Boekhandel & Antiquariaat Versprille
Noordweg 11, 4413 AA, Krabbendijke, The Netherlands. Tel: +31 (0) 113 502 004            Email: info@boekhandelversprille.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1510: KLEIJ, W.D. VAN DER / HUL, J. VAN - Willem Hendrik Zwart
10917: KLEPPE, DS. J.M. - Opzoekende liefde. 52 meditaties.
8777: KLEPPE, DS. J.M. - Op saffieren gegrondvest. Twaalftal preken (Voorbereiding, Advent, Kerstfeest, Lijden, Vrije stoffen).
1306: KLINKEN, J. VAN - Tussen hoop en vrees. Gesprekken over de crisis in de samenleving. Gesprekken met o.a. Mr. I.A. Diepenhorst, Prof. dr. ir. J. Blauwendraad, B. Florijn e.a.
4766: KLUYVER, DR.A. - Verspreide opstellen. Nr. 18 van de 60 genummerde exemplaren welke gedrukt zijn op geschept Hollandsch papier van Van Gelder. Gedrukt voor Dr.G.J. Buitenhof. Voorin de handtekening van Dr.G.J. Buitenhof.
7259: KNAP CZN., DS. J.J. - De tijd is nabij. De voorteekenen van
9970: KNAP, DS. J.J. (HOOFDRED.) - Oude paden. Orgaan voor de verbreiding der Gereformeerde Beginselen ten dienste van Kerk en Volk. Elfde, Twaalfde en Dertiende jaargang, 1925-1928.
6237: KNAP, J.J. CZN. - Dogmatische Fragmenten. Eerste reeks: De kerk. Populaire voordrachten over het leerstuk der kerk naar de Gereformeerde beginselen.
3529: KNEGT, DS.G.S.A. DE - Door lijden tot heerlijkheid. 7-tal lijdenspredikaties.
7485: KNEVEL, DRS. A.G. (RED.) - Bijbel en Praktijk. Deel 2, 3, 4, 5, 10, 12 en 13.
4401: KNIPSCHEER, F.S. - Henricus Leo. Een Remonstrantsch-Gereformeerd predikant (1575-1648).
11503: KNOOK, J. - De kerk in Klunderts Kerkring door de eeuwen heen
4961: KNUTTEL, GERHARDUS - Das Gemšlde des Seelenfischfangs von Adriaen Pietersz. van de Venne.
4738: KNUTTEL, DR.J.A.N. - Proza uit de 17e Eeuw. Verzameld en toegelicht door Dr.J.A.N. Knuttel, Redacteur van het `Woordenboek der Nederlandsche taal`. Met repoducties naar Titelbladen en Titelprenten.
10542: KOBES, HAN / FAAS, EDWIN - Beelden van Almelo
4593: KOCH, KARL - Studium Pietatis. Martin Bucer als Ethiker (Beitrage zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche , Band XIV).
5146: KOE, A.C.S. DE - Van Alphen
7210: KOELMAN, JAC. - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Onveranderde uitgave.
2986: KOELMAN, JAC. - De plichten der ouders, in kinderen voor God op te voeden. Herschreven door C. Bregman.
9862: KOELMAN, JACOBUS - DrieŽrlei Catechismus bevattende De gronden van het Christelijk geloof, de historien van de Heilige Schrift en de praktijk der Godzalig
5046: KOEPP, WILHELM - Der Magier unter Masken. Versuch eines neuen Hamannbildes. (Kirche im Osten. Studien zur osteuropšischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde. In Verbindung mit dem Ostkircheninstitut herausgegeben von Robert Stupperich. Monographienreihe, Band 5).
8075: KOHLBRUGGE H.F. / CLERCQ, MARIA DE - Is het ongelofelijk dat God de doden opwekt?
5850: KOHLBRUGGE, DR.H.F. - Schriftverklaringen. Het boek Ruth.
3867: KOHLBRUGGE, DR.H.F. - Zeven Preken over het derde hoofdstuk van den Profeet Zacharia, gehouden in de maanden nov. en dec. 1847 ... opnieuw uit het Duits vertaald door Ds.D. van Heyst (Herv. Predikant te Ommen).
1231: KOHLBRUGGE, H.F. - Twaalf twaalftallen leerredenen. Deel 3 en 4.
6042: KOHLBRUGGE, DR.H.F. / COSTA, MR.I. DA - Hoogst belangrijke briefwisseling tussen Dr.H.F. Kohlbrugge en Mr.I. Da Costa, n.a.v. en vermeerderd met de leerrede van Dr.Kohlbrugge over Rom. 7: 14. Vierde herziene en vermeerderde uitgave.
8084: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - De bekering van Paulus. Verklaring van Handelingen 9:1-22.
3568: KOHLBR‹GGE, DR.H.F. - De taal Kanašns. een gesprek tusschen twee reizigers naar de eeuwigheid. Voor het volk.
15732: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - De bekering van Paulus. Verklaring van Handelingen 9:1-22 / Aan de zeven gemeenten. Verklaring van de brieven aan de zeven gemeenten in Klein-AziŽ / Woorden van Kohlbrugge
10605: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Waartoe het Oude Testament? Derde druk.
5859: KOHLBRUGGE, H.F. - De beloofde Christus. Uit het Duits vertaald en ingeleid door drs. G.P. Olbertijn.
7158: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Schriftverklaringen: De profeet Jona. Zeven preken.
5239: KOHLBRUGGE, DR.H.F. - Brieven van dr. H. F. Kohlbrugge, uitgegeven door Dr. Eduard BŲhl, hoogleeraar te Weenen.
11468: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Op Nederlandse kansels. 22 preken.
5300: KOHLBRUGGE, H.F. - Brieven van dr. H. F. Kohlbrugge, uitgegeven door Dr. Eduard BŲhl, hoogleeraar te Weenen.
10634: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Schriftverklaringen: Efeze en Filippenzen
9964: KOK, DS. R. - Heerlijke tijden. Zestal feeststoffen voor Goede Vrijdag, Paschen, Hemelvaart en Pinksteren.
8473: KOK, DS. A. / RIDDER, DS. C. DE - Getrouw tot de dood. Verslag van de begrafenis Ds. A. Kok op 15 juli 1971 te Kootwijkerbroek met de gehouden predikatie van Ds. C. de Ridder op de eerste zondag na de begrafenis, alsmede twee predikaties van wijlen Ds. A. Kok.
4262: KOK, A.B.W.M. (GEREFORMEERD PREDIKANT TE ZAAMSLAG) - Dr. Herman Bavinck
1632: KOK, DS. R. - Onze ConsciŽntie. Een drietal predikaties: 1. De toegeschroeide consciŽntie. 2. De sprekende consciŽntie. 3. De gereinigde consciŽntie.
2745: KOK, DS. R. - Het Gezin. Drietal predikaties.
2622: KOK, DS.R. - Nederlands opkomst uit de zee van het Oorlogswee. Predikatie over Matth. 12: 41.
4241: KOK, DS..A. - Zijn naam tot eer. Zeven predikaties.
8349: KOK, DS. R. - 47 nrs. met Catechismuspreken uit de Prekenserie "De stem des woords". Uitgave van d.m.v. de bandrecorder opgenomen preken, uitgesproken door Ds. R. Kok te Alphen aan den Rijn en Ameide. (Zondag 1, 2, 4, 6 en 12 ontbreken)
6395: KOK, DS.R. - Het nieuwe Leven. 2 Adventspredikaties, 2 Kerstpredikaties en 2 Nieuwjaarspredikaties.
3209: KOK, DS.R. - Heerlijke tijden. Zestal feeststoffen voor Goede Vrijdag, Paschen, Hemelvaart en Pinksteren.
7402: KOK, DS. J. - Psalm 119
10993: KOK, G.A. DE (RED.) - De Koninklijke Weg. Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen 1875-1975.
516: KOLE I.A. E.A. - Alleen uit Hem en door Hem 1907-1977. Overwegingen bij het zeventig-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeenten.
3818: KOLE, DRS.I.A. - In gesprek met ouders. Enkele aspecten van de godsdienstige opvoeding van kinderen.
8167: KOLE, DRS. I.A. EN PROOS, J.P. - Bijbelonderwijs in Reformatorisch perspectief. Derde druk.
6247: KOLLEWIJN, DR.R.A. - Ueber den Einfluss des Hollaendischen Dramas auf Andreas Gryphius
5844: KOOIJ, A VAN DER / KOOIJ, H. VAN DER - Onder de zesde fiool. Een verhandeling over de Openbaring.
5017: KOOIMAN, KLAAS - Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst, ofte Vant spellen ende eyghenscap des Nederduitschen taals, uitgegeven en toegelicht.
11034: KOOLE, D. / VELEMA, DR. W.H. (RED.) - Uit liefde tot Christus en Zijn gemeente. Een handreiking aan de ouderling. / Zichtbare liefde van Christus. Het diakonaat in de gemeente. / Verricht uw dienst ten volle. De ouderling in de praktijk.
4756: KOOPS, W.H.R. - De wereld aan boeken, een keuze uit de collectie van de Groningse Universiteitsbibliotheek, tentoonstellingscatalogus, t.g.v. de opening van het nieuwe bibliotheekgebouw; 21 mei - 31 augustus 1987.
8848: KOOTEN, DRS. R. VAN E.A. - Naar zijn reine leer. 64 preken over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus.
10680: KOOTEN, DS. R. VAN - Gij zult niet echtbreken. Het zevende gebod. Deel 1 en 2. Serie Hoe lief heb ik uw wet.
10679: KOOTEN, DS. R. VAN - Eert uw vader en uw moeder. Het vijfde gebod. Serie Hoe lief heb ik uw wet.
6372: BIBLIOTHEEK "OVERJARIG KOREN" - Bibliotheek "Overjarig koren". 49e jaargang. 12 preken.
11534: KOREN, MARIAN / KROL, JAN - New Library Buildings in the Netherlands / Nieuwe Bibliotheken in Nederland
4610: KORTEWEG, A.S. - Boeken van en rond Willem van Oranje. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de K.B. 8 juni - 26 juli 1984.
5160: KOSSMANN, DR.FR. - Nederlandsch Versrythme. De versbouwtheorieŽn in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers.
11593: KOSTER, DS. J. - Teerkost op de weg. Bijbels dagboek. 6e druk.
11056: KOSTER, DS. J. - Bileam, de zoon van Beor. 11 Bijbellezingen over het leven van Bileam.
11204: KOSTER, DS. J. - Door u alleen. Tien preken.
11427: KOSTER, DS. J. - Door u alleen. Tien preken. 2e druk.
15640: KOSTER, DS. J. - Teerkost op de weg. Bijbels dagboek. 4E druk.
10286: KOT, DS. A. - Gods weg is volmaakt. Ter nagedachtenis aan ds. A. Kot van Hendrik-Ido-Ambacht. Tweede druk.
11150: KOT, A. - Gods wonderlijk genadewerk. De leidingen Gods in het leven van Arend Kot en zijn vrouw Cornelia Baaij.
8405: KRAKER, ADRIE DE / BLAEIJ, PIET DE - Axel 1944-2002. Een samenleving in verandering.
11414: KRAKER, DRS. A.M.J. DE / ROYEN, H. VAN / SMET, MARC E.E. DE (RED.) - Over den Vier Ambachten. 750 jaar Keure, 500 jaar Graaf Jansdijk.
2718: KRAMER, R. EN SIEMONS, J. - Helden van het kruis. Over personen en perioden uit de kerkgeschiedenis voor het Christelijk onderwijs.
10619: KRAMP, DS. C. - Predikaties (zevental)
5332: KRANENDONK, W.B. / TOOR, A.F. VAN - Al 't Heidendom zijn lof getuigen. Ds. G. Kuijt, een pionier onder de papoea's.
1223: KRANENDONK. W.B. - G. Saldenus, predikant en dichter
11480: KRANENDONK, W.B. - Leven en werk van ds. M. Blok. Tweede druk.
6787: KRIEK, P.H. / ZANDT, HERM. S.J. - Organum Novum. Orgelbeweging in Nederland sedert 1945.
11500: KROEZE, DR. J.H. - Commentaar op het Oude Testament. Het boek Jozua verklaard.
6260: KROGT, M.R. VAN DER - Hofleveranciers in Nederland
5173: KRUIZINGA, J.H. - Ontmoetingen met verzamelaars
7261: KRULL, DR. A.F. - Jacobus Koelman. Eene Kerkhistorische Studie.
9630: KRUMMACHER, DR. F.W. - Twintig kerkredenen van F.W. Krummacher, predikant te Berlijn. Uit het Hoogduitsch.
11237: KRUMMACHER, G.D. - De wandelingen Israels uit Egypte, door de woestijn, naar Kanaan. Beschouwd in betrekking tot de uit- en inwendige geestelijke leidingen der geloovigen. Toegelicht in een en negentig leerredenen.
5091: K‹HLER, DR.W.J. - De beteekenis van de dissenters in de kerkgeschiedenis van Nederland
15621: KUIJT, P. - Agenda". Bijbels Dagboekje voor jongeren.
5938: KUIJT, P. - Calvijns levenswerk belicht vanuit zijn brieven. 12 deeltjes kompleet.
6485: KUIJT, P. - Open brief m.b.t. haardracht, kleding e.d.
9545: KUIPER, DR. D.TH. E.A. (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. 1e t/m 12e jaargang.
9460: KUIPER, ROEL E.A. - Tolereren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid.
5219: KUPPERS, W.J. - Ubbo Emmius en zijn tijd. Groningen en Oost-Friesland rond 1600. Tentoonstellingscatalogus.
9981: KUYPER, A. JR. - Johannes Maccovius (Diss.)
5648: KUYPER, DR.A. JR. - De Vastigheid des verbonds
1044: KUYPER, DR. A. - E Voto Dordraceno; toelichting op de Heidelbergschen Catechismus
8926: KUYPER, DR.A. - De Engelen Gods. Tweede druk.
7484: KUYPER, DR. A. - Dictaten Dogmatiek. College-Dictaat van een der studenten. Deel 1, 2, 4 en 5. Locus de Deo / Locus de Sacra Scriptura Creatione Creaturis / Locus de Salute Ecclesia Sacramentis / Locus de Magistratu Consumma. Tweede druk. Niet in den handel.
10032: KUYT, P. - Schibboleth Úf Sibboleth. In het voorportaal van de Heidelbergse Catechismus.
836: KUYVENHOVEN, FRANSJE - AardbeziŽn bij duizenden (de geschiedenis van het Museum Rijswijk)
15596: KWAKKENBOS, WIM (RED.) - Het Hervormde Kerkje aan de Noordense Plas. Uitgegeven bij de restauratie 1987-1988.
11055: LAAG, HETTY TER (VIOLISTE) / GUGTEN, NELLY VAN DER (PIANISTE) / TRIGT, Q.J. VAN (BARITIONZANGER) - Mobilisatie-Trio" (Opgericht 23 September 1914). Sumatrastraat 251, Den Haag. Programma- en Tekstboek.
6795: LAAN, K. TER / JANSONIUS, H.J. - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van de Afscheiding in de provincie Groningen.
5807: LABUSCHAGNE. C.J. - De Prediking van het Oude Testament. Deuteronomium deel Ib.
10927: LAER, REYNARDUS TOE - Verklaring van het H. Euangelium Naar de Beschryvinge van Marcus. Van het Begin, tot het 20ste Vers van het XIII. Hoofdstuk (...) Vermeerdert met eenige Aanmerkingen, en vervolgt tot het Eynde, door deszelfs Amptgenoot Johannes de Lange (...)
5512: LAKERVELD, C. VAN (RED.) - Opkomst en bloei van het Noordnederlandse stadsgezicht in de 17de eeuw. The Dutch Cityscape in the 17th Century and it Sources.
9462: LAM, DRS. H.J. / VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Kanttekeningen bij de [Nieuwe Bijbelvertaling]
8693: LAMAIN, REV. W.C. - The Answer to the Messengers of the Nation. A Sermon on Isaiah 14: 32.
11564: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel II. Twaalftal predikaties voor Hemelvaartsdag, Pinksteren en nŠ Pinksteren. Tweede druk.
11451: LAMAIN, DS. W.C. - De staf Godes. Zestal predikaties. Tweede druk.
11068: LAMAIN, DS. W.C. - Goddelijke verlossing en Goddelijke bewaring. Een viertal predikaties over Psalm 146: 7c, Psalm 146: 9a, Psalm 146: 7b en Psalm 146: 7a.
11521: LAMAIN, DS. W.C. - Voor stille uren. 25 meditaties. 3e druk.
7935: LAMAIN, DS. W.C. - Een terugblik. 3 delen kompleet.
15632: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel II. Twaalftal predikaties voor Hemelvaartsdag, Pinksteren en nŠ Pinksteren.
8146: LAMAIN, DS. W.C. - Wachters op de muren van Jeruzalem
10513: LAMAIN, DS. W.C. - Wachters op de muren van Jeruzalem
10503: LAMAIN, DS. W.C. - Zwijgende ordonnantiŽn. Een meditatie/prekenbundel.
10502: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel IV. Twee en twintig predikaties voor de Biddag, Paasfeest, na Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren.
10504: LAMAIN, DS. W.C. - Overdenkingen. Nagelaten geschriften, deel 1.
2563: LAMAIN, DS. W.C. - Rondom het kerkelijk leven.
2843: LAMAIN, DS. W.C. - Heengegaan in vrede. Toespraken gehouden bij de begrafenis alsmede een overdenking over Jesaja 42: 16: Een dierbare Verbondsbelofte
2948: LAMAIN, DS. W.C - Ter Gedachtenis. Enkele voorvallen uit het persoonlijke en ambtelijke leven van Ds.W.C. Lamain, vermeerdert met een drietal preken.
10340: LAMAIN, DS. W.C. - Door U, door U alleen. Meditatiebundel.
10499: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel III. Twaalftal predikaties. Na Kerstfeest, Oudejaar, Nieuwjaar, Na Nieuwjaar.
10506: LAMAIN, DS. W.C. - Uw Woord is oprecht. Achttal preken. Tweede druk.
10297: LAMAIN, DS. W.C. - Een nalezing. Brieven uit Amerika en een tweetal preken.
11273: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Kompleet in 7 delen.
10953: LAMAIN, DS. W.C. - Des Heeren zegen toegebeden door een scheidenden leraar. 3-tal predikatiŽn. Afscheid van Rijssen en Rotterdam en Synodepreek te Rotterdam.
10509: LAMAIN, DS. W.C. - De staf Godes. Zestal predikaties. Tweede druk.
11201: LAMAIN, DS. W.C. - Zwijgende ordonnantiŽn. Meditaties. Tweede druk.
15700: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel I. Twaalf predikaties voor Avondmaalstijden, Biddagen, Lijdensweken, Goede Vrijdag en Pasen.
10123: LAMAIN, DS. W.C. - Gods daden herdacht. 3 predikaties gehouden ter gelegenheid van de bevrijding van ons land.
11554: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel I. Twaalftal predikaties voor Avondmaalstijden, Biddagen, Lijdensweken, Goede Vrijdag en Pasen.
9351: LAMBOOIJ, HERMAN - Getekend land. Nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier.
9467: LAMFERS, DR. W.J. - Bonhoeffer, Havel en Plesu. Drie dissidente denkers over vrijheid en verantwoordelijkheid.
8956: LAMOREE, J.G. E.A. - De ideologie van een stadsregering. Het 18e-eeuwse allegorische decoratie-programma van het Goese stadhuis. Bulletin KNOB, jaargang 83, nummer 4, oktober 1984.
10574: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - Uitlegging van het Evangelie van den H. Johannes, Waar in de woorden en spreekwyzen verklaart, de waarheden, die er in opgesloten leggen, in het licht gestelt, en de order en het doelwit van den Evangelist aangewezen worden. Vertaalt door Dirk Smout. Deel 1 en 2 (van 3).
2553: LANDWEHR, J.H. - Leesboek over de Geschiedenis der Kerk. Oude Kerkgeschiedenis. Kerkgeschiedenis der Middeleeuwen. Nieuwe Kerkgeschiedenis.
6438: LANGE, RAINER (RED.) - Een boodschap aan mensen. Handboek voor de kerkelijke communicatie.
3263: LANGE, DR. G. DE - Leren wandelen aan Vaders hand. Christelijke opvoeding: theorie en praktijk.
4987: LANGERAAD, DR.L.A. VAN - De Nederlandsche ambassade-kapel te Parijs. Kerkhistorische studie. 2 dl. in 1 band.
11370: LAREN, JOOS VAN - Alle de Wercken: Twee-en-vijftigh Predicatien, over Bysondere Texten der H. Schriftuere; (...) WAARBIJ: Spiegel Voor het Vereenighde Nederlant. Voorgestelt, uyt Matth. 11: 23, 24. Waer by gevoeght is, een tractaet over I Joh. 3: 8. Met noch een Predicatie over Hosea 4: 15. WAARBIJ: Het Beloofde Zaedt der Vrouwe, Vermorselende den Kop van de Oude Slange. Ofte een kort Tractaet Over de woorden I Joh. 3: 8. WAARBIJ: Een Vroegh-Predicatie, (...) over Hosea cap. 4, vs. 15 (...) WAARBIJ: Korte en Bondige Verklaringe Over den Sesthienden Psalm. Voorgestelt In verscheyde Predicatien (...)
8095: LAREN, JOOS VAN E.A. - Ziet, Hij komt! Zes preken van Joos van Laren, Willem Teelinck, Jan Taffin, R. Pietersz.
8651: LAREN, JOOS VAN - De Enige Naam. 10 preken uit "52 predicatien over bysondere Texten". Herschreven in de taal en de stijl van het tegenwoordig Nederlands.
