Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
43253: LASTDRAGER, A.J. - Belegering en verdediging des Kasteels van Antwerpen [in 1832]. Amsterdam, Beijerinck, 1846.
59776: LASTMAN, NICOLAES (1585/87-1625) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - MUNDUS VULT DECIPI
65259: LAUBE, H.R.C., - Karel van Wurtemberg en Frederik Schiller. Geschiedkundig Tooneelspel in 5 bedrijven
53545: LAUER, LEO - De tyrannie van het dagblad De Telegraaf. Amsterdam, Mulder & Co., [1927?].
36208: LAUPITIUS, DAVID, UIT SCHWIDNIC. SILESIO; PRAESES: ERNESTI, JOHANN CHRISTIAN - De summo eruditionis fastigio ..... Wittenberg Gerdes 1718
65080: LAURENBERG. P., - Het hernieuwde en Verbeterde Acerra Philologica van P. Laurenberg Dat is: zes honderd Nutte en Gedenkwaardige geschiedenissen, als ook zeer vermakelyke Reden-Kavelingen. Tot nut der Lees-gierige Jeugd, en een noodzakelyk onderwys tot bevordering der geleerdheid, uit de beroemdste zo Grieksche als Latynsche Geschigtschrijvers bijeen gesteld en in beter order geschikt en uitgegeven door Joh. Hajenius
8751: LAURILLARD, ELIZA - Uit de papierentasch. P. Engels, Leiden, 1865.
66557: LAURILLARD, ELIZA, - Luther (bij de 400ste verjaring van zijn geboortedag) Nederlandsch Godsdienstig Traktaat-Genootschap no. 721
8753: LAURILLARD, ELIZA - Peper en zout. Honderd rijmpjes. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1869.
23860: LAUTS, U.G. - Levensschets van koning Willem II tot aan de inhuldiging, Amsterdam 1849, 8+68 pag., origineel papieren omslag.
67238: LAUTS, G., BEELOO, A,, - Zelfopoffering van Jan Carel Josephus van Speyk, plegtig gevierd door het Koninklijk Instituut voor de Marine den 9 van lentemaand 1831
60265: J. L. M. LAUWERIKS (JOHANNES LUDOVICUS MATTHEUS / JAN) (1864-1932) - Christus beleedigd, Multatuli hulde en bidprentje
64551: LAVATER, - Politieke Photografien van de aftredende leden der Tweede Kamer, door Lavater Jr.
8763: LAVATER, JOHANN CASPAR - Abraham en Izak. Godsdienstig schouwspel. Vertaald uit het Duits. Utrecht en Amsterdam, H. van Emenes en M. Schalekamp, 1777.
42575: LAVATER, J.C. - Over de physiognomie. 4 delen, Amsterdam, Joh. Allart, 1781-1784 (eerste deel in tweede druk).
43108: LAVATER - Le lavater portatif ou precis de l'art de connaitre les hommes par les traits du visage. 8e ed., Paris, 1836.
32481: LAVER, WILH. JOACH. DE, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis, de sponsalibus [...] Leiden Elie Luzac 1752
56118: LAVIEREN, ERIK VAN, - Afval. Een aantal stukjes proza, verzen, brieven, fragmenten van toneelstukjes en andere letterkundige proeven. Verzameld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door zijn vader, 2 delen, niet in de handel [ca.1949].
35854: LAWICK, ADOLPHE CHARLES MARIE VAN, UIT SOERABAJA - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1877
65528: LAWRENCE, T.E., - Seven Pillars of Wisdom
66858: LAYARD, G.S., - The Headless Horseman. Pierre Lombart's Engraving. Charles Or Cromwell? With An Introduction By Campbell Dodgson, C.B.E.
58824: LEBERECHT, EMIL., - Wie dienst du? Ein Wort tzu Nutz und Frommen unserer Dienstboten, Dritte Auflage, Stuttgart, Verlag der Buchhandlung der Evangelischen Gesellschaft, 1888.
3954: LECHNER, C.S. - Genealogie Kreyssig. Leiden 1933, 185 p., getypt, gebonden.
63970: LODEWYK THEODORUS GRAVE VAN NASSAU LA LECK - Missive aan den wel eedelen heer en meester Lambertus Julius Vitringa, advocaat voor de Hoven van Justitie in Holland; betreklyk tot zeeker gedeelte zyner Wel Eedelens Verhandelinge over de belangens en plichten der onzydige Mogentheeden en hunne Onderdanen etc.
8765: LECLERC, JEAN - Vita et Opera ad annum 1711. Amsterdam, Jean Louis de Lorme, 1711.
60766: LECLERC, SÉBASTIEN (1637-1714) - Standing soldier
67113: LECLERCQ, J., - La Physionomie visages et caracteres quatre-vingt-cinq portraits contemporains d'apres les principes d'Eugene Ledos.
65720: LECLERCQ-J, - Voyages Dans Le Nord De L'Europe Norwege et Laponie (1871-1873)
47588: LECLERCQ, JULES, - A travers l'Afrique Australe, Paris 1895, 312 pag.
5742: LEDEBOER, A.M. - Bernardus Ledeboer, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, geschetst door zijn zoon, 2e druk, Deventer 1877, 58 p., geïll. (met ingeplakte originele foto’s!), “Niet in den Handel”, met “Stam-tafel der Nederlandsche linie van het geslacht Ledebur”.
8767: LEDEBOER AZ, LAMBERTUS VINCENTIUS - Gedichten. Zaandijk, J. Heynis, 1836.
35986: LEDEBOER, ADRIAAN MARIE, UIT ALPHEN A/D RIJN - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1897
5238: LEDEN - De levende leden van de familie Blokhuis. Nazaten van Gijsbert Blokhuis, Bunschoten 1725-1799, [‘s-Gravenhage] 1973, 171 p., geïll. (uitg. Blokhuis Fonds; nr. 3 van 150 genummerde exemplaren)
42403: LEE, NATHANAEL - The dramatick works, vol. I, II and III. London, 1734.
51003: LEEGHWATER, J.A. - Haarlemmer-meer-boeck, dienende tot een remonstrantie, verklaring ende voor-bereydinge om de Haarlemmer ende de Leytze-Meer ye bedyken (...) mitsgaders van meest alle de meeren die in Noort-Hollant tegen de Huigen-dyk en Saardam bedykt (...) zyn, zedert het jaar 1608 gedurende tot het jaar 1641. 7e druk, Amsterdam, Graal/van Heekeren/Visser, 1710.
55089: LEEKMAN, JONAS - Volkome berigt der Alkmaarsche kerkzaake voorgevallen in den jaare 1740, waar in het faamroovend boekje genaamt 'Onderzoek der verdediging en eenige andere geschriften wederlegt' en de eer van eenige eerwaardige en deftige mannen wordt verdeedigt. Gent, 1741.
40580: LEEMANS, E.A. - Rapport en Bijlagen (.....) van de commissie van deskundigen in zake de verhooging van den waterspiegel op de Waal, door de afsluiting van de Heerewaardensche Overlaten, Arnhem 1896. Folio, 8 pag. met 12 bijlagen, gebonden in half leren band (rug beschadigd).
39914: LEEMANS, C. - Romeinsche oudheden te Rossem in den Zalt- Bommelerwaard, Leiden 1842, 18- 188 pag., gebonden in geheel linnen. Mist het atlas- deel.
22906: LEEMHORST - Nota van Lucas Leemhorst, d.d. Amsterdam 1903, deels gedrukt.
67622: LEENDERTZ, W.L., - Melchior Hofmann, door W.L. Leendertz, predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te 911, 401pp., paperback, rug slecht, met heliogravureeenwouden.
8768: LEENT, FREDERICUS HENDRIKUS VAN - Bloemen op het pad des levens. Gedichten. Utrecht, Gebr. Van der Post, [1877].
64079: LEENT, DR. F.J. VAN, - Necrologie van Dr. H. Slot, inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der Zeemacht with lithograph portrait
58943: LEENT, FREDERICUS, HENDRIKUS VAN, - Haantje de Voorste bij de inhuldigingsfeesten. Prentenboek, 34x25cm. Illustrator: P.J. van Geldrop. Koster's serie oorspronkelijke prentenboeken, nr 1. Met oorspronkelijke platen van V. Geldorp. Uitgegeven door Gebr. Koster, Amsterdam 1898.
58948: LEER & CO, L. VAN DER, NAAR GEBR. GREVESTUK, - Ter herinnering aan het huldeblijk hare Majesteit Koningin Wilhelmina aangeboden door de bijzondere Vrijwilligen Landstorm op 6 september 1923 te Amsterdam. Lithografie, 60x35cm, in kleur met zilveropdruk en gouden rand. Herdenkingsoorkonde.
66569: LEERSUM. E. C. VAN, - Gerard van Swieten en qualite de censeur.
36706: LEERSUM, E.C. VAN - De arts en de geschiedenis zijner wetenschap Leiden Brill 1904
31533: LEEUW, GUILIELMUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Animadversionum de usu verborum [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1818
32587: LEEUW, MARIUS CAREL DE, UIT HAARLEM - Over de ontginning van veengronden. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1876
35988: LEEUW, JACOBUS JOHANNES VAN DER, UIT ROTTERDAM - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1896
4002: LEEUW, J.A.J. DE - Kroniek van de familie De Leeuw-Snackers gedurende de oorlogsjaren 1944-1945. Utrecht 1960, 157 p., geb., geïll.
16455: LEEUWARDEN - Nieuwe gids voor Leeuwarden en omstreken. Uitg. V.V.V., Leeuwarden, Eekhoff, 1900, 114 p.
16456: LEEUWARDEN - Nieuwe gids voor Leeuwarden en omstreken. Uitg. V.V.V., 3e druk, Leeuwarden, Eekhoff, 1915, 124 p.
55418: LEEUWEN, SIMON VAN - Handvesten ende privilegien van den Lande van Rijnland (...) Heemraadschap ende waterschap (...) steden en dorpen onder Rijnland. Leiden / Rotterdam, Hackius, 1667.
66954: LEEUWEN, JAN PIERS VAN, - Arend Theodoor van Leeuwen, 1 september 1918 - 27 juni 1993, tekst uitgesproken tijdens de uitvaartdienst op 1 juli 1993 door Jan Piers van Leeuwen/Liturgie voor de uitvaartdienst van Arend Theodoor van Leeuwen, Martinuskerk te Gendt.
1572: LEEUWEN, SIMON VAN - Costumen, keuren ende ordonnantien van het Baljuwschap ende Lande van Rijnland. Leiden-Rotterdam 1667, 548 p. Gebonden met: Dezelfde, Handvesten en de privilegien van den lande van Rijnland, Leiden-Rotterdam 1667, 743 p. Beide werken met waterschade. Gebonden in geheel leren band.
32215: LEEUWEN, CORNELIS GERRIT VAN, UIT BODEGRAVEN - Denkbeelden van een vliesridder. De instruction d' un jeune prince van Guillebert van Lannoy. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Academische Pers 1975
64372: LEEUWEN, SYMON VAN, - Paratitla juris novissimi, dat is, een kort begrip van het Rooms-Hollands-Recht. Waer in alle de materien van Rechten, met alle de Titulen ende Wetten van het Roomsche Recht (...) Ende daer by ghevoeght, De Pracijcque ende Oeffeninghe der Notarissen.
56450: LEEUWEN, A. VAN, - De ouderdomskenmerken bij het paard, 2e druk, Groningen 1896.
64107: LEEUWEN, SIMON VAN, - Handvesten ende privilegien van den lande van Rijnland met den Gevolge van dien. Begrijpende niet alleen de Handvesten ende Privilegien van het Heemraadschap ende Waterschap van Rijnland, maar ook allerhande Privilegien, Vonnissen, Brieven, Appoinctementen, Accorden, &c. Soo de bysondere Steden en Dorpen onder Rijnland, als het Landschap ende Steden van Holland in ‘t gemeen aangaande.
65288: LEEUWEN, J. VAN, - Senis vota pro patria / carmen elegiacum Johannis van Leeuwen Hollandi (...)
53554: LEEUWEN, SIMON VAN - Het Rooms-Hollands-Regt, waar in de roomse wetten met het huydendaagse Neerlands regt in alles dat tot de dagelijkse onderhouding kan dienen met een bysondre kortheid (...) over een gebragt werden. Met allerhande ordonnantien, placaten, hand-vesten, keuren, gewoonten (...) bevestigt, 5e vermeerderde druk. Amsterdam, H. en D. Boom, 1678.
2912: LEEUWEN, J. VAN - Het geslacht Arnoldi. Z.p., 1851, 60 p., geïll. met facs. van brieven.
32035: LEEUWEN, GERARDUS VAN, UIT ALKMAAR - Dissertatio oeconomio-politico-juridica inauguralis, de effectu juris dominii agrorum magis minusve circumscripti in populorum et patriam agriculturam [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1817
32565: LEEUWEN, E.H. VAN - De studie der bijbelsche godgeleerdheid en haar vernieuwd belang voor den evangeliedienaar [...] Utrecht C.H.E. Breijer 1887
6478: LEEUWEN, C.G. VAN - Denkbeelden van een vliesridder. De ‘Instruction d’un jeune Prince’ van Guillebert van Lannoy. Amsterdam 1975. Ing. 244 p.
32945: LEEUWEN, PETRUS MARTINUS SIMON VAN, ARTS TE DE RIJP, GEBOREN TE ALBLASSERDAM - Proeve van demographie in het gebied der gezondheidscommissie gezeteld te Purmerend. Academisch priefschrift [...] Amsterdam De Visscherij-courant 1920
56314: LEEUWEN, MARCO VAN, E.A., - Armoede en bedeling in Amsterdam ten tijde van de Republiek, Amsterdam 1981, 23+17 pag.
35708: LEEUWEN, DIRK WILLEM VAN, UIT ALKMAAR - Over den invloed der capillariteit ..... Utrecht J. Nikerk 1889
35948: LEEUWEN, DIDERICUS FRANCISCUS VAN, UIT ALKMAAR - Theses juridicae inaugurales Alkmaar H.J. van Vloten 1850
35950: LEEUWEN, HERMAN JAN VAN, UIT UTRECHT - Stellingen .... Groningen Noordhoff 1875
41680: LEEUWEN, SIMON VAN - Redenerend onderzoek over den oorsprong, recht en onderscheid der edelen en welgeboren-mannen in Holland.
43194: LEEUWEN, J. VAN - Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland voorgevallen in sprokkelmaand 1825. Leeuwarden, Suringar, 1826.
14476: LEGET, J.N. - Groeningen en het gilde van St. Anthonis en St. Nicolaas. Groeningen 1976, 172 p., ill.
26138: LEGRAND, L. - Geschiedenis der Bataafsche Republiek, Arnhem 1895, 371 pag., los in omslag.
60900: LEGRAND, LOUIS CLAUDE (1723-1807) AFTER WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - The Alchemist
30610: LEHMANN- HAUPT, H - An introduction to the woodcut of the 17th. century, New York 1977, 282 pag., ill., hardback.
33666: LEHMANN, LEOPOLD - Inwijdings-rede over de trapsgewijze ontwikkeling der verloskunde, als zelfstandige wetenschap, voornamelijk in Nederland [...]
35534: LEHMANN, JOHANN JACOB - Commentatio practica de mutatione studiorum, iuxta normam iuris naturae et prudentiae examinata. (Vom Umsattlen) [...] Editio tertia [...] Adjecta est Dissertatio de eo, quod iustum est circa novitates, vulgo Neuerungen. Jena Heller 1715
36932: LEHR, A. - Van paardebel tot speelklok.De geschiedenis van de klokgietkunst in de Lage Landen , Zaltbommel 1971, 407 pag., geb., geïll., met stofomslag.
37898: LEIDELMEIJER, F. EN D. V.D. CINGEL - Art nouveau en art deco in Nederland, Amsterdam 1983, 191 pag., geïll.
22676: LEIDEN, MY. NED. LETTERKUNDE, VAN LELYVELD - “Voorwerk” uit de ‘Werken van de My der Nederlandsche Letterkunde te Leyden’, deel V, Leiden 1781, gedrukt, 4°, 12 p.
22626: LEIDEN, POLDER BIJ WITTE POORT, NOBELAER, DE RIDDER, VAN DER MEER - Verklaring d.d. 1665-1666 van ingelanden aan de Hogedijk buiten de Witte Poort der stad Leiden, dat zij met het stadsbestuur gaan regelen dat de landen door de stads watermolen bemalen mogen worden, via een duiker onder de verversingssloot, etc. Manuscript, originele acte, folio, 3 p.
22582: LEIDEN, STUDENTENLEVEN, OUWERKERK - Brief dd. 20-9-1958, betr. huldiging studentenoppasser Koos Ouwerkerk, 4°, 1 p., gestencild.
22580: LEIDEN, STUDENTENLEVEN - Bulletin “Collegium biedt zijn ontslag aan”, spec. afl. van Virtus Concordia Fides dd. 26-1-1951, plano, gedrukt, 1 p.
22538: LEIDEN, REDERIJKERSKAMER, VAN DER WINDEN - “Lofdigt op het broederschap van ‘t liefdens fondament, over het afbannen van haar Keyzer tot zijn onschult”, door J.W. van der Winden, manuscript, ca. 1700, folio, 2 p.
22516: LEIDEN - Teksten op Leidse gebouwen: “U heyl ....” en “Indien Gods goetheyt...”. Manuscript, 2 p.
22472: LEIDEN, STUDENTENCORPS - Virtus Concordia Fides, Orgaan van het Leidsche Studentencorps, september 1951 t/m mei 1957. Vrijwel complete reeks. Gedrukt.
16466: LEIDEN - A walk through Leiden. Uitg. V.V.V. [ca. 1950?], 32 p.
16463: LEIDEN - Gids van Leiden, samengesteld door Adolf J. Jakob Sr, Leiden, Ginsberg, [ca. 1930], 24 p.
16461: LEIDEN - Leiden en omstreken. Gids voor vreemdelingen bij een bezoek aan de stad en hare omgeving. Uitg. V.V.V., Leiden, Van Nifterik, [ca. 1910?], 80 p.
16462: LEIDEN - Leiden. Gids voor vreemdelingen bij een bezoek aan de stad. Uitg. V.V.V. [ca. 1925], 24 p.
16460: LEIDEN - Leiden’s omgeving in vroeger dagen, Voordracht ‘t Nut, 1900, door Ch.M. Dozy, Leiden, Sijthoff, [ca. 1901], 54 p.
16458: LEIDEN - Cabinet-Photographieën van Leiden, door H. Jonker. Leiden [ca. 1880], twaalf stadsgezichten, kabinetformaat, als leporello in een omslag.
16467: LEIDERDORP - Gids voor Leiderdorp. Vlaardingen, Nationaal Uitgevers- en Reclame-bureau, 1934, 36 p.
4426: LEIDINGER, G. - Chronik und Stamm der Pfalzgrafen bei Rhein und Herzoge in Bayern. 1501. Die älteste gedruckte bayrische Chronik [...] in Faksimile Druck herausgegeben mit einer Einleitung. Strassburg 1901, 32+32 p.; met losse bijlage: `Stammbaum in vier Tafeln'. Strassburg 1902. Samen
15504: LEIDSMAN - De leidsman der vreemdelingen door ‘s Gravenhage en de omleggende dorpen, geevende een beknopte beschrijving van de kerken, publieke en bijzondere gebouwen, straaten, pleinen en al het-geene in deeze vorstelijke plaats en de omleggende dorpen merkwaardig is, vercierd met fraaye kopere plaaten, [...], ‘s Gravenhage: Pieter van Os, 1763
22928: LEIDUIN, SCHILDERIJ P. BOUMAN - Schilderstuk op doek, 65 x 50 cm, voorstellende "Een waterval bij Leiduin buiten Haarlem" door Pieter Bouman te Heemstede. In lijst.
65594: LEIJDEN, D. VAN, - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden: Holland
32039: LEIJDS, REINIER, UIT MAGELANG OP JAVA - Disputatio historica de ordine rerum 01e 107e gestarum imprimis de Demosthenis orationis in Midiam temporibus [...] Groningen P. Noordhoff 1891
43265: LEITCH, R.P. - A course of sepia painting, first and second series. London, Cassell, [ca. 1885].
1582: LEJEUNE, SERV.M. - De legendarische stamboom van St. Servaas in de middeleeuwsche kunst en literatuur. Overdruk Publications (1941), 52 p., geïll.
60104: LEJEUNE, TH. AFTER CONRAD MALTE-BRUN - Carte de la Malaisie ou Grand Archipel d'Asie 1836
40884: LELIMAN, J.H.W. EN A.J. V.D. STEUR - Het stadswoonhuis in Nederland gedurende de laaste 25 jaren, 2e druk, 's-Gravenhage 1924, 204 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
37404: LELIMAN, J.H. E.A. (RED.) - Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de My. tot bevordering der bouwkunst, 17e deel Amsterdam 1870, 356 kolom., geb., geïll.
4006: LELS, C.J. - Geslachtslijst der familie Lels. Rotterdam 1914, 110 p., geb., met tabellen, exemplaar met aanvullingen in handschrift, foto van John Lels, overlijdensberichten Lalleman, Klaij en correspondentie betreffende familiereünies 1987 en 1989.
52513: LEMAITRE, JULES - En marge des vieux livres. Contes, Illustres par M. Lalau, 2 volumes, Paris, Boivin, 1921-1924.
43273: LEMIERE, A.M. / H. TESTELIN - La peinture, poeme en trois chants par M. le Mierre, nouvelle edition, augmentee (...) du recueil des sentimens (...) sur la pratique de la peinture & sculpture, par Henry Testelin. Amsterdam, Magerus, 1770.
6731: [ADRIAANSZ, A. (VERT.)]; ANTOINE MARIN LEMIERRE - Hypermnestra, treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1766.
56430: LENDERINK, H.J., - De eerste opvoeding van het blinde kind in het huisgezin, Amsterdam 1899, 56 pag.
28168: LENDERINK, H.J. - Blind en doofstom tegelijk. De ontwikkeling der doofstomme blinden in en buiten Europa, benevens eene beschrijving van het doofstommen wezen in Nederland, Haarlem 1907, 435 pag., geìll., geb. ( 1 scharnier zwak ).
8807: LENNEP, JAN HENDRIK VAN - Het boek voor den zeeman, uit Jan Davids' boekekraam. Haarlem, J.J. Weeveringh, [1860-1862]. (2 delen) [Gebonden met:] Jan Davids' zeemagazijn, bijblad tot het Boek voor den zeeman. Haarlem, J.J. Weeveringh, [1861]. (3 stukjes) [en met:] Een klein kronykje omtrent den oorsprong en de vergrooting der dorpen van Graft en De Ryp […] te boek gesteld door Jan Adriaansz Leeghwater. Haarlem, J.J. Weeveringh, 1861].
