Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen
Havenstraat 17, 3441 BH Woerden, Nederland            Email: antiquariaat@hoeksteenboekhandel.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0045860: - ANNALEN des Historischen Vereins für den Niederrhein. Heft 210 2007
0045856: - ANNALEN des Historischen Vereins für den Niederrhein. Heft 213 2010
0045407: - LOOFT DE HEER GEBEDENboek voor Jongeren
0023208: N/A - Het boek der Psalmen. De psalmen van Israël op de oorspronkelijke melodieën uit de zestiende eeuw opnieuw naar het Hebreeuwsch bewerkt.
0045781: - THE EPISTLE TO THE ROMANS
0043741: - Verkort vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer
0045854: - ANNALEN des Historischen Vereins für den Niederrhein. Heft 211 2008
0023210: N/A/ - Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen (Deel II).
0045855: - ANNALEN des Historischen Vereins für den Niederrhein. Heft 212 2009
0045803: - 75 jaar. Nederlandse Hervormde Basisschool in Driebruggen. 1927-2002
0042146: G.W.V. - Woorden van Jezus voor iedere dag. Bijbels dagboek
0044225: N.N. - Youth for Christ Zangboek
0045642: - Examen van het ontwerp van tolerantie, om de leere in de Dordrechtse Synode anno 1619. Vastgesteld met de veroordeelde leere der Remonstranten te verenigen (2 delen)
0027555: 9024221005 - Job (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0024323: 1982 - Groeien in liefde
0045068: - Biblia sacra dat is alle de heilige schriften van het Oude en Nieuwe Testament. Nu op een nieuw met groote naerstigheyt oversien, en naer den lesten Roomschen text verbetert door de doctoren der H. Godtheyt, inde vermaerde universiteyt van Loven, inden Ia
0044673: - Groot Citaten Boek
0044040: - Buitenzorg Scientific Centre
0044204: - Omgang met het verleden
0043460: - De Christelijke Huisvriendm stichtelijke overdenkingen en opbouwing tot een godsdienstig leven
0045641: - Mélanges de Linguistique et de Philologie. Fernand Mosse in Memoriam
0034368: 0 - De Doopspractijk (1e deel: verschijnselen)
0043308: - 100 jaar bootdienst Enkhuizen-Stavoren. Zuiderzeemuseum
0043306: - Urk. Eiland in de Zuiderzee
0043852: - Stichting Oranjehotel [1945-1995]
0045859: - ANNALEN des Historischen Vereins für den Niederrhein. Heft 217 2014
0043530: - Bijbel met Liedboek voor de kerken
0045735: - Psalmen En Gezangen 1938 Tekst GROTE LETTER
0044722: - Die Bibel Mit Erklärungen. Nach Der Übersetzung Martin Luthers.
0043583: - The New Testament and Psalms(great letter) KJV
0043567: - Het lied van den Goeden Herder
0043504: - Vrouwen uit het Oude Testament
0044301: N.N. - Reisen nach Jerusalem. Das Heilige Land in Karten und Ansichten aus fünf Jahrhunderten. Sammlung Loewenhardt.
0043588: - Het licht schijnt overal
0043604: - Le-Ezrath Ha-am, Het volk ter hulpe, Het eerste joodse blad in 1945
0045583: - 't Hijgend Hert - Verlang in Smart. 45 meditaties.
002581: N/A - Acta van het synodaal convent (1887) en van de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (1888-1892
0043745: - Een vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer.
0035435: - Parallel Editie: Statenvertaling - Nieuwe Bijbelvertaling
0044278: - Bijbel
0044159: - The Psalter
0045880: - Catalogus van Handschriften op de Bibliotheek der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Rotterdam
0044144: - The Holy Scriptures
0043966: - Geographical digest of the Netherlands East Indies; a summary of outstanding data regarding the most important islands, cities, traits and bays of the Archipelago
0045072: - Biblia
0043303: - Tien jaren Noordoostpolder
0043443: - Bijbel, De Ganschen Heilige Schrift
0046056: N.N. - Urker dracht stap voor Stap
0045857: - ANNALEN des Historischen Vereins für den Niederrhein. Heft 214 2011
0045626: - Door genade alleen; Gereformeerde Gemeente te H.I.Ambacht
0044121: - Camp De Concentration. Natzwiller Struthof
0044092: - Camposanto Di Genova
0044094: - Bandoeng en De Hygiëne
0044404: - The New Jerusalem Bible - Standard Edition
0044405: - The SPCK Book of Christian Prayer
0043332: - In de militia christi, ter nagedachtenis aan ds. C van Rossem
0043304: - Scheeps-sier
002176: - Aus Theologie und Geschichte der reformierten Kirche. Festgabe für E. F. Karl Müller-Erlangen zu dess 70. Geburtstag, überreicht von Schülern und Freunden
0043489: - Das Neue Testament Deutsch, Neues Göttinger Bibelwerk, Band 1-4,
0043587: - Gereformeerd Weekblad 48e jg. 1947
0043624: - De Amsterdam-Rijnverbinding en de Utrechtsche Streekbelangen
0043582: - Acta of handelingen der Nationale Synode in den naam onzes Heeren Jezus Christus. Gehouden door autoriteit der hoogmogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619
0043689: - From Judah to Judaea
0044580: - Jaarboekje Duinzichtkerk-Vredeskapel 2002/2003
0043934: - Ter Gedachtenis Aan Hen Die Vielen 1940-1950
0044410: - Doorgeven, Alstublieft!
0045858: - ANNALEN des Historischen Vereins für den Niederrhein. Heft 216 2013
0043867: - In Memoriam
0025454: N/A - Oranje-Album. T.g.v. twaalf en half jarig huwelijke Kon. Juliana en Prins Bernhard (7 januari 1937 - 7 juli 1949)
0045881: - Bibliotheek der universiteit van Amsterdam. Catalogus der handschriften VII. De handschriften (.....) van de Remonstrantsche kerk (......). De handschriften van het Ev. Luthers Seminarium en van de Ver. Doopsgezinde Gemeent
0044971: WMS26 - Unnder beider gestalt ...:die Reformation in der Stadt Wesel
0043169: . - De wachters op de muren. De opkomst van het nationaal-socialisme en de gereformeerde gezindte 1932-1940
0043937: - Ethics of the Fathers, Sprüche Der Väter, Dits Des Ancetres
0046086: 'T RIET,PETER VAN - Joodse Humor - Van Moos en Sam tot Abraham
0038126: AALDERS, DR G.J.D - Het Romeinse Imperium en het Nieuwe Testament
0028006: AALDERS, DR. W. - Theologie der verontrusting
0045904: AALDERS, W - PASCAL ALS APOLOGETISCH DENKER
0034806: AALDERS, DR.G.J.D. - Paulus en de antieke cultuurwereld
0026591: AALDERS, DR. W. - Apocalyps en Evangelie. Over de johanneïsche geschriften
0031941: AALDERS, DR. G.J.D. - Van huisgemeente tot wereldkerk. De eerste drie eeuwen christendom
0034670: AALDERS, DR. G.CH. - De goddelijke openbaring in de eerste drie hoofdstukken van Genesis
0025060: AALDERS, DR. G. CH. - Cyrus in Jesaja 40 - 66
0023931: AALDERS, DR. W. - De Apocalyptische Christus. Volgens TeNaCh, Septuagint en Evangelie.
0033993: AALDERS, DR. G. CH. - Ezechiël. Commentaar op het Oude testament. COT. Ezechiël (deel 1, hfdst 1-24)
0031243: AALST, DS. G.J. VAN - Van kind tot kind. Ons doopformulier
0043983: AALST, HARINCK, HEIDEN, NET, TANIS, TERLOUW, TUINIER, VERWEIJ - Vreest Niet
0038284: CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK AALTEN - Vanwege Zijn trouw. 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk te Aalten (1897-1997)
0031084: AANGEENBRUG, MARUSJA - Boek van mijn leven. Hoe de Bijbel elf mensen de weg wees
0045455: DS.D.L.AANGEENBRUGSCHOOL - Jubileumboek Bewaar Het Pand. Ds.D.L.Aangeenbrugschool 1951-2001
0042982: AANTJES, WILLEM - Maar de meeste van deze is de A (Herfstdagboek)
0025971: AARNOUDSE, DRS. J.M. (E.A.) - Vrouwen op een zij-spoor? Emancipatie van de vrouw en het verstaan van de Schrift in gereformeerd perspectief
0045691: ABBEMA, AUKELIEN VAN - Eenzaamheid
0035825: ABBOTH - Terug naar het Vaderhuis. Uit de papieren van een geneesheer
0024865: ABEL, MONIKA - Kriegsgefangenenseelsorge im Zweiten Weltkrieg. Ergebnisse einer Umfragw
0035501: ABICHT, LUDO - Mensen in Israël en Palestina. Eén maat en één gewicht
0036074: ABMA, GERBEN - Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaan en eerste jaren (1852-1871)
0027553: ABMA, HENK - Esther (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0026005: ABMA, R (O.R.V.) - Nog Dichter bij Genesis. Opstellen over het eerste Bijbelboek
0032754: ABMA, DS. H.G. - Een glimlach door de tranen heen. Meditatieve notities bij de Heidelbergse Catechismus
0023834: ABMA, G.H. EN ANDEREN. - Gegrepen door het Woord. Opstellen aangeboden aan ds. W. van Gorsel, door zijn vicarisen.
0032979: ABMA, DS. H.G. - Tien Woorden Ethiek (Reformatie reeks)
0026350: ABMA, DS. H.G (E.A.) - Nieuwe kracht ontvangen. 52 meditaties voor ouderen.
0038683: ABSPOEL, PAUL; GLAS. LEO (RED.) - Allemaal anders. Hoe God in een mensenleven werkt. Jubileumboek De Meerkerk te Hoofddorp
0043494: ABSPOEL, PAUL - Vorm mij, zoals klei in de hand van de pottenbakker
0038233: ACADEMISCH ZIEKENHUIS VRIJE UNIVERSITEIT (V,U). - Medische ethiek
0026599: ACHTERHUIS, HANS - Arbeid een eigenaardig medicijn
0045718: ACHTERHUIS, HANS - De utopie van de vrije Markt
0027136: ACKROYD, PETER R. - Exile and Restoration. A study of Hebrew Thought of the Sixth Century BC
0028294: ADAM, A (UND ANDEREN) - Bultmanns Entmythologisierung
0039440: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S - Charles Haddon Spurgeon
0036689: ADKINS, LESLEY AND ROY - Egypte ontraadseld, De bezeten archeoloog Champollion en zijn speurtocht naar de betekenis van hiërogliefen
0042083: ADLER, LEO - Religion der geheiligten Zeit. Die biblischen Festzeiten und das Judentum
0045284: ADMIRANT, DRS.M.DEN - Kerkmensen in Vlaardingen.Schetsen van Het Protestants-Kerkelijk Leven in De negentiende En Het Begin Der Twintigste Eeuw.
0026020: ADMIRANT, J. DEN (DS.) - Schoon schip in kerk en staat
0043551: MARCUS JAN ADRIANI - De geschiedenis van Jesus
0041720: AERTS, J.F.; VANGENECHTEN, K - Nederlands-Latijns Lexicon
0038441: WAMSTEKER. AFRA - Wachten op het Lam. Mogelijkheden voor liturgische verbeelding bij het vieren van Witte Donderdag
0040870: AGTERESCH, B. (RED. E..A.) - Vijtig jaar dovenzorg Gereformeerde Gemeenten
0045634: AGTERKAMP, JANNY, JANNY SMIT ,JAN VERHAAR, NICO VD VOET - Ongehuwd
0042299: AHN, YONG CHOON - Het zaad moet sterven. De lotgevallen van een Koreaans predikantsgezin in bewogen jaren
0033279: AISTLEITNER, J. - Die Mythologischen und Kultischen Texte aus Ras Schrama
0043853: AKENSON, DONALD HARMAN - Surpassing Wonder. The Invention of the Bible and the Talmuds
0041822: AKKER, JOKE VAN DEN - Hoe gewoon bijzonder werd. Als je kind kanker krijgt
0032774: AKKER, TINEKE VAN DEN - Een nieuwe wind. De beweging van Gods Geest in Nederland
0032536: AKKER, DRS. N.K. VAN DEN - Doortocht. De gang van kerk en christendom door de wereld
0042419: AKKERMAN, WIEB & HOF, ALBERT VAN DER - Broeders van Taizé in Bamgladesh. Een pelgrimage van vertrouwen en vriendschap
001891: ALAND, KURT & BARBARA - Der Text des Neuen Testaments. Einführung in die wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik
0038016: ALAND, KURT AND ALAND, BARBARA - The Text of the New Testament. An introduction to the Practical Editions and to the Theory and Practice of Modern textual Criticism
0025260: ALAND, KURT - Uber den Glaubenwechsel in der Geschichte des Christentums
0041513: ALBARDA, DR. MEIA - Wat baat het de mens..... Over het leven en denken van Dr, G. Horreüs de Haas
0042934: ALBERTS, DR. A - Laten we vrede sluiten. De merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda
0039075: ALBERTS, DR. W. JAPPE - Stukken betreffende de geschillen tussen Hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458-1459)
000351: ALBERTZ, RAINER, FRIEDEMANN W. GOLKA & JÜRGEN KEGLER (HRSG.) - Schöpfung und Befreiung. Für Claus Westermann zum 80. Geburtstag
0044429: ALBLAS, DR. S. - Een Belofte Vppr De Toekomst
001567: ALBRECHT, EVELIN - Zeugnis durch Wort und Verhalten, untersucht an ausgewählten Texten des Neuen Testaments
0043528: ALCORN, RANDY - Pro-life? Zorg voor het ongeboren kind en zijn moeder
0041220: ALEXANDER, RALPH H - Ezekiel
0027636: ALKEMADE, W.R.C. - Inventarissen van de archieven van de Waterschappen Gerverskop (1668-1974), Breudijk (1640-1974), Oudeland en Indijk (1608-1974), Gemeenschappelijke Bemalinmgskring Gerverskop (1963-1964)
0042908: ALLEWIJN, M - Van Grooten Waert tot Hoeksche Waard. Vijf eeuwen eilandhistorie
0043202: ALLGEIER, KURT - Genezen met de Bijbel. De heilzame en genezende kracht van de Bijbel herontdekt
0034107: ALMA, H.A. - Identiteit door verbondenheid. Een godsdienstpsychologisch onderzoek naar identificatie en christelijk geloof (Diss.)
0045827: ALPHEN, M.W.L. VAN - Nieuw Kerkelijk Handboek
0045825: ALTANER, BERTHOLD - Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter
0042321: ALTER, JEAM V - Les Origenes de la Satite Anti-Bourgeoise en France. Moyen Age - XVIe siècle
0023478: AMELINK, H. - Met ontplooide banieren.
0026084: AMELINK, DS. HERMAN - Paulus. De apostel van het Evangelie
0037120: AMELINK, AGNES - De gereformeerden
0029668: AMSTEL, DS. J. VAN - Eén ding leren geloven
0045418: AMSTEL, DS. J. VAN - Toegerust tot het ambtelijk Werk
0040553: AMSTEL, DS. J. VAN - Een beleefde band. Hoe ervaar jij het verbond?
