Boekhandel & Antiquariaat Versprille
Noordweg 11, 4413 AA, Krabbendijke, The Netherlands. Tel: +31 (0) 113 502 004            Email: info@boekhandelversprille.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10397: VALKENBURG, RIK - Bij 't barnen van 't gevaar. Tweede druk.
8972: VALKENBURG, RIK - Laat zich 't orgel overal... Het koninklijk instrument en zijn bespelers.
8104: VALKENBURG, RIK - Belgie kent U het zo..?
7355: VANHUYSSE, T. - Maria, onze toevlucht?
5166: VAZQUEZ DE PRADA, V. - Philips II. Heerser van een wereldrijk.
3673: VEEN, PETRUS VAN - Dertien avondgesprekken. Naar de zesde druk.
1983: VEENENDAAL, DS.J., KOOIMAN, A., VERBAAS,G. EN JONG,H.T. DE (RED.) - De wond'ren gadeslaan. 90 jaar Chr.Ger. Kerk te Barendrecht.
10612: VEENHOF, JOH.G. - Rode aarde / Partizanen / De strijd van de partizanen
10613: VEENHOF, JOH.G. - Zal voor ons de zon nog schijnen? (2e druk) / De zon schijnt voor ons allemaal. Deel 1 en 2.
6544: VEENHOF, PROF. C - Volk van God. Enkele aspecten van Bavincks kerkbeschouwing.
7512: VEENHOF, JOH. G. - Arm zijn is geen schande
9531: VEENHOF, JAN - Vrij gereformeerd. Verzamelde artikelen bezorgd door Dirk van Keulen, Kees van der Kooi, Aad van Egmond en Martien Brinkman.
11415: VEER, GERRIT DE - Waerachtighe Beschryvinghe van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort (...) deur Gerrit de Veer van Amstelredam
6713: VELD, H. VAN - De pelgrimsstaf is in mijn hand. John Bunyan (1628-1688). Een biografie.
2355: VELDE, ABR. VAN DE - De wonderen des Allerhoogsten. Deel 2.
7227: VELDEN, DS. J.D. VAN DER - Zonde en genade. Een twaalftal practische Schiftbeschouwingen.
4573: VELDHUIS, N. - Vlissingen in oude ansichten
3934: VELDKAMP, DS.H. - In de schemering van Christus' wederkomst
10968: VELDKAMP, DS. H. - Die knopen ontbindt. Over het boek DaniŽl. Achtste druk.
11160: VELDMAN, DS. K. E.A. - De Schrift Gebonden Plaats van de vrouw
6058: VELEMA, J.H. - Denken over... Gereformeerd-zijn
7166: VELEMA, DR. W.H. - Met het Woord aan het werk. Prediking en praktijk.
7164: VELEMA, DR. W.H. - Praktische bijbelstudies voor persoonlijke en gemeenschappelijke bezinning.
1566: VELEMA, DR. W.H. - Geroepen tot heilig leven. Tweede druk.
3825: VELEMA, DS.J.H. - Wonen in Uw huis. Pslam 84: een pelgrimslied.
11432: VELEMA, DS. J.H. - Waarom leef ik in deze tijd? Gedachten en overwegingen bij het lezen van 1 SamuŽl 1.
9996: VELEMA, DR. W.H. - Geroepen tot heilig leven. Tweede druk. CGO 209.
7200: VELEMA, DS. J.H. - Feit & Feest. Over de actuele betekenis van de Heilsfeiten.
8105: VELEMA, DR.W.H. (RED.), QUIST, DRS.W.J., TRIMP, DR.C. EN VERBOOM, DR.W. - Delen in het heil. Over de toeŽigening van het heil in Christus.
8106: VELEMA, PROF.DR.W.H. - Kernpunten uit het Christelijk geloof
6921: VELEMA, DS. J.H. - Ziekentroost uit Psalmwoorden
9116: VENEMA, DS. E. - Op het aloude kerkenpad. Deel 1. Tweede druk.
9207: VENEMA, DS. E. - Op reis naar de eeuwigheid. Serie overdenkingen rond de Christenreize van John Bunyan eerder gepubliceerd in Standvastig. Derde druk.
8184: VENEMA, DS. E. - Met Jona op de leerschool van vrije genade. Deel 1 en 2.
10103: VENEMA, DS. E. - Sta op en eet dl. 1 en 2
11010: VENEMA, DS. E. - Op de leerschool van vrije genade. Zestal preken. Derde druk.
1057: VENEMA, DS. E. - Sta op en eet dl. 1 en 2
5577: VENEMA, DS.E. - Sta op en eet. Deel 1.
6994: VENEMA, DS. E. - Op de leerschool van het gebed. Zestal preken.
11195: VENEMA, DS. E. - Een beker koud water
10839: VENEMA, DS. E. - Op de leerschool van het lijden. Zestal preken.
11117: VENEMA, DS. E. - Op het aloude kerkenpad. Deel 1 en 2.
11135: VENEMA, DS. E. - Met Jona op de leerschool van vrije genade. Deel 1.
11150: VENEMA, DS. E. - Eťn ding weet ik. Ruim 100 meditaties over Johannes 9, Psalm 31 en Psalm 3.
6988: VERBEEK, M.C. - Feike Asma Organist
6041: VERBOOM, J.H.R. - Dr. Alexander Comrie. Predikant te Woubrugge. Zijn leven en werken, alsmede de historie van zijn gemeente.
11600: VERBOOM, J.H.R. - Leven en leer van Dr. C. Steenblok
11439: VERBOOM, J.H.R. - Dr. Alexander Comrie. Predikant te Woubrugge. Zijn leven en werken, alsmede de historie van zijn gemeente.
10710: VERBURG, MARCEL E. - Koningin Emma, Regentes van het Koninkrijk
6132: VERBURG, MARINUS C. - Zeeland, een geschenk van de Schelde. Tweeduizend jaar sociaal-economisch landschap Scheldemonden.
4809: VERDONK, DR.J.J - Petrus Ramus en de wiskunde
10290: VERDOUW, N. / PANNEKOEK, DS. J. - Gij hebt mijn omzwerven geteld. Levensschets van Ds. J. Pannekoek door N. Verdouw.
9755: VERGERS, P. - Geschiedenis der laatste 200 jaren, van 1648 tot 1848. Vervolg op "de Bloedstrijd onzer Vaderen", van Karel V tot 1648.