8801: LENNEP, JACOB VAN - Het leven van Mr. Cornelis van Lennep en Mr. David Jacob van Lennep, beschreven en toegelicht uit hunne gedichten en andere oorsprokelijke bescheiden, en in verband met hunnen tijd beschouwd. Amsterdam, Frederik Muller, 1861. [4 delen]
1588: LENNEP, F.J.E. VAN - De tamme kastanje. Haarlem 1969. Geb., geïll., 252 p.
26360: LENNEP, H.S. V. - Van Valkenburg. Een Haarlems regentengeslacht. Den Haag 2000, 192 pag., geb., geïll., met stofomslag. Goed exemplaar.
19552: LENNEP, J. VAN EN J. TER GOUW - De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd, 2 delen.
66023: LENNEP, JACOB VAN, - Herinnering aan Mr. J. van Lennep. De Vrouwe van Waardenburg. Met het portret van den dichter, en levensschets door A.J. de Bull.
65379: LENNEP, JACOB VAN, - Het dorp aan de grenzen, schets uit den tegenwoordigen tijd, in twee bedrijve. Door mr. J. van Lennep
8788: LENNEP, JACOB VAN - De roem van twintig eeuwen, geschiedkundige en zinnebeeldige voorstelling. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon en Coenraad van Hulst, 1831.
65029: LENNEP, JACOB VAN, - Jacobaas weeklacht op het Huis te Teylingen.
65249: LENNEP, G. VAN, - Jeugdige gedichten van Gerrit van Lennep
8785: LENNEP, JACOB VAN - Uitboezeming, bij het hooren der schrikmaren uit Frankrijk. Amsterdam, Pieter Meijer Warnars, 1830.
8786: LENNEP, JACOB VAN - Het recht van bruiloftsavondkout. Eene Fransche legende. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Meijer Warnars, 1830.
8800: LENNEP, JACOB VAN - Herinnering aan Mr. J. van Lennep. De Vrouwe van Waardenburg. Met het portret van den dichter, en levensschets door A.J. de Bull. Amsterdam, Loman & Verster, 1869.
65380: LENNEP, JACOB VAN, - Nederlandsche Legenden in rijm gebracht door Mr. J. van Lennep, Jacoba en Bertha
8803: LENNEP, JACOB VAN - Iets over citaten. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1871.
65578: LENNEP, JACOB VAN, - Het dorp over de grenzen, eene Schets uit den laatsten Veldtocht, in twee bedrijve. Door mr. J. van Lennep
65579: LENNEP, JACOB VAN, - Titels in brieven, een gesprek, medegedeeld door Mr. J. van Lennep.
65580: LENNEP, JACOB VAN, - Klaaglied, aangeheven op dien zonnigen marktdag van 5 Mei 1862, door een jeugdige minnares van bloemen
65678: LENNEP, JACOB VAN, - Haarlems verlossing, zangspel; door Mr. J. van Lennep op muzijk van Rossini.
65027: LENNEP, J. VAN, HOFDIJK, W.J., - Jachtslot Teylingen, overdruk uit: J. van Lennep en W.J. Hofdijk, Merkwaardige Kasteelen in Nederland, , Leiden, E.J. Brill en S.C. van Doesburgh, 1883-1884
65605: LENNEP, JACOB VAN, - Brief van Mr. J. van Lennep aan den heer Joan Muller
4946: LENNEP, F.K. VAN - Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Voombergh. Amsterdam 1918. Folio, 32 p., Oud-Hollands papier, geïll. met ingeplakte foto's. Oplage 50 exx. Met brief van de auteur in handschrift aan F.H.M. Ouwerling.
35398: LENNEP, ERNST VAN - Prent op de promotie van Mr Ernst van Lennep 1884
35284: LENNEP, DAVIDIS JACOBI VAN - Oratio in altera illustris Amstelodamensium athenaei saecularia [....] 1832
35166: LENNEP, DAVIDIS JACOBI VAN - Parentalia in honorem ac memoriam Henrici Constantini Cras. 1820
4010: LENNEP, F.K. VAN - Verzameling van oorkonden, betrekking hebbende op het geslacht Van Lennep (1093-1900). Deel I. Amsterdam 1900, 179 p., geïll., geb. Oplage 225 exx.
65606: LENNEP, JACOB VAN, - Koorzang, ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Doorluchtige School te Amsterdam : gezongen op den Stadsschouwburg door den Heer J. de Boer
67262: LENNEP, JACOB VAN, - Hulde aan de nagedachtenis van Hollands zeeheld J.C.J. van Speyk, door Mr J. van Lennep.
60440: LENS, ANDRIES BEN. (FLEMISH, ACTIVE IN ANTWERP?, 1ST HALF 18TH CENTURY) - FRANCISCUS VRANX [Sen..r] ANTVERPIAE PICTOR HUMANARUM FIGURARUM
61460: LENS, DR. - Armorial du duché de Limbourg et des pays d’Outremeuse. Recueil de notices héraldiques et historiques.
8809: LENTFRINCK, FRANÇOIS - Lucius Valerius Potitus. Treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1775.
34316: LENTING, LAMBERTUS EDUARDUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Specimen historico-politicum inaugurale de Casparo Fagelio, consiliario [...] Utrecht J.G. Broese 1849
31715: LENTZ, MICHAËL, UIT HOGEZAND - Disputatio de forma consociationis eius, quae civilis dicitur [...] Groningen Th. Spoormaker 1808
26512: LEO, HEINRICH - Zwölf Bücher Niederländischer Geschichten, 2 volumes, Halle 1832-35, 951 + 1021 pag., org. boards.
35448: LEONE, REIMARUS, UIT WILSTIENS. HOLS; PRAESES: PECHLIN, PETRUS - Disputatio ethica de justicia et iure Affinibusque materijs, quibus Aristotelis liber quintus integrè absolvitur [...] Rostock Joachim Fuess 1615
1592: LEONHARD, WALTER - Das grosse Buch der Wappenkunst. Entwicklung, Elemente, Bildmotive, Gestaltung. München 1976. Geb., geïll., 368 p.
36178: LEONHARDT, JOHANN CHRISTIAN, UIT CHEMNIC. MISN. - De armatura et apparatu hodiernae militiae. Vulgo Von Rustung und Zugehor des heutigen Kriegs-wesens Leipzig J.C.Brandenburger 1711
33562: LEONINUS, JOHANNES, UIT EDAM - Disputatio juridica inauguralis de probationibus [...] Groningen Johannes van Velsen 1733
59580: LEOPOLD, JOSEPH FRIEDRICH (1668-1727)[?]; MÜLLER, JOHANN ADAM (1698-1738) [?] - Die KirchweijFreud / Der Frühling
35572: LEOPOLD, DANIEL, UIT VINDELICO-AUGUSTANU; PRAESES: ROEHRENSEEN, CHRISTIAN - Dissertatio moralis de cognitione sui [...] Wittenberg Officina Meyeriana 1704
15512: LEPEINTRE, P.[M.M.] - Quatre mois dans les Pays-Bas [...]. 2de druk, 2 delen. Parijs: Leroux, 1830.
60810: LERCH, JOHANN MARTIN (1643-1693) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
58796: LESKE, MARIE., - Geïllustreerd uitspanningsboek voor meisjes, Utrecht, Gebr. van der Post.
65387: LESPINASSE, F.H. DE, - Academisch legaat van een oud-student
65088: LESSMAN, D., - Albuquerque, of de Portugeezen in de tijden van hunne grootheid en magt in Indien. Een geschiedkundig tafereel van D. Lessman, naar het hoogduitsch
61115: LETH, HENDRIK DE SR. (?) - Wapen-kaart der ed. achtbaare heeren XXXVI raaden der stad Amsterdam, sedert het jaar Ao. 1578 verkoren tot nu toe vervolgt.
61117: LETH, HENDRIK DE; WILHS. VAN DER LELY - Namen ende Wapenen der Ed: Agtbaare Heeren Veertigh Raaden der Stad Delft (...).
47542: LETOURMY, P., - Essai genealogique sur la descendance de Jacques-Michel de Carbonnel, marquis de Canisy, Saint Pois 1985, 48 pag., geïll., met los schema.
34170: LETTE, JOANNES ARNOLDUS, UIT BRIELLE - Dissertatio juridica inauguralis de primaria divisione actionum, quod aliae sint in rem, alliae in personam, jure Romano, jure hodierni servata [...] Leiden C.C. van der Hoek 1844
8821: LETTERVERLUSTIGING - Nederlandsche letterverlustiging, bestaande in taal- en oordeelkundige aanmerkingen over duistere Schriftuurplaatsen en andere nuttige weetenschappen; alsmede in zaakelyke uittrekzels uit de beste schriften van beroemde in- en uitlandsche geleerden. Onder de zinspreuk: Ex omnibus utile et dulce. Amsterdam, Jacobus Loveringh, 1764. [1 van 2 delen]
66516: LEUPE, P. A., - Abel Jansz. Tasman en Franchoys Jacobsz. Visscher, 1642-1644.
67673: LEUPE, P. A., - Georgius Everardus Rumphius, Ambonsch Natuurkundige der Zeventiende Eeuw.
61019: JOHANNES LEUPENIUS - Het hooge heemraadschap van de Crimpenre Waard.
38582: LEUVELINK, H. E.A. - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893, Zutphen 1993, 87 pag., geïll.
37238: LEVEIL, J.A. - Vignole. Traite elementaire pratque d' architecture ou ètude des cinq ordres d'apres J.B. de Vignole. Paris, Garnier, [ ca. 1880 ], 72 engraved plates, half leather binding.
65289: LEVER, CH., - Zonderlinge lotgevallen en ontmoetingen van Charles O'Malley, den Ierschen dragonder. Naar het Engelsch van Charles Lever. Met platen.
4106: LEVERLAND, B.N. - Inventaris archief De Malapert van Jutphaas en archivalia Van Löben Sels. Utrecht 1963, 86+17 p., met tabellen, geb.
66650: LEVY, J.A., - J.E. Goudsmit door Mr. J.A. Levy, Mannen van beteekenis in onze dagen ; dl. 13, afl. 8
47954: LEWALD, AUGUST (ED.), - Atlas zur kunde fremder Welttheile, in verbindung mit mehren herausgegeben, Dritten Band 1836, Leipzig, Scheible, 1836, (8)+320 pag. Halb linen.
31625: LEWE VAN ADUARD, EVERHARDUS JUSTUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis, de juris hodierni prohibitione [...] Groningen W. Zuidema 1838
34856: LEWE VAN ADUARD, EVERARDUS JUSTUS , UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de causis praescriptionem interrumpentibus Amsterdam C.G. van der Post 1845
22936: LEYDS - Brief van C.J. Begeer aan W.J. Leyds te 's-Gravenhage d.d. Utrecht 1910, betr. zegelring, manuscript, 1 p.
66457: LEYSSIUS, FRANCOIS, - Het tafelgeld de lagere ambtenaren, Een woord aan allen
64227: LIAIS, EMMANUEL, - Climats Géologie, Faune et Géographie Botanique du Brésil
43284: LIBERT, L. / E.J. EELKEMA - Handleiding tot de kennis en beoefening der teeken- en schilderkunst. Gedeeltelijk gevolgd naar de 4e uitgave in het Fransch van L. Libert, door E.J. Eelkema. Leeuwarden, Schierbeek, 1836.
4540: LIBOIS, A. - Inventaire des archives de la famille De la Roche de Thieusies. Brussel 1970, 38 p.
53569: LICHTENAU, GRAVIN, E.A. - The confessions of the celebrated countess of Lichtenau, late mrs. Rietz, now confined in the fortress of Gloglau as a state-prisoner. Drawn from original papers, translated from the German, Londen, J.W. Myers, 1799.
64329: LICHTENAUER, WILHELM FRANZ, UIT ROTTERDAM, - De Nederlanders in Napoleons Garde D'honneur.
32327: LICHTENAUER, WILHELM FRANZ, UIT ROTTERDAM - De vernietigende verjaring en aanverwante rechsfiguren beschouwd naar wezen, begrenzing en onderlinge verhouding. Proefschrift [...] Wageningen H. Veenman & Zonen 1932
29064: LICHTENBERG, G.C. - William Hogarth's Zeichnungen, nach den orginalen in stahl gestochen, 3e auflage, Stuttgart 1882, 606 pag., ill., half leather. Library copy with stickers and stamps. The text and illustrations perfect.
23388: LIDDELL, H.G. AND R. SCOTT - A Greek-English Lexicon. New edition revised by H.S. Jones ans R. Mckenzie, 10 delen, Oxford 1925-1940, 2111 pag.
58504: LIDT DE JEUDE, O.C.A. VAN (INL.) / A.G. MARIS / C.J. WITTEVEEN, - 1948-1998, Grenswijziging Nederland-Duitsland, z.pl., [1948].
53570: LIE, ORLANDA S.H. - Die hexe in het perspectief van middelnederlandse toverboeken, pp. 212-220 in Madoc 4(1990).
54132: LIEBEHERR, B.F.VAN / VAN SONSBEEK / J. VERVEER - Verzameling van stukken in de zaak van mr. L.P. van de Spiegel, geweezen raadpensionaris van Holland. Amsterdam, J. van Gulik, 1796.
35536: LIEBERICHIUS, JOHANNES GEORGIUS BENIGNUS, UIT SCHWOBACO-ONOLDINUS; PRAESES: FEUERLIN, JACOB WILHELM - Dissertatio historica-philosophica jus naturae Socratis delineans [...] Altdorf Magnus Daniel Meyer 1719
23732: LIEBIG, JUSUES - Des engrais artificiels, Brussel 1846, 40 pag., orig. paper covers.
66134: LIEFDE, J. DE, AND OTHERS - Open brief over eenige gevoelens van thans te Amsterdam beroepen predikant Dr. L. S. P. Meyboom,
8832: LIEFDESBEDRYVEN - Treurige en blyeindende liefdes bedryven, nevens de nieuwe buitensporigheden van Don Quichot, voorgevallen onder zyn doolende ridderschap. Spaansche historie. Amsterdam, Johannes Oosterwyk, 1715. [2 delen in 1 band]
54701: LIEFHEBBER DER WAERHEYT, EEN - d'Ontdeckte ambassade van de Groot, ambassadeur in Vranckrijck. Waer in 't geheym van sijn secrete handelingh met sijn complicen vertoont wert. In 't licht gegeven door een liefhebber der waerheyt. Na de copye tot Parijs, bij Do Hartogh, in 't Moord-jaer 1672.
43202: LIEFHEBBER, EEN - Een historiesch verhaal van veele en nooit meer gehoorde voorvallen die geschiet zijn in verscheide harde winters, inzonderheid van den jaare 1709 en 1740. Amsterdam, v. Huyssteen en v. Esvelt, [1740]. Gebonden met: Een historische beschryving van duure tyden en hongersnoden (...) inzonderheid in de bedroefde zomer van den jaare 1709 en 1740, zynde een vervolg van een Historiesch verhaal. Amsterdam, v. Huyssteen en v. Esveldt, 1741.
65260: LIER, J. VAN, NOORDDIJK, G., - De Kolonisten of bijzondere leidingen der Goddelijke voorzienigheid omtrent twee jonge vienden, Jan van Lier en Gerrit Noorddijk als stichters eener nieuwe volkplanting op zeker eiland in den Zuider-oceaan. UIt beirder aantekeningen opgemaakt.
31627: LIER, SALOMO JACOBUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, de conditione resolutoria [...] Utrecht N. van der Monde 1828
64713: LIER, CATHARINA ALLEGONDA VAN, - Dagboek, gemeenzame Brieven en Eenzame Overdenkingen, van L.C. geschreeven door wijlend jufvrouw Catharina Allegonda van Lier, aan de Kaap de Goede Hoop; en op haar verzoek, bij haar leven gedaan, uitgegeeven door Johannes Jacobus Kicherer, Predikant bij de Hervormde Kerke en Zendeling onder de heidenen in Afrika.
54442: LIER, D. VAN - Extract ofte cort verhael van 't schip Nieu Delf. Hoe Godt de Heer haer heeft besocht door het overlijden van 170 dooden [...] Wt-ghevaren van de Kamer van Delff inden jare 1646 den 9 Mey naer Oost-Indien ende zijn ghearriveert den 12 September 1647 op Batavia. Hier is oock mede bijghevoecht de sententie van Justus Schouten van Rotterdam. z. pl., 1648.
60412: LIESTE, CORNELIS (HAARLEM 1817-1861) - Landscape with two travellers
15621: LIEVENSE, W. - De familie Mozart op bezoek in Nederland,. Een reisverslag, Hilversum: Frits A.M. Knuf, 1965
36120: LIGT, L. DE - Bevolkingsontwikkeling en armoede in laat-Republikeins Italie Leiden universiteit 2003
28666: LIGTERINK, G.H. - Tussen Hunze en Lauwers. Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier. Groningen 1968, 450 pag., geb., geïll.
66555: LIJNDEN VAN LUNENBURG, J.H. VAN, - Toespraak van J. H. van Lynden van Lunenburg held in 1848 on the occasion of his 60th anniversary as politician, in front of an audience of 125 gentlemen.
53614: LIJNDEN, E. VAN - Verantwoording van E. baron van Lijnden bij gelegenheid van het bekomen van deszelfs eervol ontslag, onder toekenning van pensioen, als controleur der directe belastingen [...] ingevolge K.B. van 9 maart 1846 nr. 79. Arnhem, J. Az. Doijer, 1846.
33790: LIJNDEN, DIDERICUS WALTERUS JACOBUS CAROLUS VAN, UIT GELDERLAND - Dissertatio historico-politica inauguralis de commercio societatis indiae orientalis [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
32769: LIJNDRAJER, KAREL, UIT SASSENHEIM - Drente's recht op sessie ter Generaliteit. Proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1893
8837: LIJNSLAGER, PHILIP FREDERIK (VERT.); MICHEL JEAN SEDAINE - Roosje en Colas, kluchtspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1783.
8840: LIJNSLAGER, PHILIP FREDERIK (VERT.); LOUIS ANSEAUME - De twee jaagers en het melkmeisje, kluchtspel met zang. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1794.
4870: LIJST - Eerste lijst van aanvulling op de geslachtlijst van de familie Tydeman. Tweede druk 1901. Bijgewerkt tot ultimo 1911. Voorburg 1912. Met: Tweede supplement op de geslachtslijst van de familie Tydeman, bijgewerkt tot 30-1-1962.
35362: LILAAR, F.H.M. VAN - Prent voor de promotie partij met officieele maneschijn voor Mr F.H.M. van Lilaar Leiden Somerwil 1879
36390: LILIENSTERN, ANDREAS GERHARD VON, NOBILI SUECO; PRAESES: ARND, JOHANN - De Plotina Traiana optimi imperatoris uxore optima ad Plinii Panegyr. cap LXXXIII Konigsberg Reusner 1721
20086: LILLE, GILBERT DE - Maldegem Overlijdens, 2 delen, z.pl., 1984, 624 pag.
32259: LILLE HOGERWAARD, GUILIELMUS JOANNES PHILIPPUS DE, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis, de tutela eorum, quibus propter mentis infirmitatem, dementiam aut furorem bonis interdicitur, secundum jus hodiernum [...] Groningen M. van Bolhuis Hoitsema 1834
33520: LILLE, CHRISTIAAN EVERHARD DE - Oratio inauguralis de mirabili mutuo corporis animique commercio [...] Franeker Guilielmus Coulon 1760
65786: LIMA JOSÉ JOAQUIM LOPES DE, C, BORDALO, FRANCISCO MARIA,, - Ensaios sobre a estatistica das possessões portuguezas na África Occidental e Oriental na Asia Occidental na China e na Oceania. Provincia de Moçambique. (II Serie - Livro IV)
22654: LIMBURG, KASTELEN - ‘Gemeentelijke bouwkunst als spiegel van gewestelijke geschiedenis. Fotokaartenserie nr. 1: 50 kastelen Zuid-Limburg’. Met ‘Fotokaartenserie 2: 50 kastelen Midden- en Noord-Limburg’. Inleidende teksten (gedrukt) en 100 prentbriefkaarten met gedrukte bijschriften in twee albums, ca. 1970?
16782: ZUID-LIMBURG - Laatste officiëele geïllustreerde reis- en wandelgids voor Zuid-Limburg, Valkenburg, Maastricht, Geul-, Gulp-, Maasdal en de Mijnstreek, 21e druk, Valkenburg, Crolla [ca. 1950], 126 p.
16781: ZUID-LIMBURG - Zwerversboekjes, Zuid-Limburg. Blaricum, De Waelburgh, 1928, 94 p.
8842: LIMBURG BROUWER, PETRUS VAN - Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Sophocles. Groningen, W. van Boekeren, 1832.
8847: LIMBURG BROUWER, PETRUS VAN - Het leesgezelschap te Diepenbeek. 2e druk. Groningen, W. van Boekeren, 1848.
59022: LIMBURG STIRUM, J.B. VAN, - Een woord van een oud man aan den regeerende stand, 's-Gravenhage, 1891, geb., 69 pag.
32297: LIMBURG STIRUM, SJUCK BERNARD WALRAAD VAN, UIT LEEUWARDEN - Overmacht in verband met tardieve levering bij vervoer van goederen. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1891
32983: LIMBURG STIRUM, FREDERICUS ALBERTUS GOTHOFRIDUS VAN, UIT NOORDWIJK - Specimen juridicum inaugurtale continens quaestiones quasdam de jure hodierno [...] Leiden P.H. van den Heuvell 1842
33129: LIMBURG STIRUM, ALBERTUS OTTO ERNESTUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de consilio parentum ratione nuptiarum a liberis implorando per instrumentum quod a reverentia parentibus debita nomen habet acte respectueux [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1829
34116: LIMBURG STIRUM, FREDERICUS ADRIANUS VAN, GEB. IN PEMBROKE, FRISIUS NOBILIS - Specimen juridicum inaugurale de confiscatione bonorum apud Romanos [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
34468: LIMBURG STIRUM, JOHAN PAUL VAN, UIT ZWOLLE - Iets over volkenrechtelijke interventie Leiden H. Kleyn 1895
35122: LIMBURG BROUWER, PETRI VAN - Oratio de historia ceterarum artium ac disciplinarum duce ac magistra 1836
65094: LIMBURG BROUWER, P VAN., - Charicles en Euphorion, een verhaal van Clearchus den Cyprier.
