Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K7326: KOENEN, MARIE. - Van wenschen en wonderen. Sprookjes en legenden.
B6252: KOENEN, H.J. - Ter nagedachtenis van Mr. C.M. van der Kemp in leven Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland.
T7174: KOENEN, H.J. - Levensbericht van Mr. C.J. van Assen,
L2864: KOENEN, MARIE. - Breiz - Izel.
L5583: KOENEN, H.J. - Redevoering over het aanbelang der beoefening van de klassieke letterkunde ook nog in onze dagen.
Y4095: DE ZEEUWSCHE KOERIER. - De Zeeuwsche Koerier. 44ste Jaargang, No. 3573. Maandag 3 Februari 1930.
Y4069: AMSTERDAMSCH BULLETIN DE KOERIER. - Extra bulletin. Hitler leeft nog in Zuid-Amerika. Nieuwe oorlogsvoorbereiding? Complot in Argentinie!
Y8217: HOUDT KOERS! - Houdt Koers! Verkiezingsorgaan van de afdeeling Rotterdam van den Vrijzinnig Democratischen Bond. 8e jaargang Maart 1933 No. 1.
B4428: KOERS, N.H. (RED.). - Vier eeuwen domineesland.
L6258: KOESEN, JAN. - De kunst van boekverbranding.
M5863: KOESTLER, ARTHUR. - Reisjes van plezier. Een tragikomedie met proloog en epiloog vertaald door Therese Cornips.
Y6551: KOETSVELD, C.E. VAN. - De oudejaars-avond. Ernstige lektuur voor de laatste dagen des jaars.
R3867: KOETSVELD, C.E. VAN. - Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste en tweede verzameling.
Y3785: KOETSVELD, C.E. VAN. - Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Tweede verzameling.
T6370: KOETSVELD, C.EZ., C. VAN. - 's Levens Lente. Kinderliederen. Met gekleurde Plaatjes.
R3935: KOETSVELD, C.E. VAN. - Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste en tweede verzameling.
Y1135: KOETSVELD, C.E. VAN. - De Oude Thomas. Eerste leesboekje voor Christelijke Volks- en Armenscholen.
T0360: KOETSVELD, C.E. - De Christelijk-Historische Unie.
R3957: KOETSVELD, C.E. VAN. - Nalezing van een tachtigjarige. Nieuwe schetsen en phantasien.
B7907: KOETSVELD, C.E. VAN. - Ideaal en werkelijkheid.
Y7094: KOETSVELD, C.E. VAN. - Godsdienstige en zedelijke novellen. Derde verzameling.
R7999: KOETSVELD, C.E. VAN. - Snippers van de schrijftafel.
P2164: KOEVOETS, PAMELA. - Ode.
M1712: KOEVOETS, PAMELA. - Schaduwboksen. Verhalen.
L6212: KOEVOETS, PAMELA. - Groot portret van het water. Met beeld van Mieke Gerritzen.
K1087: KOEVOETS, PAMELA. - Arme engelen.
Y3885: KOFF, J.W. DE. - Feestzang 12 Mei. 1849-1974. Wijze: De Koning Leev.
Y2437: KOGAN, MOISSY. - Moissy Kogan. Ter gelegenheid van de 100ste geboortedag 1879 - 1942 - 1979.
L2616: KOHL-WEIGAND, FRANZ-JOSEF. (ED.). - Albert Weisgerber 1878 - 1915. Handzeichnungen und Aquarelle.
T2268: [WILDE] KOHL, NORBERT (ED.). - Oscar Wilde. Leben und Werk in Daten und Bildern. Mit einem Essay von Norbert Kohl.
R5806: KOHLER, W.C. - Los- en laadhoofd voor zeeschepen aan de De Ruyterkade te Amsterdam.
T2567: KOHLER, H.J. - Habinsaran. Het land van den zonnestraal. Mijn leven onder de Bataks.
K2082: KOHNSTAMM, DOLPH & ELLY CASSEE (EDS.). - Nieuw Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
T5388: KOHNSTAMM, CARLA EN JO LEYEN. - Laat een vrolijk lied ons zingen. Honderd teksten. Verzameld door Carla Kohnstamm met tekeningen van Jo Leyen.
T5824: KOHNSTAMM, CARLA. (RED.). - Het Signaal. no. 1-2. Jan. - Febr. 1947. Maandblad voor het Culturele Werk.
R5121: KOK, A.S. - Van Dichters en Schrijvers. Studien en schetsen van Nederlandsche Letterkunde. 1e en 2e stuk.
B9543: [MULTATULI] KOK, A.S. - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken. Met een bibliographisch overzicht der geschriften van Multatuli door Louis D. Petit.
L2098: KOK, J. - Adriaen van Ostade als etser.
L2847: KOK, J.A. - Naar het absolute nulpunt. Voorwoord W.H. Keesom.
L4440: KOK, A.S.(ED.). - The Rainbow. English Poetry selected and arranged. Poetry for school and home. A graduated course in four parts. Four volumes in one.
Y2178: KOK, JACOBUS - Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen, sedert haare eerste beginselen, tot op den tegenwoordigen tijd. (Compleet in 3 delen).
R0766: KOK, ANTONY. - Ik ben maar zelden goed bij stem.
C1505: KOK, CHRISTIEN. - Oude maskers.
W3064: [MULTATULI] KOK, A.S. - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken. Met een bibliographisch overzicht der geschriften van Multatuli door Louis D. Petit.
Y5759: KOK, A. - Wet gewetensbezwaren militaire dienst.
Y6384: KOK, J.H. - Uitgeverij N.V. Mij. J.H. Kok, Kampen. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
R4267: KOK, P. - Reclame-schilderen en -teekenen.
L1269: KOK, J. - De Arte Formulas Praescribendi et Praeparandi.
B2280: KOK, WIM. (VOORW.). - De smalle marges. (Vijf Den-Uyl-lezingen).
Y2377: KOL, MEVROUW NELLIE VAN (RED.). - Ons Blaadje. Weekblaadje voor de Jeugd. 8e jaargang 1903. Nr. 1-50.
R3851: KOL, H. VAN. - Weg met het opium.
Y2376: KOL, MEVROUW NELLIE VAN (RED.). - Ons Blaadje. Weekblaadje voor de Jeugd. 7e jaargang 1902. Nr. 1-50.
R9785: KOL, NELLIE VAN. - Aphorismen. Verzameld door Johanna Dorre. Inleiding N. van Kol.
T0034: KOL, MEVROUW NELLIE VAN (RED.). - Ons Blaadje. Weekblaadje voor de Jeugd. 11e jaargang 1906. Nr. 1-50.
Y1116: KOLB, C.F.A. EN M. HENRIQUES PIMENTEL. - Aanschouwelijk onderwijs in de allereerste beginselen van het tellen. Naar het Hoogduitsch bewerkt.
H6383: KOLBENHEYER, E.G. - Kerstverhalen. Vertaling Tony de Ridder.
T0096: [SPINOZA] KOLBENHEYER, E.G. - Amor Dei. Levensroman van Spinoza. Vertaling Theun de Vries.
P1958: KOLDEWEIJ, A.M. - In Buscoducis 1450 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance.
R6670: KOLFF, G.H. VAN DER. - De moeilijkheden rondom het integratievraagstuk voor landen in versnelde sociaal-economische overgang.
T9996: KOLFF A.QZN., C. - Wat heeft de Nederlandsche Tabaks- en Sigarenindustrie van eene verhooging der Tabaksbelasting te verwachten?
R9064: KOLFF, A.H. VAN DER. - Schrijf het antwoord. Opgaven voor het hoofdrekenen voor de Lagere School. Zesde leerjaar.
W2031: KOLK, GEERT VAN DER. - De dansers. Drie novellen.
W2032: KOLK, GEERT VAN DER. - De nieuwe stad, verhalen.
R2744: KOLK, HERMAN. - Compenseren voor een taalstoornis.
L4752: KOLKERT, W.J. - Christelijk Middelbaar Onderwijs en Nederlandsche Letterkunde.
L8431: KOLKMAN, MARTEN. [K.H. HEEROMA]. - Sonnetten.
R7344: KOLKMEIJER, H.C. - Fabrieksarbeidsters. Bedrijfspsychologische factoren bij de vorming van het fabrieksmeisje in puberteit en adolescentie. Met een voorbericht van Ph. Kohnstamm.
R6804: KOLLEWIJN, A.M. EN M.J. KOLLEWIJN. - De volledige geschiedenis van 1813. Hoe Nederland weer onafhankelijk werd. 1813-1913.
K5996: KOLLONTAJ, ALEKSANDRA. - Liefde van werkbijen. Vertaling S. Meisner en E. Wagenaar.
K5997: KOLLONTAJ, ALEKSANDRA. - Een grote liefde. Vertaling Gerda Pancras.
Y4864: KOLMUS-DR VINK, TELMA. - Vlucht naar het vaderland.
T2964: KABOUTER-KOLONEL. - De kabouterkolonel. Wekelijks orgaan van het Ministerie van Defensie van de Oranje-Vrijstaat. Nr. 2.
Y3743: KOLONIAAL WEEKBLAD, HET. - Het Koloniaal weekblad. Orgaan der Vereeniging Oost en West. 31ste jaargang 1931. nrs: 9 - 10 - 29.
B9620: KOLTHEK JR., H. & J. OUDEGEEST. - Stenografisch Verslag van het Openbaar Debat tusschen de heeren H. Kolthek Jr. en J. Oudegeest gehouden op 20 december 1909 in het Concertgebouw te Amsterdam.
T6924: KOLTHEK, H. - Militairisme, socialisme en roode legers.
T5236: KOLTHEK, H. - Het complot ontmaskerd of De taktiek der sociaal-demokraten.
R0544: KOLTHEK, H. - Moreele herbewapening en het vraagstuk van den grondeigendom. Open brief aan H.M. de Koningin der Nederlanden.
Y9374: KOMEN, A. - Denken over encyclopedie... Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de encyclopedie der rechtsgeleerdheid aan de UvA op maandag 26 mei 1975.
Y1416: VERDEDIGINGS-KOMITEIT. - Het Proces. Jamar, Longville, Luys, Mahlman.
R0284: KOMMA. - Literair tijdschrift. 3e jaargang nr. 3.
Y9263: HET KOMPAS. - Het Kompas. Nederlands Onafhankelijk en Actueel Weekblad. 3e jaargang Recapitulatie nummer. De ondergrondsche beweging der Nazi's.
Y7513: KLEIN KOMPAS. - Klein Kompas, Jongeren Organisatie der Katholieke Volkspartij in de Statenkring Heerlen. 1-3 October 1949.
B9340: KOMRIJ, GERRIT. - Alles onecht. Keuze uit de gedichten.
T9962: KOMRIJ, GERRIT. - Er is geen vrijheid in de zandwoestijn. 65 gedichten. Gekozen en ingeleid door Victor Schiferli.
M9537: KOMRIJ, GERRIT. - Twee werelden. Werd vertaald in acht talen van de Europese Gemeenschap.
M7649: KOMRIJ, GERRIT. - De muze in het kolenhok, over een gedicht van Holderlin.
Y7652: KOMRIJ, GERRIT. (VERZAMELD). - Een moederhart, een gouden hart. Dichters over Moeder. Verzameld en ingeleid door Gerrit Komrij.
H5803: KOMRIJ, GERRIT. - Komrij's patentwekker.
R1991: KOMRIJ, GERRIT. - Gesloten circuit. Gedichten.
H9620: KOMRIJ, GERRIT. - Verzonken boeken.
Y8315: KOMRIJ, GERRIT. - Eendagsvliegen.
M1156: KOMRIJ, GERRIT. - De moeder. Een bloemlezing door ...
M7417: KOMRIJ, GERRIT. - De Abele spelen. Bewerkt door....
L2081: KOMRIJ, GERRIT. - Fata morgana.
T8544: KOMRIJ, GERRIT. - Rook zonder vuur.
L2193: KOMRIJ, GERRIT. - Alle vlees is als gras / Ik heb goddank twee goede longen. Met een nawoord door Onno Blom.
L0861: KOMRIJ, GERRIT. - Daar is het gat van de deur. Kritieken en Essays.
K6137: KOMRIJ, GERRIT. - The Comreigh Critter and other verse. Translated from the Dutch by Jacob Lowland pp.
L1131: KOMRIJ, GERRIT. - Dit helse moeras.
M0518: KOMRIJ, GERRIT. - Gesloten circuit. Gedichten.
T8545: KOMRIJ, GERRIT. - Alle gedichten tot gisteren.
L2222: KOMRIJ, GERRIT. - Museumjournaal no 1. 1983. Kunstkritiek op Komrij. Foto Philip Mechanicus.
T8274: KOMRIJ, GERRIT. - Verwoest Arcadie.
B0623: KOMRIJ, GERRIT. - 52 Sonnetten bij het Verglijden van de Eeuw.
B0628: KOMRIJ, GERRIT. - Kraaivanger.
T8483: KOMRIJ, GERRIT. - Pagode, novelle.
K6648: KOMRIJ, GERRIT. - Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten.
H3620: KOMRIJ, GERRIT. - De gelukkige schizo.
L5180: KOMRIJ, GERRIT / JAN BERNARD MEINEN. - De Verschrikking.
T8458: KOMRIJ, GERRIT. - In de geest van de gieter. Aforismen en citaten samengesteld door Gerd de Ley.
Y6614: KOMRIJ, GERRIT. - Onherstelbaar verbeterd.
K1583: KOMRIJ, GERRIT. - De moeder. Een bloemlezing.
B5007: KOMRIJ, GERRIT. - Het geld dat spant de kroon. 250 jaar pecuniaire poŽzie.
L0756: KOMRIJ, GERRIT. - Lof der simpelheid.
L0786: KOMRIJ, GERRIT. - Niet te geloven. Een prieelgesprek.
K5926: KOMRIJ, GERRIT. - Over de bergen.
M5166: KOMRIJ, GERRIT. - Het schip De Wanhoop. Gedichten 1964-1979.
B1252: KOMRIJ, GERRIT. - De Nederlandse poŽzie van de zeventiende en achttiende eeuw in duizend en enige gedichten.
T8482: KOMRIJ, GERRIT. - In liefde bloeyende. De Nederlandse poŽzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 10 gedichten.
R1248: KOMRIJ, GERRIT. - De vampier en de grafdelver. Of: de Antiquaar als doodsheraut.
