Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
103904: VRIES, HENRI DE - Mijn memoires.
97076: VRIES, THEO DE - Archeologie vanuit de lucht. AO-boekje 766.
13020: VRIES-VAN DER LICHTE, INA DE - Een hand vol leven.
59455: VRIES, P. DE - Die Mij heeft liefgehad. De betekenis van de gemeenschap met Christus in de theologie van John Owen. (1616-1683). Proefschrift ter verkrijging v/d graad van doctor in de godgeleerdheid a/d T.U. v/d Chr. Ger. Kerken in Ned.
19964: H.W.S. / VRIES H. DE (BEWERKING) - Nieuwe Liederenbundel voor zondagschool en huisgezin.
22151: VRIES, THEO DE - De aarde onthult haar geheimen.
22150: VRIES, THEO DE - Op bezoek bij het verleden.
101.779: VRIES, THEO DE - Archeologie van uit de lucht. AO-766.
94974: VRIES, OEBELE / STEENBEEK, R. / E.A. - It beaken. Jiergong 43, 1981, nr. 4. met o.a.: Hemma Odda zin, stedsskriuwer fan Ljouwert om 1500 hinne.
28592: VRIES, TROMP DE - Bij ons op de bult.
29543: VRIES, TINIE DE / MÜLLER, ANNA-HERMINE (ILLUSTRATIES) - Veertig verhalen vol verwachting.
51277: VRIES, ANNE DE - De levensroman van Johannes Post.
101.879: VRIES, PROF.DR. JOH. DE / DICKE, OTTO (ILLUSTRATIES) - De Cooperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. van exponent tot component.
7333: VRIES THEO DE - Karolingisch Europa. AO-boekje 1075.
B4726: VRIES, KEIMPE DE - Leiderschap door navolging. Thomas voor ondernemers.
89762: VRIES, B. DE - De melodieen der Psalmen, Lof- en Bedezang. Vierstemmig gezet met voor-, tusschen- en naspelen, voor orgel met of zonder pedaal, harmonium of piano.
34520: VRIES DE DOLF - Een muur van blauw
46834: VRIES, DRS. SJ. EN SCHRAA, DRS. P. - Elseviers Repertoria. 8. Geschiedenis. II. De nieuwe tijd. Geïll.
57766: VRIES, LEONARD DE (IDEE) - De jaren '40-'45. Ill. Met tekstbegeleiding - separaat.
101.836: VRIES, PROF.DR. JAN DE (RED.) - Algemene Literatuur Geschiedenis. Deel II: De Middeleeuwen.
58466: VRIES, ANNE DE EN KOPPEJAN, A.M. - Eerbied voor het leven. Een serie boekjes voor methodisch verkeersonderwijs in alle leerjaren der lagere school. Geïll. Deeltje 2. Jan Klaassen, kijk uit! Voor het tweede leerjaar.
46659: VRIES, DRS. J.P.; LEEUW, DRS. G.H. EN VELING, PROF.DR. K. - Burgers van twee koninkrijken. Foto's. Groen van Prinsterer-reeks 75
54176: VRIES, MZN. RABBIJN S. PH. DE - Joodse riten en symbolen. Geïllustreerd met foto's.
5589-4387: VRIES DR. J.M. DE - Tekten en varianten van A.C.W. Staring.
55373: VRIES REILINGH, PROF. DR. H.D. DE - Oostenrijk. Het gekortwiekte adelaarsjong. Foto's / kaartje.
92892: VRIES, ANNE DE / KRUIS, J. (ILLUSTRATIES) - Bartje zoekt het geluk.
79830: VRIES, W.G. DE - De kerk, pijler of puinhoop? Woord en Wereld 9.
21306: VRIES, ANNE DE / CRANS, WIETSKE - Lezen in de eerste klas. Handleiding bij het 8e deeltje.
73408: VRIES, TJOMME DE - Inval op Mars.
5555-4010: VRIES ANNE DE - Vader en Jaap
88898: VRIES, TJITTE DE - Ingmar Bergman. AO-boekje 1098.
88899: VRIES, TJITTE DE - 1066 Slag bij Hastings. AO-boekje 1127.
102.896: VRIES, TJITTE DE - Roemenie's eigen weg. Roemenie. AO-boekje 1274.
59698: VRIES, ANNE DE - Kinderen in de Bijbel. Geïll.
58842: VRIES, TJOMME DE - De wereld van de maan. Afb.
22853: VRIES, DRS. S. DE - Holland in schilderingen 1460-1900.
75421: VRIES, TROMP DE / VERKADE, FRANS / KORNET, G. / E.A. - De Hoeksteen. Tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis. 23e jaargang no. 6. Met o.a.: De dominee van Urk, en die van Schokland - Nijeveen raakte gewoon aan afzettingen van de dominee. - Korte geschiedenis van de Oud Gereformeerde kerk en Vrije Hervormde gemeente te Werkendam.
44661: DE VRIES REILINGH, BERTOEN-BROUWER, SCHEPERS - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXXVlll, no 3 juli 1961 met o.a. de sociaografie in nieuwe gedaante, Bunnik, een sociografisch onderzoek naar sociale veranderingen tgv verstedelijking in een plattelandsgemeente, aardrijkskunde uit de lucht, de ontwikkeling van Tropisch Afrika, de problematiek van de industriele ontwikkeling van Israel.
102.789: VRIES, THEO DE - Een befaamd monument in de Harlemmerhout. (Hildebrand-monument). AO-boekje 608.
82300: VRIES, MEVR. G. DE (VERTALING) - Kijken en Koken. Kalfsvlees.
51354: VRIES, LEONARD DE (BEWERKT DOOR) - Vermakelijke natuurkunde in de huiskamer. 150 Verbazingwekkende experimenten met huishoudelijke voorwerpen voor jong en oud. Geïll.
93388: VRIES, DOLF DE - Boos door een ruitje. Verhalen.
83017: VRIES, PETRA DE (RED.) - Aan het hoofd van de tafel. Feministische artikelen over vaderlijk gezag.
84028: VRIES, SJOERD DE / SCAPA (ONTWERP EN ILLUSTRATIES). - 50 jaar Warenwet 1919-1969.
77716: VRIES, THEUN - Het zwaard, de zee en het valse hart. Een sage.
84778: VRIES, JAN DE / REISS, MARGREET / LENT, KEES VAN (ILLUSTRATIES). - Maartje vraagt de aandacht.
43486: VRIES DE PETER R - Beroep misdaadverslaggever
105844: VRIES, HENT DE - Theologie im Pianissimo & Zwischen Rationalitat und Dekonstruktion.
2399-2319: VRIES R.W.P. DE - M.A.J. Bauer.
102.903: VRIES, TJITTE DE - Maria Sibylla Merian. Vrouw tussen kunst en wetenschap. AO-boekje 1307.
39711: VRIES, DE HENDRIK - Goyescos
89392: VRIES, PROF. DR. E. DE / ZUTHEM, PROF.DR. H.J. VAN / ALBEDA, DR. W. / E.A. - Sociale stroomversnellingen in Nederland. Deel 1.
85356: VRIES, MR. K. DE / VENING MEINESZ, PROF.DR.IR. F.A. / E.A. - Verslagen en Mededelingen, 73 stuk. Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Met o.a.: De Overijsselse stad in de middeleeuwen. - Het Kasteel schulenburg bij Hellendoorn, vroeger ter Molen geheten.
59450: VRIES, DS. P. DE - Door tijd noch eeuwigheid te scheiden. (H.C. Vr./antw. 56 t/m 58).
24617: VRIES, DRS. E. DE - Genesis 1-3. een viertal preken gehouden in de open hof te Kampen voorjaar 1974.
85756: VRIES, PH. DE - Tussenspel der redelijkheid. Schets van de cultuurgeschiedenis der 18de eeuw.
34528: VRIES DE ANNE - Hilde
99091: VRIES, DOLF DE - De Beul en het geweren gelijk.
2341-2555: VRIES A.B. DE - Rembrandt 1606-1656.
86281: VRIES, DR. E. DE / WENTSEL, DR. B. - Samen op weg naar mondig geloven.
43245: VRIES DE THEO SAMENGESTELD - Lanny Budd's wereld en beeld
99125: VRIES, H. DE / MIJLAND, H.J.M. / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 94, Nr. 1. Met o.a.: De universiteitsarchieven in Nederland vanaf de 19e eeuw, in het bijzonder die te Groningen. - De Eindhoven variant: Een schade inventariserend onderzoek voor archiefmateriaal.
46683: VRIES, DR. W.G. DE (UITGEGEVEN EN GEANNOTEERD DOOR - MET EEN VERANTWOORDING DOOR DS. H. VOLLENHOVEN EN DR. W.G. DE VRIES). - Eender en Anders. Correspondentie tussen K. Schilder en D.H. Th. Vollenhoven
60384: VRIES, DR. W.G. DE - Calvinsten op de tweesprong. De Intern. Fed. van Calvinisten en haar invloed op de onderlinge verhoudingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland in de dertiger jaren van de twintigste euw. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
31102: VRIES DE ANKE - Kladwerk
31754: VRIES DE THEUN - De vrijheid gaat in t rood gekleed
44656: DE VRIES REILINGH, BERTOEN-BROUWER, SCHEPERS - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXXVl, no 1 januari 1959 met o.a sir Vivian Fuchs, het vraagstuk van Brugge, een halve eeuw Utrechtse sociale geografie.
73482: VRIES, ANNE DE - Het boek van Jan Willem. 4: Jan Willem gaat uit.
50919: VRIES, ILONKA & LEONARD DE. (GESELECTEERD DOOR UIT ''VOOR 'T JONGE VOLKJE'' - KINDERTIJDSCHRIFT. - Voor 't Jonge Volkje - selectie uit de jaargangen 1880-1900. Geïll.
98075: VRIES, DR. JOH. DE - 1811-1961 met Amsterdam als brandpunt. Honderdvijftig jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken. Gedenkboek.
87970: VRIES-VAN DER LICHTE, INA DE - Waarom wij?
86961: VRIES, MR. K. DE - De Fryske Akademy. Nr. 222. Untstean - Untjowing - Utsjoch. 1938-1963.
86964: VRIES, MR. K. DE - Fjirtich jier provinsiale underwysrie (1928-1968). Bitinkingsrede halden op 22 novimber 1968 yn de steateseal fan it provinsjehus troch Mr.K.de Vries. De Fryske Akademy. Nr. 333.
74022: VRIES, G. DE / TEENSMA JR., J. / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 14 nr. 4. Met onder andere: Groninger historisch museum Appingedam. - Groninger Museum voor Stad en Lande.
N157: VRIES, ANNE DE / BOTTEMA, TJEERD (ILLUSTRATIES) - Reis door door de nacht. Deel I: De duisternis in. Deel II: De storm steekt op. Deel III: Ochtendgloren. Deel IV: De nieuwe dag.
N160: VRIES, ANNE DE / BOTTEMA, TJEERD (ILLUSTRATIES) - Reis door door de nacht. Deel I: De duisternis in. Deel II: De storm steekt op. Deel III: Ochtendgloren. Deel IV: De nieuwe dag.
N161: VRIES, ANNE DE / BOTTEMA, TJEERD (ILLUSTRATIES) - Kleuter vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis.
58481: VRIES, LEONARD DE - Ons Amsterdam. Een fascinerende selectie uit de jaargangen vanaf 1949. Skarabee Facsimile. (Uitgave t.g.v. Het 700-jarig bestaan van de Stad Amsterdam.
97108: VRIES, TJITTE DE - Art Deco. Van Jugendstil tot Pop Art. AO-boekje 1539.
58978: VRIES, ANNE DE - Kleutervertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis. Geïll.
58925: VRIES, TJERK S. DE - Zending in ontwikkeling. Evangelieverkondiging in Indonesië. ND cahier nummer 4. Geïll.
40023: VRIES, MEER VAN DER, WALL VAN DE - Morgen is er weer een nacht, tien jaar thuiszorg in Groningen
6345: VRIES THEO DE - Kastelen bedreigd. Nederlandse kastelen. AO-boekje 483.
22773: VRIES, P.G. DE - ""Draak en Olifant"", China tegen India. AO-boekje 935.
44587: DE VRIES, COOLHAAS, VAN BOSSE, MULDER, BOK - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL. LlX, No. 3, Mei 1942
44588: DE VRIES, COOLHAAS, VAN BOSSE, MULDER, BOK - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL. LlX, No. 3, Mei 1942
73310: VRIES, DS. H.J. DE - Laat ons tot Hem uitgaan!... Predikatie gehouden op zondag 20 augustus 1967 namiddags in de Martyriakerk te Bedum. Ter gelegenheid van de beeindiging van de ambtelijke dienst van Ds. H.J. de Vries van Bedum.
98255: VRIES, THEUN DE - Rembrandt. Zwarte beertjes 723.
57608: VRIES, ANNE DE (RED.) - Groot-Nederlands boerenboek. Geïll.
55615: VRIES, DR. F.C. DE - Vredes-pogingen tusschen de oud-bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
23730: VRIES, TJITTE DE - Ingmar Bergman. AO-boekje 1098.
21011: VRIES, ANNE DE - Practische wenken voor den verteller.
51575: VRIES, JAN DE EN REISS, MARGREET - Maartje de Wit. Geïll.
55345: VRIES, R.W.P. DE - Art Japonais. Peintures, Dessins, Estampes. Collection P. Barboutau. La vente … (Afb.) (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
22420: VRIES, ANNE DE / BOTTEMA, TJEERD (ILLUSTRATIES). - De grote veenbrand.
94143: VRIES, THEUN DE - Wilde lantaarns.
74565: VRIES, ANNE / KOPPEJAN, A.M. BEHRENDT, F. (ILLUSTRATIES). - Ik en mijn fiets. Eerbied voor het leven deeltje 4.
55366: VRIES, ANNE DE - Bartje. Keur-reeks.
44600: DE VRIES, RUTTEN, KLEIWEG DE ZWAAN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL. LXll No. 1, Januari 1946
21352: VRIES, ANNE DE / BTTEMA, TJEERD (ILLUSTRATIES). - Ons mooie Nederlands. Deel 5.
75818: VRIES, W. DE - Intervocaliese d in het Gronings de ui van sluiten.
94096: VRIES, ANNE / BAAN, CORRIE VAN DER (ILLUSTRATIES) - Dagoe de kleine bosneger.
87324: VRIES, A.B. DE / E.A. - Beknopte Catalogus van de schilderijen beeldhouwwerken en miniaturen. Mauritshuis.
58509: VRIES, LEONARD DE (SAMENSTELLING) - Het boek van Artis om meer te genieten van dieren en dierentuinen. Geïll.
57130: VRIES, ANNE DE - Bartje / Bartje zoekt het geluk. Geïll.
101.471: VRIES JR., R.W.P. DE - Lambertus Zijl. (verlucht met zestig reproducties)
59340: VRIES, DRS. J.P. DE; KAMPHUIS, PROF. J.; OLDENHUIS, MR. F.T. E.A. - Een vrije kerk / een vrije staat. (Groen van Prinsterer Stichting).
40721: VRIES ILONKA EN LEONARD DE - Waar Gebeurd! Sentiment en sensatie uit de oude doos.
