Boekhandel & Antiquariaat Versprille
Noordweg 11, 4413 AA, Krabbendijke, The Netherlands. Tel: +31 (0) 113 502 004            Email: info@boekhandelversprille.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5487: JANSEN, JAKOB - Gijsbert Japicx' Lieten. In stķdzje oer de fan de dichter bidoelde meldijen.
10532: JANSEN, MARTIN - Almelo in de tweede wereldoorlog. Gemeentebestuur onder de bezetter.
5483: JANSSEN, WILLEM - Charles Utenhove. Sa vie et son oeuvre (1536-1600).
7449: JANSSONIUS, JOH. HENR. - De Natuir en Kracht van 't Ongeloof, en deszelfs verborgene werkingen in 't hart, als de bron van alle kwaat, In eenige byzondere stukken geopent; Beneffens De Vermanings-picht der gelovige onderling, nopens dat kwaad, In eenige byzonderheden vertoont uit Hebr. 3. Het eerste deel over vers 12. Het tweede deel over vers 13.
5130: JAPIKSE, DR.N. - Waardeering van Johan de Witt. Rede uitgesproken op 12 juni 1918 in Pulchri Studio door Dr.N. Japikse. Met afbeelding van het standbeeld.
9488: JENNER, K.D. / WIEGERS, G.A. (RED.) - Jeruzalem als heilige stad. Religieuze voorstelling en geloofspraktijk.
5023: JERUSALEM, J.F.W. - Verzameling van leerredenen; uit het Hoogduitsch van den Abt J.F.W. Jerusalem. Vertaald, en in deezen Tweeden druk verbeterd, door Balthazar Carull. Eerste deel.
9087: JESPERS, FRANS - Repertorium van Orgels en Orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks 1900
8964: JESPERS, FRANS - Brabants orgelbezit. Een inventarisatie van Brabantse orgels.
8962: JESPERS, FRANS / SLEUVEN, AD VAN - Tot roem van zijn makers. Een studie over J.J. Vollebregt en Zoon. Meester orgelmakers te
4562: JILLEBA, FRED - Het Van de Perrehuis te Middelburg. 3e verbeterde druk. (Oorspronkelijke titel: Mr. J.A. Van de Perre en het gebouw van de Middelburgse rechtbank)
3729: JOMIER, JACQUES - How to Understand Islam
3447: JONG, DS. TJ. DE - Ondergang door Opstand. Of de vreselijke zonde van abortus provocatus voorgehouden aan het Nederlandse volk.
6166: JONG, DR.CHR.G.F. DE / SLUIS, DR.J. VAN (RED.) - Gericht verleden. Kerkhistorische opstellen aangeboden aan prof.dr. W. Nijenhuis ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag.
4620: JONG, DR.CHR.G.F. DE / SLUIS, DR.J. VAN (RED.) - Gericht verleden. Kerkhistorische opstellen aangeboden aan prof.dr. W. Nijenhuis ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag.
11183: JONG, DS. TJ. DE - Troost uit des Heeren mond. Bevestigingspredikatie door Ds. J. Catsburg, intredepredikatie door Ds. Tj. de Jong in de Ned. Herv. kerk te Poortvliet op zaterdag 15 maart 1980, alsmede een tijdrede.
8666: JONGSTE, DS. C. DE E.A. - Wanneer ik voor U kniel, rondom de eredienst. 207 Gereformeerde Gemeenten op 6 werelddelen Anno Domini 2000. Deel 1 en 2.
6342: JONGSTE, C. DE - Klacht en Jubel. Facetten uit de "kleine kerkhistorie" rondom ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931). Deel 1 en 2.
10491: JONGSTE, C. DE - Klacht en Jubel. Facetten uit de 'kleine kerkhistorie' rondom ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931). Deel 1 en 2.
10475: JONKER, L. / DEKKER, A. - Briefwisseling tussen L. Jonker te den Bommel en A. Dekker te Vriezenveen. Ook is opgenomen de rouwdienst gehouden bij de begrafenis van A. Dekkker door Ds. F. Mallan.
9468: JONKERS, DR. JAN B.G. - De gelovige gemeente. Een godsdienstsociologische beschrijving van het geloofsleven in een plaatselijke gerefomeerde kerk. Ooststad. Noorddorp. Grootstad.
4490: KAEMPFER, ENGELBERT - De beschryving van Japan, behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen Staat en regeering van dat ryk, (...) hunnen Koophandel met de Nederlanders en de Chineesen. Benevens eene beschryving van het Koningryk Siam (...) Door Engelbert Kaempfer (...) Uyt het oorspronkelyk Hoogduytsche Handschrift, nooit te vooren gedrukt, in het Engelsch overgezet, door J.G. Scheuchzer (...) Die daar by gevoegt heeft het Leven van den Schryver. Voorzien met kunstige Kopere Platen. Onder het opzicht van den Ridder Hans Sloane uytgegeven, en uyt het Engelsch in
9959: KALLE, J.H. - Naar Beth-El! Zestig jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente te Herkingen.
9532: KAMPEN, DRS. PIETER VAN - Tot het uiterste gaan. Mensen en motieven uit de zendingsgeschiedenis.
11302: KANNENGIESZER, DR. P. (KANNENGIESSER) - Lijdenstochten. Lotgevallen van gewelddadig weggevoerden uit Elzas-Lotharingen volgens hun eigen mededeelingen. Bijeenverzameld door P. Kannengieszer (...)
3892: KAPTEYN, DS.K.J. - Blijdschap en vrede. Wijsheid en kracht. PredikatiŽn gehouden bij het nederleggen van de bediening des Woords in de Gereformeerde Kerk te Giessendam op 12 october 1919 en het aanvaarden daarvan in de Gereformeerde Kerk te Zwolle op 19 october 1919.
1955: KARELS, K. - Internet een bezinning. Tweede druk.
10641: KARELS-MEEUSE, M.H. (BEW.) - Uit het leven van Sukey Harley
10929: KARENS, DS. M. - Ga heen in deze uw kracht. Tien preken over Gideon.
8884: KARENS, DS. J. - De Treurige Vertroost. Bundel meditaties.
10712: KARNEBEEK, H.A. VAN - Levensschets van den vice-admiraal A.W. de Man. Met portret en Fac-similť.
10541: KEEMINK, J.W. - Uit Puttens historie
5035: KEENEY, W.E. - The Development of Dutch Anabaptist Thought and Practice from 1539-1564.
6686: KEIJZER, B. DE / BIERENS, C.M. E.A. (RED.) - SpelerieŽ . Verschenen t.g.v. het 25-jarig jubileum van de afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
10557: KELLER, TINA - Het klooster van de Cellebroeders. De Engelse Kerk en het Simpelhuis te Middelburg.
5823: KEMP, JOH. VAN DER - Uw harten vertroost. Dagboek, samengesteld en geredigeerd door J.M. Vermeulen.
7420: KEMP, JOHANNES VAN DER - Drie brieven van Johannes van der Kemp. Nieuwe Uitgave.
7048: KEMPENEERS, J. E.A. (RED.) - Herdenk de trouw. 50 jaar christelijk onderwijs te Sint-Philipsland, 1949-1999.
8928: KEMPIS, THOMAS Ń - De navolging van Christus. Naar het oorspronkelijk handschrift. Uit het latijn vertaald door R.P.J.M. Bouman, S.J.
10798: KENASTON, DENNY - Het streven naar een Godvrezend Nageslacht
9747: KENNEDY, JOHN - De Heiland. Bundel van 7 preken. Vertaling A.P. Meeuse.
7523: ACTA CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN - Acta van de Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (...) 1955, 1956, 1959, 1962, 1965-
4664: KERKEN, DR. L. VANDER - Religieus gevoel en aesthetisch ervaren. ("Philosophische Bibliotheek")
338: KERKSTRA, A. E.A. - Uw naam geef eer (25 jaar Petrus Datheenschool Puttershoek)
8370: KERSTEN, DS. G. H. - Een getrouw Woord. Meditaties. 3e druk.
11104: KERSTEN, DS. G.H. / HENGST, DS. W. DEN (RED.) - De Saambinder. 1919 t/m 1939. Facsimile uitgave.
10183: KERSTEN, DS. J.W. - De schenking, beproeving en overwinning van het geloof. Tweede zestal predikaties. 2e druk.
8522: KERSTEN, DS. G. H. - Een getrouw Woord. Meditaties.
10512: KERSTEN, DS. G.H. - Ziet uw Koning zal komen. Dagboek.
728: KERSTEN, DS. G.H. EN ZWEDEN, DS. J. VAN - Kort Historisch Overzicht van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika
3522: KERSTEN, DS.G.H. - Bedroefden om der bijeenkomst wil. Artikelen van Ds.G.H. Kersten over de Gereformeerde Gemeenten van 1834-1946, schetsen over het leven van medepredikanten, alsmede over zijn eigen levensweg, aangevuld met reacties op zijn overlijden in 1948.
10048: KERSTEN, DS. G.H. - Bedroefden om der bijeenkomst wil. Artikelen van Ds.G.H. Kersten over de Gereformeerde Gemeenten van 1834-1946, schetsen over het leven van medepredikanten, alsmede over zijn eigen levensweg, aangevuld met reacties op zijn overlijden in 1948.
10934: KERSTEN, DS. G. H. - In het voetspoor der vaderen. Een toelichting in vraag en antwoord op de Schriftuurlijke orde en regel in het kerkelijk leven.
8317: KERSTEN, DS. J.W. - Een Wonderbaar Getuigenis. Meditaties over Psalm 119.
4360: KERSTEN, S. - Het lijden der Kerk in Schotland in de 17e eeuw. Eenvoudig verhaal der Covenanters.
8255: KERSTEN, DS. G.H. - Meer dan Overwinnaars. Verhandeling der Geloofshelden uit Hebr. 11.
11159: KERSTEN, DS. G.H. / ZANDT, P. / DIS, IR. C.N. VAN - De godsdienstvrijheid veroordeeld op grond van Gods Woord en artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis tegen prof. Dr. H. Visscher.
10972: KERSTEN, DS. G.H. E.A. - Uit den schat des Woords, 7e jaargang (1953-'54)
7435: KERSTEN, DS. G.H. - De tucht in de kerke Christi
1160: KERSTEN, DS. G.H. - Enkele mededeelingen van mijn bezoek aan de Geref. Gemeenten in Amerika
9001: KERSTEN, DS. G.H. / LAMOR…, P.J. - Program van de Beginselen Statuten Huishoudelijk Reglement der Staatkundig Gereform. Partij
11555: KERSTEN, DS. G.H. - Een volkomen offerande. Twee preken voor Goede Vrijdag en Pasen.
1305: KESTING, C.J. - De geschiedenis van Jozef. 13 predikaties over Genisis 37 t/m 50.
11156: KETTERIJ, DR. C. VAN DE - De weg in woorden. Een systematische beschrijving van piŽtistisch woordgebruik na 1900.
10694: KEUNING, J. - Fer Vrijheid en Rech. Eene Heldin onder de Helden van Zuid-Afrika.
5588: KICKEL, WALTER - Vernunft und Offenbarung bei Theodor Beza. Zum Problem des Verhšltnisses von Theologie, Philosophie und Staat (Beitršge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche, Band 25).
10135: KIEBOOM, A. - Wonderen des Allerhoogsten in voorzienigheid en genade bewezen aan een alles verbeurd hebbend zondaar
11249: KIEBOOM, DS. F.W.J. VAN DEN - 21 preken van Ds. van den Kieboom
6148: KIEVIT, C. JOH. - Avonturen met oom Theo en Aboe Do
11143: KIEVIT, DS. I. - Leerling-leeraar. Gedachtenispredicatie van Ds. I. Kievit gehouden ter gelegenheid van zijn 25-jarige ambtsbediening op zondagmiddag 1 December 1940 in de Ned. Herv. Kerk. te Baarn.
6931: KIJFTENBELT, DS.F. - Studeren en mediteren. Honderd schetsen uit de Heilige Schrift. 3e druk.
6246: KINGMA, J, / KOOPS, W.R.H. / SMIT, F.R.H. (RED.) - Universitair leven in Groningen 1614 - 1989. Professoren en studenten / Boek en uitgeverij.
3946: KIST, EWALDUS - Leerredenen over verschillende onderwerpen... Deel 1-5. Waarbij: Laatste leerredenen over verschillende onderwerpen... Met eene voorrede deszelfs oudsten zoon, eenige voorname bijzonderheden van het leven en overlijden des schrijvers vermeldende. En eene opnieuw vervaardigde, treffend gelijkende Afbeelding van den Overledene. Tweede druk.
3947: KIST, EWALDUS - Beknopte beoefeningsleer ten dienste van minvermogenden, waarin de middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus heilig en getroost te leven, ... kortelijk worden voorgedragen.
6500: KIST, EWALDUS - BeŲefeningsleer of de kennis der middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus getroost en heilig te leven. Waar in de ziekten van het menschelijk verstand en hart, die de ware beŲeffening van het christendom in de weg zijn, met derzelver oorzaken en geneesmiddelen worden voorgedragen. Eersten deels, eerste en tweede stuk.
5463: KITTEL, LIC. HELMUTH - Oliver Cromwell. Seine Religion und seine Sendung. Arbeiten zur Kirchengeschichte, 9, hrsg. von Hans Lietzmann.
10388: KLAARBOUT, CHRISTIAAN / MAURICIUS, JOAN JAKOB - De Luister der Hervormde Kerke, uitblinkende in het Kort Begrip der H. Godtgeleertheit van den Heidelbergschen Catechismus, met deszelfs vragen en antwoorden, in digtmaat gestelt door Christiaan Klaarbout. Reinier en Josua Ottens - Amsterdam 1725. (48), 92 blz. SGT K81. WAARBIJ: De Kruishistorie van den Lydenden Heiland, Verdeeld in XXVI. Gedichten; Met een' Zegezang Tot zyne Verheerlyking; Door Mr. Joan Jakob Mauricius. Johannes Oosterwyk, en Hendrik van de Gaete - Amsteldam 1714. (16), 64 blz. SGT 131.
6678: KLEEUWENS, J. - Flakkeesche schetsen
1510: KLEIJ, W.D. VAN DER / HUL, J. VAN - Willem Hendrik Zwart
10917: KLEPPE, DS. J.M. - Opzoekende liefde. 52 meditaties.
8777: KLEPPE, DS. J.M. - Op saffieren gegrondvest. Twaalftal preken (Voorbereiding, Advent, Kerstfeest, Lijden, Vrije stoffen).
11448: KLINGBEIL, REINHOLD G. - Jezus komt! Zijt gij bereid?
1306: KLINKEN, J. VAN - Tussen hoop en vrees. Gesprekken over de crisis in de samenleving. Gesprekken met o.a. Mr. I.A. Diepenhorst, Prof. dr. ir. J. Blauwendraad, B. Florijn e.a.
4766: KLUYVER, DR.A. - Verspreide opstellen. Nr. 18 van de 60 genummerde exemplaren welke gedrukt zijn op geschept Hollandsch papier van Van Gelder. Gedrukt voor Dr.G.J. Buitenhof. Voorin de handtekening van Dr.G.J. Buitenhof.
7259: KNAP CZN., DS. J.J. - De tijd is nabij. De voorteekenen van
9970: KNAP, DS. J.J. (HOOFDRED.) - Oude paden. Orgaan voor de verbreiding der Gereformeerde Beginselen ten dienste van Kerk en Volk. Elfde, Twaalfde en Dertiende jaargang, 1925-1928.
6237: KNAP, J.J. CZN. - Dogmatische Fragmenten. Eerste reeks: De kerk. Populaire voordrachten over het leerstuk der kerk naar de Gereformeerde beginselen.
3529: KNEGT, DS.G.S.A. DE - Door lijden tot heerlijkheid. 7-tal lijdenspredikaties.
7485: KNEVEL, DRS. A.G. (RED.) - Bijbel en Praktijk. Deel 2, 3, 4, 5, 10, 12 en 13.
10165: KNIBBE, DAVID - De Hand Gods Uytgestrekt in het Oordeelen en Bewaaren van sijn Kerk, aangeweesen in de uytbreyding van I. Eerste Petri Kap. IV: 17, 18, 19. II. Jesaias Kap. IV. III. Psalm XLVI. Nevens Eenige Mengelstoffen over verscheydene Texten van de H. Schriftuer. Hier is ook by gedaan De Wederlegging van de dwalingen der Schriften, of soo genaamde Hebreen.
4401: KNIPSCHEER, F.S. - Henricus Leo. Een Remonstrantsch-Gereformeerd predikant (1575-1648).
4961: KNUTTEL, GERHARDUS - Das Gemšlde des Seelenfischfangs von Adriaen Pietersz. van de Venne.
4738: KNUTTEL, DR.J.A.N. - Proza uit de 17e Eeuw. Verzameld en toegelicht door Dr.J.A.N. Knuttel, Redacteur van het `Woordenboek der Nederlandsche taal`. Met repoducties naar Titelbladen en Titelprenten.
10542: KOBES, HAN / FAAS, EDWIN - Beelden van Almelo
4593: KOCH, KARL - Studium Pietatis. Martin Bucer als Ethiker (Beitrage zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche , Band XIV).
5146: KOE, A.C.S. DE - Van Alphen
7210: KOELMAN, JAC. - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Onveranderde uitgave.
2986: KOELMAN, JAC. - De plichten der ouders, in kinderen voor God op te voeden. Herschreven door C. Bregman.
9862: KOELMAN, JACOBUS - DrieŽrlei Catechismus bevattende De gronden van het Christelijk geloof, de historien van de Heilige Schrift en de praktijk der Godzalig
11161: KOELMAN, JAKOBUS - NeÍrlands plicht en voorbeeld, van de Reformatie der Kerk. Voorgesteld in twee predikatieŽn.
5046: KOEPP, WILHELM - Der Magier unter Masken. Versuch eines neuen Hamannbildes. (Kirche im Osten. Studien zur osteuropšischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde. In Verbindung mit dem Ostkircheninstitut herausgegeben von Robert Stupperich. Monographienreihe, Band 5).
8075: KOHLBRUGGE H.F. / CLERCQ, MARIA DE - Is het ongelofelijk dat God de doden opwekt?
10644: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Schriftverklaringen: HebreeŽn, kompleet in 3 delen
5850: KOHLBRUGGE, DR.H.F. - Schriftverklaringen. Het boek Ruth.
3867: KOHLBRUGGE, DR.H.F. - Zeven Preken over het derde hoofdstuk van den Profeet Zacharia, gehouden in de maanden nov. en dec. 1847 ... opnieuw uit het Duits vertaald door Ds.D. van Heyst (Herv. Predikant te Ommen).
10655: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Schriftverklaringen: De brief van Jakobus
1231: KOHLBRUGGE, H.F. - Twaalf twaalftallen leerredenen. Deel 3 en 4.
6042: KOHLBRUGGE, DR.H.F. / COSTA, MR.I. DA - Hoogst belangrijke briefwisseling tussen Dr.H.F. Kohlbrugge en Mr.I. Da Costa, n.a.v. en vermeerderd met de leerrede van Dr.Kohlbrugge over Rom. 7: 14. Vierde herziene en vermeerderde uitgave.
8084: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - De bekering van Paulus. Verklaring van Handelingen 9:1-22.
3568: KOHLBR‹GGE, DR.H.F. - De taal Kanašns. een gesprek tusschen twee reizigers naar de eeuwigheid. Voor het volk.
11340: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Twaalf Twaalftallen Leerredenen (...) Derde, ongewijzigd druk van de nieuwe en van aantekeningen voorziene uitgave van 1910-1917.
10605: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Waartoe het Oude Testament? Derde druk.
5859: KOHLBRUGGE, H.F. - De beloofde Christus. Uit het Duits vertaald en ingeleid door drs. G.P. Olbertijn.
7158: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Schriftverklaringen: De profeet Jona. Zeven preken.
5239: KOHLBRUGGE, DR.H.F. - Brieven van dr. H. F. Kohlbrugge, uitgegeven door Dr. Eduard BŲhl, hoogleeraar te Weenen.
5300: KOHLBRUGGE, H.F. - Brieven van dr. H. F. Kohlbrugge, uitgegeven door Dr. Eduard BŲhl, hoogleeraar te Weenen.
10634: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Schriftverklaringen: Efeze en Filippenzen
11247: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - De gouden scepter toegereikt. Dagboek uit de geschriften van H.F. Kohlbrugge. Zevende druk.
1613: KOHLBRUGGE, DR.H.F. - Gebeden (uitgesproken bij openbare godsdienstoefeningen)
9964: KOK, DS. R. - Heerlijke tijden. Zestal feeststoffen voor Goede Vrijdag, Paschen, Hemelvaart en Pinksteren.
8473: KOK, DS. A. / RIDDER, DS. C. DE - Getrouw tot de dood. Verslag van de begrafenis Ds. A. Kok op 15 juli 1971 te Kootwijkerbroek met de gehouden predikatie van Ds. C. de Ridder op de eerste zondag na de begrafenis, alsmede twee predikaties van wijlen Ds. A. Kok.
6406: KOK, DS.J. - Gods Huis en de Psalmen. Deel 1 en 2.
4262: KOK, A.B.W.M. (GEREFORMEERD PREDIKANT TE ZAAMSLAG) - Dr. Herman Bavinck
1632: KOK, DS. R. - Onze ConsciŽntie. Een drietal predikaties: 1. De toegeschroeide consciŽntie. 2. De sprekende consciŽntie. 3. De gereinigde consciŽntie.
2745: KOK, DS. R. - Het Gezin. Drietal predikaties.
2622: KOK, DS.R. - Nederlands opkomst uit de zee van het Oorlogswee. Predikatie over Matth. 12: 41.
4241: KOK, DS..A. - Zijn naam tot eer. Zeven predikaties.