R1249: KOMRIJ, GERRIT. - 100 x Komrij. Honderd bijzondere boeken uit de collectie van Filip Marsboom in de marge van Druksel 2000. (Met een inleiding door Gerrit Komrij).
B9876: KOMRIJ, GERRIT. - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch.
B9891: KOMRIJ, GERRIT. / HANS GIESEN. - Tequila sunrise / In een ander land. 1 litho + 11 tekeningen.
B9895: KOMRIJ, GERRIT. - Dit jaar spreken wij met Komrij...
H6540: KOMRIJ, GERRIT. - De buitenkant. Een abecedarium.
H8949: KOMRIJ, GERRIT. - Vreemd pakhuis. Verspreide stukken.
H9086: KOMRIJ, GERRIT. - De klopgeest. Roman.
Y1655: KOMRIJ, GERRIT. - Voor zesenzestig euro vijfentwintig. Gedicht, voornamelijk wervend. + boekje met dezelfde titel.
K0834: KOMRIJ, GERRIT. - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch.
L9043: KOMRIJ, GERRIT. - Vrouwen van Nederland.
H7748: KOMRIJ, GERRIT. - Het chemisch huwelijk. Toneelstuk in vijf bedrijven. Teksboek.
L6885: KOMRIJ, GERRIT. - Alle vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker.
Y3348: KOMRIJ, GERRIT. - De crisis in de bibliofilie.
T2879: KOMRIJ, GERRIT (INLEIDING). - Water. Een bloemlezing van Nederlandstalige gedichten.
H4741: KOMRIJ, GERRIT. - Fabeldieren.
H4756: KOMRIJ, GERRIT & JOOST VEERKAMP (ILLS.) - De os op de klokketoren.
H3550: KOMRIJ, GERRIT. - De tranen der ecclesia's.
L0694: KOMRIJ, GERRIT / WILLEM VAN MALSEN. - De paleizen van het geheugen.
H4776: KOMRIJ, GERRIT. - De stankbel van de Nieuwezijds. Contra Scientology.
T9186: KOMRIJ, GERRIT EN ANTHON BEEKE. - Uit de memoires van een postzegel 1881-1981.
H3560: KOMRIJ, GERRIT. - Humeuren & temperamenten. Een encyclopedie van het gevoel.
H5794: KOMRIJ, GERRIT. - Dood aan de grutters.
H5386: KOMRIJ, GERRIT. - De klopgeest. Roman.
R9772: KOMRIJ, GERRIT. - Morgen heten we allemaal Ali. Vrolijke bespiegelingen over de tijdgeest.
H3609: KOMRIJ, GERRIT. - Heremijntijd. Exercities & ketelmuziek.
T5336: KOMRIJ, GERRIT (ED.). - Komrij's Kakafonie oftewel Encyclopedie van de stront etc.
K1080: KOMRIJ, GERRIT. - Pek en zwavel. [Polemieken en essays, een keuze].
H6039: KOMRIJ, GERRIT. - Dubbelster, roman.
T6269: KOMRIJ, GERRIT. - Voor zesenzestig euro vijfentwintig. Gedicht, voornamelijk wervend.
M6435: KOMRIJ, GERRIT. - De pagode.
W8796: KOMRIJ, GERRIT. - De ondergang van het regenwoud. Over zekere leerstoel.
B0850: KOMRIJ, GERRIT. - De wederdienst.
Y5184: KOMRIJ, GERRIT. - De 21ste eeuw in 185 gedichten.
K0102: KOMRIJ, GERRIT. (BIJEENGEBRACHT). - Het geld dat spant de Kroon. 250 jaar pecuniaire poŽzie.
M0758: KOMRIJ, GERRIT. - Tutti-frutti.
H3160: KOMTER, J.M. - Heggewinde.
K7319: KOMTER, J.M. - Heggewinde. Domburgse Cahiers no XI.
R3083: KONIG, RALF. - Het killer kondoom. Vertaling Mat Schifferstein.
T9178: KONIG, K.E. - Montenegro, historisch-philatelistische beschouwingen van toen en nu.
H8676: KONIGSDORF, HELGA. - De verwijdering van grootmoeder. Vertaling Tinke Davids.
T7318: KONIJNENBURG, D. VAN. - Waardoor werkeloosheid in Friesland?
B7739: KONIJNENBURG, W. VAN. - Thomas Hobbes' Leviathan.
H5609: KONING, ABRAHAM DE. - Tragedi-Comedie over de doodt van Henricus de Vierde Koning van Vrancrijk en Naverrae.
B4484: KONING, HANS. - De Petersburg-Cannes Expres. Vertaling Hans Visserman.
P2166: KONING, HANS. - In liefde en dood. Vertaling M. Marshall.
B6346: KONING LEEND. Z., C. DE. - Bij het graf van den weleerwaarden zeer geleerden heer Jan van der Roest; Leeraar der Hervormde Gemeente te Haarlem; Overleden den 8sten Januarij 1814.
Y9168: KONING, JACOBUS. - Leven van Jan Carel Josephus van Speijk.
R0208: KONING, MARIE DE. - Tijl Uilenspiegel's guitenstreken. Aan haar vriendjes en vriendinnetjes van 6-9 jaar verteld.
B6399: KONING, P.W. DE. - Iets over kritiek in het algemeen en tooneelkritiek in het bijzonder.
Y0173: KONING, J. DE. - Kindertijd. Tentoonstelling van oude kinderprenten en boeken uit de collectie van J. de Koning te Leiden 3 september t/m 3 oktober 1971. De Hartekamp, Heemstede.
T3484: KONING, LOUIS DE / MARJAN HILVERDA. - Nieuwe belgenmoppen.
Y2181: KONING, E. - A Sa Majeste la Reine des Pays-Bas. Trois souvenirs. Polka et Marches pour le Piano.
Y1435: KONING, DIRK. - Dirk Koning.
T6848: KONING, JACOBUS. - Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk de lijfstraffelijke regtsoefening te Amsterdam; voornamelijk in de zestiende eeuw.
Y9152: KONING, HANS. - Aquarel van Holland. Met dertien tekeningen van Jan van Keulen.
K0365: KONING, HANS. - Het aards tekort. Vertaling M. Marshall.
R5629: KONING, ROELAND. - Roeland Koning over zijn leven en werk.
Y3781: KONING, JACOBUS EN DANIEL MEYER. - De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam, aangaande de vroegere privilegien, van deszelfs poorters en inwoners. Met platen en fac-similes der oorspronkelijke handschriften.
B6056: KONING, JOHAN. - 600 jongens met de Tarakan naar Noorwegen. Met illustraties en Bandtekening van Jo Spier.
T7891: KONING, J.J.A. DE. - Rede gehouden op 12 Juni 1922 ter herdenking van het Vijf-en-Dertig-Jarig bestaan van de Algemeenen Nederlandschen Politiebond in het Kurhaus te Scheveningen.
B5675: KONINGSBERGER, HANS. - De laatste vrouw.
M0980: KONRAD, GYORGY. - De bezoeker. Roman vertaald door Hans Hom.
H8749: KONRAD, GYORGY. - Langzame opmerkingen in een snelle tijd. Berichten uit Boedapest en elders. Vertaling H. Kammer.
M4687: KONRAD, GYORGY. - De medeplichtige. Vertaling Jan Versteeg. Nawoord S. Nemeth.
T7939: KONTRAST. - Kontrast Kwartaalschrift no. 1 Zomer 1963. Redaktie A. de Leeuw.
W8718: KONWICKI, TADEUSZ. - Modern droomboek. Vertaling E. 't Hart.
K6923: KONWICKI, TADEUSZ. - Modern droomboek. Roman. Vertaald door Esselien 't Hart.
R0856: [ELSSCHOT]. KOOGER, HANS. - Elsschot.
B3279: [TSJECHOV]. KOOGER, HANS. - Anton Tjechow.
T2783: KOOIJ-VAN ZEGGELEN, M.C. - Jong Java's lief en leed. Drie verhalen van Java.
T8135: KOOIJMAN, HENK. - Madeliefde.
R9537: KOOIJMAN, W. - Berlijn in de Branding.
L7798: KOOIJMAN, BERT. - Hugo Claus.
T1849: KOOIJMANS, K. (ED.). - Bron en Publikatie. Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis.
L6249: KOOIMAN, DIRK AYELT. - De grote stilte.
Y7562: KOOIMAN, GEERT. - Schrijversgezichten. Dertig auteurs geportretteerd door Geert Kooiman. Inleiding Aad Nuis.
R0488: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Montyn.
H1636: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Carriere. Met tekeningen van Jeroen Henneman.
M9646: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Manipulaties.
L6289: KOOIMAN-MIDDENDORP, GERARDA M. - The hero in the feminine novel.
A0124: KOOIMAN, DIRK AYELT. - De schrijver droomt. Drie verhalen.
C1507: KOOIMAN, DIRK AYELT. - De vertellingen van een verloren dag.
C1508: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Een romance.
A0308: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Souvenirs.
K8304: KOOL, HALBO C. - Muze zonder corset. Tien thema's met variaties ter inleiding op de experimentele poŽzie...
W3137: KOOL, GEORGE. - Aantekeningen bij een zeereis.
W9207: KOOL, HALBO C. - Roodboek / poŽzie-album.
L8783: KOOLE, CORINE. - Betty's billen en andere liefdesverhalen.
A0121: KOOLHAAS, A. - Vleugels voor een rat en andere verhalen.
W0215: KOOLHAAS, A. - Andermans huid. Verhalen met tekeningen van Peter Vos.
R6659: KOOLHAAS, A. - De laatste goendroen.
K7237: KOOLHAAS, A. - Tot waar zal ik je brengen?
M3776: KOOLHAAS, A. - Vergeet niet de leeuwen te aaien en andere dierenverhalen.
K6847: KOOLHAAS, A. - Ten koste van een hagedis.
K6848: KOOLHAAS, A. - Een gat in het plafond en andere dierenverhalen.
K6849: KOOLHAAS, A. - Poging tot instinct en andere dierenverhalen.
K6851: KOOLHAAS, A. - Een geur van heiligheid.
W0208: KOOLHAAS, A. - Een kind in de toren.
K8797: KOOLHAAS, A. - Er zit geen spek in de val en andere dierenverhalen.
Y5724: KOOLHAAS, A. - Ten koste van een hagedis.
K3519: KOOLHAAS, A. - Gekke Witte en andere dierenverhalen.
H4687: KOOLHAAS, A. - Een pak slaag.
W0223: KOOLHAAS, A. - Blaffen zonder onraad.
T9553: KOOLHAAS, A. - Vergeet niet de leeuwen te aaien en andere verhalen.
B2831: KOOLHAAS, A. - Niet doen Sneeuwwitje / Noach. Toneel.
M8876: KOOLHAAS, A. - Poging tot instinct en andere dierenverhalen.
L7756: KOOLHAAS, A. - Gekke Witte en andere dierenverhalen.
Y3175: KOOLHAAS, A. - Zonder Mia. Een dierenverhaal. Gekozen en ingeleid door Kees Fens.
B3534: KOOLHAAS, A. - Weg met de vlinders en andere dierenverhalen.
Y5236: KOOLHAAS, ANTON. - Krantenknipsels van/over Anton Koolhaas.
R0143: KOOLHAAS, A. - De geluiden van de eerste dag.
R0144: KOOLHAAS, A. - Een punaise in de voet.
L7750: KOOLHAAS, A. - Corsetten voor een libel.
K6853: KOOLHAAS, A. - Weg met de vlinders en andere dierenverhalen.
A0122: KOOLHAAS, A. - Noach, spel in 4 episoden: De aankondiging, De ark, Het water, De aarde.
H1561: KOOLHOVEN, HERMAN. - Aanvaarding.
B0905: KOOLWIJK, TOM VAN EN CHRIS SCHRIKS. - Kleine Prentkunst in Nederland in de twintigste eeuw.
L9883: KOOMEN, MARTIN. - De ontgroening.
L0830: KOOMEN, MARTIN. - Een man van letters. Over Vrij Nederland en andere kronieken.
H8755: KOOMEN, P./W.N. ELLIS/L.P.S. VAN DER GEEST (RED.). - Insekten onderzoeken. Een overzicht van vijftig jaar entomologisch onderzoek in Nederland.
L9866: KOOMEN, MARTIN. - De literaten van de linkeroever. Engelstalige schrijvers in Parijs 1900-1944.
L9867: KOOMEN, MARTIN. - De roze vlag.
T2834: KOOMEN, MARTIN. - Het literaire Dublin. Opkomst en ondergang van de Ierse literaire beweging.
L9499: KOOMEN, MARTIN. - Nacht in de Brazen Head en andere Ierse kronieken.
T5403: KOOMEN, JAN. - Arbeidersjeugd met ons ten strijd!
Y4047: NEERLANDS KOOPKRACHT. - Neerlands Koopkracht. Financieel en Oeconomisch Nieuwsblad voor Nederland en Kolonien. 13e jaargang woensdag 28 juli 1920. No 86.
Y8898: KOOPMAN, WIJNAND [GETEEKEND PATRIOT]. - Tweede Antwoord op de vraag, voorgesteld door het Utechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: Hoe zoude men de Fabrijken en Trafijken [...] best kunnen inrichten tot alemeen voordeel; [...].
R8353: KOOPMANS, J. - Hooft als Allegorist. Vondel als Chisten-Symbolist.
R8032: KOOPMANS VAN BOEKEREN, RINSE. - Kappipo. Traduit librement du hollandais par Van Toll et Sythoff.
R8458: KOOPMANS, S. - Het Notariaat in Friesland voor 1811. Een schets.
Y8888: KOOPMANS, RINSE. - Redevoering[en] over Dirk Rafelsz. Kamphuizen.
L4299: KOOPMANS, J. - Letterkundige Studien over de negentiende eeuw. Verzameld door J.H. van den Bosch en C.G.N. de Vooys.
R2305: KOOPMANS, J. - Vijf letterkundige studien over de 17de en 18de eeuw.
R8007: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - Cornelia. Een geschenk voor moeders.
Y5970: KOOPMEINERS, R.J. - Is Wettelijke Regeling van den Markt- en Straathandel Gewenscht? Prea-advies voor het 33e Nationaal Middenstandscongres op 7 en 8 Juli 1936 te Delft.
R6847: KOOPMEINERS, R.J. - Is wettelijke regeling van den markt- en straathandel gewenscht?
R8364: KOORDERS, S.H. - Strijd der beginselen, of De grieven en beschuldigingen van het Roomsch-Katholicisme tegen het Protestantisme in Nederland, in het ware licht gesteld.
