Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
65825: - Mengelingen van het Letterkundig Genootschap: Oefening kweekt kennis. Proza
68467: - Mededelingenblad van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland onder de zinspreuk : Vigilate Deo Confidentes". 1952-1958, 1964-1968.
48610: - MAREZ, DE--- Correspondentie van C. de Jong met H. Desmaret te Arras, 1985, over familie De Marets/de Marez. Manuscript, 4 pag.
10068: - Eerezangen voor ... Allardus De haas, toen zijn Ed. als luitenant van het Blaauwe Vaandel der burgerije van Leyden voor de eerstemaal met luister de nachtwacht betrok op den 15 van sprokkelmaand ... z.p., 1788. 8º: 12 p.
10065: - Lof-lied over de gelukkige uitkomst van prins Willem de vijfde. z.p., z.j. Plano, 1 p.
67315: - 12 gezichten uit Friesland, Ie en IIe serie.
48748: - BELASTINGEN, HOLLAND--- Extracten uit Resolutien Staten van Holland en andere stukken betr. belastingen, in het jaar 1749. Ca. 200 pag., folio, gedrukt.
48750: - TONEEL, LUKE--- Adrianus VII van Peter Luke, naar de gelijknamige roman van Fr. Rolfe, vertaling Carel Alphenaar. Amsterdam 1968, 71 pag., gestencild.
65683: - Three coats of arms/familiewapens of the Van Zijll de Jong family
65684: - Two coats of arms/familiewapens of the De Jong van Rodenburgh family
67311: - Nederland's Adelsboek 1928
67312: - Nederland's Adelsboek 1939
68518: - Atlas A.N.W.B. Bl. 14. Meppel.
68022: - Maria Reigersbergen, portrait of the wife of Hugo Grotius/Hugo de Groot, lithograph by Soetens, La Haye (Den Haag)
65155: - Textiel aan het Spaarne. Haarlem: van linnen damast tot zijden linten. Textieldag gehouden op 8 juni 1995 Teylers Museum aan het Spaarne
67310: - Nederland's Adelsboek 1927
55686: --- - Placaat van de Staten Generaal d.d. 26-10-1781, betr. verbod van het 'zeer oproerig en lasterlijk libel Aan het volk van Nederland. 's Gravenhage, I. Scheltus, 1781.
55690: --- - Publicatie van de Staten Generaal d.d. 28-11-1787 betr. vrijheid van godsdienst in de Generaliteitslanden. 's Gravenhage, I. Scheltus, 1787.
54672: --- - Mijne heeren van den gerechte der stad Amsterdam, bevindende dat de keuren tegen het schieten langs straaten en wegen, waardoor de goede ingezetenen aan veele schrikken en ongelukken worden blootgesteld, als mede tegen het schieten van schepen by nacht, gelijk ook tegen het trommelen en maaken van rumoer langs de straaten (...) gearresteerd 9-9-1785. Amsterdam, P.H. Dronsberg, 1789.
29725: - KROMMENIE, ZINKELDAM, BOONAKKER -- Twee brieven van het echtpaar Dirk Zinkeldam, dd. Krommenie 1866, aan Adolf Boonakker te De Rijp met verzoeken omuitstel bij het aflossen van schulden. Folio, 2 pag., manuscript.
9995: - Nederlands heilwensch, voorafgegaan door een aanspraak aan Nederlands geliefden erf-stadhouder op zijn 37sten verjaardag den 8 maart 1785, door D.H.v.A.B.K. z.p., z.j. 8º: 8 p.
9994: - Klinkdicht aan zijne hoogheid Willem den vden, met den aanvang van 't jaar 1785. z.p., z.j. Plano, 1 blad. Gedrukt op oranje gekleurd papier.
9957: - Dichterlyke aanspraak gedaan door den ... heere G.J.G. Bacot, predikant te Eenrum, op de excercitie-plaats van de societeit zich oefenende in den wapenhandel te Leyden, toen zij in tegenwoordigheid van den ... baron Van der capelle tot den pol op donderdag den 31ste July 1783 vuurde. z.p., z.j. 8º: [3] p.
9998: - In obitum ... Egberti De vry temminck I.U.D., civitatis Amstelaedamensis 23 consulis et senatoris, societatis Indicae orientalis moderatoris, illustris athenaei et gymnasii curatoris, defuncti die 27 junii 1785. z.p. 4º: [4] p.
9891: - Aan ... Cornelis Munter, raad in de vroedschap der stad Amsterdam, bij zijne verkiezing tot schepen derzelver stad, den 2den van sprokkelmaand 1781. z.p. 4º. Incompleet, slechts 2 van de 3 p. aanwezig.
9881: - Troostzang aen mijne echtgenoote bij het zeer onverwacht afsterven van haeren vader Pieter Bodry, in den ouderdom van omtrent 72 jaeren op den 8 van wintermaend 1780. Leiden, J. Meerburg. 8º: 8 p.
9744: - Ter zilveren bruilofte van den Heere Pieter Van thol en Mejuffrouwe Maria Mess, 's haage 2-7-1765. 4º: 2 p.
9745: - Lijk-zangen op het zalig afsterven van ... Anna Maria Van breugel, huisvrouw van ... Mr. Hendrick Van asch van wijck, raad en borgemeester der stad Utrecht ... Godvruchtig in den Heere ontslapen den 15 van louwmaand des jaars 1766. Utrecht, Abraham van Paddenburg, 1766. 4º: [12] p.
9477: - Ter bruilofte van den heere Willem Kops Jacobusz. en jongvrouw Maria Lintworm, echtelyk vereenigt binnen Amsteldam den 2den van Herfstmaand 1721. 4º: 8 p. Incompleet. Slechts aanwezig de bladen A1 en 2 en C3 en 4. Met groot titelvignet, gegraveerd door J. Wandelaar, met de initialen K.L.
9712: - Tafel-sieraad ter gouden bruilofte van den weledelen gestrengen heere mr Gerrit Hooft, burgermeester en raed der stad Amsteldam, mitsgaders gecommiteerden in het collegie ter admiraliteit aldaer, enz. enz. enz., en mevrouwe Hester Hinlopen; gevierd te Amsteldam den 28 van Zomermaend des jaers 1757. Gravure, 18,5 x 46 cm, door S. Fokke naar D. Kock.
54078: --- - Keure en ordonnantie tegens het misbruik van Godes alderheyligsten name, tegens het vloeken ende sweeren, tegens d'ontheyliging van den rustdag ofte dag des heeren, mitsgaders andere hoogtyden. Schiedam, Nikolaas Muys, 1747.
9693: - Ter bruilofte van ... Mr. Rijklof Gerbrand Van goens, schepen en raad der stad Vlissingen en ... Dana Barbara Pottey, in den echt vereenigt binnen Middelburg in Zeeland den 8sten van bloeimaand 1753. Vlissingen, Jan de Paaynaar. 4º: [20] p.
9475: - De Ryngodt zegevierende, op de zilvere bruiloft van ... Isaac Ubingh, eerste regeerende burgemeester der stadt Utrecht, en vrouwe Henrika Elizabeth Voet van winssen, den 27en der Zomermaent 1721. Utrecht, Melchior L. Charlois, z.j. 4º. [8] p.
9471: - Alleen de gegraveerde titelprent.Huwlykszangen ter bruilofte van ... Nicolaas SLEGHT en ... Josina EDENS, in den egt vereenigt binnen Amsterdam den eersten van grasmaand 1721. gegraveerd naar J. Wandelaar, met allegorische voorstelling betreffende huwelijk en handel, de wapens van bruid en bruidegom, een pelsdierjager uit 'het koude noorden', walvisbaleinen, een wijnvat met bijbehorende apparaten, enz.
61708: [LANGELIER (OR L'ANGELIER), ABEL (1553?-1610)] - LE TROISIEME TOME DES OEUVRES DE IEAN BACQUET ADVOCAT DU ROY EN LA CHAMBRE DU THRESOR... [Title page]
57606: - Almanach voor het verstand en hart voor het jaar MDCCC (1800), Amsterdam, P.E. Briët.
58119: - Ca. 15 brochures etc. betr. joods leven in Nederland, 20e eeuws.
58121: - Muziekblad " Poezie en proza in de thee." Gedicht door J.L. Pisuisse, muziek van Max Blokzijl, (10) pag.
58122: - Catalogus "Werkzeuge fur Schuhmacher und Sattler", uitgave (nr 26) van de metaalwaren fabriek G.B. Wiss Sohne te Kleinschmalkalden in Thur. Groot 4o, 36 pag., met illustraties en prijzen, ca. 1920?
58124: - Recepten, uitg. Koopmans meelfabrieken, Leeuwarden, ca. 1935, 55 pag., geill., gedrukt.
58125: - Gemeente Amsterdam. Distributie van levensmiddelen. Bonnenboekje. Ca. 1917.
53297: --- - An authentic and genuine narrative of the life and surprizing exploits of William Hawke, the famous highwayman, who was executed at Tyburn July 1 1774 for robbing mr. Charles Hart on the highway of 1s. 8d. Londen, R. Richards 1774.
53281: --- - [Verzameling van 10 stukken, pro en contra, in de incest-affaire van Onno Zwier van Haren]. Leeuwarden e.a., A. Ferwerda e.a. 1761-1762.
51210: - Bruxelles. Hotel de Ville [ interieur) [ 12 foto's] uitgave E. Desaix, Brussel [ ca. 1900 ].
55851: L.M.P. [= LE MINISTRE PRISONNIER; ABR. VAN WICQUEFORT] - Memoires touchant les ambassadeurs et les ministres publics. Keulen [= w.s. 's Gravenhage], P. du Marteau [= w.s. Steucker], 1676.
49465: - ALBLASSERWAARD--- Ontwerp-reglement voor het Hoogheemraadschap van den Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe. Folio, 44 pag., gedrukt, 1853.
52792: --- - [Gedrukte brief van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland aan de dorpen en gerechten van Holland, dd. 's Hage 26 juni 1794].
61996: - Prospectus Urbis Havre dictae a parte Portus marini Franciae
61998: - Prospectus Collegiorum Imperialium et Fundorum orientalium Mercatorum Petersburgi
62000: - Prospectus partis illius marini portus Britaniae versus delineatus
62002: - Marly (mirrored)
54083: --- - Proces, ter eerster instantie gedecideert bij het Ed. Agtbaare Gerechte der stadt Middelburg en in appel by den Hoogen Raadt in Holland, tusschen mr. W. Schorer, raadt Ord. in de Hove van Vlaanderen, ter eenre en juffrouw Anna Elisabeth Eversdyck, ter andere zyde. Leiden, Luzac, 1755.
58812: - Geschenk aan jonge jufvrouwen, met portretten, Rotterdam, Mensing en van Westreenen, 1827.
58903: - 'T Penseel beeldt TWEEDEN WILLEM af,
67306: - Nederland's Adelsboek 1920
67307: - Nederland's Adelsboek 1921
68006: [LAMOTHE-LANGON, ETIENNE-LEON], - Cagliostro; ou, L'intrigant et le cardinal, par l'auteur des Memoires de Madame DuBarry et de Mademoiselle Duthe.
9511: - Huwelykszangen ter bruilofte van den heere Jan Van vollenhoven en jongkvrouwe Anna Brunink [te Haarlem]. 4º. Incompleet [mist het titelblad A1], [26] p. Gebonden in lederen band met goudstempeling en decoratieve, meerkleurige sluitlinten
48936: - TEXEL, OOSTEREND, BOERS--- Pentekening door F.J.D. Boers, 29x24 cm., van kerk en kerkhof te Oosterend op Texel, 20e eeuw.
48940: - CHEVALIER, CLEMENT--- Krijttekening met het portret van Pierre Chevalier, pasteur de l'eglise Wallone d'Amsterdam, door C. Clement, 35x25 cm.
68147: - Pylk, nr. 1, 1928
48944: - GALLAIT--- Brief van Louis Gallait, d.d. Brussel 1849, betr. schilderijen op een tentoonstelling, 8°, 2 pag., manuscript.
51670: - De uitlaat. Personeelsorgaan van de n.v. Kon. Paketvaart-Maatschappij, Jrg. 9 (1954); 10 (1955) en 12 (1957).
67304: - Nederland's Adelsboek 1918
67305: - Nederland's Adelsboek 1917
67303: - Nederland's Adelsboek 1929
68005: - Hugo de Groot, Hugo Grotius portrait by C. de Passe after the engraving of W. Delff from the portrait by Van Mierevelt.
61213: - Vue d'Optique of a square in Paris
61346: - - Het Bombardement der Citadel van Antwerpen, voorgevallen in December 1832.
67743: - Hugo de Groot portrait lithograph by Tresling & Co, Hof Lith Amst.
68493: - Bibliographische adversaria deel 1-3.
49241: - LEIDEN, INDUSTRIE 1801--- Kopie van een brief van de municipaliteit van Leiden aan het Depart. bestuur van Texel, d.d. Leiden 28-4-1801. Manuscript, folio, 3 pag.
9698: - Dichtkransje op de uitvaart van mijn zoontje Francois Blussé (overleden den 13 der wintermaand 1753 in den ouderdom van 2 jaaren en 4 maanden). MET: Opvaart van mijn dochtertje Geertruida Blussé (overleden den 28 der lentemaand 1750, oud 15 dagen). MET: Lijkzang op het verscheiën van mijn zoontje Adolph Blussé (overleden den 16 van bloeimaand 1767 in den ouderdom van 13 jaar en 9 maanden). z.p., [1767]. 8º: [8] p. Met slotvignet van rouwende kinderen bij graftombe, R. Muys fecit.
9700: - Troost voor den gewezen capitein Christiaen Scholten. z.p., z.j. Plano.
9701: - Eenige lijk- en graf-dichten op het afsterven van ... Daniel Raap, tot zijn uyt-eynde toe een getrouwe Doelen stut. Overleden binnen Amsterdam den 10 januari 1754. z.p. 8º: 24 p.
67302: - Nederland's Adelsboek 1950
67301: - Nederland's Adelsboek 1930
68476: - La Haye diplomatique et mondain 1936.
67300: - Nederland's Adelsboek 1933
67387: - Fabel van den wolf in 't hol der leeuwen.
67386: - Oprechte Haarlemsche Courant, Stads-editie, Maandag 24 November 1902, no 277. Helpt Zuid-Afrika!
67385: - Katholiek Comite van Actie Haarlem 1918: 4 documents
67255: - Gods magt is zonder grenzen en Zyne goedheid heeft geen einde.
65892: - Siegelmarke/paper seal of Gebr. Stollwerck, Kais. Kol. Hoflieferanten Cöln
9690: - Het blazoen der liefde, echtzang ten trouwdage van Mr. Johan Anthony De normandie, regerend schepen der stad Rotterdam, en ... Katharina Johanna Hubert. z.p., z.j. 4º. Incompleet, [16] van [66] p. aanwezig.
9691: - Feestgezangen, voor het huwelyk van den Heere Alardus Beumer met Mejuffrouwe Elizabeth Van lom, voltrokken in Rotterdam den 8sten der Sprokkelmaande des jaars 1753. z.p.4º: [50] p. Titelpagina in rood gedrukt.
48958: - ZEVENAAR, JANSSEN--- Grote potloodtekening (50x40 cm.) van biddende engel, gesigneerd G.F.H. Janssen (?), Zevenaar 1858.
55819: --- - Prent: 'Auszfuhrliche vorstellung und abbildung der enschrocklichen und abscheulichen Tyranney welche das schwurige volck im Haag verubet wieder die beeden Herren Johann de Wit (...) und Cornelius de Wit (...) 20 Augusti Anno 1672', anonieme gravure met drie voorstellingen: in het midden de lijken aan de galg, links portret C. de Wit, rechts portret J. de Wit (beide met Hollandse onderschriften). Daaronder Duitse proza tekst in 3 kolommen 'Das schrockliche ... schlecht und recht'. Uitgave Johann Hoffmann, Neurenburg.
58127: - Regelingen voor het stoken van sterke drank, uitgevaardigd door Erf-stadhouder en G.S. van Groningen en ommelanden d.d. 29-5-1786, 4o, 8 pag., gedrukt.
58128: - De Staten van stad Groningen en ommelanden doen te weeten..... Regelingen betr. het herleven van tabaksteelt, d.d. 13-11-1778. 4o, gedrukt, 8 pag.
58131: - Reglement op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van de eeredienst bij de hervormde gemeenten in de provincie Zuid-Holland, 's Gravenhage 1860, 72 pag., gebonden, gedrukt.
58134: - La Revue Naturiste Internationale, afl. 77, juni 1962, (48) pag., geill.
67295: - Nederland's Adelsboek, jaargang 72, 1981.
67296: - Nederland's Adelsboek, jaargang 75, 1984.
65762: - Manuscript, arrest warrant for a Mr. Dirk Bus (?) from Amsterdam.
67293: - Nederland's Adelsboek, jaargang 23, 1925.
67294: - Nederland's Adelsboek, jaargang 87, 1998.
64052: - Kalender 1943 in two parts, with heraldic illustrations (coats of arms) of 11 provinces and Prins Willem I
49229: - WORKUM, GLASTRA--- Nota van bakker W. Glastra te Workum voor weeshuis, d.d. 1894. 1 blad, deels gedrukt.
61094: - - Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden (...) ijser geschut en ammunitie van oorlog.
53315: --- - De heer W.A. Jellinghaus en zijne voorgewende grieven tegen jhr. mr. F. Junius van Hemert, Batavia, Bruining & Wijt 1873 'Buiten den handel'.
61096: - - Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden (...) Vreedes-Negociatie tusschen sijne Groot-Britannische Majesteit en deesen Staat.
67289: - Nederland's Adelsboek 1908
67290: - Nederland's Adelsboek 1907
65562: - Herrinnerings-album betreffende de Belgische vluchtelingen te Haarlem van af augustus 1914. Possibly of J.J. Cock, notaris in Haarlem.
66624: [LAET, JOHANNES DE], - Belgii Confederati Respublica: sev Gelriae, Holland, Zeland Traject. Fris. Transisal. Groning. Chorographica Politicaque descriptio.
65763: [ZWEERTS, BRUNO], - Het Verheerlykt Leeuwendaal; zinnespel. Met Zang en Dans.
53593: --- - Arrest in zake van Jean Baptiste de Loeil , gewezen door het Provinciaal Geregtshof in Zeeland, op donderdag den 25. October 1849, Middelburg, Altorffer, 1849.
48768: - NEIJENHUIS, WAPENREGISTRATIE--- 'Escu des armories', wapenregistratie door de 'Grand Maistrise' van het Armorial General, ten name van Gerardus Leendert Arnold Neijenhuis, geb. 30-8-1916, d.d. Parijs 10-2-1925 en gesigneerd door Lambert de Montoison, juge d'armes. 1 blad, folio, deels gedrukt, met gekleurde wapenafbeelding achter glas, in lijst.
68017: - Portrait of Hugo de Groot, Hugo Grotius by J. Houbraken (adapted form)
67287: - Nederland's Adelsboek 1910
67288: - Nederland's Adelsboek 1909
11610: - RÖSSING Kabinetfoto van J.H. Rössing, Haarlem 1858 (?), 16x11 cm.
11611: - ROSSUM, VAN; VAN BEEK; HAGEN `Dagboek 7 April - 15 Mei 1888', door Joh.F.Th. van Rossum uit Utrecht, gedateerd aan het eind 22 december 1888. Gelichtdrukt (?) manuscript van 202 p., gebonden in kartonnen band met op omslag gelithografeerde afbeeldingen van Rome, Heidelberg, Padua en de bovengenoemde tekst.
11639: - SIESSEN, MICKER, KANTOORBEHOEFTEN Kwitantie van Jc Siessen voor Johannes Micker betreffende geleverde schrijfboeken, schafte en pennen, een ebbehouten lijn-haelder, grifte en `een nierper schatcamer'. 1676. 4(: 1 p.
11613: - ROTTERDAM, VAN HOGENDORP Gedrukte `Advertentie' waarbij Mr. Diderik van Hogendorp, raad in de vroedschap van Rotterdam, verklaart dat de verhalen over zijn frauderen een `naamquetsende lastering' zijn. Hij looft f 2500 uit voor degene die de fraude zou kunnen bewijzen. Rotterdam, 21 oktober 1748. Folio, 1 p.
11616: - RUTGERS Briefje van ... Rutgers, eerste luit.-adj. 10RI, Haarlem 1920. 8(: 1 p.
11619: - SAYERS, ABBEMA Twee ontwerpen voor een alliantiewapen (bord?) Sayers - Abbema, 28 december 1899 - 1924. Tekeningen met kleur door J.C.P.W.A. Steenkamp, 1925. 30x30 cm.
11624: - SCHIEDAM Pentekening van het wapen van Schiedam. 19de-eeuws, 22x15 cm.
11626: - SCHILLEMANS, DORDRECHT Dichtbundel/gedischten van Mej. H. Schillemans, 1856-1882, met enkele tekeningen en een groot aantal bijdragen in manuscript. In linnen stempelband met voorop `Poesie' en achterop `H.S.' 4(.
11632: - SCHOUTEN, VLAARDINGEN `Kwartierstaat van Johanna Schouten', geb. Maassluis 12 augustus 1883 (grootouders Schouten, Van Berkel, Schep en Don, alle te Vlaardingen). Fraaie tekening met kleur (waaronder het wapen Schouten) door Dirk Rühl, Heemstede 1953. 50x60 cm.
10348: - Op het afsterven van Hendrik Albert Van der palm, student in de letteren en Godgeleerdheid aan de Hooge School te Leyden, overleden 14 november 1819. z.p. 8º: 16 p.
10351: - Dichtregelen bij het graf van ... E.L. Eggenstein, eerste secretaris der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij V.W., vervaardigd door ... S. Rondeau jr. en uitgesproken in de Luthersche Oude Kerk door ... C. van Hulst, leden derzelve maatschappij, 22-1-1820. z.p. 8º: [6] p.
10353: - Ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig huwelijks-feest van den Heer Jacobus Van eysden en Mejufvrouw Jannetje Gijsberta Veer, gevierd te Rotterdam den 17 mei 1820. z.p. 8º: 12 p.
10357: - Gedachten bij het zoo onverwachte overlijden van ... C. Koolhaas, geliefd leraar in de Hervormde Gemeente te Middelburg, op den 13den van herfstmaand 1820. Middelburg, S. van m, 1820. 8º: 5 p.
65834: - Album van feestliederen en gezangen te zingen door de typografische vereenigingen die deel zullen nemen aan de onthullings feesten op den 16den juli 1856 te Haarlem.
61127: - Forum Argentarium Roterdami / La Lonja de Mercadores de Roterdam
63718: - Effendi Nieuws, Neerlands Groote Mannen, voor onze jongens en meisjes
66587: - Genealogy of the Van Lynden-Van Hemmen family, who lived in Gelderland and posessed Castle Hemmen. Frans Godard baron Van Lynden, a Dutch politician, was the last member of this family.
67285: - Nederland's Adelsboek jaargang 11, 1913
58599: - Theologie, Presbyterian Church, Ottawa, Cabada, Miller, Los.
63926: - Handwritten text in Dutch for a lecture on "zegelkunde" (wax seals) possibly for the Koninklijk Genealogisch en Heraldisch Genootschap around 1875-1880
68058: - Staatsblad van het Konikrijk der Nederlanden. Besluit d.d. 16 december 1932, concerning vrouwe J.M. baronesse de Perponcher, widow of George James, concerning a waterway in Wolphaartsdijk.(Oud-Sabbinge/Zuiderland)
45373: - VERVOER GOEDEREN, PORTUGAEL, ORANJE-NASSAU--- Extract uit resolutien Staten Generaal, d.d. 13-9-1703. Manuscript, folio, 3 pag., met handtekeningen van W. de Nassau en Fagel.
