Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9699: - Ode aen den heere Christian Scholten van a-schat, opper-commissaris van de Waelen. Amsterdam, Hendrik Tieman. Plano.
9703: - De klagende Damon, om het vertrekken van zyn Pythias. Opgezongen ter gelegentheyd dat ... Abraham Van bleyswyk, heer van Babiloniënbroek, j.u.st. het Stichts Atheen verliet om op het Leydsche zyn studiën te volbrengen, den 4 July des jaars 1755. z.p., z.j. 4º: [16] p. Fraai sierpapieren omslag.
9706: - Brilofts-zang [sic] ter occasie van het trouw-verbond gesloten in 's hage op den 19 van sprokkelmaand 1756 tusschen broeder Willem De groot en Juffrouw Esther Euphemia Borst. z.p. Plano: [1] p.
9708: - Gedagten ter bruylofte van den Heer Floris Willem De vlieger en Mejuffrouw Hilletje Storm, egtelijk vereenigt op den 14den van slagtmaand 1756. z.p. Plano.
66662: - INDIE, TECHNISCHE SCHOOL BATAVIA--- Aflevering van 'De Technicus, orgaan van de TSV', jaargang 3, februari 1950. Gestencild, 24 pag.
66658: - VOORSCHOTEN; ONDERWIJS--- Statuten der Ver. tot het instandhouden van een bewaar- naai- en breischool ... te Voorschoten, d.d. 1866, 1868 en 1895, gedrukt, 18 pag.
66644: - Catalogus 43: History Prints: 80 Years' War and its Aftermath. Click to view this catalogue online.
13943: - POLDERMANS, VAN GENNEP, 18E-EEUWSE ALMANAK ‘Almanach op ‘t jaar ons heeren Jesu Christi 1795’, Amsterdam, Erfgen. Wed. Corn. Stichter, [1794], 16º, gebonden in zwart haaienleer, met zilveren beslag.
55822: --- - Prent: 'Tweede basvyne. En 't boosdoens heylige wraeck-spiegel, uytblasende (...) de rechtveerdige straffe overgekomen eenige monstreuse conspirateurs (...) tegen (...) vorst Mauritius', anonieme gravure tonende een schavot op de Lange Vijverberg met de executie van Herman Hermansen, Jan Claesen, Dirck Lenertsz, d.d. 27-2-1623. Met teksten in boekdruk naast en onder de prent. De onderste gedichten met rand in houtsnede.
55857: F.J.O. - Geflatteerd. Komische coupletten met pianobegeleiding, [muziekblad met illustratie op titelpagina].
55683: --- - Extract uyt seker missive gedateert den 11 July binnen Wesel 1640. 's-Gravenhage, L. Breeckeveldt, 1640.
55691: --- - Publicatie van de Prov. Representanten van het volk van Holland, d.d. 29-10-1795, betr. het testeren van r. k. priesters. 's-Gravenhage, Landsdrukkerij, 1795.
66118: [THEOLOGIE: DE VERLOREN ZOON] - De verloren zoon, 's-Gravenhage, H.C. Voorhoeve Jzn 1886, 8 pp.
6889: [BEETS, DOROTHEA PETRONELLA] - Onze buurt. Haarlem, Erven F. Bohn, 1861.
6890: [BEETS, DOROTHEA PETRONELLA] - Onze buurt door een ongenoemde. Met een voorrede van Niccolaas Beets. 3e druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1882
15875: [STEWART, J.] - A cruise; or, three months on the continent [...]. Londen 1818.
17857: [REBMANN, ANDREAS GEORG FRIEDRICH VON; PIETER VAN WOENSEL?] - Sentimenteele reize naar Schilda. Een boek voor de nieuwe Verlichters. {Tweede deel.} [z.p., z.n.], 1797. [Tweede titelpagina:] Leven en daaden van den hoog welgeboren, weledelen gr. achtb. heer Joris van Narrenhuizen, voorheen burgemeester en raad te Schilda. Naar het Hoogduitsch. Alkmaar enz., Molkman & Comp. en Hand, enz., 1797.
57563: [HANTZSCHEL, W.], - Die Praxis des modernen Maschinenbaues. Modell-Atlas. Berlin. C.A. Weller. ca 1920.
57605: - Almanak voor het schrikkeljaar 1828, Almanak voor het verstand en hart voor het jaar 1828, Amsterdam, C. Schaares.
57609: - Almanak van Vernuft en Smaak voor het jaar MDCCCXI (1811), Amsterdam, De Wed. F. Doll, Kalverstraat no 63.
49602: - MEIJSMAN, KAPEL GRAVENHAGE--- Request van de weduwe A. Meijsman, d.d. Amsterdam 16-12-1806 aan Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 2 pag.
49604: - KLINKSPAAN--- Request van Balte Klinkspaan, d.d. 's-Gravenhage 1807, aan Lodewijk Napoleon, met verzoek om een functie aan het hof. Manuscript, folio, 2 pag.
48275: - DORTH, VAN--- Extract resolutien Staten van Holland d.d. 24-9-1653 betr. de heer Van Dorth, gedeputeerde van Gelderland. Manuscript, folio, 2 pag.
48277: - LEEUWEN, VAN--- Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 15-1-1671 betr. de gewezen commies Henrik van Leeuwen. Manuscript, folio, 5 pag.
48279: - VRINT, DE--- Extract resolutien Staten Generaal d.d. 18-2-1732 betr. Marcus de Vrint. Manuscript, folio, 3 pag.
49684: - UTRECHT, MUZIEK--- Feestgids bij de viering van het 25-jarig bestaan van het zangkoor O.L.V. Hemelvaart. Utrecht, 1912, 51 pag., geill., gedrukt.
49690: - DUURSWOUDE--- Krijttekening 'kerkje Duurswoude', gesigneerd N. v.d. Moolen, 20e eeuws, 17x23 cm.
49692: - JEUKENS--- Reclamebiljet van restaurant Limburgia, Molenstraat 39 'Restaurant voor den middenstand'.
49694: - MAESEN DE SOMBREFF--- Menu promotie-partij van mr. L.H.L.J. v.d. Maesen de Sombreff, 7-7-1879. 4 pag., gedrukt.
49696: - LEIDEN, STUDENTEN--- Schutterslied. Gezongen doot 't vendel van Claes Dierkz van Montfoort, t.g.v. de groote Hongerleierij in zomermaand 1875. Leiden, Somerwil [1875], 1 pag., gedrukt.
49698: - ZILLESEN--- Menu promotiepartij mr. H. Zillesen, 5-7-1880. 4 pag., gedrukt.
49700: - ZUIJLEN VAN NIJEVELT--- Menu promotie partij mr. J.A.H. van Zuijlen van Nijevelt. Leiden 14-6-1876, 2 pag., gedrukt.
29452: - SPRAKELL, TURNBULL, ROERHOF, ZWOLLE -- Aankondiging van het huwelijk van J.M. Sprakell en W.L. Turnbull, Zwolle 15-2-1749. Deels gedrukt, 4°, 1 pag.
45816: - ORMEA--- Juridisch advies door NN, d.d. 's-Gravenhage sept. 1690, betr. de boedel van Cornelis Ormea en Johanna Laignier en zoon Scipio Ormea betr. fideicommis. Manuscript, folio, 2 pag.
45822: - BURCH, VAN DER--- Genealogisch schema betr. de familie Van der Burch, 17e en 18e eeuw, te Belgie. Manuscript, folio, 1 pag. [18e eeuw].
45826: - ZALTBOMMEL, V.D. BERGH, V.D. GARDE--- Acte van hypotheek d.d. 6-5-1828 waarbij Gijsbert v.d. Bergh Werendszoon, landbouwer te Zaltbommel, verklaart F 200 schuldig te zijn aan Johannes van de Garde, koopman te Zaltbommel. Manuscript, folio, 4 pag.
45840: - DELFT, VAN WEENEN, MANTHEE--- Brief van Christiaen Manthee te Amsterdam aan Arent Gijsbrechtsz van Weenen te Delft, d.d. 4--1-1612. Manuscript, 1 pag., beschadigd.
64569: - Catalogue 22: Documenten en Manuscripten.
64570: - Catalogue 21: Documenten en Manuscripten
64654: - Catalogue 19: Genealogie en lokale geschiedenis
64656: - Catalogue 18: Documents and Manuscripts
66321: [LANDGOED WESTERHOUT BEVERWIJK] - B. Ringeling, Inventaris van de eigendomsbewijzen betrekking hebbende op het landgoed Westerhout 1611-1806, Gemeentearchief Beverwijk 1966, 30 pp.
48463: - AARLE RIXTEL, VAN OMMEREN--- Staat van inkomsten van het benefici op de L. Vrouwe en H. Cruys altaren tot Aarle. Beneficiaet is Jan Cornelis van Ommeren, 1768-1769. Manuscript, folio, 2 pag.
48465: - BEEK EN DONK--- Staat van hetgene de kerk van Beek en Donck jaarlijks als inkomen heeft. D.d. Beek 30-12-1728, getekend J.D. Zeelant, secr. Manuscript, folio, 4 pag.
48467: - VLIERDEN--- Ordonnantie voor inwoners van Vlierden betr. de gemeene gronden aldaar, d.d. 29-5-1718. Manuscript, folio, 2 pag.
48471: - BERLICUM, MIDDELRODE, WEGEN--- Memorie destructief n.a.v. request van drossaard en regenten van Berlicum en Middelrode d.d. december 1752 over het onderhoud der wegen en waterlopen. Folio, 3+22 pag., gedrukt.
48473: - AARLE RIXTEL, VAN OMMEREN, CANTERS--- Stukken betr. de koop van land onder Aarle Rixtel, door Hendrik van Ommeren, 1766. Manuscript en gedrukt, folio, 28 pag.
66071: - Pamphlet. Procvratie By eenighe steden van Hollant gegeven aen heure gecommitteerden, ter Dach-vaert van de heeren Staten van Hollant vanden 14 Mey 1618 (...), Stilo Novo, mitsgaders De Procuratie dien volgende b de (...) 3 Junij 1618. Stilo Veteri. Met de Verclaringe ende Limitatie by de Magistraet der Stadt Utrecht (...) 10 Junij 1618. Stilo Veteri, 's-Gravenhage, by Hillebrant Jacobsz 1619, 10 pp.
48453: - WIJNAENDTS FRANKCEN--- Brief van C.J. Wijnaendts Francken, d.d. Den Haag 1908, over het spiritisme. Mansucript, 4°, 1 pag.
48455: - SASSEN, KELLER--- Brief van Armand Sassen, d.d. 1906, aan hr. Keller. Manuscript, 8°, 2 pag.
66474: [COLOURED MAP OF SOUTH AFRICA/ZUID-AFRIKA] - Cartography/Map: Übersichtkarte von SüdAfrika. 1:8000000. 1 pp.
66475: [COLOURED MAP OF NILE VALLY/NIJLDAL] - Cartography/Map: Übersichtkarte des Niltales. 1:8000000. 1 pp. Two maps next to each other.
14256: - HOOFT, DE RUYTER, KALLIGRAFIE Gekalligrafeerde “Geslacht-lijst van Pieter Corneliszoon Hooft, ridder van St. Michiel, Drost van Muiden, enz.”, getekend “H. de Ruyter fecit Aº 1804”. Groot blad 60x50 cm.
14259: - HOORN, VEEMARKT, HOUTSNEDE “De Hoornse Beestemarkt”, opschrift in pen boven een 17e-eeuwse houtsnede, 10x29 cm, met een gezicht op de veemarkt te Hoorn. Op de achtergrond een zevental huizen, het meest linkse huis met het wapen van de stad Hoorn op de gevel. Rechts een gracht met schip waarin een koe wordt gebracht. In het midden het marktveld met enige tientallen koeien en personen. Het houtblok is ongesigneerd maar knap gesneden.
14268: - BREMER STADSMUZIKANTEN Pentekening door Friedrich Adolf Dreyer (Bremen 1780-1850), gesigneerd “Bremen 1825”, 23,5x47 cm. Een optocht van muziekmakende beren met een Bremer stadsgezicht op de achtergrond.
44443: - STERILISATOREN VOOR MEDISCHE INSTRUMENTEN --- Prijscourant van fa. Ad. Linden jr. te Rotterdam en Groningen voor sterilisatoren, autoclaven en verbandtrommels. 20 pag., geillustreerd, gedrukt, ca. 1920.
66816: [ALBUM AMICORUM GRONINGEN] - [TONKES.Groningen] Album Amicorum van de Groninger student P.E. Tonkes, 1838-1839. Oblong mapje met hoesje met opdruk Denkmal der Freundschaft P.E. Tonkes 1833.
66826: [DUTCH SONG OPWEKKING] - [Liedtekst Opwekking en Wapenkreet] Bookpage with Opwekking on one side and Wapenkreet on the other side. From the book: zestal liederen opgedragen aan de schutterijen van Noord-Nederland, door Jacob van Lennep, Amsterdam, around 1830.
66827: [VRIENDSCHAPS-LIED/SONGTEXT] - Vriendschaps-lied op de wijze: mich fliehen alle freuden. 1 p.
66828: [LIEDTEKST DE VERSTOOTE LIEFDE, SONG ON LOVE] - LIED: De verstoote liefde, en Bloedige Wraakneming van een minnaar. Op een treurige wijs. 4 pp.
66830: [TWEE VREUGDEZANGEN BIJ GELEGENHEID VAN DEN VERJAARDAG VAN ONZEN GELIEFDEN KONING] - Twee vreugdezangen bij gelegenheid van den Verjaardag van onzen geliefden koning, Op den 24sten Augustus 1828, 7 pp.
65604: [CARICATURAL MAP] - [Caricatural map]: Nieuwe kaart van Europa 1870, colored lithographed map on one leaf, by Emrik & Binger, with text underneath: Engeland, op zich zelf staande, schuimbekt van woede, en vergeet bijna Ierland om, dat het aan den leiband houdt (...).
65622: - Pamphlet Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, in haer Edele Groot Mog. Vergaderinge genomen op Woonsdagh den 21 September 1689, 1p.
52434: [BONDI, CLEMENTE] - Giornata villereccia. Poemetto in tre canti, intenui labor. Parma, Stamperia Reale, 1773.
52442: [KERSTEMAN, PETRUS LIEVENS] - De vermakelyke avanturesse of de dienstmaagd van Fortuin, vervattende hare zonderlinge levensgevallen (...). Amsterdam, Van Esveldt, 1754.
52443: - - Contes lubriques & gaillards, par un honnete homme. Londen, Truelove, 1832.
52458: [LACROIX, PAUL] - Recherches historiques sur les Maladies de Venus dans l'antiquite & le moyen age, avec un avant propos par P.L. Jacob. Brussel, 1883.
52466: [HELLINGA, W.G. (ED.)] - Een schoon liedekensboeck (...) bewerkt, toegelicht en ingeleid door W.G. Hellinga, 's-Gravenhage, Boucher, 1941.
52474: [SWEERTS, HIERONYMUS], - Koddige en ernstige opschriften op luyffens, wagens, glazen, uythangborden (...) door een liefhebber der zelve. 4 delen in 1 band, Amsterdam, Jeroen Jeroense, 1682, 1683, 1685, 1690.
52480: [SILHOUETTE, E. DE / LA GALISSONNIERE / DE LA VILLE] - Memoires des commissaires de sa Majeste tres chretienne et de ceux de sa Majeste Brittannique, sur les possessions & les droits respectifs des deux Couronnes en Amerique. Tome premier [et] Tome second [et] Tome premier seconde partie. Amsterdam et Leipzig, J. Schreuder et Pierre Mortier le jeune 1755, 12+502+4+154+400+16+568 pp.
52506: [LAAR, J.W. CLAUS VAN] - Het groot ceremonie-boek der beschaafde zeeden (...) onderwijzende hoe iedereen zich behoorden te gedragen om zich zelven (...) bemind en gelukkig te maaken, door C.V.L. Amsterdam, Mourik, [1736].
52516: - - Luimige verklaringen van opschriften op uithangborden, enz. Door den schrijver van erotica. Rotterdam, J.W. v. Leenhoff 1837, 6+135 pp.
52518: - - Trap der jeugd. Uitlgegeve door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 9e druk, Leiden, Mortier / Deventer, de Lange, 1811.
52522: - - Poesies, par un amateur peu exerce. Z. pl.
66776: [BY BRACCIOLINI, POGGIO (1380-1459).] - Poggii Florentini Facetiarum libellus unicus, Notulis imitatores indicantibus & nonnullis sive latinis, sive gallicis imitationibus illustratus, simul ad fidem optimarum editionum emendatus, Tomus Posterior, Mileti, Londini 1798, 300 pp. Text in Latin and French.
44744: - MARWIJK KOOY, VAN --- Briefkaart van ... Van Marwijk Kooy, d.d. Dordrecht 1953, aan G. Halwasse, betr. stoelen met wapens Van Marwijk Kooy en Crena de Jongh. Manuscript, 2 pag.
44746: - KINSCHOT, VAN --- Aantekeningen van G. Halwasse betr. familie Van Kinschot. Met betaalbewijzen door jhr. H.F. van Kinschot. Manuscripten, ca. 15 pag.
44748: - KESSELS; VAN PIERE --- Drie brieven van M.F. van Piere en J. Kessels, d.d. Eindhoven 1955 aan G. Halwasse, betr. familiewapen Kessels. Manuscripten, 3 pag.
44754: - VIJFH --- Genealogisch schema Vijgh. 19e eeuws, manuscript, 1 pag.
44756: - HANSELAAR --- Enkele aantekeningen betr. ds. Hanselaar en de familie Hanselaar, 20e eeuws. Manuscript.
44758: - VEN, VAN DE --- Twee brieven van Th. v.d. Ven, d.d. Meerveldhoven 1955 aan G. Halwasse betr. familie Van de Ven te Boxtel. Manuscripten, 2 pag.
ZZ90048: [STUDENTENALMANAK LEIDEN 1845] - [Leiden] Studenten-Almanak voor het jaar 1844, 214 pp.
10410: - Feestviering ter eere van den Heer mr. Joannes Van der linden, praktiserend advocaat te Amsterdam, op den 1sten maart 1824 [50 jaar judiciële praktijk]. Amsterdam, H. Frijlink, 8º: 50 p.
10412: - Ceremonieel ter bruiloft van ... Pieter Kuyper van harpen en ... Jacoba Henrietta Van ouwerkerk de vries, gevierd op de hofstede Vechtzicht den 20sten mei 1824, geregeld en bestuurd door den Heer F. Smeer junior. z.p. 8º: 79 p. [Bevat ook gedichten op huwelijk Cornelis Hoekwater, van Delft en Anne Marie Cornelia Kuyper, van Amsterdam, gevierd op de hofstede Batavia 2-6-1824.]
14003: - BORBERG Overlijdensbericht van Johan Andries Godfried Borberg, 77 jaar, d.d. Amsterdam 1863. Gedrukt, 4º oblong, 1 p.
46008: - HENGSTDIJK (ZEEUWS VLAANDEREN), STAAL--- Brief van de commissaris generaal in het Dep. van de Monden van de Schelde F.C. de Jonge, d.d. Terneuzen 26-2-1814 betreffende de benoeming van Jan Staal tot schepen van Hengstdijk, i.p.v. diens oude vader Jan Fr. Staal. Manuscript, 4°, 1 pag.
5791: [VELMANS, L.] - Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der N.V. Handelmaatschappij v.h. J.H. van Maarssen, Amsterdam 1948, 48 p., geb., geïll.
58070: - Extract uyt de Resolutien vande heeren Staten van Hollandt (...) genomen op 2-5-1663, 's-Gravenhage, v. Wouw, 1663, 4, (10) pag., gedrukt.
10599: - Danklied gewijd aan mijne hooggeachte patronen ... P. Blussé van zuidland, P. Van braam blussé en G.J. Blussé, Dordrecht 7 september 1855.. Plano, 1 blad, met sierrand.
10601: - Als eene merkwaardige herinnering voor het tegenwoordige en voor het nageslacht, volgen hier achter de gedichten die bij het vieren van vijftigjarige echtvereenigingen in het voorgeslacht van den heer Jacobus Enschedé zijn voorgedragen: Izaak Enschedé en Beeltje van der Lucht (1752), Barent van der Lucht en Josijntje Marchant (1717), Steven van der Lucht en Janneke Jans (1686). Haarlem, Joh. Enschedé, 1856. 8º: [24 ] p.
46250: - ZIEGLER, COOYMANS--- Huwelijkskaart voor Franz Ziegler en Greet Cooymans, 's Hertogenbosch, 1934. Gedrukt, geillustreerd.
45842: - DELFT, VAN DER BLOCQ, SCHINKEL--- Opdracht aan Borger Jacobsz van der Blocq als rentmeester van het Meyskenshuys te Delft, tot uitbetaling aan Jochem Jansz. Getekend: Bruyn H(armensz.) Schinkel, d.d. 2-10-1621. Manuscript, 1 pag.
45844: - DELFT, V.D. DUSSEN, GRASWINCKEL--- Rekening van timmerman Harmen Claesz voor de rentmeester van de Oude en Nieuwe Kerk te Delft. Met betalingsopdracht getekend door Bruijn v.d. Dussen en J. Graswinckel. D.d. 13-10-1657. Manuscript, folio, 1 pag.
45850: - DELFT, REMONSTRANTEN, BLOMMENDAEL, SENNEWAERDEN--- Contract van de Grote Kerkeraad Remonstrantse Gemeente Delft met Philips Blommendael als voorlezer en zanger, in de plaats van Willem Dirksz Sennewaerden. Manuscript, 1695, 1 pag., folio.
45852: - DELFT, JEZUITEN, VAN RIET, VAN WARREMEE--- Verzoek van Pieternella van Riet aan de Jesuitenstatie Burgwal te Delft, om haar doopceel te mogen ontvangen. Ca. 1701, manuscript, 1 pag.
42248: [SERVIEZ, J. ROERGAS DE] - De gemalinnen der twaalf Cesars, behelsende het leven en de geheime handelingen van de keizerinnen en gemalinnen der eerste Roomsche keizeren. Utrecht, Broedelet, 1722.
42274: - - Onfeilbaare geneeswyze der venusziekte, zonder geneesheer, benevens eenige voorbehoedzels om niet besmet te worden (...) middelen om de maagdom te herstellen, enz. Amsterdam, Elwe, 1791.
63085: - Wapenkaart/Coat of Arms Le Leu de Wilhem.
63087: - Wapenkaart/Coat of Arms Wyngaerden (Van)/Rvychaver.
63095: - Wapenkaart/Coat of Arms Eelbo.
63099: - Wapenkaart/Coat of Arms Zaag (Van der).
63103: - Wapenkaart/Coat of Arms Schut.
63105: - Wapenkaart/Coat of Arms Villerius.
63107: - Wapenkaart/Coat of Arms Schilthouwer.
63111: - Wapenkaart/Coat of Arms Everwyn.
63112: - Wapenkaart/Coat of Arms Wassenaer (Van).
63120: - Centsprent: Bevlytig u, o Christen Jeugd! / By ’t inzien deezer Prent-Tafreelen ... No. 63.
63125: - Centsprent: Deze vyf zyn spaanshe heeren, Zoo als men zien kan aan hun kleeren … No. 6.
63127: - Centsprent: Geschiedenis van Klein Duimpje No. 57.
63131: - Centsprent: De twaalf Aartsvaderen, de Zonen Jacobs ziet / Men hier ten Trappenrei gesteld ... No. 113.
65209: W.C. (CORNELISZ, WOUTER). - Pamphlet. Een suyvere ende eenvoudighe verklaringhe, over het neghende capittel des sendtbriefs Pauli tot den Romeynen (...), 1621, 24 pp.
65214: [VAN BAERLE, CASPAR] - Pamphlet. Kort bevvijs van den verkeerden aerdt Calumnien, nieuwe, ongerijmde seditieuse en grouwelijcke opinien van Peter dv Molin ghetoghen vyt sijn lest uytghegheuen boeck, ghenaemt Anatome arminianismi dat is Ontledinghe der Arminiaensche leeringhe, 1620, 24 pp.
65216: [POPPIUS, EDUARD] - Pamphlet. Troosteliick nieuwe-jaer, den christelijcken gemeynten der remonstranten die inde vereenichde Neder-landen vervolghinghe lijden, toeghesonden van weghen hare herders ende leeraers, om voorstant van waerheydt ende van vryheyt der conscientie in ballinghschap verdreven zijnde, 1620, 32 pp.
65217: [POPPIUS, EDUARD] - Pamphlet. Christelicke vermaninghe vande ghetrouwe herders (teghenwoordigh uytlandich sijnde) aen haer bedruckte gemeente, Duysent ses hondert en neghentien (1619), 20 pp.
65218: - Pamphlet. Placcaet vande Hooge ende Mo. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden: daer by alle inghesetenen der selver landen, verboden werdt te houden eenighe aparte vergaderinghen ofte conventiculen, onder decksel van oeffeninghe vande leere inde vijf bekende controverse religions poincten vervatet. Inhoudende mede verboth van eenigherhande collecten, beloften, verbintenisse, accorden ofte conspiratien to stijvinge ende handthavinge vandien, ter doen ende op te rechten, 's-Gravenhage
65220: [SLATIUS, HENRIK]. - Pamphlet. Christalijnen spiegel, vhaer in men naecktelijtken kan zien, wie t'zedart eenige jaren herwaerts inde provintie van Hollandt, de hoogheydt rechten, privilegsen en vrij heden hebben gevioleert (...), 1619, 40 pp.
11877: - HAGEN, VAN DER Onderhands testament van Petrus van der Hagen, d.d. Utrecht 5 juli 1779. Folio, 8 p.
11878: - HAGEN, VAN DER, SADELIJN Extract testament van Petronella Sibilla Sadelijn, wed. mr. Petrus van der Hagen, d.d. 17 februari 1818. Folio, 2 p.
11880: - HAMELSVELD, VAN; SCHELTEMA, VON HOWACK, FABER Brief van W.Y. van Hamelsveld, Amsterdam 22 februari 1803, aan J. Scheltema te Kampen, inzake de nalatenschap van `baron' Johan van Howack, `in Holland negotie gedreven hebbende op den naam van Johan Faber', met name betreffende de problemen om het testament van Howack/Faber, verleden tussen 1750 en 1789, te achterhalen. 4(: 3 p.
55412: [PELLETIER, THOMAS] - Claechlick discours over het attentaet ende eysschelicke moort van aller hoochsten ghedachte Henrick de Vierde, coninck van Vrankrijck ende Navarre, overgheset wt het Francois, ghedruckt te Parijs by F. Huby. 's-Gravenhage, H. Jacobsz, 1610.
55422: [VISSCHER, L.G.] - De Jesuiten in Nederland. Bevattende 1e De geheime instructien van de societeit Jesu ten dienste der Nederlandsche Jesuiten, 2e Verhaal van een schandelijken diefstal door de Jesuiten, ten nadeele eener Utrechtsche familie gepleegd. Utrecht, Bosch, 1845.
55427: [ZAOROWSKI, JEROME?] - Le cabinet Jesuitique, contenant plusieurs pieces tres curieuses de R. Peres Jesuites, avec un recueil des mysteres de l'eglise Romaine. Keulen [= Amsterdam, Janssonius van Waesberge / A. Wolfgang?], Jean le Blanc [ca. 1680].
5543: [KUILE, G.J. TER] - Archief van Haersolte en andere familiearchieven, afkomstig van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, [Zwolle 1957], 58 p. (ook: Van Wassenaer Starrenburg en Nilant)
37941: - Fries zilver. Catalogus Fries Museum, Leeuwarden 1968, 410 pag., geïll.
3799: [EPEN, D.G. VAN] - Geslachtslijsten der familiën Hooglandt, Palairet, Hooglandt en Palairet. 's-Gravenhage 1907, 60 p., geb., geïll.
57459: [DEPERTHES, J.L.H.S.], - Collection de naufrages, contenant les relations les plus intressantes des naufrages, hivernemens, (.....) et autres evenemens funestes sur mer, 3 dln., Lille [ca. 1790?].
57471: - Hier is de A.V.R.O. z.pl., z.j., 48 pag., geïll.
5751: [LEOPOLD, R.L.] - De nakomelingen van Johann Jochim Leopold, [Eindhoven 1967], 90 p.