L0446: KOORDERS, D. - Over het determinisme van de Leidsche School.
R7545: KOOS, J. - Een bezoek aan den St. Joris-Doelen te Noordwijk.
H6466: KOOT, TON. - Dat was te Muden. Te Muden hadde de Grave staende een huys. Geschiedenis van het Muiderslot verhaald door slotvoogd ....
T7463: KOOT, TON. - Het stadhuis van Jacob van Campen.
T4957: KOOT, H. - De invloed der moderne Westersche beschaving op de Maleische taal.
L7518: KOOT, TON. - Het mysterie van Muiden. Het Muiderslot. Een monografische beschouwing over een tijdperk van zeven eeuwen, gewijd aan Nederland's roemruchtste kasteel.
L3080: KOOTEN, KEES VAN. - Hilaria. Taal en tekenen.
W8115: KOOTEN, KEES VAN. - Hedonia. Een opstel.
W9850: KOOTEN, KEES VAN. - Verplaatsingen.
H2682: KOOTEN, KEES. - Kees droomt zich af.
W3167: KOOTEN, KEES VAN. - Koot graaft zich autobio.
L6903: KOOTEN, KEES VAN. - Zeven sloten, zes uitstapjes.
M2894: KOOTEN, KEES VAN. - Zwemmen met droog haar. Een lang verhaal kort.
K6972: KOOY, JOHN. - Het boek van de pers. Het wonderlijke leven van de krant.
B0647: KOOY, JOHN. (ED.). - Onze Eeuw: Gerhard Loeber 1846-1946. Gedenkboek.
Y7706: KOP, HANS VAN DER. - Omie en Eddie,een indisch familieleven 1872-1955.
R6755: KOPER, ARNOLD. - Onder de banier van het stalinisme. Een onderzoek naar de geblokkeerde destalinisatie van de CPN.
T1857: KOPISCH, AUGUST. - Ausgewahlte Gedichte. Bilder und Buchschmuck von Ferd. Andri, Wien.
M5622: KOPLAND, RUTGER. - Dankwoord. Bij de aanvaarding van de P.C. Hooftprijs 1988. Uitgesproken in het Letterkundig Museum op 30 september 1988.
T8129: KOPLAND, RUTGER. - Een lege plek om te blijven. Plaatsen / Passages.
T8575: KOPLAND, RUTGER. - Het dorp.
T8576: KOPLAND, RUTGER. - In steen.
H1961: KOPLAND, RUTGER. - Voor het verdwijnt en daarna.
Y5234: KOPLAND, RUTGER. - Krantenknipsels van/over Rutger Kopland.
Y4312: KOPLAND, RUTGER. - Toen ik dit zag.
R2653: KOPPEN, A.J. VAN. - De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika.
Y3446: KOPS, JAN. - Proeven van uiterlijke Nederlandsche welsprekendheid, in navolging van P. Francius, benevens eene redevoering over Jacob Cats, als verlichter des volks en bevorderaar van het nut van 't algemeen.
L3460: KOPS, W.P. - Uit Grootvaders Tijd.
B5139: KOREN-WIBERG, CHRISTIAN. - Det Hanseatiske Museum i 50 aar. Festskrift i anledning av mussets 50 aars jubiloeum 26. juli 1872 - 26. juli 1922.
K2172: KORENHOF, PAUL. - Nieuwe encyclopedie van de opera.
R3237: KOREVAAR-HESSELING, ELISABETH. - Gebrandschilderde ramen.
L5610: KORFF, H.A. - Geist der Goethezeit. Versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte. Teil I: Sturm und Drang. Teil II: Klassik. Teil III: Fruhromantik. Teil IV: Hochromantik. Teil V: Registerband fur alle vier Bande.
K6459: KORING, CEES. - Bureau Warmoesstraat.
Y0558: KORNEGGER, PEGGY. - Anarchism. The Feminist Connection.
M2193: KORNET, DICK. - Vers 2.
K9496: KOROLENKO, VLADIEMIR. - In slecht gezelschap. Vertaling Annie de Graaff.
R0186: KORSMAN, PETER. - Maelstrom. Gedichten.
R0184: KORSMAN, PETER. - Kraaienest. Gedichten.
R0185: KORSMAN, PETER. - Momentum. Gedichten.
R0187: KORSMAN, PETER. - Druk Bloed. Gedichten.
R0188: KORSMAN, PETER. - Werveling. Gedichten.
H4448: KORTELING, HERMAN. - Ghelmer, een middeleeuws verhaal van strijd en liefde.
H4997: KORTELING, HERMAN. - Sinjeur Jurrien Costes Hissinck en andere verhalen.
T2973: [MULTATULI] KORTENHORST, J. - Correspondentie van Eduard en Pieter Douwes Dekker.
Y7231: [MULTATULI] KORTENHORST, J. - Multatuli en Mina Deiss.
Y7196: [MULTATULI] KORTENHORST, J. - Multatuli en Hotz.
Y2004: KORTERINK, HENDRIK JAN. - De zwarte schapen van Oranje.
T8154: KORTEWEG, ANTON. - Tussen twee stilten. Gedichten.
K3810: KORTEWEG, ANTON & WILT IDEMA. - Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee-dichters. Nicolaas Beets, J.P. Hasebroek, Bernard ter Haar, J.J.L. ten Kate, Eliza Laurilard.
Y0353: KORTEWEG, A.S. - De Bernulphuscodex in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht en verwante handschriften.
M3021: KORTEWEG, ANTON. - De dood. Een bloemlezing door Anton Kortewg.
K2014: KORTEWEG, ANTON. - A. Roland Holst Penning-Stipendium 1986.
T3309: KORTEWEG, ANTON. - Vader.
Y6245: KORTEWEG, ANTON. - Hoe het leven tegemoet te treden als je ouder wordt.
Y8001: KORTHALS ALTES, S. - Fossielen. Gedichten.
T4002: KORZEC, M. - De laatste witte tornado. De onvermijdelijke weg van Batman naar de Apocalyps.
H3073: KORZUS, BERNARD. - Leben mit Brieftauben.
T8777: KOSCH, WILHELM. - Pruisen voor den rechterstoel der geschiedenis. Twee eeuwen van Pruisische veroveringspolitiek in Duitsland, Oostenrijk en Europa. Geautoriseerde vertaling van H. Knippenberg.
K2321: KOSCHATZKY, WALTER. - De grafische kunsten. Techniek, geschiedenis, meesterwerken.
Y3565: GYULA KOSICE (COMPUESTA). - Antologia de la poesia madi.
M4660: KOSINSKI, JERZY. - Aanwezig. Vertaling Oscar Timmers.
R6241: KOSINSKI, JERZY. - Stappen. Vertaling Oscar Timmers.
M9604: KOSINSKI, JERZY. - Stappen. Vertaling Oscar Timmers.
K8733: KOSSEN, W.J. & A. RIEGER. - Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk. Het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden.
R6430: KOSSEN, W.J. - Achter donkere gevels.
M8872: KOSSMANN, ALFRED. - Martelaar voor een dagdroom over leven en werk van Leopold von Sacher-Masoch.
L3657: KOSSMANN, ALFRED. - De moord op Arend Zwigt.
R0034: KOSSMANN, ALFRED / CEES NOOTEBOOM E.A. - Gedichten lezen. Verzen van zestien auteurs. Lijst van leverbare boeken 1959-1960. Gedichten horen.
B9291: KOSSMANN, F.K.H. - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste verjaardag en van zijn afscheid als Bibliothecaris der Gemeente Rotterdam.
B1911: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en Belgie.
P1621: KOSSMANN, ALFRED. - Clownreis. Een epiloog.
P1622: KOSSMANN, ALFRED. - Een gouden beker.
W5380: KOSSMANN, ALFRED. - De bekering.
B4151: KOSSMANN, ALFRED. - De vrouwenhaters. Drie verhalen.
L3495: KOSSMANN, ALFRED. - O roos, je bent ziek.
B7055: KOSSMANN, F.K.H. - Hendrick Aerts van Bocstel.
B4139: KOSSMANN, ALFRED (BEWERKT). - Dagboek van een masochist.
W5379: KOSSMANN, ALFRED. - De linkerhand.
W7724: KOSSMANN, ALFRED. - Het vuurwerk.
L1817: KOSSMANN, F.K.H. - Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen 1912-1962.
K4933: KOSSMANN, ALFRED. - Huldigingen.
W8309: KOSSMANN, ALFRED. - Drempel van ouderdom.
K9590: [ERASMUS] KOSSMANN, F.K.H. - Een vergeten lofdicht van Erasmus voor het gedicht van Alvar Gomez op de orde van Het Gulden Vlies 1517.
B0006: KOSSMANN, ALFRED. - De middag van mijn leven. Een keuze uit de reisverhalen.
H3847: KOSSMANN, ALFRED. - Gedichten 1940 - 1965.
Y8991: KOSSMANN, F.K.H. - Het noodlot van de Nederlandse alexandrijn.
H0905: KOSSMANN, ALFRED. - De hondenplaag.
H0904: KOSSMANN, ALFRED. - De linkerhand.
B6255: KOSSMANN, E.F. - Schillerfeier te 's-Gravenhage 1805 - 9 mei - 1905. Feestrede. Met eene Nederlandsche Schiller-Bibliographie door Wouter Nijhoff.
Y8856: KOSSMANN, E.F. - Holland und Deutschland. Wandlungen und Vorurteile. Antrittsrede.
H3838: KOSSMANN, FR. - Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieen in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers.
B4149: KOSSMANN, ALFRED. - Studies in paniek.
K0291: KOSSMANN, ALFRED. - Geur der droefenis.
B0914: KOSSMANN, ALFRED & ANNA BLAMAN. - A. Kossmann: Met uitzicht. De dood van de giraffen. Aria van de volwassene. A. Blaman: Fragment uit De verliezers.
Y7035: KOSSMANN, ALFRED. - De veldtocht en andere gedichten.
T7099: KOSSMANN, F.K.H. - Een lied uit den strengen winter van het jaar 1608.
M8875: KOSSMANN, ALFRED. - De bekering.
R4255: KOSSMANN, F.K.H. - Opkomst en voortgang van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Geschiedenis van een initiatief.
H8475: KOSSMANN, ALFRED. - De mannen waaruit ik besta. Met een nawoord van Marjoleine Vos.
Y5235: KOSSMANN, ALFRED. - Krantenknipsels van/over Alfred Kossmann.
T0571: KOSSMANN, ALFRED. - Leopold von Sacher-Masoch: Martelaar voor een dagdroom. Een studie en twee verhalen.
H5562: KOSSMANN, ALFRED. - De vrijheid, de leegte, de dood.
B1963: KOSSMANN, ALFRED. E.A. - Anna Blaman, informatie.
A0604: KOSSMANN, ALFRED. - Ga weg, ga weg, zei de vogel.
M7996: KOSSMANN, ALFRED. - Proeve van vaderland. Ingeleid door Hella S. Haasse.
L4107: KOSSMANN, F.K.H. - De spelen van Gijsbrecht van Hogendorp.
R2766: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en Belgie. Deel I1: 1914-1980.
B9690: KOSSMANN, F.K.H. - Rodolphe Topffer, Citoyen et artiste suisse 1799-1846. L'homme et l'oeuvre. Les albums comiques. L'histoire de M. Cryptogame.
B6017: KOSSMANN, FR. - Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieen in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers.
Y7069: KOSSMANN, ALFRED. - De bosheks. Gedichten.
R6606: KOSTER, W. - De Staat en de Koepokinenting.
R9783: KOSTER, EDWARD B. - Gedichten.
H9224: KOSTER, SIMON. - De Bouwmeesters, kroniek van een theaterfamilie.
K9851: KOSTER, SIMON. - De legende van Sarah Bernhardt. Fantasie en werkelijkheid.
R9020: KOSTER, EDWARD B. - Odusseus' dood. Gedicht.
B6721: KOSTER, W.J.W. - Nederlandsche dichters: Kloos en de Klassieken.
K8052: KOSTER, F. - Natuurleven in en om Amsterdam. Een gids voor den wandelaar. Woord vooraf van Jac. P. Thijsse.
K9615: KOSTER, EDWARD B. - Studien in Kunst en Kritiek.
R9158: KOSTER, EDWARD B. - Tonen en Tinten.
R8938: KOSTER, SIMON. - De Bouwmeesters, kroniek van een theaterfamilie.
R7684: KOSTER, EDWARD B. - Ver van 't gewoel. Gedichten.
T3423: KOSTER, EDWARD B. - Studien in Kunst en Kritiek.
R3750: KOSTER, EDWARD B. - Adrastos en andere gedichten.
Y1143: KOSTER, H. - Practisch Leerboek voor de Zangkunst, ten gebruike der Scholen. 1e stukje.
B6814: KOSTER HENKE, W.L.H. (ED.). - De Boeventaal. Zakwoordenboekje van het Bargoensch of De taal van de jongens van de vlakte. In woorden en zinnen alphabetisch gerangschikt.
Y4939: KOSTER, BEN. - Een verloren land - De regering Kennedy en de Nieuw-Guinea kwestie 1961-1962.
R2786: KOSTER, DANIEL. - To Hellen's Noble Land... Dutch accounts of travellers, geographers and historians on Greece (1488-1854).
R9266: KOSTER, EDWARD B. - Niobe. Gedicht.
R9267: [SHAKESPEARE] KOSTER, EDW. B. (VERT). - Uren met ... Shakespeare. Een keur van stukken uit zijne werken, vertaald en ingeleid door Edw. B. Koster.
Y2312: KOSTERS, ONNO. - Vangst.
H2342: KOTTE, WOUTER. - Schwarzwald. Gedichten.
Y7467: KOTZWINKLE, WILLIAM. - Olifant ramt trein. Vertaling Paul Rodenko.
B3369: KOUBERT, ANNA. [TINE VAN BERKEN]. - Confetti.
R5457: KOUBERT, ANNA. - Moeder Wassink. Amsterdamsche schets.
W7960: KOUMANS, ALFRED. - De wende. De ballade van een dolende.
M0759: KOUSBROEK, RUDY. - Begrafenis van een keerkring gevolgd door eight love-poems.
Y5020: KOUSBROEK, RUDY. - Een passage naar Indie.
H6075: KOUSBROEK, RUDY. - Terug naar Negri Pan Erkoms.