48950: - GAS--- 'Het Gasspel', een soort ganzenbord met reclame voor gasgebruik voor verwarming, koken etc., 42x56 cm. Gekleurd, gedrukt.
49291: - UTRECHT, UNIVERSITEIT--- Vier stuks drukwerk betr. het Universiteitshuis te Utrecht, 1946-1956.
48614: - DUVAUCHELLE--- Correspondentie van C. de Jong met P. Duvauchelle te St. Omer over heraldiek. Manuscript, ca. 15 pag.
48616: - ESSERS--- Correspondentie tussen C. de Jong en A. Essers te Bois d'Arcy 1985, over familie Essers. Manuscript, ca. 6 pag.
67284: - Nederland's Adelsboek jaargang 12, 1914
50975: [PILES, ROGER DE] - De kunst van tekenen en schilderen in waterverwen, waarin de beginselen der tekenkunst (...) worden opgegeeven en de jeugd (...) onderricht wordt, na den 8e druk uit het Engelsch vertaald. 's Gravenhage, Leeuwestijn, [eind 18e eeuw of 1803?].
48532: - ZILLESEN, SCHOTMAN, DOESBURG--- Verklaring van koning Willem I d.d. 17-2-1824 betr. twee gratificaties aan C. Zillisen te Rotterdam en aan Margaretha D. Doesburg, wed. Hendrik Schotman te Amsterdam, resp. 150 en 50 gulden. Manuscript, folio, 3 pag.
48534: - HEUKELOM, VAN; VAN SWIETEN, COOL--- Twee afleveringen van de IJ- en Amstelbode d.d. 11-6-1864 en 25-6-1864, betr. de verkiezingen ten gunste van mr. C. van Heukelom, S. Cool en gen. Van Swieten. Gedrukt.
48536: - DOORN--- Twee diploma's uit 1978 en 1979 voor L.J. Doorn te Groningen, geb. 5-12-1954. 2 bladen, deels gedrukt.
48541: - ROOS, PERSIJN--- Brief van R.A.C. Roos te Voorburg, d.d. 1972, betr. geslacht Persijn. Manuscript, 1 pag.
48543: - LEENHOF, VAN; DETAIN, ALBERTI--- Acte d.d. 1813 ter regeling van de nalatenschap van Clara Gerharda van Leenhof. Manuscript, folio, 12 pag.
48545: - GRIMPLET, MOZET--- Huwelijkscontract in het Frans tussen David Grimplet en Marie Mozet, d.d. Sedan 3-2-1685. Manuscript, 4°, 6 pag., op perkament geschreven.
65882: - Photograph of promotiediner Maarten Pieter Vrij on 24 juni 1932 in Amsterdam.
68501: - Haarlemsche Voordrachten (Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen)..
67308: - Nederland's Adelsboek 1919
67270: - Original 19th century photograph of Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam with gardens and people in front
49006: - BELGIE 1831--- 'Les despotes de Downing Street', grote (50x70 cm.) handgekleurde prent zonder naam en jaar (1831), in de trant van een Engelse caricatuurprent.
7388: [DROST, AARNOUT] - Schetsen en verhalen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1835-1836. [2 delen]
64399: - Catalogus der Tentoonstelling Bosboom, voorafgegaan door eene Autobiografie van den schilder, Pulchri Studio, 1891
7352: [DESFONTAINES, PIERRE FRANÇOIS GUYOT] - De nieuwe Gulliver, of Reize van Joan Gulliver, zoon van den kapitein Gulliver. Vertaald uit het Frans. Den Haag, Isaac van der Kloot, 1731. [2 delen]
65904: [WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER], - Utopiaansch Weekblad. No. 9
12449: - LAZARUM, VAN WINKOOP, LAUWERIKS, HILVERSUM Poeziealbum van Cato Lazarum te Hilversum, 1881-1890, 1 deeltje.
12452: - LEEUWARDEN Programma voor een concert in de Stads- of Prinsentuin te Leeuwarden, door het Stedelijk Muziekkorps o.l.v. H. de Jong, op 9 augustus 1885, 2 p., gedrukt.
12454: - LEEUWEN, DE KOCK VAN Aantekeningen en knipsels betreffende de loopbaan van Frits W.A. de Kock van Leeuwen, 1914-1919, 8 p.
12463: - LEIDEN, OUDEN RIJN 90, WIJNPAKHUIS A.J. Versprille, Historie pand Oude Rijn 90, Leiden 1970, 7 p., getypt. Samen met een foto van het pand in een album, dat is aangeboden aan de eigenaar door L.M. Knegtel.
12465: - LEIDEN, ROOS, STAAL, KOFFRIE Akte van transport van een huis aan het Levendaal te Leiden, verkocht door Anna Maria Roos, wed. Willem Staal, aan Nicolaas Koffrie, Leiden 9 april 1808. Charter op perkament, deels gedrukt, met opgedrukt zegel.
12468: - LEPPER Gedrukte aankondiging van J.G. Lepper betreffende voortzetting van kantoorboekhandel R.C. Lepper & Zoon te Amsterdam, 16 mei 1863, 1 stuk.
12471: - LITH DE JEUDE Briefje van Jhr. W.A. van Lith de Jeude, Tiel 1878, aan Gijsbert van Dijk te Gellicum, 1 stuk.
12473: - LOSGERT, HEUS, GRAVE, PATER DIE PROTESTANT WIL WORDEN Uitvoerige brief van A. Losgert, d.d. Grave 8 oktober 1860, aan een `veel geachte medebroeder'; 4(, 3 p.
12483: - MIDDACHTEN Zes oudere (ca. 1930?) fotoprentbriefkaarten van het kasteel van Middachten met nog vier moderne kaarten van het kasteel.
12485: - MIDDELBURG Poeziealbum met ruim 60 bijdragen (waaronder 12 tekeningen), 1876-1901. De eigenaresse verbleef in de jaren 1876-1878 in Middelburg, van 1881-1883 te Delft en gaf na 1883 les (tekenles?) in Parijs. 1 deel.
57978: - Extracten Resolutien Staten van Holland 6-10-1786 en 18-10-1786 betr. het kapitein-generaalschap van de prins van Oranje. Gedrukt, folio, 2+1+1+24 pag.
67276: - Coat of arms of Tulleken family.
65818: - ANNALES ACADEMICI 1850-1851
48736: - INCOER, BOTER, GRAVENHAGE--- Request voor bestuur 's Gravenhage betr. rechtszaak tegen wed. Incoer en zoon betr. boterkruiers 1-10-1749. Folio, 7 pag., gedrukt.
48738: - BARTOUW, LA FOSSE, V.D. KNUYFT, HUWELIJKBELETSELEN--- Request d.d. 8-10-1749, van Pieter van der Knuyft, weduwnaar van Cath. van Oosten, won. 's Gravenhage, over tweede huwelijk met Joh. Bartouw wed. Chr.v.d. Kley. Folio, 2 pag. Gedrukt.
49235: - MOLENS, GROENEWEGEN--- Brief van Jacob Groenewegen, d.d. Werkendam 14-6-1763 aan een bevriende relatie. Manuscript, 4°, 4 pag.
67376: - Plechtige begrafenis van Z.M. Willem III (....) de stoet is saamgesteld als volgt: (...).
64016: - Two catalogues of works by Gaston La Touche, 1909 and 1929
53819: --- - Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staaten van Holland [...] 21 July 1763 [betr. het confineren van L. Otjes, beschuldigd van braak en diefstal]. ['s Gravenhage, 1763].
49190: - LEIDEN, ONDERWIJS, DIKSHOORN, V. TONGEREN--- Getuigschrift t.n.v. Maria van Tongeren dat zij in 1903 de Openbare School der 4e klasse nr. 2 te Leiden heeft doorlopen. Plano oblong, deels gedrukt (litho IJdo te Leiden).
66583: [WAP.J.J. F.] - Mr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem Bilderdijk : eene historische bijdrage
68166: - Oranjewals gecomponeerd door W. Hornaij.
9342: - Op de dood van de wel edele heer ... Jacob Martens, in sijn leven vroedschap en schepen deser stad, gecommitteerd ter Kamer van de Finantien der Ed. Mog. Heren Staten 's Lands van Utrecht. Overleden den 29 November 1693. Utrecht, Francois Halma, 1693. Plano.
67826: - Hugo de Groot, statue of Hugo de Groot by F.L. Stracke in Delft.
67827: - Hugo de Groot, statue of Hugo de Groot by F.L. Stracke in Delft.
68504: - Onze musici.Portretten en biografieen.
49231: - WORKUM, GAASTRA--- Nota van stoomgrutterij D.S. Gaastra te Workum, voor weeshuis, d.d. 1894. 1 blad, deels gedrukt.
65488: - Gids voor de locale rijkstelefoonnetten Benebroek, Haarlem, Santpoort (telefoondistrict Haarlem) uitgave Hbs. PTT (Juli 1936)
54417: --- - Verzameling van stukken raakende de procedures voor den Hove van Gelderland geventileerd op en tegen jonkheer G.W. van Zuylen van Nieveldt. Amsterdam, J. Allart, 1790.
57885: - Kwitantie van Met & Meylink, d.d. Haarlem 1826, ten name van H. Hedding, 9x16 cm, deels gedrukt.
57893: - Ca 100 extracten uit Resolutien Staten van Holland en Staten Generaal, uit de 18e eeuw. Per stuk 2 a 80 pagina's, gedrukt, folio.
5442: [EINTHOVEN, J.F.G.] - De Einthoven’s wie & wat, [Heemstede 1989], 230 p., geïll.
9764: - Feest-zangen door Abraham Van ketwich, vóór en gedurende deszelfs echt-verbintenis met Susanna Maria Ruswurm, voltrokken den 28sten van oogstmaand des jaars 1768. [Met:] Dankoffer ... 1781 bij het herdenken aan onze echts-vereeniging. [Met:] Op het zilveren bruiloftsfeest ... gevierd op de hofstede Rusthoff in Baambrugge ... 1793. z.p. 8º: [30] p.
68505: - Onze musici.Portretten en biografieen.
48934: - TEXEL, OUDE SCHILD--- Tekening, aquarel in grijs, van de haven en het dorp Oude Schild op Texel, 19e eeuws, 30x40 cm.
67003: - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver: Oegstgeest, Oostzaanen (Oostzaan), Oostzaandam, Oud-Beierland (Oud-Beijerland), Oude land van Diepenhorst/Ouddorp/Oude Nieuwland (Ouddorp), Oudenhoorn, Ouderkerk aan den Amstel, Ouderkerk aan den IJssel, Oude Tonge, Oudshoorn, Overschie, Pendrecht/Albrandswaard/Kyvelanden, Pernisse (Pernis), Piershil, Puttershoek, Pijnacker, Riederkerk (Ridderkerk), Rok-anje/Strype/Lodderland/Struif-acker/Schapen-gors/St. Annapolder/Naters/Pancras-gors/Quack (Rockanje), Rotterdam, Roozenburg (Rozenburg), Rhijnland (Rijnland) (with engraved titlepage 1801), Rhynzaterwoude (Rijnsaterswoude), Rhynsburg (Rijnsburg), Rijsoort en Strevelshoek (Rijsoord), Rijswijk, Sassenheym (Sassenheim), Schevelingen (Scheveningen), Schiedam,
48054: - GHEEL, REESSE--- Verslag 37e vergadering der Ver. in het belang van lijdende Nederlanders verpleegd te Gheel, 1929. 26 pag., gedrukt.
48046: - BURKENS--- Genealogie Burkens, 18e-20e eeuw. 8°, 4 pag., getypt.
65685: - Two coats of arms/familiewapens of the Van Tijen family
48636: - BRUNIER--- Correspondentie van C. de Jong met Jean Brunier, te Rumilly, 1983, betr. fam. Brunier, Bruinier. Manuscripten, 9 pag.
48638: - RIENSTRA--- Brief van dr. T.J. Buma, Leeuwarden 1977, aan C. de Jong betr. wapen Rienstra. Manuscript, 1 pag.
67337: - Oude Friesche Kronijken. Voorlezing over Franciscus Junius door Mr. J.W. de Crane, Gesta Fresonum, De olde Freesche cronike met aanteekeningen en verbeteringen van E. Epkema, Gesta Frisiorum, M. Alvini Tractatus.
66016: - Aanteekenboekje van het Koloniaal Museum te Haarlem.
67271: - Set of 4 original photographs of Amsterdam, late 19th century, supplied by Gebr. Douwes, Warmoesstraat 73, Amsterdam.
58939: P.C.M., - Feestplaat ter gelegenheid van het huwelijk van Z.K.H. Prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden met H.K.H. Prinses Marie Elisabeth Louisa Frederica van Pruisen. 1878. Lithografie, 63x50cm, door Amand Lith. met monogroom van P.C.M. (maker), uitgegeven door W.Z. Mulder Baarn. Prins Hendrik (Hendrik de Zeevaarder) was de derde zoon van koning Willem II en werd door Willem III in 1850 aangesteld als stadhouder van het groothertogdom Luxemburg.
55849: --- - Prent: "Franse tiranny gepleeght op de Hollandtse dorpen", anonieme gravure van de oorlogshandelingen te Zwammerdam in 1672. Rechts de ophaalbrug en brandende huizen.
59034: - De Vrouwen-peerle, of te Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe/ Griseldis de Saeghtmoedige/ Florentina de Getrouwe, Nieuwelyckx gheprint door Joh. Enschedé en de Sonen te Haerlem, gelijck aen de uytgave van Martinus Verdussen, Antwerpen 1621: voor den uytgeever C.A.J. van Dishoeck te Bussum 1910.
55582: W.T.H. - Overdenkende beschouwing van de gedaane executie aan J.B.F. van Gogh, op Zaturdag den 4 April Anno 1778, bij gelegenheid van 't zien eener fraaije schets van deszelfs executie. Amsterdam, Dirk Schuurman, [1778].
55590: --- - Prenten: diverse gravures betreffende straffen, anoniem, 18e eeuws. Prijs per stuk € 24.
55625: --- - Tekening in kleur, geplakt op karton, van het interieur van een cel in een Engelse gevangenis. Gedateerd 1-10-1903 en bedoeld als voorbeeld voor de gevangenen. Koordje voor ophangen in een gevangenis, 40x28 cm.
56034: - Bulletin Belge de la photographie, vols 2 (1863)-12 and 14-19 (1880), publié par Léon Deltenre, 17 vols., each 150 à 300 pag., half leather bindings, illustrated with engravings, lithographs, photographs and a woodbury procedé.
56144: - Verdragh ghemaeckt tusschen sijne hoogheyt aen d'eene zijde: ende de heeren burgemeesteren ende 36 raden der stadt Amstelredamme (........) aen d'andere zyde, z.pl., 1650, 4o, (8) pag. Gedrukt in civilité.
54518: --- - Brief van een heer te Utrecht aan zyn vriend te Rotterdam, behelzende een echt verhaal van het voorgevallene (...) met (...) Petrus Hofsteede, en 't schreeuwende geval eenige dagen te voren, van mr. Elias Lusac. [Utrecht, 1783].
55772: --- - Prent: [spotprent op de heftige, doch vrij vruchteloze liberale voorlezingen door jhr. Mozes Salvador, ex-officier, te Utrecht over de verkiezingen voor de Tweede Kamer, gehouden samen met de voormalige sergeant S. Fongers], anonieme litho.
63953: [GUALDO PRIORATO, G.] - Schau-Platz desz Niederlandes. Oder: Es sey die Beschreibung der siebenzehen Provincien
56782: [STERNE, L. E.A.], - The complete letter-writer or polite English secretary, containing familiar letters (.....), 17th ed. to witch is now added a few select letters by the late Laurence Sterne (....) London 1785.
56792: [PFEIL, J.M.], - Luimige en ernstige opschriften en advertentien, deur en vensterbriefjes, memorieblaadjes en grafschriften, conjugatien en naamspelingen, vlag- en muurschriften, parodien enz., door J.M.P., Amsterdam, Bom, 1860.
56848: - Iets nieuws over de plaatsing van het Centraal-station, Amsterdam, 1865.
56974: [STOKMANS, J.J.]; - Het Oosterpark Bilthoven, Bilthoven z.j., (24) p., geïll.
56978: [KRUIJF, E.F.] E.A.; - Viering van het 25-jarig bestaan van het homiletisch oratorisch gezelschap Elias Anne Bonger, opgericht 1857, Utrecht 1883, 47 pag.
49429: - LEIDEN, INDUSTRIE, LANDMAN--- Brochure van Kamer van Koophandel voor Rijnland betr. industrieterreinen rond de stad Leiden. [Ca. 1935], 12 pag., geill.
57438: [KURZMEIER, A. (INL.)]; - Wappenrolle Munchner Herold, 4 delen, Munchen, Heraldic Consult [1996-1999].
57440: -- - Wappenbuch samtlicher in der Stadt Bern verburgerten Geschlechter, Bern, Jenni, 1829.
57470: - Jubileum Amsterdamsche politie-gymnastiek en -sportvereeniging, 1915-1925, Amsterdam 1925, 36 pag., geïll.
12981: - MASTENBROEK Tekening door ... Mastenbroek, een Grieks beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 70x50 cm.
57522: -- - Geslachtkundige aanteekeningen familie Wicherlink, 16 pag. Geïll. met familiewapen in kleur.
57264: - Keizerlijk decreet (nr. 7644) houdende regelement op het aanleggen, de herstelling en het onderhoud der wegen, Parijs 16-12-1811.
57270: - [Spoorboekje N.S.] Zomer 1932. Goedkoope treinen, goedkoope tarieven, c.a. 250 pag.
57278: - Overeenkomst met den Staat der Nederlanden, betreffende exploitatie van spoorwegen, van 21-1-1890, Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij 1890, 76+4+(2) pag.
57324: -- - Naamlijst der bestuurderen, commissarissen, leden van verdienste, leden en donatrices van het departement 's-Gravenhage der My. tot Nut van 't Algemeen, mei 1838, 11 pag.
57711: - Twee Polissen: (I) Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit op naam van Mej. Cornelia Johanna Maria Isabella Spoorenberg te 's-Gravenhage geboren 2 juni 1897 te Eindhoven. Gedateerd Den Haag 5 augustus 1936. Met 5 aanhangsels behorende bij de polis betreffende uitkering pensioen. (II) De Nederlanden 1845. Brandverzekering op naam van Mej. Cornelia Johanna Maria Isabella Spoorenberg te 's-Gravenhage. Gedateerd 29 augustus 1922. Verzekerd bedrag 1000 gulden. Met 3 aanhangsels.,
57725: - Extract Resolutien Staten v. Holland 1-5-1772 betr. de 5 admiraliteiten, met staten haren lasten en baten. Folio, 104 pag., gedrukt.,
57727: - Extract Resolutien Staten v. Holland 21-7-1778 betr. de examinatie van de vuurmachine van Jan Daniel Huychelbos van Liender c.s. te Rotterdam. Folio, 19 pag., gedrukt.,
57731: - Extract Resolutien Staten Generaal 7-12-1791 betr. het voorgevallene te Avignon, in een schrijven namens de Paus. Folio, 1+6 pag., gedrukt.,
57736: - Het heden en verleden van de Koninklijke Militaire Kapel. 4+1 pag., getypt.
57740: - Scriptie over waag en waagrecht, waaggebouwen etc. in Nederlandse steden. Ca. 1990? Ca. 100 pag., deels geschreven, deels getypt.,
57756: - Extract Resolutien Staten v. Holland 12-1-1730 betr. reglement betr. feitelijkheden tussen Portugal en de W.I.C. Folio, 1+6 pag., gedrukt.,
57760: - Missive van Leopold Konig, stalmeester, d.d. Wernigerode 8-12-1775 aan Staten v. Holland betr. een middel tegen veeziekte. Folio, 2 pag., gedrukt.,
57762: - Extract Resolutien Staten v. Holland 5-4-1788 betr. request vleeschhouwers gilde Amsterdam om vermindering inkomend recht op rundvee. Folio, 2 pag., gedrukt.
57764: - Een man van Ras en Bloed! Gedrukt blad, 28x14 cm, met spotternij op het huwelijk van A.A. Mussert, 23 jr, met zijn tante M. Witlam, 41 jr, d.d. 1917. 1 pag.
57774: - Stukken betr. Jaagpad te Loenen a/d Vecht, t.o. Vreelandseweg 27. 1999, manuscript, 13 pag.
57780: - Acte van transport d.d. Veur 1-4-1670 van 3,5 morgen land te Veur, gemeen met Hubert Jansz van Noortveen, tussen de Vliet en de Heerweg. Verkoper: Vicarie L.V. altaar in de kerk te Voorburg. Koper: Johan Schoemaker, wonende in 's-Gravenhage. Charter op perkament.
57786: - Overlijdensaankondiging van B.W. Visscher, d.d. Utrecht 11-5-1787 betr. de dood van zijn zoon Mr Cornelis Govert Visscher. Folio, 1 pag., gedrukt, met rouwrand.
57790: - Diploma voor begunstigers bij de herbouw van de NH Kerk te Willemstad, ca. 1955. Folio, 2 pag., gedrukt, met repro van tekening van de kerk.
57807: - Verhoor voor de raadkamer van de Arrondissementsrechtsbank te Amsterdam d.d. 8 oktober 1909 betreffende de voogdij over de twee minderjarige kinderen van Gerrit Barger, koopman, 41 jaar, wonende te Amsterdam en Maria Catharina Frederica Boode, 38 jaar, zonder beroep, wonende te Amsterdam.
57878: - Lidmaatschap formulier voor de Bruderschaft von dem allerheiligsten Herze Jesu, in der adlichen Stiftskirche zu Bocholt, t.n.v. Ludovica von Hugenpoth, d.d. 15-8-1800, 16o, 4 pag., met afbeelding van hart in houtsnede.
57879: - Houtsnede "Der Kauffmann" 8x6 cm, met gedrukte tekst eronder, geheel 16x12 cm.
57880: - Reclamebiljet voor tentoonstelling in 1952 in Vleeshal Haarlem betr. Hildebrand 's Camera Obscura, 27x16 cm, gedrukt.
57882: - Etiquet voor Magasin de papier etc., Boulant, succ. de mr Letestu et Dupre, Parijs, 19e eeuw, 6x9 cm.
57883: - Drie etiketten gem. Zaandijk, 1816, 1817 en 1818 voor registers overledenen.
57886: - Etiquet spiegel- en lijstenfabriek (...) C.J. van Dam, Daniel Stalpertstraat 79 Amsterdam, 7x12 cm, gedrukt, beschadigd.
57887: - Twee gedrukte blaadjes, 8o, "De belydenis van een dispoot, 18-5-1787, druk G. Hendriks te Rotterdam. En: Belydenis van een getrouw regent, z.p., z.j. [1787?].
57889: - Tekening in kleur van een aantal huizen, kerk, ophaalbrug etc. te Baambrugge, ongesigneerd, 17x22 cm, begin 20e eeuw?
57890: - Zeven "visitekaarten", elk 10x15 cm van personages uit een Leidse maskerade, gedrukt.
57894: - Centsprent betr. de haringvangst, 1 blad, plano, uitg. C.C.L. van Staden, Amsterdam "letter H", 8 houtsneden, gesigneerd Bal.
57940: - Extract Resolutien Staten van Holland 12-10-1768 betr. request broodbakkersgilde 's Gravenhage betr. douceur korenmolenaars. Gedrukt, folio, 38 pag.
57941: - Extract Resolutien Staten van Holland 27-10-1780 betr. verzoek van Leonard Zwanenburg, slijter in wijn in 's Gravenhage, betr. verkoop wijnen. Gedrukt, folio, 1+6 pag.
57985: - Acrosticon op Gijsbert van Beresteyn, d.d. 1673. Manuscript, 4o, 3 pag., 17e eeuws.