99565: VRIES, J.H. DE / SMIDT, J.P. DE / E.A. - Historische Mededelingen Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. Jaargang 20, No. 1, 2, 3 en 4. Met o.a.: Uit 't Goede Hout Gesneden, Uit de familiehistorie van Jan Tromp Meesters. – Steenwijk bezat vroeger een stadsooievaar.
49970: VRIES, DR. D.M. EN KRUIJNE, A.A.; M.M.V. MARGADANT, W.D. - Onderscheiding der grassen van ons hooi- en weiland volgens kernmerken der niet bloeiende spruiten. Directie van den landbouw. Landbouwvoorlichtingsdienst . Mededeeling no 43. Foto's.
44662: DE VRIES REILINGH, BERTOEN-BROUWER, SCHEPERS - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXXVlll, no 4 oktober 1961 met o.a. oude gegevens over waterhoogten en stormvloeden, economische struktuur, groei en mogelijkheden van West Vlaanderen, veranderend gelaat van Nederland, de Slufter op Texel.
89453: VRIES, ANNE DE - Het Nieuwe Testament in de taal van onze tijd. Deel 2: De Brieven. - De Openbaring van Johannes.
23862: VRIES, EVERT DE - De Kleine Waarheid in beeld.
78709: VRIES DE J, VROOM W, GRAAF DE T - Wereldwijd bankieren, ABN Amro 1824-1999
99378: VRIES, LEONARD DE - Het gebeurde in 1927.
96434: VRIES, HENRI DE - Mijn memoires.
10235: VRIES-VAN DER LICHTE INA DE - Leven zonder drempels.
93441: VRIES, ANNE DE / DICKE, OTTO (ILLUSTRATIES) - Kinderen in de Bijbel.
59026: VRIES, DR. W.G. DE ; KAMPHUIS, PROF. J EN DOEKES, PROF. DR. L. (TOESPRAKEN) - Gereformeerde politiek in de jaren '80 - GPV waarheen? Geïll.
101.801: VRIES, TJITTE DE - Gandhi en de geweldloosheid. AO-1246.
6374: VRIES PROF. DR. HL. DE - 14C, de klok der eeuwen. AO-boekje 509.
21409: VRIES, A. DE - Eiland Sark. AO-boekje 2476.
89436: VRIES, ANNE DE - Het Nieuwe Testament in de taal van onze tijd. Deel1: De Evangelien. - De handelingen van de Apostelen.
58626: VRIES, DR. JOH. DE - Amsterdam - Rotterdam. Rivaliteit in economisch-historisch perspectief. Geïll.
33510: VRIES DE THEUN - Vincent in Den Haag, roman uit de jaren 1881-1883
90447: VRIES, ANNE DE - Het Nieuwe Testament in de taal van onze tijd. Deel1: De Evangelien. - De handelingen van de Apostelen.
14985: VRIES, ANKE DE - Fausto Koppie.
89095: VRIES, THEUN DE - De vrijheid gaat in t' rood gekleed
71578: VRIES, DRS. SJ. DE / SCHRAA, DRS. P. - Elseviers Repertoria. Geschiedenis II: De Nieuwe Tijd.
10428: VRIES-VAN DER LICHTE INA DE - Leven zonder drempels.
10429: VRIES-VAN DER LICHTE INA DE - Leven zonder drempels.
57204: VRIES, TJ.E, DE - Geland op de maan. Foto's.
93310: VRIES, TJERK S. DE - Zending in ontwikkeling. Evangelieverkondiging in Indonesie. ND cahier nummer 4.
B4391: VRIES, ANNE DE - Reis door de nacht: De duistenis in - De storm steekt op - Ochtendgloren - De nieuwe dag.
21353: VRIES, ANNE DE / BTTEMA, TJEERD (ILLUSTRATIES). - Ons mooie Nederlands. Deel 6.
42833: VRIES ANNE DE - Toen Jezus geboren werd, met tekeningen van Bottema
76221: VRIES-MAARHUIS, ANNE DE - Maggels.
4654-3910: VRIES ANNE DE / HOOGENDOORN G.D. - Vrij en blij. De witte pet.
42832: VRIES ANNE DE - Als Jezus wederkomt, met tekeningen van bottema
6657: VRIES THEO DE - Zeeuws-Vlaanderen. AO-boekje 718.
16453: VRIES-VAN DER LICHTE INA DE - Zonnige verten. Omnibus. - De zon gaat niet onder. - De levensroman van Alida Steijling. - Leven zonder drempels.
59178: VRIES, TJOMME DE - Zo leer je tekenen. Afb. (Prisma-Boeken)
2379-2582: VRIES THEO DE - De aarde onthult haar geheimen. Servire pocket 37.
16105: VRIES, TJ. S DE (RED.) - Een open plek in het Oerwoud. Evangelieverkondiging aan het volk van Irian Jaya. Tekst en foto's van de zendingswerkers van de Gereformeerde Kerken.
50826: VRIES, PROF. DR. JOH. DE - De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. Van exponent tot component. Geïll.
7040: VRIES THEO DE - vrijdag 3 juni…die dag …in 1936... AO-boekje 868.
44658: DE VRIES REILINGH, BERTOEN-BROUWER, SCHEPERS - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXXVll, no 3 juli 1960 met o.a. congresaflevering Stockholm
55732: VRIES, ANNE DE - Mientje ons moedertje. Geïll.
50914: VRIES, ANNE DE - Jaap en Gerdientje. VI. De wijde wereld. Leesboek voor de Christelijke School. Zesde deeltje. Vierde leerjaar. Geïll.
6373: VRIES PROF. DR. HL. DE - 14C, de klok der eeuwen. AO-boekje 509.
20823: VRIES, ANNE DE - Oranje in zilver.
2781-2591: VRIES TJ. DE - Primitieve kunst. Van vroeger en nu. Van ijstijd tot Picasso. Elsevier pocket A 47.
98855: VRIES-VAN DER LICHTE, INA DE / TIENHOVEN, GEESKE VAN (ILLUSTRATIES) - Als je niet kunt lopen.
47873: R.W.P. DE VRIES - Nederlandsche grafische kunstenaars eind negentiende begin twintigste eeuw met ruim honderd afbeeldingen
74159: VRIES, HENDRIK DE - Liefdespoezie.
6327: VRIES THEO DE - Politie van prairie en poolcirkel. AO-boekje 468.
39186: VRIES, DE DOLF - Het mes van de Andes
44660: DE VRIES REILINGH, BERTOEN-BROUWER, SCHEPERS - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXXVlll, , no 2 april 1961 met o.a. de sociale aardrijkskunde als geestesverwantschap, de kleine bospercelen in de Achterhoek en Oost Twente, de luchtfoto in verband met de landbouwkundige ontwikkeling van tropische en subtropische gebieden.
10233: VRIES-VAN DER LICHTE INA DE - Ferdinand en ik.
55748: VRIES, ANNE DE - Oranje in zilver. Uitg. voor de jeugd vh Kon. der Nederlanden t.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest op 7 jan. 1962 van H.M. Kon. Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. Foto's.
59509: VRIES, THEUN DE - Doodskopen en kaalkoppen. Vijf verhalen uit een doorgangskamp.
B4577: VRIES, ANNE DE / ASSELT, TINY VAN (ILLUSTRATIES) - Het boek van Jan Willem.
16061: VRIES, ANNE DE - Dagoe, de kleine bosneger.
2342-2557: VRIES A.B. DE - Rembrandt 1606-1656.
23729: VRIES, TJITTE DE - Ingmar Bergman. AO-boekje 1098.
72186: VRIES, ANNE - Hilde.
97822: VRIES, THEUN - Het zwaard, de zee en het valse hart. Een sage.
6363: VRIES THEO DE - Stookolie bedreigt onze kust. AO-boekje 501.
57074: VRIES - VAN DER LICHTE, INA DE - Joke en Hans naar Canada. Geïll.
B4557: VRIES, MEER VAN DER, WALL VAN DE - Morgen is er weer een nacht, tien jaar thuiszorg in Groningen
2479-2320: VRIES R.W.P. DE - M.A.J. Bauer.
1093-2556: VRIES A.B. DE - Rembrandt 1606-1656.
10257: VRIES-VAN DER LICHTE INA DE - Zonnige verten. Omnibus. - De zon gaat niet onder. - De levensroman van Alida Steijling. - Leven zonder drempels.
40808: VRIES, DE S.PH - Jüdische riten und symbole
31129: VRIES ANNE DE / BOTTEMA TJEERD - Ons mooie Nederlands. Leesserie voor de christelijke school. 9 delen.
102.881: VRIES, TJITTE DE - Martin Luther King Marching On. AO-boekje 1208.
98599: VRIES, A.B. DE - Rembrandt. 1606-1956.
30794: VRIES LEONARD DE / SCHNEIDER DR. M. - Het Leven. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1906-1940.
23276: VRIES, BECCY DE - Bloemen drogen.
7707: VRIES TJITTE DE - Transsiberische Twist. AO-boekje 1286.
52688: VRIES-TIJSINGER, ELLEN DE - Werken in een peuterspeelzaal. (Kinderen als beroep)
33294: VRIES DE LEONARD - Groot prenten boek uit grootmoeders jeugd
14984: VRIES, ANKE DE - Fausto Koppie.
2378-2581: VRIES THEO DE - Op bezoek bij het verleden. Servire pocket 19.
16518: VRIES, DOLF DE - Laat me maar.
50918: VRIES, ANNE DE EN KOPPEJAN, A.M. - Met bus en benenwagen. Deeltje 3. Voor het derde leerjaar. (Een serie boekjes voor meth. verkeersond. in alle leerjaren der l.s.) Geïll.
2171-664: VRIES ILONKA EN LEONARD DE - Waar Gebeurd! Sentimenten en sensatie uit de oude doos.
70989: VRIES, E. DE - Monument Monumentenjaar Monumententaal, Leeuwarden. Een beschrijving van enige monumenten in de gemeente Leeuwarden voor de hoogste klassen van het lager onderwijs.
25436: VRIES, TJ. E. - Geland op de Maan. 20 juli 1969.
25784: VRIES, TJITTE DE - Art Deco. Van Jugendstil tot Pop Art. AO-boekje 1539.
25819: VRIES, TJITTE DE - Chaplin. AO-boekje 1601.
26982: VRIES, EVERT DE - De Kleine Waarheid in beeld.
27295: VRIES, DRS. J.P. DE - Vastheid en vaart. Etisch commentaar op actuele ontwikkelingen in kerk en politiek.
28175: VRIES, ROB DE / DIOS MELLADO, JUAN DE - Marbella. Alles onder de Zon Reisgidsen.
35015: VRIES DE ANNE - Hilde
35256: VRIES DE LEONARD, BIJEENGEZAMELD - Het prentenboek van tante Pau en het mooiste en leukste uit andere prentenboeken
35268: VRIES DE LEONARD, ILONKA - Voor't jonge volkje, uit de jaargangen 1880-1900 van het kindertijdschrift
70330: VRIES, DRS. S. DE - Monumentenwijzer, wegwijs in de doolhof van monumenten.
60073: VRIES, ANNE DE - Jaap en Gerdientje. 8. Leesboek voor de basisschool. Vijfde leerjaar. Geïll.
19176: VRIESE, PIETER DE - Historisch verhaal van: Het leven en sterven van ds. Bernardus Smytegelt.
85177: VRIESLAND, VICTOR E. VAN / SUCHTELEN, NICO VAN - Het werk en de mens, Nico van Suchtelen. Compleet met rede (titel: Vertrouwen) van Nico van Suchtelen van 30 october 1948 bij zijn afscheid als directeur der Wereldbibliotheek N.V. op 70 jarige leeftijd.
37639: VRIESLAND VAN E - De onsterfelijken, minnepoezie uit alle tijden
101.236: VRIEZE, E. / WAANDERS, W.H. - Taalboek. Vijfde stukje. Ten dienste van scholen die voorbereiden voor het uitgebreider lager, het middelbaar en gymnasiaal onderwijs.
101.237: VRIEZE, E. / WAANDERS, W.H. - Taalboek. Zesde stukje. Ten dienste van scholen die voorbereiden voor het uitgebreider lager, het middelbaar en gymnasiaal onderwijs.
86104: VRIEZE, J.E. DE / NAARDING, J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 24. Nr. 10. Met o.a.: Amateur toneel in Drenthe 1. - Na het afscheid van de burgemeester van Ruinen.
86756: VRIEZE, P.L. / E.A. - Kwartaalblad Binnenstadskerken Groningen. 2e jaargang, no. 7 en 8, 1979. Met: Beschrijving afbeelding A-Kerk op de Haubois kaart van 1645. - Restauratie A-Kerk.
86757: VRIEZE, P.L. / E.A. - Kwartaalblad Binnenstadskerken Groningen. 2e jaargang, no. 7 en 8, 1979. Met: Beschrijving afbeelding A-Kerk op de Haubois kaart van 1645. - Restauratie A-Kerk.
41023: VRIEZE DR, E , MOSER, HOOFDREDACTIE - Het damspel, maandblad, ter bevordering van het damspel, dammen
73993: VRIEZE, P.L. DE / MOLLER, GEORGE / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 9 nr. 9/10. Met onder andere: Bouwkunst in de provincie - Havenmythe.
39138: VRIEZEN, C.TH - Oud-Israëlietische geschriften
92212: VRIEZEN, PROF.DR. TH.C. / E.A. - Breuklijnen in kerk en theologie. Hoofdmomenten van het getuigenis.
75276: VRIEZEN, DR. TH. C. - Het Oude Testament. Bijbel en kerk.
21778: VRIEZEN, DR. TH. C. - Het Oude Testament. Bijbel en Kerk.
54725: VRIJBERGHE DE CONINGH, EMMY VAN - Streekdrachtmotieven. Ontwerpen en patronen zelf te maken. Afb.
B4674: VRIJDAG, H.P. - Het experimentator-effect. Het verschijnsel dat verschillende proefleiders bij eenzelfde proef-opzet toch verschillende uitkomsten verkrijgen.
82040: VRIJER, DR. M.J.A. DE - Het Heilig Voorhangsel. Meditaties over het verborgen leven
21020: VRIJER, DR. M.J.A. DE - Het verborgen rood.
60655: VRIJER, DR. M.J.A. DE - Gunning Tragicus. Prof. Dr. J.H. Gunning Jr. in den kring zijner broeders. Foto. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
92796: VRIJLING, K.J. - Hengelsport.
92797: VRIJLING, K.J. - Hengelsport.
46658: VRIJMAN, JOHN - En het geschiedde ….. Wandelingen door de kerkgeschiedenis.
95563: VROEGE, BAS / HERST, DEANNA / BARENDS, HENRIK - Groningen in foto's A-Z.
103342: VROEGINDEWEIJ, DS A. (SAMENSTELLER) - Leid mij in Uw waarheid. Bijbels dagboek.
58646: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 72e jaargang. Gebonden. 1971
58647: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 73e jaargang. Gebonden. 1972
58645: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 71e jaargang. Gebonden. 1970
58644: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 70e jaargang. Gebonden. 1969
58649: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 75e jaargang. Gebonden. 1974
58650: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 76e jaargang. Gebonden. 1975
58651: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 77e jaargang. Gebonden. 1976
58648: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 74e jaargang. Gebonden. 1973
55526: VROEGINDEWEIJ, RIEN - Statig Landschap Achter Glas.
