Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
30007: - SCHAGEN, KOELMAN, DENIJS -- Convocatie van 't nut te Schagen dd. 1844 voor het lid Koelman. 1 blad, deels gedrukt.
30008: - SMITS -- Getuigschrift 5 jaar HBS te Haarlem, voor Elisabeth Francisca Smits, geboren 16-4-1906 dd. Haarlem 1924. Groot blad, deels gedrukt.
30009: - GRUND -- Rapport 2e- klasse O.L. school Rotterdam t.n.v. Suze Grund geboren Rotterdam 20-4-1913, 1922.
30014: - INDIE, SOUVEREINITEITSOVERDRACHT -- Doorlatingsbewijs 'Plechtige overdracht van de souvereiniteit over Indonesie 27-12-1949' voor het voertuig van mr. J.M. Landré, directeur Regeringsvoorlichtingsdienst.
30016: - "BEERS, VAN; KNAC -- Controleboekje voor een toertocht in het buitenland van de K.N.A.C., t.n.v. M.A. van Beers, Olympiaplein, Amsterdam, 1956. Veel aantekeningen in handschrift. "
53314: --- - Sententie by den Hove van Justitie van Holland gearresteerd, jegens Gerdina Visser, huisvrouw van Josef Helwich, gepronuncieerd den 21 September 1804. Den Haag, Staats-drukkerij, 1804.
53299: --- - 'Melchior Hedlosont, den grooten struikrover heeft vermoort 251 personen'.
53280: --- - [Verzameling van de 49 belangrijkste stukken pro en contra in de incest-affaire van Onno Zwier van Haren], Leeuwarden e.a., A. Ferwerda e.a., 1761-1762.
53152: --- - Insinuatie en protest uit name van Hendrik Gellink, lieutenant van de compagnie Wijk no. 60 en verschyde schutters in de zelve wyk wonende (...) op den 8sten Maay 1749 aan den edelen en manhaften heer Cornelis Weyrbroek in qualitijt als oudste colonel van de burgerye der stad Amsterdam, voor reekening van Hendrik Gellink [1749].
7501: [FABIUS, H.] - Kleine gedichten voor de lieve jeugd aan de Hoogere Scholen, naar mr. Hieronymus van Alphen. Door een' student. 3e druk. Amsterdam, J.C. Spijker, Az., 1849. [2 bundels]
53353: --- - Sententie by den Raedt van State der Vereenighde Nederlanden ghearresteert tegens Philips Hodenpijl, gewesen buyten-commijs van den gewesen ontfanger generael mr. Philips Doublet. Den 15 December 1668. 's Gravenhage, H. v. Wouw, 1668.
53201: --- - Sententie van den hoogen crijghs-rade der Vereenighde Nederlanden, jegens den heere Louys Francoys baron de Grisperre (...) geexecuteert in 's Gravenhage op de Gevangenpoorte op den 13-11-1673. 's Gravenhage, M. v. Heyningen [1673].
53340: --- - Brief van een Leids heer, zig in 's Gravenhage bevindende, aan een heer buyten de provincie, behelzende het verhandelde en geresolveerde op de Haagse convocatie van eenige leeden der Generale Nederlandsche Lyfrente Compagnie, onder de administratie van den heer J. van der Hey, met de acte van protest op dezelve convocatie gearresteerd 18 September 1777. Arnhem, Troost etc., [1777].
29492: - MEIJERIJ, VERBOD RK KERKDIENSTEN -- Placaat van de Staten Generaal, dd. ‘s Gravenhage 13-5-1631 met verbod voor de pastoors van de dorpen in de Meijerije om kerkelijke diensten te verrichten binnen klooster of parochiekerken of kapellen in de Meijerij. Gedrukt, 1 blad, plano.
29497: - FRANSEN, VAN ‘T VLIE -- Zeven documenten betr. families Fransen en Van ‘t Vlie, 19e- en 20e- eeuws.
53194: --- - Waerlijck verhael van 't geene (sonderling nae 't wereltlijcke) is voorgevallen op en nae de apprehensie, sententie en executie den 21 en 29 Juny 1672 tegens den jongen heer Jacob van der Graef, als mede de wonderlijcke opmerckinge omtrent het sterven van de twee groote vermaerde mannen mrs. Jan en Kornelis de Wit. z. pl. 1672.
27713: [ ROVERE VAN BREUGEL, J.J. DE ] - Over de aloude vrijheid van handel en nijverheid in Nederland, door Mr. D...., Deventer, M. Ballot, 1840, 319 pag., geb. in 20e eeuwse linnen band.
53249: --- - Sententie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt jegens mr. Simon van Halewyn, gepronunchieert den 31 Julii 1693. 's Gravenhage, J. en P. Scheltus, 1693.
29364: - STUDENTENGEZELSCHAP (?) E.D.J. -- ‘Varia’ t.g.v. de dies-viering 1919 van E.D.J. Gedrukte brochure, 6 pag. 8°.
29365: - LANDRÉ, INSTITUUT, AMSTERDAM, BEKKER -- Prijsboek ( le magasin des enfans, tome I) aangeboden aan Madamoiselle C.N. Bekker, door het Institut de G.N. Landré te Amsterdam, 1818
29366: - HALBERTSMA -- Knipsels en een gestencild herdenkingsprogramma betr. Dr. J. H. Halbertsma, 1967-1969, ca. 10 stuks.
29850: - ALKMAAR, DE LANGE, VRIJMETSELARIJ -- Overlijdensbericht van mr. P.A. de Lange, namens de vrijmetselaarsloge De Noordstar te Alkmaar dd. april 1869. Gedrukt, 4 °, 4 pag.
29856: - NIGTEVECHT, DE VRIES -- Drie cahiers met calligrafie van Johannes de Vries te Nigtevecht, 1858-1859, Hendrik de Vries te Nigtevecht 1848 en Jacob de Vries, Nigtevecht 1856. 4°.
44584: - BUMA --- Brief van Gerard C. Buma, d.d. St. Thomas (Canada) 1970, aan G. Halwasse betr. wapen Buma. Manuscript, 1 pag.
44589: - GRAAFLAND --- Ontwerptekening voor een titelpagina voor een genealogie Graafland, ca. 1930 (met fam. wapens).
14328: - WEST-INDIË “Gouvernements Blad der Kolonie van Suriname”, 1816 t/m 1835 en 1855. Gebonden in 6 banden, 8º, gedrukt (enkele aanvullingen en registers in handschrift).
29376: - WITTE, DE -- ‘In memoriam pater Joost de Witte’, met bibliografie. 5 pag. uit Bulletin Dominicanen 1977, door Hein Schaeffer. Gestencild.
29377: - ANDREAE, V. BORSSUM WAALKENS -- Levensbericht van mr. A.J. Andreae door G. H. van Borssum Waalkens, overdruk, 12 pag. Met ca. 10 pagina’s aantekeningen van de auteur, gebruikt voor dit levensbericht.
29379: - ESCHAUZIER, BLOEM -- Prijsboek (La Nature) voor G.H.J.C. Eschauzier, overhandigd Amsterdam 1864 door J.F.W(?) Bloem.
29386: - SCHADD, MUZIEK -- Reclamekaart van K.H. Schadd, pianoleraar, Amsterdam, ca. 1935. Gedrukt. Kaart in enveloppe.
53297: --- - An authentic and genuine narrative of the life and surprizing exploits of William Hawke, the famous highwayman, who was executed at Tyburn July 1 1774 for robbing mr. Charles Hart on the highway of 1s. 8d. Londen, R. Richards 1774.
53089: --- - Extract uit de resolutien van Weth en Raad der Stad Middelburg. Den 10 Augustus 1771, z. pl. [1771].
53235: --- - Advertissement van rechten, gedaan maaken ende den edele Rade en leenhove van Braband [...] overgegeven [...] van wegens Isabella Barbara Salicati, wed. Jacobus van der Bossche, te Mechelen, benevens haare suster Maria Rosalia de Nemis-Salicati, erfgename van wijle Bruno Gysels, gewoont hebbende te 's Bosch, op ende jegens de testamentaire erfgenamen van Adriana Elisabeth Doncquers, ongehuwde dogter, gewoont hebbende te 's Bosch, met namen Johannes L. Schoutheeth, mr. Petrus M. Schoutheeth en Elena F. Schoutheeth en de drie kinderen van Isabelle Schoutheeth en Jan Baptista Ameye. [ca. 1766].
11161: - RHEDEN, VAN (VAN REEDE?) MULDER. Brief van Lod. Mulder, inspecteur lager onderwijs te Utrecht, Utrecht 1870, met informatie over `de heer Van Rheden, instituteur alhier', in verband met diens sollicitatie bij het gymnasium te Brielle. 8(, 4 p.
11169: - ROTTERDAM? Twee rondzendbriefjes (behorende bij een boek dat in 1786 langs de leden van een leesgezelschap (?) ging). Namen: M.B. Rochussen, Heyting, Van Velthuysen, G. Mees, Pr. C. van Stolk, A. van Wijnoxbergen, Molewater, Pr. Lentfrinck, Van Gennep, Pr. Beyerman, Pr. Schadee, Bake
11174: - SAKSEN, VAN Brief in het Frans van Albert ... de Saxen, aan `cher duc', die waarschijnlijk afscheid neemt en terugkeert naar zijn land. Z.p., z.j. 4(, 2 p. (18de-eeuws of vroeg-19de-eeuws.) Volgens een potloodaantekening betreft dit de goeverneur-generaal Albert Casimir van (Tisden?).
11178: - SCHEERS VAN HARENCARSPEL, VAN BEEK Brief van R. Scheers van Harencarspel aan A. van Beek te Utrecht, 's-Gravenhage 1843, betreffende Van Beeks sollicitatie. Scheers zal op hem stemmen, evenals Den Tex. 4(, 3 p.
11194: - "SWINDEREN, VAN; HORA SICCAMA Brief van O. de R. van Swinderen, Zorgwijk 1817, aan J.H.M. Hora Siccama, secretaris te Groningen, over f 3500 die bij prov. scheiding is toegevallen aan de goeverneur Van Imhoff. 4(, 2 p. (met fraai lakcachet)."
11202: - TONNINGEN, VAN Brief van Abm. van Tonningen, Hage 16 augustus 1758, aan `eerwaarde heer', betreffende een zaak voor de Staten van Holland betreffende een oude en nieuwe kerkeraad. Namen: Rijgerbos, Hendrik Mooyman Hoet, Westerhoff, Van Heezel, Wena. 4(, 4 p.
53332: --- - Geschiedenis van het regtsgeding tegen J.H. de Hes, voorheen med. doct. te Zutphen. Arnhem, C.A. Thieme, 1822.
11034: - "ELST, VAN DER Memorieblad met namen en data van de kinderen van Jan van der Elst (geb. 1598) en Magdalena Acht Schelinx en van hun zoon Jacobus van der Elst, geboren 1624, gehuwd 1651 met Maria Joanna Hermans. Geaquarelleerd in kleur en voorzien van het familiewapen (vijf ruiten); wrs. 18de-eeuws. Plano."
11037: - EXTER Gedrukte huwelijksaankondiging van J.J.N. Exter uit Amsterdam met L.F.C. Klinksiek uit Bad Oeynhausen. 1924, 1 stuk.
11102: - LEIDEN, BUCAILLE Kwitantie betreffende de heffing van twee ten honderd van de bezittingen, Leiden 1801, getekend N. Bucaille. Folio, 1 blad, deels gedrukt.
11151: - POLDER DE GROOTE BLOCK, BIEZEVELT Kwitantie van Gillis ... als penningmeester van de Nieuwe bedijckte polder van de grooten Block inzake ontvangen gelden van de pensionaris Biezevelt. 4(, 1 p.
52916: --- - Les amours et la vie de Cartouche, ou aventures singulières et galantes de cet homme fameux, d'apres un manuscrit trouvé dans un des cabanons de Bicetre, après la mort du nommé Duchatelet, son complice et son délateur. Antwerpen, L.P. Delacroix, 1820.
53098: --- - Memorie van rechten gedaen maeken, en aen den Ed. Achtbaeren Geregte der stad Amsterdam overgelevert, uyt den naeme en van wegen Sara Paris, huysvrouwe van Laurens Facett, tot verdediging sijner saeke tegens den heer Hooft-officier aldaer. Amsterdam, P. Sceperus [1693].
53112: --- - Provisionele memorie, overgegeven aan [...] gedeputeerde Staten van Friesland [...] door de ondergetekende vier professoren aan Frieslands hoge school, mr. Johan Valckenaer [...], Samuel Henricus Manger [...] Gadso Coopmans [...] en Theodorus van Kooten. z. pl. [1787].
53301: --- - Sententie van Louis Francois van den Heeden, over de begane moordt gedaen aen mr. Adriaen de Molenaer, des selfs zwaeger, tusschen Utrecht en de Vaart, op donderdagh den 3en- May 1688 ouden stijl. By den Ed. Gerechte der stadt Utrecht op den 14 dito in de Audientie van den stadthuyse gepronuncieert ende ten selven dage op de Neude geexecuteert. Utrecht, J. v. Poolsum, 1688.
53151: --- - Insinuatie en protest uit name van Hendrik Gellink, lieutenant van de compagnie Wijk no. 60 en verschyde schutters in de zelve wyk wonende (...) op den 8sten Maay 1749 aan den edelen en manhaften heer Cornelis Weyrbroek in qualitijt als oudste colonel van de burgerye der stad Amsterdam, door mr. Joan Bernd Commelin, advocaat alhier [...] geexploicteerd. Amsterdam, [1749].
10292: - Bij het graf van mijne eeuwig geliefde echtgenoote ... Geertruida Wilhelmina Adriana [van royen-] Van neck, geboren den 2den maart 1777, met mij gehuwd den 2den februari 1796, overleden den 28sten oktober 1812. z.p. 8º: 7 p.
53087: --- - Nader memorie van rechten, aen den Ed. Hove van Holland overgelevert, uyt den naeme van Anna Mulders, weduwe van Bernard Everard, in de saecke van haer soon George Everard [...] met: Korte memorie [...] z. pl. [ca. 1700].
53333: --- - Bericht van schout en schepenen der stad Amsterdam aan [...] Staten van Holland [...] in de zaake van mr. Jan Christiaan Hespe en Jan Verlem. Amsterdam, P. Schouten, [1785].
9410: - Den triumpherenden Cupido. Op het huwelyk van ... Diderik De leeuw, heere van Schalkwijk, Pothuizen, Blokhoven en Rietveld, enz., enz. en ... Sara Hinloopen, in den egten staat vereenigt [te Utrecht]den 25 Augusti 1711. Utrecht, wed. G. Muntendam, z.j. 4º: 8 p.
9413: - Virtuti et meritis nobilissimi juvenis Theodori Van leyden, jurisconsultorum ordinibus inserendi. z.p. [leiden], z.j. 4º: [2] p. [Incompleet. Laatste twee bladen [D3-4] van Van Leydens 'Disputatio juridica inauguralis', Leiden, Elzevier, 1711.]
53111: FR. - De ontvluchtings-geschiedenis van een zestal zwaar veroordeelden uit de gevangenis te Leeuwarden, Heerenveen, Hepkema, [ca. 1918].
53105: --- - Waerachtige noyt gehoorde ende schrickelijcke beschrijvinge, geschiet tot Heylsbergh in Pruyssen, van eenen Daniel Fischers dier tijt keucken-duyvel wter hel ende koninc der moorden ghenaemt ende van syn medeghezellen, de welcke door sijn helpdinge meest met hem onghebracht sijn en haren loon ontfangen hebben door den edelen erntfesten heeren Eustachy van Knobelsdorf ende den eerzamen Raet der Stadt Heylsbergh ende door hun in orde doen stellen. Ghedruckt na den hoog-duytsche Heylsberghsche kopie, tot Rotterdam in de Witten hasewint, 1612.
53146: --- - De apostel P.J.F. de Geest getoetst aan een vonnis der correctioneele regtbank te Brussel, waarbij hij veroordeeld werd tot vierjarige gevangenisstraf. Amsterdam, J. de Vries 1855.
53281: --- - [Verzameling van 10 stukken, pro en contra, in de incest-affaire van Onno Zwier van Haren]. Leeuwarden e.a., A. Ferwerda e.a. 1761-1762.
53123: --- - Sententie van den Hove van Holland tegens Dirk Frerking, in dato 1 July 1748. 's Gravenhage, I. en J. Scheltus, 1748.
53208: --- - Placcaet vande hooge ende mog. heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden teghens seecker fameux bouck ofte libel, uyt-ghegheven by Hugo de Groot, gheintituleert Verantwoordinge vande wettelijcke regieringe van Hollandt ende West-Vrieslandt, mitsgaders eenighe nae-buyre provincien etc. 's Gravenhage, Wed. en erven Hillebrant Jacobsz. van Wouw, 1622.
53092: [AEPEKER, THOMAS HENDRIK WILLEM] - Billijke klagt van de gemeente te Scheveningen, over de persoon van Petrus Faassen de Heer, benevens eenigte staaltjes van handelwijs met zijn natuurgenoten. 's Gravenhage, M. van der Ven, [ca. 1830].
12584: - SHELLEY IN VERTALING Dossier betr. Nederlandse vertalingen van het werk van P.B. Shelley: 6 gedrukte boekjes en artikelen en 5 brieven uit 1954.
11020: - "DOMSELAAR, VAN; HILVERSUM Kwitanties voor Wouter van Domselaar, timmerman en klompenmaker te Hilversum, 1826-1853, 5 stuks, waaronder een van J. Schouten voor een jaar scheren en baardsnijden ad f 5.20."
41166: - Notice historique sur l'ancienne grande commanderie des chevaliers de l'ordre Teutonique dit Des Vieux-Jongs, dans la province actuelle de Limbourg, Gent 1849, 60 pag.
40881: - Notificatie v.d. secretaris van Staat voor de financien der Bataafsche Republiek behelzende grensscheidingen (....) landschap Drenthe, dd. 20-3-1806, 's-Gravenhage 1806, 7 pag.
40793: - Amersfoort als woonplaats. Uitgegeven door de reclamecommissie der gemeente, Amersfoort [ca.1914], 139 pag., oblong, geïll.
45167: - "HAARLEM; R.K. KERK --- Aantekenboekje van een Haarlemse priester uit het jaar 1847. Ingeschreven in een met blanco papier doorschoten exemplaar van Directorium 1847. Ruim 100 pagina's in manuscript."
11571: - PERONNEAU VAN LEYDEN Extract uit het doopboek van de kloosterkerk te 's Gravenhage 1810 betreffende doop Maria Bernardina, dochter van B.J. Peronneau van Leyden en M.M. van Esen. 's-Gravenhage 1820, getekend A. Bachman, burgemeester. Folio, 1 p.
10824: - Feestlied ter gelegenheid van het 12 1/2 huwelijksfeest van den heer en mevr. Zier-Wellensiek, Amsterdam 15 December 1923. 4º: [2] p.
10316: - Den Wel Edelen Heer Mr. M. Van son Pz., toen zijn Ed. van de orde der advocaten afscheid nemende, door de leden van den raad derzelver orde, ter maaltijd werd onthaald, den 23e maart 1816. 8º: 5 p.
45160: - "KOCKENGEN; STEMBOR; DE BRUYNE --- Verlijbrief van Willem van Stembor, heer van Isschot en De Haar op Gijsbert Ermboutsen den Bruynen, van een erfje waar vroeger een huisje op stond, in Kockengen. Utrecht 23-10-1728. Charter op perkament, uithangend zegel verloren."
45159: - "CROMWIJK EN BULWIJK; DE HAAR; STEMBOR --- Verlijbrief van de Staten van Holland op Willem de Stembor, 44 jaar, wonende op Huis Ter Haar, van 64 morgen in Kromwijk en Bulwijk onder Woerden en van een hoeve land op de Lage Haar. D.d. 's Gravenhage 8-12-1730. Charter op perkament. Uithangend zegel verloren."
52466: [HELLINGA, W.G. (ED.)] - Een schoon liedekensboeck (...) bewerkt, toegelicht en ingeleid door W.G. Hellinga, 's Gravenhage, Boucher, 1941.
54648: --- - De laetste reden van den heere grave van Derby op het schavoth. Onthalst te Bolton, in 't graefschap van Lancaster, den 25 October 1651. Mitsgaders het proces tegen deselve. Getranslateert uyt de originale gedruckte Engelsche copye, gedruckt tot Londen 1651.
42613: - - Octroy van de Purmer, mitsgaders d'approbatie (...) met de Kavel-conditien (...) Item: kavel-register ende kaerte. Amsterdam, erven H. Aaltsz, 1722.
13584: - "HEECKEREN, DE ROODE VAN; NIES Eigentijdse kopie van onderhandse huwelijkse voorwaarden, dd Doesburg 22-9-1738, tussen Wolter Hendrik de Roode van Heeckeren, kapitein en commandeur van de stad Doesburg, en George Anna Henrietta Nies. Getekend door “vrinden en dedingsluiden”, 2 p., folio, manuscript."
13587: - HAER, VAN DER ‘Genealogie Van der Haer’, tekst op de rug van een in half leer gebonden manuscript van 66 p., folio, met afschriften van acten betreffende de familie Van der Haer. Bijgebonden twee eigentijdse globale inhoudsopgaven en een acte van notaris Ludolph Adriaan de With te Utrecht, dd 29-3-1702, 2 p., met diens handtekening en opgeplakt zegel, waarin deze verklaart de oude stukken nauwkeurig te hebben gekopieerd. Voorts een verklaring van het gerecht van Utrecht, dd 6-4-1702, ook getekend en gezegeld, dat L.A. de With een betrouwbaar notaris is. De oude acten zijn overgenomen in fraai handschrift uit 1702 en de aanhangende zegels zijn professioneel overgetekend, gekleurd en zeer gedetailleerd weergegeven. Fraai manuscript.
13590: - BACKER, VAN TONGEREN Transport van een losrentebrief ad 1250 gulden, gepasseerd voor schepenen van Amsterdam (w.o. Dirck Bas) dd 29-3-1681, verkocht door de erven Backer aan Jan van Tongeren, zeepzieder, charter op perkament, zegel verloren, verbleekt.
13591: - PETTEN, KLINKHAMER, HOED “Op de beroepingh en intreede van de Wel Eerwaarde heere Jacob Klinkhamer Pietersz tot herder en leeraar in de gemeente van Jezus Christus te Petten, den 23e maart en den 7e juny 1761”, gedicht in manuscript, 2 p., getekend J.M. Hoed.
13596: - FAGEL, SLUIJSKEN Wapenafbeeldingen van 8 kwartieren: Fagel, Dierkens, Rosa, Rosa, Sluysken, van der Heim, de Neuville, van der Waaijen, 1 blad, folio, 19e-eeuws manuscript.
45434: - "LONCQ; VAN BEVERNINGK; GOUDA--- Sommier van diversche ampten, chargien, commissien die Dirck Jansz. Loncq soo ten dienste van der Stede van Gouda als van de Princen Willem ende Maurits en de Staten Generaal (....) bekleet heeft. Manuscript door Hieronymus van Beverningk. Folio, 4 pag., met de handtekening van Van Beverningk."
49416: - GRAVENHAGE, BOEKVERKOPERS--- Resolutie stadsbestuur Gravenhage 12-10-1757 betr. de boekverkopers. Folio, 1 pag., gedrukt.
42563: [MISSON DE VALBOURG, HENRI] - Gedenkwaardige aantekeningen gedaan van een reisiger door geheel Engeland, Schotland en Yrland. Utrecht, A. Schouten, 1707.
49420: - GRAVENHAGE, SOCIETEIT, REPELAAR--- Extract resolutien Gecomm. Raden Staten van Holland 10-6-1776 betr. de Societeit van 's Gravenhage. Folio, 1 pag., gedrukt.
11569: - PELT Gedrukte uitnodiging voor Daniel Weslingh voor de begrafenis van Susanna Pelt. Amsterdam, 1745. 4(, oblong: 1 p.
49618: - POLMAN--- Request van J.M(?) Polman, d.d. Gravenhage 27-6-1806, aan Lodewijk Napoleon, waarin hij zijn diensten aanbiedt als sommelier. Manuscript, folio, 1 pag.
49563: - ELBURG, LIJNBAAN, VOSKUYL--- Touwbaan te Elburg, ets door Gijs J. Voskuyl 1947, 21x21 cm., in lijst achter glas.
48749: - "RIELE, TE; BURGERS, ROUWENDAAL--- Fotoalbum met insteek-bladen voor kabinet- en carte-de-visite foto's, ca. 1900. 68 foto's."
45334: - DOUBLETH, FERMARS, VAN HEUKELOM--- Juridisch advies, d.d. oktober 1752, betr. een kwestie over een wissel, manuscript, folio, 8 pag.
44951: - ROTTERDAM, ENGELSE KERK --- A copy of the original subscription list towards the erection of the first English Episcopal Church at Rotterdam in 1708. Bedrukt omslag met deze tekst en 24 pag. fotokopien.
49158: - ZAAL, SPINNGRUBER--- Menu t.g.v. 25 jaar huwelijk J.J. Zaal en E.Th. Zaal-Spinngruber, 1968. 3 pag., gedrukt.
49455: - GRONINGEN, OOSTLANGEWOLDSTERDEEL--- Missive van (...) Staten Generaal (...) aan Ooster-ampsterdeel, Hogelandsterdeel en Oostlangewoldsterdeel (...) in dato 11-3-1735. Folio, 3 pag., gedrukt.
49128: - HUIJGENS, FAMILIE--- Aantekeningen afkomstig van notaris W.J. Huijgens over de familie. Manuscripten, 19e eeuws.
49282: - "HEERSTAL, VAN; BEELDHOUWER; HAARLEM--- Schuldbekentenis van Gerrit van Heerstal en Johanna van Snijderburg, d.d. Haarlem 1733, betreffende F 1000 geleend van Nicolaas Evanijer(?) tegen 4%, gedurende een jaar. Deels gedrukt (door P. Rotterdam te Amsterdam) en deels in manuscript. Folio, 1 pag."
49207: - INDIE, GREVENSTUK--- Menu d.d. 7-4-1913, met afb. van trap in Indisch landschap met 86 treden tussen 1911 en 1913. Ontwerp Grevenstuk.
49346: - NUMISMATIEK--- Collectie van tientallen gravures met afbeeldingen van munten en penningen, (voornamelijk platen uit numismatische werken, deels verknipt).
49347: - MILITARIA, CROOCKEWIT--- Algemeen verslag van het verhandelde in de alg. vergadering Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapenden dienst, Amsterdam, 28 en 29 hooimaand 1819, 41 pag., gedrukt.
49364: - BELGIE, MECHELEN--- Publicatie van stadsbestuur Mechelen d.d. 5-9-1763 betr. beelden van Maria in de stad. 4°, gedrukt, 3 pag., met wapen in houtsnede 'In trouwen vast'.