57986: - 128 kwartieren Jhr Mr Jacob III v.d. Lely v. Oudewater. Manuscript 8 pag., begin 20e eeuws.
57987: - Extract uit een oud ingebonde manuscript in folio met de wapens in couleuren, hebbende tot titel Genealogie van het beroemde geslagt Van Pott. Manuscript, folio, 6 pag.
57991: - Brief van J.J. Hotz, commies, L. Beestenmarkt 20 te Gravenhage, d.d. 12-7-1920, aan een heraldicus (Steenkamp). Manuscript, 4o, 3 pag.
57992: - Brief van W. Leverstein, d.d. Rotterdam 22-4-1920, aan Steenkamp (?) over wapens. Manuscript, 1 pag. 4o.
57993: - Brief van J.C.P.W.A. Steenkamp, d.d. Gravenhage 1931 over heraldiek. Manuscript, 4o, 1 pag.
58018: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Willem Bentink, overl. 1700. Manuscript, 4o, 1 pag.
58019: - Hoofdwapen van ... Blankenoort, in de St. Janskerk 's Hertogenbosch. Manuscript, 4o, 1 pag.
58020: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van ... Bloys van Treslong. Manuscript, 4o, 1 pag.
58037: - Genealogisch schema familie Van Lodestijn. Manuscript, 4o, 1 pag.
58038: - Getekend wapen in kleur van het geslacht Blenkvliet, 19e eeuw.
58040: - Fraai getekend wapen met op groen schild een gouden burcht. Er omheen de letters J.D.V.B[urch?], 18 eeuws.
58042: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van .... Briel, Manuscript, 1 pag., 4o.
58043: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Rogier van Broekhoven en Johanna van Hoorenbeek, resp. overl. 1656 en 1652, naar wapenbord in Janskerk Hertogenbosch. Manuscript, 4o, 1 pag.
58044: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van vrouwe.... Van Bronkhorst, huisvr. van Sibert van Remunt, muntmeester te Utrecht, overl. 1700. Manuscript, 4o, 1 pag.
58045: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Philips van der Dussen, hr van Bornwal, overl. 1623, gehuwd met Johanna de Hofton.
58046: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Abraham Jacob van der Dussen, Jacobsz, Raad van Utrecht. Manuscript, 4o, 1 pag.
58050: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Steven Groulaert, hr. van Surester, schout van Maastricht. Manuscript, 4o, 1 pag.
58051: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van vrouwe Johanna Le Gillon Willemsdr, vrouw van H. van Beverningh. Manuscript, 4, 1 pag.
58052: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Everswijn, in de Augustine kerk te Dort. Manuscript, 4o, 1 pag.
58053: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Johan Bapt. de Leeuw, schildknaap etc. te Brussel. Manuscript, 4o, 1 pag.
58055: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Gerard van Midlum, pred. Hertogenbosch. Manuscript, 4o, 1 pag.
58056: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Dirk Jansz van Heemskerk (van Beest), Raad van Delft. Manuscript, 4o, 1 pag.
58057: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Justinus Const. de Hochepied, overl. 1717. Manuscript, 4o, 1 pag.
58058: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Philips Hinckaert, hr van Moersel, 1540 overl. 1558. Manuscript, 4o, 1 pag.
58059: - Stukken uit een familiearchief Van Bleijswijk, ca. 100 stuks. Manuscript, 17e-19e eeuw.
58159: - Tafereelen uit den Franschen tijd, tot nut van groot en klein, door N.N., Apeldoorn 5-12-1900, oblong. Getekend boekje in de trant van Van Lennep's Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands.
63730: [LESAGE, ALAIN-RENÉ], - Leven en avonturen van Gil-Blas van Santillana, ten dienste der meergevordere jeugd bearbeid door Kinderling.
63731: - Voorbeelden van goed gedrag jegens god en de menschen, in aangename verhalen en eenvoudige voorschriften voor kinderen van tien tot veertien jaren, volgens de leerwijze van Salzman
58176: - Zes foto's (9x12cm) ingangshek Duinvliet te Overveen d.d. 1943.
58177: - Brieven van Koosje Raedt en J. Gerritsen betr. necrologie mr Raedt door C.W.D. Vrijland, 1964, 4 pag., manuscript.
58178: - Dossiertje betr. Buyten Twist te Overveen, ca. 1964, afkomstig van mr C.W.D. Vrijland.
58179: - Drie foto's van een schoorsteenstuk door Laurens v.d. Vinne van een blekerij.
58196: - Geaquarelleerd portret van B. ter Haar, 14 x 11 cm.
49603: - LOO, 'T; FLAMENT--- Brief van C. Flament, d.d. Paleis 't Loo 28-10-1807 aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, over een herberg, te stichten bij 't Loo. Manuscript, 4°, 1 pag.
58287: - Hoofdwapen met 8 kwartierwapens van Philips Jacob Touroud de St. Amand (vaandrig, overl. 8-1-1719), pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58288: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Anna Verburch, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58289: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Lubbert Turck, heer tot Hemert, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58291: - Hoofdwapens en 8 kwartierwapens van Maria Henrica gravinne van Schellaert, douariere tot Gurtzenich, L'hendorff en Geysteren (overl. 1719). Pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58292: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Bernard van Steenhuys, heer van Capelle (overl. 1651). Pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58293: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Arent van der Steen, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58294: - Hoofdwapen en 4 kwartierwapens van Florentius Schuijl Everardsen, (overl. Leiden 1669), pentekening. 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58295: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Nicolaes Kievit Johansz (overl. 1736) pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58576: - Gedenkboek Jef Denyn, stadsbeiaardier en meester van den toren, Mechelen 1947, 329 pag., geïll.
58587: - Zes stukken (koopakten en borderellen) betreffende onroerend goed, gelegen te Poitiers (Fr.) resp. d.d. 5-4-1792, 19-4-1808, 5-2-1817, 24-4-1831, 15-9-1840 (2x).
54639: --- - Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken of vervolg der merkwaardigste geschiedenissen ... voor het jaar 1776. Vervolg (pp. 755-816) van het 7e stukje. Amsterdam etc., [ca. 1777].
54641: --- - Ampliatie op het reglement den 28. November 1691 gemaeckt, over d'onkosten op criminele Justitien in de ampten van Veluwen en Veluwen-Zoom voorvallende. Arnhem, v. Biesen, 1695.
58879: - Staatsblad der Vereenigde Nederlanden van 14 januarij 1814, no. 68.
58890: - Z.M. den Koning der Nederlanden. Ets en gravure, 23x16cm. Koning Willem I met in zijn linkerhand de Grondwet. 23x16cm.
55193: --- - Prent: 'Jacob Jn. Ankarstrom, meurtrier du Roi de Suede. Decapite a Stochlom 27 Avril dernier, après avoir ete au Carcan pendant 3 jours et fouette de 15 coups de verge par jours'. Rond portret in mezzotint. Borstbeeld met ketting en paal. Eronder pistool en mes. Uitgegeven te Parijs bij Webert, ca. 1800.
55179: --- - Tekening [portret van Domenico Rizzo, Freymann von Calabrien]. Aquarel in grijs, ca. 1840?
55180: --- - Prent 'Het vermaarde nachthuis van Toontje, te Amsteldam'. Handgekleurde gravure. Bordeelinterieur met ca. 30 personen. Het huis lag in de Nes, oostzijde, bij de Pieter Jacobsstraat. Ca. 1810.
59264: - Bouwtekening op linnen voor de ideeen-prijsvraag voor het bouwen van de "Poldertoren" te Emmeloord, Noordoostpolder onder het motto Catharina 1951. Schaal 1:100. 82 cm breed bij 74 cm hoog.
7103: [BODDAERT, PIETER] - Bezoek op den zangberg, of Lijkzang ter gelegenheid van het afsterven van den alom vermaarden dichter, Mr. P. Boddaert. Overleden in den nacht tusschen den 7. en 8. van Lentemaand, 1805. 4e druk. [1805]
9919: - Vaderlijk afscheid en getrouwen raad van een welmenend eendrachts-burger aan zijnen zoon [Evert Le francq van berkhey] gereed om voor 't vaderland ... op 's lands vloot van oorloge te dienen, door Joannes le Francq van Berkhey. Amsterdam, J. Allart, 1781. 8º: [8] 112 p. Geïll.
9966: - Oranje-herfst. Klinkdicht ter 13e verjaaring van haar doorluchtige hoogheid mevrouw Frederica Louiza Wilhelmina, princesse van Oranje en Nassau ... den 28 van slagtmaand 1783. Rotterdam, J.P. Kraefft. Plano, 1 blad.
9968: - Aan den Heere K. Van der palm. Gelukwensching. Uitgesproken op de maaltijd van ' t Haagsche Kunstgenootschap 1783. z.p. 8º: [4] p.
9970: - Aan Pieter Gosse Junior. Haagsche courantier, op zijn ed. blokkeering. z.p., z.j 8º: 8 p.
52459: [BERCHOUX, J.] - Le philosophe de Charenton, par l'auteur de la gastromie. Paris, 1803.
53480: --- - Keuren van den Lande van Zeelandt. Daer by gevoeght zijnde de interpretatie ende ampliatie van eenige artijckelen der voorsz. keure. Middelburg, B. de Later [ca. 1700].
65070: - Transvaal-album verzameld uit Eigen Haard
68163: - Oranje Boven. Lied met pianobegeleiding voor de eerste maal gezongen op 6 September 1898 in de Harmonie te Groningen. eerste oplage: Ten bate van het Kinderziekenhuis te Groningen.
68164: - Kronings-revue gezongen door mevrouw De La Mar in "een Dolle Boel", blijspel van A. Reyding. Muziek ontleend aan de Marche des Petits Pierrots van A. Bosc.. Voor piano en zang.
68231: [MARSHALL, JOHN], - Het leven van George Washington : een leesboek voor de jeugd / naar het Engelsch [van John Marshall]
15771: [RADCLIFFE, ANN] - Voyage en Hollande et sur les frontières occidentales de l’Allemagne, fait en 1794, suivi d’un voyage dans les Comtés de Lancaster, le Westmoreland et le Cumberland [...], traduit de l’Anglais sur la seconde édition par A. Cantwel. 2 delen. Parijs: F. Buisson, 1796.
49181: - HESSELBERG, SWAVING, INDIE--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van de onderwijzeres Mina Hesselberg, met 16 inschrijvingen uit de jaren 1884-1893 te Rotterdam en Ned. Indie. Deksel van doosje los.
49225: - WORKUM, MARNSTRA, TREKWEG--- Kwitantie van A. Marnstra te Workum voor rente op obligatie op de trekweg alhier, d.d. Workum 1793. 1 blad, deels gedrukt.
54526: --- - Kort dog zakelyk verhaal van alle de plunderingen en verwoestingen van de huizen en goederen der pagters en het gene verders over het vernietigen der pagten in alle steden voorgevallen is in de provintien van Groningen, Vriesland, Overijssel, Holland, Zeeland en Utrecht. Leiden, v.d. Deyster/Visser/Bonk, 1748.
56892: -- - The English peerage, or a view of the ancient and present state of the English nobility, 3 volumes, London 1790.
58593: - Extract uit het Grootboek der nationale schuld d.d. 30-7-1902 en 3-10-1905.
15706: [PECKHAM, HARRY] - The tour of Holland, Dutch Brabant, the Austrian Netherlands, and part of France; in which is included a description of Paris and its environs. Londen: Kearsly, 1772.
66588: - Catalogus van het beroemde kabinet van gekleurde en ongekleurde teekeningen, door de voornaamste oude en hedendaagsche Nederlandsche, Italiaansche en andere meesters, nagelaten bij wijlen den hoog welgeboren heer jonkheer Johan Goll van Franckenstein, lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, van den raad van bestuur der Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, te Amsterdam, en van den achtbaren raad derzelve stad : hetwelk verkocht zal worden op Maandag, den eersten Julij 1833 ... te Amsterdam, ten huize van de wed. C. S. Roos, in het "Huis met de Hoofden", op de Keizersgracht, tusschen de Leliegracht en Heerenstraat, door de makelaars: Jeronimo de Vries, Albertus Brondgeest, Engelbert Michael Engelberts en Cornelis Franc¸ois Roos, bij wie deze catalogus voor 50 cents ... voor den armen ... te bekomen is
67333: - Almanach de Gotha, annuaire diplomatique et satistique pour l'année 1852.
67957: - Baron v. Bentinck.
15874: [STEWART, J.] - A cruise; or, three months on the continent. By a naval officer. Londen: Law and Whittaker, 1818.
67956: - Collection of portraits reproduced in magazines and books of the Bentinck family.
8590: [KERSTEMAN, PETRUS LIEVENS?] - Den insolvente boedel, kluchtig blyspel in drie bedryven met zang en dans. Rotterdam, Johannes Jacobus Meyneken, [c. 1794].
65883: - Menu of Promotiediner Mr. W.P. Hubert Jr. on 7 Dec. 1877.
11861: - GROENEVELD, KEIDEL Der eere van den heer en mejuffrouw Groeneveld op hun ... 25 jarige gevierden echtverbindnis dag, den 26 wiedewaand 1857 [of 1817?] te Amsterdam. 4(: [2] p.
11867: - HAAR, TER Twee stukken inzake het niet vervroegd verlenen van klein verlof aan milicien-korporaal A.N. ter Haar, 's-Gravenhage 1916.
11847: - GILHUYS, LAKFABRIEK Annonce van de firma Gilhuys & Co. te Amsterdam, met mededeling dat de handel in verfwaren is uitgebreid met een lak- en vernisfabriek te Sloten. Amsterdam 1887, 4(: 1 p.
11850: - GRAADT JONCKERS Twee eigenhandige gedichten door R.H. Graadt Jonckers. 4(: 5 p., ca. 1835.
11851: - GRAEF, VAN DER; VAN DER HOOGE Bruidt-lofs-dicht ter eeren Hr. Arent van der Graef ende juff. Geertruda van der Hooge. Z.j. 4(: [8] p. 18de-eeuws?
11856: - 'S-GRAVENMOER Nota van Dr. W. Wybrands te 's-Gravenmoer, 1918.
11859: - GREUVE, DE Vijf eigenhandig geschreven gedichten door F.C. de Greuve, rooms-katholiek kapelaan (1821) en priester, d.d. 1821 en niet gedateerd. 8 p.
67954: - Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck.
67953: - Willem Bentinck Graaf van Portland.
67952: - W. J. G. Baron Bentinck.
67951: - Willem Graaf van Bentinck Heer van Rhoon en Pendrecht.
67950: - Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck, Kapitein ter Zee. Proefdruk
67664: - Collection of documents relating to the Pieuze fonds van wijlen Maria Duyst en Volckers Nicolai, gesticht in 1586, genaamd "De kist van Beresteyn".
48872: - MILITARIA, INDIE, BIAK--- Groepsfoto, 18x24 cm., van groep van 17 jonge mannen in uniform van de Nederlandse Marine, met hun commandant.
48876: - VEERE, VAN MIGGRODE, VAN IPEREN--- Aankondiging van de onthulling op 1-12-1773 in de kerk te Veere van de gedenknaald voor Johannes van Miggrode. 1 blad, plano, gedrukt, met sierraad.
15679: N[IJHOFF], W[OUTER] (RED.) - Met tante Mina op reis, 13-20 Junij 1852, met portret en afbeeldingen naar prenten uit dien tijd, voor familie en vrienden gedrukt. [Den Haag] 1929.
57812: - The Times, London, Thursday, November 7, 1805, 4 pages.
68500: - Dichtstukken van het Haagsch Genootschap onder de spreuk Kunstliefde spaart geen vlijt. en bekroonde keurstoffen (tweede deel).
48918: - CIEVITS, KIEVITS, KIEVIT, HELLER--- Getekende stamboom van het geslacht Cievits, Kivits, Kievits, 1360-18e eeuw, Groot blad, 95 x 63 cm, 18e eeuws, manuscript.
65994: - Pulchri Studio. Hulde aan Jozef Israels 28 januari 1904.
11445: - JONGH, DE Een aantal manuscripten betreffende zijn familie, opgesteld door Willem de Jongh (geb. in 1895 als zoon van Jacobus de Jongh en Roelofina Maria Buwalda; grootouders: M.J. de Jongh, Wilhelmina J. van Callenfels; R. Buwalda en Bartha van Altena).
11447: - JUTEN Enige stukken afkomstig van Ir. A.J.L. Juten, Noordsingel te Bergen op Zoom, (brief aan hem van Van Heyst, voorgedrukte envelop aan hem gericht en formulier betreffende rondzending van de 'geschiedkundige (lees)portefeuille').
11448: - KALLIGRAFIE, VAN BEEKUM Blad met schoonschrift, getekend A. van Beekum, z.p., z.j. (18de-eeuws). Folio, oblong, 1 p.
11450: - KATWIJK, LYERE, WASSENAER, PARS Gravure van de wapens Lyere en Wassenaer met daaronder een vierregelig vers van A. P[ars], 18de-eeuws. 16x10 cm.
58228: - Verslag van het Algemeen Commissariaet des Heiligen Lands voor Belgie, Holland en Pruisen, Gent 1864, 27 pag., gedrukt.
57861: - Aantekeningen betr. Pieter Meffert (1595-1663) afkomstig van Dr W.M. Zappey, 1 omslag.
57862: - Aanteekening van de onderwerpen door verhandelaren in de maatschappij Felix Meritis gebezigd zedert den jare 1803. Getypt, 18 pag.
57863: - Geschilderd paneeltje, 19x25 cm van een landschap, gesigneerd "Willem Justus Ising fecit 1884".
68162: - Een nieuw lied van Joost van den Vondel opgezongen door zijne schim, ter eere van het Gemeentebestuur van Amsterdam na de debatten van Woensdag, 29 Augustus 1866.
10588: - Leve vader Bilderdijk! Een kreet van verontwaardiging na het verhandelde op het Vierde Ned. Taal- en Letterkundig Congres gehouden op vrijdag den 22sten september 1854, door A. van der Hoop Jrs zoon. Leiden, D. Noothoven van Goor, 1854. 8º: 6, 6 p.
10590: - Bij gelegenheid der echtvereeniging van den Heer B. Van der kolk en Mejufvrouw A.C. Roos. Amsterdam 16 november 1854. z.p. 8º. Tien verschillende verzen op losse vellen, ieder 1, 2, 3 of 4 p. omvang.
10594: - Feestzangen bij gelegenheid van het bruilofts-feest van G.A. Hoog en M.E. Heijman, op den 9 mei 1855. z.p. 8º: [16] p.
10596: - Een eenvoudig maar hartelijk woord aan en van de leerlingen van wijlen ... L. Dibbits, predikant bij de Herv. Gem. te Utrecht, overleden 1 juny 1855, door W.A. v[an] R[ijn]. Utrecht, Kemink en Zn., 1855. 8º: 10 p.
10602: - Een aandenken aan den Wel-eerw. Heer Henri Thierry De blaauw, in leven predikant, laatstelijk te Leyden, overleden den 10en mei 1858. Leiden, Schreuder en Van Baak, 1858. 4º: 11 p.
54446: --- - Nieuwe spiegel der jeugt of Fransche tyrannye zijnde een kort verhael van den oorspronk en voortgank des oorlogs, als mede de schrickelijke en onmenschelijke wreetheyd en grouwelen door de Fransen in Nederland en elders bedreeven. Seer nut en dienstig om in de schoolen geleert te worden. Alkmaar, Jan v. Beyeren, [ca. 1725].
66102: - De geschiedenis van Jan van Haersolte [1764-1817]
67945: - W.J.G. Baron Bentinck Schout by Nacht van Holl. & Westfr.
67433: - Waterloo-Courant, Zondag 18 Junij 1865. Proeve van een purmerender. vijfde duizend.
67947: - W. J. G. B. Bentinck, schoutbynacht, by 't e.m. coll. ter Adm. te Amsterdam. En in de Nieuwe Kerk aldaar begraaven.
42163: - - De rechte beschryvingh van alle het gene den heer Adriaen Paau, ambassadeur extraordinary van wegen (...) Staaten Generael, met het Parlement van Engelant getraceert heeft nopende een goede vreede tusschen beyde republijcquen. Amsterdam, Gillis Joosten [Saeghman], 1652.
9328: - Het leven van Joost van den Vondel. z.p., z.j. (18e-eeuws). 8º: 109 [41] p. Met portretgravure, J v.d. Bergh exc.
67944: - Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck, schoutbynacht, bij het e. mog. collegie ter Adm. te Amsterdam. En aldaar begraaven in de Nieuwe Kerk den 28 Aug. 1781.
67269: - Set of 9 original 19th century photographs by A. Jager Amsterdam, with views of Amsterdam.
61195: - Le Chateau de Marly (mirrored)
49395: - MILITARIA--- Herinnering aan de feesten ter gelegenheid van het 150 jarig jubileum der genietroepen, [Overdruk Utrechtsch prov. en stedelijk dagblad 16-5-1898 en volgende dagen], Utrecht 1898, 32 pag., gedrukt.
49397: - MILITARIA--- Koninklijke vereeniging van gepensioneerde officieren van het Ned. leger. Algemeen verslag over 1934. 's Gravenhage, [1935], 26 pag.
68483: - La Haye diplomatique et mondain 1931.
66152: - Staatsraad Mr. T. M. C. Asser 19 april 1860 - 19 april 1910
11369: - FIJENOORD, TER HOEVEN Gedrukte `Conditions d'après lesquelles G.J. ter Hoeven reçoit dans son fabrique établie à Fyenoord, les enfants alimentés dans les hospices et autres établissemens de charité du Departement des Bouches de la Meuse, en conformité de la convention passée avec Monsieur le Maire de la bonne ville de Rotterdam'. Z.j. (ca. 1800). Folio, 4 p.
11371: - FRIESLAND Enige tientallen krantenknipsels betreffende Friese beeldende kunstenaars, 1939-1962, opgeplakt op losse bladen.
11364: - ERNST Briefje van Bruno Ernst (Broeder Erich) aan J.A. Dortmond, 1963, 4(: 2 p., ter begeleiding van een bijgevoegd briefje van Ir. H.G.J. Schelling aan Erich. 4: 1 p.
11367: - EVERWIJN, VAN DE WIJNPERSSE Kwartierstaat van de kinderen van Arnoldus L. Everwijn en Anna E. van de Wijnpersse. Dubbel folio, 1 blad. Eind 19de eeuw. Met: een gedrukte exemplaar.
66934: - Nederlandsche Staatscourant Maandag 30 Januarij 1826 nr. 25
6725: A.E. - De gefnuikte heerschzucht. Zinnespel. Utrecht, Johannes van Driel, 1782.
9395: - Huwlyx zangen ter vereeniging van den Heere Willem Kops met Jongvrouw Anna Van gelder in Amsteldam den 13 van wintermaand 1708. z.p. 4º: [18] p. Incompleet, mist p. [19-28].
692: [EEKHOFF, W.] , - De grietmannen in Friesland. Bijdrage tot de kennis en waardering van het plattelands-bestuur der grieterijen in die provincie. Leeuwarden 1848, 48 p. Met twee reacties: J.H. Beucker Andreae, De grietmannen in Friesland, geplaatst in de Amst. Courant. Leeuwarden 1848, 16 p.; Het grietmanschap ontmanteld. Een critische beschouwing en wederlegging van het vlugschriftje De grietmannen in Friesland... Leeuwarden 1849, 56 p.
66325: - When I was young: or, Gideon and his grandchildren.
49589: - BOONSES, FONTIJN--- Uittreksel trouwboek Nieuwe Kerk Amsterdam 9-12-1708 betr. huwelijk Cornelis Boonses en Marretje Fontijn. 1 blad, deels gedrukt.