L9732: KOUSBROEK, RUDY. - Nederland: een bewoond gordijn.
L9728: KOUSBROEK, RUDY. - Het rijk van Jabeer. Getransformeerde sprookjes Met een bijdrage van Joost Roelofsz.
H1032: KOUSBROEK, RUDY. - Ethologie en cultuurfilosofie.
R3342: KOUSBROEK, RUDY. - Anathema's 2.
Y4819: KOUSBROEK, RUDY. - Het meer der herinnering. Anathema's 5.
L8773: KOUSBROEK, RUDY. - Einsteins poppenhuis. Essays over filosofie I.
Y6754: KOUSBROEK, RUDY. - Anathema's 1.
Y6817: KOUSBROEK, RUDY. - Een kuil om snikkend in te vallen.
L3891: KOUSBROEK, RUDY. - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6.
Y6889: KOUSBROEK, RUDY. - Een kuil om snikkend in te vallen.
R7596: HET KOUTER. - J.D. Bierens de Haan: Vondels grootheid. P.J. Waardenburg: Ras en Cultuur I. J. Th. Moll: Het Nederlandsch Pacific Instituut.
B4079: KOUWENAAR, GERRIT. - De stem op de 3e etage. Gedichten.
L7388: KOUWENAAR, DAVID. (RED.). - Het beeld van een dichter.[ A. Roland Holst].
T8184: KOUWENAAR, GERRIT. - Sint Helena komt later. Gedichten 1948 - 1958: Achter een woord, Hand o.a., De ondoordringbare landkaart, Ab intestato, Het gebruik van woorden.
B8171: KOUWENAAR, DAVID. - Rond de zilveren A.P. De geschiedenis van de Vereeniging de Amsterdamsche Pers tot 1925.
Y7653: KOUWENAAR, GERRIT. - Zomergedicht.
T9952: KOUWENAAR, GERRIT. - Het bezit van een ruine.
Y7579: KOUWENAAR, GERRIT. - Negentien-nu. Roman.
T2904: KOUWENAAR, GERRIT. - Autopsie/anoniem, gedichten.
Y5240: KOUWENAAR, GERRIT. - Krantenknipsels van/over Gerrit Kouwenaar.
R9080: KOUWENAAR, GERRIT. - Uren en sigaretten. Twee novellen.
Y7580: KOUWENAAR, GERRIT. - Gedichten 1948-1978.
Y6315: KOUWENBERG, PETER. - Een walvis in een teil.
H7961: KOUWENHOVEN, A.O. - Wetenschap & Bibliotheek.
L6075: KOUWER, B.K. / K.H. BOUMAN / ERNST DE VRIES. E.V.A. - De verbreiding van de geslachtsziekten en hare gevolgen.
M1417: KOVAC, MIRKO. - Het leven van Malvina Trifkovic. Vertaling Reina Dokter.
H7951: KOWALSKI, ISAAC. - A secret press in nazi Europe. The story of a Jewish United Partisan Organization.
H2339: KOX, A.J./M. CHAMALAUN (ED.). - Van Stevin tot Lorentz. Portretten van Nederlandse natuurwetenschappers.
T9442: KRAAN-VAN DEN BURG, GERA. - Vier kruisjes op een kroon. 1898-1938.
H9192: KRABBE, TIM. - De grot.
T8882: KRABBE, TIM. - Drie Slechte Schaatsers.
H6567: KRABBE, TIM. - Kathy's dochter.
H7304: KRABBE, TIM. - Kathy's dochter.
Y4382: KRABBE, TIM. - Wij zijn maar wij zij niet geschift. De schietpartij van Columbine.
Y7103: KRAFFT-EBING, R.V. - Die Verirrungen des Geschlechtslebens. Psychopathia Sexualis. Eine medizinische-gerichtliche Studie fur Arzte und Juristen. Hearbeitet und herausgegeben von Alexander Hartwich.
K9480: KRAFFT-EBING, R. V. - Lehrbuch der Psychiatrie auf klinischer Grunlage fur pratische Artzt und Studierende.
Y7865: KRAFFT-EBING, R. V. - Psychopathia Sexualis. With especial reference to the Antipathic Sexual Instinct. A medico-forensic study.
M2515: KRAFT, CHRISTINE. - Een gevaarlijk soort voorjaar.
L3388: KRAFT, BERNHARD DANIEL ERNST. - Lord Haldane's zending naar Berlijn in 1912. De Duitsch-Engelsche onderhandelingen over de vlootquaestie, 1905-1912.
M2513: KRAFT, CHRISTINE. - Het licht in de ogen.
M2514: KRAFT, CHRISTINE. - Een kwestie van formaat.
L7791: KRALT, P. - De tuin der spiegels. Romans en verhalen van Harry Mulisch.
T0682: KRAMER, RIJK. - Het Neo-Malthusianisme en het beginsel der Revolutie.
B1593: KRAMER, CORNELIS. - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Samenvatting, inhoudsopgave en stellingen.
K9348: KRAMER, DIET. E.A. - Limburg en Noord-Brabant. Volkskundig leesboek voor de lagere scholen. Zesde en zevende leerjaar. Met houtsneden van B. Essers.
R1297: KRAMER, J.G. - Een Deserteur. Illustraties van Daan Hoeksema.
R1654: [VONDEL] KRAMER, W. - Vondel als Barokkunstenaar.
W2011: KRAMER, SIDNEY. - A history of Stone & Kimball and Herbert S. Stone & Co. With a bibliography of their publications 1893 - 1905.
B8819: KRAMER, W. - Litterair stilistische studien.
R1760: KRAMER, W. - Inleiding tot de stilistische interpretatie van litteraire kunst.
L6634: KRAMER, CORNELIS. - Andre Chenier et la poŽzie Parnassienne. Leconte de Lisle.
T4970: KRAMER, J.G. - Amsterdamsche Jeugdherinneringen en nog wat.
R0043: KRAMER, W. - Het literaire kunstwerk.
K9885: KRAMER, FOLKERT. - Cor Ruys Menschen op het Tooneel.
R6668: KRAMER, RIJK. - De vaccinatiedwang. Eisch van het Antirevolutionar Staatsrecht.
L3406: KRAMER, WALTER. - Willink.
T1216: KRAMERS, J.H. - Blik op de geschiedenis van het Rotterdamsche Nut, inzonderheid de eerste 10 jaren, 1785-1795.
Y3686: KRAMERS. - Woordentolk. Verkort. Bevattende de Vertaling en Verklaring van veel Duizenden Vreemde Woorden waarvan de kennis voor den Ambtenaar, Koopman, Fabrikant, Kunstenaar, Dagbladlezer, enz. van dagelijksche behoefte is.
R4492: KRAMERS, MARTINA G. - Wat wil het Nieuw-Malthusianisme?
R5527: KRAMM, CHRISTIAAN. - De Goudsche Glazen of beschrijving der beroemde geschilderde kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Ter Goude, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, der glazen, der cartonteekeningen enz. en een levensberigt der Gebroeders Crabeth.
R8873: KRANENBURG, R. - De betekenis der rechtsvergelijking voor de rechtsphilosophie.
M6305: KRANENDONK, AAD. - Over het consumeren van boeken.
H6079: KRANENDONK, A.G. VAN. - Shakespeare en zijn tijd.
K7784: KRANENDONK, A.G. VAN. - Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur. Twee delen. Met 42 illustraties.
Y1518: KRANSBERG, DORIANN EN HANS MILS. - Kastelengids van Nederland. Middeleeuwen.
Y3989: ECHTE METRO KRANT. - Echte Metro Krant.
R6339: KRANT. - Echte Stadhuis Krant.
Y5550: RIJKSMUSEUM KUNST-KRANT. (PIET SCHREUDERS). - Rijksmuseum kunst-krant. Informatie over verzameling en tentoonstellingen van het Rijksmuseum Amsterdam. Vol. 3 (1977) - vol. 13, no. 6 (mei 1987). + vol. 2, nr. 0 (proefnummer), 4 & 9. [ontbreekt vol. 6 nr.8 en vol. 7 nr.8].
R8855: KRANTZ, B.F. - Over de verhouding van den werkgever tot zijn weerplichtig personeel.
T0788: KRAP, FRANS W. - Emmeken, ik ben 'sduuels amie. Neerslag van een onderzoek naar het heksenprofiel van rond 1500 en van het speuren naar onderdelen daarvan in het drama Marieke van Nieumeghen.
Y7635: PROSPECTUS UITGEVERIJ KRIS KRAS. - Prospectus uitgeverij Kris Kras, Amsterdam. Kris Kras Boekenclub.
Y0449: KRATOCHWJLE, FRITZ. - Die stadtischen Garten Wiens.
Y0407: KRATZ, WERNER. - Erbach im Rheingau. Baudenkmale und Geschichte. Hrsg. von der Gemeinde Erbach / Rheingau anlasslich der 1000-Jahrfeier 1954 .
Y3706: KRATZSCH, KONRAD. - Wiegendrucke der Zentralbibliothek der deutschen Klassik.
R3576: KRAUS, H.P. - Die Saga von den kostbaren Bucher.
R5143: KRAUSE, ERNST. - Richard Strauss. Gestalt und Werk.
B4197: KRAUSS, ANGELA. - Der Dienst.
B3324: KRAUSSER, HELMUT. - Melodieen of Aanvullingen op het kwikzilveren tijdperk. Uit het Duits vertaald door Ria van Hengel. Roman.
T1426: KREATIEF. - Moeder Vlaanderen en haar Franse kinderen.
K3035: KREATIEF. - Het jongste Vlaamse proza: een stille generatie?
T4480: KREKEL, H. - Politik und Seele Hollands.
T7317: KREKEL, H. - Engeland en Europa. De grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek. Het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen. De crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756. Pitts beleid in zijn eerste periode (1783 - 1792).
L4667: KREKEL, HENDRIK. - Engeland en Europa. De grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek. Het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen. De crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756. Pitts beleid in zijn eerste periode (1783 - 1792).
T4508: KREKEL, H. - Verzamelde opstellen. Zes delen in vijf banden.
R5408: KREMER, LUDGER. - Das Niederlandische als Kultursprache deutscher Gebiete.
Y4969: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M. - Met vlaggen van top. Verrichtingen der Koninklijke Marine in de Nederlandsch-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948.
B2703: KRETZ, J. TH. W. - In de klauwen van den Jap en den Extremist.
H2689: KREUGER, GERARD. - Ik Gerard Kreuger en pleinpubliek.
R0469: KREVELEN, LAURENS VAN. - De stijl van de uitgever.
T5451: KREVELEN, DIRK VAN. - Naar een drankvrij Nederland. Een en ander over plaatselijke keuze.
M6763: KREVELEN, L. VAN / T. HERMANS / W. DONATH. (SAMENG.) - Bijna Honderd Meulenhoff 1895-1985. Verhalen en gedichten van schrijvers uit het literaire fonds.
T5441: KREVELEN, D. VAN. - Verbod of plaatselijke keuze?
Y5208: KRIEGER, W.L. - Gedachten bij 't verneemen van den dood van den wel-eerwaarden zeer geleerden heere Rutger Schutte, beroemd kerkleeraar in Christus Gemeente te Amsterdam. Zalig in den Heere ontslaapen op den 19den van Wintermaand des jaar 1784. In den ouderdom van ruim zes en zeventig jaaren.
T5988: KRIEKEN, G.B. VAN. - Kroningslied. Volkslied .
Y5775: KRIEKEN, PETER J. VAN. - Deserteurs, dienstweigeraars en asielrecht.
T9870: KRIES, WILHELM VON. - Breschen in Albions Bollwerk. Ein Tatsachenbericht in Wort und Bild.
L3837: KRIGE, UYS. (ED.). - Afrikaanse versameling. Inleiding deur Dirk Coster.
L5201: KRIJGER, A.H. - Tehuizen voor Zuigelingen en Jonge Kinderen.
K6621: KRIJGSMAN, J.P.H. (ED.). - Een vlucht door zeven eeuwen poŽzie.
R5723: KRIJTHE, H.J.C. - In de sneeuw geplukt.
T0538: KRIMPEN, H. VAN. - Over de verzorging van het boek.
Y6354: KRIMPEN, HUIB VAN. - Boeken maken.
L7379: KRIMPEN, HUIB VAN EN THOMAS VERBOGT. - 'Het schoone kennen veredelt de ziel'
K0746: KRIMPEN, JAN VAN. - Over het ontwerpen en bedenken van drukletters.
H5112: KRIMPEN, HUIB VAN. - Boek over het maken van boeken.
M4149: KRIMPEN, HUIB VAN. (ED.). - Het Model voor de Uitgever van Johan H. van Eikeren. Inleiding en bibliografie.
B6628: [DRUKKERIJ TRIO.] KRIMPEN, H. VAN. - Blokboeken. Een tussenspel in houtsneden. Uit de voorgeschiedenis van stereotypie en galvanoplastiek.
Y7240: KRIMPEN, HUIB VAN / ROB VAN DEN ELZEN. - Grafisch zakboek. Verklarend woordenboek van hedendaagse begrippen uit de grafische communicatie: uitgeverij, redactie, vormgeving, prepress, drukkerij en afwerking.
H9115: KRIMPEN, H. VAN. - Boek. Over het maken van boeken.
T6276: KRIMPEN, HUIB VAN. - Grafisch zakboek. Hedendaagse grafische begrippen, met vertalingen en registers in het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.
L5433: KRIMPEN, HUIB VAN. - Een boek is pas een boek als het een boek is. Tien korte en wat langere overpeinzingen over de boektypografie.
Y6110: KRIMPEN, HUIB VAN. - Vergeetboekje. Termen en begrippen uit de praktijk van de boekdruk.
Y6278: KRIMPEN, HUIB VAN. - Over die zaak... Keuze uit de opstellen en artikelen van Huib van Krimpen.
T7273: KRINGSCHOUW. - Maandblad van den Amsterdamschen Kunstkring Voor Allen. 5e jrg. 1926-1927 nr. 3 en 6.
L1808: KRISTAL. - Kristal Letterkundige productie 1935.
Y1727: KRISTEL, CONNY. (RED.). - Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog Besluitvorming.
Y1671: KRISTEL, CONNY (RED.). - Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
L7176: KRISTENSEN, W.B. - De antieke opvatting van dienstbaarheid.
L6941: KRISTENSEN, W.B. - De rijkdom der aarde in mythe en cultus.
L2366: KROES-LIGTENBERG, CHR. - Een vriend van Aagje Deken.
