Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje
Haadstrjitte 20, 9269 SZ Feanwâlden, The Netherlands. Tel.: +31 (0) 511-476698            Email: feanwalden@boekennietje.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
17724: HALBERTSMA, BROÁRREN.- - Rimen ind teltsjes.
17723: HALBERTSMA, BROERREN.- - Rimen en teltsjes.
547: HALBERTSMA, BROARREN.- - Rimen ind teltsjes.
19028: HALBERTSMA, EELTSJE.- - Poezij en proaza - Blomlęzing út syn wurk.
671: HALBERTSMA, EELTSJE.- - Poezij en proaza fan Eeltsje Halbertsma. Blomlezing ut syn wurk.
14575: HALBERTSMA, BROERREN.- - Rimen en Teltsjes.
1368: HALBERTSMA, J.H.- - Priuwke fan 50 siden Lexicon Frisicum A.
19194: HALBERTSMA, JOOST HIDDES.- - Leed in wille fen Eeltsje Halbertsma in de Flotgaerzen.
17169: HALLEMA, A.- - Het Klaarkampster Weeshuis te Franeker van 1597 tot 1897. Een bijdrage tot de geschiedenis der weezenverpleging in Friesland.
16368: HAMSUN, KNUT.- - Tramkondukteur yn Chicago en oare ferhalen.
19088: HANRATH, PROF.DR.JOH.J E.A..- - De beoefening der koninklijke kunst in Nederland.
18544: J.J. HANSMA.- - In moandeis-reiske mei Ulbe fen Peasens, biskriuwn fen in Dockumer.
18869: D. HANSMA.- - Uwnk in Lok.
19002: HARINGH, HARMEN.- - Fuotprinten.
15906: HARRIS, E. HOWARD.- - The Literature of Friesland.
18321: HARTOG, H.J.E. EN KUIKEN, D.F..- - Ondertrouwboek van de stad Groningen 1603 - 1611.
18979: HARTOG, SYBOUT.- - Sânglęs - fersen.
19219: HARTOG, STEPHEN.- - Pronken met Oosters porselein.
19197: HAVINGA, SIKKE / BERGSMA, MEINE.- - Jan de Tippelaar - Het levensverhaal van Johannes Markus Belgraver.
19298: HAZART, R..- - Triomph der Pausen van Roomen over alle hare benyders ende bestryders.
1355: HAZENBERG - SMILDE, M.CH. A.- - Talma rustoorden 1928-1988. De geschiedenis van 60 jaar bejaardenzorg in de geest van de naamgever.
16588: HECK, PHILIPP.- - Die Entstehung der Lex Frisonum. (Arbeiten zur deutschen Rechts- und Verfassungsgeschichte, VI. Heft).
19336: HEEMSKERCK DÜKER, IR. W.F. VAN E.A..- - Zinnebeelden in Nederland.
18504: F.S. SIXMA VAN HEEMSTRA.- - De klederdracht van Hindelopen.
18848: J. J. HEEP.- - Wat is godsdienst? - Proeve van populaire uiteenzetting.
18017: HEERENVEEN.- - Een onderzoek naar mogelijke industrie-vestiging te Heerenveen in verband met de aan te leggen industrieterreinen.
19149: HEERINGA, LIEUWE.- - Twa ljeave jonges aef oan hwa de skild ? - toanielstik yn fjouwer bidrjuwen.
14569: HEERMA VAN VOSS, A.L.- - Grafschriften tussen Flie en Lauwers. Deel 1: Achtkarspelen.
14044: HEERMA VAN VOSS, A.L.- - Rekeningen en andere stukken betreffende Friesland, afkomstig uit de Hollandsche Rekenkamer (1515-1575).
19045: HEIDA, A..- - 1923-1983 60 jaar o.l.s. Bontebok.
18922: HEIDE, D. VAN DER.- - De Klompschippers.
13781: HEIDINGA, H.- - Libben guod om hűs en hear. In taast yn de sek mei libben guod.
1686: HEIDINGA, H.- - De âlde boereblom-en krűdetún.
12414: HEINE, HEINRICH.- - Heinrich Heine. Oersettings út syn dichtwurk fen Fedde Schurer.
887: HELDOORN, SICKO EN TOM VELLINGA.- - Vier jaar Lauwerskrite. Een verslag van het ondersteuningsprojekt kleine kernen.
18810: D.W.KOK / ONNO HELLINGA.- - Diarium Furmerii - Dagboek van Bernardus Gerbrandi Furmerius 1603 - 1615 Landgeschiedschrijver van Friesland.
1703: HELLINGA, ANNE.- - Myn hűs stiet wol op moude.
506: HELLINGA, ANNE, E.O.- - Skeind ferline. Ferhalen oer it tiidrek 1940-1945.
276: HELLINGA - ZWART, T.- - It boek fan Hessel en Nynke.
18992: HELLINGA, ANNE.- - Proses-verbael.
18296: HEMELRYCK J.A. VAN, PICHON, ANDRÉ.- - Histoire, Généalogie et Alliances de Stalins de Flandre, depuis le XVIe et XIIe siécle et quelques considerations sur le Bruquet Héraldique dit "Briquet de Bourgogne"ou "Fusil de la toison dór"par le Baron Stalins.
962: HEMINK, G.L. E.A. (RED.).- - 75 jaar levensmiddelentechnologie Bolsward.
19101: HEMKES, JOHAN.- - Van schets tot ets.
18024: HEMMEN, RIA VAN.- - Een eeuw beroepsonderwijs in Friesland 1863-1968.
18485: PIET HEMMINGA.- - Het beleid inzake unieke regionale talen.
122: HEMRICA, WELMOED.- - Konduktrise. Deiboek fan Welmoed Hemrica.
119: HEMRICA, WELMOED.- - Folk yn 'e bus.
19215: HENDRIKJE, IVO.- - Bags Sacs Tassen Bolsos Borse Taschen.
16754: DOEVEDANS HENK.- - Van Marsherne tot Súdhoek, van Poppenwier tot Wommels.425 Jaar Old Burger Weeshuis Sneek.
16004: HENNAARDERADEEL.- - Verslag van het woning-onderzoek gehouden vanwege de Gezondheids-Commissie te Franeker, in de gemeente Hennaarderadeel, in het jaar 1903.
19207: HENNEKELER, DR. A. VAN / WALL, DR. N. VAN DE.- - 1881 - De Natuur. Populair geďllustreerd maandschrift gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen.
19208: HENNEKELER, DR. A. VAN / WALL, DR. N. VAN DE.- - 1883 - De Natuur. Populair geďllustreerd maandschrift gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen.
19209: HENNEKELER, DR. A. VAN / WALL, DR. N. VAN DE.- - 1885 - De Natuur. Populair geďllustreerd maandschrift gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen.
19210: HENNEKELER, DR. A. VAN / WALL, DR. N. VAN DE.- - 1887 - De Natuur. Populair geďllustreerd maandschrift gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen.
19211: HENNEKELER, DR. A. VAN / WALL, DR. N. VAN DE.- - 1895 - De Natuur. Populair geďllustreerd maandschrift gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen.
15661: HENSTRA, D.J.- - The evolution of the money standard in medieval Frisia. A treatise on the history of the system of money of account in the former Frisia (c.600 - c.1500).
16759: FRIESCHE HERALDIEK.- - Catalogus tentoonstelling Friesche Heraldiek 1942.
17719: HERBERIGS, H.A.G.- - De sociaal-economische omstandigheden van werklozen in Friesland. Onderzoek naar de economische omstandigheden en het arbeidsmarktgedrag van langdurig werklozen in Friesland. 6 delen.
17271: HERINGA, J.W.- - Heringa’s uit Dongjum. Geschiedenis van een Friese familie.
18566: J.W. HERINGA.- - Heringa's uit Dongjum - Geschiedenis van een Friese familie.
1357: HESLINGA, M.W.- - Friese fabrieksarbeiders. Enige sociale aspecten van de industrialisatie in Friesland.
15794: HESMAN, GERRIT.- - Flaggeboek Hesman neffens in hânskrift fan om 1700 hinne.
18195: WALLE HESSEL DE.- - Friezen uit vroege eeuwen.
16654: HETTEMA, HALBE (SAMENST.).- - Zwerven door de mooiste natuurgebieden van Friesland.
18542: MR. M. HETTEMA.- - Beknopte handleiding om de oude Friesche taal.
19390: HETTINGA, TSJEBBE.- - Strange shores - Frjemde kusten (translated James Brockway).
19022: HETTINGA, EELTSJE.- - Akten fan winter.
17237: HEYDEN, L.J. VAN DER.- - Sint Clemensparochie op Ameland.
16151: HIBMA, AMARENS E.A. (RED.).- - Laus Bumae. Ter gelegenheid van 125 jaar Buma Bibliotheek.
16241: HICHTUM, NYNKE FAN.- - De jonge priiskeatser.
624: HIDDEMA, WATZE EN KLAASKE SNOEK-FEENSTRA (GEARSTALLING).- - De skriuwer fertelt.
11729: HIDDEMA, WÂTSE EN JELLE BANGMA.- - Mar ik sil skriuwe… 25 Jier It Skriuwerboun.
389: HIDDEMA, FRANS.- - Trijerigels.
17276: HIEMSTRA, KLASKE.- - De skaadfrou.
19027: HIEMSTRA, KLASKE.- - De skaadfrou.
18492: SIKKE HIEMSTRA.- - Jeugdherinneringen - een stap naar de volwassenheid.
395: HIJUM, A. VAN.- - Fersen 1965-1977.
396: HIJUM, A. VAN.- - Yntermezzo.
13171: HINTE, E. VAN.- - Sociale en economische geografie van Harlingen.
12427: HODEL, R., G.H. JELSMA.- - Skier besjoen. Skiednis fan syn bewenners en de hjoeddeiske taalferhâldings.
18801: J.J.SPAHR VAN DER HOEK E.A..- - Fryske plaknammen deel XI.
18020: HOEK, JAN VAN DER.- - Van Ericadorp tot stedelijke werkvoorziening. Vijftig jaar sociale werkvoorziening in Leeuwarden.
18797: J.J.SPAHR VAN DER HOEK E.A..- - Register op Fryske Plaknammen I - VIII.
19110: HOEK, DS, W.A.- - Als de haat groeit - een mislukte radiopreek van Ds. W.A. Hoek.
18798: J.J.SPAHR VAN DER HOEK E.A..- - Fryske plaknammen XIV.
18799: J.J.SPAHR VAN DER HOEK E.A..- - Fryske Plaknammen deel V.
13540: HOEKEMA, C.P., PETER KARSTKAREL, PH.H. BREUKER.- - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
10998: HOEKEMA, T., R. DJUPEDAL, A.D. KYLSTRA.- - Finska Runa : oersettingen fan Finsk leafdesliet yn it Frysk, Nederlânsk en Skandinaefsk.
15500: HOEKEMA, TEAKE E.A. (RED.).- - Flecht op 'e koai. Stúdzjes oanbean oan Prof. Dr. W.J. Buma ta syn sechstichste jierdei.
16824: HOEKEMA, TEAKE.- - List fan bydragen fan bilang foar it Frysk (1828-1950).
593: HOEKSTRA, A.E.- - Fen reidmoskjes en wetterhintsjes.
17102: HOEKSTRA, E.K.- - Sneekweek 50 keer nationaal zeilfestijn in Friesland.
18486: JARICH HOEKSTRA.- - The syntax of infinitives in Frisian.
16064: HOEKSTRA, J.- - De Eerste en de Tweede Hunsinger Codex.
969: HOEKSTRA AZN., M.- - De historische Elfstedentocht van 2 januari 1909.
13870: HOEKSTRA, H.- - The Orthodoxy of the Heart. Faith, Fryslân, and Feminism in the Novels of Ypk fan der Fear.
16528: HOEKSTRA, J.- - Die gemeinfriesischen siebzehn Küren.
17920: HOEKSTRA, WIETSE.- - Maten. Frijheid yn oarlochstiid.
19245: HOEN, H..- - Stribje - Toanielstik yn fjouwert bidriuwen.
18022: HOEVE, H. TEN E.A. (TEKST).- - Sint Anthoon in steno, groen en steen.
1249: HOEVE, SYTSE TEN.- - De Skoalle fan Nijlan.
18932: HOEVEN, ABM DES AMORIE VAN DER.- - Bijbelsche landschappen, naar afbeeldingen op de plaats zelve vervaardigd met bijgevoegde taferelen (2 delen).
731: HOF, J.J.- - Fjirtich jier taelstriid I-IV (1940-1942) + registers (1972).
18963: HOF, J.J..- - Friesche Dialectgeographie - deel III.
15767: HOF, J.J.- - J. Hepkema yn libben en wurk.
18013: HOF-DE BOER, LAMKJE.- - Veur loon en verval.
19236: HOF, J.J..- - De greate striid - Oarspronklik toanielstik yn fiif bidriuwen.
18755: J. J. HOF.- - Verwijs en het Oera Linda Boek.
10987: HOFF, J.J.- - Dit en dat oer it stedsk.
18935: HOFFMANN, E.T.A..- - Nutcracker.
16649: HOFMANN, DIETRICH.- - Gesammelte Schriften. Band II. Studien zur friesischen und niederdeutschen Philologie.
16648: HOFMANN, DIETRICH.- - Die k-Diminutiva im Nordfriesischen und in verwandten Sprachen.
18610: TETTE HOFSTRA.- - Ortsnamen auf- elte in der Niederländischen provinz Drente.
