Boekhandel & Antiquariaat Versprille
Noordweg 11, 4413 AA, Krabbendijke, The Netherlands. Tel: +31 (0) 113 502 004            Email: info@boekhandelversprille.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
11351: STURM, W.M. - Hij is getrouw. Uit het leven van ds. W. de Wit (1906-1954).
6475: STUYVENBERG, DS. A. VAN - Sions Koning, Sions onderdanen. Achttal preken.
3571: SUDHOFF, KARL - C. Olevianus und Z. Urzinus. Leben und ausgewšhlte Schriften, VIII.
4028: SUYKER, DS.W. - Steen der getuigenis. 15 predikaties; advent-, kerst-, lijdens-, paas-, hemelvaart- en pinksterstoffen.
3133: SWAEF, J. DE - Hoe voeden wij onze kinderen op? Naar "De Geestelycke Queeckerye" door Joannes de Swaef.
10660: SWAEF, JOHANNES DE - De Geestelijke Kwekerij over de Christelijke opvoeding der kinderen (...) Overgezet in de huidige spelling Johannes A. Bunt.
10565: SWART, N. - Spreuken van Salamo voor de jeugd. Deel 1 en 2.
11429: SWEERTS, HIERONYMUS - Innerlyke Ziel-tochten Op 't H.H. Avondmaal En andere voorvallende gelegentheden, Nevens eenige stichtelyke Zede-zangen (...) Den Vierden en latsten Druk. Omtrent de helft vermeerdert en doorgaans de Muziek op bijzondere veranderingen van lieflijke toonen der Psalmen en andere Voizen toegepast.
11061: TAFFIN, JEAN - De kenmerken der kinderen Gods. Herschreven en ingeleid door drs. K. Exalto. Tweede druk.
4775: TALON, HENRY A. - John Bunyan. L 'homme et l 'oeuvre. Etudes de Littťrature, d'art et d'distoire.
4225: TAMMINGA, J. - Selected Writings and Sermons of Rev. J. Tamminga with a Memoir by Rev. C. Pronk.
8965: TAMMINGA, LIUWE - Orgelliteratuur bij het Liedboek voor de kerken
3542: TANIS, DS.M.C. - De identiteit der christenen
4599: TANIS, JAMES - Dutch Calvinistic Pietism in the Middle Colonies. A study in the life and theology of Theodorus Jacobus Frelinghuysen.
6674: TANIS, D. - Na een halve eeuw. Ouddorps schoolgeschiedenis.
7130: TANIS, JOH. E.A. - Opzicht over de gemeente in een geseculariseerde tijd. Ambtsdragersconferentie 1995.
1744: TANIS, DS. M.C. - Merktekenen van een Christen. Over de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
8109: TAZELAAR, J.P. - Het Gereformeerde Zondagsschoolwerk. Uitgave bij het zestig-jarig bestaan der Gereformeerde Zondagsschoolvereniging "Jachin".
3098: TAZELAAR, J.P. - Johannes Calvijn. Een boekje voor de voor de Zondagsschool.
6992: TEELINCK, W. - De spiegel der zedigheid. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1626.
7568: TEELINCK, MR.W. - De Schending van het Recht des Verbonds gewroken. Eene Verhandeling over Leviticus 26: 23-26.
9874: TEELINCK, WILLEM - Het nieuwe Jeruzalem, vertoond in eene samenspraak, tusschen Christus en Maria, zittende aan Zijne voeten; waarbij gevoegd is Paulus' klacht, over zijne natuurlijke verdorvenheid, met het middel om van de macht derzelve verlost te worden. Voorgesteld in twee PredikatiŽn, uit Rom. 7: 24.
11162: TEELINCK, W. - De spiegel der zedigheid. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1626.
11556: TEELLINCK, WILLEM - De standvastige christen afgebeeld in drie traktaten (...) In hedendaagse spelling overgezet en van een inleiding en inhoudsopgave voorzien door J. van der Haar (...)
9580: TEELLINCK, WILLEM - Den Christeliicken Leytsman. Aen-wijsende de practijcke der warer bekeeringhe / onder de geleghentheyt van eenen religieusen vasten-biddach voor-ghestelt.
10848: TEELLINCK, WILLEM - De Nieuwmaker en Zijn nieuwe werk. Naar de 2e druk van 1650 herschreven door ds. J. van der Haar.
7373: TEELLINCK, W. - De oude en goede weg tot het nieuwe leven. Timotheus. Uitgelezen werken dl. II. Herschreven door Ds. J. van der Haar.
9429: TEEUW, DRS. A.A. - Vertrouwen in de dokter? Serie Praktisch & Pastoraal.
6625: TEEUWEN, STEPHEN D. - Dochter van Juda
6960: TEEUWEN, CHR.W.J. - Wegen Gods in Gelre. Een bijdrage tot de geschiedenis der afscheiding op den noordoostelijken Veluwerand.
4953: TENFELDE, WALTER - Album Studiosorum Academiae Lingensis 1698 - 1819.
7319: TERLOUW, L. / LINDNER, K. - Getuigen in een geseculariseerde samenleving. Hoe treedt de kerk naar buiten? Ambtsdragersconferentie 2003.
5143: TERWEN, J.J. E.A. (RED.) - Leiden `74. Leven in oorlogstijd in de 2e helft van de 16e Eeuw. Tentoonstelling ter herdenking van het 400-jarig ontzet van Leiden.
8172: THEMMEN, WILH. - Nuttige zamenspraken van een heilzoekend leeraar met zijne akkerlieden, bij zijne gewone en buitengewone huisbezoeken. Eenvoudig en meest naar het begrip der landlieden en andere eenvoudigen opgesteld (...) Met een aanbevelend voorwoord van de Eerw. Heer P. Deetman, Predikant te Nijkerk in Gelderland. Deel 1, 2 en 3.
7094: THIERRY, J.J. - Vrouwen in de vroegchristelijke kerk
4632: THIJSSEN-SCHOUTE, C. LOUISE - Nederlands Cartesianisme (avec sommaire et tables des matieres en francais). Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, deel LX.
4224: THOMAS, OWEN - The Atonement Controversy in Welsh Theological Literature & Debate 1707-1841. Translated by John Aaron.
10937: WATSON THOMAS - De zaligsprekingen of geestelijke meditaties over een gedeelte van de beroemde bergrede van Christus
7759: TILLOTSON, JOHANNES - Goddelyke eygenschappen, Verhandeldt in XIII. predikatien. Met byvoeginge van een Kerkreden aangaande het goeddoen.
11122: TILLOTSON, JOHANNES - Alle de predikaetsien van den zeer vermaerden Johannes Tillotson, (...) Vyfde deel, Behelzende XLVVIII Predikaetsien over verscheide gewichtige stoffen.
5554: TIMMER, DS.J.J. / VERMAAS, DS.J. (RED.) - Genade voor genade. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) Predikanten. 17e jaargang (mei 1965 - mei 1966).
8102: TIMMER, CEES - Een jonge wever en zeven andere verhalen. Over de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. Uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Vereninging
3475: TOOR, A.F. VAN / TOOR, F. VAN - Weid mijn schapen. Uit het leven van Ds.P. Honkoop sr.
479: TOOR, A.F. VAN / TOOR, F. VAN - Weid mijn schapen. Uit het leven van Ds.P. Honkoop sr.
11226: TRELKER, A. - Zwervers. Tweede druk.
7797: TREUR, M.K. - Gebouwd op het Fundament. Voorgeschiedenis, wording en ontwikkeling van de Gereformeerde Gemeente te Zeist.
10490: TREUR, DS. T.R. / ROOS, DS. J. - Gods wijs beleid. Bevestiging en intrede te Chiliwack van Ds. T.R. Treur.
3713: TRIGLAND, J. - De recht-gematigde christen
10718: TROMMIUS, ABRAHAM - Volkomene Nederlandsche Concordantie ofte Woord-Register des Ouden en Nieuwen Testaments (...)
2873: TROMMIUS, ABR. - Nederlandsche Concordantie des Bijbels van Trommius. Bewerkt naar de origineele uitgave.
8225: TROMMIUS, ABRAHAM - Volkomene Nederlandtsche Concordantie ofte woordt-register des nieuwen testaments. Johannes Purmerent - Groningen / Johannes van Someren - Amsterdam 1672. (28), 1036 blz. Waarbij: Volkomene Nederlandsche concordantie ofte Woord-register des Ouden Testaments: Eerste deel. Vervattende alle de Historische boecken van Genesis af tot Esther incluys. Gerardus Borstius - Amsterdam 1685. (16), 1142, (88), (2) blz. Waarbij: Tweede deel. Vervattende Alle de Leer- ende Prophetische boecken van Job af tot Maliachi incluys. Gerardus Borstius - Amsterdam 1691. (6), 904, (132), (8) blz.