0039863: AMSTEL, DS. J. VAN - Welke rol speelt rollenspel?
0045192: AMSTEL, DS. J. VAN - Is Het Evangelisch? Een Reformatorische Bezinning.
0029657: AMSTEL, DS. J. VAN - Echt geloven
0030643: AMSTEL, DS. J. VAN - Meer dan verplegen
0034064: AMSTEL, DS. J. VAN - De rijkdom van de kinderdoop
0026764: AMSTEL, DS. J. VAN; HOEK, DR. J.; SELDENRIJK, DR. R.; VELEMA, PROF. DR. W.H. (RED.) - Christelijk gezinsleven
0044926: AMSTEL, DS. J. VAN - Om kort te Gaan (korte stukjes Verzameld, eerder in Het Weekblad De Schakel gepubliceerd)
0033664: AMSTEL, DS. J. VAN - Religie en popmuziek
0041136: AMSTEL, DS. J. VAN - Bekeerd leven. Een handreiking
0032479: AMSTEL, DS. J. VAN - Wat geloof je?
0045251: AMSTEL, DS. J. VAN - Dordt in 't Kort. Is God Afhankelijk van De mens?
0043912: ANATOLIOS, KHALED - Athanasius
0036460: ANCKAERT, LUC (E.A.) - Geloven, hopen en liefhebben tot in lengte van dagen. Over ouder worden
0030205: ANDEL, DR. H.A. VAN - De verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen (2 delen)
0037795: ANDEL, C.P. VAN (AZN); GEENSE, A; HOEDEMAKER, L.A. (RED.) - Praktische theologie. Een bundel opstellen over de plaats van de christelijke gemeente (aangeboden aan prof. Roscam Abbing t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar te Groningen
0043533: ANDEL, J.VAN - Johannes evangelie, aan de gemeente toegelicht
0043088: ANDEL, CORNELIS PIETER VAN - Gerhard Tersteegen
0043843: ANDERS-CHRISTIAN JACOBSEN (EDITOR), JÖRG ULRICH (EDITOR), DAVID BRAKKE - Three Greek Apologists- Drei griechische Apologeten: Origen, Eusebius, and Athanasius- Origenes, Eusebius und Athanasius (Early Christianity in the Context of Antiquity) (English and German Edition)
0033102: ANDERSON, HUGH G. - Lutheranism in the Southeastern States 1860-1886. A social history
0027434: ANDERSON, CAROL LEE - Weet U wel wat U doet Heer? Vraagtekens bij het dienen van God
0045681: ANDERSON, G.W. - THE HISTORY AND RELIGION OF ISRAEL
0044774: ANDERSON, NEIL T. & ANDERSON, JOANNE - Hoe overwin ik Mijn...depressie
0037661: ANDERSON, DS. J.A. (E.A.) - BROOD op het water. Herdenkingsbundel Mbuma-zending met 12 preken van Schotse predikanten en levensbeschrijvingen
0042166: ANDEWEG, NEL - Zuid-Beijerland in de jaren 50
0033812: ANDREE, DR. T.G.I.M. (E.A, REDACTIE) - De achterkant van geloven. Gesprekken met een aantal bekende Nederlanders
0044324: ANDRESEN, CARL (U.A.) - Handbuch Der dogmen- Und Theologiegeschichte 2; Die Lehrentwicklung Im Rahmen Der Konfessionalität
0041129: ANDRIESSEN, HERMAN, MOOREN, CIEL EN TRIGT, TINEKE VAN - Kapellen onderweg. Hedendaagse spiritualiteit in Limburgse Maria-legenden
0037020: ANEMA, S - Wat bracht ons Wencélius ''Esthétique de Calvin?"
0043911: ANGOLD, MICHAEL - Byzantium The bridge from Antiquity to the Middle Ages
0043840: ANGUS, JOSEPH, M.A., D.D. - The Bible Handbook
002549: ANONIEM - Handelingen en verslagen van de Algemene Synoden van de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869) met stukken betreffende de synode van 1843, met bo/ijlagen en registers.
002550: ANONIEM - Notulen van de Algemene Kerkelijke Vergaderingen van de Gereformeerde Kerk onder het Kruis (1844-1869), met inleiding, bijlagen en registers.
0043553: ANSLIJN, N. - Raadgevingen en onderrigtingen voor kinderen : ten dienste der scholen
001919: ANTONOVA, VALENTINA IVANOVNA - Drevnerusskoe iskusstvo v sobranii Pavla Korina
0044318: ANTONUCCI, A (VICE SUPR. MISS.) - Catechismus of Christelyke Leere Voor Meer Gevorderde Katholijken Verklaard En Uitgebreid Door Een Gezelfschap R.K.priesters in Vriesland
0037085: APPELIUS, JOHANNES CONRADUS (DIENAAR DES WOORDS TE ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelischen stoffen
000594: THOMAS AQUINAS - Summa Theologica, ad manuscriptos codices a Francisco Garcia [e.a.] diligentissime collata, [..] a Beranrdo Maria de Rubeis illustrata; duodecim indicibus aucta; accurante et denuo recognoscente J.-P. MIGNE [..]
0043960: S.THOMAE AQUINATIS - Summa Theologica. Diligenter emendata, De Rubeis, Billuart et Aliorum notis selectis ornata In 6 Volumes. And Summa Contra Gentiles
0033201: ARDANI., PROF. DR. MOH. - Al Qur'An dan Sufuisme Mangkunegara IV (Studi Serat-Serat Piwulang)
0045807: ARIAENS, ANTOON - Dante en De Kerk
0045557: ARISTOTELES - Aristoteles' Metaphysik
0031596: ARK, JODIEN VAN EN ROEST, HENK DE (RED.) - De weg van de groep. Leidinggeven aan groepen in gemeente en parochie
0045571: ARK, DS. VAN DER, EN ANDEREN - Tot de Volmaking der Heiligen, Eph. 4:12
0035159: ARKEL, D. VAN (E.A.) - Wat is antisemitisme? Een benadering vanuit vier disciplines
0044357: ARKEL, R.E. VAN - Heilige Herinneringen
0045007: ARMOUR, DR. ROLLIN STELY - Anabaptist Baptism. A Representative Study. (No.11'
0043628: ARMSTRONG,KAREN - Heilige oorlog
0029763: ARMSTRONG, KAREN - De grote transformatie. Het begin van onze religieuze tradities
0024809: ARMSTRONG, KAREN - Het evangelie volgens de vrouw
0026158: ARMSTRONG, KAREN - De wenteltrap. Mijn weg uit de duisternis
0025116: ARMSTRONG, KAREN - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en Islam
0029762: ARMSTRONG, KAREN - De strijd om God. Een geschiedenis van het fundamentalisme
0045456: ARMSTRONG, KAREN; FOX, EVERETT; PETERS, F.E. (EDITED BY JOHN REEVE) - Sacred. Book Of the Three Faiths: Judaism, Christianity, Islam
0034465: ARMSTRONG, KAREN - De kwestie GOD. De toekomst van religie
0044888: ARNHEM, PIM VAN - Notities Van Een Leerling. Verlangen Naar Geestelijke Groei.
0039375: ARNOLD, JOHANN CHRISTOPH - Vergelden of vergeven? Persoonlijke verhalen over de bevrijdende kracht van vergeving
0042529: ARNOLD, JEFFREY - The Big Book on Small Groups
0028062: ARNOLD, DS. J.J. - Woord en Wereld No.2 (Wandelen met God)
0045287: ARNTZEN, DR. M.J. - Van Eeuwigheid Als Grond Gelegd. Gedachten Over De Vrederaad.
0044570: BURTON STEVENSON (SELECTED AND ARRANGED BY...) - Stevenson's Book of Quotations, Classical and Modern
0041862: ARTHUR, LEENA (SAMENSTELLER) - De profeten spreken. Profetieën uit Gods Woord
0045702: ARTS, HERWIG - Zie, Ik Ben Met U
0045697: ARTS, HERWIG - Alle grote avonturen gebeuren vanbinnen. Julien Green en de mystiek.
0029179: SCHIPPER. ARY - De kinderdoop in de Heilige Schrift
002129: ASAERT, G., J. VAN BEYLEN & H. P. H. JANSEN [ED.] - Maritieme geschiedenis der Nederlanden
0025946: ASCHKENASY, Y.; TOMSON, P.J.; UDEN, D.J. VAN; WHITLAU, W.A.C. - Geliefd is de mens. Artikelen rondom de Joodse traditie
0039515: ASCHKENASY, YEHUDA - Tora met hart en ziel. Artikelen aangeboden bij zijn 65e verjaardag
0038168: ASSENBERGH, DS. S.P. VAN - De valse godsdienst der Jehovah's getuigen
0027464: ASSISI, CLARA VAN - De Heilige Clara
0027456: FRANCISCUS VAN ASSISI - Herinneringen aan broeder Franciscus
0039667: ASSISI, FRANZ VON (MICHAEL ALBUS, RED.) - Zur Flamme werden. Weisheit des Herzens
0027460: FRANCISCUS VAN ASSISI - Woorden van heil van een klein mens. Commentaar op de vermaningen van Franciscus
0027463: ASSISI, CLARA VAN - Haar weg tussen hemel en aarde
0037255: ASTERIUS, BISSCHOP VAN AMASEIA - Zestien preken van Asterius
0039766: ATEEK, NAIM STIFAN - Roep om verzoening. Een Palesijnse christen over vrede en recht
0023653: ATKINSON, JAMES - Faith Lost: Faith Regained. Rediscovering a Transforming Christian Belief.
0042046: AUBE, J.A.M. VAN (SCHILDER VAN ICONEN) - Iconen. Ontstaan en betekenis
0023144: AUGUSTIJN, C. - Kerk in Nederland 1945-1984. Teksten. Gekozen en ingeleid door C. Augustijn
0044497: AUGUSTIJN, C. EN VREE, J. - Abraham Kuyper: Vast En Veranderlijk
0029238: AUGUSTINI, AURELIUS - Confessionum
0034403: AUGUSTINUS - Augustinusdag 1999. Mystiek Augustinus en Hadewijch
0034398: AUGUSTINUS - Augustinisdag 1992. Augustinus over gemeenschap en vriendschap
0040197: AUGUSTINUS - Der Gottesstaat. In deutscher Sprache und mit einer Einführung von C.J. Perl (3. Bände)
0034404: AUGUSTINUS - Augustinusdag 2000. Verlangen Augustinus en Hildegard van Bingen
0042737: AUGUSTINUS, AURELIUS - Voedsel voor de ogen. Vijfentwintig fragmenten uit de werken van Aurelius Augustinus
0035377: AUSTIN, LYNN - Het huis van mijn moeder
0044986: AUSTIN, JILL - Master Potter and the Mountain of Fire.
0044489: DIVERSE AUTEURS - Beveiligd in De Duist're Nacht...1940-1945. Verhalen Over De Tweede Wereldoorlog voor Jongeren
0033954: DIVERSE AUTEURS - De Hoeksteen. Tijdschrift voor de vaderlandse kerkgeschiedenis. 11 jaargangen (1991 t/m 2001)
0034198: DIV. AUTEURS - De onbenoembare. Over het geloof van dominee Visser (Rotterdam)
0031913: DIV. AUTEURS. - Inventaris Hervormde gemeenten in de provincie Utrecht
0037190: DIV. AUTEURS - Franciscus van Assisi. Keuze uit artikelen verschenen in het jubileumjaar 1976
0025333: ARGUS (A LOT OF AUTORS) - Major World Religions
0044485: AVILA, TERESIA VAN - Werken Der H. Teresia (4 Dln.)
0039517: SOETENDORP. AWRAHAM - Volgend jaar in Jeruzalem
000765: AXTERS, STEPHANUS - Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, 1: De vroomheid tot rond het jaar 1300
0041520: BAAIJ, DR. PIETER K - De God antwoordende mens. Exegetische studie van Romeinen 3:21 - 8:39 (Diss.)
0039592: BAAIJ, DR. PIETER K - Israël en de volken. Exegetische studie van Romeinen 9 - 11
0040529: BAAIJENS, J.A - Jeugd op de puinhopen
0039978: BAAN, CEES - Toewijding. Honderd jaar ouderenzorg Hervormde Gemeente Zeist
0042487: BAAN, ARJAN - Gelijk Jezus. Een onderzoek naar de heiligingsleer in de theologie van Andrew Murray (1828-1917)
0043625: BAARDA, SASKIA, BOON, PIET, FLUIT, TH.P.M. VAN DER - Repertorium van boeken, alsmede van bijdragen in bundels en seriewerken, betreffende de geschiedenis van Noord-Holland verschenen tot en met 31 december 1982
002676: BAARLINK, BAARDA E.A. - Christologische perspectieven. Exegetische en Hermeneutische studies van en voor Prof. Dr. Heinrich Baarlink.
0035676: BAARLINK, DR. H. - Vrede op aarde. De messiaanse vrede in bijbels perspectief
000523: BAARLINK, H., W.S. DUVEKOT & A. GEENSE (RED.) - Vervulling en voleinding. De toekomstverwachting in het Nieuwe Testament
0041201: BAARS, PROF. DR. A - Spiegelverhalen. Pastorale lessen uit gelijkenissen van de goede Herder
0039608: BAARS, A. EN HERTOG, G.C. DEN (RED.) - Verheugd in God. Theologische opstellen over Bijbel en vreugde, vroeger en nu
0039797: BAARS, DR. A - Spiritualiteit in de Oude Kerk. Lessen voor nu
0042829: BAARSEL, MIEKE VAN - Van Aardappelmarkt tot Zwijndrechts Veerhoofd. De straatnamen van de historische binnenstad van Dordrecht
0026704: BAARSLAG, D.J. - De kerstkribbe van Betlehem
0037890: BAART, ANDRIES; HÖFTE, BERNARD (RED.) - Betrokken Hemel., betrokken Aarde. Naar een praktisch kerkopbouw
0028112: BAAS, N EN GURP, P. VAN - Spreken over je Heiland. Praktische lessen in het evangeliseren
0037700: BAAS, JETZE - Je groeit in geloven
0043066: BAC, DS. A. - Tot roem van Uw genade
0042674: BAC, DS. A EN TEEUW, DRS. A.A - Thuiszorg. Een handreiking aan vrijwillige hulpverleners
0040647: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Herz und Mund und Tat und Leben. Kantate. Klavierauszug
000231: BADE, E. - Das Süsswasser-Aquarium. Die Flora und Fauna des Süsswassers und ihre Pflege im Zimmer-Aquarium
0041969: BAEDORF, BALTHASAR - Unterschungen der Heiligenleben der wetlichen Normandie (der Diözesen Avranches, Coutances, Bayeux und Séez) Inaugural Dissertation
000222: BAHNER, WERNER - Beitrag zum Sprachbewusstsein in der spanischen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts
001022: BAILER, ALBERT - Das systematische Prinzip in der Theologie Adolf Schlatters
0038801: BAILER, ALBERT - Profile des Religionsunterrichts
0041057: BAKEL, DR. H.A. VAN - Lutherlegenden
0027252: BAKELS, FLORIS - Uitzicht. De lessen van Nacht und Nebel
0044741: BAKELS, H. - Het volk van Menno. De volgelingen van Menno Simons, de schippers en boeren van Friesland, bespied in hunne Menniste-Gemeente-zaken
0029134: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, DR. N.J. (E.A.) - Wat vindt u van het getuigenis?