16203: HOFSTRA, J. E.A.- - Friese molens.
18862: J. BELONJE EN J. WESTRA VAN HOLTHE.- - Genealogisch en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Drenthe.
16976: HOLTROP, T.E.- - Shakespeare's Julius Caesar.
979: HOLTROP, BENNY.- - Lyts ferdomme.
121: HOLTROP, BENNY.- - In appel foar underweis.
14621: HOLTROP, BENNY.- - Gomorra.
1586: HOLWERDA, FRÂNS.- - Waldmans hikke. Dichtbondel.
18601: MR. J. LINTHORST HOMAN.- - Drenthe's rechtsgroei.
19216: HONOUR, HUGH.- - Goldsmiths & Silversmiths.
19092: HOOF, AD VAN / LAN, KWEE SIOK.- - Woorden en knipsels van Kwee Siok Lan en Ad van Hoof.
18418: TJIBBE HOOGHIEMSTRA.- - Tjibbe Hooghiemstra - Islands.
18443: TJIBBE HOOGHIEMSTRA.- - tekeningen en beelden.
18693: TAMME HOOIJNGA.- - Kjitten.
19094: HOPTILLE, JAN FEN.- - Do't de klokken letten.
1655: HORNSTRA, LIEUWE.- - Ald en nij. Samle fersen.
13925: HORNSTRA, L.- - Sniejacht.
17516: HOSPER, ULTSJE, PETER KARSTKAREL EN SIEM VAN DER WOUDE.- - De Slachte. De oude dijk, de geschiedenis, de landschappen, de dorpen, de marathon.
11047: HOUTEN, U. VAN.- - De wraek.
13997: HOUTSMA, P., E.A.- - The Late Palaeolithic Habitation of Haule V. From Excavation to the Reconstruction of Federmesser Settlement Patterns and Land-Use.
18936: HOUWINK, R..- - Ons hoenderboek 1e deel.
18037: HUISMAN, KERST.- - Het Friese Prentenkabinet. Dorps- en stadsgezichten van toen en nu.
18870: JOSSE DE HAAN EN JOOP HUISMAN.- - Ferstekeningen/tekenfersen.
19365: HUISMAN, BENNIE.- - Skou - Ferhalen fersen lietsjes.
19123: HUISMAN, B..- - Fen alles hwet - Rym en unrym.
11712: HUISMAN, BENNIE.- - De rop fan it wetter. Ferhalen.
18412: KERST HUISMAN.- - Mysterie in Friesland, waargebeurde misdaden en onverklaarbare gebeurtenissen.
18820: W. C. HUISMAN.- - Streamen fan libben wetter (Preke-rige).
18817: W. C. HUISMANS.- - Streamen fan libben wetter (Preke-rige).
19331: HUISMANS, S..- - Wachter, ho let is it yn'e nacht ?.
19401: HUIZENGA, GJALT.- - Oer de drompel.
17016: HUIZINGA, J.J. (RED.).- - Van Leeuwarden naar Den Haag. Rond de verplaatsing van het stadhouderlijk hof in 1747.
18005: HUMALDA VAN EYSINGA, T.A.M.A. VAN (OERS.).- - Phormio. Blijspil fen Terentius yn Fryske oersetting.
18006: HUMALDA VAN EYSINGA, T.A.M.A. VAN (OERS.).- - Kening Oidipous. Treurspil fen Sophokles.
19253: HUMALDA VAN EYSINGA, JHR. MR. T.A.M.A. VAN.- - Kening Oidipous - treurspil fen Sophokles.
11607: HUTTER, R.L.- - Het Bildt. Inventaris der archieven.
19142: HYLKEMA, B.S..- - Simen de profeet - oarspronkelik blijspul yn trije utkomsten.
19254: HYLKEMA, S.H..- - It silveren horloasje - toanielspil mei sang yn ien bidriuw.
4636: HYLKEMA, S.H.- - Aldjiersjoun. Sangfoardracht.
19115: HYLKEMA, B.S..- - Wylde hierren - oarspronkelik blijspil yn fiif ytkomsten.
18775: ALBERT HYMA.- - Albertus C. van Raalte and his Dutch Settlements in the United States..
18302: HOOGDALEM HZN. H. VAN.- - HET GESLACHT VAN HOOGDALEM.
11936: IDAARDERADEEL.- - Dit was Idaarderadeel. Een bundel opstellen, verhalen, herinneringen en anekdoten over de tiende grietenij vn het kwartier Oostergoo reikende vanuit een grijs verleden tot 31 december 1983.
17964: HOOFT VAN IDDEKINGE.- - Friesland en de Friezen in de middeleeuwen. Bijdragen tot de geschiedenis, rechtskennis, muntkunde en geografie der Friesche gewesten, inzonderheid gedurende de elfde eeuw.
18546: MR. J. DIRKS EN JHR. J.E. HOOFT VAN IDDEKINGE.- - De muntenvond van Beets in Friesland.
18687: PYT IDZINGA.- - In string fan koweblommen.
17681: IJBEMA, R. EN H. DE HAAN.- - De ramp van Moddergat. Het vergaan der vissersvloot van Moddergat en Paesens op 6 maart 1883.
16762: FRIESE INDUSTRIE.- - Vraagbaak voor de Friese Industrie.
16765: FRYSK KEUNSTNERS INISJATYF.- - Typisch Frysk.
19410: JONG. INNE DE.- - Kwatrinen fan Omar Khayyám.
18620: PROF. DR. F.W. GROSHEIDE EN DR. G.P. VAN ITTERZON (ONDER RED. VAN ).- - Christelijke encyclopedie 6 delen.
19257: JAARSMA, DAM / MEULEN, JELLE V.D..- - Rinte - Toanielstik yn fjouwer bidriuwen.
17148: JAARSMA, DAM.- - Meiinoar nei Mearkelân, in samling folksmearkes foar bern.
18439: W. JAARSMA.- - De Friesche zeeweringen van 1825 tot 1925 - honderd jaren uit de geschiedenis van de zeedefensie in de provincie Friesland.
12151: JAARSMA, DAM.- - Ut it gea fan Sterke Hearke. In kar út it fersprate wurk.
18391: IR. JAC. STOLK, IR. C. KROS, IR. T.J. RUYTER, IR. W. KOK.- - Machineonderdelen - constructie-elementen voor de aandrijftechniek.
16982: JAGER, J.T. DE.- - Friesland en de Friezen. Leesboek over de geschiedenis van ús Heitelân. 2 delen.
18386: H.C. VAN DER JAGT.- - De naamgeving van de Protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de reformatie tot 1973.
15540: JAHRBUCH.- - Nordfriesisches Jahrbuch 1967.
15538: JAHRBUCH.- - Friesisches Jahrbuch 1970.
15539: JAHRBUCH.- - Friesisches Jahrbuch 1961.
18525: PASTOOR J.H. JANNING.- - St. Werenfriduskerk.
5772: JANSEN, JACOB.- - Gysbert Japicx' Lieten. In studzje oer de fan de dichter bidoelde meldijen.
14953: JANSEN, JACOB.- - Rijkdom uit Workums verleden. De beschilderde baren der gilden.
16570: JANSMA, L.G.- - Libbensskôging yn Fryslân.
595: JANSMA, KLAAS.- - Freonskip op 'e planken. 75 jier Frysk amateurtoaniel.
12694: JANSMA, KLAAS.- - Friesland en zijn 44 gemeenten.
126: JANSMA, KLAAS.- - De slach om Transkei.
2207: JANSMA, KLAAS.- - De fermisten.
2967: JANSMA, L.G.- - Nederlânsk en Frysk en de fiertalen fan de wittenskip.
574: JANZEN, JAN PIETER EN FREARK DAM.- - Boekje iepen. It Fryske Boek 1934-1984.
13601: JANZEN, MENNO.- - Wa fan de twa.
18889: JAPICX, GYSBERT.- - Friesche rijmlerye; ijn trye deelen forschaet: d' Eerste binne Ljeafd in bortlijcke mingel-deuntjes: 't Oarde sinte. Gemiene aef huwzmanne petear, in oare katerye: 't Efterste iz: Himmelsch harp-luwd. Dat is to sizzen, ijtlijcke fen Davids Psalmen.
18067: JAPICX, GYSBERT.- - Nacht-rest-bejerte ćf juwn-bede. Mei fiif oersettings, de latynske oertekst en in gekoanstekkerij.
11180: JAPICX, GYSBERT.- - Friessche tjerne.
11011: JAPIKS, GYSBERT.- - Parallelversionen. Herausgegeben von Willy Krogmann.
18050: JAPIKS, GYSBERT.- - Frysce rymelerye yn de spelling fen dr. J.H. Halbertsma.
653: JAPIKS, GYSBERT.- - It husmanne-petear fen Gysbert Japiks.
18777: M. Z. JEDLICKI.- - Germany and Poland through the ages.
18731: JEENINGA P..- - 1864 - 1989 - 125 jaar Christelijk onderwijs in Garijp.
18156: JELLEMA, G. E.A. (RED.).- - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Voetbal Vereniging Drachten.
16512: F, PITER JELLES.- - Rispinge. Alde en nije fersen.
18759: PIETER JELLES.- - Fy, Lútsen !.
15828: PIETER JELLES (ED.).- - Foar hűs en hiem. Tiidskrift for it Fryske húsgesin. Jiergong 1888.
11714: JELSMA, GJALT EN ALEX RIEMERSMA.- - Skroei. Bondel oarspronklike jongereinferhalen.
18938: JELSMA, GJALT H. E.A. (RED.).- - Tusken Potmarge en Jokse. Bydragen ta de skiednis fan it Sudertrimdiel (5 delen)..
17726: JELTEMA, A.- - Gedichten.
15622: JENSMA, GOFFE (ED.).- - Tien Friezen over Armoede en Zedenbederf. De bronnen van J.H. Beucker Andreae's Rapport.
16815: JENSMA, THEO.- - De lęste stins.
19053: STELLINGWERF-JENTINK G.C..- - Hwerom Rinkje nei de thé gjin slokje ha woe - Novelle - Boalserter Neiprintingen.
18774: GEERTRUIDA CHRISTINA STELLINGWERF-JENTINK.- - Hwerom Rinkje nei de thé gjin slokje ha woe.
18756: VRIJZINNIG CHRISTELIJKE JEUGD.- - De earste sneed.
19338: NED. JEUGDHERBERGCENTRALE.- - De Trekker - orgaan van de Nederl. Jeugdherbergcentrale.
19339: NED. JEUGDHERBERGCENTRALE.- - De Trekker - orgaan van de Nederl. Jeugdherbergcentrale.
4110: FRYSK JIERBOEK.- - Frysk Jierboek 1946.
1547: FRYSK JIERBOEK.- - Frysk Jierboek 1937.
1550: FRYSK JIERBOEK.- - Frysk Jierboek 1943.
1548: FRYSK JIERBOEK.- - Frysk Jierboek 1938.
1551: FRYSK JIERBOEK.- - Frysk Jierboek 1941.
1552: FRYSK JIERBOEK.- - Frysk Jierboek 1942.
18896: DIJKSTRA JOCHUM.- - It Boereboek - Boerepleatsen yn Boarnburgum en Koartehimmen..
10983: JOHANNSEN, N.A.- - Ut bai e waile.
10982: SAMLING JOHANNSEN.- - Katalogus fan de Noardfryske hanskriften.
10975: JOHANNSEN, ALBRECHT.- - Trije stúdzjes.
15563: JOHANNSEN SEN., N.A.- - Frash följk Frash ĺrbe än Fraschen wise tääle än seedelse.
18925: JOHNSON, A.E..- - The book of Lawson Wood.
18839: PETER JONCKHEERE.- - Myofasciale Trigger punt therapie.
14910: JONG, E.S. DE EN J. STIENSTRA.- - Fan stientiid ont stentiid. Frysk skiednisboekje foar skoalle, leargong en selsstudzje.
18989: JONG, JAEP DE.- - Om to stellen.
19046: JONG, E.S. DE.- - Bolsward bezien en bezongen.
18531: JONG M.DE.- - Het Geheim van het Oera-Linda-Boek.
16415: JONG, R.K. DE.- - Een geschiedenis van Goutum.
6295: JONG, E.S. DE.- - It begoun op Bolletongersdei.
137: JONG, P. DE.- - Heidebern.
133: JONG, HOATSE DE.- - Ruerd Romkes.
18998: JONG, ALPITA DE.- - Fries stamboek 500 jaar proza uit Friesland.
4610: JONG, J.D. DE.- - Fersen.
16701: JONG, JAEP DE.- - Om te stellen.
16365: JONG, KLAAS DE.- - De Blomkoalkening. Libbensferhaal fan in Fryske lânferhuzer yn Kanada.
19272: JONG, STEVEN DE.- - Steven de Jong - Gysbert Japicx-priis 1992.
18982: JONG, STEVEN DE.- - Missing link.
12345: JONG, K. DE OZN.- - Zij zullen het niet hebben. De geschiedenis van het Friesch Dagblad. Deel 1. 1903-1935.
19402: JONG, HEIN DE.- - Wikseljend jiertij - wisselend seizoen.
1990: JONG, STEVEN DE.- - 20 lytse românsen.
19273: JONG, E.S. DE.- - Oer de skied fan 't hjoed.
542: JONG, MENTHA DE.- - In hap en in snap ut 'e sutelkroade.
400: JONG, STEVEN DE.- - Wankend stomp.
18991: JONG, STEVEN DE.- - Salto mortale.