67259: - Bulletins van Het Vaderland en de Maas- en Roerbode betreffende oorlogshandelingen tijdens de Frans-Duitse Oorlog 1870
13034: - PRESSENSÉ, DE Brief in het Frans van E. de Pressensé aan N.N. Z.p., z.j., 3 p. (19de-eeuws).
13035: - PRINSJESDAG 1937 Programma voor Prinsjesdag 21 september 1937. Folio, gedrukt, 3 p.
13036: - PURMEREND, SCHOUWBURGAFFICHE Affiche betreffende het kerstprogramma in de schouwburgzaal Het Heerenlogement, Gouw 18 te Purmerend (directeur A. van Lingen). Zeer groot plano, gedrukt [ca. 1930?; het telefoonnummer van de schouwburg was 19].
13041: - RATTÉ, SCHOLS, HARZING, RUYGROK Groot aardewerk bord met de voorstelling van een soort kerkgebouw, met eromheen een aantal wapens (waaronder Den Haag en Amsterdam) en de tekst `1907 - 17 September - 1957. André Ratté. Henriëtte Schols'. Achterop: `Ans, Bep, Hermine, Riet, Jan, Cor, Wim, Gerard, Toine Harzing, Ruijgrok'. Verder de merken RTT 1957 en x Union x.
48860: - MOLKENBOER, FEITSMA--- Portrettekening van mr. L.H. Feitsma, officier van justitie te Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H. J. Molkenboer, 1959. 38x28 cm.
48862: - MOLKENBOER, DE KLERK--- Portrettekening van Albert de Klerk, musicus, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, ca. 1958. 38x28 cm.
48870: - AFFICHE, NICOLAS, GENEALOGIE--- Affiche voor de tentoonstelling De Nederlandsche Leeuw, Het Prinsenhof Delft 1958. 1 blad, plano, gedrukt.
46001: - ZEEUWS VLAANDEREN, 1814--- Kopie van het besluit van koning Willem I, d.d. 20-5-1814, betr. de kanton-verdeling van Zeeuws Vlaanderen, nu dit bij Nederland is teruggekomen. Manuscript, folio, 4 pag.
67257: [BAUM, G.A.], - J.C.J. van Speijk. Dichtregelen, opgedragen aan zijne excellentie den heer J.C. Koopman door den schrijver.
49204: - WEST-KAPELLE, ZEELAND--- 'Gezicht van West Capelle'. Aquarel in grijs, gesigneerd J. Bulthuis, 24x30 cm.
49206: - INDIE, DELI-MAATSCHAPPIJ, GREVENSTUK--- Menu d.d. 20-4-1915 Deli Maatschappij 'In veilige haven'. Ontwerp Grevenstuk, gedrukt.
49208: - INDIE, DELI-MAATSCHAPPIJ, GREVENSTUK--- Menu dd 18-4-1910, Deli-Maatschappij. Groot stoom-zeilschip met de teksten: "Florida shade grown tobacco" en "40% werth steuer". Pentekening door Grevenstuk, 25 x 19 cm.
65668: - Tentoonstelling-nieuws
67943: - Willem Bentinck Graaf van Portland, enz. enz.
58213: - Punten ter beschrijving van de Algemeene Vergadering [van de My tot Nut van 't algemeen], 1855.
55682: --- - Acte van beschuldiging tegen Pierre Roseille (alias Piet de Schaarslijp), C.J. Huntelaar, J. Blokhoff, G.F. Baar (alias Frederik Paling), A. Ekkers, F. Kelders, P.C. Bakker, M. Belders, Jan Belders, L.M. Kop (alias Thijs Kop), J. Sterrenberg, J. Havikmeyer, P.W. de Jong en J. Kraaivanger. Amsterdam, gebr. Diederichs, 1835.
65837: - Wet voor de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, opgerigt in 1766.
63780: - Discours tusschen twee Wel-meenende Patriotten wegens dese tegenwoordige verschillen, zijnde d'eene een Hagenaer, en d'ander een Amsterdammer, Est modus in rebus; Sunt certi denique fines; Quos ultra citraque nequit cinsistere rectum. Anno 1684
66933: - Nederlandsche Staatscourant Donderdag 26 Januarij 1826 nr. 22
65146: - Aert Schouman, Rijksprentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam
53555: [LEEUWEN, SIMON VAN] - Bellum juridicum, ofte den oorlogh der advocaten, bestaende in consultatien, advysen, deductien, advertissementen en diergelijcke schriftuyren van rechten, waer van d'een, d'andere directelijck is contrariërende. Amsterdam, H. en wed. D. Boom, 1683.
67942: - Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck, schout bij nacht van Holland en Westvriesland, adjudant generaal van Z.D. Hoogheid als admiraal generaal. Overleden aan zyne wonden, bekomen in de roemrugtigen zeeslag op Doggersbank den Vden augustus 1781.
67940: - W.G.F. Grave van Bentinck
67939: - Portretten van Willem I, Maurits en Frederik Hendrik.
49577: - BELASTINGEN, PERSONELE QUOTISATIE 1742--- Plan voor de heffing van een personele quotisatie. 2 pagina's in Oprechte Haerlemsche Courant van 10-4-1742.
49518: - MILITARIA, STARING, VAN DER BURCH--- Presentielijst 13-2-1814-1884. Groot blad plano met ca. 75 handtkeningen. Tekening W. Staring.
49525: - TROOST, W.--- Twee potloodtekeningen van een man en zijn echtgenote, gesigneerd W. Troost 1848. Beiden ter halver lijve, beide 28x21 cm.
67253: J.D.V.B.T.K., - Kort-bondige, en voor alle onpartydige, verstaanbare, en met de Reeden overeenkomende verklaaringe; van de verleydinge onser eerste Voor-Ouderen, Adam ende Eva in het Paradys. Volgens de Beschryving van Moses, in het Boek der Scheppinge.
12819: - DUITSLAND, WEISSENBURG, DOOPBRIEFJE Achttiende-eeuws doopbriefje uit Duitsland, 13x16 cm., binnen een gedrukte bloemenrand een gedrukt vers van 8 regels: `Du bist O liebes Kind...' Erboven in handschrift: `getauft in Weissenburg zu St. Johann 16 Xbris 1742', en eronder de naam in handschrift van de `Pfetter': Clugutin Vugg.
12809: - DIDIER Aantekening van de hand van Charles Didier, Frans letterkundige. Z.j., 1 p.
12815: - DORDRECHT, PAARDRIJDEN, VAN GIJN Gedrukte brochure Vijf en twintig-jarig bestaan der Dordrechtsche Rijschool. Programma en toelichting van het Caroussel te houden 9 maart 1868. 8(: 12 p.
12818: - DROS, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie van de hand van Js. Dros, 18de-eeuws, 21x32 cm.
12811: - DOORMAN Potloodtekening (ruïne in de bergen), gesigneerd A. Doorman en op passepartout: `Ter verjaring mijner lieve tante Henrietta den 24 juny 1848 is dit getekend door A. Doorman', 25x30 cm.
62107: - Lithographic album cover in colour of a joker.
62109: - Puzzle 'De Doolende Morgenstond'.
58262: - Eerste viertal liedjes om door het volk te worden gezongen te 's Gravenpolder 1898, 8o, 4 pag., gedrukt op oranje papier.
65722: - Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle de verscheiden taalen van Europa. Met nieuw geinverteerde konstplaaten versierd. Agtste deel.
58524: - Groepsportret (18 personen) van de leden van de commissie tot voorbereiding der feestelijke viering van 1 april 1872 te Brielle. Grote foto op karton. 30x39 cm.
12604: - TEN BOER (GR.), HINDRIKS, SIEBRANDS, SIEMENS Gekalligrafeerd blad, 35x45 cm., `Hindrik Hindriks geboren 2-12-1770, gehuwd ten Den Boer 7-4-1791 Jantje Siebrands, geb. 13-3-1765', en: `Hindrik Siemens geb. 30-10-1791' en `Geeske Hindriks geb. 1-6-1797'. Tekening met kleur. In oude lijst achter glas.
12606: - TOMBE, DES; LEIDEN Brief van de Leidse notaris Jhr. M.B.W. des Tombe, aan P.A.C.D. Verstraaten te Leiden betreffende de aankoop van een huis aan de Aloëlaan te Leiden, Leiden 5 mei 1917, 1 stuk.
12608: - TONEEL, AMSTERDAM Manuscript `Coupletten gezongen op het tooneel van den Amsterdamschen Schouwburg bij gelegenheid van 's konings verjaardag den 24 Augustus 1831', 4 p.
12610: - TONEEL, ANTWERPEN POESJE Programma `Buitengewoone galgavond ... in den wereldberoemden Teatro del Poesje. Antwerpen 1914, 33x18 cm. Gedrukt.
12620: - TONEEL, PARKSCHOUWBURG AMSTERDAM Vier programma's voor opera's in de Amsterdamse Parkschouwburg, ca. 1890. Gedrukt.
12621: - TONEEL, REDERIJKERS Gedrukt `Verslag 1880. Noord- en Zuid-Nederlandsch rederijkers- en tooneelliefhebbers-Verbond', 32 p.
61173: - Vue Interieur du Temple de Salomon (mirrored)
63803: - Souvenir of New York N.Y.
53888: --- - Lijst van juweelen, paarlen en andere kostbaarheden welke in de nacht tusschen den 25e en 26e September 1829 in het Paleis van Zijne Kon. Hoogheid den Prins van Oranje, te Brussel zijn gestolen. 's Gravenhage, 29-9-1829/Goes 2-10-1829.
55564: --- - Prent: Het neerschieten en vermoorden van admiraal De Coligny in de Bartholomeusnacht te Parijs, in 1572. Grote gravure met een aantal scenes rond deze gebeurtenis. Laat 16e eeuws, tekst op verso. In de prent teksten als Der Admiral, Der Kunig, Paris, Der Her vo Beauvais, Tilligny.
64388: - Baarn
58242: - Feestcourant van het Ned. Gymnastiek Verbond, nrs 1 t/m 5, 1919, 96 pag., geill.
58244: - Het prenten lotto. Nieuwe verbeterde uitgave. J.W.S. & S. Bavaria [ca. 1900?].
58245: - Vloeiblad, uitgegeven door Prov. Electriciteitsbedrijf van Noord Holland te Bloemendaal, met propaganda voor een electrische boiler. [ca. 1920?], 8o.
58256: - Drie stukken betr. de Dames gymnastiek vereeniging S.O.S. te Delft, 1938, manuscripten.
58247: - Brochure van de H.T.I.B. (Turkse arbeiders vereniging in Nederland). "Strijd mee tegen fascisme op 5 mei". 2 pag., [ca. 1950?].
58249: - Brochure Commissie Hulp aan Spanje, 1938, 1 pag., gestencild.
58250: - Brochure van N.I.T.O.R., vereniging van vrouwelijke studenten te Leiden, 1938, 4 pag., gedrukt, geill.
58251: - Vers betr. tocht van de Uiver naar Melbourne, 1 pag. gedrukt, met afb. van Uiver.[ 1934].
58252: - Brief van Chr. van de Linde, d.d. Heer Abbekerke 1877, manuscript, 3 pag.
58254: - Twee krantenknipsels betr. G. Braam, tekenonderwijzer, 1890.
58255: - Drie krantenknipsels betr. Dr R.A. Soetbrood Piccardt, 1888.
58259: - Welkomstlied ter eere van onzen vriend en voorganger F. Domela Nieuwenhuis, na zijne onverwachte invrijheidstelling 31-8-1887. 1 blad, gedrukt, d.d. 2-9-1887.
58260: - Advertentie voor "Het grootste natuurwonder", te weten Jos Bullesbach met zijn 1,70 m lange reuzenbaard.
57164: [DORSMAN, C., E.A. (RED.)]; - Ceres, orgaan van het Wageningsch Studentencorps, 36e jaargang (1945), 37e jaargang (1946), 38e jaargang (1947), 39e jaargang (1948), 40e jaargang (1949) en 41e jaargang (1950).
57176: [ELDERMANS, H.B.]; - Vicarieën in Holland 1601-1713, 2 delen, 's-Gravenhage 1991.
57184: [M REDDINGIUS, G.]; - Leesboek voor landschoolen over de waarde, de voorrechten, de bestemming, en de bijzondere pligten van den boerenstand, uitgegeven door de My tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1800.
52593: [USSELINCX, WILLEM] - Onpartydich discours opte handelinghe vande Indien. Z. pl., [ca. 1608].
58451: - Chromolitho van de slag bij Trafalgar, 1805, 29x38 cm.
58452: - Verkondiging van het tractaat van vrede, vriendschap en alliantie. Den 16 mey 1795 (...) geslooten tusschen de republicq van Vrankrijk en (...) der Ver. Provincien. Gravenhage 5-6-1795. Groot blad plano, gedrukt.
48680: - HARLINGEN--- Correspondentie tussen C. de Jong en mr. O. Schutte over wapenborden Harlingen, 1985. Ca. 8 pag., manuscript.
67869: - Utrechtsch Jaarboekje voor het jaar 1897. 57e jaargang.
53805: --- - Ordonnantie van de policien binnen Holland. 's Gravenhage, erven H.J. v. Wouw, 1658.
53806: --- - Ordonnantie op de taxt der criminele justitie in het gerighte van Sappemeer cum annexis, Groningen, C. Barlinckhof, 1762.
48630: - MOTHE, DE LA--- Correspondentie van C. de Jong met Madame Benet de la Mothe te Grenoble, 1983, o.a. over wapens De la Mothe. Mansucript, 4 pag.
65458: - Kriegs-Almanach 1915
68362: - Ordonnantie van de Gabelle of Tolle, Mitsgaders van het Vragt-Loon, gestelt op de Schuyten, Passagiers, reysende Luyden en Beesten, den nieuwen Trekvaart en Wagenweg tusschen Haarlem en Amsterdam gebruykende.
68361: - Ordonnantie van de Gabelle of Tolle, Mitsgaders van het Vragt-Loon, gestelt op de Schuyten, Passagiers, reysende Luyden en Beesten, den nieuwen Trekvaart en Wagenweg tusschen Haarlem en Amsterdam gebruykende.
52058: [SWART,N.], - Historisch tafereel van den zwaren watersnood op den 3den, 4den en 5den februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen, Amsterdam, Schalekamp en Van de Grampel 1826.
60240: - OOTMARSUM, HEININK, BOEKHOUDEN--- 'Verhandeling over het boekhouden door Susanna Heinink, pensionaire te Ootmarsum'. Manuscript, 1863, 42x29 cm., gebonden in half leren band, ca. 65 pag., goud op snee, gekalligrafeerd.
12674: - WESELE SCHOLTEN, VAN Enkele regels tekst en de handtekening van Van Wesele Scholten, Delft 1802, 1 p.
12679: - WILDE, DE; VAN DELLEN, HEMMES Twee getuigschriften voor Dina de Wilde, geb. Kattendijke, als dienstbode bij L. van Dellen te Goes (1909) en bij mevr. G. Hemmes te 's-Gravenhage, 2 stuks.
12687: - WOUBRUGGE, VAN RAVESTEYN, VUIK Akte van transport 7 mei 1803 van een boerderij aan de Woudwatering te Woubrugge met landerijen, verkocht door mr. Adrianus Justinus van Ravesteyn te Rotterdam aan Anthony Vuik. Charter op perkament met opgedrukt zegel, getekend door schout en schepenen van Esselikerwoude. Jacobus Claessen, Abraham Bins en Cornelis Boer.
58283: - Kaart van een zeker plaats genaamt Het Huys te Bennebroek met bijleggende gronde genaamd Rottegat, opgenomen op last van Gerret Nutges, heer van Bennebroek, gelegen onder Bennebroek, Hillegom en Heemstede. Tekening door A. Smits, landmeter, 3-5-1813.
58284: - Extract uit de kadastrale plans der gemeente Bennebroek sectie A en gemeente Heemstede sectie C, op schaal 1:2500. D.d. Haarlem 10-3-1854, door landmeter C. Pous, 60 x 90 cm.
58285: - Hoofdwapen met 8 kwatierwapens van Dina Tromp, huisvrouw van Thomas van Beresteyn, 4o, 1 pag., manuscript, pentekening, 19e eeuw.
58286: - Hoofdwapen met 8 kwartierwapens van Aletta Maria Lintworm, pentekening, 4o, 19e eeuws.
64359: - Children's Paper (the Family Paper, Play Hour)
13484: - GENNEP, PASTOOR SCHUIRKENS Kwitantie van Hubert Schuirkens, pastoor te Gennep, voor gelden ontvangen van secr. Johan F. Mentrop inzake begrafenis Tunnisken Timmermans, Gennep 1778, 1 p., manuscript.
13586: - BEGRAFENISBRIEFJES, SCHUURMAN Kwitantie van de regent A.J. de Bordes van het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam betr. 100 geleverde begrafenisbriefjes voor het lijk van Hilletje Schuurman, 1771.
54240: --- - Tweede bericht des kerkenraads van Utrecht aen de (...) vroedtsschap, tegen de tweede apologie van de heer L. van Velthuysen, wegens sijn tractaat van afgodery en superstitie. Utrecht, A. Smytegelt, 1669.
54244: --- - Verklaringhe van de heeren Staten van Hollandt (...) op de ordonnancie vande successien. 's Gravenhage, A. Heyndricksz, 1602.
54227: --- - Copien vande sententien, ofte vonnissen binnen Utrecht gewesen teghens verscheyden persoonen: die ghecomplotteert ende voorgenomen hadden omme den heere commandeur ende krijghsvolck (...) te vermeesteren ende de E. heeren staten 's landts van Utrecht te overvallen, om te brenghen, ende meer andere grouwelijkheden te pleghen, ende haer selven ende andere van hunne factie met ghewelt inde regieringhe ende des lants officien te stellen. Utrecht, Jan Evertsen van Doorn, 1611.
58090: - Enkele pagina's betr. Egmond binnen, Egmond op de Hoef en Egmond aan Zee van het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58091: - Enkele pagina's betr. Groet, Grootebroek en Groot Schermer uit het boek van Bloys van Treslong Prins betr. grafschriften, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58092: - Enkele pagina's betr. Harenkarspel en Haringhuizen uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen door J. Belonj
58093: - Enkele pagina's betr. Heemskerk, uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
58094: - Enkele pagina's betr. Heiloo uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
58095: - Enkele pagina's betr. Hoogwoud uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
58097: - Enkele pagina's betr. Noord- en Zuid-Scharwoude uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in handschrift van J. Belonje.
58098: - Enkele pagina's betr. Spaarnwoude uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58099: - Enkele pagina's betr. Spanbroek, Stompetoren en Sijbekarspel uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
58100: - Enkele pagina's betr. Uitgeest uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58102: - Enkele pagina's betr. Wadway (NH) uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
58103: - Enkele pagina's betr. Warmenhuizen uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58106: - Enkele pagina's betr. Huisduinen uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
53089: --- - Extract uit de resolutien van Weth en Raad der Stad Middelburg. Den 10 Augustus 1771, z. pl. [1771].
54039: --- - Stukken betreffende eene regterlijke vervolging tegen jonkheer Moses Salvador en Simon Fongers, zaakwaarnemer te Haarlem. Amsterdam, F. Günst, april 1854.
49607: - ROPCKE--- Brief van Röpcke, d.d. 's Gravenhage 5-7-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 3 pag.
49609: - COSTER, MILITARIA--- Request van Jean Coster Hzn., d.d. 's Gravenhage 11-3-1807, aan Lodewijk Napoleon, om een functie als concierge bij Soestdijk of het Loo. Manuscript, folio, 2 pag.
65965: - Nederlandsche Staatscourant Maandag 6 Februarij 1826 nr. 31
9594: - Boeckenroode door liefde in min verheerlykt; ter eere van ... Mr. Gillis Van den bempden, burgemeester en raad der stad Amsterdam, en ... Katharine Grey, in den echt vereenigd den 24sten van louwmaand 1740. In liefde en minnezangen heil gewenscht door Abraham Titsingh, Amsterdammer. Amsterdam, Barent Paats. 4º: [46] p.
68492: - Astrologische aanteekeningen van den Wereldberoemden, Sterrenkundigen Don Antonio Magino. Gevoegt, by alle de Maanverwisselingen, Gedurende den Jaare 1810. En eene Tafel van der Zonne Op- en Ondergang.
49269: - WEST INDIE, SPENGLER--- Bladzijden 3 t/m 6 uit gedrukte voorschriften voor een expeditie naar West-Indie, o.a. met het fregat van kapitein Albertus Spengler. Folio, 4 pag.
49271: - AMBTENAREN VAN DE STAAT--- Extract resolutien Staten Generaal 10-2-1665 betr. verdeling kleine politieke ambten over de provincien. Gedrukt, folio, 3 pag.
67252: - Historie, Van den Oorsprongh, Geslacht, Geboorte, Opvoedinge, en Leere des grooten valschen Propheets Mahomets. Als mede hoe hy sijn Secte onder de Menschen gestroyt en van die aengenomen is en wat eynde hy selfs genomen heeft. Mitsgaders, Hoe verre en breet hy sijn Rijck onder Turcken verbreydet heeft: en wat van de Roomsche Keyseren Leone en Severo tot op dese tegenwoordige tijdt toe daer af voorseyt is. Met Kopere Platen alles Figuerlijck afghebeeldt.
68239: - Coat of arms of Bentinck van Rhoon.
67245: [BRUINING, G.], - De minagting der Hervormden jeegens de overleeveringen, welken de Roomsche Kerk aan het Nieuw Testament gelyk stelt, beteugeld door een Leeraar der Remonstranten.
67244: - Nova statuta pro alumnis Seminarii Episcopalis Brugensis
55411: --- - Copie vande belijdenisse ende sententie capitael van Cornelis de Hoogh, waer inne ghespeurt werden de aenslaghen ende middelen welcke den Koninc van Spangien tot verscheyden tijden ghebruijckt heeft omme door verraderije, seditie ende oproer dese landen te brengen onder syn absoluyt ghewelt. Z. pl., 1608.
48644: - CLAS--- Brief van C. de Jong 1984, aan H. Kleiss te Amstelveen, betr. fam. Clas. Manuscript, 1 pag.
66243: - Brieven aan R.M.van Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende, IIIe deel, werken van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, nieuwe serie 56
66574: - Lijkpligt bij het graf van Jan Hendrik van Swinden, den dertienden Maart 1823.
11978: - LORMIER, VAN THIEL Ten zilvere bruiloft van ... Willem Lormier, agent van den landgrave van Hesseldarmstat enz. en mejuffrouw Cornelia van Thiel, geviert op hunnen 25 jarigen trouwdag den 4e der hooimaand 1732. 4(: [3] p. In omslag van sierpapier.
11982: - MAGIELSE, HUNDERSMARCK Ondertrouwkaartje voor het echtpaar Jacobus Magielse en Jacoba Hundersmarck. Goes 1899.
11985: - MEERKERK, MOLEN POLDER BLOEMENDAAL Request van het polderbestuur van de polder Bloemendaal onder Meerkerk aan de Staten van Holland, januari 1791, om financiële steun voor de herbouw van de molen bij Den Dool, die in de nacht van 2 op 3 december 1790 was afgebrand. Met het advies van Gecomm. Raden d.d. 28 februari 1791. Folio, 11 p., gedrukt.
11990: - MEYBOOM Kerkbriefje (gedrukt) van bevestiging en intrede van Ds. Louis Suson Pedro Meyboom te Amsterdam, oktober 1854, 50x12 cm., 1 p.
67243: [TEELLINCK, EWOUT], - Basuyne des heyligen Oorloogs der Openbaringghe S. Iohannis tegen den groten Antichrist den Romschen paus (...).
67242: - Mededelingen vanwege het Spinozahuis nrs. 66-81: set of publications concerning Spinoza and philosophy in general.
67239: - Spinoza, Von den Wundern. Taschenausgabe der Philosophenbibliothek, heft 48.
