Boekhandel & Antiquariaat Versprille
Noordweg 11, 4413 AA, Krabbendijke, The Netherlands. Tel: +31 (0) 113 502 004            Email: info@boekhandelversprille.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1583: HOVE, DRS. J.H. TEN - Kinderen krijgen of kinderen nemen?
5375: HOVEN, HERMANUS VAN DER - Een trouwe wachter. Uit de nalatenschap van den zeer bekenden Hermanus van der Hoven.
3005: HOVEN, HERMANUS VAN DER - Een trouwe wachter. Uit de nalatenschap van den zeer bekenden Hermanus van der Hoven.
7430: HOVIUS, DS. W. CHR. - Leven tot lof. Enige aspecten van het geestelijk leven in de psalmen.
10663: HROCH, MIROSLAV / SKYBOVA, ANNA - Inquisitie en Contrareformatie
4239: HUBREGTSE, I. - Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse. Vanaf 1911-1922 predikant bij de Nederduits Ger. Gem. te
6214: HUBREGTSE, I. - Velen onderwezen. 1921 - 1996. 75 jaar Ds. G.H. Kerstenschool Yerseke.
11444: HUBREGTSE, I. / VIJVEN, P. VAN - Gereformeerde Gemeente Yerseke 1880-1980. Gods trouw herdacht. / Gods trouw onveranderd. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Yerseke 1980 - 2005.
11136: HUBREGTSE, I. - Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse (1845-1922). Herziene druk.
5069: HUCH, RICARDA - BlŁtezeit der Romantik. Achte und neunte Auflage. 2 Bšnde. Nach Entwurf von Luise Rudolph, Leipzich, mit der Hand gebunden von A. KŲllner, Leipzig.
1843: HUIJSER, DR. PH.J. - De ouderling en de prediking
9343: HUISMAN, C. - De Bijbelse Geschiedenis met vragen en antwoorden. Kompleet in 12 delen.
4374: HUISMAN, DR.C. - Geloof in beweging. Gerardus Kuypers, Pastor en patriot tussen vroomheid en verlichting.
1525: HUISMAN, DS. L. - Geen ander Evangelie (dl.3)
8322: HUISMAN, C. - De Bijbelse Geschiedenis met vragen en antwoorden. Deel 1 en 2.
3556: HUL, J. VAN - Ik heb nog andere schapen. Evangeliesatieposten van de Geref. Gemeenten.
8950: HULSBERGEN, S.J.M. / HULSBERGEN, W. - Kent gij uw kerk? Gedachten bij de symboliek, en de resten daarvan, in de hervormde kerk van Kapelle.
11084: HULST, W. G. VAN DE - Omnibus voor onze kleinen deel 2
1295: HUNTINGTON, W, - Beschouwingen over de God van Israel in een reks van brieven aan zijn vriend J. Jenskin
10920: HUNTINGTON, WILLIAM - De rechtvaardiging eens zondaars. Een geestelijk opstel over hemelsche zaken opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz.
9248: HUNTINGTON, WILLIAM - Levende getuigenissen of Geestelijke Brieven over Goddelijke onderwerpen. Zes en Dertig Brieven geschreven aan en door William Huntington. Tweede druk.
10378: HUNTINGTON, WILLIAM - Het Arminiaanse geraamte of de Arminiaan ontzenuwd en ontleed en De vreugde des geloofs in de schaduw des doods.
10965: HUNTINGTON, WILLIAM - God, de Kassier der armen of De Geloofsbank. Vierde druk.
11034: HURNARD, HANNAH - Bergen der specerijen
9857: HUTCHESON, GEORGE - Sakelyke en Prackticale Verklaringe van de twaalf kleine Propheten; (...) Getrouwelyk uit het Engelsch vertaalt. Met een Breede Voorreden over de Prackticale Studie des Bybels door Th. van der Groe. Nieuwe uitgave; bezorgd door Dr. E.C. Gravemeijer en Ds. J. Teves Tzn.
8152: HUTCHESON, GEORGE - Sakelyke en Prackticale Verklaringe van de twaalf kleine Propheten; (...) Getrouwelyk uit het Engelsch vertaalt. Met een Breede Voorreden over de Prackticale Studie des Bybels door Th. van der Groe. Nieuwe uitgave; bezorgd door Dr. E.C. Gravemeijer en Ds. J. Teves Tzn.
9718: HUYGENS, CONSTANTIJN - Heilighe Daghen. Uitgegeven naar de eerste editie van 1645. Ingeleid en toegelicht door L. Stengholt.
5507: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiŽn over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Tweede stuk.
5179: HYMA, ALBERT - Christianity, capitalism and communism. A historical Analysis.
10438: IMMENS, PETRUS - Enige uitmuntende Oefeningen en PredikatiŽn
8925: IMPETA, C.N. - De Leer der Heiliging en Volmaking bij Wesley en Fletcher. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige Godgeleerdheid.
7570: IRHOVEN, WILHELMUS VAN - Canones Synode Nationalis Dordracenś ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden (...) over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven (...) Tweede druk.
9012: IRONS, JOSEPH - Het buskruit verraad (5 november 1605) of Engelands gedenkwaardige dag (...) Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.
7095: ITTERZON, DR. G.P. VAN - Johannes Bogerman. Klassieken van het gereformeerd protestantisme.
6349: JAGER, J. DE - Godsdienstige gevoelens getoetst. De hoofdzaken uit, en toelichting bij het bekende boek van Jonathan Edwards: "Religious Affections".
11055: JAGERSMA, H. / VERVENNE, M. (EINDRED.) - Inleiding in het Oude Testament. Derde ongewijzigde druk.
8679: JAGERSMA, DR. H. - Numeri, deel 1. De Prediking van het Oude Testament (POT).
1392: JAHN, GUSTAV - De oorlog van 1870 aan het Duitsche volk verhaald. Vertaald voor het Nederlandsche volk.
8238: JANSE, DR.C.S.L. - Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden. Tweede druk.
9050: JANSE, L. - Het oude Kasteel. Voor onze jeugd No. 5.
9057: JANSE, L. - Een fijne vacantie. Voor onze jeugd No. 9.
5487: JANSEN, JAKOB - Gijsbert Japicx' Lieten. In stķdzje oer de fan de dichter bidoelde meldijen.
10532: JANSEN, MARTIN - Almelo in de tweede wereldoorlog. Gemeentebestuur onder de bezetter.
5483: JANSSEN, WILLEM - Charles Utenhove. Sa vie et son oeuvre (1536-1600).
7449: JANSSONIUS, JOH. HENR. - De Natuir en Kracht van 't Ongeloof, en deszelfs verborgene werkingen in 't hart, als de bron van alle kwaat, In eenige byzondere stukken geopent; Beneffens De Vermanings-picht der gelovige onderling, nopens dat kwaad, In eenige byzonderheden vertoont uit Hebr. 3. Het eerste deel over vers 12. Het tweede deel over vers 13.
5130: JAPIKSE, DR.N. - Waardeering van Johan de Witt. Rede uitgesproken op 12 juni 1918 in Pulchri Studio door Dr.N. Japikse. Met afbeelding van het standbeeld.
9488: JENNER, K.D. / WIEGERS, G.A. (RED.) - Jeruzalem als heilige stad. Religieuze voorstelling en geloofspraktijk.
5023: JERUSALEM, J.F.W. - Verzameling van leerredenen; uit het Hoogduitsch van den Abt J.F.W. Jerusalem. Vertaald, en in deezen Tweeden druk verbeterd, door Balthazar Carull. Eerste deel.
9087: JESPERS, FRANS - Repertorium van Orgels en Orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks 1900
8964: JESPERS, FRANS - Brabants orgelbezit. Een inventarisatie van Brabantse orgels.
8962: JESPERS, FRANS / SLEUVEN, AD VAN - Tot roem van zijn makers. Een studie over J.J. Vollebregt en Zoon. Meester orgelmakers te
4562: JILLEBA, FRED - Het Van de Perrehuis te Middelburg. 3e verbeterde druk. . (Oorspronkelijke titel: Mr. J.A. Van de Perre en het gebouw van de Middelburgse rechtbank)
3729: JOMIER, JACQUES - How to Understand Islam
3447: JONG, DS. TJ. DE - Ondergang door Opstand. Of de vreselijke zonde van abortus provocatus voorgehouden aan het Nederlandse volk.
6166: JONG, DR.CHR.G.F. DE / SLUIS, DR.J. VAN (RED.) - Gericht verleden. Kerkhistorische opstellen aangeboden aan prof.dr. W. Nijenhuis ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag.
4620: JONG, DR.CHR.G.F. DE / SLUIS, DR.J. VAN (RED.) - Gericht verleden. Kerkhistorische opstellen aangeboden aan prof.dr. W. Nijenhuis ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag.
11183: JONG, DS. TJ. DE - Troost uit des Heeren mond. Bevestigingspredikatie door Ds. J. Catsburg, intredepredikatie door Ds. Tj. de Jong in de Ned. Herv. kerk te Poortvliet op zaterdag 15 maart 1980, alsmede een tijdrede.
8666: JONGSTE, DS. C. DE E.A. - Wanneer ik voor U kniel, rondom de eredienst. 207 Gereformeerde Gemeenten op 6 werelddelen Anno Domini 2000. Deel 1 en 2.
6342: JONGSTE, C. DE - Klacht en Jubel. Facetten uit de "kleine kerkhistorie" rondom ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931). Deel 1 en 2.
10491: JONGSTE, C. DE - Klacht en Jubel. Facetten uit de 'kleine kerkhistorie' rondom ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931). Deel 1 en 2.
10475: JONKER, L. / DEKKER, A. - Briefwisseling tussen L. Jonker te den Bommel en A. Dekker te Vriezenveen. Ook is opgenomen de rouwdienst gehouden bij de begrafenis van A. Dekkker door Ds. F. Mallan.
9468: JONKERS, DR. JAN B.G. - De gelovige gemeente. Een godsdienstsociologische beschrijving van het geloofsleven in een plaatselijke gerefomeerde kerk. Ooststad. Noorddorp. Grootstad.
11483: JOSEPHUS, FLAVIUS - Alle de Werken van Flavius Josephus (...)
4490: KAEMPFER, ENGELBERT - De beschryving van Japan, behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen Staat en regeering van dat ryk, (...) hunnen Koophandel met de Nederlanders en de Chineesen. Benevens eene beschryving van het Koningryk Siam (...) Door Engelbert Kaempfer (...) Uyt het oorspronkelyk Hoogduytsche Handschrift, nooit te vooren gedrukt, in het Engelsch overgezet, door J.G. Scheuchzer (...) Die daar by gevoegt heeft het Leven van den Schryver. Voorzien met kunstige Kopere Platen. Onder het opzicht van den Ridder Hans Sloane uytgegeven, en uyt het Engelsch in
9959: KALLE, J.H. - Naar Beth-El! Zestig jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente te Herkingen.
9532: KAMPEN, DRS. PIETER VAN - Tot het uiterste gaan. Mensen en motieven uit de zendingsgeschiedenis.
11302: KANNENGIESZER, DR. P. (KANNENGIESSER) - Lijdenstochten. Lotgevallen van gewelddadig weggevoerden uit Elzas-Lotharingen volgens hun eigen mededeelingen. Bijeenverzameld door P. Kannengieszer (...)
3892: KAPTEYN, DS.K.J. - Blijdschap en vrede. Wijsheid en kracht. PredikatiŽn gehouden bij het nederleggen van de bediening des Woords in de Gereformeerde Kerk te Giessendam op 12 october 1919 en het aanvaarden daarvan in de Gereformeerde Kerk te Zwolle op 19 october 1919.
1955: KARELS, K. - Internet een bezinning. Tweede druk.
8884: KARENS, DS. J. - De Treurige Vertroost. Bundel meditaties.
10541: KEEMINK, J.W. - Uit Puttens historie
5035: KEENEY, W.E. - The Development of Dutch Anabaptist Thought and Practice from 1539-1564.
6686: KEIJZER, B. DE / BIERENS, C.M. E.A. (RED.) - SpelerieŽ . Verschenen t.g.v. het 25-jarig jubileum van de afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
10557: KELLER, TINA - Het klooster van de Cellebroeders. De Engelse Kerk en het Simpelhuis te Middelburg.
5823: KEMP, JOH. VAN DER - Uw harten vertroost. Dagboek, samengesteld en geredigeerd door J.M. Vermeulen.
7420: KEMP, JOHANNES VAN DER - Drie brieven van Johannes van der Kemp. Nieuwe Uitgave.
7048: KEMPENEERS, J. E.A. (RED.) - Herdenk de trouw. 50 jaar christelijk onderwijs te Sint-Philipsland, 1949-1999.
10646: KEMPIS, THOMAS ņ - De navolging van Christus. 3e herdruk.
8928: KEMPIS, THOMAS Ń - De navolging van Christus. Naar het oorspronkelijk handschrift. Uit het latijn vertaald door R.P.J.M. Bouman, S.J.
9747: KENNEDY, JOHN - De Heiland. Bundel van 7 preken. Vertaling A.P. Meeuse.
7523: ACTA CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN - Acta van de Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (...) 1955, 1956, 1959, 1962, 1965-
4664: KERKEN, DR. L. VANDER - Religieus gevoel en aesthetisch ervaren. ("Philosophische Bibliotheek")
338: KERKSTRA, A. E.A. - Uw naam geef eer (25 jaar Petrus Datheenschool Puttershoek)
8370: KERSTEN, DS. G. H. - Een getrouw Woord. Meditaties. 3e druk.
11104: KERSTEN, DS. G.H. / HENGST, DS. W. DEN (RED.) - De Saambinder. 1919 t/m 1939. Facsimile uitgave.
10183: KERSTEN, DS. J.W. - De schenking, beproeving en overwinning van het geloof. Tweede zestal predikaties. 2e druk.
11570: KERSTEN, DS. G.H. - De nachtgezichten van Zacharia. 3e druk.
10512: KERSTEN, DS. G.H. - Ziet uw Koning zal komen. Dagboek.
8522: KERSTEN, DS. G. H. - Een getrouw Woord. Meditaties.
10922: KERSTEN, DS. J.W. - Verwacht, verschenen, verhoogd. Zesde zestal predikaties.
728: KERSTEN, DS. G.H. EN ZWEDEN, DS. J. VAN - Kort Historisch Overzicht van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika
3522: KERSTEN, DS.G.H. - Bedroefden om der bijeenkomst wil. Artikelen van Ds.G.H. Kersten over de Gereformeerde Gemeenten van 1834-1946, schetsen over het leven van medepredikanten, alsmede over zijn eigen levensweg, aangevuld met reacties op zijn overlijden in 1948.
10048: KERSTEN, DS. G.H. - Bedroefden om der bijeenkomst wil. Artikelen van Ds.G.H. Kersten over de Gereformeerde Gemeenten van 1834-1946, schetsen over het leven van medepredikanten, alsmede over zijn eigen levensweg, aangevuld met reacties op zijn overlijden in 1948.
10713: KERSTEN, DS. G.H. - Ziet uw Koning zal komen. Dagboek.
8317: KERSTEN, DS. J.W. - Een Wonderbaar Getuigenis. Meditaties over Psalm 119.
4360: KERSTEN, S. - Het lijden der Kerk in Schotland in de 17e eeuw. Eenvoudig verhaal der Covenanters.
7316: KERSTEN, DS. G.H. - De tucht in de kerke Christi
8255: KERSTEN, DS. G.H. - Meer dan Overwinnaars. Verhandeling der Geloofshelden uit Hebr. 11.
11159: KERSTEN, DS. G.H. / ZANDT, P. / DIS, IR. C.N. VAN - De godsdienstvrijheid veroordeeld op grond van Gods Woord en artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis tegen prof. Dr. H. Visscher.
7435: KERSTEN, DS. G.H. - De tucht in de kerke Christi
11123: KERSTEN, DS. G.H. - Kerkenordening. Gesteld in de nationale synode van Dordrecht en den Jare 1619. Zooals die als accoord van kerkelijke gemeenschap is vastgesteld voor en uitgegeven namens de Gereform. Gemeenten in Nederland.
1160: KERSTEN, DS. G.H. - Enkele mededeelingen van mijn bezoek aan de Geref. Gemeenten in Amerika
9001: KERSTEN, DS. G.H. / LAMOR…, P.J. - Program van de Beginselen Statuten Huishoudelijk Reglement der Staatkundig Gereform. Partij
10678: KERSTEN, DS. G.H. - Het handschrift uitgewist. 1e bundel, 38 preken. Tweede druk.
10787: KERSTEN, DS. G.H. - Kerkelijk handboekje. Opnieuw uitgegeven op last van de Generale Synode der Gereformeerde Gemeenten in Nederland door Ds. G.H. Kersten. Derde druk.
11555: KERSTEN, DS. G.H. - Een volkomen offerande. Twee preken voor Goede Vrijdag en Pasen.
1305: KESTING, C.J. - De geschiedenis van Jozef. 13 predikaties over Genisis 37 t/m 50.
11156: KETTERIJ, DR. C. VAN DE - De weg in woorden. Een systematische beschrijving van piŽtistisch woordgebruik na 1900.
10786: KEURHORST, HENRI - De pijn van Job
5588: KICKEL, WALTER - Vernunft und Offenbarung bei Theodor Beza. Zum Problem des Verhšltnisses von Theologie, Philosophie und Staat (Beitršge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche, Band 25).
10135: KIEBOOM, A. - Wonderen des Allerhoogsten in voorzienigheid en genade bewezen aan een alles verbeurd hebbend zondaar
11249: KIEBOOM, DS. F.W.J. VAN DEN - 21 preken van Ds. van den Kieboom
6148: KIEVIT, C. JOH. - Avonturen met oom Theo en Aboe Do
9941: KIEVIT, DS. I. - Ontwerp-regeling voor het bijeenkomen van de Nederlandsche Hervormde Kerk in de Generale Synode getoetst aan Schrift en Belijdenis.
10962: KIEVIT, DS. L. - De man uit Ur. Meditatieve gedachten over het leven van Abraham.
11143: KIEVIT, DS. I. - Leerling-leeraar. Gedachtenispredicatie van Ds. I. Kievit gehouden ter gelegenheid van zijn 25-jarige ambtsbediening op zondagmiddag 1 December 1940 in de Ned. Herv. Kerk. te Baarn.
6931: KIJFTENBELT, DS.F. - Studeren en mediteren. Honderd schetsen uit de Heilige Schrift. 3e druk.
6246: KINGMA, J, / KOOPS, W.R.H. / SMIT, F.R.H. (RED.) - Universitair leven in Groningen 1614 - 1989. Professoren en studenten / Boek en uitgeverij.
3946: KIST, EWALDUS - Leerredenen over verschillende onderwerpen... Deel 1-5. Waarbij: Laatste leerredenen over verschillende onderwerpen... Met eene voorrede deszelfs oudsten zoon, eenige voorname bijzonderheden van het leven en overlijden des schrijvers vermeldende. En eene opnieuw vervaardigde, treffend gelijkende Afbeelding van den Overledene. Tweede druk.
3947: KIST, EWALDUS - Beknopte beoefeningsleer ten dienste van minvermogenden, waarin de middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus heilig en getroost te leven, ... kortelijk worden voorgedragen.
6500: KIST, EWALDUS - BeŲefeningsleer of de kennis der middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus getroost en heilig te leven. Waar in de ziekten van het menschelijk verstand en hart, die de ware beŲeffening van het christendom in de weg zijn, met derzelver oorzaken en geneesmiddelen worden voorgedragen. Eersten deels, eerste en tweede stuk.
7771: KITTEL, GERHARD - Theologisches WŲrterbuch zum Neuen Testament (10 Volumes + Register; Compleet)
5463: KITTEL, LIC. HELMUTH - Oliver Cromwell. Seine Religion und seine Sendung. Arbeiten zur Kirchengeschichte, 9, hrsg. von Hans Lietzmann.
10388: KLAARBOUT, CHRISTIAAN / MAURICIUS, JOAN JAKOB - De Luister der Hervormde Kerke, uitblinkende in het Kort Begrip der H. Godtgeleertheit van den Heidelbergschen Catechismus, met deszelfs vragen en antwoorden, in digtmaat gestelt door Christiaan Klaarbout. Reinier en Josua Ottens - Amsterdam 1725. (48), 92 blz. SGT K81. WAARBIJ: De Kruishistorie van den Lydenden Heiland, Verdeeld in XXVI. Gedichten; Met een' Zegezang Tot zyne Verheerlyking; Door Mr. Joan Jakob Mauricius. Johannes Oosterwyk, en Hendrik van de Gaete - Amsteldam 1714. (16), 64 blz. SGT 131.
6678: KLEEUWENS, J. - Flakkeesche schetsen
1510: KLEIJ, W.D. VAN DER / HUL, J. VAN - Willem Hendrik Zwart
10953: KLEIJN, PLEUN - Onderscheidene gangen des geestelijke levens van des Heeren volk. Voorgesteld in de vijf zalen van Bethesda en enige overdenkingen over Rom. 7. Zesde druk.
8777: KLEPPE, DS. J.M. - Op saffieren gegrondvest. Twaalftal preken (Voorbereiding, Advent, Kerstfeest, Lijden, Vrije stoffen).
10630: KLIJN, JAN W. - Moord in de Alblasserwaard. Vierde herziene druk.
10634: KLIJN, JAN W. - Oorlogstijd langs de Lek / Overwinning
11448: KLINGBEIL, REINHOLD G. - Jezus komt! Zijt gij bereid?
1306: KLINKEN, J. VAN - Tussen hoop en vrees. Gesprekken over de crisis in de samenleving. Gesprekken met o.a. Mr. I.A. Diepenhorst, Prof. dr. ir. J. Blauwendraad, B. Florijn e.a.
8148: KLUGKIST HESSE, LIC. HERMANN - Hermann Friedrich KohlbrŁgge. Uit het Duits (1935) door J. van der Haar, V.D.M. te Houten.