49321: - DRENKELINGEN REDDEN--- Twee gravures van het redden van drenkelingen uit een wak in het ijs. 10x14 en 9x9 cm., 18e eeuws.
49322: - NOORD-BRABANT, REGLEMENT 1797--- Reglement op het houden der Quartiersvergaderingen en de overige directie des quartiers voor de vier quartieren van de Meyerye van den Bosch, 's Hertogenbosch, Noman, [1797], 26 pag., papieren omslag, gedrukt.
49300: - UTRECHT, STUDENTEN, CHEMISCHE CLUB--- Twee en twintig stuks drukwerken betr. de 'Utrechtsche Chemische Club' 1933-1970.
49283: - "WARENGHIEN, DE; KRAIJENHOFF, SLICHER, VAN SCHINNE, MILITARIA--- Collectie van 12 manuscripten van of over L.P.F. baron de Warenghien (1771-1854) uit de jaren 1811-1813. Folio, 32 pag."
49118: - HUIJGENS, GRAVENHAGE--- Formulier t.b.v. een attestatie de vita voor het contract van overleving in 1770 te Gravenhage opgericht onder de naam Uit Voorzorg. Administrateur Willem Jacobus Huijgens. Gedrukt, folio, oblong.
49331: - BELASTINGEN, HUWELIJK, BEGRAVEN--- Naeder publicatie van Staten van Holland d.d. 3-12-1695 betr. het middel op het trouwen en begraven. Gedrukt, 's Gravenhage, Scheltus, 1695, 1 blad, plano.
49217: - WORKUM, BOLSWARD, VERVOER--- Reglement voor de trekschippers varende van Bolsward op Workum en van Workum op Bolsward. Workum, Brandenburgh, 1828, 37 pag., blauw papieren omslag.
49349: - DORDRECHT, LUTHERSE KERK--- Gezangen op het eerste eeuwfeest der gunstige vergunning van vrije godsdienst-oefeing aan de Luthersche gemeente te Dordrecht, gevierd 5 hooimaand 1789, 4°, 8 pag., sierpapier omslag, Knuttel 21897.
49275: - GRONINGEN, LIJFRENTEN--- Extract resolutien Staten Generaal d.d. 4 en 5-8-1760 betr. de achterstallige Groningse lijfrenten. Gedrukt, folio, 41+(2)+3 pag.
49276: - WARTENSLEBEN, VAN--- Extract resolutien Staten Generaal 12-9-1764 betr. het gedrag van de graaf van Wartensleben. Gedrukt, folio, 3 pag.
49427: - LEIDEN, BELEG, VAN GELDER--- Belegh ende Ontzet der Stadt Leyden, beschreven door Emanuel van Meteren, in zijne Historie der Nederlandsche Geschiedenissen. Groot blad plano, 2 pag., gedrukt bij M.R. van Gelder, Nw. Rijn 44, Leiden.
40703: [ GILS, A. V.], - Katholyk meyerysch memorieboek behelzende de oprigting van het bisdom van 's-Hertogenbosch (.....), 's-Hertogenbosch 1819, 577+19+(6) pag.
11486: - LEEUWARDEN, STEENKAMP Ontwerptekening met kleur voor een diploma voor de tentoonstelling te Leeuwarden 1906 ter viering van het 50-jarig bestaan der Vereniging `Nijverheid', door J.C.P.W.A. Steenskamp. 36x48 cm. Fraai.
41327: - Overijsselsche stad-,Dijk- en markeregten deel I, 12e stuk. Stadsboeken van Zwolle, Zwolle 1897, 592 pag.
12420: - KAMPEN, GRITTERS DOUBLET Poeziealbum van Ida N.N., te Kampen, 1880-1885, 1 deel.
10356: - Vijf-en-twintig jarige echtvereeniging van onze ... oom en tante ... Adrianus Osy en vrouwe Anna Broekhals gevierd te Rotterdam den 13den van Herfstmaand 1820. Amsterdam, Potgieter en Van Baalen, z.j. 8º: 6 p.
12729: - AMSTERDAM, STUDENTEN Foto van zes Amsterdamse studenten in de tuin van Mevr. Nachenius, Keizersgracht, Amsterdam, gemaakt door A. de Bijll Nachenius, 12x16 cm., begin 20ste eeuw.
52964: G.H.W. - Copie van een missive rakende eenige voorgevalle saken tot Rotterdam, z. pl. [1690].
11567: - "PARK HERSTELLINGSOORD AAN DEN HEUVEL Foto van het `Bestuur Park Herstellingsoord aan den Heuvel', onder wie Ds. Plantenga, Ds. Sneyder de Vogel; Mevr. De Jonge van Ellemeet; Mevr. Nolst Trenité, Mevr. Van Vollenhoven en Mevr.prof. F. de Vries-de Savornin Lohman. 18x24 cm. Ca. 1930?"
61154: - View on the 'Nieuwe Kerk' in Delft.
61155: - Gesigt, van het Ammunitie Magazijn, binnen de Stadt Delft.
44593: - BENTINCK --- Extract uit overlijdensregister Wijhe, betr. het op 11-3-1837 overlijden van Adolf Carel baron Bentinck tot Nijenhuis. Manuscript, folio, 1 pag.
44591: - ZEE, VAN DER --- Gedicht door A. van der Zee, 1833, 'De hertog van Langeveld'. Manuscript, 8°, 1 pag.
44590: - BOURICIUS --- Personalia betr. Jan Frederic Daniel Bouricius (1799-1859), luit. der zee / vice admiraal. Manuscript, 3 pag., folio.
42427: [BELLEGARDE, JEAN BAPTISTE MORVAN] - Reflexions sur ce qui peut plaire ou deplaire dans le commerce du monde. Amsterdam, A. Wolfgang, 1690.
60974: [BESOET, I.] - Laatste Eere ofte Historische Beschryving en Naauwkeurige Afbeeldinge der plechtige Begraaf-Ceremonie, bewezen aan het Vorstelyk Lichaam van wylen zyne Doorluchtige Hoogheid Willem Carel Hendrik Frizo, Prince van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. Erf-Stadhouder der VII. Vereenigde Nederlandse Provincien, Glorieuser Gedagtenis.
60975: - 's Gravenhaegse Maendagse Na-Courant van den 10den Maert.
29662: - WOUDENBERG -- Foto van een kleine villa ‘Berghuisje bij Woudenberg?’, 18x24 cm., ca. 1930.
29663: - CORTON, MORRIA -- Gedrukte uitnodiging voor de begrafenis van Agnes Corton, Amsterdam 29-1-1762, geadresseerd aan Caspar Morria, 8°, oblong, 1 pag.
29664: - MORRIA, KERK -- Gedrukte uitnodiging voor de begrafenis van Catharina Kerk, wed. Johannes Morria, Amsterdam 27-9-1756, 8° oblong, 1 pag.
29665: - MOL, V.D. HORST, MORRIA -- Gedrukte uitnodiging voor de begrafenis van Johanna Mol, huisvrouw van Pieter van der Horst, Amsterdam 19-12-1766, ten name van Caspar Morria, 8° oblong, 1 pag.
48857: - MOLKENBOER, SCHELTEMA-CONRADI--- Portrettekening van mevr. mr. E.A.J. Scheltema-Conradi, raadslid te Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, 1958. 38x28 cm.
48856: - MOLKENBOER, KURTZ--- Portrettekening van dr. G.H. Kurtz, archivaris van Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, mei 1958. 38x28 cm.
47978: - SCHEEPVAART--- 14 prentbriefkaarten van mailschepen uit het begin van de 20e eeuw.
48896: - EGMONT, VAN--- Zeven genealogische schema's betr. de familie Van Egmont in de middeleeuwen. elk blad 30x45 cm. en voorzien van een groot aantal handgekleurde familiewapens. 17e eeuws, manuscript.
48897: - NEDERVEEN, VAN--- Vier genealogische schema's betr. de familie van Nederveen (Nedervenne) in de middeleeuwen en 16e eeuw, elk blad 30x45 cm. en voorzien van een groot aantal handgekleurde familiewapens. 17e eeuws, manuscript.
11556: - OOSTDIJCK, TRADEL Gegraveerd alliantie-familiewapen van de families Oostdijck en Tradel, met veel randwerk. Anonieme gravure. 4(. Zeldzaam, 18de- of 19de-eeuws.
45436: - ZUIJLEN VAN NIEVELT--- Zes brieven en andere stukken betr. Jacob van Zuijlen van Nievelt. Manuscripten, 4°, 6 pag.
42888: - - De gulde legenden van de stadthouders in Hollandt ende West-Vrieslandt. Dat is eenige noodige uytbreydingen van de toetsen over de 40 stellingen van der selver stadthouderlijcke regeeringh. Amsterdam, F. Legendum, 1663.
42807: [BAILLET, ADRIEN] - Histoire des Princes d'Orange de la maison de Nassau. Amsterdam, P. Marret, 1693.
43076: [BIJBEL] - Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de hervormde kerk van Nederland in gebruik. Amsterdam, Ratelband en Bouwer, 1781.
46032: - GOGEL--- Briefje van P.C.(?) Gogel over tractement betalingen, z.j. (19e eeuws). Manuscript, 8°, 1 pag.
46030: - PHILIPSE--- Verklaring van de president van de Hoge Raad A.W. Philipse, d.d. 14-2-1845 over een zaak. Deels gedrukt, deels in manuscript, 4°, 1 pag.
45996: - ENSCHEDE, ANSINGH, DEEGENAAR, BELTMAN--- Foto van een huis, 17x12 cm., met op de muur van het buurhuis de tekst 'muziek-instrumenten. Depot der firma Dirk Ansingh en Co, Zwolle, H. Deegenaar.', ca. 1920?
46093: - MERCIER--- Dossiertje krantenknipsels betr. kardinaal Mercier, 1926-1935.
46012: - LUTZEN, OVERWINNING 1813--- Missive van de sous-prefet van het Departement de l'Escaut (Zeeland), d.d. 10 mei 1813, met de mededeling van de victorie behaald door Napoleon bij Lützen, tegen de Russen en de Pruissen. Manuscript, 4°, 1 pag.
46013: - GARDES D'HONNEUR, ZEELAND--- Missive van de sous-prefet van het Departement de l'Escaut (= Zeeland), d.d. 15 april 1813 betreffende de instelling en organisatie van Gardes d'Honneur. Gedrukt, folio, 1 pag.
45857: - DELFT, ALBERTI, BOXEL, PASCHIER--- Verklaring van ds. Joh. Theod. Alberti betr. een obligatie die zijn schoonvader capt. Andreas Boxel overnam van Teuntje Paschier. Delft, 1748, manuscript, 1 pag.
45858: - DELFT, KAMER VAN CHARITATE--- Gedrukt cartouche met blanco binnenvak. Links boven het wapen van Delft, rechts boven een afbeelding van het zegel van de 'camerae caritatis S.P.Q. Delfensis'. Gedrukt, folio, ca. 1750.
45859: - DELFT, VAN HEEMSKERK VAN BEEST, DE WINTER--- Rekening, bewijs en de reliqua van dr. Dirk van Heemskerk als administrerend voogd over Cecilia Wilhelmina van Heemskerk, die op 23-5-1751 25 jaar werd. Manuscript, folio, 5 pag.
46014: - TABAK, ZEELAND--- Missive van de prefet van het Departement de l'Escaut (= Zeeland), d.d. Gent 2-7-1812, tegen het clandestien verbouwen van de tabaksplant. Gedrukt, 4°, 3 pag.
45940: - HANDSCHOENEN--- De handschoen en zijne geschiedenis. Uitg. gebr. Belinfante, Den Haag. Brochure, 30 pag., gedrukt, geillustreerd. Ca. 1930?
45964: - GRAVENHAGE, BIOSCOOP, ALBERTS--- Eere-avond. Jubileum der firma Alberts freres. 's Gravenhage 27-9-1919. Gedrukt, 8 pag., geillustreerd.
45966: - "BRIENEN, VAN; V. WIJNBERGEN, V. LYNDEN, V. ZUYLEN--- Twee eigentijdse kopien (uit 1625) van twee acten d.d. 20-5-1603 en 26-9-1603. Manuscript, folio, 4 pag."
45854: - DELFT, KRAMER--- Drie kwitanties van ds. Johannes Kramer voor Franco van Bleyswijk als rentmeester van de kerkelijke goederen te Delft, betr. tractement. Manuscript, 1703, 3 pag.
45855: - DELFT, REMONSTRANTEN, DE BRUIN--- Contract tussen de Grote Kerkeraad van de Remonstrantse Gemeente Delft met Bruin de Bruin, Koster en voorzanger, in plaats van Philip Blommendael. 1729, manuscript, folio, 3 pag.
45856: - DELFT, LUTHERSE KERK, WERKHOVEN, BRUIJNENBEEK, KRABBE--- Kwitantie van Casper Werkhoven als ouderling van de Lutherse gemeente Delft, voor Wilhelmus van Soest betr. een legaat van Van Soests zwager Jan Krabbe, bottelier op het schip Rijnhuijsen. 1744, manuscript, 1 pag.
45860: - DELFT, BELASTING, VAN DER DUSSEN--- Belastingbiljet voor 100e en 400e penning over 1763 te Delft. Te betalen aan de ontvanger Van der Dussen. Niet ingevuld. Gedrukt (beschadigd).
45907: - DELFT, WO II--- Proclamatie d.d. 5-5-1945 van de SDAP te Delft. 1 pag., gedrukt.
45908: - DELFT, VUILNISOPHAALDIENST--- Folder van dienst Openbare Werken Delft (dir. H. Knol) betr. vervanging van paarden tractie door roltrommelauto's bij vuilnisophaaldienst, 1955. Gedrukt, 2 pag.
45910: - GASCOIGNE, CARMARTHEN--- 18e eeuws bijbeltje, beschadigd, in een geheel leren bandje met op voorplat: 'Henry Gascoigne his book' in gouden letters.
45912: - STRIJKBOUTEN--- Twee prijscatalogi van strijkbouten (Sad irons), fotokopien van gedrukte brochures.
10334: - Uitboezemingen bij de ziekte en het overlijden van ons tedergeliefd eenigst kindje Constantia Wilhelmina [lulofs], gestorven den 31 july 1818, in den ouderdom van bijna negen maanden. Groningen, J. Oomkens, 1818. 8º: 16 p.
45950: - "GELDER, DE; VERSTER--- Brief van J.J. de Gelder, d.d. 1842 aan A.H. Verster van Wulverhorst over de woorden Vestigatores, indagatores, alatores, pressores etc. Manuscript, 4°, 2 pag. (iets rafelig)."
45927: - TROSSAERT-ROELANTS--- Adreskaartje in porseleindruk van de fabriek van Trossaert-Roelants & Co. Amsterdam, Herengracht. Ca. 1860.
45928: - AMSTERDAM, HOTEL DE LA MONNAIE--- Adreskaart Hotel de la Monnaie, Kalverstraat, Amsterdam. Gravure met afb. Munttoren, ca. 1850.
45929: - AMSTERDAM, HOTEL DES PAYS BAS--- Adreskaart van Hotel des Pays Bas, Doelenstraat Amsterdam, F.Bt. Guimond. Gravure met afbeelding van het hotel.
45894: - DELFT, STADSDOELEN--- Voorwaarden waarop B en W van Delft van plan zijn de gebouwen van de Stadsdoelen te verhuren. 16-8-1887, gedrukt, folio, 3 pag.
45895: - DELFT, MUZIEK--- Programma uitvoering 9-9-1889 van de zangvereeniging 'Zanglust' te Delft. Gedrukt, 4 pag.
45933: - SAS VAN GENT, STUBBE--- Drie verschillende adreskaartjes in porseleindruk van J. Stubbe, expediteur te Sas van Gent, ca. 1860. Met afb.
45989: - "OFFEL, VAN; V.D. ACKER, MUZIEK--- Muziekblad 'Het Kanailje, volkslied. Woorden van Hendrik van Offel, muziek van Jan van den Acker'. 4°, 3 pag., gedrukt."
46027: - ZIJPE--- Gedrukte publicatie van dijkgraaf en heemraden van de polder De Zijpe d.d. 1807, met reglement op wegen en wateren. Gedrukt op blauw papier.
45924: - KLEDING--- Brochure Bedrijfsgegevens voor het Maatkleding-bedrijf over 1952 en 1953. 's Gravenhage, 1955, 55 pag., gedrukt.
45905: - DELFT, HUIJBERS--- Hulde van de stad Delft aan h.m. koningin Wilhelmina op haar 40 jarig regeeringsjubileum door H. Huijbers. Delft, 1938. 4 pag., gedrukt.
45931: - SCHAAP, TABAK--- Adreskaartje met zilverdruk op blauw papier van H.A. Schaap J.H. zn., Singel Amsterdam. In tabak en sigaren. 19e eeuws.
45955: - BIJLAERT--- Pentekening door J.J. Bijlaert bestemd voor het werk van Bleuland. Icones anat. physiologicae. 19x13 cm.
45954: - "VERWEY, KEES; JAN PEETERS--- Exemplaar van het boek van L. Tegenbosch, Kees Verwey, 1974, met opdracht in pen door Verwey aan Jan [Peeters] en Ineke."
45897: - DELFT, BRUG BIJ KOEPOORT--- Ontwerptekening van Prov. Waterstaat Z.H. voor een dubbele ophaalbrug bij de Koepoort te Delft. 5-3-1891. Gedrukt, litho, plano.
45992: - AUTO'S--- Schetsboek met 23 potlood-tekeningen, elk 17x27 cm., van zij-aanzichten van auto's d.d. 1916.
45896: - DELFT, MUZIEK--- Programma 4e uitvoering mannenzangvereeniging te Delft (dir. F. Boers), 18-10-1889. Gedrukt, 4 pag.
46088: - RUTGERS, DINCKGREVE, MUNRO--- Enige tientallen brieven en andere documenten, afkomstig van Margarethe Jacoba Rutgers-Dinckgreve, geb. Rangoon 5-11-1886, gehuwd met P.A. Rutgers, wonende te Nijmegen. 20e eeuws, manuscripten.
45995: - KOCK, DE--- Twee briefjes van de Minister van Binnenlandse Zaken, H.M. de Kock, d.d. 1837 en 1838. Folio, 2 pag., manuscript.
26680: - Verslag van den toestand der gemeente Amersfoort over het jaar 1861, door B en W opgemaakt ingevolge artikel 182 der Gemeentewet. [ Utrecht 1862], 50 pag., met tabellen. Hierbij: de verslagen 1862 t/m 1880 en 1891 t/m 1895. Tesamen in 5 half leren banden. Zeldzaam.
45999: - HAARLEM, PLUNDERINGEN 1748--- Aantekeningen uit 1749 over plundering huis aan Spaarne, tegenover de Appelmarkt, op 14-6-1748. Manuscript, 4°, 1 pag.
46001: - ZEEUWS VLAANDEREN, 1814--- Kopie van het besluit van koning Willem I, d.d. 20-5-1814, betr. de kanton-verdeling van Zeeuws Vlaanderen, nu dit bij Nederland is teruggekomen. Manuscript, folio, 4 pag.
45870: - DELFT, METZELAAR--- Gecalligrafeerd blad, plano, oblong, door G. Metzelaar te Delft, ca. 1800. Manuscript.
45865: - DELFT, VOORZANGER--- Concept reglement voor de voorzanger te Delft, d.d. 3-11-1790. Manuscript, folio, 1 pag.
45866: - DELFT, KAMER VAN CHARITATE, ARMENSCHOLEN--- Extract uit resolutien heren van de Weth te Delft d.d. 22-12-1794, betr. een request van de Kamer van Charitate over het salaris bij de drie armenscholen. Manuscript, folio, 3 pag.
45868: - "GROOT, HUGO DE; DE LANGE VAN WIJNGAARDEN--- Versje 'Op het metselaarskleed door den onsterfelijken Hugo de Groot (...) gedraagen, thans nog bewaard wordende door den heere mr. Corn. de Lange van Wijngaarden'. Manuscript, 1 pag., ca. 1800."
45869: - DELFT, ACTE VAN BURGERSCHAP--- Oningevuld formulier 'Acte van Burgerschap'. Gedrukt, 1 pag., d.d. 180x.
45960: - BLOKZIJL, HULLEMAN, DE LIEFDE--- Etiquet voor een geneesmiddel. Gedrukt : V. Hulleman te Blokzijl. In handschrift 'voor Herman de Liefde', 1850. Met gravure van hert.
45961: - INDIE, BLORA, DJEPON, TJABAK--- Vijf getekende plattegronden van Scholen met omgeving te Blora, Djepon en Tjabak, 1927, elk 21x35 cm.
45832: - HONKBAL--- Vijftien afleveringen van tijdschriften over sport, alle met artikelen over honkbal, 1924-1925, geillustreerd.
46004: - "RADEN, VAN; HULST--- Fragment brief van W. van Raden, burgemeester van Hulst, 1814. Manuscript, 1 pag."
46026: - HONDSBOSSE, HENGSTBEKER--- Oude privilegie, die aan alle nieuwe comparanten op den Hondsbossche wert gegeven, die den hengstbeker hebben uitgedronken. Gedrukt gedicht, folio, 1 pag.
46002: - MAERTENS, HULST--- Fragment van een brief van H.M. Maertens, vrederechter van Hulst, 1814, manuscript, 1 pag.
45993: - AMERSFOORT, BOON--- 64 Amersfoorters uit de historie, verzameld door R. Boon. Cahier met 15 beschreven pagina's, ca. 1930?
46084: - ALKMAAR, TIENDEN, OOSDORP, DE RIJP--- Aanplakbiljet 'Tienden te koop tot Alckmaer' 7-7-1663, plano, 1 blad, gedrukt, met aanvullingen in handschrift.
45893: - DELFT, DUINWATERLEIDING--- Voorwaarden voor een concessie tot aanleg en exploitatie van een duinwaterleiding naar en in Delft, 16-6-1882. gedrukt, folio, 4 pag.
46082: - "HOEN, 'T; FLOK--- Aantekeningen betr. belijdenis van George Michiel 't Hoen d.d. 3-7-1771, bij ds. Cattendijk in 's Gravenhage en van Catharina Corn. Flok (sedert 24-2-1782 huisvrouw van G.M. 't Hoen) op 3-10-1781 bij ds. De Koning. Manuscript, 12°, 2 pag."
45985: - FILM, DOUGLAS, KELLY--- Tien foto's 20x26 cm., van scenes uit films. Met o.a. Kirk Douglas, Grace Kelly, Millicent Patrick, Anthony Quin, Claud Darrache, ca. 1930?
45899: - DELFT, STRAATFIGUUR, CORNAX, DU BOIS--- Pumme met Neeltje. Prentbriefkaart van grote man met zijn kleinere vrouw bij wachthuisje bij Lepelbrug te Delft, 1903. Met uitvoerige tekst, geplastificeerd.
45898: - DELFT, STUDENTEN--- Bewijs van toegang voor uitvoering van het Indologisch studenten toneel en muziekgezelschap, ca. 1895. Gedrukt.
45922: - BONT--- Brochure 'Gestrathanizeerd mol'. 8 pag., gedrukt, geillustreerd.
45930: - ARNHEM, BAD-HOTEL--- Adreskaartje in porseleindruk van Bad Hotel C.A.E. Jaeger te Arnhem, ca. 1850.
45937: - INDIE, KLEDING--- Wat men in Indie draagt. Uittreksel uit onzen algem. catalogus. De Bijenkorf Amsterdam. 20 pag., geillustreerd, gedrukt, ca. 1930?
45962: - INDIE, DUIJS, HATTA--- De vervolging tegen de Indonesische studenten Mohammed Hatta, Ali Sastroamidjojo (...) verdedigingsrede 8-3-1928 door mr. J.E.W. Duijs. Amsterdam, 1928, 48 pag., gedrukt.
46033: - "MAANEN, VAN; DE KETH--- Brief van C.F. van Maanen (1769-1846), minister van justitie, d.d. 's Gravenhage 1-3-1841, gericht aan hr. De Keth, adv. gen. Hoge Raad, betr. diens beëdiging door de koning. Manuscript, 4°, 1 pag."
45920: - BRABANT, LAKENS, BELASTINGEN--- Van de goude lakenen. Ordonnantie volgens welcke (...) van wegen de Staten Generaal (...) in Brabant (...) de impost van de goude, zilvere en sijde lakenen, ontfangen sal werden. 4°, 4 pag, sierpapier omslag.
45956: - "THIEL, VAN; DOORMAN, BANGERT--- Fraai cahier met ingeschreven gedichten door Henri van Thiel en door zijn zuster Christina van Thiel 1848-1850. 48 beschreven pagina's, 4°, manuscript. Hierbij nog 2 losse gedichten, 8 pag., manuscript."
45882: - DELFT, MUZIEK--- Programma voor het dames-concert van Apollo in de Doelen te Delft 4-5-1858. 1 pag., gedrukt.
45901: - DELFT, MUZIEK--- Programma orgelbespeling Waalse kerk Delft 1924. Gedrukt, 2 pag.
46028: - "BORDES, DE; DE KETH, VAN DER NOORDA--- Briefje van P.A.C. de Bordes, d.d. 24-5-?, aan mr. De Keth, over de heer Van der Noordaa. Manuscript, 8°, 1 pag. (19e eeuws)."
45900: - DELFT, ONDERWIJS--- Oproep 'Naar de openbare school', door de Centrale Oudercommissie te Delft, ca. 1920. Folio, 1 pag., gedrukt. Geplastificeerd.
46044: - VRACHTVERVOER ZAANDAM-AMSTERDAM--- Vracht-lijst waarnaar de vrachtschipper in het zoogenaamde Martelaars-veer van Amsterdam op Zaandam ... zich zal hebben te gedragen. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1837, 8°, 16 pag.
45926: - GRAVENHAGE, HOTEL L'EUROPE, DE WIT--- Adreskaartje in porseleindruk van J. de Wit, Hotel de l'Europe, Lange Houtstraat, 's Gravenhage. Ca. 1860.
46037: - "MEY VAN STREEFKERK, DE; AMBTSKLEDING--- Briefje van De Mey van Streefkerk, d.d. Brussel 1825, aan 'geachte vriend' met opgave van de kosten van borduren van het groot- en klein ambtscostuum door de kleermaker Blaes, samen F 740. Manuscript, 1 pag., 4°."
45862: - DELFT, KAMER VAN CHARITATE, RIJKWAARD, V.D. DIJKGRAAF. Verslag van de Camer van Charitate te Delft d.d. oktober 1775 betr. ontslag van de concierge Andries Rijkwaard en de aanstelling van de assistent Cornelis van den Dijkgraaf in diens plaats. Mansucript, folio, 3 pag.
46043: - SIRTEMA VAN GROVESTINS, VAN DER MIEDEN--- Brief van Sirtema baron van Grovestins, lt. gen. en kapitein van de Guardes de Corps, opperstalmeester van Willem IV, aan de heer Van der Mieden, lid van het Hof van Holland, d.d. 't Loo 1758. Manuscript, 4°, 2 pag.