68350: - Nota van Rund- en varkensslagerij F. Stam v.h. J.J. Rooijers, Barteljorisstraat Haarlem.
68351: - Nota van Magazijn van Schoonmaak-Materialen Ged. Oude Gracht 106 Haarlem. De Wed. H.J. Kluitenburg & Zoon dated 1902.
68352: - Nuts-spaarbank Haarlem. Spaarbankboekje Anna Boer weduwe W.H. Junij. 1912-1935
67231: - Inventaris van het archief van Mr. Laurens Pieter van de Spiegel.
67227: - Stichtse Almanach, op 't Schrikkel-Jaar onzes Heeren Jesu Christi 1808. Voorzien van eene aanwyzing der Jaar- Paarden- Beesten- en Leer-markten, Vacantien, het vertrekken en aankomen der Posten en Bodens, het varen der Trekschuiten en Veerschepen; het afryden der Postwagens, zo in 't Departement 's Lands van Utrecht als in Holland; het luiden der Poortklok, een Specietafel, en de Watergetyden.
67226: - Almanak van vernuft en smaak voor het jaar 1791. Leest - en kent de Smaak der Nederlanders.
68056: - Staatsblad van het Konikrijk der Nederlanden. Besluit d.d. 5 mei 1926, concerning the nomination of J.D. Haak as Dijkgraaf of Oud-Westenrijkpolder.
68159: - De Heraut Zondag 31 October 1880. No. 150. De stichting der Vrije Universiteit.
68157: - Lijst der gerechten. Vijftigjarig bestaan van het Letterkundig Genootschap "Oefening kweekt kennis'. 1834 Feestmaaltijd 19 april 1884.
66307: - Hoge Raad van Adel: documents dating from 1950-1952
66224: - XX Geschaftsbericht der Emder Harings-Fischerei-Actien-gesellschaft betriebsjahr 1890/91
66225: - De Internationale Visscherij-Tentoonstelling te Bergen 1898, gevolmachtigde J.J.B. van der Chijs Junior, Delft Holland.
66226: - Bekendmaking: Het College voor de Zeevisscherijen maakt (..) opmerkzaam op de nieuwe bepalingen betreffende de kleur en afmetingen der onderscheidingsteekenen van zeevisschersvaartuigen (...)
66228: - Bekendmaking: het College voor de Zeevisscherijen geeft te kennen (...) hunne in span visschende vaartuigen op de Zuiderzee bij nacht met niet meer an twee of drie span samen te koppelen d.d. October 1898.
66229: - Afschrift concerning the nomination of R.J. Verschoor van Nisse, J. R. Boerlage, J.J. Vlis, S. Hoekstra, H.J. Calkoen as members of the College voor de Zeevisscherijen, 12 Juni 1891 signed by De Bosch Kemper, on behalf of Queen Emma.
66230: - Zuiderzeesche Visscherij gedurende het jaar 1883, Elburg
66560: - Beknopt levensberigt en beschrijving der begrafenisplegtigheid van wijlen zijne excellentie den luit.-generaal A.J.J. Bon. Des Tombe : benevens eene afbeelding van den begrafenis-stoet
67194: - Two documents relating to Wed. J. van Veen-Klip living in Rotterdam dated 1941/1942.
67195: - Catalogus Historische Tentoonstelling van Oud Leeuwarden
68156: - Feestcantate. Bijeenkomst on de parkzaal ter gelegenheid van de opening der Universiteit van Amsterdam op Maandag 15 October 1877.
67191: - Brief van eenen Rotterdammer aan zyn Amsterdamsche vriendt
66558: - Levens-berigt van den edel groot achtbaren heer Joannes Linsen (overleden den 27 december 1842)
66556: - 1483 10 november 1883 De vierhonderdjarige gedenkdag der geboorte van Maarten Luther
67190: - Rotterdam en de zee
67910: - Memoriael van het geslachte ende afkomst van Michiel Schultinck. (...) beginnende van 't Jaer 1500 tot den Jaere 1650.
65939: [WOUDE, CORNELIS VAN DER], - Kronyk der stad Alkmaer, Met desselfs omgeleegene dorpen, heerlykheden, en adelyke gebouwen; Waar in verhaald worden de voornaamste Oorlogen, en onlusten der Kenmers; en Westvriesen; Beneevens de voornaamste Previlegien, Handvesten, Costumen, en Ordonnantien
67188: - Catalogus tentoonstelling Museum Boymans 1945. Catalogue of paintings by Cornelis Timmer, exhibited in the Boymans Museum.
67187: - Two large watercolour drawings by J.A. Heintzen Jr
67185: - Officieele Feestwijzer bij de viering te Rotterdam, den 21 mei 1874, van het 25jarig jubile der regeering van Z.M. Koning Willem III.
67186: - Uitvoering op Donderdag 5 februari 1931 "Die Zerstorung Jerusalems" oratorium van Ferd. Hiller, dirigent H.W. de Wolff, Rotterdamsch Philharmonisch Orkest.
68115: - Zweite Probe neu veranderter Deutscher Druckschrift : erfunden und in Stahl geschnitten von J.F. Unger, Berlin, 1794.
66929: - Opregte Donderdagse Haarlemsche Courant, nr. 1, 18 November 1813.
67167: - Wat iedereen van onze aarde, zon en maan moet weten. Bibliotheek van Haarlem's Dagblad.
10878: - 't Medertje, opgedragen aan Margaretha J.J. Boissevain en Emile Hubert Van kempen ter gelegenheid van hun huwelijk op 20 oktober 1949. z.p. Groot 4º: [4] p., geïll.
65702: - Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer 1879-1880
64799: - Hertelyke aanmoediging en ernstige vermaaning aan nederlands volk. In deeze tegenwoordige Tydsomstandigheid, tot hun nut uit een waar Vaderlands hert voortgebragt, onder de Zinspreuk: Ex Ungue Leonem.
64798: [RIJNDORP, JACOB VAN], - School der minnaars. Bly-spel.
65856: - ANNALES ACADEMICI 1858-1859
54653: --- - Sententien vanden Raedt van State der Vereenighde Nederlanden, over die ghene die schuldigh geweest zijn aen het overgeven der stadt Amersfoort ende het huys ter Eem. 's Gravenhage, v. Wouw, 1629.
42400: [HOOGSTRATEN, DAVID VAN] - Beschryving der Heidensche goden en godinnen, getogen uit de fabelschryveren en oude dichteren. Amsterdam, ten Hoorn, 1716 (op gegraveerde titel 1715).
67291: - Nederland's Adelsboek 1906
68302: - Wax seal with coat of arms of J.H. Hoeufft Breda 28 May 1807 on original part of envelope.
53059: --- - Sententie bij het departementaale gerichtshof 's lands van Utrecht gepronuncieert en gearresteert den 19e- october 1805, jegens Jan Eggink. Utrecht, Altheer en Post, 1805.
67902: - Tentoonstelling van werken door Hobbe Smith
67901: - Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 1894-1919.
55844: --- - Prent: [Zinnebeeldinge prent op de zware bankroeten door de wissel- en windhandel aan de Amsterdamse beurs]. Opschriften: 'Ter nagedachtenis van het wisselvallig wonder jaar 1763; Uytlegging van de plaat'. Anonieme gravure met tekst in boekdruk eronder. Ingelijst achter glas.
56602: [BAKE, ALEXANDER], - Lessen over de Redekunde [= redeneerkunst] ten dienste van jonge lieden die de scholen hebben verlaten, uitgegeven door de My. tot Nut van 't Algemeen, Leiden etc. 1828.
66303: D.D.B., - Levensberigt van Jacob van Campen
54697: --- - Reglement van de H. Heeren borgemeesteren ende raadt der stadt Groningen op het kloppen van bloedt-vrienden ende nabuyrs-vrouwen in cas van eenige verlossinge der kraamvrouwers. Hoe groot de tractementen als dan sullen werden gedaen ende hoeverre men in de bekentmakinge der verlossingen zal mogen treden. Groningen, J. Barlinck-hof, [1710].
54703: [USSHER, JAMES] - Vreemde en aanmerkelyke voorzeggingen van de heylige, geleerde en uytstekende Jacobus Usher, eertijts aartsbisschop van Armag en primaat van Yrland. Zynde een verhaal dat hy voorsegt heeft: 1. De rebellie van Yrlandt veertig jaren eerse gebeurde (...). 's Gtavenhage [sic], P. Hagcn [sic], 1688.
54715: --- - Het lantrecht van Drenthe. Meppel, J. Lensink, 1718. [gebonden met:] Nadere resolutien, placcaten en reglementen, gearresteert by de Ed. Mog. heeren Staten van het landschap Drenthe. Meppel, J. v. Buren Lensink, 1754.
54752: --- - De hoonende verdediging van Kaptein A. de Bruin ontmaskerd. Proefkundige gedachten over het zinken van 's lands oorlogschip De Unie en bespiegeling over 's lands tegenwoordigen toestand. In een brief van een vriend aan zijn vriend. z. pl., 1783.
54644: --- - Verontschuldinghe van Jacob Valmar, van de capiteynen Cosmo de Pescarengis ende Nicolas de Maulde, sone van den heere van Mansart, te Leyden openbaerlyck onthalst, ende van den anderen die met hem lieden belast zyn (...) aen den (...) grave van Leycester (...). Utrecht, Jan Corneliszoon, 1587.
54643: --- - Copie van het vonnisse by schepenen der stadt Leyden ghewesen jeghens Peter Panne van Ypre, ter sake van de voorghenomen moordt ende assassinaet op en jegens den persoon van sijn Excellentie, door beleydt ende aenporringhe vande hoofden van de Jesuijtsche secte binnen Douay. Naar het exemplaar gedrukt op het Raadhuis te Leiden. [Delft, B.H. Schinckel of Gravenhage, A. Hendricksz], 1598.
53549: --- - Vaderlandsche missives van een Leidsch heer! aan zyn vriend in Amsterdam, No- 1. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Gillis van Ledenberch, (...) en over deszelfs cadaver, geëxecuteert den 15 Mey Anno 1619 (...) Tot een bijlaag om by Do. Bosch, zijn dicht, voor de vreije drukpers te plaatze, [gebonden met:] No- 2. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Rombout Hogerbeetz [gebonden met:] No- 3. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Johan van Oldenbarnevelt. Den Haag, Age etc. [1787].
58166: - 22 brochures betr. drankmisbruik en alcoholisme, eind 19e en eerste helft 20e eeuw. Gedrukt.
58167: - Manuscript huwelijksverzen voor het bruidspaar Rosette Pinkus en Ludwig Gutmann, verloofd te Prenzlau Berlijn in mei 1895. Met fraaie tekeningen in kleur door N. Bergmann.
58168: - Brochure R.P. van Calcar, De vivisectie, naar aanleiding van het adres van den Bond tot Bestrijding der Vivisectie in Nederland aan den minister van B.Z., Amsterdam 1906, 36 pag., gedrukt.
57630: - Gedenkschrift bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan der Nederlandsche zendingsvereeniging gevestigd te Rotterdam op 2-12-1883, Rotterdam, De Koning 1883, 133 p.
10061: - Aen den manhaften Heer de Heer Adrianus[met de pen veranderd in Arnoldus] Heiblom, luitenant onder het Blauwe Vendel met het witte kruis onder ... kapitein Meyndert Meesters. z.p., z.j. 8º: 7 p.
49483: - ROOSENDAAL, JACHT, HAAKS--- Extract resolutien Staten Generaal 28-2-1772 betr. sententie tussen Adriaan Haaks uit Roosendaal en drossaard G. Motman te Roosendaal betr. jacht. Folio, 3 pag., gedrukt.
57977: - Muziekboekje van Ali Baartscheer, 46 pag., 20e eeuws.
57981: - Extract Resolutien Staten Generaal d.d. 8-1-1787 betr. klachten in de Meyerye van 's Hertogenbosch betr. R.K. inwoners. Folio, 5 pag., gedrukt.
56518: -- - Berichten en mededeelingen der Vereeniging voor lijkverbranding. Eerste t/m achtste jaargang 1876-1883.
56520: [DUCHAUSSOY, DR. E.A.], - L'ecole des ambulancieres et des garde-malades, 2e ed., 2 delen, Paris, 1891.
56536: -- - De middelen ter voorkoming van groote gezinnen. Uitgave van de Nieuw-Malthusiaanschen bond, z.pl., z.j.
49427: - LEIDEN, BELEG, VAN GELDER--- Belegh ende Ontzet der Stadt Leyden, beschreven door Emanuel van Meteren, in zijne Historie der Nederlandsche Geschiedenissen. Groot blad plano, 2 pag., gedrukt bij M.R. van Gelder, Nw. Rijn 44, Leiden.
49425: - LEIDEN, BANK VAN LENING--- Stukken betr. de Bank van Lening te Leiden, 1873. Folio, gedrukt, ca. 60 pag.
66222: - Letter by the Collegie voor de Zeevisscherijen to the minister van Binnenlandsche Zaken d.d. 24 September 1875 concerning the receipt of certain documents
10792: - Diner ter gelegenheid van het huwelijk van den heer C. Huisken en mej. A.C. Van Kessel, 12 september 1912, Huize 'Belvedère'. z.p. 8º: [3] p.
10796: - De Jubileum-courant "Het molentje", Dinsdag 15 Juli 1913 [t.g.v. het 25 jarig bestaan van de opticienswinkel van Jac. Moulijn aan de Wagenstraat te 's gravenhage]. Groot folio, [4] p.
10800: - Zilverboek bevattende de stukken en bescheiden aangaande de 25 jarige echtvereeniging van Christian Ludwig Rümke en Cornelia Gerardina Kips, door de zonen aangeboden op 4 september 1915. 8º: 48 p.
53902: --- - Publicatie van Gedeputeerde Staten van Groningen en Ommelanden, dd. 20-4-1741, met verbod tot het stelen bij nacht van hout en ijzer van de provinciale paalwerken, om gebruikt te worden als brandstof.
66545: - Collection: Haarlem 1945-1946 700 jarig bestaan
8994: [MAURIK, JUSTUS VAN] - Nieuwjaarswensch van Thomasvaêr, uitgesproken op de Bruiloft van Kloris en Roosje, den eersten Januari 1877, door de heer J.H. Albregt en mevrouw Chr. Stoetz in den stads schouwburg, onder direktie van de vereeniging Het Nederlandsch Tooneel. Amsterdam, erven H. van Munster & Zoon, 1877.
27978: [ LANGEVELD, A,M, ] - Nieuwe spoorweg- en kanaalplannen voor Rotterdam, door een Rotterdamsche ingenieur. I Een verbindings kanaal / Een spoorwegplan/. Het Kralingse Boschplan. II Kanaal Hoek van Holland- Rotterdam. III Aanvullingen. Rotterdam 1912- 1913, 63 + 57 + 62 pag., geïll. met kaarten.
66085: - Officieele stukken in de zaak van den heer dr. J. van Vloten, uitgegeven op last van den Raad der Gemeente Deventer.
67142: - Veiling van oude schilderijen door de firma A. Mak, Amsterdam 18 maart 1919.
48962: - STUDENTEN, VAN SCHERPENBERG, INDIE, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Utrecht 7 October 1877, aan mr. F.F. van Scherpenberg", litho van A. Grolman te Utrecht. Met portret en voorstellingen van Ned. Indie', 42x35 cm., gedrukt.
13009: - NOORD-HOLLAND, HET WITTE KRUIS, ZAANDIJK `Uittreksel uit de volledige mededeelingen van de Afdeelingen betreffende hare werkzaamheden in het jaar 1901'; idem 1902 en 1903. Gedrukt, 8(: ca. 40 p. per deel. Uitgave van de Noord-Hollandsche Vereeniging `Het Witte Kruis'.
13013: - OBREEN Visitekaartje van Mevr. de Wed. F.D.O. Obreen, met aantekening van haar hand. 1 stuk, deels gedrukt.
13019: - ONDERWIJS, VERHOEF Vijftien stukken betreffende de onderwijzersloopbaan van Willem Verhoef, geb. Meerkerk 24 januari 1881. Folio, manuscript, 1899-1916.
65551: - Catalogus van de schilderijen op het museum der stad Haarlem
49086: - BOOY, DE; SCHOLLEVANGER--- Gedicht op het huwelijk de Booy met Schollevanger, 8°, 1 pag., manuscript, 19e eeuws.
49088: - MONDE, V.D.--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van J. v.d. Monde, d.d. Zwolle 1824.
57186: -- - Echte en nette beschryving der echt-vereeniging van H.D.H. Frederica L.W., princesse van Oranje en Nassau en Z.D.H. Carel Georg August, erfprins van Brunswijk, z.pl. [1790].
67149: - Beschrijving der schilderijen op 's Rijks Museum te Amsterdam : met fac simile der naamtekens
66221: - Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Stormwaarschuwingsdienst 1898
57060: [SAGE TEN BROEK, J.G. LE]; - Aan alle Rooms-catholijken in het Koningrijk der Nederlanden, Hertogenbosch 1821.
67813: - Hugo Grotius, engraved portrait of Hugo de Groot.
68331: - Almanak van het Leidsche Studentencorps voor 1864.
55201: --- - Prent: 'Plan van de Dam te Amsterdam, met aanwijzing van de posteringen der burger compagnien, den 28 Junij 1748'. Anonieme gravure.
68195: - Photograph of Hemelsche Berg, Oosterbeek.
49647: - VORDEN--- Achtkastelendorp Vorden. Prentbriefkaarten van de acht kastelen. Uitgave G.J. Hietbrink Vorden, ca. 1920?
66540: - Boekhandel H. Coebergh Haarlem 60 jaar, 1892-1952
9838: - Bij mijne [= A. Le pla] intrede in het dichtlievend Genootschap onder de spreuk Kunstliefde spaart geen vlijt [te 's-gravenhage]. z.p., 1777. 8º: [4] p.
9821: - Gods weldadigheid aan Dordrecht in het behouden van haren leeraar den ... heere Petrus Brouwer B.Z., doktor en professor in de H. Godgeleerdheid en bedienaar des goddelyken woords aldaar, toen zyn hoog eerw. voor een beroep te Utrecht vriendelykst bedankt hebbende, zich op 't nieuw, op het aanhoudend liefderijk verzoek van regeerderen en leden, aan zijne teedergeliefde gemeente verbondt, op den 12 der Bloeimaand 1776. Dordrecht, Fredrik Wanner, 1776. 4º: 10 p.
63959: - - Jozef Israels
52601: [HESS, DAVID], - Hollandia Regenerata. [Londen, W. Humphreys, 1796].
9806: - Ter bevorderinge van ... Willem Carel Vosmaer tot meester in de beide rechten naar de wijze der ouden plegtig gehuldigd bij 't vieren van het tweede eeuwgetijde der stichting van 's Lands hooge schoole te Leyden den 9 van sprokkelmaand 1775. z.p. 8º: [16] p. Fraai sierpapieren omslag.
67143: - Herinnering aan den weledelen zeer geleerden heer L.A. de Rochefort in leven (...) doctor te Leens.
52871: --- - Lof-dicht op de kindermakery van Pieter-buer. Voys: Van de queezel. z.pl. [1709].
52692: --- - Merwaardige zaamenspraak of nadrukkelyk roef-praatje tusschen een Haags advocaat, een Amsterdamsch koopman en een Groninger rentenier, rakende de thans ruchtbaare bankroeten, faillissementen van zommige kantooren, benevens de daar uit voortgevloeide ongenugten voor de commercie. Gedrukt voor den autheur. Amsterdam enz., De Groot enz. [1753?].
62113: - 'Verklaaring van het staatkundig werpspel'.
10023: - Grafschrift voor ... Mr. Jacob De leeuw, dijkgraaf van ' s Graveland ... overleden te Amsterdam den 20sten en aldaar in de Nieuwe Kerk begraven den 27sten van wintermaand des jaars 1786. Amsterdam, P.J. Uylenbroek, 1787. 8º: [4] p.
48582: - COLOMBO, RAKET, KRAMER--- Extract doopboek Colombo d.d. 4-12-1774, betr. Joan Robert, zoon van Mattheus Petrus Raket en Maria Elisabeth Kramer. Manuscript, deels gedrukt, folio, 1 pag.
65687: - Coat of arms/familiewapen of the Roelants family
66008: - Oud Haarlem. Wat gespaard bleef, tweede serie
67882: - Prof. Heringa Elz. in zijnen dagelijkschen omgang, geschenk aan de leerlingen en vrienden van den onvergetelijke
67872: - Utrechtsche Studenten-Almanak 1912
68311: - Coat of arms/Familiewapen of Kleyn family with motto: "Major Quam Videor".
58517: - Reglement en tarief op het doorschutten der schepen, schuiten en alle andere vaartuigen (...) door de duikers van de Leischendam. Delft 30-10-1865, 88 x 55 cm. gedrukt.
48590: - COENEGRACHT--- Ontslag voor mr. J.C.K. Coenegracht als voorzitter Raad van beroep te Roermond. 's Gravenhage 1923. Manuscript, 1 pag.
48592: - OVERES--- Benoeming van mr. L.W.N. Overes tot griffier Raad van beroep te Rotterdam. 's Gravenhage 1916, 1 pag., manuscript.
55099: --- - Oogzalve voor de Roomsch Katholyke gemeente van Alkmaar. Leuven, P. Overbeek, 1741.
55102: --- - Brief aan den zeer eerwaardigen heere Petrus Siby, Roomsch priester te Schagen. d.d. Amsterdam, 14-2-1741, z. pl., [1741].
55060: --- - Over-Rhetische ofte Grysonsche acten ende proceduren des jaers 1618, daer inne (...) verhaelt werden de (...) oorsaken (...) die de eersame criminele justitie tot Tullis in Over-Rhetien (...) tegens etlicke hare ontrouwe landtsaten heeft moeten ghebruycken. 's Gravenhage, A. Meuris, 1619.
56900: [IRTENKAUF, W., UND K.H. HALBACH]; - Die Weingartner Liederhandschrift. Facsimile, Stuttgart 1969.
56934: - Orde en regelement op de jacht, by (....) landschap Drenthe (.....) 19-3-1726, gearresteert, mitsgaders de resolutie (.....) omtrent de spring-hengsten, Groningen, Cost, [1726].
5694: [VORSTERMAN VAN OYEN, A.A.] - Notices généalogiques et historiques sur la famille Kinschot, Maastricht 1876, overdruk Annuaire ... 1875, 36 p., geïll.
49090: - MAASWAAL, VAN--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van W. van Maaswaal, d.d. Wageningen 1840, manuscript.
49092: - MEETEREN, VAN--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van A. van Meeteren, d.d. Amsterdam 1840, manuscript.
48818: - LEEUWARDEN, POELSMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1902 betr. verkoop van hooiland ten zuiden van en langs de polder van de zathe gehuurd door Sybolt F. Poelsma, aan het Ouddeel onder Leeuwarden.
67138: - Officieel programma der feestelijkheden ter viering van den verjaardag van H. M. Koningin Wilhelmina, Haarlem, 31 augustus 1880-1902.
67874: - Also by de Heeren van den Gerecht der Steden Haarlem en Amsterdam gesamentlijk gearresteert en op den 11 Maart 1700 binnen de Stad Amsterdam gepubliceert is een nieuwe Ordonnantie op het Vracht-loon (...)
67110: - Catalogus van boeken over letterkunde, geschiedenis, Nederland, voorn. Zeeland, genealogie, recht, ook van N.O.I en kunst verkrijgbaar bij S. Gouda Quint te Arnhem
27956: F. [.......] JR., G.P. - Gedenkboek der Nederlandsche Zondagsschool-vereeniging, uitgegeven bij gelegenheid van haar veertigjarig bestaan, 1866-1906, Amsterdam, Egeling, 1906, 150 pag., geïll., orig. papierenomslag ( wat rafelig).