0035775: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. (EN VELE ANDEREN) - Geloof en revolutie. Kerkhistorische kanttekeningen bij actuele vraagstukken, aangeboden aan prof. dr. W.F. Dankbaar bij zijn zeventigste verjaardag
0043758: BAKKER, W. (SAMENSTELLER), MET TEKSTBIJDRAGEN VAN J.KUIPER EN ROEL REYNTJES - Beilen in oude ansichten. Waarin afbeeldingen van Eursinge, Hijken, Laaghalen, Hooghalen en Wijster
0034863: BAKKER, LOUIS; BOER, LOEK; LANSER, ALMA - Rituelen delen. Een verzameling ideeën om geloven vorm te geven
0035007: BAKKER, DS. F. - Gebedsgestalten
0023793: BAKKER, DS. F. - Hoort naar Israël
000575: BAKKER, NICO T. - Geschiedenis. Een theologische verhandeling
0038467: BAKKER, DR. R.; MELSEN, DR. A.G.M. VAN EN PEURSEN, DR. C.A - Inleiding tot de Wijsbegeerte in Christelijk Perspectief
0027007: BAKKER, NICO; REELING BROUWER, RINSE EN ZUURMOND, ROCHUS - Het protestantse ongeloof. De kritiek van het protestantisme
0039448: BAKKER, NICO T; KOUWIJZER, RANFAR; NIEUWPOORT, AD VAN - De verdwijnende mens? Bijdragen over bijbelse antropologie
0033957: BAKKER. DR. J.T. - Eschatologische prediking bij Luther
0042698: BAKKER, FREEK - Jezus in Beeld. Een studie naar zijn verschijnen op het witte doek
0045567: BAKKER, DS. S.K - Van De Hoogtijden van ons Kerkelijk Leven
0023791: BAKKER, DS. F. - Het Eeuwige Woord (Deel 2). 6 Predikaties
0023792: BAKKER, DS. F. - Het Eeuwige Woord (deel 3). 94 Meditaties.
0031093: BAKKER, HENK - De weg van het wassende water. Op zoek naar de wortels van het Baptisme
0044442: BAKKER, JOHAN (RED.) - Kampvuur. Persoonlijke Verhalen Over Geloof En Kerk
0024659: BAKKER, J.T. - Coram Deo. Bijdrage tot het onderzoek naar de structuur van Luthers Theologie (Diss.)
0044283: BAKKER, DS. D (E.A.) - Wij Gelooven. De vrijzinnig-Protestantsche Beginselverklaring Opgesteld Door De Centrale Commissie Van Het Vrijzinnig Protestantisme
0036842: BAKKER, PETER (E.A.) - Geloven in de toekomst. Bekende Nederlanders vertellen over hun geloof en geven hun visie op de toekomst
0037754: BAKKER, DR. J.T; ZWANEPOL, DR. K. (RED.) - Door het donkere venster van het geloof, Teksten van Maarten Luther
0027582: BAKKER, AMBRO - Uw Koninkrijk kome. 54 overwegingen over het Onze Vader
0040412: BAKKER, LEO (E.A.) - Geloofsoverdracht vroeger en nu
0023033: BAKKER, J.T. EN MULDER, D.C. (RED.) - Eén bron, twee stromen. Overwegingen over het eigene van het christelijk geloof ten overstaan van het jodendom.
0042198: BALJET, EUGÈNE - Je moet wel kijken. Waarnemingen bij de Apostolische Geloofsbelijdenis
0036102: BALKE, DR. W - Omgang met de reformatoren
0023419: BALKE, W. - Calvijn en de doperse radikalen (Diss.)
0044569: BALKE, WILLEM / KLOK, JAN C. / SPIJKER, WILLEM VAN 'T - Théodore de Bèze zijn leven, zijn werk
0041020: BALKE, DR. W; SPIJKER, PROF.DR. W. VAN 'T; TUKKER, DR. C.A; WITTEVEEN, DR. K.M. - Zwingli in vierlei perspectief
0040400: BALKE, PROF. DR. W; EXALTO, DRS. K; DRIEL, DRS. L. VAN - Spiritualiteit
0034924: BALKE, PROF. DR. W. (E.A.; RED.) - De kerk op orde? Vijftig jaar hervormd leven met de kerkorde van 1951
0043026: BALKENENDE, W.P. - Lijdzaamheid overwint meer dan kracht
0042911: BALKENENDE, W..P - Groot gewin
0033946: BALLA, PÉTER - The Melchizedekian Priesthood
0045774: BALZ,HORST AND GERHARD SCHNEIDER - Exegetical Dictionary Of The New Testament In Three Volumes
0029114: BANK, DR. J.H. VAN DE (E.A.) - Ervaren Waarheid. Een bundel opstellen aangeboden aan dr. H. Jonker
0032834: BANK, DR. J.H. VAN DE (E.A./RED.) - Kennen en vertrouwen. Handreiking bij de prediking van de Heidelbergse Catechismus
0032249: BANKS, BILL AND SUE - Verbreek de verkeerde bindingen
0035077: BANKS, MELVIN - God in Aktie. Aansporing tot opwekking
002758: BANNING, DR. W. & WOLDRING, DR. H.E.S. - Hedendaagse sociale bewegingen. Achtergronden en beginselen.
0025568: BANNING, LOUIS - Met mensen gaan, door kerkelijk laagland
0042157: BÄR, BISSCHOP R.P - Langs wgen van barnhartigheid. Gesprekken met Bisschop Bär
0035157: BARBOSA DA SILVA, ANTONIO - Is there a new imbalance in the Jewish-Christian relation?
0044106: BARCLAY, M. NEWMAN, JR. - Dictionary of the New Testament. Greek-English
000010: BARDE, E. - Commentaar op de Handelingen der Apostelen.
0042641: BARENDS, SONJA (E.A.) - Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes. Historische landschapselementen in Nederland
0023932: BARENHOLZ, SHIRLEY - Kinderen van de Hoop.
0024301: BARGER, H.H. - Ons Kerkboek
0043839: BARKER, KENNETH (GENERAL EDITOR) - The Niv Study Bible: New International Version. Tenth Anniversary. Special edition
0027471: BARKER, KENNETH (GENERAL EDITOR) - The NIV Study Bible (10th Anniverary Edition)
0035613: BARNARD, MARCEL - Een weemoedige tint. Agnosticisme en estheticisme bij Allard Pierson (1831-1896). Dissertatie
0038580: BARNARD, DS. W - Lieve Gemeente. Een jaargang schriftuitleg. De dagen onzer jaren, een kerkelijk jaarboek
0030498: BARNARD, WILLEM - Orthodox of niks. Notities en overpeinzingen
0036221: BARNARD, TJAARD - Van 'verstoten kind' tot belijdende kerk. De Remonstrantse Broederschap tussen 1850 en 1940 (Diss.)
0025952: BARNARD, WILLEM - Anno Domino. Dagboeken 1978-1992
0036271: BARNARD, M; BROM, L.J. VAN DEN; LANGE, F. DE (RED.) - Protestants geloven. Bij bijbel en belijdenis betrokken
002206: BARNARD, WILLEM - Op een stoel staan. Van zondag tot zondag , de tijd naar pasen toe.
0028609: BARNETT, PAUL - Historische zoektocht naar Jezus
0034315: BARNEVELD, IR. L.W. - Martinikerk achter de toren
0030279: BARNEVELD, JAN VAN - Om Sions wil niet zwijgen
0042190: BARNEVELD, G..J. VAN - Ons dorp.......Amerongen
0040104: BARONE, GIULIA (E.E.) - De minne is al. 19 portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen
0045577: BARR, JAMES - Comparative Philology and the Text of the Old Testament
0029822: BARR,J., - Language in Hebrew and biblical exegesis). Volume XIX)
0042102: BARRAUD, MARC; HALDAS, GEORGES; GOLAZ, £MILE - The Life of Christ in Paintings of the 11th - 15th Centuries, witch Passages from the Gospels
0041234: BARRICK, WILLIAM D - Ecclesiastes, The Philippians of the Old Testament
0041055: BARTELINK, GERARD (VERTALER) - Een pionier aan de Bosporus. Het leven van de monniksvader Hypatius (ca. 450 na Chr)
0045226: BARTH, KARL - De Brief aan De Romeinen. Kort Verklaard. (vertaald Door A.A.Spijkerboer)
0044018: BARTH, KARL - Der Römerbrief 1922 (Abdruck)
0045271: BARTH, KARL - Die Protestantische Theologie Im 19.Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte Und Ihre Geschichte.
0038185: BARTH, DS. J.D - Het Calvinistische beginsel in deszelfs wording door Calvijn
0043711: BARTH, J.D. - Uit de historie van Gods Kerk in Schotland
0036881: BARTH, KARL - Klärung Wirkung Aufbruch
002425: BARTH, KARL U. ED. THURNEYSEN (HRSG.) - Theologische Existenz Heute (1-77)
001767: BARTH, KARL - Konfirmandenunterricht 1909-1921
0041128: BARTHOLD, FRITZ - Onderwys, om op eene tuigwerkelyke wyze clavieren, clavecimbels en orgels, in alle 24 toonen even zuiver te stemmen....Uit het Hoogduitsch vertaald door H. v. Elvervelt en voorzien van eenige aanmerkingen
0038344: BARTHOLOMEW, CRAIG; EVANS, C. STEPHEN; HEALY, MARY; RAE, MURRAY - Behind the Text: History and Biblical Interpretation (Volume 4)
0046064: BARTLEMA, RUUD - Verantwoordelijkheid in Zevenvoud
0025790: BARTLEMA, R. - Wereldoverwinnend Geloof. Twintig preken over Hebreën 11 en 12: 1 en 2
0044199: BARTON, JOHN (ED.) - The Cambridge Companion to Biblical Interpretation.
0038795: BARTOW, CHARLES L - God's Human Speech. A practical Theology of Proclamation
0039522: BARUCH, DR, J.Z. (E.A.) - Bedreiging of verrijking? De ontmoeting van joden en christenen in Europa en Israël
0042985: BASAGNE, JAKOB - Vervolg op Flavius Josephus of Algemene Historie de Joodse Naatsie, behelzende ene uitvoerige beschrijving van derzelver Regerings-vorm, Godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden, benevens de veranderingen, daar in voorgevallen...
0035299: BASTIAN, HANS-DIETER - Theologie der Frage
0037327: BAUER, WALTER - Wörterbuch zum Neuen Tetstament. Griechisch-Deutsces zu den Schriften des neuen und der übrigen unschristlchen Literatur
0046045: BAUMER, CHRISTOPH - Frühes Christentum zwischen Euphrat und Jangtse : eine Zeitreise entlang der Seidenstrasse zur Kirche des Ostens.
0036515: BAUMERT, NORBERT - Studien zu den Paulusbriefen. Stuttgarter Biblische Aufsatzbände Neues Testament
0036853: BAUMGARTNER, ISIDOOR - Helend geloof
0031843: BAUWENS, A. & BAUWHEDE, D. VAN DER - Kerkeraad te Sluis. Acta van de kerkeraad van de Nederduits Gerformeerde Gemeente te Sluis 1578-1587
0045334: BAVINCK, H. (BEZORGD DOOR G.HARINCK, C.VAN DER KOOI EN J.VREE - Als Bavinck Nu maar Eens Kleur Bekende. Aantekeningen Van H.Bavinck over De zaak-Netelenbos, Het Schriftgezag En De Situatie van De Gereformeerde Kerken (november 1919).
0044612: BAVINCK, DR.H. - De Offerande Des Lofs. Overdenkingen voor En Na De Toelating Tot Het Heilig Avondmaal
0043519: BAX, C., RECTOR VAN HET GYMNASIUM - Redevoering, bij de eerste promotie der leerlingen op het tsedelijk gymnasium, van 's Gravenhage
0045902: BAYER, OSWALD - Martin Luthers Theologie
0043913: BAYNES, NORMAN H & MOSS H. ST. L. B. - Byzantium
0042685: BEAUMONT, AGNES - Achterop het paard bij John Bunyan
0044461: BEAUREGARD, MARIO & O'LEARY, DENYSE - Het bewijzen Voor Het Spirituele Bestaan van De Brein
0037891: BECKER, WILHARD - Hoe moeten wij bidden? Onze verhouding tot God in het gebed
0029715: BECKING, BOB - Between Fear and Freedom. Essays on the Interpretation of Jeremiah 30-31 (Old Testamant Studiën)
0045614: BECKING, BOB; DIJKSTRA, MEINDERT - On Reading Prophetic Texts. Gender-specific and Related Studies in memory of Fokkelien Van Dijk-Hemmes
0046076: BECKING, BOB - De Ondergang Van Samaria
0036193: BEECK, FRANS JOZEF VAN - God encountered. A Contemporary Catholic Systematic Theology. Volume two/1: The revalation of the Glory. Introduction and Part 1: Fundamental Theology
0032181: BEEK, DR. A. VAN DER - De kring om de Messias. Israël als volk van de lijdende Heer
0040097: BEEK, DR. A. VAN DE (E.A.) - Waar is God in deze tijd? De betekenis van de geschiedenis in de theologie van dr. H. Berkhof
0023045: BEEK, A. VAN DE, DULK, M. DEN EN KRUIJF, G.G. DE - De zucht naar Vrijheid. Ter Schegget doordacht
002331: BEEK, DR. A. VAN DE - Wonderen en Wonderverhalen
0032705: BEEK, F. VAN (E.A.) - Gewoon meedoen. Leven met een lichamelijke handicap
0028408: BEEK, DR. A. VAN DE - Licht geraakt. Wetenschapsbeoefenaren over de relatie van hun gelovig-zijn en hun werk
0027126: BEEK, R. TER (RED.) - Een sprekend begin. Opstellen aangeboden aan prof. drs. H.M. Ohmann. t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar van de Theol. Universiteit van de gereformeerde kerken Vrijgemaakt te Kampen (1993)
0035963: BEEK, BRAM VAN DE - Toeval of schepping? Scheppingstheologie in de context van het moderne denken
0044600: BEEK, WIM VAN - Weg van De Doop
0036755: BEEK, BRAM VAN DE - Eén mens maakt het Verschil
0024684: BEEK, DR. A. VAN DE - Schepping. De wereld als voorspel voor de eeuwigheid
0029992: BEEK, DR. M.A. - Jozua. (POT)
0035932: BEEK, DR. M.A. (EN VELE ANDEREN) - Ethiek als waagstuk. Aangeboden aan Dr. E.L. Smelik, emeritus hoogleraar van de UvA
0044630: BEEK, DR. A. VAN DE - Lichtgeraakt
0038845: BEEK, JOHAN TER - Heerlijk eenvoudig.
0035635: BEEK, JAN VAN; DUINEN, CORRIE VAN; FREDE, ROBERT; GUDDE, DIRK; INGESLE, MIEKE EN LEGET, CARLO - Mysterie tussen leer en leven. Het belang van intercommunie voor het oecumenisch proces
0023156: BEEK, DR. ABRAHAM VAN DE - Jesus Kyrios. Christologie as Heart of Theology.