17502: JONG, RIENK J. DE.- - Na honderd jaren strijd. 100 jaar Leeuwarder Bestuurders Bond FNV afdeling Leeuwarden 1898-1998.
401: JONG, STEVEN, DE.- - Popkes tekenje.
19126: JONG, E.S. DE.- - In memoriam - Simen Eelkes de Jong 26 jannewaris 1890 - 16 juni 1968.
13661: JONG HZN., M. DE.- - Het geheim van het Oera-Linda-Boek.
12421: JONG, S. DE EN A.M.J. RIEMERSMA.- - Taalpeiling yn Fryslân. Onderzoek naar de beheersing van het Fries en het Nederlands aan het einde van de basisschool.
11105: JONG, RINUS DE.- - Klokkespullen yn Fryslân.
130: JONG, E.S. DE.- - Prikguod.
18270: JONG G. DE.- - Tuinier geschiedenis van een Gaasterlandse familie.
18734: JAEP DE JONG.- - Om to stellen.
9553: JONG, JELLE DE.- - Yn 'e spegel.
129: JONG, E.S. DE.- - Ilke Fokkes. Roman fan in kloklieder.
138: JONG, STEVEN DE.- - De maagd fan Babylon.
12549: JONG, E.S. DE.- - Wurd en beweging. Skets fan libben en wurk fan Brandt A. Siebesma 1902-1972.
12178: JONG, E.S. DE.- - Deur 't Lauwersoog. Mit foto's van Willem Wilstra / Troch it Lauwerseach. Mei foto's fan Willem Wilstra.
19009: JONG HZN, M. DE.- - Het Oera-Linda-boek in Duitschland en hier.
19010: JONG HZN, M. DE.- - Smaadschrift, romantiek of wetenschappelijk bewijs.
1374: JONG, B. DE.- - De master Skroar. Learboek for de moderne fakman nei anatomysk-geometryske prinsipes. Praktyk foar kleermakers en coupeurs.
13441: JONG, JAEP DE.- - Oare plakken. Fersen.
16235: JONG, ALPITA DE.- - Fries stamboek. 500 jaar proza uit Friesland.
19379: JONG, ALPITA DE.- - Űnder de minsken - Italiaanske ferhalen oerset.
1649: JONG, U.G. DE.- - De leave Fekke.
15787: JONG, M. DE.- - Friesche cultuurproblemen.
17196: JONGKEES, A.G.- - Het Koninkrijk Friesland in de vijftiende eeuw.
19278: JONGMA, J.W.D..- - Scheuring in de kalender.
18430: K. JONGSMA.- - Dankbaar gedenken - de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Bolsward.
621: JONGSMA, JAN EN TSJERK VEENSTRA (GEARSTALLING).- - Ut 'e ban. Romanfragminten ut it tiidrek 1965-1990.
19167: JONGSMA, P.A..- - Dr. J.H. Halbertsma - een bijdrage tot de kennis van zijn persoon, zijn denkbeelden en zijn arbeid.
622: JONGSMA, J. (GEARSTALLING).- - Nijfryske skriuwers en harren wurk.
18703: KEES JONGSMA.- - Boer en dichter.
18953: JONGSMA, M..- - Criminaliteit in Achtkarspelen.
18351: JONKER, J. E.A..- - Een kerk op weg 1835-1985 150 Jaar Gereformeerden in Appingedam.
11704: JONKMAN, GEART.- - De moeting. Kar-út fan ferhalen.
11083: JONKMAN, GEART.- - Frjemde epistels. Twa forhalen.
4307: JONKMAN, GEART.- - De kastleinsdochter en oare froulju.
9552: JONKMAN, GEART.- - De wűndere wrâld. Reakaperke. Sniewytsje en oare mearkes.
326: JONKMAN, GEART.- - De nepert (L' Avare). Blijspul fan Moliere.
1289: JONKMAN, REITZE.- - It Leeuwarders. In taalsosjologysk undersyk nei it Stedsk yn ferhalding ta it Nederlansk en it Frysk yn Ljouwert.
18612: MR. J.G.C. JOOSTING.- - Het huis-archief van Batinge.
16195: JŘRGENSEN, PETER.- - Nordfriesische Beiträge aus dem Nachlass Hermann Möllers.
18258: HERMANS JOS M.M..- - Het Middeleeuwse boek in Groningen -verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk.
19286: FLAVIUS JOSEPHUS.- - Al de werken van Flavius Josephus bewerkt door Dr. W.A. Terwogt..
8860: JOUK.- - Een haandvol speulgoed. Veertig riempies en een stokmennig kotte verhaelen in et stellingwarfs.
18465: JOUKE VAN DIJK, RIENTS FABER, GJALT JELSMA, ALEX RIEMERSMA, THEO VERLAAN EN BEART OOSTERHAVEN.- - Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 70 nűmer 1/2 Temanűmer Kultuer en kultueroerdracht.
19038: JOUSMA, ANNE.- - Samle fersen.
19039: JOUSMA, ANNE.- - It twadde lân.
19263: JOUSMA, A..- - Needlot.
11063: JOUSMA, A.- - Kimelud.
8911: JOUSMA, ANNE.- - Forballe/verbannen : fersen/gedichten.
18806: JUR.SCHUUR, JOHAN FRIESWIJK EN TINEKE STEENMEIJER-WIELINGA.- - Sociale strijd in Appelscha.
19111: JURRIUS, J. / ZUIDEMA, E..- - Kramers Geographisch Woordenboek der Geheele Aarde.
17391: KALMA, J.J.- - Dit wienen ek Friezen. In 24-tal lytse biografyën.
16841: KALMA, J.J.- - Gerben Colmjon (1828-1884). Hoeder fan it erfskip.
18808: J.J.KALMA E.A..- - Om Jan Jansz Starter hinne.
18812: J. J. KALMA, E. B. FOLKERTSMA.- - Doarpsmienskip.
8946: KALMA, J.J.- - Een kerk in opbouw. Classisboek Franeker 1636-1658.
18550: DR. D. KALMA.- - De Fryske biweging yn us tiid.
3554: KALMA, J.J.- - Mensen in en om de Martini. Beelden uit Bolwards kerkgeschiedenis.
16937: KALMA, J.J.- - Mensen in en om de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis.
11595: KALMA, D.- - Skiednis fan Fryslân.
11212: KALMA, J.J.- - Kaatsen in Friesland. Het spel met de kleine bal door de eeuwen heen.
11174: KALMA, D.- - Jongfrysk.
10974: KALMA, J.J., J.H. BROUWER, CHR. STAPELKAMP.- - Vitus Ringers.
16454: KALMA, J.J.- - Nynke fan Hichtum en Afke fan Wergea.
5235: KALMA, D.- - In fijân fen minsken (Le Misanthrope). Komeedzje fan Moličre.
4537: KALMA, J.J.- - Er valt voor recht te strijden. De roerige dagen rond 1890 in Friesland.
12281: KALMA, D.- - Kening Aldgillis. Epyske forbylding for great toaniel yn fiif útkomsten.
12352: KALMA, DOUWE.- - Sangen. Fersen II.
15978: KALMA, J.J.- - Oebele Stellingwerf. Frysk, democratysk en soasialistysk strider.
19242: KALMA, D..- - Shakespeare`s Macbeth - yn Fryske oersetting.
19001: KALMA, D..- - Ut stiltme en stoarm - LXXV sonnetten.
18625: KALMA D..- - Us Striid - Frysk Nasjonael Moannebled.
12325: KALMA, J.J. EN H. OLDENHOF.- - Kostgongers fan de Hear. Bylden út de Fryske tsjerkeskiednis troch Ds. J.J. Kalma en Dr. H. Oldenhof.
12292: KALMA, J.J.- - Dit wienen ek Friezen. In rige lytse biografyen. Deel II.
12293: KALMA, J.J.- - Kent Gij Halbertsma van Deventer? In tal net útjowne hânskriften fan Dr. J.H. Halbertsma.
12752: KALMA, D.- - De Pearel. In visioen út it Middel-Ingelsk oerbrocht yn it Nij-Frysk.
17665: KALMA, J.J. (INL.).- - Dokkum. Bolwurk fan it noarden.
18826: J.J.KALMA E.A..- - De takomst yn - Redefieringen útspritsen op 'e biwegingsdei 26 maeije 1945.
1384: KALMA, J.J.- - Dit wienen ek Friezen. In rige lytse biografyen. Deel IV.
1386: KALMA, J.J.- - Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende.
1391: KALMA, J.J.- - Om Gysbert Japiks hinne. Fryslân yn de XVII-de ieu.
15494: KALMA.- - Douwe Kalma (1896-1953).
15492: KALMA, J.J.- - Keatsen yn Fryslân. It spul mei de lytse bal troch de ieuwen hinne.
15480: KALMA, D.- - De Fryske Skriftekennisse fen 1876-1897. Ynlieding en karlęzing.
15330: KALMA, J.J.- - Dit wienen ek Friezen. In rige lytse biografyen. Deel III.
454: KALMA, D. (GEARST.).- - Striid en Dream fen Harmen Sytstra. In karlęzing ůt syn proaza en fersen.
19016: KALMA, DOUWE.- - Folkssangen dichtingen en neidichtingen.
18530: KALMA J.J..- - Om Gysbert Japiks Hinne - Fryslan yn de 17e ieu.
19015: KALMA, D..- - Noarderljocht - Histoaryske forbylding yn twa útkomsten, yn fersen.
19202: KALMA, J.J..- - Grote Pier van Kimswerd.
13780: KALMA, D.- - Fryslân. In stik yn njuggen tafrielen yn proaze.
18975: KALMA, D..- - Shelley's Adonéďs - oersettings fen Ingelske Masterstikken.
13456: KALMA, J.J.- - Nanne Ottema. Aartsverzamelaar en museumbouwer, 4 mei 1874-20 juni 1955.
12391: KALMA, D.- - Dage. Fersen I.
12333: KALMA, J.J.- - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden. Verzameld en toegelicht door J.J. Kalma.
18766: J. J. KALMA.- - De Fryske Biweging op 'e twasprong.
11070: KALMA, D.- - Leafwyn : toanielstik yn trije utkomsten yn fersen.
665: KALMA, DOUWE.- - De Fryske skriftekennisse fen 1897-1925. 2 Delen.
17393: KALMA, J.J.- - Naamlijst der Friese Gereformeerde Predikanten.
15484: KALMA, J.J.- - Dit wienen ek Friezen. In rige lytse biografyen. Deel V.
16816: KALMA, DOUWE.- - Sonnetten fen Shakespeare.
18434: DOUWE KALMA.- - Samle fersen.
9565: KALMA, D.- - Roazen. Lyts krystspil for leken.
329: KALMA, DOUWE.- - Fryslân.
19322: KALMA, J.J..- - Om Jan Jansz. Starter hinne.
11249: KALMA, J.J.- - Friesland toen en nu. Een oud volk in een nieuwe wereld.
1136: KALMA, J.J.- - De Nederlandse Hervormde Gemeente te Leeuwarden. Gebouwen en mensen. (bibliografie).
18767: D. KALMA.- - Nije Fryske Striid (koarte ynhald fen in rede for de iepenbiere gearkomste fen de Fryske Bibleteek op 29 oktober 1922.
142: KALMA, D.- - Keningen fan Fryslân. Fiif toanielstikken yn fersen. 2 Dielen.
13541: KALMA, J.J.- - Een kerk in opbouw. Classisboek Sneek 1583-1624.
13626: KALMA, J.J.- - Een kerk in opbouw. Classisboek Bolsward-Workum 1600-1633.
19100: KALMA, D..- - Jongfryske Sangen - Earste Gearjefte for it simmerkamp fen 1922 op Skierműntseach.
140: KALMA, D.- - De Roardisten.
18520: J.J. KALMA.- - De tsjerke yn eigen doarp of stęd - Hantleiding ta it bioefenjen fan de lokale tsjerkehistoarje.
14025: KAMERLING, G.- - Een bezoek aan Friesland. Met een voorwoord van H. Pollema.
18729: JOHANNES VAN KAMMEN.- - Zwaagwesteinde - 2000 - De Westereen.
17167: KAMMINGA, D.J.- - Oude Adreskaarten in steen en hout te Dokkum.
16984: KAMMINGA, L.- - Geschiedenis van Noordwolde en de Rotanmeubel-industrie.
18609: ERVEN B. VAN DER KAMP.- - Oomkens' Regeerings-Almanak van en voor de provincie Groningen, voor het jaar 1934.
14606: KAMP, H. VAN DER.- - Een snelweg van papier. Vijf eeuwen drukkunst. Tentoonstelling in het kader van Fryslân 500.
18290: BAEDEKER KARL.- - Die Rheinlande von der Schweizer bis zur holländischen Grenze.
5780: KARSTKAREL, PETER EN LILIAN RUIJTERS E.A.- - De elfsagentocht.
1495: KARSTKAREL, PETER (SAMENSTELLING).- - Monumentaal Friesland, een fotodocument 1899-1943.
8862: KASPERSMA, JELLE.- - De tosken yn it glęs.
1993: KASPERSMA, JELLE.- - Fan 'e beuch.
407: KASPERSMA, JELLE.- - Op de flerken fan myn tinzen.
408: KASPERSMA, JELLE.- - Fol gas sudenop en oare lieten.
14942: KEIKES, H.W.- - Eiland in de Friese zee. Alarm, de Friezen komen!.
16330: KEIKES, W.H.- - Schiermonnikoog. Kroondomein voor vrije tijd.
