Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje
Haadstrjitte 20, 9269 SZ Feanwâlden, The Netherlands. Tel.: +31 (0) 511-476698            Email: feanwalden@boekennietje.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14630: GORTER, D. EN R.J. JONKMAN.- - Taal op it wurk fan provinsjale amtners. Undersyk nei taalbehearsking, taalgedrach, meidwaan oan kursussen en taalhalding yn de provinsjale organisaasje.
18477: D. GORTER, K.J. VAN DER ZEE.- - Frisians abroad.
12373: GORTER, DURK, JARICH F. HOEKSTRA, LAMMERT G. JANSMA AND JEHANNES YTSMA (ED.).- - Fourth International Conference on Minority Languages. 2 Volumes. Vol. I: General Papers. Vol. II: Western en Eastern European Papers.
15476: GORTER, DURK.- - De taalsituaasje yn de gemeente It Hearrenfean. In űndersyk nei it hâlden en dragen foar it Frysk oer fan de befolking.
12294: GORTER, D., J.G. VAN RIJN EN H. DE VRIES (RED.).- - Autochtone Taalminderheden. Juridische en bestuurlijke verkenningen.
682: GORTER E.O.- - Taal yn Fryslân. Undersyk nei taalgedrach en taalhalding yn Fryslân.
13524: GORTER, DURK.- - Taal fan klerken en klanten. Undersyk nei it Frysk en it Nederlânsk yn it ferkear tusken siktary-amtners en ynwenners fan de gemeente Hearrenfean.
14557: GORTER, D.- - Het Fries als kleine Europese taal.
18304: GOSLIGA, SICCO VAN.- - Memoires relatifs ŕ La Guerre de Succession de 1706-1709 et 1711 de Sicco van Goslinga.
11118: GOSSES, I.H.- - Fryske skiednis.
16840: GOSSES, G.- - Friesland en de Friesche Beweging.
19422: GOVERS, DR. FRANS.- - Stemmen uit Dachau "ter ere van de doden en ter waarschuwing voor de levenden".
18934: GRAAF VAN BIJLANDT, H.A..- - Rashonden album. Verzameling van afbeeldingen van alle bestaanden rassen..
19047: GRAAF, DOUWE DE.- - Achtkarspelen mensen door de tijd.
19048: GRAAF, DOUWE DE.- - Drachten mensen door de tijd.
18917: DR. GRAFT, C. CATHARINA VAN DE.- - Waarom en Waardoor. Nieuwe natuurlijke historie. Oude volksverhalen..
19576: GREBEN, J.G..- - Friesland - aardrijkskundig leerboekje voor de lagere school.
18747: HAAYE A GREYDANUS.- - Miggedűns.
15024: GRILK, PITA.- - Krimpe. In minsk allene. Aud welkom tús.
494: QUATREBRAS GROEP.- - Skande skande sunde sunde.
19688: NORBERT A. DE GROOT.- - Als sterren van de hemel - De oorlog in het Rijk van Nijmegen 1944.
18242: GROOT T.DE, LOOT T. E.A..- - Karakteristyk Tytsjerkstradiel - fotoboek met 4 fietsroutes.
912: GROOT, PIETER DE, HENK VAN DER MEULEN EN WILLEM STEGENGA.- - De Elfstedentocht 1909-1985.
16823: GROOT, P.J. DE, G.P. KARSTKAREL EN W.H. KUIPERS.- - Leeuwarden, beeld van een stad. Zeven eeuwen stadsleven in woord en beeld.
17483: GROOT, WAM E.A.- - Friesland in vogelvlucht.
18825: J. M. VAN DER GROOT.- - En dű, jongerein fen Fryslân - Skôging oer wirk en doel fen 'e Fryske biweging.
18450: G.R. GROUSTRA.- - Mei slykboar en Kramizer - oer dykwurkers en lanoanwinners yn Fryslan har ark.
12545: GROUSTRA, G.R.- - Fan 'e wylde see besprongen. In oersjoch fan merktekens fan 'e striid tsjin it wylde hef.
1350: GROUSTRA, G.R.- - Fan poepekrus oan't klavesimbel. In karlezing ut artikels, skreaun foar de 'Sneinspetiele' fan it Friesch Dagblad.
2977: GROUSTRA, G.R.- - Federalisme, in libbenshalding.
1154: GRUYS - KRUSEMAN, S.- - Vacantie aan de Friesche kust.
19109: HAAFTEN, DR. M. VAN.- - Mr. Paulus van Haeften. Pastoor te Nieuwkoop, Meye en Zegveld, omstreeks 1640.
19507: HAAGSMA, S..- - Een blik op Frieslands koopvaardij in 't midden der 18e eeuw.
15451: HAAKMA, K.- - It grutte aventoer.
18519: S. DE HAAN.- - Het archief van de Friesche Doopsgezinde Societeit.
19398: HAAN, MARIJKE DE.- - Om utens thús.
1222: HAAN, S. DE.- - Inventaris van de archieven van de gereformeerde kerk van Heerenveen 1851-1958 en van de klassis Sneek.
10683: HAAN, PETRA T. DE.- - Fjirtich jier Rely Relly: in oersjoch yn gearwurking mei de bekroande meidoggers.
8900: HAAN, JOSSE DE.- - 100 jier keatsen Hjerbeam : histoaryske roman oer it keatsen : 1893-1993.
16345: HAAN, J. DE.- - Fen Bűgjen frjemd.
16344: HAAN, JOSSE DE.- - Sliepe yn spinreach.
12357: HAAN, JOSSE DE.- - De dei fan de kraenfűgel. De dag van de kraanvogel.
710: HAAN, M.J. DE EN G. SINNEMA.- - Twatalig underwiis.
17160: HAAN, TJ.W.R.- - Rondom de kliffen. Volksfantazieën uit het gebied van het Vrouwtje van Staveren.
19035: HAAN, JOSSE DE.- - Fyts mei wynflessen - poëpro's op wetterpiano.
12387: HAAN, JOSSE DE.- - Fyts mei wynflessen. Poëpro's op wetterpiano.
11247: HAAN, JOSSE DE.- - Skuttingskroat.
15068: HAAN, JOSSE DE.- - Nanette.
15455: HAAN, JAN DE.- - It berntsje yn 'e krębbe.
16802: HAAN, PETER DE, TEAKE OPPEWAL EN GEART DE VRIES (RED.).- - Dit is myn lân.
16455: HAAN, M.J. DE (RED.).- - Man en wurd. In bondel opstellen oer E.B. Folkertsma fan minsken dy't him kend hawwe.
19377: HAAN, MARIJKE DE.- - Kavel - met uitzicht / mei útsicht.
19751: ING. A.C. BROESHART - ING. H. DE HAAS.- - Die brand moet uit - 100 jaar Beroepsbrandweer in s-Gravenhage.
18561: ANNE EN HEERO HACQUEBORD.- - Het geslacht Hacquebart (d) / Hacquebord - Feiten en raadsels uit het verleden.
19217: HAEDEKE, HANNS-ULRICH.- - Zinn - Zentren der Zinngiesserkunst von der Antike bis zum Jugendstil.
15808: HAERSMA BUMA, B. VAN.- - Gotisch bouwen in Friesland.
17858: HAERSMA BUMA-VAN WERKUM, E.- - It Snitsers, fanut it ferline nei in takomst.
15033: HAISMA, NYCKLE J.- - Simmerdagen, in frjeonetiid oer 't wetter.
5232: HAISMA, NYCKLE J.- - Paed oer 't hiem.
117: HAISMA, NYCKLE J.- - Peke Donia de koloniael.
5233: HAISMA, NYCKLE J.- - Paed nei eigen hoarnleger.
15334: HAISMA, NYCKLE J.- - Peke Donia de koloniael.
17407: HAISMA, NYCKLE J.- - Suderkrus. Sketsen.
115: HAISMA, NYCKLE J.- - Suderkrús. Yndyske sketsen.
18506: J. HAITSMA, S.W. SCHIPPERS.- - Hulde aan Gysbert Japiks bewezen, in de Sint Martini kerk te Bolsward, op den 7 julij 1823.
19011: HAITSMA, G. EN BRUG, G.VAN.- - Wjerskyn.
18038: HAKSE, JERRE.- - Van de tafel geveegde tekeningen.
5771: HALBERTSMA, BRUORREN.- - Rimen en Teltsjes.
15886: HALBERTSMA, T.E.- - Nije Fryske sangen mei pianolieding en fierders set for sjongselskippen mei mingd koar.
16369: HALBERTSMA, BROERREN.- - Vertellers op de State.
15887: HALBERTSMA, T.E.- - Nije Fryske Sangen mei pianolieding en fierders set for sjongselskippen mei mingd koar.
17724: HALBERTSMA, BROÁRREN.- - Rimen ind teltsjes.
17723: HALBERTSMA, BROERREN.- - Rimen en teltsjes.
19028: HALBERTSMA, EELTSJE.- - Poezij en proaza - Blomlęzing út syn wurk.
671: HALBERTSMA, EELTSJE.- - Poezij en proaza fan Eeltsje Halbertsma. Blomlezing ut syn wurk.
547: HALBERTSMA, BROARREN.- - Rimen ind teltsjes.
14575: HALBERTSMA, BROERREN.- - Rimen en Teltsjes.
19757: HALBERTSMA.- - Halbertsma Stichting periode 1935-1966.
1368: HALBERTSMA, J.H.- - Priuwke fan 50 siden Lexicon Frisicum A.
19194: HALBERTSMA, JOOST HIDDES.- - Leed in wille fen Eeltsje Halbertsma in de Flotgaerzen.
15898: HALLEMA, A.- - Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis Bolsward 1553-1953.
19088: HANRATH, PROF.DR.JOH.J E.A..- - De beoefening der koninklijke kunst in Nederland.
18544: J.J. HANSMA.- - In moandeis-reiske mei Ulbe fen Peasens, biskriuwn fen in Dockumer.
18869: D. HANSMA.- - Uwnk in Lok.
19639: D. HANSMA.- - Sippe Scheltema de Dockumer furie troch de Waelen in 't jier 1572 in forhoal ut de tachtigjierige oarlog.
19002: HARINGH, HARMEN.- - Fuotprinten.
15906: HARRIS, E. HOWARD.- - The Literature of Friesland.
19613: E. HOWARD HARRIS.- - The Literature of Friesland.
397: HARSTA, HARM.- - Bledswylsel fan it bolwurk.
18321: HARTOG, H.J.E. EN KUIKEN, D.F..- - Ondertrouwboek van de stad Groningen 1603 - 1611.
18979: HARTOG, SYBOUT.- - Sânglęs - fersen.
19219: HARTOG, STEPHEN.- - Pronken met Oosters porselein.
19197: HAVINGA, SIKKE / BERGSMA, MEINE.- - Jan de Tippelaar - Het levensverhaal van Johannes Markus Belgraver.
1355: HAZENBERG - SMILDE, M.CH. A.- - Talma rustoorden 1928-1988. De geschiedenis van 60 jaar bejaardenzorg in de geest van de naamgever.
16588: HECK, PHILIPP.- - Die Entstehung der Lex Frisonum. (Arbeiten zur deutschen Rechts- und Verfassungsgeschichte, VI. Heft).
18504: F.S. SIXMA VAN HEEMSTRA.- - De klederdracht van Hindelopen.
18848: J. J. HEEP.- - Wat is godsdienst? - Proeve van populaire uiteenzetting.
19498: FRANSE SCHOOL HEERENVEEN.- - 160 jaar Franse School Mulo Ulo Mavo in Heerenveen.
19149: HEERINGA, LIEUWE.- - Twa ljeave jonges aef oan hwa de skild ? - toanielstik yn fjouwer bidrjuwen.
14569: HEERMA VAN VOSS, A.L.- - Grafschriften tussen Flie en Lauwers. Deel 1: Achtkarspelen.
14044: HEERMA VAN VOSS, A.L.- - Rekeningen en andere stukken betreffende Friesland, afkomstig uit de Hollandsche Rekenkamer (1515-1575).
19045: HEIDA, A..- - 1923-1983 60 jaar o.l.s. Bontebok.
18922: HEIDE, D. VAN DER.- - De Klompschippers.
13781: HEIDINGA, H.- - Libben guod om hűs en hear. In taast yn de sek mei libben guod.
1686: HEIDINGA, H.- - De âlde boereblom-en krűdetún.
19765: H.A. HEIDINGA E.A..- - Edamse gezichten foto's 1890-1990.
12414: HEINE, HEINRICH.- - Heinrich Heine. Oersettings út syn dichtwurk fen Fedde Schurer.
19589: IT HEITELÂN.- - It Heitelan - Algemien Frysk Wykbled - letter Moannebled.
887: HELDOORN, SICKO EN TOM VELLINGA.- - Vier jaar Lauwerskrite. Een verslag van het ondersteuningsprojekt kleine kernen.
18810: D.W.KOK / ONNO HELLINGA.- - Diarium Furmerii - Dagboek van Bernardus Gerbrandi Furmerius 1603 - 1615 Landgeschiedschrijver van Friesland.
1703: HELLINGA, ANNE.- - Myn hűs stiet wol op moude.
506: HELLINGA, ANNE, E.O.- - Skeind ferline. Ferhalen oer it tiidrek 1940-1945.
276: HELLINGA - ZWART, T.- - It boek fan Hessel en Nynke.
18992: HELLINGA, ANNE.- - Proses-verbael.
18296: HEMELRYCK J.A. VAN, PICHON, ANDRÉ.- - Histoire, Généalogie et Alliances de Stalins de Flandre, depuis le XVIe et XIIe siécle et quelques considerations sur le Bruquet Héraldique dit "Briquet de Bourgogne"ou "Fusil de la toison dór"par le Baron Stalins.