0028302: BEEK, DRS. A. VAN DE - Geschiedenis van Israël in het Oude Testament
0043314: BEEKE, J.R. - Jezus navolgen
0045197: BEEKHUIS, DS.P. - Behoed Uw Hart. Deel I (1) 52 Meditaties
0045465: BEELEN, J. TH - Grondregels voor het Vervaardigen eener Nederduitsche Vertaling van Het Nieuwe Testament ten gebruike der Katholieken
0042637: VRIJWILLIGE BRANDWEER BEEMSTER - Kroniek van 60 jaar Vrijwillge Brandweer te Beemster. 1924 - 1984
0044011: BEENTJES, P & BERG, B. VAN DEN & BURGGRAAFF, H.& GROL, H. VAN & POORTHUIS, M. & RIKHOF, H. & ROUWHORST, G. & SAFRAI, CH. & SMIT,J. - Mijn God, Mijn God, Waarom Hebt Gij mij Verlaten
0038446: BEER, GERTOM DE & VERMEULEN, HANS (SAMENSTELLERS) - Wie zegt dat? Over geloof en ongeloof
0028611: BEERENS, DR. J.F. - De herkomst van den Bijbel
0028125: BEETHOVEN - Missa Solemnis. Opus 123. Klavierauszug mit Text
0041465: BEETS, NICOLAAS - Geschenk aan Jonge Lidmaten der gemeente van Christus
0029177: BEIJEMAN-BURGGRAAF, E. - 100 jaar Christelijk Onderwijs te Kamerik (1899-1999)
0042237: GEREF. KERK BEILEN - Liefelijke woning....,. Gedenkboek honderdvijftig jaar gereformeerd leven in Beilen 1835 - 1985
0042047: BEIMERS, NELLEKE EN ES, LIESBETH VAN - De weg van het Licht. Ikonen en het bijbelverhaal
0042661: BEINTEMA, ALBERT - Het begon met het Naardermeer. 100 jaar natuurmonumenten
001843: BEKER, E. J., & J. M. H. HASSELAAR - Wegen en kruispunten in de dogmatiek (5 delen, compleet)
0027780: BEKKENKAMP. JONNEKE; DROES,FREDA; KORTE, ANNE-MARIE; PAPAVOINE, MARIAN (RED.) - Proeven van vrouwenstudies theologie (Deel 1)
0033625: BEKKER, YPE; KLOUWEN, WOUTER EN NIEUWPOORT AD VAN (RED.) - In de ruimte van de openbaring. Opstellen voor Nico T. Bakker
0045922: BEKKUM, KOERT - From Conquest to Coexistence
0022922: BEKKUM, KOERT VAN EN ROUW, RIEN (REDACTIE) - Geloven in zekerheid? Gereformeerd geloven in een postmoderne tijd
0045092: BEKMAN, BERNARD - In Nederland. Christelijk Erfgoed Langs 's Heren Wegen.
0040440: BEL, ANTHON - 100 jaar Westnieuwlaankerk
0042577: BEL, A. (E.A.) - Uit louter genade. Opstellen aangeboden aan ds. K. de Gier, bij zijn 25-jarig jubileum als docent aan de Theol. School der Ger. Gem te Rotterdam
0038831: BEL, J.B; BOVEN, B.J. VAN (E.A.) - Overdenken met kanttekeningen. Bijbels dagboek voor jong en oud
0041273: BEL, A; CLEMENTS, DS. G. EN ZIPPRO, DS. J.B - Delven en delen. Veertig jaar Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO)
0039263: BEL, A - Leven en werk van Ds. H. Ligtenberg
0039265: BEL, A - Leven en werk van ds, G. van Reenen
0028693: BELD, DR. A. VAN DEN - Filosofie van het menselijk handelen. Een inleiding
0028421: BELD, DR. A. VAN DEN - Filosofie van het menselijk handelen (een inleiding)
0041599: BELD, A. VAN DEN - Is geloof een deugd? Studies over God, deugd en het eeuwige leven
0033100: BELD-RIJFKOGEL, DS. MARJA J. VAN DEN (E.A.) - De praktijk van de leesroosters in de traditie van de christelijke kerk en de Joodse synagoge (Antwerpse lezingen 2006)
0028004: BELDER, DS. J. - Een gave apart. Hoe seksualiteit een plaats krijgt in je leven
0038015: BELIER, WOUTER - Feiten, fouten en fabels. Ontstaan en ontwikkeling van Georges Dumézils "ideologie tripartie" (Diss.)
0024721: BELIER, WOUTER - De Indische Godsdiensten
0034141: BELINFANTE, JUDITH C.E. (E.A.) - The Esnoga. A monument to the Portuguese-Jewish culture
0027942: BELINFANTE, JUDITH C.E. - Joods Historisch Museum Jewish Historical Museum
0030254: BELL, REV. JOHN L. - A Trysting Place. A selction of twelve swermons preached in the Begijnhof (Amsterdam) 1972-1978.
0044006: BELLEMAKERS, SERVAAS - Met Horten en Stoten
0043748: BELT, HENK VAN DEN EN LIEBURG, FRED VAN - Zuurdesem verandert alles
0028945: BELT, DRS. H. VAN DEN; LINGEN, DRS. A. VAN (RED.) - Profetisch geïnspireerd. C. Blenk als historicus en theoloog
0023752: BELT, DS. H. VAN DEN (E.A.) - Bagage of ballast? Gereformeerde notities voor jongeren.
0036859: BELT, TOM EN EVIE VAN DEN - Gezag kan anders. Macht en gezag in kerk, werk en thuis
0026365: BELZEN, J.A. VAN - Religie, Melancholie en Zelf. Een historische en psychologische studie over een psychiatrisch ego-document uit de negentiende eeuw
0044547: BELZEN, ADRIAAN VAN - Terugblik. Gesprekken Over Verleden, Heden En Toekomst van De Vier Gereformeerde Gemeenten
0042076: BÉNARD, PIETER - Israël leeft. Twintig jaar bidden voor Israël
0044388: BENDER, DR. H.S. - Die Gemeinde Christi und ihr Auftrag. Vorträge und Verhandlungen der Fünften Mennonitischen Weltkonferenz vom 10. bis 15. August 1952 St. Chrischona bei Basel, Schweiz.
0044212: BENDER, ROSS T. & SELL, ALAN P.F. - Baptism, Peace and the State in the Reformed and Mennonite Traditions
0034292: BENHAYIM, HAYA EN MENAHEM - Haya. het levensverhaal van één van de eerste messiaanse joden in Israël
0029523: BENIMA, T.M. (E.A.) - Heilige schriften, waarden en plurale samenleveing
0027867: BENJAMINS, R.J. EN PLOEG, P.A. VAN DE - Gewoon gereformeerd. Een onderzoek naar geloofsoverdracht
0045617: BENNEKOM, T.W. VAN - De Gereformeerde Bond In De Nederlandse Hervormde Kerk En Het Nationaal-socialisme in De Jaren 1932-1940
0041827: BENNEKOM, DS. T.W. VAN - De Samaritaan. Barmhartigheid in het verpleeghuis
0045447: BENNEKOM, DRS. T.W. VAN - De Wachters op De Muren. De Opkomst Van Het nationaal-socialisme En De Gereformeerde Gezindte 1932-1940.
0039317: BENNETT, DENNIS - In het spoor van de Geest
0039113: BENOIT-VAN BERCHEM, RENÉE DE - Laat mij trekken Heer. Een persoonlijk getuigenis
0040405: BENSON, WILLIAM - Zijn wonderen een gedachtenis. Gods leiding in het leven van zes zusters
0025671: BENZ, ERNST UND NAMBARA, MINORU - Das Christentum und die Nicht-christlichen Hochreligionen. Eine Internationale Bibliographie
0028170: CONFESSIONEEL GEREFORMEERD BERAAD - Credo, jaargang 1995 (10 delen, kompleet)
0028168: CONFESSIONEEL GEREFORMEERD BERAAD - Credo, jaargang 1993 (10 delen, compleet)
0040700: BERENDS, MATHILDE - Elspeet, fotografische documentatie over het dorpsleven in Elspeet
0031649: BERENDSEN, MAAIKE (E.A.. RED.) - Proeven van vrouwenstudies Theologie (Deel VIII)
0043148: BERENDSEN, WILBERT/ENDEDIJK, PIETER (RED.) - Tussentijds. Aanvullende liedbundel
0042979: BERENTS-KARKDIJK, ANNIE - En nu...pak aan! (de geestelijke wapenrustig)
0045122: BERESTEYN, JHR.MR.DR.E.A. VAN (SAMENGESTELD DOOR) - Nieuwe Kerk Te Delft. Beschrijving van De Gebrandschilderde ramen in Het Koor En Het Transept
0040747: BERG, ERIC VAN DEN EN BOSMAN, FRANK G - Handboek kerk en social media
0034469: BERG, J.W. VAN DEN - Roepend om redding
0041167: BERG, DRS. M.A. VAN DEN - Niet het zwaard maar het Woord. Luther en Müntzer in de Boerenoorlog van 1525
0035492: BERG, DS. K.J VAN DEN EN TIMMER, DS. J.J. - Genade voor Genade. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predikanten. Jaargang 6: 1931/1932
0045830: BERG, M.A. VAN DEN - Het rijk van Christus als historische realiteit. Calvijns anti-apocalyptische uitleg van het boek Daniël (proefschrift)
0042107: BERG, MARINUS VAN DEN - Weggaan is verdergaan
0038767: BERG, MEINT R. VAN DEN - Het laatste oordeel en andere verhalen
0039923: BERG, PROF. DR. JAN HENDRIK VAN DEN - De Dingen. Vier metabletische overpeinzingen
0045095: BERG, P.W.J. VAN DEN - De viering van De Zondag En De Feestdagen in Nederland Vóór De Hervorming. (Proefschrift)
0039832: BERG, MARINUS VAN DEN - Het gezin gezien. Omgaan met verscheidenheid
0023677: BERG, DRS. R. VAN DEN - Op de grens van religie en geloof. Over ervaring en openbaring in deze tijd
000460: BERG, A. J. VAN DEN - Kerkelijke strijd en zendingsorganisatie. De scheuring in het Nederlands Zendelinggenootschap rond het midden van de negentiende eeuw
0038722: BERG, M.R. VAN DEN - Wat wil God? Vragen rond Gods wil en Gods leiding
0038309: BERG, C.R. VAN DEN - Ds. Johannes Barueth. Een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat (1709-1782) Diss.
0042795: BERG, DR. J. VAN DEN ; WALL, DR. E.G.E. VAN DER (INLEIDERS) - Vroomheid en opwekking in de zeventiende en achttiende eeuw. Teksten uit de wereld van puritanisme, piëtisme en methodisme
0037306: BERG, M.R. VAN DEN - Abraham. leven uit Gods belofte
0041345: BERG, MARINUS VAN DEN - Als een smekeling. Gebeden
0033091: BERG, AARTJAN VAN DEN - Spiritualiteit van een 2000jarige
0035649: BERG, MARINUS VAN DEN - Afscheid serieus nemen. Over verliezen-verwerken
0045125: BERG, M.R. VAN DEN - De Gekerkerde Kerk
0043502: BERG, M.R. VAN DER - Het tweede boek Samuel, Balans van een messiaans koningschap
0043503: BERG, M.A. VAN DEN BERG - De tweede brief aan de Thessalonicenzen
0032953: BERG, DS. M.R. VAN DEN - De tweede brief aan Timotheus. Het testament van een ter dood veroordeelde
0032167: BERG, J.M.J. VAN DEN; BOVELDT, A. TE EN KOOL, L.P. (RED.) - Grote Kerk van Overschie
0032958: BERG, DS. M.R. VAN DEN - De eerste brief aan Timotheus. Gods economie in zijn huishouding
0032961: BERG, DS. M.R. VAN DEN - De tweede brief aan de Thessalonicenzen. Van het in-christus-zijn hangt alles af
0031899: BERG, RIEN VAN DEN (RED.) - Totdat het veilig is. Psalmen voor nu (16 psalmen met CD)
0037254: BERG, DRS. C.R. VAN DEN - Philippus Melanchton. de levensweg van Luthers vriend
0032905: BERG, M.R. VAN DEN - Ik ben gedoopt
0037373: BERG, M,R. VAN DEN - Waarom bidden we?
0044916: BERG, MARINUS VAN DEN - Licht Dat Met Ons Gaat. Verhalen En Gedichten voor De donkere tijd Van Het Jaar.
0046057: BERG, DS. P. VAN DEN (RED.) - Wat gelooft Staphorst? 1 Bijbel - 3 Dorpen - 10 Kerken
0036861: BERG, MARINUS VAN DEN - Blijvend onderweg
0043556: BERG, R HRSG. - Der Heidelberger Katechismus nach der Originalausgabe von 1563 : nebst allen in ders. u. d. lat. U¨bers. angefu¨hrten, hier ausgedr. Bibelspru¨chen samt d. Haustafel und einigen Hausgebeten
0043597: BERG, M.K.A. VAN DEN - De Noordnederlandse historiebijbel. Een kritische editie met inleiding en aantekeningen van Hs. Ltk 231 uit de Leidse Universiteitsbibliotheek
000046: BERG, A. A. VAN DEN - Als mensen door God worden aangeraakt. Een praktisch-theologische studie over integratie van religieuze ervaring in de kerkelijke gemeente (Diss.)
0045304: BERG, A.J. VAN DEN; JOHANNES, G.J.; VISSER, P. EN VREE, J. - Het Réveil in Druk (aspecten Van...)
0035544: BERG, DS. K.J. VAN DEN EN TIMMER, DS. J.J. (RED.) - Genade voor Genade. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predikanten. Achtste jaargang (1933/1934)
0039833: BERG, MARINUS VAN DEN - Kiezen voor Ontmoeting. Over omgaan met ziek-zijn
0039849: BERG, MEINT R. VAN DEN - Samenscholen tegen de wind
0038558: BERG, M.R. VAN DEN - Als de kerk ter sprake komt
0044824: BERG, DRS.M.A. VAN DEN - Kernteksten Uit Maleachi
0033936: BERG, DS. M.R. VAN DEN - Gij geheel anders. Bijbelse richtlijnen voor een christelijk leven
0024231: BERG, DS. K.J. VAN DEN EN TIMMER, DS. J.J. (RED.) - Genade voor Genade. Leerredenen van versch. Herv. (Geref.) predikanten.
0041673: BERG-VAN DEN-SEIFFERT, CHRITIANE - Ik sta erbuiten - maar ik sta wel te kijken. De relationele dynamiek in geloofsgemeenschappen na seksuele grensoverschrijding in een pastorale relatie vanuit perspectief van prinaire slachtoffers (Diss.)
0044320: BERGACKER, G.(E.A.) - En Zij Offerden aldaar Den Heere
0038195: BERGEIJK, JOSINE - Jij hoort er bij! Jeugd-dagboekje
0040823: BERGER, KLAUS - Wie ein Vogel ist das Wort. Wirklichkeit des Menschen und Parteilichkeit des Herzens nach Texten der Bibel
0038450: BERGER, KLAUS - Mag je in wonderen geloven?
