Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y1397: DE PORTEFEUILLE. - De Portefeuille, kunst- en letterbode. Geillustreerd Weekblad. 9e jaargang 1887-88 Deel I.
H3075: PORTEMAN, K. - Symbolische boekwetenschap of twee vliegen in een klap. Zevende Bert van Selm-lezing.
L6417: PORTENGEN, ALBERTA J. - Primitieve cultuur. Een en ander uit de vergelijkende volkenkunde.
B9969: PORTEOUS, JOHN. - Aangemunt en nagemunt. Een episode uit de vaderlandse muntgeschiedenis.
K1881: PORTER, CATHY. - Alexandra Kollontaj. Een biografie. Vertaling Tinke Davids.
K5515: PORTNOY, ETHEL. - Opstandige vrouwen. Verhalende essays.
W8460: PORTNOY, ETHEL. - De brandende bruid.
M2642: PORTNOY, ETHEL. - Steen en been en andere verhalen.
M6154: PORTNOY, ETHEL. - De eerste zoen. Verhalen.
M1552: PORTNOY, ETHEL. - Overal thuis. Reisverhalen.
Y6316: PORTNOY, ETHEL. - Belle van Zuylen ontmoet Cagliostro. Een toneelstuk in twee bedrijven.
M2641: PORTNOY, ETHEL. - De brandende bruid.
Y6920: PORTNOY, ETHEL. - Vliegende vellen, schetsen en verhalen.
B8248: POS, H.J. (ED.). - Anti-Semitisme en Jodendom. Een bundel studies over een actueel vraagstuk.
B4015: POS, HUGO. - Reizen en stilstaan.
M0370: POS, HUGO. - De ziekte van Anna Printemps.
K6792: POS, H.J. - Phonologie en betekenisleer.
Y5428: POS, HUGO. - Krantenknipsels van/over Hugo Pos.
Y0192: POS, HUGO. - Het verlaten koninkrijk. Verhalen.
B9814: POS, HUGO. - Het mausoleum van de innerlijke vrede.
K2824: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. Twee delen.
R0807: SCHRIJVERSPRENTENBOEK. AERTS / CALIS / JACOBI / KUSTERS EN POS. - De Gids sinds 1837. De geschiedenis van een algemeen cultureel en literair tijdschrift.
Y5012: POS, MARY. - Werkelijkheid op Bali.
R7096: POS, HUGO. - Van het een.
Y5034: POS, MARY. - Eens op Java en Sumatra.... Het laatste reisboek over ons Indie in zijn glorietijd.
L4438: POST VAN DER MOLEN, GERARD. - Dat is wat wonders. Relaas van een thuisdrukker.
Y4784: POST, HANS. - Politionele Actie. Boek II van de trilogie Bandjir over Noord-Sumatra.
L0223: POST VAN DER MOLEN, GERARD & RONALD RIJKSE. - Wat baard den Druk, Niet al Geluk! Werk en materialen van De Ammoniet.
Y7834: POST VAN DER MOLEN, GERARD. - De magie van margedrukken. Veertig jaar stichting Drukwerk in de Marge.
Y6167: POST VAN DER MOLEN, GERARD. - De toekomst van ons grafisch verleden. Met een bijdragen van: Jan Keijser, Arie Lenoir, Laurens van Krevelen en Johan de Zoete.
L2676: POST, P. - Over de woordenschat van zesjarige kinderen in tweetalig Friesland.
Y6314: POST, HERMAN. - Te voet naar Rome. In het spoor van Bertus Aafjes.
T0926: POST, MATTHIEU J. H. - De driebond van 1788 en de Brabantse Revolutie.
T6886: POST, JAN. - De dood spreekt... Spreekkoor.
T3008: POST, P.G.J. (ED.). - Verbeelding van vroomheid. De devotieprent als cultuurwetenschappelijke bron.
Y8148: DE OCEAAN POST. - De Oceaan Post. Gratis blad aan boord van de mailschepen van den Rotterdamsche Lloyd. 10e jaargang Uitreis no 18.
R5560: POST, R.R. - De overgang van de Friezen tot het Christendom,
Y8097: DE OCEAAN POST. - De Oceaan Post. Gratis blad aan boord van de mailschepen van den Rotterdamsche Lloyd. 10e jaargang Uitreis no 1.
L5635: POST, VINCENT WOUTER. - Les Tentatives de Reforme Orthographique du Pere Monet, S.J.
L4375: POST, ELVIN. - Vals beeld.
Y7424: POSTER. - Poster: Warning Wanted. 1: Voor de 2 moorden in Zwartberg en de repressie tegenover de wilde stakingen.... etc.
Y7177: POSTER. - Wat Duitschland hebben wil, zijne aanspraken zooals die door de leiders der Duitsche gedachte zijn uitgedrukt.
Y7176: POSTER. - Om niet te vergeten. 1917-1918.
Y7676: POSTER. - De uitbuiting van Suriname. Protest Suriname wordt door Aluminium-koncerns uitgebuit, Nederland medeplichtig. Tekening H. Pearl.
L7296: POSTHUMA DE BOER, EDDY. - In 't nest met de rest. Deel 3. Voorwoord Jan Kuitenbrouwer.
R9548: POSTHUMA DE BOER, EDDY / J.BERNLEF (TEKST). - In 't nest met de rest. [Deel 1].
R5654: POSTHUMUS, N.W. - Het oudst bewaarde Amsterdamsche Koopmansboek.
T7433: POSTHUMUS, RINSE. - De natuur en bestemming der kerkelijke, vooral pastorie-goederen, in verband met het gebeurde te Marrum en Nijkerk, benevens den oorsprong, enz. der suppletie-tractementen in Friesland, in het licht gesteld, met bijlagen.
T6706: POSTHUMUS, S.N. EN F. NIEUWENHUIZEN. - Hoofden in de Bond. Polemiek tussen S.N. Posthumus en F. Nieuwenhuizen.
L7216: POSTHUMUS, N.W. - De Nationale Organisatie der Lakenkoopers tijdens de Republiek.
M9550: POSTMA, W.P. & H. KLEIJN. - Paddestoelen.
R7608: POSTMA, S.J. - Hu-Bo-Be. De strategische VerVa in de oorlogsdagen van 1940.
T9724: POSTMA, OBE. - Samle fersen. Mei in ynlieding fan Philippus Breuker. Besoarge troch Tineke Steenmeijer-Wielenga.
B4449: POSTMA, A. EN B.J. BONENKAMP. - Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
Y2246: POSTMA, SEBASTIENE - Trappen.
Y0074: POSTMA, O. - It Fryske Doarp as Tsjerklike en Wraldske Ienheid.
Y3588: POSTMUSEUM. - Hoe ontstonden de typen I en II in de postzegels der uitgifte 1867 Nederland.
T3312: POT, J.E. VAN DER. - Voor vijftig jaar. Een terugblik.
R7296: POT, C.W. VAN DER. - Julianus de Afvallige, of De strijd tegen het Christendom. In drie zangen met houtgravuren, naar teekeningen van C. Rochussen door Best, Vermorcken en Verveer.
B1881: POTGIETER, E.J. - Gedichten. 2e bundel. Met aanteekeningen door Th.J. Bosman.
K5035: POTGIETER, E.J. - Liedekens van Bontekoe. Blaauw bes, blaauw bes! 'T is maar een pennelikker! Marie. De ezelinnen. Hanna.
Y8521: POTGIETER, E.J. - Een bundel liederen en gedichten. Bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman.
H2955: POTGIETER, E.J. - Onder weg in den regen. Met aantekeningen en een toelichting door Jacob Smit.
H2956: POTGIETER, E.J. - Proza 1837 - 1845.
H2957: POTGIETER, E.J. - Een bundel liederen en gedichten. Bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman.
H2958: POTGIETER, E.J. - Een bundel liederen en gedichten. Bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman.
B7254: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten gedichten 1828-1874. Twee delen.
K7198: POTGIETER, E.J. - Poezy 1832-1868. Eerste deel.
K7199: POTGIETER, E.J. - Poezy 1827-1874. Tweede deel.
K7200: POTGIETER, E.J. - De werken: Studien en Schetsen. Drie delen
K8522: POTGIETER, E.J. - Jan, Jannetje en hun jongste kind.
T2372: POTGIETER, E.J. - Een bundel Liederen en Gedichten.
Y6591: POTGIETER, E.J. - Jan, Jannetje en hun jongste kind. Het Rijksmuseum. Met inleiding en aanteekeningen van L.S. [=Leo Simons] en vier-enveertig afbeeldingen.
K0635: POTGIETER, E.J. - Proza 1837-1845 eerste deel, idem tweede deel, Poezy 1827-1874 eerste deel, idem tweede deel. Vier delen.
B5662: POTGIETER, E.J. - II. 't Is maar een Pennelikker!
M3904: POTGIETER, E.J. - Florence den XIVden mei 1265-1865 aan Cd. Busken-Huet. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Jacob Smit.
L8660: POTGIETER. - Potgieter's poëzie Deel I: Zangen des tijds. Deel II: Nalatenschap van den Landjonker.
L3268: POTGIETER, E.J. - Droom en tucht. Proza en poëzie.
K0331: POTGIETER, E.J. - De werken: Kritische Studien. Drie delen.
K0330: POTGIETER, E.J. - De werken: Studien en Schetsen. Drie delen.
B7850: POTGIETER, E.J. - Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink.
K0660: POTGIETER, EVERHARDUS J. - Liedekens van Bontekoe.
B7230: POTGIETER, E.J. - Proza 1837 - 1845. Stereotiep-Uitgaaf.
M8143: POTGIETER, E.J. - Het Rijksmuseum. Met een voorwoord van Albert Verwey.
B7779: POTGIETER, E.J. - Onder weg in den regen. Met aantekeningen en een toelichting door Jacob Smit.
L3422: POTGIETER, E.J. - Een bundel Liederen en Gedichten.
R6861: POTHUIS, S.J. - Arbeiders-weekloonen in een aantal bedrijven en vakken te Amsterdam.
T4985: POTHUIS, S.J. - Tegen Zondags- en Nachtarbeid en voor versterking der vakorganisatie.
T8563: POTOK, CHAIM. - Op zoek naar Ruth. Een vertelling. Vertaald door Liesbeth van Nes.
H0562: POTOK, CHAIM. - De familie Slepak. Kroniek van een Russisch dissidentengezin. Vertaald door Pieter Cramer.
H7773: POTOK, CHAIM. - Davita's harp. Vertaling Peter Sollet.
H8954: POTOK, CHAIM. - Het boek van het licht. Vertaald door Jeanette Bos.
K1334: POTOK, CHAIM. - Het boek van het licht. Vertaald door Jeanette Bos.
B1282: POTTER, DIRC. - Der Minnen Lope. Eerste, tweede, derde en vierde boek. Inleiding en woordenlijst. 4 delen.
T0480: POTTER, FRANS DE. - De Advertentie in de Nieuwsbladen.
B9229: POTTER, DENNIS. - Zoon des mensen. Een spel. Vertaling Evert Straat.
T1406: POTTIER, A. - Cooperatie. Inleiding van P.J.M. Aalberse.
T6699: POTTIER, A. - Cooperatie. Inleiding van P.J.M. Aalberse.
K0124: POTTLE, FREDERICK A. (ED.). - Boswell in Holland 1763 - 1764. Including his correspondence with Belle de Zuylen (Zelide).
L9860: POUCKE, WILLY VAN. - Formosa.
L9502: POUCKE, WILLY VAN. - De Secretaresse.
B8640: [BILDERDIJK] POULLAIN DE SAINT-FOIX, GERMAIN FRANCOIS. - Deukalion en Pyrrha: Tooneelstuk. Uit het Frans vertaald door Willem Bilderdijk.
R5228: POULSSEN, J. - Tragiek van Vondels glans. Bijdrage tot de beschrijving ener dichterlijke eigenheid.
M9696: POURRAT, HENRI. - Le diable au moulin papier.
Y6271: POUW, GERARD. - Bloemrijk behang.
Y3851: POUW, GERARD. - Bloedbad. Over het Van Heutszmonument.
M0696: POVEE, HENK. - Herman de Man.
H5746: POWELL, ANTHONY. - Een dans op muziek van de tijd II. Lente een kopersmarkt. Vertaling Auke Leistra.
H9094: POWELL, G.H. - Excursions in Libraria, being retrospective reviews and bibliographical notes.
K1102: POWELL, NEIL. - Die Wissenschaft der Alchimisten.
M8504: POWER, EILEEN. - Medieval Women.
H5666: POWER, EILEEN. - Medieval People.
B3991: POWERS, ALAN. - Shop Fronts.
R3893: PRAAG, SIEGFRIED VAN. - De West-Joden en hun Letterkunde sinds 1860.
K4554: PRAAG, SIEGFRIED VAN. - Een lange jeugd in joods Amsterdam. Een visie op joods Amsterdam in foto's door Willy Lindwer.
K4717: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Jeruzalem van het westen.
B8940: PRAAG, MARINUS M. VAN. - De Toneelspeler.
K6480: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Op enkel spoor.
K6517: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Jezus en Menacheem.
B0554: PRAAG, HENRI C. VAN. - Dat hoor je dan...
Y6263: PRAAG, JAAP EN A.A. SANDERS. - Kickshaws. 'n Typografisch avontuur in Parijs.
Y4812: PRAAG, S. VAN. - Onrust op Java. De jeugd van Dipanegara. Een historisch-literaire studie.
B2420: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - De Oude Darsjan, over Jodenbuurten en joodse buurten.
H4256: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Partijtje ruw partijtje geslepen.
L6434: PRAAG, H. VAN. - Wijsheid en schoonheid van India.
L3433: PRAAG, J.A. VAN. - Problemen om de Spaanse Schelmenroman.
M7121: [MULTATULI] PRAAG S. V. (ED.). - Multatuli, bloemlezing. Ingeleid Anna v. Gogh-Kaulbach.
Y5426: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Krantenknipsels van/over Siegfried E. van Praag.
Y6961: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Wij en de dieren. Een beschouwing over het dier in de letterkunde en een keur van dierverhalen.
H0481: PRAAG, PH. VAN. - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
H9150: PRAAG, J. PH VAN. - Henriette Roland Holst wezen en werk.
B6108: PRAAG, PH. VAN. - Joodse symboliek op Nederlandse exlibris.
T0427: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Jeruzalem van het Westen.
B9016: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Wereldburgers. Portretten en miniaturen.
B9017: PRAAG, SIEGFRIED VAN. - In eigen en vreemden spiegel. (Uit de letterkunde van en over Joden).
B9018: PRAAG, SIEGFRIED VAN. - Het Ghetto. Een beschouwing en bloemlezing van West- en Oost-Joodsche ghettoschetsen.
Y3342: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN E.A. - Zestig jaar Leopold. Het gezicht van een uitgeverij 1923-1983.
B0792: PRAAMSTRA, OLF. - Busken Huet. Een biografie.
Y7026: PRAAMSTRA, OLF. - Busken Huet. Een biografie.
K0686: [MULTATULI] PRAAS, JAN & HANS VAN STRAATEN (EDS.). - Multatuli onder vuur. Schimpscheuten & schampschoten op Eduard Douwes Dekker.
L3585: PRAKKE, H.J. - De 'seismograaf-functie' der jongere generatie. Ingeleid door P.J. Bouman.
Y7835: PRAKKE, H.J. - Galerij-der-21. Ter gelegeheid van het meerderjarig worden van de Drentse Kopperprent 1949.1969.
L2001: PRAKKE, H.J. - Pers en politieke elite. Enquete over de rol van de pers in de geestelijke achtergronden van sociale veranderingen. Met een inleidend woord van P.J. Bouman.
L3579: PRAKKE, H.J. - Bild und Plakat. Zwei studien.
L3580: PRAKKE, H.J. - Uber die Entrenzung der Publizistik und die Ruckblende als Publizistisches Moment im Kulturwandel.
L3581: PRAKKE, H.J. & B.J. BERTINA. - Film in den Niederlanden. Zwei Vortrage. Anhang: Programm der niederlandischen Filmtage Munster 1963.
T9370: PRAKKE, H.J. - Bentheimer Grenz - Triptyk.
B8663: PRAKKE, H.J. - Drente hoog opstoten! Gewestelijk-culturele redenaties en prakkezaties van een Drentse boekdrukker. Verlucht door Johannes Mulders.
T2260: PRAKKE, HENK. - Zur Frage der Ur-Publizistik.
M4133: PRAKKE, H.J. - De sneldialoog van het affiche.
M4111: PRAKKE, H.J. - Herleving der Koppermaandagviering? Eerherstel voor oud Drukkersfestijn!
H1369: PRAKKE, H.J. - Van perswetenschap tot publicistiek.
B8495: PRAKKE, H.J. - Over de eeuw van Pet en hoe een curieuse mystificatie daarvan een hoogtepunt vormt... Een stukje Drentse boekdrukkersgeschiedenis.
T5462: PRAKKE, H.J. - Publicistische beinvloeding van het plattelandse denken. Historisch-sociografische speurtocht.
T6590: PRAKKE, HENK. - Vom Sinn der Publizistik.
H1367: PRAKKE, H.J. - Educatie in drukinkt. Memoirettes van een Drentse boekdrukker.