46596: VROEGINDEWEIJ, DS. L - U vraagt …?
58641: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 67e jaargang. Gebonden. 1966.
58642: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 68e jaargang. Gebonden. 1967.
58643: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 69e jaargang. Gebonden. 1968
59487: VROEGINDEWEIJ, DS. L. - Vraag maar. Vragen van jongeren.
58652: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 78e jaargang. Gebonden. 1977
43210: VROEGINDEWEY W DS, HOEF VAN DE R.J DS - Klare wijn en de prediking in het licht van de wederkomst
59553: VROEGOP, W.A. - Den Strik ontkomen.
41251: VROKLAGE B.A.G PROF. - Algemene inleiding en de godsdienst der primitieven
93923: VROMAN, LEO - Het Carnarium.
58278: VROOLAND, SELMA - Mijn pitbull begrijpt me niet.
21376: VROOM, MARIKE - Kinderen en een baan. AO-boekje 2458.
21161: VROOM, MARIKE - Alleen staan, contact maken. AO-boekje 2304.
B4519: VROOM, PROF.DR. H.M. - Een waaier van visies. Godsdienstfilosofie en pluralisme.
21665: VROOM, MARIKE - Eénoudergezinnen. AO-boekje 2503.
B4693: VROOM, HENDRIK M. / DIRK VAN KEULEN / ANNEWIEKE L. VROOM - Een waaier van gedachten over geloven, Hoofdlijnen in het theologisch werk van Hendrik M. Vroom. - Bibliography of published works by Hendrik M. Vroom.
21377: VROOM, MARIKE - Kinderen en een baan. AO-boekje 2458.
60661: VROOM, DR. H.M. - Waarom geloven? (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
36292: VROOM, H.M - Naar letter en Geest, over het beroep op de bijbel
73970: VROON, PIET - Kopzorgen.
5816-5352: VRUGTEMAN / KOLSTEREN / LINDERS / STOEL - Groninger Museum. De architectuur van het meest opzienbarende museum van Nederland.
7257: VUGHT HETTY VAN / E.A. - De Aristokatten.
79695: VUGT, ROJA VAN - De Old English Sheepdog.
60107: VUGT, J.P.A. EN SON, B.M.L.M. VAN (SAMENSTELLING) - Nog eens: godsdienst en kerk in Nederland, 1945-1986. Een geannoteerde bibliografie van sociaal-wetenschappelijke en historische literatuur. KDC Sleutels 2.(Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
5063-3058: VUGT J.P.A. VAN - Godsdient en kerk in Nederland. 1945-1980. Een geannoteerde bibliographie van sociaal-wetenschappelijke en historische literatuur over de godsdienstige en kerkelijke ontwikkelingen in Nederland.
59998: VUIJK, WIM - Zicht op interne communicatie. De functionaliteit van teksten. Proefschrift.
80403: VUIJST, J. - Gemeente van onderen. Een vinger aan de pols.
22440: VUIJST, J. - Gemeente van onderen. Een vinger aan de pols.
90240: VUIJST, DS. J. / KAPTEIN, R. / E.A. - Gezin en welvaart.
21887: VUIJST, DS. J. / E.A. - Gezin en welvaart.
84784: VUILLEMIEN, JULES / STOUTEN, HANNA (VERTALING EN NAWOORD) - Venetie, een spiegel.
93132: VUILLEMIN, JULES - Essai sur la signification de la mort.
3866-422: VUILLERMOZ EMILE - Musiques d'aujourd'hui
41568: VULPIUS WOLFGANG - Christiane, lebenskunst und menschlichkeit in Goethes eheh
88578: VUURE, S. VAN / E.A. - Het Actuarieel Genootschap. 1: Het Genootschap - 2: Rechtsregels - 3: Beroepsregels - 4: Leden - 5: Instituut - 6: Profielen, De werkgever van de actuaris.
73998: VUURSTEEN, W.J. / BOTKE, IJ / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 10 nr. 5. Met onder andere: Over kunst en cultuur in Noord-Groningen. - J.G. Starcke, Tracht und Schmuck Altfieslands.
73999: VUURSTEEN, W.J. / BOTKE, IJ / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 10 nr. 5. Met onder andere: Over kunst en cultuur in Noord-Groningen. - J.G. Starcke, Tracht und Schmuck Altfieslands.
46208: VUYK, BEB - De wilde groene geur
59748: VVN - Waffen-SS in der Bundesrepublik. Eine Dokumentation der VVN - Bund der Antifaschisten. Sonderheft.
53475: VYVERE, O.P., P. JAC. VANDE (VERTAALD DOOR) - De gelukzaligheid des hemels. Uit de kleinere geschriften van S. Thomas von Aquino - 56e Verhandeling -. Serie Vita Vera N. 2 (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
81557: WAAGENAAR, SAM - Women of Israel.
17273: WAAGENAAR, SAM - Vrouwen van Israel. Zwarte beertjes 319/320.
77365: WAAGMEESTER, KEES (RED.) - Creatieve democratie. Kroniek van duurzaam Nederland.
18793: WAAIJER, PETRA (SAMENSTELLER) - De jurk van Ien Dales. Grappen en anekdotes over bekende personen.
53370: WAAIJMAN, DR. KEES - Psalmen. Over recht en onrecht. Verklaring van een Bijbelgedeelte. Psalmen: 3, 4, 5, 7, 11, 17, 23, 26, 27, 57, 63. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
58807: WAAL, A.M. VAN DE; ENGEL, PORF. DR. H.; MOL, G.J. EN SCHADE VAN WESTRUM, L.C. (REDACTIE) - Ons Amsterdam. Verzamelband met 11 afleveringen Maandblad van de Gemeenteljke Commissie Heemkennis. 19e jaargang - 1967.
84194: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 16. Met o.a.: Het nieuwe vervoerscentrum nabij Sloterdijk. - Amsterdamse effectenbeurs een halve eeuw in eigen gebouw.
84196: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 19. Met o.a.: Burgerdam vroeger. - Het huis Herengracht 475.
84197: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 20. Met o.a.: Prof.dr. Engel zeventig jaar. - Karel de Stoute en de Lazarussteeg.
85872: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 15. Met o.a.: De vondsten bij de Jan Roodenpoortstoren. - Amsterdam en de spoorwegen.
85874: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 17. Met o.a.: In het domein van de apotheker. - Jeugdherinneringen aan de Nieuwendijk en omgeving.
85876: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 19. Met o.a.: Burgerdam vroeger. - Amsterdam als middelpunt van Natuurbescherming.
85877: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 20. Met o.a.: Prof.dr. Engel zeventig jaar. - Karel de Stoute en de Lazarussteeg.
50799: WAAL, DR. IR. R. VAN DE ; EYSINGA, JHR. T.A.J. VAN E.A. (D.B.) - Jaarboekje ''DE HOLLANDSCHE MOLEN''. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland. Foto's. 1981.
31106: WAAL DE RIENUS - Margot knapt het op
55080: WAAL, TH. DE - Kent u ze nog … de Flakkee?naars, waarin afbeeldingen van Menheersenaers, Sommerdiekers, Nieuwe Tongenaers en Stadtenaers.
60208: WAAL, MIEKE DE - De ridder in de hoogslaper. En andere jeugdportretten. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
24211: WAAL, DR. H. DE - Jan van Goyen. Palet serie.
94011: WAAL, DR. C. VAN DER - Sola Scriptura. Wegwijzer bij het bijbellezen 1. Genesis-Kronieken.
54717: WAAL, A.M. VAN DE (INL.) - Amsterdam. Toen en nu - then and now - damals und jetzt - tel qu'íl fur, tel qu'íl est. Afb./ foto's met tekst in vier talen.
56213: WAAL, ANTON DE - Ein Besuch im Vatikan. Mit 56 Abbildungen. Die Kunst dem Volke. 1913. Nr. 13. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
81587: WAALS, DR. J.D. VAN DER / HOOFT, DR. B.H. 'T. / E.A. - Gelre. Bijdragen en mededelingen, Deel LXI. Met o.a.: Een klokbekergraf met crematieresten bij Hoog Buurlo. - De Arnhemsche duivelsgeboorte.
51023: WAALS, LAURENS VAN DER - Zwervende en reizende toch thuis. Coloriet-reeks No. 3. 24 schetsen (H.P. Berlage) + tekst.
25955: WAALS, DAAN VAN DER (SAMENSTELLER) - Gelovig Aktief 1998. Het meest complete adresboek over het werk van kerken, christelijke organisaties en instellingen in Nederland.
37709: WAALWIJK, H.P - Het Britse parlement
76908: WAARBEEK, JOOST TER - Kralenwerk. Oorbellen, kettingen, armbanden, broches, lamp- en kastranden.
48024: WAARD, HENK VAN - Walcheren onder de zeegolven.
102.301: WAARD, PROF.DR. D. / KLEINSMIEDE, IR. J. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 17, No. 1. Met o.a.: The inventory of minor structures in a simple fold. - Aardolie in Nieuw-Ginea in het bijzonder de problemen van opsporing en ontginning.
5575-4332: WAARD H. DE - Moderne boeken en schrijvers. Kort en klaar 6.
59447: WAARD, DS. A. DE - Geroepen tot de bruiloft des Lams. (Levensbeschrijving, rouwdienst etc.). Foto.
45070: WAARDENBURG, BIERENS DE HAAN, TEDING VAN BERKHOUT, KERKHOF E.A. - Haerlem, jaarboek 1942 met o.a. G. van Tienhoven, mevr. L.G. Vandervelden-Vijgh, de Bloemdaalsche kerkramen, uit het Dagboek van Jan van den Briel, Haarlem en de geologische wetenschap
52471: WAARDENBURG, DR. P.J. - Het rassenvraagstuk in onzen tijd. Een biologische toelichting. Foto's. Kaartje.
73469: WAARSENBERG, HANS VAN / PULLENS, RENE (ILLUSTRATIES) - Niets zeggen!
93463: WAARSENBURG, TRUUS VAN DE / AKKERMAN, DINIE (ILLUSTRATIES) - Klein is ook fijn.
74468: WAART, WILLEM DE / MEINECKE, PAUL (ILLUSTRATIES). - De verdwenen H.B.S.-er.
30445: WAART A DE - Het levenswerk van Willem Einthoven 1860-1927
99774: WAAS, JAN / AMSTEL, ANDRE VAN / E.A. - De Draailier. Nummer 51. Met o.a.: Israel's volksmuziek. – Franse folk op Rotterdam Folk '81.
53711: WAAS, ADOLF - Der Mensch im deutschen Mittelalter. Könige, Ritter, Mönche, Bürger, Bauern.
99776: WAAS, JAN / AMSTEL, ANDRE VAN / E.A. - De Draailier. Nummer 53. Met o.a.: Plaatbesprekingen van Sydney Carter, Get Paraat, Jamie McMenemy, Battle Field Band. – Morris dansen.
54701: WACHSMUTH, BRIGITTE - Patchwork. Wege zu textiler Kunst. Geïll.
104143: WACHTER, KARL - De watertuin.
55098: WACHTERS, H.J.J. - Luther. Leven - persoon - leer. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
35197: WACHTERS H.J.J - Wereldspiegel der 20e eeuw 1900-1950, deel 3
35198: WACHTERS H.J.J - Wereldspiegel der 20e eeuw 1900-1950, deel 1
57962: WADDAMS, A. LAWRENCE - Chemicals from petroleum. An introductory survey. Ill.
47944: H EN A. WADDINGHAM SEERS - Mop en de tweeling
71005: WADMAN, ANNE - Een klein sadistisch trekje.
22498: WADSTRA, J. - Hollandse jongens van stad en strand.
39274: WAELE, DE F.J - Grepen uit de beschaving der oudheid X, Titus livius, als geschiedschrijver van Rome's grootheid, eigen uitgaveWaele hoogleraar te Nijmegen
101.251: WAELE, DR. F.J. DE - Grepen uit de beschaving der oudheid II. Munt- en penningkunde der Heleensche oudheid.
60293: WAERDEN, KEES VAN DER (SAMENSTELLING, TOELICHTING EN VERTALING) - Filosofen over het ik. Momenten uit de geschiedenis van de westerse filosofie. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
2855-4647: WAERDEN DR. IR. TH. - De Grenzen van het Histories-Materialisme.
51220: WAES, G, H.E.M. VAN E.A. - Koninklijke Nederlandse Zuivelbond. Verslag 1954. Foto's.
4515-1112: WAESBERGE ROBERT VAN - Zuidelijk Afrika op weg naar de bevrijding.
39491: WAESBERGHE, VAN HENRI - De proloog, leven woord licht
97157: WAETZOLDT, WILHELM (GELEITWORT) / HOLBEIN - Hans Holbein d.J. Bildnisse. (24 farbige Handzeichnungen)
55844: WAEYENBERGH, HON. VAN - Wetenschappelijk Werk. Openingsrede uitgesproken bij de opening van het academiejaar 1956-1957, op 1 October 1956, na de Mis van den H. Geest, in de grote Aula van het Paus-Adriaan VI-college. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
617-4346: WAGE H. - Dagend Dichterschap. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyk tot en met de Italiaanse periode. Proefschrift.
74492: WAGEMANS, HANS - Schubert.
28580: WAGENAAR, RITA - Geen kans tot vluchten.
53508: WAGENAAR, AAD - Metro / Schipper mag ik overvaren? (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis""). Foto's.
99012: WAGENAAR, L. - De Joodsche Ceremonien. Kerk en Secte, Serie IV, No. 7, No. XLIX.
98993: WAGENAAR, L. - De Talmud. Kerk en Secte, Serie II, No. 8, No. XLVI.
81202: WAGENAAR, L.G. - Gemeente als gemeenschap.
26374: WAGENAAR, AAD - Metro / Schipper mag ik overvaren.
98981: WAGENAAR, L. - Het Jodendom. Kerk en Secte, Serie I, No. 6, No. XLV.
74510: WAGENAAR, DR. K. / ORNEE, M.J. - Franse vertaal- en steloefeningen. Deel II - steloefeningen.
49544: WAGENAAR, DR. M. - Encyclopaedie voor voedings- en genotmiddelen.
91005: WAGENAAR, DR. L.G. - Gemeente als gemeenschap.
48011: WAGENAAR, MARJA (SAMENSTELLER) - Herinneringen aan Joop den Uyl. Artikelen en interviews.
90923: WAGENAAR, DR. L.G. - De Kerkelijke Begrafenis.
20627: WAGENAAR, DR. K. / ORNÉE, M.J. - Cours de versions.
23010: WAGENAAR, RITA - Geen kans tot vluchten.
46194: WAGENAAR, M; ROOY, P. DE; VROOM, W. E.A. - "AMSTELODAMUM - Maandblad voor de kennis van Amsterdam. Jaargang 87 - 4; juli / augustus 2000; Burgertrots; Strijd aan de Amstel; Jubileumtoespraak e.o. Geïll.
70831: WAGENAAR, RITA - Heimwee naar de hemel.