R9620: KROES-LIGTENBERG, CHR. - Honderd Nederlandsche Gedichten.
B1389: KROES, HENDRIK WILLEM JAN. - Untersuchungen uber das Lied vom Hurnen Seyfrid, mit Berucksichtigung der verwandten Uberlieferungen.
H6836: KROES, H.W.J. - Deutsche Dichter des 19. und 20. Jahrhunderts. Balladen und Lieder. Mit Abbildungen.
R9066: KROESE RAMAKER, H. - Leesboekje voor eerstbeginnende leerlingen, welke volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen onderwezen worden. Derde stukje, bevattende oefeningen overeenkomstig de zesde en zevende tafel.
M6570: KROEZE, JOS. - Bijt u maar.
K8735: KROJER, P.S. MAXIM. - Het expressionistisch tooneel in Duitschland. Algemeen Overzicht.
K4145: KROJER, MAXIM. - Anton Tsjechov. De dramaturg.
H7477: KROL, GERRIT. - De laatste winter.
T8621: KROL, GERRIT. - Halte opgeheven en andere verhalen.
T8543: KROL, GERRIT. - 'n Groot dichter.
T8574: KROL, GERRIT. - Laatste gedichten.
Y2879: KROL, GERRIT. - 'n Kleintje Krol.
Y2656: KROL, GERRIT. - De oudste jongen. Roman.
H7779: KROL, GERRIT. - Okoka's wonderpark.
R1083: KROL, GERRIT. - Over het uittrekken van een broek.
T5319: KROL, GERRIT. - De man achter het raam.
H7597: KROL, GERRIT. - Een ongenode gast.
H7763: KROL, GERRIT. - De vitalist.
Y0258: KROL, GERRIT. - Krantenknipsels etc. over/van Krol.
B8485: KROL, GERRIT. - Over het huiselijk geluk en andere verhalen.
H3486: KROL, GERRIT. - De tv.-bh. essays.
L8794: KROL, GERRIT. - De weg naar Sacramento.
T5311: KROL, GERRIT. - Krolwijzer. Aforismen gekozen door Kenneth van Zijl. Met een woord vooraf door Douwe Draaisma.
R2668: KROL, GERRIT. - Een Fries huilt niet.
T5152: KROL, GERRIT. - Duivelskermis.
B6419: KROL, GERRIT. - Halte opgeheven. Een keuze uit de verhalen.
B9837: KROL, GERRIT. - In dienst van de Koninklijke.
Y6224: KROL, GERRIT. - Het is onze ervaring. Gedicht.
H8055: KROLOW, KARL. (ED.). - Deutsche Gedichte. Zwei Banden.
R7712: KROM, JOHANNES HERMANUS / ALBERT BEEKHUIJS. - Prijsverhandelingen op de vraage: Welke zijn de beste middelen, om den minvermogenden Burger met den inhoud des Bijbels meer en meer bekend te maaken? Antwoord op de vraag .....
Y1162: KROM, P. - Antwoorden op de vragen en voorstellen, voorkomende in het beoefenend rekenboek. Bijzonder ingericht voor Meisjes. 2e stukje. Hoofdregelen en derzelver toepassing tiendeelige breuken.
Y1134: KROM, P. - Antwoorden op de Rekenkundige Opgaven, voorkomende in: Het beoefenend Rekenboek, bijzonder ingerigt voor meisjes. Eerste stukje: Hoofdregelen en derzelver toepassing, geheele getallen.
Y1126: KROM, P. - Beoefenend Rekenboek. Bijzonder Ingerigt voor Meisjes. 2de stukje 1ste gedeelte en 2de gedeelte: Hoofdregelen en derzelver toepassing tiendeelige breuken. Twee deeltjes.
Y2962: KROMHOUT, RINDERT & JAN JUTTE. - Bil en Wil een heerlijk avondje.
H2686: KROMHOUT, RINDERT. - De taal van Ennio : novelle.
B0795: KROMHOUT, J. - Leipoldt as Digter.
T5973: KRONENBERG, M.E. - Nijhoff-Kronenberg. Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. Derde deel (vierde stuk).
R5111: KRONENBURG, JOANNA W.M. - Mode en Kunst sedert de Fransche Revolutie.
M1894: KRONHAUSEN, EBERHARD & PHYLLIS. - Walter. The English Casanova. A presentation of his unique memoirs. 'My secret life'.
Y7925: KRONHAUSEN, PHYLLIS EN EBERHARD. - Erotische kunst. Een overzicht van erotische fantasie en werkelijkheid in de schone kunsten. Samengesteld door ....
Y7934: KRONHAUSEN, BERNARD & PHYLLIS. - Wat is pornografie? Eros en de vrijheid van drukpers. Nederlandse bewerking Jaques den Haan.
T1315: KRONHAUSEN, PHYLLIS AND EBERHARD. - The International Museum of Erotic Art.
Y1588: DE NIEUWE KRONIEK. - De Nieuwe Kroniek. Veertiendaagse neiuwsbrief van H.P.L. Wiessing. 1949: nrs: 1-2-3.
Y1402: KRONIEK. - Kroniek 1 waarin opgenomen mededelingen van de Vestdijkkring. Lente 1973.
L5806: KROON, J.E. - Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925.
H4587: KROON, DIRK. - De getekende dag.
H7855: KROON, DIRK. - Hutselen met het gras.
H4248: KROON, DIRK (ED.). - Er bleef toch geen bewijs. Opstellen over de poŽzie van J. Slauerhoff.
H4339: KROON, DIRK. - Vijf tijdkringen.
H4340: KROON, DIRK. - In de huid van de tijd.
H4342: KROON, DIRK. - Hutselen met het gras.
H4346: KROON, DIRK. - Geruchten.
K2658: KROON, THEO. - Anton van Duinkerken (prof. de. W.J.M.A. Asselbergs) 1903-1968.
R0836: KROON, J.E. (SAMENG.). - Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925.
L5426: KROON, DIRK. - In het voorbijgaan.
B3669: KROONENBERG, Y. /M. SMEETS/J. MULDER/P. BORDEWIJK. - Figuren of excelleren? De tijd zal het leren.
T9772: KROONENBERG, YVONNE. - Tijd voor een sigaar. Met tekeningen van Han van Hagen.
K1729: KROONENBERG, YVONNE. - Het zit op de bank en het zapt.
K1730: KROONENBERG, YVONNE. - Zij houdt van hem. Hij ook.
R7622: KROP, F.J. - Een en ander over het Communisme.
T5597: KROP, F.J. - Hoe het optreden van pater Dr. Jac. van Ginneken S.J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd.
T5598: KROP, F.J. - De onwaarachtigheid der Roomsche actie. (Hoe het optreden van pater Dr. Jac. van Ginneken S.J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd).
R6379: KROP, MARNIX / MARTIN ROS / S. STUIVELING EN BART TROMP. (EDS.). - Het tiende jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: Internationalisme en socialistische buitenlandse politiek. Europa. Zeemilieubederf ontwikkelingshulp. DeSI Sjahrir - (inter)nationalist.
R7432: KROP, MARNIX /MARTIN ROS / S. STUIVELING EN BART TROMP. - Het zevende jaarboek voor het democratisch socialisme. Socialisme en kolonien. De Arbeiderspers. Jan Goudriaan. De PvdA en de miskende jaren '50.
R6319: KROP, MARNIX / MARTIN ROS / S. STUIVELING EN BART TROMP. (EDS.). - Het negende jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: Socialisme en gemeenten: het communalisme van SDAP en PvdA. Willem Banning: voor en tegen. De VARA als instrument van cultuurpolitiek.
R6320: KROP, MARNIX / MARTIN ROS / S. STUIVELING EN BART TROMP. (EDS.). - Het achtste jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: Schoolstrijd. Pronkstuk AOW. Hilda Verwey-Jonker en ouderen emancipathie. Socialistische bevolkingspolitiek: laat maar. Bedrijfsorganisatie.
T6524: KROPHOLLER, A.J. - De Abdij van Egmond. Herbouw ontwerp.
R0347: KROPOTKINE, PETER. - De staat en zijn rol in de geschiedenis. Uit het Fransch door B.P.V.
R0352: KROPOTKINE, P. - Van Veld, Fabriek en Werkplaats. Of Nijverheid in verband tot landbouw en hersenarbeid vereenigd met handenarbeid.
R1832: KROPOTKINE, PETER. - Gedenkschriften van een Revolutionair. Met inleidend woord van Georg Brandes. Vertaald door F. Domela Nieuwenhuis. Eenige door den schrijver geautoriseerde uitgave. Twee delen in een band.
R8810: KROSE, H.A. - Godsdienst en Moraal-Statistiek.
T6926: KRUGER, FRIEDRICH. - De oorlog der toekomst. Electriciteit, bacterien, gifgassen.
T6841: KRUGER, JULIUS. - Die Photographie, oder die Anfertigung von bildlichen Darstellungen auf kŁnstlichem Wege.
B3205: KRUIJER, G.J. - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana.
T1503: KRUIJER, G. - Urbanisme in Suriname./ Urbanism in Surnam Summary.
B1601: KRUIJFF, ROELAND DE. (ED.). - Coconaster. Tweemaandelijks cultureel tijdschrift eerste jaargang nr. 2, juni 1984.
Y2182: KRUIJS, M.H. VAN 'T. - Het Lied van ons Volk. Woorden en Muziek.
T5992: KRUIJS, M.H. VAN 'T EN B. TEN KATE. - Oranje boven! Kroningslied. Woorden B. ten Kate, muziek M.H. van 't Kruijs.
T1418: KRUIJT, J.P. - BelgiŽ. Boeren en arbeiders sedert den wereldoorlog.
B7734: KRUIJTBOSCH, D.J. - De macht van het woord. Beschouwingen over Welsprekendheid.
R4081: KRUISHEER, J. - De inwijdingsriten, mythen en legenden der oude mysterien.
L1935: KRUISINGA, E. - Het Nederlands van nu.
B8444: KRUISINGA, E. - A Grammar of Modern Dutch.
L5696: KRUISINGA, E. - Nederlands en Duits.
B0579: KRUISSINK, RITS. - Montmartre. Van tempel tot tingel tangel.
Y7929: KRUISSINK, G.R. (ED.). - Zuiderzee.
B5534: KRUISWIJK, HANS. (ED.). - Van de Ven 'Als zodanig' Portret van een honderdjarige.
Y5611: KRUIT, JOHANNA. - De waterveren. Tekening Anneke Schenk.
B9986: KRUIT, G. - Het Parool voor den Socialist.
T6343: KRUITHOF, A. - Het Cooperatisme. + Werkplan voor de Cooperatieve Studiekringen.
K3338: KRUITHOF, JACQUES. - Vingeroefeningen. Essays.
B5082: KRUITHOF, JACQUES. - Het lied van de houtduif. Roman.
M2760: KRUITHOF, JACQUES. - Vertellen is menselijk. Essay over Koolhaas.
T5905: KRUITHOF, A. - Cooperatie. Beknopte schets van de geschiedenis van verbruiks- en landbouwcooperatie in Nederland.
Y4397: KRUITHOF, JAAP. - Het neoliberalisme.
B6333: KRUITWAGEN, BONAVENTURA. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen. O.F.M. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 t.g.v. zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.
B1976: KRUITWAGEN, BONAVENTURA. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 t.g.v. zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.
H9118: KRUIZINGA, J.H. - Tussen Papyrus en Paperback. Lotgevallen van boeken.
R3227: KRUIZINGA, J.H. - Ornamenten van huis en hof, deel II.
Y6122: KRUSE, HANS. - Een zwaluw maakt nog geen gedicht. Tekeningen Gerard Huysman.
B4120: KRUSEMAN, A.C. - Frederik Muller 1817-1881. In memoriam. Voor vrienden overgedrukt uit de Levensberichten der afgestorven Leden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde.
H2690: KRUSEMAN, MINA. - Brieven: Alles bevalt mij behalve rust.
Y6388: KRUSEMAN, A.C. - Uitgeverij A.C. Kruseman. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
W2096: KRUYSKAMP, C. - Nederlandsche volksboeken.
T2601: KRUYSWIJK, P.N. - Sociale Wenschen. Korte toelichting op het Sociaal Program van Patrimonium.
T7734: KRUYT, H.R. - Hogeschool en Maatschappij en Rede tot de Universitaire Gemeenschap.
B7291: KRUYTER, C.W. DE. - Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie.
A0381: [HUYGENS] KRUYTER, C.W. DE. - Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie.
H8378: KUBISCH, NATASCHA AND PIA ANNA SEGER. - Ornaments. Patterns for interior decoration / Muster fur die Innendekoration / Motifs pour decorer son interieur.
K2170: KUBLER, GEORGE A. - Historical treatises, abstracts & papers on Stereotyping.
L3572: KUHLER, W.J. - Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland. Tweede deel 1600 - 1735 eerste helft.
Y3645: KUHLER, W.J. - Het Socinianisme in Nederland.
L4121: KUHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.
B8057: KUHN, ROBERT ET AL. - Schriftgestaltung.
B5592: KUHN, G. - Katalogus Prentbriefkaarten Nedenland 1980-1981. Handleiding voor waardeering van de prentbriefkaarten.
Y1900: KUHN, J. - Frankrijk's Oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, Belgie en Nederland. Willekeurige beschikking over onze Schelde en haar Zeeuwsch Stroomgebied. Met kaarten.
R3667: KUHN, J. - Frankrijk's Oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, Belgie en Nederland. Willekeurige beschikking over onze Schelde en haar Zeeuwsch stroomgebied.
H6637: KUHN, HERBERT. - Leven en kunst in de ijstijd. Zwerftochten door de grotten van Zuid-Frankrijk en Spanje.
K0023: KUHNER, WERNER. - Van zeilvlucht tot reaktiemoter.
M5566: KUIJER, GUUS. - Wimpers.
L2588: KUIJK, JAN. - Het gaat nu eenmaal niet zonder erotiek. Over de rijmprent van P.C. Boutens bij het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard.
K6182: KUIJPER, JAN. - Sonnetten.
K6191: KUIJPER, JAN. - Oogleden.
Y8586: KUIJPER, JAN. - Tomben, sonnetten.
Y0408: KUIJPER, J.J. - Nederland gelukkig met zijn Koningin. Rede uitgesproken te Otterloo 31 Augustus 1898.
L4014: KUIJPER HZ., G. - Letterkundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Handleiding tot de beoefening der Nederlandsche taal en letterkunde, voor de kadetten van alle wapenen.