50902: - - Afbeeldingen van de heerlijke graftomben en van de Oude en Nieuwe grafkelder der Princen van Oranje met alle de kisten, zoo als die in dat graf geplaatst zijn. Waar bij gevoegd zijn de nette beschrijvingen van al het bovengemelde en van de ordre der lijkstatie van H.K.H. de Princesse [Anna]. Delft, P. de Groot, [1749].
50906: [SONSBEECK, JAN WILLEM VAN] - Mijne verlustiging op den Emer en Endegeest. Breda, Oukoop, 1793.
48561: - HARDINXVELD, EYKELENBOOM, V. HOUWENINGE--- Acte van transport, d.d. Hardinxveld 2-12-1719, van een hoogendijk behorende aan 3 m 100 r land in Cornelis Claessenweer. Manuscript, folio, 3 pag.
48567: - HOLTHE TOT ECHTEN, KUIJPER VAN HARPEN--- Clara, of de samenhang der natuur met de geestenwereld. Een gesprek van Schelling, vertaald door C.J. van Holthe tot Echten geb. Kuijper van Harpen, met een voorrede van dr. K.H.E. de Jong. Manuscript, folio, 32 pag. (incompleet).
48569: - KAMERLING--- Overzicht van 9 geslachten Kamerling, xeroxkopie van getypt stuk, 4°, 2 pag.
48571: - BEUNEMAN, KUIJPER--- Enige stukken betr. Helena Margaretha Beuneman, gehuwd met Hendrik Kuijper, ca. 1811, manuscripten, ca. 20 pag.
45231: - WALDORP--- Briefje van J (?) Waldorp aan F.W. Conrad, z.pl. [1861], manuscript, 1 pag.
45235: - RIBBIUS--- Fragment van brief met handtekening E.M. Ribbius, manuscript, 19e eeuws.
45237: - ROIJEN, VAN, SCHOTEL--- Brief van staatsraad Hendrik van Roijen, d.d. 's-Gravenhage 18-8-1842, aan G.D.J. Schotel. Manuscript, 3 pag.
14324: - SILVERCROON, SPIERING, HEENVLIET Extract uit een brief van Philippe Silvercroon d.d. 29-1-1653 aan de secretaris van wijlen de ambassadeur Spieringh, 1 p., manuscript.
14325: - KRAMME, MIGRATIE DUITSLAND-AMSTERDAM Twee stukken betreffende Johann Henrich Kramme, zoon van Johann Henrich Kramme en Margaretha Ilsebein Raiden (Rahdens), geb. Neinshagen im Leuten (?) 10 of 7-5-1781. Wonende in 1812 te Amsterdam.
14326: - ARNTZENIUS Diverse stukken en correspondentie betr. de genealogie Arntzenius, afkomstig van W.B. Arntzenius te ‘s Graveland.
14334: - ZWEDEN, WOLMARK Brief in het Frans van Ph. Wolmark, conservateur de la bibliotheque royale de Stockholm, aan J.A. Jullien, fondateur-directeur de la Revue Encyclopedique, d.d. Stockholm 18?, manuscript, 3 p., met lakzegel met monogram, P.A.W.(?).
14356: - PATRIOTTENTIJD, UTRECHT, BOEKVERBOD ‘Publicatie’, uitgevaardigd door Schout, Burgemeesteren en Gerecht van Utrecht d.d. 12-4-1785 waarbij ƒ 1500,- wordt uitgeloofd voor degene die de maker, en ƒ 1000,- voor degene die de drukker, kan aanwijzen van “zeker gedrukt papier ten opschrift voerende ‘Aan het Volk van Utrecht’” dat “in den voorledene week bij nacht langs de publique straten gestrooid is”. Niet alleen de Prinses van Oranje wordt erin schandelijk gehoond, maar ook de regering van de stad U
14358: - EÉNHANDIGE KALLIGRAAF, VAN DE PAVERT Gekalligrafeerde tekst over Plato, gesigneerd: “Geschreven getekend en getrokken door Frans van de Pavert, oud 15 jaar, heeft geen regtehand”. Fraai blad, 40x50 cm, ca. 1800?, in lijst achter glas.
14360: - DOORNEVELD (VAN), PASTEL PORTRETTEN Twee achttiende (of vroeg negentiende) eeuwse pastel portretten van een echtpaar. Ongesigneerd, elk 35x30 cm, volgens tekst op verso: “Schoonouders van overgrootvaders vrouw van Doorneveld”, deze mededeling ondertekend “M. Kuyper-Heidebrink” in 19e-eeuwse lijsten achter glas.
14362: - MARKEN, PEREBOOM Vier schoolrapporten van de “Christelijke School te Marken” (hoofden F. de Boer, H.J. Kerkhoven en G. Hogeweg Jz.) over 1922-1930 ten name van de leerlingen N.A. (Klaas) Pereboom, en Trijntje Pereboom.
14364: - HEERHUGOWAARD Poster voor het “Openluchtspel te Heerhugowaard” 1935: De geheimen van de Heilige Mis. Leiding: Anton Sweers. Gedrukt, 100x70 cm.
8575: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Gedenkwaardige levensbeschrijving van den wereldberoemden Johan Christophorus Ludeman, vermaard philosooph, medicinae doctor, en astrologist te Amsterdam, aldaar overleden den 22 van Lentemaand, 1757 [...] doorvlochten met het charakter, en de voornaamste avantuuren van de alombekende Britta Beijer. Nijmegen, Van Goor etc., [1784].
8577: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen, of De nieuwe spiegel der waereld, van de roemverdienende philosophische, genees- en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman. [...] Op last van den astrologist Ludeman tot nog toe verzegelt, en begraven gebleven, om eerst 30 jaren na zynen dood waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787 [2 delen in 1 band met doorlopende paginering]. Geb. met: Sleutel van meester Franciscus, op het astrologisch werk van docter Lu
8579: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen, of De nieuwe spiegel der waereld, van de roemverdienende philosophische, genees- en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman. [...] Op last van den astrologist Ludeman tot nog toe verzegelt, en begraven gebleven, om eerst 30 jaren na zynen dood waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787 [2 delen in 1 band met doorlopende paginering].
8583: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - De goudmyn van doctor Ludeman, of Bloemhof van astrologische geheimen, raakende den driejaarigen Orange-oorlog, van 1785, 1786, en 1787, by wyze van voorzeggingen geschreeven aan Meester Franciscus, om na den Grooten Zegepraal waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787.
8585: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - [Astrology/Occult] De nagelaten brieventas van den alomvermaarden en hoogstverdienstlyken astrologist Joh. Christoph. Ludeman, behelzende merkwaardigheeden, aanmerkingen, byzonderheden en lotgevallen, die tot heden toe door niemand geweeten zyn, om dat ze door dien grooten sterrenvoorzegkundigen volstrekt verbooden ware, om immer uitgegeven te worden, benevens deszelfs sterren-voorzegkundig treurspel Chosmadroes (...), Arnhem, Hendrik Moeleman etc. [1789], 232 pp.
6891: [BEETS, NICOLAAS] - Proza en poezy. Verzameling van verspreide opstellen en verzen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.
46334: - ALPHEN, VAN; DE VIGNON, HOVY Twee cahiers met gelegenheidsgedichten van de hand van jhr. mr. D.F. van Alphen (1774-1840), zoon van de letterkundige Hieronymus van Alphen. Hij vertrok 1791naar Indie, was resident Soerabaja, later Raad van Leiden, burgemeester en lid Tweede Kamer. Manuscript, ca. 200 pag.
46344: - SMIT, VAN AKEN, WO II--- Gastenboek van het gezin S.C. Smit (Kees en Lientje), Hoofdweg 1 I te Amsterdam, november 1939 - december 1945. 1 cahier, 68 beschreven pagina's, incidenteel ook geillustreerd. Manuscript.
46346: - LEEUW VAN COOLWIJK, LULOFS, KRAALS--- Huwelijksaankondiging van G.J. de Leeuw van Coolwijk en J.C.A. Lulofs, wed. Kraals, d.d. Zutphen 18-7-1806. Folio, 1 pag., manuscript.
29520: - ROODHUYZEN -- Twee Krantenknipsels betr. het overlijden van A. Roodhuyzen, 1929.
29522: - TIENHOVEN, VAN; AMSTERDAM -- Spotliederen op Gijs van Tienhoven, burgemeester van Amsterdam, ca. 1890. Gedrukt, 16 pag.
29524: - UIT LEERZUCHT -- ‘Historie van een oude pruik. Aan het Genootschap Uit Leerzucht. Ter beoordeling, beschaving en verbetering voorgelezen en overhandigt den 19 april 1776’. Manuscript, 4°, 23 pag., in sierpapier omslag.
29530: - DISHOECK, VAN -- Twee krantenartikelen betr. het 40 jarig uitgevers jubileum van C.A.J. van Dishoeck, 1928.
10429: - Aan vader Scharp na den afloop van zijn laatste H. Dienstwerk [te Rotterdam]. Rotterdam, M. Wijt. z.j. 8º: 5 p.
10433: - Aan mijne geliefde broeder en zuster Pieter Van cleef en Maria Scheurleer op het doopmaal van hun zoontje Izaak Bernardus, geboren den 26 junij 1826. z.p. 8º: [5] p.
10435: - Op den dood en bij het graf van J.F. Moltzer, leeraar bij de Herv. Gem. te Leyden, overleden den 17den van hooimaand 1826. Leiden, L. Herdingh, 1826. 8º: [5] p.
10437: - Ter nagedachtenis van mijne dierbaren eenigen broeder den Heer Cornelis Klaarenbeek, overleden binnen Haarlem den 24 van wintermaand 1826. z.p. 4º: 4 p. Vlekkig.
49632: - SABERBIS--- Brief van Saberbis, d.d. Gravenhage 10-6-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 1 pag.
49636: - ESSARD, JUGEO DES--- Verzoek van Jugeo des Essard, d.d. Parijs 26-5-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, om een kantoorfunctie. Manuscript, 4°, 3 pag.
49638: - BRAND, CANTER, OUBURG, KOCKER--- Extract Decreten Lodewijk Napoleon d.d. 6-1-1807 betr. afwijzing verzoeken om pensioen van v.m. leden van de Domeinraad C.F. Brand, R. Canter, M. Ouburg en L.C.L. Kocker. Manuscript, folio, 1 pag.
63346: - Centsprent: Zie hier het leven en bedrijf / Van Jan de Wasser en zijn wijf. / Die leere u, dat ras getrouwd / Iets is, dat lang daarna nog rouwt, N. 6.
63348: - Centsprent: [Klein duimpje en de gelaarsde kat] N. 5.
63352: - Centsprent: Nederlandsche heldenscharen / Die bij hun beleid en moed, / Juistheid in beweging paren, / Ziet gij in deez' heldenstoet. F.
63354: - Centsprent: Hier ziet gij Kloris met zijn Roosje, / Dat lief en lekker suikerdoosje! / Zij houden bruiloft met elkaar; Geluk en zegen aan dit paar. 53.
63356: - Centsprent: Ziet eens leesgierige jeugd / Wat men u weer op komt dissen ... 43.
42862: - - De blyde incomste van haere coninglycke majesteyt Maria Theresia, koninginne van Hongarien ende van Bohemen, als hertoginne van Brabant, Verleent ende besworen den 20 Aprilis 1744. Brussel, G. Fricx, 1758.
42798: - - Wegh-wyser vertoonende de besonderste vremde vermaecklyckheden die in 't reysen door Vranckryck en eenige aengrensende landen te sien zijn. Tot nut van al die gheneghen zijn om die landtschappen te besichtighen. Amsterdam, N. v. Ravesteyn, 1647.
61249: - Moses and the brass snake
61251: - Filius deperditus cum patre bona dividens
61253: - The Hague
61261: - Prospectus Horti deliciarum Axariani
29645: - LUTTELGEEST, VAN; VAN ALPHEN, SWANENBURG, CRUIDENIER -- ‘Geslachtregister van Simon Sibrants van Luttelgeest, met Geertje Gerrits Heij’. Manuscriptboekje in perkament, 16x10 cm., met ruim 200 beschreven pagina’s, te weten een parenteel van alle afstammelingen tot ca. 1700.
29648: - HAITSMA -- Brief en briefkaart van Ds. J. Haitsma te Boskoop, aan mr. D. Bruins te Deventer, 1983, manuscripten.
29514: - VERWEY, ALBERT -- Drie uitvoerige krantenartikelen uit 1935 over Albert Verwey, o.a. betr. 70e- verjaardag.
2521: [TIGLERLEEN.] - Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Klaas Tiglerleen te Leeuwarden 1832-1932. Leeuwarden 1933. Geïll., 47 p.
60755: - - Two photo albums with 241 photographs from ca. 1880.
60757: - - Coat-of-arms of Abram de Riemer.
42148: [GENT, KAREL VAN?] - Het beginsel en voortganck der geschillen, scheuringen en verdeeltheden onder de gene die Doops-gesinden genoemt worden, in dese laetste eeuwe van hondert jaren herwaerts tot op den jare 1615. Amsterdam, Houthaak, 1658.
10660: - Lijkkrans op het graf van den hoog welgeboren heer D.W.G.J.H. baron Van wassenaer. z.p. 8º: [1] p.
10667: - Ter gedachtenis [van M.C. Van vollenhoven-snellen van vollenhoven] voor nabestaanden en vrienden. 7 november 1881. Arnhem, G.W. van der Wiel, 1881. 4º: 12 p.
66682: [HÉRALDIQUE FRANCAISE] - Book with printed colored (Chromolithographies) coat of arms, starting with Éléments de l'Art Héraldique, Weapon book with printed by G. Regamey, date unknown, 12 planches.
65102: - Pamphlet. VVaerachtighe onderrechtinghe van de goede meyninge ende intentie, die de ghereformeerden altijdt gehadt, ende noch hebben, om de vryheydt van de conscientie voor te staen, en niemandt in sijn ghemoet of religie, eenich leedt aen te doen, ghedruckt buyten Romen 1616, 8 pp (unnumbered).
65103: - Pamphlet. Clare Justificatie van seeckere pallagien: daer over Jacobus Triglandius in den Brief aen sijne Ertie. staende voor sijne Verdediginghe/ Johannem Wtenbogaert beschuldight van Ontrouvvigheyt: Rakende voor-namelick de poincten van 't Noot-saken tot de Sonde: Ende d'Onderlinghe Verdraeghsaemheyt., 's-Gravenhage Hillebrant Jacobsz. 1616, 60 pp.
65104: - Pamphlet. Oprecht ende noodt-wendigh bericht Ioannis Vvtenbogaert : op een bitter schrift nu versch t'Enckhuysen uytghegheven, metten titul van Naerder advis over de Conferentie tot Delf, &c., 's-Gravenhage Hillebrandt Jacobsz. 1615, 70 pp.
59217: - Bach-herdenking 1685-1935. Feest-gids, Amsterdam, My. tot Bev. der Toonkunst [1935], 90 pag., geïll.
59361: - 84 und 85 bandes von [archiv für Kriminologie]. Band 84 ausgegeben im januari 1929. Mit verschiedene Kapitel wie 'Mord oder Selbstmord von v. Marenholtz, Morde im Wien mit 8 abbildungen, Die selbstmorde in Dänemark im Jahre 1
59369: - Avond-gesprek tusschen drie regtsgeleerden over onze grondwet als zonder historischen grond, 's-gravenhage P.H. Noordendorp, 1850, 45 pp. Met gekartonneerde kaft.
59371: - Adres door eenige notabele ingezetenen der stad Leiden, aan Z. M. den Koning opgezonden. Leiden : D. Noothoven van Goor, 1853. 5 pp.
59373: [BERNAGIE, PIETER], - De Debauchant; blyspel, t'Amsterdam, Albert Magnus, 1686, 56 pp. Eerste druk, los in de band, verder in goede staat. Band met ex libris Ernst Lampe. Met pen beschreven op eerste p. Sloterdijk, 20 februari 1944. Met frontispiece met de Latijnse zinspreuk Latet quoque utilitas. Alle kluchtspelen werden uitgegeven onder deze zinspreuk.
66242: - [Letterpress and woodcut/ Houtsnede met drukwerk] Clauis regiae sacerdotum, casuum conscientiae, siue theologiae moralis thesauri pars secunda, in quibus tractatur De dominio, possessione, furto, rapina, restitutione in genere, & in particulari, de iudicibus, aduocatis, & notarijs [title page].
56415: [HINLOOPEN, DIRK VAN], - Verhandeling over de landeigene goede en kwaade zeden der Nederlanderen, uitgegeven door de My. tot Nut van 't Algemeen, 2e druk, Amsterdam, Keijzer 1795.
66402: - Catalogus 42: Pamphlets and Publications. Click to view this catalogue online.
10205: - Aan ... Thomas Hoog toen dezelve zich na eene beroeping in de Gemeente van 's-Gravenhage opnieuw aan die van Rotterdam verbondt, op zondag den 19 van hooimaand des jaars 1801, door J. Scharp ... en door J.G. ten Broek. Rotterdam, J.P. van Ginkel, 1801. 8º: [12] p.
10206: - Redenvoering van Evert Johan Post, alsmede dichtstuk van Johannes Cornelis Boot, predikantern te Arnhem, tot nagedachtenis van Johan Nijhoff, utgesproken bij de wederopening van het Natuur- en letterkundig gezelschap te Arnhem op den 30 november 1801. z.p. 8º: [6] 32 [10] p.
48293: - MAARTENSDIJK, VAN HENGST--- Verkoping d.d. 30-10-1821, van 's lands domeinen, betr. een perceel weiland, onder Maartensdijk, met het slag in de Maartensdijkse weg, groot 6 morgen. Koper mr. Cypriaan Gerard van Hengst, grondeigenaar te Utrecht. 20 pag., waarvan 16 gedrukt en 4 in manuscript.
48297: - INDIE, TOEZICHT DRUKPERS, DE PINTO, FRANCOIS--- Dossier betr. een ontwerp van wet tot regeling van het toezicht der regering op de drukpers in Nederlands Indie. 1862, folio, manuscripten, ruim 100 pag.
48301: - MORICE, WILLIAM--- Brief in het Frans van Will. Morice, d.d. Whitehall 15-5-1662, aan de Staten Generaal, betr. staatszaken. Manuscript, folio, 3 pag.
29716: - WERVERSHOOF, SPAARBANK -- Notulenboek van de Spaarbank Zuinigheid en Vlijt te Wervershof, 1878(oprichtingsjaar)-1917. Register. Folio, 38 beschreven blz.
64946: [SIGNATORY: F. FAGEL.] - Pamphlet. Publicatie. De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, allen den geenen, die desen sullen sien, ende hooren lesen, salut: Alsoo Wy door den dienst, ende het welwesen van dese Landen, ende van het gemeene beste, by de tegenwoordige schaersheyt van Granen, voor eenigen tijdt, ende laetstelijck op den seventienden Junii deses jaers, goetgevonden hebben, strictelijck te verbieden, dat voor de Onderdanen van den Staet geen Granen aen de Vyanden sullen mogen […].
64947: [SIGNATORY: P. VOET VAN WINSSEN.] - Pamphlet: untitled. Publicatie. De Staten van den Lande van Utrecht, hebben naar veelvuldige ende seer ernstige gehoudene deliberatien, in overweginge vande stijgerende prijs der Granen, goedgevonden ende verstaan tot verlichtinge ende soulas van de arme gemeynte af te stellen de Laatste Verhoginge op het middel van ’t Gemaal, sedert eenige jaren herwaarts op ’t selve geheven, ende geintroduceert, gelijck het voorsz middel vande voorsz Verhoginge van nu af aan word afgestelt ende cesseren […].
48423: - CATS, STAES--- Facsimile van brief van Jacob Cats, d.d. 20-12-1620 aan raadsheer Staes. 1 pag., gedrukt.
48429: - UTRECHT, AALMOEZENIERSKAMER--- Reglement voor de Stads Aalmoezenierskamer te Utrecht, d.d. 11-11-1857. Manuscript, 4 pag., folio.
19633: [PARSE, KARL] - Les protestant du Salzbourg dans les années 1731, 1732 et 1733. Traduit de l'allemand.
42031: - Beeldenaer ofte figuer-boeck, dienende op de Provisionele ordre vander Munte, uyt-ghegeven by de M.E.H. de Staten Generael, op den 6-10-1608. Gravenhage, H. Jacobsz, 1608.
14132: - TRIP, RAMAER, SLAG BIJ ALMONAUD 1809 Eigentijdse kopie van een rapport van A. Duchand, chef van het escadron artillerie 3e Div, 4e Corps van het “Armee d’Espagne”, d.d. Consuegna 12-8-1809, voor de generaal der artillerie betr. de slag bij Almonaud. Manuscript, folio, 2 p.
46171: - BRINKMAN--- Gedrukte overlijdenskaart voor G.J. Brinkman. Hengelo, 1953.
45251: - HOUTEN, WILLEM VAN --- Brief van Willem van Houten, d.d. Rotterdam 1856, aan C.W. Mieling, lithograaf te 's-Gravenhage, manuscript, 1 pag.
45253: - MUZIEK, VON BRONSART--- Briefje van Hans von Bronsart, d.d. Hannover 1873, manuscript, 1 pag.
45255: - MUZIEK, WILHELMY--- Briefje van de violonist August Wilhelmy, manuscript, ca. 1860, 1 pag.
66107: [SPOORWEGEN]. - Een nalezing - geen bloemlezing. Het wets-ontwerp tot bekrachtiging van vier overeenkomsten tusschen Den Staat en de Nederl.-Indische Spoorweg-Maatschappij, 's Gravenhage, 15 februarij 1878. 's Gravenhage, Van Weelden & Mingelen 1878, 33 pp.
66263: - - [Engraving and etching/gravure en ets] CELIDE/Buste portret van Celide.
12170: - WOLFF, ROSSEM Gekalligrafeerd blaadje met de tekst `Gezangboek van Cornelia Wolff, 1809'. Rossum den 6 Dec. 1809'. 12(: 1 p.
12172: - WTTEWAAL, SLOET, MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE Briefje van G. Wttewaal, 19 mei 1836, aan M. Tydeman, betreffende twee bundels van zijn neef Sloet en het voorstel om Sloet lid van `Letterkunde' te maken. 1 p.
12177: - ZAANDAM Heil en zegenwensch aan onze geliefde ouders ter gelegenheid van hun 25 jarige echtvereeniging [te Zaandam], 1882-1907. 4(: [4] p.
12180: - ZANEN, VAN; VAN AERSSEN Brief van de procureur Jacob van Zanen, 's Hage 1745, betreffende de `doleantie in de personele quotisatie' (waarschijnlijk ten name van de heer Van Aerssen van Voshol te Amsterdam). 2 p.
12187: - AARSSEN, VAN; VAN DAM VAN BRAKEL Genealogie van Van Aarssen. Manuscript, ca. 80 p., geb., folio, ca. 1850.
12190: - ALKMAAR Krantenberichtje uit Algemeen Handelsblad, 13 december 1925, betr. oprichting van de vereniging `Oud-Alkmaar'. 1 stuk.
13716: - DRIES, GREVEN Kwitantie van J.H. Dries en J.H. Greven, dd Amsterdam 1791, betr. geleverde verlakte ketel en komfoor aan de heer Diepen, 1 stuk, manuscript.
13743: - PAASSCHEN, VAN “Deventer calender of schrijfalmanak” voor 1826, Deventer, De Lange (1825), 12º, in perkamenten omslag.
13747: - GRONINGEN, STUDENTENLEVEN, HOFSTEDE Pseudo-studiosus hodiernus..... dat is hedendaagsche naam-student of Groninger godsgeleerde ontdekt en wederlegt door R.L.O.R., S. Sanctae theologiae studiosus (= P. Hofstede).
13748: - GRONINGEN, DOOFSTOMMEN-INSTITUUT Drie verslagen van de jaarlijkse vergaderingen van contribuerende leden van het Instituut voor Doofstommen te Groningen, opgericht in 1790, over 1830, 1841 en 1846, ca 80 p. per deel, gedrukt,
13752: - FOTO’S VAN MILITAIREN Foto’s van militairen in uniform, diverse formaten, begin 20e eeuw. per stuk
13762: - EDAM Beschrijving der grafzerken in de Grote Kerk te Edam, extract uit de “Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden” door Belonje en Bloys van Treslong Prins (pp. 258-373), uitgebreid met een naamregister en met 58 foto’s van de beschreven zerken. Gebonden in linnen band.
66326: [HAARLEM] - B.C. de Lange, Instructie voor de Nachtwachts in de buitenkwartieren der Stad Haarlem, Te Haarlem bij Johannes Enschedé en zonen, Stads-drukkers, [1825], 12 pp.
65554: - Namen van de regeerende heeren burgermeesteren, schepenen, ende thesauriers, geweest binnen Haerlem: zedert den iare 1430 tot den iare 1665, Tot Haerlem : gedruckt by Pieter Casteleyn, 1665, 74 pp.
9420: - Bruilofts-zangen op het huwelijk van den heere Jan Van den bosch en Jongkvrouwe Susanna Hobrink, vereenigt te Nigtevecht, den 17den van hooimaand des jaars 1712. z.p. 4º: [20] p.
9424: - Ter bruilofte van den Heere Michiel Slagregen de jonge en Jongkvrouw Maria Crajesteyn de jonge, [vereenigt in Haarlem den 15 van louwmaand des jaars 1713]. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, z.j. 4º: [33] p.
9426: - Verjaar-zang aan Jonkvrouw Maria Krajestein de jonge, bruid van den Heer Michiel Slagregen den jongen, in haar 25ste jaar getreeden, op haaren trouwdag den 15den van louwmaand in 't 1713de jaar. Haarlem, Izaak Enschedé, 1713. 4º: [8] p.
9430: - Parnasloof gevlogten vooor D. Jacobus Fruytier, ter gelegentheit van 't uitgeven van zyn boek genaemt Sions Worstelingen. z.p., z.j. 8º: 50 p. Incompleet? [mist pp. 1-2 en 51 e.v. Overdruk uit Nederduitsche keurdichten?]
63858: - Koestraat met grote toren.
57139: [DRUGULIN, W.]; - Aus der Ex-Libris Sammlung der Bibliothek des Borsenvereins der Deutschen Buchhandler, Leipzig 1897.
57143: -- - Herald's commemorative exhibition 1484 - 1934, held at the College of Arms. Enlarged and illustrated catalogue, Londen 1936.
55673: --- - Lyst der geplunderde huizen binnen Middelburg op den 29,30 Juny, 1 en 2 July 1787. Middelburg, J. Koene, [1787].
42666: - - In 't veld. Herinneringen en indrukken uit de onvergetelijke jaren van 1830 en 1831 (...) door een oud lid van de vrijwillige jager-kompagnie der Utrechtse Hoogeschool. Dordrecht, 1856.
42676: - - Pieter de la Court wederom op nieuws door eenige begerige staetsieke en nieusgierige geesten ontrust. Synde een vertoog wat de belangen ende rechte politie soude wesen om een stadt sijn fondamenten te leggen, om daar so wel Christelyke als Politike gronden op te bouwen. z. pl., [1690].
42678: [SUFFRIDUS SIXTINUS] - Apollo over de inwydinghe vande Neerlandtsche Academia de Byekorf, ghesticht door D.S. Coster, Amsterdammer. Amsterdam, Willem Jansz [Bleau], 1617.
42682: [PURCHAS, SAMUEL] - Scheeps-togt van Willem Hoare, van Suratte na Achen, Tecoo en Bantam. Gedaan in het jaar 1618. Leiden, V.d. Aa, 1707.
42660: [WTENBOGAERT, JOHANNES] - Advys op 't vast-stellen van de religie. Haarlem, Jacob de Wit, 1630.
48930: - LEIDEN, ONDERWIJS, V.D. PLUIJM--- Getuigschrift dat Nicolaas van der Pluijm, geb. 26-2-1905, van 1911 tot 1917 de chr. school voor on- en minvermogenden te Leiden heeft doorlopen. D.d. Leiden 28-2-1917. 1 blad, 33x40 cm., deels gedrukt (litho P.J. Mulder, Leiden).