10947: TROMMIUS, ABR. - Nederlandse Concordantie van de Bijbel (...) Vijfentwintigste druk.
4660: TROMP, HEINERICK / HUISKEN, JASCOBINE E. / LOONSTRA, MARTEN / BOER, PAUL DEN - Paleizenserie (4 delen). Het huijs te Soestdijck /
6962: TROOST, J.C. / BRABER, J.C. DEN - Geweid bij de stromen. 1928 - 2003. 75 jaar Gereformeerde Gemeente Middelharnis.
11102: TUFNELL, R. (RED.) - Treinen van A tot Z. Aangevuld met de nieuwe ontwikkelingen door John Westwood.
10859: TUINIER, DS. D.W. - De vriend van de Bruidegom. 52 meditaties over Johannes de Doper.
8963: TUINMAN, CAROLUS - De Toevlucht en Sterkte van het ware Christendom in Leven en Sterven, aangewezen in Vyf en Vyftig Predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. Aan het licht gegeven door Cornelius de Feyfer.
9260: TUINMAN, CAROLUS - Keurstoffen uit het Boek van Job, Verklaart en Toegepast (...) Na zyn overlyden uitgegeven door Joannes Esgers (...) Tweede Druk.
5831: TUKKER, DR. C.A. - Een verborgen schat in den acker. Over geschiedenis en betekenis van de eerste gereformeerde Bijbel.
1777: TUKKER, C.A., SPIJKER, PROF.DR.W. VAN - Luther en het Gereformeerd Protestantisme
9975: TUKKER, DR. C.A. / TUKKER-TERLAAK, V. - De Kanttekeningen van het Oude en Nieuwe Testament. 4 delen (kompleet met de bijlage).
5642: TULLIUS, WILHELM - Die wechselvolle Geschichte des Hauses Wied
4445: TULP, NICOLAES - Geneesinsighten van Dr. Nicolaes Tulp etc. in 't Duyts & Geneesinzichten van Dr. Nicolaes Tulp etc. Transcriptie & Nicolaes Tulp zijn leven en werk.
6012: TUMB‹LT, GEORG - Die Wiedertšufer. Die socialen und religiŲsen Bewegungen zur Zeit der Reformation. Monographien Zur Weltgeschichte VII.
9932: TURRETTINO, FRANCISCO - INSTITUTIO THEOLOGIAE ELENCTICAE, In Qua Status Controversiae Perspicue exponitur, Praecipua Orthodoxorum Argumenta proponuntur, & vindicantur, & Fontes Solutionum aperiuntur (...) Pars Secunda.
6441: UILENBROEK, HENDRIK - Hendrik Uilenbroeks Christelyke gezangen, wederom overgezien en verbetert. Den twaalfden Druk. Met een vervolg, of tweede Deel, 't welk op nieuws met twee Gezangen is vermeerdert.
5412: UITGEGEVEN DOOR DE SYNODE DER AFGESCHEIDEN GEREFORMEERDE GEMEENTE, GEHOUDEN TE TE AMSTERDAM, ANNO 1840 - Kerkelyk Handboekje, zynde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der nationale en provintiale synoden, betrekkelyk de zuiverheid der leere, rust der kerke, enz. Als mede de post-acta of nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618-1619. Zeer dienstig en noodig voor Predikanten en Kerkenraden. Met eene voorrede.
6897: UITHOL, J.C. / WIJK, J.M. VAN - Gods trouw in de tropen. Belevenissen van oud-IndiŽgangers gedurende de jaren 1946-1950. Deel 1.
11126: UITHOL, J.C. / WIJK, J.M. VAN - Gods trouw in de tropen. Belevenissen van oud-IndiŽgangers gedurende de jaren 1946-1950. Deel 1 en 2.
10843: UITSLAG, DS. A.C. - Sleutel & spiegel. De actualiteit van de Romeinenbrief.
9974: ULFERS, S. - De Bijbelsche Geschiedenis aan kinderen verhaald
4958: UNGER, RUDOLF - Hamann und die Aufklšrung. Studien zur Vorgeschichte des romantischen Geistes im 18. Jahrhundert. Zweite, unveršnderte Auflage.
10743: UNNIK, W.C. VAN (BRONKHORST, A.J. E.A. (RED.)) - Woorden gaan leven. Opstellen van en over Willem Cornelis van Unnik (1910-1978).
10891: URSINUS, ZACHARIAS - Het Schatboek der verklaringen van de Heidelbergse Catechismus. Uit de Latijnse lessen van Zacharias Ursinus. Opgemaakt door David Pareus. Vertaald door Festus Hommius. Vervolgens overzien door Johannes Spiljardus en Joan van den Honert. Nu in het hedendaags Nederlands herschreven en van een inleiding voorzien door ds. J. van der Haar. Vierde druk.
11073: URSINUS, ZACHARIAS - Het Schatboek der verklaringen van de Heidelbergse Catechismus. Uit de Latijnse lessen van Zacharias Ursinus. Opgemaakt door David Pareus. Vertaald door Festus Hommius. Vervolgens overzien door Johannes Spiljardus en Joan van den Honert. Nu in het hedendaags Nederlands herschreven en van een inleiding voorzien door ds. J. van der Haar. Derde druk.
9556: URSINUS, ZACHARIAS - Het Schatboek der verklaringen (...) Nu in hedendaags Nederlands herschreven en van een inleiding voorzien door Ds. J.v.d.Haar. Deel 2.
4619: UTTEND÷RFER, OTTO - Zinzendorf und die mystik
7428: VADER, JAN - Eenige brieven van den eerwaarden heer Jan Vader, in leven leerend ouderling bij de Ger. Gem. te Meliskerke, (Zeeland), (...) Geschreven aan velen zijner vrienden en vriendinnen in Nederland, en op verzoek van velen verzameld en met een voorbericht voorzien door A. Janse, Ger. Leeraar te Barneveld.
1137: VALEN L.J. VAN - Pelgrim naar ImmanuŽls land
11579: VALEN, L.J. VAN - Gelijk de dauw van Hermon. Wonderwerken in de Schotse Hooglanden. Tweede druk.
10700: VALEN, L.J. VAN - Die aan Zijn Naam gedenken. Vier voorbeelden van Schotse vroomheid.
3398: VALEN, L.J. VAN - Leven voor Jezus Christus. Selina, gravin van Huntingdon.
11105: VALEN, L.J. VAN E.A. - Huis in de branding. De geschiedenis van de Christelijk Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum.
6218: VALKENBURG, RIK - Toen
4473: VALKENBURG, RIK - Nederlandse kerken en christenen in Canada en U.S.A. Verhalen, meningen, principes, decors en lotgevallen rond Nederlandse immigranten in Noord - Amerika.
6048: VALKENBURG, RIK - Het leven in eigen hand? Vragen rond moderne medische technologie en genetische manipulatie worden beantwoord door: Drs. A.B.F. Hoek- van Kooten, G. Boogaard, Drs. M. Neele, Dr. Ir. H. Jochemsen en Ds. Drs. P. Honkoop.
7308: VALKENBURG, RIK - Willem Roth. Haaks op het Hakenkruis.
5330: VALKENBURG, RIK - Wie was Ds.R. Kok eigenlijk? Drieluik. I. Voor de Tweede Wereldoorlog. II. Na de Tweede wereldoorlog. III. Na de Tweede Wereldoorlog.
3206: VALKENBURG, RIK EN BALKENENDE, WILLEM P. - Dodelijke speerstoot tot nieuw leven, ware zendingsverhalen en beschrijvingen uit de 75-jarige praktijk van de Gereformeerde Zendingsbond, aangevuld met opiniŽrende artikelen.
10072: VALKENBURG, RIK - Discussie-interviews over Verontrusting
10397: VALKENBURG, RIK - Bij 't barnen van 't gevaar. Tweede druk.
8972: VALKENBURG, RIK - Laat zich 't orgel overal... Het koninklijk instrument en zijn bespelers.
10774: VALKENBURG, RIK - Een mens in haatuniform. Portret van Willy Engbrocks, ex-bewaker van Kamp Amersfoort.
8104: VALKENBURG, RIK - Belgie kent U het zo..?
7355: VANHUYSSE, T. - Maria, onze toevlucht?
5166: VAZQUEZ DE PRADA, V. - Philips II. Heerser van een wereldrijk.
3673: VEEN, PETRUS VAN - Dertien avondgesprekken. Naar de zesde druk.
1983: VEENENDAAL, DS.J., KOOIMAN, A., VERBAAS,G. EN JONG,H.T. DE (RED.) - De wond'ren gadeslaan. 90 jaar Chr.Ger. Kerk te Barendrecht.
