Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
35132: N.N.. - Souvenir Folding Postcard. Ogden & Salt Lake City, Utah.
33273: -. - The Modern Muse. Hammer Galleries. In New York, November 1, 2013- February 28, 2014. In Maastricht, the Netherlands, at the European Fine Art Fair, March 14-23, 2014.
32599: N.N.. - Tom Poes. 2. Horror de Ademloze.
29795: RED.. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst. Jaarboek 1957.
31829: - Zeelands Chronyk-Almanach, voor den Jaare 1777- 1792. Bevattende eene Beschryving der Provincie Zeeland, van deszelfs Opkomst tot op deezen tegenwoordigen Tyd. Ten dienste der Jeugd, gesteld in Vragen en Antwoorden, Voorzien met alle het noodige, behoorende tot een Almanach. Als mede veele Byzonderheden, betrekking hebbende tot de Provincie Zeeland.
27207: -. - Verslag over 1885-1893, benevens naamlijst van directeuren en leden/ Wet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, opgericht te Vlissingen in 1769 en bevestigd bij resolutie der HH. Staten van Zeeland, den 23 maart van datzelfde jaar; in 1801 verplaatst naar Middelburg.
19405: - Shunso Machi calligraphe Japonaise (2 vol.)
17326: - Commemorative catalogue of the exhibition of Dutch art (1450-1900) held in the Galleries of the Royal Academy, Burlington House London, January-March 1929.
17348: - Uit het Marineleven. Onze Vloot.
17434: - Gezangboek in gebruik bij de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem.
18445: - L'Image Revue Mensuelle Illustrée. D'éducation D'Instruction et de Récréation. 3me Année 1849.
34123: N.N.. - Les Illuminations a l'Exposition Coloniale Internationale, Paris 1931. 12 Cartes détachables.
30052: -. - Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregelingen ingaande 22 mei 1966.
35337: N.N.. - Högalids Församlingshus. Minnesskrift.
35351: N.N.. - Fibre Espace. 11e Biennale Internationale de la Tapisserie.
33332: -. - A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland. Per rywiel, te voet, per auto of motor naar de bloeiende boomgaarden.
34584: N.N.. - Beervelde 1966- nu. Raoul de Keyser, Etienne Elias, Lucassen, roger Raveel.
18462: - Nederland's Adelsboek, year 25, 1927. Salis, De, t/m Zuylen van Nyevelt, Van.
28931: -. - Souvenir aan Zierikzee.
28515: N.N.. - Ordonnantie des Coninghs op het Generael reglement van sijne Munte (I). (Bound with:) Beeldenaer ofte Figuer-boeck / dienende op de nieuwe Ordonnantie vander Munte / gearresteert ende uytgegeven by de Doorluchtige / Hooghe ende Mogende Heeren / de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden....... In welcke gherepresenteert zijn / alle de figueren vande Goude ende Silvere Munte / cours ende ganck hebbende in krachte der selver Ordonnantie / ende boven welcken gheene tot anderen prijse ontfanghen ofte besteet sullen mogen werden (II).
31037: -. - Werf Gusto. Firma A.F. Smulders, Schiedam (Holland). Ingénieurs-Constructeurs/ Engineers & Shipbuilders. Excavateurs-Excavators.
23858: - Rudge, Britain's best bicycle.
23896: - Officieele gids der feestelijkheden ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan der spoorwegen in Nederland, te Utrecht van 25 september tot 23 october 1939.
23846: - Lucerne et Lac des IV Cantons.
34078: N.N.. - Collection de feu M.-Ant. W.M. Mensing d'Amsterdam. Catalogue des tableaux anciens.
34079: N.N.. - Catalogus van oude en moderne schilderijen, topografische aquarellen en teekeningen, prenten, gravures en kleurendrukken, enz. Afkomstig van: I. De nalatenschappen van den heer S.P.D. May en mevrouw R. May-Fuld. II Diverse verzamelingen en nalatenschappen.
5480: - Corporis Iuris Civilis tomus primus, Quo continentur Institutionum libri quatuor, et Digestorum sive Pandectarum libri quinquaginta; tomus secundus, Quo continentur D. Iustiniani Codicis, libri XII, Authenticæ ..... Etc.
34346: N.N.. - Friesche Elf-Steden-Vereeniging 15 januari 1909-1934. De eerste 25 jaren.
35296: N.N.. - Les cinq codes du Royaume, précédés de la charte constitutionnelle, et suivis du tarif des frais et dépens; collationnés sur les éditions officielles de l'imprimerie royale. Nouvelle édition, a laquelle on a joint les deux Lois rendues en Mars 1820, l'une sur la liberté individuelle, l'autre sur la publication des journaux et ecrits périodiques avec l'Ordonnance du Roi.
32504: -. - Vues de Constantinople/ Ansichten von Konstantinopel/ Views of Constantinople.
35554: N.N.. - Catalogue illustré des Oeuvres de François Pompon.
33602: - Histoire des trois derniers Empereurs des Turcs depuis 1623 jusqu'a 1677.
31336: N.N.. - De Kercken-Ordeninghen der Ghereformeeder Nederlandtscher kercken / in de vier Nationale Synoden Ghemaeckt ende ghearresteert. Mitsgaders eenige anderen, in den Provincialen Synoden van Hollandt ende Zeelandt gheconcipieert ende besloten. Waer by noch anderen, in bysondere vergaderinghen goet-ghevonden, by ghevoegt zijn.
35597: -. - Te voet door Drenthe. Inclusief de kaarten, behoorende bij de beschrijving van den wandeling te voet door Drenthe. 2 delen.
23712: - Les petits livres/ Les poésies de Nounou.
23713: - Les petits livres/ Animaux sauvages et animaux féroces.
9542: - Dipinti e disegni di Piero Albizzati dal 1958 al 1973.
28827: -. - The "White" Service; a story of development.
34693: (JONGE, FREEK DE & VERMEULEN, BRAM). - Neerlands hoop in bange dagen in Neerlands hoop in Panama.
33160: -. - Symbols of the 30th anniversary Polish posters 1944-1974/ Symbole XXX-Lecia Plakat Polski 1944-1974.
17122: - Portrait Miniatures from the Collection of the Russian Museum. XVIII - early XX century.
17233: - Encounter Manual. European Space Agency. Agence Spatiale Européenne. Encounter Operations Manual. Giotto Comet Halley.
32597: N.N.. - Heer Bommel presenteert: Heer Bommel en de daadsteller (2495-2553).
32598: N.N.. - Tom Poes. 1. Solfertje.
31596: -. - Schetsexcursie Bourgogne. Documentatie Studiegroep Homo Terrenus.
34233: N.N.. - Painting of the Kano School.
35488: N.N.. - Grand Herbier. Herbarium.
29454: -. - Ons Prinsesje Juliana. Eerbiedig opgedragen aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
32539: -. - Wat wij maken en maakten. 1911-1936. N.V. Drukkerij voorheen Koch & Knuttel Gouda.
35082: (REVE, GERARD). - Gerard Reve. De complete afzonderlijk gepubliceerde werken in handelsedities en bibliofiele uitgaven uit de collectie Joop Schafthuizen.
24003: - Openbare verkooping van de kapitale Hofstede "Dijkzicht", bestaande uit woonhuizen, schuren en verdere getimmerten met erf, tuin, boomgaard, bouw- en weilanden, in de gemeenten Driewegen, Ovezand, Borsele en Ellewoutsdijk, samen groot 85 hectaren, 03 aren, 07 centiaren, op vrijdag 16 april 1920, des morgens te 10 uur te Goes, in het koffiehuis "De Prins van Oranje", ten overstaan van de notarissen Joh. Pilaar te Goes en H.W. Neervoort te 's-Gravenpolder.
19601: - Werken van Albert Peters 22 juni 1985.
15125: N.N.. - Libertinage, jan.-dec. 1951.
15126: N.N.. - Libertinage, 1952.
15134: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1891, 1893, 1898, 1901, 1905, 1906, 1907, 1909, 1911, 1915, 1916, 1919. 12 vols.
32492: N.N.. - Weekblad voor kinderen. II. Deel.
33568: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1931.
32363: -. - Album oude foto's Delfzijl. Hoofdzakelijk uit de jaren 1900-1910.
35678: N.N.. - Ehrich & Graetz AG 1866-1941.
33713: N.N.. - Instructien van den Hoogen Rade en Hove van Holland, Zeeland en West-Vriesland. Overzien Verbetert en Vermeerderd met eenige Noodige dingen, en twee bequame Registers, om alles Lichtelijken te vinden.
12697: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1992.
12698: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1986.
35419: N.N.. - Manuscrits & enluminures du onzième au dix-huitième siècle. France-Italie-Allemagne-Espagne-Flandres-Arménie-Éthiopie.
35420: N.N.. - Sotheby's catalogue of single leaves and miniatures from western illuminated manuscripts. Comprising miniatures from the album assembled for Daniel Burckhardt-Wildt (1752-1819) and the collection of the late Esther Rosenbaum and other properties. Date of sale: 25th April 1983.
35423: N.N.. - Wetten voor het Corps Studenten aan de Leydsche Hoogeschool.
31218: -. - Nederlandsch Museum. Geschied- en letterkundige merkwaardigheden. Natuurbeschrijvingen, aardrijkskundige bijzonderheden, historische en romantische verhalen.Bijeenverzameld uit de pennevruchten van verschillende bekende en anonyme oorspronkelijke schrijvers alsmede van geleerde en kundige vertalers van de beste stukken uit buitenlandsche periodieke en andere werken. Twaalfde deel.
35654: N.N.. - De 5. Willem Buijs. Piet Dieleman. William Verstraeten. Ben Sleeuwenhoek. Pieter Slagboom.
30370: -. - Steinway & Sons. "The inimitable tone"/ "The Standard"/ "Variationen".
26991: -. - Bijdragen tot de statistiek van Nederland, nieuwe volgreeks. XIV: Geschiedenis van de statistiek in het Koninkrijk der Nederlanden.
26998: -. - Identificatiekenmerken van de voornaamste in de praktijk aangeplante Hevea-cloonen.
27001: -. - Guide to the National Museum of Ethnology (Rijksmuseum voor Volkenkunde).
27053: -. - Itineraire der afdeling bouwkunde "van Angenot tot Zweers".
27084: -. - Noodig berigt, wegens de differentie onlangs binnen der stad Goes, in Zeeland ontstaen, wegens het verkiesen van twee rentmeesters aldaer, & c. Nevens eenige extracten uyt de previlegien, autenticque missiven, remonstrantien, soo van burgermeesteren als van den baljeu, en andere stucken, dienende tot onderrichting van het selven.
31027: -. - Nederlands roem, liefde en hoop almanak voor het jaar 1816.
31789: -. - Nederlandsche volks-almanak voor 1846.
31534: -. - Magyar-Szovjet Politikai Plakátok 1917-1977.
15580: - Hou' en trouw 1885 - 1905; feestnummer uitgegeven ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Vereeniging Hou'en Trouw.
18828: - Nouveau Dictionnaire De Poche Des Langues Françoise- Allemand et Allemande-François. Tome premier. Contenant le francois expliqué par l'allemand. Neues Französisch-Teutsches und Teutsches-Französisch Taschen Worterbuch. Erster Theil in welchem das Französische durch das Deutsche erklart ist.
18833: - Toerisme voor iedereen. Een pleidooi voor meer ruimte.
30753: -. - Miss Blanche Album K.N.V.B. Elftallen, 3e serie.
33241: N.N.. - London. Twenty-four artistic views. Beautifully printed in latest mezzo-tint process.
31474: N.N.. - De Christen. Deel 2, 3, 4, en 7.
33674: -. - Betriebs-Handbuch für den kleinen Frankenthaler Zylinder-Automat "FZA-ALA".
30619: -. - Jan ten Brink Gerritsz.- J. ten Brink Gz. en J. de Vries- Ten Brink & de Vries, 1785-1885.
29506: N.N.. - Register op de Resolutien.... Privilegien & Keuren der Stad Schiedam N - Z.
31013: -. - Wonderful California.
31014: -. - San Francisco California.
31494: -. - Momus en Satyr. Jaarboekje voor 1842. Met platen.
30062: -. - Jubileum-concoursen op doel, steng en liggende wip te geven door de Kon. Handboog-Sociëteit Jacoba van Beijeren te Goes op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) zaterdag 12 mei en zondag 13 mei 1934.
31109: -. - Toronto, the Queen City.
35673: N.N.. - Torol. Seit 33 Jahren Weltruf. Gasglühkörper- Incandescent mantles.
35674: N.N.. - Emil Lux- Remscheid. Erstklassige Qualitäts-Werkzeuge. 1935.
34104: N.N.. - A century of papermaking 1820-1920.
19833: - P.V. De Wit in zwart en wit door Willem van Schaik.
26288: - Commentaar op de "Aanwijzingen, in geval van een vijandelijken inval", vastgesteld door den Raad van Ministers in mei 1937.
33168: -. - Korte uittreksels uit merkwaardige land- en zeereizen. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
32634: -. - N.V. Koninklijke Maatschappij "De Schelde" Shipbuilders- Engineering Works- Shiprepairers- Flushing.
16514: - Duxford Diary. 1942-1945.
28669: -. - Historie van den heere Willem Erfstee. I. deel.
17647: (JOHAN VAN DANS). - Thirsis Minnewit. Bestaande in een verzameling van de aangenaamste minne-zangen en voyzen.
33169: -. - Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek uitgegeven door de Maatschappij tot nut van 't algemeen. Tweede stukje.
26271: - Bevel voor overgangstoestand.
19767: - Sierk Schröder.
4329: - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren, XXIIIe-XXVIe deel. Behelzende de Beschryvinge der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Friesland. Met Naauwkeurige Landkaarten en Printverbeeldingen versierd. Deel I-IV.
31368: -. - Automobielkaart van Java en Madoera. Samengesteld en uitgegeven door de Koninklijke Vereeniging Java Motor Club. West Java deel, Midden Java deel en Oost Java deel.
30731: RED.. - Tuney Tunes. Complete jaargang 1947 (12 nummers).
26312: RED.. - Delftsche Courant, 1 exemplaar 1943 (no. 174, 29 juli), 70 exemplaren periode tussen 7 juni en 22 september 1944. Plus 4 bijlagen (mededelingen aan abonnees).
19596: - Sieraden Ineke Otte 1982-2004.
35066: N.N.. - Rijkstelegraaf. Handleiding voor de beoefening van den druktelegraaf van Hughes.
16070: - Hout en schepen. Uit de geschiedenis van de Houtbewerkingsbedrijven Gips. Verkorte uitgave.
16075: - Nederland's Adelsboek; Lexicografisch register 1928-1939.
16295: - Huiselijk leven en lotgevallen van Elisabeth Hoofman.
19053: - Schilderijen van Jozef Israëls in Nederlandsche verzamelingen.
34125: N.N.. - Abrégé de l'histoire de la Grèce, depuis son origine jusqu'a sa réduction en Province Romaine. Tome I et tome II.
32310: -. - Rotterdam 1911. Published by the association for the improvement of Rotterdam as a place of resort.
14005: - Die gefiederte Welt; Zeitschrift f. Vogelliebhaber; begr. von Karl Rusz.
33791: N.N.. - Verleihung des Joost-van-den-Vondel-Preises 1966 an Dr. Jef Last, Amsterdam, durch die Westfälische Wilhelms-Universität Münster-Stiftung F.V.S. zu Hamburg.
33862: RED.. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst. Jaarboek 1958/'59.
35595: - De Leermeester der Zeden, Vertoond in Horatius Zinnebeelden, Lierzangen, enz. Lof van 't Landleven, en Bespiegeling op 't Leven der Menschen, Verbeeld in de Vier Getyden des Jaars.
