Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
11384: - GOERÉE D'OVERFLACQUÉE Fantasiewapen voor Jhr. Goerée d'Overflacquée, tekening in Oostindische inkt door J.C.P.W.A. Steenkamp. Ca. 1925, 21x25 cm. Fraai.
45162: - SIGARENMAKER --- Foto van een sigarenmaker aan het werk te Amsterdam, ca. 13x18 cm., ca. 1920.
42478: - - Wetten ende statuten van de universiteyt tot Leyden, gearresteert by de Ridderschap, edelen ende Steden van Holland ende West-Vriesland. Leiden, Luchtmans, 1728.
42691: - - Recueil de diverses pieces servant a l'histoire de Henry III, roy de France et de Pologne (...) nouvelle edition. Keulen, Pierre du Marteau [= Amsterdam, D. Elzevier], 1666.
10856: - Alkmaar-Expresse. Middag-editie [huwelijkskrant t.g.v. het huwelijk van Barend Jacob Leeuwenberg en Paula Hannah Huddleston slater, 29 October 1935 te Alkmaar]. Plano [4] p., geïll.
10735: - Afscheid aan tafel. De Kroon, Rembrandtplein, 4 januari 1902. z.p. 8º: 1 blad.
10250: - Ouderlyke toonen op de vijfde verjaardag van hun oudste zoontje Willem Johannes Van houten, heden den 14 van louwmaand 1807 [te Rotterdam] door deszelfs vader Willem van Houten junior. Rotterdam, J.D. Demelinne. 8º: 20 p.
45439: - WOERDEN, GROOT WATERSCHAP--- Vier stukken betr. het Groot Waterschap van Woerden, 1647/1648, manuscripten, folio, 27 pag.
11479: - "L'HOMME, DE; VAN STIJGEREN AMSTERDAM, WEET-LUST. Fraai gebonden handschrift `Gedichten door Jan Louis l'Homme', met op het titelblad een getekend silhouet en de regels `Zie 't schaduwbeeld mijns mans, door mijne hand getekend / Bezat mijn kunst meer kragt dan was het fiks en spreekend / Dog die dees mengeling van dicht tafreelen leest / Ontdekt een juiste schets van 's mans verheeven geest / Anna Jacomina de L'Homme, gebooren van Stijgeren.' Groot 4(: 158 p., gebonden in halfleer met op de vergulde rug: `Gedichten door Jan Louis de l'Homme'. Het betreft de periode 1773-1797."
12389: - HOLTHAUSEN Poeziealbum van Henriette Holthausen, 1923-1926, met inschrijvingen o.a. te Ammerschweiler en Lausanne.
12396: - HORSTEN Poëziealbum van Jo Horsten te 's-Gravenhage, 1917-1921.
10850: - Jo-Chris. Hu- en amoristisch bruiloftsblad [t.g.v. 12 1/2 huw. Christiaan Annie Gerritsen en Johannes Geesink, Almelo 11 maart 1931]. z.p. 2º: [4] p. Geïll.
10851: - Drinklied ter gelegenheid van het koperen huwelijksfeest van den Heer en Mevrouw Van setten-de rooy, Amsterdam 22 maart 1931. z.p. 8º: [1] p.
10852: - Uit het leven van Dien [schippers] en Henk. 's Gravenhage, Morks. 8º: [12] p.
10853: - Omnibuslied nr. 2, gezongen ter eere van het huwelijsfeest van den Heer G.C. Van versendaal en Mejuffrouw Cath. Bouwman, Amsterdam, hotel Krasnapolsky 25 mei 1931. z.p. Folio, 3 verschillende exx., samen 3 p. tekst.
12517: - PELLIKAAN Poeziealbum van Geer Pellikaan, 's-Gravenhage 1923-1928, met ca. 15 bijdragen. 1 deel in besch. band.
10946: - Van vrijen en trouwen. Bijdrage tot de geschiedenis van oud-vaderlandsche zeden. Haarlem 1891, 244 p.
11962: - LECLOUS Oude foto van twee kinderen: Renée en Laurent Leclous. Ca. 1900.
11982: - MAGIELSE, HUNDERSMARCK Ondertrouwkaartje voor het echtpaar Jacobus Magielse en Jacoba Hundersmarck. Goes 1899.
13204: - BULLAERT, DE COSTER Verzoek van J. (?) de Coster, dd. Brussel 7-11-1633, gericht aan monsieur Bullaert, conseiller ... intendant du Mont de Pieté te Arras, om betaling van 24 florins. Met aantekening van Bullaert en met diens handtekening, manuscript, 2 p.
13208: - "CAPELLEN, VAN DER; DIBBOUT, VAN WIJKERSLOOTH, UTRECHT Minuut van een acte van schuldbekentenis verleden voor het gerecht van ... : Garlach van der Capellen, heer van ‘s Heer Aertsbergh, verklaart ƒ1800.- schuldig te zijn aan de gezusters Richarda Dibbout, wed. van de griffier Portengen, en Johanna Dibbout. Tevens ƒ1500.- aan Anthony van Wijkerslooth, spruitende uit een obligatie dd 20-7-1667. Hij zal betalen vóór 1682 en hij verleent hypotheek op zijn huis aan de Wittevrouwenstraat te Utrecht, manuscript, 2 p., fol. (ca. 1675)"
13210: - LACLÉ Gedicht: “Op het graf van zijne doorl. hoogheid Willem George Frederik prince van Orange”, gesigneerd W.J. LaClé, stud., manuscript, 1 p.
13211: - "STEENLANDT, VAN; BELGIË Stuk in een rechtzaak voor de vierschaar van Nieuw Munster (België), 1681, manuscript op perkament, 3 p."
13212: - LILLE, BEAUMAVET, DU COUDRAY Stuk in het Frans betreffende financiële regelingen, Lille, 1722, getekend De Beaumavet, manuscript op perkament, 4 p.
53655: --- - Sententien van den Hove van Hollandt (...) tegens Huych Bastiaensz vander Meer ende Daniel Paludanus, gepronuncieert op den 8-2-1652. Dordrecht, J.J. Verheul, 1652.
53662: --- - Verzameling van stukken betreffende de zaaken van B. Meezeman, A. Swieter en C. Kloosterman, als meede van mr. Albertus Ploos van Amstel Jansz., gedetineerdens op het Huis der Gemeente binnen Amsterdam. Uitgegeven door het Committé van Justitie derzelve stad. Amsterdam, J. ten Brink Gerritsz. 1796. [met:] Extract uit de notulen ...
53663: --- - Vervolg der verzameling van stukken betreffende de zaaken van B. Meezeman, A. Swieter en C. Kloosterman, (voorheen) gedetineerdens op het Huis der Gemeente binnen Amsterdam, uitgegeeven door het Comitté van Justitie derzelve stad. Amsterdam, J. ten Brink Gerritsz., 1796.
10626: - Feest-bede [op huwelijk van ?] z.p. 8º: [1] p.
10627: - [Twee gedichten op zilveren huwelijksfeest van echtpaar Hansen, gedrukt in de zeilen van het schip 'Vertrouwen' (vgl. 22-2-1866).] z.p. 4º: [3] p.
10629: - Bij den dood van mejufvrouw S.N. Sablairolles, 13 January 1867. z.p. 8º: [1] p.
12388: - HOLLEMAN, VAN HOVEN Twee oude portretfoto's, carte-de-visite-formaat, van mevr. Holleman-van Hoven.
10636: - Woorden aan het graf van H.C. Millies voor de Evang. Luth. Gemeente van Utrecht en voor zijne vrienden. Utrecht, 'De industrie', z.j. 4º: 3 p.
9764: - Feest-zangen door Abraham Van ketwich, vóór en gedurende deszelfs echt-verbintenis met Susanna Maria Ruswurm, voltrokken den 28sten van oogstmaand des jaars 1768. [Met:] Dankoffer ... 1781 bij het herdenken aan onze echts-vereeniging. [Met:] Op het zilveren bruiloftsfeest ... gevierd op de hofstede Rusthoff in Baambrugge ... 1793. z.p. 8º: [30] p.
12700: - ZEVENBERGEN, VERHOEF, ALLARD Akte van transport van een half bunder zaailand, gelegen `int Landeken Voordage' onder Zevenbergen, verkocht door de erven van Anthony Verhoef, in leven oud-burgemeester van Geertruidenberg, voor 2/3 deel en familieleden Van der Hulst, aan de drie minderjarige kinderen van wijlen Josephus Allard, Zevenbergen 16 maart 1758. Charter op perkament, getekend door de secretaris Ant. Anemaet.
44933: - KRIJNEN --- Bericht van Bevolkingsregister te Wessem dat Simon Krijnen in 1899 in Wessen is komen wonen. 1 kaart, deels gedrukt.
44931: - "DIRECTEUR GEMEENTEWERKEN; VLAANDEREN --- Technische excursie 1938 Vlaanderen. Gestencild verslag van een excursie van de Ver. Directeuren Gemeentewerken. 27 pag., geillustreerd met ingeplakte originele foto's."
25123: [WICQUEFORT, ABRAHAM DE / WILLIAM LOWER?] - Relation en forme de journal du voyage et sejour que (...) Charles II de la Grand' Bretagne etc. a faith en Hollande. Den Haag, Vlacq, 1660.
44929: - SCHWARTZENBERG EN HOHELANSBERG --- [ Inventaris] Familiearchief Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. 2 delen, getypt, 391 pag.
44928: - ALKMAAR --- Toespraak gehouden door Alkmaars stedenmaagd 15 Juli 1877. Manuscript gedicht, plano, 3 pag.
44926: - "HOLLAND; REGLEMENT 1815/16--- Reglement van bestuur voor het platteland der provincie Holland, K.B. 13-12-1815 en 7-3-1816. Z. pl., z. j. [1816], 53 pag., gedrukt."
44924: - CURSUS PLAATSELIJKE EN STREEKHISTORIE HOLLAND --- Dossier betr. de Cursus Plaatselijke en Streekhistorie voor Noord- en Zuid-Holland, gehouden te Haarlem 1966-1967. Gestencild en getypt. Afkomstig van dr. O.H. Dijkstra.
44922: - "NAARDEN; VAN BUUREN --- Veilingcatalogus 'Collections Arnold van Buuren, 't Loover, Naarden'. Amsterdam, Mak, 1925, 87 pag. + illustraties."
44921: - "BOOGMAKER; BINNENHOF 'S-GRAVENHAGE --- Extract resolutien Staten van Holland 28-2-1767 betr. de castelanye van het Hof van Holland. Gedrukt, folio, 5 pag."
44920: - "SCHEVENINGEN; VISSERIJ --- Geschiedenis van Scheveningen. De strijd van de Scheveningers in 1818 tegen het monopolie van het haringkaken. Drie feuilletons NRC 25,26 en 27 september 1915. Gedrukt. Auteur: J.C. Vermaas."
44919: - "WIELDRECHT; JACHT--- Placaet nopende 't verbodt van de jacht in den landen van Wieldrecht. Uitgevaardigd door baljuw en mannen van Wieldrecht 23-8-1673. Groot blad plano, gedrukt (door M. v. Nispen te Dordrecht). Randen rafelig."
44918: - PANNERDENSE KANAAL --- Publicatie Staten Gelre d.d. 3-10-1753 met verbod vee te laten lopen op de krib en pakwerken van het Pannerdense Kanaal. Gedrukt, 4°, 3 pag.
44916: - KNOEF --- Collectie van 4 overdrukken van artikelen van J. Knoef, ca. 1935.
44915: - "HOUDRINGE; DE BILT --- Materiaal voor een boek over het landgoed Houdringe te De Bilt, afkomstig van K.B. Nanning."
44902: - ROTTERDAM, GEMEENTEWAPEN --- Het wapen van de gemeente Rotterdam. Uitg. Bureau voorlichting Stadhuis. Reproductie in kleur van het op 19-1-1948 vastgesteld wapen, getekend door A.M. v.d. Plas onder toezicht van W.A. van Rijn. 4°, oblong, 4 pag.
44901: - COLLEGEDICTAAT RECHTEN --- Collegedictaat uit de 19de eeuw. Op rug 'Dictataad scholas de jure nat. et gent'. 4°, 263 pag., gebonden in fraaie half leren band.
44896: - VOLLENHOVE --- Ca. 25 kleurenfoto's, ca 9x12 cm., uit 1985 van havezaten in Vollenhove.
44888: - "BELASTINGEN; ROTTERDAM; MEIJNERS --- Aanslagbiljet heeregeld, koffij en theegeld en plaiziergeld over 1797, voor N. Meijners te Rotterdam. 1 blad, 4° oblong, deels gedrukt."
44894: - "VOOGEL; BENSDORP; POTHAST --- Gecalligrafeerd album, aangeboden aan Antonius Voogel, t.g.v. zijn 25 jarig jubileum in dienst der firma Bensdorp en Co. Calligrafie van B. Pothast, 13 september 1876-1901."
44884: - BOUWPLATEN --- Catalogus 'Geknipt voor U' in Lijnbaancentrum Rotterdam 1975, met enkele bijlagen. Gedrukt.
44879: - "RADIO; AVRO--- Acht foto-kaarten van de AVRO, jaren '30."
44876: - GRAMMOFOON--- Vier prentbriefkaarten in kleur, ca. 1950, met afbeeldingen van oude grammofoons met grote hoorns, o.a. van merk Edison.
44875: - POSTERIJEN--- Fraaie ansichtkaart met afbeelding van postbode voor brievenbus en 'Groeten uit Westzaan'. Getekend, ca. 1916. Jugendstil versiering.
44870: - MUZIEK --- Programmaboekje 'Bonte Dinsdagavond, Nederland zingt'. Gedrukt, 20 pag., met liedteksten.
44869: - LUCHTVAART --- Extra-nummer van Het Leven 21-4-1925 'Onze Nederland-Indie vliegers terug!' 16 pag., geillustreerd.
44874: - MARINE --- Ca. 15 stickers van de Koninklijke Marine met afb. van schepen, vlootdagen 1981 etc.
44867: - PADVINDERIJ--- Enkele brochures en een foto betr. padvinderij 1937-1955. Gedrukt.
44857: - "PEIFFER; SONDEL --- Kopie van een aantal stukken betreffende ouderstand door diakenen aan Joh.P. Peiffer, tuinman te Sondel, 1845. Manuscript, 6 pag."
44858: - "BEUNINGEN; VAN VELP; WESSELS --- Extract uit het doopboek van Beuningen (bij Nijmegen) d.d. 23-3-1790 betr. de doop van Klazina Hermina, dochter van Gerrit van Velp en Christina Marg. Wessels. Manuscript, 2 pag."
44849: - "ENSCHEDE; VAN HEEK --- Zakdoekje met opdruk 'Jubileumtocht W.S.V. van Heek en Co. N.V. Enschede 1941-1951'."
44843: - "MAAT; GIETHOORN --- Exemplaar van 'Nelly Degenstein, een Giethoornsche geschiedenis' door Annigje Maat, 2e druk, Amersfoort, z.j. [ca. 1915], 10+248 pag., gebonden, geillustreerd."
44846: - ZAANDIJK --- Vier foto's, 13x18 cm, van Gorterspad en Hazenpad te Zaandijk, 1967.
44837: - AFRIKA, ZUID--- Wapens in kleurenlitho, elk 12x11 cm. van Kaapkolonie, Transvaal, Oranje Vrijstaat en Natal, ca. 1900.
44839: - IMHOFF, VAN --- De deugd gekroont: in zyn hoogedelheid Gustaef Willem baron van Imhoff. Plano, 1 pag., gedrukt.
44831: - SELSKIP FRYSLAN --- Selskip Fryslan to Amsterdam. Drie brochures voor bijeenkomsten 20-1-1924, 5-11-1922 en 21-1-1923. Gedrukt.
44829: - "MEDISCH; AMSTERDAM --- Naamen en woonplaatsen van de heeren professoren in het illustre Athenaeum, Hortus Medicus en Collegium Chirurgicum en der doctoren practiseerende in de medicijnen. Amsterdam, Mortier, 1766. Gedrukt, 12°, 12 pag."
44828: - "BURDET; VOGELFOTOGRAFIE --- Mapje 'Les oiseaux dans la nature. 12 vues stereoscopiques d'oiseaux, photografiés en liberté par A. Burdet. Oiseaux des Marecages'."
44826: - TELEFOON --- Staats-telephonie. Door mr. E.L. Ectron, 's Gravenhage, Belinfante, 1895, 25 pag., gedrukt.
44821: - TELEGRAAF --- Eene wandeling door het hoofd-telegraaf kantoor te Amsterdam. Door V.A.H., extract Boons Magazijn 1907, 10 pag., geillustreerd.
44819: - FRAEYLEMABORG --- Catalogus schilderijenveiling Mak van Waay, Amsterdam 1971, o.a. van oude schilderijen uit de Fraeylemaborg te Slochteren. Gedrukt, 38 pag., geillustreerd.
44817: - "INDIE; MOHR; KOCH; BEVERSLUIS; VAN HARENCARSPEL --- Ca. 200 foto's en ca. 100 brieven en documenten betreffende de familie Mohr, Koch en Beversluis in Ned. Indie en Utrecht, ca. 1850-ca. 1930."
44816: - HARDENBOL --- Nieuwjaarsgroet 1946-47 van J. Hardenbol te Utrecht. Gedrukt kaartje naar eigen ontwerp.
44815: - STOLS --- Reclamekaart van drukkerij Trio, maart 1941, met de aankondiging dat A.A.M. Stols als adviseur is aangetreden. Gedrukt.
44814: - WINTERINK --- Nieuwjaarskaart van J. en C. Winterink-van Schaik te Laren, 1956, met silhouette van H.D. Voss.
44813: - MAAS --- Paaschgroet 1946 van W.B. Vereeniging, met reproductie van tekening door J. Maas. Gedrukt.
44811: - SALM, VAN DER --- Geaquarelleerde tekening van twee schepen op zee, gesigneerd D. v.d. Salm. 14x19 cm.
44810: - KOOT --- Nieuwjaarsgroet 1955 van Fred. Koot, te Blaricum. Gedrukt.
44812: - SCHELLING --- Nieuwjaarswens voor 1957 van H.G.J. en N.A.J. Schelling-Valstar. Gedrukt.
44802: - "SMIT; GOOR --- Genealogische aantekeningen betr. drie generaties Smit te Goor (O), 1837-1910. Manuscript, 1 pag."
44801: - BOREL --- Briefje van J. Fox aan G. Halwasse, 1959, over familiewapen Borel, 1 pag. Manuscript.
44799: - BOXMEER, VAN --- Twee krantenknipsels betr het overlijden van pastoor L. van Boxmeer, 1933.
44798: - BOURSSE, LAMMEN --- Brief met bijlagen van mevr. J. Boursse-Lammen aan G. Halwasse betr. een familiewapen Boursse 1938. Mansucript.
44797: - BRABER --- Brief van J.L. Braber te Dreischor 1944 aan G. Halwasse, betr. de stamreeks Braber. Manuscript, 2 pag.
44796: - BRAKKE --- Schetstekening (20e eeuws) van het familiewapen Brakke, naar Mierevelt 1638. 1 pag.
44795: - LOING --- Brief van E. Loing, d.d. Semarang 1922 aan G. Halwasse, o.a. betr. wapen Van Someren Brand. Manuscript, 1 pag.
44792: - BRERO, BREDERODE --- Twee brieven van H. v. Brero te Leiden, 1935, aan G. Halwasse, met bijlagen. Over de genealogie Brero/Brederode.
44780: - DUSSEN, VAN DER --- Briefje van F. van der Dussen aan G. Halwasse, d.d. Gravenhage 1934. Manuscript.
44779: - BOSCH, VAN DEN --- Correspondentie tussen G. Halwasse en graaf J.N.O. v.d. Bosch te Zeist, 1924 en met jhr. W.A. v.d. Bosch te Amersfoort en Doorn, 1925-1939. Ca. 20 stuks, manuscript.
44778: - BOSSCHART --- Briefje van mej. L. Bosschart, d.d. Haarlem 1936 aan G. Halwasse, betr. haar familiewapen. Manuscript, 1 pag.
44777: - BOSSON, DE --- Brief van J.P. Coets de Bosson, d.d. Den Haag 1950, aan G. Halwasse betr. familiewapen De Bosson. Manuscript, 2 pag.
44775: - BOUMA --- Twee brieven van J.F. Bouma, d.d. Koedoes (Java) 1922 betr. zegelring. Manuscripten, 2 pag.
44774: - HÖHMANN --- Briefkaart van C. Hohmann te Apeldoorn aan G. Halwasse, 1935, betr. familiewapen Bouman. Manuscript, 1 pag.
44771: - KOOTER --- Brief van S.J.M. Kooter, d.d. Nijmegen 1966 aan G. Halwasse over familiewapen Kooter. Manuscript, 1 pag.
13222: - HOORNE, KEIZER JOSEPH, ANTWERPEN, GELDORP “Brief van placet” van keizer Joseph, dd Brussel 7 juni 1783, voor Nicolaus Josephus de Hornes, de Geldorp, priester, licentiaat in de rechten te Leuven, secretaris van de bisschop van Antwerpen. De Hornes heeft van de paus een canonicale prebende in de kathedraal van Antwerpen gekregen en ontvangt daarvoor de keizerlijke toestemming. Joseph zegelt met het zegel van zijn moeder Maria Theresia, omdat zijn eigen zegel nog niet “gesneden” is, manuscript op perkament, folio, 6 p., met restanten van het zegel
13223: - BREGGEN PAUW, VAN DER Briefje van de remonstrantse predikant P. van der Breggen Pauw, dd 1816, aan N.N., manuscript, 1 p.
13225: - GELSINGH Prijspenning van een tekenschool met gravering “W. Gelsingh 1881”, verzilverd
13227: - TWENTSCHE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ Prijspenning met tekst “Twentsche Landbouwmaatschappij”, verzilverd
13228: - QUELLINUS, EIBINK Prijspenning met tekst “Kunstnijverheidsschool Quellinus, afd. bouwkunstig teekenen. A. Eibink, cursus 1912/13”, verzilverd
13229: - EELSING Prijspenning met gravering “W. Eelsing 1880”, verzilverd (w.s. uitgereikt door een tekenschool)
13230: - VONDEL, JOOST VAN DEN Blauw bord van Sphinx, Maastricht met portret van Vondel en de jaartallen 1587-1937, 26 cm middellijn
13231: - BRINKHOF Wapen van A.C. Brinkhof, Amsterdam, ca 1950, kleurendruk
13237: - MEERKERK, TONEEL “Reglement der Tooneelvereeniging “Concordia”, opgericht 13-10-1905 te Meerkerk”, manuscript, 16 p.
13246: - GOUDA, GOEDEWAAGEN, BENDER Prijsformulier voor N. Goedewaagen, leerlinge meisjesschool te Gouda, 1892, 1 p., deels gedrukt, getekend J.H. v.d. Voort en door schoolhoofd M.L.J. Bender
13248: - VERVOER, ARNHEM, ‘T HOEN Formulier voor een paspoort voor ..... (niet ingevuld) om te varen van Arnhem naar Amsterdam of Utrecht met levensmiddelen. Arnhem 1799. Gedrukt met de handtekeningen met pen van S. van Bronkhorst en P. ‘t Hoen en met opgedrukt zegel.
13251: - ROTTERDAM, CONCORDIA, VAN DE ROVAART Album met tien foto’s, ieder 9 x 11 cm., van een groep Rotterdamse zangers op vakantie in 1916. Gebonden in rood marokijn met in goudstempeling op het omslag “Herinnering aan den fietstocht op 26-28 Juli 1916, gehouden door Zangers-vrienden van den Mann.Zangv. “Concordia” Rotterdam. Aangeboden aan M.G. v.d. Rovaart”.
13260: - KROP, HACK Formulier voor in trouwbijbel, uitgereikt 1948 aan Jan Krop en Louis W. Hack, door de Waalse gemeente te Rotterdam. 1 p., deels gedrukt.
13264: - GUSTAAF-ADOLF-VEREENIGING Verslagen van de Algemeene vergadering van de Gustaaf-Adolf-Vereeniging, gehouden te ‘s-Hertogenbosch 1873 en Groningen 1874, twee gedrukte brochures, 36 + 46 p.
13265: - DUPARC Twee overdrukken uit 1900 en 1902 van artikelen over gezondheid, van de hand van A. Duparc, commies ter prov. griffie te Leeuwarden.
13266: - DANTUMADEEL Reglement v.d. Mij tot onderlinge verzekering tegen brandschade in de voormalige gemeente Dantumadeel, 1932, gedrukt, met aanvullingen in handschrift
13267: - "MARK, VAN DEN; VAN RIJSWIJK Receptiealbum bij het huwelijk van G. van der Mark en B.W.B. van Rijswijk, dd 4 september 1910, met handtekeningen, lijst van geschenken"
13269: - FRIENS (FR.), ATTEMA, DUPARC, VAN SLOTERDIJCK Rapport der commissie aan welke is opgedragen om te onderzoeken of het nodig en wenschelijk is dat de bestaande tarieven der tollen voor de doorvaart der Irnsumerzijl onder Friens en voor het passeren van de bij die zijl behorende brug, worden herzien, 26 augustus 1869, gedrukt, 8 p.
44755: - "HOOGVLIET; MEERHOUT --- Briefje van het Leidse archief aan G. Halwasse, 1962, betr. huwelijk Hoogvliet-Meerhout. Manuscript, 1 pag."
44749: - SPIEKERMAN VAN WEEZELENBURG --- Drie brieven van mevr. M. Harff-Spiekerman van Weezelenburg, d.d. Laren 1955, aan G. Halwasse, betr. familiewapen Spiekerman van Weezelenburg. Mansucripten, met bijlagen, 7 pag.
44744: - MARWIJK KOOY, VAN --- Briefkaart van ... Van Marwijk Kooy, d.d. Dordrecht 1953, aan G. Halwasse, betr. stoelen met wapens Van Marwijk Kooy en Crena de Jongh. Manuscript, 2 pag.
44739: - LODEESEN --- Brief van C. Huisken, d.d. Amsterdam 1955, aan G. Halwasse betr. de familie Lodeesen. Manuscript, 1 pag.
44735: - SIEWERTSZ VAN REESEMA --- Enkele tientallen familieadvertenties betr. de families Siewertsz van Reesema en Van Reesema, ca. 1820 - ca. 1950.
44734: - "BALKE; BOS --- Receptie-album bij de verloving op 18-9-1921 (20-10-1921) van Cas Balke en Nettie Bos."
44733: - "ZUIDDORPE; MOERDIJK; KANTOORATIKELEN --- Prijscourant van A. Moerdijk te Zuiddorpe, 1896, 20 pag., gedrukt."
44730: - "RANDWIJCK, VAN; VAN HOGENDORP --- Circulaire betr. het voorgenomen huwelijk van F. graaf van Randwijck en J.A. baronesse van Hogendorp, 's Gravenhage 1870. Deels gedrukt, 4°."
29195: - VLEESFABRIEK, SCHOEMAKER -- Prijscourant van gerookte vleeschwaren van Jan Schoemaker, te Borne, d.d. 1903/04. Gedrukte brochure, oblong, 20 pag.
29211: - "WERUMEUS BUNING, GRONINGSE STUDENTEN -- ""Album amicorum A.H. Werumeus Buning 1825"". Tekst in gouden letters op een leren oblong boekje met losse blaadjes, 1825-1830."
29200: - RIJN, W. VAN -- Gedrukte aanschrijving van de Landdrost van het Dep. Amstelland, dd 27-12-1810 betr. de aannemer van stook-licht en gereedschappen W. van Rijn. Folio, 2p.
29201: - HOUTE, VAN DEN -- Gedrukte kennisgeving van de Landdrost van Amstelland dd 11-12-1810 betr. de benoeming van de heer van den Houte, Requestmeester bij de Staatsraad, tot de dienst der bruggen en wegen in de Hollandse departementen. Folio 2p.
29202: - DEEL, VAN DEN BERGH -- Gedrukte missive van de Landdrost van Amstelland dd 8 herfstmaand 1810 betr. de benoemingen van de heren Deel en van den Bergh tot commissarissen van oorlog in het Departement. Folio, 3p.
29207: - ROCHART -- Handtekening van J.G. Rochart op een stuk 17e- eeuws handschrift. w.s. Belgisch.