0030617: BERGER, PETER L. - Het hemels baldakin
0032124: BERGER, RUPERT (UND VIELE ANDEREN) - Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft. Teil 3: Gestalt des Gottesdienst. Sprachliche und nichtsprachliche Ausdruckformen.
0041745: BERGER, KLAUS - Hermeneutik des Neuen Testaments
0045379: BERGER, KLAUS - Die Bibelfälscher : wie wir um die Wahrheit betrogen werden.
0038611: BERGH, DS. C. VAN DEN - Aanschouw het verbond. Bij het afscheid als voorzitter van de Gereformeerde Bond
0041968: BERGH, MR. L. PH. C. VAN DEN - Handboek voor de Middel-Nederlandsche Geogrphie, naar de bronnen bewerkt
0041284: BERGHEM. DRS. K. VAN - De verwarring van Rick Warren. Doelgericht misleid
0045537: BERGHUIJS, JOANTINE; ROTS AIKE (RED.) - Bezield Leiden. Wereldgodsdiensten aan de Rijn.
0044689: BERGVEEN, HUGO - Woning, Werk en Wederhelft. Leven Na Detentie
0023049: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, DR. S.F.H.J. - Het offer
0037984: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, DR. S.F.H.J - Het Evangelie van Markus
0037987: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, DR. S.F.H.J - Het Evangelie van Lukas
0044215: BERKELEY, GEORGE - The Principles of Human Knowledge
0043285: BERKHOF, DR. H. - Bijbeloverdenkingen
0044628: BERKHOF, PROF. DR. H. - Bruggen En Bruggenhoofden
002464: BERKHOF, DR. H. - Vergeving en Verwachting
0032976: BERKHOF, DR. H. - Bijbeloverdenikingen
0039426: BERKHOUT, A.J - Applied Seismic wave theory. Advances in exploration geophysics (deel 1)
0043216: BERKHOUWER, DR.G.C. - Het licht der wereld. Het Evangelie van Johannes
0028136: BERKOUWER, DR. G.C. - Verdienste of genade? Een centraal hoofdstuk uit de geschiedenis der grote controvers
0033911: BERKOUWER, DR. G.C. EN OBERMAN, DR. H.A. (RED.) - De dertiende apostel en het elfde gebod. Paulus in de loop der eeuwen
0045018: BERKOUWER, PROF. DR. G.; BAKKER, PROF.DR.J.T.BAKKER; MEULEMAN, PROF.DR. G.E. - De Herleving van De Natuurlijke Theologie
0033041: BERKOUWER, PROF. DR. G.C. EN WOUDE, PROF. DR. A.S. VAN DER (RED.) - In gesprek met van Ruler
0031475: BERKOUWER, DR. G.C. - Het Licht der Wereld. Het evangelie van Johannes
0041887: BERKUM, DRS. J.W. (E.A.) - Kwetsbare minderheid, zichtbare gemeenschap. De vroege kerk als inspirerend voorbeeld voor christenen in een seculiere samenleving
0042882: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE - Magna Commoditas. Geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000
0042062: BERLEJUNG, ANGELIKA & FREVEL, CHRISTIAN (HRSG) - Handbuch theologischer Grundbegriffe zum Alten und Neuen Testament (HGANT)
000333: BERLIS, ANGELA, E.A. (ED.) - Women Churches: Networking and Reflection in the European Context.
0036835: STIPENDIUM BERNARDINUM - De Spiritu Sancto. Bijdragen tot de leer van de Heilige Geest, bij gelegenheid van het 2e eeuwfeest van het Stipendium Bernardinum
0040229: BERNET KEMPERS, DR. K. PH - Muziekgeschiedenis
0042746: BERRIER, FREEK (E.A., SAMENSTELLERS) - Het eerste boek heet Genesis.....Liedjes uit de Amstelkerkgemeente
0027656: BERTHEAU, ERNST - Das Buch der Richer und Rut erklärt
0027862: BERTHOLET, ALFRED - Leviticus 9 Kurzer Hand-commentar zum Alten Testament)
0027243: BERTRAND, LOUIS - Sint Augustinus
0042516: BESTEN, J. DEN (E.A.) - Nieuw Utrechts Molenboek
0045375: BESTEN, AD DEN E.A. - Toonsoorten van de Schrift - Notities over Bijbel en lied uit het Dagmaat-leerhuis.
0025160: BESTEN, LEEN DEN - In naam van God. Kruistocht van en tegen fundamentalisten
0043436: BETHGE, RENATE EN GREMMELS, CHRISTIAN - Dietrich Bonhoeffer, Zijn leven in beeld
0045349: BETTE, J.C.; BRINK, G. VAN DEN ; COURTZ, H. (E.E.) - Studiebijbel Nieuwe Testament.Deel 2: Het Evangelie naar Mattheüs
0041277: BETTE, J.C - De grote verandering. Gedachten over hemel. de opstanding der doden en het eeuwige leven
0040503: BETTE, J.C.; BRINK, G. VAN DEN ; COURTZ, H. (E.E.) - Studiebijbel Nieuwe Testament.Deel 2: Het Evangelie naar Mattheüs
0042707: BETTE, J.C.; BRINK, G. VAN DEN; DEKKER, J - Studiebijbel Nieuwe Testament. Deel 16: Woordstudies en Concordantie, Eigennamen en Index
0042317: BETTE, J.C.; BRINK, G. VAN DEN; COURTZ, H.; VEELEN, G.A. VAN - Studiebijbel Nieuwe Testament. Deel 8: Galaten tot en met Filemon
0025400: BEUKEL, A. VAN DEN - Waarom Ik Blijf. Gedachten over geloof, theologie en Wetenschap
0045620: BEUKELMAN, JOANNES - De Heidelbergse Catechismus in 2 Delen
0044530: BEUMER, JURJEN (RED.) - Zo De ouden Zongen...leraar En Leerling Zijn in De Theologie-Beoefening (tussen 1945-2000)
0034255: BEUMER, JURJEN (RED.) - Als de hemel de aarde raakt. Spiritualiteit en mystiek - ervaringen-
0045376: BEUMER, JURJEN(RED) KAREL DOUVEN; ALEID SCHILDER; HANS STOLP & DOM THOLENS - Nieuwe wegen binnen een oude Traditie
0041432: MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling t.g.v. de geboorte 500 jaar geleden (2 delen)Tentoonstellingvan 3 oktober - 23 november in Rotterdam.
0031240: BEUSEKOM, DS. G.J. VAN - Bijzondere inleiding op het Oude Testament
0027272: BEUTE, BRAM (E.A.) - Hoogtijd voor de Bijbel
0045148: BEVEREN, J.C. VAN - Om 't Eeuwig Welbehagen. De geschiedenis van De Christelijke Gereformeerde Kerk Te Zierikzee 1836-1986.
0044321: BEVEREN, P. VAN - Een Wandeling Door Zierikzee
0032663: BEYER, C. - Anastasia
0044740: BEYERLIN, WALTER - Godsdiensthistorisch Tekstboek Rond Het Oude Testament
0028924: BEYREUTHER, ERICH - August Hermann Francke (1663-1727) Zeuge des lebendigen Gottes
0040069: BEYSCHLAG, KARLMANN - Grundriss der Dogmengeschichte (3 Bde)
0027089: BEYSE, KARL-MARTIN - Serubbabel und die Königserwartungen der Propheten Haggai und Sacharja
0032038: BEZA, THEODORUS - Het leven en sterven van Johannes Calvijn
0033830: BEZA, THEODORUS - EMBLEMATA
0025669: BEZA, THEODORUS - Het Christelijke ouderlingschap
0023877: BEZEMER, DR. C. - Dit is het Woord dat onder u verkondigd is.
0034205: BEZEMER, DS. C. - Wandelen in geloof
0045067: BIBLIA - Biblia
0042620: BICKER CAARTEN, A. (E.A.) - Molens in Drenthe
0042809: BICKER CAARTEN, A - Met de kuierstok langs de molens. Een bundel artikelen over windmolens
0036076: BIE, DRS. H.J. DE EN HOEK, DR. J - De Geest en het werk in de kerk. Boeket uit eigen hof voor Ds. C. den Boer
0039638: BIE, DRS. H.J. DE - Wijs naar het Woord.. Bijbellezingen over wijsheid in Israël met gespreksvragen en aantekeningen voor bijbelkringen
0038819: BIE, DRS. H.J. DE EN HOEK, DR. J - Bijbelse theologie van het Oude Testament vanuit de gereformeerde traditie. Een aanzet en uitnodiging
0046036: BIEMOND-BOER, BETSY - ‘Die Hollanders zijn gek!’ Identiteit en integratie van bevindelijk gereformeerden in Canada
0044648: BIENE, VAN MARTHA - Wederkerig Leren
0044765: BIESINGER, ALBERT - Geloven Met Kinderen. Aanwijzingen Voor moeder En Vaders.
0040908: BIESMA, DS. H. (E.A. RED.) - Vrede over Israël
0024702: BIEZEVELD, KUNE - Spreken over God als Vader. Hoe kan het anders?
0042432: BIEZEVELD, KUNE E.A. (RED.) - Proeven van vrouwenstudiesTheologie (Deel VI.)
0035971: BIEZEVELD, KUNE; BOER, THEO DE; VOS, MARJOLEINE DE; DINGEMANS, GIJS (E.A.) - In iets geloven. Ietsisme en het christelijk geloof
0045925: BIGG, CHARLES - A critical and exegetical commentary on the Epistles of St. Peter and St. Jude.
0041111: BIJL, DS. P. VAN DER - Uit zijn volheid I 10 preken
0028649: BIJL, ANNE VAN DER EN BECKER, VERNE - De roeping
0038119: BIJL, DS. P. VAN DER (E.A.) - Een schone erfenis. Overdenkingen
0040471: BIJL, DRS. C - Wat het geloof verwacht. Het apostilicum volgens de Heidelbergse Catechismus (Zondag 8 - 24)
0028361: BIJL, ANNE VAN DER EN JANSSEN, AL. - Een leger van Licht. Hoop op vrede in het Midden-oosten
0024393: BIJLSMA, PROF. DR. R. - Met de gemeente onderweg (Afscheidsbundel)
0031638: BIJMA, BERBER - Herinnering aan alle zielen. Nieuwe rituelen om de doden te herdenken
0033161: KERKVOOGDIJ NED. HERV. NOORDWIJK-BINNEN - Het kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente Noordwijk-Binnen
0038289: BINNENDIJK, HENK - Dubbelprotretten
0044409: BINNENDIJK, HENK - De Bergrede
0032982: BINNING, MR. HUGO - De vernedringe des Herte. Twaalf Boet-Predikatiën
0031584: BISSCHOPS, ANKE; PIEPER, JOS EN PUTMAN, WILLEM (RED.) - Verterend vuur. Over burnout in het basispastoraat
0033544: BISSCHOPS, ANKE; PIEPER, JOS EN PUTMAN, WILLEM - Vreugde en verdriet van de pastor, Hoogte- en dieptepunten in het leven van de parochiepastor
0040433: BISSCHOPS, ANKE, PIEPER, JOS, PUTMAN, WILLEM (RED.) - Vreugde en verdriet van de pastor. Hoogte- en dieptepunten in het leven van de parochiepastor
0035281: BITTER, WILHELM - Psychotherapie und religiöse Erfahrung
0035282: BITTER, WILHELM - Abenländische Therapie und östliche Weisheit
0036233: BLAAK, DS. W.H. - Verzamelde geschriften (samensteller J.M. Vermeulen)
0032150: BLAAUWENDRAAD, DR. IR. J. - De leer tegen het licht. Belofte en verbond in Woord en Reformatie
0037992: BLACK, DAVID ALAN - Using New Testament Greek in Ministry. A practical Guide for Students and Pastors
002793: BLACK, JOHN SUTHERLAND & CHRYSTAL, GEORGE - Lectures & Essays of William Robertson Smith.
0044291: BLACK, MATTHEW - Peake`s Commentary on the Bible
0038858: BLAIR, EUGENE - Jozef de man van Maria. Bijbelstudies voor mannen
0034016: BLANCO, A. GONZÅLEZ (ED.) - Estudios Orientales 5-6. El Mundo Púnoco, Religion, Antropologia Y Cultura Material
0039809: BLANKER, DILLY - Geef mij vijf minuten van uw tijd
002503: BLANKERS, CORRIE EN BRAM - The first Seven Days (Geschilderde gedachten)
0044889: BLAUW, DR. J. - Gezanten Van De Hemel. Het Bijbels Getuigenis Aangaande De Engelen.
000061: BLAUW, J. - Goden en mensen. Plaats en betekenis van de heidenen in de Heilige Schrift
0045874: BLECOURT, A.S. DE - Bewijsstukken Behoorende Bij Het Kort Begrip Van Het Oud-Vaderlandsch Recht
0034631: BLEI, KAREL - Geloven op gezag. Tussen indivualisering en fundamentalisme
0034888: BLEI, KAREL - Een sprekende kerk in een mondige wereld
0043897: BLEI-STRIJBOS, C. - Woorden voor het onzegbare
0034862: BLEIJ, W. (E.A.) - Zingend geloven, Bijdragen tot de ontwikkelingvan het nieuwe kerklied (deel 3 & 4)
0025050: BLEIJ, DS. W. - Kinderdiensten voor Zondagschool en Kinderkerk (4 delen)
0034150: BLEIJE, DRS. W EN SMIT, MR. L.P.J. (RED.) - Uit het geloof. Liber Amicorum
0044343: BLIGH, JOHN - Galatians in Greek; A Structural Analysis of ST. Paul's Epistle to the Galatians with notes on the Greek.
0028379: BLINK, DS. J. VAN DEN - Als de schaduwen langer worden
0045089: BLOCH, ERNST - Thomas Münzer, Theoloog van De Revolutie.
0032035: BLOEMENDAAL, G. - Bernier en de Broeders. Domineeslevens in donkere dagen.
0032710: BLOEMENDAAL, J (E.A.) - Psycho-sociale hulpverlening. Een bundel opstellen over hulpverlening t.g.v. het 10-jarig bestaan van 'De Vluchtheuvel'
0045062: BLOESCH, DONALD G. - God the Almighty. Power, Wisdom, Holiness, Love. Christian Foundations
0043042: BLOK, DS. P. - Christenreis en de Christinnereis
0027286: BLOK, DS. M.J.C. - Door lijden tot overwinning (15 preken)
0027299: BLOK, DS. M.J.C. (JR.) - Gaat de dominee voorbij? Een boekje voor dominees en andere kerkgangers
0033941: BLOK, DS. L. - De eerste en de laatste. Belijdenis des geloofs en Avondmaalsviering
0031978: BLOK, DS. L.(HERV. PRED.) - Leven door de Geest. Hoofdlijnen in de Bijbelse prediking
0039964: BLOK, DS. L. (E.A.) - Gods Verbondsgeheimenissen. Viertal lezingen over Het verbond, de Heilige Doop, De Openbare Geloofsbelijdenis en het Heilig Avondmaal
0029756: BLOK - Om voor te lezen - Miqra (Exegese van de Bijbel en zijn tradities)
0043415: BLOK, P. DS. - Uit de opperzaal
0033851: BLOK, DS. M. - Van kracht tot kracht. Het wekelijkse Woord
002876: BLOK, DS. M.J.C. - De brief van Judas. Een meditatieve verklaring van een klein briefje, tevens bijbelstudie voor verenigingen.