10775: KLUIVER, H.J. / DEKKER, P.M. - Grote- of Maria Magdalenakerk. 200 foto's van een monumentaal gebouw, dat door de eeuwen heen een belangrijke plaats in de gemeente Goes inneemt.
4766: KLUYVER, DR.A. - Verspreide opstellen. Nr. 18 van de 60 genummerde exemplaren welke gedrukt zijn op geschept Hollandsch papier van Van Gelder. Gedrukt voor Dr.G.J. Buitenhof. Voorin de handtekening van Dr.G.J. Buitenhof.
7259: KNAP CZN., DS. J.J. - De tijd is nabij. De voorteekenen van
9970: KNAP, DS. J.J. (HOOFDRED.) - Oude paden. Orgaan voor de verbreiding der Gereformeerde Beginselen ten dienste van Kerk en Volk. Elfde, Twaalfde en Dertiende jaargang, 1925-1928.
6237: KNAP, J.J. CZN. - Dogmatische Fragmenten. Eerste reeks: De kerk. Populaire voordrachten over het leerstuk der kerk naar de Gereformeerde beginselen.
3529: KNEGT, DS.G.S.A. DE - Door lijden tot heerlijkheid. 7-tal lijdenspredikaties.
7485: KNEVEL, DRS. A.G. (RED.) - Bijbel en Praktijk. Deel 2, 3, 4, 5, 10, 12 en 13.
10165: KNIBBE, DAVID - De Hand Gods Uytgestrekt in het Oordeelen en Bewaaren van sijn Kerk, aangeweesen in de uytbreyding van I. Eerste Petri Kap. IV: 17, 18, 19. II. Jesaias Kap. IV. III. Psalm XLVI. Nevens Eenige Mengelstoffen over verscheydene Texten van de H. Schriftuer. Hier is ook by gedaan De Wederlegging van de dwalingen der Schriften, of soo genaamde Hebreen.
10758: KNIJFF, H.W. DE / KOOI, A. VAN DER / NEVEN, G.W. (RED.) - Noordmans voor het voetlicht
4401: KNIPSCHEER, F.S. - Henricus Leo. Een Remonstrantsch-Gereformeerd predikant (1575-1648).
4961: KNUTTEL, GERHARDUS - Das Gemšlde des Seelenfischfangs von Adriaen Pietersz. van de Venne.
4738: KNUTTEL, DR.J.A.N. - Proza uit de 17e Eeuw. Verzameld en toegelicht door Dr.J.A.N. Knuttel, Redacteur van het `Woordenboek der Nederlandsche taal`. Met repoducties naar Titelbladen en Titelprenten.
10542: KOBES, HAN / FAAS, EDWIN - Beelden van Almelo
4593: KOCH, KARL - Studium Pietatis. Martin Bucer als Ethiker (Beitrage zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche , Band XIV).
5146: KOE, A.C.S. DE - Van Alphen
7210: KOELMAN, JAC. - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Onveranderde uitgave.
2986: KOELMAN, JAC. - De plichten der ouders, in kinderen voor God op te voeden. Herschreven door C. Bregman.
9862: KOELMAN, JACOBUS - DrieŽrlei Catechismus bevattende De gronden van het Christelijk geloof, de historien van de Heilige Schrift en de praktijk der Godzalig
11161: KOELMAN, JAKOBUS - NeÍrlands plicht en voorbeeld, van de Reformatie der Kerk. Voorgesteld in twee predikatieŽn.
5046: KOEPP, WILHELM - Der Magier unter Masken. Versuch eines neuen Hamannbildes. (Kirche im Osten. Studien zur osteuropšischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde. In Verbindung mit dem Ostkircheninstitut herausgegeben von Robert Stupperich. Monographienreihe, Band 5).
8075: KOHLBRUGGE H.F. / CLERCQ, MARIA DE - Is het ongelofelijk dat God de doden opwekt?
5850: KOHLBRUGGE, DR.H.F. - Schriftverklaringen. Het boek Ruth.
3867: KOHLBRUGGE, DR.H.F. - Zeven Preken over het derde hoofdstuk van den Profeet Zacharia, gehouden in de maanden nov. en dec. 1847 ... opnieuw uit het Duits vertaald door Ds.D. van Heyst (Herv. Predikant te Ommen).
10858: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Tevreden met het Lam. Zeven preken. Uit het Duits vertaald door N.A. Eikelenboom.
7158: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Schriftverklaringen. De profeet Jona. Zeven preken.
1231: KOHLBRUGGE, H.F. - Twaalf twaalftallen leerredenen. Deel 3 en 4.
6042: KOHLBRUGGE, DR.H.F. / COSTA, MR.I. DA - Hoogst belangrijke briefwisseling tussen Dr.H.F. Kohlbrugge en Mr.I. Da Costa, n.a.v. en vermeerderd met de leerrede van Dr.Kohlbrugge over Rom. 7: 14. Vierde herziene en vermeerderde uitgave.
8084: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - De bekering van Paulus. Verklaring van Handelingen 9:1-22.
3568: KOHLBR‹GGE, DR.H.F. - De taal Kanašns. een gesprek tusschen twee reizigers naar de eeuwigheid. Voor het volk.
11340: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Twaalf Twaalftallen Leerredenen (...) Derde, ongewijzigd druk van de nieuwe en van aantekeningen voorziene uitgave van 1910-1917.
10605: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Waartoe het Oude Testament? Derde druk.
5859: KOHLBRUGGE, H.F. - De beloofde Christus. Uit het Duits vertaald en ingeleid door drs. G.P. Olbertijn.
10967: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Schriftverklaringen. De brief aan de Galaten.
5239: KOHLBRUGGE, DR.H.F. - Brieven van dr. H. F. Kohlbrugge, uitgegeven door Dr. Eduard BŲhl, hoogleeraar te Weenen.
5300: KOHLBRUGGE, H.F. - Brieven van dr. H. F. Kohlbrugge, uitgegeven door Dr. Eduard BŲhl, hoogleeraar te Weenen.
11247: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - De gouden scepter toegereikt. Dagboek uit de geschriften van H.F. Kohlbrugge. Zevende druk.
1613: KOHLBRUGGE, DR.H.F. - Gebeden (uitgesproken bij openbare godsdienstoefeningen)
6817: KOHLBRUGGE, DR.H.F. - Gebeden. Uitgesproken bij openbare godsdienstoefeningen. Uit het Hoogduitsch vertaald door Ds. D. van Heijst.
6796: KOK, DS. J. - De Afscheiding in de schaduw van het Koninklijk Paleis te Apeldoorn, in November 1835.
9964: KOK, DS. R. - Heerlijke tijden. Zestal feeststoffen voor Goede Vrijdag, Paschen, Hemelvaart en Pinksteren.
8473: KOK, DS. A. / RIDDER, DS. C. DE - Getrouw tot de dood. Verslag van de begrafenis Ds. A. Kok op 15 juli 1971 te Kootwijkerbroek met de gehouden predikatie van Ds. C. de Ridder op de eerste zondag na de begrafenis, alsmede twee predikaties van wijlen Ds. A. Kok.
9178: KOK, DS. R. - De ontwaakte Boaz. Viertal leerredenen uit het boek Ruth.
6406: KOK, DS.J. - Gods Huis en de Psalmen. Deel 1 en 2.
4262: KOK, A.B.W.M. (GEREFORMEERD PREDIKANT TE ZAAMSLAG) - Dr. Herman Bavinck
1632: KOK, DS. R. - Onze ConsciŽntie. Een drietal predikaties: 1. De toegeschroeide consciŽntie. 2. De sprekende consciŽntie. 3. De gereinigde consciŽntie.
2651: KOK, DS.J. - Meister Albert en zijn zonen. Uit de geschiedenis der Afscheiding in Drenthe.
2745: KOK, DS. R. - Het Gezin. Drietal predikaties.
2622: KOK, DS.R. - Nederlands opkomst uit de zee van het Oorlogswee. Predikatie over Matth. 12: 41.
4241: KOK, DS..A. - Zijn naam tot eer. Zeven predikaties.
8349: KOK, DS. R. - 47 nrs. met Catechismuspreken uit de Prekenserie "De stem des woords". Uitgave van d.m.v. de bandrecorder opgenomen preken, uitgesproken door Ds. R. Kok te Alphen aan den Rijn en Ameide. (Zondag 1, 2, 4, 6 en 12 ontbreken)
6054: KOK, DS.R. - Het aanbod van Gods genade. Gepredikt en verdedigt door onze reformatorische vaderen.
6395: KOK, DS.R. - Het nieuwe Leven. 2 Adventspredikaties, 2 Kerstpredikaties en 2 Nieuwjaarspredikaties.
3209: KOK, DS.R. - Heerlijke tijden. Zestal feeststoffen voor Goede Vrijdag, Paschen, Hemelvaart en Pinksteren.
7402: KOK, DS. J. - Psalm 119
11124: KOK, DS. R. - Verslag van de vergadering met bezwaarde vrienden uit de Ger. Gemeenten gehouden op 31 Maart te Veenendaal in het kerkgebouw
516: KOLE I.A. E.A. - Alleen uit Hem en door Hem 1907-1977. Overwegingen bij het zeventig-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeenten.
3818: KOLE, DRS.I.A. - In gesprek met ouders. Enkele aspecten van de godsdienstige opvoeding van kinderen.
8167: KOLE, DRS. I.A. EN PROOS, J.P. - Bijbelonderwijs in Reformatorisch perspectief. Derde druk.
6247: KOLLEWIJN, DR.R.A. - Ueber den Einfluss des Hollaendischen Dramas auf Andreas Gryphius
9345: KOMMERS, DR. J. - Ontwaakt, gij die slaapt! Het reformatorisch getuigenis van Gottfried Daniel Krummacher, Hermann Friedrich KohlbrŁgge en Paul Geyser tijdens de Ereckung in het Wuppertal van de negentiende eeuw.
5844: KOOIJ, A VAN DER / KOOIJ, H. VAN DER - Onder de zesde fiool. Een verhandeling over de Openbaring.
5017: KOOIMAN, KLAAS - Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst, ofte Vant spellen ende eyghenscap des Nederduitschen taals, uitgegeven en toegelicht.
4756: KOOPS, W.H.R. - De wereld aan boeken, een keuze uit de collectie van de Groningse Universiteitsbibliotheek, tentoonstellingscatalogus, t.g.v. de opening van het nieuwe bibliotheekgebouw; 21 mei - 31 augustus 1987.
4077: KOOTEN DRS. R. VAN - Aan Zijn voeten. Onderwijs en verdieping in de geloofsleer.
8848: KOOTEN, DRS. R. VAN E.A. - Naar zijn reine leer. 64 preken over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus.
6372: BIBLIOTHEEK "OVERJARIG KOREN" - Bibliotheek "Overjarig koren". 49e jaargang. 12 preken.
11450: KORTEWEG, A. - Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij. 1944 t/m 1968.
4610: KORTEWEG, A.S. - Boeken van en rond Willem van Oranje. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de K.B. 8 juni - 26 juli 1984.
5160: KOSSMANN, DR.FR. - Nederlandsch Versrythme. De versbouwtheorieŽn in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers.
10916: KOSTER, DS. J. - Door U alleen! Tien preken.
10806: KOSTER, DS. J. - Bileam, de zoon van Beor. 11 Bijbellezingen over het leven van Bileam.
10286: KOT, DS. A. - Gods weg is volmaakt. Ter nagedachtenis aan ds. A. Kot van Hendrik-Ido-Ambacht. Tweede druk.
11220: KRAAN, H.J. VAN DE - Ouwe Gerrit
8405: KRAKER, ADRIE DE / BLAEIJ, PIET DE - Axel 1944-2002. Een samenleving in verandering.
2718: KRAMER, R. EN SIEMONS, J. - Helden van het kruis. Over personen en perioden uit de kerkgeschiedenis voor het Christelijk onderwijs.
5332: KRANENDONK, W.B. / TOOR, A.F. VAN - Al 't Heidendom zijn lof getuigen. Ds. G. Kuijt, een pionier onder de papoea's.
1223: KRANENDONK. W.B. - G. Saldenus, predikant en dichter
6787: KRIEK, P.H. / ZANDT, HERM. S.J. - Organum Novum. Orgelbeweging in Nederland sedert 1945.
10417: KRIJGSMAN, DS. M. - Hij Die u roept, is getrouw. Afscheid van kandidaat M. Krijgsman te Leerdam op 25 augustus 2009. Bevestiging en intrede van ds. M. Krijgsman te Arnemuiden op 15 september 2009. Herdenkingspredikatie naar aanleiding van het overlijden van ds. F. Mallan, gehouden te Arnemuiden op 18 juli 2010, door ds. M. Krijgsman.
10770: KRIMPEN, DS. C. VAN - Het is alles van U. Zevental preken.
5563: KROEZE, DR.J.H. - Het Boek Job verklaard. Commentaar op het Oude Testament.
6260: KROGT, M.R. VAN DER - Hofleveranciers in Nederland
5173: KRUIZINGA, J.H. - Ontmoetingen met verzamelaars
7261: KRULL, DR. A.F. - Jacobus Koelman. Eene Kerkhistorische Studie.
10888: KRUMMACHER, F.W. - Elisa de profeet. Veertig leerredenen.
10709: KRUMMACHER, G.D. - De wandelingen Israels uit Egypte, door de woestijn, naar Kanaan. Beschouwd in betrekking tot de uit- en inwendige geestelijke leidingen der geloovigen. Toegelicht in een en negentig leerredenen.
9630: KRUMMACHER, DR. F.W. - Twintig kerkredenen van F.W. Krummacher, predikant te Berlijn. Uit het Hoogduitsch.
11491: KRUMMACHER, G.D. - De worsteling van den aartsvader Jakob en zijne zegepraal. Elf leerredenen over Gen. XXXII : 24-31. Uit het Hoogduitsch vertaald door J. H. Albrecht. Op nieuw uitgegeven door W.C. de Man.
5091: K‹HLER, DR.W.J. - De beteekenis van de dissenters in de kerkgeschiedenis van Nederland
11033: KUHN, ISOBEL - De verborgen bron. Het verhaal van de ontsnapping van de laatste zendelingen van de China Inland Mission uit communistisch China. Vierde druk.
5938: KUIJT, P. - Calvijns levenswerk belicht vanuit zijn brieven. 12 deeltjes kompleet.
6485: KUIJT, P. - Open brief m.b.t. haardracht, kleding e.d.
9509: KUIPER, DR. D.TH. E.A. (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Jaargang 1 t/m 6.
9545: KUIPER, DR. D.TH. E.A. (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. 1e t/m 12e jaargang.
9460: KUIPER, ROEL E.A. - Tolereren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid.
10737: KUIPER, D.TH. / SCHUTTE, G.J. (RED.) - Het kabinet-Kuyper (1901-1905). Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 jaargang 9.
9522: K‹NG, HANS - Bevochten vrijheid. Memoires. Tweede druk.
5219: KUPPERS, W.J. - Ubbo Emmius en zijn tijd. Groningen en Oost-Friesland rond 1600. Tentoonstellingscatalogus.
9981: KUYPER, A. JR. - Johannes Maccovius (Diss.)
5648: KUYPER, DR.A. JR. - De Vastigheid des verbonds
1044: KUYPER, DR. A. - E Voto Dordraceno; toelichting op de Heidelbergschen Catechismus
8926: KUYPER, DR.A. - De Engelen Gods. Tweede druk.
7484: KUYPER, DR. A. - Dictaten Dogmatiek. College-Dictaat van een der studenten. Deel 1, 2, 4 en 5. Locus de Deo / Locus de Sacra Scriptura Creatione Creaturis / Locus de Salute Ecclesia Sacramentis / Locus de Magistratu Consumma. Tweede druk. Niet in den handel.
10032: KUYT, P. - Schibboleth Úf Sibboleth. In het voorportaal van de Heidelbergse Catechismus.
836: KUYVENHOVEN, FRANSJE - AardbeziŽn bij duizenden (de geschiedenis van het Museum Rijswijk)
6597: KWANTES, J. - And
6795: LAAN, K. TER / JANSONIUS, H.J. - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van de Afscheiding in de provincie Groningen.
5807: LABUSCHAGNE. C.J. - De Prediking van het Oude Testament. Deuteronomium deel Ib.
5512: LAKERVELD, C. VAN (RED.) - Opkomst en bloei van het Noordnederlandse stadsgezicht in de 17de eeuw. The Dutch Cityscape in the 17th Century and it Sources.
9462: LAM, DRS. H.J. / VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Kanttekeningen bij de [Nieuwe Bijbelvertaling]
8693: LAMAIN, REV. W.C. - The Answer to the Messengers of the Nation. A Sermon on Isaiah 14: 32.
10507: LAMAIN, DS. W.C. - Heengegaan in vrede. Toespraken gehouden bij de begrafenis alsmede een overdenking over Jesaja 42: 16: Een dierbare Verbondsbelofte.
11564: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel II. Twaalftal predikaties voor Hemelvaartsdag, Pinksteren en nŠ Pinksteren. Tweede druk.
11070: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Kompleet in 7 delen.
7935: LAMAIN, DS. W.C. - Een terugblik. 3 delen kompleet.
8146: LAMAIN, DS. W.C. - Wachters op de muren van Jeruzalem
10756: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel III. Twaalftal predikaties. Na Kerstfeest, Oudejaar, Nieuwjaar, Na Nieuwjaar.
10513: LAMAIN, DS. W.C. - Wachters op de muren van Jeruzalem
10503: LAMAIN, DS. W.C. - Zwijgende ordonnantiŽn. Een meditatie/prekenbundel.
10502: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel IV. Twee en twintig predikaties voor de Biddag, Paasfeest, na Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren.
10504: LAMAIN, DS. W.C. - Overdenkingen. Nagelaten geschriften, deel 1.
2563: LAMAIN, DS. W.C. - Rondom het kerkelijk leven.
10508: LAMAIN, DS. W.C. - Verlaat niet wat uw hand begon. Overdenkingen bij bijzondere dagen.
11192: LAMAIN, DS. W.C. - Gods genade verheerlijkt in leven en sterven. 4-tal predikaties.
11457: LAMAIN, DS. W.C. - Bazuinklanken. Twaalf predikaties. Tweede druk.
2843: LAMAIN, DS. W.C. - Heengegaan in vrede. Toespraken gehouden bij de begrafenis alsmede een overdenking over Jesaja 42: 16: Een dierbare Verbondsbelofte
2948: LAMAIN, DS. W.C - Ter Gedachtenis. Enkele voorvallen uit het persoonlijke en ambtelijke leven van Ds.W.C. Lamain, vermeerdert met een drietal preken.
10340: LAMAIN, DS. W.C. - Door U, door U alleen. Meditatiebundel.
10499: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel III. Twaalftal predikaties. Na Kerstfeest, Oudejaar, Nieuwjaar, Na Nieuwjaar.
10506: LAMAIN, DS. W.C. - Uw Woord is oprecht. Achttal preken. Tweede druk.
10755: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel II. Twaalftal predikaties voor Hemelvaartsdag, Pinksteren en nŠ Pinksteren.
10297: LAMAIN, DS. W.C. - Een nalezing. Brieven uit Amerika en een tweetal preken.
11344: LAMAIN, DS. W.C. - Voor stille uren. 25 meditaties. 4e druk.
10822: LAMAIN, DS. W.C. - Uit het overjordaanse. Geschreven brieven, artikelen en overdenkingen. Deel 1 en 2.
10509: LAMAIN, DS. W.C. - De staf Godes. Zestal predikaties. Tweede druk.
10517: LAMAIN, DS. W.C. - Een terugblik. 3 delen kompleet.
11583: LAMAIN, DS. W.C. - Uw stok en Uw staf. Tien preken.
10769: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Kompleet in 7 delen.
11349: LAMAIN, J.W. / BEIJEMAN, H. / NATZIJL, H. - Leven en werk van ds. W.C. Lamain
11353: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel III. Twaalftal predikaties. Na Kerstfeest, Oudejaar, Nieuwjaar, Na Nieuwjaar.
11558: LAMAIN, DS. W.C. - Nagelaten geschriften, deel 1 en 2: Overdenkingen / Bazuinklanken. Twaalf predikaties.
10123: LAMAIN, DS. W.C. - Gods daden herdacht. 3 predikaties gehouden ter gelegenheid van de bevrijding van ons land.
11554: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel I. Twaalftal predikaties voor Avondmaalstijden, Biddagen, Lijdensweken, Goede Vrijdag en Pasen.
9351: LAMBOOIJ, HERMAN - Getekend land. Nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier.
9467: LAMFERS, DR. W.J. - Bonhoeffer, Havel en Plesu. Drie dissidente denkers over vrijheid en verantwoordelijkheid.
8956: LAMOREE, J.G. E.A. - De ideologie van een stadsregering. Het 18e-eeuwse allegorische decoratie-programma van het Goese stadhuis. Bulletin KNOB, jaargang 83, nummer 4, oktober 1984.
10574: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - Uitlegging van het Evangelie van den H. Johannes, Waar in de woorden en spreekwyzen verklaart, de waarheden, die er in opgesloten leggen, in het licht gestelt, en de order en het doelwit van den Evangelist aangewezen worden. Vertaalt door Dirk Smout. Deel 1 en 2 (van 3).
2553: LANDWEHR, J.H. - Leesboek over de Geschiedenis der Kerk. Oude Kerkgeschiedenis. Kerkgeschiedenis der Middeleeuwen. Nieuwe Kerkgeschiedenis.
6438: LANGE, RAINER (RED.) - Een boodschap aan mensen. Handboek voor de kerkelijke communicatie.
3263: LANGE, DR. G. DE - Leren wandelen aan Vaders hand. Christelijke opvoeding: theorie en praktijk.
4987: LANGERAAD, DR.L.A. VAN - De Nederlandsche ambassade-kapel te Parijs. Kerkhistorische studie. 2 dl. in 1 band.
