Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje
Haadstrjitte 20, 9269 SZ Feanwālden, The Netherlands. Tel.: +31 (0) 511-476698            Email: feanwalden@boekennietje.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
18790: D.RAES.- - Atlas universel - de géographie moderne.
18151: RAPPORT.- - Rapport betreffende het ambachts- en avondnijverheidsonderwijs in de provincie Friesland.
17073: RAUWERDERHEM.- - Kaart van Rauwerderhem door B. Schotanus a Sterringa uitgegeven door Francois Halma (1718).
18303: WINKEL-RAUWS DR. H..- - Wel en Wee van het Geslacht Rauws.
2484: REBEL, FENNE.- - Būtendoar boartsje.
281: REEST, BERT VAN.- - Sake Ploegsma.
19580: REGEHR, WALTER.- - Die lebensräumliche Situation der Indianer im paraguayischen Chaco.
17660: REINSMA, R.- - De Latijnse Scholen in Friesland tussen 1815 en 1830.
19199: REITSMA, DR. J. / VEEN,DR. S.D. VAN.- - Acta der Provinciale en particuliere synoden (gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620).
18850: LIU YI-REN.- - The Heart Transmission of Medicine.
14628: RENKEMA, W.J.T.- - Understanding the position of lesser used languages in the European educational systems: the contribution of comparative education.
19425: RIEMERSMA, TR..- - Hoe binne de helten fallen - Bauke de Jong syn ūnkristlike krśstocht.
17878: RIEMERSMA, A.M.J. E.A. (RED.).- - CO-FRISICA II. It Frysk folkstoaniel tusken 1881 en 1890.
19393: RIEMERSMA, TR..- - Toate-los (report syfr 18.116, op lān neam Frysk).
619: RIEMERSMA, ALEX M.J. E.O. (REDAKSJE).- - Frysk en de Vrije Universiteit (1949-1989).
620: RIEMERSMA, TRINUS.- - It koarte ferhael yn 'e Fryske literatuer fan de tweintichste ieu.
18967: RIEMERSMA, TR..- - Roazen ferwylje.
18968: RIEMERSMA, TR.- - Teksten fwar ien hear.
12402: RIEMERSMA, TR.- - Riemersma 11 26-50.
19036: RIEMERSMA, TR..- - Toate-loss report syfr 18.116 op lān neam Frysk.
14660: RIEMERSMA, T.- - Sinleas geweld.
19382: RIEMERSMA, TR..- - De acht foar achten trein - splitscreenroman.
17875: RIEMERSMA, A.M.J. E.A. (RED.).- - CO-FRISICA IA. Oudfriese kronieken uit het handschrift Leeuwarden RA Schw. 3992.
17876: RIEMERSMA, A.M.J. E.A. (RED.).- - CO-FRISICA IB. Oudfriese kronieken uit het handschrift Leeuwarden RA Schw. 3992.
19413: RIEMERSMA, TR..- - Try-out (ienakter).
5238: RIEMERSMA, TRINUS.- - Jest yn 'e Ardinnen.
1589: RIENKS - WALLINGA, D.- - Kening Bukeman en syn jonkje Pipernut.
11705: RIESEN, WOUTER VAN.- - Dokterom. Libbensroman fan dokter Eeltsje Halbertsma en Baukje Fockens.
15524: RIESEN, WOUTER VAN.- - Dokterom (Dr Eeltsje Halbertsma 1797-1858).
18306: RIETSTAP J.B., PAMA C..- - Handboek der Wapenkunde.
698: RIJN, J.G. VAN EN C. SIEBEN.- - Regionalisme en Oerheidsbelied. In undersyk nei de ynfloed fan regionalistyske easken op it oerheidsbelied yn en oangeande Fryslān, Wales en Bretagne.
18858: G. VAN RIJN.- - De Schoutensteechsche Tekantjes en tafelcoeckgens.
19226: RINA.- - Doe't Marijke lyts wie.
15896: RINGNALDA, FREARK M.- - Het archief vertelt... over vier eeuwen Jouster Hervormden.
15365: RINIA, SYBRAND TSJEARDS.- - De Rūge en oare seedykster ferhalen.
19170: ROARDA, R.S..- - Nammen fan Keapers en Forkeapers śt de rintmasters-rekkens 1518-1575.
15885: ROARDA, R.S.- - Nammen śt ālde Liifrinte-Registers yn Fryslān (1624-1809).
18646: R.S. ROARDA.- - De Schraarder Elgersma's.
19205: ROBINSON, JULIAN.- - Art Deco - prentkunst.
17067: RODING, MICHIEL.- - In de voetsporen van Nanne Ottema. Veertig jaar cultuurbehoud door de Ottema-Kingma Stichting.
4619: ROGGEBLOMMEN.- - Roggeblommen. Bydragen en foardrachten fen forskate skiuwers en dichters ut earder en letter tiid.
12133: ROODBERGEN, SAKE P.- - B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief.
5243: ROORDA, R.S.- - De jonge fen 'e pōle.
907: ROOS, W.K. DE (EINDRED.).- - De problemen van Friesland en haar perspectieven.
19159: ROOSJEN, S.O. / KROESE, N.D..- - Merkwaardigheden van Hindeloopen.
19231: ROOSJEN, S.O. / KROESE, N.D. / EEKHOFF, W..- - Merkwaardigheden van Hindeloopen - bevattende historische bijzonderheden omtrent de woningen, kleeding gebruiken en taal.
19160: ROOSJEN, S.O. / KROEZE, D..- - Taalproeven van Hindeloopen.
16489: ROOY, J. DE.- - Als - of - dat. Enkele conjuncties in ABN, dialect en Fries.
18950: ROSSEM, P.V.J. VAN.- - Tietjerksteradeel 1940/1945.
16253: ROSSUM, RIE VAN EN JOHAN P.R. DIJKSTRA.- - Zo werd Leeuwarden vrij.
19301: ROZEMA, MEERTEN.- - Het mooie kerkje van Zandeweer.
15535: ROZENDAL, ANDERS M.- - Dy jonge fan Beintema.
15523: ROZENDAL, ANDERS M.- - De muorre.
15521: ROZENDAL, ANDERS M.- - De baas traktearret.
19423: ROZETT, ROBERT / SPECTOR, SHMUEL.- - Encyclopedie van de Holocaust.
11002: RUDOLFSBOEK.- - Rudolfsboekmateriael : gearfandele en biarbeide fan in stśdzjerounte oan de Ryksuniversiteit to Utert.
13722: RUIJVEN, E.C.M. VAN.- - Voorsprong of achterstand? Onderzoek naar het onderwijsniveau van de Friese leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
18548: DR. KL. RUNIA.- - Het christelijk recht van de Friese Beweging.
15782: RUSSCHEN, A.- - New light on Dark-Age Frisia.
2640: KUIPER EN RYPKEMA (RED.).- - Religie en socialisme. Friesland in de negentiende eeuw.
19057: RYPMA, GERBEN.- - Ik haw myn dreamen hawn en fragen.
19019: RYPMA, GERBEN.- - Jiergong.
18425: SAKE ROODBERGEN, FOKKE TUINSTRA, HANS WILTENBURG, PIETER BREUKER.- - Kievit tussen pet en wet - Hijkes en Sijkes.
19588: SALVERDA, J.C.P..- - Hiljuwns uwren.
435: SALVERDA, J.C.P.- - It samle dichtwurk.
2959: FRYSKE SANGEN.- - Fryske sangen.
14570: SANNES, H.- - Grafschriften tussen Flie en Lauwers. Deel 2: Het Bildt.
19490: SANNES, H..- - Geschiedenis van het Bildt (beschreven in haar verband met de algemene historie van Friesland).
18831: O. SANTEMA.- - Ta de skiednis fen Toppenhuzen en Twellegea.
16941: SANTEMA, O.- - Alde doarpsgesichten II.
16793: SANTEMA, O.- - Bibliografy fan Wūnseradiel.
13529: SANTEMA, O., Y.N. YPMA (RED.).- - Skiednis fan Menameradiel.
15788: SANTEMA, O.- - Bibliografy fan Fryslāns Sśdwesthoeke (foarsafier oanwźzich op 'e Provinsiale Bibliotheek fan Fryslān).
19076: SARAFAN, DAVID.- - The Liberators - Military Harley-Davidson Motorcycles circa 1939-1952.
18605: DR. A. SASSEN.- - Het Drents van ruinen.
11874: SCHAAF, SJOERD VAN DER.- - De Lawine.
13359: SCHAAF, SJ. VAN DER.- - Abbingawāld.
1427: SCHAAF, SJ. VAN DER.- - Skiednis fan de Fryske biweging.
1428: SCHAAF, SJ. VAN DER.- - De belofte gestand gedaan. Geschiedenis van de Friese Stichtingen 1940-1945.
15375: SCHAAF, WIM VAN DER.- - Walschot is de namme.
271: SCHAAF, SJ. VAN DER.- - De wūndere simmer fan Jurrit Jongema.
5672: SCHAAFSMA, JOH..- - Inventaris der archieven van de Drankbestrijdersorganisaties in de gemeente Leeuwarden.
19295: SCHAARES, C..- - Almanak voor het verstand en hart voor het jaar 1828.
6122: SCHAIK, P. VAN.- - Met vallen en opstaan. Geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Drachten.
18201: SCHAIK, P. VAN.- - Geschiedenis van Smallingerland.
19164: SCHAIK, P. VAN / SPAHR VAN DER HOEK, DR. J.J..- - Geschiedenis van Smallingerland.
18265: SCHAMA, SIMON.- - Overvloed en Onbehagen, de Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw.
11641: SCHEEPVAARTMUSEUM.- - Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. Jaarboek 1992.
11643: SCHEEPVAARTMUSEUM.- - Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. Jaarboek 1994.
15893: SCHEEPVAARTMUSEUM.- - Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. Jaarboek 2004.
15894: SCHEEPVAARTMUSEUM.- - Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. Jaarboek 2005.
15891: SCHEEPVAARTMUSEUM.- - Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. Jaarboek 1996.
14594: SCHEEPVAARTMUSEUM.- - Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. Jaarboek 1990.
14589: SCHEEPVAARTMUSEUM.- - Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. Jaarboek 1985.
11644: SCHEEPVAARTMUSEUM.- - Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. Jaarboek 1995.
13786: FRIES SCHEEPVAARTMUSEUM.- - Jaarboek 1990 Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer.
