Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y6732: SMIT, GABRIEL. - Ternauwernood.
R4323: SMIT, GABRIEL. - Weerlicht.
T5492: SMIT, B.A. - Het Ultramontaansche wespennest. Bevattende curieuse en weinig bekende bijzonderheden uit het leven van pausen, heiligen en wonderdoeners, alsmede bijdragen tot de geschiedenis der Ultramontanen uit alle tijden.
R0891: SMIT, C. - Tien studien betreffende Nederland in de eerste wereldoorlog.
L6219: SMIT, C. - Diplomatieke geschiedenis van Nederland. Inzonderheid sedert de vestiging van het koninkrijk. Met 14 kaartjes.
T7145: SMIT, D.H. - Johan van Heemskerck 1597-1656.
B7204: SMIT KLEINE, F. - Dietsche doolhof. Zedekruyt gewassen in 1906-1915.
H5072: SMIT, JACOB. - E.J. Potgieter 1808-1875.
B7671: SMIT, C.G.M. & W.F. HEUVEL. - Autonoom. Nederlandstalige literatuur op de Antillen.
B2122: SMIT, J.W. - Fruin en de Partijen tijdens de Republiek.
R8115: SMIT, MAURITS. (F.M. JAEGER). - Kunst en leven. Studies.
R2339: SMIT, D. - Het boek aan het Bestelhuis en in het Nieuwsblad. Korte geschiedenis van het Bestelhuis en van het Nieuwsblad voor den Boekhandel.
K2963: SMIT, JACOB. - De kosmische zelfvergroting van de dichter bij Bilderdijk, Perk en Marsman.
A0487: SMIT, GABRIEL. - XL Psalmen.
R5537: SMIT, W.A.P. - De Dichter Revius.
B0823: [BILDERDIJK]. SMIT, JOHAN. - Bilderdijk et la France.
R2934: SMITH, RICHARD NORTON. - The Harvard Century. The Making of a University to a Nation.
C1086: SMITH, LOWELL. - De eerste vlucht om de wereld. Bevattende het authentiek reisverhaal van Lowell Smith, Erik H. Nelson, Leslie Arnold, Henry Ogden, Leigh Wade, John Harding. Bwerkt door R.H.G. Nahuys.
M2976: SMITH, APRIL. - Boven Montana. Vertaling R. van Moppes.
Y8691: SMITH, TOM ROB. - Kind 44. Literaire thriller. Vertaald door Irving Pardoen.
T5070: SMITH, ZADIE. - Witte tanden. Vertaald door Sophie Brinkman.
T4906: MEISCHKE-SMITH - Maggie's Smith.
Y5014: SMITH, CHRIS. - Waar ligt Sumba? Indonesische reisverhalen.
H5667: SMITH, ALAN G.R. - Science and Society in the sixteenth and seventeenth centuries.
T3011: SMITS, FRANS. - Heimwee. (Fragmenten uit een dagboek).
Y3521: SMITS, J. - Belangrijke brief door Willem I, Prins van Oranje, Den 16 Mei 1572, Uit Dillenborch geschreven aan zijne Vrienden in Dordrecht: met eenige geschiedkundige bijzonderheden tot dezelve betrekkelijk.
R7602: SMITS VAN WAESBERGHE, JOS. - De uitzondelijke plaats van de Ars Musica in de ontwikkeling der wetenschappen gedurende de eeuw der Karolingers.
B6324: SMITS, DEN OUDE HEER. [=M. PRAGER LINDO]. - Familie van ons. Met zes platen naar teekeningen van K.F. Bombled.
B7475: SMITS, FRANS / R. GUIETTE. - De Fransche Letterkunde sinds 1914. / De Fransch-Belgische Letterkunde sinds 1914.
T8041: SMITS-GOVERTSEN, A. - De Ferrer-Legende.
R2314: SMITS, J.C.J. - De Gymnastiek als Volksonderwijs, voor allen bevattelijk gemaakt.
L8971: SMITS, J.C.P. - De Keizerrogi.
R6058: SMITS, H.N. - Drie avonden debat over de roomsche sportbeweging.
R0945: SMITS, DEN OUDE HEER. [=M. PRAGER LINDO]. - Brieven en uitboezemingen van den ouden heer Smits.
T6172: SMITS, H. - De Nederlandsche Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw. Voorrede van H. Spiekman.
H5167: SMITS VAN WAESBERGHE, JOS. - Muziek en drama in de middeleeuwen.
T0825: SMITS, FRANS. - Het huis der smart.
Y3475: SMITS PZ, F.W. - Nederland en Oranje onafscheidelijk vereenigd. Feestrede over Psalm LXXXIX vers 19, bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Nederlands vrijheid.
Y5561: SMITS, J. - Goedkoop. Eene voorlezing gedaan den 21 Maart 1826, in het Letterkundig Genootschap Diversa Sed Una, te dordrecht.
Y4889: SMITS, DEN OUDE HEER. [=M. PRAGER LINDO]. - Janus Snor en Familie van ons.
R0757: SMITS, H. - Het troetelkind der maatschappij. Twee delen in een band.
Y4598: [VONDEL] SMITS-VELDT, MIEKE B. - Vondels Vredewensch aen Constantyn Huigens (1633) als bijdrage tot een aktuele diskussie.
R7135: SMITS, JAN MATTHIJS JR. - Vervangende hechtenis volgens het Wetboek van Strafrechts van 3 Maart 1881 (St.bl. no. 35).
R8081: [ELSSCHOT] SMITS, FRANS E.A. - Willem Elsschot. Feestreden uitgesproken t.g.v. zijn zeventigste verjaardag door Frans Smits, Albert Westerlinck, Raymond Herreman en Martinus Nijhoff op Zondag 11 Mei 1952.
L7845: SMITS, EVERARD JEAN FRANCOIS. - Herder's Humaniteitsphilosophie.
Y8585: SMITS, OUDEN HEER [=MARK PRAGER LINDO]. - Vervolg op de brieven en uitboezemingen van den ouden heer Smits.
L7922: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] SMITSKAMP, HENDRIK. - Groen van Prinsterer als Historicus.
R6417: SMITT, L.H. - Enige wenken voor den onervaren verslaggever in rechtzaken en, in het algemeen, voor de op dit gebied iets weten willende nietswetenden.
B3840: SMULDERS, ALBERT. - Lustrumboek van de jongstudenten-vereniging NOS 1921-1931.
Y1974: SMULDERS, WILLEM. - Cantica Graduum. Verzen. Inleiding Anton van Duinkerken.
R9221: SNEIJDERS DE VOGEL, J. - Handleiding voor den Roode Kruisman en voor den E.H.B.O.-er tot het verleenen van eerste hulp aan gaszieken. Met 53 afbeeldingen.
Y8713: SNEL, HARMEN. - The ancestry of Sarah Bernhardt. A myth unraveled.
B4321: SNELDERS, H.A.M. - De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. Deel I: Van alchemie tot chemie en chemische industrie rond 1900. Deel II: De ontwikkeling van chemie en chemische technologie 1900-1950.
R7687: SNELL, K.CH. - Ueber Zweck und Einrichtung eines Realgymnasiums. Ein Programm.
T0973: SNELLAERT, A. - Histoire de la Litterature Flamande.
L9312: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] SNELLER, Z.W. - Groen van Prinsterer en Fruin.
M6164: SNETHLAGE, HENRIETTE FUHRI. - In het licht van het lezen. De rol van het boek in de beeldende kunst.
L1331: SNEYDERS DE VOGEL, K. - De Rozeroman. Een beeld uit het Middeleeuwsche cultuurleven.
L8634: SNIEDERS, J. RENIER. - De Wraakroepende Zonde. Tafereelen uit het dorpleven in De Kempen.
T2022: SNIEDERS, AUGUST. - Dit sijn Sniderien, dat is Loef- ende Beeltwerc, die hevet gheteikent ende ghesneden.
T1514: SNIEDERS, AUGUST. - De Voetbranders. De Franschen in Noordbrabant (1793).
T0172: SNIEDERS, AUG. - Gedenkboek: Eeuwfeest Dr Aug. Snieders 1825-1925.
B4904: SNIJDER, H.G.S. - Magisch strand.
H4326: SNIJDER, H.G.S. - Episoden. Sonnetten.
L9089: SNIJDER, H.G.S. - Magisch strand.
T7369: SNIJDERS, J. - Partijvorming op principiele grondslag.
B5057: SNIJDERS, COR. - Een god van 37 celsius.
R0214: SNIJDERS, D. - Herman Linnebank 1875-1927. Zijn werk als criticus en Vlamingen vriend.
L5769: SNIJDERS, JOHANNES T. - Zelfcorrectie en zelfcritiek bij kinderen in de kleuterperiode.
B6110: SNIJDERS, C.J. - De Gulden Snede. Voorwoord Sj. Groenman.
L6727: SNIJMAN, FREDERICK J. - Literere styl met die oog op stylondersoek.
B4363: [PROOST PRIKKELS] SNIPPERS. - Snippers. Merkwaardigheden uit de literatuur over papier, drukken en binden. Bijblad van Prikkels 71-77.
L3829: SNITKER, WIM. - Vijf gedramatiseerde vertellingen. I. Pastoor zijn noteboom. II. Het verhaal van twee vaders, 'n pijp tabak, 'n appel en nog veel meer. III. De zieke moeder. IV. Het vertelsel van Jan Klaasen die vrij wilde zijn. V. Van drie heiligen den duivel en nog iemand.
K8854: SNITKER, WIM. - Maskerade. Het spel van den jongen die geen fantasie had. Met muziek van Marius Monnikendam.
T4773: SNOECK HENKEMANS, J.R. - De vaste pijlers van den Staat. Eene overdenking in mei 1945.
T7335: SNOECK HENKEMANS, J.R. - Maatschappelijke bedrijfsorganisatie.
T4030: SNOECK HENKEMANS, J.R. - Armverzorging. Het Elberfeldsche en het Nederlandsche stelsel.
L2373: SNOEK, PAUL. - Reptielen & amfibieen.
T8797: SNOEK, PAUL. - Renaissance.
R4115: SNOEK, PAUL. - Paul Snoek, ik ben steeds op doorreis.
Y5622: SNOEK, RENE. - Poste restante.
K2432: SNOEK, KEES. - De Indische jaren van E. du Perron.
Y3132: SNOEK, KEES. - E. du Perron, Den Haag en uitgever Boucher.
K4318: SOBRY, PAUL / A.J.D. VAN OOSTEN / JAN H. EEKHOUT. - Moderne Vlaamsche religieuze lyriek. Bijeengebracht door...
T7534: SOBY, JAMES THRALL. - Ben Shahn.
Y8206: DE SOCIAALDEMOKRAAT. - De Sociaaldemokraat. Orgaan der Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland. 1e jaargang 4 januari 1898 no. 1. 4e jaargang 12 Augustus 1899. no. 325.
Y5859: LA REFORME SOCIALE. - La Reforme Sociale. Revue bi-mensuelle. Premiere annee No. 2, du 10 Mai 1890. No. 3, du 24 Mai au 7 Juin 1890.
Y5914: DE VRIJE SOCIALIST. - De Vrije Socialist. Redacteur Gerh. Rijnders. 44e Jrg. No. 3 - 4 - 15 - 16 - 18. Woensdag 3 Oct. 1945 - 22 December 1945.
Y8119: LE SOCIALISTE. - Le Socialiste. Journal Hebdomadiare. Dimanche 8 Decembre 1872. IVe Annee no 9.
Y4498: BOND VAN CHRISTEN-SOCIALISTEN. - Tegen het Imperialisme het Evangelie.
T7763: SOCIUS. [=WIJNAND ROMIJN]. - Na-oorlogse perspectieven van het socialisme in Europa.
K2235: SODDERLAND, J.W. E.A. - Leeskabinet. Grepen uit de geschiedenis en de Boekerij van het Rotterdamsch Leeskabinet 1759-1984.
T7689: SODERBERGH, PETER A. - 78 RPM Records & Prices.
B9531: SODERHJELM, TORSTEN & WERNER SODERHJELM. - De Italiaansche Renaissance. Litteratuur- en Kultuurstudies. Uit het Zweedsch door D. Logeman-van der Willigen.
R9717: SOEP, A.B. - Het jodendom. Anti-semitisme van uit een sociaal-historisch gezichtspunt bezien.
B7041: SOEP, A. - De besnijdenis. Een ethnologische studie. Met een voorrede van J.J. Fahrenfort.
T4981: SOEP, A.B. - Nationalisme of Internationalisme? Met een onuitgesproken rede voor het congres van de S.D.A.P. april 1915.
T4982: SOEP, A.B. - Een onuitgesproken rede voor het congres der S.D.A.P. april 1915.
T8472: SOEPBOER, ALBERTINA. - Bezonken.
B2767: SOER, F.C. - Rede uitgesproken door Dr. F.C. Soer in de Groote Zaal der Hoogere Burgerschool Willem II, 19 februari 1877 te Tilburg.
Y6689: SOER, ELISE. - Tot hoogen prijs.
T2706: SOER, ELISE. - De Vlaamsche Vesper.
Y8589: SOEROTO, NOTO. - Rabindranath Tagore. Een biografische schets.
B4342: SOEST, MARJO VAN. - Over de regels van het spel.
R6165: SOEST, JUDOCUS VAN. - Krantenbezorgers in Amsterdam, Een beetje uitgebuit. Fotografie en tekst van J. van Soest.
Y4902: SOEST, EMS I.H. - Theeland.
L5220: SOET, FRANS D. DE. - Puritan and royalist literature in the seventeenth century.
R7470: SOETARDJO, KARTOHADIKOESOEMO. - De Petitie Soetardjo.
T9384: SOETEBOOM, H. - Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland. Behelzende haar Oorsprongen, Volksplantingen, Loop der Rivieren, Bedykinge, Regeeringen ... De wetten, en Voor-regten ... De Oorlogen die haar gedrukt, ende Vrede, Koophandel, Scheepvaart, Visscherye, en Leeringen, die veele Steden, en Dorpen verheven hebben. Alles uit de oudheden nagespeurd, en met autentique stukken bewaarheid. Vijf delen in twee banden.
B9043: SOETEMAN, C. E.A. - Literatuur en samenleving. Zes lezingen.
R3080: SOETEMAN, FRED EN CHRIS ROODBEEN. - De Hoornse taart en andere rechtsmonumentjes.
T9360: SOETEMAN, C. - Deutsche Sprache und Literatur an den niederlandischen Universitaten.
L7844: SOETEMAN, CORNELIS. - Untersuchungen zur Ubersetzungstechnik Otfrid von Weiszenburgs.
B5511: SOETENDORP, AWRAHAM. - Met het verleden op mijn hielen.
T9254: SOETERIK, G.J. - Militaire-marsch ter gelegenheid van het 50 jarig feest der herstelling van Neerlands onafhankelijkheid 1813-1863 gecomponeerd door G.J. Soeterik.