55437: --- - Sententie by den Ed. Hove Provinciaal van Utrecht, den 22-12-1711 gepronuncieert jegens Lubbert Hendrickse, gewoont hebbende in Westbroeck. Utrecht, v. Paddenburg, 1711.
55439: --- - Copie van die informatien, confessien ende sententien van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburg, consequentelick tegens den Staat der Ver. Nederlanden ondernomen. Die eene genaemt Jan Muller (...) ende die andere geheeten in de wandelinghe Henrick inde Kelder (...) in dezen loopende jaere 1665 voorgevallen. Arnhem, J. v. Biesen, 1665.
55441: --- - Sententie. Alsoo Laurens van der Meer [...] gevangene op de voorpoorte (...) heeft bekent dat hy (...) ontfangene gelden niet heeft verantwoord (...). 's-Gravenhage, P. Scheltus, 1762.
55443: --- - Den almee-treffende glosseur, op den onvervalste Italiaanse waersegger, van dit tegenwoordige schrikkelijk schrikkeljaar van 1672, belangende de drie resteerende maenden van October, November, December. Amsterdam, J. v. Velsen, 1672.
55451: --- - Proces-stukken in zake betreffende de veroordeling van den kapitein der 1e Comp. dienstdoende schutterij F.P. Sterk te Breda door den Schutters-raad aldaar, benevens de memorie van verdediging en het vonnis later in appel gewezen. Breda, F.P. Sterk, [1843].
55466: --- - [Dossier stukken uit de jaren 1737-1740 betreffende een zaak tussen Lubbert Adolph Torck, heer van Rosendaal en gecommiteerde voor Gelderland in de Admiraliteit te Amsterdam, en Adriaan van Houten, wonende aan de oude Tol onder Tydingerbroek]. Deels gedrukt als extracten Resolutien Staten van Holland, deels in manuscript.
5547: [CATE, G. TEN] - Geslachtslijst van de familie Halbertsma, [Apeldoorn 1897], 10 + 6 + 87 + 19 p., geb., één van de 20 exx. op Hollandsch papier, met veel aanvullingen in handschrift en getypt.
55470: [WALTON-KERR, PHILIP ST.C.?] - De Gestapo. Geschreven door een van haar naar het buitenland ontsnapte medewerkers ca. 1940, Copie van de Nederlandsche vertaling die in Mei 1940 ter perse lag, maar door de Duitschers direct in beslag is genomen. [Amsterdam, Apea, 1945].
ZZ90042: [STUDENTENALMANAK LEIDEN 1828] - [Leiden] Studenten Almanak 1828, Leyden Herdingh, 154 pp.
47383: [MACKIE, CHARLES]; - Historical description of the monastery and chapel Royal of the Holyroodhouse, with an account of the palace and environs, Edinburgh 1819, 124 pag.
47401: - 31 of a graphic & historical description of the cathedrals of Great Britain. This part contains Durham Cathedral. London 1-6-1819, by J. Murray e.a. 16 pag. text and 8 engraved plates.
47062: - Description des curiosites de l'eglise de la cour nomme a la Sainte Croix a Innsbruck, Innsbruck 1823, 29 pag.
ZZ90043: [STUDENTENALMANAK LEIDEN 1841] - [Leiden] Studenten Almanak 1841, Leyden Herdingh, 217 pp.
46890: - LUIJKEN, LANDFORT--- Enkele stukken betr. dr. J.A. Luijken, Haus Landfort bij Anhalt, 1878, 1924. Manuscripten, ca. 5 pag.
47061: [SCHEFFER, W.F.L.], - Geschichts-daten und merkwurdigkeiten von Stuttgart, Stuttgart 1815, 4+72 pag., orig. boards.
47080: - Description tres exacte de la chapelle Saint-Ferdinand, sous l'invocation de Notre Dame de la compassion, elevee (....) et inauguree le 11-7-1843, Paris Boucquin, 1843, 11 pag., blauw papieren omslag.
54040: --- - Tweede reeks stukken betreffende eene rechterlyke vervolging tegen Jonkheer Moses Salvador, lid der Provinciale Staten van N.H. en van den Gemeenteraad van Haarlem en Simon Fongers, zaakwaarnemer te Haarlem. Haarlem, F. Günst, 1854.
45151: - UTRECHT; HARME BOER --- Gedrukt reclamekaartje van Harme Boer, logementhouder en stalmeester in De Zwarte Arend te Utrecht.
48469: - LOMMEL, PAAPSE STOUTIGHEDEN--- Extract resolutien Staten Generaal 15-8-1729 betr. de r. k. kerk te Lommel (N.Br.). Folio, 2 pag., gedrukt.
47685: - Observations Neerlandaises pour les etudes internationales des nuages en 1896-1897, Utrecht 1904, 10 pag. + veel tableaus, groot 4o, geb. in half linnen.
47695: [ HEUVEL, H.W. E.A.] - De ramp in het oosten van Nederland ten gevolge van den windhoos op 10 augustus 1925, Utrecht [1925]. 47 pag., geïll., oblong.
48281: - WULP, VAN--- Extract uit resolutien Hof van Holland d.d. 7-11-1602 betr. de heer Van Wulp, gecommiteerde in de Staten Generaal. Manuscript, folio, 1 pag.
48285: - ENGELAND, AMBASSADE, BOREEL, VAN RENSWOUDE--- 'Poincten van consideratien' uit het rapport van de ambassadeurs W. Boreel en Johan van Reede van Renswoude, terugkerend uit Engeland in mei 1645. Manuscript, folio, 5 pag.
56669: - Het drukkers jaarboek 4 (1911), geb., geïll, 196 pag.
45208: - QUARLES VAN UFFORD; COLLOT; VAN KUFFELER--- Brief van Quarles van Ufford, d.d. 's-Gravenhage 1827, aan P. F.van Kuffeler van Hogeveen, vrederechter te Gouda. Manuscript, folio, 3 pag.
14691: [KENKEL, A.] - De Kenkel-Swildens Konnektie. Memorabilia uit de levens van Herman Kenkel en Mies Swildens, 1900-2001.
44879: - RADIO; AVRO--- Acht foto-kaarten van de AVRO, jaren '30.
44881: - STADHUIZEN --- Ca. 36 prentbriefkaarten van stadhuizen en gemeentehuizen in Nederland, 2e helft 20e eeuw.
62082: - Pamphlet Wageningen (pamflet Wageningen) 1786.
62084: - 12 Postcards regarding The Battle of Waterloo (12 ansichtkaarten Waterloo) 1912.
62086: - Pamphlet regarding Historical medals and Walcheren (pamflet historiepenningen en Walcheren).
62088: - Pamphlet regarding riots Westkapelle, Zeeland, 1778 (Pamflet onlusten Westkapelle in Zeeland).
29420: - GRONINGEN, WEGEN EN TOLLEN -- ‘Vryheid Gelykheid’. Publicatie van Ged. Representanten van het volk van de stad Groningen en Ommelanden dd. Groningen 13-3-1797 betr. tolheffing op de provinciale trekwegen in de drie kwartieren. 1 blad, plano, gedrukt.
46466: - COEHOORN, STICHTING MENNO VAN; MEESTERS, SCHUKKING--- Correspondentie tussen ir. G.L. Meesters en majoor W.H. Schukking over de Stichting Menno van Coehoorn, 1936. Manuscript.
46470: - GIESSENDAM, HARDINXVELD--- Serie van 2 krantenartikelen 'Perikelen rondom een grenswijziging', 1952.
46472: - ALPHEN, VAN--- Exemplaar van 'Gedichten en overdenkingen' van Hieronymus van Alphen, Utrecht 1787, 112 pag., gebonden in geheel leer met goudstempeling, goud op snee, geill. met grafmonument voor J.M. v. Goens op titelpagina.
46474: - SLUITERS, VAN DE VELDE--- Enige tientallen prentbriefkaarten uit de jaren 1950/60, gericht aan het gezin Sluiters-van de Velde te Santpoort.
46478: - AMSTERDAM, WESTERDOKSLUIS, KLIJN--- Uittreksels uit de Amsterdamsche Courant van 20 en 22 september 1834. Brochure, 3 pag., in sierpapier omslag. Gedrukt.
46482: - LICHTENVOORT CATS, DOESBURG--- Veilingcatalogus van collectie poselein van E. Lichtenvoort Cats te Doesburg, z.j. [ca. 1980]. 24 pag., geillustreerd, gedrukt.
46488: - SHOVELL, CLOUDESLEY--- Verzoekschrift om een afbeelding te leveren van het grafmonument voor Cloudeshly Shovell, admiraal van Engeland, overleden in november 1707, opgericht in Westminster Abbey. Manuscript, 4°, 1 pag.
46490: - PILLINGEN BIJ LOCHEM, V. RODERLO, SLINDWATER--- Twee verklaringen van Godert van Roderlo en zijn vrouw Lutgert, d.d. 1452, over het goed Pillingen bij Lochem. Charters op perkament met resten van 2 zegels.
46496: - GRAVENHAGE, ARMENZORG--- Memorie van de magistraat van 's-Gravenhage (...) dat de gem. magistraat (...) geene armen (...) behoeft te alimenteren en mitsdien ook niet verpligt is subsidien te geven aan Diakenen. 's-Gravenhage, [ca. 1760], folio, 21 pag., gedrukt.
46498: - GRAVENHAGE, VROEDSCHAP--- Memorie van de magistraat van 's-Gravenhage, tot wederlegging van de memorie van het College der Haagsche Vroedschap. Z. pl., [1767?], 49 pag., gedrukt, folio.
46500: - GRAVENHAGE, VROEDSCHAP--- Memorie van de magistraat van 's-Gravenhage tot wederlegging van de nadere memorie van de Haagsche vroedschap, z. pl. [1767], 57 pag., gedrukt, folio.
46502: - GRAVENHAGE, HOF VERSUS MAGISTRAAT--- Korte deductie (...) ter examinatie van seker different van jurisdictie tusschen president en Raden van den Hove van Hollant en de Magistraat van 's-Gravenhage. Z. j., [ca. 1700?], 12 pag., folio, gedrukt.
46506: - ENSCHEDE, BLIJDENSTEIN, MORSMAN--- Veilingcatalogus antiek uit bezit mevr. H. Blijdenstein-Morsman, Enschede 1965, Marthalaan 5, 36 pag., gedrukt, geillustreerd.
46508: - KOEWACHT (Z.VL.), KARTOGRAFIE, HATTINGA, DE BRUIJN--- Kaarte figurative van den geheelen polder de Moerspuije en zoogenaamde Verkens Putten, bedijckt ende beverst in den jare 1767. Door Joannes Frans de Bruijn en D.W.C. Hattinga, d.d. 31-12-1774. Grote (57x113 cm) met kleur getekende kaart, geplakt op contemp. linnen, met linten, in rol. In goede staat.
10638: - Openbare vrijwillige vereeniging. Eenige gasten zijn van meening op zaterdag den 25 junij ... zich te vereenigen ... ten huize van een aanstaand jong paar, zijnde een hecht en sterk jongman, Vries van geboorte ... zijnde boekhandelaar en uitgever van Betsy Perk, Onze Roeping, en eene lieve ferme jonge dochter luisterende naar de naam van Sophie en daarmede gedoopt te Dordrecht ... welke zal te aanvaarden zijn op donderdag 7 july ... [Betr. huwelijk Joh. Ijkema en Sophie ... te Delft.].
10641: - Bataviaasch Orgelistische Historische Festiviteitsgeschiedenis door de familie Stumperianum & Co. op 23 februari 1872. Rotterdam, J.A. Weinbeck. 8º: 4 p., met 2 houtsneden, waarvan één gemerkt I.P.
10645: - Ter gelegenheid der vijftigjarige echtvereeniging van onze geliefde ouders A. Van tonderen en J. Bootsman gevierd te Deventer den 14 februari 1874. z.p., gedrukt bij P. van der Sluis van den Bosch. Plano, op blauw papier met rond het gedicht een bewerkte rand.
10647: - [Vijf zangen op het koperen huwelijk van Cornelis Nortier (1831-1893) en Lydia Elisabeth Bisschoff (1839-1900), gehuwd Semarang 21-10-1863.] Rotterdam, J.A. Weinbeck, z.j. 5 bladen plano.
10651: - Landlied van de herderin ... opgedragen aan den Weledelen Heer J.W.L. Minderop en Mevrouw A.J. Minderop-grewen op hun zilverfeest 29 juni 1878 [te Rotterdam]. Rotterdam, J.A. Weinbeck. 8º: [2] p.
15104: [COOK] - Cook’s tourist handbook for Holland, Belgium, the Rhine and Black Forest, with maps and plans. London: Cook etc., 1901.
15106: [COOK] - The traveller’s handbook to Holland, by Roy Elston, with maps ans plans. London: Simpkin etc./Cook, 1926.
9353: - Op Jacob Visvliet's tranen, rollende in de schoot van de Amisfoortse burgemeesters, over de dood van de Koninginne. Amersfoort, voor liefhebbers van de musen, in de Hollenden Pegasus, 1695. Plano, 1 p.
9357: - Engelands lijktranen, gestort op de uytvaart van de doorlugtige en grootmagtighste vorstin Maria stuart, koninginne van Groot Brittanje, etc. etc., gehouden den 15 Maart 1695. 's-Gravenhage, 1695. 4º: 8 p. Kort afgesneden met verlies van enkele letters.
9359: - Leugen-straf. Spreucken Cap. 14.21. Die zijnen naasten veracht, sondight, en, spreuck 13.21. Het quaat zal den zondaars volgen. z.p., z.j. [in potlood: 1695]. Plano, 1 blad (beschadigd op vouwen).
9360: - Insidiae publico et execrando parricidio Guilhelmo iii. Angliae Scotiae Galliae et Hyberniae regi ... averruncante Deo, frustra nuper paratae. Quas publice, oratione ligata, recitavit Jacobus Triglandius, fil. Lugd. Batav. XI Kalend. Sept. A. Aera Vulg. 1696, aetat suae XIII. Leiden, S. Schoute, 1696. 4º: 12 p.
9362: - Ten zilvere bruiloft van den heer Matheus De neufville en juffrouw Maria De neufville, gevierd in Amsterdam den 18e van Sprokkelmaand 1699. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, z.j. 4º: [8] p.
13205: - RIJK, REICH, NIEROP, BREISING Stukken betreffende de familie Reich/Rijk te St. Gallen en later te Amsterdam, 18e en 19e eeuw, ca 50 stukken.
13207: - WITTGENSTEIN Brief van Georg prinz zu Wittgenstein, dd Berleburg 1807, over muziek, manuscript, 1 p., 4º
13212: - LILLE, BEAUMAVET, DU COUDRAY Stuk in het Frans, betreffende financiële regelingen, Lille, 1722, getekend De Beaumavet, manuscript op perkament, 4 p.
9387: - Huwlyx zangen ter vereeniging van den heer Jacob Van oosterwijk met jongvrouw Anna Bruyn. In Amsteldam den 13 may Anno 1708. 4º. Alleen de gegraveerde titelplaat door en naar J. Goeree met opschrift, een allegorische voorstelling met onder meer een weefgetouw, de wapens en monogrammen van bruid en bruidegom, vier brandende harten met de letters 'v O' en 'B' en 'J' en 'A'.
9389: - Zilvre kroon voor den heere Jordaan Luchtmans en juffrouw Sara Van musschenbroek, ten gedagtenis van den 25 jaarigen trouwdag [te Leiden], op den 23 May 1708. 4º: [8] p.
9390: - Op het achtenveertigste verjaaren van Monsieur Andries Schoemaker, geviert in Amsterdam den 9den october 1708. z.p. 4º. Incompleet, bevat alleen pp. [5]-[10] van 15 p., met een gedicht door J. van Oosterwijk.
9392: - Ter bruilofte van den Heere Jacob Verbeek en Jongkvrouw Maria Van raat [bevestigd op Zuiderhout buiten Haarlem 14 oktober 1708]. 4º. Incompleet. Bevat alleen pp. [21]-26.
9394: - [Hebreeuws] ofte gedenk-steen tot lof van Gods weldaden opgeregt door de nieuw-getrouwde den 2 van wintermaand 1708. [Betr. Henricus Hollenhagen, Luthers predikant te Utrecht, en Sophia De lange, te Amsterdam]. Amsterdam, Hendrik Bruyn, 1798. 4º. Incompleet, slechts de laatste 2 p. gemerkt D.
48915: - ROTTERDAM, BAKKERIJ--- Broodzetting voor de stad Rotterdam 184?. 1 blad, plano, gedrukt (bij wed. Van Waesberge).
48917: - AMSTELVEEN, WATERLOO--- 'Gezigt op de Amstelveensche weg, J.P. Waterloo fecit'. Tekst in oud handschrift op de achterzijde van een grote aquarel (33x40 cm.), tonende een landelijke weg met paard en wagen en enkele personen'. Fraai, 19e eeuws.
48927: - MORNER, PRENTVERKOPER--- Omslag met afbeelding van een prentverkoper met in de ene hand lose prenten en in de andere hand een bord met tekst 'Miscellaneous sketches of contrasts, drawn by Njalmar Morner.' 40x30 cm., uitg. R. Ackermann, Londen, 1831.
48932: - AMSTERDAM, VER. VERBREIDING WAARHEID--- Gedachtenisprent betr. de voltooiing van het gebouw van de Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid in 1864, aan de Elandstraat 84 te Amsterdam, 50x40 cm. Gedrukt.
48935: - AMERONGEN--- Aquarel in grijs en sepia 'Vue de l'eglise d'Amerongen', 35x50 cm., geplakt op karton, enkele scheurtjes.
48937: - TEXEL, OUDE SCHILD, BOERS--- Pentekening door F.J.D. Boers, 29x24 cm., van de kerk te Oude Schild op Texel, met een boerenkar op de voorgrond, 20e eeuw.
48941: - CARLYLE, ROBERT ALLAN--- Funeral of Thomas Carlyle in Ecclefechan (Scotland), etching, 1881, by Robert Allan, 30x52 cm.
48945: - LEYS--- Briefje van Henri Leijs, d.d. 1851, betr. het tentoonstellen van een schilderij van zijn hand in Den Haag, 8°, 1 pag., manuscript.
61439: - - Welkomsgroet, aan onze dappere strijders bij hunne terugkomst, in het vaderland, uit hunne krijgsgevangenschap.
61445: (JAILLOT, HUBERT) - [MAP OF PRUSSIA] Regni Borussiæ secundum observationes novissima, accuratissima descriptio / Carte Nouvelle du Royaume de Prusse, Dressée sur les Observations les plus.
10397: - Bij het overlijden van ... Mr. Campegius Hermannus Gockinga, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, ridder der orde van de Ned. Leeuw. Groningen, W. van Boekeren, 1823. 8º: [8] p.
10406: - Bij den dood van onzen vriend Gerardus Johannes Koning, student in de regten, overleden te Leyden den 27 mey 1823. Tot een aandenken voor zijne vrienden. z.p. 8º: 7 p.
10408: - Tafelzang bij gelegenheid van de vijf-en-twintig-jarige echtvereeniging van onzen geachten vriend en vriendin den Heere Carel Willem Schumachers en Mejufvrouw Gesina Torop, den 2den december 1823. z.p. 8º: 4 p.
24923: - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, deel X. Vervolgende de beschryving van Zeeland.
ZZ90010: [TIJDSCHRIFT/MAGAZINE NEDERLANDSCHE SPECTATOR 1907] - Tijdschrift van de Vereeniging het Nederlandsche Zeewezen d.d. 24 maart 1907, 6e jaargang met speciaal nummer over Michiel de Ruyter (Michiel de Ruiter), 124 pp.
ZZ90011: [TOESPRAAK OVER MICHIEL DE RUYTER] - Het volk van de Ruyter, toespraak gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 23 maart 1907 bij gelegenheid der plechtige viering van de 300ste verjaring van den geboortedag van Michiel Adriaensz. De Ruyter.
49730: - N.V.V.--- Groepsfoto van vertrek delegatie van het NVV naar Indie per Marnix van St. Aldegonde, 21-4-1931, 18x24 cm.
49732: - STATEN GENERAAL, OUDEGEEST, TROELSTRA, WIBAUT--- Twee foto's van leden Eerste Kamer april 1919 en februari 1925. O.a. voorzitter Oudegeest , lid Troelstra en lid Wibaut, 18 x24 cm.
49736: - BARNEVELD, VAN WOUDENBERG, GEEFSHUIJSEN--- Bijbel uitgereikt aan echtpaar Gijsbertus van Woudenberg en Grietje Geefshuijsen, door ds. G. van Mont, Frans, N.H. kerk Barneveld 11-5-1927.
49712: - HEEMSKERK--- Menu promotiediner mr. Th. Heemskerk, Leiden 13-5-18xx. 2 pag., gedrukt, met portret.
49716: - VELDE, VAN DE--- Menu promotie mr. H.A. van de Velde, Leiden 8-3-1880. 2 pag., gedrukt.
49718: - LEIDEN, STUDENTEN--- Menu 2e reunie diner, Leiden 7-2-1881. 1 pag., gedrukt.
49722: - UTRECHT, MEDISCH--- Bestek en voorwaarden wegens het bouwen van een gasthuis [St. Antonius-Gasthuis] op een terrein aan de Prins Hendriklaan te Utrecht, Utrecht 1906, 39 pag., gedrukt.
49724: - AMSTERDAM, VAN SITTERT, PROLL, SUURHOFF, WILLEMSTAD, STIEREN--- Vier stukken betr. een huis aan de noordzijde van de Laurierstraat te Amsterdam, 1701-1805. Drie charters (zegels verloren) en een kwitantie.
49726: - TROELSTRA--- Foto van Troelstra op zijn sterfbed. In stoel Nynke van Hichtum en aan tafel een jonge secretaris, 1930, 18x24 cm.
49728: - TROELSTRA--- Foto van een openlucht toespraak door Troelstra te Amsterdam. Veel toehoorders, vaandels etc., 18x24 cm.
29290: - BELGIË -- Diverse notariële en andere acten betreffende Belgische personen, eerste helft 19e- eeuw, manuscripten.
10986: - ARNHEM Brief van de hoofdingenieur van waterstaat in Gelderland aan gravin van Rechteren, geboren Van Spaen (te 's-Gravenhage), over onderhoud van `rijze beslag- en bleeswerken' aan de rechter-Rijnoever bij Arnhem, Arnhem 25 november 1841, getekend: Ferraud (n.a.v. aanleg Rijnspoorweg Maarsbergen-Arnhem).
10988: - ARRENBERG Briefje van de firma Gronsberg, Neuhaus en Blikman te Amsterdam, aan R. Arrenberg & Zn., courantiers te Rotterdam, dat het werk van Adamson, Histoire Naturelle du Senegal niet te leveren is. Met aantekening dat dit ook in 's Hage niet geleverd kan worden. Z.j. (19de-eeuws.)
10993: - BIJLEVELD Drie brieven van de A.R.-voorman H. Bijleveld aan R. Derksen betreffende de schoolraad, 1891-1895.
14186: - MEETH, DRIEBERGEN, KANTENS, FREDERIKSOORD Cahier met aantekeningen door Ds. Lodewijk (Louis) Meeth, predikant te Kantens, Frederiksoord en Driebergen, lopende over de jaren 1928-1943, manuscript, gebonden, 4º, ca. 200 p. Hierbij een ingelijst schilderstuk, tonende Ds. Meeth op de kansel in de kerk te Driebergen.
14196: - WORKUM Twee gewassen tekeningen, ieder 26x35 cm, van de watersnood te Workum in 1825. Teksten onder de tekeningen: “Gedenkstuk wegens het vluchten van Klaas Simmes van der Meer uit het Nieuwland na Workum op den 4e febr. in 1825” en “Gedenkstuk wegens de noodlottige stormvloed te Workum en elders op den 4e february 1825”. De tekeningen zijn ingelijst in originele houten lijsten uit 1825. De tekenaar zou Sterk of Strik kunnen zijn. Ze zijn wat naïef getekend, maar charmant.
14199: - BUSSUM, POSTZEGELCLUB Lidmaatschapkaart en uitnodigingskaart voor een vergadering van de Bussumse Postzegelclub, 1935, getekend H. Vorstman en A.J. Ult...
14200: - TRIP Overdruk ‘De handelsfirma Trip 1820-1890’ door J.W.C. van Campen, 28 p. ‘Met’: toeristenkaarten 1958 (met pasfoto’s) t.n.v. Jantje van Meerloo-Trip en Willemiena Trip. Voorts enkele knipsels Trip.
14201: - STEEN, VAN DEN Exemplaar van ‘Genealogie van den jongeren tak van het geslacht Van den Steen’ door M.J. van Lennep, Rotterdam 1953, met aanvullingen en correcties in handschrift door de auteur en met correspondentie van Jhr. Mr. C.C. van Lith de Jeude en H.F.M. van den Steen te Den Boer. Voorts met krantenknipsels etc.
14211: - POSTZEGELS “Postzegelboek” met tabkaarten voor bewaren van ongebruikte zegels in de waarden ½, 1, 2, 2½, 3, 5, 7½, 10, 12½, 15, 20, 22½, 25, 30 cent. Houtachtig omslag met voorstelling van een dame met (postzegel?)boek op schoot.
14215: - WEZENBEEK Aankondiging van de geboorte van Robert, zoon van Jan en Tini Wezenbeek-Koning te Haarlem, 1939, manuscript met tekening, 2 p.
PR120095: - Print. J.v. Schley, GEZIGT der GROOTE MUUR, van de Zyde waardoor de AMBASSADEUR in CHINA quam.
9500: - [Huwelijkszangen voor Jan Brandt junior en Maria Lups]. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen D1 t/m 4, 8 p.
9506: - Op het huwelijk van ... Mr. Hieronimus Slicher, substituut griffier en secretaris van den ed. Hove van Hollant, Zeelant en Vrieslant en Vrouwe Catharina Cornelia Temminck, echtelijk vereenigt den 22sten van grasmaandt 1726. z.p. 4º: [8] p. Met groot titelvignet met allegorische voorstelling en de letters S en T. Ertegenover een Uitlegging van de titelplaat door J. Oosterwijk.
9512: - Grafschrift voor den eerwaerdigen ... heere Sebastiaen Van der lanen, oudsten leeraer der Remonstranten te Rotterdam. z.p., z.j. 4º: [1] p. Incompleet.
9516: - Op het verkiezen van ... mr. Ferdinand Van collen heere van Gunterstein, etc., tot burgermeester der stad Amsterdam. Den eersten Februari 1727. z.j., z.p. 4º: [8] p.
62434: - Wapenkaart/Coat of Arms: Affaijtadi de Ghistelles (d’)
62438: - Wapenkaart/Coat of Arms: Agie
62440: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aken (Van)
46963: - Vaderlandsche gedenkstukken opgerigt in de beide groote kerken te Delft, met 7 afbeeldingen, Delft, De Groot, 1829, groot 4o, 15 pag. tekst.
46965: - Annuaire historique et biograghique des souverains, des chefs et membres des Maisons Princieres (.....) Volume I, Paris 1844, 104+176+128+112+128+80+8+16 pag.
46971: [BUEL, J. VAN], - Proeve eener verzameling van de voornaamste regelen der Nederlandsche versificatie, 's-Hertogenbosch, Stokvis, 1838, 27+216 pag., sierpapieren omslag.
44813: - MAAS --- Paaschgroet 1946 van W.B. Vereeniging, met reproductie van tekening door J. Maas. Gedrukt.
44817: - INDIE; MOHR; KOCH; BEVERSLUIS; VAN HARENCARSPEL --- Ca. 200 foto's en ca. 100 brieven en documenten betreffende de familie Mohr, Koch en Beversluis in Ned. Indie en Utrecht, ca. 1850-ca. 1930.
48949: - TROSSARELLO--- Grote portretfoto van Amedeo Louis George Trossarello (ca. 1888-ca. 1925), 50x40 cm., foto van H. Zimmermans te 's-Gravenhage, ca. 1900.
48955: - PIJNAPPEL, BRAAKENSIEK, MEDISCH--- 'Negen teekeningen van Johan Braakensiek met het Sciopticon vertoond op den feestmaaltijd na de 45e Alg. Vergadering van de Ned. My tot Bevordering der Geneeskunst (...) 1894, met eene toelichting van dr. M.W. Pijnappel'. Karton omslag, oblong, met 9 pag. tekst en 9 platen in photogravure naar Braakensiek.