2674: KEIKES, H.W.- - Bolsward. Ouderdom met gratie.
2531: KEIKES, H.W.- - In verband met … Het Diakonessenhuis.
1272: KEIKES, H.W.- - We gaan naar de Harmonie.
18220: KEIMPEMA, ALBERT VAN.- - Heerenveen & Riemer 1983 - 2006 Hoe een flamboyante voorzitter sc Heerenveen opstootte in de vaart der volkeren.
18219: KEIMPEMA, ALBERT VAN.- - Een pompeblęd als voetbalhart - 75 jaar Heerenveen 1920 - 1995.
12104: KEIZER, D.P.- - Reboelje yn de Dongeradielen 1749.
18238: KEIZER J..- - Geart Jabiks fan'e Tsjongerwâl uit het werk van een Oudehornster Volksdichter.
1404: KEIZER, D.P.- - Friese vrijheid in ondernemersland. Een studie naar de externe kontrole in de industrie.
15880: KEIZER, S.- - Oude Bildtzijl. Een historische wandeling door Ouwe-Syl.
17249: KEIZER, J.- - De Meester S. Wijbrandischool 1923-1973, 50 jaren Christelijk onderwijs te Oudehorne e.o.
18423: JASPER KEIZER.- - Handlangers van de vijand - collaboratie in Friesland tijden de jaren '40-'45.
18301: KERNKAMP DR. J.H..- - Inventaris der familiepapier MEERMAN, VAN WESTREENEN, DIERKENS EN VANDAMME, aanwezig in het Museum Mermanno-Westreenianum.
18407: DR. E.J.TH.A.M.A. SMI EN H.J. KERS.- - De Geschiedenis van Tiel.
18194: HUISMAN KERST.- - Opstand in de turf.
19175: KEULEN-DEELSTRA, ATSJE / WASSENAER, SUS.- - Froulju yn'e Alvestędetocht.
18518: W.T. KEUNE, STREEKARCHIVARIS VAN NOORD-OOST FRIESLAND.- - De kerk van Hantum.
1691: KIESTRA, D.H ( HARM HARSTA).- - Bledswylsel fan it bolwurk.
16664: KIESTRA, D.H.- - In wurd fan frede (út 'e spreuken fan Salomo).
19134: KIESTRA, D.H..- - Better as robinen (út 'e spreuken fan Salomo).
14990: KIESTRA, D.H.- - Efter it oargel. Fersen.
19136: KIESTRA, D.H..- - Rykdom noch earmoede (út 'e spreuken fan Salomo).
19135: KIESTRA, D.H..- - In wurd fan frede (út 'e spreuken fan Salomo).
19349: KINDEREN, ANTOON DER.- - De jeugd van Antoon der Kinderen door hemzelf beschreven in 1892.
14822: KINGMA, JITSKE.- - In dűk yn 'e Ganges. Romantisearre reisferhaal.
16636: KINGMA BOLTJES, H., E.A.- - Rapport van de Commissie betreffende het gebruik van de Friese taal op het gebied van het rechtsverkeer, ingesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en van Justitie.
15642: KINGMA, TACO.- - Achter de moanne oan.
12393: KINGMANS, HUGO (TEKST).- - Aan het licht gebracht. Kleine kroniek van de firma I.B. de Vries, een Leeuwarder antiekhandel tot 1942.
16831: KINGMANS, HUGO.- - Frysk ferskaat. Friese verscheidenheid in drie Friese musea: Franeker, Harlingen en Hindeloopen.
2467: KINGMANS, HUGO.- - Museumboek voor Friesland.
12201: KINGMANS, HUGO.- - Romaans bouwen in Friesland - Sint Annakerk te Hantumhuizen.
15846: KLAARBERGEN, B.W. VAN.- - Das altfriesische jüngere Schulzenrecht.
18480: KLAAS F. VAN DER VEEN, ARJEN VERSLOOT EN WYTSKE RYPMA.- - Dialektgeografyske oantekens fan J.J. Hof.
18909: SIERKSMA KLAES.- - De Foarsizzinge Fen De Wolwa.
19162: KLARENBEEK, C.W. / NIEUWLAND, P. E.A..- - Karakteristyk Tytsjerksteradiel.
16896: KLAVER, IMKE.- - Herinneringen van een friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925.
18656: MURK FAN KLEMBURCH.- - Voorbijgang der geslachten.
16761: KLOEKE, G.G.- - De beleefde Friese aanspraak met JOU, een hoofdstuk uit de geschiedenis der betrekkingen tussen Fries, Gronings, Hollands en Nederlands.
18596: J.P.P. MORRÉ EN T.J. KLOET.- - Stoomketels deel I ( 5e dr.) + deel II ( 6e dr.).
17259: KLOK, GEERT.- - Die rooie schoolmeester van Akkerwoude. (Jakob Klok 1893-1984).
19103: KLOK, CEES.- - Frisian Ceramics - Cerameg Ffryslân (Paulien Ploeger, Kees Hoogendam - Tichelaar, Koch - Museum het Princessehof).
19345: KLOOSTER, BEN VAN 'T.- - Fiedelflier in het land zonder tovenaars.
19196: KLOOSTER, RIENK.- - Groninger Godgeleerdheid in Friesland 1830-1872.
148: KLOOSTERMAN, SIMKE.- - Ut de gielgoerde.
8783: KLOOSTERMAN, SIMKE.- - Spreuken.
16164: KLOOSTERMAN, S.- - Twiljocht-teltsjes. Mearkes.
14658: KLOOSTERMAN, S.- - It Jubeljier.
10921: KLOOSTERMAN, SIMKE.- - It jubeljier 1793-1813.
17385: KLOOSTERMAN, S.- - Beppe yn 'e fleur.
153: KLOOSTERMAN, SIMKE.- - Hengist en Horsa (419 nei Chr.).
15313: KLOOSTERMAN, SIMKE.- - De Hoara's fan Hastings.
18582: JACOBUS KNOL.- - Tusken Boedapest en Burgerheide.
9456: KNOL, JELMA S. (EINDRED.).- - Beeld van een bond : 75 jaar Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland.
15479: KNOL, J. E.A. (RED.).- - Frysk út fiif ieuwen. Histoaryske blomlęzing.
18357: KNOTTNERUS, O.S..- - Rondom Eems en Dollard / Rund um Ems und Dollart.
19065: KNOWLES, BERNARD.- - Southampton, the English gateway.
16666: KOAISTRA, G.T.- - De freon.
19285: KOCH, DR. A.C.F..- - Oorkondeboek van Holland en Zeeland tot 1299 - deel I eind van de 7e eeuw tot 122.
17136: KOEK, H.C.- - Het volkskarakter der Friezen.
1435: KOERIER.- - Het stond in de Koerier. Uittreksels uit de illegale Koerier 1944-1945.
4597: KOK, W.- - Koarstekoeke.
364: KOK, W.- - Nuvere kostgongers.
4622: KOLDIJK, S.S.- - For't Fryske Hert. Sangen.
19128: KOLDIJK, S.S..- - For 't Fryske hert - Sangen.
17480: KOLLUM.- - Jonge bouwkunst in Friesland. Kollum.
17052: KOLLUMERLAND.- - Kaart van Kollumerland door B.Schotanus a Sterringa, uitgegeven door Francois Halma (1718).
17933: KONIJNENBURG, D. VAN.- - Waardoor werkeloosheid in Friesland?.
18408: DR. D.A. WITTOP KONING.- - Harderwijk in oude ansichten - fotoboek.
15946: KOOI, J. VAN DER.- - De 'Fryske' wurden út Kiliaen.
5333: KOOI, J. VAN DER EN K. DE VRIES.- - Alternativen foar Fryslâns takomst. In rige bydragen ta de diskusje oer de Streekplannota 'Alternatieven'.
12226: KOOI, J. VAN DER.- - Frysk út 'e 17de en 18de ieu. Oanfollingen diel II.
18432: JURJEN VAN DER KOOI.- - Untank is it lean fa é wrâld - Fryske folksferhalen op rym.
13336: KOOI, JOHANNES VAN DER EN KLAAS JANSMA, M.M.V. BERBER BIJMA.- - Met Vliegend Vaandel en Slaande Trom. 100 Jaar Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Friesland.
16685: KOOISTRA, JAN.- - Dame fan myn dagen.
17898: KOOISTRA, DOUWE E.A. (RED.).- - Frieslands verleden. De Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen.
16447: KOONTZ, DEAN.- - De fizioenen fan Mary.
17133: KOOPERBERG, PH.- - Geneeskundige plaatsbeschrijving van Leeuwarden.
12146: KOOPMANS, JAN, BERT LOOPER, TEUN SIMONIDES (RED.).- - Lustrumalmenak 1982 fan de Federaasje fan Fryske Jongerein-Ferienings.
19102: KOOPMANS, DIRK KERST.- - Schilder van de Scheene.
18455: JOOST KEIZER EN ANNA KOOPSTRA.- - Ids Wiersma - Ienfâld en Echtens - Eenvoud en Echtheid.
394: KOOTSTRA, DOUWE.- - Berjochten út Boedapest.
18581: DOUWE KOOTSTRA.- - Achter ljochte bergen.
18780: J.N.KOOY.- - Uittreksel uit het verslag v/d Hoofd-Ingenieur voor het stoomwezen.
18414: RUTGER KOPLAND.- - Jopie Huisman.
14911: KOSTER, P.- - Grepen uit Frieslands verleden.
18852: DIETMAR KRÄMER.- - Esoterische Therapien 2 - Neue Therapien mit Farben,Klängen und Metallen. Diagnose und Behandlung der Chakren.
19328: KREIKEN, J..- - Luchthaven Rotterdam.
18793: E. H. KRELAGE.- - Drie eeuwen bloembollenexport.
14192: KROES-LIGTENBERG, CHR.- - Joost en Eeltje Halbertsma in Bolsward.
18707: TINE KROES.- - Ienris op in dei.
19404: KROL, SYBE.- - Fossyl fan fjűr.
19368: KROL, JELLE.- - Swietwei nei de ein.
16922: KROL, SYBE.- - Denudaasje. In rige Deenske novellen, samle en oerset troch Sybe Krol.
14016: KROL, JELLE, EN BAUKJE WYTSMA.- - Skatten fan Tresoar. 45 Topstikken.
19399: KROL, SYBE.- - Rymtwang.
18708: SYBE KROL.- - Fossyl fan Fjűr.
19354: KROON, DR. J.E..- - Album Studiosorum - Academiae Lugduno-Batavae MDCCCLXXV-MCMXXV.
12459: KRUIDERINK, RIENK.- - Dijklichamen/Dyklichems. Gedichten.
13238: KRUISINGA, CHRIS, WIM VERVOORT, WILLEM STEGENGA, E.A. (RED.).- - Eerst de man… Voetbal in Friesland.
18320: KUIKEN, D.F. EN HARTOG, H.J.E..- - Ondertrouwboek van de stad Groningen 1595 - 1603.
18382: DR. E.H. TER KUILE.- - Noord- en Oost-Salland.
19290: KUILE, DR. E.H. TER.- - Zuid-Salland - de Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst (deel IV provincie Overijssel, tweede stuk).
500: KUIPER, E.O.- - Protest / Portret.
19271: KUIPER, DS. TH..- - As de hilligen yngean - meditaasjes.
16281: KUIPER, TH.- - Doe't mem siik wie.
2470: KUIPER, YME E.A. (RED.).- - Leeuwarder Historische Reeks. Deel III.
19201: KUIPER, YME / FRIESWIJK, JOHAN.- - Twee eeuwen Friese adel 1814-2000 - van landadel naar historisch instituut.
1453: KUIPER, YME E.A. (RED.).- - Leeuwarder Historische Reeks. Deel V.
14486: KUIPER, Y. EN K. THOMASSEN.- - Banden van vriendschap. De collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten.
1452: KUIPER, YME E.A. (RED.).- - Leeuwarder Historische Reeks. Deel IV.
19227: KUIPER, TH..- - Doe't Mem siik wie.
18709: DS. TH. KUIPER.- - As de hilligen yngean.
8814: KUIPERS, W.H.- - Leeuwarden 1965-1980.
19350: KUIPERS, ABE.- - Het Nieuwe brand blus boek door "Hoofdbrandmeester".
19221: KUIPERS, JELMER / RADEMAKERS, KOOS.- - Van Ambulant tot Zwaluw - de Friese ijzervloot geregistreerd.
16787: KÜNNEMANN, CHRISTIAN.- - Meer und Mensch am Jadebusen.
12234: KUNST, R., M. MEIJER, M. SCHROOR (RED.).- - Leeuwarder Historische Reeks. Deel I.
18352: KUPÉRUS, L..- - Uut de Gröninger Veenkolonies - Novellen en schetsen.
18200: KUYT, A. E.A..- - Gedenkboek 1920-1945 25 jaar voetbal v.v. Heerenveen.
19306: LAAN, K. TER.- - Geschiedenis van Slochteren.
18564: T. VAN DER LAARS.- - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland.
16805: LAEYENDECKER, L., L.G. JANSMA EN C.H.A. VERHAAR (RED.).- - Experiences and sociological essays on religion in everyday life.
14135: LAMBOOIJ, TH. EN H. KINGMANS.- - Van Schutterij tot Frysk Orkest. 175 jaar Leeuwarder orkestwezen.
17198: LAMMERS, G.W.- - De Dokkumer Wouden omstreeks 1830.
16756: DIRECTIE VAN DE LANDBOUW.- - Verslag van het landbouwkundig onderzoek in Noordelijk Friesland 1952 en 1953.
