Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
3057: [LINDEN, W.H. VAN DER] - Stamboek der familie Boelen. Amsterdam [1941], 248 p. + tabellen, geb., geïll.
10251: - "Gedachten na het lezen van het berigt in de Kon. courant van vrijdag 30 january 1807 [betr. de ""edele daad"" van de jongelingen op het instituut van J.U. Pittoni te Zwammerdam, die t.b.v. de Leidse buiskruitramp hun speelgelden, f. 56,-, inleverden]. Alkmaar, H. Coster. 8º: 11 [3] p."
10240: - Zang ter zilvere bruilofte van den Heere Ernst Willem Cramerus en Mejuffrouw Henderiena Noordink, gevierd den 23 april 1805. z.p. 8º: [3] p.
10009: - Aan ... Joost Van poot en deszelfs echtgenoote Vrouwe Johanna Digna Sandra, bij het afsterven hunner geliefde dochter Jonkvrouw Anna Petronella van Poot, overleden den 17 van Louwmaand 1786. Leiden, C. Heyligert, 1786. 8º: [9] p. Gedrukt op papier met zwarte rand.
10223: - Treur- en troostzang op het smertelijk ... afsterven van ... Jacobus Hinlopen, bedienaar des Heiligen Woords in de gemeente van Utrecht, ontslapen ... in den ouderdom van 80 jaar den 23 juny 1803. Utrecht. H. v. Otterloo, 1803. 8º: 6 p.
10804: - Ter zilveren bruiloft van den heer en mevrouw [Kees] Callenbach-[Koos] Spruyt. z.p. 8º: [8] p.
10806: - Mr. Lohman's feest. Herinneringen aan de tachtigsten verjaardag van jhr. mr. A.F. De savornin lohman, verzameld door G.G. van As. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1917. 4º: 96 p., geïll.
10807: - Ter eere van onze koperen Frits en Lien, 24 november 1917. MET: De vledermuis, en Das überraschte Ehepaar. z.p. 8º: [3] p.
10808: - Verzamel-album. Mevr. J. Blink-Lagerweij [doos in de vorm van een boek met daarin zes bijdragen betr. het huwelijk van Jan en Jeanne Blink, gehuwd 11 april 1918].
10364: - "Verhooring van Borgers Klagten aan den Rijn in de lente van het jaar 1820 en de uitboezemingen aan J.H. van der Palm bij Borgers dood, waarbij Borgers boezemklacht bij de graven zijner geliefde panden. Iets latere druk. Delhaas is nu 63 jaar oud en nog steeds doende ""zijne kinderen niet te laten verhongeren"". Sedert 1842 heeft hij ""al de werkjes over den grooten Borger rondgebracht"". Geb."
61214: - Le Palais des Tuileries du côté de la Cour
55659: --- - Missive van de Staaten van Vriesland tot aanwending der efficacieuse middelen ter ontdekking van den schryver der valsche brief in de Zuidhollandsche Courant van 1 Juli, of om tegen de courantier te procedeeren, d.d. 24-7-1782.
55661: --- - Placaat, uitgevaardigd door de Staten Generaal, d.d. 24-12-1782, betreffende het 'zeer oproerig en lasterlijk libel, geintituleert Brief over de ware oorzaak van 's lands ongeval, gevonden tusschen Utrecht en Amersfoort'. 's Gravenhage, I. Scheltus, 1782.
10803: - Uit eigen kring. Gedenkschrift verschenen bij gelegenheid van het bruiloftsfeest van Bernard Martinus Van den Boom en Wietske Bos, juli 1916, Rotterdam. Amsterdam, v/h Ellerman, Harms & Co. 4º: 97 p. Gebonden in perkamenten band met goudstempeling, geïll. Bandontwerp en illustraties: Anton van der Valk (= Ton van Tast). Fraai boekwerk.
10572: - Aan den WelEd. Geboren heer A. De groot en vrouwe E.M. Van der heim, bij gelegenheid hunner vijftig jarige echtvereeniging, 13 Mei 1850. Plano, 1 p., gedrukt in goud op zijde.
10956: - Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance. Enkele funeraire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel bezien tegen de achtergrond van de theorie betreffende het genre. Assen 1969, 377 p.
60418: - Vanitas still life
11568: - PATKUIL, VAN Genealogie Van Patkuil, afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, met wapentekening. 3 p., 19de-eeuws.
55636: --- - [ Diverse stukken betr. een rechtszaak voor de Hoge Raad in Holland tussen Nicolaas, Daniel Roeloff en Hendrik Muylman, kooplieden te Amsterdam, gemachtigden van Peter en Richard Muylman, kooplieden te Londen, tegen Hermanus van Seppenwolde, koopman te Amsterdam. 1775-1780.]
55633: T.D.M. - Brief van de heer T.D.M. aan een van zyn vrienden in 's Gravenhage, geschreven uit Nimwegen, den 25 Maart 1711, over de zaken van de heer Huguetan van Odyck, drossart der stadt en lande van Vianen. 's Gravenhage, G. v. Limburg, 1711.
10207: - Op de tweeden verjaardag van mijn moederloos zoontje Damas Albertus [bisschop], den 19den van oogstmaand des jaars 1801. z.p. 8º: [12] p.
10800: - Zilverboek bevattende de stukken en bescheiden aangaande de 25 jarige echtvereeniging van Christian Ludwig Rümke en Cornelia Gerardina Kips, door de zonen aangeboden op 4 september 1915. 8º: 48 p.
61198: - Vue et Perspective de la Samaritaine de Paris (mirrored)
12225: - BELASTINGEN, HOLLAND `Ontwerp van een hoofd-geld, in de provintie van Holland en West-Vriesland, in plaats van de pagten van de gemeene middelen'. Extract 1748, 12( (paginering p. 98-102).
12607: - TOMEI Tekening, 22x18 cm., van een grafmonument met de inscriptie: `Hier rust W.J.J. Tomei, in leven 2de luit. der inf., geb. 19-2-1865, overl. 10-3-1887, zijne kameraden'. In lijst.
10342: - Op de dood van mijnen vriend N. Tholen, med. cand., overleden [te Leiden] den 7. april 1819 in den ouderdom van 22 jaren. Leiden, L. Herdingh & Zn., 1819. [8] p.
10778: - Feestlied bij de vijf en twintigjarige echtvereeniging van F.G.A.J. Van Werkhoven en H. Van Leeuwen. z.p., z.j. 8º: [2] p.
55650: --- - Statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte van Frieslandt, volgens resolutie van de E.M. Heeren Staten des selven landts van den 11 April 1716 op nieuws herzien. Leeuwarden, Halma, 1725.
10575: - Zangstukken ter viering van het 25-jarig jubelfeest der bisschoppelijke wijding van ... Johannes Van santen, aartsbisschop van Utrecht, gevierd den 13 november 1850. z.p. 8º: 12 p.
10574: - Tafelzangen ter gelegenheid van het vriendenfeest gehouden ter eere van den heer Pieter Wijbrandi en mejuffrouw Fokeltje Feenstra, den 9den october 1850. Leeuwarden, L. Schierbeek, 1850. 8º: 22 p.
12778: - "BURGH, VAN DER; VAN SANTEN, VAN DER GRAAF `Genealogie', planoblad gedrukt, met de nakomelingen van Pieter van der Burgh en Maria Cornelisz. van Santen. Daaronder `Twede genealogie', met de nakomelingen van Arent van der Graaf. Z.j. [wrs. vroeg-18de-eeuws]."
10893: - [Stukken betr. het gouden huwelijksfeest van Alphonsius Verheyen en Martha Josefina Maria Lemmens, dd 28-8-1978 te Oud-turnhout]. 8º: ca. 20 p.
12283: - COMMERSTEYN, LOMANS, REAAL, VAN LOON, BAS Attestatie verleden voor notaris Caspar van Wallendal te Amsterdam d.d. 20 september 1695, waarbij Maria Commersteyn, huisvrouw van mr. Gerard Schatter, en Evert Lomans, boekhouder van het St.-Pieters Gasthuis aan de notaris toonden twee boeken betreffende de boedel van Wijntje Oetjens en burgemeester Frans Reaal. Zij verklaarden op verzoek van de kinderen van Jan van Loon en Wendelina Bas dat de boeken waren geschreven door wijlen de vader van Maria Commersteyn, dr. Johannes Commersteyn, en door Evert Lomans. 2 p., folio met groot opgedrukt zegel.
11083: - KAT, TEN KATE Extract uit geboorteregister betreffende kind van Floris Kat en Josina ten Kate, Amsterdam 1833.
29349: - COLLEGEDICTAAT AMSTERDAM, BOSSCHA, RAUWENHOFF -- Collegedictaat 'Antiquitates Romanae’ van J. Bosscha, Ath. Ill., Amsterdam 1845-1846, genoteerd door de student N.W.P. Rauwenhoff, manuscript, 4°, 182 pag., gebonden in half linnen met titel op rug. geïll. met kaartje van Rome.
61139: - Rotterdam as seen from the harbor
11515: - MECKEL, VROLIK Brief van F. Meckel, Halle 1830, aan de `très célèbre professeur d'histoire Vrolig' [ws. W. Vrolik?] te Groningen. 4(: 3 p.
54351: --- - Sententie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt, jegens Abraham van Wicquefort, gepronuncieert den twintigsten November 1675. Gravenhage, Scheltus, 1675
54652: --- - Sententien by den Hove van Hollant ghearresteert jegens Henricus Slatius, ghewesene predicant tot Bleyswijck, Jan Blansaert, Abraham Blansaert ende Willem Parthy, over haerluyder grouwelijcke ende moordadige conspiratie jegens den persoon van (...) den heere Prince van Orangien (...) ghepronuncieert ende gheexecuteert in 's Graven-Haghe den 5-5-1623. Gravenhage, v. Wouw, 1623.
12432: - KOCH, FAES, BOUSQUET Extract uit het geboorteregister van de Residentie Ternate betreffende geboorte d.d. 21 januari 1868 van Louisa Christina, dochter van Stephanus Koch en Anna M. Faes. Gesigneerd Isaac Bousquet. Folio, 1 p.
10552: - Bij het overlijden van... W. Storm, predikant te Utrecht, op den 29 maart 1845. Utrecht, J. Herfkens Fz., 1845. 8º: 6 p.
10553: - Iets ter nagedachtenis van H.T. Roskes door mr. A. Modderman, voorgedragen in ... het Departement Groningen der Mij tot Nut van 't Algemeen op den 16 april 1845. Groningen, R.J. Schierbeek, 1845. 8º: 23 p.
10558: - Tafelzangen ter gelegenheid der bruiloftspartij van den Heer H. Adama en Mejuffrouw E. Veen gevierd den 13 mei 1846. z.p. 8º: [16] p.
12718: - AMERSFOORT, HEIDEBRANDEN, WILLY SLUITER, SNOEK Diploma door de burgerij van Amersfoort `aangeboden aan den kapitein fung. plaatselijk adjt. J.A. Snoek, als blijk van erkentelijkheid voor het verrichte blusschingswerk bij de heidebranden te Amersfoort op 22 en 24 juli 1921. Plano, oblong, deels gedrukt, met afbeelding (kleurenlithografie) door Willy Sluiter van blussende militairen in het Lange Bosch.
12719: - AMSTERDAM, BEURTVAART OP HAMBURG Publicatie van het stadsbestuur van Amsterdam ter bescherming van de beurtschippers van Amsterdam op Hamburg, d.d. Amsterdam 28 januari 1790. Plano, 1 blad, gedrukt.
12720: - AMSTERDAM, BLINDENINSTITUUT `Aan hunne majesteiten den koning en de koningin bij hoogstderzelver feestelijken intocht in de hoofdstad, 21 april 1879'. Tekst bij een boeket, aangeboden door de blinde kinderen van `het Instituut'. Aandoenlijk papiertje, geplakt op een versierd ander papiertje.
10532: - Feestlied, den Heer G. Verboon toegezongen den 23sten maart 1840. z.p. 8º: [4] p.
11431: - HOUTEN, VAN Dossier betreffende de familie Van Houten, afkomstig van de genealoog W.A. van Rijn, eerste helft 20ste eeuw. 12 stukken.
11432: - HOUVEN, VAN DER Brief van H. van der Houven, Leiden 8 november 1892. 8(: 4 p.
11442: - IMSCHOOT, VAN Genealogie (Van) Imschoot (alias Puitemans), 2 p., afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, met aantekeningen van Van Oyen en correspondentie met Chs. van Imschoot te Oostende, ca. 1910, 10 stuks. 19de-eeuws.
11111: - LOMANNUS W. Lomannus, `De morgenstond', gedicht van twaalf coupletten, door hemzelf geschreven en ondertekend. Folio, 2 p.
11112: - LONDEN, EXHIBITION 1851 Envelopje (blanco) met op achterzijde blindstempel `Great Exhibition London 1851', met afbeelding van het gebouw.
11168: - ROTTERDAM 19de-eeuwse kopie van een akte van transport d.d. 1633 van de schenking van een huis aan Keyserstraat te Rotterdam door Huybert Pietersz aan Cornelis Cornelisz.
11196: - TENDELOO Briefje van mej.mr. N.S. Corry Tendeloo, lid Tweede Kamer, 1948. Gezonden aan Kamp Vught.
11217: - VRIEZE Uittreksel huwelijksakte Groningen 1859 van Jan Vrieze en Jacoba Cost. 1 blad.
11244: - ACHTEVELD, VAN Hoofdwapen van `Charlotte Albertine baronesse van Achteveld tot Stoetwegen, obijt 23-8-1702', met daarnaast haar 16 kwartierwapens. Tekening met kleur, 19de-eeuws. 40x28 cm.
11246: - ALBUM AMICORUM, RIPPERBANT, VOETH, E.A Tien bladen uit een vroeg-17de-eeuws album amicorum, los opgezet op karton. Alle bladen zijn voorzien van grote, fraai getekende familiewapens in kleur. Ieder blad 14,5x19cm.
11317: - CALKOEN Ontwerp voor een geslachtslijst in boomvorm van de familie Calkoen. Onderaan `Bureau Int. d'Etude généalogique et héraldique La Haye', begin 20ste eeuw. Wrs. tekening door J.C.P.W.A. Steenkamp, 55x45 cm.
11342: - DOELMAN, HATTEVIER Alliantie-familiewapen van Michiel Doelman en Catharina Hattevier. Tekening met kleur, 18de-eeus, 30x30 cm.
11343: - DOMPIERRE Alliantiewapen Touroude de Saint Amant x Dompierre, met daarnaast de 16 kwartieren Dompierre. Tekening met kleur, 19de-eeuws. 35x25 cm.
11435: - HUDIG Groot blad met een geschreven en getekende genealogie Hudig, met de afstammelingen van Huibrecht Willemsen Heudighe, overl. 2 juli 1655, lopende tot 1883, 60x90 cm.
11455: - "KLEEFF, VAN; VAN SCHALKWIJK, VERSTEEGH Twee fraai getekende afbeeldingen in kleur en goud van alliantiewapens. De ene van Cornelis Meeseler van Kleeff en Jaquemina Versteegh. De andere: Willem van Kleeff en Anna van Schalkwijk van de Velde met erbij de tekst: `door mij gedaan Willemina van Kleeff 1752'. Wrs. 19de-eeuws, ieder 40x33 cm."
11459: - KONING Briefje `Beursnotering van eenige wereldsche zaken en menschelijke hoedanigheden', in envelop geadresseerd aan `Mevr. M. Koning'. 19de-eeuws.
11498: - LINDEN, VAN DER Wapenkwartierstaat van `Heer Ferdinande van der Linden, riddere, wautmre van Brabant'. Tekening met kleur, 18de-eeuws. 40x60 cm.
11529: - MEURS Het in chromolithografie gedrukte wapen Meurs op een groot blad, 30x30 cm. Ca. 1880.
11533: - MIRANDOLLE Het in chromolithografie gedrukte wapen Mirandolle op een groot blad, 30x30 cm. Ca. 1880.
11545: - NAGTGLAS Gedrukte advertentie betreffende meerderjarigverklaring van Frederik Nagtglas, student te Delft. 's-Gravenhage 11 juli 1844.
45409: - "OLDENBARNEVELT, DE GROOT, HOOGERBEETS--- ""Vier merkwaardige brieven van Willem Lodewijk, graaf van Nassau, Maurits prins van Oranje, en Frederik Hendrik , prins van Oranje. Alsmede nog drie merkwaardige brieven van den heere Huig de Groot"", manuscript, folio, 8 pag."
11351: - DUSSEN, VAN DER Kwartierstaat (16 kwartieren) van de kinderen van Pieter van der Dussen en Anna van der Stock. Met de 16 kwartierwapens. Dubbel folio, 1 blad. Begin 20ste eeuw.
11052: - GRONINGEN Gedicht `Zodra 't gezantschap heen was, zond ...' Onderaan: `Te Groningen gebeurt in 't jaar 1772'. 4(, 4 p.
11024: - DOZY Zes brieven van de curator der hogeschool te Leiden, Dozy, 1854, 1855, 1859, 1857, 1852, 1860, deels gedrukt.
12297: - DOETINCHEM, HUSLEY, RENSEN Stuk in een rechtzaak voor het gerecht van Doetinchem tussen Jac. Husley, gedaagde, en vrouwe Mechteld van Waey, wed. van Joh. Rensen, borgermeester van Doetinchem. Folio, 6 p., ca. 1731.
11411: - "HEES, VAN; VAN SLINGELANDT Verklaring van eigendomsoverdracht van een aandeel in het waarborgfonds der Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen ad f 1000. Het aandeel stond op naam van Dr. Carel Christiaan van Hees en komt op naam van zijn weduwe, M.A.J. Baronesse van Slingelandt. Amsterdam, 1878. Folio, 1 p."
10770: - Welkomstlied ter eere van Jan Van Houwelingen en Anna Maria Bijland, 1870 6 april 1910. Amsterdam, F. Heitz. 8º: [1] p.
11414: - "HEUKELOM, VAN; ROTTERDAM Brief van J. van Heukelom, Rotterdam, 25 maart 1881, zijnde `een podagrist met zijn voet op een stoel, sindts 4 weken bezig, zijn voorvader te verwijten dat deze te goed leefde en daardoor den kleinzoon jicht bezorgde'. 8(: 2 p."
11425: - HOFSTEE, DE BLIECK Pedigree/Kwartierstaat Hofstee/ de Blieck, 3 december 1988, z.p. 57 p., getypt.
11409: - HECK, STEENKAMP Ontwerp voor een wapen voor `Heck's Lunchrooms', tekening in Oostindische inkt door J.C.P.W.A. Steenkamp. Ca. 1925, 25x20 cm.
12485: - MIDDELBURG Poeziealbum met ruim 60 bijdragen (waaronder 12 tekeningen), 1876-1901. De eigenaresse verbleef in de jaren 1876-1878 in Middelburg, van 1881-1883 te Delft en gaf na 1883 les (tekenles?) in Parijs. 1 deel.
12347: - GROLLO, KERKERAAD Elf stukken ingekomen bij de kerkeraad van Grollo in Drenthe, 1848-1917.
61233: - Vue de la Place Colonnes a Rome (mirrored)
11410: - "HEEMSKERCK, VAN; VAN NASSAU Twee zeventiende-eeuwse gekleurde wapentekeningen van Jacob van Heemskerkck (overl. 1607) en Willem van Nassau (overl. 1627). 8(, oblong, 2 p."
12627: - TONEEL, VAN KORLAAR-SABLAIROLLES Vier programma's voor de Afscheidscoupletten, gezongen door mevr. Van Korlaar-Sablairolles bij het einde der voorstellingen v.h. Koninklijk Hollandsch Tooneelgezelschap, Nijmegen 1854, Nijmegen 1856, Leeuwarden 1856, Nijmegen 1857, 4 p., gedrukt.
12384: - "HOCKE, PEIROLET `Poezie van diverse perzoonen, Ao 1785'; cahier, gebonden in een deel van een riemkap, met ingeschreven verzen."
12385: - HOEKSTRA Getekende stamboom (in boomvorm) van de familie Hoekstra, ca. 1650-ca. 1850. Groot plano, enkele beschadigingen, ca. 1850.
12419: - KAALGEKNIPTE WEESMEISJES, AMSTERDAM `Vreeselijke geschiedenis van de kaalgeknipte weesmeisjes!!!' Spotprent betreffende de bestraffing in het Hervormd Diaconie-weeshuis te Amsterdam van twee meisjes van 16 à 17 jaar, die onder de catechisatie gelachen hadden en daarvoor met afknippen van het hoofdhaar gestraft werden. 13 taferelen met rijmpjes op één blad, 57x44 cm., lithografie van V.d. Werff, Amsterdam 1879. [Tekening door Hugo Muller.]
12532: - RADERS, VAN Gedrukt adresstrookje voor Jkvr. E. van Raders, Van Hogendorpsplein te Rotterdam.
12580: - "SCHUURMAN, ANNA MARIA Facsimile van schrift van Anna Maria van Schuurman; 1 p., 4(, oblong, gedrukt."
12597: - SUIKERRAFFINADERIJEN IN HOLLAND Extract uit Resolutiën Gecommitteerde Raden Staten van Holland 15 juli 1778, betreffende het uitkeren van een premie aan de suikerraffinadeurs in Holland, 3 p., gedrukt.
13342: - ROTTERDAM, OPROER 1690 Bundel van 18 gedrukte stukken en één stuk in handschrift betreffende het Rotterdams oproer van 1690, gebonden in een halfleren 4º band.
13343: - DROSTE, SCHOTEL Exemplaar van Coenraet Droste, Overblijfsels van geheugchenis, ‘s Gravenhage, Viejou, 1728, 4º, 196 p., gebonden in perkamenten band, afkomstig uit de bibliotheek van G.D.J. Schotel en met zeer veel aantekeningen van zijn hand.
13448: - COLLARD Enkele aantekeningen en een knipsel betr. familie Collard, 3 stuks.
13511: - BROWN, VLIS Certificaat betr. deelname aan een cursus voor mevr. C.D. Brown-Vlis, 1965, 1 p., folio, deels gedrukt.
10766: - Feestlied ter gelegenheid van het huwelijksfeest van Jan Ormeling en Aafke Roeske, en Frederik Perk en Hendrika Van Gelder. Amsterdam 'De Kroon' 27 Juni 1909. Amsterdam, R.J. Coesel. 8º: [3] p.
10759: - Wens ter gelegenheid van het huwelijk van den heer Jan Vermande Jr, uit Hoorn en mej. Coba Van Maanen uit Utrecht. Gehouden te Utrecht, 25 Juli 1907, om in deez' feestlijke zaal, met groot kabaal, uit volle longen, te worden gezongen. Rolletje, 8 1/2 x ca 600 cm, geïll., aan het begin wat beschadigingen.
10760: - Feestcantate bij gelegenheid van den verjaardag van mijn lieven Pa [Bleeker], op 28 Februari 1908, aangeboden door Augusta Bleeker, Annie Otto, Lina Post. Amsterdam, Senefelder., 8º: [4] p.
10763: - Programma ter eere van het koperen huwelijksfeest van den Heer J.F.E. d'Arnaud en mevrouw J.E.M. d'Arnaud-Kuyt, Hilversum, 20 februari 1909. Amsterdam, wed. R.J. Coesel. 8º: 2 verschillende exx. te zamen 7 p.
12370: - "HASSEL, TER; PUIKERS, KOPPIJN Bijbeltje Haarlem (J. Enschedé) 1780, met op twaalf blanco schutbladen aantekeningen betreffende de familie Ter Hassel, Puikers, Ko(p)pijn, te Amsterdam en Rotterdam."
12371: - "HASSELT, VAN; STENVERS LEENEMAN Kwitantie voor de ontvangst van twee paarden, getekend G. Stenvers Leeneman, toegezonden door mr. J.A. van Hasselt, Amsterdam 1823, 1 stuk."
12374: - HEEMSKERCK, DE JONGE VAN ELLEMEET, VAN LINTELO Onderhandse verklaring d.d. Wassenaar 12 augustus 1688, getekend C. de Jonge van Ellemeet en C. van Heemskerck, betreffende het niet verkopen van de landerijen van de heer Van Lintelo, heer van Boxbergen. 1 p., met beider handtekeningen.
12478: - MAASBACH Gedrukt strooibiljet `God leeft nog steeds!' van Johan Maasbach, 1977.
12480: - MAASTRICHT, ROEMERS `Omstandig detail van de electie door den deken en capittel van St. Servaaskerke gedaan op den 22 december 1783, in de persoon van Arnold Franc. Roemers tot pastoor van St. Jacobskerke binnen deze stad Maastricht'. Maastricht 1784, 4(, 44 p., gedrukt (voor rekening van C.C. Roemers, advocaat, die ook de auteur is van dit geschrift).
10731: - Liefdeshistorie [op 25 jarige bruiloft] van den heer A[braham] Capelle en mejuffrouw Helena Te Nuyl, Amsterdam, A. Heitz Jr. Plano (43 x 14 cm), [1] p.
10732: - Ware liefdesgeschiedenis van een sterk minnend paar, of vurige liefde bekroond [betr. huwelijk Herman N.N. te Leeuwarden en Anna N. N.] Leeuwarden, N. Miedema. 8º: 8 p.
13184: - "WIJKERSLOOTH, VAN; VORMING Formulier waarop een verklaring kon worden ingevuld betreffende de vorming door Corn. Lud. baron van Wijkerslooth, heer van Schalkwijk, bisschop van Curia, d.d. 183. 8(, druk Amsterdam, J.J. Burgmeyer. Met afbeelding."