10095: - Ter nagedachtenis van Mejuffrouw Anna Christina Elizabeth Reguleth, gebooren te Amerongen, den elfden van wijnmaand 1771, zacht en zaalig ontslaapen binnen 's graavenhage den 27sten van slagtmaand 1789. z.p. 8º: 24 p.
10097: - Echtzangen voor ... Willem Leonard Voorduin en ... Maria Huiberta Van meerten, plechtig ondertrouwd den 8sten en door den echt vereenigd den 28sten van grasmaend 1790. Leiden, Cornelis Heyligert, z.j. 4º: [56] p., geb. in orig. kartonnen omslag bedrukt met titel en huwelijkssymbolen (door H. Numan). Vroeg voorbeeld van een uitgeversband.
13241: - McSWEENEY Een nota (Hamburg 1936) en twee briefjes “on board the Cunard R.M.S. Saxonia” betreffende Norah McSweeney.
ZZ90076: - [Catalogue] Exposition Retrospective des Grands en des Petits Maitres Hollandais du XVIIe siecle, 1911, Paris, Salle du jeu de Paume (Jardin des Tuileries), 35pp.
13244: - SMETS, HEERMA VAN VOSS, LAGERWEY Briefje van o.a. J.Arn. Smets en P.K. Heerma van Voss d.d. Amsterdam 1885, aan familie Lagerwey te Westbroek, 4 p.
13251: - ROTTERDAM, CONCORDIA, VAN DE ROVAART Album met tien foto’s, ieder 9 x 11 cm., van een groep Rotterdamse zangers op vakantie in 1916. Gebonden in rood marokijn met in goudstempeling op het omslag “Herinnering aan den fietstocht op 26-28 Juli 1916, gehouden door Zangers-vrienden van den Mann.Zangv. “Concordia” Rotterdam. Aangeboden aan M.G. v.d. Rovaart”.
13257: - TERHORNE, REKENBOEK, BRUNT, DE JONG Manuscript rekenboek voor de lagere school, 1824, samengesteld door Jan Brunt en overgeschreven door Bauke Annes de Jong te Terhorne. Een cahier, 4º, 86 p. Op eerste en laatste blad versierd in pennekunst, o.m. met gezicht op een rij huizen met drie torens (Terhorne?)
13260: - KROP, HACK Formulier voor in trouwbijbel, uitgereikt 1948 aan Jan Krop en Louis W. Hack, door de Waalse gemeente te Rotterdam. 1 p., deels gedrukt.
57743: - Publicatie, van B&W van Utrecht 27-1-1825 betr. regelingen voor vervoer te water en over land. 4o, 12 pag,
57761: - Concept ordonnantie op het regt van de ontgronding en uitvoering, mitsgaders deurvaart van den turf over Holland en West Vriesland, d.d. 28-8-1748. 's-Gravenhage 1748. Folio, 14 pag., gedrukt.
57763: - Ordonnantie (...) impost op het gemaal. 1790. Folio, 45 pag., gedrukt.
57765: - Verzen gezongen op de Volkszangavond 6-4-1932. Cahier met 4 pag. handschrift door H. Nijborg.
46222: - POLAK, GAZAN, ROTTERDAM--- Geschilderd portret van Jacob Polar of Polak, d.d. 1858. De schilder: Isaac Gazan (1824-1881). Paneel, olieverf, zonder lijst.
8274: [HEINSIUS, NICOLAAS] - De vermakelyke avanturier, ofte De wispelturige, en niet min wonderlyke levens-loop van Mirandor, [...]. 8e druk. Amsterdam, Jan Morterre, 1756. [2 delen in 1 band]
10821: - Courantio di Nicaragua. Extra nummer ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Z.E. den minister van Financiën Hesselius. z.p. Plano, 1 p., tweezijdig bedrukt.
10825: - Diner ter gelegenheid van het huwelijk van mej. Zus Ter Kuile en de heer Piet Van Delden, 7 Juli 1924. 8º: [1], met foto van bruidspaar.
10829: - Ter herinnering aan het zilveren huwelijksfeest van den heer en mevrouw Chr. L. Wesseling-schoen, Scheveningen 15 Mei 1926. Omslag met deze tekst, waarin een foto op karton van het hele gezin Wesseling. 4º.
49513: - NIEUWER-AMSTEL, AMSTELVEEN, WEGEN--- De Amstelbode 18-2-1882, Nieuwer-Amstel's vrijheidskreet aangeboden aan Z.M. Willem III. Plano, 1 blad, gedrukt.
49515: - AMSTERDAM, KUIPERSGILDE--- Kuipersgilde te Amsterdam. Twee gedrukte afbeeldingen d.d. 1864 van het beeld van St. Matthys en gilde symbolen, samen met manuscript toelichting op 1 blad, plano, oblong.
49522: - MILITARIA, ONDERSCHEIDING, BRAAM--- Oorkonde betr. verlening bronzen medaille voor 12 jaar trouwe dienst aan de wachtmeester Lodewijk Braam, d.d. 's-Gravenhage 4-5-1883. 1 blad plano, deels gedrukt.
49524: - MILITARIA, RIJSCHOOL, AMERSFOORT--- Grote (23x29 cm.) foto van officieren der Rijschool Amersfoort 1888, allen te paard, met enige huizen op de achtergrond. foto: J.W. Wentzel te Amersfoort.
49526: - PASQUE DE CHAVONNES--- Hoofdwapen Pasque de Chavonnes, met 16 kwartierwapens. 1 blad, 45x35 cm., tekening in kleur, 19e eeuws, houtwormgaatjes.
49529: - SNEEK--- Grote foto op karton (29x23 cm.) van de Waterpoort te Sneek Stadszijde, fotograaf W.A. Slager te Leeuwarden. Uitg. De Friesche Bouwkring.
49539: - LEIDEN, STUDENTEN, MASKERADE, LENSVELT--- De bleyde inkomste der cameren van rhetoryke binnen Leyden. Lustrum L.S.C. 1935. Groot blad oblong, gedrukt, ontwerp Frits Lensvelt 1936.
49545: - SANTEE, BLOEMBERGEN--- Twee krijtteeningen met portretten van Reitze Santee en Tjeerdtje Bloembergen, beide gedateerd 1808 (teksten op verso). Beide in lijst achter glas, elk ca. 30x25 cm.
49547: - SCHEVENINGEN, CRAAMER--- Krijttekening met kleur van de vissersboot P.A.X. uit Scheveningen op volle zee (op boeg: Sch. 352(?)), gesigneerd Craamer, ca. 70x50 cm., in lijst achter glas.
49549: - CLIFFORD, TRIP--- Getekende kwartierstaat van Agnes Maria Clifford (1739-?), gehuwd in 1762 met Corn. Cornelisz. Backer. Groot blad op karton, 65x100 cm. Met 32 gekleurde wapens. Ca. 1900?
49552: - HOLLAND, LEENSTELSEL--- Waarschouwinge van Staten van Holland, dd. 18-1-1736, betr. afschaffing van de eed bij eigendoms overgang van leengoederen, d.d. 18-1-1736. 1 blad plano, gedrukt.
49556: - HEERHUGOWAARD, TORENBURG--- Uit Heer-Hugowaard's historie. De gevonden fundamenten ter plaatse van de boerderij Torenburg niet afkomstig van een vroeger kasteel. Overdruk Alkmaarsche Courant 15-10-1932, 3 pag., folio, gedrukt.
49558: - TEXTIEL, KLEDING, HOLLAND--- Publicatie van Staten van Holland d.d. 16-8-1753 betr. het dragen van inlandse manufacturen. 1 blad, plano, gedrukt.
49564: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT--- Inventaris van de archieven van senaat en curatoren der Groningse Universiteit door A.T. Schuitema Meyer en H.M. Mensonides. Typoscript, ca. 60 pag.
49566: - DRENTHE--- Jubileumnummer van de Provinciale Drentsche en Asser Courant, 1823-1923. Folio, 152 pag., geill., gedrukt.
49572: - HEERHUGOWAARD--- Schouwe van de Vogelezang en van de Veenhuiser Omloopdyk, uitgev. door dijkgraaf en heemraden van de Heer Hugo Waard d.d. 1818. 1 blad plano, gedrukt.
49574: - BOEKDRUKKUNST, BOEKGESCHIEDENIS--- Uittrek-kijkdoos 'Funfhundert Jahre Buchruckerkunst 1440-1940, uber hundert Jahre Bauersche Gieszerei Frankfurt a. M.'.
49576: - PRUIMEN; VEILING TE AMSTERDAM--- Aanplakbiljet betr. openbare verkoping van 'Een party extraordinaris puyks puyk van 50 halve stukken Nieuwe Lange Fransche pruymen' op 30-3-1774 te Amsterdam. 1 blad, plano, gedrukt (bij J. Vriese te Amsterdam).
49578: - CATHAM, DE RUYTER--- Oprechte Haerlemsch Courant van 2-8-1667 met verhaal van de gebeurtenissen op de Theems en Rochester, 2 pag., gedrukt.
49582: - JOON, JANSEN--- Uittreksel trouwboek Nieuwe Kerk Amsterdam d.d. 3-3-1789 betr. huwelijk van Pieter Andriese Joon en Alida Jansen. 4°, deels gedrukt.
49584: - TEUNISSE, JANS--- Uittreksel uit doopboek Zuiderkerk Amsterdam d.d. 20-8-1738 betr. doop Jan, zoon van Siewert Teunisse en Liesbeth Jans. 4°, 1 pag., deels gedrukt.
13579: - STEVENS Verjaardagen-boekje van M. Stevens, ca 1900 ?, 16º, deels gedrukt.
13581: - HARTSEN, SCHROEDER VAN DER KOLK Zeldzame gedrukte brochure door F.A. Hartsen Stof-mechanische kracht-geest. Bijdrage tot de leer van de onsterfelijkheid. Hulde aan de nagedachtenis van prof. J.L.C. Schroeder van der Kolk, Utrecht, Kemink, 1865, 61 p.
13584: - HEECKEREN, DE ROODE VAN; NIES Eigentijdse kopie van onderhandse huwelijkse voorwaarden, dd Doesburg 22-9-1738, tussen Wolter Hendrik de Roode van Heeckeren, kapitein en commandeur van de stad Doesburg, en George Anna Henrietta Nies. Getekend door “vrinden en dedingsluiden”, 2 p., folio, manuscript.
13587: [MANUSCRIPT MAARSSEN] - [Manuscript Maarssen] HAER, VAN DER ‘Genealogie Van der Haer’, tekst op de rug van een in half leer gebonden manuscript van 66 p., folio, met afschriften van acten betreffende de familie Van der Haer. Bijgebonden twee eigentijdse globale inhoudsopgaven en een acte van notaris Ludolph Adriaan de With te Utrecht, dd 29-3-1702, 2 p., met diens handtekening en opgeplakt zegel, waarin deze verklaart de oude stukken nauwkeurig te hebben gekopieerd.
62354: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbema
13661: - THOOLEN “Ter verjaring van mijnen waarden oom”, Amsterdam 13-6-1842, 1 blad, 4º, manuscript.
13669: - REIZEN Label van de N.V. Stoomvaart Mij “Nederland ”ter bevestiging op reiskoffers, ca 1930.
13687: - UITERMARK, ZUTPHEN Kerkelijke attestatie voor Jan Jurry Uitermark, lidmaat te Zutphen, bij zijn vertrek naar elders, 1806, 1 p., deels gedrukt.
13689: - BEEST, VAN; GORINCHEM Kerkelijke attestatie voor Jacobus van Beest, lidmaat van Gorinchem, bij zijn vertrek naar Wijck, 1764, 1 p., deels gedrukt.
13691: - ZILLICH; GRAVE Kerkelijke attestatie voor Geertruyd Zillich, lidmaat te Grave, bij haar vertrek naar Cuyck, 1809, 1 p., deelsgedrukt.
66783: [STUDENTENALMANAK GRONINGEN 1926]. - Groninger studenten Almanak voor het jaar 1926, Groningsch Studentencorps M. De Waal Groningen 1925, 271 pp. Text in Dutch.
47971: - PUTTEN (GLD.)--- Brochure van het Herstellingsoord 'Huize Dennenhof' te Putten op de Veluwe, 1903. Gedrukt, 4 pag.
49550: - HEERHUGOWAARD--- Notificatie van dykgraaf en heemraden van de Heer-Hugo-Waard, d.d. 22-11-1806, betr. recht van patent. 1 blad, plano, gedrukt (bij H. Coster te Alkmaar).
22467: REPUBLIEK DER VERENIGDE NEDERLANDEN 1644 - “De Regeringhe der Vereenighde Nederlandtsche Provincien. N.B. Deze deductie van politique regeringe deser geunieerden provincien ghestelt is een copie daer aff aen Princ. Keurvorst van de Paltz op deszelfs begeren overgelevert in Martio 1644 in ‘s Gravenhage”. Manuscript, folio, 12 p.
46054: - THORBECKE--- Dossiertje krantenknipsels betr. mr. J.R. Thorbecke, 1931-1940.
46056: - TROELSTRA--- Dossier krantenknipsels betr. mr. P.J. Troelstra, 1930-1941.
12211: - APELDOORN, DE WINTER Collage van knip- en plakwerk van oude postzegels, voorstellende een huis tussen bomen, in eiken lijst achter glas, 37x52 cm. Op de achterzijde: `Dit is de ouderlijke woning van overgrootvader B.G. de Winter te Apeldoorn, Swolsscheweg 147. Vervaardigt door H. de Winter 1854, oud 74 jaar, 1928'. Aardig voorbeeld van volkskunst.
12216: - AUCHEMANT, JESSENS, DE LA FOLIE Drie kwitanties voor ontvangen gelden van de procureur Pieter Jessens als executeur-testamentair van Jhr. Jacques Augustijn Auchemant, d.d. 1728, resp. van de broer Ignatius D'Auchemant, van de schoonzuster Anna de la Folie, en van de neef François Ignatius Auchemant. Folio, 1 p.
12221: - BAKE, SURINGAR Briefje van de broer van mr. A.J.J. Bake aan W.H.D. Suringar betreffende het levensbericht dat Suringar schreef over Bake in de Algemeene Konst- en Letterbode (1844), 1 p.
12223: - BARCHMAN Kwitantie getekend door C.J. Barchman, Parijs 1720. 1 p.
12225: - BELASTINGEN, HOLLAND `Ontwerp van een hoofd-geld, in de provintie van Holland en West-Vriesland, in plaats van de pagten van de gemeene middelen'. Extract 1748, 12( (paginering p. 98-102).
12230: - BERGH VAN EYSINGA, VAN DEN Gedicht `Theologia' door dr. H.W.Ph.E. van den Bergh van Eysinga, 1 p, 4(, begin 20ste eeuw?
12232: - BEZEM, SCHERMERHORN, KALLIGRAFIE Vier bladen kalligrafie, gesigneerd door D. Bezem, 1827, 1828, Schermerhorn 1853 en Schermerhorn 1870, ieder blad 32x42 cm.
12240: - BOCHOVE, VAN; DANNENFELSER Poeziealbum van Marie ... te 's-Gravenhage, 1865-1871 (1889, 1917), 1 deeltje.
7048: [BILDERDIJK, WILLEM] - De alleenheersching, aan het volk van Denemarken. Leipzig, [z.n.], 1794.
7061: [BILDERDIJK, WILLEM] - Bloemtjens. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1785.
63781: - Janskerk (Utrecht).
63782: - Janskerk (Utrecht).
66529: [MEERMAN, WILLEM] - Comoedia vetus of bootsmans-praetje TOGETHER WITH Malle-waegen, zynde een vervolg (...). Amsterdam, P. Visser, 1732, 8+136+(16) pp. Corrected enlarged edition: Door eenige Aentekeninge opgeheldert en vermeerdert.
54762: --- - Pamphlet. Missive geschreven uyt 's Graven-Hage, den 4 Junij 1688, over ontdeckte conspiratie tegens Sijn Hoogheyd den heere Prince van Oranje. z. pl., 1688.
57693: - Ordre der texten waar uit jaarlyks op de Feestdagen, mitsgaders in de zeven weeken voor Paaschen, over de Geboorte, Besnydenisse en Naamgeevinge, Het Lyden, Sterven en de Begraaffenisse, de Opstandinge en Hemelvaart van den eenigen Zaligmaaker Jesus Christus (...), gepredikt wordt in de Nederduitsche kerken der Chr. Gemeinte van 's Graavenhaage, 's-Gravenhage, v. Zanten, [1738].
66319: [STRATENBOEKJE HAARLEM 1927] - Stratenboekje en Plattegrond van haarlem en Naaste omgeving met Tramkaart, Gids en Wegwijzer, G. Eikelenboom Bloemendaal 1927, 84 pp.
PR120017: - Print. N. Perignon. Rural landscape.
42790: - - Bekentenisse of belydenisse des geloofs der Nederlantsche gereformeerde kercken. Dordrecht, M. de Vries, 1725.
65508: N.B.D. [DENNYS, NICHOLAS BELFIELD, REVERENT]. - Les Aventures d'Alexandre Macleod, Haarlem, en Hollande, Londres, chez J. Souter 73, St. Paul's churchyard 1828, 52 pp. Text in French.
42063: [GOENS, R.M. VAN] - Politiek vertoog over het waar sistema van de stad van Amsterdam (...) mitsgaders deductie over de geheime onderhandelingen tusschen den heer van Berckel en de Engelsche colonien in America. z. pl., 1781.
10163: - Op den dood van Harriot Sowden, overleden den 7 october 1796, oud 3 jaaren. z.p. 8º: [4] p.
10953: - Verliefd, verloofd, getrouwd [catalogus bij tentoonstelling in ASLK-galerij te Brussel 1988], 366 p.
18015: [SAUER, C.? (VERT.)] - Het portrait van Michiel Cervantes. Blyspel in drie bedryven. Naar het Fransch. Den Haag, Wed. J. de Groot en Zoonen, 1804.
18639: W[AAL], J[AN] DE? - Lijkzangen. Utrecht, S. de Waal, 1782.
22355: AMSTERDAM IN 1787 - “Acte van qualificatie” dd. Amsterdam [1787], 1 blad folio, gedrukt.
18411: [TOLLENS CZ, HENDRIK] - Dichtbloemen, bij de naburen geplukt. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1839.
20391: - Onze voorouders IV. Kwartierstaten en stamreeksen, Leiden 2001. Uitgave van afd. Rijnland van de Ned. Genalogische Vereniging, 398 p., geíll.
18369: [TERKAMP,H. T.]; [W. H. GRYP] - Leerzaeme fabelen en vertelsels, Amsterdam, Jan Roos en Gerbrand Roos, 1791.
18202: [SOBELS, MICHIEL ADRIAAN] - De herberg van het roode gehucht. Een familie-tafereel. Door Michiel Adriaan. Amsterdam, G. Portielje, 1830.
ZZ90012: - Extra nummer t.g.v. de De Ruyter-herdenking van het Personeelsorgaan der n.v. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' te Vlissingen 28 juni 1957, Vlissingen 1957, Kon. Mij. De Schelde, illustrated, 24 pp.
9258: [HAREN, WILLEM VAN] - Echo op W. v. Haren. Harderwijk, Dionies van Lennep, 1742. [met:] Op de echo, tegens het vaers van den heere W. v. Haren. [z.p.], [z.n.], [1742]. [en met:] Keer-klank op de weerklank, of d'Echo, op jr. W. van Haren. [z.p.], [z.n.], [1742]. [en met:] Tegen de oproermakers in Nederland. Den Haag, Gerard du Mee, [1742]. [en met:] Helden-dicht voor de vaderen des vaderlands. [z.p.], [z.n.], [1742].
9267: [HAREN, WILLEM EN ONNO ZWIER VAN] - Leven en werken van W. en O.Z. van Haren, Friesche edellui. Naar tijdsorde toegelicht door dr. J. van Vloten. Deventer, A. ter Gunne, 1874.
9273: - Boetvaerdighe klachten van Duyn Claessen, dijck-graef ende baljou over Schielandt, legghende op sijn sieck-bedde. Uytghegheven tot waerschouwinghe van alle schouten ende baljouwen, die om hare eyghen baet der contra-remonstranten predicanten raedt volghen. z.p., z.j., plano, 1 p.
62590: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baak (Van)
62592: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baart de la Faille
62594: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baccre (De)
62596: - Wapenkaart/Coat of Arms: Backer
62598: - Wapenkaart/Coat of Arms: Backx
62600: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baden
62602: - Wapenkaart/Coat of Arms: Badon Ghijben
62604: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baers
62608: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baggen (Van Pook).
62610: - Wapenkaart/Coat of Arms: Bailly
62612: - Wapenkaart/Coat of Arms Bocholt(z)
25825: - St. Pancras eertijds I [= rugtitel ]. Sigillum Civium de Vronle Geist [ tekst op omslag], losbladig, gestencild, 158 pag. tekst + 48 pag. platen en en 10 pag. bijschriften, in ringband.
18467: [UNZER, JOHANN AUGUST] - De Artz, of Genees-heer, in aangenaame spectatoriaale vertoogen, op eene klaare en eenvoudige wyze leerende, wat men moet doen, om gezond, lang, en gelukkig te leeven. Amsterdam, Erven F. Houttuyn, 1771 [12 delen in 6 banden] Naleezing van den artz, of geneesheer in aangenaame spectatoriaale vertoogen. Amsterdam, Erven F. Houttuyn, 1773-1775. [4 delen in 2 banden]
21189: - Rapport der prov. commissie ter bestudering van de gemeentelijke indeling van Noordholland. Deel II, voorstellen der commissie voor de Vechtstreek en het Gooi, Haarlem 1951, 169 pag., met bijlage ( 12 pag. ) en zeer grote kaart.
10654: - [Diverse verzen, menu, omslagen (ook voor feest van 5 maart 1879), Leiden des jungen Vincentetc. betr. het huwelijk tussen Vincent Loosjes en Willemina Willers].
10656: - Een herinnering aan ondervonden belangstelling door H. De veer en echtgenoote [S. Tijl], 18 januari 1880. Amsterdam, Roelofzen & Hubner. 4º: 1, 32 p.
10658: - Programma van voordrachten te houden op den feestavond bij gelegenheid van het huwelijk van den heer H.H. Schröder en mejuffrouw Anna Hoekstra, op zondag 26 mei in Hotel 'De Klanderij' te Leeuwarden. z.p. 4º: [1] p. Gedrukt op versierd reliefpapier.
61138: - Vue de la côte de Dordrecht proche du Port Groothooft á Dordrecht
61146: - Vue de Middelburgh (mirrored)
61162: - La Premiere Plaïe en Egypte (mirrored)
61164: - Septieme Plaïe d'Egypte (mirrored)
61166: - La troisieme Plaïe en Egypte des Poux (mirrored)
61168: - Le Iuppiter cinqutiéme Planéte et Son in influxion (mirrored)
61170: - Exercices cavaleresques olimpiques (mirrored)
18644: [WACKER VAN ZON, PETRUS DE, PS. BRUNO DAALBERG] - De Prullemand / Apollo. Den Haag, J. Immerzeel, 1805.
66101: [EEN VOORSTANDER DER WAARHEID]. - Spoorwegen in Nederland door een Voorstander der Waarheid, Amsterdam, Gebr. van Es, 1860, 22 pp.
43739: - Keuren en ordonnantien van het Hooge Heemraadschap van Delftland, geemaneert sedert de generale keuren van Februari 1656, Delft, Beitel, 1939. 4o, zonder omslag, 96+(4) pag.
66340: [SMITS VAN BURGST - DE PAUW-GERLINGS] - Fraai op papier geschilderd familiewapen van de twee families Smits van Burgst en de Pauw-Gerlings. Waarschijnlijk getrouwd in 1902.
66341: [SLOET] - Wapenkaart/Coat of Arms Sloet.
66342: [SLOET VAN DEN CLOOSTER] - Ontwerp Wapenkaart/Coat of Arms: Sloet van den Clooster.
66343: [SLOET] - Wapenkaart/Coat of Arms Sloet.
66344: [SLOET TOT WARMELO] - Wapenkaart/Coat of Arms Sloet tot Warmelo.
66345: [SLOET VAN DEN CLOOSTER] - Ontwerp Wapenkaart/Coat of Arms: Sloet van den Clooster (tot Everlo).
66346: [FAMILIEWAPENS] - Wapenkaart/Coat of Arms Bruce, Dymaer van Twist, Pahud, Prins, Sloet en Mijer.
7243: [BUYS, EGBERT] - De Hollandsche Wysgeer. Amsterdam, Dirk onder de Linden, 1759-1763. [7 delen in 4 banden]
7245: C.B.G. - Sermo de pulchritudine, of Sermoon over de schoonheid, waarin de schone sexe, en al die dezelve nalopen, door de spitsgarde der philosophen worden geleid; beschreven door den heer C.B.G. Vertaald uit het Frans. Utrecht, Jacobus Franciscus van Everdingen, 1759.
17981: [RUUS(S)CHER, MATTHEUS DE] - Dichtlievende verlustigingen, bestaende in veld- en stroomzangen, mengel- lof- en hekeldichten en toneel-poezy. Door Mr. M. d. R. onder de zinspreuk Meditando fulgens. Leiden, Cornelis van Hoogeveen Jr., 1762.
26431: - Declaration adressee par (..) archeveque d'Utrecht et eveques de Harlem et de Deventer aux (...) ecclesionstiques (...) des Pays Bas, tant pour justifier leur conduite (...) Leon III. Haarlem, Loosjes 1826, 4o., 50 pag. ( tekst in Latijn en Frans ), org. karton. Goud op snee.
62864: - Wapenkaart/Coat of Arms Reynst.
62866: - Wapenkaart/Coat of Arms Römer (Von).
62868: - Wapenkaart/Coat of Arms Romonde (Van).
62870: - Wapenkaart/Coat of Arms Rossem (Van).
62872: - Wapenkaart/Coat of Arms Rossem (Van).
62874: - Wapenkaart/Coat of Arms Russel.
62878: - Wapenkaart/Coat of Arms Ryswyk (Van).
62882: - Wapenkaart/Coat of Arms Schade.
62884: - Wapenkaart/Coat of Arms Schaik (Van).
62887: - Wapenkaart/Coat of Arms Schinkel.
62890: - Wapenkaart/Coat of Arms Seitter.
10294: - Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig vervuld leeraar-ambt binnen de stad Utrecht door ... Henricus Smith op den 28 van lentemaand des jaars 1813. z.p. 8º: 4 p.
10297: - Bij het graf van ... Jan Van der roest, leeraar der Hervormde Gemeente te Haarlem, overleden den 8sten Januari 1814, door C. de Koning Leend.z. Haarlem, Francois Bohn, 1814. 8º: 16 p.
55731: [TANJE, P.] - Prent: 'Hertog Godefried de Noorman wordt door de graave Everard gedood', [d.d. 885], anonieme gravure.
55735: --- - Prent: 'Het vermoorden van graaf Floris V door Gerrit van Velzen' [d.d. 27-6-1296], kleine anonieme gravure met middenboven: No. 4. Deze tekst in handschrift.
63891: - De ruïne van Brederode nabij Haarlem.
62570: - Wapenkaart/Coat of Arms: Asbeck (Van)
62572: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aspremont (d')
62576: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aubreme (d')
62578: - Wapenkaart/Coat of Arms: Auersberg
62580: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aulnis (d')
62582: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aumerie (d')
62584: - Wapenkaart/Coat of Arms: Avance (d')
62586: - Wapenkaart/Coat of Arms: Avesnes (Van)
62588: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aysma (Van)
29518: - ROCHUSSEN -- Een zestal publicaties door of over J.J. Rochussen. Gedrukt, deels extracten uit een grotere publicatie, 1845-1871.
25277: - Bulletin de la Societe Heraldique et genealogique de France, year I, II and III (1879-1882) in one ( repaired) volume.
25293: - Le Héraut d'armes. Revue internationale d'histoire et d'archeologie heraldique, volume I and II, Brussel/Utrecht 1869, in 2 half cloth bindings, 536 pag.