19775: DRS. M. DONGELMANS - DR. J. HEMELS.- - Een Nijmeegse familie - vier generaties Dobbelmann - ondernemend en maatschappelijk bewogen.
962: HEMINK, G.L. E.A. (RED.).- - 75 jaar levensmiddelentechnologie Bolsward.
18024: HEMMEN, RIA VAN.- - Een eeuw beroepsonderwijs in Friesland 1863-1968.
19421: HEMMEN, FERDINAND VAN.- - Ooievaar brengt zondvloed - de onderwaterzetting van de Betuwe december 1944-maart 1945.
18485: PIET HEMMINGA.- - Het beleid inzake unieke regionale talen.
122: HEMRICA, WELMOED.- - Konduktrise. Deiboek fan Welmoed Hemrica.
119: HEMRICA, WELMOED.- - Folk yn 'e bus.
19215: HENDRIKJE, IVO.- - Bags Sacs Tassen Bolsos Borse Taschen.
16754: DOEVEDANS HENK.- - Van Marsherne tot Súdhoek, van Poppenwier tot Wommels.425 Jaar Old Burger Weeshuis Sneek.
16004: HENNAARDERADEEL.- - Verslag van het woning-onderzoek gehouden vanwege de Gezondheids-Commissie te Franeker, in de gemeente Hennaarderadeel, in het jaar 1903.
19208: HENNEKELER, DR. A. VAN / WALL, DR. N. VAN DE.- - 1883 - De Natuur. Populair geďllustreerd maandschrift gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen.
19209: HENNEKELER, DR. A. VAN / WALL, DR. N. VAN DE.- - 1885 - De Natuur. Populair geďllustreerd maandschrift gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen.
19210: HENNEKELER, DR. A. VAN / WALL, DR. N. VAN DE.- - 1887 - De Natuur. Populair geďllustreerd maandschrift gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen.
19211: HENNEKELER, DR. A. VAN / WALL, DR. N. VAN DE.- - 1895 - De Natuur. Populair geďllustreerd maandschrift gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen.
15661: HENSTRA, D.J.- - The evolution of the money standard in medieval Frisia. A treatise on the history of the system of money of account in the former Frisia (c.600 - c.1500).
16759: FRIESCHE HERALDIEK.- - Catalogus tentoonstelling Friesche Heraldiek 1942.
17719: HERBERIGS, H.A.G.- - De sociaal-economische omstandigheden van werklozen in Friesland. Onderzoek naar de economische omstandigheden en het arbeidsmarktgedrag van langdurig werklozen in Friesland. 6 delen.
17271: HERINGA, J.W.- - Heringa’s uit Dongjum. Geschiedenis van een Friese familie.
18566: J.W. HERINGA.- - Heringa's uit Dongjum - Geschiedenis van een Friese familie.
19533: HERMANS, W.A..- - Hoefverzorging en hoefbeslag.
19653: LOUK HESEMANS.- - 100 jaar Vereniging voor volksvermaken Ternaard 1904-2004.
1357: HESLINGA, M.W.- - Friese fabrieksarbeiders. Enige sociale aspecten van de industrialisatie in Friesland.
15794: HESMAN, GERRIT.- - Flaggeboek Hesman neffens in hânskrift fan om 1700 hinne.
16654: HETTEMA, HALBE (SAMENST.).- - Zwerven door de mooiste natuurgebieden van Friesland.
18542: MR. M. HETTEMA.- - Beknopte handleiding om de oude Friesche taal.
19649: TSJĘBBE HETTINGA.- - Tusken de bidriuwen troch is âlderdom.
19022: HETTINGA, EELTSJE.- - Akten fan winter.
19632: TSJEBBE HETTINGA.- - Under seefugels De kust.
16151: HIBMA, AMARENS E.A. (RED.).- - Laus Bumae. Ter gelegenheid van 125 jaar Buma Bibliotheek.
16241: HICHTUM, NYNKE FAN.- - De jonge priiskeatser.
624: HIDDEMA, WATZE EN KLAASKE SNOEK-FEENSTRA (GEARSTALLING).- - De skriuwer fertelt.
11729: HIDDEMA, WÂTSE EN JELLE BANGMA.- - Mar ik sil skriuwe… 25 Jier It Skriuwerboun.
389: HIDDEMA, FRANS.- - Trijerigels.
17276: HIEMSTRA, KLASKE.- - De skaadfrou.
19027: HIEMSTRA, KLASKE.- - De skaadfrou.
18492: SIKKE HIEMSTRA.- - Jeugdherinneringen - een stap naar de volwassenheid.
395: HIJUM, A. VAN.- - Fersen 1965-1977.
396: HIJUM, A. VAN.- - Yntermezzo.
19436: HILARIDES, H.J..- - Tersk.
19779: BIRTE HILBERG.- - Patchwork planen und entwerfen (350 Muster für Patchwork-Arbeiten).
19491: FEESTCOMMISSIE HINDELOOPEN.- - Programmaboekje van feestelijkheden op 22-25 augustus 1950 Hindeloopen ter gelegenheid van het 725-jarig bestaan der Stad.
13171: HINTE, E. VAN.- - Sociale en economische geografie van Harlingen.
12427: HODEL, R., G.H. JELSMA.- - Skier besjoen. Skiednis fan syn bewenners en de hjoeddeiske taalferhâldings.
18801: J.J.SPAHR VAN DER HOEK E.A..- - Fryske plaknammen deel XI.
18020: HOEK, JAN VAN DER.- - Van Ericadorp tot stedelijke werkvoorziening. Vijftig jaar sociale werkvoorziening in Leeuwarden.
18797: J.J.SPAHR VAN DER HOEK E.A..- - Register op Fryske Plaknammen I - VIII.
19110: HOEK, DS, W.A.- - Als de haat groeit - een mislukte radiopreek van Ds. W.A. Hoek.
18798: J.J.SPAHR VAN DER HOEK E.A..- - Fryske plaknammen XIV.
18799: J.J.SPAHR VAN DER HOEK E.A..- - Fryske Plaknammen deel V.
13540: HOEKEMA, C.P., PETER KARSTKAREL, PH.H. BREUKER.- - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
10998: HOEKEMA, T., R. DJUPEDAL, A.D. KYLSTRA.- - Finska Runa : oersettingen fan Finsk leafdesliet yn it Frysk, Nederlânsk en Skandinaefsk.
15500: HOEKEMA, TEAKE E.A. (RED.).- - Flecht op 'e koai. Stúdzjes oanbean oan Prof. Dr. W.J. Buma ta syn sechstichste jierdei.
16824: HOEKEMA, TEAKE.- - List fan bydragen fan bilang foar it Frysk (1828-1950).
593: HOEKSTRA, A.E.- - Fen reidmoskjes en wetterhintsjes.
19655: T.J. HOEKSTRA.- - 125 jaar Christelijk Onderwijs in Bedum.
17102: HOEKSTRA, E.K.- - Sneekweek 50 keer nationaal zeilfestijn in Friesland.
18486: JARICH HOEKSTRA.- - The syntax of infinitives in Frisian.
16064: HOEKSTRA, J.- - De Eerste en de Tweede Hunsinger Codex.
969: HOEKSTRA AZN., M.- - De historische Elfstedentocht van 2 januari 1909.
13870: HOEKSTRA, H.- - The Orthodoxy of the Heart. Faith, Fryslân, and Feminism in the Novels of Ypk fan der Fear.
16528: HOEKSTRA, J.- - Die gemeinfriesischen siebzehn Küren.
17920: HOEKSTRA, WIETSE.- - Maten. Frijheid yn oarlochstiid.
19579: HOEKSTRA, JAN.- - The farmer's way of life.
19245: HOEN, H..- - Stribje - Toanielstik yn fjouwert bidriuwen.
18022: HOEVE, H. TEN E.A. (TEKST).- - Sint Anthoon in steno, groen en steen.
19773: J. VAN DER HOEVEN.- - Een gouden ontmoeting.
731: HOF, J.J.- - Fjirtich jier taelstriid I-IV (1940-1942) + registers (1972).
18963: HOF, J.J..- - Friesche Dialectgeographie - deel III.
15767: HOF, J.J.- - J. Hepkema yn libben en wurk.
18013: HOF-DE BOER, LAMKJE.- - Veur loon en verval.
19236: HOF, J.J..- - De greate striid - Oarspronklik toanielstik yn fiif bidriuwen.
10987: HOFF, J.J.- - Dit en dat oer it stedsk.
18935: HOFFMANN, E.T.A..- - Nutcracker.
19675: W. HOFMAN.- - Amsterdam binnen de Singelgracht voor 1905 in oude ansichten.
16649: HOFMANN, DIETRICH.- - Gesammelte Schriften. Band II. Studien zur friesischen und niederdeutschen Philologie.
18610: TETTE HOFSTRA.- - Ortsnamen auf- elte in der Niederländischen provinz Drente.
16203: HOFSTRA, J. E.A.- - Friese molens.
19703: S. HOGENDORP.- - Bezetting en bevrijding in Kollumerland - een terugblik op de jaren 1940-1945.
19424: HOGENDORP, S. / VEENSTRA, H..- - Tussen Sennaer en Lauwers - een aantal historische schetsen uit Kollumerland c.a..
18862: J. BELONJE EN J. WESTRA VAN HOLTHE.- - Genealogisch en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Drenthe.
979: HOLTROP, BENNY.- - Lyts ferdomme.
121: HOLTROP, BENNY.- - In appel foar underweis.
19440: HOLTROP, BENNY.- - Lyts ferdomme.
14621: HOLTROP, BENNY.- - Gomorra.
1586: HOLWERDA, FRÂNS.- - Waldmans hikke. Dichtbondel.
18601: MR. J. LINTHORST HOMAN.- - Drenthe's rechtsgroei.
19216: HONOUR, HUGH.- - Goldsmiths & Silversmiths.
19092: HOOF, AD VAN / LAN, KWEE SIOK.- - Woorden en knipsels van Kwee Siok Lan en Ad van Hoof.
19527: VEEARTSENIJKUNDIGE HOOGESCHOOL.- - Een eeuw veeartsenijkundig onderwijs - 's Rijks-Veeartsenijschool veeartsenijkundige Hoogeschool 1821-1921.
18443: TJIBBE HOOGHIEMSTRA.- - tekeningen en beelden.
18418: TJIBBE HOOGHIEMSTRA.- - Tjibbe Hooghiemstra - Islands.
18693: TAMME HOOIJNGA.- - Kjitten.
19094: HOPTILLE, JAN FEN.- - Do't de klokken letten.
1655: HORNSTRA, LIEUWE.- - Ald en nij. Samle fersen.
13925: HORNSTRA, L.- - Sniejacht.
17516: HOSPER, ULTSJE, PETER KARSTKAREL EN SIEM VAN DER WOUDE.- - De Slachte. De oude dijk, de geschiedenis, de landschappen, de dorpen, de marathon.
11047: HOUTEN, U. VAN.- - De wraek.
13997: HOUTSMA, P., E.A.- - The Late Palaeolithic Habitation of Haule V. From Excavation to the Reconstruction of Federmesser Settlement Patterns and Land-Use.
18936: HOUWINK, R..- - Ons hoenderboek 1e deel.
19468: HUBER, DIET.- - Fryske Poesyalbumferskes.
18037: HUISMAN, KERST.- - Het Friese Prentenkabinet. Dorps- en stadsgezichten van toen en nu.
19365: HUISMAN, BENNIE.- - Skou - Ferhalen fersen lietsjes.
19123: HUISMAN, B..- - Fen alles hwet - Rym en unrym.
11712: HUISMAN, BENNIE.- - De rop fan it wetter. Ferhalen.
18412: KERST HUISMAN.- - Mysterie in Friesland, waargebeurde misdaden en onverklaarbare gebeurtenissen.
19474: HUISMAN, BENNIE.- - Wibren Altena - in swalker yn'e geast.
18820: W. C. HUISMAN.- - Streamen fan libben wetter (Preke-rige).
19331: HUISMANS, S..- - Wachter, ho let is it yn'e nacht ?.
19401: HUIZENGA, GJALT.- - Oer de drompel.
17016: HUIZINGA, J.J. (RED.).- - Van Leeuwarden naar Den Haag. Rond de verplaatsing van het stadhouderlijk hof in 1747.
18005: HUMALDA VAN EYSINGA, T.A.M.A. VAN (OERS.).- - Phormio. Blijspil fen Terentius yn Fryske oersetting.
18006: HUMALDA VAN EYSINGA, T.A.M.A. VAN (OERS.).- - Kening Oidipous. Treurspil fen Sophokles.
19253: HUMALDA VAN EYSINGA, JHR. MR. T.A.M.A. VAN.- - Kening Oidipous - treurspil fen Sophokles.
19690: BOEKHANDEL HUMMELEN.- - Assen zoals het vroeger was.
11607: HUTTER, R.L.- - Het Bildt. Inventaris der archieven.
19142: HYLKEMA, B.S..- - Simen de profeet - oarspronkelik blijspul yn trije utkomsten.
19254: HYLKEMA, S.H..- - It silveren horloasje - toanielspil mei sang yn ien bidriuw.
4636: HYLKEMA, S.H.- - Aldjiersjoun. Sangfoardracht.
19115: HYLKEMA, B.S..- - Wylde hierren - oarspronkelik blijspil yn fiif ytkomsten.
18775: ALBERT HYMA.- - Albertus C. van Raalte and his Dutch Settlements in the United States..