44692: - "BORGSTEE; HAMILTON --- Formulier betr. het overlijden te Amsterdam van Jan Hendrik Jurgen Borgstee, d.d. 9-1-18.. [ca. 1815], man van Ermegie Hamelton 'In armoedige omstandigheden overleden', deels gedrukt. 1 pag."
44691: - "FER; STEVENS --- Formulier betr. het overlijden te Amsterdam van Geertrui Stevens, 84 jaar, d.d. 18-12-1816, weduwe van Hillebrand Fer. Was ondersteund door de R.C. Armen. Deels gedrukt, 1 pag."
44693: - OSINGA --- Geboortekaartje voor Nijnke, dochter van Menne en Janny Osinga, Kollumerpomp 1982, gedrukt.
44687: - "WASSENBERGH; VAN DUYN --- Uitnodiging voor de begrafenis van het zoontje van Frans Fransz Wassenbergh de jonge. Wijn-verlater, zoon van Frans Fransz Wassenbergh, kleermaker, schoonzoon van zal. Gerrit Idesz. van Duyn, smid, op de Boomsloot. D.d. Amsterdam 24-7-1660. Gedrukt, 4° oblong."
44685: - PETI --- Uitnodiging voor de begrafenis van de oudste dochter en jongste zoon van Dirck Peti in 't Keyzerrijk, d.d. Amsterdam 3-8-1664. Gedrukt, 4°, oblong.
44682: - "WITVELT; LA LEGRESSE --- Uitnodiging voor de begrafenis van Margrietje Jans Witvelt, huisvrouw van Honere la Legresse, mr. kleermaker in de Korte Dijkstraat. D.d. Amsterdam, 5-4-1690. Gedrukt, 4°, oblong."
44681: - HAN, SCHOUTEN --- Uitnodiging voor de begrafenis van Agata Han, wed. Hendrik Schouten, d.d. Amsterdam 2-6-1711. Gedrukt, oblong.
44683: - ROY, DE --- Uitnodiging voor de begrafenis van Joannes de Roy op de Haarlemmerstraat, d.d. Amsterdam, 18-5-1689. Gedrukt, 4°, oblong.
44679: - "TIGGELAAR; BREUKERS --- Uitnodiging voor de begrafenis van Seletje Tiggelaar, huisvrouw van Anthony Breukers in de Goudbloemdwarsstraat, d.d. Amsterdam, 18-12-1740. Gedrukt, 4°, oblong."
44678: - KRUIMEL --- Uitnodiging voor de begrafenis van Cornelis Johannes Kruimel, op de Herengracht, d.d. Amsterdam 19-9-1823. Gedrukt, 4°, oblong.
44674: - "WTENWEERDE; NIEUWER-AMSTEL --- Uitnodiging voor de begrafenis van mej. Johanna Maria Cornelia Wtenweerde, onder Nieuwer Amstel. D.d. Amsterdam, 4-5-1829, gedrukt, 4°, oblong."
44671: - ALKMAARSCHE COURANT --- Nieuwe Alkmaarsche Courant. Weekblad voor Kennemerland en West-Friesland, jrg. 2 (1869) en 3 (1870), 104 afleveringen. Compleet, gedrukt.
44675: - MANDOS --- Dankkaart van Kees Mandos te Tilburg, 1945, lino, gedrukt.
44669: - "AMSTERDAM; ADRESSEN VOOR ROUWCIRULAIRES --- 'Naamlijsten van meest alle voorname inwoners der stad Amsterdam (...) zowel ten dienste van sterfhuizen als tot andere gelegenheden zamengesteld (...) door (...) aansprekers. Amsterdam, J.F. Benneke, 1878/79. Ca. 150 stroken van 40x15 cm."
44668: - TEGOEDBON VOOR 25 ZOENEN --- 'Mandat de 25 baisers, payables au porteur'. Fraai gedrukt biljet, 10x16 cm. met afb. van liggende dame en een cupido'tje, 19e eeuws.
44666: - "AMSTERDAMSCHE COURANT; DE BULL; HEYNSIUS --- Fraai gedrukt kaartje, 11x15 cm. betr. geschenk bij de ondertrouw van Abraham J. de Bull, hoofdredacteur Amsterdamsche Courant d.d. 5-6-1856 met Maria J. Heijnsius. Gedrukt."
44665: - "AMSTERDAM; SOCIETEIT ONDERLING GENOEGEN --- Aflevering van de Amsterdamsche Courant van 16-5-1866 met gehele voorpagina gewijd aan het halve eeuwfeest van de societeit Onderling Genoegen."
44664: - "GELDERLAND; PROVINCIALE STATEN --- Overzigt van het personeel der Staten van Gelderland, sedert het invoeren der wet van 6-7-1850. Nijmegen 1852, 42 pag. Gedrukt."
44662: - "AMSTERDAM; ORANJE-NASSAU; VLAANDEREN --- Officiele feestgids ... huldiging van H.M. de Koningen, Amsterdam 1923, 64 pag + advertenties. Omslag ontwerp Andre Vlaanderen. Gedrukt."
58040: - Fraai getekend wapen met op groen schild een gouden burcht. Er omheen de letters J.D.V.B[urch?], 18 eeuws.
58073: - "Briefkaart met tekst ""Heiligdoms vaart Maastricht 1937"", gedrukt."
58078: - Licht in donkere dagen. Ervaringen in de kampen van jeugdige werkloozen. Uitgave C.V.W., gesticht op initiatief van den Raad van Ned. Kerken voor practisch Christendom, Utrecht 1938, 32 pag. oblong, gedrukt.
58113: - Prentbriefkaart interieur Amsterdamse effectenbeurs, ca. 1930?
57871: - Genealogisch schema afstammelingen Schroder, Croesen, De Haan, Rijsendaal, Feitama. 19e eeuws?
57883: - Drie etiketten gem. Zaandijk, 1816, 1817 en 1818 voor registers overledenen.
57886: - Etiquet spiegel- en lijstenfabriek (...) C.J. van Dam, Daniel Stalpertstraat 79 Amsterdam, 7x12 cm, gedrukt, beschadigd.
57905: - Anonieme tekening van het interieur van een Leidse lakenwinkel, 12,5 x 10,3 cm, 18e eeuws?
57975: - Prijsformulier voor Marie Blok, leerling van de Waalse school te Amsterdam, 1929.
44648: - "VELP; GODRON --- Zes foto's uit 1969, elk 9x9 cm., van 'De oude Jan', de kerk te Velp 'waarvan Theodorus Godron schoolmeester en koster was van 1787-1822'. Ook foto's van de in 1790 door Godron betrokken kosterij."
44660: - AMSTERDAMSE HUIZEN --- Collectie van 26 overdrukken (veelal uit Jaarb. Amstelodamum) van artikelen betr. de geschiedenis van Amsterdamse huizen. Gedrukt.
44646: - "SCHWEICKHARDT; 's GRAVENHAGE; GRAVEUR --- Bedrijfs-visitekaartje op porseleinpapier, met gegraveerde tekst: 'L. Schweickhardt, kunst graveur, 's Gravenhage' en in kleine lettertjes in cirkelvorm het Onze Vader. 5x8 cm."
44645: - "BRONSMA;UTRECHT --- Foto 13x18 cm. van de amanuensis J.G. Bronsma(?), opgedragen aan de hoogleraar tropische economie te Utrecht, dr. E.C.J. Mohr in 1929 bij een 30 jarig ambtsjubileum."
44644: - SCHELLINK --- Portretfoto 13x18 cm. van S. Schellink, d.d. 16-6-1913, afkomstig uit het bezit van dr. E.C.J. Mohr, hoogleraar tropische economie te Utrecht.
44643: - "TEMMINCK; BEIJERMAN--- Groepsfoto van 13 jonge mannen en jonge vrouwen voor de deur van een groot pand, huisnummer 4, met in de gang enkele marmeren of gipsen bustes (een school?)."
44642: - "BAAS; STRAATEVANGELISATIE TE AMSTERDAM --- Twee cahiers met ingeplakte krantenartikelen bestaande uit een serie artikelen in de Amsterdamsche Kerkbode van 1931-1932. De serie is getiteld 'Zending en evangelisatie, blikken in den practischen arbeid' en is geschreven door de straatprediker N. Baas."
44632: - "TEX, DEN; AMSTERDAM --- Brochure betr. huldiging jhr. mr. C.J.A. den Tex bij diens afscheid in 1879 als burgemeester van Amsterdam. Geillustreerd met 4 litho's, o.a. met afbeelding van de medaille hem aangeboden. Gedrukt, 10 pag. in omslag."
44631: - "AMSTERDAM; WALENWEESHUIS --- 'Regenten en regentessen Walenweeshuis te Amsterdam 1631 t/m 1727'. Typoscript, 5 pag., gebonden."
44630: - "UTRECHT; REGLEMENTEN STATEN; AMERSFOORT --- 'Twee missiven door de (...) heeren decanen (...) der vijf capitulen te Utrecht, geadresseerd aan de (...) heeren Staaten s'lands van Utrecht, op den 2 Junij en 15 December 1784 ter adstructie (...) van der capitulen regten'. Utrecht, B. Wild, 1785, folio, gedrukt, 57 pag. In 19e eeuwse halflinnen band."
44629: - REDE, VAN --- Luxe-exemplaar van het boek 'Van oude tijden' door W. v. R.[ede], z. pl., 1922, 129 pag., gebonden in bordeaux-rood laken.
44628: - "AMSTERDAM; ORANJE-NASSAU --- Officieel programma. Gedenkboek van den historischen allegorischen optocht gehouden te Amsterdam den 30-5-1910, ter gelegenheid van het bezoek van de koninklijke familie. Amsterdam, 1910, 48 pag., gedrukt."
44661: - "BONNET; MOLENAAR; BRAND; v.d. BROEK--- Album amicorum van A.A.C. Bonnet, 1820, bestaande uit een oblong marokijn bandje met goudstempeling (o.a. naam en datum) met diverse losse blaadjes, in een leren schuifhoes. Bevat 3 gedichten op Bonnet's afscheid. Mooi exemplaar."
44623: - "OPPENHEIM; MY. NED. LETTERKUNDE --- Diploma lidmaatschap Maatschappij Nederlansche Letterkunde te Leiden t.n.v. mej. A.L. Oppenheim, d.d. 1917. 35x45 cm., deels gedrukt, met handtekening president en zegel."
44621: - "UTRECHT; STUDENTENLEVEN; STUDENTENCONCERT --- Menu van diner t.g.v. 100-jarig bestaan van het Utrechtsch Studentenconcert, 16-3-1923, litho J.A. Moesman, geill."
44620: - "UTRECHT; STUDENTENLEVEN; HUGO GROTIUS --- Menu Installatie Grotius 20-11-1922, steendruk J.A. Moesman, geill."
44624: - "DEFAIS; WERKER --- 'De Oprechte Huwelijkscourant', d.d. 21-5-1901, voor het huwelijk van Willem Defais en Johanna Werker. Gedrukt, plano, 4 pag."
44619: - "UTRECHT; STUDENTENLEVEN; BEETHOVEN --- Menu van het Installatie souper Beethoven d.d. 10-11-1922. Steendruk J.A. Moesman, geillustreerd."
44617: - "INDIE; JAVAANSE EN MADOEREESE TAAL --- Twee brochures over het leren van Javaans en Madoerees. Gedrukt."
44616: - "UTRECHT; AMBACHTSGILDEN --- Publicatie van de Raad der stad Utrecht 26-11-1795, betr. afschaffing ambachtsgilden. Gedrukt (bij P. Muntendam), folio, 1 pag."
44614: - "UTRECHT; LINTHORST; AMBACHTSGILDEN --- Publicatie van de Raad der gemeente Utrecht, d.d. 14-11-1796 betr. verkiezing representant Provinciaal Bestuur. Gedrukt (bij P. Muntendam), groot blad plano."
44612: - "HORSTMAN; OUD CLINGENDAAL --- Veilingcatalogus Collection F.J.E. Horstman a Oud Clingendaal. Amsterdam, Fred. Muller, 1929, 43 pag. + afbeeldingen, groot 4°."
44609: - "HOLLAND; VERBOD EERETITELS --- Extract uit Resolutien Gecomm. Raden van Staten v. Holland d.d. 24-7-1754, gedrukt, folio, 2 pag."
44604: - "SMIDT; ASSEN --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Albertina Annetta Smidt, geboren 26-4-18.., met 37 inschrijvingen tussen 1833-1874, veel te Assen (o.a. 11 tekeningen en 2 blaadjes met prikkunst)."
44602: - KIST --- Drie kleine aquarellen (9x14 en twee maal 4x6 cm.) voorstellende een duinlandschap en ruines, gesigneerd F.L. Kist.
44600: - "JAMAICA; GAUTEUX --- Twee kwitanties d.d. Parijs 1733 en 1769 t.n.v. Pierre Gauteux de Coudray, proprietaire de la Cense et seigneurie de Jamaique. Deels gedrukt, op perkament."
44603: - ZIJNEN-WARTEL --- Getekend silhouet portret van A.B. Zijnen-Wartel jr., 19e eeuws, 13x9 cm.
44586: - "HEERMA VAN VOSS; V.D. POEST CLEMENT; LESTURGEON --- Foto van een geborduurd tafereel van drie familiewapens: v.d. Poest Clement, Heerma van Voss en Lesturgeon, 1930, 13x18 cm."
44587: - "NUMISMATIEK; DE FREMERY, NICOLAI --- Prijsopgave van fa. Begeer voor een penning op het 25 jarig huwelijk van W.J. de Fremery en P.H. Nicolai, 1961. Met schetsje."
32: [ADEL], - "Dezelfde lijst, doch nu als extract uit het Staatsblad van 1825, alleen in het Nederlands, en gecomprimeerder gedrukt; 21 p."
44579: - "CRAMER; DUISBURG --- Brief van H.W. Cramer, d.d. Duisburg, 1804. Manuscript, 8°, 3 pag."
44607: - "MEN; LOMMEN --- Bidprentje en dank-kaart na overlijden (Delft 1957) betr. Karel Joh. Otto Men, weduwnaar van Maria F.C. Lommen. Gedrukt, met fotoportret."
44562: - VOSBERGEN, VAN --- Handtekening van T(of F?) van Vosbergen, 1631.
43219: [BEIJERINCK, G.J.A. EN W.H. WARNSINCK] - Beschrijving van den Nederlandschen watersnood in Louwmaand van 1820. Amsterdam, Beijerinck, 1820.
44523: - VRIES, HILLE DE--- 'Hille de Vries 1931-1999', teksten bij zijn begrafenis door familie en vrienden. 15 pag., met portretfoto en necrologie.
44520: - "OOSTERBEEK; HEMELSEBERG; TIMMERMANS--- Schetsboekblad met twee krijttekeningen gesigneerd H. Timmermans 1918, voorstellende huis Hemelse Berg te Oosterbeek en kerk (te Oosterbeek?), 22x30 cm."
44518: - "MUZIEK; DAANE, DERX; VAN SPEIJK--- Hollands zeemans-lied door J. Daane, op muzijk gebragt door G.W. Derx, Dordrecht, Steuerwald, [1831]. Gedrukt, oblong, 3 pag."
44659: - "ROTTERDAM; SPOORWEGEN --- Zeer fraai fotoalbum met 28 ingestoken portretfoto's, kabinetformaat, van spoorwegbeambten te Rotterdam, 1890."
44516: - "HUNSINGO; LANDBOUW--- 'Beschrijving van den landbouw in het district Hunsego' door P. Heidema sr. en E. Dijkema. Extracten uit Tijdschrift uitgegeven door de Ned. My ter bev. van Nijverheid, 1871. Geillustreerd met plaat en grote uitvouwbare kaart, ca. 200 pag., gedrukt."
44512: - NOORDEN, VAN--- Twee omslagen voor 'Doopaankondigingen', ontwerp P. van Noorden ca. 1930, gedrukt.
44509: - GRONINGEN--- 'Conditien en register van eenige der provinciale landeryen, welke verkogt staan te worden in het Provincie Huis binnen Groningen op 27-1 en 3-2-1784'. Gedrukt, 4°, 10 pag.
44505: - BOSMAN--- Rekening en kwitantie van schilder C. Bosman te Amsterdam, 1916.
44506: - "MIERLOO; CLERCX--- Briefje van houthandelaar Felix Clercx te Mierloo, 1894. Maunscript."
44500: - "VEENDAM; TJABBES; WOLTMAN--- Circulaire van de Veendammer Hypotheekbank, 1905. Gedrukt, 1 pag."
44504: - GEZEGELD PAPIER--- Vel gezegeld papier met in rood gedrukt een zegel van 1 gulden ''s Gr. 1968'.
44760: - NOORDANUS --- Twee familieadvertenties Noordanus, 1922-1962.
44848: - MENSINGE E.A. LANDHUIZEN --- Fraaie zwart/wit foto's, 18x20 cm. van de landhuizen Mensinge (2x), Laarwoud, Crackstate, Breedenborg, Brecklenkamp, Der Boede, 't Velde, Rijnhuizen, Goudestein, Wedderborg, Soelen en Jagtlust, 1980. Gemaakt door de Grontmij. i.v.m. toekomst van huize Mensinge.
44860: - BEKKER, BALTHASAR --- Penning van J. van Dishoecke ter ere van Balthasar Bekker uit 1692. 5 cm., zilver?
4495: [POLVLIET, C.J.] - Genealogie van het geslacht De Ravallet. Z.p. z.j., 11 p.
45058: - HONSELAARSDIJK --- Foto-reproductie (ca. 1900?) van gevel van Slot Honselaarsdijk, 8x13 cm.
44490: - "HARLINGEN; TROMP--- Tekening van de apostel Judas, gesigneerd 'Harlingen 1846, H. Tromp', 25x20 cm."
44492: - "DEVENTER; ATHENAEUM--- 'Programma' voor het feest betr. het 200 jarig bestaan van Deventers Doorluchtige School op 16 en 17 Februari 1830. Plano, gedrukt, (door J. de Lange), 1 blad."
44488: - "PETIT; FRITSEN; KLOKKEN--- 'Geillustreerde catalogus van klokken, luistoelen en toebehoren' van Petit en Fritsen, klokkengieters te Aarle-Rixtel, 1914. Gedrukt, 4°, 60 pag., geillustreerd."
44487: - "GOBIUS; MEINERTZHAGEN; DE TIMMERMAN--- Gedichten op de promotie van Henrik Antoon Gobius, 18e eeuws, gedrukt, 3 pag."
44486: - "LULOFFS; DE WYS; GEISWEIT--- Gedichten op de promotie van Johannes Luloffs, gedrukt, 18e eeuws, 6 pag., extract uit diens dissertatie."
44485: - "GOEVERNEUR; PALUDANUS--- Katern gedichten op de promotie van Johan Jacob Goeverneur, 18e eeuws, gedrukt, 8 pag."
44482: - VOORNE--- Artikel 'Een heel domme fout van de klerken van de graaf van Holland?' door H.J.J. Vermeulen. 53 pag., getypt.
44481: - SPIJKENISSE--- Aflevering van het periodiek Nederland, 1854, met rondzendlijstje van het leesgezelschap Tot Nut en Genoegen te Spijkenisse.
44471: - BRUINKOOL-BRIKETTEN--- Reclamebiljet voor bruinkool-briketten van fa. v/h J. de Groot te Rotterdam. Verso een bruinkool-lied. Gedrukt, 2 pag.
44462: - "ZEEUWS-VLAANDEREN; FRUYTIER, FOKKER--- Kwitantie getekend door de ontvanger District Staatsvlaanderen, Fokker, voor ontvangen gelden van de heer Fruytier, schout van Boscappelle voor het Fonds voor verminkte krijgslieden, d.d. Sas van Gent 1815. Manuscript, 4°, 1 pag."
44461: - FOREEST, VAN--- Brief van ... van Foreest, d.d. Heilo 1875 (1825?) aan ? Manuscript, 8°, 1 pag.
44457: - "BUYS; TIDEMAN--- Briefkaart van mr. J.T. Buys, d.d. Leiden 1876, aan J. Tideman, hoofdcommies Dep. Binnenlandse Zaken te 's Gravenhage. Manuscript."
44455: - "BORRET; HERINGA; WATERSNOOD--- Briefje van A.J.M. Borret, d.d. 's Bosch 1850 aan Gille Heringa, directeur posterijen te Tilburg. Manuscript, 8°, 1 pag."
44454: - HALL, VAN--- Brief van F.A. van Hall, d.d. 's Gravenhage 1854, aan de directeur van het postkantoor te Vlissingen. Manuscript, 4°, 1 pag.
44459: - CELLES, DE--- Briefje van baron De Celles aan de baron de Gottegnies. Z. j., manuscript, 8°, 1 pag, 19e eeuws.
44446: - "LEIDEN; STADSPOORTEN--- 7 tekeningen met penseel en deels in kleur van Leidse stadspoorten, deels gesigneerd J.H. v.d. A., elk ca. 20x15 cm."
44447: - "HONIGH; JONGENEEL--- Album amicorum van Guurtje Honigh."
44444: - "LEIDEN; HUISJE MAREDIJK--- Potloodtekening naar de natuur, van 'huisje aan de Marendijk, bewoond door de wed. H. Arbouw, ca. 1856'. 16x20 cm."
44442: - "BLINDEN; LEESMACHINE--- Brochure betr. 'The optophone', van fa. Barr and Strout te Glasgow. 1920, 11 pag., geillustreerd, gedrukt."
44441: - "VOORSCHOTEN; ONDERWIJS--- Statuten der Ver. tot het instandhouden van een bewaar- naai- en breischool ... te Voorschoten, d.d. 1866, 1868 en 1895, gedrukt, 18 pag."
44438: - "BERKHOUT; DE WAARD--- Schoolboekje geschiedenis, 1824, met prijsformulier voor Willem Otto Jan Berkhout, uitgereikt door Dep. Haarlem van 't Nut, 1833. Getekend door de secretaris S.K. de Waard."
44443: - STERILISATOREN VOOR MEDISCHE INSTRUMENTEN --- Prijscourant van fa. Ad. Linden jr. te Rotterdam en Groningen voor sterilisatoren, autoclaven en verbandtrommels. 20 pag., geillustreerd, gedrukt, ca. 1920.
45365: - HAARLEM, BUIJSANT, V.D. HOECKE, DE CANOIJ--- Acte van transport voor schepenen van Haarlem, d.d. Haarlem 14-5-1672 van een huis in de Kleine Houtstraat. Charter op perkament, zegels verloren.
44435: - "KEMPER, JOHAN MELCHIOR; HOPPENBROUWERS--- Exemplaar van het gedrukte boek 'De nagedachtenis van Johan Melchior Kemper plegtig gevierd op 17-12-1824 in Felix Meritis, door H.H. Klijn, J.H. v.d. Palm en B. Klijn Bz', Amsterdam 1825. Gebonden, met portretgravure."
44433: - TREKVAART HAARLEM-LEIDEN--- Gravure van voor en achterzijde van een penning op het graven van de trekvaart Haarlem-Leiden, 1656-1657. Met fraaie afbeelding van een trekschuit met silhouet van Haarlem erachter. 10x18 cm.
44431: - AMBASSADE ENGELAND 1715--- Aflevering d.d. 1-4-1715 van de Opregte Leydse Maandagse Courant, met uitgebreid verslag van de ambassade naar Londen van de heren van Duivenvoorde en van Borsele. Gedrukt, folio, 2 pag.
44430: - Grondwet 1848--- Aflevering d.d. 21-7-1848 van Prov. Dagblad van Noord-Brabant, voor het grootste deel gewijd aan de grondwetsherzieing in de Tweede Kamer. Gedrukt.
44429: - TOEKOMST--- Twee afbeeldingen uit ca. 1900 in kleur gedrukt, a) 'Future New York, the city of skyscrapers' en b) 'Wandeling op 't water in 't jaar 2000'.
44422: - HOOP SCHEFFER, DE--- Briefje van J.G. de Hoop Scheffer d.d. Amsterdam 1860, betr. opname van een bijdrage in 'het jaarboekje'. Manuscript, 1 pag.
44424: - HINGST--- Brief van S.J. Hingst, d.d. Amsterdam 1871, betr. het sterfjaar van Nieuwland's moeder. Manuscript, 8°, 1 pag.
44418: - PERSFOTO'S--- 20 originele persfoto's uit ca. 1960-1965, 13x18 cm. Portretten van bekende personen.
44414: - "MATEN; GRAANMAAT-- Vergelijkingstafels van de oude graanmaat en de nieuwe Nederlandsche graanmaat, in verschillende Nederlandse steden. 2 pag., 12°, gedrukt."
44415: - "TERNEUZEN; V.D. BENT--- Adreskaartje voor slagerij P. van der Bent te Terneuzen, gedrukt."
44417: - KRIJGER, DE--- Blad in 18e eeuws handschrift met 9 gedichtjes, gesigneerd H.F., betreffende gaven van Hobjus de Krijger aan een weeshuis (o.a. orgel), 2 pag.
44410: - "LEIDEN; KOFFIEVROUWTJE RIKA NIEUWENHUIS--- Portretfoto (van Bongenaar, Leiden), voorstellende Rika Nieuwenhuis, koffievrouwtje. 1910, 12x9 cm., op karton."
44412: - FONTEIN-- Portretfoto van Jacques Fontein d.d. Wiesbaden 1883, carte-de-visite formaat.
44409: - "OPMEER; WOGNUM; VAN BALEN BLANKEN--- Spoorkaartje Opmeer-Wognum, met de naam: Van Balen Blanken jr., voorzitter Opmeer en omstreken. Ca. 1890?"
44407: - "VERKADE; SONDAARr--- Foto van de bronzen buste door L.H. Sondaar gemaakt van de acteur Eduard Verkade. Ca. 1960, 18x10 cm."
44405: - LATUM, VAN--- Foto van grafmonument voor P.C. van Latum (1874-1939), 9x6 cm.
44403: - WILDE, DE--- Portretfoto van mr. E.L.L. de Wilde, directeur Van Abbemuseum. 1963, 18x10 cm.
44406: - BAKKER--- Portretfoto van de schrijver Piet O. Bakker, 60 jaar oud. 10x6 cm.
44402: - LEVIE--- Portretfoto van dr. S.H. Levie, kunsthistoricus. 1963, 4x3 cm.
44404: - "HULLEBROEK; MUZIEK--- Portretfoto van componist Emiel Hullebroek. Ca. 1960, 12x9 cm."
47414: [HASLINGHUIS, E.J.], - Willem III te 's-Gravenhage in 1691. Maskerade op 20-6-1905 door de leden van het Leidsch Studentencorps te houden, historische toelichting door E.J.H., Leiden 1905, 130 pag., geb., geïll.
44399: - "KRAUSS--- Portretfoto van impressario Ernst Krauss, 1957. Met verso levensdata; 9x12 cm."
44400: - PUTTEN, VAN DER--- Portretfoto van ambtenaar min. v. Defensie F.H. van der Putten, 18x8 cm.
44398: - "VEENENDAAL; AMERSFOORT--- Uitnodiging voor Oranje-tentoonstelling door boekhandel G.G. Veenendaal te Amersfoort, 1938. Gedrukt, 1 blad."
44396: - BOEKEL--- Programma voor muziek en toneel uitvoering van 'Eendracht maakt macht' en 'De vriendenkring' te Boekel, ca. 1920. Gedrukt, 1 blad.
44395: - "VUGHT; STEENMIJR--- Belastingaanslag voor Schut M. Steenmijr te Vught, 1915. 1 blad, deels gedrukt."
24844: "[SCHRADER, PAUL AUGUST];" - Die Rumrey Hoele, besungen vor S**, mitgliede der Deutschen Gesellschaften zu Gottingen und Helmstadt.
24849: - Catechesis religionis Christianae, ofte onderwysinge der Christelyke lere (...) tot beter verstandt der jonge kinderen uytgegeven. Amsterdam, A. de Ruyter, 1660.
44372: - "BREE, VAN; MUZIEK--- Nota van H.J.J. van Bree, muziekhandel te Amsterdam, 1863."
44379: - MEES--- Twee portretfoto's, carte-de-visite formaat van Cateau Mees, fotografen Westerborg te Arnhem en Koorenhoff te Leiden, ca. 1900.
44371: - BEMELMANS--- Nota van NV Bemelmans te Eindhoven, tabak, 1936.