8601: LANGHENKEL, DICK - Man naar Gods hart. Vijfde druk.
8095: LAREN, JOOS VAN E.A. - Ziet, Hij komt! Zes preken van Joos van Laren, Willem Teelinck, Jan Taffin, R. Pietersz.
8651: LAREN, JOOS VAN - De Enige Naam. 10 preken uit "52 predicatien over bysondere Texten". Herschreven in de taal en de stijl van het tegenwoordig Nederlands.
970: LAREN, J. - Het beloofde Zaad der vrouw
7334: LEDEBOER, DS. L.G.C. - Pastorale brieven voorzien met een inleiding van dr. H. Florijn. Deze brieven zijn niet opgenomen in zijn verzamelde geschriften.
5929: LEDEBOER, L.G.C. - Brieven. Een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenooten. Met een voorwoord van Ds. P. van Dijke.
5028: LEEMANS, W.F. / LEEMANS-PRINS, ELISABETH - Guillaume de Nassau et la Principautťť d
9217: LEENHOF, FREDERICUS VAN - De Keten der Bybelsche God-Geleertheyt, Soo die in haar draat en samen-hang aan een geschakelt, alle gront-stukken der Christelijke Gods-dienst vervat, En te gelijck de Wegen en menigvuldige Wijsheit Gods; soo inde Bedeeling der Tijden, Beloften, Schaduwen, Voorseggingen, als in de Vervullinge der selve in en omtrent sijn Kerke, tot op de komste van Christus den Messias, vertoont. (14), 442, (28) blz. SGT P1. Waarbij: Keten der Bybelsche Godgeleertheid, Tweede deel. Soo die in haar draat en samen-hang aan een geschakelt, alle de Vervullingen der Beloften, Schaduwen, en Voorseggingen onder het Nieuwe Testament, of dagen van het Euangelium vertoond. Handelende van de Messias en sijn Kerke; en op hoedanigen wijse die sederd zijn Hemelvaard tot aan het eynde der Weereld in Seven Tijden soude ver-gaderd en dan verheerlijkt werden. Beknoptelijk Samen gestelt door Fredericus van Leenhof. Wilhelmus Goeree - Amsterdam 1682. 8o; (16), 152, (12) blz. Niet in de SGT; NCC geeft 2 locaties voor beide delen samen).
9080: LEENHOUTS, DR. A.A. - Sjofar serie, kompleet! Ten geleide: Oproep aan kerk en IsraŽl. Deel 1: De man met de kruik. Deel 2: De zeven sjofarim in de apocalyps. Deel 3: De beker van Jozef. Deel 4: De volheid der heidenen.
11372: LEEUW, DS. G.M. DE - Barmhartigheid in Bethesda. 70 meditaties voor zieken.
9175: LEEUW, DS. G.M. DE - Meer dan Salomo is hier. 52 meditaties bij het ouder worden.
5593: LEEUW, PROF.DR. G. VAN DER - De Godsdiensten der wereld. Derde, bijgewerkte en vernieuwde druk. Onder redactie van C.J. Bleeker.
4185: LEEUWARDEN, NIC. VAN - De bevestigde Christen, Aangespoort om met alle yver de heiligmaking na je jagen. Ter ontdekking en overtuyging van Uyterlyke Belyderen, en laauwe Christenen. In verscheide verhandelingen, van uytgeleezen Schriftuurplaatzen daar toe dienende. Door N.S.V.L
11202: LEEUWARDEN, N.S. VAN - De Godvreezende zeeman of de nieuwe christelijke zeevaart, bestuurd door eene schriftmatige verhandeling van zes en twintig uitgelezene schriftuurplaatsen; (...) waarbij gevoegd zijn verscheidene andere gebeden en stichtelijke gezangen (...) Naar den zevenden druk onverminkt en onvervalscht uitgegeven.
9760: LEEUWEN, W. VAN - Een korf met zomervruchten. Dagboek, samengesteld uit zijn geschriften.
4999: LEIBRECHT, WALTER - Gott und Mensch bei Johann Georg Hamann.
5456: LELAND, JOHN - De nuttigheid en noodzaakelykheid van de christelyke openbaaring, aangetoond uit den staat van godsdienst in de oude heidensche weereld door John Leland (...); uit het Engelsch vert. door Engelbert Nooteboom (...); met eene voorrede van G. Bonnet (...)
4868: LEMBERG, MARGRET - Eine KŲnigin ohne Reich. Das Leben der WinterkŲnigin Elisabeth Stuart und ihre Briefe nach Hessen. VerŲffentlichungen der Historischen Kommission fŁr Hessen, 46. Kleine Schriften 3.
3585: LEMESURIER, P. - Het boek Armageddon. De vervulling van de messiaanse profetieŽn.
10375: LENTFRINCK, DS. G.A. - De bekering van een dominee
4627: LENTING, LAMBERTUS EDUARDUS - Specimen historico-politicum inaugurale de Casparo Fagelio, consiliario (...)
11548: LEPOETER, G.J. - Kent u ze nog... die van Kapelle en Biezelinge
4123: LEPOETER, G.J. - Kerk in Perspectief. Verleden en heden van de Sint Maartenskerk te Wemeldinge.
11513: LEPOETER, G.J. - De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld. Van Onze-Lieve-Vrouwekerk tot huis voor het Woord.
3727: LEUNE, J, / MAURITZ, J.H. (RED.) - Jongeren en sacramenten
3330: LEUNE, J., MAURITZ, J.H., VEER, J. VAN DER (RED.) - Over jouw vragen gesproken
4171: LEUNE, J. / MAURITZ, J.H. (RED.) - Jongeren en de wederkomst
8298: LEUNE, J. (REDAKTIE) - Gedoopt, wat betekent dat? Vijfde druk.
3754: LEUNE, J. / MAURITZ, J.H. (RED.) - Dopen, wat betekent dat?
11547: LEUNEN, P. VAN / SMITH, J.E.W. - Zeekaarten
5809: LEURDIJK, G.H. - Jan Nupoort. Zijn leven en arbeid en betekenis voor de catechese.
11039: LEVINSOHN, ISAAC - Isaac Levinsohn. Een blinde zwerveling uit Israels geslacht op wonderlijke wijze verlost en terechtgebracht door hem wiens naam wonderlijk is. Door hem zelf beschreven. Uit het Engels vertaald en van aantekeningen voorzien door F. Lion Cachet. Met voorwoord van Ds. J. v. Zweden. Derde druk.
9159: LEWIS, BEVERLY - Een schuilplaats voor Lissa
11323: LEWIS, C.S. - Verdriet, dood en geloof. Een genadeloze zelfanalyse. 6e druk.
5186: LEYDEKKER, JACOBUS - Eere van de Nationale Synode van Dordrecht, In den Jare 1618 en 1619. Voorgestaan en bevestigd Tegen de beschuldingen van G. Brand, Met aamerkingen op zyn sydig verhaal, ontrent de Remonstrantse Voorvallen, voor, onder, als na het houden van die Synode. Eerste deel!
5654: LICHDI, DITHER G÷TZ - ‹ber ZŁrich und Witmarsum nach Addis Abeba. Die Mennoniten in Geschichte und Gegenwart.
7280: LIEBURG, F.A. VAN - De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius. Sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta.
11240: LIEBURG, F.A. VAN - Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816. Deel 1: predikanten. Deel 2: gemeenten.
7088: LIEBURG, F.A. VAN - Levens van vromen. Gereformeerd piŽtisme in de achttiende eeuw.
9098: LIGTENBERG, CATHARINA - Willem Usselinx
10553: LINDE, HERMAN VAN DER - Aalsmeer. Grepen en beelden uit 750 jaar werken en leven van kerk en volk.
5276: LINDEBOOM, A.M. - Hervormd en Gereformeerd. Over de kerkelijke gedeeldheid.
4940: LINDEBOOM, DR.J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland
6105: LINDEN, P. V.D. - Het Doctrinair leerstuk der Hervorming, De leermeester en vorst over alle soorten van leer tot verdediging der schriftuurlijke en bevindelijke waarheid tegen het Arminianisme gedisputatiŽerd.
7157: LINGEN F.P.L.C. VAN - Bijbel of Het Woord Gods, met inleidingen en verklaringen. Exodus.
7434: LINGEN, FREDERIK PHILIP LOUIS CONSTANT VAN - Vraagboekje over het ontstaan, het verval en het weder opleven der Christelijke Gereformeerde Kerk
10568: LIS, HENDRIK VAN - Nieuwe verzameling van twaalf oefeningen (...)
8978: LIS, P.H. VAN - Leerredenen over eenige gewigtige leerstukken van den christelijken godsdienst. Dienende tot eene proeve van eene bijbelsche behandeling der catechismusstoffen. Eerste drietal. Zondag VII, XXIII en XXV. W. van IJzerworst - Utrecht 1797. (18),147, (1) blz. Waarbij: Tweede drietal. Zondag II, III en XV. W. van IJzerworst - Utrecht 1798. (8),141 blz. Waarbij: Derde drietal. Zondag IV, VIII en XIII. Waar agter twee aanhangzels, Over de daar bij in aanmerking komende plaatzen des O.T. Nevens eene Leerrede over Openb. XXII: 13. W. van IJzerworst - Utrecht 1799. (8),214, (1) blz. Waarbij: Vierde drietal. Zondag XXVI, XXVII en XXVIII. Nevens een aanhangze, Over de 81. Vrage; en eene Leerrede over I Tim. VI: 12. W. van IJzerworst - Utrecht 1801. (8), 174, (1) blz. Waarbij: Twee bevestigings leerredenen over Joh. XXI: 16 en Matth. XXIII: 8b. S. van Benthem - Middelburg 1808. (2),79, (1) blz. Waarbij: Twee nagelaten leerredenen van wylen P.H. van Lis, over Matth. XVI: 18b en Hebr. XI: 27b. W. Brave - Amsterdam / Hendrik Rolff - Edam 1811. (4), 60 blz.
3288: LIS, H. VAN - Verzameling van twintig oeffeningen, over ondererscheidene keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament; weleer bij onderscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigd en geloovig volk; en inzonderheid van diegenen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, alsook onder zware ziels- en geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden; en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus zoekende zielen, die, door onkunde van het Evangelie onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgelooze en zichzelfs bedriegende mond- en naam-Christenen.
11393: LLOYD-JONES, D. MARTIN - Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit. 2e druk.
10814: LODENSTEIJN, JODOCUS VAN E.A. - Wolke der getuigen. Bevattende eene verzameling van ongeveer Veertig Levens- en Bekeeringsgeschiedenissen van beider geslacht, allerlei stand en leeftijd, waaronder: Jodocus v. Lodensteijn, Justus Vermeer, Petrus Immens, Mej. C.C.W., Sara Koolbrandt, Maria Warren, Bernardus Smijtegelt, een Roomsch Soldaat, Cornelis Ruesink, John Knox, Calvijn, Anna Lane en anderen.
11575: LODENSTEIN, JODOCUS VAN - Uyt-spanningen. Behelsende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Uitgegeven naar de editie 1676 met inleidingen en toelichting door L. Strengholt e.a.
827: LODENSTEIN, J. VAN - Uyt-spanningen, Behelsende eenige stichtelycke liederen, en andere gedichten. Verdeeld in vier delen met een aanhangsel.
8065: LODENSTEYN, JOD. VAN - De weegschaal van de onvolmaaktheden der heiligen. Met voorafgaande korte levensbeschrijving van den Schrijver onder redactie van J.H. Donner en W.G. Smitt.
5706: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyn
1828: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyns Uytspanningen, Behelzende eenige Stigtelyke Liederen en andere Gedigten Verdeeld in Vier Deelen.(elk deel met titelpagina). Eerste deel: Behelzende eenige Bybel-stoff of Bedenkingen over, en Uytbreydingen van eenige Plaatzen der H. Schriftuure of Psalmen. Tweede deel: Behelzende eenige Aandagten over byzondere Geestelyke Stoffen. Derde deel: Behelzende eenige Stigtelyke Invallen op verscheydene Voorvallen. Vierde deel: Behelzende eenige Boet-Digten. Aanhangsel van eenige Gezangen die in de ordre overgeslagen waaren. Den Veertiende Druk merkelijk verbeterd en op een zoet-vloeyende Maat-zang gebragt ende met Voysen vermeerderd. Als mede tot gemak der Zang-meesteren hier by gevoegt een onderregting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde Liederen, op de Instrumente willen leeren Speelen.
11456: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyn's negen Predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en nog minder beoefend gepractiseerd (...)
9903: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyn's negen PredikatiŽn, over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden.
6561: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyns Weeg-Schale der onvolmaacktheden, Ofte Bedenckingen Nopende
6459: LOON, H.W. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Toelichtingen bij den Heidelbergschen Catechismus voor eigen onderzoek, gezamenlijke oefening en onderwijs.
9461: LOONSTRA, DR. BERT - God schrijft geschiedenis. Disputaties over de eeuwige. Tweede druk.
10746: LOONSTRA, DR. BERT - God schrijft geschiedenis. Disputaties over de eeuwige. Tweede druk.
7180: LOS, F.J. - Wilhelmus ŗ Brakel. Herdruk, ingeleid door prof. dr. W.van `t Spijker.
4811: LOVE, CHR. - Eens christens onderrichtinge; dienende om het te geleyden door al
9751: LOVE, CHRISTOPHORUS - Een waar verhael van 's menschen elendigen staat in de nature, benevens den schuldigen plicht, ende de behoudenis van een Christen. Voorgesteld in verscheidene predikatiŽn.
9019: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede
11147: LOVE, CHRISTOPHORUS - Theologia Practica, Dat is: Alle de Theologische Wercken, Van den Hoogh-geleerden Mr. Christophorus Love (...) Desen vierden Druck grootelijcks verbeetert en van veele Druckfouten gesuyvert: Als mede voorsien met een bequaem Register, zijnde nu alles Compleet.
4684: L‹CK, ALFRED - Siegen in alten Ansichten
1213: LUIKEN, JAN EN KASPER - Spiegel van het Menselyk Bedryf ... in Kleuren vertoond met 100 Verbeeldingen van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven, met Verzen te Amsterdam 1694.
7465: LUIKEN, JAN - Schriftuurlyke geschiedenissen en gelijkenissen in konstplaaten en rymen vertoond. Reprint van de uitgave uit 1712.
1173: LUIKEN, JOANNES - Drie honderd zeven en dertig Konstplaten en Rymen. geschiedenissen en gelykenissen uit het Oude- en Nieuwe Testament
1561: LUIKEN, J. - De Bykorf des Gemoeds, Honing zaamelende uit allerly Bloemen.
11568: LUSSENBURG, J. E.A. - Bouwen, niet breken. Brochure, No. 2: Die Tyranny verdrijven. (deze 2e brochure werd uitgegeven door critici richting het hoofdbestuur van de SGP en in deze brochure wordt vooral fel uitgehaald naar de familie Kersten)
3866: LUTHER, DR.M. - Rome's overwinnaar. Predikaties en overdenkingen.
10879: LUTHER, DR. MARTINUS E.A. - Stemmen uit Wittenberg. Preken, artikelen, brieven enz. van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten. Kompleet in 5 delen.
4998: LUTHER, M. - Luthers werke in ausmalhl. Unter Mitwirkung von albert LeiŖmann herausgegeben von Otto Clemen.
6449: LUTHER, MAARTEN - Servum Arbitrum, De knechtelijke wille, verklarende dat er geen vrije wil is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. In het hedendaags Nederlands bewerkt met ongewijzigde inhoud door C.C. van der Geer-De Ruiter.
10805: LUTHER, DR. MARTINUS - Het rechtvaardigend geloof verklaard en bevestigd, in een verhandeling over Paulus' brief aan de Galaten (...)
6235: LUYKEN, JAN E.A. - Het bijbelwoord in beeld. Ruim 400 17e eeuwse kopergravures van Jan Luyken e.a. met begeleidende tekst.
4762: MAAL, R.J. VAN DER / AKKER, Y. VAN DEN (RED.) - Van Baerne tot Baarn
8457: MAC CHEYNE, ROBERT MURRAY - De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheyne. Tweede druk.
1884: MAC CHEYNE, ROBERT MURRAY - De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheyne
7386: MAC CHEYNE, ROBERT MURRAY - Uit het dagboek van een ouderling
8316: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De blijdschap van de gelovige. Uit het Engels vertaald door M. Krijgsman.
8315: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - Christus ons alles. Woorden van raad en bestuur. Acht predikaties. Derde druk.
10387: MACFARLANE, DS. DONALD - Uit het leven en nagelaten werken van Ds. Donald Macdonald. Met voorwoord van Ds.C. Smits.
6305: MAEIJER, F. - En daarom wordt dit vandaag nog gevierd. Joodse en christelijke feesten.
5055: MAHRHOLZ, DR.W. - Der deutsche Pietismus, Eine Auswahl von Zeugnissen, Urkunden und Bekenntnissen aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert, Eingeleitet und herausgegeben von Dr. Werner Mahrholz.
5024: MAK, J.J. - Dit is een Suuerlijc Boecxken. Het oudste gedrukte geestelijke liedboek in de Nederlanden naar het enig bekende exemplaar van de Antwerpse druk van 1508 in de Koninklijke Bibliotheek te
11572: MAKKENZE, DS. A. - Sprekende nadat hij gestorven is. Zestal predikatiŽn.
10977: MAKKENZE, DS. A. - In Uw licht zien wij het licht. Een elftal preken en een zestal meditaties.
7000: MALAN, C. - De vrijmachtige en heilige genade van God. Met een inleiding door ds. F. Mallan.
8039: MALAN, DR. C…SAR - Gods getuigenis. Een zestal preken. Uit het Frans vertaald door W. van der Zwaag. Met voorwoord van Ds. F. Mallan.
10940: MALENSTEIN, DS. J. VAN / BLOK, DS. L. - Het leven van Augustinus door Ds. J. van Malenstein, Ned. Herv. Pred. te Kampen en De stuwkracht van ons geloof in ons leven en werken door Ds. L. Blok, Ned. Herv. Pred. te Capelle a.d. IJssel. Referaten: gehouden op de 7e Bondsdag van de Bond van Ned. Herv. Vrouwenverenigingen op G.G.
10522: MALLAN, DS. F. - Terwijl ik nog leef. 8 predikaties.
10766: MALLAN, DS. F. - Terwijl ik nog leef. 8 predikaties.
8117: MALLAN, DS. F. - De Opperste Wijsheid. Meditaties uit Spreuken 8.
5590: MALLAN, DS.F. - Waarschuwende voorbeelden. Predikatie over 1 Korinthe 10: 6 t/m 13.
10486: MALLAN, DS. F. - Het gesproken Woord. Deel 3. Lijden, sterven en opstanding. Acht predikaties.
9956: MALLAN, DS. F. - Van Veenendaal naar Gouda. Afscheid Ds. F. Mallan van Veenendaal, bevestiging te Gouda door de weleerwaarde heer Ds. M. van Beek te Opheusden en intrede te Gouda met de gehouden toespraken.
8984: MALLAN, DS. F. - Het Woord des Levens. Overdenkingen over de eerste zendbrief van de apostel Johannes.
6334: MALLAN, DS. F. / SCHOLTEN. L.M.P. - Uit ons uitgegaan. Herdenking 25 jaar Geref. Gem. in Ned. 1953-
11585: MALLAN, DS. F. - 's Heeren Huis met heerlijkheid vervuld! Predikatie gehouden bij de ingebruikneming van het nieuwe kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente te Bruinisse op Woensdag 2 Augustus 1950.
4709: MALSSEN, P.J. W. VAN - Louis XIV d
4284: MANSFIELD, STEPHEN - Barack Obama. Zijn droom, zijn geloof.
5656: MARANG, G.P. - De Zwijndrechtsche nieuwlichters
10759: MARCHIE VAN VOORTHUYSEN, E, DU - In stilheid tot u. Levensherinneringen, aantekeningen uit predikaties en twee overdenkingen. / Tot een wachter gesteld. Verslag begrafenis en drie predikaties.
11164: MARCHIE VAN VOORTHUYSEN, DS. E. DU - Salomo's bede bij Ambtsaanvaarding. Intreepredikatie over 1 Koningen 3: 9a gehouden op 7 November 1937 te Urk. Zevende druk.
991: MARIS, DR. J.W., RED. - Om de Kerk. Opstellen aangeboden aan prof. dr. W. van īt Spijker.
4886: MARMELSTEIN, J.W. - …tude comparative des textes latins et franÁais de l'Institution de la Religion Chrestienne par Jean Calvin
7362: MARTIN, DS. A.N. - Wat mankeert er tegenwoordig aan de prediking?
10283: MASTENBROEK, J. - Gewassen in de Bloedfontein. Uit het leven van Anna Ruit-de Wachter (1867-1961) en enkele mededelingen over haar familie- en vriendenkring.
11392: MASTENBROEK, J. (RED.) - In de hope des eeuwigen levens. Ter nagedachtenis aan voorgangers van de Gereformeerde Gemeente.
10351: MASTENBROEK, J. - Israels wachter sluimert niet. Herinneringen van Ds. F. Mallan (1925-2010).
11291: MASTENBROEK, J. - 't Gevaar ontkomen. Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Tweede druk.
10926: MASTENBROEK, J. - Door Gods hand geweven. Lessen uit het leven van ouderling G. Beens.
3463: MASTENBROEK, J. (RED.) - Gedenken rond een erfenis. Meditatiebundel t.g.v. Het 100-jarig bestaan van de Geref. Gemeenten 1907-2007. Deel 1 en 2.
9155: MASTENBROEK, J. (RED.) - Gedenken rond een erfenis. Meditatiebundel t.g.v. Het 100-jarig bestaan van de Geref. Gemeenten 1907-2007. Deel 1.
11516: MASTENBROEK, J. - De schipper van de Eben-HaŽzer. Leven, brieven en gezelschapskring van Jan Geense.
10782: MASTRICHT, PETRUS VAN - Beschouwende en Praktikale Godgeleerdheit, (...)