11642: SCHEEPVAARTMUSEUM.- - Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. Jaarboek 1993.
18599: D.H. VAN DER SCHEER, H. BOOM EN A.L. LESTURGEON.- - Het boek der podagristen - Drenthe in vlugtige en loss omtrekken geschetst.
725: SCHEFFER, AGE.- - Met het Fries in de Wereld.
261: SCHELTEMA, PAULUS.- - 'n Bloemlezing uit Paulus Scheltema's Twaalfduizend Friesche Spreekwoorden, Gezegden en Anecdoten.
582: SCHEPERS, J.B. EN J. KLEEFSTRA.- - It wetter / Het water. Kantate for trije stimmen for bern en jongfolk.
19081: SCHEPERS, J.B..- - Gedichten.
1420: SCHIPPERS, H.K.- - Hofkesjonge by tuke tinkers. In kar ut de rige 'Wis - en natuerkundich grienmank' halden foar de Radio Omrop Noard.
19348: SCHOEP, C.J. / SCHUILENBURG, A.- - Ovens - theorie van het bakkersvak.
17176: SCHOLTEN, A.R.- - Jiergong. Fersen.
18859: A. L. SCHOLTENS.- - verhandelingen ter nasporing van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands, waarbij geboegd zijn eenige analecta tot dezelve betrekkelijk..
11006: SCHOMERUS, JOHANN GERHARD.- - Der Aufbau des Emsinger Bussregisters : eine traditionsgeschichtliche Studie.
17524: SCHÖNE, F.- - Wat een handelsman in Friesland beleefde.
19570: SCHOORSTRA, WILLEM.- - Ynwijing - gedichten.
10845: SCHOTANUS, JAN.- - De kwestje fan Quad.
11205: SCHOUSTRA, FENNO L.- - Moord en doodslag in Friesland.
973: SCHOUSTRA, F.L.- - Elfstedentocht. De schaatsen scherp.
822: SCHOUSTRA, S.A.- - De krite yn 'e kranse 1875-1975.
824: SCHOUSTRA, S.A.- - It Gild to Grou. Ta de skiednis fan sykte- en alderdomsforsekering op it plattelan en har soasjael-kulturele eftergrounen 1776-1976.
4304: SCHOUTEN, ALET.- - De faaie kolk.
18893: SCHREUR K..- - Familiegeschiedenis de Jong - Oude - Nieuwehorne en omstreken.
1437: SCHRIJVER, A.- - Beknopt overzicht van de Provinciale wetgeving op waterstaatsgebied in Friesland.
19305: SCHUITEMA MEIJER, DR. A.T..- - Zó fotografeerden zij Groningen 1868-1918.
19106: SCHUITEMAKER, P. JZ..- - Hollands Noorderkwartier met betrekking tot zijn Waterstaat - Schetsen van eenige belangrijke Waterschappen in Noord-Holland.
11116: SCHUITMAKER, Y.C.- - Foar en efter de skermen : biskōginge oer it Fryske toaniel, eigen ūnderfiningen ensaf.
18045: SCHUITMAKER, Y.C.- - Afke. Toanielstik yn fjouwer śtkomsten. Nije biwirking fen Neist-Elkoar.
19133: SCHUITMAKER, IJ.C..- - Neist-elkoar - toanielstik yn fjouwer ūtkomsten.
19137: SCHUITMAKER, Y.C..- - Kryst-joun - toanielstik yn ien śtkomste.
18406: A.S.G. SCHULTE.- - Het Rijk van Nijmegen - Oostelijk gedeelte en de Duffelt - Deel uit de reeks De Monuimenten van Geschiedenis en Kunst.
197: SCHURER, FEDDE.- - Bonifatius. Histoarysk spul yn trije bidriuwen.
19150: SCHURER, FEDDE.- - Fersen.
7436: SCHURER, FEDDE.- - Beam en bast. Koarte Forhalen.
16690: SCHURER, FEDDE.- - Opheind en trochjown.
18995: SCHURER, FEDDE E.A..- - Kleine keur uit Friese dichters sinds 1880.
630: SCHURER, FEDDE.- - Op en śt.
439: SCHURER, FEDDE.- - Op alle winen.
448: SCHURER, FEDDE.- - Efter it nijs.
18684: FEDDE SCHURER.- - Utflecht fersen.
18683: FEDDE SCHURER.- - Fen Twa Wallen.
16499: SCHURER, FEDDE.- - Fiif en tweintich Fryske dichters.
1078: SCHURER, FEDDE.- - Fen twa wallen. Fersen.
629: SCHURER, FEDDE.- - Brood op het water.
449: SCHURER, FEDDE.- - Vox Humana.
440: SCHURER, FEDDE.- - Fingerprinten.
16785: SCHURER, FEDDE.- - Middei-jefte de dichter Fedde Schurer oanbean op syn fyftichste jierdei de 25ste July 1948.
505: SCHURER, F. E.O.- - Fen Leed en lok. In bondel sketsen fen underskate skriuwers.
488: SCHURER, FEDDE.- - Heinrich Heine. Oersettings śt syn dichtwurk.
19329: SCHURER, FEDDE.- - Geloofs-onderzoek - vragen, mij voorgelegd door het bestuur der Chr. School te Lemmer.
19029: SCHURER, FEDDE.- - Fersen - oarde printinge.
19465: SCHURER, FEDDE.- - Simson.
18886: G. J. SCHUTTE.- - Een Hollandse dorpssamenleving in de late achttiende eeuw..
17564: SCHUUR, J.R.G.- - Appelscha. Bolwerk van anarchisme en radicaal socialisme.
17241: SCHUUR, J.R.G.- - Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de oudste stadsgeschiedenis.
18174: SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG, G.F. BARON THOE.- - Register op het Groot Placaat- en Charter-Boek van Vriesland.
18173: SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG, G.F. BARON THOE.- - Groot Placaat- en Charter-Boek van Vriesland. 4 delen.
18428: H. HEERINGA-SEEPMA.- - it griene huodsje.
19372: OBE POSTMA SELSKIP.- - Omt ik foar Dea net stilstean koe. Trettjinris - Because I could not stop for Death.
911: FRYSK SELSKIP.- - Tinkboek. It Frysk selskip Hundert jier 1844-1944.
19351: ACADEMISCHE SENAAT.- - Academia Groningana 1614-1914.
11943: SENECA, L. ANNAEUS.- - Troades. Trageedzje fan L. Annaeus Seneca. Yn oersetting fan Atze J. Keulen.
18252: SEVENHUIJSEN R..- - Dantumadeel.
18355: SEVENSTER-MEUTER, D..- - Krewerd 1279 - 1979 Herinneringen en oude verhalen.
19563: SEVENSTER, A..- - De maetskip to Wier (1920-1946).
19042: SEYN, EUG. DE.- - Geschied- en aardrijkskkundig woordenboek der Belgische gemeenten, in 2 delen.
15205: SHAKESPEARE.- - Shakespeare's wurk. Yn Fryske oersetting fan Dr. D. Kalma. 8 Dln.
10995: SHAKESPEARE, WILLIAM.- - De storm.
19064: SHAW SPARROW, WALTER.- - British sporting artists from Barlow to Herring.
15618: SIBRANDABUORREN.- - Sibrandabuorren.
18881: D. G. RENGERS HORA SICCAMA.- - De geestelijke en kerkelijke goederen onder het canonieke , het gereformeerde en het neutrale recht..
3112: SIEBEN, CEES.- - Wentebou en leefberheid yn Fryslān yn 'e jierren tachtich.
12094: SIEBEN, C. (RED.).- - Friesland en de EG, 1992.
16755: SIEBENGA, J.- - Zo denkt en schrijft Dr.Siebenga over de veehouderij.
19006: SIEBESMA, B.A..- - Himelklanken.
18565: THEODOR SIEBS.- - Zur Geschichte der english-friesischen Sprache.
5023: SIEFKES, WILHELMINE.- - It wurdt skielk wer simmer. Roman ut Eastfryslān.
18985: SIERKSMA, FOKKE.- - In essay oer it dichtwurk fan Obe Postma.
11089: SIERKSMA, FOKKE.- - Bern fan de ierde. In essay oer it dichtwurk fan Obe Postma.
19396: SIJENS, DOEKE.- - Sa'n tūzen blauwe skriften - Boigrafy fan Reinder Brolsma.
8866: SIJENS, DOEKE EN HENK VAN DER VEER.- - In utjouwerij fan QUizeQUānsje. Tinkboek by it 25-jierrich bestean fan 'e Koperative Utjowerij.
14855: SIJENS, DOEKE.- - Douwe Kalma yn piama en oare stikken oer de Fryske literatuur.
19395: SIJENS, DOEKE.- - Douwe Kalma yn piama - en oare stikken oer de Fryske literatuer.
11088: SIKKEMA, MARTEN.- - Noarderljocht. Moderne Sweedske poėzij yn oerstetting fan Marten Sikkema.
11084: SIKKEMA, MARTEN.- - Skaedbylden. Fersen.
11095: SIKKEMA, K.- - Fryslān yn in nutedop.
18665: MARTEN SIKKEMA.- - Skaedbylden fersen fan Marten Sikkema.
19503: SIKKES, JAN.- - De nieuwe Ternaarder Bloemendal op de vriesche Lusthof (beplant met schoone overdenkingen op verscheidene voorvallen).
672: SIMONIDES, DINA.- - De briefwiksel tusken Simke Kloosterman en Douwe Kalma.
16333: SINDEREN, WIM VAN.- - Friesland is… 10 visies op Friesland.
18962: SINGELSMA, J.B..- - It lān en syn nammen - de Klaverblźd Rige.
18764: J.B. SINGELSMA.- - Frjemden wadzje us ikkers oer!.
19089: VRIENDENKRING VAN SION.- - 1883-1983 100 jaar Cisterciėnser monniken in Diepenveen - Abdij Sion.
15624: SIPKES, JELLE.- - Korte schets van mijn leven. Utwurke en taljochte troch dr. J.S. Postma.
17041: SIPMA, S.- - Ingwierrum troch de tiden hinne.
3663: SIPMA, P.- - De Saun Fryske Selannen.
4632: SIPMA, P. E.O.- - De twadde jiergearkomste fen de Fryske akademy.
17940: SIPMA, P.- - Phonology & grammar of modern West Frisian with phonetic texts and glossary.
15463: SIPMA, P.- - Ta it Frysk I-III.