19282: GRONINGER MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW.- - Honderd jaar plattelandsleven in Groningen.
990: LANDBOUWVERSLAG.- - Landbouwverslag van de 'Stichting tot bevordering van landbouwkundig onderzoek en landbouwvoorlichting in Zuid-West Friesland'.
18141: LANDMAN, RIEK.- - In echte man.
14698: LANDMAN, R. E.A.- - De riedsels fan it hert. Leafdesferhalen.
18576: RIEK LANDMAN.- - De striid fan Marte.
19343: LANDWEHR, J / BARKMAN, DR. J.J..- - Atlas van de Nederlandse bladmossen.
18287: LANG, AREND .W..- - Emsmundung.
18169: LAUWERSZEE.- - Afsluiting Lauwerszee. Bouw caissons.
16431: LAUWERSZEE.- - Recreatieplan Lauwerszee.
17444: LAUWERZEE.- - Verslag van de Commissie tot onderzoek in zake de indijking der Lauwerzee in verband met eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen.
19030: LAVERMAN, BARTLE.- - Alles komt wer goed.
413: LAVERMAN, BARTLE.- - Kloentsjetee.
414: LAVERMAN, BARTLE.- - Master under protters.
18970: LAVERMAN, BARTHLE J..- - It freeslik feest.
18971: LAVERMAN, BARTLE.- - Neitins (parva sed apta mihi).
18679: BARTLE LAVERMAN.- - Kloentsjetee.
17663: LAVERMAN, JANT.- - Feroaring yn byld en bân. Fryske bernepoëzij yn de tweintichste ieu.
18969: LAVERMAN, BARTLE.- - Kloentsjetee.
415: LAVERMAN, BARTLE.- - Ik laitsje my dea.
416: LAVERMAN, BARTLE.- - Skimerlanskippen.
18666: BARTLE LAVERMAN.- - Ik laitsje my dea.
18987: LEEST, R.R. VAN DER.- - Practicum.
419: LEEST, R.R. VAN DER.- - Symfoanysk gedicht.
19405: LEEST, R.R. VAN DER.- - Carmina Burana - ljochtmoanneboekje nr. 3.
18670: R. R. VAN DER LEEST.- - Practicum.
157: LEEST, R.R. VAN DER.- - Morfeus yn de underwrald.
1986: LEEST, R.R. VAN DER.- - Lampefryske forhalen.
15319: LEEST, R.R. VAN DER.- - Komme dy kepers? / Boef fan Rys.
421: LEEST, R.R. VAN DER.- - Practicum.
19408: LEEST, R.R. VAN DER.- - Practicum.
4208: LEEST, R.R. VAN DER.- - Boef fan Rys. (tekstboek foar in sjongspul).
12232: LEEUW, PIET DE, BEN NAUTA, UILKE POSTMUS E.O.- - Skries op 'e hikke. 50-jier Fűgelwacht Wurdum-Swichum-Wytgaard.
13805: LEEUWARDEN.- - Clubboekje der Vereeniging Leeuwarder Watersport, 1947, 1949, 1950, 1952-1956 (totaal 8).
10726: LEEUWARDEN.- - Clubboekje 1987 van de Vereniging Leeuwarder Watersport (71e verenigingsjaar).
2450: LEEUWARDEN.- - Leeuwarden 1435-1935. Gedenkboek uitgegeven in opdracht van de Vereeniging tot bevordering van vreemdelingenverkeer te Leeuwarden en omstreken.
15968: LEEUWARDEN.- - Spaarbank te Leeuwarden (gedurende haar 75-jarig bestaan) in Statistieke Opgaven geschetst.
1207: LEEUWARDEN.- - Twee eeuwen Leeuwarder Courant.
13806: LEEUWARDEN.- - Clubboekje der Vereeniging Leeuwarder Watersport, 1926-1927, 1929-1933, 1936, 1938 (totaal 9).
17479: LEEUWARDEN.- - Paleis van Justitie. Met dank aan de Russen.
10097: LEEUWARDEN.- - 25 Jaar FBTO 1956-1981.
1853: LEEUWARDEN.- - Gedenkboek 50 jarig bestaan der Vereeniging Ambachtsschool te Leeuwarden 1880 - 1930.
16993: LEEUWARDEN.- - Waar blijft de tijd - 500 Jaar Liwwadden.
15533: LEEUWARDEN.- - De Hollanderwijk. Volkswoningbouw in Leeuwarden.
15534: LEEUWARDEN.- - 1435 Herdenkingsweek 1935. (Leeuwarden 2 t/m 7 September).
18727: GEMEENTE LEEUWARDEN.- - Verslag van den toestand der Gemeente Leeuwarden over het jaar 1899.
1282: DEBATING-CLUB LEEUWARDEN.- - Debating-club Leeuwarden. (Opgericht te Leeuwarden dec.1863) 1918-1938. Tekst der verdedigde stellingen.
19352: DOCUMENTATIESTICHTING LEEUWARDERADEEL.- - Ljouwerteradiel beneamd - Toponimen Ljouwerteradiel troch de ieuwen hinne.
18515: J.VAN LEEUWEN.- - Thet Freske Riim.
18389: J. VAN LEEUWEN.- - Geschiedkundig Tafereel van den watervloed en de overstroomingen in Vriesland voorgevallen in sprokkelmaand 1825.
17725: LEEUWEN, J. VAN.- - Alphabetisch register of algemeen repertorium op het Groot Plakkaat- en Charterboek van Friesland.
16829: LEEUWEN, J. VAN, J.L. BERNS EN S.J. FOCKEMA ANDREAE.- - De Archieven van de Lands- en Gewestelijke Besturen in Friesland van de jaren 1795-1813. (Met aanvulling).
18914: LEIGNES BAKHOVEN, H.G.A. E.A. (RED.).- - Dr. Staring's Friesche Landbouw Almanak voor 1941.
18583: SJOERD LEIKER.- - In wolk fan tsjűgen.
16388: LEIKER, SJOERD.- - Drie getuigen.
15917: LENNEP, M.J.- - Inventaris der archieven van het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden 1434(1530)-1919(1933).
327: LEY, J. BY DE.- - It testamint.
19258: LEY, S. V.D..- - De Held.
2556: LIBELLE.- - Libelle yn de Fryske taal.
19066: WHITBREAD LIBRARY.- - Inns of Sport.
14245: LIEBURG, M.J. VAN.- - Jelle Banga (1786-1877). Notulist van de 19de-eeuwse genees- en verloskunde in een Friese provinciestad..
19378: LIEMBURG, JOHANNEKE.- - In tik fan Domela.
15459: LIETEBOEK.- - Striidsangen. Fyftjen lieten op fjouwer stimmen foar mingd koar.
15470: LIETEBOEKJE.- - Mei Snare en Stim. Sangen Skylger Kamp 1949.
15468: LIETEBOEKJE.- - De Froask.
15469: LIETEBOEKJE.- - Jongerein sangen.
17022: LODEWIJK, HARM.- - Yn oare wei.
18772: HARM LODEWIJK.- - Om it heechste.
159: LODEWIJK, HARM.- - Om it heechste.
16381: LODEWIJK, H.- - De Snikke. In famyljeferhaal.
19267: LODEWYK, HARM.- - Hwat jowt it in minske.
17570: LOLKAMA, JOHANNES.- - De Tocht der Tochten. De complete Elfstedengeschiedenis vanaf 1740.
959: LOLKAMA, J.- - Yn en om de krite. In en op het kaatsveld Kon. Ned. Kaatsbond 1897-1992.
267: LOLKEMA, HARMKE.- - Mimerinkjes fan Harmke.
19266: LOOIJENGA, F.G..- - De bakkers fen Flearterp.
16209: LOON, J. VAN EN M. DE BOER.- - Frysk lieteboek.
17469: LOON, J. VAN JZ. EN M. DE BOER.- - It Lieteboek. Frysce Sang mei Pianolieding.
17948: LOON, J. VAN.- - Frieslands Slikgeldmiljoenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheid. Open brief van J. van Loon Jzn. aan den heer D. van Konijnenburg.
19297: LOON, GERARD VAN.- - Gerard van Loons aloude Hollandsche historie (tweede deel) der keyzeren, koningen, hertogen en graaven..
19172: LOOPSTRA, J.J..- - De assibilatie in de Oudfriese oorkonden.
16781: LOOPSTRA, J.J.- - De assibilatie in de Oudfriese oorkonden.
17115: LOOSJES, A.- - Friesland en Groningen in beeld.
17059: LOOSJES, J.- - De gereformeerde kerk van Ameland 1611-1816.
18879: J. PH. DE MONTÉ VER LOREN.- - De historische ontwikkeling van de begrippen bezit en eigendom in de landsheerlijke rechtspraak over onroerend goed in Holland.
18248: MELLEMA LOUISE.- - Het eiland Schiermonnikoog (in het verlopend tij der Historie).
18835: ROGER NEWMAN TURNER EN ROYSTON LOW.- - Moxibustion Its Principles and Practise.
19220: LÜCHINGER, RENÉ.- - Beeldmerken - Mijlpalen in de merkengeschiedenis.
15792: LUGER, JOHAN.- - De kof gaet voor de baet uit. Een verhaal over hout. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Halbertsma-fabrieken voor houtbewerking te Grouw 1891-1941.
18260: LUINSTRA P..- - Duizend Jaar Oldekerk.
10470: LUNDGREN, GUNILLA E.A.- - De beam dy't net stjerre woe.
18567: H.A. LUNSHOF.- - Leven zonder demon - Een levensschets van Antony Winkler Prins.
17247: LUTE, FOKKE VAN.- - Her en der deur et oolde Wolvege.
18496: JAN G. LUTGENDORFF.- - Kaatsen in Makkum - 100 jaar kaatsvereniging 'Makkum'1892 - 1992.
18187: JANSMA LYKELE.- - Uit het album van Dantumadeel.
18447: PIET MAASKANT.- - De Elfstedentocht 1963 en alle vroegere tochten.
18494: STICHTING ALD MAKKUM.- - Makkum in grootmoeders tijd.
18898: BRENTNALL MARGARET.- - Old Customs and Ceremonies of London.
1309: MARSEILLE, T. (BEWERKING).- - Leeuwarden als centrum van wegverkeer. Uitkomsten van een verkeerstelling.
18984: MARTENA, L..- - Hwet foarby gie - Jeugdfersen.
19173: MARTIN, H..- - Vroeg-middeleeuwse zandstenen sarcophagen in Friesland en elders in Nederland.
18398: J.C.H. MATILE.- - Histoire Généalogique des différentes branches de la famille Matile.
17662: MATZINGER, LORENZ.- - Onno Klopp (1822-1903). Leben und Werk.
16529: MAYER, ERNST.- - Friesische Ständeverhältnisse.
1663: MEAR, GEART VAN DER.- - Skűl bij hanklit.
19275: MEER, WYBE JELLES VAN DER.- - Yn 'e frjemdte - Fersen.
16625: MEER, G. VAN DER.- - Frisian 'breaking'. Aspects of the origin and development of a sound change.
16384: MEER, AGGIE VAN DER.- - Lytse roman fan Jon Fels.
18951: MEER-DOUMA, G. VAN DER.- - Douma's van Burgum - Voor en nageslacht van Douwe Douwes en Baukje Hedsers.
19375: MEER, AGGIE VAN DER.- - Lytse roman fan Jon Fels.
19274: MEER, WYBE VAN DER.- - De swalker.
19389: MEER, GEART VAN DER.- - D.A. Tamminga-numer - Stapstiennen- en wat detusken leit (Trotwaer literair tydskrift).
18653: P. J. MEERTENS.- - De betekenis van de Nederlandse familienamen.
19072: MEESTER- DE VRIES, A..- - Ropping.
19073: MEESTER- DE VRIES, A..- - Loftkastielen - Fleurich stikje yn ien bedriuw.
164: MEESTER - DE VRIES, A.- - Moarke.
19096: MEESTER- DE VRIES, A..- - Ien dei Boer en Boerinne - Klucht yn ien bidriuw.
18785: IR.G.L.MEESTERS E.A..- - Onze voorouders en hun werk.
16519: MEIJ, G.J. VAN DER.- - Een voorloopige regeling. Dagboek in oorlogstijd.
18960: MEIJER, BROCARDUS.- - Het laatste geschrift van Prof Dr. Titus Brandsma.
18543: S.J. MEIJER.- - Een en ander - in verband met het - OERA LINDA BOK.
18959: MEIJER, BROCARDUS.- - Prof Dr Titus Brandsma - Mijn cel - dagorde van een gevangene.
17396: MEIJER, TH.J.- - Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811).
10971: MEINDERTS, EELKE.- - Blijdschips Betjoeginge, oon zijn Trogloftige Heegheit Willim de Fijfte, Prins fen Oranje.
10835: MEINEMA, PYT.- - De űnbekende heit.
11184: MEINERTS, EELKE.- - De Fryske gedichten fan Eelke Meinerts ut de jierren 1779-1783 neffens it Ingwierrumer hânskrift.
11067: MEINESZ, SJOERD.- - It rike jier.
17343: MEINTEMA, YME E.O. (GEARSTALLING).- - Twa kanten ut sjen. 100 jier Frysk Selskip Fier fan Hus yn Apeldoorn en omkriten.
12208: MELLEMA, LOUISE.- - Tussen Scholbalg en Lauwers. Ballade van een Eiland (Schiermonnikoog).
10718: MELLEMA, J.- - Boeretastannen en Boerefraechstikken yn Fryslân.