8349: KOK, DS. R. - 47 nrs. met Catechismuspreken uit de Prekenserie "De stem des woords". Uitgave van d.m.v. de bandrecorder opgenomen preken, uitgesproken door Ds. R. Kok te Alphen aan den Rijn en Ameide. (Zondag 1, 2, 4, 6 en 12 ontbreken)
6054: KOK, DS.R. - Het aanbod van Gods genade. Gepredikt en verdedigt door onze reformatorische vaderen.
6395: KOK, DS.R. - Het nieuwe Leven. 2 Adventspredikaties, 2 Kerstpredikaties en 2 Nieuwjaarspredikaties.
3209: KOK, DS.R. - Heerlijke tijden. Zestal feeststoffen voor Goede Vrijdag, Paschen, Hemelvaart en Pinksteren.
7402: KOK, DS. J. - Psalm 119
10993: KOK, G.A. DE (RED.) - De Koninklijke Weg. Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen 1875-1975.
11124: KOK, DS. R. - Verslag van de vergadering met bezwaarde vrienden uit de Ger. Gemeenten gehouden op 31 Maart te Veenendaal in het kerkgebouw
516: KOLE I.A. E.A. - Alleen uit Hem en door Hem 1907-1977. Overwegingen bij het zeventig-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeenten.
3818: KOLE, DRS.I.A. - In gesprek met ouders. Enkele aspecten van de godsdienstige opvoeding van kinderen.
10811: KOLE, DRS. I.A. (RED.) - OriŽntatie in de bijbelse oudheidkunde. Derde druk.
8167: KOLE, DRS. I.A. EN PROOS, J.P. - Bijbelonderwijs in Reformatorisch perspectief. Derde druk.
6247: KOLLEWIJN, DR.R.A. - Ueber den Einfluss des Hollaendischen Dramas auf Andreas Gryphius
5844: KOOIJ, A VAN DER / KOOIJ, H. VAN DER - Onder de zesde fiool. Een verhandeling over de Openbaring.
5017: KOOIMAN, KLAAS - Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst, ofte Vant spellen ende eyghenscap des Nederduitschen taals, uitgegeven en toegelicht.
4756: KOOPS, W.H.R. - De wereld aan boeken, een keuze uit de collectie van de Groningse Universiteitsbibliotheek, tentoonstellingscatalogus, t.g.v. de opening van het nieuwe bibliotheekgebouw; 21 mei - 31 augustus 1987.
8848: KOOTEN, DRS. R. VAN E.A. - Naar zijn reine leer. 64 preken over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus.
10680: KOOTEN, DS. R. VAN - Gij zult niet echtbreken. Het zevende gebod. Deel 1 en 2. Serie Hoe lief heb ik uw wet.
10679: KOOTEN, DS. R. VAN - Eert uw vader en uw moeder. Het vijfde gebod. Serie Hoe lief heb ik uw wet.
10681: KOOTEN, DS. R. VAN - Naam en bezit van de naaste. Het achtste, negende en tiende gebod. Serie Hoe lief heb ik uw wet.
6372: BIBLIOTHEEK "OVERJARIG KOREN" - Bibliotheek "Overjarig koren". 49e jaargang. 12 preken.
11450: KORTEWEG, A. - Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij. 1944 t/m 1968.
4610: KORTEWEG, A.S. - Boeken van en rond Willem van Oranje. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de K.B. 8 juni - 26 juli 1984.
5160: KOSSMANN, DR.FR. - Nederlandsch Versrythme. De versbouwtheorieŽn in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers.
11593: KOSTER, DS. J. - Teerkost op de weg. Bijbels dagboek. 6e druk.
10286: KOT, DS. A. - Gods weg is volmaakt. Ter nagedachtenis aan ds. A. Kot van Hendrik-Ido-Ambacht. Tweede druk.
11220: KRAAN, H.J. VAN DE - Ouwe Gerrit
8405: KRAKER, ADRIE DE / BLAEIJ, PIET DE - Axel 1944-2002. Een samenleving in verandering.
10992: KRAKER, DR. A.M.J. DE (RED.) - De Westerschelde, een water zonder weerga. Ontstaansgeschiedenis en kaartbeeld, havens, handel en scheepvaart, verkeer, verdronken dorpen, oorlog en verdedigingswerken, natuur en milieu en andere aspecten van de Westerschelde.
2718: KRAMER, R. EN SIEMONS, J. - Helden van het kruis. Over personen en perioden uit de kerkgeschiedenis voor het Christelijk onderwijs.
10619: KRAMP, DS. C. - Predikaties (zevental)
5332: KRANENDONK, W.B. / TOOR, A.F. VAN - Al 't Heidendom zijn lof getuigen. Ds. G. Kuijt, een pionier onder de papoea's.
1223: KRANENDONK. W.B. - G. Saldenus, predikant en dichter
10758: KRANENDONK, W.B. - Hulp van God verkregen hebbende. Uit het leven van ds. J. Mijnders. Derde druk.
6787: KRIEK, P.H. / ZANDT, HERM. S.J. - Organum Novum. Orgelbeweging in Nederland sedert 1945.
5563: KROEZE, DR.J.H. - Het Boek Job verklaard. Commentaar op het Oude Testament.
6260: KROGT, M.R. VAN DER - Hofleveranciers in Nederland
5173: KRUIZINGA, J.H. - Ontmoetingen met verzamelaars
7261: KRULL, DR. A.F. - Jacobus Koelman. Eene Kerkhistorische Studie.
10982: KRUMMACHER, F.W. - Elisa de profeet. Veertig leerredenen.
9630: KRUMMACHER, DR. F.W. - Twintig kerkredenen van F.W. Krummacher, predikant te Berlijn. Uit het Hoogduitsch.
11491: KRUMMACHER, G.D. - De worsteling van den aartsvader Jakob en zijne zegepraal. Elf leerredenen over Gen. XXXII : 24-31. Uit het Hoogduitsch vertaald door J. H. Albrecht. Op nieuw uitgegeven door W.C. de Man.
5091: K‹HLER, DR.W.J. - De beteekenis van de dissenters in de kerkgeschiedenis van Nederland
11033: KUHN, ISOBEL - De verborgen bron. Het verhaal van de ontsnapping van de laatste zendelingen van de China Inland Mission uit communistisch China. Vierde druk.
5938: KUIJT, P. - Calvijns levenswerk belicht vanuit zijn brieven. 12 deeltjes kompleet.
6485: KUIJT, P. - Open brief m.b.t. haardracht, kleding e.d.
9509: KUIPER, DR. D.TH. E.A. (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Jaargang 1 t/m 6.
9545: KUIPER, DR. D.TH. E.A. (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. 1e t/m 12e jaargang.
9460: KUIPER, ROEL E.A. - Tolereren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid.
9522: K‹NG, HANS - Bevochten vrijheid. Memoires. Tweede druk.
5219: KUPPERS, W.J. - Ubbo Emmius en zijn tijd. Groningen en Oost-Friesland rond 1600. Tentoonstellingscatalogus.
9981: KUYPER, A. JR. - Johannes Maccovius (Diss.)
10866: KUYPER, J. - Gemeente atlas van de provincie Zeeland 1866. Naar officieele bronnen bewerkt.
5648: KUYPER, DR.A. JR. - De Vastigheid des verbonds
1044: KUYPER, DR. A. - E Voto Dordraceno; toelichting op de Heidelbergschen Catechismus
8926: KUYPER, DR.A. - De Engelen Gods. Tweede druk.
7484: KUYPER, DR. A. - Dictaten Dogmatiek. College-Dictaat van een der studenten. Deel 1, 2, 4 en 5. Locus de Deo / Locus de Sacra Scriptura Creatione Creaturis / Locus de Salute Ecclesia Sacramentis / Locus de Magistratu Consumma. Tweede druk. Niet in den handel.
10032: KUYT, P. - Schibboleth Úf Sibboleth. In het voorportaal van de Heidelbergse Catechismus.
836: KUYVENHOVEN, FRANSJE - AardbeziŽn bij duizenden (de geschiedenis van het Museum Rijswijk)
6597: KWANTES, J. - And
10736: KWANTES, C.M. - Genade en eer. Uit het leven van ds. W.F. Laman.
6795: LAAN, K. TER / JANSONIUS, H.J. - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van de Afscheiding in de provincie Groningen.
5807: LABUSCHAGNE. C.J. - De Prediking van het Oude Testament. Deuteronomium deel Ib.
10927: LAER, REYNARDUS TOE - Verklaring van het H. Euangelium Naar de Beschryvinge van Marcus. Van het Begin, tot het 20ste Vers van het XIII. Hoofdstuk (...) Vermeerdert met eenige Aanmerkingen, en vervolgt tot het Eynde, door deszelfs Amptgenoot Johannes de Lange (...)
5512: LAKERVELD, C. VAN (RED.) - Opkomst en bloei van het Noordnederlandse stadsgezicht in de 17de eeuw. The Dutch Cityscape in the 17th Century and it Sources.
9462: LAM, DRS. H.J. / VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Kanttekeningen bij de [Nieuwe Bijbelvertaling]
8693: LAMAIN, REV. W.C. - The Answer to the Messengers of the Nation. A Sermon on Isaiah 14: 32.
11564: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel II. Twaalftal predikaties voor Hemelvaartsdag, Pinksteren en nŠ Pinksteren. Tweede druk.
11070: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Kompleet in 7 delen.
11607: LAMAIN, DS. W.C. - Een handvol geitenhaar. Deel 1, 2 en 3.
7935: LAMAIN, DS. W.C. - Een terugblik. 3 delen kompleet.
8146: LAMAIN, DS. W.C. - Wachters op de muren van Jeruzalem
10513: LAMAIN, DS. W.C. - Wachters op de muren van Jeruzalem
10503: LAMAIN, DS. W.C. - Zwijgende ordonnantiŽn. Een meditatie/prekenbundel.
10502: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel IV. Twee en twintig predikaties voor de Biddag, Paasfeest, na Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren.
10504: LAMAIN, DS. W.C. - Overdenkingen. Nagelaten geschriften, deel 1.
2563: LAMAIN, DS. W.C. - Rondom het kerkelijk leven.
11192: LAMAIN, DS. W.C. - Gods genade verheerlijkt in leven en sterven. 4-tal predikaties.
2843: LAMAIN, DS. W.C. - Heengegaan in vrede. Toespraken gehouden bij de begrafenis alsmede een overdenking over Jesaja 42: 16: Een dierbare Verbondsbelofte
2948: LAMAIN, DS. W.C - Ter Gedachtenis. Enkele voorvallen uit het persoonlijke en ambtelijke leven van Ds.W.C. Lamain, vermeerdert met een drietal preken.
10340: LAMAIN, DS. W.C. - Door U, door U alleen. Meditatiebundel.
10499: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel III. Twaalftal predikaties. Na Kerstfeest, Oudejaar, Nieuwjaar, Na Nieuwjaar.
10735: LAMAIN, DS. W.C. - Uit het Overjordaanse. Herziene uitgave.
10506: LAMAIN, DS. W.C. - Uw Woord is oprecht. Achttal preken. Tweede druk.
10297: LAMAIN, DS. W.C. - Een nalezing. Brieven uit Amerika en een tweetal preken.
11344: LAMAIN, DS. W.C. - Voor stille uren. 25 meditaties. 4e druk.
10953: LAMAIN, DS. W.C. - Des Heeren zegen toegebeden door een scheidenden leraar. 3-tal predikatiŽn. Afscheid van Rijssen en Rotterdam en Synodepreek te Rotterdam.
10509: LAMAIN, DS. W.C. - De staf Godes. Zestal predikaties. Tweede druk.
10517: LAMAIN, DS. W.C. - Een terugblik. 3 delen kompleet.
11349: LAMAIN, J.W. / BEIJEMAN, H. / NATZIJL, H. - Leven en werk van ds. W.C. Lamain
11353: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel III. Twaalftal predikaties. Na Kerstfeest, Oudejaar, Nieuwjaar, Na Nieuwjaar.
10123: LAMAIN, DS. W.C. - Gods daden herdacht. 3 predikaties gehouden ter gelegenheid van de bevrijding van ons land.
11554: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel I. Twaalftal predikaties voor Avondmaalstijden, Biddagen, Lijdensweken, Goede Vrijdag en Pasen.
9351: LAMBOOIJ, HERMAN - Getekend land. Nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier.
9467: LAMFERS, DR. W.J. - Bonhoeffer, Havel en Plesu. Drie dissidente denkers over vrijheid en verantwoordelijkheid.
8956: LAMOREE, J.G. E.A. - De ideologie van een stadsregering. Het 18e-eeuwse allegorische decoratie-programma van het Goese stadhuis. Bulletin KNOB, jaargang 83, nummer 4, oktober 1984.
10574: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - Uitlegging van het Evangelie van den H. Johannes, Waar in de woorden en spreekwyzen verklaart, de waarheden, die er in opgesloten leggen, in het licht gestelt, en de order en het doelwit van den Evangelist aangewezen worden. Vertaalt door Dirk Smout. Deel 1 en 2 (van 3).
2553: LANDWEHR, J.H. - Leesboek over de Geschiedenis der Kerk. Oude Kerkgeschiedenis. Kerkgeschiedenis der Middeleeuwen. Nieuwe Kerkgeschiedenis.
6438: LANGE, RAINER (RED.) - Een boodschap aan mensen. Handboek voor de kerkelijke communicatie.
3263: LANGE, DR. G. DE - Leren wandelen aan Vaders hand. Christelijke opvoeding: theorie en praktijk.
4987: LANGERAAD, DR.L.A. VAN - De Nederlandsche ambassade-kapel te Parijs. Kerkhistorische studie. 2 dl. in 1 band.
8601: LANGHENKEL, DICK - Man naar Gods hart. Vijfde druk.
8095: LAREN, JOOS VAN E.A. - Ziet, Hij komt! Zes preken van Joos van Laren, Willem Teelinck, Jan Taffin, R. Pietersz.
8651: LAREN, JOOS VAN - De Enige Naam. 10 preken uit "52 predicatien over bysondere Texten". Herschreven in de taal en de stijl van het tegenwoordig Nederlands.
970: LAREN, J. - Het beloofde Zaad der vrouw
7334: LEDEBOER, DS. L.G.C. - Pastorale brieven voorzien met een inleiding van dr. H. Florijn. Deze brieven zijn niet opgenomen in zijn verzamelde geschriften.
10808: LEDEBOER, DS. L.G.C. - 's Heeren wegen, gehouden met een alles verbeurd hebbend zondaar
10868: LEDEBOER, DS. L.G.C. / NATZIJL, H. (RED.) - Verzamelde geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer
5929: LEDEBOER, L.G.C. - Brieven. Een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenooten. Met een voorwoord van Ds. P. van Dijke.
5028: LEEMANS, W.F. / LEEMANS-PRINS, ELISABETH - Guillaume de Nassau et la Principautťť d
9217: LEENHOF, FREDERICUS VAN - De Keten der Bybelsche God-Geleertheyt, Soo die in haar draat en samen-hang aan een geschakelt, alle gront-stukken der Christelijke Gods-dienst vervat, En te gelijck de Wegen en menigvuldige Wijsheit Gods; soo inde Bedeeling der Tijden, Beloften, Schaduwen, Voorseggingen, als in de Vervullinge der selve in en omtrent sijn Kerke, tot op de komste van Christus den Messias, vertoont. (14), 442, (28) blz. SGT P1. Waarbij: Keten der Bybelsche Godgeleertheid, Tweede deel. Soo die in haar draat en samen-hang aan een geschakelt, alle de Vervullingen der Beloften, Schaduwen, en Voorseggingen onder het Nieuwe Testament, of dagen van het Euangelium vertoond. Handelende van de Messias en sijn Kerke; en op hoedanigen wijse die sederd zijn Hemelvaard tot aan het eynde der Weereld in Seven Tijden soude ver-gaderd en dan verheerlijkt werden. Beknoptelijk Samen gestelt door Fredericus van Leenhof. Wilhelmus Goeree - Amsterdam 1682. 8o; (16), 152, (12) blz. Niet in de SGT; NCC geeft 2 locaties voor beide delen samen).
9080: LEENHOUTS, DR. A.A. - Sjofar serie, kompleet! Ten geleide: Oproep aan kerk en IsraŽl. Deel 1: De man met de kruik. Deel 2: De zeven sjofarim in de apocalyps. Deel 3: De beker van Jozef. Deel 4: De volheid der heidenen.
11372: LEEUW, DS. G.M. DE - Barmhartigheid in Bethesda. 70 meditaties voor zieken.
9175: LEEUW, DS. G.M. DE - Meer dan Salomo is hier. 52 meditaties bij het ouder worden.
5593: LEEUW, PROF.DR. G. VAN DER - De Godsdiensten der wereld. Derde, bijgewerkte en vernieuwde druk. Onder redactie van C.J. Bleeker.
4185: LEEUWARDEN, NIC. VAN - De bevestigde Christen, Aangespoort om met alle yver de heiligmaking na je jagen. Ter ontdekking en overtuyging van Uyterlyke Belyderen, en laauwe Christenen. In verscheide verhandelingen, van uytgeleezen Schriftuurplaatzen daar toe dienende. Door N.S.V.L
10842: LEEUWEN, W. VAN - Bijbellezingen over het boek Jona
9760: LEEUWEN, W. VAN - Een korf met zomervruchten. Dagboek, samengesteld uit zijn geschriften.
4999: LEIBRECHT, WALTER - Gott und Mensch bei Johann Georg Hamann.
5456: LELAND, JOHN - De nuttigheid en noodzaakelykheid van de christelyke openbaaring, aangetoond uit den staat van godsdienst in de oude heidensche weereld door John Leland (...); uit het Engelsch vert. door Engelbert Nooteboom (...); met eene voorrede van G. Bonnet (...)
4868: LEMBERG, MARGRET - Eine KŲnigin ohne Reich. Das Leben der WinterkŲnigin Elisabeth Stuart und ihre Briefe nach Hessen. VerŲffentlichungen der Historischen Kommission fŁr Hessen, 46. Kleine Schriften 3.
10375: LENTFRINCK, DS. G.A. - De bekering van een dominee
4627: LENTING, LAMBERTUS EDUARDUS - Specimen historico-politicum inaugurale de Casparo Fagelio, consiliario (...)
11548: LEPOETER, G.J. - Kent u ze nog... die van Kapelle en Biezelinge
4123: LEPOETER, G.J. - Kerk in Perspectief. Verleden en heden van de Sint Maartenskerk te Wemeldinge.
11513: LEPOETER, G.J. - De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld. Van Onze-Lieve-Vrouwekerk tot huis voor het Woord.
3727: LEUNE, J, / MAURITZ, J.H. (RED.) - Jongeren en sacramenten
3330: LEUNE, J., MAURITZ, J.H., VEER, J. VAN DER (RED.) - Over jouw vragen gesproken
4171: LEUNE, J. / MAURITZ, J.H. (RED.) - Jongeren en de wederkomst
8298: LEUNE, J. (REDAKTIE) - Gedoopt, wat betekent dat? Vijfde druk.
3754: LEUNE, J. / MAURITZ, J.H. (RED.) - Dopen, wat betekent dat?
11547: LEUNEN, P. VAN / SMITH, J.E.W. - Zeekaarten
5809: LEURDIJK, G.H. - Jan Nupoort. Zijn leven en arbeid en betekenis voor de catechese.
11039: LEVINSOHN, ISAAC - Isaac Levinsohn. Een blinde zwerveling uit Israels geslacht op wonderlijke wijze verlost en terechtgebracht door hem wiens naam wonderlijk is. Door hem zelf beschreven. Uit het Engels vertaald en van aantekeningen voorzien door F. Lion Cachet. Met voorwoord van Ds. J. v. Zweden. Derde druk.
9159: LEWIS, BEVERLY - Een schuilplaats voor Lissa
5186: LEYDEKKER, JACOBUS - Eere van de Nationale Synode van Dordrecht, In den Jare 1618 en 1619. Voorgestaan en bevestigd Tegen de beschuldingen van G. Brand, Met aamerkingen op zyn sydig verhaal, ontrent de Remonstrantse Voorvallen, voor, onder, als na het houden van die Synode. Eerste deel!
7280: LIEBURG, F.A. VAN - De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius. Sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta.
11240: LIEBURG, F.A. VAN - Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816. Deel 1: predikanten. Deel 2: gemeenten.
9098: LIGTENBERG, CATHARINA - Willem Usselinx
10553: LINDE, HERMAN VAN DER - Aalsmeer. Grepen en beelden uit 750 jaar werken en leven van kerk en volk.
10658: LINDE, DS. D.M. VAN DER - Lucas. Deel 1, 2 en 3.
5276: LINDEBOOM, A.M. - Hervormd en Gereformeerd. Over de kerkelijke gedeeldheid.
4940: LINDEBOOM, DR.J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland
6105: LINDEN, P. V.D. - Het Doctrinair leerstuk der Hervorming, De leermeester en vorst over alle soorten van leer tot verdediging der schriftuurlijke en bevindelijke waarheid tegen het Arminianisme gedisputatiŽerd.
7434: LINGEN, FREDERIK PHILIP LOUIS CONSTANT VAN - Vraagboekje over het ontstaan, het verval en het weder opleven der Christelijke Gereformeerde Kerk
8978: LIS, P.H. VAN - Leerredenen over eenige gewigtige leerstukken van den christelijken godsdienst. Dienende tot eene proeve van eene bijbelsche behandeling der catechismusstoffen. Eerste drietal. Zondag VII, XXIII en XXV. W. van IJzerworst - Utrecht 1797. (18),147, (1) blz. Waarbij: Tweede drietal. Zondag II, III en XV. W. van IJzerworst - Utrecht 1798. (8),141 blz. Waarbij: Derde drietal. Zondag IV, VIII en XIII. Waar agter twee aanhangzels, Over de daar bij in aanmerking komende plaatzen des O.T. Nevens eene Leerrede over Openb. XXII: 13. W. van IJzerworst - Utrecht 1799. (8),214, (1) blz. Waarbij: Vierde drietal. Zondag XXVI, XXVII en XXVIII. Nevens een aanhangze, Over de 81. Vrage; en eene Leerrede over I Tim. VI: 12. W. van IJzerworst - Utrecht 1801. (8), 174, (1) blz. Waarbij: Twee bevestigings leerredenen over Joh. XXI: 16 en Matth. XXIII: 8b. S. van Benthem - Middelburg 1808. (2),79, (1) blz. Waarbij: Twee nagelaten leerredenen van wylen P.H. van Lis, over Matth. XVI: 18b en Hebr. XI: 27b. W. Brave - Amsterdam / Hendrik Rolff - Edam 1811. (4), 60 blz.