632: SIPMA, P.- - Fryske Nammekunde. 3 delen.
15331: SIPMA, P.- - De Eerste Emsinger Codex.
16827: SIPMA, S.R.- - Op 'e sneup troch Eastdongeradiel.
17896: SĪTSTRA, HARMEN (ED.).- - Iduna. Frīske rīm end ūnrīm. 13e en 14e deel.
17897: SĪTSTRA, HARMEN (ED.).- - Iduna. Frīske Rīm end Ūnrīm. 17e deel.
17895: SĪTSTRA, HARMEN (ED.).- - Iduna. Frīske Rīm end Ūnrīm. 10e deel.
16764: SIXMA VAN HEEMSTRA, E.S.- - Nei in oare wrāld. Skiedkundige skōgings.
18658: HOEYMAKERS SJANG.- - De Van Ophovens en Jaegers als ontginners.
18065: SJOERDS, FOEKE.- - Historische jaarboeken van oud en nieuw Friesland, van de vroegste geheugenissen tot op den tegenwoordigen tyd. 5 delen.
15947: SJÖLIN, B.- - Min Frysk. Een onderzoek naar het ontstaan van transfer en code-switching in gesproken Fries.
17285: SJÖLIN, B.- - Die Fivelgoer Handschrift. I. Einleitung und Text. II. Namenregister, Glossar, Synoptische Übersicht.
540: SKRIUWERSALMANAK.- - Fryske skriuwersalmanak 1994.
735: SLIM - RIEMERSMA, T.- - Balk, tussen Meer en Bosch. Gedichten.
10829: SLOFSTRA, JAN.- - In simmertwirre en oare ferhalen.
681: SLOFSTRA, JAN.- - Pjotr en syn Bombardon.
16619: SLOTHOUWER, G.M.- - De Staatsman Sicco van Goslinga, Grietman van Franekeradeel.
19369: SLUIS, ITTY.- - In pleats oan de mar.
15067: SLUIS, ITTY.- - Striid sūnder ein. Geertuida Christina Jentink 1852-1918.
977: SLUIS, ITTY.- - It holle ljocht.
2949: SLUIS, ITTY.- - Wy dūnsje. Ferhalen.
14189: SLUIS, JACOB VAN (RED.).- - PBF. De Provinsjale Biblioteek fan Fryslān. 150 Jaar geschiedenis in collecties.
18733: JACOB VAN SLUIS.- - Bibliotheca Hemsterhusiana.
15791: SLUIS, P.A. VAN DER.- - Cultuurtechnische ontwikkelingen in de Friese Wouden na 1918.
17079: SMALLINGERLAND.- - Kaart van Smallingerland door B. Schotanus a Sterringa uitgegeven door Francois Halma (1718).
18121: SMALLINGERLAND.- - Documentatie van industrieterreinen en andere vestigingsplaatsfactoren. Gemeente Smallingerland.
18356: SMEDES, J.J..- - De Nieuwe- of Langakkerschans - Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard.
18363: SMEDES, J..- - Het Bourtanger geslacht Smedes.
17134: SMEDING, P.- - De Fryske tśnbou.
19314: SMID, LEONARD.- - Oud Hoogezand en Sappemeer in woord en beeld.
18259: SMID G.L..- - Kerk op de hoogte - geschiedenis van de grote kerk van Hoogkerk.
18819: DS.B.SMILDE.- - Streamen fan libben wetter (Preke-rige).
1069: SMINK, J.Q.- - MinskeGedichten.
19367: SMIT, JO.- - De moderne roman as moraliteit.
11187: SMIT, JO (ED.).- - Dit is ien seldzem almenak. It 'Nieuw Leeuwarder Almanach' ut it jier 1778.
13691: SMIT,C.J. E.A. (ED.).- - Terrestrial and freshwater fauna of the Wadden Sea area. Final report from the section 'Terrestrial Fauna' of the Wadden Sea Working Group.
15790: SMIT, J.- - Federalistyske eachweiding.
18348: SMITS, DR. E.J.F. EN FORMSMA, DR. W.J..- - GEDENKBOEK 750 JARIG BESTAAN VAN ADUARD.
18524: J. SMITS.- - Rine oer en printsjes fan yn en om de Workumer Sint Gertrudistsjerke.
18930: GEMEENTE SNEEK.- - Algemeen Adresboek van de gemeente Sneek 1e jaargang 1908/9.
19099: CLASSICAAL BESTUUR VAN SNEEK.- - Huishoudelijk Reglement van den ring "Ijlst".
18286: BAKKER HERMAN SOEKE.- - Norderney vom Fisherdorf zum Nordseeheilbad.
19060: SOEPBOER, ALBERTINA.- - Krystman.
19366: SOEPBOER, ALBERTINA.- - Gearslach - gedichten.
19394: SOEPBOER, ALBERTINA.- - De twirre yn'e tiid.
18394: SALOMON VAN SON.- - Ik zeg Nu, Nu - Vierhonderddertig jaar wel en wee van een Nederlandse Joodse familie.
17174: SPAANS, A.L. EN C. SWENNEN.- - De vogels van Vlieland.
11096: SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- - Fryske stinzen.
1431: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. EN K. DE VRIES.- - Friesland 1945 - 1970.
445: SPANNINGA, SJOERD.- - Finzen en Frij.
446: SPANNINGA, SJOERD.- - Kymgong.
11081: SPANNINGA, SJOERD.- - Nūnders. Fersen.
18431: REITSE SPANNINGA.- - Lekker ite mei Reitse.
10906: SPANNINGA, SJOERD.- - Samle fersen.
18686: SJOERD SPANNINGA.- - Finzen en Frij.
2068: SPANNINGA, SJOERD.- - Rattelmans-reau. Omslach fan Meinte Walta.
18572: HYLKE SPEERSTRA.- - De kālde Krśstocht.
18336: SPITZEN, G.W., TILBUSSCHER, J. EN WUMKES, DR. G.A..- - Maandblad "Groningen" derde jaargang 1920/1921.
19536: SPOELSTRA, W..- - Kleuren en kenbare teekens van paarden - Noord-Nederlandsch Warmbloed Paardenstamboek N.W.P..
14030: SPREEKWOORDEN.- - Der Vrije Friezen Spreekwoorden.
19559: FRIESCH PAARDEN-STAMBOEK.- - Friesch Paarden-stamboek aflevering LVII.
10996: STAPELKAMP, CHR.- - Aantekeningen op Gysbert Japicx' 'Hijmmelsch Harpluwd'.
10997: STAPELKAMP, CHR.- - Aantekeningen op Gysbert Japicx' 'Hijmmelsch Harpluwd'.
10999: STAPELKAMP, CHR.- - Aantekeningen op Gysbert Japicx' 'Hijmmelsch Harpluwd'.
10986: STAPELKAMP, CHR.- - Frisiaca II.
10994: STAPELKAMP, CHR.- - Aantekeningen op Gysbert Japicx' 'Friesche Herder'.
10977: STAPELKAMP, CHR.- - Frisiaca.
13742: DEKEMA STATE.- - Nieuwsbrief van de Vereniging van vrienden en vriendinnen van Dekema State. Nrs. 4-8, 10-14 en 21-24.
18738: GEDEPUTEERDE STATEN.- - Stukken betreffende het ontwerp van een reglement op het bestuur en het onderhoud der werken v/h waterschap De Bildtpollen.
17164: STAVERMAN, M.- - Buitenkerkelijkheid in Friesland.
17121: STEEGE, J. TER.- - Vinea Domini. Kerkgeschiedenis Aalzum-Wetzens.
19124: STEEGH, J.S. VAN DER.- - In oantinken - de neilitten skriften (forhalen, sketsen ensft).
2961: STEEGH, J.S. VAN DER.- - In oantinken. De neilitten skriften fan J.S. van der Steegh. 4 Deeltjes in een band.
18651: J. C. P. W. A. STEENKAMP.- - Zegels.
19414: STEENMEIJER-WIELENGA, TINEKE.- - Toudūnsje.
6301: STEENMEIJER - WIELINGA, TINEKE J.- - In mylpeal. Tineke J. Steenmeijer-Wielinga 25 jier by it FLMD.
17848: STEENMEIJER-WIELENGA, TINEKE.- - Een feestlift foar It Fryske Boek.
18157: STEENMEIJER-WIELINGA, TINEKE.- - Eigen waarde. Herinneringen van Nynke van Hichtum.
1015: STEENSMA, REGN. E.A. (RED.).- - Om het gezicht van Friesland. Over de bescherming van het karakteristieke uiterlijk van stad en dorp in Friesland.
18856: DR. REGN. STEENSMA.- - Het gebruik van de hervormde kerken in Groningen.
17666: STEENSMA, R.- - Langs de oude Friese kerken.
18135: STEENSTRA, H.W.- - Geschiedenis van Friesland.
18940: STELLER, WALTHER.- - Abriss der Altfriesischen grammatik, mit berücksichtigung der westgermanischen dialecte des altenglischen, altsächsischen und althochdeutschen.
17773: STELLER, W.- - Das altwestfriesische Schulzenrecht.
209: STELLINGWERF, FRISO.- - Frijdom wie de heechste wet. Histoarysk ferhaal ut de Stellingwerver kontrei, 1495-1517.
4627: STELLINGWERF, O.- - Giet it sa? Toanielstik yn fiif utkomsten.
18678: LIZE STILMA.- - Sa binne sokke dingen.
19284: STOPENDAEL, DANIEL / NIEDEK, MATTH. B. VAN.- - Het Verheerlykt Watergraefs- of Diemer-Meer by de Stadt Amsterdam vertoont in verscheide vermakelijke gezichten.
4785: STOPPELAAR, R.J. DE.- - Als het voorjaar komt.
17104: STOTER, M.- - Lelie in zilver. Van der Lely, meesterzilversmeden te Leeuwarden 1574-1788.
18891: ACKER STRATINGH G..- - aloude staat en geschiedenis des vaderlands. Deel 1 = De Bodem en De Wateren - deel 2 = De Bewoners..
18340: STRATINGH, JAN.- - J.J. de Stomme een 17e-eeuwse schilder in Groningen.
18487: R.S. TJEERDSMA EN M.B. STUIJT.- - Bilingualism and Education - a bibliography on European regional or minority languages.
6940: SUDEMA, RIXT.- - Opskriften en ūnderskriften.