10466: - Verjaargroete aan ... J. Van wijk Roelandsz. door P.H. Gallé. Kampen, W.J. Cibout, 1831. 8º: 11 p.
10488: - Mr. W. Bilderdijk ter gedachtenis. Haarlem, 1832. 8º: 16 p. Met titelvignet door J.P. Lange naar Michaelis.
10491: - Gezangen voor het feest, hetwelk ter eere van den schoolopziener mr Th. Van swinderen zal gevierd worden, die deze zijne betrekking vijfentwintig jaren heeft vervuld (te zingen den 12 juny 1832 in de Peper Gasthuis-kerk te Groningen). Groningen, J. Oomkens, 1832. 8º: 15 p.
42520: - - Nederlandsche apotheek. 's-Gravenhage, 1851.
10333: - Bij het graf van mijnen geachten vriend ... Arend Van ijsendijk, den 9den juni 1818. z.p. 8º: [8] p.
10335: - Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk, op zijnen zeetocht overleden den 26 van oogstmaand 1818. Leiden, L. Herdingh en Zn., 1819. 8º: 96 p.
9710: - Huwelykszang ter bruilofte van den heere Cornelis Boursette en mejuffrouw Françina De roo, opgezongen door den heere Abraham de Roo, waar agter volgt de lasterzucht gebreidelt, zijnde een verdediging tot luister van den dichter. z.p., z.j. 4º: 8 p. MET: De lasterzugt gebreidelt of verdediging van de huwelijkszang voor den heere C.B. en mejufvrouw F. d. R., door den heere Abraham de Roo, uitgegeven door een dichtkundig gezelschap. z.p., z.j. 4º: 12 p.
9713: - Huwelykszangen ter bruilofte van den Heere Nicolaas Konauw en Jongkvrouwe Anna Catharina Smith, echtrelijk vereenigd te Heemstede den 16 van oogstmaand 1757. 4º. Incompleet, [22] p. (mist blad A2).
9717: - Ad manes violatos Jani Wittii, libertatis ... victimae / Aan de geschonden gedagtenisse van Joan De witt, eertijds voorstander en slagtoffer der Batavische vrijheid. 1757. z.p. 4º: [17] p.
13838: - KORN Verzenboek van Cato Korn, met overgeschreven gedichten van Vosmaer e.a., ca. 120 p.
13844: - ORANJE-NASSAU Programma voor de opening van de vergadering der Staten-Generaal te 's-Gravenhage op Maandag den 20sten September 1880, folio, 3 p., gedrukt.
13846: - SCHARP Cahier met spotverzen op de Fransen en Engelsen ondertekend: “J. Scharp, predikant te Rotterdam”, 13 p., 8º, manuscript.
13849: - ENKHUIZEN Briefje van de bode van Enkhuizen, J. Jacobs Brock, namens burgemeester Van Oosten, d.d. 6-7-1697, gericht aan de aannemers (met name Willem Noblet) met verbod te spitten etc. in het park Jan Oestes Woude aan de Zuiderdijk. Manuscript, 4º, 1 p.
13866: - TWISK, BOBELDIJK, WURKUM, SCHEER Collectie van ca. 20 gedrukte en geschreven gelegenheidsgedichten uit de 19e en vroege 20e eeuw betr. gebeurtenissen en personen te Twisk. Auteurs: P. Bobeldijk, hoofdonderwijzer te Twisk, Jan Zwaan, Arie de Moel, Trijntje Hilleboer, J. Smit, E.B. Pastoor, Dirk Wurkum, Antje de Boer, P. de Vries, Klaas Scheer.
13794: - FRIESLAND, PHEENSTRA, ACCRONIUS Fragment uit een boedelinventaris betr. een obligatie ten laste van het landschap Friesland d.d. 17-8-1672 ten profijte van Dr. Dominicus Pheenstra, met cessie van Abraham Accronius d.d. 1680. 1 blad, 4º, manuscript.
13795: - KLOOSTRA, YNTEMA, LANTING Diverse verzen in manuscript, uit het bezit van Aaltje Yntema, Japke Kloostra en Antje Kloostra, ca. 1900, ca. 20 p.
13801: - VOORSPELLINGEN, MARIA STIEFEL ‘Hoogstmerkwaardige en wonderbare voorspellingen aangaande hetgeen in het jaar 1848 gebeurd is en verder tot 1856 gebeuren zal naar Opb. Joh. XXI:V.I door Maria Stiefel, somnambule uit Ebernberg’, Meppel, Boom & Wilson [1848], 8º, 8 p., gedrukt.
13870: - KAPPERSBOND, GLATZ Twee “kwitantie kaarten” Ned. Kappersbond, afd. Haarlem, ten name van Mevr. A.A. Glatz-van Hinte, Oude Groenmarkt 24, 1930-1931
13858: - VERZEN Verzenboekje, 19e-eeuws, met anonieme versjes, manuscript, 8º, 21 p., met een los vers, 2 p., 4º.
13863: - DRENTHE, KORENMOLENS Proclamatie van de landdrost van Drenthe, P. Hofstede, d.d. Assen 8-8-1808, waarbij de maallonen van de korenmolens in Drenthe werden vastgesteld. 1 blad, plano, gedrukt op blauw papier.
29643: - KALLIGRAFIE, MOORDRECHT, GOUDERAK, SMITS -- Twee cahiers met kalligrafisch schrift, a- van Antje Smits, Gouderak 1820 en b- van Maria Johanna Smits, Moordrecht 1829, 4°, ca. 80 pag.
29601: - RENESSE, MEIJERS -- Brief van een jongen, J. Meijers dd. Renesse 15-8-1939 aan zijn vrienden Menso en Piet Kramer te Bergen NH. Manuscript, 4 pag.
56697: - Een woord n.a.v. de brochure De kapitein De Roo van Alderwerelt in de tweede kamer (.....) aan alle weldenkenden, inzonderheid van de kiezers van Leeuwarden, 's-Hertogenbosch, 1867, 28 pag.
25355: - Tooneel-catalogus Nederland, Amsterdam Delsman e.a. 1895, 215 pag., geb. [ Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam ]
ZZ90053: - Exhibition catalogue/Tentoonstellingscatalogus van tentoonstelling van teekeningen op de schrijfmachine vervaardigd ten bate van de plaatseljike crisis-comité's. 1932, 12 pp.
49338: - CLOVELLY, ENGELAND--- [12] photo snap panorams from picked camera studies, uitg. G.S. Reilly te Clovelly, laat 19e eeuws?
49340: - LOUVRE--- The Louvre Gallery Paris. Leather portfolio, 16x10 cm. with 12 postcards with highlights from the Museum, ca. 1880?
49342: - GRAVENHAGE, DUINOORD--- Duinoord te 's-Gravenhage, 14 foto's op karton van deze Haagse wijk, uitg. M. v.d. Beek te 's-gravenhage, 19x26 cm., ca. 1900.
49344: - GRAVENHAGE, VOGELS--- Programma der 17e Internationale Tentoonstelling van pluimgedierte op 24-27 augustus 1883 (...) te 's-Gravenhage, 24 pag., gedrukt.
49348: - DORDRECHT, TRAS, METSELWERK--- Ordonnantie op 't stuk van den tras en tras-steenen, Dordrecht, Onder de Linde, 1698, 4°, 19 pag., gedrukt. Met groot wapen van Dordrecht op titelpagina.
49352: - DORDRECHT--- Request geprezenteert aen sijn hoogheyt den heere Prince van Oranje, rakende de nominatie vande goede luijden van achten der stad Dordrecht etc. Dordrecht, Goris, 1685, 4°, 8 pag., gedrukt, blauw papieren omslag.
49358: - LEUZINGER, BERN--- Nota van Rudolf Leuzinger, Kramgasse 141 Bern, d.d. 1848, 1 pag., deels gedrukt.
49362: - BELGIE, NINOVE, DE MONT--- Kwitantie van Josephus Joannes de Mont, broodmaker te Ninove, 1828, betr. ontvangen gelden. Manuscript, 2 pag.
49364: - BELGIE, MECHELEN--- Publicatie van stadsbestuur Mechelen d.d. 5-9-1763 betr. beelden van Maria in de stad. 4°, gedrukt, 3 pag., met wapen in houtsnede 'In trouwen vast'.
14157: - ZIMMERMAN, ROTTERDAM Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 30-5-1789 betr. sauvegarde voor Willem Dominicus Zimmerman te Rotterdam, gedrukt, folio, 3 p.
14158: - ROTTERDAM, CREMER, VAN DER HOEVEN Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 12-7-1788 betr. Thomas Theodore Cremer en Cornelis van der Hoeven, kooplieden te Rotterdam, gedrukt, folio, 16 p.
46167: - VALK, DE--- Gedrukte overlijdenskaart voor J. de Valk jr., Amsterdam, 1941.
10273: - Ter nagedachtenis van Mr. J. Hinlopen, voorzitter der tweede klasse van het Koninklijk-Ned. Instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten, overleden den 21 december 1808, door mr. W. Bilderdijk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1829. 8º: 14 p.
10274: - Encomium dictum ... Wilhelmo Bilderdijk, poësis patriae vindici et principi ab Hermanno Bosscha. z.p. 4º: 5 p.
11112: - LONDEN, EXHIBITION 1851 Envelopje (blanco) met op achterzijde blindstempel `Great Exhibition London 1851', met afbeelding van het gebouw.
11118: - MARNETTE, DE; D'OULTREMONT, BELGIË Brief van De Marnette, Liège 16 maart 1763, o.a. betreffende de verkiezing van de `évêque prince de Liège, Charles d'Oultremont'. 4(, 2 p.
ZZ90083: - c en du Commerce, Aperçu du Commerce et de l'industrie des Pays-Bas, no 17: L' Industrie Diamantaire et l' Orfèvrerie, Leyde [1910], 32 pp. (kopie)
46238: - SCHELLART, V.D. KLEY--- Gedrukte huwelijksaankondiging van A.I.J.M. Schellart en Maria C. van der Kley, Voorburg 1936. Fraai drukwerk, 2 pag.
10978: - AKE(R)SLOOT, VAN SCHUYLENBURGH, EDAM Twee brieven van Abraham Akesloot, Edam, 1733 en 1734, aan zijn zuster de weduwe Josina van Schuylenburgh, geboren Akesloot te Haarlem (wed. van Willem van Schuylenburgh, heer van Schrevelsrecht). De schrijver, geboren 1687, was kapitein bij de admiraliteit van Amsterdam. 4(, 4 p., met lakcachet Akesloot.
47046: [HAREL, F.A. A.O.], - Dictionnaire theatral ou douze cent trente-trois verites sur les directeurs, Regisseurs, acteurs (...) des divers theatres, 2e edition Paris, Barba, 1825, 318 pag., original boards.
47049: - Paris guide par les principaux ecrivains et artistes de la France, two volumes, Premiere partie. La science, l'art. Deuxieme partie La vie, Paris, Lacroix, 1867, 2135 pag., illustrated, linen bindings.
47058: [APELL, D.PH. VON], - Cassel und die umliegende gegend. Eine skizze fur reisende, 3te auflage, Kassel 1801, (6) +132 pag. Covers of decorated paper. Very good copy.
47060: - Galerie imperiale et royale de Florence, novelle edition ornee des planches de la venus de Medicis, de celle de Canova et de l'Apollon, Florence, Landi, 1817, 205 pag.
54381: --- - Sententie gepronuncieert by den Ed. Hove Provinciael [van Zeeland] op ende yegens Jacomina de Witte, huys-vrouwe van den heer president Van Wijngaerden, over hare grouwelijcke ende ongehoorde corruptien ende hare schandaleuse begeerten, tot nadeel vande heylige justitie. Middelburg, Chr. Ursinus, 1650.
30381: [WALIG, JAN] - Gedenkboek van het Olieslagers-contract (contract van verzekering tegen brandschade aan oliemolens en derzelver ladingen aan de Zaan) 1727-1912, Koog Zaandijk 1912, 130 pag., geïll., goud gestempeld imitatie perkament omslag. Zeer zeldzaam.
46084: - ALKMAAR, TIENDEN, OOSDORP, DE RIJP--- Aanplakbiljet 'Tienden te koop tot Alckmaer' 7-7-1663, plano, 1 blad, gedrukt, met aanvullingen in handschrift.
60722: [EWIJK, H.] - Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen langs de rivieren in het koningrijk Holland voorgevallen in Louwmaand 1809.
66509: [KLAAS DE VRIES-MAVO] - Kennis door Verkenning, Een verkenning van instellingen en diensten in de Gemeente Haarlem, door leerlingen van de Klaas de Vries-MAVO, Santpoorterplein 28, Tweede druk, 76 pp.
2865: [ZUIJLEN, R.A. VAN] - Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering, de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's-Hertogenbosch, benoemd sedert de terugbrenging der stad onder het gezag der Staten Generaal van de Vereenigde Nederlanden in 1629. 's-Hertogenbosch 1863. Geb., geïll., 17+37 p.
62524: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andrau
62526: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andree
62528: - Wapenkaart/Coat of Arms: Annemaet
62530: - Wapenkaart/Coat of Arms: Angelbeek (Van)
62532: - Wapenkaart/Coat of Arms: Anker
62534: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ant
64474: - Prés de la Haye (vlakbij Den Haag).
10287: - Op het overlijden van mijnen ... grootvader ... P.H. Hugenholtz, in leven rustend leeraar bij de Herv. Gem. te Delft in den ouderdom van 82 jaren en bijna 3 maanden, den 24 van sprokkelmaand 1811. z.p. 8º: 8 p.
10292: - Bij het graf van mijne eeuwig geliefde echtgenoote ... Geertruida Wilhelmina Adriana [van royen-] Van neck, geboren den 2den maart 1777, met mij gehuwd den 2den februari 1796, overleden den 28sten oktober 1812. z.p. 8º: 7 p.
10284: - Aan mijnen vriend, J. Van ouwerkerk de vries, bij den dood zijns vaders. MET: Aan mijnen vriend Mr. M.C. Van hall. z.p. 8º: [3] p.
10356: - Vijf-en-twintig jarige echtvereeniging van onze ... oom en tante ... Adrianus Osy en vrouwe Anna Broekhals gevierd te Rotterdam den 13den van Herfstmaand 1820. Amsterdam, Potgieter en Van Baalen, z.j. 8º: 6 p.
10853: - Omnibuslied nr. 2, gezongen ter eere van het huwelijsfeest van den Heer G.C. Van versendaal en Mejuffrouw Cath. Bouwman, Amsterdam, hotel Krasnapolsky 25 mei 1931. z.p. Folio, 3 verschillende exx., samen 3 p. tekst.
49372: - LESTEVENON, PIECK--- Brief in het Frans van Matthijs Lestevenon (1719-1797), d.d. Parijs 1756, gericht aan baron W.H. Pieck, heer van Brakel en Zoelen. Manuscript, 4°, 2 pag.
49374: - BIENFAIT, LE NUD, BASSET, SCALE--- Twee uitnodigingen voor de begrafenis van Antonette Basset, wed. Bernard Scalé, behuwd moeder van Louis Bienfait, d.d. Amsterdam 2-4-1781 en van Marie Jeanne le Nud, bejaarde dochter ten huize van Louis Bienfait, d.d. Amsterdam 6-4-1763.
49376: - HAARLEM, WEESHUIS, ENSCHEDE, HOEUFFT--- Request van regenten van het Gereformeerd Weeshuis te Haarlem, d.d. Haarlem april 1861, aan de Raad der gemeente, om het besluit de uitkering van F 660,- p.j. te staken, in te trekken. Gedrukt, 29 pag.
49384: - SPOORWEGEN, GOOR, WALKATE--- Twee koopacten van gronden t.b.v. de aanleg van de spoorweg Goor-Duitse grens, 1864. Deels gedrukt, ca. 20 pag.
49388: - WILLEMS, RIETVELT, HOUTMAN, VREESWIJK--- Gecalligrafeerd blad, 18x22 cm., betr. belijdenis van Mat. Willems, d.d. Amsterdam 5-7-1794. Manuscript.
49390: - TROOSTENBURG DE BRUIJN--- Gedrukt kaartje met tekst 'Tiende bewijs van goedkeuring. Van Troostenburg de Bruijn, pred.', 5x9 cm.
62654: - Wapenkaart/Coat of Arms Boelens (Van).
64933: [SIGNATORY: J. BERCK.] - Pamphlet. Untitled. Alsoo mijn Edele Heeren van den Gerechte der Stadt Dordrecht dagelijcks meer ende meer ondervinden, dat den Salm al-omme, ende ontrent de selve Stadt gevangen werdende, niet genoeghsaem ten gerieve van de Borgerye ende Ingezetenen van dien Gesneden, nemaer elders vervracht, ende vervoerdt werdt […].
64935: [SIGNATORIES: G.J.D. PALLAND; H. FAGEL.] - Pamphlet. Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden; allen den geenen die deesen sullen sien of hooren leesen, salut […].
64936: [SIGNATORY: R. JORISZ.] - Pamphlet. Reglement. Syne Ex.tie Rapport gehadt hebbende van het vertoogh, aen deselve gedaen, van wegens die Staeten des Vorstendoms, ende Provintie van Gelder, over die excessen der Militaire executie, van den volcke van oorloghe, geassigneert op die verschenen termijnen vanden loopende Accorde der Bede […].
64937: [SIGNATORY: J.J. DE WAGENER.] - Pamphlet: untitled. T’ Hoff Geoccupeert synde met te reguleren, de Modificatien nopende het Placcaerd op t’ stuck van de Munte van den 19. September 1749. de welcke Syne Conincklijcke Hoogheydt Hertogh Carel van Lottharingen Gouverneur Generael deser Nederlanden goedtgevonden heeft […].
46074: - MEESTER, DE--- Dossiertje krantenknipsels betr. Johan de Meester, 1927-1931.
15613: [MONTAGUE, LADY MARY WORTLEY] - Letters of the right honourable Lady M..y W...y M......e: written during her travels in Europe, Asia and Africa to persons of distinction, men of letters, &c. in different parts of Europe, which contain, among other curious relations, accounts of the policy and manners of the Turks. 2de druk. 3 dln. Londen: T. Becket and P.A. de Hondt, 1763.
11105: - LINDEN, VAN DER, GRAAFWIJK Dankbetuiging van J. van der Linden aan dr. Graafwijk, voor geleend boek, 1822. Klein, 1 p.
11092: - KRAFT Verklaring van de burgemeester van Utrecht betreffende de noodzakelijke tegenwoordigheid van zes weken van Pieter Kraft in Utrecht, bij de liquidatie van de nalatenschap van zijn vader Johannes Kraft. Utrecht 1832. 4(, 1 p.
11082: - KAPPELHOF, ONDERWIJS Kwitantie van A. en E. Kappelhof, directie van `het leerschool voor Jongelingen en jongedochteren' te Amsterdam, voor D.W. Kiezendaal voor drie maanden onderwijs van zijn zoon T.L. Benken. 1803. 4( , 1 blad, deels gedrukt.
39909: - Arnhem in 1921. Oudejaars- bijlage van de Arnhemsche Courant van 31-12-1921, groot 4o, 36 pag., geïll. Omslag: Ed Houbolt met gedicht van Tony de Ridder.
39917: [NIJHOFF. P.] - Schets der lotgevallen van het voormalig Burger-kinderhuis- weeshuis en Arme- kinderhuis nu protestantsch- kinderhuis en R.K. Weeshuis te Nijmegen, Nijmegen 1860, (8) + 204 pag. Geillustreerd met 4 litho's, origineel bedrukt kartonnnen band, mooi exemplaar.
3993: [RAVESTIJN, H.P.W. VAN] - De firma F. van Lanschot sinds 1737. Hoe twee eeuwen geschiedenis van de stad 's-Hertogenbosch en de Meierij zich weerspiegelen in haar lotgevallen. ['s-Hertogenbosch 1942], 136 p., geïll., geb. Oplage 1000 exx., illustraties Jo Spier.
45257: - WURFBAIN--- Gedicht Napoleon a son neveu Louis, manuscript, 3 pag., geadresseerd aan J.W. Wurfbain, manuscript, 3 pag.
45259: - JONGE, DE --- Brief van de archivaris J.C. de Jonge, d.d. 1845, manuscript, 1 pag.
45261: - ROCHE AYMON--- Brief van de comte de la Roche Aymon, d.d. Parijs 1827, manuscript, 1 pag.
53873: --- - Placcaet vande Eertzhertoghen onse alderghenadichste heeren ende princen, verbiedende de schandaelen en exercitien die eenige soo hunne ondersaeten (...) doen (...) tot verachtinghe van onse heylighe catholijcke apostolijcke Roomsche religie. Na de copye van Brussel, [Brussel], R. Velpius, 1610.
55079: [MAGNUS ALBERTUS ??] - De secretis mulierum. Amsterdam, J. Janssonius, 1655.
55560: --- - Prenten: Twee anonieme etsen zonder onderschrift, tonende het aansprekersoproer van 1696 te Amsterdam. Beide prenten laten een Amsterdamse gracht zien, de eerste met rechts een pand dat wordt geplunderd en de tweede met plunderaars waarop wordt geschoten.
55565: --- - Prent: 'CXXVIII Gerechtelijke middelen om schuld of onschuld te ontdekken. Bl. 291'. ets zonder naam, tonende een persoon die d.m.v. een hete tafel en kokend water wordt gemarteld. 18e eeuws.
54280: --- - Vooral niet trouwen! Een waarschuwing aan vrijgezellen, een troost voor gehuwde mannen, door iemand die goed op de hoogte is. Naar het Hoogduitsch door D. Klein jr. Amsterdam, 1892.
54286: --- - Voorseggingen op de desseynen der vorsten en staten van de werelt. z. pl., 1684.
53651: --- - Sententien by den Hove van Hollant ghearresteert jeghens Cornelis Gerritssz, ghebooren van Woerden, Harman Harmanssz van Emden, Jan Claessz uyt 't Zuytlant ende Dirck Leendertssz van Catwijck, over haerluyder grouwelijcke ende moordadige conspiratie jegens den persoon van [...] den heere prince van Orangien [...] ghepronuncieert ende gheexecuteert in 's-Gravenhage den 27 February 1623. 's-Gravenhage, wed en erfgen. H.J. van Wouw, 1623.
53662: --- - Verzameling van stukken betreffende de zaaken van B. Meezeman, A. Swieter en C. Kloosterman, als meede van mr. Albertus Ploos van Amstel Jansz., gedetineerdens op het Huis der Gemeente binnen Amsterdam. Uitgegeven door het Committé van Justitie derzelve stad. Amsterdam, J. ten Brink Gerritsz. 1796. [met:] Extract uit de notulen ...
53663: --- - Vervolg der verzameling van stukken betreffende de zaaken van B. Meezeman, A. Swieter en C. Kloosterman, (voorheen) gedetineerdens op het Huis der Gemeente binnen Amsterdam, uitgegeeven door het Comitté van Justitie derzelve stad. Amsterdam, J. ten Brink Gerritsz., 1796.
53671: --- - Levensbeschrijving en bekeering van Anna Katharina Merks, mitsgaders een echt verhaal van al het geen aan en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenisse, van den 5 den der Zomermaand 1763 af, tot zij op den 19 den der zelve maand, door de handen der justitie te Rotterdam, ter dood gebragt is. Nieuwe onveranderde uitgave. Rotterdam, gebr. Huge, [ca. 1900?].
11171: - ROTTERDAM, VAN ACKER Kwitantie van Adriaen van Acker, Rotterdam 29 april 1716, voor ontvangen gelden van Meutie Stijntje Leenputte, `in voldoeninge van het geene voor Jan van Acker is betaalt'. 8(, 1 p.
59773: (SCHUMANN, W.M.G.) - Redevoeringen door den voorzitter van den Volksraad mr. dr. W.M.G. Schumann, gehouden van 1919 tot 1924. No place, no date. (ca. 1925).
59775: - - Articles on the use of opium in South-East Asia, in Dutch. A.o. De Britsche Opium-Enquete; Opium-verpakking, systeem 'Huizer'; De proef met de Opium-regie en hare uitbreiding; etc. No place, no date. (ca. 1895).
59781: - - Detectiveromans in dossiervorm. Aanwezig: Engelse/Amerikaanse uitgaven: Murder off Miami, 1936 (2 verschillende uitgaven). Dit exemplaar met `50th thousand'. Who killed Robert Prentice?, 1937 (2 verschillende uitgaves), Herewith the clues, 1939, The Malinsay Massacre, 1938. Nederlandse uitgaven: Moord op de `Golden Gull'?, 1936. Het raadsel van de sterrenwacht, ca. 1939 (2 verschillende uitgaves). De zaak Stevens, 1967; Wie doodde Robert Prentice, 1937 (2 verschillende Nederlandse uitgaves). Pri
42347: - - Over de schadelijke huisinsekten als de huisvliegen, wespen, muggen, weegluizen, vlooijen (...) enz. met aanwijzing van (...) middelen om dezelve geheel uit te roeijen. 2e uitgave. Amsterdam, S. de Grebber, 1832.
11520: - MEERMAN Familiewapen Meerman, tekening met kleur, 19de-eeuws, met de originele handtekening van J.(?) Meerman. 18de-eeuws, samen 20x12 cm.
11538: - MOREAU, ROBIJNS `Carte généalogique' van de afstammelingen van Gautier Moreau (Berloo 1749-1818) en Lucy Dony, gecombineerd met de afstammelingen van Henri Lambert Robijns (1744-1837) en Marie J. Delva. Opgesteld 15 juni 1849. Litho met aanvullingen in handschrift. 1 blad, 50x70 cm.
11541: - MORTIER, BROEK Briefje van baron Hk. Mortier, Den Haag 20 februari 1839, aan de burgemeester (van Den Haag?), met een aanbeveling voor een zekere oud-militair Broek voor een vacature. 8(: 1 p.
11480: - LAASBIJE, HOEBÉ Gedrukte kennisgeving betreffende het overlijden van Cornelia Hoebé, wed. Laurens Laasbije. Amsterdam, 1791, 12(, oblong.
11482: - LAURENZ, NUYSOLE, SAURIN Brief in het Frans van Laurenz, La Haye 2 oktober 1759, over `S. Nuysole, major de la Cour', die gaat sterven, en over zijn plaats aan het hof. De naam van Saurin valt in dit verband. 4(: 3 p.
11484: - LEEUW, DE; MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW Lidmaatschapsbul voor Mr. Daniel Cornelis de Leeuw als lid van de Maatschappij tot bevordering van den Landbouw, opgericht binnen Amsterdam. Amsterdam 26 maart 1777, getekend door Fredrick Alewijn, pres., en Jeronimo de Bosch, secr. Perkament, plano, met opgedrukt zegel. Gedeeltelijk gedrukt.
11492: - LENNEP, VAN Tekening met kleur op perkament van een aantal eenden, gesigneerd S.A. van L(ennep). Ca. 1900? 13x20 cm.
11493: - LESDATIER Blad met vier getekende familiewapens in kleur: Père Lesdatier, Mère Mastaing, gran mère Fonssum, gran mère Maminc. 28x36 cm., 18de-eeuws.
11495: - LEZWIJN, LEIDEN Leidsch Dagblad van 12 augustus 1884 met advertentie en redactioneel bericht betreffende het overlijden van Mr. P.C. Librecht Lezwijn van bankierskantoor Lezwijn en Eigeman.
11508: - LUBER, VAN DER NIEPOORT `Twist van Adam en Eva'. Gedicht. 4(, 4 p. 19de-eeuws.
11510: - MAAREN, VAN; GOUDA Gedrukt adreskaartje van E. van Maaren, koper- en blikslagerij te Gouda, ca. 1900.
25013: - Ceremonieboek van de regeering der stad Amsterdam
62126: - Promotion of doctor W. van Eeden.
62128: - 'Het Nieuwsblad voor Nederland'
62130: [IN MEMORIAM SOLDATEN UIT INDIE] - 'Nieuwe Amsterdamsche Courant; Algemeen Handelsblad'. About tentoontstelling nijverheid London en Currency Dutch East Indies.
62132: - Newspaper Theological School.
48313: - VREDESBEWEGING--- Dossier met enkele brochures en krantenknipsels over de vredesbeweging en protesten tegen kernwapens, ca. 1960-ca. 1970.