44362: - "LEIDEN; COOLWIJK--- Nota van Au corset Francais (H.Th. Coolwijk) te Leiden, 1904."
44360: - SMITS--- Nota van J.L.H. Smits & Co te Amsterdam, 1899.
44359: - LAAN, ARCHITECTEN VAN DER-- Nota van architecten L. van der Laan en ir. Jan A. van der Laan te Leiden, 1924, voor verbouw koffie en theehandel Het Klaverblad te Leiden, 1924.
44350: - "ALKMAAR; SCHILLING--- Nota My. Noord Holland v/h F. Schilling, fabriek van koffiesiroop te Alkmaar, 1920."
44352: - "LEIDEN; VAN EWIJK--- Nota van fa. Van Ewijk en Zoon, behangers te Leiden, 1911."
44353: - "LEIDEN; BOTS--- Nota van Ger.A. Bots, patisserie te Leiden, 1912."
44355: - VLIET, GEBR. VAN DER-- 2 nota's van Gebr. v.d. Vliet, ijzerhandel te Amsterdam, 1883 en 1916.
44346: - "BREUKELEN; BRONWASSER--- Nota van NV v/h J.W. Bronwasser Czn. te Breukelen, 1958."
44345: - SCHRIJVERS--- Twee nota's van notaris F.X.H. Schrijvers te Eindhoven, 1879 en 1903.
44344: - SASSEN--- Nota van mr. G.M.H. Sassen, griffier kantongerecht Eindhoven, 1910.
44348: - "LEIDEN; PROOT--- Nota van J.A.G. Proot en Zoon, wijnhandel te Leiden, 1911."
44337: - "EGMOND; URSEM--- Nota van K. Ursem, bloembollenkweker te Egmond, 1911."
44340: - "BEVERWIJK; VAN GENT--- Nota A. v. Gent te Beverwijk, bloembollenkweker, 1912."
44328: - SCHERPINGH--- Twee briefjes van E. Comans-Scherpingh, d.d. Bergen op Zoom 1811, betr. geboorte Maria Cath. Scherpingh en Johannes Lambertus Scherpingh te Londen 1692 en 1698. Dochter en zoon van Joh. Lambertus en Elisabeth van Loohuyzen. Manuscript, 2 pag.
44338: - "LIMMEN; DEKKER--- Nota van Jb. Dekker Wz., bloembollenkweker te Limmen, 1911."
44325: - STYRUM, VAN--- Twee kopie-acten betr. overlijden mr. Jan baron van Styrum te Haarlem 1824 en mr. Antony van Styrum te St. Oedenrode 1841. Manuscripten, 2 pag.
44334: - "LIMMEN; METSELAAR--- Nota van H. Metselaar te Limmen, 1916."
44335: - "LIMMEN; SWART--- Nota van D.D. Swart, bollenhandel te Limmen, 1917."
13288: - STEMPELFABRIKANT Prospectus van “Frieslands oudste India rubber stempelfabriek, opgericht in 1888, kunstgraveerinrichting handelsdrukkerij ‘Excelsior’”, 40 p. met in groen gedrukte voorbeelden van rubber stempels, ca 1901.
44313: - "BELGIE; GRENS BIJ POLDER DEN DOEL--- Secrete missive d.d. 21-4-1739 van commissarissen te Antwerpen aan de Staten van Holland, betr. de limietscheiding rond de aanwassen tussen de polder Den Doel en de Schelde. Gedrukt, 13 pag., folio."
44312: - SOMMELSDIJK--- Rapport van de conferentien tussen Staten van Holland en Zeeland betr. geschillen, d.d. 1751. Gedrukt, folio, 11 pag.
44307: - "ZEEOFFICIEREN; TRACTEMENTEN--- Extract resolutien Staten van Holland, d.d. 16-7-1733, betr. de tractementen van zeeofficieren. Gedrukt, 1 pag., folio."
44303: - ORANJE-NASSAU--- Extract resolutien Staten van Holland, d.d. 14-3-1748, betr. de geboorte van een prins van Oranje. Gedrukt, folio, 2 pag.
44298: - "FRANKRIJK; VAN HOEY--- Secrete missive van de ambassadeur Van Hoey, d.d. Fontainebleau, 19-9-1743, over de relaties tussen Frankrijk en de Republiek. Manuscript, folio, 7 pag."
44296: - MILITARIA 1746--- Stuk betr. militaire situatie in 1746, n.a.v. de resolutie van de Staten Generaal, d.d. 24-1-1746. Franse tekst, 12 pag., folio, manuscript.
44297: - VREDE VAN AKEN--- Extract uit secrete resolutien Staten van Holland, d.d. 30-10-1748, betr. Vrede van Aken, d.d. 18-10-1748. Gedrukt, folio, 12 pag.
44290: - GOOI, GRENS MET UTRECHT--- Extract uit de resolutien Staten van Holland, d.d. 20-7-1719, betr. de limietscheiding tussen de Stichtsche bodem en Goijland. Manuscript, folio, 4 pag.
44285: - "FRIESLAND; SESSIE STADHOUDER IN RAAD VAN STATE--- Extract uit de resolutien van Staten van Holland, d.d. 24-4-1732, betr. verzoek van Friesland dat de stadhouder sessie moge nemen in de Raad van State, met afwijzend antwoord. Gedrukt, 4 pag."
44336: - "LIMMEN; BOON--- Nota van J.C. Boon, bloembollenkweker te Limmen, 191x."
25110: [STOKE, MELIS] - Hollandtsche riim-kroniik, inhoudende de geschiedenissen der graven van Hollandt tot het jaer 1305. ‘s Gravenhage, H. Jacobsz, 1620, folio, (12)+99+6+(6) pag. Geheel leer.
44339: - "LIMMEN; BOS--- Nota van J.L. Bos, schilder te Limmen, 1911."
44277: - WIJN EN BRANDEWIJN--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland, d.d. 13-9-1765, betr. middelen tot voorkoming van sluikerijen in de brandewijnen en wijnen. Gedrukt, folio, 6 pag.
44278: - "WEST INDIE; AMERIKA; HANDEL--- Extract uit het register resolutien Staten Generaal 4-8-1758 betreffende de 'onbehoorlijke behandeling en vijandelijke roverijen van Engelse commissievaarders' tegen de schepen van Nederland in Amerikaanse wateren. Gedrukt, folio, 3 pag."
10501: - Aan mijn vriend Suerman, bij het graf zijner eenige dochter. z.p. 8º: [3] p.
10504: - Cornelis Loots. Door H.H. Klijn. z.p., z.j. 8º: 27 p.
10506: - De nagedachtenis van wijlen Willem Holtrop, reg. mr. van de A. Loge La Charité, gevestigd in het O. van Amsterdam, plegtig gevierd den 10 d[ag] der 7 m[aand] 5835. Amsterdam, C.M. Ferrari. 8º: 62 p. met portretlitho door M. Dessaur.
44262: - "DRUKPERS EN BOEKHANDEL NIET UITBREIDEN; SALVERDA--- Extract uit een verbaal van de prefect van het departement Wester-Eems [Wichers], aan N.N., d.d. 23 december 1811. Ondertekend door de griffier Matthijs Salverda (1775-1825). Manuscript, 1 pag."
44257: - "NOORDENDORP; POSTERIJEN HOLLAND--- Rekeningen van J. Noordendorp, mr. metselaar, voor commissarissen van de posterijen van Holland en Westvriesland betreffende kachels. Voor accoord getekend door Willem Frederik van Wassenaer (1752-1799) en Dirk baron van Boetzelaer (1746-1819). Getekend voor voldaan door J. Noordendorp, 10 mei 1795."
44349: - "ZWARTSLUIS; BUISMAN--- Nota van N.V. R. Buisman te Zwartsluis, 1936."
44244: - "GRAVENHAGE; SCHUTS; ADLER--- Bewijs van onvermogen voor Petronella Schuts, gehuwd met Daniel Adler, d.d. 's Gravenhage, 12-8-1812. Manuscript, 1 pag."
44243: - "GRAVENHAGE; DE MAREE; SMITS--- Bewijs van onvermogen voor Johanna Smits, gehuwd met Christiaan de Marée, d.d. 's Gravenhage, 14-8-1812. Manuscript, 1 pag."
44238: - "GRAVENHAGE; MUSSELAAR--- Bewijs van onvermogen voor Antje Musselaar, d.d. 's Gravenhage, 25-6-1813. Manuscript, 1 pag."
44232: - "GRAVENHAGE; KLOOS--- Bewijs van onvermogen voor Seger Kloos, d.d. 's Gravenhage, 6-2-1815. Manuscript, 1 pag."
44230: - "GRAVENHAGE; SIEGELAAR--- Bewijs van onvermogen van Johannes Siegelaar, d.d. 's Gravenhage, 26-10-1815. Manuscript, 1 pag."
44229: - "GRAVENHAGE; PATERS; SIEGELAAR--- Bewijs van onvermogen voor Adriana Paters, huisvrouw van Johannes Siegelaar, d.d. Gravenhage, 26-10-1815. Manuscript, 1 pag."
44224: - "ZOETERWOUDE; DE HEER--- Bewijs van onvermogen voor Leendert de Heer, koornmolenaarsknecht te Zoeterwoude, d.d. Zoeterwoude, 7-6-1826. Manuscript, 1 pag."
44222: - "GRAVENHAGE; PIJPERS--- Bewijs van onvermogen voor de huisvrouw van Christiaan Pijpers zodat zij de confinements kosten in het verbeterhuis niet hoeft te betalen, d.d. 's Gravenhage, 18-7-1828."
44217: - "DDELFT; STORM--- Bewijs van onvermogen voor Jacobus Storm, d.d. Delft, 30-4-1841. Manuscript, 1 pag."
44213: - "GRAVENHAGE; BOUTEN; LANGELAAN--- Bewijs van onvermogen voor Dorothea Elisabeth Bouten i.v.m. proces tegen haar man P. Langelaan tot alimentatie voor haar en haar kind. D.d. 's Gravenhage 18-7-1849."
44208: - "WESENBURCH; ZWEDEN--- Extract uit het register der resolutien van de Staten Generaal, d.d. 20 maart 1668. Ondertekend Nicolaes Ruijs (1607-1670) en Tengnagell de Gellicum. Manuscript, 1 pag."
3799: [EPEN, D.G. VAN] - Geslachtslijsten der familiën Hooglandt, Palairet, Hooglandt en Palairet. 's-Gravenhage 1907, 60 p., geb., geïll.
37742: - Dyk- regt 's Lands van Schouwen, item manier van procederen, zoo voor dyk-graven en gezworens, als voor burgemeester, Heem- raden, Zierikzee, v.d. Thoorn, 1757, 4o, ( 8 ) +55 pag., zonder omslag.
44356: - ELSENBURG--- Nota van Gebr. Elsenburg (Jac. Elsenburg) te Amsterdam, 1933.
44206: - "DELFT; VICARIE NIEUWE KERK; TELJUER--- Verklaring van de Staten van Holland en Westvriesland over een vicarie te Delft. Ondertekend Anthonie Heinsius (1641-1720). Gedateerd 21 oktober 1699. Charter op perkament. Zegel verloren."
44357: - "LEIDEN; MOOTE--- Nota van A.H. Moote, koperslager te Leiden, 1890."
44200: - "BERGEN OP ZOOM; FULEMIUS; BASTINGIUS, VAN SLINGELANDT--- Extract uit het register der resolutien van de Raad van State, d.d. 1 maart 1697. Ondertekend door A. van Voerst(?) en Simon van Slingelandt (1664-1736). Verzonden aan het stadsbestuur van Bergen op Zoom. Met fraai lakzegel. Inliggend portret van de raadpensionaris Slingelandt."
44194: - "KRAIJENHOFF VAN DE LEUR; VAN BYLANDT--- Benoeming van A.Q. Kraijenhoff van de Leur tot lid van de Militieraad, d.d. 's Gravenhage, 20 januari 1853. Ondertekend door de Commissaris des Konings in Zuid Holland Eugene Jean Alexander graaf van Bylandt (1807-1876)."
44195: - "KRAIJENHOFF VAN DE LEUR; TAALMAN KIP--- De procureur A.Q. Kraijenhoff van de Leur krijgt een bericht van het departement van Marine. Den Haag, 18 mei 1874. Ondertekend door minister Willem Frederik van Erp Taalman Kip (1824-1905)."
44361: - ROELS--- Nota van C. Roels, mestinghandel te 's Gravenhage, 1898.
44366: - "LEIDEN; SLEIJSER--- Nota van J.J. Sleijser, kantoorbehoeften, Leiden, 1911."
44197: - "BELGIE; GRANDEAU; CARPENTIER-- Ongedateerd bericht van brigadegeneraal Grandeau aan Thomas Corneille Carpentier (1748-1828), burgemeester van Oostende, ca. 1800. Manuscript, 1 pag."
46099: - BRUINS--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met 9 losse blaadjes, uit de jaren 1829-1847. De meeste inschrijvingen en tekeningen van leden van de familie Bruins.
44367: - GRASWINCKEL--- Bericht van Henri Graswinckel te Ruhrort, steenkolenhandel, betr. kantoor te Arnhem. Gedrukt, 1 pag.
44183: - LIMBURG STIRUM--- Handtekening van Leopold graaf van Limburg Stirum (1758-1840).
44181: - BENTINCK--- Handtekening van Arnold Adolf baron Bentinck van Nijenhuis (1798-1868), d.d. 1848.
44185: - HUYSSEN--- Handtekening van Jan Willem baron Huyssen van Kattendijke (1782-1854), minister van buitenlandse zaken 1841-1843.
44179: - ROIJEN, VAN--- Handtekening van Henricus van Roijen (1760-1844), president Eerste Kamer.
44374: - "LEIDEN; BENSCHOP--- Nota van fa. Benschop (J. Berman en W. v. Deventer) te Leiden, wijnkopers, 1914."
44177: - TOLLENS--- Handtekening van Hendrik Tollens (1780-1856) C. zn.
44174: - FAGEL--- Handtekening van F. Fagel, 18e eeuws.
44170: - SAERSDORP--- Handtekening van 'Van Saersdorp', 1643 (op perkament).
44171: - OULTREMONT--- Handtekening van 'le comte d'Oultremont', 19e eeuws.
44167: - BROECKE, VAN DEN--- Potloodschetsje van het familiewapen Van den Broecke (3 degens), op achterzijde: Breda 1889.
44172: - JONASSEN--- Handtekening van dr. Jonassen, 1660 (op perkament).
44169: - BRUNSWIJK, VAN--- Handtekening van L.H. van Brunswijk, Den Haag, 11-9-1779.
44369: - "BAKKER; GLAS--- Nota van glasfabriek A.J. Bakker te Amsterdam, 1935."
44370: - EERENBEEMT, V AN DEN--- Twee nota's van Frans van den Eerenbeemt, drogist te 's Hertogenbosch, 1911 en 1923.
44173: - GNEISENAU, VON--- Handtekening van August Graf von Gneisenau (1760-1831).
44380: - BLAAUW--- Portet, carte-de-visite formaat van J.F. Blaauw, foto Westerborg Arnhem ca. 1900.
44381: - COSTER-WOLDE--- Portretfoto, carte-de-visite formaat, van Laura Coster-Wolde, 1879. Foto: Westerborg Arnhem.
44384: - BUSMAN--- Portretfoto, carte-de-visite formaat van A. Busman, foto: v. Kolkow te Groningen, ca, 1880.
44385: - VITRINGA--- Portretfoto, carte-de-visite formaat van een dame Vitringa, foto: Keuijer te Amsterdam, ca. 1880.
44155: - "HAARLEM; REKENKAMER--- Gedrukt extract van een resolutie uit het 'Register van de Heeren Raden en Vroedschappen der stad Haerlem' van 30 december 1724. Ondertekend met de pen door G. de Glarges. Folio, 3 pag."
44150: "--;" - Oud-Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud-Hoorn. Jaargang 1 (1979), 2 (1980), 3 (1981) en 4 (1982), ca. 400 pag., gebonden in 1 linnen band.
44147: "--;" - Ordonnantie voor de Kamer van de desolate boedels der stad Amsterdam, Amsterdam, P. Mortier, 1777, 92 pag. Gebonden in geheel perkamenten bandje. Mist laatste pagina (de ordonnantie zelf is compleet.)
44143: "[FRANKEN, H.;] " - Herinnering aan het 50-jarig jubile van de broodbakkers-vereeniging De Voorzorg te Amsterdam, December 1893, 28 pag., geb., geïll. (bibliotheekexemplaar). Met ledenlijst.
44127: "[VERSTER, J.F.];" - XL Muzikale boekmerken, met eene opgave van meer dan CCC spreuken die op dit soort van boekmerken voorkomen/ XL ex libris musicaux (...), Amsterdam, F. Muller, 1897.
44113: "[RINGERS, J.A.];" - Rapport over de kanalisatie van Westfriesland, uitgebracht door de commissie benoemd door (...) Dr. C.J.K. van Aalst, Amsterdam 1922, folio, 76 pag. Geïllustreerd met 15 losse kaarten en platen.
28963: A.E.B. - Sketches and sudies of David Bles, London 1909, 12 pag. text + 48 illustrations, imitatie perkamenten omslag.
44063: [DONKER HZ., D.], - Herinneringen aan D.Donker Hz., bijeenverzameld (.....) leerlingen en vrienden, Zaandam 1841, 16+113 pag., geb. in modern linnen band.
44052: - Resolutien genomen door de heeren burgemeesteren (.....) der stad Alkmaar op den 18e en 24e-2-1783, omtrent de begeeving van de ampten van burgemeesteren, scheepenen (....) commissien Alkmaar, Coster, 1783, folio, (2)+19+39+35+(1) pag.
44050: [BRINCK, W. E.A. RED.], - Gedenkboek van de Rijks Hoogere Burgerschool met 5-jarigen curcus te Hoorn, over de jaren 1868-1938, Hoorn 1938, 151 pag., geïll.
44040: [KLEINMANN, H.], - De Zaanstreek. Uitgave & lichtdruk van H.Kleinmann & Co., te Haarlem.
44010: "[AURBACHER, LUDWIG];" - Ein Büchlein für die Jugend, enthaltend die Legende von Placidus (...) vom Verfasser des Volksbuchleins. Stuttgart etc. 1834, 4+314 pag. First edition.
43984: "[RUPS, A.H.D.];" - Hoogheemraadschap van de Uitwaterende sluizen in Kennemerland & Westfriesland. Onderzoek stoombemaling van Schermerboezem. Rapport, Alkmaar 1895, 24 pag. + 10 staten + 9 uitvouwbare kaarten. Folio.
43975: [KEMPIS, TH. A. / VAN ASCHE], - Veilingcatalogus van 485 edities van l'imitation de Jesus-Christ, uit bibliotheek Aug. van Assche te Gent, Gent 1927, 12 pag.
10516: - De gouden bruiloft van jonkheer Carel Storm van 's gravesande en Vrouwe Maria Van gennep. 1837 [te 's gravenhage]. z.p., M. Wijt & Zonen, 1838. 8º: 96 p.
43955: [KOL VAN OUWERKERK], - Veilingcatalogus inboedel H.F. Kol van Ouwerkerk, Utrecht 1928, 45 pag.
13303: - DRENTHE, KADASTER Notificatie van de gouverneur van Drenthe, P. Hofstede, betreffende kadastrale opmeting van de gemeenten De Wijk, Havelte en Nieuwveen, dd Assen 1-6-1822, 1 p., folio, gedrukt.
13308: - DELFT, CARRÉ, MOLENBROEK Prijsboek mer prijsformulier voor G. Carré, uitgereikt in 1855 te Delft door E.M. en A.M. Molenbroek.
13310: - LIMBURG, ANTI-R.K. Aflevering 1 van jrg. 1 van De Kruisspin, maandblad tegen priesterheerschappij en godsdienst, “onder redactie van zes gewezen R.K. priesters”, d.d. 8-1-1910, 4º, 16 p., gedrukt.
13311: - CURAÇAO, BEAUJON Verklaring van de kerkeraad van de Ver. Protestantse Gemeente van Curaçao betr. de doop in 1964 van Willem O. Beaujon, geb. in 1961. Getekend door Ds Ph.P. Meerburg. 4 p., deels gedrukt.
13314: - BREDEMEYER, HOOSEMANS Familiekroniek, cahier met aantekeningen in handschrift uit 1946-1947 over de grootouders van Eta van Baer: Wilhelm Moritz Bredemeyer (1811-1882) en Margaretha Langemeyer (....-1862), Hubertus Hoosemans en ... Schrakamp. Opgeschreven door Lily Schnabel-Bredemeyer in Den Haag. Ook veel over andere familieleden Bredemeyer en Hoosemans, 12 p.
13319: - HEYNIS Gedicht in handschrift, ondertekend Anna Hendrika Heynis, 19e eeuws, 1 p.
13321: - SMALLEGANGE Kwartierstaat met wapens van Mr. Mattheus Smallegange, fotokopie van tekening, ca. 1960 (2 ex., 1 ex. gekleurd).
13323: - FOCKE Gegevens over wapen en familie Focke (Fokke), ca. 20 p., geïll., getypt, ca. 1960.
61351: - - Dank- en gedenk-zang voor de langgewenschte Vreede, aan Europa geschonken, na de Bloedige Stryd en de Zegenryke Overwinning op den Algemeene vyand Bonaparte.
10505: - Cantate bij de redevoering van den hoogleeraar J. Heringa Eliza's zoon ter viering van het 50 jarig bestaan der My tot Nut van 't Algemeen in de Utrechtsche afdeling dier maatschappy den 17 november 1834 door J. Decker Zimmerman, predikant te Utrecht. Utrecht, N. v.d. Monde, 1834. 8º: 7 p. MET: Rijzende en ruischende zangen bij de redekaveling van den uitgestudeerden zoon zijn' s vaders om te vieren het langdurig bestaan der My Tot Spot van Al 't Gemeen in de Schildasche afdeling dier My den 71 van gekkenmaand 4381, door J.D. Miseri Man, dichter te Schilda. Schilda 4381. 8º: 8 p.
10514: - Herinnerings-offer bij het overlijden van den christenleeraar T.M. Van gulpen. Nijmegen, D.J.Haspels, z.j. 8º: 11 p.
57892: - Trommeltje met bonnen uit W.O. II en 6 distributie stamkaarten, uit 1939-1940, alle ten name van Herm. Joh. Hogenbirk, letterzetter te Assen, geb. 7-12-1890, en gezin.
43785: [ VRANKEN-CROX ], - Veilingcatalogus antiquiteiten, aardewerk etc. collectie wed. Vranken-Crox, Helmond 1898, 15 pag.
43766: [SWEERTS, H.], - Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere tafereelen, Amsterdam Moolenyzer, 1830, 4+216 pag., origineel kartonnen omslag, omslag beschadigd.
43748: - Herinnering aan mijne kostschooljaren in het pensionaat St. Louis Amersfoort, fotoboekje [ca. 1930?].
43276: [FONTAINE, DELA] - L'Academie de la peinture, nouvellement mis au jour pour instruire la jeunesse a bien peindre en huile & en mignature. Paris, Loyson, 1679.
45639: - "SPEELMAN, POLITIEKE GESCHIEDENIS--- ""Overgedrukte stukken uit de dagbladen, ingezonden door jhr. S. Speelman"". Bundeltje ingezonden brieven, 1873-1878, 32 pag., gedrukt."
45746: - "ORANJE-NASSAU, ALEXANDER; BEYERMAN; CAMP--- Verklaring van H. Beijerman, adjudant van prins Alexander dat hij een blikken trommel uit het huishouden van de prins heeft overgenomen van W.M. Camp en van ... van Dijck. 's Gravenhage 29-11-1875. Manuscript, 2 pag."
45516: - "EDAM; WEESHUIS--- Request van regenten en vaders van het weeshuis, armenhuis en provenhuis te Edam aan Staten van Holland. Manuscript, folio, 3 pag."
45670: - HOORN, BAKKER, SCHUURMAN--- Poesiealbum van Margaretha Bakker met ca. 30 inschrijvingen te Hoorn, in de jaren 1889-1896, 1 deel met ingeplakte zaken.
45684: - UTRECHT, UNIVERSITEIT, LUSTRUM--- Feestnummer der Vox Stidiosorum, studenten weekblad t.g.v. het 51e lustrum der Utrechtsche Universiteit, 1891. 28 pag., geillustreerd, gedrukt.
45737: - "ORANJE-NASSAU, ALEXANDER; SIRTEMA VAN GROVESTINS--- Brief van J.E.N. Sirtema van Grovestins, d.d. 19-11-1876 aan mejuffrouw [Camp?]. Manuscript, 2 pag."
45714: - VROOM, LAMPE--- Brief van Nico R.A. Vroom aan Ernst Lampe, d.d. Fiesole 1972, manuscript, 2 pag.
45652: - HAARLEM, STATION--- Foto (18x24 cm.) van een groep van ca. 20 hoge heren op een bouwplaats. Verso in potlood: Bouw nieuw station Haarlem, april 1906.
45762: - KALENDER, KALLIGRAFIE--- Datumzeicher fur das neunzehnte Jahrhundert. Gecalligrafeerd blad, 4°, manuscript.
45672: - VERNOUT, VAN BEAUMONT--- Voorlopig overzicht van gegevens betreffende het geslacht Vernout, van de Haarlemse stamvader Jan Vernout (1728-1766), samengesteld door J.A. Vernout Apeldoorn, 1989. Getypt, 28 pag.
45661: - ROTTERDAM, BOS, BAVINCK--- Belijdenis-boekje voor Hendrikus Bos, d.d. Rotterdam 1899, getekend door ds. C.B. Bavinck.
45529: - REUVENS, DE VRIES, BLUSSE, GUIJE, LIOTARD--- Album amicorum in 4° formaat, zonder band, van Maria Everdina Reuvens (Leiden 1823 - 's Gravenhage 1914), echtgenote van G. de Vries, met ruim 30 bijdragen in de vorm van teksten, tekeningen, knipwerk, silhouetten etc., uit de jaren 1836-1855.
45641: - UNIVERSITEIT, VRIJE--- Inwijding der Vrije Universiteit. Afl. van Uilenspiegel 30-10-1880. 4°, 4 pag., gedrukt.
45642: - VONDEL--- Vondelsfeest. Afl. van Uilenspiegel 15-2-1879, 4°, 4 pag., gedrukt.
45603: - "BOLDINGH, GOEMANS, STRUMPHLER; DUNLOP--- Aankondiging van mevr. W.L. Bolding-Goemans, d.d. Gravenhage 1927, betr. literaire middagen te Haarlem. Gedrukt, 4 pag."
45604: - "RENSSELAAR, VAN; BOEKHOLT--- Uitnodiging voor de begrafenis van Sara M. Boekholt, wed. mr. Kiliaan van Rensselaar. Amsterdam, 1754, 4° oblong, 1 pag., gedrukt."
45796: - BOKHOVEN--- Catalogus van openbare verkoping te 's Hertogenbosch 1928 van landgoed Bokhoven in de gemeente Bokhoven, met heerlijkheidsrechten, het Wellveer, de visserij Het Prikwater en een uiterwaard De Berkwaard onder Amnerzoden. Gedrukt, 55 pag., met grote uitvouwbare kaart.
45600: - IJKEN VAN VATEN, KANNEN ETC., AMSTERDAM--- Publicatie van Heeren van den gerechte te Amsterdam, d.d. 28-1-1783, betr. het ijken van oliesetsters, melk- en huijvaten, maten, scheppers en bierkannen. 1 blad plano, gedrukt.
45623: - BURGERLIJKE STAND--- Formulieren der acten van den Burgerlyken staat / Formules des actes de l'etat civil. [begin 19e eeuw], 4°, 29 pag. Gedrukt bij Gouvernements drukkerij Amsterdam.
45822: - BURCH, VAN DER--- Genealogisch schema betr. de familie Van der Burch, 17e en 18e eeuw, te Belgie. Manuscript, folio, 1 pag. [18e eeuw].
45743: - "ORANJE NASSAU, WILLEM III; DUMONCEAU, CAMP--- Brief van H. Dumonceau, adjudant van koning Willem III, d.d. Loo 1875, aan W.M. Camp. Manuscript, 4 pag."
