Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Oude prentkaarten vertellen over: Alphen, Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam. 3e druk.
Description: Alphen a/d Rijn, 1970. 159 blz. Ge´ll. Geb.

Keywords: Postcards Topography Alphen Oudshoorn Zuid-Holland Zwammerdam Ansichtkaarten Topografie

Price: EUR 12.50 = appr. US$ 13.59 Seller: Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)
- Book number: 245529