65093: LIMBURG BROUWER, P VAN., - Proeve over de zedelijke schoonheid der poezij van Eschylus (I), Proeve over de zedelijke schoonheid der poezij van Euripides (II), Gesprek van eenen geheimen zendeling van de orde der jesuiten, met zijnen leerling, over de zeven wijzen van Nederland (III), De synode en de zeven wijzen. (een gesprek tussen twee jesuiten) (IV), Charicles en Euphorion, een verhaal van Clearchus den Cyprier (V), Verhandelingen en losse geschriften van P. van Limburg Brouwer. (VI)
65092: LIMBURG BROUWER, P VAN., - Diophanes
65382: LIMBURG BROUWER, P VAN., - Akbar een oostersch roman door Mr. P.A.S. van Limburg Brouwer
57362: LINDE, A. VAN DER; - Das erste Jahrtausend der Schachlitteratur (850-1880). Facsimile, 1979, naar de editie 1880.
52621: LINDEN, J. E.A., - Lindenia. Iconographie des orchidées. Edited under supervision of J. Linden and Lucien Linden, with Émile Rodigas and R.A. Rolfe. 15 vols. Ghent, F. Meyer-Van Loo [vols. 1-2] and E. Vander Haeghen [vols. 3-15], 1885-1899. Added: [1] two separate issues of vol. 16 (nrs. 6 and 11/12, issued in july 1901 and april 1902; [2] [Pricelist of orchids] Offre de belles orchidées a prix très réduits [Publication de la société anonyme l'horticulutre internationale parc Léopold a Bruxelles [...] administrateur-directeur: Lucien Linden, no. 13, april 1889], 4 pp.
25172: LINDEN, L.F. OVER DE - Beweerd maar niet bewezen. Bestrijding van de argumenten voorkomende in de brochure van den heer J. Beckering Vinckers over het Oera Linda Boek, Leeuwarden, H.Kuipers 1877, 48 pag.
59092: LINDEN VAN DER, JOANNES, ADVOCAAT TE AMSTERDAM., - Minnarijen van Catharina II Keizerin van Rusland; en geschiedenis van haare voornaamste Minnaars: naar het Fransch, Amsterdam, Johannes Allart, 1800.
54533: LINDEN, J. VAN DER - Regtsgeleerd practicaal en koopmans handboek ten dienste van regters, practizijns, kooplieden en allen die een algemeen overzicht van regtskennis verlangen. Amsterdam, Allart, 1806.
31687: LINDEN, J. VAN DER - Oratio [...] ad celebrandam memoriam actus solemnis [...] Amsterdam P. den Hengst en Zoon 1824
33564: LINDEN, JACOBUS GUILIELMUS VAN DER, UIT PARAMARIBO - Dissertatio juridica inauguralis de postulando [...] Leiden Joannes Bos en Joannes le Mair 1756
34202: LINDEN, GYSBERTUS MARTINUS VAN DER, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones juridicas [...] Leiden H.W. hazenberg 1836
47918: LINDEN, W.J.M., - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de viering van het 25 jarig bestaan van de Kon. Ned. Vereeniging "Ons Leger", 1912-1937, 106 pag., geïll., geb.
32427: LINDHEIMER, JOHANN GERHARD - Versuch eines allgemeinen teutschen Lehenrechts. Frankfurt am Main Johann Friedrich Fleischer 1748
65378: LINDO, M.P., - Oude heer Smits: Derde vervolg op de brieven en uitboezemingen
65377: LINDO, M.P., - Afdrukken van indrukken / door den ouden heer Smits en zijn vriend Mulder
8858: LINGELBACH, DAVID - Sardanapalus, treurspel. [2e druk.] Amsterdam, Izaak Duim, 1737.
39362: LINNIG, B - Quelques ex- libris Belges anciens, Paris 1921, 64 pag., geïll.
65330: LINSCHOTEN, J.H. VAN -, - De Spaansche vluchtelingen. Een verhaal uit den Geuzentijd.
64515: LINSCHOTEN, J.H. VAN, - Pitcairn of de muiters in de zuidzee
22718: LINT, DE - Fotokopie van een manuscript kwartierstaat, met wapens, van Dr. Jan Gerard de Lint (1867-1936). Vier kwartieren: De Lint, Nelemans, v. Genderen, Hoogeveen. 1 blad.
33656: LINTELO DE GEER, BARTHOLDUS JACOBUS - Oratio de iuris germanici, inprimis patrii, studio minime negligendo [...]
1614: LINTHORST HOMAN, J. - Van Kerspel tot Gemeente. Schets van de geschiedenis van de Drentsche gemeente Vledder en haar landbouwleven. Assen [1938]. Geïll., 242 p.
67030: LINTUM, C. TE, - De cholera te Rotterdam in vroeger tijden.
1616: LINTUM, C. TE - De merchant adventurers in de Nederlanden. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Engelschen handel met Nederland. 's-Gravenhage 1905, 265 p.
14478: LINTUM, C. TE - Das Haarlemer Schützenwesen (De Haarlemsche schutterij). Thesis. Enschede 1896, 121 p.
40420: LINTUM, C. TE, - Rotterdam in den loop der eeuwen, deel II Kerkelijk leven, Rotterdam 1909, 128 + 26 + 226 + 32 +64 + 144 + 359 pag., gebonden in half leren band, geïll.
64006: LINTUM, DR C. TE, - Onze Schutter-Vendels en Schutterijen van vroeger en later tijd 1550-1908 in beeld en schrift met inleidend woord van Prof. Dr. P.J. Blok. Een historisch album met aquarellen van J. Hoynck van Papendrecht en geschiedkundigen tekst van Dr. C. te Lintum
1618: LION, J.M. - Heraldieke modellen ten dienste van decoratieschilders, graveurs, zegelsnijders, beeldhouwers, bouwkundigen, teekenaars, borduurders, enz. 's-Gravenhage 1894. Geïll., 6+24 p., in portefeuille. Geillustreerd met titelplaat en 19 platen
53579: LION, IZ.J. - Mijn staatkundig leven. Bijdrage tot de kennis der dagbladpers in Nederland. 's Gravenhage, Susan, 1865.
53577: LION, IZAAK J. - De nederlegging der redactie van het dagblad 'De Grondwet' toegelicht, 's Gravenhage, v. Weelden & Mingelen, 1855.
33566: LIPHARDT, FRANCIS LEONARD, UIT UTRECHT - Theses juris controversi inauguralis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1771
40750: LIPINSKI, E. E.A. (ED.) - Studia Phoenicia III Phoenicia and its neighbours, Leuven 1985, 240 pag., geb., als nieuw.
22376: LIPMAN, WISELIUS - Brief van de advocaat S.P. Lipman aan mr. S.I. Wiselius, dd. 1834, betr. het aanbieden van het 2e deel van Lipman’s Geschiedenis der Staatkunde, manuscript, 2 p, 4°.
53581: LIPMAN, S.P. - Verdediging van den weleerwaarden heer Theodorus Kuiper, R.K. pastoor te Medemblik enz., in de teregtzitting van de arrondissements-regtbank te Hoorn, van den 5 december 1839. 2e druk, Amsterdam, A. Zweesaardt, 1839.
34118: LIPMAN, SAMUEL PHILIPPUS, UIT LONDEN - Dissertatio juridica inauguralis de jure nuptiarum Romano atque hodierno [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1822
66546: LIPMAN, S.P., - Woorden van afscheid van Mr. S.P. Lipman, Advokaat te Amsterdam. Einde mei 1857
42603: LIPSIUS, JUSTUS - Saturnalium sermonum libri duo. Qui de gladiatoribus. Antwerpen [= Leiden], Plantijn, 1585.
36958: LISMAN, A.J.A.M. E.A. - Gezigten aan de rivier de Vecht. P.J. Lutgens/ Lutgers, Alphen aan de Rijn 2001, 268 pag., geb., geïll., oblong, met stofomslag.
4282: LISSENBERG, J.C. EN M.C. HÖRTER - Wilhelm von Nassau 1559-1959. Z.p. 1959, oblong, geb., geïll.
41360: LIT, R. V. - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Wassenaar, Wassenaar 1989, 90 pag., geb., geïll.
67778: LITH, J. P. T. VAN DER, - Levensschets van J. L. C. Schroeder van der Kolk, hoogleraar geneeskunde aan de Utr. Hoogeschool.
65345: LITZAU, J.G., - De luidende St. Laurensklok te Rotterdam. Een berijmd verhaal van de voornaamste gebeurtenissen dezer stad, door Jacob Gabrie¨l Litzau
30500: LIVESTRO- NIEUWENHUIS, F - Jordanus Hoorn, een Amersfoortse kunstenaar in zijn tijd 1753- 1833, Amersfoort 1983, 96 pag., geïll.
64495: LIVINGSTONE, D., - Livingstone, der Missionär. I. Aeltere und neuere Erforschungsreisen im Innern Afrika's. In Schilderungen der bekanntesten älteren und neueren Reisen, insbesondere der grossen Entdeckungen im südlichen Afrika während der Jahre 1840-1856 durch Dr. David Livingstone.
64496: LIVINGSTONE, D., - Livingstone, der Missionär. II. Neueste Erforschungsreisen im Süden Afrika`s und auf dem Eilande Madagascar. In Schilderungen von David Livingstone`s neuesten Forschungen während der Jahre 1858-1864; der Universitäts-Mission und Livingstone`s letzter Expedition von 1866. Ferner der Reisen von Albert Roscher und Karl Mauch, der portugiesischen Expedition in das Land des Muata Kazembe, sowie der Reisen auf der Insel Madagascar während der letzten Jahre. [= Das Buch der Reisen und Entdeckungen. Neue illustrierte Länder- und Völkerkunde zur Erweiterung der Kenntnis der Fremde. Afrika]
65409: LLOYD GEORGE, D., - War Memoirs
66853: LLOYD, S., - Portrait Miniatures From The Collection Of The Duke Of Buccleuch
65698: LLOYD, A. B., - In Dwarf Land and Cannibal Country. A Record of Travel and Discovery in Central Africa
65787: LOBO DE BULHOES, E., - Les Colonies portugaises. Court expose de leur situation actuelle
16473: LOCHEM - Gids voor de bezoekers van Lochem en omstreken. Uitg. V.V.V. Lochem Vooruit [1948], 52 p.
16474: LOCHEM - Plattegrond van Lochem. Uitg. V.V.V. Lochem Vooruit, mei 1948, 1 blad.
16472: LOCHEM - Kleine gids voor Lochem en omstreken. Uitg. V.G., Lochem, Scheen, 1911, 60 p.
16468: LOCHEM - Lochem en omstreken. Uitg. van Het Verfraaiings-Gezelschap te Lochem, [1886], 16 p + grote uitvouwbare kaart door A.S(taring) d.d. Aug. ‘86, litho van Braakensiek, Amsterdam.
16469: LOCHEM - Lochem en omstreken. [Grote uitvouwbare kaart] door A.S[taring], 3e druk, Mei 1899, litho van Braakensiek, Amsterdam.
24784: LOCKE, JOHN - Libri iv. De intellectu humano, denuo ex novissima editione idiomatis Anglicani, longe accuratiori in puriorem stylum translati, & nuper aliquot notis criticis illustrati. Transl. from the English by Gotthelff Heinrich Thiele. 2 vols. Leipzig, Theophilus Georgi, 1758.
65375: LODEESEN, J.D., - De schipbreukeling, oorspronkelijk Romantisch Tooneelspel in vijf bedrijven;
65385: LODEESEN, D.J., - Volksdwalingen en volksdwaasheden uit den ouden tijd. Gedeeltelijk bewerkt naar het Engelsch van Charles Mackay (Memoirs of extraordinary popular delusions and the madness of crowds) / door D. Lodeesen
8861: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Uytspanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen, met een aanhangzel. 15e druk. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen. Amsterdam, Joannes Kannewet, 1769. [Gebonden met:] Uitspanningen behelzende eenige stigtelyke liederen, geestige gedichten, en andere praktikale stoffen. Tweede deel. 7e druk. Rotterdam, Philippus Losel, 1744.
32309: LODER, BERNARD CORNELIS JOHANNES, UIT AMSTERDAM - De leer der volkssouvereiniteit in hare ontwikkeling, aanbeveling en bestrijding, historisch-kritisch beschouwd. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1873
41882: LODEWYK, T - De Gouden Graaf. Een bloembollenbedrijf van 1793-1953. Lisse 1953, 60 pag., geb., geïll.
7784: LODGE, E. - The peerage and baronetage of the British Empire, 57th edition.
7782: LODGE, E. - The peerage of the British Empire [....] to which is added the Baronetage, 11th edition
66629: LOEFF, GERRIT MICHIEL CORNELIS, - De Nederlandsche kerkgeschiedschrijver Geeraardt Brandt [or Gerard or Geeraert]
59978: LOEMANS, AERNOUT (FL. 1632-1661) - JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. F. [BELGII GUBERNATOR] [Juan I of Austria (1547-1578)]
16477: LOENEN (GLD) - Officiëele gids voor Loenen op de Veluwe, 4e druk, uitg. Ver. “Loenens Belang”, [1935], 60 p.
1622: LOENEN, J.B. VA - Beschrijving en kleine kroniek van de gemeente Hillegom. Hillegom 1916. Geb., geïll., 190 p.
8863: LOF - Lof der vrije Friesen. [z.p.], [z.n.], 1784.
66082: LOFFELT, A. C. VAN, - Jupiter Van Vloten en zijn kritiek.
57010: LOFTIE, W.J.; - Landseer and animal painting in England, London z.j., 84 pag., ill., hardback.
64512: LOGGER, J.C., - Handleiding tot de kennis van Artillerie, voor de cadetten van dat wapen afdeling techniek van C.L. Pesch Inleiding inleiding en hoofdstuk 1 materialen door J.C. Logger
65374: LOGHEM, HENDRIK VAN, - Mengelgedichten van H. van Loghem Jr.
8865: LOGHEM, HENDRIK VAN - Nieuwe mengeldichten. Deventer, L.A. Karsenbergh, 1819.
35196: LOHMAN, WILLEM CAREL, UIT GRONINGEN - Opmerkingen over de leggers der wegen Groningen Hoitsema 1886
65204: LOHUIZEN, J. VAN, - The Dutch East India Company and Mysore, 1762-1790 (Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde)
39174: LOIR, M - La marine Francaise, Paris, Hachette, 1893, 620 pag., half marocco, binding with the original covers inside. Spine a little damage at the top and bottom.
5016: LOKERSE, E.B.G. - Het Zuid-Bevelandse geslacht Van Watervliet. Z.p. 1989, 45 p., geb., geïll.
57234: LOMBARTS, R.W.G. E.A.; - Memoriale T uit de Almarie van Bourgonje 1445-1448 (1453). 's-Gravenhage 1996, 192 pag.
25082: LONG, ISAAC LE - Historische beschryvinge van de Reformatie der stadt Amsterdam.
23564: LONG, NICOLAS LE - Histoire ecclesiastique et civile du diocese de Laon et de tout le pays contenu entre L'Oise et la Meuse, l' Aisne et la Sambre, Chalons 1783. Facsimile reprint Brussel 1980. 623 pag., geb., met stofomslag
43698: LONG, I.LE / A. RADEMAKER, - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche outheden (....) beschreven door Isaac le Long en in 300 verscheide printtafereelen vertoont door Abr. Rademaker, deel III, Amsterdam, Schoonenberg 1732. 4o, 328 pag., gebonden in geheel perkamenten band uit de tijd, geïll. Goed exemplaar.
65344: LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH, BERGH, S.J. VAN DEN, KANTER, B.PH. DE., - eEvangeline. een verhaal van Acadie, van Henry Wadsworth Longefellow/De predikant van Wakefield door Oliver Goldsmith, herziene vertaling uit het Engelsch
51646: LONS, H., - Aus der Bauernchronik Der Wehrwolf von Hermann Lons. Eine holzschnittfolge von Hans Pape, Jena, z.j., (ca.1941).
24818: LONSDALE, JOHN LORD VISCOUNT - Memoir of the reign of James II. York, Wilson and Spencer, 1808.
60144: LOO, PIETER VAN (1731-1784) - 'te Haarlem bij de Schalkwijker Poort. Landscape outside Haarlem, close to the Schalkwijker gate.
42789: LOO, JOHAN BERTHAUT VAN - De beschrijvinge der forestiers ende graven van Vlaenderen etc., den slagh van Pavijen, 't innemen van Roome door de heere Philibert de Chalon (...). 's Gravenhage, A. Meuris, 1631.
65914: LOO, ADRIAAN VAN, - Geestelyke gesangen, opgemaakt door eenige godvruchtige zangers en zangeressen (...). Den Alderlaatsten Druk. Op nieuws verbetert en vermeerdert. En achter met een Tweede Deel verrijckt.
30744: LOOIJ V.D. LEEUW, A.E.C. V.D. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden, Utrecht 1910, 2 delen: 158 pag. + map met 12 platen. Omslagen beschadigd [ dissertatie ].
66074: LOON, GERARD VAN., - Lyst der bewysstukken, behoorende tot de voorgaande eerste verdeeling / tweede verdeeling / derde verdeeling.
23968: LOON, P.J. VAN - Genealogie de la famille Gilbert, Antwerpen 1888, 4°, 7 pag. Gedrukt op oud-Hollands papier.
17028: LOON, L.H. VAN (RED.) - De Tampon. Orgaan voor leerlingen en oud-leerlingen der School voor Grafische Vakken, Utrecht. Zeventiende jaargang nrs. 1, 2 en 3. Kerstnummer 1936.
15524: LOON, HENDRIK WILLEM VAN - Report to Saint Peter, upon the kind of world in which Hendrik Willem van Loon spent the first years of his life, [tweede druk], Londen etc.: Harrap, 1949
53598: LOON, A.J. VAN [= M.J. LELYVELT] - Tooneelen uit het strafregt, Eerste [+ tweede+ derde] verzameling. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1840-1841.
65427: LOON, GERARD VAN., - Beschryving der aloude Regeeringwyze van Holland. Five parts.
35846: LOON, BERNARDUS VAN, UIT HARLINGEN - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1875
42541: LOON, GERARD VAN / F. V. MIERIS - Historisch bewys dat het Graafschap van Holland (...) altijd een leen des Duytschen Ryks geweest is. Leiden, P. v.d. Eyk, 1748. [Gebonden met:] Dezelfde, Beknopte verhandeling van de week- en jaarmarkten midsgaders van de kermissen in Holland. Leiden, v.d. Eyk, 1743. [En met:] F. v. Mieris, Verhandeling over de leenroerigheid van het Graafschap in Holland (...) mitsgaders eenige aanmerkinge op het werk van den heer Gerard van Loon. Leiden, v.d. Eyk, 1748.
64450: LOOS, D. DE, - Diamant en edele metalen, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum op het paviljoen te Haarlem, gesteenten en mineralen van Nederlandsch Oostindië, II
57092: LOOS, J.C. VAN DER; - Geschiedenis van Amstelland tot het jaar 1300. Amsterdam 1907.
63845: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Johannes Rach en zijn werk. De topografische beschrijving der teekeningen met medewerking van W. Fruin-Mees door mr P.C. Bloys van Treslong Prins. Uigegeven bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen op 24 april 1928
8899: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Mengeldichten. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1813. [1 van 2 delen]
8885: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Historie van mejufvrouw Susanna Bronkhorst. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1806. [6 delen]
57338: LOOSJES PZ., A.; - Joseph in zes zangen. Haarlem, Loosjes, 1786.
8882: LOOSJES PZ., ADRIAAN - Hollands Arkadia of Wandelingen in de omstreeken van Haarlem. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1804-1805. [3 stukken met doorlopende signering en paginering]
55208: LOOSJES PZ, A. - Prent: 'Jac. Joh. Ankarstrom'. Gegraveerd portret in ovaal. Borstbeeld , bevestigd met ketting aan paal, waarop een bord met 'Konunga mordaren J.J. Ankarstrom', een pistool en een mes. Onder het ovaal 'A. Loosjes Pz, excudit.
50955: LOOSJES PZ., A. - Geschiedkundig gedenkstuk van het voorgevallene binnen Haarlem in de laatste helft van het jaar 1799. Haarlem, Loosjes, 1803.
15532: LOOSJES, A. - Sprokkelingen in Nederland, Steden, reeks B en C, 1021 + 909 afbeeldingen, Amsterdam: Scheltema & Holkema, [1924-1926]
15528: LOOSJES PZN., A. - Hollands arkadia of wandelingen in de omstreken van Haarlem. Haarlem: A. Loosjes Pzn, 1804[-1805].
15526: LOOSJES PZN., A. - Hollands arkadia of wandelingen in de omstreken van Haarlem. Haarlem: A. Loosjes Pzn, 1804[-1805]
65124: LOOSJES, PZ., A., - Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek. 1e stukje,
64177: LOOSJES PZ., A., - Het leven van Maurits Lijnslager eene Hollandsche familiegeschiedenis uit de zeventiende eeuw
58670: LOOSJES, A., - De torenmuziek in de Nederlanden, Amsterdam [1916].
65707: LOOSJES PZ., A., - Ewoud van Lodijke of de ondergang der Zeeuwsche stad Romerswaal. Treurspel, benevens eene beknopte beschrijving der gemelde stad. Deze druk wordt geheel ten voordeele van de door de overstrooming ongelukkig gewordenen uitgegeven.
65581: LOOSJES, VINCENT, - Zege-lied op 's Konings negenenvijfstigsten verjaardag, den 24sten Augustus 1831. Wijze: Wien Neerlands Bloed enz.
8890: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Het leven van Maurits Lijnslager. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit de zeventiende eeuw. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1808. [2 van 4 delen]
67025: LOOSJES, PZ., A.,, - Hollands arkadia of wandelingen in de omstreeken van Haarlem. Tweede en laatste stuk
64930: LOOSJES, A., - Voor ruim eene halve eeuw. De Evangeliedienaren in de Protestantsche Gemeenten te Haarlem
8869: LOOSJES PZ, ADRIAAN - De vaderlandsche zeeheld. Haarlem, Cornelis van der Aa, 1781.
64019: LOOSJES, VINCENT, - Gedenkschriften wegens het vierde eeuwgetijde van de uitvinding der boekdrukkunst door Lourens Janszoon Koster, van stadswege gevierd te Haarlem den 10 en 11 Julij 1823; bijeenverzameld door Vincent Loosjes.
51130: LOOSJES, PZ., A., - Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek. 1e stukje, 9e druk, uitg. My tot Nut v.h. Algemeen, Haarlem, Loosjes, 1820, 60 pag.