15531: SWANNEBLOMMEN.- - Swanneblommen. Jierboekje for 1909.
15532: SWANNEBLOMMEN.- - Swanneblommen. Jierboekje for 1911.
19223: SWIGHEM, C.A. VAN / BROUWER, T. / OS, W. VAN.- - Een huis voor het Woord - Het protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900.
18827: R. P. SYBESMA, J. KALMA, E. B. FOLKERTSMA.- - Fryslān ropt! De findels foar!.
19003: SYBESMA, SYBE.- - Op'e rānne - fersen.
15667: SYBESMA, R.P.- - Boerke Thae. Mei in stilisyske stśdzje fan J.H. Brouwer.
18681: SYBE SYBESMA.- - Op 'e rānne fersen.
12368: SYBESMA, SYBE.- - Op 'e rānne.
12369: SYBESMA, SYBE.- - En marge. Fersen.
11125: SYBESMA, R.P.- - Om it hiem In rige sketsen.
453: SYBESMA, SYBE EN JACQUES VAN GENT.- - Kwanskwis / Kwansuis.
18682: SYBE SYBESMA.- - En marge Fersen.
19356: SYBESMA, SYBE.- - En marge - Fersen.
16618: SYPESTEYN, J.W. VAN (ED.).- - Het leven van Menno Baron van Coehoorn, beschreven door zijnen zoon Gosewijn Theodoor Baron van Coehoorn, uitgegeven en met aanteekeningen vermeerderd door Jhr. J.W. van Sypesteyn, Kapitein-Ingenieur.
216: SYTSTRA, H.W.- - De jildkoartse.
16325: SYTSTRA, A.W.- - Ut de Bernewrāld.
18725: O.H.SYTSTRA ( REDAKSJE).- - Fryslan - Algemien Frysk wykblźd.
455: SYTSTRA, H.S.- - Blomlezing ut de gedichten fan O.H. Sytstra.
456: SYTSTRA, O.H.- - Fen alles hwet. Rym en Unrym.
19363: SYTSTRA, HARMEN.- - Striid en Dream fen Harmen Sytstra - in karlźzing śt syn proaza en fersen gearstald fen dr. D. Kalma.
728: SYTSTRA, O. H. EN J.J. HOF.- - Nieuwe Friesche Spraakkunst. Met idiomatische woordenlijst.
452: SYTSTRA, O.H.- - Frysk Forskaet.
18778: J. HONIG J SZ. JR..- - Romantische tafereelen uit vroegere tijd.
712: FRIESE TAAL.- - De Friese taal.
12176: COMMISSIE FRIESE TAAL.- - Fries in het rechtsverkeer. Advies van de commissie Friese taal.
19549: DE TAKOMST.- - Jaarverslag 1968-1969 coöperatieve zuivelindustrie "de takomst".
18371: TAMMELING, B.P..- - Het AZG jubileert.
19309: TAMMELING, B.P..- - Haren een portret.
19550: TAMMINGA, IJ.K. - BAKKER, M..- - FCE een begrip ! 50 jaar 1916 - 1966.
19269: TAMMINGA, D.A..- - Tsien Psalmen.
19403: TAMMINGA, D.A..- - Būnte risping (oersettingen yn it Frysk).
8785: TAMMINGA, D.A.- - Dagen fan Heil.
18974: TAMMINGA, D.A..- - Tsien Psalmen.
4383: TAMMINGA, D.A.- - De Hogerhuis-saek. Toanielstik yn fjouwer bedriuwen.
463: TAMMINGA, D.A.- - Floedmerk.
18981: TAMMINGA, D.A..- - Dagen fan heil - geastlike lieten.
1041: TAMMINGA, D.A. E.A.- - Friesland feit en onfeit.
462: TAMMINGA, D.A.- - Not oan skeaven.
19355: TAMMINGA, D.A..- - Stapstiennen - in kar śt eigen wurk.
5651: TAMMINGA.- - Douwe Annes Tamminga.
16676: TAMMINGA, D.A.- - Mei fleur en faesje. Fiif en tweintich jier Tetman.
12394: TAMMINGA, D.A.- - Strofen foar myn soan.
670: TAMMINGA, D.A., J.J. KALMA EN W. VISSER.- - Omgong troch 't lan. Ta de sechtichste jierdei fan Dr. Y. Poortinga, 28-5-1970.
16049: TAMMINGA, D.A.- - In slach om 'e tsjerke.
17026: TAMMINGA, D.A.- - Styl en Stavering. Hūndert styl-, tael- en staveringsoefeningen.
501: TAMMINGA, D.A.- - Nije gedichten.
650: TAMMINGA, D.A. EN K. DE VRIES.- - Hulde oan Gysbert Japicx.
16249: TAMMINGA, D.A.- - Stapstiennen. In kar śt eigen wurk.
10830: TAMMINGA, D.A.- - Balladen en lieten.
337: TAMMINGA, D.A. EN THEUN DE VRIES.- - In memoriam.
1439: TAMMINGA, D.A.- - Balladen.
19357: TAMMINGA, D.A..- - Nije gedichten.
16980: TANIS, J.J.C.- - De vogels van Terschelling. Overzicht van alle op het eiland waargenomen soorten.
19232: TANJA, AGE.- - Ut it skaad.
9473: TAUBER, PIETER H. & FRANS A. TAUBER, GERARD J. VAN DEN BROEK.- - De provinciale bibliotheek van Friesland : 40 jaar ontwerp- en bouwgeschiedenis.
16480: TELTING, A.- - De Friesche stadrechten.
17552: TELTING, I.- - Register van het Archief van Franeker, in chronologische orde.
18202: TELTING, ALBARTUS.- - Het Oud-Friesche stadrecht.
3476: TERPSTRA, PITER.- - Kom oer it wetter. Lānferhuzers yn de jierren 1847-1850 nei Noard- Amearika.
16746: TERPSTRA, PIETER.- - Daarin gietende olie en wijn.
214: TERPSTRA, PITER.- - 80.000 minsken yn in sted.
215: TERPSTRA, PITER.- - De dei is forroun.
212: TERPSTRA, PITER.- - Fjouwer minsken yn in sted.
18103: TERPSTRA, PITER.- - Bewarje myn namme. Histoaryske roman oer Gysbert Japiks.
14809: TERPSTRA, PIETER (SAMENST.).- - Bouwen aan zorg. Geschiedenis van het Anthonius Ziekenhuis 1903-1994.
14729: TERPSTRA, PIETER EN JAAP WESTERHOF.- - Uit het album van de Zuidwesthoek.
14734: TERPSTRA, PIETER.- - Een ander is het, die zaait….
11454: TERPSTRA, PITER.- - In flechteling.
13614: TERPSTRA, PITER.- - Earste snie. Roman oer in eilān.
951: TERPSTRA, PITER.- - Soldaten en muzikanten.
18657: G. TERPSTRA.- - De Rienksen Stambeam van de femylje Rienks.
14416: TERPSTRA, J. EN F. DAM (GEARST.).- - Wjerlūd en forwar. Karlźzing śt de fryske forsetsliteratuer.
14898: TERPSTRA, PIETER.- - Wolken en Stjerren. Roman oer Eise Eisinga.
12374: TETMAN.- - Sa song Tetman. 25 fan de bźste sangen mei folsleine tekst en muzyk foar piano en akkordeon śt ūnderskate Programma's śt 'e jierren 1944-1954.
18952: TEUNISSEN, T.E..- - Ald Dantumadeel - De Dokkumer Walden.
12267: TEXEL.- - Roeiend redden. Het roeireddingwezen van Texel tot Rottum.
19312: THEISSEN, DR. J.S..- - Voor vrijheydt ende Vaderlandt - stad en lande in 1672.
16437: THEWISSEN, M.T. EN B. VAN HAPERT.- - Friesland en de Waddeneilanden.
18395: PAULA THIELEMAN.- - Dag mam, ik ga.
14853: TIEMERSMA, KOOS.- - De ljedder.
16708: TIEMERSMA, KOOS.- - Mind games. Fertellingen fan in kaartehūs.
15111: TIEMERSMA, KOOS.- - De mjitte.
16826: TIERSMA, PITER MEIJES.- - Aspects of the phonology of Frisian based on the language of Grou.
18884: HETTIE POTT-BUTER EN KEA TIJDENS.- - Vrouwen leven en werk in de twintigste eeuw.
19420: TIMMER, J.H. / OOSTMAN, F.C..- - Uit Winschoten's verleden - beschouwing over de belangrijkste gebeurtenissen die zich in het verleden in Winschoten afspeelden.
15948: TIMMERMAN, ULF.- - Die älteste Steuerliste Nordfrieslands.
15473: TINKBOEK.- - Frysk tinkboek Ljouwert 1435-1935.
19344: TJAARDA, ANDREAS.- - Van Friesland naar Athene.
17466: TJAARDSTRA, JOHANNES.- - Klapper op het Repertorium van Familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd.
944: TJEPKEMA, K.- - Hoe boeren het bolwerken. De Friese Landbouwcooperatie 1945 -1985.
758: TJEPKEMA, H.- - Efkes taelbuorkje.
10834: TJERKSTRA, WILLEM.- - De oaljespinnen.
10836: TJERKSTRA, WILLEM.- - It fjoer fan de ūnmacht.
1701: TJERKSTRA, WILLEM.- - Bline mosken.
1710: TJERKSTRA, WILLEM.- - Finzen yn bylden.
19320: LJOUWTER TOANIELSELSKIP.- - Ljouwter Toanielselskip 1881 - 1931 - in bydrage ta de skiednis fen it Fryske toaniel.
1197: LJOUWTER TOANIELSELSKIP.- - Ljouwter Toanielselskip 1881-1931.
336: FRYSKE TOANIELSELSKIPPEN.- - Oersjoch fan it boun fan Fryske toanielselskippen yn Fryslān.
17178: TOERING, ROMKE.- - Baarderlān. It is dien mei de feehannel, mar it hanneljen giet troch.
4617: TOL, J. VAN DER.- - In mislokte utfanhuzerij. Kluchtspil.
18652: JURRIAAN VAN TOLL.- - Nederlandsche sibbekundigen voor 1853 deel 1.
19130: TOLSMA, R..- - De mislokte spoarreis - klucht yn twa bidriuwen.
11124: TOLSTOJ, LEO N.- - Folksforhalen.
18737: H. F. TOMALIN.- - Three vagabonds in Friesland.