970: LAREN, J. - Het beloofde Zaad der vrouw
11433: LAVATER, JOHAN CASPAR (BEDIENAAR DES HEILIGEN EUANGELIUMS TE ZURICH) - Leerredenen op de feest-dagen en andere plechtige gelegenheden (...) Eerste drietal. J. van Thoir - Leyden 1759. (8), 88 blz. WAARBIJ: Leerredenen op feest-dagen en andere plechtige gelegenheden (...) Derde stuk. J. van Thoir - Leyden 1800. (4), 75 blz. WAARBIJ: Leerredenen over het lijden van Jezus Christus. J. van Thoir - Leiden 1800. (2), 99 blz. WAARBIJ: (...) Vierde stuk; (...) gehouden op het Hemelvaart-Feest, en op het Pinxter Feest. J. van Thoir - Leyden 1800. (4), 87 blz. WAARBIJ: Vyfde stuk; (...) I. In den Zomer (...) II. In de Hersft (...) III. Op den laatsten Zondag van het jaar (...) J. van Thoir - Leyden 1800. (2), 72 blz.
7334: LEDEBOER, DS. L.G.C. - Pastorale brieven voorzien met een inleiding van dr. H. Florijn. Deze brieven zijn niet opgenomen in zijn verzamelde geschriften.
10808: LEDEBOER, DS. L.G.C. - 's Heeren wegen, gehouden met een alles verbeurd hebbend zondaar
10868: LEDEBOER, DS. L.G.C. / NATZIJL, H. (RED.) - Verzamelde geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer
5929: LEDEBOER, L.G.C. - Brieven. Een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenooten. Met een voorwoord van Ds. P. van Dijke.
5028: LEEMANS, W.F. / LEEMANS-PRINS, ELISABETH - Guillaume de Nassau et la Principautťť d
9217: LEENHOF, FREDERICUS VAN - De Keten der Bybelsche God-Geleertheyt, Soo die in haar draat en samen-hang aan een geschakelt, alle gront-stukken der Christelijke Gods-dienst vervat, En te gelijck de Wegen en menigvuldige Wijsheit Gods; soo inde Bedeeling der Tijden, Beloften, Schaduwen, Voorseggingen, als in de Vervullinge der selve in en omtrent sijn Kerke, tot op de komste van Christus den Messias, vertoont. (14), 442, (28) blz. SGT P1. Waarbij: Keten der Bybelsche Godgeleertheid, Tweede deel. Soo die in haar draat en samen-hang aan een geschakelt, alle de Vervullingen der Beloften, Schaduwen, en Voorseggingen onder het Nieuwe Testament, of dagen van het Euangelium vertoond. Handelende van de Messias en sijn Kerke; en op hoedanigen wijse die sederd zijn Hemelvaard tot aan het eynde der Weereld in Seven Tijden soude ver-gaderd en dan verheerlijkt werden. Beknoptelijk Samen gestelt door Fredericus van Leenhof. Wilhelmus Goeree - Amsterdam 1682. 8o; (16), 152, (12) blz. Niet in de SGT; NCC geeft 2 locaties voor beide delen samen).
11519: LEEUW, R.A. E.A. (SAMENST.) - Bijbels & Burgers. Vijf eeuwen leven met de Bijbel. 1477-1977 Delftse Bijbel.
9175: LEEUW, DS. G.M. DE - Meer dan Salomo is hier. 52 meditaties bij het ouder worden.
15745: LEEUW, ISAńK DE - Het geloof in deszelfs aard en vrucht verklaard, de beminlijke verpligting daar toe uit het evangelie aangedrongen, en tegen de bedenkingen, zoo van 't vleeschlijk vernuft, als van heilbegeerige doch bekommerde zielen, gestaafd en verdedigd. In eenige leerredenen, (...) Zevende druk.
11443: LEEUWARDEN, N.S. VAN - De Godvreezende Zeeman of de nieuwe Christelijke zeevaart, bestuurd door eene schriftmatige verhandeling van zes en twintig uitgelezene schriftuurplaatsen (...) Naar den Zevenden Druk onverminkt en onvervalscht uitgegeven.
4185: LEEUWARDEN, NIC. VAN - De bevestigde Christen, Aangespoort om met alle yver de heiligmaking na je jagen. Ter ontdekking en overtuyging van Uyterlyke Belyderen, en laauwe Christenen. In verscheide verhandelingen, van uytgeleezen Schriftuurplaatzen daar toe dienende. Door N.S.V.L
10842: LEEUWEN, W. VAN - Bijbellezingen over het boek Jona
11405: LEEUWEN, JACOB VAN - Veertien feeststoffen (...) afgeluisterd en opgeteekend door C. Lagendijk te Delfshaven. Thans vermeerderd met eenige mededeelingen, omtrent het leven, bekeering en roeping Gods tot het Predikambt (...) Met portret.
9760: LEEUWEN, W. VAN - Een korf met zomervruchten. Dagboek, samengesteld uit zijn geschriften.
11518: LEEUWEN, DR. C. VAN - De Prediking van het Oude Testament. JoŽl.
11389: LEEUWEN, JACOB VAN PZN. - Vijfde vijftal leerredenen uitgesproken door Jacob van Leeuwen Pzn. (...) afgeluisterd en opgeteekend door C. Lagendijk te Delfshaven
11390: LEEUWEN, JACOB VAN PZN. - Tweede vijftal leerredenen uitgesproken door Jacob van Leeuwen Pzn. (...) afgeluisterd en opgeteekend door C. Lagendijk te Delfshaven
11229: LEEUWEN-SZABALA, K. VAN / NATZIJL, H. - Hij die u roept, is getrouw. Uit het leven van ds. M. van Beek. Tweede druk.
11018: LEEUWEN, JACOB VAN - Veertien feeststoffen (...) afgeluisterd en opgeteekend door C. Lagendijk te Delfshaven. Thans vermeerderd met eenige mededeelingen, omtrent het leven, bekeering en roeping Gods tot het Predikambt (...) Met portret.
4999: LEIBRECHT, WALTER - Gott und Mensch bei Johann Georg Hamann.
5456: LELAND, JOHN - De nuttigheid en noodzaakelykheid van de christelyke openbaaring, aangetoond uit den staat van godsdienst in de oude heidensche weereld door John Leland (...); uit het Engelsch vert. door Engelbert Nooteboom (...); met eene voorrede van G. Bonnet (...)
4868: LEMBERG, MARGRET - Eine KŲnigin ohne Reich. Das Leben der WinterkŲnigin Elisabeth Stuart und ihre Briefe nach Hessen. VerŲffentlichungen der Historischen Kommission fŁr Hessen, 46. Kleine Schriften 3.
10375: LENTFRINCK, DS. G.A. - De bekering van een dominee
4627: LENTING, LAMBERTUS EDUARDUS - Specimen historico-politicum inaugurale de Casparo Fagelio, consiliario (...)
4123: LEPOETER, G.J. - Kerk in Perspectief. Verleden en heden van de Sint Maartenskerk te Wemeldinge.
15657: LEUNE, J. / MAURITZ, J.H. (RED.) - Wees jezelf... Deel 1. Wie ben jij eigenlijk?
3727: LEUNE, J, / MAURITZ, J.H. (RED.) - Jongeren en sacramenten
3330: LEUNE, J., MAURITZ, J.H., VEER, J. VAN DER (RED.) - Over jouw vragen gesproken
4171: LEUNE, J. / MAURITZ, J.H. (RED.) - Jongeren en de wederkomst
8298: LEUNE, J. (REDAKTIE) - Gedoopt, wat betekent dat? Vijfde druk.
3754: LEUNE, J. / MAURITZ, J.H. (RED.) - Dopen, wat betekent dat?
5809: LEURDIJK, G.H. - Jan Nupoort. Zijn leven en arbeid en betekenis voor de catechese.
5186: LEYDEKKER, JACOBUS - Eere van de Nationale Synode van Dordrecht, In den Jare 1618 en 1619. Voorgestaan en bevestigd Tegen de beschuldingen van G. Brand, Met aamerkingen op zyn sydig verhaal, ontrent de Remonstrantse Voorvallen, voor, onder, als na het houden van die Synode. Eerste deel!
7280: LIEBURG, F.A. VAN - De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius. Sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta.
9098: LIGTENBERG, CATHARINA - Willem Usselinx
15584: LINDE, DR. J.M. VAN DER - Surinaamse Suikerheren en hun kerk. Plantagekolonie en handelskerk ten tijde van Johannes Basseliers, predikant en planter in Suriname, 1667-1689.
10553: LINDE, HERMAN VAN DER - Aalsmeer. Grepen en beelden uit 750 jaar werken en leven van kerk en volk.
5276: LINDEBOOM, A.M. - Hervormd en Gereformeerd. Over de kerkelijke gedeeldheid.
4940: LINDEBOOM, DR.J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland
6105: LINDEN, P. V.D. - Het Doctrinair leerstuk der Hervorming, De leermeester en vorst over alle soorten van leer tot verdediging der schriftuurlijke en bevindelijke waarheid tegen het Arminianisme gedisputatiŽerd.
7434: LINGEN, FREDERIK PHILIP LOUIS CONSTANT VAN - Vraagboekje over het ontstaan, het verval en het weder opleven der Christelijke Gereformeerde Kerk
8978: LIS, P.H. VAN - Leerredenen over eenige gewigtige leerstukken van den christelijken godsdienst. Dienende tot eene proeve van eene bijbelsche behandeling der catechismusstoffen. Eerste drietal. Zondag VII, XXIII en XXV. W. van IJzerworst - Utrecht 1797. (18),147, (1) blz. Waarbij: Tweede drietal. Zondag II, III en XV. W. van IJzerworst - Utrecht 1798. (8),141 blz. Waarbij: Derde drietal. Zondag IV, VIII en XIII. Waar agter twee aanhangzels, Over de daar bij in aanmerking komende plaatzen des O.T. Nevens eene Leerrede over Openb. XXII: 13. W. van IJzerworst - Utrecht 1799. (8),214, (1) blz. Waarbij: Vierde drietal. Zondag XXVI, XXVII en XXVIII. Nevens een aanhangze, Over de 81. Vrage; en eene Leerrede over I Tim. VI: 12. W. van IJzerworst - Utrecht 1801. (8), 174, (1) blz. Waarbij: Twee bevestigings leerredenen over Joh. XXI: 16 en Matth. XXIII: 8b. S. van Benthem - Middelburg 1808. (2),79, (1) blz. Waarbij: Twee nagelaten leerredenen van wylen P.H. van Lis, over Matth. XVI: 18b en Hebr. XI: 27b. W. Brave - Amsterdam / Hendrik Rolff - Edam 1811. (4), 60 blz.
11449: LODENSTEIJN, J. VAN - Beschouwinge van Zion of Aandachten en Opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerde Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. (Beschouwingen Sions)
827: LODENSTEIN, J. VAN - Uyt-spanningen, Behelsende eenige stichtelycke liederen, en andere gedichten. Verdeeld in vier delen met een aanhangsel.
8065: LODENSTEYN, JOD. VAN - De weegschaal van de onvolmaaktheden der heiligen. Met voorafgaande korte levensbeschrijving van den Schrijver onder redactie van J.H. Donner en W.G. Smitt.
5706: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyn
1828: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyns Uytspanningen, Behelzende eenige Stigtelyke Liederen en andere Gedigten Verdeeld in Vier Deelen.(elk deel met titelpagina). Eerste deel: Behelzende eenige Bybel-stoff of Bedenkingen over, en Uytbreydingen van eenige Plaatzen der H. Schriftuure of Psalmen. Tweede deel: Behelzende eenige Aandagten over byzondere Geestelyke Stoffen. Derde deel: Behelzende eenige Stigtelyke Invallen op verscheydene Voorvallen. Vierde deel: Behelzende eenige Boet-Digten. Aanhangsel van eenige Gezangen die in de ordre overgeslagen waaren. Den Veertiende Druk merkelijk verbeterd en op een zoet-vloeyende Maat-zang gebragt ende met Voysen vermeerderd. Als mede tot gemak der Zang-meesteren hier by gevoegt een onderregting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde Liederen, op de Instrumente willen leeren Speelen.
9903: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyn's negen PredikatiŽn, over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden.
6561: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyns Weeg-Schale der onvolmaacktheden, Ofte Bedenckingen Nopende
6459: LOON, H.W. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Toelichtingen bij den Heidelbergschen Catechismus voor eigen onderzoek, gezamenlijke oefening en onderwijs.
9461: LOONSTRA, DR. BERT - God schrijft geschiedenis. Disputaties over de eeuwige. Tweede druk.
7180: LOS, F.J. - Wilhelmus ŗ Brakel. Herdruk, ingeleid door prof. dr. W.van `t Spijker.
4811: LOVE, CHR. - Eens christens onderrichtinge; dienende om het te geleyden door al
9751: LOVE, CHRISTOPHORUS - Een waar verhael van 's menschen elendigen staat in de nature, benevens den schuldigen plicht, ende de behoudenis van een Christen. Voorgesteld in verscheidene predikatiŽn.
9019: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede
4684: L‹CK, ALFRED - Siegen in alten Ansichten
1213: LUIKEN, JAN EN KASPER - Spiegel van het Menselyk Bedryf ... in Kleuren vertoond met 100 Verbeeldingen van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven, met Verzen te Amsterdam 1694.
1173: LUIKEN, JOANNES - Drie honderd zeven en dertig Konstplaten en Rymen. geschiedenissen en gelykenissen uit het Oude- en Nieuwe Testament
1561: LUIKEN, J. - De Bykorf des Gemoeds, Honing zaamelende uit allerly Bloemen.
3866: LUTHER, DR.M. - Rome's overwinnaar. Predikaties en overdenkingen.
10646: LUTHER, MAARTEN - Een Toevlucht voor de Zijnen. Dagboek bij de Bijbel. Vierde druk.
4998: LUTHER, M. - Luthers werke in ausmalhl. Unter Mitwirkung von albert LeiŖmann herausgegeben von Otto Clemen.
11491: LUTTIKHUIS, B.A.M. - Een grensgeval. Oorsprong en functie van het territoriale beginsel in het gereformeerde kerkrecht.
4762: MAAL, R.J. VAN DER / AKKER, Y. VAN DEN (RED.) - Van Baerne tot Baarn
1884: MAC CHEYNE, ROBERT MURRAY - De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheyne
7386: MAC CHEYNE, ROBERT MURRAY - Uit het dagboek van een ouderling
15750: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De Bron van zaligheid (...) 64 preken en 15 bijbellezingen door hem in de loop van zijn herderlijke bediening gehouden. Getrouw uit het engels vertaald door E. Gerdes. Zesde onveranderde uitgave.
15699: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Korte schetsen over de brieven aan de zeve gemeenten van AziŽ. Zevende druk.
8315: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - Christus ons alles. Woorden van raad en bestuur. Acht predikaties. Derde druk.
11074: MACFARLANE, DS. DONALD - Uit het leven en nagelaten werken van Ds. Donald Macdonald. Met voorwoord van Ds. C. Smits.
10387: MACFARLANE, DS. DONALD - Uit het leven en nagelaten werken van Ds. Donald Macdonald. Met voorwoord van Ds.C. Smits.
6305: MAEIJER, F. - En daarom wordt dit vandaag nog gevierd. Joodse en christelijke feesten.
5055: MAHRHOLZ, DR.W. - Der deutsche Pietismus, Eine Auswahl von Zeugnissen, Urkunden und Bekenntnissen aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert, Eingeleitet und herausgegeben von Dr. Werner Mahrholz.
10782: MAKKENZE, DS. A. - Voor gezette tijden. Twaalftal preken.
15654: MAKKENZE, DS. A. - De treurige Sions getroost. Tweede zestal predikatiŽn.
7000: MALAN, C. - De vrijmachtige en heilige genade van God. Met een inleiding door ds. F. Mallan.
10643: MALLAN, DS. F. - Geloofshelden. Deel 5 uit de serie Het gesproken Woord.
8117: MALLAN, DS. F. - De Opperste Wijsheid. Meditaties uit Spreuken 8.
10522: MALLAN, DS. F. - Terwijl ik nog leef. 8 predikaties.
10657: MALLAN, DS. F. - Paulus' laatste pelgrimsreis. Samenspraak over Paulus' reis naar Rome.
5590: MALLAN, DS.F. - Waarschuwende voorbeelden. Predikatie over 1 Korinthe 10: 6 t/m 13.
10486: MALLAN, DS. F. - Het gesproken Woord. Deel 3. Lijden, sterven en opstanding. Acht predikaties.
15552: MALLAN, DS. F. (RED.) - Kerkelijk Jaarboek 2000 Gereformeerde Gemeenten in Nederland
15715: MALLAN, DS. F. - Het gesproken Woord. Deel 3. Lijden, sterven en opstanding. Acht predikaties.
9956: MALLAN, DS. F. - Van Veenendaal naar Gouda. Afscheid Ds. F. Mallan van Veenendaal, bevestiging te Gouda door de weleerwaarde heer Ds. M. van Beek te Opheusden en intrede te Gouda met de gehouden toespraken.
8984: MALLAN, DS. F. - Het Woord des Levens. Overdenkingen over de eerste zendbrief van de apostel Johannes.
6334: MALLAN, DS. F. / SCHOLTEN. L.M.P. - Uit ons uitgegaan. Herdenking 25 jaar Geref. Gem. in Ned. 1953-
10947: MALLAN, DS. F. - Terwijl ik nog leef. 8 predikaties.
4709: MALSSEN, P.J. W. VAN - Louis XIV d
4284: MANSFIELD, STEPHEN - Barack Obama. Zijn droom, zijn geloof.
5656: MARANG, G.P. - De Zwijndrechtsche nieuwlichters
11355: MARCHIE VAN VOORTHUYSEN, DS. E. DU - In stilheid tot U. Levensherinneringen, aantekeningen uit predikaties en twee overdenkingen. / Tot een Wachter gesteld. Verslag begrafenis en drie predikaties.
11265: MARCHIE VAN VOORTHUYSEN, DS. E. DU - In stilheid tot U. Levensherinneringen, aantekeningen uit predikaties, twee overdenkingen, verslag begrafenis, en drie predikaties. Tweede druk.
11238: MAREN, A. VAN / RIJSWIJK, C. VAN - In de Kerkstraat 1928-2003. 75 jaar Gereformeerde Gemeente in Nederland te Alblasserdam en haar voorgeschiedenis.
991: MARIS, DR. J.W., RED. - Om de Kerk. Opstellen aangeboden aan prof. dr. W. van īt Spijker.
11263: MARK, RINY VAN DER - Smokkel in Amsterdam. Tweede druk.
4886: MARMELSTEIN, J.W. - …tude comparative des textes latins et franÁais de l'Institution de la Religion Chrestienne par Jean Calvin
7362: MARTIN, DS. A.N. - Wat mankeert er tegenwoordig aan de prediking?
11516: MAST, C.M. VAN DER - Dienstbaar aan hen die dienen. 45 jaar werken om gastvrijheid een gezicht te geven.
10351: MASTENBROEK, J. - Israels wachter sluimert niet. Herinneringen van Ds. F. Mallan (1925-2010).
3463: MASTENBROEK, J. (RED.) - Gedenken rond een erfenis. Meditatiebundel t.g.v. Het 100-jarig bestaan van de Geref. Gemeenten 1907-2007. Deel 1 en 2.
9155: MASTENBROEK, J. (RED.) - Gedenken rond een erfenis. Meditatiebundel t.g.v. Het 100-jarig bestaan van de Geref. Gemeenten 1907-2007. Deel 1.
11345: MASTENBROEK, J. - Gewassen in de Bloedfontein. Uit het leven van Anna Ruit-de Wachter (1867-1961) en enkele mededelingen over haar familie- en vriendenkring.
11231: MASTENBROEK, J. - Dierbaar in zijn oog. Uit het leven van ds. C. Pieneman, ds. D.J. Benjamin en J. van Vliet.
11380: MATEBOER, T. - Tot de laatste druppel. De ondergang van het rijk der Wederdopers te Munster.
2005: MATTER, DR.H.M. - Commentaar op het N.T. De brief aan de Philippenzen en de brief aan Philťmon.
7220: MAURITZ, J.H. (RED.) - Wat is er met jongeren aan de hand?
10650: MAURITZ, J.H. E.A. - Bericht voor jou! Dagboek voor tieners. 5e druk.
3392: MAURITZ, J.H., POST, S.D, VISSCHER, DS.W. - Herdenk de trouw. Honderd jaar Gereformeerde Gemeenten.
8781: MAURITZ, J.H. (RED.) - Jongeren en de verzoening
7087: MAURITZ, J.H. / LEEUWEN, S.J. VAN (RED.) - Zolang het zonlicht schijnt. 75 jaar Jeugdwerk in de Gereformeerde Gemeenten.
9122: MAURITZ, J.H. (RED.) - Eťn lichaam, vele leden. Aspecten van gemeente-zijn.
15658: MAURITZ, J.H. E.A. (RED.) - Wees jezelf... Deel 3. Ben jij herkenbaar?
8246: MCCHEYNE, ROBERT MURRAY - Woorden van McCheyne
6273: MCKIM, DONALD K. - Ramism in William Perkins
7819: MEADE, MATTHEUS - De By-na Christen Ontdekt; Of de Valse Belyder Beproefd en Verworpen, Zijnde de inhoud van Seven Predikatien; Eerst Gepredikt tot Sepulchres Binnen Londen, En op het aanhouden van eenige, door den Druk gemeen gemaakt. (...) Uyt het Engels vertaalt.
5070: MEEDER, ALBERT WILLEM - Johan Justus van Toorenenbergen. Meer dan een athleet van historiŽn.
5562: MEER, DS.E. VAN - Leer mij Uwe paden. Bijbelsch dagboek voor het gereformeerde gezin. Tweede druk.
10849: MEER, DS. E. VAN - Leer mij Uwe paden. Bijbelsch dagboek voor het gereformeerde gezin. Tweede druk.
15648: MEER, DS. E. VAN - Christus en Zijn bruidskerk. Het Hooglied in meditaties verklaard en toegepast. Tweede druk.
8955: MEERTENS, DR. P.J. - Meertens over de Zeeuwen. Zeeuwse studies uitgegeven n.a.v. zijn tachtigste verjaardag.
10855: MEERTENS, DR. P.J. - Nederlandse Namenkunde: Zeeuwse Familienamen.