65469: LOOTS, C., - Gedichten van Cornelis Loots, eerste tot en met het vierde deel
8919: LOOTS, CORNELIS (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - Armoede en grootheid. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 4e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1822.
65280: LOOTS, C., - Nagelaten gedichten van Cornelis Loots, tweede deel
67260: LOOTS, C., - Bij den vrijwilligen heldendood van J.C.J. van Speyk, (...) door Cornelis Loots, uitgesproken in het tweede Departement der Maatschappij Tot nut v n het algemeen, den 16den Februarij 1831.
65125: LOOY AZ, F. DE, - De heer Hendrik Reinhart en zijne zonen, of het voorbeeldige huisgezin. Een geschenk voor Jonge Lieden
65813: LOOYENGA, A.J., - Van waterstaatskerk tot kathedraal. De St. Josephskerk te Haarlem en het werk van de waterstaatsarchitect H.H. Dansdorp.
53602: LORÉDAN, JEAN - Un grand procès de sorcellerie au XVIIe siecle. L'Abbé Gaufridy et Madeleine de Demandolx (1600-1670), d'apres des documents inédits. Parijs 1912.
8040: LORENZ MEYER, ED. - Wappenbuch der Hamburgischen Deputationen 1860-1896 [Hamburg ca. 1897].
64490: LORENZ-MEYER, E.L., - Hamburgische Wappenrolle Nach Hamburgische Wappenbuchern
35422: LORMIER, ANTONIUS - Disputatio juridica inauguralis de conditione indebiti Leiden P. van der Aa 1715
38100: LORRY, A.C. DE - Tractatus de morbis cutaneis, Parijs, Cavelier, 1777, 4o, 16 +704 + ( 4 ) pag., half leather [ first modern textbook on dermatology ]
4052: LOS, F.J. - Die Ura Linda Handschriften als Geschichtsquelle. Oostburg [1972], 144 p., geb., geïll.
36272: LOSS, LAURENTIUS, UIT ISNACENSIS - Dissertatio inauguralis de lue venerea Giessen J.D.Hampel 1668
64173: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH, - Gumal en Lina, eene Geschiedenis tot Nut en Vermaak der Jeugd; inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste Grondwaarheden van den Godsdist in te prenten.
65081: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH, - Gumal en Lina. Eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd; inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van de godsdienst in te prenten
6961: BELANGRIJKE LOTGEVALLEN - Belangrijke lotgevallen en reizen van Eduard en Constantia. Een tafereel, geschreven in den kerker te Rotterdam. Rotterdam, Mensing en Van Westreenen, 1832.
8923: LOTGEVALLEN - De lotgevallen der Nederlandsche burgers, welke door de troupen van zijne Pruissische majesteit, in de maand september van het jaar 1787, zijn krijgsgevangen gemaakt. Door een der gevangenen zelve beschreven. Brussel, J.P. de la Croix, 1788.
15534: LOTTHÉ, ERNEST - Charme et lumière des Pays-Bas. Parijs: Desclée de Brouwer, 1935.
32647: LOTZE, TJEERDUS MAXIMILLIANUS, UIT MAARTENSDIJK - Dissertatio juridica inauguralis de poenae aggravatione [...] Amsterdam Typographia Latina et Gallica 1823
67565: LOUDA, J., - A Concise Guide in Colour. European Civic Coats of Arms
34944: LOUDON, FRANCISCUS AUGUSTUS , UIT NED. INDIE - Quaestiones juridicae inaugurales quas annuente summo numine ..... Leiden Hazenberg 1846
64855: CREVIER JEAN-BAPTISTE-LOUIS, - HISTOIRE DES EMPEREURS ROMAINS DEPUIS AUGUSTE JUSQU'A CONSTANTIN
43884: LOUISE B.B., - De jeugd onzer koningin, Rotterdam, Nijgh, 1891. Gebonden, oblong, 50+8 pag., geïll. Scharnieren gebroken.
5220: LOUMAN, J.P.A. - Archief van de familie Berg, ‘s-Gravenhage (Rijksarchief Z.H.) 1980, 278 p.
66547: LOUTER, J. DE, - Levensbericht van Pieter Anthonie van der Lith
60770: LOUTHERBOURG, PHILIPPE JACQUES DE (1740-1812) - Premiere Suite d'Animaux... (Title page)
36122: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - De autheuren der antiquiteten Leiden Universiteit 1983
64516: LOUWERSE, P., - Mannen van sta-vast. of de oost-indische compagnie onder den gouverneur-generaal Jan Pietersz. Koen. een verhaal voor het jonge Nederland door P. Louwerse
66026: LOUYS, PIERRE, - LES CHANSONS DE BILITIS - traduites du grec - edition ornee de 300 gravures par Notor D'APRES DES DOCUMENTS AUTHENTIQUES DES MUSEES D'EUROPE.
52561: LOUYS, PIERRE - Aphrodite. Moeurs antiques. Paris, Mercure, 1896.
66073: LOVINK, H. J., A.O., - Dr. W. C. H. Staring, gehuldigd op zijnen hondersten geboortedag 5 october 1908.
66076: LOVINK, H. J., A.O., - Dr. W. C. H. Staring, gehuldigd op zijnen hondersten geboortedag 5 october 1908.
34750: LOW, JOHN CHRISTOPHER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio Philosophica inauguralis de iis, quae veteres philosophi de magnitudine telluris memoriae prodiderunt Leiden Haak 1808
6628: LOWER, MARK ANTONY - The Curiosities of heraldry, with illustrations from old English writers.
58700: LUBACH, D.; - Ontleedkundig en physiologisch handboek voor aankomende onderwijzers in de gymnastiek. Amsterdam 1863.
66206: LUBBERHUIZEN-VAN GELDER, A., - Rijklof van Goens, de Jonge, en zijn bezittingen.
66581: LUBBERS, R.F.M., SPERNA WEILAND, J., RINNOOY KAN, A.H.G., - Erasmus in triplo. Inleidingen uitgesproken tijdens de openingsbijeenkomst van de Erasmus Herdenking Rotterdam 1986.
61068: LUBIN, JACQUES (CA. 1659-BEFORE 1713) AFTER HALS, FRANS (1585-1666) - Portrait of René Descartes (1596-1650)
35450: LUBINUS, EILHARDUS - Programma in exequiis optimae et honestissimae matronae Annae Oldenborges ... Iohannis Posselii Senioris, Graecae linguae quondam Professoris ... Relictae viduae piè in Christo defunctae [...] Rostock Joachim Fuess 1615
8925: LUBLINK DEN JONGEN, JOANNES - Brieven en briefwisseling. Amsterdam, Johannes Allart, 1803.
8926: LUBLINK WEDDIK, BARTHOLOMEUS THEODORUS - Gedachten en beelden. 2e druk. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1832.
8928: LUBLINK WEDDIK, BARTHOLOMEUS THEODORUS - Vrede in den lande! Gebed in het hart! Vaderlandsche uitboezeming. Uitgegeven ten voordeele van een behoeftig huisgezin. Amsterdam, G. Portielje, 1845.
8933: LUBLINK WEDDIK, BARTHOLOMEUS THEODORUS - Herfstloover. Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1863.
8930: LUBLINK WEDDIK, BARTHOLOMEUS THEODORUS - De binnenkamer van een kruidenier. Oorspronkelijke schetsen en tafereelen naar het burgerlijke leven, uit de papieren van Oudoom Jakob. 2e druk. Arnhem, D.A. Thieme, 1855.
66389: LUBLINK-WEDDIK, B.T., - Het leven en bedrijf van Dr. M. Luther / bewerkt door B.T. Lublink Weddik
32651: LUBLINK, ALBERTUS JOANNES, UIT AMSTERDAM - Observationes juris romani miscellae [...] Amsterdam C.A. Spin 1827
66411: LUCA, FRANCISCO, - Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae, ad recognitionem iussu sixti v. pont. max. bibliis adhibitam recensitae atque emendatae
66482: LUCAS, E., - Lucas: drie eeuwen familiegeschiedenis 1678-1978.
20024: LUCAS, HENRY S., - Dutch immigrant memoirs and related writings. Revised edition, Michigan/Cambridge U.K. 1997, 517 + 611 pag. Reprint in één deel van de editie in twee delen uit 1955.
15538: LUCAS, E.V. - A wanderer in Holland, Londen: Methuen, 1905
15540: LUCAS, E.V. - A wanderer in Holland. 15de editie. Londen: Methuen, 1913.
63789: TRIP. LUCAS, - Lierzang aan Nederland
63737: LUCAS, M. HIPPOLYTE, - Le Siège de Leyde. 1574. Grand-opéra en quatre actes et en sept tableaux.
32577: LUCAS, JOHANNES JOSEPHUS ANTHONIUS, UIT DELFT - Veerrechten naar het keizerlijk decreet van 21 october 1811. Proefschrift [...] Delft Waltman 1937
35586: LUCIUS, CHRIST. BENEDICTUS, UIT SORA-LUSATUS; PRAESES: WERNHER, HEINRICH LUDWIG - De evidentia ac certitudine demonstrationum moralium [...] Wittenberg Christian Schroedter 1707
51103: LUDEMAN, J.C. - Konst-kabinet van verborgenheden der natuur, vervattende een aantal van over de seven honderd geheime konststukken. 2e druk, Amsterdam, Bom, 1770.
65479: LUDENDORFF, GEN., - Der Totale Krieg
55831: [VULSON DE LA COLOMBIERE, MARK]; J.W. LUDER - Vermaakelijke oraculen of kortswijlige voorzeggingen. Uit de Fransche in onze Nederlandsche taal overgezet door J.W. Luder, advoc. Den laatsten druk, van nieuws overzien en van veele drukfeilen en misslagen gezuiverd. Deventer, De Lange, 1806.
36410: LUDWIGER, CHRISTIAN SAMUEL DE; PRAESES: SCHNEIDER, JOHANN F. - Dissertatio politico-historia de ordine foeminarum equestri. Vom weiblichen Ritter-Orden.... Der Orden des Todes-Kopffes. Halle Zeitler 1714
29154: LUGT, F. - Rembrandt, Een biografie/ une biographie/ a biography, 1899, met inleiding van Ella Reitsma, Parijs 1997, 124 pag., geïll.
66910: LUGT, F., - Miniaturen, Oude Kunst, geillustreerd maandschrift voor verzamelaars en kunstzinnigen 1915.
63806: LUGT, F., - Repertoire des Catalogues de ventes publiques intéressant l'art ou la curiosité par Frits lugt première période vers 1600-1825
8942: LUIKEN, JAN/ LUYKEN - Beschouwing der wereld, bestaande in hondert konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen. Amsterdam, Kornelis van der Sys, 1738.
59161: LUIKEN, JAN, - Voncken der liefde Jezus. De Bye korf des gemoeds (2 dezelfde exemplaren). Des menschen begin en einde. Beschouwing der wereld (2 verschillende exemplaren). Het leerzaam huisraad, vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, Met Godlyke Spreuken En Stichtelyke Verzen. Het menselyk Bedrijf.
65921: LUIKEN, JOANNES, - Voncken der Liefde Jezus, Van het God begeerende Zielen-vuur. Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige Spreuken.
59528: LUITINGH, J.C. - Seerp van Galema en zijne tijdgenooten : een verhaal uit de geschiedenis der Hervorming in Friesland door J.C. Luitingh, Utrecht : Van Peursem, [1888], 208 p. Bruine kaft met goudopdruk met beel van Galema en schepen op de achtergrond, door Snoek.
64193: LUKE, PETER, - Bloomsbury, a play in two acts
36696: LUKKES, PIETER, UIT BOVENKNIJPE - Industrialisatie- en migratieproblemen van Friesland Leeuwarden Koumans 1964
26494: LULOFS, B.H. - Kort overzicht van de geschiedenis der Nederlanden met name der Noord-Nederlanden van den vroegsten tot den tegenwoordigen tijd, 2 delen, Groningen 1835-1837, 310 + 457 pag., orig. karton. Goed exemplaar.
65255: LULOFS, B.H., - Gelderlands voortreffelijke dichter. letter- en landhuishoudkundige Mr. A.C. W. Staring van den Wildeborch, in zijn leven, karakter en verdiensten geschetst
8936: LULOFS, BARTHOLD HENRIK (VERT,); JOHANN HEINRICH VOSS - Louise - een landelijk gedicht in drie idyllen. Vertaald uit het Duits. Groningen, J. Oomkens, 1811.
65582: LULOFS, B.H., - Eene hand vol hulstbladeren; of steekpalmloof-vlechtje, als bijvoegsel tot mijn distelkransje, door mr. B.H. Lulofs.
32977: LULOFS, BARTHOLDUS HENRICUS, UIT ZUTPHEN - Dissertatio philosophico-juridica inauguralis, de libertate [...] Groningen J.J. Homkes 1809
41824: LULOFS, JOHAN - Wiskundige en werktuigkundige beschouwingen der wind-molens. Extract uit een 18e eeuws werk, pp. 525 t/m 621, in blauw papieren omslag.
65550: LUMET, L., - Napoléon Ier - Empereur des Francais [348 reproductions, dont 6 en couleurs]
56220: LUMIERE, A. ET L., - Les developpateurs organiques en photographie et le paramidophenol, Paris, Gauthier-Villars et fils, 1893, 82 pag.
35604: LÜNCKER, CONRAD - Christliche Trauer Leich-Ehre-Gedächtnüs- und Trost-Predigt, bey [...] Leich-Procession des [...] Johann Philipsen von Buseck genant Münch des ältern [...] Giessen Friedrich Karger 1666
16479: LUNTEREN - Gids voor Lunteren en omstreken. Uitg. van de Ver. voor Plaatselijke Belangen en Vreemdelingenverkeer, Lunteren, [1925], 76 p.
57816: LURASCO, F.M., - Het zeewater-aquarium, 2e druk, Amsterdam, z.j.
53610: LURASCO, C.F. - Bezwaren tegen het stelsel van afzondering der gevangenen, getoetst aan de ervaring in de Pennsylvanische staatsgevanegnis van het oosten verkregen. Eene voorlezing op de Alg. Vergadering van het Ned. Genootschap tot zedelyke verbetering der gevangenen, gehouden te Amsterdam den 8sten Mei 1845. [Amsterdam 1845].
15550: LUTGERS, P.J. - Gezigten in de omstreken van Haarlem, naar de natuur geteekend en op steen gebragt door P.J. Lutgers. z.p., 1837-1844, facsimilé-reprint Alphen a.d. Rijn, Canaletto, 1979.
56554: LUTTENBERG, G., - Proeve van onderzoek omtrent het armenwezen in ons vaderland en naar de meest doeltreffende middelen die verder ter verbetering van het lot der armen zouden kunnen aangewend worden, Zwolle, 1841.
41288: LUTZ, M - Zweite [bis funfte] Abtelung des Universeel- Zuschneide-Systems der mannlichen Bekleidung nach mass, neues patentiertes Prazisions-Verfahren. 7e Auflage, 4 Bande. Stuttgart ca. 1910.
66734: LUYKEN, J. AND C., - De Timmerman
66743: LUYKEN, J. AND C., - De Zeevemaaker
66716: LUYKEN, J. AND C., - De Naaldemaaker
66732: LUYKEN, J. AND C., - De Tapytwerker
66733: LUYKEN, J. AND C., - De Tichelaar
55768: LUYKEN, JAN E.A. - Prenten: 19 scenes betreffende naaktlopers en zwaardlopers, geexecuteerde lijken, executie, etc. betr. de wederdopers te Amsterdam in 1535. Hierbij 4 dubbelen. Gravures door Jan Luyken e.a.
66712: LUYKEN, J. AND C., - De Lijmmaaker
66723: LUYKEN, J. AND C., - De Schilder
66725: LUYKEN, J. AND C., - De Schrynwerker
59542: LUYKEN, JAN (1649-1712) - D'aanslag van den Hertog van Anjou op Antwerpen, in den Jaare 1583. mislukt
66694: LUYKEN, J. AND C., - De Borduurder
66687: LUYKEN, J. AND C., - De Astrologist
55750: LUYKEN, JAN - Prent: 'Tomenbij en anderen in Egypte ter dood gebracht 1517', gravure van Jan Luyken, met deze tekst in handschrift.
66724: LUYKEN, J. AND C., - De Schoenmaaker
66735: LUYKEN, J. AND C., - De Tinnegieter
66697: LUYKEN, J. AND C., - De Droogscheerder
66696: LUYKEN, J. AND C., - De Draajer
66691: LUYKEN, J. AND C., - De Bleeker
66728: LUYKEN, J. AND C., - De Speldemaaker
66721: LUYKEN, J. AND C., - De Roeremaaker
67506: LUYKEN, J. AND C., - De Boekbinder
55812: LUYKEN, JAN - Prent: 'De moordt der Spanjaerden te Naerden geschiedt den eersten van December in den jaare 1572', gravure door Jan Luyken.
66685: LUYKEN, J. AND C., - De Suikerbakker
66730: LUYKEN, J. AND C., - De Steenhouwer
55798: LUYKEN, JAN - Prent: 'Don Pedro Pacieco, opper krijgs bouwmeester des H. van Alva, nevens twee Spaensche jonkers, opgehangen tot Vlissingen in den jaare 1572', gravure door Jan Luyken.
66706: LUYKEN, J. AND C., - De Kaarsemaaker
66703: LUYKEN, J. AND C., - De Heerscher
66704: LUYKEN, J. AND C., - De Hoedemaaker
66695: LUYKEN, J. AND C., - De Doodgraaver
55780: LUYKEN, JAN - Prent: 'De moordt des Prinsen van Oranje tot Delft, in den jaare 1584', gravure door Jan Luyken naar R. de Hoge, tonende het doorschieten op de trap.
55788: LUYKEN, JAN EN CASPER; - Prent: 'Moord van Hendrik de Vierde', gravure door Jan en Casper Luyken met 2 regelig onderschrift.
66713: LUYKEN, J. AND C., - De Mandemaaker
66718: LUYKEN, J. AND C., - De Papiermaaker
66722: LUYKEN, J. AND C., - De Schaatsemaaker
60916: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - DE INSTRUMENTMAAKER / The Musical Instrument Maker [series title: Menselyk Bedryf]
50885: LUYKEN [LUIKEN], JAN - Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten (...), Amsterdam, Roman, 1749. Gebonden met 2 andere werken van Luyken.
66690: LUYKEN, J. AND C., - De Bezemmaaker
66742: LUYKEN, J. AND C., - De Zeeman
66744: LUYKEN, J. AND C., - De Zeilemaaker
66684: LUYKEN, J. AND C., - De Pasteibakker
66693: LUYKEN, J. AND C., - De Boommaker
66710: LUYKEN, J. AND C., - De Lederbereider
66698: LUYKEN, J. AND C., - De Garentwynder
66700: LUYKEN, J. AND C., - De Glasblaazer
66715: LUYKEN, J. AND C., - De Molenaar
66702: LUYKEN, J. AND C., - De Grutter
66689: LUYKEN, J. AND C., - De Bergwerker
66745: LUYKEN, J. AND C., - De Zwaardveeger
67508: LUYKEN, J. AND C., - De Plaatdrukker
66688: LUYKEN, J. AND C., - De Balansemaaker
66736: LUYKEN, J. AND C., - De Verwer
66717: LUYKEN, J. AND C., - De Olislaager
67507: LUYKEN, J. AND C., - De Koopman
66709: LUYKEN, J. AND C., - De Lantaanmaaker
8945: LUYKEN, JAN - Verzaameling van eenige geestelyke brieven [...] aan verscheyde zyner lieve vrienden, op byzondere tyden en toestanden geschreven. Zeer tot nut om in alle eenvoudige en godtsoekende herten de zuyvere lust en liefde tot waare en innige godvrugtigheyd op te wekken. Hoorn, Jacob Duyn, 1741.
66701: LUYKEN, J. AND C., - De Gouddraadtrekker
66705: LUYKEN, J. AND C., - De Jaager
66683: LUYKEN, J. AND C., - De Kuiper
66746: LUYKEN, J. AND C., - De Leeraar
66741: LUYKEN, J. AND C., - De Zadelmaaker
66699: LUYKEN, J. AND C., - De Geelgieter
66726: LUYKEN, J. AND C., - De Schuiermaaker
66708: LUYKEN, J. AND C., - De Koperslaager
66727: LUYKEN, J. AND C., - De Smit
66738: LUYKEN, J. AND C., - De Wagenmaaker
67354: LUYKEN, J.A., - Neuere Staaten-Geschichte von der Reformation bis auf unsere Zeiten. aufgeschrieben bey dem Herrn Conrector Habicht von Johann Albert Luyken, Detmol, 6en Januar 1801.
66729: LUYKEN, J. AND C., - De Steenbakker
55810: LUYKEN, JAN - Prent: 'Afgryselyke wreedheyd der Spanjaarden in de plonderinge van Antwerpen gepleegt aen seekere bruyd. Ao 1576' [4-8 november 1576], gravure door Jan Luyken.
66737: LUYKEN, J. AND C., - De Visser
66740: LUYKEN, J. AND C., - De Wolbereider
66711: LUYKEN, J. AND C., - De Lettergieter
66731: LUYKEN, J. AND C., - De Stoelemaaker
66707: LUYKEN, J. AND C., - De Kammemaaker
66739: LUYKEN, J. AND C., - De Linne-Wever
66692: LUYKEN, J. AND C., - De Boekdrukker
66719: LUYKEN, J. AND C., - De Plaatsnyder
66720: LUYKEN, J. AND C., - De Pruikemaaker
52467: LUZAC, ELIE - Bericht van Elias Luzac Junior op een geschrift, uitgestrooid onder den tytel van bekendmaaking van heer Maarten van Roshem, ridder. Leiden, E. Luzac, 1759. [Gebonden met 13 andere pamfletten in 8°].
66252: LUZAC, ELIE, - Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen Staat; de toeneemende vermeerdering van deszelfs koophandel en scheepvaart; de oorzaaken, welke tot derzelver aanwas medegewerkt hebben; die, welke tegenwoordig tot derzelver verval strekken; mitsgader de middelen, welke derzelven wederom zouden kunnen opbeuren, en tot hunnen voorigen bloei brengen. Het Fransch ontwerp gevolgd. Het werk zelf geheel veranderd, merkelijk vermeerderd, en van verscheiden misslagen gezuiverd.
34164: LUZAC, CORNELIUS JOANNES, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaestiones varii argumenti [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1820
34166: LYCKLAMA A NYEHOLT, GEORGIUS WOLFGANG FRANCISCUS, UIT OLDEBOORN (FR.) - Dissertatio juridica inaugurales de mandato jure hodierno [...] Leiden Haak en Comp. 1834
22938: LYDIUS, AMIJE ?, DESCHAMPS, VAN DER BEECK - Brief van Jacobus Lydius, d.d. Dordrecht 24 mei 1651, aan "Seer weerde juffrou, uytverkoren zieltje, mijn soet en hoog-gelieft hertje", manuscript, folio, 2 p (enige restauraties op vouwen).