17108: MELLINK, JAAP.- - De horizon tegemoet. Een poëtische rondgang door Noordoost-Friesland.
19347: MENKVELD, H. / SPIL, A.C. / TIL, R. VAN.- - Voor den bakker.
16760: MENSONIDES, H.M.- - Historische wandeling door Leeuwarden.
14571: MENSONIDES, H.M.- - Grafschriften tussen Flie en Lauwers. Deel 3: Leeuwarden (eerste aflevering).
1760: MERCUUR, TOM (SAMENSTELLING).- - Vader en Zoon. Ferdinand Domela Nieuwenhuis en César Domela Nieuwenhuis. Een beknopte biografie de anarchist en voorman en zijn zoon, beeldend kunstenaar..
17531: MERCUUR, THOM (SAMENST.).- - Krin Rinsema.
16776: MERCUUR, THOM (TEKST).- - Jan Roos, Sjoerd de Vries, Ramon van de Werken, Jochem Hamstra, Frans Walon.
16726: MERCUUR, THOM (SAMENST.).- - Sjoerd de Vries.
18786: WILLEM DE MÉRODE.- - Het Kostbaar bloed.
279: METER, G.- - It leste skoallejier.
4616: MEULEN, T.G. VAN DER.- - Dr. E. Halbertsma. De reis nei de jichtmasters. Blijspil.
19235: MEULEN, T.G. V.D..- - Murk fen Ipekolsgea - Kluchtspil yn fjouwer bidrjűwen.
12398: MEULEN, T.G. VAN DER.- - Ald en nij. Forsprate en neilittene skriften yn rym en unrym. Foarste diel.
18997: MEULEN, T.G. VD.- - Nei Roaselân.
16441: MEULEN, JEHANNES VAN DER.- - Fan Harns nei Goutum oer Malta.
4620: MEULEN, TJ.G VAN DER.- - Murk fen Ipekolsgea. Kluchtspil yn fjouwer bidrjuwen.
4513: MEULEN, M.E. VAN.- - Bolsward's kunst en kunstgeschiedenis.
14958: MEULEN, P. V.D. EN K.S. TALMA (SAMENST.).- - Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland.
19033: MEULEN, ALBERT VD.- - Sulver : 25 gelegenheidsfersen foar 25 jier Operaesje Fers.
19281: MEULEN, CEES VAN DER.- - Vlieland.
19265: MEULEN, T.G. V.D..- - In oproer yn'e skoalle fen Master Broor yn 1787.
165: MIEDEMA, HESSEL.- - Op'e literaire toer.
19407: MIEDEMA, JAAP.- - As in sieden triesje - gedichten fan Joop Visser, Apeldoorn.
12125: MIEDEMA, H.T.J.- - Paedwizers fan de Fryske Filology. Th. Siebs (1862-1941), F. Buitenrust Hettema (1862-1922) en de Fryske Filology tusken 1880 en 1940.
16673: MIEDEMA, H.T.J.- - Fries en Nederlands in Leeuwarden, Groningen en Utrecht. Bijdragen tot de taalgeschiedenis van Nederland en van Friesland in het bijzonder.
367: MIEDEMA, GYS.- - In streek fan swijen.
16986: MIEDEMA, AGE SOLCO.- - Sneek en het Sneeker Stadsrecht. Eene schets.
18750: FRYSKE MIENSKIP.- - Frysk jongerein jierboekje 1934, fen en for it jonge fryslan,.
18816: BISTJUR JFR.MIENSKIP.- - Meistriderskip - De Fryske biweging foar, yn en nei de Dútske bisetting.
19161: MIJNHARDT, DRS. W.W. / WICHERS, PROF. DR. A.J..- - Om het algemeen volksgeluk - Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984.
18158: MILTON, JOHN.- - It paradys ferlern. Bibelsk epos yn 12 boeken.
18192: MINNEMA G..- - Dantumadeel in de jaren 1940 - 1945.
18463: G.J. MINNEMA.- - Dantumadeel in de jaren 1940 - 1945.
16732: MLINAR, EDVARD EN FRITS WIGGERS.- - 5 Jaar vrij werken bij de Vrije Academie.
17871: MOL, J.A. EN P.N. NOOMEN.- - Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslân 1640-1832. Diel 17: Eastdongeradiel en Dokkum.
18424: S.J. VAN DER MOLEN.- - Frysk Sęgeboek I - IV.
4669: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Frysk Sęgeboek. Diel II.
4668: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Frysk Sęgeboek. Diel IV. Leginden.
18663: S. J. VAN DER MOLEN.- - Útsjuch - in bondel fersen.
947: MOLEN, S.J. VAN DER EN PAUL VOGT.- - Friesland monumentaal. In takomst foar us forline.
11950: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Rondom het Allardsoog. Heemkundige verkenningen rond Allardsoog en Bakkeveen.
11519: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Wat Friese munters sloegen. Een korte geschiedenis van het Friese muntwezen.
11097: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Striid tsjin it wetter.
10466: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Friesland in grootvaders tijd.
6424: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Profiel van een waterland. De oude Friese watersteden.
12156: MOLEN, P. VAN DER.- - De Hogerhuis-tragedie. Een terugblik op het strafproces in 1896 gevoerd tegen de drie gebroeders Hogerhuis en de vruchteloze jarenlange strijd voor hun invrijheidstelling.
12285: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Der waerd wol sein… Fryske sęgen út njoggen ieuwen sammele fan S.J. van der Molen.
2793: MOLEN, S.J. VAN DER.- - De Friese tjalk. Volbeladen met liederen, deuntjes en dansen.
17815: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Frysk Sęgeboek.
1039: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Van Oerd tot Mokkebank. 35 jaar natuurbescherming in Friesland.
908: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Oanteikeningen oer it Fryske boerehűs.
938: MOLEN, S.J. VAN DER EN PAUL VOGT.- - De klokkestoelen van het Noordererf. Documentatie van een landelijke bouwkunst.
900: MOLEN, S.J. VAN DER EN B. TUINSTRA (SAMLING).- - De Bunte Akster. Fryske Kabaretlietsjes.
13866: MOLEN, S.J. VAN DER.- - De Hindelooper woonkultuur. Interieur en klederdracht in het licht der archieven.
13342: MOLEN, H. VAN DER.- - Geschiedenis van de Friese Landbouw 1945-1980. De ontwikkeling van de Friese Landbouw op technisch en bedrijfsekonomisch gebied in het tijdvak 1945-1980.
13878: MOLEN, S.J. VAN DER.- - De Friesche kalenderfeesten. Volksgebruiken van Westerlauwersch Friesland, het geheele jaar door.
5231: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Utsjoch. In bondel fersen.
18147: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Opsterlan. Skiednis fan in Wâldgritenij.
11016: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Op'e souwe - skôgingen fan wurk oer Fryslân.
11010: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Ta de Fryske folkskunde : samling losse stikken.
17384: MOLEN, S.J. VAN DER.- - De Fryske klaeijinge.
1916: MOLEN, S.J. VAN DER.- - De efterste houn seach om.
5625: MOLEN, S.J. VAN DER.- - En us Harke mei syn kleare kop. 65 jier Frysk Winterjűnenocht.
1122: MOLEN, S.J. VAN DER.- - De Friese Zuidwesthoek. Ruimte en rust.
4667: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Frysk Sęgeboek. Diel III Histoaryske Sęgen.
796: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Achtkarspelen. In lesboek oer de geakunde fan in Waldgemeente.
3490: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Ta de Fryske folkskunde II. Samling losse stikken.
19104: MOLEN, S.J. VAN DER.- - Uileborden.
18822: S. J. VAN DER MOLEN.- - Over de beteekenis van eenige oude aardrijkskundige benamingen in Friesland.
12546: MOLENS.- - Molens van Friesland. Samengesteld in opdracht van Gedeputeerde Staten van Friesland in samenwerking met de Fryske Akademy te Leeuwarden en de Vereniging 'De Hollandsche Molen' te Amsterdam.
18361: MOLLEMA, S.W..- - In Zuurdijk daar stond een school.
18441: J.P.H. DE MONTÉE VERLOREN, J.E. SPRUIT.- - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling.
14776: MOUS, HUUB.- - Gereformeerde kerk en postkantoor - Jonge bouwkunst in Friesland. Kollum.
14665: MOUS, HUUB (TEKST).- - Cees Launspach.
15665: MULDER, L.H.- - Revolte der fijnen. Een studie omtrent de Afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging met een bronnenonderzoek in een achttal Friese dorpsgebieden.
12399: MULDER, TINY.- - Wite swan- swarte swan.
18598: IR. A.G. FUCHS EN IR. L.L. MULDER.- - Het verwarmingsboek. Leer- en handboek voor de verwarmingstechniek..
18448: L.H. MULDER.- - Revolte der Fijnen - een studie omtrent de Afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging met een bronnenonderzoek in een achttal Friese dorpsgebieden.
9678: MULDER, TINY.- - Oranje paraplu. Fersen.
6287: MULDER, RIMMER EN PIETER SIJPERSMA (RED,).- - Soberheid & Solidariteit. Bundel bij het afscheid van Jan Spiekhout als commissaris van de Friese Pers.
19020: MULDER, TINY.- - Oranje paraplu - Fersen.
19200: MULDER, RIMMER.- - Mijn Friesland.
275: MULDER, TINY.- - Juffer Kuorkebier.
13343: MULDER, A.K.- - Wat ha wij in wille hân. Bernespultsjes fan earder.
12419: MULDER, TINY.- - Viadukt. Fersen.
16443: MULDER, BERTUS.- - De miskende taaiheid fan it Frysk.
18710: TINY MULDER.- - Oh in stęd, ah in lân in cyclus.
18342: MULDER, J..- - Tram en bus rond de Martini.
15864: MÜLLER-JÜRGENS, GEORG.- - VASA SACRA. Altargerät in Ostfriesland.
18765: MUSEUM.- - Zilver - Tentoonstelling Dokkum 1954.
2557: FRIES MUSEUM.- - Zeven in een klap. Oude kunst uit de randgewesten.
18446: DR. M.P.M. MUSKENS.- - Op Bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome.
18717: ENGELE MWYNSMA.- - Mot en brjitten.
18604: DR. J. NAARDING.- - De Drenten en hun taal. Terreinverkenningen inzake de dialectgeografie van Drente..
19383: NANNINGS, J.H..- - Brood- en Gebakvormen en hunne Beteekenis in de Folklore.
17657: NAUTA, K.- - Die altfriesischen allgemeinen Busztaxen. Texte und Untersuchungen.
19044: NAWIJN, A.- - Aardrijkskunde van Friesland voor de lagere school, 2e herziene druk, geschreven door Hoofd der School Lutkewierum.
11005: NELSON SARGENT, BARBARA.- - Le livre du Roy Rambaux de Frise.
17478: SINT NICOLAASGA.- - Neo-Gotische kerken in Friesland Rooms katholieke kerk.
18996: NIETZSCHE, FRIEDRICH.- - Oarekant goed en kwea - foarspul foar in filosofy fan de takomst.
15680: NIEUWLAND, P., J. VISSER EN W. DOLK.- - Gids voor genealogisch onderzoek in Friesland.
12298: NIEUWLAND, P. E.A.- - Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. 4. Hennaarderadeel. Hindeloopen. Idaarderadeel. Kollumerland en Nieuw-Kruisland. Leeuwarden. Leeuwarderadeel.
15417: NIEUWLAND, P., A. PIETERSMA, EN O. KUIPERS.- - Inventaris van de archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen in Friesland 1795-1813 (1815). 2 delen.
11574: NIEUWLAND, P. E.A.- - Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. 2. Dantumadeel. Dokkum. Doniawerstal. Ferwerderadeel. Franeker.
17461: NIEUWLAND, P.- - De quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749. Deel 1: Achtkarspelen, Aengwirden, Baarderadeel, Barradeel, Het Bildt, Bolsward.
17465: NIEUWLAND, P. EN B.STENEKES.- - Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 8.
16220: NIEUWLAND, P.- - Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van Friesland in 1795.
15912: NIJBOER, HARM & ASING WALTHAUS.- - George Christiaan Slieker 1861-1945. De eerste bioscoopondernemer in Nederland.
19077: NIJHOFF, M..- - Pierrot aan de lantaarn - Een clowneske rapsodie- No. 19 Kaleidoscoop.
18931: MR. IS. AN. NIJHOFF.- - Het klooster Bethlehem of Bielheim bij Doetinchem.
18792: EMIL NOLDE.- - Emil nolde.
18955: NOLET, PROF. W..- - Bonifatius - getuigen van Christus.
15343: NOORDERMEER, MASCHA EN WIM JAN RENKEMA.- - Meertaligens yn de basisedukaasje yn Fryslân / Meertaligheid in de basiseducatie in Friesland.
13857: NOPPERT, J. E.A..- - FIB op weg naar 2000.
18841: ANNE MARIE NORVIG.- - Kinderspelen en handenarbeid.
18440: R. NOUTA.- - Dijken en zeedijksters.
1854: NOUTA, R.- - Het Engwierumer Polderhuisje en zijn bewoners.
18358: BESTUUR NUTSSPAARBANK.- - Nutsspaarbank Eenrum 1871 - 1971.
19334: NUYL, PETER TE / ALKEMA, HENK.- - Bonifacius - libretto.
19335: NUYL, PETER TE / ALKEMA, HENK.- - Bonifacius - programma.
349: NUYL, PETER TE.- - De undergong fan Fryslân.