T5809: PRAKKE, L. - Het Huis verzopen, het Hof gepakt, de Koning ontbloot. staatsrecht onder spanning
T1707: PRAKKE, HENK. - Towards a philosophy of publicistics. Edited by Hanno Hardt.
R6723: PRAKKE, H.J. - Kerkgang om nieuws (de kerkespraak). Praejournalische nieuwsvoorziening ten plattelande. Met een inleidend woord van Prof. Dr. K. Baschwitz.
R1775: PRAKKE, H.J. - Dante Publizistisch Gesehen. Gedanken zum Verbannungseffekt und zur umgestaltenden Tradition.
A0281: PRAKKEN, J.R. - Leerboek der geslachtsziekten.
M7209: PRAMPOLINI, GIACOMO. - Mensen, oorlogshooi/Uomini, fieno della guerra. Vertaling en inleiding Catharina Ypes.
M7653: PRANTERA, AMANDA. - Gesprekken met Lord Byron. Vertaling Joop van Helmond.
R6548: VRIJBUITER EN HENDRIK DE PRATER (H.B. FORTUIN). - En nu hoort u Vrijbuiter... Rijmen en praatjes uit de Engelsche radio tijdens de oorlogsjaren.
R3306: PRAUSE, GERHARD. - Herodes de Grote. Koning der Joden: moordenaar of politiek genie?
K7490: PRAZ, MARIO. - Studies in Seventeenth-Century Imagery.
W5128: PRAZ, MARIO. - Studies in Seventeenth-Century Imagery. Volume two. A Bibliography of Emblem Books.
B0359: PREETORIUS, EMIL. - Vom Buhnenbild bei Richard Wagner.
H3443: PREETORIUS, EMIL. - Vom Wege eines Kunstlers und vom Wandel der Kunst.
Y8849: WERELDBIBLIOTHEEK VEREENIGING. PREMIES. - Wereldbibliotheek Ver., Paasgroet: 1938 - '39 - '41 - '48 - '50 - '51 - '52 - '54 - '56 - '57 - '59 - '60 - '61. Pinksterpremie: 1937 - '54. Sinterklaaspremie: 1937 - '40 - '41 - '42 - 54 - '55. Nieuwjaarspremie: 1938 - '41 - '42 - '48 - '50 - '56 - '58 - '64 - '65 - '66 - '67 - '68. Bevrijdingsgroet 1945. Najaarspremie 1947. Mei 1950.
Y8850: WERELDBIBLIOTHEEK VEREENIGING. PREMIES. - Wereldbibliotheek Ver., Paasgroet: '40 - '41 - '48 - '50 - '51 - '52 - '54 - '56 - '57 - '61. Pinksterpremie: 1937 - '54. Sinterklaaspremie: 1941 - 54 - '55 - '61 - '62. Nieuwjaarspremie: 1938 - '41 - '42 - '50 - '57 - '58 - '64 - '65 - '66 - '68 - '70. Bevrijdingsgroet 1945. Najaarspremie 1947. Mei 1950.
R8317: PREMSELA, MARTIN J. - Anatole France en Hollande. Essai de bibliographie francienne. Preface: Louis Dumont-Wilden.
K7710: PREMSELA, MARTIN J. - De gedachtengroei van Francois Mauriac's romanwerk.
R5455: PREMSELA, MARTIN J. - Lectuurgids voor moderne Fransche Letterkunde. Inleiding P. Valkhoff.
M4118: PRENEN, H.L. - Esprit en anecdote. Anecdoten van Franse esprit uit drie eeuwen, bijeengelezen, vertaald en ingeleid door....
L4238: PRENEN, H.L. - Houtgravures van den heer Henry Brown.
Y9227: PRENT. GILS, AUG. W. VAN. - Voorjaar 1945. [Nederlandse vlag met oranje wimpel en witte bloesem].
Y9228: PRENT. GILS, AUG. W. VAN. - Den Vaderlant Ghetrouwe blijf ick tot in den Doet.1940-1945. [Nederlanse Leeuw met rood/wit/blawe strik en opschrift].
Y8636: BLACK SPARROW PRESS. - Sparrow 49: Fielding Dawson, More Tiger Lilies; affiche: Bukowski Lives!; Lijst met een selectie van de belangrijkste Black Sparrow Paperbacks; prospectus voor John Sandford, The Winters of that Country; Lijst van de verschenen titels van Wyndham Lewis; Prospectus New Titles Sprin?Summer 1995.
Y8667: REAL FREE PRESS. - Real Free Press, Complete Trade List.
B4945: LA PRESSE. - La Presse Federation de Journaux Belges. De Pers Federatie van Belgische Dagbladen.
T3151: PRESSER, SAMUEL. (SAMENGESTELD). - Dat gebeurde hier. Kroniek van vijf jaar oorlog.
R3070: PRESSER, JACQUES. - Geschenk van vrienden bij zijn zestigste verjaardag. 1899 24 februari 1959.
K6980: PRESSER, J. - Gewiekte wielen. Richard Arkwright.
T2433: PRESSER, JACQUES. - Louter verwachting. Autobiografische schets 1899-1919.
R5311: PRESSER, J. - De Tachtigjarige Oorlog.
M5776: PRESTI, GIUSEPPE LO. - De jager met de belletjes. Vertaling J. van der Haar. Voorwoord Aldo Busi.
H9180: PRESTON-MAFHAM, KEN. - Bugs and beetles. The new compact study guide and identifier.
Y1846: PREVOST, HIPPOLYTE. - Nouveau manuel complet de sténographie, ou art de suivre la parole en écrivant. Nouvelle édition, revue augmentée et accompagnée de planches.
A0842: PREZCIER, G. & E. [=WILHELMINA EN LOUISE DRUCKER]. - George David. De Engelbewaarder 5.
T9680: PRICK, HARRY G.M. - Jongenslief en jongensleed.
B8876: PRICK, HARRY G.M. - Herinneringen aan Lodewijk van Deyssel.
T8878: PRICK, HARRY G.M. (ED.). - Ik ben gestemd om een sonnet te maken. Een bloemlezing uit de poëzie der Tachtigers. Samengesteld en ingeleid door ....
M4527: PRICK, HARRY G.M. - In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890
B9124: PRICK, HARRY G.M. - In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890.
B8872: PRICK, HARRY G.M. - Lodewijk van Deyssel. Dertien close-ups.
K2410: PRICK, HARRY G.M. - Een weefsel van overpeinzingen. Causerie over Frans Erens in diens briefwisseling met Andries Bonger.
R0207: PRICK VAN WELY, MAX. - De bloeitijd van het Nederlandse Volkslied vanaf het ontstaan tot aan de tweede helft van de zeventiende eeuw. Met 25 meest onbekende liederen.
H6393: PRICK, HARRY G.M. - De Adriaantjes, een onderzoek naar wording en achtergronden van Van Deyssels Kind-leven.
H5441: PRICK, HARRY G.M. - Herinneringen aan Lodewijk van Deyssel.
H7543: PRICK, HARRY G.M. - Uit de schrijfcassette van Lodewijk van Deyssel. Ontnomen, ingeleid en van aantekeningen voorzien door ....
L9325: PRIEM, G.H. - Zon en zang. Verzamelde gedichten.
T0475: PRIES-HEIJKE, ANNA P. - De zaak Suchovo-Kobylin.
M6440: PRIESLEY, J.B. - 3 Mannen in burger. Vertaling Koos Schuur.
T6993: PRIESTER, A. - Het ingewikkeld oorlogsvraagstuk.
B9361: PRIJPERMAN, H.H.P. (ED.). - Uit de correspondentie van Prins Willem III den Stadhouder-Koning. Vertalingen van C. Serrurier.
L4557: PRIJT, HANS VAN DER. - 'Die boekhandel is er altijd geweest'. 50 jaar Boekhandel Blokker.
H9740: PROOST PRIKKELS. - 401: ATV schijf.
B2487: PROOST PRIKKELS. - 157: Op bezoek bij de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek te Maastricht.
B2470: PROOST PRIKKELS. - 221: Krant voor hen die de Prikkelhond in de pot vonden, of er door aan lager wal zijn geraakt.
L3923: PROOST PRIKKELS. - 197: De Slechtste Prikkels van het jaar, waarin verhaald wordt van de fouten die er in voorkwamen. Met bijdragen van Carmiggelt, J. Tersteeg en A.W. Weselius.
H9743: PROOST PRIKKELS. - 451: Enveloppen/zetduiveltje.
H9729: PROOST PRIKKELS. - 391: Test die zal aantonen of de lezer bijgelovig is of niet. Dertien vragen, dertien situaties, dertien uitkomsten.
M8988: PROOST PRIKKELS. - 369: Het Holtland. Feiten, cijfers en meningen over bos, bomen en hout in Nederland.
M8992: PROOST PRIKKELS. - 414: Leg het voorlopig maar in de ijskast. Een beschrijving van tien onvoltooide Proost Prikkels.
Y8924: PROOST PRIKKELS. - 241: Prictionaire, verbazend rijmwoordenboek der Nederlandse taal, vooral ten dienste van december-dichters.
T4191: PROOST PRIKKELS. - 200: Dartbord met schietschijf, onder het motto Werp u op Proost Papier. Pijltje en spelregels bijgeleverd
B4257: PROOST PRIKKELS. - 218: Monstermap waarin polyethyleenzakjes, bedrukt met dingen die er tijdens de vakantie in bewaard kunnen worden: paddestoelen, bladeren, schelpen.
R3590: PROOST PRIKKELS. - 226: Tourprikkels over tochten en tochtjes door ons land.
R3591: PROOST PRIKKELS. - 223: Keus in kunstdruk, monstermapje met veel soorten kunstdrukpapier.
R3597: PROOST PRIKKELS. - 390 B: Brief van de Prikkelsredactie dat de vele reacties op de drukproeven van Prikkels 390 het onnodig maken tot een definitieve druk over te gaan.
R3594: PROOST PRIKKELS. - 084: Pleidooi voor Nederlands Fabrikaat; toelichting op een nieuw distributiesysteem voor papier; Sprookjes over het land dat tijd over had.
R3593: PROOST PRIKKELS. - 199: Beeldroman over Polyethyleentje, een nieuw verpakkingsprodukt
R3598: PROOST PRIKKELS. - 396: Publivatie van het Rijksinnovatiebureau RIB, waarin produktideeen worden aangeboden aan de Nederlandse industrie.
R3599: PROOST PRIKKELS. - 225: Parodie op het Engelse tijdschrift Punch, nu Prunch.
M8575: PROOST PRIKKELS. - 277: De Prikkelsredactie wenst de lezers een gelukkige en voorspoedige Schrikkelmaand.
Y7553: PROOST PRIKKELS. - 452: Euro Krasloterij. Een Kraslot, met de regels van het spel. "Speel en win 10 kilo geld !!! Nog nooit vertoond!".
M8613: PROOST PRIKKELS. - 244: Presentexemplaar, gaat over de verhouding die schrijvers hebben met papier: haat, liefde, onverschilligheid.
M8579: PROOST PRIKKELS. - 287: Prikkels tot het Boekenvak. Briefwisseling tussen Jan W. Holsbergen, Sjoerd de Vries en Prikkelsredacteur over het boekenvak, ter gelegenheid van de Nationale Boekenmarkt.
B2534: PROOST PRIKKELS. - 445: Wenskaart voor Nieuwjaar En weer een prachtig nieuw millennium. Met: Wij deden dat al in Duizend. En ook in Drieduizend mag u op Ons rekenen. Let maar op.
M8200: PROOST PRIKKELS. - 201: Prikuls 201: Spellingsprikkel: De eerste prikkel in de laatste spelling.
H9748: PROOST PRIKKELS. - 418: Ik sta voor niets.
K8282: PROOST PRIKKELS. - 310: Vergaderpakket waarin een notitieblok met zelfkopierend papier, spelregels, een checklist, oefenvoorbeelden voor de spiegel en vergadermappen. Tekst Jan W. Holsbergen.
K8283: PROOST PRIKKELS. - 379: Gezelschapsspel gebaseerd op de uitgeversfunctie. Alle factoren van een boek zo goed mogelijk overwegen om er zo veel mogelijk aan te verdienen.
K8285: PROOST PRIKKELS. - 098: Een Oost-West-Prikkels, met bijdragen van G. Ovink en Ies Spreekmeester; artikel over Hanri Friedlander, over de Olympische dag en over het persoonlijke cachet van reclame.
K8286: PROOST PRIKKELS. - 094: Grote verscheidenheid aan artikelen. Naast een vervolg op 'De zakenman van na 1945' een bericht over tentoonstellingen en huisorganen.
K8288: PROOST PRIKKELS. - 091: Rijkspapier of Papiergroothandel. Nogmaals over oud papier. [Voor het omslag zijn oude krantenmatrijzen gebruikt, waardoor alle nummers een verschillend omslag hebben].
K8966: PROOST PRIKKELS. - 206: Speciaal nummer over eenzijdig gestreken karton, met aanwijzingen voor afsetdrukkers. De tweeblikken proef en Carton-karton.
K8967: PROOST PRIKKELS. - 208: De Wel-tijd-Prikkels, een reactie op 'Geen tijd' Bijdragen H.J.A. Hofland e.a. over Tijd genoeg. Zelf tijd maken, Geen minuut. Een kwestie van organisatie.
K8968: PROOST PRIKKELS. - 216: Verbouwingsprikkels, naar aanleiding van veranderingen op 't Rusland. Bijdragen van M.G. Emeis jr. Simon Carmiggelt, P. Kievit, Friso Endt, over Ons Rusland, De duistere poëzie van het bestek, De Bouwvergadering en Gesprek met de Elektricien.
K8969: PROOST PRIKKELS. - 220: Handschriftnummer, behandelt de kenmerken van het handschrift: De mens en zijn handschriftagenda.
K8978: PROOST PRIKKELS. - 375: Spatie/pastei, tijdschrift voor grafische cultuur/orgaan voor grafische subcultuur en visuele zelfbevrediging. Met bijdragen van Gerrit Noordzij, Cor Jongens e.a.
K8289: PROOST PRIKKELS. - 090: Maandblad voor herverwerkend Nederland. Thema: De verwerking van oud papier, wat lichtvoetig benaderd.
K8290: PROOST PRIKKELS. - 161: Gratis publiciteit voor het Koningin Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding.
K8291: PROOST PRIKKELS. - 164: Fragmenten uit Twee eeuwen Brandt en Proost, bijdragen H. Thomassen (laboratorium) over Papieronderzoek zonder instrumenten.
K8277: PROOST PRIKKELS. - 393: Een aanvulling op Prikkels 359 over plagiaat. Met vele voorbeelden van roof. Tekst Frits Oppenoorth.
R5943: PROOST PRIKKELS. - 062: Propla nummer. Artikelen over vakantie in eigen land en over de mobilisatie.
B2496: PROOST PRIKKELS. - 443: Papier en zo. Naslagwerk voor wie al ingewijd is maar iets zeker wil weten, een uitgave voor wie pas onlangs kennismaakte met papier en meer wil weten.
B2498: PROOST PRIKKELS. - 380: Ontheffing van de parkeerverplichting.
B2501: PROOST PRIKKELS. - 406: Rijwielbelasting.
B2503: PROOST PRIKKELS. - 280: Aanzoekbiljet. Van de aanzoeker der rechtstreekse inzamelingen.
B2504: PROOST PRIKKELS. - 280: Aanzoekbiljet. Van de aanzoeker der rechtstreekse inzamelingen.
K8234: PROOST PRIKKELS. - 255: Catalogus van de meest courante ruimtevaart uitrustingsstukken, met prijzen in dollars, guldens, ponden en roebels.
K8236: PROOST PRIKKELS. - 347: Wonen met karton geeft suggesties voor het bouwen van huizen van speciaal geprepareerd karton.
K8238: PROOST PRIKKELS. - 268: Krant in oude stijl met reklameuitingen uit opeenvolgende perioden, om de ontwikkeling te laten zien.
K8239: PROOST PRIKKELS. - 382: Milieubestrijding; aspecten als De mythe van het milieu, Het Grote Gevaar, Meer verpakking, /frisseluchtfabriek.
K8242: PROOST PRIKKELS. - 217: De ontwikkeling van ons schrift door de eeuwen heen, onder de titel Van holenwand tot bankpost.
K8248: PROOST PRIKKELS. - 324: Catalogus van de bestverzorgde 49 boeken uit de jaren 1470-1970. Willekeurige fragmenten uit recente juryrapporten, geplaatst onder willekeurige boeken.
K8221: PROOST PRIKKELS. - 367: Planmaster voor 1978 waar geen afspraak meer bij kan, omdat alle weken al vol staan met aforismen. Verzameld door Gerd de Ley.
K8222: PROOST PRIKKELS. - 394: Herdruk van de Prikkelopaedie, die verder verscheen onder de nummers 122, 230 en 340.
K8223: PROOST PRIKKELS. - 399: Een set stickers om de stickerrage te bestrijden. In plaats van I love sticker nu een I hate sticker op de achterruit.
K8225: PROOST PRIKKELS. - 346: Interviews van Betty van Garrel en Cherry Duyns met de papierspecialisten van Proost en Brandt.
L2220: PROOST PRIKKELS. - 402: Illustraties in boeken.
