Boekhandel & Antiquariaat Versprille
Noordweg 11, 4413 AA, Krabbendijke, The Netherlands. Tel: +31 (0) 113 502 004            Email: info@boekhandelversprille.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10778: WARBURTON, JOHN - Weldadigheden van een Verbonds-God (gewijzigde herdruk)
3055: WARBURTON, J - Goede tijding uit verren lande. Eenige brieven van John. Warburton jun. Bed. des Evangelies te Southill (Engeland) over "De rivier van het water des levens" en "Den boom des levens". Vertaald door D. Schot, Tholen.
8711: WART, A.D.F. VAN DER - De Groote of Maria Magdalena Kerk te Goes en haar restauratie
6482: WATERINK, DR. J. - Moeder en haar opgroeiende kinderen. Tweede druk.
11310: WATSON, THOMAS - Leer der Waarheid: De hoofdsom van de geloofsleer / De tien geboden / Het gebed des Heeren
15646: WATSON, THOMAS / LANGHANS, JOHAN LODEWYK - De geestelijke regenboog. Dagboek, samengesteld uit de werken van Thomas Watson en Johan Lodewyk Langhans. Deel 1 en 2.
11181: WATSON, TH. - Alles is Uwe. De heerlijke voorrechten van de kinderen Gods. Uit het Engels vertaald door ds. Joannes Fabricus, en in de huidige spelling overgezet door ds. J. van der Haar. Tweede druk.
935: WATTS, I. - Euangelische Predikaatzien over verscheidene onderwerpen, Waarby gevoegd is eene Verhandeling over de krachten van, en den Stryd tussen het Vleesch en den Geest.
2315: WATTS, I. - De Toekomende Wereld, of redevoeringen over de vreugde en smerten der afgescheide Zielen na de Dood. Als mede over de Heerlykheid en over de Vreeslykheid der Opstanding, ... Vooraf gaat een Vertoog, om te bewyzen de Afgescheide Staat der Zielen na de Dood. In het Engelsch beschreven door Isaak Watts, (...) By deze Nederduitsche Uitgave zyn gevoegt twee Briefsgewyze Verhandelingen door de Heeren Daniel Gerdes, (...) en Theodorus van Schelluyne, (...)
10097: WAVERIJN, H.F. (SAMENST.) - Van armenzorg naar zorgcentrum. Een geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur en 25 jaar Burgerlijke Instelling voor Bejaardenzorg in Yerseke.
11302: WEERDEN, J. S. VAN - De Westpolder. De geschiedenis van een Waddenpolder en zijn ingelanden. WAARBIJ: Aanvulling "De Westpolder" 1960-1976.
10263: WEERT, AD VAN (SAMENST.) - Van Tondeldoos tot Turbo. Historie en magie van de aansteker. Tweede, ongewijzigde druk.
2204: WEGGEMAN, PIETER - Bekeeringsweg van den nu zaligen heer Pieter Weggeman, in zijn Eerw. leven gewoond hebbende te Ouderkerk aan den IJssel.
11002: WEIJER, L. - Bemesting van grasland
10989: WEIJS, FREDERIK J. - De ambachtelijke visserij. Binnenwater, kust en zee. Vele tientallen platen met toelichtende teksten.
5138: WELL, H.H. VAN - Dienstvaardig: een praktisch-theologisch onderzoek naar de visie op diaconaat en de plaats van de diaken in de Christelijke Gereformeeerde Kerken en de mogelijkheid om diakenen daarin via gemeenteopbouw verandering te laten brengen. Scriptie gemaakt in het kader van de studie theologie aan de Vrije Universiteit.
15742: WELTEN, DR. J.B.V. - Pioniers aan de Oosterschelde. Catz 1598-1625.
6242: WENCELIUS, L»ON - L'esthetique de Calvin
9380: WENTSEL, DR. B. - Het woord, de zoon en de dienst. Dogmatiek deel 1.