48323: - SCHULTENS, RENDORP, DEDEL--- Brief van H.A. Schultens aan waarde vriend (= Rendorp?), z. j., manuscript, 4°, 4 pag.
24638: [SOETEBOOM, H.] - Besondere privilegien ende handvesten, verleent aen d’inwoonders van Westzaanden en Crommenie. Waer in zijn begrepen d’Ingesetenen van Zaardam aen de westzijde vande Zaan, Koogh, Zaandijck, Wormerveer, ’t West-
53991: --- - Antwoord gezonden op de tweede brief aan de heer Daniël Roemer in zyn tegenswoordige verblijfplaats, waar in hem de reeden gezegt werd waarom men hem alleenig zo sterk op het lyf vald en anderen die zo wel maitressen als hy hebben gehouden, met stilzwygen voor by gaat. [Amsterdam, 1774].
55003: --- - Vrymoedig adres van een Hollander aan (...) de (...) Staten van Holland en West Friesland [over de beteugeling der drukpers]. z. pl., [1770].
38159: - Tobacco talk and smokers'gossip. An amusing miscellany, London 1884, 18 + 148 pag.
54046: --- - Jonkheer Salvador en zijne misdaden. 's-Gravenhage, H.G. Stahl, 1856.
54124: [SOETEBOOM, HENDRIK JACOBSZ] - Noord-Hollands ontrusting, ofte historisch verhael van het begin en voortgang der oproeren die tot Oost- en West-Zardam, Wormer, Crommenye etc. voorgevallen zijn in den jaare 1678, en door het hoogwijs beleyd der heeren Staten beslecht zijn. Amsterdam, J. ten Hoorn en Jan Bouman, 1678.
54098: --- - Sententie by den Hove van Hollant gearresteert jegens Paulus van Sevenhuysen. Gepronuncieert den 28-7-1660. 's-Gravenhage, v. Wouw, 1660.
54173: --- - Sententie bij het departementaal gerichtshof 's lands van Utrecht, den 8e February 1806 gepronuntieerd en ten zelven dage geëxecuteerd jegens Carel Streur Jr. Utrecht, Altheer en Post, 1806.
54175: --- - Het proces van Jaantje Struik, de 'millioenen-juffrouw'. Bevattende: inleiding, levensgeschiedenis, acte van beschuldiging, rechtsgeding, requisitor, pleidooi, slotwoord, benevens een welgelykend portret van de juffrouw. Den Haag, De Vries en Viskoper, [1883].
54194: --- - Tafereelen uit de regtspleging uitgegeven door De Vriend van armen en rijken. Amsterdam, E.S. Witkamp, 1851-1859.
42940: - - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van alle volkeren, behelzende (...) Overijssel. 3 delen, Amsterdam etc., P. Schouten etc., 1781-1801.
10996: - BOND CABBELE Portrait drawing of `Benjamin Bond Cabbele, F.R.S. and M.P. and a right good friend to the afflicted of humanity'. `By Mulready, taken from a book, belonging to Mr. Pye, the engraver.' Both texts, together with the drawing in one frame, 200 mm high x 280 mm width.
11476: - KRALINGEN, VAN Stukken betreffende financiën van Jan Jacobus van Kralingen te Amsterdam, 1925-1926. Ca. 10 stuks.
11478: - KRUYS Foto van een geschreven kwartierstaat, met 8 wapens, van Gerhardus Kruys, geb. Den Helder, 9 augustus 1892. Folio, oblong, 1 blad. Met ontwerp in handschrift.
46169: - REIMAN, DE BAS--- Gedrukte overlijdenskaart voor Jeanne M. Reiman-de Bas. Amersfoort, 1944.
45884: - DELFT, STUDENTENLUSTRUM; MUZIEK--- Programma soiree musicale, Delft 13-7-1862 t.g.v. slot lustrum studenten Kon. Academie. Gedrukt, 2 pag.
45882: - DELFT, MUZIEK--- Programma voor het dames-concert van Apollo in de Doelen te Delft 4-5-1858. 1 pag., gedrukt.
ZZ90064: [RIJKSMUSEUM AMSTERDAM] - In en om het Rijksmuseum, Interiors of the Rijksmuseum, 75 photographic views of the museum, uitgave & Druk S. Bakker Jzn, K. Zaandijk bij Amsterdam, 1909, 75 pp.
29264: - WINTER, DE -- Spotversje op De Winter, ca. 1780, manuscript, 8°, 1 pag.
29268: - VREESWIJK -- Proclamatie van de representanten 's lands van Utrecht dd 17-3-1796 betr. onenigheden tussen de stad Utrecht en de Municipaliteit van Vreeswijk. Groot blad plano, gedrukt (door G. Post te Utrecht) 1 pag.
29274: - BRABANT 1789 -- Placaat van de Staten Generaal der Ver. Nederlanden in zake scherp toezicht op gewapende vreemdelingen uit Oostenrijks Brabant, die met troepen tegelijk in staats Brabant rondtrekken. Dd. 's-Gravenhage 16-10-1789. 1 blad plano, gedrukt; waterschade (drukker: I. Scheltus 1789)
29276: - MOLO, DE , HOMRIGH, BENING, MASTENBROEK, AMSTERDAM -- Gedrukte brief in het Frans van De Molo, dd Amsterdam 27-5-1763. Messieurs les commisaires du bal du 23-3-1763. Naam in pen onderaan de brief. 4°, 1 pag.
29282: - AMSTERDAM, EIGENDOM KERKEN -- Verzameling van stukken behelzende het ontwerp van schikking over de kerkgebouwen der eertijds heerschende gezindheid binnen Amsterdam, 1800, gedrukt, folio, 55 pag. Met Tweede Rapport, 1800, gedrukt, folio, 55 pag.
66444: [NAAR DE KAART BY ORLERS, LITHOGRAPHY BY EMRIK & BINGER HAARLEM] - Lithography/lithografie: Het beleg en ontset van Leyden 1574.
66850: [LIEDTEKST/SONG] - Elia's Offer op Karmel. Wat buigt ge u, Mensch! Voor vreemde Goden Nog langer in het stof ter neer?, 1832. 16 pp.
66852: [PAMPHLET] - Pamphlet. Marktbericht. Ducro seint uit Schotland: : De prijs der Whisky P.H. is enorm gestegen, door den reusachtigen uitvoer naar Utrecht ten tijde van Hagenbecks verblijf aldaar:. Hij komt weer! Wie komt weer? Hagenbeck [printed upside down]. 1 p.
66853: [PAMPHLET] - Pamphlet. Meisjes, wacht U voor den Duitschen luitenant, maar vooral voor den Cow-boy, die 't voornemen heeft, U met zijn lasso's te vangen. O! Jullie zullen nog nooit zoo'n lol gehad hebben, reken maar !!! 1 p.
61069: - - Missive, geschreven den sevenden July 1690. Uyt Londen.
61071: - - Bestiaal. Ordonnantie, waar op in den Lande van Holland en West-vriesland (...) by collectie sal werden geheeven den Import op de Bestiaalen, als Ossen, Koeyen, Kalveren, Schaapen, Lammeren, Varkens, jong en oud: Ingaande den eersten January 1750.
61075: - - Consumptie van den Turf en van de Koolen (...) ingaande met den eersten January 1750.
61077: - - Amsterdamsche courant, 12-12-1809.
12671: - WEEVERS Vijf tekeningen in kleur door Loes Weevers, ca. 1925.
12678: - WIBAUT, AMSTERDAM Twee persfoto's, 18x24 cm., van de begrafenis van Wibaut te Amsterdam, 2 mei 1936.
12682: - WINT, WIND Uitnodiging voor wed. Wint voor de begrafenis van Dirk Wint, Amsterdam 26 september 1786, 1 stuk, deels gedrukt.
12684: - WITTE, DE; (GAL?)STEEN Zesregelig versje, gesigneerd F. de Witte, met bijschrift: `Dit veersie staat op een goudt doosie daar een steen in legt van den heer F. de Witte, afgehaalt als hij al 70 jaar oudt was en heeft daar na nog 18 jaar geleeft'. 4(: 1 p.
12686: - WORMERVEER, SCHOOL, RUYTER Prijs voor gedrag en naarstigheid, behaald door J. Ruijter, Wormerveer 22 november 1837, uitgereikt door `het plaatselijk schooltoevoorzigt W. Brul, secretaris'; 1 p., deels gedrukt.
12689: - WIJN, DORDRECHT, VAN OLDENBORGH Prijscouranten voor wijnen van de fa. J. van Oldenborgh & Zonen te Dordrecht, Buiten Walevest 3, 1898-1917, 14 stuks, ca. 20 p. per deeltje, gedrukt.
12693: - WIJNPERSSE, VAN DE Fragment van een brief met handtekening van S.J. van de Wijnpersse, z.j., 1 p.
12696: - ZANDVOORT Schetsboek van N.N. met een aantal schetsen van dorpsgezichten in Zandvoort, 1890, 1 stuk.
12698: - ZANTEN, VAN; HAARLEM Poeziealbum van Marietje van Zanten, Haarlem 1930-1937. 1 deeltje met ca. 50 bijdragen.
13962: - OUDEWATER, KOCXS Minuutbrief van J.J. Montijn, baljuw van Oudewater, d.d. 26 mei 1802 aan de baljuw van Utrecht betreffende Pieter Kocxs die bij een juffrouw te Oudewater waar hij ‘familiair’ verkeerde juwelen e.d. had gestolen. Met een reactie van de baljuw van Utrecht, d.d. 29 mei 1802. Manuscript, 3 p.
13964: - OUDEWATER, PFEFFEL Brief van de burgemeester van Antwerpen, d.d. 1815 aan de burgemeester van Oudewater inzake de heer Pfeffel, die in 1814 vanuit Antwerpen naar Brussel is vertrokken, manuscript, 2 p.
13970: - OUDEWATER ‘Reglement van Policie’ voor de gemeente Oudewater, d.d. Oudewater 5-11-1822, Gouda, N. Brinkman z.j., plano.
13971: - ROTTERDAM, SCHOOR, DIEFSTAL PARELS ‘Lyst van vermiste paerlen, op woensdag den 12en Augustus 1807’, met verzoek om bij aanbieding te koop of ter belening de subst. schout van Rotterdam, J.K. Schoor, te berichten. Gedrukt, 4º oblong, 1 p.
13977: - OUDEWATER, DE VRIES Getekend silhouetportret van M. (?) de Vries, predikant te Oudewater van 1846 tot 1851. Hij was beroepen van Heikop en Boecop in 1846 en vertrok in 1851 naar Leeuwarden waar hij overleed. 20x13 cm.
14001: - DONATH, VAN DER WILLIGE, FIEBIG, JESSE Gedrukte overlijdensberichten, z.g. Faire-parts, betr. Elisabeth Donath, wed. Chr. F. Fiebig, d.d. Amsterdam 1862 en Jacoba Elisabeth Donath, wed. Willem Jesse, d.d. Weesp 1875.
10831: - Programma t.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest van den heer en mej. Tromp-bont op Zaterdag 9 juli 1927 in De Harmonie. 4º:[1] p.
10837: - Onthullingen uiit het leven van het bruidspaar Jo Beekwilder en Mies Louwerens bekend gemaakt op woensdag 6 juni 1928 in Krasnapolsky. Amsterdam. 8º: [6] p.
62424: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aefferden (Van)
62426: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aengenent
62428: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aerdt (Van)
62430: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aerssen Beijeren (Van)
12637: - TUINSTADWIJKEN, KUIPER, LEIDEN, HEEMSTEDE Prospectus voor de op te richten `Maatschappij tot bevordering van het stichten van tuinstadwijken, tuinsteden en tuindorpen in Nederland', onder leiding van de architect P. Kuiper Jr., directeur der Maatschappij Bosch en Vaart, Bosch en Vaartstraat 31 te Heemstede, 1915, 24 p., met begeleidende brief. Gedrukt in lichtdruk. Met bouwtekeningen.
12654: - VOOGT, MET DE VOET GESCHREVEN, ABCOUDE Papiertje met `Catriena Voogt oud 9 jaar' en op de keerzijde: `In mijne tegenwoordigheid op heden met den regtervoet geschreven door Catharina Voogt, oud 9 jaren, zonder armen, geboortig van Abcoude, Amsterdam 17 September 1821. J. Koning'.
12658: - VROUWEPOLDER, DE BIE `In memoriam Abraham Johan de Bie, geboren 1 april 1912, overleden 19 april 1945'. Z.p. [1945], 72 p.
12661: - W.O. II TE LISSE, SASSENHEIM, NOORDWIJKERHOUT, HAARLEMMERMEER De Oranje Koerier, ondergronds dagblad voor Lisse, Sassenheim, Voorhout, Noordwijkerhout en Haarlemmermeer, 24 oktober 1944 - 5 mei 1945.
12665: - WAKKER Twee handschriften van W.R.H. Wakker, 1e luit. te 's-Gravenhage, ca. 1880. Het ene betreffende heraldiek (aan de hand van 17de-eeuwse literatuur over heraldiek) en het andere (incompleet) over straffen en criminele zaken.
12667: - WAPPEROM Brief van J.J. Wapperom, 's-Gravenhage 1820, ter begeleiding van een toegezonden publicatie Speele van zinne, 1 p.
13092: - SCHERPINGH `Notitie van mij Egbert Carel Adolphus Scherpingh, door mij gehouden tot Stokholm, seedert 16 april 1293'. Manuscript-genealogie van het geslacht Scherpingh, ca. 250 p. groot folio, in halfleren band, geïllustreerd met ca. 75 fraai getekende familiewapens in kleur. Het werk is samengesteld in het midden der 18de eeuw door verschillende leden van de familie Scherpingh. M4765.
13093: - SCHEVENINGEN, EVENHUIS, ACHTERHOF Mededelingen van ds. R.B. Evenhuis aan de leden van zijn kerk te Scheveningen, d.d. 10 augustus 1942; 2 p., gestencild.
45427: - VLAS--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 14-5-1664. Manuscript, folio, 2 pag.
45429: - BELASTINGEN--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 14-12-1662. Manuscript, folio, 7 pag.
45431: - BEAUMONT, VAN--- Extracten uit resolutien Staten van Holland d.d. 15-11-1664 en 5-2-1665. Manuscript, folio, 2 pag. Met handtekening van Herb. van Beaumont.
45433: - TABAK--- Extracten uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 18 en 25 maart 1661. Manuscripten, folio, 2 pag.
45435: - ROTTERDAM; VROEDSCHAP--- Octroij [van Staten van Holland] verleent aen burgemeesteren en vroedschappen der stad Rotterdam, op 't stuck vant verstellen haerer magistrature. D.d. 's-Gravenhage 13-12-1650. Manuscript, folio, 4 pag.
11045: - GINKEL, VAN Uittreksel geboorteregister te Utrecht van Johannes Hendricus van Ginkel (vader J.H. van Ginkel en moeder M.A.P. Lancee).
11014: - DAM VAN NOORDELOOS, VAN Drukproef van een mededeling van de heer Van Dam van Noordeloos betreffende Paulus Buys (in Bijdragen Historisch Genootschap?) 8(, 12 p. Met diverse aantekeningen van (voor?) Van Dam betreffende zinspreuken, etc. 14 p.
65244: - Pamphlet. Andere vraech-al. In der haest ghestelt, om met des eersten Vraegh-als vraegh-stucken, beantwoort te worden, ist moghelijck (...), Ghedruckt voor een lief-hebber der waerheydt, MDCXIIX (1618), 16 pp.
65245: - Pamphlet. Noodighe Remonstrantie aende Doorluchtighe, Hooghe, ende Mogende Heeren, Mijn Heeren die Staten Generael der vereenichde Nederlanden(...), Ghedruckt voor Marten Arentsz. 1618, 24 pp.
65248: - Pamphlet. Procvratie By eenighe steden van Hollant gegeven aen heure gecommitteerden, ter Dach-vaert van de heeren Staten van Hollant vanden 14 Mey 1618 (...), Stylo Novo, mitsgaders De Procuratie dien volgende b de (...) 3 Junij 1618. Stilo Veteri. Met de Verclaringe ende Limitatie by de Magistraet der Stadt Utrecht (...) 10 Junij 1618. Stilo Veteri, 's-Gravenhage, by Hillebrant Jacobsz 1619, 10 pp.
65252: - Pamphlet. Placcaet. VVyt-ghegheven van weghen de heeren Staten des furstendombs Ghelre ende graefschaps Sutphen, teghen de gestroyde lasteringhen ende calumnien van de evangelische ghereformeerde Christelijcke religie (With the coat of arms of Gelderland on the title page), Tot Arnhem, by Jan Janssen 1618, 8 pp.
46978: [VELDHUYS, G.J. TEN], - Vijftig jaar illegaal. Gedenkboek van het Nederlandsch Lyceum 1909-1959, 's-Gravenhage 1959, 154 pag., geb., geïll. (met lijsten van leerlingen en docenten).
46979: - Nadere stukken het Huiszittenhuis betreffende bij den raad der stad Leyden behandeld met daarop gevallen besluiten, Leiden, Mortier, 1850, 106 pag.
46983: - Register op de keuren en ordonnantien van het Hoog-Heemraadschap van Rijnland, Leiden, Du Mortier, 1823, 314 pag., geb.
46986: - Astrea. Letterkundig tijdschrift voor Noord en Zuid {jrg.I] 1881, 576 pag., geb. (band wat sleets).
46992: - Tentoonstelling der historische verzameling bijeengebracht t.g. der herdenking (......), dat het 19-6-1926, 650 jaar geleden was, dat graaf Floris V aan Beverwijk eene Weekmarkt vergunde........, Beverwijk 1929, 47 pag.
48377: - INDIE, ZENDING--- Aflevering van 'De Heidenbode, zendingblad van de Geref. kerken in Nederland'. Juli 1901, 16 pag., gedrukt.
48309: - GRONDWET 25 JAAR--- Zilverenfeest der bestaande grondwet 3 November 1848-1873. Handtekeningen der deelgenooten aan den feestmaaltijd gehouden te Amsterdam in het Paleis voor Volksvlijt. Amsterdam, Cladder, 37 pag. Goud op snee, gedrukt, omslag zilver op blauw.
48933: - KLOK, UURWERK, PENDULE--- Twintig grote (ca. 40x60 cm.) gelithografeerde bladen met afbeeldingen van pendules, de pendules voorzien van menselijke figuren ernaast of erboven en veel ornamentiek, 19e eeuw.
48939: - ALBERDINGK THIJM--- Tekening van l'eglise de S. Theodore, door J.A. Alberdingk Thijm, 22-10-1835, ca. 20x30 cm.
48943: - HALMAEL, VAN--- Genealogisch schema betr. de familie Van Halmael in de middeleeuwen. Tekening in kleur met afb. van veel familiewapens, 17e eeuws. 5 pag., 30x45 cm. elk.
48928: - LEIDEN, ERUDIENDO ET OBLECTANDO, HELLER--- Lidmaatschaps bul voor de medisch student Jan Rudolph Heller van het gezelschap Erudiendo et Oblectando te Leiden, d.d. 12-12-1828. Gecalligrafeerd op perkament, oblong, met zegel.
48921: - BLEKERIJEN TE HEEMSTEDE C.A.--- Publicatie van de Heeren van den gerechte van Amsterdam d.d. 22-1-1782, betr. vrachtlonen der 'vuile kleederen en goederen, gebleekt wordende te Bennebroek, de Glip, Heemstede, 's heeren Sandtvaart en het Kraayenest'. Groot blad, plano, gedrukt (bij P. Mortier), met wapen van Amsterdam in houtsnede.
48759: - BLEIJSWIJK, VAN; GORINCHEM--- Genealogische aantekeningen uit de 18e en 19e eeuw betr. de familie Van Bleijswijk vanaf de middeleeuwen tot begin 19e eeuw. Manuscripten, ca. 50 pag., groot formaat.
48755: - STUDENTEN, UTRECHT, EIJKEN--- Feest marsch voor piano, gecomponeerd en opgedragen aan de maskerade- en feest-commissie t.g.v. het 46e lustrum der Utrechtsche Hoogeschool, door G.J. van Eijken. Amsterdam 1867, plano, gedrukt, 6 pag.
48763: - COOL, V. BLEIJSWIJK, SELKART, V.D. BOETSELAER, KIEVIT, V. CATS--- Grote (38x30 cm.) wapens uit de rand van een 18e eeuwse kaart, gravures door A. Vaillant. Prijs per stuk € 35.
48769: - NIEUWENHUIZEN, BEKKER, VLISSINGEN--- Kalligrafie met de tekst 'Jannetje van Nieuwenhuizen, wed. Bekker, geboore te Vlissingen den 8 Meij 1737'. Tekening, 1 blad plano, 38x28 cm., in lijst achter glas.
48771: - ALMANAKPRENT UTRECHT--- Litho 'De twaalf goden van den Olymp', litho van P.W. v.d. Weijer, Utrecht, naar W. v. W., 38x55 cm.
48781: - WIRDUM, SJAARDA, V.D. VEEN--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1836 betr. verkoop huis en land te Wirdum op de Voorburen, gebruikt door wed. Jan Jentjes Sjaarda en Hendrik v.d. Veen. 1 blad, plano, gedrukt.
48795: - MARSSUM, GEERTSMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1857 betr. verkoop huis met koeienstal onder Marssum aan de weg Leeuwarden-Marssum, in gebruik bij H.H. Geertsma. 1 blad, plano, gedrukt.
43303: J.W. - Eene dijk- en polder-kwestie onder het dijkbestuur van Overbetuwe.Eene bijdrage tot de kennis en de waardering der administrative regtsbedeeling, Arnhem. v.Eldik Thieme 1842, papieren omslag, (8)+32 pag.
9686: - Ter bruilofte van den Heere Willem Kops Philipsz. en Mejufvrouwe Catarina Van vollenhoven, binnen Amsterdam gevierd den 2 van bloeymaand 1752. Haarlem, Jan Bosch, 4º: [46] p.
9688: - Ter bruilofte van den Heere Johan Heinius junior en Jongkvrouwe Engelina Hoffham, in den echt vereenigt te Amsterdam den 13 van wiedemaand 1752. z.p. 4º: [40] p. Incompleet, mist het A-katern. Met groot titelvignet en ertegeneover Verklaaring der trouw-plaat door J. v.d. Woude.
9692: - Eerzang ter verkiezinge van ... Mr. Daniel De dieu, baljuw van den lande van Blois en hoofdschout van de stede Beverwijk, tot burgermeester der stad Amsteldam. Amsterdam, Jan Kamers. z.j. 4º. Incompleet, slechts 4 p. van 8 p. aanwezig, gemerkt A3 en [A4].
9695: - Eerdigten op het huwelijk van ... Mr. Franc Van der burch, Heere van Spieringshoek en ... Dion. Cath. Van bleyswyk, [geviert binnen Gorinchem]. z.p. 4º: [28] p. Fraai sierpapieren omslag.
43585: DAS, G - Foppe van Aitzema. Bijdrage tot de kennis van de diplomatieke betrekkingen der Nederlanden tot Denemarken, de Hanzesteden [.....] tijdens den dertig-jarigen oorlog, Utrecht 1920, 221 pag. [dissertatie].
44604: - SMIDT; ASSEN --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Albertina Annetta Smidt, geboren 26-4-18.., met 37 inschrijvingen tussen 1833-1874, veel te Assen (o.a. 11 tekeningen en 2 blaadjes met prikkunst).
9778: - Echtzang ter bruilofte van mijnen ... boezemvriend en kunstgenoot Hermannus Wielheesen en Mejuffrou Maria Van der toorn, in den echt vereenigd den 8 van grasmaand 1770. z.p. 8º: [8] p.
9783: - Op het huwelijk van den Heere Johannes Van balen en Mejuffrouwe Hermina Coops, in den egt getreden op den 7 van grasmaand 1771. z.p. 4º. Incompleet, alleen titelpagina aanwezig (vlekkerig).
9787: - Bij de aanvaarding van het hooftschoutsampt der stad Dordrecht door ... Mr. Herman Kornelis De witt, baillieu der Merweede, enz. z.p. 4º: [8] p.
9789: - Op het tweede huwelijk van den kunstlievenden Hermannus Wielheesen met ... Anna Ludovika Witzki, voltrokken in 's graavenhaage den 9den van oogstmaande 1772. z.p. 4º: [8] p.
48887: - EDAM, ONDERWIJS, SCHOLTE--- Gedachtenisprent betr. de 50 jarige ambtsbediening van K. Scholte, onderwijzer te Edam, 12 augustus 1849. Groot blad plano, gedrukt (bij J.P. Tesson te Amsterdam).
46510: - DOMMERS, ESCHAUZIER, GRATAMA--- Fotoalbum (beschadigd) met ingeschoven 69 carte-de-visite foto's en kabinetfoto's, betr. de familie Dommer en aanverwanten, voorzien van uitvoerige aantekeningen in potlood met de namen, ca. 1880-1910.
46516: - BREDA, MOUTENS, DE WAGERE, KNAEPEN--- Vijf eigendomsbewijzen van een huis op de Markt te Breda, genaamd De drie Oranjeappelen. 5 charters op perkament, getransfigeerd, 1592, 1614, 1627, 1629 en 1634. Zegels verloren.
46520: - MILITARIA, DESERTEURS--- Publicatie van Z.M. den Koning van Holland houdende (...) een generaal pardon voor alle deserteurs van zee- of landmacht, d.d. 10-3-1807. 8°, 4 pag., gedrukt.
46522: - TERVEEN, UTRECHT--- Nota van boekhandel J.G. van Terveen en Zoon, Oude Gracht, Utrecht, 1915, voor hr. v. Haaren. 1 pag., manuscript.
46524: - BOLTEN, ZWAN--- Kwitantie van J. Bolten voor ontvangen kluitkalk van schipper J. Zwan. 's-Gravenhage, 1866. Manuscript, 1 pag.
46574: - VEEPEST--- Renovatie placaet van Staten van Holland, d.d. 20-10-1714, betr. de veepest.
46576: - PAARDEN--- Publicatie van Staten Generaal d.d. 21-11-1785 betr. intrekken verbod tot uitvoer van paarden. 1 blad plano, gedrukt.
46578: - LEIDEN, KERKBANKEN--- Extract uit de Notulen van B en W van Leiden, d.d. 9-2-1808, met regelingen betr. het gebruik van de regeringsbanken in de Leidse kerken. Folio, 1 pag., gedrukt.
46582: - ONDERWIJS, UNIVERSITEITEN, MIDDELBARE SCHOLEN--- Collectie van 38 gedrukte antwoorden en reacties op de 'Punten van overweging', opgesteld door een commissie ingesteld bij KB van 13-4-1828 over veranderingen bij het hoger en middelbaar onderwijs in Nederland en Belgie. Folio, ca. 600 pag.
46584: - MEDISCH, BOEKEN, VAN ES--- Naamlijst van boeken voor doctoren, apothekars, chirurgijns ... welke heden in de boekwinkel van Lodewijk van Es, Kalverstraat, Amsterdam, gelevert worden. 8°, 4 pag., gedrukt, ca. 1805.
46592: - AMBACHTSGILDEN--- Verzoekschrift aan de Nationale Vergadering d.d. Haarlem 25-1-1798, betr. ambachtsgilden. Folio, 3 pag., gedrukt.
46594: - HUGENHOLTZ--- Zeven overdrukken e.a. van artikelen van F.W.N. Hugenholtz, 1950-1967, gedrukt.
46596: - GYSSELING--- Zes overdrukken van artikelen van M. Gysseling, 1946-1970. Gedrukt.
46598: - GRAFISCH BEDRIJF--- Enige tientallen overdrukken en kleine publicaties over steendruk, grafisch bedrijf, grafische school etc., jaren '50 en '60.
46604: - BROEK OP LANGEDIJK, KEIJZER, HILLEN, KOSTELIJK--- Brief van Dirk Keijzer, Hendrik Gras, Hendrik Boogert en Gerrit Glas, d.d. Broek op Langedijk 24-2-1795, aan hun medeburgers. Manuscript, folio, 11 pag.
58858: - Aankomst van Z.M. Willem I te Scheveningen. 1813.