2005: MATTER, DR.H.M. - Commentaar op het N.T. De brief aan de Philippenzen en de brief aan Philťmon.
11021: MAURITZ, J.H. / VISSER, W. E.A. (RED.) - Voor Zijn aangezicht. Een handreiking voor huisgodsdienst vandaag.
7220: MAURITZ, J.H. (RED.) - Wat is er met jongeren aan de hand?
3392: MAURITZ, J.H., POST, S.D, VISSCHER, DS.W. - Herdenk de trouw. Honderd jaar Gereformeerde Gemeenten.
8781: MAURITZ, J.H. (RED.) - Jongeren en de verzoening
7087: MAURITZ, J.H. / LEEUWEN, S.J. VAN (RED.) - Zolang het zonlicht schijnt. 75 jaar Jeugdwerk in de Gereformeerde Gemeenten.
9122: MAURITZ, J.H. (RED.) - Eťn lichaam, vele leden. Aspecten van gemeente-zijn.
11120: MAURITZ, J.H. (RED.) - Even nadenken. Wekelijks woorden wegen.
11007: MCCHEYNE, ROBERT MURRAY - Zo grote zaligheid. Zes meditaties over HebreeŽn 2 en 4. Derde druk.
8246: MCCHEYNE, ROBERT MURRAY - Woorden van McCheyne
11057: MCGRATH, ALISTER E. - Christelijke Theologie. Een introductie.
6273: MCKIM, DONALD K. - Ramism in William Perkins
7819: MEADE, MATTHEUS - De By-na Christen Ontdekt; Of de Valse Belyder Beproefd en Verworpen, Zijnde de inhoud van Seven Predikatien; Eerst Gepredikt tot Sepulchres Binnen Londen, En op het aanhouden van eenige, door den Druk gemeen gemaakt. (...) Uyt het Engels vertaalt.
5070: MEEDER, ALBERT WILLEM - Johan Justus van Toorenenbergen. Meer dan een athleet van historiŽn.
10913: MEER, DS. E. VAN - De Alpha en de Omega. Een verklaring over de Openbaring van Johannes.
5562: MEER, DS.E. VAN - Leer mij Uwe paden. Bijbelsch dagboek voor het gereformeerde gezin. Tweede druk.
11315: MEER, DS. E. VAN - Christus en Zijn Bruidskerk. Het Hooglied in meditaties verklaard en toegepast. Tweede druk.
10954: MEER, DS. E. VAN - Christus en Zijn Bruidskerk. Het Hooglied in meditaties verklaard en toegepast.
8955: MEERTENS, DR. P.J. - Meertens over de Zeeuwen. Zeeuwse studies uitgegeven n.a.v. zijn tachtigste verjaardag.
10985: MEERTENS, CO / KABUS, JAN - Zee-Gang
4750: MEES-VERWEY, MEA - De betekenis van Johannes van Vloten. Een bibliografie met inleiding.
10194: MEEUSE, DS. C.J. - Werpt het net aan de rechterzijde. Zeven overdenkingen over Johannes 21.
1738: MEEUSE, DRS. C.J. - De toekomstverwachting van de Nadere Reformatie in het licht van haar tijd. Een onderzoek naar de verhouding tussen het 17e-eeuwse chiliasme en de toekomstverwachting van de Nadere Reformatie, met name bij Jacobus Koelman. Uitgegeven i.s.m. S.S.N.R.
8654: MEEUSE, DS. C.J. - Er staat nog koren op het land
8989: MEEUSE, DS. C.J. - De liefde als uitnemendste gave. 10 preken over 1 Korinthe 13.
5257: MEEUSE, W.C. - Kohlbrugge en Maria de Clerq. Een innige vriendschap.
1355: MEIDEN, DS. L.H. VAN DER - Een voorganger herdacht. Het leven en sterven van wijlen ds. J.W. van Ree, benevens een gedachtenispreek ddor den schrijver dezes en enkele schriftoverdenkingen door den ontslapen Dienaar.
9812: MEIDEN, DS. L.H. VAN DER - Geloofskracht in levenssmart. Bundel meditaties.
1514: MEIDEN, DS. L.H. V.D. - De lichtpoort boven de Nachtspelonken. Drietal preken.
3726: MEIJ, DS.L.W. VAN DER - Het roer in Gods handen. Calvijn over de kennis van God de Schepper.
5488: MEIJER, C.H.PH. - Pieter Langendyk. Zijn leven en werken.
6153: MEIJER, TOM - Zeeuwse kinderen op de kaart gezet - Ansichtkaarten uit Zeeland 1899-1940.
1209: MEIJERINK, DS. H.J. - Reformatie en Mystiek. Over Jean De Labadie en het Labadisme.
9940: MEINERS, EDUARD - Een verzoening voor onze zonden. Tweetal verhandelingen over de algenoegzaamheid van Christus als Borg en Zaligmaker. Serie
11310: MEL, COENRAAD - De Geopende Genade-Throon, of Voortreffelijke Kerkredenen, Voor, Bij en Na het Gebruik des Hoogwaardigen Avondmaals (...) Eerste en Tweede Deel.
5899: MEL, DR. COENRAAD - De lust der heiligen in Jehovah, of Gebede-Boek. Tot nuttig gebruik in allerhande Tyden, Staaten en Gelegenheden (...) Uit het Hoogduitsch naar den laatsten Druk vertaald (...) Deze Veertiende Nederduitsche Druk vermeerdert met der Heiligen Bidkonst, of eene Predicatie Joh. XVI: 23-30. Door den zelfden Autheur.
10280: MEL, COENRAAT - Het Gruwlyk Sodom Gestraft, Ter waarschuwinge aan Israel voorgestelt, in verscheide Boet- en Bededaags Predikaatsien. Beneffens de gantsche Historie van Sodom, uit Genesis XVIII en XIX.
11574: MELL, KOENRAED - Godtgeleerde keurstoffen, handelende van de Liederen Hammaaloth, De Tien Geboden, het Gebedt des Heeren, Salomons Hooghliedt, Inleidinge tot de Profeetische Schriften, Johannes Openbaeringen, En andere merkwaerdige Stoffen (...); Uit de Hoogduitsche in de Nederlantsche taele overgebraght door Laurentius Steversloot (...) Kompleet in 2 delen.
10654: MELL, KOENRAAD - Godgeleerde Keurstoffen, handelende van de Liederen Hammaaloth, de Tien Geboden, het Gebedt des Heeren en andere merkwaardige Stoffen (...)
11036: MELLEGERS, PIETER EN MARRIGJE - Een even dierbaar geloof. Brieven van en aan Pieter en Marigje Mellegers te Sliedrecht. Met een voorwoord van Ds. E. Du Marchie van Voorthuysen predikant van de Oud Ger. Gem. in Ned. Te Leersum.
10544: MENDELSON, BART / KOOIJ, PETER - Dat doe je gewoon. Zutphense onderduikverhalen, 1940-1945.
5605: MENSE, WILLEM - Een zaakrijk verhaal of bekeringsweg schriftelijk in rijm gesteld door de auteur genaamd Willem Mense overleden 1795. Bestaande in twee stukjes met een gouden keten van 25 wonderen aangaande Jezus
7463: MENSE, WILLEM - Een zaakrijk verhaal of bekeringsweg schriftelijk in rijm gesteld door de auteur genaamd Willem Mense overleden 1795. Bestaande in twee stukjes met een gouden keten van 25 wonderen aangaande Jezus' menswording en enige trappen van ontdekking. Met een voorrede van C. Teuling. Tweede druk.
7814: MERLE D - Olivier Cromwell, protector der Engelsche Republiek; of een groot maar miskend man in zijn eer hersteld. Een historisch onderzoek (...). Uit het Fransch en Engelsch vertaald door J. Oudijk van Putten. In twee deelen. Met portret van Cromwell.
3681: MERLE D'AUBIGN…, DR.J.H. - De Geschiedenis der Hervorming in de zestiende eeuw door Dr.J.H. Merle d
10817: MERWE, H. TE - 9 Banier Pocketboeken voor de jeugd: Het runen-orakel / Zij begeerden het leven / Sigurd, de gevangen Viking / Sigurd, de vrije Viking / Het gezonken zilverschip / De Wegloper / Met Den Dubbelen Arent naar Archangel / Klaas Korstanje zeilt naar BraziliŽ / Klaas Korstanje op walvisvaart
1276: MERWE, H. TE - De wereldweg der kerk
4721: MEULEN, DR.P. VAN DER - Het roerspel en de comedies van Coornhert. Uitgegeven en van commentaar voorzien.
11366: MIDDEL, DS. H.H. - Eenvoudig verhaal van Gods Menigvuldige Reddingen uit de grootste noden en Vrije Genade Verheerlijkt in het Zalig afsterven van Anna Harmina Middel dochter van H.H. MIddel.
11182: MIDDEL, DS. H.H. - Eenvoudig verhaal van Gods Menigvuldige Reddingen uit de grootste noden en Vrije Genade Verheerlijkt in het Zalig afsterven van Anna Harmina Middel dochter van H.H. MIddel.
11533: MIERAS, DS. M.A. - Als een eenzame mus op het dak. Eerste tiental predikaties.
2782: MIERAS, DS.M.A. - Ds.L. Boone herdacht. Herdenkingspredikatie door Ds.M.A. Mieras. Met een voorwoord van Ds.W.H. Blaak.
9171: MIJNDERS, DS. J. - Een lofzang in de nacht. 52 meditaties.
9797: MIJNDERS, DS. J. - De geopende Fontein. 52 meditaties.
10575: MINDERMAN, DS. H.A. - De pelgrim naar Sion. 7 predicatiŽn.
11320: MINDERMAN, DS. H.A. - De pelgrim naar Sion. Dertien preken.
9444: MINK, DR. G.J. - Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de 19e eeuw. Kerkhistorische MonografieŽn, dl. 3.
3053: MINNEN, DS. J.G. VAN - Alleenlijk ditmaal. Predikatie over Richteren 16: 28a. Gehouden t.g.v. de herdenking van zijn 25- jarige ambtsbediening.
6007: MITTLER, ELMAR / WERNER, WILFRIED - Mit der Zeit. Die KurfŁrsten von der Pfalz und die Heidelberger Handschriften der Bibliotheca Palatina. Mit [43] Tafeln in Farben.
10335: MOBACHIUS, JOACHIMUS - De Basuine aan den Mond, of Geestelyk Alarm-Geschrey in tyden van Drukkende en Dreigende Nooden (...) Opgesloten in verscheide Boet-Predikatien (...) WAARBIJ: Der Staaten Verbods-Dag, Plegtelyk Gevierd, op den 18 February 1756. Uit Nahum I: vers 5, 6, 7 (...) Waar agter nog is gevoegd een Historisch verhaal, en Register van de Voornaamste Aardbevingen zedert de Scheppinge der Waereld tot nu toe. Alomme met veele Noten voorzien.
7489: MOBACHIUS, JOACHIMUS - De langh gewenschte en vast aenstaende bekering van het volk der Jooden (...) in een kortbondige verklaring van die zo nadrukkelyke en wydlustige Godspraek van Jeremias XXXI.
8559: MOENS, DS. G.J.N. E.A. - Uit den schat des Woords, 55e jaargang.
10699: MOERKERKEN, DS. A. - Uw krankheÍn kent. Acht overdenkingen over zieken in de Bijbel. Tweede druk.
11571: MOERKERKEN, DS. A. - De strik brak los. Tien overdenkingen over het boek Esther.
10053: MOERKERKEN, DS. A. E.A. (RED.) - Ontboezemingen. 75 jaar Theologische School Gereformeerde Gemeenten. Tweede druk.
10651: MOERKERKEN, DS. A. - Doortocht. Twaalf overdenkingen.
7107: MOLENAAR, D. - Het zaligmakend geloof, in eenige overdenkingen voorgesteld
8004: MOLENAAR, D. - Leerredenen over verschillende onderwerpen (1e 10-tal)
3757: MOLENAAR, DS.P. - De kinderen van Jakob (schetsen van preken)
10213: MOLHUYSEN, DR. P.C. / BLOK, PROF. DR. P.J. (RED.) - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (...) (NNBW) Kompleet in 10 delen.
4590: MOLTMANN, J‹RGEN - Pršdestination und Perseveranz. Geschichte und Bedeutung der reformierten Lehre "de perseverantia sanctorum". Beitršge zur Geschichte und Lehre der Kirche Reformierten Band XII.
11098: MONDEY, D. (RED.) - Vliegtuigen Van A Tot Z. Aangevuld met de nieuwste ontwikkelingen door Michael Taylor.
10801: MONDRIA, DS. M. - Eben-Haezer. Verzamelde meditaties.
9622: MONTEFIORE, LYDIA / STELT, GERRIT VAN DER / OOSTENDE, MARINUS VAN / TOL, ANDRIES VAN - De bekeering van Lydia Montefiore. Boekhandel - Amsterdam / Pretoria, voorheen HŲveker & Wormser z.j. (1901). 64 blz. Waarbij: Het wonder van Gods genade, gehouden in den weg der bekeering met Achganieta Johanna van der Stelt. Beschreven door haren vader Gerrit van der Stelt. Z.p. z.j. 16 blz. (mist titelpagina). Waarbij: Het beproefde Goud. Bundel prakticale oefeningen van wijle den WelEerw. Heer Marinus van Oostende, in leven leerend Ouderling der gemeenten Ottoland, Molenaarsgraaf, Tholen enz. Geboren te Oolgtensplaat 26 Sept. 1834, Overleden te Tholen 13 Juni 1899. Met voorwoord van L. Spoel. H. van de Meulen - Middelharnis 1901. 22, (2) blz. Waarbij: Het hart des menschen een tempel Gods of een werkplaats des satans. In tien figuren zinnebeeldig voorgesteld. Tot opwekking en bevordering van den Christelijken zin. Naar het Hoogduitsch. Kemink & Zoon - Utrecht z.j. 52 blz. Met afbeeldingen. Waarbij: Merkwaardig Verhaal Aangaande het Leven en de Bekeering van Andries van Tol, gewoond hebbende te Gouda. Door hemzelven beschreven. Wed. Bruines, z.j. 48 blz.
6257: MOORREES, F.D.J. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Notaris te Haarlem. De Libertijn, bestrijder der Gereformeerde predikanten ten tijde van Prins Willem I. Levens- en Karakterschets.
5270: MOORREES, BERNARDUS - Om de erve der vaderen. Een verzameling van ten tijde der Afscheiding uitgegeven geschriften van Bernardus Moorrees, in leven hervormd predikant van Wijk (bij Heusden).
3290: MOORREES, B. / DIJKHUIZEN, A.G. VAN / VELSEN, J. VAN / EYKMAN, J.C. / HOEST, S.J. DE / KNAP, J.J. / HOGERZEIL, S. / MEURS, W.A. VAN / CALLENBACH, C.C. / - Verzameling van nieuwe onuitgegevene leerredenen van onderscheidene in leven zijnde Gereformeerde Predikanten. Achtste twaalftal. Uitgegeven ten voordeele van verarmde geloofsgenooten. 1. Gods toorn van den hemel geopenbaard. Naar Rom. I: 18 door B. Moorrees. 2. De staat en de bestemming der uitverkorene en geroepene heiligen. Naar 1 Petrus II: 9 door A.G. van Dijkhuizen. 3. Mozes bede om schuldvergeving. Naar Num. XIV: 19a door J. van Velsen. 4. De geestelijke vreugde. Naar Psalm IV: 8 door J.C. Eykman. 5. De wonderdadige genezing van den dienstknecht des hoofdmans te KapernaŁm. Naar Matth. VIII: 5-10, 13 door S.J. de Hoest. 6. Davids Godvruchtig gemoedsbestaan en verrigting in bangen nood voorgesteld en aangeprezen. Naar 1 Sam. XXX: 6, laatste deel door J.J. Knap. 7. God onthoudt hem Zijne tijdelijke zegeningen niet, die gehoorzaamt, maar wel degene die dit niet doet. Naar Levit. XXVI: 3-6 door S. Hogerzeil. 8.
3316: MORELL, TH. D.D. - An Abridgement. Of the last quarto edition of Ainsworth
5467: M÷RIKOFER, DR.J.C. / BREITINGER, J.J. - J. J. Breitinger und ZŁrich. Ein Kulturbild aus der Zeit des dreissigjšhrigen Krieges.
4600: MORRE, G. - Jan Hermansz. Krul
10867: MORREN, H.J. - De godsdienst verzekerd. Het leven van Johannes Bogerman.
5226: MORRIS, HENRY / ADAMA VAN SCHELTEMA (VERT.) - De grondvesters en eerste voorzitters van het Britsch- en Buitenlandsch Bijbelgenootschap. Naar het Engelsch van Henry Morris. Ten voordele der uitbreiding van het Zeemans- en Visschers Tehuis te IJmuiden.
5630: MOST, DS. A. VAN DER - Zegen Úf Vloek Leven Úf Dood. Prediking uitgesproken Zondag 24 Augustus 1941 bij het afscheid van de Ned.Herv. Gemeente te Farmsum-Delfzijl.
6823: MOULIN, PIERRE DU - De christelijke strijd. Herschreven en ingeleid door drs. K. Exalto
11231: MOULIN, PIERRE DU - De eerste thien Stichtelijcke, Troostelijcke en seer Geleerde Predicatien (...) WAARBIJ: De Tweede Decade Der Predicatien (...) In de Fransche tale t'samen ghestelt (...) en Vertaelt door Joannem Aelstium, Bedienaer des H. Euangeliums tot Bergen op Zoom.
3973: MOURIK, DRS.J. VAN - Het Blijvende Woord. Deel 1, Oude Testament. Tweede herziene druk.
6668: MOURIK, DRS.J. VAN - Het Blijvende Woord. Deel 1 en 2. Oude en Nieuwe Testament. Herziene uitgave.
8903: MOURIK, DRS. J. VAN - Op zoek naar de Weg. Methode godsdienst voor het voortgezet onderwijs. Deel 1 vmbo - b/lwo.
11563: MOUW, DS. G. - Het leven van Abraham. Twintig Bijbellezingen. Tweede druk.
10754: MUILWIJK, DS. A.D. - Gezette Hoogtijden. Kompleet in 6 delen.
10772: MUILWIJK, DS. A.D. - Aan armen uit gen‚. Levensschets van Ds. A.D. Muilwijk.
8165: MULDER, DS. P. E.A. - Pastoraat bij randkerkelijkheid en kerkverlating. Verslag ambtsdragersconferenties 2006.
6718: MULDER, DRS.J. / SCHREUDER, DS.A. / SILFHOUT, DS.W. - Kerk-zijn na 2000. Ambtsdragersconferentie 1997.
6481: MULDER, DRS.J. - Wulfert Floor. Een onderzoek naar het leven, de plaats en betekenis van Wulfert Floor als negentiende-eeuwse oefenaar.
11044: MULDER, DR. M.J / WOUDE, A.S. VAN DER E.A. (RED.) - Bijbels Handboek. Deel 1: De wereld van de bijbel. Deel 2a: Het Oude Testament. Deel 2b: Tussen Oude en Nieuwe Testament. Deel 3: Het Nieuwe Testament.
7111: MULDER, DRS.J. - Lerende hen onderhouden. Fragmenten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeentescholen in Rotterdam (1911-1985).
10422: MULDER, H. - Een gans sierlijk gelegde steen. Levensbeschrijving en brieven van Hendrik Mulder. In leven ouderling van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Elspeet.
10984: M‹LLENHEIM-RECHBERG, BURKARD VON - De ondergang van de Bismarck. Authentiek verslag van de ondergang van de Bismarck in 1941. Persoonlijk relaas van de hoogste officier die de slag overleefde.
10535: MUNNIKSMA, HARRY - De rauwe werkelijkheid. Huiveringwekkende en bloedstollende verhalen uit de dossiers van de Politie Gelderland-Midden. Deel 1 en 2.
11031: MURRAY, ANDREW - Groeien in de Genade
960: MURRAY, IAIN H. - Pinksteren vandaag. Wat is de betekenis van opwekking in Bijbels licht?
4280: MUSTERS, JOS. (SAMENST.) - Handboek voor den Zetter. Samengesteld door Jos.Musters. Met een hoofdstuk over zetmachines Door P.J.H. Lalieu. Derde uitgebreide druk.
10731: MYSERAS, LAMBERTUS - Al de werken: Het kabinet des genaden verbonds / Het kinderdeel der vromen / Christens op merking op den Hemelweg / Der vromen ondervinding op den weg naarden Hemel / Onderricht voor ware vromen. Onveranderde uitgave.
11325: MYSERAS, LAMBRECHT - Al de werken van Lambrecht Myseras: 1. Der vromen ondervinding op weg naar de hemel. 2. Onderricht der ware vromen. 3. Een Christens opmerking op de hemelweg. 4. Het kinderdeel der vromen. 5. Het Kabinet van het genadeverbond.
5481: NABER, JOHANNA W.A. - Vrouwenleven in de prae-reformatietijd bezegeld door den marteldood van Wendelmoet Claesdochter.
11427: NATZIJL, H. / MOURITS, P. (SAMENST.) - Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Levensschets en brieven van Ds. J.H. Koster.
5299: NATZIJL, H. / DIJK, H.J. VAN - Zoete banden die mij binden. Uit het gezelschapsleven in de Alblasserwaard. Tweede druk.
11194: NATZIJL, H. - Eťn van geest en ťťn van zin. Uit het gezelschapsleven.
3386: NATZIJL, H. - MASTENBROEK, J. - BEL, A. - In beeld gebracht. Twee eeuwen kerkelijk leven. Derde druk.
7299: NAUTA, PROF. DR. D. E.A. (RED.) - Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Deel 1 t/m 5.
4797: NAUTA, D. - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland.
1818: NAUTA, PROF.DR.D. - Twee geschriften uit de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland
930: NAUTA, DR. D. - Verklaring van de Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland
9594: NELIS, A.J. - Zittende aan de voeten van Jezus. Ds. IJme Doornveld (1864-1925). Biografische schets en zevental preken.