35071: N.N.. - Beldam Asbestos Co. Ltd. Asbestos and rubber manufacturers. Lascar' packings.
17633: - Onze tydkorting aan den Yssel. Den vrienden en gebuuren aan Rhyn, Waal, Lek, Maas, Merwe, Y en Amstel gewyd. (Deel I en 2).
27963: N.N.. - Compagnie Anglaise, tailors. Nouvelle brochure printemps-été 1905.
23624: - Volks-liedjens, uitgegeeven door de maatschappij tot nut van 't algemeen.
23348: - Eerste Divisie A; Esso Nederland NV; seizoen 1958/ 1959.
17178: - Alle landen vereenigd.
25217: - Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland, 1951; VI. Oevers langs Keeten, Mastgat en Zijpe.
25220: - Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland, 1951; VII. Oever langs het Brouwershavensche Gat en de Grevelingen.
25221: - Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland, 1951; IV. Rechteroever van de Oosterschelde.
25222: - Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland, 1951; III. Linkeroever van de Oosterschelde.
25239: - De Nederlandsche adel (historisch gedeelte), 1e jaargang; A-Z 1925.
23463: - Tweedaagsch Muziekfeest te Middelburg der Zangvereeniging "Tot Oefening en Uitspanning", op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni 1904 in het gebouw "De Concert- en Gehoorzaal", Lange Singelstraat.
23468: - Bodoni; meester-drukker 1740-1813.
28404: - Acta synodalia of gearresteerde kerken-ordeningen van Zeelandt, van de jaren 1591, 1620 en 1638. Uitgegeven, ingevolge de resolutie van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeelandt, van den 13. Februari 1755.
19146: - Het werk van Käthe Kollwitz.
23069: - Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden. Toegevoegd: "Topografische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden (TMK) 1864".
35137: N.N.. - Album Historique.
28215: -. - Structures nouvelles en architecture.
26468: - Flugzeugerkennungstafeln. Sowjet Rußland.
11404: - The Hermitage Museum. 100 Reproductions.
35658: N.N.. - Pocket guide to the cities of the Netherlands.
9374: - Rebecca Horn.
9786: - Transactions of the First international congress on the conservation of industrial monuments, Ironbridge 29 May-5 June 1973.
35365: N.N.. - Beeltenissen van architecten.
35411: - Nederland's Adelsboek 1938. 36e jaargang.
25745: - Architecture Espagnole, années 50- années 80.
23044: - La Vanguardia Rusa 1905-1925 en las collecciones de los museos Rusos.
14807: - Exposition rétrospective Gustave Doré 1832-1883.
33473: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1904.
33476: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1883. Vijfde deel, derde stuk.
30510: (MISSON DE VALBOURG, HENRI). - Gedenkwaardige aantekeningen gedaan door een reisiger in de jaaren 1697 en 1698 van geheel Engeland, Schotland en Yrland.
30377: N.N.. - Wapenen der Steden en Oud Adelycke Geslachten in de Landen van Holland, Zeeland, Utrecht en Overyssel.
35062: N.N.. - Land-ontginning, een middel tot wering der armoede. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
30405: - Het Nederlandsch AB-Boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe.
34237: N.N.. - Les Musées et Collections d'Italie. Peinture, sculpture et architecture; paysages et types populaires. 2000 gravures (phototypie et héliogravure).
32626: -. - De vaderlandsche historie in themata, vervattende, in eene zakelijke en tevens beknopte orde, al de voornaamste gebeurtenissen, die, van den aanbeginne des lands, tot heden toe, in ons vaderland zijn voorgevallen.
16187: - Hartmut Wiesner Malerei - Film - und Fotoarbeiten 2002.
34638: N.N.. - Tentoonstelling Gooische schilders 11 sept. t/m 16 oct. 1943.
33598: -. - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI: de Provincie Zeeland.
35133: N.N.. - Assemblage. View of Hakone.
8893: - Logic, methodology and philosophy of science, III; proceedings of the third international congress for logic, methodology and philosophy of science, Amsterdam 1967.
8732: - Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. September 1968, IV: Ethik und Wertphilosophie; Ästhetik und Kunstphilosophie; Naturphilosophie; Kulturphilosophie; Geschichtsphilosophie.
8733: - Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. September 1968, V: philosophische Anthropologie; Rechtsphilosophie, Sozialphilosophie, politische Philosophie; Religionsphilosophie; philosophiegeschichtliche Forschung.
8734: - Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. September 1968, II: Marx und die Philosophie der Gegenwart; Brentano, die philosophische Psychologie und die phänomenologische Bewegung; Wittgenstein, der 'Wiener Kreis' und die analytische Philosophie; die deontische Logik und ihre Bedeutung für Ethik und Recht; die Bedeutung der Synthese im integrativen Denken under Berücksichtigung ganzheitlicher Strukturen; Kybernetik und die Philosophie der Technik; die Zeit; die Natur des Menschen und das Problem des Friedens.
8762: - Rapports et procès-verbaux d'enquête de la Commission instituée en vue de constater les actes commis par l'ennemi en violation du droit des gens (décret du 23 septembre 1914), II.
35360: N.N.. - XIe Biennale de Paris. Installation/ Vidéo/ Arts plastiques/ Sculpture/ Cinéma/ Performance/ Peinture/ Architecture.
34080: N.N.. - Catalogus van oude en moderne schilderijen. Antiquiteiten, meubelen, staande klokken, pendules, tapisserie, wapenkussens, Perzische tapijten, enz. Afkomstig van: I. De nalatenschappen van den heer S.P.D. May en mevrouw R. May-Fuld. II. Diverse verzamelingen en nalatenschappen.
15664: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1939.
15665: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1940.
15668: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1948.
15669: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1949-1950.
34922: N.N.. - Biografisch woordenboek der Belgische kunstenaars van 1830 tot 1970.
15212: - Ferdinand Georg Waldmueller, 1793-1865.
32997: -. - Guide pratique et complet. Pau. Luchon-Cauterets (Le Cirque de Gavarnie). Lourdes-Salies et les Pyrénées. Dix cartes et plans, un panorama.
35461: N.N.. - Western manuscripts and miniatures.
35462: N.N.. - Western manuscripts and miniatures.
35463: N.N.. - Western manuscripts and miniatures.
35464: N.N.. - Western manuscripts and miniatures.
35465: N.N.. - Western manuscripts and miniatures.
35466: N.N.. - Western Manuscripts and Miniatures. To be sold with the Froissart of Cardinal d'Amboise and including the Prayerbook of the Antipope Clement VII.
33170: -. - Volks-meetkunde, of onderwijs tot nuttig gebruik. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
16766: - Merkwaardige en Beknopte Historie van het Leven en de Helden-daaden van Michiel De Ruiter; in zyn ... leven Hertog, Ridder van St. Michiel enz. ...
33465: -. - Jaarboekje of almanak der geconstitueerde magten van het departement der monden van de Schelde, voor het jaar 1813, opgedragen aan de heer Baron Pijcke, lid van het Legioen van Eer, prefekt van dit departement/ Annuaire statistique ou almanach des autorités constituées du département des bouches de l'Escaut, pour l'an 1813.
22747: - London 1893.
22748: - Wien 1894.
22768: - Der Zeiss-Aerotopograph-Kalender 1941 (mit Rot-Blau Brillen, zur Betrachtung der Anaglyphenbilder innen an der Rückwand des Kalenders angebracht).
25813: - Boerhave 37/ 38, "Prijscourant".
25814: - Antarctic geological map series, sheets 1-39.
31609: -. - Congrès International de Géographie Amsterdam 1938. Sous le haut patronage de sa majesté la Reine Wilhelmina. Excursion a Zeeland 11-16 juillet.
22315: - Atti della accademia di scienze lettere e arti di Palermo, serie quarta, volume XVIII; parte seconda: lettere.
22316: - Tentoonstelling het Zwitserse boek.
35123: N.N.. - Marseille. Album artistique.
18234: - Uit oude tijden. Album. 1928.
24320: - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; zestiende deel; Vervattende het einde der Beschryving van Friesland.
18915: - Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1870.
11964: - Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1855.
32558: (TRICHT, H.W. VAN). - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. Deel I: 1599-1630.
11145: - Les Quinze Joyes de Mariage.
11196: - Au Japon; types, costumes & moeurs/En Chine; moeurs & coutumes/Inde; tombeaux et monuments sacrés; d'après les clichés photographiques de MM. Bourne et Shepherd/Autour du monde; aquarelles, souvenirs des voyages; tables des matières/Le Canadian-Pacific-Railway; moeurs et paysages; d'après les clichés photographiques de M. Armstrong/En Egypte; types et moeurs; d'après les clichés photographiques de MM. Abdullah, Sebah et Zangacki/Algérie; types, moeurs, costumes & coutumes.
29142: -. - "Halderberghe". De historisch gegroeide plaatselijke eenheid Hoeven; een streven der betrokken streek naar juridische erkenning (wettelijke eenheid) van hetgeen feitelijk reeds bestaat, t.w. eener plaatselijke gemeenschap, welke zich in de samenleving natuurlijk gevormd heeft.
23181: - Beeldschrift IV-e stukje/ Zes muisjes.
23235: - Fabúlae XII, continentes Divisiones ac definitiones, quae in Divi jústiniani Institútion Libr Qúatúor inveniúntúr. (Manuscript)
27954: -. - Stern Magazin. Heft nr. 16, 1968.
14003: - Die gefiederte Welt; Zeitschrift f. Vogelliebhaber; begr. von Karl Rusz.
35364: N.N.. - Siedlungsgestaltung aus Volk, Raum und Landschaft. 7. PLanungsheft/ 1. Teil. Des Reichsheimstättenamtes der Deutschen Arbeitsfront Hauptabteilung Städtebau und Wohnungsplanung.
34084: N.N.. - Catalogus van oude en moderne schilderijen-teekeningen. Antiquiteiten, meubelen, pendules, staande klokken, stoffen, Perzische tapijten, beeldhouwwerken, enz. Afkomstig van de nalatenschap Jhr. A.W. den Beer Poortugael, Amersfoort en uit diverse verzamelingen en nalatenschappen.
26346: - Kadastrale atlas van Zeeland 1832; serie Walcheren, deel 1: Veere/ Vrouwenpolder/ Serooskerke/ Gapinge.
17708: - The Studio. An illustrated magazine of fine and applied art. Volume eighty-eight.
26692: -. - Jaar- en zakboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W.
34762: N.N.. - Catalogue de tableaux anciens des Ecoles Flamande, Néerlandaise, Hollandaise, Française et Italienne. Gravures bois et ivoires sculptés, faïences de Delft, tapisserie, meubles anciens, formant la collection de Madame Poullier-Ketele dont la vente publique aura lieu en la Galerie J. & A. Leroy Frères (1924).
33569: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1880 /1881. Vijde deel eerste en tweede stuk.
18138: - Portefeuille inhoudende 8 teekeningen bevattende eene situatie en de lengte- en dwarsprofielen van de zeedijken der polders op Walcheren.
18139: - Historische toelichting van de Maskerade te houden door het U.S.C. op 26 juni 1906. Triumphtocht van Germanicus binnen Rome 26 mei XVII n. Chr.
34290: N.N.. - Catalogus -Catalogue no. 1 1997. Reis naar Kassel- Voyage à Cassel.
34292: N.N.. - Frontieres.
20503: - De Christenbode (Bundeling van enkele tientallen deeltjes).
29519: -. - De roovers in de latro-rotzen; een tafereel van boosheid en overheersching.
34749: (ROOS, C.F.). - Collection Jacob Ankersmit. Vente publique 1e Mardi 24 Janvier 1905 dans l'Hôtel "de Brakke Grond" à Amsterdam. Catalogue des collections de tableaux modernes, dessins, publications illustrées et autres, bocaux, verres, meubles et antiquités, de Monsieur Jacob Ankersmit.
31655: (KLERK, M. DE). - Overlijdensbericht M. de Klerk (architect).
34771: N.N.. - Les estampes du XVIIIe siècle; 120 estampes en 20 séries, une tous les 20 jours.
31113: -. - New York. The Greatest City.
28831: -. - Openbare verkooping van de hofstede bestaande uit: woonhuis en schuren met erf, tuin, boomgaard, bouw- en weilanden, in de gemeenten 's-Gravenpolder, Kloetinge en 's-Heer Abtskerke. Samen groot 23 h.a. 54 a. 84 c.a., in pacht bij den heer Jacobus Verhulst, op woensdag 2 juli 1913, des morgens te 10 uur te 's-Gravenpolder, in het koffiehuis van den heer L. Verbeek, ten overstaan van den notaris Joh. Pilaar te Goes.
23766: - Lettre de Paris, Kodak-Pathé
32328: -. - Technischer Unterricht für die k.k. Pionnier-Truppe. 18. Theil: Bau von Noth- und halbpermanenten Brücken. Text und Atlas.
34314: N.N.. - Inhuldiging H.M. Koningin Beatrix der Nederlanden. Infomap voor de pers.
24130: - Invasie-geheimen ontsluierd; met Eisenhower achter de schermen.
35663: N.N.. - Bedford Plough & Engineering Co. Ltd., Bedford. Illustrated catalogue of agricultural implements and spare parts.
31764: -. - Almanak van het Leidsche Studentencorps voor het schrikkeljaar 1872. Acht en vijftigste jaargang.
31763: -. - Een practische waschhandleiding. Alle inlichtingen omtrent wasschen, weeken, drogen, stijven en strijken en het verwijderen van vlekken.
23946: - Leven en marteldood van Johannes Huss.
30524: -. - Atelier F. Hart Nibbrig. Catalogus met voorrede van Professor Dr. A.J. Derkinderen. Veiling 2 mei 1916 te 11 ure in de Groote Veilingzaal Doelenstraat 16-18.
29897: -. - Catalogue d'une collection de belles aquarelles provenant d'un amateur connu d'Amsterdam ainsi que d'un nombre de tableaux modernes dépendant de diverses provenances.
10505: - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Amsterdam, tweede reeks, dl. LXX, no. 4, October 1953.
34375: (NISKI, PAUL). - Mulberry Team.
27081: -. - Extract uyt de notulen van Borgemeesters ende schepenen der stad Goes. Rakende de insendinge van militie binnen de voorschreven stad. Nevens een tweede missive van de voorn: Heeren Borgerm: en schepenen, aen de respective steden van Zeelant, in dato 16 Augusty.
34506: N.N.. - Herdenkingstentoonstelling Aart Schouman 1710-1792, 27 augustus tot 2 oktober 1960.
7014: - [photo-album]
19481: - Maatstaf, maandblad voor letteren; negende jaargang april/mei 1961-maart 1962 (compleet).
19483: - Maatstaf, maandblad voor letteren; tweede jaargang mei 1954-maart 1955.
34218: N.N.. - De Humorist. Complete jaargang 1938/ 6 januari t/m 22 december 1938.
27754: -. - Advis van de gecommitteerde raaden ter admiraliteyt in Zeeland, behelsende eenige bedenkelykheeden op de verhandeling, geformeert tot redres van den vervallen koophandel in Nederland met eenige aanmerkingen op het zelve.
33440: N.N.. - Album van Middelburg.
35460: N.N.. - Western manuscripts and miniatures.
5413: - Koninklijke Bibliotheek van België; honderdvijftigste (150ste) verjaardag van de openstelling voor het publiek 21 mei 1839; honderdvijftig merkwaardige stukken uit haar verzamelingen, tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I van 20 mei tot 15 juli 1989.
22177: - Armoured vehicles today, 1977/ 1978 edition.
10753: - L'Isvaragita, le chant de Siva; texte extrait du Kurma-Purana.
34657: N.N.. - Jim Dine.
34660: N.N.. - Cassina. Le Corbusier/ Gerrit T. Rietveld/ Charles R. Mackintosh.