52479: LYDIUS, JACOBUS - Spreekwyzen door de heilige schryvers ontleent uit de stryden der ouden verklaart (...) met de byvoegselen van J. Lomejer, opnieuw vertaalt (...) door Abr. Du Ry. 2 stukken in 1 band, Rotterdam, Bosch, 1746.
22712: LYNDEN, VAN - Afdruk van een gegraveerd koperen plaatje met familiewapen Van Lienden(Lynden) en de 16 kwartierwapens van “Theodoricus de Liienden archidiaconus ardvenae eccliar.....”, 14,5x10cm. De afdruk lijkt begin 20e eeuws, het plaatje lijkt (veel) ouder te zijn geweest.
65360: LYNDEN VAN HEMMEN, F.G. BARON VAN,, - Vrije gedachten van een Ingeland van Rijnland, over de verhandeling van droogmaking des Haarlemmer Meers.
32639: LYNDEN, ALEXANDER FREDERIK VAN, UIT AMSTERDAM - Bijdrage tot de leer der verjaring en der wettelijke vervaltermijnen op pachtrechtelijk gebied . Proefschrift [...] Utrecht G.A. van Hoften 1880
34978: LYON, GEORGE HENRY BARNET, UIT PARAMARIBO - Stellingen Leiden Somerwil 1871
64851: LYTTELTON, GOLDSMITH, - A History of England, in a series of letters from a nobleman to his son. Written by Lord Lyttleton and Dr. Goldsmith. To which is added a continuation till the present time.
27206: MAANEN, F.J. VAN E.A. - Mededeelingen van de vereeniging ter beoefening der geschiedenis van 's-Gravenhage, eerste en tweede deel in één band, 's-Gravenhage 1863, 1876, 347 + 352 pag., geb. in halfleer, geïll. met platen in steendruk. Goed exemplaar.
34620: MAANEN, C. F. VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Theses juridicae. 1791
34622: MAANEN, C. F. VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - XXII. theses juridicae. 1792
34624: MAANEN, CORNELIUS FELIX VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - XXII theses juridicanae. 1793
35274: MAANEN, JANI RUDOLPHII VAN, UIT HARDERWIJK - Commentatio in quaestionem ab ordine medicorum [....] 1822
36114: MAANEN, R.C.J. VAN - Doorgaande beweging Leiden Universiteit 2004
16481: MAARN - V.V.V. Maarn en Maarsbergen. Uitg. V.V.V. [ca. 1935], 32 p.
67067: MAAS, N., - Portretten van Thijm.
59446: MAAS, C. - Aantekeningen betreffende Cornelis Maas (ca 1790-1864) gehuwd in 1811 met Anna Brouwer, koornmolenaar en grondeigenaar te Haarlem. Ook over andere familieleden Maas, typoscript, 7 pp. M14728
36086: MAAS, WILHELMUS JOANNES MARIA, UIT OVERSCHIE - De dijkwet van 1810 Rotterdam Nijgh & Van Ditmar 1963
39812: MAAS, F.M. (INL.); - Over Kaag, Braassem en Westeinder. Een rekreatie-onderzoek met behulp van luchtfoto's, enquetes en tellingen. 2 delen, Delft 1970-1971, 169+140 pag., oblong, geïll. [betr. Warmond, Alkemade].
23178: MAASDIJK, VAN - Twee blaadjes met potloodschetsen van paardrijdende meisjes, met het stempeltje "Atelier A. van Maasdijk".
65944: MAASKAMP, E., - Uniformes des gardes d'honneur des diffèrens corps dans les sept départemenens de la Hollande formes pour reception de sa majeste l'empereur et roi.
63598: MAASKAMP, EVERT (1769-1834) - PANORAMA DE LA VILLE D'AMSTERDAM.
16483: MAASSLUIS - Maassluis. Uitgegeven met instemming van het gemeentebestuur, onder redactie van (....) C.P.I. Dommisse, Amsterdam, Alta, 1924, 68 p.
16486: MAASTRICHT - The old town of Maastricht and the caves of mount St. Pieter by D.C. van Schaik, Souvenir edition in honour of our American liberators, Heer, Van Schaik, 1945, 48 p.
16485: MAASTRICHT - Maastricht door D. Sassen. Uitg. met medewerking van V.V.V. en K.v.K., Amsterdam, Alta, [1925], 132 p.
66968: MAATJES, A.B., VOGIN, H.J., - Pocket Dictionary of the English-Dutch and Dutch-English Languages, Remodelled and Corrected from the best authorities. Second, Third, Fourth & Fith edition, Revised and Enlarged by A.B. Maatjes, H.J. Vogin & others. Sixth edition, thoroughly emended & improved.
66171: MABILLON, J., - Histoire des contestations sur la Diplomatique avec l'analyse de cet ouvrage
58816: MACALESTER LOUP, MR. R., - Mannen van Beteekenis in onze dagen, Johan Theodoor Buys, Haarlem 1893, Extrakt, pag. 185-224.
43257: MACARTHUR, B. / J. MOORE - Lessons in figure painting in water colours, 16 coloured plates from designs by Blanche Macarthur and Jennie Moore, With special instructions by the painters. Londen etc., Cassell etc., [1881].
64845: MACAULAY,, - The History of England From The Accession of James the Second, two volumes
6318: MACCO, F. - Stammtafel der Familie Wüppermann aus Barmen. Abgeschlossen am 1 May 1911, groot blad, 90 x 120 cm, tekening door Oscar Roide, druk Gebr. Vogt (slijtage op vouwen)
64219: MACCO, HERMANN FRIEDRICH:, - Beiträge zur Geschichte und Genealogie Rheinischer Adelsfamilien. Bearbeitet und im Selbstverlage herausgegeben von Hermann Friedr. Macco. Mit 8 Wappentafeln Originalzeichnungen des Malers Georg Macco in Düsseldorf
59782: MACÉ, CLAUDE (1631-1670), AFTER CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) - Landscape with figures [Recueil de 283 estampes gravées... serie title]
43286: MACFARLANE, C. - Konstantinopel en Turkije, Uit het Engelsch vertaald. 2 delen, Amsterdam, Beijerinck, 1830.
14482: MACGEORGE, A. - Flags: some account of their history and uses. London etc. 1881, ill., 122 p., orig. cloth.
31038: MACHIELSEN, H. E.A. (RED.) - Onze geslachten in hun onderlinge samenhang en middels hun daden en streven verklaard. Een genealogisch-historische reeks. Afl. 1-4 ( 1950-? ) alles wat verscheen ?, 24 + 24 + pp. 49 - 92 +24 pag.
65266: MACKAY, D. BARON, - Patriarchaat in de Schotse Hooglanden
32637: MACKAY, AENEAS, UIT NIJMEGEN - De uitsluiting van geestelijken en bedienaren van de godsdienst uit de volksvertegenwoordiging. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1862
34024: MACKAY, JOHANNES FRANCISCUS HENRIOCUS JACOBUS ERNESTUS, UIT NIJMEGEN - Specimen jurudicum inaugurale de aere alieno hereditario [...] Utrecht N. van der Monde 1829
4098: MACKAY, D. BARON - Geschiedenis van het geslacht Mackay. Facetten van de politieke, militaire en sociale geschiedenis van de Schotse hooglanden en de Nederlanden. 's-Gravenhage 1984, 304 p., geïll., geb.
65425: MACKENNAL, A., - Homes and haunts of the Pilgrim Fathers.
34678: MACQUELYN, MICHAELIS JACOBI - Sermo academicus de nonnullis philosophiae naturalis [...] ; Met: Narratio rerum academicarum rectore magnifico M.J. Macquelyn Anno 1829-1830. 1830
52465: L.L., MADEMOISELLE - Dix-huit soirees a la campagne. Amsterdam, v. Kesteren, 1833.
36182: MADEWIES, SAMUEL, UIT STARGARD POM.; PRAESES: NEUMANN, JOHANN GEORG - Disputatio historica de rebus synonymis Wittenberg Christian Fincelius 1685
66394: MADOU, - Interieur de parc a Bruxelles, Position des Grenadiers les 23, 24, 25 et 26 7bre 1830
65240: ANDRE EN MAENEAS, - Kweekelingen-Almanak 1899 uitgegeven ten dienste van den Nederlandschen Kweekeling, onder redactie van Andre en Maeneas
7998: MAEYER, EDWARD A. DE - Who's who in Europe, 1964-1965.
60538: MAFFEI, NICOLÓ FRANCESCO (1590-1670) AFTER CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) - Madonna della scodella
53620: MAGGI, GIROLAMO - De equuleo liber postumus cum notis Goth. Jungermanni, accedit appendix virorum illustrium, idem argumentum pertractantium. Amsterdam, Andreas Frisius 1664.
39188: MAGINNIS, A.J. - The atlantic ferry, its ships, men and working. First popular edition, London 1893, 208 pag., hardback, ill.
55142: MAGINO, ANTONIO - Den Italiaenschen waerseggher, dat is een prognosticatie op het jaer onses heeren 1622 (...). Naar de copije van Bolognia 1622.
1656: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig overzicht van de besturen die vóór de herstelling van Nederland in 1814 elkander in Drenthe zijn opgevolgd. 3 stukken in 2 bdn. Groningen 1838-1850. Geb., 160, 185, 315, 367, 335 p.
24690: MAGNUS, ALBERTUS [ET AL] - De secretis mulierum. Item De virtutibus herbarum lapidum et animalium. Amsterdam, Jodocus Janssonius, 1643.
57444: MAGNY, M. VICOMTE DE; - La science du blason, accompagnee d'un armorial general des familles nobles de l'Europe. Paris [1858].
14840: MAHAUDEN, A., J.L. RENS, M. VAN KERKHOVE - Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boulaere, deel I-V, z.pl. [1970-1972], 486 p, geb. (gestencild), in één band.
29186: MAI, E - Roelant Savery in seinen zeit ( 1576-1639 ), Keulen 1985, 238 pag., geb., geïll. Goed exemplaar
65718: MAIDEN, JOANNES, - De wonderen des Alderhoogsten, zoo tot schrik en straffe zyner Vyanden, als tot moedgeving en troost zyner gunstgenooten; vertoond in de alomvermaarde beleegering en verlossing der stad Alkmaar. Voorgevallen in den Jaare 1573. Mitsgaders desselfs lof.
52449: MAILLET, B. DE / J.B. LE MASCRIER, - Beschryvinge van Egipte behelzende verscheide keurige aanmerkingen over de oude en hedendaagsche aardrykskunde (...) opgesteld volgens de aanteekeningen van den Hr. De Maillet, ouden consul van Vrankryk te Cairo, door den abt Le Mascrier. 2 delen in 1 band, 's Gravenhage, Beauregard, 1737.
42797: MAIMBOURG, LOUIS - Histoire du pontificat de saint Leon le Grand. 's Gravenhage, Moetjens, 1687.
42819: MAIMBOURG [MAIMBURGH], LOUIS - Historie van het verval des Kaiserrycks, nae de doodt van Carolus Magnus ofte Carel de Groote (...) vertaeldt door H. v. Quellenburgh. Amsterdam, T. ten Hoorn, 1683.
66515: MAIRE, OCTAVE LE, - Antoine de Tassis 1510-1574.
31977: MAIRE, GUILELMUS ELIAS LE, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de hereditatis divsione ab adscendentibus facta inter descendentes [...] Groningen J. Römelingh 1836
15571: MAIS, S.P.B., EN GILLIAN - Dutch holliday. Londen: Alvin Redman, 1961.
42705: PESSON-MAISONNEUVE - Nouveau manuel complet du pecheur Francais, ou traite general de toutes sortes de peches. Nouvelle ed., revue (...) par M. Moriceau. Paris, Encyclopedie de Roret et Moriceau [s.a.].
25228: MAJUS, JOHANN HEINRICH - Vita Jo. Reuchlini phoorcensis, Frankfurt 1687, (34) + 55 + (32) pag., full vellum. Missing: the titlepage and portrait.
59784: UNKNOWN MAKER - ANTONIVS ALBICIVS NOBILIS FLORENTINVS
60818: UNKNOWN MAKER - Medal with portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) and the Four Day's battle
60002: UNKNOWN MAKER - EFFIGIES LVCAE LEIDENSIS PROPIA MANU INCIDERE (portrait of Lucas van Leyden)
61662: UNKNOWN MAKER - COMOEDIA VETUS
60816: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
61782: UNKNOWN MAKER - KAMP-REGT DER HOLLANDEREN
60822: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
59976: UNKNOWN MAKER - JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. F. PHILIPPI REGIS... [Juan I of Austria (1547-1578)]
59982: UNKNOWN MAKER - DON JOHAN VAN OOSTENRYK, GOUVERNEUR GENERAEL DER NEDERLANDEN [Juan I of Austria (1547-1578)]
59984: UNKNOWN MAKER - IOANES AUSTRIACUS CAROLI V. FIL. BELGII GUBERNATOR. [Juan I of Austria (1547-1578)]
61710: UNKNOWN MAKER - Corpus Juris Civilis [Title page]
22268: MAKKINGA (FR) - “Register der huizgesinnen in den dorpe Makkinga, gelegen in Stellingwerf Oosteynde benevens de qualiteit en het getal der personen in yder huisgesin, opgemaakt en beschreven door de gecommieteerde van voorn. den dorpe, ingevolge de resolutie in dato den 19 juny 1748”, manuscript, folio, 5 p.
58520: MAKKINK, J.TH., - Ik strijd en houd mij boven. Grieven tegen de wet op de geneeskunde en een gedeelte van het publiek, Zutphen 1862.
40644: MALCOMESIUS, H - Ter gedachtenis. Zestal leerredenen en toespraak bij de eerste steenlegging van de Noorderkerk [te Rotterdam], Rotterdam 1899, 128 pag.
8960: MALFAIT DE JONGE, PHILIP (VERT.); PROSPER JOLYOT DE CRÉBILLON - Elektra, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1751.
56418: MAN, MARIE DE, - Medaille mortuaire de Thierry van Cloon, gouverneur general des Indes Neerlandaises, overdruk Tijdschrift v.h. Ned. Gen. v. Munt- en Penningkunde 1893, 17 pag.
30464: MAN, JACQ. DE ( RED.) - Kunst op schrift. Een inventarisatie van Nederlandstalige publikaties op het gebied van kunsttheorie en esthetica, 1670- 1820, Leiden 1993, 263 pag., geïll., geb., als nieuw.
34864: MAN, ENGELBERTUS DE, UIT BREDA - Dissertatio juridica inauguralis de vindicta privata Leiden Gebhard 1845
37594: MAN, M.G.A. DE - Catalogus der numismatische verzameling van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, Middelburg 1907, 390 pag.
47466: MANACH, D. E.A., - La descendance de Charles X, roi de France, Paris 1997, 387 pag.
34766: MANAHAN, AMBROSIUS, UIT NEW YORK - Theses ex universa theologia Rome 1841
27790: MANCHESTER, E.A. - Flags of all nations, London, Philip [ ca. 1940 ], omslag met grote ( 58 x 88 cm. ) vlaggenkaart in kleur.
35088: MANDELE, JACOBUS EGBERTUS VAN DER, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de titulum digestorum cui inscribitur: ad legem fabiam de plagiariis. Leiden J.C. Cyfveer 1835
47656: MANDEMAKER, W.K., - Veilingcatalogus teekeningen, prentkunst en schilderijen van (.....) Everhardus Boers, oud-fiscaal van de Ned. retourvloot en carga der O.I. Compagnie, 's-Gravenhage 1818, 4+156 pag., half leer.
24762: MANDER, CAREL VAN - Het schilder-boeck waer in voor eerst de leerlustighe iueght den grondt der edel vry schilderconst in verscheyden deelen wort voorghedraghen. Daer nae in dry deelen 't leven der vermaerde doorluchtighe schilders des ouden en nieuwen tyds. Eyntlyck d'uutlegginghe op den metamorphoseon pub. Ouidij Naso nis Oock daerbeneffens uutbeeldinghe der figuren. Alles dienstich en nut den schilders Constbeminders en dichters oock allen staten van menschen.
55396: MANDRILLON, JOSEPH - Gedenkstukken om te dienen tot de historie der omwenteling in de Vereenigde Nederlanden in 1787, door den heer Jh. Mandrillon (...) belast geweest om bij het Hof van Berlijn eene overeenkomst tusschen de patriottische en stadhouderlijke partij te bewerken. Uit het Frans vertaald. Parijs, Barrois, 1792.
27686: MANGER, J.B. - Recherches sur les relations économiques entre la France et la Hollande pendant la révolution Francaise (1785-1795 ), Paris 1923, 170 pag., geïll. Papieren omslag, los in de band.
35842: MANGER CATS, HUIBERT, UIT WOLVEGA - Stellingen .... Leiden Kleyn 1898
65755: MANHEER, G., - De Spelonk van Strozzi of de ondeugd door zich zelve gestraft. Tooneelspel in vier bedrijven door G. Manheer.
23720: MANNINGHAM, JOHN - Diary of John Manningham (...) 1602-1603, editea from the original manuscript by John Bruce esq., Westminster 1868, 20 + 188 pag., half leather, ill.
65848: MANNOURY, J., - De Schakers. Oorspronkelijk Blijspel in een bedrijf, 5 heeren, 3 dames.
7916: MANSSEN, W.J. - Geschiedenis der Evang. Luthersche Gemeente te Zaandam.
65322: MAPES DODGE, M., - Hans Brinker or the silver skates
47182: MARANG, G.P., - De Zwijndrechtsche nieuwlichters, Dordrecht 1909, 303 pag., geïll.
66856: MARCEL, H., - Exposition de portraits peints et dessines du XIIIe au XVIIe siecle
36082: MARCHAND, STEPHANUS, UIT LEIDEN - Positiones subsequentes examini publico subjicio [26 stellingen voor D. Bernardo Schotano] Leiden z.n. 164.
52501: MARCHANT, JAN, - Verhaal van reuzen boven de zeven voeten lang. Met een nieuw berigt van den Spaarwouder reus Klaas van Kieten (...) alsmede een nette beschrijving van den grooten Kajanus, binnen Haarlem overleeden (...) 1749. En het oorsprongklyk verhaal der groote Keie van Amersvoort. Haarlem, I. van der Vinne, 1751.
35222: MARCHIE SERVAAS, JANUS DU, UIT AMSTERDAM - Disquisitio de vita et scriptis eligii Episcopi Noviomensis Amsterdam P.B. van Waning Bolt 1859
35350: MARCHIE VAN VOORTHUIJSEN, H. DU - Prent op de promotie van Mr H. du Marchie van Voorthuijsen, litho naar ontwerp van Anth. Grolman Utrecht 1876
15329: GUILLOT DE MARCILLY - Relation historique et theologique d’un voyage en Hollande et autres provinces des Pays-Bas, dans laquelle on verra le détail des conversations de l’auteur avec M. le marquis de Langallerie, sur les principaux points de la religion, enrichie de notes critiques, historiques & chronologiques. Parijs: J. Estienne, 1719.
34718: MARCKART, JOANNES WILHELMUS , UIT RUDENHAUSEN - Disputatio juridica de jurisprudentia Belgica cum romana conjungenda Utrecht Van Megen 1734
42392: MARCONVILLE, JEAN DE / JEAN DALLIER / PLUTARCHUS - De l'heur et malheur de mariage. Ensemble les lois connubiales de Plutarque traduictes en Francois. Paris, J. Dallier, 1571. [Gebonden met:] Dezelfde, De la bonte et mauvaistie des femmes. Paris, J. Dallier, 1571.
8963: MARCUS, RUDOLPH - Ter gedachtenisse van den vrede, gesloten te Aken, den 30sten van Grasmaand, des jaars 1748. Amsterdam, Pieter Meijer, 1749.
55408: MARE, PIETER DE (1757-1796) - Prent van grafmonument voor S. van Schaak, 'de roem en hoop van 't Leydsch Atheenen, door 't staal (...) eens moorders neergeveld'. Gravure door P. de Mare naar C. Bisschop, met adres M. Cijfveer, [1794].
22370: MAREES, DE, GRONINGEN - Aankondiging in het Latijn van het overlijden van Reneke Busch de Marees, hoogleraar te Groningen. 1 blad, groot plano, gedrukt (bij H. Spandaw) dd. 11-6-1763.
32737: MAREES VAN SWINDEREN, WICHER MEINARD DE, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de studio, quod legislatores, inde a saeculi duodevigesimi parte posteriori, in legibus criminalibus emendandis ac reformandis posuerunt [...] Groningen J. Oomkens 1827
7846: MARESTI, ALFONSO - Teatro genealogico et istorico dell' antiche e illustri famiglie di Ferrara.
34060: MAREZ OYENS, GERARDUS HENRICUS DE, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de poenis extraordinariis plena deficiente probatione [...] Amsterdam T.B. Groebe 1833
5316: MARGARINEFABRIEKEN - Brinkers’ Margarinefabrieken 1878-1953, Zoetermeer 1953, 50 p., geb., geïll.
65712: MARIN, PIETER, - Nouvelle methode Pour apprendre les Principes & l'Usage des langues Françoise et Hollandoise. Nieuwe Fransche en Nederduitsche spraakwyze, vermeerderd met een uitvoerige Syntaxis of Woorden-schikking.
4116: MARION, N.A.J. VAN - Geslacht Van Marion. 's-Gravenhage 1905, 10 p., geïll.
1668: MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, J.C. - Een honderdtal Nederlandsche families. Een historische, genealogische en biografische studie over de kwartieren van Mr.Dr. C.W. Maris. Nijmegen 1946. Geb., geïll., 363 p.
65025: MARIS, J.C., - Overdruk uit de Nederlandsche Leeuw 1953
28956: MARIUS, G.H. E.A. - Johannes Bosboom, 's-Gravenhage 1917, 162 pag., geb., geïll. Exemplaar op zwaar papier.
66852: MARIUS, G.H., - een praatje over portretten.
16493: MARKEN - The truth about Marken, zoals het echt is, by Okke Haverkamp, Naarden, Rutgers, 1947, 102 p.
16490: MARKEN - Marken in zijn waarde en zijn ellende beschouwd door Eberhard, Leiden, Kooyker, 1877, 80 p.
8968: MARLE, CORNELIS VAN - Rijmelarij. 2e druk. Leiden, J. van Thoir, 1814.