18302: HOOGDALEM HZN. H. VAN.- - HET GESLACHT VAN HOOGDALEM.
11936: IDAARDERADEEL.- - Dit was Idaarderadeel. Een bundel opstellen, verhalen, herinneringen en anekdoten over de tiende grietenij vn het kwartier Oostergoo reikende vanuit een grijs verleden tot 31 december 1983.
19453: GEMEENTEBESTUUR VAN IDAARDERADEEL.- - Dit was Idaarderadeel.
18546: MR. J. DIRKS EN JHR. J.E. HOOFT VAN IDDEKINGE.- - De muntenvond van Beets in Friesland.
18687: PYT IDZINGA.- - In string fan koweblommen.
16762: FRIESE INDUSTRIE.- - Vraagbaak voor de Friese Industrie.
16765: FRYSK KEUNSTNERS INISJATYF.- - Typisch Frysk.
18620: PROF. DR. F.W. GROSHEIDE EN DR. G.P. VAN ITTERZON (ONDER RED. VAN ).- - Christelijke encyclopedie 6 delen.
19257: JAARSMA, DAM / MEULEN, JELLE V.D..- - Rinte - Toanielstik yn fjouwer bidriuwen.
17148: JAARSMA, DAM.- - Meiinoar nei Mearkelân, in samling folksmearkes foar bern.
18439: W. JAARSMA.- - De Friesche zeeweringen van 1825 tot 1925 - honderd jaren uit de geschiedenis van de zeedefensie in de provincie Friesland.
12151: JAARSMA, DAM.- - Ut it gea fan Sterke Hearke. In kar út it fersprate wurk.
18391: IR. JAC. STOLK, IR. C. KROS, IR. T.J. RUYTER, IR. W. KOK.- - Machineonderdelen - constructie-elementen voor de aandrijftechniek.
19704: CEES VAN DEN BERG - FROUKJE DE JAGER.- - Bidboekje.
16982: JAGER, J.T. DE.- - Friesland en de Friezen. Leesboek over de geschiedenis van ús Heitelân. 2 delen.
18386: H.C. VAN DER JAGT.- - De naamgeving van de Protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de reformatie tot 1973.
15540: JAHRBUCH.- - Nordfriesisches Jahrbuch 1967.
15538: JAHRBUCH.- - Friesisches Jahrbuch 1970.
15539: JAHRBUCH.- - Friesisches Jahrbuch 1961.
18525: PASTOOR J.H. JANNING.- - St. Werenfriduskerk.
5772: JANSEN, JACOB.- - Gysbert Japicx' Lieten. In studzje oer de fan de dichter bidoelde meldijen.
14953: JANSEN, JACOB.- - Rijkdom uit Workums verleden. De beschilderde baren der gilden.
16570: JANSMA, L.G.- - Libbensskôging yn Fryslân.
595: JANSMA, KLAAS.- - Freonskip op 'e planken. 75 jier Frysk amateurtoaniel.
12694: JANSMA, KLAAS.- - Friesland en zijn 44 gemeenten.
126: JANSMA, KLAAS.- - De slach om Transkei.
19456: JANSMA, SYBREN / SYTEMA, HERMAN.- - Üt é bôllekoer fan breakestút.
2207: JANSMA, KLAAS.- - De fermisten.
2967: JANSMA, L.G.- - Nederlânsk en Frysk en de fiertalen fan de wittenskip.
574: JANZEN, JAN PIETER EN FREARK DAM.- - Boekje iepen. It Fryske Boek 1934-1984.
13601: JANZEN, MENNO.- - Wa fan de twa.
18889: JAPICX, GYSBERT.- - Friesche rijmlerye; ijn trye deelen forschaet: d' Eerste binne Ljeafd in bortlijcke mingel-deuntjes: 't Oarde sinte. Gemiene aef huwzmanne petear, in oare katerye: 't Efterste iz: Himmelsch harp-luwd. Dat is to sizzen, ijtlijcke fen Davids Psalmen.
18067: JAPICX, GYSBERT.- - Nacht-rest-bejerte ćf juwn-bede. Mei fiif oersettings, de latynske oertekst en in gekoanstekkerij.
11180: JAPICX, GYSBERT.- - Friessche tjerne.
19452: JAPIKS, GIJSBERT.- - Eenige gedichten van Gijsbert Japiks.
11011: JAPIKS, GYSBERT.- - Parallelversionen. Herausgegeben von Willy Krogmann.
18050: JAPIKS, GYSBERT.- - Frysce rymelerye yn de spelling fen dr. J.H. Halbertsma.
653: JAPIKS, GYSBERT.- - It husmanne-petear fen Gysbert Japiks.
18777: M. Z. JEDLICKI.- - Germany and Poland through the ages.
18731: JEENINGA P..- - 1864 - 1989 - 125 jaar Christelijk onderwijs in Garijp.
18156: JELLEMA, G. E.A. (RED.).- - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Voetbal Vereniging Drachten.
16512: F, PITER JELLES.- - Rispinge. Alde en nije fersen.
18759: PIETER JELLES.- - Fy, Lútsen !.
15828: PIETER JELLES (ED.).- - Foar hűs en hiem. Tiidskrift for it Fryske húsgesin. Jiergong 1888.
11714: JELSMA, GJALT EN ALEX RIEMERSMA.- - Skroei. Bondel oarspronklike jongereinferhalen.
18938: JELSMA, GJALT H. E.A. (RED.).- - Tusken Potmarge en Jokse. Bydragen ta de skiednis fan it Sudertrimdiel (5 delen)..
17726: JELTEMA, A.- - Gedichten.
16815: JENSMA, THEO.- - De lęste stins.
19053: STELLINGWERF-JENTINK G.C..- - Hwerom Rinkje nei de thé gjin slokje ha woe - Novelle - Boalserter Neiprintingen.
18774: GEERTRUIDA CHRISTINA STELLINGWERF-JENTINK.- - Hwerom Rinkje nei de thé gjin slokje ha woe.
18756: VRIJZINNIG CHRISTELIJKE JEUGD.- - De earste sneed.
19338: NED. JEUGDHERBERGCENTRALE.- - De Trekker - orgaan van de Nederl. Jeugdherbergcentrale.
19339: NED. JEUGDHERBERGCENTRALE.- - De Trekker - orgaan van de Nederl. Jeugdherbergcentrale.
4110: FRYSK JIERBOEK.- - Frysk Jierboek 1946.
1547: FRYSK JIERBOEK.- - Frysk Jierboek 1937.
1550: FRYSK JIERBOEK.- - Frysk Jierboek 1943.
1548: FRYSK JIERBOEK.- - Frysk Jierboek 1938.
1551: FRYSK JIERBOEK.- - Frysk Jierboek 1941.
1552: FRYSK JIERBOEK.- - Frysk Jierboek 1942.
18896: DIJKSTRA JOCHUM.- - It Boereboek - Boerepleatsen yn Boarnburgum en Koartehimmen..
10983: JOHANNSEN, N.A.- - Ut bai e waile.
10982: SAMLING JOHANNSEN.- - Katalogus fan de Noardfryske hanskriften.
10975: JOHANNSEN, ALBRECHT.- - Trije stúdzjes.
15563: JOHANNSEN SEN., N.A.- - Frash följk Frash ĺrbe än Fraschen wise tääle än seedelse.
18925: JOHNSON, A.E..- - The book of Lawson Wood.
18637: BOER JOLLE.- - Ien winterjouns gearkomste.
18839: PETER JONCKHEERE.- - Myofasciale Trigger punt therapie.
14910: JONG, E.S. DE EN J. STIENSTRA.- - Fan stientiid ont stentiid. Frysk skiednisboekje foar skoalle, leargong en selsstudzje.
18989: JONG, JAEP DE.- - Om to stellen.
19046: JONG, E.S. DE.- - Bolsward bezien en bezongen.
19402: JONG, HEIN DE.- - Wikseljend jiertij - wisselend seizoen.
18531: JONG M.DE.- - Het Geheim van het Oera-Linda-Boek.
18270: JONG G. DE.- - Tuinier geschiedenis van een Gaasterlandse familie.
16415: JONG, R.K. DE.- - Een geschiedenis van Goutum.
19749: E.S. DE JONG.- - Deur 't Lauwersoog/ Troch it Lauwerseach.
6295: JONG, E.S. DE.- - It begoun op Bolletongersdei.
137: JONG, P. DE.- - Heidebern.
133: JONG, HOATSE DE.- - Ruerd Romkes.
18998: JONG, ALPITA DE.- - Fries stamboek 500 jaar proza uit Friesland.
4610: JONG, J.D. DE.- - Fersen.
16701: JONG, JAEP DE.- - Om te stellen.
19272: JONG, STEVEN DE.- - Steven de Jong - Gysbert Japicx-priis 1992.
18982: JONG, STEVEN DE.- - Missing link.
12345: JONG, K. DE OZN.- - Zij zullen het niet hebben. De geschiedenis van het Friesch Dagblad. Deel 1. 1903-1935.
1990: JONG, STEVEN DE.- - 20 lytse românsen (romansen).
19273: JONG, E.S. DE.- - Oer de skied fan 't hjoed.
542: JONG, MENTHA DE.- - In hap en in snap ut 'e sutelkroade.
400: JONG, STEVEN DE.- - Wankend stomp.
18991: JONG, STEVEN DE.- - Salto mortale.
19795: ATE DE JONG.- - Op 'e tribune - foar keatspakes en pake's keatse.
17502: JONG, RIENK J. DE.- - Na honderd jaren strijd. 100 jaar Leeuwarder Bestuurders Bond FNV afdeling Leeuwarden 1898-1998.
401: JONG, STEVEN, DE.- - Popkes tekenje.
19126: JONG, E.S. DE.- - In memoriam - Simen Eelkes de Jong 26 jannewaris 1890 - 16 juni 1968.
13661: JONG HZN., M. DE.- - Het geheim van het Oera-Linda-Boek.
12421: JONG, S. DE EN A.M.J. RIEMERSMA.- - Taalpeiling yn Fryslân. Onderzoek naar de beheersing van het Fries en het Nederlands aan het einde van de basisschool.
11105: JONG, RINUS DE.- - Klokkespullen yn Fryslân.
130: JONG, E.S. DE.- - Prikguod.
17378: JONG, JELLE DE.- - Ut 'e pas. Fersen.
18734: JAEP DE JONG.- - Om to stellen.
9553: JONG, JELLE DE.- - Yn 'e spegel.
129: JONG, E.S. DE.- - Ilke Fokkes. Roman fan in kloklieder.
138: JONG, STEVEN DE.- - De maagd fan Babylon.
12549: JONG, E.S. DE.- - Wurd en beweging. Skets fan libben en wurk fan Brandt A. Siebesma 1902-1972.
12178: JONG, E.S. DE.- - Deur 't Lauwersoog. Mit foto's van Willem Wilstra / Troch it Lauwerseach. Mei foto's fan Willem Wilstra.
19009: JONG HZN, M. DE.- - Het Oera-Linda-boek in Duitschland en hier.
19010: JONG HZN, M. DE.- - Smaadschrift, romantiek of wetenschappelijk bewijs.
1374: JONG, B. DE.- - De master Skroar. Learboek for de moderne fakman nei anatomysk-geometryske prinsipes. Praktyk foar kleermakers en coupeurs.
13441: JONG, JAEP DE.- - Oare plakken. Fersen.
16235: JONG, ALPITA DE.- - Fries stamboek. 500 jaar proza uit Friesland.
19379: JONG, ALPITA DE.- - Űnder de minsken - Italiaanske ferhalen oerset.
1649: JONG, U.G. DE.- - De leave Fekke.
15787: JONG, M. DE.- - Friesche cultuurproblemen.
17196: JONGKEES, A.G.- - Het Koninkrijk Friesland in de vijftiende eeuw.
18430: K. JONGSMA.- - Dankbaar gedenken - de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Bolsward.
621: JONGSMA, JAN EN TSJERK VEENSTRA (GEARSTALLING).- - Ut 'e ban. Romanfragminten ut it tiidrek 1965-1990.
19167: JONGSMA, P.A..- - Dr. J.H. Halbertsma - een bijdrage tot de kennis van zijn persoon, zijn denkbeelden en zijn arbeid.
622: JONGSMA, J. (GEARSTALLING).- - Nijfryske skriuwers en harren wurk.
402: JONGSMA, KEES.- - Boer en dichter.
18703: KEES JONGSMA.- - Boer en dichter.
18953: JONGSMA, M..- - Criminaliteit in Achtkarspelen.
18351: JONKER, J. E.A..- - Een kerk op weg 1835-1985 150 Jaar Gereformeerden in Appingedam.
11704: JONKMAN, GEART.- - De moeting. Kar-út fan ferhalen.
11083: JONKMAN, GEART.- - Frjemde epistels. Twa forhalen.
19634: GEART JONKMAN.- - LIFU en oare forhalen.
4307: JONKMAN, GEART.- - De kastleinsdochter en oare froulju.
9552: JONKMAN, GEART.- - De wűndere wrâld. Reakaperke. Sniewytsje en oare mearkes.
326: JONKMAN, GEART.- - De nepert (L' Avare). Blijspul fan Moliere.
19637: GEART JONKMAN.- - De wundere wrald readkaperke en oare meerkes.
1289: JONKMAN, REITZE.- - It Leeuwarders. In taalsosjologysk undersyk nei it Stedsk yn ferhalding ta it Nederlansk en it Frysk yn Ljouwert.
18612: MR. J.G.C. JOOSTING.- - Het huis-archief van Batinge.
