Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
G251: ZILVERBERG, S.B.J. - Ketters in de Middeleeuwen.
G1732: ZILVERBERG, S.B.J. - David van Bourgondië, Bisschop van Terwaan en van Utrecht (ca. 1427 - 1496)/ David de Bourgogne, Évêque de Térouanne et d'Utrecht (ca. 1427 - 1496).
G241: ZILVERBERG, S.B.J. - Geloof en geweten in de zeventiende eeuw.
T12687: ZIMMERLI, WALTHER - Die Weltlichkeit des Alten Testaments
T16501: ZIMMERLI, WALTHER - Grundriss der alttestamentlichen Theologie.
T19771: ZINTZEN, CLEMENS (HRSG.) - Der Mittelplatonismus.
J3202: LUTHER --- ZEEUW J.G.ZN., P. DE - De Mijnwerkersjongen van Mansfeld. Het leven van Maarten Luther.
T762: WIELENGA J.D.ZN., D.K. - Hoog bezoek. Over het komen Gods tot verlossing van zijn wereld.
T763: WIELENGA J.D.ZN., D.K. - De akker is de wereld.
T6924: ZOCK, HETTY - A Psychology of Ultimate Concern. Erik H. Erikson's contribution to the psychology of religion.
T8081: ZOCK, HETTY (RED.) - Geloven tussen Waan en Werkelijkheid.
T12379: ZOLLIKOFER, G.J. (1730-1788) - Gebeden en overdenkingen ten dienste van de openbaare en huiselyke Godsdienstoefening. 2 dln in 1 band.
T15749: ZOMER, G. (RED.) - Komende tot leven.
T2712: ZOMER, G. (RED.) - Komende in heerlijkheid.
T2934: ZOMER, G. (RED.) - Komende in de wereld - Komende tot leven - Komende in heerlijkheid. 3 dln.
T17617: ZOMER, G. - Uit liefde tot Sion. 15 preken.
K1632: ZOUWEN, J. VAN DER - De gereformeerden en de Vrije Universiteit.: Sociologisch onderzoek naar inhoud en ontwikkeling van de relatie tussen een instelling en haar recruteringsveld voor steunverlening.
K535: ZUBER, ROGER ET THEIS, LAURENT - La Révocation de l'Édit de Nantes et le protestantisme français en 1685.: Actes du colloque de Paris (15-19 octobre 1985).
T19560: ZUIDEMA, WILLEM - Gods partner. Ontmoeting met het jodendom.
T7425: ZUIDEMA, WILLEM HERO - Der Mischnatraktat Hagiga oder Was zum Wallfahren gehort. Einleitung, Text, Ubersetzung, Kommentar und textkritischer Apparat, nebst drei Anhangen zur Halacha. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Halacha. 2 Vols.
T14872: ZUIDEMA, S.U., E.A. - Denkers van deze tijd. II. Heidegger - Dostojewski - Jaspers - Toynbee.
T6047: ZUIDEMA,S.U./ RIDDERBOS, HERMAN, E.A. - Denkers van deze tijd. I. Kierkegaard - Nietzsche - Barth - Bultmann - Niebuhr - Sartre.
T7029: ZUIDEMA, WILLEM - Gods partner. Ontmoeting met het jodendom.
T9217: VOLLENHOVEN, D.H.TH. --- ZUIDEMA, S.U. (ED.) - Wetenschappelijke bijdragen door leerlingen van Dr. D.H.TH. Vollenhoven, aangeboden ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit.
T14770: ZUIJLEKOM, A.J. VAN - De rijkdom van de wet [De Heidelbergse Catechismus] Zondag 34-44.
T8359: KUNSTGEWERBEMUSEUM ZÜRICH (HRSGEB.) - Hebräische Schrift. Von der Steinschrift zum Poster. Ausstellungskatalog, Neuauflage 1987. Mit dem Supplement Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin, 23. Sept. 1987 - 31 Okt. 1987. 2 vols.: Konzeption der Ausstellung: Susi Guggenheim-Weil.
G510: ZUURDEEG, J.P.B. - De Stad-, Recht- en Raadhuizen op Tholen.
T6431: ZUURMOND, ROCHUS / DEURLOO, KAREL - De dagen van Noach. De verhalen rond de vloed in schrift en oudste traditie.: Met een bijdrage van Margreet van Apeldoorn.
K1229: BILDERDIJK, W. --- ZWAAG, W. VAN DER - Twaalf Réveilgetuigen. Willem Bilderdijk en zijn geestverwanten
K1230: ZWAAG, W. VAN DER - De Reformatie der Puriteinen. Kerkhistorie van Engeland tussen Reformatie en Revolutie.