34952: MARLE, GERARDUS GULIELMUS HENRICUS VAN , UIT ZWOLLE - Specimen inaugurale de caussis quarundam legum romanrum et codicis civilis in re testamentaria Utrecht Van Paddenburg 1821
42235: MARLES, JULES LACROIX DE - Merveilles de la nature et de l' art dans les cinq parties du monde Afrique, 2 volumes. Paris, 1830.
66280: MARMIER, X,, - Lettres sur le Nord, (Danemark, Suede, Norvege, Laponie, Spitzberg) et sur l'Islande.
15575: MARMIER, X. - Lettres sur la Hollande. Parijs: Delloye, 1841.
47584: MARMIER, X, - Du Rhin au Nil, Tyrol, Hongrie, provinces Danubiennes, Syrie, Palestine, Egypte, 2 volumes, Paris [1846], 29+396+(4)+496 pag., hardback in half linen
65524: MARMONT, AUGUST-FREDERIC-LOUIS VIESSE DE (HERZOG VON RAGUSA), - Reise des Marschalls Herzogs von Ragusa durch Ungarn, Siebenbuergen, Suedrussland, Die Krimm, and den Kuesten des asowschen Meeres, nach Constantinopel, Kleinasien, Syrien, Palaestina und Egypten in den Jahren 1834 und 1835. III and IV
24892: MARMONTEL, J.F. - Les Incas, ou la destruction de l'empire du Pérou.
66368: MARMONTEL, J.F., - Belisarius. Naar het Fransche van den Heere Marmontel.
42428: MARMONTEL, J.F. - Belisaire. Amsterdam, v. Harrevelt, 1767.
55529: MARNIX, HEER VAN SINT ALDEGONDE, PHILIPS VAN - De byen corf der H. Roomscher Kercke. Utrecht, L. en S. de Vries, 1659.
42497: MAGNÉ DE MAROLLES - La chasse au fusil, Nouvelle edition. Paris, 1836.
8971: MARONIER, HENDRIK - Gedichten. Rotterdam, A. Wynands, 1838.
67728: MARONIER, J.H., - Levensberigt van Abraham des Amorie van der Hoeven
65749: MAROT, CLEMENT, - Oeuvres de Clément Marot valet-de-chambre de François I Roy de France, Revûes sur plusieurs manuscrits & sur plus de quarante éditions et Augmentées tant de diverses Poësies veritables que de celles qu'on lui faussement attribuées [Complete in 6 attractive volumes]
66640: MARQUIS DE THOUARS, G.A.C.W., - De Citadel van Andwerpen : vaderlandsche cytherklanken van G.A.C.W. Marquis de Thouars
50921: MARRE, JAN DE - Hof- en mengelgedichten. Amsterdam, Wor e.a., 1746.
8974: MARRE, JAN DE - Marcus Curtius. Treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1734.
38122: MARROW, J.H. ( INTROD. ) - The golden age of Dutch manuscript painting, Stuttgart 1989, 318 pag.
8976: MARRYAT, FREDERICK - Jacob Eerlijk. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1837. [2 delen]
8979: MARRYAT, FREDERICK - Newton Forster, of De koopvaardij. Vertaald uit het Engels. Groningen, W. van Boekeren, 1839.[ 2 delen]
8981: MARRYAT, FLORENCE - Vrouw tegen vrouw. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1870. [2 delen in 1 band]
43124: MARSCHALL, H.G. - Geneeskundig volksboek ter onderregtinge voor (...) allen die met de zorge over jonge kinderen belast zijn, Volgens den tweeden (...) Hoogduitschen druk vertaald. Dordrecht, De Leeuw/Krap, 1792.
15577: MARSHALL, JOSEPH [= JOHN HILL] - Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine and Poland, in the years 1768, 1769 and 1770. In which is particularly minuted the present state of those countries, respecting their agriculture, population, manufactures, commerce, the arts and useful undertakings. 3 dln. Londen: J. Almon, 1772.
25266: MARTENS, CHARLES DE - Guide diplomatique ou traite des droits (...) des ministres publics (...) Nouvelle edition (...) par M. de Hoffmanns, 2 delen, Brussel 1838, 760 + 507 + 30 pag. Gebonden in half marokijn.
1676: MARTENS VAN SEVENHOVEN, A.H. - De justitieele colleges in de steden en op het platteland van Holland 1795-1811. (Diss.) Utrecht 1912, 410 p.
63750: MARTENS VAN SEVENHOVEN, A.H., - In memoriam prof. Mr. R. Fruin
25272: MARTIN, S E.A. - Gedenkboek der dansacademie J.G. Martin & zonen ter gelegenheid van haar 75 jarig bestaan, Haarlem 1950, 63 pag., geïll.
63916: MARTIN, AUGUSTE, - L'Imagerie Orleanaise, ouvrage précédé d'une étude sur les origines & les sources d'inspiration des imagiers par Pierre-Louis Duchartre, notices biographiques par le Dr Maurice Garsonnin
57072: MARTIN, G. - Les 256 quartiers genealogiques de Monseigneur le Prince Henri de Luxembourg, Saint Chamond 1975, 44 pag.
66469: MARTIN, G., - Histoire et Généalogie de la Maison de MONTESQUIOU
36214: MARTIN, CHRISTIOPHOR SAMUEL, UIT DRESDEN - Schediasma historico-literarium de Coleris doctrina scriptisque claris. Praemissa sunt Analecta potiorum huius generis de eruditis homonymis scriptorum quae apud Cl. Mollerum et Cel. Struvium non extant Wittenberg August Koberstein 1718
47286: MARTIN, G., - Histoire et genealogie de la maison de Levis, Ricamarie 2007, 271 pag., geïll.
15579: MARTINET, J.F. - Les Pays-Bas unis, abrégés, à l’usage des écoles. Amsterdam: Allart, 1790.
24940: MARTINET, J.F. - Kleine katechismus der natuur voor kinderen.
52497: MARTINET, J.F. - Het vereenigd Nederland. 2e druk, Amsterdam, Allart, 1790.
15581: MARTINET, JOHANNES FLORENTIUS - Het Vaderland en het Vereenigd Nederland [...] thans bevattende eene volledige aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der zeventien Nederlandsche provincien en van het groot-hertogdom Luxemburg, 3e zeer veel vermeerderde en geheel opnieuw bearbeide druk, 6 delen, Gouda: G.B. van Goor, resp. 1845, 1830, 1845, 1845, 1832, 1845
51568: MARTINET, J.F., - Het Vaderland, Amsterdam, Allart, 1791.
41826: MARTINET, J.F. - Les Pays-Bas unis, abreges par J.F. Martinet a l'usage des ecoles. Traduit de l' Hollandois, Amsterdam, Allart 1790.
42883: MARTINET, J.F. - Het Vereenigd Nederland verkort ten gebruike der schoolen. Amsterdam, Allart, 1790.
64852: MARTINET,J.F., - Katechismus der natuur, derde deel, met plaaten
36364: MARTINI, CHRIST. FRIDEMANN EN TEUBER, JOH. HEINRICH; PRAESES: JANUS, JOHANN WILHELM - Testimonia et juridicia eruditorum de Collegii electoralis origine Wittenberg Gerdes 1709
24976: MARTINIERE, BRUZEN DE LA - Le grand dictionaire geographique, historique et critique, Nouvelle edition,
66176: MARUCCHI, H., - Elements d'Archeologie Chretienne III Basiliques et Eglises de Rome, 2e edition, revue et augmentee
64637: MARUM, VAN, - Ontwerp ter verbetering der inrichting tot het brandblusschen. Geplaatst in de Nieuwe Algemene Konst- en Letterbode van 6 February 1795.
64402: MARX KONING, M., - S. Moulijn
57130: [MASCH, G.M.C. (HERAUSG.), - Wappen-almanach der Souverainen Regenten Europa's, Rostock, Tiedemann, [ca.1840].
47924: MASCHECK, P.F.H., - Geschiedenis van het korps Nederlandsche mineurs en sappeurs van de vroegste dagen tot op den tegenwoordigen tijd 1852, Zaltbommel 1853, 16+302 pag., geb. in blauw linnen met goudopdruk, goud op snee. Met uitslaande tabel, fraai exemplaar.
36408: MASCHIUS, JOANNES, UIT PASEWALCKO; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CASPAR S. - De superioribus Ungariae conversionibus Wittenberg Henckel 1688
65934: MASER, W., - Adolf Hitler. Mein Kampf. -Eine kritische Analyse mit kommentierten Auszügen aus dem unheimlichsten Buch unseres Jahrhunderts
42197: MASSIALOT, FRANCOIS - Nouvelle instruction pour les fruits. Extract uit Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits. Amsterdam, ca. 1750.
59724: MASSIJS, CORNELIS (1515-1550) - Peasants conversing and drinking
60396: MASSIJS, CORNELIS (1515-1550) AFTER JAC. PAR(MIGGIANO) - St. John the Baptist
65422: MASSON, F., - Napoléon et les Femmes, L'Amour. Illustrations de A. Calbet. Collection Eduard Guillaume "Nymphee"
14333: MASSONNET, PATENT, QUEEN VICTORIA - Letter of patent for André Michel Massonnet from Paris for an invention regarding "certain improvements in alloys of metal and of other substances and also in the application of the same to various usefull purposes".
4126: MASSOW, VAN - Royement uit den Nederlandschen adel op verzoek van Frederik van Massow. Leyden 1838, 20 p. Zeldzaam!
35158: MASSOW, GERLACHI JOANN. CORN. VAN, UIT REMBANG (JAVA) - Commentatio in quaestionem ab ordine jurisconsultorum [...] 1817
65752: MASTENBROEK, F., - Wilhelmina Noordkerk, eene geschiedenis, ter aanprijzing van oud vaderlandsche zeden, voor Nederlandsche vrouwen en meisjes door Fenna Mastenbroek. Met platen.
64636: MASTENBROEK, F., - Onderhoud voor huisselijke en gezellige kringen door Fenna Mastenbroek
60956: UNKNOWN MASTER - The Annunciation
59812: UNKNOWN MASTER - Eigentliche Abbildung der Schantzen Caloo, Verbroek, und Feuerschen und wie solche von den Holländern befestigt und wie sie von den Spanischen wieder daraus geschlagen worden. Anno 1638.
61576: UNKNOWN MASTER - MONS PIETATIS (frontispiece)
60864: UNKNOWN MASTER - NIEUWJAARS ZEEGENWENSCH DOOR DE STADS KLAPWAAKERS.... [Wish card, New Year]
60866: UNKNOWN MASTER - NIEUWEJAARSWENSCH van de LANTAARN-VULDERS, Aan de Ingezetene der Stad Dordrecht en de Merwede. [Wish card, New Year]
63148: UNKNOWN MASTER - WALDIEPERS, Nieuw - Jaar - Wensch [Wish card, New Year/Nieuwjaarswens]
63122: UNKNOWN MASTER - Peasants in an inn (boeren in een herberg).
23252: MATAGNE, R. - Certains aspects des parentés entre la maison royale de Suède et la famille Grand-Ducale de Luxembourg, Luxemburg 1961, 40 pag., geïll.
64665: MATAGNE, R., - Complement a l'Armorial general de J.-B. Rietstap, Pays de Luxembourg, 1er Fascicule de conseil heraldique du Luxembourg
60384: MATHAM, JACOB (1571-1631) - The Adoration of the Shepherds
60382: MATHAM, JACOB (1571-1631) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Rachel and Leah
59810: MATHAM, THEODOR (1605-1676), AFTER SANDRART, JOACHIN VON I (1606-1688) - Dit ´s VONDEL, tot dit uur van de Snaaren spant... (Portrait of Joost van den Vondel)
59564: MATHAM, JACOB (1571-1631) - Portrait of Jan van de Velde (1568-1623)
60390: MATHAM, THEODOR (1605-1676) AFTER VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) - Mountain of Honour for Poets [De Hollandsche Lys met de Brabantsche Bely: set title]
17085: MATHIJSEN, M. - De werken van Harry Mulisch. Een bibliografie. Met medew. v. E. de Boer. 2e herz. en uitgebr. dr. Amsterdam: De Bezige Bij, 1992.
34028: MATHYSSEN, JACOBUS DANIEL THIBAUT, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum codicis de naufragiis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
35646: MATTHAEI, JOHANNES, UIT KÖNIGSBERG; PRAESES: CONRING, HERMANN - Disputatio politica de civitate nova [...] Helmstedt Henning Müller 1662
40648: MATTHAEUS, ANTONIUS - Wilhelmi chronicon monachi et procuratoris Egmondani. Extract uit werken Matthaeus, III (1738), pag. 409-718
59010: MATTHES, H.J., - Redevoering en aanspraken bij het overhandigen van eereblijken aan redders van drenkelingen in de vergadering der Leydsche afdeeling van de My. tot nut van 't Algemeen op 22-11-1831, 30 pag.
32989: MATTHES, JANUS CAROLUS, UIT NOORDELOOS - Dissertatio historico-critica de pseudoprophetismo hebraeorum [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1859
35296: MATTHES, CAROLI JOHANNIS, UIT AMSTERDAM - Commentatio ad quaestionem mathematicam [....] 1833
40046: MATTHEY, I.B.M. (RED.), - Westeremden. Het verleden van een Gronings terpdorp, Groningen 1975, 372 pag., geïll.
63898: MAUCLAIR, CAMILLE, - Antoon van Welie, Un peintre Hollandais Contemporain par Camille Mauclair, 88 planches hors texte donnant 116 reproductions de l'oeuvre du Peintre
51910: MAUPASSANT, GUY DE; - Oeuvres completes. Mademoiselle Fifi M. Jocaste, Paris, Conard, 1908. Gebonden in half marokijn, origineel omslag meegebonden, 285 pag.
64344: MAUQUOY-HENDRICKX, M., - L'Iconographie d'Antoine van Dyck. Catalogue Raisonné. Seconde édition revue et augmentée par Marie Mauquoy-Hendrickx
60893: DE MAUREGNAULT - Manuscript sheet with 9 hand-coloured coats-of-arms of the De Mauregnault family and connected families and additional information about the subsequent persons in French.
5612: MAURER, H.M. - Der Hohenstaufen. Geschichte der Stammburg eines Kaiserhauses, Stuttgart und Aalen 1977, 204 p., geb., geïll.
8985: MAURICE, ABEL - Het kind der voorzienigheid. Antwerpen, J.P. van Dieren & Cie, [1850].
42561: MAURICEAU, FRANCOIS - Aphorismes touchant la grossesse (...) des femmes / Kort-bondige stellingen ofte aphorismen, rakende het swanger-gaan, het baren, de ziekten en andere gesteldheden der vrouwen. Amsterdam, N. ten Hoorn, 1700.
8991: MAURICIUS, JOAN JAKOB (VERT.); JOSEPH CHANCEL, DIT LA GRANGE - Sesostris, koning van Egipte, treurspel. Per haec ad altiora. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1786.
8986: MAURICIUS, JOAN JAKOB - Rechtsgeleerde maandelyke uitspanningen [...]. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1722-1725. [2 delen]
8993: MAURIK, JUSTUS VAN - De Buren. Dramatische klucht in één bedrijf. 2e druk. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1879.
8995: MAURIK, JUSTUS VAN - Janus Tulp. Blijspel in vier bedrijven. 3e druk. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1882.
8997: MAURIK, JUSTUS VAN - Plicht. Dramatische schets in één bedrijf. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1895].
9001: MAURIK, JUSTUS VAN - Van allerlei slag. Novellen en schetsen. 2e druk. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1882.
55621: MAYET, LUCIEN - Notes sur les sciences anthropologiques et plus particulierement l'anthropologie criminelle en Hollande et en Belgique. Premiere partie: Hollande, Lyon, 1902. Deuxieme partie: Belgique, Lyon, 1903.
64252: MAYNARD, DIANE DE, - LE DUC DE RIVIERE. Sa famille et sa descendance.
65219: MAYNARD, D. DE, - La descendance d'Antoine Comte Roy
47534: MAYNARD, D. DE, - La descendance de madame Cliquot-Ponsardin, Mayenne 1975, 64 pag. + ill.
36426: MAYOOR, SIGMUND, UIT HONGARIJE - Dissertatio inauguralis medica problematica de sobole procreanda Altdorf J.W. Kohles 1723
65835: MAYVOGEL, JACOB COENRAEDS, - Gulden-spiegel, ofte Opwekkinge tot Christelijke Deugden, Afgedeeld in twee Deelen: Waar in vertoond werd de schadelijkheyd der Zonden, mitsgaders de goedigheyd en weldaaden Godts over den Boetveerdigen. Tot leeringe en stigtinge aller Christenen toe-gepast. Noch is hier bygevoegt Thamars Ontschaaking, Of de Verdoolde Liefde van Amnon: Als mede De vermaakelijke Bruylofts-Kroon, doorvlochten met verscheyde leerzame Gedichten, vermaakelijke Bruylofts en aandachtige Liedekens. Voor-gesteld op de vier Getijden van den Dag.
65713: MAYVOGEL, JACOB COENRAEDS, - Gulden-spiegel, ofte Opwekkinge tot Christelyke Deugden, Afgedeelt in twee Deelen: Waar in vertoond werd de schadelykheid der Zonden, mitsgaders de goedigheid en weldaaden Godts over den Boetveerdigen. Tot leeringen en stigtinge aller Christenen toe-gepast. Nog is hier by gevoegt Thamars Ontschaking, Of de Verdoolde Liefde van Ammon: Als mede De vermaekelyke Bruylofts-Kroon, Doorvlogten met verscheyde leerzame Gedigten, vermakelyke Bruylofts en aandagtige Liedekens. Voorgesteld op de vier Geteyden van den Dag.
64969: MC PHAIL, W., - The great things, which the Lord hath done for us : a sermon preached in the Scotch Church at Rotterdam, on Wednesday July 20th, 1814, being the day of thanksgiving for a general peace, appointed by William, prince of Orange and Nassau, sovereign of the United Netherlands : [with a note at the end, containing an outline of what passed at the interview between the clergy of Rotterdam and Buonaparte, in October 1811
57814: MCCUSKER, J. / S. HART, - The rate of exchange on Amsterdam in London: 1590-1660, overdruk 1979, pp. 689-705.
67563: MCGEE, J. L., - Cornelis Corneliszoon van Haarlem (1562-1638) Patrons, friends and Dutch humanist.
59300: MCNAUGHTON, A., - The book of Kings. A Royal genealogy. 3 volumes, London 1973.
67059: MEBIUS, J.E., - Ter herdenking de geschiedenis der geref. kerk te Kollum vanaf 1866 benevens de predikatie, uitgesproken in den eersten dienst des woords in de nieuwe kerk. Uitgegeven ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe gebouw.
3878: MEDEDEELINGEN - Mededeelingen der familievereeniging Kalff.
58710: MEDER, L. (UITG.), - Heidelberg. Hotel Schrieder, Heidelberg, L. Meder [ca.1880?].
23928: MEER, O.A. V.D. - Een verkeerde aansluiting in de genealogie de Gijselaar. Overdruk Nederlandsche Leeuw 1958, 8 pag. met 2 aanvullingen 3 en 4 pag.
23926: MEER, O.A. V.D. - Fragment-genealogie Van der Heul, Rotterdam. Overdruk de Nederlandsche Leeuw 1961, 10 pag.
53659: MEER DE WIJS, J.W. VAN DER / B.T. LUBLINK WEDDIK - Hartstocht, misdaad en berouw, geschetst in het voorbeeld van den, bij vonnisse der voormalige crimineele regtbank in Holland, ter dood veroordeelden Pieter Bijl, Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1842.
60180: MEER, NOACH VAN DER (1741-1822) - De Milddaadigheid aan de dankbaare roomsche armen; by de eerste afgifte van brood, op den grond des geweezen schouwburgs te Amsterdam, den vyfden December
60182: MEER, NOACH VAN DER (1741-1822) SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - Op de inwyding van den nieuwen schouwburg te Amsterdam, Den vyftienden September
32899: MEER, SIMON GERARDUS WILHELMUS VAN DER, UIT NIEUWER-AMSTEL - Venloer stadt-texte 1320-1543. Eine lautliche und orthographische Untersuchung. Academisch proefschrift [...] Nijmegen Centrale drukkerij 1949
63964: BENJAMIN VAN DER MEER - Vermaakelyke minneryen, bestaande in ongehoorde ontmoetingen, wonderlyke omzwervingen en zeldzaame uitkomsten. In 't Spaansch beschreeven door Michiel de Cervantes, schryver der Historie van Don Quichot de la Mancha, en nu in zuiver Nederduitsch vertaalt
64995: MEERBEKE, H. VAN [AA, M.W. VAN DER], - Zóó wordt men lid van de tweede kamer. Hollandsche verkiezings-roman
64997: MEERBEKE, H. VAN [AA, M.W. VAN DER], - Zóó wordt men lid van de tweede kamer. Hollandsche verkiezings-roman
1690: MEERKAMP VAN EMBDEN, A. - Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434). 2 dln. Amsterdam 1913-1914, 503+556 p.
33420: MEERMAN VAN DER GOES, DANIEL ADRIANUS, UIT LEIDEN - Specimen academicum inaugurale de pactis successoriis [...] Leiden Joannes le Mair; wed. Abraham Honkoop 1769
15589: MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN - Reis door het Koningrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, voor jonge lieden. 5 delen. Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1823-1829.
15593: MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN - Het Noorden van ons vaderland, of vlugtige schetsen en aangename herinnering van een reistogtje over Utrecht, door Vriesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. 2de druk. Groningen: G. Fockens Gz., 1845.
15591: MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN - Reisje door het Koningrijk der Nederlanden [...]. 2 delen. Amsterdam 1826-1827.
65926: MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN, - De zelfopoffering van den Nederlandschen zeeheld J.C.J. van Speyk - benevens eene schets van zijn leven: voor vaderlandsche zonen en dochteren
1696: MEERTENS, P.J., EN L. KAISER (RED.) - Het eiland Urk. Alphen aan den Rijn 1942. Geïll., 506 p.
1694: MEERTENS, P.J. - Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. (Diss.) Amsterdam 1943. Geïll., 496 p.
66324: MEERTENS, P.J., - Nederlands Repertorium van Familienamen
67180: MEERWALDT, J. D., - Breken en bouwen. Gedenkboekje betreffende den bouw der Ned. Herv. Kerk te Pernis in 1925-1926
33550: MEERWYK, PETRUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophica de motu terrae diurno et annuo [...] Utrecht Johannes Broedelet 1750
67699: MEES AZ., G., - Eenvoudige levensschets van Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp.