3288: LIS, H. VAN - Verzameling van twintig oeffeningen, over ondererscheidene keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament; weleer bij onderscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigd en geloovig volk; en inzonderheid van diegenen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, alsook onder zware ziels- en geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden; en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus zoekende zielen, die, door onkunde van het Evangelie onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgelooze en zichzelfs bedriegende mond- en naam-Christenen.
11393: LLOYD-JONES, D. MARTIN - Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit. 2e druk.
827: LODENSTEIN, J. VAN - Uyt-spanningen, Behelsende eenige stichtelycke liederen, en andere gedichten. Verdeeld in vier delen met een aanhangsel.
10727: LODENSTEIN, J. VAN - Vrede op aarde. Vier kerstpreken. Zo getrouw mogelijk hertaald door Drs. C.R. van den Berg.
8065: LODENSTEYN, JOD. VAN - De weegschaal van de onvolmaaktheden der heiligen. Met voorafgaande korte levensbeschrijving van den Schrijver onder redactie van J.H. Donner en W.G. Smitt.
5706: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyn
1828: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyns Uytspanningen, Behelzende eenige Stigtelyke Liederen en andere Gedigten Verdeeld in Vier Deelen.(elk deel met titelpagina). Eerste deel: Behelzende eenige Bybel-stoff of Bedenkingen over, en Uytbreydingen van eenige Plaatzen der H. Schriftuure of Psalmen. Tweede deel: Behelzende eenige Aandagten over byzondere Geestelyke Stoffen. Derde deel: Behelzende eenige Stigtelyke Invallen op verscheydene Voorvallen. Vierde deel: Behelzende eenige Boet-Digten. Aanhangsel van eenige Gezangen die in de ordre overgeslagen waaren. Den Veertiende Druk merkelijk verbeterd en op een zoet-vloeyende Maat-zang gebragt ende met Voysen vermeerderd. Als mede tot gemak der Zang-meesteren hier by gevoegt een onderregting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde Liederen, op de Instrumente willen leeren Speelen.
11456: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyn's negen Predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en nog minder beoefend gepractiseerd (...)
9903: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyn's negen PredikatiŽn, over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden.
6561: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyns Weeg-Schale der onvolmaacktheden, Ofte Bedenckingen Nopende
10997: LODESTEIN, J. VAN - De Roepende stem des Heeren. Leerrede over Psalm 29 vers 1,-2,-3. Gehouden bij gelegenheid der verwoesting van de Domkerk te Utrecht, door Storm en onweder, in de Jaren 1644 (...)
6459: LOON, H.W. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Toelichtingen bij den Heidelbergschen Catechismus voor eigen onderzoek, gezamenlijke oefening en onderwijs.
9461: LOONSTRA, DR. BERT - God schrijft geschiedenis. Disputaties over de eeuwige. Tweede druk.
7180: LOS, F.J. - Wilhelmus ŗ Brakel. Herdruk, ingeleid door prof. dr. W.van `t Spijker.
10638: LOVE, MR. CHRISTOPHORUS - De strijd tussen vlees en Geest. 27 zeer leerzame, praktische preken, voor bekeerd en onbekeerd. Vertaald uit het Engels door J. de Jager.
4811: LOVE, CHR. - Eens christens onderrichtinge; dienende om het te geleyden door al
9751: LOVE, CHRISTOPHORUS - Een waar verhael van 's menschen elendigen staat in de nature, benevens den schuldigen plicht, ende de behoudenis van een Christen. Voorgesteld in verscheidene predikatiŽn.
9019: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede
11147: LOVE, CHRISTOPHORUS - Theologia Practica, Dat is: Alle de Theologische Wercken, Van den Hoogh-geleerden Mr. Christophorus Love (...) Desen vierden Druck grootelijcks verbeetert en van veele Druckfouten gesuyvert: Als mede voorsien met een bequaem Register, zijnde nu alles Compleet.
4684: L‹CK, ALFRED - Siegen in alten Ansichten
1213: LUIKEN, JAN EN KASPER - Spiegel van het Menselyk Bedryf ... in Kleuren vertoond met 100 Verbeeldingen van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven, met Verzen te Amsterdam 1694.
7465: LUIKEN, JAN - Schriftuurlyke geschiedenissen en gelijkenissen in konstplaaten en rymen vertoond. Reprint van de uitgave uit 1712.
1173: LUIKEN, JOANNES - Drie honderd zeven en dertig Konstplaten en Rymen. geschiedenissen en gelykenissen uit het Oude- en Nieuwe Testament
1561: LUIKEN, J. - De Bykorf des Gemoeds, Honing zaamelende uit allerly Bloemen.
3866: LUTHER, DR.M. - Rome's overwinnaar. Predikaties en overdenkingen.
10646: LUTHER, MAARTEN - Een Toevlucht voor de Zijnen. Dagboek bij de Bijbel. Vierde druk.
4998: LUTHER, M. - Luthers werke in ausmalhl. Unter Mitwirkung von albert LeiŖmann herausgegeben von Otto Clemen.
6449: LUTHER, MAARTEN - Servum Arbitrum, De knechtelijke wille, verklarende dat er geen vrije wil is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. In het hedendaags Nederlands bewerkt met ongewijzigde inhoud door C.C. van der Geer-De Ruiter.
6235: LUYKEN, JAN E.A. - Het bijbelwoord in beeld. Ruim 400 17e eeuwse kopergravures van Jan Luyken e.a. met begeleidende tekst.
4762: MAAL, R.J. VAN DER / AKKER, Y. VAN DEN (RED.) - Van Baerne tot Baarn
8457: MAC CHEYNE, ROBERT MURRAY - De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheyne. Tweede druk.
1884: MAC CHEYNE, ROBERT MURRAY - De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheyne
7386: MAC CHEYNE, ROBERT MURRAY - Uit het dagboek van een ouderling
8315: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - Christus ons alles. Woorden van raad en bestuur. Acht predikaties. Derde druk.
10387: MACFARLANE, DS. DONALD - Uit het leven en nagelaten werken van Ds. Donald Macdonald. Met voorwoord van Ds.C. Smits.
6305: MAEIJER, F. - En daarom wordt dit vandaag nog gevierd. Joodse en christelijke feesten.
5055: MAHRHOLZ, DR.W. - Der deutsche Pietismus, Eine Auswahl von Zeugnissen, Urkunden und Bekenntnissen aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert, Eingeleitet und herausgegeben von Dr. Werner Mahrholz.
5024: MAK, J.J. - Dit is een Suuerlijc Boecxken. Het oudste gedrukte geestelijke liedboek in de Nederlanden naar het enig bekende exemplaar van de Antwerpse druk van 1508 in de Koninklijke Bibliotheek te
10782: MAKKENZE, DS. A. - Voor gezette tijden. Twaalftal preken.
7000: MALAN, C. - De vrijmachtige en heilige genade van God. Met een inleiding door ds. F. Mallan.
8039: MALAN, DR. C…SAR - Gods getuigenis. Een zestal preken. Uit het Frans vertaald door W. van der Zwaag. Met voorwoord van Ds. F. Mallan.
10643: MALLAN, DS. F. - Geloofshelden. Deel 5 uit de serie Het gesproken Woord.
8117: MALLAN, DS. F. - De Opperste Wijsheid. Meditaties uit Spreuken 8.
10522: MALLAN, DS. F. - Terwijl ik nog leef. 8 predikaties.
10657: MALLAN, DS. F. - Paulus' laatste pelgrimsreis. Samenspraak over Paulus' reis naar Rome.
5590: MALLAN, DS.F. - Waarschuwende voorbeelden. Predikatie over 1 Korinthe 10: 6 t/m 13.
10486: MALLAN, DS. F. - Het gesproken Woord. Deel 3. Lijden, sterven en opstanding. Acht predikaties.
9956: MALLAN, DS. F. - Van Veenendaal naar Gouda. Afscheid Ds. F. Mallan van Veenendaal, bevestiging te Gouda door de weleerwaarde heer Ds. M. van Beek te Opheusden en intrede te Gouda met de gehouden toespraken.
8984: MALLAN, DS. F. - Het Woord des Levens. Overdenkingen over de eerste zendbrief van de apostel Johannes.
6334: MALLAN, DS. F. / SCHOLTEN. L.M.P. - Uit ons uitgegaan. Herdenking 25 jaar Geref. Gem. in Ned. 1953-
10947: MALLAN, DS. F. - Terwijl ik nog leef. 8 predikaties.
4709: MALSSEN, P.J. W. VAN - Louis XIV d
4284: MANSFIELD, STEPHEN - Barack Obama. Zijn droom, zijn geloof.
5656: MARANG, G.P. - De Zwijndrechtsche nieuwlichters
11164: MARCHIE VAN VOORTHUYSEN, DS. E. DU - Salomo's bede bij Ambtsaanvaarding. Intreepredikatie over 1 Koningen 3: 9a gehouden op 7 November 1937 te Urk. Zevende druk.
991: MARIS, DR. J.W., RED. - Om de Kerk. Opstellen aangeboden aan prof. dr. W. van īt Spijker.
4886: MARMELSTEIN, J.W. - …tude comparative des textes latins et franÁais de l'Institution de la Religion Chrestienne par Jean Calvin
7362: MARTIN, DS. A.N. - Wat mankeert er tegenwoordig aan de prediking?
11392: MASTENBROEK, J. (RED.) - In de hope des eeuwigen levens. Ter nagedachtenis aan voorgangers van de Gereformeerde Gemeente.
10351: MASTENBROEK, J. - Israels wachter sluimert niet. Herinneringen van Ds. F. Mallan (1925-2010).
11291: MASTENBROEK, J. - 't Gevaar ontkomen. Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Tweede druk.
3463: MASTENBROEK, J. (RED.) - Gedenken rond een erfenis. Meditatiebundel t.g.v. Het 100-jarig bestaan van de Geref. Gemeenten 1907-2007. Deel 1 en 2.
9155: MASTENBROEK, J. (RED.) - Gedenken rond een erfenis. Meditatiebundel t.g.v. Het 100-jarig bestaan van de Geref. Gemeenten 1907-2007. Deel 1.
2005: MATTER, DR.H.M. - Commentaar op het N.T. De brief aan de Philippenzen en de brief aan Philťmon.
11021: MAURITZ, J.H. / VISSER, W. E.A. (RED.) - Voor Zijn aangezicht. Een handreiking voor huisgodsdienst vandaag.
7220: MAURITZ, J.H. (RED.) - Wat is er met jongeren aan de hand?
10650: MAURITZ, J.H. E.A. - Bericht voor jou! Dagboek voor tieners. 5e druk.
3392: MAURITZ, J.H., POST, S.D, VISSCHER, DS.W. - Herdenk de trouw. Honderd jaar Gereformeerde Gemeenten.
8781: MAURITZ, J.H. (RED.) - Jongeren en de verzoening
7087: MAURITZ, J.H. / LEEUWEN, S.J. VAN (RED.) - Zolang het zonlicht schijnt. 75 jaar Jeugdwerk in de Gereformeerde Gemeenten.
9122: MAURITZ, J.H. (RED.) - Eťn lichaam, vele leden. Aspecten van gemeente-zijn.
11120: MAURITZ, J.H. (RED.) - Even nadenken. Wekelijks woorden wegen.
8246: MCCHEYNE, ROBERT MURRAY - Woorden van McCheyne
11057: MCGRATH, ALISTER E. - Christelijke Theologie. Een introductie.
6273: MCKIM, DONALD K. - Ramism in William Perkins
7819: MEADE, MATTHEUS - De By-na Christen Ontdekt; Of de Valse Belyder Beproefd en Verworpen, Zijnde de inhoud van Seven Predikatien; Eerst Gepredikt tot Sepulchres Binnen Londen, En op het aanhouden van eenige, door den Druk gemeen gemaakt. (...) Uyt het Engels vertaalt.
5070: MEEDER, ALBERT WILLEM - Johan Justus van Toorenenbergen. Meer dan een athleet van historiŽn.
5562: MEER, DS.E. VAN - Leer mij Uwe paden. Bijbelsch dagboek voor het gereformeerde gezin. Tweede druk.
10849: MEER, DS. E. VAN - Leer mij Uwe paden. Bijbelsch dagboek voor het gereformeerde gezin. Tweede druk.
11315: MEER, DS. E. VAN - Christus en Zijn Bruidskerk. Het Hooglied in meditaties verklaard en toegepast. Tweede druk.
8955: MEERTENS, DR. P.J. - Meertens over de Zeeuwen. Zeeuwse studies uitgegeven n.a.v. zijn tachtigste verjaardag.
10855: MEERTENS, DR. P.J. - Nederlandse Namenkunde: Zeeuwse Familienamen.
10879: MEES, GREGORIUS - De gouden keten der saligheyt (...) nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast (...) Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
4750: MEES-VERWEY, MEA - De betekenis van Johannes van Vloten. Een bibliografie met inleiding.
10194: MEEUSE, DS. C.J. - Werpt het net aan de rechterzijde. Zeven overdenkingen over Johannes 21.
1738: MEEUSE, DRS. C.J. - De toekomstverwachting van de Nadere Reformatie in het licht van haar tijd. Een onderzoek naar de verhouding tussen het 17e-eeuwse chiliasme en de toekomstverwachting van de Nadere Reformatie, met name bij Jacobus Koelman. Uitgegeven i.s.m. S.S.N.R.
8654: MEEUSE, DS. C.J. - Er staat nog koren op het land
8989: MEEUSE, DS. C.J. - De liefde als uitnemendste gave. 10 preken over 1 Korinthe 13.
10876: MEEUSE, DS. C.J. - Jona moet naar Ninevť. De profeet Jona. Derde druk.
5257: MEEUSE, W.C. - Kohlbrugge en Maria de Clerq. Een innige vriendschap.
10662: MEEUSE, DRS. C.J. - Van geslacht tot geslacht. Deel 1 en 2. CGO 002 en 005.
1355: MEIDEN, DS. L.H. VAN DER - Een voorganger herdacht. Het leven en sterven van wijlen ds. J.W. van Ree, benevens een gedachtenispreek ddor den schrijver dezes en enkele schriftoverdenkingen door den ontslapen Dienaar.
9812: MEIDEN, DS. L.H. VAN DER - Geloofskracht in levenssmart. Bundel meditaties.
1514: MEIDEN, DS. L.H. V.D. - De lichtpoort boven de Nachtspelonken. Drietal preken.
3726: MEIJ, DS.L.W. VAN DER - Het roer in Gods handen. Calvijn over de kennis van God de Schepper.
5488: MEIJER, C.H.PH. - Pieter Langendyk. Zijn leven en werken.
6153: MEIJER, TOM - Zeeuwse kinderen op de kaart gezet - Ansichtkaarten uit Zeeland 1899-1940.
1209: MEIJERINK, DS. H.J. - Reformatie en Mystiek. Over Jean De Labadie en het Labadisme.
9940: MEINERS, EDUARD - Een verzoening voor onze zonden. Tweetal verhandelingen over de algenoegzaamheid van Christus als Borg en Zaligmaker. Serie
11310: MEL, COENRAAD - De Geopende Genade-Throon, of Voortreffelijke Kerkredenen, Voor, Bij en Na het Gebruik des Hoogwaardigen Avondmaals (...) Eerste en Tweede Deel.
5899: MEL, DR. COENRAAD - De lust der heiligen in Jehovah, of Gebede-Boek. Tot nuttig gebruik in allerhande Tyden, Staaten en Gelegenheden (...) Uit het Hoogduitsch naar den laatsten Druk vertaald (...) Deze Veertiende Nederduitsche Druk vermeerdert met der Heiligen Bidkonst, of eene Predicatie Joh. XVI: 23-30. Door den zelfden Autheur.
10280: MEL, COENRAAT - Het Gruwlyk Sodom Gestraft, Ter waarschuwinge aan Israel voorgestelt, in verscheide Boet- en Bededaags Predikaatsien. Beneffens de gantsche Historie van Sodom, uit Genesis XVIII en XIX.
10753: MELL, KOENRAAD - Godgeleerde Keurstoffen, handelende van de Liederen Hammaaloth, de Tien Geboden, het Gebedt des Heeren en andere merkwaardige Stoffen (...)
11574: MELL, KOENRAED - Godtgeleerde keurstoffen, handelende van de Liederen Hammaaloth, De Tien Geboden, het Gebedt des Heeren, Salomons Hooghliedt, Inleidinge tot de Profeetische Schriften, Johannes Openbaeringen, En andere merkwaerdige Stoffen (...); Uit de Hoogduitsche in de Nederlantsche taele overgebraght door Laurentius Steversloot (...) Kompleet in 2 delen.
10544: MENDELSON, BART / KOOIJ, PETER - Dat doe je gewoon. Zutphense onderduikverhalen, 1940-1945.
5605: MENSE, WILLEM - Een zaakrijk verhaal of bekeringsweg schriftelijk in rijm gesteld door de auteur genaamd Willem Mense overleden 1795. Bestaande in twee stukjes met een gouden keten van 25 wonderen aangaande Jezus
7463: MENSE, WILLEM - Een zaakrijk verhaal of bekeringsweg schriftelijk in rijm gesteld door de auteur genaamd Willem Mense overleden 1795. Bestaande in twee stukjes met een gouden keten van 25 wonderen aangaande Jezus' menswording en enige trappen van ontdekking. Met een voorrede van C. Teuling. Tweede druk.
7814: MERLE D - Olivier Cromwell, protector der Engelsche Republiek; of een groot maar miskend man in zijn eer hersteld. Een historisch onderzoek (...). Uit het Fransch en Engelsch vertaald door J. Oudijk van Putten. In twee deelen. Met portret van Cromwell.
3681: MERLE D'AUBIGN…, DR.J.H. - De Geschiedenis der Hervorming in de zestiende eeuw door Dr.J.H. Merle d
1276: MERWE, H. TE - De wereldweg der kerk
4721: MEULEN, DR.P. VAN DER - Het roerspel en de comedies van Coornhert. Uitgegeven en van commentaar voorzien.
10687: MIDDEL, DS. H.H. - Eenvoudig verhaal van Gods Menigvuldige Reddingen uit de grootste noden. Derde (herziene) druk. Met een drietal preken.
11182: MIDDEL, DS. H.H. - Eenvoudig verhaal van Gods Menigvuldige Reddingen uit de grootste noden en Vrije Genade Verheerlijkt in het Zalig afsterven van Anna Harmina Middel dochter van H.H. MIddel.
2782: MIERAS, DS.M.A. - Ds.L. Boone herdacht. Herdenkingspredikatie door Ds.M.A. Mieras. Met een voorwoord van Ds.W.H. Blaak.
10951: MIJNDERS, DS. J. - De geopende Fontein. 52 meditaties.
10575: MINDERMAN, DS. H.A. - De pelgrim naar Sion. 7 predicatiŽn.
10970: MINDERMAN, DS. H.A. - De pelgrim naar Sion. Dertien preken.
9444: MINK, DR. G.J. - Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de 19e eeuw. Kerkhistorische MonografieŽn, dl. 3.
3053: MINNEN, DS. J.G. VAN - Alleenlijk ditmaal. Predikatie over Richteren 16: 28a. Gehouden t.g.v. de herdenking van zijn 25- jarige ambtsbediening.
6007: MITTLER, ELMAR / WERNER, WILFRIED - Mit der Zeit. Die KurfŁrsten von der Pfalz und die Heidelberger Handschriften der Bibliotheca Palatina. Mit [43] Tafeln in Farben.
10335: MOBACHIUS, JOACHIMUS - De Basuine aan den Mond, of Geestelyk Alarm-Geschrey in tyden van Drukkende en Dreigende Nooden (...) Opgesloten in verscheide Boet-Predikatien (...) WAARBIJ: Der Staaten Verbods-Dag, Plegtelyk Gevierd, op den 18 February 1756. Uit Nahum I: vers 5, 6, 7 (...) Waar agter nog is gevoegd een Historisch verhaal, en Register van de Voornaamste Aardbevingen zedert de Scheppinge der Waereld tot nu toe. Alomme met veele Noten voorzien.
7489: MOBACHIUS, JOACHIMUS - De langh gewenschte en vast aenstaende bekering van het volk der Jooden (...) in een kortbondige verklaring van die zo nadrukkelyke en wydlustige Godspraek van Jeremias XXXI.
10886: MOERKERKEN, DS. A. - De Zon der gerechtigheid. 52 meditaties.
10053: MOERKERKEN, DS. A. E.A. (RED.) - Ontboezemingen. 75 jaar Theologische School Gereformeerde Gemeenten. Tweede druk.
10663: MOERKERKEN, DS. A. - Dictaat Schriftgegegevens Oude Testament. CGO 003.
10918: MOERKERKEN, DS. A. - Uw krankheÍn kent. Acht overdenkingen over zieken in de Bijbel.
10928: MOERKERKEN, DS. A. - Gelijk een bron. 52 meditaties. Tweede druk.
10957: MOERLAND, J. - Door Zijn goedheid. Jubileumboek 50 jaar christelijk onderwijs Koelmanschool Goes.