64053: - Gedenkboek bij gelegenheid van het 2e lustrum van de Debatingclub "Cassiciacum" gevestigd op het gymnasium Augustinianum te Eindhoven 1919-1929
68487: - Nederlanders in het buitenland 1928. Jaargang 1.
65686: - Coat of arms/familiewapen of the Siberg/Alting Siberg family
67135: - Officieel programma der feestelijkheden ter viering van verjaardag en inhuldigin van H. M. Koningin Wilhelmina, Haarlem, 30 en 31 augustus 1898.
57791: - Diverse stukken betreffende de familie Bekker nav het overlijden van Belia van Domselaar weduwe van Hendrik Bekker in 1847. 2 Boedelbeschrijvingen uit 1847 door Simon Dirk de Keizer, predikant te Amsterdam, Aert Lubertus de Kruijff, notaris wonende te Voorst en Conrad Hendrik Adam Rappard, makelaar te Amsterdam, tezamen als executeuren van de boedel en nalatenschap van Belia van Domselaar, overleden op 4 mei 1847 te Amsterdam, weduwe van Hendrik Bekker.
49008: - OUDERKERK AMSTEL 1787--- Aanval 1-10-1787 bij Ouderkerk a.d. Amstel bij de Binnen Bullewijk over het joden kerkhof, aangevallen door de Pruissen en verdedigd door de Amsterdamse schutters onder G.H. de Wilde. Grote gravure door C. Brouwer naar J.D. Teissier, 1790. Proefdruk voor de letter (Muller 4965c).
49010: - WIEGMAN, PIET--- Grote litho in kleur van vogel met kroontje op kop, zonder jaar, gesigneerd P. Wiegman.
11050: - GORINCHEM, VAN CRUYSKERKEN Brief van C. van Cruyskerken, Gorinchem, 2 november 1778, aan `geachte vriendinne', over geschenken, de frequentie van het briefschrijven, `Antie' die `weer een heele stoot gehad' heeft, etc. 4(, 1 p.
67871: - Utrechtsche Studenten-Almanak 1860.
67870: - Utrechtsch Jaarboekje voor het jaar 1896. 56e jaargang.
11284: - BLOCQ, DE; VLISSINGEN; BERGEN-OP-ZOOM Twee bladen met op ieder blad een gekleurde afbeelding van een wapenbord. Het eerste uit de Grote Kerk van Vlissingen, voorstellende het alliantiewapen van Adriane Chantraine de Brouqsaut, huysvr. van Nic. de Blocq, griffier van het leenhof van Vlaanderen te Middelburg, overleden 21 maart 1623. Het tweede uit de Grote Kerk te Bergen-op-Zoom, voorstellende het alliantiewapen van Adriane de Blocq, huisvr. van Gabriel de Bechevel, heere van Blagnij, overleden 2 december 1655. Folio, 2 p., 18de-eeuws.
11295: - BOSSE, STAKMAN `Declinatoir advys op de requeste van Karel Christiaan Bosse en Maria Cornelia Stakman, beide wonende alhier in Den Haag, om dispensatie van het 13e art. van de Politieke Ordonnantie van den jare 1580 en de suppletie van het consent van der tweede suppliantes vader, tot voltrekking van hunlieder voorgenomen huwelijk', 21 november 1805. Folio, 6 p.
11297: - BOUVY Aanslagbiljet grondbelasting gemeente Segelsem, ten name van Jean Joseph Bouvy, wonende te Audenaarde. 1835. Folio, 1 p.
11298: - BRAAL, DE Gedrukt overlijdensbericht van Maurits de Braal, Haarlem 1946.
9513: - Mintriomf over het huwelyk van ... Isaac Ubingh, eerste regeerende burgemeester der stadt Utrecht, en ... Agnes Ormea, door den echt vereenigt binnen Utrecht. Utrecht, Melchior Leonard Charlois, 1727. 4º: [7] p. Met groot titelvignet. [Datum met pen veranderd van 1 in 14 januari.]
9515: - Ter verkiezing van ... mr. Ferdinand Van collen, heere van Guntersteyn, enz., tot borgermeester der stad Amsterdam. Amsterdam, Joh. Oosterwijk, z.j. Plano.
8582: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - De goudmyn van doctor Ludeman, of Bloemhof van astrologische geheimen, raakende den driejaarigen Orange-oorlog, van 1785, 1786, en 1787, by wyze van voorzeggingen geschreeven aan Meester Franciscus, om na den Grooten Zegepraal waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787.
8584: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Kroonwerk, of Laatste eeuwbazuin van den alomvermaarden astrologist Ludeman, met het slot der Beste Waereld, loopende tot het einde van de negentiende eeuw. Dit Kroonwerk, een vervolg zyner Triumph-zaal zynde, en onder zyne begravene papieren almede gevonden, om eerst in den jaare 1788 waereldkundig gemaakt te worden, behelst den grooten schakel der geheime, byzonderlyk zyne astrologische zelfverrukkingen over het laatste der dagen. Arnhem, Hendrik Moeleman etc., 1788.
64350: - Adam Elsheimer, Werk, künstlerische Herkunft und Nachfolge
48854: - MOLKENBOER, BAKKER--- Portrettekening van W.C. Bakker, weth. van financien te Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, dec. 1957. 38x28 cm.
48852: - MOLKENBOER, PHAFF--- Portrettekening van mr. H.E. Phaff, gemeentesecretaris van Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, 1958. 38x28 cm.
48746: - HERBERGEN, BIERSTEKERIJEN--- Advies 23-12-1749 van gecomm. raden aan Staten van Holland met een lijst van geoctroyeerde bierstekerijen in het Zuider Kwartier. Folio, 13 pag., gedrukt.
48906: - BRANDWEER, GRAVENHAGE--- Publicatie d.d. 16-12-1844 van B en W van 's Gravenhage betr. de aanwezigheid van een brandwacht naast het stadhuis. 1 blad, plano, gedrukt.
48908: - BRANDWEER, AMSTERDAM--- Plaat, 40x30 cm., De Amsterdamsche brandweer voorheen en thans 1874-1899. Bijlage van De Amsterdamsche Courant 12-8-1899. 1 pag., gedrukt.
67129: - Roelants - extract from Gulden boek van Schiedam. Genealogieën en fragment-genealogieën van vroegere en hedendaagsche Schiedamsche geslachte met aanteekeningen, kwartierstaten. Deel 1
57798: - Besluit d.d. 2 maart 1674 van de bestuurders van Dordrecht op het verzoek d.d. 7 oktober 1673 van Leonart van der Hulck inzake de zerk op het bordes van het huis van Pieter van Schellebeeck en de afvoer van regenwater. Voorts krijgt genoemde Van der Hulck een erf van de stad Dordrecht toegewezen gelegen tussen zijn huis en dat van Pieter van Schellebeeck. Manuscript (folio), 3 pp, authentiek afschrift.
57574: - How to mount photographs, Birmingham, Bartons 1914, 32 p.
67866: - Amsterdamsche Studenten Almanak 1847
67868: - Utrechtsch Jaarboekje voor het jaar 1900/1901. 60e jaargang.
66081: - Het feestvierend Rotterdam bij gelegenheid van het in functie treden (..) van Joost van Vollenhoven als burgemeester dezer gemeente
27782: - Dossier over de overdracht van het nieuwe vaandel aan de Kon. Militaire school te Weert, 1973. Fotokopiën in omslag, ca. 50 pag.
27288: [ ROGGE, CORNELIS ] - Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780, deel I ( van 4 ), " In Braband " 1790, 347 pag. Origineel karton ( mist voorplat ). Geillustreerd met 3 gegraveerde platen.
27190: - Verslag over den toestand der gemeente 's-Gravenhage over het jaar 1852, 1853, 1855 en 1857. Vier deeltjes, elk 100 à 150 pag.
2718: [WATER, J.W. TE ?] - Lijst der E.M. Heeren gecommitteerde Raaden van Zeeland, sedert de opregting van het collegie in het jaar 1578, en der Ministers van die provintie. Z.p. z.j. [ca. 1789]. Groot 4°: 36 p., met fraai typografisch omslag en titelpagina.
27062: - Het Zuiderzeeproject. Drie eeuwen inspiratie voor plannenmakers, Lelystad 1976, 69 + 4 pag., geïll. Bundeling van kaarten van droogmakingsplannen 1667-1974.
27034: [ KNESCHKE, E.H.] - Die Wappen der Deutschen Freiherrlichen und Adeligen Familien in genauer, vollständiger und allgemein verständlicher beschreibung, Band 2,3,4, ( von 4), Leipzig 1855-1857, 499+ 490 +482 pag., halfleer, ruggen beschadigd. (gebruind papier) dlicher beschreibung
26940: - Historia agriculturae. Tentative bibliografie. Losbladige uitgave van het Ned. Agronomisch-historisch instituut te Groningen, 1973-1975, 471 pag., met 3690 titels in ringband. Met indices. Compleet exemplaar. De bibliografie is gestopt in 1975.
26876: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Baarn, Utrecht, P.P.D. 1954, 58 pag. + bijlagen.
26870: - Verslag van de toestand der gemeente Utrecht in 1945, met terugblik op de jaren 1941 t/m 1944, Utrecht 1950, 242 pag.
26866: - Rapport betrefffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Vinkeveen en Waverveen, Utrecht, P.P.D. 1948, 64 pag. + bijlagen.
26858: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Mijdrecht, Utrecht, P.P.D., 1948, 97 pag. + bijlagen.
26680: - Verslag van den toestand der gemeente Amersfoort over het jaar 1861, door B en W opgemaakt ingevolge artikel 182 der Gemeentewet. [ Utrecht 1862], 50 pag., met tabellen. Hierbij: de verslagen 1862 t/m 1880 en 1891 t/m 1895. Tesamen in 5 half leren banden. Zeldzaam.
65494: - Het jaar 1909 aangeboden door Gebroeders van Brederode, Boekhandel, Haarlem
45554: - HASSINK, SPIJKER--- Ter plechtige echtvereeniging ter tijd van 25 jaaren van Derk Hassink en Engeliena Spijker. Manuscript vers op gedecoreerd blad, z.j. Getekend door de kinderen: N.D.M.H.
26344: - Nederlandsch-Indië Oud en Nieuw, Jrg. 4 (1919-20), 5 (1920-21), 7 (1922-23), 8 (1923-24). Resp. 384, 384, 388 en 388 pag. Gebonden in 4 half linnen banden. Geïll. Goed exemplaar ( enkele bibliotheekstempels). Prijs per deel 110 euro
26218: - Verslag van den staat en de werkzaamheden van het Nederlandsche Zendelingsgenootschap in 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1858, 1862, 1864, 1866, 1868. Elk ca. 100 pag., orginele blauw papieren omslagen. Prijs voor de 10 stuks 60 euro.
26084: [ BROERS JR., G. ] - Feestbundel ter herinnering aan het herstel van Neerlands onafhankelijkheid 1813-1863, zaamgebonden door een v.m. Vrijwillig Noord-Hollandsch jager van 1831-1833. Amsterdam 1863, 180 pag., geb. ( met opdracht van de auteur in handschrift ).
26080: - Generalregister zur Deutschen Wappenrolle, 2. Auflage, Neustadt a.d. Aisch 1973. 1e, 2e, 3e, 4e und 5e nachtrag, Berlin 1976-1988. Nur die 5 Nachtrage, ca. 150 seiten.
25798: [ CREMERS, E.J.J.B. ] - Erreurs ou sophismes? a propos des brochures d' un diplomate Belge et de M. Garcia de la Vega sur le barrage de l' Escaut oriental. Den Haag 1867, 47 pag., geb.
25734: - J.A. van Straaten jr. Architect-Amsterdam. Uitgevoerde gebouwen, projecten, reisschetsen, Bussum, G. Schueler[ ca.1915] folio, 8 pag.+45 platen + advertanties [ Bibl. voor de moderne Hollandsche architectuur afl. I ].
25724: - Orde der texten uit welken ter gedagtenisse van Jesus Christus... gepredikt wordt in de christelijke Gemeinte te Dordrecht. Dordrecht, Erve J. v. Braam [ ca. 1773] 128 pag. Geheel leer, goud op snee. Gebonden met: J. Vollenhoves kruistriomf (28 pag.) [ en met:] Het boek der psalmen, Amsterdam. J. Ratelband en J.Bouwer 1778 (met muziekschrift) [ en met:] Catechismus, Amsterdam, J. Ratelband en J. Bouwer 1778, 156 + (4) pag.
25696: - Het Dompertje van den Ouden Valentijn, kritisch historische bijdragen tot de geschiedenis van den dag, jrg. 1868, en 1870/1871, gebonden in twee half linnen banden. Prijs per band: 45 euro.
25692: - Het Dompertje van den Ouden Valentijn, jrg. 1879/80, afl. 6 en 7: jrg. 1880/81 afl. 1 t/m 7 en jrg. 1881/82 afl. 7. Samen 10 afleveringen.
25662: - Ter herinnering aan de onafhankelijkheidsfeesten gehouden te Amsterdam, september 1913, Amsterdam N.J.Boon, 48 pag., geïll., oblong [ fotoboek ].
65495: - Het jaar 1910 aangeboden door Gebroeders van Brederode, Boekhandel, Haarlem
25602: [ WESTERHOUT, TH.] - Woningbouwvereniging " Werkendam vooruit ". Werkendam 75 jaar, 1913-1988, 152 pag., geb., geïll.
25532: [ PEZZL, JOHANN] - Neue Skizze von Wien, Dritter und letztes Heft, Wien, Degen, 1812, 164 +(8) pag. Nur das dritte, aber "meist fehlende" Heft.
25504: - Monvmenta Germaniae Historica (...) Scriptorum qui vernacula lingua usi sunt, Tome II, fase I + II, Hannoverae 1876-1877, 709 pag., los in papieren omslag.
25508: - De Roskam, jrg. 8,9 en 10 ( 1920-22) in één band. Goed exemplaar, geïll.
25396: - 1784-1934. Gedenkboek maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1934, 262 pag.+ 42 pag. illustraties, gebonden. Goed exemplaar.
25378: - Verslagen en mededeelingen van de ver. tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, deel XI ( nr. 1-3, 1954-1958), XII (nrs. 1-3, 1960-1965), XIII (nrs. 1-3, 1967-1971) en XIV (nrs. 1-2, 1974-1975). Prijs per deel 28 euro.
25290: - Salzburgers en Nederland 1732-1733. Uitgave van de Nederlandse werkgroep voor de bestudering van de geschiedenis der Salzburger emigranten. Aflevering 1 t/m 18 (1971 t/m 1976, ca. 450 pag. Mist afl. 19 en 20.
25282: - Registers der stucken begrepen in alle delen des Groot Gelderschen placaet boecks.
25162: [ VOSTERMAN VAN OYEN, A.A.] - Annuaire de la noblesse et des familles patriciennes des Pays-Bas, volume I (1871), Rotterdam/ La Haye 1871, 297 pag.
25110: [STOKE, MELIS] - Hollandtsche riim-kroniik, inhoudende de geschiedenissen der graven van Hollandt tot het jaer 1305. ‘s Gravenhage, H. Jacobsz, 1620, folio, (12)+99+6+(6) pag. Geheel leer.
25070: - - Handvesten, privilegien, octroyen, vry- en gerechtigheden aan de stad Haarlem en haare burgers verleend.
25066: - - Keuren en ordonnantien der stad Haarlem (...) tot 1755. [WITH:] Vervolgen op de keuren en ordonnantien der stad Haarlem, Enschede, 1793.
25048: [WITT, JOHAN DE] - Resolutien van de heeren Staten van Hollandt (...) van consideratie (...) genomen zedert den aenvangh van de bedieninge van (...) Johan de Witt als raedt-pensionaris. Beginnende dit volumen met 2-8-1653 ende eyndigende met 19-12-1668.
24844: [SCHRADER, PAUL AUGUST]; - Die Rumrey Hoele, besungen vor S**, mitgliede der Deutschen Gesellschaften zu Gottingen und Helmstadt.
24750: [PAPER FLOWERS] - Vijftig papieren bloemen. Eene oefening voor den smaak. Arnhem, Tjeenk Willink, [1871-1881].
24735: [PECQUET, ANTOINE] - Mémoires secrets pour servir à l’histoire de Perse, avec des éclaircissements et une clef marginale, plus complette et rectifiée par D.S. Amsterdam, [n.n.], 1763. [Bound with:] [Baron de Poelnitz], Histoire secrète de la Duchesse d’Hanover, épouse de Georges Premier, roi de la Grande Bretagne [...]. London, the Company, ca 1727.
24734: [BLAINVILLE, CHARLES HENRI DE] - Oeuvres diverses du Sr. D**. Paris [Amsterdam], [n.n.], 1713.
63774: - Mémoire a consulter, pour MM. Augeard et Duvaucel, Fermiers généraux, MM Plouvyé, Sanlot, De Bry et Le Gendre de la Ferriere, Regisseurs généraux des Aydes; et M. Gaucherel, intéressé dams ládministration des domaines du Roi Delibéré a Paris le 23 février 1788. Signés Hochereau d'Outremont, Tronchet, Target.
65348: - Dichtvruchten van den vriendenkring, onder de zinspreuk Kunst door vrindschap volmaakter. Eerste, tweede, derde en vierde inzameling
65106: - Lenteknoppen voor de lieve kleinen gekweekt, door [several authors]
63775: - Rapport fait par Crassous (de l'Hérault) au nom de la commission des finances, Conseil des Cinq-Cents. Seance du 15 floréal an 6 (1797)
23978: [ KOCKAERT, BEYENS, ZAMAN] - Memoire pour messieurs les administrateurs du bureau de bienfaisance de la ville de Gand, appelans, contre Ms.le comte Vilain XIV, intimé. Brussel, Mailly, 1816, 4°, 47 pag.
23976: - Bibliotheque rurale institue par le Gouvernement, manuel de culture. Brussel, Stapleaux, 1850, 259 pag., geïll.
23970: [ LINDERS, A.J. VAN DEN] - Gedenkboek 1888-1913. Technisch Bureau E.Rombouts, Rotterdam 1913, 52 pag., geïll., geb.
23960: [ MASSON, C.F. PH.] - Memoires secrets sur la Russie, et particalierement sur la fin de règne de Catherine II et le commencement de celui de Paul I, 3 delen [ van 4] Amsterdam 1800-1802 355+295+444 pag. Gebonden in drie fraaie halfleren banden. Geïllustreerd met portret van Paul I. Mist deel 4 ( Amsterdam 1803).
23938: [ EMANTS, G.B.? ] - Het burgerweeshuis en de fundatie der vrijvrouwe van Renswoude te s'-Gravenhage, 's-Gravenhage 1864, 76 pag., geïll, o.a. met kleurenlitho's.
23922: [BURREY, MISS] - Evelina or a young lady's entrance into the world, 2 volumes, London 1815, 228+254 pag., full. leather, hinges broken
23918: [MIJER, P.] - Gedenkboek der feestelijke vereeniging van oud-studenten der Vaderlandsche hoogescholen, gehouden te Batavia, Batavia 1844, (6)+190 pag., geïll. met facsimiles van de handtekeningen van de feestgenoten.
64054: [HOEKSTRA, F.], - Proeve van dichterlijke mengelingen
23894: [ HINGMAN, J.H.] - Inventaris van het oud archief der gemeente 's-Gravenhage, Den Haag 1868, 132 pag.
23888: - Bericht wegens eene verbeeterde toethaspel, aan de Nat. Ned. Huishoudelijke My. aangeboden door de spin-en weef fabricq te Monnickendam, waarvan eigenaars en directeuren zijn P.Slicher, C.S. Volmer, A.Volkerse en C.Peereboom en Zoon, Haarlem, Loosjes [1804] 6 pag. met uitvouwbare gravure.
23878: [BENTINCK, MECHTELD GRAVIN, (ED.)] - Lettres et memoires de Marie Reine d'Angleterre, épouse de Guillaume III, Den Haag, etc, 1880, 10 +165 pag., orig. paper covers. With facsimile.
23866: [SWINDEREN, PH. VAN] - Voorlezing over de sneeuw, z.pl. [Groningen?], z.j.[1810] 14 pag., papieren omslag. Vorgelezen in het Natuur- en Scheikundig Genootschap te Groningen.
64801: [HAEFTEN, MARGRIET VAN ESSEN-VAN], - Iets van M - -.
23842: - Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden, 20e deel, vervattende eenen aanvang der beschrijving van Stad en Lande, Amsterdam etc., de Groot etc., 1793, 538 pag., orig. karton.
23804: [ DELLEBARRE, J.P.] - Histoires plaisantes et recreatives contenant un recueil de sentimens nobles et heroiques, de bons-mots (...) et lecons instructives, par l"auteur des phrases faciles etc., 3e ed., Dordrecht,Blussé 1811, 8 +116 pag., orig. boards.
23778: [ SPIEGEL, L.P. V.D.] - Nadenking van eenen staatsman weegens zijn ministerie in Holland, 2e druk, Amsterdam etc. 1800, 5 + 97 pag., orig. kartonnen omslag.
23744: [ DORIS, CHARLES ] - Memoires secrets sur Napoleon Buonaparte ecrits par un homme qui ne l'a pas quitté depuis quinze ans, 3e et 4e ed., 2 vols, Parijs, Mathiot 1815, 216 + 284 pag., ill ( portret), orig. papieren omslag.
64055: - Letterkundig nalatenschap van J. van Leeuwen. Catalogus van eene zeer belangrijke verzameling boeken, handschriften, teekeningen, platen, portretten enz.
23664: - Recueil de pièces relatives a la libeté illimitée du commerce des grains, Den Haag, 1823, 307 pag., org. karton.
23642: - Catalogus der tentoonstelling van voor Nederland belangrijke oudheden en merkwaardigheden, in de provincie Zuid-Holland voorhanden .....gehouden te Delft. Delft 1863, (8) + 188 pag. Ing.
23570: - Denkmünzen zu dem Werke Die Regierung Friedrich-Augusts, Königs von Sachsen. Leipzig, Hinrichs, 1830 16 pag. + 18 lithographische tafeln.
64056: - Scrap Book with 13 pages with newspaperclippings concerning the trial of Lord Queensberry, Oscar Wilde, Horos (Jackson), and other trials.
64057: - Le Panorama Exposition universelle 1900
65624: - Herdenking van het 300-jarig bestaan der stichting Het Weeshuis der Doopsgezinden te Haarlem 1634-1934
22608: ARNHEM 1813-1863 - Programma feestconcert 30 november 1863 (“gedenkdag gebeurtenissen 30 November 1813”), Arnhem 1863, gedrukt, 8°, 3 p.
64087: - La Choréoplastie, ou l'art d'orner et de modeler le cuir
22282: N.S.B. - “Hun eigen woorden! door Toon de Waarheid, 2e druk”, mei 1941, 4°, 24 p, gestencild. Geplakt met cellotape.
21220: ( HEEK, C.L. ) - Overzicht van de geschiedenis der Vaarten in het Gooi, ( Hilversum, C.L. Heek, ca. 1885 ), folio, 4 pag., geïll.
21206: ( BRINK, V.D. ) - De geschiedenis van BV Tapijt Fabriek van den Brink & Campman 1897-1997 ( te Laren ). Noordwijk 1997, 64 pag., geïll., ( met 11 pag. aanvulllingen in fotocopie en en catalogus van het bedrijf 1978-1979 ).
21188: - Willem Marinus Dudok. Stadsbouwmeester van wereldallure, Baarn 1993, 102 pag., geïll., geb., met stofomslag.
21116: A.J. (= K.J.A. ALBERDINGK THIJM) - J.A. Alberdingk Thijm, Amsterdam 1893, 374 pag., geïll., geb. in fraaie stempelband, als nieuw.