13254: - REIS NAAR INDIE, DE WILDE, WEGENER, WESTENDORP, VAN TEUTUM Manuscript reisverslag door Christoffel de Wilde, geb. 3-12-1784, van een reis met het schip Schoonverbond onder kapitein P.F. Wegener, van Texel naar Java. 54 p., folio.
11401: - "HAEMSTEDE, VAN; DE RIDDER, FERRAND, REES Diverse 18de-eeuwse genealogieën van de geslachten Van Haemstede, Ferrand en De Ridder, ca. 1500-ca. 1730. 30 stukken (ca. 100 p.). Folio."
11105: - LINDEN, VAN DER, GRAAFWIJK Dankbetuiging van J. van der Linden aan dr. Graafwijk, voor geleend boek, 1822. Klein, 1 p.
11108: - "LITH, VAN DER; LUTHERSE GEMEENTE DEN HAAG Resolutie van de Staten van Holland betreffende traktement en werkinstructie voor de Hoogduitse predikant te 's-Gravenhage Diederik van der Lith, 29 januari 1699. Eigentijdse kopie. Folio, 1 p."
12706: - ZUTPHEN, PROBLEMEN IN 1783. Exemplaar van de Leydse Courant van 15 december 1783, met o.a. berichten uit Zutphen betreffende het afschaffen van de drosten-diensten, de installatie van Jan Bisschop bij de compagnie van kapitein Van de Capellen, de foute houding van de compagnie van `den bekenden Z...' en andere politieke zaken. Blz 1 en 2 van 4.
12472: - LIVREIKNOPEN Zilveren, vergulde of verzilverde knopen met wapens van families of bedrijven, bedoeld voor de uniformjassen van hun personeel, eind 19de eeuw. Veelal meerdere exemplaren aanwezig. Per stuk
30028: - MACKAY -- Tekst van een artikel of lezing door mrs. C.M. Mackay 'Belgium and England. A two way traffic'. Folio, getypt, 18 pag.
10771: - Picnic, in één bedrijf en een proloog, gehouden den 9 april 1910 op den feestavond ter gelegenheid van het huwelijk van den heer J.H. Glasbergen en mejuffrouw A.A. Franken. 8º: 22 p.
29700: - ENGESMET, PORSELEIN -- Gedrukte veilingcatalogus van collectie Japans en Indisch porselein, verzameld door A. Engesmet te Haarlem, Amsterdam, Roos, 1845.
29382: - HENGEL, VAN, COBET, LEIDEN -- ‘Poezieboek van Alida Petronella van Hengel', gecalligrafeerde tekst op de titelpagina van een poezie album met ingeschreven verzen uit de jaren 1863-1868.
29383: - KOP, CROISET VAN DER, MILIUS --Ca. 50 handgeschreven verzen van diverse dichters, 'verzameld door A. Croiset van der Kop', 1 deel en veel losse stukken.
29439: - MEER, VAN DER, WALTA -- Brief van S.K. van der Meer te Bolsward, dd. 1922 aan familie Walta te Amsterdam. Manuscript.
29418: - BERTEL -- Briefje dd. Leiden 1961 van de broer van mej. J. W. Bertel met vermelding van het bedrag dat zij bij het overlijden van haar ouders kreeg en over haar verpleegkosten. Hun broer Ir. P.J. Bertel regelde dit. Manuscript, 2 pag.
61093: - - Placaat. de Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden.
61094: - - Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden (...) ijser geschut en ammunitie van oorlog.
61089: - - Extract uit de Resolutien van de Raad der Gemeente der Stad Utrecht. 2-10-1797.
61998: - Prospectus Collegiorum Imperialium et Fundorum orientalium Mercatorum Petersburgi
61091: - - Opregte Haarlemsche Courant. 2-12-1813.
61080: - - Dordrechtsche courant, 23-12-1813.
61081: - - Dordrechtsche courant, 9-12-1813.
61082: - - Dordrechtsche courant, 11-12-1813.
61083: - - Dordrechtsche courant, 27-11-1813.
61085: - - Grondige onderrichting van het juiste getal en het vermogen der gezetene inwooners van de stad Amsterdam.
61086: - - Binnen gebrouwe bieren. (...) Ingaande met den eersten January 1750.
61087: - - Consumptie van den Turf en van de Koolen (...) ingaande met den eersten January 1750.
61088: - - Brood zetting. Burgemeester en wethouderen der Gemeente Alkmaar (...) 8-7-1852.
54324: --- - "[Stukken betreffende Carel Frederik graaf van Wartensleben, minister plenipotentiaris van de Staten van Holland te Cassel, 1763; extract uit de Resolutien van de Staten van Holland], 1763."
54336: --- - Sententien van den hoogen scheeps-krijghs-raede, jegens de capiteynen Govert van der Weppelen, Simon Holthuysen, Anthony van der Lith en Cornelis van der Hoeven, gepronuncieert den 4 den Mey 1695. 's Gravenhage, P. Scheltus, 1695.
54346: --- - Sententie van den Hove van Holland, tegens Jacob Campo Weyerman. Gepronuncieert den 22 July 1739. Den Haag, Paulus en Isaac Scheltus, 1739.
10888: - 25 jaar 'Onder de linden' [t.g.v. zilveren bruiloft Abraham Tepper en Delina Kram te Veendam]. z.p. 8º: 18 p., geïll. o.m. met foto bruidspaar, gestencild.
10535: - Bij het graf van Mejufvrouw Anna Elisabeth Peters, op den 27sten juny overleden in den ouderdom van 23 jaren en den 1sten julij begraven. z.p. 8º: 3 p.
12164: - WIARDI BECKMAN, VAN DAALEN, LEKSKER VEER, THIEME Rijmpje voor den heer Mr. M. Wiardi Beckman en jonkvrouwe M.J. van Daalen bruidegom en bruid den 3 aug. 1830 aan het Leksker Veer. 8(: [4] p.
61061: - - De Tandarts. Duitse Spotprent Dr. Eisenbart
10255: - Op het treurig afsterven van ... Mr. Ysbrand Van dam, raad der stad .... in den ouderdom van 36 jaar. Binnen Leyden den 28 [met de pen gecorrigeerd] van grasmaand 1807. z.p. 8º: 4 p.
53904: --- - Erfstadhouder mitsgaders gedeputeerde Staten van stad Groningen en Ommelanden doen te weten [...]. Groningen, 1787.
53906: --- - Publicatie van De Gedeputeerde Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden, dd. 17-2-1736 tegen 'eene menigte van vagebonden, landlopers en bedelaren' die zich in de provincie bevinden en daar diefstallen en inbraken plegen.
10170: - De treurende christen bij het graf van Filips Serrurier, sedert den jaare 1763 veelgeliefd leeraar der Herv. gem. binnen Amsteldam en aldaar overleden in den ouderdom van 71 1/2 jaar op den 12 van sprokkelmaand des jaars 1799. Amsterdam, H. Lardé. 8º: 12 p.
10753: - [Vier liederen op de bruiloft van NN met NN] dd 4 November 1906. z.p. 8º: [4] p.
10855: - Feestprogramma ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van den heeren mevrouw H. Bosman - A.M.C. Bosman-beelen. [amsterdam], 24 november 1931. 8º: 16 p. Met ingeplakte foto's een met los menu.
12454: - LEEUWEN, DE KOCK VAN Aantekeningen en knipsels betreffende de loopbaan van Frits W.A. de Kock van Leeuwen, 1914-1919, 8 p.
12455: - LEIDEN, CHASTELEIN, BENTINCK Commissie van de Staten van Holland voor mr. Cornelis Pieter Chastelein als rentmeester van het kapittel ten Hoogenlande, mitsgaders van de memoriën en getijden binnen de stad Leiden, als opvolger van mr. J. van der Marck, 's-Gravenhage 13 januari 1773.
11092: - KRAFT Verklaring van de burgemeester van Utrecht betreffende de noodzakelijke tegenwoordigheid van zes weken van Pieter Kraft in Utrecht, bij de liquidatie van de nalatenschap van zijn vader Johannes Kraft. Utrecht 1832. 4(, 1 p.
12316: - "ES, VAN; ROTTERDAM, MAARSSEN Poeziealbum van Cor(nelia?) van Es, Rotterdam/Maarssen (school?) 1863-1865, 1 deel."
44258: - "WASSENAER, VAN; VAN BOETZELAER--- Goedkeuring van een rekening voor de posterijen van Holland uit 1789, d.d. 's Gravenhage, oktober 1794. Afgeknipte strook met de handtekeningen van Willem Frederik van Wassenaer (1752-1799) en Dirk baron van Boetzelaer (1746-1819). Manuscript, 3 pag."
44261: - "MILITARIA; VAN MEURS--- Twee stukken betreffende de luitenant-kolonel Hendrik Steven van Meurs (1754-1827): verzoek om twee maanden verlof, gedateerd 8 juni 1801 en een in het Duits gesteld stuk, gedateerd 5 december 1813. Manuscripten, 2 pag."
62003: - Vue du Palais du Duc d'Aveiro a Lisbonne (mirrored)
13295: - ZAANDAM, BRANDWEER Reis Bussum-Hilversum-Baarn 1895, verslag van een tocht van de “afgedankte commandeurs en kwartiermeesters van brandspuit nr 2 te Zaandam”. Passagiers o.m. Brugman, Francken, Schipper, Thies, de Wilde en Sabel, manuscript, 7 p.
13306: - BLASPHEMIE Aantekeningen (door Gousset?) over vervolgingsmogelijkheden tegen blasphemie: vloeken of Gods naam prophaneren, 2 p., folio, manuscript, 18e of vroeg 19e-eeuws.
13318: - DIEPHUIZEN “Verzameling van dicht- en zangstukjes, ter uitspanning geschikt, 1818, Johanna Carolina Stephania Diephuizen”, cahier met enkele losse bijlagen, manuscript, ca. 50 p.
13329: - BURMAN, SAXE, KLOTZ Brief van Mr. Pieter Burman aan deszelfs broeder Franc Burman “over de boeken en handschriften uit de boekerij van wijlen Kaspar Burman (onze grootvader) ter quaader trouw ontvreemt door Christoffel Saxe, weleer domestiquen onderwyzer van zijn Eds. kindskinderen, thans hoogleraar, en onlangs Rector Magnificus der Academie te Utrecht”. 1761. 4º, 54 p. met 1 houtsnede, gedrukt. - Knuttel 18837.
13336: - DREKMA, VAN DE WAAG Briefje “Schipper Harmen gelieft voor mijn, Hendr. Drekma, te gaan aan den dam bij de captyn van de Waag om te verneemen of daar ook goet geborgen is, want hebbe een rijssaake in ‘t gedrang vermist (...)”, 1 p., 4º, 18e-eeuws
13340: - HOENSBROEK (?) “Repliek” in een rechtzaak tusen Leenaert Meyers als vader van zijn dochter Werbken Meyers en Thijs Oysen ende Mathijs van Weitseurveel (?) Schultet van Housbroeck, dd 1651, 4 p., folio, manuscript.
13347: - SCHERMER, BLOM Verjaarwensch aan grootmoeder door Elisabeth Blom, Schermer 27-10-1872.Manuscript, 2 p., op versierd papier.
10847: - Lotgevallen uit de vrijage van de Heer Herman De vries jr. en Mej. Marie Korte, hun op den dag hunner echtvereeniging eerbiedig opgedragen door hunne tante. Historie en fantasie. Enschede, Planeta. z.j. 8º: 12 p.
12666: - WALLE, V.D Foto van Mara van de Walle, 1920.
53534: --- - [1] Reformatie der lantrechten, gebruycken und gewoontheyden der graefschap Zutphen. Arnhem, Jan Jansen 1604. [Gebonden met 2:] Gereformiert lantrecht van Veluwen und Veluwenzoom, 2e druk, Arnhem, Jan Jansen 1621. [en met 3:] Landtrechten van Over-Yssel, Deventer, S. Wermbouts 1630, 2 delen. [en met 4:] Ordre ende reglement tot een korter manier van procederen voor de gerigten van de graafschap Zutphen, voorts ordonnantie [...], mitsgaders ordre en forme [...], Arnhem, Hendrik van Goor, 1738.
53535: --- - Landrechten van Over-yssel, met de nadere reglementen, resolutien en ampliatien mitsgaders de hofrechten. [gebonden met:] Nadere reglementen, ampliatien, plakkaten en resolutien. Deventer, Jan van Wyk, 1724.
10228: - Ter ondertrouw van den Heer Abraham Van ketwich en Mevrouw Gerarda Bartina Bernard, en tevens ter een-en-zestigste verjaring van even gemelden Heer, den 19den van grasmaand 1804. z.p. 8º: [8] p.
10229: - Levensschets van Simon Stijl, door Jacobus Scheltema, gevolgd van twee lijkzangen. Amsterdam, J. ten Brink Gerritsz, 1804. 8º: 36 p.
10743: - Op het koperen huwelijksfeest van den Heer Pieter Van der Laan en Mevrouw Alida C. van der Laan-Meyer. Amsterdam, 12 dec. 1903. G. Cladder. 8º: 1 p.
29319: - WIJNHANDEL -- Request van de Vereniging van Nederlandse wijnhandelaars aan de Tweede Kamer, dd 22-6-1906, betr. invoerrechten op wijn in Ned. Indië. 4 pag., folio, gedrukt.
12449: - LAZARUM, VAN WINKOOP, LAUWERIKS, HILVERSUM Poeziealbum van Cato Lazarum te Hilversum, 1881-1890, 1 deeltje.
12452: - LEEUWARDEN Programma voor een concert in de Stads- of Prinsentuin te Leeuwarden, door het Stedelijk Muziekkorps o.l.v. H. de Jong, op 9 augustus 1885, 2 p., gedrukt.
12453: - LEEUWARDEN, GRONDPACHTEN H.M. Mensonides, De grondpachten der gemeente Leeuwarden. Leeuwarden 1952-1953, 80 p., getypt.
12442: - KRAMME Verklaring van Doris Johannes Gerardus Kramme, d.d. Sherwood, Victoria, Australië, 21 februari 1895, dat hij zijn moederlijk erfdeel schenkt aan zijn zuster Frederika Leonora Kramme. 8(, 1 p.
12447: - LANOY, DE Oude portretfoto (ca. 1910) van tantje Fransje en tante Jeanne de Lanoy, foto gemaakt te Zutphen/Deventer.
12439: - KOSTER, HULSMAN Edward B. Koster, Ver van 't gewoel. Gedichten. 's-Gravenhage 1922, 128 p. Ingeplakt een foto van E.B. Koster, met een opdracht aan ds. G. Hulsman, 1930.
12440: - "KOUMANS-VAN KAMPEN Cahier `versjes door P.J. Koumans', 1853-1854; 4(, 26 p."
11391: - GRONINGEN, GREVINCK Charter op perkament, d.d. 13 november 1705, waarbij C.R. Grevinck, heer op Eelsum en Memminga, huwelijkse voorwaarden vastlegt voor Lambert Lamberts en Trijntien Jansen (beschadigd, zonder zegel).
12769: - BRINCKMEIER Briefje en (gedrukt) visitekaartje van Eduard Brinckmeier, Doctor Phil. te Brunswijk. Z.j., 1 p.
9861: - Aan vrouwe J. Oosterbaan, den 24sten van wijnmaand 1779 [betreft overlijden van haar echtgenoot H.O. Van outgaarden]. z.p. 4º: [5] p. Op titelpagina een vignet door H. Numan van een grafmonument met het familiewapen Van Outgaarden en de letters H.O.v.O.
11082: - KAPPELHOF, ONDERWIJS Kwitantie van A. en E. Kappelhof, directie van `het leerschool voor Jongelingen en jongedochteren' te Amsterdam, voor D.W. Kiezendaal voor drie maanden onderwijs van zijn zoon T.L. Benken. 1803. 4( , 1 blad, deels gedrukt.
10340: - Ter gedachtenis van ... J.J. Reael, in leeven R.C. priester en pastoor te Montfoort, overleden den 17 December 1818 in den ouderdom van 71 jaren en het 48 jaar zijns priesterschap en wierd op den 22 dito daar aan volgende op de plegtigste wijze binnen de stad Woerden, onder den toevloed van een menigte aanschouwers begraven. z.p., z.j. Plano.
12437: - KOLIJNSPLAAT, HUVERS Uitnodiging tot het bijwonen van de kerstfeestviering op 27 december 1883 ten huize van mevr. Huvers te Kolijnsplaat. 2 p., gedrukt.
29729: - KONING -- Parenteel Koning, 17e- - 20e- eeuw, opgesteld door M.D. Dijt te Den Burg, 1943, getypt, 43 pag.
61177: - The prodigal son returns to his father asking for forgiveness
61178: - Naval combat
10550: - Gedachten bij de plegtige ter aardebestelling van ... Hermannus Manger, in leven oudste predikant der Nederd. Herv. Gem. te Haarlem, op den 19 november 1844. Haarlem, Gebr. van Dobben, 1844. 8º: [4] p.
11403: - HALL, VAN Enkele dictaatcahiers van J. (Han) van Hall (later J. Vening Meinesz-van Hall). Ca. 1890. 4(.
61077: - - Amsterdamsche courant, 12-12-1809.
61078: - - Prys-courant met de belasting volgens tarif.
61079: - - Dordrechtsche courant, 21-12-1813.
61076: - - Lijste vande Ghevangenen / bekomen door de Wapenen van het Parlement van Engeland, inden laetsten Slach tegens Sijn Kon: Maj, van Groot Britanien, &c. gheschiet by Worceser den 3. September 1651. ouden stijl.
61074: - - Consumptie van den Turf en van de Koolen (...) Ingaande met den eersten January 1750.
61075: - - Consumptie van den Turf en van de Koolen (...) ingaande met den eersten January 1750.
61072: - - Consumtie zout. Ordonnantie, waar op in den Lande van Holland en Westvriesland (...) buiten den Impost op het Zout dat bij de Koehouders soo tot hun Zuivel, als voor haare Familien geconsumeert werd, by collecte sal worden geheeven den Impost op het gerafineert Zout (...) Ingaande met den eersten January 1750.
61073: - - Ontgronding en Uitvoering, mitsgaders den Deurvaart van den turf. (...) Ingaande met den eersten January 1750.
61070: - - Consumtie van de zeep. (...) Ingaande met den eersten January 1750.
61071: - - Bestiaal. Ordonnantie, waar op in den Lande van Holland en West-vriesland (...) by collectie sal werden geheeven den Import op de Bestiaalen, als Ossen, Koeyen, Kalveren, Schaapen, Lammeren, Varkens, jong en oud: Ingaande den eersten January 1750.
61069: - - Missive, geschreven den sevenden July 1690. Uyt Londen.
61915: - Porte de Harlem en Hollande (mirrored)
61914: - Vuë de La Porte de Scalveck á Harlem (mirrored)
12610: - TONEEL, ANTWERPEN POESJE Programma `Buitengewoone galgavond ... in den wereldberoemden Teatro del Poesje. Antwerpen 1914, 33x18 cm. Gedrukt.
12643: - V.R.V.M.? Verzenboekje van R.M.v.R.v.M. geb. K, 1854-1903, 1 deeltje.
10723: - Huwelijks-liedjen toegepast op den heere G. de Meyer, bruidegom, en mejufvrouw M. Van den Helm, bruid, door eenige van hun Ed. vrienden. z.p., z.j. 8º: [3] p.
10725: - Dramatische feestzang op de onthulling van het standbeeld van G.K. Van Hogendorp te Rotterdam, door J. Buysman. [Rotterdam], Van Meurs en Stufkens. z.j. 8º: 8 p.
10729: - Bruiloftsklanken ter gelegenheid van het huwelijk van mr A.D.H. Fockema Andreae en Ennie Kosters, Leiden, E. Ydo. Folio, 20 p. geïll.
10890: - Willy [N.N.] en Jan [van casteren] 25 jaar. [Programmaboekje]. 4º: 12 p., gestencild.
10961: - Ovale gravure 18 x 23 cm met allegorische voorstellingen betreffende geboorte en huwelijk, met een grote gedenksteen in het midden waarop in handschrift teksten kunnen worden ingevuld, Gravure door J. Bemme, naar C. Groeneveld.
10717: - Ter gelegenheid van den zilveren bruiloft van den weledelen heer W.J.G.J.C. Marpürg en mevrouw M.J. Marpürg-Neyssel, 23 Juli 1899. z.p. 8º: [10] p., geïllustreerd.
10721: - Bij het overhandigen der beeldtenisse van den Heere Willem Bilderdijk. z.p., z.j. 8º: [4] p.
10718: - Aan mijne ouders, schoon-ouders, broeders, vrienden en allen welke hun ongekunstelde belangstelling bij gelegenheid van mijne echtverbindtenis [P.A. Allebrandi en ... Weddepohl] hebben aan den dag gelegd. z.p., z.j. 8º: 11 p.
11350: - DUITSLAND, VON HABER, CARLISTEN Verslag van het proces te Alzeij tegen Moritz von Haber, die in een duel zijn tegenstander, Von Sarachaga, had gedood. Algemeen Handelsblad, 18 maart 1844. Met een vijftal oudere kranteknipsels, waarin ook over Von Haber en zijn contacten met Don Carlos wordt gesproken. Hierbij een briefje van de generaal-majoor Netscher aan mevr. Gransberg, die beiden te Marienbad waren toen ook Von Haber daar verbleef.
11387: - GRATAMA Het in chromolithografie gedrukte wapen Gratama op een groot blad, 30x30 cm. Ca. 1880.
11392: - "GRONINGEN, UNIVERSITEIT `Programma funebre', betreffende de volgende hoogleraren aan de universiteit te Groningen: a. Reneke Busch de Marees, Groningen (Spandaw) 11 juni 1763; b. Wotherum Wolthers, Groningen (Spandaw), 13 februari 1768; c. Petrus Rembertus ab Iddekinghe, Groningen (Spandaw), Juli 1758; d. Leonardus Offerhaus, Groningen (Spandaw), 22 oktober 1779; e. Scatoris Gockinga, Groningen (Spandaw), 12 september 1759. Prijs per stuk:"
11406: - HARMSEN, JANSZ Extract geboorteregister Oude Kerk Amsterdam 1861, betreffende Harmanus Petr. Dan., zoon van Harmanus Harmsen en Petronella G. Jansz.
10737: - Souvenir ter gelegenheid der 12 1/2 jarige echtvereeniging van Godfried Engelbert Leffelaar en ... Frederika A. Leffelaar-Schwarting, 2 maart 1902 Huize Eik en Linde [te Amsterdam]. z.p. 4º[4] p.:
12537: - RENESSE `Bestek voor aanbesteding van het afvlakken en met rijs beslaan van het duin bij den lichtopstand te Renesse ... benevens het aanleggen van twee ronde rijshoofden ...' 's-Gravenhage 1852. Folio, 4 p., gedrukt.
10712: - Het huwelijksschip ligt in lading te Haarlem, van stapel geloopen 26 september 1895, wind en gelegenheid gunstig te vertrekken naar de Haarlemmerstraat no. 111 Amsterdam. z.p. 8º: [3] p.
10716: - Officieel feestprogramma uitgegeven door de feestcommissarissen op den avond van 3 april 1897 bij het bruiloftsfeest van Jenny C. Hofman en W.G. Frits de Bruyn. Dordrecht, Obreen & Co. 12º: 10 p.
10719: - Ter gelegenheid van het koperen bruiloftsfeest van den Heer Petrus Johannes Hendrikus Sengers en Mejuffrouw Johanna Maria Catharina Seeuwen. z.p., drukkerij J.W. van Leenhoff & Zoon, z.j. 8º: 2 losse blaadjes.
12429: - KEULENKAMP E.A. `Proverbia 18 v. 7: De mond des sots is hem selven een verstoringe, ende sijn lippen een strik sijner ziele'. Gedicht van 2 pp., folio, gesigneerd `Uyt geneegenthijt tot de heeren predikanten', 18de-eeuws.
11386: - 'S GRAEUWEN, MASTHOFF `Geslachtboek van de familie 's Graeuwen, aanvangende met het jaar (1601). Samengesteld door en toebehorende aan W.H.N. 's Graeuwen 1879'. Katern van 20 beschreven foliobladen.
11996: - MODE Liedje `Veronica mijn troelala!' door Kees Pruis, met zinspelingen op mode. Ca. 1935. Gedrukt, 8(: 1 p.
12050: - RIEU Fotokopie van een gedrukte bijdrage: `A genealogical memoir of the family of Rieu', uit Huguenot Society's Proceedings X (1924), 16 p.
12052: - RITT Aquarel, 29x43 cm., van paard in landschap, gesigneerd Jo Ritt 1990 (of 1930, of 1950).
12424: - KATWIJK C.A., VERLOSSINGEN `Lijst der door mij gedane verlossingen' en `Verlossingen door mij gedaan te Katwijk aan Zee 1840', resp. 3 en 3 p. in een folioboek met andere medische aantekeningen, geb. in halfleer.
10220: - Lijkzangen voor Mr. Hieronymus Van alphen, overleden in 's-gravenhage den 13den [sic] van grasmaand 1803. Rotterdam, Cornel en Van Baalen, 1803. 8º: [126] p.
10701: - Feestzangen expresselijk gefabriceerd voor het heugelijk feest van 22 mei 1891 door oude en jonge rijmelaars [betr. huwelijk Bas de Regt uit Rotterdam en Anna Malefijt uit Haarlem]. Rotterdam, Stoomdrukkerij Nijgh & Van Ditmar. 8º: 11 p. Geïllustreerd.
10705: - Tafelzangen ter gelegneheid van het 25 jarig huwelijksfeest van den heer J.C. Snijder en mejufvrouw N. Snijder-Wendel 1868-13 April - 1893. Leeuwarden, L.G.L. Hoekstein. 8º.Mapje met losse blaadjes met anonieme versjes.