K7991: PROOST PRIKKELS. - 118: (abusievelijk gedateerd 10 januari 1948). Een promotioneel nummer, met extra aandacht voor het nieuwe filiaal Twenthe.
K7996: PROOST PRIKKELS. - 173: Artikelen over huisorganen van L. Smilde, C.J. van Nus, P.T. van Leeuwen, J.A. van Puffelen.
K8002: PROOST PRIKKELS. - 176: Waarom van links naar rechts, door G.W. Ovink. Spelletjes met spiegelbeeldige teksten.
K8003: PROOST PRIKKELS. - 190: Nummer over typografie, met o.a. Van Futura naar Reiner Script?
K8006: PROOST PRIKKELS. - 194: Over 40.000 jaar Grafische Kunst, van Rotstekening tot nu.
K8011: PROOST PRIKKELS. - 279: Over verpakking met Proost praten, op de Macropak. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verpakkingsmaterialen.
K8014: PROOST PRIKKELS. - 245: Prikkelplanologie. Vanuit 1960: 15 jaar terugkijken (1945) en vooruitkijken (1975). Tekst W.F. Heinemeyer.
K8018: PROOST PRIKKELS. - 267: De geschiedenis van het maken en bedrukken van papier door de eeuwen heen, geschreven door Jos Hermans.
K8021: PROOST PRIKKELS. - 297: De geschiedenis van de schaar.
K8026: PROOST PRIKKELS. - 211: Prikkelkost zijnde een kleine verzameling recepten uit de Nederlandse keuken. Samengesteld door Annie van 't Veer en geillustreerd door Lex Metz.
K8027: PROOST PRIKKELS. - 218: Monstermap waarin polyethyleenzakjes, bedrukt met dingen die er tijdens de vakantie in bewaard kunnen worden: paddestoelen, bladeren.
K8030: PROOST PRIKKELS. - 308: What is what in publicity? biedt de helpende hand bij het begrijpen van de onbegrijpelijke reclametermen. Tekst Ernst van Altena.
K8034: PROOST PRIKKELS. - 209: Tekeningen en verhaaltjes van leerlingen Prof. Kohnstamschool.
K8041: PROOST PRIKKELS. - 242: Fotoboekje over alles wat vermeldenswaard is binnen een straal van 400 meter rondom het Rusland. Tekst Bas Roodnat.
K8049: PROOST PRIKKELS. - 448: 'Oranje boven'
K8384: PROOST PRIKKELS. - 086: Nadere beschouwingen van de Start-papiercollectie en wat de gebruiker er aan heeft; W Kundsen over 'De komende tien jaren'
K8385: PROOST PRIKKELS. - 087: Facetten van verpakkingen.
K8386: PROOST PRIKKELS. - 088: Berichten van allerlei aard.
K8387: PROOST PRIKKELS. - 089: Artikelen over Verantwoordelijkheid; Vakliteratuur en prullemand; Over papier; Prikkels in de pers; Leesboekje voor de grafische jeugd; Typografie van de boekband.
K7957: PROOST PRIKKELS. - 120: Vormden de Brandt-Vonken (boekbinderijberichten) steeds een onderdeel van Prikkels, dit maal wordt Brandt-Vonken uitgegeven waarin Prikkels 120 is opgenomen. Thema: spiralen in alle mogelijke vormen.
K7958: PROOST PRIKKELS. - 121: Over de papiermarkt en de monstertas van een Proost Papier-verkoper.
K7959: PROOST PRIKKELS. - 123: Nieuws uit de papiermarkt: Eis tot schadevergoeding en fouten in de tabellen in Prikklopaedie.
K7965: PROOST PRIKKELS. - 138: Komt het spook van de oudpapieractie terug? Tentoonstelling Het Nederlandse Boek 1300-1800.
K7969: PROOST PRIKKELS. - 162: Speurtocht naar Proost Papieren.
K7973: PROOST PRIKKELS. - 174: De groothandel in klein bestek. Bijdrage van Friso Endt.
K7974: PROOST PRIKKELS. - 177: Tableau de la troupe.
K7975: PROOST PRIKKELS. - 178: Over aspecten van het personeelsorgaan.
K7977: PROOST PRIKKELS. - 191: Statistieknummer over papierproduktie, -consumptie, etc.
K7979: PROOST PRIKKELS. - 119: Gewijd aan Magazijnpartijen, proefstation voor verpakkingen en papier in proza en poëzie.
K7980: PROOST PRIKKELS. - 113: Parkeer bij Proost Prikkels, omdat u er veilig staat.
K7982: PROOST PRIKKELS. - 109: Bijdragen van de hand van Agha M.G. Hartley, A.W. Wesselius, U. Proost, E.G. Volkersz. reacties van lezers.
K7988: PROOST PRIKKELS. - 108: Over eenvoud bij de paperassen en over Romein en cursief. Bijdrage van H. van Krimpen.
K7990: PROOST PRIKKELS. - 104: Een Benelux-prikkels, waarin artikelen over de Papyriometer.
K8959: PROOST PRIKKELS. - 185: Over het verpakken van dingen.
K8960: PROOST PRIKKELS. - 186: Proost Papierprijsvraag: Twaalf naamloze soorten Proost Papier, waarvan de lezers moeten raden welke het zijn. Er is een prijsvraag aan verbonden, waarmee boekenbonnen te winnen zijn.
K8961: PROOST PRIKKELS. - 189: W.B.F. Schaper over Perkament, het edelste materiaal, Chachet en het cachet van Brandt. Het gebruik van Proostleggers.
K8964: PROOST PRIKKELS. - 204: Lessen in golfkarton, en een reportage van de gebeurtenissen op 31 maart 24.01 uur.
K8965: PROOST PRIKKELS. - 202: Meesterdrukkers onder elkaar: over Didot en een verhaal van Bob de Binder over nieuw boekbandmateriaal Fabroleen.
L3151: PROOST PRIKKELS. - 067: Uitgevoerd op gelinieerd houtvrij schrijf. Omslag met uitgestanst schoolbord
L3152: PROOST PRIKKELS. - 213: Nummer voor ongeduldige mensen: 'Waar blijft...'.
B2539: PROOST PRIKKELS. - 175: Boekje in pakpapier tussen twee plankjes. Aan allerlei mensen is gevraagd hoe zij over papier denken.
B2540: PROOST PRIKKELS. - 239: Rekenschijf, waarin de insluitschema's voor vouwvellen zijn verwerkt.
B2542: PROOST PRIKKELS. - 301: Een muurkrant, roept de grafische garde op tot actie om de dictatuur van de papiergroothandel te doorbreken.
B2543: PROOST PRIKKELS. - 293: Partijwetten geeft de beginselprogramma's van de politieke partijen die deze maand aan de verkiezingen meedoen. De redactie heeft ze niet leuker gemaakt.
B2544: PROOST PRIKKELS. - 211: Prikkelkost zijnde een kleine verzameling recepten uit de Nederlandse keuken. Samengesteld door Annie van 't Veer en geillustreerd door Lex Metz.
B2545: PROOST PRIKKELS. - 187: a.u.b. doorhalen wat niet verlangd wordt, dossiermap met snelhechter, over formulieren en wat daarmee samenhangt.
B2547: PROOST PRIKKELS. - 130: Reuzeprikkels, als krant opgemaakt, formaat 126 x 95 cm. Over de concentratie van Amsterdamse bedrijven in een gebouw.
B2548: PROOST PRIKKELS - 122 Herdruk: Als gecorriceerde en volledig bijgewerkte overdruk van Prikkels nr 122 - 10 mei 1949 (prikklopaedie). De grijze onderdrukjes geven aan wat oorspronkelijk fout was.
B2549: PROOST PRIKKELS. - 352: Dertien stellingen naar de Wet van Murphy, opgedragen aan de bezorgde Nederlandse ondernemer. Uitgevoerd als bureaustandaard.
B2551: PROOST PRIKKELS. - 413: Emaille-achtig blauw straatnaambordje: Wandelgang.
L0668: PROOST PRIKKELS. - 166: Verpakkingsnummer waarin zestien verschillende verpakkingspapieren zijn verwerkt.
K8377: PROOST PRIKKELS. - 071: Brochure op het standaardformaat, gewijd aan de bibliotheek. Geschreven door Emma Dronckers, L. Ronner A.D. Huysman.
K8383: PROOST PRIKKELS. - 085: Een als een krant opgemaakt nummer. Bijdrage uit Amerika van Paul Standard; tweede toelichting op de nieuwe distributieregeling voor papier en de aankondiging van de nieuwe Start-papiercollectie.
K8979: PROOST PRIKKELS. - 294: Een zelfkopierende Prikkels waarin de draak wordt gestoken met de uitkomsten van het psychologisch marktonderzoek.
L3941: PROOST PRIKKELS. - 198: Nummer gewijd aan de reprografie.
K8257: PROOST PRIKKELS. - 384: 'Drukkers in de marge' gaat over de zondagsdrukkers, die zich voor hun plezier bezighouden met het maken van boeken.
K8260: PROOST PRIKKELS. - 377: Waarin wordt vastgesteld dat het niet gaat om een keuze tussen wel of niet deelhebben aan de vooruitgang van de techniek maar om zowel behouden als veranderen.
K8261: PROOST PRIKKELS. - 370: Prikkels knipseldienst laat zien hoe verschillend kranten eenzelfde bericht verslaan, in dit geval het verhaal van Roodkapje. Teksten Ruud Kok.
K8264: PROOST PRIKKELS. - 376: Konstruktie. Interviews naar aanleiding van een tentoonstelling in het souterrain van Proost en Brandt met vouwconstructeurs en afbeeldingen van werk van Karel Ettekoven e.a.
B2490: PROOST PRIKKELS. - 410: Eindelijk veilig!! Een stadion-maatpas voor voetbalsupporters.
B2492: PROOST PRIKKELS. - 447: Tattoo Transfers. Plakplaatjes met modellen voor tatoeages, waaronder een rode roos met daaromheen een tekstbanier met: I regret my Tattoo.
B2493: PROOST PRIKKELS. - 440: Beursfraudebestendig aandeel in Proost en Brandt. Maar let op de kleine lettertjes. Dividenten die op de dag waaop zij betaalbaar zijn gesteld niet zijn geind, worden ten bate van de Proost Prikkels redactie witgewassen.
B2494: PROOST PRIKKELS. - 431: Mededeling: De Prikkelsredactie heeft besloten geen Proost Prikkels te wijden aan het AOV.
T9347: PROOST PRIKKELS. - 296: Omdat de 20ste eeuw al weer voor tweederde verstreken is werd een reeks wenskaarten van verschillende afzenders, geldig tot het jaar 2000, verstrekt.
Y2847: PROOST PRIKKELS. - 172: In vieren gevouwen vel. Gecacheerd met film. Afbeelding van een papiermachine/bespreking celloskin.
B2526: PROOST PRIKKELS. - 442: Vel stickers met de waarschuwing: Millennium bug inside.
B2527: PROOST PRIKKELS. - 456: Kies. Verkiezingsaffiche met in een portret een collage van de foto's van de lijstrekkers. Variant op nr. 453.
B2528: PROOST PRIKKELS. - 453: Kies. Verkiezingsaffiche, met in een portret een collage van de foto's van de lijsttrekkers.
B2529: PROOST PRIKKELS. - 416: Nonsens/No nonsense. Een stempel met twee hoofden, een januskop voor de stempelfreak.
B2530: PROOST PRIKKELS. - 343: Promino Dominospel. Met blanco stenen, beplakt met verschillende papiersoorten. Alleen echte papierkenners weten wat ze tegen wat moeten leggen.
B2532: PROOST PRIKKELS. - 441: Ansichtkaart met tegen een achtergrond van wolken een antiek paars kabinet.
B2533: PROOST PRIKKELS. - 435: We gaan er onderdoor. Cartoon: dwars door het groene hart breekt met geweld een TGV.
L3931: PROOST PRIKKELS. - 227: Verschil van dag en nacht. Experiment met de tweelingdruk; twee autotypieen die ten opzichte van elkaar verschoven gebruikt worden en dan een verschil laten zien als van dag en nacht.
L3932: PROOST PRIKKELS. - 163: Over de kunst van graveren en Pannekoekpapier.
B2468: PROOST PRIKKELS. - 282: Ook u moet spijsbewust leven.
Y5167: PROOST PRIKKELS. - 405: Affiche. "Het Paleis van de Dam!" Foto van de Dam zonder het Koninklijk Paleis. Voorstel van de Stichting tot het afbreken, inpakken en opslaan van oude monumenten.
B2476: PROOST PRIKKELS. - 214: Verhalen op losse vellen, omdat we 100 jaar verder zijn en lezen dan verboden is: een illegale Prikkels.
B2489: PROOST PRIKKELS. - 457: Proost Prikkertjes. Pakje met cocktailprikkers in de kleuren van de EU-vlag: Heel Europa schreeuwt om kaas.
B2486: PROOST PRIKKELS. - 270: HOLSBERGEN, Jan W., Muzenschroom.
M7444: PROOST PRIKKELS. - 289: Elken dag een riempjen . Verhaal over papier en zijn eigenschappen.
B2478: PROOST PRIKKELS. - 417: Groeten van het Noordelijk Halfrond, ansichtkaarten.
K8227: PROOST PRIKKELS. - 398: Olympische strippenkaart, te gebruiken op de OS 1992 in Amsterdam. Dan bestaat Proost en Brandt 250 jaar en daarom stelt de redactie deze vrijkaart ter beschikking.
Y5164: PROOST PRIKKELS. - 430: Affiche met een ei met prikkels als een cactus. Onderraan klein afgebeeld alle eerdere prikkels met een prikkel-motief.
H9818: PROOST PRIKKELS. - 286: Binderijreportage in de vorm van een uitgeversdummie. Verscheen op de dag dat de eerste snelbinder in gebruik werd genomen. Tekst Bert Schierbeek.
M9422: PROOST PRIKKELS. - 205: Wat willen ze. Het kogelschrijvertje, Q-riosa.
M9421: PROOST PRIKKELS. - 112: Feestnommer voor bruiloften en partijen, maar gaat dan ook over partijen papier.
M9420: PROOST PRIKKELS. - 133: Over verpakkingen en verpakkingsconsulenten, Schotten en dozen en de breeklengte van papier.
M9417: PROOST PRIKKELS. - 283: Opwekking om lekker veel kilometers te rijden, ten gunste van de kwade dampen in onze omgeving. Een milieuprikkels dus.
M9410: PROOST PRIKKELS. - 230: Prikklopaedie. Herdruk PP 122.
M9415: PROOST PRIKKELS. - 254: Bij het aftreden van Ulco Proost als directeur van Proost en Brandt verscheen een bloemlezing van citaten uit het door hem geschreven gedenkboek Twee eeuwen Brandt en Proost.
K8251a: PROOST PRIKKELS. - 340: Derde druk van de Prikkelopaedie(zie ook nr 122 en 230).
K8725: PROOST PRIKKELS. - 144: Vooruitzichten op de papiermarkt; Hygienisch papier (Santosa) en De strijd tegen de grondstoffenschaarste; ons volk zal oud materiaal moeten inzamelen.
K8723: PROOST PRIKKELS. - 132: Normalisatie na 10 jaar, onder het motto: maak geen prul, gebruik A-nul. Bijdrage van Huib van Krimpen, Wat maakt u van uw boek.
M7448: PROOST PRIKKELS. - 304: Geloof het of geloof het niet. Weerprikkels verwoord door J.M. Fuchs.
Y5163: PROOST PRIKKELS. - 419: Zeer groot affiche; Volland, maar er is ook een andere kant.
M8986: PROOST PRIKKELS. - 372: Spaarzegelaktie waar niemand wijzer van wordt. Ingewikkeld verhaal dat verhult dat er nimmer iets te sparen valt. Tekst Jaap de Kreek
M8981: PROOST PRIKKELS. - 438: Vakantiedroom: Weg zonder file. Portret van een idyllisch leeg landschap.
M8980: PROOST PRIKKELS. - 307: Nulnummer van een modeblad dat zich richt tot de greenermarkt, liggend voor de teenermarkt. Met foto's, knipmodellen en trends. Auteur W. Gobel.
M8965: PROOST PRIKKELS. - 331: Promotie voor de edele sport van het papierproppenschieten. Tekst Klaas Peereboom.
M8966: PROOST PRIKKELS. - 329: Uitvlucht naar Dusseldorp, reisvoerder voor Drupagangers en - gangsters. Tekst J.M. Fuchs en W.J. Simons.
M8971: PROOST PRIKKELS. - 415: Brevet van onvermogen.
Y5166: PROOST PRIKKELS. - 335: Affiche met alternatieve verkeerstekens: U nadert de Walletjes, Hotel Garni, Vrij-ingang, Nieuw Links, Naar de Hemel, Drive-in zwembad.
M8964: PROOST PRIKKELS. - 390: In gesprek met de computer laat in de vorm van drukproef zien dat er veel mis kan gaan in de communicatie tussen computer en computergebruiker. Met [los bijgesloten in envelop] een verzoek aan de lezers om commentaar op deze proef vol fouten.
B2535: PROOST PRIKKELS. - 425: In een doos met de waarschuwing Onbreekbaar een stevig papieren Wegwerpverzamel-Jubileumbord met Delfts blauwe opdruk.