16195: JŘRGENSEN, PETER.- - Nordfriesische Beiträge aus dem Nachlass Hermann Möllers.
18258: HERMANS JOS M.M..- - Het Middeleeuwse boek in Groningen -verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk.
19286: FLAVIUS JOSEPHUS.- - Al de werken van Flavius Josephus bewerkt door Dr. W.A. Terwogt..
8860: JOUK.- - Een haandvol speulgoed. Veertig riempies en een stokmennig kotte verhaelen in et stellingwarfs.
18465: JOUKE VAN DIJK, RIENTS FABER, GJALT JELSMA, ALEX RIEMERSMA, THEO VERLAAN EN BEART OOSTERHAVEN.- - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 70 nűmer 1/2 Temanűmer Kultuer en kultueroerdracht.
19038: JOUSMA, ANNE.- - Samle fersen.
19039: JOUSMA, ANNE.- - It twadde lân.
19263: JOUSMA, A..- - Needlot.
11063: JOUSMA, A.- - Kimelud.
8911: JOUSMA, ANNE.- - Forballe/verbannen : fersen/gedichten.
18806: JUR.SCHUUR, JOHAN FRIESWIJK EN TINEKE STEENMEIJER-WIELINGA.- - Sociale strijd in Appelscha.
19111: JURRIUS, J. / ZUIDEMA, E..- - Kramers Geographisch Woordenboek der Geheele Aarde.
19451: KALMA, DR. D..- - In Midsimmernachtdream fan William Shakespeare.
17391: KALMA, J.J.- - Dit wienen ek Friezen. In 24-tal lytse biografyën.
16841: KALMA, J.J.- - Gerben Colmjon (1828-1884). Hoeder fan it erfskip.
18808: J.J.KALMA E.A..- - Om Jan Jansz Starter hinne.
8946: KALMA, J.J.- - Een kerk in opbouw. Classisboek Franeker 1636-1658.
18550: DR. D. KALMA.- - De Fryske biweging yn us tiid.
3554: KALMA, J.J.- - Mensen in en om de Martini. Beelden uit Bolwards kerkgeschiedenis.
19596: D. KALMA.- - Kening Aldgillis. Epyske forbylding for great toaniel ien fiif utkomsten.
16937: KALMA, J.J.- - Mensen in en om de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis.
11595: KALMA, D.- - Skiednis fan Fryslân.
11212: KALMA, J.J.- - Kaatsen in Friesland. Het spel met de kleine bal door de eeuwen heen.
11174: KALMA, D.- - Jongfrysk.
10974: KALMA, J.J., J.H. BROUWER, CHR. STAPELKAMP.- - Vitus Ringers.
16454: KALMA, J.J.- - Nynke fan Hichtum en Afke fan Wergea.
5235: KALMA, D.- - In fijân fen minsken (Le Misanthrope). Komeedzje fan Moličre.
4537: KALMA, J.J.- - Er valt voor recht te strijden. De roerige dagen rond 1890 in Friesland.
12281: KALMA, D.- - Kening Aldgillis. Epyske forbylding for great toaniel yn fiif útkomsten.
12352: KALMA, DOUWE.- - Sangen. Fersen II.
15978: KALMA, J.J.- - Oebele Stellingwerf. Frysk, democratysk en soasialistysk strider.
19242: KALMA, D..- - Shakespeare`s Macbeth - yn Fryske oersetting.
19001: KALMA, D..- - Ut stiltme en stoarm - LXXV sonnetten.
12325: KALMA, J.J. EN H. OLDENHOF.- - Kostgongers fan de Hear. Bylden út de Fryske tsjerkeskiednis troch Ds. J.J. Kalma en Dr. H. Oldenhof.
12292: KALMA, J.J.- - Dit wienen ek Friezen. In rige lytse biografyen. Deel II.
12293: KALMA, J.J.- - Kent Gij Halbertsma van Deventer? In tal net útjowne hânskriften fan Dr. J.H. Halbertsma.
12752: KALMA, D.- - De Pearel. In visioen út it Middel-Ingelsk oerbrocht yn it Nij-Frysk.
17665: KALMA, J.J. (INL.).- - Dokkum. Bolwurk fan it noarden.
19597: D. KALMA.- - Wy allegeare evangelyske forbylding yn trije utkomsten.
18826: J.J.KALMA E.A..- - De takomst yn - Redefieringen útspritsen op 'e biwegingsdei 26 maeije 1945.
19593: D. KALMA.- - In fijan fen minsken.
19202: KALMA, J.J..- - Grote Pier van Kimswerd.
1384: KALMA, J.J.- - Dit wienen ek Friezen. In rige lytse biografyen. Deel IV.
1386: KALMA, J.J.- - Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende.
1391: KALMA, J.J.- - Om Gysbert Japiks hinne. Fryslân yn de XVII-de ieu.
15494: KALMA.- - Douwe Kalma (1896-1953).
15480: KALMA, D.- - De Fryske Skriftekennisse fen 1876-1897. Ynlieding en karlęzing.
15330: KALMA, J.J.- - Dit wienen ek Friezen. In rige lytse biografyen. Deel III.
454: KALMA, D. (GEARST.).- - Striid en Dream fen Harmen Sytstra. In karlęzing ůt syn proaza en fersen.
19363: KALMA, D..- - Striid en Dream fen Harmen Sytstra - in karlęzing út syn proaza en fersen gearstald fen dr. D. Kalma.
19016: KALMA, DOUWE.- - Folkssangen dichtingen en neidichtingen.
18530: KALMA J.J..- - Om Gysbert Japiks Hinne - Fryslan yn de 17e ieu.
19015: KALMA, D..- - Noarderljocht - Histoaryske forbylding yn twa útkomsten, yn fersen.
15492: KALMA, J.J.- - Keatsen yn Fryslân. It spul mei de lytse bal troch de ieuwen hinne.
13780: KALMA, D.- - Fryslân. In stik yn njuggen tafrielen yn proaze.
13456: KALMA, J.J.- - Nanne Ottema. Aartsverzamelaar en museumbouwer, 4 mei 1874-20 juni 1955.
12391: KALMA, D.- - Dage. Fersen I.
12333: KALMA, J.J.- - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden. Verzameld en toegelicht door J.J. Kalma.
18766: J. J. KALMA.- - De Fryske Biweging op 'e twasprong.
11070: KALMA, D.- - Leafwyn : toanielstik yn trije utkomsten yn fersen.
665: KALMA, DOUWE.- - De Fryske skriftekennisse fen 1897-1925. 2 Delen.
17393: KALMA, J.J.- - Naamlijst der Friese Gereformeerde Predikanten.
15484: KALMA, J.J.- - Dit wienen ek Friezen. In rige lytse biografyen. Deel V.
16816: KALMA, DOUWE.- - Sonnetten fen Shakespeare.
18434: DOUWE KALMA.- - Samle fersen.
9565: KALMA, D.- - Roazen. Lyts krystspil for leken.
18625: KALMA D..- - Us Striid - Frysk Nasjonael Moannebled.
329: KALMA, DOUWE.- - Fryslân.
19322: KALMA, J.J..- - Om Jan Jansz. Starter hinne.
11249: KALMA, J.J.- - Friesland toen en nu. Een oud volk in een nieuwe wereld.
1136: KALMA, J.J.- - De Nederlandse Hervormde Gemeente te Leeuwarden. Gebouwen en mensen. (bibliografie).
18767: D. KALMA.- - Nije Fryske Striid (koarte ynhald fen in rede for de iepenbiere gearkomste fen de Fryske Bibleteek op 29 oktober 1922.
142: KALMA, D.- - Keningen fan Fryslân. Fiif toanielstikken yn fersen. 2 Dielen.
13541: KALMA, J.J.- - Een kerk in opbouw. Classisboek Sneek 1583-1624.
13626: KALMA, J.J.- - Een kerk in opbouw. Classisboek Bolsward-Workum 1600-1633.
18812: J. J. KALMA, E. B. FOLKERTSMA.- - Doarpsmienskip.
19100: KALMA, D..- - Jongfryske Sangen - Earste Gearjefte for it simmerkamp fen 1922 op Skierműntseach.
140: KALMA, D.- - De Roardisten.
19592: D. KALMA.- - De Roardisten in skiedkindich toanielstik yn saun taferielen.
18520: J.J. KALMA.- - De tsjerke yn eigen doarp of stęd - Hantleiding ta it bioefenjen fan de lokale tsjerkehistoarje.
14025: KAMERLING, G.- - Een bezoek aan Friesland. Met een voorwoord van H. Pollema.
18729: JOHANNES VAN KAMMEN.- - Zwaagwesteinde - 2000 - De Westereen.
18609: ERVEN B. VAN DER KAMP.- - Oomkens' Regeerings-Almanak van en voor de provincie Groningen, voor het jaar 1934.
14606: KAMP, H. VAN DER.- - Een snelweg van papier. Vijf eeuwen drukkunst. Tentoonstelling in het kader van Fryslân 500.
19578: KAMPELMACHER, E.H. (DAN).- - Fighting for survival.
18290: BAEDEKER KARL.- - Die Rheinlande von der Schweizer bis zur holländischen Grenze.
5780: KARSTKAREL, PETER EN LILIAN RUIJTERS E.A.- - De elfsagentocht.
1495: KARSTKAREL, PETER (SAMENSTELLING).- - Monumentaal Friesland, een fotodocument 1899-1943.
1993: KASPERSMA, JELLE.- - Fan 'e beuch.
407: KASPERSMA, JELLE.- - Op de flerken fan myn tinzen.
408: KASPERSMA, JELLE.- - Fol gas sudenop en oare lieten.
14942: KEIKES, H.W.- - Eiland in de Friese zee. Alarm, de Friezen komen!.
16330: KEIKES, W.H.- - Schiermonnikoog. Kroondomein voor vrije tijd.
2674: KEIKES, H.W.- - Bolsward. Ouderdom met gratie.
2531: KEIKES, H.W.- - In verband met … Het Diakonessenhuis.
1272: KEIKES, H.W.- - We gaan naar de Harmonie.
19616: W. H. KEIKES.- - Het gemeentehuis van West-Dongeradeel.
18220: KEIMPEMA, ALBERT VAN.- - Heerenveen & Riemer 1983 - 2006 Hoe een flamboyante voorzitter sc Heerenveen opstootte in de vaart der volkeren.
18219: KEIMPEMA, ALBERT VAN.- - Een pompeblęd als voetbalhart - 75 jaar Heerenveen 1920 - 1995.
12104: KEIZER, D.P.- - Reboelje yn de Dongeradielen 1749.
18238: KEIZER J..- - "Geart Jabiks fan'e Tsjongerwal" uit het werk van een Oudehornster Volksdichter.
1404: KEIZER, D.P.- - Friese vrijheid in ondernemersland. Een studie naar de externe kontrole in de industrie.
15880: KEIZER, S.- - Oude Bildtzijl. Een historische wandeling door Ouwe-Syl.
17249: KEIZER, J.- - De Meester S. Wijbrandischool 1923-1973, 50 jaren Christelijk onderwijs te Oudehorne e.o.
19540: KEIZER, J..- - Oude namen te Nieuwehorne. Hun oorsprong en betekenis..
19541: KEIZER, J..- - "Geart Jabiks fan'e Tsjongerwâl" uit het werk van Een Oudehornster volksdichter..
19547: KEIZER, J..- - Echt waar…volksverhalen en - gezegden, zoals die eertijds te Oude- Nieuwehorne werden verteld.
19542: KEIZER, J..- - Verdwijnende namen te Oudehorne.
19785: PAT KENNETT.- - DAF world trucks no 5.
18301: KERNKAMP DR. J.H..- - Inventaris der familiepapier MEERMAN, VAN WESTREENEN, DIERKENS EN VANDAMME, aanwezig in het Museum Mermanno-Westreenianum.
18407: DR. E.J.TH.A.M.A. SMI EN H.J. KERS.- - De Geschiedenis van Tiel.
18194: HUISMAN KERST.- - Opstand in de turf.
19574: ANTI-TREK- EN KETTINGHONDENBOND.- - Verslag (periode 1940-1967) door het Bestuur van de Anti-trek- en Kettinghondenbond.
19175: KEULEN-DEELSTRA, ATSJE / WASSENAER, SUS.- - Froulju yn'e Alvestędetocht.
18518: W.T. KEUNE, STREEKARCHIVARIS VAN NOORD-OOST FRIESLAND.- - De kerk van Hantum.
1691: KIESTRA, D.H ( HARM HARSTA).- - Bledswylsel fan it bolwurk.
19134: KIESTRA, D.H..- - Better as robinen (út 'e spreuken fan Salomo).
14990: KIESTRA, D.H.- - Efter it oargel. Fersen.
19136: KIESTRA, D.H..- - Rykdom noch earmoede (út 'e spreuken fan Salomo).
19135: KIESTRA, D.H..- - In wurd fan frede (út 'e spreuken fan Salomo).
19612: DOUWE HERMANS KIESTRA.- - Samle fersen.
19349: KINDEREN, ANTOON DER.- - De jeugd van Antoon der Kinderen door hemzelf beschreven in 1892.
14822: KINGMA, JITSKE.- - In dűk yn 'e Ganges. Romantisearre reisferhaal.
16636: KINGMA BOLTJES, H., E.A.- - Rapport van de Commissie betreffende het gebruik van de Friese taal op het gebied van het rechtsverkeer, ingesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en van Justitie.
15642: KINGMA, TACO.- - Achter de moanne oan.
12393: KINGMANS, HUGO (TEKST).- - Aan het licht gebracht. Kleine kroniek van de firma I.B. de Vries, een Leeuwarder antiekhandel tot 1942.