34892: WAGENER W.A - Rotterdam onherroepelijk, laat zien hoe Rotterdam leefde tussen 1856 en het bombardement dat alles onherroepelijk vernielde
34891: WAGENER W.A - Rotterdam onherroepelijk, laat zien hoe Rotterdam leefde tussen 1856 en het bombardement dat alles onherroepelijk vernielde
57264: WAGENER, PROF. DR. H.-J. - Elementen van economische orde.
74040: WAGENER, G.F. - Klaviertechniek. door G.F. Wagener, leraar aan de koninklijke muziekschool te s-Gravenhage.
26595: WAGENFELD, KARL - Het Album van Munsterland.
88358: WAGENINGEN, GERDA VAN / WINSEMIUS, DIEUWKE / PETERS, KARIN - Gouden Drieluik deel 2, Omnibus: Melodie in de wind - De Mallemolen - Het huis Doornenburg.
92468: WAGENINGEN, GERTON VAN - Wonderen van de aarde.
80356: WAGENINGEN, DS. J.J. VAN - Numeri.Toegelicht voor het Nederlandse volk.
10263: WAGENINGEN / BURGERS-DROST / LANNOY / E.A. - De liefde heeft het laatste woord. Verhalenbundel. - Tweestrijd. - Als de mist optrekt. - De ring van Gyges. - e.a.
85759: WAGENINGEN, DR. J. VAN - Gids voor gymniasten
22771: WAGENINGEN, GERTON VAN - Vragen aan Venus. AO-boekje 926.
102.808: WAGENINGEN, GERTON VAN - Vragen aan Venus. AO-boekje 926.
39260: WAGENINGEN, VAN J, MULLER, F - Latijnsch woordenboek
39261: WAGENINGEN, VAN J, MULLER, F - Latijnsch woordenboek
51971: WAGENINGEN, GERDA VAN - Een man vol bloemen. Omnibus: Liefde zoekt altijd een weg; Tussen het onkruid bloeit de liefde; Door liefde verbonden.
21090: WAGENINGEN, BABS VAN / BAAN, CORRIE VAN DER (ILLUSTRATIES). - De Muts. Voor kleine beginners in klas 1.
39500: WAGENINGEN VAN GERTON - De ruimte wereld voorbij de atmosfeer
92469: WAGENINGEN, GERTON VAN - Wonderen van het natuurgeweld.
52155: WAGENINGEN, GERDA VAN - Vertrouwde haven.
31880: WAGENKNECHT C - Epochen der deutsche lyrik 1600-1700
3418-3844: WAGENVOORDE HANNO VAN - Inleiding tot de Dramatologie. Onderzoek naar de aesthetische basis van dramatiek.
14735: WAGENVOORT / BRUGMANS / KAMPHUIS / E.A. - Schrijver en volk.
59351: WAGENVOORT, DR. H. - Gistende Cultuur. Cicero. Afb. (Gastmaal der eeuwen. Taferelen uit de cultuurgeschiedenis van Europa).
52465: WAGENVOORT, DR. H. - Varia Vita. Schets v/d geestelijke stroomingen in Rome en Italië van omstreeks 200 vòòr tot 200 na Chr. Antieke Cultuur. Geïll.
18096: WAGER, WALTER - De nazi-doder.
33513: WAGER WALTER - De nazi doder
9059: WAGNER RICHARD - Parsifal. Vollstandige klavierauszug von Karl Klindworth.
59868: WAGNER, C. PETER - Nederigheid. Vert.
80675: WAGNER / EOSZE, LASZLO (ZUSAMMENSTELLUNG). - Wenn Wagner ein Tagebuch geführt hätte…
81810: WAGNER, CHRISTOPH / WAGNER-WITTULA, RENATE - Karinthie.
41399: WAGNER MARTIN LINDA W - Sylvia Plath a biography
96227: WAGNER, R. / CRAMER, H. - No. 113. Lohengrin. Potpourri.
46528: WAGNER, HERMANN - Sydow-Wagners Methodischer Schul-Atlas, entworfen, bearbeitet und herausgegeben von Hermann Wagner. 60 Haupt- und Nebenkarten auf 44 Tafeln.
41844: WAGNER RENATE - Arthur Schnitzler, eine biographie
97972: WAGNER, WOLF SIEGFRIED - Die Geschichte unserer Familie in Bildern. Bayreuth 1876-1976. Mit Beitragen von Winifred Wagner, Gertrud Wagner, Nike Wagner.
3244-513: WAGNER CH. - L'Ame des Coses
14135: WAGNER, RICHARD - Der Fliegende Holländer.
49421: WAGNER, RICHARD - Tannhäuser. Romantische Opera in drie Bedrijven. Tekst.
8139: WAGTENDONK DR. K. - De Palestijnse kwestie. AO-boekje 1339.
102.911: WAGTENDONK, DR. K. - De Palestijnse kwestie. AO-boekje 1339.
76858: WAGTER, H.J. / WESTERS, DRS. A. / E.A. - Verslag van de toestand van het Groninger Museum over het jaar 1968.
102.927: WAHAD, I. - Het magere resultaat van de UNCTAD III. AO-boekje 1419.
43479: WAHL RUDOLPH - Karel de groote
18357: WAHLÖÖ, PER - De generaals. Zwarte beertjes 1798.
105354: WAHLÖÖ, PER - De moord op de eenendertigste verdieping. Zwarte beertjes 1650.
18541: WAHLÖÖ, PER - Springveer. Zwarte beertjes 1649.
105356: WAHLÖÖ, PER - De vrachtwagen. Zwarte beertjes 1750.
105353: WAHLÖÖ, PER - De generaals. Zwarte beertjes 1798.
105355: WAHLÖÖ, PER - De opdracht. Zwarte beertjes 1749.
7768: WAHLSTEDT VIOLA - Drie meisjes en een auto.
97686: WAIJER, OKKO / FABER, WIM (ILLUSTRATIES) - Baisten en aander daaier. Goud fatteg riemkes van Okko Waijer.
20400: WAINWRIGHT, JOHN - De gijzeling.
87543: WAIS, JULIUS - Schwarzwald-Fuhrer. Mit 7 vierfarbige Karten. Sechste, neu bearbeitete Auflage.
53257: WAISSENBERGER, HOFRAT DR. ROBERT (AUSSTELLUNGSLEITUNG) E.A. - Elisabeth von Oesterreich. Einsamkeit, Macht und Freiheit. 99. Sonderausstellung des Historischen Museums der Stadt Wien. Foto's. Katalogus.
94448: WAKEREN, B. VAN - Leven en samenleven.
74798: WAKEREN, BEN VAN / RIJKE, MARJOLEINE - Algarve. Dominicus Reeks.
56853: WAKEREN, BEN VAN EN RIJKE, MARJOLEINE - Griekse eilanden. Dominicus reeks.
28093: WAKKEREN, B. VAN / GALEN LAST, H. VAN - Kroniek. Deel 3mh. Geschiedenis.
9025: WAL D. V.D. - Tin: oud en nieuw. AO-boekje 1494.
72220: WAL, THEO J. VAN DER - Practische Handschriftkunde. De techniek der ontleding.
95570: WAL, H. VAN DER - De bouwgeschiedenis van het Huis Drakenburg te Utrecht.
97086: WAL D. V.D. - Tin: oud en nieuw. AO-boekje 1494.
88930: WAL, D. V.D. - Tin: Oud en nieuw. AO-boekje 1494.
82679: WAL, THEO J. VAN DER - De mens en zijn handschrift.
60395: WAL, JAN VAN DER (RED.) - De woekeraar en de graanboer. Over de relatie tussen moderne economie en hedendaagse theologie. UTP-katern 18. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
37427: WAL, VAN DER JAN - Echte jongens
50827: WAL, F. VAN DER (HOOFDBESTUURDER). - Een tienjarig tijdperk. Streven en werkzaamheid van den Algemeenen Nederlandschen Typografenbond in de jaren 1916-1926. Vervolg op: De oudste vakbond van ons land. Uitgegeven n.a.v. het 60-jarig bestaan van den bond. Foto's.
76084: WAL, MR. J. DE - Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheden van Drenthe.
105465: WAL, DR. S.L. VAN DER - Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge, met brieven uit zijn nalatenschap.
104023: WALBURG, J. - Het Prinsenhof. Van fraterhuis tot studio. Groninger Tijdingen 1.
76702: WALBURG, J. - Het Prinsenhof. Van fraterhuis tot studio. Groninger Tijdingen 1.
76008: WALBURG, J. - Het Prinsenhof. Van fraterhuis tot studio. Groninger Tijdingen 1.
14165: WALCH, JAN - Kortsluiting. (De majoor zonder geheugen).
51591: WALCH, JAN - Mensen in Parijs. Geïll.
72416: WALCH, PROF. DR. J.L. - Het boek der Wereldliteratuur.
37416: WALCH DR. JAN - Uit de levensgeschiedenis van woorden.
39346: WALCH J.L - Mythen sagen en legenden, mozaiek serie no 8
20548: WALCH, G. - Petit Anthologie des prosateurs Francais. Contes et nouvelles.
2464-691: WALCH DR. JAN - Uit de levensgeschiedenis van woorden.
27485: WALCH, PROF. DR. J.L. - Schets van de geschiedenis der Nederlandsche letteren.
44511: WALCHEREN VAN DE G - Vreemdelingen in Barcelona
44470: WALCHEREN VAN DE G - De oorlog met de grote mensen
42574: WALD, EULER, SCOTT, COMFORT, ROSLANSKY - The end of life
36919: WALDA DICK, E.A - Siberie, de slapende reus ontwaakt, fotoboek
23766: WALDA, DICK - Lachen in de Sowjet-Unie. AO-boekje 1124.
23767: WALDA, DICK - Lachen in de Sowjet-Unie. AO-boekje 1124.
19690: WALDENBURG, HANS - En Abram toog heen. Roman.
92345: WALDMANN, EMIL (VORWORT) - Die Malerei der Renaissance.
41305: WALDMANN EMIL - Albrecht Durer, bildnisse, neun farbige tafeln und neun abbildungen im tekst
103988: D. WALDO CLARKE AND M.D. MUNRO MACKENZIE. - Modern English Practice. Exercises in English for Foreign Students.
82082: WALDSCHMIDT, ERNST UND ROSE LEONORE - Nepal. Kunst aus dem Königreich im Himalaja.
30615: WALESA LECH - De weg van de hoop, autobiografie
73429: WALGRAVE, J.H. - De wijsbegeerte van Ortega.
25530: WALISZEWSKI, K. - Katharina De Groote.
1293-3115: WALKER / PROWN / ROSE - La Peinture Américaine. De la période coloniale a nos jours.
10922: WALKER / TAMES MAN / E.A. - Uitvindingen die de wereld veranderden. Onze bewogen 20e eeuw.
28623: WALKER, ALEXANDER - Marlene Dietrich. A Celebration.
93827: WALKER, RICHARD / KETTING, KEES (VERTALING) - Kanjers.
95443: WALKER, MORT - Flippie Flink. Brave hond.
51359: WALKER, RICHARD. (KETTING, KEES - BEWERKING) - Kanjers. Foto's. (Vert.)
95442: WALKER, MORT - Flippie Flink. Slipgevaar.
74431: WALKER, KENNETH - Only the Silent Hear.
36970: WALKER, R.A - The best of Beardsley
54561: WALKER, MICHELE - Quilten. In patchwork en applicatie. Vert. Afb.
57849: WALKER, DAVID E. - Operatie Amsterdam. Vert.
54723: WALKER, MICHELE - Eigentijds quilten. Ideeën en technieken van toonaangevende quilters
33974: WALKER MILDRED - Hunkering des harten, roman
30326: WALKER/TAMES/MAN/ E.A. - Onze bewogen 20e eeuw.
95826: WALL, CAROLYN D. - Gebroken glas.
73766: WALL BAKE-THOMPSON, PATRICIA VAN DEN - De Zon op Tafel. Lekker gezond koken met vruchtesap.
9686: WALLACE IRVING - The Miracle.
9547: WALLACE IRVING - The Sunday Gentleman.
20165: WALLACE, LEWIS / BRUNKLAUS (BEWERKER) - Ben Hur.
18841: WALLACE, IRVING - Het Verraad.
104985: WALLACE, EDGAR - De sinistere man. Zwarte beertjes 1240.
104980: WALLACE, EDGAR - De man van het Carlton Hotel. Zwarte beertjes 980.
104978: WALLACE, EDGAR - De duivel van Tidal Basin. Zwarte beertjes 959.
104996: WALLACE, EDGAR - Bijgenaamd de duivel. Zwarte beertjes 1652.
104977: WALLACE, EDGAR - De engel der verschrikking. Zwarte beertjes 958.
104983: WALLACE, EDGAR - Het gouden afgodsbeeld. Zwarte beertjes 1099.
94031: WALLACE, RANDALL - Pearl Harbor.
17235: WALLACE, IRVING - De Magnaat.
28383: WALLACE, FRANCIS - De man met de zwarte hoed.
104981: WALLACE, EDGAR - De Blauwe Hand. Zwarte beertjes 1022.
10046: WALLACE IRVING - The Chapman Report.
104982: WALLACE, EDGAR - De Beul van Londen. Zwarte beertjes 1098.
24409: WALLACE, EDGAR - Omnibus. - Het mysterie van de gedraaide kaars. - De vrijbuiter. - De geheimzinnige smaragd.
104973: WALLACE, EDGAR - Het Verdwenen Miljoen.
16340: WALLACE, EDGAR - Moord in het villapark. Prisma detective 209.
57523: WALLACE, ROBERT EN DE REDAKTIE VAN TIME/LIFE UITGAVEN - Het oude Rusland. Bloeiperioden der mensheid. Vert. Geïll.
104993: WALLACE, EDGAR - De geheimzinnige smaragd. Zwarte beertjes 1565.
104991: WALLACE, EDGAR - De man in de monnikspij. Zwarte beertjes 1473.
104992: WALLACE, EDGAR - De Revolverheld. Zwarte beertjes 1538.
104990: WALLACE, EDGAR - De Gravin van Ascot. Zwarte beertjes 1423.
104988: WALLACE, EDGAR - Het wapen van Sketchley. Zwarte beertjes 1378.
104989: WALLACE, EDGAR - De Formidabele Fifty-Five. Zwarte beertjes 1422.
44538: WALLACE EDGAR - Genootschap kikker
44492: WALLACE EDGAR - Moord in het villapark
56924: WALLACE, ROBERT EN DE REDACTIE VAN TIME-LIFE BOEKEN. - De wereld van Van Gogh. 1853-1890. Afb.
52249: WALLACE, ROBERT EN DE REDAKTIE VAN TIME/LIFE UITGAVEN. - De wereld van Leonardo da Vinci. (Parool / Life. Bibliotheek der Kunsten.) Geïll. Vert.
104975: WALLACE, EDGAR - Het Politieraadsel. Zwarte beertjes 849.
104976: WALLACE, EDGAR - Het geheim van Mark's Priory. Zwarte beertjes 850.
104994: WALLACE, EDGAR - Het mysterie van de gedraaide kaars. Zwarte beertjes 1595.
104995: WALLACE, EDGAR - De Vrijbuiter. Zwarte beertjes 1651.
102.168: WALLACE, EDGAR - De rechtvaardige mannen van Cordova. Prisma detectives 10.
20658: WALLACE COLLECTIONS CATALOGUES. - Wallace Collections Catalogues. Pictures and drawings (illustrations).