M8953: PROOST PRIKKELS. - 366: Het verlangen naar kleinschaligheid. Tekst Simon Mari Pruys.
B2495: PROOST PRIKKELS. - 450: Proost Prikkels goes www. Kaart met de tekst: Ja, laat mij via email weten als er een nieuwe Prikkels op de website staat.
R3284: PROOST PRIKKELS. - 360: 75 jaar "goed" zijn! T.g.v. het 75 jarig bestaan van de KNVD. Een pop-up.
R3283: PROOST PRIKKELS. - 429: Een leporello-gevouwen vel met stickers die -in navolging van Deel 3 van het kentekenbewijs- op autoramen geplakt kunnen worden. Voor een uitzichtsloze toekomst.
M8890: PROOST PRIKKELS. - 181: Over papier en druk op verschillende plaatsen in de wereld.
M8886: PROOST PRIKKELS. - 248: Heruitgave van de niet verzonden Prolympische Prikkel 210, omgewerkt voor de Olympische Spelen 1960. Tekst Klaas Peereboom.
M8884: PROOST PRIKKELS. - 371: Catalogus van Drukkerskunst, vrij werk van medewerkers van grafische bedrijven. Inleiding G.W. Ovink.
Y4192: PROOST PRIKKELS. - 403: Freudiaans kwartet.
M8616: PROOST PRIKKELS. - 386: Leergang Kwismaster.
M8612: PROOST PRIKKELS. - 330: Prentulier, een kruising tussen prentbriefkaart en formulier.
M8604: PROOST PRIKKELS. - 182: Er is iets aan de hand met die fotografie. Met artikelen als De oudste Amateurfotografen in Europa.
M8602: PROOST PRIKKELS. - 246: Het Testamentum Tudderense. De controverse Coster-Gutenberg: Kees Stip bedacht een gevonden testament, dat voor twee totaal verschillende uitleggen vatbaar is.
H7385: PROOST PRIKKELS. - 324: Catalogus van de bestverzorgde 49 boeken uit de jaren 1470-1970. Willekeurige fragmenten uit recente juryrapporten, geplaatst onder willekeurige boeken.
H7374: PROOST PRIKKELS. - 353: Reportage over het uitgeversdistributie-centrum in De Meern, waar jaarlijks 15 miljoen boeken omgaan.
R3600: PROOST PRIKKELS. - 327: Groot affiche met Waarschuwing tegen de geestvervuiling, tekst van Nils B. Treving op het Comprintcongres 1971.
M8588: PROOST PRIKKELS. - 359: In naam der Koningin gaat over plagiaat.
M8580: PROOST PRIKKELS. - 305: Geloof het of geloof het niet, een betere Prikkels. Nummer 304 opnieuw uitgegeven wegens een opeenhoping van fouten slechte kwaliteitsbeheersing: te vette druk, paginering vergeten.
M8570: PROOST PRIKKELS. - 224: Prikkel Pocket. Cartoons over de vaktermen in de grafische industrie, van de hand van Frits Muller. Tekst van Jacques den Haan.
K8369: PROOST PRIKKELS. - 328: Kunststofprikkels. Wat polyethyleen is, wat je er mee kunt doen, welke lasten het oplevert en een produktieschema van de vervaardiging ervan.
M8558: PROOST PRIKKELS. - 156: Verhaal van Cornelis Veth. Onthullingen door een kamenier ten hove. Uitgevoerd als garenloos gebonden boekje ter demonstratie van deze nieuwe bindwijze(sanfileer).
B2485: PROOST PRIKKELS. - 426: Waarom huisdieren belasting?
B2483: PROOST PRIKKELS. - 188: Pakje sigarettenvloei op groot formaat. Sinterklaasnummer door Friso Endt. ill. Herman Focke
B2482: PROOST PRIKKELS. - 423A: Nagemaakt NRC Handelsblad met de lintjesregen van dat jaar (alle begunstigden waren relaties van Proost en Brandt).
B2479: PROOST PRIKKELS. - 306: Waarin een lans wordt gebroken voor het opvijzelen van het eigen image door middel van tatouage.
M8572: PROOST PRIKKELS. - 258: Bibliografie betreffende de produktiegebieden van de grafische industrie.
B2474: PROOST PRIKKELS. - 159: Over de Ph-bepaling van papier en Drukkers kijken naar Amerika.
B2469: PROOST PRIKKELS. - 137: Hoofdartikel over de papierschaarste, de oorzaken en de verwachtingen.
Y5168: PROOST PRIKKELS. - 368: Twee affiches met alfabet van versierde initialen door Pam Rueter in hout gesneden
Y5169: PROOST PRIKKELS. - 389: Affiche. Elektroprint maakt het bedrukken mogelijk van een gehele pallet papier in meerkleuren in een keer, zowel in schoon- als in weerdruk. [foutief genummerd 387 i.p.v. 389].
K7961: PROOST PRIKKELS. - 126: Parodie op eigen Proost papier prijzen. Gaat natuurlijk over papier, in het bijzonder Proost Papier. Met bijdragen van C.P. Gunning en Huib van Krimpen.
R3592: PROOST PRIKKELS. - 215: Jan-Bert en de letters. Opwekking aan jonge mensen om een grafisch vak te leren.
M7453: PROOST PRIKKELS. - 303: Uit de Oudste geschiedenis van de Amsterdamse papierhandel in het bijzonder over de Compagnie der Duytse papieren. Door Henk Voorn.
B2481: PROOST PRIKKELS. - 247: VVV folder voor Prickelberg-Buiten, die meer belooft dan waargemaakt zal kunnen worden.
K8963: PROOST PRIKKELS. - 203: Richtlijnen voor de viering van 1 april, waaronder Landelijk goedgekeurde grappen en landelijk ontraden grappen.
H9809: PROOST PRIKKELS. - 356: Introductie nieuw briefpapier voor Proost en Brandt. Tekst Jaap de Kreek.
M8204: PROOST PRIKKELS. - 276: Honderd jaar op zoek naar woorden. Over het woordenboek Nederlandse taal. Tekst W. Boswinkel.
M8205: PROOST PRIKKELS. - 233: Dr. G.W. Ovink, Over de industrie van het boek.
M8203: PROOST PRIKKELS. - 232: Magazijnnummer. , over de zorg waarmee Proost Papier in het magazijn en tijdens het vervoer wordt omringd. Tekst Tom Pauka.
T4188: PROOST PRIKKELS. - 234: Kies onze partijen; affiche bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Opgebouwd uit handelsmerken, sigarenbandjes en riemetiketten.
L3930: PROOST PRIKKELS. - 154: Over levering van offsetpapieren in golfkartonnen dozen, en over Twee eeuwen Proost en Brandt.
H9734: PROOST PRIKKELS. - 397: Talenpraktikum voor vakantiegangers. Methode om op de manier van Scrabble zinnen te vormen met de bijgeleverde lettergrepen en korte woordjes.
H9557: PROOST PRIKKELS. - 272: Kwadraat-Prikkels. Zelfs vormgevers slapen in hemelbedden... en een beetje science-fiction design. Idee, tekst, vormgeving, tekeningen Boris Kullmann.
H9558: PROOST PRIKKELS. - 358: 'n open boekje! Tekst Henk van Delden.
L3926: PROOST PRIKKELS. - 082: De prijs van het boek; Het stofomslag; Over typografie, bijdrage van Beatrice Warde.
L3927: PROOST PRIKKELS. - 092: Kerstnummer met een artikel over Prikkelkritiek en -taktiek, over Amerika en wij en De typografie van de boekband.
L3928: PROOST PRIKKELS. - 125: Badprikkels. Verfrissend maandblad voor papierverwerkend Nederland. Krantenpagina gevouwen tot 16,5 x 25,1 cm. Kwasi-krantenachtige benadering van de positie van de consument.
B4258: PROOST PRIKKELS. - 305: Geloof het of geloof het niet, een betere Prikkels. Nummer 304 opnieuw uitgegeven wegens een opeenhoping van fouten slechte kwaliteitsbeheersing: te vette druk, paginering vergeten.
K8228: PROOST PRIKKELS. - 380: Ontheffing van de parkeerverplichting.
M8960: PROOST PRIKKELS. - 412: Het papierloze kantoor.
H9738: PROOST PRIKKELS. - 446: Gebakken lucht.
Y5165: PROOST PRIKKELS. - 350: Affiche. De 350ste Prikkels. Als symbool daarvan een bergje spelden waarboven een hand zweeft waarin de laatste geprikt zit.
H9728: PROOST PRIKKELS. - 365: Een maat voor het meten van het gat in de tijdschriftenmarkt.
H7373: PROOST PRIKKELS. - 290: Feestnummer, voorafgaand aan het verschijnen van de 26ste jaargang van de Revue der Reclame. Tekst Rinus Ferdinandusse, Han W. Holsbergen e.a.
M8548: PROOST PRIKKELS. - 168: Prikkels als schrijfblok, met een bijdrage van Kl. Sierksma over reclame en papier.
R1765: PROOST PRIKKELS. - 105: Nieuwjaarsnummer waarin de uitvinding van een Nieuwjaarsreceptie-apparaat wordt aangekondigd. 1 voud aub.
M7460: PROOST PRIKKELS. - 381: Catalogus bij tentoonstelling 'Reception-Art'. Door Pierre Janssen en Cor Jongens.
R3603: PROOST PRIKKELS. - 423A + 423B: Nagemaakt NRC Handelsblad met de lintjesregen van dat jaar (alle begunstigden waren relaties van Proost en Brandt). Met brief met Excuses op verzoek NRC Handelsblad
M8569: PROOST PRIKKELS. - 212: Een weg in het doolhof van glans op papier
Y5170: PROOST PRIKKELS. - ongenummerd: Affiche. Jacht op verborgen talent. Opsporing verzocht: Proost & Brandt zoekt drukkers, zetters, lithograven, boekbinderes e.a. grafische ambachtslieden.
T6331: PRIKKEMAAT, G. - Bataafse vrijheid in Nijmegen 1794-1795.
T1910: PRIMS, FLORIS. - De Sociaal-Economische Geschiedenis van Belgie.
B0974: PRIMS, FLORIS. - Antwerpsche teksten uit de jaren 1292-1312 en de eerste Brabantsche teksten in onze taal.
T2511: PRIMS, FLORIS. - De Kapel van Burgondie van Jan van Immerseel.
R3665: PRIMS, FLORIS. - De arbeid van de Antwerpsche Natien in de geschiedenis. II: Van rond 1550 tot aan de Barreeltractaten.
L4510: PRINCE, FELIX. - Andre Antoine et le renouveau du Theatre Hollandais (1880-1900).
Y7587: PRINS, JAN. - De stad waar men is kind geweest. Rotterdamsche gedichten.
T6101: DE PRINS. - H.K.H. Prinses Juliana verloofd met Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld.
Y8300: PRINS, JAN. (VERTAALD). - Pervigilium Veneris. Venus-verwachtingsnacht.
Y8432: PRINS, JAN. - Toespraak tot Pieter Corneliszoon Hooft.
K5493: PRINS, ARIJ. - Uit het leven.
K7717: PRINS, JAN. - Verschijningen.
L4651: PRINS, ANTON A. - The Booke of the Common Prayer, 1549. An enquiry into its language (phonology and accidence), with an introductory note about its composition and origin.
T8008: DE PRINS. - De Prins der geillustreerde bladen. Jubileumnummer 1 Juli 1901-26 Juni 1926.
B0390: PRINS, JAN. - De stad waar men kind is geweest. Rotterdamsche gedichten met een inleiding van Alfred Kossmann.
T9621: PRINS, ARY. - Een koning.
K3224: PRINS, ARIJ. - Uit het leven.
R1369: PRINS, SONJA EN MICHIEL JANSEN SCHOONHOVEN. - Ademhuis. Gedichten van zoon en moeder.
K6341: PRINS, JAN. [=C.L. SCHEPP]. - Getijden.
T8677: PRINS, SONJA. - Het geschonden aangezicht.
K3776: PRINS, PIETER DE. - Belgische tijdingen. De Hedendaagse poëzie.
B5035: PRINS, JAN. - Bijeengebrachte gedichten.
R4697: PRINS, P. - Wat wil de C.D.U.?
Y2651: WEEKREVUE DE PRINS. - Weekrevue De Prins der geillustreerde bladen waarin opgenomen Het Leven. 41e jaargang 1941. nrs. 21 - 22 - 23 - 24 en kerst-prijsvraag.
L4902: PRINS, NICOLAAS. - De oorspronkelijke beteekenis van de Aegis.
L6654: PRINS, A.H.J. - Oud en nieuw in zwart Oost-Afrika. Structuurveranderingen in het Noordoost-Bantoegebied.
L4666: PRINS, MARIA P. - Joseph Freiherr von Hormayr. Van apostel der Oostenrijks-Nationale gedachte tot pionier der Duitse eenheid.
H2290: PRINS, SONJA. - Nieuwe proeve in strategie.
T3741: PRINS, P. - Hitler - Regiem en Religie.
Y5954: PRINS DE JONG, H. - Ter gedachtenis aan 1 April 1872. Een lithogram, ontworpen door Remmert de Vries Kz., met bijschrift en een woord aan het Nederlandsche volk.
B0799: PRINS, ARY. - De Heilige Tocht.
W3410: PRINS, JAN. - Drie bevrijdingsgedichten. Bloeitij 1945. Holland en de zee. Bevrijding.
T6743: PRINS, J.M. - Atlasje behoorende bij Ons lichaam en zijn verzorging. Natuurkunde van den mensch voor de hoogste klasse der lagere school en vervolgscholen. (Alleen het Atlasje)
T3098: PRINS-WILLEKES MACDONALD, INA. - De vrouw en de maatschappij.
W0621: PRINS, ARIJ. - De heilige tocht.
R9315: PRINS, P. - Wat wil Mussert? Iets over de N.S.B. (Nationaal Socialistische Beweging).
H0419: PRINSEN J.LZN, J. - Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis.
Y1190: PRINSEN, P.J. - Beschouwend en Beoefenend Rekenboek. Tweede stukje.
R1538: PRINSEN, MARIE MADELEINE. - De Idylle in de achttiende eeuw in het licht der aesthetische theorieen.
T6120: PRINSEN GEERLINGS, BERT. (ED.). - Moeder des Vaderlands.
W9584: [MULTATULI] PRINSEN, J. (ED). - Uit de ideen van Multatuli.
L3592: PRINSEN, J. - Het sentimenteele bij Feith, Wolff-Deken en Post.
L0483: PRINSEN, J. - De oude en de nieuwe historische roman in Nederland.
R2611: PRINSEN, J.LZN. J. - Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis.
K3632: PRINSEN, J. - Geillustreerde Nederlandsche Letterkunde. Beknopt overzicht van de vroegste tijden tot op heden.
B5096: PRINSEN, J. - Het drama in de 18e eeuw in West-Europa.
H2980: PRINSEN, J. - Pieter Cornelisz. Hooft.
L6321: PRINSEN, BERNARDUS A. - Intellectmetingen bij kinderen. Bijdrage tot een vergelijkend onderzoek van stad en platteland.
R6367: PRINSEN, P.J. - Geographische oefeningen; of leerboek der aardrijkskunde, met XX genommerde kaarten, naar de nieuwste ontdekkingen en volgens de tegenwoordige verdeling der landen, opgemaakt uit de eerste schriften en nieuwste landkaarten.
Y0850: PRINSEN, J.LZN. J. - Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis.
K1907: PRINSEN, J. - Varia Literaria. Veertien opstellen over literatuur.
L4250: PRINSEN J.LZN., J. - De Nederlandsche renaissance-dichter Jan van Hout.
Y1962: HET PRINSESJE. - Het Prinsesje. Voor meisjes en jongens. 1e jrg. 1909. nrs: 2 t/m 10 en nr. 13.
Y4174: HET PRINSESJE. - Het Prinsesje voor meisjes en jongens. 1e jaargang 1909 No. 1. 2e jaargang 1913 No. 10 en 16.
R0637: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 13, number 3, July 1987.
R0644: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 14, number 1, January 1988.
R0643: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 14, number 2, July 1988.
R0642: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 14, number 3, July 1988.
R0641: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 14, number 4, October 1988.
R0640: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 11, number 1, January 1985.
R0639: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 11, number 2, April 1985.
R0638: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 12, number 4, October 1986.
R0636: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 13, number 4, October 1987.
Y7678: CATALOGUS PRISMA. - Prisma Zomergids. Prisma-boeken, Het Nederlandse Pocketboek Juli 1966.
Y6372: PRISMA. - 500 Prisma-boeken. Het Nederlandse pocketboek. Prisma-Junioren, het pocketboek voor de jeugd; Aula-boeken. het wetenschapprlijke pocketboek; Pictura-boeken, het geillustreerde pocketboek. Lijst van alle verschenen titels.
Y7637: CATALOGUS PRISMA. - Catalogus: Prisma Pocketgids met volledige catalogus van alle tot november 1965 verschenen en verkrijgbare duizend- en een geschenken.
R5204: CATALOGUS PRISMA. - Duizend-en-een pockets voor het grijpen.
Y8403: PRIVAT, EDMOND. - Tragiek en Triomf van Zamenhof. Vertaling uit het Esperanto door L. Belinfante-Ahn.