34721: (HERGÉ). - Kuifje Speelboek.
34735: N.N.. - Collection Abel Pann, Jerusalem. La bible en tableaux.
25793: - Feestviering bij de ontsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadspensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven, den 11den december 1829.
26070: - Aqua Mosaics.
26079: - International textile competition '87 Kyoto.
32917: (LABISSE). - Labisse.
35652: (MCNAMARA, MARTIN). - Martin McNamara. Installatie: the dance. De Vleeshal, Middelburg, 16 t/m 25 september 1983.
30852: N.N.. - Keur van anekdoten, luimige invallen, snedige gezegden, enz. tot uitspanning.
26762: -. - Krachtdadige geneeswijze der cholera.
26761: -. - Jaarboek van de Koninklijke Marine 1922-1923.
32522: -. - Album von München. 16 photographische Ansichten nach der Natur aufgenommen.
30536: -. - Panorama. Geïllustreerd weekblad (no. 40 t/m 52 april t/m juni 1918). De nummers gebonden in 1 band.
29341: -. - Geschiedkundige tentoonstelling van het Nederlandsche zeewezen te 's-Gravenhage, juli-sept. 1900.
32115: -. - Goes en omgeving/ and surroundings.
31090: -. - Provinciaal blad van Zeeland, over het jaar 1827.
4687: - Personeelsorgaan der n.v. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' te Vlissingen 28 juni 1957.
21226: - Roter Kreuz-Kalender 1918.
21992: - Résolutions du IXe Congrès International de Médecine Vétérinaire à la Haye 13-19 Septembre 1909, publiées au nom du comité exécutif par le Secrétaire Général.
21993: - Zedig-vrijmoedige bedenkingen tegen een, in gerucht zijnd, concordaat, tusschen Z.M. Willem II en den pauselijken stoel.
22008: - Het kolonistenleven in den staat São Paulo, Brazilië.
22009: - 's-Gravenhage en Scheveningen; verzameling van stadsgezichten.
20872: - Der Mordversuch an Oberleutnant z.S. Crompton.
29790: RED.. - HVD. Tijdschrift voor het personeel van de Hulpverleningsdienst. Nrs. 1 t/m 3 1947.
29798: -. - Geïllustreerde Volksalmanak 1927, Kriebeleire en Dulle Griete; 6e jaar.
33406: -. - Billie Turf, het dikste studentje ter wereld. 4.
33407: -. - Billie Turf, het dikste studentje ter wereld. 6.
33368: -. - Bunschoten-Spakenburg. Vrouw, zondagse dracht. Kledingpakket met handleiding, nr. 2 1984.
32212: -. - Evangelisches Gesangbuch für die Provinz Sachsen (Taschen-Ausgabe). Auf Beschluss der Provinzilasynode ausgearbeitet und herausgegeben mit Genehmigung der kirchlichen Behörden.
31673: -. - The Adventures of Elizabeth in Rügen.
3553: [NOOTHOORN, A. E. VAN]. - Reizen en lotgevallen van Lodewijk Vermeer in de Nederlandsch Oost-Indische bezittingen.
19859: - Le temps perdu, tekeningen van Alite Thijsen.
20800: - Illustrirte Zeitung/ der Rhein.
32969: -. - Colmar. Mulhouse-Schlestadt. Un guide, un panorama, une histoire.
18223: - Geuzen-Almanak voor het jaar 1894.
25261: - Papoea's
19029: - Panorama geïllustreerd weekblad, 1917, nrs. 14 tm. 26.
19032: - Uit oude tijden. Album. 1929.
19042: - Wystawa Plakatu.
35131: N.N.. - Suez. 12 detachable postcards/ 12 cartes postales détachables.
35681: N.N.. - P.W. Schulte Altenvoerde Rehberg. Katalog. Sensen, Sichten, Strohmesser, Haumesser, Kniemesser, Wallmesser, Heumesser, Gemüsebankmesser, Maschinenmesser, Sicheln, Dengelgeräte, Sensenbäume, Sensenringe, Wetzsteine, Wetzhölzer.
31625: -. - Kortbondig verslag over de werkzaamheden van het Beschermkomiteit der Tijdelijke Uitwijkelingen van Oost-Vlaanderen gedurende het jaar 1908.
13258: - Onze waterhuishouding; 'De strijd vóór het water..., de strijd tegen het water...'. Vol. I-IV.
1613: - Old England; English songs of long ago.
13401: - Notulen van Zeeland, I-V. I: Notulen van Gouverneurs en Raden van Zeeland, 1574-1576; Notulen van Gouverneurs en Raden van Zeeland, 1576-1578; Notulen van de Staten van Zeeland, 1577-1578. II: Notulen van de Staten van Zeeland en van hunne Gecommitteerde Raden, 1578-1579 (Boek van Resolutiën). III: Notulen van de Staten van Zeeland en van hunne Gecommitteerde Raden, 1578-1579 (Collegiaalboek). IV: Notulen van de Staten van Zeeland, 1580-1582 (Collegiaalboek - Boek van Resolutiën - Register van de Besognen van de Staten). V: Notulen van de Staten van Zeeland, 1583-1586.
22947: (LOEK GROOTJANS). - A Lot; Loek Grootjans.
17158: - Les grandes heures de la peinture religieuse.
17184: - Friesche Volksalmanak voor het jaar 1893.
17207: - A Shipbuilding History 1750 - 1932. A record of the Business founded, about 1750, by Alexander Stephen at Burghead, and subsequently carried on at Aberdeen, Arbroath, Dundee and Glasgow.
17208: - Geflügel - Börse. Westdeutsche Ausgabe. Organ des Bundes deutscher Rassegeflügelzüchter. 1959, 1960, 1961.
17185: - Friesche Volksalmanak voor het jaar 1891.
15653: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1924.
35122: N.N.. - The Overland Trail. A scenic guide book "through the heart of the Sierras". On the line of the Southern Pacific.
35409: - Nederland's Adelsboek 1936. 34e jaargang.
29846: -. - Les Indes galantes. Opéra-ballet en quatre entrées et un prologue de J.-Ph. Rameau. At the Théatre National de l'Opéra.
35412: - Nederland's Adelsboek 1939. 37e jaargang.
20647: - Nieuw Toostenboek voor bruiloften en partijen; tevens een handleiding voor ceremoniemeesters.
23595: - Ontwerp van wet, betrekkelijk de ondersteuning van behoeftigen, op den 28 november 1845 aan de Staten-Generaal aangeboden, met verder daartoe betrekkelijke stukken en bijlagen.
20434: - Mémorial administratif de la ville de Gand (tome seizième).
35148: N.N.. - Portret van den dichter A.R.H. (Adriaan Roland Holst).
30945: -. - Willem Verbon. Een halve eeuw beeldhouwer in Rotterdam.
35163: (EPEN, MARIJKE VAN). - Marijke van Epen.
17357: (NAUTA, TH.). - Antwoord op het geschrift van den Heer J.C. [J. Cramer] Tot Titel voerende: Rechtmatigheid van het Formulier van Alexander VII. en van de Bulle Unigenitus van Clemens XI. Met een Aanhangzel behelzende....
33158: -. - Miniatuur Almanak 1848, 12de jaargang.
31600: -. - Over schrijvers & beeldende kunst. "De chrysanten in de vaas op de tafel bij het raam, niet de chrysanten bij het raam op de tafel in de vaas".
14258: - Principles of naval architecture.
21018: - Lyst der ondertrouwde, geborene en overledene personen, binnen de stad Middelburg en derzelver ambachten: benevens eene opgave der ziektens, waaraan de overledenen gestorven zyn. Alsmede een lyst der verkochte huizen, erven, hoven, landeryen, schepen en effecten; in het jaar 1819. Waar by gevoegd is: eene verzameling van zedelyke-, geestige-, schertsende-, zinryke-, dicht- en taalkundige mengelschriften.
33323: RED.. - Groot-Rotterdam 4de Jaargang no.30-no. 52 (15 october 1926-18 maart 1927). Geïllustreerd weekblad voor Zuid-Holland en Zeeland.
15341: - Middelburgsche Naamwijzer, of jaarboekje voor de stad Middelburg. 1840. Uitgegeven met vergunning van Hun Ed. Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders der Stad.
15350: - Middelburgsche Naamwijzer, of jaarboekje voor de stad Middelburg. 1841. Uitgegeven met vergunning van Hun Ed. Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders dezer Stad.
31685: -. - Katharina Sieverding. Grossfotos 1975-1977.
7535: - Soho; solar and heliospheric observatory; report on the Phase-A study.
5485: N.N.. - Als de steenen spreken; tentoonstellingsnummer van Offset, officieel orgaan van de Vakgroep Steen- en Offsetdruk en den Nederlandschen Bond van Steendrukkerijen, verschenen ter gelegenheid van de internationale offset tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam 2-28 April 1947.
21386: - Willing's Press Guide 1956.
19361: - Frans Masereel
19366: - Paul de Nooijer.
19372: - Oberhuber informelle Plastik 1949-1954.
31213: -. - En souvenir de Paris. L'industrie pharmaceutique française vous prie de bien vouloir accepter ces quelques dessins inédits.
15424: - Ratio; literair maandblad. Year 2, nrs. 3- 6 (April/May-, Jun., Jul., Aug.).
15425: - Maatstaf; maandblad voor letteren. Year 2 (1954/55).
15428: - Maatstaf; maandblad voor letteren. Year 1 (1953/54).
15432: - Soma; literair magazine. 9 (sept. 1970), 10/11, 13, 14, 17, 18/19, 20/21, 23, 24/25, 27 (nov./dec. 1972).
18314: - Steen- en stuifbrand van tarwe en gerst. Mededeelingen van den phytopathologischen dienst te Wageningen. no. 4.
23343: - Eredivisie- Esso Nederland N.V. 1958/ 1959.
25263: - Markt in Zuid-Celebes.
18186: - Ewiges Volk. Schriftenreihe des Verbandes deutscher Sippenforscher in den Niederlanden. Vols. II, III, IV.
34587: N.N.. - Fons Bemelmans
15659: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1934.
15660: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1935.
15662: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1937.
15663: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1938.
16531: - Le Grand Livre Du Destin.
16554: - Combat Report: The journal of military aviation. Volume 1, numbers 1 - 4.
16560: - Wappenbuch des Kantons Graubünden..
19461: - Marcus de Vestele.
35232: RED.. - Tom Poes weekblad. 14 verschillende nummers uit de 1e tot en met 3e jaargang.
32313: N.N. - La Petite Volière.
30456: RED.. - Piccolo. Het amusantste weekblad. 1/2 Jaargang, nr. 22 october 1949- nr. 48 april 1950.
16674: - Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche Mannen en Vrouwen … Uit Egte Stukken opgemaakt. 10 delen in 5 banden.
35671: N.N.. - Catalogue and Price List of Repair Parts for Plano Harvesting Machinery. 1918.
22981: - Letterproef.
16978: - Actuele kunst in Oostenrijk.
34767: N.N.. - De Architect. Tiende en elfde jaargang 1899 / 1900.
30051: -. - Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregelingen ingaande 31 mei 1964.
28996: -. - HEMA Dutch dictionary. Engels woordenboek; 2500 woorden en plm. 100 populaire zinnen.
32468: N.N.. - Calendrier Serpetuel.
34766: N.N.. - De Architect. Achtste jaargang 1897 3e t/m 6e aflevering.
19156: - Flips.
24031: - Landbouwkolonie Nederlandsch Mettray; kaveltje bestaande uit 3 items, "Op den langsten dag van 1851", "Landbouwkolonie Nederlandsch Mettray op Rijsselt bij Zutphen, reglement voor de vereeniging Nederlandsch Mettray" en een brief uit 1935 van de Vereeniging Nederlandsch Mettray, opvoedingskolonie voor jongens, gericht aan de secretaris voor de voogdijraad te Middelburg.
31641: (SKOVGAARD, JOAKIM). - Joakim Skovgaards billeder i Viborg Domkirke.
34429: N.N.. - Primitifs Néerlandais et maîtres des XVIe et XVIIe siècles. Collection du Château de Nijenrode. Vente aux enchères publiques le mardi 10 juillet 1923 dans la Grande Salle de Ventes Doelenstraat 16-18.
22097: - L'Isvaragita; le chant de siva; texte extrait du kurma-purana.
31334: -. - Sleeswijk's Atlas der Geheele Aarde. Bevattende 37 hoofdkaarten en 18 bijkaarten met register van 10.000 namen.
21599: - Camp Lejeune Marines/ on land- on sea- in the air, 1775-1944.
21677: - Overzicht van de belangrijkste oorspronkelijke Nederlandsche uitgaven vooral van de 20ste eeuw; uitgave 1938.
35234: RED.. - De Zee. Zeevaartkundig Tijdschrift. Nummer gewijd aan het motorschip "Oranje". Juni 1939, 61e jaargang.
16967: - Kuere vanden Lande van Zeelandt. Daer by gevoeght Zijnde de Interpretatie ende Ampliatie van eenige Artijckelen der voorsz. Kuere. Gedruckt na de Rechte Originele Copie, berustende ter Reken-Kamer vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt.
35124: N.N.. - Wonderful California.
32302: -. - Utrechtsche studenten-almanak voor het jaar 1878.
34967: N.N.. - Vues de Versailles. Le Chateau le parc. Le petit et le grand Trianon.
31038: -. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Samengesteld met medewerking van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken.
17236: - Klimaatatlas van Nederland.
35323: N.N.. - Alsof het gisteren geschreven was.
7536: - Cluster; study in three dimensions of plasma turbulence and small-scale structure; report on the Phase-A study.
7540: - Kepler; Mars orbiter; report on the Phase-A study.
7651: - The children's paper, no. 3, March 2, 1868-no. 12, Dec. 2, 1872.
34113: N.N.. - Thunderbirds Extra 2.
31533: -. - Statuts de la Compagnie des polders de l'Escaut Oriental.
19017: - Russian sculpture, an anthology
35669: N.N.. - Karl Kaltschmid Eisenwerke G.m.b.H., Oberriexingen (Württ.). Bügeleisen/ Smoothing-irons/ Fers à repasser/ Planchas. Ausgabe 1935.
34928: N.N.. - Le journal de Nano et Nanette
22779: - Kie-ke-boe; weekblad voor de jeugd.
23228: - Het verheugd Zeeland, by het plechtig bezoek van zyne doorluchtige hoogheid Willem de Vyfde, Prinse van Oranje en Nassau, erfstadhouder, kapitein en admiraal generaal der Vereenigde Nederlanden benevens deszelfs koninglyke gemalinne en vorstelyke spruiten.
5252: - As artes do livro nos estados unidos 1931-1941.
35185: N.N.. - 14 Naamwyzers Middelburg. In 1 band. Convoluut.
19787: - Vergezichten.
6690: - Allgemeine Bauzeitung mit Abbildungen, 45 (1880).
6730: - Souvenir de Goes.
8366: - Marx and contemporary scientific thought. Marx et la pensée scientifique contemporaine.
35402: N.N.. - Goede huisverlichting.
35406: N.N.. - By center menneske.
23676: - Tarif du droit d'étole et de ses accessoires pour le diocèse de Gand, divisé en trois claffes, & approuvé par le Gouvernement/ Tarif van het stool-regt ende zynder afhangselen voor het bisdom van Gend, verdeeld in dry claffen, ende goedgekeurd door het Gouvernement.
18544: - De geschiedenis van mijnheer Kardoes en mejuffrouw Muizenschrik. Met XVI naar het leven geteekende en gekleurde platen.
12693: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1988.
12694: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1998.
33244: -. - Hoop der Toekomst Almanak 1911.