6544: VEENHOF, PROF. C - Volk van God. Enkele aspecten van Bavincks kerkbeschouwing.
10650: VEENHOF, JOH. G. - Daggeldersvolk. Vierde druk.
7512: VEENHOF, JOH. G. - Arm zijn is geen schande
9531: VEENHOF, JAN - Vrij gereformeerd. Verzamelde artikelen bezorgd door Dirk van Keulen, Kees van der Kooi, Aad van Egmond en Martien Brinkman.
11415: VEER, GERRIT DE - Waerachtighe Beschryvinghe van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort (...) deur Gerrit de Veer van Amstelredam
6713: VELD, H. VAN - De pelgrimsstaf is in mijn hand. John Bunyan (1628-1688). Een biografie.
2355: VELDE, ABR. VAN DE - De wonderen des Allerhoogsten. Deel 2.
7227: VELDEN, DS. J.D. VAN DER - Zonde en genade. Een twaalftal practische Schiftbeschouwingen.
10742: VELDEN, M.J.G. VAN DER - K.H. Miskotte als prediker. Een homiletisch onderzoek.
4573: VELDHUIS, N. - Vlissingen in oude ansichten
11578: VELDKAMP, DS. H. - Van reformatie tot deportatie. Over Jeremia 1-24 / Een dubbelleven. Over Jeremia 25-52.
3934: VELDKAMP, DS.H. - In de schemering van Christus' wederkomst
10968: VELDKAMP, DS. H. - Die knopen ontbindt. Over het boek DaniŽl. Achtste druk.
11160: VELDMAN, DS. K. E.A. - De Schrift Gebonden Plaats van de vrouw
6058: VELEMA, J.H. - Denken over... Gereformeerd-zijn
7166: VELEMA, DR. W.H. - Met het Woord aan het werk. Prediking en praktijk.
7164: VELEMA, DR. W.H. - Praktische bijbelstudies voor persoonlijke en gemeenschappelijke bezinning.
1566: VELEMA, DR. W.H. - Geroepen tot heilig leven. Tweede druk.
3825: VELEMA, DS.J.H. - Wonen in Uw huis. Pslam 84: een pelgrimslied.
11432: VELEMA, DS. J.H. - Waarom leef ik in deze tijd? Gedachten en overwegingen bij het lezen van 1 SamuŽl 1.
9996: VELEMA, DR. W.H. - Geroepen tot heilig leven. Tweede druk. CGO 209.
7200: VELEMA, DS. J.H. - Feit & Feest. Over de actuele betekenis van de Heilsfeiten.
8105: VELEMA, DR.W.H. (RED.), QUIST, DRS.W.J., TRIMP, DR.C. EN VERBOOM, DR.W. - Delen in het heil. Over de toeŽigening van het heil in Christus.
8106: VELEMA, PROF.DR.W.H. - Kernpunten uit het Christelijk geloof
6921: VELEMA, DS. J.H. - Ziekentroost uit Psalmwoorden
9116: VENEMA, DS. E. - Op het aloude kerkenpad. Deel 1. Tweede druk.
9207: VENEMA, DS. E. - Op reis naar de eeuwigheid. Serie overdenkingen rond de Christenreize van John Bunyan eerder gepubliceerd in Standvastig. Derde druk.
8184: VENEMA, DS. E. - Met Jona op de leerschool van vrije genade. Deel 1 en 2.
10103: VENEMA, DS. E. - Sta op en eet dl. 1 en 2
11010: VENEMA, DS. E. - Op de leerschool van vrije genade. Zestal preken. Derde druk.
1057: VENEMA, DS. E. - Sta op en eet dl. 1 en 2
5577: VENEMA, DS.E. - Sta op en eet. Deel 1.
6994: VENEMA, DS. E. - Op de leerschool van het gebed. Zestal preken.
11195: VENEMA, DS. E. - Een beker koud water
11117: VENEMA, DS. E. - Op het aloude kerkenpad. Deel 1 en 2.
11135: VENEMA, DS. E. - Met Jona op de leerschool van vrije genade. Deel 1.
11150: VENEMA, DS. E. - Eťn ding weet ik. Ruim 100 meditaties over Johannes 9, Psalm 31 en Psalm 3.
6988: VERBEEK, M.C. - Feike Asma Organist
6041: VERBOOM, J.H.R. - Dr. Alexander Comrie. Predikant te Woubrugge. Zijn leven en werken, alsmede de historie van zijn gemeente.
11439: VERBOOM, J.H.R. - Dr. Alexander Comrie. Predikant te Woubrugge. Zijn leven en werken, alsmede de historie van zijn gemeente.
6132: VERBURG, MARINUS C. - Zeeland, een geschenk van de Schelde. Tweeduizend jaar sociaal-economisch landschap Scheldemonden.
4809: VERDONK, DR.J.J - Petrus Ramus en de wiskunde
10290: VERDOUW, N. / PANNEKOEK, DS. J. - Gij hebt mijn omzwerven geteld. Levensschets van Ds. J. Pannekoek door N. Verdouw.
10854: VERDOUW, C. - Pierre du Moulin. Hugenotenpredikant in de strijd.
9755: VERGERS, P. - Geschiedenis der laatste 200 jaren, van 1648 tot 1848. Vervolg op "de Bloedstrijd onzer Vaderen", van Karel V tot 1648.
7556: VERGUNST, DS. A. E.A. - Uit den schat des Woords, 18e jaargang.
6987: VERGUNST, DS. A. - Hij is ons voorgegaan. Ter nagedachtenis aan Ds.A.Vergunst.
6229: VERGUNST, E.F. (RED.) - Uit de heilsfontein. Bijbels dagboek.
3389: VERGUNST, DS.A. - Neem de wacht des Heeren waar. Korte levensbeschrijving en een keuze uit hetgeen hij geschreven en gesproken heeft.
8879: VERGUNST, DS. A. - Hij is ons voorgegaan. Ter nagedachtenis aan Ds.A.Vergunst. 2e druk.
4032: VERGUNST, DRS.E.F. - Rusten in Uw schaduw. Het leven van ouderen onder de glans van het Evangelie.
11345: VERGUNST, DS. A. - De Heidelbergse Catechismus toegelicht in 52 predikaties
9452: VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Licht op de kerk
8907: VERGUNST, DS. A. - Uw volk is mijn volk. 42 meditaties over Ruth.
779: VERGUNST, DS. A. - De Rots der eeuwen. 52 meditaties.
6736: VERHAGEN JR., J. - De geschiedenis der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, aan het volk verhaald door J. Verhagen jr. Met een voorwoord van M. Noordtzij, hoogleeraar te Kampen. Tweede druk.
11125: VERHAGEN, DS. A. - Een viertal leerredenen
2688: VERHAGEN, J. JR. - Een donkere bladzijde uit Neerland's Historie. De strijd en vervolgingen uit de dagen der Afscheiding.
2677: VERHAGEN, DS.A. (RED.) - DaniŽl. Orgaan van het landelijk verband van Jongelings Vereenigingen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 1e t/m 12e jaargang (1946-1957)
3056: VERHAGEN, DS.A. - En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Rouwpredikatie door Ds. L. Rijksen, ter gelegenheid van de begrafenis van wijlen Ds. A. Verhagen met de toespraken, gehouden op de begrafenis.
6478: VERHAGEN JR., J. - Oude David. Een geschiedenis uit het begin der afscheiding.
11119: VERHAGEN, DS. A. - Tot een eeuwige zegen. Tiental preken.
11146: VERHAGEN, DS. A. - De verhooring van Hanna's Bede, of Moedersmart en Moedervreugde. Een Predikatie of Tijdrede over 1 Sam 1 : 19b en 20 gedaan met het oog op de verregaande toestanden voor en in het huwelijksleven.
10528: VERHEIJ-VAN BEIJNUM, MARIE - De Fontein... hier woont zijn woord, heft hier voor God uw lofzang aan : Psalm 100:3. T.g.v. de ingebruikneming van de Fontein, 2011.
9433: VERHEIJ, DIRK - Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen (...) ter hunner voorbereiding voor de naderende eeuwigheid. Benevens een kort verhaal van de leiding in den bekeeringsweg, welke de Heere gehouden heeft met den schrijver D. Verheij, in leven Ouderling der Ger. Gem. te Giessendam. Met een voorwoord van P. Wagenmaker, Geref. pred. te Haarlem. Geschreven in den Jare 1858. Negende druk.
5952: VERHEIJ, AB. - Hoe lang zijt gij leeraar en hoe zijt gij dit geworden? Een vraag, beantwoord naar aanleiding van mijn dertig-jarige evangelie-bediening.
10972: VERHEIJ, D. - Eerste en tweede bundel gewichtvolle brieven van Dirk Verheij . Overleden te Giessendam den 3den junij 1860 in den ouderdom van 72 jaren.
