: AG, ETERNIT WERKE LUDWIG HATSCHEK - 91°: More than Architecture. [Volume 3].
%2317688: AG, ETERNIT WERKE LUDWIG HATSCHEK - 91°: AG, Eternit Werke Ludwig Hatschek [Volume 4].
%23273998: AGACINSKI, SYLVIANE - Parity of the Sexes
%23143408: AGAHD, KONRAD. - Kinderarbeit und Kinderschutz : (mit Text des Kinderschutzgesetzes).

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

9/14