9150: WERUMEUS, ARNOLDUS HENRICUS - Het Bescheiden Deel Van 't Hedendaags Christendom. Tot ontdekking en Waarschouwing van Mond- en Schyngeloovigen. Tot bestiering en Opwekking van Bekommerden, Als ook tot Bemoediging en Vertroosting van Begenadigden. Tweede Druk.
11226: WESSEL, CARL - Nooit weer! Verhalen over de Tweede Wereldoorlog.
6966: WESSELING, DR. J. - De Afscheiding van 1834 in Overijssel. Deel 1: Classis Zwolle. Deel 2: Classes Holten / Ommen.
2667: WESSELING, DR.J. - Afscheiding en Doleantie in de stad Groningen
2676: WESSELING, DR.J. - De Afscheiding van 1834 in Friesland
6964: WESSELING, DR. J. - De afscheiding van 1834 in Groningerland. Deel 1: De classis Middelstum. Deel II: De classes Appingedam en Pekela van de afgescheiden kerken. Deel III: De classis Groningen van de afgescheiden kerken.
9726: WESTENDORP BOERMA, J.J. / SWIGCHEM, C.A. VAN - Zierikzee vroeger en nu
11038: WESTERBEKE, JOH. - In de voorhoven des Heeren. Uit het leven van Jacob van der Velde.
11039: WESTERBEKE, JOH. - In Zijn huis, wilt Hem loven! Uit het leven van: Ds. P. van der Heijden. Ds. P. Diermanse. Ds. L.R. Shelton. Ouderling R. Baars. Oefenaar H. Hiensch.
6193: WESTERBEKE, JOH. - Een deur der hoop. De historie van de Openbaring, toegespitst op het heden.
3342: WESTERBEKE, JOH. - Vissers van Noordwijk. Het leven van Klaas Noorduin, ds. Cors Noorduin, ds. E.A Lazonder e.a.
7505: WESTERBEKE, JOH. - Rondom het altaar. Het leven en de brieven van Johannes van Zweden.
9075: WESTERING, PAUL CHRISTIAAN VAN - Feike Asma. T.g.v. het 40 jarig organisten jubileum van Feike Asma.
4318: WESTERINK, H. - Met het oog van de ziel. Een godsdienstpsychologische en mentaliteitshistorische studie naar mensvisie, zelfonderzoek en geloofsbeleving in het werk van Willem Teelinck (1579-1629).
6790: WESTHOFF, DS. W. / GIDE, CHARLES E.A. - De vrijspraak van Ds. Krop toegelicht. Open brief aan de leden der Class. vergadering van Zwolle door Ds. W. Westhoff en 3 andere leden en oud-leden van het Class. Best. van Zwolle. 114, (1) blz. Waarbij: Ernstige woorden van de Fransche protestanten aan hun Nederlandsche geloofsgenooten ter overweging aangeboden (door Charles Gide ... e.a.; uit het Fransch); met een inl. woord van Ds. F.J. Krop. 48 blz.
15557: WESTSTRATE, DS. J.C. - De verhoogde Middelaar en zijn gaven aan wederhorigen. Drietal preken over hemelvaart en pinksteren.
4512: WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE VAN HET KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN (SAMENST.) - Lijst van leemten in het historisch onderzoek over Zeeland
10555: WEYDE, H. V.D / EGMOND, H.W. VAN - Anderhalve eeuw Gereformeerde Kerk Den Helder: 1840-1990. Afscheiding, Doleantie, Vrijmaking.
5658: WHITE, MEVR. E.G. - Patriarchen en Profeten of De Groote Strijd Tusschen Goed en Kwaad ten toon gesteld in de Levenservaringen der Ouden
9161: WIEBRENS-BEEKMAN, A. - Om door te geven. Een gedichtenbundel van A. Wiebrens-Beekman.
5215: WIEDER, DR.F.C. - De Schriftuurlijke Liedekens. De Liederen der Nederlandsche Hervormden tot op het jaar 1566. Inhoudsbeschrijving en Bibliographie.