4544: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar
5326: NEVEN, J.P. - Een lichtende kaars. Uit het leven van de heer A. de Redelijkheid.
2037: NEVEN, J.P., FLORIJN, DR.H. EN VERSLOOT, DRS.J. - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard II.
11498: NEVEN, J.P. - Derk Brakke. Uit het leven van een Staphorster ouderling en zijn vrienden.
11499: NEVEN, J.P. - Uit het leven van Betje Duijzer en haar vrienden: Uw gangen zo vol roem en eer / Die God is onze zaligheid
11494: NEVEN, J.P. - Hervormde Gezanten. Het leven van de predikanten J.A. van Boven, D.J. van de Graaf, C.B. Holland en D. Th. Keck.
3548: NEWMAN, S. - Levensbeschrijving van John Winzer 1788-1868. (Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.) Met voorwoord van Ds.C. Smits.
5292: NEWTON, J. - De Grondlegging der Christen kerk, benevens haare gesteldheid en lotgevallen geduurende de eerste eeuw in eenige bezonderheden overwoogen ; uit het Engelsch vertaald door M. van Werkhoven ; en uitgegeeven met een voorbericht, door Cornelis Brem. (6), 472, (5). FATY II 826. Waarbij: Gods genade en vrijmachtige albestuur, Ontdekt in de zeldzaame Levensgevallen, langduurige en merkwaardige Reizen en, zonderlinge Bekeering van den Eerwaardigen Heere Johan Newton... Voormaals door hemzelven beschreeven, in XIV brieven aan den Eerwaardigen Heere T. Haweis. Uit het Engelsch vertaald. Tweede druk; Uitgegeven met eene korte voorreden door Cornelis Brem. Martinus de Bruyn - Amsterdam z.j. (1784). (4), 173 blz. FATY II 802.
6191: NEWTON, THOMAS - The works of the Right Reverend Thomas Newton, D.D. Late Lord Bishop of Bristol, and Dean of St. Paul
2141: NEWTON, J. - De Grondlegging der Christen kerk, benevens haare gesteldheid en lotgevallen geduurende de eerste eeuw in eenige bezonderheden overwoogen ; uit het Engelsch vertaald door M. van Werkhoven ; en uitgegeeven met een voorbericht, door Cornelis Brem.
3605: NEWTON, JOHAN - Cardiphonia, of gemeenzame brieven: meestal geschreven aan Godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en besturing op den weg des geloofs en der Godsvrucht.
5800: NEWTON, J. - De Grondlegging der Christen kerk, benevens haare gesteldheid en lotgevallen geduurende de eerste eeuw in eenige bezonderheden overwoogen ; uit het Engelsch vertaald door M. van Werkhoven ; en uitgegeeven met een voorbericht, door Cornelis Brem.
10381: NIEUWENHUIZEN, BERT VAN - Wilhelmina Een Koninklijke koppige Mevrouw
5423: NIEUWENTYT, BERNARD - Het regt gebruik der werelt beschouwinge, ter overtuiging van ongodisten en ongelovigen aangetoont, door Bernard Nieuwentyt, M.D. Met kopere Plaaten. Den tweeden druk.
1652: NIEUWLAND, L. - Uit het leven van Ds. A. Verhagen
9213: NIJLAND, E. - John Williams de Apostel van PolynesiŽ
11460: NOOD, JAC. DE - Kontakt met mijn diverse relaties en instanties i.v.m. mijn pensionering (annex 40 jarig jubileum). Yerseke 1932-1972.
8924: NOORDZIJ, J.C. - Religieus concept en religieuze ervaring in de christelijke traditie. Proeve van een psychologie van de spirituele ontwikkeling.
10923: NOORT, DS. G.J. VAN DEN - De belofte van de kroon des levens voor een beproefd volk. Achttal preken.
9402: NOREL, K. - In de buik van de walvis. Machinisten en stokers op de grote vaart
6620: NUPOORT, JAN - Korte en eenvoudige catechizatie over het voorbeeld der Godlyke waarheeden van den Zaligen heer Abraham Hellenbroek... Tweede deel. Zevende druk.
10902: NUPOORT, J. / HELLENBROEK, A. - Kort begrip voor min geoefende, getrokken uit het werkje van den Heer J. Nupoort, over het Voorbeeld der goddelyke waarheeden van den Heer A. Hellenbroek. Door een Lidmaat der Gereformeerde Kerk.
6175: NUPOORT, JAN - Korte en eenvouwige catechizatie over het voorbeeld der Godlyke waarheeden van den Zaligen heer Abraham Hellenbroek. Waar in De Leer van de Hervormde Kerk, naer aanleiding van ieder Vraag en Antwoord, zaakelyk word opgegeeven. Iste en IIde deel. Benevens een Aanhangzel tot beide Deelen behoorende.
11169: NUPOORT, J. (BEW. P. KUIJT) - Herhaalde oproep tot wederkeer (Laat ons wederkeren naar de Heidelbergse Catechismus). De oproep van Jan Nupoort na ruim twee eeuwen herhaald.
5422: NUYS KLINKENBERG, J. VAN / NAHUYS, GER.JOH. - De Bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen verklaerd; door J. van Nuys Klinkenberg en Ger.Joh. Nahuys (t/m deel 3).
9166: OEVER, CORN. V.D. - Het boek Ruth. Naar den letterlijken en geestelijken zin verklaard en toegepast, tot leering, bestraffing, vermaning en vertroosting. In twintig leerredenen. Ongewijzigde herdruk.
1662: OEVER, CORN. V.D. - Het boek Ruth. Naar den letterlijken en geetselijken zin verklaard en toegepast, tot leering, bestraffing, vermaning en vertroosting. In twintig leerredenen. Ongewijzigde herdruk.
8014: OEVER, CORNELIS VAN DEN - Het dierbaar borglijden des Heeren Jezus Christus. Letterlijk en geestelijk verklaard en toegepast in 40 leerredenen. Derde druk.
10687: OEVER, CORN. V.D. - Het boek Ruth. Naar den letterlijken en geestelijken zin verklaard en toegepast, tot leering, bestraffing, vermaning en vertroosting. In twintig leerredenen.
6426: OEVER, DS. C. VAN DEN - Feeststoffen. Het allerdierbaarste geschenk van God, gegeven aan Zijne Kerk op aarde, in de geboorte, besnijdenis, opstanding en hemelvaart van den eenigen Heiland en Zaligmaker Jezus Christus, benevens de zending van den H. Geest op het Pinksterfeest verklaard en toegepast in twintig leerredenen.
3904: OEVER, DS.C. VAN DEN - Het boek Ruth. Naar den letterlijken en geestelijken zin verlaard en toegepast, tot leering, bestraffing, vermaning en vertroosting. In twintig leerredenen.
10398: OEVER, CORNELIS VAN DEN - Het dierbaar borglijden des Heeren Jezus Christus. Letterlijk en geestelijk verklaard en toegepast in 40 leerredenen. Derde druk.
9612: OEVER, CORNELIS VAN DEN - Het dierbaar borglijden des Heeren Jezus Christus. Letterlijk en geestelijk verklaard en toegepast in 40 leerredenen. Vierde druk. Jubileumuitgave.
10849: OEVEREN, DR. B. VAN E.A. - Tekst voor tekst. De Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht.
11557: OLEVIANUS, CASPAR - Een nieuw Verbond. Een verklaring van de Apostolische Geloofsbelijdenis en het Genadeverbond.
10681: OLEVIANUS, CASPAR - Geschriften van Caspar Olevianus. Verklaring van: De apostolische Geloofsbelijdenis, Het wezen van het Genadeverbond en De getuigenissen van het Genadeverbond.
6483: OLIE, DS. J.H.C. - God hoort de jonge raven als zij roepen. 10 preken over dieren in de Bijbel.
9132: OOMIUS, SIMON - Satans vuistslagen. Traktaat over de inwerping van godslasterlijke gedachten, zowel tot noodzakelijk onderricht als tot vertroosting van vele treurigen te Sion.
404: OORDT DR. J.W.G. - De godsdienst der Grieken en hunne volksdenkbeelden
7034: OORDT, DS.J.R. VAN / HOFMAN, DS.M. / FRAANJE, DS.J. / KERSTEN, DS.G.H. E.A. - Gedachtenisredenen. Uitgesproken bij de herdenking van de 25 jarige vereeniging der Geref. Gem. in Nederland op 10 october 1932 te Rotterdam door Ds.J.R. van Oordt, Ds.M. Hofman, Ds. J. Fraanje en Ds. G.H. Kersten. De Banier - Rotterdam z.j. 34, (2) blz. Waarbij: 1838-1938. Ledeboer herdacht honderd jaar na zijn intrede te Benthuizen door Ds.A. van Stuyvenber, Ds.W.C. Lamain en Ds.G.H. Kersten te Benthuizen, 29 juli 1938. De Banier - Rotterdam z.j. 23 blz. Waarbij: Redevoeringen, uitgesproken ter gelegenheid van het 50-Jarig bestaan der Gereformeerde Gemeenten op 9 Octoker 1957 door Ds. A. Verhagen, Ds.L. Rijksen en Ds.C. Hegeman. De Banier - Utrecht 1957. 36 blz. Waarbij: Enkele mededelingen van mijn bezoek aan de Geref. Gemeenten in Amerika door Ds.G.H. Kersten. De Banier - Rotterdam 1936. 24 blz. Waarbij: Een tweede bezoek aan de Gereformeerde Gemeenten in de Ver. Staten van N.-Amerika door Ds.G.H. Kersten. De Banier - Rotterdam 1939. 24 blz.
11191: OORDT, DS. J.R. VAN - Een christen in leven en sterven onder de leiding des Heeren. Tweetal leerredenen.
3371: OORT, TEUNIS VAN - Omdat Gij 't hebt gedaan. Beschrijving van een veelbewogen leven.
7077: OORT, J. VAN / GRAAFLAND, C. / GROOT, A. DE / JONG, O.J. DE (RED.) - De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijk symposium Utrecht 3 maart 1989.
4921: OORTHUYS, DR.G. - Kruispunten op de weg der kerk. Zwingli, De Labadie, Kohlbrugge. Herdruk ingeleid door prof. dr. O. J. de Jong.
11463: OOSTEN, G.D. VAN - Machtelt van Yerseke. Verhaal uit de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
5825: OOSTEN, DS. L.H. - Wat is een oprecht geloof?
7382: OOSTEN, DS.L.H. - Wat gelooft gij van de kerk? Een bezinning op de betekenis van kerk en kerkgang.
5310: OOSTENDORP, L. - H.P. Scholte. Leader of the secession of 1834 and founder of Pella.
10191: OOSTERWIJK, JACOB - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk en anderen. Met een voorwoord van Teunis van Drimmelen.
11466: OOSTERWIJK, BRAM / VEN, DANIEL VAN DE - Holland-Amerika Lijn. Achteromkijkend naar de Wilhelminakade.
6009: OOSTERZEE, J. J. VAN - Woorden des levens. Leerredenen.
9639: OOSTERZEE, J.J. VAN - Redevoeringen, Verhandelingen en Verspreide geschriften. Tweede bundel.
10732: OPPENHEIMER, JOHN F. (RED.) - Lexikon des Judentums
11077: OPZOOMER, MR. C.W. - Het wezen der deugd. Voorlezingen, in den winter van 1847-1848 te Utrecht uitgesproken.
9704: ORTELIUS, ABRAHAM - Een viertal kaarten uit de eerste "Moderne" Atlas, Theatrum Orbis Terrarum van Abraham Ortelius
5491: OS, WILLEM VAN DER - Inventaris der boeken, handschriften, kaarten, prenten en andere voorwerpen gelegateerd aan de stad Vlissingen door Willem Van Der Os.
8150: OTTE, DS. J.J. - Een tweetal leerredenen over Petrus 2: 7 en Mattheus 7: 13, 14. Benevens eenige gedichten. Met een voorwoord van P. J. Otte
5289: OTTEN, W. - Uit het levensboek van Dr. H.F. Kohlbrugge.
9469: OTTEN, W. / ASSELT, W.J. VAN (RED.) - Kerk en conflict. Identiteitskwesties in de geschiedenis van het Christendom. Utrechtse Studies, deel 3.
1059: OUDHEUSDEN, J.A.F.M. VAN - Ziel en zaligheid in Noord-Brabant. Vijfde verzameling bijdragen van de vereniging voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis.
10253: OUTREIN, JOHANNES D' - Proef-stukken van Heilige Sinne-beelden. Verdeelt in twee stukken. Beide met breede Inleidingen en Aanhangselen over gewydde Stoffe.
1819: OUTREIN, JOH. D - Korte schets der Godlyke waarheden, Soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn Waar in kortelyk de H.Godgeleertheyt doorlopen, de Wegen Gods in Syne Kerke nagespeurd, en insonderheyd de verscheide Bedeelingen van het Genadenverbond nader opgeheldert worden. Tot oefening van waarheid en deugd door Johannes D'Outrein. Vijftiende druk.
10789: OVEREEM, JAC. - De spraak van de Hemel. Eenvoudige Schrift-overdenkingen.
10790: OVEREEM, JAC. - In de leerschool van het Woord. Overdenkingen bij woorden uit de Heilige Schrift.
10792: OVEREEM, JAC. - Heden en morgen. Overdenkingen bij woorden uit de Heilige Schrift.
10793: OVEREEM, JAC. - De weg van Cornelius. Meditaties over Handelingen 10.
4425: OVEREEM, BRAND / DIJKHUIZEN, SIETZO - Tussen Hel en Paradijs. Struinen van rivieren naar het nieuwe land.
10403: OVEREEM, JAC. - Verzen van de Flevohof
10794: OVEREEM, JAC. - Wat niet veroudert. Beknopt overzicht van de geschiedenis der Dordtse Synode en van de Statenbijbel.
6480: OVEREEM, JAC. - De landbouwer van Driebergen. Het levensverhaal van Wulfert Floor. Tweede herziene druk. Met portret.
9049: OVEREEM, JAC. - De onzichtbare hand. Of getrokken uit de duisternis.
11106: OVEREEM, JAC. - De landbouwer van Driebergen. Het levensverhaal van Wulfert Floor. Tweede herziene druk. Met portret.
10785: OVEREEM, JAC. - Levensvernieuwing. Eenvoudige overdenkingen over woorden uit de Heilige Schrift.
10791: OVEREEM, JAC. - Van gisteren en heden. Eenvoudige gedichten.
10581: OWEN, JOHN - De ootmoedige omgang. Serie: Geschriften van Schotse en Engelse Puriteinen. Vertaald door J.S. van den Brink.
11222: OWEN, JOHAN - Eene Verhandeling aangaande den Heiligen Geest. Uit het Engelsch vertaald door Simon Commenicq. Onveranderde uitgave volgens 1746.
10880: OWEN, JOHAN - Eene Verhandeling aangaande den Heiligen Geest. Uit het Engelsch vertaald door Simon Commenicq. Onveranderde uitgave volgens 1746.
6103: PAAUWE, DS.J.P. - Zeven toespraken over de Nederlandse Hervormde Kerk na 1816 en een toespraak ove de belijdenis van de Kerk.
7776: PAAUWE, DS. J.P. - Register van de uitgegeven predikaties, catechisaties en toespraken van Ds. J.P. Paauwe. Derde, opnieuw bijgewerkte druk.
10291: PANNEKOEK, DS.J. - Een brandende en lichtende kaars. Verslag van de begrafenis, waaraan toegevoegd de predikatie van ds. F. Mallan, alsmede 19 brieven van ds. J.J. Pannekoek.
7886: PANNEKOEK, DS.J. - Een brandende en lichtende kaars. Verslag van de begrafenis, waaraan toegevoegd de predikatie van ds. F. Mallan, alsmede 19 brieven van ds. J.J. Pannekoek.
9609: PANNEKOEK, DS. J. - . Afscheid te Gouda / Afscheid te Terneuzen / Bevestiging te Chilliwack (Canada) door Ds. A. Breeman / Intrede te Chilliwack / Alle gehouden toespraken.
5018: TH. L. PARKER - The Doctrine of the Knowledge of God. A Study in the Theology of John Calvin.
3905: PARROT, ANDR… - Bijbel en archaeologie. 11 delen: Op zoek naar en verloren wereld (inleidend deel) 1. De Zondvloed en de ark van Noach 2. De toren van Babel 3.Ninevť en het oude testament 4.De tempel van Jeruzalem 5. Golgotha en het heilige graf 6. Samaria 7. Babylon en het oude testament 8. De schatten van het Louvre en de Bijbel 9. Op steen en klei 10. Egypte en de Bijbel.
2940: PAS, GD., WITTE, JOH. E.A. - De Meester. Meditaties over het leven van de Heere Jezus Christus.
700: PATON, JAMES - John G. Paton. Zendeling op de Nieuwe Hebriden. Uitgegeven door zijn broeder. Twee delen.
10783: PATRICK, POLUS & WELS - Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament. 17 delen kompleet in 18 banden.
6115: PATTON, JOHN HASTINGS - Canaanite Parallels in the Book of Psalms
4229: PAUL, DS.H. - De Twaalf Zegeningen van Jakob. Ieder zijn eigen zegen. 12 preken.
10736: PAUL, HERMAN / WALLET, BART / HARINCK, GEORGE (RED.) - De Reformatieherdenking van 1917. Historische beeldvorming en religieuze identiteitspolitiek in Nederland. De Reformatieherdenking van 1917. Historische beeldvorming en religieuze identiteitspolitiek in Nederland. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 Jaargang 12.
2208: PAUW, ANDRIES - Omstandige Levens Beschryving van den grotem Kerkenleraar Martinus Lutherus, Vervattende ... Uit de beste Schryvers in een Chronologise Order by een vergadert. Met een Voorreden verrykt door Christoffel van Brants Holtzapffel.
5650: PEACOCKE, ARTHUR R. - Van DNA tot God. Een begaanbare weg ? Met een uitleiding van Willem B. Drees.
10494: PEARSON, JOHN - Een Uytlegginge van het Geloof. Uyt het Engels vertaelt door Matthias Neef.
9354: PELT, R.J. VAN / TIETHOFF-SPLIETHOFFF, M.J. (RED.) - Het Binnenhof. Van grafelijke residentie tot regeringscentrum.
6429: PERELS, HANS-ULRICH - Gemeinde im aktiven Wandel. Innovations- und Projektmanagement in der kirchlichen Praxis.
7360: PERKINS, MR. WILLIAM - De staat van een christen in dit leven. Uit het Engels vertaald door Ds. J. van der Haar.
3980: PERKINS, W. - Hemelse vertroosting. Met een korte levensschets door Ds.J. van der Haar.
4872: PFEIFER, INGO / SAVELSBERG, WOLFGANG (RED.) - Oranienbaum - Huis van Oranje. Wiedererweckung eines anhaltischen FŁrstenschlosses Oranische Bildnisse aus fŁnf Jahrhunderten (Volume 21).
10357: PHILPOT, J.C. - De leerredenen. Uit het Engelsch. 11e en 12e zestal.
10352: PHILPOT, J.C. - De leerredenen. Uit het Engelsch. 3e en 4e zestal.
10739: PHILPOT, J.C. - De Leerredenen. Eerste t/m vijfde Achttal.
10401: PHILPOT, J.C. - De Evangeliepredikstoel. Derde onveranderde druk. Kompleet in 3 delen.
10098: PHILPOT, J.C. - Korenaren uit de volle oogst. Opnieuw uit het Engels vertaald door M.A. de Korte.
9642: PHILPOT, J.C. - De leerredenen. Uit het Engelsch. 1e t/m 12e zestal. Kompleet.
10829: PHILPOT, J.C. - William Tiptaft. Dienaar van het Evangelie te Abingdon, Berkshire. Samengesteld en geschreven door J.C. Philpot. Zo getrouw mogelijk en onverkort uit het Engels overgezet door A. Kik te Numansdorp.
11211: PHILPOT, J.C. - Korenaren uit de volle oogst
10389: PHILPOT, J.C. - De leerredenen. Uit het Engelsch. 1e t/m 12e zestal. Kompleet.
9859: PHILPOT, J.C. - De leerredenen. Uit het Engelsch. 1e t/m 12e zestal. Kompleet.
9681: PIERSON, ARTHUR T. D.D. - De kern van het Evangelie. Eenige voordrachten uitgeproken in den Metropolitan Tabernacle in de herfst van 1891 (...) Naar het Engelsch door Christine.
6733: PIETERS, K.J. / WERP, D.J. VAN DER / KREULEN, J.R. - Apologie. Is de Afscheiding in Nederland van het Hervormd Kerkgenootschap, zooals het thans en sedert 1816 bestaat, uit God of uit de menschen? Deze vraag overeenkomstig het Woord Gods en de leer der Gereformeerde Kerk, uitgedrukt in hare Formulieren, op nieuw ernstig en onpartijdig onderzocht en beantwoord, ... Eene Bijdrage, Om het kerkelijk standpunt der Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland, nader in haren kerkelijken grond en hare ware gedaante te leren kennen.
7333: PIETERS, DS. W. - Het huisbezoek
9583: PIETERS, DS. W. - De kinderen des nooddruftigen verlost. Bevestigings- en intredepreek en enkele meditaties. Tweede druk.
11534: PIETERS, DS. W. / VELDMAN, DS. K. - Hoe wonderbaar is Uw getuigenis. Gods leiding in het leven van ds. S. Ralevic.
7027: PIETERSZ., DS. ROELOF - Spiegel der barmhartigheid en gerechtigheid Gods (...) hertaald naar de 8e druk van 1632 door J.A. Bunt.
6195: PIJNACKER HORDIJK, W.J.A. - Toetst alles. Waarheid en leugen in de christelijke gemeente.
11452: PINK, A.W. - Het leven van Elisa. Vertaald uit het Engels door F. van Holten.