7107: MOLENAAR, D. - Het zaligmakend geloof, in eenige overdenkingen voorgesteld
8004: MOLENAAR, D. - Leerredenen over verschillende onderwerpen (1e 10-tal)
3757: MOLENAAR, DS.P. - De kinderen van Jakob (schetsen van preken)
10213: MOLHUYSEN, DR. P.C. / BLOK, PROF. DR. P.J. (RED.) - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (...) (NNBW) Kompleet in 10 delen.
4590: MOLTMANN, J‹RGEN - Pršdestination und Perseveranz. Geschichte und Bedeutung der reformierten Lehre "de perseverantia sanctorum". Beitršge zur Geschichte und Lehre der Kirche Reformierten Band XII.
11098: MONDEY, D. (RED.) - Vliegtuigen Van A Tot Z. Aangevuld met de nieuwste ontwikkelingen door Michael Taylor.
9622: MONTEFIORE, LYDIA / STELT, GERRIT VAN DER / OOSTENDE, MARINUS VAN / TOL, ANDRIES VAN - De bekeering van Lydia Montefiore. Boekhandel - Amsterdam / Pretoria, voorheen HŲveker & Wormser z.j. (1901). 64 blz. Waarbij: Het wonder van Gods genade, gehouden in den weg der bekeering met Achganieta Johanna van der Stelt. Beschreven door haren vader Gerrit van der Stelt. Z.p. z.j. 16 blz. (mist titelpagina). Waarbij: Het beproefde Goud. Bundel prakticale oefeningen van wijle den WelEerw. Heer Marinus van Oostende, in leven leerend Ouderling der gemeenten Ottoland, Molenaarsgraaf, Tholen enz. Geboren te Oolgtensplaat 26 Sept. 1834, Overleden te Tholen 13 Juni 1899. Met voorwoord van L. Spoel. H. van de Meulen - Middelharnis 1901. 22, (2) blz. Waarbij: Het hart des menschen een tempel Gods of een werkplaats des satans. In tien figuren zinnebeeldig voorgesteld. Tot opwekking en bevordering van den Christelijken zin. Naar het Hoogduitsch. Kemink & Zoon - Utrecht z.j. 52 blz. Met afbeeldingen. Waarbij: Merkwaardig Verhaal Aangaande het Leven en de Bekeering van Andries van Tol, gewoond hebbende te Gouda. Door hemzelven beschreven. Wed. Bruines, z.j. 48 blz.
6257: MOORREES, F.D.J. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Notaris te Haarlem. De Libertijn, bestrijder der Gereformeerde predikanten ten tijde van Prins Willem I. Levens- en Karakterschets.
5270: MOORREES, BERNARDUS - Om de erve der vaderen. Een verzameling van ten tijde der Afscheiding uitgegeven geschriften van Bernardus Moorrees, in leven hervormd predikant van Wijk (bij Heusden).
3290: MOORREES, B. / DIJKHUIZEN, A.G. VAN / VELSEN, J. VAN / EYKMAN, J.C. / HOEST, S.J. DE / KNAP, J.J. / HOGERZEIL, S. / MEURS, W.A. VAN / CALLENBACH, C.C. / - Verzameling van nieuwe onuitgegevene leerredenen van onderscheidene in leven zijnde Gereformeerde Predikanten. Achtste twaalftal. Uitgegeven ten voordeele van verarmde geloofsgenooten. 1. Gods toorn van den hemel geopenbaard. Naar Rom. I: 18 door B. Moorrees. 2. De staat en de bestemming der uitverkorene en geroepene heiligen. Naar 1 Petrus II: 9 door A.G. van Dijkhuizen. 3. Mozes bede om schuldvergeving. Naar Num. XIV: 19a door J. van Velsen. 4. De geestelijke vreugde. Naar Psalm IV: 8 door J.C. Eykman. 5. De wonderdadige genezing van den dienstknecht des hoofdmans te KapernaŁm. Naar Matth. VIII: 5-10, 13 door S.J. de Hoest. 6. Davids Godvruchtig gemoedsbestaan en verrigting in bangen nood voorgesteld en aangeprezen. Naar 1 Sam. XXX: 6, laatste deel door J.J. Knap. 7. God onthoudt hem Zijne tijdelijke zegeningen niet, die gehoorzaamt, maar wel degene die dit niet doet. Naar Levit. XXVI: 3-6 door S. Hogerzeil. 8.
3316: MORELL, TH. D.D. - An Abridgement. Of the last quarto edition of Ainsworth
5467: M÷RIKOFER, DR.J.C. / BREITINGER, J.J. - J. J. Breitinger und ZŁrich. Ein Kulturbild aus der Zeit des dreissigjšhrigen Krieges.
4600: MORRE, G. - Jan Hermansz. Krul
5226: MORRIS, HENRY / ADAMA VAN SCHELTEMA (VERT.) - De grondvesters en eerste voorzitters van het Britsch- en Buitenlandsch Bijbelgenootschap. Naar het Engelsch van Henry Morris. Ten voordele der uitbreiding van het Zeemans- en Visschers Tehuis te IJmuiden.
5630: MOST, DS. A. VAN DER - Zegen Úf Vloek Leven Úf Dood. Prediking uitgesproken Zondag 24 Augustus 1941 bij het afscheid van de Ned.Herv. Gemeente te Farmsum-Delfzijl.
6823: MOULIN, PIERRE DU - De christelijke strijd. Herschreven en ingeleid door drs. K. Exalto
11231: MOULIN, PIERRE DU - De eerste thien Stichtelijcke, Troostelijcke en seer Geleerde Predicatien (...) WAARBIJ: De Tweede Decade Der Predicatien (...) In de Fransche tale t'samen ghestelt (...) en Vertaelt door Joannem Aelstium, Bedienaer des H. Euangeliums tot Bergen op Zoom.
3973: MOURIK, DRS.J. VAN - Het Blijvende Woord. Deel 1, Oude Testament. Tweede herziene druk.
6668: MOURIK, DRS.J. VAN - Het Blijvende Woord. Deel 1 en 2. Oude en Nieuwe Testament. Herziene uitgave.
8903: MOURIK, DRS. J. VAN - Op zoek naar de Weg. Methode godsdienst voor het voortgezet onderwijs. Deel 1 vmbo - b/lwo.
6718: MULDER, DRS.J. / SCHREUDER, DS.A. / SILFHOUT, DS.W. - Kerk-zijn na 2000. Ambtsdragersconferentie 1997.
6481: MULDER, DRS.J. - Wulfert Floor. Een onderzoek naar het leven, de plaats en betekenis van Wulfert Floor als negentiende-eeuwse oefenaar.
11044: MULDER, DR. M.J / WOUDE, A.S. VAN DER E.A. (RED.) - Bijbels Handboek. Deel 1: De wereld van de bijbel. Deel 2a: Het Oude Testament. Deel 2b: Tussen Oude en Nieuwe Testament. Deel 3: Het Nieuwe Testament.
7111: MULDER, DRS.J. - Lerende hen onderhouden. Fragmenten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeentescholen in Rotterdam (1911-1985).
10422: MULDER, H. - Een gans sierlijk gelegde steen. Levensbeschrijving en brieven van Hendrik Mulder. In leven ouderling van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Elspeet.
11031: MURRAY, ANDREW - Groeien in de Genade
960: MURRAY, IAIN H. - Pinksteren vandaag. Wat is de betekenis van opwekking in Bijbels licht?
4280: MUSTERS, JOS. (SAMENST.) - Handboek voor den Zetter. Samengesteld door Jos.Musters. Met een hoofdstuk over zetmachines Door P.J.H. Lalieu. Derde uitgebreide druk.
10626: MYSERAS, LAMBRECHT - Al de werken: Het kabinet des genaden-verbonds (...) deel 1
5481: NABER, JOHANNA W.A. - Vrouwenleven in de prae-reformatietijd bezegeld door den marteldood van Wendelmoet Claesdochter.
5299: NATZIJL, H. / DIJK, H.J. VAN - Zoete banden die mij binden. Uit het gezelschapsleven in de Alblasserwaard. Tweede druk.
11194: NATZIJL, H. - Eťn van geest en ťťn van zin. Uit het gezelschapsleven.
3386: NATZIJL, H. - MASTENBROEK, J. - BEL, A. - In beeld gebracht. Twee eeuwen kerkelijk leven. Derde druk.
7299: NAUTA, PROF. DR. D. E.A. (RED.) - Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Deel 1 t/m 5.
4797: NAUTA, D. - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland.
1818: NAUTA, PROF.DR.D. - Twee geschriften uit de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland
930: NAUTA, DR. D. - Verklaring van de Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland
10911: NEELE, DS. C. E.A. - Bij het geopende Woord. Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten 2009.
9594: NELIS, A.J. - Zittende aan de voeten van Jezus. Ds. IJme Doornveld (1864-1925). Biografische schets en zevental preken.
4544: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar
5326: NEVEN, J.P. - Een lichtende kaars. Uit het leven van de heer A. de Redelijkheid.
2037: NEVEN, J.P., FLORIJN, DR.H. EN VERSLOOT, DRS.J. - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard II.
11498: NEVEN, J.P. - Derk Brakke. Uit het leven van een Staphorster ouderling en zijn vrienden.
11499: NEVEN, J.P. - Uit het leven van Betje Duijzer en haar vrienden: Uw gangen zo vol roem en eer / Die God is onze zaligheid
11494: NEVEN, J.P. - Hervormde Gezanten. Het leven van de predikanten J.A. van Boven, D.J. van de Graaf, C.B. Holland en D. Th. Keck.
3548: NEWMAN, S. - Levensbeschrijving van John Winzer 1788-1868. (Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.) Met voorwoord van Ds.C. Smits.
5292: NEWTON, J. - De Grondlegging der Christen kerk, benevens haare gesteldheid en lotgevallen geduurende de eerste eeuw in eenige bezonderheden overwoogen ; uit het Engelsch vertaald door M. van Werkhoven ; en uitgegeeven met een voorbericht, door Cornelis Brem. (6), 472, (5). FATY II 826. Waarbij: Gods genade en vrijmachtige albestuur, Ontdekt in de zeldzaame Levensgevallen, langduurige en merkwaardige Reizen en, zonderlinge Bekeering van den Eerwaardigen Heere Johan Newton... Voormaals door hemzelven beschreeven, in XIV brieven aan den Eerwaardigen Heere T. Haweis. Uit het Engelsch vertaald. Tweede druk; Uitgegeven met eene korte voorreden door Cornelis Brem. Martinus de Bruyn - Amsterdam z.j. (1784). (4), 173 blz. FATY II 802.
6191: NEWTON, THOMAS - The works of the Right Reverend Thomas Newton, D.D. Late Lord Bishop of Bristol, and Dean of St. Paul
2141: NEWTON, J. - De Grondlegging der Christen kerk, benevens haare gesteldheid en lotgevallen geduurende de eerste eeuw in eenige bezonderheden overwoogen ; uit het Engelsch vertaald door M. van Werkhoven ; en uitgegeeven met een voorbericht, door Cornelis Brem.
3605: NEWTON, JOHAN - Cardiphonia, of gemeenzame brieven: meestal geschreven aan Godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en besturing op den weg des geloofs en der Godsvrucht.
5800: NEWTON, J. - De Grondlegging der Christen kerk, benevens haare gesteldheid en lotgevallen geduurende de eerste eeuw in eenige bezonderheden overwoogen ; uit het Engelsch vertaald door M. van Werkhoven ; en uitgegeeven met een voorbericht, door Cornelis Brem.
10760: BURGERSDIJK & NIERMANS - Theologie Philosophie. Catalogue de Livres Anciens et Modernes aux prix marques No. 48.
10381: NIEUWENHUIZEN, BERT VAN - Wilhelmina Een Koninklijke koppige Mevrouw
5423: NIEUWENTYT, BERNARD - Het regt gebruik der werelt beschouwinge, ter overtuiging van ongodisten en ongelovigen aangetoont, door Bernard Nieuwentyt, M.D. Met kopere Plaaten. Den tweeden druk.
1652: NIEUWLAND, L. - Uit het leven van Ds. A. Verhagen
9213: NIJLAND, E. - John Williams de Apostel van PolynesiŽ
8924: NOORDZIJ, J.C. - Religieus concept en religieuze ervaring in de christelijke traditie. Proeve van een psychologie van de spirituele ontwikkeling.
9402: NOREL, K. - In de buik van de walvis. Machinisten en stokers op de grote vaart
6620: NUPOORT, JAN - Korte en eenvoudige catechizatie over het voorbeeld der Godlyke waarheeden van den Zaligen heer Abraham Hellenbroek... Tweede deel. Zevende druk.
6175: NUPOORT, JAN - Korte en eenvouwige catechizatie over het voorbeeld der Godlyke waarheeden van den Zaligen heer Abraham Hellenbroek. Waar in De Leer van de Hervormde Kerk, naer aanleiding van ieder Vraag en Antwoord, zaakelyk word opgegeeven. Iste en IIde deel. Benevens een Aanhangzel tot beide Deelen behoorende.
11169: NUPOORT, J. (BEW. P. KUIJT) - Herhaalde oproep tot wederkeer (Laat ons wederkeren naar de Heidelbergse Catechismus). De oproep van Jan Nupoort na ruim twee eeuwen herhaald.
5422: NUYS KLINKENBERG, J. VAN / NAHUYS, GER.JOH. - De Bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen verklaerd; door J. van Nuys Klinkenberg en Ger.Joh. Nahuys (t/m deel 3).
1662: OEVER, CORN. V.D. - Het boek Ruth. Naar den letterlijken en geetselijken zin verklaard en toegepast, tot leering, bestraffing, vermaning en vertroosting. In twintig leerredenen. Ongewijzigde herdruk.
3904: OEVER, DS.C. VAN DEN - Het boek Ruth. Naar den letterlijken en geestelijken zin verlaard en toegepast, tot leering, bestraffing, vermaning en vertroosting. In twintig leerredenen.
11557: OLEVIANUS, CASPAR - Een nieuw Verbond. Een verklaring van de Apostolische Geloofsbelijdenis en het Genadeverbond.
6483: OLIE, DS. J.H.C. - God hoort de jonge raven als zij roepen. 10 preken over dieren in de Bijbel.
9132: OOMIUS, SIMON - Satans vuistslagen. Traktaat over de inwerping van godslasterlijke gedachten, zowel tot noodzakelijk onderricht als tot vertroosting van vele treurigen te Sion.
404: OORDT DR. J.W.G. - De godsdienst der Grieken en hunne volksdenkbeelden
7034: OORDT, DS.J.R. VAN / HOFMAN, DS.M. / FRAANJE, DS.J. / KERSTEN, DS.G.H. E.A. - Gedachtenisredenen. Uitgesproken bij de herdenking van de 25 jarige vereeniging der Geref. Gem. in Nederland op 10 october 1932 te Rotterdam door Ds.J.R. van Oordt, Ds.M. Hofman, Ds. J. Fraanje en Ds. G.H. Kersten. De Banier - Rotterdam z.j. 34, (2) blz. Waarbij: 1838-1938. Ledeboer herdacht honderd jaar na zijn intrede te Benthuizen door Ds.A. van Stuyvenber, Ds.W.C. Lamain en Ds.G.H. Kersten te Benthuizen, 29 juli 1938. De Banier - Rotterdam z.j. 23 blz. Waarbij: Redevoeringen, uitgesproken ter gelegenheid van het 50-Jarig bestaan der Gereformeerde Gemeenten op 9 Octoker 1957 door Ds. A. Verhagen, Ds.L. Rijksen en Ds.C. Hegeman. De Banier - Utrecht 1957. 36 blz. Waarbij: Enkele mededelingen van mijn bezoek aan de Geref. Gemeenten in Amerika door Ds.G.H. Kersten. De Banier - Rotterdam 1936. 24 blz. Waarbij: Een tweede bezoek aan de Gereformeerde Gemeenten in de Ver. Staten van N.-Amerika door Ds.G.H. Kersten. De Banier - Rotterdam 1939. 24 blz.
11191: OORDT, DS. J.R. VAN - Een christen in leven en sterven onder de leiding des Heeren. Tweetal leerredenen.
3371: OORT, TEUNIS VAN - Omdat Gij 't hebt gedaan. Beschrijving van een veelbewogen leven.
7077: OORT, J. VAN / GRAAFLAND, C. / GROOT, A. DE / JONG, O.J. DE (RED.) - De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijk symposium Utrecht 3 maart 1989.
4921: OORTHUYS, DR.G. - Kruispunten op de weg der kerk. Zwingli, De Labadie, Kohlbrugge. Herdruk ingeleid door prof. dr. O. J. de Jong.
11463: OOSTEN, G.D. VAN - Machtelt van Yerseke. Verhaal uit de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
5825: OOSTEN, DS. L.H. - Wat is een oprecht geloof?
7382: OOSTEN, DS.L.H. - Wat gelooft gij van de kerk? Een bezinning op de betekenis van kerk en kerkgang.
5310: OOSTENDORP, L. - H.P. Scholte. Leader of the secession of 1834 and founder of Pella.
10191: OOSTERWIJK, JACOB - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk en anderen. Met een voorwoord van Teunis van Drimmelen.
11466: OOSTERWIJK, BRAM / VEN, DANIEL VAN DE - Holland-Amerika Lijn. Achteromkijkend naar de Wilhelminakade.
6009: OOSTERZEE, J. J. VAN - Woorden des levens. Leerredenen.
9639: OOSTERZEE, J.J. VAN - Redevoeringen, Verhandelingen en Verspreide geschriften. Tweede bundel.
11077: OPZOOMER, MR. C.W. - Het wezen der deugd. Voorlezingen, in den winter van 1847-1848 te Utrecht uitgesproken.
9704: ORTELIUS, ABRAHAM - Een viertal kaarten uit de eerste "Moderne" Atlas, Theatrum Orbis Terrarum van Abraham Ortelius
5491: OS, WILLEM VAN DER - Inventaris der boeken, handschriften, kaarten, prenten en andere voorwerpen gelegateerd aan de stad Vlissingen door Willem Van Der Os.
8150: OTTE, DS. J.J. - Een tweetal leerredenen over Petrus 2: 7 en Mattheus 7: 13, 14. Benevens eenige gedichten. Met een voorwoord van P. J. Otte
5289: OTTEN, W. - Uit het levensboek van Dr. H.F. Kohlbrugge.
9469: OTTEN, W. / ASSELT, W.J. VAN (RED.) - Kerk en conflict. Identiteitskwesties in de geschiedenis van het Christendom. Utrechtse Studies, deel 3.
1059: OUDHEUSDEN, J.A.F.M. VAN - Ziel en zaligheid in Noord-Brabant. Vijfde verzameling bijdragen van de vereniging voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis.
10835: HOLLANDSE OUDVADERS - Der vaderen erfenis, deel 2. Zestal predikaties van Hollandse oudvaders.
10834: HOLLANDSE OUDVADERS - Der vaderen erfenis, deel 1. Zestal predikaties van Hollandse oudvaders.
1819: OUTREIN, JOH. D - Korte schets der Godlyke waarheden, Soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn Waar in kortelyk de H.Godgeleertheyt doorlopen, de Wegen Gods in Syne Kerke nagespeurd, en insonderheyd de verscheide Bedeelingen van het Genadenverbond nader opgeheldert worden. Tot oefening van waarheid en deugd door Johannes D'Outrein. Vijftiende druk.
10659: OVERDUIN, JAC. - Een vriend van de Bruidegom. Levensschets van ds. Jac. Overduin.
11006: OVEREEM, BRAND / PAASMAN, BERT - Het leven van Evert. In de luwte van de snelweg. Derde herziene druk.
11005: OVEREEM, BRAND / LEENKNEGT, ROEL - Bij Jacob rinkelt nog de bel. Langs oude Veluwse hoeven. Tweede druk.
6480: OVEREEM, JAC. - De landbouwer van Driebergen. Het levensverhaal van Wulfert Floor. Tweede herziene druk. Met portret.
9049: OVEREEM, JAC. - De onzichtbare hand. Of getrokken uit de duisternis.
11106: OVEREEM, JAC. - De landbouwer van Driebergen. Het levensverhaal van Wulfert Floor. Tweede herziene druk. Met portret.
11609: OWEN, DR. JOHN - Bij U is vergeving. Verklaring van Psalm 130 (...)
10581: OWEN, JOHN - De ootmoedige omgang. Serie: Geschriften van Schotse en Engelse Puriteinen. Vertaald door J.S. van den Brink.
11222: OWEN, JOHAN - Eene Verhandeling aangaande den Heiligen Geest. Uit het Engelsch vertaald door Simon Commenicq. Onveranderde uitgave volgens 1746.
6103: PAAUWE, DS.J.P. - Zeven toespraken over de Nederlandse Hervormde Kerk na 1816 en een toespraak ove de belijdenis van de Kerk.
7776: PAAUWE, DS. J.P. - Register van de uitgegeven predikaties, catechisaties en toespraken van Ds. J.P. Paauwe. Derde, opnieuw bijgewerkte druk.
10291: PANNEKOEK, DS.J. - Een brandende en lichtende kaars. Verslag van de begrafenis, waaraan toegevoegd de predikatie van ds. F. Mallan, alsmede 19 brieven van ds. J.J. Pannekoek.
7886: PANNEKOEK, DS.J. - Een brandende en lichtende kaars. Verslag van de begrafenis, waaraan toegevoegd de predikatie van ds. F. Mallan, alsmede 19 brieven van ds. J.J. Pannekoek.
9609: PANNEKOEK, DS. J. - . Afscheid te Gouda / Afscheid te Terneuzen / Bevestiging te Chilliwack (Canada) door Ds. A. Breeman / Intrede te Chilliwack / Alle gehouden toespraken.
5018: TH. L. PARKER - The Doctrine of the Knowledge of God. A Study in the Theology of John Calvin.