104974: WALLACE, EDGAR - De gevederde slang. Zwarte beertjes 753.
2203-3380: WALLACE LEWIS - Ben-Hur. Een verhaal uit den tijd van Jezus omwandeling op aarde
104979: WALLACE, EDGAR - Het geheim van het eenzame huis. Zwarte beertjes 979.
104997: WALLACE, EDGAR - De gele slang. Zwarte beertjes 1868.
104986: WALLACE, EDGAR - De Rubberbandieten. Zwarte beertjes 1241.
104987: WALLACE, EDGAR - De vreemde gravin. Zwarte beertjes 1292.
98733: WALLACE, EDGAR - De zonen van Ragousa.
104972: WALLACE, EDGAR - Het Valse Spoor.
17805: WALLACE, EDGAR - Het politieraadsel. Zwarte beertjes 849.
25499: WALLACE, LEWIS / ISINGS, J.H. (ILLUSTRATIES). - Ben Hur. Een verhaal uit de tijd van Jezus' omwandeling op aarde.
104984: WALLACE, EDGAR - De wraak van een vrouw. Zwarte beertjes 1161.
8626: WALLAGH CONSTANT - Een stem die blijft. Mahalia Jackson. AO-boekje 1400.
23786: WALLAGH, CONSTANT - Spiritual en Gospel, van planage tot concertbodem. AO-boekje 1142.
51266: WALLAGH, BOB - Prinses Gracia. De romance van een filmster die Prinses werd. Foto's. Mimosa reeks.
73387: WALLAGH, BOB / SMITS-VAN WILL, A. (ILLUSTRATIES). - Wie 't weet mag het zeggen.
70811: WALLAGH / DEURWAARDER - Grace Kelly, haar prachtige levensverhaal. Margriet Biografie.
25722: WALLAGH, CONSTANT - Een stem die blijft. AO-boekje 1400.
43433: WALLE DE F MR - De oorlogs geschiedenis
55546: WALLE, J. VAN DE - De Nederlandse Antillen. Land - volk - cultuur. 50 foto's en tekeningen.
96034: WALLECHINSKY, DAVID / WALLACE, I. / WALLACE, A. - t Lijsten boek.
22856: WALLECHINSKY / WALLACE - Alle ""Feiten"" op een rijtje.
45497: L. VAN WALLENBURG E.O. - Nederlandse Historiën. 7e jaargang. Nr. 2. Geïllustreerd. Ond.: Rondom een Zeeuwse boerenbruiloft; 125 jaar geleden verscheen het eerste plan tot droogmaking van een gedeelte van de Zuiderzee; Predikant-Ambachtsheer; De Noordveluwse klederdracht; De Hollandsche molen gaat jubileren; Het Orgel in de loop der eeuwen; van Palmzondag naar Pasen; 110 jaar Noordzeekanaal; Grepen uit de orgelhistorie van de Grote of St. Nicolaaskerk te Elburg.
45496: L. VAN WALLENBURG E.O. - Nederlandse Historiën. 7e jaargang. Nr. 1. Geïllustreerd. Ond.: Meekrap; Een pittige ""Dolle Mina""; Oranje Boven te Wageningen in 1788; Februari, de kortste maand van het jaar; Begrafenisgebruiken op de Veluwe; Gemeentebesturen en gemeentehuizen in de provincie Utrecht (slot); Uit het leven van een honderdjarige Mr. Metselaar, Bouwkundige en Makelaar 1745-1845; Callantsoog, een oud dorp.
45500: L. VAN WALLENBURG E.O. - Nederlandse Historiën. 7e jaargang. Nr. 5. Geïllustreerd. Ond.: Keutjesdag en Vosse-soppen eten; Landgoed ""Zwaluwenberg""te Oldebroek; Jan van der Heyden: werktuigkundige en uitvinder; Op en om de stompe toren; Arboreta en Botanische tuinen; Volg de weg der voorouders; Philips de Goede, grondlegger der Nederlanden; Nogmaals Vlissingen; Ons nieuwe boek: Sprokkelen op de Noordwest-Veluwe.
10082: WALLER LESLIE - Deadly Sins.
20061: WALLET / E.A. - Ontwerp-ordinanties behorende bij de ontwerp-kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk Nederland.
20043: WALLET / E.A. - Handreiking bij de ontwerp-ordinanties behorende bij de ontwerp-kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland.
59415: WALLET, B. - Ambt en Avondmaalsmijding. Een reformatorisch appèl.
81205: WALLET, B. / BLEI, K. / E.A. - Gemeente-zijn in de mondiale samenleving. Pastorale handreiking van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk.
60444: WALLET, BAREND - Samen op Weg naar de Protestantse Kerk in Nederland. Het verhaal achter de vereniging. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
102.080: WALLFISCH-ROULIN, PAUL - Entscheidungstechnik.
80749: WALLINGA, DR. H.T. / OLDEWELT, MR. W.F.H. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 77ste jaargang. Aflevering 1. Met o.a.: De inscriptie van Troizen. - De zelfkant van de Amsterdamse samenleving en de groei der bevolking 1578-1795.
85691: WALLINGA, H.T. (AFSCHEIDSCOLLEGE 25 JANUARI 1990) - Der famoseste Kerl. Over Spartacus en zijn opstand.
53431: WALLIS, LOUIS - Aan de rivieren van Babel. Een geschiedenis uit Oud-Israël. Vert.(Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
15391: WALLIS, A.S.C. - Een liefdedroom in 1795.
88693: WALLIS, A.S.C. - Vorstengunst.
71591: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. 3 delen in 1 band.
71611: WALLIS, A.S.C. - Vorstengunst. Deel 1 en 2, volledige uitgave.
93084: WALLON, HENRI / EVART-CHMIELNISKI, EUGENIE - Les mecanismes de la memoire, en rapport avec ses objects.
34594: WALLRAFF GUNTER - Opening van zaken, over spionnen, infiltranten en lastercampagnes
3549-1213: WALLRAFF GUNTHER - t'Gewone kapitalisme.
8580: WALRAVEN CHR. - Onze papegaai. Verzorging, voeding, leren spreken, e.d.
71104: WALRAVEN - Motel om te mijden.
57977: WALRAVEN, INGE; EDEL, BART - Geiten houden als liefhebberij. Een praktisch boek voor het verzorgen, huisvesten, voeden en fokken van verschillende geitenrassen. Ill.
30718: WALSCHAP GERARD - Het kind
16922: WALSCHAP, GERARD - Ons geluk.
89496: WALSCHAP, GERARD - Denise.
74774: WALSCHAP, GERARD - Het Kind.
38125: WALSH, M - De wortels van het christendom
15864: WALSH ANGLUND, JOAN - Een vriend is iemand die om je geeft.
3742-1073: WALSHE F.M.R. - Diseases of the Nervous System.
8082: WALSTRA / DENHOORN - Video. Nieuwe dimensie in communicatie. AO-boekje 1330.
8081: WALSTRA / DENHOORN - Video. Nieuwe dimensie in communicatie. AO-boekje 1330.
8080: WALSTRA / DENHOORN - Video. Nieuwe dimensie in communicatie. AO-boekje 1330.
90918: WALSTRA, J. - Tegen beter weten in. Een proeve van christelijke identiteit. Proefschrift.
93450: WALT DISNEY / PLEYSIER, CLAUDY (VERTALING) - De drie biggetjes.
93451: WALT DISNEY / RUITENBEEK, SIMONE (VERTALING) - Bambi.
30868: WALT DISNEY - Mickey de grote wezengeldroof e.a
80761: WALT, DR. H.R. VAN DER / AALDERS, DR. G.D.J. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 80ste jaargang. Aflevering 1. Met o.a.: The pan-Boer movement and the South African war. - Christenvervolging en martelaarschap in de oude wereld.
38963: WALT, VAN DER TJAART - Die Koninkryk van God-naby, proefschrift, eksegetiese verkennings van die toekomstpersperspektief van Jezus Christus volgens die getuienis van die sinoptiese evangelies
93447: WALT DISNEY / RUITENBEEK, SIMONE (VERTALING) - 102 Dalmatiers.
31499: WALT DISNEY - Donald Duck 30 jaar
30894: WALT DISNEY - Mickey bezoekers uit de ruimte e.a
30860: WALT DISNEY - Mickey het geheim van de diamantberg e.a
93448: WALT DISNEY - De kleine Zeemeermin en de gouden schelp.
93449: WALT DISNEY / VELDKAMP, TJIBBE (VERTALING) - Winnie de Poeh en de honingboom.
39611: WALT DISNEY - Donald Duck, groot vakantieboek
98545: WALTER, MAX - The former Abbey Church in Amorbach (Bavaria).
28622: WALTER, GERARD - Nero. Keizer en Tyran.
45484: WALTER GRASSER - Antiek als hobby. Geïllustreerd.
48306: WALTER BREEDVELD - De open stad
46450: WALTER, GÉRARD. - Nero. Keizer en tyran. Geïll. Phoenix Pocket no. 36
46451: WALTER, GÉRARD. - Nero. Keizer en tyran. Geïll. Phoenix Pocket no. 36
45383: WALTER SCOTT. - Waverley of zestig jaar geleden. Vertaald door Gerard Keller. Geïllustreerd.
56490: WALTER, RUDOLF (RED.) - God heeft wel honderd namen. (vert.)
92197: WALTER, JENS - De barmhartige Samaritaan.
43533: WALTERS MINETTE - De beeldhouwster
79771: WALTERS, MINETTE - De vorm van slangen.
56020: WALTERS, H.B. (PREFACE) - A guide to the department of Greek and Roman antiquities in the British Museum. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
57664: WALTERS, NEL - Nederlands Spreekwoordenboek.
70943: WALTERS, MINETTE - The Breakers.
71441: WALTERS, MINETTE - Fox Evil.
70457: WALTERS, MINETTE - Fox Evil.
104360: WALTERS, MINETTE - De Branding.
17378: WALTERS / HOUWINGE / GRAFTON / HEUVEL / LAPINSKI - Eerste keus. Spannende verhalen voor crime-liefhebbers.
70942: WALTERS, MINETTE - Disordered Minds.
25973: WALTERS, DAVID - Britisch railway. Bridges.
47563: WALTERUS VAN HOESEL - 1500 spelen voor de jeugd
49232: WALTHER, HEDDA - Mijn hondenboek. Foto's. (Vert.)
34663: WALTHER ANGELO - Caspar David Friedrich
59163: WALTON, STEWART & SALLY - Funky Junk. Fresh ideas to jazz up your link. This morning. Geïll.
35728: WALTON J - Disorders of voluntary muscle, fourth edition
11221: WALTZ, D. - Over de brug.
82479: WALZ, HANS HERMANN / BALLY, GUSTAV / RAD, GERHARD VON / E.A. - Wirklichkeit Heute. Referaten und Arbeidsberichte vom Kirchentagskogress Hamberg.
72705: WAMBACCQ / HARENBERG / BLUM / EBERT / E.A. - De Balans van de 20ste Eeuw.
17324: WAMBAUGH, JOSEPH - Nachtpatrouille. Politieroman.
85712: WAMELEN, H. VAN - Beknopt overzicht van de Woordkunst.
83120: WANDER, B. (SAMENSTELLER) - Bibliografie Historisch Boerderij-Onderzoek.
52017: WANDER, NELLEKE - Om Sabine
45661: B. WANDER E.A. - Nederlands Openluchtmuseum B&M 1988:1. Geïll.
99327: WANDER, B. (SAMENSTELLER) - Bijdragen en Mededelingen van het Rijksmuseum voor Volkskunde, Het Nederlands Openluchtmuseum. Inhoudsregister en register 1938-1967.
55704: WANDERS, DR. A.J.M. - De maan dichtbij. Geïll. Schijnwerpers . 4. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
88450: WANDERS, DR. A.J.M. - Het Raadsel Mars. De geschiedenis van een geheimzinnige wereld.
93041: WANDERS, W.E. / BOHNCKE, DRS. S. / LINDEN, FONS VAN DER (KLEUREN ILLUSTRATIES) - Boeiend rekenen, voor de lagere school. Platenboekje voor het eerste leerjaar.
30627: WANDERS A.J.M - Het Mars avontuur
94510: WANG, LULU - Het witte feest.
92964: WANG, LULU - Het Lelietheater.
96879: WANG, WALLACE / PARKER, ROGER C. - Microsoft Office voor Dummies. (Nederlandse editie)
86892: WANING, C.J.W. / E.A. - Ons Zeewezen 56ste Jaargang, juli/aug. 1967, No. 7-8. Met o.a.: Nieuwe fregatten Van-Speijkklasse trotseren oceaanstormen. - Noord-Nederland: Vergrote Eemskanaal officieel geopend. - Uit onze scheepsbouwindustrie.
90917: WANNEE, J.C. - Religieuse levens- en wereldbeschouwing. (los van het Christendom)
104277: WANROOY-OGTEROP, WIENY - Elektrische apparaten in de kosmetiek. Leerboek en handleiding. Afb.
104279: WANROOY-OGTEROP, WIENY - Leerboek voor de kosmetiek. Deel 1. Basiskennis, anatomie en physiologie.
46464: WANSINK, H EN WELS, C.B. - Zeven pijlen / negen pennen. Negen Nederlandse historici over de Vaderlandse Geschiedenis. Geïll. Phoenix Pocket no. 83.
90805: WANSINK / WELS - Zeven pijlen, Negen pennen. Negen Nederlandse historici over de vaderlandse geschiedenis.
3463-1908: WANSINK J.M. - Europa. Bloemlezing uit aardrijkskundige lectuur. 3
52403: WANSINK, H EN WELS, C.B. - Zeven pijlen, negen pennen, Negen Nederlandse historici over de Vaderlandse Geschiedenis. Foto's. Phoenix - Pocket 83.
4657-3837: WANSINK H. / SCHOUTEN W.L. / BOTTEMA - Een Nieuw geluid. Een bundel samenspraakjes voor het leesonderwijs.
30697: WANSINK H, WELS C.B - Zeven pijlen negen pennen
28322: WANSINK, H. / WELS, C.B. - Zeven pijlen, Negen pennen. Negen Nederlandse historici over de Vaderlandse geschiedenis.
101.885: WANT, J.P.H. VAN DER - Beelden op de Berg. Wageningen 1976.
91629: WANTING, H.C.S. - In het voorbijgaan. Gestalten en gedachten.
52731: WAPENAAR, H; RÖLING, N.G. EN BAN, A.W. VAN DEN - Basisboek voorlichtingskunde.
33093: WAPENAAR A - Naar zee
2199-3444: WAPPER VADER / ZUIDHOEK ARNE - Legenden van Moors Spanje. Verzinsels van Vader Wapper.
54761: WARBERG, PAUL - Religion und Kultur. Zeitgemäße Betrachtungen eines katholischen Theologen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
43321: WARD WILFRID - Om hoge waarden
82229: WARD, WILFRID - The Life of John Henry Cardinal Newman. Based on his private journals and correspondence. Two volumes in one, with portrait.
53158: WARD, WILFRID - Le Cardinal Wiseman. Sa vie et son temps (1802-1865). Traduit de l 'Anglais par L' abbé Joseph Cardon. Tome premier et tome deuxième. (Afkomstig uit Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
104232: WARD, A.C. - Longman Companion to Twentieth Century Literature.