3131: VERHEIJ, ABRAHAM - Levensgeschiedenis of Gods wonderlijke leiding met Zijn volk hier op aarde, beschreven uit eigen ervaring, beginnende van mijn geboorte en de weg die de Heere mijn God met mij heeft gehouden, zowel in den weg der natuur, als in die der genade
5092: VERHEUS, DR. SIMON L. - Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.Bijdragen over de collecties en verwante verzamelingen alsmede Doopsgezinde Adversaria verschenen bij het afscheid van Dr. Simon L. Verheus als conservator van de kerkelijke collecties.
10189: VERHOEKS, DS. W. - In stilheid en met vrede. Ter nagedachtenis aan ds. W. Verhoeks.
11356: VERHOEKS, DS. W. - In stilheid en met vrede. Ter nagedachtenis aan ds. W. Verhoeks.
10456: VERHOEKS, DS. W. - Hoort, gij kinderen. N.a.v. het kleine vragenboekje van Hellenbroek.
3773: VERKUYL, DR.JOH. - De kern van het christelijk geloof. Tweede herziene druk.
7851: VERKUYL, DR. J. - Inleiding in de Evangelistiek
11065: VERMEER, JUSTUS - Verzameling van eenige Oefeningen, (...)
9519: VERMEER, JUSTUS - Verzameling van eenige Oeffeningen, behelzende uitgelezene Verhandelingen over verscheide Plaatzen des (O. en) N. Testaments. Gedaan by verscheide gelegenheden, voornamelyk op Avondmaalstijden en Bededagen; (...) Tweede druk. Vermeerdert met een Register over 't geheele Werk.
2250: VERMEER, J. - Verzameling van eenige oeffeningen, behelsende uitgelese verhandelingen over verscheide plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan by verscheide gelegentheden, voornamelyk op- Avondmaalstyden en bededagen. Met een voorreden van Gerhardus van Schuylenborgh, (...) Nieuwe onveranderde uitgave.
10918: VERMEER, JUSTUS - De leer der waarheid, die naar de Godzaligheid is. Voorgesteld, bevestigd en toegepast in 85 oefeningen over de Heidelbergse Catechismus.
811: VERMEER, JUSTUS - Verzameling van eenige oeffeningen, behelzende uitgelezene verhandelingen over verscheide plaatzen des N. Testaments, gedaan by verscheide gelegenheden, voornaamlyk op Avondmaalstyden en Bededagen. Met een voorreden van Gerhardus van Schuylenborgh.
2146: VERMEER, MR J. - Verzameling van eenige Oeffeningen, behelzende uitgelezene Verhandelingen over verscheide Plaatzen des (O. en) N. Testaments. Gedaan by verscheide gelegenheden, voornamelyk op Avondmaalstijden en Bededagen; (...) Vierde druk.
4110: VERMEER, MR. JUSTUS - Verzameling van eenige Oefeningen, behelzende uitgelezene verhandelingen over verscheidene plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan bij verschillende gelegenheden, voornamelijk op Avondmaalstijden en Bededagen ... Met eene voorrede van Gerhardus van Schuilenborgh. Nieuwe onveranderde uitgave. (nw. druk).
11075: VERMEER, JUSTUS - Verzameling van eenige Oeffeningen, behelsende uitgelese verhandelingen, over verscheide plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan bij verscheide gelegentheden, voornamelijk op Avondmaalstyden en Bededagen. Met een voorreden van Gerhardus van Schuylenborgh. Nieuwe onveranderde uitgave. (oude druk).
10921: VERMEULEN, J.M. - Het krachtigste wapen. Uit het leven van ds. L. Gebraad. Tweede druk.
11528: VERMEULEN, J.M. (SAMENST.) - Twaalf puriteinse meesterwerken. Dagboek uit de geschriften van Boston, Bunyan, Erskine, Goodwin, Gray, Henry, Hooker, Love, Meade, Owen, Shephard en Watson.
5236: VERMEULEN, J.M. - Toen hij
11532: VERMEULEN, J.M. - De opperzaal van de Muurhuizen. Leven, vrienden en predikanten van Jannetje van Dijkhuizen.
9232: VERMEULEN, J.M. - Het grootste wonder. Uit het leven van ds. M.A. Mieras.
10571: VERSCHUIR, JOHAN - Waarheit in het Binnenste, of Bevindelyke Godtgeleertheit, Hoe de Waarheden Christi in syn Koningkryk van desselfs Onderdanen Beschouwelyk en Bevindelyk moeten Gekent worden tot Saligheit, opgestelt in 't Zamenspraken; Beneffens een Belydenis Predikatie, Tot hetselve Einde geschikt. Derde Druk. Vermeerdert met een Heilige Oeffening of Alleen-Sprake der Ziele, door deselve Autheur.
9798: VERSCHUURE, DS. A. - Ten dode of ten leven. 7 preken. Nieuwjaar, Biddag, na Pasen, voorber. H.A., Dankdag en Oudjaar
4462: VERWEERD, JOKE - Binnenste buiten. Verhalen.
10143: VERWEIJ, DS. J.W. - In Kanašn gebracht. 52 meditaties.
10561: VERWEIJ, DS. J.W. - De hemelse voorbede van Jezus voor IsraŽl. Achttal preken.
6019: VERWEIJ, DS. J.W. - Jacobs gemeente. 12 predikaties over de zonen van Jacob. Met een voorwoord van Ds. A. Moerkerken.
5424: VERWEIJ, DS.J.W. - De hemelse voorbede van Jezus voor IsraŽl. Acht preken. Nieuw! Netto opbrengst voor Deputaatschap voor IsraŽl.
4631: VINET, A. - Histoire de la Prťdication parmi les Rťformťs de France au dix-septiŤme siŤcle
7785: VINET, ALEXANDER - Overdenkingen. Naar het fransch door H.C. Voorhoeve.
4781: VIS, G.N.M. - Jan Arentsz de mandenmaker van Alkmaar, voorman van de Hollandse reformatie
11517: VISBEEK, DS. J. E.A. - 350 jaar Katse Kerk
6719: VISSCHER, DS. W. / EIKELBOOM, P. E.A. - Ambt en gesprek. Ambtsdragersconferentie 2004.
7295: VISSCHER, DR. H. / BAVINCK, H. / BOS, T. E.A. - Grijpt als 't rijpt. Het advies inzake het gravamen tegen art. XXXVI der belijdenis beoordeeld door Dr. H. Visscher (...) G.J.A. Ruys - Utrecht 1905; 44 blz. Waarbij: Advies in zake het gravamen tegen artikel XXXVI der Bel?denis, uitgebracht aan de Generale Synode der Gereformeerde Kerken te Utrecht 1905 door H. Bavinck, T. Bos e.a. HŲveker & Wormser - Amsterdam 1905; 50 blz. (zonder titelpagina).
8946: VISSCHER, NICOLAAS JANSZ. - Theatrum praecipuarum urbium Ducatus Brabantiae nec non Comitatuum Flandriae et Zelandiae accurate adumbratum et in lucem editum a Nicolao Joannis Visschero, 1660. Facsimilť-reprint.
2230: VISSCHER, DR.H. EN LIND VAN WIJNGAARDEN, DR.J.D. DE - De Eeuwige, de Heilige, de Waarachtige. Afscheid, Bevestiging, Intrede van Dr. H. Visscher
10788: VISSCHER, PROF. DR. HUGO - Tussen de garven opgelezen. Overdenkingen bij woorden uit de Heilige Schrift.
10164: VISSCHERUS, HADRIANUS - Conciones Festales, Ofte De Stichtelijcke en Troostelijcke Feest-Predicatien, Over Christi Geboorte, Smartelijcke Besnijdenisse, Triumphante Opstandinge, Heerlijcke Opvaringe ten Hemel, Sendinge des H. Geestes over d'Apostelen, En een Toegift op het Pinckster-Feest. Neffens den Herder en het Schaep. Alles seer treffelijck verhandelt. Noyt aldus gedruckt, zijnde van merckelijcke Druck-fouten verbetert.
10901: VISSCHERUS, HADRIANUS - Het Paesschen-Feest der Christelijcke Kercke, ofte De Evangelische Historie van Jesu Christi triumphante Opstandinghe van den dooden, uyt alle de vier H. Evangelisten ontleedt, verklaert ende tot dienst van alle Christi-geloovigen, door verscheyden stichetlijcke Leeringen ende Nuttigheden toegheeyghent. Den tweeden Druck.