55284: MEES AZ., G. - Het Rotterdamsche oproer van 1690. Amsterdam, v.d. Post, 1869. [Verhandelingen Kon. Ak. Wetenschappen afd. letterkunde IV].
66374: MEES, G., - Feestrede bij de plegtige onthulling van het standbeeld voor Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp, op den 26sten October 1867 / door G. Mees Az. ; en de toespraken van Dr. H.N. van Teutem en den Burgemeester J. van Vollenhoven
66299: MEES, G., - Casper van Baerle, geschetst.
67189: MEES. W. C., - Het koopmanshuis Haringvliet 98, thans kantoorgebouw der N.V. Rotterdamsche Scheepshypotheekbank te Rotterdam
5820: MEES AZN, G. - Gregorius Mees (predikant te Rotterdam in de 17e eeuw) en zijn gezin geschetst, Rotterdam 1851, 126 p., geïll., (modern) geb.
59284: MEES, A.J., - Herinneringen uit vroeger en later tijd. Versjes van A.J.M. In druk gegeven 5 juni 1881.
31751: MEES, GREGORIUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de revocatione testamentorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
31931: MEES, WIJNAND ADRIAAN, UIT ROTTERDAM - Wisselverjaring. Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1884
35114: MEES AZN, MR G. - Redevoering over het belang om der studerende jongelingschap lust in te boezemen tot eene grondige beoefening der bronnen van onze geschiedenis 1840
67391: MEES, G., - Lambertus Hortensius van Montfoort als geschiedschrijver.
4142: MEES, A.C. - [Over de families Mees-Dalen en Mees-Hen van Rijnberk]. Diepenveen 1951, 32 p., geb., geïll. Met brief in handschrift van hun dochter Wil.
4144: MEES AZN., G. - Gregorius Mees, predikant te Rotterdam in de 17e eeuw en zijn gezin. Tweede, veel vermeerderde uitgave. Rotterdam 1879, 149 p., geb., geïll., met tabellen.
4146: MEES, M.J. - Mr. Gregorius Mees in zijn leven en werken. Haarlem 1889, 142 p., geb. (fraai), met geslachtslijsten, geïll.
39984: MEESTER, G.A. DE - Geschiedenis van de Staten van Gelderland van den oorsprong tot heden, deel I ( van II ), Harderwijk 1864, 310 pag., geb. in geheel linnen band.
65618: MEESTERS, P., - Merkwaardigheden uit den onderwijskundigen levensloop van Thomas Hoogvlugt van Diependaal, thans onderwijzer organist en landmeter te O. ; beschreven door P. Meesters hoofdonderwijzer bij de Nederlandsche en Fransche stads-school te Sluis in V...
1698: MEEUWEN, P.G.M. VAN - Het Haagsche huwelijksverdrag. (Diss.) Leiden 1924, 118 p.
36036: MEEUWESSE, ANTONIUS CATHARINA MARIA, UIT HEER - Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier. Groningen Wolters 1952
19784: MEIBOOM, HENRIC - De illustris Heimburgicae gentis.
55356: MEIER, DR. / C.C. VON KLEIN - Hochst merkwurdige Geschichte der magnetisch hellsehenden Auguste Muller in Karlsruhe, von dr. Meier, medicus, herausgegeben von dr. C.C. von Klein. Stuttgart, 1818.
36686: MEIHUIZEN, H.W. - Het begrip restitutie in het noordwestelijke doperdom Haarlem Tjeenk Willink 1966
34444: MEIJBOOM, H.U. - De bewegelijkheid der theologische encyclopaedie Groningen Noordhoff 1892
67163: MEIJER, JAAP (JACOB MEYER), - Meijer Marcus Roest (1821-1889) Deel I: De biografie van een bibliograaf. Deel II: Bronnenboek.
1730: MEIJER, G.A. - Katholiek Nijmegen. 2 dln. Nijmegen 1904-1905, 118+122 p.
66351: MEIJER, D. C. JR., - De jeugd en jongelingsjaren van Pieter Corneliszoon Hooft.
66597: MEIJER, JAAP (JACOB MEYER), - The stay of Mozes Haim Luzzatto at Amsterdam, 1736-1743.
65383: MEIJER, G. DE, - Feestviering der Maatschappij Verscheidenheid en Overeenstemming; ter gelegenheid van haar vijf-en-zeventig jarig bestaan MDCCCXXXV;
65665: MEIJER, C.H.PH., - Pieter Langendyk. Zijn leven en werken.
54049: MEIJER, K. - Beknopte levensschets van jonkheer Mozes Salvador ... benevens een verslag van het voorgevallene te Amsterdam en Haarlem bij gelegenheid van het zegepralend ontslag van dien volksman en zijne lotgenoot, den heer S. Fongers uit de Nederlandsche bastielje op zondag 27-4-1856, uit echte bescheiden zamengesteld door K. Meijer. Amsterdam, J.A. Schuurmans, [1856].
9010: MEIJER, GERRIT JOHAN - Oude Nederlandsche spreuken en spreekwoorden, met taalkundige aanteekeningen uitgegeven. Groningen, J. Oomkens, 1836.
65773: MEIJER, G. DE, - Gedachtenisrede aan wijlen den Nederlandschen Dichter Adriaan van der Hoop, Junior, ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, correspondent der 2e klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut, lid van eer en verdiensten van verschillende kunst- en letteroefenende genootschappen; overleden den 4 November 1841, te Roterdam; gehouden in de Letterkundige Maatschappij Verscheidenheid en Overeenstemming, op Vrijdag den 17 December 1841, door G. de Meijer.
65673: MEIJER, H.A., - De Boekanier
65674: MEIJER, L.C., - Verhalen en schakeringen / medegedeeld door M.C.L
30724: MEIJER, B.W. - The famous Italian drawings at the Teyler Museum in Haarlem, Milaan [ 1985 ], 278 pag., geb., geïll.
32103: MEIJER, DIDERICUS JOHANNES CHRISTIANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum, exhibens observationes ad doctrinam juri romani de pactis [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1826
38226: MEIJER- HOEVE, S - Familie Hoeve, z.pl. 2001, 529 pag., geb., geïll.
9012: MEIJER, HENDRIK ARNOLD - Heemskerk. Amsterdam, J.D. Sijbrandi, 1848.
59418: MEIJERINK, NEDERLANDSCHE BOND TOT HET REDDEN VAN DRENKELINGEN. - A.J. Meijerink, De gevaren der zee voor baders en zwemmers. Haarlem, z.j. [1934] [ills., 16 p. geniet; 1e dr. verscheen in 1925]. Brochure, gedrukt. Auteur was hoofdconsul voor de Centrale Propaganda, uitgegeven door Nederlandsche Bond tot het redden van drenkelingen. M14709
51952: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P., - Asian trade and European influence in the Indonesian archipelago between 1500 and about 1630, 's-Gravenhage 1962, 471 pag.
67659: MEINERTZHAGEN, G., - Letter written by Gerard Meinertzhagen (Cologne) to Mlle M.C du Castel & Mr Reinich 1738 (Maastricht).
32643: MEINESZ, JELLE, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1869
34036: MEINESZ, MEINE, UIT FRIESLAND - Specimen juridicum inaugurale de executoribus testamentorum [...] Groningen W. van Boekeren 1823
37316: MEISCHKE, R - De gothische bouwtraditie. Studies over opdrachtgevers en bouwmeesters in de Nederlanden, Amersfoort 1988, 305 pag., geïll., als nieuw.
37452: MEISCHKE, R - Het Nederlandse woonhuis van 1300-1800. Vijftig jaar Ver. Hendrik de Keyser. Haarlem 1969, 546 pag., geb., geïll., met (beschadigd ) omslag.
37952: MEISCHKE, R. EN B. DUBBE - Thuis in de late middeleeuwen, Het Nederlands burgerinterieur 1400- 1535, Zwolle 1980, 203 pag., geïll.
35542: MEISNERUS, CHRISTIANUS, UIT HERRNSTADIENS. SILESIUS; PRAESES: SCHURZFLEISCH, KONRAD SAMUEL - Silesiam loquentem [...] Wittenberg Schulz 1705
57466: MEISS, M. E.A., - Getijdenboek voor de Visconti, 2e druk, Utrecht, 1974.
57192: MEISS, M. / M. THOMAS (INL.); - Getijdenboek van Rohan. Utrecht 1973.
39874: MEISSONNIER, J. - Voiliers de l' epoque romantique. ( peints par A.Roux ), Lausanne 1968, 73 pag., ill., oblong, hardback with dustwrapper in board covers.
35438: MEJER, SEBASTIANUS, UIT LUBECK; PRAESES: SLEKER, JOHANNES - Disputatio philosophica exhibens quaestiones celebriores ex ipsis logicis metaphysicis, physicis et ethicis fontibus [...] Rostock Joachim Fuess 1615
41224: MEKKING, A.J.J. - Bijdragen tot de bouwgeschiedenis van de Sint-Servaaskerk te Maastricht, Deel III De Westpartij. [Twee overdrukken uit Publikaties 1982/1983] pp. 86-247 en 59-193, geïll.
42466: MEL, COENRAAD - Heilige oudheidskenner, vertaald uit het Latijn door W.K. Fabricas, voorrede van J. v.d. Honert. Leiden, J.A. Langerak, 1742.
1704: MÉLANO DE CALEINA, LE COMTE DE - Recherches historiques sur l'antiquité du blason, d'après les monuments blasoniques des peuples de l'Orient. Brussel 1850, 26 p.
33518: MELCHIOR, ALBERTUS WILHELMUS - Oratio inauguralis de necessario veritatis et pietatis conjugio [...] Franeker Henricus Halma 1724
15595: MELDRUM, DAVID STORRAR - Holland and the Hollanders, 2e druk, Edinburgh-Londen: W. Blackwood, 1899.
5964: MELKER, B.R. DE - Inventaris familiearchief Van de Pol; Het Zeister gedeelte, 1765-1970, Rotterdam 1998, 195 p., geïll.
36689: MELLINK, ALBERT FREDRIK, UIT AMSTERDAM - De wederdopers in de noordelijke Nederlanden 1531-1544 Groningen Wolters 1953
66586: MELLY, E., - Beiträge zur Siegelkunde des Mittelalters. Ersther Teil
35090: MELORT, EDUARDUS BONIFACIUS ANDREAS NICOLAUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen historico-juridicum inaugurale de appellandi facultate in causis criminalibus 's-Gravenhage Belinfante 1859
66123: MELVILLE, EDGAR DE (= HENRI VAN DER MANDERE] - Mr. T. M. C. Asser [1838-1913]
6080: MEMORIAL - Memorial de la famille Sjongers 1875-1925.
41894: MENARD, L - Histoire des antiquites de la ville de Nismes et de ses environs, nouvelle ed., Nismes 1819.
16837: MENDEL, P.J. - Belangrijke geschiedkundige herinneringen voorkomende op Reding’s School-atlas van het Koningrijk der Nederlanden, ‘s-Gravenhage, J.E. Schoevers [1846].
51752: MENDELS, I., - Herman Willem Daendels voor zijne benoeming tot Gouverneur-Generaal van Oost-Indie (1762-1807), 's-Gravenhage 1890, 301+209 pag.
61468: MENESTRIER, C.F. - Abbrege' methodique des principes heraldiques ou du veritable art du Blason.
60913: MENESTRIER, FRANCOIS - Abbrege' methodique des principes heraldiques, ou du veritable art du blason.
65783: MENEZES, JOAQUIM ANTONIO DE CARVALHO, - Memoria: Geografica, E Politica Das Possessoes Portuguezas N'Affrica Occidental, Que Diz Respeito Aos Reinos De Angola, Benguela, E Suas Dependencias origem de sua decadencia, e atrazamento, suas conhecidas producoes, e os meios que se devem applicar para o seu melhoramento, de que deve rezultar mui grandes vantangens a monarquina.
65879: MENKEN, J.B., - De quakzalvery der geleerden. Voorgestelt, in twe Redevoeringen. en twe Vertogen, daar op toepasselyk, met Aenmerkingen van verscheide Schryveren. Waer by gevoegt is een' Brief van Sebastiaen Stadel aen Janus Philomusus over de Quakzalveragtige Verwaentheit der geleerden. In het Neder-Duitsch vertaelt, En met meêr Aenmerkingen, inzonderheit van hedendaegsche Voorbeelden, dan oit in andere Drukken, verrykt, door het Genootschap van de Vrye Metzelaers.
53207: MENNINGA, D. E.A. - Groningens rust, geboren uit onrust, zijnde een verhaal van het gepasseerde in die provintie t'zedert de verheffinge van zyne hoogheid W.C.H. Friso, prins van Orange en Nassauw tot stadhouder. Groningen, L. Groenewolt, H. Spandaw, H. Crebas en J. Bolt, 1748.
52605: MENSING, C.M. - Het Londensche nieuws gedurende de Tentoonstelling van 1851. Met 200 houtgravuren. 's Gravenhage, 1851.
8982: [MARSH-CALDWELL, ANNE]; W.J. MENSING (VERT.) - Mont Sorel, of De erfgename der De Veres. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1846. [2 delen]
1718: MENSINGA, J.A.M. - Verhandeling over de aangenaamheid en het nut van de beoefening der heraldische wetenschap. Z.p. z.j. [ca. 1840?], 37 p.
33792: MENSINGH, HENRICUS, UIT OLDAMPT - Disputatio juridica inauguralis de causis dubiis [...] Leiden Angelus Sylvius 1714
36526: MENTEN, EMILE ERNEST, UIT BRUSSEL - Stellingen Leiden Vilders 1909
36324: MENTZ, JOH. CHRIST., UIT MARCO-GUESTPH; PRAESES: BUNTHER, JOHANN - De Quatuor monarchiis et quarta imprimis Leipzig Fleischer 1685
58736: MENTZLER, DORA., - Die Schönheit deines Körpers. Das Ziel unserer gesundheitlich-künstlerischen Körperschulung.Stuttgart, Dieck & Co, 1924.
51884: MENZEL, ADOLPH; - Skizzenbuch 1839-1846. [Privatdruck fur Freunde der Buchdruckerei Gebr. Mann. Origineel in Nationalgalerie Berlin. Besorgt durch W. Weidmann] 1935. Kassette mit dem Buch in Leinen und 23 Seiten Text. Gut erhalten.
16496: MEPPEL - Gids van Meppel. Vlaardingen, Nat. Uitg. en Reclamebureau, 1932, 80 p.
7287: [CLERQ, M.A. DE (VERT.)]; LOUIS SÉBASTIEN MERCIER - Vanglenne, of De karaktertoets; tooneelspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1788
64579: MERCUUR, T., OOSTERHOF, F., - Woudsterweg, De Friese jaren van Jan Mankes (1909-1915)
3090: MERENS, A. - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn Descriptie van Engelandt. 's-Gravenhage 1942, 275 p., geïll., geb.
34038: MERENS, DIDERICUS, UIT HOORN - Specimen juridicum inaugurale de praescriptionibus secundum juris hodierni principia [...] Leiden H.W. Hazenberg, jr 1824
4162: MERENS, A. - De geschiedenis van een Westfriese regentenfamilie. Het geslacht Merens. 's-Gravenhage 1957, 303 p., geïll., geb.
4168: MERENS, M.J.D. - Genealogie van het geslacht Merens (Merens, Boelens Merens, Van Neck Merens, Gallis Merens). Z.p. 1912, 60 p., geïll.
59788: MERIAN, MATTHÄUS (THE ELDER) (1593-1650) - Eijnfall Graffen Heinrichs von dem Berg In die Velawe Im Jahr 1624. Der Holländer Anzug Wider ihre Feindt Anno 1624.
59806: MERIAN, MATTHÄUS (THE ELDER) (1593-1650) - Eijnfall Graffen Heinrichs von dem Berg In die Velawe Im Jahr 1624. Der Holländer Anzug Wider ihre Feindt Anno 1624.
63997: MERIAN, CASPAR, - Topographia Germaniae, Burgund. Niederlande 1659
9027: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - David. In twaalf boeken. 2e druk. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768.
65714: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN, - Jacob Simonszoon de Ryk. Treurspel.
9024: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - Het nut der tegenspoeden. Amsterdam, Wed. G. Warnars en Zoon, 1818.
9023: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - Het nut der tegenspoeden, brieven, en andere gedichten. 2e druk. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768.
9022: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - Het nut der tegenspoeden, brieven, en andere gedichten. Amsterdam, Pieter Meijer, 1762.
66667: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN, - Het nut der tegenspoeden, Brieven en andere gedichten. Van Lucretia Wilhelmina van Merken. Tweede druk.
42265: MERLIN, TH. E.A. - De practische meubelmaker. Modelboek van meubelen in alle stijlen, ontworpen door Th. Merlin e.a. Arnhem / Nijmegen, gebr. Cohen, [z. j.].
67611: MERTENS, J., - Oudenburg, Romeinse legerbasis aan de Noordzeekust. Archeologicum Belgii Speculum.
66240: MESDAG, W., - In dit teeken...aan de nagedachtenis van ds A. du Croix
57506: MESSCHAERT-HEERING, S.; - Het geslacht Dekker, Enkhuizen 1982 [te Wervershoof en Andijk].
59334: MESSCHAERT, HOORN, ZANGER, MUSEA, - Catalogus der voorwerpen betrekking hebbende op den zanger Joh. M. Messchaert, geb. te Hoorn 22 aug. 1857, overl. te Zürich, 10 sept. 1922 in het West-Friesch Museum te Hoorn. Hoorn, Vermande en Zonen, 1929 [35 p., 329 nrs en los vel met Supplement (3 p.). In uitstekende staat.
9032: MESSCHERT, WILLEM - De Gouden Bruiloft. Leiden, L. Herdingh en Zoon, 1825.
67016: MESSEL, SAUL VAN (= JAAP MEIJER), - Gebed, Een priapee.
67087: MESSEL, SAUL VAN (= JAAP MEIJER), - Heemstede en omstreken.
23024: METELERKAMP, DE LA FONTAINE SCHLUITER, BEEKHUIZEN, SOEST, MUIDEN - Gelithografeerd herinneringsblad ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Dr Carel Lucius Petrus Metelerkamp (1806-1876) en Judith Philippine de la Fontaine Schluiter (1806-1883), gehuwd te Amsterdam 8 juli 1830, gevierd 13 juli 1855. Litho van Chs Binger, uitg. H.W. Mooij te Amsterdam, 24x32 cm.
34040: METELERKAMP, RUTGERUS JOHANNES CORNELIS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de compensatione [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1833
34664: METELERKAMP, R. , UIT GOUDA - VI theses juridicae 1791
34666: METELERKAMP, R. , UIT GOUDA - XXVII. theses juridicae. 1792
25102: METEREN, E. VAN - Historien der Nederlanden en haar naburen oorlogen tot het jaar 1612.
4176: METHORST, H.J. - Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Methorst. Arnhem 1966, 48 p.
39186: METS, W - Bram de zeeman, Den Helder, Egner, z.j., 32 pag., chromolitho- omslag.
66591: METZELAAR, H., - Zonder muziek is het leven onnodig. Henriette Bosmans (1895-1952) een biografie
32195: METZELAAR, JAN, UIT VLISSINGEN - Stellingen [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1919
1724: METZLAR, J.M. - De candidatuur-Hohenzollern. Een kritische studie over de wordingsgeschiedenis der candidatuur van Leopold van Hohenzollern-Sigmaringen voor den Spaanschen troon in 1870. (Diss.). Tilburg 1924, 122 p.
35120: METZLAR, I. I. - Oratio inauguralis de N. et V. F. uno et vario 1858
58927: METZMACHER, - Guillaume III (Roi des Pays Bas). Lithografie, 51x38cm. Door Metzmacher 1862, Berlin - Verlag von Goupil & Co, Imprimé & publié par Goupil & Cie - Paris, London, La-Haye, published by M. Knoedler New York.
17076: MEULEN, R. VAN DER - Boekhandel en bibliografie. Theorie en praktijk. Geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen. Derde herziene en vermeerderde druk. Leiden: A.W. Sijthoff, 1905.
67210: MEULEN, W.W. VAN DER, - Allard Pierson 1831-1931 gedachtenisrede gehouden in het Letterkundig Genootschap "Oefening kweekt kennis" op den twintigsten april 1931.
66165: MEULEN, R. VAN DER, - Een veertigjarige uitgeversloopbaan A.W. Sijthoff te Leiden 1851 - 1 januari - 1891. Naar bescheiden uit het archief der zaak geschetst.
66456: MEULEN, F. P. TER, - Willem Hendrik ter Meulen (geboren 11 Jan. 1830, overleden 17 Juni 1901) in zijne werkzaamheid voor de Lutine
58912: MEULEN, P.H.L. VAN DER, NAAR C. VAN WAARD, - Ter gedachtenis van den beslissende slag op den 18 juny 1815 behaald door Lord Wellington op Will Fred. Geor. Lod. Van Oranje kroonp. Van Nederl. en Prins Blücher. Ets en gravure (tekst) en roulette, 32x24cm, uitgegeven door F. Numan in de Leidse Kruisstraat no 7. Proefdruk.
32641: MEULEN, HENDRIK AREND VAN DER, UIT AMSTERDAM - Onderzoek naar een verloren brief van Paulus aan de Korinthiers. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1874
64890: MEULEN, ADRI VAN DER / SMEELE,PAUL, - Fries Aardewerk Deel 7. Pottenbakkers van Friesland 1750-1950. Het ambacht. De mensen. Het Aardewerk.
38480: MEULEN, R. V.D. - De boekenwereld. Theorie en practijk van den boekhandel, 2e herziene druk van "Boekhandel en Bibliographie", Leiden [ ca. 1900 ], 582 pag., geb., geïll.
40476: MEULEN, TJ. G. V.D., - Ald en Nij. Forsprate en neilittene skriften yn rym en onrym, 2 delen, Birgum z.j., 671 pag., geïll., gebonden in 2 halflinnen banden. Goed exemplaar.
28782: MEULENDIJK, M. - Ontaarde kunst. Een aantal opstellen over beeldende kunst, Amsterdam, Keurkamer, [ ca. 1943 ], 59 pag., geïll.
56650: MEURS, B. VAN, - [Vier lezingen] De vroolijkheid en het lachen, Utrecht 1875, 68 pag.; De droom, Utrecht 1878, 86 pag.; Het hart, Utrecht 1880, 84 pag.; De luchtballon, 2e uitgave, Utrecht [1872?]. 120 pag.
9038: MEURS, BERNARD VAN - De vroolijkheid en het lachen. 3e vermeerderde druk. Den Bosch, Katholieke Illustratie, 1897.