11541: WIEGERAAD, DR. B.J. - Hugo Visscher 1864-1947. Een calvinist op eigen houtje.
7246: WIELENGA, DR. B. - Van Jeruzalem naar Rome. De ontwikkelingsgeschiedenis van de christelijke kerk naar de Handelingen der Apostelen. 1: Van Jeruzalem naar AntiochiŽ. 2: Van AntiochiŽ naar Rome. 3: Van AntiochiŽ naar Rome.
9758: WIELENGA, DR. B. - Vervuld met den Heiligen Geest. Derde deel in een reeks over de heilsgebeurtenissen.
6741: WIELENGA, D.K. / DONNER, J.H. E.A. / LINDEBOOM, L. - Doleerende Kerken. Rede bij de overdracht van het Rectoraat, 21 december 1886 Theologische School Kampen, door D.K. Wielenga, Leeraar aan de Theologische School te Kampen. 67 blz. Waarbij: Memorie van toelichting bij de concept-acte van ineensmelting van de Christ. Geref. Kerk en de Ned. Geref. Kerken. Donner - Leiden 1889. 75 blz. Waarbij: Waar zijn wij en waar gaan wij heen? Of wat dunkt u nu van de concept-acte? Een woord van inlichting, waarschuwing en raadgeving aan de Kerkeraden en aan de leden van de Chr. Geref. en van de Ned. Geref. (Dol.) Gemeenten door L. Lindeboom, Leraar aan de Theol. School der Chr. Geref. Kerk. A. Gezelle Meerburg - Heusden 1891. 94 blz.
3414: WIGHT, TRUUS - Van toeten & blazen, HarmonieŽn, fanfares en brassbands op Walcheren.
15638: WIJGERDEN-'T LAM, E.K. VAN - Mag mijn kind nog kleuter zijn? Een beter begrip voor uw kind.
7137: WIJK, J.M. VAN E.A. - In 't midden der gevaren. Deel 1: Dwangarbeid. Deel 2: Voor orde en vrede.
2705: WIJK, B.J. VAN - Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw. Leven en werk onzer Gereformeerde Vaderen. Deel 1 en 2.
11402: WIJKHUIZEN, A.C. - De Theologische School te Kampen van hare oprichting tot heden
11003: WIJMA, J. - De kleine Vaderlander. Iets uit de geschiedenis van Nederland, voor de middelste klassen der lagere school (Twaalfde druk).
5509: WILLE, J. - De literator R.M. van Goens en zijn kring, StudiŽn over de 18de eeuw. Eerste deel.
15749: WILLEMSEN, JACOBUS - Eene keurige verzameling van eenige uijtmuntende predicatien. Opgesteld en gepredikt binnen Middelburg bij verscheijde Gelegentheden (...) 1768.
11513: WILSCHUT, H.J.C.C.J. / WOELDRINK, J.G. - J.G. Woelderink: Om de vaste grond des geloofs. De ontwikkeling in zijn theologisch denken, met name ten aanzien van verbond en verkiezing.
11075: WILSON, C.W. / PIETERMAN, RUTH (VERT.) - Wandel in de hemel. Het leven van Jane Dawson met brieven van John Newton.
8602: WINDLE, JEANETTE - Niemandsland. Roman.
7037: WINKELEN, C VAN - Kerken op Tholen en St. Philipsland. Deel 1.
15698: WINSLOW, MARY - De hemel geopend. Een selectie uit haar correspondentie, samengesteld door haar zoon Octavius Winslow.
11224: WINSLOW, HARRIET - In dienst van koning Jezus. Herinneringen van een zendelinge.
6584: WISSE, G. - Nieuwe Religie (en hare wijsbegeerte)
10945: WISSE, DS. C. - Geleid door Zijn raad. Ter nagedachtenis aan ds. C. Wisse. 2e druk.