10879: MEES, GREGORIUS - De gouden keten der saligheyt (...) nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast (...) Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
10194: MEEUSE, DS. C.J. - Werpt het net aan de rechterzijde. Zeven overdenkingen over Johannes 21.
1738: MEEUSE, DRS. C.J. - De toekomstverwachting van de Nadere Reformatie in het licht van haar tijd. Een onderzoek naar de verhouding tussen het 17e-eeuwse chiliasme en de toekomstverwachting van de Nadere Reformatie, met name bij Jacobus Koelman. Uitgegeven i.s.m. S.S.N.R.
8654: MEEUSE, DS. C.J. - Er staat nog koren op het land
15635: MEEUSE, DRS. W.C. - Leer ons lezen. Bijbellezen met zegen.
8989: MEEUSE, DS. C.J. - De liefde als uitnemendste gave. 10 preken over 1 Korinthe 13.
10876: MEEUSE, DS. C.J. - Jona moet naar Ninevť. De profeet Jona. Derde druk.
5257: MEEUSE, W.C. - Kohlbrugge en Maria de Clerq. Een innige vriendschap.
15643: MEEUSE, DRS. C.J. - Schijn bedriegt. Een christelijke visie op toneelspel en speelfilm.
9812: MEIDEN, DS. L.H. VAN DER - Geloofskracht in levenssmart. Bundel meditaties.
1514: MEIDEN, DS. L.H. V.D. - De lichtpoort boven de Nachtspelonken. Drietal preken.
15601: MEIDEN, WILLEM VAN DER - Zoo heerlijk eenvoudig. Geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland.
3726: MEIJ, DS.L.W. VAN DER - Het roer in Gods handen. Calvijn over de kennis van God de Schepper.
5488: MEIJER, C.H.PH. - Pieter Langendyk. Zijn leven en werken.
6153: MEIJER, TOM - Zeeuwse kinderen op de kaart gezet - Ansichtkaarten uit Zeeland 1899-1940.
1209: MEIJERINK, DS. H.J. - Reformatie en Mystiek. Over Jean De Labadie en het Labadisme.
9940: MEINERS, EDUARD - Een verzoening voor onze zonden. Tweetal verhandelingen over de algenoegzaamheid van Christus als Borg en Zaligmaker. Serie
5899: MEL, DR. COENRAAD - De lust der heiligen in Jehovah, of Gebede-Boek. Tot nuttig gebruik in allerhande Tyden, Staaten en Gelegenheden (...) Uit het Hoogduitsch naar den laatsten Druk vertaald (...) Deze Veertiende Nederduitsche Druk vermeerdert met der Heiligen Bidkonst, of eene Predicatie Joh. XVI: 23-30. Door den zelfden Autheur.
10280: MEL, COENRAAT - Het Gruwlyk Sodom Gestraft, Ter waarschuwinge aan Israel voorgestelt, in verscheide Boet- en Bededaags Predikaatsien. Beneffens de gantsche Historie van Sodom, uit Genesis XVIII en XIX.
10753: MELL, KOENRAAD - Godgeleerde Keurstoffen, handelende van de Liederen Hammaaloth, de Tien Geboden, het Gebedt des Heeren en andere merkwaardige Stoffen (...)
11574: MELL, KOENRAED - Godtgeleerde keurstoffen, handelende van de Liederen Hammaaloth, De Tien Geboden, het Gebedt des Heeren, Salomons Hooghliedt, Inleidinge tot de Profeetische Schriften, Johannes Openbaeringen, En andere merkwaerdige Stoffen (...); Uit de Hoogduitsche in de Nederlantsche taele overgebraght door Laurentius Steversloot (...) Kompleet in 2 delen.
5605: MENSE, WILLEM - Een zaakrijk verhaal of bekeringsweg schriftelijk in rijm gesteld door de auteur genaamd Willem Mense overleden 1795. Bestaande in twee stukjes met een gouden keten van 25 wonderen aangaande Jezus
7463: MENSE, WILLEM - Een zaakrijk verhaal of bekeringsweg schriftelijk in rijm gesteld door de auteur genaamd Willem Mense overleden 1795. Bestaande in twee stukjes met een gouden keten van 25 wonderen aangaande Jezus' menswording en enige trappen van ontdekking. Met een voorrede van C. Teuling. Tweede druk.
7814: MERLE D - Olivier Cromwell, protector der Engelsche Republiek; of een groot maar miskend man in zijn eer hersteld. Een historisch onderzoek (...). Uit het Fransch en Engelsch vertaald door J. Oudijk van Putten. In twee deelen. Met portret van Cromwell.
3681: MERLE D'AUBIGN…, DR.J.H. - De Geschiedenis der Hervorming in de zestiende eeuw door Dr.J.H. Merle d
1276: MERWE, H. TE - De wereldweg der kerk
11054: MERWE, H. TE - Luyt Lievensz. de liedjeszanger / Luyt Lievensz. de strijder (dl 1 en 3)
11098: MERWE, H. TE - Jongens onder elkaar
4721: MEULEN, DR.P. VAN DER - Het roerspel en de comedies van Coornhert. Uitgegeven en van commentaar voorzien.
11187: MEULEN, H.C. VAN DER - Om het geheim van het leven. Over spiritualiteit en geestelijke begeleiding.
11462: MEVAHOR - Zo God het huis niet bouwt (Uit het leven van de familie Geuzenkamp)
2782: MIERAS, DS.M.A. - Ds.L. Boone herdacht. Herdenkingspredikatie door Ds.M.A. Mieras. Met een voorwoord van Ds.W.H. Blaak.
15655: MIJNDERS, DS. J. - De man uit het land Uz. Twaalf preken over Job.
11482: MIJNDERS, DS. J. - Hebt gij ook acht geslagen op Mijn Knecht Job ? 52 meditaties.
11286: MIJNDERS, DS. J. - De geopende Fontein. 52 meditaties.
11115: MIJSBERG, J.A.H. - Het Wachtfort-ontwerp van den Luitenant Von Schmid, beoordeeld
10575: MINDERMAN, DS. H.A. - De pelgrim naar Sion. 7 predicatiŽn.
15612: MINDERMAN, DS. H.A. - De pelgrim naar Sion. Dertien preken.
3053: MINNEN, DS. J.G. VAN - Alleenlijk ditmaal. Predikatie over Richteren 16: 28a. Gehouden t.g.v. de herdenking van zijn 25- jarige ambtsbediening.
6007: MITTLER, ELMAR / WERNER, WILFRIED - Mit der Zeit. Die KurfŁrsten von der Pfalz und die Heidelberger Handschriften der Bibliotheca Palatina. Mit [43] Tafeln in Farben.
10335: MOBACHIUS, JOACHIMUS - De Basuine aan den Mond, of Geestelyk Alarm-Geschrey in tyden van Drukkende en Dreigende Nooden (...) Opgesloten in verscheide Boet-Predikatien (...) WAARBIJ: Der Staaten Verbods-Dag, Plegtelyk Gevierd, op den 18 February 1756. Uit Nahum I: vers 5, 6, 7 (...) Waar agter nog is gevoegd een Historisch verhaal, en Register van de Voornaamste Aardbevingen zedert de Scheppinge der Waereld tot nu toe. Alomme met veele Noten voorzien.
7489: MOBACHIUS, JOACHIMUS - De langh gewenschte en vast aenstaende bekering van het volk der Jooden (...) in een kortbondige verklaring van die zo nadrukkelyke en wydlustige Godspraek van Jeremias XXXI.
15711: MOERKERKEN, DS. A. - Gelijk een bron. 52 meditaties.
15712: MOERKERKEN, DS. A. - Jozef leeft nog. Vijftien overdenkingen over het leven van Jozef.
15710: MOERKERKEN, DS. A. - Een mensenkind. Over het leven van de profeet EzechiŽl. 3e druk.
11080: MOERKERKEN, DS. A. - Diepten der zee. Acht overdenkingen over zeeŽn in de Bijbel.
10053: MOERKERKEN, DS. A. E.A. (RED.) - Ontboezemingen. 75 jaar Theologische School Gereformeerde Gemeenten. Tweede druk.
15701: MOERKERKEN, DS. A. - Genadeleven en genadeverbond. Tweede, herziene en uitgebreide druk.
10663: MOERKERKEN, DS. A. - Dictaat Schriftgegegevens Oude Testament. CGO 003.
10918: MOERKERKEN, DS. A. - Uw krankheÍn kent. Acht overdenkingen over zieken in de Bijbel.
11131: MOERKERKEN, DS. A. E.A. - Johannes Hoornbeeck. Reformatorisch onderwijs en de schat der eeuwen.
10957: MOERLAND, J. - Door Zijn goedheid. Jubileumboek 50 jaar christelijk onderwijs Koelmanschool Goes.
7107: MOLENAAR, D. - Het zaligmakend geloof, in eenige overdenkingen voorgesteld
8004: MOLENAAR, D. - Leerredenen over verschillende onderwerpen (1e 10-tal)
3757: MOLENAAR, DS.P. - De kinderen van Jakob (schetsen van preken)
10213: MOLHUYSEN, DR. P.C. / BLOK, PROF. DR. P.J. (RED.) - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (...) (NNBW) Kompleet in 10 delen.
4590: MOLTMANN, J‹RGEN - Pršdestination und Perseveranz. Geschichte und Bedeutung der reformierten Lehre "de perseverantia sanctorum". Beitršge zur Geschichte und Lehre der Kirche Reformierten Band XII.
9622: MONTEFIORE, LYDIA / STELT, GERRIT VAN DER / OOSTENDE, MARINUS VAN / TOL, ANDRIES VAN - De bekeering van Lydia Montefiore. Boekhandel - Amsterdam / Pretoria, voorheen HŲveker & Wormser z.j. (1901). 64 blz. Waarbij: Het wonder van Gods genade, gehouden in den weg der bekeering met Achganieta Johanna van der Stelt. Beschreven door haren vader Gerrit van der Stelt. Z.p. z.j. 16 blz. (mist titelpagina). Waarbij: Het beproefde Goud. Bundel prakticale oefeningen van wijle den WelEerw. Heer Marinus van Oostende, in leven leerend Ouderling der gemeenten Ottoland, Molenaarsgraaf, Tholen enz. Geboren te Oolgtensplaat 26 Sept. 1834, Overleden te Tholen 13 Juni 1899. Met voorwoord van L. Spoel. H. van de Meulen - Middelharnis 1901. 22, (2) blz. Waarbij: Het hart des menschen een tempel Gods of een werkplaats des satans. In tien figuren zinnebeeldig voorgesteld. Tot opwekking en bevordering van den Christelijken zin. Naar het Hoogduitsch. Kemink & Zoon - Utrecht z.j. 52 blz. Met afbeeldingen. Waarbij: Merkwaardig Verhaal Aangaande het Leven en de Bekeering van Andries van Tol, gewoond hebbende te Gouda. Door hemzelven beschreven. Wed. Bruines, z.j. 48 blz.
15735: MONTESQUIEU - Perzische brieven. Vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
5270: MOORREES, BERNARDUS - Om de erve der vaderen. Een verzameling van ten tijde der Afscheiding uitgegeven geschriften van Bernardus Moorrees, in leven hervormd predikant van Wijk (bij Heusden).
3290: MOORREES, B. / DIJKHUIZEN, A.G. VAN / VELSEN, J. VAN / EYKMAN, J.C. / HOEST, S.J. DE / KNAP, J.J. / HOGERZEIL, S. / MEURS, W.A. VAN / CALLENBACH, C.C. / - Verzameling van nieuwe onuitgegevene leerredenen van onderscheidene in leven zijnde Gereformeerde Predikanten. Achtste twaalftal. Uitgegeven ten voordeele van verarmde geloofsgenooten. 1. Gods toorn van den hemel geopenbaard. Naar Rom. I: 18 door B. Moorrees. 2. De staat en de bestemming der uitverkorene en geroepene heiligen. Naar 1 Petrus II: 9 door A.G. van Dijkhuizen. 3. Mozes bede om schuldvergeving. Naar Num. XIV: 19a door J. van Velsen. 4. De geestelijke vreugde. Naar Psalm IV: 8 door J.C. Eykman. 5. De wonderdadige genezing van den dienstknecht des hoofdmans te KapernaŁm. Naar Matth. VIII: 5-10, 13 door S.J. de Hoest. 6. Davids Godvruchtig gemoedsbestaan en verrigting in bangen nood voorgesteld en aangeprezen. Naar 1 Sam. XXX: 6, laatste deel door J.J. Knap. 7. God onthoudt hem Zijne tijdelijke zegeningen niet, die gehoorzaamt, maar wel degene die dit niet doet. Naar Levit. XXVI: 3-6 door S. Hogerzeil. 8.
3316: MORELL, TH. D.D. - An Abridgement. Of the last quarto edition of Ainsworth
5467: M÷RIKOFER, DR.J.C. / BREITINGER, J.J. - J. J. Breitinger und ZŁrich. Ein Kulturbild aus der Zeit des dreissigjšhrigen Krieges.
4600: MORRE, G. - Jan Hermansz. Krul
5226: MORRIS, HENRY / ADAMA VAN SCHELTEMA (VERT.) - De grondvesters en eerste voorzitters van het Britsch- en Buitenlandsch Bijbelgenootschap. Naar het Engelsch van Henry Morris. Ten voordele der uitbreiding van het Zeemans- en Visschers Tehuis te IJmuiden.
6823: MOULIN, PIERRE DU - De christelijke strijd. Herschreven en ingeleid door drs. K. Exalto
3973: MOURIK, DRS.J. VAN - Het Blijvende Woord. Deel 1, Oude Testament. Tweede herziene druk.
6668: MOURIK, DRS.J. VAN - Het Blijvende Woord. Deel 1 en 2. Oude en Nieuwe Testament. Herziene uitgave.
8903: MOURIK, DRS. J. VAN - Op zoek naar de Weg. Methode godsdienst voor het voortgezet onderwijs. Deel 1 vmbo - b/lwo.
6718: MULDER, DRS.J. / SCHREUDER, DS.A. / SILFHOUT, DS.W. - Kerk-zijn na 2000. Ambtsdragersconferentie 1997.
11303: MULDER, DR. M.J / WOUDE, A.S. VAN DER E.A. (RED.) - Bijbels Handboek. Deel 2a: Het Oude Testament.
10422: MULDER, H. - Een gans sierlijk gelegde steen. Levensbeschrijving en brieven van Hendrik Mulder. In leven ouderling van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Elspeet.
960: MURRAY, IAIN H. - Pinksteren vandaag. Wat is de betekenis van opwekking in Bijbels licht?
10626: MYSERAS, LAMBRECHT - Al de werken: Het kabinet des genaden-verbonds (...) deel 1
15751: MYSERAS, LAMBERTUS - Het kabinet van het genadeverbond / Het kinderdeel der vromen / Eens christens opmerking op de Hemelweg / Der vromen ondervinding op weg naar de Hemel / Onderricht voor ware vromen
15644: MYSERAS, LAMBERTUS - Der vromen ondervinding op weg naar de hemel. Tweede druk.
5481: NABER, JOHANNA W.A. - Vrouwenleven in de prae-reformatietijd bezegeld door den marteldood van Wendelmoet Claesdochter.
5299: NATZIJL, H. / DIJK, H.J. VAN - Zoete banden die mij binden. Uit het gezelschapsleven in de Alblasserwaard. Tweede druk.
4797: NAUTA, D. - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland.
1818: NAUTA, PROF.DR.D. - Twee geschriften uit de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland
930: NAUTA, DR. D. - Verklaring van de Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland
15592: NAUTA, PROF. DR. D. / DOOREN, DR. J.P. VAN (RED.) - De Nationale Synode van Dordrecht 1578. Gereformeerden uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden bijeen.
15599: NAUTA, PROF. DR. D. E.A. - De Statenvertaling 1637-1937
10911: NEELE, DS. C. E.A. - Bij het geopende Woord. Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten 2009.
15663: NEELE, DS. C. - Als ik Uw hemel aanzie. Negen overdenkingen over de sterren. Tweede druk.
15568: NELEMANS, A. - De Augustijnenkerk van Dordrecht
9594: NELIS, A.J. - Zittende aan de voeten van Jezus. Ds. IJme Doornveld (1864-1925). Biografische schets en zevental preken.
4544: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar
5326: NEVEN, J.P. - Een lichtende kaars. Uit het leven van de heer A. de Redelijkheid.
2037: NEVEN, J.P., FLORIJN, DR.H. EN VERSLOOT, DRS.J. - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard II.
3548: NEWMAN, S. - Levensbeschrijving van John Winzer 1788-1868. (Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.) Met voorwoord van Ds.C. Smits.
5292: NEWTON, J. - De Grondlegging der Christen kerk, benevens haare gesteldheid en lotgevallen geduurende de eerste eeuw in eenige bezonderheden overwoogen ; uit het Engelsch vertaald door M. van Werkhoven ; en uitgegeeven met een voorbericht, door Cornelis Brem. (6), 472, (5). FATY II 826. Waarbij: Gods genade en vrijmachtige albestuur, Ontdekt in de zeldzaame Levensgevallen, langduurige en merkwaardige Reizen en, zonderlinge Bekeering van den Eerwaardigen Heere Johan Newton... Voormaals door hemzelven beschreeven, in XIV brieven aan den Eerwaardigen Heere T. Haweis. Uit het Engelsch vertaald. Tweede druk; Uitgegeven met eene korte voorreden door Cornelis Brem. Martinus de Bruyn - Amsterdam z.j. (1784). (4), 173 blz. FATY II 802.
2141: NEWTON, J. - De Grondlegging der Christen kerk, benevens haare gesteldheid en lotgevallen geduurende de eerste eeuw in eenige bezonderheden overwoogen ; uit het Engelsch vertaald door M. van Werkhoven ; en uitgegeeven met een voorbericht, door Cornelis Brem.
5800: NEWTON, J. - De Grondlegging der Christen kerk, benevens haare gesteldheid en lotgevallen geduurende de eerste eeuw in eenige bezonderheden overwoogen ; uit het Engelsch vertaald door M. van Werkhoven ; en uitgegeeven met een voorbericht, door Cornelis Brem.
10760: BURGERSDIJK & NIERMANS - Theologie Philosophie. Catalogue de Livres Anciens et Modernes aux prix marques No. 48.
11112: NIEROP, ASSUERUS SALOMO VAN - Verdediging van de onafhankelijkheid der Diakonien, ten aanzien der armbedeeling. Pleitrede van Mr. A.S. van Nierop, Advokaat te Amsterdam. Met Bijlagen. Ten voordeele der Hervormde Diakonie van Zaandijk.
10381: NIEUWENHUIZEN, BERT VAN - Wilhelmina Een Koninklijke koppige Mevrouw
1652: NIEUWLAND, L. - Uit het leven van Ds. A. Verhagen
9213: NIJLAND, E. - John Williams de Apostel van PolynesiŽ
8924: NOORDZIJ, J.C. - Religieus concept en religieuze ervaring in de christelijke traditie. Proeve van een psychologie van de spirituele ontwikkeling.
11212: NOORT, DS. G.J. VAN DEN - Water voor de dorstigen. 10 Preken en een levensschets
9402: NOREL, K. - In de buik van de walvis. Machinisten en stokers op de grote vaart
11536: NOSTRADAMUS, MICHAEL / TOMBRE, A. DE (GEFINGEERDE NAAM VAN ALEXANDER MAX CENTGRAF) - Voorspellingen die uitgekomen zijn. Michael Nostradamus spreekt in 1558 over het verloop en den uitslag van dezen oorlog.
6620: NUPOORT, JAN - Korte en eenvoudige catechizatie over het voorbeeld der Godlyke waarheeden van den Zaligen heer Abraham Hellenbroek... Tweede deel. Zevende druk.
11085: NUPOORT, JAN - Het wezen van het oprecht geloof, in de 21ste vraag en het antwoord van den Heidelbergschen Catechismus gezocht en gevonden. Met eene aanbevelende voorrede en enkele aanteekeningen , opnieuw uitgegeven door J.D.B. Brouwer, Herder en Leeraar te Ede.
6175: NUPOORT, JAN - Korte en eenvouwige catechizatie over het voorbeeld der Godlyke waarheeden van den Zaligen heer Abraham Hellenbroek. Waar in De Leer van de Hervormde Kerk, naer aanleiding van ieder Vraag en Antwoord, zaakelyk word opgegeeven. Iste en IIde deel. Benevens een Aanhangzel tot beide Deelen behoorende.
5422: NUYS KLINKENBERG, J. VAN / NAHUYS, GER.JOH. - De Bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen verklaerd; door J. van Nuys Klinkenberg en Ger.Joh. Nahuys (t/m deel 3).
1662: OEVER, CORN. V.D. - Het boek Ruth. Naar den letterlijken en geestelijken zin verklaard en toegepast, tot leering, bestraffing, vermaning en vertroosting. In twintig leerredenen. Ongewijzigde herdruk.
3904: OEVER, DS.C. VAN DEN - Het boek Ruth. Naar den letterlijken en geestelijken zin verlaard en toegepast, tot leering, bestraffing, vermaning en vertroosting. In twintig leerredenen.
11544: OKHUIZEN, JAN EGBERT - Hendrik Kraemers wetenschappelijke methode in zijn opera minora
11557: OLEVIANUS, CASPAR - Een nieuw Verbond. Een verklaring van de Apostolische Geloofsbelijdenis en het Genadeverbond.
6483: OLIE, DS. J.H.C. - God hoort de jonge raven als zij roepen. 10 preken over dieren in de Bijbel.
11065: OOMIUS, SIMON - Ecclesiola, Dat is, Kleijne Kercke, Ofte, Aenwijsingen door welcke oeffeningen en betrachtingen van Godtsaligheydt, en Godtsdienstigheyt, de Huysgesinnen der Christenen kleyne Gemeenten konnen worden; Met beantwoordinge van alle Tegenwerpingen, ende voorstellinge van Beweegredenen, daer toe dienende.