002878: BLOK, DS. M.J.C. - De Schepping in ademnood
0037673: BLOK, DS. P - Uit de opperzaal (Deel 2)
0044129: BLOKHUIS, L.W.G. & VEELEN, W. VAN - Israel Nóg Gods Volk?
0024981: BLOM, M.M. (EN VELE ANDEREN) - Gestalten van pastoraat. Een bundel opstellen over pastoraat aangeboden aan dr. W. Zijlstra bij zijn afscheid van de UvA
002679: BLOM, MAARTEN - Een mens die mensen vergezelt. Pastoraal vademecum.
0043160: BLOM, HANS W. - Arboretum Trompenburg. De geschiedenis van een buitenplaats in het parklandschap van Kralingen.
0031624: BLOM, A. VAN DER EN DONKERS, J.J. (AZN) - De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Schiedam
0043198: BLOOM, JON - Wandelen door geloof
0045705: BLUE, LIONEL - Door een Achterdeur de Hemel Binnen - een tegendraadse Rabbi beschrijft zijn weg door het Joodse Geloof
0024867: BLUM, PFARRER DR. E. - Kriegsgefangen in Frankreich. Doumente der Deutschen Evang. Kirche
0044672: BLUMENTHAL LAZAN, MARION - Vier gelijke Stenen
0035621: BLUMHARDT, CHRISTOPH - Gedanken aus dem Reiche Gottes
0032628: BLUNT, J.J. - Undesigned schritural coincidences, in the writings of The Old and New Testament
0040199: BLUYSSEN, JAN & ROOIJAKKER, GERARD - God verborgen en nabij. Religie als heilig spel
0043726: BOCHOVE, RIEK VAN - 40 juweeltjes van Spurgeon
0037080: BOCHOVE, H.T. VAN - Gemeente in veelvoud. De dialoog als kerkelijke omgangsvorm
0031590: BODAR, ANTOINE - God wordt mens. Jesus geboren in Bethlehem
0040083: BODAR, ANTOINE - Geheim van het geloof
0032579: BOEFT, J. DEN - In de straten en wijken der stad.
0044491: BOEIJINGA, DR.K.J. EN ANDEREN - Inidsche Dag (referaten). Gehouden Op Initiatief Van Het studentencorps aan De Vrije universiteit Op 20 Mei 1941
0044228: BOEKENOOGEN, J.G. (VOORBERICHT) - Catalogus der werken over de Doopsgezinden en hunne geschiedenis, aanwezig in de bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam
0036455: BOEKENSTIJN-DRONKERT, T.C.M - Canonical Texts: the only means to release !? (Diss.)
0032889: BOEKRAAD, DR. A.J. - Kerngedachten van J.H. Newman
0041657: BOELE, H - Zonder kansel kon hij niet leven. De weg van H.F. Kohlbrugge langs vele kansels in Nederland
0023982: BOELE, A.J. - De Heere is uw Bewaarder. Een bundel bijdragen over de geschiedenis van het kerkelijk leven in Waarder (ZH)
0043621: J.TH. BOELEN - Gedenkboek van de Vereeniging Hendrick de Keyser. Oud-Hollandsche Bouwkunst en haar behoud. Uitgegeven t.g.v. het 10-jarig bestaan der Vereeniging 'Hendrick de Keyser', tot behoud van architectonisch of historisch belangrijke oude gebouwen. 1918-1928
0043296: BOENDERMAKER, PROF. DR. J.P. - Lezen in de lijn van Luther. 7 medidaties met citaten uit preken van Maarten Luther
0023250: BOENDERMAKER, J.P. - Driemaal drie is negen. Een boekje voor gemeenteleden die zich de liturgie eigen willen maken.
002481: BOENDERMAKER, DR. P. - De Augsburgsche Confessie
001583: BOENDERMAKER, P. - De Augsburgsche Confessie, opnieuw vertaald en toegelicht
0030717: BOER, DS. C. DEN - Aantekeningen bij het Nieuwe Testament
0043622: ING. J.G. DE BOER - Historische verdedigingswerken in Noord-Holland 1915-1940
0045831: BOER, DS. C. DEN - I En II Timotheüs. De Eerste En Tweede brief van Paulus aan Timotheüs
002412: BOER, C. DEN - Een vreemd'ling hier beneên
0045079: BOER, DS. G. - Dooponderricht
0029819: BOER, P.A.H. DE (E.A.) - Oudtestamentische Studiën (Deel VIII)
0033922: BOER, DR. T.A. - Hoe doe je dar? Ethische vragen uit de dagelijkse praktijk
0045316: BOER, P.DEN; DUNK, H.W.VON DER; GREVER, MARIA; KOHNSTAMM, G.A.; LEEUW-ROORD, JOKE VAN DER; LEUSINK, RIEMKE. (ONDER REDACTIE VAN P.DEN BOER EN G.W.MULLER) - Geschiedenis op School. Zes Voordrachten Over Het Geschiedenisonderdwijs.
0030238: BOER, DS. C. DEN; CAMPEN, DS. M. VAN EN GRAAF, IR. J. VAN DER - Zicht op Israël. Israël in het licht van de Bijbel en in de traditie van de Reformatie (Deel 3)
0038149: BOER, DS. C. DEN - Op verkenning in het Nieuwe Testament
0033902: BOER, DS. C. DEN - 1 Korinthe VII-XI. De eerste brief van Paulus aan de Korinthiers (deel 2)
0039368: BOER, DS. C. DEN - Op de grens van kerk en wereld
0033653: BOER, P.A.H. DE - Vreugde en verdriet. Poorten die toegang geven tot het echte leven
0041405: BOER, DS. L.S. DEN - Onderweg naar de bruiloft
0045257: BOER, HARM - Behavioural Studies in Prader-Willi Syndrome (diss.)
0045193: BOER, C. DEN - Oriëntatie in Het Nieuwe Testament. Enkele Bijbels-Theologische Hoofdlijnen. Deel 4 Serie Theologie in Reformatorisch Perspectief.
0028138: BOER, DS. JOH. DE - Gods Verbond met ons en onze kinderen
0036283: BOER, DS. C. DEN (EINDRED.) - Met vreugde....Pastorale handreiking ten dienste van predikant en kerkeraad
0030731: BOER, DS. C. DEN; CAMPEN, DRS. M. VAN; GRAAF, IR. J. VAN DER (RED.) - Messiasbelijdende joden, vroeger en nu.
0023835: BOER, DS. C. DEN - De brief van Paulus aan de Romeinen ( 2 DLN.).
0041684: BOER, THEO (RED.) - Bezinning op het levensbegin. Verzamelde opstellen van Henk Jochemsen
0033854: BOER, THEO - Stijlen van christelijke medische-ethiekbeoefening
0032186: BOER, DS. E.A. DE - Neem uw kruis op en volg Mij! Luisteren naar de kruiswoorden van onze Heer
0032511: BOER, THEANNE - DisCo. Negen discussies over God, doodgaan, zwevende tafels, seks voor het huwelijk
0042983: BOER, THEANNE - Ik mis je (verhalen over het verlies van een dierbare)
0042559: BOER, DICK; HOEDEMAKER, BERT; KALSKY, MANUELA; MEIJERS, ERICA (RED.) - Freedom! Oh Freedom! Opstellen voor Theo Witvliet, t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar UvA
0033899: BOER, DS. C. DEN - Romeinen IX-XVI. De Brief van Paulus aan de Romeinen (deel 2)
0033901: BOER, DS. C. DEN - II Timotheüs en Titus. de tweede brief van Paulus aan Timotheüs en de brief aan Titus
0038699: BOER, DRS. R. TH. DE - Israël niet te vergeten. Joodse volk en kerk in bijbels licht
0038557: BOER, DS. G - De Sterke en de Sterkste
0044102: BOER, DS. C. DEN; CAMPEN, DS. M. VAN EN GRAAF, IR. J. VAN DER - Zicht Op Israël. Deel 1.Israël in het licht van de Bijbel en in de traditie van de Reformatie.
002421: BOERMA, COEN - Kan ook een rijke zalig worden?
0039813: BOERS, ARTHUR - Living into Focus. Choosing what matters in an Age of Distractions
0044918: BOERS, A.C.L. - Wat Noemt Gij Mij HERE HERE En Doet Niet Wat Ik zeg? De Bijbelse Opdracht Inzake De Doop
0032105: BOERSMA, KEES; STOEP, JAN VAN DER; VERKERK, MAARTEN; VLOT, AD (RED.) - Aan Babels stromen. Een bevrijdend perspectief op ethiek en techniek
0044991: BOERTIEN, M. - De Profeet Jeremia
0045523: BOERWINKEL, FEITSE - Meer dan Het Gewone. Over Jezus en Zijn Bergrede
0035895: BOESAK, ALLAN - Om het zwart te zeggen. Een bundel opstellen over centrale thema's in de zwarte theologie
0040687: BOEVE, GEERT - De grote zoektocht. Levensvragen in de Bijbel
0045693: BOEVÉ-VAN DOORN, JOSEPHINE (COMPOSITIES). - Aangeraakt. Muzikale miniaturen.
0028105: BOFF, LEONARDO UND CLODOVIS - Wie treibt man Theologie der Befreiung?
0031219: BOFF, LEONARDO - Aan de rand van de hemel. Verhalen over God en wereld
0045055: BOFF, LEONARDO - Kruisweg van De Rechtvaardigheid. (uit Het Portugees Vertaald Door Stef Watté)
0038379: BOGUES, DR. - Dr. Bogues Proeve over het goddelijk gezag der Christelijke godsdienst
0034660: BOHEEMEN, PETRA VAN; DIRKSE, PAUL - Duivels en Demonen. De duivel in de Nederlandse beeldcultuur
0033739: BÖHL, FRANZ M.TH. - Akkadian Chrestomathy. Volume I. Selected cuneiform Tevts
001835: BOHREN, RUDOLF - Dass Gott schön werde. Praktische Theologie als theologische Ästhetik
000078: BOITEN, R. G. H. - Tussen angst en ekstase. Een godsdienstphaenomenologisch onderzoek naar de samenhang tussen angst en ekstase
0034472: BOKMA, T. - Heil den koning. Verhaal gebaseerd op de Bijbel
0029539: BOLHUIS, DS. J. (WEESP) - Door mij regeeren de Koningen, en de Vorsten stellen gerechtigheid. (Spreuken 8:15, preek t.g.v. van de troonsbestijging van Kon. Wilhelmina)
0043453: BOLKESTEIN, PROF. DR. M.H. EA. - Vrouw zijn in het licht van het evangelie, een bundel feministische-theologische studies
0026165: BOLKESTEIN. DR. M.H. - Zo wordt er gepreekt. Verslag van een onderzoek naar de communicatievormen van 89 preken
0040633: BOLKESTEIN, PROF. DR. M.EN STRIJD, PROF. DR. KR - Keus uit twaalf postillen
0024765: BOLLAND, PROF. DR. G.J.P.J. - Collegium Logicum (2 dln)
002214: BOLLE, MENACHEM, & JITSCHAK PIMENTEL - Woordenboek Nederlands-Hebreeuws
0037744: BOM, G.H.VAN DER - Oneindige verantwoordelijkheid. De cultuurfilosofie van Georg Plicht en haar betekenis voor de theologie (Diss.)
0046131: BOM H.GZ., G.D. - De Oosterkerk te Amsterdam. Geschiedkundig overzicht van den bouw van, en den dienst in dezen kerk, van 1659 tot Heden
0046132: BOM HGZ, G.D. EN J.W. ENSCHEDE - De Zuiderkerk te Amsterdam. De eerste nieuwgebouwde kerk der Hervorming in Nederland. Met zeven Platen
0032244: BOMAN, THORLEIF - Die Jesus-überlieferung im Lichte der neueren Volkskunde
0045060: BOMMEL, B.J.VAN - De Liefde Bouwt Een Huis. 12 Preken. (met Een voorwoord Van H. van Den Eerenbeemt)
0033634: BOMMEL, JAN P. - Dialoog van bidders en strijders
0041873: BONAR, ANDREW A - Het Evangelie van de Persoon van Christus
0039306: DIV. THEOLOGEN (GEREF. BOND) - Theologia Reformata. Driemaandelijkse uitgave
0043268: GEREFORMEERDE BOND - De Leuenberger Konkordie
0027556: BONDA, JAN - De vrouw en haar zaad (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0028787: BONDT, DR. A. DE - Troost en vrede
0038901: BONENKAMP, B.J - Zwijgend medewerker en aandachtig luisteraar. 150 jaar Stenografische Dienst der Staten-Generaal
0024181: BONESCHANSKER, J. - Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode. Een studie over opwekking in de Bataafse en Franse tijd (Diss.)
0043863: BONFILS,ADRIAN - Souvenir de Jerusalem
0044960: BONHOEFFEER, DIETRICH - Brevier (dagboek)
0038653: BONHOEFFER, DIETRICH - Bonhoeffer Brevier. Zusammengestellt und herausgegeben von Otto Dudzus
0036841: BONHOEFFER, DIETRICH - De Wijsheid van God - Jezus Christus
0030308: BONHOEFFER, DIETRICH - Christologie
0044243: BONS-STORM, DR. RIET - Kracht En Kruis
0035657: BONS-STORM, PROF. DR. RIET - Pastoraat als bondgenotschap. Aanzet tot vernieuwing van de kerkelijke praktijk vanuit het vrouwenpastoraat
0035911: BONS-STORM, PROF. DR. M EN HOEDEMAKER, PROF. DR. L.A (RED.) - Omwegen door de woestijn.Reflecties over de theologie van prof. dr. Dingemans, bij zijn afscheid als kerkelijk hoogleraar
0044430: BONTING,SJOERD L. - Schepping & Evolutie
0046127: BOOGAARD, GEERT - Wonen in het Woord (Bijbels dagboek)
0038834: BOOGAARD, DS. R - De parel van grote waarde. 52 meditaties
000084: BOOIJ, T. - Godswoorden in psalmen. Hun funktie en achtergronden, in het bijzonder het godswoord na klachten en gebeden en de goddelijke terechtwijzing
0045887: BOOM, IRMA EN PAUL FENTENER VAN VLISSINGEN - Job, Geschilderd Door Steengracht, Dominica
0024670: BOOM, DRS. M. VAN DEN (E.A.) - Werkelijkheid en fiktie in godsdienstonderwijs en katechese. Een bundel opstellen
0041005: BOOMEN, GERARD VAN DEN - Mozes-huis in de stad. Verleden, heden en toekomst, Amsterdam
0043510: BOOMEN, GERARD VAN DEN; RUIJTER, JAN - Mens op de grens, Levenslessen over de dood
0042373: BOOMSMA, PIETER - En dan is het maandag
0040951: BOON, J.G.M - Vreeswijk voorheen
0035836: BOON, DR. RUDOLF - Hebreeuw Reveil. Wat bracht christen-theologen rond 1500 in de leerschool der rabbijnen?