31613: -. - Wereldtentoonstelling Gent. De congressen in de tentoonstelling 1913. Album-gids.
17564: - Armoured Fighting Vehicles of the World. Volume 4: American AFVs of World War II.
34271: RED.. - Tuney Tunes. Complete jaargang 1950 en 1951 in 1 band.
34307: RED.. - Dolf Jaspers 1933-1976. Schilder en graficus, een Vlaming uit Amsterdam.
15293: - Beatrijs; een Middelnederlandse Maria-legende.
15507: - Adriaan van Haemstede in zijn bedrijf, denkwijze en karakter voorgesteld. Eene bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk.
14004: - Die gefiederte Welt; Zeitschrift f. Vogelliebhaber; begr. von Karl Rusz.
14044: - Étrusques, Les, et l'Europe.
30598: -. - Lloyd's register. List of shipowners 1988-89.
31958: N.N.. - Het Belgische annexionisme, een gevaar voor Nederland.
33754: N.N.. - Workshop Manual for Triumph Twins. Covering T140 E/S T140 E Bonneville T140 E/2 Bonneville TR 7 Tiger TR 7T Tiger Trail TR 65 Thunderbird 650.
30597: -. - Lloyd's register of shipping. Register Book 1964-65. Volume III: Owners.
5725: - In een blauw geruite kiel....O.K.W.-mededelingen; weekblad van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 21e jrg., nr. 12, 24 maart 1957.
15705: - Experiment in grafiek; Gemini G. E. L. II.Experiment in grafiek; Gemini G. E. L. II.Experiment in grafiek; Gemini G. E. L. II.Experiment in grafiek; Gemini G. E. L. II.
12786: - Archivelf; compétition 1976.
20134: J.P.S. (J.P. SCHABAALJE (1592-1656). - Lusthof des gemoeds, inhoudende verscheide, geestelyke oeffeningen met noch drie collatien der wandelende ziele met Adam, Noach en Sym. Cleophas.
20136: - Volks-liedjens. Uitgegeven door de maatschappij tot nut van het algemeen (deel 1 en 2).
29312: -. - Spécimen de gravures sur bois par Vanoffel.
30053: -. - Eerste Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregelingen ingaande 1 juni 1969.
34858: N.N.. - Schweizerische Bergbahnen. Die industrielle und kommerzielle Schweiz beim Eintritt ins XX. Jahrhundert. Hat die Aufgabe, die bedeutendsten Unternehmungen, Fabriken und Etablissements der Schweiz in Wort und Bild zur Anschauung zu bringen.
29935: N.N.. - Voyage dans l'intérieur de la Hollande fait dans les Années 1806 et 1808. Avec figures. Tome premier. Tome second.
19143: - Wifredo Lam dessins.
35664: N.N.. - Clous d'ameublement Möbel-Nägel. Furniture nails (Bürgin & Cie- Schaffhausen).
32704: (WRIGHT, FRANK LLOYD). - Robie House. Architectural paper scale model kit.
21030: - Voorlichtingsboekje voor de tuinbezitter.
21033: - Die Sortierung von Schwedischem Export-Schnittholz; vom Schnittholz-Sortierungs-Komitee des jahres 1958 ausgearbeitete Anweisungen.
31924: -. - Vereeniging tot bevordering van beeldende kunsten. "Teyler's Stichting". Premie-uitgave 1896.
14421: - Vogelvreugd; maandblad voor den vogelliefhebber. I, March 1932-Febr. 1933.
14424: - Vogelvreugd; maandblad voor den vogelliefhebber. V, March 1936-Febr. 1937.
18338: - Het ontwerpen, berekenen en vergelijken van ducdalven in tropisch hout en staal.
12305: - Correspondence Chess Yearbook. Volume 1 - 15.
35237: N.N.. - Nachrichten für die Truppe. 4 vols. 1944. No. 148, 162, 164, 166.
30045: -. - Reisgids voor autobussen, tram, boot, trein en bodediensten in Zeeland. Winterdienst 1937-1938.
12695: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 2000.
12696: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1996.
31563: -. - Kunstkronijk uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. Zesde (1845-1846) en zevende (1846) jaar.
30431: -. - Feestzang-bundel. Meerendeels vervaardigd door de leden der typografische vereeniging "Harmonie en Vriendschap" te Middelburg.
31926: -. - Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunste. Premie-uitgave 1894.
19942: - Cornelis de Vos en Paulus de Vos, schilders van Hulst.
34966: RED.. - Carmiggelt Bulletin 9.
35670: N.N.. - Netto Prijscourant No. 16 voor wederverkoopers. Afdeeling: kachels, haarden, fornuizen en verdere winterartikelen. Behoorende bij het Geïllustreerd Modelboek seizoen 1931-1932. Gebr. van Leer, Amsterdam.
28341: -. - Lettice Arnauld; novelle door de schrijfster van Montsorel, Em. Wyndham, enz.
31611: (SANDERS VAN LOO), A.W.. - Gids voor Gent. Uitgegeven onder de bescherming der stedelijke commissie voor de bewaring van praal-, gedenk- en kunststukken te Gent.
252: - Vestdijk in kaart.
4765: - Michiel de Ruyter; de draaiersjongen, die admiraal werd.
4780: - Catalogus Tentoonstelling ter herdenking van Michiel de Ruyter, geboren 24 maart 1607; Rijksmuseum, Amsterdam 23 maart-17 juni; Nieuw Tehuis voor Bejaarden, Vlissingen 3 juli-16 september 1957.
23146: - Geschiedkundig Overzicht van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam, 1767-1917.
23149: - Agenda P.L.M. (Paris-Lyon-Méditerranée) 1928.
30954: -. - AVRO Radiobode. 6 Kerstnummers 1935-1940.
30952: -. - London. Three hundred and fifty views.
24177: - Kaartenmap, behorende bij deel I (Nederland).
30953: -. - Onpartydige missive van een vrient aen een ander vrient. Behelsende een kort en oprecht verhael van 't geen by den Heer P. de Groot verhandelt is, in voldoeninge van bevelen van de Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael, gaende in commissie aen den Koningh van Vranckrijck, zijnde in fijn leger, in 't jaer 1672.
30936: -. - Officiële gids van de Internationale Horecaf Tentoonstelling "Gast en Gastheer", georganiseerd ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van de Nederlandse Bond van Werkgevers in hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven Horecaf. Den Haag-Houtrusthallen-12 tot en met 23 mei 1960.
25199: - Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken, enz., betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVIII bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen. Elfde deel (hoofdzakelijk Zeeland).
24625: (GROOT, DE). - Het bouwen van de Kart.
23060: - Gilde-brief, by die van den Gerechte der Stad Leyden gemaakt, verbetert ende vermeerdert, dienende tot onderhoudt van de Konste, Handelinghe, en oeffeninge van de Chirurgie, voor die genen, die gewoon sijn, in, ofte aan 's Menschen Lighaam te practiseren. "Aldus gedaan by die van den Geregte der Stad Leyden, op den 9. Novemb. 1741. My Tegenwoordig, D.V. Royen".
17210: - Geflügel - Börse. Westdeutsche Ausgabe. Organ des Bundes deutscher Rassegeflügelzüchter. 1962, 1963, 1964.
34918: N.N.. - The Masters' Masterpieces. Part 1-11 (of 12).
35214: N.N.. - Gids voor West-Zeeuwsch Vlaanderen. Guide of West-Zeeuwsch Vlaanderen.
32544: -. - Book bindings: Historical & Decorative.
31660: -. - Association des Ingénieurs sortis des Écoles Spéciales de Gand. Mémorial du 50e Anniversaire 1876-1926.
34279: N.N.. - The Gentlewoman with Vivienne Westwood, Verde Visconti, Annabelle Selldorf, Camilla NIckerson, Cate Le Bon and Bertha González Nieves. Fabulous women's magazine, issue no. 9, Spring and Summer 2014.
23925: - A review of chemical investigations in the Dutch East Indies.
23873: - Belgium and Luxembourg.
23874: - Germany.
23878: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland; eerste deel.
28277: -. - Het boek voor den behanger & stoffeerder.
25265: - Een Dajaksche Kampong.
25264: - Een Bataksch Dorp.
35126: N.N.. - Ricordo di Genova.
35127: N.N.. - San Francisco. The city loved around the world.
23178: - Willem II Tilburg; Jubileum presentatiegids, 90 jaar 1896-1986, seizoen 1986-'87.
35180: N.N.. - Sephirath haomer. Jewish prayerbooklet.
23680: - Provisioneel reglement, gemaeckt by heer ende Weth der Stadt Gendt, aennopende het devoir ende den Sallaris van de Princelyke Officieren ende Hallebardieren deser Stadt.
21946: - Cantiques pour le culte public, recueillis et imprimes par ordre du synode Wallon.
18356: - Tablettes du Hainaut. Généalogie - Histoire - Héraldique. Tome III.
18357: - Tablettes du Hainaut. Généalogie - Histoire - Héraldique. Tome V.
25713: - Oberhuber informelle Plastik 1949-1954.
19857: - Anne Semler/ Nieuw werk-Inkjetprints.
17901: - Olympia Rekord. Opel.
12601: - Modern pen drawings: European and American.
23019: (BARZEN, RAINER). - Rainer Barzen; Bilder-Skulpturen-Zeichnungen.
11995: - Invitation chess tournament of the City of London Chess Club, London 1900.
30184: -. - Stadskanaal.
28829: -. - Openbare verkooping van bouw- en weilanden, onder Goes, Kloetinge, 's-Heer Abtskerke, 's-Heer Hendrikskinderen en 's- Gravenpolder, voor de erfgenamen van den heer Jan Pijke, op vrijdag 19 november 1915, des morgens te 10 uur, te Goes, in het koffiehuis "De Prins van Oranje", ten overstaan van den notaris Joh. Pilaar te Goes.
21302: - Ville al lago e in collina; ville residenziali, ville da fine settimana, case per vacanze, ville tipiche di lago e di collina.
33843: N.N.. - De onbekende stille. Oneervol ontslag.
13414: - Tholen, stad en eiland.
30596: -. - Lloyd's register of shipping. List of shipowners 1970-71.
34492: (DUFY, RAOUL). - Giftwraps by artists. Designs by Raoul Dufy. 16 full-color, tear-out sheets, 18¾ x 27 in., for all occasions.
14308: - Beatrijs; een middeleeuwsche legende.
35378: N.N.. - Count Basie's piano styles. Folio 3. A folio of original compositions.
19183: - Dodeigne, tekeningen en sculpturen.
19198: - U. Melegari.
32968: -. - La bataille de Verdun (1914-1918). Un guide, un panorama, une histoire.
31835: RED.. - Wonen. Tijdschrift gewijd aan het goede interieur. 7 nrs.
31836: -. - La vie Parisienne. 40 vols. 1935.
7500: - Portfolio with information about The French Space Agency/l'Agence Spatiale Française.
7501: - Portfolio with information about the Second ESTEC spacecraft electromagnetic compatability seminar, Noordwijk 11-13 May 1982. Completed with Abstracts.
35680: N.N.. - Laminoirs et platineries A. Nagelmackers & Cie. Escoupes et pelles en acier martelé ou estampé. Scoops and shovels from stamped or solid hammered steel.
33698: N.N.. - Naar Renesse.
24004: - Openbare verkoping krachtens rechterlijk bevel van onroerende goederen liggende in de gemeenten Heinkenszand, 's-Heer Abtskerke, 's-Heer Arendskerke en Nisse. Samen groot 78.61.73 ha., voor de erven Jkvr. S. van Citters op vrijdag 27 september 1963 des morgens 10 uur in "De Prins van Oranje" te Goes ten overstaan van de notarissen C.H.S. Aschermann te 's-Gravenhage en M.E.J.F. van Dissel te Goes.
18643: - Technisch Jaarboek Ned. Electrolasch Mij. NV Leiden.
22989: (PLATEN, EVA VON). - Scheins und Wirklichkeits; Zeichnungen, Collagen und andere Dokumente von Eva von Platen.
22991: (PERSOON, KARS). - The second of two/ Kars Persoon.
13182: - Rotterdam in honderd jaren 1813-1913; gedenkboek voor den jare 1913.
30749: -. - Picturegoer. January-December 1947 ((Fortnightly issue).
34250: N.N.. - L'hermite de la chaussée-d'antin, ou observations sur les moeurs et les usages Parisiens au commencement du XIXe siècle. Tome 1-5.
32557: -. - Catalogue de la collection Goudstikker d'Amsterdam exposée dans les localités du Schilderkundig Genootschap "Pulchri Studio", La Haye, novembre 191.
30926: -. - Almanach 1928. Herausgegeben vom Hotel Tyrol-Innsbruck.
33147: N.N.. - Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum. Concilii Tridentini Restitutum, S. Pii V. jussu editum, Clementis VIII. Et Urbani Papae Octavi Auctoritate Recognitum etc..
8620: - Atlas van Zeeland; vervattende Naauwkeurige Kaarten Van Alle De Eilanden, op order van Z.D.H. den Prince van Oranje, meetkundig opgenomen door de Heeren Hattinga, geduurende de jaaren 1744 tot 1752. Benevens Grondtekeningen en Gezigten der Steden, Afbeeldingen der voornaamste Openbaare Gebouwen, Dorpen, Sloten, Heerenhuizen enz. naar 't leven getekend door den konstryken C. Pronk. Als mede Portraiten van eenige der vermaardste Staatsmannen en Zeehelden.
12570: - Atlas de poche pour automobilistes; Europe Centrale et Occidentale, Afrique du Nord (du Maroc à Tripoli).
17168: - Deutsche Ortswappen.
28832: -. - Openbare verkooping van eenige woonhuizen, dijken, boomgaard-, bouw- en weilanden, gelegen in de gemeenten 's-Gravenpolder, Kloetinge, Nisse, Ovezande, Oudelande, Hoedekenskerke, Driewegen en Ellewoutsdijk. Op donderdag den 31 mei 1906, des voormiddags te 10 uren, ten herberge van L. Verbeek, te 's-Gravenpolder, voor de erfgenamen van J. Mol en M. Hoffius, ten overstaan van den notaris L.A. Paardekooper Overman, te 's-Gravenpolder.
23099: - Verzamelalbum Auto Expo.
35415: N.N.. - En & Nen "De Nieuwe Eerste Nederlandsche NV".
14157: - Exploits; photosport 1/1982. The best sports photographs,
18484: - Gedenkschrift der Oprigting van het Standbeeld voor M.A. De Ruijter, Plegtig Ontbloot te Vlissingen den 25 Augustus 1841. door de Commissie tot de Oprigting.
22063: - Archief vroegere en latere mededeelingen, voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1914).
6586: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1912.
22110: - Publicatie van het wetenschappelijk bureau van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland. De nrs. 1, 3 en 4.
34517: (SPIER, JO). - Speurder huishoudboek 1939.
34530: RED.. - Panorama. Geïllustreerd weekblad in koperdiepdruk. Juli-december 1928, 25 nrs.
32318: -. - Overijssel. De provincie en Overijsselse gemeenten in kaart en aanzicht.
30039: -. - Officieele reisgids Nederlandsche Spoorwegen, geldig van 24 augustus 1942 af.
16094: - Antonio Paradiso. Zehn Jahre Paradiso. Dieci anni di Paradiso. Ten years of Paradiso.
30505: -. - Anecdotes of Napoleon Bonaparte, his ministers, his generals, his soldiers, and his times. With an interesting account of his disinterment at St. Helena, and his second interment in France.
6583: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1916.
6590: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1910.
6591: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1909.
6592: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1907.
35672: N.N.. - B. Schilte & Zonen. Fabrieken van machinale houtbewerking. IJselstein.