11295: OOMIUS, SIMON - Het wenen der tortelduive of een tractaat, waarin gehandeld wordt over de tranen in het algemeen, en waarin in het bijzonder verklaard wordt de natuur, het nut, de noodzaak en de tekenen der boetvaardige tranen
404: OORDT DR. J.W.G. - De godsdienst der Grieken en hunne volksdenkbeelden
7034: OORDT, DS.J.R. VAN / HOFMAN, DS.M. / FRAANJE, DS.J. / KERSTEN, DS.G.H. E.A. - Gedachtenisredenen. Uitgesproken bij de herdenking van de 25 jarige vereeniging der Geref. Gem. in Nederland op 10 october 1932 te Rotterdam door Ds.J.R. van Oordt, Ds.M. Hofman, Ds. J. Fraanje en Ds. G.H. Kersten. De Banier - Rotterdam z.j. 34, (2) blz. Waarbij: 1838-1938. Ledeboer herdacht honderd jaar na zijn intrede te Benthuizen door Ds.A. van Stuyvenber, Ds.W.C. Lamain en Ds.G.H. Kersten te Benthuizen, 29 juli 1938. De Banier - Rotterdam z.j. 23 blz. Waarbij: Redevoeringen, uitgesproken ter gelegenheid van het 50-Jarig bestaan der Gereformeerde Gemeenten op 9 Octoker 1957 door Ds. A. Verhagen, Ds.L. Rijksen en Ds.C. Hegeman. De Banier - Utrecht 1957. 36 blz. Waarbij: Enkele mededelingen van mijn bezoek aan de Geref. Gemeenten in Amerika door Ds.G.H. Kersten. De Banier - Rotterdam 1936. 24 blz. Waarbij: Een tweede bezoek aan de Gereformeerde Gemeenten in de Ver. Staten van N.-Amerika door Ds.G.H. Kersten. De Banier - Rotterdam 1939. 24 blz.
3371: OORT, TEUNIS VAN - Omdat Gij 't hebt gedaan. Beschrijving van een veelbewogen leven.
7077: OORT, J. VAN / GRAAFLAND, C. / GROOT, A. DE / JONG, O.J. DE (RED.) - De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijk symposium Utrecht 3 maart 1989.
4921: OORTHUYS, DR.G. - Kruispunten op de weg der kerk. Zwingli, De Labadie, Kohlbrugge. Herdruk ingeleid door prof. dr. O. J. de Jong.
5825: OOSTEN, DS. L.H. - Wat is een oprecht geloof?
7382: OOSTEN, DS.L.H. - Wat gelooft gij van de kerk? Een bezinning op de betekenis van kerk en kerkgang.
5310: OOSTENDORP, L. - H.P. Scholte. Leader of the secession of 1834 and founder of Pella.
10191: OOSTERWIJK, JACOB - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk en anderen. Met een voorwoord van Teunis van Drimmelen.
6009: OOSTERZEE, J. J. VAN - Woorden des levens. Leerredenen.
9639: OOSTERZEE, J.J. VAN - Redevoeringen, Verhandelingen en Verspreide geschriften. Tweede bundel.
11362: OPPENHEIM, JULIUS - Een dringend volksbelang. Het groote gevaar van onzen munttoestand, door Julius Oppenheim, Bankier te Groningen.
11084: ORANJE, C. (PREDIKANT TE īS-GRAVENHAGE) - Psalm XLII. Leerrede.
9704: ORTELIUS, ABRAHAM - Een viertal kaarten uit de eerste "Moderne" Atlas, Theatrum Orbis Terrarum van Abraham Ortelius
5491: OS, WILLEM VAN DER - Inventaris der boeken, handschriften, kaarten, prenten en andere voorwerpen gelegateerd aan de stad Vlissingen door Willem Van Der Os.
8150: OTTE, DS. J.J. - Een tweetal leerredenen over Petrus 2: 7 en Mattheus 7: 13, 14. Benevens eenige gedichten. Met een voorwoord van P. J. Otte
11135: OTTE, JASPER E.A. - Stenen in de vijver. Zendingsverhalen.
5289: OTTEN, W. - Uit het levensboek van Dr. H.F. Kohlbrugge.
9469: OTTEN, W. / ASSELT, W.J. VAN (RED.) - Kerk en conflict. Identiteitskwesties in de geschiedenis van het Christendom. Utrechtse Studies, deel 3.
15650: OUDEN, DS. P. DEN E.A. - Een vaste koers. Dagboek bij de Bijbel.
15598: OUDEN, DR. W.H. DEN - De ontknoping van de zilveren koorde. De geschiedenis van de rijkstraktementen in de Nederlandse Hervormde Kerk.
1059: OUDHEUSDEN, J.A.F.M. VAN - Ziel en zaligheid in Noord-Brabant. Vijfde verzameling bijdragen van de vereniging voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis.
15733: OUDVADERS, DIVERSE - Lichtdragers Serie (tweede reeks): Sta eens stil (ter opscherping) / Bekeer ons (zielszorg) / Hij alleen (onderwijzingen) / Onvergetelijk (stichtelijke overdenkingen)
10835: HOLLANDSE OUDVADERS - Der vaderen erfenis, deel 2. Zestal predikaties van Hollandse oudvaders.
10834: HOLLANDSE OUDVADERS - Der vaderen erfenis, deel 1. Zestal predikaties van Hollandse oudvaders.
1819: OUTREIN, JOH. D - Korte schets der Godlyke waarheden, Soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn Waar in kortelyk de H.Godgeleertheyt doorlopen, de Wegen Gods in Syne Kerke nagespeurd, en insonderheyd de verscheide Bedeelingen van het Genadenverbond nader opgeheldert worden. Tot oefening van waarheid en deugd door Johannes D'Outrein. Vijftiende druk.
10659: OVERDUIN, JAC. - Een vriend van de Bruidegom. Levensschets van ds. Jac. Overduin.
9049: OVEREEM, JAC. - De onzichtbare hand. Of getrokken uit de duisternis.
11254: OWEN, JOHN - De heiligmaking. Vertaald door J. de Jager.
10581: OWEN, JOHN - De ootmoedige omgang. Serie: Geschriften van Schotse en Engelse Puriteinen. Vertaald door J.S. van den Brink.
11253: OWEN, JOHN - De zonde. Het oordeel van geestelijke onvruchtbaarheid. Benevens God de Rotssteen der heiligen en de herderlijke zorg van Christus. Vier leerredenen van John Owen. Vertaald door C. B. van Woerden te Akkrum.
11044: PAAUWE, DS. J.P. - Brieven, toespraken en PredikatiŽn (1949-1950 en 1955-56)
11045: PAAUWE, DS. J.P. - PredikatiŽn (1973-1975)
6103: PAAUWE, DS.J.P. - Zeven toespraken over de Nederlandse Hervormde Kerk na 1816 en een toespraak ove de belijdenis van de Kerk.
11046: PAAUWE, DS. J.P. - PredikatiŽn (1927-1940) 39 predikatien en 1 maal ds. Paauwe vertelt ons. 8 september en 18 october 1927 / 15 febr. en 14 maart 1928 / 11 mei en 1 juni 1927 / 15 november 1927 en 18 januari 1929 / 26 december 1923 en 15 augustus 1929 / 12 september en 17 october 1929 / 25 en 26 december 1929 / 14 mei en 13 juni 1929 / 12 februari en 5 maart 1930 / 5 mei 1932, 2 preken (Hemelvaart) / 27 maart 1934 en 14 mei 1935 / 20 september 1936 en 16 augustus 1936 / 31 mei en 1 juni 1936 / 16 september 1937 en 21 september 1937 / 8 april 1937 en 3 juni 1937 / 17 mei 1937, 2 preken (Pinksteren) / 13 october 1938, 2 preken (Kerkhervorming) / 19 mei en 23 juni 1938 / 25 october 1939 en 18 december 1940 / Ds. Paauwe vertelt ons en 2 november 1913.
11198: PAMANS, GEESJEN - Gods Genade Verheerlijkt. Of echt verhaal van geestelijke bevindingen tot eer van God en stichting van de medemens. Vijfde druk. / Zielsverlustiging in Jehova, als herder en verbondsgod van zijn volk, naar aanleiding van Psalm 23. In twee deeltjes, zijnde een vervolg van het echt verhaal van geestelijke bevindingen, door haar voor enige jaren geschreven.
10291: PANNEKOEK, DS.J. - Een brandende en lichtende kaars. Verslag van de begrafenis, waaraan toegevoegd de predikatie van ds. F. Mallan, alsmede 19 brieven van ds. J.J. Pannekoek.
7886: PANNEKOEK, DS.J. - Een brandende en lichtende kaars. Verslag van de begrafenis, waaraan toegevoegd de predikatie van ds. F. Mallan, alsmede 19 brieven van ds. J.J. Pannekoek.
9609: PANNEKOEK, DS. J. - . Afscheid te Gouda / Afscheid te Terneuzen / Bevestiging te Chilliwack (Canada) door Ds. A. Breeman / Intrede te Chilliwack / Alle gehouden toespraken.
2940: PAS, GD., WITTE, JOH. E.A. - De Meester. Meditaties over het leven van de Heere Jezus Christus.
700: PATON, JAMES - John G. Paton. Zendeling op de Nieuwe Hebriden. Uitgegeven door zijn broeder. Twee delen.
6115: PATTON, JOHN HASTINGS - Canaanite Parallels in the Book of Psalms
4229: PAUL, DS.H. - De Twaalf Zegeningen van Jakob. Ieder zijn eigen zegen. 12 preken.
11104: PAUW, DR. C. - Strubbelingen in stad en lande
2208: PAUW, ANDRIES - Omstandige Levens Beschryving van den grotem Kerkenleraar Martinus Lutherus, Vervattende ... Uit de beste Schryvers in een Chronologise Order by een vergadert. Met een Voorreden verrykt door Christoffel van Brants Holtzapffel.
5650: PEACOCKE, ARTHUR R. - Van DNA tot God. Een begaanbare weg ? Met een uitleiding van Willem B. Drees.
10494: PEARSON, JOHN - Een Uytlegginge van het Geloof. Uyt het Engels vertaelt door Matthias Neef.
10833: EEN OUDE PELGRIM (LOS, DS. P.) - De Kruisweg. Ervaringen en meditaties op de reis naar Immanuels Land, alsmede Enige droppelen uit de steenrots en Stralen der Goddelijke Liefde.
9354: PELT, R.J. VAN / TIETHOFF-SPLIETHOFFF, M.J. (RED.) - Het Binnenhof. Van grafelijke residentie tot regeringscentrum.
6429: PERELS, HANS-ULRICH - Gemeinde im aktiven Wandel. Innovations- und Projektmanagement in der kirchlichen Praxis.
4872: PFEIFER, INGO / SAVELSBERG, WOLFGANG (RED.) - Oranienbaum - Huis van Oranje. Wiedererweckung eines anhaltischen FŁrstenschlosses Oranische Bildnisse aus fŁnf Jahrhunderten (Volume 21).
11393: PHILPOT, J.C. - De gangen van Gods kerk. Tien predikaties van J.C. Philpot. Deel 10.
10352: PHILPOT, J.C. - De leerredenen. Uit het Engelsch. 3e en 4e zestal.
11207: PHILPOT, J.C. - Tweede achttal leerredenen
11208: PHILPOT, J.C. - Eerste achttal leerredenen. Derde druk.
11206: PHILPOT, J.C. - Derde achttal leerredenen
11347: PHILPOT, J.C. - De gangen van Gods kerk. Deel 1 t/m 10.
10401: PHILPOT, J.C. - De Evangeliepredikstoel. Derde onveranderde druk. Kompleet in 3 delen.
9642: PHILPOT, J.C. - De leerredenen. Uit het Engelsch. 1e t/m 12e zestal. Kompleet.
10389: PHILPOT, J.C. - De leerredenen. Uit het Engelsch. 1e t/m 12e zestal. Kompleet.
10996: PHILPOT, J.C. - Eerste Viertal Leerredenen
9859: PHILPOT, J.C. - De leerredenen. Uit het Engelsch. 1e t/m 12e zestal. Kompleet.
11394: PHILPOT, J.C. - De gangen van Gods kerk. Tien predikaties van J.C. Philpot. Deel 5. Tweede druk.
11280: PIEPER, DS. J.W. / COOPS, DS. J.M. - Concordantie op de Berijmde Psalmen van 1773
9681: PIERSON, ARTHUR T. D.D. - De kern van het Evangelie. Eenige voordrachten uitgeproken in den Metropolitan Tabernacle in de herfst van 1891 (...) Naar het Engelsch door Christine.
11537: PIERSON, ALLARD - Oudere tijdgenooten. Vierde druk. Verzorgd door Peter L. Schram.
6733: PIETERS, K.J. / WERP, D.J. VAN DER / KREULEN, J.R. - Apologie. Is de Afscheiding in Nederland van het Hervormd Kerkgenootschap, zooals het thans en sedert 1816 bestaat, uit God of uit de menschen? Deze vraag overeenkomstig het Woord Gods en de leer der Gereformeerde Kerk, uitgedrukt in hare Formulieren, op nieuw ernstig en onpartijdig onderzocht en beantwoord, ... Eene Bijdrage, Om het kerkelijk standpunt der Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland, nader in haren kerkelijken grond en hare ware gedaante te leren kennen.
7333: PIETERS, DS. W. - Het huisbezoek
7027: PIETERSZ., DS. ROELOF - Spiegel der barmhartigheid en gerechtigheid Gods (...) hertaald naar de 8e druk van 1632 door J.A. Bunt.
6195: PIJNACKER HORDIJK, W.J.A. - Toetst alles. Waarheid en leugen in de christelijke gemeente.
15554: PINK, A.W. - Het spreken van de Borg op Golgotha
15608: PLAS, M. VAN DER - Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er wonen
11011: PLATTEEUW, J.L. - Kent u ze nog... de Hoekenaren
10995: PLATTEEUW, J.L. - Een wandeling door Hoek en zijn gehuchten in de dertiger jaren en de latere metamorfose na de 2e wereldoorlog.
1441: PLESSIS, J. DU - De gezanten van het kruis (dl.1); Helden van het geloof (dl.2)
10035: PLEYTE, DR. W. / BOGERT, A. VAN DEN / BOUWHEER, H. - Uddel en Uddeler heegde. Bijdrage tot de geschiedenis van Barneveld.
2653: PLOEG, DRS. A. VAN DER - Philippus S. van Ronkel. Messiasbelijdende Joden; vergeten eerstelingen.
5080: PLOEG, PETER VAN DER - Koninklijk Zilver. Hoogtepunten uit de verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau
8188: PLOOS VAN AMSTEL, DS. J.J.A. - Een uitverkoren vat. Het leven van Johannes Calvijn. Voor het Nederlandsche volk geschetst. Met een voorrede van Ds. J.J.A. Ploos van Amstel, Predikant te Reitzum.
9916: POEL, DS. CHR. VAN DER - Getrouwmakende genade. 8 Bijbellezingen uit het boek DaniŽl.
11285: POEL, DS. CHR. VAN DER - De Heidelberger. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus. Tweede druk.
6523: POEL, DS. JOH.VAN DER - Afscheidspredikatie van Ds. J. van der Poel gehouden op 13 April 1955 van zijn Gemeente Giessendam.
15656: POEL, DS. JOH VAN DER - Het eigendom van Christus. Gedachten over de enige ware troost
3635: POEL, DS. CHR . VAN DER - Het nieuwe Jeruzalem. Zeven preken.
2772: POEL, DS. CHR. VAN DER, VERWEY, DS. J.W. E.A. - Het Brood des levens. Bijbels dagboek.
7993: POEL, DS. JOH. VAN DER - Ter gedachtenis. Verslag van de begrafenis, alsmede een achttal preken van deze leraar en enkele herinneringsbijdragen.
11243: POEL, DS. CHR. VAN DER - Wandelend tussen de zeven gouden kandelaren. Twaalftal preken uit de Openbaring aan Johannes.
15634: POEL, DS. JOH. VAN DER - Twee wegen. Preken en meditaties. Met een begeleidend woord van Ds. W.C. Lamain en een woord vooraf van D.E. de Kruyff, ouderling van de Herv. kerk te Groenekan.
11300: POEL, DS. CHR. VAN DER - De ware Wijnstok. 52 meditaties.
11444: POEL, JOH VAN DER - Ten tijde des ouderdoms. Bundel predikaties, meditaties, overdenkingen en brieven van Leen Potappel. Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, welke hij op 26 april 1979 mocht gedenken.
11453: POEL, DS. JOH. VAN DER - Hulpeloos tot Hem gevloden
9025: POEL, DS. JOH. VAN DER - Twee wegen. Preken en meditaties. Met een begeleidend woord van Ds. W.C. Lamain en een woord vooraf van D.E. de Kruyff, ouderling van de Herv. kerk te Groenekan. Vierde druk.
3604: POLMAN, MAG,DR.P. O.F.M. - Batavia Sacra. Hoofdstukken uit de Vaderlandse Kerkgeschiedenis. Godsdienst in de Gouden Eeuw.
467: POORT, DS. J.J. - Kracht naar kruis. Bijbels dagboek.
4320: POORT, DS.J.J. - Voetsporen van Calvijn
1035: POORT, DS. J.J. - 24 uur in dienst en recht op ontbering
4924: POORT, DS.J.J. - Plaatsen waar u vreemde dingen ziet
9698: POORT, DS. J.J. - Herders op den velde. Tweede druk.
6399: POORT, DS.J.J. - Bij dagen en bij nachten. Bijbels dagboek.
6771: POORTMAN, WILCO C. - Inleiding op de afbeeldingen van de Historien des Ouden en Nieuwen Testaments voorkomende in de Statenbijbels van 1637-1800.
9528: PORTER, J.R. - De bronnen van het geloof. GeÔllustreerde gids voor de Bijbel.
4007: POST, DS.H. V.D., VERKADE, DS.J.P. E.A. - Prekenserie "Van Recht en Genade"; 21e jaargang.
7455: POST, DR. S.D. - Mij zal niets ontbreken. Uit het leven van Pieter Morilyon. Tweede druk.
11141: POST, DR. S.D. - Mij zal niets ontbreken. Uit het leven van Pieter Morilyon. Tweede druk.
10115: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - Jacobus Revius, zijn Leven en Werken (Ö)
4612: POSTHUMUS MEYES, DR.E.J.W. (PREDIKANT TE - Joannes Vollenhove. Een Haagsch Dichter-Predikant uit onze Gouden Eeuw (overdruk uit het Jaarboek van "Die Haghe").
8738: POTAPPEL, L.J. / SMITS, A.J. - Brieven van L.J. Potappel te Stavenisse geschreven in zijn diensttijd (1902-1904)
8072: POTAPPEL, L.J. - Brieven van L.J. Potapel te Stavenisse. Geschreven in zijn diensttijd (1902-1904). Met voorwoord van A.J. Smits.
11269: POTAPPEL, L.J. - Banden des geloofs. Nieuwe brieven aan Krijn van Gorsel. Bezorgd en ingeleid door D. Roozemond.
4970: PRAAMSTRA, OLF - Gezond verstand en goede smaak. De kritieken van Conrad Busken Huet.
823: PRIME, S. - De kracht van het gebed. Het reveil in New York van 1858. Vertaald door Mevr. P.M. van Overbeeke.
5480: PRINSEN, DR.J. - Gerardus Geldenhauer Noviomagus. Bijdrage tot de kennis van zijn leven en werken.
2338: PRONK, DS.M. - Het Christelijke gezin. Op een eerlijke en concrete wijze gaat de schrijver in op de vele problemen in en rond het huwelijk.
7244: PROOSDIJ, C. VAN - Door het geloof. Een twaalftal predikatiŽn over HebreŽn XI.
4665: PROST, JOSEPH - La Philosophie a L'Academie Protestante de Saumur (1606-1685)
9434: PUCHINGER, DR. G. (RED.) - Ontmoetingen met Schilder. Prof.dr. K. Schilder 1890 - 19 december - 1990.
1374: PUTTEN, DR. J VAN - Zoveel kerken zoveel zinnen. Een sociaal wetenschappelijke studie van verschillen in behoudendheid tussen Gereformeerden en Christelijke Gereformeerden.
1376: RAALTE, J. VAN - Een hoofd des hoeks. 42 meditaties.
6129: RABAN, ZEEV - The Pessach Haggadah With a Revised English Translation and 36 Illustrations and musical notes.
3185: RAMBACH, J.J. - Verzameling van Overdenkingen, met een aanhangsel van enige uitgezogte Predikaatsien over verscheidene Plaatzen des O. en N.T., (...) Door den Heer Johan Jakob Rambach, (...) Vooraf gaat ene uitvoerige Levens-Beschryvinge van den Autheur met een Lyst van zyne Schriften.
9938: RASKER, DR.A.J. - Politiek ethos
11260: RAVENSWAAY, DS. J.C. VAN - Veel of alles. Achttal preken (Oudjaar, Nieuwjaar, Voorbereiding H.A., Hervorming en vier vrije stoffen)
1405: REDELIJKHEID, A. DE - De wonderen van NeÍrlands God, bekend in een vervallen land en aan een schuldig vilk.
11118: REEDIJK, C. (VOORW.) - Engelse boekbanden. Tentoonstelling van The Guild of Contmorary Bookbinders te Londen en de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
15660: REENEN, DS. G. VAN - Tweede bundel Feeststoffen. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren.
15613: REENEN, DS. G. VAN - Eerste bundel feeststoffen. Kerstfeest en jaarwisseling. Vierde druk.
15661: REENEN, DS. G. VAN - De Koning in Zijn Schoonheid. Twaalf preken (waaronder vijf geschikt als voorbereidingspreek). Vierde druk.
10963: REENEN, DS. G. VAN E.A. - Dagelijks manna. Bijbels dagboek. Deel 3, derde druk.
15651: REENEN, DS. G. VAN - De Koning in Zijn Schoonheid. Twaalf preken (waaronder vijf geschikt als voorbereidingspreek). Vijfde druk.
15672: REENEN, DS. G. VAN - De Heidelbergse Catechismus toegelicht voor eenvoudigen in 52 preken. Zevende druk.