45881: - DELFT, VAN DER SPEK--- Gedachtenisblad t.g.v. de eerste heilige communie van Margaretha van der Spek, Delft, r.k. kerk van St. Joseph, 1858.
46034: - ZUYLEN VAN NIJEVELT, DE KETH--- Twee brieven van Hugo baron van Zuylen van Nijevelt (1781-1853), d.d. 's Gravenhage 29-5-1847 en 21-6-1847 aan de adv. gen. De Keth, betr. diens citatie voor de Hoge Raad en over tractementkwesties. Manuscript, 4°, 3 pag.
45883: - JONG, DE, PEETERS--- Extract huwelijksacte, 's Gravenhage 7-11-1860, van Abraham de Jong en Johanna Wilhelmina Peeters. Deels gedrukt, folio, 1 pag.
45971: - "ALPHEN, VAN; V. MASSOW, HUBRECHT--- Bundel gelegenheidsgedichten van de hand van Daniel Francois van Alphen (1774-1840). Manuscript, 25 beschreven pagina's, jaren 1810-1812."
45970: - GULCHER, VAN STYRUM--- Verzameld, door Thecla F. Gülcher-van Styrum. Brochure t.g.v. haar 75e verjaardag, 32 pag., gestencild.
45972: - MONTHOLON--- Getekend visitekaartje 'Mr. de Montholon'. 4x9 cm.
45946: - LEEMANS, SCHLEGEL--- Brief van C. Leemans, d.d. 1839, aan dr. H. Schlegel. Manuscript, 4°, 3 pag.
45976: - BARNAART, MY LANDBOUW--- Diploma van de Maatschappij tot bevordering van den landbouw, d.d. 26-3-1777 voor Willem Barnaart als ordinair lid. Charter op perkament, met opgedrukt zegel.
45979: - QUAD TOT WYKRADT, DES VILLATES--- Replicq in zaak tussen leenkamer Gelderland namens Willem Otto Frederik van Quadt tot Wykradt genaamt Heyden ter eenre en Derk Bertram des Villates, heer van Gendt ter andere zijde. Folio, 92 pag., gedrukt (Arnhem, Nijhoff, 1765).
45980: - KAMPHUIS--- Pentekening door A.J. Kamphuis van La Mort de Meleagre, 20x28 cm. (19e of vroeg 20e eeuws).
45982: - FORSTEN, HESHUYSEN--- Brief van Herman Forsten, d.d. 's Gravenhage 1799, aan Ad.J. Heshuysen te Haarlem. Manuscript, 4°, 1 pag.
45936: - KLEDING, BOERSMA--- Cahier met patroontekeningen van Lucie Boersma, 1930. Manuscript, folio.
45877: - DELFT, DE GROOT--- Nota van J. de Groot te Delft, d.d. 1843, voor gemeentebestuur van Ackersdijk, betr. geleverde kantoorbehoeften. Deels gedrukt, 1 pag.
45847: - DELFT, CLINCQUANT, ANSLAAR, FABIUS--- Kwitantie van ds. D. Clinquant en ds. Guil. Anslaar voor Dirk van Bleyswijk, rentmeester kerkelijke goederen Delft, betr. huishuur van de vacante plaats van ds. Fabius. 1678, manuscript, 4°, 1 pag.
45849: - DELFT, FIJCK--- Kwitantie voor kerkmeesteren van Delft betr. verponding en lantarengeld over 1690. Getekend door J. Fijck (?). Deels gedrukt, 1 pag.
45850: - DELFT, REMONSTRANTEN, BLOMMENDAEL, SENNEWAERDEN--- Contract van de Grote Kerkeraad Remonstrantse Gemeente Delft met Philips Blommendael als voorlezer en zanger, in de plaats van Willem Dirksz Sennewaerden. Manuscript, 1695, 1 pag., folio.
45851: - DELFT, ACQUET, HUGO 'S GRAVESANDE, DELLAFAILLE--- Kwitanite van Hendrik d'Acquet, Hugo 's Gravesande en J. Dellafaille, kerkmeesteren van Delft betr. ontvangen gelden van Fr. v. Bleyswijk ontvanger. 1699, manuscript, 1 pag.
45852: - DELFT, JEZUITEN, VAN RIET, VAN WARREMEE--- Verzoek van Pieternella van Riet aan de Jesuitenstatie Burgwal te Delft, om haar doopceel te mogen ontvangen. Ca. 1701, manuscript, 1 pag.
46018: - SMISSAERT, DE BRUYN TROMP, INDIE--- Twee brieven van jhr. M.A.P. Smissaert (1773-1819) aan de heer De Bruyn Tromp te Amsterdam, d.d. Amsterdam 21-7 en 10-12-1796. Manuscripten, 4°, 2 pag.
46019: - BRUCE, LUZAC--- Brief van G.I. Bruce (1803-1850) d.d. 's Hage 1846, aan mr. L. Luzac te Leiden. Manuscript, 4°, 1 pag.
46092: - NOLENS--- Dossiertje krantenknipsels betr. Mgr. W.H. Nolens, 1930-1934.
10560: - Dichtklanken bij het onverwacht afsterven van ... Bartout Van der feen, in leven, veel geacht leeraar te Middelburg. Opgedragen aan zijne talrijke vrienden en leerlingen. Middelburg, E. Hendrikse, 1846. 8º: 6 p.
10565: - Het vijftigjarig hoogleeraarambt van mr. D.J. Van lennep, gevierd te Amsterdam den 19den november 1849. Amsterdam, F. Muller, 1850. 8º: 80 p. Geb.
10566: - Afscheidsgroet aan het kunstminnend publiek in den schouwburg te Rotterdam den 10 December 1849, uitgesproken door J.C. Bingley, weduwe van J.H. Hoedt, na de vervulling harer vijftigjarige betrekking als actrice. z.p. 8º: [6] p.
10568: - Lauwren en cypressen gestrengeld om het beeld van Willem ii, door W. van Heusden. 's Gravenhage, J.J. Slingerland, 1849. 8º: 43 p.
10571: - Bruilofts groete aan ... Cornelis Van rossem en ... Frouke Cardinaal, hun Ed. toegezongen den 6e van bloeimaand 1850. z.p. Plano.
11192: - STUK, DA COSTA Spaanse akte met verklaring van consul Leonard Stuk en vertaler Abm. da Costa, 1787. Folio, 4 p.
52252: [HORSTMAN, A.], - Iets over en voor den koophandel van Amsterdam, Amsterdam, den Hengst, 1824, [met:] idem., 2e stuk, Amsterdam, den Hengst 1825. Origineel karton, 67+67 pag.
14173: - "CLERQ, DE Correspondentie ontvangen door A. de Clerq; gemeenteontvanger te Groede, ca. 1870-1890, 10 stuks."
53232: --- - Regtsgeding tegen C.A. Gunkel, beschuldigd van vergiftiging, voor het Provinciaal Gerechtshof in Zuidholland. 's Gravenhage, Belinfante, 1859.
44957: - KANAAL AMSTERDAM-RIJN --- Nota der Commissie van hoofdingenieurs betr. den brief van het Amsterdamsche Rijnvaart-Comite aan den minister, d.d. 26-11-1880. 's Gravenhage, 1881, 5+3+4+8 pag., gebonden.
44954: - HEERLIJKE RECHTEN --- Brief van de eerste sectie uit de Staatsraad, d.d. 28 Grasmaand 1809, aan de koning, betr. Heerlijke rechten. Gedrukt, folio, 39+4 pag. [Heerlijke regten]
44935: - SCHAAP --- Briefkaart betr. Albert Cornelis Schaap, geboren Den Helder 1874, i.v.m. schutterij. Deels gedrukt.
44934: - RIETBERGEN --- Briefkaart betr. geboorteacte Petrus Johannes Rietbergen, geboren 1894 te Den Helder, zoon van H.J. Rietbergen en C.W. Karsman. Deels gedrukt.
44932: - "BELGIE; TONGEREN --- Acte betr. 'onse weijde' buiten de Steene Poorte te Tongeren, 1794. Manuscript, 4 pag."
44930: - DELFT --- Herinnering aan het huldeblijk van H.M.. de koningin 1898-1923, mapje met 6 prentbriefkaarten met houtsneden van de Nieuwe Kerk te Delft.
49423: - GRAVENHAGE, JURISDICTIE HOF VAN HOLLAND--- Een aantal gedrukte stukken betr. de geschillen over de jurisdictie tussen het Hof van Holland en de magistraat van 's Gravenhage.
49397: - MILITARIA--- Koninklijke vereeniging van gepensioneerde officieren van het Ned. leger. Algemeen verslag over 1934. 's Gravenhage, [1935], 26 pag.
27782: - Dossier over de overdracht van het nieuwe vaandel aan de Kon. Militaire school te Weert, 1973. Fotokopiën in omslag, ca. 50 pag.
45799: - NIEUWKUIJK, KASTEEL ONZENOORT, DE LA COURT--- Openbare verkoping 's Hertogenbosch 1903 van het kasteel van Onzenoort te Nieuwkuijk (...) met een heerenhuis te 's Hertogenbosch, 95 pag., gedrukt, met 6 losse kaarten.
45825: - ZALTBOMMEL, V. GAMEREN, V. BADEN--- Acte van transport d.d. 20-2-1850 van land in de Schimmink op Oensel onder Zaltbommel. Manuscript, folio, 8 pag.
45816: - ORMEA--- Juridisch advies door NN, d.d. 's Gravenhage sept. 1690, betr. de boedel van Cornelis Ormea en Johanna Laignier en zoon Scipio Ormea betr. fideicommis. Manuscript, folio, 2 pag.
45804: - NUMISMATIEK--- Collectie van gegraveerde en gefotografeerde afbeeldingen van historiepenningen.
45808: - GYMNASTIEK, WOELDERS--- Spreuken en gezegden van mannen van beteekenis op het gebied der lichamelijke opvoeding ten dienste van gymnastiek- en lagere scholen, om op te hangen. 1e twaalftal , bijeenverzameld door H.A. Woelders. Amsterdam, 1877. Folio oblong.
45815: - DEUTZ, RUTGERS--- Kopie van een acte d.d. 22-8-1757 van de Hoge Raad in Holland, waardoor Arent Rutgers de boedel van Willem Gideon Deutz kan aanvaarden onder benefitie van inventaris. Manuscript, folio, 4 pag.
48457: - FOCK, TAUREL--- Brief van dr. H.C.A.L. Fock, d.d. Utrecht 1866, aan C.Ed. Taurel. Manuscript, 8°, 2 pag.
11448: - KALLIGRAFIE, VAN BEEKUM Blad met schoonschrift, getekend A. van Beekum, z.p., z.j. (18de-eeuws). Folio, oblong, 1 p.
12067: - SCHADE, VOSMAN, OCTROOI Drie fotoalbums afkomstig van Theodora Clara Alida Schade, geb. Amsterdam 1927, dochter van Aloysius C.J. Schade (1893-1961) en Maria Anna Vosman. Met familiefoto's (ook van ouders en grootouders).
12070: - SCHELTENS, GILTAY, AMSTERDAM Kwitantie van de uitgeverij Scheltens & Giltay, Amsterdam 1909.
12216: - AUCHEMANT, JESSENS, DE LA FOLIE Drie kwitanties voor ontvangen gelden van de procureur Pieter Jessens als executeur-testamentair van Jhr. Jacques Augustijn Auchemant, d.d. 1728, resp. van de broer Ignatius D'Auchemant, van de schoonzuster Anna de la Folie, en van de neef François Ignatius Auchemant. Folio, 1 p.
12223: - BARCHMAN Kwitantie getekend door C.J. Barchman, Parijs 1720. 1 p.
12351: - "GRONINGEN, BIEWENGA, INDEN, HEIKEMA Boekje met geschreven kwitanties betreffende ontvangen gelden wegens landhuur van De Bolkampen en wegens rente, ontvangen door H.J. Inden te Groningen en later door Berend Tjassens Biewenga (gehuwd met Annegien Siebolts Heikema), eerst te Wirdum, later te Loppersum, van B.T. Biewenga en later van Derk Harms Smit; 1 deeltje, 1860-1888."
12527: - PURMEREND, PETTEN, WIND Kwitantie van de secretaris van Purmerend, Lt. Petten, d.d. 28 mei 1774, wegens ontvangen recht betreffende het huwelijk van Dirk Wind. 1 stuk, deels gedrukt.
12705: - "ZUTPHEN, DAM, MACKAY Verkiezingspamflet ten gunste van Mr. Jacob Dam, 1875, als lid van de Tweede Kamer namens de liberale kiesvereniging Zutphen; 8(, 4 p."
12773: - BROOD Twee pamfletten: Wees zuinig op brood (Rotterdam, zomer 1918, 2 p.) en De Ceresstaking opgeheven ... het vermaarde Ceresbrood weder verkrijgbaar (Amsterdam, 14 december 1918), 1 p., gedrukt.
12922: - KANT, CALENBERG, AMSTERDAM `Notitie van een groote partij curieuse kanten, stokgronden en spiegeltralies, als mede Haarlemmer kant, mionetten, pieten, genayde kant... nagelaten by Adriana Smits, wed. van Jan Calenberg'. Gedrukt pamflet, 4(: 8 p., gedrukt door Marten Smets te Amsterdam, [1724].
13151: - VONDEL, WESTERMAN Kwitantie t.n.v. P. Gerdner voor een exemplaar van het vierde deel van de Dichterlijke werken van Vondel, d.d. Amsterdam 1821, getekend door M. Westerman. 8(, oblong, deels gedrukt.
13274: - BELASTINGEN, VAN SCHOONDERHAGEN Deductie overgeleverd aan ... de ... Staten van Hollandt ... om een nieuw middel op allerhande soort van nagt-ligt te introdiceeren, gedrukt voor den autheur in ‘t jaar 1705, gedrukt pamflet, 4º, 16 p., waarin Pieter van Schoonderhagen voorstelt om belasting te gaan heffen op “kaarsen en alderhande soorten van nagt-ligt”, een en ander om de “langdurenden en bloedigen oorlog” te kunnen blijven bekostigen.
10330: - Ter honderdste verjaring van Mevrouw Anna Noë, weduwe van ... Thomas Balthazar Haver, m. dr., geboren binnen Leyden den 2 jan. 1718. z.p. 8º: 5 p.
12777: - BURGER, KAASSCHIETER, DE HAAN Fotoalbum met familiefoto's van grootouders C. Burger (1861-1949) en J.H. Kaasschieter (1862-1929), hun zonen Gerard Burger (geb. 1886) en Jo Burger (geb. 1892). Voorts van de aangehuwden J.F. de Haan (1878-1942), J.A. de Haan (1884-1952), Tamme Jans de Haan (geb. 1914), Bertha J. Brouwer (geb. 1925).
46574: - VEEPEST--- Renovatie placaet van Staten van Holland, d.d. 20-10-1714, betr. de veepest.
46585: - LETTERKUNDE, STRICK--- Verzameling van gedichten. Jos Strick. 63 pag., gebonden, manuscript.
46572: - LEIDEN, UNIVERSITEIT--- Decretum contra grassationes & vitrorum perfractiones / Decretum de collegiis illicitis. 1627, 1629. 1 blad plano, gedrukt.
46573: - LEIDEN, UNIVERSITEIT, V. VOORST--- Rector et Senatus Academiae Lugduno Batavae, L.S. Multiplicatae... 1 blad plano, gedateerd 24-3-1800 en getekend J. v. Voorst, Sen. Acad. ab actis, gedrukt.
46570: - ROXENISSE, OVERFLAKKEE--- Request aan de Staten van Holland 1708 , van dijkgraaf en ingelanden van de polder Rocxenisse, in Overflakkee tegen de Hals gelegen, betr. verponding. Folio, 3 pag., gedrukt.
29694: - TREKVAART EN -WEG ALMAAR-ZIJPE -- ‘Renovatie en ampliatie keure op het voeren van de passagiers van de stad Alkmaar op de Oude-Zijpe en van daar op de stad, mitsgaders op het vallen van de trek-lijnen der schippers en trekschuyten tusschen Alkmaar en de Oude-Zijpe.’ dd. 9/10 januari 1710. Groot blad plano, gedrukt (te Alkmaar bij W. v. Trier), met de wapens van Alkmaar en Oude Zijpe in houtsnede.
45337: - NAARDEN, VAN RENSSELAAR, THIERENS--- Kwitantie betr. ontvangen verponding van Antony van Rensselaar, over 1796, getekend Naarden door de ontvanger Thierens, deels gedrukt, 1 pag.
49236: - SCHEVENINGEN, CHOLERA, MEDISCH--- Publicatie van B en W van 's Gravenhage, d.d. 17-8-1849, betr. een schaalcollecte voor de slachtoffers van de cholera te Scheveningen. 1 blad, plano, gedrukt.
49271: - AMBTENAREN VAN DE STAAT--- Extract resolutien Staten Generaal 10-2-1665 betr. verdeling kleine politieke ambten over de provincien. Gedrukt, folio, 3 pag.
49381: - SUIKER--- Request van suiker-raffinadeurs in Holland, gericht aan Staten van Holland, met verzoek om lagere belasting. Folio, 7 pag., gedrukt, 18e eeuws.
49405: - "DRESCH, N.J.M.; ALKMAAR, MUZIEK--- Van Alkmaar de Victorie. Ontzet-jubileum 1573-1923, woorden J.J. de Gelder, melodie C. Coster. Muziekblad, 4°, 4 pag., gedrukt."
49406: - BERGEN N.H. --- Bergensche Bad- Duin- en Boschbode, 25e jaargang (1934) nr. 1: Het zilveren feest van De Badbode. 24 pag., geill. [betr. Bergen en Bergen aan Zee].
49407: - ZAANDAM, PRINS--- Vademecum 1902-1927, NV S. Prins Dz., Ned. Basalt-Maatschappij, schelpkalkbranderij Het Klaverblad, Zaandam [1927], 78 pag., geill., gedrukt.
49464: - SCHIEDAM--- Propositie van de Gedeputeerden van Schiedam om een particuliere ontfanger der gemene middelen over de stad en onderhorig quartier. 25-5-1740, folio, 4 pag., gedrukt.
49338: - CLOVELLY, ENGELAND--- [12] photo snap panorams from picked camera studies, uitg. G.S. Reilly te Clovelly, laat 19e eeuws?
49339: - DUSSELDORF--- 'Andenken an Dusseldorf in 12 ansichten, gez. von Brandmeier, bei Arnz & Cie'. [Ca. 1860?].
49340: - LOUVRE--- The Louvre Gallery Paris. Leather portfolio, 16x10 cm. with 12 postcards with highlights from the Museum, ca. 1880?
49341: - PANORAMA, WATERLOO--- Panorama van den slag van Waterloo. Korte beschrijving en kaarten met uitleg. 12 prentbriefkaarten in omslag, uitgave van P.I.B., Zwarte Vijversstraat te Brussel, [ca. 1920?].
49342: - GRAVENHAGE, DUINOORD--- Duinoord te 's Gravenhage, 14 foto's op karton van deze Haagse wijk, uitg. M. v.d. Beek te 's Gravenhage, 19x26 cm., ca. 1900.
49343: - TABAK, GRAVENHAGE--- Tabakszakje t.n.v. Mexico, A.C. Bakker, Korte Poten 26, 's Gravenhage.
49344: - GRAVENHAGE, VOGELS--- Programma der 17e Internationale Tentoonstelling van pluimgedierte op 24-27 augustus 1883 (...) te 's Gravenhage, 24 pag., gedrukt.
49389: - WESSELING, FRANKE--- Feestprogramma 25 jaar echtvereeniging van Joh. Martinus Adr. Wesseling en Huberta Franke, 's Gravenhage 2-8-1903, 8°, 4 pag., gedrukt.
49390: - TROOSTENBURG DE BRUIJN--- Gedrukt kaartje met tekst 'Tiende bewijs van goedkeuring. Van Troostenburg de Bruijn, pred.', 5x9 cm.
49352: - DORDRECHT--- Request geprezenteert aen sijn hoogheyt den heere Prince van Oranje, rakende de nominatie vande goede luijden van achten der stad Dordrecht etc. Dordrecht, Goris, 1685, 4°, 8 pag., gedrukt, blauw papieren omslag.
49353: - DORDRECHT, STAPELRECHT--- Die sententie vanden Keyser, roerende 't stapel-recht der stede van Dordrecht met die verklaringe daer op gevolcht. 's Gravenhage, v. Wouw, 1631, 4°, blauw papieren omslag, gedrukt.
49356: - DELFT, NIEUWE KERK--- Ruim 50 grote (ca. 30x22 cm.) originele foto's uit ca. 1930 van ex- en interieur van de Nieuwe Kerk te Delft. In linnen portefeuille.
49358: - LEUZINGER, BERN--- Nota van Rudolf Leuzinger, Kramgasse 141 Bern, d.d. 1848, 1 pag., deels gedrukt.
49359: - GIBRALTAR, PLACE HOUSE HORTON--- The Gentleman's Magazine, august 1791. Aflevering met de pagina's 689-784. Origineel omslag, gedrukt.
49361: - LONDEN, RIOLERING, DONALDSON--- Charge delivered to a jury, summoned to make presentments on the district of the eastern division of the Westminster sewers, by the chairman Th.L. Donaldson, 14-7-1840, 22 pag., printed.
49362: - BELGIE, NINOVE, DE MONT--- Kwitantie van Josephus Joannes de Mont, broodmaker te Ninove, 1828, betr. ontvangen gelden. Manuscript, 2 pag.
49363: - BELGIE, NINOVE, DELWARE--- Verklaring van Lodewijk Josephus Delware, advocaat te Brussel betr. verkoop van onroerend goed te Ninove aan zijn zwager Petrus Pecquenszoon te Ninove, ca. 1828. Manuscript, 3 pag.
49336: - FRANKFURT AM MAIN--- Erinnerung an Frankfurt a/M, oblong mapje, 7,5x11,5 cm., met 12 pagina's in leporello vorm met afbeeldingen van de stad, ca. 1900?
49337: - MURREN (ZWITSERLAND)--- Panorama von Mürren, foto in 4 delen als leporello, samen 16x88 cm., ca. 1900?
49159: - TEULINGS--- Menu t.g.v. promotie mr. F.G.C.J.M. Teulings, Amsterdam 1916. 3 pag., gedrukt.
49333: - "NASSAU, HENDRIK, VAN; MILITARIA, HELCHIN--- Ordonnantie gegeven in het leger te Helchin, op 26 sept. 1707, ondertekend door Hendrick van Nassau, Heer van Auverquerc, veldmaarschalk-generaal over de legers der Vereenigde Nederlanden, voorzien van diens gegraveerde wapen en tegengetekend door N. Ruysch. Manuscript, 1 pag., folio, opgedrukt zegel."
49291: - UTRECHT, UNIVERSITEIT--- Vier stuks drukwerk betr. het Universiteitshuis te Utrecht, 1946-1956.
49292: - UTRECHT, STUDENTEN, MUZIEK--- Vier stuks drukwerk betr. Utrechtsch Studenten Concert, 1933-1934.
49293: - ROTTERDAM, GYMNASIUM--- Twee afleveringen van Tolle Lege betr. lustra Rotterdamsche Gymnasiasten bond, 1930 en 1953, resp. 16 en 32 pag.
49294: - STUDENTEN--- Twintig stuks drukwerk betr. de 'Organisatie van Natuurphilosophische en Technologische Faculteiten in Nederland', 1935-1940.
49295: - UTRECHT, STUDENTEN, PHARMACIE--- Twee menu's van de Unitas Pharmacenticorum d.d. nov 1936 en 27-11-1937. Gedrukt.
49296: - V.C.S.B.--- Menu feestmaaltijd VCSB 10-11-1939, 6 pag., gedrukt.
49297: - UTRECHT, STUDENTEN, TONEEL--- Elf stuks drukwerk betr. het Utrechtsch Studenten Toneel, 1934-1971.
49298: - UTRECHT, STUDENTEN--- Vier drukwerkjes betr. de Mensa Gaarkeuken 1939-1942.
49299: - UTRECHT, STUDENTEN--- Vijf stuks drukwerk betr. societeit P.H.R.M. 1930-1936.
49235: - MOLENS, GROENEWEGEN--- Brief van Jacob Groenewegen, d.d. Werkendam 14-6-1763 aan een bevriende relatie. Manuscript, 4°, 4 pag.
49139: - POLMAN, GRUIJS--- Getekende kwartierstaat op dun papier van Bernardine Ernestine Hasmanna Polman Gruijs (1775-?), gehuwd met A. v. Panhuys. Handschrift met 16 gekleurde familiewapens van J.E.H. Hooft van Iddekinge. Groot folio, oblong.
49121: - GODIN, DE VASSY, VAN CITTERS, MIDDELBURG--- Probate of the will of Miss Elisabeth Catharina Godin, translated in 1773 out of Low Dutch. 2 grote charters op perkament in het Engels. Met groot uithangend papieren zegel.
10883: - Diner ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van de heer en mevr. W. Elhorst en M.W. Elhorst-hesselink alsmede ter herdenking van het 25-jarig bestaan van de banketbakkerij-kokerij 'Huize Elhorst', Haarlem 30 sept. 1952. 8º: [3] p.
10889: - Sex-press. Speciale editie, Zondag 7 April 1963 [t.g.v. 25-jarig huwelijk Max Gerschtanowitz en Edy Davids te Amsterdam]. 4º: [4] p., geïll.
10895: - Ab Van der steur: 50. Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Ab [G.] van der Steur op 3 mei 1988. Gedrukt in 2 exemplaren op Hodumura door Houtpers te Haarlem en 50 exemplaren op Simili Japon voor de leden van 'Het beschreven blad'. Plano, 1 blad. Een der 50 ex. op Simili Japon.
10911: - Surprisen-lied, 8º.
10913: - Extra feestlied aan het bruidspaar, 8º.
10917: - Afscheidsgroet, 8º.
10919: - Verrassings-potpourri, 8º.
10927: - Negenentwintig diverse liederen, bijna allemaal planoformaat en royaal geïllustreerd, onder andere met afbeeldingen van tram, velocipède, contrabas, luchtballon, telefoon, huwelijksboot, zweefmolen, neuzen, baanveger, mallemolen, apotheek, etc.
10928: - Ik zal altijd zoet zijn, plano.
49462: - DELFT, VAN VREDENBURCH--- Extract Resolutien Staten van Holland 9-8-1775 betr. mr. Adriaan van Vredenburch, veertigraad van Delft en bewindhebber VOC over diens poorterschap van Delft. Folio, 77 pag., gedrukt.
49132: - HAARLEM, OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT--- Twaalf brochures betr. publiciteit voor de Oprechte Haarlemsche Courant, ca. 1890, uitgegeven door fa. Enschede & Zonen. Gedrukt.