15621: - Strassenbrücke Köln - Mülheim 1927 - 1929. Ausgeführt von den Firmen: Gesellschaft Harkort Duisburg, Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G. and others. Bauleiting: Brückenbauabteilung der Stadt Köln.
15655: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1927.
15657: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1932.
15658: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1933.
12379: - Low back pain and its relation to the sacroiliac joint; first interdisciplinary world congress on low back pain and its relation to the sacroiliac joint.
12390: - Benedictus Pater Europae.
30412: -. - Winter-avontsche conversatie ofte een zedige vergelyckinge van de Middelburgsche Vierschare van het jaer 1704. Met die van de Raad van troubelen van wyle Don Ferdinando Dalvares de Toledo, ontsterfelycke gedaghtenisse van den jaer 1567.
22728: - Gedenkboek 1925-1945; uitgegeven ter gelegenheid van het vierde lustrum der Utrechtsche Indologen Vereeniging.
32222: -. - Arend Jaarboek. Nummer 2. Jeugdboek met gezonde spanning en avontuur.
35357: N.N.. - Kunstauktion 367. Cobra 1948-1988. Auktion i Kunsthallen.
23098: - Dutch design 2000/ 2001; a boxed set of six thematic volumes.
33601: -. - Pakket (ephemera) n.a.v. het 300-jarig bestaan der Leidsche Hoogeschool (1875).
22790: - Ets.
22785: - Om niet te vergeten.
34970: N.N.. - Geschiedkundige atlas van Nederland. Uitgegeven door de commissie voor den geschiedkundigen atlas van Nederland en geteekend door het lid der commissie Dr. A.A. Beekman. De Bourgondische tijd.
31438: -. - Norwegen Reiseführer 1930. Band 146.
32526: -. - Verbetering Kanaal Gent- Ter Neuzen, bedoeld bij de wetten van 29 januari 1897 Staatsblad no. 62 en van 14 juli 1903 Staatsblad no. 196. Revisieteekeningen draaibrug te Sas van Gent en te Ter Neuzen en sluisdeuren te Sas van Gent. Werken uitgevoerd volgens A. Bestek no. 226, Dienst 1903-1906 en B. Bestek no. 161, Dienst 1904-1906.
35342: N.N.. - Officieel zak-adresboek van hotels en restaurants. 31e jaargang 1940.
30050: -. - Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregeling van 2 oktober 1960.
30632: -. - Imagerie artistique. Images enfantines.
35343: (SCHREIBER). - Schreibers kleiner Atlas. Pflanzen in Garten und Feld. 16 feine Farbendrucktafeln mit 135 naturgetreuen Abbildungen nebst 32 Seiten erläuterndem Text.
35344: (SCHREIBER). - Schreibers kleiner Atlas. Kriechtiere und Lurche. 12 feine Farbendrucktafeln mit 59 naturgetreuen Abbildungen nebst 24 Seiten erläuterndem Text von Walter Geppert.
32605: (TOONDER, MARTEN). - Olivier B. Bommel puzzle. Nrs. 1 t/m 4 (4 puzzles).
33618: -. - Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Utrecht. Van 22 juni-2 juli, 7-15 september, 9-12 november, 15-16 december 1943; 1-2, 24-25 februari, 16-17, 23-24 maart 1944; 31 mei- 2 juni 1944; 22-23 juni 1944; 24-28 juli; 1-3, 18-24 augustus, 1 september 1944; en 8-14 augustus 1945.
31502: -. - Teekeningen behoorende bij het verslag van de Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 20 maart 1916, no. 23 met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent de oorzaken van de buitengewoon hooge waterstanden, tijdens den stormvloed van 13/14 januari 1916, voorgekomen op de in Zuidholland gelegen benedenrivieren meer bepaaldelijk op den Rotterdamsche Waterweg.
25888: N.N.. - Staats-regeling voor de Bataafsche Republiek en Reglementen voor de byzondere Departementen.
14335: - Die Kriegsmarine 1942; eine kommentierte Auswahl abgeschlossener, unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Kriegsmarine. III.
14336: - Die Kriegsmarine 1944; eine kommentierte Auswahl abgeschlossener, unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Kriegsmarine. V. Mit einem Gesamtinhaltsverzeichnis der Bände I-V.
27063: (TENDANCE FLOUE). - Nous n'irons plus aux paradis; photographies de Tendance Floue.
31354: -. - Gedenkboek van de feestviering op den 6 Julij 1859 door de Sociëteit Jacoba van Beijeren te Goes, bij gelegenheid van haar tienjarig bestaan.
35194: N.N.. - Almanak voor het verstand en hart voor het jaar 1823.
35301: (DODEIGNE). - Dodeigne. Sculptures.
18233: - Album 'Stad en Land'.
35306: N.N.. - Anti 30. Vlaanderen tegen België.
34380: N.N.. - The Studio. An Illustrated Magazine of Fine and Applied Art. Volume 107 comprising the six monthly numbers from January to June 1934/ Volume 108 comprising the six monthly numbers from July to December 1934. 2 vols.
33433: -. - Van Zwaamen's- en Thompson's koopmans-, kantoor- en schrijf-almanak, voor het jaar onzes Heeren Jesus Christus MDCCCXXXIV. Aanwijzende alle kermissen, jaar-, paarden-, beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijngestalten, mitsgaders den op- en ondergang der maan, eklipsen, watergetijden, enz. Alsmede de zegels, reiswijzer, afvaart der stoombooten, enz., enz.
31941: (KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS). - Spiegel der weereld, of Geheime waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus.
34633: N.N.. - Ingres. Les hommes et leur temps. L'analyse des evènements. Des documents et des facs similés inédits; pour revivre une époque.
4372: - Deutsche Volkstrachten; eine Sammlung deutscher Trachtenbilder.
15531: - Encyklopedie antiky.
25216: - De oeververdediging van de Cal. polder Oud Kempens Hofstede op Tholen.
25321: - De Huiskamer; Christelijke zondagslectuur voor Neêrlands volk. Tweede jaargang.
30535: -. - Panorama. Geïllustreerd weekblad (nrs. 27 t/m 39, jan.-maart 1917). Gebonden in 1 band.
20956: - Van Kuijk Deuren N.V.
26497: -. - Octrooi en reglement van de voormalige Staten van Holland en West Vriesland, op de parate executien, ter invordering van dijk- en waterregten en polderlasten in den Alblasserwaard, onder dagteekening van den 25 augustus 1752 verleend; alsmede Besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, souverein vorst der Vereenigde Nederlanden, van den 6 november 1814 no. 85, waarbij voormeld octrooi wordt gealtereerd en voor het overige in allen deele gemaintineerd. Zijnde achter dezelve stukken gevoegd, eenige formulieren van acten en exploicten als anders, welken bij het doen der executien gevolgd en in acht genomen kunnen worden.
30489: - Tegenwoordige Staat van der Vereenigde Nederlanden; Behelzende het Begin der Beschryving van het Landschap Drenthe.
34308: N.N.. - Directives capitulaires. XV Chapitre General.
18733: - Leiden.
21658: - Man Ray 1999 Calendar
21668: - Annales du cercle archéologique d'Enghien; tome XIX, planches.
17543: - Big Ben. Redactie: Russell Square House, London, W.C.1. Uitgegeven in Groot-Brittannie door His Majesty's Stationery Office, 1945. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Complete (all that has been published).
11876: - De Telegraaf; een selectie uit De Telegraaf van 1893 tot en met 1992.
35370: N.N.. - Curiositeiten van allerlei aard. De nummers 32 t/m 42. 32-33: "Rare snaken", 34: Een paar Staatsstukken, 35-36: Dwergen, 37: Grafschriften, 38-39: Haar en Baard, 40: Op de planken (vervolg en slot), 41-42: Hofnarren.
30046: -. - Reisgids voor autobussen, tram, boot, trein en bodediensten in Zeeland. Zomerdienst 1938.
17169: - Wapen Album. Serie I (1) - no. 1 - 90.
14442: - The Song of Songs which is Salomon's.
20944: - Historie van de Satisfactie, waarmede de stad Goes en het eiland Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willlem van Orange, in het jaar 1577.
13264: - Histoire des religions. Vol. I-V.
31025: -. - Konst-lievende mengelingen, uytgegeven door de Koninglyke Akademie van teeken-, schilder- en bouwkunden, opgerecht binnen de Stad Gend. Eerste deel, eerste stuk. 1794.
25805: - Coiro, Sculptures.
30136: -. - Album aangeboden door de firma G. v.d. Spek.
30070: -. - Album für Kunst und Wissenschaft.
29069: N.N. (D. VAN ALPHEN). - Vaderlandsche chronyk; of jaarboek van Holland; Zeeland; en Friesland: Van de vroegste tyden af tot op den dood van Hertog Albrecht van Beijeren...etc.
34553: (MIDDELBURGSE ATELIER STICHTING). - Catalogus no. 2 1997. Zeeuwsch Getij.
30493: - Het verheugd Zeeland, by het plechtig bezoek van zyne doorluchtige hoogheid Willem de Vyfde, Prinse van Oranje en Nassau, erfstadhouder, kapitein en admiraal generaal der Vereenigde Nederlanden benevens deszelfs koninglyke gemalinne en vorstelyke spruiten.
23285: - Verordeningen voor de kerkfabrieken bij de Roomsch Katholijke gemeenten.
34074: N.N.. - Catalogue des tableaux-antiquités-objets d'art-dessins-meubles-sculptures-cuivres-livres, etc. Provenant de diverses collections et successions, e.a.: les très importantes successions de: M. Raoul Heilbronner, de Genève- Madme Vigeveno-Goudstikker. Des collections particulières de La Haye et Amsterdam.
35675: N.N.. - Usines du liénaux Couvin. Division: Manches d'outils/ Tournerie du bois.
32301: -. - Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1847. Dertiende jaargang.
35427: N.N.. - Catalogue of twenty western illuminated manuscripts from the fifth to the fifteenth century from the library at Donaueschingen, the property of His Serene Highness the Prince Fürstenberg, which will be sold by auction by Sotheby Parke Bernet & Co.
34200: RED.. - Bulletin Internationale Kunst. Vols. I-6 (1931-1935), 8 (1935) en January 1938 (1937-1938).
34743: N.N.. - Landmaling og landmalere. Fortegnelse over kortbilag.
34971: N.N.. - Geschiedkundige atlas van Nederland. Uitgegeven door de commissie voor den geschiedkundigen atlas van Nederland en geteekend door het lid der commissie Dr. A.A. Beekman. De Republiek in 1795.
15695: - Kompas 1945-1961 schilders uit Parijs.
15872: - Algemene geschiedenis der Nederlanden. Compleet in 12 delen + register.
15888: - Asbach-Uralt. Rüdesheim a./Rhein.
17890: - Bravo! Bravo! Benoît.
17900: - De Sensationele Vauxhall Victor.
19328: - Ancienne maison Godin/ Appareils de cuisine- chauffage- hygiène- batiment/ Album spécial pour la Belgique.
19331: - Kick Homeijer.
32579: - Poster Marshallplan
28999: -. - The Illustrated London News. Vol. LXVIII, January to June, 1878.
27828: -. - Art Directors Annual '70.
35255: N.N.. - Leeven van den zeer eerweêrden heer Joannes Benedictus de Clerck, pastor van Willebroeck, in den Heere overleeden den 4 july 1804.
34680: N.N.. - Verslag gedaan door Burgemeester en Wethouders van Middelburg aan den Raad der gemeente, ingevolge art. 182 der gemeentewet. 1907.
19142: - Kirschenbaum.
34348: N.N.. - Rotterdam 1940. Voorheen, thans. Inclusief: Het wapen van de Gemeente Rotterdam.
29933: (DIELHELM, J.H.). - Denkwürdiger und nützlicher Rheinischer Antiquarius, Welcher die wichtigsten und angenehmsten geograph- histor- und politischen Merkwürdigkeiten des ganzen Rheinstroms von seinem Ursprunge an, samt allen seinen Zuflüssen, bis er sich ... wieder verlieret, darstellet. Alles zum Nutzen der Reisenden und anderer Liebhaber sehenswürdiger Sachen, ...... als etwas rares zu bemerken und was sich bis in das Jahr 1743. damit zugetragen hat, gesammlet, und Nebst einer kurzen Beschreibung der vornehmsten Städte in Holland, mit einigen Anmerkungen, wie auch genauen Landkarten, dazu gehörigen Kupfern und Registern versehen.
23298: - Uilenspiegel; humoristisch-satiriek weekblad (1886, 18e jaargang no. 5, 6, 7, 9, 10 en 18/ 1887, 19e jaargang no. 14, 15 en 18 t/m 48/ 1887-1888, 20e jaargang no. 1 t/m 48 (nr. 42 ontbreekt)/ 1888, 21e jaargang no. 1 t/m 8).
32528: -. - Verbetering van het Kanaal van Gent naar Ter-Neuzen. Schutsluis beoosten Sas van Gent. Draaibrug (onderbouw) te Sas van Gent. Werken uitgevoerd volgens bestek no. 147, Dienst 1901-1904.
21839: - Cassier's Magazine, an engineering monthly; railway number.
21013: H.H.Z.. - Rijkdom door Arbeid.
17812: - Zomerdienst Reisgids. 9 Juni. Noord-Zuid-Holl-Tram-Mij.
35393: N.N.. - Birmingham Public Works Department.
33411: -. - Schoonheid.
35578: -. - Geflügel-Börse. Westdeutsche Ausgabe. 87. Jahrgang.
34861: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene Beschryving van Zeeland. Met eene Kaart, Plans van Steden en kunstige Printverbeeldingen versierd, I, II.
30541: -. - Holy Cities.
14687: - Weekblaadje voor de Roomsche jeugd. Year 17, 1932.
14689: - Weekblaadje voor de Roomsche jeugd. Year 16, 1931.
33420: N.N.. - Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering ter viering van het eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Gehouden op Woensdag den 7 April 1869, in de Groote Vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland te Middelburg.
35134: N.N.. - Luzern und Vierwaldstättersee. Lucerne and the Lake.
31261: N.N.. - Handtvesten, Privilegien, Willekeuren Ende Ordonnantien der Stadt Enchuysen. Daer noch by gevoeght zijn de Handtvesten en Privilegien der steden Alckmaer, Hoorn en Medenblick, mitsgaders andre West-Vriesche en Drechterlandtsche Voorrechten.
18664: (LIGNAC, M. DE). - Natuurkundige beschouwing van den man en de vrouw in den huwelyken staat. Door den Heer de L., heelmeester. Part 1 en 2 (complete).
20773: - The children's world of learning 1480-1880. Part five, arithmetic & mathematics-book-keeping & commerce-almanacs. Forum auction guide, catalogue 100.
27011: -. - Panzerkrieg; von Manstein & Heeresgruppe Süd, August 1941-1944/ Panzerkrieg; von Manstein on the steppes of southern Russia. Bookcase game.
27140: (VICTOR, PAUL-EMILE). - Expéditions polaires françaises. Missions Paul-Emile Victor, expéditions Antartiques. Résultats scientifiques no. S III. 1. Cartes de la terre Adélie, carte d'ensemble au 1: 500.000 (1 feuille), cartes détaillées au 1: 100.000 (4 feuilles, Rocher X, Cap Pépin, Pointe Géologie, Port-Martin).
20467: - Register van afgestudeerden der M.T.S - H.T.S. te Leeuwarden.
27504: -. - Letterproef monophoto Koninklijke Drukkerij van de Garde, Zaltbommel.
12382: - Oorlogskranten, De. 1-65.
33919: N.N.. - Koninklijke van Houten's Cacao-fabriek te Weesp, 1897. (Almanak).