L1618: SOEWARNO- VAN DER KAADEN, J.C. - De weg naar Plantoengan. Roman over Lepra.
Y6460: SOFOKLES. - Koning Oidipoes. In Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
L8871: SOHNGEN, J.N.G. - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche Volksleven.
Y4449: SOIREES. - SOIREES. Magazine Hebdomadaire 3e annee No 84 vendredi 12 mai 1933. Numero Special sur Hitler.
Y1515: SOISSON, JANINE EN PIERRE. - Kastelen langs de Loire.
Y8110: SOLDATENKRANT. - De Soldatenkrant, spreekbuis van het verzet in het leger. 2e jaargang september 1972 nummer 9.
Y3866: SOLDATENKRANT, DE. - Feestnummer no. 48. Woensdag 31 augustus 1898. Nederland juicht en jubelt, inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
T4743: SOLF, WILHELM HEINRICH. - De Duitsche Staatssecretaris van kolonien, Dr. Solf spreekt....
Y1060: SOLGER, H. / S. WAGENAAR. - Algemeene Geschiedenis in Verhalen. De Nieuwe Tijd. Een Leesboek voor het eerste middelbaar en hooger en het uitgebreid lager onderwijs, normaal- en kweekscholen. Vrij naar het Hoogduitsch van H. Solger. Vertaling S. Wagenaar.
K9675: SOLO, DAN X. (ED.). - Extended alphabets. 100 complete fonts.
K9677: SOLO, DAN X. (ED.). - Outline alphabets. 100 complete fonts.
MK0098: SOLO, DAN X. (ED.). - Sans Serif display alphabets. 100 complete fonts.
B8570: SOLO, DAN X. - Thematic Alphabets. Eight Decorative Faces in Three Sizes.
K9678: SOLO, DAN X. (ED.). - Rustic and rough-hewn alphabets. 100 complete fonts.
Y6228: SOLON. - Waarschuwing voor de dictatuur. Vertaling A.S. Hartkmap.
B3338: SOLVANGER, ERIK. - Eenvoudig schedellichten.
Y8363: SOLZJENITSYN, ALEXANDER. - In de eerste cirkel. Twee delen. Vertaling P. Grashoff.
R2579: SOMA 8. - Arjen van der Burg. A. Heumakers. H. Verdaasdonk. Dick Walda. Remco Campert. Rob Flapper. D.A. Kooiman. A. v.d. Berg. Andre Veltkamp.
R2589: SOMA 7. - Chris van Geel. Jeroen Brouwers. Jules Deelder. Hans Plomp. J. v.d. Krogt. H. Heeresma. R.A. Cornets de Groot. R. van Gennep. Vassili Vassilikos.
B6163: SOMA. - Soma Literair Magazine. Nrs. 1-28.
Y6929: SOMA 6. - Een literair porno schandaal. T. Graftdijk. E. Kane. H. van Waarseburg. H. v. Pinxteren. H. Verhagen. Rob Flapper. Rob van Gennep. Drs. O. Soul. A. v.d. Berg. J.L. Ducange. H. Heeresma. Remco Heite. Pavel X.
T7323: SOMBART, WERNER. - Socialisme en Sociale Beweging. Voor Nederland bewerkt door Helene Mercier.
T5534: SOMBART, W. - Het proletariaat. Bewerkt door M. Hugenholtz-Zeeven.
L9254: SOMBREFF, LOUIS HENRI LEONARD JOSEPH VAN DER MAESEN DE. - Over den aanvang van het lidmaatschap der Staten-Generaal.
B5827: SOMEREN, J.F. VAN. - De Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Haar geschiedenis en kunstschatten voor 1880.
B5790: SOMEREN, R.H. VAN. - Hulde aan de nagedachtenis van Dr. Jan Scharp; toegebragt ter gelegenheid zijner lijkplegtigheid gevierd den 11en April l.l., in de Maatschappij Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam.
Y7732: SOMEREN, COR VAN. - Paulina de laatste Bisdom van Vliet.
L8567: SOMERS, MARC (ED.). - Karel van de Woestijne 1878-1929. Tentoonstellingscatalogus. Net een inleiding door Albert Westerlinck en chronologische raamwerk door Prof.em. M. Rutten.
R8656: SOMERWIL-AYRTON, S.K. - Poverty and power in early works of Dostoevskij.
Y4376: SOMERWIL-AYRTON, KATHIE. - Dostojevski. Een schets van leven en werk.
B8856: SOMMER, MARTIN. - Krantebeest. J.M. Lucker. Triomf en tragiek van een courantier.
T9188: SOMMER, KEES. - Tommy Song. March (Two-step). Words and Music by Kees Sommer.
L6320: SOMMERVOGEL, CARLOS. - Dictionnaire de ouvrages Anonymes et Pseudonymes publies par de religieux de la compagnie de jesus.
H7280: SON, PHILIP VAN. - Distels voor vakgenoten. Illustraties C.A.B. Bantzinger.
Y3500: SON, CASPERT VAN. (INLEIDING). - Portretten uit het Huis Oranje-Nassau, historisch foto-album uitgegeven ter gelegenheid van het regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina (1898-1938).
R7134: SONSBEECK, HERMAN GEORGE VAN. - Eenige opmerkingen over het zoogenaamde depositum irregulare.
K1828: SONTROP, TH. A. / MARTIN ROS (EDS.). - >>Prive-Domein<<. Schrijvers over zichzelf.
R2137: [BILDERDIJK] SOPHOCLES. - De dood van Edipus, treurspel. Het oorsprongklijk van Sofokles nagevolgd door Willem Bilderdijk.
Y7970: SOPHOKLES. - Koning Oidipous. Vertaling Evert Straat.
Y6371: SOREL, CHARLES. - L'histoire comique de Francion. Réimprimée intégralement pour la première fois d'après l'édition originale de 1623 et décorée par Martin van Maele.
B2741: SORGDRAGER, W. - Gaat het om de kunst of om het systeem?
K8739: SOTEMANN, GUUS. - Vijfenveertig seizoenen.
B1273: SOTEMANN, G. - A. Roland Holst en de mythe van Ierland.
B8203: SOTEMANN, GUUS. - De muze en het heelal. Een verzameling gedichten, handelende over licht en duister, over aarde, zon, maan en sterren, over ruimtevaart, een primula en een citroen.
T1993: SOTEMANN, A.L. - De structuur van de Max Havelaar. Bijdrage tot het onderzoek naar de interpretatie en evaluatie van de roman.
L6579: SOTEMANN, A.L. - Dichters die nog maar namen lijken.
B5189: SOTEMANN, A.L. - Querido van 1915 tot 1990. Een Uitgeverij.
B3951: SOTEMANN, A.L. - Over de dichter J.C. Bloem.
T3667: SOTEMANN, A.L. - Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis van J.H. Leopolds 'Naast ons, naast ons, achter het riet'.
L8098: SOTHEBY'S. - The Library of George M. Pflaumer Charitable Unitrust.
K7454: SOTHEBY'S. - Arts of the Islamic World . Auction 25 April 2002.
K7455: SOTHEBY'S. - Fine Books and Manuscripts. Auction 6515: 10/11 December 1993.
K7456: SOTHEBY'S. - Continental and Russian Books and Manuscripts, Science and Medicine. Auction 20th November 1990.
K7431: SOTHEBY'S. - Fantasy and Illustrated Books and Related Drawings . Auction 31 October 1997.
K7432: SOTHEBY'S. - Bibliotheque d' un Amateur . Auction 15 May 1997.
L8083: SOTHEBY'S. - The Otto Kallir Collection of Aviation History.
L8086: SOTHEBY'S - Important American Voyages and Explorations.
L8090: SOTHEBY'S. - Medieval Illuminated Miniatures from The Collection of The Late Eric Korner.
L8093: SOTHEBY'S. - Seventy-six Important Hebrew and Samaritan Manuscripts for the library of the late David Solomon Sassoon.
L8095: SOTHEBY'S. - Collection J. -M.B. Editions Originales.
B2662: SOTHEBY'S. - Libri Stampe e Carte Geografische.
K7433: SOTHEBY'S. - Realms of the Mind: British Fantasy Art and Illustration. Auction 30 October 1997.
K7435: SOTHEBY'S. - Modern French Bindings and Illustrated Books. Auction 27 June 1997.
L8484: SOTHEBY. - A Brilliant History. Jewels at Sotheby's.
B2791: SOTHEBY'S. - Western Manuscripts and Miniatures. Including eight extremely important manuscripts from the Sammlung Ludwig, the property of the J. Paul Getty Museum,mostly of the eight to tenth century [etc].
Y0801: SOTHEBY'S. - Summer Sale. Amsterdam 24 June and 25 June 1997. Section I: 145 items of Glass.
B2833: SOTHEBY'S. - Persian and Indian Manuscripts and Miniatures from the collection formed by the British Rail Pension Fund.
B2839: SOTHEBY'S. - A further Ninety-Seven Highly Important Hebrew Manuscripts. From the Collection formed by the Late David Solomon Sassoon.
B2883: SOTHEBY'S. - Western Manuscripts and Miniatures.
L8099: SOTHEBY'S. - Western Manuscripts and Miniatures.
L8101: SOTHEBY'S - The Library of Irwin Silver.
L8487: SOTHEBY. - Collection Fred Feinsilber. Itineraire d'un collectioneur 1460-1960. Livres, Manuscrits, Gravures, Photographies. Vol. 1 et Vol. 2.
B2795: SOTHEBY'S - The Book as Art. Modern Illustrated Books and Fine Bindings, Part II.
R4659: SOTHEBY'S. - English literature, History, Children's books and Illustrations. Auction 15 July 2010.
R4660: SOTHEBY'S. - English literature and History. Auction 11 July 1996.
R4662: SOTHEBY'S. - Valuable Printed Books. Auction 26 and 27 June 1997.
R4663: SOTHEBY'S. - Valuable Printed Books, comprising Natural History, Atlases, Travel, Early Printed and Continental Books. Auction 30 November 1995.
B4915: SOTHEBY'S LONDON. - Fine Oriental Manuscripts and Miniatures.
W4025: SOUDIJN, KAREL. - Op reis.
B4259: SOUEIF, AHDAF. - Aisha. Vertaling A. van den Bogaard.
L0328: SOURIE, LOUIS. - Prosper van Langendonck.
T0854: SOURIE, LOUIS. - Van Nu en Straks. Historiek en betekenis.
T2673: SOURIE, LOUIS. - Inleiding tot de geschiedenis van Van Nu en Straks.
B5567: SOUSA TAVARES, MIGUEL. - Evenaar. Vertaald uit het Portugees door Harrie Lemmers.
H6158: SOYA. - Een gast. Vertaling Marie W. Vos.
T9821: SPAAN, S. - De oorzaak der Werkloosheid en de taak der W.A.C.'s
P2930: SPAAN, HENK. - Kermis op de Dam.
T7617: SPAAN, J.G. - Eenige beschouwingen betreffende Vrijmetselarij.
T8658: SPAAN, HENK. - De zoon van Cruijff en andere gedichten.
T9075: SPAAN, PETER. - De verheerlijking.
Y1031: SPAAN, J. - Aanschouwelijk onderwijs in het dierenrijk, of handboekje voor aankomende onderwijzers, onderwijzeressen en bewaarschoolhouderessen ten gebruike bij platen van de voornaamste en nuttigste dieren.
T6977: SPAAN, JAN. - Internationale spanningen.
K3085: SPAANS, LEX. - Homo-politieke teksten.
Y5717: SPAANS, OSCAR. - Vacuüm.
R5381: SPAANSTRA-POLAK, BETTINA. - Het Symbolisme.
Y9111: SPAARNESTAD. - Een rondgang door het diepdrukbedrijf van de N.V. Drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.
Y4547: MARK/SPACE. - Mark/Space. Interplanetary Review. Nrs 1, 5, 8.
R8452: SPAHR V.D. HOEK, J.J. - Spoaren fen in pleatse-stelsel yn eastergo (yn 'e 16e ieu).
P0867: SPAIN, STANLEY. - Rajac, een vertelling. Vertaling Richard Bouman.
L1800: SPAINK, A. / G. GORREMANS / R. GAASBEEK. - Fantasfeer. Bibliografie van Science Fiction en Fantasy in het Nederlands.
Y0650: SPANHAAK, GERARD. (BIJEENGEBRACHT). - Tusschen Hoop en Herinnering. Tien gedichten uit den laatsten bezettingstijd.
R5419: SPANJAARD, L. - L. Spanjaard: Graphologie en handschriften van misdadigers. K. Herman Bouman: Het medisch beroepsgeheim. D. Hazewinkel-Suringa: Het beroepsgeheim van den medicus.
L7877: SPANJER, MAARTEN. - Maarten maakt vrienden. Ontmoetingen.
R7537: SPANJER, L.B. - De broederstrijd in het bouwbedrijf te Amsterdam. Tragedie der wankelmoedigen.
M7825: SPARK, MURIEL. - De abdis van Crewe. Vertaling R. Wesselius.
M7826: SPARK, MURIEL. - De plaats achter het stuur. Vertaling J. van der Woude.
L5500: SPARNAAY, C. - Een beroep op het Jongere Geslacht.
L5620: SPARNAAY, H. - Prof. Dr. H. Sparnaay zur Sprache und Literatur des Mittelatlters. Verzamelde opstellen t.g.v. zijn zeventigste verjaardag.
Y5837: SPARTACUS. - Spartacus. Maandblad van de Communistenbond Spartacus. 28 juli 1945 5e jarg. no. 30.
Y8851: SPARTACUS. - Spartacus, organe de la Lique Communiste Internationaliste (Trotskyste) en Belgique, 2 exemplaires.
Y8113: SPARTACUS. - Spartacus. Orgaan ter Bevordering van de Zelfstandige Arbeidersstrijd. 21e jaargang 21 oktober 1961 no. 21 en 4 november 1961 no. 22.
Y5838: SPARTACUS. - Spartacus, organe de la Lique Communiste Internationaliste (Trotskyste) en Belgique. 22 JUIN NUMERO SPECIAL. 6e annee 1936. No 1 - 2- 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 19. Janvier- Septembre 1936.
Y8200: SPARTACUS. - Spartatus. Organe de la Ligue Communiste Internationaliste (Trotskyste) Nummero Special 22 juin.
R0603: SPATIUM. - Spatium - Heft fur Typografie und Gestaltung: Collecting mania / Sammelwut.
B1158: SPATKOWA, V.R. - Woorden en wendingen in het Russisch.
B7973: SPEAIGHT, ROBERT. - The life of Eric Gill.
B2398: SPECKMAN, H.A.W. - De inscriptie van het monument van William Shakespeare te Stratford on Avon.
Y9279: NEDERLANDSCHE SPECTATOR. - 12 Spotprenten uit Nederlandsche Spectator 1876. Tekeningen/Litho's.
Y4169: DE NEDERLANDSCHE SPECTATOR. - De Nederlandsche Spectator 1903.