Y1382: PROCES. - Proces. Sociaal Cultureel Tijdschrift 1e jrg. nr. 9. september 1969. Dienstweigeren.
Y4293: PARADE DER PROFETEN. - Parade der profeten. Litterair tijdschrift. Poëzie nummer Deel I. (7/9). [o.a. Van der Graft, Rodenko, Den Besten, Warren, Hermans].
Y6717: PROGRAMMA. - Pompelmoes. Vroolijk spel in 3 bedrijven door Andr Birabeau. Ten tooneele gebracht door 't Nieuw Schouwtooneel onder regie van Frits Boumeester.
Y3388: PROGRAMMA. - Officieel programma van de feestelijkheden augustus/september 1938. Comite voor de luisterrijke viering van het 40-jarig Regeerings-jubileum van H.M. de Koningin te 's-Gravenhage.
Y2023: PROGRAMMA. - Programma Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond afd. Zaandam. Kies R. Kohne lijst 4 no. 1.
Y5878: PROGRAMMA. - Comite voor de luisterrijke viering van de 25-jarige Regeering van Hare Majesteit de Koningin te 's-Gravenhage. Officieel Programma.
Y7309: PROGRAMMA. - Programma van den Dienst in de Weeshuiskapel op Zondag 16 April 1944. Voorganger: R. Dijkstra, Organist: J.K. van Dingstee.
R5669: PROGRAMMA. - Bredero 1585-1935. Herdenkingsavond in de Stadsschouwburg april 1935.
T7712: PROGRAMMA. - Hilversumsche Rederijkerskamer. Soiree op zaterdam 7 december 1912 in 't Concertgebouw.
Y7335: PROGRAMMA. - Je moet er mee leren leven... Annie M.G. Schmidt en Guus Vleugel.
Y5499: PROGRAMMA. - Programma van het Onderwijs aan de Rijks Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus te Alkmaar 67e schooljaar 1933-1934. 68e schooljaar 1934-1935.69e schooljaar 1935-1936. 70e schooljaar 1936-1937.
Y7410: PROGRAMMA. - Winterprogramma 1951-1952. Instituut voor Arbeidersontwikkeling, federatie Amsterdam.
T9899: PROGRAMMA. - Programma Cinema Palace, Amsterdam. Van vrijdag 22 t/m donderdag 28 Januari 1915. Onder twee vlaggen. Fraulein Picolo, klucht in 3 acten. Vervaardigd door Frans Hofer. In de hoofdrol Dorit Weixler.
T9900: PROGRAMMA. - Biscoop Theater F. Noggerath. Reguliersbreestr. Amsterdam. Christa Hartungen. Levens-Tragedie in 4 afdeelingen. In de hoofdrol Henny Porten.
T9902: PROGRAMMA. - Officieel Programma Hollandsche Schouwburg. De Gids 23e jaargang zaterdag 23 maart 1929 no. 30.
T7813: PROGRAMMA. - Programma voor de uitvoering ter Herdenking van Neerland's Onafhankelijkheid op Donderdag 17 November 1927, 's avonds 8.15 uur in de Societeit de Vereeniging Willemstraat van Oranje Boven. Operette in drie bedrijven door W. Liernur. muziek van N. Haasbroek.
Y6721: PROGRAMMA. - Ik hou van vier vrouwen. Blijspel in drie bedrijven door Johann von Bokay. Nederlandsche bewerking Jan van Ees. Regie Cor Hermus.
Y4678: PROGRAMMA. - Officieel Feestprogramma van de feestelijkheden georganiseerd ter gelegenheid van het jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina 28 Augustus - 6 September 1948 door de Oranje vereniging Statenkwartier.
T9886: PROGRAMMA. - Een meisje uit duizend. In de hoofdrol Sonja Henie, bijgestaan door Adolphe Menjou en Jean Hersholt. Regie Sidney Lanfield. Muziek Lew Pollack. IJsballetten ontworpen door Jack Haskell.
Y8121: PROGRAMMA. - Programma Ciske de Rat. Spel in twaalf tafrelen naar de gelijknamige roman van Piet Bakker. Regie Ru Mulder, decor Wim Vesseur. Nederlands Volks Toneel.
Y3237: PROGRAMMA. - Programma der feestelijkheden georganiseerd door het Comite 1813-1913 te Delft, ter viering van het herstel van Neerland's Onafhankelijkheid, op 8, 9 en 10 september 1913.
Y7375: PROGRAMMA. - Schouwburg Plantage Fransche Laan. Rotterdamsche Onderwijzers Tooneelvereeniging. Uitvoering op Zaterdag 8 Februari 1902 ten voordeele van kindervoeding. Voorstelling van Lanseloet en De Zwetser.
Y0383: PROGRAMMA. - Programma van de Feestelijkheden in de Residentie. 40-Jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. 1898-1938.
T7023: PROGRAMMA. - Programma voor de elfde algemeene vergadering van den Jeugdbond voor Onthouding. 18, 19 en 20 Mei 1929 te Utrecht.
Y6722: PROGRAMMA. - Met Kunst en Vliegwerk. Ontspannings Vereniging Aminco 30 Januari 1960 in Krasnapolsky.
Y6723: PROGRAMMA. - Concertzaal Amsterd. Conservatorium, zesde concert van de sectie Holland der International Society for contemporary music, i.s.m. den Amsterdamschen Kunstkring Voor Allen, op 18 mei 1932.
Y8123: PROGRAMMA. - Programma voor het Bevrijdingsfeest, 24 juni a.s. [1945]. Ruysdaelstr, Bronckhorststr, Hondecoeterstr. B. Ruloffsstr. Muzikale medewerking van het duo The Two Dikcks. Dansmuziek wordt verzorgd door de band The Grasshoppers.
Y8968: PROGRAMMA. - [muziek]programma t.g.v. het bezoek van Koning Willem III aan Utrecht, september, 1853.
Y2499: PROGRAMMA. - Officieel Feestprogramma. 1930 Comite Lichtfeest. Illuminatie van Den Haag t.g.v. de 50e verjaardag van Koningin Wilhelmina.
Y2453: PROGRAMMA. - Officieel Programma. Sportweek Amsterdam 10 - 17 Juli 1948.
R6041: PROGRAMMA. - Middelburg Kroningsfeesten 1898. Officieel Programma.
Y2215: PROGRAMMA. - Feestprogramma ter gelegenheid van de verloving [8 september 1936]. van Prinses Juliana en Prins Bernhard.
Y2212: PROGRAMMA. - Feesten te Amsterdam van 5 tot 9 September 1898. Plechtige intocht van Hare Majesteit de Koningin en H.M. de Koningin-Moeder te Amsterdam.
Y2125: PROGRAMMA. - Programma Cinema Palace, 224 Kalverstraat, Amsterdam. De laatste van een oud geslacht met Maria Carmi in de hoofdrol.
Y2129: PROGRAMMA. - 10 jarig jubileum-revue: 't Is allemaal Circus in Krasnapolski.
Y2117: PROGRAMMA. - Rembrandt-Theater. Cinematographie d'art. De vijandelijke buren of Romeo en Julia in de sneeuw. Parodistisch blijspel in 4 acten. In de hoofdrol Lotte Neumann.
Y2113: PROGRAMMA. - Bevrijdingsfeest 1945. Weesperzijde-kwartier. Programma der feestelijkheden op 25 en 26 juni 1945. Feestterrein bij het Amstelstation.
Y7324: PROGRAMMA. - Eerste Gala abonnementsconcert Maandag 4 October 1937. Vlaamsche Philharmonie, Antwerpen. Dirigent: Arthur Lowenstein Solist: Robert Casadesus.
Y2109: PROGRAMMA. - Theatre National de l'Opera-Comique. Representation de Les contes d'Hoffmann. Opera fantastique en 5 actes. Musique de Jacques Offenbach. D'apres le drame de Jules Barbier et Michel Carre. Poeme de Jules Barbier.
Y7325: PROGRAMMA. - Programma van het muzikaal gedeelte van de bijeenkomst op woensdag 9 September 1931 in de zalen van Pulchri Studio.
Y6718: PROGRAMMA. - Germinal. Naar het meesterwerk van Emile Zola.
Y7328: PROGRAMMA. - Concertgebouw dinsdag 7 Januari 1936. Liederen-avond Jo Vincent. A. van der Horst Piano, L. Wijngaarden viool, Piet Kramer viool, R. Gall klarinet.
Y9012: [VONDEL] PROGRAMMA. - 100ste Voorstelling van Adam in Ballingschap. Treurspel in 5 Bedrijven.
Y0381: PROGRAMMA. - Programma van het Nationale Huldebetoon t.g.v. het 40-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin op 6 September 1938. (Afdeeling Zeeland).
Y7821: PROGRAMMA. - Programma Schouwburg-Loge, Hoorn Zaterdag 16 Augustus 1879: Klaas Kip of het Geheim der Pachthoeve Denichon. Blijspel in twee bedrijven, waarin de rol van Klaas Kip door Eduard Bamber zal vervuld worden. Daarna: Lekain in Duplo. Groote Vaudeville in twee bedrijven.
Y5532: PROGRAMMA. - Officieel Programma der feestelijkheden ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van H.M. de Koningin-moeder op donderdag 2 Augustus 1928.
Y6716: PROGRAMMA. - Een onbeschreven blad. Blijspel in drie bedrijven door Ernst van Wolzogen. Reciteervereeniging Pericles op zaterdag 30 Januari 1926.
Y0994: PROGRAMMA. - Officieel Programma voor de feestelijkheden t.g.v. den 50sten geboortedag van H.M. Koningin Wilhelmina. Rantjangan Jang Soedah di Tetepken. Oentoek Merajaken Limapoelaoeh Taoennja Sribaginda Maharadja Poetri Wilhelmina.
Y0993: PROGRAMMA. - Programma en Tekstboekje der Feestelijkheden te Batavia ter gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin [Wilhelmina] georganiseerd door de Feestcommissie Koninginnedag 1930 op 30 Augustus en 1 September. 1880-1930.
Y6719: PROGRAMMA. - Letterkundig Genootschap 1834-1884: Oefening Kweekt Kennis. Programma voor het Gouden Feest 18 April 1884.
Y3570: PROGRAMMA. - De Poort van Ishtar van F. Schmidt Degener. Lustrumspel. Opgevoerd door het Amsterdamsch Studenten Corps t.g.v. het LXIIIe Lustrum der Instelling voor Hooger Onderwijs te Amsterdam op 27 en 29 Juli 1947 in den Stadschouwburg.
Y4683: PROGRAMMA. - Officieel programma van de feestelijkheden. Comite voor luisterrijke viering van het 40-jarig regeerings-jubileum van H.M. de Koningin te 's-Gravenhage.
T7197: PROGRAMMA. - Van Pierement tot Mengelberg. Revue in 2 bedrijven en een proloog. 7 mei 1938.
Y8990: PROGRAMMA. - Stadsschouwburg Arnhem. Openingscantate Hanna Beekhuis getoonzet op Schouwburghdichten van Joost van den Vondel met gebruikmaking van Oud Hollandsche melodieen.
Y3377: PROGRAMMA. - H.J. Schimmel, Oranje en Nederland. Dramatisch Tafereel in een bedrijf. Opgevoerd door de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel. Stadsschouwburg donderdag 8 September 1898. Gala-Voorstelling aangeboden door het Gemeentebestuur van Amsterdam.
Y6724: PROGRAMMA. - Middag-Concert op woensdag 17 maart 1915 in de Groote zaal van het Concertgebouw. Medewerking van: Olag Petronowa, Leopold Meylink, Hans Frnco Mendes en Sam de Gorter.
Y7458: PROGRAMMA. - Programma der feestelijke vergadering op dinsdag 22 december 1931 in de groote zaal van Amicitia. Spreker J. van Amerongen. Onderwerp: The Christmas-Carol. (In eigen bewerking en vertaling) medewerking van een Dameskoor.
T6105: PROGRAMMA. - Programma. Van de Feestelijkheden ter gelegenheid van het Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard op 7 en 8 Januari 1937 te Hengelo (G).
Y7310: PROGRAMMA. - Programma t.g.v. het 43e jaarfeest der A.S.C. Olympia op 25 December 1941 in de tooneelzaal van het feestgebouw Bellevue. Show en Dansorkest De Melodisten o.l.v. Dick Bos.
Y7314: PROGRAMMA. - Toneelgroep Het Masker. Het Avontuur. Spel in drie bedrijven van P. Arment en M. Gerbidon. Regie Ko Arnoldi. Dinsdag 11 November 1941.
Y7313: PROGRAMMA. - Programma van het concert op zondag 27 november 1921 in Ons Huis, Vogelplantsoen. Jeanne Bacilek, Zang en E. Donath, Viool.
Y7312: PROGRAMMA. - Tournee Nederland door het Theatre de la Madeleine, Parijs met o.a. Elvire Popesco en Victor Franen in Tovaritch Tooneelstuk in 4 acten van Jacques Deval. Achterkant: Verwacht 7-20 Januari 1949: Buitengewone Balletvoorstellingen onder auspicien van de Wagnervereeniging Ballets de Paris de Roland Petit.
Y7145: PROGRAMMA. - Lioba van Frederik van Eeden. Drama in 7 tafereelen met muziek van Edvard Grieg in Stadsschouwburg Concordia opgevoerd bij 95-jarig bestaan van de Koninklijke Militaire Academie. Regie A. den Hertog.
Y3555: PROGRAMMA. - Officieel programma t.g.v. het 50-jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina op 31 Augustus 1948. Jubileum en Kroningsfeest op 31 Augustus en 6 September 1948.
Y8983: PROGRAMMA. - Joost van den Vondel, Lucifer. Treurspel. De Reyen zijn op muziek gezet door Hugo Noltehenius.
Y3513: PROGRAMMA. - Programma der Feesten te geven door de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam ter viering van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op 31 Augustus 1906.
Y3514: PROGRAMMA. - Programma der Feesten te geven door de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam ter viering van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op 31 Augustus 1900.
Y1924: PROGRAMMA. - Programma Seizoen 1912-1913. Woensdag 19 februari 1913 De Violiers. Tragi-Komedie in vier bedrijven van Willem Schurmann. Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen 's-Gravenhage.
Y3566: PROGRAMMA. - Programma en Teksten van de muziekuitvoering op dinsdag 7 mei, in het gebouw Diligentia o.l.v. den heer Frans L. Vink en Constance Lacueille de dames Cathrien Kettenis, Betsy Vintges en Betsy van Wijk. Voordracht Albertine Steenhoff Smulders.
Y4685: PROGRAMMA. - Programma van het Kroningsfeest te IJlst op Dinsdag en Woensdag 6 en 7 September 1898.
Y3512: PROGRAMMA. - Programma der Feesten te geven door de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam ter viering van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op 31 Augustus 1905.
Y8874: PROGRAMMA. - Van de koele meren des doods. Door Ton Vorstenbosch naar de roman van Frederik van Eeden. / De lamp hangt scheef. Door Peter Jutesen. Regie Peter Oosthoek. Centrum Bellevue, Amsterdam Premiere september 1976.
Y8689: [VONDEL] PROGRMMA. - Vereenigd Tooneel, Stadsschouwburg Amsterdam 1928-1929. Vondel's Maria Stuart. Treurspel in vijf bedrijven.
Y8680: [VONDEL] PROGRMMA. - Salomon. Treurspel van Joost van den Vondel. Op te voeren voor de lezers van De Maasbode door leden van 't Nijmeegsch Studententooneel, onderafdeeling van het Nijmeegsch Studentencorps "Carolus Magnus", in den Grooten Schouwburg te Rotterdam op Vrijdag 25 Mei 1934, m.m.v. het Rotterdamsch Philharmonisch orkest.
Y8679: [VONDEL] PROGRMMA. - Salomon. Treurspel van Joost van den Vondel. Op te voeren door leden van 't Nijmeegsch Studententooneel onderafdeeling van het N.S.C. Carolus Magnus ter viering van het tweede lustrum in het concertgebouw De Vereeniging op Zondag 13 mei 1934.
Y8681: [VONDEL] PROGRMMA. [H. NOLTHENIUS]. - Beschrijving en reyen van Vondels Lucifer vertoond in het voorjaar 1904 door het Utrechtsch Studenten-Tooneel.
R4700: EEN PROLETARIER. - Het Laaste Woord in den Klassenstrijd.
Y6104: PLATVOET & PRONK (ONTWERP). - Het briefpapier voor Nederlanders. 7 briefhoofd-modellen in zakformaat gedrukt op Nationaal Bank.
Y3816: PROOF. - Proof. Journal on Electronic Publishing. Jaargang 1, nummer 1, 2 en 3. Drie afleveringen.
T5799: PROOSDIJ, CORNELIS VAN. - Ter gedachtenis 1835 - 14 October - 1910. Met naschrift door L. Neijens.
K9868: PROOST, K.F. - Ibsen-essays.
B9044: PROOST, K.F. - De Bijbel in de Nederlandsche Letterkunde als spiegel der cultuur. Deel II: Zestiende en zeventiende eeuw.
T0108: PROOST, MIEN. [=HANS M. KLOP]. - Tot Slot. Gedichten.
B4812: PROOST, MIEN. - Het Middelbaar Onderwijs en andere gedichten.
K7157: PROOST, MIEN. - Het middelbaar onderwijs en andere gedichten.