3905: PARROT, ANDR… - Bijbel en archaeologie. 11 delen: Op zoek naar en verloren wereld (inleidend deel) 1. De Zondvloed en de ark van Noach 2. De toren van Babel 3.Ninevť en het oude testament 4.De tempel van Jeruzalem 5. Golgotha en het heilige graf 6. Samaria 7. Babylon en het oude testament 8. De schatten van het Louvre en de Bijbel 9. Op steen en klei 10. Egypte en de Bijbel.
2940: PAS, GD., WITTE, JOH. E.A. - De Meester. Meditaties over het leven van de Heere Jezus Christus.
700: PATON, JAMES - John G. Paton. Zendeling op de Nieuwe Hebriden. Uitgegeven door zijn broeder. Twee delen.
6115: PATTON, JOHN HASTINGS - Canaanite Parallels in the Book of Psalms
4229: PAUL, DS.H. - De Twaalf Zegeningen van Jakob. Ieder zijn eigen zegen. 12 preken.
2208: PAUW, ANDRIES - Omstandige Levens Beschryving van den grotem Kerkenleraar Martinus Lutherus, Vervattende ... Uit de beste Schryvers in een Chronologise Order by een vergadert. Met een Voorreden verrykt door Christoffel van Brants Holtzapffel.
5650: PEACOCKE, ARTHUR R. - Van DNA tot God. Een begaanbare weg ? Met een uitleiding van Willem B. Drees.
10494: PEARSON, JOHN - Een Uytlegginge van het Geloof. Uyt het Engels vertaelt door Matthias Neef.
10833: EEN OUDE PELGRIM (LOS, DS. P.) - De Kruisweg. Ervaringen en meditaties op de reis naar Immanuels Land, alsmede Enige droppelen uit de steenrots en Stralen der Goddelijke Liefde.
9354: PELT, R.J. VAN / TIETHOFF-SPLIETHOFFF, M.J. (RED.) - Het Binnenhof. Van grafelijke residentie tot regeringscentrum.
6429: PERELS, HANS-ULRICH - Gemeinde im aktiven Wandel. Innovations- und Projektmanagement in der kirchlichen Praxis.
3980: PERKINS, W. - Hemelse vertroosting. Met een korte levensschets door Ds.J. van der Haar.
4872: PFEIFER, INGO / SAVELSBERG, WOLFGANG (RED.) - Oranienbaum - Huis van Oranje. Wiedererweckung eines anhaltischen FŁrstenschlosses Oranische Bildnisse aus fŁnf Jahrhunderten (Volume 21).
10357: PHILPOT, J.C. - De leerredenen. Uit het Engelsch. 11e en 12e zestal.
10352: PHILPOT, J.C. - De leerredenen. Uit het Engelsch. 3e en 4e zestal.
10991: PHILPOT, J.C. / MIDDEL, H.H. - Convoluut met preken van J.C. Philpot en H.H. Middel. J.C. Philpot: De Wijnstok en zijne Ranken. Leerrede over Johannes 15: 1, 2. 27 blz. WAARBIJ: De enige veilige bewaring. Leerrede over 1 Petr. 1: 5. 24 blz. WAARBIJ: Het gebed en zijne verhoring. Leerede over Psalm 91: 15. 28 blz. WAARBIJ: Het gereedschap van eenen dwazen herder. Leerrede over Zach. 11: 15, 16. 23 blz. WAARBIJ: De Strijd voor het Levende Geloof. Leerrede over Judas vs. 3. 22 blz. WAARBIJ: Het gebed van Jabez. Leerrede over 1 Chron. 4: 10. 23 blz. WAARBIJ: De gedachten des menschen en de raad des Heeren. Leerrede over Spreuken 19: 21. 25 blz. WAARBIJ: Het wachtende oog en de milde hand. Leerrede over Psalm 145: 15, 16. 26 blz. WAARBIJ H.H. MIddel: Wonderen van Gods Genade. Leerrede over Ezech. 16: 6-8. 20 blz. WAARBIJ: De treurigste staat der geloovigen of de vrijmacht des Heeren in de leiding Zijner gunstgenooten. Eene predikatie n.a.v. Ps. 88: 6a. 31 blz.
10401: PHILPOT, J.C. - De Evangeliepredikstoel. Derde onveranderde druk. Kompleet in 3 delen.
9642: PHILPOT, J.C. - De leerredenen. Uit het Engelsch. 1e t/m 12e zestal. Kompleet.
11211: PHILPOT, J.C. - Korenaren uit de volle oogst
10389: PHILPOT, J.C. - De leerredenen. Uit het Engelsch. 1e t/m 12e zestal. Kompleet.
10996: PHILPOT, J.C. - Eerste Viertal Leerredenen
9859: PHILPOT, J.C. - De leerredenen. Uit het Engelsch. 1e t/m 12e zestal. Kompleet.
10974: PIEPER, DS. J.W. / COOPS, DS. J.M. - Concordantie op de Berijmde Psalmen van 1773
9681: PIERSON, ARTHUR T. D.D. - De kern van het Evangelie. Eenige voordrachten uitgeproken in den Metropolitan Tabernacle in de herfst van 1891 (...) Naar het Engelsch door Christine.
6733: PIETERS, K.J. / WERP, D.J. VAN DER / KREULEN, J.R. - Apologie. Is de Afscheiding in Nederland van het Hervormd Kerkgenootschap, zooals het thans en sedert 1816 bestaat, uit God of uit de menschen? Deze vraag overeenkomstig het Woord Gods en de leer der Gereformeerde Kerk, uitgedrukt in hare Formulieren, op nieuw ernstig en onpartijdig onderzocht en beantwoord, ... Eene Bijdrage, Om het kerkelijk standpunt der Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland, nader in haren kerkelijken grond en hare ware gedaante te leren kennen.
7333: PIETERS, DS. W. - Het huisbezoek
9583: PIETERS, DS. W. - De kinderen des nooddruftigen verlost. Bevestigings- en intredepreek en enkele meditaties. Tweede druk.
11534: PIETERS, DS. W. / VELDMAN, DS. K. - Hoe wonderbaar is Uw getuigenis. Gods leiding in het leven van ds. S. Ralevic.
7027: PIETERSZ., DS. ROELOF - Spiegel der barmhartigheid en gerechtigheid Gods (...) hertaald naar de 8e druk van 1632 door J.A. Bunt.
6195: PIJNACKER HORDIJK, W.J.A. - Toetst alles. Waarheid en leugen in de christelijke gemeente.
11452: PINK, A.W. - Het leven van Elisa. Vertaald uit het Engels door F. van Holten.
11464: PINK, A.W. - Geestelijk nut uit het Woord
11011: PLATTEEUW, J.L. - Kent u ze nog... de Hoekenaren
10995: PLATTEEUW, J.L. - Een wandeling door Hoek en zijn gehuchten in de dertiger jaren en de latere metamorfose na de 2e wereldoorlog.
1441: PLESSIS, J. DU - De gezanten van het kruis (dl.1); Helden van het geloof (dl.2)
10035: PLEYTE, DR. W. / BOGERT, A. VAN DEN / BOUWHEER, H. - Uddel en Uddeler heegde. Bijdrage tot de geschiedenis van Barneveld.
2653: PLOEG, DRS. A. VAN DER - Philippus S. van Ronkel. Messiasbelijdende Joden; vergeten eerstelingen.
5080: PLOEG, PETER VAN DER - Koninklijk Zilver. Hoogtepunten uit de verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau
8188: PLOOS VAN AMSTEL, DS. J.J.A. - Een uitverkoren vat. Het leven van Johannes Calvijn. Voor het Nederlandsche volk geschetst. Met een voorrede van Ds. J.J.A. Ploos van Amstel, Predikant te Reitzum.
9916: POEL, DS. CHR. VAN DER - Getrouwmakende genade. 8 Bijbellezingen uit het boek DaniŽl.
10347: POEL, DS. JOH. VAN DER E.A. - Vraagt naar de oude paden. Bijbels Dagboek.
11374: POEL, DS. JOH. VAN DER - Ten tijde des ouderdoms. Bundel predikaties, meditaties, overdenkingen en brieven van Leen Potappel. Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, welke hij op 26 april 1979 mocht gedenken.
11373: POEL, DS. JOH. VAN DER - Een eeuwigheid zonder tijd. Viertal preken en vijftien meditaties.
6523: POEL, DS. JOH.VAN DER - Afscheidspredikatie van Ds. J. van der Poel gehouden op 13 April 1955 van zijn Gemeente Giessendam.
11178: POEL, DS. JOH. VAN DER - Bijeen vergaard (...) Bundel predikaties, meditaties, twee brieven aan ds. W.C. Lamain (over de twee vermisten, overkomst en bevestiging van ds. C. Smits) en 1250 spreuken, betreffende diverse voorvallen uit het geestelijke leven.
3635: POEL, DS. CHR . VAN DER - Het nieuwe Jeruzalem. Zeven preken.
2772: POEL, DS. CHR. VAN DER, VERWEY, DS. J.W. E.A. - Het Brood des levens. Bijbels dagboek.
7993: POEL, DS. JOH. VAN DER - Ter gedachtenis. Verslag van de begrafenis, alsmede een achttal preken van deze leraar en enkele herinneringsbijdragen.
10734: POEL, DS. JOH. VAN DER - Eben-HaŽzer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit het leven van Ds. Joh. Van der Poel ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Aangevuld met de afscheidspredikatie te Giessendam, de intredepredikatie te Ede en de herdenkingsdienst ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum. Tweede druk.
11377: POEL, DS. JOH. VAN DER - Oud, maar niet te oud. Bundel overdenkingen, meditaties, brieven, gelegenheidspredikaties (...)
11378: POEL, DS. JOH. VAN DER - Oud, maar niet te oud. Bundel overdenkingen, meditaties, brieven, gelegenheidspredikaties (...)
11376: POEL, DS. JOH. VAN DER - Twee wegen. Preken en meditaties. Met een begeleidend woord van Ds. W.C. Lamain en een woord vooraf van D.E. de Kruyff, ouderling van de Herv. kerk te Groenekan.
9025: POEL, DS. JOH. VAN DER - Twee wegen. Preken en meditaties. Met een begeleidend woord van Ds. W.C. Lamain en een woord vooraf van D.E. de Kruyff, ouderling van de Herv. kerk te Groenekan. Vierde druk.
11133: POEL, DS. CHR. VAN DER - Verkregen hulp. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Chr. Van der Poel, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Yerseke. Zevental preken.
11141: POEL, DS. JOH. VAN DER - Hulpeloos tot Hem gevloden
11177: POEL, DS. JOH. VAN DER -
3604: POLMAN, MAG,DR.P. O.F.M. - Batavia Sacra. Hoofdstukken uit de Vaderlandse Kerkgeschiedenis. Godsdienst in de Gouden Eeuw.
467: POORT, DS. J.J. - Kracht naar kruis. Bijbels dagboek.
4320: POORT, DS.J.J. - Voetsporen van Calvijn
1035: POORT, DS. J.J. - 24 uur in dienst en recht op ontbering
4924: POORT, DS.J.J. - Plaatsen waar u vreemde dingen ziet
9698: POORT, DS. J.J. - Herders op den velde. Tweede druk.
6399: POORT, DS.J.J. - Bij dagen en bij nachten. Bijbels dagboek.
6771: POORTMAN, WILCO C. - Inleiding op de afbeeldingen van de Historien des Ouden en Nieuwen Testaments voorkomende in de Statenbijbels van 1637-1800.
9528: PORTER, J.R. - De bronnen van het geloof. GeÔllustreerde gids voor de Bijbel.
4007: POST, DS.H. V.D., VERKADE, DS.J.P. E.A. - Prekenserie "Van Recht en Genade"; 21e jaargang.
7455: POST, DR. S.D. - Mij zal niets ontbreken. Uit het leven van Pieter Morilyon. Tweede druk.
10115: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - Jacobus Revius, zijn Leven en Werken (Ö)
4612: POSTHUMUS MEYES, DR.E.J.W. (PREDIKANT TE - Joannes Vollenhove. Een Haagsch Dichter-Predikant uit onze Gouden Eeuw (overdruk uit het Jaarboek van "Die Haghe").
8738: POTAPPEL, L.J. / SMITS, A.J. - Brieven van L.J. Potappel te Stavenisse geschreven in zijn diensttijd (1902-1904)
8072: POTAPPEL, L.J. - Brieven van L.J. Potapel te Stavenisse. Geschreven in zijn diensttijd (1902-1904). Met voorwoord van A.J. Smits.
10185: POTAPPEL, L.J. / SMITS, A.J. - Brieven van L.J. Potappel te Stavenisse. Geschreven in zijn diensttijd (1902-1904). Met voorwoord van A.J. Smits.
4970: PRAAMSTRA, OLF - Gezond verstand en goede smaak. De kritieken van Conrad Busken Huet.
11229: PRIESTER, DR. P.R. - 100 jaar Rabobank Beveland. 1905-2005.
823: PRIME, S. - De kracht van het gebed. Het reveil in New York van 1858. Vertaald door Mevr. P.M. van Overbeeke.
5480: PRINSEN, DR.J. - Gerardus Geldenhauer Noviomagus. Bijdrage tot de kennis van zijn leven en werken.
2338: PRONK, DS.M. - Het Christelijke gezin. Op een eerlijke en concrete wijze gaat de schrijver in op de vele problemen in en rond het huwelijk.
7244: PROOSDIJ, C. VAN - Door het geloof. Een twaalftal predikatiŽn over HebreŽn XI.
4665: PROST, JOSEPH - La Philosophie a L'Academie Protestante de Saumur (1606-1685)
11236: PSALMEN - Psalmen. De berijming van 1773 waaraan toegevoegd Enige Gezangen. Grootletter-uitgave van de CBB.
9434: PUCHINGER, DR. G. (RED.) - Ontmoetingen met Schilder. Prof.dr. K. Schilder 1890 - 19 december - 1990.
10713: PUTNAM, RUTH - Ruth Putnam's Willem de Zwijger Prins van Oranje. Voor Nederland bewerkt door Dr. D.C. Nijhoff. Nieuwe Uitgave door A.H.P. Blaauw. Met 32 platen van J.H. Isings Jr.
1374: PUTTEN, DR. J VAN - Zoveel kerken zoveel zinnen. Een sociaal wetenschappelijke studie van verschillen in behoudendheid tussen Gereformeerden en Christelijke Gereformeerden.
10930: PUTTER-DEKKER, C.M. DE - De verscheurde Kinderbijbel van Chi-Pin
7062: QUISPEL, PROF. DR. G. / MOERKERKEN, DS. A. E.A. - Mystiek en bevinding
1376: RAALTE, J. VAN - Een hoofd des hoeks. 42 meditaties.
6129: RABAN, ZEEV - The Pessach Haggadah With a Revised English Translation and 36 Illustrations and musical notes.
3185: RAMBACH, J.J. - Verzameling van Overdenkingen, met een aanhangsel van enige uitgezogte Predikaatsien over verscheidene Plaatzen des O. en N.T., (...) Door den Heer Johan Jakob Rambach, (...) Vooraf gaat ene uitvoerige Levens-Beschryvinge van den Autheur met een Lyst van zyne Schriften.
9938: RASKER, DR.A.J. - Politiek ethos
1405: REDELIJKHEID, A. DE - De wonderen van NeÍrlands God, bekend in een vervallen land en aan een schuldig vilk.
10468: REENEN, DS. G. VAN - Gelijkenissen en zaligsprekingen. Zesendertig samenspraken. Tweede druk.
10963: REENEN, DS. G. VAN E.A. - Dagelijks manna. Bijbels dagboek. Deel 3, derde druk.
10955: REENEN, DS. G. VAN - Eerste en tweede bundel keurstoffen. Zijnde (2x) vijftien predikatiŽn. (Voorheen verschenen als 1e t/m 10e drietal).
10956: REENEN, DS. G. VAN - Eerste en tweede bundel keurstoffen. Zijnde (2x) vijftien predikatiŽn. (Voorheen verschenen als 1e t/m 10e drietal).
10954: REENEN, DS. G. VAN - Eerste en Tweede bundel Keurstoffen. Derde druk.
11245: REENEN, DS. G. VAN - Eerste bundel feest-stoffen (kerstmis en jaarwisseling). Tweede druk.
11140: REENEN, DS. G. VAN - Bart en Kees over de oude, welbeproefde en altijd verse weg, welke van het diensthuis der zonden naar het kanaan der ruste leidt. Vierde druk.
9716: REIJDEN, JOH.W. VAN DER - De Wonderlijke Leidingen der Goddelijke Voorzienigheid voorkomende in de levensgeschiedenis van Joh.W. van der Reijden, voorheen Gereformeerd Onderwijzer te Genemuiden. Met voorwoord van Ds. A. Janse te Tholen. Vierde druk.
3344: REIJDEN, JOH.W. VAN DER - De Wonderlijke Leidingen der Goddelijke Voorzienigheid voorkomende in de levensgeschiedenis van Joh.W. van der Reijden, voorheen Gereformeerd Onderwijzer te Genemuiden. Met voorwoord van Ds. A. Janse te Tholen.
10878: REIJNOLDS, EDWARD - De schilden der aarde en IsraŽls gebed. 32 leerredenen over verscheidene teksten, waaronder zeven over Hosea 14.
7802: REITSMA, J. - Honderd Jaren uit de Geschiedenis der Hervorming en der Hervormde Kerk in Friesland. Uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied- Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden.
5435: RENZ, JOHANNES / R÷LLIG, WOLFGANG - Handbuch der althebršischen Epigraphik. Band I: Text und Komemntar. Band II/1: Zusammenfassende ErŲrterungen, Palšographie und Glossar. Band II/2: Materialien zur Althebršischen Morphologie; Siegel und Gewichte. Band III: Texte und Tafeln.
4126: RIBBENS, KEES - Historisch Album Zeeland. Ruim 300 foto's van oude prentbriefkaarten.
3647: RIDDER, DS.C. DE - Schuldigen vrijgesproken. Zes preken.
2007: RIDDERBOS, DR.H. - Commentaar op het N.T. De Pastorale brieven uitgelegd.
10637: RIDDERUS, FRANCISCUS - Dagelijkse Huiscatechisaties. Kompleet in 3 delen.
6765: RIDDERUS, FRANCISCUS - Historisch A, B, C. Tot een besige Ledigheid. Vervattende vijf honderd Voorwerpselen, Yder met drie Historien uit Heilige, Kerkelijke, en Wereldsche Autheuren, so Oude als Nieuwe, ende haer Gebruik. Den derden Druk oversien en verbetert.
7760: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Mensche Godts, verthoont in de Staet 1. Der verdorven Nature. 2. Der Weder-geboorte en Bekeeringe. 3. Des Wel levens. 4. Der Regeringe. 5. Der Struyckelingen. 6. Der Ellenden. 7. Der Reformatie. 8. Der Geluck-saligheydt. Vermeerdert met 9. De Mensche in de staet der eerste Onderwijsinge, zijnde het bekorte Huys-Boeck. Uyt de Geschriften en Tractaten van Mr. Willem Teellingh (...)
8276: RIDDERUS, FRANCISCUS - Schriftuerlyk Licht, over Schijn-strijdende, Duystere, en Mis-duyde Texten der Heylige Schrifture: Vervatende de Boecken des N.T. (...) Het Vijfde en laetste Deel. Hier is by-gevoeght een Vaderlijcke Aenspraecke, aen D. Henr. Groenewegen, wegens sijn uytgegevene Apologie.
1073: RIDDERUS, FR. - Historisch Sterf-huys
8929: RIDDERUS, FRANCISCUS - Noodige Tijd-korter in oorlogh en vrede voor Officieren, Matroosen en Soldaten: Uyt allerley Historien (...)
11458: RIDDERUS, FRANCISCUS - Dagelijkse Huiscatechisaties. Kompleet in 3 delen.
5966: RIDDERUS, FRANCISCUS - Historisch Sterf-Huys, ofte t'Samenspraeck uyt Heylige, Kerckelijcke en Weereltsche Historien over allerley voorval ontrent Siecke en Stervende. Den tweeden Druck.
5925: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Heiligmaking
6587: RIETDIJK, DS. D. - De laatste profeet. Handleiding bij de bespreking van het bijbelboek Maleachi.
6602: RIETDIJK, DS. D. - Woorden uit het Woord. Bijbelse begrippen uitgelegd.
6658: RIETDIJK, DS. D. - De beloofde zoon. 33 meditaties over het leven van Izak. Tweede druk.
2694: RIJKSEN, DS.L. - Gedachtenis. Predikatie gehouden door Ds. L. Rijksen op 28 Januari 1946 ter gelegenheid van het 40-jarig Ambtsjubileum van Johan Cornelis Taake, Ouderling der Geref. Gemeente te Leiden.
10092: RIJKSEN, DS. L. / WESTSTRATE, DS. J.C. - Bevestigings- en Intreepreken te Meliskerke op 3 september door Ds. L. Rijksen en Ds. J.C. Weststrate
10889: RIJSWIJK, C. VAN - Doe, alsof je ze niet ziet! Serie: Nolleke, Een Hollandse jongen in oorlogstijd, deel 3.
10969: RIJSWIJK, C. VAN - Joost en zijn trouwe Vriend. Serie op weg naar het Vaderhuis, deel 25.
9895: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de Bron. Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen, deel 7.
5519: RIJSWIJK, C. VAN - Een voedsterheer der kerk. Stadhouder Willem de Derde door God gesteld als een scherpe dorsslede van Rome.
9899: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de Bron. Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen, deel 3.
10966: RIJSWIJK, C. VAN - David, zendeling onder de roodhuiden. Serie Op weg naar het Vaderhuis, deel 19.
10967: RIJSWIJK, C. VAN - Wever John krijgt ander werk. Serie Op weg naar het Vaderhuis, deel 20.
10968: RIJSWIJK, C. VAN - George en de wraak van de kardinaal. Serie Op weg naar het Vaderhuis, deel 22.