49419: - GRAVENHAGE, MEDISCH--- Extract notulen Provisioneel bestuur 's Gravenhage 31-10-1814, betr. kinderziekte. Folio, 1 pag., gedrukt.
49308: - DORDRECHT, CUYPERS--- Vier afleveringen van Het Huis, maandelijksch prentenboek gewijd aan huisinrichting, uitg. Ed Cuypers, jrg. 2 (1904).
49290: - STUDENTEN, ROEIEN--- Programma Universiteits roeiwedstrijden 1937 op Boschbaan, 16 pag., gedrukt.
49418: - GRAVENHAGE, ARMENZORG--- Memorie van den magistraat van 's Gravenhage dienende tot betoog dat de gem. magistraat (...) geene armen (...) behoeft te alimenteren [1776], folio, 21 pag., gedrukt.
49208: - "INDIE, DELI-MAATSCHAPPIJ, GREVENSTUK--- Menu dd 18-4-1910, Deli-Maatschappij. Groot stoom-zeilschip met de teksten: ""Florida shade grown tobacco"" en ""40% werth steuer"". Pentekening door Grevenstuk, 25 x 19 cm."
49310: - DELFT--- Gelegenheidsgedichten uit de jaren 1925 t/m 1928 (en één uit 1939) van een anonieme Delftenaar. Manuscript, 4°, ca. 300 pag., gebonden.
49289: - UTRECHT, STUDENTEN, HUIJGENS--- Twee plano-brochures betr. installatie soupers van gezelschap Christiaan Huijgens te Utrecht, 1934 en 1937. Gedrukt.
49216: - WORKUM--- Reglement voor het gemeentebestuur en kies-reglement voor de stad Workum. Workum, Verweij, 1805, 4°, 44 pag., sierpapier omslag.
49179: - UNIVERSITEIT, UTRECHT--- Series lectionum in universitate Rhene-Trajectina. Groot blad plano, gedrukt, prijs per stuk.
49472: - FYNJE, STOOMGEMAAL, WAMEL--- Verslag over het stoomwerktuig in de polder van Wamel, Dreumel en Alphen, door H.F. Fynje, Nijmegen, Vieweg, 1849, (4)+30 pag.
45183: - "STRAUSS; MEDAILLE; HARTIG --- Bronzen medaille met portret in relief van Johann Strauss en de jaartallen 1825 en 1899. Gesigneerd A. Hartig."
45184: - NUMISMATIEK --- Vier prospectussen voor intekening op gedenkpenningen. Gedrukt, verschillende formaten, 1830-1835.
45185: - "VALKENJACHT; VALKENSWAARD --- Serie van 5 krantenknipsels uit de rubriek Onder de Menschen door M.J. Brusse 'De valkenierderij in Valkenswaard'. 1931."
61163: - La neuvieme Plaïe d'Egypte (mirrored)
10641: - Bataviaasch Orgelistische Historische Festiviteitsgeschiedenis door de familie Stumperianum & Co. op 23 februari 1872. Rotterdam, J.A. Weinbeck. 8º: 4 p., met 2 houtsneden, waarvan één gemerkt I.P.
10141: - Ter nagedachtenis van Gualtherus Zoutmaat, predikant te Leyden. Leiden, Herdingh en Du Mortier, 1793. 8º: [6] 28 p. Met titelprent door P. de Mare naar Viervant van monument met portret, wapen, vers van A. Soek, etc.
46097: - GOUDA, ZWEMMEN, MEULMAN--- G.Z.C. 1886-1926, 19 mei. Gedenkboek Goudsche Zwem Club. Oblong, 48 pag., gebonden, geillustreerd.
49457: - GRONINGEN, ORANJE NASSAU, LULOFS--- Welkomstgroet aan zijne Majesteit den Koning bij Hoogstdeszelfs komst te Groningen in Bloeimaand 1823. Groningen, Oomkens, 1823, 4°, (8) pag., gedrukt.
49454: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT--- Verhaal der Prov. Groninger Courant van de feestviering bij gelegenheid van den 250sten verjaardag van de Hoogeschool te Groningen, gehouden 13-17 September 1864. Groningen, v. Heijningen Bosch, 1864. Folio, 16 pag., gedrukt.
49561: - UTRECHT, BAKKERIJ--- Publicatie van stadsbestuur van Utrecht d.d. 28-4-1749 betr. bakkersgilde en het bakken van brood. 1 blad, plano, gedrukt (J. v. Poolsum).
9969: - Lierzang ter eere van ... Hendrik Hoofd Danielsz., burgemeester van Amsterdam. Leiden, L. Herdingh, 1783. 8º: 3 p.
49514: - AMSTERDAM, NIEUW BEURSGEBOUW--- Kennisgeving van B en W van Amsterdam, 3-3-1836, betr. een prijsvraag voor een nieuw beursgebouw, op de plaats van de huidige beurs of op de Groote Zeevischmarkt. Plano, 1 blad, gedrukt.
49536: - GROTENS, KNOPTAL--- Grote ets (48x30 cm.) van een gebouw met torentje, gesigneerd A.J. Grootens (1864-1957) en met de tekst in de prent ''t Knoptal'.
49568: - ENKHUIZEN--- Keure tegen het van binnen uitsloopen of verkleinen van huizen en uitgraven van fundamenten, regenbakken, putten etc. Uitgevaardigd door burgemeesteren van Enkhuizen 1-4-1817. 1 blad, plano, gedrukt (Lub).
49551: - UTRECHT, BELASTINGEN--- Notificatie van commissarissen ter administratie der finantien in voorm. gewest Utrecht, d.d. 22-8-1799 betr. belastingen, 1 blad plano, gedrukt (bij G. Post te Utrecht).
49494: - ROTTERDAM, HAVEN--- Welthafen Rotterdam. Hundert Jahre Nieuwe Waterweg 1863-1963, sonderausgabe des Hafenkuriers. Plano, 32 pag., gedrukt, geill.
49489: - DOMMELEN (N. BR.)--- Drie getypte inventarissen betr. Dommelen.
49492: - ROTTERDAM, VROEDSCHAP--- Vijf stukken betr. de correspondentie tussen 16 leden van de Vroedschap van Rotterdam, 1705-1706. Folio, gedrukt, ca. 50 pag.
49499: - HOLLAND, GEDEPUTEERDEN EN GECOMMITTEERDE RADEN--- Instructie van de Staten van Holland voor hun Gedeputeerden en Gecommitteerde Raden, 1669. Folio, 6 pag., gedrukt.
49525: - TROOST, W.--- Twee potloodtekeningen van een man en zijn echtgenote, gesigneerd W. Troost 1848. Beiden ter halver lijve, beide 28x21 cm.
49586: - LAMBERTS, RIJKSMUSEUM--- Overlijdensaankondiging voor Gerrit Lamberts, 1e opzigter van 's Rijks Museum, overleden Amsterdam 16-4-1850. 1 blad, gedrukt.
49616: - LEA, MUZIEK--- Brief van Lea, d.d. Parijs 9-6-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, waarbij hij zich aanbiedt als musicus aan het hof, samen met zijn zoon. 4°, 2 pag.
49571: - HEERHUGOWAARD--- Keure op het leggen van dammen en het planten van boomen, uitgevaardigd door dijkgraaf en heemraden van de Heer Hugo Waard d.d. 2-8-1828. 1 blad, plano, gedrukt (Coster te Alkmaar).
10354: - Aan de ouders des bruidegoms: den Heer J. Van eysden en zijne echtgenoote [J.G. Veer te Rotterdam]. [Rotterdam, 1820] 8º: 2 p.
46678: - BRUMMELKAMP, KAMPEN--- 'Gestorven maar levend, ontboezeming uitgesproken in den studentenkring nadat twee broeders in eene week waren ten grave gebragt'. 4°, 4 pag., manusript.
46677: - HOMMIUS, FESTUS--- Fragment van een brief, d.d. Leiden 10-2-1622, van Festus Hommius. 4°, 1 pag., manuscript.
10881: - Grootboek van de Fa. v.d. Berg-Roggeband [t.g.v. het 25-jarig huwelijk van Johanna W. Roggeband en Maarten Van den berg op 28-6-1952 in Restaurant 'Rusthof' te Beek. 12º: [14] p.
11191: - STUDENTENVERENIGING AD MUTUAM UTILITATEM Notulenboek 1821-1823 van de Vriendenkring (van Amsterdamse studenten), ten zinspreuk voerende Ad Mutuam Utilitatem, gesticht 1817. Met ledenlijst (voornamelijk studenten theologie). 4(, 56 p.
12262: - BRUINVIS, KRAAKMAN Gedicht door C.W. Bruinvis op het overlijden van de vrouw van mr. J.P. Kraakman, d.d. 5 september 1904, 2 p.
12266: - BURGERLIJK HUWELIJK INGEVOERD Krantenbericht, mei 1795, betreffende invoering van het burgerlijk huwelijk, m.i.v. 1 juni 1795, 1 p.
10880: - Huwelijksfeest Frans Roelofsen en Diny Geerligs, 23 Mei 1952, Parkzicht, Amsterdam. 4º: [1] p., getypt, met foto's bruid en bruidegom.
46225: - "GOES, VAN DER; GERLINGS--- Geknipt silhouetportret van Hendrik van der Goes, geboren Beek 12-1-1875. 'Hoe hij ging!' Parijs, 30-12-1896. Hij vertrok 3-1-1897 van Marseille naar Java."
49241: - LEIDEN, INDUSTRIE 1801--- Kopie van een brief van de municipaliteit van Leiden aan het Depart. bestuur van Texel, d.d. Leiden 28-4-1801. Manuscript, folio, 3 pag.
49242: - MILITARIA--- Extract uit secrete resolutien Staten Generaal 21-2-1746, betr. aantekening van Friesland en Groningen tegen de genomen resolutie tot het despicieeren van de regimenten en het benoemen van generaals. Manuscript, folio, 7 pag.
49246: - UTRECHT, MILITARIA, 1748--- 'Aantijkening der waghten en posten binnen Utrecht', manuscript, folio, 3 pag., 1748.
44961: - "ONDERWIJS; GELDERLAND --- Schoolreglement voor het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, uitgevaardigd 3-6-1681. Gedrukt, Arnhem, wed. J.F. Hagen, 4°, 16 pag."
44964: - ZALK --- Vijf persfoto's, begin 20e eeuw, van de overstromingen te Zalk, elk 18x24 cm.
45044: - "VOORSCHOTEN; DEKKERS; BOUVINK --- Prijsband met op voorplat in gouden letters 'Voorschoten en Veur' en op achterplat '1790'. Geheel perkament. Met prijs van ds. J.W. Bouvink, d.d. Voorschoten 1790, voor Johannes Louis Dekkers."
45050: - "DELFT; SCHUTTERSKONINGEN --- Lijst schutterskoningen 1723-1821 van de Conferentie of broederschap der Handbusschutters te Delft. 1 blad, gedrukt."
11454: - "KIND, V.D.; GOUDA Gedrukt adreskaartje `Wed. v.d. Kind, in modes, bloemen, linten, veeren', te Gouda, ca. 1900."
48277: - LEEUWEN, VAN--- Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 15-1-1671 betr. de gewezen commies Henrik van Leeuwen. Manuscript, folio, 5 pag.
48276: - HOPPEVELT--- Extract uit resolutien staten van Holland d.d. 10-2-1670 betr. Willem Hoppevelt, onder clerc van Viglius. Manuscript, folio, 1 pag.
48278: - AMELONSE, V. WESSEM, TROMER--- Extracten uit diverse resolutien Staten van Holland d.d. 1728 en 1729, betr. N. Amelonse, clerc op de griffie, N. van Wessem, Nicolaas Tromer. Manuscript, folio, 38 pag.
48274: - JONGBLOET, V. REDE, VEEN--- Extracten uit resolutien Staten van Holland juli en augustus 1637 inzake Cornelis Jongbloet, Ernst van Rede en Johan Veen. Manuscript, folio, 9 pag.
48537: - COOL, LIEFTINCK, HERBARIUM--- Acht briefkaarten van Cath. Cool, conservator van de Ned. Mycol. Vereniging en 's Rijks Herbarium, gericht aan F. Lieftinck te Bussum, 1915-1920.
48536: - DOORN--- Twee diploma's uit 1978 en 1979 voor L.J. Doorn te Groningen, geb. 5-12-1954. 2 bladen, deels gedrukt.
48535: - KOOPMAN--- Brief van C.J.M. Koopman, d.d. 's Gravenhage 22-3-1857, aan leden metalen kruis afd. Amsterdam en Utrecht. Manuscript, 4°, 3 pag.
10619: - Welkomst-lied, 6 augustus 1865. z.p. 8º: [1] p.
11053: - GRONINGEN, BERCHUYS, VAN EWSUM Verklaring van ... Berchuys, archid. te Groningen, betreffende ontvangen gelden van de erven van Isabella M.C. van Ewsum-van Herema, voor `de breuck van het bij avond opdragen van het lijk'. Groningen 1725. 1 stuk.
11054: - GRÜBZIG (D.) `Geburts- und Taufregister für die reformirte Gemeinn in Grübzig und ihr in dieselbe Eingepfarrten', 1814-1827. Met latere aantekeningen betreffende overlijdensdata van een aantal in deze jaren geborenen. Orig. karton, 4(, 55 p.
11055: - GUNNING, LEIDEN `Prijs' uit een prijsboek, uitgereikt aan G.F. Gunning door rector (Suringar) en Curatoren (V.d. Brandeler, Cock, Bijleveld, Rijke, Cobet, Kuenen, Mees) van het gymnasium te Leiden. Folio, 1 p.
11058: - GUNNING, ZUTPHEN `Prijs' uit een prijsboek, uitgereikt aan George Fred. Gunning door Curatoren van het gymnasium te Zutphen (P. Stork, M.J. van Löben Sels, W.L.F.C. van Rappard) en rector J. Lenting. Zutphen 1829. 4(, 1 p.
11581: - POEL Carte-de-visite-portretfoto van de heer Poel, Amsterdam, ca. 1880.
11551: - "NIEVELT, VAN; PARADIJS; VAN DEN BRANDELER `Geslagtlijst mijner voorouders en bloedvrienden van vaders zijde, beginnende van mijn overgrootvader Albert Otto van Nievelt, zooals ik die verzamelt heb uit aanteekeningen van mijne tante Theodora van Nievelt, uit authentijcke documenten en uit aanteekeningen van mijnen vader, waarbij ik gevoegt heb hetgeen mij uit eigen wetenschap bekend is'. Getekend september 1775, M. van Nievelt (1710-1794). Gebonden. 4(."
11383: - GINNEKEN, ROOMS-KATHOLIEKE KERK, WILS Rekening van de rooms-katholieke kerk te Ginneken, 1793-1794. 4(: 2 p.
29699: - KARSTEN, WINDT -- Foto bruidspaar Dorus Karsten en Catharina Windt, ca. 1920?
29697: - STRONCK, STROONCK, KAAP DE GOEDE HOOP -- Brief van S. Stro(o)nck, dd. Cabo de Goede Hoop 22-3-1803 aan vrouwe V... te Rotterdam, manuscript, folio, 3 pag.
29693: - TREKVAART EN -WEG ALKMAAR-ZIJPE -- ‘Keur ende ampliatie reglement op het beschutten van de beesten en ‘t betalen van de tollen en gabellen op ‘t trek- of sand-pad gaande van de stad Alkmaar of tot aan de Zijpe’, dd. Alkmaar 1-5-1705 en 17-7-1745. Gedrukt, groot blad plano, 1 pag., met wapen van Alkmaar in houtsnede.
11543: - MÜLLER, MANDL Uittreksel bevolkingsregister Hillegersberg betreffende Friedrich Josef Müller, kantoorbediende, geboren 1915 te Pettak 1935. 4(: 2 p.
45932: - WESTZAAN, BLAUWSEL, GROOTES--- Twee adreskaartjes van firma's die blauwsel vervaardigen te Westzaan, ca. 1850.
45941: - WATERSTAAT--- Reglement op de beheering der dijken binnen het koninkrijk Holland. 's Gravenhage, 1810, 10 pag., gedrukt.
45987: - BOERHAAVE, WEIJERMANS--- Verhandeling over Hermanus Boerhaave, beschouwd als mensch, burger en Christen. Door J.C. Weijermans, manuscript, 4°, 46 pag., gebonden [ca. 1880?].
45988: - NRC, NIJGH, WAP--- Plan van uitgave eener Nieuwe Rotterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, Rotterdam augustus 1842, getekend H. Nijgh. 4°, 3 pag., gedrukt.
46009: - AMERIKA, GELE KOORTS--- Publicatie van de prefet van het Departement de l'Escaut (Zeeland) d.d. Gent 21-2-1810 betreffende het opschorten van maatregelen in verband met ede gele koorts die in december in de Verenigde Staten van Amerika -en in het bijzonder in Philadelphia- woedde. Gedrukt, plano, 1 pag.
46007: - HENGSTDIJK (ZEEUWS VLAANDEREN) IN 1814--- Proces verbaal van de raadsvergadering te Hengstdijk (Zeeuws Vlaanderen) d.d. 20-2-1814 betr. de veranderingen met betrekking tot het vertrek der Fransen. De bestaande functionarissen blijven in dienst. Manuscript, folio, 2 pag.
46081: - MUZIEK, UTRECHT, ZANG--- 23 programma's van de Kon. Utrechtsche mannenzangvereeniging 1863-1952. Gedrukte brochures.
46083: - MEDISCH, APOTHEEK--- Publicatie van het staatsbewind der Bataafsche Republiek, d.d. 25-2-1805 betr. het gebruik van de Pharmacopea Batava. Plano, 1 blad, gedrukt.
46046: - GLAS Publicatie van de Staten Generaal, d.d. 5-9-1769, betreffende een invoer belasting op 'het holle glas en flessen, koomende uit de Oostenrijksche Nederlanden', dit i.v.m. het verval van de glas fabrieken in de Republiek. 1 blad, plano, gedrukt door I. Scheltus te 's Gravenhage, 1769.
46045: - HOORN, BEDELAARSGESTICHT--- Publicatie van de gouverneur van Zuid-Holland d.d. 8-12-1817, betr. het nieuwe bedelaars-gesticht te Hoorn. 1 blad, plano, gedrukt.
46039: - NAGELL, VAN--- Brief van A.W.C. van Nagell, minister van buitenlandse zaken, d.d. 's Gravenhage 20 juli 1820, betr. voorgeschoten gelden voor een reis naar Soestdijk op 17-19 juli 1820. Manuscript, 4°, 1 pag.
45934: - ELKINGTON, GIETIJZER--- Inventory of reproductions in metal (...) for the use of the South Kensington Museum and schools of art (...) manufactured by Elkington & Co ltd. London, ca. 1900?
46010: - SUIKER--- Missive van de prefet van het Departement de l'Ecluse (Zeeland), d.d. Gent 29-10-1812, betreffende de teelt van suikerbieten en de productie van suiker. Folio, gedrukt, 3 pag.
46011: - BELGIE, ROOMS KATHOLICISME 1813, GENT--- Publicatie in het Frans d.d. Gent 27-7-1813, waarbij de prefet van het Departement de l'Escaut (Zeeland) bekend maakt dat er moeilijkheden zijn in het r.k. seminarie, dat de superieur Van Hemme ontslagen is, etc. Gedrukt, plano.
46016: - ELOUT, LUZAC, INDIE--- Drie brieven van Cornelis Theodorus Elout (1767-1841) uit de jaren 1812-1824. Manuscripten, 4°, 3 pag.
1088: [HEEMSKERK, R. VAN] - Naamlijst van genealogiën, meerendeels bestaande uit Nederlandsche geslachten, met de beschrijving derzelver wapens. Bijeenverzameld door wijlen den heere mr. Reynier van Heemskerk, Reiniersz. Utrecht 1836, 20 p.
51213: - Erinnerung an Hamburg. Album mit 23 der interessantesten ansichten der stadt in 12 blattern, Hamburg, Albert Buttner [ ca. 1910?].
51214: - Kjobenhavn. 47 billeder, Carl Stenders, Kunstforlag [1910].
51211: - Hamburg. [Fotoboek], uitgave Rommler & Jonas, Dresden, 1905 { dit adres onder enkele foto's}.
51112: [JONCKBLOET / E.W. V. DAM VAN ISSELT] - Physiologie van Den Haag door een' Hagenaar. 's Gravenhage, Fuhri, 1843. [Gebonden met:] De physiologie van Den Haag bekeken door een' buitenman. Amsterdam, v. Kesteren, 1844.
51087: "[KRUIJFF, H. DE; E.A.]" - [1] Verzameling van eenige geloofwaardige berigten en brieven betreffende de elende vande opgezetenen der overstroomde landen in Nederland. Amsterdam, Tirion, 1741. [Gebonden met 2:] Verhaal van de wyze op welke de penningen ten behoeve der noodlydenden in de overstroomde landen van Gelderland en Holland in den aanvang des jaars 1741 te Amsterdam en elders ingezameld bestierd en besteed zijn. Amsterdam, Tirion, 1742. [En met 3:] Verhaal van de droevige waternood en inbreuken van een groot gedeelte van Gelderland en Holland in 't laatst van den jare 1740 en in den beginne van 't jaar 1741. Amsterdam, J. ten Houten, 1741.
51086: - [1] Historisch verhaal der overstroomingen in de Nederlanden byzonder op den 14 en 15 van Slagtmaand des jaars 1775 voorgevallen (...). Amsterdam, Warnars en Den Hengst, 1776. [Gebonden met 2:] Th. v. B[russel], Naauwkeurige beschryving der twee voornaamste watervloeden van de 18e eeuwe, in 1717 en 1775. Amsterdam, Bom, 1776. [en met 3:] Beknopt historisch verhaal der schaden en ongelukken veroorzaakt door de zwaare overstroomingen (...) van den 20 en 21 November 1776. [Amsterdam, Crajenschot, 1777]. [En met 4:] Beschryving van den gedugten watersnood en deszelfs droevige gevolgen in het ampt van Tuschen Maas en Waal, voorgevallen tusschen 27 en 28 Januari 1781, briefswyse medegedeeld door eenen vriend in Gelderland aan zynen vriend in Amsterdam. Utrecht, Baars, 1781.
51091: [DANS, JOHAN VAN?] - Thirsis minnewit. Bestaande in een verzameling der moyste en aangenaamste minne-zangen en voysen. 3 delen in 1 band. Amsterdam, Kannewet, 1752, 1750 en z. j.
51021: [BRUINING, GERBRAND] - Het verheugde Nederland bij de aankomst van het te St. Petersburg gehuwde jeugdige vorstenpaar in de Noordelyke en Zuidelyke provincien des koningrijks en de blijde geboorte der koninklyke telg uit dien heilvollen echt. Leiden, Herdingh, 1817.
42973: - - Verzameling van gezelschaps-liederen aan Ernst en Vrolijkheid gewijd. 4 stukjes, 2e/3e druk, Amsterdam, Moolenijzer, 1835-1837.
50978: - - De Haagsche Robinson, of de gevallen van Alexander xxxxx, behelzende zijn geboorte en opvoeding (...) Moscoviten (...) Thomas Kouli-kan (...) Dehli (...)eiland Tirevas (...). 2 delen in 1 band, Alkmaar, J. Maagh, 1758.
50975: [PILES, ROGER DE] - De kunst van tekenen en schilderen in waterverwen, waarin de beginselen der tekenkunst (...) worden opgegeeven en de jeugd (...) onderricht wordt, na den 8e druk uit het Engelsch vertaald. 's Gravenhage, Leeuwestijn, [eind 18e eeuw of 1803?].
50869: - - Beschrijving der plegtigheden en vreugebedrijven bij het tweede eeuwgetijde van de verlossing der stad Leyden, gevierd op den 3 en 4 van Wijnmaand 1774. Leiden, Hoogeveen, 1775.
49018: - BRANDWEER, VAN DER HEYDEN--- Afbeelding van 't verschil der bequaamheeden in 't brandblussen tusschen de slangbrandspuyten vergeleeken met d'oude spuyten. Gravure, 37x46 cm., door J. v.d. Heyden, met Nederlands en Frans onderschrift.
59799: - Memorie van toelichting op het adres van W. H. van der Haas, gericht aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, gedagteekend, Bindjei 10 augustus 1903.
5050: [WIEGERSMA, G.J.] - Het geslacht Wiegersma. Z.p. [1958], 60 p., geb., geïll. Oplage 50 exx.
48961: - STUDENTEN, ELIO, UTRECHT--- Gedachtenisprent 1e lustrum Elius Luce Investigamus Obscura, 9-2-1882/1887, 50x30 cm., met afb. betr. studie en handtekeningen. Gedrukt.
50875: - - Kort verhaal van de revolutie in Haarlem op den 19 January 1795, ten verzoeke van de provisionele stads-regeering, uitgegeven door de leden van de gewezene revolutionaire club aldaar. Haarlem, v. Walre en Tetmans, [1795].
50977: - - De Sweedsche Robinson, of 't wonderlyk leven van Gustav Landeron (...) volgens zijn eige handschrift in 't Hoogduits uitgegeeven door G.F.V.M. en (...) in 't Nederduits vertaald. Amsterdam, Ter Beek, 1733.
51635: [CHAUSSIER, HECTOR EN N. BIZET], - De graftombe, eene Schotsche geschiedenis, Amsterdam, Allart 1803 [ Magazyn van geschiedenissen, deel 6 (of 10?)].
51550: "[TEX, C.A. DEN; E.A.];" - Verslag der feestviering bij de inwijding van het gedenkteeken ter eere van J.C.J. van Speijk, in het Burgerweeshuis der stad Amsterdam, Amsterdam 1832.
51102: - - De nieuwe schatkamer voor de Nederlandsche jeugd. Franeker, Ypma, 1828.
51072: - - Handelinghe tusschen de magistraet der Stadt Haerlem ende dien van den Kerckenraet, by interventie van de classis van dien quartien, op d'electie van kerckelijcke persoonen ende 't beroep van den predicanten. Haarlem, Roman, 1617.
51063: - - Eenige vraegh-stucken over de saken der presumtive jonckeren ende Oostenrijcksche Vassal-heeren van Amelandt. Z. pl., ['s Gravenhage, Burghoorn], 1637.
51073: K. H. - Koopmans wegwyzer, waar in correct kan nagezien worden den hedendaagszen styl der Olyslagers, zo als die tot Amsterdam gedaan word. Amsterdam, wed. J. v. Egmont, 1743.
50752: [GEER VAN JUTPHAAS, B.J.L. DE, UITG.], - Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden in de Middeleeuwen. Kronijk van Holland van een ongenoemden geestelijke (gemeenlijk geheeten kronijk van den clerc uten Laghen Landen bi der see), Utrecht 1867, 10+172 pag.
30166: - MIDDELBURG, JANSSEN, RUTTEN -- Aflevering van de Middelburgsche Courant van 5-8-1865, plano, 4 pag.