7556: VERGUNST, DS. A. E.A. - Uit den schat des Woords, 18e jaargang.
6987: VERGUNST, DS. A. - Hij is ons voorgegaan. Ter nagedachtenis aan Ds.A.Vergunst.
6229: VERGUNST, E.F. (RED.) - Uit de heilsfontein. Bijbels dagboek.
3389: VERGUNST, DS.A. - Neem de wacht des Heeren waar. Korte levensbeschrijving en een keuze uit hetgeen hij geschreven en gesproken heeft.
8879: VERGUNST, DS. A. - Hij is ons voorgegaan. Ter nagedachtenis aan Ds.A.Vergunst. 2e druk.
4032: VERGUNST, DRS.E.F. - Rusten in Uw schaduw. Het leven van ouderen onder de glans van het Evangelie.
11345: VERGUNST, DS. A. - De Heidelbergse Catechismus toegelicht in 52 predikaties
9452: VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Licht op de kerk
8907: VERGUNST, DS. A. - Uw volk is mijn volk. 42 meditaties over Ruth.
779: VERGUNST, DS. A. - De Rots der eeuwen. 52 meditaties.
6736: VERHAGEN JR., J. - De geschiedenis der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, aan het volk verhaald door J. Verhagen jr. Met een voorwoord van M. Noordtzij, hoogleeraar te Kampen. Tweede druk.
11125: VERHAGEN, DS. A. - Een viertal leerredenen
2688: VERHAGEN, J. JR. - Een donkere bladzijde uit Neerland's Historie. De strijd en vervolgingen uit de dagen der Afscheiding.
2677: VERHAGEN, DS.A. (RED.) - DaniŽl. Orgaan van het landelijk verband van Jongelings Vereenigingen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 1e t/m 12e jaargang (1946-1957)
6478: VERHAGEN JR., J. - Oude David. Een geschiedenis uit het begin der afscheiding.
11119: VERHAGEN, DS. A. - Tot een eeuwige zegen. Tiental preken.
11146: VERHAGEN, DS. A. - De verhooring van Hanna's Bede, of Moedersmart en Moedervreugde. Een Predikatie of Tijdrede over 1 Sam 1 : 19b en 20 gedaan met het oog op de verregaande toestanden voor en in het huwelijksleven.
10528: VERHEIJ-VAN BEIJNUM, MARIE - De Fontein... hier woont zijn woord, heft hier voor God uw lofzang aan : Psalm 100:3. T.g.v. de ingebruikneming van de Fontein, 2011.
9433: VERHEIJ, DIRK - Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen (...) ter hunner voorbereiding voor de naderende eeuwigheid. Benevens een kort verhaal van de leiding in den bekeeringsweg, welke de Heere gehouden heeft met den schrijver D. Verheij, in leven Ouderling der Ger. Gem. te Giessendam. Met een voorwoord van P. Wagenmaker, Geref. pred. te Haarlem. Geschreven in den Jare 1858. Negende druk.
5952: VERHEIJ, AB. - Hoe lang zijt gij leeraar en hoe zijt gij dit geworden? Een vraag, beantwoord naar aanleiding van mijn dertig-jarige evangelie-bediening.
10972: VERHEIJ, D. - Eerste en tweede bundel gewichtvolle brieven van Dirk Verheij . Overleden te Giessendam den 3den junij 1860 in den ouderdom van 72 jaren.
3131: VERHEIJ, ABRAHAM - Levensgeschiedenis of Gods wonderlijke leiding met Zijn volk hier op aarde, beschreven uit eigen ervaring, beginnende van mijn geboorte en de weg die de Heere mijn God met mij heeft gehouden, zowel in den weg der natuur, als in die der genade
5092: VERHEUS, DR. SIMON L. - Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.Bijdragen over de collecties en verwante verzamelingen alsmede Doopsgezinde Adversaria verschenen bij het afscheid van Dr. Simon L. Verheus als conservator van de kerkelijke collecties.
10189: VERHOEKS, DS. W. - In stilheid en met vrede. Ter nagedachtenis aan ds. W. Verhoeks.
11356: VERHOEKS, DS. W. - In stilheid en met vrede. Ter nagedachtenis aan ds. W. Verhoeks.
10456: VERHOEKS, DS. W. - Hoort, gij kinderen. N.a.v. het kleine vragenboekje van Hellenbroek.
3773: VERKUYL, DR.JOH. - De kern van het christelijk geloof. Tweede herziene druk.
7851: VERKUYL, DR. J. - Inleiding in de Evangelistiek
11065: VERMEER, JUSTUS - Verzameling van eenige Oefeningen, (...)
9519: VERMEER, JUSTUS - Verzameling van eenige Oeffeningen, behelzende uitgelezene Verhandelingen over verscheide Plaatzen des (O. en) N. Testaments. Gedaan by verscheide gelegenheden, voornamelyk op Avondmaalstijden en Bededagen; (...) Tweede druk. Vermeerdert met een Register over 't geheele Werk.
2250: VERMEER, J. - Verzameling van eenige oeffeningen, behelsende uitgelese verhandelingen over verscheide plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan by verscheide gelegentheden, voornamelyk op- Avondmaalstyden en bededagen. Met een voorreden van Gerhardus van Schuylenborgh, (...) Nieuwe onveranderde uitgave.
10918: VERMEER, JUSTUS - De leer der waarheid, die naar de Godzaligheid is. Voorgesteld, bevestigd en toegepast in 85 oefeningen over de Heidelbergse Catechismus.
811: VERMEER, JUSTUS - Verzameling van eenige oeffeningen, behelzende uitgelezene verhandelingen over verscheide plaatzen des N. Testaments, gedaan by verscheide gelegenheden, voornaamlyk op Avondmaalstyden en Bededagen. Met een voorreden van Gerhardus van Schuylenborgh.
2146: VERMEER, MR J. - Verzameling van eenige Oeffeningen, behelzende uitgelezene Verhandelingen over verscheide Plaatzen des (O. en) N. Testaments. Gedaan by verscheide gelegenheden, voornamelyk op Avondmaalstijden en Bededagen; (...) Vierde druk.
4110: VERMEER, MR. JUSTUS - Verzameling van eenige Oefeningen, behelzende uitgelezene verhandelingen over verscheidene plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan bij verschillende gelegenheden, voornamelijk op Avondmaalstijden en Bededagen ... Met eene voorrede van Gerhardus van Schuilenborgh. Nieuwe onveranderde uitgave. (nw. druk).