16831: KINGMANS, HUGO.- - Frysk ferskaat. Friese verscheidenheid in drie Friese musea: Franeker, Harlingen en Hindeloopen.
2467: KINGMANS, HUGO.- - Museumboek voor Friesland.
12201: KINGMANS, HUGO.- - Romaans bouwen in Friesland - Sint Annakerk te Hantumhuizen.
15846: KLAARBERGEN, B.W. VAN.- - Das altfriesische jüngere Schulzenrecht.
18480: KLAAS F. VAN DER VEEN, ARJEN VERSLOOT EN WYTSKE RYPMA.- - Dialektgeografyske oantekens fan J.J. Hof.
19162: KLARENBEEK, C.W. / NIEUWLAND, P. E.A..- - Karakteristyk Tytsjerksteradiel.
16896: KLAVER, IMKE.- - Herinneringen van een friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925.
18656: MURK FAN KLEMBURCH.- - Voorbijgang der geslachten.
16761: KLOEKE, G.G.- - De beleefde Friese aanspraak met JOU, een hoofdstuk uit de geschiedenis der betrekkingen tussen Fries, Gronings, Hollands en Nederlands.
18596: J.P.P. MORRÉ EN T.J. KLOET.- - Stoomketels deel I ( 5e dr.) + deel II ( 6e dr.).
17259: KLOK, GEERT.- - Die rooie schoolmeester van Akkerwoude. (Jakob Klok 1893-1984).
19753: GEERT KLOK.- - Die rooie schoolmeester van Akkerwoude.
19103: KLOK, CEES.- - Frisian Ceramics - Cerameg Ffryslân (Paulien Ploeger, Kees Hoogendam - Tichelaar, Koch - Museum het Princessehof).
19345: KLOOSTER, BEN VAN 'T.- - Fiedelflier in het land zonder tovenaars.
148: KLOOSTERMAN, SIMKE.- - Ut de gielgoerde.
8783: KLOOSTERMAN, SIMKE.- - Spreuken.
16164: KLOOSTERMAN, S.- - Twiljocht-teltsjes. Mearkes.
14658: KLOOSTERMAN, S.- - It Jubeljier.
6816: KLOOSTERMAN, SIMKE.- - Lisck fen Eijsinga. Ballade.
10921: KLOOSTERMAN, SIMKE.- - It jubeljier 1793-1813.
17385: KLOOSTERMAN, S.- - Beppe yn 'e fleur.
153: KLOOSTERMAN, SIMKE.- - Hengist en Horsa (419 nei Chr.).
15313: KLOOSTERMAN, SIMKE.- - De Hoara's fan Hastings.
19627: SIMKE KLOOSTERMAN.- - Spreuken.
17187: KLOOSTERMAN, SIMKE.- - De Wylde Fűgel. Fersen.
18582: JACOBUS KNOL.- - Tusken Boedapest en Burgerheide.
9456: KNOL, JELMA S. (EINDRED.).- - Beeld van een bond : 75 jaar Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland.
15479: KNOL, J. E.A. (RED.).- - Frysk út fiif ieuwen. Histoaryske blomlęzing.
19569: KNOL, JELMA SYTSKE.- - Út syn aerd wei froulik - de Fryske dichteressen en it misferstân.
18357: KNOTTNERUS, O.S..- - Rondom Eems en Dollard / Rund um Ems und Dollart.
19065: KNOWLES, BERNARD.- - Southampton, the English gateway.
16666: KOAISTRA, G.T.- - De freon.
19285: KOCH, DR. A.C.F..- - Oorkondeboek van Holland en Zeeland tot 1299 - deel I eind van de 7e eeuw tot 122.
17136: KOEK, H.C.- - Het volkskarakter der Friezen.
1435: KOERIER.- - Het stond in de Koerier. Uittreksels uit de illegale Koerier 1944-1945.
4597: KOK, W.- - Koarstekoeke.
364: KOK, W.- - Nuvere kostgongers.
4622: KOLDIJK, S.S.- - For't Fryske Hert. Sangen.
19128: KOLDIJK, S.S..- - For 't Fryske hert - Sangen.
17480: KOLLUM.- - Jonge bouwkunst in Friesland. Kollum.
17052: KOLLUMERLAND.- - Kaart van Kollumerland door B.Schotanus a Sterringa, uitgegeven door Francois Halma (1718).
17933: KONIJNENBURG, D. VAN.- - Waardoor werkeloosheid in Friesland?.
18408: DR. D.A. WITTOP KONING.- - Harderwijk in oude ansichten - fotoboek.
15946: KOOI, J. VAN DER.- - De 'Fryske' wurden út Kiliaen.
5333: KOOI, J. VAN DER EN K. DE VRIES.- - Alternativen foar Fryslâns takomst. In rige bydragen ta de diskusje oer de Streekplannota 'Alternatieven'.
12226: KOOI, J. VAN DER.- - Frysk út 'e 17de en 18de ieu. Oanfollingen diel II.
18432: JURJEN VAN DER KOOI.- - Untank is it lean fa é wrâld - Fryske folksferhalen op rym.
13336: KOOI, JOHANNES VAN DER EN KLAAS JANSMA, M.M.V. BERBER BIJMA.- - Met Vliegend Vaandel en Slaande Trom. 100 Jaar Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Friesland.
16685: KOOISTRA, JAN.- - Dame fan myn dagen.
17898: KOOISTRA, DOUWE E.A. (RED.).- - Frieslands verleden. De Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen.
19695: JAN KOOISTRA.- - Dame fan myn dagen.
19587: KOOISTRA, B..- - It minsche libben - de stryd yn uwz daegen.
19535: KOOLMEES, DRS. P.A..- - Vleeskeuring en openbare slachthuizen in Nederland 1875-1985.
19672: HANS KOOLWIJK.- - Alkmaarse geschiedenissen - Alkmaar 750 jaar stadsrechten.
16447: KOONTZ, DEAN.- - De fizioenen fan Mary.
17133: KOOPERBERG, PH.- - Geneeskundige plaatsbeschrijving van Leeuwarden.
12146: KOOPMANS, JAN, BERT LOOPER, TEUN SIMONIDES (RED.).- - Lustrumalmenak 1982 fan de Federaasje fan Fryske Jongerein-Ferienings.
19102: KOOPMANS, DIRK KERST.- - Schilder van de Scheene.
1399: KOOPMANS, S.- - Het notariaat in Friesland voor 1881. Een schets (blz. nog niet gesneden).
18455: JOOST KEIZER EN ANNA KOOPSTRA.- - Ids Wiersma - Ienfâld en Echtens - Eenvoud en Echtheid.
394: KOOTSTRA, DOUWE.- - Berjochten út Boedapest.
18581: DOUWE KOOTSTRA.- - Achter ljochte bergen.
18780: J.N.KOOY.- - Uittreksel uit het verslag v/d Hoofd-Ingenieur voor het stoomwezen.
19674: T.L. KORPORAAL.- - Als een lelie onder de doornen - beschrijving van de kerkzegels van de Nederlands Hervormde Kerk.
19473: KORPORAAL, T.L..- - Als een lelie onder de doornen - Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlands Hervormde Kerk.
14911: KOSTER, P.- - Grepen uit Frieslands verleden.
18852: DIETMAR KRÄMER.- - Esoterische Therapien 2 - Neue Therapien mit Farben,Klängen und Metallen. Diagnose und Behandlung der Chakren.
19633: DRS. G. KRAMER.- - Het leven van Mr. Karel Roorda.
19784: WOLFGANG H. GEBHARDT - SEBASTIAN KRASS.- - Chronik Deutsche Nutzfahrzeuge / Last- und Lieferwagen von 1945 bis heute.
19328: KREIKEN, J..- - Luchthaven Rotterdam.
19666: FEITZE KREKT.- - 75 jaar christelijk onderwijs Katlijk.
18793: E. H. KRELAGE.- - Drie eeuwen bloembollenexport.
14192: KROES-LIGTENBERG, CHR.- - Joost en Eeltje Halbertsma in Bolsward.
18707: TINE KROES.- - Ienris op in dei.
19404: KROL, SYBE.- - Fossyl fan fjűr.
19368: KROL, JELLE.- - Swietwei nei de ein.
18708: SYBE KROL.- - Fossyl fan Fjűr.
19399: KROL, SYBE.- - Rymtwang.
16922: KROL, SYBE.- - Denudaasje. In rige Deenske novellen, samle en oerset troch Sybe Krol.
14016: KROL, JELLE, EN BAUKJE WYTSMA.- - Skatten fan Tresoar. 45 Topstikken.
19567: KROL, SYBE.- - Korrektyf.
19354: KROON, DR. J.E..- - Album Studiosorum - Academiae Lugduno-Batavae MDCCCLXXV-MCMXXV.
12459: KRUIDERINK, RIENK.- - Dijklichamen/Dyklichems. Gedichten.
13238: KRUISINGA, CHRIS, WIM VERVOORT, WILLEM STEGENGA, E.A. (RED.).- - Eerst de man… Voetbal in Friesland.
18320: KUIKEN, D.F. EN HARTOG, H.J.E..- - Ondertrouwboek van de stad Groningen 1595 - 1603.
18382: DR. E.H. TER KUILE.- - Noord- en Oost-Salland.
19290: KUILE, DR. E.H. TER.- - Zuid-Salland - de Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst (deel IV provincie Overijssel, tweede stuk).
500: KUIPER, E.O.- - Protest / Portret.
19271: KUIPER, DS. TH..- - As de hilligen yngean - meditaasjes.
16281: KUIPER, TH.- - Doe't mem siik wie.
2470: KUIPER, YME E.A. (RED.).- - Leeuwarder Historische Reeks. Deel III.
1453: KUIPER, YME E.A. (RED.).- - Leeuwarder Historische Reeks. Deel V.
14486: KUIPER, Y. EN K. THOMASSEN.- - Banden van vriendschap. De collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten.
1452: KUIPER, YME E.A. (RED.).- - Leeuwarder Historische Reeks. Deel IV.
19201: KUIPER, YME / FRIESWIJK, JOHAN.- - Twee eeuwen Friese adel 1814-2000 - van landadel naar historisch instituut.
19227: KUIPER, TH..- - Doe't Mem siik wie.
18709: DS. TH. KUIPER.- - As de hilligen yngean.
8814: KUIPERS, W.H.- - Leeuwarden 1965-1980.
19350: KUIPERS, ABE.- - Het Nieuwe brand blus boek door "Hoofdbrandmeester".
19221: KUIPERS, JELMER / RADEMAKERS, KOOS.- - Van Ambulant tot Zwaluw - de Friese ijzervloot geregistreerd.
16787: KÜNNEMANN, CHRISTIAN.- - Meer und Mensch am Jadebusen.
12234: KUNST, R., M. MEIJER, M. SCHROOR (RED.).- - Leeuwarder Historische Reeks. Deel I.
18352: KUPÉRUS, L..- - Uut de Gröninger Veenkolonies - Novellen en schetsen.
19671: KYNHOUT.- - Alear yn De Knipe.
19543: KYNHOUT.- - By de Feart lans - de Knipe yn wurd en print.
19306: LAAN, K. TER.- - Geschiedenis van Slochteren.
19714: LEANNE ARTS - PATRICIA V LAARHOVEN E.A..- - De brandweer aan de kook.
18564: T. VAN DER LAARS.- - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland.
16805: LAEYENDECKER, L., L.G. JANSMA EN C.H.A. VERHAAR (RED.).- - Experiences and sociological essays on religion in everyday life.
14135: LAMBOOIJ, TH. EN H. KINGMANS.- - Van Schutterij tot Frysk Orkest. 175 jaar Leeuwarder orkestwezen.
11697: LAMBOOIJ, TH.- - Land en volk van Friesland.
17198: LAMMERS, G.W.- - De Dokkumer Wouden omstreeks 1830.
16756: DIRECTIE VAN DE LANDBOUW.- - Verslag van het landbouwkundig onderzoek in Noordelijk Friesland 1952 en 1953.
19282: GRONINGER MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW.- - Honderd jaar plattelandsleven in Groningen.
19562: INSTITUUT VOOR LANDBOUWCOÖPERATIE.- - Agricultural co-operation in Friesland.
990: LANDBOUWVERSLAG.- - Landbouwverslag van de 'Stichting tot bevordering van landbouwkundig onderzoek en landbouwvoorlichting in Zuid-West Friesland'.
18141: LANDMAN, RIEK.- - In echte man.
14698: LANDMAN, R. E.A.- - De riedsels fan it hert. Leafdesferhalen.
18576: RIEK LANDMAN.- - De striid fan Marte.
19343: LANDWEHR, J / BARKMAN, DR. J.J..- - Atlas van de Nederlandse bladmossen.
18287: LANG, AREND .W..- - Emsmundung.
19662: RIK LAUNSPACH.- - 1953.
16431: LAUWERSZEE.- - Recreatieplan Lauwerszee.
17444: LAUWERZEE.- - Verslag van de Commissie tot onderzoek in zake de indijking der Lauwerzee in verband met eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen.
19605: BARTLE LAVERMAN.- - Neitins.
414: LAVERMAN, BARTLE.- - Master under protters.
18971: LAVERMAN, BARTLE.- - Neitins (parva sed apta mihi).
18679: BARTLE LAVERMAN.- - Kloentsjetee.
19607: BARTLE LAVERMAN.- - Ik laitsje my dea.
19030: LAVERMAN, BARTLE.- - Alles komt wer goed.
18969: LAVERMAN, BARTLE.- - Kloentsjetee.
416: LAVERMAN, BARTLE.- - Skimerlanskippen.