50927: [NOBEL, ALFRED] - Dynamit Actien-Gezellschaft, vormals Alfred Nobel & Co, Hamburg, 1865-1925. Hamburg, 1925.
51185: [ MEULENHOFF, J.M.], - Le tout-petit Larousse des congressistes, par un d'éux, Amsterdam, Meulenhoff, [1910], 82 pag., geb., geïll.
51012: [LANG, JOSEPH GREGOR] - Reise auf dem Rhein I, von Mainz bis Andernach. II, von Andernach bis Dusseldorf. Frankfort, Andriaeischen Buchhandlung, 1789-1790.
50897: [LENNEP, C. VAN ??] - Het boek Anonymi, genaamt Deutero Jubilon, [Leiden 1775].
51101: [WILMSEN, F.P. EN G. BRUINING] - Mannelijke grootheid van ziel en heldendapperheid in tafereelen uit de geschiedenis voor de Nederlandsche jeugd. Zutphen, Thieme, 1820.
50746: [ THESINGH-LEIJER, A.G. ] - Leven en daden der vorsten uit het Huis van Oranje, door de schrijfster van De jaren 1830 en 31, Nijmegen, Haspels, 1835, 397+7 pag. Gebonden in half linnen.
5062: [WILKENS, J.N. EN C. MENSCH] - Geschiedenis van K. en J. Wilkens [houthandel en dextrinefabriek te Veendam, 1823-1948]. Veendam 1948, 68 p., geb., geïll.
51238: [ BAARD, C.W.H.], - Beknopte geillustreerde gids voor de tentoonstelling bij gelegenheid der herdenking van Willem Bilderdijk's 150sten geboortedag, Amsterdam ( Stedelijk Museum) 1906, 15 pag., geïll.
50652: - Uitlegginge van de wijdberoemde en vermaarde glazen binnen de voortreffelijke en vermaarde St. Jans kerk te Gouda, Gouda, v. Bentum, z.j., 52 pag. Origineel blauw papieren omslag, beschadigd.
51034: [KIMBALL, R.B.] - Cuba and the Cubans, comprising a history of the island of Cuba (...) by the author of letters from Cuba, with an appendix. New York, 1850.
50924: [HESS, DAVID] - Hollandia regenerata. [Londen, W. Humphreys, 1796].
50656: - Het leven van George Washington. Een leesboek voor de jeugd. Vertaald uit het Engels, Haarlem, Loosjes, 1838, 4+220 pag., geb., originele uitgave, gebonden in moderne band.
50991: - - [1] Historisch verhaal der overstroomingen in de Nederlanden byzonder op den 14 en 15 van Slagtmaand 1775 voorgevallen. Amsterdam, Warnars en Den Hengst 1776. [Gebonden met:] [2] Th. v. B[russel], Naauwkeurige beschryving der twee voornaamste watervloeden van de 18e eeuwse in 1717 en 1775. Amsterdam, Bom, 1776. [En met:] [3] Berichten zich bepaalende van den 18 November 1775 tot den 30 dito, wegens het verongelukken, stranden, aan de grond zitten, lek, masteloos en roerloos geworden zynde scheepen. Amsterdam, J. Vriese, 1775.
54622: [FALKENSKJOLD, S.O.?] - Memoires authentiques et interessans ou histoire des comtes Struensee et Brandt. Kopenhagen et Bruxelles, B. le Francq, 1789.
9347: - Christenrijk in rou over de doorluchtigste grootmachtigste vorstin Maria, koningin door Godts genade van Groot Britanje, Vrankrijk en Ierlant. 's Gravenhage, Gillis van Limburg, 1695. Plano, 1 blad.
51216: - Bruxelles. Grand-place. [12 foto's] uitgave E. Desaix, Brussel [ ca. 1900?].
51217: - Bruxelles. Heliographies de ND. Phot. [ Brussel, ca. 1900?].
30147: - AMSTERDAM, VISMARKT -- Kennisgeving van het stadsbestuur van Amsterdam dd. 10-4-1841 betr. de verplaatsing van de vismarkt naar de Nieuwmarkt, langs de Gelderse kade. Groot blad plano, gedrukt.
5127: [JANES, H.] - De Zoete & Gorton, 1863-1963, a history. Londen 1963, 80 p., geb., geïll.
50984: [BRONKHORST EN BATENBURG, DIRK VAN ?] - Vorstelick geschenk, dat is een medecynboeck, inhoudende vele geproefde ende goet gevonden medecijnstucken om veelerhande sieckten ende gebreken des lichaems te genezen. Amsterdam, v. Ravesteyn, 1662.
61437: - - Beschrijving op het springen van het kruidmagazijn, genaamd: stoelemat, te Bergen-op-Zoom, op den 29sten maart 1831, des Namiddags ten één Ure.
61439: - - Welkomsgroet, aan onze dappere strijders bij hunne terugkomst, in het vaderland, uit hunne krijgsgevangenschap.
49895: [MEYNINK, J.PH. E.A.], - Gedenkboek van de inwijding van het diaconie weeshuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam, 15-12-1882, Amsterdam, Hoveker, 1883, 89+(14) pag.
30202: - SPIN, AMSTERDAM -- Collectie van 10 drukwerken betr. de drukkerij C.A. Spin & Zn. te Amsterdam, ca. 1935.
51390: - S. A. de Flines. Chef der firma Blikman & Sartorius, 1854- 9 februari-1904, Amsterdam 1904, 48 pag., geb., geïll.
50970: [WILD, ROBERT] - De geest van Olivier Cromwel (...) verresen uyt den grave, spreekende op de pinne boven Westmunster-Hal, mitsgaders zijn schoole, waar in hij onderwesen van zijn mr. Michiavel den toorn des gesags in Engeland gevoert heeft, vertaald uit het Engels. Amsterdam, E. Back, 1662.
50952: [BAX, D.] - Welkom aan de uit het leger te velde terug keerende Zutphensche schutterij, op den 2 September 1834. Zutphen, Thieme, [1834].
50854: [LOOSJES, V.] - Veilingcatalogus van eene fraaije verzameling van Nederduitsche ongebonden boeken, bestaande in aanzienlijke kopijen, grootendeels nagelaten door (...) Jacobus Luberti Augustini, verkocht ten huize van J.C. Springer te Overveen. Haarlem, V. Loosjes, 1822.
50982: [BURT, EDWARD] - Brieven van een heer uyt Noord-Schotland aan zynen vriend te London behelzende een bericht omtrent de hoog-landen, de costuymen en levenswyze der Berg-Schotten. 2 delen in 1 band, Haarlem, I. en J. Enschede, 1758.
50946: - - De Prince vlag Oranje Boven. Amsterdam, Arends etc., [1784].
51246: - Acta Leidensia. Academische bibliographie, uitgegeven vanwege het Leidsch Universiteits-fonds januari-september 1926, Leiden, Van Doesburgh, 1926, 17 pag.
43160: - - De zijdenteelt en kweeking van de moerbezienboom, of volledige beschrijving van de zijwurmen en derzelven voedzel. Dordrecht, Blusse, 1798 [15e stuk van de Volledige Beschrijving van alle konsten, ambachten ...].
51035: "[VLEERTMAN JANSZ., W.D.; E.D.]" - Levensgevallen van Willem Vleertman, commissaris van de Aproches, ten dienste van H.H. Mog. de Heeren Staaten Generaal (...) uit zyne eige aanteekeningen en oorspronglyke schriften opgemaakt. Amsterdam, De Wadder, 1742.
51038: - - Het koffy-huis der nieusgierigen of de klapbank der nouvellisten, waarin en op verhandelt werden allerlei divertisementen, zo als de publique byeenkomsten dezelve opgeven (...) voor de maanden April, May en Juny 1744, 2e stuk. Amsterdam, v. Esveldt / Alkmaar, J. Maagh, 1744.
48968: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent '1855-1874 Stylus Dicendi Magister, 17-11-1874' met afbeeldingen van studenten en drank. Litho, 42x32 cm., gedrukt.
29866: - TONEEL, DOOR OEFENING GROOTER -- Programma van toneelstuk in Diligentia 12-12-1872 door letterlievend genootschap Door Oefening Grooter, 1 blad, gedrukt.
29867: - TONEEL, LEEUWARDEN, VAN KORLAAR-SABLAIROLLES -- Coupletten gezongen door mevr. Van Korlaar-Sablairolles bij het eindigen der voorstellingen te Leeuwarden 24-7-1855. 1 blad, gedrukt.
29869: - ERMERINS -- Overdruk van het gedicht 'Begrafenis' door F.Z. Ermerins, 19e- eeuw.
29870: - ONS GENOEGEN -- Gedrukt ballotage-biljet van societeit 'Ons Genoegen' dd. 14-5-1853, 1 blad met 20 namen met aantekeningen in potlood.
29871: - WORMERVEER, 'S HERTOGENBOSCH, BANK -- 'Groot-boek van schipper Wouter Bank van 's Bosch op Wormerveer 1794'. Titelpagina van een grootboek met pentekening in cirkelvorm met deze tekst en een gezicht op een stadje (Wormerveer?) en symbolen van handel en scheepvaart. Folio, 1 blad. Fraai.
51278: - Advys van de gecommitteerde der E.M.H. Staaten van Zeelant (....) nopende het temperament in de religions saken in de Meyerery van den Bosch, Marquisaet van Bergen etc., z.pl. 1747, 4o, papieren omslag, (8) pag.
50902: - - Afbeeldingen van de heerlijke graftomben en van de Oude en Nieuwe grafkelder der Princen van Oranje met alle de kisten, zoo als die in dat graf geplaatst zijn. Waar bij gevoegd zijn de nette beschrijvingen van al het bovengemelde en van de ordre der lijkstatie van H.K.H. de Princesse [Anna]. Delft, P. de Groot, [1749].
50904: [HOOGENDIJK, STEVEN] - De groote voordeelen aangetoond, welken ons land genieten zou indien men vuur-machines in plaatse van watermolens gebruikte. Rotterdam, Arrenberg, 1772.
51048: - - Historie der watervloeden welke ons Nederland en wel voornamentlyk de zeeven Vereenigde Provintien, zeedert haar eerste opkomst en bewooning ondergaan hebben, van den Cimbersen vloed (...) tot (...) deezes jaars 1775. Amsterdam, Fokke, 1775.
50602: [GOUDSMIT, F.W. E.A.], - Autobridge. Uw feillooze mede- en tegenspeler [ bord met schuifjes, wijzers etc., in doos].
29611: - WERNER -- Aquarel, landschap, gesigneerd 'C. Werner F 1840 Rom', 27x22 cm.
29612: - DEMARNE -- Schetstekening in krijt van de kop van een koe, gesigneerd 'Demarne', 20x23 cm.
29615: - ELST, VAN, AMSTERDAM -- 2 kwintanties voor Johannes van Elst betr. betaling van de twaalfde penning Amsterdam, 1781 en 1782.
29616: - CULEMBORG, VERMEULEN, BELASTING -- Beschrijvingsbiljet voor de belasting op het personeel t.n.v. Jan Vermeulen Azn. te Culemborg, 1823. Deels gedrukt, folio, 4 pag.
49861: - Les metaux ouvres. Balcons, rampes, marquises, grilles, portes (......) fonte, etc. quatrieme annee, Paris, Storck 1885, half leather, back repaired.
43238: - - Memorie contineerende de lysten van eetbaare waaren, dranken, wolle en linnen klederen (...) in 2 reyzen uyt de giften van eenige liefdadigen binnen de stad Haarlem verzorgt, in den jaare 1741, om aan de meest noodlydenden in de geinunundeerde landen van Altena en Heusden (...) gedistribueert te worden. Haarlem, Bosch, 1741.
49173: - HEIJDANUS--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van een meisje Heijdanus, 1837-1846, met 16 bijdragen (tekeningen, haarstukjes etc.), voornamelijk te Amsterdam. Het voorplat van het doosje heeft in relief een afbeelding van het Paleis op de Dam.
51280: - Ampliatie van hun edele achtbaare resolutie op den 22-10-1782 genomen, ter interpretatie van het 2de artikel der ampliatie van de ordonnantie op het St. Jansgilde in dato den 10 october 1722, Middelburg, Callenfels, [1783].
51281: - Regelement en instructie op het stuk van de jagt in Gooyland, mitsgaders in de Hooge en vrye Heerlijkheeden van Soest, Soestdyk, Baeren en ter Eem etc. als meede over de Eemnessen binnen en buitensdijk, 's-Gravenhage, Scheltus 1749.
44264: - TIMMERMANS--- Een grote collectie genealogische aantekeningen betr. de familie Timmermans (uit Raamsdonk) van de hand van mr. W(im) A.J. Timmermans te Amsterdam, ca. 1960 - ca. 1990. Flinke doos.
44266: - HANDEL MET BELGIE--- Extract uit resolutien Staten van Holland, d.d. 22-8-1739, betr. de grieven betreffende de commercie te Antwerpen. Gedrukt, folio, 24 pag.
44267: - "MILITARI'; SLAG BIJ KROZKA, GRAAF VAN WALLIS--- 'Circulair rescript, geemaneert van sijne Keizerlijke Majesteit aan alle desselfs ministers aan uitheemsche hoven', d.d. 6-10-1739. Gedrukt, folio, 9 pag."
44343: - "GEERTRUIDENBERG; LEIJS--- Nota van tuinman C. Leijs te Geertruijdenberg, ca. 1910."
44272: - MILITARIA--- Extract uit de resolutien Staten van Holland, 30-1-1748, betr. gelden voor recrutering van de militie, douceurgelden en gelden voor het in behoorlijke staat brengen van enkele krijgsgevangen gemaakte regimenten. Gedrukt, folio, 6 pag.
14907: [ANDRIESSEN, J.] - Morgenwandelingen door en in den omtrek van ‘s Gravenhage. ‘s Gravenhage 1832.
51122: - Leerzame verhalen voor jongelieden, overgenomen uit het tijdschriftje Philarete, 's-Gravenhage, v.d. Beek, 1840, 204 pag. Half linnen band.
49872: - De grietmannen in Friesland, Leeuwarden, Eekhoff, 1848, 48 pag., ing.
51084: - - Philarete. Tijdschrift voor de jeugd. 4e jaargang (1840) afl. 7 t/m 12 (juli t/m dec.). 's Gravenhage, v.d. Beek, 1840.
30154: - WILDE, DE, HARKEMAN -- Gedicht 'Bij het graf van dr. A.J.P. de Wilde, 17 mei 1880'. Ondertekend J. Harkeman.
30157: - HEIJERMANS, VAN DER VEER -- Herdenkingsprogramma Herman Heijermans, 1924. Brochure, 8 pag., gedrukt.
30158: - GLIMMERVEEN, 1863 -- 'Nederlandsche Feestviering ter herdenking van het 50 jarig bestaan van ... ons vaderland'. Brochure door Quirynus Glimmerveen, gedrukt te Tiel, 15 pag.
30160: - DORDRECHT, SCHILLEMANS, DOODKISTEN -- Prijscourant voor doodkisten van de fa. L. Schillemans te Dordrecht, 1845. 8°, 1 blad, gedrukt.
30162: - DORDRECHT, VAN NIEVERVAART & HORDIJK -- Prijscourant van Van Nievervaart & Hordyk voor granen, bonen, boekweit en koolzaad. Dordrecht 1817. 1 blad 4°, oblong, gedrukt.
30163: - DORDRECHT, 1863 -- Historisch verhaal der gebeurtenissen in de Novemberdagen van 1813 binnen Dordrecht, Dordrecht, Blusse, 1863, gedrukt, 15 pag.
50590: [LUBER, J.E. E.A.], - Gedenkboek der feestviering ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het Evangelisch Luthersch diaconie Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Amsterdam, 14-16 januari 1872, Amsterdam, Schleijer, 1872, 8+65 pag.
29865: - TONEEL, NIJMEGEN, MILITARIA -- Toespraken tot het Nijmeegsche publiek ... bij ... Toneelvoorstelling ..., door eenige officieren van het Garnizoen, 5-2-1847. Gedrukt, 4 pag.
29267: - INDIË, BANTAM, SCHNEPPER, ENDERT, HALEWIJN, WEHLBURG, WIRTZ -- Verslag van een dienstreis van Zuid West Bantam in 1931, door de opperhoutvester van Bantam W.C.R. Schnepper.Getypt, 4°, 22 pag.
29268: - VREESWIJK -- Proclamatie van de representanten 's lands van Utrecht dd 17-3-1796 betr. onenigheden tussen de stad Utrecht en de Municipaliteit van Vreeswijk. Groot blad plano, gedrukt (door G. Post te Utrecht) 1 pag.
29269: - "SCHAIK, VAN, DE VEER, KOOP -- ""Priesterwijding, van W. de Veer S.J. voor middenstem met begeleiding van orgel of piano. Gecomponeerd door Olivier Koop."" Gedrukt, 4°, 4 pag."
29620: - GERADTS, AMSTERDAM, HOUTHANDEL -- Visitekaartje in porseleindruk (op hoogglanspapier) voor fa. J.J. Geradts & Co, handel in mahonie en andere fijne houtsoorten, Nes 110 te Amsterdam, 8x12 cm., ca. 1870.
12587: - SIX, GULIKER, AMSTERDAMSE SCHUTTERIJ Oproepbrief voor Hendrik Guliker om te compareren bij de compagnie van kapitein Pieter Zix van de Amsterdamse schutterij, getekend door Corporaal Jan Guliker. 1733. Gegraveerd blad (door Gerrit de Broen) met allegorische voorstellingen betreffende de Amsterdamse schutterij, 16x19 cm. Deels met de pen ingevuld.
12785: - CHATTEL, DU Tekening door F.J. du Chattel, 1871, een stilleven, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 55x75 cm.
13016: - OLDENBROEK, VAN ROOSMALEN `Ontwerp der R.C. Kerk, te bouwen in de nabijheid van het Katerveer, gemeente Oldenbroek', bouwtekening door de architect J.G.J. van Roosmalen, 50x40 cm., pentekening.
27125: - Sprokkelingen uit de geschiedenis van Linschoten en Snelrewaard, 3 delen, Linschoten 1978-1988, 352 + 132 +138 pag., geïll.
8212: [HASEBROEK, JOHANNES PETRUS] - Waarheid en Droomen door Jonathan. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.
51076: - - Kort verhaal van de revolutie in Haarlem op den 19 January 1795, ten verzoeke van de provisionele stads-regering, uitgegeven door de leden van de gewezene revolutionaire club aldaar. Haarlem, van Walre en Tetmans, [1795].
27062: - Het Zuiderzeeproject. Drie eeuwen inspiratie voor plannenmakers, Lelystad 1976, 69 + 4 pag., geïll. Bundeling van kaarten van droogmakingsplannen 1667-1974.
27063: - Nota over Marken. Economisch-technologische dienst voor Noord-Holland, Haarlem 1952, ca. 40 pag.
43197: [LOOSJES, PZ., A.] - Beschrijving van den storm van den negenden November des jaars 1800 (...) voorzien van (...) bijlagen waaronder eene behelzende berichten van den storm van 12 December 1747. Haarlem, Loosjes, 1801.
50873: - - Justificatie van de procedueren, by schout, burghermeesteren ende regeerders der stadt Haerlem, gehouden in den jare 1617, teghens eenighe overhoorighe ende onrustighe persoonen binnen dezelve hare stadt. Haarlem, Rooman, 1618.
51065: [ONDERDEWIJNGAART CANZIUS, J.H.] - Het genootschap Christo Sacrum binnen Delft. Leiden, van Thoir, 1801.
50961: - - Bibliotheek in miniatuur, deeltje 'De Geographie'. Amsterdam, M. Westerman, [1823].
51050: "[KRUIJFF, H. DE; E.A.]" - Verzameling van eenige geloofwaardige berigten en brieven betreffende de elende van de opgezetenen der overstroomde landen in Nederland. Amsterdam, Tirion, 1741. [Gebonden met:] Aanhangzel van brieven betreffende de overstroomde landen in 't lant van Heusden. Z. pl., [1741].
23775: - Mr. P. Paulus met zich zelven vergeleeken vooral uit zijne schriften, [ Batenburg 1796] 6 + 58 pag., papieren omslag.
23777: [ OUWERKERK DE VRIES, J. VAN ] - Wat is de waarheid? (...) of de omwenteling in Nederland van 1813 onpartijdig beschouwd. Amsterdam 1819, (4) +139 pag. ( Knuttel 24997).
23778: [ SPIEGEL, L.P. V.D.] - Nadenking van eenen staatsman weegens zijn ministerie in Holland, 2e druk, Amsterdam etc. 1800, 5 + 97 pag., orig. kartonnen omslag.
51006: - - De academie voor vrolyke heeren en dames om zig in gezelschappen behaaglyk te maken, bestaande in zeer veele vermaaklyke historien en vertellingen, aardige kwinkslagen (...) en geestige snakeryen, uit alle taalen by een vergaderd en in het Hollandsch vertaald. Uitgegeven in het VII jaar der XIX eeuw [1806].
10415: - Bij het spoedig en onverwacht overlijden van ... Jan Melchior Kemper ... hoogleraar in de regten te Leyden. Aflevering 89 van 26-7-1824 van de Leydsche Courant, waarin dit gedicht, één kolom over de volle hoogte.
51055: - - School-reglement, in de Steeden en ten platten Lande, in de Heerlijkheeden en Dorpen, staande onder de Generaliteit. 's Gravenhage, Scheltus, 1725.
50976: [MOETJENS, ABRAHAM] - Actes et memoires des negotiations de la paix de Nimegue. 4 delen, Amsterdam/Nijmegen, Wolfgangk/Moetjens, 1679 (deel 1 en 2), 1697 (deel 3 en 4 in derde editie).
51541: "[DRIELING, F.H.C.];" - "Een woord over 's lands geldelijke aangelegenheden. 3 stukjes (3e stukje met titel ""Gevolgen der afstemming van de Wet tot regeling van 's lands openbare schuld""). Gravenhage, van Cleef 1843, 27 + 22 + (3) + 24 pag. Omslagen iets los."
53363: --- - Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt. 's Gravenhage, J. Scheltus [1658-1728].
11573: - PFEIFFER, MUSICUS Eigenhandig muziekmanuscript `Hernani, air variée pour le piano par Oscar Pfeiffer', `componiert in Porto von 6-8 März 1850'. Getekend `Oscar Pfeiffer'. Folio, oblong, 10 p.
11601: - RÖELL Brief van C. van Gheel Röell, 's-Gravenhage 1881. 8(: 1 p.
11611: - "ROSSUM, VAN; VAN BEEK; HAGEN `Dagboek 7 April - 15 Mei 1888', door Joh.F.Th. van Rossum uit Utrecht, gedateerd aan het eind 22 december 1888. Gelichtdrukt (?) manuscript van 202 p., gebonden in kartonnen band met op omslag gelithografeerde afbeeldingen van Rome, Heidelberg, Padua en de bovengenoemde tekst."
11616: - RUTGERS Briefje van ... Rutgers, eerste luit.-adj. 10RI, Haarlem 1920. 8(: 1 p.
11627: - SCHIMMELMANN Briefje van E.J.(?) Schim(m)elmann, z.p., z.j., in het Frans. 19de-eeuws. 4(: 1 p.
9582: - Op het overlijden van ... Mr. Johan Van den broucke, in zijn ... leven in den oudraad der stadt Dordrecht, aan deszelfs zuster jonkvrouw Adriana van den Broucke, en verdere naastbestaanden. z.p., z.j. 4º: [24] p. Incompleet, mist p. [25] - [42].
48962: - "STUDENTEN, VAN SCHERPENBERG, INDIE, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Utrecht 7 October 1877, aan mr. F.F. van Scherpenberg"", litho van A. Grolman te Utrecht. Met portret en voorstellingen van Ned. Indie', 42x35 cm., gedrukt."
50763: - Verzameling van gezelschapsliederen, bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand, 5e druk. Dordrecht, Zender, 1839, 112 pag., oblong.
50764: - Verzameling van gezelschaps-liederen, bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand, 6e druk. Dordrecht, Zender, 1842, 112 pag., oblong. Rugje los.
30278: A.F.W. - Pierre-Paul Rubens, Brussel, Voglet, 1840, 25 pag.
10411: - Lykkrans bij den dood van mijnen waardigen oom Herman Muntinghe ... rustend hoogleraar ... te Groningen, ... overleden den 24sten april 1824 in den ouderdom van ruim 71 jaren. Door mr. B.H. Lulofs. Groningen, J. Oomkens, 1824. 8º: 12 p.
10412: - Ceremonieel ter bruiloft van ... Pieter Kuyper van harpen en ... Jacoba Henrietta Van ouwerkerk de vries, gevierd op de hofstede Vechtzicht den 20sten mei 1824, geregeld en bestuurd door den Heer F. Smeer junior. z.p. 8º: 79 p. [Bevat ook gedichten op huwelijk Cornelis Hoekwater, van Delft en Anne Marie Cornelia Kuyper, van Amsterdam, gevierd op de hofstede Batavia 2-6-1824.]
51196: [TIL, H.N. VAN], - Het Geldersch schoolboek: of merkwaardige voorvallen en personen uit de geschiedenis van Gelderland, 2 stukjes, Nijmegen, Thieme, 1831-1832.
29617: - CULEMBORG, NIEWEYDE, BELASTING -- Beschrijvingsbiljet voor de belasting op het personeel t.n.v. Anty van Nieweyde te Culemborg, 1823. Deels gedrukt, folio, 4 pag.
29618: - NIERVAART, KLUNDERT, KORENMOLEN -- 'Publicatie dd. 's Gravenhage 15-1-1715, van Rade en rekeningen van wijlen Willem III en Frederik Hendrik, waarbij de pachters van de hoeven en landerijen van de Oranjes onder Niervaart in de Bloemendaalse, Nassause e.a. polders over de rivier naast Sevenbergen gelegen, verplicht worden de molenaar van de dwang-korenmolen in de Klundert of Niervaart te betalen. Gedrukt, 1 blad, plano.
51111: - - Tentoonstelling voor de kunstlievende jeugd, van costumes, woningen, huisraad en speeltuigen der aloude volkeren, benevens (...) mengelwerk. Amsterdam, Geysbeek, z. j. [1809].
50951: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Gedenkwaardige levensbeschrijving van den wereldberoemden Johan Christophorus Ludeman (...) doorvlochten met (...) avantuuren van (...) Britta Beijer. Nijmegen, van Goor etc., [1784].
50777: [STIJL, S. / J. STINSTRA E.A.] - Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen, 2e druk, Amsterdam etc., Conradi, 1777-1783, delen 1 t/m 6 en 9 en 10 (in 4 banden). Origineel karton.
30167: - GOEDBLOED -- Franse titel van een kinderboekje 'Voor getrouw schoolbezoek geschonken aan Adr. Goedbloed, 1-6-1886'.
51215: - Lourdes [ Souvenir booklet with 16 phototypien], published by Labouche freres, Toulouse [ca. 1900?].