Y4170: DE NEDERLANDSCHE SPECTATOR. - De Nederlandsche Spectator 1905.
Y9280: NEDERLANDSCHE SPECTATOR. - 13 Spotprenten uit Nederlandsche Spectator 1886. Tekeningen/Litho's.
Y4048: DE NEDERLANDSCHE SPECTATOR. - De Nederlandsche Spectator. 1868 Nrs: 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 10 - 11 - 12 - 24 - 25 - 32 - 33 - 34.
Y7468: NEDERLANDSCHE SPECTATOR. - 50 Spotprenten uit Nederlandsche Spectator 1906. Tekeningen/Litho's: J. Linse en Henricus.
Y9281: NEDERLANDSCHE SPECTATOR. - 18 Spotprenten uit Nederlandsche Spectator 1885. Tekeningen/Litho's.
Y5778: SPECTRUM, HET. - Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
L4713: SPEE, HUBERT. - Franz Herwig als Dichter und Kritiker.
L1948: SPEEKAERT, ALBERT. - Heemvaart.
Y8768: SPEENHOFF, J.H. - In de Forten. Overste Speenhoff en zijn Adjundante gemobiliseerd in de Forten.
B5119: SPEENHOFF, J.H. - Twaalf liedjes met muziek.
K6626: SPEENHOFF, J.H. - Drie jonge schilders in een vrachtauto, of een reisje door de Nederlandsche beemden.
R6346: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff, dichter-zanger-teekenaar. Vierde bundel. Met piano-begeleidingen door Jac. Blazer.
T6314: SPEENHOFF, J.H. - De beste gedichten. Uitgezocht en ingeleid door J. Greshoff.
R6347: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff, dichter-zanger-teekenaar. Vijfde bundel. Met klavier-begeleidingen door Wouter Hutschenruijter.
R6345: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff, dichter-zanger-teekenaar. Tweede bundel. Met piano-begeleidingen door Johan Schmier.
R6344: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff, dichter-zanger. Met piano-begeleiding.
Y5149: SPEERSTRA, HYLKE. - De koude erfenis. Verhalen van het ijs.
T4619: SPEET, LEO. - Bloedig Carnaval. Feiten en documenten betreffende de Oostenrijksche Revolutie.
B6147: SPEET, BEN. - Descartes et les Pays-Bas.
B5757: SPEISER, WERNER. - Chinesische Gemalde der Ming- und Ch'ing-Zeit.
L5207: SPEK, CORNELIS VAN DER. - The church and the churchman in English dramatic literature before 1642.
Y2743: SPEKTAKEL. - Spektakel. Maandblad. 19e jaargang 1966. nrs: 6 en 7. 20e jaargang 1967. nrs: 1 en 2.
R7176: SPEKTAKEL. - Spektakel 20ste jaargang nr. 3/4, juni 1967.
B0309: SPEKTATOR. - Bredero-nummer.
B3048: SPELBERG-STOKMANS, L. EN E.D. SPELBERG. - 't Liep tegen het nieuwe jaar. [met oorspronkelijke verzen van J. Jac. Thompson; illustraties van Henk Krijger].
T8033: SPELEERS, H.L. - Is de Vlaamsche Beweging een Nationale Beweging, ja of neen?
R9974: SPELEERS, REIMOND. - Nieuwe richtlijnen in de Vlaamsche Beweging?
T0634: SPELIERS, HEDWIG. - Die Verrekte Gelijkhebber. Polemieken.
K4350: SPELIERS, HEDWIG. - Omtrent Streuvels. Het einde van een myte. Een anti-essay.
R7887: SPELIERS, HEDWIG. - Met verpauperde pen. Essays over de verarmingsverschijselen in onze poëzie.
B4111: SPELIERS, HEDWIG. - Als een oude Germaanse eik. Stijn Streuvels en Duitsland.
B4112: SPELIERS, HEDWIG. - Dag Streuvels. 'ik ken den weg alleen'.
K5438: SPELIERS, HEDWIG. - Wij, galspuwers. Een bundel polemieken.
K2601: SPELIERS, HEDWIG. - De pool van de droom van en over Johan Daisne.
H3674: SPELIERS, HEDWIG. - Gerard Kornelis van het Reve & de groene anjelier.
R8877: SPEMANN, ADOLF. - Das Streuvels-Buch. Zum 70. Geburtstag von Stijn Streuvels.
W5411: SPENCER, ROBIN (ED.). - Whistler. A retrospective.
Y0177: SPENDER, STEPHEN. - De tempel. Uit het Engels vertaald door Eva Wolff.
L5872: SPENDER, STEPHEN AND DONALD HALL. (ED.). - The Concise Encyclopedia of English and American Poets and Poetry.
R5110: SPENGLER, TILMAN. - De hersens van Lenin. Vertaling Tinke Davids.
K7845: SPEVACK, MARVIN (ED.). - Isaac d' Israeli on books. Pre Victorian Essays on the History of Literature.
L1986: SPIEGEL, HENDRIK LAURENSZ. - Lieden op 't vader ons.
Y5780: SPIEGEL-SERIE, DE. - Uitgeverij De Spiegel-Serie, Wageningen. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
Y4558: DE SPIEGEL. - De Christekijke Illustratie De Spiegel. Weekblad voor het Christelijk Gezin. 24ste jaargang 1929-1930.
Y4555: DE SPIEGEL. - De Spiegel. Weekillustratie voor het Christelijk Gezin. 23ste jaargang 1928-1929.
Y5645: SPIEGHEL, HENDRIK LAURENSZ. - Hertspieghel en andere zedeschriften. Met verscheidene nooit gedrukte stukken verrijkt, en door aenteekeningen opgeheldert door P. Vlaming. Met nieuwe figuuren. [met Verderf-traps beeld-schrift, dfte Heilighe Letteren; Dat is Hieroglifica.; Andere Hieroglifica.; Gedichten van Ernstige stoffe.
B1428: SPIEGHEL, H.L. & WILLEM BILDERDIJK - H.L. Spieghels Hartspiegel, In nieuwer Taal en Dichtmaat overgebracht door Willem Bilderdijk.
R4389: SPIEGHEL, HENDRIK LAURENSZ. - Hertspieghel en andere zede-schriften. Meest noyt voor dezen gedrukt.
T1853: SPIEKMAN, H. - Doel, Streven en Grenzen der Vakbeweging van Onzen Tijd.
T4647: SPIEKMAN, H. - Het lot der Arbeiderskinderen onder het Kapitalisme in Nederland en de Sociaaldemokratie.
T4051: SPIEKMAN, H. - Pleidooi en Verweer inzake de Ongevallenwet.
H8851: SPIELMAN, M.H. & G.S. LAYARD. - The Life and Works of Kate Greenaway.
T0911: SPIER, JO. - Onze schulden zijn hun schuld. Een prenteboekje over de annexatie.
Y5004: SPIER, ELVIRE. - Vulkaan. Java maart 1942.
T5051: SPIER, JO. - 1001 manieren om u te beveiligen.
T7961: SPIER, JO. - Tegen.... helpt Aspirin!!! De echte met het Bayer kruis.
R6895: SPIER, JO. - Thuis best.
Y2652: SPIER, JO. - Uit en thuis. Reisscheten van Jo Spier. Aangeboden door de directie van de Stoomvaartmaatschappij Nederland.
T3908: SPIER, JO (ILLS.). - Lof van den Bordeaux en de Bourgogne.
B1170: SPIERDIJK, JAN. - Andermans roem.
H6132: SPIERDIJK, JAN. - No. 50 Darley Square. Een geschiedenis rond een huis. Met illustraties van Jan Bons.
R1869: SPIERDIJK, JAN. - XVI sonnetten.
Y6607: SPIERDIJK, JAN. - De Nar.
Y6918: SPIERDIJK, JAN. - XVI sonnetten.
L5291: SPIERTZ, MATHIUE G. - Maastricht in het vierde kwart van de Achttiende Eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775 - 1801.
H7140: SPIES, MARIJKE. (ED.). - Historische letterkunde. Facetten van vakbeoefening.
Y3607: [VONDEL] SPIES, M. - Vondel en Amsterdam. Vondels gedicht "De inwydinge van 't stadthuis t'Amsterdam" in beeld gebracht.
L7744: [MULTATULI] SPIGT, P. - Multatuli, sarcast op een ongelegen moment.
K5334: [MULTATULI] SPIGT, P. - Multatuli 1820 - 1887.
K4707: SPIGT, P. - Het ontstaan van de autobiografie in Nederland.
L1211: [MULTATULI] SPIGT, P. - Multatuli, minister in spe.
L1213: [MULTATULI] SPIGT, P. - Multatuli in Nijmegen.
T4657: SPIGT, P. - Notities van een lezer. Op de bonnefooi.
H0499: [MULTATULI] SPIGT, P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
L3718: SPILLEBEEN, WILLY. - Steen des aanstoots.
H6686: SPILLEBEEN, WILLY. - Jos de Haes.
T1574: SPILLEBEEN, WILLY. - Ida Gerhardt.
T0256: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Godgeleerd-Staatkundig vertoog. Uit het Latijn door W. Meijer. Met inleiding van J.P.N. Land.
T0271: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica. Vertaald door J.C. Logemann.
L3798: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica. Op meetkundige wijze uiteengezet. Uit het Latijn door W. Meijer.
Y1858: SPINOZA. - Korte verhandeling van God, de mensch en deszelfs welstand. Tractatuli deperditi. De deo et homine ejusque felicitate. Versio Belgica. Ad antiquisiimi codicis fidem edidit et praefatus est Car. Schaarschmidt.
Y1848: SPINOZA. - Ethica. Vertaald en ingeleid door Henri Krop.
Y8453: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica in meetkundigen trant uiteengezet. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Nico van Suchtelen.
T0262: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Korte verhandeling van God, de Mensch en deszelvs Welstand. Oorspronkelijk in het Latijn geschreven en thans uit een Neêrduitsche vertaling der 17de eeuw in de taal van onzen tijd overgebracht door W. Meijer.
T1337: SPINOZA. - Brief van Spinoza aan Lodewijk Meijer, 26 juli 1663. Uitgegeven door A.K. Offenberg.
T1715: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - "Stelkonstige reeckening van den regenboog" and "Reeckening van kanssen". Two nearly unknown treatises.
T0272: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica. Op meetkundige wijze uiteengezet. Uit het Latijn door W. Meijer.
T0273: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica. Vertaald door H. Gorter.
R4052: SPINOZA, BENEDICT VON. - Ethik. übesetzt, erläutert und mit einer Lebensbeschreibung Spinoza's versehen von J.H. v. Kirchmann.
T1652: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Godgeleerd-Staatkundig vertoog. Uit het Latijn door W. Meijer. Met inleiding van J.P.N. Land. Hoofdstuk IX-XIV.
K9521: SPIRAAL NR. 6. - Inhoud: Tine Jongens, Muriel, Fred Portegies Zwart, J.A. v.d. Werf, Wim van Toorn, C. van Engelland, Massarah.
M5260: SPITZ, R.J. - Uit Hooft's Lyriek. Bloemlezing gekozen, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door....
H1562: SPLENTER, ANDRE DE. - De onbewogen vlucht.
T6031: SPOEL, ARNOLD EN J. JONGBLOED-TALEN. - Vrouwe van Neerland. Lied voor middelstem met piano of orgelbegeleiding. Gedicht van J. Jongbloed-Talen en gecomponeerd door Arnold Spoel.
Y1571: SPOEL, ARNOLD. - Prinsesseliedje. Woorden: A. Willemina Keukenmeester. Voor eene zangstem met pianobegeleiding. Opus 57.
Y1569: SPOEL, ARNOLD. - Ons Prinsesje. Gedicht van H.W. van der Mey. In volkstoon gecomponeerd voor een zangstem met piano.
Y4439: SPONG, GERARD E.A. - De hypocrisie van de achterdeur. Waarom het Nederlandse softdrugsbeleid onhoudbaar is.
Y6772: SPOOR, HENDRICKJE. - Atlantis. Roman.
W5584: SPOOR, HENDRICKJE. - Een huwelijk.
H7009: SPOOR, HENDRICKJE. - Het leven bestaat niet. Roman.
W6277: SPOOR, RONALD. - Alexander Cohen. Uiterst links, journalistiek werk 1887 - 1896. De Engelbewaarder Nr 19.
H1454: SPOOR, VICTOR. - Rood is de hemel.
Y7932: SPOORENBERG, ERNA. - Daar lig je dan...
Y3540: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. - Huwelijk H.K.H. Prinses Juliana - Z.D.H. Prins Bernhard 7 januari 1937, dienstregeling Nederlandsche Spoorwegen.
H2414: SPORK, RENE. - Celine in Nederland.
B2924: SPORSCHIL, JOH. - Geschiedenis der Kruistogten. Uit het Hoogduitsch. Met platen. Nieuwe uitgave. Twee delen.
H9347: SPOTO, DONALD. - Blauwe Engel. Het leven van Marlene Dietrich.
T4331: SPREEKMEESTER, I. - Amsterdam. Zes pentekeningen - Six pen drawings - Seis dibujos a la pluma - Sechs Zeichnungen - Six dessins a la plume.
R7714: SPRENGER VAN EIJK, PETRUS G. - Eenvoudig onderwijs in de godsdienst-leer der Gereformeerde Kerk voor ongeoefenden.
H5720: SPREY, K. - Het rijk van Rome. Opkomst en groei / Verval en ondergang. Twee delen.
H9382: SPRINGER, F. / ANNE VAN DER MEIDEN. - Nooit vergeten. Gevolgd door het gedicht 'Stad', van Willem van Toorn. / Vrijheid luistert nauw.
H9685: [MULTATULI] SPRINGER, F. /W.F. HERMANS/K. FENS E.A. - Er is niets poetischer dan de waarheid. Schrijvers over Multatuli.
L1492: SPRINGER, F. - Quissama. Een relaas.
Y5447: SPRINGER, F. - Krantenknipsels van/over F. Springer.
Y4745: SPRINGER, F. - Allemaal gelogen. De herinnering als mooi verhaal.
T8633: SPRINGER, F. - Zaken overzee. Verhalen.
T9552: SPRINGER, F. - Zaken overzee. [Verhalen].
L0468: SPRINGER, F. - Teheran, een zwanezang.
L1491: SPRINGER, F. - Kandy. Een terugtocht.
Y4814: SPRINGER, F. - Zaken overzee. Verhalen.
T4501: SPRINGER, F. - Bandoeng-Bandung. Een novelle.
M9024: SPRINGER, F. - Teheran, een zwanezang.
B6104: SPRINGER, F. - Sterremeer. Een romance.
T6275: SPRINGER, F. - Bougainville. Een gedenkschrift.
T1153: SPRONCK, GERDA I.M. - Steenslag. Aforismen.
B2995: SPRUIJT, C.B. & L.J.G. VAN OGTROP. - Afgedwongen antwoord aan Dr. C.B. Spruijt, op zijn open brief Antipapistische felheid of Protestantsche Plichtsbetrachting van Mr. L.J.G. van Ogtrop.