6043: WISSE, PROF. G. - De vreugde Uws heils. Prakticale verhandeling over Psalm 51: 14a. Vijfde druk.
10825: WISSE, PROF. G. - Wie zal ons den steen afwentelen? En Voor Petrus alleen (Twee Paasch-Meditaties)
3554: WIT, A.W.L. (SAMENST.) - 150 jaar Afscheiding. Verleden - heden - toekomst. Visies van 10 bekende kerkelijke personen. (Ds.W. Verhoeks, Ds.A. Moerkerken, Ds.A. van Heteren e.a.)
5956: WIT, DS.W. DE - Uw God is mijn God. 30 Bijbellezingen uit het boek Ruth. Herdruk van de 2e druk met een "ten geleide" door Ds.J.C. Weststrate.
5446: WITSII, HERMANNI - Miscellaneorum Sacrorum. Tomus Alter. Continens: XXIII Exercitationes, maxima ex parte Historico & Critico-Theologicas; nonnullas in Ultrajectina, alias in Leidens Academia, studiosae juventuti exhibitas. Quibus accesserunt Animadversiones Irenicae ad Controversias; ut et Orationes Quinque.
5645: WOENSEL KOOY, M.VAN - Laudamus bewerkt voor vierstemmig gemengd koor
9813: WOERDEN, C.B. VAN JR. (VERT.) - Schotsche Geloofshelden en Heldinnen. Uit het Engelsch vertaald door C. B. v. Woerden Jr.
9073: WOESTIJNE, DS. CHR. VAN DE - Het dal des lofs. De weg der bekering in predikaties.
15725: WOLDRING, H.E.S. - Politieke filosofie van de christendemocratie
9438: WOLDRING, DR. H.E.S. / KUIPER, DR. D. TH. - Reformatorische maatschappijkritiek. Ontwikkelingen op het gebied van sociale filosofie en sociologie in de kring van het Nederlandse protestantisme van de 19e eeuw tot heden.
6935: WOLF, E.F.H. - Alphabetische lijst van onderwerpen en denkbeelden. Met aanwijzing van daarop toepasselijke en betrekkelijke psalm-verzen, wier eerste regel is uitgedrukt.
4967: WOLF, ERNST - Sozialethik. Theologische Grundfragen. Zweite Auflage.
10265: WOLTHUIS, L.J. E.A. (RED.) - De vereniging van 1892 en haar geschiedenis
6732: WORMSER, J.A. EN RULLMANN, J.C. - Een schat in aarden vaten. Eerste serie. 5 delen. 1: In twee werelddeelen, het leven van Albertus Christiaan van Raalte. 238 blz. 2: "Door kwaad gerucht en goed gerucht" Het leven van Hendrik Peter Scholte. 231 blz. 3: "Werken zolang het dag is" Het leven van Hendrik de Cock. 161 blz. 4: Karakter en genade. Het leven van Simon van Velzen. 178 blz. 5: Ernst en vrede. Het leven van George Frans Gezelle Meerburg. Geschetst door J. C. Rullmann.
5098: WORP, DR.J.A. - De gedichten van Constantijn Huygens naar zijn handschrift uitgegeven. Negende deel, registers.
9544: WOUDE, PROF. DR. A.S. VAN DER / JONGENEEL, DR. J.A.B. E.A. (RED.) - Kerk en theologie. Jaargang 44 t/m 57 kompleet.
8288: W‹LLSCHLEGER, DRS. L. - Licht over de stad. meditatieve bijbelstudies over de gemeente van AntiochiŽ.
3582: YAMAUCHI, EDWIN - De wereld van de eerste christenen. Cultureel, politiek en religieus.
7171: YOUNG, EDWARD J. - Genesis een
6574: ZAHN, D. THEODOR - Kommentaar op het Evangelie van MattheŁs ... vertaald door Dr. D. Plooy.
15636: ZALMAN, JOSEPH - Ik zoek mijn broeders. Uit het leven van Joseph Zalman (1860-1924).