18666: BARTLE LAVERMAN.- - Ik laitsje my dea.
19648: BARTLE LAVERMAN.- - Boerefersen 1994-1969.
18987: LEEST, R.R. VAN DER.- - Practicum.
419: LEEST, R.R. VAN DER.- - Symfoanysk gedicht.
19405: LEEST, R.R. VAN DER.- - Carmina Burana - ljochtmoanneboekje nr. 3.
18670: R. R. VAN DER LEEST.- - Practicum.
157: LEEST, R.R. VAN DER.- - Morfeus yn de underwrald.
1986: LEEST, R.R. VAN DER.- - Lampefryske forhalen.
15319: LEEST, R.R. VAN DER.- - Komme dy kepers? / Boef fan Rys.
19460: LEEST, R.R. VAN DER.- - Tajefte - sân gedichten.
19408: LEEST, R.R. VAN DER.- - Practicum.
16686: LEEST, R.R.R. VAN DER.- - Wyn en fearren.
4208: LEEST, R.R. VAN DER.- - Boef fan Rys. (tekstboek foar in sjongspul).
13805: LEEUWARDEN.- - Clubboekje der Vereeniging Leeuwarder Watersport, 1947, 1949, 1950, 1952-1956 (totaal 8).
10726: LEEUWARDEN.- - Clubboekje 1987 van de Vereniging Leeuwarder Watersport (71e verenigingsjaar).
2450: LEEUWARDEN.- - Leeuwarden 1435-1935. Gedenkboek uitgegeven in opdracht van de Vereeniging tot bevordering van vreemdelingenverkeer te Leeuwarden en omstreken.
15968: LEEUWARDEN.- - Spaarbank te Leeuwarden (gedurende haar 75-jarig bestaan) in Statistieke Opgaven geschetst.
1207: LEEUWARDEN.- - Twee eeuwen Leeuwarder Courant.
13806: LEEUWARDEN.- - Clubboekje der Vereeniging Leeuwarder Watersport, 1926-1927, 1929-1933, 1936, 1938 (totaal 9).
17479: LEEUWARDEN.- - Paleis van Justitie. Met dank aan de Russen.
10097: LEEUWARDEN.- - 25 Jaar FBTO 1956-1981.
15533: LEEUWARDEN.- - De Hollanderwijk. Volkswoningbouw in Leeuwarden.
15534: LEEUWARDEN.- - 1435 Herdenkingsweek 1935. (Leeuwarden 2 t/m 7 September).
18727: GEMEENTE LEEUWARDEN.- - Verslag van den toestand der Gemeente Leeuwarden over het jaar 1899.
1282: DEBATING-CLUB LEEUWARDEN.- - Debating-club Leeuwarden. (Opgericht te Leeuwarden dec.1863) 1918-1938. Tekst der verdedigde stellingen.
18515: J.VAN LEEUWEN.- - Thet Freske Riim.
18389: J. VAN LEEUWEN.- - Geschiedkundig Tafereel van den watervloed en de overstroomingen in Vriesland voorgevallen in sprokkelmaand 1825.
15477: LEEUWEN, J. VAN.- - Herinnering aan Sicco van Goslinga, Grietman van Franekeradeel, Curator der Friesche Akademie, Gedeputeerde te Velde, Ambassadeur tot verschillende Gezandschappen, als Krijgs- en Staatsman.
16829: LEEUWEN, J. VAN, J.L. BERNS EN S.J. FOCKEMA ANDREAE.- - De Archieven van de Lands- en Gewestelijke Besturen in Friesland van de jaren 1795-1813. (Met aanvulling).
18914: LEIGNES BAKHOVEN, H.G.A. E.A. (RED.).- - Dr. Staring's Friesche Landbouw Almanak voor 1941.
18583: SJOERD LEIKER.- - In wolk fan tsjűgen.
16388: LEIKER, SJOERD.- - Drie getuigen.
19668: HANS VERSTRAATEN - LIEKE LEMMENS.- - 95 jaar Koninklijke Nederlandsche Jachtvereniging 1919 - 2014.
15917: LENNEP, M.J.- - Inventaris der archieven van het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden 1434(1530)-1919(1933).
327: LEY, J. BY DE.- - It testamint.
19258: LEY, S. V.D..- - De Held.
2556: LIBELLE.- - Libelle yn de Fryske taal.
19066: WHITBREAD LIBRARY.- - Inns of Sport.
14245: LIEBURG, M.J. VAN.- - Jelle Banga (1786-1877). Notulist van de 19de-eeuwse genees- en verloskunde in een Friese provinciestad..
19378: LIEMBURG, JOHANNEKE.- - In tik fan Domela.
15459: LIETEBOEK.- - Striidsangen. Fyftjen lieten op fjouwer stimmen foar mingd koar.
15470: LIETEBOEKJE.- - Mei Snare en Stim. Sangen Skylger Kamp 1949.
15468: LIETEBOEKJE.- - De Froask.
15469: LIETEBOEKJE.- - Jongerein sangen.
17022: LODEWIJK, HARM.- - Yn oare wei.
16143: LODEWIJK, HARM.- - Hinke fan Jap.
159: LODEWIJK, HARM.- - Om it heechste.
18772: HARM LODEWIJK.- - Om it heechste.
16381: LODEWIJK, H.- - De Snikke. In famyljeferhaal.
19267: LODEWYK, HARM.- - Hwat jowt it in minske.
19485: TIL LOES VAN DER.- - Memoires Pier Prins / Van boerenzoon tot fabrikant.
17570: LOLKAMA, JOHANNES.- - De Tocht der Tochten. De complete Elfstedengeschiedenis vanaf 1740.
959: LOLKAMA, J.- - Yn en om de krite. In en op het kaatsveld Kon. Ned. Kaatsbond 1897-1992.
267: LOLKEMA, HARMKE.- - Mimerinkjes fan Harmke.
19266: LOOIJENGA, F.G..- - De bakkers fen Flearterp.
16209: LOON, J. VAN EN M. DE BOER.- - Frysk lieteboek.
17469: LOON, J. VAN JZ. EN M. DE BOER.- - It Lieteboek. Frysce Sang mei Pianolieding.
17948: LOON, J. VAN.- - Frieslands Slikgeldmiljoenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheid. Open brief van J. van Loon Jzn. aan den heer D. van Konijnenburg.
19297: LOON, GERARD VAN.- - Gerard van Loons aloude Hollandsche historie (tweede deel) der keyzeren, koningen, hertogen en graaven..
19710: J.J. LOOPSTRA.- - De assibilatie in de oudfriese oorkonden.
19172: LOOPSTRA, J.J..- - De assibilatie in de Oudfriese oorkonden.
16781: LOOPSTRA, J.J.- - De assibilatie in de Oudfriese oorkonden.
17115: LOOSJES, A.- - Friesland en Groningen in beeld.
19433: LOOSJES, MR. A..- - Sprokkelingen in Nederland - Kerken en Godshuizen (reeks C: steden).
17059: LOOSJES, J.- - De gereformeerde kerk van Ameland 1611-1816.
18879: J. PH. DE MONTÉ VER LOREN.- - De historische ontwikkeling van de begrippen bezit en eigendom in de landsheerlijke rechtspraak over onroerend goed in Holland.
18248: MELLEMA LOUISE.- - Het eiland Schiermonnikoog (in het verlopend tij der Historie).
18835: ROGER NEWMAN TURNER EN ROYSTON LOW.- - Moxibustion Its Principles and Practise.
19706: R. LUBBERS.- - Dalen in oude ansichten deel 2.
19220: LÜCHINGER, RENÉ.- - Beeldmerken - Mijlpalen in de merkengeschiedenis.
19564: LUDEN, E..- - Het Gooi en de Erfgooiers.
15792: LUGER, JOHAN.- - De kof gaet voor de baet uit. Een verhaal over hout. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Halbertsma-fabrieken voor houtbewerking te Grouw 1891-1941.
18260: LUINSTRA P..- - Duizend Jaar Oldekerk.
10470: LUNDGREN, GUNILLA E.A.- - De beam dy't net stjerre woe.
18567: H.A. LUNSHOF.- - Leven zonder demon - Een levensschets van Antony Winkler Prins.
17247: LUTE, FOKKE VAN.- - Her en der deur et oolde Wolvege.
18496: JAN G. LUTGENDORFF.- - Kaatsen in Makkum - 100 jaar kaatsvereniging 'Makkum'1892 - 1992.
19419: LUTH, G..- - De verzamelde werken van J.H. Neuteboom - verhalen, schetsen en gedichten in het Westerwolde.
18187: JANSMA LYKELE.- - Uit het album van Dantumadeel.
19776: ALTHEA MACKENZIE.- - Shoes and slippers from Snowshill, one of the world's leading collections of costume and accessoires 18th and 19th century.
19777: ALTHEA MACKENZIE.- - Hats and Bonnets from Snowshill, one of the world's leading collections of costume and accessoires 18th and 19th century.
18494: STICHTING ALD MAKKUM.- - Makkum in grootmoeders tijd.
19669: D. VAN MANEN.- - Aanzienlijk Vlek in 't Stichtse - kroniek van de Veenendaalse samenleving tot 1840.
19713: PETER MANSEAU.- - De bibliotheek van onvervulde dromen.
18898: BRENTNALL MARGARET.- - Old Customs and Ceremonies of London.
19778: IJNTE BOTKE - HERMAN MARING.- - De Groninger boer ( de wording van een nieuwe plattelandselite 1775-1875) "Asinga".
1309: MARSEILLE, T. (BEWERKING).- - Leeuwarden als centrum van wegverkeer. Uitkomsten van een verkeerstelling.
18984: MARTENA, L..- - Hwet foarby gie - Jeugdfersen.
19725: SIDO MARTENS.- - De loper.
19173: MARTIN, H..- - Vroeg-middeleeuwse zandstenen sarcophagen in Friesland en elders in Nederland.
18398: J.C.H. MATILE.- - Histoire Généalogique des différentes branches de la famille Matile.
17662: MATZINGER, LORENZ.- - Onno Klopp (1822-1903). Leben und Werk.
16529: MAYER, ERNST.- - Friesische Ständeverhältnisse.
1663: MEAR, GEART VAN DER.- - Skűl bij hanklit.
19275: MEER, WYBE JELLES VAN DER.- - Yn 'e frjemdte - Fersen.
16625: MEER, G. VAN DER.- - Frisian 'breaking'. Aspects of the origin and development of a sound change.
16384: MEER, AGGIE VAN DER.- - Lytse roman fan Jon Fels.
19274: MEER, WYBE VAN DER.- - De swalker.
19389: MEER, GEART VAN DER.- - D.A. Tamminga-numer - Stapstiennen- en wat detusken leit (Trotwaer literair tydskrift).
18653: P. J. MEERTENS.- - De betekenis van de Nederlandse familienamen.
19072: MEESTER- DE VRIES, A..- - Ropping.
19073: MEESTER- DE VRIES, A..- - Loftkastielen - Fleurich stikje yn ien bedriuw.
19096: MEESTER- DE VRIES, A..- - Ien dei Boer en Boerinne - Klucht yn ien bidriuw.
18785: IR.G.L.MEESTERS E.A..- - Onze voorouders en hun werk.
16519: MEIJ, G.J. VAN DER.- - Een voorloopige regeling. Dagboek in oorlogstijd.
18960: MEIJER, BROCARDUS.- - Het laatste geschrift van Prof Dr. Titus Brandsma.
18543: S.J. MEIJER.- - Een en ander - in verband met het - OERA LINDA BOK.
17396: MEIJER, TH.J.- - Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811).
18337: MEIJER, K..- - Uneswido in Westerwalde - historisch gedenkboek Onstwedde 1100.
10971: MEINDERTS, EELKE.- - Blijdschips Betjoeginge, oon zijn Trogloftige Heegheit Willim de Fijfte, Prins fen Oranje.
10835: MEINEMA, PYT.- - De űnbekende heit.
11184: MEINERTS, EELKE.- - De Fryske gedichten fan Eelke Meinerts ut de jierren 1779-1783 neffens it Ingwierrumer hânskrift.
11067: MEINESZ, SJOERD.- - It rike jier.
17343: MEINTEMA, YME E.O. (GEARSTALLING).- - Twa kanten ut sjen. 100 jier Frysk Selskip Fier fan Hus yn Apeldoorn en omkriten.
19677: WIM MELIS.- - Another Asia - photographs from South and Southeast Asia - Noorderlicht.
19552: MELLEMA, J..- - Boeretastannen en boerefraechstikken yn Fryslan.
12208: MELLEMA, LOUISE.- - Tussen Scholbalg en Lauwers. Ballade van een Eiland (Schiermonnikoog).
10718: MELLEMA, J.- - Boeretastannen en Boerefraechstikken yn Fryslân.
17108: MELLINK, JAAP.- - De horizon tegemoet. Een poëtische rondgang door Noordoost-Friesland.
19347: MENKVELD, H. / SPIL, A.C. / TIL, R. VAN.- - Voor den bakker.
16760: MENSONIDES, H.M.- - Historische wandeling door Leeuwarden.
14571: MENSONIDES, H.M.- - Grafschriften tussen Flie en Lauwers. Deel 3: Leeuwarden (eerste aflevering).
1760: MERCUUR, TOM (SAMENSTELLING).- - Vader en Zoon. Ferdinand Domela Nieuwenhuis en César Domela Nieuwenhuis. Een beknopte biografie de anarchist en voorman en zijn zoon, beeldend kunstenaar..
17531: MERCUUR, THOM (SAMENST.).- - Krin Rinsema.