30441: WARD PATRICK - Bike Riders de wereld van de snelle machines
38640: WARHOUT, DANNY, BROUWER, THEA - Hallo wereld alles goed?
53881: WARICHEZ, JOSEPH - Les Disputationes de Simon de Tournai. Texte inédit.(Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
5335-3606: WARING M.W. - De getuigen. Historische roman over de Russische revolutie.
58967: WARMENHOVEN, OKKO - Prolegomena tot de andragologische propaedeuse. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen a/d R.U. te Utrecht.
58966: WARMENHOVEN, OKKO - Prolegomena tot de andragologische propaedeuse. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen a/d R.U. te Utrecht.
58965: WARMENHOVEN, OKKO - Prolegomena tot de andragologische propaedeuse. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen a/d R.U. te Utrecht.
82610: WARNARS, EVERT G.M.J. (VOORWOORD) - 12e Nederlandse Kunst- en Antiekbeurs Breda 1978.
82611: WARNARS, EVERT G.M.J. (VOORWOORD) - 14e Nederlandse Kunst- en Antiekbeurs Breda 1980.
20088: WARNER, N. - Het woord vandaag.
56761: WARNER, REX - Men of Athens. The story of fifth century Athens. With photographs.
41687: WARNER SCHAIE K - Longitudinal studies of adult psychological development
85478: WARNSINCK, J.C.M. - Van Vlootvoogden en Zeeslagen.
98029: WARNSINCK, J.C.M. - Drie Zeventiende-eeuwsche Admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen.
58737: WARRACK, JOHN AND WEST, EWAN - The Oxford Dictionary of Opera.
9601: WARREN TONY - The lights of Manchester.
57519: WARREN, HANS - Schetsen uit het Hongaarse volksleven.
17661: WARREN, DICK - Doelgericht leven. Waarvoor leef ik eigenlijk hier op asrde?
95628: WARSTAT, DR. W. - Der schone Akt. Bildmassige Aktphotographie ihre Afthetik und Technik
95193: WART, A.D.F. VAN DER - De Groote of Maria Magdalena Kerk te Goes en haar restauratie.
39205: WARTANOFF, BORIS - Hoe'n Rus zijn land terug vond
5085-3106: WARTBURGER M. - Martin Luther. Lebensgeschichte des Reformators.
89275: WARTENA, R. / AARDOOM, L. / AKKERMANS-PRAAGMAN, A.I.M. / E.A. - Gelre. Bijdragen en Mededelingen. Deel LXXXV. Met o.a.: Stadsontwikkeling van Zutphen. - Peter Langenfeldt 1494, een miskend Heer van Het Loo. - Het Leichel orgel en de kerk van Rozendaal.
104505: WARTENA, JAN / HENGST / LOERAKKER - waar je ook woont.
54310: WARTENA, R. - Kluwer's Technisch Handboek. Raadgever voor Werkplaats en Bedrijf. Afb. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
22621: WARTENBERGH, THIJS - Het huwelijk van kroonprins Willem Alexander en Maxima. Oranjeverbintenissen door de eeuwen heen. AO-boekje 2742.
22615: WARTENBERGH, THIJS - De nieuwe economie is een blijvertje. Dotcommers maakten veel fouten. AO-boekje 2727.
16138: WÄSCHA-KWONNESIN - Die Biberung. Grau-Eule erzählt von Indianern, Bibern und Kanufahren.
41693: WASMUTH EWALD - Vom Sinn des todes
41395: WASS HANNELORE - Dying facing the facts
41406: WASS, BERADO, NEIMEYER - Dying facing the facts
41690: WASS, CORR, PACHOLSKI, SANDERS - Death education an annotated rescource guide
41602: WASS, CORR, PACHOLSKI, FORFAR - Death education II, an annotated resource guide
59338: WASSCHER, E.J. - Trigonometrie voor de technische vakken. Serie B. Geïll.
55538: WASSCHER, E.J. - Nieuw leerboek der Algebra. Met vraagstukken voor het V.H.M.O. Eerste deel. 6e druk; herzien; Van Thijns Wiskundige leergang.
86796: WASSENAAR, IR. W.O. / MULLER, LAMMERT / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Derde jaargang nr. 2. Juni 1986. Met o.a.: Het herstel van de torenfundatie in Midwolde. - De restauratie van de gewelfschilderingen van Godlinze.
86797: WASSENAAR, IR. W.O. / MULLER, LAMMERT / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Derde jaargang nr. 2. Juni 1986. Met o.a.: Het herstel van de torenfundatie in Midwolde. - De restauratie van de gewelfschilderingen van Godlinze.
94676: WASSENBERGH, A. - Gids voor het Kerkmuseum Janum.
105752: WASSENBERGH, A. - De decoratieschilders der achttiende eeuw en het stadhuis te Leeuwarden.
96490: WASSENBERGH, DR. A. (RED.) / E.A. - De Friesche Musea en Oudheidkamers. The Frisian Museums.
84063: WASSENBERGH, A. - Gids van het Kerkmuseum Janum.
60135: WASSERLOOS-STRUNK, MARTINA (EDITED BY); IN COOPERATION WITH ENGELS, MARTIN - Europe Covenanting for Justice. Break the Chains of Oppression and the Yoke of Injustice and let the Oppressed go free. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
9129: WASSERMAN JAKOB - Het goud van Caxamalca.
95310: WASSERMAN, JULIUS (HERAUSGEBER) - Zwischen den Zeiten. Junge Judische Autoren.
96729: WASSERMANN, JAKOB - Lebensdienst.
80970: WASSERMANN, JAKOB - Das Gansemännchen.
81613: WASSERMANN, JAKOB - Christophorus Columbus. De Don Quichote van de Oceaan.
33776: WASSERMANN JACOB - Het goud van Caxamalga
15696: WASSERMANN, JACOB - Das Gansemännchen.
102.848: WASSING, DRS R.S. - Tellem. AO-boekje 1027.
104024: WASSING, GERRIT - t blonde baintje van Dieng.
B42892: WASSING, GERRIT - Met de vouten in t wotter.
B4289: WASSING, GERRIT - Met de vouten in t wotter.
B42891: WASSING, GERRIT - Met de vouten in t wotter.
90683: WASSINK, BERNARD KLEIN - Credo Quia Absurdum? Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie. Proefschrift.
54950: WAST, HUGO - Don Bosco en zijn tijd. Aeterna reeks. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55571: WASZKLEWICZ-VAN SCHILFGAARDE OBL. S.B., B. TERESIA PIA - Maria in de eerste tijden der Kerk. Geloof en Wetenschap. Studiën voor onzen tijd. VIIe serie. No. 4. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
77547: WATERBOLK, PROF. DR. E.H. / VERTOALKEMIZZIE - VEEN, B. VAN DER / KLOMPIEN, MARTEN / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 17 nr. 2. Met o.a.: Ontmoeting over grenzen - A Toi la gloire (kerklaid) - Oosterhoogebrug - Landweg te Paddepoel (schilderij).
85911: WATERBOLK, PROF.DR. E.H. / FORMSMA, DR. W.J. / E.A. - Groningen constant. Groningen-Munster 1672.
75981: WATERBOLK, PROF.DR. E.H. / FORMSMA, DR. W.J. / E.A. - Groningen constant. Groningen-Munster 1672.
86659: WATERBOLK, A. - Havelte. beschrijving van een interessante en typisch Drentse gemeente
35298: WATERBOLK A - Havelte, beschrijving van een interessante en typisch Drentse gemeente
2211-268: WATERINK DR. J. - Onze jonge Koningin thuis
1367-309: WATERINK DR. J. - Onze Prins in het publiek en binnenskamers.
92460: WATERINK/DUINKERKEN/GROSHEIDE. - Cultuurgeschiedenis van het Christendom.
90561: WATERINK, DR. J. - Ons zieleleven.
80445: WATERINK, DR. J. - Plaats en methode van de Ambtelijke vakken.
81513: WATERINK, PROF. DR. J. - Werkelijkheid en waarheid in de didactiek voor de Christelijke school.
5910: WATERINK/DUINKERKEN/GROSHEIDE. - Cultuurgeschiedenis van het Christendom.
96412: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDEREN. - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1946.
96415: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDEREN. - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1949.
2892-260: WATERINK DR. J. - Onze jonge Koningin thuis
1452-177: WATERINK DR. J. - Onze Prins in het publiek en binnenskamers.
27285: WATERINK, DR J. - Onze Prins in het publiek en binnenskamers.
86662: WATERMAN, D. / MEURIKKEN, PETER - Vang met kunstaas.
90008: WATERSCHOOT, MR.DR.ING. W.A.J.M. VAN / TESCH, DR.IR. P. - Geologische Stichting. Toelichting bij de geologische kaart van Nederland. Mededeeling Nr. I: De Geologische Kaart van Nederland en hare beteekenis voor verschillende doeleinden.
B4525: WATERSTONE, RICHARD - De wijsheid van India.
98869: WATKINS, MARTYN - Introduction to tuning.
51597: WATSON, DAVID - Geen vrees voor het kwaad. Een persoonlijk gevecht met kanker. Vert.
5829: WATSON REG - Goede tijden slechte tijden. 3. De dromen komen als een vlinder vrij.
42604: WATSON W.H, MAXWELL R.J - Human aging and dying
87103: WATSON, TOM / HANNIGAN, FRANK - De Nieuwe Regels van het Golfspel.
87104: WATSON, TOM / HANNIGAN, FRANK - De Nieuwste Regels van het Golfspel.
52686: WATSON, TED - Het varen met kleine schepen op de motor. Afb. Vert.
86056: WATTEL, J. / NAARDING, J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 20. Nr. 12. Met o.a.: Drenthe de ""Wild-West"" van Nederland. - Een nieuwen ""Van der Scheer"".
37861: WATTEL, J - Harem, vrouwenleven in het oosten
99236: WATTS, BERNADETTE - De jaloerse kraai.
86347: WATTS, JOHN D.W. - Obadiah. A Critical Exegetical Commentary.
74130: WATTS, ALAN - Teleweerboek. Een handleiding voor allen, die zelf het weer willen voorspellen.
76334: WATTUM, S.F. VAN - Spielen en spoanen.
99702: WATTUM, SIMON VAN / FABER, WIM (TAIKENS) - Steven en Wemeltje. Datteg verhoalen oet t Ol Loug.
97670: WATTUM, SIMON VAN / FABER, WIM (TAIKENS) - Steven en Wemeltje. Datteg verhoalen oet t Ol Loug.
77637: WATTUM, S.F. VAN / HEERSEMA, H. / HAAN, DR. TJ.W.R. DE / E.A. - Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 3 nr. 8, 1951. Met o.a.: n Swoare gang - t Olderlek hoes - Veurloop.
77546: WATTUM, SIMON VAN / VRIES, JANNES DE / VERTOALKEMIZZIE / WILLEMS, ELKE / WERKMAN, HANS / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 17 nr. 1. Met o.a.: Rood warer en Vattien (gedichten) - Rut III en Rut IV - Het blinde dorp (gedicht - Het ""Spiekster bouk"": Kinderen in verstand en in boosheid van P. Keuning (met 5 illustraties).
77515: WATTUM, SIMON VAN / OLSMEYER, K.G. / VRIEZE, P.L. DE / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 5 nr. 3. Met o.a.: Twijstried. Sonnettenkrans - Het nieuwe dorp - Bespreking van ""De raadhuizen van de stad Groningen"" door Dr. A.T. Schuitema Meijer.
74033: WATTUM, SIMON VAN / VERTOALKEMIZZIE / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 17 nr. 1. Met onder andere: Rood water. - Rut III en Rut IV.
91305: WATTUM, SIMON VAN / FABER, WIM (TAIKENS) - Steven en Wemeltje. Datteg verhoalen oet t Ol Loug.
103686: WATTUM, SIMON VAN / SAP-AKKERMAN, NIES / SCHOLTE, HENK / E.A. - Wotter. Grunneger dichters. (Bloumlezen vol dichterlieke nattighaid)
B4276: WATTUM, SIMON VAN / SAP-AKKERMAN, NIES / SCHOLTE, HENK / E.A. - Wotter. Grunneger dichters. (Bloumlezen vol dichterlieke nattighaid)
97727: WATTUM, SIMON VAN - Kneels en Biene. Verhoalen uut de Veenkolonies.
103685: WATTUM, SIMON VAN / SAP-AKKERMAN, NIES / SCHOLTE, HENK / E.A. - Wotter. Grunneger dichters. (Bloumlezen vol dichterlieke nattighaid)
58084: WATTUM, S.F. VAN - Tusen wenst en wereld. Gedichten. Lanteern-reeks Nr. 1
87605: WAUBEN, E.H. - Athletiek. (atletiek)
15257: WAUGH, SYLVIA - De Mennyms moederziel alleen.
86628: WAUGH, ALBERT E. - Sundials. Their theory and construction.
57657: WAUGH, ALEC - Vulkan Westindien. Die Karibische Inselwelt von Kolumbus bis Castro. Kaarjes. Vert. uit Engels naar Duits.
6031: WAUGH ALEC - Olie voor de vlam. Fontein boekerij 34.
74194: WAUGH, ALEC - Island in the Sun.
72807: WAUGH, ALEC - Wijn en gedestilleerd. Time-Life boeken.
103991: WAY, ROBERT - Wijsheid uit Engeland. Uitspraken van Engelse mystici.
B4248: WAY, PETER - Het gif van de macht.
104008: WAYNE W. DYER - Prettige feestdagen! Praktische adviezen om een veel geuite wens werkelijkheid te laten worden.
22204: WEAD, R. DOUGLAS / BOISSEVAIN, MEVR. E.D. (VERTALING). - Vanavond vermoorden ze een katholiek, want vanmorgen hebben ze een protestant vermoord.
19453: WEATHERHEAD, LESLIE D. - Psychologie ten dienste van de Ziel.
51607: WEATHERHEAD, LESLIE D. - Op de plaats waar Hij gekruisigd werd. Vert.
39096: WEATHERHEAD, D.L - t gebeurde in Palestina
57600: WEBB, BARBARA & CRUISING ASSOCIATION. - Hollandia's Tien Talen Scheepswoordenboek.
51696: WEBB, JAMES - De Generaal van de Keizer. Roman over twee culturen en een onmogelijke liefde. Vert.
98503: WEBB, MRS. B.J. - Naomi. Of de laatste dagen van Jerusalem.
90771: WEBER, OTTO - De Boodschap van de Bijbel.
79590: WEBER, DR. R.E.J. - Een paar postiljonslaarzen.
23989: WEBER, HERMANN - Lenin.
81651: WEBER, FRIEDRICH - Ich Glaube an Gott. Predigt zum Glaubens-bekenntnis und Bilder aus der Katharinenkirche zu Oppenheim.
82007: WEBER, HANS-RUEDI - De Uitnodiging. Matteüs Missionair.
59122: WEBER, RON (INTRODUCTION) - How to clean a mess of fish without making a mess of the fish. Secrets from the Pros. Geïll.
59914: WEBER, HANS-RUEDI - Die Vrijdagmiddag. Meditaties onder het kruis. Geïll. Vert.