L2487: PROOST, K.F. - De bijbel in onze literatuur.
K3426: PROOST, K.F. - De religie in onze moderne literatuur 1880-1920.
M2776: PROOST, K.F. - Henriette Roland Holst in haar strijd om gemeenschap.
B0045: PROOST, K.F. - Maxim Gorki zijn leven en werken.
K2683: PROOST, K.F. - Georg Brandes. Inleiding tot zijn leven en werken.
T3127: PROOST, K.F. - Weg en werk. Een eeuw drankbestrijding. Ontwikkelingsgang van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende dranken geschetst ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan.
Y3391: PROOST, PIETER JZN. - Jodocus van Lodenstein.
T8741: PROPER, ROGIER EN FRITS BOER (ED.). - Bikkelacht no. 64 Olofspoort Magazine. Nico Scheepmaker. Joop van Tijn. G.K. van het Reve. Pleemeid. Jan Donkers. A. de Swaan en Willem de Ridder.
R8557: PROPER, ROGIER. (ED.). - Citroen, Citroen ('Loof de Heer' is kampioen). Een selektie van gedichten uit Propria Cures 1964-1972.
L6290: PROPER, COENRAAD B.A. - Social elements in English prose fiction between 1700 and 1832.
Y7589: PROSPECTUS. - Prospectus: Wereldnieuws en Sport in Beeld.
Y7736: PROSPECTUS. - Prospectus Maandblad Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. Onder redactie van M.G.L. van Loghem.
Y7783: PROSPECTUS. - Prospectus Amsterdam Uitgevers-Mij Elsevier. Natuur en Techniek Populair-wetenschappelijk maandblad.
Y7784: PROSPECTUS. - Prospectus Drukkerij-Uitgeverij De Hofstad, Den Haag. Natuur en Mensch, populair geillustreerd maandblad.
Y7785: PROSPECTUS. - Prospectus Van Holkema & Warendorf, Amsterdam. Luchtvaart Almanak 1937. Illustratie Mohr.
Y7801: PROSPECTUS. - Prospectus De Nobel Reeks viert Feest! Jubileum jaargang. Jubileum prijsvraag. Met losse Prijsvraag formulier.
Y7797: PROSPECTUS. - Prospectus Meesterwerken van Peter Rosegger.
Y7526: PROSPECTUS. - Fondslijst: Nieuwe Uitgave van Joh. G. Stemler Cz., Uitgever te Hilversum. 22 p. Ills. [najaar 1903]. + 3 losse prospectussen.
Y5111: PROSPECTUS. - De Brochurenhandelaar der Rein Leven-Beweging verzendt franco na ontvangst van bedrag in postzegels of per postwissel de onderstaande lectuur.
Y7796: PROSPECTUS. - Twee Prospectussen Henriette Roland Holst, Vernieuwingen. Illustratie J. Franken Pzn.
Y7554: PROSPECTUS. - Twee prospectussen: Uittrekselboeken van Uitgeverij Van Walraven, Vaassen.
Y7549: PROSPECTUS. - Prospectus: Paul Kenis, Het leven van Francois Villon.
Y7739: PROSPECTUS. - Prospectus De Arbeid. Maandschrift voor Nederland en Vlaanderen. Gewijd aan Literatuur en Kunst.
Y7735: PROSPECTUS. - Prospectus Onze Eeuw. Maandschrift voor Staatkunde, Letteren, Wetenschap en Kunst.
Y7742: PROSPECTUS. - Prospectus Nederlandsche Dichters. Religieuse poëzie gekozen en ingeleid door J. Jac. Thomson. Ontwerp: Andre Vlaanderen
Y7752: PROSPECTUS. - Nieuwe Koers. Het blad voor en door de jonge generatie.
Y7754: PROSPECTUS. - Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangen uit de bezettingstijd. Envelop met drie prospectussen. 1: Van muzikant tot reclameman, opbrengst van dit boek voor Het Ex-Po-Ge-Fonds. 2: Oproep tot steun aan Ex-Politieke gevangenen. 3. Oproep Expoge Speelkaarten.
Y7323: PROSPECTUS. - Steun Simavi. Indie roept! Simavi Collecte op Zaterdag 12 december [1936].
Y7812: PROSPECTUS. - Prospectus De Jonge Vrouw. Geilllustreerd tijdschrift voor de vrouwelijke jeugd ter voorbereiding van de taak der vrouw in huis en maatschappij.
Y7813: PROSPECTUS. - Prospectus Ontmoeting. Het protestantse literaire en culturele maandblad.
Y7326: PROSPECTUS. - Technische Uitgeverij H. Stam. Drukletters van M.H. Groenendaal.
Y7814: PROSPECTUS - Prospectus De Salamander reeks.
Y7815: PROSPECTUS. - Prospectus De Literaire Luxe Reeks. Ontwerp J.B. Heukelom.
Y7743: PROSPECTUS. - Prospectus Paperbacks ofwel: het laatste nieuws over pocket uitgaven. Internationale Boekhandel Willa Reinke. Herfst 1954.
Y8145: PROSPECTUS. - Prospectus Elsevier pockets. De best verzorgde Nederlandse pocketboeken.
Y7756: PROSPECTUS. - Prospectus. Sally Salminen. De romantische geschiedenis van een schrijfster en haar roman (Katrina) met foto-illustraties.
Y7627: PROSPECTUS. - Prospectus: Abonneert U op Keesings Historisch Archief.
Y7622: PROSPECTUS. - Uitgeverij W.L. & J. Brusse: Prospectus. Rotterdam. Boekberichten no. 2. November 1907.
Y7793: PROSPECTUS. - Prospectus Panorama Neerlands beste geillustreerde familieblad.
Y7550: PROSPECTUS. - Prospectus: Goede Hollandsche Reis-reclame 1911.
Y7778: PROSPECTUS. - Prospectus Rotterdam, W.L. & J. Brusse. C.S. Adama van Scheltema, Verzamelde gedichten.
Y7779: PROSPECTUS. - Prospectus Rotterdam, W.L. & J. Brusse. Herman Gorter, de dichter van Pan.
Y7525: PROSPECTUS. - Prospectus: H.J. Bulthuis, La Vila Mano. Ilustrita de Tjeerd Bottema.
Y8698: PROSPECTUS. - Prospectus De Arbeiderspers, Amsterdam. ARBO 1949-1950.
Y7741: PROSPECTUS. - Prospectus Wereldkroniek. Kerstboek Winter 1926-27. Geschenk aan abonne's.
Y7777: PROSPECTUS. - Prospectus De Spiegelserie. Uitgeverij Zomer en Keuning, Wageningen. Maakt uw huis gezelliger! Uw leven rijker!
R2438: PROSPECTUS. - De Zonnebloem, Apeldoorn.
Y7540: PROSPECTUS. - Uitgeverij C.L.G. Veldt, Amsterdam. Mapje met negen prospectussen
Y7804: PROSPECTUS. - Prospectus Regels voor Golfspel, door een Golfspeler.
Y7805: PROSPECTUS. - Prospectus Jacques Benoit, De gesloten poort. Een bundel religieuze poëzie. Houtsnede van R. Rats.
Y9117: PROSPECTUS. - Pantheon der winnaars van de Nobelprijs voor literatuur.
Y7803: PROSPECTUS. - Twee Prospectussen De Blauwe Wimpel. Onze Marine. Neerlands mooiste tijdschrift. Maandblad voor Scheepvaart en Scheepsbouw. Redactie Anthony van Kampen.
Y7530: PROSPECTUS. - Prospectus: Lily Braun, De Vrouwenkwestie. Uitgave van H.A. Wakker & Co., te Rotterdam [1904].
Y7799: PROSPECTUS. - Prospectus Liberale Staatspartij. Werkloosheids Bestrijding. Stem Liberaal Lijst 6 No. 1 Mr. J. Drost.
Y7682: PROSPECTUS. - Twee prospectussen over de geschriften van Rudolf Steiner van Uitgeverij Vrij Geestesleven.
Y7684: PROSPECTUS. - Lectuur over Vegetarisme November 1920.
Y7791: PROSPECTUS. - Vier Prospectussen Litterair paspoort.
Y7792: PROSPECTUS. - Prospectus Goed nieuws voor de Vrouw. Weekblad.
Y7788: PROSPECTUS. - Prospectus J. Kleian, Deli Planter. Illustratie Doeve.
Y7755: PROSPECTUS. - Prospectus Kuyper en Colijn in de lachspiegel van de caricatuur.
Y7558: PROSPECTUS. - Prospectus: Voor Zingende Kinderen. Uitgeverij J.A.H. Wagenaar te Utrecht,
Y7795: PROSPECTUS. - Prospectus Het Weekblad, Cinema & Theater. Het mooist uitgevoerde Nederlandsche tijdschrift. Met prijsvraag.
Y7794: PROSPECTUS. - Prospectus Justus van Maurik, Oude Kennissen. Volksuitgave.
Y7798: PROSPECTUS. - Prospectus Ooievaars het goede boek voor iedereen. Catalogus met meer dan 50 titels.
Y7800: PROSPECTUS. - Prospectus De meesterwerken van Guy de Maupassant. Illustratie Andre Vlaanderen.
Y7496: PROSPECTUS. - Wat beteekent de militaire dienstweigering? Bovenstaande was het onderwerp eener rede, voor 25 jaren geleden uitgesproken door F. Domela Nieuwenhuis. Opnieuw is deze rede in druk verschenen.
Y7789: PROSPECTUS. - Prospectus Wereld, populair wetenschappelijk maandblad. September 1953.
Y7802: PROSPECTUS. - Prospectus Panorama, het beste, het nieuwste, het mooiste Nederlandsche Geillustreerde Weekblad in koper-diepdruk.
Y7548: PROSPECTUS. - Prospectus. Else Kienle. Vrouwen. Uit het dagboek van een vrouwelijke arts.
Y7541: PROSPECTUS. - Uitgeverij Vrij Nederland, Amsterdam. Mapje met acht prospectussen
Y7538: PROSPECTUS. - Prospectus: 2x Lijst van nieuwe uitgaven [1939 en 1940]. Uitgeverij C.J. Terwee, Putten.
Y9258: PROTESTA. - La Protesta (la protestation. 12 Marzo 1933 Anno 1. - nr. 2. Hitler al potere.
Y8222: PROTESTVERGADERING. - Groote Openbare Protest Vergadering op Maandag 25 October 1897 in het Gebouw Plancius. Onderwerp De slachtoffers van Advocaat J.P.A.N. Caroli, Gemeenteraadslid.
M9247: PROULX, E. ANNIE. - Ansichten. Vertaling Regina Willemse.
Y3320: PROUST, MARCEL. - Op zoek naar de verloren tijd. De kant van Swann. Deel een: Combray. Vertaling C.N. Lijsen.
Y8232: PROUST, MARCEL. - Krantenknipsels 1958-2010 over Marcel Proust.
R2478: PROVO. - Provo nr. 9. 12 mei 1966. Verkiezingsnummer.
R2481: PROVO. - Provo nr. 11. 15 augustus 1966.
R3632: PROVOOST, GUIDO. - Vlaanderen en het militair-politiek beleid in Belgie tussen de twee wereldoorlogen. Deel II. Het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920.
R1296: PROVOOST, GUIDO EN WILLEM VAN DEN STEENE. - Vijfentwintig jaar Vlaamse beweging. Bibliografie 1945-1970. Jubileumnummer.
R8499: PRUIMERS, J.C. - Enkele rijmen.
Y3385: PRUNNER, G. (GELEITWORT). - 16 Farbtafeln nach japanischen Originalen zu dem Werk "Das Geschlechtsleben des japanischen Volkes". von Tamio Satow und F.S. Krauss.
Y4196: PSY-IN. - Psy-In. no. 83. Underground magazine from Amsterdam.
L8913: RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIEN. - Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche Geschiedkennis.
Y2995: PUBLICUS, J. - Die moderne Schandpresse, nach ihren eigenen Leistungen beleuchtet.
R8930: PUCHINGER, G. - Ontmoetingen met literatoren.
T7854: PUCHINGER, G. - Gerretson en van Eyck.
T8932: PUCHINGER, G. - Over de hartstocht van de ware geschiedschrijver.
L8750: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] PUCHINGER, G. - Groen van Prinsterer als correspondent (1848-1866) strijder-triomfator. Een studie.
T3410: PUCHINGER, G. - Calvinisme en Koningschap.
R3332: PUCHINGER, G. - Herinneringen aan Geyl.
Y1257: PUCK. - Puck Magazine Volume X no. 261, March 8, 1882.
Y1260: PUCK. - Puck Magazine Volume XII no. 294, October 25, 1882.
Y1259: PUCK. - Puck Magazine Volume XII no. 299, November 29, 1882.
Y1258: PUCK. - Puck Magazine Volume XI no. 270, May 10, 1882.
L3998: PUETTMANN, EMILE. - Schoon- en weerdruk.
K0749: PUETTMANN, EMILE. - 'it'. Drukwerk
K2875: PULINCKX, R. - Arthur van Schendel, zijn werk en zijn beteekenis.
T2648: PUNIET, J. DE. - De liturgie van het heilig misoffer. Haar oorsprong en historische ontwikkeling door den Hoogwaardigen Heer Dom J. de Puniet, Abt van de Sint Paulus Abdy van Oosterhout en uit het Frans vertaald door de monniken van dezelfde abdy.
L2329: PUNT, A. - Toetst alle dingen.
M1884: PURDY, JAMES. - Kleur van duisternis. Vertaling Hans Plomp.
M6954: PURDY, JAMES. - Eustace Chisholm & Consorten. Vertaling Thomas Grafdijk.
K4759: PURDY, JAMES. - In een ondiep graf. Vertaald door Graa Boomsma.
M9596: PURDY, JAMES. - In een ondiep graf. Vertaald door Graa Boomsma.
Y1733: PURVIS, ALSTON W. / H.N. WERKMAN. - H.N. Werkman.
R9509: PURVIS, ALSTON W. - Dutch Graphic Design, 1918-1945.
B2060: PUTHAAR, RENE. - Hier en daar. Gedichten.
T2427: PUTMAN, J.J. - Cervantes reis naar den Parnassus.
T1456: PUTMAN, WILLEM. - Vader en ik.
Y2966: PUTMAN, KEES. - Amerigo. Een Sinterklaascrimi.
Y0495: PUTMAN, J.J. - Studien over Calderon en zijne geschriften.
L0325: PUTMAN, WILLEM. - Jeugd. Minnespel in drie bedrijven.
B3248: PUTMAN, WILLEM. - Tooneeldagboek 1928-1938.
T1023: PUTMAN, WILLEM. - Legende spel: Hedwig.
R8959: PUTMAN, WILLEM. - Het oordeel van Olga. Comedie in drie bedrijven.
R4561: PUTMAN, WILLEM. - Tooneel-Groei (1921-1926). Indrukken over het na-oorlogsch tooneel-herleven in ons land.
B0360: PUTMAN, J.J. - Mijne studien over Calderon en zijne geschriften verdedigd tegen Professor A. Pierson.
K1510: PUTMAN, ROBERT. - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
T1967: PUTMAN, WILLEM. - Vader en ik.
T6291: PUTTEN, M.F. VAN - Haken en Oogen, kinderliedjes. Silhouetten van Nelly Bodenheim.
Y8261: PUTTER, JOS DE. - Esse est Percipi. Leven en werk van Han de Ruijter (1959-1999).
R1526: PUTTMANN, FRANCINE. E.A. - Markante Nederlandse Zionisten.
T1411: PUTTMANN, F. & K. SIERMAN. - 'It'. Drukwerk van Emile Puettmann.
Y1983: PUYMBROUCK, HERMAN VAN. - Georges Eekhoud en zijn werk. Een studie, met portret en handschrift.
T2581: PUYMBROUCK, HERMAN VAN. - Cyriel Buysse en zijn land. Met zes buitentekst-platen en facsimile van een handschrift.
R9862: PUYVELDE, LEO VAN. - De Vereenvoudiging van onze Schrijftaal.
R6814: PUYVELDE, LEO VAN - De Vlaamsche Beweging en de Oorlog.
T2202: PUYVELDE, LEO VAN. - De allereerste taak der neutralen.
H7346: PYE, MICHAEL. - De stukken uit Berlijn. Vertaling Paul Syrier.
R5851: PYROPHYLAX. [=JAN TE WINKEL]. - De regenboog der staatspartijen. [gedicht].
M9469: QOSJA, REXHEP. - De ogen en de dood. Vertaling Roel Schuyt.
R0107: QUACK, H.P.G. - De Socialisten. Personen en Stelsels. Deel I: Het socialisme voor de negentiende eeuw. Deel II: De eerste dertig jaren der negentiende eeuw. Deel III en Deel IV: Het tijdvak tusschen de jaren 1830 en 1850. Eerste helft: Frankrijk en tweede helft: Engeland en Duitschland. Deel V en Deel VI: In de tweede helft der negentiende eeuw. Eerste helft en Tweede helft met register over de zes deelen.
L2513: QUACK, H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren van H.P.G. Quack 1834-1914.
T7517: QUACK, H.P.G. - Sociale Politiek.
T9053: QUACK, H.P.G. - Beelden en Groepen. Studien.
T2389: QUACK, H.P.G. - Uit den kring der Gemeenschap. Omtrekken en figuren.