8230: RINGNALDA, DS. D. - De kruisprediking. Leerrede over 1 Corinthe 1: 23, 24 door D. Ringnalda, Dienaar des Woords te
5497: ROEGIERS, J. (VERANTW. UITG.) - 550 jaar Universiteit Leuven. 1425 - 1975.
10547: ROEKEL, G.J. VAN - De Kapel aan de Burgemeester Van Nispenstraat te Doetinchem. van Nederlands Hervormde Zendingsgemeente tot Baptistengemeente. Een historisch overzicht 1845-1995.
11225: ROEMER, J. / HERT, P. V.D. - Het vijfde halve eeuwfeest over het ontzet der stad Leijden in den jare 1574. Plegtig gevierd den 3en en 4en October 1824, beschreven door J. Roemer. Met onuitgegeven stukken betrekkelijk het beleg. C.C. van der Hoek - Leijden 1824. (16), 244 blz. WAARBIJ: Jubelzang, op twee honderd vijftigste verjaring der plegtige inwijding van Leydens Hoogeschool, op den 8. van sprokkelmmand 1575. Plegtstatig gevierd den 8., 9. en 10. van Sprokkelmaand 1825. Door P. v.d. Hert. Z.p. z.j. (1825). 4 blz.
3717: ROEST, B. / VRIJDAG MIENTJE - Het Leven en Sterven van Mientje Vrijdag. (Weduwe van J. ter Haar) te Rijssen (Ov.) Door B. Roest. / Vijftig brieven van Mientje Vrijdag te Rijssen geschreven aan haar zielsvriendin Aaltje Smelt te Vriezenveen.
10227: ROEST, KEES - Niets moet, alles mag. Praktische handleiding voor gezond denken en zelfvertrouwen. Vijfde druk.
4735: ROEVER, MARGRIET DE (RED.) - Archiefschatten / Duizend jaar vaderlandse geschiedenis.
8837: ROMEIN-VROEGINDEWEIJ, M.C. (RED.) - Rijk in God. Uit het leven van Jan Vroegindeweij.
3603: RONGE, J. (HERV. PREDIKANT) - Leidraad bij de behandeling der Bijbelsche Geschiedenis in de Jongelingsvereen. Oude Testament: Ezra, Nehemia en Esther.
10408: ROOGERS, TIMOTHEUS - Een getrouwe Vriend voor de Ziel, (...) In het Neederduits vertaald; Met een aanspraak, aanwyzende de nuttigheid van dit werkje door Wilhelmus Eversdyk (...) De Tweede Druk.
5095: ROOIJ, J. VAN - Gerard Zerbolt van Zutphen. I: Leven en geschriften. (deel 2 nooit verschenen)
5708: ROOS, G. - Meer dan een belofte. Tweeerlei kinderen des verbonds.
10464: ROOS, DS. J. - Een vaderlijke wens voor een in zichzelf onbekwame. Bevestiging en intrede van ds. J. Roos als herder en leraar van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Chilliwack op donderdag 15 oktober 1987. Tweede druk.
10682: ROOS, DS. J. - Op de leerschool van vrije genade. 52 meditaties. Tweede druk.
10334: ROOS, DS, J. E.A. - De waarheid hogelijk geboden (Psalm 119:138b). Verslagen van inleidingen gehouden op de thema-avonden van de VBDO 1993/1994 over de Gereformeerde Gemeenten tussen 1930 en 1950.
9877: ROOS, G. (RED.) - Nu zal 't gejuich ten hemel dringen. Herinneringen aan Sanderina Roos en Frans van Rennes.
11505: ROS, A. E.A. (RED.) - Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht. Tien jaar Van Lodenstein scholengemeenschap 1974-1984.
3714: ROTTERDAM, ARN. - Zions Roem en Sterkte, ofte Verklaaring van de zeevenendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis. Vooraf gaat een Historisch-Berigt, nopens de Belydenis en Geloofshervorming in de Nederlanden door Arnoldus Rotterdam.
5885: ROTTERDAM, ARNOLDUS - Gods Weg met Nederland, of Vervolg op Blomhert
6937: ROTTERDAM, ARNOLDUS - Zions Roem en Sterkte. Verklaring van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
5615: ROY, D. LE - De Waarheid der Heilige Godgeleertheid, in haar voornaamste Hoofdstukken, Kortelyk verklaart, en uit het Woord Gods, nader bevestigt door DaniŽl Le Roy. Vermeerdert met twee Belydenis-Predikatien, vervattende kortelyk
9287: ROYAARDS, HERM. JOH. - Geschiedenis der Hervorming in de stad Utrecht. Met een Bijdrage over den oorsprong en de vestiging der Waalsch-Hervormde Gemeente te Utrecht, (1583-1598.)
10822: RUBEN, DS. M. - De grafsteen afgewenteld. Vier predikatien over de opstanding van Jezus Christus.
7493: RUIT, CORNELIA - Levensbeschrijving van Cornelia Ruit te Dirksland. Met voorwoord van Ds. P. Blok.
9994: RUITENBURG, DS. P. VAN - Naar de hemel. Leven na de dood in 52 bijbeloverdenkingen. Tweede druk.
10920: RUITENBURG, DS. P. VAN - Een mooie leeftijd. Brieven aan ouderen. Vierde druk.
10640: RUITENBURG, DS. P. VAN - Handen samen
10786: RUITENBURG, DS. P. VAN - Zeker weten. Thematisch dagboek bij de Bijbel.
11188: RUITER, JAN DE / LIT, VROUW VAN / HUBREGTSE, OUDERLING L. E.A. - Overgeschoten brokskens. Verzameling brieven nagelaten door geliefde kinderen Gods. Tweede bundel.
9536: RUNIA, K. - Wegen en doolwegen in de nieuwere theologie. Tweede druk.
5450: RUPPERT, DR.M. - Het Rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke wereldlijke regiment.
4315: RUTGERS, F.L. - Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw, verzameld en uitgegeven door F.L. Rutgers.
10984: RUTHERFORD, SAMUEL - Christus stervende en zondaren tot zich trekkende (...) Deel 1 en 2.
11402: RUTHERFORD, SAMUEL - De triumferende Christus. Jezus Christus de heerlijke Overwinnaar van Zijn vijanden en de Verlosser van Zijn Kerk. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden - Zeist. Vijftal preken.
11567: RUTHERFORD, SAMUEL - Godsdienstige brieven. Onveranderde uitgave. Tweede druk.
10964: RUTHERFORD, SAMUEL - Godsdienstige brieven. Onveranderde uitgave. Tweede druk.
10702: RUTHERFORD, SAMUEL - Godsdienstige brieven
11433: RYLE, J.C. - Ziekte. Vertaald door H. van Vliet.
3748: RYLE, J.C. / BUNYAN, J. / E.A. - De overvloed van de Genade
3319: RYLE, J.C. - Zijt gij heilig? Eene vraag voor iedereen. Naar de tiende Engelsche uitgave.
11023: RYLE, J.C. - De plichten der ouders. Over de christelijke opvoeding. Tweede druk.
11598: RYLE, J.C. - Ziekte. Vertaald door Tj. de Boer uit Urk.
7933: SAARBERG, J.A. - Waar gij uw voetstap zet. Leven en arbeid van John Kershaw (1792-1870).
6782: SALDENUS, GUILJELMES - De Droevigste Staat eens Christens, bestaande In de Doodigheydt ofte Ongevoeligheydt zyns Herten ontrent Geestelijke dingen. Eerste deel. (SGT S25). Waarbij gevoegt, Een Christen Vallende en Opstaende, Ofte noodige en Stigtelyke Bedenkingen over het Geestelyk Weder-in vallen, ende de Heerschappye der Sonde, voor so veelse beyde noch vallen kunnen in de Wedergeborene. Mitsgaders Waerschouwingen, Raedt ende Troost daer tegen. Tweede deel. (SGT S16).
8916: SALDENUS, GUILJELMES - De Droevigste Staat eens Christens, bestaande In de Doodigheydt ofte Ongevoeligheydt zyns Herten ontrent Geestelijke dingen.Eerste deel. (SGT S25). Waarbij gevoegt: Een Christen Vallende en Opstaende, Ofte noodige en Stigtelyke Bedenkingen over het Geestelyk Weder-in vallen, ende de Heerschappye der Sonde, voor so veelse beyde noch vallen kunnen in de Wedergeborene. Mitsgaders Waerschouwingen, Raedt ende Troost daer tegen. Tweede deel. (SGT S16). Volgens de originele uitgave van 1661.
10980: SANDBERG, JHR. DR. G.F. - Kruiningen, Heerlijkheid en Gemeente
6502: SANDERS, GEORGE - Oranjepenningen in Paleis Het Loo met een catalogus van de penningcollectie van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau.
4584: SANN, AUGUSTE - Bunyan in Deutschland. Studien zur literarischen Wechselbeziehung zwischen England und dem deutschen Pietismus. Giessener Beitršge zur deutschen Philologie, ... 96.
4867: SAX, CORNELIS DIDERICUS - Carolus NiŽllius
10270: SCHAAF, DS. YPE - Hij ging zijn weg met blijdschap. Over de geschiedenis en de rol van de Bijbel in Afrika.
7336: SCHAAP, G / SELDENRIJK, DR. R. - Tering naar de nering. Een christelijke handreiking rond financiŽle problemen.
9999: SCHAAP, G / SELDENRIJK, DR. R. - Tering naar de nering. Een christelijke handreiking rond financiŽle problemen. CGO 503.
2055: SCHABERG, J.P. - Beknopte levensschets van Dr. Martijn Luther. Voor kinderen.
5081: SCHAIK, DR.C.J.J. VAN - Balthazar Huydecoper. Een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator.
3781: SCHANS, A.A. VAN DER E.A. - Confrontatie in perspectief. Jongeren op de drempel van een nieuwe eeuw.
6275: SCHńUFELE, WOLFGANG - Das missionarische BewuŖtsein und Wirken der Tšufer. Dargestellt nach oberdeutschen Quellen (Beitršge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 21).
4744: SCHEERS, DR.G.PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker
7235: SCHELVEN, A.A. VAN - Het ®heilige recht van opstand®. Schild en Pijl, afl. 4 en 5. 56 blz. Waarbij: Willem van Oranje
4985: SCHELVEN, A.A. VAN - De Nederduitsche vluchtelingenkerken der 16e eeuw in Engeland en Duitschland in hunne beteekenis voor de Reformatie in de Nederlanden.
4946: SCHELVEN, DR.A.A. VAN - Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw. Rede ter aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op donderdag 19 december 1918.
11001: SCHENK, DR. M.G, / MOS, DR. H.M. (RED.) MET EEN INLEIDING VAN DRS.P. SCHOT. - Geuzenliedboek 1940-1945. Uitgegeven in opdracht van het Calvijn College te Goes, Krabbendijke, Middelburg en Tholen.
6666: SCHERFT, P. - De huisbijbel van Maria Hupperts: een verloren schat. Overgedrukt uit het archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen.
5589: SCHICKETANZ, P. E.A. - Arbeiten zur Geschichte des Pietismus, im Auftrag der Historischen Kommission zur Erforschung des Pietismus herausgegeben von K. Aland, E. Peschke und M. Schmidt. Band 1 - 12 und 14.
1082: SCHILDER, K. - Licht in den rook
618: SCHIMMEL, H.J. - De Kapitein van de Lyfgarde. Deel 1 en 2.
1527: SCHIPAANBOORD, DS. G. - Door lijden geheiligd. Verslag van de begrafenis van Ds. G. Schipaanboord alsmede de laatste twee predikaties van hemzelf.
10180: SCHIPPER, DRS. J. - Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. Uit het leven van Ds. W. den Hengst (1859-1927).
3350: SCHIPPER, DS.J. - Uit vroegere jaren. Voorvallen uit het leven van kinderen des Heeren.
5259: SCHIPPER, DRS.J. - Eben-Haezer. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Den Haag en Scheveningen.
10718: SCHIPPER, DRS. J. - Eben-Haezer. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Den Haag en Scheveningen.
10549: SCHIPPERS, H. (SAMENST.) - 60 Jaar Hervormde Kapel Hulshorst
10751: SCHIPPERS, W. - De Wapenbroeders. Met teekeningen van W. Broggel. Eerste druk.
9059: SCHIPPERS, W. - De visser van Nispenrode. 3e druk.
9060: SCHIPPERS, W. - De vleermuis
9062: SCHIPPERS, W. - De halfbroeders
9070: SCHIPPERS, W. - Herinneringen
9046: SCHIPPERS, W. - Op de keien
10248: SCHIPPERS, DR. R. E.A. - Van den dienst des woords. Een boek over de prediking naar Gereformeerde Belijdenis.
10750: SCHIPPERS, W. - De halfbroeders. Eerste druk.
11096: SCHIPPERS, W. - De sluiker. 2e druk.
11095: SCHIPPERS, W. - De zoon van Schipper Holting. Derde druk.
11093: SCHIPPERS, W. - Twee wegen, ťťn doel
11092: SCHIPPERS, W. - De vondeling
11088: SCHIPPERS, W. - Jan Starheim
11447: SCHLOSSER, F.C. - Algemeene Geschiedenis. Deel 1-12 en 15-18 plus register en voorberigten.
6504: N.N. / SCHMIDT JOHANN, JACOB - Bybelschat, Of de Voornaamste Geschiedenissen Van het Oude en Nieuwe Testament, Beknoptelyk aaneengeschakelt, en op ene zeer leerzame en bevattelyke wyze voorgestelt; en nader ter Teo-eigening aangedrongen door welgepaste Zedekundige Aanmerkingen; Opgeheldert met een Korte Schets der H. Tydrekening, Verrykt met CLX konstige Printverbeeldingen. Met een Voorreden van Gerardus Kulenkamp. Nieuwe Uitgave. Vermeerdert met een Kort Begrip der Heilige Aardrykskunde en een korte Historische Krnyk, Van Christus af tot nu toe. Met een Voorrede van Rutgerus Schutte. Tweede deel. Dit werk begint met blz. 91 in opdracht van de drukker: "NB. Om dit Werk in twee egale banden te binden kan deze Tytel gevoeglyk voor Bladzy 91 geplaatst worden". 367, (1) blz. Jacobus Loveringh - Amsterdam 1762. Bevat de volgende genummerde platen met elk 8 afbeeldingen: 13, 14, 17, 18 en 19. Waarbij: Kort Begrip der Bybelsche Geographie, of Heilige Aardrykskunde; Ter Opheldring der Gewyde Geschiedenissen van het O. en N. Verbond; by Vraagen en Antwoorden, Verrykt met veele nuttige Aanteekeningen en Aanmerkingen; benevens een Korte Historische Kronyk van Christus af tot op deezen tyd toe. Geschikt als een bekwaam Byvoegsel. tot beter verstand van den Bybelschat, (door den Drukker deezes uitgegeeven,) als mede op zich zelve tot een allerbesten Wegwyzer in deeze Stoffe voor de Leergierige Jeugd. Ten grootsten deele opgemaakt uit de Schriftuurlyke Historie- en Aardryks-kunde... Met eene Voorrede, en eenige Byvoegselen, van Rutger Schutte. Jacobus Loveringh - Amsterdam 1762.
11490: SCHMIEDECKE, W.C. (GEREF. OEFENAAR) - De bevindelijke weg der bekeering door hartvernieuwende, ontdekkende en zaligmakende genade van een vrijmachtig, getrouw en drieeenig verbonds-God. Eenige gedeelten van Hosea's voorzeggingen geestelijk toegepast op de hedendaagsche toestanden van het Nederlandsche volk en land, doch inzonderheid op het Sion Gods van onze dagen, in verband met den algemeenen wereldnood.
5004: SCHNEIDER, J. - Lessings Stellung zur Theologie vor der Herausgabe der WolfenbŁttler Fragmente.
11566: SCHOLL, E.F. - De gids voor machinisten (...) Naar de Elfde Duitsche uitgave bewerkt en opnieuw herzien en uitgebreid door N.C.H. Verdam. Zevende herziene druk. Met 557 tusschen den tekst gedrukte houtgravures.
11403: SCHOLTEN, L.M.P. / BELZEN, L.J. / KONING, J. DE - Statenvertaling in de 21e eeuw. De HSV op de keper beschouwd. Interviews met de predikanten Ds. J.M.D. de Heer, Ds. M.A. Kempeneers, Ds. A. Kort en Ds. P. Korteweg.
10844: SCHOONDERBEEK, H.J. - De belevenissen van Ds. J.C. Hakkerman. Is er nog bediening? Ware gebeurtenissen, beschreven als antwoord op de vraag: Mag men de Hervormde Kerk verlaten en is er nog bediening?
3944: SCHORTINGHUIS, WILH. - Geestelijke gezangen tot Ontdekkinge, Overtuiginge, Bestieringe, en Opwekkinge van allerlei Soort van Menschen, zoo Onbekeerden, als ook Bekeerden, als mede eenige beknopte Gezangen over de Voornaamste Goddelijke Waarheden. Waar achter nog gevoegd is een Lijk-Gedigt over den Dood van den Eerw. Godz. Heer Sicco Tjaden, Opgesteld door Wilhelmus Schortinghuis Predikant te Weender. Nieuwe uitgave.
10747: SCHORTINGHUIS, G. - Elisa's rouwbedrijf verklaard en toegepast ter nagedachtenis van Jesaias Hillenius. Lijkrede uit 2 Koningen 2:12 op 12-08-1759 in Drachten door G. Schortinghuis.
10569: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS - Het Innige Christendom Tot overtuiginge van onbegenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen, in deszelfs allerinnigste en wezenlijkste deelen gestaltelijk en bevindelijk voorgesteld in Zamenspraken.
10691: SCHOT, ANNA - Levensbeschrijving van Anna Schot door haarzelf beschreven. Vierde druk.
10654: SCHOT, DS. A. - Een inzetting die God behaagt. Over het huwelijksformulier en het rapport van de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten met betrekking tot huwelijk en echtscheiding. Tweede druk.
5031: SCHOTEL, DR.G.D.J. - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw. Tweede verbeterde en geÔllustreerde uitgave door Dr.H.C.Rogge.
5009: SCHOTEL, DR.G.D.J. - Het Oud-Hollandsch Huisgezin der Zeventiende eeuw. Tweede, verbeterde en geÔllustreerde uitgave.
8868: SCHOTEL, DS.J. - Zestal leerredenen over verschillende teksten des Nieuwen Testaments.
7881: SCHOTTIN, J.D.FR. / SYBRANDI, J. - Volgt mij! Woorden van stichting voor het Christelijk Leven naar het Hoogduitsch van J. D. Fr. Schottin door J. Sybrandi.
7905: SCHOUTEN, J. - Panorama der Kerkgeschiedenis. Jubileum-Uitgave (1517-1917).
5107: SCHRAM, DR.P.L. - Willem van den Bergh 1850-1890.
10074: SCHULTINK, DS. A. - Heilig zijn, o God, Uw wegen. Zes preken. Waaronder de afscheidspredicatie te Bruinisse, de bevestigingspredicatie te Gouda door ds. A. Geuze en de intredepredicatie te Gouda.
10075: SCHULTINK, DS. A. - Verloren en gevonden. Tien preken.
3034: SCHUPPEN, G. VAN - De oordeelen Gods over Nederland. Afschrift van den Brief van Vrouw G. van Schuppen te Veenendaal.
8999: SCHUPPEN-BIJER, GRIETJE VAN - Afschrift van den brief van vrouw G. van Schuppen uit Veenendaal. Aangaande de oordeelen Gods over gansch Europa; ook over Nederland; opdat de kerke Gods haarzelve schuldig kenne en wedergebracht worde tot den Heere, om in Zijn kracht Hem te dienen en voor Hem te leven met eenparigen schouder.
10721: SCHUTS, JACOBUS - D'uytnementheyt van het nieuwe verbond, kortelyk ontdekt. Waar in het bestaat, en hoe het word opgeregt. Tot onderwys, hoe bondgenoten te worde: waar uyt te weten of men een bondgenoot is, en hoe dat verbond waardig te beleven (...) door J.S.K.B. in 's Gravenhage (= Jacobus Schuts, Krankbesoeker). Joannes Kitto - 's Gravenhage 1721. (12), 388 blz. SGT S209 (1 particuliere locatie). NCC geeft 1 locatie. WAARBIJ: Acht onbegrijpelijke wonderen, Het Christendom ter beschouwinge voor-gestelt, tot vermijdinge van dwaasheyt, schande, en rampsaligheyt; en ter bevordering van ware wijsheyt, deugdelyke eere, en eeuwige heerlykheyt (...) Door Jacobus Schuts. Tweede druk. Adrianus en Johannes Douci - Amsterdam, 1718. (6), 168 blz. SGT 190 geeft 1 locatie. NCC geeft 2 locaties waarvan 1 dezelfde.
3313: SCHUTTE, DR.G.J./ ALBLAS, DR.J.B.H. / DEURSEN, DR.A.TH. VAN / BRIENEN, DR.T E.A. - Bunyan in Nederland. Opstellen over de waardering van John Bunyan in Nederland.
4768: SCHWENCKE, JOHAN - Portretten in silhouetten
10690: SEIJBEL, MAARTEN / VELDMAN, AART - Orgels rond het IJsselmeer
5041: SEILS, MARTIN - Theologische Aspekte zur gegenwartigen Hamann - Deutung
1473: SELDENRIJK, R. - Zorg en omgang. Mensen met een verstandelijke handicap in de gemeente.
7462: SELDENRIJK, DR. R. - Genetische technieken en christelijke ethiek. Sleutelen aan erfelijkheid in gezondheidszorg en landbouw. Deel 5 in de Kompas serie.
11244: SELTMANN, LOTHAR VON - De bisschopsdochter. Het enerverende leven van Dora Rappard.
6154: SENS, BERIT / HELM, WIM - Jonge bouwkunst geselecteerd. Rijksmonumenten in Zeeland 1850-1945.