11075: VERMEER, JUSTUS - Verzameling van eenige Oeffeningen, behelsende uitgelese verhandelingen, over verscheide plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan bij verscheide gelegentheden, voornamelijk op Avondmaalstyden en Bededagen. Met een voorreden van Gerhardus van Schuylenborgh. Nieuwe onveranderde uitgave. (oude druk).
10921: VERMEULEN, J.M. - Het krachtigste wapen. Uit het leven van ds. L. Gebraad. Tweede druk.
11528: VERMEULEN, J.M. (SAMENST.) - Twaalf puriteinse meesterwerken. Dagboek uit de geschriften van Boston, Bunyan, Erskine, Goodwin, Gray, Henry, Hooker, Love, Meade, Owen, Shephard en Watson.
5236: VERMEULEN, J.M. - Toen hij
11532: VERMEULEN, J.M. - De opperzaal van de Muurhuizen. Leven, vrienden en predikanten van Jannetje van Dijkhuizen.
9232: VERMEULEN, J.M. - Het grootste wonder. Uit het leven van ds. M.A. Mieras.
10618: VERSCHUIR, JOHAN - Waarheid in het binnenste of Bevindelijke Godgeleerdheid (...) opgesteld in veertien samenspraken en een Belijdenispredikatie (...) Overgezet in de huidige spelling door Joh. A. Bunt.
10571: VERSCHUIR, JOHAN - Waarheit in het Binnenste, of Bevindelyke Godtgeleertheit, Hoe de Waarheden Christi in syn Koningkryk van desselfs Onderdanen Beschouwelyk en Bevindelyk moeten Gekent worden tot Saligheit, opgestelt in
9798: VERSCHUURE, DS. A. - Ten dode of ten leven. 7 preken. Nieuwjaar, Biddag, na Pasen, voorber. H.A., Dankdag en Oudjaar
10630: VERSTEEG, W.K. - Scheepsmodellen 1700-1900. Bevattende modellen van visschersschepen, vrachtschepen, schepen voor groote vaart, yachten, enz. Ongewijzigde herdruk.
4462: VERWEERD, JOKE - Binnenste buiten. Verhalen.
10143: VERWEIJ, DS. J.W. - In Kanašn gebracht. 52 meditaties.
10561: VERWEIJ, DS. J.W. - De hemelse voorbede van Jezus voor IsraŽl. Achttal preken.
6019: VERWEIJ, DS. J.W. - Jacobs gemeente. 12 predikaties over de zonen van Jacob. Met een voorwoord van Ds. A. Moerkerken.
5424: VERWEIJ, DS.J.W. - De hemelse voorbede van Jezus voor IsraŽl. Acht preken. Nieuw! Netto opbrengst voor Deputaatschap voor IsraŽl.
4631: VINET, A. - Histoire de la Prťdication parmi les Rťformťs de France au dix-septiŤme siŤcle
7785: VINET, ALEXANDER - Overdenkingen. Naar het fransch door H.C. Voorhoeve.
4781: VIS, G.N.M. - Jan Arentsz de mandenmaker van Alkmaar, voorman van de Hollandse reformatie
11517: VISBEEK, DS. J. E.A. - 350 jaar Katse Kerk
6719: VISSCHER, DS. W. / EIKELBOOM, P. E.A. - Ambt en gesprek. Ambtsdragersconferentie 2004.
7295: VISSCHER, DR. H. / BAVINCK, H. / BOS, T. E.A. - Grijpt als 't rijpt. Het advies inzake het gravamen tegen art. XXXVI der belijdenis beoordeeld door Dr. H. Visscher (...) G.J.A. Ruys - Utrecht 1905; 44 blz. Waarbij: Advies in zake het gravamen tegen artikel XXXVI der Bel?denis, uitgebracht aan de Generale Synode der Gereformeerde Kerken te Utrecht 1905 door H. Bavinck, T. Bos e.a. HŲveker & Wormser - Amsterdam 1905; 50 blz. (zonder titelpagina).
8946: VISSCHER, NICOLAAS JANSZ. - Theatrum praecipuarum urbium Ducatus Brabantiae nec non Comitatuum Flandriae et Zelandiae accurate adumbratum et in lucem editum a Nicolao Joannis Visschero, 1660. Facsimilť-reprint.
2230: VISSCHER, DR.H. EN LIND VAN WIJNGAARDEN, DR.J.D. DE - De Eeuwige, de Heilige, de Waarachtige. Afscheid, Bevestiging, Intrede van Dr. H. Visscher
1032: VISSER, D. - Zacharias Ursinus; leven en werk van een Hervormer tegen wil en dank
7853: VISSER, DS.P. - Zondagsrust en Zondagsheiliging
948: VLASTUIN, DR.W. VAN - De Geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758)
7899: VLIEGER, ANTH. DE (IN LEVEN BURGEMEESTER VAN HERKINGEN) - De Vlaamsche Passementwever in Zierikzee, Schouwen en Duiveland of De Kerkhervorming voor 300 jaren. een verhaal voor jong en oud. Met vier historische plaatjes. Derde druk.
4725: VLIET, DS.J. VAN - Bevestiging en Intrede van Ds.J. van Vliet op 10 oktober 1967 in de Gereformeerde Gemeente te Aagtekerke
11168: VLIET, DS. J. VAN - Drie en viertal leerredenen
7167: VLIETSTRA, DS. A. - Het Woord Gods in onze Geloofsbelijdenis. Toelichting op de artikelen 2 t/m 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
4182: VOET, JOANNES EUSEBIUS - De heerlijkheid van God in Jezus Christus, overwogen in vijf verhandelingen, door Joannes Eusebius Voet.
5369: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Stichtelyke gedichten, en gezangen, deel 1 en 2; waarbij Uitzicht van Nebo, of Verbeelding van het Hemelsch Kanaan Den zeer geleerde taal en dichtkundigen Heere Rutger Schutte... toegezongen door Joannes Eusebius Voet, Arts.
5884: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Stichtelyke gezangen, gedicht op voornaame lotgevallen der Christelyke Kerke, en geschikt naar derzelver tydorde. Iste stuk. Met zang- en speelwyzen meest nieuw, en naar vereisch van derzelver inhoud samengesteld.