20966: ( WINTER, J.M. VAN) - Convivium, aangeboden aan prof. jkvr.dr. J.M. van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuiniversiteit te Utrecht Hilversum 1988, 223 pag., geb., geïll., met stofomslag.
20822: - Vorschläge zu einer den alten und neuen Zwiespalt der Stände versöhnenden Reorganisationdes Adels, 2e druk, Berlijn 1843, 49 pag.
20728: - Studi in onore di Leopoldo Sandri, 3 delen, Rome 1983, 986 pag., geïll, in hoes.
20686: - Among men, among women. Sociological and historical recognition of homosocial arrangements. Amsterdam 1983, 611 pag., geïll. ( Conference gay studies University of Amsterdam )
20620: [CHRISTYN, J.B.] - S.P.Q.L. sive septem tribus patriciae Lovanienses.
20608: ( VELDHUIS, A. ) - Riphagen. Familie-blad van de geslachten Riphagen en Riphaagen. 3e jrg. ( 1970 ) blad 1 t/m 12., 12 pag., gestencild.
20518: - Nouveau dictionnaire de sexologie. Parijs 1967. Twee delen in een cassette ( 2=supplement ), 568+422 pag, geïll, geb.
20110: - Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 1839-1889, z.pl., [1889], 119 pag. + platen.
64061: - Bulletin de l'Institut Archeologique Liegeois, tome XX, les Actes Notariaux passes a Spa par les Etrangers 1565-1826
19956: - Calkoen, Extract uit Jaarboek Ned. Adel 1894, ca. 100 pag., met 2 afb. van wapens in kleur.
19816: [DUIM, FREDRIK] - Zeege-zuyl der hooge bondgenoten. Vertoonende het gedenkwaardigste van Europa in helden-digt. Begin neemende met het veröveren der kooninglyke linie. Door een beminnaar der nederduytsche digtkonst. Onder de zinspreuk Standvastighyd verwind 't geval. Amsterdam, Frederik Duim, 1711-1712.
19726: B.F., V. - Kwartierborden en grafstenen met kwartieren van het geslacht Van Sytzama in de kerk te Friens.
19688: - Leidse universiteit 400. Stichting en eerste bloei 1575 - ca. 1650. Amsterdam, 1975.
19682: [BRUYN, JAN] - Aruntius. Treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1761.
19635: [SEGAR, SIMON] - Honores Anglicani, or Titles of Honour, The Temporal Nobility of the English Nation.
19550: [HEIDEMAATSCHAPPIJ] - Inleidingen gehouden en rapporten uitgebracht op het congres der Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem gehouden in juni 1928 t.g.v. haar 40-jarig bestaan.
19540: [ZEEUWSCH GENOOTSCHAP] - 1769 - 1919 Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het anderhalve-eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg.
19412: - Rijkslandbouwwinterschool te Veendam. Gedenkboek 1904 - 1929. Wildervank [1929]
19410: - Veenkoloniale Boerenbond. Gedenkboek 1903 - 1928.
19300: - De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de provincie Limburg. Geïllustreerde Beschrijving. Eerste stuk, aflevering 1 t/m 5. 's-Gravenhage 1926, 1930, 1935, 1938, 1953
1904: [NÜRNBERGER GESCHLECHTERBUCH 1610] - Nurnberger Geschlechterbuch 1610. 5 bladen uit dit boek met gegraveerde afbeeldingen van persoon ten voeten uit, met wapen(s). Folio.
20046: - Onze tooneelspelers, portretten en biografieën, Tweede, geheel hernieuwde druk. Rotterdam (ca. 1912), 185 pag., geïll.
18884: [WIJNSTOK, NICOLAAS ARNOLDUS] - Amalia. Blijspel in één bedrijf, door Arnold.
216: [BERESTEYN, E.A. VAN], - A.J. de Mare, Jhr.mr.dr. E.A. van Beresteyn in zijn geschriften gezien. Een bibliografie. Leiden 1949. Geïll., 75 p.
18869: [WOENSEL, PIETER VAN] - Rusland beschouwd met betrekking tot I. zijne aardrijkskundige en natuurlijke ligging [...] VIII. zijne politieke belangen. Haarlem, François Bohn, 1804.
18868: [WOENSEL, PIETER VAN] - De Lantaarn voor 1800 door Amurath-effendi, Hekim-Bachi. Te Amsterdam, In 't Nieuwe Licht.
18860: [WOENSEL, PIETER VAN] - État présent de la Russie. St. Petersburg & Leipzig, 1783.
18856: [WITTE, JACOB EDUARD DE] - Emma Corbet, treurspel. 2e druk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1794.
18822: W[INTGENS], B[ERNARD] A[NTON] - Eerstelingen van B.A.W. Groningen, J. Römelingh, 1818
18811: [WINDEN, MARTINUS VAN DER] - De vriendschap, zedenspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1760.
63782: - Schuyt-Discours, Voorgevallen op den 1 April 1684 tusschen Haerlem en Amsterdam en gevoert door een Hagenaer, Amsterdammer en een Burger van Haarlem Anno 1684
63779: - Vrankrijk zonder Paalen, Hoe het tot deze opperste Magt gekomen, en wie 'er de schuld af is. Anno 1684
63776: - Resolutie van de stad Amsterdam van den 2. juny 1684 nopende 't verzegelt houden van haer Papieren in 's Gravenhage, anno 1684
63777: - Missive van de Heeren Staaten van Vrieslandt gesonden aen haar Hoog Mogende De Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, 22 februari 1884
23558: - Wetten en besluiten betrekkelijk den adel in het koningrijk der Nederlanden. z. pl., ca. 1830, 140 pag., origineel kartonnen omslag.
23652: - Bibliographische Adversaria, 3 delen in 25 afleveringen, 's-Gravenhage 1873-1876.
23662: - Levensschetsen van personen die in onderscheidene landen en tijden in verschillende kunsten en wetenschappen hebben uitgemunt, 2 deeltjes, Leiden etc., Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1838, 130 +106 pag., org. karton.
23880: [ OUWERKERK DE VRIES, JAN VAN] - Welke belastingen zouden toch wel de beste zijn? Amsterdam, Den Hengst, 1820, 115 pag., orig. karton ( Knuttel 24888 ).
18651: [WAGENAAR, JAN]; [JAN FOKKE] - Vaderlandsche historie verkort, en by vraagen en antwoorden voorgesteld. 2e druk. Amsterdam, Wed. Isaak Tirion, 1770. [Gebonden met:] Historie van den Amsterdamschen schouwburg. Amsterdam, G. Warnars en P. den Hengst, 1772.
18603: [VRIES, JAN DAVID DE] - Na het studenten-leven. Typen. Een vervolg op Klikspaan's Studenten-typen. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1847.
18557: V[ONDEL], J[OOST] V[AN DEN] - De heerlykheit der kercke, haer ingang, opgang, en voortgang. Begrepen in dry boecken. Door J.V.V.Amsterdam, Jan Lamsvelt, 1702.
18524: V[ERSTEGEN], R[ICHARD] - Honderdt geestige caracteren, ofte Uitbeeldingen van honderdt verscheidene personen. 4e druk. Amsterdam, Bernardus Mourik, [1735].
29284: - ROEST, RUST -- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes in schuifhoes, van een meisje Roest (of Rust), oudste zuster van Manon E. Roest en zuster van Jacob Carel Roest, met 13 inschrijvingen uit de jaren 1833-1844.
29285: - GIESBERGER, KAMPEN, DEN BOSCH -- Album amoricum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Amalia Giesberger, met ca. 40 bijdragen uit de jaren 1829-1842.
29299: - BROSENS -- Reclame/adreskaart voor A.F.C. Brosens, Julianapark te Haarlem, vertaler en tolk,
29483: - BROMS -- Album amicorum van ... Broms in een in leer gebonden oblong bandje met ca. 45 bijdragen, uit de jaren 1785-1790.
29621: - MACHEN -- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Aglace Machen, met 35 inschrijvingen uit de jaren 1842-1859. Uit 1842 te Gorinchem, Woudrichem, Giessen; uit 1844 te Schipluiden en Den Bosch; uit 1845 uit Den Bosch en Arnhem; uit 1846 uit Gorinchem; uit 1847 uit Rotterdam en Balgoy en uit later jaren uit Heusden.
18371: [THEMMEN, PHOEBUS HITZERUS] - Comique en vermaakelijke Boeren-reis, van Dirk de eenvoudigen en zijne zoonen uit het Overmaasche naar Delft. “Gedrukt in Holland, in het IV jaar der negentiende eeuw”. [z.p.], [z.n.], [1804].
64809: - Staats-almanak voor den jare 1815
68441: - Goddelooze verzekeringe uitvgevoert door Jan van den Berg, burgermeester der Stadt Leyden aan eenige Heeren van derzelver Regeering
18285: [STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS?] - Een beestenspel, naar de laatste Hoogduitsche uitgave. Door de Gebroeders Spiritus lenis en Spiritus asper. 3e druk. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1872].
18276: [STEENBERGEN STAAL, J.] - Corax. Metempsychozisch kraaien-epos in twee zangen. Proeve tot verklaring van de Haagsche Boschramp door Atlas. Den Haag, P.J. Kraft, 1877.
1824: [NAAMSVERANDERINGEN 1929-1941] - Naamsveranderingen 1929-1941. Band met deze titel op de rug en met als inhoud de `officieele mededeelingen betreffende naamsveranderingen', overgenomen uit de Staatscourant en gepubliceerd op de schutbladen van de afleveringen van het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw, over de jaren 1929-1941.
18199: [SNOEK, ANDRIES] - Lierzang ter nagedachtenis van Neêrlands eersten tooneelkunstenaar A. Snoek. Amsterdam, Anton Cramer & Co., 1829.
18196: [SNAKENBURG, THEODOOR VAN; JACOB ELIAS MZ.] - Proeve van dichtoeffening, bestaende in herderszangen, brieven, klink- en mengeldichten, door A.L.F. en A.P.S. Leiden, De Janssoons van der Aa, 1731.
18193: [SMOLLETT, TOBIAS GEORGE] - Zonderlinge gevallen en reizen van Peregrine Pickle, een vrolijke roman. Vertaald uit het Engels. 2e druk. Amsterdam, Gerbrand Roos, 1815. [2 delen in 1 band]
18149: [SELS, WILLEM HENDRIK] - Beschouwingen, door den schryver van de Zedelyke uitspanningen. Amsterdam, F. de Kruyff, 1777.
18091: [SCHONCK, EVERHARD JAN BENJAMIN] - De vermakelyke slaa-tuintjes. Ad fidem veterum membranarum sedulo castigati curis Eibesii. Utrecht, J.C. ten Bosch, 1775.
17982: [RUUS(S)CHER, MATTHEUS DE] - Dichtlievende verlustigingen, bestaende in veld- en stroomzangen, mengel- lof- en hekeldichten en toneel-poezy. Door Mr. M. d. R. onder de zinspreuk "Meditando fulgens". Leiden, Cornelis van Hoogeveen Jr., 1762.
17784: [POST, ELISABETH MARIA] - Het Land, in brieven. 3e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1788.
17729: [PELS, ANDRIES]; [YSBRAND VINCENT] - Tieranny van Eigenbaat in het eiland van vryekeur. 3e verb. druk. Gedrukt voor het kunstgenootschap Amsterdam, Erven J. Lescailje, 1706. [Gebonden met:] Ondergang van Eigenbaat in het eiland van vryekeur, zinnespel. 2e verbeterde druk. Gedrukt voor het kunstgenootschap. Amsterdam, Erven J. Lescailje, 1708.
17697: [PALM, JOHANNES HENDRICUS VAN DER] - Vaderlandsche uitboezeming. [Leiden], [D. du Mortier en Zoon], [1813].
17696: [PAGE, JACOBUS] - Lessus Gallicus ofte Fransche treur-klagt op den dag van hun vertrek gestiert tot de Nederlanders, ontlit, breed uytgeleyt, ende door eenen Nederlandschen poët het Fransch volk opgedraegen, seer nauwkeurig overgeset uyt het Latyn in de Nederlandsche taele; daer by gevoegt Nederlandsche bly-gedichten, gelukwenschen, &c. [Antwerpen], [z.n.], [1748].
17664: [BEETS, NICOLAAS, PS. HILDEBRAND] - Scènes de la Vie Hollandaise / La Chambre Obscure. Vert. in het Frans door Léon Wocquier. Parijs, Michel Lévy Frères, 1856-1860. [1 van 2 delen]
1712: [MENESTRIER, C.F.] - Traité des tournois, joustes, carrousels, et autres spectacles publics. Facsimilé-herdruk Roanne 1975, naar de uitgave Lyon 1669. Geïll., 400 p.
16929: [THEMMEN, PH.H.] - Comique en vermaakelijke Boeren-reis, van Dirk de eenvoudigen en zijne zoonen uit het Overmaasche naar Delft. “Gedrukt in Holland”, z.p., zonder naam, 1804
16922: [MARTINET, JOHANNES FLORENTIUS] - Nieuw geschenk voor de jeugd, deel II. Amsterdam: Joh. Allart, 1792
64065: - Le panorama, Exposition Universelle, beaux arts et musees rétrospectifs 1900
64066: - Le Panorama Paris instantané
66001: - Adres aan den gemeenteraad der stad Haarlem omtrent het plan tot demping der Beek.
67865: - Amsterdamsche Studenten Almanak 1846
8565: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Spiegel der weereld, of Geheime waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus. Rotterdam, Gerrit van Rooye, 1763. [Gebonden met:] Secrete byvoegzels, of nodige sleutel voor de twaalf brieven van den berugten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen in het trekken van den horoscoop, en geopenbaard aan Meester Franciscus, in zyne Spiegel der wereld. 2e druk. Den Haag, Hendrik Bakhuyzen, 1759-1762
53353: --- - Sententie by den Raedt van State der Vereenighde Nederlanden ghearresteert tegens Philips Hodenpijl, gewesen buyten-commijs van den gewesen ontfanger generael mr. Philips Doublet. Den 15 December 1668. 's Gravenhage, H. v. Wouw, 1668.
67864: - Studenten Almanak 1859
67863: - Studenten Almanak 1861
64089: - Catalogus van de schilderijen op het museum der stad Haarlem
10760: - Feestcantate bij gelegenheid van den verjaardag van mijn lieven Pa [Bleeker], op 28 Februari 1908, aangeboden door Augusta Bleeker, Annie Otto, Lina Post. Amsterdam, Senefelder., 8º: [4] p.
10764: - Programma van de soirée op 30 maart 1909 ter eere van de koperen bruiloft van baron en baronesse Van Heemstra-Roosmale nepveu. Doorn, B. Ruitenbeek. 8º: [1] p. [Met:] Les préparatifs d'une fête [tekst van toneelstuk spelend in het huis van de burgemeester van De Bilt, 22 p.] [Met:] Menu 30 mars 1909, 1 p. (Maison L.J.C. Boucher, La Haye).
10766: - Feestlied ter gelegenheid van het huwelijksfeest van Jan Ormeling en Aafke Roeske, en Frederik Perk en Hendrika Van Gelder. Amsterdam 'De Kroon' 27 Juni 1909. Amsterdam, R.J. Coesel. 8º: [3] p.
10770: - Welkomstlied ter eere van Jan Van Houwelingen en Anna Maria Bijland, 1870 6 april 1910. Amsterdam, F. Heitz. 8º: [1] p.
58456: - Litho "Mijn 8ste Februari 1875. Mijne vrienden".
58457: - Drie grote bouwtekeningen van de R.K. Kerk (kerkschuur) en pastorie op de Keyenborg (bij Hengelo, Gelderland). Driemaal ca 40x60 cm, tekeningen met pen in kleur.
67862: - Studenten Almanak 1874
67861: - Studenten Almanak 1858
67860: - Studenten Almanak 1837
48682: - OEM--- Correspondentie van C. de Jong met P.J. Siemons betr. fam. Oem, 1983. Manuscripten, 2 pag.
48686: - BEETSTERZWAAG--- Correspondentie van C. Reitsma met C. de Jong, 1973, over Hist. Centrum Beetsterzwaag. Manuscript, 4 pag.
49353: - DORDRECHT, STAPELRECHT--- Die sententie vanden Keyser, roerende 't stapel-recht der stede van Dordrecht met die verklaringe daer op gevolcht. 's Gravenhage, v. Wouw, 1631, 4°, blauw papieren omslag, gedrukt.
67859: - Studenten Almanak 1838
67858: - Levens- en karakter-beschrijving van Samuel van Hoogstraten.
67124: - Memoirs of the Duke de Ripperda: First Ambassador from the States-General to his Most Catholick Majesty, then Duke and Grandee of Spain; afterwards Bashaw and Prime Minister to Muly Abdalla, Emperor of Fez and Morocco, &c. Containing a Succinct Account of the most Remarkable Events which happen d between 1715 and 1736. Interspersed throughout with Several Curious Particulars relating to the Cardinals Del Guidice, and Alberoni, the Princess of Ursins, Prince Cellamere, the Marquis Beretti Landi, M. de Santa Cruz, and other Persons of Distinction in the Spanish Court. As Also, a Distinct and Impartial Detail of the Differences between the Courts of London and Madrid; with many Authentick Memorials, and other valuable Papers. And an Alphabetical index/An Appendix, Containing Some Papers on the Balance of Europe; the Present State of Spain; and the Consequences of a War in the West-Indies.
65236: - La Voliere Imaginaire, Aquarelles d'Oiseaux par Aert Schouman (1710-1792)
68448: - Ter echtvereeniging van mijnen veelgeliefden broeder, den weledelen heer Mr. Pieter Leonard den Beer, met de weledelgeboren jongvrouwe Sara Catharina van Poot. Vereenigd op de vijf- en-twintigste huuwlijksverjaering van de ouders der bruid: den 18den van hooimaend, 1794.
53909: --- - Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland betrekkelijk de zogenaamde ventjagereijen, gearresteerd den 13-5-1803. Arnhem, Van Goor, [1803].
53958: --- - [Publicatie van het Provintiaal Bestuur van Holland, dd. 's Gravenhage 14-3-1796, betreffende een reglement op de revisie van sententien of arresten van het Hof van Holland en Zeeland]. Den Haag, 's Lands Drukkerij 1796.
53910: --- - Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland tegen het houwen en steelen van hout in de bosschen, als meede tegen het steelen van graanen, veldgewassen enz., gearresteerd den 19 Mey 1804. Arnhem, Moeleman, [1804].
53906: --- - Publicatie van De Gedeputeerde Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden, dd. 17-2-1736 tegen 'eene menigte van vagebonden, landlopers en bedelaren' die zich in de provincie bevinden en daar diefstallen en inbraken plegen.
53881: --- - Sententie van den Hove van Hollandt [...] jegens Robbert de Pille du Plessis, gepronunchieert den 31 Julii 1693. 's Gravenhage, J. en P. Scheltus, 1693.
45650: - LEIDEN, STANBEELD VAN DER WERFF, DE VRIES--- Brief van M. de Vries, d.d. Leiden 21-4-1873 aan K.J.F.C. Kneppelhout van Sterkenburg te Utrecht. Manuscript, 8°, 3 pag.
48974: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Installatie der tafel, Utrecht 2-11-1877', litho van Grolman met 8 handtekeningen, 42x32 cm., gedrukt.
67119: - Portraits of artists, writers, and Musicians.
67118: - Portrats des 16. Jahrhunderts als historische Quellen, heft 8/Hinfuhrung zum Portrat.heft 10
63798: - Maagdenhuis, Provo, stakingen en acties: Collection of pamphlets, posters, leaflets, newspaperclippings, letters and university magazines concerning the actions by the student population in the years between 1968 and 1972
49309: - DORDRECHT, SCHILDERINGEN SCHOUMAN, VOORSTRAAT--- Veilingcatalogus antiek en o.a. kamerbetimmering en schilderwerk door Aart Schouman, uit huis Voorstraat 308 te Dordrecht. Dordrecht, Mak, 1918, 78 pag., met afb.
49311: - SPANJE, CRUZ MAYOR, DAMETA--- Briefje van Carlos Cruz Maijor, 1 secretaris van staat van Don Carlos aan Don Juan Rocabesti di Dameta. Ca. 1850, manuscript, 1 pag.
9233: [HALMAEL, HENDRIK VAN] - De bedrooge cessionant. Blyspel. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1711
65963: - Groninger Courant Vrijdag den 8 november 1833 no. 90
67853: - Herinnering aan Ds. A.W. Ippius Fockens, Theol. Doct. Predikant te Hemmen (Betuwe) 13 september 1896 tot 1 juni 1933.
49619: - BASTID--- Briefje van Bastid, d.d. 10-6-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, waarin hij zijn diensten aanbiedt aan de koning. Manuscript, 4°, 1 pag.
49621: - KERSTEN--- Twee requesten van Joseph Kersten, Amsterdam 1 en 23-10-1807, aan Lodewijk Napoleon betr. de functie als intendant van Soestdijk of Utrecht. Manuscript, 3 pag.
49487: - VLISSINGEN, VEERE--- Deductie van redenen dienende tot beantwoordinge van de propositie wegens de Staten van Holland (...) rakende het mortificeren van het markiezaat van Veere en Vlissingen. Folio, 20 pag., gedrukt (18e eeuws).
49489: - DOMMELEN (N. BR.)--- Drie getypte inventarissen betr. Dommelen.
49493: - ROTTERDAM, VROEDSCHAP--- Rquest van een aantal burgers van Rotterdam aan de Staten van Holland betr. de onverenigbaarheid van vroedschapslid en beoefening van een andere functie. Folio, 3 pag., gedrukt, (18e eeuws).
49499: - HOLLAND, GEDEPUTEERDEN EN GECOMMITTEERDE RADEN--- Instructie van de Staten van Holland voor hun Gedeputeerden en Gecommitteerde Raden, 1669. Folio, 6 pag., gedrukt.
49467: - DELFT, MILITARIA, VAN HEEMSKERK--- Extract resolutien Gecomm. Raden Staten van Holland 19-6-1753 betr. de instructie van de Commis van 's Lands magazynen te Delft. Folio, 9 pag., gedrukt.
49471: - BRUMMEN, ORGEL--- Lijst van vrijwillige bijdragen tot daarstelling van een orgel in de Hervormde kerk te Brummen, voltooid in den jare 1846. Folio, 10 pag., gedrukt.
49473: - MAARSSEN, DE WIJS, VEGT EN DIJK--- Aan de Ed. Mog. Heren Gedeputeerde Staten van Utregt 1735, 4°, 24 pag., gedrukt.
49477: - UTRECHT, REGELINGEN STADHOUDERSCHAP--- Extract secrete resolutien Staten van Utrecht 17-4-1754. Folio, 16 pag., gedrukt.
49479: - UTRECHT, MILITARIA--- Formulier van eed voor alle oversten (...) en volk van oorloge, guarnisoen houdende binnen de Provincie van Utrecht. Folio, 1 pag., gedrukt, 18e eeuws.
49481: - MAARTENSDIJK, BROOD BAKKEN--- Verordening op het bakken en verkoopen van brood in de gemeente Maartensdijk. Maartensdijk 17-7-1855. 1 blad plano, gedrukt.
57913: - Getekend wapen van de familie Dommer van Poldersveldt, door J.E. van Leeuwen, kleur, 13x11 cm.
57915: - Getekend wapen van de familie Van Lynden, door J.E. van Leeuwen, met kleur, 13x11 cm.
57916: - Getekend wapen in kleur van de familie Von Pelser Berensberg, door J.E. van Leeuwen, 13x11 cm.
57917: - Getekend familiewapen Busing, 19e eeuws, kleur, 20x15 cm.
58966: - Reglement imperial du 17-5-1809, relatif Aux Octrois, Paris , 1809, 108 pag., geb.