Y1923: SPRUIT. - Spruit. Maandelijks Mannekensblad. nr. 2. Maart/April 1972.
Y1922: SPRUIT. - Spruit. Maandelijks Mannekensblad. 1e jaargang, nr. 1. Jan. Feb. 1972.
Y0073: SPRUIT, A. - Stakingsrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst.
T5202: SPRUYT, C.B. - De persoonlijke dienstplicht voor de Vierschaar der Oud-Hollandsche deftigheid.
L8337: SPRUYT, C.B. - Rome en Dordt in 't Geweer. Antwoord aan de heeren Mr. L.J.G. van Ogtrop en Jhr. Mr. A.F. De Savornin Lohman.
B8144: SPRUYT, C.B. - De Liberale Partij en de Schoolquaestie.
R4942: SRORIM, MENDELW MOJCHER. - Manke Fisjke. Vertaling Willy Brill.
M9466: ST. AUBIN DE TERAN, LISA / CAROLIJN VISSER. - Op doorreis & Verre reizen. Vertaling E. Beek & Aad Nuis.
Y4612: ST. ALDEGONDE, MARNIX VAN. - Redevoering van Philips van Marnix, Heer van Mont St. Aldegonde, aan het hoofd van een gezantschap uit de Nederlandem, gehouden bij de Rijksdag te Worms, 1578.
Y7440: ST. MARIA-SCHOOL. WALTA, A. - St. Maria-school, M.U.L.O. school voor R.K. Jongjuffrouwen, Da Costakade 20, Amsterdam.
T4336: STAAL, K.R. VAN - Terwijl vadertje Boelganin feest ..., lijden in de Russische kampen millioenen gevangenen.
R1737: STAAL, K.R. VAN. - Terug uit de Hel van Buchenwald.
L6052: STAAL, ABRAHAM JAN. - De methoden van psychologisch taalonderzoek. Speciaal die, betreffende de taal van de rijpende jeugd.
H2078: [MULTATULI] STAAL, FRITS E.V.A. - Het pak van Sjaalman. Hoderdzevenenveertig verhandelingen en opstellen.
T3839: STAAL, C. E.A. - Kerkelijke textiel. Verslag van de Textieldag op 18 april 1995, Rijksmuseum het Catherijneconvent te Utrecht.
Y7098: STAAL, ERNA (RED.). - 1954 Een Literaire Doorsnee. Schrijversprentenboek 36.
T4554: STAATSBOSCHBEHEER. - De storm van 30 sept. - 1 Oct. 1911 in het Haagsche bosch.
Y5867: STAATSCOURANT - Buitengewone Nederlandsche Staatscourant No 177, Vrijdag 31 Juli 1914.
T9388: LIBERALE STAATSPARTIJ. - Goed volksonderwijs eischt verlaging van de leerlingenschaal.
T9395: R.K. STAATSPARTIJ. - Verkiezings-propaganda 1933: Vlugschriftenreeks No.1. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Stemt op Goseling! Lijst no. 25.
Y5869: DE STAD. - De Stad. Redacteur Arthur Tervooren. 2de jaargang dinsdag 20 Februari 1923.
R6934: STADSFRONT. - Stadsfront nr. 3. Niet de baas de baas maar de arbeiders de baas.
R6935: STADSFRONT. - Stadsfront. 1 mei: strijddag van de arbeiders.
Y7870: STAEL HOLSTEIN, ANNE LOUISE GERMAINE, BARONNE DE. - De l'Allemagne par Madame la baronne de Stael Holstein. Tome Premier, Tome Second.
R2765: STAFFORD, ROBERT A. - Scientist of empire. Sir Roderick Murchison, scientific exploration and Victorian imperialism.
B1924: STAHLIE, MARIA. - Sint-Juttemis.
R2111: STAHLIE, MARIA. - Verleden hemel toekomst.
R4861: STAHLIE, MARIA. - Zondagskinderen.
Y5458: STAHLIE, MARIA. - Krantenknipsels van/over Maria Stahlie.
M3560: STAHLIE, MARIA. - In de geest van de monadini's.
T2189: STÄHLIN, JAKOB VON. - Originalanekdoten von Peter dem Grossen. Aus dem Munde angesehener Personen zu Moskou und Petersburg vernommen un der Vergessenheit entrissen.
T9893: STAINTON, LESLIE. - Lorca. A dream of life.
H4355: STAKENBURG, JOAN TH. - Verre Orfeus.
Y8806: STALLAERT, CHARLES. - De la Litterature Neerlandaise aux XIX siecle. Van der Palm.
B4537: STALLAERT, K. (ED.). - Van den VII Vroeden van binnen Rome. Een dichtwerk der XIVde eeuw.
B6258: STALPART VAN DER WIELE, JAN BAPTIST. - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesv Christi. Op alle de zonnen-dagen des Iaers.
L1148: STALPART VAN DER WIELEN, JOANNES. - Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door G. Kamphuis.
B5129: STALPART VAN DER WIELE, JOH. - Het leven en de uitgelezen dichten van Joh. Stalpert van de Wiele. Met inleiding en aanteekeningen van J. van Vloten.
B4180: STALPART VAN DER WIELE, JOHANNES. - Johannes Stalpart van der Wiele. Bloemlezing met inleiding en aantekeningen van M.C.A. van der Heijden.
T4324: STALS, JEAN. - Le Wilhelmus. Hymne national des Pays-Bas. Traduction en vers français dans le rythme du texte original et commentaire historique, religieux et litteraire.
L8007: STAM, G. - Tweede zestal nieuwe zedelijke verhalen.
R2270: STAM, DINEKE. - De glorie van het ongeziene. Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898: 100 jaar later.
Y9357: STAM, WIM. - Kruit en bloesem. Episoden uit den strijd rond den Grebbeberg.
Y1175: STAMKART, JA. EN PH. RANK LZ. - Stamkart en Rank's Rekenboek voor de Lagere Scholen. 1e - 2e - 4e en 5e stukje.
L0623: STAMPERIUS, HANNEMIEKE. - Vrouwen en literatuur. Een inleiding.
R3486: STAMPFER, FR. - Godsdienst is privaatzaak. Uit het Duitsch vertaald door A. Verhoef.
L5628: STANDAERT, A. - De Zedenwet in Kunst & Letteren.
H0475: STAP, GERDY VAN DER. - Nestspel.
M7042: STAPEL, F.W. / HANS MARTIN / H. HOOGENBERK. - Indie schrijft zijn eigen geschiedenis. Samengesteld door ....
Y8918: LAMPE GEORGE & GUY STAPERT. - Psychopolis de Vrije Academie Den Haag. [fotocollages].
Y4737: STAR, CORNELIUS VAN DER. - Ontsnapping van Java. Een leven in beeld.
B5136: STAR, MIEKE VAN DER. - Rik Cox. Letting memories speak through paper. Herinneringen door papier.
L8340: STARING, A.C.W. - Keur uit Starings gedichten. Met inleiding en aanteekeningen door M.J. Koenen.
L0613: STARING, A.C.W. - Keur uit de gedichten. Met een inleiding door C.S. Jolmers.
L0565: STARING, A.C.W. - Twee verhalen. Herdrukt naar de eerste uitgave van 1837 uit den bundel kleine verhalen.
H5515: STARING, A.C.W. - Gedichten.
T8939: STARING, A.C.W. - Jaromir. Inleiding en aantekeningen van W.A. Wijnands.
T6785: STARING, A.C.W. - Gedichten. Ter tweede uitgave bijeengezameld en verbeterd. Vier stukken in twee banden.
T2665: STARING, A. - Damiaan Hugo Staring. Een zeeman uit de achttiende eeuw 1736-1783.
L8618: STARING. - Verhalen.
R5233: STARINK, JOHANNES. - Marcel Proust 1871-1922.
R5667: STARINK, JOHANNES. - Pieter Corneliszoon Hooft.
R8941: STARKIE, ENID. - Arthur Rimbaud. Vertaald door Nelleke van Maaren.
W3775: STARMANS, LEX. - Psychologische analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden.
T1438: STARP, J.E. V.D. - Een dolkstoot in de rug van het Nederlandse volk.
R9287: STARP, J.E. V.D. - Het Englandspiel. Demasque der Vau-mannen.
L6817: STARRENBURG, CORNELIS J. - L'Ordonnance de la Phrase chez Villehardouin.
L1154: STARTER, JAN JANSZ. - Bloemlezing uit de liederen van Jan Jansz. Starter.
Y9180: STARTER, J.J. - Friesche Lust-Hof. Deel II: De melodieen bij Starters Friesche Lust-Hof. Ingeleid en van aantekeningen door Marie Veldhuyzen.
Y5741: STARTER, J.J. - Friesche Lust-Hof Deel I: Teksten. Uitgegeven naar de eerste druk (1621) en van inleiding en aantekeningen voorzien door J.H. Brouwer.
Y0630: STARTER, JAN J. EN GYSBERT JAPICX. - Fryske bybleteek fen F. Buitenrust Hettema. ta-egne oan J. van Loon Jz., foarsitter fen it Frysk Selskip I: Starter's Frysk. II: Gysbert Japiks, Z'n brieven aan Gabbema; z'n verhouding tot Gabbema. Datering van z'n gedichten.
Y8617: STARTER, JAN JANSZOON. - Bloemlezing uit den Friesche lusthof en andere gedichten van Jan Janszoon Starter. Volks-uitgave, in nieuwe spelling, Met eene levensschets van den Dichter uitgegeven door W. Eekhoff.
Y5827: STARTER, JAN JANSZ. - Friesche Lust-hof. Beplant met verscheyde stichtelijke minne-liedekens, gedichten, ende boertige Kluchten. [facsimile].
H0474: STASSAERT, LUCIENNE. - Requiem.
T5274: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK. - Prijzen en kosten van levensonderhoud. Januari 1940. Januari 1939. Januari 1935.
R8638: STATIUS, P.P. EN M.R. BRINKGREVE. - Statii Achilleis. Van Nederlandsche aanteekeningen voorzien door M.R. Brinkgreve. Deel I: Tekst. II: Verklaring.
R7603: STAVEREN, DAVID VAN. - Rood Weenen.
T0784: STAVERMAN, M. - Buitenkerkelijkheid in Friesland. Voorwoord G.H.L. Zeegers.
M7553: STAVINOHA, JAN. - Interval.
W0323: STAVINOHA, JAN. - Het nut van een paradijs.
K1066: STAVINOHA, JAN. - In goede handen.
M7554: STAVINOHA, JAN. - Adams uniform.
T4959: STAVORINUS, D. - Hoe bezuinig ik op mijn gasverbruik?
Y2408: STECK, FRANZ XAVER. - Die Liturgie der katholischen Armenier : zum ersten Male aus dem Armenischen ins Deutsche ubersetzt und mit alteren Liturgien, namentlich jenen des Basilius und Chrysostomus verglichen.
K4571: STEEGE, RENE TER. - Land van herkomst. Argentinie en Maxima. Met een bijdrage van Hans Vogel.
T7089: STEEGH, J.S. VAN DER. - In Oantinken. Neilitten Skriften (Forhalen, Sketsen, ensft.). By enoar sammele en fen in foarwird foarsjoen troch O. Stellingwerf.
K4941: STEEGSTRA, JOS. - Een schrijfster. Lidy van Eijsselsteijn 75 jaar.
Y8137: STEELE, RICHARD. - De Guardian of de Britsche zedenmeester. Tweede deel. Nederlandse vertaling door: P. le Clercq.
Y9202: STEEN, ERIC VAN DER. - Alfabetises ook wel genaamd margarinalia, uitgebreid met imbecelliteiten.
W6921: STEEN, ERIC VAN DER. - Zo ver mogelijk van Kerstmis af....
R7490: STEEN, PETER VAN. - Eens droomden wij.
B7306: STEEN, PETER VAN. - Bijna niet uit te spreken...
R5039: STEEN, ERIC VAN DER. - Nederlandsche Liedjes.
M0109: STEEN, ERIC VAN DER. - Controversen.
W3383: STEEN, ERIC VAN DER/ MAX SCHUCHART. - Vice Versa. Sonnetten.
T0105: STEEN, ERIC VAN DER. (= DICK ZIJLSTRA). - Gemengde berichten.
K4834: STEEN, ERIC VAN DER. - Loosdrecht. Roman.
K3288: STEEN, ERIC VAN DER. - Paaltjens Sr. (Somberder-Schoolmeester).
Y8949: STEEN, PETER VAN. - Alarm in de spiegel.
B3344: STEEN, PAUL VAN DER. - Van gelijke duisternis. Gedichten.
M4809: STEEN, ERIC VAN DER. - Alfabetises ook wel genaamd margarinalia.
R6640: STEEN, PETER VAN. - Het valse paradijs.
R0863: STEEN, PETER VAN. - De rug tegen de muur. Gedichten.
B1797: STEEN, PETER VAN. - Revue der dagen.
B7032: STEENBEEK, ROSITA. - Ballets Russes. Een Venetiaanse roman.
H4008: STEENBEEK, ROSITA. - Schimmenrijk.
H8210: STEENBEEK, ROSITA. - Ballets Russes. Een Venetiaanse roman.
Y1705: STEENBRUGGEN, HAN. - Hendrik N. Werkman 1882-1945. Uit innerlijke noodzaak geboren. Born of an inner need.
T7613: STEENHOFF, P.H.J. - Het militairisme.
R4246: STEENHOFF, W. - Hercules Seghers.
Y6650: STEENHOFF,W.J. - Nederlandsche Schilderkunst in het Rijksmuseum. Eerste deel: De Voorgangers der Zeventiende Eeuw A en B afbeeldingen .
R6152: STEENHUIS, JAKOB FREDERIK. - Bijdrage tot de kennis van den diluvialen ondergrond van Drente en Friesland.
R1410: STEENHUIS, J.F. - Lijst der proefschriften ter verkrijging van den doctoralen graad over onderwerpen van geologischen of mijnbouwkundigen aard, of met de geologie of den mijnbouw van het rijk in- en buiten Europa verband houdende, geschreven door Nederlanders aan binnen- of buitenlandsche inrichtingen voor hooger onderwijs. 4. 1950-1955, met addenda.
R1409: STEENHUIS, J.F. - Lijst der proefschriften ter verkrijging van den doctoralen graad over onderwerpen van geologischen of mijnbouwkundigen aard, of met de geologie of den mijnbouw van het rijk in- en buiten Europa verband houdende, geschreven door Nederlanders aan binnen- of buitenlandsche inrichtingen voor hooger onderwijs ( 1778-1949). 3. Addenda op de jaren 1778-1939, vervolg voor de jaren 1940-1949.
R1408: STEENHUIS, J.F. - Lijst der proefschriften ter verkrijging van den doctoralen graad over onderwerpen van geologischen of mijnbouwkundigen aard, of met de geologie of den mijnbouw van het rijk in- en buiten Europa verband houdende, geschreven door Nederlanders aan binnen- of buitenlandsche inrichtingen voor hooger onderwijs ( 1781-1929).