59877: WEBER, HANS-RUEDI - Experiments with Bible Study.
59709: WEBER, JOSEF - Alles over uw hond. Geïll. Vert.
90921: WEBER, OTTO - De Boodschap van de Bijbel.
94819: WEBER, ANNETTE / GRAAFHUIS, A. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 54, nr. 10. Met o.a.: Schutterij of geschutter? De Utrechtse burgerhoplieden, 1572-1610. - Licht aan 't eeuwig licht onttogen of Ik hoor de stilte, In memoriam Gabriel Smit 1910-1981.
37708: WEBER, HERMANN - Lenin
59893: WEBER, HANS-RUEDI - Jezus en de kinderen. Bijbelse bronnen voor prediking en bijbelstudie.
2928-4878: WEBER WILHELM - Beethovens. Missa solemnis.
32122: WEBER B - De kleine werken van de grote Schepper
89488: WEBSTER, SAM / UNDERWOOD, MICHAEL / KENNEDY MARTIN, TROY EN WLASCHIN, KEN - Dokter zonder geweten. - Geheime Dienst contra X: Offer twee vrouwen voor een man.- Bankroof per computer.
52708: WEBSTER, T.B.L. - Everyday Life in Classical Athens. Drawings.
103330: WEBSTER, CAPTAIN F.A.M. / LOOY, REIN VAN (ILLUSTRATIES) - De ivoren talisman. Junior jongensboekenserie no. 115.
52925: WEBSTER JR., FREDERICK E. - Marktgericht ondernemen. Stel de klant voorop, altijd. Vert.
78748: WEBSTER - Webster;s New World Dictionary of the American Language. Compact School & Office Edition.
57058: WEBSTER, JEAN - Daddy-long-legs. Afb.
28233: WEBSTER, ELISABETH - Der Ruf des Delphins.
29163: WEBSTER, T.B.L. - Het Hellenisme. Kunst der Wereld.
9518: WECHSELENBERG PROF. DR. K. / PUYN DR. U. / FIELDIJ DOP DR. PH. H. - Het nieuwe handboek voor moeder en kind. Moderne voorlichting en praktische informatie voor de aanstaande moeder.
54910: WECK, GUILLAUME DE - Histoire de la confédération internationale des étudiants catholiques. Pax Roma. 1887 - 1921 - 1946. Foto's. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
14288: WECKELMANN / UNFRIED - Heintje van bengel tot beroemdheid.
19247: WEDA, ITEKA - Over liefde gesproken. Dynamiek en dilemma in menselijke verhouding.
31835: WEDEKIND FRANK - Stucke
41245: WEDEKIND FRANK - Die tagebucher ein erotisches leben
41202: WEDEKIND FRANK - Die tagebucher ein erotisches leben
41201: WEDEKIND FRANK - Die liebe auf den ersten blick, erzahllende prosa
54391: WEEBER + PARTNER - Gemeinschaftseinrichtungen. Bauliche, organisatorische und soziologische Aspekte von Freizeit- und Sozialeinrichtungen in verdichteten Wohngebieten. Beispile aus der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. Afb. (FBW Nr. 99. )
84520: WEEDA, ITEKE - Ideaalbeelden rond leefvormen. Variatie in denken over huwelijk, gezin en andere leefvormen.
97768: WEEDA, DR.IR. C.J. - Vrouw en samenleving.
78537: WEEDA, ITEKE - Vrouwen verlangen mannen.
52653: WEEL, ADRIAAN VAN DER (HOOFDRED.) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. 11/2004. Geïll.
102.304: WEELDEN IR. A. VAN / HAAN, IR. W. DE / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 17, No. 6. Met o.a.: Trends in sedimentology. - Een Surinaams exploratieprobleem.
104158: WEEMOEDT, LEVI - De ziekte van Lodesteijn.
102.815: WEENEN, DR. J. - Niels Bohr. AO-boekje 937.
35867: WEENING-MEIJER DJ - Pleisterplakken
80118: WEERD, H. DE - Grote Blijdschap. Kerstboek.
55364: WEERD, H. DE - Waddenlegenden. Geïll.
26256: WEERD, DS. WIM (HERVORMD PREDIKANT IN SLEEN). - Spelenderwijs.
83057: WEERDA-ERLANGAN, PROF.DR. JAN - Unser ostfriesische Dorf im Umbruch der Zeit. Vortrag gehalten auf der Landrechnungsversammlung der Ostfriesische Landschaft zu Aurich.
1014-2352: WEERDA JAN - Holbein und Calvin. Ein Bildfund
77677: WEERDEN, J.S. VAN / KUIPERS, ABE / DIJKSTRA, JOHAN / E.A. - De Warf. Cultureel maandblad voor Groningen. Jaargang 1, nummer 7. Met o.a.: Een oud Ommelander kerklied - Groninger toneelleven in vroeger eeuwen - Evolutie in de Kerstvoorstellingen in de Groninger kunst.
46336: WEERDEN, GINA VAN - Veertien dagen vrij. Geïll.
76246: WEERDEN, W. VAN / FABER, WIM (LINOLEUMSNEDEN) - Van veurloop tot noaloop. Drij verhoalen.
57659: WEERDEN, DR. G.J. VAN; LANGEN, DR. C. DE EN WAARBEEK, B. TER - Grondslagen der ademhalingstechniek. Afb.
91316: WEERDEN, W. VAN / FABER, WIM (LINOLEUMSNEDEN) - Van veurloop tot noaloop. Drij verhoalen.
97717: WEERDEN, W. VAN / FABER, WIM (LINOLEUMSNEDEN) - Van veurloop tot noaloop. Drij verhoalen.
97196: WEERDT-VAN LINDEN VAN DEN HEUVEL, G. DE - Nederland. Een beknopte economische geografie.
71042: WEERHEIJM, TOM - Speurboekje. Nederland vanuit de trein.
102.320: WEERING, TJ.C.E. / ANGUS, R.B. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Number 3-4, November 1975. Met o.a.: Late quaternay history of the Skagerrak, an interpretation of acoustical profiles. - Fossil coleoptera from weichselian deposits at Voorthuizen, the Netherlands.
31522: WEERNINK OUDE WIM - voor oorlogse auto klassiekers
20769: WEERSTRA, THIJS - Reisvaardig. Over reizen nu en in de Bijbel.
20770: WEERSTRA, TJEERD / BOER, PETER - Stil leven.
20758: WEERSTRA, DS. THIJS / MINNÉE, MARCEL - Ik woon dicht bij jou. 50 boeiende overdenkingen.
82-2244: WEESE URTUR - Rubens.der grosse Flame. Kleine Delphin kunstbucher 8 bandchen.
56812: WEETERINGS, J.M. - Wij rekenen. Rekenmethode voor de lagere school. Negende deeltje. Vijftiende druk. Verzorgd door C. de Boer
594-4926: WEEVERS DR. TH. - De Dolinge van Ulysse. Homerus Odysseia 1-18. In Nederlandse verzen van Dierick Volkertz. Coornhert. Bibliotheek der Nederlandse Letterkunde.
72204: WEEZEL, HANS GUALTHERIE VAN - Rechts door het midden. Haagse herinneringen.
86878: WEEZEL ERRENS, DOLF / MOLEMA, JAN / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. 16de jaargang nr. 2. Juni 1999. Met o.a.: Een calvariegroep op het kerkhof van Zuidbroek. - Het kerkhof van Wittewierum in ere hersteld.
92382: WEG, DRS. J. VAN DE / E.A. - Haagsche Lawn Tennis Club Leimonias ( H.L.T.C. ). Jubileumboek ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan.
90922: WEG, DS. A. VAN DE - Mystic bij Paulus.
93630: WEG, DS. A. VAN DE - Mystiek bij Paulus.
97071: WEGELIN IR. P.A. - F.M. radio zonder storing? AO-boekje 683.
6613: WEGELIN IR. P.A. - F.M. radio zonder storing? AO-boekje 683.
84231: WEGENER, G.S - 6000 jaar en een boek, de geschiedenis van het meest gelezen boek ter wereld
54225: WEGENER SLEESWYK, DR. IR. A. - Eilanden der wetenschap. (Rede gehouden bij de aanvaardig van het ambt van hoogleraar in de techn. natuurkunde a/d R.U. te Groningen) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
B4545: WEGENER SLEESWYK, R.S. / VRIES. D.P. DE / OTT, A. (REDACTIE) / D' ANCONA, HEDY / E.A. - De Museumcollecties: Een lust en een must!
35988: WEGENER G.S - 6000 jaar en een boek, de geschiedenis van het meest gelezen boek ter wereld
57178: WEGGELAAR, IDA - De huiswerkkabouter en andere sprookjes. Geïll.
99321: WEGMAN, FRANS - Mijn leeftuin. Ontwerp en aanleg in de praktijk.
99335: WEGMAN, FRANS - mijn ideeentuin. Ontwerp en aanleg in de praktijk.
14889: WEGMAN, FRANS W. (RED.) - Zelf Groente kweken.
59025: WEGMAN, FRANS W. (SAMENSTELLING EN RED.) - Zelf uw Tuin aanleggen. Geïll.
41956: WEGMAN C - Psychoanalyse en cognitieve psychologie, proefschrift ter verkrijging van de graadvan doctor in de sociale wetenschappen, Freud
29550: WEGMAN, W. / E.A - Zelf uw tuin aanleggen
220-3027: WEGMAN/HOEK/MENSING - Bloeiende kamerplanten.
484-3026: WEGMAN/MEIJERING/MENSING - Zelf kruiden kweken.
34994: WEGMAN W E.A - Zelf uw tuin aanleggen
59844: WEGMANN, H.P. - Der Fremdenführer H.P. Wegmann erzählt. Borkum. Schiffahrt und See. Geïll. Band II.
99751: WEHKAMP, RIA - Mode.
96044: WEHR, GERHARD - Martin Buber
80019: WEHRUNG, GEORG - Mythus und Dogma.
46082: WEICHARDT, DR. CARL (VERANTWORTLICHER LEITER) - Welt und Haus. (Wöchentliches Unterhaltungsblatt met Bilderschmuck und Kunstbeilagen).Jahrgang 1904. Zweiter Band, Heft 27 - 52. Halve jaargang.
84625: WEIDEN, G. VAN DER / BOSCH, PETRA TEN - Vers warm brood. Gedichten.
84626: WEIDEN, G. VAN DER / BOSCH, PETRA TEN - Vers warm brood. Gedichten.
79316: WEIDENBACH, DR. KARL (TEXTE) - Der südliche Schwartzwald. Black Forest - Foret-Noire.
71022: WEIDENHEIM, JOHANNES - Violen zingen door de zomer. Het verhaal van een jonge zigeunerliefde.
3139-3570: WEIERSTHAL BRONJA - Ungarn
80242: WEIGL, A.M. / REEVES, NORMAN C. (TRANSLATION) - Mary - ""Rosa Mystica"". Montichiari - Fontanelle. Ranslation of the 5. Edition by Norman C. Reeves and Irmgard Muske.
99440: WEIGL, LOTTE - Speel met plezier na schooltijd.
59452: WEIJDEN, T. V.D. - De oordelen Gods over Nederland.
25930: WEIJDEN, GERARD VAN DER / WIJNHOVEN, ANNEMARIE - Politiekespraakontwarring. AO-boekje 1874.
60256: WEIJLAND, DR. H.B. - ""A en B"" . Kamper Cahiers. Een onderzoek naar de geogafische gemeente als bijdrage in het beraad over een oecumenisch beleid. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
88116: WEIJNEN, PROF.DR. A.A. / E.A. - Prisma Nederlands. In de nieuwe spelling.
88115: WEIJNEN, PROF.DR. A.A. / E.A. - Prisma Nederlands. In de nieuwe spelling.
59207: WEIJNEN, DR. A. - Zeventiende-eeuwse Taal.
52744: WEIJNEN, PROF. DR. A.A. - Schets van de geschiedenis van de Nederlandse syntaxis.
71075: WEIJNEN, PROF.DR. A.A. / FICQ-WEIJNEN, DRS. A.P.G.M.A. - Prisma Nederlands.
88117: WEIJNEN, PROF.DR. A.A. / E.A. - Prisma Nederlands. In de nieuwe spelling.
14083: WEILAND, AART - Bloed. AO-boekje 1679.
89909: WEILER, HANNO - Die Belagerung von Groningen durch Kölnische Truppen 1672. eine Medaillen-zusammenstellung.
34953: WEILER CLEMENS - Jawlensky
85909: WEILER, HANNO - Die Belagerung von Groningen durch Kölnische Truppen 1672. eine Medaillen-zusammenstellung.
86626: WEILER, HANNO - Die Belagerung von Groningen durch Kölnische Truppen 1672. eine Medaillen-zusammenstellung.
2942-2380: WEILER C. - Jawelensky.
77002: WEILER, HANNO - Die Belagerung von Groningen durch Kölnische Truppen 1672. eine Medaillen-zusammenstellung.
76190: WEILER, HANNO - Die Belagerung von Groningen durch Kölnische Truppen 1672. eine Medaillen-zusammenstellung.
52407: WEILER, DR. A.G.; JONG, DR. OTTO J. DE E.A. - Geschiedenis van de Kerk in Nederland. Aula Boeken nr. 100
99458: WEILER, JHR.DR. A.C. VON - Iets over Penningkunst.
85433: WEILL, GEORGES - L'eveil des Nationalités et Les Mouvement Libéral 1815-1848.
81990: WEIMA, JAN - Reiken naar oneindigheid. Inleiding tot de psychologie van de religieuze ervaring.
52580: WEIMA, DRS. KLAAS W. - Webvertising. Tools voor een effectieve campagne.Geïll.
99470: WEIMAR. IR. K.L.A. - Reactor Centrum Nederland. Instituut tot ontwikkeling van vreedzame toepassingen der atoomkernwetenschappen.
16242: WEIMARN, PROF. DR. P.P. VON - Zur Lehre von Den Zuständen Der Materie. Band 1: Text. Preisschrift der Kaiserliches Akademie der Wissenschaften St. Petersburg und der Kaiserlichen Universität Moskau.
71840: WEINBERG, PAUL (FOTO'S). - Herovering van het paradijs, reizen met inheemse volken van zuidelijk Afrika
37343: WEINBERG PAUL - Herovering van het paradijs, reizen met inheemse volken van zuidelijk Afrika
58213: WEINBERG, STEVEN - Dreams of a final theory. The Search for the Fundamental Laws of Nature.
10299: WEINER ELLIS - Brieven uit Cicely. Nothern exposure.
79903: WEINER, MYRON - State Politics in India.
18019: WEINER, MARGERY - De Parvenu Prinsessen. Caroline, Elisa en Pauline Bonaparte.
2039-2201: WEINHOLD RUDOLF - Topferwerk in der Oberlausitz.
17750: WEINMAN LEAR, MARTHA - Hartsignalen. Een medicus vecht voor zijn leven.
57753: WEINSTEIN, RAYMOND S. & ALIBEK, KENNETH - Biological and Chemical Terrorism. A Guide for Healthcare Providers and First Responders. Ill.
94434: WEIR, ROSEMARY - De mysterieuze zeeman. Prisma pocket 258.
85664: WEIS, HEINRICH / E.A. - Südschwarzwald. Merian, Heft 5, Jahrgang XI.