5878: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Nagelaaten stichtelijke gezangen en mengeldichten door Joannes Eusebius Voet. Uitgegeven door de bestuurderen van het Genootschap, onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt. Met Privilege der Ed. Gr. Moog. Heeren Staaten van Holland en Westfriesland. Pieter van Braam - Dordrecht 1780. (8), 202, (4) blz. Waarbij: Lijkzangen op den Weleerwaardigen Heere Rutger Schutte, ... overleden den 19den van Wintermaand 1784, oud ruim zes en zeventig jaaren. Johannes Wessing Willemsz., en Dirk en Jacobus Tol - Amsterdam 1785. (12), 212 blz. Waarbij: Overdenkingen; bij gelegenheid van het ontroerend sterven van den Hoog-Eerwaardigen, Hoog-Geleerden en Godzaligen Heere Gerard Johan Nahuys, ... overleden de 9. in Wijnmaand 1781. Drie dagen na deszelfs Egtgenoote de Wel.Ed. Geboren Vrouwe Catharina Walburg van Mansvelt. Door Johannes Christiaan Mohr. Lid der Hervormde Gemeente te Amsteldam. Harmanus Keyzer - Amsteldam 1782. (8), 132, (4 (catalogus van de uitgever)) blz. Waarbij: Proeve van Liederen en Gezangen voor den Openbaaren Godsdienst door Hieronymus van Alphen. J. Thierrij en C. Mensing -
4394: VOETIUS, GYSBERTUS - De Uitnemendheid van de leer der Gereformeerde Kerk. Tot bevordering van troost en heiligheid; in tegenoverstelling van de troostelooze en krachtelooze leer der Remonstranten. Opnieuw ter perse gelegd door Ds. G.H. Kersten.
1114: VOETIUS, G. - Gisberti Voetii Tractatus Selecti de Politica Ecclesiasttica. Series prima. Edidit F.L. RutgErs
10628: VOGELAAR-VAN MOURIK, GEESJE - Het smalle pad
7908: VOGELAAR, L. - Weerdigh t' aenmercken. 150 Jaar Gereformeerde Gemeente Benthuizen.
11495: VOGELAAR, L. - Gedenk Zijn grote daden. Een gevarieerde bundel schetsen en verhalen uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten.
7114: VOGELAAR, DRS. D. - De betekenis van Waterink in onze tijd. Het streven naar een gereformeerde opvoedingen onderwijskunde.
11097: VOGELAAR-VAN MOURIK, GEESJE - De oude Roeiboot
11094: VOGELAAR-VAN MOURIK, GEESJE - Twee werelden
11358: VOGELAAR, L. - Het koren is rijp. Uit het leven van ds. F.J. Dieleman.
9195: VOGELAAR, DS. C. - Van overzee. Brieven aan de Nederlandse gemeenten.
5343: VOGELAAR, L. - Tot opzieners gesteld. In gesprek met ouderlingen uit de (Oud) Geref. Gemeenten (in Ned.). Deel 1 en 2.
8264: VOLAART, ABRAHAM - Gods genade verheerlijkt aan een ruim zeventig-jarige zondaar Abraham Volaart. Door hemzelven beschreven. Met een kort voorwoord en besluit van W. M. Volaart.
5618: VOLKMANN, R.B. - Kan het bestaan van God worden bewezen?
3173: VONK, DS.C. - De voorzeide leer. Deel I(G), I en II Koningen.
3170: VONK, DS.C. - De voorzeide leer. Deel I(A,) I(B), I(C) en I(D). Inleiding-Genesis, Leviticus, Numeri-Deuteronomium, Inleiding op deProfeten-Jozua.
3172: VONK, DS.C. - De voorzeide leer. Deel I(F), I en II SamuŽl.
1710: VOOGD, P. DE - De eenzijdigheid van Ds. R. Kok wat was dat toch? Oproep tot bezinning en verootmoediging tot de Gereformeerde Gemeenten.
9906: VOOLSTRA, S. / VREE, J. (RED.) - Protestants Nederland tussen tijd en eeuwigheid. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 Jaargang 8.
6503: VOS, J. E.A. (RED.) - Historische Reeks van Heusden en Altena. Deel 11.
7885: VOS AZ., G.J. (PREDIKANT BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Handboek voor het onderwijs in den christelijken godsdienst. I: Geloofsleer. II: Zedenleer.
11086: VRANKEN, JOS (BEW.) - Valerius "Gedenck Clanck" bewerkt voor klavier (of harmonium) en zang
7429: VREUGDENHIL, J. - Onze geloofsleer. Uitgewerkt voor catechisanten. Tiende druk.
6826: VREUGDENHIL, J. - Onze geloofsleer. Uitgewerkt voor catechisanten. Derde druk.
11580: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Alles uit Hem. Over de orde des heils.
8906: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Als je bidt. Tweede druk.
8908: VREUGDENHIL, L.M. - Vriendschap met God. Zo kun je groeien in geloof en toewijding. Tweede druk.
4653: VRIES, THOM. J. DE - Rotat Omnia Fatum. Noodlot's rad draait alles rond. Een essay in draaiende trant vertonende Noodlot's wentelend wiel waarop gezeten zijn auteurs en lezers mitsgaders drukkers en ketters ter gelegenheid van de jaarwisseling 1958-1959.
1118: VRIES, P. DE - De weg Zijner getuigenissen. Een oproep om te volharden in de gereformeerde religie.
7203: VRIES, DRS. P. DE - Het onfeilbare Woord. Een studie over het gezag en de interpretatie van de Bijbel.
1871: VRIES, DS. P. DE - Door tijd noch eeuwigheid te scheiden. Een viertal verhandelingen n.a.v. de vragen en antwoorden 56 t/m 58 van de Heidelb. catechismus.
2036: VRIES, ANNE DE, HULZEN, JOH. VAN EN KEEMINK, L. - In volle wapenrusting. Verhalen uit de Kerkgeschiedenis.
7266: VRIES, DS. P. DE / BELDER, DS. A. / BUDDING, DS. D.J. / SCHAAFSMA, DS. L. - Jeugd en sacramenten
8363: VRIES, GRIETJE DE - Wij steken het hoofd omhoog. Eenvoudig verhaal bevattend de weg die de Heere gehouden heeft in de bewerking tot zaligheid met Grietje de Vries. Geboren 24 oktober 1842 en overleden te Amsterdam, 22 januari 1915. Door haarzelf beschreven.