8463: SEVENSMA, T.P. / SCHMOOK, G. (RED.) - Zoek-Licht encyclopedie. Vraagbaak voor Noord- en Zuid-Nederland in tien delen (+ supplement). Derde geheel herziene druk.
10595: SHEPPARD, THOMAS - De ware bekeering vertoonende het klein getal der ware geloovigen en de gevaarlijke staat van onbekeerde zondaren (...) Met een voorrede van Do. Willem Greenhill.
10233: SHEPPARD, THOMAS - De Waare Bekeeringe, Ontdekkende het kleyn getal der waare Geloovige, En de groote moeyelykheid der Zaligmakende Bekeeringe; (...) Met een Voorreden van Do. Willem Greenhil (...) Tweede druk. Vermeerdert met een korte Schets van 't geheele Werk, waar by gevoegt is een tweeledige Verhandeling, Van de Waaragtige Bekeeringe des Menschen. Volgens de leydraad van de XXXIII. Zondag des Heydelbergse Catechismus. Door V.B.K.
6083: SIBBES, RICHARD - Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. Opnieuw uit het Engels vertaald door Ds.J. van der Haar.
11017: SIBBES, RICHARD - Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. Uit het Engels vertaald door Ds. J. van der Haar. Aangepast aan de huidige spelling.
10645: SIEBEN, C.J.M. - Aanspraak en raad van een moeder aan haar kinderen en pleegkinderen en de weg van haar bekering tot God. Twaalfde druk.
6405: SIEBEN. C.J.M. - Verzameling van eenige brieven van Catarina Juliana Maria Sieben overleden te Harvey in Amerika den 3en april 1893, in den ouderdom van ruim 50 jaren. Geschreven aan E. Fransen, tegenwoordig leeraar bij de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.
1086: SIKKEL, J.C. - De vreeze des Heeren en de Verborgenheid des Heeren. Overdenkingen uit de Psalmen. Uit den Schat des Woords. Werken van J.C. Sikkel; XVII.
7347: SILFHOUT, DS. W. E.A. - Kerk en zorg na 2005. Verslag ambtsdragersconferenties 2005.
11397: SILFHOUT, DS. W. - Tegendraads bij tegenwind. De plaats van de kerk in een seculiere samenleving.
6803: SILLEVIS SMITT, P.A.E. - Paulus en Filippi. Twintig leerredenen uit de wordingsgeschiedenis van, en uit den zendbrief aan de gemeente van Filippi.
4251: SIMONIDES, S. - De Ziel onder eene wolke of Onderwijzing voor Geestelijk Verlatenen benevens een traktaatje van de Geestelijke Kloekmoedigheid.
9032: SIMONIDES, SIMON - Verzameld werk. Overgezet in hedendaags Nederlands door ing. H.J. Postema. 5 delen, kompleet.
6596: SIMONS, JOSEPH - De Staat en Geneesing Van een Verlaten Ziel. In
6910: SINKE, DRS.M. - Ethische en maatschappelijke verkenningen. Bestemd voor cursus CGO. Tweede druk, tweede oplage.
3777: SINKE, DRS.M. - Het Blijvende Woord. Ethische en maatschappelijke verkenningen. (docenten)Handleiding.
3402: SINKE, DRS.M. - Het Blijvende Woord. Ethische en maatschappelijke verkenningen. Tweede druk.
10958: SINKE, J.P. - Predik het Woord. Uit het leven van ds. W. Hage (1912-2003).
11015: SINKE, J.P. - Zijn da‚n getoond en trouw'lijk hen geleid. 100 Jaar Gereformeerde Gemeenten. 1907 - 2007. Deel 1.
10601: SINKE, J.P. - Zijn da‚n getoond en trouw'lijk hen geleid. 100 Jaar Gereformeerde Gemeenten. 1907 - 2007. Deel 1 en 2.
11219: SIRTEMA DE GROVESTINS, C.F. - Notice et souvenirs biographiques de comte Van der Duyn de Maasdam et du baron de Capellen, recueillis, mis en ordre et publiťs par leur ami le baron C.F. Sirtema de Grovestins.
9152: SIXTUS, RIPPERTUS - Wegwijzer. Der uitverkoren ware gelovigen door de tijdelijke dood naar het eeuwig leven. Herschreven door Ds. J. van der Haar
10852: SLAGER, KEES - Watersnood. Een indrukwekkend en allesomvattend boek over de eeuwenoude strijd tegen het water in het Deltagebied van Zuidwest-Nederland. Bijzonder aan deze uitgave is dat zovele decannia na De Ramp (1953) nu ook kleurenfoto's van de getroffen gebieden beschikbaar zijn gekomen.
11347: SLAGER, DS. J.W. - Christus de ware Vrijstad en De natuur van het Heilig Avondmaal. 2e druk.
9617: SLAGER, DS. J.W. - Enige Herinneringen en Overdenkingen door Ds. J.W. Slager
4966: SLAVENBURG, J. - De verloren erfenis. Inzicht in de ontwikkeling van het christendom.
10846: SLIEDREGT, DS. J. VAN - Kruis en Kroon. (24 Bijbellezingen over de geschiedenis van Jozef). Derde druk.
7240: SLIEDREGT, DRS. C. VAN - Vrouw in kerk en samenleving
10865: SLIEDREGT, DS. J. VAN - De toekomst van Sion. 10 bijbellezingen over Jes. 54.
11298: SLIEDREGT, DS. J. VAN - Adam en Christus Uw enige troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus zondag 1-7.
1045: SLIEDREGT, DR. C. VAN - Calvijns opvolger Theodorus Beza. Zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis van de DrieŽnige God.
10442: SLOOTMAKER, WILLEM - Het leven en sterven van Willem Slootmaker. 7e druk.
5517: SLOTHOUWER, D.F. - De paleizen van Frederik Hendrik
1476: SLUIJS, C. VAN DER - Ontmoetingen van blijvende waarde. Een zorgvuldige selectie van de verhalen voor de kalender "Een handvol koren".
10376: SLUIS, G.M. VAN DER - Die helpt in nood
9055: SLUIS, G.M. VAN DER - Wonderlijk geleid
6669: SMALHOUT, B. / STEENHORST, RENE - Portretten uit een bewogen tijd
6650: SMALLEGANGE, P.J. - De nood der tijden. Veere in de eerste helft van de negentiende eeuw.
10170: SMETTERUS, WILHELMUS - Stervende Jesus, ofte De Seven Laetste Woorden Onses Saligmakers Jesu Christi, stervende aen den Cruyce, tusschen Hemel en Aarde in sijnen Bloede. Voorgestelt in Seven Geestelijcke Bedenckingen, tot Ziels-vermakinge, allen zielen, doe door het Sterven Jesu, ten Leven willen ingaen.
7932: SMIJTEGELT, DS. B. - De weg der heiligmaking. Negental predikaties over Mattheus 5 : 47. Opnieuw voor de druk gereed gemaakt door J.A. Saarberg. Tweede druk.
10462: SMIJTEGELT, BERNARDUS - Zestal Leerredenen naar een onlangs gevonden handschrift nooit in druk verschenen. Tweede druk.
5923: SMIJTEGELT, B. E.A. - Het Brood der kinderen. Keur van Twaalf Echt-Gereformeerde Leerredenen.
8055: SMIT, MARINUS - Raadsel van de noordenhoek
6543: SMITS, DR.C. - De Afscheiding van 1834. 9 delen, kompleet!
11371: SMITS, A.J. - Levensbeschrijving en brieven van L.J. Potappel, in leven ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente te Stavenisse.
11063: SMITS, DS. C. - Held der Hulpe. 14 predikaties over verschillende teksten bij verscheidene gelegenheden.
5832: SMITS, DS. C. - Wij hebben Hem verwacht. 57 overdenkingen.
5888: SMOUT, DIRK - Heilige Dank en Treur Gezangen, Nevens Enige korte uitbreidingen over verscheide stukken der H. Schrift. In r?m gebragt door Dirk Smout.
4658: SMULDERS, FRITS / DOE, ERIK VAN DER (SAMENST. EN RED.) - Hein Kluiver. Een Zeeuws Cultuurhistoricus.
3437: SMYTEGELT, B. - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het beginnen of eindigen des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Gedaan door den zaligen Heere Bernardus Smytegelt. Met eene voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage.
11503: SMYTEGELT, BERNARDUS - Een woord op zijn tijd. Op vakkundige en vertrouwde wijze herspeld naar de 2e druk door wijlen dhr. H.A. Krijgsman. Tweede druk.
8770: SMYTEGELT, BERN. - Kort Begrip der Christelijke Religie Gesteld in Vragen en Antwoorden, tot onderwijzinge van Mingeoefende en nogtans Heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal, Door den zaligen Heer B. Smytegelt, In zijn Eerw. leven Bedienaar des Goddelijken Woords te Middelburg. Vierde druk.
11330: SMYTEGELT, BERNARDUS - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen (...) En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. (...) Zesde druk.
9145: SMYTEGELT, BERNARDUS - Maandagsche CatechisatiŽn naar het beloop der Heidelbergsche Catechismus (...) Zijnde een Huis- en Handboek tot Onderwijzinge in de Gereformeerde Leer. Voorgesteld in Vragen en Antwoorden. Voorheen nooit gedrukt.
6241: SMYTEGELT, B. - Een woord op zyn tyd, ofte twee-en-veertig predicatien naar tydsomstandigheden geschikt, en behelzende trouwhertige Vermaningen en opwekkende Bestieringen om zich onder Godts slaande hand te verootmoedigen en tot hem in Christus te bekeeren: By gelegentheit van eene groote Droogte, en Sterfte onder Beesten en Menschen, gelyk ook in andere gevallen en ontmoetingen: Waar by komt het zalig uiteinde der Vroomen en het rampzalig uiteinde der Godtloozen, vertoont in de Historie van Lazarus en den Ryken man.
5500: SMYTEGELT, B. - Des Christens Heil en Cieraat, voorgestelt in vyf-en-veertig predicatien over Philippensen IV: 7 en Colossensen I: 22. Door den u zaligen heer Bern: Smytegelt, ... Met een voorreden door A. W. de Beveren, Zyn Eerw. opvolger.
1619: SMYTEGELT, B. - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
3285: SMYTEGELT, B. - De weg der heiligmaking, voorgesteld in negen predikatien over Mattheus V: 47; gedaan te Middelburg in 1728 door den nu zaligen heer Bernardus Smytegelt, in leven bedienaar des Goddelijken Woords. Nooit voorheen gedrukt.
10837: SMYTEGELT, BERNARDUS - Een woord op zijn tijd. Op vakkundige en vertrouwde wijze herspeld naar de 2e druk door wijlen dhr. H.A. Krijgsman.
10452: SMYTEGELT, BERNARDUS - Twaalf uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments als Hoogl. 1: 2a, Hoogl. 1: 3b, Hoogl. 1: 4a, Hoogl. 1: 4b, Ezech. XXXIV: 31, Spr. XXIII: 26a, Jes LV: 2b, Jes LXI: 8b, Hoogl 1: 2b, 1: 3a, Jes XLI: 14, Ps. CXVI: 12. Naar de laatste druk van het oorspronkelijke. Nieuwe uitgave - 4e oplage.
824: SMYTEGELT, B. - Des Christens Heil en Sieraad. Voorgesteld in 45 predicatien over Philippensen 4: 17 en Colossensen 1: 22. Met een voorrede door A.W. de Beveren.
11352: SMYTEGELT, DS. B. E.A. - Troost in ellenden. Bijbels dagboek met kanttekeningen.
8672: SMYTEGELT, B. - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
11127: SMYTEGELT, BERNARDUS - Het Gekrookte Riet, of Hondert Vyf-en-Veertig Predikatien over Mattheus XII: 20, 21. Eerste deel.
11561: SMYTEGELT, BERNARDUS - Keurstoffen of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen (...) En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. (...)
10791: SMYTEGELT, BERNARDUS - Twaalf uitmuntende practicale leerredenen
5195: SNAKENBURG, H. - PoŽzy van Hendrik Snakenburg, uitgegeven door Frans de Haes. Op de in zwart en rood gedrukte titelpagina een vignet door F. van Bleyswyk en een portret van Snakenburg door J. Houbraken naar H. van der Mij (1715).
10689: SNIJDERS, A.L. - Een wacker leeraar. Ds. Joannes Beukelman geplaatst in zijn tijd.
11538: SNOEK, ISAAC - De komst van de Middelaar / Het lijden en sterven van den Middelaar / De Middelaar in zijn verhoging
2838: SNOEP, DS.A. - Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. Levensschets, predikaties en verslag van de begrafenis.
9111: SOMEREN, J.F. VAN - Pamfletten (in Universiteitsbibliotheek Utrecht) niet voorkomende in afzonderlijke gedrukte catalogi der verzamelingen in andere openbare Nederlandsche bibliotheken. Deel 1 en 2.
6720: SONNEVELD, DS.C. / VISSCHER, DS.W. E.A. - Het ambtelijk gesprek. Ambtsdragersconferentie 1993.
11252: SONNEVELDT, ARNOLDA - Veertien brieven van Arnolda Sonneveldt te Rotterdam aan Jan Vrijdag te Rijssen
10311: SONNEVELT, DS. C. - Christus als de Banier der volken. Bevestigings- en intrededienst van ds. C. Sonnevelt te Zeist op 18 februari 1981.
5664: SORG, THEO - Dekalog heute. Predigthilfen zu den zehn Geboten. Herausgegeben von Theo Sorg.
1107: SORGE, DS. W. VAN - Strijden voor het geloof?
10909: SPAANS, DS. J. - Beter dan wijn. Acht preken.
6161: SPARNAAIJ, C. - De Bijbel aan kinderen verteld. Dl. 1: O.T.; Dl. 2: N.T.
8240: SPEELMAN, H.A. - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk
10543: SPEK, INEZ VAN DER - Meer dan lijfsbehoud. Drie zussen leven met borstkanker.
9643: SPENCER, ICHABOD SMITH - Schetsen uit het Dagboek eens Leeraars, of Gesprekken met Bekommerden, aangaande den Weg der Zaligheid. Met een Levensberigt van den Schrijver en Ophelderende Aanteekeningen, uitgegeven door John Angell James.
4217: SPERLING-TYLER, J.W. - More Handfuls of Purpose or Daily Portions. Selected from the Sermons of John William Sperling-Tyler.
9915: SPIJKER, DR. W. VAN - Oude schrijvers. Een kennismaking. Jean Taffin, Willem Teellinck, Godefridus Udemans, Gisbertus Voetius, Th. Š Brakel, Jodocus van Lodenstein, Guiljelmus Saldenus, Jacobus Koelman, Herman Witsius, Wilh. Š Brakel, Abr. Hellenbroek, Bernardus Smytegelt, Wilh. Schortinghuis, Alexander Comrie en Th. van der Groe. Tweede druk.
6470: SPIJKER, PROF. DR. W. VAN E.A. (RED.) - Bij Brood en Beker. Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk.
1472: SPIJKER, DR. W. VAN - Geest, woord en kerk. Opstellen over de geschiedenis van het Gereformeerd protestantisme.
2040: SPIJKER, DR.W. VAN - Triptiek van de Geschiedenis
7154: SPIJKER, W. VAN - De Kerk. Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting.
9368: SPIJKER, DR. W. VAN - Reformatie en geschiedenis. Tweede druk.
11083: SPONSELEE, GEORGE - Focus op Hulst
5639: SPURGEON, C.H. - Laat uw licht schijnen! Of sermoenen in kaarsen. Naar het Engelsch van C.H. Spurgeon door C.S. Adama van Scheltema. Tweede druk.
6095: SPURGEON, C.H. - Prins der predikers. Het leven en de arbeid van Charles Hadden Spurgeon. Samengesteld door zijn echtgenote. In het Nederlands vertaald door Elisabeth Freystadt. Opnieuw voor de druk gereed gemaakt door Ds. J. van der Haar. Zesde druk.
10353: SPURGEON, CHARLES HADDON (ROODBEEN, J. SAMENST.) - Woorden van Spurgeon I en II
10110: SPURGEON, C.H. - Gehoorzaamheid: wandelt waardig de Heere. Uit het Engels vertaald door mw. I. Vellekoop.
10109: SPURGEON, C.H. - Set van 6 titels uit een serie. (10): Gehoorzaamheid: Wandelt waardig de Heere. (14): Geloof. (18): Ongeloof. (25): Jezus Christus, en Dien gekruisigd. (26): Vrouwen in het Nieuwe Testament. (27). Kerst en Pasen.
11275: SPURGEON, C.H. - Jezus roepstem / Macht bij God. Schetsen van leerredenen Oude - en Nieuwe Testament.
6617: SPURGEON, C.H. - Het lied der liederen. Het Hooglied van Salomo. Voor de gemeente verklaard en toegepast in toespraken. In
9378: STAAL, DS. C. - Hulpe van God verkregen hebbende. Predikatie over Handelingen 26: 22, 23 door C. Staal Fzn., Dienaar des Woords te Oosterland. Bij gelegenheid zijner 12Ĺ-jarige Ambtsvervulling. Uitgesproken den 28sten Juni 1914.
9804: STAAL, JOH. - De Fransche Koopmanszoon. Met teekeningen van Isings.
2868: STACKHOUSE, THOMAS - Volkomen Samenstel der Bespiegelende en Dadelyke Godgeleerdheid, opgemaakt uit de Werken der Voortreffelykste Oude en Hedendaagsche Schryveren, inzonderheid der Vermaardste Godgeleerden van Engeland, door den Eerwaarden en zeer Beroemden Heer Thomas Stackhouse. Uit het Engelsch na den Derden Druk vertaald. Derde deel, eerste stuk. Wegens de Aanmerkelykste Gebeurtenissen zedert het Begin der Wereld tot het trekken der IsraŽliten door de Rode Zee, met byzondere Verhandelingen over de zelven. Waarbij: Derde deel, twede stuk. Wegens de Aanmerkelykste Gebeurtenissen zedert de Wetgeving tot de Komst van Jesus Christus, met byzondere Verhandelingen over de zelven.
4585: STADTLAND, TJARCO - Rechtfertigung und Heiligung bei Calvin (Beitršge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 32).
4510: STAMPERIUS, J. - De helden van onze kusten. Tweede druk.
11221: STAMPERIUS, J. - Het veerhuis aan de Oosterschelde. Zesde druk.
9775: STANLEY MAUDE, SIR FREDERICK (1864-1917) - Bericht van Luitenant-Generaal Sir Stanley Maude (...) opperbevelhebber van het Britsch leger in Mesopotamie?. 20 Aug., 1916--31 Maart, 1917.
4686: STAPELKAMP, CHR. - Revius-StudiŽn. Aantekeningen bij de religieuse poŽzie van Jacobus Revius. (Teksten en StudiŽn, 14)
7587: STAPFER, JOHAN (FRIEDR.) - Een dertig-tal van PredikatiŽn; door den Hogeerwaerdigen, zeer geleerden en wytberoemden heere Johan Stapfer, Hoog-Leeraar der Heilige Godsgeleertheit te Bern in Zwitserlant. Uit het Hoogduits vertaalt, en met eene voorrede, en eenige aantekeningen uitgegeven door Antonius de Stoppelaar, Predikant in den Oudenbosch. Eerste stuk.
5184: STEARNS, RAYMOND PHINEAS - The Strenuous Puritan. Hugh Peter, 1598-1660.
10617: STEENBLOK, DR. C. - De Gereformeerde Dogmatiek in vraag en antwoord
8125: STEENBLOK, DR. C. - Gisbertus Voetius. Zijn leven en werken. 2e (vermeerderde) druk, waarin opgenomen: meditatie over de ware praktijk der Godzaligheid of der goede werken en Godsvrucht, vereiste tot de wetenschap, door Gisbertus Voetius.
861: STEENBLOK, DR. C. - De bestaansgrond der gemeenten. Oorspronkelijk geschreven als artikelen in "De Wachter Sions". Met lijst van geraadpleegde werken.
9946: STEENBLOK, DR. C. / MALLAN, DS. F. - Herdenkingsdienst gehouden op woensdag 25 oktober 2006, t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Kruiningen op 24 oktober 2006.
11145: STEENBLOK, DR. C. E.A. / BAS. H. - Ons Isolement bewaard / Waarheid tegen dwaling gehandhaafd / Afbakening
8724: STEGENGA, P, AZN (EVANG. LUTH. PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Wat is gelooven?
5053: STELLINGWERFF, J. - Een Vrije Universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der vrije universiteit.
11076: STEMPVOORT, DR. P.A. VAN - De brief van Paulus aan de Galaten. Vijfde druk.
8132: STILMA, LIZE - God is daar waar men hem binnenlaat. Joodse feesten en hoogtijdagen.
11317: STOLK, J. (EINDRED.) - Christelijke opvoeding. Deel 4: Naar school, 4-6 jaar.
4991: STOPPELAAR, MR.J.H. DE - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den tachtigjarigen oorlog.
8793: STOPPELENBURG, H.M. - Uit de dagen vanouds. De geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Sint-Jan ten Heere - Aagtekerke en van de Gereformeerde Gemeente op Walcheren.
10534: STOPPELENBURG, H.M. - Uit de dagen van ouds. De geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Sint-Jan ten Heere - Aagtekerke en van de Gereformeerde Gemeenten op Walcheren.
11301: STORM, JANSJE - Levensgeschiedenis en Gods wonderlijke leiding van Jansje Storm, gevonden op de Keizersgracht te Amsterdam 1834 en overleden te Utrecht den 10 Mei 1908
10333: STRAALEN, DS. A. VAN E.A. - Om te gedenken... Opstellen aangeboden aan Ds. F. Mallan ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum.
10484: STRAALEN, DS. A. VAN E.A. - Om te gedenken... Opstellen aangeboden aan Ds. F. Mallan ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum.