1032: VISSER, D. - Zacharias Ursinus; leven en werk van een Hervormer tegen wil en dank
7853: VISSER, DS.P. - Zondagsrust en Zondagsheiliging
948: VLASTUIN, DR.W. VAN - De Geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758)
7899: VLIEGER, ANTH. DE (IN LEVEN BURGEMEESTER VAN HERKINGEN) - De Vlaamsche Passementwever in Zierikzee, Schouwen en Duiveland of De Kerkhervorming voor 300 jaren. een verhaal voor jong en oud. Met vier historische plaatjes. Derde druk.
4725: VLIET, DS.J. VAN - Bevestiging en Intrede van Ds.J. van Vliet op 10 oktober 1967 in de Gereformeerde Gemeente te Aagtekerke
11168: VLIET, DS. J. VAN - Drie en viertal leerredenen
7167: VLIETSTRA, DS. A. - Het Woord Gods in onze Geloofsbelijdenis. Toelichting op de artikelen 2 t/m 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
4182: VOET, JOANNES EUSEBIUS - De heerlijkheid van God in Jezus Christus, overwogen in vijf verhandelingen, door Joannes Eusebius Voet.
5369: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Stichtelyke gedichten, en gezangen, deel 1 en 2; waarbij Uitzicht van Nebo, of Verbeelding van het Hemelsch Kanaan Den zeer geleerde taal en dichtkundigen Heere Rutger Schutte... toegezongen door Joannes Eusebius Voet, Arts.
5884: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Stichtelyke gezangen, gedicht op voornaame lotgevallen der Christelyke Kerke, en geschikt naar derzelver tydorde. Iste stuk. Met zang- en speelwyzen meest nieuw, en naar vereisch van derzelver inhoud samengesteld.
5878: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Nagelaaten stichtelijke gezangen en mengeldichten door Joannes Eusebius Voet. Uitgegeven door de bestuurderen van het Genootschap, onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt. Met Privilege der Ed. Gr. Moog. Heeren Staaten van Holland en Westfriesland. Pieter van Braam - Dordrecht 1780. (8), 202, (4) blz. Waarbij: Lijkzangen op den Weleerwaardigen Heere Rutger Schutte, ... overleden den 19den van Wintermaand 1784, oud ruim zes en zeventig jaaren. Johannes Wessing Willemsz., en Dirk en Jacobus Tol - Amsterdam 1785. (12), 212 blz. Waarbij: Overdenkingen; bij gelegenheid van het ontroerend sterven van den Hoog-Eerwaardigen, Hoog-Geleerden en Godzaligen Heere Gerard Johan Nahuys, ... overleden de 9. in Wijnmaand 1781. Drie dagen na deszelfs Egtgenoote de Wel.Ed. Geboren Vrouwe Catharina Walburg van Mansvelt. Door Johannes Christiaan Mohr. Lid der Hervormde Gemeente te Amsteldam. Harmanus Keyzer - Amsteldam 1782. (8), 132, (4 (catalogus van de uitgever)) blz. Waarbij: Proeve van Liederen en Gezangen voor den Openbaaren Godsdienst door Hieronymus van Alphen. J. Thierrij en C. Mensing -
4394: VOETIUS, GYSBERTUS - De Uitnemendheid van de leer der Gereformeerde Kerk. Tot bevordering van troost en heiligheid; in tegenoverstelling van de troostelooze en krachtelooze leer der Remonstranten. Opnieuw ter perse gelegd door Ds. G.H. Kersten.
1114: VOETIUS, G. - Gisberti Voetii Tractatus Selecti de Politica Ecclesiasttica. Series prima. Edidit F.L. RutgErs
7908: VOGELAAR, L. - Weerdigh t' aenmercken. 150 Jaar Gereformeerde Gemeente Benthuizen.
11358: VOGELAAR, L. - Het koren is rijp. Uit het leven van ds. F.J. Dieleman.
11282: VOGELAAR, L. - Gedragen en gered. Persoonlijk en ambtelijk leven van ds. L. Vogelaar.
11495: VOGELAAR, L. - Gedenk Zijn grote daden. Een gevarieerde bundel schetsen en verhalen uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten.
7114: VOGELAAR, DRS. D. - De betekenis van Waterink in onze tijd. Het streven naar een gereformeerde opvoedingen onderwijskunde.
11097: VOGELAAR-VAN MOURIK, GEESJE - De oude Roeiboot
11094: VOGELAAR-VAN MOURIK, GEESJE - Twee werelden
9195: VOGELAAR, DS. C. - Van overzee. Brieven aan de Nederlandse gemeenten.
5343: VOGELAAR, L. - Tot opzieners gesteld. In gesprek met ouderlingen uit de (Oud) Geref. Gemeenten (in Ned.). Deel 1 en 2.
8264: VOLAART, ABRAHAM - Gods genade verheerlijkt aan een ruim zeventig-jarige zondaar Abraham Volaart. Door hemzelven beschreven. Met een kort voorwoord en besluit van W. M. Volaart.
5618: VOLKMANN, R.B. - Kan het bestaan van God worden bewezen?
3173: VONK, DS.C. - De voorzeide leer. Deel I(G), I en II Koningen.
3170: VONK, DS.C. - De voorzeide leer. Deel I(A,) I(B), I(C) en I(D). Inleiding-Genesis, Leviticus, Numeri-Deuteronomium, Inleiding op deProfeten-Jozua.
3172: VONK, DS.C. - De voorzeide leer. Deel I(F), I en II SamuŽl.
1710: VOOGD, P. DE - De eenzijdigheid van Ds. R. Kok wat was dat toch? Oproep tot bezinning en verootmoediging tot de Gereformeerde Gemeenten.
9906: VOOLSTRA, S. / VREE, J. (RED.) - Protestants Nederland tussen tijd en eeuwigheid. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 Jaargang 8.
10428: VOORDEN, DS. A. VAN E.A. (SAMENST.) - Wie zijn zij, en vanwaar zijn zij gekomen? Uit het gezelschapsleven in Opheusden.
6503: VOS, J. E.A. (RED.) - Historische Reeks van Heusden en Altena. Deel 11.
7885: VOS AZ., G.J. (PREDIKANT BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Handboek voor het onderwijs in den christelijken godsdienst. I: Geloofsleer. II: Zedenleer.
11086: VRANKEN, JOS (BEW.) - Valerius "Gedenck Clanck" bewerkt voor klavier (of harmonium) en zang
7429: VREUGDENHIL, J. - Onze geloofsleer. Uitgewerkt voor catechisanten. Tiende druk.
6826: VREUGDENHIL, J. - Onze geloofsleer. Uitgewerkt voor catechisanten. Derde druk.
11580: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Alles uit Hem. Over de orde des heils.
8906: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Als je bidt. Tweede druk.
8908: VREUGDENHIL, L.M. - Vriendschap met God. Zo kun je groeien in geloof en toewijding. Tweede druk.
4653: VRIES, THOM. J. DE - Rotat Omnia Fatum. Noodlot's rad draait alles rond. Een essay in draaiende trant vertonende Noodlot's wentelend wiel waarop gezeten zijn auteurs en lezers mitsgaders drukkers en ketters ter gelegenheid van de jaarwisseling 1958-1959.
1118: VRIES, P. DE - De weg Zijner getuigenissen. Een oproep om te volharden in de gereformeerde religie.
7203: VRIES, DRS. P. DE - Het onfeilbare Woord. Een studie over het gezag en de interpretatie van de Bijbel.
1871: VRIES, DS. P. DE - Door tijd noch eeuwigheid te scheiden. Een viertal verhandelingen n.a.v. de vragen en antwoorden 56 t/m 58 van de Heidelb. catechismus.
2036: VRIES, ANNE DE, HULZEN, JOH. VAN EN KEEMINK, L. - In volle wapenrusting. Verhalen uit de Kerkgeschiedenis.
7266: VRIES, DS. P. DE / BELDER, DS. A. / BUDDING, DS. D.J. / SCHAAFSMA, DS. L. - Jeugd en sacramenten
8363: VRIES, GRIETJE DE - Wij steken het hoofd omhoog. Eenvoudig verhaal bevattend de weg die de Heere gehouden heeft in de bewerking tot zaligheid met Grietje de Vries. Geboren 24 oktober 1842 en overleden te Amsterdam, 22 januari 1915. Door haarzelf beschreven.
10997: VRIES, JOHAN DE - Oost Zeeuwsch-Vlaanderen "nu en toen
10996: VRIES, JOHAN DE - Johan de Vries vertelt... over Terneuzen, hoe het was en wat er van geworden is
8073: VRIESE, PIETER DE - Historisch verhaal van het leven en sterven van ds. Bernardus Smytegelt. Nieuwe uitgave toegelicht door drs. H. Florijn.
5596: VRIJDAG, MIENTJE - Vijftig brieven van Mientje Vrijdag te Rijssen geschreven aan haar zielsvriendin Aaltje Smelt te Vriezenveen.