51418: MEURS, J., - Catalogus van eene lees-bibliotheek, bevattende eene verzameling der beste Hollandsche, Fransche en Engelsche romans van J. Meurs, boekhandelaar, Veenestraat 42, 's-Gravenhage 1861, 88 pag.
50881: MEURS, B. VAN - De luchtballon. Eene voorlezing, 2e uitgave. Utrecht, Beijers, [1872?].
9037: MEURS, BERNARD VAN (VERT.); LUDWIG UHLAND - Uhland's harp. Culemborg, Blom & Olivierse, 1889.
35178: MEURS, JOAN HENDRIK VAN, UIT HAARLEM - Persoonlijke dienst en belasting in natura Leiden Van Doesburgh 1881
35996: MEURSINGE, GUILIELMUS, UIT EEXT - Quaestiones juris inaugurales Groningen Wolters 1857
42537: MEURSIUS, JOANNES - Rerum Belgicarum libri quatuor In quibus Ferdinandi Albani sexennium belli Belgici principium. Leiden, L. Elzevier, 1614.
42745: MEURSIUS, JOANNES - Regnum Atticum. Sive de regibus Atheniensium eorumque rebus gestis. Libri III. Amsterdam, J. Janssonius, 1633. [gebonden met:] dezelfde, De regno laconico libri II de piraeeo, liber singularis en andere werken. Utrecht, v.d. Water, 1687 en 1686.
42993: [GUYOT], MADAME / FELICITE DE CHOISEUL-MEUSE - Julie, ou j'ai sauve ma rose, par madame de Cxxx. Nouvelle edition, 2 delen, Hamburg, 1807.
40396: MEUWESE, STAN, - The youth of the Netherlands, a sketch, Leiden 1989, 96 pag., geïll.
22670: MEXICO - Aflevering van de Nederlandsche Staats-Courant van 12 december 1829 met een uitvoerig verhaal over de gebeurtenissen rond de ontruiming van Tampico (Mexico) door de Spanjaarden en geschreven door de Mexicaanse generaal Santa-Anna. Gedrukt, 4 p.
33554: MEY, PETRUS DE, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de virginum raptu [...] Leiden Angelus Sylvius 1730
35702: MEY JR, GERRIT HENDRIK VAN DER, UIT AMSTERDAM - De leer der ademhaling Amsterdam Metzler & Basting 1876
65754: MEYER, J.C., - De verlooving of hoe deedt de oom in de comedie? Blyspel naar het Hoogduitsch van Frikke
1732: MEYER, MARY KEYSOR; P. WILLIAM FILBY (ED.) - Who's who in genealogy & heraldry. [2de editie.] Savage (Maryland, USA) 1990. Geb., 331 p.
63921: MEYER, MAURITS DE, - Volksprenten in de Nederlanden, 1400-1900, religieuze, allegorische, satirische, en verhalende prenten, Speelkaarten, Ganzen- en Uilenborden, Driekoningenbriefjes, Nieuwjaarsprenten
6172: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D. - Twee gouverneurs en een equipagemeester. In en om Malakka 1778-1823, Bilthoven maart 1991, 154 p., geb., geïll. (ook betr. Couperus)
53680: MEYER, JONAS DANIËL - Verhandelingen in geleerde genootschappen, 1e en 2e bundel, Amsterdam, Ipenbuur en van Seldam 1844; 's Gravenhage, Belinfante, 1846.
30604: MEYER, M. DE - Imagerie populaire des Pays- Bas, Belgique- Hollande, Milan 1970, 216 pag., geb., geïll. in schuifhoes, als nieuw.
30614: MEYER, M. DE - De volks- en kinderprenten in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw, Antwerpen/ Amsterdam 1962, 621 pag., geb., geïll., in schuifhoes [ oplage: 600 genummerde exemplaren ].
34152: MEYER BING, ARNOLDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico juridicum de proxenetis [...] Amsterdam D.Proops Jacobszoon 1823
42147: MEYER, ANDREAS - Handboekje voor moeders en dochters naar den zevenden druk uit het Hoogduitsch. Gravenhage, Immerzeel, 1805.
4390: MEYER JR., D.C. - De familie Overlander, in: E.W. Moes e.a., Amsterdamsche Bijzonderheden V, p. 150-177 (met tabel), geb.
47832: MEYER, J., - Meyer's Universum oder abbildung und beschreibung des sehenswerthesten und merkwurdigsten der natur und kunst auf der ganzen Erde, Band 3,4,5, Hildeshausen etc. 1836-1838, 4o oblong, in een half linnen band uit de tijd.
63797: MEYERE, VICTOR DE, - Inleiding tot de Vlaamsche volkskunst, meubelen, plateelwerk en porselein, ijzer-, koper- en tinwerk, glaswerk, vlechtwerk, snij-, boetseer- en beeldhouwwerk, volksprenten, godsdienstige huisversieringen, knipwerk, huiselijke werken, juweelen, snuisterijen
3994: MEYHOFFER, J. - Le pasteur Josse van Laren, de Comines et ses descendants. Brussel 1910, 128 p., geb.
47132: MEYLINK, A.A.J., - Geschiedenis van het hoog-heemraadschap en der lagere waterbesturen in Delfland, 's-Gravenhage, van Langenhuysen, 1847, 208+448 pag.
34922: MEYNERS, DIDERICUS VALERIUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio philologico-juridica inauguralis de manumissionibus servorum apud romanos Leiden J. Luzac 1732
33556: MEYNSMA, HENRICUS THOMAS A, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad Legem 5 Codicis ad Legem Juliam Majestatis [...] Leiden P. van der Eyk en D. Vygh 1775
59162: MICHAEL, PRINCE OF GREECE ; MAYLUNAS, ANDREI (RED.), - Nicholas and Alexandra: The Family Albums, London: Tauris Parke Books 1992, 239 pp.
60830: MICHAËLIS, GERRIT JAN (1775-1857) - The mausoleum of Michiel de Ruyter (1607-1676) in the Nieuwe Kerk in Amsterdam
65699: MICHAUD, M., POUJOULAT, M., - Correspondance d'Orient 1830-1831 [8 tomes]
30638: MICHEL, W. - Das Teuflische und Groteske in der kunst, 10e auflage, München 1911, 129 pag., geïll., geb.
23238: MICHIELS, BROEDERSCHAP O.L.V. - Groot (44x28 cm) blad met reliëfversiering en opgeplakte foto van oudere heer in officiële kledij, met de gekalligrafeerde tekst "Joannes Lambertus Michiels, 25 jaar hoofdman van het Broederschap van O.L.V. onder den glansrijken titel Heilige Maria van Goed-succes."
35026: MICHIELS VAN VERDUIJNEN, LOUIS PAUL MARIE HUBERT, UIT ROERMOND - Eenige opmerkingen over dierenmishandeling Leiden Somerwil 1881
22556: MIDDELBEEK, KATWOUDE - Twee boekjes met verzen en bijbelcitaten van Grietje Middelbeek, geb. Katwoude 1860 en van Jannetje Middelbeek, geb. Katwoude 1857, dd. 1878 en 1876.
23056: MIDDELBURG, LEWIN - Afscheidsalbum voor Tony Lewin, bij haar vertrek uit Middelburg naar Amsterdam, september 1881, met inschrijvingen van haar (dames)collega's en meisjes-leerlingen, linnen band, 8°.
22684: MIDDELBURG, SCHURING, VERSTEEGH, HENDRIKSE, ONDERWERCK, VAN BREDA, SAS - Zes fraai getekende, gekleurde en met goud gehoogde familiewapens, elk ca. 15x15 cm, getekend ca. 1900, afkomstig van de Middelburgse hoedenzaak Wijtman. Per stuk
22338: MIDDELBURG, PARKER, BUTEUX - Sententie van de Hoge Raad in Holland dd. 6-6-1778 en Sententie in Revisie van dezelfde Raad dd. 18-11-1779 in een zaak tussen mr. Johan Willem Parker, oud-burgemeester van Middelburg en bewindhebber der O.I.C. tegen het stadsbestuur van Middelburg. 3 p, gedrukt, folio.
16499: MIDDELBURG - Nieuw album van Middelburg. Middelburg, F.B. den Boer, 12 foto’s in omslag [ca. 1920?].
16500: MIDDELBURG - Middelburg. Uitg. gesteund door het gemeentebestuur, Amsterdam, Alta, 1925, 64+20 p.
66156: MIDDELGEEST, S. VAN, - Pleidooi van Mr. Simon van Middelgeest voor Mr Pieter de Groot
53217: MIDDELGEEST, S. VAN - Pleidooi van mr. Simon van Middelgeest, voor mr. Pieter de Groot,
20854: MIDDELHOEK, J. - Geschiedenis van de familie Middelhoek, deel III. De Middelhoeken van Rotterdam, Kralingen en De Zwaluwe, 1690-1750. Rotterdam 1980, 112+11 pag, geïll.
22780: MIDDELKOOP - Genealogisch schema familie Middelkoop, manuscript, 1 p., met tekening van familiewapen. Hierbij bijbelaantekeningen betr. gezin Antonius Middelcoop en Hillegonda Paters (1663-1690), 2 p, 18e eeuws.
33670: MIDDENDORP, H.W. - De ontleedkunde de hoeksteen voor den tempel der geneeskunde.
24974: MIDDIMAN, S. - Select views in Great Britain, engraved by S. Middiman from pictures and drawings by the most eminent artists. With descriptions.
36316: MIECKISCH, GOTTFRIED, UIT SAGAN. SIL.; PRAESES: RIVINUS, JOHANN AUGUST - Tentamina quaedam physico-medica circa terras medicinales Leipzig Tietze 1723
20136: MIEDEMA, A.S. - Wapen en Zegel van de stad Dokkum, overdruk Nieuwsblad van Friesland 1937, 15 pag. geïll. ( met, J. Visser, Segel en wapen fan Dokkum, overdruk It Baeken )
32879: MIEDEMA, AGE SOLCO, UIT SNEEK - Sneek en het Sneeker stadrecht. Proefschrift [...] Sneek J.F. van Druten 1895
64604: MIEDEMA, H., - Fraey en Aerdigh, Schoon en Moy in Karel van Manders Schilder-Boeck
34770: MIERLO, J.H. VAN, UIT BREDA - VII. theses juridicae 1839
56062: MIETHE, A., - Lehrbuch der praktischen photographie, Halle, 1896, 440 pag., geïll.
62630: MIJN, GERARD VAN DER (1706-1761/81), PUNT, JAN (1711-1779) - Pygmalion, of het beeld bezield door de liefde : zo als hetzelve door Carolina en Charlotta Frederic, oud 9 en 7 Jaaren, op den Amsteldamschen Schouwburg, in het laatfte des Jaars 1758.
34494: MIJNLIEFF, NICOLAAS, UIT NIEUWERKERK A. D. IJSEL - Ruptura sinus circularis Amsterdam Eisendrath 1898
66266: MIJS, U.J.;, - Eenige bladzijden uit de Geschiedenis van Middelharnis 1781-1804 verzameld uit het archief der gemeente door Ulbo J. Mijs, Burgemeester van Middelharnis.
31681: MIK, G. - Woorden waar de wereld op wacht [...] [Groningen] Rijksuniversiteit 1971
64189: MILES, ELLEN G., - Saint-Memin and the neoclassical profile portrait in America
42741: MILES, WILLIAM - Le pied du cheval et la maniere de le conserver sain, Traduit (...) par M. Guyton. Bruxelles etc., 1862.
22284: MILITARIA, GENERAAL PARDO - “Generaal pardon voor alle ruyters, dragonders en soldaten uit den dienst der verenigde Nederlanden gedeserteert”, uitgevaardigd door de Staten Generaal dd. 8-2-1746. Gedrukt pamflet, 4°, 3 p. Met vignet van de Staten Generaal in houtsnede. Druk: J. Scheltus, 1746.
24706: ARCHIVES OF BELGIAN COTTON MILL - Archives of the cotton mill ‘De Coster & Rousseau’ in Gent (Belgium), ca. 1850-1962. Large box with manuscripts, letters, financial documents, brochures, price lists, etc. concerning this firm, located at the Place des Chartreux 11 in Gent.
24796: MILLER, PHILIP - Maandelykse tuin-oeffeningen [...]. Naar de 14e Engelschen druk [....] vertaald [ ... ] door Job Baster, Haarlem, Jan Bosch 1767.
31537: MILLIES, HENRICUS CHRISTIANUS - Oratio de monotheismo Israelitarum, divinae patefactionis testimonio [...] Utrecht I.L. Beijers 1867
42581: MILLOT, J.A. - Volleedig samenstel der voortteeling in zich bevattende de wijze om de sexe der vrugt naar welgevallen te bepaalen. Vertaald uit het Frans door H.A. Bake. Dordrecht / Schiedam, Blusse / Van Hemsdaal, 1801.
60229: WILHELMINA JOHANNA REINIERA ANDERSON MILTNER (1867-1946) - Man sharpening knives
60222: WILHELMINA JOHANNA REINIERA ANDERSON MILTNER (1867-1946) - Woman with spinning wheel
9042: MILTON, JOHN; LAMBERT VAN DEN BROEK (VERT.) - Het paradys verlooren. Heldendicht. Vertaald uit het Engels.
9041: MILTON, JOHN; [LAMBERT VAN DEN BROEK (VERT.)] - Het paradys verlooren. Heldendicht. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Evert Visscher, 1730.
29152: MINDER, N. - Gravures de Dürer & Rembrandt, avec un texte de Andre Kuenzi, collection Pierre Decker, Vevey 1991, 130 pag., geïll.
23036: MINDEROP, VAN TOMPUTTE - Twee met de hand ingekleurde portretfoto's in lijstjes van een zittende man en een zittende vrouw. Achterop: "T. (of F.?) Minderop. Vrouw is Tomputte", elk 26x20 cm.
34826: MIQUEL, FREDERICI ANTONII GULIELMI, UIT NEUENHAUS IN IM - Responsio ad quaestionem botanicum 1831
35294: MIQUEL, FREDERICI ANTONII GUILIELMI , UIT IM - Responsio ad quaestionem botanicam [....] 1833
52413: MIRABEAU, H.G.R. DE - Histoire secrete de la tour de Berlin ou correspondance d'un voyageur Francois depuis (...) Juillet 1786 jusqu'an 19-1-1787. Ouvrage posthume avec une lettre remise au Roi de Prusse (...).
31348: MIRABEAU - Aux Bataves sur le stathouderat, z.pl. 1788, 147 + 213 pag., orig. paper covers, titlepage with engraving of Jean de Witt.
37142: MIRABEAU - Aux Bataves sur le Stathoudérat.
43802: MIRANDOLLE, R.N.L., - Les debats de l'eglise Wallonne de Rotterdam, ses premiers temples et ses premiers pasteures 1576-1656. Extract (1899) 33 pag., met 2 platen.
58332: MISES, DR., - Bewijs dat de maan uit iodium bestaat, Leiden, Cyfveer, 1834.
32431: MITTERMAIER, CAROLUS JOS. - Natalitia principis beatissimae memoriae Caroli Friderici ... Heidelbergensis literarum universitatis restitutoris : die XXII. Novembris MDCCCXXV ab Academia Ruperto-Carolina rite pieque celebrata [...] Heidelberg J.M. Gutmann 1725
65207: MOCK, J., - De begrooting van oorlog getoetst aan de verdediging des vaderlands en den staat der geldmiddelen; Naschrift tot de de begrooting van oorlog getoetst aan de verdediging des vaderlands en den staat der geldmiddelen;
65371: MODDERMAN, T., - Nagelaten gedichten van Mr. Tonco Modderman; uitgegeven door Mr. H.A. Spandaw
35004: MODDERMAN, W. - Practijk en theorie der rechtswetenschap. Redevoering bij de overdracht van het rectoraat. Groningen Wolters 1875
32145: MODDERMAN, SEBASTIANUS MATTHEUS SIGISMUNDUS, UIT HOOGEZAND - Dissertatio juris inauguralis de litterarum cambialium indossamento, juris imprimis neerlandici habita ratione [...] Groningen J.B. Wolters 1844
34994: MODDERMAN, HENDRIK JACOB HERMAN ,UIT NIJKERK - De wijze van gedingvoering tegen afwezig gebleven beklaagden. 's-Gravenhage H.J. Stemberg 1881
35744: MODDERMAN , JOHANNA GEERTRUIDA, UIT ARNHEM - Adsorptiewarmte ...... Amsterdam Paris 1928
36655: MODDERMAN, HENDRIK ADRIAAN EWOUD, UIT AMSTERDAM - Internationaal erfrecht Den Haag Mouton 1895
67688: MODDERMAN, W., - Friedrich Carl von Savigny: toespraak ter herdenking van den honderdsten jaardag zijner geboorte, gehouden den 21sten Februari 1879
56732: MODERA, J., - Blik in het Kabinet des Ministers van Marine Mr. J.S. Lotsy, 's-Gravenhage, 1858, 16 pag.
39570: MODERT, P., E.A.; - Collection Les Amis de l'histoire, fascicule X, Luxemburg 1973, 276 pag., geïll.
35466: MOEHLEN, ERNEST. WILHELMUS DE; PRAESES: THORSCHMID, JUSTUS CHRISTIAN - De eo quod divinum est in morum doctrina universa [...] Wittenberg Wed. Gerdes 1720
34076: MOEIJEN LEEMANS, ANTONIUS DER, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis continens observationes quasdam de successione ab intestato secundum codicem civilem [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1824
53689: MOELANDS, M.A. EN J.TH. DE SMIDT (RED.) - Weegschaal & Zwaard. De verbeelding van recht en gerechtigheid in Nederland, Den Haag, Jongbloed, 1999.
65779: MOENS, PETRONELLA, - De lente in drie zangen door Petronella Moens, lid van verscheidene gennootschappen.
65780: MOENS, PETRONELLA, - Herman en Susanna, of Tafereel van een gelukkig burger huisgezin door Petronella Moens
65775: MOENS, PETRONELLA, - Eene week in de lente op het land door Petronella Moens
65777: MOENS, PETRONELLA, - Mengelpoezij van Petronella Moens
32021: MOENS, CASPER HENDRIK, UIT KAMPEN - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1866
33434: MOENS, MATTHIAS JACOBUS, UIT NEDERLANDS INDIË - Specimen juris publici belgici inaugurale de munere pensionariorum civitatum, praecipue zelandicarum [...] Leiden Andreas Koster 1789
9053: MOENS, PETRONELLA - De twaalf maanden des jaars. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1810. [4 delen]
38982: MOERKERKEN, P.H. VAN - Jan van den Dom, Amsterdam z.j., 50 pag., geb., geïll. ( door R.N. Roland Holst ).
39240: MOERMAN, J.J. - Der vaderen erf, Zaandam, Hille, 1952, 64 pag., geb., plaatjesalbum, compleet. Goed exemplaar.
21162: MOES, WALLY - Larensche dorpsvertellingen, 2 delen in een band, Amsterdam 1911, 167+177 pag., geb. in een linnen band, een binnenscharnier zwak.
20214: MOES, J.K.S. E.A. ( ED ) - Stof uit het Leidse verleden. Zeven eeuwen textielnijverheid. Utecht 1991. 227 p., geíll.
65807: MOES, E.W., - Frans Hals Sa vie et son oeuvre
22882: GUNTHER MOHR - Een aantal stukken betr. Catharina Johanna Gunther Mohr (Katja), later gehuwd met J.J. Houillier en wonende Willemsparkweg 51 Amsterdam. Zij werkte bij de fa. Krakenberger en was reisleidster bij de Ned. Reisvereniging.
56722: MOHRMAN, GERH. T., - Open brief aan de kitteloorige hoofd-officieren der Amsterdamsche Schutterij, Amsterdam, 1858, 8 pag.
54044: MOHRMAN, GERH.THOM. - Thands of nooit. Eene jury, een rechtbank van gezworenen! Dichtregelen den voorstanders van recht en vrijheid toegesproken. Amsterdam, J.A. Schuurmans, [1855].
61010: MOISE, VON MURVELL, FRANZ II - Patent of nobility donated by Austrian Emperor Franz Joseph I (1830-1916) to Jozef Moise (Gratz 1818-?), "oberst-lieutenant" in the 16th Infantry Regiment, owner of the "Militär-Verdienstkreuz mit der Kriegsdekoration" which entitles Moise to call himself "Edle von Murvell".
35760: MOL, CORNELIUS MATTHIAS, UIT HILVERSUM - Onderzoek naar nieuwe differentieele kenmerken .... Utrecht Van Boekhoven 1899
65389: MOLEMA, E., - Drie gedichtjes, of een klaverblad voor onzen tijd, met een prozaisch toegift over de burgerlijke vrijheid en volkssouvereiniteit. Door E. Molema
40132: MOLEN, S.J. V.D., - Het Saksische boerenhuis in Zuidoost- Friesland, Groningenn 1941, 64 pag., geïll.
60850: MOLENAAR, FRANS (1821-1866) - Monument to Michiel de Ruyter (1607-1676) in Vlissingen
61112: MOLENAAR, FRANS (1821-1886) AND BRUINING, TIELEMAN CATO (1801-1877) AFTER JORDAENS, JACOB I (1593-1678) - ORANJEZAAL
35722: MOLENAAR, DIRK, UIT 'S-GRAVENHAGE6 - Bijdrage over pneumonie .... Laiden Hazenberg 1863
67768: MOLENAAR, I., - Professor Hoekstra
67616: MOLEWATER, J. B., - Hoe zal het met mij afloopen, het studentendagboek 1833-1835 van Jan Bastiaan Molewater
1750: MOLHUYSEN, P.C., EN P.J. BLOK - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. 10 dln. Reprint naar de editie Leiden 1911-1937. Linnen. Goed exemplaar.
65534: MOLIERE, - Ouevres completes
64509: MOLIERE, - Oeuvres de Moliere. Nouvelle édition, augmentée de la vie de Molière et des remarques Historiques & Critiques par M. De Voltaire, avec tres belles Figures en Tailles douces
67228: MOLINA, C., - Den oprechten, Schriftuerlijken, Rooms Catholijcken mond-stopper, van alle tegenwoordige On-Catholijcke Leeraers, en Nieuw-gesinde Leerlingen. Bysonderlijk van Andreas Essenius, Calvino Gommarist, Predicant tot Utrecht.
67114: MOLINA, C., - Den oprechten schriftuerlycken Roomsch-Catholycken mondt-stopper. Aen alle tegenwoordige Oncatholycke Leeraers, en Nieuw-Ghesinde Leeringhen. Bysonderlyck aen Andreas Essenius Calvino Gommarist predicant tot Utrecht.
19770: MOLL, W.H. - Geslacht Mol, Zeeland.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

4/6