R8817: QUACK, H.P.G. - Bouw en samenstel der maatschappij.
R8818: QUACK, H.P.G. - Op den drempel der twintigste eeuw. Slot-hoofdstuk van het werk De Socialisten, personen en stelsels.
T0922: QUACK, H.P.G. - Studien op sociaal gebied.
R8812: QUACK, H.P.G. - Traditie en ideaal in het volksleven.
K1775: QUADFLIEG, ROSWITHA. - 20 Jahre Raamin-Presse 1973-1993. Einundzwanzig Buchergeschichten und eine halbe. Ein Almanach.
M7106: QUAIFE, MILO MILTON. - Trailblazer: The autobiography of Kit Carson.
Y4681: QUAST, J. - Neerlands Psalmlied. Toespraak gehouden voor het Garnizoen in de Ned. Herv. Gem. te Utrecht op 31 Augusut 1898 in de Buurkerk.
Y4644: QUATREGE. - Pouique... célibataire. Dessins de Fernand Couderc.
B1690: QUAY, JAN EDUARD DE. - Het aandeel der sensorische en motorische componenten in het verloop van leer- en arbeidersproces.
M5749: QUEFFELEC, YANN. - De vrouw achter de horizon. Vertaling Ernst van Altena.
T0060: QUEIROZ, ECA DE. - Briefwisseling van Fradique Mendes. Herinneringen en aantekeningen uit 't Portugees vertaald door M.J. Kollewijn.
R2980: QUENNELL, PETER / TORE ZETTERHOLM. (ED.). - An Illustrated Companion to World Literature.
Y6975: QUERIDO, IS. - Napoleon.
T0583: QUERIDO, IS. - Studien over Tijdgenooten. Eerste reeks. Frank van der Goes.
B7181: QUERIDO, IS. - De jeugd van Beethoven.
Y6501: QUERIDO, IS. - Menschenwee. Roman van het land.
L0515: QUERIDO, IS. - Saul en David. Treurspel in vier bedrijven. (vijf tafreelen).
B3926: QUERIDO, IS. - Amsterdam. Proza. Met een litho door W. Wagner.
K6394: QUERIDO, IS. - Van verbeelding en werkelijkheid.
Y8722: QUERIDO. - Voorjaars- zomer- najaarsaanbiedingen 1973 - 1978 - 1980.
R4441: QUERIDO, IS. - Studien.
Y9505: [SPINOZA] QUERIDO, ISRAEL. - Kantteekeningen over Spinoza. Hoogten en Laagten. XXII - LXXIV.
Y6416: QUERIDO, IS. - Letterkundig leven I + II. Twee delen.
Y6415: QUERIDO, IS. - Mijn zwerftochten door Jordaan en donker Amsterdam.
Y7566: QUERIDO. - Uitgeverij E.M. Querido. Map met 19 afleveringen Nieuws van Singel 262. Periode 1938-1957.
Y6477: QUERIDO, IS. - Studien. Tweede bundel.
R6873: QUERIDO, IS. - De Oude Waereld. Het land van Zarathustra. Romantisch epos uit Oud-Perzie benevens het boek der toelichtingen. Koningen.
T4917: QUERIDO, IS. - Misleide Majesteit. Zinnebeeldig verhaal uit de Oudheid. Met houtsneden van Jan Schonk.
Y7565: QUERIDO. - Uitgeverij E.M. Querido. Tien catalogi van de Salamander Reeks. Periode ca. 1942- 1965.
A0801: QUERIDO, IS. - Letterkundig leven II.
Y6418: QUERIDO, IS. - Literatuur en kunst. Eerste reeks.
Y6419: QUERIDO, IS. - Geschreven portretten.
Y5425: QUERIDO, IS. - Krantenknipsels van/over Is. Querido.
Y6417: QUERIDO, IS. - Zegepraal.
B4507: QUERIDO, IS. - Van verleden en heden.
Y6662: QUEVEDO. VERSPOOR, DOLF. - Okeren sonnetten van Quevedo.
Y9129: QUEVEDO. VERSPOOR, DOLF. - Okeren sonnetten van Quevedo 1580-1645.
B2960: QUINT, MICHEL. - De tuinen van de herinnering. Vertaling Nelleke van Maaren.
B5159: QUINT, MICHEL. - Een liefde die schrijnt. Vertaling Nelleke van Maaren.
L1581: QUINT, MICHEL. - En mijn pijn zal zoet zijn. Vertaling Nelleke van Maaren.
L5655: [ERASMUS] QUONIAM, TH. - Erasme.
R2162: QWERTY. - Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie.
R2163: QWERTY. - Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie. Nulnummer.
R2164: QWERTY. - Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie. 2e jaargang #2.
R2165: QWERTY. - Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie. 2e jaargang #1.
L5367: RAAD, ESTHER DE. - Het antwoord van Suzanna aan Joachim van Babylon.
R7740: RAADT, P. DE. - De Koninklijke Besluiten van 23 mei 1845 en 1 julij 1850 en de verslagen der Staats-Commissien voor De toelating van Studenten tot de Hoogescholen en Athenaea.
K9764: RAAF, K.H. DE. - Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kriticus.
L1707: RAAF, K.H. DE. - Hoffmann von Fallersleben. Voortrekker in het oude land der Dietsche Letteren. Verlucht met foto's en facsimiles.
L3041: RAAF, K.H. DE EN J.J. GRISS. - Een Nieuwe bundel. Vijfde deel. Van 1880 tot onze tijd. Bloemlezing van Nederlandse poëzie en proza voor de hogere klassen van Gymnasia, Hogere Burgerscholen en zelfstudie.
K3373: RAAF, K.H. DE. - Problemen der poëzie. Beschouwingen over de beginselen der dichtkunst en het Nederlandsche vers van dezen tijd.
L8867: RAAF, K.H. DE EN J.J. GRISS. - Een nieuwe bundel. Derde deel: Bloemlezing van Nederlandse poëzie en proza voor de hogere klassen van Gymnasia, Hogere Burgerscholen en voor zelfstudie. Dertiende tot Achttiende Eeuw.
B8985: RAAFF, HENK. - Papier maken. Met tekeningen van Ruud van den Boogaard.
M4006: RAAFF, HENK. - De asielhond.
R6481: RAAIJMAAKERS, HUUB. - Vervelende waarheden en bevrijdende oplossingen.
L2630: RAALTE, E. VAN. - Gezien, gehoord, geschreven tussen 1916 en 1972.
T3192: RAALTE, J. VAN. - In het Concentratiekamp.
R2493: RAALTE, E. VAN. - Dr. D. Bos. Leven en werken van een Nederlands staatsman.
R4648: RAALTE, FRITS VAN. - Vragen van opvoeding.
L7673: RAALTE, E. VAN. - Dr. D. Bos. Leven en werken van een Nederlands staatsman.
T5442: RAALTE, FRITS VAN. - Levensgeschiedenis van de kleine Verra.
Y0977: RAALTE, ERNST VAN. (INLEIDING). - Het Ontwerp-Charter van de Internationale Veiligheidsorganisatie (Proposals for the establisment of a General International Organization) ontworpen te Dumbarton Oaks, aangevuld te Yalta.
Y4180: OPEN RAAM. - Open Raam. Onafhankelijk en Critisch. 1e jaargang 1946. no 14.
Y7588: RAAMBILJET. - Raambiljet: Librije, Haarlem. Achterkant: Sjoerd van der Schaaf, Abbingavond.
B5440: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1985. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1985.
T3265: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1973 - 1977.
T3266: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1968 - 1972.
T3267: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1958 - 1967.
B5441: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1986. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1986.
B5442: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1987. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1987.
R8308: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1984. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1984.
R8307: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1982. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1982.
B7182: RAAT, G.F.H. - Veertig jaar 'De avonden' van Gerard Reve.
Y3138: RAAT, ALEXANDER J.P. - Gedrukte vogelboeken 1550-1850.
H7060: RAAT, G.F.H. - Over De hondsdagen van Hugo Claus.
L7519: RABBINOWITSCH, JACOB FAIWUSCH. - Probleme der Neidhartforschung. Eine Untersuchung uber das Verhaltnis zwischen Neidhartliedern und Pseudoneidharten.
R3363: RABE, MARTIN EN GEORG SCHULTZ. (RED.). - Schoonheid in beeld. 25 eeuwen Europese kunst.
Y8061: RABELAIS, FRANÇOIS. - Tout ce qui existe de ses oeuvres : Gargantua - Pantagruel. Pantagrueline Prognostication - Almanachs - Sciomachie - Lettres - Opuscules - Pièces attribuées à Rabelais. Texte soigneusement collationné sur les éditions originales précédé d'une vie de l'auteur ...et suivi d'une Bibliographie, de notes et d'un Glossaire par Louis Moland.
K3020: RABELAIS, FRANCOIS. - Pantagruel. Het Derde en Vierde boek. Vertaald en ingeleid door J.M. Vermeer-Pardoen.
Y8923: RABELAIS. - Zeer beminde zoon. Vertaald door J.D.P. Warners en H.C. de Wit en met een naschrift van prof.dr. S. Dresden.
Y7896: RABENER, G.W. - Verzameling van hekelschriften uit het hoogduitsch. Vijf delen.
A0283: RACHEWILTZ, MARY DE. - Discretions. A memoir by Ezra Pound's daughter.
Y2433: RADECKER, JOHN. - Catalogus [1933] tentoonstelling van beeldhouwwerken, schilderijen en teekeningen.
B7846: RADEMAKER, LEONARD ALBERT. - Didericus Camphuysen.
Y1486: RADEMAKER, ABRAHAM, WILLEM BEELAERTS VAN BLOKLAND. - De kasteeltekeningen van Abraham Rademaker.
B7615: RADEMAKER, ABRAHAM. - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten. Vervat in 300 Konstplaaten. Met eene korte beschrijving der zelve in het Duitsch, Fransch en Engelsch. Twee delen in een band.
T3126: RADEMAKER, L.A. - Crematie en het Crematorium te Driehuizen voor en tegen.
Y8737: RADERMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance der Nederlandse boekdrukkunst.
L4607: RADERMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance der Nederlandse boekdrukkunst.
R0482: RADIGUET, RAYMOND. - Het bal van Graaf d' Orgel. Vertaald door Jacoba van Velde en F.C. Kuipers.
A0565: RADIGUET, RAYMOND. - Het bal van Graaf d' Orgel. Vertaling Jacoba van Velde.
Y3729: RADIOBODE - De Avrobode 18e jrg. 1948. no 35.
Y3730: RADIOBODE. - Omroepgids N.C.R.V. 18e jrg. 1946. no. 7.
B3482: RADIOBOEKEN. - 14 Radioboeken + CD Hella S. Haasse, Een kruik uit Arelate. 1e & 2e reeks In doos.
M8489: RAEDT, JAN DE. - Middeleeuwsche geestelijke poëzie. Verlucht met houtgravures van Pam G. Rueter.
M8490: RAEDT, JAN DE. - Middeleeuwsche wereldlijke poëzie. Verlucht met houtgravures van Pam G. Rueter.
T7650: RAEMAEKERS, L. - Hoe het kwam... De schoone en wonderbare historie van Droogloods, van een Fee en van het Comptoir Tuilier de Courtrai verteld en verlucht door L. Raemaekers.
R0777: RAEMDONCK, BERT VAN. - Allemaal zeep aan onze zolen. Kroniek van het Nieuw Vlaams Tijdschrift (1946-1950).
K4252: RAES, HUGO. - Brandstichting tegen de tijd. Met een voorwoord van Eddy van Vliet.
K4624: RAES, HUGO. - De vadsige koningen.
T1139: RAES, HUGO. - Afro-europees. Grafiek van Mark Verstockt.
L3740: RAES, HUGO. - Bankroet van een charmeur. Met een nawoord van Paul de Wispelaere.
K8900: RAES, HUGO & PAUL DE WISPELAERE. - Wereld in teksten. Deel I.
W6360: RAES, HUGO. - Het smaran, het vikka, de ronko en de andere kleuren van de geschiedenis.
K6045: RAES, HUGO. - Links van de helikopterlijn en andere verhalen.
K4938: RAES, HUGO. - Een tijdelijk monument.
W8281: RAES, HUGO. - Een tijdelijk monument links van de helikopterlijn, verhalen.
M6915: RAES, HUGO. - De Vlaamse reus, fantastische verhalen.
B8776: RAES, HUGO. - De goudwaterbron. Een vertelling.
W6260: RAES, HUGO. - Bankroet van een charmeur.
L6205: RAES, HUGO. - Een faun met kille horentjes. Roman.
M3655: RAES, HUGO. - Explosie. Verhalen.
W4318: RAES, HUGO. - Hemel en dier.
M7915: RAES, HUGO. - De verwoesting van Hyperion, roman.
B0198: RAES, HUGO. - La singa liniei de elicoptere. In romaneste de H.R. Radian. Cuvint inainte de Ion Hobana.
R0760: RAESKIN, P. - Pastoor Horsman.
T1762: RAET, LODEWIJK DE. - Vlaanderen's Economische Ontwikkeling. Voorwoord R. Lamberty-De Raet. Met portret van den schrijver.
R4024: RAET, LODEWIJK DE & ZUIDEMA, WILLEM. - Lodewijk de Raet en Willem Zuidema. Een briefwisseling uit de jaren 1891 - 1892. Met inleiding en aantekeningen door K. De Clerck.
L2822: RAEYMAEKER, L. - Wat denkt u van den mens? Korte wijsgerige beschouwingen.
B0023: RAFF, FRIEDRICH. - Peter Tingeltangel. Nederlandsche bewerking V. Jr.
Y1011: RAHIMI, ATIQ. - Aarde en as.
L7610: RAINE, CRAIG. (ED.). - Arete. The Arts Tri-Quartely. Fiction poetry reportage reviews.
L7611: RAINE, CRAIG. (ED.). - Arete. The Arts Tri-Quartely. Fiction poetry reportage reviews.
B5473: RAMAKER, WIM. (ED.). - Anna Blamannummer.
B5474: RAMAKER, WIM. (ED.). - Aart van der Leuw. Louis Paul Boon. Vrouwentheater. Jaap Zijlstra.
R1164: RAMAN, ANNY. - Bibliografie van Marnix Gijsen. Ingeleid door Marnix Gijsen.
Y9501: RAMARIUS, GUIL. GER. [= W.G. VAN DER TAK]. - De Spinoza Rhenoburgi Incola.
B8026: RAMBOUSEK, ANTONIN (ED.). - Dictionary of Printing Terms / Polygraficky Slovenik.
R1665: RAMECKERS, J.M. - Der Kindesmord in der Literatur der Sturm-und-Drang-Periode. Ein Beitrag zur Kultur- und Literatur-geschichte des 18. Jahrhunderts.
T7486: RAMONDT, MARIE. - Sprookjesvertellers en hun wereld. Van primitivisme tot symbolisme. Vier sprookjesstudien.
R5150: RAMP. - Ramp, kwartaalschrift voor taal noch teken. Nr. 13.
T7934¤: RAMSHORN, LUDWIG. - Prosodica der Latijnsche Taal. Vrij naar het Hoogduits door J.J. de Gelder.
R1834: RAMUS, PIERRE [=RUDOLF GROSSMANN]. - Friedenskrieger des Hinterlandes. Der Schicksalsroman eines Anarchisten im Weltkriege.
Y6121: RANA, SOERA. - Met een meeuwepluim en andere gedichten.
Y6322: RANA, SOERA. - Gedichten.
Y7993: SOERA RANA [= ISSAC ESSER JR.]. - Mosaiek. Gedichten.
Y5580: RANDWIJK, H.M. VAN. - In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet 1940-1945. Ingeleid door J. Bruins Slot.
K9244: RANDWIJK, H.M. VAN. - Een zoon begraaft zijn vader.
K3929: RANDWIJK, H.M. VAN. - De doden en de levenden.
K0938: RANDWIJK, H.M. - Celdroom.
R0260: RANDWIJK, H.M. VAN. - De held en de rovers. Een zwartboek over "De Telegraaf"
R0504: RANDWIJK, H.M. - Heet van de naald. Keuze uit het werk van een man in verzet. Ingeleid door Mathieu Smedts.
R1865: RANDWIJK, H.M. - Celdroom. [In het oorlogsjaar 1943].
Y5002: RANOE, MAS. - Wat niet mocht. Indische roman.
R4930: [WILDE] RANSOME, ARTHUR. - Oscar Wilde. A critical study.
T0006: RANUCCI-BECKMAN, BETSY. - Dat, wat je niet hebt... 'n onschuldig spel van een schuldige verhouding in drie bedrijven.
T8721: RAP, THOMAS. - Woordenboek der natuur. Met een nawoord van D. Hillenius.
B2234: RAP, THOMAS. - Kantoor. Monumentale gedichten.
B2198: RAP, THOMAS & GUIDO JOSEPH. - En de voorzitter van de rietmannetjes heet Bodde... Een klein voorleesboek.
K0123: RAP, THOMAS. - Doorzonwoning. Moderne gedichten.
B0707: RAPAILLE G. [=GER BERTHOLET]. - Mim en het stout kacheltje.
Y6024: RAPEE, ERNO & LEW POLLACK. - Charmaine.