57747: WEISBERG, M.D., LEON A.; NICE, M.D., CHARLES & KATZ, PH.D., MYRON - Cerebral Computed Tomography. A Text-Atlas. Ill.
55967: WEISCHEDEL, WILHELM (HERAUSGEGEBEN VON - IN ZUSAMMENARBEIT MIT MÜLLER-LAUTER, WOLFGANG UND THEUNISSEN, MICHAEL) - Gedenkschrift der freien Universität Berlin. Idee und Wirklichkeit einer Universität. Dokumente zur Geschichte der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Mit acht Bildtafeln UND Studium Berolinense - Aufsätze und Beiträge zu Problemen der Wissenschaft
91258: WEISER, ARTUR - Das Alte Testament Deutsch 14: die Psalmen I. Psalm 1-60.
91266: WEISER, ARTUR - Das Alte Testament Deutsch 20: Das Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 1-25, 13.
91257: WEISER, ARTUR - Das Alte Testament Deutsch 13: Das Buch Hiob.
91267: WEISER, ARTUR - Das Alte Testament Deutsch 21: Das Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 25, 15-52, 34.
98223: WEISER, ARTHUR - Das Alte Testament Deutsch 14 / 15. Die Psalmen.
91259: WEISER, ARTUR - Das Alte Testament Deutsch 15: die Psalmen II. Psalm 61-150.
91260: WEISER, ARTUR - Das Alte Testament Deutsch 7: Die Psalmen 1. Teil.
42031: WEISMAN AVERY D - The Coping capacity, on the nature of being mortal
41452: WEISMAN A.D - On dying and denying, a psychiatric study of terminality
82294: WEISS, PETER - Afscheid van mijn ouders.
40712: WEISS RITA - Tatting doilies & edgings
97961: WEISS, PETER - Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats. Dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade.
87014: WEISS, JOHANNES (HERAUSGEGEBEN) - Die Schriften des Neuen Testaments. Band I: Die drei alteren Evangelien. Die Apostelgeschichte. Band 2: Die Briefe. Die joanneischen Schriften.
31914: WEISS PETER - Das gesprach der drei Gehenden
31917: WEISS PETER - Der schatten des korpers des kutschers
55032: WEISSENSTEINER, FRIEDRICH - Die rote Erzherzogin. Das ungewöhnliche Leben der Tochter des Kronprinzen Rudolf. Versuch einer Biographie. Geïll.
53880: WEISWEILER, S.J., HENRI - Maitre Simon et son groupe. De Sacramentis. Textes inédit. Appendice. Martin, O.P., Raymond M. Pierre le mangeur. De Sacramentis. Texte inédit(Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
89849: WEITBRECHT, BRIGITTE - Das grosse Buch der Spiele. Moderne Familie, Die praktische Hausbibliothek, Band 2.
81120: WEITENBERG, FRANS / ASPEREN DE BOER, J.R.J. / E.A. - Akt. Over kunst 28. November 1985, 9de Jaargang Nr. 3. Met o.a.: Barnett Newman: The Gate (1954). - A Corpus of Rembrandt Paintings, Volume I: 1625-1631.
55775: WEITZ, POL - Charlotte von Luxemburg. Foto's. Luxemburger Biographien. 1.
24534: WEIZSÄCKER, RICHARD VON - Vier Tijdperken. Herinneringen.
82027: WEIZSÄCKER, CARL FRIEDRICH VON - De tijd dringt. Pleidooi voor een vredesconcilie van alle christenen in de wereld over gerechtigheid, vrede en het behoud van de schepping.
84248: WEIZSÄCKER, CARL FRIEDRICH VON / DEMMIG, FRANK / E.A. - Kernexplosionen und ihre Wirkungen.
91034: WEIZSACKER, CARL FRIEDRICH VON - Die Zeit drangt. Eine Weltversammlung der Christen fur Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schopfung.
91021: WEIZSACKER, CARL FRIEDRICH VON - De tijd dringt. Pleidooi voor een vredesconcilie van alle christenen in de wereld over gerechtigheid, vrede en het behoud van de schepping.
87628: WEIZSACKER, C.F. VON - Voorwaarden voor de vrede.
98806: WEIZSACKER, CARL FRIEDRICH VON - Het tijdperk der atoomenergie. Prisma pocket 481.
53799: WEL, JOS. VAN - Het geld van alle tijden. Schijnwerpers. 30. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
88249: WELCH, C.H. - Gaan voor Goud. De prijs van de bovenroeping Gods. De brief aan de Fillipenzen.
88248: WELCH, C.H. - Gaan voor Goud. De prijs van de bovenroeping Gods. De brief aan de Fillipenzen.
56868: WELCH, MR. H.J. E.A. - Coniferen. Foto's. Vert.
78611: WELCHERT, HANS-HEINRICH - Wanderungen zu den Burgen und Klöstern in Schwaben.
18179: WELDON, FAY - The Life & Loves of a She-Devil.. Blackbirds 1991 Nr 5.
18483: WELDON, FAY - Het hart van het land.
18587: WELDON, FAY - Met de muziek mee.
59114: WELLEN, DR. G.A, / PEETERS, PROF. DR. C.J.A.C. / SWIGCHEM, PROF. DR. C.A. (BIJDRAGEN) - Kerkelijk kunstbezit in nieuwe tijden. Doelstelling en activiteiten van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland. Geïll.
B4305: WELLENS, ERIK - Albert II. De vorst met de glimlach.
56081: WELLENS, ERIK - Prins Filip. Koning op wacht. Foto's.
104214: WELLERSHOFF, DIETER - Die Sirene. Eine Novelle.
85673: WELLES, SUMNER - The Time for Descision.
104131: WELLES, SUMNER - The Time for Decision.
28535: WELLINS / BYHAM / WILSON - Empowered Teams. Creating self-directed work groups that improve quality, productivity and participation.
51564: WELLS, H.G. - Een korte geschiedenis der wereld. Geïll. Vert.
57765: WELLS, PATRICIA - Reisboek Frankrijk voor fijnproevers. Ill. Vert.
80249: WELLS, H.G. / HORRABIN, J.F. (ILLUSTRATED) - The Outline of History. Being a plain history of life and mankind.
85383: WELLS, H.G. - The Invisible Man.
58275: WELLS, H.G. - Welk lot wacht de mensheid? Een zakelijk relaas van wat er thans met haar gebeurt en van de mogelijkheden der naaste toekomst. Vert. Foto.
41174: WELLS STANLEY - Shakespeare's sonnets, and a lover's complaint
71468: WELLS, M. - Lagere diersoorten.
15208: WELMAN, J. - Informatieverzorging. AO-boekje 1736.
15209: WELMAN, J. - Informatieverzorging. AO-boekje 1736.
23060: WELMAN, J. - Kaliberwals, Kaliberwalserijen. AO-boekje 1037.
76852: WELSENES, CHR. VAN - Groninger Land. Beeld en Tegenbeeld.
76697: WELSENES, CHR. VAN - Groninger Land. Beeld en Tegenbeeld.
77542: WELSENES, CHR. VAN / STOUTMEIJER, BETSY / KEMIZZIE VERTOALEN NIJE EN OLLE TESTEMENT / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 16 nr. 2. Met o.a.: Het veenkoloniale landschap - Snijvlokken - Lukas 2 - Rut II.
3147-3710: WELSH / LINTHOUT - Majorca en Minorca.
42417: WELTEN J.B.V, DR - Bejaarden in ziekenhuizen, een onderzoek van 2 jaren in ziekenhuizen van zeeland
99380: WELTEN, J.B.V. / E.A. - De bejaarde patienten in de psychiatrische ziekenhuizen.
79428: WELTER, GERHARD - Die Reinigung und Erhaltung von Münzen und Medaillen.
88397: WELTER, EDUARD - Het Nieuwe Handboek der Electriciteit. Theorie en technische toepassingen. Met 617 afbeeldingen in den tekst.
38644: WELTER GUSTAV - Geschiedenis van Rusland
92534: WELTER, GERHARD - Die Munzen der Welfen seit Heinrich dem Lowen. Band I: Textband, mit synoptischen Tafeln und Munzmeisterzeichen.
37257: WELTER GUSTAV - Geschiedenis van Rusland
41575: WELTERS - De lieve Vrouwkes van Limburg, compleet met platen, tekeningen van Hebbelnynck en Liesje Thomassen
92817: WELY, M.A. PRICK VAN - Chinese sagen en verhalen.
38818: WELY, VAN PRICK - Joodse sagen en verhalen
52438: WELY O.P., JOS. VAN - Schaepman. Kopstukken uit de twintigste eeuw.
4226-244: WELY - Van Goor's Duits zakwoordenboek
27130: WELY VAN JOS - Schaepman levensverhaal
8731: WELZEN JAN VAN - 200 dokatips in kleur.
57182: WEMELSFELDER, PROF. DR. J. - Onaardige economie. Iets over ontstaan, bestaan en voortbestaan van ficties in het maatschappelijk bestel. De Bussy Paperbacks.
90992: WENBERG, GEORGE - The heart into the mind and office of the therapist at work.
15903: WENCKEBACH, L.W.R. - Oud-Amsterdam. 100 stadsgezichten. Nieuws van den Dag, 1907.
51039: WENCKEBACH, L.W.R. - Oud-Amsterdam. 100 stadsgezichten.
50801: WENCKEBACH, L.W.R. - Amsterdam omstreeks 1900. 231 tekeningen met foto's en literatuurfragmenten.
85667: WENDEL, HERMANN / BERGEN, DR. L. VAN (VERTALING) - Danton.
90910: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Ethik des Neuen Testaments.
90911: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Geschichtsanschauung und Geschichtsbewusstsein im Neuen Testament.
90912: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Die Eschatologie des Reiches Gottes bei Jesus. Eine Studie uber Zusammenhang von Eschatologie, Ethik und Kirchenproblem.
91243: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Das Neue Testament Deutsch 7: Die Briefe an die Korinther.
94267: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Das Neue Testament Deutsch 7: Die Briefe an die Korinther.
85665: WENDT, HERBERT / E.A. - Nordschwarzwald. Merian, Heft 6, Jahrgang XIII.
79087: WENGER, OTTO PAUL - Einführung in die Numismatik.
53714: WENGIEREK, MARTINA (TEXT); SCHILGEN, JOST (FOTOS) - Celle. Deutsch - english - dansk.
59784: WENING, RUDOLF ET SOMM, A.F. - Siam, pays des merveilles. Geïll.
60221: WENSVEEN, LOUKE VAN EN DANE, HARM (RED.0 - Zuinigheid met vlijt. Over calvinistische (on)deugden. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
34727: WENT W.F - De planten, Parool/life natuurserie
53756: WENTHOLT, G.J.M. - Een arbeidersbeweging en haar priesters. Het einde van een relatie. Proefschrift. Theologische vooronderstellingen en pastorale bedoelingen m.b.t. de kath. arbeidersbeweging in Nederland. (1889-1979). (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
15012: WENTHOLT/BORSTLAP - Brug over de Oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn.
73852: WENTHWORTH, PATRICIA - Onschuldig veroordeeld?
30715: WENTINCK CH - de geschiedenis van de Europese schilderkunst
98414: WENTINCK, CHARLES - De geschiedenis van Europese schilderkunst.
4331-2221: WENTINCK CHARLES - Het hart in de kunst. Het hart: symbool en werkelijkheid.
30710: WENTINCK CH - Torens tempels en taveeren
57201: WENTINCK, CHARLES - Het hart: symbool en werkelijkheid. Het hart en de kunst. Afb.
46442: WENTINCK, CHARLES - De moderne beeldhouwkunst in Europa. Met 77 reproducties. Phoenix Pocket no 12.
46441: WENTINCK, CHARLES - De moderne beeldhouwkunst in Europa. Met 77 reproducties. Phoenix Pocket no 12.
58554: WENTINCK, CHARLES - Kunstschatten van Europa. Geïll.
30711: WENTINCK CH - Torens tempels en taveeren
30713: WENTINCK CH - Moderne kunst in noord en zuid nederlandse musea
30714: WENTINCK CH - Moderne kunst in noord en zuid nederlandse musea
1662-2881: WENTINCK CHARLES - De Nederlandse schilderkunst sinds van Gogh.
74855: WENTINK, J.J. - Kerk en Vrede? Wat is en wat wil.
57364: WENTSEL, DR. B. - De koers van de kerk in een horizontalistisch tijdperk. I. Theologie en Gemeente 3.
86342: WENTSEL, B. - De Chritusverkondiging in deze tijd. Lezing gehouden voor de vereniging confessioneel gereformeerd beraad op 15 september 1983 te Ermelo.
13047: WENTWORTH, SALLY - Een huid zo zacht als zijde. Boeket Reeks pocket 423.
48135: WENTZEL, GÉ; HILLE, H E.A. - "Nederlandse Historiën. Tijdschrift voor Vaderlandse (streek) geschiedenis. 16e jaargang, no. 2; maart 1982. Geïll.
60405: WERBLOWSKY, PROF. E.A. - Zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden. Handreichung. Nr. 39. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
2394-841: WERDA C. - Nederlandsch Spreekwoordenboek.
6776: WEREMEUS BUNING A. - Een kritiek Oogenblik.
90007: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - Ik zie, ik zie wat gij niet ziet. Tweede tocht: Nieuwe zwerftochten door ons land.
49452: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - Ik zie, ik zie wat gij niet ziet. Zwerftochten door ons land. Ill.
11863: WEREMUES BUNING, J.W.F. - Voor twee stuivers anjelieren.
35871: WERF VAN DER A.A - Yn'n berm lans
86174: WERF, DR. J. VAN DER - De kerkdienst en de geestelijk gehandicapte.
90909: WERF, DR. J. VAN DER - Oefeningen in het Leerhuis. Deel 1: De Schrift leefwereld der gemeente. - deel 2: De Schrift gaat open. - Deel 3: De Leergang.
B4399: WERF, DR. J. VAN DER - Oefeningen in het Leerhuis. Deel 1: De Schrift leefwereld der gemeente. - deel 2: De Schrift gaat open. - Deel 3: De Leergang.
35866: WERF VAN DER A.A - De ramplesant
35868: WERF VAN DER A.A - En de se wie net mear
98943: WERF, SIEP VAN DER - Allochtonen. Een inleiding in de multiculturele samenleving.
24143: WERF, A.A. VAN DER - En de sé wie net mear.
54472: WERF, H.G. VAN DER - Gebondenheid aan standaardvoorwaarden. Standaardvoorwaarden in het rechtsverkeer met particuliere en professionele contractanten. Proefschrift. KU te Nijmegen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
90908: WERF, DR. J. VAN DER - Oefeningen in het Leerhuis. Deel 1: De Schrift leefwereld der gemeente. - deel 2: De Schrift gaat open. - Deel 3: De Leergang.
96727: WERFEL, FRANZ - Zwischen Oben und Unten.
97851: WERFEL, FRANZ - Die Geschwister von Neapel.
56112: WERFEL, FRANZ - The song of Bernadette. PAN-Books. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
41432: WERFEL FRANZ - Das lied von Bernadette
27643: WERFEL, FRANZ - Paulus unter den Juden. Dramatische Legende in sechs Bildern.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

6/1