10706: - Bij de herdenking van den 25-jarige evangeliebediening van Ds. A.M. Kesper, op zondag 3 december 1893. z.p., z.j. 8º: 1 p.
10707: - Ter gelegenheid van het huwelijk van den heer Johan E.H. De vries en mejuffrouw Marie W. Boeklage, 19 april 1994 [sic]. 8º: [4] p. Gedrukt met goud op versierd papier.
61251: - Filius deperditus cum patre bona dividens
11378: - GEEVINCK, VAN DE POLL Gegraveerd alliantie-familiewapen Geelvinck en Van de Poll. Gravure door J. van Schley naar J. Hage. 18de-eeuws. 8(, oblong.
11379: - GELDERLAND, GAYMANS Gedeeltelijk gedrukte brief van het Hof van Justitie in Gelderland, Arnhem 17 juli 1799, betreffende inschrijving in de stemregisters van ambtenaren van justitie, getekend Jan Gaymans (?). Folio, 1 p.
10695: - "Het huisgezin van Dr. Nicolaes Tulp. Blijspel in één bedrijf. Opgevoerd bij gelegenheid der huwelijksaanteekening van Jhr. Dr. Jan Six en Mej. H.M.A. Bosch Reitz op 6 maart 1890. z.p. 8º: 24 p. Omslag een oude goudsits met de letters ""Maisch Nurnberg"". Drukproef zonder voorwerk. Los zonder omslag. "
12696: - ZANDVOORT Schetsboek van N.N. met een aantal schetsen van dorpsgezichten in Zandvoort, 1890, 1 stuk.
12953: - LEIDEN, GYMNASIUM, VAN DER VLIET Diploma van het Leidse gymnasium voor Johannes van der Vliet, geboren te Reeuwijk, Leiden 1865. 1 blad plano, manuscript.
12963: - LIGNE, DE Brief van prins Eugène de Ligne (1804-1880) aan Monsieur Bonnefoy te Ath, d.d. Beloeil, z.j. 8(: 1 p.
12965: - "LINTHORST HOMAN, STAAL `Liedjes', twee exemplaren van de gedrukte bundel: 1ste druk (1934), met als auteursnaam J.L.H.-S.; 2de druk 1936, met als auteursnaam J.M. Linthorst Homan-Staal. Hierbij enige tientallen geschreven en getypte gedichten uit de jaren 1935 tot 1944, deels getypt op briefpapier van mr. H.P. Linthorst Homan, Markt 9, Assen."
12969: - LUCHTVAART, SCHIPHOL, FRE COHEN Enkele brochures en krantenknipsels betreffende luchtvaart, 1908-1940.
12973: - MAARTENSDIJK, KLOOS Briefje van A.J. Kloos te Maartensdijk, 1860, betreffende sigaren. 8(, manuscript, 1 p.
12987: - MIDDELBURG, KRIJGER, DE LOOVER Huwelijksvoorwaarden tussen Jan Krijger, meerderjarig, en Lucretia Johanna Dina de Loover, minderjarig, geassisteerd door haar voogden Jan Louis Cornelis de Loover en Leendert Erdegaingh, allen te Middelburg, verleden voor notaris Joh. de Vries te Middelburg d.d. 6 maart 1809. Folio, manuscript (grosse van de akte), 6 p.
12990: - MILL, DERKS, NIEUWENHUIZEN Verzoek om informatie van L.E. Nieuwenhuizen te Leiden aan Van Nelle, betreffende de soliditeit van Fr. Derks te Mill, 1926. 4(, getypt, met manuscript antwoord, 1 p.
12994: - MONOD, FALBE Brief van J. Monod, d.d. Caningaard 1806, aan Staatsraad Falbe te Kopenhagen, 1 p.
13019: - ONDERWIJS, VERHOEF Vijftien stukken betreffende de onderwijzersloopbaan van Willem Verhoef, geb. Meerkerk 24 januari 1881. Folio, manuscript, 1899-1916.
13033: - POTT Brief van Aug. Friedr. Pott, taalgeleerde te Halle, d.d. Halle 1851, 1 p.
13034: - PRESSENSÉ, DE Brief in het Frans van E. de Pressensé aan N.N. Z.p., z.j., 3 p. (19de-eeuws).
13036: - "PURMEREND, SCHOUWBURGAFFICHE Affiche betreffende het kerstprogramma in de schouwburgzaal Het Heerenlogement, Gouw 18 te Purmerend (directeur A. van Lingen). Zeer groot plano, gedrukt [ca. 1930?; het telefoonnummer van de schouwburg was 19]."
13040: - "RANSDORP, LEESGEZELSCHAP, KNIPSCHEER Notitieboekje met op het titelblad: `Aantekening van ontvangst en uitgaaf voor het leesgezelschap te Ransdorp c.a., beginnende met de vergadering te Durgerdam, gehouden den 6 juli 1842, door H. Knipscheer, directeur'. Op de volgende bladzijden enkele uitgaven uit 1842, verder is het boekje gevuld met gedichten; het laatste ondertekend J.K[nipscheer?]. In totaal 56 p., 16(, manuscript."
13048: - RENARD Brief van generaal Renard, adjudant van de Belgische koning. Z.p., 2 p.
13049: - "REVOLUTIE 1848 Tekst voor een lezing bij de herdenking van de `hevigste ramp' en `grootste misdaad' ooit gepleegd, te weten de Februari-revolutie van 1848 in Frankrijk. Manuscript, 19de-eeuws; 4(: 26 p."
13054: - RIDDERHOF, DE VRIES `Met de Chrysler naar de bergen. Augustus 1927'. Manuscript van 28 p., getypt, met een groot aantal foto's verlucht, gebonden in rood linnen band, met de titel in gouden letters erop gedrukt.
13057: - ROEDINGER, KREHL Brief van ... Roedinger, hoogleraar oriëntalistiek te Halle, aan Ludolf Krehl te Leipzig, 1848, 1 p.
13079: - "SAINT-DOMINGUE, FERRAND Brief van Serapio, chef de brigade en commandant van het departement van Cibro, aan generaal Marie Louis Ferrand (1753-1808), commandant en chef van de kolonie Saint-Domingue. Ca. 1800; 4(: 4 p., manuscript (het laatste blad ontbreekt)."
13089: - "SCHEIDIUS, CUYK VAN MIEROP Verklaring van J.F. Scheidius, W. Pfeiffers Scheidius en M.J. Scheidius betreffende het magescheid tussen de erfgenamen van Maria Jacoba Cuyk van Mierop, wed. ds. Peiffers. Utrecht 1796; folio, manuscript, 1 p."
13092: - SCHERPINGH `Notitie van mij Egbert Carel Adolphus Scherpingh, door mij gehouden tot Stokholm, seedert 16 april 1293'. Manuscript-genealogie van het geslacht Scherpingh, ca. 250 p. groot folio, in halfleren band, geïllustreerd met ca. 75 fraai getekende familiewapens in kleur. Het werk is samengesteld in het midden der 18de eeuw door verschillende leden van de familie Scherpingh. M4765.
13100: - SCHUURMANS, CORNELISSEN Briefje van ... Schuurmans, procureur des konings te Brussel, d.d. 1826, aan de heer Cornelissen.
13103: - SICK `In het verborgene' door Maria Ingeborg Sick. Manuscript van 105 p., in cahier.
13113: - STEENKAMP, SCHRASSERT BERT, MILITARIA Collectie van 28 briefkaarten, alle uitvoerig aan beide zijden betekend door de militair en heraldisch tekenaar J.C.P.W.A. Steenkamp, ca. 1930-1940. De kaarten zijn gericht aan Koenraad C.L.G. Schrassert Bert, majoor der artillerie, geb. 24 maart 1866, wonende Laan van N.O.I. 168 te Den Haag. De tekeningen betreffen grappen en herinneringen aan gezamenlijke militaire belevenissen, o.a. in Indië (Atjeh?). Ook diverse rebussen. Fraai!
13121: - "TEILINGEN, VAN; VAN DER KROGT `Bruiloftskrans aan Hubertus van der Krogt en Maria van Teilingen'. Gedicht, getekend `U geachte zuster Jaapje van Teilingen, 1833'. 4(, manuscript, met versierde, handgekleurde rand."
10645: - Ter gelegenheid der vijftigjarige echtvereeniging van onze geliefde ouders A. Van tonderen en J. Bootsman gevierd te Deventer den 14 februari 1874. z.p., gedrukt bij P. van der Sluis van den Bosch. Plano, op blauw papier met rond het gedicht een bewerkte rand.
10646: - Bij het graf van ... Louis Suson Pedro Meijboom, in leven theol. dr en predikant bij de Ned. Herv. gem. te Amsterdam. Amsterdam, Ipenbuur en Van Seldam, 1874. 8º: 11 p.
10886: - Diner op 2 febr. 1957 ter gelegenheid van de gouden bruiloft van mr. W.C. Wendelaar en A.M.A. Wendelaar-müller op 31 januari 1957 in Hotel Wittebrug te 's Gravenhage. z.p. 12º: [16] p., met zes ingeplakte foto's.
10887: - Menu ... ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijksfeest van de heer G.M. Oord sr. en mevr. K. Oord-doolhoff, op 22 september 1959. 4º, voorzien van foto's van bruidspaar en nakomelingen en van ingeperste groeven zodat het menu tevens afspeelbaar is als grammofoonplaatje.
11371: - FRIESLAND Enige tientallen krantenknipsels betreffende Friese beeldende kunstenaars, 1939-1962, opgeplakt op losse bladen.
10960: - Overijssel in proza en poëzie. Gelegenheidsgedichten. Lijst van gedichten op Overijsselse plaatsen en personen tot 1900, voor het merendeel in het bezit van de Provinciale Bibliotheekcentrale Overijssel-Oost, tevens aanzet tot een bibliografie. Borne 1983, 87 p., gestencild.
10966: - Bruidegoms en bruiden, gedrukte tekst op 4 pagina's, kwartoformaat, in grote letter, bedoeld als toespraak voor iemand die een huwelijk tussen een groep bruiden en bruidegoms voltrekt, 18de- of vroeg 19de-eeuws.
12366: - HARTOG Prijs voor E. Hartog, getekend door directrice A. Bordier van het `Institution' te Parijs, 1892, 1 p., deels gedrukt.
11365: - ESPINAC, MALAIN, FAULQUIER Drie 18de-eeuwse gekleurde tekeningen van steeds vier kwartieren, ieder 18x16 cm. Fraai, per stuk
11366: - EVEKINK Collectie van 110 19de-eeuwse familieadvertenties, geplakt op 9 bladen, betreffende families Evekink en Evekink Busgers.
11375: - GARDEREN, VAN Gedrukt overlijdensbericht van Evert van Garderen, Leersum 1951.
10969: - De boere bruyloft, gravure door J. Lamsvelt, 18de eeuw, 14 x 9 cm, van dansende boeren rond een bruiloftstafel.
11427: - HOOFT Gedrukt programma `Vieringhe van het CCCste verjaeren des gheboortedaghs van den heere Hooft, te Amsterdam'. 1881. 4(: 4 p.
10685: - De Nederlandsche Tafelwetten, uitgegeven onder toezicht van mrs Ceremoniemeesters ter gelegenheid van de 12 1/2 jarige echtvereeniging van den heer W. Krabbendam en mevrouw E.M.H. Krabbendam-robert, Amsterdam Wou ,& Lise 1886. 16º: 19 p., geb. in blauw omslag met goudopdruk.
10687: - Gijsbert Karel, Grave van Hogendorp, spreekt: [vers op het huwelijk van J.H.W. Unger, archivaris van Rotterdam, met Cornelia G. Stapert.] z.p., z.j. Plano, [1] p.
10688: - Feestzangen ter gelegenheid der huwelijks-partij van den Heer Daniel J. Van der Have en Mejufvrouw Aaltje Bakker, Sneek 7 juni 1887. Sneek, J.J.Wiarda. 8º: [10] p.
53640: --- - Authentique stucken concernerende het abominabele en ontdeckte dessein jegens dezen staet ondernomen by Jacob Martinet ende CornelisRoelants, met de sententien daer opgevolght. 's Gravenhage, Scheltus, 1690.
10848: - Welkomstlied ter gelegenheid van het 12 1/2jarig huwelijksfeest van de Heer en Mevrouw J. Schouten-pelser. z.p., z.j. 8º: 1 p.
13221: - INDIË, DE SORNIE, VINCENT Vertrouwelijke brief van mr. H.R. van Taalingen aan mr. P.C. Bloys van Treslong Prins te Batavia, dd Aerdenhout 1936, betr. Joseph de Sornie (Sorny), een Spanjaard die zich in 1832 te Semarang vestigde en bij Elisabeth Juliana Vincent enkele kinderen kreeg, waaronder schrijvers grootmoeder, getypt, 2 p.
13232: - TREUB, NIJHOFF, MARCHANT Zeven brieven en een briefkaart van mr. M.W.F. Treub, Frankenslag 13 en Oude Scheveningsche weg 23, dd 1905-1920, aan Paul Nijhoff, boekhandelaar en uitgever te Amsterdam, lid fa. Scheltema & Holkema
13236: - DONDERS, LICHT EN KLEUREN Krantenknipsels met verslag van vijf voordrachten over licht en kleur door prof. F.C. Donders, gehouden te Utrecht in het Physisch laboratorium in 1880. Ingeplakt in cahier, 26 p.
12343: - GRAAFSCHAPPER, DE Stukken betreffende het vijftigjarig jubileum van De Graafschapper, Christelijk Volksblad voor Oost-Veluwe, Zutphen en de Graafschap, 1877-1927, te Aalten.
12345: - GREVENBROICK, VAN Verklaring van de bestuurderen van de Abdij de St. Corneli, Munster, d.d. 25 augustus 1784, betreffende Adam baron van Grevenbroick, overleden 21 november 1541 als prieur en capitulaire der abdij en Godfroy baron de Grevenbroick, overleden 7 juni 1685, capitulair der abdij. Tevens tekent men in kleur het wapen van Godfroy van Grevenbroick. Folio, 2 p.
12346: - GRIFFIOEN Gekalligrafeerd visitekaartje met tekst: `W. Griffioen Jr. P.F.', vroeg-20ste-eeuws.
29196: - ZEELAND, LANDBOUW -- 'De Zeeuwsche graanbouw', gedicht van 11 pagina's (295 regels) met 12 pagina's toelichtende informatie. Manuscript, 23 pag. 4°, 18e- of vroeg 19e-eeuws.
29209: - "ROTTERDAM, TATEM, KLUMPER, SAUTEIN -- ""Naamdigt ten verjaaring mejuffrou Elisabeth Tatem, oud synde 32 jaar, den 7 van Slagtmaand 1749""Gecalligrafeerd gedicht, manuscript, 8° oblong, ondertekend door J. Klumper."
12490: - MONTFOORT, VAN Exemplaar van de dissertatie van M.P. van der Linden, De burggraven van Montfoort, Assen 1957, met correspondentie tussen de auteur en mej.dr. A.J. Maris en enkele andere toevoegingen, waaronder aantekeningen van mej. Maris voor een lezing over dit onderwerp.
10674: - Aandenken aan mijne teergeliefde echtgenoote Francoise Madelon Adama van scheltema, geb. baronesse Van eck, overleden 26 december 1883. z.p., z.j. 32 p. Met ingeplakte portretfoto.
10676: - Vondel en de Visschertjes. Ten huize van Van Gherwen (in 't Roode Kruis, in de Warmoesstraat over de St. Annastraat). Op de koperen bruiloft van den Heer R.W.P. De vries en mevrouw M.C. de Vries-de graaff, 20 april 1884. z.p. 4º: 13 p. O.-H. papier.
10677: - Groot programma en tafel-reglement bij gelegenheid van het diner op donderdag 25 juni 1885 ter feestelijke viering van de aanstaande echtvereeniging van Mejuffrouw C.J.M. Uylenberg en den Heer J.A. Binneveld [te Rotterdam]. Rotterdam, J.H. Weinbeck. MET: Feest-menu, 4 p.
53651: --- - Sententien by den Hove van Hollant ghearresteert jeghens Cornelis Gerritssz, ghebooren van Woerden, Harman Harmanssz van Emden, Jan Claessz uyt 't Zuytlant ende Dirck Leendertssz van Catwijck, over haerluyder grouwelijcke ende moordadige conspiratie jegens den persoon van [...] den heere prince van Orangien [...] ghepronuncieert ende gheexecuteert in 's Gravenhage den 27 February 1623. 's Gravenhage, wed en erfgen. H.J. van Wouw, 1623.
53652: --- - Sententien by schepenen der stadt Leyden ghearresteert jeghens Jan Pietersz Lijndraeyer, Samuel de Plecker ende Gerrit Cornelisz. Cleermaecker, over de grouwelicke ende moordadige conspiratie jegens [...] den heere Prince van Orangien [...] gepronuncieert ende geexecuteert binnen Leyden den 21 Junij 1623. Leiden, Jan Claesz van Dorp, 1623.
53653: --- - Sententie by schepenen ende mannen van Schielandt gearresteert jegens Claes Michielsz Bontenbal, gewezen secretaris van Sevenhuysen, over de grouwelijcke conspiratie jegens [...] den Prince van Oragnien [...] ghepronuncieert ende gheexecuteert in Rotterdam den 3 Julij Anno 1623, Rotterdam, J. v. Waesberghe, 1623.
10680: - In memoriam. Uitgesproken te Amsterdam, bij het graf van den veelgeliefden herder en leeraar J.C. Van marken, op woensdag 14 april 1886 door J.J.L. ten Kate. Amsterdam, D.B. Centen, 1886. 4º: 8 p.
10673: - [Vijf blaadjes met verzen op het huwelijk van A.J. Wellensiek en Maria Branderhorst op 12 juli 1883]. z.p. 8º: [6] p.
11032: - ECK, VAN Enige honderden stukken betreffende genealogische naspeuringen van Bernard Jan van Eck, geboren 5 juli 1892, naar zijn voorgeslacht (Van Eck, Boot, De Charon de St. Germain, etc.) en naar dat van zijn echtgenote (Schäuikes, De Graeff van Polsbroek, Van Hees, Padberg, Kaiser, etc.), met vele originele stukken en akten, afdrukken van lakcachets, foto's, kopie van een brief van G. van Brienen van Ramerus uit 1822 betreffende belevenissen op Borneo, correspondentie met genealogen als Wijnaendts van Resandt, W.A. van Rijn, O.A. Verwey (bureau Vorsterman van Oyen). Met 18de-eeuwse getekende afbeelding op perkament van het wapen van juffr. Geertruyd van Santen (1680-1753, gehuwd 1706 met Isaak van Eck).
11033: - EDELING Brief van L.W. Edeling-Stellenaar te Rotterdam. 1901, 3 p.
10669: - Herinneringen ter gelegenheid van het huwelijksfeest van ... J. Stufkens Lz. en ... S. De haan, 27 augustus 1882. z.p. 8º: [1] Met nog twee verzen van ieder 1 p. op dit huwelijk.
10670: - Ter herinnering aan het 25-jarig jubilé van C. Den turk, als meesterknecht op de drukkerij van den Heer P.P. Kool, [weesp] den 16 november 1882. z.p. 8º.
10672: - Feestgroete aan onze geliefde ouders Johannes Martinus Van herwaarden en Sara Van tiel, ter gelegenheid van hun zilveren huwelijksfeest 1858-19 mei-1883. z.p. Plano. Gedrukt in goud op blauw papier.
10683: - Een silveren trompet gestoocken, ter gelegenheyt van de silveren bruyloft van ... Jacobus Philippus Van der land ende ... Elisabeth Johanna Christina van der Land geborene Höveker, geviert tot Rotterdam den 16 van bloeymaent 1886. Amsterdam, J.A. Wormser. 4º: 26 p., geïll. met oude houtblokjes uit het bezit van Wormser. Fraaie uitgave op Oud-Hollands papier.
10662: - Feestzangen op de bruiloft van U.G. Hoekstra en S.A. Rienks, 21 mei 1881. Alkmaar, Kluitman. 8º: [20] p.
10664: - Op de bruiloft van Jan U. Terpstra en Trijntje H. De jong. Leeuwarden, Coöperatieve Handelsdrukkerij. 8º: [16] p.
10666: - Broederzang van Burlage, alleen met verandering van den negenden regel, 12 Augustus 1881. z.p. 8º: [3] p.
10667: - Ter gedachtenis [van M.C. Van vollenhoven-snellen van vollenhoven] voor nabestaanden en vrienden. 7 november 1881. Arnhem, G.W. van der Wiel, 1881. 4º: 12 p.
54545: M.D.L.F. - Lettre mystique touchant la conspiration derniere, avec l'ouverture de la caballe mysterielle des Jesuites, revelee par songe a un gentilhomme des troupes du conte Maurice, escrite a frere Jean Boucher. Leiden [= Parijs?], Piere Caillou, 1603.
12771: - BROER Tekening door ... Broer, klassiek beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 70x50 cm.
12789: - "CONINCK, DE; ARCHITECTUUR Twee plattegrondtekeningen van parterre en eerste etage van een villa, gesigneerd E. de Coninck, 1838 en 1839, ieder 22x35 cm."
10659: - Lied ter eere van de verloving van C. Benj. Plasberg en mejufvrouw A.H.J. Van rijnberk. z.p. 8º: [2] p.
12311: - "ELBURG, BEURTVAART NAAR AMSTERDAM `Kennisgeving' d.d. Amsterdam 27 januari 1817 en Elburg 15 februari 1817 betreffende de tarieven voor personenvervoer Elburg-Amsterdam v.v.; folio, 1 p., gedrukt."
12341: - GOEYINGS, VAN SOMERVELD, ARNHEM Onderhandse boedelscheiding (magescheyd) tussen de erven van Hermannus Goeijings en Sophia van Somerveld. Arnhem 8 februari 1796. Folio, 7 p.
12339: - GOES Twee fotokaarten, 1909 en 1913, betreffende de gymnastiekvereniging `Volharding' te Goes.
12340: - "GOES, VAN DER; VAN DER BRUGGHEN, BAUMAN, BRAND, WELTER Verjaardagenboekje van ?, ca. 1884."
12258: - "BROEK, VAN DEN; NIEUWENHUYSEN Poëziealbum van Nine (van den Broek?), 1885-1891 (1900), 1 deel."
10653: - Grand Salon Willers. Feest-proramma bij gelegenheid van den ondertrouw van den heer Vincent Loosjes en mejuffrouw Willemina Willers. Amsterdam, Kon. Ned. Stoomdrukkerij. Plano, 1 blad (groot).
10654: - "[Diverse verzen, menu, omslagen (ook voor feest van 5 maart 1879), ""Leiden des jungen Vincent""etc. betr. het huwelijk tussen Vincent Loosjes en Willemina Willers]."
10656: - Een herinnering aan ondervonden belangstelling door H. De veer en echtgenoote [S. Tijl], 18 januari 1880. Amsterdam, Roelofzen & Hubner. 4º: 1, 32 p.
10658: - Programma van voordrachten te houden op den feestavond bij gelegenheid van het huwelijk van den heer H.H. Schröder en mejuffrouw Anna Hoekstra, op zondag 26 mei in Hotel 'De Klanderij' te Leeuwarden. z.p. 4º: [1] p. Gedrukt op versierd reliefpapier.
11040: - FUCHS Kwitanties voor diakenen van de Waalse gemeente te Haarlem betreffende bestedingskosten van J.G. Fuchs, in het Evangelisch-Luthers weeshuis. Haarlem 1899. 1 p.
11044: - GILLES Twee brieven van P.H.(A.?) Gilles, op 't Huys te Persijn 1759 en 's Hage 1771, betreffende een memorie te Haarlem ontvangen van de geadresseerde en over `adsignaties' van een zekere Crans. 4(, 3 p.
11049: - GOLTSTEIN, VAN Twee brieven van W. van Goltstein, Londen 1894, betreffende sigaren.
12632: - TONNEMAN, DE LA COURT, WIJNEN Aantekeningen, brieven, knipsels en wapen (tekening in kleur) betreffende de families Tonneman, en De la Court te Amsterdam, 17de-19de eeuw, 10 stuks.
10660: - Lijkkrans op het graf van den hoog welgeboren heer D.W.G.J.H. baron Van wassenaer. z.p. 8º: [1] p.
12701: - ZEVENJARIGE OORLOG, VAN HAUZEUR, DE BELDERBUSCH, VAN HARSCAMP Collectie van 15 brieven van `M. de Hauzeur, commissaire général de guerre sur la guerre de sept ans', d.d. Aix, 1757-1758, ca. 30 p.
12704: - ZUTPHEN, BAX `Vaartwel aan de uitrukkende schutterij te Zutphen, op dingsdag den 2 November 1830'. 8(, 1 p.
47682: DIDEROT & D'ALEMBERT, - Extract uit Encyclopedie: Relieur, 2 pag. tekst en 6 platen, folio, 18e eeuw.
47683: DIDEROT & D'ALEMBERT, - Extract uit Encyclopedie: Cartonnier et gaufreure et gaufreur en carton, 1 pag. tekst en 2 platen, folio, 18e eeuw.
47681: DIDEROT & D'ALEMBERT, - Extract uit Encyclopedie: Parcheminier, 2 pag. tekst en 7 platen betr. het vervaardigen van perkament, folio, 18e eeuw.
42264: DIDEROT / D'ALEMBERT - Part from the Encyclopedy: Gantier [handschoenmaker].
47195: AA, A.J. VAN DER (UITG.), - Parelen uit de lettervruchten van Nederlandsche dichteressen, Amsterdam 1856, 10+153 pag., geb. in geheel linnen bandje.
