Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Naam-lyst van alle persoonen die binnen Amsterdam sederd het jaar 1693 tot 1766 door scherprechters handen zyn ter dood gebragt. Met eene korte aanwyzinge van hunne afkomst, de misdaden om welke zy gevonnist zyn, ende wyze hoe zy hunne executie desweegens ontvangen hebben. Merkelyk vermeerdert en verbeeterd. Amersfoort, Maurits Langenwagen, 1766.
Description: 4, 52 pag., sierpapier omslag, vlekken, stukje uit titelpagina zonder tekstverlies. C0078l Brongers, Amersfoortse drukkers, pag. 4; STCN: 1 ex. (K.B.). Behalve de in de titel genoemde gegevens bevat de lijst over sommige terechtgestelden veel meer informatie. Soms zelfs hele verhalen over het misdrijf. Zo zijn bij voorbeeld van de chirurgijn Hi

Keywords:

Price: EUR 862.50 = appr. US$ 937.41 Seller: Antiquariaat Goltzius
- Book number: 53747

See more books from our catalog: Misdaad