18786: WILLEM DE MÉRODE.- - Het Kostbaar bloed.
279: METER, G.- - It leste skoallejier.
4616: MEULEN, T.G. VAN DER.- - Dr. E. Halbertsma. De reis nei de jichtmasters. Blijspil.
19235: MEULEN, T.G. V.D..- - Murk fen Ipekolsgea - Kluchtspil yn fjouwer bidrjűwen.
12398: MEULEN, T.G. VAN DER.- - Ald en nij. Forsprate en neilittene skriften yn rym en unrym. Foarste diel.
18997: MEULEN, T.G. VD.- - Nei Roaselân.
16441: MEULEN, JEHANNES VAN DER.- - Fan Harns nei Goutum oer Malta.
4620: MEULEN, TJ.G VAN DER.- - Murk fen Ipekolsgea. Kluchtspil yn fjouwer bidrjuwen.
4513: MEULEN, M.E. VAN.- - Bolsward's kunst en kunstgeschiedenis.
14958: MEULEN, P. V.D. EN K.S. TALMA (SAMENST.).- - Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland.
19033: MEULEN, ALBERT VD.- - Sulver : 25 gelegenheidsfersen foar 25 jier Operaesje Fers.
19281: MEULEN, CEES VAN DER.- - Vlieland.
19265: MEULEN, T.G. V.D..- - In oproer yn'e skoalle fen Master Broor yn 1787.
19407: MIEDEMA, JAAP.- - As in sieden triesje - gedichten fan Joop Visser, Apeldoorn.
19678: JAAP MIEDEMA.- - As in sieden triedsje - Gedichten fan Joop Visser, Apeldoorn.
12125: MIEDEMA, H.T.J.- - Paedwizers fan de Fryske Filology. Th. Siebs (1862-1941), F. Buitenrust Hettema (1862-1922) en de Fryske Filology tusken 1880 en 1940.
16673: MIEDEMA, H.T.J.- - Fries en Nederlands in Leeuwarden, Groningen en Utrecht. Bijdragen tot de taalgeschiedenis van Nederland en van Friesland in het bijzonder.
367: MIEDEMA, GYS.- - In streek fan swijen.
16986: MIEDEMA, AGE SOLCO.- - Sneek en het Sneeker Stadsrecht. Eene schets.
165: MIEDEMA, HESSEL.- - Op'e literaire toer.
19631: M. MIEDEMA.- - To Hea en To Gers.
18750: FRYSKE MIENSKIP.- - Frysk jongerein jierboekje 1934, fen en for it jonge fryslan,.
19161: MIJNHARDT, DRS. W.W. / WICHERS, PROF. DR. A.J..- - Om het algemeen volksgeluk - Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984.
18158: MILTON, JOHN.- - It paradys ferlern. Bibelsk epos yn 12 boeken.
19505: HERVORMDE GEMEENTE MINNERTSGA.- - Blaadje ter gelegenheid van de in gebruikneming van de herbouwde en gerestaureerde Hervormde Kerk te Minnertsga.
16732: MLINAR, EDVARD EN FRITS WIGGERS.- - 5 Jaar vrij werken bij de Vrije Academie.
17871: MOL, J.A. EN P.N. NOOMEN.- - Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslân 1640-1832. Diel 17: Eastdongeradiel en Dokkum.
18424: S.J. VAN DER MOLEN.- - Frysk Sęgeboek I - IV.
4669: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Frysk Sęgeboek. Diel II.
4668: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Frysk Sęgeboek. Diel IV. Leginden.
18663: S. J. VAN DER MOLEN.- - Utsjuch - in bondel fersen.
947: MOLEN, S.J. VAN DER EN PAUL VOGT.- - Friesland monumentaal. In takomst foar us forline.
11950: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Rondom het Allardsoog. Heemkundige verkenningen rond Allardsoog en Bakkeveen.
11519: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Wat Friese munters sloegen. Een korte geschiedenis van het Friese muntwezen.
11097: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Striid tsjin it wetter.
4667: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Frysk Sęgeboek. Diel III Histoaryske Sęgen.
10466: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Friesland in grootvaders tijd.
6424: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Profiel van een waterland. De oude Friese watersteden.
12156: MOLEN, P. VAN DER.- - De Hogerhuis-tragedie. Een terugblik op het strafproces in 1896 gevoerd tegen de drie gebroeders Hogerhuis en de vruchteloze jarenlange strijd voor hun invrijheidstelling.
12285: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Der waerd wol sein… Fryske sęgen út njoggen ieuwen sammele fan S.J. van der Molen.
2793: MOLEN, S.J. VAN DER.- - De Friese tjalk. Volbeladen met liederen, deuntjes en dansen.
1039: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Van Oerd tot Mokkebank. 35 jaar natuurbescherming in Friesland.
908: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Oanteikeningen oer it Fryske boerehűs.
938: MOLEN, S.J. VAN DER EN PAUL VOGT.- - De klokkestoelen van het Noordererf. Documentatie van een landelijke bouwkunst.
900: MOLEN, S.J. VAN DER EN B. TUINSTRA (SAMLING).- - De Bunte Akster. Fryske Kabaretlietsjes.
13866: MOLEN, S.J. VAN DER.- - De Hindelooper woonkultuur. Interieur en klederdracht in het licht der archieven.
13342: MOLEN, H. VAN DER.- - Geschiedenis van de Friese Landbouw 1945-1980. De ontwikkeling van de Friese Landbouw op technisch en bedrijfsekonomisch gebied in het tijdvak 1945-1980.
13878: MOLEN, S.J. VAN DER.- - De Friesche kalenderfeesten. Volksgebruiken van Westerlauwersch Friesland, het geheele jaar door.
5231: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Utsjoch. In bondel fersen.
18147: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Opsterlan. Skiednis fan in Wâldgritenij.
11016: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Op'e souwe - skôgingen fan wurk oer Fryslân.
11010: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Ta de Fryske folkskunde : samling losse stikken.
17384: MOLEN, S.J. VAN DER.- - De Fryske klaeijinge.
1916: MOLEN, S.J. VAN DER.- - De efterste houn seach om.
19522: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Het Saksische Boerenhuis in Zuidoost-Friesland.
5625: MOLEN, S.J. VAN DER.- - En us Harke mei syn kleare kop. 65 jier Frysk Winterjűnenocht.
19521: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Het Friesche boerenhuis in twintig eeuwen.
1122: MOLEN, S.J. VAN DER.- - De Friese Zuidwesthoek. Ruimte en rust.
19523: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Het oude boerenhuis in Zuidoost-Friesland.
796: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Achtkarspelen. In lesboek oer de geakunde fan in Waldgemeente.
3490: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Ta de Fryske folkskunde II. Samling losse stikken.
19104: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Uileborden.
18822: S. J. VAN DER MOLEN.- - Over de beteekenis van eenige oude aardrijkskundige benamingen in Friesland.
12546: MOLENS.- - Molens van Friesland. Samengesteld in opdracht van Gedeputeerde Staten van Friesland in samenwerking met de Fryske Akademy te Leeuwarden en de Vereniging 'De Hollandsche Molen' te Amsterdam.
18361: MOLLEMA, S.W..- - In Zuurdijk daar stond een school.
18441: J.P.H. DE MONTÉE VERLOREN, J.E. SPRUIT.- - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling.
14776: MOUS, HUUB.- - Gereformeerde kerk en postkantoor - Jonge bouwkunst in Friesland. Kollum.
14665: MOUS, HUUB (TEKST).- - Cees Launspach.
15665: MULDER, L.H.- - Revolte der fijnen. Een studie omtrent de Afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging met een bronnenonderzoek in een achttal Friese dorpsgebieden.
12399: MULDER, TINY.- - Wite swan- swarte swan.
18598: IR. A.G. FUCHS EN IR. L.L. MULDER.- - Het verwarmingsboek. Leer- en handboek voor de verwarmingstechniek..
18448: L.H. MULDER.- - Revolte der Fijnen - een studie omtrent de Afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging met een bronnenonderzoek in een achttal Friese dorpsgebieden.
9678: MULDER, TINY.- - Oranje paraplu. Fersen.
6287: MULDER, RIMMER EN PIETER SIJPERSMA (RED,).- - Soberheid & Solidariteit. Bundel bij het afscheid van Jan Spiekhout als commissaris van de Friese Pers.
19020: MULDER, TINY.- - Oranje paraplu - Fersen.
19200: MULDER, RIMMER.- - Mijn Friesland.
275: MULDER, TINY.- - Juffer Kuorkebier.
13343: MULDER, A.K.- - Wat ha wij in wille hân. Bernespultsjes fan earder.
19603: TINY MULDER.- - Wite swan swarte swan.
12419: MULDER, TINY.- - Viadukt. Fersen.
16443: MULDER, BERTUS.- - De miskende taaiheid fan it Frysk.
18710: TINY MULDER.- - Oh in stęd, ah in lân in cyclus.
18342: MULDER, J..- - Tram en bus rond de Martini.
15864: MÜLLER-JÜRGENS, GEORG.- - VASA SACRA. Altargerät in Ostfriesland.
19752: JOACHIM MÜNZING.- - Die Jagd auf den Wal - Schleswig-Holsteins und Hamburgs Grönlandfahrt.
18765: MUSEUM.- - Zilver - Tentoonstelling Dokkum 1954.
2557: FRIES MUSEUM.- - Zeven in een klap. Oude kunst uit de randgewesten.
18446: DR. M.P.M. MUSKENS.- - Op Bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome.
18717: ENGELE MWYNSMA.- - Mot en brjitten.
18604: DR. J. NAARDING.- - De Drenten en hun taal. Terreinverkenningen inzake de dialectgeografie van Drente..
19383: NANNINGS, J.H..- - Brood- en Gebakvormen en hunne Beteekenis in de Folklore.
17657: NAUTA, K.- - Die altfriesischen allgemeinen Busztaxen. Texte und Untersuchungen.
19044: NAWIJN, A.- - Aardrijkskunde van Friesland voor de lagere school, 2e herziene druk, geschreven door Hoofd der School Lutkewierum.
11005: NELSON SARGENT, BARBARA.- - Le livre du Roy Rambaux de Frise.
19742: J.H. NEUTEBOOM.- - De verzamelde werken van J.H. Neuteboom - verhalen, schetsen en gedichten in het Westerwolds.
17478: SINT NICOLAASGA.- - Neo-Gotische kerken in Friesland Rooms katholieke kerk.
19724: HENK NICOLAI.- - De Kingma - Kroniek of hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef.
18996: NIETZSCHE, FRIEDRICH.- - Oarekant goed en kwea - foarspul foar in filosofy fan de takomst.
15680: NIEUWLAND, P., J. VISSER EN W. DOLK.- - Gids voor genealogisch onderzoek in Friesland.
12298: NIEUWLAND, P. E.A.- - Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. 4. Hennaarderadeel. Hindeloopen. Idaarderadeel. Kollumerland en Nieuw-Kruisland. Leeuwarden. Leeuwarderadeel.
15417: NIEUWLAND, P., A. PIETERSMA, EN O. KUIPERS.- - Inventaris van de archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen in Friesland 1795-1813 (1815). 2 delen.
11574: NIEUWLAND, P. E.A.- - Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. 2. Dantumadeel. Dokkum. Doniawerstal. Ferwerderadeel. Franeker.
17461: NIEUWLAND, P.- - De quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749. Deel 1: Achtkarspelen, Aengwirden, Baarderadeel, Barradeel, Het Bildt, Bolsward.
17465: NIEUWLAND, P. EN B.STENEKES.- - Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 8.
16220: NIEUWLAND, P.- - Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van Friesland in 1795.
15912: NIJBOER, HARM & ASING WALTHAUS.- - George Christiaan Slieker 1861-1945. De eerste bioscoopondernemer in Nederland.
19077: NIJHOFF, M..- - Pierrot aan de lantaarn - Een clowneske rapsodie- No. 19 Kaleidoscoop.
18931: MR. IS. AN. NIJHOFF.- - Het klooster Bethlehem of Bielheim bij Doetinchem.
18792: EMIL NOLDE.- - Emil nolde.
18955: NOLET, PROF. W..- - Bonifatius - getuigen van Christus.
19530: HET NOORDEN.- - 2e Jaargang april 1926 - maart 1927 van Het Noorden in woord en beeld. Fiks boekwerk ingebonden in harde kaft.
19594: JOH. A. NOORDENBOS.- - Alderssunde. Toanielstik yn fjouwer bidriuwen.
15343: NOORDERMEER, MASCHA EN WIM JAN RENKEMA.- - Meertaligens yn de basisedukaasje yn Fryslân / Meertaligheid in de basiseducatie in Friesland.
13857: NOPPERT, J. E.A..- - FIB op weg naar 2000.
18841: ANNE MARIE NORVIG.- - Kinderspelen en handenarbeid.
18440: R. NOUTA.- - Dijken en zeedijksters.
1854: NOUTA, R.- - Het Engwierumer Polderhuisje en zijn bewoners.
18358: BESTUUR NUTSSPAARBANK.- - Nutsspaarbank Eenrum 1871 - 1971.
19334: NUYL, PETER TE / ALKEMA, HENK.- - Bonifacius - libretto.
19335: NUYL, PETER TE / ALKEMA, HENK.- - Bonifacius - programma.
349: NUYL, PETER TE.- - De undergong fan Fryslân.
14155: NYESSEN, D.J.H.- - The passing of the Frisians. Anthropography of Terpia.
13461: OBREEN, H.T.- - Dokkum. Inventaris der archieven.
18251: OBREEN, MR. H.T..- - Dokkum Naamlijsten.