45671: - MILITARIA, ALKMAAR, CADETTENSCHOOL--- Cadettenschool Alkmaar, oblong fotoboekje met 22 afbeeldingen van exterieur en interieur, [ca. 1907], rug gesleten.
45830: - PROSPECTI BOEKEN--- Ca. 30 prospecti voor te verschijnen boeken, 19e en 20e eeuw, gedrukt.
45450: - LEIDEN, VAN DER WERFF--- Extract resolutien Staten van Holland d.d. 27-7-1617. Manuscript. folio, 1 pag.
45451: - DELFT, HINLOPEN, BELASTINGEN--- Twee kwitanties betr. ontvangen 200e penning van de Delftse schepen Jacob Jacobsz. Hinloopen, 1673, deels gedrukt, 2 pag.
45453: - GRAVENHAGE, VAN WIJNGAARDEN, ZOETE--- Sententie van het Hof van Holland d.d. Gravenhage 26-10-1556 in de zaak tussen Jan Zoete en Gijsbert van Wijngaarden, baljuw van Gravenhage, manuscript (kopie uit 1659,getekend W. Dedel), folio, 6 pag.
45454: - LANGEBAARD, EDAM--- Aantekeningen (19e eeuws) betreffende bedragen geld die Pieter Dirksz. Langebaard in 1583 aan het weeshuis te Edam heeft geschonken. Manuscript, 1 pag.
45456: - WEESP, HINLOPEN--- Kwitantie voor Jacob Jacobsz. Hinlopen van de ontvangers der 200e penning over Weesp, Weesperkarspel en Hoogbijlmer, 1673, manuscript, 1 pag.
45464: - VLAARDINGEN--- De heeren van de Rekeninge van Holland verklaren 11-10-1540 dat de baljuw van Vlaardingen zijn eed alsnog moet afleggen. Manuscript, 17e eeuwse kopie, folio, 1 pag.
45775: - BRIENEN VAN RAMERUS, PHAFF, LOUIS MEIJER--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Emilie H.G. van Brienen van Ramerus, met 25 bijdragen (voornamelijk tekeningen) uit de jaren 1829-1837.
45759: - SCHLINGEMANN, RIJKSWATERSTAAT, RIENDERHOFF--- Gecalligrafeerd blad 'Aangeboden aan den hoofdingenieur directeur van den Rijkswaterstaat ir. F.L. Schlingemann bij het verlaten van den dienst in de directie Benedenrivieren op 30 september 1942'. Manuscript.
45543: - LIJSTEN VAN HOUT, ROOLF, BOERBOOM, DEVENTER--- Catalogue des articles en bois sculpté (fabrikant Roolf). Prijscourant, gedrukt. Groot 4°, 18 pag., geillustreerd, ca. 1900?
45688: - HONDEN, LEIDEN--- Bijvoegsel Leijdsche Courant 7-9-1868 met ingezonden bericht 'Dank- en smeekadres der Leidsche hondenbevolking aan de over haar gestelde magten en grootheden. Gedrukt.
45711: - AMSTERDAM, BRUILOFTEN--- Extract uyt het register van de Willekeuren der stadt Amstelredam (...) ordonnantie (...) op t stuck van de bruyloften, maeltijden en 't gene daer aen dependeert. Amsterdam, J. Banning 1655, gedrukt.
45542: - ROTTERDAM, OPROER, PRINS--- Dagboek aantekeningen van mr. Adriaan Prins (1692-1780), lid van de Rotterdamse vroedschap, over de roerige jaren 1747-49 (verheffing Willem IV) en 1766-67 (verheffing Willem V). Manuscript, ca. 45 pag., 4°.
45666: - MILITARIA, V.D. DUYN--- Request aan Staten van Holland van W.A. van der Duyn, oudste luitenant in het Reg. Gardes te paard, om met de vacante compagnie in dit regiment te worden begunstigd. Gedrukt, folio, 1 pag.
45558: - WIRDUM, SINNEMA, BUMA, RENEMA--- Aanplakbiljet betr. verkoping d.d. 8-9-1838 betr. weiland aan de Nieuwe Vaart bij de Groenedijk op Hekkemieden onder Wirdum, genaamd Oudland, verhuurd aan IJde Abes Sinnema. Gedrukt, Leeuwarden, M. van den Bosch, 1838.
45559: - HIJUM (FR), GEMERS, KADASTER--- Opgave Kadaster 1831 betr. land te Hijum, eigendom van Pieter Ietses Gemers te Hijum. Groot blad, deels gedrukt.
45551: - "WEIDEN, VAN DER; HAARLEM; GEDICHTEN--- Register, folio, met verzen in handschrift, van de hand van J.N. van der Weiden, Zijlstraat 42 te Haarlem, ingeschreven in de jaren 1880-1884. Ca. 150 beschreven pagina's."
45615: - MEDISCH, FISCHER, BROEKMAN, DIEBERS--- Formuliertje 'Den heer stads-chirurgijn F.W. Fischer word verzogt te gaan visiteren bij wed. Broekman in 't Cloosterhof'. Getekend: P. Diebers, boekh. Deels gedrukt, 1 pag.
45616: - RINGH, DE--- 4 pentekeningen op 1 blad (20x20 cm.) met onderschriften in het Duits. Gesigneerd P. de Ringh 1877.
45731: - MEIJER, LAMPE--- Brief van Emile R. Meijer, d.d. Amstelveen 1980, aan Ernst Lampe. Manuscript, 1 pag.
45730: - VIOLA, DE MEESTER--- Briefkaart van Maria Viola, d.d. Amsterdam (Alg. Handelsblad) 1927 aan Johan de Meester.
45728: - WENTINCK, LAMPE--- Brief van Charles Wentinck, d.d. Amsterdam 1955, aan Ernst Lampe. 1 pag., manuscript.
45689: - LEIDEN, AERT CLAESZOON--- Artikel 'Aartje de Voller van Leyden', door A.J.K., afgedrukt in Leydsche Courant 6-1-1864. Gedrukt.
45705: - STEPHAN, MEDISCH--- Verzameling van 11 overdrukken van artikelen op medisch gebied van dr. B.H. Stephan, 1889-1914. Gedrukt.
45706: - CONGRES ARCHEOLOGIQUE 1909, 1911, HULST--- Excursiegids voor deelnemers aan het Congres Archeologique te Mechelen 1911. 'Notes historiques sur Malines, St. Nicolas, Hulst, Louvain'. Mechelen 1911, 72 pag., geillustreerd.
45702: - BALODIS--- Vertaling in het Nederlands van enkele artikelen van prof. Francis Balodis te Stockholm, ca. 1943. 1 cahier, manuscript.
45579: - AMBROSE--- Brief van Geo. E. Ambrose d.d. Londen, National Gallery, 1895. Manuscript, 2 pag.
45499: - "BLOCK; OCKERSZ--- Extract uit resolutien v.d. Staten v. Holland, d.d. 30-7-1660, dat de heren mr. Hugo Block en Pieter Ockertsz, Zeeuwse raden in het Hof van Holland, ook zitting mogen nemen in het leenhof. Manuscript, folio, 2 pag."
45697: - HERALDIEK, DAY--- The illuminated crest book, uitgave van Day and Son, London. Fraaie band, geheel leer met goudopdruk. Inhoud: 23 bladen met uitgeknipte crests en monogrammen, opgeplakt op versierde bladen. Op schutblad jaartal 1867, deels daterend van ca. 1865.
45634: - "KLEEF, VAN; V.D. HORN V.D. BOS--- Nalatenschap van de heer Henri Hubert van Kleef, overleden 3-5-1961. Beschrijving van het fidei-commissaire vermogen d.d. 4-10-1962. Aangifte voor het recht van successie etc. Gestencild en ingenaaid, 40+21+ ca. 50 pag."
45636: - HERALDIEK, BOSCHMA--- 'Nederlandsche pairs, door de C., Eigen Haard 1885. J. V. Boschma fec'. Manuscript, 4°, 14 pag.
45606: - BAUDOUX, DE--- Uitnodiging voor de begrafenis van Philippus de Baudoux, med. doctor, Amsterdam 10-2-1753. 4° oblong, 1 pag., gedrukt.
45607: - PAATS--- Uitnodiging voor de begrafenis van Gerrit Paats. Amsterdam, 26-5-1753, 4° oblong, 1 pag., gedrukt.
45608: - "HULSCHER, V.D.; GRAVEUR; SELDERS--- Uitnodiging voor de begrafenis van Anna Selders, huisvrouw van Pieter van der Hulscher, mr. plaatsnijder, Amsterdam 11-2-1764. 4° oblong, 1 pag., gedrukt."
45578: - REIJNHART, ZUTPHEN--- Brief van M.J. Reijnhart, d.d. Amsterdam 1824. Manuscript, 2 pag.
45497: - ENGELAND 1652--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland, d.d. 21-10-1652, betr. de oorlog met Engeland. Manuscript, 1 pag., folio.
45498: - WIJN--- Concept resolutie van de Staten van Holland, d.d. 28-7-1660, betr. het verpachten van de brandewijnen en de koele wijnen. Manuscript, folio, 2 pag.
45500: - "MILITARIA; ZEELAND--- Extract uit resolutien Staten v. Zeeland 25-11-1660, betr. militaire zaken. Manuscript, folio, 3 pag. Getekend P. de Hubert."
45690: - ALKEMADE, VAN--- Artikel 'De zilver vergulden beker van C. van Alkemade Ao- 1732'. Door R[ammelman] E[lsevier], afgedrukt in Leydsche Courant 18-1-1865.
45687: - LEIDEN, PRENTENKABINET, CORNET--- Aanwinstenlijsten van het kabinet van pleisterbeelden, teekeningen en prenten van de Hogeschool te Leyden, over de jaren 1867-1873. Opgesteld door J.L. Cornet en afgedrukt in afleveringen van de Leijdsche Courant 1868-1873.
45445: - RIJSWIJK--- Dictum tussen de schout en de baljuw van Rijswijk inzake diverse geschillen. D.d. 5-11-1632, manuscript, folio, 3 pag.
45448: - DELFT--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 13-5-1644. Manuscript, folio, 2 pag.
45575: - V.W., MAATSCHAPPIJ--- Aquarel in grijs, 14x9 cm., met symbolen van kunst, muziek, letterkunde etc. en de tekst: V.W. Triste Souvenir.
45449: - GOUDA, KEGELINGH--- Extract uit het Vroedschapsboek van de stad Gouda, d.d. [ca.1610?], manuscript, folio, 5 pag.
45619: - HUIJGENS, KALLIGRAFIE--- Gecalligrafeerd blad, gesigneerd G[raft?] 1851, C. Huijgens (schoolmeester?).
45583: - "HONDEN, GRAVENHAGE--- ""Waarschouwing'' van Gemeentebestuur 's Gravenhage d.d. 10/11-8-1802. Gedrukt, plano (druk: wed. J. de Groot)."
45584: - LAREN, VAN MOERKERKEN--- Litho, 14x20 cm., van 'Het huis genaamt 't Klooster op het Zevenend te Laren'. Litho van Van Moerkerken 1898.
45466: - LEIDERDORP--- Verklaring van het stadsbestuur van Leiden d.d. 6-11-1679 betr. het verlijen van de heerlijkheid Leiderdorp, met het veer over de Rijn en een tiende.
45504: - MILITARIA--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland, d.d. 8-12-1645. Manuscript, 3 pag., folio.
45548: - "LAMSWEERDE, VAN; VAN GOLTSTEIN; VAN HOVELL--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Marie [van Lamsweerde? 1832-1906], met 14 losse bijdragen, uit de jaren 1847-1855."
45507: - CONFISCATIE--- Resolutie van de Staten van Holland, d.d. 28-4-1621, betr. confiscaties. Manuscript, folio, 1 pag.
44545: - OLIVIER --- Briefje van de griffier van het gerecht te Antwerpen aan vrederechter Olivier te Mechelen, an 5(1796) manuscript, folio, 1 pag.
45561: - BELASTINGEN, KLEIN ZEGEL--- Notificatie van de Minister van Financien, Gogel, d.d. 's Gravenhage 30-1-1807, betr. klein zegel, te betalen door alle ambtenaren in het Koningkrijk Holland bij acte of commissie. Plano, gedrukt bij de Staats-drukkerij 1807.
45805: - AFFICHE 1945--- Affiche 'Free Holland welcomes the soldiers of the allies'. Druk Smeets te Weert, uitg. RVD nr. C8.
45810: - SAINT-LAZARE DE JERUSALEM, PAHUD--- Diploma voor Louis Willem Pahud de Mortanges als chevalier de grace in de Ordre Militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem, d.d. Parijs 1979. 4°, deels gedrukt, met handtekeningen van Duc de Brissac e.a.
45694: - STUERS, VICTOR DE--- De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, red. H.P.L. Wiessing. Afl. 19-10-1913. O.a. over 70e verjaardag Victor de Stuers, geillustreerd.
45549: - MILITARIA, PIPER, DE RONDE, KAMER VAN MILITAIR--- Aquarel in grijs van het interieur van een kamer van een militair, getekend in of kort na 1815 door G. de Ronde of S.T.H. Piper, 19x26 cm., gebonden in een exemplaar van reglement voor den garnizoensdienst, 's Gravenhage 1815, 93 pag., gebonden in geheel perkament.
45485: - CALLANTSOOG--- De Staten van Holland geven 13-3-1612 toestemming aan de eigenaars van de heerlijkheid Callantsoog en aan de ingezetenen, om gronden die desolaat liggen sinds 1580 en ziltig zijn door Noordzee en Zuiderzee, te bedijken. Manuscript, folio, 5 pag.
45486: - "AMELAND; COLTERMAN; CLINCKAERT--- Passage uit rekening van Johan Colterman, rentmeester van Kennemerland en Westfriesland, d.d. 1615, betr. betaling van 8 gouden Philips schilden door Ameland. Manuscript, folio, 1 pag."
45488: - OUDKARSPEL--- Acte van Jacoba van Beijeren, d.d. 28-2-1431, waarbij zij de heerlijkheid Outkarspel schenkt aan Johan van Egmond. Manuscript (17e eeuwse kopie), folio, 3 pag.
45827: - LOOSJES--- Brief van Jakob Loosjes, d.d. Amsterdam, 1901, aan de heer Vermeer. Manuscript, 2 pag.
45826: - ZALTBOMMEL, V.D. BERGH, V.D. GARDE--- Acte van hypotheek d.d. 6-5-1828 waarbij Gijsbert v.d. Bergh Werendszoon, landbouwer te Zaltbommel, verklaart F 200 schuldig te zijn aan Johannes van de Garde, koopman te Zaltbommel. Manuscript, folio, 4 pag.
45650: - LEIDEN, STANBEELD VAN DER WERFF, DE VRIES--- Brief van M. de Vries, d.d. Leiden 21-4-1873 aan K.J.F.C. Kneppelhout van Sterkenburg te Utrecht. Manuscript, 8°, 3 pag.
45633: - IMMERZEEL--- Brief van J. Immerzeel, d.d. Amsterdam 1840, aan de heer Porret in Parijs (overl. 1841). Manuscript, 2 pag.
45492: - MOENS, VAN GEESDORP--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 19 en 20-9-1646. Manuscript, folio, 4 pag.
45509: - STRAFRECHT--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland, d.d. 10 of 11-9-1591. Manuscript, folio, 2 pag.
45510: - "BELASTINGEN; HOLLAND--- Diverse manuscripten (veelal extracten uit resolutien Staten van Holland) betr. belastingheffing in dit gewest. 17e eeuws, ca. 14 pag."
45716: - JAFFÉ--- Brief van H.L.C. Jaffe, d.d. Amsterdam [ca. 1950], aan de heer Grote. Manuscript, 2 pag.
45699: - BODEL NIJENHUIS, KNEPPELHOUT, GYSELEERS--- Brief van J.T. Bodel Nijenhuis aan Kneppelhout van Sterkenburg, d.d. Leiden 1854. 1 pag., manuscript.
45539: - "KALLIGRAFIE, STOLLEE--- '' Monster letters van Anna Stollee 1817"". Titel van oblong cahier met 16 pagina's met getekende letters en ornamenten."
45844: - DELFT, V.D. DUSSEN, GRASWINCKEL--- Rekening van timmerman Harmen Claesz voor de rentmeester van de Oude en Nieuwe Kerk te Delft. Met betalingsopdracht getekend door Bruijn v.d. Dussen en J. Graswinckel. D.d. 13-10-1657. Manuscript, folio, 1 pag.
45806: - JAARTALLEN LIJST--- Jaar-tafel van de merkwaardigste gebeurtenissen, uitvindingen en stichtingen in ons vaderland. Uitgave van N.J. de Haas, Gortstraatje te 's Hage, 4°, 4 pag., gedrukt [1848].
45803: - CAPPELLE, VAN--- Handtekening van J.P. van Cappelle (Vlissingen 1783-Amsterdam 1829).
45733: - REGTEREN ALTENA, VROOM--- Brief van J.Q. van Regteren Altena aan Nico Vroom d.d. Amsterdam 1945. Manuscript, 1 pag.
45517: - "TREKVAART AMSTERDAM - MUIDEN; WEESP--- Rapport van gecommitteerden uit de Staten van Holland d.d. 21-9-1640 betr. een te maken (trek)vaart van Amsterdam naar Muiden en Naarden. Manuscript, folio, 3 pag."
45823: - EGMONT, LE BRUN--- Juridisch advies in een rechtszaak tussen Casimir Pignatelli comte d'Egmont en de weduwe van advocaat Le Brun en Pierre Joseph le Brun, ca. 1792. Manuscript, folio, 2 pag.
45589: - COUCKE, AYMES--- Huwelijksaankondiging van Adolphe Aymes met Valentine Coucke te Mexico d.d. 28-8-1913. Gedrukte kaart, Franse taal, met monogram.
45590: - VUGHT, VAN ROOIJ, GRIPS--- Kaart met uitnodiging zilveren ambtsjubileum J.H. van Rooij als secretaris van Vught, d.d. 1-6-1944. Gedrukt, 1 pag.
45598: - NOTARIAAT--- Publicatie van Prov. Bestuur Holland, d.d. 's Gravenhage 20-12-1796, betr. het overdragen van notariele protocollen. 1 blad plano gedrukt.
45609: - "GULICKER, DE; GORIS--- Uitnodiging voor de begrafenis van Emilia Ida Goris, huisvrouw van Hendrik de Gulicker, Amsterdam 24-8-1763. 4° oblong, 1 pag., gedrukt."
45563: - HAVERMAN, DE MEESTER, ABR. KUYPER--- Brief van H.J. Haverman (1857-1928) aan 'Waarde Mees' (= J. de Meester), d.d. 20-2-1927. Manuscript, 2 pag.
45568: - STUDENTEN--- Typen uit de studentenwereld. Gelithografeerde plaat uit een almanak, D.B. del, C.C.A. Last lith en uitg P. Blommers, 25x45 cm.
45831: - VERWEY, ALBERT--- Brief in het Duits van Albert Verwey, d.d. Noordwijk aan Zee 1-7-1921 aan de heer Berendt. Manuscript, 1 pag.
45625: - "GROOT, HUGO DE; FRANCOIS--- 'Histoire des philosophes modernes avec leur portrait grave dans le gout du crayon, par M. Saverien, publie par Francois, graveur des desseins'. Paris, 1761. Aflevering 'Grotius', pp. 25 t/m 42. Met fraai portret van Hugo de Groot in crayon-manier door J.J. Francois, afgedrukt in roodbruin."
45626: - VOORNE, JACHT--- Ordonnantie op de wildernissen van den lande van Voorne. 's Gravenhage, Scheltus, 1750. 4°, 19 pag., gedrukt.
45630: - LEIDEN, STUDENTENCORPS--- Officiele feestwijzer der feesten te Leiden te geven door het Leidsch studenten-corps (...) van 20-25 juni 1910. Leiden, Vilders, 1910. 38 pag., gedrukt.
45631: - REUS--- Briefje van F. Reus, arts te Haarlem, d.d. 1932 aan een collega, betr. een patient. Manuscript, 1 pag.
45813: - CORSTIUS, GERLACIUS--- Getekend silhouet portret van ds. M. Corstius, predikant te Groningen. Met opdracht van hem d.d. 1792 aan zijn jonge vriendin Q.J.J. Gerlacius.
45777: - RUTGERS VAN ROZENBURG, AMSTERDAM--- Gedrukte brief van J.W.H. Rutgers van Rozenburg, d.d. Amsterdam 1880, aan de koning. 6 pag.
45576: - MILITARIA, FONDS GEWAPENDE DIENST, TEISSEDRE L'ANGE--- Bundel met publicaties 1815-1825 van en over het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden, 8° en plano, gedrukt, gebonden in half leer uit de tijd.
45752: - BELGIE, WEDERGRAETE, V.D. STRICHT--- Acte van transport d.d. 30-7-1657 voor schepenen van Wedergraete van een partij land binnen de prochie van Apelters op het Apeltersvelt. Manuscript, charter op perkament, zegel verloren.
45811: - DECORATIEVE KUNST--- Een 15 tal prospecti voor boeken en tijdschriften op het gebied der decoratieve kunst. Ca. 1890-1900.
45463: - DELFT--- Publicatie van Maximiliaan en Maria, d.d. Gent, augustus 1477 betreffende de stad Delft. Kopie d.d. 29-3-1640. Manuscript, folio, 1 pag.
45595: - BELASTINGEN, RONDE MAAT--- Publicatie van het Bataafsch Gemeenebest d.d. 's Gravenhage 13-12-1805 met ordonnantie op de impost op de ronde maat. Groot blad plano, gedrukt.
45441: - BIER, BROUWERIJEN GRAVENHAGE--- Twee extracten uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 16-7-1643 en 21-7-1643 betr. brouwerijen te Gravenhage. Manuscript, folio, 4 pag.
45776: - LIMBURG--- Limburg's verval gedurende de laatste halve eeuw 1840-1890, door eenige Nederlandsche Limburgers, Maastricht 1891, 16 pag., gedrukt.
45467: - SCHIEDAM--- Octroy van de Staten van Holland d.d. 22-12-1650 voor de vroedschap van Schiedam om regelingen te mogen treffen voor het aanstellen van magistraten, manuscript, folio, 6 pag.
45458: - HOGE RAAD, VAN DELFT, BOTH VAN DER EEM--- Sententie van de Hoge Raad in Holland, d.d. 22-12-1601. Charter op perkament met handtekening van Everard Both van der Eem ( ca. 1580-1634).
45459: - OXENSTIERNA--- Brief van Benoist Oxenstierna, d.d. Nijmegen 1677, aan de heer Schaep, secretaris van Amsterdam. Manuscript, 1 pag., met afdruk van lakcachet.
45460: - SONNEVELT, VAN, ALKMAAR, VAN DUVENVOORDE--- Inventaris van brieven, papieren, munimenten, obligatien, boeken en registers in het sterfhuis van Willem van Sonnevelt, overgeleverd aan de weeskamer van Alkmaar door Jhr. Gijsbrecht van Duvenvoorde, heer van Obdam, 1577. Manuscript, folio, 92 pag.
45461: - AMSTERDAM, BACKER, CASEMBROOT--- Sententie van het Hof van Holland d.d. 19-12-1659. Charter op perkament. Zegel verloren, met handtekening Adr. Pots, linksboven: Rosa.
45719: - HIRSCH, VAN BOESCHOTEN--- Brief van Wolfgang Hirsch aan K. van Boeschoten, d.d. Aken 1959. Manuscript, 3 pag.
45720: - LIERDE, VAN--- Kaart met ingeplakte foto van Petrus Canisius van Lierde, d.d. Vaticaanstad 1964. Manuscript, 1 pag.
45721: - LAMMERS--- Briefje van J. Lammers, d.d. Amsterdam 1966 aan Ernst Lampe. Manuscript, 1 pag.
45722: - KASTEEL--- Brief van K. Kasteel, d.d. 1965, aan Ernst Lampe. Manuscript, 1 pag.
45724: - "DAM, VAN; ADELAAR--- Brief van P.F.A.(?) van Dam, d.d. Amsterdam 1938, aan Hans A. Adelaar te 's Gravenhage. Manuscript, 2 pag."
45691: - LEIDEN, PAROCHIE H. PETRUS, FRENAY--- Artikel over de Parochie van de H. Petrus te Leiden in de St. Jorissteeg. Door dr. J.D. Frenay, 3 pagina's in Leydsche Courant van 2-5-1870.
45692: - ORANJE-NASSAU, WILHELMINA--- A toi la gloire. Kerkdienst bij de begrafenis van koningin Wilhelmina in de Nw. Kerk te Delft 8-12-1962. Map met 2 langspeelplaten en tekst en foto's. Uitgave Phlips 1963.
45693: - LEIDEN, UNIVERSITEIT, STUDENTEN--- Programma der feesten t.g.v. het 355 jarig bestaan der Leidsche hoogeschool, uitg. Leidsch studentencorps 1930, 168 pag., geillustreerd, gedrukt.
45755: - ADUARD--- Documentatie betr. afbeeldingen van de kerk van het St. Bernardus Klooster te Aduard. Ca. 2000. Getypt en in fotocopie. Ca. 50 pag.
45754: - BRABANT, ZEGELS HERTOGEN--- Twintig foto's van zegels van hertogen van Brabant, 1125-1356. Met getypte lijst.
45760: - SCHLINGEMANN, ZUGERBERG--- Diploma erelidmaatschap voor P.A.H. Schlingemann van de Nederlandse club op het Instituut Montana te Zugerberg, Zug. D.d. Zugerberg 1937. Getypt met handtekeningen van 14 (bestuurs)leden.
45580: - SCHOPPERS, SCHRADE, SCHRADEN--- Verklaring betr. voltrokken huwelijk te Utrecht d.d. 23-11-1814 tussen Dirk Schoppers en Peternella Schrade(n?), wed. Gerrit Janssen. Manuscript, 1 pag.
45581: - WORMERVEER, DE JONG--- Brief van Gerbrand de Jong, Wormerveer 1968, aan de gemeenteraad van Wormerveer. Gestencild, 2 pag.
45773: - TERSCHELLING, WESTHOFF--- Gedichtenbundel 'Levend barnsteen' door Victor Westhoff, Rijswijk februari 1945. 8°, oblong, 66 pag., gestencild.
45770: - GORKUM, VAN--- Overdruk van het artikel 'Bijdrage tot de genealogie Van Gorkum' door L. Calkoen, verschenen in De Navorscher 1901 pag. 289-300, met een zeer groot aantal correcties en aanvullingen in handschrift en enkele bijlagen, gebonden in half linnen.
45761: - LUCHTVAART, KLM, VONK, SCHLINGEMANN--- Aangeboden bij het afscheid van mejuffrouw A.W. Vonk, 30-6-1954, 's-Gravenhage.Gecalligrafeerd album.
45819: - "MILITARIA; FER--- Verklaring van directeur-generaal van oorlog d.d. 8-10-1835 betr. toekenning van pensioen aan 1e luitenant M. Fer, wonende te Utrecht. Manuscript, folio, 2 pag. (reparaties)."
45614: - HOGENBIJL, DEKKER, REESER--- 22 foto's betr. de uitreiking van de Hogenbijl-prijs 1987 aan Jan Dekker (film) en Eduard Reeser (muziek).
45444: - MILITARIA. CALLENFELS, ZEELAND--- 8 marschorders en 2 andere stukken uit de jaren 1830-1832 gericht aan de 1e luitenant veldartillerie Pieter Godefridus von Stein Callenfels (1802-1897). Manuscripten, 12 pag.
45571: - SCHUIL, HUISDUINEN, SCHIMMENSPEL ACKET--- Brochure 'Het schimmenspel van Acket. Met de eerste compagnie op mobilisatie. Woorden van J.B.S[chuil]. Herinnering aan het St. Nicolaasfeest 1915 op het Galgenveld bij Huisduinen'. Gedrukt, 31 pag., geillustreerd.
45573: - LEENGOEDEREN, HOLLAND--- Waerschouwinge van de Staten van Holland, d.d. 24-9-1677. 4°, oblong, gedrukt, 1 blad.
44540: - SNOUCKAERT--- Briefje van Snouckaert, 's Hage 1884, manuscript, 1 pag.
45709: - VERVOER, ROTTERDAM, GRAVENHAGE--- Ordonnantie gearresteert by schout, burgemeesters en schepenen der stede Rotterdam en 's Gravenhage op de vragt-loonen tusschen de voorschreve twee steden. 's Gravenhage, v. Dijck, [1719], 4°, 22 pag.