10955: REENEN, DS. G. VAN - Eerste en tweede bundel keurstoffen. Zijnde (2x) vijftien predikatiŽn. (Voorheen verschenen als 1e t/m 10e drietal).
10956: REENEN, DS. G. VAN - Eerste en tweede bundel keurstoffen. Zijnde (2x) vijftien predikatiŽn. (Voorheen verschenen als 1e t/m 10e drietal).
10954: REENEN, DS. G. VAN - Eerste en Tweede bundel Keurstoffen. Derde druk.
15746: REENEN, DS. G. VAN - Een blijde tijding voor een schuldig en dwaas volk. Zes leerredenen. Vijfde druk.
11200: REENEN, DS. G. VAN - Bart en Kees. Honderd en tien samenspraken over het Hooglied. Vijfde druk.
10878: REIJNOLDS, EDWARD - De schilden der aarde en IsraŽls gebed. 32 leerredenen over verscheidene teksten, waaronder zeven over Hosea 14.
7802: REITSMA, J. - Honderd Jaren uit de Geschiedenis der Hervorming en der Hervormde Kerk in Friesland. Uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied- Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden.
5435: RENZ, JOHANNES / R÷LLIG, WOLFGANG - Handbuch der althebršischen Epigraphik. Band I: Text und Komemntar. Band II/1: Zusammenfassende ErŲrterungen, Palšographie und Glossar. Band II/2: Materialien zur Althebršischen Morphologie; Siegel und Gewichte. Band III: Texte und Tafeln.
11551: REUVER, DR. R. DE - Een kerk in meervoud. Een theologisch onderzoek naar de ecclesiologische waarde van pluraliteit.
4126: RIBBENS, KEES - Historisch Album Zeeland. Ruim 300 foto's van oude prentbriefkaarten.
3647: RIDDER, DS.C. DE - Schuldigen vrijgesproken. Zes preken.
11514: RIDDERBOS, DR. J. - Het Godswoord der Profeten. Deel 1-4.
2007: RIDDERBOS, DR.H. - Commentaar op het N.T. De Pastorale brieven uitgelegd.
11501: RIDDERBOS, DR. J. - Commentaar op het Oude Testament. De Psalmen vertaald en verklaard. Deel I en II.
10637: RIDDERUS, FRANCISCUS - Dagelijkse Huiscatechisaties. Kompleet in 3 delen.
6765: RIDDERUS, FRANCISCUS - Historisch A, B, C. Tot een besige Ledigheid. Vervattende vijf honderd Voorwerpselen, Yder met drie Historien uit Heilige, Kerkelijke, en Wereldsche Autheuren, so Oude als Nieuwe, ende haer Gebruik. Den derden Druk oversien en verbetert.
7760: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Mensche Godts, verthoont in de Staet 1. Der verdorven Nature. 2. Der Weder-geboorte en Bekeeringe. 3. Des Wel levens. 4. Der Regeringe. 5. Der Struyckelingen. 6. Der Ellenden. 7. Der Reformatie. 8. Der Geluck-saligheydt. Vermeerdert met 9. De Mensche in de staet der eerste Onderwijsinge, zijnde het bekorte Huys-Boeck. Uyt de Geschriften en Tractaten van Mr. Willem Teellingh (...)
8276: RIDDERUS, FRANCISCUS - Schriftuerlyk Licht, over Schijn-strijdende, Duystere, en Mis-duyde Texten der Heylige Schrifture: Vervatende de Boecken des N.T. (...) Het Vijfde en laetste Deel. Hier is by-gevoeght een Vaderlijcke Aenspraecke, aen D. Henr. Groenewegen, wegens sijn uytgegevene Apologie.
1073: RIDDERUS, FR. - Historisch Sterf-huys
8929: RIDDERUS, FRANCISCUS - Noodige Tijd-korter in oorlogh en vrede voor Officieren, Matroosen en Soldaten: Uyt allerley Historien (...)
5966: RIDDERUS, FRANCISCUS - Historisch Sterf-Huys, ofte t'Samenspraeck uyt Heylige, Kerckelijcke en Weereltsche Historien over allerley voorval ontrent Siecke en Stervende. Den tweeden Druck.
5925: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Heiligmaking
6587: RIETDIJK, DS. D. - De laatste profeet. Handleiding bij de bespreking van het bijbelboek Maleachi.
6602: RIETDIJK, DS. D. - Woorden uit het Woord. Bijbelse begrippen uitgelegd.
6658: RIETDIJK, DS. D. - De beloofde zoon. 33 meditaties over het leven van Izak. Tweede druk.
11094: RIJK, J.A. DE E.A. - Wandelingen door Gooi- en Eemland en omstreken
2694: RIJKSEN, DS.L. - Gedachtenis. Predikatie gehouden door Ds. L. Rijksen op 28 Januari 1946 ter gelegenheid van het 40-jarig Ambtsjubileum van Johan Cornelis Taake, Ouderling der Geref. Gemeente te Leiden.
10092: RIJKSEN, DS. L. / WESTSTRATE, DS. J.C. - Bevestigings- en Intreepreken te Meliskerke op 3 september door Ds. L. Rijksen en Ds. J.C. Weststrate
10969: RIJSWIJK, C. VAN - Joost en zijn trouwe Vriend. Serie op weg naar het Vaderhuis, deel 25.
9895: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de Bron. Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen, deel 7.
5519: RIJSWIJK, C. VAN - Een voedsterheer der kerk. Stadhouder Willem de Derde door God gesteld als een scherpe dorsslede van Rome.
11296: RIJSWIJK, C. VAN - De poorten Sions bemind boven alle woningen Jacobs. Iets over het wel en wee van het gereformeerde conventikel en zijn verhouding tot de kerk.
9899: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de Bron. Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen, deel 3.
10966: RIJSWIJK, C. VAN - David, zendeling onder de roodhuiden. Serie Op weg naar het Vaderhuis, deel 19.
10967: RIJSWIJK, C. VAN - Wever John krijgt ander werk. Serie Op weg naar het Vaderhuis, deel 20.
10968: RIJSWIJK, C. VAN - George en de wraak van de kardinaal. Serie Op weg naar het Vaderhuis, deel 22.
8230: RINGNALDA, DS. D. - De kruisprediking. Leerrede over 1 Corinthe 1: 23, 24 door D. Ringnalda, Dienaar des Woords te
5497: ROEGIERS, J. (VERANTW. UITG.) - 550 jaar Universiteit Leuven. 1425 - 1975.
10547: ROEKEL, G.J. VAN - De Kapel aan de Burgemeester Van Nispenstraat te Doetinchem. van Nederlands Hervormde Zendingsgemeente tot Baptistengemeente. Een historisch overzicht 1845-1995.
11186: ROELEVINK, DR. JOKE, / WASSENAAR, DR. JAN DIRK (RED.) - Belijdend onderweg. Confessionele vereniging 1864-2014.
10227: ROEST, KEES - Niets moet, alles mag. Praktische handleiding voor gezond denken en zelfvertrouwen. Vijfde druk.
4735: ROEVER, MARGRIET DE (RED.) - Archiefschatten / Duizend jaar vaderlandse geschiedenis.
8837: ROMEIN-VROEGINDEWEIJ, M.C. (RED.) - Rijk in God. Uit het leven van Jan Vroegindeweij.
3603: RONGE, J. (HERV. PREDIKANT) - Leidraad bij de behandeling der Bijbelsche Geschiedenis in de Jongelingsvereen. Oude Testament: Ezra, Nehemia en Esther.
5708: ROOS, G. - Meer dan een belofte. Tweeerlei kinderen des verbonds.
10464: ROOS, DS. J. - Een vaderlijke wens voor een in zichzelf onbekwame. Bevestiging en intrede van ds. J. Roos als herder en leraar van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Chilliwack op donderdag 15 oktober 1987. Tweede druk.
10334: ROOS, DS, J. E.A. - De waarheid hogelijk geboden (Psalm 119:138b). Verslagen van inleidingen gehouden op de thema-avonden van de VBDO 1993/1994 over de Gereformeerde Gemeenten tussen 1930 en 1950.
9877: ROOS, G. (RED.) - Nu zal 't gejuich ten hemel dringen. Herinneringen aan Sanderina Roos en Frans van Rennes.
15560: ROS, DRS. A. - Davids soete lier. Vijf eeuwen Nederlandse psalmberijmingen.
5885: ROTTERDAM, ARNOLDUS - Gods Weg met Nederland, of Vervolg op Blomhert
6937: ROTTERDAM, ARNOLDUS - Zions Roem en Sterkte. Verklaring van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
11515: ROVER, P.A. DE - De strijdende kerk. Deel 1 t/m 5. Vertelling der Kerkgeschiedenis van het eerste Pinksterfeest tot heden.
5615: ROY, D. LE - De Waarheid der Heilige Godgeleertheid, in haar voornaamste Hoofdstukken, Kortelyk verklaart, en uit het Woord Gods, nader bevestigt door DaniŽl Le Roy. Vermeerdert met twee Belydenis-Predikatien, vervattende kortelyk
9287: ROYAARDS, HERM. JOH. - Geschiedenis der Hervorming in de stad Utrecht. Met een Bijdrage over den oorsprong en de vestiging der Waalsch-Hervormde Gemeente te Utrecht, (1583-1598.)
10822: RUBEN, DS. M. - De grafsteen afgewenteld. Vier predikatien over de opstanding van Jezus Christus.
7493: RUIT, CORNELIA - Levensbeschrijving van Cornelia Ruit te Dirksland. Met voorwoord van Ds. P. Blok.
11191: RUIT, CORNELIA - Uw wonderen van oudsher. levensbeschrijving van Cornelia Ruit te Dirksland. Tweede druk.
9994: RUITENBURG, DS. P. VAN - Naar de hemel. Leven na de dood in 52 bijbeloverdenkingen. Tweede druk.
15708: RUITENBURG, DS. P. VAN - Echt geloven. 52 Bijbeloverdenkingen over wat geloven wel en niet is. Derde druk.
11307: RUITENBURG, DS. P. VAN - Wie God is. 52 Bijbeloverdenkingen over hoe God Zich openbaart.
10640: RUITENBURG, DS. P. VAN - Handen samen
11019: RUITER, JAN DE E.A. - Overgeschoten brokskens van Jan de Ruiter te Hardinxveld, Leen Capelle te Maassluis en Neeltje Breedveld te Delft. Met een voorwoord van H. v.d. Hoven te Giessendam.
9536: RUNIA, K. - Wegen en doolwegen in de nieuwere theologie. Tweede druk.
5450: RUPPERT, DR.M. - Het Rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke wereldlijke regiment.
4315: RUTGERS, F.L. - Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw, verzameld en uitgegeven door F.L. Rutgers.
11434: RUTHERFORD, SAMUEL - Christus stervende en zondaren tot zich trekkende (...) Deel 1 en 2.
11567: RUTHERFORD, SAMUEL - Godsdienstige brieven. Onveranderde uitgave. Tweede druk.
10964: RUTHERFORD, SAMUEL - Godsdienstige brieven. Onveranderde uitgave. Tweede druk.
3748: RYLE, J.C. / BUNYAN, J. / E.A. - De overvloed van de Genade
3319: RYLE, J.C. - Zijt gij heilig? Eene vraag voor iedereen. Naar de tiende Engelsche uitgave.
11598: RYLE, J.C. - Ziekte. Vertaald door Tj. de Boer uit Urk.
7933: SAARBERG, J.A. - Waar gij uw voetstap zet. Leven en arbeid van John Kershaw (1792-1870).
11189: SAINT JOHN, PATRICIA - Sporen in de sneeuw
6782: SALDENUS, GUILJELMES - De Droevigste Staat eens Christens, bestaande In de Doodigheydt ofte Ongevoeligheydt zyns Herten ontrent Geestelijke dingen. Eerste deel. (SGT S25). Waarbij gevoegt, Een Christen Vallende en Opstaende, Ofte noodige en Stigtelyke Bedenkingen over het Geestelyk Weder-in vallen, ende de Heerschappye der Sonde, voor so veelse beyde noch vallen kunnen in de Wedergeborene. Mitsgaders Waerschouwingen, Raedt ende Troost daer tegen. Tweede deel. (SGT S16).
8916: SALDENUS, GUILJELMES - De Droevigste Staat eens Christens, bestaande In de Doodigheydt ofte Ongevoeligheydt zyns Herten ontrent Geestelijke dingen.Eerste deel. (SGT S25). Waarbij gevoegt: Een Christen Vallende en Opstaende, Ofte noodige en Stigtelyke Bedenkingen over het Geestelyk Weder-in vallen, ende de Heerschappye der Sonde, voor so veelse beyde noch vallen kunnen in de Wedergeborene. Mitsgaders Waerschouwingen, Raedt ende Troost daer tegen. Tweede deel. (SGT S16). Volgens de originele uitgave van 1661.
6502: SANDERS, GEORGE - Oranjepenningen in Paleis Het Loo met een catalogus van de penningcollectie van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau.
4584: SANN, AUGUSTE - Bunyan in Deutschland. Studien zur literarischen Wechselbeziehung zwischen England und dem deutschen Pietismus. Giessener Beitršge zur deutschen Philologie, ... 96.
4867: SAX, CORNELIS DIDERICUS - Carolus NiŽllius
10270: SCHAAF, DS. YPE - Hij ging zijn weg met blijdschap. Over de geschiedenis en de rol van de Bijbel in Afrika.
7336: SCHAAP, G / SELDENRIJK, DR. R. - Tering naar de nering. Een christelijke handreiking rond financiŽle problemen.
9999: SCHAAP, G / SELDENRIJK, DR. R. - Tering naar de nering. Een christelijke handreiking rond financiŽle problemen. CGO 503.
2055: SCHABERG, J.P. - Beknopte levensschets van Dr. Martijn Luther. Voor kinderen.
5081: SCHAIK, DR.C.J.J. VAN - Balthazar Huydecoper. Een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator.
3781: SCHANS, A.A. VAN DER E.A. - Confrontatie in perspectief. Jongeren op de drempel van een nieuwe eeuw.
6275: SCHńUFELE, WOLFGANG - Das missionarische BewuŖtsein und Wirken der Tšufer. Dargestellt nach oberdeutschen Quellen (Beitršge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 21).
11429: SCHEERS, DR.G.PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker (diss.)
4744: SCHEERS, DR.G.PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker
11103: SCHEFFER, J. DE HOOP - History of the Free churchmen called the Brownists Pilgrim fathers and Baptists in the Dutch republic 1581-1701
7235: SCHELVEN, A.A. VAN - Het ®heilige recht van opstand®. Schild en Pijl, afl. 4 en 5. 56 blz. Waarbij: Willem van Oranje
4985: SCHELVEN, A.A. VAN - De Nederduitsche vluchtelingenkerken der 16e eeuw in Engeland en Duitschland in hunne beteekenis voor de Reformatie in de Nederlanden.
4946: SCHELVEN, DR.A.A. VAN - Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw. Rede ter aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op donderdag 19 december 1918.
11001: SCHENK, DR. M.G, / MOS, DR. H.M. (RED.) MET EEN INLEIDING VAN DRS.P. SCHOT. - Geuzenliedboek 1940-1945. Uitgegeven in opdracht van het Calvijn College te Goes, Krabbendijke, Middelburg en Tholen.
6666: SCHERFT, P. - De huisbijbel van Maria Hupperts: een verloren schat. Overgedrukt uit het archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen.
5589: SCHICKETANZ, P. E.A. - Arbeiten zur Geschichte des Pietismus, im Auftrag der Historischen Kommission zur Erforschung des Pietismus herausgegeben von K. Aland, E. Peschke und M. Schmidt. Band 1 - 12 und 14.
1082: SCHILDER, K. - Licht in den rook
11408: SCHILLEBEECKX, E. - Mensen als verhaal van God
10180: SCHIPPER, DRS. J. - Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. Uit het leven van Ds. W. den Hengst (1859-1927).
10549: SCHIPPERS, H. (SAMENST.) - 60 Jaar Hervormde Kapel Hulshorst
10751: SCHIPPERS, W. - De Wapenbroeders. Met teekeningen van W. Broggel. Eerste druk.
9060: SCHIPPERS, W. - De vleermuis
9062: SCHIPPERS, W. - De halfbroeders
9070: SCHIPPERS, W. - Herinneringen
9046: SCHIPPERS, W. - Op de keien
10248: SCHIPPERS, DR. R. E.A. - Van den dienst des woords. Een boek over de prediking naar Gereformeerde Belijdenis.
10750: SCHIPPERS, W. - De halfbroeders. Eerste druk.
6504: N.N. / SCHMIDT JOHANN, JACOB - Bybelschat, Of de Voornaamste Geschiedenissen Van het Oude en Nieuwe Testament, Beknoptelyk aaneengeschakelt, en op ene zeer leerzame en bevattelyke wyze voorgestelt; en nader ter Teo-eigening aangedrongen door welgepaste Zedekundige Aanmerkingen; Opgeheldert met een Korte Schets der H. Tydrekening, Verrykt met CLX konstige Printverbeeldingen. Met een Voorreden van Gerardus Kulenkamp. Nieuwe Uitgave. Vermeerdert met een Kort Begrip der Heilige Aardrykskunde en een korte Historische Krnyk, Van Christus af tot nu toe. Met een Voorrede van Rutgerus Schutte. Tweede deel. Dit werk begint met blz. 91 in opdracht van de drukker: "NB. Om dit Werk in twee egale banden te binden kan deze Tytel gevoeglyk voor Bladzy 91 geplaatst worden". 367, (1) blz. Jacobus Loveringh - Amsterdam 1762. Bevat de volgende genummerde platen met elk 8 afbeeldingen: 13, 14, 17, 18 en 19. Waarbij: Kort Begrip der Bybelsche Geographie, of Heilige Aardrykskunde; Ter Opheldring der Gewyde Geschiedenissen van het O. en N. Verbond; by Vraagen en Antwoorden, Verrykt met veele nuttige Aanteekeningen en Aanmerkingen; benevens een Korte Historische Kronyk van Christus af tot op deezen tyd toe. Geschikt als een bekwaam Byvoegsel. tot beter verstand van den Bybelschat, (door den Drukker deezes uitgegeeven,) als mede op zich zelve tot een allerbesten Wegwyzer in deeze Stoffe voor de Leergierige Jeugd. Ten grootsten deele opgemaakt uit de Schriftuurlyke Historie- en Aardryks-kunde... Met eene Voorrede, en eenige Byvoegselen, van Rutger Schutte. Jacobus Loveringh - Amsterdam 1762.
5004: SCHNEIDER, J. - Lessings Stellung zur Theologie vor der Herausgabe der WolfenbŁttler Fragmente.
11566: SCHOLL, E.F. - De gids voor machinisten (...) Naar de Elfde Duitsche uitgave bewerkt en opnieuw herzien en uitgebreid door N.C.H. Verdam. Zevende herziene druk. Met 557 tusschen den tekst gedrukte houtgravures.
15572: SCHOONDERWOERD DEN BEZEMER, RICHARD VAN - Vroom en Vrij. De geschiedenis van de vrijzinnig protestantse jeugdliteratuur in Nederland.
3944: SCHORTINGHUIS, WILH. - Geestelijke gezangen tot Ontdekkinge, Overtuiginge, Bestieringe, en Opwekkinge van allerlei Soort van Menschen, zoo Onbekeerden, als ook Bekeerden, als mede eenige beknopte Gezangen over de Voornaamste Goddelijke Waarheden. Waar achter nog gevoegd is een Lijk-Gedigt over den Dood van den Eerw. Godz. Heer Sicco Tjaden, Opgesteld door Wilhelmus Schortinghuis Predikant te Weender. Nieuwe uitgave.
11311: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS - De geborene Christus. Geestelijke bedenkingen bij wijze van een samenspraak.
10747: SCHORTINGHUIS, G. - Elisa's rouwbedrijf verklaard en toegepast ter nagedachtenis van Jesaias Hillenius. Lijkrede uit 2 Koningen 2:12 op 12-08-1759 in Drachten door G. Schortinghuis.
11459: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS - Het innige Christendom tot overtuiginge van onbegenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen, in desselfs allerinnigste en wesentlikste deelen gestaltelik en bevindelik voorgestelt in t'zamenspraken (...) Vierde druk.
5031: SCHOTEL, DR.G.D.J. - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw. Tweede verbeterde en geÔllustreerde uitgave door Dr.H.C.Rogge.
5009: SCHOTEL, DR.G.D.J. - Het Oud-Hollandsch Huisgezin der Zeventiende eeuw. Tweede, verbeterde en geÔllustreerde uitgave.
8868: SCHOTEL, DS.J. - Zestal leerredenen over verschillende teksten des Nieuwen Testaments.
11014: SCHOTEL, DS. J. - Zestal leerredenen over verschillende teksten des Nieuwen Testaments.
11015: SCHOTEL, DS. J. - Twaalf Leerredenen, bij gelegenheid der Christelijke Feestdagen (...) Eerste en tweede helft. / Zestal leerredenen over verschillende teksten des Nieuwen Testaments.
11016: SCHOTEL, DS. J. - Zestal leerredenen over verschillende teksten des Nieuwen Testaments
7881: SCHOTTIN, J.D.FR. / SYBRANDI, J. - Volgt mij! Woorden van stichting voor het Christelijk Leven naar het Hoogduitsch van J. D. Fr. Schottin door J. Sybrandi.
7905: SCHOUTEN, J. - Panorama der Kerkgeschiedenis. Jubileum-Uitgave (1517-1917).
5107: SCHRAM, DR.P.L. - Willem van den Bergh 1850-1890.
10074: SCHULTINK, DS. A. - Heilig zijn, o God, Uw wegen. Zes preken. Waaronder de afscheidspredicatie te Bruinisse, de bevestigingspredicatie te Gouda door ds. A. Geuze en de intredepredicatie te Gouda.
10075: SCHULTINK, DS. A. - Verloren en gevonden. Tien preken.
3034: SCHUPPEN, G. VAN - De oordeelen Gods over Nederland. Afschrift van den Brief van Vrouw G. van Schuppen te Veenendaal.