17270: OBREEN, H.T.- - Franeker. Inventaris der archieven.
12700: OBREEN, H.T.- - Der Vijf Deelen Zeedijken. Inventaris der archieven.
13462: OBREEN, H.T.- - Makkum en de westkust van Friesland.
19457: OEGEMA, JOHANNES.- - Rypjende nútsjes - stikjes en ferskes yn it boerefrysk.
19659: K. OENEMA.- - 160 jaar Doopsgezinde Gemeente Tjalleberd.
15371: OETIE, SIMEN.- - De lęste halte.
18189: OPTRIUWE EN ÔFBLIUWE.- - Haan Wieke de.
19534: OIJEN, C.F. VAN - REITSMA, DR. K..- - Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong - Vlees en vleeskeuring.
18644: J. C. OKKEMA.- - Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland.
14664: OLDENHOF, BOUKE EN GERT JAN SLAGTER.- - Tryater. (Abe! - Peer Gynt - Orfeo Aqua - Kening Lear).
19323: OLDENHOF, H..- - Skil fan it tsjerkepaad - los en vast uit het verleden van de parochie Makkum.
12154: OLDENHOF, BOUKE.- - Tryater 1965-1990. In fearnsieu groei fan Frysk beropstoaniel.
18451: DS. J.J. KALMA EN DR. H. OLDENHOF.- - Kostgongers fan de Hear - Bylden út de Fryske tsjerkeskiednis.
1426: OLDENHOF, H.- - In brege dy't bliuwt. Oer de skiednis fan de parochy Easterwierrum.
19676: JACOB OLIE.- - Amsterdam gefotografeerd 1860-1905.
15637: OMMEN, MAGDA VAN.- - Faaie fűgel.
18912: ONBEKEND.- - Friesland, en dezelfs gantsche geleegentheid vertoont in een geographisch woordenboek..
19687: ONBEKEND.- - Aangeboden ter herrinering aan het 100 jarig bestaan van de ger. zondagschool vereniging ,,Laat de kinderen tot mij komen'' te Urk.
18308: ONBEKEND.- - Catalogus der Genealogisch-Heraldische tentoonstelling in het Raadsgebouw der Gemeente 's-Gravenhage.
18295: ONBEKEND.- - Geslachts-Register der Leden van de Ridderschap in Noord-Holland.
16656: ONCK, A. VAN EN P.J. STEEGERS.- - Friesland wonderwereld van wijd water. Hengelwater rond de Friese meren en kusten.
17053: OOSTDONGERADEEL.- - Kaart van Oost-Dongeradeel door B.Schotanus a Sterringa, uitgegeven door Francois Halma (1718).
18965: OOSTERHAVEN, BEART.- - De Polsslach - gedichten.
16681: OOSTERHAVEN, BEART.- - De Polsslach.
424: OOSTERHAVEN, BEART.- - In leech fermidden (gedichten 1979-1989).
16439: OOSTERHOFF, A.- - Gebundelde belangen. Achttien jaren ontwikkelingsschap De Kleibouwstreek.
11015: OOSTERHOUT, M.G., P. GERBENZON, B. SJÖLIN E.A..- - Pax Groningana : 204 oarkonden út it Grinzer Gemeente-archyf oer de forhâlding Grins-Fryslân yn de fyftjinde ieu.
17274: OOSTERHUIS, J.- - De plantengroei om Sneek.
19070: OOSTERWIJK, DR. T.H..- - Notities uit de Geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen.
19071: OOSTERWIJK, DR. T.H.- - Honderd jaar zuivelindustrie in Oosterwolde.
16150: OOSTERWIJK, T.H.- - Honderd jaar zuivelindustrie in Oosterwolde.
16945: OOSTRA, MARGRIET.- - Ids Wiersma. Het grafische werk.
12152: OOSTRA.- - Roel Oostra.
325: OOSTRA, ROEL JSN.- - Dyn namme wirde hillige.
6656: OOSTRA, H.S.- - Jou my dyn leafde en freegje net nei mear. (Douwe Kalma) Freonen, fijannen en ferhaldingen yn de Jongfryske Mienskip.
19024: OOSTRA, A.R. E.A..- - Op Fjouwer Winen.
19259: OOSTRA JSN. , ROEL.- - Dyn namme wirde hillige - evangelysk tafrielstik yn trije útkomsten.
13772: OPPEWAL, T. (SAMENST.).- - Wetter / Water. Vijfentwintig Friese gedichten met een vertaling in het Nederlands.
340: FEN IN NUVER OPSTEL.- - Fen in nuver opstel.
19736: BEN J. VAN OS.- - De straat waarin wij wonen - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Soest.
19040: OSTAIJEN, PAUL VAN.- - Krities Proza I en II.
19091: OSTAYEN, PAUL VAN.- - Self-defense.
19108: OSWALD, PAUL.- - Der Anteil an der Gemeinen Mark in der niederländischen Landschaft Drenthe.
9969: OTTEMA, NANNE.- - Het kunstambacht en de volkskunst in Friesland.
17689: OTTEMA, J.G.- - Het meer Flevo en de Middelzee of Blikken op de wartaal van M. de Haan Hettema, in zijn geschrift: Over de oudere geschiedenis van Friesland, met betrekking tot haren vroegeren en tegenwoordigen waterstaat.
19520: OTTER, H.A..- - Jurjen Potstrou wer thús fen de East - foardracht mei sang for ien persoan.
18606: G. OVERDIEP.- - Rechtsbescherming van de feitelijke verhouding tussen het onwettige kind en zijn ouders. Gezien in het licht der verhouding in Drente..
19169: OVERDIEP, DR. G..- - De Groninger schnansenkrijg - De strategie van graaf Willem Lodewijk - Drente als strijdtoneel 1589-1594.
11603: OVERDIEP, G. EN J.C. TJESSINGA.- - De rechtsomgang van Franekeradeel 1406-1438.
18272: VORSTERMAN VAN OYEN A.A. E.A..- - Jaarboek van den Nederlandschen Adel.
18266: OZINGA M.D..- - Protestantse Kerken hier te lande gesticht 1596 - 1793.
16668: PALSTRA, SJOERD.- - It seisde libben.
18645: C. PAMA.- - Ons familiewapen.
18649: C. PAMA.- - Heraldiek en Ex-libris.
19657: G. PASTOOR.- - 125 jaar Christelijk Onderwijs in Middelstum.
19609: JOANNA PASZKIEWICZ.- - Frou mei koffer.
1080: PASZKIEWICZ, JOANNA.- - Frou mei koffer.
18316: PATHUIS, A..- - Inventaris van archieven van leden der geslachten De Marees van Swinderen en Van Swinderen.
19500: PAULIDES, DRS. J.P..- - Een eeuw onderwijzersopleiding in Heerenveen.
18372: PAUW, DR. C..- - Strubbelingen in stad en lande.
18973: PEANSTRA, TSJITS.- - Underweis.
17376: PEANSTRA, TJITS.- - Underweis. Fersen.
15976: PEIJMA, W. VAN.- - Verslag over de aansluiting van Ameland aan den Vrieschen wal en de opslijking van het Wad. Met eene schetskaart en drie profilteekeningen. Uitgegeven door R. Posthumus en H.B. Klaasesz.
19740: W.A.G. PERKS.- - De Utrechtse brandweer en het brand weren in Utrecht.
18421: PETER KARSTKAREL, HUGO KINGMANS.- - Oranje Nassau & Friesland.
18875: C. H. PETERS.- - Oud-Groningen stad en lande..
18387: DR. L. PETERS.- - Geschichte des Geschlechtes Von Schaesberg.
7088: PETERS, L.E.- - Nordfriesland. Heimatbuch fur die Kreise Husum und Sudtondern.
16645: PETRICH, ERNST.- - Ostfriesland in der Graphik.
16378: PIEBENGA, JAN TJITTES.- - Aarden vaten. Keur van hoofdartikelen van Jan Tjittes Piebenga in de Leeuwarder Courant 1945-1965.
12371: PIEBENGA, G.A.- - Een studie over het werk van Rasmus Rask, in het bijzonder over zijn Frisisk Sproglćre.
12432: PIEBENGA, TJITTE.- - Peins.
15640: PIEBENGA, TJITTE.- - Retour juster.
15497: PIEBENGA, J.- - Koarte Skiednis fen de Fryske Skriftekennisse.
425: PIEBENGA, TJITTE.- - Fersen.
174: PIEBENGA, TJITTE.- - It lyk wurdt oantaast.
4659: PIEBENGA, J.- - Koarte skiednis fan de Fryske Skriftekennisse.
19412: PIEBENGA, TJITTE.- - De thermen fan karratsjana.
4204: PIEBENGA, TJITTE.- - It lyk wurdt oantaest (anatomy fan in houlik).
19739: TJITTE PIEBENGA.- - De thermen fan karratsjana.
18669: TJITTE PIEBENGA.- - Moaije Peal - Limericks en Tekeningen.
18675: TJITTE PIEBENGA.- - Fersen foar Marida.
18779: W.A.M.PIEPERS.- - Uittreksel uit het verslag v/d Hoofd-Ingenieur voor het stoomwezen.
4644: PIETERSEN, L.- - De Friezen en hun taal. Een onderzoek naar de lees- en spreekgewoonten in Friesland en de houding ten aanzien van het Fries.
17985: PIETERSEN, WIL EN LEIDY VENEKAMP.- - Het Hindelooper schilderboek.
11100: PIETERSEN, LIEUWE.- - Redens, riders en riderijen.
16377: PIETERSEN, LIEUWE.- - Eva Godthelp.
16376: PIETERSEN, LIEUWE.- - It testamint.
15632: PIETERSEN, LIEUWE.- - De lęste dűns.
175: PIETERSEN, LIEUWE.- - De Fal. In syktocht.
15646: PIETERSEN, LIEUWE.- - De Flam.
19087: PIK, JOH.H. / ZEEMAN, K..- - Tropisch Nederland.
576: PIRANDELLO, LUIGI.- - Liola.
5647: PITERS, STYNTSJE.- - In libben as Styntsje.
17932: PLACAAT.- - Placaat by de Edele Mogende Heeren Staaten van Vriesland ingesteld op het stuk der impositien en excysen by collecte in te vorderen.
18383: MR. B.H.A.M. PLEGT E.A..- - Jaarboek Twente 1963.
18409: DR. W. PLETTE, A. VAN DEN BOGERT EN H. BOUWHEER.- - Uddel en Uddeler Heegde.
178: PLOEG, DURK VAN DER.- - Tremor Terrae.
19729: DURK VAN DER PLOEG.- - De Opstanding - Een gedicht.
18459: DURK VAN DER PLOEG.- - De winter komt.
18680: DURK VAN DER PLOEG.- - Deaden skrieme net.
19762: DURK VAN DER PLOEG.- - Dream fan in oare wrâld - jierdei útjefte.
17921: PLOEG, DURK VAN DER EN ITTY SLUIS.- - It obstakel fan 'e ferbylding.
1112: PLOEG, D.T.E. VAN DER.- - Door It Fryske Gea. Handboek met alle natuurgebieden.
15503: PLOEG, DURK VAN DER.- - Gjin plak op ierde. Needlottige ferhalen.
426: PLOEG, T. VAN DER.- - In Fryske jongestiid.
428: PLOEG, DURK VAN DER.- - Hwerom is de himel swart.
427: PLOEG, DURK VAN DER.- - It libertynsk gehucht. Gedichten.
19364: PLOEG, DURK VAN DER.- - De Opstanding - een gedicht.
14677: PLOEG, D.T.E. VAN DER.- - Dantumadiel. Hoe't it wie en hoe't it is. Lęsboek foar de skoallen yn Dantumadiel.
19387: PLOEG, DURK VAN DER.- - Hwerom is de himel swart - gedichten.
19388: PLOEG, DURK VAN DER.- - Tremor terrae - gedichten.
19415: PLOEG, DURK VAN DER.- - Dreame fan in oare wrâld - jierdei útjefte.
18867: DURK VAN DER PLOEG.- - De Opstanding.
588: PLOEG, DURK VAN DER.- - It libbet mar amper.
18458: DURK VAN DER PLOEG.- - In bit yn 't iis.
18460: DURK VAN DER PLOEG.- - It lekkrn oer de spegel.
19380: PLOEG, DURK VAN DER.- - Troch kadastrale fjilden - Gedichten.
14816: PLOEG, DURK VAN DER.- - De sniewinter.
17389: POLLEMA, B.R.S.- - Lok en lijen. Forhalen út it bűnte libben.
302: POORTINGA, YPE.- - It Bunte Boek.
17175: POORTINGA, Y. EN B. VAN DER VEEN.- - Rispa. Aldtestamentysk toanielstik yn trije bedriuwen.
182: POORTINGA, YPE.- - Och myn leave jonge. Wiere ferhalen.
180: POORTINGA, YPE.- - Ik haw in man stellen.
13808: POORTINGA, Y. (YNLIEDING EN TALJOCHTING).- - Op 'e drompel fan de romantyk. Blomlęzing út 'e Fryske skriftekennisse oer de jierren 1822-1836.
11000: POORTINGA, YPE.- - Spegel fan folkslibben : samle artikels oer de Fryske skriften fan 'e 19de ieu.
1730: POORTINGA, YPE.- - De held en de draek. Folksferhalen fan Roel Piters de Jong.
11104: POORTINGA, YPE.- - It gouden skaakspul. Folksferhalen fan Steven de Bruin.
258: POORTINGA, YPE.- - Mei lange tredden. Forhalen ut de Fryske literatuur, sammle troch Y. Poortinga.

Next 1000 books from Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje

10/27