T20600: ZWAAG, W. VAN DER - Reveil en afscheiding. Negentiende-eeuwse kerkhistorie met bijzondere actualiteit.
T17383: AUGUSTINUS --- ZWAAG, K. VAN DER - Augustinus, de kerkvader van het westen. Ingeleid door dr. J. van Oort.
T20560: ZWAAG, W. VAN DER - Twaalf Reveilgetuigen. Willem Bilderdijk en zijn geestverwanten
T17981: DOEVEREN, WOUTER VAN --- ZWAAG, PIETER VAN DER - Wouter van Doeveren (1730-1783). Leven en werken van een 18e eeuws hoogleraar in de geneeskunde. With a Summary.
T17041: ZWAAN, J. DE (ED.) - Griekse papyri. Ten dienste van het onderwijs in het Nieuwtestamentisch Grieks uitgegeven door J. de Zwaan.
T16935: ZWAAN, F.L. - Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en Reviseurs, en Hooft, uitgegeven, samengevat en toegelicht.
T12753: HUYGENS, CONSTANTIJN --- ZWAAN, F.L. (ED.) - Cluijs-werck. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
T8091: ZWAAN, F.L. (ED.) - Jacob van der Schuere. Nederduydsche spellinge.: Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Dr. F.L. Zwaan.
T7773: ZWAAN, J. DE - II Petrus en Judas. Textuitgave met inleidende studiën en textueelen commentaar.
T783: ZWAAN, J. DE - Syntaxis der wijzen en tijden in het Grieksche Nieuwe Testament.: E.W.Burton's syntax of New Testament moods and tenses voor het Nederlansch taaleigen bewerkt door J. de Zwaan.
T7907: ZWAAN, J. DE - The Treatise of Dionysius Bar Salibhi against the Jews. Part. I. The Syriac Text edited from a Mesopotamian MS. (Cod. Syr.. Harris. 83)
T14279: ZWAANSTRA, HENRY - Reformed Thought and Experience in a New World. A Study of the Christian Reformed Church and its American Environment 1890-1918.
T9205: VOS AZ., G.J. --- ZWANENBURG, L.G. - Gerrit Jan Vos Az.. Het recht van de kerk. (Diss.)
T17860: ZWANEPOL, KLAAS - Onderscheiden. Een studie naar achtergrond, motief en methode van de theologie van Gerhard Ebeling. Mit Zusammenfassung.
T19525: ZWANEPOL, KLAAS (ED.) - Belijdenisgeschriften voor de Protestantse Kerk in Nederland. Ingeleid door Klaas Zwanepol.
G600: ZWART, JAN - Van een deftig orgel. Maassluis 1732-1932.
G986: ZWART, AAT - Vaderlandse vertellingen uit de vroege Gouden Eeuw.
J2134: ZWART, P.J.S. - De club van Pieterjan.
T16874: CALVIJN, J. --- ZWART, W. DE - Calvijn in het licht zijner brieven. Honderd brieven van den reformator. Vertaald en toegelicht door W. de Zwart.
T14831: CALVIN/ CALVIJN --- ZWART, W. DE - Calvijn in het licht zijner brieven. Honderd brieven van de reformator vertaald en toegelicht.
T6577: HEEROMA, K. --- ZWART, DIRK (RED.) - 'Ik heb mijzelf in woorden weggegeven'. K. Heeroma als literator.
T14465: ZWART, ARIE/ BRAUN, KAREL - Heksen, ketters en inquisiteurs [Geloofsvervolging en heksenprocessen door de eeuwen]
T1187: HUGH OF ST. VICTOR --- ZWIETEN, JAN VAN - The Place and Significance of Literal Exegesis in Hugh of St. Victor. An Analysis of his Notes on the Pentateuch, the Book of Judges, and the Four Books of Kings.
T19110: ZWINGLI, HULDRICH - Huldrich Zwingli's zeven en zestig artikelen en zijn Korte Christelijke inleiding. Vertaald en toegelicht door Dr. G. Oorthuys.
T8890: ZWINGLIVEREIN (HRSGEB.)/ SCHINDLER, ALFRED/ STUCKI, HEINZPETER (RED.) - Zwingliana. Beiträge zur Geschichte Zwinglis, der Reformation und des Protestantismus in der Schweiz. Band XXI (1994). With a.o.: HEIKO A. OBERMAN: Via Calvini: Zur Enträtselung der Wirkung Calvins, and: GUNTER ZIMMERMANN: Freiheit und Aberglaube in der Theologie des Genfer Reformators.
T20314: ZYL, A.H. VAN - The Moabites.
[an error occurred while processing this directive]

4/6