51218: - Bournemouth, a pictorial souvenir of the town and surroundings, Bournemouth, J.H. Bishop [ca.1910?].
12545: - "ROLLEE, VAN DER DOES, ROON, ZIERIKZEE Blad perkament met daarop in kleur getekend die vier kwartierwapens van ... Rollee: te weten de wapens Rollee, Van der Does, Alvrinken en Roon. Verso: `Aen Claes den bode ... Zierickzee'; 46x34 cm., wrs. 17de-eeuws."
50824: [ FRANCAIS DE LALANDE, J.J. LE], - Voyage d'un Francais en Italie, fait dans les annees 1765 & 1766, tome 4, Venise/Paris 1769, 576 pag.
50832: - Pompei, oblong in red linen, 12x16 cm.
51524: - Internationale tentoonstelling Juli-Augustus 1892 bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan der Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels 1817-1892. Z.pl. 1892, 91 + 194 + (4) pag. Fraai gelithografeerd omslag (enkele beschadigingen), fraai drukwerk. Katernen los, rugje grotendeels afwezig. Inhoud goed en compleet.
12749: - BELING Potloodtekening (twee herten), gesigneerd J.H.L. Beling, 25x35 cm.
29320: - LIMBURGSE LANDBOUW -- Over de uitkomsten van het onderzoek naar de toestanden van den landbouw in Nederland, door eenen ouden pachter. Eene bijdrage tot Limburgs verval. 4 pag., folio, gedrukt.
12786: - CHINA `Reçu van betaald brood van een Chineesche bakker', blad 19de-eeuws Chinees papier met diverse karakters.
12738: - "ARNHEM IN 1783; VAN RIEMSDIJK `Voorwaarde op welken men aan konst minnaren aanbied om bezitters te worden van vier schoone keurige konst plaaten.' Gedrukte brochure; 8(: 4 p."
11494: - LEY, VAN DER Carte-de-visite-portretfoto van Mej. W.C.A. van der Ley, dienstbode bij de familie Van Veen-Blokhuis, Amsterdam, ca. 1900.
12548: - ROOS, VERHAAR, HENDRIKSE, KLEYN Fotoalbumpje met portretfoto's in het carte-de-visite-formaat van de Amsterdamse familie Roos.
12547: - ROMONDT, GEBRANDSCHILDERD GLAS, HEIJDENDAL Catalogue des objets d'art et de curiosité composant la collection de feu Mons. W.G.F. van Romondt d'Utrecht, Utrecht (Roos) 1876, 95 p.
12205: - "AMSTERDAM, HERVORMDE KERK Map krantenknipsels e.d. betreffende het Hervormd kerkelijk leven te Amsterdam, ca. 1924-ca. 1940; ca. 100 knipsels over predikanten, gebouwen, gebeurtenissen, etc."
12208: - ANDERSEN Bronzen penning met buste Hans Christian Andersen, 1875-1975, ontwerp Harold Salomon. Middellijn 7 cm. Fraai.
12290: - DAM, VAN `Morgenstond', gedicht, 8(, 4 p., gesigneerd `Jacob van Dam, landman en veearts'.
11187: - STEENBERGEN, VAN Twee brieven van M. (=W?) D. van Steenbergen, Amsterdam 1914, over de toestand in de wereld.
11184: - "SPIEGEL, VAN DE; EISEN VOOR EEN GOED AMBTENAAR Kopie `missive aan een jong mensch die tot een minsterieelen post bij een college van regeering is aangesteld, waarvan auteur is wijlen de heer R.P. van de Spiegel', 1791. Folio, 10 p."
10155: - "Cantate bij het zalig ontslapen van ... Daniel Albert Reguleth tedergeliefden herder en leeraar in de gemeente van 's gravenhage ... 's Gravenhage, Gerrit [overgeplakt over ""Pieter""] Backhuysen, 1795. 8º: [16] p."
29704: - JANSEN MANENSCHIJN, KORTELING -- Het bezoek, kerstverhaal door Herman de Man, Amsterdam z.j. Gedrukt boekje van 30 pag. Op omslag in handschrift opgedragen door Gerrit Jan Korteling aan familie Jansen Manenschijn.
11537: - "MONTENEGRO, DE; BLOMMENDAEL Geaquarelleerde alliantie familiewapens op perkament, met onderschrift `Dit is het wapen van Johannes de Montenegro en Maria Blommendael, getrouwt 1674 in september', gekleurd, 17de-eeuws, 26x20 cm. (Verso: `J.K.B.')"
11540: - "MORRIS, (VAN BRAAM) Genealogie Morris, nu Van Braam Morris (sedert de vestiging in Noord-Amerika). Getypt; 8(: 6 p."
10068: - Eerezangen voor ... Allardus De haas, toen zijn Ed. als luitenant van het Blaauwe Vaandel der burgerije van Leyden voor de eerstemaal met luister de nachtwacht betrok op den 15 van sprokkelmaand ... z.p., 1788. 8º: 12 p.
10121: - Mijne gedachten ter gelegenheid van het bekroonde dichtstuk op het hooge huwelyk gesloten den eersten van wijnmaand 1791, door den wel-eerwaarden zeer geleerden heere Jan Scharp. z.p., 1791. 8º: 1 p.
10116: - Feestzangen ten vijf-en-twintigjaarigen trouwdage van den Heere Johan Van hoogstraten en Mejufvrouw Sara Elizabeth Van well, gevierd in 's graavenhaage den 20. der lentemaand 1791. 's Gravenhage, Jacobus van Karnebeek jr. 8º: [78] .
14072: - DUITSLAND, SEGESTE “Rechnung der Gemeinde Segeste für das Jahr 1850/1851”. Getekend 1-8-1851 door Albers. Manuscript, folio, 36 p.
14080: - OS, VAN Gedrukte brief van Decanus & Canonici, d.d. Utrecht 10-3-1825, getekend C. de Jong, betr. het overlijden op 28 februari van Willibrordus van Os, aartsbisschop van Utrecht, folio, 1 p.
12540: - RICKERS-SAUTIJN Enkele stukken betreffende het echtpaar Johannes Rickers Jr., en Sara Maria Sautijn. 18de/19de-eeuws.
50974: [COURT VAN DER VOORT, PIETER DE LA] - Les agremens de la campagne ou Remarques particulières sur la construction des maisons de campagne plus ou moins magnifiques, des jardins de plaisance, & des plantages. Leiden/Amsterdam, Luchtmans/Uytwerf, 1750.
50935: - - Verzameling van platen betrekking hebbende op de Nederlandsche artillerie in de 16e en 17e en 18e eeuw. 4 platen met verklaring. Breda, 1861.
9330: - Lijk-vaarzen over de dood van D. Geeraard Brand, oud-leeraar der Remonstrantse gemeente tot Amsterdam, overleden tot Rotterdam op den 12 october 1685. Rotterdam, bij Barent Bos, boekverkoper op het West-Nieuwlant, 1685. 4º: [18] p.
29707: - LEIDEN, LAKENNIJVERHEID -- Publicatie van gerecht van Leiden, dd. 6-4-1734, met ampliatie op de keuren van de draperye en redinge van lakenen, gedrukt, 1 blad, plano.
11189: - STOOP Ca. 200 19de-eeuwse familieadvertenties betreffende de familie Stoop, opgeplakt op 10 bladen.
11182: - SCHRÖDER Lidmaatschapsbul voor J.F.L. Schröder, hoogleraar wis- en natuurkunde te Utrecht, als lid consultant van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. Rotterdam, 22 maart 1830. Getekend C. Dalen, president-directeur en J.B. Ockers Cau, directeur en 1ste secretaris. Charter op perkament met (papieren) zegel, gedeeltelijk gedrukt.
61169: - Isaiah v. 37: 36
10344: - Rouw-klagt opgericht voor het sieraad van Neerlands Israël, hare Koninkl. Hoogheid Frederika Louisa Wilhelmina, hertoginne douariere van Z.D.H. den hertog van Brunswijk, Lunenburg, geb. prinses van Oranje, overleden in 's gravenhage den 15den van wijnmaand 1819. z.p., z.j. 8º: [7] p.
57796: - " ""Adjudication des Immeubles dependant de la succession de M(onsieu)r Alphonse Gentilhomme au profit de M(onsieu)r et Mad(am)e Baron"", gepasseerd op 22 juli 1883 voor notaris J.E. Ph. Picard te Loches (departement Indre-et-Loire Frankrijk),"
42710: [MISSON DE VALBOURG, HENRI] - Gedenkwaardige aantekeningen gedaan door een reisiger in de jaaren 1697 en 1698 van geheel Engeland, Schotland en Yrland. Utrecht, A. Schouten, 1699.
52480: [SILHOUETTE, E. DE / LA GALISSONNIERE / DE LA VILLE] - Memoires des commissaires de sa Majeste tres chretienne et de ceux de sa Majeste Brittannique, sur les possessions & les droits respectifs des deux Couronnes en Amerique. Tome premier [et] Tome second [et] Tome premier seconde partie. Amsterdam et Leipzig, J. Schreuder et Pierre Mortier le jeune, 1755.
58880: - Beëediging der Grondwet in de Nieuwe Kerk te Amsterdam den 22 maart 1814.
12539: - "REYERSE, STOUTJESDIJK `Ter herinnering aan het zilveren huwelijksfeest van P.M. Reyerse en C.J. Stoutjesdijk, 4 juni 1920-1945'; 1 omslag, 4(."
10854: - Revue 't Spionnetje, opgevoerd ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van den heer en mevrouw Oscar Smit-blomjous, [haarlem 1931]. 8º: [12] p.
20845: - Nederland`s Adelsboek. Gebonden in rode stempelband. Lexicografisch register I (betr. 1912-1918 ) II ( betr.1919-1927 ) III ( betr. (1928-1939 ), alles wat verscheen. Per deel
20846: - Nederland`s Adelboek. Gebonden in rode stempelband. Historisch Gedeelte I ( 1925 ), II ( 1930 ), alles wat verscheen. Per deel
42602: [GENDRE, LOUIS LE] - Essai de l'histoire du regne de Louis le Grand, jusques a la Paix generale 1697. Keulen [= Nederland?], Pierre Marteau, 1700.
12538: - RESTAURATIES KERKEN TE GEESTEREN, RIJSWIJK, MAASSLUIS, GOES, CADZAND, NIEUWERKERK A.D. YSSEL EN DORDRECHT Afrekeningen via zgn. `verticaal tabellen', van restauratiewerkzaamheden in Nederland, opgemaakt voor het Rijksbureau Monumentenzorg door de opzichters ter plaatse. Betreft lonen, materialen, namen leveranciers, etc.: A. Betreft restauratie Nederlands-Hervormde kerk en toren te Geesteren (G.), 1929 en 1930, opgemaakt door de opzichter L. Vermeulen, 2 delen. Totaal f 55.000.
14222: - MARCHAND Brief van Louis Marchand, brigadier van het zware wapen der artillerie, d.d. Maastricht 1868 (1866?) aan zijn boezemvriend Johan du Boeuff, manuscript, 3 p., 8º.
14236: - BURGGRAAFF, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie gesigneerd P. Burggraaff 1796. Tekst: “Mattheus 3.13” met een voorstelling van Johannes die Christus doopt. Bruine inkt, 30x34 cm.
14250: - WOLTHERS, THEODORY, KALLIGRAFIE Groot blad kalligrafie “Ter eere van den 50 jarigen huwelijksgedenkdag, 10 december 1815-1865. Jurjen Wolthers. Allegonda Katrina Theodorij”. Tekening in kleur, 52x72 cm.
14251: - WOLTHERS, DOESBURG, KALLIGRAFIE Groot blad kalligrafie “In den echt vereenigd 22 juny 1843 Derk Theodory Wolthers, geboren 30-8-1819, met Clarissa Elisabeth Doesburg, geboren 25-5-1822” en “J. Wolthers fec 1863”, pentekening 45x57 cm.
14252: - HANSEN, KALLIGRAFIE, HOVY Blad pennekunst “Souvenir. Ter nagedachtenis van den hoog welgeboren heer den heer mr. H.L.P. Hovy, gep. kolonel der infanterie innig geliefde echtgenoot van ... mevr. Hovy-bsse Van Reede van Oudtshoorn, overleden te ‘s-Gravenhage 20 Oct 1892 in den ouderdom van 63 jaren. Door den vervaardiger eerbiedig aangeboden” en “Penteekenkunst van E. Hansen”. Fraai blad, zilveren letters op zwarte ondergrond, 40x30 cm.
14256: - HOOFT, DE RUYTER, KALLIGRAFIE Gekalligrafeerde “Geslacht-lijst van Pieter Corneliszoon Hooft, ridder van St. Michiel, Drost van Muiden, enz.”, getekend “H. de Ruyter fecit Aº 1804”. Groot blad 60x50 cm.
14258: - OUKERKE, VAN Genealogisch overzicht van de verwanten van Laurens van Oukerke, geb. 1707, gehuwd I. 1737 met Catharina Voorhelm (ovl. 1737) en II. 1739 met Levina v.d. Vinne. De gegevens werden midden 18e eeuw door deze Laurens van Oukerke opgeschreven en gaan drie generaties terug en betreffen ook de kinderen van Laurens. Voorts gegevens over moeders familie: Pluym en Kastelijn en grootmoeders familie: Van den Boogaard. Andere namen: Spillebout, van Beverwijk, Huurkamp, van Nieuwenhuyzen, van Elsland, van der Vlugt, etc. Manuscript van 30 p., groot folio.
14279: - BELGIË. LIER, DE GOBART Schooldiploma voor Jean B.V.C. de Gobart, geb. Gent 26-5-1857, d.d. Lier 1877. 1 blad, 35x42 cm, manuscript, met handtekeningen bestuurders en Victor de Gobart (vader?).
14281: - LODEWIJK NAPOLEON, 1810 Eigentijdse kopie van een brief van Lodewijk Napoleon aan het Corps Législatif, d.d. Haarlem 1 juli 1810, manuscript, 5 p., folio.
14290: - KORTEWEG, CLANT, HEELSUM Poesie-album van Cornelia M. Korteweg-Clant, 1900-1948, manuscript, 8º.
14299: - BELGIË, ANTWERPEN, ARMENZORG, WERBROUCK Gedrukte brochure “Brief van den tresorier van den Algemeynen Armen, aen de Heeren Commissarissen der nieuwe bestieringe”, d.d. Antwerpen 4-12-1789, gedrukt bij J. Grangé, stadsdrukker, 4º, 14 p.
14303: - ARCKEL, CORNELIUS VAN, WADDINGSVEEN, ROTTERDAM, REMONSTRANTS PREDIKANT Portret van Ds. Cornelius van Arckel (1719-1783), pasteltekening, 43x35 cm achter glas in 19de eeuwse lijst. Met hierbij een manuscript “Geslacht der Van Arckels”, folio, 13 p.
14304: - HANDTEKENING + FAMILIEWAPEN 24 Bladen uit een verzameling van handtekeningen, geknipt uit brieven en afdrukken van lakcachets, geknipt uit de omslagen van deze brieven. Steeds een combinatie van lakzegeltje, handtekening en plaats en datum van de brief. Per stuk
14306: - HOGENDORP, VAN, ALTING SIBERG Brief van Gijsbert Karel van Hogendorp, d.d. Amsterdam 11-5-1799 aan het bruidspaar W.A. Alting Siberg te Rotterdam, met felicitaties bij hun huwelijk, 2 p., 4º.
14324: - SILVERCROON, SPIERING, HEENVLIET Extract uit een brief van Philippe Silvercroon d.d. 29-1-1653 aan de secretaris van wijlen de ambassadeur Spieringh, 1 p., manuscript.
14329: - BRONKHORST, VAN, GRAVENHAGE “Missive geschreven uit Amsterdam door Hendrik van Bronkhorst, sig recommanderende om te werden vader van het Oude Vrouwe en Kinderhuis in ‘s Gravenhage”, 1726, manuscript, eigentijdse kopie, folio, 3 p.
14150: - GUYKING, KALLIGRAFIE, VAN MEURS Vier zeer fraai getekende en versierde (o.m. met vogeltjes in reliëf of met zilveren letters op blauwe ondergrond) kaarten, ca. 15x20cm, van de hand van F.J. Guyking te ‘s-Gravenhage, 1857-1865, gericht aan leden van de familie Van Meurs.
14163: - COLLEGEDICTAAT, GRONINGEN, RUARDI J. Ruardi, “In stilum cult[ionis fundamenta]”, manuscript, 4º, ca. 100 p. gebonden in half leren band, mooi exemplaar.
14164: - COLLEGEDICTAAT “Dictata ad inscriptionem Proaemii”. Manuscript, 4º, 18e-eeuwse hand, gebonden in half leren band met op de rug “Libri IV, Institutionum”, 318 p.
14178: - LOUTER Briefje van L. Louter d.d. Yzendijke 1898 aan collega veearts M. Lucier te Oostburg, manuscript, 1 p.
14179: - SAPPEMEER ‘Willekeur betreffende de klap en batten bij het Achterdiep te Sappemeer, benevens de Molenweg... tot het welk de deelgenooten zijn de eigenaren van de plaatsen land bij het Achterdiep vanaf nr 102 t/m nr 115, d.d. Sappemeer 5-6-1830’. Afschrift ca. 1900. Manuscript, folio, 2 p.
14186: - MEETH, DRIEBERGEN, KANTENS, FREDERIKSOORD Cahier met aantekeningen door Ds. Lodewijk (Louis) Meeth, predikant te Kantens, Frederiksoord en Driebergen, lopende over de jaren 1928-1943, manuscript, gebonden, 4º, ca. 200 p. Hierbij een ingelijst schilderstuk, tonende Ds. Meeth op de kansel in de kerk te Driebergen.
14201: - STEEN, VAN DEN Exemplaar van ‘Genealogie van den jongeren tak van het geslacht Van den Steen’ door M.J. van Lennep, Rotterdam 1953, met aanvullingen en correcties in handschrift door de auteur en met correspondentie van Jhr. Mr. C.C. van Lith de Jeude en H.F.M. van den Steen te Den Boer. Voorts met krantenknipsels etc.
14214: - BREDERODE, VAN, TOONKUNST, HAARLEM Afrekening van J.J. van Brederode te Haarlem, voor Mij van Toonkunst afd. Haarlem voor verkochte toegangsbiljetten voor concerten, 1880, manuscript, groot blad.
14215: - WEZENBEEK Aankondiging van de geboorte van Robert, zoon van Jan en Tini Wezenbeek-Koning te Haarlem, 1939, manuscript met tekening, 2 p.
14219: - KLEIJ, VAN DER, RUIS, HIBBEL, MAAS, HAZERSWOUDE “Familiealbum met genealogie en kwartierstaat van de families Van der Kleij, Ruis, Hibbel, Maas, beschreven door W.D. van der Kleij”, manuscript, 4º, getypt met ingeplakte, veelal originele, foto’s en documenten, 167 p.
12616: - TONEEL, MUIDERKRING Programma van de Tooneelvereeniging Muiderkring 29 januari 1887, in lokaal `Nieuw Vliedzorg', 1 p., gedrukt.
46490: - PILLINGEN BIJ LOCHEM, V. RODERLO, SLINDWATER--- Twee verklaringen van Godert van Roderlo en zijn vrouw Lutgert, d.d. 1452, over het goed Pillingen bij Lochem. Charters op perkament met resten van 2 zegels.
46489: - MUNTZ--- Genealogische aantekeningen over de familie en wapen Muntz, oorspronkelijk Muntheren (Muntzhern) te Keulen. 18e eeuws, manuscript, 4°, 4 pag.
46488: - SHOVELL, CLOUDESLEY--- Verzoekschrift om een afbeelding te leveren van het grafmonument voor Cloudeshly Shovell, admiraal van Engeland, overleden in november 1707, opgericht in Westminster Abbey. Manuscript, 4°, 1 pag.
11542: - MULDER Briefje van Dr. L. Mulder, Den Haag 1877, aan de Leidsche Courant, met verzoek een krant te zenden waarin een verslag is opgenomen van een door hem gehouden voordracht te Leiden. 8(: 2 p.
12213: - ARNOLDUS Schilderijtje van riet in huisvlijt, in lijstje van huisvlijt, met de tekst `H. Arnoldus'.
12214: - ASSEN, VAN DEN BERG, ALVING, RODE KRUIS Huwelijksanonce betreffende Berend Jan van den Berg en Grietje Alving te Assen, 1879, 1 p., gedrukt.
49828: - Die Masken der Schonheit. Hendrick Goltzius und das Kunstideal um 1600, Hamburg (Kunsthalle) 2002, 176 pag., geb., geïll. met stofomslag.
49744: - BLOM, VAN--- Exemplaar van Friesche Courant 17-12-1868 met tekst van rede hr. van Blom in 2e Kamer betr. onderwijs. Gedrukt.
49715: - SNOUCK--- Menu promotie Snouck, d.d. Leiden 7-6-1879. 2 pag., gedrukt.
49704: - LEIDEN, UNIVERSITEIT--- Menu 70e lustrum lugdunum Batavorum Leiden 22-6-1925. 3 pag., gedrukt.
49683: - VERZEKERING--- Verslag bij het vijftig-jarig bestaan van de Onderl. Kerkelijke Brandwaarborg Maatschappij St. Donatus te Amsterdam. Amsterdam, 1902, 16 pag., gedrukt.
49663: - PAPIER, BLAUW OF WIT--- Mededeling van de landdrost van Zeeland, d.d. Middelburg 27-6-1807 met regelingen betr. de kleur van papier. 1 blad, plano, gedrukt (De Winter) op blauw papier.
49630: - FERMARS, MEDISCH--- Request van de medicus Johannes Bernardus Fermars, d.d. 's Gravenhage 29-11-1806 aan Lodewijk Napoleon, als hofarts. Manuscript, folio, 1 pag.
49628: - PERRET GENTIL--- Brief van L.H. Perret Gentil, d.d. 's Gravenhage 8-10-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, betr. een functie aan het hof. Manuscript, 4°, 2 pag.
61448: (L'ISLE, GUILLAUME DE) - [MAP OF THE BALTIC REGION] No title.
49775: - KRUIJTHOFF, SCHONE--- Brief d.d. Gravenhage 1828 van J. Schone, aan zijn (schoon?) zuster, mevr. J.E. Kruijthoff-Keyser. 4°, 1 pag., manuscript.
49631: - CABANIS--- Brief van David Cabanis, d.d. amsterdam 3-6-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, met verzoek om financiele steun. Manuscript, folio, 2 pag.
49673: - VIANEN, HAGESTEIN--- Keur op de waterkeering (...) van den polder genaamd De Uiterwaarden, gemeenten Vianen en Hagestein. Vianen 1899, 9 pag., gedrukt.
49656: - "SELM, VAN; BOEKGESCHIEDENIS--- Exlibris Bert van Selm (vos, kerkraam, boeken), 8x6,5 cm."
49660: - KRANTEN, ALGEMEEN HANDELSBLAD--- Reclame (brief)kaart tonende een bezorger van het Algemeen Handelsblad met grote map kranten aan een band over de schouder. In deze map een opgevouwen miniatuur aflevering van het AHB van 11 april 1923.
49754: - HERST, VAN--- Concept testament, ca. 1790, van de zusters Maria Catharina en Eleonora van Herst te 's Hertogenbosch. Folio, manuscript, 3 pag.
49700: - ZUIJLEN VAN NIJEVELT--- Menu promotie partij mr. J.A.H. van Zuijlen van Nijevelt. Leiden 14-6-1876, 2 pag., gedrukt.
49735: - NEO-MALTHUSIANISME--- Zes boeken en brochures betr. het Neo-Malthusianisme. Gedrukt.
49719: - MENU, ZILLESEN--- 24 menu's, afkomstig van de familie Zillesen, 19e en vooral 20e eeuws.
49626: - MIKKER, DE--- Brief van W.S.P.(?) de Mikker, d.d. 's Gravenhage 2-10-1807 aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, De Senegra. Manuscript, folio, 3 pag.
10418: - Na het ten grave dragen van het lijk mijns waardigen vriends J.A. Van vollenhoven, uitgesproken in de St. Laurenskerk te Rotterdam op den 10 januari 1825. 8º: [3] p.
10419: - Dichtmatige levensschets van ... Willibrordus Van os, aartsbisschop van Utrecht, president en pastoor van het Bisschoppelijk Seminarium te Amersfoort, en aldaar den 28sten february 1825 overleden, in den ouderdom van 81 jaren ... door Johannes Aug. van der Pels, R.K. priester en pastoor te Krommenie. Amsterdam, Scholten en Gortmans, 1825. 8º: [8] 57 p.
10421: - In occasione delle Auguste Nozze di S.A.B. il Principe Federico De paesi bassi con S.A.R. la Principessa Luigia Di prussia, in luglio 1825 [te Berlijn]. z.p. Plano, gedrukt op rose zijde.
10422: - Aan mijnen vriend H.J. Ruempol, bij zijn vertrek als predikant naar de Oost-Indien, in zijn album. (= Euphonia nr. 20 (mei 1826), p. 301-305.)
10423: - Ter gedachtenis van ... H. Smith in leven rustend leeraar bij de N.H. Gemeente te Utrecht, overleden den 31 december 1825. Utrecht, Kemink en Zn. 8º: [3[ p.
10424: - Grafschrift op ... Henricus Smith, in leven rustend leeraar bij de N.H. Gemeente te Utrecht, geboren den 16 September 1753 en overleden den 31 December 1825. Utrecht, Kemink, z.j. 4º: [1] p.
10425: - Grafschrift op ... Henricus Smith, rustend leeraar der Herv. Gem. binnen Utrecht, in den heere ontslapen op den 31sten van wintermaand 1825. z.p., z.j. 4º:[1] p.
10426: - Uitboezeming bij den dood van ... Pieter Koumans Brouwer, leeraar bij de Herv. Gem. op de Joure. z.p., z.j. 8º: 6 p.
10429: - Aan vader Scharp na den afloop van zijn laatste H. Dienstwerk [te Rotterdam]. Rotterdam, M. Wijt. z.j. 8º: 5 p.
10433: - Aan mijne geliefde broeder en zuster Pieter Van cleef en Maria Scheurleer op het doopmaal van hun zoontje Izaak Bernardus, geboren den 26 junij 1826. z.p. 8º: [5] p.
49677: - HEYTHUIZEN, HEIBLOEM, WENNEN--- Eerste verslag van de Aloysius kolonie of Heibloem in de provincie Limburg. Amsterdam, 1854, 14 pag., gedrukt.
49699: - LEIDEN, STUDENTEN, SASSE, WIJTENBURG--- Menu Utile Dulci 21-6-1880. Leiden, J.P. Sasse cuisinier, 2 pag., gedrukt.
49657: - KRANTEN, STAKING BEZORGERS--- Aan de abonne's van De Courant en het Amsterdamsche publiek. Brochure van de Courantenbezorgers vereniging 'Bijtijds Ontwaakt'. Spetember [1945?]. 1 blad, 4°, gedrukt.