14602: - Proces Ter eerster Instantie gedecideert by het Ed. Agtbaare Gerechte der stadt Middelburg, en in Appel by den Hoogen Raadt in Holland, tusschen Mr. W. Schorer, Raadt ordinair in den Ed. Hove van Vlaanderen, ter eenre, en juffrouw Anna Elisabeth Eversdyck, ter andere zyde.
27591: -. - Beurs zak-boekje voor het jaar 1830, waarin men, behalve den almanak, nog vinden kan: berigt van het afrijden der diligences, post- en vrachtwagens, eene aanwijzing van het vertrek der brieven, eene volledige lijst van de ligplaatsen en het vertrek der veerschepen en schuiten en der barges en stoomschepen binnen deze stad; aanwijzing der kantoren, alwaar na gedane annonces, op aandeelen of coupons intressen kunnen ontvangen worden; alsmede aanwijzing der voornaamste logementen dezer stad, en per slot het dag- of noteerboekje, voor ieder dag per week een half wit blaadje, met de daarboven gestelde datum voor het geheele jaar door.
19144: - Jan van Leeuwen. Structures of desire.
18754: - Les Chefs D'oeuvre Du Chant. Cent vingt airs célèbres. Opéras, Opéras-comiques, Opérettes, Romances, Mélodies, Chansonnettes.
16073: - Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging van gezagvoerders bij de binnenvaart 1914 - 1924.
33367: -. - Volendam. Vrouw, zondagse dracht. Kledingpakket met handleiding, nr. 3 1985.
34919: N.N.. - Kunst in Europa 1920-1960. Een confrontatie. Internationale tentoonstelling Cultureel Centrum Burgemeester Antoon Spinoy, 26 september- 28 november 1976.
33806: (SCHULMAN, JACQUES). - Serooskerke (W). Muntvondst van Gouden Munten. Periode: 1422-1622. Hoard of gold coins/ Trouvaille de monnaies d'or/ Münzfund von Goldmünzen. Veiling (Auction sale) 15-16 november 1966 in het Carlton Hotel, Amsterdam.
33740: N.N.. - Meccano. Echte werktuigbouwkunde in het klein. Uitrusting no. I.
33741: N.N.. - Meccano. Handleiding voor uitrustingen Nos. 0-3.
33742: N.N.. - Meccano. Handleiding voor aanvullingsuitrusting no. Ia.
35665: N.N.. - Erntemaschinen Aktien-Gesellschaft H.F. Eckert. Berlin-Lichtenberg.
32531: N.N.. - Verbetering Kanaal Gent- ter Neuzen, bedoeld bij de wetten van 29 januari 1897 Staatsblad no. 62 en van 14 juli 1903 Staatsblad no. 196. Situatie der werken. Schutsluis beoosten Sas van Gent- Beveiligingswerken wederzijds de sluishoofden- Brug voor gewoon en tramwegverkeer beoosten Sas van Gent- Beveilings- en geleidingswerken der brug- Gedeeltelijke onderbouw der brug over den nieuwe mond voor het zijkanaal naar de Passluis.
29764: RED.. - Nederlandsch magazijn. Complete jaargang 1861.
34022: RED.. - Slib-reeks. Eerste 3 jaargangen compleet, 18 nrs.
29792: RED.. - Geïllustreerd Stuivers Blad. Complete 16e Jaargang.
31757: -. - Mobilier et décoration. Revue mensuelle des arts décoratifs appliqués et de l'architecture moderne. 6.
35668: N.N.. - Joseph Lepêcheur Gosselies (Belgique). Fabrique de Ferronnerie et de Quincaillerie. Articles forgés, estampés, découpés et décolletés.
14692: - De Gemeente Oost- en West-Souburg; gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Gemeentehuis op Zaterdag 16 Augustus 1939.
28830: -. - Openbare verkooping van 25 perceelen boomgaard, bouw- en weiland in de gemeenten Nisse en 's-Heer Abtskerke, voor den Heer M. van 't Westeinde Jz., op vrijdag 25 juli 1919, des namiddags te 2 uur te Goes, in het koffiehuis "De Prins van Oranje" ten overstaan van den notaris Joh. Pilaar te Goes.
4766: - Michiel de Ruyter; de draaiersjongen, die admiraal werd.
35529: N.N.. - Catalogue des tableaux anciens, dessin-pastel. Succession de Madame L. Surmont.
33401: -. - Lloyd's register of shipping. Register of ships 1977-78. One volume (M-Z).
33400: -. - Lloyd's register of shipping. Register of ships 1977-78. One volume (A-L).
26690: -. - De Bye-Koer. Frisk Jierboekje for 1866. Ienentwyntigste Jiergong.
25425: - Project Barcon; beheer Stormvloedkering Oosterschelde concept.
24025: - Eine hervorragende Sammlung von Kupferstichen alter Meister des XV. bis XIX. Jahrhunderts enthaltend eine Sammlung aus Fürstlichem Besitz; ein umfangreiches Werk Albrecht Dürer in kostbaren Drucken Kupferstiche von Meckenem, Schongauer und den Kleinmeistern; eine grosse Reihe der Radierungen von Rembrandt in frühen Zuständen; Englische Schabkunstblätter und Farbstiche von Morland, Ward, reynolds, J.R. Smith, Bartolozzi in herrlichen Probedrucken von unberührter Frische/ Katalog einer kostbaren Sammlung von Kupferstichen und Holzschnitten alter Meister des XV. bis XIX. Jahrhunderts aus altem Privatbesitz, u.a. Incunabula Xylographica/ Katalog einer kostbaren Privatsammlung von Kupferstichen, Holzschnitten und Radierungen alter Meister des XV. bis XVIII. Jahrhunderts/ Versteigerung einer kostbaren alten Privatsammlung von Kupferstichen, Radierungen und Holzschnitten alter Meister des XV. bis XVII. Jahrhunderts. Four catalogues, in one binding.
14531: N.N.. - Nagel's Japan travel guide.
14591: - Schaduwen over Schiedam; gebeurtenissen en belevenissen tijdens de bezettingsjaren 1940-1945.
32963: -. - 40 Oude ansichten uit Renkum-Heelsum-Doorwerth.
19171: - David van de Kop/ Hans Biezen. De Vleeshal.
19174: - Boezem- Behangprojekt 1969/ 1976.
19175: - Marinus Boezem.
34283: N.N.. - Rapport van het Bestuur der Nederlandsche Heidemaatschappij aan de Regeering over het beplanten van de Nederlandsche zeeduinen met bosch.
34644: RED.. - De Veldbode. Geïllustreerd weekblad voor land- en tuinbouw. Zeeland-nummer. Nummer 1352 van 25 december 1928.
35068: N.N.. - N.V. Rotterdamsche Lloyd Rotterdam. Tariefsbepalingen- Overtochts-voorwaarden- Algemeene inlichtingen. Januari 1929.
19095: - John Rädecker; de beeldhouwer en zijn werk.
4191: - De Koninginnen op Walcheren van 21-25 Augustus 1894.
33647: -. - Notice sur Dinant, sa citadelle.
16605: - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Alle Volken; XIXde deel; Vervolgende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder handelende van Zeeland. Met een Landkaart, de Plans der Steden en met Printverbeeldingen versierd. As well as: XXste deel; Vervolgende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Zeeland. Met nieuwe Landkaarten, Plans der Steden en konstige Printverbeeldingen versierd.
33581: -. - Stamboom beknopte raadgevingen, dienende in het bestuur van een Duivenliefhebbers-hok.
23369: - Schatten van de Aarde; de mineralen- en edelstenenverzameling; tweewekelijkse uitgave, nrs. 1 t/m 20 1996.
1200: - Copie van een Brief, Geschreven van een Vriend tot Amsterdam, Houdende een Kort Verhael van het geene zigh ontrent de zaken van de Stad Goes Heeft toegedragen.
30817: -. - Gedenkboekje der familie, 1949. Uitgegeven door de "Vereeniging der Familie van Oordt" als zestigste jaarverslag.
35662: N.N. ( J. CRAMER ). - De ewige zaligheit betracht in zeven meditatien. Door een Roomsch priester.
31809: -. - Almanak van het studentencorps "Fides Quaerit Intellectum" voor het jaar 1894.
31810: -. - Almanak van het studentencorps "Fides Quaerit Intellectum" voor het jaar 1897.
29481: RED.. - Doornspijk. Verleden in beeld.
35666: N.N.. - Petromax Fabriken. Petromax Works. Usines Petromax.
32229: N.N.. - The Monitor: or British Freeholder. From August 9, 1755, to July 31, 1756, both inclusive.
33350: -. - Allied landing, Nov. 1st 1944 at Westkapelle.
23671: - Journal für Literatur, Kunst, Luxus und Mode.
23672: - Journal für Literatur, Kunst, Luxus und Mode (Oct.- Dez. 1823).
23723: - Au printemps (Des grands magasins du printemps, Paris); articles pour cadeaux et pour étrennes/ jouets; sales/ trade-catalogue.
33413: -. - Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. reis naar Finland 20 juni t/m 1 juli 1969.
23254: - Het Huis, Oud & Nieuw; maandelyksch prentenboek gewyd aan huis inrichting bouw en sierkunst; jaargang 6, aflevering 10 (oct. 1908).
23255: - Het Huis, Oud & Nieuw; maandelyksch prentenboek gewyd aan huis inrichting bouw en sierkunst; jaargang 9, aflevering 3 (maart 1911).
24326: (BOEZEM, MARINUS). - Installatie Boezem.
31426: -. - Leven en arbeid van den evangelist A. Veldhuizen, overleden te Hansweerd, (Zeeland). Met portret.
27354: - Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1836 - 1847.
17473: - Vol. I: Giulio Paolini Intensions Figures. Le Nouveau Musée. Vol. II: Giulio Paolini Index Images. Le Nouveau Musée.
4383: - Amsterdam Voorheen en Thans.
4421: - Verbetering Dordtsche Kil; vooronderzoek.
19646: - St. Galler Wappenbuch; das Staatswappen und die Wappen der politischen Gemeinden.
35414: N.N.. - Algemeen Handelsblad. 1934 in beeld, 1935, 1936, 1937, 1938 en 1939. 6 delen in een map.
14103: - Archives Néerlandaises de Zoologie. Tome I, II, III, IV, V, VI. (4 livraisons par tome) plus supplément tome III.
31921: -. - Vereeniging tot bevordering van beeldende kunsten. Verzameling Rud. J. Kijzer. Premie-uitgave 1898.
22915: - Annales du Cercle Archéologique d'Enghien, tome XVIII, part 3: "Notices sur Steenkerque".
33998: N.N.. - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. In 6 delen. Deel I: Algemeene werken. Aardrijkskunde. Geschiedenis, 1e gedeelte (Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis). II: Geschiedenis, 2e gedeelte (Geschiedenis en plaatsbeschrijving van Zeeland). Kerkgeschiedenis. Hulpwetenschappen. III: Taal- en letterkunde. Wijsbegeerte. Opvoeding en Onderwijs. Godgeleerdheid. IV: Rechtsgeleerdheid. V: Wiskunde. Natuurkunde. Geneeskunde. Bedrijven en Handwerken. Schoone Kunsten. Algemeen Register. VI: Boek- en Prentverzameling Henri Tak.
21624: - The famous parks and gardens of the world, described and illustrated.
33475: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1897. Achtste deel, tweede stuk.
19785: - Marian Plug paintings/ schilderijen 1986.
13580: - Herdenking van de 400ste verjaring van Christoffel Plantin's geboorte, 1520-1920. Concert van 16e en 17e eeuwsche a capella muziek Maandag 9 Oogst 1920, om 5 uur 's avonds, ingericht door de Chorale Caecilia onder leiding van den Heer Lodewijk De Vocht.
13581: - Les collections du musée Plantin-Moretus.
13582: - Fêtes données en 1920 à Anvers et à Tours à l'occasion du quatrième centenaire de la naissance de Chr. Plantin; discours et séances.
19376: - Oberhuber Zeichnungen - Aquarelle Tücher.
19380: - 't Land van Ryen.
26641: RED.. - De Wacht; weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk. Nrs. 1 t/m 25 (18 november 1939 t/m 4 mei 1940). In één band.
33729: (MARQUIS DE SAINT SIMON, M.H.). - Des Jacintes, de leur anatomie, reproduction et culture.
33939: N.N.. - Dix années d'Apostolat au Pundjab (Indes Anglaises). Mission confiée aux frères-mineurs capucins de Belgique. Aux amis et bienfaiteurs de la mission.
32491: N.N.. - Weekblad voor kinderen. I. Deel.
26748: -. - Kort verslag van de in Noord Amerika plaats gehad hebbende enquête over de marine, iets over de gepantserde vaartuigen dier vloot. Naar Fransche berigten te zamen gesteld.
31787: -. - Gids voor de buitensport. Handleiding bij het samenstellen van uitrustingen voor de volgende takken van buitensport: kamperen en trekken, wandelsport, watersport (zwemmen), kanosport, watersport(kleding), bergsport en algemeen sportief toerisme, tennis. Albion Sport Service.
33532: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1905.
35125: N.N.. - Camposanto di Genova.
33325: RED.. - Groot-Rotterdam no. 1-26 (eerste halfjaar), 1927. Geïllustreerd weekblad voor Zuid-Holland en Zeeland.
35338: N.N.. - Högalidskyrkan. Minnesskrift vid invigningen den 10 juni 1923.
20049: - Provinces de France.
20051: - Huis en haard, 10 nummers 1926 (gebundeld).
16949: - De Delftse Bijbel van 1477.
35598: (SPIER, JO). - Reclameboekje voor Ceta-Bever Beverwijk.
30526: -. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CXX- from July to December, 1925.
35010: RED.. - Vademecum der bouwvakken. Een-en-twintigste jaargang.
35548: N.N.. - Lyst der Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeeland, sedert de opregting van het collegie in het jaar 1578, en der Ministers van die provintie.
34837: RED.. - Graphica. Organe mensuel de l 'Union des Industries Graphiques et du livre/ Maandelijks tijdschrift van de Unie der Graphische bedrijven en de boeknijverheid.
18998: - Ter herinnering aan de specialisten battery 'Rhenen' 3e Peloton. 30 januari 1958.
19004: - Winkler Prins Encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog. Encyclopedie in 2 delen. Deel 1 a-kami. Deel 2 kamp-z.
11574: - Peintres et graveurs; l'Académie de peinture.
4330: - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Overyssel. Met Printverbeeldingen versierd. Tweede deel.
4332: - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; XXXIIIste deel. Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Drenthe. Met eene Kaart en twee Printverbeeldingen versierd.
30732: RED.. - Tuney Tunes. Complete jaargang 1949 (12 nummers).
34164: N.N.. - Sjors. Compleet ingebonden jaargang 1937.
23715: - Les petits livres/ Trois petits gamins.
31163: - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. St. Maartensdijk / Scherpenisse / Stavenisse. Serie Tholen Deel 1.
28285: -. - Het boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken. De voortbrengselen van de vaste oppervlakte des aardbols en de schatten des waters. Aard en bearbeiding van den grond, de veldvruchten, tuinbouw, ooft en bloemen, de veeteelt, boschbouw en houtteelt, het hout, de bewerking van het hout, de jacht, het water, rivieren, de zee en de kusten, de wind, wat het water oplevert, visscherij en jachten op zee, aard en bearbeiding der gesteenten, grondlagen en grondboor, mijnwezen, mijnen, fossile brandstoffen, het zout, edelgesteenten.
19219: - Bogomir Ecker.
19220: - Christoph Dahlhausen; painted by light.
19222: - Philip Huyghe, installaties en tekeningen 1986-1994.
23588: - Vauban a Belle-Ile; trois cents ans de fortification côtière en Morbihan; congrès de l'Association Vauban (5,6,7 mai 1989).
26241: - Cassel und Wilhelmshöhe.
28940: -. - Nederlandsche almanak voor 1880.