49434: - ARCHITECTUUR, DE REGT, OUENDAG--- Brief van Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, d.d. Amsterdam 1911, aan P. de Regt te Colijnsplaat betr. examen Bouwkundig Opzichter. 1 pag., deels gedrukt.
49435: - AMSTERDAM, PALEIS-RAADHUIS--- Rapport der commissie, ingesteld door B en W van Amsterdam, tot onderzoek van den rechtstoestand van het Paleis op den Dam. Amsterdam, mei 1930, 95 pag., gedrukt.
49438: - AMSTERDAM, SCHUTTERIJ--- Boekje voor de Schutterij te paard te Amsterdam, Amsterdam, [ca. 1840], 20 pag., gedrukt.
49442: - ALPHEN A.D. RIJN, AARLANDERVEEN--- Krantenartikelen door E. v. E. en J.W. van Z[wieten] uit De Rijnbode 1941-1942 betr. geschiedenis Alphen aan de Rijn en Aarlanderveen.
57037: [VEITH, L.], - Tegenwoordige staat van de Utrechtsche kerk uit het latijn, Utrecht, Schikhoff, 1829.[ betreft Jansenisme].
29206: - ROTTERDAM, 1944 -- Prospectus van een 3,5% obligatielening gemeente Rotterdam, besluit burgemeester 8-1-1944. Gedrukt, 4°, 4p.
63134: - Centsprent: Geliefde jeugd in ieder dier, / Blinkt gods weldadig Albestier, No. 86.
63156: - Postcard of President Kruger and the Boer Generals.
65145: - Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen en collegien in 's-Gravenhage, met de benamingen der leden daar in sessie hebbende, derzelver ministers, beampten en suppoosten, mitsgaders aanwijzing hunner woonplaatsen. Dienstig voor alle persoonen die in den Hage bij dezelvene vergaderingen en collegiën iets te verrichten of te solliciteren hebben. 's-Gravenhage, Johannes Thierry, Boekverkooper in de Schoolstraat, 1779, 168 pp.
66393: [UNION GÉOGRAPHIQUE INTERNATIONALE] - Congrès international de Géographie. Amsterdam 1938, Excursion B 2 POLDERS ET DUNES 29 Juillet-1 Août., Amsterdam, Koloniaal instituut, Mauritskade 63. 70 pp. With folding colored map op Geologisch-Waterstaatkundige Kaart van Rijnland door Ir. J.G. Bijl (1930).
48891: - VRIJMETSELARIJ, LEPICIE, TENIERS--- Grote gravure 'Les francs macons flamands en loge', door Lepicie naar David Teniers, 1747. 42x53 cm., 6 regelig onderschrift.
61236: - Vüe du Campidole Romaine, avec l'Escalier vers l Eglise s'Araceli
61238: - Vüe perspective de l'interieur de l'Eglise de St. Marc, a Venise
61242: - Prospectus Palatü sive Arcis imperialis Norimbergae
49738: - KENTHER--- Groepsfoto, 13x23 cm., van personen op een trap voor gebouw. O.a. de heer Kenther, oprichter van Het Volk en 1e Kamerlid.
49742: - LOTERIJ, OOSTENRIJK, GRATZ, DEUTZ--- Prospectus voor een loterij, uitgeschreven door bankier A. Stattler te Wenen, 1827, meegedeeld door L. Deutz en Co., Wamoesstraat Amsterdam. 4°, 4 pag., gedrukt.
49744: - BLOM, VAN--- Exemplaar van Friesche Courant 17-12-1868 met tekst van rede hr. van Blom in 2e Kamer betr. onderwijs. Gedrukt.
49746: - EGMOND, VAN--- Genealogische aantekeningen betr. het geslacht Van Egmond in de middeleeuwen. 4°, getypt, 6 pag.
49750: - HEEROTEN--- Lakzegel van wapen met leeuw en tekst S. Heeroten Camp AmbtM.
49752: - TULLEKEN, EVERWIJN--- Twee kwitanties d.d. Arnhem 1680 en 1678, van A. of J. Tulleken M. Dr., betr. gelden ontvangen van mr. Jacob Everwijn betr. aankoop land. 2 pag., manuscript.
49754: - HERST, VAN--- Concept testament, ca. 1790, van de zusters Maria Catharina en Eleonora van Herst te 's Hertogenbosch. Folio, manuscript, 3 pag.
49760: - LEIDEN, STUDENTEN, SYMPOSION--- Menu 8-2-1878, Sym Posion (griekse letters) te Leiden, 2 pag., gedrukt.
49762: - BEUMER, KNIPKUNST--- Knipsel, w.s. 19e eeuws, 11x11 cm., met de naam Willem Beumer.
49768: - WERKHOVEN, VAN--- Blaadje uit een album amicorum, d.d. Utrecht 1812, getekend H.W. van Werkhoven.
49770: - MILITARIA, DE VREE--- Acte waarbij Reijnier de Vree, kapitein in het regiment van kolonel Fagel, op zijn verzoek, wordt bevorderd tot majoor titulair, 's-Gravenhage 2-5-1710.
49772: - BACKER, SCHEEN--- 'Familieregister' gegraveerd blad (gesigneerd Tetterode/Taurel) met de pen ingevuld. 1 blad, 4°.
49774: - KRUIJTHOFF, KEIJSER--- Twee brieven uit 1829 en 1830 van de heer Mander (?) te Wilp betr. de nalatenschap van mevrouw Kruijthoff, gericht aan haar schoondochter, mevr. Tielenius Kruijthoff-Keijser.
49776: - MICHALOFSKI, VAN LIEVELING, KRUIJTHOFF--- Brief van C.R.(?) von Michalofski en J.F. von Michalofski-van Lieveling, d.d. Japara 1824, aan mevr. Kruijthoff, geb. J.E. Keijser te Batavia. Manuscript, 4°, 1 pag.
48881: - PALTHE, WASSERIJ--- Bouwplaat 2a van het 'Palthe dorp, Fabriek II', 28x46 cm., [ca. 1940?].
28963: A.E.B. - Sketches and sudies of David Bles, London 1909, 12 pag. text + 48 illustrations, imitatie perkamenten omslag.
66867: [PAMPHLET/NEWSPAPER]  - Pamphlet/Newspaper: De reizende Nieuwsbode, no 80 Maandag 6 oct 1856, Amsterdam wed Kok, geb. Van Kolm, 4 pp.
66868: [PAMPHLET/NEWSPAPER]  - Pamphlet/Newspaper: De reizende Nieuwsbode, no 94 Maandag 24 nov 1856, Amsterdam wed Kok, geb. Van Kolm, 4 pp.
66862: [LIEDTEKST/SONG]  - Songtext with text on top: M! Door de steeds heerschende werkeloosheid ben ik genoodzaakt op deze wijze in mijn onderhoud te voorzien. Deze liederen worden U aangeboden door een nette werkelooze huisvader, zonder ondersteuning. (...) Songtext: In het zwarte klooster TOGETHER WITH Het Vrouwtje van Stavoren TOGETHER WITH De Oprechte liefde van Ferdinand en Licia, TOGETHER WITH Op het somb're kerkhof. 4 pages.
66875: [PAMPHLET/HAANTJEPIK] - Pamphlet. Haantjepik of de domme Oppasser van het Kapiteintje. Voor te dragen in soldaten-uniform bij alle gelegenheden. Zang: 'k ben Haantjepik Niconomijntje, Oppasser van Kapteintje twee, (...). Gedrukt te Haarlem bij J.P. Nobels. 1 page.
66876: [PAMPHLET/'S NACHTS NA HET BAL] - Pamphlet. 's Nachts na het bal. Poem/gedicht: Lieve beste Oompje, Toe vertel eens wat. Sprak 't kleine meisje, Dat bij hem zat (...). Snelperdruk van Gebr. Mol, St. Jacobstraat 193, Den Haag. 1 page.
66874: [PAMPHLET/FRANCAISE] - Pamphlet in French and German. 1. Figur Herr Berbeugun rechts und links. Chaine anglaise 2mal, Balancez mit Tour de main. Chaines des Dames. Promenade. Chaine Anglaise 1mal. 1 page Zu haben in M. Scharpf's Buchdruckerei im Mund.
47497: - Beschrijving van de gemeente Dwingeloo, Assen 1954, 36 pag., geïll. [ Prov. planologische dienst van Drenthe].
66872: [PAMPHLET/LIEDTEKST/SONG] - Pamphlet. Hooger Peter. Scene Komiek vrij vertaald naar het Hoogduisch door W.L. van Sluis, TOGETHER WITH Mijn Korporaal naar het Hoogduitsch door W.L. van Sluis, 1 page.
66873: [HANDWRITTEN FEESTDICHT] - Feestdicht opgedragen aan onze lieve mamma ter gelegenheid harer naamfeest 25 december 1881, 1 p.
66869: [PAMPHLET/LIEDTEKST/SONG] - Pamphlet. Myne gedachten, na den gedaanen eed: Zo lang de Souverain, naar billykheid en recht, Getrouw blyft aan zyn' pligt, den Burger opgelegd. (...) 1 p.
66871: [PAMPHLET/LIEDTEKST/SONG] - Pamphlet. 1 heet with 8 pages: Coupletten van 't gevoel. Voor te dragen op Bruiloften en Partijen, TOGETHER WITH De Waschvrouw TOGETHER WITH Nieuw Lied op het Draaijen van de Hollandsche Meisjes TOGETHER WITH Het gebed der Moeder voor haar Kind. 1 p. Gedrukt bij F.W. Vislaake Amsterdam.
65387: [SCHINKEL, A.D./J.A. ALBERDINGK THIJM] - Konings-krooning van Hollands grave Willem den tweede, uitgegeven door A.D.S., met inl. van J.A.A.Th., Amsterdam 1859, 16 pag., met uitslaande plaat.
59799: - Memorie van toelichting op het adres van W. H. van der Haas, gericht aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, gedagteekend, Bindjei 10 augustus 1903.
29260: - VIOLEN, ANTIEKE -- Catalogus Alte geigen van fa. Hamma & Co. te Stuttgart. Gedrukt en geillustreerd, 8° oblong, ca. 60 pag. Daterende van ca. 1920.
10190: - Ter bruilofte van den heere Nicolaas De swaan en mejuffrouwe Margaretha Miering. Fragment z.j. 4º: 4 p., waarvan p. 3 gemerkt: B2.
10197: - Lierzang bij de blijde wederkomst van ... Jan Scharp als wettig leeraar der Herv. Gem. van Rotterdam op den 23sten november 1800. Rotterdam, N. Cornel, 8º: 11 p.
46339: - ZILVER, ZWOLLO--- Veilingcatalogus Sothebys, Amsterdam 28-11-1994, van zilverveiling o.a. Workshop of Frans, Zwollo, 92 pag., geillustreerd.
54648: --- - De laetste reden van den heere grave van Derby op het schavoth. Onthalst te Bolton, in 't graefschap van Lancaster, den 25 October 1651. Mitsgaders het proces tegen deselve. Getranslateert uyt de originale gedruckte Engelsche copye, gedruckt tot Londen 1651.
54650: --- - Sententien by den Hove van Utrecht ghearresteert jegens Peter Otten, anders genoemt Peter de Reus, Jacob Sweeren ende Tyman Aertsen, gepronuncieert in de audientie van den selven hove op den 29-7-1651. Utrecht, v. Paddenburg, 1651.
65094: - Pamphlet. Noodtwendigh ende Levendigh Discours van eenighe gerouwe patriotten ende Lief-hebberen onzes Vaderlandts; over onsen droevigen ende periculeusen Staet, 1618, 24 pp.
65096: [TRIGLAND JACOBUS?] - Pamphlet. Klaer ende grondich Tegen-betoogh/vaneenige kercken-Dienaren van Hollant ende West-Vrieslandt gestelt tegen seker vertoogh der Remonstranten, den Ed. Mog. Heeren Saten der selve Landenin Aprili voorleden overgegeven, ende daer na door den Druck gemeen gemaeckt (...), 1617, 120 pp.
65097: - Pamphlet. De rechte Spore ende Aenvvijsinghe, Dat de Doorluchtighe ende Hooch-gheboren Vorst ende Heere de Prince van Orangien Hoorh-loflicker Memorie de bescherminghe der Nederlanden heeft aenghenomen door de warachtige Beligie tegen de tyrannije de r Spagniarden (...), 's-Gravenhage Aert Meuris 1617, 26 pp.
13695: - ENGELAND, HANDTEKENINGEN Collectie van ca 50 handtekeningen en adressen van Britse en Ierse staatslieden en generaals, vnl. uit de 19e eeuw, soms met lakzegel.
13700: - OVERIJSSEL, SYNODE 1765 Notulen van de Chr. Synode van Overijssel, gehouden te Deventer op 11-6-1765 en volgende dagen, folio, 17 p., manuscript.
9799: - Brief aan mijnen Heere den Heere mr. Hendrik Vollenhoven en ... Catharina Johanna Van Beeck, bij gelegenheid van hun Eds. echtverbintenisse, plegtiglijk voltrokken den 20 van sprokkelmaand des jaars 1774. Hoorn, T. Tjallingius, 1774. ex. in 8º, zonder uitgeversadres, 23 p. Extract. Los.
9804: - Ter zilveren bruilofte van ... Mr. Adriaan Ravens en ... Susanna Jacoba Visser, gevierd in 's graavenhaage den 16 van louwmaand 1775. z.p. 8º: [8] p.
9805: - Aan den Weledelen Heer Willem Carel Vosmaer, tot meester in de beide rechten plechtig ingehuldigd den 9 van sprokkelmaand 1775. z.p. 8º: [7] p.
30869: - Naamlijst der leden van het Studenten-zendinggezelschap Eltheto, opgericht te Utrecht 27-4-1846, Utrecht 1898, 48 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
66861: [LIEDTEKST/SONG]  - Een nieuw lied van BERTINA en den Zoon van een Baron (op eene aangename wijze) TOGETHER WITH De eerste Kus (Wijze: Van Speyk deed meer). Te Amsterdam bij G. v.d. Linden, 4 pp. With woodcut illustration of couple on a bench in a garden.
66863: [PAMPHLET/NEWSPAPER]  - Pamphlet/Newspaper: De reizende Nieuwsbode, no 5 Woensdag 16 jan 1856, Amsteram wed Kok, geb. Van Kolm, 4 pp.
66864: [PAMPHLET/NEWSPAPER]  - Pamphlet/Newspaper: De reizende Nieuwsbode, no 77 Woensdag 24 sept 1856, Amsterdam wed Kok, geb. Van Kolm, 4 pp.
66865: [PAMPHLET/NEWSPAPER]  - Pamphlet/Newspaper: De reizende Nieuwsbode, no 78 Maandag 29 sept 1856, Amsterdam wed Kok, geb. Van Kolm, 4 pp.
66866: [PAMPHLET/NEWSPAPER]  - Pamphlet/Newspaper: De reizende Nieuwsbode, no 79 Woensdag 1 oct 1856, Amsterdam wed Kok, geb. Van Kolm, 4 pp.
48655: - LOSADA--- Correspondentie tussen C. de Jong en P.D. Losada te Miramas, 1985, betr. fam. Losada e.a. Manuscripten, ca. 25 pag.
48657: - MALLEVAL--- Correspondentie tussen C. de Jong en Simone Malleval, te Sassay, 1985. Manuscript, 4 pag.
48659: - MANGE--- Correspondentie tussen C. de Jong en Leone Mange te Villersexel 1982, betr. fam. Mange. Manuscript, 4 pag.
9791: - Feestzangen ter gelegenheid van den vijf en twintig jaarigen predikdienst in zes onderscheidene gemeenten van ... Joannes Van spaan, thans veelgeachten leeraar in 's gravenhaage, den 8 des wijnmaands 1772. 's-Gravenhage, voor 't Kunstgenootschap Kunstliefde spaart geen vlijt. 8º: 24 p.
9792: - Proeven van het vermogen der Nederduitsche dichtkunst ... door J. Le Francq van Berkhey, uitgesproken in de vergadering van het ... Genootschap ... Kunst wordt door arbeid verkregen op den 2 van wintermaand 1772, bij gelegenheid dat de Heeren Mr. Johan Van der marck Ae.z., Mr. Daniel Van Alphen, Mr. Jan Van royen Az en Dr. Jan Jacob Schultens het genootschap gunstig in hunne bescherming namen. z.p. 8º. [p. 33-73 in 'Werken van het Leidsche dichtgenootschap Kunst wordt door arbeid verkregen', dee
9794: - Rouwklagt van het Genootschap ... Kunst wordt door arbeid verkregen bij het smartelijk afsterven van deszelfs eersten beschermheer ... Mr. Johan Van der marck Aegidius zoon ... overleden den 9 van wintermaand des jaars 1772. z.p. 8º: [4] p.
9796: - Treur en troostzang aan ... Arlandina Tatum, bij het overlijden van haren echtgenoot ... Mr. Francois Cornelis Van bochoven, in leven secretaris van het edelmogende collegie van den Lekkendijk bovendams. In den Heer ontslapen den 6den der bloeimaand 1773. z.p. 4º: [6] p.
9797: - Groete van de maagd van Amsterdam aan ... Mr. Egbert De vry temminck, bij de aanvaarding van zijn veertiende burgemeesterschap in haare stad, den 2den van sprokkelmaand 1774. Amsterdam, Pieter Meyer. 4º: [10] p.
10669: - Herinneringen ter gelegenheid van het huwelijksfeest van ... J. Stufkens Lz. en ... S. De haan, 27 augustus 1882. z.p. 8º: [1] Met nog twee verzen van ieder 1 p. op dit huwelijk.
10677: - Groot programma en tafel-reglement bij gelegenheid van het diner op donderdag 25 juni 1885 ter feestelijke viering van de aanstaande echtvereeniging van Mejuffrouw C.J.M. Uylenberg en den Heer J.A. Binneveld [te Rotterdam]. Rotterdam, J.H. Weinbeck. MET: Feest-menu, 4 p.
10688: - Feestzangen ter gelegenheid der huwelijks-partij van den Heer Daniel J. Van der Have en Mejufvrouw Aaltje Bakker, Sneek 7 juni 1887. Sneek, J.J.Wiarda. 8º: [10] p.
29625: - BOSMAN, ANTHONY -- Alleen de wind is vrij. Zes Chinese gedichten [door Anthony Bosman te Noordeloos], Odyssea Pers 1945, 8 pag. De Jong 34.
29536: - HOFSTEDE -- Verzameling familie advertenties uit kranten betr. de familie Hofstede, 1796-1916, ca. 150 stuks.
29538: - MUZIEK, POMPER -- Brochure voor een ‘Pomper-avond’, met portret van Albert Pomper, gedrukt, 2 pag.
29540: - DEKKING -- Convocatie betr. een lezing van Henri Dekking, 1925, gedrukt.
29542: - WALL, VAN DE -- Twee brieven van J.H. van de Wall betr. de familie Van de Wall, 1980 en 1981. Getypt en gestencild.
29544: - SWELLENGREBEL -- Fotoalbum ‘International Course in Health Development 1971-72 Promotion dr. N.H. Swellengrebel’, 40 foto’s van de deelnemers en docenten van deze cursus.
12915: - KALLIGRAFIE, ONDERWIJZERS IN NOORD-HOLLAND Bladen kalligrafie, ieder ca. 25x35 cm., beschreven en gesigneerd door een aantal onderwijzers in Noord-Holland boven het Y in de jaren 1827-1872.
12919: - KAMERIK, VAN DE CRAATS Verzoek om informatie van De Nieuwe Margarinefabrieken te Rijswijk aan Van Nelle, betreffende de soliditeit van W.J. van de Craats te Kamerik, 1926. 1 p., getypt, met concept antwoord.
12920: - KAMPEN `Historisch verhaal van hetgeen er tussen de heren van de magistraat der stad Campen en de leden van de gezworene gemeente aldaar, in de jaren 1759 en 1760 is voorgevallen ten aanzien van het ten uitvoer brengen van het Reglement van tutele van den 19 November 1755, ingevolge resolutie van hunne Weled. Hoog Agtbare van den 16 Augusti 1760 in het ligt gegeven'. Kampen: A. Valkenier, 1760. 4(: 302 p., gedrukt. Met: `Justificatie van het gedrag van de groote meerderheid der gezworene gemeent
12922: - Pamphlet. Notitie van een groote party curieuse kanten, stokgronden en spiegeltralies, als mede Haarlemmer kant, mionetten, pieten, genayde kant [...] nagelaten by Adriana Smits, wed. van Jan Calenberg. Welke goederen verkogt zullen werden op Vrydag, den 15. December 1724 ten huyze van Harmanus Dreesing in de Keyzers Kroon, in de Kalverstraat, alwaar dezelve daags voor de Verkoping konnen gezien werden.
12924: - KEMP, VAN DER HEY, KALLIGRAFIE Gekalligrafeerd blaadje met `Verjaargroet aan Willem Kemp', getekend `Van der Hey' en `oud 37 jaren den 13 september 1687', 14x20 cm.
44783: - BUIK --- Briefje van Helen A. Buik, d.d. Toronto 1957 aan G. Halwasse. Manuscript, 2 pag.
44781: - BOSCH; HAGA --- Briefje van J. Bosch, arts te Ermelo d.d. 1932 aan G. Halwasse betr. familiewapen. Manuscript, 2 pag.
18229: [SPANOGHE, CORN. MART.] - De zes-en-tagentig wonderbaere gezigten ofte Rampspoedige voorzeggingen van den verligten Jonas der agthiende eeuw over het trotserende Nederlands Ninive. Verrykt door zes-en-tagentig schoone printverbeeldingen. Gedrukt buyten Enchuyzen. [Antwerpen], [z.n.], [1784]. [2 delen in een band]
42188: - - Het boek der uitvindingen, omgewerkt en verkort, met vele houtgravuren. Leiden, Sythoff, 1860.
48845: - VREDESDEMONSTRATIE MUSEUMPLEIN--- Vier grote luchtfoto's van het Museumplein te Amsterdam met stempel 'Rijkspolitie, dienst luchtvaart, luchtfotografie, Schiphol', 1981 en 1982, elk 40x50 cm.
48843: - REES, VAN; UTRECHT, UNIVERSITEIT--- Gekalligrafeerd blad plano 'Deelnemers aan het geschenk den hoogleeraar R. van Rees aangeboden bij zijn 25 jarig professoraat te Utrecht, 1831-1856'.
48841: - UTRECHT, MACKAY, UNIVERSITEIT--- Groot blad plano, gelithografeerd door de Utrechtse lithograaf Nikerk, met voorstelling van een kerkzaal waarin voordracht voor studenten, datum 21-12-1893 en 34 handtekeningen.
48833: - LEEUWARDEN, POSTHUMUS--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1905 betr. verkoop woonhuis, Schalk Burgerstraat 21, in eigen gebruik bij wed. B.D. Posthumus. 1 blad, plano, gedrukt.
7098: [BLUSSÉ, ABRAHAM] - Mengeldichten. Stephanus de Diacon. [z.p.], [z.n.], [1770]
49123: - LEYDEN, VAN; PERONNEAU VAN LEYDEN, V. ESEN, V.D. KASTEELE--- Familiepapieren Van Leyden en Peronneau van Leyden, ca. 60 stuks, voornamelijk manuscripten.
49125: - ORANJE-NASSAU, INHULDIGING WILHELMINA 1898--- 'Op en terzijde van den troon waren aanwezig:' 1 blad, folio, met ca. 100 namen. Gedrukt.
49127: - OLST--- Getekende plattegrond, pen met aquarel, van het veer te Olst met de huizen aan de Veerdam tot aan de Sallandse dijk, schaal 1:2500, 1872, folio.
49129: - HUIJGENS, TENTOONSTELLING--- Huijgens-tentoonstelling. Lijst van [ financiele ] bijdragen voor de tentoonstelling en lijst van deelnemers in het waarborg fonds, 1896. 1 blad, deels gedrukt.
49131: - LUCHTVAART, HUGHES--- Aflevering van Opr. Haarlemsche Courant 15-7-1938 met groot artikel over wereldvlucht van Howard Hughes, gedrukt.
49135: - DOORN, VAN; HUIJGENS, MEERMAN--- Enige honderden stukken betreffende het geslacht Van Doorn, afkomstig van de Haagse notaris W.J. Huijgens, wiens grootvader W.J. Huijgens was gehuwd met Maria Johanna van Doorn, 18e en 19e eeuw. Manuscripten.
54617: [LOOSJES, A.] - Klaagzang ter uitvaart van Samuel van Schaak, student in de medicijnen te Leiden, den 11 maart 1794 overleeden aan de gevolgen van eene verschrikkelyke wond op den 2 Maart hem in het aangezigt toegebracht, begraaven den 17 Maart in de St. Pieterskerk. z. pl., 1794.
54252: --- - Verordnungsblatt für die besetzten Niederländischen gebiete, Jahr 1941 / Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, jaar 1941.
45569: - UTRECHT, UNIVERSITEIT--- Programma en toegangsbewijs voor derde eeuwfeest Rijksuniversiteit Utrecht, 23-6-1936. Gedrukt, 3 pag.
45555: - LEEUWARDEN, YPEIJ--- Exemplaar van Leeuwarder Courant 26-10-1838, plano, 6 pag., gedrukt.
45553: - HERALDIEK; BRAUNSCHWEIG, RABBOW--- Rabbow, Arnold, Heimat im Wappen. Das Braunschweiger Land im Spiegel der Gemeindeheraldik, afl. 1 t/m 50 (1976/1977) in de Braunschweiger Zeitung, geillustreerd.
45549: - MILITARIA, PIPER, DE RONDE, KAMER VAN MILITAIR--- Aquarel in grijs van het interieur van een kamer van een militair, getekend in of kort na 1815 door G. de Ronde of S.T.H. Piper, 19x26 cm., gebonden in een exemplaar van reglement voor den garnizoensdienst, 's-Gravenhage, 1815, 93 pag., gebonden in geheel perkament.
45461: - AMSTERDAM, BACKER, CASEMBROOT--- Sententie van het Hof van Holland d.d. 19-12-1659. Charter op perkament. Zegel verloren, met handtekening Adr. Pots, linksboven: Rosa.
45403: - LEKDIJK, BOTH--- Nota en kwitantie voor Leckendijks geld over 1695. Deels gedrukt, met handtekening van de ontvanger Dirck Both, 1 pag. ( beschadigd)
45279: - LOTERIJ, MILITARIA--- 2 loten in de geldlening van de Ver. tot bevordering van 's lands weerbaarheid, 1870 en 1871, gedrukt, 4o, 2 p. per lot.
45101: - ARNHEM; TANDMEESTER DENTZ --- Arnhemsche Courant van 19-6-1828, met o.a. advertentie van de tandmeester A. Simon Nathans Dentz, tandmeester van den Prins van Oranje.
45112: - PILGER --- Stamboom der nakomelingen van Sebastiaan Pilger te Soest, door Carl Pilger, Wiesbaden 1907. Getypt, 14 pag.
12820: - DULMAN, USA, TREINEN Lederen omslag met tekst `In memoriam Anthony G. Dulman'. Hierbij een brief van M.L. Sykes, vice president of the Chicago and Northwestern Railway Co, d.d. New York 1891, aan de weduwe A.G. Dulman te Brooklyn betreffende het aanbieden van het `memorial'.
12822: - DUYL, VAN; TRIP Album met ingeschreven gedichten en wensen van vrienden, van H. Marie van Duyl, 1853-1860, 1 deel, 8(.
12825: - ELINK, HOSTIJN, KALLIGRAFIE Gekalligrafeerde nota van de schrijfmeester W.D. Elink voor Jc. Hostijn, 1756, 10x15 cm.
12828: - ENGELAND, BROMESGROVE `Chief rents and poor church and constables leveyes for my lands in Bromesgrove', 1682. Folio, manuscript, 3 p.
12839: - FRIESWIJK Rekening van juridische kosten van H. Frieswijk, 1773, voor Sybren Pieters, `wegens de mondigmakinge'. Folio, manuscript, 2 p.
12842: - GEERTRUIDENBERG, ALLARD, KOENE Onderhandse transportakte van een halve schuur te Geertruidenberg, verkocht door de weduwe en kinderen van Cornelis Jacobus Koene Pietersz. aan de vrouw van Joh. Baptist Allard, d.d. Geertruidenberg 1882. Folio, manuscript, 2 p.