9510: STRANGE, W.A. - Kinderen in de vroeg-christelijke kerk
10761: STRATINGH TRESLING, DR. S. - Het bouwen van arbeiderswoningen
6131: STREEFLAND, DRS. J. - Profetie in IsraŽl. Commentaar bij de tijd. Deel 1: De vroege profeten en de profeten van IsraŽl. Deel 2: De koningen en profeten van Juda.
11543: STUIJ, P.W. - De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Terneuzen
10706: STUIJVENBERG, G.H. VAN - De drie schoolmakkers. Een verhaal voor Kinderen en Ouders. Met kort levensbericht van den schrijver. Met 2 platen.
11351: STURM, W.M. - Hij is getrouw. Uit het leven van ds. W. de Wit (1906-1954).
6475: STUYVENBERG, DS. A. VAN - Sions Koning, Sions onderdanen. Achttal preken.
4028: SUYKER, DS.W. - Steen der getuigenis. 15 predikaties; advent-, kerst-, lijdens-, paas-, hemelvaart- en pinksterstoffen.
3133: SWAEF, J. DE - Hoe voeden wij onze kinderen op? Naar "De Geestelycke Queeckerye" door Joannes de Swaef.
10565: SWART, N. - Spreuken van Salamo voor de jeugd. Deel 1 en 2.
11429: SWEERTS, HIERONYMUS - Innerlyke Ziel-tochten Op 't H.H. Avondmaal En andere voorvallende gelegentheden, Nevens eenige stichtelyke Zede-zangen (...) Den Vierden en latsten Druk. Omtrent de helft vermeerdert en doorgaans de Muziek op bijzondere veranderingen van lieflijke toonen der Psalmen en andere Voizen toegepast.
11061: TAFFIN, JEAN - De kenmerken der kinderen Gods. Herschreven en ingeleid door drs. K. Exalto. Tweede druk.
4775: TALON, HENRY A. - John Bunyan. L 'homme et l 'oeuvre. Etudes de Littťrature, d'art et d'distoire.
4225: TAMMINGA, J. - Selected Writings and Sermons of Rev. J. Tamminga with a Memoir by Rev. C. Pronk.
8965: TAMMINGA, LIUWE - Orgelliteratuur bij het Liedboek voor de kerken
3542: TANIS, DS.M.C. - De identiteit der christenen
6674: TANIS, D. - Na een halve eeuw. Ouddorps schoolgeschiedenis.
7130: TANIS, JOH. E.A. - Opzicht over de gemeente in een geseculariseerde tijd. Ambtsdragersconferentie 1995.
1744: TANIS, DS. M.C. - Merktekenen van een Christen. Over de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
8109: TAZELAAR, J.P. - Het Gereformeerde Zondagsschoolwerk. Uitgave bij het zestig-jarig bestaan der Gereformeerde Zondagsschoolvereniging "Jachin".
3098: TAZELAAR, J.P. - Johannes Calvijn. Een boekje voor de voor de Zondagsschool.
6992: TEELINCK, W. - De spiegel der zedigheid. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1626.
7568: TEELINCK, MR.W. - De Schending van het Recht des Verbonds gewroken. Eene Verhandeling over Leviticus 26: 23-26.
9874: TEELINCK, WILLEM - Het nieuwe Jeruzalem, vertoond in eene samenspraak, tusschen Christus en Maria, zittende aan Zijne voeten; waarbij gevoegd is Paulus' klacht, over zijne natuurlijke verdorvenheid, met het middel om van de macht derzelve verlost te worden. Voorgesteld in twee PredikatiŽn, uit Rom. 7: 24.
11162: TEELINCK, W. - De spiegel der zedigheid. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1626.
11556: TEELLINCK, WILLEM - De standvastige christen afgebeeld in drie traktaten (...) In hedendaagse spelling overgezet en van een inleiding en inhoudsopgave voorzien door J. van der Haar (...)
9580: TEELLINCK, WILLEM - Den Christeliicken Leytsman. Aen-wijsende de practijcke der warer bekeeringhe / onder de geleghentheyt van eenen religieusen vasten-biddach voor-ghestelt.
10757: TEELLINCK, WILLEM - Nieuwe historie van de oude mens, (waarin het leven en sterven van de "oude mens" behandeld wordt, en hoe uit de dood van de "oude mens" de "nieuwe mens" opstaat en voortkomt, en welke de aard is van de "nieuwe mens", die blijft leven tot in eeuwigheid). Getrouwelijk overgezet in de hedendaagse spelling door J. van der Haar, Hervormd predikant te Houten.
7373: TEELLINCK, W. - De oude en goede weg tot het nieuwe leven. Timotheus. Uitgelezen werken dl. II. Herschreven door Ds. J. van der Haar.
10785: TEELLINCK, WILLEM - De Nieuwmaker en Zijn nieuwe werk (...) Herschreven naar de 2e druk in 1650 door ds. J. van der Haar.
9429: TEEUW, DRS. A.A. - Vertrouwen in de dokter? Serie Praktisch & Pastoraal.
6625: TEEUWEN, STEPHEN D. - Dochter van Juda
6960: TEEUWEN, CHR.W.J. - Wegen Gods in Gelre. Een bijdrage tot de geschiedenis der afscheiding op den noordoostelijken Veluwerand.
10881: TEMMINK, JOHAN - Het Hogepriesterlyk gebed van Christus, of verklaring over het zeventiende capittel van het euangelium van Johannes, in XXIII leerredenen (...) Met een voorrede verrykt door Johannes Boskoop, des overledens amptgenoot. Derde druk.
4953: TENFELDE, WALTER - Album Studiosorum Academiae Lingensis 1698 - 1819.
7319: TERLOUW, L. / LINDNER, K. - Getuigen in een geseculariseerde samenleving. Hoe treedt de kerk naar buiten? Ambtsdragersconferentie 2003.
5143: TERWEN, J.J. E.A. (RED.) - Leiden `74. Leven in oorlogstijd in de 2e helft van de 16e Eeuw. Tentoonstelling ter herdenking van het 400-jarig ontzet van Leiden.
8172: THEMMEN, WILH. - Nuttige zamenspraken van een heilzoekend leeraar met zijne akkerlieden, bij zijne gewone en buitengewone huisbezoeken. Eenvoudig en meest naar het begrip der landlieden en andere eenvoudigen opgesteld (...) Met een aanbevelend voorwoord van de Eerw. Heer P. Deetman, Predikant te Nijkerk in Gelderland. Deel 1, 2 en 3.
7094: THIERRY, J.J. - Vrouwen in de vroegchristelijke kerk
4632: THIJSSEN-SCHOUTE, C. LOUISE - Nederlands Cartesianisme (avec sommaire et tables des matieres en francais). Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, deel LX.
4224: THOMAS, OWEN - The Atonement Controversy in Welsh Theological Literature & Debate 1707-1841. Translated by John Aaron.
7759: TILLOTSON, JOHANNES - Goddelyke eygenschappen, Verhandeldt in XIII. predikatien. Met byvoeginge van een Kerkreden aangaande het goeddoen.
11122: TILLOTSON, JOHANNES - Alle de predikaetsien van den zeer vermaerden Johannes Tillotson, (...) Vyfde deel, Behelzende XLVVIII Predikaetsien over verscheide gewichtige stoffen.
5554: TIMMER, DS.J.J. / VERMAAS, DS.J. (RED.) - Genade voor genade. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) Predikanten. 17e jaargang (mei 1965 - mei 1966).
8102: TIMMER, CEES - Een jonge wever en zeven andere verhalen. Over de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. Uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Vereninging
3475: TOOR, A.F. VAN / TOOR, F. VAN - Weid mijn schapen. Uit het leven van Ds. P. Honkoop sr.
11226: TRELKER, A. - Zwervers. Tweede druk.
7797: TREUR, M.K. - Gebouwd op het Fundament. Voorgeschiedenis, wording en ontwikkeling van de Gereformeerde Gemeente te Zeist.
3713: TRIGLAND, J. - De recht-gematigde christen of Over de ware moderatie en verdraagzaamheid die tot behoud van de waarheid en de vrede in de gemeenten van Christus volgens Gods Woord onderhouden moet worden. Vertaald door J. Koutstaal.
2873: TROMMIUS, ABR. - Nederlandsche Concordantie des Bijbels van Trommius. Bewerkt naar de origineele uitgave.
10711: TROMMIUS, ABRAHAM - Volkomene Nederlandsche Concordantie ofte Woord-Register des Ouden en Nieuwen Testaments (...)
8225: TROMMIUS, ABRAHAM - Volkomene Nederlandtsche Concordantie ofte woordt-register des nieuwen testaments. Johannes Purmerent - Groningen / Johannes van Someren - Amsterdam 1672. (28), 1036 blz. Waarbij: Volkomene Nederlandsche concordantie ofte Woord-register des Ouden Testaments: Eerste deel. Vervattende alle de Historische boecken van Genesis af tot Esther incluys. Gerardus Borstius - Amsterdam 1685. (16), 1142, (88), (2) blz. Waarbij: Tweede deel. Vervattende Alle de Leer- ende Prophetische boecken van Job af tot Maliachi incluys. Gerardus Borstius - Amsterdam 1691. (6), 904, (132), (8) blz.
4660: TROMP, HEINERICK / HUISKEN, JASCOBINE E. / LOONSTRA, MARTEN / BOER, PAUL DEN - Paleizenserie (4 delen). Het huijs te Soestdijck /
6962: TROOST, J.C. / BRABER, J.C. DEN - Geweid bij de stromen. 1928 - 2003. 75 jaar Gereformeerde Gemeente Middelharnis.
11102: TUFNELL, R. (RED.) - Treinen van A tot Z. Aangevuld met de nieuwe ontwikkelingen door John Westwood.
8963: TUINMAN, CAROLUS - De Toevlucht en Sterkte van het ware Christendom in Leven en Sterven, aangewezen in Vyf en Vyftig Predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. Aan het licht gegeven door Cornelius de Feyfer.
10817: TUINMAN, ARIE - Gods zaad kiemt in de kloostertuin
10998: TUINMAN, CAROLUS E.A. - Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, ten dienste van alle bond- en gunstgenooten van Jehovah den drie-eenigen en algenoegzamen God. Opgesteld door verscheidene godvruchtige Zangers en Zangeressen, als: Carolus Tuinman e.a.
9260: TUINMAN, CAROLUS - Keurstoffen uit het Boek van Job, Verklaart en Toegepast (...) Na zyn overlyden uitgegeven door Joannes Esgers (...) Tweede Druk.
5831: TUKKER, DR. C.A. - Een verborgen schat in den acker. Over geschiedenis en betekenis van de eerste gereformeerde Bijbel.
5642: TULLIUS, WILHELM - Die wechselvolle Geschichte des Hauses Wied
4445: TULP, NICOLAES - Geneesinsighten van Dr. Nicolaes Tulp etc. in 't Duyts & Geneesinzichten van Dr. Nicolaes Tulp etc. Transcriptie & Nicolaes Tulp zijn leven en werk.
6012: TUMB‹LT, GEORG - Die Wiedertšufer. Die socialen und religiŲsen Bewegungen zur Zeit der Reformation. Monographien Zur Weltgeschichte VII.
9932: TURRETTINO, FRANCISCO - INSTITUTIO THEOLOGIAE ELENCTICAE, In Qua Status Controversiae Perspicue exponitur, Praecipua Orthodoxorum Argumenta proponuntur, & vindicantur, & Fontes Solutionum aperiuntur (...) Pars Secunda.
6441: UILENBROEK, HENDRIK - Hendrik Uilenbroeks Christelyke gezangen, wederom overgezien en verbetert. Den twaalfden Druk. Met een vervolg, of tweede Deel, 't welk op nieuws met twee Gezangen is vermeerdert.
5412: UITGEGEVEN DOOR DE SYNODE DER AFGESCHEIDEN GEREFORMEERDE GEMEENTE, GEHOUDEN TE TE AMSTERDAM, ANNO 1840 - Kerkelyk Handboekje, zynde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der nationale en provintiale synoden, betrekkelyk de zuiverheid der leere, rust der kerke, enz. Als mede de post-acta of nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618-1619. Zeer dienstig en noodig voor Predikanten en Kerkenraden. Met eene voorrede.
6897: UITHOL, J.C. / WIJK, J.M. VAN - Gods trouw in de tropen. Belevenissen van oud-IndiŽgangers gedurende de jaren 1946-1950. Deel 1.
11126: UITHOL, J.C. / WIJK, J.M. VAN - Gods trouw in de tropen. Belevenissen van oud-IndiŽgangers gedurende de jaren 1946-1950. Deel 1 en 2.
9974: ULFERS, S. - De Bijbelsche Geschiedenis aan kinderen verhaald
4958: UNGER, RUDOLF - Hamann und die Aufklšrung. Studien zur Vorgeschichte des romantischen Geistes im 18. Jahrhundert. Zweite, unveršnderte Auflage.
9556: URSINUS, ZACHARIAS - Het Schatboek der verklaringen (...) Nu in hedendaags Nederlands herschreven en van een inleiding voorzien door Ds. J.v.d.Haar. Deel 2.
4619: UTTEND÷RFER, OTTO - Zinzendorf und die mystik
7428: VADER, JAN - Eenige brieven van den eerwaarden heer Jan Vader, in leven leerend ouderling bij de Ger. Gem. te Meliskerke, (Zeeland), (...) Geschreven aan velen zijner vrienden en vriendinnen in Nederland, en op verzoek van velen verzameld en met een voorbericht voorzien door A. Janse, Ger. Leeraar te Barneveld.
11579: VALEN, L.J. VAN - Gelijk de dauw van Hermon. Wonderwerken in de Schotse Hooglanden. Tweede druk.
3398: VALEN, L.J. VAN - Leven voor Jezus Christus. Selina, gravin van Huntingdon.
11105: VALEN, L.J. VAN E.A. - Huis in de branding. De geschiedenis van de Christelijk Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum.
11605: VALK, M.H.A. VAN DER - Kerkelijk Oud-Beijerland / De onttroonde Koning. Het Kerkelijk conflict te Oud-Beijerland naar waarheid geschetst door Accusator. Met twee Foto's. Tweede herziene druk. / De Mammon- en Venuspriester, of De juistheid aangetoond van de uitspraak der Algemeene Synode, waarbij de afgezette Predikant van Oud-Beijerland M. H. A. van der Valk uit de Kerk werd gebannen. Door Accusator. Met Penteekeningen.
6218: VALKENBURG, RIK - Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste. Verhalen over en impressies van de watersnood van 1953. Deel 1 en 2.
4473: VALKENBURG, RIK - Nederlandse kerken en christenen in Canada en U.S.A. Verhalen, meningen, principes, decors en lotgevallen rond Nederlandse immigranten in Noord - Amerika.
6048: VALKENBURG, RIK - Het leven in eigen hand? Vragen rond moderne medische technologie en genetische manipulatie worden beantwoord door: Drs. A.B.F. Hoek- van Kooten, G. Boogaard, Drs. M. Neele, Dr. Ir. H. Jochemsen en Ds. Drs. P. Honkoop.
7308: VALKENBURG, RIK - Willem Roth. Haaks op het Hakenkruis.
5330: VALKENBURG, RIK - Wie was Ds.R. Kok eigenlijk? Drieluik. I. Voor de Tweede Wereldoorlog. II. Na de Tweede wereldoorlog. III. Na de Tweede Wereldoorlog.
11007: VALKENBURG, RIK - In het woedend golfgeklots. Verhalen, foto's en impressies van de Watersnoodramp in 1953. Deel 2.
3206: VALKENBURG, RIK EN BALKENENDE, WILLEM P. - Dodelijke speerstoot tot nieuw leven, ware zendingsverhalen en beschrijvingen uit de 75-jarige praktijk van de Gereformeerde Zendingsbond, aangevuld met opiniŽrende artikelen.
10072: VALKENBURG, RIK - Discussie-interviews over Verontrusting
10397: VALKENBURG, RIK - Bij 't barnen van 't gevaar. Tweede druk.
8972: VALKENBURG, RIK - Laat zich 't orgel overal... Het koninklijk instrument en zijn bespelers.
8104: VALKENBURG, RIK - Belgie kent U het zo..?
7355: VANHUYSSE, T. - Maria, onze toevlucht?
5166: VAZQUEZ DE PRADA, V. - Philips II. Heerser van een wereldrijk.
3673: VEEN, PETRUS VAN - Dertien avondgesprekken. Naar de zesde druk.
1983: VEENENDAAL, DS.J., KOOIMAN, A., VERBAAS,G. EN JONG,H.T. DE (RED.) - De wond'ren gadeslaan. 90 jaar Chr.Ger. Kerk te Barendrecht.
10612: VEENHOF, JOH.G. - Rode aarde / Partizanen / De strijd van de partizanen
10613: VEENHOF, JOH.G. - Zal voor ons de zon nog schijnen? (2e druk) / De zon schijnt voor ons allemaal. Deel 1 en 2.
6544: VEENHOF, PROF. C - Volk van God. Enkele aspecten van Bavincks kerkbeschouwing.
7512: VEENHOF, JOH. G. - Arm zijn is geen schande
9531: VEENHOF, JAN - Vrij gereformeerd. Verzamelde artikelen bezorgd door Dirk van Keulen, Kees van der Kooi, Aad van Egmond en Martien Brinkman.
11415: VEER, GERRIT DE - Waerachtighe Beschryvinghe van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort (...) deur Gerrit de Veer van Amstelredam
6713: VELD, H. VAN - De pelgrimsstaf is in mijn hand. John Bunyan (1628-1688). Een biografie.
2355: VELDE, ABR. VAN DE - De wonderen des Allerhoogsten. Deel 2.
7227: VELDEN, DS. J.D. VAN DER - Zonde en genade. Een twaalftal practische Schiftbeschouwingen.
4573: VELDHUIS, N. - Vlissingen in oude ansichten
3934: VELDKAMP, DS.H. - In de schemering van Christus' wederkomst
11160: VELDMAN, DS. K. E.A. - De Schrift Gebonden Plaats van de vrouw
6058: VELEMA, J.H. - Denken over... Gereformeerd-zijn
7166: VELEMA, DR. W.H. - Met het Woord aan het werk. Prediking en praktijk.
7164: VELEMA, DR. W.H. - Praktische bijbelstudies voor persoonlijke en gemeenschappelijke bezinning.
1566: VELEMA, DR. W.H. - Geroepen tot heilig leven. Tweede druk.
3825: VELEMA, DS.J.H. - Wonen in Uw huis. Pslam 84: een pelgrimslied.
11432: VELEMA, DS. J.H. - Waarom leef ik in deze tijd? Gedachten en overwegingen bij het lezen van 1 SamuŽl 1.
9996: VELEMA, DR. W.H. - Geroepen tot heilig leven. Tweede druk. CGO 209.
7200: VELEMA, DS. J.H. - Feit & Feest. Over de actuele betekenis van de Heilsfeiten.
8105: VELEMA, DR.W.H. (RED.), QUIST, DRS.W.J., TRIMP, DR.C. EN VERBOOM, DR.W. - Delen in het heil. Over de toeŽigening van het heil in Christus.
8106: VELEMA, PROF.DR.W.H. - Kernpunten uit het Christelijk geloof
6921: VELEMA, DS. J.H. - Ziekentroost uit Psalmwoorden
10884: VELZEN, CORNELIUS VAN - Een Geloovige, zyne Zaligheit uitwerkende door Godts geduurige Bewerkinge, in Armoede des Geestes, op des Heeren toezegginge van Algenoegzaame Genade, (...) Vertoont in VII Predikatien, over Philipp. 2. v. 12 en 13. Zeph. 3. v. 12. 2 Cor. 12. v. 9. I. Cor. 10. v. 12 en Michae 7. v. 7. Tweede Druk, met twee Leerredenen vermeerdert. SGT V 102. WAARBIJ: Een Geestelyk Mensch, strydende tegen zyn Vleesch, na den aart van het Evangelium, geheel anders als een Natuurlyk Mensch, volgens een Rechtveerdig Oordeel des onderscheits, ter verkryginge van een Onergerlyke Conscientie, ende Verzegeling van zyne ziele door den Geest der Belofte; Vertoont in VII Predikatien, over Galat. 5. v. 17. Philipp. 1. v. 21. I Cor. 2 v. 14, 15. Joan. 7. v. 24. Hand. 24. v. 16 en Ephes. 1. v. 13. SGT V 98.
9116: VENEMA, DS. E. - Op het aloude kerkenpad. Deel 1. Tweede druk.
9207: VENEMA, DS. E. - Op reis naar de eeuwigheid. Serie overdenkingen rond de Christenreize van John Bunyan eerder gepubliceerd in Standvastig. Derde druk.
8184: VENEMA, DS. E. - Met Jona op de leerschool van vrije genade. Deel 1 en 2.
10103: VENEMA, DS. E. - Sta op en eet dl. 1 en 2
1057: VENEMA, DS. E. - Sta op en eet dl. 1 en 2
5577: VENEMA, DS.E. - Sta op en eet. Deel 1.
6994: VENEMA, DS. E. - Op de leerschool van het gebed. Zestal preken.
11195: VENEMA, DS. E. - Een beker koud water
10839: VENEMA, DS. E. - Op de leerschool van het lijden. Zestal preken.
11117: VENEMA, DS. E. - Op het aloude kerkenpad. Deel 1 en 2.
11135: VENEMA, DS. E. - Met Jona op de leerschool van vrije genade. Deel 1.
11150: VENEMA, DS. E. - Eťn ding weet ik. Ruim 100 meditaties over Johannes 9, Psalm 31 en Psalm 3.
6988: VERBEEK, M.C. - Feike Asma Organist
6041: VERBOOM, J.H.R. - Dr. Alexander Comrie. Predikant te Woubrugge. Zijn leven en werken, alsmede de historie van zijn gemeente.

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat Versprille

6/1