14155: NYESSEN, D.J.H.- - The passing of the Frisians. Anthropography of Terpia.
13461: OBREEN, H.T.- - Dokkum. Inventaris der archieven.
18251: OBREEN, MR. H.T..- - Dokkum Naamlijsten.
17270: OBREEN, H.T.- - Franeker. Inventaris der archieven.
12700: OBREEN, H.T.- - Der Vijf Deelen Zeedijken. Inventaris der archieven.
13462: OBREEN, H.T.- - Makkum en de westkust van Friesland.
15371: OETIE, SIMEN.- - De lęste halte.
18189: OPTRIUWE EN ÔFBLIUWE.- - Haan Wieke de.
18644: J. C. OKKEMA.- - Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland.
14664: OLDENHOF, BOUKE EN GERT JAN SLAGTER.- - Tryater. (Abe! - Peer Gynt - Orfeo Aqua - Kening Lear).
19323: OLDENHOF, H..- - Skil fan it tsjerkepaad - los en vast uit het verleden van de parochie Makkum.
12154: OLDENHOF, BOUKE.- - Tryater 1965-1990. In fearnsieu groei fan Frysk beropstoaniel.
18451: DS. J.J. KALMA EN DR. H. OLDENHOF.- - Kostgongers fan de Hear - Bylden út de Fryske tsjerkeskiednis.
1426: OLDENHOF, H.- - In brege dy't bliuwt. Oer de skiednis fan de parochy Easterwierrum.
15637: OMMEN, MAGDA VAN.- - Faaie fűgel.
18912: ONBEKEND.- - Friesland, en dezelfs gantsche geleegentheid vertoont in een geographisch woordenboek..
18308: ONBEKEND.- - Catalogus der Genealogisch-Heraldische tentoonstelling in het Raadsgebouw der Gemeente 's-Gravenhage.
18295: ONBEKEND.- - Geslachts-Register der Leden van de Ridderschap in Noord-Holland.
16656: ONCK, A. VAN EN P.J. STEEGERS.- - Friesland wonderwereld van wijd water. Hengelwater rond de Friese meren en kusten.
17053: OOSTDONGERADEEL.- - Kaart van Oost-Dongeradeel door B.Schotanus a Sterringa, uitgegeven door Francois Halma (1718).
18965: OOSTERHAVEN, BEART.- - De Polsslach - gedichten.
16681: OOSTERHAVEN, BEART.- - De Polsslach.
424: OOSTERHAVEN, BEART.- - In leech fermidden (gedichten 1979-1989).
16439: OOSTERHOFF, A.- - Gebundelde belangen. Achttien jaren ontwikkelingsschap De Kleibouwstreek.
11015: OOSTERHOUT, M.G., P. GERBENZON, B. SJÖLIN E.A..- - Pax Groningana : 204 oarkonden út it Grinzer Gemeente-archyf oer de forhâlding Grins-Fryslân yn de fyftjinde ieu.
17274: OOSTERHUIS, J.- - De plantengroei om Sneek.
19070: OOSTERWIJK, DR. T.H..- - Notities uit de Geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen.
19071: OOSTERWIJK, DR. T.H.- - Honderd jaar zuivelindustrie in Oosterwolde.
16150: OOSTERWIJK, T.H.- - Honderd jaar zuivelindustrie in Oosterwolde.
16945: OOSTRA, MARGRIET.- - Ids Wiersma. Het grafische werk.
12152: OOSTRA.- - Roel Oostra.
325: OOSTRA, ROEL JSN.- - Dyn namme wirde hillige.
6656: OOSTRA, H.S.- - Jou my dyn leafde en freegje net nei mear. (Douwe Kalma) Freonen, fijannen en ferhaldingen yn de Jongfryske Mienskip.
19024: OOSTRA, A.R. E.A..- - Op Fjouwer Winen.
19259: OOSTRA JSN. , ROEL.- - Dyn namme wirde hillige - evangelysk tafrielstik yn trije útkomsten.
13772: OPPEWAL, T. (SAMENST.).- - Wetter / Water. Vijfentwintig Friese gedichten met een vertaling in het Nederlands.
340: FEN IN NUVER OPSTEL.- - Fen in nuver opstel.
19040: OSTAIJEN, PAUL VAN.- - Krities Proza I en II.
19091: OSTAYEN, PAUL VAN.- - Self-defense.
19108: OSWALD, PAUL.- - Der Anteil an der Gemeinen Mark in der niederländischen Landschaft Drenthe.
9969: OTTEMA, NANNE.- - Het kunstambacht en de volkskunst in Friesland.
17689: OTTEMA, J.G.- - Het meer Flevo en de Middelzee of Blikken op de wartaal van M. de Haan Hettema, in zijn geschrift: Over de oudere geschiedenis van Friesland, met betrekking tot haren vroegeren en tegenwoordigen waterstaat.
18606: G. OVERDIEP.- - Rechtsbescherming van de feitelijke verhouding tussen het onwettige kind en zijn ouders. Gezien in het licht der verhouding in Drente..
19169: OVERDIEP, DR. G..- - De Groninger schnansenkrijg - De strategie van graaf Willem Lodewijk - Drente als strijdtoneel 1589-1594.
11603: OVERDIEP, G. EN J.C. TJESSINGA.- - De rechtsomgang van Franekeradeel 1406-1438.
18272: VORSTERMAN VAN OYEN A.A. E.A..- - Jaarboek van den Nederlandschen Adel.
18266: OZINGA M.D..- - Protestantse Kerken hier te lande gesticht 1596 - 1793.
16668: PALSTRA, SJOERD.- - It seisde libben.
18645: C. PAMA.- - Ons familiewapen.
18649: C. PAMA.- - Heraldiek en Ex-libris.
1080: PASZKIEWICZ, JOANNA.- - Frou mei koffer.
18316: PATHUIS, A..- - Inventaris van archieven van leden der geslachten De Marees van Swinderen en Van Swinderen.
18372: PAUW, DR. C..- - Strubbelingen in stad en lande.
18973: PEANSTRA, TSJITS.- - Underweis.
17376: PEANSTRA, TJITS.- - Underweis. Fersen.
15976: PEIJMA, W. VAN.- - Verslag over de aansluiting van Ameland aan den Vrieschen wal en de opslijking van het Wad. Met eene schetskaart en drie profilteekeningen. Uitgegeven door R. Posthumus en H.B. Klaasesz.
18421: PETER KARSTKAREL, HUGO KINGMANS.- - Oranje Nassau & Friesland.
18875: C. H. PETERS.- - Oud-Groningen stad en lande..
18387: DR. L. PETERS.- - Geschichte des Geschlechtes Von Schaesberg.
7088: PETERS, L.E.- - Nordfriesland. Heimatbuch fur die Kreise Husum und Sudtondern.
16645: PETRICH, ERNST.- - Ostfriesland in der Graphik.
4629: PIEBENGA, J.- - Frysk op skoalle. It mei! It moat! It kin! Ho nou?.
11092: PIEBENGA, TJITTE.- - Fersen foar Marida.
15814: PIEBENGA, J.- - It eigen aerd fan de Sudwesthoeke.
16378: PIEBENGA, JAN TJITTES.- - Aarden vaten. Keur van hoofdartikelen van Jan Tjittes Piebenga in de Leeuwarder Courant 1945-1965.
12371: PIEBENGA, G.A.- - Een studie over het werk van Rasmus Rask, in het bijzonder over zijn Frisisk Sproglćre.
12432: PIEBENGA, TJITTE.- - Peins.
15640: PIEBENGA, TJITTE.- - Retour juster.
15497: PIEBENGA, J.- - Koarte Skiednis fen de Fryske Skriftekennisse.
425: PIEBENGA, TJITTE.- - Fersen.
174: PIEBENGA, TJITTE.- - It lyk wurdt oantaast.
18763: J. PIEBENGA.- - Tijdseinen - (Stemmen uit Christelijk-Historischen Kring) Het goed recht van de Friese Beweging.
4659: PIEBENGA, J.- - Koarte skiednis fan de Fryske Skriftekennisse.
19412: PIEBENGA, TJITTE.- - De thermen fan karratsjana.
4204: PIEBENGA, TJITTE.- - It lyk wurdt oantaest (anatomy fan in houlik).
18669: TJITTE PIEBENGA.- - Moaije Peal - Limericks en Tekeningen.
18675: TJITTE PIEBENGA.- - Fersen foar Marida.
18779: W.A.M.PIEPERS.- - Uittreksel uit het verslag v/d Hoofd-Ingenieur voor het stoomwezen.
4644: PIETERSEN, L.- - De Friezen en hun taal. Een onderzoek naar de lees- en spreekgewoonten in Friesland en de houding ten aanzien van het Fries.
17985: PIETERSEN, WIL EN LEIDY VENEKAMP.- - Het Hindelooper schilderboek.
11100: PIETERSEN, LIEUWE.- - Redens, riders en riderijen.
16377: PIETERSEN, LIEUWE.- - Eva Godthelp.
16376: PIETERSEN, LIEUWE.- - It testamint.
15632: PIETERSEN, LIEUWE.- - De lęste dűns.
175: PIETERSEN, LIEUWE.- - De Fal. In syktocht.
15646: PIETERSEN, LIEUWE.- - De Flam.
19087: PIK, JOH.H. / ZEEMAN, K..- - Tropisch Nederland.
576: PIRANDELLO, LUIGI.- - Liola.
5647: PITERS, STYNTSJE.- - In libben as Styntsje.
17932: PLACAAT.- - Placaat by de Edele Mogende Heeren Staaten van Vriesland ingesteld op het stuk der impositien en excysen by collecte in te vorderen.
18383: MR. B.H.A.M. PLEGT E.A..- - Jaarboek Twente 1963.
18409: DR. W. PLETTE, A. VAN DEN BOGERT EN H. BOUWHEER.- - Uddel en Uddeler Heegde.
178: PLOEG, DURK VAN DER.- - Tremor Terrae.
18459: DURK VAN DER PLOEG.- - De winter komt.
18680: DURK VAN DER PLOEG.- - Deaden skrieme net.
17921: PLOEG, DURK VAN DER EN ITTY SLUIS.- - It obstakel fan 'e ferbylding.
1112: PLOEG, D.T.E. VAN DER.- - Door It Fryske Gea. Handboek met alle natuurgebieden.
15503: PLOEG, DURK VAN DER.- - Gjin plak op ierde. Needlottige ferhalen.
426: PLOEG, T. VAN DER.- - In Fryske jongestiid.
428: PLOEG, DURK VAN DER.- - Hwerom is de himel swart.
427: PLOEG, DURK VAN DER.- - It lybertysk gehucht. Gedichten.
19364: PLOEG, DURK VAN DER.- - De Opstanding - een gedicht.
14677: PLOEG, D.T.E. VAN DER.- - Dantumadiel. Hoe't it wie en hoe't it is. Lęsboek foar de skoallen yn Dantumadiel.
19387: PLOEG, DURK VAN DER.- - Hwerom is de himel swart - gedichten.
19388: PLOEG, DURK VAN DER.- - Tremor terrae - gedichten.
19415: PLOEG, DURK VAN DER.- - Dreame fan in oare wrâld - jierdei útjefte.
18867: DURK VAN DER PLOEG.- - De Opstanding.
588: PLOEG, DURK VAN DER.- - It libbet mar amper.
18458: DURK VAN DER PLOEG.- - In bit yn 't iis.
18460: DURK VAN DER PLOEG.- - It lekkrn oer de spegel.
19380: PLOEG, DURK VAN DER.- - Troch kadastrale fjilden - Gedichten.
14816: PLOEG, DURK VAN DER.- - De sniewinter.
17389: POLLEMA, B.R.S.- - Lok en lijen. Forhalen út it bűnte libben.
302: POORTINGA, YPE.- - It Bunte Boek.
17175: POORTINGA, Y. EN B. VAN DER VEEN.- - Rispa. Aldtestamentysk toanielstik yn trije bedriuwen.
182: POORTINGA, YPE.- - Och myn leave jonge. Wiere ferhalen.
180: POORTINGA, YPE.- - Ik haw in man stellen.
13808: POORTINGA, Y. (YNLIEDING EN TALJOCHTING).- - Op 'e drompel fan de romantyk. Blomlęzing út 'e Fryske skriftekennisse oer de jierren 1822-1836.
11000: POORTINGA, YPE.- - Spegel fan folkslibben : samle artikels oer de Fryske skriften fan 'e 19de ieu.
11104: POORTINGA, YPE.- - It gouden skaakspul. Folksferhalen fan Steven de Bruin.
258: POORTINGA, YPE.- - Mei lange tredden. Forhalen ut de Fryske literatuur, sammle troch Y. Poortinga.
16375: POORTINGA, YPE.- - Elbrich.
1396: POORTINGA, YPE.- - Fan Skriften en skriuwers. Literair-histoarysk forskaet.
14757: POORTINGA, YPE.- - De foet fan de reinbôge.
1046: POORTINGA, YPE.- - Preokkupaesje of frije kreativiteit. De untwikkeling fan de moderne Fryske literatuer. (1915-1965).
17404: POORTINGA, Y.- - Noedlik doel.
1730: POORTINGA, YPE.- - De held en de draek. Folksferhalen fan Roel Piters de Jong.
344: POORTINGA, YPE.- - It Fryske Folkstoaniel. 1860-1930.
338: POORTINGA, Y. EN D.A. TAMMINGA.- - Nije foardrachten.
17383: POORTINGA, Y.- - De palmridder fan Lissabon.