25254: AA. A.J. VAN DER - Biographisch woordenboek der Nederlanden, 13 delen in 7 banden, Haarlem 1852-1878, reprint Amsterdam, Israel 1969, ca. 3500 pag. Gebonden in stevige linnen banden, met illustraties. Goed exemplaar, als nieuw.
5: AA, O.L. VAN DER, - Feiten en konterfeitsels: portret-iconografie in Nederland. Overdruk Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 13 p.
33445: AA, PIERRE JEAN BAPTISTE CHARLES VAN DER, UIT HAARLEM - Specimen juridicum inaugurale exhibens observationes quasdam de poena infamiae [...] Leiden Carolus Delfos en Zoon 1789
14867: AA, A.J. VAN DER - Beschrijving van den Krimpenerwaard en den Lopikerwaard. Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1847.
38592: AA, A.J. VAN DER - Biographisch Woordenboek der Nederlanden, Haarlem 1852-1878. Losse delen van de grote uitgave, gebonden in de oorspronkelijke half linnen banden. Prijs per deel € 30. De meeste delen met 1 of 2 gelithografeerde portretten. Aanwezig de delen 4 (D, E), 5 (F, G), 7 (I, J, K), 8 (L.M), 9 (N, O, P, Q).
17115: AA, CHRISTIANUS CAROLUS HENRICUS VAN DER (LUTHERS PRED. TE SCHIEDAM) - Vier predikatiën gehouden ten dienste der luthersche gemeente te Schiedam ..., Haarlem, J. Bosch, 1758, 8°: pp. 3 t/m 140 (mist voorwerk en nawerk, samen 12 p.)
54422: AA, CORNELIS VAN DER - De tijrannijen der Franschen in de jaaren 1747,1795-1813 in de Nederlanden gepleegd. Ten leerzamen gebruike voor de jeugd op de scholen en in de huisgezinnen in zamenspraken opgesteld. Amsterdam, W. Brave, 1814
61618: AA, HILLEBRAND VAN DER (1659-CA. 1721) - ZINNE-BEELDEN der LIEFDE. Door Mr. W Den ELGER R:G
42314: AA, CORNELIS VAN DER - Geschiedenis van het leven, character en lotgevallen van wijlen Willem den Vijfden. 5 delen, Amsterdam, J. Allart, 1806-1809.
22844: AAFJES, BLOMMERT - Gedrukte kaart betr. ondertrouw Willem H. Aafjes Jr en Anna D.C. Blommert, Amsterdam 1901.
32373: AALBERSE, PETRUS JOSEPHUS MATTHEUS, UIT LEIDEN - Oneerlijke concurrentie en hare bestrijding volgens het Nederlandsche recht. Proefschrift [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1897
35329: AALDERS H.W.ZN, G.J.D. - Echt-Grieks. Afscheidscollege Amsterdam V.U. 1981
35332: AALDERS H. WZN, G.J.D. - Mensen als wij, en toch anders Groningen Wolters 1957
22695: "AALEN, VAN; VAN DER HOEVEN; HOFF" - Twee nota’s betr. de begrafenis van Susanna van der Hoeven, wed. van Hendrik van Aalen, dd. Den Haag 1818.
4743: AALST, G.M. VAN - Archief van de familie Van der Staal van Piershil, 1636-1904. 's-Gravenhage 1978, 185 p.
33863: AALST SCHOUTEN, HENRICUS VAN, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de transactionibus [...] Leiden Theodorus Haak 1772
22997: AALTEN, RENSINK, ARENTSEN - "Onderhandse verklaring d.d. Aalten 25-4-1768 van Aalbert Doelen en Anna Elisabet Arentsen (""nu genaamt Doelen""), dat zij 1/12 van 't erve en scholtengoed Rensink, onder Aalten in Lintelo, verkocht hebben voor ƒ 625,- aan hun zuster Aleida Barendina Arentsen. Met hun handtekeningen en die van B. Arentsen als getuige. Manuscript, folio, 1 p."
22990: AANDEEL, PALEIS VOOR VOLKSVLIJT - Aandeel ad ƒ 10,- in N.V. Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, d.d. 1867. Gedrukt, 8° oblong, 2 p.
23115: AANDEEL - Aandeel ad ƒ 100,- N.V. Ned. Maatschappij voor Scheepvaart, handel en nijverheid, gevestigd te Rotterdam, 1925, met talon.
23116: AANDEEL, ZUID-AFRIKA - Aandeel ad ƒ 1.000,- N.V. Ned. Zuid-Afrikaansche Stoomvaart My, 1920, 1 stuk, gedrukt, met talon.
22988: AANDEEL - Premie-aandeel ad ƒ 15,- van de Hollandsche Grond-Kredietbank te Amsterdam, d.d. 1904. Gedrukt, plano oblong, 2 p.
5440: AANNEMERSBEDRIJF - Vijftig jaren N.V. Aannemersbedrijf J. van Egteren & Zoon, Enschede 1950, ca 80 p., geïll.
4735: AANTEEKENINGEN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Van Spengler. 's-Gravenhage 1888, 16 p.
4709: AANTEEKENINGEN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Snouckaert van Schauburg. 's-Gravenhage 1888, 15 p.
6140: AANTEEKENINGEN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht De Stuers, ‘s-Gravenhage 1889, 16 p.
4546: AANTEEKENINGEN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Röell en Van Gheel Röell. 's-Gravenhage 1888, 37 p., geïll.
3130: AANVULLING - Aanvulling of IIde deel op de Geschiedenis van de familie Brakman. Ede 1937, p. XI-XL en 178-509.
16056: AARDENBURG - 1000 jaar Sint Baafs Aardenburg, 2e herziene druk, Aardenburg 1974, 32 p.
34592: AARDWEGH, J.J.A. VAN DEN, UIT LEIDEN - IV. theses juridico-politicae. 1840
34769: AARDWEGH, J.J.A. VAN DEN, UIT LEIDEN - XI. theses juridico-politicae 1839
32138: AARDWEGH, JACOBUS JOANNES ANTONIUS VAN DEN, UIT LEIDEN - Specimen oeconomico-politicum inaugurale de legibus frumentariis, in primis respectu agriculturae, consideratis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1841
33752: ABBINCK, BERNHARDUS, UIT GROENLO - Dissertatio juridica inauguralis de origine juris patrii [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1774
44065: ABBING, C.A., - Beknopte geschiedenis der stad Hoorn en verhaal (....) van de Groote Kerk, tot op den brand die haar vernielde op den 3-8-1838, Hoorn, Vermande, 1839, 6+21+118+26 pag.
42516: ABBING, C.A. - Geschiedenis der stad Hoorn, hoofdstad van West-Vriesland, gedurende het grootste gedeelte der 17 en 18 eeuw, of Vervolg op Velius chronyk. 2 delen in 1 band, Hoorn, Vermande, 1841.
42182: ABBING, C.A. - Geschiedenis der Stad Hoorn (...) Velius chronyk. 2 delen, Hoorn, 1841-1842.
14874: ABBOT, JACOB - Rollo in Holland. New York [1858].
14873: ABBOT, JACOB - Rollo in Holland. Boston (USA), 1857.
14570: ABEGG, C.J. - Die Familie Abegg in der Kirchgemeinde Kilchberg und in Küsnacht, 1557-1933.
33994: ABERSON, DANIËL PAULUS HENDRIK, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones quasdam de jure hodierno [...] Leiden C.C. van der Hoek 1842
34422: ABERSON, FREDERIK NICOLAAS LUCRETIUS, UIT AMSTERDAM - Het gekozen domicilie Leiden Somerwil 1880
35066: ABLAING VAN GIESSENBURG, VINCENTIUS MATTHIAS D´, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de iis [...] Utrecht C. van der Post 1834
6706: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. D' - De Ridderschap van Veluwe, of Geschiedenis der Veluwsche Jonkers, opgeluisterd door hunne acht stamdeelen, huwelijken, kinderen en wapens. Hoofdzakelijk getrokken uit de verzameling van handschriften van wijlen den Rijks-Vrijheer W.A. van Spaen.
13: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. D', - Over adelijke titels, erfelijk volgens regt van eerstgeboorte. 's-Gravenhage 1867, 18 p.
6499: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. BARON D’ - De ridderschap van Veluwe of Geschiedenis der Veluwsche jonkers, opgeluisterd door hunne acht stamdeelen, huwelijken, kinderen en wapens.
20015: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. D' - Nederlandsche gemeentewapens uitgegeven naar het officieele register. Arnhem, Gouda Quint, 1896. Titel + 28 pag. tekst en 75 gegraveerde platen met afbeeldingen van de wapens van Nederlandse gemeenten, heerlijkheden, waterschappen, e.d.
19: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. D' EN J.M. LION, - Nederlandsche gemeentewapens of wapenboek der gemeenten, heerlijkheden, waterschappen en corporatiën van het koninkrijk der Nederlanden [...] met twee vervolgen door J.M. Lion. Arnhem 1896, 26 p. tekst, en een groot aantal gelithografeerde platen.
15: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. D', - De ridderschappen in het koningrijk der Nederlanden of de geschiedenis, regeling en zamenstelling van den stand der edelen van 1814 tot 1850. 's-Gravenhage 1875, 270 p.
56778: ABLAING IN NIEUWKERK, J.C.L. D', - Dissertatio juridica inauguralis de Viduis intra annum luctus nubentibus, Harderwijk, Mooien, 1762.
12: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. D', - De Duitsche Orde, of beknopte geschiedenis, indeeling en statuten der broeders van het Duitsche Huis van St. Marie van Jerusalem. 's-Gravenhage 1857, 352 p. Geïll.
42925: ABNEY, W. DE WIVELESLIE - A treatise on photography. 10th edition, London, Longmans, 1905.
56061: ABNEY, W. DE W., - Cours de photographie, traduit de l'anglais par Leonce Rommelaere, Gand, C. Annoot-Braeckman, 1877, 205 pag.
23625: ABOUT, EDMOND - La Prusse en 1860, Parijs 1860, 32 pag.
59297: ABRAHAM DE VRIES, GZN., - "Bewijzen voor de echtheid en gelijkenis der oude afbeeldingen van Coster : ter wederlegging van het ""Iets"" van den heer Van Westreenen : ten voordeele van het fonds voor de oprigting van het standbeeld, Haarlem : A.C. Kruseman, 1847."
35522: "ABRAHAMI, JOHANNES, UIT PRASMAR. TRANSILV.; PRAESES: SCHULER, ANDREAS" - De susceptoribus, ex historia ecclesiastica [...] Wittenberg Matthaeus Henckel 1688
52261: ABRAHAMS, H.P., - De pers in Zeeland, 1758-1900, 's-Gravenhage 1912, 405 pag., geïll.
50962: ABRAHAMS, H.A. - Zedelijke bedenkingen en spreuken. Middelburg, H.A. Abrahams, 1806. [Gildeproef].
14875: ABRAHAMSON, S.S. - Holland and our friends the Dutch, by one living amongst them. Amsterdam, 1911
14876: ABRAHAMSON, S.S. - Holland and our friends the Dutch. [...] 1911.
43392: ABRAMSZ, S - Van Sinterklaas en Pieterbaas. 12 Sinterklaas liedjes met piano begeleiding, 2e druk, Zutphen, v. Belkum, z.j., oblong.
32750: ABRESCH, FRANCISCUS ISAÄCUS, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, exhivens observationes de iure tum Romano, tum Groningano, circa sponsalia [...] Groningen J.J. Homkes 1806
31997: ABRESCH, HENRICUS GUICHART, UIT GRONINGEN EN OMMELANDEN - Specimen juridicum inaugurale, de revocandis legatis secundum art. 1046 seq. cod. civ. gall. [...] Groningen M. van Heijningen Bosch en Zoon 1838
17117: ABS, P. VAN (ONDERWIJZER DER GODSDIENST) - Woorden van stichting, uitgesproken in de armenkerk te Amersfoort, geheel ten voordeele van de weduwe, Amersfoort, J. v. Wermeskerken D.Rz, 1857,8°: 6 + 98 p.
51: ALBUM ACADEMICUM, - ALBUM ACADEMICUM van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam bevattende de namen der hoogleeraren en leeraren van 1632 tot 1882 en der studenten van 1799 tot 1882. Amsterdam 1882. Ca. 180 p.
6772: "ANONIEM (VERT.); ACHILLE D'ARTOIS" - "Bergen en dalen ontmoeten elkaar niet; maar de menschen wel. Tooneelspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Brussel, J. Sacré, [1828]."
43996: ACHILLES, KORPORAAL (= J.F. NUIJENS), - Aanleiding tot den Engelsch-Transvaalschen oorlog. Feiten op warheid gegrond en voor het nageslacht verzameld, 's-Gravenhage, Veenstra, [1900], (20) pag., geïll.
16060: ACHTERHOEK - Gids naar den Gelderschen Achterhoek, door Chr. Le Roy, Doetinchem, Misset [1937], 96 p., groot 4º.
35628: "ACKENHUSEN, CHRISTIANUS DIETERICUS; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Theses politicae de ortu et mutationibus regnorum [...] Helmstedt Henning Müller 1658
27871: ACKER STRATINGH, G - Aloude staat en geschiedenis des vaderlands, 2 delen, Groningen 1847-1849, 336 + 440 + 372 pag. Karton.
35507: "ACKERMANN, JOHANNH FRIEDRICH, UIT REICHENBACH; PRAESES: SCHELL, JOHANN CHRISTIAN" - Harmoniam seculi decurrentis et superioris [...] Leipzig Johann Georg 1698
36234: "ACKERMANN, DAVID, UIT REICHENBACH; PRAESES: ERNESTI, JOHANN HEINRICH" - Ex doctrina civili de prudentia convertendi descriptas ab historicis clarorum virorum vitas in usum politicum ..... Leipzig Joh. Georg 1688
58502: ACKERSDIJCK, J., - Nederlands muntwezen. Inwisseling der oude munten voor papier, Utrecht 1845.
58503: ACKERSDIJCK, J., - Over belastingen en bezuiniging, Utrecht 1849.
40124: ACQUOY, J., - Instellingen van weldaddigheid te Deventer, Deventer 1929, 80 pag.
24: ACQUOY, J., - Rechtsgeschiedenis van den adel in Nederland. Eerste stuk. Leiden 1893/1894. 110 p.
31617: ADAMA ZIJLSTRA, PETRUS, UIT HARLINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de iis, qui tenentur de aere alieno hereditario [...] Groningen J. Römelingh 1835
36195: "ADAMI, MATHIAS, UIT WERDEN; PRAESES: RATHMAN, HERMANN" - Gymnasmata physica quinque et decem Wittenberg Johann Gormann 1610
42246: ADAMS, G. - A treatise describing the construction and explaining the use of new celestial and terrestrial globes. 13th edition, published by Dudley Adams, London, 1810.
42104: ADAN, H.PH. - Le monde invisible devoile. Revelations du microscope. Brussels/Paris, 1879.
33: ADEL, DE, - De Adel. Amsterdam: W. Bolt en P.P. Bertram & Comp. 1809, 50 p.
1856: NEDERLANDSCHE ADEL - "De nederlandsche adel, of alfabetische naamlijst van familiën en personen wier titels of adeldom op de registers van den hoogen raad van adel zijn ingeschreven. Zaltbommel 1846. Geb. in een wit, vrijwel steeds beschadigd stempelbandje; 243 p."
55457: ADEMA, W.R. - Nadere beschouwingen betreffende de plantwijze in de ruit, vergeleken met die in het vierkant. Cheribon, Bisschop, 1886.
26965: ADERS, G - Gerichte des alten Reiches, Teil 1, 2, 3 : Reichskammergericht, Munster 1966-1973, 439 + 482 + 443 pag., geb. in 3 linnen banden [ Teil 2 von das Staatarchiv Münster und seine bestände].
30335: ADHÉMAR, J. - Meesters der prentkunst in de 20e eeuw, Parijs 1964, 251 pag., geïll.
30472: MONDOR/ ADHEMAR - Les gens de médecine dans l' oeuvre de Daumier. Catalogue raisonné, Parijs 1960, 133 pag., geb., geïll., met stofomslag.
49797: ADRESBOEK, - Almanak voor de provincie Noord-Brabant, waarachter is gevoegd Adresboek der stad 's-Hertogenbosch voor 1884-1885. 's-Hertogenbosch, Klaassens, 1884, 204+54 pag., gebonden in half linnen
58634: ADRESBOEK. - Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der stad Amsterdam, (.......) van het jaar 1846-1847, Amsterdam, Stemvers [1846] 306 pag., origineel kartonnen band.
58635: ADRESBOEK, - Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der stad Amsterdam (........) van het jaar 1850-1851, Amsterdam, Stemvers, [1850], 300 pag., geb. in half linnen..
58728: ADRESBOEK, - Naamwyzer en adresboek der leden uitmakende het stedelyk bestuur der stad Amsterdam over den jare 1821, als mede van deszelfs ministers en officianten, Amsterdam, Den Hengst [1820].
6600: ADRESBOEK - Adresboek voor Amersfoort samengesteld door R. Groenveld, chef van het bureau bevolking.Amersfoort
52627: ADRIAANS, J.H. - Edel groot achtbare heer Procureur-generaal bij het Provinciaal Hof van Gelderland, [met een bijlage] Amsterdam 1871.
17119: ADRIAANSE, L. (ZENDELING DER GEREF. KERKEN IN NEDERLAND TE POERWOREDJO) - Predikatiën, uitgesproken in de Geref. kerk te Zeist B, uitgegeven ten voordeele van de Geref. Zending, door eenige Zendingsvrienden te Zeist, Hilversum, A.J.H. Flörke, 1894, 8°: 103 p.
26181: ADRIAANSE, J. EN L.M. V. WERVEKE - Verzameling van akten der schepen van Hulst ( 1226-1499 ), z.pl. z.j., 559 pag., met regesten en naamregister.
40571: ADRIAANSE, J - Beelden uit het verleden van Hulst en zijn ambacht, Amsterdam 1930, 182 pag., geïll. Goed exemplaar.
44117: ADRIAANSE, L., - Sadrach's Kring, Leiden, Donner, 1899, 11+444+4 pag., geïll. (o.a. met uitvouwbare kaart)
44007: "ADRIAANSE, J.;" - Gedenkboek der Hulstersche stede 1180-1930, Amsterdam 1930, 182 pag., geïllustreerd.
52628: ADRIAN, D.B. - "Hoog beroep voor de vierschaar van vaderland en Oranje, ingesteld door D.B. Adrian, over de bijzonderheden en de waarde van eenen afgelegden, beslissenden eed; waartoe bij arrest van het Prov. Gerechtshof van Zuid-Holland van den 27 Junij 1853 mr. F.A. van Hall is veroordeeld geworden. [Rotterdam] 1854."
52629: ADRIAN, D.B. - Openbare denkbeelden omtrent de wettige waarde van mijne zaak en middelen, ten opzigte mijner schuldvordering ten laste van het Departement van Justitie. [Rotterdam] [1861].
34831: ADRIANI, THEODORUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis communia servitutum tam urbanorum quam rusticorum praediorum Groningen Van Velzen 1738
32202: ADRIANI, NICOLAUS, UIT OUD-LOOSDRECHT - Sangireesche spraakkunst. Academisch proefschrift [...] Leiden A.H. Adriani 1893
35858: ADRICHEM, HENDRIK VAN, UIT ZIERIKZEE - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1875
33995: ADRICHEM, HENRICUS ALBERTUS VAN, UIT BREDA - Dissertatio juridica inauguralis de evictionis praestandae obligatione [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1834
39: AE, - I.O.O.F. (The Independent Order of Odd-Fellows). Extract van drie artikelen uit Boon's Magazijn, deel 18. Geïll., 28 p.
47131: AELST, A.C. VAN., - Schets der staatkundige en kerkelijke geschiedenis en van de maatschappelijken toestand der stad Oudewater, tot (......) 1575, Gouda 1893, 596 pag.
50903: AENEAE, H./ C. BRUNINGS - Wiskundige beschouwing van een hellend water-scheprad, nieuwlings door den heere A.G. Eckhardt in 's Haage uitgevonden. 2 stukken, Amsterdam, Warnars, 1774-1775.
41182: AERNSBERGEN, A.V. - Onze gevallenen. Herinneringen aan het verzet in Limburg in de tweede wereldoorlog, z.pl. 1964,223 pag.
53788: AERSSEN, F. VAN ? - Gulden legende van den nieuwen St. Jan, dat is Cort verhael van den edeldom, deuchden, ende handelingen van Meester Jan van Barnevelt, gehwesene advocaat van Hollandt. z. pl., 1618.
53789: AERSSEN, F. VAN ? - Gulden legende van den nieuwen St. Jan, dat is Cort verhael van den edeldom, deuchden ende handelingen van Meester Jan van Barnevelt, ghewesene advocaet van Hollandt. z. pl., 1618.
52637: AERSSEN, J.H.M. - Verhandeling over de vroeger bestaan hebbende oneenigheid wegens het Instituut St. Louis te Oudenbosch. Rotterdam 1860, 212 pag.
61696: AERTSENS, PIETER (1508-1575) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
6732: AFFELEN, CATHARINA CHRISTINA VAN - Gedichten. Ter gedachtenis, voor hare betrekkingen en vrienden, verzameld. [z.p.], [z.n.], 1835.
59344: AFFICHE, LIEDTEKSTEN, - "Uitgave van Editions F. Fiocchi, Rue des Capucins, Brussel. Affiche met liedteksten in Nederlands en Frans: Maar ik wacht; Lambeth Walk; Hoor mijn lied; Violetta, Mama, Moesje, Moeder, Kleine harmonika speler. M'n tante Veronika, Y a d'la Joie, De liefde gaat vlak langs je been. Gedrukt, groot formaat (70 bij 50), gevouwen, datering (ca. 1930/40). "
59343: AFFICHE, VARIETE, AMSTERDAM, - "Letteraffiche: Broadway presenteert 100% variété. Programma met Fred Allister (papier-manipulaties), Mad. Alwares (danseres), Intern. Attractie en Show Orkest Jurajurin, Rinske-Janine (dansfantasieën), Juffr. Van Dalen in haar creaties, Mr. Janne (goochelaar-buikspreker), Rainey met zijn oolijke geitenfamilie, vanaf vrijdag 24 october [1930 of 1941] groot formaat (94 bij 62), gedrukt (door drukkerij ""Neder;land"", Amsterdam), gebruikssporen, kleine scheurtjes. "
3732: AFSTAMMINGSTAAT - Gedocumenteerde afstammingstaat van het geslacht Van Heurn. (Grote staat, 170x50 cm., met afstamming van Gislebert, ca. 850.) Ca. 1938, geïll.
61217: AFTER: PANINI, GIOVANNI PAOLO (1691-1765) - Vue des Ruines de Rome
61821: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - De Nieuwe Franse Kerk
61822: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Pest-Huys
60904: AFTER RIJN, REMBRANDT VAN (1606-1669) - A man making water
60958: AFTER WOLFGANG, GOTTLIEB (FL. 1701-1780) AFTER CORNELIS GALLE II (1615-1678) AND ABRAHAM VAN DIEPENBEECK (1596-1675) - Annunciation
60792: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Franse wreedheden te Bodegraven en Swammerdam (28-30 December 1672)
60790: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
60791: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
27647: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Zeldzaam Huwelyk, Het raadsel te Nijmegen, 1619 ]
61836: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Geschudt en Klokgietery
60281: AFTER TEMPESTA, ANTONIO (1555-1630) - Populus urbem instaurat [Israelites building Jeusalem]
61832: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - De Franse Kerk
61841: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - De Engelse Kerk
27595: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Franse wreedheden te Bodegraven en Swammerdam (28-30 december 1672)]
60991: AFTER SWANEVELT, HERMAN VAN (1603/04-1655) - The little angels on the hill [set title: The flight into Egypt]
61365: G. C. (?) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Kasteel te Loinen in de Overbetuw. 1732.
61266: AFTER VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) - Farm beyond a canal (near Haarlem)
61230: AFTER: BLANKAERT, P. VAN (18TH CENTURY) - Le dedans du palais de L'Empereur de Chine à Peking (mirrored)
61211: "AFTER: MOREAU, JEAN-MICHEL (1741-1814); LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) " - Vuë de la Place Neuve de Louis XV
60409: AFTER PASSE, CRISPIJN VAN DE (1589-1637) - Mercury lulling Argus to sleep
61812: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Waale Wees en Oude Vrouwen Huys
61820: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Oude Haerlemmer Poort
60957: AFTER GALLE, THEODOR (1571-1633) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - Annunciation
60406: AFTER SAFTLEVEN, HERMAN (1609-1685) - Swineherd with four pigs
61825: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Lutherse Kerk
61826: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Nieuwe zijdts Heeren Logement
62022: AFTER VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) - Winter landscape with a bridge
61843: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - St. Antonis Poort / Reguliers Poort
60765: AFTER BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - Battle on a bridge
59980: AFTER LOEMANS, AERNOUT (FL. 1632-1661) - JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. F. [BELGII GUBERNATOR] [Juan I of Austria (1547-1578)]
59979: AFTER LOEMANS, AERNOUT (FL. 1632-1661) - JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. F. BELGII GUBERNATOR [Juan I of Austria (1547-1578)]
55596: AFTER KONIJNENBURG, WILLEM (ADRIAAN) VAN (1868-1943) - 'Gebr. Hoogerhuis. De minister: Wachter doe die cel goed dicht. De wachter: 't gaat niet excellentie, er zit wat tusschen'.