R0455: KUIJPERS, AAFKE EN J. V. BENDER. - Stemvorming en vloeiend spreken.
Y8826: KUIJPERS, ELS (ED.). - Letterror.
P2441: KUIK, HILBERT. - De Verwegs. Korte verhalen.
P1638: KUIK, WILLIAM D. - De twee snoeken. Een historisch verhaal.
Y0602: KUIK, T. - Den Vaderlandt Ghetrouwe. Gedicht ter dankbare nagedachtenis van het Nederlandse volk voor een gebracht offer tot herwonnen vrijheid en bevrijding van Duitse tirannie te Herbayum, XVIII November MCMXLIV.
B7118: KUIK, DIRKJE. - De patriot. Uit de papieren van een admiraal. Roman.
H3039: KUIK, H.G. / P. VERSTEGEN. - Ontkledingen en klein-vuil. Een bloemlezing uit Propria Cures 1958-1965. Samengesteld door ....
B6807: KUIK, DIRKJE. - Piranesi & zijn dochter.
K1582: KUIK, WILLIAM D. - De held van het potspel of Het geheime huwelijk. Met tekeningen van de schrijver.
K3648: KUIK, C.J. - Helden op sokkels. Literaire standbeelden in Nederland.
Y6682: KUIK, HILBERT / J. SLAUERHOFF / M. VASALIS. E.A. - Een mandje met appelen.
R5259: KUIK, WILLIAM D. - Andersen verbeeld. De geillustreerde Andersen-uitgave in Nederland.
H1603: KUIK, OUWENS & DE JONG. - Drie essays naar aanleiding van de Multatuliprijs, de Herman Gorterprijs en de Busken Huetprijs.
L8126: KUIK, WILLIAM D. - De twee snoeken. Een historisch verhaal.
H9939: KUIK, HILBERT. - Het gezicht van de struisvogel. De roman van een herinnering.
B5638: KUIK, HILBERT. - Geen plek om te sterven.
H1458: KUIK, WILLIAM D. - Utrechtse notities.
Y6735: KUILE, G.J. TER. - Onze Overijsselsche religieuze poŽzie. Bloemlezing uit het werk van Overijsselsche dichters en dichteressen vanaf de vroegste tot de meest recente tijd. Voorwoord J.W. Samberg.
Y1766: KUILE, E.H. TER. - Noord- en Oost-Salland.
L6734: KUILE, E.H. TER. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VII. De provincie Zuidholland, eerste stuk: Leiden en westelijk Rijnland.
R9666: KUILS, KOLONEL EN BOISOT. [=H.J. KRULS EN J.G. DE BEUS]. - De gevaarlijke bocht. Twee voordrachten over den overgangstijd. 1. De bijzondere staat van beleg. 2. Regeeringsmaatregelen.
T7031: KUIN, R.A. - De Woning. Cocos en Sisal. Illustraties Walter Bosch.
B6890: KUIN, R.A. - Stalen bedden. Illustraties van Piet Worm.
B6892: KUIN, R.A. - Matrassen. Illustraties van Piet Worm.
L0066: KUIPER, W.E.J. - Couperus en de Oudheid gevolgd door enkele brieven van Louis Couperus.
K5800: KUIPER, ESCO TACO. - Karel ende Elegast. [opnieuw uitgegeven].
Y9486: KUIPER, GERDIEN C. - Musarum Pater. Een portret van Christoffel Plantijn.
B5316: KUIPER, GERRIT. - Orbis Artium en Renaissance I. Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert.
B5606: KUIPER, K. - Helleensche cultuur. Studie over de beschaving van Oud Griekeland van de Homerische tijden tot Plato.
K9498: KUIPER, K. - Grieksche landschappen. Philologische herinneringen aan eene archaeologische reis.
Y2245: KUIPER, ELMAR. - Ruimtedier.
L9348: KUIPER, G. - Bijbeltaal en moedertaal.
Y1221: KUIPER, YME / WENDY LANDEWE / N. WINKLER PRINS POSTMA. - Fogelsanghstate. Een Groninger schat in een Friese state.
Y0155: KUIPER, A.K. - Industrie en Persoonlijkheid.
M9372: KUIPER, ARIE. - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg.
R5740: KUIPER, G. - De waardeering van Spiegels twe-spraack.
R9336: KUIPER, ESCO TACO. - Karel ende Elegast.
T8645: KUIPER, P.C. - Ver heen. Verslag van een depressie.
R4388: KUIPER, E.T. (ED.). - Die schoone hystorie van Malegijs. Eene schoone ende nieuwe historie autentijck. Die dat vervaerlijck ros Beyaert wan. En die veel wonderlijcke ende avontuerlike dingen bedreef in zijn leven met zijn consten: ghelijc dese historie verclaert, ende is seer ghenoechelijck om te lesen.
H8245: KUIPER, W.E.J. - Couperus en de Oudheid gevolgd door enkele brieven van Louis Couperus.
L5524: KUIPER, K. - Atheensch jongensleven.
L6834: KUIPER, KOENRAAD. - Mythologie en wetenschap.
Y2972: KUIPERS, ANDRE & SEBASTIAAN VAN DONINCK. - Sinterklaas op drift.
R6136: KUIPERS, REINOLD. - Uitgeverij W.L. & J. Brusse en haar werk. Tentoonstelling t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond.
Y2293: KUIPERS, FRANS. - Geen ander antwoord. Gedichten.
B6507: KUIPERS, BIRGIT & DIRK MULDER. - Je moet nu naar een andere school. Verhalen over kamp Westerbork, 1939-1945.
L7956: KUIPERS, ABE. - A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw.
R3157: KUIPERS, REINOLD. - De boekvormer.
Y6281: KUIPERS, REINOLD. - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo.
B7707: KUITENBROUWER, JAN. - Pure luxe. Acht gevallen van weeldepijn.
L2861: KUITENBROUWER, H. - Voor galg en rad.
T3351: KUITENBROUWER, CAREL / KOOSJE SIERMAN. - Over grafisch ontwerpen in Nederland: een pleidooi voor geschiedschrijving en theorievorming.
M6318: KUITERT, LISA. - Het ene boek in vele delen. De Uitgave van Literaire Series in Nederland 1850 - 1900.
R7027: KUITERT, G. - Twee korte Bellamy-lezingen. Gehouden op 21 Oct. 1937.
H9914: KUITERT, LISA. - Vleugelspelers. Uitgevers tussen twee culturen.
R3466: KULK, T.C. VAN DER. - De Oud-Katholieken in Nederland. Door den Haagschen correspondent van Le Temps met een voorwoord van T.C. van der Kulk.
T7597: KULK, T.C. VAN DER. - Sociale toestanden. Een ernstig woord tot het Nederlandsche volk.
T5125: KRONIEK VAN HEDENDAAGSCHE KUNST EN KULTUUR. - Mathis der Maler. Hindemith-Grunmewald-nummer. Paul Hindemith. Grunwald. Mathis de Maler van Hindemith. De Christus der Armen. Bij de opvoering van Mathis de Maler. Vier eeuwen later.
T5127: KRONIEK VAN HEDENDAAGSCHE KUNST EN KULTUUR. - Sophokles' Aias. Beeldenstorm. Carcia Lorca toneel II. Van den polemist Barbey d'Aurevilly tot den polemist Ter-Braak. Kroniek.
T5128: KRONIEK VAN HEDENDAAGSCHE KUNST EN KULTUUR. - Europeesche kunstschatten. Acoustiek en de vorm van muziekzalen. Charles Dufresne. Vordemberge-Gildewart. Kroniek.
Y3639: [VONDEL] ROEPING. MAANDSCHRIFT VOOR VERDIEPING VAN LEVEN EN KULTUUR. - Vondelnummer: Bijdragen van Th. de Jager, W. Nieuwenhuis, Anton van Duinkerken, B.H. Molkenboer, Gerard Knuvelder, C. de Rijn.
T5130: KRONIEK VAN HEDENDAAGSCHE KUNST EN KULTUUR. - Blik in een andere wereld. La negresse blonde. Moderne Gobelins. Opera-cultuur in Nederland. Over het vertalen van poŽzie. Rene Magritte. De dichter Ed. Hoornik. Ballingen worden publiek verkocht.
T5124: KRONIEK VAN HEDENDAAGSCHE KUNST EN KULTUUR. - In memoriam R.N. Roland Holst. Jean Lurcat. Liedjes uit Zamora, vertaling Albert Helman. Open brief aan de Antwerpdche schrijvers. Acoustiek en de vorm van muziekzalen (II). Kroniek.
T5129: KRONIEK VAN HEDENDAAGSCHE KUNST EN KULTUUR. - Chardin door A. van Schendel. Chardin door Henry Bataille. J. Mendes da Costa. Constant Permeke doet aan Beeldhouwkunst. De tragedie ener subsidie. Toneel in Griekenland. Een jubilaris. Film: vorm en inhoud. Kroniek.
R6996: JONG KULTUURLEVEN. - Jong Kultuurleven: 5e jaargang 1959 nrs 1-9. Complete jaargang.
Y9213: KUMMER, JOHN. - 't Gebouw Thans ingewijd, Het blijve Kampens eer.....(Latijnse School te Kampen).
R5368: KUMMERLING, HARALD. - Von initialen, besonders von solchen fur Bucher aus Paris.
K8616: KUNDERA, MILAN. - Identiteit. Roman. Vertaling Martin de Haan.
K8573: KUNDERA, MILAN. - Onwetendheid. Vertaling Martin de Haan.
T8899: KUNDERA, MILAN. - Het boek van de lach en de vergetelheid. Vertaald door J. Beranova.
T8798: KUNDERA, MILAN. - De traagheid. Roman. Vertaald door Joop van Helmond.
M0990: KUNERT, GUNTER. - Vertraagde monologen. Vertaling M. Mooy.
M5951: KUNERT, GUNTER. - Uit hoofde van de hoeden. Vertaling D. en M. Salomons.
M3778: KUNERT, GUNTER. - De teraardebestelling vindt in alle stilte plaats. Verhalen. Vertaald door Wouter Donath Tieges.
W0857: KUNERT, GUNTER. - De teraardebestelling vindt in alle stilte plaats. Verhalen. Keuze en vertaling Wouter Donath Tieges.
T4821: KUNHAULT, W. - Het Bolsjewisme zijn ideeen, bedoelingen en ondergang.
H5761: KUNIKIDA, KAWABATA, O», E.A. - Made in Japan. Verhalen.
Y6508: KUNKEL., FRITZ EN RUTH KUNKEL. - Opvoeding tot persoonlijkheid. (Inleiding tot de Individual psychologie. Vertaling P.H. Ronge.
T1822: KUNNEMAN, FRANCISCUS B.M. - Over het inleiden tot de rechtsswetenschap. De wenselijkheid en mogelijkheid van een encyclopedische inleidingstheorie.
T7522: KUNST, ANTONIE JOHANNES MARIA. - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814). Le developpement de l'Hopital Sainte-Elisabeth a l'Orphelinat reforme pour les enfants bourgeois, 1485-1814, (Ave resume en FranÁais).
B3135: KUNST, J.F. - Melati en Rotan. Penteekeningen van Johanna Roberti.
Y8870: DE VRIJE KUNSTENAAR. - De Vrije Kunstenaar. Bevrijdingsnummer 4de jaargang 5 Mei 1945 No. 1.
T2366: KUNSTKRONIJK. - Kunstkronijk. Uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. 6e jaargang 1845-1846.
T2367: KUNSTKRONIJK. - Kunstkronijk. Uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. 5e jaargang 1844-1845.
Y7807: KUNSTVEILING. - Kunstveiling en Taxateur en Kunsthandel A. Mak. Algemeen Verkooplokaal. Vischstraat no 17, Dordrecht. Ontwerp: H. Arlus Architect.
L4721: KUNZE, JOHANNA M.L. - Lebensgestaltung und Weltanschauung in Herman Hesses Siddhartha.
T6456: KUPERUS, SJOERD. - Onze baby's. Met versjes van Rene de Clercq.
B8323: KUPFER, C.C. - Onze vliegers in Indie. De geschiedeis der Indische militaire luchtvaart van haar aanvang tot de capitulatie van Bandoeng in 1942.
B5145: KUPFER, J. - Cahier No. 5 Rondschrift. Schoonsschrijven voor Voortgezet Schrijfonderwijs.
H8809: KUPPERS, W. EN F. VILLANUEVA. - Van Gelre tot Gelderland. 650 jaar besturen van Gelderland.
T6333: KUPPERS, ALF.M. - Handleiding boekbinden. Ten gebruike bij het onderwijs aan de Amsterdamsche Grafische School.
Y2616: KURELLA, ALFRED. - Dimitroff klaagt aan. Brieven en aantekeningen uit de tijd van de gevangenschap en van het Leipizer proces. Met acht nog niet gepubliceerde facsimile's en vijf foto's.
L5618: KURPERSHOEK-SCHERFT, ANTONIA C.M. - De episode van Het Getij. De Noordnederlandse dichtkunst van 1916 tot 1922.
R5747: KURTZ, GERDA. - Heer Staats zijn schat. Kort verhaal van het Hofje van Staats.
Y6740: KURZ, GERHARD. - Hermeneutiek van het literaire symbool.
L7257: [ERASMUS] KUSTER, HARRY. - Family romances in the biography of Desiderius Erasmus.
B5764: KUSTER, HARRY. - Vriendschapsminne in twaalfde-eeuws perspectief.
T7830: KUSTER, FRITZ. - Die Hintermanner der Nazis. Von Papen bis Deterding.
L7727: KUSTERS, WIEL. - Een oor aan de grond.
H1284: KUSTERS, WIEL. - Kwelrijm.
T9909: KUSTERS, WIEL. - Pierre Kemp. Een leven.
T8943: KUSTERS, WIEL. - Hohner. Gedichten.
T8942: KUSTERS, WIEL. - Bewaarmachinist.
L8552: KUSTERS, WIEL. - Arenden, Ketenen. Een geschenkje voor de donateurs van het Genootschap Gerrit Achterberg.
K3871: KUSTERS, WIEL. - Aangetekend. Test, test, test. Twee verhalen.
Y1028: KUSTERS, WIEL & PASTIOR, OSKAR. - Twee tot de derde / Zwei zur Dritten.
W2142: KUSTERS, FRANS. - Atlas en andere verhalen.
L6521: KUSTERS, WIEL. - Het mijnmuseum. Notities.