8999: SCHUPPEN-BIJER, GRIETJE VAN - Afschrift van den brief van vrouw G. van Schuppen uit Veenendaal. Aangaande de oordeelen Gods over gansch Europa; ook over Nederland; opdat de kerke Gods haarzelve schuldig kenne en wedergebracht worde tot den Heere, om in Zijn kracht Hem te dienen en voor Hem te leven met eenparigen schouder.
10721: SCHUTS, JACOBUS - D'uytnementheyt van het nieuwe verbond, kortelyk ontdekt. Waar in het bestaat, en hoe het word opgeregt. Tot onderwys, hoe bondgenoten te worde: waar uyt te weten of men een bondgenoot is, en hoe dat verbond waardig te beleven (...) door J.S.K.B. in 's Gravenhage (= Jacobus Schuts, Krankbesoeker). Joannes Kitto - 's Gravenhage 1721. (12), 388 blz. SGT S209 (1 particuliere locatie). NCC geeft 1 locatie. WAARBIJ: Acht onbegrijpelijke wonderen, Het Christendom ter beschouwinge voor-gestelt, tot vermijdinge van dwaasheyt, schande, en rampsaligheyt; en ter bevordering van ware wijsheyt, deugdelyke eere, en eeuwige heerlykheyt (...) Door Jacobus Schuts. Tweede druk. Adrianus en Johannes Douci - Amsterdam, 1718. (6), 168 blz. SGT 190 geeft 1 locatie. NCC geeft 2 locaties waarvan 1 dezelfde.
3313: SCHUTTE, DR.G.J./ ALBLAS, DR.J.B.H. / DEURSEN, DR.A.TH. VAN / BRIENEN, DR.T E.A. - Bunyan in Nederland. Opstellen over de waardering van John Bunyan in Nederland.
4768: SCHWENCKE, JOHAN - Portretten in silhouetten
10690: SEIJBEL, MAARTEN / VELDMAN, AART - Orgels rond het IJsselmeer
5041: SEILS, MARTIN - Theologische Aspekte zur gegenwartigen Hamann - Deutung
1473: SELDENRIJK, R. - Zorg en omgang. Mensen met een verstandelijke handicap in de gemeente.
7462: SELDENRIJK, DR. R. - Genetische technieken en christelijke ethiek. Sleutelen aan erfelijkheid in gezondheidszorg en landbouw. Deel 5 in de Kompas serie.
11520: SELMS, DR. A. VAN - De Prediking van het Oude Testament. Jeremia, deel 1 t/m 3.
11517: SELMS, DR. A. VAN - De Prediking van het Oude Testament. Job deel I en II.
11188: SELMS, A. VAN (WESTHUIZEN, PROF. DR. H.G. RED.) - Psalm 1 tot ?n deel van Psalm 40 - sy laaste werk onvoltooid
6154: SENS, BERIT / HELM, WIM - Jonge bouwkunst geselecteerd. Rijksmonumenten in Zeeland 1850-1945.
8463: SEVENSMA, T.P. / SCHMOOK, G. (RED.) - Zoek-Licht encyclopedie. Vraagbaak voor Noord- en Zuid-Nederland in tien delen (+ supplement). Derde geheel herziene druk.
10595: SHEPPARD, THOMAS - De ware bekeering vertoonende het klein getal der ware geloovigen en de gevaarlijke staat van onbekeerde zondaren (...) Met een voorrede van Do. Willem Greenhill.
10233: SHEPPARD, THOMAS - De Waare Bekeeringe, Ontdekkende het kleyn getal der waare Geloovige, En de groote moeyelykheid der Zaligmakende Bekeeringe; (...) Met een Voorreden van Do. Willem Greenhil (...) Tweede druk. Vermeerdert met een korte Schets van 't geheele Werk, waar by gevoegt is een tweeledige Verhandeling, Van de Waaragtige Bekeeringe des Menschen. Volgens de leydraad van de XXXIII. Zondag des Heydelbergse Catechismus. Door V.B.K.
6083: SIBBES, RICHARD - Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. Opnieuw uit het Engels vertaald door Ds.J. van der Haar.
11995: SIBBES, RICHARD - Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. Uit het Engels vertaald door Ds. J. van der Haar. Aangepast aan de huidige spelling.
10645: SIEBEN, C.J.M. - Aanspraak en raad van een moeder aan haar kinderen en pleegkinderen en de weg van haar bekering tot God. Twaalfde druk.
6405: SIEBEN. C.J.M. - Verzameling van eenige brieven van Catarina Juliana Maria Sieben overleden te Harvey in Amerika den 3en april 1893, in den ouderdom van ruim 50 jaren. Geschreven aan E. Fransen, tegenwoordig leeraar bij de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.
1086: SIKKEL, J.C. - De vreeze des Heeren en de Verborgenheid des Heeren. Overdenkingen uit de Psalmen. Uit den Schat des Woords. Werken van J.C. Sikkel; XVII.
7347: SILFHOUT, DS. W. E.A. - Kerk en zorg na 2005. Verslag ambtsdragersconferenties 2005.
6803: SILLEVIS SMITT, P.A.E. - Paulus en Filippi. Twintig leerredenen uit de wordingsgeschiedenis van, en uit den zendbrief aan de gemeente van Filippi.
9032: SIMONIDES, SIMON - Verzameld werk. Overgezet in hedendaags Nederlands door ing. H.J. Postema. 5 delen, kompleet.
6596: SIMONS, JOSEPH - De Staat en Geneesing Van een Verlaten Ziel. In
6910: SINKE, DRS.M. - Ethische en maatschappelijke verkenningen. Bestemd voor cursus CGO. Tweede druk, tweede oplage.
3777: SINKE, DRS.M. - Het Blijvende Woord. Ethische en maatschappelijke verkenningen. (docenten)Handleiding.
3402: SINKE, DRS.M. - Het Blijvende Woord. Ethische en maatschappelijke verkenningen. Tweede druk.
10958: SINKE, J.P. - Predik het Woord. Uit het leven van ds. W. Hage (1912-2003).
11377: SINKE, J.P. - Zijn da‚n getoond en trouw'lijk hen geleid
10601: SINKE, J.P. - Zijn da‚n getoond en trouw'lijk hen geleid. 100 Jaar Gereformeerde Gemeenten. 1907 - 2007. Deel 1 en 2.
9152: SIXTUS, RIPPERTUS - Wegwijzer. Der uitverkoren ware gelovigen door de tijdelijke dood naar het eeuwig leven. Herschreven door Ds. J. van der Haar
10852: SLAGER, KEES - Watersnood. Een indrukwekkend en allesomvattend boek over de eeuwenoude strijd tegen het water in het Deltagebied van Zuidwest-Nederland. Bijzonder aan deze uitgave is dat zovele decannia na De Ramp (1953) nu ook kleurenfoto's van de getroffen gebieden beschikbaar zijn gekomen.
11049: SLAGER, DS. J.W. - Afscheidspredikatie van Ds. J.W. Slager op 11 augustus 1965 in de kerk van de Oud-Geref. Gemeente te Stavenisse
9617: SLAGER, DS. J.W. - Enige Herinneringen en Overdenkingen door Ds. J.W. Slager
4966: SLAVENBURG, J. - De verloren erfenis. Inzicht in de ontwikkeling van het christendom.
10846: SLIEDREGT, DS. J. VAN - Kruis en Kroon. (24 Bijbellezingen over de geschiedenis van Jozef). Derde druk.
7240: SLIEDREGT, DRS. C. VAN - Vrouw in kerk en samenleving
1045: SLIEDREGT, DR. C. VAN - Calvijns opvolger Theodorus Beza. Zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis van de DrieŽnige God.
10442: SLOOTMAKER, WILLEM - Het leven en sterven van Willem Slootmaker. 7e druk.
1476: SLUIJS, C. VAN DER - Ontmoetingen van blijvende waarde. Een zorgvuldige selectie van de verhalen voor de kalender "Een handvol koren".
10376: SLUIS, G.M. VAN DER - Die helpt in nood
9055: SLUIS, G.M. VAN DER - Wonderlijk geleid
6650: SMALLEGANGE, P.J. - De nood der tijden. Veere in de eerste helft van de negentiende eeuw.
11508: SMELIK, JAN - Het nieuwe liedboek in woord en beeld
10170: SMETTERUS, WILHELMUS - Stervende Jesus, ofte De Seven Laetste Woorden Onses Saligmakers Jesu Christi, stervende aen den Cruyce, tusschen Hemel en Aarde in sijnen Bloede. Voorgestelt in Seven Geestelijcke Bedenckingen, tot Ziels-vermakinge, allen zielen, doe door het Sterven Jesu, ten Leven willen ingaen.
7932: SMIJTEGELT, DS. B. - De weg der heiligmaking. Negental predikaties over Mattheus 5 : 47. Opnieuw voor de druk gereed gemaakt door J.A. Saarberg. Tweede druk.
10462: SMIJTEGELT, BERNARDUS - Zestal Leerredenen naar een onlangs gevonden handschrift nooit in druk verschenen. Tweede druk.
8055: SMIT, MARINUS - Raadsel van de noordenhoek
6543: SMITS, DR.C. - De Afscheiding van 1834. 9 delen, kompleet!
15752: SMITS, DS. C. - De wortel der zaak. 11 Bijbellezingen over het boek Job.
5832: SMITS, DS. C. - Wij hebben Hem verwacht. 57 overdenkingen.
11209: SMITS, DS. C. - Water uit de Steenrots. Bijbels dagboek.
5888: SMOUT, DIRK - Heilige Dank en Treur Gezangen, Nevens Enige korte uitbreidingen over verscheide stukken der H. Schrift. In r?m gebragt door Dirk Smout.
4658: SMULDERS, FRITS / DOE, ERIK VAN DER (SAMENST. EN RED.) - Hein Kluiver. Een Zeeuws Cultuurhistoricus.
3437: SMYTEGELT, B. - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het beginnen of eindigen des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Gedaan door den zaligen Heere Bernardus Smytegelt. Met eene voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage.
11331: SMYTEGELT, BERNARDUS - Des Christens enige troost in leven en sterven of verklaring over de Heidelbergse Catechismus in 52 predikaties.
15619: SMYTEGELT, BERNARDUS - Keurstoffen of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen (...) En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. (...)
15662: SMYTEGELT, BERNARDUS - De schat in de akker. Bijbels Dagboek. Tweede druk.
6241: SMYTEGELT, B. - Een woord op zijn tijd, ofte twee-en-veertig predicatien naar tydsomstandigheden geschikt, en behelzende trouwhertige Vermaningen en opwekkende Bestieringen om zich onder Godts slaande hand te verootmoedigen en tot hem in Christus te bekeeren: By gelegentheit van eene groote Droogte, en Sterfte onder Beesten en Menschen, gelyk ook in andere gevallen en ontmoetingen: Waar by komt het zalig uiteinde der Vroomen en het rampzalig uiteinde der Godtloozen, vertoont in de Historie van Lazarus en den Ryken man.
8770: SMYTEGELT, BERN. - Kort Begrip der Christelijke Religie Gesteld in Vragen en Antwoorden, tot onderwijzinge van Mingeoefende en nogtans Heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal, Door den zaligen Heer B. Smytegelt, In zijn Eerw. leven Bedienaar des Goddelijken Woords te Middelburg. Vierde druk.
5500: SMYTEGELT, B. - Des Christens Heil en Cieraat, voorgestelt in vyf-en-veertig predicatien over Philippensen IV: 7 en Colossensen I: 22. Door den u zaligen heer Bern: Smytegelt, ... Met een voorreden door A. W. de Beveren, Zyn Eerw. opvolger.
1619: SMYTEGELT, B. - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
3285: SMYTEGELT, B. - De weg der heiligmaking, voorgesteld in negen predikatien over Mattheus V: 47; gedaan te Middelburg in 1728 door den nu zaligen heer Bernardus Smytegelt, in leven bedienaar des Goddelijken Woords. Nooit voorheen gedrukt.
11028: SMYTEGELT, BERNARDUS - De rijke man en de arme Lazarus. 12 preken uit Een woord op zijn tijd. Overgezet in de hedendaagse spelling door Ds. M. Bergsma, Herv. Predikant.
10452: SMYTEGELT, BERNARDUS - Twaalf uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments als Hoogl. 1: 2a, Hoogl. 1: 3b, Hoogl. 1: 4a, Hoogl. 1: 4b, Ezech. XXXIV: 31, Spr. XXIII: 26a, Jes LV: 2b, Jes LXI: 8b, Hoogl 1: 2b, 1: 3a, Jes XLI: 14, Ps. CXVI: 12. Naar de laatste druk van het oorspronkelijke. Nieuwe uitgave - 4e oplage.
824: SMYTEGELT, B. - Des Christens Heil en Sieraad. Voorgesteld in 45 predicatien over Philippensen 4: 17 en Colossensen 1: 22. Met een voorrede door A.W. de Beveren.
15671: SMYTEGELT, BERNARDUS - Des Christens enige troost in leven en sterven of verklaring over de Heidelbergse Catechismus in 52 predikaties.
11466: SMYTEGELT, BERNARDUS - Keurstoffen of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen (...) En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. (...) Vierde herdruk.
11424: SMYTEGELT, BERNARDUS - Bijbels dagboek. Het gekrookte riet.
8672: SMYTEGELT, B. - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
11561: SMYTEGELT, BERNARDUS - Keurstoffen of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen (...) En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. (...)
10791: SMYTEGELT, BERNARDUS - Twaalf uitmuntende practicale leerredenen
5195: SNAKENBURG, H. - PoŽzy van Hendrik Snakenburg, uitgegeven door Frans de Haes. Op de in zwart en rood gedrukte titelpagina een vignet door F. van Bleyswyk en een portret van Snakenburg door J. Houbraken naar H. van der Mij (1715).
15753: SNOEK, ISAAC - De komst van de Middelaar / Het lijden en sterven van den Middelaar / De Middelaar in zijn verhoging
2838: SNOEP, DS.A. - Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. Levensschets, predikaties en verslag van de begrafenis.
9111: SOMEREN, J.F. VAN - Pamfletten (in Universiteitsbibliotheek Utrecht) niet voorkomende in afzonderlijke gedrukte catalogi der verzamelingen in andere openbare Nederlandsche bibliotheken. Deel 1 en 2.
10311: SONNEVELT, DS. C. - Christus als de Banier der volken. Bevestigings- en intrededienst van ds. C. Sonnevelt te Zeist op 18 februari 1981.
5664: SORG, THEO - Dekalog heute. Predigthilfen zu den zehn Geboten. Herausgegeben von Theo Sorg.
1107: SORGE, DS. W. VAN - Strijden voor het geloof?
10909: SPAANS, DS. J. - Beter dan wijn. Acht preken.
6161: SPARNAAIJ, C. - De Bijbel aan kinderen verteld. Dl. 1: O.T.; Dl. 2: N.T.
8240: SPEELMAN, H.A. - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk
10543: SPEK, INEZ VAN DER - Meer dan lijfsbehoud. Drie zussen leven met borstkanker.
9643: SPENCER, ICHABOD SMITH - Schetsen uit het Dagboek eens Leeraars, of Gesprekken met Bekommerden, aangaande den Weg der Zaligheid. Met een Levensberigt van den Schrijver en Ophelderende Aanteekeningen, uitgegeven door John Angell James.
4217: SPERLING-TYLER, J.W. - More Handfuls of Purpose or Daily Portions. Selected from the Sermons of John William Sperling-Tyler.
9915: SPIJKER, DR. W. VAN - Oude schrijvers. Een kennismaking. Jean Taffin, Willem Teellinck, Godefridus Udemans, Gisbertus Voetius, Th. Š Brakel, Jodocus van Lodenstein, Guiljelmus Saldenus, Jacobus Koelman, Herman Witsius, Wilh. Š Brakel, Abr. Hellenbroek, Bernardus Smytegelt, Wilh. Schortinghuis, Alexander Comrie en Th. van der Groe. Tweede druk.
6470: SPIJKER, PROF. DR. W. VAN E.A. (RED.) - Bij Brood en Beker. Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk.
1472: SPIJKER, DR. W. VAN - Geest, woord en kerk. Opstellen over de geschiedenis van het Gereformeerd protestantisme.
2040: SPIJKER, DR.W. VAN - Triptiek van de Geschiedenis
7154: SPIJKER, W. VAN - De Kerk. Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting.
9368: SPIJKER, DR. W. VAN - Reformatie en geschiedenis. Tweede druk.
15722: SPIJKER, DR. W. VAN 'T E.A. - Oude schrijvers. Een kennismaking. Jean Taffin, Willem Teellinck, Godefridus Udemans, Gisbertus Voetius, Th. Š Brakel, Jodocus van Lodenstein, Guiljelmus Saldenus, Jacobus Koelman, Herman Witsius, Wilh. Š Brakel, Abr. Hellenbroek, Bernardus Smytegelt, Wilh. Schortinghuis, Alexander Comrie en Th. van der Groe.
11306: SPURGEON, C.H. - De Schrift-Uitlegger. Leiddraad bij het lezen van Gods Woord met het huisgezin met korte verklaringen en opmerkingen.
5639: SPURGEON, C.H. - Laat uw licht schijnen! Of sermoenen in kaarsen. Naar het Engelsch van C.H. Spurgeon door C.S. Adama van Scheltema. Tweede druk.
10353: SPURGEON, CHARLES HADDON (ROODBEEN, J. SAMENST.) - Woorden van Spurgeon I en II
10110: SPURGEON, C.H. - Gehoorzaamheid: wandelt waardig de Heere. Uit het Engels vertaald door mw. I. Vellekoop.
10109: SPURGEON, C.H. - Set van 6 titels uit een serie. (10): Gehoorzaamheid: Wandelt waardig de Heere. (14): Geloof. (18): Ongeloof. (25): Jezus Christus, en Dien gekruisigd. (26): Vrouwen in het Nieuwe Testament. (27). Kerst en Pasen.
6617: SPURGEON, C.H. - Het lied der liederen. Het Hooglied van Salomo. Voor de gemeente verklaard en toegepast in toespraken. In
15641: SPURGEON, SUSANNAH - Een tafel in de wildernis
11461: SPURGEON, C.H. - Rondom de enge poort. Of een vriendelijk gesprek met zoekenden over het geloof in de Heere Jezus Christus.
9378: STAAL, DS. C. - Hulpe van God verkregen hebbende. Predikatie over Handelingen 26: 22, 23 door C. Staal Fzn., Dienaar des Woords te Oosterland. Bij gelegenheid zijner 12Ĺ-jarige Ambtsvervulling. Uitgesproken den 28sten Juni 1914.
9804: STAAL, JOH. - De Fransche Koopmanszoon. Met teekeningen van Isings.
2868: STACKHOUSE, THOMAS - Volkomen Samenstel der Bespiegelende en Dadelyke Godgeleerdheid, opgemaakt uit de Werken der Voortreffelykste Oude en Hedendaagsche Schryveren, inzonderheid der Vermaardste Godgeleerden van Engeland, door den Eerwaarden en zeer Beroemden Heer Thomas Stackhouse. Uit het Engelsch na den Derden Druk vertaald. Derde deel, eerste stuk. Wegens de Aanmerkelykste Gebeurtenissen zedert het Begin der Wereld tot het trekken der IsraŽliten door de Rode Zee, met byzondere Verhandelingen over de zelven. Waarbij: Derde deel, twede stuk. Wegens de Aanmerkelykste Gebeurtenissen zedert de Wetgeving tot de Komst van Jesus Christus, met byzondere Verhandelingen over de zelven.
4585: STADTLAND, TJARCO - Rechtfertigung und Heiligung bei Calvin (Beitršge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 32).
15577: STAM, P.J. - Het oog omhoog het hart naar boven! Een leven lang leerling van Ďdomineeí doctor Willem Aalders. Een herinnering als een Ďmarque díhonneurí
4510: STAMPERIUS, J. - De helden van onze kusten. Tweede druk.
9775: STANLEY MAUDE, SIR FREDERICK (1864-1917) - Bericht van Luitenant-Generaal Sir Stanley Maude (...) opperbevelhebber van het Britsch leger in Mesopotamie?. 20 Aug., 1916--31 Maart, 1917.
4686: STAPELKAMP, CHR. - Revius-StudiŽn. Aantekeningen bij de religieuse poŽzie van Jacobus Revius. (Teksten en StudiŽn, 14)
7587: STAPFER, JOHAN (FRIEDR.) - Een dertig-tal van PredikatiŽn; door den Hogeerwaerdigen, zeer geleerden en wytberoemden heere Johan Stapfer, Hoog-Leeraar der Heilige Godsgeleertheit te Bern in Zwitserlant. Uit het Hoogduits vertaalt, en met eene voorrede, en eenige aantekeningen uitgegeven door Antonius de Stoppelaar, Predikant in den Oudenbosch. Eerste stuk.
11091: STARING, WILLEM / STIELTJES, T.J. - De Overijsselsche wateren
5184: STEARNS, RAYMOND PHINEAS - The Strenuous Puritan. Hugh Peter, 1598-1660.
11301: STEENBLOK, DR. C. - Nabij God te zijn. Meditaties over het Oude - (deel 1) en Nieuwe Testament (deel 2).
8125: STEENBLOK, DR. C. - Gisbertus Voetius. Zijn leven en werken. 2e (vermeerderde) druk, waarin opgenomen: meditatie over de ware praktijk der Godzaligheid of der goede werken en Godsvrucht, vereiste tot de wetenschap, door Gisbertus Voetius.
861: STEENBLOK, DR. C. - De bestaansgrond der gemeenten. Oorspronkelijk geschreven als artikelen in "De Wachter Sions". Met lijst van geraadpleegde werken.
15697: STEENBLOK, DR. C. (RED.) - Uit den schat des Woords, 6e jaargang (1953)
15553: STEENBLOK, DR. C. E.A. (RED.) - Uit den schat des Woords, 3e jaargang (1949-'50)
8724: STEGENGA, P, AZN (EVANG. LUTH. PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Wat is gelooven?
5053: STELLINGWERFF, J. - Een Vrije Universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der vrije universiteit.
8132: STILMA, LIZE - God is daar waar men hem binnenlaat. Joodse feesten en hoogtijdagen.