11464: PINK, A.W. - Geestelijk nut uit het Woord
1441: PLESSIS, J. DU - De gezanten van het kruis (dl.1); Helden van het geloof (dl.2)
10035: PLEYTE, DR. W. / BOGERT, A. VAN DEN / BOUWHEER, H. - Uddel en Uddeler heegde. Bijdrage tot de geschiedenis van Barneveld.
2653: PLOEG, DRS. A. VAN DER - Philippus S. van Ronkel. Messiasbelijdende Joden; vergeten eerstelingen.
5080: PLOEG, PETER VAN DER - Koninklijk Zilver. Hoogtepunten uit de verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau
8188: PLOOS VAN AMSTEL, DS. J.J.A. - Een uitverkoren vat. Het leven van Johannes Calvijn. Voor het Nederlandsche volk geschetst. Met een voorrede van Ds. J.J.A. Ploos van Amstel, Predikant te Reitzum.
10828: PLUVINEL, ANTOINE DE - Reitkunst Herrn Antonij de Pluvinel, (...) unnd mit sechzig schŲnen KupfferstŁcken gezieret (von Matthaeus Merian)
9916: POEL, DS. CHR. VAN DER - Getrouwmakende genade. 8 Bijbellezingen uit het boek DaniŽl.
10347: POEL, DS. JOH. VAN DER E.A. - Vraagt naar de oude paden. Bijbels Dagboek.
11374: POEL, DS. JOH. VAN DER - Ten tijde des ouderdoms. Bundel predikaties, meditaties, overdenkingen en brieven van Leen Potappel. Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, welke hij op 26 april 1979 mocht gedenken.
11373: POEL, DS. JOH. VAN DER - Een eeuwigheid zonder tijd. Viertal preken en vijftien meditaties.
11069: POEL, DS. JOH. VAN DER - 6 titels van Ds. Joh. van der Poel: Eben-Haezer / Oud, maar niet te oud / Ter gedachtenis / Een eeuwigheid zonder tijd / Ten tijde des ouderdoms / Ruth de Moabitische
6523: POEL, DS. JOH.VAN DER - Afscheidspredikatie van Ds. J. van der Poel gehouden op 13 April 1955 van zijn Gemeente Giessendam.
11178: POEL, DS. JOH. VAN DER - Bijeen vergaard (...) Bundel predikaties, meditaties, twee brieven aan ds. W.C. Lamain (over de twee vermisten, overkomst en bevestiging van ds. C. Smits) en 1250 spreuken, betreffende diverse voorvallen uit het geestelijke leven.
11179: POEL, DS. JOH. VAN DER - Ruth de Moabitische. 29 preken over het geloofsleven naar aanleiding van het boek Ruth. Tweede druk.
10363: POEL, DS. CHR. VAN DER - De ware Wijnstok. 52 meditaties.
11133: POEL, DS. CHR. VAN DER - Verkregen hulp. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Chr. Van der Poel, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Yerseke. Zevental preken.
11237: POEL, DS. JOH. VAN DER - Eben-Haezer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit het leven van Ds. Joh. van der Poel ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Aangevuld met de afscheidspredikatie te Giessendam, de intredepredikatie te Ede en de herdenkingsdienst ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum.
3635: POEL, DS. CHR . VAN DER - Het nieuwe Jeruzalem. Zeven preken.
2772: POEL, DS. CHR. VAN DER, VERWEY, DS. J.W. E.A. - Het Brood des levens. Bijbels dagboek.
7993: POEL, DS. JOH. VAN DER - Ter gedachtenis. Verslag van de begrafenis, alsmede een achttal preken van deze leraar en enkele herinneringsbijdragen.
11377: POEL, DS. JOH. VAN DER - Oud, maar niet te oud. Bundel overdenkingen, meditaties, brieven, gelegenheidspredikaties (...)
11378: POEL, DS. JOH. VAN DER - Oud, maar niet te oud. Bundel overdenkingen, meditaties, brieven, gelegenheidspredikaties (...)
11376: POEL, DS. JOH. VAN DER - Twee wegen. Preken en meditaties. Met een begeleidend woord van Ds. W.C. Lamain en een woord vooraf van D.E. de Kruyff, ouderling van de Herv. kerk te Groenekan.
11350: POEL, DS. JOH. VAN DER - Eerst lammeren, dan schapen
9025: POEL, DS. JOH. VAN DER - Twee wegen. Preken en meditaties. Met een begeleidend woord van Ds. W.C. Lamain en een woord vooraf van D.E. de Kruyff, ouderling van de Herv. kerk te Groenekan. Vierde druk.
11141: POEL, DS. JOH. VAN DER - Hulpeloos tot Hem gevloden
11177: POEL, DS. JOH. VAN DER -
840: POLDERMANS, D.A. - Zuud Bevalands Lief & Leed
3604: POLMAN, MAG,DR.P. O.F.M. - Batavia Sacra. Hoofdstukken uit de Vaderlandse Kerkgeschiedenis. Godsdienst in de Gouden Eeuw.
467: POORT, DS. J.J. - Kracht naar kruis. Bijbels dagboek.
4320: POORT, DS.J.J. - Voetsporen van Calvijn
1035: POORT, DS. J.J. - 24 uur in dienst en recht op ontbering
4924: POORT, DS.J.J. - Plaatsen waar u vreemde dingen ziet
9698: POORT, DS. J.J. - Herders op den velde. Tweede druk.
6399: POORT, DS.J.J. - Bij dagen en bij nachten. Bijbels dagboek.
6771: POORTMAN, WILCO C. - Inleiding op de afbeeldingen van de Historien des Ouden en Nieuwen Testaments voorkomende in de Statenbijbels van 1637-1800.
9528: PORTER, J.R. - De bronnen van het geloof. GeÔllustreerde gids voor de Bijbel.
4007: POST, DS.H. V.D., VERKADE, DS.J.P. E.A. - Prekenserie "Van Recht en Genade"; 21e jaargang.
7455: POST, DR. S.D. - Mij zal niets ontbreken. Uit het leven van Pieter Morilyon. Tweede druk.
10115: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - Jacobus Revius, zijn Leven en Werken (Ö)
4612: POSTHUMUS MEYES, DR.E.J.W. (PREDIKANT TE - Joannes Vollenhove. Een Haagsch Dichter-Predikant uit onze Gouden Eeuw (overdruk uit het Jaarboek van "Die Haghe").
8738: POTAPPEL, L.J. / SMITS, A.J. - Brieven van L.J. Potappel te Stavenisse geschreven in zijn diensttijd (1902-1904)
8072: POTAPPEL, L.J. - Brieven van L.J. Potapel te Stavenisse. Geschreven in zijn diensttijd (1902-1904). Met voorwoord van A.J. Smits.
10185: POTAPPEL, L.J. / SMITS, A.J. - Brieven van L.J. Potappel te Stavenisse. Geschreven in zijn diensttijd (1902-1904). Met voorwoord van A.J. Smits.
10779: POTAPPEL, L.J. - Banden des geloofs. Nieuwe brieven aan Krijn van Gorsel. Bezorgd en ingeleid door D. Roozemond.
4522: POTTER, L. DE - Histoire philosophique, politique et critique du Christianisme et des Eglises chretiennes, depuis Jesus jusqu
4970: PRAAMSTRA, OLF - Gezond verstand en goede smaak. De kritieken van Conrad Busken Huet.
4551: PRIESTER, OUD. A. DE / ZIJDERVELD, DS. G.A. E.A. - De inwijding van de tempel. Preek en toespraken gehouden bij de eerste steenlegging en ingebruikneming van de Zuiderkerk der Geref. Gem. te Middelburg.
11229: PRIESTER, DR. P.R. - 100 jaar Rabobank Beveland. 1905-2005.
823: PRIME, S. - De kracht van het gebed. Het reveil in New York van 1858. Vertaald door Mevr. P.M. van Overbeeke.
5480: PRINSEN, DR.J. - Gerardus Geldenhauer Noviomagus. Bijdrage tot de kennis van zijn leven en werken.
2338: PRONK, DS.M. - Het Christelijke gezin. Op een eerlijke en concrete wijze gaat de schrijver in op de vele problemen in en rond het huwelijk.
7244: PROOSDIJ, C. VAN - Door het geloof. Een twaalftal predikatiŽn over HebreŽn XI.
4665: PROST, JOSEPH - La Philosophie a L'Academie Protestante de Saumur (1606-1685)
11236: PSALMEN - Psalmen. De berijming van 1773 waaraan toegevoegd Enige Gezangen. Grootletter-uitgave van de CBB.
9434: PUCHINGER, DR. G. (RED.) - Ontmoetingen met Schilder. Prof.dr. K. Schilder 1890 - 19 december - 1990.
1374: PUTTEN, DR. J VAN - Zoveel kerken zoveel zinnen. Een sociaal wetenschappelijke studie van verschillen in behoudendheid tussen Gereformeerden en Christelijke Gereformeerden.
7062: QUISPEL, PROF. DR. G. / MOERKERKEN, DS. A. E.A. - Mystiek en bevinding
1376: RAALTE, J. VAN - Een hoofd des hoeks. 42 meditaties.
6129: RABAN, ZEEV - The Pessach Haggadah With a Revised English Translation and 36 Illustrations and musical notes.
3185: RAMBACH, J.J. - Verzameling van Overdenkingen, met een aanhangsel van enige uitgezogte Predikaatsien over verscheidene Plaatzen des O. en N.T., (...) Door den Heer Johan Jakob Rambach, (...) Vooraf gaat ene uitvoerige Levens-Beschryvinge van den Autheur met een Lyst van zyne Schriften.
9989: RASKER, DR. A.J. - De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Haar geschiedenis en theologie in de negentiende en twintigste eeuw. Tweede herziene en uitgebreide druk.
9938: RASKER, DR.A.J. - Politiek ethos
10721: READE, CHARLES - De Christen in de eenzaamheid
1405: REDELIJKHEID, A. DE - De wonderen van NeÍrlands God, bekend in een vervallen land en aan een schuldig vilk.
10970: REENEN, DS. G. VAN - Tweede bundel Keurstoffen zijnde vijftien predikatiŽn (voorheen verschenen als 6e t.m. 10e drietal)
10468: REENEN, DS. G. VAN - Gelijkenissen en zaligsprekingen. Zesendertig samenspraken. Tweede druk.
10674: REENEN, DS. G. VAN - Bart en Kees. Achtentwintig samenspraken over het boek Ruth. Met korte levensbeschrijving van de auteur. Zevende druk.
10342: REENEN, DS. G. VAN - Eerste en Tweede bundel Keurstoffen. Herziene druk.
9648: REENEN, DS. G. VAN - Gelijkenissen en zaligsprekingen. Zesendertig samenspraken. Derde herziene druk.
10614: REENEN, DS. G. VAN - Eerste en Tweede bundel Keurstoffen. Derde druk.
10907: REENEN, DS. G. VAN E.A. - Dagelijks manna. Bijbels dagboek. Deel 2, tweede druk.
10906: REENEN, DS. G. VAN E.A. - Dagelijks manna. Bijbels dagboek. Deel 1, 5e druk.
11066: REENEN, DS. G. VAN - Bart en Kees. Honderd en tien samenspraken over het Hooglied van Salomo. 4e druk.
11245: REENEN, DS. G. VAN - Eerste bundel feest-stoffen (kerstmis en jaarwisseling). Tweede druk.
11581: REENEN, DS. G. VAN - Bart en Kees. Honderd en tien samenspraken over het Hooglied van Salomo. 6e druk.
10624: REENEN, DS. G. VAN - Bart en Kees. Twee en veertig samenspraken over De woestijnreis der kinderen Israels. Naar aanleiding van Numeri 33. De oude, welbeproefde en altijd verse weg, welke van het diensthuis der zondaren naar het Kanašn der ruste leidt. Zevende druk.
11140: REENEN, DS. G. VAN - Bart en Kees over de oude, welbeproefde en altijd verse weg, welke van het diensthuis der zonden naar het kanaan der ruste leidt. Vierde druk.
11154: REENEN, DS. G. VAN - De Heidelbergsche Catechismus toegelicht voor eenvoudigen in 52 predicatiŽn. Eerste en tweede deel.
9716: REIJDEN, JOH.W. VAN DER - De Wonderlijke Leidingen der Goddelijke Voorzienigheid voorkomende in de levensgeschiedenis van Joh.W. van der Reijden, voorheen Gereformeerd Onderwijzer te Genemuiden. Met voorwoord van Ds. A. Janse te Tholen. Vierde druk.
3344: REIJDEN, JOH.W. VAN DER - De Wonderlijke Leidingen der Goddelijke Voorzienigheid voorkomende in de levensgeschiedenis van Joh.W. van der Reijden, voorheen Gereformeerd Onderwijzer te Genemuiden. Met voorwoord van Ds. A. Janse te Tholen.
7802: REITSMA, J. - Honderd Jaren uit de Geschiedenis der Hervorming en der Hervormde Kerk in Friesland. Uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied- Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden.
10850: RENWICK, JAMES - In tijden van vervolging. Eerste bundel predikatiŽn. Tweede druk.
5435: RENZ, JOHANNES / R÷LLIG, WOLFGANG - Handbuch der althebršischen Epigraphik. Band I: Text und Komemntar. Band II/1: Zusammenfassende ErŲrterungen, Palšographie und Glossar. Band II/2: Materialien zur Althebršischen Morphologie; Siegel und Gewichte. Band III: Texte und Tafeln.
4126: RIBBENS, KEES - Historisch Album Zeeland. Ruim 300 foto's van oude prentbriefkaarten.
3647: RIDDER, DS.C. DE - Schuldigen vrijgesproken. Zes preken.
2007: RIDDERBOS, DR.H. - Commentaar op het N.T. De Pastorale brieven uitgelegd.
6765: RIDDERUS, FRANCISCUS - Historisch A, B, C. Tot een besige Ledigheid. Vervattende vijf honderd Voorwerpselen, Yder met drie Historien uit Heilige, Kerkelijke, en Wereldsche Autheuren, so Oude als Nieuwe, ende haer Gebruik. Den derden Druk oversien en verbetert.
7760: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Mensche Godts, verthoont in de Staet 1. Der verdorven Nature. 2. Der Weder-geboorte en Bekeeringe. 3. Des Wel levens. 4. Der Regeringe. 5. Der Struyckelingen. 6. Der Ellenden. 7. Der Reformatie. 8. Der Geluck-saligheydt. Vermeerdert met 9. De Mensche in de staet der eerste Onderwijsinge, zijnde het bekorte Huys-Boeck. Uyt de Geschriften en Tractaten van Mr. Willem Teellingh (...)
8276: RIDDERUS, FRANCISCUS - Schriftuerlyk Licht, over Schijn-strijdende, Duystere, en Mis-duyde Texten der Heylige Schrifture: Vervatende de Boecken des N.T. (...) Het Vijfde en laetste Deel. Hier is by-gevoeght een Vaderlijcke Aenspraecke, aen D. Henr. Groenewegen, wegens sijn uytgegevene Apologie.
1073: RIDDERUS, FR. - Historisch Sterf-huys
8929: RIDDERUS, FRANCISCUS - Noodige Tijd-korter in oorlogh en vrede voor Officieren, Matroosen en Soldaten: Uyt allerley Historien (...)
11458: RIDDERUS, FRANCISCUS - Dagelijkse Huiscatechisaties. Kompleet in 3 delen.
5966: RIDDERUS, FRANCISCUS - Historisch Sterf-Huys, ofte t'Samenspraeck uyt Heylige, Kerckelijcke en Weereltsche Historien over allerley voorval ontrent Siecke en Stervende. Den tweeden Druck.
5925: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Heiligmaking
6587: RIETDIJK, DS. D. - De laatste profeet. Handleiding bij de bespreking van het bijbelboek Maleachi.
6602: RIETDIJK, DS. D. - Woorden uit het Woord. Bijbelse begrippen uitgelegd.
6658: RIETDIJK, DS. D. - De beloofde zoon. 33 meditaties over het leven van Izak. Tweede druk.
8834: RIETDIJK, DS. D / VREUGDENHIL, DS. C.G. - De Heidelbergse Catechismus. 52 preken.
2694: RIJKSEN, DS.L. - Gedachtenis. Predikatie gehouden door Ds. L. Rijksen op 28 Januari 1946 ter gelegenheid van het 40-jarig Ambtsjubileum van Johan Cornelis Taake, Ouderling der Geref. Gemeente te Leiden.
10092: RIJKSEN, DS. L. / WESTSTRATE, DS. J.C. - Bevestigings- en Intreepreken te Meliskerke op 3 september door Ds. L. Rijksen en Ds. J.C. Weststrate
9895: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de Bron. Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen, deel 7.
5519: RIJSWIJK, C. VAN - Een voedsterheer der kerk. Stadhouder Willem de Derde door God gesteld als een scherpe dorsslede van Rome.
9899: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de Bron. Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen, deel 3.
9896: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de Bron. Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen, deel 6.
11295: RIJSWIJK, C. VAN - Het aanbod der genade. De leer dienaangaande in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland aan belijdeniscatechisanten toegelicht.
7541: RINGEL, ERWIN - Zelfmoord. Appťl aan anderen. Een gids voor bedreigden en hun omgeving.
8230: RINGNALDA, DS. D. - De kruisprediking. Leerrede over 1 Corinthe 1: 23, 24 door D. Ringnalda, Dienaar des Woords te
6663: RITTER JR., DR. P.H. / PIECK, ANTON - Sentimentele Aardrijkskunde. Waarin opgenomen Zeeuwse mijmeringen de Hoorn van de Schelde. Geheel herziene 4e druk.
5497: ROEGIERS, J. (VERANTW. UITG.) - 550 jaar Universiteit Leuven. 1425 - 1975.
10547: ROEKEL, G.J. VAN - De Kapel aan de Burgemeester Van Nispenstraat te Doetinchem. van Nederlands Hervormde Zendingsgemeente tot Baptistengemeente. Een historisch overzicht 1845-1995.
11225: ROEMER, J. / HERT, P. V.D. - Het vijfde halve eeuwfeest over het ontzet der stad Leijden in den jare 1574. Plegtig gevierd den 3en en 4en October 1824, beschreven door J. Roemer. Met onuitgegeven stukken betrekkelijk het beleg. C.C. van der Hoek - Leijden 1824. (16), 244 blz. WAARBIJ: Jubelzang, op twee honderd vijftigste verjaring der plegtige inwijding van Leydens Hoogeschool, op den 8. van sprokkelmmand 1575. Plegtstatig gevierd den 8., 9. en 10. van Sprokkelmaand 1825. Door P. v.d. Hert. Z.p. z.j. (1825). 4 blz.
3717: ROEST, B. / VRIJDAG MIENTJE - Het Leven en Sterven van Mientje Vrijdag. (Weduwe van J. ter Haar) te Rijssen (Ov.) Door B. Roest. / Vijftig brieven van Mientje Vrijdag te Rijssen geschreven aan haar zielsvriendin Aaltje Smelt te Vriezenveen.
10885: ROEST, BART - Henoch en Heman. Brieven van Bart Roest aan Floor de Kruijf.
10227: ROEST, KEES - Niets moet, alles mag. Praktische handleiding voor gezond denken en zelfvertrouwen. Vijfde druk.
4735: ROEVER, MARGRIET DE (RED.) - Archiefschatten / Duizend jaar vaderlandse geschiedenis.
8837: ROMEIN-VROEGINDEWEIJ, M.C. (RED.) - Rijk in God. Uit het leven van Jan Vroegindeweij.
3603: RONGE, J. (HERV. PREDIKANT) - Leidraad bij de behandeling der Bijbelsche Geschiedenis in de Jongelingsvereen. Oude Testament: Ezra, Nehemia en Esther.
10870: ROODBEEN, J. - Uit het leven van Maarten Luther: Van mijnwerkerszoon tot aflaatbestrijder / Twistgesprekken met Rome
10408: ROOGERS, TIMOTHEUS - Een getrouwe Vriend voor de Ziel, (...) In het Neederduits vertaald; Met een aanspraak, aanwyzende de nuttigheid van dit werkje door Wilhelmus Eversdyk (...) De Tweede Druk.
5095: ROOIJ, J. VAN - Gerard Zerbolt van Zutphen. I: Leven en geschriften. (deel 2 nooit verschenen)
10845: ROOIJEN, DRS. R.P. VAN - Frederik van Houten. Dienaar in de praktijk der godzaligheid. Hersteld Hervormde Studies, deel 9.
9914: ROOS, DS. J. - Christus' trouwe zorg over de gemeenten. Afscheid te Opheusden en bevestiging en intrede te Barneveld van Ds. J. Roos.
5708: ROOS, G. - Meer dan een belofte. Tweeerlei kinderen des verbonds.
10464: ROOS, DS. J. - Een vaderlijke wens voor een in zichzelf onbekwame, bevestiging en intrede van ds. J. Roos als herder en leraar van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Chilliwack op donderdag 15 oktober 1987. Tweede druk.
10465: ROOS, DS. J. - Een vaderlijke wens voor een in zichzelf onbekwame, bevestiging en intrede van ds. J. Roos als herder en leraar van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Chilliwack op donderdag 15 oktober 1987.
10334: ROOS, DS, J. E.A. - De waarheid hogelijk geboden (Psalm 119:138b). Verslagen van inleidingen gehouden op de thema-avonden van de VBDO 1993/1994 over de Gereformeerde Gemeenten tussen 1930 en 1950.
9877: ROOS, G. (RED.) - Nu zal 't gejuich ten hemel dringen. Herinneringen aan Sanderina Roos en Frans van Rennes.
10679: ROOS, DS. J. - Uit de pastorie. Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! Deel 1 t/m 7. Kompleet.
11592: ROS, DS. M. - Het goede voor U zoeken. Gedachtenisrede Uitgesproken Donderdag 2 Maart 1944, door Ds. M. Ros in de Gereformeerde Kerk te Krabbendijke ter gelegenheid van de herdenking van het feit, dat 75 jaar geleden de Gereformeerde Kerk werd geÔnstitueerd.