12234: - Au seuil de l'Art Roman. L'Architecture Ottonienne.
29222: - Kuere vanden Lande van Zeelandt. Daer by gevoeght Zijnde de Interpretatie ende Ampliatie van eenige Artijckelen der voorsz. Kuere. Gedruckt na de Rechte Originele Copie, berustende ter Reken-Kamer vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt.
34594: N.N.. - Prix de Rome. Erik Thorn Leeson/ Ek van Zanten/ Emmy Eerdmans. Akademie 24 april- 17 mei. 1952/ '55/ '57.
34596: N.N.. - Picasso. Lithographieën/ Aquatintes/ Bronzen.
34598: N.N.. - Nederlandse beeldhouwers. Sculpteurs néerlandais.
34599: N.N.. - 13 Beeldhouwers uit Parijs.
23152: - Beeldende Kunst; het leren zien en begrijpen van kunstwerken, deel I en II.
12298: - Bridget Riley.
12309: - Dialogue sur l'herbe; werk van tien kunstenaars.
12369: - Trésors d'art de Yougoslavie.
12375: - Horloges et automates.
33837: N.N.. - Die Lambeth Apokalypse - Apocalypse of Lambeth Palace.
19730: - Les murs d'une maison; peintures en chambres.
12852: - Onze Kunst; voortzetting van de Vlaamsche School. XII (vol. 6, july-dec.1907).
22355: - Femina (12 vols., no. 215 to 226, 1910, in one binding).
250: - S. Vestdijk.
29918: -. - De eclecticistische bouwkunst van Hendrik Beyaert.
27138: -. - 8 Commercial brochures Berkefeld-Filter GMBH, Celle.
15474: - Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1769-1969.
23217: - Handboek 1952 van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club.
28067: -. - Rolf Lindner. Emailarbeiten 1996-2006, eine Auswahl, Schmuck/ Bilder/ Kunst am Bau.
30038: -. - Officieele reisgids der Nederlandsche Spoorwegen, geldig van 10 juni 1940 af.
35385: N.N.. - Het gouden boekje 1880-1930.
32887: N.N.. - Le voyageur dans les Pays-bas Unis. Ouvrage indispensable pour chacun qui voyage dans ces Pays. Orné de 28 Cartes, Plans, Vues, etc.
33756: N.N.. - Schuco Varianto Uhrwerkautos/ Schuco Varianto-Brücke 3050. 2 Brochures.
20178: - Ariel 20/ Anton Rooskens.
33326: RED.. - Groot-Rotterdam 5de Jaargang no. 27-52, 1927. Geïllustreerd weekblad voor Zuid-Holland en Zeeland.
31273: -. - Een uur van nuttige uitspanning voor de jeugd. Met 8 plaatjes.
20289: - Perry Roberts.
20426: - Pictures of the year 1896.
34099: N.N.. - Ricordo di Milano. 20 Vedute Artistiche.
20433: - Mémorial administratif de la ville de Gand (tome quinzième).
34381: N.N.. - The Studio. An Illustrated Magazine of Fine and Applied Art. Volume 109 comprising the six monthly numbers from January to June 1935/ Volume 110 comprising the six monthly numbers from July to December 1935. 2 vols.
34382: RED.. - Onze Kunst. 3e Jaargang 1904, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
26576: -. - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Processen, no 1. Max Blokzijl.
34075: N.N.. - Catalogus van oude en moderne schilderijen-teekeningen. Antiquiteiten, oud-Hollandsche kamerbetimmeringen-meubelen-beeldhouwwerken- gebrande ruiten-pendules- glas- brons- boeken, enz. Afkomstig van een oud-Amsterdamsche verzameling en uit diverse verzamelingen en nalatenschappen.
31440: -. - Schweden Reiseführer. Band 145.
35120: N.N.. - One hundred and twenty-five photographic views of Chicago. A collection of reproductions from photographs of the most prominent streets, buildings, statues, park scenes, and other features of interest in the city.
15316: - Het Leven Geïllustreerd. Ca. 1913-1939.
23857: - Handboekje 1930 (voorjaar 1930-voorjaar 1931) van den A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland.
27147: A., H. VAN. - Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de tweede helft der achttiende en het begin der negentiende eeuw.
27204: -. - Naamlijst van directeuren en leden & Verslag van het verhandelde in de Algemeene Vergadering 1880-1884/ Naamlijst van nesten en eieren van vogels, die in Zeeland gebroeid hebben/ Naamlijst der voorwerpen van de in het gebouw van het Zeeuwsch Genootschap zich bevindende ouderwetsche kamer.
31612: -. - Stad Gent-Ville de Gand. Gemeente Feesten/ Fêtes Communales. Programma-Programme.
10604: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene Beschryving van Zeeland. Met eene Kaart, Plans van Steden en kunstige Printverbeeldingen versierd, I, II.
26739: RED.. - De Wacht; weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk. 22 Nummers van de 1e jaargang.
33510: -. - Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap. Vijftigste deel.
22429: - Maisons de France (Plaisir de France).
26879: -. - L'Office de la Sainte Vierge pour les trois temps de l'année.
23884: - Euangelisch magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beöeffening der Godlijke waarheden; eerste deel.
23902: - Egypte.
13951: - Dr Staring's Friesche landbouw almanak voor 1937.
14530: - Iran.
29039: -. - Programma van de feestviering bij de opening van het droogdok te Middelburg op vrijdag den 30 juni 1876, met een inleidend woord der feestcommissie.
26577: -.. - Rheinischer Bauern-Kalender 1936. Fünfzigster Jahrgang.
26744: -. - Jaar- en zakboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W.
27975: RED.. - Juke Box Songs van het Zingende Boertje. 9e Jaargang, de nummers 1 t/m 10.
23200: - Liste alphabétique des rues de Paris; contenant les Avenues, les Barrières, les Boulevards, les Cités, les Cours, les Galeries, les Halles, les Impasses, les Marchés, les Monuments, les Passages, les Places, les Ponts, les Quais, les Théâtres et les Établissements publics.
34301: N.N.. - Gedenkschrift bij de onthulling van het gedenkteeken voor Dr. P.J.H. Cuypers nabij de Munsterkerk te Roermond op den 103den verjaardag zijner geboorte, aangeboden door de N.V. Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., 16 mei 1930.
18594: - Der Deutsche Rhein Führer von Mainz bis Coeln.
15649: - Historisch tafereel van den zwaren watersnood, op den 3den, 4den en 5den februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen.
32913: N.N.. - Le parfum qui grise. Collection Libertine.
26578: (BUSSY, J.H. DE). - De Bussy's Atlas van Nederland voor kantoor, school en huis.
14137: - Wolfenbütteler Forschungen. Probleme der Bearbeitung mittelalterlicher Handschriften; Vorträge, gehalten anlässlich einer Tagung der Jagiellonischen Universität und Bibliothek in Kraków-Mogilany vom 20. bis 24.6.1983.
31176: -. - Het Rijksarchief in de Provinciën. Overzicht van de Fondsen en Verzamelingen. I: de Vlaamse Provinciën.
33503: -. - Gids van Zierikzee en omstreken.
33504: -. - Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1827, no. 1.
33488: -. - Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1826, no. 4.
33489: -. - Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1826, no. 5.
33490: -. - Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1827, no. 7.
33491: -. - Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1826, no. 12.
33487: -. - Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1827, no. 3.
31026: -. - Plan de Paris en 12 coupures.
12486: - Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum; Geschichte, Ziele, Richtlinien und Arbeitsbeispiele für das Erfassen ägyptischer Altertümer in Form eines Lose-Blatt-Kataloges.
32982: -. - Reglement van het Instituut, onder de zinspreuk: Chesed Negnurim, ter onderwijzing van de Israelitische jeugd, te Middelburg.
15976: - Die Luzerner Gemeinden und ihre Wappen.
32881: - De kleine Print-Bybel, Waar in door verscheide afbeeldingen een menigte van Bybelsche spreuken verklaart worden......
25760: - Eindverslag van de afsluiting van de Lauwerszee met doorlaatcaissons.
35202: N.N.. - Reglement op de manier van Procedeeren in de Graafschap Zutphen, waar na de Gerigten, Litiganten Bediendens en alle die het aangaat, zig in het toekomende hebben te reguleeren. (1) (Convoluut met nog 6 titels.)
18680: - Rotterdamsche Lloyd. Onze Zeventiende-Eeuwsche Schilders.
20615: - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van Frankryk (2 vols.). Part 1 : 'Eene Beschryving van de Gelegenheid des Ryks; van deszelfs Kusten, Havens, Rivieren en Gebergten. Een kort Begrip der Historie van Frankryk, van de oudste tyden af, tot heden. Eene beschryving van den Godsdienst, de Vryheden van de Kerk, de Geestelyken en 't gene daar toe behoort: van den Koning en 't gene zo to zyne Persoon als Familie en Hofhouding betrekkelyk is; enz.' Part 2: 'De Algemeene Landsbeschryving van dit Koningryk, en in 't byzonder die der Noordelykste Provincien; als l'Isle de France, Normandie, Pikardie, de Fransche Nederlanden, Champagne, Lotharingen en Bar, benevens de Bisdommen van Metz, Toul en Verdun, de Elsaz, Bretagne, het Orleanois, Bourgogne en Franche Comte. Waar in naauwkeurig wordt beschreeven de Gelegenheid van deeze Landschappen, derzelver Lotgevallen, Verdeeling, voornaame Steden, Vlekken, Kasteelen en Koninglyke Lusthuizen, de Vrugten des Lands, Natuurlyke Zeldzaamheden, Koophandel en Manufaktuuren, Kerkelyke en Burgerlyke Regeering, 't Bestuur van 't Krygsweezen en al wat aanmerkelyk is'.
35519: N.N.. - Travel in the Belgian Congo.
19040: - Franse affiches.
18838: (HUNTER, M.). - Le Nouveau Robinson.
18000: - Servaas. Snoeken
17988: - Hydroster.
33642: -. - Monki's reis om de wereld. Tweede deel: Monki in Amerika.
12349: - Round the world from London Bridge to Charing Cross, via Yokohama and Chicago; an album of pictures from photographs of the chief places of interest in all parts of the world.
31012: -. - Rotogravure Album of New York.
21274: - Gezigt van een adelykhuis in Gelderland.
16712: - De volksmenner. Proeve van physiologisch-humoristische soortbeschrijving. Met houtsnee-vignetten.
35623: - Nederland's adelsboek 1949, 42e jaargang. M-P.
30711: -. - Picture Show and Film Pictorial. 16 vols., June-December 1946.
30146: -. - Arend. Jeugdblad met gezonde spanning en avontuur. 9e Jaargang, 40 nummers (december 1963-september 1964).
30147: -. - Arend. Jeugdblad met gezonde spanning en avontuur. 10e Jaargang, 49 nummers (oktober 1964-september 1965).
35682: N.N.. - De Ulftsche IJzergieterij Firma Becking & Bongers Ulft (Holland). Modelboek van Gietwerk.
35362: N.N.. - De nieuwe Universiteitsbibliotheek Groningen aan het Academieplein.
31568: N.N.. - Historische Kinder-Bybel, of Schriftuurlyke Lusthof. Behelzende twee-hondert tweënvyftig Afbeeldingen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament. Ter gemakkelyke bevatting voor de Jeugd, met Byschriften, Vaarsjes, en de Bybeltext voorzien.
31585: -. - Volks-meetkunde, of onderwijs tot nuttig gebruik.
35286: N.N.. - Fondation Veranneman.
22987: - Het boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken.
34066: RED.. - Centrale Modegids. Maandblad voor Mode en Snijkunst. 7 nummers. Januari-Februari-April-Mei-September-October-November 1937.
30041: -. - Nederlandsche Spoorwegen. Officieele reisgids, geldig van 5 juli 1943 af.
31412: -. - Catalogue du Musée Charlier. Peinture, dessins, sculpture. Commune de Saint-Josse-ten-Noode.
31408: -. - Les Marques Internationales. Publication officielle du Bureau International de l'Union pour la Propriété Industrielle (Service de l'Enregistrement International des Marques de Fabrique ou de Commerce). Trente-septième année 1929. Marques Nos. 61266 à 67182.
16592: N.N.. - Naamwyzer der Stad Goes, en Eiland Zuid-Beveland, mitsgaders de eilanden St. Joosland, Wolphaardsdyk, Noord-Beveland en Oost-Beveland. Voor den Jare 1808.
16593: N.N.. - Naamwijzer der Stad Goes en eilanden Zuid- en Noord-Beveland, C. A. 1844.
16672: - Schrifftmässiges Bedenken von der Kinder Tauffe in welchen fünff folgende Fragen erörtert werden: I. Ob die kleinen Kinder untüchtig seyn zur Heiligen Tauffe? II. Ob der Herr Christus die kleinen Kinder von der Heil. Tauffe ausgeschlossen habe? III. Obs erlaubt sey, sich zu separiren von einer solchen Kirche, welche lehret, dass man die kleinen Kinder tauffen solle? IV. Ob Christliche Eltern schuldig seyn, ihre kleinen Kinder zur Heil. Tauffe zu bringen? V. Ob man dürfe zum Tisch des Herrn gehen mit solchen, welchen in ihrer Kindheit sind getaufft worden? Aus dem Englischen ins Teutsche übersetzt von. M. Joachim Negelein, Diac. Laurent.
27680: N.N.. - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Overyssel. Met Printverbeeldingen versierd. 4 Volumes.
27701: -. - 100 Teekeningen van feestversieringen, 1898.
27572: -. - Volks-almanak voor het jaar 1870.
33382: -. - A guide to Bettws-y-Coed and Llanrust with notices of Capel Curig, Trefriw, and Dolwyddelan. Abel Heywood & Son's series of illustrated penny guide books.
34081: N.N.. - Verzameling K.....-H.....; 's-Gravenhage. Belangrijke oude schilderijen.
32600: N.N.. - Tom Poes. 3. Eh...Dinges.
30369: -. - Tussen de rails. Maandblad voor de Nederlandse Spoorwegen, juni 1958, 7e jaargang nr. 1: Friesland.
31087: -. - De vaderlandsche historie in themata, vervattende, in eene zakelijke en tevens beknopte orde, al de voornaamste gebeurtenissen, die, van den aanbeginne des lands, tot heden toe, in ons vaderland zijn voorgevallen.
30040: -. - Officieele reisgids Nederlandsche Spoorwegen. Opheffing zomertijd op 2 november 1942. Geldig van 2 november af.
28945: N.N.. - Defensie ofte antwoort op alle de lasterlijcke, Godloose schriften, en pasquillen. Die dagelijcx uytkomen, en onder de Gemeynte gestroyt worden; tegen goede regenten ende eerlijcke predikanten, als insonderheyt, tegen D. Lotius, D. Teelinck, D. Goethals en D. Sterremont.
32994: -. - Vergeet mij niet. Christelijk Verjaardagalbum. (Geïllustreerd).
35121: N.N.. - Lago di Lugano.
16884: - Het zondagsboek. Twaalf staalgravuren met bijschriften, voor jongens en meisjes. Proza en poezy.
33559: -. - Reglement van een genootschap, ter voorziening in het plaatsvervangen bij de Nationale Militie, in de provincie Zeeland.
23256: - Het Huis, Oud & Nieuw; maandelyksch prentenboek gewyd aan huis inrichting bouw en sierkunst; jaargang 5, aflevering 5 (mei 1907).
19526: - Christentum am Nil. Internationale Arbeitstagung zur Ausstellung 'Koptische Kunst', Essen, Villa Hügel 1963.