27660: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Portrait of Carel Rabenhaupt
60851: AFTER AVEELE, JOHANNES VAN DEN (C. 1655-1727) - Funeral procession for Michiel Adriaansz. de Ruyter (1607-1676)
61008: AFTER RAPHAEL (1483-1520) AND PENNI, GIOVANNI FRANCESCO (1488/96-1528) - La Vierge au Voile [Madonna with the Blue Diadem]
60602: AFTER WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - Portrait of Philip William, Prince of Orange
59662: AFTER LEYDEN, LUCAS VAN (C. 1494-1533) - S. MATTHEVS.
55744: AFTER PICART, BERNARD (1673-1733) - 'De inquisitie-zaal'
59711: AFTER SAVERY, SALOMON (1594-1678) - Portrait of Dirck Jansz. van Oirschott
61851: AFTER BEGA, CORNELIS (1632-1664) - A woman seated, holding a large jug
61007: AFTER JOUVENET, JEAN (1649-1717) - The adoration of the Magi
61570: AFTER BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - Two views on Amsterdam ['Veue d'Amsterdam' and 'Autre veue d'Amsterdam]
60529: AFTER WEYDTMANS, NICOLAES (C. 1570-1642) - The stone operation
61834: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Oude Stadthuys
61835: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Kolveniers Doelen
61833: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Latynsse School
61831: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - s' Lands en Oost-Indische Lynbanen
60854: AFTER BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690), AFTER LIEVENS, JAN (1607-1674) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
59778: AFTER BROUWER, ADRIAEN (1605/06-1638) - The village surgeon
61006: AFTER AACHEN, HANS VON (1552-1616) - The adoration of the Shepherds
61568: AFTER VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) - Farm to left of a path leading to distant fields
61567: AFTER FYT, JAN (1611-1661) - Two dogs [from the series of the Dogs]
60853: AFTER BOL, FERDINAND (1616-1680) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60210: AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - IOHANNEZ ZURENUS (portrait of Jan van Zuren)
61876: AFTER BERCHEM, NICOLAES PIETERSZOON (1620-1683) AND VISSCHER, CORNELIS II (1628/29-1658) - Shepherds and animals
61827: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Lazarus Huys
61828: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - t' Oost-Indisch-Huys
62018: AFTER VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) - 't Gerecht buyten Haerlem
61811: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Wetrings Poort
61824: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - St. Antonis Waag
60682: AFTER BARBIERI, GIOVANNI FRANCESCO (1590-1666) GUERCINO - St. John the Baptist (?)
61829: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Oude Zijdts Heeren Logement
61830: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Nieuwe Lutersche Kerk
61818: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Nieuwe Stads Herbergh
61819: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Stads Wapen ofte Artellery-Huysen
61813: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Dol-Huys
61814: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - 't Huys Zee-Burg
61815: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Oude Reguliers Poort
60733: AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - The unequal couple
60828: AFTER MULDER, JOSEPH (1659/60-1718) - The mausoleum of Michiel de Ruyter (1607-1676) in the Nieuwe Kerk in Amsterdam
60732: AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Fantasy portrait of an old man
60839: AFTER BOL, FERDINAND (1616-1680) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
61816: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Reguliers Waag
61817: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Vlees-Hallan en Boeren Vis-Markt
61823: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - De Kerk der Remonstrants Gereformeerden, genaemt Arminianen
60677: AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Christ before Pilate (set title: Passion of Christ)
60678: AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Christ crowned with thorns (set title: Passion of Christ)
61142: "AFTER; LORRAIN, CLAUDE (1604-1682); BASAN, PIERRE-FRANÇOIS (1723-1797) " - Ships in the port of Rotterdam
61842: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - De Kerk der Mennonisten die men de Vlamingen noemt / De Kerk der Mennonisten die men de Waterlanders noemt
60381: AFTER LEYDEN, LUCAS VAN (C. 1494-1533) - Christ before Annas (1521)
60398: AFTER MATHAM, JACOB (1571-1631) - Winter [The four Seasons: set title]
60422: AFTER POOL, MATTHIJS (1676-1740), AFTER WIJNEN, DOMENICUS VAN (1661-1698) - Initiation of a member of the Bentveughels (the Schildersbent)
61837: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - t' Spin-Huys
61838: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Oude Stadts Herbergh
61839: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Rasp ofte Tucht-Huys
61193: "AFTER: BOWLES, THOMAS (1712-1753); DE POILLY, (FRANÇOIS, JEAN BAPTISTE OR NICOLAS)" - Se. Marie a Londres (mirrored)
61189: AFTER: BOWLES, THOMAS (1712-1753) - La Ville de Londres (mirrored)
61840: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - A. Hand en B. Voetboogs Doelens
60202: AFTER BOL, HANS (1534-1593) PUBLISHED BY COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - Mountainous landscape with boats in the foreground
61149: "AFTER; C. PHILIPP JACOB (?) ; LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) " - Vue de la Porte d'Utrecht á Amsterdam (mirrored)
61145: "AFTER: HILTROP, JOHANNES VAN (1764-1814-24) ; WINKLER, GEORG GOTTFRIED (1710-1786) " - Vuë de l'Eglise neuf dit Doopsgezinde á Utrecht (mirrored)
61229: AFTER: BLANKAERT, P. VAN (18TH CENTURY) - Vuë d'une ruë à Nanking (mirrored)
57569: AGGELEN, W.H.G. VAN (RED.)., - Animum Rege II. Bestuur het gemoed, beheers de ziel. Kroniek van de familie Van Aggelen. 's-Gravenhage 1990, 360 p., geb., geill.
60987: AGNES NISBET JOHNSTON, DUCHRAE, SCOTLAND, EDWARD VII - Grant of arms donated by Sir Fames Balfour Paul, Lord Lyon King of Arms, to miss Agnes Nisbet Johnston of Millbank in the Parish of Urr and Stewardry of Kirkcudbright (Scotland), is allowed to use the coat-of-arms of her grandfather Robert Johnston, the dispossessed proprietor of Duchrae.
42: AGNOOSTUS, - Leen- en papier-adel. Leiden 1864. Geb. (watervlekkig), 226 p.
22419: AGRON - Brief in het Frans van Pierre Agron, 19e eeuws, aan N.N., manuscript, 4°, 1 p.
50654: AGRON, A.N., - Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd, door middel van haare moedertaal (.....) tot de kennis der Fransche taal opteleiden, derde druk, Amsterdam, Allart, 1801, 20+560 pag., gebonden in half leer.
23742: AGRON, A.N. - Verzameling van opstellen, geschikt om de Hollandsche jeugd ....tot de kennis der Fransche taal op te leiden, 5e druk, Amsterdam J. Allart 1811. 20 + 512 pag., halfleren band. Ietwat smoezelig exemplaar.
5537: AGT, A.L.G.M. V. - 400 Jaar Hanen, [Eindhoven 1976], 168 p., geb., geïll. (betr. De Haen te Bornhem en Antwerpen, de schildersfamilie De Haan in Eindhoven en Hammecher)
35521: "AHL, SAMUEL, UIT SPANDAU; PRAESES: BLEICH, JOHANN ANDREAS" - Dissertatio academica de lachrymis Veterum, quam occasione loci Novi Instrumenti Marc. XVI, 10 [...] Wittenberg Christian Schroedter 1688
44: AHNENPASS, - Der AHNENPASS, herausgegeben vom Reichsverband der Standesbeamten Deutschlands E.V. Berlin [ca. 1938]. 48 p.
14884: AICARD, JEAN - Visite en Hollande. 2de druk 1879.
14882: AICARD, JEAN. - Visite en Hollande. Parijs/Amsterdam: Sandoz et Fischbacher/Van Bakkenes, 1879.
43580: AILLY, A.J. ,D' - Willem Bentinck van Rhoon en de diplomatieke betrekkingen tusschen England en de Nederlandsche Republiek gedurende de laaste jaren voor den vrede van Aken in 1748, Amsterdam 1848, 200 pag. [dissertatie].
6737: "AINSWORTH, WILLIAM HARRISON; L.C. CNOPIUS (VERT.)" - De sterrekamer, een geschiedkundige roman uit den tijd van Jacobus I. Vertaald uit het Engels door L.C. Cnopius. ‘s Gravenhage, K. Fuhri, 1855.
6736: "AINSWORTH, WILLIAM HARRISON; J. FRIESSON (VERT.)" - Karel Stuart en Cromwell of De koningseik op Boscobel. Vertaald uit het Engels door J. Friesson. Leiden, D. Noothoven van Goor, 1875. [2 delen in 1 band]
6735: AINSWORTH, WILLIAM HARRISON - Hilary St. Ives. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1872. [2 delen]
6734: AINSWORTH, WILLIAM HARRISON - De Tower te Londen, of Lady Joanna Grey. Amsterdam, J.D. Sijbrandi, 1841. [2 delen in 1 band]
31604: AKEN, HENRICUS VAN, UIT GORINCHEM - Dissertatio iuridica inauguralis, de assecuratione contra incendium [...] Leiden Jac. Hazenberg Cornz. 1853
2884: AKERLAKEN, D. VAN EN C.A. CHAIS VAN BUREN - Verzameling van eenige geschriften vervat in het familie-archief van Jhr. Mr. D. van Akerlaken. Haarlem 1889, 148 p. (Een fraaie Enschedé-uitgave op geschept papier, perkament omslag, niet in de handel.)
58479: AKERLAKEN, D. V., - Mr. Hendrik van Stralen. Aanteekeningen uit zijn nagelaten geschriften, 's-Gravenhage 1878, 321 pag.
52478: AKERLIO, DOCTEUR [= J.M. DEGUERLE] - Eloge des perruques, enrichi de notes plus amples que le texte par le docteur Akerlio. Paris, Maradan, An 7 [= 1799].
23542: AKIHARY, H. - Ir. F.J.L. Ghijsels, architect in Indonesia [1910-1929], Utrecht 1996, 128 pag., geb., geíll.
2886: AKKER, W.L. VAN DEN - Oorkondenboek 1413-1913. Leiden 1942, 756 p., geb.
59423: VAN DEN AKKER, PORTRETFOTO, BLEUZÉ. - Portretfoto van Maria Sophia van den Akker, geb. Rotterdam, 28-5-1903, dr. van Antoon van den Akker en Maria Hooijkaas, tr. Rotterdam, 28-3-1929 met Willem Jan Cornelis van Prooijen, zn. van Cornelis van Prooijen en Geetrtruij Jongejan. Foto is gedateerd 2 mei 1923 en gemaakt door W. Bleuzé, fotograaf te Rotterdam [Willem Bleuzé (1898-1954, tot 1923 werkzaam te Rotterdam, daarna te Leiden of Willem Bleuzé (1873-1948), zijn vader, werkzaam tot 1924 te Rotterdam]. M14714
39936: AKKER, W. V.D. - De Oude Kerk te Katwijk aan de Zee, uitgegeven ten bate van het herstel, Katwijk 1924, 46 pag., geïll.
40505: AKKER, J.A. V.D., - Geschiedenis van Het Beggijnhof te Amsterdam, 's-Hertogenbosch 1870, 148 pag., geb. in half linnen.
5145: AKKER, W.L. VAN DEN - Het aloude geslacht Van den Akker van 1430 tot heden, Voorthuizen 1945, 224 p., geb., geïll.
6674: AKKERMAN, J.B. - Het ontstaan der ambachtsgilden.
17122: ALARDIN, KASPARUS (IN LEVEN PREDIKANT TE ARNHEM) - De geluksaligheyt van den weg der rechtveerdige alsmede de fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatien [...] den derden druk, vermeerdert met drie predikatien, Amsterdam, G. Borstius, 1698, 8°: (30) + 413 + (26) p.
56413: ALBADA, B.L. VAN, - Het nieuw-malthusianisme. Een gevaar voor gezin en maatschappij, Rede, z.pl., z.j., 22 pag.
32081: ALBARDA, CORNELIUS, UIT FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis, de privilegio venditoris rei immobilis [...] Groningen J. Römelingh 1825
34082: ALBARDA, BINSE, UIT FRIESLAND - Dissertatio iuridica inauguralis continens selecta ad locum codicis civilis de bonorum partre, quae liberis ex parentum, et parentibus ex liberorum hereditate debetur [...] Groningen J. Römelingh 1819
32084: ALBERDA VAN BLOEMERSMA, UNICO ALLARD VAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicuminaugurale, exhibens quaestiones juris varii argumenti [...] Utrecht Samuel Alter 1828
32085: ALBERDA VAN MENKEMA, UNICO ALLARD, UIT GRONINGEN - "Dissertatio juridica inauguralis de divortiis; praecipue de eo quod fit ob malitiosam desertionem [...] Leiden H.W. Hazenberg 1827"
32082: ALBERDA VAN EKENSTEIN, ONNO REINT, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica inauguralis, ad locum codicis poenalis de dementia et vi majori [...] Groningen J. Oomkens 1836
32083: ALBERDA VAN EKENSTEIN, WILLEM, UIT GRONINGEN EN OMMELANDEN - Specimen iuridicum inaugurale, de favore nondum natorum in iure [...] Groningen J.J. Homkes 1812
22978: ALBERDA - Aantekeningen betr. de Groningse familie Alberda, 18e-eeuws, manuscripten, 6 p.
3060: ALBERDINGK THIJM, J.A. EN N. DE ROEVER - Het patriciaat van Amsterdam, vertegenwoordigd door de genealogie van 't geslacht Boelens. Amsterdam 1884, 55 p., groot folio.
6738: ALBERDINGK THIJM, JOS. ALB. - Verspreide verhalen in proza. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1879. [2 delen in 1 band]
34559: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Openingsrede bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Rijks-Akademie van Beeldende Kunsten. Amsterdam Van Langenhuysen 1876
59207: ALBERDINGK THIJM, J.A., - Een Hollandsch Woord Aan Zijn Landgenoten. Amsterdam, Loman & Reudler 1851. 17pp.
36014: ALBERS, DERK, UIT ZUTPHEN - Gedeputeerde Staten der provincie en hun werkkring 's-Gravenhage Trio 1907
33289: ALBERS, CASPARUS, UIT ZUTPHEN - De diis in locis editis cultis apud Graecos. Specimen litterarium inaugurale [...] Zutphen W.J. Thieme & Co. 1901
43851: ALBERT, A.H., - Gedachte over de vrijheid van godsdienst n.a.v. de memoire van toelichting (.....) Amsterdam, v.d. Hey, 1848, 15 pag.
41771: ALBERTHOMA, A - Uitbreiding van de leere der waarheid, Groningen, Spandaw, 1764. Half perkamentenband, (14) + 737 pag.
17123: ALBERTI, JOHANNES CHRISTIANUS (PREDIKANT TE ZAANDIJK) - Lyk-predikatie over het afsterven van [...] Thomas van Adrichem, in zyn leeven [...] leeraar [...] in de gemeente te West-Zaandam, uitgesprooken 4 Maart 1753 door Johannes Ch. Albertus, predikant op Zaandijk, West-Zaandam, Harm. Jukkers de Roode, 1753, 4°: (4) + 8 p.
36804: ALBERTS, J.E. - Het ontstaan, de ontwikkeling en de geboortevan den mensch. Populair geschetst en voorzien van ca. 280 toelichtende illustraties en uitlegbaar model, in 7 afdeelingen, van het vrouwelijke zwangere lichaam. 7e druk, Amsterdam, z.j., 192 pag. Met gekleurde uitvouwbare plaat in 7 lagen van het vrouwelijk lichaam.
14885: ALBERTS, W. JAPPE, EN J.M. VAN WINTER - Nederland vóór honderd jaar, 1859-1959. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nillmij. ‘s Gravenhage 1959.
27874: ALBERTS, W.J. ( UITG.) - Dit sijn die wonderlijcke oorloghen van keizer Maximiliaen, Groningen 1957, 176 pag., geb., geïll.
24010: ALBLAS, J. EN J.F. VAN SOMEREN - Incunabelen [in Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht], Utrecht 1922, 230 pag., geïll. Goed exemplaar.
7698: GODSDIENSTIG ALBUM - Godsdienstig album. Bloemlezing van stichtelijke poëzy, verzameld door J.J.L. ten Kate. Deventer, H.J. ter Gunne, [1875].
59317: ALBUM AMICORUM J.P.E. FAURE, [DEVENTER, LEIDEN, KAAPSTAD] - Album amicorum van J.P.E. Faure, 1830. Oblong boekje geheel in marokijn-leren band met sierrand in goud en goudopdruk op voorkant J.P.E. Faure. Ca. 26 inschrijvingen van onder anderen A. Amyot (Deventer oktober 1830), J.D. Overbeek (Kaap de Goede Hoop maart 1830), P.J. Denijssen (Leiden), uit Deventer: A.E. Amyot, C.L. Amyot geboren Van Karnebeek, jonge vriend Willem Amyot, C.P. Amyot, zuster E.F. Faure geboren Bartholomi, broer A.C. Mom Faure, L.C. Amyot, de ondeugende mevrouw Smit met andere naamstekening L.E., Kaapstad: nicht J.A. Smuts, nicht M.E. Smuts, nicht C.J. Smuts, vriendin A.M. Hoffman, J.C. Jurgens, M.C. Jurgens, J.S. Jurgens, vader A(?) Faure sr, Leiden: oom D. Denijssen, vriend J. Smuts, peetzoon Bram(pie) Denijssen, tante M.C. Denijssen-Smuts, moeder S.M. Faure-Smuts. Met oude familiefoto (vader, moeder en twee kinderen, vergeeld).
9093: MUZEN-ALBUM - Muzen-album. 1849. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, 1849. [1 van 2 delen]
43077: ALCOCK, RUTHERFORD - The capital of the tycoon, A narrative of a three years residence in Japan. 2 delen, New York, Harper, 1863.
61875: ALDEGREVER, HEINRICH (1502-1555/61) - Les Grands danseurs de noce / the Large Wedding Dancers [7/12]
61874: ALDEGREVER, HEINRICH (1502-1555/61) - Les Grands danseurs de noce / the Large Wedding Dancers [6/12]
42387: ALDERKERK, JOANNES - De wonderdaden des allerhoogsten godts, doorlugtig gezien in de grontlegginge en voortzettinge van Nederlants vryheyt inzonderheit kragtdadig gebleken in het vermaarde beleg ende ontzet der stadt Leyden voorgevallen in den jare 1573 ende 1574. 3e druk, Leiden, A. Kallewier, 1734.
52530: ALECTROCHORAS, BARTELOMEUS [= PSEUDONIEM] - Dissertatio theoretico-practica de nobilissima & frequentissima hanreitatum materia. Hanripoli Cornutorum, A. Kleinstengel, 1689.
41338: ALEM, H. V. E.A. (RED.) - De gouden guld 1933-1983. Kring van schuttersgilden Land van Cuijk, Venlo 1983, 2 delen in 1 band, 655 pag., geb., geïll., met stofomslag.
35471: "ALEMANN, JOHANNES AEGIDIUS, UIT DRESDEN; PRAESES: FUGMANN, JOHANN CHRISTOPHOR" - Disputatio politica de mutationibus Reipublicae Romanae [...] Wittenberg Johannes Wilckius 1674
25058: DIDEROT & D’ALEMBERT - Recueil de planches.
42889: D'ALENCE, JOACHIM - Verhandelingen over de barometers, thermometers en notiometers of hygrometers. Uit het Fransch vertaalt. 's Gravenhage, J. de Jongh, 1730.
54716: ALETHOPHILUS, CHRISTIANUS [= HENRICUS A SANCTO IGNATIO = HENRI D'AUMERIE] - Jesuitsche streeken, kunsten en arglistigheden, waer mede de societeyt hare nieuwigheden en verfoeyelijke ruymigheden staende houd. Voorgedragen aen sijne Heyligheyd Clemens XI, paus van Romen. Vertaald uit het Latijn door Charitophilus Catholicus. z. pl., 1704.
36718: ALETRINO, A. E.A. (RED.) - De Nieuwe Gids. Gedenkboek 1885- 1910. 's-Gravenhage 1910, 64 + 295 pag., wit kartonnen band met opdruk.
52641: ALETRINO, A. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie, 2 delen, Amsterdam 1902.
6739: "ALEWIJN, ABRAHAM; JAN JACOB HARTSINCK; ROBERT HENNEBO; JAN DE MARRE; AERNOUT VAN OVERBEKE" - Comische pleidooyen, gevoerd voor de respective regtbanken van Puiterveen, Cyprus en in de Regentenkamer van den Amsterdamschen schouwburg (...). Alsmede proces crimineel van A. van Overbeke tegen zijne holle kies. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1823.
33996: ALEWIJN, JAN. JOH. FRED., UIT AMSTERDAM - Specimen oeconomico-politicum inaugurale, de necessitudine inter tres in civitate divitiarum fontes [...] Utrecht N. van der Monde 1828
32232: ALEWYN, DIDERICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio inauguralis de jure rerum naufragarum inprimis secundum leges belgicas hodiernas [...] Amsterdam Jacobus Radink 1824
18513: V[ER] H[UELL], ALEXANDER - Schetsen met de pen. Amsterdam, J.H. Gebhard & Co., 1853.
58488: ALEXANDER, PRINS DER NEDERLANDEN, - Een vermoedelijk slotwoord, Leiden, Engels, 1879.
34850: ALEXANDER, FREDERIK SIGISMUND - Inwijdingsrede over de verbinding van de studie der vroegere geneeskundemet die van lateren tijd Amsterdam Stadsdrukkerij 1843
58491: ALEXANDER, PRINS DER NEDERLANDEN, - Nadere toelichting van mijnen brief van den 17der september 1879, Leiden, Engels, 1879.
43647: ALEXANDRE, J / M.R. PERRIN -CHEVRIER - Un gentilhomme paisible, le Batave Jacobus Blaauw (1759-1829) [met] Le fond de l'affaire Blaauw [en met] A travers son courrier, Blaauw, homme politique neerlandais temoin de son temps.
6507: ALEXY, ZDENKO G. - Ehrenzeichen der Kapitel in vormals Habsburgischen Ländern. Distinctive ensigns of chapters in formerly Habsburg dominated countries. Wenen-Keulen-Weimar 1996. Geb., geïll., 219 p.
57557: ALEXY, Z.G., - Heraldiske exlibris, Denmark 1990, 43 pag., ill.
42854: ALFF, P. VAN - Oud stedenschoon in Zeeland en Noord-Holland. Acht steendrukken van P. van Alff met bijschriften van mr. P.H. Ritter jr. Amsterdam, [ca. 1918].
59850: ALFF, PAUL VAN (1878-1962) - HAARLEM: TWAALF STEENDRUKKEN VAN PAUL VAN ALFF
28164: ALI COHEN, L. E. A. - Praktisch volksboek gewijd aan de verspreiding van kennis en beschaving onder alle standen der maatschappij, Antwerpen, v. Dieren, 1866, geïll. met 175 houtgravures, geb. in linnen stempelband. Goed exemplaar.
60522: ALIGHIERI, DANTE [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - De Hel van Dante Alighieri. In de dichtmaat van 't oorspronkelijke vertaald door Jan Jakob Lodewijk ten Kate, met platen van Gustave Doré. Leiden, A. W. Sijthoff, n.d. [1880].
35509: "ALINUS, PETRUS, UIT TALLIN (ESTLAND); PRAESES: HELWIG, JOHANN ANDREAS" - Dissertatio philologico-historica de Simone Mago, primo Novi Testamenti haeresiaarcha, cujus Actor. VIII, 9 seqq. mentio occurrit [...] Wittenberg Johann Mixhael Goderitsch 1711
33997: ALIX, JACOBUS JOHANNES, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de tutore subrogato jure Neerlando novo, com jure Francico comparato [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1837
25098: ALKEMADE, C. VAN EN P. VAN DER SCHELLING - Beschryving van de stad Brielle en den lande van Voorn, 2 delen in één band, Rotterdam, Ph. Losel, 1729.
25099: ALKEMADE, C. VAN EN P. VAN DER SCHELLING - Beschryving van de stad Brielle en den lande van Voorn, 2 delen in één band, Rotterdam, Ph. Losel, 1729.
20487: ALKEMADE, CORNELIS VAN - Inleidinge tot het ceremonieel en de plegtigheden der begraavenissen en der wapen-kunde, Delft, A. Voorstad, 1713.
24946: "ALKEMADE, C. VAN EN P. V.D. SCHELLING;" - Nederlands displegtigheden, vertoonende de plegtige gebruiken aan den dis in het houden van maaltyden en het drinken.
24991: ALKEMADE, C. VAN - De goude en zilvere gangbaare penningen der graaven en gravinnen van Holland.
52644: ALKEMADE, CORNELIS VAN / P. VAN DER SCHELLING - Behandeling van het Kamp-regt (...) 3e druk, meer dan de helft vermeerderd (...) mitsgaders de oorsprong, voortgang en 't einde van 't kampen en duelleren. Rotterdam, Losel, 1740.
52643: ALKEMADE, CORNELIS VAN - "Behandeling van 't kamp-regt; d'aaloude en opperste regts-vordering voor 't Hof van Holland onder de eerste graaven, 2e druk, Delft, A. Voorstad, 1702."
52645: ALKEMADE, CORNELIS VAN. - Rotterdamse heldendaden onder de stadvoogdy van den jongen heer Frans van Brederode, genaamt Jonker Fransen oorlog. 2e druk. Rotterdam, Ph. Losel, 1756.
42430: ALKEMADE, C. VAN EN P. VAN DER SCHELLING - Beschryving van de stad Brielle en den lande van Voorn. 2 delen in 1 band, Rotterdam, Ph. Losel, 1729.
5061: ALKEMADE, W.R.C. - Inventaris van het archief van de familie Wilkens 1587-1926. 's-Gravenhage (C.B.G.) 1991, 55 p.
16061: ALKMAAR - Herinnering aan Alkmaar en omstreken. Phot. van C.S. van der Aa, hofphotograaf Alkmaar. Haarlem, Kleinmann [ca. 1890?].