11505: ROS, A. E.A. (RED.) - Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht. Tien jaar Van Lodenstein scholengemeenschap 1974-1984.
3714: ROTTERDAM, ARN. - Zions Roem en Sterkte, ofte Verklaaring van de zeevenendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis. Vooraf gaat een Historisch-Berigt, nopens de Belydenis en Geloofshervorming in de Nederlanden door Arnoldus Rotterdam.
5885: ROTTERDAM, ARNOLDUS - Gods Weg met Nederland, of Vervolg op Blomhert
6937: ROTTERDAM, ARNOLDUS - Zions Roem en Sterkte. Verklaring van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
5615: ROY, D. LE - De Waarheid der Heilige Godgeleertheid, in haar voornaamste Hoofdstukken, Kortelyk verklaart, en uit het Woord Gods, nader bevestigt door DaniŽl Le Roy. Vermeerdert met twee Belydenis-Predikatien, vervattende kortelyk
9287: ROYAARDS, HERM. JOH. - Geschiedenis der Hervorming in de stad Utrecht. Met een Bijdrage over den oorsprong en de vestiging der Waalsch-Hervormde Gemeente te Utrecht, (1583-1598.)
7493: RUIT, CORNELIA - Levensbeschrijving van Cornelia Ruit te Dirksland. Met voorwoord van Ds. P. Blok. Tweede druk.
10851: RUITENBURG, DS. P. VAN - Iedereen een ambt. Overdenkingen over samen dienen in de kerk.
9994: RUITENBURG, DS. P. VAN - Naar de hemel. Leven na de dood in 52 bijbeloverdenkingen. Tweede druk.
11188: RUITER, JAN DE / LIT, VROUW VAN / HUBREGTSE, OUDERLING L. E.A. - Overgeschoten brokskens. Verzameling brieven nagelaten door geliefde kinderen Gods. Tweede bundel.
9536: RUNIA, K. - Wegen en doolwegen in de nieuwere theologie. Tweede druk.
5450: RUPPERT, DR.M. - Het Rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke wereldlijke regiment.
11327: RUSTIGE, DS. D. - 25 predikaties van ds. D. Rustige: Komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Predikatie over Hosea 6 vers 1. WAARBIJ: Eer het te laat is. Predikatie over Jeremia 13: 16. WAARBIJ: Gij zijt mijn toevlucht, mijn deel. Predikatie over Psalm 142: 6. WAARBIJ: Zijt Gij Degene Die komen zou? Predikatie over Mattheus 11: 3. WAARBIJ: Gods heilige berg. Predikatie over Jesaja 11: 9. WAARBIJ: Door uitdrijving gekomen tot rust. Predikatie over Johannes 10: 4 WAARBIJ: En het net scheurde niet. Predikatie over Johannes 21: 11b. WAARBIJ: Mijn huis - een Bedehuis. Predikatie over Jesaja 56: 7b. WAARBIJ: Al uw vijanden zullen vergaan. Predikatie over Psalm 92: 10. WAARBIJ: De huisvrouw van Jerobeam. Predikatie over 1 Koningen 14: 6b. WAARBIJ: Mijn ziel is voor U als een dorstig land. Predikatie over Psalm 143: 6. WAARBIJ: Het vrouwtje van Bahurim. Predikatie over 2 Samuel 17: 19. WAARBIJ: Ruth op de akker van Boaz. Predikatie over Ruth 2: 8. WAARBIJ: Gij hoort het gebed. Predikatie over Psalm 65: 3. WAARBIJ: Uw eerste liefde verlaten. Predikatie over Openbaring 2: 4-5a. WAARBIJ: Vrolijkheid over een zwarte bruid. Predikatie over Jesaja 62: 5b. WAARBIJ: De goede mens. Predikatie over Lukas 6: 45. WAARBIJ: Geen kleed van tweeŽrlei stof. Predikatie over Leviticus 19: 19. WAARBIJ: Boodschapt Mijn broederen. Predikatie over Mattheus 28: 10b. WAARBIJ: De eer is weg. Predikatie over 1 Samuel 4: 21a. WAARBIJ: Alwaar het dode lichaam zal zijn. Predikatie over Mattheus 24: 28. WAARBIJ: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. Predikatie over Markus 10: 33a. Waarbij: Veiligheid in doodsgevaar. Predikatie over Psalm 4: 9. WAARBIJ: Een uit een stad. Predikatie over Jeremia 3: 14. WAARBIJ: Adonia is koning. Predikatie over 1 Koningen 1: 17-18.
8425: RUSTIGE, DS. D. - Gekneusde Olijven. Tweede serie "Sermoenen uit Niemandsland".
4315: RUTGERS, F.L. - Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw, verzameld en uitgegeven door F.L. Rutgers.
11402: RUTHERFORD, SAMUEL - De triumferende Christus. Jezus Christus de heerlijke Overwinnaar van Zijn vijanden en de Verlosser van Zijn Kerk. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden - Zeist. Vijftal preken.
11567: RUTHERFORD, SAMUEL - Godsdienstige brieven. Onveranderde uitgave. Tweede druk.
11433: RYLE, J.C. - Ziekte. Vertaald door H. van Vliet.
3319: RYLE, J.C. - Zijt gij heilig? Eene vraag voor iedereen. Naar de tiende Engelsche uitgave.
11023: RYLE, J.C. - De plichten der ouders. Over de christelijke opvoeding. Tweede druk.
3748: RYLE, J.C. / BUNYAN, J. / E.A. - De overvloed van Genade
7933: SAARBERG, J.A. - Waar gij uw voetstap zet. Leven en arbeid van John Kershaw (1792-1870).
11270: SAARBERG, J.A. - Der pelgrims metgezel. Leven en arbeid van Joseph Charles Philpot (1802-1869). Vierde (herziene en aangevulde) druk.
4477: SALDENUS, GULJELMUS - De overtuigde Dina, Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos een predikant en Dina een jongejuffrouw.
6782: SALDENUS, GUILJELMES - De Droevigste Staat eens Christens, bestaande In de Doodigheydt ofte Ongevoeligheydt zyns Herten ontrent Geestelijke dingen. Eerste deel. (SGT S25). Waarbij gevoegt, Een Christen Vallende en Opstaende, Ofte noodige en Stigtelyke Bedenkingen over het Geestelyk Weder-in vallen, ende de Heerschappye der Sonde, voor so veelse beyde noch vallen kunnen in de Wedergeborene. Mitsgaders Waerschouwingen, Raedt ende Troost daer tegen. Tweede deel. (SGT S16).
8916: SALDENUS, GUILJELMES - De Droevigste Staat eens Christens, bestaande In de Doodigheydt ofte Ongevoeligheydt zyns Herten ontrent Geestelijke dingen.Eerste deel. (SGT S25). Waarbij gevoegt: Een Christen Vallende en Opstaende, Ofte noodige en Stigtelyke Bedenkingen over het Geestelyk Weder-in vallen, ende de Heerschappye der Sonde, voor so veelse beyde noch vallen kunnen in de Wedergeborene. Mitsgaders Waerschouwingen, Raedt ende Troost daer tegen. Tweede deel. (SGT S16). Volgens de originele uitgave van 1661.
6502: SANDERS, GEORGE - Oranjepenningen in Paleis Het Loo met een catalogus van de penningcollectie van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau.
4584: SANN, AUGUSTE - Bunyan in Deutschland. Studien zur literarischen Wechselbeziehung zwischen England und dem deutschen Pietismus. Giessener Beitršge zur deutschen Philologie, ... 96.
4867: SAX, CORNELIS DIDERICUS - Carolus NiŽllius
10270: SCHAAF, DS. YPE - Hij ging zijn weg met blijdschap. Over de geschiedenis en de rol van de Bijbel in Afrika.
7336: SCHAAP, G / SELDENRIJK, DR. R. - Tering naar de nering. Een christelijke handreiking rond financiŽle problemen.
9999: SCHAAP, G / SELDENRIJK, DR. R. - Tering naar de nering. Een christelijke handreiking rond financiŽle problemen. CGO 503.
2055: SCHABERG, J.P. - Beknopte levensschets van Dr. Martijn Luther. Voor kinderen.
5081: SCHAIK, DR.C.J.J. VAN - Balthazar Huydecoper. Een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator.
3781: SCHANS, A.A. VAN DER E.A. - Confrontatie in perspectief. Jongeren op de drempel van een nieuwe eeuw.
6275: SCHńUFELE, WOLFGANG - Das missionarische BewuŖtsein und Wirken der Tšufer. Dargestellt nach oberdeutschen Quellen (Beitršge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 21).
4744: SCHEERS, DR.G.PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker
7235: SCHELVEN, A.A. VAN - Het ®heilige recht van opstand®. Schild en Pijl, afl. 4 en 5. 56 blz. Waarbij: Willem van Oranje
4985: SCHELVEN, A.A. VAN - De Nederduitsche vluchtelingenkerken der 16e eeuw in Engeland en Duitschland in hunne beteekenis voor de Reformatie in de Nederlanden.
4946: SCHELVEN, DR.A.A. VAN - Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw. Rede ter aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op donderdag 19 december 1918.
6666: SCHERFT, P. - De huisbijbel van Maria Hupperts: een verloren schat. Overgedrukt uit het archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen.
5589: SCHICKETANZ, P. E.A. - Arbeiten zur Geschichte des Pietismus, im Auftrag der Historischen Kommission zur Erforschung des Pietismus herausgegeben von K. Aland, E. Peschke und M. Schmidt. Band 1 - 12 und 14.
1082: SCHILDER, K. - Licht in den rook
618: SCHIMMEL, H.J. - De Kapitein van de Lyfgarde. Deel 1 en 2.
1527: SCHIPAANBOORD, DS. G. - Door lijden geheiligd. Verslag van de begrafenis van Ds. G. Schipaanboord alsmede de laatste twee predikaties van hemzelf.
10180: SCHIPPER, DRS. J. - Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. Uit het leven van Ds. W. den Hengst (1859-1927).
3350: SCHIPPER, DS.J. - Uit vroegere jaren. Voorvallen uit het leven van kinderen des Heeren.
5259: SCHIPPER, DRS.J. - Eben-Haezer. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Den Haag en Scheveningen.
10549: SCHIPPERS, H. (SAMENST.) - 60 Jaar Hervormde Kapel Hulshorst
9059: SCHIPPERS, W. - De visser van Nispenrode. 3e druk.
9060: SCHIPPERS, W. - De vleermuis
9062: SCHIPPERS, W. - De halfbroeders
9070: SCHIPPERS, W. - Herinneringen
9046: SCHIPPERS, W. - Op de keien
10248: SCHIPPERS, DR. R. E.A. - Van den dienst des woords. Een boek over de prediking naar Gereformeerde Belijdenis.
11096: SCHIPPERS, W. - De sluiker. 2e druk.
11095: SCHIPPERS, W. - De zoon van Schipper Holting. Derde druk.
11093: SCHIPPERS, W. - Twee wegen, ťťn doel
11092: SCHIPPERS, W. - De vondeling
11088: SCHIPPERS, W. - Jan Starheim
11447: SCHLOSSER, F.C. - Algemeene Geschiedenis. Deel 1-12 en 15-18 plus register en voorberigten.
6504: N.N. / SCHMIDT JOHANN, JACOB - Bybelschat, Of de Voornaamste Geschiedenissen Van het Oude en Nieuwe Testament, Beknoptelyk aaneengeschakelt, en op ene zeer leerzame en bevattelyke wyze voorgestelt; en nader ter Teo-eigening aangedrongen door welgepaste Zedekundige Aanmerkingen; Opgeheldert met een Korte Schets der H. Tydrekening, Verrykt met CLX konstige Printverbeeldingen. Met een Voorreden van Gerardus Kulenkamp. Nieuwe Uitgave. Vermeerdert met een Kort Begrip der Heilige Aardrykskunde en een korte Historische Krnyk, Van Christus af tot nu toe. Met een Voorrede van Rutgerus Schutte. Tweede deel. Dit werk begint met blz. 91 in opdracht van de drukker: "NB. Om dit Werk in twee egale banden te binden kan deze Tytel gevoeglyk voor Bladzy 91 geplaatst worden". 367, (1) blz. Jacobus Loveringh - Amsterdam 1762. Bevat de volgende genummerde platen met elk 8 afbeeldingen: 13, 14, 17, 18 en 19. Waarbij: Kort Begrip der Bybelsche Geographie, of Heilige Aardrykskunde; Ter Opheldring der Gewyde Geschiedenissen van het O. en N. Verbond; by Vraagen en Antwoorden, Verrykt met veele nuttige Aanteekeningen en Aanmerkingen; benevens een Korte Historische Kronyk van Christus af tot op deezen tyd toe. Geschikt als een bekwaam Byvoegsel. tot beter verstand van den Bybelschat, (door den Drukker deezes uitgegeeven,) als mede op zich zelve tot een allerbesten Wegwyzer in deeze Stoffe voor de Leergierige Jeugd. Ten grootsten deele opgemaakt uit de Schriftuurlyke Historie- en Aardryks-kunde... Met eene Voorrede, en eenige Byvoegselen, van Rutger Schutte. Jacobus Loveringh - Amsterdam 1762.
11490: SCHMIEDECKE, W.C. (GEREF. OEFENAAR) - De bevindelijke weg der bekeering door hartvernieuwende, ontdekkende en zaligmakende genade van een vrijmachtig, getrouw en drieeenig verbonds-God. Eenige gedeelten van Hosea's voorzeggingen geestelijk toegepast op de hedendaagsche toestanden van het Nederlandsche volk en land, doch inzonderheid op het Sion Gods van onze dagen, in verband met den algemeenen wereldnood.
5004: SCHNEIDER, J. - Lessings Stellung zur Theologie vor der Herausgabe der WolfenbŁttler Fragmente.
11566: SCHOLL, E.F. - De gids voor machinisten (...) Naar de Elfde Duitsche uitgave bewerkt en opnieuw herzien en uitgebreid door N.C.H. Verdam. Zevende herziene druk. Met 557 tusschen den tekst gedrukte houtgravures.
11403: SCHOLTEN, L.M.P. / BELZEN, L.J. / KONING, J. DE - Statenvertaling in de 21e eeuw. De HSV op de keper beschouwd. Interviews met de predikanten Ds. J.M.D. de Heer, Ds. M.A. Kempeneers, Ds. A. Kort en Ds. P. Korteweg.
3944: SCHORTINGHUIS, WILH. - Geestelijke gezangen tot Ontdekkinge, Overtuiginge, Bestieringe, en Opwekkinge van allerlei Soort van Menschen, zoo Onbekeerden, als ook Bekeerden, als mede eenige beknopte Gezangen over de Voornaamste Goddelijke Waarheden. Waar achter nog gevoegd is een Lijk-Gedigt over den Dood van den Eerw. Godz. Heer Sicco Tjaden, Opgesteld door Wilhelmus Schortinghuis Predikant te Weender. Nieuwe uitgave.
7683: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS - De geborene Christus. Geestelijke bedenkingen bij wijze van een samenspraak.
10569: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS - Het Innige Christendom Tot overtuiginge van onbegenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen, in deszelfs allerinnigste en wezenlijkste deelen gestaltelijk en bevindelijk voorgesteld in Zamenspraken.
11082: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS - Het Innige Christendom Tot overtuiginge van onbegenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen, in deszelfs allerinnigste en wezenlijkste deelen gestaltelijk en bevindelijk voorgesteld in Zamenspraken.
10777: SCHOT, DS. A. - Jakob heb Ik liefgehad. Zeventien overdenkingen over het leven van Jakob.
5031: SCHOTEL, DR.G.D.J. - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw. Tweede verbeterde en geÔllustreerde uitgave door Dr.H.C.Rogge.
10815: SCHOTEL, DS. J. - Twaalf Leerredenen, bij gelegenheid der Christelijke Feestdagen (...) Eerste en tweede helft. / Zestal leerredenen over verschillende teksten des Nieuwen Testaments.
5009: SCHOTEL, DR.G.D.J. - Het Oud-Hollandsch Huisgezin der Zeventiende eeuw. Tweede, verbeterde en geÔllustreerde uitgave.
8868: SCHOTEL, DS.J. - Zestal leerredenen over verschillende teksten des Nieuwen Testaments.
7881: SCHOTTIN, J.D.FR. / SYBRANDI, J. - Volgt mij! Woorden van stichting voor het Christelijk Leven naar het Hoogduitsch van J. D. Fr. Schottin door J. Sybrandi.
7905: SCHOUTEN, J. - Panorama der Kerkgeschiedenis. Jubileum-Uitgave (1517-1917).
6053: SCHOUTEN, A. WZN. - Satans boei en laatste strijd. Leerrede over Openbaring 20 : 1-10. Uitgesproken in de Westerkerk op 14 November 1915.
5107: SCHRAM, DR.P.L. - Willem van den Bergh 1850-1890.
10313: SCHREUDER, DS. A. - Kuis en Kies. Een zestal artikelen uit de Saambinder.
10074: SCHULTINK, DS. A. - Heilig zijn, o God, Uw wegen. Zes preken. Waaronder de afscheidspredicatie te Bruinisse, de bevestigingspredicatie te Gouda door ds. A. Geuze en de intredepredicatie te Gouda.
10075: SCHULTINK, DS. A. - Verloren en gevonden. Tien preken.
3034: SCHUPPEN, G. VAN - De oordeelen Gods over Nederland. Afschrift van den Brief van Vrouw G. van Schuppen te Veenendaal.
8999: SCHUPPEN-BIJER, GRIETJE VAN - Afschrift van den brief van vrouw G. van Schuppen uit Veenendaal. Aangaande de oordeelen Gods over gansch Europa; ook over Nederland; opdat de kerke Gods haarzelve schuldig kenne en wedergebracht worde tot den Heere, om in Zijn kracht Hem te dienen en voor Hem te leven met eenparigen schouder.
3313: SCHUTTE, DR.G.J./ ALBLAS, DR.J.B.H. / DEURSEN, DR.A.TH. VAN / BRIENEN, DR.T E.A. - Bunyan in Nederland. Opstellen over de waardering van John Bunyan in Nederland.
8977: SCHUTTE, RUTGER - Stichtelijke Gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht, door Rutger Schutte (...) Eerste deel. Derde en verbeterde druk. Waarbij: Twede deel. Twede en verbeterde druk. Waarbij: Derde deel. Tweede en verbeterde druk.
10740: SCHUTTE, G.J. / VREE, J. - Om de toekomst van het Protestantse Nederland. De gevolgen van de grondwetsherziening van 1848 voor kerk, staat en maatschappij. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800, Jaargang 6.
4768: SCHWENCKE, JOHAN - Portretten in silhouetten
5041: SEILS, MARTIN - Theologische Aspekte zur gegenwartigen Hamann - Deutung
1473: SELDENRIJK, R. - Zorg en omgang. Mensen met een verstandelijke handicap in de gemeente.
7462: SELDENRIJK, DR. R. - Genetische technieken en christelijke ethiek. Sleutelen aan erfelijkheid in gezondheidszorg en landbouw. Deel 5 in de Kompas serie.
11244: SELTMANN, LOTHAR VON - De bisschopsdochter. Het enerverende leven van Dora Rappard.
6154: SENS, BERIT / HELM, WIM - Jonge bouwkunst geselecteerd. Rijksmonumenten in Zeeland 1850-1945.
8463: SEVENSMA, T.P. / SCHMOOK, G. (RED.) - Zoek-Licht encyclopedie. Vraagbaak voor Noord- en Zuid-Nederland in tien delen (+ supplement). Derde geheel herziene druk.
10595: SHEPPARD, THOMAS - De ware bekeering vertoonende het klein getal der ware geloovigen en de gevaarlijke staat van onbekeerde zondaren (...) Met een voorrede van Do. Willem Greenhill.
10233: SHEPPARD, THOMAS - De Waare Bekeeringe, Ontdekkende het kleyn getal der waare Geloovige, En de groote moeyelykheid der Zaligmakende Bekeeringe; (...) Met een Voorreden van Do. Willem Greenhil (...) Tweede druk. Vermeerdert met een korte Schets van 't geheele Werk, waar by gevoegt is een tweeledige Verhandeling, Van de Waaragtige Bekeeringe des Menschen. Volgens de leydraad van de XXXIII. Zondag des Heydelbergse Catechismus. Door V.B.K.
6083: SIBBES, RICHARD - Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. Opnieuw uit het Engels vertaald door Ds.J. van der Haar.
11017: SIBBES, RICHARD - Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. Uit het Engels vertaald door Ds. J. van der Haar. Aangepast aan de huidige spelling.
6405: SIEBEN. C.J.M. - Verzameling van eenige brieven van Catarina Juliana Maria Sieben overleden te Harvey in Amerika den 3en april 1893, in den ouderdom van ruim 50 jaren. Geschreven aan E. Fransen, tegenwoordig leeraar bij de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.
1086: SIKKEL, J.C. - De vreeze des Heeren en de Verborgenheid des Heeren. Overdenkingen uit de Psalmen. Uit den Schat des Woords. Werken van J.C. Sikkel; XVII.
7347: SILFHOUT, DS. W. E.A. - Kerk en zorg na 2005. Verslag ambtsdragersconferenties 2005.
11397: SILFHOUT, DS. W. - Tegendraads bij tegenwind. De plaats van de kerk in een seculiere samenleving.
9432: SILIOTTI, A. - Gids voor de Sinai. Geschiedenis - kunst - toerisme
6803: SILLEVIS SMITT, P.A.E. - Paulus en Filippi. Twintig leerredenen uit de wordingsgeschiedenis van, en uit den zendbrief aan de gemeente van Filippi.
7060: SILLEVIS SMITT, P.A.E. - Johannes de Dooper, de wegbereider des Heeren
4251: SIMONIDES, S. - De Ziel onder eene wolke of Onderwijzing voor Geestelijk Verlatenen benevens een traktaatje van de Geestelijke Kloekmoedigheid.