L7242: KUSTERS, WIEL. - Raad van Alfabet.
Y7437: KUSTERS, WIEL. - Poetisch ABC. 26 Krantenknipsels NRC Handelsblad Aug-Sept 1985.
B6592: KUSTERS, WIEL. - X kijkt in Y. Vijf causerieen over Pierre Kemp. Nawoord Camiel Hamans.
Y7222: KUSTERS, FRANS. - Antwoorden,vragen,verdriet in het donker.
R6326: KUTTER, HERMANN. - Zij moeten. Open brief aan de Christelijke Samenleving. Uit het Duitsch vertaald door F. Reitsma.
H5205: KUYK, PIETER A. - Zal ik je wijzen waar ik woon.
B3968: KUYLE, ALBERT. - Songs of Kalua.
K7955: KUYLE, ALBERT. - IX gedichten.
L2842: KUYLE, ALBERT. - Een jaar vol heiligen. Ingeleid door Emile Erens.
R7848: KUYLE, ALBERT. - Seinen. Een bundel verzen.
R5461: KUYLE, ALBERT. - In Neerland staat een huis.
H2017: KUYLE, ALBERT. - St. Eloy.
L8375: KUYLE, ALBERT. - De Bries.
A0168: KUYLE, ALBERT. - Jonas.
Y0898: KUYLE, ALBERT. - Harten en brood.
B6055: KUYLE, ALBERT. - Alarm. Ingeleid door Anton van Duinkerken.
M8542: KUYLE, ALBERT. - Weerlicht.
P2938: KUYPER, SJOERD. - De ogen van het paard.
Y5247: KUYPER, ERIC DE. - Krantenknipsels van/over Eric de Kuyper.
Y7211: KUYPER, SJOERD. - Vanuit een stad.
T7781: KUYPER, R. - Marxistische beschouwingen 1 t/m 4. Een bundel herdrukken.
T7639: KUYPER, A. - Het conflict gekomen II. & III.
B5538: KUYPER, SJOERD. - Hoofden uit de mist. Over de moderne jeugdliteratuur.
K8098: KUYPER, ERIC DE. - Grand Hotel Solitude. Taferelen uit de adolescentiejaren.
Y4668: KUYPER, A. - De Leidsche Professoren en de Executeurs der Dordtsche Nalatenschap. Verweerschrift.
B4735: KUYPER, A. - Scolastica II. Om het zoeken of om het vinden? of Het doel van echte studie.
B3476: KUYPER, BUBB & NOP MAAS. - Laurens Janszoon Costerprijs 2007 verleend aan Bram de Does.
B8769: KUYPER, SJOERD. - Zeepziederij De Adelaar.
T4320: KUYPER, R. - Karl Marx ter herdenking.
T5891: KUYPER, A. - De Christus en de Sociale Nooden.
T6384: KUYPER, R. - Het allerjongste gericht.
Y2987: KUYPER, SJOERD & YVONNE JAGTENBERG. - Kasper kan niet slapen.
Y6254: KUYPER, BUBB. - Het Hofje van Boeken, Manuscripten en Grafiek. Kroniek van 56 veilingen tussen 1986 tot 2012 gehouden aan de Jansweg te Haarlem.
T4046: KUYPER, R. - De marxistische verklaring der ideologieen. Geschreven n.a.v. de gedachtenwisseling over klasse-moraal.
T6383: KUYPER, R. - Het socialisme, de hoofdarbeiders en de komende cultuur.
T3464: KUYPER, A. - De positie van Nederland. Opstel uit het Duitsche Weekblad Die Woche van 23 december 1916. Vertaald door H.S.S.K.
Y6704: KUYPER, SJOERD. - Een reisgenoot.
B9818: KUYPER, ERIC DE. - Mowgli's tranen.
T4120: KUYPER, A. - Sociale organisatie onder eigen banier.
H5796: KUYPER, SJOERD. - De dichter zingt.
M8343: KUYPER, ERIC DE. - Aantekeningen van een voyeur.
T7134: KUYPER, A. EN F.L. RUTGERS. - Publiek vermaak. Asterisken en artikelen over het ook destijds aan de orde zijnde vraagstuk.
M8161: KUYPER, R. - Herman Gorter ter herdenking.
L8501: KUYPER, A. - Bilderdijk in zijne nationale beteekenis.
K1308: KUYPER, ERIC DE. - Mowgli's tranen.
Y8174: [REVE] KUYPER, BUBB. - Gerard Reve, De complete afzonderlijk gepubliceerde werken in handelsedities en bibliofiele uitgaven uit de collectie Joop Schafthuizen. Veilingcatalogus van veiling d.d. 2 dec. 1997
H5816: KUYPER, SJOERD. - Mooie gedichten.
M6642: KUYPER, A. - Kuyper in de caricatuur. 100 uitgezochte caricaturen. Met een brief van A. Kuyper.
R3497: KUYPER, R. - De marxistische verklaring der ideologieen. Geschreven n.a.v. de gedachtenwisseling over klasse-moraal.
K3575: KUYPERS, J. EN TH. DE RONDE. - De Nederlandsche Letterkunde in beeld.
K3576: KUYPERS, J. EN TH. DE RONDE. - Onze litteratuur in beeld. Met medewerking van J.G.M. Moormann en D. Wouters.
Y1390: KUYPERS, M.J.G. - Geen Schoolspaarbanken.
R6855: KUYPERS, JULIEN. - De Vlaamse Beweging. Een socialistisch standpunt.
T9482: KVGO. - Zetwerk '87. Gerubriceerde ledenlijst van de Sectie Zetterijen en Grafische Tekstverwerkingsbedrijven.
Y4308: KWADRAAT-BLAD. BONS, JAN EN B. MAJORICK. - Genesis van een compositie. [Over een 77 meter lange muurschildering van Jan Bons voor de tentoonstelling "Aisi es Hollanda" in 1952 In Mexico City.
T6446: KWADRAAT-BLAD. LEEUW, TON DE. - Kwadraatblad Muziek en Techniek.
H9544: KWADRAAT-BLAD. MILLER, HENRY. - Extra zending Schrijftaal. Extra mailing written language. Envoi special Langue ecrite. Extra Sendung Geschiebene Sprache.
H9545: KWADRAAT-BLAD. LEEUW, TON DE. - Muziek en techniek. Music and technics. Musik und Technik. Musique et Technique.
H9547: KWADRAAT-BLAD. KATAVOLOS, WILLIAM. - Organics.
H9555: KWADRAAT-BLAD. KEMPERS, MART. - 3 litho's.
H2059: KWARTEL, M.J. VAN DER. - Doeleinden en oogmerken bij het oprichten van tijdschriften. Een terreinverkenning.
R0985: KWAST, ERNEST VAN DER. - Twee koffers.
H7254: KWAST, JB. - Gezelschapsliederen of Uitgezochte verzameling van 145 Nederlandsche zangen en 14 volksliederen van de voornaamste landen. Twee delen in een band.
Y5842: KWB. - Katholieke Werkliedenbond. Maandblad 3e jaargang nr. 8 en 9 Augustus - September 1947.
H3323: LAAN, K. TER. - Letterkundig Woordenboek voor Noord en Zuid.
R3727: [MULTATULI] LAAN, K. TER. - K. ter Laan's Multatuli encyclopedie
K3321: LAAN, K. TER. (ED.). - Andermans wijsheid.
K6168: [MULTATULI] LAAN, K. TER. - Multatuli en twee van zijn discipelen Mansholt en de Raaf met Brieven van en over Multatuli.
L5125: LAAN, JACOBUS VAN DER. - An enquiry on a psychological basis into the use of the progressive form in late modern english.
R0326: LAAN, K. TER. - Folkloristisch woordenboek van Nederland en Vlaams Belgie.
T6953: LAAN, KORNELIS TER. - Naar de ontwapening! Tekst van het Ontwerp-Ontwapeningswet op 3 maart 1925 door de Soc.Dem. Kamerfractie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden.
Y0855: LAAN, N. VAN DER. - Rederijkersspelen naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidsche Gemeentearchief.
T6951: LAAN, KORNELIS TER. - Verslag van de commissie, ingesteld door S.D.A.P. en N.V.V. tot onderzoek van het militaire vraagstuk, zooals het meer speciaal aan de orde was gesteld op het congres der S.D.A.P. van 19, 20 en 21 april 1924 in den vorm van een zevental voorstellen, [etc.].
T4877: LAAN, G. VAN DER. - Het Kennemer Stelsel.
L7249: LAAN, N. VAN DER. (ED.). - Noordnederlandse Rederijkersspelen.
T3131: LAANSMA, D / E. WESTER / JAC. WESTMAAS. - De Bloeiende Wildernis. Ervaringen van Nederlandsche soldaten in krijgsgevangenschap. Inleiding Joh. Gerritsen Jr.
R8746: LAAR, VAN DER. - Schrijfcursus no. 6. Met vloeiblad.
R4165: LAAR, H.J.M. VAN DE. - Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees 1813-1884.
L8189: LAAR, ARNOLDUS VAN. - De Liberale Partij in Nederland in haar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op de vraag: Mag een Katholiek bij die partij zich aansluiten? Opgedragen aan de Katholieken Kring te 's Bosch.
T0139: LAAR, HENK VAN. - Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
T1726: LAAR, HENK VAN. - Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
R7730: LAAR, A. VAN. - De geschiedenis der Arbeidersbeweging van Antwerpen en Omliggende 1860-1925.
T5940: LAAREN VAN DALEN, A.J.G. - Geen etsen maar schetsen.
T0641: LABBERTON, J.H. - De Belgische neutraliteit geschonden.
K6624: LABBERTON, MIEN. - Geloof, hoop, liefde.
K6451: LABBERTON, MIEN. - Jeugd in de branding.
K6461: LABBERTON, MIEN. - Lichtende horizon.
T1888: LABBERTON, MIEN. - Zondag. Een boek voor den zondagmorgen in het gezinsleven.
T5007: LABBERTON, J.H. - De Vlaamsche Beweging.
T9704: LAB…, LOUISE / BOUTENS, P.C. - De sonnetten van Louise Labe, naast den oorspronkelijke tekst vertaald door P.C. Boutens. Met een aanteekening over het leven der dichteres.
T7314: LABOR. [=WILLEM SCHIPPERS]. - Op de keien.
L5765: LABORDUS, LEONARDUS W. - De astronomische mythen in de Griekse literatuur van Homeros tot Aratos. (Een mythographisch onderzoek).
K3905: LABUZ, RONALD. - Typography & Typesetting. Type design and manipulation using today's technology.
T4220: LACLOS, CHODERLOS DE. - Les liaisons dangereuses.
L1932: LACLOS, CHODERLOS DE. - Gevaarlijke liefde.(Les liaisons dangereuses).
R5097: LACOMBE, L. - Hoogere Kasten en Bekeering in Indie.
K9963: LACOMBE, HENRI. - Guez de Balzac Papetier. Communication au IIIe Congres International des Historiens du Papier.
Y4380: LACOUTURE, JEAN. - Ho Tsi Min.
Y3416: LACY, ALEXANDER. - Santa Casa. Episode aus Goethes Jugendzeit. Eine Novelle. Zwei Teile.
R5412: LADEMACHER, H. - Fremdbild und Aussenpolitik. Bemerkungen zu den deutsch-niederlandischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert.
T3793: LADURIE, EMMANUEL LE ROY. - De eeuw van de Familie Platter (1499-1628) I. De schooier en de geleerde.
T7069: LAEKEN, FRANK VAN & ETIENNE VERHOEYEN. - Lexicon politieke & jeugd kollaboratie.
T2808: LAENEN, J. - Geschiedenis van het Seminarie van Mechelen.
T1875: LAERE, R. VAN. - De Kabouter uit het land van Loon (Hasselt, 1888-1898).
T1876: LAERE, R. VAN. - Geschiedkundige verscheidenheden... De Vlaemsche Broeders (Hasselt 1862). Letteroefeningen Utile Dulci ( Sint-Truiden 1852-1893).
Y2255: LAERE, DE, FREDERIK LUCIEN. - In uiterste staat.
R6922: LAERE, R. VAN. - De Zangschool (1889-1898). Bibliografische Analyses I.
T1879: LAERE, R. VAN. - De Hagelander 1893-1901.
L2423: LAERHOVEN, BOB VAN. - Nachtvlucht naar Peru. Het verhaal van een reis.
B0007: LAERHOVEN, BOB VAN. - Cadavre Exquis.
B0013: LAERHOVEN, BOB VAN. - Feria.
B2253: [TSJECHOV] LAFFITTE, SOPHIE. - Chekhov 1860 -1904. Transl M. Budberg/G. Latta.
K0568: LAFORGUE, JULES - Hamlet of de gevolgen der kinderliefde. Vertaald door J. Slauerhoff. Tekstverzorging K. Lekkerkerker.
M4743: LAGERCRANTZ, OLOF. - August Strindberg. Translated by Anselm Hollo.
R6988: LAGERKVIST, PAR. - De Beul. Uit het Zweeds vertaald door N. Boelen-Ranneft.
T6884: LAGERLOF, SELMA. - Het Huisgezin en de Staat. Vertaald uit het Zweedsch door E. van der Hoeven.
Y2623: LAGERLOF, SELMA EN SJOUKE DE ZEE. - Yn it Godshus.
Y7938: LAGERLOF, SELMA. - Dagboek van de veertienjarige Selm Lagerlof. Vertaald en ingeleid door N.M. Wartena.
T0552: LAGERS, F.G. - De Kloosters in Nederland.
P2455: LAGERWAARD, HENK. - Verkeerd applaus.
T6917: LAGERWERFF, T.J. - Beroepsofficier-pacifist. Brochure gericht tegen de volksmisleiding.
Y1193: LAGERWIJ, F. EN T. KNOTTENBELT. - F. Lagerweij's Theoretisch en Practisch Leerboek der Algebra. Tweede deel. Bevattende: Machten en wortels, het binomium van Newton, de bepaalde en onbepaalde vergelijkingen van den 2en graad, de keeksen en de logarithmen.
R3833: [SPINOZA] LAGREE, JACQUELINE. - Ad captum auditoris loqui, theology and tolerance in Lodewijk Meyer and Spinoza. A lecture delivered at Katwijk on May 15, 1999.
K0887: LAGRO-JANSSEN, A.L.M. - De tweeslachtigheid van het verschil.
M7700: LAIRD, ELIZABETH. - Anna. Vertaling K. Seebregts.