Y7875: RAPPARD, L.R.J. RIDDER VAN. - Drie kleine publicaties: 1. Toespraak t.g.v het Jeugdfestival 1964; 2. Schriftelijke overpeinzing bij de voordracht "grenzen van overheidsbemoeiing bij kunst en cultuur; 3. Nota aan de gemeenteraad [van Gorinchem] betreffende de verantwoordelijkheid van de plaatstelijke overheid t.o de kunst.
L0003: RAPPOPORT, CHARLES. - Jean Jaures. De mensch, de denker en de socialist.
R9611: RAPPORT. - De huisvesting van krotbewoners.
Y1439: RAPPORT. - Rapport van de Commissie van Onderzoek betreffende het Verweer tegen de Stakings-Wetsontwerpen in Maart-April 1903.
Y0992: RAPPORT. - Herziening der Drankwet. Rapport uitgebracht aan den Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik.
L5185: RAS, GERARD. - Borne und Heine als Politische Schriftsteller.
M3657: RASCH, GERARD. - De angst van Hermafroditus.
B1958: RASCH, GERARD. - Tadeusz Konwicki, informatie.
T5371: RASJID, MOEHD. - Oranje Nassau 1898-1938.
H7055: RASKER, MAYA. - Met onbekende bestemming.
H1426: RASKIN, BRIGITTE. - De maagd van Antwerpen.
K9468: RASTER. - F.C. Terborgh.
R8090: RASTER. - Kees Fens, Wam de Moor, Martin Reints, August Willemsen, e.a.
R8091: RASTER. - Gerrit Kouwenaar, W.F. Hermans, Hans Faverey, e.a.
B3824: RASTER. - Willem Frederik Hermans: Het evangelie van O. Dapper Dapper. Gerrit Kouwenaar: Landschappen en andere gebeurtenissen. Hans Faverey: Rivierlandschap met bloedingstijd.
R3404: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 10, 1979.
K7359: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 2, 1977. Avant Garde.
K6036: RASTER. - Willem Frederik Hermans. Met bijdrage van: Hella S. Haasse, Wam de Moor, Rein Bloem, J.J. Oversteegen, Jan Fontijn, H.C. ten Berge.
B6883: RASTER. - H.C. ten Berge: Logopoeia. D. Betlem: Over W.F. Hermans. Rein Bloem: Pasolini. Jacq. Hamelink: Novelle. S. ten Holt: Muziek. Gerrit Kouwenaar: Zes rose gedichten. J.J. Oversteegen: Marsman voor jong en oud. Riekus Waskowsky: Drie gedichten.
B6885: RASTER. - G. Kouwenaar: Gedichten. Jan G. Elburg: Verschil in hoogte. Ivan Vyskocil: De muur van Jakob. L. van Marissing: Gedichten. Hans Faverey: Leuk licht wordt het. e.a.
B0748: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 7, 1978. Literatuur onderwijs.
R4064: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 32. poëzie en kritiek.
R4394: RASTER. - H.C. ten Berge: Het meisje met de korte vlechten. Rein Bloem: In het teken van Bunuel. Rob du Bois: 27 informaties over de vorm. Jan G. Elburg: Een gedicht in aanbouw. J.G. Kooij: Over Vestdijk in kaart. G. Kouwenaar: Teksten van Kok. H. Michaux: Plume. J.J. Oversteegen: De essays van d'Oliveira. Ad Zuiderent: In het hol van de eeuw.
R4397: RASTER. - Francois Rabelais. J.D.P. Warners. H.C.D. de Wit. Hans Faverey. Nathaniel Tarn. Rein Bloem. Gerrit Kouwenaar. Hans Verhagen. Redbad Fokkema. Ad Zuiderent. Th. Sontrop. Theodor W. Adorno.
B1936: RASTER. - Frank Diamand, Konrad Eberhardt, P.H.H. Hawinkels, P.C. Kuiper, Arthur Rimbaud, A. Roland Holst, P.H. Schrijvers, Ernst Vermeulen.
T3317: RATIO. - Ratio. Literair Maandblad. 2 jaargang nr 7, oktober 1965. Henk J. Meier (red.).
Y1680: RATOESJINSKAJA, IRINA. - Aan allen. Gedichten. Keuze en vertaling K. Waremenhoven.
Y2788: RAU, ARTHUR. - L'Édition originale de la Déploration sur le Trespas de Feu Messire Florimond Robertet par CLÉMENT MAROT, Avec un fac-similé intégral du seul Exemplaire connu.
B0406: [VONDEL] RAU, S.J.E. - Proeve van aanteekeningen op de Treurspelen van Vondel, meest naar aanleiding der uitgave van 'Vondels werken in verband gebracht met zijn leven, door Mr. J. van Lennep'
K1093: RAVEN, MAARTEN J. - Papyrus. Van bies tot boekrol. Met een bloemlezing uit de Leidse papyrusverzameling.
B6593: RAVENSWOOD, JOH. [=J. SLAUERHOFF]. - Oost-Azie. Ingeleid door J. Slauerhoff.
K6098: RAVESTEIJN, W. VAN. - Herman Gorter. De dichter van Pan. Een heroisch en tragisch leven.
Y0798: RAVESTEIJN, W. VAN. - Herman Gorter de dichter van Pan. Een heroïsch en tragisch leven.
B6000: RAVESTEIN, MAX VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Aan d'overkant.
K7646: RAVESTEYN, W. VAN. - Satyre als medicijn, Jonathan Swift.
L6055: RAVESTEYN, W. VAN. - Rotterdamsche cultuur voor honderd jaar.
M6542: RAVESTEYN, W. VAN. - Het socialisme aan de vooravond van de wereldoorlog 1914-1918. Derde deel.
R8816: RAVESTEYN, W. VAN. - Geen reactie en geen utopie maar... Democratie. Proeve van een radicaal-democratisch program.
B9039: RAVESTEYN, W. VAN. - De wording van het communisme in Nederland 1907-1925.
R5234: RAVESTEYN, W. VAN. - Pseudo-socialisme en echte revisionisme.
T9671: RAVIEZ, STEYE. - Raviez' Reve. [tekst en foto's Raviez / 1968-1987].
Y8324: RAWIE, JEAN PIERRE. - Oude gedichten. Het meisje en de dood. Intensive Care. Kwade trouw. Liederen in opdracht. Vertalingen.
L9568: RAWIE, JEAN PIERRE. - Onmogelijk geluk.
H0709: RAWIE, JEAN PIERRE. - Geleende tijd.
Y6308: RAWIE, JEAN PIERRE. - Kwade trouw, gevolgd door Liederen in opdracht.
Y5437: RAWIE, J.P. - Krantenknipsels van/over J.P. Rawie.
Y6100: RAWIE, JEAN PIERRE. - Wij volgen een voor een hetzelfde pad. De mooiste rouwgedichten.
T6281: RAWIE, JEAN PIERRE. - Wij hebben alles nog te goed. De mooiste liefdesgedichten.
M1200: RAYNER, RICHARD. - Los Angeles op goed geluk. Vertaling Paul Syrier.
M5756: READ, PIERS PAUL. - Pas op de plaats. Vertaling D. Koning.
Y5662: READ, EZRA. - The Fight for Freedom. Descriptive Fantasia.
M9615: READ, PIERS PAUL. - Hemels spel met Tussy Marx. Vertaling P. van Vliet.
Y2659: REBATTU, FRANCOIS. - De Zaanlandsche Molen. Hollandsch Karakterstuk. Le moulin Hollandias. The Dutch Mill. Die Hollandische Muhle. (voor piano).
K1722: REBELO PINTO, MARGARIDA. - Een man is geen man.
Y0526: VREDE DOOR RECHT. - Jaarverslag over 1911. Algemeene Nederlandsche Bond Vrede door Recht. Met statuten, lijst van Bestuurderen en Ledenlijst.
Y4202: ONZE BUREN RECHTS. - Onze Buren Rechts 1e jaargang nr. 3. Oktober 1977. Russel-tribunaal. Politieke gevangenen. Gevangenenkrant. Kalkar. Gevangenenraad. Vrouwengevangenis. Chronologie.
K0959: [ERASMUS] RECKMAN, WIM. - Erasmus, met Erasmus de mist in 1969-2....
R6702: RECKMAN, M. EN J. HEYN JR. - Voor de persen draaien. Journalisten klappen uit de school.
R2436: RECLAM. - 100 Jahre Universal Bibliothek 1867-1967.
Y4456: A.J.C.- RECLAME. - Het kontakt nummer 1 maart 1933. Iedereen koopt dus alle kampeerspullen bij de A.J.C.
L0263: RECLUS, ELIE. - De oorspronkelijken. Studien over vergelijkende Volkenkunde. Naar het Fransch bewerkt door B.P. van der Voo.
K5056: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 43, Number 2, Summer 1965. Filmsetting in focus.
K5058: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 42, Number 4, Summer 1963. Languages of the World that can be set on 'Monotype' machines. Compiled by R.A. Downie.
K5054: [SCHMOLLER] THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder. New Series / Number 6. Hans Schmoller, typographer: his life and work.
K5055: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 43, Number 3, Autumn 1968. James Moran: Stanley Morison 1889-1967.
B8086: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 42, Number, Spring 1961.
MK0183: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 43, Number 3, Autumn 1968. James Moran: Stanley Morison 1889-1967.
M5259: REDDINGIUS, JOANNES. - Zonnewende.
M5264: REDDINGIUS, JOANNES. - Bloei. Gedichten.
Y6470: REDDINGIUS, J. - Johanneskind. Gedichten.
Y2486: REDDINGIUS, G. BENTHEM. - Maria de moeder van onzen Heere. Een leesboek voor alle oprechte christenen, vooral voor vrouwen.
Y6709: REDEKER, ALBERT. - Nocturne. Gedichten.
L7268: REDEKER, HANS. - De dagen der artistieke vertwijfeling. Een essay over de crisis van het kunstenaarschap.
R4154: [MELLE] REDEKER, HANS (INL.). - Melle.
B0435: REDFIELD, JAMES. - De essentie van het tiende inzicht. Vertaling Katja van Grieken.
B0434: REDFIELD, JAMES. - Inzicht in de Celestijnse belofte. De essentie van de negen inzichten. Vertaling Katja van Grieken.
W9337: REDFIELD, JAMES. - De Celestijnse belofte. Vertaling Jaap van Spanje.
R2720: REE, HANS. - Een man merkt nooit iets. Columns.
M3615: REED, A.H. - An autobiography.
B6119: REEDIJK, C. (INL.). - 150 jaar boekproduktie in Nederland.
K5206: REEDIJK, C. EN P.J.H. VERMEEREN. - Rondom de meester van Catharina van Cleef.
B3420: REEDIJK, C. EN P.J.H. VERMEEREN. - Rondom de meester van Catharina van Cleef.
B8506: REEDIJK, IS. J. - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters.
M3348: REEDIJK, C. - Engelse boekbanden. Tentoonstelling van The Guild of Contmorary Bookbinders te Londen en de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage
T5822: REEDT DORTLAND, P.H. VAN. - Supplement-Catalogus van de Openbare Boekerij te Gouda.
T9958: REEHORST, PEETERS, VAN KRIMPEN, BUCH, HALBEY. - De Letter of de Waardering voor het Boek. Toespraken gehouden bij de uitreiking van de vijfde Laurens Janszoon Costerprijs 1983 verleend aan Huib van Krimpen.
P2135: REEN, TON VAN. - Landverbeuren, roman.
P1799: REEN, TON VAN. - Lachgas.
B5083: REEN, TON VAN. - Bevroren dromen. roman.
K7241: REEN, TON VAN. - Zomerbloei.
W0547: REEN, TON VAN. - De moord door geallieerde militairen en burgers uit de Lichtstad Kork op leden van het door de mierrijder gestichte gezin van Cherubijn.
K7663: REEN, TON VAN. - Een beest binnenhalen. Luisterspel.
M6916: REEN, TON VAN. - De moord door geallieerde militairen en burgers uit de Lichtstad Kork op leden van het door de mierrijder gestichte gezin van Cherubijn.
T0965: REEN, TON VAN. - Klein volk. Leven en werken van de kabouter.
A0893: REEN, TON VAN. - De moord door de geallieerde militairen en burgers uit de lichtstad Kork op leden van het door de mierrijder gestichte gezin van cherubijnen. Kleine roman.
W3962: REEN, TON VAN. - Een heidin die het licht zag. Roomse fabels.
Y1506: REENEN-VOLTER, M. VAN. - De Heerlijkheid Bergen in woord en beeld.
T3531: REERINK, JAN. - Honderd jaar over de Rooien. De Sociaal-Democratie in Limburg van 1889 tot 1989.
B9670: REES, JACQUES [= MARTIN PAULISSEN]. - Het Parlement in brand!
T7825: REES, JACQUES. - De giftige Internationale. De Internationale van zielevergif. Een ernstig woord tot de jongeren in en buiten de jeugdbeweging.
Y0172: REES, J. VAN / A. ARIENS. E.A. - Prof. Dr. J. van Rees dankbaar herdacht.
Y4911: REES, W.A. VAN. - Herinneringen uit de loopbaan v/e Indisch Officier. Novellen. Levensschetsen en Krijgstafereelen. Eerste deel.
Y0458: REESE, MARIA. - Wie zijn de schuldigen. Brief aan de Sociaal Democratische Arbeiders.
W9236: REESER, H. - De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint 1812 - 1851.
R4802: REESER, EDUARD. - Alphons Diepenbrock.
T0895: REESER, EDUARD. - De muzikale handschriften van Alphons Diepenbrock. Gecatalogiseerd en ingeleid door ... Met twee portretten en vier facsimile's
L5710: REESINK, HENDRIKA J. - L'Angleterre et la Litterature Anglaise dans les trois plus anciens periodiques Francais de Hollande de 1684 a 1709.
Y4832: REESKAMP, G.A. - De Regenfluiter. Een beschrijving van de Ger/Gon-Travels. Bewerkt door W. Hubert en E. Hubert-Reeskamp.
Y0360: [BILDERDIJK] REEST, RUDOLF VAN. - 'n Onbegriepelijk mensch. Het leven van Mr. W. Bilderdijk.
A0891: REEST, RUDOLF VAN. - De levensroman van Dr H. Colijn. Opgedragen aan ons Nederlandsche volk.
T4319: REEUWIJK, A.J. VAN. - Vroedkunde en vroedvrouwen in de Nederlanden in de 17e en 18e eeuw.
Y2017: DE VERTROUWENSMANNEN DER REGEERING. - Proclamatie. Nederland herwint zijn vrijheid.
L1642: REGENHARDT, J.W. - Het gemaskerde leven van Eduard Veterman.
T7152: REGENTEN. - Schets der lotgevallen van het voormalig Burger-kinderen-weeshuis en Armen-kinderenhuis, nu Protestantsch-kinderen-weeshuis en Roomsch-Katholijk-weeshuis te Nijmegen. Door Regenten der beide Weeshuizen aldaar.
R1433: REGISTER. - Register op de jaarboekjes voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 1904-1958.
R1846: REGISTER. - Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Register der oorspronkelijke stukken, verschenen in de eerste vijftig jaargangen, 1857-1906.
R5670: REGISTER. - Register Zannekin jaarboeken 1-10.
R1434: REGISTER. - Register op de jaarboekjes voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 1904-1970.
T1126: REGNARD, JEAN-FRANCOIS. - Voyage de Flandre et de Hollande, commencé le 26 avril 1681.
T0227: REGOUT, EUGENE. - De Maas en de Maasbrug-kwestie te Maastricht, historisch en chronologisch overzicht. 4de gedeelte: Historisch Overzicht.
R6608: REGTDOORZEE GREUP-ROLDANUS, SIJBRECHTS CLASINA. - Geschiedenis der Haarlemmer Bleekerijen.
R4279: REGTEREN ALTENA, A.D. VAN. - 'obeir Lentement' De Opschorting Van Een Executiebevel in De Zestiende Eeuw.
B3097: REGTEREN ALTENA, LUCAS VAN. - Twee vragen uit het leerstuk van de geldboete.
B9208: REGTEREN, J.Q. VAN. - De Goudsche Glazen 1555-1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met een voorwoord van H.A. van Karnebeek.
T4265: REGTEREN, I.Q. VAN / P.J.J. VAN THIEL. - De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743.
R5895: REGTEREN VAN ALTENA, H.H. (RED.). - Stadskernonderzoek in Amsterdam (1954-1962).
K5678: REICH, WILHELM. - Die sexuelle Revolution. Zur charakterlichen Selbststeuerung des Menschen.
K5416: REICH, WILHELM. - Sexualiteit en Nieuwe Cultuur. Bijdrage tot de socialistische omvorming van de mens. Vertaling R. de Lange.
Y0733: REICHLING, ANTON. - Het Woord. Een studie omtrent de grondslag van taal en taalgebruik.
H4283: REICHLING, ANTON. - Wat is algemene taalwetenschap?
T1708: REICHNER, HERBERT. - Die Gutenberg-Bibel der Sammlung Vollbehr. Schicksale des kostbarsten Buches.
Y7131: REICHSPOST. - Reichspost. Unabhangiges Tagblatt fur das christliche Volk. Wien, Samstag den 26 Juli 1924.
Y2876: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke. Het afzien van 2003.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

6/28