B8862: STEENMEIJER, MAARTEN. - Je sterft maar twee keer. Over literair denken en herinnering.
Y6977: STEENSMA, F.A. - Wetten der erfelijkheid.
Y3573: STEENWIJK, G. VAN. - De liefhebber van spreekwoorden. Een lees- en prentenboek voor de jeugd. Opnieuw bewerkt door J.H. van Dale.
L3233: STEER, VINCENT. - Printing design and layout. The manual for printers, typographers and all designers and users of printing and advertising.
R2320: STEFAN, JUDE. - Litanies de Scribe.
Y8057: STEFFENS, FRANZ. - Lateinische Paläographie. Supplement zur ersten Auflage.
R3189: STEFFENS, GERRIT ANTONIUS. - Pieter Nieuwland en het evenwicht.
T9004: STEGEMAN, JAN. - Het deltaplan.
H6705: STEGEMAN, H./STUDIO VINCENT. - Letter voor letter.
T0612: STEGHERS, OKT. A. - Onze Vlaamsche Novellisten Rond 1830.
Y2300: STEHOUWER, SASKIA. - Vrije uitloop. Gedichten.
Y2281: STEHOUWER, SASKIA. - Wachtkamers. Gedichten.
L4699: STEIJN, ANNEKE VAN (ED.). - Scholco-bekroning 2000.
H7977: STEIJN, ALWIN VAN. - De Kneep. Over de verschijningsvorm van het boek.
Y2986: STEIN, MATHILDE & MARTIJN VAN DER LINDEN. - De Nieuwe Sint.
M0409: STEIN, ROLF A. - Die Kultur Tibets. Aus dem Französischen von Dr. Helga Uebach. Illustriert von Lobsang Tendsin.
L5976: STEIN, HENRICUS J.A.M. - Boileau en Hollande. Essai sur son influence aux XVIIe et XVIIIe siecles.
B6542: STEIN, LEO. - Polenbloed. Operette in 3 bedrijven. Muziek van Oskar Nedbal. Vertaald door Beekaa.
L2067: STEINBECK, JOHN. - Muizen en menschen. Vertaling Clara Eggink.
R1917: STEINBECK, JOHN. - De verdoolde bus. Vertaling E.D. Veltman.
B7983: STEINBERG, S.H. - Five hundred years of printing. With a foreword by Beatrice Warde.
T0765: STEINBERG, SAUL. - Steinberg.
L2755: STEINBUCH, G.F. - De Automobiel. Handboek voor autobestuurders, monteurs, reparateurs en technici. Deel II: Het chassis (zonder de motor), De Carrosserie.
K1129: STEINER, RUDOLF. - De boekdrukkunst en haar betekenis voor de kultuur. Vertaling B. Muijres.
K9008: STEINER, GEORGE. - Anno Domini. Drie novellen. Vertaling Peter Bergsma.
K3511: STEINER, GEORGE. - Anno Domini. Drie oorlogsvertellingen. Vertaling Peter Bergsma.
K4363: STEINER, GEORGE. - Verval van het woord. Vertaling Hans Plomp.
B8527: [HEGEL]. STEINHAUER, KURT EN GITTA HAUSEN. - Hegel Bibliography. Background Material on the International Reception of Hegel within the Context of the History of Philosophy. Hegel Bibliographie. Materialien zur Geschichte der internationalen Hegel-Rezeption und zur Philosophie-Geschichte.
L5373: STEINHAUSEN, HERRMANN. - Die Rolle des Bosen in der Weltgeschichte.
R2155: STEINLEN, TH.A. - Oeuvres choisis. 24 litho's.
R2241: STEINLEN, T.A. - Steinlen. Vier opstellen naar het Fransch van Anatole France, Lucien Puech, Madame George Renard en Camille de Sainte-Croix.
T7574: STEINMETZ, RUDOLF. - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates.
Y7384: STEINMETZ, RUDOLF. - Het oude land.
T0716: STEINZ, P.W.J. - Vagebondage.
B2364: STEKELENBURG, TEUN VAN. (ED.). - Kunst uit Tetterode.
T5453: STEKELENBURG, HERMAN. - De stem van de sport.
T2127: STEKETEE, H. - De Ambtenaar in het Nieuwe Nederland.
T5156: STELLEMANS, A[UGUST]. - De werkman.
Y7127: STELLINGEN. - 130 losse bladen met stellingen, behorende bij proefschriften. Periode 1911 - 1960. Voornamelijk op het gebied van Taal- en Letterkunde.
T7183: STELLINGSWERF, O. - Ho 't de nije domeny en malle Tys elkoarren bikearden.
B4193: [KUYPER] STELLINGWERFF, J. / A. KUYPER / - Geboekt in eigen huis. Bevattende een opsomming van de werken van Abraham Kuyper zoals vermeld in de catalogus van de bibliotheek van de Vrije Universiteit, een essay van J. Stellingwerff benevens twee herdrukte redes van Abraham Kuyper.
B0785: STELLINGWERFF, J. - Mensen en boeken.
H8105: STELLINGWERFF, J. - De Mr. H. Bos-Bibliotheek van de Vrije Universiteit.
R5174: STELLWAG, H.W.F. - De waarde der klassieke vorming. Een cultuur-historische, paedagogisch-psychologische en didaktische inleiding.
L8045: STELLWAGEN, A.W. - Prof. R. Fruin.
Y9264: DE VRIJE STEM. - De Vrije Stem. Orgaan van de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland. Zaterdag 4 Augustus 1945 No. 19.
Y4248: STEM DES VOLKS, DE. - De Stem des Volks. Verkiezingsorgaan van de Sociaal Democratische Arbeiders-Partij Afdeeling Zwolle. April 1905.
Y2094: REVUE VAN BUITENLANDSCHE STEMMEN. - Revue van buitenlandsche stemmen. Uitgave van de Sectie Voorlichting van het Militair Gezag. Juli en Augustus 1945. nrs. 4, 6 en 7, 8. Frankrijk en West-Europa. Duitschland en de Geallieerden.
Y1543: STEMMEN. - Stemmen. Studenten Tijdschrift 1e jaargang. 1e aflevering. 15 october 1891.
Y4660: SOCIALE STEMMEN. - Kroningsnummer van Sociale Stemmen.
B1270: STEMPEL, BERTHA MARIANNE VAN DER. - De vrouw in onze Britsche romans.
B2464: STEMPEL. - Schwarze Kunst & weisse Kunst. Stempel-Schriften auf Classen-Papieren.
T6857: LETTERPROEF STEMPEL - Lieferbare Schriften. 7. Ausgabe Ausland.
T6858: LETTERPROEF STEMPEL - Lieferbare Schriften. 6. Ausgabe Ausland.
L7252: STEMPEL, BERTHA MARIANNE VAN DER. - De vrouw in onze Britsche romans.
B0894: STEMPELS, A. / A. V.D. VET / B. STEINMETZ / H. SCHAAFSMA. - Van bezigheid tot beroep. Praktijk van de dagbladjournalistiek. Redactionele organisatie van een dagblad. De vakopleiding van de journalist.
T0837: STEMPELS, A. - Kijk in een jarige krant. NRC 125 jaar.
T9469: STEMPELS, B. GERARDUS. - Oranje. Historisch tooneelspel in vijf bedrijven of acht tafereelen.
C1624: STEMPELS, KEES. - Rook in het hoofd en andere verhalen.
H7957: STEMPLINGER, EDUARD. - De boekhandel in de Oudheid.
M8065: STENDHAL. - Souvenirs d'egotisme.
Y8488: STENDHAL. - Mina de Vanghel. Vertaling Elisabeth de Roos.
Y0284: STENDHAL, BALZAC, E.A. - Verhalen uit de Franse Romantiek. Vertaling IJean A. Schalekamp.
B9221: STENDHAL. - De Chartreuse van Parma. Vertaald en ingeleid door Elisabeth de Roos.
T4440: STENDHAL. - Liefdesverhalen. Vertaald door Tatjana Daan.
B2680: STENEKER, H. - Uit eigen bron. Gedichten.
Y0755: STENFERT KROESE, W.H. - De mythe van A. Roland Holst.
R6420: STENGERS, JEAN. - De Koningen der Belgen. Macht en Invloed van 1831 tot nu. Vertaling Luk Verlonje.
T5228: STENHUIS, R. - De Jonge Arbeiders en de Arbeidersbeweging van deze Tijd.
T5924: STENHUIS, R. - Wapent U voor den Strijd voor de 48-urenweek.
T2539: [COHEN] STENHUIS, R. - Opstellen over vakbeweging.
R6868: STENHUIS, R. - De concentratie in de industrie en de arbeiders.
R6869: STENHUIS, R. - Vooruit naar nieuwen strijd.
L9335: STEPHAN, B. - Een dreigend gevaar. Over de verduitsching van Nederland's handel, nijverheid en techniek.
L0348: STEPPENBACH, LEO. - De zonde. Landelijk zedenspel in een bedrijf.
M7182: STER, JAC. VAN DER. - De Alderminste onder de Rijmers.
Y2033: DE ROODE STER. - De Roode Ster. Zondag-bijlage van De Tribune 11 maart 1933. Veertien jaren Marxisme. Hitler en Marx.
Y6948: STER, JAC. VAN DER / THEO KURPERSHOEK. - Paardebloemen. Versjes.
Y7968: STER, JAC. VAN DER. - Burgers en buitellui. Lotgevallen van mensen zoals U en ik.
Y7295: STER, JAC. VAN DER. - Niemand begrijpt het.
L4060: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Vondelbrieven uit de XVIIe eeuw aan en over den dichter. Verzameld en toegelicht door....
B6384: STERCK, JAN F.M. - Reyer Anslo te Rome. Naar nieuwe bronnen medegedeeld.
R2472: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Het leven van Joost van den Vondel.
L9152: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Oud en nieuw over Joost van den Vondel. Verspreide opstellen met portretten, afbeeldingen en facsimile's
R1060: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Hoofdstukken over Vondel en zijn kring. Met prenten en facsimile's.
A0742: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Oud en nieuw over Joost van den Vondel. Verspreide opstellen, met portretten, afbeeldingen en facsimile's
L6439: STERK-POOT, J.M. - De historische schoonheid van Haarlem.
K3609: STERKENBURG, P.G.J. VAN (ED.). - Lexicologie. Een bundel opstellen voor F. de Tollenaere ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag door vrienden en vakgenoten.
M5167: STERKENBURG, P.G.J. - Johan Henrik van Dale en zijn opvolgers.
T0463: STERKENS, REMI. - Georges Eekhoud als Kempisch Schrijver.
T1104: STERKMAN, P. - De plaats van J.H. Lambert in de ontwikkeling van het idealisme vóór Kant.
B5401: STERN, ITZIG FEITEL. - Gedichten, Parabelen en Sjnoekes, of Poetische Paarlensnoer voor de Kalle. Eene Rariteit van Itzig Feitel Stern. Het Joodsch-Duitsch vrij gevolgd door W.S.
K1248: STERNE, HARALD E. - A Catalogue of Nineteenth Century Printing Presses.
T3721: STERNE, LAURENCE. - Sentimenteele reis, door Frankryk en Italie. Gedaan door Mr.Yorick. Vertaald door Jacob Geel.
T4216: STERNE, LAURENCE. - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italie.
H9165: STERNEBERG, FERD. - Charlotte Kohler. Klank en weerklank.
R5382: STERNER, GABRIELLE (ED.). - Nieuwe Kunst Art Nouveau Jugendstil Modern Style.
R3536: STERNHEIM, ANDR. - Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen.
R4653: STERNHEIM, ANDR. - Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen.
B4998: STERRE, A.P. VAN DER. - Iets over het seksueel afwijkend gedrag.
T2531: STERRE, DAVID VAN DER. - Zeer aenmerkelijke reysen gedaan door Jan Erasmus Reyning. Bewerkt door L.C. Vrijman.
K9500: STERRINGA, TJ. - Schets van de voornaamste taalverschijnselen.
W9490: STERRY, PAUL. - Fungi. Country Guides of Britain and Northern Europe. Introduced by Tony Soper.
R9797: STEUR, A.G. VAN DER (BEWERKT). - Arm in Haarlem. Herinneringen van de Haarlemse armenopziener C. Nel uit het begin van de twintigste eeuw.
Y4820: STEUR, J.J. - Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795.
Y6632: STEUR, PIETER. - Het alfabet der groten. Een bundel kwatrijnen.
R9435: STEUR, A.G. VAN DER. - Werken en studeeren, het eenige doel van mijn leven. De boekhistoricus, musicoloog, bibliothecaris en archivaris Jan Willem Enschedé [1865-1926].
T6123: STEVENS, J. - Onze Prinsesjes Thuis. Het Prinselijk Gezin weer in ons midden!Augustus 1945.
B5678: STEVENS, HERMAN. - Gouden bergen.
W5894: STEVENS, TIMON. - Kalligrafie van A tot Z. Een leidraad voor het schrijven en tekenen van letters en teksten.
Y6539: STEVENSON, R.L. - Het zonderlinge geval van Dr. Jekyll en den heer Hyde. Vertaald door G. v. Uildriks.
K7875: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - De ontvoering van David Balfour. Bevattende zijn avonturen en wederwaardigheden anno 1751. Vertaling Bert Voeten.
R8967: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - A Lodging for the Night. A story of Francis Villon. Including a Foreword by James S. Johnson.
Y3181: STEVENSON, R.L. - De fles van Satan.
R9851: STEVENSON, R.L. - De verkeerde kist. Vertaald door G. van Uildriks.
T5506: STEVERS, TH. A. - Schets van een hervorming van ons belastingstelsel. Een economische benadering.
K8084: STEVIN, SIMON. - Het Burgherlick Leven. Herdruk naar de eerste uitgaaf van 1590.
B6126: STEWART, M. DOROTHY. - Bluff your way in Publishing.
R9018: STEYEN, JOB. - Sentimenteele geschiedenissen.
R9825: STEYN, COR. - The Amsterdam Polka.
R8940: STEYNEN, J. - Van het menschenspel. Schetsen en impressies.
L4901: STEYNEN, PETRUS A.W. - Stylistische opmerkingen aangaande het gebruik der deminutiva in het Latijn.
R7669: STEYNEN, J. - Verbijsterden. Schetsen.
T5381: JONGE KUNST. J. STEYNEN E.A. - Jonge Kunst. Proza en poëzie van Moderne Auteurs.
Y6840: STEYNEN, JOB. - Mensen die ik heb gekend. Herinneringen.
L5893: STHOLL, JEAN-PIERRE. - Dessins Erotiques. Preface de Jacques Chambon.
Y0593: STICK, A. - Nos Modeles. 12 Portraits. 1re Serie.
H0176: STIEBNER, ERHARDT D. - Bruckmann's Handbuch der Drucktechnik.