10997: VRIES, JOHAN DE - Oost Zeeuwsch-Vlaanderen "nu en toen
10996: VRIES, JOHAN DE - Johan de Vries vertelt... over Terneuzen, hoe het was en wat er van geworden is
8073: VRIESE, PIETER DE - Historisch verhaal van het leven en sterven van ds. Bernardus Smytegelt. Nieuwe uitgave toegelicht door drs. H. Florijn.
5596: VRIJDAG, MIENTJE - Vijftig brieven van Mientje Vrijdag te Rijssen geschreven aan haar zielsvriendin Aaltje Smelt te Vriezenveen.
5602: VRIJDAG, MIENTJE / ROEST, BART / SONNEVELDT, ARNOLDA - Het Leven en Sterven van Mientje Vrijdag. (Weduwe van J. ter Haar) te Rijssen (Ov.) Door B. Roest. / Vijftig brieven van Mientje Vrijdag te Rijssen geschreven aan haar zielsvriendin Aaltje Smelt te Vriezenveen. / Veertien brieven van Arnolda Sonneveldt te Rotterdam aan Jan Vrijdag te Rijssen.
8286: VRIJER, DR. M.J.A. DE - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn "Gekrookte riet".
10172: VROEGINDEWEIJ, DS. L. - De troost der Verkiezing. Pastorale behandeling van de Dordtse Leerregels. Kompleet in 3 delen.
5828: VROEGINDEWEIJ, DS. L. - Zie het Lam Gods! Een elftal preken.
10927: WAARD, DS. A. DE - Geroepen tot de bruiloft des Lams. Levensbeschrijving, rouwdienst met de toespraken bij zijn begrafenis en enkele predikaties. 4e druk.
2814: WAARD, DS. A. DE - Een ongetroost volk getroost. 52 wekelijkse overdenkingen.
6098: WAARD, J.DE / NIDA, E.A. - A Translator's Handbook on the Book of Ruth. (Helps for translators, volume 15).
4630: WADDINGTON, CHARLES - Ramus ( Pierre de la Ramťe) sa vie, ses ťcrits et ses opinions.
5225: WAGENAAR, DR.L.H. - Het 'Reveil' en de 'Afscheiding', bijdrage tot de Nederlandsche kerkgeschiedenis van de eerste helft der XIX eeuw.
10576: WAGHENAER, LUCAS JANSZOON - Thresoor der zeevaert. With an introduction by R.A. Skelton.
11078: WALBURGH SCHMIDT, HAKS - Het Dertiende Peloton. Levensverhalen rond zweefvliegtuig Horsa 166. Slag bij Arnhem 1944.
4574: HEEMKUNDIGE KRING "WALCHEREN" (SAMENST.) - Kent u ze nog... de Vlissingers. Deel 1 en 2.
10824: WALKER, JANE - 's Heeren leiding zowel in voorzienigheid als genade met Jane Walker van Islip, door haarzelven beschreven benevens twee brieven en memoriam
10784: WALL, JOHN - Niemand dan Christus of een klaar en uitnemend traktaat van de kennis van Jezus Christus, (...) in verschillendene predikaties over 1 Cor. 2: 2.
7275: WARBURTON, JOHN - Eenige Brieven, geschreven aan zijn zoon bij den aanvang van diens bediening te Southill. Waaraan toegevoegd eene levensbeschrijving van zijn zoon John Warburton jun. (...) Uit het Engelsch bewerkt door D. Schot, Tholen.
10778: WARBURTON, JOHN - Weldadigheden van een Verbonds-God (gewijzigde herdruk)
3055: WARBURTON, J - Goede tijding uit verren lande. Eenige brieven van John. Warburton jun. Bed. des Evangelies te Southill (Engeland) over "De rivier van het water des levens" en "Den boom des levens". Vertaald door D. Schot, Tholen.
8711: WART, A.D.F. VAN DER - De Groote of Maria Magdalena Kerk te Goes en haar restauratie
11336: WAST, ELISABETH - Zoet en bitter, licht en duisternis, op den weg naar den hemel (...) Onveranderde uitgave volgens 1729.
6482: WATERINK, DR. J. - Moeder en haar opgroeiende kinderen. Tweede druk.
10818: WATSON, THOMAS / LANGHANS, JOHAN LODEWYK - De geestelijke regenboog. Dagboek, samengesteld uit de werken van Thomas Watson en Johan Lodewyk Langhans. Deel 1 en 2.
8625: WATSON, THOMAS - Het gebed des Heeren. Serie: "Leer der waarheid". Deel 3. Uit het Engels vertaald door J. de Jager
5444: WATTS, ISAAC - Verhandeling over de Oeffening en Beschaaving van 't Verstand; Bevattende, als een Aanhangzel tot de Logica of Redenkunst, verscheide gewichtige Aanmerkingen en Regels, tot de Verkryging en Mededeeling van nutte Kennisse in den Godsdienst, in de in de Weetenschappen en in het Burgerlyke Leeven. Door Isaac Watts, D.D. Naar den vierden Londonschen van druk van Ao 1761, uit het Engelsch vertaald; en met eene Aanpryzende Voorrede voorzien door den Eerw. Heere Petrus Nieuwland, Predikant in 's Hage.
935: WATTS, I. - Euangelische Predikaatzien over verscheidene onderwerpen, Waarby gevoegd is eene Verhandeling over de krachten van, en den Stryd tussen het Vleesch en den Geest.
2315: WATTS, I. - De Toekomende Wereld, of redevoeringen over de vreugde en smerten der afgescheide Zielen na de Dood. Als mede over de Heerlykheid en over de Vreeslykheid der Opstanding, ... Vooraf gaat een Vertoog, om te bewyzen de Afgescheide Staat der Zielen na de Dood. In het Engelsch beschreven door Isaak Watts, (...) By deze Nederduitsche Uitgave zyn gevoegt twee Briefsgewyze Verhandelingen door de Heeren Daniel Gerdes, (...) en Theodorus van Schelluyne, (...)
10097: WAVERIJN, H.F. (SAMENST.) - Van armenzorg naar zorgcentrum. Een geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur en 25 jaar Burgerlijke Instelling voor Bejaardenzorg in Yerseke.