16063: ALKMAAR - Souvenir aan Alkmaar, 12 foto’s in groenige afdrukken in leporello-vorm, in blauw linnen omslag, zonder naam en zonder jaar [ca. 1910?].
16064: ALKMAAR - Alkmaar and its environs, issued by “Alcmaria”, association for the promotion of touring, with the kind assistance of the corporation of Alkmaar, [ca. 1922], 96 p.
16065: ALKMAAR - Alkmaar, Holland. Uitg. “Alckmaria” Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer [ca. 1930?], 8p.
16066: ALKMAAR - Naar welke school? Alkmaar, april 1952, 4 p.
22267: ALKMAAR, SCHEEPSWERF NIC. WITSEN, STOEL - "Ca. 150 foto's uit de periode 1900-1925 van de scheepswerf ""Nicolaas Witsen"" van W.F. Stoel & Zoon te Alkmaar, meest 18x24 cm. Kennelijk afkomstig uit het bedrijfsarchief."
59467: OOMKES. SPOORMAKER ET ALL., - Kentekens en Waarde van den zuiveren Maagddom uit volksbegrippen, natuurkennis en zedekunde, naar het Hoogduitsch, 1793.
47735: ALLAN, F., - De stad Edam en hare geschiedenis, Edam 1857. Facsimile-druk, Zaltbommel 1969, 98 pag., geb.
17010: ALLAN, P.B.M. - The Book-Hunter at Home. London: Philip Allan, 1920.
14891: ALLAN, F. - Het eiland Ameland en zijne bewoners. Amsterdam: Wed. Borleffs & Ten Have, 1857
61392: ALLARD, CAREL - Veld-heere klokspys op 't kasteel v[an] Ryssel
19748: ALLARD, H.J. - De Nobelaers, ook in betrekking tot Vondel.
43645: ALLARD, H.J. - Het eerste gezantschap van Joannes Zawadski, Utrecht 1880, 70 pag., geb., geïll., mooi exemplaar.
55823: ALLARDT, HUIJCH - Prent: 'Woedende wraeck van Isack Dorislaer, op den elfden May des jaers 1649 binnen Schraven-haghen, verschenen', gravure Huijgh Allardt exc. tonende de moord op Doreslaar in een Haagse herberg. Met eronder een vers in boekdruk 'elck sijn tijdt'.
43651: ALLEN, E.J.B. - Post and courier service in the diplomancy of early moderen Europa, 's-Gravenhage 1972, 162 pag., geïll.
27934: ALLEN, W.C. - A Quaker diary in the orient, San Jose 1915, 101 pag., geb., geïll. Good copy.
52646: ALLER, WILLEM VAN - Tractaet van testamenten, codicillen, legaten ende andere acten van uyttersten wille, als mede van de testamentaire actien, mitsgaders van de legitime, falcidie ende trebellianique portien. Rotterdam, B. Wagens, 1656 [gebonden met:] Tractaet van testamentaire actien, Rotterdam, B. Wagens 1656 [gebonden met:] Playdoy nopende de schaden ende interesten door eender die valschelijck beschuldight ende ter torture geleght was ende naderhandt innocent bevonden. Rotterdam, B. Wagens 1648.
47452: ALLIES, TH.W., - Journal d ún voyage en France et lettres ecrites d'Italie, Paris, Casterman, 1857, 332 pag., half red. morocco.
14894: ALMANAK - Almanak voor reizigers in het Koningrijk der Nederlanden. Met platen en plattegronden van steden. Tweede jaargang 1820. Amsterdam: Mortier Covens & Zoon, Ten Brink & De Vries, 1820.
30291: ALPERS, S - Rembrandt's Enterprise. The studio and market, Londen 1988, 160 pag., geb., geïll, met stofomslag.
34625: ALPHEN, J. T. W. VAN, UIT UTRECHT - Theses juridicae. 1790
34626: ALPHEN, J. W. [ MET DE PEN GECORRIGEERD IN J.T.W.] VAN - Theses juridicae 1791
34627: ALPHEN, J. T. W. VAN, UIT UTRECHT - Theses juridicae. 1791
34628: ALPHEN, J. T. W. VAN, UIT UTRECHT - V. theses juridicae. 1791
34629: ALPHEN, J. T. W. VAN, UIT UTRECHT - XXV. theses juridicae. 1792
33360: ALPHEN, HENRI CHARLES VAN, UIT MEESTER CORNELIS - Stralingsmeting aan Wolframlampen. Proefschrift [...] Utrecht J. van Druten 1927
6753: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Gedigten en overdenkingen. 2e druk. Utrecht, Jan van Terveen, 1777.
6749: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Kleine gedichten voor kinderen [Utrecht, J.G. van Terveen en zoon, 1868]
6748: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht, J.G. van Terveen en zoon, 1847.
6747: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - De gronden mijner geloofs-belijdenis opengelegd voor mijne kinderen. Derde druk, Utrecht, van Terveen , 1813
6745: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - De gronden mijner geloofs-belijdenis, opengelegd voor mijne kinderen. 4e druk. Utrecht, J.G. van Terveen en zoon, 1835.
6751: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Gedigten en overdenkingen. 2e druk. Utrecht, Jan van Terveen, 1777. [Gebonden met:] Ter gedagtenis. [Den Haag, J. Thierry en C. Mensing, 1800].
6757: "ALPHEN, HIERONYMUS VAN; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHART; MARTEN WESTERMAN; FRANCIJNTJE DE BOER" - "Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht, wed. J. van Terveen en zoon, 1787. [Gebonden met:] Gedichten voor kinderen. [2e druk]. Haarlem, François Bohn, 1813; [en met:] Gedichtjes voor kinderen. 3e druk. Amsterdam, Marten Westerman, [1825]; [en met:] Gedichtjens voor kinderen. Haarlem, François Bohn, [1822]."
6759: "ALPHEN, HIERONYMUS VAN; PIETER LEONARD VAN DE KASTEELE" - Gedigten en overdenkingen. Utrecht, Jan van Terveen, 1777. [Gebonden met:] Proeve van stigtelijke mengelpoëzij. Eerste stukjen. 4e druk Utrecht, wed. Jan van Terveen en zoon, 1778.
31601: ALPHEN, HIERONYMUS VAN, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio iuridica inauguralis, continens quaestiones quasdam iuris [...] Groningen J.J. Homkes 1825
17124: ALPHEN, H.S. VAN (PREDIKANT TE STOLBERG BIJ AKEN) - Graf-rede over Genesis 47, 29-30 op den heer Johan Diederich Keller, gehouden op den 12 September 1803, uit het Hoogduitsch vertaald, Leiden, J. v. Thoir, 1805, 8°: 45 p.
17125: ALPHEN, HIERONYMUS SIMONS VAN (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Schriftmatige verklaring over de woorden des apostels Pauli Heb. XIII vs 7,8. Aan de gemeinte van Amsterdam voorgesteld [...] overlijden van [...] D. Guilielmus Anslaar [...] ontslapen den 14den July 1694, Amsterdam, G. Borstius, 1694, 4°: (22) + 56 p.
6758: "ALPHEN, HIERONYMUS VAN; PIETER LEONARD VAN DE KASTEELE" - Stigtelijke mengelpoëzie. Utrecht, wed. Jan van Terveen en zoon, 1782.
56524: ALPHEN, HIERONYMUS VAN, - Kleine gedichten voor kinderen, Utrecht, van Terveen, 1821.
6754: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Kleine bijdragen, tot bevordering van wetenschap en deugd. Den Haag, J. Thierry en C. Mensing, 1796.
6756: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Aanspraak aan de leden des Oeconomischen Taks, departement Utregt, bij gelegenheid van de uitdeeling der prijzen op het spinnen, d. 5. April 1781. Gedrukt ten voordeele van het spinwerk en te bekomen voor een zesthalf. Utrecht, A. van Paddenburg, [1781].
6760: "ALPHEN, J.W. VAN; " - Nagelaten gedichten. Den Haag, H.C. Susan, C.Hz. 1849.
6752: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Gedigten en overdenkingen. 3e druk. Utrecht, Jan van Terveen, 1777.
17665: "ALPHEN, HIERONYMUS VAN; PIETER LEONARD VAN DE KASTEELE" - Stigtelijke mengelpoëzie. Utrecht, wed. Jan van Terveen en zoon, 1782.
20679: ALPHEN, G. VAN - Catalogus der pamfletten van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen 1542-1853, Groningen 1941, 608 pag., geb. ( betr. pamfletten die niet in de vroegere pamfletten- catalogi zijn opgenomen ). Goed exemplaar.
56787: ALQ, LOUISE D', - La science du monde, suite au savoir-vivre en toutes les circonstances de la vie, 10e ed., Paris, 1878.
31939: ALSCHE, A.G.C., UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen academicum de Jacobo Catsio, jcto [...] Leiden Haak en Comp. 1838
43188: ALSTORPHIUS, JOANNES - Dissertatio philologica de Lectis, Subjicitur ejusdem de lecticis veterum, Diatribe. Amsterdam, Wolters, 1704.
52649: ALSTORPHIUS GREVELINK, P.W., J.A.H. NETSCHER EN A.C. PIERSON. - Rapport aan zijne excellentie den minister van justitie [...] der door hen gedane opneming van eenige buitenlandsche gevangenissen, met daaruit voortvloeijende beschouwingen en voorstellen nopens het gevangeniswezen in Nederland. 's Gravenhage 1858.
58607: ALTENA, D. VAN, - Receptieboek van Dirk van Altena en zijn echtegenote Neeltje Janssen op vrijdag 4 maart 1974 te Marken om 14,30 uur.
47667: WILD EN ALTHEER, - Veilingcatalogus Bibliotheek Carolus Segaar, Utrecht 1804, 4+207 pag., geb. in half leer.( Rug los)
47659: ALTHEER, J., - Veilingcatalogus boeken, ¨voor het grooste gedeelte nagelaten door deken Mr. G. Dedel, in leven archivaris der Domeinen te Utrecht¨, Utrecht 1831, 80+8 pag.
59830: ALTING MEES, F. - Mist het protest tegen 'de bijdrage' een op recht en billijkheid steunenden grondslag ? Brief aan den heer F. Alting Mees, oud Minister van Koloniën.
19577: ALTING, H. - "Leevensbeschrijving van [...] Abel Koenders van Helpen [...] in de latynsche taale opgestelt door [....] Hendrik Alting, waar by de vertaaler gevoegt heeft eenen geslacht;ijst der Koenders, levensbericht van [....] Frederik Koenders [....] brieven van den [....] stadhouder Willem Lodewyk aan Menso Alting van 1594-1602 geschreven. "
31929: ALTING MEES, FOKKO, UIT APPINGEDAM - Dissertatio juridica inauguralis continens observationes de mora [...] Groningen J. Römelingh 1842
34823: ALTING, MENSONE, UIT FRIESLAND - Disputatio inauguralis de usuris pecuniae mutuae Heidelberg Aegidius Walterus 1663
36184: "ALTMANN, ANTON. LAURENTIUS, UIT NEOBURGO-FRISIUS ORIENT.; PRAESES: NEUMANN, JOHANN GEORG" - Exercitatio historica de originibus cognominum Wittenberg Christian Fincelius 1682
30965: ALTMEYER, J.J. - Histoire des relations commerciales et diplomatiques des Pays-Bas avec le Nord de L' Europe, pendant le 16e siecle, New York 1970 after the edition of 1840, 582 pag., hardback. Good copy.
24893: ALXINGER, J. VON - Doolin von Maynz, ein Rittergedicht in zehn gesangen, 2e- auflage.
36181: "AMBDERS, CHR. HENR., UIT SLEESWIJK HOLSTEIN; PRAESES: NEUMANN, JOHANN GEORG" - Dissertatio de imaginibus fluviorum Wittenberg M. Schultze 1691
55081: AMBRE, JACOB DE L' - Het ondersoeck der geesten. z. pl., [ca. 1672].
16073: AMELAND - Ameland, [uitg. gemeentebestuur, 1977], 32 p.
16072: AMELAND - Het Friese Waddeneiland Ameland, [uitgave gemeentebestuur, 1956], 24 p.
16071: AMELAND - Ameland, [uitg. VVV, ca. 1950?], 80 p.
23074: AMERIKA, PELLA, ROMIG - Ella Dutcher Romig, Another trek to Pella from notes in her diary of May 1942, New York 1945, 43 pag. Gedrukt (in genummerde oplage van 250 exemplaren) op handgeschept papier.
22671: AMERIKA, FLORIDA - Aflevering van Algemeen Handels-blad van 5 januari 1828 met o.a. een uitvoerig artikel over West-Florida en de voordelen voor Europeanen om zich daar te vestigen. Gedrukt, folio, 4 p.
54468: AMERONGEN, MARTIN VAN - De roerige wereld van Pistolen Paul. 2e druk, Amsterdam, 1968.
32080: AMERSFOORDT, JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Annotationum in loca selecta novi poederis specimen primum [...] Leiden A. en J. Honkoop 1810
33998: AMERSFOORDT, JACOBUS PAULUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridico-politica de cura magistratus circa institutionem publicam [...] Leiden C.C. van der Hoek 1841
6536: AMERSFOORDT, J.P. - La Suppression des églises Wallonnes dans les Pays-Bas en Août 1843. Amsterdan 1843. 36 p, zonder omslag.
58988: AMERSFOORDT, JACOB, - De vijf artikelen tegen de Remonstranten, vastgesteld op de Synoden, gehouden binnen Dordrecht, in den jaare 1618 en 1619 (....) uitgegeven met een voorrede Amsterdam, C. Byl, 1780, 32+64+(5) pag.
10573: AMERSFOORDT-VAN ZIJLL, MARIA J.E.E. - Herinnering aan Maria [Jacoba E.E. Amersfoordt-van Zijll (1825-1850)]. Voor allen die haar bemind hebben (niet in den handel). Amsterdam, J.H. en G. van Heteren, 1850. 4º:106 p. Geb., met portret in staalgravure door J.W. Kaiser 1851.
16078: AMERSFOORT - Uit het hartje van Nederland. Wandelgids Amersfoort & Omstreken. Amersfoort, Slothouwer [ca. 1910?], 88 p.
16081: AMERSFOORT - Amersfoort als woonplaats. Uitgegeven door de reclamecommissie der gemeente [ca. 1927], 142 p.
16076: AMERSFOORT - Uit het hartje van Nederland.Wandelgids Amersfoort & omstreken. Amersfoort, Slothouwer, 1899, 120 p.
23121: AMERSFOORT, VAN BEEK - "Foto van een groep personen ""Na een jachtrit in de buurt van Amersfoort, als gasten bij de fam. Van Beek"". Oud-Hollands interieur, 13x18 cm."
36485: AMESHOFF, HERMAN ARNOLD, UIT AMSTERDAM - De Utrechtsche gasfabriek uit rechtskundig oogpunt beschouwd Utrecht Van Boekhoven 1887
33999: AMESHOFF JR., HERMANNUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de societate commenditaria [...] Amsterdam D. Groebe 1840
52655: AMEYDEN, PIETER VAN - Smeekschrift om vergiffenis van gepleegde staatkundige misdrijven in den jaare 1789 aan de Staaten van Holland en West-Vriesland [Leiden, 1798].
36760: AMI DE LA JUSTICE, UN - Une fleur sur le tombeau de Louis XVI. Nouvelle edition, corrigée & augmentée, Berlijn 1793, 112 pag. met sierpapier beplakt kartonnen omslag.
55090: AMICI, JEREMIAS - De kragt van Jonas Leekman vertoont. Antwerpen, Jouret, 1741.
14900: AMICIS, EDMONDO DE - Holland. Translated from the thirteenth edition of the Italian by Helen Zimmern. 2 dln. Philadelphia: Henry Coates, [1894].
14898: AMICIS, EDMONDO DE - La Hollande. Ouvrage traduit avec l’autorisation de l’auteur par Frédéric Bernard, 3e druk, Parijs, 1885.
23512: AMICIS, E. DE - Les thermopyles Vaudoises. Extrait de Alle Porte d'Italia (vertaling A.Gautier), Lausanne 1886, 86 pag.
14896: AMICIS, EDMONDO DE - Nederland en zijne bewoners. 2de druk. Leiden: P. van Santen, 1877.
24571: ALBUM AMICORUM - Album amicorum 1779-1797.
60925: AMMAN, JOST - Wapen und Stammbuch darinnen der Keys. Majest., Chur und Fürsten, Graffen, Freyherrn, deren vom Adel, etc. Mit kunstreichen Figuren durch den weitberühmpten Josten Amen gerissen sampt iren Symbolis und mit Deutschen Reymen geziert, (...) verlegt durch Sigmundt Feyrabendt.
19432: AMMANN, JOST - Wappen- & Stammbuch.
55518: AMMANN, [WILHELM] - Die Kriminal-Prozedur gegen Jakob Müller von Stechenrain, im Kanton Luzern, Mörder des sel. Herrn Grossrath Leu von Ebersol, in popularer Darstellung bearbeitet. Zurich, F. Schulthess, 1846.
51883: "AMORIE VAN DER HOEVEN, ABR. DES;" - Leerredenen. Leeuwarden, Suringar, 1835. Origineel karton, 12+348+(4) pag.
43035: AMORIE VAN DER HOEVEN, A. DES - Herinneringen van mijne academiereis in 1843. Leeuwarden, 1845.
39296: "AMORIE V.D. HOEVEN, A. DES;" - Redevoering bij de plegtige inhuldiging van het standbeeld van Michiel Adriaensz. de Ruyter te Vlissingen, op den 25-8-1841, Leeuwarden, Suringar, 1841, 34 pag.
25869: AMORIE V.D. HOEVEN, A. DES - Het tweede eeuwfeest van het Seminarium der Remonstranten te Amsterdam. Leeuwarden 1840, 290 pag. Orig. karton. Goed exemplaar
20049: AMORIE VAN DER HOEVEN JR., ABRAHAM DES - Proza en poëzy. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1850.
34222: AMORIE VAN DER HOEVEN, MARTINUS DES, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de furtis ex jure XII tabularum [...] Amsterdam C.A. Spin en Zoon 1845
31626: AMORIE VAN DER HOEVEN, ABR. DES, UIT AMSTERDAM - De Joanne Clerico et Philippo a Limborch dissertationes duae [...] Amsterdam F. Muller 1843
40981: AMORIE V.D. HOEVEN, ABR. DES - Joannes Chrysostomus voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van Ware Kansel-welsprekendheid, Delft, Allart, 1825, 130 pag., gebonden in modern half linnen.
35432: AMPLINGIUS, JOANNES ASSVERUS - Programma in obitum honestissimae matronae Ursulae Scherffenbergiae, conjugiae viri [...] Dn. Thomae Lindemanni, j.u. doctoris, professoris & practici celeberrimi Rostock Joachim Fuess 1614
43814: AMPZING, SAMUEL / P. SCRIVERIUS, - Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland (.....) door S. Ampzing (.....) mitsgaders Petri Scriverii Laure-Kranz voor Laurens Koster, Haarlem, Rooman 1628. 4o. Geheel perkament uit de tijd, (90)+520+(6)+100 pag. Mist de meeste illustraties, boekblok los in de band, watervlekken.
42331: AMPZING, SAMUEL / P. SCRIVERIUS - Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland (...) mitsgaders Petri Scriverii, Laure-kranz voor Laurens Koster. Haarlem, A. Rooman, 1628.
7764: AMSTELBROUWERIJ - Nagalm van de feesten, gehouden ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der Amstelbrouwerij 1870-1945.
22542: AMSTERDAM, HUIS MOLENSTEEG - “Lijst der papieren en bewijzen van eigendom, behorende tot een huis en erve in de Molensteeg, het tweede huis van de Oude Zijds Achterburgwal ZZ, Wijk 3 D1 G24 nr 11 Oude verp. nr 532, nieuw nr 544”, manuscript, folio, 4 p.
15728: PHYSIOLOGIE AMSTERDAM - "Waarachtige physiologie van Amsterdam, en van de meest bekende van Amstels ingezetenen. Eerste jaar (1844), stuk 6, 7, 8, 9, 11 en 23; derde deel (1846) blad 23, 25"
59338: "AMSTERDAM, VRIJDENKERS-VEREENIGING ""DE DAGERAAD"", HEIJERMANS, TONEEL, MESMAN, HELDE, DE REDE" - "Programma van de Vrijdenkers-Vereeniging ""De Dageraad"", afdeeling Amsterdam van de Heijermans-ochtend op zondag 12 januari 1930; Jan Mesman draagt voor fragmenten uit ""Ghetto"" van Herman Heijermans. Muzikale medewerking John Helden, viool en B. van Rede orgel en piano, 4 p., gedrukt."
59397: AMSTERDAM, DIEPENVEEN. - "Rekeningen en kwitanties voor fa. A.C. Diepenveen te Amsterdam van diverse firma's te Amsterdam, gedateerd 1930-1951 ( 9 stukken). NB Dordrecht Gasartikelen aan A.C. Diepenveen; NV Wed. E. Kan & Co's manufacturenhandel aan A.C. Diepenveen; Amsterdamsche Agenturen en Modehandel (D. van der Heijden) aan cliëntèle; J.H. Muller jr voor A.C. Diepenveen; NV v/h S. Henselijn aan A.C. Diepeveen; Leon Hirschel voor A.C. Diepeveen; M. Schönberg & Co aan Fa. Diepenveen; NV Nederlandsch-Aziatische Handelmij voor A.C. Diepenveen (Alcodi); Zellwollgarnspinnerei in Hilden, Duitsland (aanbiedingsbrief bij ingebruikneming fabriek en verschijnen publicatie). M14690 "
22756: AMSTERDAM, VAN DOORN, VREDENBURGH, KUILMAN - Acte van transport d.d. Amsterdam 11-12-1781 van een half huis aan de Utrechtse straat te Amsterdam , het 3e huis van de Herengracht, verkocht door Tijmen van Doorn aan Reynhart Vredenburgh Gerritsz, charter op perkament met zegel van schepen Pieter Kuilman.
22731: AMSTERDAM, GEVELSTENEN F. DE HAAN - Cahier met aantekeningen door F. de Haan (psd: F. Oudheidminnaar) betreffende gevelstenen te Amsterdam en enkele andere onderwerpen. 1939-1940, ca. 100 p. Geïllustreerd met eigengemaakte pentekeningen.
16095: AMSTERDAM - Geïllustreerde gids van Amsterdam en omstreken. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf [ca. 1901], 8+184+12 p. Los in de kaft.
16097: AMSTERDAM - Guide d’Amsterdam, Français, Anglais, Allemand, Hollandais. [ca. 1910], z.pl., 48 p.
16102: AMSTERDAM - The port of Amsterdam. The importance of Amsterdam as a seaport and trade and industrial centre, Amsterdam 1925, groot 4º, 45 p.
16105: AMSTERDAM - [Lucifers in hoesje t.b.v. toeristen.] Op het omslag “Amsterdam, capital of the Netherlands” en “Amsterdam gateway to Europe” en binnenin “For general information apply to Public Relations Office, Town Hall, room 159” [ca. 1950?]
16106: AMSTERDAM - [Wandelkaart.] Het Amsterdamse bos, Uitg. Dienst Publieke Werken, Amsterdam 1955, 66x39 cm.
16109: AMSTERDAM - Amsterdam, Amsterdam, Allert de Lange [ca. 1900?], oblong boekje met 12 ingeplakte fotografische afbeeldingen met tekst eronder gedrukt. Vochtvlek in papier, niet in de foto’s.
16087: AMSTERDAM - Souvenir d’Amsterdam. 58 dessins de Fr. Wittig. Reproduction xylographique par R. Brend’amour & Comp., Düsseldorf, Verlag von Frederik Muller & Co, Amstdm, Amsterdam [ca. 1880].
16088: AMSTERDAM - Amsterdam, Gids met platen. Amsterdam, Van Holkema, 1882, 266 p.
15729: PHYSIOLOGIE AMSTERDAM - Memorie van defensie, uitgesproken door den heer P.W.J. de Vos, in de teregtzitting van de Arrondissements Regtbank den 19den November 1844, te Amsterdam, Wed. A. ter Linde, 1845
15724: PHYSIOLOGIE AMSTERDAM - Physiologie van Amsterdam door een’ Amsterdammer, geïllustreerd door F.C. Fuchs. Amsterdam: Ceepel & Brat, 1844, herdruk Zandvoort: Minerva, [ca 1970].
15727: PHYSIOLOGIE AMSTERDAM - Waarachtige physiologie van Amsterdam, en van de meest bekende van Amstels ingezetenen. Eerste jaar, stuk 1-32, Amsterdam: P.J.W. de Vos, 1844
59354: AMSTERDAM, KENNIS, BRUIDS- EN GELEGENHEIDSKLEDING. - Prospectus van John Kennis' Kleding-service te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam, met afbeeldingen, prijslijst huur dames en herenkleding (bruidsjurken, jacquets enz.), met aanwijzingen voor correcte kleding bij diverse gelegenheden, 8 p., geniet, gedrukt, 1952-1953.
59356: AMSTERDAM, HERSTELD EVANGELISCH LUTHERSCHE GEMEENTE, STEENKUIJL, WELCKER, WESTHOFF, MEIJER. - Getuigschrift voor Franciscus Marinus Hohannes Steenkuijl van de Hersteld Evangelische Lutherse Gemeente te Amsterdam als blijk van getrouwe opkomst en getoonde ijver op de zondagsschool gedurende het jaar 1887. Getekend door hoofdonderwijzer H.L. Welcker end e commissieleden J.F.G. Westhoff (stempel) en Joh. C. de Meijer (stempel), gedateerd 8 januari 1888, deels gedrukt (sierrand) en deels in handschrift NB Franciscus Marinus Johannes Steenkuijl, geb. Haarlem, 23-5-1874, zn. van Franciscus Jacobus Steenkuijlen Jacoba Johanna Klara Denker.