MK0066: STIEBNER, ERHARDT D. / WALTER LEONHARD. - Bruckmann's Handbuch der Schrift.
T7907: STIEKLOFF, GEORG. - Marx und Anarchisten.
Y3690: STIELER, KARL. - Ein Winteridyll. Mit fünf farbigen Handlithographien von Marguerite Frey-Surbek.
H6834: STIEMENS-HOPMAN, M.M. - Meisje. Een boek voor moeders. Met een voorrede van Ida Heyermans. Geillustreerd door B. Midderigh-Bokhorst.
T1039: STIGTER, PIETER JACOB. - Enkele teratologische beschouwingen naar aanleiding van Diplopagi, geboren in obstetrische kliniek te Leiden.
K2361: STIJEVOORTS, JAN VAN. - Refereinenbundel Anno MDXXIV. Twee delen.
H5600: STIJL, SIMON. - De Torenbouw van het vlek Brikkekiks in het landschap Batrachia. Uitgegeven naar het handschrift.
T2832: STIJNS, REIMOND. - Ruwe liefde.
T2246: STIJNS, REIMOND. - Arme menschen.
B6662: SCHOONHOVEN & STILLER (RED.). - De nieuwe sleur. April 1983.
B4445: STILMA, L.C. - De School met den Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief. Ontstaan en voortbestaan van het protestants-christelijk lager onderwijs in Nederland.
B7295: STIP, KEES. - Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens.
Y7307: STIP, KEES. - Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens.
Y8322: STIP, KEES. - Het grote beestenfeest. De beste Trijntje Fops aller tijden.
T8698: STIP, KEES. - Mensen wat 'n beesten. Met illustraties van de auteur.
B7704: STIP, C. - De Peperbek en andere beesten. Met beestachtige cartoons van Ton Hoogendoorn.
K7119: STIP, C. - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is. Bedacht door Kees Stip en geknipt door Tom van Weerden.
T8880: STIP, C. - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is.
T4688: STIP, KEES / TRIJNTJE FOP. - Nu stoppen de muizen op tijd.
H8251: STIP, KEES. - Ezelsoor.
Y5453: STIP, KEES. - Krantenknipsels van/over Kees Stip.
B2059: STIP, KEES. - Van Aap tot Zevenslaper. Het alfabed opgeschud door Trijntje Fop.
T5333: STIPRIAAN, RENÉ VAN. - De jacht op het meesterwerk. Ooggetuigen van twintig eeuwen kunstgeschiedenis.
H5528: STIRTON, PAUL. - Renaissance Painting.
R1104: STOCKMANS, PIET. - Piet Stockmans.
T1376: [SPINOZA] STOCKUM, THEODORUS CORNELIS VAN. - Spinoza - Jacobi - Lessing. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Literatur und Philosophie im 18. Jahrhundert.
B6727: STOCKUM, TH. C. VAN (RED.). - Het Duitsche Boek. Tijdschrift voor de vrienden van het Duitsche Boek in Nederland.
L0332: STOCKUM, TH. C. VAN. (ED). - Verzamelde opstellen. Geschreven door oud-leerlingen van Professor Dr. J.H. Scholte.
K8850: STOCKUM, TH. C. VAN. - 'Der Ackermann aus Bohmen' Herfsttij der middeleeuwen of Humanistische lente?
T7622: STOCKUM, TH.C. VAN. - Friedrich von Spee en de heksenprocessen.
L1228: STOCKUM, TH. C. VAN. (ED). - Verzamelde opstellen. Geschreven door Oud-leerlingen van Professor Dr. J.H. Scholte.
T7707: STOCKUM, TH.C. VAN (RED.). - Het Duitsche Boek. Tijdschrift voor de vrienden van het Duitsche Boek in Nederland. 1e jaargang januari 1930. No. 1.
Y0665: VAN STOCKUM. - Catalogue d'une collection de portraits de femmes. Publie a l'occasion de l'Exposition La Femme 1813 - 1913 a Amsterdam.
L7186: STOCKUM, TH.C. VAN. - Valetin Wiegel, Doper en Paracelsist.
L5025: STOELINGA, THEODORUS G.D. - Convexe puntverzamelingen.
M9697: STOEP, D. VAN DER. - Over het boek en zo.
T8819: STOEP, D. VAN DER. - Dit is 't vertelsel van het kind.
R2926: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. Augustus 1942, eerste serie nr. 7.
R2924: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. Augustus 1941, eerste serie nr. 4.
K3477: STOEP, D. VAN DER (ED.). - Het lam voor de glazen. Opstellen over een eeuw boekbedrijf 1877-1977.
W6339: STOEP, D. VAN DER. - De familie Argeloos.
T8808: STOEP, D. VAN DER. - Dit kind.
R7882: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. Juli 1942, nr 6. Jan Greshoff over Arthur van Schendel.
R3903: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. October 1942, eerste serie nr 8. Adriaan van der Veen: Idylle in New York en andere verhalen.
T4249: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. Maart 1943, eerste serie nr 9-10. poëzie.
R2925: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. December 1941, eerste serie nr. 5.
Y1779: STOETT, F.A. - Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis.
Y0917: STOETT, F.A. (ED.). - Drie kluchten uit de zestiende eeuw: Een esbatement vande schuyfman, Een esbatement van Hanneken Leckertant, Een batement vanden katmaecker.
Y0935: STOETT, F.A. - Nederlandsche Spreekwoorden en gezegden verklaard en in het Fransch, Duitsch en Engelsch vertaald.
W6169: STOETT, F.A. - Nederlandsche Spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden. Naar hun oorsprong en beteekenis verklaard.
Y8711: STOETT, F.A. - Nederlandse spreekwoorden en gezegden. Verklaard en vergeleken met die in het Frans, Duits en Engels.
B8472: STOFFEL, J. - De Oplossing der Sociale Kwestie door opheffing van het privaat grondbezit.
Y0670: STOFFELS, A.J.B. - Eene veroordeelde (?) wetenschap (met nog iets). Een woord naar aanleiding van No. 9 der Katholiek-Nederlandschen Brochuren-Vereeniging, handelende over de kerk en volkswelvaart.
L7536: STOFFERS, A.L. - The vegetation of the Netherlands Antilles.
B8848: STOK, J.A. VAN DER. - Een zeldzaam Nederlander. Levensbeschrijving van Zijne Excellentie Menno David Graaf van Limburg Stirum.
Y5794: STOK, ZUID HOLLANDSCHE U.M. - Uitgeverij Ad. M.C. Stok. Zuid Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Den Haag. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
T1617: STOKE, MELIS. [=HERMAN SALOMOSON]. - Liedjes van de rails.
R5128: [WILDE] STOKES, JOHN. - Oscar Wilde.
B7088: STOKES, JOHN. - Oscar Wilde.
R1261: STOKES, HUGH. - Benozzo Gozzoli.
L5579: STOKVIS, BERTHOLD. - Het verzien in de zwangerschap. Medisch en Psychologisch beschouwd. Een experimenteel-psychologisch onderzoek betreffende de mogelijk van beinvloeding der menschelijke vrucht door geestelijke factoren.
B9290: STOKVIS, BENNO J. - Lodewijk van Deyssel. Een samenvattende studie.
R7695: STOKVIS, J. - Lofzangen der kerk ter eere van Jesus, Maria en Joseph in Hollandsche versmaat overgebragt.
K7041: STOKVIS, BENNO. - Het paard in de literatuur.
R0508: STOKVIS, BENNO. - Rechts en slecht. Radiobeschouwingen.
T3301: STOKVIS, Z. - Het bolsjewistische Rusland.
B8870: STOKVIS, BENNO J. - Lodewijk van Deyssel. Een samenvattende studie.
R9378: STOKVIS, Z. - Inleiding tot de Russische literatuurgeschiedenis.
L4326: STOKVIS, BERTHOLD. - Het verzien in de zwangerschap. Medisch en Psychologisch beschouwd. Een experimenteel-psychologisch onderzoek betreffende de mogelijk van beinvloeding der menschelijke vrucht door geestelijke factoren.
Y8672: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 1. t/m 32. Redelijk complete set. Mist nr. 2, 24, 27 en 33 t/m 37.
M4810: STOLK, P.J. - Het ontslag.
R6880: STOLK, L. - Geschiedenis van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (R.K. Ziekenverpleging).
Y3977: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 8. 6 november 1976.
Y3965: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 26. - 7 juli 1979.
Y3974: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 13/14.
Y3975: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 11/ 12. 29 januari 1977
Y3981: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 4. 9 oktober 1976.
Y3970: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 21. - 31 mei 1978.
Y8674: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 5. 16 oktober 1976.
T0862: STOLP, ANNIE. - De Eerste Couranten in Holland. Bijdrage tot de geschiedenis der geschreven nieuwstijdingen.
R9210: STOLS, A.A.M. - Het schoone boek. De toegepaste kunsten in Nederland.
B9218: STOLS, A.A.M. - Erasme: Annuaire, Franco-Neerlandais. Arts, Lettres, Philosophie, Sciences. 1 ere annee 1946.
Y1265: STOLS, A.A.M. (RED.). - Halcyon Nr. 11-12. 1942. Compleet.
Y4628: STOLS, A.A.M. (RED.), - Halcyon. Driemaandelijksch tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. A quarterly devoted to book production and the graphic arts. 1941 No. V.
T3829: UITGEVERIJ A.A.M. STOLS. - Nieuwe uitgaven 1948.
T1963: STOLS, A.A.M. - Het schoone boek. De toegepaste kunsten in Nederland.
L6071: STOLTE, L.A.M. - Over het specialisme van de vrouwenarts.
M6678: STOLWIJK, F.F.M. - De collectieve arbeidsovereenkomst voor de typografie.
R8786: STOLZ, ALBAN. - De verboden boom voor katholieken en protestanten. Uit het Duitsch vertaald door G. Dennig.
M9190: STONE, IRVING. - Het leven van Vincent van Gogh. Biografische roman.
T5415: STOOP, ANDRE. (SAMENG.). - Catalogus: Reynaert de Vos in het boek en de beeldende kunst.
T1705: STOOP, PAUL. - De geheime rapporten van H.J. Noordewier Berlijn 1933-1935.
B9718: STOPPARD, TOM. - On the razzle.
B9720: STOPPARD, TOM. - Every good boy deserves favour. A play for actors and orchestra and Professional foul. A play for television.
R1682: STOPPARD, TOM. - If you're glad i'll be frank. A play for radio.
Y1139: STOPPELAAR, A. DE. - Versjes voor Kinderen, overeenkomstig de vijf eerst leestafels van den heer Prinsen.
B1471: STORM, ARIE. - Gevoel.
Y0076: STORM, A. E.A. - Het Vrij-Socialistisch Program in onderlinge bespreking aan de orde gesteld op de Bevrijdings Zomerschool 1935 van 3 tot 10 Augustus te Loosdrecht, naar aanleiding van de referaten van A. Storm: Sociale grondslagen. Jo de Haas: Psychologische grondslagen. Han Kuysten: De Crisis van het kapitalisme en de crisis van het socialisme. Max van Praag: De zelforganisatie van de revolutie. Piet Dekker: Practische problemen de boeren de maatschappij.
B3341: STORM, ARIE. - De ongeborene.
B0686: STORM VAN LEEUWEN, JAN. - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
H9043: STORM VAN LEEUWEN, JAN. - 75 jaar boekbindkunst in Nederland.
W8514: STORM VAN LEEUWEN, JAN. - Europese boekbanden anno 1995. Reliures européennes en l'an 1995. European bookbindings in the year 1995.
Y5457: STORM, ARIE. - Krantenknipsels van/over Arie Storm.
R5364: STORME, MAX. - Koning Oriant. Heldenspel in drie bedrijven.
Y4106: STORMVOGEL. - Stormvogel. Weekblad van de Nederlandse Jeugd Federatie. 2e jaargang 21 Maart 1940. No. 38. De vrede van Moskou.
H9789: STOURZH, HELENE. - Die Anorgasmie der Frau.
Y6319: STOUTE, RENÉ. - Jagers zijn wij, en ook prooi.
B2818: STOUTE, RENATE. - Waarom ik geen bloemenmeisje werd.
B0135: STOUTEN, J. - Verlichting in de letteren.
K1566: STRAATEN, PETER VAN. - Het literaire leed.
B0428: STRAATEN, PETER VAN. - Grote jongens huilen niet.
L8846: STRAATEN, PETER VAN. - Vrouwen & Mannen.
K7736: STRAATEN, PETER VAN. - Het dagelijks leven.
B6279: STRAATEN, PETER VAN. - Zaken & werk.
H4651: STRAATEN, PETER VAN. - Dames en heren. Verhalen.
B4941: STRAATEN, PETER VAN. - Boekenweektest 2002. Peter van Straaten tekent de Liefde.
T9380: STRAATEN, PETER VAN. - Het dagelijks leven.
B3090: STRAATEN, A. VAN DER. - Beestachtig.
B5514: STRAATEN, PETER VAN. - Waarom ligt mijn boek niet naast de kassa?
L8849: STRAATEN, PETER VAN. - Trouw & ontrouw.
L8847: STRAATEN, PETER VAN. - Reizen & trekken.
L8848: STRAATEN, PETER VAN. - Huwelijk & relatie.
R0886: STRAATEN, HARMEN VAN. - Luchtacrobaten.
Y7285: STRAATEN, PETER VAN. - Hoezo oud?
T6777: STRAATSMA, FEMKE. - Typically Typographic. The effects of typographic layout on the processing of print advertisements.
B0929: STRACHE, D.A. (INL.). - Jan van Ruusbroec leven / werken.
H9324: STRACKE, D.A. / J. VAN MIERLO / L. REYPENS. - Ruusbroec de wonderbare. Zijn leven, zijn kunst, zijn leer.
K0323: STRACKE, E.P.D.A. - Dietsche Heiligen. Met vier en twintig houtjes van Luc. De Jaegher.
R3641: STRACKE, A. - Over Sinte-Lutgart.
R6017: STRAETER, CARL. - Gewijzigd ontwerp. Wet op Arbeid en Rusttijden. Eenige Beschouwingen.
MK0012: STRANGE, EDWARD F. - Alphabets. A manual of lettering for the use of students, with historical and practical descriptions. With 200 Illustrations.
K1203: [MULTATULI] STRATEN, HANS VAN. - Multatuli. Van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
T4514: STRATEN, HENRI VAN - LEBEER, L. - Het grafisch werk van Henri Van Straten bevattend houtsneden, suites, blokboeken, boekillustraties en lithografieen.
L9567: STRATEN, HANS VAN. (ED.). - De schrijflui. Hun zeden en gewoonten. Momentopnamen uit dagboeken, brieven, memoires en interviews verzameld.
K2595: STRATEN, HANS VAN. - Opmars der plagiatoren. Handleiding voor de praktijk. De Nieuwe Engelbewaarder 3.