45502: - EKSTERS--- Verklaring van de Staten van Holland, d.d. juli 1652, betr. de grote toename van eksters. Manuscript, folio, 1 pag.
45503: - "HAMBURG; LUBECK--- Vier 17e eeuwse kopien van oorkonden betr. de handel van Holland met Hamburg en Lubeck, 1316, 1349 en 1277. Manuscripten, folio, 12 pag."
45840: - DELFT, VAN WEENEN, MANTHEE--- Brief van Christiaen Manthee te Amsterdam aan Arent Gijsbrechtsz van Weenen te Delft, d.d. 4--1-1612. Manuscript, 1 pag., beschadigd.
45469: - DORDRECHT--- Manuscript betr. regelingen voor het stadsbestuur van Dordrecht, d.d. 22-7-1652, folio, 6 pag.
45757: - MUZIEK--- Kasboek uit 1939-1940 van een muziekinmpressariaat te Nieuweramstel dat schoolconcerten organiseerde. Gebonden boek met ca. 50 beschreven pagina's.
45620: - GRAFT, KALLIGRAFIE--- Gecalligrafeerd blad, gesigneerd Graft 1852 (geen naam).
45622: - GENEALOGIE, BLOEDVERWANTSCHAP--- Geslacht tafel om te berekenen de graden van bloedverwantschap. 1 blad folio met ornamenten. Gedrukt bij Elix en Co., 19e eeuws.
45457: - VOORSCHOTEN, REDERIJKERS--- Reglement van de Rederijkerskamer De Witte Violen te Voorschoten, d.d. 1639, 19e eeuwse kopie. Manuscript, folio, 4 pag.
45853: - DELFT, 'S GRAVESANDE, VAN AKEN--- Kwitantie van Corn. 's Gravesande namens de erven ds. Corn. v. Aken voor Franco van Bleijswijk als rentmeester van de kerken te Delft. 1703, manuscript, 1 pag.
45817: - "VOORT, VAN DER; VAN DER PERRE--- Casus-positie betr. voogden over Nicolaas van der Voort en een schuld van Anthonij van de Perre, kanunnik van Oud Munster te Utrecht en kapitein in garnizoen Hulst. Manuscript, folio, 2 pag. [Ca. 1700]."
45523: - "ADRICHEM, VAN; VLAARDINGEN--- Verklaring van de Rekenkamer van Holland d.d. 10-7-1650, betr. de eedaflegging van Adriaan Deversche van Adrichem als baljuw van Vlaardingen. Manuscript, folio, 1 pag."
45651: - PRAAG, LITERATUUR, DENIS, DE CARRO--- Klein oblong boekje met 24 beschreven pagina's. Titelpagina: 'Autographes des principaux litterateurs slaves de la Boheme, receuilles pour mr. Alphonse Denis, par son ami le chevalier Jean de Carro'. Praag 1-12-1841.
44556: - ORANJE-NASSAU --- Eigentijdse kopie van een brief van de Staten van Utrecht (getekend G. Voet van Winssen) aan de Staten Generaal, d.d. 28-6-1735 betr. benoeming van de prins van Oranje tot generaal der infanterie. Manuscript, folio, 1 pag.
44558: - "CORDES; BLAAUW --- Verzoekschrift aan de rechtbank van Arnhem van J.W. Cordes te Amsterdam in de zaak tegen jhr. Blaauw om uitstel. Manuscript, 1806, folio, 1 pag."
44566: - "ORANJE-NASSAU; LEEUWARDEN --- 'Nauwkeurige beschrijvinge van de vorstelijke grafkelder en sepulture binnen Leeuwarden', manuscript, folio, 14 pag."
44568: - "FEER; BROM; VAN ESVELT--- Familieaantekeningen Feer, Brom, van Esvelt, ca. 1900. Manuscript, 1 pag."
44569: - "HENDRIKSE; HOGENVELD; VAN BEKKUM --- Familieaantekeningen Hendrikse, Hogenveld, van Bekkum, ca. 1900. Manuscript, 1 pag."
44570: - BREDA --- Aanvullingen bij de tekst van het 'Groot Recueil der Oudheden en Rechten van Breda', manuscript, 18e eeuws, folio, 12 pag.
45649: - CONFECTIE KLEDING, CAHEN, GRAVENHAGE--- Brochure 'Een plicht der regeering'. 's Gravenhage, oktober 1882, ondertekend: J. Cahen, Spuistraat 43.
45653: - HONDEN, HALSBANDEN, RIEMEN, FOIN--- Prijscourant voor halsbanden, muilkorven, riemen, borstels, kammen, bellen, dekjes etc. voor honden. Titel: Manufacture de colliers et laisses pour chiens, G. Foin, Rue du Temple, Paris [ca. 1910?]. Groot 4°, oblong (28x38 cm.) met 30 bladen met afbeeldingen in kleur.
45772: - SINNEMA, FRIESCH GENOOTSCHAP--- Verhandeling over den geschiksten tijd ter bemesting der hooilanden. Door Symon Sinnema, Amsterdam, v. Es, 1824. Gedrukt, 10+52 pag., gebonden in half leer.
45545: - MUZIEK, SCHUT, HEUCKENROTH--- Programmaboekje opera De juweelen van de Madonna, met handgeschreven opdracht van L.H. Schut aan J. Richard Heuckenroth, 1-10-1916. Luxe exemplaar in leren band met goudopdruk.
45669: - DORDRECHT, TONEEL, HOOGER ZIJ ONS DOEL--- Feestwijzer v.d. Intern. Toneelwedstrijd te houden t.g.v. het 25 jarig bestaan van Hooger zij ons doel. Dordrecht 1905-1906. Gedrukt boekje in linnen band met goudopdruk, ca. 50 pag.
45834: - WERELDTENTOONSTELLING 1900--- Fotoboek, 4° oblong, Paris-Exposition 1900. Paris, H.C. Wolf, [1900]. 24 pag.
45537: - MILITARIA, VAN SYTZAMA--- Verdeling van de winter fourage voor paarden van F 44 per regiment, 1744-1745. Manuscript, 2 pag., folio.
45540: - SIX, GOUDA, SCHELTEMA, DAALMANS--- Brief van J. Six, d.d. Amsterdam 2-6-1886, aan N. Scheltema. Manuscript, 4 pag.
45495: - "BRUIJS, DE; DE MARGEL--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 21-9-1651. Manuscript, folio, 1 pag."
45680: - ARNHEM, GYMNASIUM, TONEEL--- Tekstboekje uitgegeven ter gelegenheid van de opvoering in het Grieksch van Sophokles' Antigone, door leerlingen en oud-leerlingen van het Stedelijk Gymnasium te Arnhem, April 1921. Gedrukt, 12 pag.
45683: - LETTERKUNDE, CONGRES ARNHEM, DE VRIES--- Programma van het 22e Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Arnhem (28-3 augustus 1893). Gedrukt boekje, 40 pag., 10 pag. advertenties, met gelithografeerd portret van M. de Vries (door Louis le Nain).
45723: - DAMEN--- Brief van Mgr. J.W.L. Damen d.d. Rome 1965, aan Ernst Lampe.
45708: - BELASTINGEN, LEIDEN--- Notitie van de verpagtinge binnen de stad Leyden van alle de imposten over Leyden en Rijnland welke ingaan primo April beginnende met den jare 1733. Sonder de thiende verhoginge. 4°, 13 pag., gedrukt, met de bedragen voor 1733 en 1734.
45582: - "NIJMEGEN; WILLEM SMIT--- Post, personeelsorgaan Willem Smit en Co's transformatorenfabriek, jaargang 1 (1952), 12 afleveringen van elk 16 pag. Geillustreerd, gebonden."
45585: - TONAIRE, HAAGSE ACHTERBUURT, MUZIEK--- Muziekblad 'Steegjes-gedoe, type uit een Haagsche achterbuurt, vervaardigd en voorgedragen door Eduard Tonaire, Holl. humorist'. Uitg. Roem, Amsterdam, groot 4°, 4 pag., gedrukt.
45557: - HUIZUM (FR), HOEKSTRA, SCHAAP--- Aanplakbiljet verkoping 21-5-1838 van een perceel greidland op de Huizumer Nieuwland onder Huizum, verhuurd aan S.S. Hoekstra en B.U. Schaap. Gedrukt te Leeuwarden bij G.T.N. Suringar, 1838.
45471: - AMSTERDAM--- Ordonnantie, d.d. 3-6-1501 voor de stad Amsterdam 'omme de betalinge der lopende jaerlijxe renten'. Manuscript, folio, 8 pag. (17e eeuwse kopie).
45472: - EDAM--- Octrooi van de Staten van Holland d.d. 16-3-1651, voor de stad Edam betreffende verandering van de nominatie en electie van schepenen. Manuscript, folio, 3 pag.
45473: - MONNICKENDAM--- Octrooi van de Staten van Holland d.d. 11-7-1651, voor de stad Monnickendam betr. de magistraats bestelling. Manuscript, folio, 4 pag.
45478: - MEDEMBLIK--- Octrooi van de Staten van Holland d.d. 21-7-1668 voor Medemblik, betr. vermindering van de vroedschap. Manuscript, folio, 2 pag.
45479: - OUDERKERK AMSTEL, VASTERS--- Request van Niesgen Cornelisdr., wed. van Gerrit Vasters, wonende te Ouderkerk a.d. Amstel aan Gecomm. Raden, d.d. 1660, manuscript.
45480: - HONDSBOSSCHE, KAMPERDUIN--- Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 22-3-1658. Manuscript, folio, 2 pag.
45481: - AMELAND--- Request gericht aan de Staten van Holland, van de kinderen en erven van Gonsalo Gijbels, d.d. 1637, over de heerlijkheid Ameland en Bilt. Manuscript, folio, 3 pag.
45483: - AMELAND--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland, d.d. 26-3-1637, manuscript.
45574: - "JAGER, DE; JAN ZEGERS; MILBORN--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van C.J. de Jager, met bijdragen uit de jaren 1839-1859, met tekeningen, prikwerk etc."
45566: - HAVELAAR, TIELROOY--- Briefkaart van Just Havelaar aan J. Tielrooy te Alkmaar, d.d. Amersfoort 1918. Manuscript.
45544: - NIJMAN, RIJSWIJK--- Poesiealbum van Guus Nijman, geboren Terneuzen, in 1937 wonende te Rijswijk Z.H. Alle inschrijvingen uit Rijswijk e.o. en uit 1937.
45644: - MULTATULI, DOUWES DEKKER--- Brochure 'Aan het volk van Nederland'. 8°, 8 pag., gedrukt, ondertekend: E. Douwes Dekker, [18..].
45511: - VERSJE, 1689--- Versje van 4 regels, d.d. 4-7-1689, gesigneerd met monogram F.G.B.
45512: - THEOLOGIE--- Verklaring dat de ondergetekende zijn zoon zal opvoeden in de gereformeerde religie. Manuscript, begin 17e eeuw, 1 pag.
45513: - HAREN, VAN--- Kwitantie voor Harmen Jacobs, d.d. 27-5-1689, getekend W. van Haren. Manuscript, 1 pag.
45514: - "NANNING; ROTTERDAM--- Verklaring over Jacob Claesz Nanning haringcoper, nu wonende te Rotterdam en voor desen te Delfshaven. Manuscript, 1690, folio, 3 pag."
45594: - "DOOLAARD, DEN; DRAMA BEZETTING--- Tekst van 'Het drama der bezetting' door A. den Doolaard, naar ideeën van Carel Briels, opgevoerd in het Stadion te Amsterdam op 31-8-1945. Gestencild, 24 pag."
45593: - COZIJNSEN, AMSTERDAM--- Scriptie 'De client S.' door A.J. Cozijnsen, Academie voor Sociale en Culturele arbeid, Groningen 1958. 45 pag., getypt, gebonden.
45587: - HEDIN, BOEKGESCHIEDENIS, POSTHUMUS--- Reclameblad voor het boek 'Duitschland en de Wereldvrede' door Sven Hedin. Gedrukt blad met opgeplakte foto van Hedin, 1937.
45802: - WIJDENES, DEKKER--- Cahier met schrijfoefeningen van IJtje Dekker en Maartje Dekker, Wijdenes 1868-1870. Manuscript, 4°.
45610: - BERGAMBACHT, OSKAM--- Nieuwlaarsgroet van achterkleinzoon J.J. Oskam aan overgrootvader, d.d. Bergambacht 1-1-1881. Gecalligrafeerd en versierd blad. 1 pag., manuscript.
45591: - HERTOGENBOSCH, SMIT, GYMNASIUM, SLAGER--- Foto, kabinetformaat, van door Slager geschilderd portret van rector dr. L.J.W. Smit van het gymnasium te 's Hertogenbosch. Kniestuk.
45740: - GORDON, CAMP--- Twee brieven in het Frans van Webster Gordon, d.d. 's Gravenhage 29-11 en 7-12-1870, aan hofraad H.F.G.N. Camp, op het Loo. Manuscripten, 4 pag.
45553: - "HERALDIEK; BRAUNSCHWEIG, RABBOW--- Rabbow, Arnold, Heimat im Wappen. Das Braunschweiger Land im Spiegel der Gemeindeheraldik, afl. 1 t/m 50 (1976/1977) in de Braunschweiger Zeitung, geillustreerd."
45554: - HASSINK, SPIJKER--- Ter plechtige echtvereeniging ter tijd van 25 jaaren van Derk Hassink en Engeliena Spijker. Manuscript vers op gedecoreerd blad, z.j. Getekend door de kinderen: N.D.M.H.
45555: - LEEUWARDEN, YPEIJ--- Exemplaar van Leeuwarder Courant 26-10-1838, plano, 6 pag., gedrukt.
45812: - BUCKE, KALLIGRAFIE--- Cahier met gekalligrafeerde tekst in het Frans door Marie Emilie Bucke, 1869.
45712: - PHILIPS, INFRAPHIL LAMP--- Twee gedrukte reclamebrochures voor de Philips infraphil lamp, vouwbladen 1948, geillustreerd.
10076: - Op het afsterven van den eenige voorzoon mijner huisvrouwe Meyndert Hendrik Heus, luitenant ter zee in dienst der Ver. Nederlanden, op de terugreis uit Oostindie, aan boord van 's lands oorlogschip Ceres, den 23sten van hooimaand 1788, in den ouderdomm' van 20 jaren 3 maanden en 28 dagen, overleden. z.p. 8º: 8 p.
10846: - Bij het trouwen van Klaas [smit] en Marie [tulp]. Zwolle 26 augustus 1930. z.p. 8º: 8 p.
10632: - Dichtregelen gezongen door de weezen der N.H. Diaconie bij gelegenheid der feestviering van den Heer D.A. Keuskamp, ter herinnering aan zijne 25-jarige hoofdonderwijzers-betrekking in het Diaconie-weeshuis. Gevierd te 's-gravenhage den 25 july 1867. z.p., C.H. Susan jr. 3, 4 p.
12516: - PAUS PIUS VI `Epitaphium' voor paus Pius VI, d.d. 29 augustus 1799. Plano, 1 blad, gedrukt, met een aantal lof-uitingen in het Latijn.
61250: - L'Enfant prodigue porcher
10324: - Bundel van gebeden, aanspraken en gedichten, uitgeboezemd ter gelegenheid der 25 jarige echtvereeniging van onze geliefde ouders H.C.A. Thieme en G.G. Van eldik, plegtig gevierd te Zutphen den 9den van herfstmaand 1817. Arnhem, C.A. Thieme, 1817. 8º: 63 p.
31: [ADEL], - Eerste lijst van de personen of geslachten wier titels en adeldom op de registers van den Hoogen Raad van Adel zijn ingeschreven, en op welke toepasselijk zijn de bepalingen vervat in artikel 1 van het besluit des konings van den 26sten januari 1822 (Staatsblad no 1). Première liste ... Z.p., 17 november 1825. Geb., 431 p.
10843: - In the studio of [foto] and [foto]. [amsterdam] April 8th 1930. 1e jrg. nr. 1. [Amsterdam] 1930. 4º: 18 p. geïll. [Betreft huwelijk Hans Müller en Lien Ter kuile].
11462: - KORTENHORST Dossiers, afkomstig van J. Kortenhorst te 's-Gravenhage, betreffende families uit zijn kwartierstaat, 2de helft 20ste eeuw. Deze dossiers zijn van beperkte omvang en bevatten 2 à 20 stukken. Per dossier
10124: - Ter gedachtenisse van ... W. Mobachius quaet, bedienaar van 't H. evangelie te Haarlem, overleeden den 27sten van louwmaand 1792. Haarlem, C. Plaat. 8º: 12 p.
10125: - Ter gedachtenisse van P. Van schelle. z.p., z.j. 8º: 22 p.
10028: - Aan ... Hendrik Hooft Danielsz. wegens den 26 february 1787. Amsterdam, Petrus Conradi, 1787, echter gedrukt van ander zetsel en met weglating van het adres van Conradi aan het slot.
61248: - Resurrectio Christi
10625: - De loterij [op huwelijk van Bernard ...] z.p. 8º: [2] p.
61238: - Vüe perspective de l'interieur de l'Eglise de St. Marc, a Venise
10841: - Nieuwsblad voor partijen. Dag-, nacht- en ochtendblad te Oterleek, gewijd aan ' t zilveren feest van C. Moeijes en N. Tromp. Extra nummer 13 April 1929. 4º: 1 p., gecyclostyled.
10842: - Berijmde geschiedenis opgedragen aan het bruidspaar ... Bertus Johannes Roos en ... Tjaltje Maria Oberg ter gelegenheid van hun huwelijk op donderdag 16 mei 1929. z.p. 4º:[4] p.
10844: - Welkomstlied aan den bruidegom Hein Heerkens thijssen en zijne bruid Anne Van der kun, Haarlem, 'Huize Hildebrand' 17 mei 1930. z.p. 8º: [1] p. MET: nog een lied op dit huwelijk. z.p. 8º: [1] p., ondertekend 'Les coccinelles', Stockel 27 mei 1930.
12383: - HISTORISCH MUSEUM AMSTERDAM Map krantenknipsels e.d. betreffende het gebouwencomplex van het Burgerweeshuis tussen Kalverstraat en Nieuwe Zijds Voorburgwal en de vestiging aldaar van het Historisch Museum, 1931-1975, afkomstig van de verzamelaar B. de Ridder.
54654: --- - Sententien by den Hove van Hollant ghearresteert jegens Reynier van Oldenbarnevelt, heere van Groenevelt, David Coorenwinder, gewesene secretaris van Berckel, Adriaen Adriaensz van Dijck, gewesene secretaris van Bleyswijck, over haerluyder grouwelijcke en moordadige conspiratie jegens (...) den heere Prince van Orangien (...) ghepronuncieert ende gheexecuteert in 's Graven-Haghe den 29-3-1623. 's Gravenhage, v. Wouw, 1623.
13134: - VALKENBURG (Z.-H.), BORSBOOM Gedrukt blad, getiteld Op Valkenburg, ondertekend 4 july 1714, C. en H. Borsboom. Plano.
13879: - FRANKRIJK Groot blad perkament met Latijnse tekst de datum 21-3-1430 en een merk als ondertekening, 68x30 cm.
10041: - Lof- dank- en zeege-dicht uitgeboezemd door den oud-burgemeester [van Brielle] Augustus van der Crap, oud 72 jaren, ter gelegenheid van een vreugdemaal door 12 heeren ... gegeven aan ... Gabriel Sturler, colonel, benevens deszelfs ... officieren ... tot dankerkentenisse voor derzelver ... hulp ... bij de ... gevaaren door de soogenaamde patriotten ... voorgevallen op den 20 september 1787. Brielle, Jac van Tertoolen en W.P. Turnbull de Mikker. 8º: 8 p.
11162: - RHIJN, VAN Handtekening J. van Rhijn. 's-Gravenhage, 26 februari 1633.
11164: - RIEBER Manuscript genealogie Rieber, 16de-19de eeuw, door A.A. Vorsterman van Oyen, met correspondentie met de Pfarrer te Ebingen, met de architect Louis C.Th.J. Rieber en met L.Th.C.J. Rieber. Voorts aantekeningen, knipsels etc. en een plano doctoraat-aankondiging voor C.M.L. Rieber, 1852 te Jena.
11166: - ROELSIUS, BAVENS Opdracht van Willem Roelsius, licenciaet in de rechten, raed en fiscaal van Vlaanderen, aan zijn deurwaarder om Adriaan Bavens te dagvaarden om nadere informatie te verschaffen over een door hem verheven leen, 11 oktober 1633. Folio, 1 p.
10095: - Ter nagedachtenis van Mejuffrouw Anna Christina Elizabeth Reguleth, gebooren te Amerongen, den elfden van wijnmaand 1771, zacht en zaalig ontslaapen binnen 's graavenhage den 27sten van slagtmaand 1789. z.p. 8º: 24 p.
11396: - GYMNASTIEK, WOELDERS Gedrukte map met twaalf `Spreuken en gezegden van mannen van beteekenis op het gebied der lichamelijke opvoeding, ten dienste van gymnastiek- en lagere scholen, om op te hangen, eerste twaalftal, bijeenverzameld door H.A. Woelders, gymnastiekonderwijzer te Amsterdam'. Amsterdam, 1877. Folio, oblong, 14 p.
9880: - Feestzangen ter zilveren bruilofte van den Heere Kornelis Van der palm en Mejufvrouwe Magtild Van tonsbergen, gevierd te Delfshaven den 2den van slagtmaand des jaers 1780. Rotterdam, Stefanus Mostert en Zonen. 8º: 17 p.
12113: - TETTERODE, HOOGKARSPEL Tot dankbaarheyd. Aan den eerwaarde heer Nicolaus Tetterode, leeraar tot Hoogkarspel over syn Ed. leerreede ... uytgesprooke in de Nieuwe Kerk tot Amsterdam den 19 october 1740. Folio: [2] p.
12377: - HENKELS Gedrukte dankbetuiging, Rotterdam maart 1941, met handtekening J.D.(?) Henkels, 1 stuk.
13515: - NIEUW- EN SINT JOOSLAND Fotokopie van een getekende wapen- en naamlijst van de ambachtsheren van Nieuwland en Sint-Joosland, 1 p., folio, ca 1948.
13556: - HENGEVELD, HEEMSCHUT Twee brieven van drs. J.M. Hengeveld aan bestuur Bond Heemschut en aan belangstellenden betr. het ontslag van zijn echtgenote bij Heemschut, 1985, gestencild, 3 p.
13578: - AVRO Omslag “De radio-omroep in deze week. AVRO”, gebonden in half leer. Op de binnenzijden van het omslag “Lijst van radio-stations in Europa”, ca 1930.
13594: - INDIË, STIERLING, METMAN Verklaring van de resident van Batavia dat Joan George Everh. Gijsbert de Dieu Stierling, geb. te Semarang, oud 18 jaar, het recht heeft in Ned. Indië te wonen, 1 p., manuscript, getekend te Batavia 26-8-1868 door de assistent voor de policie J Ph (?) Metman.
13872: - HAARLEM, CONVOOY & PRINSEN Nota van Convooy & Prinsen, Grote Houtstraat Haarlem, 1872 (leverancier hoeden en petten).
13873: - HAARLEM, KLINKERT & HEYNSIUS Nota van Klinkert & Heynsius (verfwinkel) te Haarlem, 1881.
13874: - HAARLEM, VAN BEMMELEN Nota van J.C. van Bemmelen & Co., wijnhandel, Achterstraat te Haarlem, 1861.
13999: - LAND Tekstboekje van kinderoperette Hans Drift, uitgave muziekuitg. A. Land Ezn. te ‘s-Gravenhage, 16 p., gedrukt [ca. 1940].
14003: - BORBERG Overlijdensbericht van Johan Andries Godfried Borberg, 77 jaar, d.d. Amsterdam 1863. Gedrukt, 4º oblong, 1 p.
14047: - MUIDEN, FOCK, VLAG Kwitantie waarbij Laurens Fock verklaart ƒ12,12 te hebben ontvangen van burgemeesteren van Muiden “van wegens het gebruijcken en schadeloos maaken van mijn vlagh”, d.d. Muiden 18-2-1699, manuscript, 1 p., folio.
10899: - Bruiloftszangen. Drukkerij van Suringar te Leeuwarden, 16 p.
10839: - Gasten A.B.C. [op 25-jarig huwelijk van Julius Van andringa de kempenaer en Mies Enschedé]. 23 februari 1904-1929. z.p. 8º: 11 p.
12735: - AMSTERDAM, ZIJDEVERVERSGILDE Publicatie van het stadsbestuur van Amsterdam, d.d. 29 januari 1778, betreffende een aanvulling op de keur van de zijdehandelaars en zijdeverwers uit 1648, namelijk dat gildeleden eerst poorter dienden te zijn en vier jaar bij een zijdeverwer dienden te hebben gearbeid. Plano, gedrukt.
12507: - OOSTERHESSELEN (DR.), KOHIER ONROEREND GOED `Quohier [1807] van vaste goederen gelegen in het Carspel Oosterhesselen, zo als door eigenaren zelve zijn opgegeven bij de volmagten Tijmen Kymmell, Hindrik Elving en Lambert Oldenbandring en schatbeinder L. Schoemakers, door de scholtins H.F. Camerling tot opmaking dezes gerequireerd'. Register in perk. band, folio, 200 à 300 p.
12512: - "OVEREEM, VAN; 'T NUT Gedrukt vers Notulen van de vergadering van 24 maart 1868 in het Nut, door Een Luisteraar [= P.A. van Overeem]. Amsterdam 1868, 2 p."
10002: - Herders-zang op de 34ste verjaring van H.K.H. Frederica Sophia Wilhelmina, princesse van Oranje en Nassouw op den 7 Augustus 1785. Rotterdam, P. van Dijk, 1785. 8º: 11p.
10529: - Ontboezeming bij het overlijden van den weledelen hooggeleerden heer A.C.G. Suerman, hoogleraar in de geneeskunde aan de Hoogeschool te Utrecht, door N.B. Donkersloot. Utrecht, J. de Kruyff, 1840. 8º: [6] p.
10621: - Welkomstgroet [bij 50-jarige bruiloft]. z.p. 8º: [1] p.
11154: - PRINS FREDERIK, VAN DEN BRANDELER, GEDENKTEKEN 1813 Verzoek van Fredrik, Prins der Nederlanden, aan mr. J.J.E. van den Brandeler, president van de rechtbank te Dordrecht, zitting te willen nemen in de commissie Dordrecht voor de oprichting van een Nationaal Gedenkteken voor november 1813. 's-Gravenhage 1863. Folio, 1 p., deels gedrukt.
11200: - THIREAUX, DE WALTERSTORFF Notariële akte. Londen 1785, o.a. betreffende de Amsterdamse handelsfirma's Henry Thireaux en De Walterstorff (o.m. betreffende een gekocht schip). 4(, 3 p.
11156: - RADERMACHER Tekeningetje door W(ilhelmina) D(ana) Radermacher (huwde in 1813 G. Vosmaer) uit een album amicorum: `Cabillario sur les Alpennins'.
12504: - OLIVIER Poeziealbum van Cornelia Olivier te 's-Gravenhage (geb. 23 augustus 1906), 1919-1930.
10164: - Iets ter gedachtenis aan Ewald Hollebeek, in leven doctor en hoogleeraar der H. Godgeleerdheid in Leydens school, overleden den 24 van wijnmaand 1796, van het gezelschap Non arte sed amore poeseos. Leiden, D. du Saar, 1796. 8º: [4] 43 p.
13415: - YSSELDIJK, VAN Briefje van J.B. van Ysseldijk, dd A’dam 1900, aan A.A. Vorsterman van Oyen, betr. Jan Wesselius, 1 p., 8º, manuscript.
13418: - GENEALOGIE Genealogisch manuscript uit de 18e eeuw met fragment genealogieën (geïllustreerd met wapentekeningetjes) van: De Cort, van Overstege, Muys van Holy, Van Muylwijck, Foeyt, Van Wijngaerden, Van Beveren, Ruysch, de Pilgrim, 6 p., folio.
13430: - BREDA, VAN BEUGEN, STEVENS Rekening van Ad van Beugen voor Johanna Stevens, dienstmaagd van de heer Dieudonné wegens geleverd gouden slotje met stenen. Met verzoek van Johanna aan weesmeesteren van Breda om de nota te betalen, Breda 2-11-1791, 1 p., manuscript.