5602: VRIJDAG, MIENTJE / ROEST, BART / SONNEVELDT, ARNOLDA - Het Leven en Sterven van Mientje Vrijdag. (Weduwe van J. ter Haar) te Rijssen (Ov.) Door B. Roest. / Vijftig brieven van Mientje Vrijdag te Rijssen geschreven aan haar zielsvriendin Aaltje Smelt te Vriezenveen. / Veertien brieven van Arnolda Sonneveldt te Rotterdam aan Jan Vrijdag te Rijssen.
8286: VRIJER, DR. M.J.A. DE - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn "Gekrookte riet".
10172: VROEGINDEWEIJ, DS. L. - De troost der Verkiezing. Pastorale behandeling van de Dordtse Leerregels. Kompleet in 3 delen.
5828: VROEGINDEWEIJ, DS. L. - Zie het Lam Gods! Een elftal preken.
7314: WAAL, L. DE / DRIESSEN, D. - De onvergeeflijke zonde, eene bemoediging voor dat Sion Gods, dat bekommerd is, de zonde tegen den Heiligen Geest bedreven te hebben door L. de Waal, met een woord vooraf van Ds. D.C. Overduin. BredŤe - Rotterdam z.j. (1921); 32 blz. Waarbij: De zonde tegen den Heilige Geest. Toegelicht in honderd vragen en antwoorden door Ds. D. Driessen. J. P. v.d. Tol Jz., - Nieuw-Beijerland 1937; 36 blz.
10927: WAARD, DS. A. DE - Geroepen tot de bruiloft des Lams. Levensbeschrijving, rouwdienst met de toespraken bij zijn begrafenis en enkele predikaties. 4e druk.
2814: WAARD, DS. A. DE - Een ongetroost volk getroost. 52 wekelijkse overdenkingen.
6098: WAARD, J.DE / NIDA, E.A. - A Translator's Handbook on the Book of Ruth. (Helps for translators, volume 15).
4630: WADDINGTON, CHARLES - Ramus ( Pierre de la Ramťe) sa vie, ses ťcrits et ses opinions.
5225: WAGENAAR, DR.L.H. - Het 'Reveil' en de 'Afscheiding', bijdrage tot de Nederlandsche kerkgeschiedenis van de eerste helft der XIX eeuw.
10576: WAGHENAER, LUCAS JANSZOON - Thresoor der zeevaert. With an introduction by R.A. Skelton.
11588: WAKKER, T. - De bekering van een Urker visser, zijn roeping tot leraar, zijn uittreden uit de Herv. Kerk door T. Wakker, Leraar te IJsselmuiden
11078: WALBURGH SCHMIDT, HAKS - Het Dertiende Peloton. Levensverhalen rond zweefvliegtuig Horsa 166. Slag bij Arnhem 1944.
4574: HEEMKUNDIGE KRING "WALCHEREN" (SAMENST.) - Kent u ze nog... de Vlissingers. Deel 1 en 2.
10649: WANDER, NELLEKE - Ook kronkelwegen leiden tot een doel
7275: WARBURTON, JOHN - Eenige Brieven, geschreven aan zijn zoon bij den aanvang van diens bediening te Southill. Waaraan toegevoegd eene levensbeschrijving van zijn zoon John Warburton jun. (...) Uit het Engelsch bewerkt door D. Schot, Tholen.
11338: WARBURTON, JOHN - Weldadigheden van een Verbonds-God (...) Herziene en (door B. Florijn) aangevulde druk.
3055: WARBURTON, J - Goede tijding uit verren lande. Eenige brieven van John. Warburton jun. Bed. des Evangelies te Southill (Engeland) over "De rivier van het water des levens" en "Den boom des levens". Vertaald door D. Schot, Tholen.
8711: WART, A.D.F. VAN DER - De Groote of Maria Magdalena Kerk te Goes en haar restauratie
11336: WAST, ELISABETH - Zoet en bitter, licht en duisternis, op den weg naar den hemel (...) Onveranderde uitgave volgens 1729.
6482: WATERINK, DR. J. - Moeder en haar opgroeiende kinderen. Tweede druk.
8625: WATSON, THOMAS - Het gebed des Heeren. Serie: "Leer der waarheid". Deel 3. Uit het Engels vertaald door J. de Jager
8626: WATSON, THOMAS - De Hoofdsom van de geloofsleer. Serie: "Leer der waarheid". Deel 1. Uit het Engels vertaald door J. de Jager.
5444: WATTS, ISAAC - Verhandeling over de Oeffening en Beschaaving van 't Verstand; Bevattende, als een Aanhangzel tot de Logica of Redenkunst, verscheide gewichtige Aanmerkingen en Regels, tot de Verkryging en Mededeeling van nutte Kennisse in den Godsdienst, in de in de Weetenschappen en in het Burgerlyke Leeven. Door Isaac Watts, D.D. Naar den vierden Londonschen van druk van Ao 1761, uit het Engelsch vertaald; en met eene Aanpryzende Voorrede voorzien door den Eerw. Heere Petrus Nieuwland, Predikant in 's Hage.
935: WATTS, I. - Euangelische Predikaatzien over verscheidene onderwerpen, Waarby gevoegd is eene Verhandeling over de krachten van, en den Stryd tussen het Vleesch en den Geest.
2315: WATTS, I. - De Toekomende Wereld, of redevoeringen over de vreugde en smerten der afgescheide Zielen na de Dood. Als mede over de Heerlykheid en over de Vreeslykheid der Opstanding, ... Vooraf gaat een Vertoog, om te bewyzen de Afgescheide Staat der Zielen na de Dood. In het Engelsch beschreven door Isaak Watts, (...) By deze Nederduitsche Uitgave zyn gevoegt twee Briefsgewyze Verhandelingen door de Heeren Daniel Gerdes, (...) en Theodorus van Schelluyne, (...)
10097: WAVERIJN, H.F. (SAMENST.) - Van armenzorg naar zorgcentrum. Een geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur en 25 jaar Burgerlijke Instelling voor Bejaardenzorg in Yerseke.
10745: WEEGINK, DRS. BAREND H. - Dagmens en nachtmens tegelijk. Aart Jan Theodorus Jonker (1851-1928) in het licht van de praktische theologie.
10263: WEERT, AD VAN (SAMENST.) - Van Tondeldoos tot Turbo. Historie en magie van de aansteker. Tweede, ongewijzigde druk.
2204: WEGGEMAN, PIETER - Bekeeringsweg van den nu zaligen heer Pieter Weggeman, in zijn Eerw. leven gewoond hebbende te Ouderkerk aan den IJssel.
5138: WELL, H.H. VAN - Dienstvaardig: een praktisch-theologisch onderzoek naar de visie op diaconaat en de plaats van de diaken in de Christelijke Gereformeeerde Kerken en de mogelijkheid om diakenen daarin via gemeenteopbouw verandering te laten brengen. Scriptie gemaakt in het kader van de studie theologie aan de Vrije Universiteit.
11385: WELTEN, DR. J.B.V. - Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie 1594-1610.
4377: WELTEN, DR.J.B.V. - Hervormers aan de Oosterschelde. De practijcke der Godtsalicheyt 1598-1653.
11546: WELTEN, DR. J.B.V. - Pioniers aan de Oosterschelde. Catz 1598-1625.
6242: WENCELIUS, L»ON - L'esthetique de Calvin
9380: WENTSEL, DR. B. - Het woord, de zoon en de dienst. Dogmatiek deel 1.
9150: WERUMEUS, ARNOLDUS HENRICUS - Het Bescheiden Deel Van 't Hedendaags Christendom. Tot ontdekking en Waarschouwing van Mond- en Schyngeloovigen. Tot bestiering en Opwekking van Bekommerden, Als ook tot Bemoediging en Vertroosting van Begenadigden. Tweede Druk.
6966: WESSELING, DR. J. - De Afscheiding van 1834 in Overijssel. Deel 1: Classis Zwolle. Deel 2: Classes Holten / Ommen.
2667: WESSELING, DR.J. - Afscheiding en Doleantie in de stad Groningen
2676: WESSELING, DR.J. - De Afscheiding van 1834 in Friesland
6964: WESSELING, DR. J. - De afscheiding van 1834 in Groningerland. Deel 1: De classis Middelstum. Deel II: De classes Appingedam en Pekela van de afgescheiden kerken. Deel III: De classis Groningen van de afgescheiden kerken.
9726: WESTENDORP BOERMA, J.J. / SWIGCHEM, C.A. VAN - Zierikzee vroeger en nu
6193: WESTERBEKE, JOH. - Een deur der hoop. De historie van de Openbaring, toegespitst op het heden
3342: WESTERBEKE, JOH. - Vissers van Noordwijk. Het leven van Klaas Noorduin, ds. Cors Noorduin, ds. E.A Lazonder e.a.