18254: TOMBROCK, DR. W..- - Uit de Friesche middeleeuwen.
16299: TOXOPEUS, KLAAS.- - Vliegende storm.
18007: TRANSVAALWIJK.- - Aktie Transvaalwijk. Behoud en verbetering van een oude woonwijk. Planfase.
12319: TROELSTRA, PIETER JELLES.- - Fen liet en libben. Lźzing fen Pieter Jelles hālden de 30ste fen foarmoanne 1910 for it selskip 'Rjucht en Sljucht' yn Den Haech.
15668: TROELSTRA, PITER JELLES.- - Wylde Hierren en oar proza. Mei ynlieding en oantekeningen fan K. Westerhof.
1059: TROELSTRA, P.J.- - Zijn vrouw. Treurspel in vijf bedrijven.
2768: TROELSTRA, PITER JELLES.- - Wiersizzerij fan alde Foekje fan Heech oan de Fryske fammen.
19511: TROELSTRA, M.P..- - Nieske Stamsma - in forhael ut'e Greidhoeke.
18905: KOAISTRA G.TSJ..- - Heit.
16141: STICHTING ALDE FRYSKE TSJERKEN.- - Publicatieband 1-6 (nrs. 1-95). (Keppelstok).
15426: ALDE FRYSKE TSJERKEN.- - Stichting Alde Fryske Tsjerken. Band 1 t/m 6.
759: DE TSJERNE.- - De Tsjerne. Litterair Tydskrift. 1946 - 1968.
18626: REDACTIE DE TSJERNE.- - Al Liamm Tir na n-ņg Gouere - Eost 1951 niverenn 27.
18698: TSJITS PEANSTRA, SJOERD PALSTRA, AKKE WYBENGA, JELLE BANGMA, BAUKJE TSJERKJE DE JONG EN JURJEN VAN DER MEER.- - Wy jouwe in rūntsje.
16464: TUINEN, MARIANNE VAN.- - Gabriėl syn geheim.
17559: TUINEN, S. VAN.- - Tjaard van Aylva 1712-1757 Nobilis Frisius de-nobilisearre?.
17934: TUINSTRA, U.- - Eenvoudige Friese spraakkunst.
16392: TUMA, EELKJE.- - Leafste lea.
19041: TURKENBURG, C..- - De avonturen van Wimpie Wegloop - 5 delen, 1e t/m 5e serie.
708: TWERDA, H.- - Koart en klear. Frysk staveringsboekje.
15416: TWERDA, H.- - Fan Fryslāns ferline. Fertelboek foar it Fryske folk.
8910: TYSKER, TAMME.- - Leksums : in mannich stikeldichten.
17947: UDEN MASMAN, H. (GEARST.).- - De Friezen būten Fryslān. Bitinkingsboek by it 25-jierrich bistean fan it Boun fan Fryske Selskippen būten Fryslān. 1923-1948.
696: UFFENER, UBBELE.- - Un kroadfol Mollefollen. Staveringsutstellen hifke.
18331: ULIJN, DRS. GERARD.- - Grepen uit de historie van Geffen.
7689: ULLMANN, GERHARD EN UTA.- - De barst yn it beton.
4634: TWATALICH UNDERWIIS.- - Op 'e foareker. Bydragen oer twatalich ūnderwiis.
19386: STICHTING UNICONSORT.- - Jan Jansz. Starter & zijn tijd - 25 oktober 1996 Theater Romein, Leeuwarden.
18595: A. VAN URK.- - Urk op de tweesprong 1930-1960 een boeiende tijd.
633: WURKGROEP FRYSKE WURDEN EN UTDRUKKINGEN.- - Lytse oanrikkemandaasje. List fan amtlike wurden.
18846: UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK - UTRECHT.- - Catalogus van de handbibliotheek der Historische Kweekschool.
1447: VAART, J. H. P. VAN DER.- - Och, alles feroaret, wy ek. In undersyk nei de ynfloed fan it provinsjaal romtelik oarderingsbelied op in wezenlik underdiel fan it kultuerpatroan yn Fryslān : it doarp.
12670: VAART, J.H.P. VAN DER, E.A.- - Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslān 1640-1832. Diel 8 : Hinnaarderadiel. Prekadastrale atlas fan Fryslān 1640-1832.
362: VALK, S.G.- - It doel hillicht de middels.
18410: J.K.H. DE ROO VANALDERWERELT.- - Recueil du septičme Congres International de Science Genealogique et Heraldique.
19583: VEEN, H.G. VAN DER.- - Oan de Friezen - yn Foarmoane fen 1861, by 't hjerren fen de eerstreaming oan Maes in Wael.
12160: VEEN, BAREND VAN DER.- - Sikkeman.
17158: VEEN, H.G. VAN DER.- - Nije mearstimmige, greatliks oirsprunklike sangen.
468: VEEN, BAREND VAN DER.- - Winterakonyt.
19582: VEEN, H.G. VAN DER.- - De kaertlizzer - ien story der 19e Ieu.
18661: H. G. VAN DER VEEN.- - Nije mearstimmige, greatliks oirsprunklike sangen.
19584: VEEN, H.G. VAN DER.- - Oars is "t nou! - ien ruwkerke foar 't schoolwezen..
19585: VEEN, H.G. VAN DER.- - Rymkes foar Friesen.
19586: VEEN, H.G. VAN DER.- - Curaters, Weits! - ien wurdke foar elts dy to dwaen hat mei de nye scoallewet.
1647: VEEN, B. VAN DER.- - Hjerstasters- fersen.
16427: VEENBAAS, JABIK E.A.- - Listen fan goaden en bisten.
16393: VEENBAAS, JABIK.- - De bruiloft fan Valentijn.
7009: VEENSTRA, T.- - De worstelende mens. Zoekend naar het licht te midden van een schijnbaar ondoordringbare duisternis.
1087: VEENSTRA, TSJERK (GEARSTALLING).- - Poezij op 'e planken. 50 jier foardrachtkriig Prov. Underwiisrie.
14918: VEENSTRA, JOHAN.- - Stellingwarver Stiekelstokkies. Radiovertellegies veur Omroep Frieslaand.
18887: S. HOGENDORP EN H. VEENSTRA.- - Tussen Sennaer en Lauwers, een aantal historische schetsen uit Kollumerland c.a..
19514: VEENSTRA, SIPKE.- - Myn taal.
14978: VEER, AKKY VAN DER.- - Bonifatius en syn tiid.
16394: VEER, AKKY VAN DER.- - Swart op wyt.
16245: VEER, AKKY VAN DER.- - Moai waar op 'e Lemmer.
18030: VEGTER-KUBIC, ERICA (ED.).- - 11 steden, 11 landen. 11 cities, 11 nations. Hedendaagse Noordeuropese kunst en architectuur. Contemporary Nordic Art and Architecture.
16383: VELDE, RINK VAN DER.- - Foroaring fan lucht.
18129: VELDE, RINK VAN DER.- - De fūke.
17498: VELDE, RINK VAN DER.- - Pake Sytse.
15012: VELDE, RINK VAN DER.- - Bokwerd for ever!.
18880: R. G. VAN DE VELDE.- - De studie van het gotisch in de Nederlanden.
17699: VELDE, R.G. VAN DE.- - De nominale hypotaxe in het Oudfries. Bijdrage tot een taalkundige beschrijving der Westlauwers Oudfriese oorkondentaal.
18188: VELDMAN H.O..- - Lānnammen śt Barradiels Ferline.
15055: VELLENGA, DIRK.- - Een koude oorlog. De Elfstedentocht 1954.
8821: VELLINGA, JOHAN.- - Ontdekkingsreis te voet.
351: VELSTRA, T.- - Sjouke de Fries. Rjucht en Sljucht giet er mei.
354: VELSTRA, TJEERD.- - De swarte kat. Blijspil mei sang yn fjouwer bedriuwen.
353: VELSTRA, TJEERD.- - De Foksejacht.
592: VELTMAN, JAN.- - Uit de Friesche Wouden.
19558: FRIESE TUINBOUW-VERENIGING.- - Friese tuinbouw vereniging 1878-1953 jubileum-uitgave.
1983: VERF, WILLEM.- - In delgeande tiid en oare plysjeferhalen.
13898: VERF, WILLEM.- - It bliuwt pielen.
13897: VERF, WILLEM.- - De neisimmernacht fan Sjoerd en Eppy.
18782: P. VERGERS.- - De Groote Hervormers.
12642: VERHAAR, C.H.A. E.A..- - Frisian Long-term Unemployment.
14100: VERHAAR, C.H.A.- - Achtkarspeler JWG-ers en in streekeigen kultuer.
14099: VERHAAR, C.H.A. AND P.M. DE KLAVER (EDS.).- - The functioning of economy and labour market in a peripheral region - the case of Friesland.
18393: REIN VERHAGEN.- - Sybrandus van Noordt, organist van Amsterdam en Haarlem 1659 - 1705.
18781: JHR.A.J.B. VERHEYEN E.A..- - Openbare verkooping.
18378: DR. G. KEMPE EN MR. J. VERMAAT.- - Criminaliteit in Drenthe.
14573: VERMEULEN, D.- - Grafschriften tussen Flie en Lauwers. Deel 5: Vlieland.
18405: F.A.J. VERMEULEN.- - De Nederlandse monumenten van Geschiedenis en Kunst deel III: de provincie Gelderland - Eerste stuk: het Kwartier van Nijmegen.
12458: VERMEULEN, D.- - Op zoek naar Vlielands verleden.
15439: VERSLOOT, A.P.- - Fuss und Bein in den modernen friesischen Mundarten. Eine strukturell-semantische Untersuchung.
15438: VERWOERD, HENRICA E.- - Anne Hallema. Bibliografie.
18920: VETH, CORNELIS.- - Nelly Bodenheim, Illustratrice.
18946: VIOTTA, HENRI.- - Onze hedendaagsche toonkunstenaars (2 delen).
17592: VISSCHER, R.- - Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden.
1544: VISSCHER, R.- - De Archieven van Het St. Anthonij-Gasthuis te Leeuwarden 1425-1813.
1450: VISSER, S. E.- - Jancko Douwama, syn libben, ideen en skriften.
19313: VISSER, AB.- - Rudolf de mepse. Het monsterproces van Faan..
3644: VISSER-BAKKER, J.- - Fan Hanneman.