9113: ZANDT, DS. P. - Hoort des Heeren Woord (Verzamelde geschriften, dl. 3)
2635: ZANDT, DS. P. / DIS, IR. C.N. VAN - Uiteenzetting van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij. Deel 1 en 2.
7372: ZANDT, DS. P. / DIS, IR. C.N. VAN - Uiteenzetting van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij. Deel 1 en 2.
8579: ZANDT, DS. P. - Verzamelde geschriften. 1: Gedenkt uw voorganger. 2. De vrijmoedigheid des geloofs. 3.Hoort des Heeren Woord.
11161: PROVINCIE ZEELAND - Verzameling van door het Provinciaal bestuur van Zeeland in druk uitgevaardigde, aan de plaatselijke besturen gerigte circulaires enz. over de jaren 1815 tot en met 1826
2918: ZEEUW, P. DE J.GZN. - Twee zuilen in de Kerken der Reformatie. Ned. Geloofsbelijdenis en de Heidelb. Catechismus.
6890: ZEEUW, P. DE J.GZN. - Een Nijkerks meisje in Nieuw-Nederland. Verhaal uit de eerste helft der 17e eeuw.
11138: ZEEUW, P. DE - De kleermaker van North Nibley. Een verhaal over de engelse hervormer William Tyndall.
11143: ZEEUW, P. DE - Het zwarte kalf van Zoeloeland. Deel 1 en 2.
6511: ZELLER, WINFRIED - Theologie und FrŲmmigkeit. Gesammelte Aufsštze. Band 2. Herausgegeben von Bernd Jaspert.
9875: ZIJL, B.J. - Abortus provocatus in vraag en antwoord. Tweede gewijzigde en uitgebreide druk.
4737: ZIJPP, N. VAN DER - Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland
1486: ZUIDAM, AALTJE - Gods groote, wonderlijke daden bewezen aan de ellndigste uit de ellendigsten.
15765: ZUIDWEG, JAN JOHSZOON - De Wonderwegen Gods, gehouden met Jan Zuidweg JohsZoon. Geboren te Schore, den 14en Juni 1861, en aldaar Overleden den 14en Januari 1888. Door hem zelf beschreven.
10536: ZUIJLEN, G.J.C. VAN - Broedvogelonderzoek Zeeland. Deelgebied Walcheren.
6778: ZUURDEEG, J.P.B. - De stad-, recht- en raadhuizen op Tholen
4041: ZUURDEEG, J.P.B. - De verloren poort. De vesting Tholen in de loop der eeuwen.
7289: ZUURDEEG, J.P.B. - Tholen en Sint-Philipsland in vogelvlucht
11089: ZUURVEEN, FRANS - Een Vaste Burcht. Kroniek van een kerk. Geschiedenis Historische Kerk Souburg.
9437: ZWAAG, DR. K. VAN DER - Onverkort of gekortwiekt? Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie. Een systematisch-historische interpretatie van een "omstreden" geloofsartikel.
4708: ZWAAN, DR.F.L. - Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en Reviseurs, en Hooft, uitgegeven, samengevat en toegelicht.
9109: ZWAGERMAN, C. - Boter- en kaasbereiding op de boerderij door C. Zwagerman, Rijks Zuivel- en Veeteeltconsulent voor Zeeland. Derde druk.
7292: ZWANENBURG, DS. L.G. - Jezus Christus en Gods Voorzienigheid. Een preek over de polioprik.
2170: ZWEMER, DR.J.P. - Zeeland 1945-1950.
2848: ZWIJNENBURG, DS. H.J.C.H. - De komende morgenstond. Advent- en Kerstpredicaties.
10749: ZWIJNENBURG, DS. H.J.C.H. - De komende morgenstond / De stem op het feest, dl. 1 en 2.
2849: ZWIJNENBURG, DS. H.J.C.H. - De stem op het feest. Twee maal zestal predicaties.

3/9