7505: WESTERBEKE, JOH. - Rondom het altaar. Het leven en de brieven van Johannes van Zweden.
8919: WESTERBEKE, JOH. - De armen verzadigd. Leven en werk van Petrus Immens geplaatst in de kerkelijke historie van Middelburg.
11294: WESTERBEKE, JOH. - Door water en vuur. Brieven van Ds. L. Boone aan Katharina Flipse met de geschiedenis van Westkapelle. 2e herziene druk.
9075: WESTERING, PAUL CHRISTIAAN VAN - Feike Asma. T.g.v. het 40 jarig organisten jubileum van Feike Asma.
4318: WESTERINK, H. - Met het oog van de ziel. Een godsdienstpsychologische en mentaliteitshistorische studie naar mensvisie, zelfonderzoek en geloofsbeleving in het werk van Willem Teelinck (1579-1629).
6664: WESTERLINCK, ALBERT - De oude taaltovenaar Guido Gezelle
11255: WESTERMAN, ADAM - De lang beloofde dag de lang gewenschte dag en de wonderdag Predikatie over Lukas 2:7 (van de geboorte van Christus) en De ware nieuwjaarsvreugde in den dierbare name Jezus Predikatie over Lukas 2:21.
6790: WESTHOFF, DS. W. / GIDE, CHARLES E.A. - De vrijspraak van Ds. Krop toegelicht. Open brief aan de leden der Class. vergadering van Zwolle door Ds. W. Westhoff en 3 andere leden en oud-leden van het Class. Best. van Zwolle. 114, (1) blz. Waarbij: Ernstige woorden van de Fransche protestanten aan hun Nederlandsche geloofsgenooten ter overweging aangeboden (door Charles Gide ... e.a.; uit het Fransch); met een inl. woord van Ds. F.J. Krop. 48 blz.
10951: WESTLAND, DS. W. - Gaat heen in deze uw kracht. Acht preken over het leven van Gideon.
10899: WESTRATE, LIANNE / KAAN, HUIB (FOTO'S) - Hier zal Ik wonen. Fotogedenkboek vernieuwing en uitbreiding kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Krabbendijke. Waarbij: 1.Predikatie t.g.v. de ingebruikname van het vernieuwde kerkgebouw door Ds. G. Hoogerland. 2.Kort historisch overzicht door J.P. Sinke. 3.Herdenkingsdienst t.g.v. het 175-jarig bestaan van de gemeente door Ds. C. van Krimpen.
10520: WESTSTRATE, DS. J.A. - Weidt de kudde Gods die onder u isÖ Bevestiging en intrede van ds. J.A. Weststrate in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Terneuzen.
10497: WESTSTRATE, DS. J.A. - Een ootmoedig gedenken. Preek over Psalm 48: 10. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Terneuzen. Gehouden op 25 november 2010 (Dankdag).
4512: WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE VAN HET KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN (SAMENST.) - Lijst van leemten in het historisch onderzoek over Zeeland
10555: WEYDE, H. V.D / EGMOND, H.W. VAN - Anderhalve eeuw Gereformeerde Kerk Den Helder: 1840-1990. Afscheiding, Doleantie, Vrijmaking.
5658: WHITE, MEVR. E.G. - Patriarchen en Profeten of De Groote Strijd Tusschen Goed en Kwaad ten toon gesteld in de Levenservaringen der Ouden
9161: WIEBRENS-BEEKMAN, A. - Om door te geven. Een gedichtenbundel van A. Wiebrens-Beekman.
5215: WIEDER, DR.F.C. - De Schriftuurlijke Liedekens. De Liederen der Nederlandsche Hervormden tot op het jaar 1566. Inhoudsbeschrijving en Bibliographie.
7246: WIELENGA, DR. B. - Van Jeruzalem naar Rome. De ontwikkelingsgeschiedenis van de christelijke kerk naar de Handelingen der Apostelen. 1: Van Jeruzalem naar AntiochiŽ. 2: Van AntiochiŽ naar Rome. 3: Van AntiochiŽ naar Rome.
9758: WIELENGA, DR. B. - Vervuld met den Heiligen Geest. Derde deel in een reeks over de heilsgebeurtenissen.
6741: WIELENGA, D.K. / DONNER, J.H. E.A. / LINDEBOOM, L. - Doleerende Kerken. Rede bij de overdracht van het Rectoraat, 21 december 1886 Theologische School Kampen, door D.K. Wielenga, Leeraar aan de Theologische School te Kampen. 67 blz. Waarbij: Memorie van toelichting bij de concept-acte van ineensmelting van de Christ. Geref. Kerk en de Ned. Geref. Kerken. Donner - Leiden 1889. 75 blz. Waarbij: Waar zijn wij en waar gaan wij heen? Of wat dunkt u nu van de concept-acte? Een woord van inlichting, waarschuwing en raadgeving aan de Kerkeraden en aan de leden van de Chr. Geref. en van de Ned. Geref. (Dol.) Gemeenten door L. Lindeboom, Leraar aan de Theol. School der Chr. Geref. Kerk. A. Gezelle Meerburg - Heusden 1891. 94 blz.
11587: WIELHOUWER, DS. J.C. - Ds. J.C. Wielhouwer (in leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. Bevestigd 1906, Emeritus 1944.) Levensbeschrijving en Brieven door een vriend.
11157: WIELHOUWER, DS. J.C. - 1889 - 6 augustus - 1939. ,,Eben-HaŽzer''. Predikatie gehouden bij de gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Geref. Gem. te Kalamazoo (Mich.) / In nood, doch gered. Predikatie van Ds. J.C. Wielhouwer Predikant der Gereformeerde Gemeente te Grand Rapids (Noord Amerika).
3414: WIGHT, TRUUS - Van toeten & blazen, HarmonieŽn, fanfares en brassbands op Walcheren.
7137: WIJK, J.M. VAN E.A. - In 't midden der gevaren. Deel 1: Dwangarbeid. Deel 2: Voor orde en vrede.
2705: WIJK, B.J. VAN - Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw. Leven en werk onzer Gereformeerde Vaderen. Deel 1 en 2.
11342: WIJNMAALEN, DS. A.J. - Wonderen van genade. Overdenkingen. Tweede druk.
11299: WILCOCKSON, MR. A. - Geloovige bastaards en ongeloovige kinderen door Mr. A. Wilcockson. Uit het Engelsch. Met een voorwoord van E. Fransen, Gereformeerd leeraar te Kampen.
5509: WILLE, J. - De literator R.M. van Goens en zijn kring, StudiŽn over de 18de eeuw. Eerste deel.
5442: WILLEMSEN, JACOB - Sions Ziels-Banketten, voor de Genooden des Heeren, Dat is: Eenige ziels aanmerkingen, over veele troostryke woorden des Heeren, tot voedsel, verkwikking, en sterkte van de Godzoekende zielen, tot eer van God en de rykdommen Zyner genade, door onzen Heere Jesus Christus, Ontworpen in verscheide Dichtmaten, door Jacob Willemsen. De tweede druk, Merkelyk verbeterd, en vermeerderd met een aanhangsel van mengeldichten.
8602: WINDLE, JEANETTE - Niemandsland. Roman.
7037: WINKELEN, C VAN - Kerken op Tholen en St. Philipsland. Deel 1.
11214: WINKELMAN, JONKVR. / LOS, P. / ABRAHAMSEN, ISAAK / LAZONDER, E.A. E.A. - Mengelwerk. Samenspraak tusschen een Koe en een Boer en Tijdbeschouwing van 1863 tot 1867 zijnde het vervolg van het boekje de Koe en de Boer en Neerlands volk den Heere verlaten. 14 blz. WAARBIJ: Mengelwerk. Tweede deeltje gedichten. 16 blz. WAARBIJ: Mengelwerk. Derde deeltje gedichten. 16 blz. WAARBIJ: Mengelwerk. Vierde deeltje. 14, (2, (catalogus van de uitgever() blz.
10948: WISSE, DS. C. - Zijn Naam ter eer. Tien predikaties.
11409: WISSE, A.P. - De Jehovah's getuigen aangeklaagd. Een onthullend verhaal. Derde druk.
6584: WISSE, G. - Nieuwe Religie (en hare wijsbegeerte)
7990: WISSE, PROF.G. - De zeven kruiswoorden
11335: WISSE, PROF. G. - Der weezen vader (uit het weeshuis naar het vaderhuis). Gedachtenis-rede ter gelegenheid van het zilveren jubileum van het Chr. Geref. Weeshuis te Utrecht. Tweede druk.
6043: WISSE, PROF. G. - De vreugde Uws heils. Prakticale verhandeling over Psalm 51: 14a. Vijfde druk.