28484: -. - Kort en klaar onderricht hoedanig in steden en dorpen hier te lande, schoorsteenen, in trafieken, fabrieken, gebouwen, huizen, kamers, keukens, kelders, enz., zoo te maaken, dat zij goed trekken, veele warmte geeven en weining brandstoffen kosten, als mede om in schoorsteenen, die rooken, dat gebrek, wiskundig zeker en met geringe kosten, weg te neemen. Met eenige modellen en profils.
22780: - Kie-ke-boe; weekblad voor de jeugd.
14944: - Nederland's Adelsboek, year 13, 1915. Kerens t/m Lely van Oudewater, Van der.
14947: - Nederland's Adelsboek, year 16, 1918. Taets van Amerongen t/m Zuylen van Nyevelt, Van.
14953: - Nederland's Adelsboek, year 31, 1933. Gansneb genaamd Tengnagel t/m Kuyper, De.
14959: - The Economist Wereldatlas; een volledige en rijk geïllustreerde encyclopedie van de wereldeconomie.
31500: -. - Wiesbaden. Dreiundzwanzig Ansichten in echtem Kupferdruck nach photographischen Aufnahmen.
31504: -. - Interlaken & Berner-Oberland.
5513: - Des Deutschen Buches Wert und Wirkung für das Ausland-Deutschtum.; eine Denkschrift 1928.
24671: - Historie van het leven en sterven van Heer Johan van Oldenbarnevelt, Ridder, Heere van den Tempel, Berckel, Rodenrijs. Gewesen Advokaat van Hollandt, etc. Waerachtelijck beschreven door een liefhebber der waarheydt.
24165: - Maps of England, 29 lithographed plates (scale 8 miles to an inch), and enlarged maps of the environs of London and Manchester and district.
31820: -. - Deutsche Kunst und Dekoration. Illustr. Monatshefte für moderne Malerei-Plastik-Architektur-Wohnungskunst-und künstlerische Frauenarbeiten. IX. Jahrgang no. 4 & 5 (1906), X. Jahrgang no. 3 (1906) & XI. Jahrgang no. 3 (1907).
14376: L.M.D.M.. - Het leven van Philippus Hertog Van Orleans, regent van Vrankryk; benevens De Historie van deszelfs regering, Gedurende de minderjarigheid van Lodewyk Den Vyftienden. Beschreven Door den Heer L. M. D. M. I, II. in 1 vol.
14425: - Vogelvreugd; maandblad voor den vogelliefhebber. VI, March 1937-Febr. 1938.
32699: -. - Prise d'Armes à Satory. Ordonnée par M. le Président de la République en l'Honneur de sa Majesté la Reine des Pays-Bas, 3 Juin 1912.
35489: N.N.. - The Illustrated London News. Vol. 24, Jan. to June 1854.
28685: -. - Mijnbouwkunde. Leerstof voor de houwersopleiding. 4 delen (van 5).
33859: RED.. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst. Jaarboek 1962/1963.
28883: RED.. - Bewoners van de Spanjaardstraat.
22927: - Kunst uit Zeeland; Ideeën/ Projecten.
35624: N.N.. - Menukaart. Diner ter gelegenheid van de opening der Baileybrug te Venlo op donderdag 4 december 1947.
22998: - Le Rire, journal humoristique paraissant le samedi; approx. 20 volumes, in one binding, issues between 1906-1909.
35676: N.N.. - Musterbuch Ausgabe Juli 1928. Abt.: Scheren-Fabrik.
35677: N.N.. - Hugo Linder Deltawerk Solingen. Katalog 153.
32516: N.N.. - ...Tot een naam en tot een lof...Ter nagedachtenis aan het feit der Afscheiding voor honderd jaren; Doleantie voor vijftig jaren te Axel.
28013: -. - Provinciaal blad van Zeeland van het jaar 1879
31819: -. - La Vie Parisienne. 76e Année, 1938. 38 vols.
31967: -. - Een zeer genoeglijke en vermakelijke historie van reynaart de Vos met hare moralisatien als ook argumenten voor de capittelen zeer plaisant en lustig om te lezen.
33402: -. - Lloyd's register. List of shipowners. Index to former names of ships, compound names of ships 1975-76.
14970: - Omnibus. Geïllustreerde bladen aan schoone letteren en kunst gewijd. Novellen. Blikken in het huiselijk en maatschappelijk leven in den vreemde. Historie- en levensschetsen. 1878.
15001: - Le Tour du Monde; nouveau journal des voyages. XXXIII, 1877: 1.
30580: -. - Lloyd's register of shipping. Register of ships 1979-80. Two volumes (A-K & L-Z).
31416: -. - Internationaal Handels- en Scheepvaartfeest Rotterdam 1908. Besuch des Rotterdammer Hafens 14, 15, 16 Juli.
33854: N.N.. - De onbekende stille. Geheime code in verkeerde handen.
16591: N.N.. - Naamwyzer der Stad Goes, en Eiland Zuid-Beveland, mitsgaders de eilanden St. Joosland, Wolphaardsdyk, Noord-Beveland en Oost-Beveland. Voor den Jare 1807.
22774: - Ploum Globe-Trotter.
35350: (LE CORBUSIER). - Le couvent Sainte Marie de la Tourette construit par Le Corbusier.
15172: - The Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards Middelburg, june 23, 1984.
8765: - Homage to Salvador Dali. Special issue of the XXe Siècle Review.
22213: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen, 1925.
5464: - Offsetprinting by L. van Leer & Co,
25527: - Kettingen; N.V. Anker- en kettingfabriek "Schiedam".
35395: N.N.. - Porzellansammlung Hermann Isaacsohn Berlin. Gruppen und Figuren aus der Blütezeit des 18. Jahrhunderts.
25679: N.N.. - Principii della lingua Latina praticati in Firenze nell' Accademia degli Suilupatti.
30733: -. - Picturegoer. 16 vols., january 5-21 december 1946.
34554: RED.. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst. Jaarboek 1976-1977.
15656: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1930.
9373: - K.O. Götz.
16742: - De wandelaar. Groot-Nederlands maandschrift voor de Levende Natuur. 17de jaargang 1949.
26691: -. - De Bye-Koer. Frisk Jierboekje for 1866. Twa-en-twyntichste Jiergong.
2755: - Jopie Slim en Dikkie Bigmans in den dierentuin; de apenkooi.
13224: - Troisième congrès de l'Association Internationale des Ponts et Charpentes, Liège 13-18 Septembre 1948; publication préliminaire.
30748: -. - Picture Show and Film Pictorial. January-December 1947 no. 1306-1330.
29855: -. - Reglement op het beheer der Commercie-Compagnie te Middelburg.
20648: - Almanak voor landbouwers en veehouders voor het jaar 1881, bevattende vele nuttige zaken, om van den landbouw en de veeteelt de meeste voordeelen te trekken.
35410: - Nederland's Adelsboek 1937. 35e jaargang.
29092: - Gilde-brief, by die van den Gerechte der Stad Leyden gemaakt, verbetert ende vermeerdert, dienende tot onderhoudt van de Konste, Handelinghe, en oeffeninge van de Chirurgie, voor die genen, die gewoon sijn, in, ofte aan 's Menschen Lighaam te practiseren. "Aldus gedaan by die van den Geregte der Stad Leyden, op den 9. Novemb. 1741. My Tegenwoordig, D.V. Royen".
26930: -. - The disaster in the Southwest part of the Netherlands, caused by the stormflood of 1st, February 1953.
26982: -. - Help Uzelf in het Duitsch; deze handleiding maakt het U gemakkelijk.
32159: KOPERGRAVURE 1750 - Das Rath Haus in Middelburg.
12504: - Souvenir de la fête organisée par la ville de Rotterdam en l'honneur des membres de la 2e Conferance de la Paix, le 25 Juillet 1907.
33509: -. - Jaarboekje 1912-1913 "De Honte". Vereeniging van leerlingen en oud-leerlingen der Openbare Handelsschool te Vlissingen, opgericht 11 october 1911.
26592: -. - Reichsnährstand Taschenkalender 1944/ 45.
26519: -. - Kijk; tweemaandelijks tijdschrift. 30 Nummers in 29 afleveringen, de nrs. 29 en 30 zitten bij elkaar.
26550: -. - Travel Guide of the "Nederland" Royal Mail Line.
26421: -. - Memorandum of the Netherlands Government on allied policy with regard to Germany.
26453: RED.. - Vakblad voor de bouw-ambachten. 3e Jaargang, nrs. 1 (7 januari 1907) t/m 50 (16 december 1907).
26508: -. - Le Globe Trotter. Journal de voyages, aventures, explorations, etc. Year 1. Tome I (du 6 Février 1902 au 31 Juillet 1902) & II (du 1er Août au 31 Décembre 1902). Including 4 volumes of "A travers le monde", no. 1-4 1902. All in one binding.
35533: N.N.. - Catalogue of fine jewels. The Properties of deceased Estates. The Properties of Noblemen and Ladies of Title and other owners.
35534: N.N.. - Jerusalem. 24 artistic pictures in heliogravure.
35521: N.N.. - Paintings and Works of Art from the Collections of the late Lord Clark of Saltwood.
34150: N.N.. - Kunstauktion XLVI. Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Handzeichnungen des XV. bis XIX. Jahrhunderts. Englische und Französische Blätter des XVIII. Jahrhunderts. Städteansichten/ Handzeichnungen.
22844: - Het ten anker komen voor Goeree van een Gedeelte der Nederlandsche vloot, na den vierdaagschen zeeslag, en het opbrengen van vier veroverde Engelsche schepen, in den jare 1666.
22847: - Haring, Kind, al is hy klein, geeft ons grootgewin: Daarvan leeft in't Vaderland, menig huisgezin.
22852: - Vue perspective d'une rencontre des Francois avec les Anglois dans la Mediterranée.
22853: - Marine.
31925: -. - Vereeniging tot bevordering van beeldende kunsten. Verzameling "Fodor". Premie-uitgave 1901.
23342: N.N.. - Zeeland in Beeld.
31392: -. - Informatorium Medicamentorum 2014.
35135: N.N.. - New York Illustrated.
35268: N.N.. - Dubbelschroef Mailmotorschip Baloeran.
35502: N.N.. - N.S.M. Album aangeboden aan Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden door de Nederlandse Stikstof Maatschappij B.V. ter gelegeheid van de officiële ingebruikneming van een nieuwe ammoniakfabriek op 19 juni 1984.
18141: - F.LLI MONTI 1911 - 1981.
34768: N.N.. - De Architect. Twaalfde, dertiende en veertiende jaargang 1901 t/m 1903.
18281: - Gedenkboek van 'Hou en Trouw'. Vereeniging van oud-leerlingen der openbare handelsscholen te Amsterdam 1885-1925.
35355: N.N.. - Nederlandsche schoolplaten.
35356: N.N.. - Nederlandsche schoolplaten.
22984: - Post Card Booklet; 9 views of Rock Valley, Iowa.
16598: - Royal Air Force Yearbook. 11 Volumes from 1977 - 1987.
18322: - Hartmut Wiesner. Nachtigall. Malerei und Fotoarbeiten 12. November 2000 bis 7. Januar 2001.
18325: - Kanaal, Canal, Channel, Kanal Gent-Terneuzen.
10975: - Leonor Fini.
11051: - Gedenkboek van het koninklijk bezoek aan Zeeland op 12, 13 en 14 September 1907.
35205: N.N.. - Sadt-rechten van Zutphen, vlijtigh geexamineert ende gecollationeert nae de authentijcque copie, berustende onder de archivis der voornoemde stadt.
35206: N.N.. - Reformatie der Landtrechten, gebruycken und gewoontheyden der Graefschap Zutphen. Salus populi, suprema lex esto.
35207: N.N.. - Gereformeerde en geamplieerde stadt-recht van zutphen.
34412: N.N.. - Verslag gedaan door Burgemeester en Wethouders van Middelburg aan den Raad der gemeente, ingevolge art. 182 der gemeentewet. 1909.
29717: RED.. - Walacria. Een kroniek van Walcheren. Deel 1 t/m 8.
34414: RED.. - Oké. Het beste geïllustreerde Nederlandsche Maandblad. Augustus, october, november 1936 en januari 1937. 4 nummers.
34423: N.N.. - Tentoonstelling van Deensche kunstnijverheid, Stedelijk Museum Amsterdam, 8 mei-6 juni 1937.
34424: N.N.. - België en het Groot-Hertogdom Luxemburg.
18678: - Beatles Unlimited Magazine. No. 67 - 179.
35667: N.N.. - Attila Scherna Arico. Spezialfabrik für Haar-, Bart- und Bibikopfschermaschinen. Speciality manufacturers of hairclippers, beardclippers, shingling and bobbing clippers. Illustrated trade catalogue.
34972: N.N.. - Geschiedkundige atlas van Nederland. Uitgegeven door de commissie voor den geschiedkundigen atlas van Nederland en geteekend door het lid der commissie Dr. A.A. Beekman. De Koloniën.
34830: N.N.. - Middelburgsche naamwijzer voor het jaar 1830.
34831: N.N.. - Middelburgsche naamwijzer of jaarboekje voor de stad Middelburg, 1844.
27781: -. - The Dutch-Indonesian conflict.
27891: -. - Groenen-tooneel. Uitvoering door de novitii van 1929 te geven op woensdag, 2 october, in het gebouw voor kunsten en wetenschappen.
28012: -. - Provinciaal blad van Zeeland van het jaar 1878
28014: -. - Provinciaal blad van Zeeland van het jaar 1880
28017: -. - Tielsch, Stads- en Arrondissements Weekblad. Twaalfde jaargang, 1855. Compleet met 52 nrs.
28312: -. - Nieuwe verklarende en geïllustreerde Haagsche Courant wereldatlas. Met uitgebreiden tekst, talrijke illustraties en wetenschappelijke beschouwingen. Premie-uitgave voor abonné's.
28364: (SILBERBERG, B.). - Bilder-Sammlung aus Alt-Hamburg.
26773: -. - Geldersche volks-almanak voor 1853. Negentiende jaargang.
26774: -. - Geldersche volks-almanak voor 1855. Een-en-twintigste jaargang.
27332: -. - De Gracieuse, geïllustreerde aglaja. Complete jaargang 1920, 24 nummers.
33758: N.N.. - Schuco-Varianto 3010 Patent.
33525: -. - Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin und Garmisch-Partenkirchen. Band 1 & 2.
34015: N.N.. - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Zesde deel: Boek- en Prentverzameling Henri Tak.
34029: RED.. - De Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij bij haar 90 jarig bestaan.
35304: N.N.. - Roma. Album artistico con 130 tavole.
34451: N.N.. - Chr. Hostmann-Steinberg N.V. Amsterdam. Wenken uit de praktijk. Een volledige samenvatting der hulpmiddelen voor alle grafische drukprocede's.
35189: N.N.. - Een schoone historie van den ridder Malegys, die het vervaarlyk Paard Ros Beyaart wan.
34481: N.N.. - Kristal Leerdam Holland.
34486: N.N.. - De Koevoet.
22416: - Nederlands ontwerp 1998/ 1999, Dutch design; grafisch/ ruimtelijk/ industrieel.
33847: RED.. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst. Jaarboek 1955/1956.
4671: - De Ruijter Album 1607-1907.
20203: AA, A.J. VAN DER. - Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt (ongewijzigde herdruk uit 1852-1878, Haarlem).
21669: AA, CORNELIS VAN DER. - Atlas van de Zeehavens der Bataafsche Republiek en die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de Afbeeldingen van de Haring Visscherij en de Walvisch Vangst. In Een-en dertig Kunstplaaten Naar het Leven afgebeeld door D. de Jong en M. Sallieth. En met vermelding van veele Bijzonderheden betreffende den Ouden en Lateren toestand der Nederlandschen Koophandels, Visscherijen, Trafieken en Fabrieken; facsimile-editie.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs[an error occurred while processing this directive]

9/14