10263: WEERT, AD VAN (SAMENST.) - Van Tondeldoos tot Turbo. Historie en magie van de aansteker. Tweede, ongewijzigde druk.
2204: WEGGEMAN, PIETER - Bekeeringsweg van den nu zaligen heer Pieter Weggeman, in zijn Eerw. leven gewoond hebbende te Ouderkerk aan den IJssel.
5138: WELL, H.H. VAN - Dienstvaardig: een praktisch-theologisch onderzoek naar de visie op diaconaat en de plaats van de diaken in de Christelijke Gereformeeerde Kerken en de mogelijkheid om diakenen daarin via gemeenteopbouw verandering te laten brengen. Scriptie gemaakt in het kader van de studie theologie aan de Vrije Universiteit.
11385: WELTEN, DR. J.B.V. - Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie 1594-1610.
6242: WENCELIUS, L»ON - L'esthetique de Calvin
9380: WENTSEL, DR. B. - Het woord, de zoon en de dienst. Dogmatiek deel 1.
9150: WERUMEUS, ARNOLDUS HENRICUS - Het Bescheiden Deel Van 't Hedendaags Christendom. Tot ontdekking en Waarschouwing van Mond- en Schyngeloovigen. Tot bestiering en Opwekking van Bekommerden, Als ook tot Bemoediging en Vertroosting van Begenadigden. Tweede Druk.
6966: WESSELING, DR. J. - De Afscheiding van 1834 in Overijssel. Deel 1: Classis Zwolle. Deel 2: Classes Holten / Ommen.
2667: WESSELING, DR.J. - Afscheiding en Doleantie in de stad Groningen
2676: WESSELING, DR.J. - De Afscheiding van 1834 in Friesland
6964: WESSELING, DR. J. - De afscheiding van 1834 in Groningerland. Deel 1: De classis Middelstum. Deel II: De classes Appingedam en Pekela van de afgescheiden kerken. Deel III: De classis Groningen van de afgescheiden kerken.
9726: WESTENDORP BOERMA, J.J. / SWIGCHEM, C.A. VAN - Zierikzee vroeger en nu
6193: WESTERBEKE, JOH. - Een deur der hoop. De historie van de Openbaring, toegespitst op het heden
3342: WESTERBEKE, JOH. - Vissers van Noordwijk. Het leven van Klaas Noorduin, ds. Cors Noorduin, ds. E.A Lazonder e.a.
7505: WESTERBEKE, JOH. - Rondom het altaar. Het leven en de brieven van Johannes van Zweden.
8919: WESTERBEKE, JOH. - De armen verzadigd. Leven en werk van Petrus Immens geplaatst in de kerkelijke historie van Middelburg.
9075: WESTERING, PAUL CHRISTIAAN VAN - Feike Asma. T.g.v. het 40 jarig organisten jubileum van Feike Asma.
10862: WESTERINK, DS. J. - Twaalfprofetenboek. De actuele boodschap van de kleine profeten. Deel 1 en 2.
4318: WESTERINK, H. - Met het oog van de ziel. Een godsdienstpsychologische en mentaliteitshistorische studie naar mensvisie, zelfonderzoek en geloofsbeleving in het werk van Willem Teelinck (1579-1629).
6664: WESTERLINCK, ALBERT - De oude taaltovenaar Guido Gezelle
11255: WESTERMAN, ADAM - De lang beloofde dag de lang gewenschte dag en de wonderdag Predikatie over Lukas 2:7 (van de geboorte van Christus) en De ware nieuwjaarsvreugde in den dierbare name Jezus Predikatie over Lukas 2:21.
6790: WESTHOFF, DS. W. / GIDE, CHARLES E.A. - De vrijspraak van Ds. Krop toegelicht. Open brief aan de leden der Class. vergadering van Zwolle door Ds. W. Westhoff en 3 andere leden en oud-leden van het Class. Best. van Zwolle. 114, (1) blz. Waarbij: Ernstige woorden van de Fransche protestanten aan hun Nederlandsche geloofsgenooten ter overweging aangeboden (door Charles Gide ... e.a.; uit het Fransch); met een inl. woord van Ds. F.J. Krop. 48 blz.
10951: WESTLAND, DS. W. - Gaat heen in deze uw kracht. Acht preken over het leven van Gideon.
10899: WESTRATE, LIANNE / KAAN, HUIB (FOTO'S) - Hier zal Ik wonen. Fotogedenkboek vernieuwing en uitbreiding kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Krabbendijke. Waarbij: 1.Predikatie t.g.v. de ingebruikname van het vernieuwde kerkgebouw door Ds. G. Hoogerland. 2.Kort historisch overzicht door J.P. Sinke. 3.Herdenkingsdienst t.g.v. het 175-jarig bestaan van de gemeente door Ds. C. van Krimpen.
4512: WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE VAN HET KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN (SAMENST.) - Lijst van leemten in het historisch onderzoek over Zeeland
10555: WEYDE, H. V.D / EGMOND, H.W. VAN - Anderhalve eeuw Gereformeerde Kerk Den Helder: 1840-1990. Afscheiding, Doleantie, Vrijmaking.
5658: WHITE, MEVR. E.G. - Patriarchen en Profeten of De Groote Strijd Tusschen Goed en Kwaad ten toon gesteld in de Levenservaringen der Ouden
9161: WIEBRENS-BEEKMAN, A. - Om door te geven. Een gedichtenbundel van A. Wiebrens-Beekman.
5215: WIEDER, DR.F.C. - De Schriftuurlijke Liedekens. De Liederen der Nederlandsche Hervormden tot op het jaar 1566. Inhoudsbeschrijving en Bibliographie.
7246: WIELENGA, DR. B. - Van Jeruzalem naar Rome. De ontwikkelingsgeschiedenis van de christelijke kerk naar de Handelingen der Apostelen. 1: Van Jeruzalem naar AntiochiŽ. 2: Van AntiochiŽ naar Rome. 3: Van AntiochiŽ naar Rome.
9758: WIELENGA, DR. B. - Vervuld met den Heiligen Geest. Derde deel in een reeks over de heilsgebeurtenissen.