11366: STOCKMAN, P. / EVERAERS, P. - Versterckt Zeeland. Derde, herziene en uitgebreide druk. Met de 3 losse kaarten.
11367: STOCKMAN, PAUL - Terneuzen - Sluiskil - Zaamslag van 1900 tot nu
4991: STOPPELAAR, MR.J.H. DE - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den tachtigjarigen oorlog.
8793: STOPPELENBURG, H.M. - Uit de dagen vanouds. De geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Sint-Jan ten Heere - Aagtekerke en van de Gereformeerde Gemeente op Walcheren.
10333: STRAALEN, DS. A. VAN E.A. - Om te gedenken... Opstellen aangeboden aan Ds. F. Mallan ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum.
10484: STRAALEN, DS. A. VAN E.A. - Om te gedenken... Opstellen aangeboden aan Ds. F. Mallan ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum.
9510: STRANGE, W.A. - Kinderen in de vroeg-christelijke kerk
10761: STRATINGH TRESLING, DR. S. - Het bouwen van arbeiderswoningen
11100: STRATINGH, G.A. / VENEMA, S.A. - De Dollard. Geschied-, Aardrijks- en Natuurkundige Beschrijving van Dezen Boezem der Eems.
11358: STRAUSS, FRIEDRICH / JONATHAN (PSEUD. VAN JOHANNES PETRUS HASEBROEK) - Kerkklokstoonen van Friedrich Strauss. Op nieuw uitgegeven en aanbevolen door Jonathan. Eerste en tweede stuk. (vert. uit het Duitsch door Antoinette Kleyn-Ockerse)
6131: STREEFLAND, DRS. J. - Profetie in IsraŽl. Commentaar bij de tijd. Deel 1: De vroege profeten en de profeten van IsraŽl. Deel 2: De koningen en profeten van Juda.
11099: STUFKENS, N. - In de derde
11256: STUIJVENBERG, DS. TH. VAN - Uw trouw is groot. Tien preken en een beknopte levensbeschrijving.
6475: STUYVENBERG, DS. A. VAN - Sions Koning, Sions onderdanen. Achttal preken.
4028: SUYKER, DS.W. - Steen der getuigenis. 15 predikaties; advent-, kerst-, lijdens-, paas-, hemelvaart- en pinksterstoffen.
3133: SWAEF, J. DE - Hoe voeden wij onze kinderen op? Naar "De Geestelycke Queeckerye" door Joannes de Swaef.
15741: SWAEF, JOHANNES DE - De geestelijke kwekerij over de christelijke opvoeding der kinderen (...) Vermeerderd met een voorrede ter aanprijzing van een godvruchtige opvoeding der kinderen, en bijgevoegde aantekeningen door Jacobus Willemsen, Predikant te Middelburg. Overgezet in de huidige spelling door Joh. A. Bunt.
10565: SWART, N. - Spreuken van Salamo voor de jeugd. Deel 1 en 2.
4775: TALON, HENRY A. - John Bunyan. L 'homme et l 'oeuvre. Etudes de Littťrature, d'art et d'distoire.
4225: TAMMINGA, J. - Selected Writings and Sermons of Rev. J. Tamminga with a Memoir by Rev. C. Pronk.
8965: TAMMINGA, LIUWE - Orgelliteratuur bij het Liedboek voor de kerken
3542: TANIS, DS.M.C. - De identiteit der christenen
6674: TANIS, D. - Na een halve eeuw. Ouddorps schoolgeschiedenis.
7130: TANIS, JOH. E.A. - Opzicht over de gemeente in een geseculariseerde tijd. Ambtsdragersconferentie 1995.
1744: TANIS, DS. M.C. - Merktekenen van een Christen. Over de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
11535: TAYLOR, HOWARD - De opiumslaaf
8109: TAZELAAR, J.P. - Het Gereformeerde Zondagsschoolwerk. Uitgave bij het zestig-jarig bestaan der Gereformeerde Zondagsschoolvereniging "Jachin".
3098: TAZELAAR, J.P. - Johannes Calvijn. Een boekje voor de voor de Zondagsschool.
11110: TEBBE, DRS. F.J.J. (HOOFDRED.) - Encyclopedie van het Koninklijk Huis. Winkler Prins. Zilveren Regeringsjubileum, 2005.
6992: TEELINCK, W. - De spiegel der zedigheid. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1626.
7568: TEELINCK, MR.W. - De Schending van het Recht des Verbonds gewroken. Eene Verhandeling over Leviticus 26: 23-26.
11509: TEELLINCK, WILLEM - Buren-kout of samenspraak: omvattend tien stichtelijke gesprekken over godsdienstige zaken.
11556: TEELLINCK, WILLEM - De standvastige christen afgebeeld in drie traktaten (...) In hedendaagse spelling overgezet en van een inleiding en inhoudsopgave voorzien door J. van der Haar (...)
11251: TEELLINCK, WILLEM - Ecce Homo, (= Zie, de Mens!) of Ogenzalf voor wie nog verkeren in blindheid van gemoed en voor alle treurigen te Sion. Om te zien het bittere lijden van Christus, en de zoete vrucht daarvan, tot hun onuitsprekelijke troost. Opnieuw in huidige taal en spelling overgezet door Ds. J. van der Haar (...)
15637: TEELLINCK, WILLEM - Zie, de Mens of Ogenzalf voor wie nog verkeren in blindheid van het gemoed en voor alle treurigen te Sion, om te zien het bitter lijden van Christus, en de zoete vrucht daarvan, tot hun onuitsprekelijke troost. Tweede druk. Opnieuw in huidige taal en spelling overgezet door Ds. J. van der Haar (...)
11225: TEELLINCK, WILLEM - Noord-sterre, aanwijzende de juiste richting van de ware godzaligheid, door Willem Teellinck, (...) In hedendaagse spelling overgezet en van een voorwoord, inhoudsopgave en bibliografie voorzien door J. van der Haar V.D.M.
9429: TEEUW, DRS. A.A. - Vertrouwen in de dokter? Serie Praktisch & Pastoraal.
6625: TEEUWEN, STEPHEN D. - Dochter van Juda
6960: TEEUWEN, CHR.W.J. - Wegen Gods in Gelre. Een bijdrage tot de geschiedenis der afscheiding op den noordoostelijken Veluwerand.
10881: TEMMINK, JOHAN - Het Hogepriesterlyk gebed van Christus, of verklaring over het zeventiende capittel van het euangelium van Johannes, in XXIII leerredenen (...) Met een voorrede verrykt door Johannes Boskoop, des overledens amptgenoot. Derde druk.
4953: TENFELDE, WALTER - Album Studiosorum Academiae Lingensis 1698 - 1819.
11319: TERLOUW, DS. L. - Woorden van wijsheid voor werkers in de gezondheidszorg. 3e druk.
7319: TERLOUW, L. / LINDNER, K. - Getuigen in een geseculariseerde samenleving. Hoe treedt de kerk naar buiten? Ambtsdragersconferentie 2003.
5143: TERWEN, J.J. E.A. (RED.) - Leiden `74. Leven in oorlogstijd in de 2e helft van de 16e Eeuw. Tentoonstelling ter herdenking van het 400-jarig ontzet van Leiden.
11378: TEX, MR. NICOLAAS JACOBUS DEN - Egypte en het Suez-kanaal. Voorlezing gehouden in Felix Meritis.
8172: THEMMEN, WILH. - Nuttige zamenspraken van een heilzoekend leeraar met zijne akkerlieden, bij zijne gewone en buitengewone huisbezoeken. Eenvoudig en meest naar het begrip der landlieden en andere eenvoudigen opgesteld (...) Met een aanbevelend voorwoord van de Eerw. Heer P. Deetman, Predikant te Nijkerk in Gelderland. Deel 1, 2 en 3.
7094: THIERRY, J.J. - Vrouwen in de vroegchristelijke kerk
4632: THIJSSEN-SCHOUTE, C. LOUISE - Nederlands Cartesianisme (avec sommaire et tables des matieres en francais). Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, deel LX.
4224: THOMAS, OWEN - The Atonement Controversy in Welsh Theological Literature & Debate 1707-1841. Translated by John Aaron.
11546: TIGCHELAAR, J.J. - Zending, gave, opdracht en voortgang. Derde vermeerderde druk.
11354: TILLOTSON, JOHANNES - Alle de predikaetsien van den zeer vermaerden Johannes Tillotson, (...) Vyfde deel, Behelzende XLVVIII Predikaetsien over verscheide gewichtige stoffen.
8102: TIMMER, CEES - Een jonge wever en zeven andere verhalen. Over de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. Uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Vereninging
3475: TOOR, A.F. VAN / TOOR, F. VAN - Weid mijn schapen. Uit het leven van Ds. P. Honkoop sr.
11529: TOREN, DR. BENNO VAN DER - Breuk en brug. In gesprek met Karl Barth en postmoderne theologie over geloofsverantwoording.
7797: TREUR, M.K. - Gebouwd op het Fundament. Voorgeschiedenis, wording en ontwikkeling van de Gereformeerde Gemeente te Zeist.
3713: TRIGLAND, J. - De recht-gematigde christen of Over de ware moderatie en verdraagzaamheid die tot behoud van de waarheid en de vrede in de gemeenten van Christus volgens Gods Woord onderhouden moet worden. Vertaald door J. Koutstaal.
2873: TROMMIUS, ABR. - Nederlandsche Concordantie des Bijbels van Trommius. Bewerkt naar de origineele uitgave.
8225: TROMMIUS, ABRAHAM - Volkomene Nederlandtsche Concordantie ofte woordt-register des nieuwen testaments. Johannes Purmerent - Groningen / Johannes van Someren - Amsterdam 1672. (28), 1036 blz. Waarbij: Volkomene Nederlandsche concordantie ofte Woord-register des Ouden Testaments: Eerste deel. Vervattende alle de Historische boecken van Genesis af tot Esther incluys. Gerardus Borstius - Amsterdam 1685. (16), 1142, (88), (2) blz. Waarbij: Tweede deel. Vervattende Alle de Leer- ende Prophetische boecken van Job af tot Maliachi incluys. Gerardus Borstius - Amsterdam 1691. (6), 904, (132), (8) blz.
6962: TROOST, J.C. / BRABER, J.C. DEN - Geweid bij de stromen. 1928 - 2003. 75 jaar Gereformeerde Gemeente Middelharnis.
11507: TROOST, A.F. - Praten met Prediker. Over lucht, leegte en leven onder de zon.
10998: TUINMAN, CAROLUS E.A. - Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, ten dienste van alle bond- en gunstgenooten van Jehovah den drie-eenigen en algenoegzamen God. Opgesteld door verscheidene godvruchtige Zangers en Zangeressen, als: Carolus Tuinman e.a.
9260: TUINMAN, CAROLUS - Keurstoffen uit het Boek van Job, Verklaart en Toegepast (...) Na zyn overlyden uitgegeven door Joannes Esgers (...) Tweede Druk.
5831: TUKKER, DR. C.A. - Een verborgen schat in den acker. Over geschiedenis en betekenis van de eerste gereformeerde Bijbel.
5642: TULLIUS, WILHELM - Die wechselvolle Geschichte des Hauses Wied
4445: TULP, NICOLAES - Geneesinsighten van Dr. Nicolaes Tulp etc. in 't Duyts & Geneesinzichten van Dr. Nicolaes Tulp etc. Transcriptie & Nicolaes Tulp zijn leven en werk.
6012: TUMB‹LT, GEORG - Die Wiedertšufer. Die socialen und religiŲsen Bewegungen zur Zeit der Reformation. Monographien Zur Weltgeschichte VII.
9932: TURRETTINO, FRANCISCO - INSTITUTIO THEOLOGIAE ELENCTICAE, In Qua Status Controversiae Perspicue exponitur, Praecipua Orthodoxorum Argumenta proponuntur, & vindicantur, & Fontes Solutionum aperiuntur (...) Pars Secunda.
6441: UILENBROEK, HENDRIK - Hendrik Uilenbroeks Christelyke gezangen, wederom overgezien en verbetert. Den twaalfden Druk. Met een vervolg, of tweede Deel, 't welk op nieuws met twee Gezangen is vermeerdert.
5412: UITGEGEVEN DOOR DE SYNODE DER AFGESCHEIDEN GEREFORMEERDE GEMEENTE, GEHOUDEN TE TE AMSTERDAM, ANNO 1840 - Kerkelyk Handboekje, zynde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der nationale en provintiale synoden, betrekkelyk de zuiverheid der leere, rust der kerke, enz. Als mede de post-acta of nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618-1619. Zeer dienstig en noodig voor Predikanten en Kerkenraden. Met eene voorrede.
6897: UITHOL, J.C. / WIJK, J.M. VAN - Gods trouw in de tropen. Belevenissen van oud-IndiŽgangers gedurende de jaren 1946-1950. Deel 1.
9974: ULFERS, S. - De Bijbelsche Geschiedenis aan kinderen verhaald
15714: ULRICH, JOHAN JACOB - Heilige Bybel-oeffening, Of duidelyke en grondige Verklaaring en ToeŽigening des Evangeliums van Mattheus (...) In 't Nederduitsch vertaalt en met noodige Blatwyzers voorzien door Bernhardus Keppel, Predikant te Monnikendam.
15744: UNGER, W.S. (UITG.) - De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-IndiŽ 1598-1604. Met 10 afbeeldingen.
4958: UNGER, RUDOLF - Hamann und die Aufklšrung. Studien zur Vorgeschichte des romantischen Geistes im 18. Jahrhundert. Zweite, unveršnderte Auflage.
9556: URSINUS, ZACHARIAS - Het Schatboek der verklaringen (...) Nu in hedendaags Nederlands herschreven en van een inleiding voorzien door Ds. J.v.d.Haar. Deel 2.
15674: URSINUS, ZACHARIAS - Het Schatboek der verklaringen van de Heidelbergse Catechismus (...) Nu in het hedendaags Nederlands herschreven en van een inleiding voorzien door Ds. J. van der Haar. Vierde druk.
4619: UTTEND÷RFER, OTTO - Zinzendorf und die mystik
7428: VADER, JAN - Eenige brieven van den eerwaarden heer Jan Vader, in leven leerend ouderling bij de Ger. Gem. te Meliskerke, (Zeeland), (...) Geschreven aan velen zijner vrienden en vriendinnen in Nederland, en op verzoek van velen verzameld en met een voorbericht voorzien door A. Janse, Ger. Leeraar te Barneveld.
3398: VALEN, L.J. VAN - Leven voor Jezus Christus. Selina, gravin van Huntingdon.
11067: VALK, J. - Hoe Tiroccio door slavernij tot ware vrijheid kwam
11463: VALK, C. (SAMENST.) - Ds. J.P. Paauwe. Zijn leven en prediking.
11605: VALK, M.H.A. VAN DER - Kerkelijk Oud-Beijerland / De onttroonde Koning. Het Kerkelijk conflict te Oud-Beijerland naar waarheid geschetst door Accusator. Met twee Foto's. Tweede herziene druk. / De Mammon- en Venuspriester, of De juistheid aangetoond van de uitspraak der Algemeene Synode, waarbij de afgezette Predikant van Oud-Beijerland M. H. A. van der Valk uit de Kerk werd gebannen. Door Accusator. Met Penteekeningen.
4473: VALKENBURG, RIK - Nederlandse kerken en christenen in Canada en U.S.A. Verhalen, meningen, principes, decors en lotgevallen rond Nederlandse immigranten in Noord - Amerika.
3206: VALKENBURG, RIK EN BALKENENDE, WILLEM P. - Dodelijke speerstoot tot nieuw leven, ware zendingsverhalen en beschrijvingen uit de 75-jarige praktijk van de Gereformeerde Zendingsbond, aangevuld met opiniŽrende artikelen.
6048: VALKENBURG, RIK - Het leven in eigen hand? Vragen rond moderne medische technologie en genetische manipulatie worden beantwoord door: Drs. A.B.F. Hoek- van Kooten, G. Boogaard, Drs. M. Neele, Dr. Ir. H. Jochemsen en Ds. Drs. P. Honkoop.
7308: VALKENBURG, RIK - Willem Roth. Haaks op het Hakenkruis.
5330: VALKENBURG, RIK - Wie was Ds.R. Kok eigenlijk? Drieluik. I. Voor de Tweede Wereldoorlog. II. Na de Tweede wereldoorlog. III. Na de Tweede Wereldoorlog.
11007: VALKENBURG, RIK - In het woedend golfgeklots. Verhalen, foto's en impressies van de Watersnoodramp in 1953. Deel 2.
10072: VALKENBURG, RIK - Discussie-interviews over Verontrusting
10397: VALKENBURG, RIK - Bij 't barnen van 't gevaar. Tweede druk.
7355: VANHUYSSE, T. - Maria, onze toevlucht?
5166: VAZQUEZ DE PRADA, V. - Philips II. Heerser van een wereldrijk.
3673: VEEN, PETRUS VAN - Dertien avondgesprekken. Naar de zesde druk.
1983: VEENENDAAL, DS.J., KOOIMAN, A., VERBAAS,G. EN JONG,H.T. DE (RED.) - De wond'ren gadeslaan. 90 jaar Chr.Ger. Kerk te Barendrecht.
10612: VEENHOF, JOH.G. - Rode aarde / Partizanen / De strijd van de partizanen
10613: VEENHOF, JOH.G. - Zal voor ons de zon nog schijnen? (2e druk) / De zon schijnt voor ons allemaal. Deel 1 en 2.
6544: VEENHOF, PROF. C - Volk van God. Enkele aspecten van Bavincks kerkbeschouwing.
7512: VEENHOF, JOH. G. - Arm zijn is geen schande
11097: VEENHOF, JOH. G. - Als wilgen zingen in de nacht
11415: VEER, GERRIT DE - Waerachtighe Beschryvinghe van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort (...) deur Gerrit de Veer van Amstelredam
11538: VEERMAN, ESTHER - Nooit meer kwijt
7227: VELDEN, DS. J.D. VAN DER - Zonde en genade. Een twaalftal practische Schiftbeschouwingen.
4573: VELDHUIS, N. - Vlissingen in oude ansichten
3934: VELDKAMP, DS.H. - In de schemering van Christus' wederkomst
6058: VELEMA, J.H. - Denken over... Gereformeerd-zijn
7166: VELEMA, DR. W.H. - Met het Woord aan het werk. Prediking en praktijk.
7164: VELEMA, DR. W.H. - Praktische bijbelstudies voor persoonlijke en gemeenschappelijke bezinning.
1566: VELEMA, DR. W.H. - Geroepen tot heilig leven. Tweede druk.
3825: VELEMA, DS.J.H. - Wonen in Uw huis. Pslam 84: een pelgrimslied.
9996: VELEMA, DR. W.H. - Geroepen tot heilig leven. Tweede druk. CGO 209.
7200: VELEMA, DS. J.H. - Feit & Feest. Over de actuele betekenis van de Heilsfeiten.
8106: VELEMA, PROF.DR.W.H. - Kernpunten uit het Christelijk geloof
6921: VELEMA, DS. J.H. - Ziekentroost uit Psalmwoorden
15747: VELINGIUS, WILHELMUS - Zedige ledigheid ofte stigtelyk tydverdryf, bestaande in hert- en zielroerende gezangen en gedichten, (...) De sesde druk, verbeetert en vermeerdert.
15565: VELZEN, SIJO KORNELIUS THODEN VAN - Begraven of verbranden? Vergelijkende historische en kritische studie.
10884: VELZEN, CORNELIUS VAN - Een Geloovige, zyne Zaligheit uitwerkende door Godts geduurige Bewerkinge, in Armoede des Geestes, op des Heeren toezegginge van Algenoegzaame Genade, (...) Vertoont in VII Predikatien, over Philipp. 2. v. 12 en 13. Zeph. 3. v. 12. 2 Cor. 12. v. 9. I. Cor. 10. v. 12 en Michae 7. v. 7. Tweede Druk, met twee Leerredenen vermeerdert. SGT V 102. WAARBIJ: Een Geestelyk Mensch, strydende tegen zyn Vleesch, na den aart van het Evangelium, geheel anders als een Natuurlyk Mensch, volgens een Rechtveerdig Oordeel des onderscheits, ter verkryginge van een Onergerlyke Conscientie, ende Verzegeling van zyne ziele door den Geest der Belofte; Vertoont in VII Predikatien, over Galat. 5. v. 17. Philipp. 1. v. 21. I Cor. 2 v. 14, 15. Joan. 7. v. 24. Hand. 24. v. 16 en Ephes. 1. v. 13. SGT V 98.
9116: VENEMA, DS. E. - Op het aloude kerkenpad. Deel 1. Tweede druk.
9207: VENEMA, DS. E. - Op reis naar de eeuwigheid. Serie overdenkingen rond de Christenreize van John Bunyan eerder gepubliceerd in Standvastig. Derde druk.
8184: VENEMA, DS. E. - Met Jona op de leerschool van vrije genade. Deel 1 en 2.
10103: VENEMA, DS. E. - Sta op en eet dl. 1 en 2
1057: VENEMA, DS. E. - Sta op en eet dl. 1 en 2
5577: VENEMA, DS.E. - Sta op en eet. Deel 1.
6994: VENEMA, DS. E. - Op de leerschool van het gebed. Zestal preken.
10839: VENEMA, DS. E. - Op de leerschool van het lijden. Zestal preken.
6988: VERBEEK, M.C. - Feike Asma Organist
11168: VERBEEK, B. E.A. (VERT.) WILLEBEEK LE MAIR, H. (ILL.) - Ons kleine groene rijmboek. Een verzameling van geliefde kinderrijmen.
6132: VERBURG, MARINUS C. - Zeeland, een geschenk van de Schelde. Tweeduizend jaar sociaal-economisch landschap Scheldemonden.
4809: VERDONK, DR.J.J - Petrus Ramus en de wiskunde
10290: VERDOUW, N. / PANNEKOEK, DS. J. - Gij hebt mijn omzwerven geteld. Levensschets van Ds. J. Pannekoek door N. Verdouw.