58941: TRESLING & CO HOF LITHO AMSTERDAM, - Prinses Wilhelmina Helena Paulina Marja. Chromolithografie, 35x25cm. Portret van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden.
58944: JOS VAS DIAS & CO AMSTERDAM, - Wilhelmina. Kroon-Prinses der Nederlanden. Lithografie, 31x24cm.
22761: AMSTERDAM, SCHUTTERIJ 1830, VAN DE POLL, LINDEMAN - “De aanspraken van (...) F. van de Poll, burgemeester der stad Amsterdam, aan de uittrekkende schutterijen dier stad, dichtmatig nagevolgd door C. Lindeman”, Amsterdam, J.J. Nesser Jr 1830, gedrukt, 4°, 12 p.
22480: AMSTERDAM, STUDENTENLEVEN, U.N.I.C.A. - Lustrumboekje van het Westersch-Litterarisch gezelschap U.N.I.C.A. uit het jaar 1930, 31 p.
16089: AMSTERDAM - Amsterdam. Gids met platen. 2e veranderde uitgave. Amsterdam, Van Holkema, 1883, 266 + 48 p.
59336: AMSTERDAMS LYCEUM, AMSTERDAM, WOII, - HALO (Het Amsterdamsch Lyceum Orgaan], 24 jgn., 2 september 1941, nr. 1, openingsnummer speciaal voor nieuwe leerlingen, met overzicht van alle werkzame clubs aan dit Lyceum [ills, advertenties, 32 p.].
14902: AMUSEMENS - Les Amusemens de la Hollande, avec des remarques ... interessans. Den Haag: P. van Cleef, 1739.
14901: AMUSEMENS - Les Amusemens de la Hollande. Avec des remarques nouvelles et particuliers sur le genie, moeurs et caractères de la nation. Entremeles d’épisodes curieux et interessans. 2 delen in 1 band. Den Haag: P. van Cleef, 1739-1740.
6762: ANCONA, G.J. D' - Een Amsterdamsch standje. Boertig dichtstuk. 4e druk. Amsterdam, J. Tak, [ca 1850].
33039: ANDALA, RUARDUS - Oratio de ecclesia satiata sive irrigua non addenda sitienti, Deut. XXIX. 19 Franeker Henricus Halma 1726
35801: ANDEL, PIETER VAN, UIT LEIDEN - Over Morbus Werhofii Amsterdam Scheltema 1938
32575: ANDEL, MARTINUS ANTONIE VAN, UIT GORINCHEM - Volksgeneeskunst in Nederland. Proefschrift [...] Utrecht J. van Boekhoven 1909
17126: ANDEL, A. VAN - De bediening der verzoening. Gedachtenisrede [...] gehouden 2 December 1917 in de Torenlaankerk te Hilversum ter herinnering aan 25-jarige evangeliebediening op 27 November 1917, Hilversum, A. v.d. Horst, 1918, 8°: 16 p.
20666: ANDEL, M.A. VAN - Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers. De chirurgijnsgilden en de practijk der heelkunde ( 1400-1800 ), Amsterdam 1946, geb., geïll., met stofomslag.
6763: "ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN; C.M. MENSING (VERT.)" - Winteravondvertellingen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1853.
39232: "ANDERSON, J.W.;" - Shipmasters business compendium including hints to young shipmasters on insurance (...), 6th edition, Glasgow 1925, 109 pag., geb.
5156: ANDERSON, MICHAEL A. - Anderson Families of Westertown and the North East of Scotland ..., Chichester 1984, 176 p., geb., geïll.
42345: ANDRÉ, JULIUS CHRIST. HEINRICH - Ansichten, Grundfasse und Belehrungen uber die zweckmassige Behandlung und Dressur des Campagnepferdes, von der Ausstattung bis zur Vollendung. Leipzig, 1838.
34000: ANDREAE, ARNOLDUS JOHANNES, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis, de autocheiria [...] Groningen J. Rümelingh 1807
33210: ANDREAE, P.Z., GAJUS, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica inauguralis, qua brevis continetur enarratio de origine atque progressu legislationis apud Romanos [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
14905: ANDREAE, A.J. - Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, 2 “gedeelten”. Kollum: T. Slagter, 1885.
14904: ANDREAE, A.J., EN ANDEREN - Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden. Leeuwarden: H. Suringar, 1877.
33212: ANDREAE, PAULUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Miracula quid sint scriptoribus sacris. Dissertatio theologica inauguralis [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1832
33211: ANDREAE, GAJUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale de privilegiis, hypothecis et decennali inscriptionum renovatione ad articulum 2154 codicis civilis [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1821
33788: ANDREE, GERHARD HEMMO, UIT EMDEN - Disputatio juridica inauguralis de fatis juris romani & germanici [...] Groningen Johannes Lens 1704
34001: ANDRESON, ANDREAS ABRAHAMUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de cura prodigorum, secundum codicem Francicum et novum codicem Neerlandicum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1837
14908: ANDRIESSEN, P.J. - Iets anders. Bevattende een beschrijving van de provincien Zuid-Holland en Utrecht, Deventer: Van den Sigtenhorst, [1871].
32092: ANDRIESSEN, NICOLAAS JACOBUS, UIT ZIJPE - De fide et auctoritate scriptorum ex quibus vita Tiberii cognoscitur. Disputatio [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1883
44024: "ANDRIESSEN, P.J.;" - Gedenkboek der nationale feestviering van den 12-5-1874. Arnhem 1874, 336 pag., geb. in half leer, met portret Willem III.
32549: ANDRINGA BOLL, VALERIUS GEERTRUIDUS, UIT GORINCHEM - Eenige opmerkingen over aanneming van schenkingen. Academisch proefschrift [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1882
31867: ANDRINGA DE KEMPENAER, ANTONIUS ANNE VAN, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale , exhibens selecta quaedam, inprimis ad juris patrii locum van avarye [...] Groningen A. Groenewolt en Zoon 1798
27696: ANDRINGA GZN, W - De Oranjevlag ontplooid. Nederlands bevrijding van de Fransche overheersching, Utrecht, z.j. 84 pag., geïll. Leuk gekleurd omslag.
52659: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN - Fragmenten uit mijne portefeuille, door Jonkheer L. [op omslag: R.L.] van Andringa de Kempenaer. 1e- stuk, 's Gravenhage [februari 1851].
52660: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN - Pleidooijen van mr. D. van Raalte en mr. G. Delprat in zake jonkheer R.L. van Andringa de Kempenaer eischer, tegen de erfgenamen van wijlen koning Willem II, gedaagden, gevoerd voor Hoogen Raad der Nederlanden op 21 Februarij 1851, 's Gravenhage, Van Langenhuysen, 1851.
52661: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN - Eene geschiedkundige bijdrage tot eene juiste waardering der staatkundige gebeurtenissen in Nederland in de maand maart 1848, 1e gedeelte 2e druk, 's Gravenhage, H.G. Stahl, januarij 1853.
52662: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN - Licht en bliksemstralen. Eerste gedeelte. De daden en handelingen van den heer Jan Jacob Rochussen ... als een der meest begunstigde staatsdienaren van wijlen Z.M. Koning Willem II, toegelicht. Tweede gedeelte. Pleitrede voor den Hoogen Raad (...) 21en Mei 1853, ter zake van zekere testamentaire beschikkingen van wijlen Z.M. Koning Willem I. 's Gravenhage 15 november 1853.
52663: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN - Aan zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik der Nederlanden, 's Gravenhage 18-11-1853.
52664: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN (UITG.) / VAN DER HOOP - Drie dichterlijke uitboezemingen na de lezing der laatste brochure en nadere bekomen inlichtingen ter zake der verhouding tusschen Jhr. R.L. v. Andringa de Kempenaer en Koning Willem II, door A. van der Hoop Jrszoon. Amsterdam, A.H. van Gorcum, april 1853.
32514: ANDRINGA BOLL, VALERIUS GEERTRUIDUS, UIT GORINCHEM - Misbruik van recht. Proefschrift [...] Utrecht A. Oosthoek 1913
6764: ANECDOTES - Anecdotes voor menschenvrienden. Leiden, L. Herdingh & zoon [1793]
36513: ANEMA, ANNE - De bronnen van het privaatrecht Utrecht Ruys 1913
38744: ANEMA, S. - Een vergeten dichteres uit de 18e eeuw (Clara Feyona Sytzama), Amsterdam 1921, 187 pag., geb., geïll.
22424: TEISSÈDRE L’ANGE - “Enkele niet door mij [= J.G.H.R. Bönhoff] gecontroleerde aantekeningen betreffende het geslacht Teissèdre, naar een handschrift in het bezit van J.F.J. van Goens (in verband met een huwelijk Van Goens-L’Ange)”. Manuscript, folio, 2 p.
30836: ANGENENT, A.W.P. - De Ruyter en onze weermacht ter zee, Gedenkboek t.g.v. de indienststelling van Hr.Ms. kruiser De Ruyter, Den Helder 1936, 103 pag., geb., geïll.
62058: ANGIOLI, GIUSEPPE (1712-1798) AFTER ROSELLI, OMOBONO (FL. 18TH/19TH CENTURY) - Veduta della Basilica di S. Sebastiano
59316: HERZOG RENE VON ANJOU, - "Livre du cuer d' amours espris ("" buch vom liebentbrannten herzen""). Miniaturen und text heraugegeben und erlautert von o. Smital und e. Winkler. III band: Tafeln. Mit 24 faks. Tafeln und zahlr. Abbildungen. Wien, Österreichische Staatsdruckerei 1926. OPgt. mit goldgepr. Wappen auf dem vDeckel und Kgoldschnitt (Textbde.) sowie OHLwd-Kassette mit losen Tafeln. Folio und Gr. Folio. "
33673: ANKUM, H.J. VAN - Het tegenwoordig standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze wetenschap toegelicht
6766: "ANNE, J.M. (VERT.); GIACOMETTI, PAOLO" - Elisabeth, koningin van Engeland. Historisch drama in vijf bedrijven. Vertaald uit het Italiaans. Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1870.
6279: ANNEN, C. EN H. WEMMENHOVE - Overzicht van de fam. We(i)mmenho(e)(u)ve(n), Hoogeveen/Hattem 1996, 248 p., geïll.
6768: ANONIEM - "Bornley, of De onschuld gered; treurspel. Amsterdam, J.A. Crajenschot, 1792."
6771: ANONIEM (VERT.) - De goedhartige losbol. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. [Algemeene spectatoriaale schouwburg, 8e deel, 3e stuk. Amsterdam, Jan Willem Smit, 1799.]
59737: ANONIEM - Anatomical drawing. 19th century. 47 x 31,5 cm.
6770: ANONIEM - Jan Poulard, of De bedrogen lijs. Kluchtspel in een bedrijf. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1820.
60362: ANONYMOUS AFTER VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - Afbeelding der executie geschiet den XIII May 1619 aen Jan van Oldenbarnevelt gewesene advocaet van Hollant
60283: ANONYMOUS (BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623) [?]) - Man on a horse
60142: ANONYMOUS, AFTER JAN DE BEIJER (1703-1780) - "Overveen, gezicht op het rechthuis en het klokhuis (oostzijde) met de herberg ""Van Ouds het Raadhuis""."
60148: ANONYMOUS (STYLE REMINISCENT OF P.C. LA FARGUE, J. ANDRIESSEN OR J. GOLL VAN FRANKENSTEIN) - Country road to a village.
60154: ANONYMOUS (2ND HALF 18TH CENTURY) - Calligraphy representing a large rooster, a verse on the art of painting and writing, and sheet music with psalms.
60801: ANONYMOUS AFTER VINKELES, REINIER (1741-1816) - Portrait of Johannes Florentius Martinet (1729-1795)
60254: ANONYMOUS AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Portrait of Frederik de Vries
60539: ANONYMOUS AFTER CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) - Madonna della scodella
59576: ANONYMOUS AFTER VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - HENDRICK DANIEL SZ SLATIUS, gewesene Predicant tot Bleijswyck, naert t´leven afgebeelt den 12 Maert 1623
60367: ANONYMOUS OR BRUYN, NICOLAAS DE (1571-1656), AFTER BOL, HANS (1534-1593) - ANIMALIVM QVADRVPEDVM VENATVS IN VSVM PICTORVM AVRFABRORVMQVAE EDITAE... [Set title]
60289: ANONYMOUS AFTER BOL, HANS (1534-1593) - Duck hunt [Trapping ducks assisted by trained dogs in pipenets]
60540: ANONYMOUS AFTER CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) - Madonna della scodella
60809: ANONYMOUS ARTIST AFTER BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60680: ANONYMOUS (17H CENTURY) - Christ before Pilate
60232: ANONYMOUS (DUTCH, 19TH CENTURY) - The interior of a so-called 'trekschuit' (track boat)
21040: ANONYMUS - The autobiography of a flea. Pendulum Special edition. Only 260 printed. ( first American publication after a century of suppression). Vol. I and II, 118+120 pag.
34451: ANROOY, HENRI VAN, UIT BRUMMEN - De oogen der studenten aan de Rijks-universiteit te Leiden Leiden Van Doesburgh 1884
34953: ANROOY, PIETER GIJSBERT VAN, UIT BRUMMEN - Des huurders verantwoordelijkheid voor brand Leiden Van Doesburgh 1879
42418: ANSON, G. - A voyage round the world in the years 1740, 41, 42, 43, 44, compiled (...) by Richard Walter. 2 volumes, Kilmarnock, 1785.
5191: ANSPACH, J. - Geslacht Van Balveren
74: ANSPACH, J., - De voormalige heerschap Malsen en het geslacht Van Malsen. Leerdam 1894, 122 p.
55094: ANTICLEVIANUS, JUSTUS - Fyne neusdoek voor den Alkmaarschen huilebalk. z. pl., 1741.
18277: "[STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.)]; ADOLPHE ANTON" - Mannen-trots en vrouwen-wraak, ridder-tooneelspel uit de tijden der kruistogten in vier bedrijven.Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1803.
8140: "ANTONIDES VAN DER GOES, JOANNES; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - Alle de gedichten. Hierby komt het Leven des Dichters. 3e druk. Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1714.
8141: "ANTONIDES VAN DER GOES, JOANNES; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - Gedichten. Amsterdam, Jan Rieuwertsz, Pieter Arentsz en Albert Magnus, 1685. [2 delen in 1 band]
8142: "ANTONIDES VAN DER GOES, JOANNES; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - De Ystroom, begreepen in vier boeken. Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1699.
52148: ANTONINI, ANNIBALE, - "Dizionario Italiano Latino e Francese, nuova edizione; Dictionnaire Francois, Latin et Italien, nouvelle edition, 2 volumes, Lyon, B. Duplain, 1770."
47372: ANTONINI, L., - Les Sabran-Ponteves, une grande famille provencale, Aix 1982, 66 pag., ill.
19452: ANTWERPEN - Chronycke van Antwerpen sedert het jaar 1500 tot 1575.
23223: ANTWERPEN, MUSEUM PLANTIJN - Anvers Musée Platin, tekst in goud op een rood linnen omslag van een oblong fotoboek met 1 pag. tekst en 12 foto's, elk 10x18 cm van exterieur en interieur van het museum. Ca. 1880?
60885: ANTWERPEN VERBRUGGE, VAN FREYHOFF, GOOILUST, MENNONITE, MARIA THERESIA - "Patent of nobility donated by Roman Empress Maria Theresia of Austria (1717-1780) to Gijsbert Antwerpen Verbrugge (1717-1777) ""wechsler zu Amsterdam"". The patent of nobility allows Antwerpen Verbrugge to add ""Von Freyhoff"" to his family name. "
14925: ANWB - Reglement voor den rit met onbekende bestemming voor automobilisten en motorwielrijders. Den Haag: ANWB, 1935.
16800: ANWB - Kaarten uitgegeven door de ANWB.
14912: ANWB - Grondregelen en Reglement van de Vereeniging A.N.W.B.,14e druk, z.pl., 1909.
14919: ANWB - Zestalige woordenlijst voor toeristen, Den Haag, ANWB, 1928.
14923: ANWB - Reglement op het ANWB-wandelbewijs, Amsterdam: ANWB, [1934]. MET lijst van landgoederen waarvoor het ANWB-wandelbewijs als bewijs van toegang zal gelden, [1934].
14926: ANWB - [Metalen plaatje, 6 x 6 cm met tekst “ A.N.W.B. Stertocht Moerdijk 1936” .]
14927: ANWB - Zeshoekige draagmedaille met afbeelding van de Moerdijkbrug en de tekst “Stertocht Moerdijkbrug ANWB 1936”. Verzilverd, stempeltje Begeer, Voorschoten.
78: APELDOORN, L.J. VAN (UITG.), - Uit de practijk van het Hof van Holland in de tweede helft van de zestiende eeuw. Utrecht 1938, 279 p.
16124: APELDOORN - Gids voor Apeldoorn, uitg. VVV, Apeldoorn 1940, 80 p.
59054: APELDOORN, L.J. VAN, - Inleiding tot de studie van het Nederlandsche recht, Zwolle, 1937, geb., 259 pag.
16122: APELDOORN - Kaart van Apeldoorn, schaal 1:7500, Uitg. VVV, 1933.
23156: APELDOORN, DE VRIES, DIRKS - Gedenkboek (album voor het inschrijven van verjaardagen, gedichten, personalia, etc.) van Hinke de Vries, bijgehouden ca. 1900-1910. Gedrukt met aantekeningen in handschrift.
14929: APERÇU - Aperçu du Commerce et de l’Industrie des Pays-Bas, deel 1 t/m 20, [Den Haag] Division du Commerce du Minstère Royal Néerlandais de l’agriculture, de l’ industrie et du commerce, [1910].
14413: APPELBAUM, STANLEY (ED.) - The triumph of Maximilian I. 137 woodcuts by Hans Burgkmaier and others. With a translation of descriptive text, introduction and notes. New York 1964. Oblong, ill, ca. 150 p.
5161: APPELHOF, G. - Geslacht van Gerrit Appelhof en Trientje Datema, wonende te Zevenhuizen (Gron.), Enkhuizen 1965, 31 p., geïll. (met originele ingeplakte foto’s)
5162: APPELMAN, JAN - Familie Appelman, 3 delen, Spierdijk 1975 [Westfriese geslachten XII], 164 p., geb.
42405: AQUAVIVA, CLAUDIO - Industriae: pro superioribus eiusdem societatis ad curandos animae morbos. Rome, Collegio Romano eiusdem societatis, 1615.
49800: ARAGO, J., - Physiologie des foyers et des coulisses de tous les theatres de Paris, Paris 1841, 144+(3) pag.
59302: ARANJO AFFONSO, D. DE A.O., - La Sang de Louis XIV, 2 volumes, Braga 1961-1962.
39016: ARANO, L.C. ( INL.) - Tacuinum sanitatis, Middeleeuwse gezondheidsleer, Utrecht 1976, 155 pag., geb., geïll., in hoes.
18618: VRIJE ARBEID - Vrije arbeid, Geillustreerd studenten-tijdschrift. Tweede jaargang. Utrecht, J.W. Leeflang, 1883.
42566: ARCAEUS [= ARCEO / ARCE], FRANCISCUS - De recta curandorum vulnerum ratione et aliis ejus artis praeceptis libri II. Amsterdam, P. v.d. Berge, 1658.
23966: ARCHENHOLZ, J. W. VON - Annalen der Brittischen Geschichte des Jahrs 1788 [ 1789,1790], als eine fortsessung des werks England und Italien, volumes 1-5, Karlsruhe, Schieder 1790-1791, ca. 2000 pag., orig.boards
6082: FAMILIE-ARCHIEF - Familie-archief van Slingelandt-de Vrij Temminck, overdruk VROA, 71 p., met tabellen
1861: NEDERLANDSCHE RIJKS-ARCHIEF - Het Nederlandsch Rijksarchief. Verzameling van onuitgegeven oorkonden en bescheiden voor de geschiedenis des vaderlands. Eerste deel. 's-Gravenhage 1857, 450 p.
80: ARCHIEVEN, - De ARCHIEVEN van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten. Deel II: Leiden 1974, 212 p. (Zuid-Holland, Zeeland).
79: ARCHIEVEN, - De ARCHIEVEN van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten. Deel I: Leiden 1960, 255 p. (Gelderland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Utrecht).
22548: ARCHITECTUUR, DEN HAAG, STOFFELS - Voorlichtingen, uitgegeven door Gemeentelijk Bouw- en Woning-toezicht van ‘s Gravenhage”. 39 stukken in map, folio, gedrukt, veelal voorzien van technische tekeningen, 1917-1919.
47448: ARDANT, L., - Nouvelle histoire de France, 6me. ed., Paris 1837, ca. 350 pag., geïll.
52669: ARDES, PIETER - Memorie van de missiven by D. van Hogendorp aen mr. Pieter Ardes in qualiteyt als thesaurier ende rentmeester generaal van Syne Hoogheijdt den heere Prince van Orangien, als anders gheschreven beginnende met den jaere 1661 tot den 2 July 1671 ['s Gravenhage, J. Rammazeyn? 1679].
55170: ARDES, PIETER - [1] Apologie ofte verantwoording op de beschuldinge by de heeren Raden en Meesters van de rekeningen van syne hoogheyt (...) rakende sijnen twaelf jarigen dienst als tresorier. 's Gravenhage, Rammazeyn, 1678. [gebonden met:] [2] Kort berigt van de debvoiren die mr. Pieter Ardes heeft aengewent nae het drucken van zijn apologie. 's Gravenhage, Rammazeyn, 1679. [en met:] [3] Korte wederlegginge van de calumnien die mr. Pieter Ardes in (...) Apologie uytgebraeckt jegens Diderick van Hoogendorp. Rotterdam, Leers, 1679. [en met:] [4] Korte wederlegginge ofte beantwoordinge van mr. Pieter Ardes. 's Gravenhage, Rammazeyn, [1679].
55282: ARDES, PIETER E.A. - [1] Apologie ofte verantwoording op de beschuldiginge by de heeren raden en meesters van de rekeningen van syne hoogheyt (...) 's Gravenhage, J. Rammazijn, 1678. [Gebonden met:] [2] Kort berigt van de debvoiren die mr. Pieter Ardes heeft aengewent, nae het drucken van zyn apologie. 's Gravenhage, Rammazijn, 1679. [En met:] [3] Nader ontdeckinge van eenige vuyligheden van die van den Rade (...) z. pl., z. j. [En met:] [4] Instructie van mr. Pieter Ardes voor de heer advocaet mr. Johan Stipel (...) z. pl., z. j. [En met:] [5] Korte wederlegginge vande calumnien by mr. Pieter Ardes (...) uytgebraakt jegens Diderick van Hoogendorp. Rotterdam, Leers, 1679. [En met:] [6] Korte wederlegginge ofte beantwoordinge van mr. Pieter Ardes (...) 's Gravenhage, Rammazijn, [1679]. [En met:] [7] Tegenberight van mr. Pieter Ardes (...) 's Gravenhage, Rammazijn, z. j.
52670: ARDES, PIETER - Korte wederlegginge ofte beantwoordinge van mr. Pieter Ardes [...] tegens de blaeuwe excusen en callumnieuse invectiven van d'heere Diederick van Hoogendorp. 's Gravenhage, J. Rammazeyn [ca. 1679].
52671: ARDES, PIETER - Tegen-beright van mr. Pieter Ardes [...] op het noodig, of om beter te seggen on-nodig-berigt van Diederick van Hogendorp. 's Gravenhage, Joh. Rammazeyn [ca. 1679].
59176: AREND, J.F., [VOORTGEZET DOOR VAN REES, O. EN BRILL, W.G.] - Algemeene geschiedenis des Vaderlands door J.F. Arend achtereenvolgens voortgezet door Mr. O van Rees en Dr. W.G. Brill, derde deel, vierde stuk, te Amsterdam bij C.L. Schrleijer en zoon, 1868, 879 pp (+11pp).
25526: AREND, J.P. [ EN O. V. REES, W.G. BRILL EN J.V. VLOTEN] - Algemeene geschiedenis des vaderlands van de vroegste tijden tot op heden, deel I, deel II in 6 stukken, deel III in 5 stukken, deel IV in 2 stukken en deel V eerste stuk, Amsterdam, Haarlem, Leiden 1840-1882. Alles wat verscheen. In totaal 15 delen lopende tot 1748. Zeldzame complete set. Geïllustreerd met staalgravures en litho's. Alle delen gebonden in half linnen, de ruggen echter deels slecht en deels missend.
6834: "ARENDSZ, THOMAS (VERT.); ANTONIO MARTINEZ DE MENESES" - "Joan Galeasso; dwingeland van Milanen. Treurspel. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1739."
58926: ARENDZEN, P.J., - Z.M. Koning Willem de Derde. Ets en gravure op chine collé, 46x30cm.
58942: ARENDZEN, P.J., - H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. Ets op chine collé, 40x30cm. Overtuigend portret (naar het leven?).
17128: ARENT(S), JAN - Vier boecken van het waere Christendom, dat is oprechte practijke en oeffeninghe der Godsaligheyd [...] hier achter syn noch by gevoeght thien predicatien van de thien plagen in Egypte door den selven auteur, vertaald uit het Duits, Amsterdam, B. en J. Appelaer 1668, 4°: (14) + 464 + (6) + 58 p.
17110: ARENTS, P. - Cervantes in het Nederlands. Bibliografie. Gent: Koninklijke Academie [etc], 1962.