6741: WIELENGA, D.K. / DONNER, J.H. E.A. / LINDEBOOM, L. - Doleerende Kerken. Rede bij de overdracht van het Rectoraat, 21 december 1886 Theologische School Kampen, door D.K. Wielenga, Leeraar aan de Theologische School te Kampen. 67 blz. Waarbij: Memorie van toelichting bij de concept-acte van ineensmelting van de Christ. Geref. Kerk en de Ned. Geref. Kerken. Donner - Leiden 1889. 75 blz. Waarbij: Waar zijn wij en waar gaan wij heen? Of wat dunkt u nu van de concept-acte? Een woord van inlichting, waarschuwing en raadgeving aan de Kerkeraden en aan de leden van de Chr. Geref. en van de Ned. Geref. (Dol.) Gemeenten door L. Lindeboom, Leraar aan de Theol. School der Chr. Geref. Kerk. A. Gezelle Meerburg - Heusden 1891. 94 blz.
11587: WIELHOUWER, DS. J.C. - Ds. J.C. Wielhouwer (in leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. Bevestigd 1906, Emeritus 1944.) Levensbeschrijving en Brieven door een vriend.
11157: WIELHOUWER, DS. J.C. - 1889 - 6 augustus - 1939. ,,Eben-HaŽzer''. Predikatie gehouden bij de gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Geref. Gem. te Kalamazoo (Mich.) / In nood, doch gered. Predikatie van Ds. J.C. Wielhouwer Predikant der Gereformeerde Gemeente te Grand Rapids (Noord Amerika).
3414: WIGHT, TRUUS - Van toeten & blazen, HarmonieŽn, fanfares en brassbands op Walcheren.
7137: WIJK, J.M. VAN E.A. - In 't midden der gevaren. Deel 1: Dwangarbeid. Deel 2: Voor orde en vrede.
10649: WIJK, DS. G. VAN - Wat zegt de Bijbel over... Tijdsbesteding
2705: WIJK, B.J. VAN - Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw. Leven en werk onzer Gereformeerde Vaderen. Deel 1 en 2.
11342: WIJNMAALEN, DS. A.J. - Wonderen van genade. Overdenkingen. Tweede druk.
11299: WILCOCKSON, MR. A. - Geloovige bastaards en ongeloovige kinderen door Mr. A. Wilcockson. Uit het Engelsch. Met een voorwoord van E. Fransen, Gereformeerd leeraar te Kampen.
5509: WILLE, J. - De literator R.M. van Goens en zijn kring, StudiŽn over de 18de eeuw. Eerste deel.
5442: WILLEMSEN, JACOB - Sions Ziels-Banketten, voor de Genooden des Heeren, Dat is: Eenige ziels aanmerkingen, over veele troostryke woorden des Heeren, tot voedsel, verkwikking, en sterkte van de Godzoekende zielen, tot eer van God en de rykdommen Zyner genade, door onzen Heere Jesus Christus, Ontworpen in verscheide Dichtmaten, door Jacob Willemsen. De tweede druk, Merkelyk verbeterd, en vermeerderd met een aanhangsel van mengeldichten.
8602: WINDLE, JEANETTE - Niemandsland. Roman.
7037: WINKELEN, C VAN - Kerken op Tholen en St. Philipsland. Deel 1.
11214: WINKELMAN, JONKVR. / LOS, P. / ABRAHAMSEN, ISAAK / LAZONDER, E.A. E.A. - Mengelwerk. Samenspraak tusschen een Koe en een Boer en Tijdbeschouwing van 1863 tot 1867 zijnde het vervolg van het boekje de Koe en de Boer en Neerlands volk den Heere verlaten. 14 blz. WAARBIJ: Mengelwerk. Tweede deeltje gedichten. 16 blz. WAARBIJ: Mengelwerk. Derde deeltje gedichten. 16 blz. WAARBIJ: Mengelwerk. Vierde deeltje. 14, (2, (catalogus van de uitgever() blz.
10742: WINSLOW, OCTAVIUS - Het dagelijks wandelen met God. Morgengedachten. Tweede druk.
10948: WISSE, DS. C. - Zijn Naam ter eer. Tien predikaties.
11409: WISSE, A.P. - De Jehovah's getuigen aangeklaagd. Een onthullend verhaal. Derde druk.
6584: WISSE, G. - Nieuwe Religie (en hare wijsbegeerte)
7990: WISSE, PROF.G. - De zeven kruiswoorden
11335: WISSE, PROF. G. - Der weezen vader (uit het weeshuis naar het vaderhuis). Gedachtenis-rede ter gelegenheid van het zilveren jubileum van het Chr. Geref. Weeshuis te Utrecht. Tweede druk.
6043: WISSE, PROF. G. - De vreugde Uws heils. Prakticale verhandeling over Psalm 51: 14a. Vijfde druk.
10825: WISSE, PROF. G. - Wie zal ons den steen afwentelen? En Voor Petrus alleen (Twee Paasch-Meditaties)
10971: WISSE, PROF. G. - Is Jezus de Christus? Een Apologetische bijdrage.
10788: WISSE, DS. G. - De droefheid naar God. Tiende druk.
3554: WIT, A.W.L. (SAMENST.) - 150 jaar Afscheiding. Verleden - heden - toekomst. Visies van 10 bekende kerkelijke personen. (Ds.W. Verhoeks, Ds.A. Moerkerken, Ds.A. van Heteren e.a.)
5956: WIT, DS.W. DE - Uw God is mijn God. 30 Bijbellezingen uit het boek Ruth. Herdruk van de 2e druk met een "ten geleide" door Ds.J.C. Weststrate.
10567: WITS, HERMANNUS - Vier Boecken, Van de Verscheyden Bedeelinge Der Verbonden Godts met de Menschen (...) In het Nederduytsch overgeset door Martinus van Harlingen (...) Vierde Druck, met de laatste Latijnsche vergeleken, Vermeerdert en Van zeer veele drukfauten gesuiverd.
5446: WITSII, HERMANNI - Miscellaneorum Sacrorum. Tomus Alter. Continens: XXIII Exercitationes, maxima ex parte Historico & Critico-Theologicas; nonnullas in Ultrajectina, alias in Leidens Academia, studiosae juventuti exhibitas. Quibus accesserunt Animadversiones Irenicae ad Controversias; ut et Orationes Quinque.
10864: WITSIUS, HERMAN - Geestelijke printen van een onwedergeborene op zijn beste, en een wedergeborene op zijn slechtste. In het hedendaags Nederlands vertaald door J. Koppejan.