49680: - VIANEN, BOERBOOMS--- Bestek en voorwaarden waarna ten dienste der R.C. Parochie te Vianen zal worden aanbesteed het afbreken der oude kerk, het verbouwen der pastorie, het maken van afsluitmuren (...) en het bouwen van schoollocalen. Vianen 1879, 38 pag., gedrukt.
49760: - LEIDEN, STUDENTEN, SYMPOSION--- Menu 8-2-1878, Sym Posion (griekse letters) te Leiden, 2 pag., gedrukt.
49761: - HEM, BAKKER, V.D. KELDER, ORGEL--- Knipsel (van S. Georgius, 20x14 cm.), met verso 'Ten gedachtenis dat Cornelis Cornelisz. Bakker voor 't eerst in de kerk het orgel gespeelt heeft, den 3 November 1801. Bid voor H. van der Kelder, pastoor te Hem'.
49762: - BEUMER, KNIPKUNST--- Knipsel, w.s. 19e eeuws, 11x11 cm., met de naam Willem Beumer.
49763: - BUSSUM, LYCEUM--- Lesrooster van het Lyceum te Bussum, cursus 1934-1935. Groot blad plano, oblong, gedrukt.
49764: - BOISSEVAIN, FRIJDA, KATAN--- Twee afleveringen van De Telegraaf van 2 en 4 oktober 1943, met bericht over 19 doodvonnissen voor moorden op Seyffardt e.a.
49767: - LEIDEN, VAN SCHAECK--- Prijsformulier van het Leidse gymnasium voor Hector F.T. van Schaeck, d.d. 1835. 1 blad, 4°, gekalligrafeerd.
49695: - KEUCHENIUS--- Menu afscheidsdiner aan mr. H.J.C.A. Keuchenius, Leiden 4-3-1880. 2 pag., gedrukt.
49636: - ESSARD, JUGEO DES--- Verzoek van Jugeo des Essard, d.d. Parijs 26-5-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, om een kantoorfunctie. Manuscript, 4°, 3 pag.
49776: - MICHALOFSKI, VAN LIEVELING, KRUIJTHOFF--- Brief van C.R.(?) von Michalofski en J.F. von Michalofski-van Lieveling, d.d. Japara 1824, aan mevr. Kruijthoff, geb. J.E. Keijser te Batavia. Manuscript, 4°, 1 pag.
49777: - MATEN EN GEWICHTEN--- Herleiding der Rhijnlandsche op de nieuwe Hollandsche maat, ingevolge KB 29-3-1817. Cahier, 8°, 26 pag., manuscript.
23558: - Wetten en besluiten betrekkelijk den adel in het koningrijk der Nederlanden. z. pl., ca. 1830, 140 pag., origineel kartonnen omslag.
49703: - LEIDEN, STUDENTEN--- Menu 'Reunie 23-6-1880', 3 pag., gedrukt.
49737: - PIERSON, N.G.--- Twee banden, half leer, met 28 brochures geschreven door N.G. Pierson, 1865-1885, gedrukt.
49738: - KENTHER--- Groepsfoto, 13x23 cm., van personen op een trap voor gebouw. O.a. de heer Kenther, oprichter van Het Volk en 1e Kamerlid.
49740: - INDIE, MAKASSAR, PETERS, DE POTTER, KRUIJTHOFF--- Verklaring van J.W. Peters, president van de Raad van Justitie te Makassar, d.d. 9-5-1817. Manuscript, 4°, 1 pag., met opgedrukt zegel.
49741: - INDIE, TIELENIUS KRUIJTHOFF, BEEKMAN--- Vier stukken betr. Hendrik Tielenius Kruijthoff, gouverneur van Makassar. Manuscripten, 1798-1822, 5 pag., folio.
49742: - LOTERIJ, OOSTENRIJK, GRATZ, DEUTZ--- Prospectus voor een loterij, uitgeschreven door bankier A. Stattler te Wenen, 1827, meegedeeld door L. Deutz en Co., Wamoesstraat Amsterdam. 4°, 4 pag., gedrukt.
49743: - ZUTPHEN--- Bijvoegsel Zutphensche Courant 6-4-1899, betr. 50 jaar jubileum van de krant, plano, 2 pag., gedrukt.
49745: - TEYLINGEN, VAN--- Brief d.d. Middelburg 30-8-1840 van de broer van mevr. wed. C. de Raadt-van Teylingen te Zutphen, betr. zijn kinderen en hun karakters. 4°, manuscript, 2 pag.
49722: - UTRECHT, MEDISCH--- Bestek en voorwaarden wegens het bouwen van een gasthuis [St. Antonius-Gasthuis] op een terrein aan de Prins Hendriklaan te Utrecht, Utrecht 1906, 39 pag., gedrukt.
49692: - JEUKENS--- Reclamebiljet van restaurant Limburgia, Molenstraat 39 'Restaurant voor den middenstand'.
49843: - Naye daytsche ibersetzung al humash megillot. Sulzbach, Zekkel Aharon, 1811.
49746: - EGMOND, VAN--- Genealogische aantekeningen betr. het geslacht Van Egmond in de middeleeuwen. 4°, getypt, 6 pag.
49676: - HERTOGENBOSCH--- Verslag van een feestrede (...) bij de plegtige aanbieding der (...) beeldengroep (...) aan paters Redemptoristen (...) door de leden van de Congregatie van de H. Familie te 's Hertogenbosch. 's Hertogenbosch, 1866, 8 pag., gedrukt.
49081: - SCHORRER--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van L.J. Schorrer, 2e luit., d.d. Harderwijk 1836.
49082: - BREUKER--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van Thomas Breuker, d.d. Amsterdam 1853, manuscript.
49083: - WESTERMAN--- Gedicht 's levens speeltoneel, gesigneerd M. Westerman, 4 pag., manuscript, 19e eeuws.
49084: - MACLEOD READ--- Blaadje uit album amicorum van Constance met bijdrage van Marion Macleod Read, d.d. Holyport 1844. Manuscript.
49094: - DUPPER, KETELAAR--- Geaquarelleerde tekening van grafmonument voor Sija Dupper, geb. Ketelaar, overleden 1-9-1806 (of 1800?). Fraai, 11x10 cm.
49747: - GAVERE, DE--- Dossier betr. het geslacht De Gavere, Gavre, afkomstig van J. Klaver, ca. 1938 wonende Sperwerstraat te Arnhem, ca. 20 pag., manuscript.
49046: - BELASTINGEN, AMSTERDAM, HARTKAMP--- Aanslagbiljet voor lantaarn- brandspuit- en wachtgeld, Amsterdam, 1816. 1 blad, folio, gedrukt.
49770: - MILITARIA, DE VREE--- Acte waarbij Reijnier de Vree, kapitein in het regiment van kolonel Fagel, op zijn verzoek, wordt bevorderd tot majoor titulair, 's Gravenhage 2-5-1710.
49771: - PEYMA, VAN, KLAASESZ--- Zes stukken betr. een legaat voor Jetske van Peyma te Lancaster, New York, haar aangekomen van Hermanus B. Klaasesz uit Ternaard, 1879. Manuscripten met opgeplakte notariszegels van notaris Herman B. van Peyma.
49077: - LANGEVELDT--- Blaadje uit album amicorum met tekst van C. Langeveldt, d.d. 1833, manuscript.
49667: - KOPPERMAANDAGPRENT, BAKKER, BOEKGESCHIEDENIS--- Jaarlijksche zegenwensch aan alle voorstanders der belangrijke boek-drukkunst. Op Koppelmaandag 7 Louwmaand 1822. 1 blad, plano in ornamentale rand, gedrukt.
49753: - VERHUELL--- Brief van A. Ver Huell, d.d. Arnhem 16-6-1883, aan A.A. Vorsterman van Oyen. Manuscript, 8°, 3 pag.
49705: - RAMAER--- Menu promotiediner mr. J.W. Ramaer 17-4-1880. 2 pag., gedrukt.
49708: - LAURILLARD, GEIJ--- Menu t.g.v. huwelijk W.A.E. Laurillard en A.R.W. Geij van Pittius, 's Gravenhage 2-10-1923. 3 pag., gedrukt.
49028: - GRAVENHAGE, KIESGERECHTIGDEN--- Drie lijsten van kiesgerechtigde inwoners van 's Gravenhage, ca. 1810 , ca. 1825 en 1831. Folio, gedrukt, 13 pag.
49690: - DUURSWOUDE--- Krijttekening 'kerkje Duurswoude', gesigneerd N. v.d. Moolen, 20e eeuws, 17x23 cm.
49635: - MOLLERUS, DANCKAARTS--- Brief van J.H. Mollerus, d.d. Gravenhage 9-11-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 1 pag.
49670: - UTRECHT--- Tienjarig verslag van de r.k. werkliedenvereeniging St. Joseph te Utrecht. Utrecht, 1903, 20 pag., gedrukt.
49697: - CAPELLEN, VAN--- Menu promotiediner mr. D. van Capellen. Amsterdam, 21-12-1877, 4 pag., gedrukt.
49698: - ZILLESEN--- Menu promotiepartij mr. H. Zillesen, 5-7-1880. 4 pag., gedrukt.
49674: - UTRECHT, R.K.--- Verslag aan de begunstigers en weldoeners der Patronaats-commissie van de Parochie van O.L. Vrouwe-Hemelvaart te Utrecht. Utrecht, 1904, 7 pag., gedrukt.
49714: - INDIA--- Programme of His Higness the Maharaja Sahib Bahadur of Kapurthala's birthday celebration 24-27 Nov. 1924. 4 pag., gedrukt.
49650: - UNGER--- 28 etsen door W. Unger, uit De Kunstkroniek, ca. 1870.
49724: - AMSTERDAM, VAN SITTERT, PROLL, SUURHOFF, WILLEMSTAD, STIEREN--- Vier stukken betr. een huis aan de noordzijde van de Laurierstraat te Amsterdam, 1701-1805. Drie charters (zegels verloren) en een kwitantie.
49768: - WERKHOVEN, VAN--- Blaadje uit een album amicorum, d.d. Utrecht 1812, getekend H.W. van Werkhoven.
49649: - LOWENSTAM--- Vier etsen van Leopold Lowenstam uit de Kunstkroniek van reproducties naar schilderijen, ca. 1870.
49652: - ZAANSTREEK, BOEKGESCHIEDENIS, HEIJNIS, NIEROP--- Bestellingslijst op een werkje, getiteld Geschiedenis der Zaanlanden, door v.d. L., uitgegeven J. Heijnis Tsz. Groot blad plano, deels gedrukt.
49653: - GEORG, BOEKGESCHIEDENIS--- Adreskaartje voor librairie H. Georg, 10 Corraterie te Geneve, 5x8 cm., ca. 1900?
49752: - TULLEKEN, EVERWIJN--- Twee kwitanties d.d. Arnhem 1680 en 1678, van A. of J. Tulleken M. Dr., betr. gelden ontvangen van mr. Jacob Everwijn betr. aankoop land. 2 pag., manuscript.
49679: - GRAVE, BLINDEN--- 1859-1884, R.K. Blinden-instituut oor jongens te Grave. Tilburg 1884, 12 pag., gedrukt.
49691: - WESTERVELDE--- Oude foto van het huis Westervelde, 8x11 cm., ca. 1890?
49696: - LEIDEN, STUDENTEN--- Schutterslied. Gezongen doot 't vendel van Claes Dierkz van Montfoort, t.g.v. de groote Hongerleierij in zomermaand 1875. Leiden, Somerwil [1875], 1 pag., gedrukt.
49684: - UTRECHT, MUZIEK--- Feestgids bij de viering van het 25-jarig bestaan van het zangkoor O.L.V. Hemelvaart. Utrecht, 1912, 51 pag., geill., gedrukt.
49688: - FREDERIKSOORD, HOEVE WILLEM III, VAN VLOTEN--- Grootboek. Boekhouding van de boerderij Willem III te Frederiksoord over 1882. Manuscript, folio, ca. 150 pag., gebonden.
49693: - AMSTERDAM, MOBIELE SOCIETEIT, MILITARIA--- Wetten der mobiele societeit, gevestigd te Amsterdam, den 29-10-1832. Amsterdam, 1834, 31 pag., gedrukt.
49750: - HEEROTEN--- Lakzegel van wapen met leeuw en tekst S. Heeroten Camp AmbtM.
49717: - COURT, DEL--- Menu promotie mr. H.J. del Court, Leiden 18-3-18xx. 2 pag., gedrukt.
49694: - MAESEN DE SOMBREFF--- Menu promotie-partij van mr. L.H.L.J. v.d. Maesen de Sombreff, 7-7-1879. 4 pag., gedrukt.
49637: - LOY--- Drie brieven van de weduwe Loy te Parijs, 1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon om financiele hulp. Manuscript, 4°, 5 pag.
49638: - BRAND, CANTER, OUBURG, KOCKER--- Extract Decreten Lodewijk Napoleon d.d. 6-1-1807 betr. afwijzing verzoeken om pensioen van v.m. leden van de Domeinraad C.F. Brand, R. Canter, M. Ouburg en L.C.L. Kocker. Manuscript, folio, 1 pag.
49639: - GRAVE, JOURET--- Brief van Jouret, d.d. Grave 22-12-1813 aan de maire (van Grave?) betr. medische zaken. Manuscript, folio, 1 pag.
49640: - STIPRIAAN LUISCIUS, MEDISCH--- Request van Van Stipriaan Luiscius, d.d. Delft 24-5-1807 aan Lodewijk Napoleon, betr. zijn functie als medicus. Manuscript, 4°, 2 pag.
49643: - MEDISCH, GIRAUD, VIGNARDONNE--- Voorstel van Giraud, Gravenhage 23-7-1806, aan Lodewijk Napoleon om de heer Vignardonne, chirurg de l'ecole de Paris, thans in Den Haag, te benoemen in de vacante functie van chirurg. Manuscript, 4°, 2 pag.
49644: - LARREMANS, HOOGESTAIJN--- Request aan Lodewijk Napoleon van Elisabeth Larremans, wed. T.A. Hoogestaijn, Gravenhage d.d. 2-7-1806. Manuscript, folio, 3 pag.
49645: - MILITARIA, NAALDENBOEKJE--- Naaldenboekje, oblong, 6,5x10 cm., 8 pagina's van zijde, gevoerd met wol, geillustreerd met afbeeldingen van militairen met geweer in de hand. Als men naalden steekt op de plek van de geweerlopen, lijken deze te glinsteren. Leren band met relief en tekst 'Dame Blanche', vroeg 19e eeuws. Met zilveren vulpotloodje in band.
49647: - VORDEN--- Achtkastelendorp Vorden. Prentbriefkaarten van de acht kastelen. Uitgave G.J. Hietbrink Vorden, ca. 1920?
49648: - ONWEER--- 'Inhout van de inschryvinge in 't vermaert broederschap van den H. Martelaar Donatus'. Gedrukte brochure, 8°, van 4 pag., met de pen gedateerd Walbeek 15-8-1755 en handtekening R.J.F.(?) de Doornick.
49651: - KAMERVERHUUR--- Aanplakbiljet met gedrukte tekst 'Een voor- en agterkamer te huur. Terstond'. Folio, oblong.
49632: - SABERBIS--- Brief van Saberbis, d.d. Gravenhage 10-6-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 1 pag.
49718: - LEIDEN, STUDENTEN--- Menu 2e reunie diner, Leiden 7-2-1881. 1 pag., gedrukt.
49035: - KALLIGRAFIE, VAN DE VELDE--- Blad kalligrafie Jan van de Velde, ca. 1600, folio, oblong, gedrukt.
49036: - MUSEUM, W.O. II--- Waarschuwing. Dit huis Heerenstraat 28 is door den Staat der Nederlanden als Museum erkend (Ned. Staatsc. 1943 nr. 78). Aanplakbiljet in 4 talen. Gedrukt, plano.
49037: - SCHIE, DELFT, SCHIEDAM--- Keur jegens het vernaauwen van de Schie, tusschen Delft en Schiedam, door het aanwassen van riet (...), uitgevaardigd door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, d.d. 's Gravenhage 12-6-1752, 1 blad plano, gedrukt.
49772: - BACKER, SCHEEN--- 'Familieregister' gegraveerd blad (gesigneerd Tetterode/Taurel) met de pen ingevuld. 1 blad, 4°.
49773: - KEIJSER, BOUWESCH, DIEPERINK--- Aan mevr. [L.A.] Keijser [- Bouwesch] op haar Ed. verjaardag 9-3-1837. Manuscript, 4°, 2 pag.
49774: - KRUIJTHOFF, KEIJSER--- Twee brieven uit 1829 en 1830 van de heer Mander (?) te Wilp betr. de nalatenschap van mevrouw Kruijthoff, gericht aan haar schoondochter, mevr. Tielenius Kruijthoff-Keijser.
49707: - IDSINGA, VAN--- Menu promotie mr. J.W.H.M. van Idsinga, Leiden 21-10-1880. 4 pag., gedrukt.
49706: - SCHIMMELPENNINCK--- Menu promotie mr. F.D. Schimmepenninck. Leiden, 28-5-1879, 4 pag., gedrukt.
49721: - KLAVERWIJDEN, LEIDEN, STUDENTEN--- Bul van het Leids Studenten Corps voor Alb. Corn. Klaverwijden, d.d. 21-11-1840. Groot blad plano, oblong, met 2 opgedrukte zegels.
49751: - PAPIERMOLEN, JANSEN, HOPPECAMP--- Twee kwitanties voor ontvangen haardstedegeld over 1733 en 1734, van Kerst Jansen, voor diens papiermolen. Deels gedrukt, 2 pag.
49661: - KRANTEN, DE AMSTERDAMMER--- Reclamebiljet voor De Amsterdammer, dagblad voor Nederland, 14,5x17 cm. Kleurendruk. Ontwerp: Joh. Braakensiek [ca. 1930?].
49668: - ASSURANTIE, SNOEKC--- Statuten levensverzekering-maatschappij Pietas te Utrecht, opgericht 7-10-1861. Gedrukte brochure, 1897, 20 pag.
49757: - GRONINGEN, GEERSEMA, WOLBERS--- Acte van transport d.d. Groningen 4-4-1794 van een behuizinge aan de oostzijde van de Oosterstraat te Groningen. Charter op perkament, met groot stadszegel van Groningen en handtekening van secretaris Gockinga.
49759: - ARNHEM, CLOECK, HUYGHENS, CASUN--- Acte d.d. Arnhem 13-9-1656 waarin Everhard Huijgsone, commissaris en Gijsbert Cloeck, borger-lieutenant een buijdtschap aangaan voor 2/3 parten van 5 schaerweyden in 't Arnhemer broek, in de Rammelweyde gelegen. Charter op perkament.
8653: [KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN] - Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1843
10362: - Bij het afsterven van den hoogleeraar Elias Annes Borger, overleden te Leyden den 12 october 1820. Amsterdam, A.B. Saakes, 1821. 8º: 12 p.
29322: - TABAK -- Verzoekschrift van de Amsterdamse en Rotterdamse “Comite’s ter bstrijding eener verhoogde tabaksbelasting” aan de Tweede Kamer, 7 pag., folio, gedrukt.
11527: - METSLAWIER, KUYPERS, FLORISON Gedrukte brochure Het verheerlijkt Metslawier, ter inwijdinge van de nieuw gebouwde kerk, in dichtmaat uitgesproken in de nieuwe kerk dier plaatze op 10 Augustus 1777 door Christiaan François Kuypers, s.s.th. cand. lid van het dichtlievend kunstgenootschap `Kunstliefde spaart geen vlijt'. Dockum: Herm. Groenia, 1777. 4(: 13 p.
11530: - MINKE Oude foto van een vlaggemast bij een jachthaven, met onderschrift: `Ameteur en liefhebberijwerk van Gebr. Minke'. 13x18 cm., op karton.
29984: - KOENEN, TALBOT -- Uitnodiging tot bijwoning van de begrafenis van Hendrik Jacob Koenen, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 16-12-1808. Gedrukt, met in pen de naam van degene die wordt genodigd: Jacob Talbot. 1 blad.
49203: - UTRECHT, ONDERWIJS, ARCHITECTUUR, MEYER--- Fotoalbum 'Aangeboden aan dr. G.A.E.B. Meyer, wethouder van de gemeente Utrecht 1923-1927' met 18 foto's van schoolgebouwen (tot stand gekomen in genoemde jaren?). De foto's ca. 18x24 cm.
49441: - RIJN, LEK, 'S GRAVENWAARD--- Extract resolutien Staten van Holland 8-9-1763 betr. hoog water langs de Nederrijn en Lek en de herdijking van 's Gravenwaard. Folio, 1+11+12 pag., gedrukt.
49384: - SPOORWEGEN, GOOR, WALKATE--- Twee koopacten van gronden t.b.v. de aanleg van de spoorweg Goor-Duitse grens, 1864. Deels gedrukt, ca. 20 pag.
49306: - TENNIS--- Deksel en zijkanten van een doos 'Slazengers hard court lawn tennis balls', Engeland ca. 1922.
49415: - GRAVENHAGE, BINNEN- EN BUITENHOF--- 'Alsoo den deecken en hooftmannen van het Binnen en Buyten-Hoff ...', folio, 2 pag., gedrukt, d.d. 30-9-1729.
4935: M.J.W. - Recherches sur l'ancienne avouerie de la ville de Ruremonde et sur les familles de Vlodorp et de Cortenbach qui jadis furent investies de cette charge héréditaire. Gent 1855, 96 p.
46576: - PAARDEN--- Publicatie van Staten Generaal d.d. 21-11-1785 betr. intrekken verbod tot uitvoer van paarden. 1 blad plano, gedrukt.
46575: - SCHEEPSBOUW--- Placaat Staten van Holland d.d. 26-1-1781, betr. verbod tot exporteren van schepen of artikelen benut tot de bouw van schepen. 1 blad plano, gedrukt.
10875: - Feestmaaltijd ter gelegenheid van het huwelijk van Jan Laurens Feyten en Anna Jacoba Kolkert, Schalkwijk 10 October 1945.
10877: - Feest-diner ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Tip [baumpart?] en Frans ... Groningen 11 januari 1947. 'Riche'. z.p. 8º: 11 p., geïll. (foto van bruidspaar), gestencild.
45318: - MACKAY--- Fotokopien van gegealogische aantekeningen betr. geslacht Mackay, 6 pag., afkomstig van D. Mackay te Amsterdam, ca. 1950.
45298: - "LEIDEN, TEXTIEL, CLOS & LEEMBRUGGEN--- Brochure van de fabriek van P.Clos en Leembruggen te Leiden, met staaltjes stof ""polemieten voor de China markt"", vouwblad met stukjes stof, namen en prijzen."
45192: - "VOSMAER; BASTET --- Getypte tekst van 'Mr. Carel Vosmaer, een herdenking', door F.L. Bastet. Leiden, 1976, 30 pag."
30092: - HILVARENBEEK, VERHAAR, HEUVEL, VREEDE, BOS, OUDKERK, POOL -- Van Zwaamens en Thomsons Almanak voor 1816, Rotterdam [1815], 4°, 32 pag. gedrukt. Wit doorschoten met ms. aantekeningen. Illustraties in houtsnede door Lubeek.
49493: - ROTTERDAM, VROEDSCHAP--- Rquest van een aantal burgers van Rotterdam aan de Staten van Holland betr. de onverenigbaarheid van vroedschapslid en beoefening van een andere functie. Folio, 3 pag., gedrukt, (18e eeuws).
49505: - CONSTANT REBECQUE, JACHT, HUBERTUSGILDE--- Lidmaatschapsdiploma d.d. 1877 voor Jean Guillaume baron de Constant Rebecque als broeder in het gilde van St. Hubert, opgericht op Bijenlust 3-11-1803. Groot blad plano, oblong, met afbeeldingen van jacht en portretten.
49506: - INDIE, GREVENSTUK--- Menu d.d. 1-1-1908 met jaartallen 1883 en 1908, dus t.g.v. 25 jaar ...... Voorts afbeeldingen van plantages in Ned. Indie een woonhuis in Nederland en het portret van ......(met met snor en bakkebaarden). Ontwerp Grevenstuk.
49545: - SANTEE, BLOEMBERGEN--- Twee krijtteeningen met portretten van Reitze Santee en Tjeerdtje Bloembergen, beide gedateerd 1808 (teksten op verso). Beide in lijst achter glas, elk ca. 30x25 cm.
49572: - HEERHUGOWAARD--- Schouwe van de Vogelezang en van de Veenhuiser Omloopdyk, uitgev. door dijkgraaf en heemraden van de Heer Hugo Waard d.d. 1818. 1 blad plano, gedrukt.
49622: - LIQUE--- Verzoek van J.B.(?) Lique, d.d. 's Gravenhage 12-10-1807 aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, om een brevet als 'marchand parfumeur et liqueriste du roi'. Folio, manuscript, 1 pag.
49540: - FINLAND--- Finland an English journal, devoted to the cause of the Finnish people, nr. 1, 3-6-1899. Edited by C.H. Perrott, London 1899. Large folio, (8) pag., printed in red and black.
49624: - GODARD DE BODDIEN, HOPPENBROUWER--- Brief van Frederic Godard de Boddien, d.d. nijmegen 20-12-1806, aan Lodewijk Napoleon. Manuscript, 3 pag., folio.
49508: - ARCHITECTUUR, VIGNOLA--- Algemene regelen en maten der vijf bouwkundige orden, naar Vignola, gravure door J.C. Zurcher 1838, naar Tetar van Elven. 35x48 cm.
49546: - W.O. II, SCHAARSTE 1945-'46, HALSUMA--- Tekening met kleur, 24x30 cm., met het thema schaarste in de maanden na W.O. II. In lijst achter glas met verso 'Reiservaringen na de oorlog 40-45, begin 1946. Geschreven door je vriend Ary Halsuma' (Holsema?).
49585: - FIKKEN, BIGOT, ONDERWIJS--- Prijsformulier voor F. Fikken, leerling 2e klas op de school van onderwijzer P.T. Bigot, Amsterdam 1844. 8°, 1 pag., deels gedrukt.
49557: - LOOSDRECHT, GOOI, BELASTINGEN--- Waarschouwing van financieele commissie van voorm. gewest Holland d.d. 11-6-1801, betr. compositie voor inwoners van Loosdrecht, Loenen, Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum, 's Graveland en Bussum van impost op tarwe en rogge. 1 blad, plano, gedrukt.
49577: - BELASTINGEN, PERSONELE QUOTISATIE 1742--- Plan voor de heffing van een personele quotisatie. 2 pagina's in Oprechte Haerlemsche Courant van 10-4-1742.
49501: - HOLLAND, 'S LANDS BINNENJACHT--- Extract resolutien Gecomm. Raden van Staten van Holland 18-4-1776 betr. gebruik van turf voor 's lands Binnenjacht. Folio, 1 pag., gedrukt.