L1701: STRATEN, HANS VAN. - *Zie aldaar. Anekdoten, aforismen.
B8615: [MULTATULI] STRATEN, HANS VAN. - Multatuli. Van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
L7142: STRATEN, HANS VAN. - Plagiatoren trekken voorbij. Eerste supplement bij Opmars der plagiatoren. De Nieuwe Engelbewaarder 3 1/2.
Y1410: STRATEN, HANS VAN. - Hermans zijn tijd, zijn werk, zijn leven.
Y4855: [MULTATULI] STRATEN, HANS VAN. - Multatuli. Van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
Y6997: STRATEN, HANS VAN. - Teruggevonden gesprekken met Willem Fredrik Hermans.
T3845: STRATENUS, SYTSKE. E.A. - "Restaureert de restaurator nog?". Verslag van de Textieldag op 29 maart 1990, Kasteel Amerongen, Amerongen.
R8001: STRATENUS, LOUISE. - Beschermengelen. Geschiedkundig verhaal.
T5158: STRATENUS, LOUISE. - Ada. Oorspronkelijke novelle.
K4506: STRATING, J.J. (ED.). - Uit de Hooglanden. Zes Schotse fantastische vertellingen. Inleiding Max van Rooy. Illustraties Thomas Bewick.
R4881: STRAUSS, RICHARD. - Salome / Elektra.
T2408: STRAUSS, RICHARD. - 1. Ein Heldenleben, 2. Zwei Gesänge, 3. Symphonia domestica. Dirigent Richard Strauss. Woensdag 29 November 1911. Vierde concert.
T2407: STRAUSS, RICHARD. - 1. Orkestwerken, 2. Feuersnot. Ein Singgedicht in einem Akt von Ernst von Wolzogen. Musik von Richard Strauss. Woensdag 22 November 1911.
R4995: STRAUSS, RICHARD. - Salome in Full Score.
R3021: STRAUSS, RICHARD EN OSCAR WILDE. - Salome. Musikdrama in einem Aufzug. Libretto Richard Strauss naar het toneelstuk van Oscar Wilde in de Duitse vertaling van Hedwig Lachmann.
R4889: [WILDE] STRAUSS, RICHARD. - Salome. Drama in einem Aufzuge. Nach Oskar Wilde's gleichnamiger Dichtung in Deutscher Ubersetzung von Hedwig Lachmann.
B2515: STREEKSTRA, N.F. EN P.E.L. VERKUYL. (ED.). - Huygens in Noorder Licht. Lezingen van het Groningse Huygens-symposium.
T6363: STREEPJES, IGOR. - Weer een gezicht dat met de billen vloekt. Gedichten.
K6360: STREEPJES, IGOR. - Weer een gezicht dat met de billen vloekt.
K6361: STREEPJES, IGOR [=PETER VERSTEGEN]. - Alpenland. Menig vers tegen de wintersport.
Y7064: STREEPJES, IGOR. - Artis.
R4931: STREET, G.S. - The Ghosts of Piccadilly.
B1723: STRENGHOLT, L. - Bloemen in Gethsemane. Verzamelde studies over de dichter Revius.
R7541: STRENGHOLT, L. - Huygens-studies. Bijdragen tot het onderzoek van de poëzie van Constantijn Huygens.
K4995: STRESAU, HERMANN. - Ernest Hemingway. Vertaling P. Kapteyn.
L3501: STRESOW, GUSTAV. - Bucherreise zu Bodoni.
H3441: STRESOW, GUSTAV. - Auf der Suche nach der Buchgestalt. Zehn Jahre typographischer Arbeit im Prestel-Verlag.
B3440: STRESOW, GUSTAV. - Eugen Sporer, Holzschneider und Buchermacher.
H5646: STREURMAN, G.H. - Schiller en het idealisme. Een essay.
R1564: STREUVELS, STIJN. - Ingoyghem 1904-1914.
R7886: STREUVELS, STIJN. - Uit lust-met-de-penne.... Niet gebundelde opstellen, open brieven, boekbesprekingen, huldegroeten, enz. Verzameld en ingeleid door Luc Schepens.
Y6559: STREUVELS, STIJN. - Reinaert de Vos. Naar de verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos herwrocht.
K4483: STREUVELS, STIJN. - Hugo Verriest.
L2133: STREUVELS, STIJN. - Stijn Streuvels. De ogen en het raam. Samengesteld en uitgeleid door Piet Thomas & ingeleid door Walter van den Broeck.
R7904: STREUVELS, STIJN. - Het uitzicht der dingen.
R7905: STREUVELS, STIJN. - Herinneringen uit het verleden.
K5087: STREUVELS, STIJN. - Het kerstekind. Inleiding en aantekeningen door P. Meersseman.
K7521: STREUVELS, STIJN. - Dodendans.
K4696: STREUVELS, STIJN. - Prutske.
K4697: STREUVELS, STIJN. - De blijde dag.
Y8764: STREUVELS, STIJN. - De oogst.
R9550: STREUVELS, STIJN. - 1. Het Duivelstuig. 2. Jeugd.
L0240: STREUVELS, STIJN. - De vreemde verteller. Kerstverhaal.
K4745: STREUVELS, STIJN. - In levenden lijve.
K6893: STREUVELS, STIJN. - Werken, 2 delen.
T1020: STREUVELS, STIJN. - De boomen.
R8737: STREUVELS, STIJN. - Vertelsels van 't jaar nul ten tijde dat de uilen praken.
K2225: STREUVELS, STIJN. - Album Stijn Streuvels.
Y6480: STREUVELS, STIJN. - Reinaert de Vos. Naar de verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos herwrocht.
K5352: STREUVELS, STIJN. - Werkmenschen.
L8901: STREUVELS, STIJN. - In oorlogstijd. October 1914. Uit het dagboek.
T6702: STREUVELS, STIJN. - In oorlogstijd. September 1914. Uit het dagboek.
K0146: STREUVELS, STIJN. - Langs de wegen. Onverkorte roman.
Y6394: STREUVELS, STIJN. - Reinaert de Vos Vyt het middelnederlandsch herschreven door Stijn Streuvels en uitgegeven door L.J. Veen's uitgevers mij.N.V. in 't jaar O.H. MCMXXI. Opgeluisterd met teekeningen door Gustaaf van de Woestijne.
Y7983: STREUVELS, STIJN. - De oogst.
T3310: STREUVELS, STIJN. - Reinaert de vos. Uit het middelnederlandsch herschreven door Stein Streuvels. Fragment.
Y6026: STREUVELS, STIJN. - Jantje Verdure.
Y6131: STREUVELS, STIJN. - Een beroerde maandag.
R8141: STREUVELS, STIJN. - Over Vrouwe Courtmans.
T2292: STREUVELS, STIJN. - Contes a Poucette. Traduits du Flamand par Camille Melloy.
T1387: STREUVELS, STIJN. - De Vlaschaard.
B0252: STREUVELS, STIJN. - Het glorierijke licht.
Y6687: STREUVELS, STIJN. - De werkman.
T1787: STREUVELS, STIJN. - Sous le Ciel de Flandre. Traduit du Flamand par Pierre Maes. Illustrations de Henri Cassiers.
Y0079: [COHEN]. DE STRIJD. - De Strijd. Weekblad van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. 6e jaargang 1935. Nrs. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49.
Y4022: JONGE STRIJD. - Jonge Strijd. Orgaan van de Jongelieden Geheelonthoudersbond. 19e jaargang no. 9, september 1932.
T7342: STRIJD, KR. - Geen Doodstraf! Waarom niet? Wat dan?
Y5846: BINNENLANDSCHE STRIJDKRACHTEN. - (Mededeling) Binnenlandsche Strijdkrachten A. Aan de Amsterdamsche Burgerij! De Gewestelijke Commandant van het Strijdend Gedeelte der Binnelandsche Strijdkrachten.
Y3875: STRIJDKREET. - Strijdkreet. Jublieum-Nummer 37ste jaargang No. 36. Zaterdag 8 September 1923. Het Regeerings-Jublieum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1923.
Y2216: STRIJDKREET. - Inhuldigings Strijdkreet No. 36. 12e jaargang zaterdag 3 September 1898.
T0929: STRIJPENS, H. - Aalst. Artsen, het hospitaal, de gemeenschap en het medicaliseriningsproces in Belgie 1242-1940.
Y2295: STRIJTEM, IVO VAN. - De Liefde, jazeker.
K4101: STRINDBERG, AUGUST. - Uit het occulte dagboek. Vertaling M. Tornqvist-Verschuur.
M9525: STRINDBERG, AUGUST. - Huwelijksverhalen. Vertaald en van een nawoord voorzien door R.E. Tornqvist.
B1643: STRINDBERG, AUGUST. - De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel (1849-1867). Vertaald door Rita Tornquist-Verschuur.
T9316: STRINDBERG, AUGUST. - Een Droomspel. Naar het Zweedsch "Ett drömspel" door Willem Royaards.
M4697: STRINDBERG, AUGUST. - Aan open zee. Vertaling Karst Woudstra.
K4136: STRINDBERG, AUGUST. - De indringer. Vertaald door J. Mulder.
B9101: STRINDBERG, AUGUST. - De biecht van een dwaas. (Het verweer van een waanzinnige). Naar de authentieke uitgaaf bewerkt door J. Elias Berger. Met eene inleiding van den schrijver.
B9107: STRINDBERG, AUGUST. - De zoon der dienstmaagd. Vertaald door J.C. de Cock met eene inleiding van Frans Coenen.
L3865: STRINDBERG, AUGUST. - De rode kamer. Vertaald door R. Tweehuysen met een nawoord van E. Tornqvist.
L8813: STRINDBERG, AUGUST. - Tijd van gisting. De ontwikkeling van een ziel (1868-1872). Vertaling M.E. Tornqvist-Verschuur.
B9948: STRINDBERG, AUGUST. - A Witch (En Haxa). Translated by Mary Sandbach.
K1761: STRITTMATTER, EVA. - Morgens, Abends. Gedichte.
T5401: STROETHOFF JR., F.A. - Ik zat achter de tralies.
L0172: STROEVE, LANS. - Dialoogbox macro.
Y3382: STROINK, L. (ED.). - Fotoboek Oud Enschede. Verzameling van foto's, tekeningen, reproducties enz. uit het verleden der stad geplaatst in het Twentsch Dagblad Tubantia in de jaren 1953-1954.
L1081: STROMAN, B. - De Nederlandse toneelschrijfkunst. Poging tot verklaring van een gemis.
L8283: STROMAN, B. - Het Centraalstation. Met teekeningen van Dick Elffers.
Y7567: STROMAN, B. - Rene Francois Aristide N.N.
L7762: STROMAN, B. - De gevloekte verlosser. Ene romantische vertelling.
R1745: STROMAN, B. - Overzicht en indrukken. De Nederlandse roman in de periode 1940-1950.
Y7426: STROOIBILJET. - Bolsjewistische Massa Moord.
Y1365: DE STROOM. - De Stroom. Letterkundig Maandschrift. 1913-1914. Nrs: 1 t/m 6. (mist nr. 1). Niet verder verschenen.
T4620: STRUBBE, EG. I. E.A. - Huldebetoon ter eere van Karel de Flou. Werkend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie, voorzitter van de Vlaamsche Toponomische Vereeniging, doctor honoris causa in de wijsbegeerte en letteren van de Katholieke Hoogeschool te Leuven. Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaring, gehouden te Brugge den 4 november 1928.
W1022: STRUCK, KARIN. - Liefde. Vertaling T. Duquesnoy.
M7820: STRUCK, KARIN. - Scheiding. Vertaling T. Ausma.
R9853: STRUG, A. [= TADEUSZ GALECKI]. - De geschiedenis eener bom. Uit het Poolsch vertaald door Cecile de Jong van Beek en Donk.
K5885: STRUIK, A.S.A. EN TANJA DE BOER. - Machinaal en mooi. Industriele boekbanden uit de collectie Struik.
T6673: STRUIK, J. - De Overwinning der Bolsjewiki. Naar de Zwitsersche jeugdbrochure Kampf und Sieg der Bolschewiki.
R6987: STRUIK, L.A. - Van Willem I tot Paars. Een schets van de gang van het katholiek onderwijs in de negentiende en twintigste eeuw: van vrij en rooms-katholiek naar gekooid en levensbeschouwelijk onderwijs.
Y0215: JAANTJE STRUIK. - Het proces van Jaantje Struik (bijgenaamd) de Millioenen-Juffrouw.
R5716: STRUIK, D.J. - Het land van Stevin en Huygens.
Y6171: STRUIK, A.S.A. EN MARJA KEYSER. - Nederlandse industriële boekbanden. Een keuze uit de collectie van A.S.A. Struik in de UB Amsterdam.
L5194: STRUYCKEN, A.A.H. - De oorlog en het Volkenrecht.
H9158: STRUYKER BOUDIER, HENK. - Speurtocht naar een onbekende Anna Blaman en haar eenzaam avontuur.
H2879: STRYBOS, JAN P. - Hoe heet die vogel. Determineerboekje voor de in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten. Twee delen.
MK0179: STUART, A.F. & QUENTIN CRIP. - Lettering for brush and pen.
K1862: STUBBE, A. - Constant Permeke.
B1114: STUCKENBERG, VIGGO. - Een slagschaduw. Naar het Deensch door Marg. Meijboom.
R1426: REGISTER STUDIEN. - Register op het tijdschrift Studien van het 1ste tot en met het 130ste deel. (1e tot en met 70e jaargang) Register Studien 1868-1924 + 1924-1928 + 1929-1933 + 1934-1938.
R6061: THE STUDIO. - The Studio. An illustrated Magazine of Fine & Applied Art. 1902 Nov. 15, Vol. 27 no. 116.
B6305: STUFKENS, N. - In de derde.
B1608: STUHR, MICHAEL. - Hans Baldung Grien.
R3517: [TOONDER] STUIT, MARIANNE EN HUBRECHT DUIJKER. - Gastronomisch Bommelboek. Een praktisch kookboek met drinkadviezen, samengesteld door Joost.
K3125: STUIVELING, GARMT. - De muze en Europa. Bijeengebracht door...
H1118: STUIVELING, G. - De briefwisseling Vosmaer - Perk. Uitgegeven, ingeleid en geannoteerd door ....
T1868: STUIVELING, GARMT. - Het vraagstuk van de vrede.
R3588: STUIVELING, G. - Kultuur of Barbarisme?
H9342: STUIVELING, GARMT (ED.). - Uit het werk van Jan Luiken 16 april 1649/5 april 1712.
R9015: STUIVELING, GARMT. - Willem Elsschot.
B1866: STUIVELING, G. - De wording van Perks 'Iris'.
B3660: STUIVELING, GARMT. - Elementen.
K8847: STUIVELING, G. - Wegen der poëzie. Beknopte beschouwingen over de Nederlandse dichtkunst sinds de oorlog.
K3223: STUIVELING, GARMT. - De muze en Europa. Bijeengebracht door...