13437: - FRIESLAND, VREEDE, VAN DER KEMP “Lierzang aen de Hoog-ed Gestrenge Heeren F.J.J. Eisinga, S.H. Roorda van Eisinga, H. Buma, F.B. Aebinga van Humalda, R.L. Andriga de Kempenaer, J. Wielinga, C.L. van Beyma, protesterende leden in den Raad van Friesland, tegen de resolutie van den 1 Sept. 1779 voor de bepaelde convoyen, door E.H.J. Te Leyden, bij L. Herdingh, 1780”, katern van 10 p., 4º, manuscript.
13453: - HAASTRECHT Brief van een jurist aan N.N. over de kosten van beroepingen van predikanten te Haastrecht. Moeten deze ook betaald worden door de r.k. ingezetenen van Haastrecht? 2 p., 4º, 18-eeuws, manuscript.
13457: - DRONSBERG, BUYS Blaadje voor een album amicorum van de hand van J.J. Dronsberg geb. Buys, dd 1816, 1 p., manuscript.
13458: - "HOUWENINGEN, VAN; ARTILLERIESCHOOL DELFT Brief van de kapitein van de Artillerie en Genie School (Seelig?) aan G. van Houweningen, burgemeester Werkendam, betr. “honorabele demissie” van H.’s zoon, de kadet G. van Houweningen, e.e.a. namens luit. generaal Voet, dd Delft 16-12-1817, 1 p., folio, manuscript."
13462: - VONDEL, SPIEGEL “Op d’afbeeldinge van jongvrou Cornelia Spiegel”, gedicht van 6 regels gesigneerd J. v. Vondel en “Naar ‘s dichters eigen handschrift”, 1 p., 4º, manuscript (18e eeuw).
13478: - BURMAN Verdediging van de heer lt. colonel Frans Burman tegen een kanailleus en lasterend vers door een eerloozen schurk tegen hem gemaakt, z. pl. 1761, 8º, 52 p., gedrukt. Hierbij: “Roskam voor den dollen Frans”, het bewuste vers, manuscript, 4 p.
10815: - Spijkerlied ter gelegenheid van het 12½-jarig huwelijksfeest aangeboden aan Anna en Piet [Röpke], door Jo en Marie. z.p., z.j. 8º: 4 p.
13127: - TRAMS, SCHEVENINGEN Zes prentbriefkaarten uit 1908 met afbeeldingen van versierde tramwagens die deelnamen aan een wedstrijd te Scheveningen in dat jaar.
13144: - VERWARMING, LETESTU Tekening en beschrijving van `la nouvelle grille, inventé par M. Letestu': een ijzeren draaibare bol tussen twee standaards met openingen. Folio, manuscript, 1 blad, 19de-eeuws.
13162: - WEBER Briefje van ... Weber, hoogleraar Sanskriet te Berlijn, d.d. 1872, 1 p.
13179: - WOUBRUGGE, KROON Briefje van A. Kroon CJzn te Woubrugge, 189?. Deels gedrukt, 2 p.
13193: - ZUIDLAREN, BINNENHALEN ROGGEOOGST Proces-verbaal betreffende de afkondiging in de kerk van Zuidlaren, d.d. 12 juli 1812 van een waarschuwing betreffende het binnenhalen van de rogge van de publieke Es. Dit om misbruiken uit het verleden tegen te gaan. Folio, manuscript, 2 p.
13195: - ZUYDHOEK, ARMOEDE `Een korte rekening over het traktement van Pieter Zuydhoek, bedragende 5 gl. 5 st. per week'. Z.j. Gedicht van 3 p., manuscript, 4(.
13198: - ZWAAG, GYMNASTIEK, TURNKLEDING, SCHOEN Statuten en Huishoudelijk Reglement der Damesgymnastiekvereeniging te Zwaag, 1924. Folio, manuscript, 6 p.
13199: - RAPPARD (VAN) ‘Familieverwantschap met wijlen mej. Eugenie Rappard. † 2-11-1922’, manuscript 8º oblong, 1 p.
12349: - GRONINGEN `De jonckeren hovelingen, eygenarfden ende volmachten der Ommelanden tusschen d. Eems ende Lauwers doen te weten'. Folio, 1 blad, gedrukt, gedateerd in druk July 1645, verbeterd in pen `gearresteerd 27 juni 1645 en gepubliceerd 12 september 1645'. Getekend O. Tamminga en A. Berchuys, secr.
10017: - Lijkzangen bij het afsterven van ... Mr. Adrianus Johannes Van royen, overleden den 16 van grasmaand 1786. Leiden, C. Heyligert. 4º: [24] p., met titelvignet met o.a. familiewapen.
10065: - Lof-lied over de gelukkige uitkomst van prins Willem de vijfde. z.p., z.j. Plano, 1 p.
10082: - De zevende Augustus of de heuchelike geboortedag van Nederlands moeder en Debora, Frederica Sophia wilhelmina ... gedacht toen heure koninglike hoogheid op den 7. Augustus 1788 37 jaaren oud wierdt. Leiden, J. Hasebroek en A. van Houte, 1788. 8º: 12 p.
10788: - Liederen te zingen ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van den heer en mevrouw P. Boot-de Graaf, Leiden [Stadsgehoorzaal] 11 Maart 1912. 8º: 15 p. Geïll. met groepsfoto van het gezin.
10790: - Ter gelegenheid van het huwelijksfeest van den Heer L.H. Boomgaard en Mejuffrouw W. Van Gaard, Amsterdam 17 mei 1912. Amsterdam, Wed. R.J. Coesel. 8º: [4] p.
10791: - "Ter blijde gedachtenis aan de feestviering der eerste plechtige Heilige mis van den Wel-eerw. Pater Fr. Paschalis Breukel; O.Carm., in de St. Bonifaciuskerk te Alphen aan den Rijn. 20 augustus 1912. Alphen a/d Rijn, H.G. Veltman 1912. 8º: 23 [9] p. Met fotootje op titelpagina."
10792: - Diner ter gelegenheid van het huwelijk van den heer C. Huisken en mej. A.C. Van Kessel, 12 september 1912, Huize 'Belvedère'. z.p. 8º: [3] p.
10796: - "De Jubileum-courant ""Het molentje"", Dinsdag 15 Juli 1913 [t.g.v. het 25 jarig bestaan van de opticienswinkel van Jac. Moulijn aan de Wagenstraat te 's gravenhage]. Groot folio, [4] p."
58448: - Register van alle de printen die op de actiehandel zijn uitgekomen in 't jaar 1720. 1 blad folio met 47 titels van prenten, gedrukt.
58450: - Proclamatie van Koning Willem I, in het Loo 7-10-1840, betr. overdracht aan Willem II van het koningschap, groot blad plano.
58453: - "Grote aquarel (60x42cm) in grijs met tekst ""la mer l'a rendu... je le garde"" getekend door A. Fievez Dit De Malines (1792- na 1842). Voorstelling: mannenportret boven een zeeschip dat d.m.v. anker een grote steen met tekst Pays Bas ophaalt. "
58456: - "Litho ""Mijn 8ste Februari 1875. Mijne vrienden"". "
58457: - Drie grote bouwtekeningen van de R.K. Kerk (kerkschuur) en pastorie op de Keyenborg (bij Hengelo, Gelderland). Driemaal ca 40x60 cm, tekeningen met pen in kleur.
10616: - Verleden en heden [op 12 1/2 jarig huwelijk van ?]. z.p. 8º: [1] p.
10617: - Op de bruidspartij van den heer P.I. Fennema en mejufvrouw A.I. Rinkes, junij 1864. z.p. 8º: [14] p.
10618: - Aan bruidegom en bruid [op 25-jarig huwelijk]. z.p. 8º: [2] p.
13880: - ST. MAARTENSDIJK, SCHERPENISSE (THOLEN) Domeinrekeningen over de geestelijke goederen van Sint Maartensdijk en Scherpenisse over 1674 en 1676. De rekeningen werden afgelegd door Pieter Munnincx, rentmeester (aangesteld door de Prins van Oranje in 1671) en afgehoord door de Camer van Rekeningen in resp. 1677 en 1678. Manuscripten, folio, ieder ca. 360 p., gebonden in perkamenten banden. Per stuk
13886: - ZUTPHEN, POLYHYMNIA Cahier met de teksten van “Vrije voordragten gehouden in de Vereeniging Polyhymnia te Zutphen, 1871-1872”, 90 p., 4º, manuscript gebonden in half linnen band met op de rug “1871-72”. Fraai handschrift.
12160: - WESTZAAN Gedrukt vers `Een droevige gebeurtenis voorgevallen in het dorp Westzaan op den eersten Januarij anno 1843'. Folio, 1 p.
11019: - DOLE, VAN Uitnodiging voor de uitvaartmis voor Hendrik Ludovicus van Dole. Amsterdam 1779. Plano, gedrukt.
10021: - Ode of extemporaire dichtluim bij het hartelyk vieren der heuchelyke verjaering van ... Frederika Louisa Wilhelmina princesse van Oranje ... door een zeer aanzienlyk aantal vaderland eendracht-lievende en Oranje minnende zoonen van de Leidsche Minerva, feestvierend uitgeboezemd den 28 van slagtmaand 1786. z.p., z.j. 8º: 8 p.
42539: [VENETTE, NICOLAS] - Venus minsieke gasthuis, waer in beschreven worden de bedryven der liefde in den staet des houwelyks (...) door I.V.E. medicinae doctor. Amsterdam, Tim. ten Hoorn, 1687.
61183: - Romulus on his throne
42676: - - Pieter de la Court wederom op nieuws door eenige begerige staetsieke en nieusgierige geesten ontrust. Synde een vertoog wat de belangen ende rechte politie soude wesen om een stadt sijn fondamenten te leggen, om daar so wel Christelyke als Politike gronden op te bouwen. z. pl., [1690].
58517: - Reglement en tarief op het doorschutten der schepen, schuiten en alle andere vaartuigen (...) door de duikers van de Leischendam. Delft 30-10-1865, 88 x 55 cm. gedrukt.
58519: - Nassausche oranje Tak, vertonende alle de heeren stadhouderen die geregeerd hebben sedert het begin der Nederlandsche Republiek Ao 1579 tot op dezen tijdt Ao 1733, opgedragen (...) door R. en I. Ottens te Amsterdam, [1733]. Gravure, 49x58cm.
10765: - Het A.B.C. ter gelegenheid van het huwelijk van Pieter Tadema met Wilhelmina Steert, op 29 April 1909 te Purmerend. 8º: 3 p.
11457: - KOEDOODER, DE HEIJ Twintig stukken betreffende W.P. Koedooder en A. Koedooder-de Heij, te Haarlem 1929-1954 (o.a. betreffende de Haarlemsche Manufacturenhandel, hypotheek, polis, geboortebewijzen, etc.).
42419: [LAUREMBERG, JOHANN] - Veer schertz-gedichte: I. Van der Minschen itzigem Wandel und Maneeren. II. Van almodischer Kleder-Dracht. III. Van mormengder Sprake und Titeln. IV. Van Poesie und Rymgedichten. [Hamburg?], 1682.
10112: - [Twee gedichtjes op Du mont-pigalle]. z.p., z.j. 8º: [1] p.
11283: - BLINDEN, SCHRIFT VOOR `Vereenvoudigd stelsel van verheven schrift ten gebruike van blinden, door William Moon FrGS'. Folio, oblong, 1 p. Met reliëfdruk, gedrukt in de werkinrigting voor blinden te Rotterdam, 19de-eeuws (1864?).
12098: - STIENKERS Uittreksel uit overlijdensregister Ueffeln onder Osnabrück, betreffende het overlijden op 1 april 1825 van Margaretha Maria Stienkers geb. Holzgreven. Folio, 1 p., met lakzegel.
12099: - STOETE, HEYLBORN Ter bruylofte van Mons. Stoete en d'eerbare Theresia Heylborn. 4(: [2] p., [19de-eeuws].
12093: - SOCIËTEIT DE VRIENDSCHAP Groot blad, gekalligrafeerd, met de tekst `Naamlijst van de leden der wintersociëteit De Vriendschap', waaronder de namen volgen van drie directeuren en 49 leden, van wie er 26 hebben bedankt of zijn overleden. Z.p., z.j., wrs. 19de-eeuws. Plano, 1 blad.
12617: - TONEEL, NEDERLANDSCHE SCHOUWBURG Op zijde gedrukt programma voor de Hussaar van Felsheim, opgevoerd in de Nederlandsche schouwburg, 26 juni 1829, `vereerd met de hooge tegenwoordigheid van Z.M. onzen geliefden koning', 1 p.
12499: - NIEUWER AMSTEL, BEUN, DE RIJCK, VAN RIEK, GOMMERS Akte van transport d.d. 3 mei 1675 van een `bruyckweer' met huis en land aan de Veendijk bij het Groenewout te Nieuwer Amstel, verkocht door Jacob Corsen namens de erfgenamen van Pieter Ysbrantsz van Riek de Oude en Neeltje Vreken, aan Jacob Dirksz Beun. Charter op perkament, met het gave lakzegel van schepen Cornelis Jansz de Rijck en beschadigd zegel van Claes Jansz.
12488: - MIRANDOLLE, BANKWEZEN, ROTTERDAM Cahier `Bankwezen, privé', met aantekeningen over het bankwezen door Reinhard Nicolaas Laurens Mirandolle (geb. 15 maart 1833), directeur-secretaris (sedert 1864) van de Bijbank Rotterdam van de Nederlandsche Bank (van 1897 tot 1904 president). Hij woonde Westerkade W15 nr. 840 te Rotterdam. Geb., folio, 131 p.
12364: - "HARENCARSPEL, VAN; VAN DE PUT Verklaring van A. van Harencarspel betreffende het niet belast zijn van de goederen van Michiel van de Put. Amsterdam 1735, 1 stuk, deels gedrukt."
10838: - Uren met bruid en bruidegom [betr. huwelijk Frits F. Röell en Dorine Van der goes, te Aerdenhout, huize 't Landhuys]. z.p. 4º: [8] p. Met menukaart Hotel 'Duin en Daal', met foto van het bruidspaar.
58065: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Fredrik van Leefdael, overl. 1607. Manuscript, 4o, 1 pag.
11315: - BUSCHMAN, DE VIRIU, VAN EVERDINGEN, DRIEL, GELLICUM Een aantal documenten betreffende de familie Buschman, 1672-1811.
61390: - - Publicatie, Wy Willem Frederik, by de Gratie Gods, Prince van Oranje Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden (...) Toen wij op den 2 dezer in Amsterdam (...).
52997: --- - Sententie in der saecke van Cornelis van Deuverden, gewesen adjunct secretaris van de Edele Mogende heeren Staten 's landts van Utrecht, gepronuncieert in de audientie van den Gerechte der Stadt Utrecht op den 7 April 1664. Utrecht, J. van Doeyenburch 1664. Gedruckt naer de originele sententie.
37792: - Nederlandsche gedenkstukken, opgerigt in de beide groote kerken te Delft, Delft, P. de Groot, 1829, 15 pag. + 7 grote litho's van grafmonumenten, papieren omslag, rug los, voorplat geraffeld en los, vlekkig.
44483: - "RIJN; SCHEEPVAART--- Tekst van een lezing door ir. D. Vreugdenhil 'De Rijn als scheepvaartweg', 23 pag., getypt."
48420: - WENNING--- Brief van Johannes Wenning, d.d. Leeuwarden 1893, aan J.A. Koopmans te Lent over het wapen van Nederland en Waldeck Pyrmont op een schilderij in het raadhuis van Leeuwarden. Manuscript, folio, 4 pag.
48671: - SEKELING--- Correspondentie tussen C. de Jong en F. Prost in Draguignan, 1985, over fam. Sekeling. Manuscript, 4 pag.
48726: - ZEEP--- Request aan Staten van Holland d.d. 1-7-1749 van zeepzieders om belastingvermindering. Folio, 4 pag., gedrukt.
48730: - WOERDEN--- Rapport bij Staten van Holland 30-7-1749 betr. Groot waterschap Woerden. Folio, 3 pag., gedrukt.
48735: - BIER, ROTTERDAM--- Memorie van de bier-azijnmakers te Rotterdam, d.d. sept. 1749. Folio, 5 pag., gedrukt.
48927: - MORNER, PRENTVERKOPER--- Omslag met afbeelding van een prentverkoper met in de ene hand lose prenten en in de andere hand een bord met tekst 'Miscellaneous sketches of contrasts, drawn by Njalmar Morner.' 40x30 cm., uitg. R. Ackermann, Londen, 1831.
48930: - LEIDEN, ONDERWIJS, V.D. PLUIJM--- Getuigschrift dat Nicolaas van der Pluijm, geb. 26-2-1905, van 1911 tot 1917 de chr. school voor on- en minvermogenden te Leiden heeft doorlopen. D.d. Leiden 28-2-1917. 1 blad, 33x40 cm., deels gedrukt (litho P.J. Mulder, Leiden).
48958: - ZEVENAAR, JANSSEN--- Grote potloodtekening (50x40 cm.) van biddende engel, gesigneerd G.F.H. Janssen (?), Zevenaar 1858.
30141: - VLAARDINGEN, BANK VAN LENING -- 'Afkondiging' dd. Vlaardingen 7-1-1837 betr. reglement op de Bank van Lening, vastgesteld 3-10-1836. Groot blad plano, gedrukt.
3091: [ BEVERWYK, JOAN VAN, E.A. ] - Opgaande linie van het geslagt Booth, zijnde de voorvaderen van Everard Booth, heer van Mijdrecht, raad ordinaris in den Hove Provinciaal van Utrecht. Z.p. z.j. [ca. 1715], 48 p., geb. in origineel karton. Mooi exemplaar van een zeer zeldzaam boek.
31060: - Geslachts Register van Abraham Pelt en Eva Vogels, 26 + 58 pag., getypt, gebonden.
52522: - - Poesies, par un amateur peu exerce. Z. pl.
30136: - LINDEMANN -- 'Lindemann, was geh'n den dich die mädel an?'. Blaadje met tekst en muziekschrift, begin 20e- eeuw, gedrukt.
30137: - DOKKUM, VAN -- Reclamebiljet van drukkerij 'De Ster' van Jan van Dokkum, Kerkstraat 64, Amsterdam. Gedrukt, 4°, 2 pag., ca. 1900.
30121: - FIETS -- Reclamebiljet voor Desy Bell, de twee persoons fiets, ca. 1900, gedrukt.
30106: - ASSEN, ZWERVERS -- Programma van groepsfeest van De Zwervers en Thrianta Stam te Assen, ca. 1950. Gestencild, 18 pag., met veel advertenties van plaatselijke winkeliers.
30109: - SCHOONHOVEN, PAARDEN -- 'Harddraverij Schoonhoven 25-9-1879'. Gedrukt programma, 1 pag. folio.
52915: --- - Wonderbaeren levens-loop van Ludovicus Dominicus Cartouche, opper-kapiteyn van eene zeer groote bende borze-snyders (gauw-dieven), moordenaars, etc. [...] In druk gegeven geensins tot naevolginge, maar tot voorbeeld der mallende jongheden. Gent, P.A. Kimpe, [ca. 1800].
30019: - AUTO, GOOSEN -- Internationaal rijbewijs voor Andries Kreuzen, geboren Hilversum 1931, wonende te Badhoevedorp, 1986. Met pasfoto. Deels gedrukt.
23888: - Bericht wegens eene verbeeterde toethaspel, aan de Nat. Ned. Huishoudelijke My. aangeboden door de spin-en weef fabricq te Monnickendam, waarvan eigenaars en directeuren zijn P.Slicher, C.S. Volmer, A.Volkerse en C.Peereboom en Zoon, Haarlem, Loosjes [1804] 6 pag. met uitvouwbare gravure.
9727: - Treur- en troost-zang over het vroegtydig afsterven van ... Agatha Corvina Van der dussen, in leeven huysvrouwe van Mr. Gerard Van vredenburch, meesterknaap van Holland en Westvriesland, ontfanger generaal der kerkelijke goederen mitsgaders bewindhebber van de Oostindische Maatschappye ter kamere Delft, enz. voorgevallen op den 29sten dag van wijnmaand, in den ouderdom van zes-en-veertig jaaren en twee maanden. z.p. 4º: [8] p.
10160: - Lykzangen op Petrus Nieuwland, zalig in zijnen Heer ontslaapen [te 's Gravenhage] den 30n van herfstmaand 1795. 's Gravenhage, G. Backhuysen. 8º: 56 p.
42599: [CUSSAC, J.] - Theorie generale de toutes les chasses au fusil, a coure et a tir, pour le gibier a poil et a plume et des grandes chasses royales. Paris, Corbet, 1823.
10938: - Oud-Zaansch bruiloftsfeest, bewerkt naar het naspel van 'De Bloem van Zaandyk, dramatische schets uit de jaren 1793 en 1794', door G.J. Honig en C. v.d. Zeyde, Koog aan de Zaan 1895, 48 p.
42452: - - Recueil van de tractaten, gemaeckt ende geslooten tusschen de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden ter eenre, ende verscheyde Koningen, Princen ende Potentaten ter andere zyde. 's Gravenhage, J. Scheltus, z.j.
42521: - - Flora. Jaarboekje voor bloemliefhebbers en bloemkweekers, Eerste Jaargang. Amsterdam, Diederichs, 1833.
42670: [POOT, ABRAHAM VAN] - Engelands gods-dienst en vryheid hersteld door sijn hoogheid den heere prince van Oranjen (...) Beginnende met den optocht uit Holland tot de kroninge van hare hoogheden. Amsterdam, Doornick, 1689.
42591: - - Le mercure Hollandois, contenant les choses les plus remarquables de toute la terre, arrivees en l'an 1676 jusqu'a l'an 1677 et sur tout dans les guerres de France, Almagne & Hollande. Amsterdam, Boom, 1678.
42543: - - Naerdere Unie, in 's Gravenhage op de groote zael van 't Hoff van Hollandt den 21-8-1651 geslooten, als mede de Unie in den jare 1579 binnen Utrecht op-gericht. Neffens de propositien van (...) Jacob Cats (...) heere Veth (...) aen die van Zeelandt, Eyndelijck de amnestia over de onlusten in den jaere 1650 voorgevallen. [Gebonden met:] Vervolgh by de Naerder Unie verhandelt. Arnhem, J. v. Biesem, 1651.
42431: - Extract uit de resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staaten der Vereenigde Nederlanden, den 28 Augusti 1777. Haarlem, Joh. Enschedé en Zoonen, 1778. [ Unie van Utrecht]
42542: "[ROY, PIERRE LE / JACQUES GILLOT; E.A.]" - Satyre menippee de la vertu du catholicon d'Espagne et de la tenue des estats de Paris. [Paris], 1593.
25097: - Acta van de heeren edelen en ridderschappe, repraesenteerende den tweeden staat van den lande van Utrecht, zo in denzelver laatste sessie voor de revolutie, op den 27-1-1795 [...] als naderhand [...] gehouden [Utrecht, ca. 1814].
42384: - - Wegh-wyser, aenwijsende de besonderste vremde vermaecklijckheden die in 't reysen door Vranckryck en eenige aengrensende landen te sien zijn. Tot nut van al die gheneghen zijn om die landtschappen te besichtigen. 2e druk, Amsterdam, N. v. Ravesteyn, 1657.
42464: - - Volks-liedjens, uitgegeeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, 5 stukjes, in één band. Amsterdam, 1793-1807.
42554: [BISSCHOP, JAN] - Pharmacia galenica & chymica, dat is Apotheker ende alchymiste ofte distilleer-konste. Rotterdam, P. en A. van Waesberge, 1661.
42525: - - Leerzaam mengelwerk voor de jeugd, bevattende eene verscheidenheid van onderwerpen, tot nut en vermaak der kinderen. Leiden, P.H. Trap. 1811.
42413: [DULAURE, JACQUES ANTOINE] - Pogonologie, ou histoire philosophique de la barbe, par M.J.A.D. ***. Constantinople et Paris, chez Le Jay, 1786.
42686: [SCRIVERIUS, PETRUS EN J. DUYM] - Beschrivinge van out Batavien met de antiquiteyten van dien. Amsterdam, Cloppenburgh, 1636.
10246: - Aan den Wel Edele Heer Ferdinand Van der schaft en Mevrouw Cornelia Dobbelaer, ter gelegenheid hunner echtverbintenis op den 20sten van lentemaand 1806 [te Middelburg]. [Haarlem] 8º: [8].
12386: - HOGE ZWALUWE, VAN MEEL, SURCEANCE VAN BETALING Akte, uitgegeven door het Hof van Holland d.d. Den Haag, 21 mei 1654, dat Hendrik Jacobsz van Meel, brouwer op de Geyt onder Hoge Zwaluwe door vele ongelukken achteruit geraakt is en zijn schulden niet kan betalen, doch 4 of 5 jaar de tijd krijgt om alles te betalen. Charter op perkament (besch.), gesigneerd door Hogenhouck.
45842: - DELFT, VAN DER BLOCQ, SCHINKEL--- Opdracht aan Borger Jacobsz van der Blocq als rentmeester van het Meyskenshuys te Delft, tot uitbetaling aan Jochem Jansz. Getekend: Bruyn H(armensz.) Schinkel, d.d. 2-10-1621. Manuscript, 1 pag.
10587: - Ter gedachtenis aan het huwelijk van Mr. R.T.H.P.L.A. Van boneval faure en J.J. Van hall, gevierd te Groningen 26 april 1854. z.p. 8º: 24 p.
10588: - Leve vader Bilderdijk! Een kreet van verontwaardiging na het verhandelde op het Vierde Ned. Taal- en Letterkundig Congres gehouden op vrijdag den 22sten september 1854, door A. van der Hoop Jrs zoon. Leiden, D. Noothoven van Goor, 1854. 8º: 6, 6 p.
10589: - Welkomstgroet aan dr. L.S.P. Meyboom beroepen predikant te Amsterdam, bij zijne aankomst aldaar. October 1854, door Raad eens wie? Amsterdam, J.A. Schuurmans. 8º: 8 p.
10590: - Bij gelegenheid der echtvereeniging van den Heer B. Van der kolk en Mejufvrouw A.C. Roos. Amsterdam 16 november 1854. z.p. 8º. Tien verschillende verzen op losse vellen, ieder 1, 2, 3 of 4 p. omvang.
10592: - Aan Mr C.H.B. Boot, burgemeester der stad Amsterdam, 22 Februarij 1855. 8º: [8] p.
10593: - Feestzangen ter gelegenheid der echtvereeniging van den Heer O.A. Van druten met Mejufvrouw G. De jong, te Leeuwarden den 28 maart 1855. Sneek, Van Druten en Bleeker, 1855. 8º: [20] p.
10594: - Feestzangen bij gelegenheid van het bruilofts-feest van G.A. Hoog en M.E. Heijman, op den 9 mei 1855. z.p. 8º: [16] p.
10595: - Op het onverwacht overlijden van ... Lambertus Dibbits, predikant in de Herv. Gem. van Utrecht, ontslapen den 1 juni 1855, in den ouderdom van ruim 59 jaren. z.p. 8º: 1 p. Gedrukt op papier met zwarte rand.
10596: - Een eenvoudig maar hartelijk woord aan en van de leerlingen van wijlen ... L. Dibbits, predikant bij de Herv. Gem. te Utrecht, overleden 1 juny 1855, door W.A. v[an] R[ijn]. Utrecht, Kemink en Zn., 1855. 8º: 10 p.
10599: - Danklied gewijd aan mijne hooggeachte patronen ... P. Blussé van zuidland, P. Van braam blussé en G.J. Blussé, Dordrecht 7 september 1855.. Plano, 1 blad, met sierrand.
10601: - Als eene merkwaardige herinnering voor het tegenwoordige en voor het nageslacht, volgen hier achter de gedichten die bij het vieren van vijftigjarige echtvereenigingen in het voorgeslacht van den heer Jacobus Enschedé zijn voorgedragen: Izaak Enschedé en Beeltje van der Lucht (1752), Barent van der Lucht en Josijntje Marchant (1717), Steven van der Lucht en Janneke Jans (1686). Haarlem, Joh. Enschedé, 1856. 8º: [24 ] p.