18481: WILLEM VISSER.- - The Syllable in Frisian.
12136: VISSER, SIMON (RED.).- - Honderd jaar keatsen op 'e Tsiene. Jubileum K.V. Foarśt Marssum.
11078: VISSER, G.N.- - Jolm. Fersen.
11059: VISSER, M.S.E.- - Jancko Douwama : Syn libben, idéen en skriften.
15866: VISSER-BAKKER, J.- - Oardeltsje it einepykje.
1088: VISSER, GERRIT.- - Finish.
10471: VISSER, JAN.- - It bernesirkus fan Boskein.
295: VISSER-BAKKER, JANT.- - It spoek by de mole. In aventoer yn de fakansje.
13451: VISSER, J.- - Album Collegii Studiosorum ex Gymnasio Leovardiensi (1626-1668).
1443: VISSER, M.S.E.- - Minne Simens en de minnisten.
19531: VLEER, W. TSJ..- - Zijn leven, daden, Adam "Hurdrider", voor- en nageslacht.
942: VLIEGER, J. (EINDREDACTIE).- - It Fryske Gea / Het Friese landschap.
9471: VLIET, H. VAN DER.- - Burgum : wāld- en wetterdoarp.
17151: VLOTEN, J. VAN.- - Leven en werken van W. en O. Z. Van Haren. Friesche Edellui.
865: VOETS, B.- - En de tijd stond even stil… Een kijkje op het alledaagse godsdienstige leven in Workum.
18787: A. VOGELSANG.- - Handboek voor de plaatselijke besturen ten platten lande.
18749: STICHTING VOLKSGEZONDHEID.- - Jaarverslag 1987 - Mooi Gaasterland Medisch Kinderhuis.
18863: B. P. VAN DER VOO.- - In het polderland.
1541: VOS, KLAAS.- - Friese Stinzen en Staten. De Skierstins Veenwouden. Met fiets en wandelroute.
5009: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, TONNY.- - Het vlammend halssieraad.
18429: GEART DE VRIES.- - Trochpaden - Oantinkens fan D.A. Tamminga oan syn libben en wurk.
19195: VRIES, THEUN DE.- - Styfmem ierder.
19437: VRIES, ABE DE.- - Warme boxkachels & Weke irenes.
3774: VRIES, GABE DE.- - Jan Minkema en syn maten.
15820: VRIES, O. EN M.G. OOSTERHOUT.- - De Leeuwarder stedstiole 1502-1504.
18575: THEUN DE VRIES.- - De soldaat dy't weeromkaam.
19198: VRIES, DIRK J. DE.- - Sint Salvius op de terpen - Dronrijps heerlijk hoogtepunt.
9463: VRIES, D.P. DE.- - Inventaris van de archieven van de bewoners van het huis annex kantoor van de firma M.H. Kingma te Makkum 1726-1932.
16950: VRIES, M.H. DE.- - De historie van Weststellingwerf.
11114: VRIES, A.H. DE.- - It alde Fryske terp : folksrym mei printsjes.
16691: VRIES, JAN DE.- - Glezen brege.
11018: VRIES, OEBELE.- - Fryske almenakstikken ut de 18de en it begjin fan de 19de ieu.
19391: VRIES, ABE DE.- - Identiteit & kowesturten - Essays oer Fryske literatuer.
3653: VRIES, SIETSE DE.- - Kūgels foar Kant.
15953: VRIES, OEBELE.- - Correcties op P. Sipma, Oudfriesche oorkonden I-III.
19435: VRIES, MR. K. DE / VEEN, BAUKE VD.- - Oepke Santema 65.
19080: VRIES, HENDRIK DE.- - Geļmproviseerd bouquet - Gedichten en teekeningen.
14684: VRIES, S. DE.- - De Boargemaster.
14487: VRIES, A. DE EN H. VAN DER VLIET (GEARST.).- - Kar śt 15 jier Operaesje Fers.
17222: VRIES, W. DE.- - Iets over verbreidheid en herkomst van het Fries en Enige opmerkingen op het gebied der Nederlandse Taalwetenschap.
12359: TETMAN DE VRIES.- - 10 jier Tetman. 1944-1954 Selskip Tetman de Vries.
18574: THEUN DE VRIES.- - Paden fan it ferline.
3230: VRIES, THEUN DE.- - Paden fan it ferline. In karlźzing ut de fertellingen fan Wilt Tjaarda.
1606: VRIES, LYCKLE DE.- - Wybrand de Geest.
18422: LYCKELE DE VRIES.- - Wybrandt de Geest.
19509: VRIES, H.Y. DE.- - Sonnetten fen Shakespeare.
19321: VRIES, H.Y. DE / KALMA, DOUWE.- - Sonnetten fen Shakespeare.
1098: VRIES, K. DE.- - De Fryske Akademy. Untstean. Untjowing. Utsjoch.
18570: DR. W. DE VRIES.- - Friese persoonsnamen.
19082: VRIES, HENDRIK DE.- - Spaansche volksliederen.
16020: VRIES, O. (BEW.).- - Oudfriese oorkonden. Vierde deel.
14004: VRIES, THEUN DE.- - Styfmem ierde.
19497: VRIES, J. & G. DE.- - De molen op de heide 1882-1957 75 jaar.
17186: WADDEN.- - Verslag over het nader bodemonderzoek van de Friesche Wadden in den zomer van 1889 verricht.
14906: WADDEN.- - Eilanden onder de voet.
16329: WADDENEILANDEN.- - De Waddeneilanden. Rapport van de Studiecommissie Waddeneilanden ingesteld door de provinciale Friese VVV.
11087: WADMAN, ANNE.- - Fryske fersleare.
18696: ANNE WADMAN.- - Op koart front.
9314: WADMAN, ANNE.- - Reedridder.
4623: WADMAN, ANNE SYBE.- - Hjerre Gjerrits van der Veen. Libbensgong fan in skoalmaster.
1480: WADMAN, ANNE.- - As in lyts baeske.
18139: WADMAN, ANNE.- - De Smearlappen.
15367: WADMAN, ANNE.- - Yn Adams Harnas.
598: WADMAN, ANNE.- - Frieslands dichters. Bloemlezing uit Friese Lyriek sinds 1880 met vertalingen in het Nederlands.
473: WADMAN, ANNE.- - Fan tsien wallen.
15070: WADMAN, ANNE.- - In skoalmaster yn 'e Dokkumerwalden. Libbensgong fan Hjerre Gjerrits van der Veen.
15030: WADMAN, ANNE.- - Op koart front.
17279: WADMAN, A.S.- - Porta Clausa. De laatste jaren van het Sneeker Gymnasium. Schola Alvini. Lotgevallen van de Latijnse School en het Gymnasium te Sneek.
5011: WADMAN, ANNE.- - Yn 'e lytse loege.
16147: WADMAN, ANNE.- - De oerwinning fan Bjinse Houtsma.
16424: WADMAN, ANNE.- - De terechtstelling.
242: WADMAN, ANNE.- - It rammeljen fan de pels.
2762: WADMAN, ANNE.- - De frou yn'e flesse.
17661: WADMAN, A.S.- - Schola Alvini. Lotgevallen van de Latijnse School en het Gymnasium te Sneek.
18929: WAGENAAR, A..- - Het Stedeke Workum.
15654: WAL, T. VAN DER.- - Op zoek naar een nieuwe vrijheid. Een kwart eeuw arbeidersbeweging in Friesland (1870-1895).
3123: WAL, HILTJE VAN DER.- - De brug annex keersluis te Munnekezijl.
16934: WALDA, J.- - It doarp Nijewier.
18250: DIJKSTRA WALING.- - Gysbert Japiks - Frysce Rymlerye yn de spelling fen Dr. J.H. Halbertsma.
19069: WALINGA, JOHANNES.- - Tussen Brek en Skuttel - Historie van de dorpen Oudega, Idzega en Sandfirden.
17471: WARINGA, N.J. EN A. HALLEMA.- - Beknopte geschiedenis van Dokkum.
19058: WARINGA, N.J..- - Stimmen śt it forline - in samling fan de rop fan sutelers yn ljouwert om 1890 hinne.
19144: WARTENA, DS. SJOERD.- - It is mei sizzen net to dwaen - nei Lukas 6 : 46.
4530: WASSENAAR,M., M.H. WITTEBOL EN J. ZIJDA.- - En nu het betaalde werk nog! Een onderzoek naar de situatie van herintredende vrouwen in Friesland-Noord.
14854: WASSENAAR, ELLA.- - Yn runen ritst. Fersen.
19370: WASSENAER, ELLA.- - Fernijd fiergesicht.
19458: WASSENAER, ELLA.- - Fernijd fiergesicht.
17145: WASSENBERGH, A.- - L' Art du portrait en Frise au seizičme sičcle..
19171: WASSENBERGH, DR. A..- - Het oude tingietersbedrijf in Friesland.
19492: WASSENBERGH, A..- - Honderd jaar Friese schilderkunst - tentoonstelling van Schilderijen van Friese meesters 1750-1850.
699: WASSINK, G.H.- - Tussen Friese wensen en Nederlandse wetten. Een politicologisch onderzoek naar de randvoorwaarden voor het overheidsbeleid inzake het Fries in het voortgezet onderwijs.
14480: WATERSTAAT.- - 100 Jaar Provinciale Waterstaat in Friesland.
18608: L. HUIZING EN DR. J. WATTEL.- - Hoogeveen, Van Echten's Morgenland. Gestalten en evenementen uit oud-Hoogeveen.
19204: WATTJES, J.G. / WARNERS, F.A..- - Amsterdams bouwkunst en stadsschoon 1306-1942.
17027: WEARINGA, JUW FON.- - Trije aspekten fan stavering.
19353: WEBB, J.V..- - The Abu Klea medal rolls to which are added the rolls of the remaining Camel Corps Detachments.
11700: SNEEK-WEEK.- - Programma Sneek-week 1949.
11701: SNEEK-WEEK.- - Programma Sneek-week 1905-1952. 50 Jaren Sneeker Zeil Club.
18350: WEERDEN, J.S. VAN.- - Marnememoires.
18344: WEERDEN, J.S. VASN.- - Zuurdiek, mien dörpke.
18462: H.A. KLIJN/J. VAN DER WEG.- - It ferhaal fan it Paradijsfūgeltsje.
12351: WEG, JANT VAN DER.- - Ut it huodsje fan frou Rienks. Goed fyftich jier Us Frysk Berneboek 1940-1993.