K2597: STUIVELING, G. - Triptiek. essays.
H4589: STUIVELING, GARMT. - Bij Nederlands bevrijding.
K3183: STUIVELING, G. - Het boek als vraagstuk. Openbare les gegeven op 8 februari 1939.
K6145: STUIVELING, G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
L1212: [MULTATULI] STUIVELING, GARMT. - Humor, ironie en sarkasme bij Multatuli.
K8103: STUIVELING, GARMT. - Een eeuw Nederlandse letteren.
L0272: STUIVELING, GARMT. - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie.
L8287: STUIVELING, G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
K6880: [MULTATULI] STUIVELING, G. - Multatuli en de welsprekendheid.
H3890: STUIVELING, GARMT. - Vakwerk. Twaalf studies in literatuur.
B5259: STUIVELING, G. - Een eeuw Nederlandse Letteren.
R8935: STUIVELING, G. - Versbouw en ritme in de tijd van '80.
R1945: STUIVELING, GARMT. - Bij Nederlands bevrijding. [Gedichten. Met houtgravure van Th. Giesen].
H4226: STUIVELING, G. - Steekproeven.
R1925: STUIVELING, GARMT. - Een eeuw Nederlandse letteren.
H0914: STUIVELING, G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
W0377: STUIVELING, GARMT. - Onvoltooid verslag.
R5724: STUIVELING, GARMT. - Mens, wees vrij! Spreekkoor.
T6960: STUIVELING, GARMT. - Volksweerbaarheid zonder oorlog. Verdediging of bescherming?
M4005: STUIVELING, G. - Een eeuw Nederlandse letteren.
H3222: [ERASMUS] STUIVELING, GARMT. - Erasmus. Spel van het humanisme.
K2663: STUIVELING, GARMT. - Willens en wetens. Twaalf essays.
W3393: [VONDEL] STUIVELING, GARMT. - Bij Vondel's feest.
T6839: STUIVELING, GARMT. - Geestelijk weerbaar ! Kunstenaars Centrum voor Geestelijke Weerbaarheid.
Y7249: [MULTATULI] STUIVELING, GARMT. - Levenslang. Opstellen over Multatuli, gekozen door Eep Francken en Em. Kummer.
Y6027: STUIVELING, G. - Rekenschap.
Y8055: STUIVELING, GARMT. - Gedicht: Evenals elk mens een roeping heeft ..... Uit Elementen.
T1969: STUIVELING, GARMT. - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie.
K2679: STUIVELING, G. - Rekenschap.
H8233: STUIVELING, GARMT (REDACTIE). - Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen over poëzie en politiek onder redactie van Garmt Stuiveling.
L7409: STUIVELING, G. - Het boek als vraagstuk.
R4817: STUIVELING, G. - Herman Gorters kenteringssonnetten.
B5383: STUIVELING, GARMT. - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie.
R1768: STUIVELING, GARMT. - Het nieuwe Geuzenlied, Een symposion.
Y3956: GEILLUSTREERD STUIVERSBLAD. - Geillustreerd Stuiversblad. 36e jaargang 25-31 januari 1926. No. 5.
T6797: STULDREHER-NIENHUIS, J. - Verborgen paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian 1647-1717.
Y4872: STULEMEYER, J.E. - Kamptoestanden in Nederlands Oost-Indië en Suriname 1940-1946. Getuigenissen en commentaren. Een doorgaans onbekende historie die toch ons allen aangaat.
Y0647: STUMPF, C. UND P. MENZER. - Tafeln zur Geschichte der Philosophie. Graphische Darstellung der Lebenszeiten seit Thales und Ubersicht der Literatur seit 1440.
Y5110: STURM, JAKOB. - 12 altkolorierter original Kupferstiche mit Beschreibungen.
K2593: STUTTERHEIM, C.F.P. - Conflicten en grenzen. Acht literatuurwetenschappelijke studies.
L1431: STUTTERHEIM, C.F.P. - Twee onbekende Tafelspelen. Met inleiding en aantekeningen door...
K8345: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap.
K5208: STUTTERHEIM, C.F.P. - Gevoelsintensiteit en vorm-anarchie in de dichtkunst.
L7170: STUTTERHEIM, C.F.P. - Gevoelsintensiteit en vorm-anarchie in de dichtkunst.
K2422: STUTTERHEIM, C.F.P. - Herinneringen van een oude taalonderzoeker.
C1012: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap.
B6773: STUTTERHEIM, C.F.P. - Voornaamwoordelijke misstappen en misverstanden.
L6943: STUTTERHEIM, C.F.P. - Tijd en taalkunstwerk.
H6656: STUTVOET, COR. - Bij nader inzien. 50 Gedichten.
Y1456: STUURMAN, SIEP. - Het tragische lot van de gravin van Isenburg. Een zeventiende-eeuwse geschiedenis.
Y5056: STUWE, JEANNE REYNEKE VAN. - IJdelheid der ijdelheden. Haagsche roman.
R7125: STUWE, J.R. VAN. - De Nederlandsche Vereeniging te Londen.
Y8571: STUYVAERT, VICTOR. - De Zwaanridder. Vijftien houtsneden van Victor Stuyvaert.
Y8398: STUYVAERT, V. (ILLS.). - Middeleeuwsche liedekens. Met 40 houtsneden van V. Stuyvaert.
L5398: STUYVER, CLARA W.J.J. - Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's. De vrouw van de zee, Hedda Gabler, Bouwmeester Solness, Kleine Eyolf, John Gabriel Borkman, Als wij dooden ontwaken.
R6781: STUYVER, CLARA W.J.J. - Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's. De vrouw van de zee, Hedda Gabler, Bouwmeester Solness, Kleine Eyolf, John Gabriel Borkman, Als wij dooden ontwaken.
B5397: STYL, S. - De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden.
B1140: STYLES, SHOWELL. - Tijgerpatrouille op zee. Vertaling Henk Noops.Tekeningen Rein van Looy.
L9130: STYLES, SHOWELL. - Het Zwarte Kasteel. Vertaling.
L6558: ZAKENMAANDBLAD SUCCES (EDS.). - Advies-boek voor advertentie- en drukwerkreclame.
H0470: SUCHTELEN, NICO VAN. - De tuin der droomen. Comedie der liefde in vijf bedrijven.
K9604: SUCHTELEN, NICO VAN. - Droomspel des levens.
H4148: SUCHTELEN, NICO VAN. - De stille lach.
K9074: SUCHTELEN, NICO VAN. - Zwerveling in den vreemde.
K9068: SUCHTELEN, NICO VAN. - Interview. Voordracht gehouden de 22ste october 1938 voor het kunstenaars-centrum voor geestelijke weerbaarheid bij de opening der tentoonstelling van werken van Frederik van Eeden, Herman Gorter, H. Roland Holst en N. van Suchtelen.
T3263: SUCHTELEN, NICO VAN. - Verzamelde Werken Deel II: Quia Absurdum. Zwerveling in den vreemde. Een paedagoog.
R1204: SUCHTELEN, NICO VAN. - Verzen. Dramatisch, episch, lyrisch.
B6928: SUCHTELEN, NICO VAN. - Verzamelde werken Deel 12: Verspreide geschriften.
R6166: SUCHTELEN, NICO VAN. - Quia Absurdum.
H1392: SUCHTELEN, NICO VAN. - Oudejaarsvuur.
R9784: SUCHTELEN, NICO VAN. - Quia Absurdum. Een roman.
Y8637: SUCHTELEN, NICO VAN EN PIETER ENDT. - Ter herinnering aan Dr. Leo Simons 1 augustus 1862 - 11 juni 1932.
T7104: [COHEN] SUCHTELEN, NICO VAN. - Zwerftochten. Met 64 foto's.
W0645: SUCHTELEN, NICO VAN. - De stille lach.
Y0066: SUERMONDT, EDWIN. - Heinrich Nauen.
R5112: SUERMONDT LZN, WILLEM. - Een Amerikaansche Arbeidersvereeniging en hare eischen.
Y8816: SUETONIUS TRANQUILLUS, CAJUS. - Van de XII. keizers. Uit het Latijn verduischt door Abraham Bogaert. Met schoone kopere plaaten verciert.
K2723: SUFFELEERS, TONY J. - Taalverzorging in Vlaanderen. Een opiniegeschiedenis.
B6971: SUISTER, ED. - Fotocolumn Amsterdam. Inleiding Theodor Holman. Vormgeving Pieter van Delft.
T1720: SUISTER, ED. - Fotocolumn. Foto's en tekst. Inleiding H.J.A. Hofland. Vormgeving Pieter van Delft.
Y3746: HISPANO SUIZA. - Revue technique Hispano Suiza. Numero 1 - juillet 1938.
K0118: SULLIVAN, MARY. - My double life.
R3832: [SPINOZA] SUNIER, A. - Elementen van Piagets epistemologie herkenbaar In Spinoza's kenleer. Voordracht gehouden te Leusden op 3 november 1990.
T1732: SUNIER, A.L.J. - Roofdieren in Artis.
T5702: SURENDER, K.T. / FRITS M. WOUDSTRA / GERHARD VAN DRAGT. - Le Gazette. nrs: 1 t/m 5. 1976-1978. Bijgevoegd een test cover Rahiti met bedrukte envelop. Le Gazette nr. 5 is opgenomen in Rahiti Magazine nr. 2.
H0469: SURIE, ANNE. - Mijn zoon.
Y4045: NIEUW SURINAME. - Nieuw Suriname. 2e jaargang 31 Mei 1947 en 26 Juli 1947. No. 43 en 47.
Y8127: DE RODE SURINAMER. - De Rode Surinamer. Extra editie voor Nederland. MLCS 13 februari 1973. Suriname wil geen uitbuiting.
R8033: SURINGAR, G.T.N. EN M.C. VAN HALL. - Gedenkzuil voor Mr. Rhijnvis Feith.
R1839: SURKAMP, MAJA. - Woher? - Wohin? Zwei Erzahlungen von Geburt und Tod. Mit vier bildern von H.L. Keller.
T3695: SURYANINGRAT, S. / R.A. VAN ATMODIRONO. - Levensschetsen van vooraanstaande Indonesiers: Noto Dirodjo, M.A. Atmodirono, Wahidin Soedirohoesodo.
T9191: SUSAN, S. EN PAUL FIESTA. - Monty. Muziek en tekst.
L2490: SUSKIND, PATRICK. - Het parfum. De geschiedenis van een moordenaar. Vertaling Ronald Jonkers.
B9532: SUTTON, DENYS. (ED.). - The Rijksprentenkabinet Amsterdam.
T7831: SUURHOFF, J.G. - Staking Ja of Neen? Voorwoord W. Schermerhorn.
Y6053: SUURHOFF, J.G. - Doel en methoden van het vakbondsjeugdwerk.
R8824: SUURHOFF, J.G. - Eenheid van actie?... Ja! in de moderne vakbeweging.
T7160: SUURHOFF, J.G. - Oud en arm. Wet-Drees.
R7586: SUZANNE, ALFRED. - Honderd voorschriften tot het bereiden en het gebruik van eieren en eierspijzen.
Y2268: SVETLIKOVA, RUNA. - Deze zachte witte kamer. Gedichten.
L2388: SVEVO, ITALO. - Bekentenissen van Zeno.
L7057: SVEVO, ITALO. - De moord in de via Belpoggio en andere verhalen. Vertaald door F. van der Velde.
L9535: SVEVO, ITALO. - Umbertino. Vertaling F. van der Velde.
L9536: SVEVO, ITALO. - De goede oude man en het mooie jonge meisje. Vertaald door F. van der Velde.
T3927: SVEVO, ITALO. - De goede oude man en het mooie jonge meisje. Vertaald door F. van der Velde.
Y5951: SVEVO, ITALO. - Korte romaneske reis. Vertaling Jenny Tuin.
R0588: SVEVO, ITALO. - Een geslaagde grap. Vertaling F. van der Velde.
K0676: SVEVO, ITALO. - James Joyce. Vertaald door Jeroen Koolbergen.
B3716: SVEVO, ITALO. - Alle verhalen.
W3385: SWAAK, ALBERT. - Zwartboek.
R9923: SWAAN, A. DE. - Volgende les: de Amsterdamse sociale wetenschap na 50 jaar.
M9917: SWAAN, ABRAM DE. - De verzorging in het teken van het kapitaal. Lezing.
Y1211: SWAAN, M. ABRAM DE. - Langue et Culture dans La Societe Transnationale. Lecon Inaugurale faite le Vendredi 24 octobre 1997.
R7458: SWAAY, H. VAN. - Indie in nood. Geen uur te verliezen.
B7838: SWAEN, MICHIEL DE. - Werken van Michiel de Swaen. Deel I & II: De toneelspelen. Deel III & IV: Het leven en de dood van Jesus Christus. Deel V & VI: Verscheyden godtvruchtige en sedige rym-wercken.
B6092: SWAEN, MICHIEL. - De Verheerelyckte schoenlappers of de Gecroonde Leersse. Tot een Vasten-Avont-Spel Tonneelwijs opgestelt.
L8217: SWAEP, E.J. - Zwakzinnigheid.
H8715: SWANBORN, PETER. - Tot de dood op zee.
Y5021: SWANENBURG, B.D. - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr. P.V. van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden herschiep. Voorwoord Joost de Klerk.
T8019: SWART, JACOB. - Iets over de draagbare vuurwapenen.
B7895: SWART, NICOLAAS. - Vaderlandsche Lettervruchten voor Jongelingen en Meisjes. Bijeenverzameld.
W6382: SWART, KOBA. - Nora. Een val.
B4614: SWARTH, HELENE. - Sterven.
T6850: SWARTH, HELENE. - Verzen: Blauwe bloemen. Beelden en stemmen. Sneeuwvlokken. Rouwviolen. Passiebloemen. Nieuwe gedichten.
R3437: SWARTH, HELENE. - Nieuwe verzen.
R3440: SWARTH, HELENE. - Beeldjes uit vrouwenleven.
W4030: SWARTH, HELENE. - Morgenrood.
W0117: SWARTH, HELENE. - Nieuwe verzen.
Y7079: SWARTH, HELENE. - Al onder de boomen.
Y6450: SWARTH, HELENE. - Late liefde. Liederen en Sonnetten.
M7057: SWARTH, HELENE. - Verzen.
Y7081: SWARTH, HELENE. - Natuurpoëzie.
T6851: SWARTH, HÉLÈNE. - Poëzie: Beelden en stemmen ; Sneeuwvlokken ; Rouwviolen ; Passiebloemen ; Nieuwe gedichten.
Y6945: SWARTH, HELENE. - Dolorosa Mara.
Y6479: SWARTH, HELENE. - Nieuwe verzen.
Y6913: SWARTH, HELENE. - Late liefde. Liederen en Sonnetten.
Y7096: SWARTH, HELENE. - Gedichten: Blanke Duiven, Diepe Wateren, Schaduw-tuinen (Nieuwe Gedichten)

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/6