0035674: BOON, DR. R. - De joodse wortels van de christelijke eredienst
0029175: BOON, J.G.M. - Benschop in tekst en tekening
0044124: BOONSTRA, JANRENSE & RIJNDERS, MARIE-JOSÉ - Anne Frank Huis. Een Museum Met Een Verhaal
0033982: BOOR, DR. WERNER DE - Der Brief an die Römer. Wuppertaler Studienbibel
0023735: BOOT, NELLY EN BRAK, MARJA - Als een stad op een berg. Evangelisatie vanuit de gemeente.
0035588: BOOT, J. (DELFT) EN EENIGE ANDEREN - Verzameling van zestig brieven
0044472: BOOTH, ABRAHAM - Heerschappij Der Genade.
0031314: BOOTSMA, DRS. H, - "Maar eens zei ik JA"
0039217: BORG, J. TER - Nederland bevrijd, 1813-1913 Feestliederen. (100 jaar Koninkrijk 913)
0041366: BORGER, DRS. J.J - François Haverschmidt, de dominee, de dichter, de mens
0024430: BORGERS, DS. D.H. EN R.H. BREMMER, A. NOORDERGRAAF, K. EXALTO, D. RIETDIJK E W.H. VELEMA - Reformatorische Stemmen verleden en heden
0044036: BORGESIUS, J.W. - Herinneringen van De Drentse Jager
0033389: BORGHT, EDDY VAN DER (RED.) - Journal of reformed Theology. Volume 3. No3. 2009
0043993: BORGMAN, ERIK - Metamorfosen Over Religie En Moderne Cultuur
0043753: BORGMAN, ERIK, PLESSIUS, IRIS, REISEN, MIRJAM VAN (RED.) - In Liefde en Rechtvaardigheid. Het dagboek van Marga Klompé 1948-1949
0039771: BORGMAN, ERIK; HOEVEN, LIESBETH - Sporen van afwezigheid. Gedenken in stemmen, stenen en stilte
0043809: BORKING, L.H. - Latinae Syntaxis Praecepta. Latine reddidit paucisque auxit J.A.M. Walter.
0043235: BORN-VLAANDEREN, A. VAN DEN - Levensflitsen
0045740: BORSJE, DS. K.F.W. - Als Ik Over De Zee Kijk
0043615: BORST, DR. J.C. - Gij zijt die man!
0027193: BORST, HANS - Een onderzoek naar de bevindelijk-gereformeerde spiritualiteit onder studenten SPH
0026179: BORST, DR. J.C. - Verraden en vertrouwen. Pastoraat aan incestdaders en -slachtoffers
0045462: BORSTIUS, DS. JACOBUS - De Grimmigheid Des Konings
0045208: BORSTIUS, JACOBUS - De Verborgenheid Der Godzaligheid.
0045209: BORSTIUS, JACOBUS - Gelijk Een Kindeke
0034491: BORSTIUS, JACOB - Een oud gebed om een nieuwe bekering
0045210: BORSTIUS, JACOBUS - De Vermakelijke Wandeling Naar De Hemel.
0041733: BORZSAK, S - P. CorneliusTacitus, Der Geschitsschreiber
0035615: BOS, REIN - Identificatie-mogelijkheden in preken uit het Oude Testament (Dissertatie)
0041083: BOS, DS. T - Tweede twaalftal leerredenen
0040843: MARTIJN (PSEUDONIEM JOOP BOS) - In het zicht van het Licht........
0023432: BOS, DS. G. - Kolonisten van den Hemel. Verklaring van Openbaring 1-3.
0025991: BOS, G.J.; OUD-FABER, DIEUKE; `T SANT, MIEN VAN; SCHÖLER, ELLEN - De kerstengel. Verhalen voor de jeugd
0040398: BOS, AAD VAN DEN - Op vaste grond. Over authentiek bijbels geloof
0043329: BOS, G. - Vreest niet, dit is nr. 11 van "De kleine sleutelreeks
0039736: BOS, DS. D.A. - Iedereen wil toch herkend worden
0039747: BOS, DR. F.L - Weg-Wijzer worden
0036418: BOS, DS. T; HESSELS, DS. J; DIJKSTRA, DS. H (RED.) - De Vrije Kerk. Gereformeerde stemmen voor kerk, godgeleerdheid en zending
0042978: BOS, PIETER - De volken geroepen (een theologie over de volken en hun verlossing
0032626: BOSANQUET, MARY - The life and death of Dietrich Bonhoeffer
0041656: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G - Leycester in Nederland (2 delen)
0030879: BOSCH, JOH. D. - De vraag naar het wonder
0033945: BOSCH, DS. C. VAN DEN - Liefde aan 't Kruis. Een bundel preken, radiomeditaties
0037815: BOSCH, ADRI - Reisgids van hier tot ginder. Het liturgisch jaar doorlopen
000089: BOSCH, R. A. - Het conflict rond Antionius van der Os, predikant te Zwolle 1748-1755
0036982: BOSMAN, MIJNKE; GOUD, JOHAN, LEEUWEN, MARINUS VAN - Een weg van vrijheid. Reflecties bij de remonstrantse belijdenis
0045692: BOSMAN, ANDRE - De Onbevangene
0045970: BOSMAN, PERRY (RED.) - De laatste Gulden
0043559: BOSMAN, FRANK G. EN SMEETS, ARNOLD(RED) - Gods letterproeverij
0042395: BOSMANS, PHIL - De zon blijft schijnen
0045032: BOSSHARDT, MAJOOR - Een rijk leven! Over Majoor Bosshardt, Een Prachtmens.
0029221: BOSTON, THOMAS - Viervoudigen staat des menschen natuur (onnoozelheid; Nature; Genade; Gelukzaligheid)
0038115: BOSTON, THOMAS - Berouw. De weg terug naar God
0043229: BOSTON, THOMAS - Des menschen natuur in deszelfs viervoudigen staat, van eerste oprechtheid; geheele bederving; begonnen herstelling; en voltrokken gelukzaligheid, of ellende.
0025337: BOSTON, THOMAS - Verbond Der Genade
0037677: BOSUA, HANNIE - Lieve lege buik. Jezus in je onvruchtbaarheid
0028242: BOSVELD, W. - Studies over het leven van Jezus
0041054: BOT, PETER - Dochters van Debora. het profetisch optreden van vrouwen in de middeleeuwse kerk
0025430: BOTTEMA, TJEERD - MIJN LEVEN
0033650: BOTTÉRO, JEAN - Le Problème des Habiru, a la 4e rencontre Assyriologique Internationale
0024314: BOTTERWECK, G JOHANNES UND RINGGREN, HELMER - Theologisches Wörterbuch (zum Alten TestamentBand I)
0040377: BOUHOURS, FERNAND - Weest mijn getuigen
0045341: BOUHUIJS, K/DEURLOO, K.A. - Dichter bij de Profeten
0044665: BOUHUIJS, K/DEURLOO, K.A. - Dichter Bij Genesis
0037852: BOUMA, DR. C - Kommentaar op het N.T. De brieven van den apostel Paulus aan Timotheus en Titus
0024410: BOUMA, T.D. (B.S) - Gerijpt voor Reformatie. Het evangelie van Faber Stapulensis en zijn uitstraling tot in de Nederlanden
0032908: BOUMA, HANS - Dus ik besta. Brevier
0037810: BOUMA, HAMS - In de schaduw van de Psalmen
0040079: BOUMA, HANS - Licht dat op ons valt. Gebeden
0041370: BOUMA, HANS - Als het leven je lief is. Een pleidooi voor milieudefensie
0042164: BOUMA, HANS - Handen vol licht. Dagen van je leven
0034343: BOUMA, HANS EN FABER, JAAP - Bidden in het pastoraat
0043487: BOUMA, CORNELIS - De literarische vorm der evangelien
0034201: BOUMA, HANS - Licht in mijn ogen. Preken voor het leven
0045248: BOUMA, HANS - Een hart Vol Woorden. Elke dag Een Gedicht.
0037184: BOUMAN, PROF. DR. JOHAN - In gesprek met Moslims
0040223: BOUMAN, DS. D - New Age. Op weg naar een nieuwe wereld?
0037078: BOUMAN, DIONISUS (1670-1726) KRANKENBEZOEKER TE IJSSELSTEIN - De ware genade Gods in de ziel. Zeven oefeningen (onveranderde druk)
0033267: BOUMAN, C.P. - Technische tijd en sabbat.Een onderzoek naar de relatie tussen de sabbatstijd als tijd van de openbaring en tijd in een door techniek bepaalde werkelijkheid (Diss.)
0044002: BOUT, J. & SPAAN, N.J. - Kruisgezand in De Valleien
0038944: BOUTER, HUGO - De profeet ELISA. Bijbelstudies over het leven en de wonderen van Elisa
0031343: BOUTER, HUGO - Lichtende sterren. Lessen uit het leven van de aartsvaders
0033792: BOUTER, P.E. - Athanasius van Alexandrië en zijn uitleg van de Psalmen. Een onderzoek naar de hermeneutiek en theologie van een psalmverklaring uit de vroege kerk (Diss,)
000092: BOUTERSE, J. - De boom en zijn vruchten. Bergrede en Bergredechristendom bij Reformatoren, Anabaptisten en Spiritualisten in de zestiende eeuw (Diss.).
0042179: BOUWERS, LENZE L - Anne de Vries (1904-1964). Een beeld van de auteur
0027711: BOUWMAN, DR. M - Geen rechtskrenking. Het tuchtvonnis over dr. K. Schilder getoetst aan de normen van het gereformeerd kerkrecht
0031459: BOUWMAN, GIJS - De zonde van Sodom. Ontstaan en verstaan van een bijbelverhaal
0045165: BOUWMAN, DR. H. - Willem Teellinck en De Practijk Der Godzaligheid.
0045281: BOUWMAN, WILLEM - Bekeerd! Omwentelingen in Vijfentwintig Levens.
0024343: BOUWMAN, DS. W.H. - De schaduw der Hemelsche dingen.
0029967: BOUWSMA, W.J. - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd
0035447: BOVEN, I EN DIEMEN DE JEL, N.W. VAN - Osanna in Excelsis. Een bundel oude en nieuwe liederen voor gemengd koor en huisgezin
0040391: BOVER, J. (S.J.) EN BURGERS, J. (S.J.) - Jezus de Messias, of de vier evangeliën tot een doorlopend chronologisch verhaal samengevoegd
0035623: BOWDEN, JOHN - Edward Schillebeeckx, portret van een theoloog
0035372: BOX, SU/ GOSKER EWOUD - Mijn eerste gebedje
0041452: BOX, SU - Puzzels en woordraadsels. Bijbelverhalen, denk- en rekenvragen
0025592: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800
0040727: BOYD-MACMILLAN, RONALD - Een onthullende gids over de wereldwijde vervolging van de kerk
0044845: BOYD-MACMILLAN, RONALD - Volharden in Geloof. Een Onthullende gids over de Wereldwijde Vervolging Van de Kerk.
0044004: BOYER, PASCAL - Godsdienst Verklaard, De oorsprong van ons godsdienstig Denken
0037679: BRAAMSE, MIEKE - Onderweg naar jezelf en de ander. Een voettocht naar Keulen
0045366: BRAHE, JAN JACOB - Ethans onderwyzinge in den negenentachtigsten psalm, geopend en Verklaard
0040639: BRAHMS, JOHANNES - Deutsche Requiem. Opus 45 Klavierauszug
0044053: BRAKEL, WILH. À - Kan De Bediening Van Het Heilig Avondmaal Ook Mij Tot zegen Zijn?
0032923: BRAKEL, WILHELMUS À - Stigtelyke oeffeningen over de voorbereidinge, betragtinge ende nabetragtinge des H. Avonfmaals
0028939: BRAKEL, WILHELMUS À - Halleluja, of lof des Heeren ober het genadeverbond (N.a.v. psalm 8)
0041393: BRAKEL, DS. J.E. VAN - De Knecht des Heren. De Tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs
0045861: BRAMESFELD, FR. AD. - Kirchen-Ordnung für die evangelischen Gemeinden der Provinz Westphalen und der Rheinprovinz vom 5. März 1835, mit den für die Rheinprovinz geltenden Zusätzen
0035671: BRANDES, ERWIN - Grabeden
0040522: BRANDMÜLLER, WALTER; IMMENKÖTTER, HERBERT; ISERLOH, ERWIN (HRSGG) - Ecclesia milirans. Studiën zur Konzilien- und Reformationsgeschichte Remigius Bäumer zum 70. Geburtstag gewidmet. Band 1: Zur Konziliengeschichte. Band 2: Zur Reformationsgeschichte.
0034098: BRANDT, CATHARINE - U prijs ik in mijn avondlied
0045891: BRAS, K. - Mystiek Leven
0044557: BRAS, JACQUES - Hoe het jaar 1541 ons leven beïnvloedt. Het godsdienstgesprek in Regensburg
0041740: BRATCHER, ROBERT G - A Translatror's Guide to the Gospel of Mark
0041577: BRATT, JAMES D AND WELLS, RONALD A - The Best of the Reformed Journal
0044286: BRÄUER, SIEGFRIED & JUNGHANS, HELMAR - Der Theologe Thomas Müntzer. Untersuchung zu seiner Entwicklung und Lehre
0042254: BRAYBROOKE, MARCUS - De wijsheid van Jezus
0041456: BREARLEY, CHRISTOPHER - Does God approve of war?
0045383: BRECHT, MARTIN - Martin Luther
0027484: BREEJEN, K.A. DEN - Gods verborgenheid. Enkele opmerkingen bij het lezen van de Heilige Schrift
0033008: BREEJEN, DRS. P. DEN (E.A.) - Van geslacht tot geslacht. 250 jaar Hervormde gemeente Giessendam-Nederhardinxveld
0041572: BREETVELT, JAAP EN QUARLES VAN UFFORD, PHILIP (RED.) - Als uw leerlingen tussen de volken. Op zoek naar de missionaire roeping van de Protestantse Kerk in Nederland anno 2010
0034656: BREFFNY, BRIAN DE - De Synagoge, in ballingschap en diaspora
0040485: BREGMAN, C - Klankbord. Een geschiedenis van de Nederlandse literatuur
0032726: BREGMAN, C EN KOLE, I.A. (SAMENSTELLERS) - De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen. Enkele facetten uit het leven van ds. L. Rijksen, zevental preken en artikelen uit De Samenbinding
0044226: BREGMAN, C & KOLE, I.A. - Onweerstaanbaar Komt De Morgen
001738: BREIT, HERBERT, & CLAUS WESTERMANN (HRSG.) - Calwer Predigthilfen, Band 1-12 + Band 13: Taufe
0039817: BREM, CORNELIS - Euangelische Schatkamer of gemengde bijdragen ter bevordering van de kennis en beoefening van den waaren Euangelischen Godsdienst (Deel 2)
0045300: BREMMER, ROLF H., JR. - Van Ambt Tot Zonde. Een Greep Uit Onze Christelijke Woordenschat.