6250: [ROOZE, J.A.] - Honderd jaren B.I. de Vries, 1847-1947, [Amsterdam 1947], 12 p., geïll.
49637: - LOY--- Drie brieven van de weduwe Loy te Parijs, 1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon om financiele hulp. Manuscript, 4°, 5 pag.
65850: - ZH (Zacharias Heyns, het landjuweel van 1606 onbekende graveurs en onbekende drukkerijen), De intrede, toelichting and leparello reproduction of "De intrede van de Vlamingen van Haerlem"
52875: --- - Proces, geventileert voor den Ed. Gerechte van Utrecht tusschen den heer ende mr. Petrus Burmannus, professor in de academie alhier, in cas van injurien contra den heer Daniel Voet, medicinae doctor, Rotterdam, Pieter de Vries, 1711.
58135: - Adres aan de Alg. Synode der N.H. Kerk ter zake van een adres aan dezelfde synode over de formulieren, de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur, Groningen, Oomkens, 1842, 34 pag., gedrukt.
58137: - Anatomie vegetale. Gravure execute d'apres le tableau original depose au Museum National d'Histoire Naturelle. Grote uitvouwbare prent, d.d. An 10.
58139: - Drie staatsbladen uit 1898 (nrs 81, 114 en 185) betr. spoorwegen.
58141: - Drie grote, uitvouwbare spoorwegkaarten van Europa, Frankrijk en Belgie, ca. 1875. Kleurendruk.
52521: - - Tractaet oft cort begryp van de revolutien oft staedts-veranderingen voor-ghevallen in meest alle de rijcken des Wereldts sedert den jaere 1600 tot den jaere 1690. Gent, Graet, [na 1690].
52523: [DORING, C.] - Hamburg. Leporello van 12 foto's op karton, elk 10+14,5 cm. Uitgave Conrad Doring, Ansichten-Verlag, Hamburg, [ca. 1900?].
52519: - - Zeeusche buyse. Vertoonende de redenen waerom des vyants offencieve forten gheleghen aende noort-west zijde van de staat van Sluys [Sluis] (...) behoorden gedemolieert te werden (...) z. pl. 1648.
53729: --- - Brieven van abolitie by zyn Hoogheid den heere Prince van Orange verleend aan mr. Alexander de Muinck, in dato den 20 July 1681, z. pl., [1702].
58216: - Dossier stukken betr. Sloterdijk en burgemeester jhr. Anthoon Hendrik Pieter Karel van Suchtelen van de Haare (1869-1946).
57982: - Geslagt register van de Van de Velde's beginnende met den jaare 1367. Manuscript, 4o, 54 pag.
57983: - Gedicht op Cornelia van der Hoeff, "gemaeckt op de zee tusschen Amsterdam en Enckhuysen". Anoniem, 1 pag., folio, manuscript, 17e eeuws.
57984: - Rekening d.d. 7-1-1653 van Jan Otten Vermeer, wonende in Broeck als voogd en Adriaen Pietersen wonende in Nieuwpoort, als medevoogd, gedaan voor de kinderen van Aert Otten, overl. te Broeck. Manuscript, folio, 100 pag.
52405: - - Het boere-krakeel in al zyne omstandigheden (...) in XLIV verhaalen. Nauwkeurig beschreven door de schoolmeester van het dorp. Amsterdam, D. Swart, 1763.
67941: - W.G.F. Grave van Bentinck (proefdruk).
53928: --- - Algemeene manier van procedeeren in cicvele en crimineele zaaken, met de daartoe behoorende instructien voor alle openbaare aanklagers, rechtbanken en gerechtshoven in de Bataafsche Republiek, gearresteerd bij decreet van het Vertegenwoordigend lichaam des Bataafschen Volks 22-8-1799. Den Haag, Landsdrukkerij, 1799.
48588: - ENGELENBURG--- Arbeidsovereenkomst tussen de Amsterdamsche Ver. tot het bouwen van arbeiderswoningen met Pieter Engelenburg, d.d. febr. 1909. 1 pag., deels gedrukt.
48572: - GEIJLMANS, V.D. VELDE--- Royering hypotheek betr. Meyndert Kuijper en Alida M. Kuijper ten laste van Hendrik v.d. Velde, en Anth. H. Geijlmans, 1820. Manuscript, 1 pag.
55670: --- - Naeuwkeurigh en waeragtigh verhael aengaende de hostiliteyten door de Franse tegen de Republyk en stadt Genua laetst gepleegt, uit het Italiaens vertaelt. [Amsterdam], J. v. Dijk, 1684.
55644: --- - Keure teegens het wegloopen van kinderen in het Weeshuys en Charitaathuys binnen deese stad [Delft], 7-8-1759. Delft, A. Sterck, 1759.
55646: --- - Hoog Geregtshof Provincie Holland Noordelijk gedeelte en Provincie Utrecht. Extract-arresten houdende veroordeling tot lyf- en infamerende straffen gewezen in de maanden July en Augustus 1838.
50961: - - Bibliotheek in miniatuur, deeltje 'De Geographie'. Amsterdam, M. Westerman, [1823].
50963: - - La petite volière. Paris, Marcilly, [ca. 1820].
68484: - La Haye diplomatique et mondain 1932.
67845: - Hugo de Groot taking leave of his family and fellow prisoners at Loevestein castle.
67835: - Hugo de Groot/Hugo Grotius, engraved print of Hugo de Groot by Reinier Vinkeles, showing his book chest at Loevestein castle with his daughter and his wife.
59956: - Was Getekend: Jan Haverkort, Portret van een scheidend wethouder, met voorwoord van J. Pop. burgemeester van Haarlem. Grafia Haarlem 2002, 46 pp. In goede staat.
11044: - GILLES Twee brieven van P.H.(A.?) Gilles, op 't Huys te Persijn 1759 en 's Hage 1771, betreffende een memorie te Haarlem ontvangen van de geadresseerde en over `adsignaties' van een zekere Crans. 4(, 3 p.
11049: - GOLTSTEIN, VAN Twee brieven van W. van Goltstein, Londen 1894, betreffende sigaren.
11053: - GRONINGEN, BERCHUYS, VAN EWSUM Verklaring van ... Berchuys, archid. te Groningen, betreffende ontvangen gelden van de erven van Isabella M.C. van Ewsum-van Herema, voor `de breuck van het bij avond opdragen van het lijk'. Groningen 1725. 1 stuk.
66210: - The Journals of Ralph Davison [1699-1700], The journals as documents and Davison's business activities.
55174: --- - Prent 'Zwaare gevangenis van iemand met de beenen in den stok geslooten'. Gravure van oude man met voeten in blok en drie cipiers.
55187: --- - Prent 'Louis Dominique de Cartouche' anonieme gravure tonende Cartouche ter halver lijve voor een muur met op de achtergrond een gevangenis.
54122: --- - Sententie by den Hove van justitie van Holland, gearresteerd jegens Gerrit Smit, gepronuncieerd den 7 December 1804. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1804.
54591: --- - Acte van consulentschap tusschen zyne hoogheid Willem de Vyfde en Catharina Mulders, in dato 7-2-1783.
54589: --- - Vaderlandse missives van een Leidsch heer! Aan zijn vriend in Amsterdam, nr. 1, waarin voorkomt de volle sententie (...) over Gillis van Ledenberch (...). [gebonden met:] nr. 2, waarin voorkomt de volle sententie (...) over Rombout Hogerbeetz. Gravenhage, Age e.a., [1787].
55392: --- - De statuyten ende lants rechten vanden lande van West-Vrieslant, also sy by die Sassensche tijden inghestelt waren, ende dat daer nu nieuwelijck by gheordineert is met alle de steden en de grietenyen in West Vrieslant die gedeelt worden in dryen Oestergoe Westergoe ende de Seven Wolden (...). Na de copye, Leeuwarden, Ysbrant ter Steghe, [17e eeuw??].
55553: --- - Verhael vanden doot des advocaets van Hollant Johan Olden-Barnevelt, hoe hy op den 13 Mey 1619 inden Haghe onthooft is, also ick 't selve gesien hebbe. Amsterdam, Broer Jansz, 1619.
54770: --- - Placaet tegens het schenden en verbreeken van brouwers tonnen en vaet-werk. Middelburg, P. Dathenus, [1739].
54772: --- - Publicatie. Vryheid! Gelykheid! Broederschap! De raad der gemeente der stad Utrecht ... Utrecht, P. Muntendam, 1795.
9592: - Op het huwelyk van ... Mr. Lambert Van neck, raadpensionaris der stad Rotterdam, met ... Theodora Maria Groenhout, vrouwe te Capelle aan den Yssel ... voltrokken den 14 september 1739. z.p. 4º: [16] p.
9588: - Op de dood van jongkheer Andries Benjamin De pasturel, van Voorburg , cornet in het regiment ruyterij van Zijne Excellentie den grave Maurits van Nassau, overleden te Venlo den 4 van lentemaand 1738, oud achttien jaeren en ses maenden. Aen den ... Heere Pieter de Pasturel, overste luitenant, kommandeur der stad Vlissingen, het kasteel Rammekens ... en ... Maria Jacoba van Voorburg, vader en moeder des overledenen. z.p. 4º: [6] p.
55618: --- - Publicatie. Borgermeesteren en vroedschap der stadt Utrecht [geven bepalingen voor het handhaven van de zondagsrust]. Utrecht, J. v. Poolsum, 1728.
55746: [FOKKE, S.] - Prent: 'De graaven van Egmond en Hoorne onthalsd [juni] 1568. Blz. 280', ets en gravure door [S. Fokke], midden boven: XLVIII.
58001: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Adriaan de Lange, kapitein, overl. 12-8-1730. Manuscript, 4o, 1 pag.
58002: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van jonkhr Philip de Smeling, vendrig in het regt. van de kolonel Montes. Manuscript, 1 pag., 4o.
58004: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Jan Doublet Azn., (overl. 1673), naar wapenbord in Oude Kerk Delft. Manuscript, 4o, 1 pag.
58006: - Hoofdwapen en 4 kwartieren van Johan Goes van Absmade (Leiden en Delft, overl. 1690) en Willem Goes (overl. 1662). 4o, manuscript, 1 pag.
58063: - Hoofdwapen en 4 kwartierwapens van Joos v.d. Dussen, Raad van Brabant, overl. 1532, naar zerk in St. Gudule te Brussel. Manuscript, 4o, 1 pag.
58064: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Dirk Jansz van Heemskerk (v. Beest), overl. 1644. Manuscript, 4o, 1 pag.
58065: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Fredrik van Leefdael, overl. 1607. Manuscript, 4o, 1 pag.
58071: - Extract Resolutien Staten van Holland 2-5-1782 betr. voorstel van gedeputeerden van Amsterdam geen staatszaken in kranten te publiceren. Folio, gedrukt, 1 pag.
58073: - Briefkaart met tekst "Heiligdoms vaart Maastricht 1937", gedrukt.
58075: - T0.1 BVVVVV ale kaarten betr. percelen in gemeente Hijum, langs de Oudlandsdijk en Stienservaart, ca. 1900?
58076: - Extract Resolutien Staten van Holland 30-3-1736 betr. vernieuwing commercie tractaat met Frankrijk. Folio, 4 pag., gedruk
58077: - Getekend menu 8-11-1877-1902 met 2 familiewapens, 4o. Gesigneerd Grevenstuk.
59253: - Cahier met genealogische aantekeningen van de hand van C.W.D. Vrijland betreffende de geslachten Hamel, Bennewitz, Verweij, Valewink, Arendsen, Sonneville, Rookmaaker, Veenstra, Van Stein Callenfels, Van Spangen, Van Halmael, Ter Brugge, Kempen, Van Herzeele, Scheffer, Kempenaer, Ribbius, Van Noordwijk, Wessels, De Heer/Vorsselman de Heer, Rijperman, Abrahamse, Van Hengel, Hondius, Van Oosterwijk, Wijsman, Formijne, Stark, Campagne, Kaub, Van der Voort, Van Rossum, Nieuwenhuizen, manuscript, 287 p., met losse en ingepakte familieberichten uit 19e en 20e eeuw, correspondentie, rouwbrieven, geboortekaartjes, foto's., krantenknipsels, met los register op familienamen van 46 p.; gegevens hebben betrekking op periode ca. 1400- 1970.
9874: - Zegezangen ontboezemd ter gouden bruilofte van Jan Bommenée, opperfrabicq, brandmeester-generaal, erfscheider enz. van zijne geboortestad Middelburg, en Lina Van der boor, te samen in den echt verbonden te Zierikzee den 12 april 1730 en plegtig gevierd binnen Middelburg in Zeeland den 12 van grasmaand 1780. Middelburg, Levinus Moens. 4º: [104] p. Watervlekkig.
9877: - Ter nagedachtenisse van mijne zeer waarde ouders Frederik Halewijn en Johanna Van wormer, overleden in den jaare 1780, mijnen veelgeliefden broeder Pieter Halewijn toegewijd. Leyden 1780. 8º: [8] p.
58237: - Afleveringen van Het Leven 14-8-1925 en 4-6-1927 betr. cyclonen te Borculo en in de Achterhoek, geill., gedrukt.
13402: - TEXTIELINDUSTRIE EN MODE Twee drukwerken betr.de Intern. tentoonstelling voor mode en voor textiel, Christal Palace, Londen 1904.
13410: - CAPELLEN, VAN DER Verklaring van G.P.C.B (?) van der Capellen, dd Zutphen 22-1-1776, dat de commiezen ter recherche te Gelderland zich in het afgelopen jaar goed hebben gedragen, 1 p., folio, manuscript.
13415: - YSSELDIJK, VAN Briefje van J.B. van Ysseldijk, dd A’dam 1900, aan A.A. Vorsterman van Oyen, betr. Jan Wesselius, 1 p., 8º, manuscript.
54781: --- - Copien van de sententien, ofte vonnissen binnen Utrecht gewesen (...). Utrecht, Salomon de Roy, 1611.
65723: - Utrechtsch Groenentooneel 1907: Programma van de uitvoering door de novitii te geven op dinsdag 8 october bij Smit in de Baan
56432: -- - Beschrijving van de afgebrande Beurs ( Royal Exchange) te Londen, 's-Gravenhage 1838.
8243: [HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS] - Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den studententijd van Piet Paaltjens. 2e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1871].
67111: - Catalogus van boeken over Nederlandsch Oost Indie, verder godgeleerdheid, wijsbegeerte, kunst, letterkunde, enz. verkrijgbaar bij S. Gouda Quint te Arnhem
67112: - Catalogue de livres no. 238, avril 1893 sur les possessions Neerladaises aux Indes Orientales et Occidentales (...) en vente aux prix marques chez Martinus Nijhoff.
10140: - Aan Nederland, ter gedachtenis van den dapperen hopman Kropff, na eene hardnekkige verdediging van de vesting De klundert doorschoten. 's Hage, J.F. Jacobs de Agé, 1793. 8º: [11] p.
10143: - Aan den standvastigen, menschlievenden en onverwonnen verdediger van de Willemstad [= Carel Van boetzelaer]. z.p., z.j. 8º: [3] p.
10120: - Invallende gedachten onder goede vrienden, des avonds den eersten October 1791, bij gelegenheid van het Hooge Huwelyk, dien dag voltrokken. Rotterdam, N. Cornel, [1791]. 8º: 1 p.
10124: - Ter gedachtenisse van ... W. Mobachius quaet, bedienaar van 't H. evangelie te Haarlem, overleeden den 27sten van louwmaand 1792. Haarlem, C. Plaat. 8º: 12 p.
10129: - Aan myne huisvrouwe Suzanna Catharina Van rensselaar, geboren Beeldsnijder, ter gelegenheid der viering van onzen twaalf-en een halfjarigen trouwdag, den 19den April 1792. z.p., z.j. 8º: 14 p.
10132: - Aan mijnen vriend ... Mr. Jan Anthony Jacobus Carré, bij zijne promotie tot doctor in de beide regten, de 7en van hooimaand 1792. z.p. 8º: 4 p.
67843: - Het leven en bedryf van den heere Huig de Groot, ambassadeur van Zweden aan 't Hof van Vrankryk etc. etc.
67842: - Graftombe van Hugo de Groot/Tombeau de Hugo Grotius.
67841: - Two engraved prints of the book chest of Hugo de Groot/Hugo Grotius used for his escape from Loevestein castle in 1621.
67109: - Catalogue no. 440 de livres anciens et modernes en vente aux prix marques publie a l'occasion du 3e centenaire de la fondation de Batavia en 1619. Histoire et geographie des Indes Orientales Neerlandaises depuis 1800.
67839: - Graftombe van Hugo de Groot.
67840: - Afbeelding van het beraamde pronk-graf van den Heere Hugo de Groot.
65549: - NAPOLEON La Republique, Le Consulat, L'Empire Sainte-Helene
49591: - AANDELEN--- Amsterdamsch effectenblad 5-10-1864. 2 pag., plano, gedrukt.
67834: - Hugo de Groot/Hugo Grotius, engraved print of Hugo de Groot by G. Sibelius, showing his escape in the book chest at Loevestein castle with his servant Elsje and his wife.
66990: - Leipziger Kunst-Auction von C.G. Boerner, werthvolle Kunstnachlasse Versteigerung am 23. Februar 1874.
11896: - HELMERS Anoniem gedicht op het portret van J.F. Helmers. `Zie hier het beeld des mans...' 4(: 1 p., 16 regels.
11898: - HENGELO Nota van firma C.N. Cardinaal, Hengelo, 1915.
11904: - HOKSBERGEN, AMERSFOORT Handgeschreven `getuigschrift' voor Johannis Anthonie Hoksbergen, geboren Amersfoort 6 december 1834, opgeleid tot wagenmaker op de `Herhalings- en handwerksschool te Amersfoort in het jaar 1835 opgericht door het aldaar gevestigde Departement der Mij. tot Nut van 't Algemeen'. Amersfoort 1854, 1 blad, 42x32 cm., met een getekende en geaquarelleerde rand, in lijst achter glas.
11909: - HOOS, KIJSER Hoosee, heldendicht ter bruyloft van ... Jan Hoos en juffrouw Agneta Kijser, vereenigd den 17en van wijnmaand des jaars 1756. Folio: [3] p.
65055: - Verslag aan den minister van Binnenlandsche Zaken over eene verbinding van Amsterdam met de Noordzee, door middel van een kanaal door Holland op zijn smalst, uitgebracht door den Raad van den Waterstaat
52599: [MAASKAMP, EVERT], - Representations of dresses, morals and customs in the Kingdom of Holland at the beginning of the nineteenth century. Amsterdam, E. Maaskamp, 1808.
48880: - VISSER, SIMON DE, TEKENBOEK--- Getekende kopie uit 1839 door Simon de Visser (1816 - na 1841) van het 'Teekenboek der proportien van 't menschelyke lichaam' uit 1790 van Jacob de Wit (Bolten pag. 87). 15 pag., gebonden in half leren band, 48x43 cm. Fraai!
48705: - OLDECOP--- Correspondentie tussen C. de Jong en Dieter W. Weber-Oldecop, te Hannover, 1976, betr. fam. Oldecop - Oldenkop. Manuscripten, ca. 8 pag.
48028: - KLEIJN, KLEYN--- Ruim 100 familieadvertenties Kleyn, Kleijn en Vaupel Kleyn, voornamelijk 19e eeuw, gedrukt.
10015: - Gedenkzuil op het graf van Jakobus Bellamy, door W.A. Ockerse, en A. Kleyn geb. Ockerse. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1822. 8º: 320 p. Met titelvignet met grafmonument en titelprent met silhouetportretten van B. en Fr. Baane. Orig. krt.
10016: - Gedenkzuil op het graf van Jakobus Bellamy, door W.A. Ockerse, en A. Kleyn geb. Ockerse. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1822. 8º: 320 p. Met titelvignet met grafmonument en titelprent met silhouetportretten van B. en Fr. Baane. Orig. krt.
67832: - Hugo de Groot 1583 1645 boekenlegger/bookmark with portrait and the book chest used for his escape from Loevenstein castle.
67833: - Collection of four woodcut prints possibly from Penningmagazijn voor de Jeugd.
67107: - Nederland's Oost- en West-Indie, geschiedenis, land- en volkenkunde, regeering - cultuuren, natuurl. historie, taalkunde. Catalogus van Boeken en Kaarten (...) W.P. van Stockum, nr. 21.
67106: - Bibliotheca Neerlando-Indica, Catalogus van boeken en van eenige handschriften betreffende Nederlandsch Oost- en West-Indie, Britsch-Indie, Fransch-Indie, de Philippijnen, China, Japan en Australie (...).
50935: - - Verzameling van platen betrekking hebbende op de Nederlandsche artillerie in de 16e en 17e en 18e eeuw. 4 platen met verklaring. Breda, 1861.
67831: - Hugo de Groot, statue of Hugo de Groot by F.L. Stracke in Delft.
48707: - CANIVET--- Correspondentie tussen C. de Jong en Dora de Wilde-Kennive te Wilrijk, 1986, betr. fam. De Canivet. Manuscripten, 3 pag.
48709: - ZANZI--- Correspondentie tussen C. de Jong en Rene Zanzi te Montpellier, 1985, betr. fam. Zanzi. Manuscripten, 5 pag.
54757: --- - Extract uit het berigt in de Boekzaal der Geleerde Waereldt van Januari 1753, p. 97 etc., vervattende het gerechtelijk onderzoek wegens de uitgestrooide lasteringe ten nadele van Dominus Jacobus Tyken, waardig leeraar in de Gereformeerde gemeente te Amsteldam. Amsterdam, D. Onder de Linden, [1757].
13045: - REINBECK Twee brieven van Georg Reinbeck, hoogleraar te Stuttgart, d.d. Heidelberg 1807 en Stuttgart 1808, 5 p.
13049: - REVOLUTIE 1848 Tekst voor een lezing bij de herdenking van de `hevigste ramp' en `grootste misdaad' ooit gepleegd, te weten de Februari-revolutie van 1848 in Frankrijk. Manuscript, 19de-eeuws; 4(: 26 p.
13051: - RIBAUCOURT, CRISTIJN Potloodtekening van de alliantiewapens Ribaucourt en Cristijn. 19de-eeuws, 15x17 cm.
13053: - RICHTERICH Potloodschetstekening van het wapen Richterich. 19de-eeuws, 18x14 cm.
67830: - Hugo de Groot, statue of Hugo de Groot by F.L. Stracke in Delft.
61199: - Vue de l'Interieur de N. D. de Paris (mirrored)
67104: - Catalogus van boeken over geschiedenis, rechtsgeleerdheid en letterkunde, verkrijgbaar bij S. Gouda Quint te Arnhem
53424: --- - De toast van mr. F.A.R.A. van Ittersum, vice voorzitter der Arrondissements rechtbank te Utrecht en het oordeel der pers. Helmond, N.H. van den Boom, 1884.
48600: - CALMUS, MANS--- Brief van Maurice Calmus te st. Quentin, 1985 betr. familie Mans. 1 pag., manuscript.
48602: - EGGS--- Brief van Jacques Cartier te Ymeray, 1985 betr. fam. Eggs en Bartman. 1 pag., manuscript.
67829: - Advertissment leaflet of Van Beresteyns work Iconografie on the portraits of Hugo de Groot.
67101: - Rapport en reglement op de regeering der stad Haarlem, met bygevoegde echte stukken daartoe behoorende
67098: - Haarlems roem: B. Hakvoord, 'Wie de letteren en 't boek-drukken eerst heeft gevonden'.
67097: - Haarlem in Hout, Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909
67817: - Hugo de Groot/Hugo Grotius, engraving of two medals with portraits and text, as well as the book chest in which Hugo de Groot escaped from Loevestein castle.
68106: - Nassau romein en Nassau cursief, Nieuwe boekletter (6-12 punten)

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

9/14