10602: - Een aandenken aan den Wel-eerw. Heer Henri Thierry De blaauw, in leven predikant, laatstelijk te Leyden, overleden den 10en mei 1858. Leiden, Schreuder en Van Baak, 1858. 4º: 11 p.
10603: - Feest-coupletten [op zilveren huwelijk van ? te Heemstede]. z.p. 8º: [9] p.
10605: - Ter gedachtenis mevrouw H.G. Kiehl (Theodora Sophia Sablairolles), geboren te 's gravenhage 18 maart 1817, aldaar 2 february 1859 overleden. Amsterdam, A.H. van Gorcum. Plano, 1 blad.
10606: - Op den dood van mijn kind. Joseph von Eichendorff met eenige vrijheid nagezongen ter herinnering aan het overlijden van mijn zoontje Albertus Alewijn [de jager], geboren 2 july 1858 overleden 20 september 1859. z.p. 8º: 7 p.
10608: - De gouden bruiloft van Mr. Bauke Haga en Hillegonda Veen, den 19 september 1860 gevierd te Sneek. Arnhem, G.W. van der Wiel, 1861. 8º: 92 p. Gebonden in origineel karton.
10610: - Tafelzangen ter eer van Dr. H. Oort en zijne bruid E.W. De goeje [21 nov. 1860]. z.p. 8º: 23 p.
10612: - [Gedichten op het huwelijk van Gusje Tendering en ?] z.p. 8º: 7 p.
10995: - BOLDINGH, HONDIUS, LEEUWARDEN Litho `Gezigt op den ingang van de stedelijke begraafplaats, Leeuwarden', met randschrift in pen `Reinier Jan Boldingh, geboren te Hoorn 8 maart 1838. Overleden te Leeuwarden 14 mei 1862. Begraven 17 mei afd. 1 regel 3 nr. 20'. In originele lijst uit de tijd. Voorts: grafstuk, vervaardigd o.m. van haar, voorstellende een grafmonument met de tekst `P.S.H. geb. 7 Sep. 1833 ovl. 1 juni 1887' en `M.B. geb. 7 Febr. 1868 ovl. 3 juli 1887'. Op verso het etiket `W. Ooms, kunsthaarwerker en graveur te Hoixze(?). Voorts verklaring van de letters: `Petronella Suzanna Hondius (gehuwd met Heiman Hendrik Boldingh, een broer van grootvader Claas Boldingh) en hun dochtertje Maria'. In eigentijds ovalen lijstje.
10996: - BOND CABBELE Portrettekeningetje van `Benjamin Bond Cabbele, F.R.S. and M.P. and a right good friend to the afflicted of humanity'. `By Mulready, taken from a book, belonging to Mr. Pye, the engraver.' Deze beide teksten, samen met de tekening, in één lijst, 20x28 cm.
11003: - "BRUGGE, D'ODIGNY; VAN DEN BERG Verzoek van N.N. aan de baron d'Odigny om met Exc. Van den Berg te spreken ten gunste van de Franse heer Joos, en van de heer Jan Anthone van der Lepe, betreffende de magistraat van Brugge. Beiden zijn gerecommandeerd door de generaal Pascale. Z.p., z.j. 4(, 1 p."
11005: - BRUYN KOPS, DE Vijf brieven van de curator der hogeschool te Leiden, W.G. de Bruyn Kops, 1868, 1871, 1872, 1874, 1875, deels gedrukt, deels manuscript.
11009: - CERES(C)HE HEUSEUR (BELGIË) Doop-, trouw- en begraafboek van de R.K. gemeente Ceres(c)he Heuseur. 1 deel. Folio, lederen band. Manuscript.
11011: - COPPENS, BELGIË Brief van prof. B. Coppens, Gent 1794, aan citoyen Siliestre. 4(, 1 p.
11012: - CREMER Dossier stukken, afkomstig van A.A. Vorsterman van Oyen betreffende het geslacht Cremer, met handgeschreven genealogieën van het Gelderse geslacht Cremer, aantekeningen en correspondentie, o.a. met J.T. Cremer van Duin en Kruidberg te Santpoort over genealogie, geld lenen en aandelen N.V. Centraal Bureau voor Genealogie, ca. 1912.
44594: - NOORDEN, VAN --- Genealogische aantekeningen betr. de familie van / von Noorden, ca. 15 pag., 20e eeuws. Manuscript.
61176: - The Holy city of Jerusalem
10174: - Gedachten bij het ontijdig afsterven van den beroemden Haagschen kerkleeraar Johannes Henricus Hacke, in den vroegen morgen, op zondag den 26 van bloeimaand 1799, oud zijnde 34 jaaren en 8 maanden. z.p. Plano. In versierde rand met symbolen van doodskoppen.
10173: - Ter gedachtenis [aan de kleinzoon van Hieronymus Van alphen, overleden april 1799, aan zijn zoon, overleden 4 juli 1799, aan zijn schoondochter, overleden 2 juni 1800]. z.p., z.j. 8º: 39 p.
11158: - RECHTEREN, VAN Manuscript genealogie Van Rechteren door A.A. Vorsterman van Oyen, ca. 1350- ca. 1850, 25 p., met enkele knipsels toegevoegd en met een gekleurd familiewapen.
12737: - "ANDEL, VAN; HACKE Portrettekening in pennenkunst van Johannes Henricus Hacke, predikant te 's-Gravenhage, getekend door F. van Andel. Middelburg 1798, 22x18 cm."
61172: - Genesis 3.
61171: - Isaiah v. 7: 1.
61213: - Vue d'Optique of a square in Paris
61210: - Prospectus urbis Parisiorum inter regium et novum pontem
61226: - L'entrée du Grand Temple de Palmire du cote du Nord
61207: - Fontaine dans la Logis a droit du Labyrinthe
61223: - Le Pont de Francfort (mirrored)
61222: - Vue du Parterre du Prince de Hambourg (mirrored)
61205: - Perspective view of the Place Royale
61206: - Vue Septentrionale de la grande Place
61204: - Vue du port de Rochefort (mirrored)
61202: - Vue de Dunkerque (mirrored)
61203: - La nouvelle porte S. Honore a Paris (mirrored)
61201: - Vue perspective de la Place Royal à Paris ou est posée la statue Equeste de Louis 13
61197: - Vue de la Place de Louis XV a Paris (mirrored)
61196: - Vue de la Ville de Beaucaire (mirrored)
61195: - Le Chateau de Marly (mirrored)
61194: - Vuë de Cours de Marseilles
61187: - l'Hotel des Ambassadeurs, a Vienne, en Autriche (mirrored)
61182: - La Venus, sixiéme Planete, et son influxion
61174: - Joseph Shows Kindness to His Brothers
61215: - Vue perspective du Palais Royale de coté du Jardin
61216: - Temple antique prés de Rome
61225: - La Ville du Mexique prise du coté du Lac (mirrored)
7388: [DROST, AARNOUT] - Schetsen en verhalen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1835-1836. [2 delen]
10405: - Op het afsterven van Mr. N.C. Lambrechtsen van ritthem ... lid der tweede klasse van het Kon. Ned. Instituut ... ontslapen den 21 mei 1823. Middelburg, S. van Benthem, 1823. 8º: 6 p.
10406: - Bij den dood van onzen vriend Gerardus Johannes Koning, student in de regten, overleden te Leyden den 27 mey 1823. Tot een aandenken voor zijne vrienden. z.p. 8º: 7 p.
10410: - "Feestviering ter eere van den Heer mr. Joannes Van der linden, praktiserend advocaat te Amsterdam, op den 1sten maart 1824 [50 jaar ""judiciële praktijk""]. Amsterdam, H. Frijlink, 8º: 50 p."
42004: - Hoe koud het was, en...... hoe warm!, 2e druk, Delft, Braat, 1931 [winter 1928/29]. Oblong, 103 pag., geïll.
27956: F. [.......] JR., G.P. - Gedenkboek der Nederlandsche Zondagsschool-vereeniging, uitgegeven bij gelegenheid van haar veertigjarig bestaan, 1866-1906, Amsterdam, Egeling, 1906, 150 pag., geïll., orig. papierenomslag ( wat rafelig).
46618: - BURGER--- Portretfoto van dr. C.P. Burger, zittend aan bureau. 12x10 cm, ca. 1920.
46190: - ZWAAGDIJK, KRIEK--- Gedachtenisprentje t.g.v. 25 jarig priesterschap H.J. Kriek, pastoor te Zwaagdijk, 1904.
45518: - HONDIUS, STUDIEBEURS--- Verzoek aan Gecommitteerde Raden van Henricus Hondius, zoon van wijlen Wilhelmus Hondius, predikant te Oost-Zaandam, om zijn jaarlijkse studiebeurs te mogen ontvangen. Manuscript, folio, 1 pag. 17e eeuws.
43585: DAS, G - Foppe van Aitzema. Bijdrage tot de kennis van de diplomatieke betrekkingen der Nederlanden tot Denemarken, de Hanzesteden [.....] tijdens den dertig-jarigen oorlog, Utrecht 1920, 221 pag. [dissertatie].
43526: [SPAAN, PIETER VAN] - Verhandeling over het hooge rechtsgebied in Holland en West-Friesland onder de regeering der graeven van Holland, Henegouwen & Beijeren, 's-Gravenhage, J.A.Bouvink 1780. papieren omslag, 115 pag.
43513: [BOUSCHOLTE, G.H.] - Gedachte-beker [aangeboden aan M.Emants in 1853, als scheidend rentmeester van Burgerweeshuis en fundatie van Renswoude te 's-Gravenhage], 's-Gravenhage 1853, 8 pag. met afb. van de beker (een houtsnede van I. Weissenbruch).
23610: - Officieel adresboek [ van Wassenaar] 1940-1941, 208 pag.
23635: [ KNOOP, J.W.] - Verhandelingen van zyde der Heeren van de ridderschap over het regt van overstemming ter staatsvergaderinge (...) van Overijssel. Deventer, L.A. Karsenbergh, 1784, (16) + 289 pag.
23642: - Catalogus der tentoonstelling van voor Nederland belangrijke oudheden en merkwaardigheden, in de provincie Zuid-Holland voorhanden .....gehouden te Delft. Delft 1863, (8) + 188 pag. Ing.
23649: - Catalogus der geschiedkundig-Overijsselsche tentoonstelling. Zwolle 1882, 8+254 +56 pag.
23652: - Bibliographische Adversaria, 3 delen in 25 afleveringen, 's-Gravenhage 1873-1876.
23662: - Levensschetsen van personen die in onderscheidene landen en tijden in verschillende kunsten en wetenschappen hebben uitgemunt, 2 deeltjes, Leiden etc., Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1838, 130 +106 pag., org. karton.
23664: - Recueil de pièces relatives a la libeté illimitée du commerce des grains, Den Haag, 1823, 307 pag., org. karton.
23667: - Journal de commerce. Aoust 1760. Brussel, J.v.d. Berghen 1760. 226 pag., orgineel papieren omslag.
23695: [ BOSSCHA, P.] - Gemeenzame brieven over Vaderlandsche belangen. Amsterdam 1833, 136 pag., geb. in org. karton ( rug geplakt).
23707: - Ordonnantie van de weeskamer der stad Middelburg, Middelburg J.J. Callenfels [ 1776 ] 121 + 22 pag.
23731: [ OSIANDER, H. F.] - Exposé historique des finances de Pays-Bas, depuis la restauration en 1813 jusqu'à nos jours. Amsterdam , Diederichs 1830, 10 + 170 pag., orig. karton.
23735: - Voorstellen met uitloving van premien en medailles, ter bevordering van den landbouw in de provincie Zeeland, vastgesteld bij de vergadering der commissie van landbouw, 3e t/m 12e stuk, Middelburg 1841-1850, ca. 40 pag. per stuk.
23737: [ HOARE- DE LARIVE DUPAS, LOUISE G.] - Essai sur l' éducation de l'enfance. Parijs/ Genève 1837, 284 pag., orig. boards.
23743: [ MALCOLM, JOHN ] - Persia: a poem. With notes, Londen, J. Murray, 1814, 38 pag. Original paper covers. First edition.
23744: [ DORIS, CHARLES ] - Memoires secrets sur Napoleon Buonaparte ecrits par un homme qui ne l'a pas quitté depuis quinze ans, 3e et 4e ed., 2 vols, Parijs, Mathiot 1815, 216 + 284 pag., ill ( portret), orig. papieren omslag.
43455: - Feestwijzer [ viering 3 oktober Leiden, 1920-1955] 21 deeltjes, elk ca. 80 pag. Veel advertenties van Leidse bedrijven.
43375: - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant, 1891 t/m 1910, in 4 delen, 's-Hertogenbosch 1894-1910, 315+105+219+260 pag., los in de band.
43329: - Naauwkeurige beschryving der overstroomingen benevens der zelven treurige gevolgen, zo buiten als binnen deze republiek, in den jaare 1784 voorgevallen. Leiden/Amsterdam, De Does en de Jongh 1785.
3444: [ENSCHEDÉ, A.J.] - Geslachtregister van de familie Enschedé. [Haarlem 1870]. Folio, 38 p., geïll.
42535: - - "Niewe beschryvinge der kleine waerelt, of verhandelinge over de menschelyke natuur. Met curieuse plaaten verciert; behorende tot het Tafereel der Huwelyks liefde. 's Gravenhage, voor de auteur, 1728."
42361: - - Keuren der stadt Leyden. Leiden, F. Hackius en P. Leffen, 1658.
42358: - - Kentekens en waarde van den zuiveren maagdom, uit volksbegrippen, natuurkennis en zedekunde. Vertaald uit het Duits. Groningen, Oomkens etc., 1793.
42356: [DODSLEY, ROBERT A.O.] - De huishouding des menscheleyken levens, in twee delen, overgezet in het Engelsch uit een Indiaensch handschrift van een ouden Bramin (...) vertaald uit de 6e Engelse druk door Pieter Adriaen Verwer. Haarlem, Enschede, 1751.
42349: - - Het kaartspelen gemakkelijk gemaakt, of handleiding om de vermakelijkste spellen, als lomberen, piketten, reversie, tarok, cassino, whist (...) te leeren. Naar den 15e druk uit het Hoogduitsch vertaald. Tweede druk, Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
9593: - Zangen voor den huwelyke van ... Mr. Thymon Van schoonhoven, schepen van den edlen hove en hooge vierschaar van Schielandt ... en jonkvrouwe Maria Johanna Witheyn, voltrokken te Rotterdam den 8den der wintermaende des jaers 1739. z.p., z.j. 4º: 39 p., waterschade aan rechter marge.
42327: - - Journal des haras, des chasses et des courses de chevaux. Recueil periodique consacré a l'etude du cheval. Bruxelles, lithographie Royale de Jobard et chez H. Remy, 1829. Half linen with original titlepage pasted on front cover.
25206: [ SCHEURLEER, D.F. ] - Catalogus van de geschiedkundige tentoonstelling van het Nederlandsche Zeewezen, s-Gravenhage 1900, 16 + 234 pag., geb., fraai exemplaar.
25209: [ FONSECA, ANTONIO LOPEZ SUASSO DIAZ DE ] - La Haye par un habitant. 2 delen ,Den Haag, v. Stockum, 1853, 282 + 408 pag. Goed exemplaar in org. kartonnen banden.
42274: - - Onfeilbaare geneeswyze der venusziekte, zonder geneesheer, benevens eenige voorbehoedzels om niet besmet te worden (...) middelen om de maagdom te herstellen, enz. Amsterdam, Elwe, 1791.
42251: [ZWIERLEIN, K.A.] - De artz voor de minnaaressen der schoonheid. Utrecht, H. v. Emenes, 1792.
42243: [WESTERBAEN, K.] - Omstandig en naeukeurig verhael van alle de plechtigheden, vreugdebedryven, (...) zoo ter gelegenheid van het honderdjaerigfeest der Utrechtsche Akademie als van de promotie met de Kap van zes Heeren. Utrecht, Muntendam, [1736].
42241: [VERSCHUER-VAN BALVEREN, C.W. VAN (RED.)] - Dienende liefde. [Arnhem], 1894.
42227: [GAUTHIER, F.L.] - Traites contre les danses et les mauvais chansons. Lyon, Rusand, 1819.
42223: [LIGNAC], [...] DE - Natuurkundige beschouwing van de man en de vrouw in de huwelyken staat door den heer de L... heelmeester. 2 delen, 2e- druk, Amsterdam / Leiden, De Compagnie, 1785.
42217: [LYDIUS, J.M.] - Historisch verhael vande voorneemste swaricheden, verschillen en procedeuren, so wel in kerckelijcke als politijcke saken, dry jaren herwaerts voorghevallen binnen de Stadt Oudewater. Amsterdam, Cloppenburgh, 1618.
42215: - - Octroyen van de Buyckeslooter, Broecker ende Bellemer-meeren, gheleghen in Waterlandt (...) als mede cavel-register ende caerte. Amsterdam, H. Walschaert, 1628.
42207: [ROOSWIJK, N. VAN] - Korte historische aantekeningen wegens het voorgevallene in de Spaansche belegering der stad Haarlem in de jaaren 1572 en 1573. Haarlem, Marshoorn / Van Assendelft, 1739.
42192: - - Articulbrief en instructie raakende den oorlog ter zee, waar na alle en een iegenlyk het zij admiraal, vice-admiraal, capiteinen (...) en gemeene matroosen ter zee dienende, hen te geguleeren (sic) hebben. 's Gravenhage, Scheltus, 1702.
42188: - - Het boek der uitvindingen, omgewerkt en verkort, met vele houtgravuren. Leiden, Sythoff, 1860.
42187: - - Volks-liedjens uitgegeeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. 1e-, 2e-, 3e-, 4e-, en 5e- stukje. Amsterdam, H. Keijzer e.a., 1789,1789,1790,1791,1806.
42163: - - De rechte beschryvingh van alle het gene den heer Adriaen Paau, ambassadeur extraordinary van wegen (...) Staaten Generael, met het Parlement van Engelant getraceert heeft nopende een goede vreede tusschen beyde republijcquen. Amsterdam, Gillis Joosten [Saeghman], 1652.
27978: [ LANGEVELD, A,M, ] - Nieuwe spoorweg- en kanaalplannen voor Rotterdam, door een Rotterdamsche ingenieur. I Een verbindings kanaal / Een spoorwegplan/. Het Kralingse Boschplan. II Kanaal Hoek van Holland- Rotterdam. III Aanvullingen. Rotterdam 1912- 1913, 63 + 57 + 62 pag., geïll. met kaarten.
42154: - - Door schade leert men, of de school der ondervinding, zijnde eene verzameling van echte gebeurtenissen (...) ter voorkoming van allerlei ongelukken, onderhouding der gezondheid, bewaring der rust en tevredenheid en ter vermeerdering van het geluk des levens. Vertaald uit het Duits, Gravenhage, Immerzeel, 1805.
42148: [GENT, KAREL VAN?] - Het beginsel en voortganck der geschillen, scheuringen en verdeeltheden onder de gene die Doops-gesinden genoemt worden, in dese laetste eeuwe van hondert jaren herwaerts tot op den jare 1615. Amsterdam, Houthaak, 1658.
42134: - - Water-recht, waar nae een yder in het Furstendom Gelre en Graafschap Zutphen sich voortaen zal hebben te reguleren. Arnhem, wed. de Haas, 1715.
42125: - Naamlyst der getrouwde -en overleden persoonen binnen de stad Middelburg ... alsmede een lijst der verkogte huizen (...) in den jaare 1802 [1803] en [1804]. Middelburg, Wetter [v. Dalen], 1802-1804.
42115: [MOREAU DE MAUPERTUIS, P.L.] - Venus physique, contenant deux dissertations, l'une sur l'origine des hommes et des animaux, et l'autre sur l'origine des noirs. Gravenhage, J.M. Husson, 1746.
42108: - Nieuw groot ABC boek. Zeer bekwaam voor de jonge kinderen te leeren. Zutphen, W.C. Wansleven, [185?].
42080: - L'usage du monde, ou la politesse, le ton et les manieres de la bonne compagnie, contenant les regles necessaires pour se presenter avantageusement en societe et s'y faine honneur, a l'usage de la jeunesse. 2e- edition, Paris, Legras et Cordier, 1809.
42077: [SPIEGEL, LAURENS PIETER VAN DE] - Historie van de Satisfactie, waar mede de stad Goes en het eiland van Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willem van Orange in het jaar 1577. Goes, Huysman, 1777.
42075: - Tractaat tusschen hare Brittannische majesteit en de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal, om te verzekeren de successie tot de Kroon van Groot Brittannien en te verzorgen een barriere voor de Staten Generaal. Amsterdam, Petzold, 1712
42071: - Verzameling van gezelschaps-liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand. 4e- druk, Dordrecht, J. Zenden, 1836.
42063: [GOENS, R.M. VAN] - Politiek vertoog over het waar sistema van de stad van Amsterdam (...) mitsgaders deductie over de geheime onderhandelingen tusschen den heer van Berckel en de Engelsche colonien in America. z. pl., 1781.
42037: [ROGGE, C.]M - Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden, sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780. 4 delen in 2 banden, In Braband, 1790-1792.
42030: - Gott mit uns! Festschrift zum 50 jahrigen jubilaum des christlichen Manner- und Junglings-Vereins zu Barmen-Wupperfeld. Elberfeld, 1899.
42031: - Beeldenaer ofte figuer-boeck, dienende op de Provisionele ordre vander Munte, uyt-ghegeven by de M.E.H. de Staten Generael, op den 6-10-1608. Gravenhage, H. Jacobsz, 1608.
42024: - Hollandsche Arkadia in zeshonderd en meer afbeeldingen ... naar het leven geteekend en in het koper gebragt door de Hollandsche meesters A. Rademaker, C. Pronk ... Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1807.
29978: - MILITARIA, DUITSE GESNEUVELDEN IN W.O. II -- Zeven bidprentjes van Duitse soldaten, gesneuveld tijdens W.O.II. Met foto's van hen in uniform en in de tekst levensloop en militaire carriere. Gedrukt.
23085: HERVORMDE SYNODE 1849 - Handelingen der Herv. Sijnode 18-49, Zaltbommel, Joh. Noman & Zn 1849. Kartonnen omslag, 4° oblong, met als inhoud vier litho's, elk 22x31 cm, één titelpagina en 3 bladen met humoristische tekeningen.
18091: [SCHONCK, EVERHARD JAN BENJAMIN] - De vermakelyke slaa-tuintjes. Ad fidem veterum membranarum sedulo castigati curis Eibesii. Utrecht, J.C. ten Bosch, 1775.
13909: - HAARLEM, GROENEWOUD Afl. 4 van Haarlemmerolie, huisorgaan van Coöperatie Haarlem, Augustus 1954, geheel gewijd aan het afscheid van directeur G.A. Groenewoud. Gestencild, folio, 5 p.
12582: - SCHWENDLER, CAU, DE VOS Brief van Cornelis Schwendler, d.d. Sluis 1737, aan `Hoogedelgestr. Heer en Neeff', 3 p.
12606: - "TOMBE, DES; LEIDEN Brief van de Leidse notaris Jhr. M.B.W. des Tombe, aan P.A.C.D. Verstraaten te Leiden betreffende de aankoop van een huis aan de Aloëlaan te Leiden, Leiden 5 mei 1917, 1 stuk."
12608: - TONEEL, AMSTERDAM Manuscript `Coupletten gezongen op het tooneel van den Amsterdamschen Schouwburg bij gelegenheid van 's konings verjaardag den 24 Augustus 1831', 4 p.
12633: - TOOREN, VAN DER Tekening van een familiewapen `overgenomen van een gehavend lakstempel op een brief aan Hendrine van de Tooren, gehuwd met Jan de Hartog, afkomstig van haar vader, welke brief zich destijds bevond op het Kempe in Opheusden'. 20ste-eeuws, 50x40 cm.
12637: - TUINSTADWIJKEN, KUIPER, LEIDEN, HEEMSTEDE Prospectus voor de op te richten `Maatschappij tot bevordering van het stichten van tuinstadwijken, tuinsteden en tuindorpen in Nederland', onder leiding van de architect P. Kuiper Jr., directeur der Maatschappij Bosch en Vaart, Bosch en Vaartstraat 31 te Heemstede, 1915, 24 p., met begeleidende brief. Gedrukt in lichtdruk. Met bouwtekeningen.
12651: - "VISVLIET, VAN; DE LAU (LACQ?) Brief van de arts De Lau of De Lacq aan E.P. van Visvliet, betreffende een patiënt van hun beiden. Met afdruk van zijn lakcachet in rode was. 2 p."
12653: - VOOGD, DE Briefje van H. de Voogd, d.d. 24 april 1918, Galvanistraat 19, 1 p.
12663: - WÄCHTER Brief van August Wächter aan de fa. Van Hemert & Marchant te Amsterdam, 's-Gravenhage 1807, betreffende zijn vestiging als August Wächter & Co. te 's-Hage, 2 p., deels gedrukt.
11594: - "RECUM (REKUM), VON; WILDEMAN Portefeuille met opschrift `Genealogie Von Recum, slechts gedeeltelijk uitgewerkt. M.G.W[ildeman] 1935'. 4, ca. 100 p."
11114: - "LULOFS; ZUTPHEN Fotokopieën van drie onderhandse akten uit het familiearchief van Mr. Van Lulofs Umbgrove te Vorden, getranscribeerd en gemonteerd in een album door de genealoog Jos Goudswaard. Betreffende boedelscheiding Albert Wendtholt en Henrica Heyncks, Zutphen 1636; boedelscheiding Hendrick Luloffs en Weyntien Wentholts, Zutphen 1660; transport gronden van diverse familieleden Lulofs aan hun oom Bartold Lulofs, Zutphen 1712. Mooi gebonden."
12497: - "NEUFVILLE, DE; RITTER Enkele stukken betreffende de familie De Neufville-Ritter, 9 stukken."
54672: --- - Mijne heeren van den gerechte der stad Amsterdam, bevindende dat de keuren tegen het schieten langs straaten en wegen, waardoor de goede ingezetenen aan veele schrikken en ongelukken worden blootgesteld, als mede tegen het schieten van schepen by nacht, gelijk ook tegen het trommelen en maaken van rumoer langs de straaten (...) gearresteerd 9-9-1785. Amsterdam, P.H. Dronsberg, 1789.
54673: --- - Reglement omtrent de wijze waarop het toezigt der politie, in aanmerking der plaatselijke omstandigheden der stad Amsterdam op alle vreemdelingen of buitenlanders welke binnen dit rijk mogten komen, doorreizen of aldaar vertoeven, zal moeten worden uitgeoefend, Amsterdam 30 Grasmaand 1810. Amsterdam, Stadsdrukkerij, [1810].
54686: --- - Brief van een heer in Holland, geschreven aan een heer van de regeering in Zeeland betreffende de Promemorie, dienende tot onderzoek, hoedanig het staatsregt zij der Provincie van Zeeland, omtrent de militaire jurisdictie, zoo in het crimineel als civil geformeerd door mr. Lourens Pieter van de Spiegel. Dordrecht, Blusse, 1783.
54697: --- - Reglement van de H. Heeren borgemeesteren ende raadt der stadt Groningen op het kloppen van bloedt-vrienden ende nabuyrs-vrouwen in cas van eenige verlossinge der kraamvrouwers. Hoe groot de tractementen als dan sullen werden gedaen ende hoeverre men in de bekentmakinge der verlossingen zal mogen treden. Groningen, J. Barlinck-hof, [1710].
54722: --- - Ordonnantie regulerende de wyze van regtspleging in crimineele zaken in de Zuid-Afrikaansche Republiek. Potchefstroom, J.P. Borrius, 1872.
54739: --- - Sententie uitgesprooken door de Hooge Vierschaar der Stad en Meijerije van 's Hertogenbosch, den 28-8-1810, ten lasten van Godfried Petka en Johan Gotlob Ernst Muller, en geexecuteerd den 21-2-1811. Hertogenbosch, C.L. Vieweg, [1811].
54752: --- - De hoonende verdediging van Kaptein A. de Bruin ontmaskerd. Proefkundige gedachten over het zinken van 's lands oorlogschip De Unie en bespiegeling over 's lands tegenwoordigen toestand. In een brief van een vriend aan zijn vriend. z. pl., 1783.