0036371: BREMMER, DR. R.H - In gesprek met oudere en nieuwere theologen. De actualiteit van de gereformeerde theologie
0032464: BREMMER, DR. R.H. - Gereformeerde kerk in de storm (1568-1579). Vier radiolezingen over de Unie van Utrecht
0030900: BRENDLER, GERHARD - Martin Luther. Theologie und Revolution
0045616: BRENNER, ATHALYA; FONTAINE, CAROLE (ED.) - A Feminist Companion to Reading the Bible. Approaches, Methods and Strategies
0045437: BRENNER, ATHALYA AND DIJK, FOKKELIEN VAN - HEMMES - On Gendering Texts. Female and Male Voices in the Hebrew Bible. Biblical Interpretation Series Volume 1
0042354: BRETSCHNEIDER, CAROLO GOTTLIEB - Lexion Manvale. Graeco - Latinvm in libros Novi Testamenti
0045199: BRETT, MARK G. - Biblical Criticism in Crisis? The Impact of the Canonical Approach on Old Testament Studies
0032221: BREUKELMAN, DRS. F.H. - Bijbelse theologie (1/1: Schriftlezing)
0037736: BREUKELMAN, FRANS - Bijbelse Theologie (IV/2) Theologische opstellen
0043950: BREUKELMAN, FRANS - Bijbelse Theologie De Structuur Van De Heilige leer In De Theologie Van Calvijn Deel IV/1
0032222: BREUKELMAN, DRS. F.H. - Bijbelse theologie (deel III/1: de ouverture van het evangelie van Mattheüs)
0040960: BREVAART, DS. G. VAN DE - Als een Veldhoen op de Bergen. Bundel III (3)
0037074: BRICO, REX - Af en toe een oase. Gesprekken met profeten, prelaten en andere wegbereiders
0037703: BRIDGE, SHEILA - Wie heeft jouw seksleven gestolen?
0036660: BRIEM, CHRISTIAN - Wörterbuch zum Neuen Testament
0031839: BRIENEN, DR. T EN TUKKER, DR. C.A. - Reformatie en nadere Reformatie in Alblasserwaard en Vijfherenlanden
0031957: BRIENEN, DR. T. - Bevinding. Aard en funktie van de geloofsbeleving
0024156: BRIENEN, DR. T. E.A. - Theologische aspecten van de Nadere Reformatie.
0039579: BRIENEN, DR. T - De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Ontstaan, ontwikkeling, activiteit, identiteit en perspectief
0045191: BRIENEN, DR. T. - Gods Ontferming in Tijd En Eeuwigheid. Bezinning Op Verbond En Verkiezing. (serie Bij-Tijds geloven)
0036071: BRIENEN, DR. T EN GINKEL, DRS. C. VAN (RED.) - In het spoor van de reformatie. Studies t.g.v. 20-jarig bestaan van de Reformatorische Hogeschool te Zwolle
0036159: BRIENEN, DR. T - De verkondiging in het juiste spoor. De plaats van Israël in de Homiletiek en in de prediking
001074: BRIENEN, T. - De prediking van de Nadere Reformatie. Een onderzoek naar het gebruik van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie (Diss.)
002863: BRIENEN, DR. T. - Christiaan Meyer (1661-1738). Een vroege bijdrage van een Messiasbelijdende jood.
0045828: BRIET, H.C. - Jaarboek voor de Nederlandsche Hervormde Kerk
0040176: BRIGGS, ROBIN - HeksenWaan. De sociale en culturele geschiedenis van hekserij in Europa
0045655: BRIGHT, JOHN - A History of Israël
0027449: BRIGHT, BILL (E.A.) - Mannen in beweging
0040272: BRILLENBURG WURTH, PROF. DR. G EN OVERDUIN, DS. J - Suggesties en religie
0023787: BRILLENBURG WURTH, DR. G. - De Christelijke Vrijheid.
0045387: BRINK, LAURIE - Soldiers in Luke -Acts
0043783: BRINK, EGBERT - Onnoemelijk veelzijdig. Over de namen van God
0041953: BRINK, GERT VAN DEN & MAASLAND, ARIE - Geloof je dat? Over de toe-eigening van het heil
0037710: BRINK, DS. G. VAN DEN - De brieven van Johannes
0044252: BRINK, DRS.G. VAN DEN BRINK - Op Betrouwbare Grond. Over Ontstaan en Gezag Van Het Nieuwe Testament
0045833: BRINK, DS. G. VAN DEN - De Brief Van Jakobus
0030868: BRINK, DS. J.K. (E.A.) - Het jaar onzes Heeren 1935. Kerkbrief IV
0032322: BRINK, DS. EGBERT - Een witte roos voor christenen onderweg
0037287: BRINK, J.E. VAN DEN - De gemeente in de eindtijd. Toelichting op de Openbaring van Johannes
0023740: BRINK, DR. G. VAN DEN; CAMPEN, DRS. M. VAN EN GRAAF, DR.IR. J. VAN DEN (E.A.) - Gegrond geloof. Kernpunten uit de geloofsleer in bijbels, historisch en belijdend perspectief.
0044829: BRINK, DR.G.VAN DEN - Kernteksten Uit Daniel
0032065: BRINK, GIJSBERT VAN DEN EN BURG, ELCO VAN (RED.) - Strijdbaar of lijdzaam. De positie van christenen in het publieke domein
0030092: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK (E.A.) - Opstellen, aangeboden aan professor Dr. D. Nauta, bij zijn afscheid als hoogleraar aan de VU te Amsterdam op 7 juni 1968
0033070: BRINK-BLIJDORP, MIEKE - Open je hart
0036320: BRINKE, H. TEN EN MARIS, J.W. (E.A.) - Geestrijk Leven
0043459: BRINKE, DS. J.J. TEN EN MUYNCK, DR. A. - Verleende volmacht, nieuwe gehoorzaamheid in gezin, school , kerk en samenleving
0027190: BRINKE, H. TEN EN MARIS, J.W (E.A.) - Meer dan genoeg. Het verlangen naar meer van de Geesat
0043822: WERKGROEP BRINKEN - Brinkenboek. Een verkenning van de brinken in Drenthe
0045809: BRINKHOFF, DR. L. (O.F.M.); LAUDY,DRS. G.C (O.PRAEM); VERHEUL, DR. A. (O.S.B.) - Liturgisch Woordenboek (deel 1: A-K En Deel 2 : KE-Z)
0037044: BRINKMAN, M.E (RED.) - 100 jaar theologie. Aspecten van een eeuw theologie in de Gereformeerde Kerken in Nederland (1892-1992)
0033013: BRINKMAN, MARTIEN E. - Het drama van de menselijke vrijheid. De ambivalente rol van het christelijk vrijheidsbegrip in de westerse ciltuur
0042431: BRINKMAN, MARTIEN EN HOUTEOEN, ANTON (RED.) - Geen kerk zonder bisschop? Over de plaats van het ambt in de orde van de kerk
001471: BRINKMAN, MARTIEN E. - Justification in Ecumenical Dialogue. Central Aspects of Christian Soteriology in Debate
0032633: BRISCOE, PETER J. - Donkey Business. Over ondernemers en hun ezel. Bijbelse visie op het bedrijf
0038272: BRISCOE, JILL - Samen bidden. Hoe doe je dat?
0034119: BROECK, DR. O.L. VAN DEN - Islam en het westen
0028691: DOOPSGEZINDE BROEDERSCHAP - Gezangboek in gebruik bij de Doopsgezinde Gemeente
0030756: BROEK ROELOFS, DR. O.C. - Wandelt in het Licht (afscheidspreek Geref. Kerk te Woerden 22 October 1950)
0042210: BROEKE, WILLEM VAN DEN (E.A.) - De Vechtstreek in bedrijf
0041885: BROEKHUIS, DR. J - Oriëntatie in de godsdienstwetenschap
0027574: BROEKHUIZEN, P.H. (E.A., RED.) - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolter-Noordhoff-Complex te Groningen
000306: BROERE, R. - Kennen, Gevoelen en Begeeren. Een eenvoudig overzicht van 's menschen geestelijk leven
0039816: BROES, PETRUS - De peinzende Kristen of bundel stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid
0037033: BROES, WILHELM - Filip van Marnix, Heer van St. Aldegonde bijzonder aan de hand van Willem I: ter inleiding Margareta van Parma en Katharina de Medicis, Willem I en Hendrik IV. (in twee deelen, drie stukken)
0023446: BROEYER, F.G.M. - William Whitaker (1548-1595) Leven en werk van een anglocalvinistisch theoloog. (Diss.)
0045950: BROEYER, HONEE - Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het Christendom
001730: BROEYER, F. G. M., & T. VAN WILLIGENBURG (ED.) - Facultas Theologica: soror sororum! Opstellen over theologie en universiteit. Bij gelegenheid van het afscheid van Dr. A. de Groot van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht
0045741: BROKKE-BOOMSMA, LOUWINA - Leven Langs De Horizon
0041353: BROKKE-BOOMSMA, LOUWINA - Leven in verwondering. Dichtbundel
0039185: BROM, DR, G; LANGERAAD, DR. L.A. VAN - Diarium van Arend van Buchell
0045514: BROM, GERARD - Een katholiek Leven
0039551: BROMMER, DR. EMILE J.P.; LOOPIK, DR. MARCUS VAN, EN ZUIDEMA. DR. WILLEM - Schrijf ze op de tafel van uw hart. Lessen uit het Leerhuis
0044790: BRONGERS, PIET - Meedoen Met Het verhaal Van God
0029990: BRONGERS, DR. H.A. - I Koningen (POT)
0029823: BRONGERS, H.A (E.A.) - Instruction and interpretation. XX
0036104: BRONKHORST, A.J. - Tussen uitdaging en traditie. Kerkelijk belijden in historisch en oecumenisch perspectief
0037317: BRONKHORST, DR. A.J - Illegalen van oud-Israël. Het boek der Richteren
0046059: BRONS, DS J. - Licht en Schaduw van het Urker Kerkelijk Leven
0044242: BRONS, A. - Taufgesinnte Oder Mennoniten
0044379: BRONSVELD, DR. A.W. - Preeken
0041945: BRONSVELD, DR. A.W - Historische en Letterkundige Opstellen
0037199: BRONSVELD, A.W - Schetsen uit het godsdienstig en kerkelijk leven in de vorige eeuw
0032068: BRONSWIJK, ALFRED C. - Symbolen, de taal van kunst en liturgie
0044899: BRONSWIJK, ALFRED C. - Spraakmakend. Bijbelse Feesten in Een Ander Perspectief.
0044822: BRONSWIJK, ALFRED C. - Hervormers, ketters En Revolutionairen. Jan Hus en De Tsjechische Kerkreformatie.
0045783: BROOKS, THOMAS - A Mute Christian Under the Rod & Apples of Gold
0032080: BROOME, J.R. - John Warburton. Dienaar van een Verbonds-God
0026248: BROUWER, FRANS (RED.). E.A. - Hendrik Andriessen en het tijdperk der ontluiking.
002196: BROUWER, A. M., E.A. - De Protestantsche Zending. Monographieën
0041004: BROUWER, HARRY - Vooran over Ebbingenpoorten Brugge. Bewoningsgeschiedenis van 1621-2003
0045696: BROUWER, ROEL; CÉCILE EVERS; ATZE VAN DER WIJK & CEES VAN DIJK(TYPOGRAFIE) - Beeldgedichten
0032452: BROUWER, D. - Beschrijving van de St. Gomarus- of Westerkerk en de St. Pancras- of Zuiderkerk te Enkhuizen
0044571: BROUWER, DS.P. - Zilver is Goud. Over De Kunst van Het ouder Worden
0033312: BROWN, ELAINE - Hoe kom ik hier uit? Leren omgaan met depressie
0029956: BROWN, JOHN - The Pilgrim Fathers of new England and their puritan successors
0044276: BROWN, DR. WILLIAM - the late Rev. John Brown`s dictionary of the Bible
0044062: BROWN, R.ALLEN - The Origings of Modern Europe
0043701: BROWN, A. PHILIP - Hope Amidst Ruin : A Literary and Theological Analysis of Ezra
0036704: BRUCE, DR. F.F/ RU, DR. G. DE (VERTALER) - Mensen rondom Paulus
0043698: BRUEGGEMANN, WALTER - Reverberations of faith
0045472: BRUGGE, TINI (EINDREDACTIE) - Aarden in Geloof (4 delen). Werkboek voor Bezinning, Gebed, Verbeelding en Viering
0038760: BRÜGGEMAN-KRUIJFF (E.A., RED) - Geloven en denken
0035871: BRUGGEN, DR. JAKOB VAN - Marcus CNT
0045190: BRUGGEN, JAKOB VAN - Kroongetuigen van Het Evangelie.
0044810: BRUGGEN, JAKOB VAN - Het diepe water van de doop
0042947: BRUGGEN VAN, DR. JAKOB - Mattheüs. Het Evangelie voor Israël.
0035803: BRUGGEN, DR. J. VAN (RED.) - Bijbelvertalingen
0035840: BRUGGEN, DR. J. VAN - De Bergrede. Reisgids voor christenen
0027241: BRUGGEN, MARION; HIELE GERKE VAN; KUILE INA TER EN MISSET, FRANS - Aangeraakt door de Eeuwige. Geloofsboek ten behoeve van doopsgezinde gemeenten
000106: BRUGGEN, W. VAN - Futurum en eschaton. Over de verhouding van het handelen van God en van de mens in de geschiedenis met het oog op de toekomst
0027973: BRUGGEN, DR. JAKOB VAN - Het logo van het geloof. Over de doop
0035718: BRUGGHEN, DS. G.A. V.D - Het Johannes Evangelie
0037871: BRUIJEL, F.J - Tijden en jaren. Het natuurjaar in de Bijbel
0041112: BRUIJN, DS. L.G - Versterkt uwe harten. Gods vertroosting in oorlogstijd. Preeken. (1940/1941)
0045332: BRUIJN, J. DE EN SCHAIK, P.VAN - Een domineesleven in De Negentiende Eeuw. Ds.Leendert Schouten (1828-1905) En Zijn Bijbels Museum. (Donum Reeks IX)
0045315: BRUIJN, J. DE (RED.) - Hoe gezegend is Ons Land. Toespraken Gehouden Op Vrijdag 11 April 1997 in Het Auditorium van De Vrije Universiteit bij De Presentatie van Het Jaarboek 'Predikant in Nederland'. Donum Reeks X
0031548: BRUIJN, JAN DE - Abraham Kuyper. Een beeldbiografie
0044945: BRUIJN, DR. J. DE (RED.) - Bepaald Gebied. Aspekten Van Het Prostants-Christelijk Leven in Nederland in De Jaren 1880-1940
0046044: BRUIJN, MARTIN W.J. DE - IJsselstein de Vesting.
0045276: BRUIJN, PROF.DR.J.DE - Kuyper Ist Ein Luegner. De kabinetsformatie Van 1901
0043302: BRUIJN, ANTON; BUNTE, EIBERT H. - Tweeduizend eeuwen Nederland. En toen pas kwamen de Romeinen...
0044230: BRUIJN, J. DE & WOUDE R.E. VAN DER - Herinneringen P.a. Diepenhorst
0033339: BRUIJNE, DRS. A.L.TH. DE EN PEELS, PROF. DR. H.G.L. (RED.) - Hart en Handen. Bijbelstudies rond politiek en samenleving

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen[an error occurred while processing this directive]

9/14