10971: WISSE, PROF. G. - Is Jezus de Christus? Een Apologetische bijdrage.
3554: WIT, A.W.L. (SAMENST.) - 150 jaar Afscheiding. Verleden - heden - toekomst. Visies van 10 bekende kerkelijke personen. (Ds.W. Verhoeks, Ds.A. Moerkerken, Ds.A. van Heteren e.a.)
5956: WIT, DS.W. DE - Uw God is mijn God. 30 Bijbellezingen uit het boek Ruth. Herdruk van de 2e druk met een "ten geleide" door Ds.J.C. Weststrate.
10567: WITS, HERMANNUS - Vier Boecken, Van de Verscheyden Bedeelinge Der Verbonden Godts met de Menschen (...) In het Nederduytsch overgeset door Martinus van Harlingen (...) Vierde Druck, met de laatste Latijnsche vergeleken, Vermeerdert en Van zeer veele drukfauten gesuiverd.
5446: WITSII, HERMANNI - Miscellaneorum Sacrorum. Tomus Alter. Continens: XXIII Exercitationes, maxima ex parte Historico & Critico-Theologicas; nonnullas in Ultrajectina, alias in Leidens Academia, studiosae juventuti exhibitas. Quibus accesserunt Animadversiones Irenicae ad Controversias; ut et Orationes Quinque.
11591: WITTE-WELLEMAN, JANE - Uit genade zalig
5645: WOENSEL KOOY, M.VAN - Laudamus bewerkt voor vierstemmig gemengd koor
8249: WOERDEN, C.B. VAN JR. - Reformatorische voorlichting over huwelijksleven en gezinsvorming
9813: WOERDEN, C.B. VAN JR. (VERT.) - Schotsche Geloofshelden en Heldinnen. Uit het Engelsch vertaald door C. B. v. Woerden Jr.
9073: WOESTIJNE, DS. CHR. VAN DE - Het dal des lofs. De weg der bekering in predikaties.
10396: WOESTIJNE, DS. CHR. VAN DE - Opgelezen aren. 8 preken voor feest- en gedenkdagen.
9438: WOLDRING, DR. H.E.S. / KUIPER, DR. D. TH. - Reformatorische maatschappijkritiek. Ontwikkelingen op het gebied van sociale filosofie en sociologie in de kring van het Nederlandse protestantisme van de 19e eeuw tot heden.
6935: WOLF, E.F.H. - Alphabetische lijst van onderwerpen en denkbeelden. Met aanwijzing van daarop toepasselijke en betrekkelijke psalm-verzen, wier eerste regel is uitgedrukt.
4967: WOLF, ERNST - Sozialethik. Theologische Grundfragen. Zweite Auflage.
10265: WOLTHUIS, L.J. E.A. (RED.) - De vereniging van 1892 en haar geschiedenis
6732: WORMSER, J.A. EN RULLMANN, J.C. - Een schat in aarden vaten. Eerste serie. 5 delen. 1: In twee werelddeelen, het leven van Albertus Christiaan van Raalte. 238 blz. 2: "Door kwaad gerucht en goed gerucht" Het leven van Hendrik Peter Scholte. 231 blz. 3: "Werken zolang het dag is" Het leven van Hendrik de Cock. 161 blz. 4: Karakter en genade. Het leven van Simon van Velzen. 178 blz. 5: Ernst en vrede. Het leven van George Frans Gezelle Meerburg. Geschetst door J. C. Rullmann.
5098: WORP, DR.J.A. - De gedichten van Constantijn Huygens naar zijn handschrift uitgegeven. Negende deel, registers.
9544: WOUDE, PROF. DR. A.S. VAN DER / JONGENEEL, DR. J.A.B. E.A. (RED.) - Kerk en theologie. Jaargang 44 t/m 57 kompleet.
8288: W‹LLSCHLEGER, DRS. L. - Licht over de stad. meditatieve bijbelstudies over de gemeente van AntiochiŽ.
3582: YAMAUCHI, EDWIN - De wereld van de eerste christenen. Cultureel, politiek en religieus.
7171: YOUNG, EDWARD J. - Genesis een
6574: ZAHN, D. THEODOR - Kommentaar op het Evangelie van MattheŁs ... vertaald door Dr. D. Plooy.
11472: ZANCHIUS, HIňRONYMUS - De absolute Predestinatie
9113: ZANDT, DS. P. - Hoort des Heeren Woord (Verzamelde geschriften, dl. 3)
2635: ZANDT, DS. P. / DIS, IR. C.N. VAN - Uiteenzetting van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij. Deel 1 en 2.
7372: ZANDT, DS. P. / DIS, IR. C.N. VAN - Uiteenzetting van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij. Deel 1 en 2.
8579: ZANDT, DS. P. - Verzamelde geschriften. 1: Gedenkt uw voorganger. 2. De vrijmoedigheid des geloofs. 3.Hoort des Heeren Woord.
9816: ZANTEN, N. VAN - Leeuwke de Geuzenspion
2918: ZEEUW, P. DE J.GZN. - Twee zuilen in de Kerken der Reformatie. Ned. Geloofsbelijdenis en de Heidelb. Catechismus.
6890: ZEEUW, P. DE J.GZN. - Een Nijkerks meisje in Nieuw-Nederland. Verhaal uit de eerste helft der 17e eeuw.
9056: ZEEUW, P. DE J.GZN. - De marskramer. 'n Vlaamse jongen uit de hervormingstijd.
6511: ZELLER, WINFRIED - Theologie und FrŲmmigkeit. Gesammelte Aufsštze. Band 2. Herausgegeben von Bernd Jaspert.
3960: ZIJDERVELD, DS.G.A. - Het ziekbed van Hiskia. T.g.v. het plotseling overlijden van Jhr.Mr.A.F.C. de Casembroot, Commissaris der Koningen in de provincie Zeeland.
450: ZIJDERVELD, DS. G.A. - De wonderen Gods met IsraŽl
9875: ZIJL, B.J. - Abortus provocatus in vraag en antwoord. Tweede gewijzigde en uitgebreide druk.
4737: ZIJPP, N. VAN DER - Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland
11087: ZOETEMAN-MEULSTEE, THEA - Olga's kinderen
4483: ZOLLIKOFFER, JOHAN - Reukwerk der Heiligen; of nieuw Gebeden-boek, Geschikt op allerhande Tyden, Nooden en Perzoonen, uit de beroemdste en godvruchtigste Schryvers byťťn verzameld; Nevens een kort bericht wegens het H. Avondmaal. Door den vermaarden Johan Zollikoffer, in leven Predikant te Herizau. Uit het Hoog- in het Nederduitsch overgebragt. Nieuwe Uitgaave. Voorzien met een voorreden van Petrus Curtenius.
1486: ZUIDAM, AALTJE - Gods groote, wonderlijke daden bewezen aan de ellndigste uit de ellendigsten.
10536: ZUIJLEN, G.J.C. VAN - Broedvogelonderzoek Zeeland. Deelgebied Walcheren.
6778: ZUURDEEG, J.P.B. - De stad-, recht- en raadhuizen op Tholen
4041: ZUURDEEG, J.P.B. - De verloren poort. De vesting Tholen in de loop der eeuwen.
7289: ZUURDEEG, J.P.B. - Tholen en Sint-Philipsland in vogelvlucht
10964: ZUURDEEG, J.P.B. - Kerken op Tholen en Sint-Philipsland. Tweede gewijzigde druk.
9437: ZWAAG, DR. K. VAN DER - Onverkort of gekortwiekt? Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie. Een systematisch-historische interpretatie van een "omstreden" geloofsartikel.
10818: ZWAAG, W. VAN DER - Twaalf Rťveilgetuigen. Willem Bilderdijk en zijn geestverwanten.
4708: ZWAAN, DR.F.L. - Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en Reviseurs, en Hooft, uitgegeven, samengevat en toegelicht.
9109: ZWAGERMAN, C. - Boter- en kaasbereiding op de boerderij door C. Zwagerman, Rijks Zuivel- en Veeteeltconsulent voor Zeeland. Derde druk.
7292: ZWANENBURG, DS. L.G. - Jezus Christus en Gods Voorzienigheid. Een preek over de polioprik.
2170: ZWEMER, DR.J.P. - Zeeland 1945-1950.
11584: ZWERUS, DS. G. - Het heil in Christus. Zestal predikaties (vrije stoffen en feeststoffen).
2848: ZWIJNENBURG, DS. H.J.C.H. - De komende morgenstond. Advent- en Kerstpredicaties.
2849: ZWIJNENBURG, DS. H.J.C.H. - De stem op het feest. Twee maal zestal predicaties.
9321: ZWIJNENBURG, DS. H.J.C.H. - De zang in het venster. Achttal predikaties.

12/15