1463: WEG, SIKKE VAN DER EN JANT VAN DER WEG-LAVERMAN.- - Hundert jier Nynke fan Hichtum. Monumenten yn berneliteratuer.
18277: WELKER P.M.H..- - Gedenkboek 'Uit de Vroegte' , vreugde en feesten / rouw en nagedachtenis 1878-1902.
539: OER EN WER.- - Oer en wer. Poesy album.
870: WERGEA.- - UDI 100 jier yn 't spier. Uitspanning door inspanning Wergea 1894- 1994.
17553: WERINGH, J.J. VAN.- - Skiednis fen Ald-Fryslan (yn 't koart).
18285: CONRING WERNER.- - Aurich unter den Cirksena 1539 - 1744.
16938: WESSELING, J.- - De afscheiding van 1834 in Friesland. 3 Delen.
17055: WESTDONGERADEEL.- - Kaart van West-Dongeradeel door B.Schotanus a Sterringa, uitgegeven door Francois Halma (1718).
14213: WESTER, J.- - Bihalden honk. Teltsjes en fersen śt Fryske kontrei. (Teltsjes fan Ies-igge. De fūgelflappers. Sake fiskerman).
18338: WERKGROEP BESTEMMINGSPLAN WESTEREMDEN.- - Westeremden anno 1975 - dorp tussen Stad en 't Wad.
16011: OUDE FRIESCHE WETTEN.- - Oude Friesche wetten. Met eene Nederduitsche vertaaling en ophelderende aantekeningen voorzien.
17014: WEVER, E.- - Afzander: ccFriesland. De ontwikkelingen van ccFriesland in de periode 1913-1988 en haar betekenis voor de Friese en noordelijke economie.
18197: WEVER, H..- - De bijzondere strafgevangenis te Leeuwarden - een medisch-hygiėnisch onderzoek.
18510: TILEMAN DOTHIAS WIARDA.- - Geschichte des alten Friesischen Gesetzes.
18245: WIEBERDINK G.L..- - Historische Atlas Friesland, Crhomotopografische Kaart des Rijks 1:25.000.
5770: WIEDEMA, Y.- - De klokken fen it fryske hiem. Hwet de krante seit fen it eigene en noch ien en oar.
14212: WIEDEMA, Y.- - It eigene. Fryslan en de wrald sjoen yn it ljocht fen us tiid.
16655: WIEGERSMA, M.- - Hoe ūntstie It Fryske Gea.
17189: WIELEN, H.G.W. VAN DER.- - Friesland door de eeuwen heen.
17927: WIELEN, H.G.W. VAN DER.- - Friesland door de eeuwen heen. 13 delen (compleet).
18137: WIELICK, HAN EN HENK YMKER.- - Het mysterie Wardenier.
10096: WIELINGA, ANNE EN JOHAN SALVERDA.- - De Lemmerboot : levenslijn tussen Amsterdam en Lemmer.
18758: KLAAS WIELINGA ( REDAKSJE).- - Abe Brouwer-Nūmer.
16488: WIELPOLDER.- - Ontwerp-reglement op het beheer en bestuur van den Wielpolder; Stukken betreffende het ontwerp van een reglement op het onderhoud, beheer en bestuur der zeeweringen van de Wiel enz..
19261: WIELSMA, C..- - By Hinke kaert - twa petearen twisken in mansperosan en in frominske.
19262: WIELSMA, C..- - Yn't stasjon to Wilsterhuzen - foardracht for ien manspersoan.
11099: WIEMANN, H. EN MERTEN MEYER.- - East-Fryslān yn in nutedop.
10988: WIERDSMA, PETRUS.- - Kobe Hanenburg.
477: WIEREN, DOUWE VAN.- - Sinne op 'e striesek.
18257: KUIPER-WIERINGAA.G. E.A..- - Ezinge in een notedop.
479: WIERSMA, L.- - Üs memmetaal. Sangen fan de Lytje Pole Gedichten yn de taal fan it eilaun Schiermonnikeich.
18094: WIERSMA, J.P.- - Friesland. Verciert met duysent vreughden.
1338: WIERSMA, J.P.- - Aldfaers Groun. Byld fan in tiidrek (1860-1940).
1609: WIERSMA, J.P.(INLEIDING).- - Friesland. Land van wijde verten.
1504: WIERSMA, J.P.- - Kriich tsjin fremdfolk. Tinkboek fan it Fyske illegale forset yn 'e jierren 1940-1945.
1500: WIERSMA, J.P.- - Th. M. Th. Van Welderen Baron Rengers. Een groot Nederlander.
19050: WIERSMA, J.P..- - It wylgesyske - sjongspil yn twa akten. Komponist J. Slofstra.
19051: WIERSMA, J.P..- - Roaitske - sjongspil yn twa akten. Muzyk J. Slofstra.
18732: SYDS WIERSMA.- - Alles wat ik net betinke woe.
19131: WIERSMA, J.P..- - Fryslan helpt Indiė - Roaitske 15 desimber 1945 Harmony to Ljouwert.
19122: WIERSMA, J.P..- - Op nije banen - In spil fen boerelibben en boerestriid fen foarhinne en nou, yn saun tafrielen.
19129: WIERSMA, J.P..- - It wylgesyske - sjongspil yn twa akten.
19116: WIERSMA, J.P..- - Roaitske - sjongspil yn twa akten (humoresque op in motyf fen Gysbert Japiks).
1513: WIJBENGA, P.- - Decentralisatie een recht en een noodzakelijkheid. Geschreven op verzoek van de Rie fan de Fryske Biweging.
16687: WIJBENGA, A.J.- - Maitiidsgrien.
19229: WIJBENGA, A.M..- - Klimmerstiid.
19283: WIJK, W. VD..- - 't Carspel Sellingen - een verzameling van historische gegevens over Sellingen e.o..
18892: RENKEMA H. EN WIJK H.VAN DER.- - de nazaten van Hindrik Gerrits Rinkema ( deel 1 ) Begin 1800 landbouwer op de Renkemaheerd in Marum..
19308: FRANCK-VAN WIJK.- - Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal.
17110: WIJNSMA, A.J.- - Friesland beeld van een provincie. (Image of a Province / Bild einer Provinz).
17152: WIJNSMA, AREND JAN (SAMENST.).- - Feestflitsen uit Dokkums jubeljaar.
14422: WIJNSTRA, M.- - It hūs fol ferhalen.
5012: WILDE, OSCAR.- - De ballade fan Reading Gaol.
19174: WILDEBOER, J.D..- - Friesland verliest zijn kinderen.
19288: ZWAAN & DE WILJES'.- - Prijscourant van tuin-, bloem- en landbouwzaden 1946-1947.
18627: SANTEMA WILLEM.- - Fersen fen Willem Santema skreaun wylst er finzen siet fen Des. '43 oant Aug. '44.
2438: WILLEMSMA, DOUWE E.A..- - It fryske ferse paad. Paadwizer.
16628: WIND, HARMEN (BES.).- - In dynamyske diskusje. Reaksjes op it literatuerkrityske wurk fan Jabik Veenbaas.
18205: WIND, HARMEN.- - Op Sān - gedichten.
18865: HARMEN WIND.- - Plak - Fryske gedichten.
18677: HARMEN WIND.- - Op alle dagen.
19400: WIND, HARMEN.- - Plak - Fryske gedichten.
18206: WIND, HARMEN.- - Op alle dagen - Fryske fersen.
19362: WIND, HARMEN.- - Op sān - gedichten.
4625: WINDSMA, REIN BAUKES.- - Samle dichtwurk fan Rein Baukes Windsma.
18719: REIN BAUKES WINDSMA.- - Samle dichtwurk fan Rein Baukes Windsma.
18555: J. WINKLER.- - Algemeen Nederduitsch en Friesch dialecticon.
19478: WINSEMIUS, DIEWKE.- - Uit het dagboek van een beschermengel.
19371: WITBRAAD, GRYT.- - Dagen.
19444: WITBRAAD, GRYT.- - Dagen.
13209: WITSEN ELIAS, J.W.J. EN J. KOOIJ (SAM.).- - Honderd jaar 'Leeuwarder Onderlinge'. Gedenkboek ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan der Onderlinge Brandwaarborg Mmaatschappij voor de gemeente Leeuwarden.
18578: JAN WOLKERS.- - Turks Swiet.
17056: WONSERADEEL.- - Kaart van Wonseradeel door B. Schotanus a Sterringa, uitgegeven door F. Halma (1718).
18074: WORKUM.- - Reglement en taux voor de Wagenaars te Workum.
17123: WORKUM.- - Het stedeke Workum.
18364: WORTELBOER, MR. J.P.A..- - Wortelboer, een geslacht uit de Veenkoloniėn.
15178: WOUDA, D.F. E.A.- - Rapport der Commissie Streekplan Leeuwarden-Harlingen.
18890: WOUDE, B.A.L. VAN DER (E.A.),.- - Het 4e en 5e Veendistrict 1826/1926.
18388: JOHANNA VAN WOUDE (MEVR. VAN WERMESKERKEN-JUNIUS).- - De Schoonste Gaven der Vrouw.
18695: D. VAN DER WOUDE.- - De Twadde Sné.
18803: SIEBREN WOUDSTRA.- - Un ljochtglans.
18804: S. WOUDSTRA.- - Palmbeammen en Wetterwellen.
1077: WOUDSTRA, SIEBREN.- - Tusken himel en ierde.
14931: WOUDSTRA, KARST.- - In Fryske adelborst. Toanielstik yn tsien sźnes, in prolooch en in epilooch.
15879: WUMKES, G.A.- - Nei sawntich jier.
17368: WUMKES, G.A.- - Gysbert Voetius. In libbensbyld.
16904: WUMKES, G.A. (ED.).- - Yn us eigen tael. Tiidskrift fen it Christlik Selskip for Fryske Tael- en Skriftenkennisse, 1912.
18904: WUMKES, G.A..- - Paden fen Fryslan..
19147: WUMKES, DR. G.A..- - Paulus to Rome - Preek halden to Dearsum 1 augustus 1915.
19148: WUMKES, DR. G.A.- - Fryslans Doemdei.
16903: WUMKES, G.A. (ED.).- - Yn us eigen tael. Tiidskrift fen it Christlik Selskip for Fryske Tael- en Skriftenkennisse, 1913.