54485: [LETI, GREGORIO], PIETRO ARETINO - [1] Onkuisse t'Zamenrotting of gilde der Roomse hoeren, vergadert in 't conklave over de verkiezing van eenen nieuwen Paus, met een redenwisseling daar over tussen Pasquijn en Marforio. En 't nieuwe Kapittelhuis der nonnen, of de bagijne-klucht van Baltazar Sultanini Bressan. Vertaald uit het Italiaans. Amsterdam, Christiaan Karstensz, 1678. [gebonden met:] [2] Aretino, Pietro, Het leven en d'arglistige treken der courtisanen te Romen zijnde een t'samen-spraeck tusschen Lais en Lamia, twee gerieffelijcke en welbekende dames aldaer. Leiden, P. Koelaart, [1680].
30494: ARIËNS KAPPERS, E - S. Jessurun de Mesquita, Amsterdam 1984, 76 pag., geïll.
36547: ARKEL, JOHAN ADRIAAN VAN, UIT HAARLEM - De houding van den raadpensionaris Simon van Slingelandt tegenover het huis van Oranje Amsterdam Paris 1925
43930: ARKEL, G. VAN EN A.W. WEISSMAN, - Noord-Hollandsche oudheden beschreven en afgebeeld. 7 stukken in 2 banden, Amsterdam 1891-1905, gebonden in half leren banden, geïll.
39044: ARMELLINO, G - Kunst des Klavierstimmens nebst einen vollständigen anleitung zur erhaltung und wiederherstellung gebrauchten, sowie zur prüfung neuer instrumente, 3e Auflage, Weimar 1872, 92 pag. + 10 folding pages with music and 25 wood engravings in the text.
19681: ARMENRAAD - Mededelingen van den Armenraad [van Amsterdam] aan de aangesloten instellingen. Jaargang 1942-'43 (pp 1-66) en jaargang 1943-'44 (pp 67-99). 2 delen, gebonden.
42156: ARMINIUS, JACOBUS - Verclaringhe Iacobi Arminii saliger ghedachten (...) aengaende zijn ghevoelen, so van de predestinatie, als van eenige andere poincten der Christelicker Religie, daerinne men hem verdacht heeft ghemaeckt. Eerst mondelingh ghedaen in de volle vergaderinghe van de H.H. Staten van Hollant (...) op den 30-10-1608 ende daernae schriftelick aen hare Ho. E. overgelevert. Wtghegheven by de weduwe van den Overleden ende haere Broeders. Leiden, Thomas Basson, 1610.
20188: ARNAUD, E - Histoire des protestants de Provence , du Comtat Venaissin et de la principauté d'Oranje, 2 delen, Parijs 1884, 573+414 p. met uitvouwbare kaart. Omslagen iets los, bibliotheek stempeltje.
56154: ARNAUD, M. D', - Euphemie, ou le triomphe de la religion, Drame, 3 rd. ed., Paris, Le Jay, 1768, 304 pag.
56638: ARNAULT, A.V., - Germanicus. Tragedie en cinq actes et en vers, Bruxelles, Wahlen, 1817, 75 pag.
14932: ARNDT, E.M. - Holland en de Hollanders. Naar aanleiding van het Handboek der geschiedenis van het vaderland door Groen van Prinsterer 1e tot 4e aflevering, van de vroegste tijden tot op het jaar 1795. Leeuwarden: Suringar, 1847.
23192: ARNHEM, WATERMOLEN SONSBEEK, EVERS - Pentekening, 18x26 cm, door B. Evers, d.d. 1912, van de waterradmolen op Sonsbeek te Arnhem. Opgezet op karton. Fraai.
16939: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 8e druk, uitg. VVV [1907], 109 p.
16145: ARNHEM - Gids van het [Nederlandsch Openlucht] Museum, door A.A.G. van Erven Dorens, 2e uitgave, 1937, 64+16 p.
16146: ARNHEM - Hôtel-Pension-Cafe-Restaurant-Gids 1940 voor Arnhem en omstreken, uitg. VVV 1940, 24 p (in 3-en gevouwen pagina’s).
16141: ARNHEM - Arnhem (Holland) and its environs, publ. VVV, 1920, 28 p.
16136: ARNHEM - Arnhem (als woonplaats). Een kleine handleiding voor hen die zich hier metterwoon wenschen te vestigen. Uitg. VVV [1905], 112 p.
16137: ARNHEM - Arnhem (als woonplaats). Een kleine handleiding voor hen die zich hier metterwoon wenschen te vestigen. Uitg. VVV [1910], 83 p.
16138: ARNHEM - Kaart van Sonsbeek Arnhem. Uitg. VVV, [ca. 1910], groot blad, tweezijdig bedrukt.
16139: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 10e druk. Uitg.VVV [1916], 88 p.
16132: ARNHEM - Führer durch Arnheim und Umgebung, Herausgegeben vom Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs [ca. 1890], 30 p.
16133: ARNHEM - Guide for Arnhem and its environs, Published by the Society wishing to attract visitors to Arnhem [ca. 1890], 32 p.
16134: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 4e druk, Uitg. VVV, 1893, 88 p.
16135: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 7e druk, Uitg. VVV, 1903, 136 p.
16142: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 13e druk, uitg. VVV, Arnhem [1922], 96 p.
16129: ARNHEM - Arnhem. Met bijschriften van M.A. Sipman, Arnhem, H.W. van Marle, 1880.
16147: ARNHEM - Rampzalige jaren voor het Openluchtmuseum Arnhem, [Amsterdam 1945] in drieën gevouwen blad.
23095: ARNHEM, NIEUWE WEESHUIS, BIJBEL MET ZILVERBESLAG, VAN DELFT - "Bijbeltje, gedrukt bij Enschedé te Haarlem in 1884, in leren bandje met fraai zilveren slot. Aan de binnenzijde van het slot de gegraveerde tekst ""Aan C.W. van Delft bij het verlaten van het Nieuwe Weeshuis, 1 mei 1901""."
22610: ARNHEM, FONTAIN, TABAK - Adreskaartje op hoogglans papier (“porceleinkaartje”) voor firma Wed. H. Fontain, Roggestraat 268, Arnhem “In den Beer, tabak, snuif- en sigarenfabriek” [1864], 1 stuk.
5198: ARNIM, W.W. GRAF - Siedlungswanderung im Mittelalter. Betrachtungen und Sammlung zum Beispiel Arnheim-Arnim. Bad Godesberg 1969, 303 p., geb. geïll.
25104: ARNOLD, GODFRIED - Waare afbeelding der eerste Christenen. Vertaald uit het Duits door W. Sewel, 2 delen, Amsterdam, v. Hardenberg e.a., 1700-1701, (28)+707+(12)+568+(12) pag. Geheel leer, goed exemplaar.
17011: ARNOLD, W.H. - Ventures in Book Collecting. New York: Charles Scribner, 1923.
6410: ARNOLD, U, C.G. DE DIJN, M. VAN DER EYCKEN, J. MERTENS, L. DE REN - Ridders en priesters. Acht eeuwen Duitse Orde in Noordwest-Europa. Alden Biesen 1992. Ing., geïll., 300 p.
14578: ARNOLD, E.J. - John Arnold & Family. Genelogie van een van oorsprong Engelse familie Arnold in Nederland.
36460: ARNOLDI, BAROLD, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica de difficilioribus quibusdam legibus Franeker Coulon 1752
41276: ARNOLDS, F.M.A. - Bossche legenden en verhalen, 4 delen, 's-Hertogenbosch 1890, 355+351+407+443 pag., geïll., geb. Goed exemplaar.
41691: ARNOLDS, F.M.A. - Bossche legenden en verhalen, deel l, 2 en 3 (van 4), 's-Hertogenbosch 1890, 355+353+407 pag., los en ruggen gebroken.
50925: ARNOUD GERKENS, J.C. D' / - Vrouwenliefde en vrouwenleven. Vier tekeningen van J.C. d'Arnaud Gerkens (...) gedicht van Adelbert van Chamisso, vertaald door J.J.L. ten Kate. Amsterdam, 1863.
36048: ARNTZ NIC. FIL, THEODORUS, UIT MILLINGEN - Specimen academicum inaugurale positiones quasdam medicas continens Leiden M. Cyfveer 1800
53887: ARNTZENIUS, P.N. - Pròces de Constant Polari, condamné le 8 Mars 1834 par la cour d'assises de la Hollande (partie méridionale), pour cause de vol des diamans et joyaux de S.A.I. et R. madame la princesse d'Orange, publié par P.N. Arntzenius. 2 delen, Den Haag/Brussel, Th. Lejeune, 1835.
6837: ARNTZENIUS, ROBERT HENDRIK - Nagelaten gedichten. Haarlem, Vincent Loosjes, 1825. [2 delen]
33447: ARNTZENIUS, H. IOANN. - Oratio de natalibus et incrementis gymnasii Leovardiensis [...] Leeuwarden Petrus Koumans 1762
31976: ARNTZENIUS, PETRUS NICOLAUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de ratione ac vi juris uxoris communionem legalem secutae [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
32253: ARNTZENIUS, OTTO - Oratio de mercurio, facundiae ac mercaturae praeside [...] Amsterdam Samuael Lamsveld 1746
52603: ARNZ, J. - Allgemeiner Schul-und Hand-atlas uber alle Theile der Erde (...) mit 27 illuminirten Karten, nach A. v. Roon (...) bearbeitet. 2e Auflage, Dusseldorf, Arnz, [ca. 1830?].
18282: "[STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.)]; CHRISTLIEB GEORG HEINRICH ARRESTO" - De militaire stand. Tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1805.
18280: "[STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.)]; CHRISTLIEB GEORG HEINRICH ARRESTO" - Het plan tot een blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1819.
60272: UNKNOWN DUTCH ARTIST (18TH CENTURY) - Print study for the frontispiece of a book
55594: UNKNOWN ARTIST (XVIII CENTURY) - Het geeselen der oproermakers en verbranden van Oranjelinten op het schavot voor het stadhuis van Amsterdam
55597: UNKNOWN ARTIST (XIX CENTURY) - Stoom balance (Steam scale)
55600: UNKNOWN ARTIST (XIX CENTURY) - J.C. van Stenis. ter dood veroordeeld door het Gerechtshof van Zuid-Holland den 23 Junij 1843 wegens vergiftiging van zijnen oom Mouthaan op den 30 september 1842
60825: UNKNOWN ARTIST - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60271: ANONYMOUS ARTIST (DUTCH, 19TH CENTURY) - Landscape with a farmhouse
60554: UNKNOWN 19TH-CENTURY ARTIST (SPREEN?) - Three men drinking and smoking outside in the forest round a barrel table
61113: VARIOUS ARTISTS - The Annunciation
35474: "ARTOPOEUS, JOHANN DANIEL; PRAESES: MERBITZ, JOHANN VALENTIN" - Dissertatio historico-physica exhibens dissidium animalium [...] Leipzig Johannes Erich Hann 1672
34150: ASCH VAN WIJCK, ANTHONIUS MICHAELIS CORNELIUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale exhibens quasdam observationes juris utriusque civilis [...] Utrecht N. van der Monde 1832
94: ASCH VAN WIJCK, A.M.C. VAN, - Archief voor kerkelyke en wereldlyke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelyk van Utrecht (als vervolg op het Archief ... door wijlen den heer J.J. Dodt van Flensburg). 2 dln. Utrecht 1850-1851, 376, 298 p.
40725: ASCH VAN WIJCK, H.M.A.J. VAN - Levensschets van Henrick Moreelse, Utrecht 1843, 134 pag. met portretlitho, origineel papieren omslag.
33065: ASCH VAN WIJCK, LUDOVICUS HENRICUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen historico juridicum inaugurale de jure et modo, quo in urbe Rheno-Trajectina ante annum MDXXVIII eligebantur ii, quibus in regenda civitate partes erant [...] Utrecht N. van der Monde 1839
17079: ASHER, G.M. - A Bibliographical and Historical Essay on the Dutch Books and Pamphlets Relating to New Netherlands [etc] + supplement. Reprint. Amsterdam: N. Israel, 1960.
35579: "ASMANNUS, FRIDERI. AUGUSTUS, UIT DOEBELA MISN.; PRAESES: SCHULZ, JOHANN GOTTFRIED" - Dissertatio moralis de civilitate nimia [...] Wittenberg Christian Gerdes 1709
55157: ASMODEE [= JOHANNES DAVID DE VRIES] - Een standbeeld uit een zak. Amsterdam, J. de Vries, 1854.
55159: ASMODEE [= JOHANNES DAVID DE VRIES] - Sprekende beelden, eene laatste voorstelling in het wassenbeeldenspel. Amsterdam, J. de Vries, [ca. 1854].
42001: ASPEREN DE BOER, J.R.J. E.A. (RED.) - Scientific examination of early Netherlandish painting. Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 216, 1975. Gebonden, 268 pag., geïll., met stofomslag.
6843: "ASSCHENBERG, HERMANUS, ANTHONY HARTSEN, JACOB LUTKEMAN, LUCAS PATER, HENRI JEAN ROULLAUD (VERT.); PIERRE LAURENT BUIRETTE DE BELLOY" - Zelmire, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1798
6842: "ASSCHENBERG, HERMANUS, ANTHONY HARTSEN, JACOB LUTKEMAN, LUCAS PATER, HENRI JEAN ROULLAUD (VERT.); PIERRE LAURENT BUIRETTE DE BELLOY" - Zelmire, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1766.
6839: "ASSCHENBERG, HERMANUS, ANTHONY HARTSEN, JACOB LUTKEMAN, LUCAS PATER, HENRI JEAN ROULLAUD (VERT.); VOLTAIRE (PS. V. FRANÇOIS-MARIE AROUET)" - Olimpia, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1764.
6841: "ASSCHENBERG, HERMANUS, ANTHONY HARTSEN, JACOB LUTKEMAN, LUCAS PATER, HENRI JEAN ROULLAUD (VERT.); EDMOND CORDIER DE SAINT FIRMIN" - Zarucma, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1765.
6845: ASSCHENBERGH, HERMAN - Poëzy. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1793.
47217: ASSCHER EZN. E., E.A. (RED.), - Gedenkboek ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Nederlandsche Israelietisch jongensweeshuis Megadle Jethomim te Amsterdam, Amsterdam 1938, 122 pag., geïll.
57272: "ASSELBERGHS, J.J.M.H.M., EN W.R. BLANKERT; " - Nederlandsch Spoorweg Museum. Verslag over de jaren 1947-1952 [1953], 47 pag., geïll.
6849: ASSELIJN, THOMAS - Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelse beroerte (voorgevallen in 't jaer 1647). Amsterdam, erven wed. Gijsbert de Groot, 1725
14934: ASSELIN, HENRY - La Hollande dans le Monde. L’ame et la vie d’un peuple. Nouvelle édition. Parijs: Perrin, 1931.
14935: ASSELIN, HENRY - La Hollande. ‘s-Gravenhage [ca. 1925].
14936: ASSELIN, HENRY - Psychologie du peuple Hollandais. ‘s-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1947.
97: ASSELT, GERDA F. VAN, - De Hollandgängerei, pp 226-236 in Spiegel Historiael 12(1977), geill.
47755: ASSEN, P. VAN, - Vermakelijke geschiedenis der vechtkunst voor kenners en leeken, Amsterdam 1878/79, oblong, 104 pag., origineel papieren omslag.
36499: ASSEN, CORNELIUS JACOBUS VAN - Oratio de immoderata libertatis cupiditate .... Leiden Luchtmans 1831
47521: ASSEN, VAN, - Adriaanstichting. Inrichting voor lichaamelijk gebrekkige kinderen te Hillegersberg 1914-1924. Overdruk Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, sept. 1924, 4o, 8 pag., geïll.
35278: ASSEN, CORNELII JACOBI VAN - Oratio de studio juris romani hoc ipso tempore diligenter tuendo 1821
33448: ASSENDELFT, JAN VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de obligationibus ex consensu [...] Leiden Johann. en Herm. Verbeek 1745
32496: ASSENDELFT, JOHAN VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de locatione conductione [...] Leiden Conrad Wishoff 1749
57700: ASSENEDE, D. VAN / HOFFMAN VON FALLERSLEBEN. - Floris ende Blancefloer door Diederic van Assenede, Mit Einleitung, anmerkungen und Glossar von Hoffmann von Fallerleben, Leipzig 1836.
34551: ASSER, T.M.C., STUDENT RECHTEN ATHENAEUM TE AMSTERDAM - Verhandeling over het staathuishoudkundig begrip der waarde. Met den gouden eerepenning bekroond door de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de hoogeschool te Leiden. Amsterdam J. Muller 1858
33255: ASSER, T.M.C. - Handelsrecht en handelsbedrijf, inwijdingsrede ... Amsterdam Muller 1862
31667: ASSER, CAROLUS DANIEL, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, de eo quid juris sit, circa pecuniam [...] Amsterdam Van Embden en Co. 1834
32306: ASSER, T.M.C. - Geschiedenis der beginselen van het Nederlandsche staatsregt, omtrent het bestuur der buitenlandsche betrekkingen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Johannes Müller 1860
32920: ASTRO, PIETER VINCENT, UIT ROTTERDAM - Statistiek der carcinoom-sterfte in de gemeente Utrecht gedurende het tijdvak 1872-1902. Proefschrift [...] Utrecht F. Wentzel & Co. 1902
23990: ATEN, J. - Wormerveer langs weg en Zaan, Wormerveer 1967, 294 pag., geb., geïll.
6853: ATLAS - Vorstelyke koninglyke en princelyke atlas en dagboek van Nederlandsche gebeurtenissen, in de laatste jaaren voorgevallen, en oprecht vaderlandsch, staat- en stadhouderlyk A..B. boek, benevens de echte vaderlandsche staat- en stadhouderlyke catechismus, beginnende met de vroegste historie onzes vaderlands en eindigende met 't einde van den jaare 1789. Amsterdam, Willem Coertse, [1789].
32088: ATTEMA, EILARDUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale de interrogationibus in jure faciundis [...] Leeuwarden V. Meursinge 1852
16974: ATTERBURY, R.S. - Westerham Press. 25 Years. Westerham Press, 1975.
60621: ATTRIBUTED TO PASSE, CRISPIJN VAN DE I (1564-1637) - Portrait of Henry Slatius
60620: ATTRIBUTED TO PASSE, CRISPIJN VAN DE I (1564-1637) - Portrait of Reinier van Oldebarnevelt
59856: ATTRIBUTED TO HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Begrafenisstoet van ds. A. van de Velde, 14 juni 1677]
27622: ATTRIBUTED TO HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Pompa funebre di devoto Juan del prado, Perferictatore del [...] delli buoni Ecclesiasti qui Ultrajectini inquisitori delli [...] della dannosa novita[Begrafenisstoet van ds. A. van de Velde, 14 juni 1677]
60813: ATTRIBUTED TO PICART, BERNARD (1673-1733) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
51705: AUBERT, CHARLES, - Peches Roses. Eaux-fortes par Jul. Hanriot I le sabbat, II les scelles, Paris, Tout les Libraires, 1884.
50890: AUBERT, J.P. - Kort en duidelyk onderwys in 't Italiaansch boekhouden (...) vorts eene juiste beschrijving der scheeps-reederij (...) wisselbank (...) woordenboekje. 5e druk, Amsterdam, Holtrop, 1802.
42806: AUBERY DU MAURIER, LOUIS - Memoires pour servir a l'histoire de Hollande et des autres provinces-unies, Imprime a la Fleche, a Paris chez Jean Villette, 1697.
60812: AUBRY, PETER II (1596-1666) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
6854: "AUCHMAYER, J.C. (VERT.); FRIEDRICH ALOYS GRAF VON BRÜHL" - De burgemeester, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1789.
6855: "AUCHMAYER, J.C. (VERT.); FRIEDRICH ALOYS GRAF VON BRÜHL" - De burgemeester, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1794.
6856: "AUERBACH, BERTHOLD; Z.C.C. VAN LENNEP (VERT.)" - Op de hoogte. Roman. Vertaald uit het Duits. Utrecht, L.E. Bosch en zoon, 1867-1868. [3 delen]
36305: "AUERBACH, JOHANN MELCHIOR, UIT LONGO-SALISSA; PRAESES: KOHLER, JOH. CHRIST." - Dissertatio politica de matrimonio..... Leipzig Wittigau 1676
42978: AUGEROT, A. D' [= ALFRED DRIOU] - Souvernirs et impressions de voyage en Hollande et en Belgique. Limoges, [1869].
23574: AUGUR - Van het Haagsche Binnenhof. Parlementaire schetsen. Amsterdam 1901, 217 pag., geïll.
36681: AUGUSTIJN, C. - Luthers intrede in het klooster Kampen Kok 1968
34488: AUGUSTIJN, PIETER FREDERIC, UIT ZOETERMEER - Abscessus parietis uteri Leiden Blankenberg 1893
99: AUGUSTIN, ALARICH, - Germanische Sinnbilder als Hofgiebelzeichen. Das Schwanengiebelzeichen in Niederländisch-Friesland. Berlijn 1942. Geb., geïll., 141 p.
43090: AUGUSTIN, FERD. VRIJHEER VAN - Reize naar Malta en het zuidelyk gedeelte van Spanje in het jaar 1830. Vertaald uit het Duits. Alkmaar, v. Vloten, 1839.
56635: AUGUSTIN, M. / AUDE, J., - Le passage du mont St. Bernard, Tableaux historiques, Paris, Barba, 1810, 11 pag.
41670: AUGUSTIN, SAINT / F. DE VILLENEUVE DE VENCE - Les deux livres de S.Augustin de la grace de Jesus-Christ et du peche originel, traduits en Francois sur l'edition des P.P. B.B.de la Congregration de Saint Maur, Paris, Babuty 1738.
32087: AULNIS DE BOUROUILL, JANUS CAROLUS FERDINANDUS D', UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de testamento publico juris hodierni [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1833
32086: AULNIS DE BOUROUILL, FREDERICUS HENRICUS D', UIT GRONINGEN - Disputatio jrudica inauguralis de jureconsultis Romanis, juris civilis conditoribus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
36066: AULNIS DE BOUROUILL, WILLEM JAN D', UIT GRONINGEN - De wet houdende bepalingen voor het geval van wanbetaling van boeten in strafzaken Leiden Hooiberg 1866
59211: DIVERSE AUTEURS - Die Renaissance im deutschen Südwesten zwischen Reformation un Dreissigjährigem Krieg. Eine Ausstellung des Landes Baden-Württemberg veranstaltet vom Badischen Landesmuseum Karlsruhe. Karlsruhe 1986, 2 dln., 975 pag., geb., geill. kleur en zw-w.
42382: AVANZO - Panorama des Rheins von Mainz bis Cöln. Cöln, gebr. Avanzo, [1827].
14941: AVAUX, J.A. MESMES, GRAAF VAN - Négociations de monsieur le comte d’Avaux en Hollande, depuis 1679, jusqu’en [1688]. 6 delen in 2 banden. Parijs, Durand & Pissot, 1752-1753.
59995: AVEELE, JOHANNES VAN DEN (C. 1655-1727) - Het Afdancken der Regeerende Heeren [series title: Uytrechts Veranderingen Voorgevallen in de jaren 1672]
59599: AVEELE, JOHANNES VAN DEN (C. 1655-1727) - Funeral procession for Michiel Adriaansz. de Ruyter (1607-1676)
35456: "AVENARIUS, GEORG. LUDOV.; PRAESES: KROMAYER, AUGUSTIN GOTTFRIED" - Dissertatio logica de confusa eruditione [...] Jena Iohannes Fridiericus Ritter 1721
50818: AVIL, J. HOWARD (ED.), - Washington, the Nation's Pride, Philadelphia, Avil, 1902.
43122: AVISSE, J.B. - Oeuvres d'Avisse, aveugle, membre de l'Institution des aveugles-travailleurs. Paris, [ca. 1810?].
22918: AVRO - Waar wij werken. Wie wij zijn, mapje met 10 foto's, briefkaartformaat, met portretten van W. Vogt, Nic. Treep, Louis Schmidt, A. Weitzel en scenes uit studio's e.d.
51028: AYANQUE, SIMON [= ESTEBAN DE TERRALLA Y LANDA] - Lima por dentro y fuera obra jocosa y divertida la da a luz nova edicion (...) por D. Ignacio Merino. Paris, Libreria Espanola de A. Mezin, [1854].
55171: AYLVA, H.D.E. VAN - Deductie en request voor Jr. Hessel Douwe Ernst van Aijlva, oud grietman over Westdongeradeel, overgegeven aan (...) Staten van Friesland. Leeuwarden, 1769.
52681: AYMÉ, JAN JACOB - Ballingschap, zeegevaeren en schip-breuk, Brugge, J. Bogaert en zn., [ca. 1800].
51365: "BAALBERGEN, J. (RED.);" - 't Fort Abcoude. Geschiedenis en natuur, Abcoude 1991, 176 pag., geb., geïll. Met correcties en aanvullingen op losse bladen.
6859: BAALE, HENDRIK VAN - De Saraceenen, treurspel. Amsterdam, Abraham Mars, 1809.
42953: BAALEN, S. V. - Reistogtje door een gedeelte van Schotland en dezelfs hooglanden. Amsterdam, Beijerinck, 1838.
47678: BAALEN, J. V., - Veilingcatalogus boeken, tekeningen en prenten, nalatenschap E.A. de Jongh, Rotterdam 1833, 63 pag.
4900: [BAALEN, D. VAN, E.A. - Verolme, in Gens Nostra 11 (1956), afl. 9.
42480: BAALEN, S. V. - Tweede reistogtje door een gedeelte van Schotland en deszelfs hooglanden. Amsterdam, Beijerinck, 1841.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

6/1