5645: WOENSEL KOOY, M.VAN - Laudamus bewerkt voor vierstemmig gemengd koor
9813: WOERDEN, C.B. VAN JR. (VERT.) - Schotsche Geloofshelden en Heldinnen. Uit het Engelsch vertaald door C. B. v. Woerden Jr.
9073: WOESTIJNE, DS. CHR. VAN DE - Het dal des lofs. De weg der bekering in predikaties.
10396: WOESTIJNE, DS. CHR. VAN DE - Opgelezen aren. 8 preken voor feest- en gedenkdagen.
9438: WOLDRING, DR. H.E.S. / KUIPER, DR. D. TH. - Reformatorische maatschappijkritiek. Ontwikkelingen op het gebied van sociale filosofie en sociologie in de kring van het Nederlandse protestantisme van de 19e eeuw tot heden.
6935: WOLF, E.F.H. - Alphabetische lijst van onderwerpen en denkbeelden. Met aanwijzing van daarop toepasselijke en betrekkelijke psalm-verzen, wier eerste regel is uitgedrukt.
4967: WOLF, ERNST - Sozialethik. Theologische Grundfragen. Zweite Auflage.
10265: WOLTHUIS, L.J. E.A. (RED.) - De vereniging van 1892 en haar geschiedenis
6732: WORMSER, J.A. EN RULLMANN, J.C. - Een schat in aarden vaten. Eerste serie. 5 delen. 1: In twee werelddeelen, het leven van Albertus Christiaan van Raalte. 238 blz. 2: "Door kwaad gerucht en goed gerucht" Het leven van Hendrik Peter Scholte. 231 blz. 3: "Werken zolang het dag is" Het leven van Hendrik de Cock. 161 blz. 4: Karakter en genade. Het leven van Simon van Velzen. 178 blz. 5: Ernst en vrede. Het leven van George Frans Gezelle Meerburg. Geschetst door J. C. Rullmann.
5098: WORP, DR.J.A. - De gedichten van Constantijn Huygens naar zijn handschrift uitgegeven. Negende deel, registers.
9544: WOUDE, PROF. DR. A.S. VAN DER / JONGENEEL, DR. J.A.B. E.A. (RED.) - Kerk en theologie. Jaargang 44 t/m 57 kompleet.
8288: W‹LLSCHLEGER, DRS. L. - Licht over de stad. meditatieve bijbelstudies over de gemeente van AntiochiŽ.
10768: W‹PPERMANN, W.E.A. (KAPITEIN VAN DEN GENERALEN STAF) - De geschiedenis van den Tiendaagschen veldtocht in Augustus 1831
3582: YAMAUCHI, EDWIN - De wereld van de eerste christenen. Cultureel, politiek en religieus.
7171: YOUNG, EDWARD J. - Genesis een
6574: ZAHN, D. THEODOR - Kommentaar op het Evangelie van MattheŁs ... vertaald door Dr. D. Plooy.
11472: ZANCHIUS, HIňRONYMUS - De absolute Predestinatie
9113: ZANDT, DS. P. - Hoort des Heeren Woord (Verzamelde geschriften, dl. 3)
2635: ZANDT, DS. P. / DIS, IR. C.N. VAN - Uiteenzetting van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij. Deel 1 en 2.
7372: ZANDT, DS. P. / DIS, IR. C.N. VAN - Uiteenzetting van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij. Deel 1 en 2.
8579: ZANDT, DS. P. - Verzamelde geschriften. 1: Gedenkt uw voorganger. 2. De vrijmoedigheid des geloofs. 3.Hoort des Heeren Woord.
9816: ZANTEN, N. VAN - Leeuwke de Geuzenspion
2918: ZEEUW, P. DE J.GZN. - Twee zuilen in de Kerken der Reformatie. Ned. Geloofsbelijdenis en de Heidelb. Catechismus.
6890: ZEEUW, P. DE J.GZN. - Een Nijkerks meisje in Nieuw-Nederland. Verhaal uit de eerste helft der 17e eeuw.
9056: ZEEUW, P. DE J.GZN. - De marskramer. 'n Vlaamse jongen uit de hervormingstijd.
6511: ZELLER, WINFRIED - Theologie und FrŲmmigkeit. Gesammelte Aufsštze. Band 2. Herausgegeben von Bernd Jaspert.
9875: ZIJL, B.J. - Abortus provocatus in vraag en antwoord. Tweede gewijzigde en uitgebreide druk.
4737: ZIJPP, N. VAN DER - Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland
11087: ZOETEMAN-MEULSTEE, THEA - Olga's kinderen
1486: ZUIDAM, AALTJE - Gods groote, wonderlijke daden bewezen aan de ellndigste uit de ellendigsten.
10536: ZUIJLEN, G.J.C. VAN - Broedvogelonderzoek Zeeland. Deelgebied Walcheren.
6778: ZUURDEEG, J.P.B. - De stad-, recht- en raadhuizen op Tholen
4041: ZUURDEEG, J.P.B. - De verloren poort. De vesting Tholen in de loop der eeuwen.
7289: ZUURDEEG, J.P.B. - Tholen en Sint-Philipsland in vogelvlucht
10964: ZUURDEEG, J.P.B. - Kerken op Tholen en Sint-Philipsland. Tweede gewijzigde druk.
9437: ZWAAG, DR. K. VAN DER - Onverkort of gekortwiekt? Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie. Een systematisch-historische interpretatie van een "omstreden" geloofsartikel.
4708: ZWAAN, DR.F.L. - Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en Reviseurs, en Hooft, uitgegeven, samengevat en toegelicht.
9109: ZWAGERMAN, C. - Boter- en kaasbereiding op de boerderij door C. Zwagerman, Rijks Zuivel- en Veeteeltconsulent voor Zeeland. Derde druk.
7292: ZWANENBURG, DS. L.G. - Jezus Christus en Gods Voorzienigheid. Een preek over de polioprik.
2170: ZWEMER, DR.J.P. - Zeeland 1945-1950.
11584: ZWERUS, DS. G. - Het heil in Christus. Zestal predikaties (vrije stoffen en feeststoffen).
2848: ZWIJNENBURG, DS. H.J.C.H. - De komende morgenstond. Advent- en Kerstpredicaties.
10749: ZWIJNENBURG, DS. H.J.C.H. - De komende morgenstond / De stem op het feest, dl. 1 en 2.
2849: ZWIJNENBURG, DS. H.J.C.H. - De stem op het feest. Twee maal zestal predicaties.

3/29