16434: WUMKES, G.A.- - Stads- en dorpskroniek van Friesland (1700-1900). 2 Delen.
16256: WUMKES, G.A. EN A.H. DE VRIES.- - Lyts Frysk Wirdboek.
18980: WUMKES, DR. G.A..- - Frysk Rymsnoer.
18516: DR. G.A. WUMKES.- - Y'ne Stienzer Tsjerke.
17859: WUMKES, D.A.- - Friese Historiographie in overgangstijd.
17546: WUMKES, G.A.- - De Kollumer dichter Eelke Meinerts neffens it Ingwierumer Hanskrift.
19244: WUMKES, DR. G.A..- - It Fryske foardrachteboek.
17268: WUMKES, G.A.- - It Nije Testamint. Ut it Gryksk oerset yn it Frysk.
15877: WUMKES, G.A.- - It boek fen De Psalmen. Ut it Hebrieusk oerset yn it Frysk.
18164: WUMKES, D.A.- - Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friesche kloosters Mariėngaard en Lidlum. Met inleiding, aanteekeningen en register.
19146: WUMKES, DR. G.A..- - Fryslān en de Sinding - taspraek hālden op 'e Sindingsdei yn 'e Greate tsjerke to Snits 5 juni 1918.
16769: WUMKES, DIRK AIJELT.- - Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friesche kloosters Marļengaard en Lidlum. Met inleiding, aanteekeningen en register.
19119: WUMKES, DR. G.A..- - Under de Gouden Stźf - Esther 4 en 5.
19151: WUMKES, DR. G.A..- - De bloeijende amandelstźf - bondel meditaesjes.
3115: WUMKES, G.A.- - Catalogus der briefverzameling van S. A. Gabbema.
3487: WUMKES, D.A.- - Om toer en tsjerke fan Minnertsgea.
18752: DR. G. A. WUMKES.- - Lūden fen it front.
19145: WUMKES, DR. G.A..- - It Ljocht fen 'e Wrāld - Preek hālden to Ljouwert, Warkum en Gaest yn januwaerje 1916.
19510: WUMKES, DR. G.A..- - Himelsk Harplūd - taspraek hālden by it priissjongen op 7 Nov 1923 to Ljouwert.
3111: GENEALOGYSK WURKFERBAN.- - Oersjoch fan it wurk fan it Genealogysk Wurkferbān oer it tiidrek 1946 oant en mei 1986 fan K .Bekkema en A. de Vries.
1721: GEAKUNDIG WURKFERBAN.- - Hantlieding foar geakunde.
3108: GENEALOGYSK WURKFERBAN.- - Ferban yn us wurk diel 11. List fan echtpearen, der't fierder nei socht wurdt, foar underling kontakt.
3109: GENEALOGYSK WURKFERBAN.- - Diel IV. List fan nammen ut de samling fan leden foar underling kontakt.
3110: GENEALOGYSK WURKFERBAN.- - Diel III. List fan Roomske foerālden, der't fierder nei socht wurdt, foar underling kontakt.
2033: MUSIKOLOGYSK WURKFORBAN.- - Sjong mar ta! Diel III.
19449: WYBENGA, JAN.- - Fergetten fersen.
15829: WYBENGA, P.- - Kort overzicht van het verzet in Friesland.
16663: WYBENGA, A.M.- - Ljocht oer 't fjild. Fersen fan lān en bidriuw.
12572: WYBENGA, JAN.- - Amoeben. Fersen.
17515: WYBENGA, P.- - Mei de rźch tsjin de muorre. Forhalen śt it Frysk forset.
19270: WYBENGA, A.M..- - Ljocht oer 't fjild - Fersen fan lān en bidriuw.
18868: AKKE WYBENGA.- - Fan waar en wyn ferlein.
247: WYBENGA, A.J.- - De striid om Keulen. Histoaryske roman ut de 8e ieu.
19243: WYBENGA, A..- - Foar de fūst wei - Foardrachten for Fryske gearkomsten.
18676: A. M. WYBENGA.- - Ljocht oer 't fjild.
12174: WYBENGA, A.J.- - Jubileum Master J.A. Wybenga. De 13de fen hjearstmoanne 1881, de 9de fen sellemoanne 1921.
17150: WYBRANDS, AEM. W.- - Gesta abbatum orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariengaarde in Friesland.
17593: WYBRANDS, AEM. W.- - Gesta abbatum orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariengaarde in Friesland.
18866: ENGELE WYNSMA.- - Wynfearren.
19392: WYNSTRA, MINDERT.- - Trije Sinten - trije ferhalen.
792: WYTSMA, BAUKJE.- - Kom mei in koer.
14675: WYTSMA, BAUKJE EN ERNST BRUINSMA (GEARSTALLING).- - Koartwei. 25 Fryske ferhalen.
19438: WYTSMA, BAUKJE.- - Noch ien slach om'e buorren.
16689: YEDEMA, PITER.- - Manneboete.
10112: YTSMA, JEHANNES.- - Frisian as first and second language. Sociolinguistic and socio-psychological aspects of the acquisition of Frisian among Frisian and Dutch primary school children.
15127: ZANDT, HERMAN S.J.- - De orgelgeschiedenis van de Grote- of St. Martinuskerk te Dokkum 1584-1979.
1514: ZANTEMA, A.- - Eartiids Notiids. Skiednisboekje fan Fryslān.
18928: ZBORZILL, E..- - De kunst om honden te dresseeren.
19233: ZEE, SJ. DE.- - Fryske Foardrachten.
17177: ZEE, F.J. DE.- - Langstme.
19113: ZEE, SJ. DE.- - Printsjes śt it soldatelibben.
19054: ZEE, SJ. DE EN NIEUWENHUIS, J.M..- - Nije foardrachten.
15344: ZEE, SJOUKE VAN DER.- - Myn twadde Amerika-reis.
18748: SJ. DE ZEE.- - In Heger Ropping.
18771: SJOUKE DE ZEE.- - It Readboarstke.
18672: F. J. DE ZEE.- - Langstme.
17386: ZEE, F.J. DE.- - For Waling-Om. 1821-1911. Oanbean oan Waling Dykstra op syn 90e jierdei troch ytlike Friezen en Friezinnen.
18770: SJOUKE DE ZEE.- - It Ljocht yn de nacht.
19118: ZEE, SJOUKE DE.- - Fen lang forlyn - ferskes ut de jongesjierren.
19121: ZEE, F.J. DE.- - Dounsjende michjes - koartswilige rymkes.
19120: ZEE, SJ. DE.- - Fryske sangfoardrachten.
18840: P. BOSSEN EN P. VAN DER ZEE.- - Maritieme meteorologie en oceanografie.
18751: T. VAN DER ZEE.- - Eat oer it libben fan prof. Dr. Tj. De Boer.
19143: ZEE, SJ. DE.- - Yn de fodkoer - foardracht for twa frouljue.
18505: DR. J. BOLHUIS VAN ZEEBURGH.- - Kritiek der Friesche Geschiedschrijving - eerste gedeelte.
14481: FRIESE ZENDING.- - Gedenkboek der Friese Zending. Overzicht van het Zendingswerk op het Friese Terrein gedurende een halve eeuw, 1900-1950.
11054: ZIJLSTRA, W.L.- - Amerijen.
19187: ZIJLSTRA, HARMEN.- - It boask fen de Kasteleins dochter.
19434: ZIJLSTRA, THEODORA.- - In nije dei teart iepen.
18966: ZIJLSTRA, THEODORA.- - In nije dei reart iepen.
17624: ZIJLSTRA, S.- - Skiednis fan Eastdongeradiel.
15963: ZIJLSTRA, HARMEN.- - Tsien tuwsen uwt de lottery oaf Jouke Rommerts scriften.
19504: ZIJLSTRA, HARMEN.- - Wirken utjown for da selskip foar Fryske tael end schriftenkennisse: Foarlesing.
18476: KOEN ZONDAG.- - Bilingual Education in Friesland.
12428: ZONDAG, KOEN (RED.).- - Te stoel en te bank. Ferslaggen fan alve tsjerketsjinsten by gelegenheid fan it 90-jierrich bestean fan it Kristlik Frysk Selskip.
18554: DR. G.R. ZONDERGELD.- - De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen.
1228: ZOON, J.H.- - Friesland tussen hoop en vrees. Enige beschouwingen over de invloed van de industrialisatie gedurende de periode 1950-1964 op de Friese welvaart.
19561: ZAAI- EN POOTGOED COÖPERATIE ZPC.- - 25 jaren Z.P.C..
19560: BOND COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEKEN.- - Verslag over het jaar 1903 - Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland.
19544: ZWAAG, W.C. VAN DER.- - Tweetal eenvoudige leerredenen, betrekkelijk de aanvankelijke vorming Christelijke Hervormde Gemeente te Zwaag-Westeinde.
18102: ZWAAG, GEART VAN DER E.A.- - De fergetten oarloch.
486: ZWAAG, GEART VAN DER.- - Yn 't lest fan 'e dagen.
485: ZWAAG, GEART VAN DER.- - Skiphok.
18529: U. ZWAGA.- - De Gertrudis kerk te Lutkewierum.
18814: E. ZWART.- - For de jongerein.
11102: ZWART, W. TH.- - Hwat bart der mei it Fryske fé.
359: ZWART, E.- - Twa houliksoanfragen.
19114: ZWART, E..- - Fjouwer for ien - Kluchtspil yn ien śtkomste.
19117: ZWART, E..- - Mālle Thys - Klucgtspil yn ien śtkomste.
14946: ZWART, FREEK.- - De broedvogels van Terschelling.
17893: ZYLSTRA, HARMEN (ED.).- - Iduna. Frīske rīm end ūnrīm. 7e deel.
17892: ZYLSTRA, HARMEN (ED.).- - Iduna. Frīske rīm end ūnrīm. 5e deel.
17891: ZYLSTRA, HARMEN (ED.).- - Iduna. Fryske rym en unrym. 3e deel.
487: ZYLSTRA, RINTSJE KLAZES.- - Neiklank fan 't ferline.
18638: W. L. ZYLSTRA.- - Opsizferskes foar skoalle en hūs.
17894: ZYLSTRA, HARMEN (ED.).- - Iduna. Frīske rīm end ūnrīm. 8e deel.
17890: ZYLSTRA, HARMEN (ED.).- - Iduna. Fryske rym en unrym. 2e deel.

5/30