66794: [GEDENKBOEK BEVERWIJK] - Gedenkboek van Beverwijk, Uitgegeven in opdracht van het hoofdcomité der herdenkingsfeesten in het jaar MCMXXVII (1927), 108 pp en 70 platen.
65276: - Pamphlet. Ontdeckinge vande valsche Spaensche jesuijtische practijcke: ghebruyckt jeghens eenighe vande beste patriotten, ende ghetrouste dienaren van t'landt, by de Autheurs van twee Fameuse ende seditieuse Libellen: Het een geintituleert, Noodtwendigh ende levendigh Discours, etc. Het ander Practijcke vanden Spaenschen Raedt van het Vaderlandt (...), 's-Gravenhage by Hillebrant Jacobssen 1618, 34 pp.
18558: V[ONDEL], J[OOST] V[AN DEN] - Altaer geheimenissen. Ontvouwen in drie boeken. Door J.V.V. Te Keulen, in de nieuwe drukkerye. 1718.
48633: - DINKHUIJSEN--- Correspondentie van C. de Jong met archief Rotterdam betr. fam. Dinkhuijsen. Manuscripten, 2 pag.
48637: - BOOYSEN--- Correspondentie van C. de Jong met B. Buisson te Canada, 1984, betr. fam. Booysen. Manuscript, 6 pag.
9585: - Ten bruilofte van den Heere Jacob Sydervelt en Jonkvrouwe Maria Van Oosterwijk, echtelijk vereenigd in Amsteldam den 7den van louwmaand 1738. Amsterdam, Gerrit Tielenburg. Alleen de gegraveerde titelprent door J. Punt, 1738, met allegorische voorstelling, de wapens van bruid en bruidegom, voorwerpen betreffende handel, klosjes en strengen zijde en op de achtergrond de buitenplaats van beider vromen voedster-vader.
9593: - Zangen voor den huwelyke van ... Mr. Thymon Van schoonhoven, schepen van den edlen hove en hooge vierschaar van Schielandt ... en jonkvrouwe Maria Johanna Witheyn, voltrokken te Rotterdam den 8den der wintermaende des jaers 1739. z.p., z.j. 4º: 39 p., waterschade aan rechter marge.
9595: - Ter bruilofte van den heere Jan Van der vliet en jongkvrouwe Jacomina Hooft, echtelyk vereenigt binnen Amsterdam den 15den van lentemaand 1740. Amsterdam, Arent Hennebo, z.j. 4º: [32] p. Met titelprent naar en door J. Punt, 1740, met allegorische voorstelling (zoals een nimf aan een vliet) met Uitlegging ertegenover, ondertekend Abr. de Haen de jonge.
9598: - Huwelykszangen ter bruilofte van ... mr. Jacob Fabrice Burman, raadsheer in den edelen en souverainen raade en leenhove van Braband en lande van Overmaze, canunnick in het eerwaarde capittel van St. Pieter te Utrecht, en jongkvrouwe Anna Van der streng, echtelyk verëenigt in Amsteldam, den 20sten van Wintermaand 1740. z.p., z.j. 4º: [78] p. Hierbij: Slotzang ten tweeden huwelyks vreugd-dag. z.p., z.j. 4º: [4] p., ondertekend ´Finis coronat opus´.
63496: - Centsprent: Bateau à vapeur. / Chemin de fer. 55.
63502: - Centsprent: Hier hebt gy het Leven en Bedryf / van Jan de Wasser met zijn Wijf. 27.
63506: - Centsprent: Hier hebt gy agtien fraaije Prentjes, / Ziet lieve Kinderen deze ventjes [scenes of farming, hunting, fishing] No 21.
63508: - Centsprent: Dit Prentgeschenk leert u van Speyck, / Door moed beroemd, in deugden ryk ... No 27.
63510: - Centsprent: [History of Robinson Crusoe] No 19.
63512: - Centsprent: Komt, kindertjes! komt hier, wilt doctor Steven kijken, / Met zijn knecht Spring in 't Veld, gij zaagt nooit zijns gelijken. No 119.
63514: - Centsprent: Vooraf gedaan, daarna bedacht, Heeft menigëen in leed gebragt. No 16.
45922: - BONT--- Brochure 'Gestrathanizeerd mol'. 8 pag., gedrukt, geillustreerd.
45924: - KLEDING--- Brochure Bedrijfsgegevens voor het Maatkleding-bedrijf over 1952 en 1953. 's-Gravenhage, 1955, 55 pag., gedrukt.
13589: - KROMMENIE, DEKKER “Brieven aan Krommenieërs van een oud-Wormerveerder”, door Jan Dekker Jzn te Wassenaar, 31 deeltjes + registerdeeltje, [Wassenaar] 1965-1979, 8º oblong, gestencild, totaal 644 pagina’s.
13594: - INDIË, STIERLING, METMAN Verklaring van de resident van Batavia dat Joan George Everh. Gijsbert de Dieu Stierling, geb. te Semarang, oud 18 jaar, het recht heeft in Ned. Indië te wonen, 1 p., manuscript, getekend te Batavia 26-8-1868 door de assistent voor de policie J Ph (?) Metman.
8621: [KLAARENBEEK, PIETER HERMANUS] - Haarlems burgertrouw in 1673. [Utrecht], [z.n.], 1821.
8654: [KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN] - Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1843
50946: - - De Prince vlag Oranje Boven. Amsterdam, Arends etc., [1784].
50952: [BAX, D.] - Welkom aan de uit het leger te velde terug keerende Zutphensche schutterij, op den 2 September 1834. Zutphen, Thieme, [1834].
50976: [MOETJENS, ABRAHAM] - Actes et memoires des negotiations de la paix de Nimegue. 4 delen, Amsterdam/Nijmegen, Wolfgangk/Moetjens, 1679 (deel 1 en 2), 1697 (deel 3 en 4 in derde editie).
50982: [BURT, EDWARD] - Brieven van een heer uyt Noord-Schotland aan zynen vriend te London behelzende een bericht omtrent de hoog-landen, de costuymen en levenswyze der Berg-Schotten. 2 delen in 1 band, Haarlem, I. en J. Enschede, 1758.
51048: - - Historie der watervloeden welke ons Nederland en wel voornamentlyk de zeeven Vereenigde Provintien, zeedert haar eerste opkomst en bewooning ondergaan hebben, van den Cimbersen vloed (...) tot (...) deezes jaars 1775. Amsterdam, Fokke, 1775.
11036: - ENSCHEDÉ Brief van L.W. Enschedé (1841-1882), Klein Leeuwenhorst 1865, o.a. betreffende zijn gezondheid. 8(, 3 p.
11037: - EXTER Gedrukte huwelijksaankondiging van J.J.N. Exter uit Amsterdam met L.F.C. Klinksiek uit Bad Oeynhausen. 1924, 1 stuk.
9871: - Tromp's sluijer nog bevlekt van Engelsch bloed, de traanen afwisschende van Kingsbergen, Mecca's Argo, gestort in zyn treurklagt over het ongeval den grave Van Byland bejegend op de vrije zee. z.p., z.j. 8º: 8 p.
9873: - Ter echtverbindtenisse van ... Cornelis Adriaan Van immerseel, met ... Sara Cecilia Musketier, vereenigd binnen Leyden den 4 van grasmaend 1780. Leiden, Jacob Meerburg, 1780. 8º: 8 p.
9880: - Feestzangen ter zilveren bruilofte van den Heere Kornelis Van der palm en Mejufvrouwe Magtild Van tonsbergen, gevierd te Delfshaven den 2den van slagtmaand des jaers 1780. Rotterdam, Stefanus Mostert en Zonen. 8º: 17 p.
9888: - Treurzang ter gedachtenisse van den deugdrijken en begaafden dichter den Heer Simon Van der waal, overleeden binnen Alkmaar op den eersten van sprokkelmaand 1781, Leiden, A. en J. Honkoop, 1781. 8º: 12 p.
45702: - BALODIS--- Vertaling in het Nederlands van enkele artikelen van prof. Francis Balodis te Stockholm, ca. 1943. 1 cahier, manuscript.
45714: - VROOM, LAMPE--- Brief van Nico R.A. Vroom aan Ernst Lampe, d.d. Fiesole 1972, manuscript, 2 pag.
45716: - JAFFÉ--- Brief van H.L.C. Jaffe, d.d. Amsterdam [ca. 1950], aan de heer Grote. Manuscript, 2 pag.
45720: - LIERDE, VAN--- Kaart met ingeplakte foto van Petrus Canisius van Lierde, d.d. Vaticaanstad 1964. Manuscript, 1 pag.
65059: N.N. - Haagsche Courant, Vrijdag 4 september 1795. Gelijkheid, Vrijheid en Brodeerschap. UIttreksel uit de besluiten der Algemeene Centraale Vergadering van Gedeputeerden (..) haare Zitting houdende in den Haage. Den 31 Augustus 1795, Het Eerste Jaar der Bataafsche Vrijheid. By Johannes De Groot en Zoonen.
10877: - Feest-diner ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Tip [baumpart?] en Frans ... Groningen 11 januari 1947. 'Riche'. z.p. 8º: 11 p., geïll. (foto van bruidspaar), gestencild.
63462: - Centsprent: De Schoone Slaapster. Eene Vertelling van Moeder de Gans. 3.
63464: - Centsprent: De Nieuwsmodische Amsterdamsche Dienst-Meisjes. No. 6.
63466: - Centsprenten: Deez' bybel-prent kan u, o jeugd! al spelend toonen, / Hoe God in 't oude Verbond reeds by zyn volk blyft wonen ... No. 17.
63470: - Centsprent: Kom lieve Jeugd! Zie hier een Zomer Veldgezicht / Zoo ik ‘t uw nader zeg / kent gy de plaats zeer ligt. No. 42.
63472: - Centsprent: Deez’ Prent vertoond Gods Zoon, in Smart en Heerlijkheid, / Uw Hart zy vroeg en laat aan zynen dienst gewyd. No. 30.
63474: - Centsprent: De wisseling der jaargetijden, Doet ieder jeugdig hart verblijden. N. 16.
13418: - GENEALOGIE Genealogisch manuscript uit de 18e eeuw met fragment genealogieën (geïllustreerd met wapentekeningetjes) van: De Cort, van Overstege, Muys van Holy, Van Muylwijck, Foeyt, Van Wijngaerden, Van Beveren, Ruysch, de Pilgrim, 6 p., folio.
13440: - BELASTINGEN ‘Insinuatie-billet voor de belasting onder den naam van personeel’, 4 p., folio, gedrukt, ca. 1805.
13447: - UTRECHT, STUDENTEN, BROERS, DE LESPINASSE Gedenkschriften van eenen student, 1838 nr. 1 t/m 1841 1a, alles wat verscheen, ca. 400 p., 8º, gedrukt, met enkele gelithografeerde platen en bijlagen, gebonden, zonder band.
13449: - BRUYN, DE Ruim twintig familieadvertenties familie De Bruyn, begin 20e eeuw.
13457: - DRONSBERG, BUYS Blaadje voor een album amicorum van de hand van J.J. Dronsberg geb. Buys, dd 1816, 1 p., manuscript.
10384: - Een paar dichtregelen bij den torenbrand te Groningen in den nanacht en morgen van den achtsten van lentemaand 1822 en den daarop gevolgden dood van den Heer substituut officier en directeur van politie mr. P.R. Van wartum en nog een ander jeugdig mensch. Groningen, J. Oomkens, 1822. 8º: [7] p.
10381: - Het nachtlampje, ter 53ste verjaring van mijne echtgenoote A. [van ouwerkerk de vries, geb.] S[appé], den 23sten januari 1822, z.p. 8º: [4] p.
38601: [LANNOY, DE ?] - Advocaat voor de vrye staatsbestiering der Vereenigde Nederlanden. In Holland 1782, 56 pag.,(Knuttel 20199).
10340: - Ter gedachtenis van ... J.J. Reael, in leeven R.C. priester en pastoor te Montfoort, overleden den 17 December 1818 in den ouderdom van 71 jaren en het 48 jaar zijns priesterschap en wierd op den 22 dito daar aan volgende op de plegtigste wijze binnen de stad Woerden, onder den toevloed van een menigte aanschouwers begraven. z.p., z.j. Plano.
10342: - Op de dood van mijnen vriend N. Tholen, med. cand., overleden [te Leiden] den 7. april 1819 in den ouderdom van 22 jaren. Leiden, L. Herdingh & Zn., 1819. [8] p.
10343: - [Ter] Gouden bruiloft [van den Heer Johannes Jacobus Loke en Vrouwe Clara Jacoba Macquet op 18-9-1819]. z.p. 8º: 11 p.
56463: [ DIEDERICHS, GEBR.], - Nederlandsch Magazijn ter verspreiding van algemene en nuttige kundigheden 1836, Amsterdam [1836].
38603: - Catalogus van folklore in de Koninklijke Bibliotheek, 1e en 2e deel, Buiten Europa + een deel zonder nummer:' Registers ', 's-Gravenhage 1920, 1922, 270 + 151 pag.
42192: - - Atticulbrief en instructie raakende den oorlog ter zee, waar na alle en een iegenlyk het zij admiraal, vice-admiraal, capiteinen (...) en gemeene matroosen ter zee dienende, hen te geguleeren (sic) hebben. 's-Gravenhage, Scheltus, 1702.
42071: - Verzameling van gezelschaps-liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand. 4e- druk, Dordrecht, J. Zenden, 1836.
42080: - L'usage du monde, ou la politesse, le ton et les manieres de la bonne compagnie, contenant les regles necessaires pour se presenter avantageusement en societe et s'y faine honneur, a l'usage de la jeunesse. 2e- edition, Paris, Legras et Cordier, 1809.
ZZ90050: - Menukaart/menu maaltijd ter gelegenheid van het zestig-jarig bestaan van de Vereeniging Haerlem, 29 november 1961.
41995: - Historisch verhaal der overstroomingen in de Nederlanden, bijzonder op den 14 en 15 van Slagtmaand des jaars 1775 voorgevallen (.....) benevens (....) lijst der schepen welke in den storm van 13-16 novenber (....) verongelukt (....) zijn. Eerste stukje, Amsterdam, Warnars en Den Hengst 1776. Sierpapieren omslag, 82 pag.
42612: - - Kort recueil van eenige stucken ende bewijsen, dienende tot beweeringe van het regt van de vrydom van de 100e en 200e penningen over Holland geconsenteerd, waer van de heerlyckheyd van Vianen (...) jouisseeren. z. pl., z. j., [ca. 1700].
10616: - Verleden en heden [op 12 1/2 jarig huwelijk van ?]. z.p. 8º: [1] p.
10093: - Rouwklagt op het overlijden van ... Johannes Henricus Bachiene, veelgeacht evangeliedienaar en rustend leeraar in de Herv. Gem. te Utrecht, Godzalig ontslapen den 23 van oogstmaand 1789. Utrecht, A. v. Paddenburg, 1789. 8º: 8 p.
9451: - Op het huwelyk van ... Petrus Verwer, leeraar der Remonstranten in Leyden, en ... Kornelia Hals. z.p., z.j. 4º: [4] p. Waarschijnlijk incompleet.
9034: [MEULEN, S.P. VAN DER] - Proeven van oordeelkunde betreklijk de poëzij. Utrecht, Wed. J. van Terveen, 1790.
44590: - BOURICIUS --- Personalia betr. Jan Frederic Daniel Bouricius (1799-1859), luit. der zee / vice admiraal. Manuscript, 3 pag., folio.
44594: - NOORDEN, VAN --- Genealogische aantekeningen betr. de familie van / von Noorden, ca. 15 pag., 20e eeuws. Manuscript.
44596: - DONALDSON --- Briefje in het Engels van Phils.L. Donaldson betr. Institution of Civil Engineers, 1842.
58446: [WILLEM JANSZ VAN CAMPEN], - Antwoordt op het tweede refereyn, by de overheerde Nederlantsche Provintien aen Hollant gheschreven: om haer met schoon-schijnende Redenen, ongefondeerde dreygementen,ende ongelijcke Exempelen te bewegen, Vrede te maken met den Spangiaert. Amsterdam, [ca 1598].
10223: - Treur- en troostzang op het smertelijk ... afsterven van ... Jacobus Hinlopen, bedienaar des Heiligen Woords in de gemeente van Utrecht, ontslapen ... in den ouderdom van 80 jaar den 23 juny 1803. Utrecht. H. v. Otterloo, 1803. 8º: 6 p.
58765: - S.S. Volendam S.S. Veendam. Holland-America Line, New York/ Rotterdam [ ca. 1922]. Oblong, (16) pag., Ill. Presentation-booklet.
58777: - Duitsche, Italiaansche, Britisch-Amerikaansche en Sovjetrussische oorlogsvliegtuigen, Stand Zomer 1943, Amsterdam [1943], 163 pag., geïll.
58779: - Beredeneerd register op de wet en de reglementen betrekkelijk het Grootboek der publieke schuld, Amsterdam , Allart, 1809.
58785: - 1934 in beeld, Bijvoegsel Algemeen Handelsblad 29-12-1934, groot folio, geïll.
10039: - Ter gedachtenisse van Johannes Christiaan Mohr. Amsterdam, D. en J. Tol, 1787. 8º: 80 p. Op de titelpagina groot vignet door Th. Koning naar J.M. Alkens met silhouetportret.
10044: - Zege-zang aan mijne ... Oranje vrienden bij de herstelling van zyne doorlugtige hoogheid, den 20 September 1787. Leiden, J. Perk. 8º: 4 p.
40137: [ HEPKEMA, J.T.], - Eenvoudige memories en bemerkingen langs straten en wegen, voor landgenoot en vreemdeling, Heerenveen, J. Hepkema, 1894-1917, 580 pag., geb. in half linnen.
40115: [ HUININK, D.], - Gedenkboek van Hengelo ( Overijssel ) uitgegeven t.g.v. de Onafhankelijkheids-feesten, Hengelo 1913, 128 pag., geïll., half linnen. Goed exemplaar.
40117: - Officiele stukken gewisseld over het tarief voor de Drentsche Hoofdvaart in 1868, 1869 en 1870, Assen [1870], 124 pag., ing.
29690: - ALKMAAR, BEGRAFENISKOSTEN KINDERLIJKEN -- ‘Alteratie en ampliatie van het 2e- art. op de keuren en ordonnatie op het begraven van kinder lyken binnen de stad Alkmaar’, dd. 29-11-1774. Groot blad plano, gedrukt (wed. J. Maagh) 1 pag. Wapen van Alkmaar in houtsnede.
29698: - MILITARIA, COMMANDEMENT OP DE RIJN, 1806-1807 -- Een aantal stukken (3 originele en 4 afschriften) betreffende het Commando op de Rijn, 1806-1807. Manuscripten, 4° en folio, 6 pag.
29476: - ROTTERDAM, LINKER MAASOEVER -- Brochure ‘Vereniging linker Maasoever 1897-1927. Tentoonstelling van 26 juli t/m 4 aug. H.B.S. Putscheplein Rotterdam’. Gedrukt, 16 pag., geill. Met fraai art-deco omslag.
29478: - MUZIEK, HAARLEM, ANDRIESSEN -- Vier programmaboekjes van de Haarlemsche Mannenzangvereniging ‘Crescendo’, directeur: N.H. Andriessen, 1881-1884, gedrukt, elk ca. 20 pag.
29486: - VLASDROGEN, KETELAAR -- Waarschouwinge dd. Dordrecht 3-11-1704 van bailliu en mannen van den Hove van Zuid-Holland over het ijken van maten en gewichten. Gedrukt, 1 blad, plano.
54166: --- - Stukken rakende de proceduren van den Hove Provinciaal van Holland, Zeeland ende Vriesland, teegen den hr. ende mr. Willem Stoop, als schout der Steede Dordrecht. z.pl. [1685].
10172: - Lijkzang op het treurig afsterven van mijn dierbaare echtgenoote Jacoba [van bemmelen-] spruit, overleeden binnen Leyden, in den ouderdom van 36 jaaren en 7 maanden, den 30 van lentemaand 1799. z.p. 8º: 15 p. Op p. 3 een zeer fraai gegraveerd silhouetportret.
10175: - Treurige gedachten by den vroegen dood van ... Johannes Henricus Hacke ... Godsgezant bij de gemeente van J.C. in 's-Gravenhage in den ouderdom van nog geen 35 jaaren overleden den 26 mei 1799. 's-Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1799. 8º: 10 p.
45631: - REUS--- Briefje van F. Reus, arts te Haarlem, d.d. 1932 aan een collega, betr. een patient. Manuscript, 1 pag.
45633: - IMMERZEEL--- Brief van J. Immerzeel, d.d. Amsterdam 1840, aan de heer Porret in Parijs (overl. 1841). Manuscript, 2 pag.
45675: - HEMELRAAD--- Enkele stukken betr. W. Hemelraad, gehuwd met M.A. de Jager, Kanaalweg 138 te Utrecht. Manuscripten, ca. 25 pag.
45700: - BEUNINGEN VAN HELSDINGEN, WIRSING--- Adversaria 1831, door J. van Beuningen van Helsdingen. Manuscript, half leren band, 4°, 152 pag.
ZZ90082: - c en du Commerce, Aperçu du Commerce et de l'industrie des Pays-Bas, no 18: Les Industries Céramiques, la Verrerie et les Matériaux de Construction, Leyde [1910], 32 pp.
29490: - OIRSCHOT, OISTERWIJK -- Sententie van de Raad van Brabant, dd. 26-7-1679 in een geschil tussen de regeerders van Oorschot en de regeerders van Oosterwijk betr. de grenzen tussen beide dorpen. 1 blad, plano, gedrukt.
29492: - MEIJERIJ, VERBOD RK KERKDIENSTEN -- Placaat van de Staten Generaal, dd. ‘s Gravenhage 13-5-1631 met verbod voor de pastoors van de dorpen in de Meijerije om kerkelijke diensten te verrichten binnen klooster of parochiekerken of kapellen in de Meijerij. Gedrukt, 1 blad, plano.
29494: - JACHT IN KWARTIER ZUID-HOLLAND -- Publicatie van Bailluw en mannen van den hove van Zuit-Holland, dd. Dordrecht 9-8-1790 betr. de jacht in Zuid-Holland. Gedrukt, plano, 1 blad.
29498: - CAMMINGHABURG BIJ LEEUWARDEN -- Tekening, 15x15 cm. van ‘Het oude blockhuis ofte Kambuier, buiten ‘t oost van Leeuwarden, als ‘t waer anno 1755’ grijs gewassen.
63222: - Centsprent: Deez’ prent vertoont aan klein en groot, / Van dwazen Robinson den nood ... no. 27.
63224: - Centsprent: 's Menschen Intreede op deeze Waereld, no. 6.
63230: - Centsprent: Coats of arms of Frisian cities.
63232: - Centsprent: Ziet, hoe hij, wien de stem ontbreekt, / Door middel van de hand nog spreekt … No. 14.
63234: - Centsprent: Hoe ‘t somtijds in de wereld gaat, Vertoond u, kinderen deze plaat. No. 14.
63236: - Centsprent: Neemt, kleinen, neemt vrolijk, beziet deze Prent, / Zij maakt u met Kloris en Roosje bekend … No. 4
63241: - Centsprent: Rood-kapje kan tot leering zijn, / Aan kind’ren zoo wel groot als klein … no. 3.
63243: - Centsprent: Deez’ prent met veel verscheidenheid, / Wordt lievers u weêr toegeweid … no. 41.
63247: - Centsprent: Blaauw-Baard geeft danspar- / tijen … no. 77.
43023: [CESSIERES, F.E. GOUGE DE] - L'Art d'aimer, nouveau poeme en six chants, par monsieur xxxx, Edition fidelle & complette, enrichie de figures. Londres, La Compagnie, 1759.
18670: [WALRÉ, JAN VAN]; [ZOONTJE VAN DEMOCRIET] - Hulde der nagedachtenis van Jan van Walré toegebragt door de aloude rederijkkamer: De Wijngaardranken, onder de zinspreuk: Liefde boven al. Haarlem, Vincent Loosjes, [1838]. [Gebonden met:] Dichtlievende uitspanningen voor vriendschap, vreugde en vaderland van het gezelschap Het Zoontje Van Democriet te Haarlem. Haarlem, J. Goteling Vinnis, 1826.
30016: - BEERS, VAN; KNAC -- Controleboekje voor een toertocht in het buitenland van de K.N.A.C., t.n.v. M.A. van Beers, Olympiaplein, Amsterdam, 1956. Veel aantekeningen in handschrift.
30020: - NINABER -- Rijbewijs voor Hermanus A. Ninaber, geboren Amsterdam 1896, dd. 1951. Deels gedrukt. Met pasfoto.
30026: - REINBOUD -- Nota van begrafenisondernemer Joh. Reinboud te Amersfoort, ca. 1930? Deels gedrukt.
30028: - MACKAY -- Tekst van een artikel of lezing door mrs. C.M. Mackay 'Belgium and England. A two way traffic'. Folio, getypt, 18 pag.
30030: - GRONINGEN, REGTSGELEERD GEZELSCHAP -- 'Het regtsgeleerd gezelschap, door alle [12] deszelfs leden, naar opgegeven rijmwoorden bezongen. Alleen gedrukt voor de leden. Groningen 1838'. Titel van een boekje van 15 pag. gedrukt door J. Oomkens te Groningen.
30036: - PURMEREND -- Tekst betr. Purmerend uit de Tegenwoordige Staat van Holland (pp. 518-532). Aangevuld met enkele knipsels en tekeningen.
30038: - WATER, V.D., LEERLOOIERIJ TE BLADEL -- Ca. 15 nota's en andere papieren afkomstig van de fa. gebr. Van de Water, looierij te Bladel, ca. 1890. Manuscripten.
43235: - - Korte beschryving van den oorsprong, loop en natuurlyke gesteldheid der rivieren en daar uit afgeleide data of algemeen erkende waarheden betrekkelyk den loop der rivieren en de oorzaaken van de veranderingen in de oevers en beddingen derzelve. Z. pl., [ca. 1770?].
66809: [BURGERSDIJK & NIERMANS BULLETIN NIEUWE SERIE NO 9 [1813]] - Burgersdijk & Niermans Bulletin nieuwe serie no 9 1813, Geschriften - dichtstukken muziekstukken portretten gedenkplaten enz. over de Herstelling in 1813 en Waterloo benevens de herdenkingen in 1863 en 1865, verkrijgbaar bij Burgersdijk & Niermans, Leiden, zonder jaar, 32 pp.
66929: [GELDERSE VOLKSALMANAK 1845] - Geldersche Volks-Almanak voor 1845, elfde jaargang, Arnhem, G. van Eldik Thieme 242 pp.
11545: - NAGTGLAS Gedrukte advertentie betreffende meerderjarigverklaring van Frederik Nagtglas, student te Delft. 's-Gravenhage 11 juli 1844.
46072: - JANSEN--- Dossiertje krantenknipsels betr. Mgr.J.H.G. Jansen, 1936.
48511: - WITMAAR--- Brief van H.J. Witmaar, d.d. Amsterdam 1965, over familiewapen Baks. 1 pag., getypt.
48516: - NIMMEGEERS, FRANS --- Trouwboekje (Antwerpen 1906) voor Adolphus M. Nimmegeers, geb. Sas van Gent 1872, zoon van Augustus en Maria Th. Vereecken en Carolina Frans, geb. Duffel 1881, dr. van Jan L. en Rosalia Nauwelaerts. 1 deeltje, deels gedrukt.
48520: - MILITARIA, PEIJS--- Brief van de commandant 2e Regt. Infanterie d.d. Maastricht 1880, aan milicien-verlofganger H. Peijs te Roermond betr. het voorgenomen huwelijk van Peijs. Manuscript, 8°, 2 pag.
48521: - RITTHEM, MEIJERS--- Acte van transport d.d. 12-11-1896, betr. een huis te Ritthem. Manuscript, folio, 7 pag.
48527: - KAM, ARCHITECTUUR--- Diploma lidmaatschap My tot Bevoordering der Bouwkunst, ten name van J.B. Kam, 1887. Deels gedrukt, 2 pag.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur

10/27