54761: --- - Versameling van eenige stucken en bewysen dienende tot ophelderingh van het leven ende daeden van de heer en meester Jacob Suylen van Nyevelt, gewesen hoofd-officier der stad Rotterdam. Dordrecht, J. v. Lingen, 1690.
54762: --- - Missive geschreven uyt 's Graven-Hage, den 4 Junij 1688, over ontdeckte conspiratie tegens sijn hoogheyd den heere Prince van Oranje. z. pl., 1688.
54769: --- - Reglement voor het ambagt van Hillegersberg. Rotterdam, v. Waesberge, 1737.
54778: --- - Sententien over Jacob Mom, gewesene amptman in Maes en Wael, ende Elbert van Botbergen, beyde als edelen gecompareert hebbende opt Landt-dagen van Gelderlant, mitsgaders Adriaen van Eynthouts, schout des Over-ampts vanden Lande van Kuyck, gepronuntieerd ende gheexecuteert in sGraven-Haghe den 17-4-1621. 's Gravenhage, H. Jacobsz, 1621.
54784: --- - Sententie by mijn heeren bailliu, burgermeesteren ende vroetschappen der stadt Rotterdam ghegeven teghens vier predicanten ende eenighe ouderlingen aldaer, den 7-8-1630. z. pl., 1630.
54785: --- - Copye van de sententie by (...) bailliu, burgemeesteren ende vroetschappen der stadt Rotterdam ghegheven teghens vier predicanten ende eenighe ouderlinghen aldaer, den 7-8-1630. z. pl., 1630.
54789: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Gielis van Ledenberch (...). 's Gravenhage, v. Wouw, 1619.
54793: --- - Wettelijcke beschuldinge tegens den heer Grave van Culenborgh, mitsgaders het advis des praesidents ende raden van 't Hof Provinciaal van Hollandt, inhoudende Bericht (...) hoe datmen tegens de stadt Culenborgh (...) en malitieuse banquerottiers al-daer geweken (...) sal procedeeren. Leerdam, Bartholomeus de Leser, 1664.
54796: H[OSMANN], M[AGISTER] S[IGISMUND] - Omstandig en waaragtig verhaal van veele gepleegde en nooit gehoorde diefstallen (...) gouden tafel (...) Lunenburg (...). Amsterdam, H. Schelte, 1710.
54807: --- - Schilderachtige en naauwkeurige brief, van een Amsteldams heer, geschreven aan zyn vrind te Rotterdam, over 't merkwaardigste dat voorgevallen is te Amsterdam, van den 24ste tot den 29ste Juny 1748. Gedrukt in 't jaar doen de Amstelaaren op 's pachters goedren woedend waren [1748].
54808: --- - Placaet tegens de doodtslagen, vechteryen, het dragen van onbehoorlijck geweer ende andere ongeregeltheden, in dato 4-6-1683. 's Gravenhage, Scheltus, 1683.
54818: --- - Extract uit het Register der Resolutien van de (...) Staaten Generaal (...) Mercurii den 25-7-1753. z. pl., [1753].
54880: [KNOOP, JAN WILLEM] - Deductie voor de heeren van de Ridderschap van Overyssel, nopens de zaak van (...) J.D. van der Capellen tot den Pol en de drostendiensten. Kampen, De Chalmot, 1733 [= 1783].
54961: --- - Bajeskrant, onafhankelijke uitgave met autonome redaktie. Ondersteund door de Coornhertliga, nrs 1 (oktober 1974) t/m [24] (maart 1979).
54966: --- - Publicatie [betreffende geschriften over de zaak van Onno Zwier van Haren], van president en Raaden van Holland, Zeeland en Vriesland, d.d. Gravenhage 8-7-1761. 's Gravenhage, Scheltus, 1761.
54989: --- - Resolutien, notulen en gebesoigneerde van 't collegie der mannen van veertigen binnen Dordrecht sedert den jare 1672 tot 1681 incluys. Mitsgaders eenige hand-vesten, privilegien, verbaal en octroyen rakende de stad Dordrecht en de voorsz. mannen van veertigen. Dordrecht, S. Onder de Linde, 1682.
55001: --- - Echt verhaal van de onlusten voorgevallen in de provintie Groningen sederd de verkiezing van (...) W.K.H. Frizo (...) tot vaststelling van het erfstadhouderschap aldaar. Amsterdam, Verlouw, v. Belkom, Houttuyn, 1748.
55022: --- - Extract uit de Resolutien van (...) Staaten van Holland (...) 22-12-1775. 's Gravenhage, [1775].
55098: --- - Brief aan den zeer eerw. heere Jan Baptist Brikkenaar, Roomsch priester te Ouddorp, over een schendig papier [= De vermomde wolf in het schaapsvel] onlangs tegen zijne eerw. in 't licht gegeven. z. pl., d.d. 3-1-1741.
55102: --- - Brief aan den zeer eerwaardigen heere Petrus Siby, Roomsch priester te Schagen. d.d. Amsterdam, 14-2-1741, z. pl., [1741].
55120: --- - 'Wilhem Henrick (...) Prince van Orange (...) Alsoo eenen Janneken (...) gewesene dienst-maeght op de Voor-poorte (...) op gisteren avondt Abraham van Wicquefort (...) heeft laten eschaperen (...)'. D.d. Hof van Holland 12-2-1679.
55143: --- - Haegsche juffer roof of Verhael van het gepasseerde ontrent het rapieren en wegh voeren van juffr. Catharina van Orliens door Johan Diederik Mortaigne, ende het gene daer op soo in den Hage als tot Culenborgh is gepasseert. Leiden, C. v.d. Plas, 1664.
55144: --- - De seer grouwelicke ontschakinge vande edele jonckvrouwe Catharina van Orleans door Hans Diderick van Mortaigne ende 't geene daer ontrent gepasseert is. Gorcum, 1664.
55168: --- - Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Friesland van den 13-4-1870, in zake no. 320. De voorzitter van het Waterschap De Lemstersluis appellant, contra jhr. W. van Andringa de Kempenaer geintimeerde. Overdruk Leeuwarder Courant 5-6-1870.
55340: --- - [Gedrukte prentbriefkaart met op de voorzijde geaquarelleerde tekening (van een clown met hondje) van de Vereniging tot verspreiding van lectuur ter bestrijding van dierenmishandeling te Amsterdam, 1920?].
55392: --- - De statuyten ende lants rechten vanden lande van West-Vrieslant, also sy by die Sassensche tijden inghestelt waren, ende dat daer nu nieuwelijck by gheordineert is met alle de steden en de grietenyen in West Vrieslant die gedeelt worden in dryen Oestergoe Westergoe ende de Seven Wolden (...). Na de copye, Leeuwarden, Ysbrant ter Steghe, [17e eeuw??].
55439: --- - Copie van die informatien, confessien ende sententien van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburg, consequentelick tegens den Staat der Ver. Nederlanden ondernomen. Die eene genaemt Jan Muller (...) ende die andere geheeten in de wandelinghe Henrick inde Kelder (...) in dezen loopende jaere 1665 voorgevallen. Arnhem, J. v. Biesen, 1665.
55441: --- - Sententie. Alsoo Laurens van der Meer [...] gevangene op de voorpoorte (...) heeft bekent dat hy (...) ontfangene gelden niet heeft verantwoord (...). 's Gravenhage, P. Scheltus, 1762.
55466: --- - [Dossier stukken uit de jaren 1737-1740 betreffende een zaak tussen Lubbert Adolph Torck, heer van Rosendaal en gecommiteerde voor Gelderland in de Admiraliteit te Amsterdam, en Adriaan van Houten, wonende aan de oude Tol onder Tydingerbroek]. Deels gedrukt als extracten Resolutien Staten van Holland, deels in manuscript.
55485: [SPRENGER VAN EIJK, J.P. E.A.] - Verscheidenheden. Bijdragen uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging. Volksverhalen uit het Hartzgebergte en geschiedkundige tafereelen. Amsterdam, van Kesteren, 1842.
55513: --- - Publicatie van President en Raaden over Holland, Zeeland en Vriesland d.d. 's Gravenhage 13-1-1764 betr. bedelarij en afpersingen in de straten en toegangen van 's Gravenhage.
55539: --- - Reglement ende ordre geformeert uyt kragt van speciale commissie ende authorisatie van sijne hoogheyt den heere Prince van Orange, als heere ende baron der stadt Grave ende des landts van Cuyck van dato 28-11-1683, waer naer sigh de vier aengestelde roode roeden in den lande van Cuyck sullen hebben te reguleren. Nijmegen, A. van Goor [18e eeuw].
55545: --- - Kort vertoogh van de redenen ende motiven die eerst den burgemeesteren der stadt Leyden, als mede hooft-ingelanden van Rijnlant (...) bewogen hebben om (...) te procederen tegens den heer Adriaen van der Laen, rentmeester van Rijnlandt. [Leiden], 1668.
27993: - Les huit codes en miniature, Paris 1833, 813 pag., geb. in half leer ( scharnier zwak ).
12433: - KOEGRAS, MANN, LOOPUYT Correspondentie betreffende Het Koegras, betreffende waterhuishouding, aanleg duikers, 1902, ca. 20 p.
10836: - "Feest-revue ""Spijkers met koppen"", speciaal in scene gezet en opgevoerd t.g.v. het huwelijk van den heer Ton Cooymans en mejuffrouw Dolly Eras, Tilburg, 24 Januari 1928. 8º: 8 p."
10863: - Programma voor den feestavond ter eere van het huwelijk van Maria Driessen en Bernard Tordoir, Haarlem 10 December 1938. 4º: [32] p., gecyclostyled.
10878: - 't Medertje, opgedragen aan Margaretha J.J. Boissevain en Emile Hubert Van kempen ter gelegenheid van hun huwelijk op 20 oktober 1949. z.p. Groot 4º: [4] p., geïll.
12496: - "NAHUYS, VAN; BOGAERS Genealogische schema's, vervaardigd ca. 1800, betreffende de families Van Nahuys, Bogaers, Ente, Danckaerts, Van Velsen. Ca. 20 p., groot folio."
11562: - OUWEJAN, ZAANSTREEK Kopie van een door R.J. Ouwejan Kz. gekalligrafeerde wens voor H.M. de Koningin namens de Zaandamse jeugd, op 30 april 1949 per postduif aan haar overgebracht. 3x3 cm.
11564: - OVERDAG Twee carte-de-visite-portretfoto's van Dientje Overdag, dienstbode bij de familie Van Veen-Blokhuis te Amsterdam, één gemaakt op haar zeventigste verjaardag, 21 november 1908.
12210: - ANTWERPEN, DE SANCT JEHAN, WOUTERS, RUBBENS Akte waarbij Dominicus Wouters, koopman te Antwerpen, en Jan de Sanct Jehan, ouderman van de lakenhallen te Antwerpen, een geschil beslechten over de opbrengst van twee huizen te Antwerpen: Het Moriaans Hoofd en De Coninginne van [de] Mooren, beide in de Moriaenstraat. De zaak loopt vanaf 1561. Groot charter op perkament, verleden voor de schepenen van Antwerpen Jan Bacx en Franchois van der Willighen, d.d. 20 februari 1573. Getekend Martiny. Zegels verloren.
12211: - APELDOORN, DE WINTER Collage van knip- en plakwerk van oude postzegels, voorstellende een huis tussen bomen, in eiken lijst achter glas, 37x52 cm. Op de achterzijde: `Dit is de ouderlijke woning van overgrootvader B.G. de Winter te Apeldoorn, Swolsscheweg 147. Vervaardigt door H. de Winter 1854, oud 74 jaar, 1928'. Aardig voorbeeld van volkskunst.
10711: - Tafelzangen ter gelegenheid van het huwelijksfeest van den heer J.F. Tak en mejuffrouw C.S. Snijder, 8 September 1895. Leeuwarden, L.G.L. Hoekstein. 8º: Mapje met losse verzen.
61095: - - Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden (...).
61096: - - Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden (...) Vreedes-Negociatie tusschen sijne Groot-Britannische Majesteit en deesen Staat.
12204: - AMSTERDAM, HASSELAER, WIGGER, VEYL-GELD Kwitantie van Gerrit Wigger d.d. 10 februari 1769 wegens `veyl-geld' ontvangen van G.N.Z. Hasselaer, `ontvanger van het verhoogde last- en veyl-geld onder het district van het Collegie ter admiraliteit residerende te Amsterdam'. 1 p., deels gedrukt.
11319: - CARPENTIER Wapen van Jhr. Thomas Cornelius Carpentier. Tekening met kleur en goud op perkament (mist het helmteken). 19de-eeuws. 15x15 cm.
44904: - "DRACHTEN; DUURSMA --- Familiepapieren betreffende enige generaties Duursma te Drachten. Manuscripten, foto's, cahiers, brieven etc. etc."
44890: - VERSTOLK VAN ZOELEN --- Handtekening van Johan Gijsbert baron Verstolk van Zoelen (1777-1845), minister van buitenlandse zaken. Manuscript.
44887: - "BORREMANS; VAN HELMONT --- Blad 18e eeuws(?) papier met ruim 30 handtekeningen. Manuscript."
44881: - STADHUIZEN --- Ca. 36 prentbriefkaarten van stadhuizen en gemeentehuizen in Nederland, 2e helft 20e eeuw.
12445: - "KRIJGSGEVANGENE TIENDAAGSE VELDTOCHT, VAN DER MARK, WEESHUIS ROTTERDAM Verzoek van regenten van het Geref. Burgerweeshuis te Rotterdam aan majoor Fauchey, of hun `weeszoon' Adam van der Mark, vrijwilliger in het 1ste Batt. 3de Comp. Rotterdamsche Schutterij in het weeshuis mag blijven tot hij hersteld is. Hij was achtergebleven (Tiendaagse Veldtocht) in het hospitaal te St. Truien en was als krijgsgevangene uitgewisseld. Rotterdam, 24 september 1831; folio, 1 p."
10014: - Aan Francina Bane, de ongelukkige minnaaresse van den ontydig gestorven Nederlandschen dichter J. Bellamy, door Lieve van Ollefen. Amsterdam, J.B. Elwe, 1786. 8º: 10 p.
60721: - - Cort verhael van tghene ghehandelt is metten oversten Sonoy, ende den soldaten leggende binnen Medenblick.
60722: [EWIJK, H.] - Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen langs de rivieren in het koningrijk Holland voorgevallen in Louwmaand 1809.
10978: - AKE(R)SLOOT, VAN SCHUYLENBURGH, EDAM Twee brieven van Abraham Akesloot, Edam, 1733 en 1734, aan zijn zuster de weduwe Josina van Schuylenburgh, geboren Akesloot te Haarlem (wed. van Willem van Schuylenburgh, heer van Schrevelsrecht). De schrijver, geboren 1687, was kapitein bij de admiraliteit van Amsterdam. 4(, 4 p., met lakcachet Akesloot.
10238: - Aan mijne waarde tante Mejuffrouw Joanna Maria Niewindt, bij gelegenheid van haar Eds. echtvereeniging met den Heere Fredrik Joseph Guilini, op den 3den february 1805. z.p. 4º: [1] blad.
10244: - Jani Hoogeveen, Carmen elegiacum exhibens orationem caji Marii cos. exulis, carthaginis deletae ruderibus insistentis, dictum publice Delphis in aede gallicana d. 13 augusti 1805. Delft, C. en S. van Graauwenhaan, 1805. 4º: 18 p.
23857: - Apolloniana, ou recueil de pieces fugitives en vers, Mont-Parnasse, chez les Neuf Soeurs[ ca. 1810], 16°, 127+(16) pag.
23880: [ OUWERKERK DE VRIES, JAN VAN] - Welke belastingen zouden toch wel de beste zijn? Amsterdam, Den Hengst, 1820, 115 pag., orig. karton ( Knuttel 24888 ).
49512: - POLMAN GRUIJS--- Kwartierstaat van jhr. mr. Jan Ernst Polman Gruijs (1776-1818), met de 16 kwartierwapens. Anonieme tekening met kleur.
42007: - Herinneringen bij gelegenheid der in het vaderland uitgekomene geschriften over de rampen die hetzelve getroffen hebben, door iemand die de waarheid in liefde wenscht te belijden, Amsterdam, Martin [1815]. Zonder omslag, 16 pag.
29917: - MARTENS, BORGER, LUTHERSE KERK -- Brief van ds. J.G.D. Martens, dd. Amsterdam 1879 aan 'eerw. heer'. Manuscript, 8°, 2 pag.
41995: - Historisch verhaal der overstroomingen in de Nederlanden, bijzonder op den 14 en 15 van Slagtmaand des jaars 1775 voorgevallen (.....) benevens (....) lijst der schepen welke in den storm van 13-16 novenber (....) verongelukt (....) zijn. Eerste stukje, Amsterdam, Warnars en Den Hengst 1776. Sierpapieren omslag, 82 pag.
9644: - Gedichten op zyne doorlugtige hoogheid den heere Willem Karel Hendrik Friso, prins van Oranje en Nassau, stadhouder, kapitein generaal en admiraal van de zeeven vereenigde provincien. 's Gravenhage, Cornelis Boucquet, 1747. 4º: [46] p. In fraai sierpapieren omslag.
41440: - Publicatien behelzende het huishoudelijk school-regelement voor het Departement Vriesland, als mede eene klassificatie der scholen, dd. 20/21-10-1806, Leeuwarden, vd. Sluis, 1806, 25 pag.
41899: - Recueil de pieces en faveur des compagnies Hollandoises pour le commerce des Indes Orientales et Occidentales, et contre les pretensions de la nouvelle Compagnie d'Ostende, Rotterdam, Johnson, 1728. Supplement.
41816: - Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Centraal Blad voor Israelieten in Nederland, Amsterdam van Creveld, 1925.
38720: - Honderd en een uitgezochte gezelschaps-liederen voor den beschaafden stand, 5e duizend, Oostburg, A.J.Bronswijk, z.j., 120 pag. Wat gebruikt exemplaar.
12529: - "RAAMSDONKVEER, DE BONT, VAN ALPHEN `Feestgids ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van J.A.H. de Bont en D.A. de Bont-van Alphen, Raamsdonkveer, 5 oktober 1947'; 6 p., getypt en getekend."
53672: --- - Sententien by den Hove van Hollant gearresteert jegens Johan van Messen, gewesene eerste klerck van den heere raedt pensionaris van Hollandt (...) ende Dirck van Ruyven, gewoont hebbende alhier inden Hage. Ghepronuncieert den 27-10-1655. 's Gravenhage, wed. en erv. H.J. v. Wouw, 1655.
53673: --- - "Sententien by den Hove van Hollandt gearresteert jegens Johan van Messen, gewesene eerste klerck van den heere raedt pensionaris van Hollandt (...); ende Dirck van Ruyven, gewoont hebbende alhier in den Hage. Ghepronuncieert den 27 October anno 1655. Na de copye, 's Gravenhage, Van Wouw, 1655."
10543: - Bij het sterven van mijn vader [roodenburg] op den 8 october 1842. z.p., z.j. 8º: 8 p.
10772: - Feestlied ter gelegenheid van het zilveren bruiloftsfeest van Pieter Verduyn en Lijsje Loenen, donderdag 12 mei 1910 in het Artis Restaurant te Amsterdam. z.p. 8º: 4 p.
11138: - OCKERSE Uitnodiging voor de uitvaartmis voor Anna Maria Louisa Ockerse. Amsterdam 1854. Plano, gedrukt.
12101: - "STRAATEN, VAN; LONCKE Heiligenprentje, volgens opschrift op achterzijde in 1828 door pater J. Loncke te Amsterdam uitgereikt aan Hs. Js. van Straaten, `voor het opzeggen van zijn communieboekje'. 1 p."
10586: - Feest-liederen bij gelegenheid van de ondertrouw van den Heer J.G. Hart met Mejuffrouw S.H. Geering op den 3den maart 1854. z.p. 8º: 24 p.
12559: - RUYCHAVER, MEDICIJNEN, DU PUYTREN Getuigschrift van de medische hoogleraar baron Du Puytren, 1er chirurgien du Roi, d.d. Parijs 1828, waarbij hij verklaart dat M.J. Ruychaver, geboren te Rotterdam, bij hem in 1827 en 1828 heeft gestudeerd. 1 p.
10579: - Bij de echtvereeniging van den Heer H.J. Smits en Mejufvrouw M. Schipper gevierd den 30 juny 1852. z.p. 8º: [2] p. MET: Ter bruiloft van den Heer H.J. Smits en Mejufvrouw M. Schipper. z.p. 8º: [1] p.
11476: - KRALINGEN, VAN Stukken betreffende financiën van Jan Jacobus van Kralingen te Amsterdam, 1925-1926. Ca. 10 stuks.
11478: - KRUYS Foto van een geschreven kwartierstaat, met 8 wapens, van Gerhardus Kruys, geb. Den Helder, 9 augustus 1892. Folio, oblong, 1 blad. Met ontwerp in handschrift.
12382: - HINLOPEN Enkele brieven e.d. betreffende de familie Hinlopen, 8 stukken, 20ste-eeuws.
11369: - FIJENOORD, TER HOEVEN Gedrukte `Conditions d'après lesquelles G.J. ter Hoeven reçoit dans son fabrique établie à Fyenoord, les enfants alimentés dans les hospices et autres établissemens de charité du Departement des Bouches de la Meuse, en conformité de la convention passée avec Monsieur le Maire de la bonne ville de Rotterdam'. Z.j. (ca. 1800). Folio, 4 p.
10820: - Zuurkoollied ter gelegenheid van het huwelijk van den heer Theo Hendriksen en mejuffrouw To Breeman op Donderdag 8 maart 1923. z.p. 8º: 4 p.
11404: - HAMMING Een twintigtal blaadjes uit een poeziealbum van Gerharda Ellegonda Hamming uit de jaren 1878-1889.
11131: - "NES, VAN; PIEPERS Antwoord van J.G. van Nes, lid Tweede Kamer Staten Generaal, op de bijdrage van staatsraad Piepers tot de debatten in die Kamer over de financiële wetten. 's-Gravenhage 6 maart 1818, 8 p. Folio, gedrukt."
10582: - Aan mijnen vriend H.C.A. Thieme A.C.zn., bij zijne promotie. z.p., z.j. 8º: [3] p.
10015: - Gedenkzuil op het graf van Jakobus Bellamy, door W.A. Ockerse, en A. Kleyn geb. Ockerse. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1822. 8º: 320 p. Met titelvignet met grafmonument en titelprent met silhouetportretten van B. en Fr. Baane. Orig. krt.
10912: - "Plakboek in rood linnen band, 33 x 40 cm, met opschrift ""Bruilofts-liederen"", gebruikt in de winkel van Cladder om klanten te laten kiezen. De liederen zijn ingeplakt in nummervolgorde: A 49-128; B 129-130; A 131-165; B 168-171; A 174-181; B 182; A 183; B 184-191; A 192-194; A 197; A 201; B 202-204; G 1-24; C 1-28; A 129. Voorts vier niet ingeplakte ongenummerde verzen. De naam van P.F. Cladder komt alleen voor op de nrs B 203-204, B 188 en op de niet ingeplakte ongenummerde verzen."
60240: - OOTMARSUM, HEININK, BOEKHOUDEN--- 'Verhandeling over het boekhouden door Susanna Heinink, pensionaire te Ootmarsum'. Manuscript, 1863, 42x29 cm., gebonden in half leren band, ca. 65 pag., goud op snee, gekalligrafeerd.
10821: - Courantio di Nicaragua. Extra nummer ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Z.E. den minister van Financiën Hesselius. z.p. Plano, 1 p., tweezijdig bedrukt.
12765: - BOUTMY `Aanteekeningen over het geslacht Boutmy'. Getypt, 4(: ca. 100 p.
10814: - Lotgevallen uit de vrijage van de heer Herman De vries Jr. en mej. Marie Korte, hun op den dag hunner echtvereeniging eerbiedig opgedragen door hunne tante, Enschede. z.j. 8º: 12 p.
12410: - ISAACQ Hoofdwapen en zestien kwartierwapens van Petrus Isaacq, dite Issac de Gilsberge. 18de-eeuwse tekening op perkament, met kleur, 43x28 cm., met een aantal handtekeningen betreffende collatie en waarborg van de echtheid van J. baron de Bronckhorst 1702, baron Cruce Cruytz (?).
11373: - FRIJDAG `Het geslacht Frijdag', 1360-ca. 1900, 14 p., begin-20ste-eeuws handschrift.
10874: - Programma van de feestelijkheden t.g.v. het priesterfeest van pater Fr. Wolfgang Smeels O.F.M., Vreeswijk 12-8-45. 4º: [20] p., gestencild.
11128: - MIERLO, ELLINCKHUYSEN, VAN DER VLIET Advies van de `onpartijdige rechtsgeleerden' François Ellinckhuysen en Hendr. Corn. van der Vliet, 's-Gravenhage 1733, aan schepenen van het Laathof van Mierlo in de rechtzaak tussen Barbera van Scherpenzeel, vrouwe van Mierlo, en Bern. van Altena, predikant te Mierlo. 's-Gravenhage 30 september 1733. Folio, 1 p.
11449: - KALLIGRAFIE, VOLDER, KROMMENIE Blad met schoonschrift, getekend H.G. Volder, Krommenie 29 maart 1752. Folio, 1 p.
10812: - De kous. Gezongen op het zilver jubileumfeest van Mejuffrouw E.D. Kerpel. z.p., z.j. 8º: [1] p.
27034: [ KNESCHKE, E.H.] - Die Wappen der Deutschen Freiherrlichen und Adeligen Familien in genauer, vollständiger und allgemein verständlicher beschreibung, Band 2,3,4, ( von 4), Leipzig 1855-1857, 499+ 490 +482 pag., halfleer, ruggen beschadigd. (gebruind papier) dlicher beschreibung
11126: - MELCHERS Twee brieven van G.W. Melchers te Warga, 1923-1924.
11127: - MEYER Twee convocaties voor D.C. Meyer Jr. voor vergaderingen van Diakenen en Armverzorgers. Amsterdam 1875.
11121: - "MEER, VAN DER; VAN DEN BERG `Geschenk aan J. van den Berg, ter herinnering aan den dag waarop hij voor 25 jaren in dienst is getreden bij de firma Van der Meer op den 16 april 1855-1880 hem aangeboden door zijne medeknechten.' Gekalligrafeerd albumpje met onder andere de namen J. Germans, J. Huisman, H. Holsderver, J. Frölich, H. Jorna, J. van der Woude, R. Sipma, D. Zijlstra, S. Ypma, N. Hoogmolen, S. Hettema."
11122: - MEESE, DREES Drie kwitanties voor D.W. Meese, voor geleverde waren door D.H. en F.K. Drees. Amsterdam 1815.
61161: - La Seconde Plaïe en Egypte (mirrored)
12196: - ALKMAAR, HERVORMDE GEMEENTE, SCHÄFER Intekenbiljet van D. Schäfer, wonende op de Oude Gracht te Alkmaar, ten huize van J. Wagner (Wogmer?), voor `de instandhouding van den Openbaren Godsdienst der Hervormde Gemeente te Alkmaar'. Alkmaar 1813, 1 stuk, deels gedrukt.
11480: - LAASBIJE, HOEBÉ Gedrukte kennisgeving betreffende het overlijden van Cornelia Hoebé, wed. Laurens Laasbije. Amsterdam, 1791, 12(, oblong.
12534: - "RAPPARD, VAN; ZUTPHEN Dankbetuiging van W.L.F.C. van Rappard, officier van justitie te Zutphen, d.d. Zutphen 26 september 1838, voor medewerking in bijna 18 jaar. Nu geroepen tot een `hogere betrekking'. Folio, 2 p., gedrukt, met handtekening met pen."
29371: - BEETS -- Cahier met aantekeningen ‘Natuurkundige aardrijkskunde’ door Alida Beets. Geillustreerd met potloodtekeningen, gesigneerd A B, 4°, 121 pag. manuscript.
11447: - JUTEN Enige stukken afkomstig van Ir. A.J.L. Juten, Noordsingel te Bergen op Zoom, (brief aan hem van Van Heyst, voorgedrukte envelop aan hem gericht en formulier betreffende rondzending van de 'geschiedkundige (lees)portefeuille').
12698: - "ZANTEN, VAN; HAARLEM Poeziealbum van Marietje van Zanten, Haarlem 1930-1937. 1 deeltje met ca. 50 bijdragen."

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

3/29