9755: VERGERS, P. - Geschiedenis der laatste 200 jaren, van 1648 tot 1848. Vervolg op "de Bloedstrijd onzer Vaderen", van Karel V tot 1648.
11542: VERGUNST, P.J. E.A. - Uw Naam geef eer. Honderd jaar Gereformeerde Bond 1906 - 2006.
7556: VERGUNST, DS. A. E.A. - Uit den schat des Woords, 18e jaargang.
6987: VERGUNST, DS. A. - Hij is ons voorgegaan. Ter nagedachtenis aan Ds.A.Vergunst.
6229: VERGUNST, E.F. (RED.) - Uit de heilsfontein. Bijbels dagboek.
3389: VERGUNST, DS.A. - Neem de wacht des Heeren waar. Korte levensbeschrijving en een keuze uit hetgeen hij geschreven en gesproken heeft.
8879: VERGUNST, DS. A. - Hij is ons voorgegaan. Ter nagedachtenis aan Ds.A.Vergunst. 2e druk.
10952: VERGUNST, DS. A. - Mijn genade is u genoeg. 52 meditaties.
4032: VERGUNST, DRS.E.F. - Rusten in Uw schaduw. Het leven van ouderen onder de glans van het Evangelie.
15668: VERGUNST, DS. A. - De tabernakel Gods bij de mensen. Achttal preken.
9452: VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Licht op de kerk
8907: VERGUNST, DS. A. - Uw volk is mijn volk. 42 meditaties over Ruth.
779: VERGUNST, DS. A. - De Rots der eeuwen. 52 meditaties.
6736: VERHAGEN JR., J. - De geschiedenis der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, aan het volk verhaald door J. Verhagen jr. Met een voorwoord van M. Noordtzij, hoogleeraar te Kampen. Tweede druk.
2688: VERHAGEN, J. JR. - Een donkere bladzijde uit Neerland's Historie. De strijd en vervolgingen uit de dagen der Afscheiding.
2677: VERHAGEN, DS.A. (RED.) - DaniŽl. Orgaan van het landelijk verband van Jongelings Vereenigingen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 1e t/m 12e jaargang (1946-1957)
6478: VERHAGEN JR., J. - Oude David. Een geschiedenis uit het begin der afscheiding.
11395: VERHAGEN, DS. A. - Sion's Troostboek. 52 preken over de Heidelbergse Catechismus.
10528: VERHEIJ-VAN BEIJNUM, MARIE - De Fontein... hier woont zijn woord, heft hier voor God uw lofzang aan : Psalm 100:3. T.g.v. de ingebruikneming van de Fontein, 2011.
9433: VERHEIJ, DIRK - Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen (...) ter hunner voorbereiding voor de naderende eeuwigheid. Benevens een kort verhaal van de leiding in den bekeeringsweg, welke de Heere gehouden heeft met den schrijver D. Verheij, in leven Ouderling der Ger. Gem. te Giessendam. Met een voorwoord van P. Wagenmaker, Geref. pred. te Haarlem. Geschreven in den Jare 1858. Negende druk.
5952: VERHEIJ, AB. - Hoe lang zijt gij leeraar en hoe zijt gij dit geworden? Een vraag, beantwoord naar aanleiding van mijn dertig-jarige evangelie-bediening.
3131: VERHEIJ, ABRAHAM - Levensgeschiedenis of Gods wonderlijke leiding met Zijn volk hier op aarde, beschreven uit eigen ervaring, beginnende van mijn geboorte en de weg die de Heere mijn God met mij heeft gehouden, zowel in den weg der natuur, als in die der genade
5092: VERHEUS, DR. SIMON L. - Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Bijdragen over de collecties en verwante verzamelingen alsmede Doopsgezinde Adversaria verschenen bij het afscheid van Dr. Simon L. Verheus als conservator van de kerkelijke collecties.
10189: VERHOEKS, DS. W. - In stilheid en met vrede. Ter nagedachtenis aan ds. W. Verhoeks.
11248: VERHOEKS, DS. W. - Zal eeuwig u behoeden. Verslag van de afscheidsdienst van Ds. W. Verhoeks als herder en leraar van de Ger. Gem. in Ned. te Arnemuiden. Verslag van de bevestiging en intrede van Ds. W. Verhoeks als herder en leraar van de Ger. Gem. in Ned. te Ederveen
15738: VERHOEVEN, CORNELIS - Dierbare woorden. Beschouwingen over de woordenschat.
3773: VERKUYL, DR.JOH. - De kern van het christelijk geloof. Tweede herziene druk.
7851: VERKUYL, DR. J. - Inleiding in de Evangelistiek
9519: VERMEER, JUSTUS - Verzameling van eenige Oeffeningen, behelzende uitgelezene Verhandelingen over verscheide Plaatzen des (O. en) N. Testaments. Gedaan by verscheide gelegenheden, voornamelyk op Avondmaalstijden en Bededagen; (...) Tweede druk. Vermeerdert met een Register over 't geheele Werk.
2250: VERMEER, J. - Verzameling van eenige oeffeningen, behelsende uitgelese verhandelingen over verscheide plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan by verscheide gelegentheden, voornamelyk op- Avondmaalstyden en bededagen. Met een voorreden van Gerhardus van Schuylenborgh, (...) Nieuwe onveranderde uitgave.
811: VERMEER, JUSTUS - Verzameling van eenige oeffeningen, behelzende uitgelezene verhandelingen over verscheide plaatzen des N. Testaments, gedaan by verscheide gelegenheden, voornaamlyk op Avondmaalstyden en Bededagen. Met een voorreden van Gerhardus van Schuylenborgh.
2146: VERMEER, MR J. - Verzameling van eenige Oeffeningen, behelzende uitgelezene Verhandelingen over verscheide Plaatzen des (O. en) N. Testaments. Gedaan by verscheide gelegenheden, voornamelyk op Avondmaalstijden en Bededagen; (...) Vierde druk.
4110: VERMEER, MR. JUSTUS - Verzameling van eenige Oefeningen, behelzende uitgelezene verhandelingen over verscheidene plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan bij verschillende gelegenheden, voornamelijk op Avondmaalstijden en Bededagen ... Met eene voorrede van Gerhardus van Schuilenborgh. Nieuwe onveranderde uitgave. (nw. druk).
11278: VERMEER, JUSTUS - Verzameling van eenige Oefeningen, (...)
5236: VERMEULEN, J.M. - Toen hij
9232: VERMEULEN, J.M. - Het grootste wonder. Uit het leven van ds. M.A. Mieras.
10618: VERSCHUIR, JOHAN - Waarheid in het binnenste of Bevindelijke Godgeleerdheid (...) opgesteld in veertien samenspraken en een Belijdenispredikatie (...) Overgezet in de huidige spelling door Joh. A. Bunt.
9798: VERSCHUURE, DS. A. - Ten dode of ten leven. 7 preken. Nieuwjaar, Biddag, na Pasen, voorber. H.A., Dankdag en Oudjaar
11203: VERSLOOT, J. - Een gezant van de Koning. Het leven van Joseph Alleine.
4462: VERWEERD, JOKE - Binnenste buiten. Verhalen.
10143: VERWEIJ, DS. J.W. - In Kanašn gebracht. 52 meditaties.
10561: VERWEIJ, DS. J.W. - De hemelse voorbede van Jezus voor IsraŽl. Achttal preken.
11385: VERWEIJ, BERNARDUS - Godsdienstig jaarboekje voor bijzondere en huisselijke stichting. Naar het Hoogduitsch door Bernardus Verweij. (met gegrav. tit. en vignet door W. van Senus)
6019: VERWEIJ, DS. J.W. - Jacobs gemeente. 12 predikaties over de zonen van Jacob. Met een voorwoord van Ds. A. Moerkerken.
5424: VERWEIJ, DS.J.W. - De hemelse voorbede van Jezus voor IsraŽl. Acht preken. Nieuw! Netto opbrengst voor Deputaatschap voor IsraŽl.
4631: VINET, A. - Histoire de la Prťdication parmi les Rťformťs de France au dix-septiŤme siŤcle
7785: VINET, ALEXANDER - Overdenkingen. Naar het fransch door H.C. Voorhoeve.
11493: VINS, GEORGE - Getrouw tot in de dood
6719: VISSCHER, DS. W. / EIKELBOOM, P. E.A. - Ambt en gesprek. Ambtsdragersconferentie 2004.
7295: VISSCHER, DR. H. / BAVINCK, H. / BOS, T. E.A. - Grijpt als 't rijpt. Het advies inzake het gravamen tegen art. XXXVI der belijdenis beoordeeld door Dr. H. Visscher (...) G.J.A. Ruys - Utrecht 1905; 44 blz. Waarbij: Advies in zake het gravamen tegen artikel XXXVI der Bel?denis, uitgebracht aan de Generale Synode der Gereformeerde Kerken te Utrecht 1905 door H. Bavinck, T. Bos e.a. HŲveker & Wormser - Amsterdam 1905; 50 blz. (zonder titelpagina).
8946: VISSCHER, NICOLAAS JANSZ. - Theatrum praecipuarum urbium Ducatus Brabantiae nec non Comitatuum Flandriae et Zelandiae accurate adumbratum et in lucem editum a Nicolao Joannis Visschero, 1660. Facsimilť-reprint.
2230: VISSCHER, DR.H. EN LIND VAN WIJNGAARDEN, DR.J.D. DE - De Eeuwige, de Heilige, de Waarachtige. Afscheid, Bevestiging, Intrede van Dr. H. Visscher
1032: VISSER, D. - Zacharias Ursinus; leven en werk van een Hervormer tegen wil en dank
7853: VISSER, DS.P. - Zondagsrust en Zondagsheiliging
11474: VISSER, EDUARD - God, het woord en de tering. Leven en werk van Simon Gorter (1838-1871), met een teksteditie van zijn brieven, en een keuze uit zijn proza en preken.
11472: VISSER, DS. H. - In het spoor van de Heidelberger
15633: VISSER, W. - Vasten en bidden. Leven als een christen.
948: VLASTUIN, DR.W. VAN - De Geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758)
7899: VLIEGER, ANTH. DE (IN LEVEN BURGEMEESTER VAN HERKINGEN) - De Vlaamsche Passementwever in Zierikzee, Schouwen en Duiveland of De Kerkhervorming voor 300 jaren. een verhaal voor jong en oud. Met vier historische plaatjes. Derde druk.
4725: VLIET, DS.J. VAN - Bevestiging en Intrede van Ds.J. van Vliet op 10 oktober 1967 in de Gereformeerde Gemeente te Aagtekerke
7167: VLIETSTRA, DS. A. - Het Woord Gods in onze Geloofsbelijdenis. Toelichting op de artikelen 2 t/m 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
4182: VOET, JOANNES EUSEBIUS - De heerlijkheid van God in Jezus Christus, overwogen in vijf verhandelingen, door Joannes Eusebius Voet.
5369: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Stichtelyke gedichten, en gezangen, deel 1 en 2; waarbij Uitzicht van Nebo, of Verbeelding van het Hemelsch Kanaan Den zeer geleerde taal en dichtkundigen Heere Rutger Schutte... toegezongen door Joannes Eusebius Voet, Arts.
5884: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Stichtelyke gezangen, gedicht op voornaame lotgevallen der Christelyke Kerke, en geschikt naar derzelver tydorde. Iste stuk. Met zang- en speelwyzen meest nieuw, en naar vereisch van derzelver inhoud samengesteld.
5878: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Nagelaaten stichtelijke gezangen en mengeldichten door Joannes Eusebius Voet. Uitgegeven door de bestuurderen van het Genootschap, onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt. Met Privilege der Ed. Gr. Moog. Heeren Staaten van Holland en Westfriesland. Pieter van Braam - Dordrecht 1780. (8), 202, (4) blz. Waarbij: Lijkzangen op den Weleerwaardigen Heere Rutger Schutte, ... overleden den 19den van Wintermaand 1784, oud ruim zes en zeventig jaaren. Johannes Wessing Willemsz., en Dirk en Jacobus Tol - Amsterdam 1785. (12), 212 blz. Waarbij: Overdenkingen; bij gelegenheid van het ontroerend sterven van den Hoog-Eerwaardigen, Hoog-Geleerden en Godzaligen Heere Gerard Johan Nahuys, ... overleden de 9. in Wijnmaand 1781. Drie dagen na deszelfs Egtgenoote de Wel.Ed. Geboren Vrouwe Catharina Walburg van Mansvelt. Door Johannes Christiaan Mohr. Lid der Hervormde Gemeente te Amsteldam. Harmanus Keyzer - Amsteldam 1782. (8), 132, (4 (catalogus van de uitgever)) blz. Waarbij: Proeve van Liederen en Gezangen voor den Openbaaren Godsdienst door Hieronymus van Alphen. J. Thierrij en C. Mensing -
4394: VOETIUS, GYSBERTUS - De Uitnemendheid van de leer der Gereformeerde Kerk. Tot bevordering van troost en heiligheid; in tegenoverstelling van de troostelooze en krachtelooze leer der Remonstranten. Opnieuw ter perse gelegd door Ds. G.H. Kersten.
1114: VOETIUS, G. - Gisberti Voetii Tractatus Selecti de Politica Ecclesiasttica. Series prima. Edidit F.L. RutgErs
11151: VOGELAAR, L. - Banden die niet breken. Kerkelijk en geestelijk leven rond vader Schelling en zijn zonen.
10950: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT, A. - In dienst van de Koning. Uit het leven van ds. G.H. Kersten.
7908: VOGELAAR, L. - Weerdigh t' aenmercken. 150 Jaar Gereformeerde Gemeente Benthuizen.
11217: VOGELAAR, L. - Pelgrims komen thuis. Uit het leven van ds. E.L. Meinders en zijn echtgenote. Tweede druk.
7114: VOGELAAR, DRS. D. - De betekenis van Waterink in onze tijd. Het streven naar een gereformeerde opvoedingen onderwijskunde.
9195: VOGELAAR, DS. C. - Van overzee. Brieven aan de Nederlandse gemeenten.
5343: VOGELAAR, L. - Tot opzieners gesteld. In gesprek met ouderlingen uit de (Oud) Geref. Gemeenten (in Ned.). Deel 1 en 2.
8264: VOLAART, ABRAHAM - Gods genade verheerlijkt aan een ruim zeventig-jarige zondaar Abraham Volaart. Door hemzelven beschreven. Met een kort voorwoord en besluit van W. M. Volaart.
5618: VOLKMANN, R.B. - Kan het bestaan van God worden bewezen?
11004: VOLMER, TH. - Constructie en bouw van schepen voor de binnenvaart. Bewerkt voor de leerlingen van de binnenvaartscholen ter verkrijging van een diploma voor de binnenvaart.
3170: VONK, DS.C. - De voorzeide leer. Deel I(A,) I(B), I(C) en I(D). Inleiding-Genesis, Leviticus, Numeri-Deuteronomium, Inleiding op deProfeten-Jozua.
1710: VOOGD, P. DE - De eenzijdigheid van Ds. R. Kok wat was dat toch? Oproep tot bezinning en verootmoediging tot de Gereformeerde Gemeenten.
9906: VOOLSTRA, S. / VREE, J. (RED.) - Protestants Nederland tussen tijd en eeuwigheid. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 Jaargang 8.
6503: VOS, J. E.A. (RED.) - Historische Reeks van Heusden en Altena. Deel 11.
7885: VOS AZ., G.J. (PREDIKANT BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Handboek voor het onderwijs in den christelijken godsdienst. I: Geloofsleer. II: Zedenleer.
11547: VREEKAMP, HENK - De tovenaar en de dominee. Over de verschijning van God.
7429: VREUGDENHIL, J. - Onze geloofsleer. Uitgewerkt voor catechisanten. Tiende druk.
6826: VREUGDENHIL, J. - Onze geloofsleer. Uitgewerkt voor catechisanten. Derde druk.
11580: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Alles uit Hem. Over de orde des heils.
8908: VREUGDENHIL, L.M. - Vriendschap met God. Zo kun je groeien in geloof en toewijding. Tweede druk.
4653: VRIES, THOM. J. DE - Rotat Omnia Fatum. Noodlot's rad draait alles rond. Een essay in draaiende trant vertonende Noodlot's wentelend wiel waarop gezeten zijn auteurs en lezers mitsgaders drukkers en ketters ter gelegenheid van de jaarwisseling 1958-1959.
1118: VRIES, P. DE - De weg Zijner getuigenissen. Een oproep om te volharden in de gereformeerde religie.
7203: VRIES, DRS. P. DE - Het onfeilbare Woord. Een studie over het gezag en de interpretatie van de Bijbel.
1871: VRIES, DS. P. DE - Door tijd noch eeuwigheid te scheiden. Een viertal verhandelingen n.a.v. de vragen en antwoorden 56 t/m 58 van de Heidelb. catechismus.
2036: VRIES, ANNE DE, HULZEN, JOH. VAN EN KEEMINK, L. - In volle wapenrusting. Verhalen uit de Kerkgeschiedenis.
7266: VRIES, DS. P. DE / BELDER, DS. A. / BUDDING, DS. D.J. / SCHAAFSMA, DS. L. - Jeugd en sacramenten
8363: VRIES, GRIETJE DE - Wij steken het hoofd omhoog. Eenvoudig verhaal bevattend de weg die de Heere gehouden heeft in de bewerking tot zaligheid met Grietje de Vries. Geboren 24 oktober 1842 en overleden te Amsterdam, 22 januari 1915. Door haarzelf beschreven.
8073: VRIESE, PIETER DE - Historisch verhaal van het leven en sterven van ds. Bernardus Smytegelt. Nieuwe uitgave toegelicht door drs. H. Florijn.
5596: VRIJDAG, MIENTJE - Vijftig brieven van Mientje Vrijdag te Rijssen geschreven aan haar zielsvriendin Aaltje Smelt te Vriezenveen.
5602: VRIJDAG, MIENTJE / ROEST, BART / SONNEVELDT, ARNOLDA - Het Leven en Sterven van Mientje Vrijdag. (Weduwe van J. ter Haar) te Rijssen (Ov.) Door B. Roest. / Vijftig brieven van Mientje Vrijdag te Rijssen geschreven aan haar zielsvriendin Aaltje Smelt te Vriezenveen. / Veertien brieven van Arnolda Sonneveldt te Rotterdam aan Jan Vrijdag te Rijssen.
8286: VRIJER, DR. M.J.A. DE - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn "Gekrookte riet".
10172: VROEGINDEWEIJ, DS. L. - De troost der Verkiezing. Pastorale behandeling van de Dordtse Leerregels. Kompleet in 3 delen.
2814: WAARD, DS. A. DE - Een ongetroost volk getroost. 52 wekelijkse overdenkingen.
6098: WAARD, J.DE / NIDA, E.A. - A Translator's Handbook on the Book of Ruth. (Helps for translators, volume 15).
4630: WADDINGTON, CHARLES - Ramus ( Pierre de la Ramťe) sa vie, ses ťcrits et ses opinions.
5225: WAGENAAR, DR.L.H. - Het 'Reveil' en de 'Afscheiding', bijdrage tot de Nederlandsche kerkgeschiedenis van de eerste helft der XIX eeuw.
10576: WAGHENAER, LUCAS JANSZOON - Thresoor der zeevaert. With an introduction by R.A. Skelton.
4574: HEEMKUNDIGE KRING "WALCHEREN" (SAMENST.) - Kent u ze nog... de Vlissingers. Deel 1 en 2.
10824: WALKER, JANE - 's Heeren leiding zowel in voorzienigheid als genade met Jane Walker van Islip, door haarzelven beschreven benevens twee brieven en memoriam
7275: WARBURTON, JOHN - Eenige Brieven, geschreven aan zijn zoon bij den aanvang van diens bediening te Southill. Waaraan toegevoegd eene levensbeschrijving van zijn zoon John Warburton jun. (...) Uit het Engelsch bewerkt door D. Schot, Tholen.
10778: WARBURTON, JOHN - Weldadigheden van een Verbonds-God (gewijzigde herdruk)
3055: WARBURTON, J - Goede tijding uit verren lande. Eenige brieven van John. Warburton jun. Bed. des Evangelies te Southill (Engeland) over "De rivier van het water des levens" en "Den boom des levens". Vertaald door D. Schot, Tholen.
8711: WART, A.D.F. VAN DER - De Groote of Maria Magdalena Kerk te Goes en haar restauratie
6482: WATERINK, DR. J. - Moeder en haar opgroeiende kinderen. Tweede druk.
11310: WATSON, THOMAS - Leer der Waarheid: De hoofdsom van de geloofsleer / De tien geboden / Het gebed des Heeren
15646: WATSON, THOMAS / LANGHANS, JOHAN LODEWYK - De geestelijke regenboog. Dagboek, samengesteld uit de werken van Thomas Watson en Johan Lodewyk Langhans. Deel 1 en 2.
11181: WATSON, TH. - Alles is Uwe. De heerlijke voorrechten van de kinderen Gods. Uit het Engels vertaald door ds. Joannes Fabricus, en in de huidige spelling overgezet door ds. J. van der Haar. Tweede druk.
935: WATTS, I. - Euangelische Predikaatzien over verscheidene onderwerpen, Waarby gevoegd is eene Verhandeling over de krachten van, en den Stryd tussen het Vleesch en den Geest.
2315: WATTS, I. - De Toekomende Wereld, of redevoeringen over de vreugde en smerten der afgescheide Zielen na de Dood. Als mede over de Heerlykheid en over de Vreeslykheid der Opstanding, ... Vooraf gaat een Vertoog, om te bewyzen de Afgescheide Staat der Zielen na de Dood. In het Engelsch beschreven door Isaak Watts, (...) By deze Nederduitsche Uitgave zyn gevoegt twee Briefsgewyze Verhandelingen door de Heeren Daniel Gerdes, (...) en Theodorus van Schelluyne, (...)
10097: WAVERIJN, H.F. (SAMENST.) - Van armenzorg naar zorgcentrum. Een geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur en 25 jaar Burgerlijke Instelling voor Bejaardenzorg in Yerseke.

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat Versprille

2/17