T7280: LAJOCO. (VERZ.). - Zangbundel voor jonge en oude bondsleden.
H3304: LAKHO, HAMEEDA / MAGDA VAN DER RIJST. - Verborgen tralies.
T9506: LALLEMAN, G.B. - Leve de Koning! Feestgeschenk t.g.v. 's Konings zilvren kroningsfeest, op 12 Mei 1874.
T8217: LAM, ANTON. - Recreatie. Gedichten.
T5399: LAM, ANTON B. - Verzet en poŽzie. Een bloemlezing verzets-verzen verzameld en verantwoord door Anton B. Lam.
T3836: LAMAN, M.C. E.A. - Vuistregels voor textielconservering aan de praktijk getoest. Verslag van de Textieldag van 6 april 1989 in het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
Y3432: LAMARTINE, ALPHONSE MARIE LOUIS. - Souvenirs, impressions, pensees et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833), ou Notes d'un voyageur. (Tome Troisieme / Tome Quatrieme).
R2942: LAMARTINE, ALPHONSE DE. - Kopstukken uit de Franse Revolutie. Portraits Revolutionnaires. Vertaling Nannie Nieland-Weits.
R9129: LAMB, CHARLES. - New Years Eve. Oudejaarsavond. De Nederlandse vertaling is van Potgieter. Illsutratie S.L. Hartz. Voorwoord J.C. Bloem.
H8382: LAMB, HAROLD. - Omar Khayyam.
B8053: LAMBERT, SUSAN. - Printmaking.
MK0112: LAMBERT, FREDRICK. - Letter forms. 110 complete alphabets. Edited by Theodore Menten.
R3964: LAMBERTY, MAX. - De Vlaamse beweging nu.
Y1604: LAMBERTY, M. R.F. LISSENS. (ED.). - Vlaanderen door de eeuwen heen. Voorwoord C. Heymans. Deel II.
R3658: LAMBERTY, MAX. E.A. - Lodewijk de Raet in het perspectief van deze tijd.
R3672: LAMBERTY, MAX. - Philosophie der Vlaamsche Beweging en der overige stroomingen in Belgie.
R9000: LAMBERTY, MAX. - Stroomingen.
M1659: LAMBOURNE, LIONEL. - Ernest Grisset. Fantasies of a Victorian Illustrator.
T7816: LAMBRECHTS, LAMBRECHT. - Mate en Minne.
B2672: LAMBRECHTS, L. & E. HULLEBROECK. - Wonder-erwtjes. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
B2674: LAMBRECHTS, L. & P. VAN WASSENHOVEN. - Woudsprookje. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
R6272: LAMBRECHTS, LAMBRECHTS. - Het zingende Vlaanderen.
T5501: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
T7638: LAMBRETTA. - Lambretta mototscooters typen 150D en 150 LD. Handleiding.
H5949: LAMERS, HENK. - Letters aan het woord.
R9106: LAMERS, J.J. EN PH. V.D. VOS. - Lichamelijke Tuchtiging op School.
H7208: LAMERS, W.H. - De bouwstenen van de anatomie.
T6695: LAMMERS, C. - De jongeren en de vakbond.
Y2714: LAMMERS, FRED J. - Alexander. De vergeten Kroonprins.
M6587: LAMMERS, A. - Amerika 1900-1975 of De verjaring van de Nieuwe Wereld.
H2072: LAMMERS, FRED J. - Koningin Beatrix een instituut. Majesteit in een kritische samenleving.
T5357: [COHEN] LAMMERS, C. - Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing over het ontstaan, de ontwikkeling en de beteekenis van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen.
K5155: LAMMERTSE, FRISO & ALEJANDRO VERGARA (EDS.). - Peter Paul Rubens. Het leven van Achilles.
B4839: LAMMERTSE, THEUN & NICOLAAS WIJNBERG. - Op het plein. Nrs 1-4. okt. 1962 - 1963 . Compleet.
L2859: LAMMERTSE, J. - Wat de hervorming bracht.
L2860: LAMMERTSE, J. - Wat de hervorming bracht.
R8493: LAMPE, GEORGE. - Jaap Nanninga.
T8040: LAMPEN, WILLIBRORD EN BERNARD VERMASEREN. - Bronnen en literatuur betreffende St. Willibrord.
T0903: LAMPEN, WILLIBRORD. - Thiofried van Echternach en zijn Vita S. Liutwini.
M6272: LAMPO, HUBERT. - Wijlen Sarah Silbermann.
T9541: LAMPO, HUBERT. - De komst van Joachim Stiller.
W2172: LAMPO, HUBERT. - De ruiter op de wolken.
H2104: LAMPO, HUBERT. - Zoomlens op Lampo. Een aforistische bloemlezing uit het werk van Hubert Lampo. Samengesteld door Rene Turkry. Met een schroomvallig woord vooraf van de schrijver.
K0722: LAMPO, HUBERT. - Hermione betrapt.
M8655: LAMPO, HUBERT. - Een geur van sandelhout.
B8094: LAMPO, JAN. - Antwerpen in letters. Schrijvers over hun stad.
M4778: LANCEE, J.A.L. - Mythe & Werkelijkheid. Drie eeuwen vadelandse geschiedbeoefening ( 1600-1900).
L1086: LANCELOT, MICHEL. - Ik wil God in het gelaat zien. Leven, dood en opstanding van de Hippies. Vertaling Maurits Mok.
H1539: LAND, E. - Larie Bombarie. Tropisch soldatenleven poetisch beschreven. Met plaatjes van D. Land.
R5517: LAND, J.P.N. - De Hoofdsad Zetel van Hooger Onderwijs.
Y1877: [SPINOZA] LAND, J.P.N. - Ter gedachtenis van Spinoza. Uitgesproken in de akademische lessen van 24 februarij 1877.
T1283: [SPINOZA] LAND, J.P.N. - Ter gedachtenis van Spinoza. Uitgesproken in de akademische lessen van 24 februarij 1877.
R0540: LANDAUER, GUSTAV. - De strijd over Bernstein. (De aanstaande scheuring in de Duitsche Soc. Dem. partij.
H1533: LANDEAU, E. - Helmkruid & huidroos. ('toean kwam terug'). Establishment-varia opstellen, verhalen, marginalia, parlando's.
Y7170: LANDKAART. - Conflict Italie - Abessinie. [1935-1936].
Y7168: LANDKAART. - De Nederlandsche Tongvallen Kaart II. Schakeering der Germaansche lange I of Nederlandsche IJ.
Y7171: LANDKAART. - Overzichtskaart van het terrein der expedities naar Centraal Nieuw Guinea 1907 en 1909 o.l.v. H.A. Lorentz. Opgenomen en in kaart gebracht door J.W. van Nouhuys.
T5479: LANDSHUT, SIEGFRIED. - Karl Marx.
B0278: LANDSTRA, MENNO EN DESMOND SPRUIJT. - Het Nationaal Monument op de Dam.
L2243: LANDWEHR, JOHN. - Emblem Books in the Low Countries 1554-1949. A Bibliography.
H7565: LANDWEHR, JOHN. - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
Y1130: LANDWEHR, JOHN. - Romeyn de Hooghe the etcher. Contemporary portrayal of Europe, 1662-1707.
M2324: LANE, JOHN A./MATHIEU LOMMEN. - Letterproeven van Nederlandse gieterijen/Dutch typefounders' specimens.
K1059: LANG, THEO. - The difference between a man & a woman.
B4554: LANGBROEK, M. - Liebe und Freundschaft bei Klopstock und im niederlandischen Empfindsamen Roman. Mit einem Facsimile.
R8919: LANGE, LEVIE DE. - Het verhaal van mijn leven. Opgetekend door Jaap Stigter. Met een voorwoord van Frida Vogels.
R4280: LANGE, DANIEL DE E.A. - Nederlandsch Volksliederenboek. 134 liederen voor zang en klavier. Uitgave van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
R3804: [SPINOZA] LANGE, ALBERT DE. - J.H. Gunning Jr. en het Spinoza-standbeeld. Voordracht gehouden te Katwijk op 23 mei 1981.
K4587: LANGE, D. DE. - Het verschijnsel Charles Dickens. Een poging tot begrijpen.
Y5929: ALLERT DE LANGE. - Uitgeverij CV Allert de Lange, Amsterdam. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
R4499: LANGE-COMPIE, JB. - De Vloek van 't huis.
Y3149: LANGE, DANIEL DE. - Willem de Zwijger en andere opstellen uit zijne geschriften verzameld. Uitgegeven door zijne vrienden.
M8329: LANGE, WILHELM H. - Das Buch im Wandel der Zeiten.
L4405: LANGEDIJK, D. - Bibliographie van den schoolstrijd 1795-1920. Met een voorwoord van A. Goslinga.
H6382: LANGEN, FERDINAND. - Mijn Oom Peter. Verhalen.
B6826: LANGEN, FERDINAND. - De speelgenoten. Een novelle.
L4127: LANGEN, FERDINAND. - Helene in het heelal.
M3566: LANGEN, FERDINAND. - Achter slot en grendel. Novelle.
B4038: LANGENDIJK, P. - De Zwetser. Kluchtspel.
L1162: LANGENDIJK, PIETER. - Het wederzyds huwelyks bedrog. Blijspel.
B4041: LANGENDIJK, P. - De wiskunstenaars of 't gevluchte juffertje. Kluchtspel.
L3614: LANGENDONCK, PROSPER VAN. - Ze moest 'nen man hebben. Blijspel met zang in een bedrijf.
L2029: LANGENDONCK, PROSPER VAN. - Verzen. Inleiding Jaak Boonen.
L8868: LANGENDONCK, PROSPER VAN EN ALFR. HEGENSCHEIDT. - Gedichten en Starkadd.
H8761: LANGENDYK, PIETER. - De Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden.
R5425: LANGENHUYSEN, C.L. VAN. - Bulletin nr. 43. Geschiedenis. Catalogus van oude en nieuwe boeken.
K9608: LANGEVELD, M.J. - Tekenen en Handenarbeid.
T7441: LANGEVELD. H.J. - Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946.
K1904: LANGEVELD-BAKKER, TITIA JOHANNA. - Herman Gorter's dichterlijke ontwikkeling in Mei, verzen en eerste sonnetten.
W3646: LANGLEY, LEE. - Geruchten. Vertaling Eva Wolff.
R2433: [PENGUIN] LANGLEY, ANDREW (ED.). - The World of Penguin. The publisher's complete catalogue.
Y3750: LANGLOIS, L.P. - De Jonge Reizende Kooplieden, of De opvoeding door den drang der Noodzakelijkheid. Met platen.
L5223: LANGMAN, HARM JAN. - Kuyper en de volkskerk. Een dogmatisch-ecclesiologische studie.
T4995: LANGOHR, J. - Het Zuidnederlandsch dialectgebied van Overmaas. Noordoosten der provincie Luik en westen van 't kanton Eupen, Nederfrankisch oppervlakkig geripuariseerd gebied.
R8182: LANGUI, EMILE. - Edgard Tijtgat.
T1048: LANIA, LEO. - Land van belofte. Geautoriseerde vertaling uit het Duitsch van Nico Rost.
R6498: LANKEREN MATTHES, D. VAN. - Oorsprong en vermoedelijke gevolgen van het Koninklijk Besluit van den 23sten Mei 1845 (Staatsblad nr. 25), omtrent de toelating van studenten tot de Hoogescholen en Athenaea.
Y6397: LANNOO. - Uitgeverij Lannoo, Tielt. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
L1719: LANOYE, TOM. - Doen!
L1668: LANOYE, TOM. - Het goddelijke monster.
L1681: LANOYE, TOM. - Zwarte tranen.
Y8023: LANOYE, TOM. - Vroeger was ik beter.
L5041: LANOYE, TOM. - Het goddelijke monster.
B2514: LANS, M.H.A. E.A. - Mgr. Dr. J.J.A.M. Schaepman herdacht in de hoofdstad.
R7072: LANS, J.R. VAN DER. - Egelantieren. Gedichten. Met titelplaat naar een pastel van A. van Welie.
H4441: LANSBERG, PH.A. - Drie Negentiende-Eeuwse dichters. Bloemlezing uit het werk van De Genestet, Staring en Potgieter.
K0536: LANSBERG, PH. A. - De kleine Johannes II & III door Frederik van Eeden. Een studiebeeld naar aanleiding van diens overgang tot de R.K. Kerk ontworpen door.....
L4880: LANSBERG, PH. A. - De kleine Johannes II & III door Frederik van Eeden. Een studiebeeld naar aanleiding van diens overgang tot de R.K. Kerk ontworpen door.....
Y2914: LANSCHOT, FRANS JOHAN VAN. - Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Utrecht op 25 juni 1902.
L3416: LANSEN, PIET. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1912.
L3417: LANSEN, PIET. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1913.
T7533: LANZ, OTTO. - Xenien MCMXXXII.
Y4910: LAP, B.C.W. - Selamat Djalan. Varen naar de Oost.
Y6791: LAPIDOTH SWARTH, HELENE. - Stille dalen.
Y6451: LAPIDOTH-SWARTH, HELENE. - Roemeensche volksliederen en balladen verzameld door HťlŤne Vacaresco in Hollandsche verzen naar Fransch proza bewerkt.
T3089: LAPIDOTH, FRITS. - Fransche teekenaars.
Y7228: LAPPIA, PAUL. - Het zinnebeeld.
Y5052: LAPRE, S.A. - Nederlands-Indie in kort bestek 1940 - 1950. En enkele gevolgen o.a. de coup-Westerling en het Zuidmolukse verzet.
R8111: LARBAUD, VALERY. - Preface a un recueil de notes sur quelques poetes francais.
H7272: LARBAUD, VALERY. - Lettres a Andre Gide.
MK0169: LARISCH, RUDOLF VON. - Unterricht in ornamentaler Schrift. [fotokopie].
Y4457: LAROCHETTE, J. - De Spaansche Letterkunde sinds 1914.
K3432: LAROUI, FOUAD. - De uitvinding van God en andere verhalen. Vertaald uit het Frans door Frans van Woerden.
B4807: LAROUI, FOUAD. - Het tragische einde van Philomene Tralala.
B5893: LAROUI, FOUAD. - Judith en Jamal. Uit het Frans vertaald door Frans van Woerden.
K7844: LARREMORE, A. AND AMY HOPKINS LARREMORE. - The Marion Press. A Survey and a Check-List. With Incidental Alarums, and Excursions Into Colleteral Fields.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

6/28