9032: SIMONIDES, SIMON - Verzameld werk. Overgezet in hedendaags Nederlands door ing. H.J. Postema. 5 delen, kompleet.
6596: SIMONS, JOSEPH - De Staat en Geneesing Van een Verlaten Ziel. In
6910: SINKE, DRS.M. - Ethische en maatschappelijke verkenningen. Bestemd voor cursus CGO. Tweede druk, tweede oplage.
3777: SINKE, DRS.M. - Het Blijvende Woord. Ethische en maatschappelijke verkenningen. (docenten)Handleiding.
3402: SINKE, DRS.M. - Het Blijvende Woord. Ethische en maatschappelijke verkenningen. Tweede druk.
11015: SINKE, J.P. - Zijn da‚n getoond en trouw'lijk hen geleid. 100 Jaar Gereformeerde Gemeenten. 1907 - 2007. Deel 1.
10601: SINKE, J.P. - Zijn da‚n getoond en trouw'lijk hen geleid. 100 Jaar Gereformeerde Gemeenten. 1907 - 2007. Deel 1 en 2.
10824: SINKE, J.P. / GOUD, M.J. - Vergeet Zijn grote daden niet. Schetsen uit het kerkelijk leven en de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke waarin opgenomen een kort historisch overzicht van de Gereformeerde Gemeente te Waarde.
11559: SINKE, J.P. - Een kleine wolk als eens mans hand. Vijftig jaar Gereformeerde Gemeente Deventer 1964-2014.
11219: SIRTEMA DE GROVESTINS, C.F. - Notice et souvenirs biographiques de comte Van der Duyn de Maasdam et du baron de Capellen, recueillis, mis en ordre et publiťs par leur ami le baron C.F. Sirtema de Grovestins.
9152: SIXTUS, RIPPERTUS - Wegwijzer. Der uitverkoren ware gelovigen door de tijdelijke dood naar het eeuwig leven. Herschreven door Ds. J. van der Haar
11347: SLAGER, DS. J.W. - Christus de ware Vrijstad en De natuur van het Heilig Avondmaal. 2e druk.
9617: SLAGER, DS. J.W. - Enige Herinneringen en Overdenkingen door Ds. J.W. Slager
4966: SLAVENBURG, J. - De verloren erfenis. Inzicht in de ontwikkeling van het christendom.
7240: SLIEDREGT, DRS. C. VAN - Vrouw in kerk en samenleving
11298: SLIEDREGT, DS. J. VAN - Adam en Christus Uw enige troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus zondag 1-7.
11005: SLIEDREGT, DS. J. VAN - Uw enige troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus. Kompleet in 6 delen.
1045: SLIEDREGT, DR. C. VAN - Calvijns opvolger Theodorus Beza. Zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis van de DrieŽnige God.
10442: SLOOTMAKER, WILLEM - Het leven en sterven van Willem Slootmaker. 7e druk.
4173: SLOT, J. - Alle met wijsheid gemaakt. Weerleging van de Evolutietheorie vanuit de praktijk en op grond van Gods Woord.
5517: SLOTHOUWER, D.F. - De paleizen van Frederik Hendrik
1476: SLUIJS, C. VAN DER - Ontmoetingen van blijvende waarde. Een zorgvuldige selectie van de verhalen voor de kalender "Een handvol koren".
10376: SLUIS, G.M. VAN DER - Die helpt in nood
9055: SLUIS, G.M. VAN DER - Wonderlijk geleid
6669: SMALHOUT, B. / STEENHORST, RENE - Portretten uit een bewogen tijd
6650: SMALLEGANGE, P.J. - De nood der tijden. Veere in de eerste helft van de negentiende eeuw.
10170: SMETTERUS, WILHELMUS - Stervende Jesus, ofte De Seven Laetste Woorden Onses Saligmakers Jesu Christi, stervende aen den Cruyce, tusschen Hemel en Aarde in sijnen Bloede. Voorgestelt in Seven Geestelijcke Bedenckingen, tot Ziels-vermakinge, allen zielen, doe door het Sterven Jesu, ten Leven willen ingaen.
7932: SMIJTEGELT, DS. B. - De weg der heiligmaking. Negental predikaties over Mattheus 5 : 47. Opnieuw voor de druk gereed gemaakt door J.A. Saarberg. Tweede druk.
10462: SMIJTEGELT, BERNARDUS - Zestal Leerredenen naar een onlangs gevonden handschrift nooit in druk verschenen. Tweede druk.
5923: SMIJTEGELT, B. E.A. - Het Brood der kinderen. Keur van Twaalf Echt-Gereformeerde Leerredenen.
8055: SMIT, MARINUS - Raadsel van de noordenhoek
6543: SMITS, DR.C. - De Afscheiding van 1834. 9 delen, kompleet!
11371: SMITS, A.J. - Levensbeschrijving en brieven van L.J. Potappel, in leven ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente te Stavenisse.
10288: SMITS, A.J. - In Godes bewaring sterk. Uit het geestelijk leven op en rond het Thoolse land.
11063: SMITS, DS. C. - Held der Hulpe. 14 predikaties over verschillende teksten bij verscheidene gelegenheden.
10910: SMITS, DS. C. - Door de Geest geleid. 15 predikaties over Romeinen 8.
5832: SMITS, DS. C. - Wij hebben Hem verwacht. 57 overdenkingen.
5888: SMOUT, DIRK - Heilige Dank en Treur Gezangen, Nevens Enige korte uitbreidingen over verscheide stukken der H. Schrift. In r?m gebragt door Dirk Smout.
4658: SMULDERS, FRITS / DOE, ERIK VAN DER (SAMENST. EN RED.) - Hein Kluiver. Een Zeeuws Cultuurhistoricus.
3437: SMYTEGELT, B. - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het beginnen of eindigen des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Gedaan door den zaligen Heere Bernardus Smytegelt. Met eene voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage.
11503: SMYTEGELT, BERNARDUS - Een woord op zijn tijd. Op vakkundige en vertrouwde wijze herspeld naar de 2e druk door wijlen dhr. H.A. Krijgsman. Tweede druk.
8770: SMYTEGELT, BERN. - Kort Begrip der Christelijke Religie Gesteld in Vragen en Antwoorden, tot onderwijzinge van Mingeoefende en nogtans Heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal, Door den zaligen Heer B. Smytegelt, In zijn Eerw. leven Bedienaar des Goddelijken Woords te Middelburg. Vierde druk.
11330: SMYTEGELT, BERNARDUS - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen (...) En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. (...) Zesde druk.
10865: SMYTEGELT, BERNARDUS - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen (...) En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. (...)
9145: SMYTEGELT, BERNARDUS - Maandagsche CatechisatiŽn naar het beloop der Heidelbergsche Catechismus (...) Zijnde een Huis- en Handboek tot Onderwijzinge in de Gereformeerde Leer. Voorgesteld in Vragen en Antwoorden. Voorheen nooit gedrukt.
6241: SMYTEGELT, B. - Een woord op zyn tyd, ofte twee-en-veertig predicatien naar tydsomstandigheden geschikt, en behelzende trouwhertige Vermaningen en opwekkende Bestieringen om zich onder Godts slaande hand te verootmoedigen en tot hem in Christus te bekeeren: By gelegentheit van eene groote Droogte, en Sterfte onder Beesten en Menschen, gelyk ook in andere gevallen en ontmoetingen: Waar by komt het zalig uiteinde der Vroomen en het rampzalig uiteinde der Godtloozen, vertoont in de Historie van Lazarus en den Ryken man.
5500: SMYTEGELT, B. - Des Christens Heil en Cieraat, voorgestelt in vyf-en-veertig predicatien over Philippensen IV: 7 en Colossensen I: 22. Door den u zaligen heer Bern: Smytegelt, ... Met een voorreden door A. W. de Beveren, Zyn Eerw. opvolger.
1619: SMYTEGELT, B. - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
3285: SMYTEGELT, B. - De weg der heiligmaking, voorgesteld in negen predikatien over Mattheus V: 47; gedaan te Middelburg in 1728 door den nu zaligen heer Bernardus Smytegelt, in leven bedienaar des Goddelijken Woords. Nooit voorheen gedrukt.
11577: SMYTEGELT, BERNARDUS - Een woord op zijn tijd. Op vakkundige en vertrouwde wijze herspeld naar de 2e druk door wijlen dhr. H.A. Krijgsman. Tweede druk.
11551: SMYTEGELT, BERNARDUS - Des Christens enige troost in leven en sterven of verklaring van de Heidelbergse Catechismus in 52 predikaties.
10452: SMYTEGELT, BERNARDUS - Twaalf uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments als Hoogl. 1: 2a, Hoogl. 1: 3b, Hoogl. 1: 4a, Hoogl. 1: 4b, Ezech. XXXIV: 31, Spr. XXIII: 26a, Jes LV: 2b, Jes LXI: 8b, Hoogl 1: 2b, 1: 3a, Jes XLI: 14, Ps. CXVI: 12. Naar de laatste druk van het oorspronkelijke. Nieuwe uitgave - 4e oplage.
824: SMYTEGELT, B. - Des Christens Heil en Sieraad. Voorgesteld in 45 predicatien over Philippensen 4: 17 en Colossensen 1: 22. Met een voorrede door A.W. de Beveren.
11352: SMYTEGELT, DS. B. E.A. - Troost in ellenden. Bijbels dagboek met kanttekeningen.
8672: SMYTEGELT, B. - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
11127: SMYTEGELT, BERNARDUS - Het Gekrookte Riet, of Hondert Vyf-en-Veertig Predikatien over Mattheus XII: 20, 21. Eerste deel.
11561: SMYTEGELT, BERNARDUS - Keurstoffen of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen (...) En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. (...)
5195: SNAKENBURG, H. - PoŽzy van Hendrik Snakenburg, uitgegeven door Frans de Haes. Op de in zwart en rood gedrukte titelpagina een vignet door F. van Bleyswyk en een portret van Snakenburg door J. Houbraken naar H. van der Mij (1715).
11538: SNOEK, ISAAC - De komst van de Middelaar / Het lijden en sterven van den Middelaar / De Middelaar in zijn verhoging
2838: SNOEP, DS.A. - Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. Levensschets, predikaties en verslag van de begrafenis.
10995: SOL, ARNOLD - Westzaan in oude ansichten 2
9111: SOMEREN, J.F. VAN - Pamfletten (in Universiteitsbibliotheek Utrecht) niet voorkomende in afzonderlijke gedrukte catalogi der verzamelingen in andere openbare Nederlandsche bibliotheken. Deel 1 en 2.
6720: SONNEVELD, DS.C. / VISSCHER, DS.W. E.A. - Het ambtelijk gesprek. Ambtsdragersconferentie 1993.
11252: SONNEVELDT, ARNOLDA - Veertien brieven van Arnolda Sonneveldt te Rotterdam aan Jan Vrijdag te Rijssen
10311: SONNEVELT, DS. C. - Christus als de Banier der volken. Bevestigings- en intrededienst van ds. C. Sonnevelt te Zeist op 18 februari 1981.
5664: SORG, THEO - Dekalog heute. Predigthilfen zu den zehn Geboten. Herausgegeben von Theo Sorg.
1107: SORGE, DS. W. VAN - Strijden voor het geloof?
10909: SPAANS, DS. J. - Beter dan wijn. Acht preken.
6161: SPARNAAIJ, C. - De Bijbel aan kinderen verteld. Dl. 1: O.T.; Dl. 2: N.T.
8240: SPEELMAN, H.A. - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk
10543: SPEK, INEZ VAN DER - Meer dan lijfsbehoud. Drie zussen leven met borstkanker.
9643: SPENCER, ICHABOD SMITH - Schetsen uit het Dagboek eens Leeraars, of Gesprekken met Bekommerden, aangaande den Weg der Zaligheid. Met een Levensberigt van den Schrijver en Ophelderende Aanteekeningen, uitgegeven door John Angell James.
4217: SPERLING-TYLER, J.W. - More Handfuls of Purpose or Daily Portions. Selected from the Sermons of John William Sperling-Tyler.
9915: SPIJKER, DR. W. VAN - Oude schrijvers. Een kennismaking. Jean Taffin, Willem Teellinck, Godefridus Udemans, Gisbertus Voetius, Th. Š Brakel, Jodocus van Lodenstein, Guiljelmus Saldenus, Jacobus Koelman, Herman Witsius, Wilh. Š Brakel, Abr. Hellenbroek, Bernardus Smytegelt, Wilh. Schortinghuis, Alexander Comrie en Th. van der Groe. Tweede druk.
6470: SPIJKER, PROF. DR. W. VAN E.A. (RED.) - Bij Brood en Beker. Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk.
1472: SPIJKER, DR. W. VAN - Geest, woord en kerk. Opstellen over de geschiedenis van het Gereformeerd protestantisme.
2040: SPIJKER, DR.W. VAN - Triptiek van de Geschiedenis
7154: SPIJKER, W. VAN - De Kerk. Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting.
9368: SPIJKER, DR. W. VAN - Reformatie en geschiedenis. Tweede druk.
11446: SPIJKER, PROF.DR. W. VAN 'T E.A. (RED.) - Eschatologie
11083: SPONSELEE, GEORGE - Focus op Hulst
5639: SPURGEON, C.H. - Laat uw licht schijnen! Of sermoenen in kaarsen. Naar het Engelsch van C.H. Spurgeon door C.S. Adama van Scheltema. Tweede druk.
6095: SPURGEON, C.H. - Prins der predikers. Het leven en de arbeid van Charles Hadden Spurgeon. Samengesteld door zijn echtgenote. In het Nederlands vertaald door Elisabeth Freystadt. Opnieuw voor de druk gereed gemaakt door Ds. J. van der Haar. Zesde druk.
10353: SPURGEON, CHARLES HADDON (ROODBEEN, J. SAMENST.) - Woorden van Spurgeon I en II
11273: SPURGEON, C.H. - Alles uit genade. Een ernstig woord tot hen, die de zaligheid zoeken te verkrijgen door de Heere Jezus Christus. Uit het Engels vertaald door Elisabeth Freystadt. Tiende druk.
10110: SPURGEON, C.H. - Gehoorzaamheid: wandelt waardig de Heere. Uit het Engels vertaald door mw. I. Vellekoop.
10109: SPURGEON, C.H. - Set van 6 titels uit een serie. (10): Gehoorzaamheid: Wandelt waardig de Heere. (14): Geloof. (18): Ongeloof. (25): Jezus Christus, en Dien gekruisigd. (26): Vrouwen in het Nieuwe Testament. (27). Kerst en Pasen.
8333: SPURGEON, C.H. - De roos en de lelie. Vertaald uit het Engels door A.T. van Blijderveen.
8334: SPURGEON, C.H. - Wierook en Mirre. De rijkdom van het Hooglied. Uit het Engels vertaald door A.T. van Blijderveen
11275: SPURGEON, C.H. - Jezus roepstem / Macht bij God. Schetsen van leerredenen Oude - en Nieuwe Testament.
6617: SPURGEON, C.H. - Het lied der liederen. Het Hooglied van Salomo. Voor de gemeente verklaard en toegepast in toespraken. In
11438: SPURGEON, C.H. - Het lied der liederen. Acht-en-dertig predikaties over het hooglied van Salomo. Uit het Engels vertaald door J.W. van Straaten.
11536: SPURGEON, C.H. - Het chequeboek van de bank des geloofs. 7e druk.
9378: STAAL, DS. C. - Hulpe van God verkregen hebbende. Predikatie over Handelingen 26: 22, 23 door C. Staal Fzn., Dienaar des Woords te Oosterland. Bij gelegenheid zijner 12Ĺ-jarige Ambtsvervulling. Uitgesproken den 28sten Juni 1914.
9804: STAAL, JOH. - De Fransche Koopmanszoon. Met teekeningen van Isings.
2868: STACKHOUSE, THOMAS - Volkomen Samenstel der Bespiegelende en Dadelyke Godgeleerdheid, opgemaakt uit de Werken der Voortreffelykste Oude en Hedendaagsche Schryveren, inzonderheid der Vermaardste Godgeleerden van Engeland, door den Eerwaarden en zeer Beroemden Heer Thomas Stackhouse. Uit het Engelsch na den Derden Druk vertaald. Derde deel, eerste stuk. Wegens de Aanmerkelykste Gebeurtenissen zedert het Begin der Wereld tot het trekken der IsraŽliten door de Rode Zee, met byzondere Verhandelingen over de zelven. Waarbij: Derde deel, twede stuk. Wegens de Aanmerkelykste Gebeurtenissen zedert de Wetgeving tot de Komst van Jesus Christus, met byzondere Verhandelingen over de zelven.
4585: STADTLAND, TJARCO - Rechtfertigung und Heiligung bei Calvin (Beitršge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 32).
4510: STAMPERIUS, J. - De helden van onze kusten. Tweede druk.
11221: STAMPERIUS, J. - Het veerhuis aan de Oosterschelde. Zesde druk.
9775: STANLEY MAUDE, SIR FREDERICK (1864-1917) - Bericht van Luitenant-Generaal Sir Stanley Maude (...) opperbevelhebber van het Britsch leger in Mesopotamie?. 20 Aug., 1916--31 Maart, 1917.
4686: STAPELKAMP, CHR. - Revius-StudiŽn. Aantekeningen bij de religieuse poŽzie van Jacobus Revius. (Teksten en StudiŽn, 14)
7587: STAPFER, JOHAN (FRIEDR.) - Een dertig-tal van PredikatiŽn; door den Hogeerwaerdigen, zeer geleerden en wytberoemden heere Johan Stapfer, Hoog-Leeraar der Heilige Godsgeleertheit te Bern in Zwitserlant. Uit het Hoogduits vertaalt, en met eene voorrede, en eenige aantekeningen uitgegeven door Antonius de Stoppelaar, Predikant in den Oudenbosch. Eerste stuk.
10703: STAVEREN, J.J.W. VAN - Twaalftal nagelaten leerredenen
5184: STEARNS, RAYMOND PHINEAS - The Strenuous Puritan. Hugh Peter, 1598-1660.
10831: STEENBLOK, DR. C. E.A. (RED.) - Uit den schat des Woords, 3e jaargang (1949-'50)
8125: STEENBLOK, DR. C. - Gisbertus Voetius. Zijn leven en werken. 2e (vermeerderde) druk, waarin opgenomen: meditatie over de ware praktijk der Godzaligheid of der goede werken en Godsvrucht, vereiste tot de wetenschap, door Gisbertus Voetius.
861: STEENBLOK, DR. C. - De bestaansgrond der gemeenten. Oorspronkelijk geschreven als artikelen in "De Wachter Sions". Met lijst van geraadpleegde werken.
10830: STEENBLOK, DR. C. E.A. (RED.) - Uit den schat des Woords, 2e jaargang (1948-1949)
9946: STEENBLOK, DR. C. / MALLAN, DS. F. - Herdenkingsdienst gehouden op woensdag 25 oktober 2006, t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Kruiningen op 24 oktober 2006.
10825: STEENBLOK, DR. C. (RED.) - Uit den Schat des Woords. 1e jaargang (1947-1948).
11145: STEENBLOK, DR. C. E.A. / BAS. H. - Ons Isolement bewaard / Waarheid tegen dwaling gehandhaafd / Afbakening
11166: STEENBLOK, DR. C. - Een heilsverzuchting uit de diepte of Het pleiten van een wees. Predikatie over Hosea 14: 4c.
8724: STEGENGA, P, AZN (EVANG. LUTH. PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Wat is gelooven?
5053: STELLINGWERFF, J. - Een Vrije Universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der vrije universiteit.
11076: STEMPVOORT, DR. P.A. VAN - De brief van Paulus aan de Galaten. Vijfde druk.
8132: STILMA, LIZE - God is daar waar men hem binnenlaat. Joodse feesten en hoogtijdagen.
10733: STOFFELS , HIJME (RED.) - Onverwachte gasten. In gesprek met Gerard Dekker over kerk, godsdienst en cultuur. Opstellen aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar sociologie van kerk en godsdienst aan de Vrije Universiteit.
11317: STOLK, J. (EINDRED.) - Christelijke opvoeding. Deel 4: Naar school, 4-6 jaar.
4991: STOPPELAAR, MR.J.H. DE - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den tachtigjarigen oorlog.
5295: STOPPELENBURG, H.M. - De Gereformeerde Gemeenten in Groot- Rotterdam. Kerkhistorisch overzicht. Met een Predikatie van Ds. A. de Blois, Predikant der Geref. Gemeente te Rotterdam-Zuid.
8793: STOPPELENBURG, H.M. - Uit de dagen vanouds. De geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Sint-Jan ten Heere - Aagtekerke en van de Gereformeerde Gemeente op Walcheren.
10534: STOPPELENBURG, H.M. - Uit de dagen van ouds. De geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Sint-Jan ten Heere - Aagtekerke en van de Gereformeerde Gemeenten op Walcheren.
11301: STORM, JANSJE - Levensgeschiedenis en Gods wonderlijke leiding van Jansje Storm, gevonden op de Keizersgracht te Amsterdam 1834 en overleden te Utrecht den 10 Mei 1908
10333: STRAALEN, DS. A. VAN E.A. - Om te gedenken... Opstellen aangeboden aan Ds. F. Mallan ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum.
11510: STRAALEN, DS. A. VAN - Op Arendsvleugelen. Tien preken. Tweede druk.
10484: STRAALEN, DS. A. VAN E.A. - Om te gedenken... Opstellen aangeboden aan Ds. F. Mallan ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum.
9510: STRANGE, W.A. - Kinderen in de vroeg-christelijke kerk
6131: STREEFLAND, DRS. J. - Profetie in IsraŽl. Commentaar bij de tijd. Deel 1: De vroege profeten en de profeten van IsraŽl. Deel 2: De koningen en profeten van Juda.
11543: STUIJ, P.W. - De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Terneuzen

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat Versprille

12/15