14774: POORTINGA, YPE.- - De ring fan it ljocht.
1914: POORTINGA, Y. (YNLIEDING EN TALJOCHTING).- - Op 'e drompel fan de romantyk. Blomlezing ut 'e Fryske skriftekennisse oer de jierren 1822-1836.
19260: POORTINGA, DR. Y..- - De Jonkerboer - sjongspul yn twa akten.
4661: POORTINGA, YPE.- - Elbrich. Diel I en II.
14687: POORTSTRA, MARGRYT.- - In soarte fan swijen.
18184: POORTSTRA, MARGRYT.- - Suster.
184: POORTSTRA, MARGRYT.- - It stille wetter.
11709: POORTSTRA, MARGRYT.- - Nachtljocht.
15028: POORTSTRA, MARGRYT.- - Beheind gebiet.
15025: POORTSTRA, MARGRYT.- - De Loads.
15026: POORTSTRA, MARGRYT.- - Adres űnbekend.
15027: POORTSTRA, MARGRYT.- - Fragmint.
13185: POORTSTRA, MARGRYT.- - Kâldfjoer.
18415: JURRIE POOT.- - ISL.
9442: POPKEMA, J.- - Psalmenbewurkingen yn it Frysk.
186: POPMA, LEO.- - In kwesty fan hud.
19032: POPMA, LEO.- - In weak reservaet.
19206: POPP, DR. JOSEPH.- - Bruno Paul.
16433: POPTA, IJ.A. VAN.- - Geschiedenis fokstal Knol Hartwerd, 1854-1965.
14098: POST, P.- - Over de woordenschat van zesjarige kinderen in tweetalig Friesland.
12726: POSTEMA, N.M.- - Om 'e wivedei hinne. Kreambrűkmen yn 'e trije Fryslannen.
19276: POSTEMA, D.A..- - Op en rond Vlieland.
314: POSTHUMA, RUERD.- - Op aventur.
17217: POSTHUMUS, R.- - De Keapman fan Venetien in Julius Cesar. Twa toneelstikken fen Willem Shakspeare: út it Ingels foarfrieske trog R. Posthumus.
19340: POSTHUMUS, MARTEN.- - Marten Posthumus tekenet de Geast - Rinsumageast yn 'e tritiger en fjirtiger jierren.
18976: POSTMA, OBE.- - Eigen kar - in blomlęzing út de Samle Fersen.
19059: POSTMA, O..- - De ljochte ierde.
19409: POSTMA, O..- - Fan wjerklank en bisinnen - fersen.
16432: POSTMA, J.S.- - De Fryske Minnisten en harren sosiëteit.
18949: POSTMA, OBE.- - Ir deistich bestean by âlds - Samle Histoaryske Opstellen II.
18994: POSTMA, O..- - Fryske lân en Fryske libben.
12401: POSTMA, OBE.- - Gedichten fen Rilke. Oerset fen Obe Postma.
17918: POSTMA, G. EN P. DE CLERCQ.- - Lytse Fryske spraekleare. It Westerlauwersk om 1900 hinne oangeande.
18993: POSTMA, O..- - Fryske lân en Fryske libben.
18624: POSTMA, SJOERD, JAN PIETER JANZEN E.A. (RED.)..- - 't Hat west, it is: De aktualiteit fan Obe Postma..
14521: POSTMA, F. EN J. VAN SLUIS.- - Auditorium Academiae Franekerensis. Biographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und der Athenäums in Franeker 1585-1843.
19025: POSTMA, O EN HETTINGA, TSJĘBBE.- - Lyrik im Hölderlin Turm- Fryslân! De wrâld ! / Friesland ! Die Welt ! Gedichte friesisch-deutsch.
18743: O. POSTMA.- - De Friese hoeve in de zandstreken.
18744: O POSTMA.- - Over enige vreemde Gemeente- en Dorpsgrenzen in Friesland.
18746: O. POSTMA.- - De gemeene scharren van Hindeloopen en Molkwerum ( met kaart).
19008: POSTMA, O..- - De ljochte ierde.
18433: DR. J.S. POSTMA.- - De Fryske minnisten en harren sosiëteit.
19018: POSTMA, O..- - Fryske lân en Fryske libben - Fersen.
18739: JAN BLOM EN REINDER H. POSTMA.- - It ljocht fan de wrâld.
11069: POSTMA, O.- - It Fryske doarp as tsjerklike en wraldske ienheid : foar 1795.
18246: POSTMA O..- - Samle fersen.
11523: POSTMA-STOLK, RIA.- - De frouwe fan Starum.
18685: O. POSTMA.- - Gedichten fen Rilke.
18699: O. POSTMA.- - Dagen fen O. Postma.
14882: POSTMA, OBE.- - It sil bistean.
18823: O. POSTMA.- - De begrenzing van de Middelzee.
17357: PRINS-SCHIMMEL, META A.- - Het stadhuis te Franeker. Bouwhistorisch overzicht vanaf 1591 tot 1981.
1320: PUCHINGER, G. E.A.- - Doctor Algra de Friese Senator. Met een woord vooraf van J. Zijlstra.
18607: MR. R.P. CLEVERINGA PZN..- - Revisie en beroep te Groningen.
1072: QASPERSMAH, YELLAH.- - Joe-es-ee-rideljee!.
17405: QUATREBRAS.- - Quatrebras. 41 ferskate nűmers út de jiergongen 2 o/m 9.
9444: RAAD, H. DE EN A. AUGUSTIJN.- - Zee- en IJsselmeerwerende Waterschappen In Friesland. Verzamelinventaris van gedeponeerde archieven van het Waterschap Fryslân [ca. 1619] - 1979(1980).
18790: D.RAES.- - Atlas universel - de géographie moderne.
18151: RAPPORT.- - Rapport betreffende het ambachts- en avondnijverheidsonderwijs in de provincie Friesland.
17073: RAUWERDERHEM.- - Kaart van Rauwerderhem door B. Schotanus a Sterringa uitgegeven door Francois Halma (1718).
18303: WINKEL-RAUWS DR. H..- - Wel en Wee van het Geslacht Rauws.
2484: REBEL, FENNE.- - Bűtendoar boartsje.
281: REEST, BERT VAN.- - Sake Ploegsma.
17660: REINSMA, R.- - De Latijnse Scholen in Friesland tussen 1815 en 1830.
19199: REITSMA, DR. J. / VEEN,DR. S.D. VAN.- - Acta der Provinciale en particuliere synoden (gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620).
18850: LIU YI-REN.- - The Heart Transmission of Medicine.
14628: RENKEMA, W.J.T.- - Understanding the position of lesser used languages in the European educational systems: the contribution of comparative education.
17878: RIEMERSMA, A.M.J. E.A. (RED.).- - CO-FRISICA II. It Frysk folkstoaniel tusken 1881 en 1890.
19393: RIEMERSMA, TR..- - Toate-los (report syfr 18.116, op lân neam Frysk).
619: RIEMERSMA, ALEX M.J. E.O. (REDAKSJE).- - Frysk en de Vrije Universiteit (1949-1989).
620: RIEMERSMA, TRINUS.- - It koarte ferhael yn 'e Fryske literatuer fan de tweintichste ieu.
18967: RIEMERSMA, TR..- - Roazen ferwylje.
18968: RIEMERSMA, TR.- - Teksten fwar ien hear.
12402: RIEMERSMA, TR.- - Riemersma 11 26-50.
15493: RIEMERSMA, TR.- - Try-out. Ienakter.
19036: RIEMERSMA, TR..- - Toate-loss report syfr 18.116 op lân neam Frysk.
14660: RIEMERSMA, T.- - Sinleas geweld.
19382: RIEMERSMA, TR..- - De acht foar achten trein - splitscreenroman.
17875: RIEMERSMA, A.M.J. E.A. (RED.).- - CO-FRISICA IA. Oudfriese kronieken uit het handschrift Leeuwarden RA Schw. 3992.
17876: RIEMERSMA, A.M.J. E.A. (RED.).- - CO-FRISICA IB. Oudfriese kronieken uit het handschrift Leeuwarden RA Schw. 3992.
19413: RIEMERSMA, TR..- - Try-out (ienakter).
5238: RIEMERSMA, TRINUS.- - Jest yn 'e Ardinnen.
1589: RIENKS - WALLINGA, D.- - Kening Bukeman en syn jonkje Pipernut.
11705: RIESEN, WOUTER VAN.- - Dokterom. Libbensroman fan dokter Eeltsje Halbertsma en Baukje Fockens.
15524: RIESEN, WOUTER VAN.- - Dokterom (Dr Eeltsje Halbertsma 1797-1858).
18306: RIETSTAP J.B., PAMA C..- - Handboek der Wapenkunde.
698: RIJN, J.G. VAN EN C. SIEBEN.- - Regionalisme en Oerheidsbelied. In undersyk nei de ynfloed fan regionalistyske easken op it oerheidsbelied yn en oangeande Fryslân, Wales en Bretagne.
18858: G. VAN RIJN.- - De Schoutensteechsche Tekantjes en tafelcoeckgens.
19226: RINA.- - Doe't Marijke lyts wie.
15896: RINGNALDA, FREARK M.- - Het archief vertelt... over vier eeuwen Jouster Hervormden.
15365: RINIA, SYBRAND TSJEARDS.- - De Rűge en oare seedykster ferhalen.
19170: ROARDA, R.S..- - Nammen fan Keapers en Forkeapers út de rintmasters-rekkens 1518-1575.
15885: ROARDA, R.S.- - Nammen út âlde Liifrinte-Registers yn Fryslân (1624-1809).
18646: R.S. ROARDA.- - De Schraarder Elgersma's.
19205: ROBINSON, JULIAN.- - Art Deco - prentkunst.
17067: RODING, MICHIEL.- - In de voetsporen van Nanne Ottema. Veertig jaar cultuurbehoud door de Ottema-Kingma Stichting.
4619: ROGGEBLOMMEN.- - Roggeblommen. Bydragen en foardrachten fen forskate skiuwers en dichters ut earder en letter tiid.
12133: ROODBERGEN, SAKE P.- - B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief.
5243: ROORDA, R.S.- - De jonge fen 'e pôle.
907: ROOS, W.K. DE (EINDRED.).- - De problemen van Friesland en haar perspectieven.
19159: ROOSJEN, S.O. / KROESE, N.D..- - Merkwaardigheden van Hindeloopen.
19231: ROOSJEN, S.O. / KROESE, N.D. / EEKHOFF, W..- - Merkwaardigheden van Hindeloopen - bevattende historische bijzonderheden omtrent de woningen, kleeding gebruiken en taal.
19160: ROOSJEN, S.O. / KROEZE, D..- - Taalproeven van Hindeloopen.
16489: ROOY, J. DE.- - Als - of - dat. Enkele conjuncties in ABN, dialect en Fries.
18950: ROSSEM, P.V.J. VAN.- - Tietjerksteradeel 1940/1945.
16253: ROSSUM, RIE VAN EN JOHAN P.R. DIJKSTRA.- - Zo werd Leeuwarden vrij.
19301: ROZEMA, MEERTEN.- - Het mooie kerkje van Zandeweer.
15535: ROZENDAL, ANDERS M.- - Dy jonge fan Beintema.
15523: ROZENDAL, ANDERS M.- - De muorre.
15521: ROZENDAL, ANDERS M.- - De baas traktearret.
11002: RUDOLFSBOEK.- - Rudolfsboekmateriael : gearfandele en biarbeide fan in stúdzjerounte oan de Ryksuniversiteit to Utert.
13722: RUIJVEN, E.C.M. VAN.- - Voorsprong of achterstand? Onderzoek naar het onderwijsniveau van de Friese leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
18548: DR. KL. RUNIA.- - Het christelijk recht van de Friese Beweging.
15782: RUSSCHEN, A.- - New light on Dark-Age Frisia.
2640: KUIPER EN RYPKEMA (RED.).- - Religie en socialisme. Friesland in de negentiende eeuw.
19057: RYPMA, GERBEN.- - Ik haw myn dreamen hawn en fragen.
19019: RYPMA, GERBEN.- - Jiergong.
18425: SAKE ROODBERGEN, FOKKE TUINSTRA, HANS WILTENBURG, PIETER BREUKER.- - Kievit tussen pet en wet - Hijkes en Sijkes.
435: SALVERDA, J.C.P.- - It samle dichtwurk.
19214: SANDEN, WIJNAND VAN DER.- - Vereeuwigd in het veen - De verhalen van de Noordwest-Europese veenlijken.
2959: FRYSKE SANGEN.- - Fryske sangen.
14570: SANNES, H.- - Grafschriften tussen Flie en Lauwers. Deel 2: Het Bildt.
18831: O. SANTEMA.- - Ta de skiednis fen Toppenhuzen en Twellegea.
16941: SANTEMA, O.- - Alde doarpsgesichten II.
14509: SANTEMA, W.O. EN H. VAN DER VEER (GEARST.).- - Willem Santema in fersetsman 1902-1944.
16793: SANTEMA, O.- - Bibliografy fan Wűnseradiel.
13529: SANTEMA, O., Y.N. YPMA (RED.).- - Skiednis fan Menameradiel.
15788: SANTEMA, O.- - Bibliografy fan Fryslâns Súdwesthoeke (foarsafier oanwęzich op 'e Provinsiale Bibliotheek fan Fryslân).
19076: SARAFAN, DAVID.- - The Liberators - Military Harley-Davidson Motorcycles circa 1939-1952.

Next 1000 books from Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje

3/29