49517: - VISSERIJ, LAGE ZWALUWE, TWINTIG-HOEVEN--- Verbod van de stadhouder / koning Willem III d.d. Kensington 14-5-1696 tot het stelen van vis en zalm uit de fuiken bij Twintig-hoeven en Lage Zwaluwe. Groot blad plano, 1 pag., gedrukt.
49556: - HEERHUGOWAARD, TORENBURG--- Uit Heer-Hugowaard's historie. De gevonden fundamenten ter plaatse van de boerderij Torenburg niet afkomstig van een vroeger kasteel. Overdruk Alkmaarsche Courant 15-10-1932, 3 pag., folio, gedrukt.
49565: - GRONINGEN, DRENTHE--- Verhaal van hetgeen is geschied in Groningen, Drenthe en Coevorden onder het bestuur van eenige Utrechtsche bisschoppen. typoscript, 37 pag.
49623: - "HEEMSKERCK, VAN; DE LAMARA--- Brief van W.P. van Heemskerck, d.d. Delft 20-10-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 1 pag."
49627: - GAILLARD, GIVORE--- Briefje van F. Gaillard, d.d. Parijs 22-10-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon betr. het huwelijk van Gaillards dochter met de heer Givore. Manuscript, 4°, 1 pag.
49553: - HOLLAND, LEENSTELSEL--- Publicatie van Staten van Holland d.d. 12-3-1722, betr. afkoop van leenroerigheid van leengoederen, tegen 10% van de waarde. 1 blad, plano, gedrukt.
49609: - COSTER, MILITARIA--- Request van Jean Coster Hzn., d.d. 's Gravenhage 11-3-1807, aan Lodewijk Napoleon, om een functie als concierge bij Soestdijk of het Loo. Manuscript, folio, 2 pag.
49566: - DRENTHE--- Jubileumnummer van de Provinciale Drentsche en Asser Courant, 1823-1923. Folio, 152 pag., geill., gedrukt.
49527: - GIESEN, JAN TH.--- Enige tientallen houtsneden, houtgravures en andere prenten van de Haagse schilder Jan Th. Giesen (1900-1987/1982), ca. 1920-1960, diverse formaten.
49633: - LAVRILLIERE--- Brief van G.L.V.(?) Lavrilliere aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, d.d. Parijs 10-11-1806, om financiele bijstand. Manuscript, folio, 2 pag.
49621: - KERSTEN--- Twee requesten van Joseph Kersten, Amsterdam 1 en 23-10-1807, aan Lodewijk Napoleon betr. de functie als intendant van Soestdijk of Utrecht. Manuscript, 3 pag.
49620: - ALTHEER, BOEKGESCHIEDENIS, LODEWIJK NAPOLEON--- Brief van J. Altheer, d.d. Utrecht 20-10-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, waarin hij zich aanbied als 'imprimeur, libraire, marchand de papier'. Manuscript, 4°, 1 pag.
49543: - DELFSHAVEN, SCHOONDERLOO, KARTOGRAFIE, GRASWINCKEL--- Getekende kaart door Floris Jacobsz, gezworen landmeter, van 4 stukken weiland in Schoonderloo onder Delfshaven, 30x56 cm. Tekening met kleur, windroos, passer etc., gedateerd Juli 1625. Het papier op linnen geplakt, ingelijst achter glas.
49576: - "PRUIMEN; VEILING TE AMSTERDAM--- Aanplakbiljet betr. openbare verkoping van 'Een party extraordinaris puyks puyk van 50 halve stukken Nieuwe Lange Fransche pruymen' op 30-3-1774 te Amsterdam. 1 blad, plano, gedrukt (bij J. Vriese te Amsterdam)."
49578: - CATHAM, DE RUYTER--- Oprechte Haerlemsch Courant van 2-8-1667 met verhaal van de gebeurtenissen op de Theems en Rochester, 2 pag., gedrukt.
49529: - SNEEK--- Grote foto op karton (29x23 cm.) van de Waterpoort te Sneek Stadszijde, fotograaf W.A. Slager te Leeuwarden. Uitg. De Friesche Bouwkring.
49530: - BOLSWARD--- Grote foto op karton (29x23 cm.) van Stadhuis Bolsward. Foto W.A. Slager te Leeuwarden. Uitg. De Friesche Bouwkring.
49587: - SCHUTTERIJ, AMSTERDAM--- Menu t.g.v. Historische verzameling der schutterij, Amsterdam 1895-1920. Doelenhotel 5-7-1920, 3 pag., gedrukt.
49518: - MILITARIA, STARING, VAN DER BURCH--- Presentielijst 13-2-1814-1884. Groot blad plano met ca. 75 handtkeningen. Tekening W. Staring.
49573: - HEERHUGOWAARD--- Keure in den Heer-Huigen-Waard van 't wegnemen van de dammen, z. j. (begin 19e eeuw), 1 blad, plano, gedrukt (Coster te Alkmaar).
49574: - BOEKDRUKKUNST, BOEKGESCHIEDENIS--- Uittrek-kijkdoos 'Funfhundert Jahre Buchruckerkunst 1440-1940, uber hundert Jahre Bauersche Gieszerei Frankfurt a. M.'.
49583: - "BIEMA, VAN; DE GEUS--- Prijsformulier voor M(?) J. van Biema, door instituteur H. de Geus uitgereikt, Amsterdam 1875. 1 pag., deels gedrukt."
49591: - AANDELEN--- Amsterdamsch effectenblad 5-10-1864. 2 pag., plano, gedrukt.
49498: - BALJUW, KREET--- Missive van Hof van Justitie van Holland, d.d. 's Gravenhage 24-2-1803 aan Dep. Bestuur van Holland betr. de namen hoofdofficieren en baljuwen. Folio, 3 pag., gedrukt.
49526: - PASQUE DE CHAVONNES--- Hoofdwapen Pasque de Chavonnes, met 16 kwartierwapens. 1 blad, 45x35 cm., tekening in kleur, 19e eeuws, houtwormgaatjes.
49524: - MILITARIA, RIJSCHOOL, AMERSFOORT--- Grote (23x29 cm.) foto van officieren der Rijschool Amersfoort 1888, allen te paard, met enige huizen op de achtergrond. foto: J.W. Wentzel te Amersfoort.
49558: - TEXTIEL, KLEDING, HOLLAND--- Publicatie van Staten van Holland d.d. 16-8-1753 betr. het dragen van inlandse manufacturen. 1 blad, plano, gedrukt.
49581: - HAUSTEDT, VAN BEMMEL, LITHOGRAFIE--- Reclameblad, formaat A4, van photo-zincographie Haustedt & van Bemmel, 84 Sarphatistraat Amsterdam, ca. 1900, deels gedrukt.
49503: - WENDEL, TIMMAN, GUNTER, NIEUWKERK--- Zegen-wensch op 't (...) huwelijk van onze waarde oom Rynier Timman met onze (...) moeder Susanna Gunter, 25-7-1827. Gedicht plano, gedrukt.
49562: - DEVENTER--- Kadstrale tekening van Deventer, sectie C van percelen langs Koerhuisbeek en Schipbeek, 1895. 1 blad plano, manuscript.
49570: - HOLLAND, BELASTINGEN--- Publicatie van Staten van Holland d.d. 6-3-1751 betr. 200e penning op ambten, 1 blad, plano, gedrukt.
31071: - Naamlijst der ondertrouwde en overledene personen binnen de stad Middelburg ... alsmede verkochte huizen ....' in het jaar 1815, Middelburg, C. Jongkindt ¨1816 *, geb.
47230: - Erinnerung an IX Deutsches Bundes & Jubilaeums Schiessen vom 3-10 Juli 1887 zu Frankfurt a. M.
48050: - GORINCHEM, BEGRAM, TEN HAGEN--- Aan mr. P.L. Begram van Jaarsveld bij de viering zijner 25 jarige dienst in het O.M. bij de regtbank te Gorinchem 1837. Gedicht, manuscript, 8°, 3 pag.
52521: - - Tractaet oft cort begryp van de revolutien oft staedts-veranderingen voor-ghevallen in meest alle de rijcken des Wereldts sedert den jaere 1600 tot den jaere 1690. Gent, Graet, [na 1690].
8565: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Spiegel der weereld, of Geheime waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus. Rotterdam, Gerrit van Rooye, 1763. [Gebonden met:] Secrete byvoegzels, of nodige sleutel voor de twaalf brieven van den berugten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen in het trekken van den horoscoop, en geopenbaard aan Meester Franciscus, in zyne Spiegel der wereld. 2e druk. Den Haag, Hendrik Bakhuyzen, 1759-1762
49281: - GOOI--- 17 brochures betr. het Gooi. Gedrukt.
49135: - "DOORN, VAN; HUIJGENS, MEERMAN--- Enige honderden stukken betreffende het geslacht Van Doorn, afkomstig van de Haagse notaris W.J. Huijgens, wiens grootvader W.J. Huijgens was gehuwd met Maria Johanna van Doorn, 18e en 19e eeuw. Manuscripten."
61170: - Exercices cavaleresques olimpiques (mirrored)
49433: - AMSTERDAM, ORANJE-NASSAU, 1923--- Dossier betr. het Nationaal Huldeblijk te Amsterdam voor koningin Wilhelmina 1898-1923. Gedrukte stukken.
42448: [HOWEN, OTTO] - "Vues pittoresques des bords de la Meuse, depuis Namur jusqu'a Dinant; du trou de Han et des environs de Rochefort, par un officier d'artillerie. Namen, D. Gerard [ca. 1820]."
58809: [NETHERLANDS - MAURICE OF NASSAU -VOC], - Sententien van 1619 en 1623 met portraiten &ce. Fine collection of some 40 prints, portraits and pamphlets on the political situation in the early Dutch Republic, with a focus on the actions taken by Maurice of Nassau against his opponents Johan van Oldenbarnevelt, Hugo Grotius and others in the years 1618-1622, with some items from later years (until 1629).
61218: - L'Eglise de St. Carlin aux quatre fontaines a Rome
29695: - TREKVAART EN -WEG ALKMAAR-ZIJPE -- ‘Reglement en ordonnatie hoe veel een persoon boven de thien jaren aan vracht, gabelle en passagiegeldt moet betalen van Alkmaar naar de Zyp’, dd. Alkmaar 13-1-1750, groot blad plano, gedrukt, 1 pag. Met in houtsnede wapens van Alkmaar en Zijpe (gescheurd met verlies van 1 woord).
10168: - "Lijkzangen op ... P.J. Bachiene, professor in de H. theologie en predikant te Utrecht. Utrecht, J.C. ten Bosch, 1797. 8º: 32 p. Zonder het titelvignet door J. v. H. naar H. v. M en zonder blad muziekschrift ""Romance"". "
10153: - Lijkzangen op ... Daniel Albert Reguleth, geacht evangeliedienaar ... in 's -gravenhage, aldaar in den ouderdom van 45 jaaren en 5 maanden overleden den 28n van wintermaand 1794, door Gerret Outhuys en Johs Arnoldus Pluijgers. 's Gravenhage, J.A. Bouvink. 8º: 15 p.
11503: - LISSE, TEMMINCK Oude foto van huize `Wildlust' bij Lisse, gebouwd ca. 1876 door M. Temminck, ca. 500 meter van het oude, in 1877 gesloopte huis van die naam, met aantekeningen over huis en bewoners van Jan Temminck. Foto 18x14 cm., ca. 1900.
11510: - "MAAREN, VAN; GOUDA Gedrukt adreskaartje van E. van Maaren, koper- en blikslagerij te Gouda, ca. 1900."
11520: - MEERMAN Familiewapen Meerman, tekening met kleur, 19de-eeuws, met de originele handtekening van J.(?) Meerman. 18de-eeuws, samen 20x12 cm.
11521: - MEES Gekleurde ontwerptekening voor het wapen Mees voor een glasraam in het stadhuis Rotterdam, eerste helft 20ste eeuw. Wrs. afkomstig uit de collectie Snouckaert.
10872: - Feestprogramma t.g.v. het zilveren huwelijksfeest van Piet Van merendonk en Trees Reijven, 24 Juni 1944. 4º: 16 p.
10873: - Ter blijde herinnering aan hun huwelijksdag. Voerendaal 28 juni 1944. [Betr. huwelijk Frans Lennartz en Fie Hundscheid]. z.p. 8º: 20 p., geïll. (o.m. met foto van bruidspaar), gestencild.
43024: - - Nieuwe beschryvinge der kleine waerelt of verhandelinge over de menschelyke natuur (...) behoorende tot het Tafereel der huwelyks liefde. 2e druk, Rotterdam, H. Kentlink, 1744 (op gegraveerde titel: 1728).
10154: - Ter gedachtenisse van ... Daniel Albert Reguleth ... z.p. Plano. Met randwerk met daarin doodskop, zeisen, zandloper.
48036: - INDIE, ENGELENBERG, VOET, HAGERAATS--- Veilingcatalogus inboedel en antiek van mevr. Engelenberg-Voet, Kramat 43 te Weltevreden 1918. 8°, 15 pag., gedrukt.
48079: - HUYGENS--- Een 25 tal krantenknipsels betr. Constantijn Huygens, jaren 30 20e eeuw.
48083: - HAGEN, VAN DER, KENNICOTT--- Brieven aan leden van de familie Van der Haegen (Hagen), betr. manuscripten van het Oude Testament. 18e eeuws, manuscripten, 12 pag.
48077: - CERF, DE, VAN HARLINGEN, OUD BEYERLAND--- Resolutie op request van Eduard en Ernestus van Harlingen, betr. de nalatenschap van Jan de Cerf, heer van Oud Beyerland. Folio, 4 pag., gedrukt.
48074: - VEER, DE--- Krantenartikel betr. installatie van mr. F.J.J.L. de Veer als griffier van het Hof in 's Gravenhage, 1891, gedrukt.
48076: - COSTA, DA--- Gedachtenis-viering van mr. Isaac da Costa 28-4-1885 in Felix Meritis te Amsterdam. 4°, 4 pag., gedrukt.
48072: - JANSSEN, AUGUST--- Zes krantenartikelen uit 1919 betr. de kunstverzamelaar August Janssen, gedrukt.
10864: - Iepenhoek-kroniek 11 April 1939 [t.g.v. het huwelijk van Marie Thérèse Smit en E.A.M. Ferdinand Dahmen te Bloemendaal]. 4º oblong: [38] p., geïll.
48215: - VERZEKERING, INDIE, PLOOS VAN AMSTEL, KNEGT--- Verslag van het 46e (1911) boekjaar van de Tweede koloniale zee- en brand-assurantie my. te Batavia. 4°, 4 pag., gedrukt.
48212: - MAATSCHAPPIJ VOOR NIJVERHEID--- Programma van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, 1837. Folio, 2 pag., gedrukt.
45024: - AFFRY, L.A. d'--- Paspoort voor (naam doorgehaald) verleend door Louis Auguste d'Affry, seigneur de Prevondavaux, ambassadeur de sa majesté aupres des Etats Generaux des Provinces Unis, d.d. La Haye 1761. 1 blad, folio, deels gedrukt.
44773: - BOUMAN --- Twee brieven van Anton Bouman jr., d.d. Groningen 1930, aan G. Halwasse betr. wapen Bouman. Manuscripten, 2 pag.
44770: - WERTHER --- Brief van H.A. Werther, d.d. Haarsteeg 1945 aan G. Halwasse, betr. wapen Werther. Manuscript, 2 pag.
44769: - BIERENS DE HAAN --- Kwartierstaat Marnix Bierens de Haan, geb. 1934. Manuscript, 1 pag.
12536: - RATTENKRUID Gedrukt biljet waarin de heer Damodru in het Frans meedeelt de stad te komen bezoeken en eigenaar te zijn van een wonderbaarlijk geheim poeder waarmee men ratten en muizen in huizen binnen 12 uur kan verdelgen. Het is niet schadelijk voor mensen en desgevraagd zal de heer Damodru van het poeder eten om dat te bewijzen. 1 p., 4(.
10738: - Feestlied ter gelegenheid van het huwelijksfeest van den heer W. Heuvelink en mejuffrouw J.M.F. Meyst. Amsterdam, 17 juni 1902. 8º oblong: 1 blz. Met opgeplakt plaatje van baby.
10739: - Welkomstlied ter gelegenheid van het huwelijksfeest van ... E.A.C. Weber jr. en Mejuffrouw Janna G. Smit, 20 juli 1902. [Amsterdam], wed. R.J. Coesel. [3] p.
10693: - Reglement voor het koperen feest van W.A. Weytlandt en M.W. De Bas, gegeven op ons kasteel Prinsegracht nr 12, den 23 Mei 1889. z.p. Folio, [1] p.
11495: - LEZWIJN, LEIDEN Leidsch Dagblad van 12 augustus 1884 met advertentie en redactioneel bericht betreffende het overlijden van Mr. P.C. Librecht Lezwijn van bankierskantoor Lezwijn en Eigeman.
13564: - "RIEMSDIJK, VAN; GELDERS WATERRECHT Brief van Th. van Riemsdijk aan “Amice”, dd Arnhem 1878, 2 p., 8º, manuscript."
13574: - DIERDORP, DRESSELHUYS Kwartierstaat en opgave nakomelingen van Eefje Dierdorp (1830-1910), gehuwd met I. Jacobus Franken en II. met Jan Folkertsz Verbeek. Kwartieren o.a. Soutman, Schipper, de Vries, Dresselhuys, Dunning Munnikhof, van Ree, ter Laag, 1 staat met enkele bijlagen, manuscript.
13576: - MEPPEL, KONING Vier schrijfproeven, gedateerd Meppel 1840 en getekend J. Koning, 4 p., 4º, manuscript (beschadigingen).
40515: - Regelement omtrent de zamenstelling der staten op het bestuur ten platten lande en voor het bestuur der steden in de provincie Vriesland, Leeuwarden 1826, 49 + 63 + 60 pag. Half leren band, titelpagina in fotokopie.
61141: - La G.de Rue de Leyde en Hollande (mirrored)
10638: - Openbare vrijwillige vereeniging. Eenige gasten zijn van meening op zaterdag den 25 junij ... zich te vereenigen ... ten huize van een aanstaand jong paar, zijnde een hecht en sterk jongman, Vries van geboorte ... zijnde boekhandelaar en uitgever van Betsy Perk, Onze Roeping, en eene lieve ferme jonge dochter luisterende naar de naam van Sophie en daarmede gedoopt te Dordrecht ... welke zal te aanvaarden zijn op donderdag 7 july ... [Betr. huwelijk Joh. Ijkema en Sophie ... te Delft.] Delft. Plano. MET: Onze Roeping. Extra nummer 25 juni 1870. 4º: 1 p.
10227: - Vriendschapsoffer ter nagedagtenisse van ... William Stewart, laatst kapitein luitenant in dienst bij de marine van ... den koning van Denemarken, in den ouderdom van 33 en het 11 jaar zijnes echts overleeden binnen Dordrecht, den 5den van lentemaand des jaars 1804. z.p. 8º: 12 p.
12140: - "VOORT, VAN DER; KRETSCHMER, NORTHIER Aan den heer H.J. van der Voort, bij zijne laatste bijwoning der vergaderingen van het Amsterdamsche Genootschap ter beoefening van de deugd en kunde. 4(: [5] p."
11493: - LESDATIER Blad met vier getekende familiewapens in kleur: Père Lesdatier, Mère Mastaing, gran mère Fonssum, gran mère Maminc. 28x36 cm., 18de-eeuws.
12530: - RAB, HARLINGEN Portretfoto, Harlingen ca. 1910, van R. Rab, 1 stuk.
12533: - RAHUSEN, WURFBAIN, ETC Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Anna N.N., 1855-1860.
29293: - ZAANDAM, VEER NAAR AMSTERDAM -- Kennisgeving van B&W van Amsterdam en van Zaandam, dd mei 1844, betr. het veer met zeilvaartuigen tussen deze steden. 1 blad, plano, gedrukt.
42487: [ROSSLIN, EUCHARIUS] - Het kleyn vroetwyfs-boek ofte den vermeerderde Roosengaert van de bevruchte vrouwen. 2 delen, Amsterdam, erven wed. G. de Groot, 1730.
10126: - Ter gedachtenisse van mijne echtgenote Anna Hartwigina [nieuwland-]pruyssenaar, geboren 27-7-1770, gehuwd 24-7-1791, gestorven aan de kinderziekte 29-3-1792 en van onze dochter, geboren 29-31792, gestorven 31-3-1792, begraven met hare moeder 2-4-1792. z.p. 8º: [8] p.
45438: - STRAATWEG GRAVENHAGE-SCHEVENINGEN, KONIJNEN--- Brief aan de staten van Holland van Gecomm. Raden, d.d. Gravenhage 14-11-1664 betr. konijnenplaag in de duinen naast de nieuwe straatweg van Gravenhage naar Scheveningen. Manuscript, folio, 2 pag.
45437: - ZUIJLEN VAN NIEVELT--- Gedight ter eeren van Jacob Nievelt, officier van Rotterdam. Manuscript, folio, 1 pag.
11395: - GUICHARD, DORDRECHT Extract uit het doopregister van de N.H. Gemeente Dordrecht 1764, betreffende de doop van Gerardus Bern., zoon van Johannes Guichard en Elisabeth M. Oskamp, getekend Dordrecht 1794, N. van Rhijn. Folio, 1 p.
10885: - Programma van de feestelijkheden waarmede de St. Jacobusparochie te Kethel haar pastoor P. Van kampen huldigt bij zijn 40-jarig priesterfeest. 8º: [8] p., geïll.
12526: - PROPRIA CURES Gedrukte herdenkingsprent 20 jaar Propria Cures 21 januari 1910, naar een tekening van J.D.M. Bijvoegsel Propria Cures 21 januari 1910, 33x23 cm.
12528: - PIJMAN, GORTSAK, SCHELTES Handtekening van J.A. Pijman, onder een opgave betreffende obligaties ten name van Adriana Gortsak, wed. Jan Scheltes, Haarlem 1772, 1 stuk.
12524: - POLAK Groepsfoto van het huwelijk van G. Polak met M. Polak, ca. 1920? 18x24 cm.
10862: - Op het koperen huwelijksfeest van den heer J.J. Hanse en mevrouw H.R. Hanse-van der wolde, Amsterdam, American Hotel 19 November 1938. Vijf verzen. 8º: [8] p.
10867: - Iepenhoek kroniek 30 April 1940 [t.g.v. het huwelijk van Wim C.J. Passtoors en Judith M.A. Smit te Bloemendaal]. 4º oblong: [20] p., geïll. (o.a. met tekening van villa Iepenhoek).
53558: --- - Sententien wtgesproken ende gepronuncieert (...) ter puye deser stede, over Dr. Carel Lenards, Pieter van Goetthem, ende Albert Harmansz Dingstee, mitsgaders over de twee andere gevangens binnens camers den 31 Januarij 1629. Amsterdam, J. Benningh, 1629.
53574: [ LIMBORCH, FRANS VAN ] - Brief betreffende twee preuven dat het Hof van Holland voor den jaare 1429 is opgeregt. Geschreven aan H.Z.D.V.A.R.D.I.M. door E.L.E.O.D.H.O., Leiden, P. van der Aa, 1717.
11492: - LENNEP, VAN Tekening met kleur op perkament van een aantal eenden, gesigneerd S.A. van L(ennep). Ca. 1900? 13x20 cm.
60922: - - Manuscript book on heraldica in Dutch, meant as a handbook on heraldica. Containing 290 handcoloured coats-of-arms based on printed blank coats-of-arms.
46180: - GRONDWET 1814, KESSELAAR--- Programma van het ceremonieel t.g. der stemming van 600 uit de aanzienlijkste ingezetenen, over het ontwerp eener grondwet voor de Ver. Nederlanden. 4°, 8 pag., gedrukt, 1814.
46104: - MEES--- Gedrukte overlijdensberichten van Jan Mees (73 jaar, 1896) en mr. Hendrik Nic. Mees (38 jaar, 1895). 4°, 2 pag.
46145: - BAAS--- Gedrukte overlijdenskaart voor N. Baas. Hengelo, 1943.
46230: - BORRET, VAN COOTH--- Brief van Th. Borret aan prof. van Cooth, d.d. Vogelenzang 1880. Manuscript, 1 pag.
26323: [ FAUCHE, CHS. E.] - La verite sur l'expedition de Don Pedro, duc de Bragance, par un officier volontaire. Amsterdam, Diederichs 1832, 40 pag., papieren omslag.
46186: - BORKING, DELFT--- Gedachtenisprentje t.g.v. eerste mis voor Leonardus H. Borking. Delft, 1864.
46191: - BENGVOORT--- Gedachtenisprentje gouden jubileum pastoor Antonius Bengvoort, 1850-1900.
46187: - MOHR--- Gedachtenisprentje t.g.v. 25 jarig priesterschap pastoor B.P.F. Mohr, Ovezand, 1903.
46188: - IJZERMANS--- Gedachtenisprentje t.g.v. 25 jarig priesterschap H.A.V. IJzermans, Rotterdam, 1904.
46127: - HAMERS--- Gedrukte overlijdenskaart voor H.J.D. Hamers. Simpelveld, 1945.
46202: - DANKELMAN--- Gedachtenisprentje t.g.v. priesterwijdiging te Haarlem 15-8-1862 van B. Dankelman, B.P. Geijer, L.P.A. Gompertz, J.J. Graaf, J.J. de Groot e.a.
46136: - GEESINK--- Gedrukte overlijdenskaart voor M.C.A.J. Geesink. Leur, 1930.
46108: - SABEL--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor Cornelis Sabel Tz., Zaandam, 1949.
46171: - BRINKMAN--- Gedrukte overlijdenskaart voor G.J. Brinkman. Hengelo, 1953.
46168: - METSELAAR--- Gedrukte overlijdenskaart voor W.A.M. Metselaar. Velp, 1944.
46169: - REIMAN, DE BAS--- Gedrukte overlijdenskaart voor Jeanne M. Reiman-de Bas. Amersfoort, 1944.
46164: - KLEIN ROBBENHAAR--- Gedrukte overlijdenskaart voor Femia M. Klein Robbenhaar. Hengelo, 1940.
46103: - TOULON V.D. KOOG, MUZIEK, HOL--- Verbonden-gescheiden-hereenigd. Zes liederen voor sopraan en bariton. Muziekschrift, 4°, 23 pag. gedrukt.
46206: - ALBERDINGK THIJM--- Bidprentje voor dr. P.P.M. Alberdingk Thijm, echtgenoot van E. Gfrorer, 1904.
46111: - WIT, DE--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor A.W.B.M. de Wit. Dinxperlo, 1953.
46102: - "CATTENBURCH, VAN; VAN DER OUDERMEULEN--- Aankondiging van het huwelijk van L.J.J. van Cattenburch en H. v.d. Oudermeulen. Amsterdam, 1826. Deels gedrukt, 4°, 1 pag."
46138: - AMMERS, VAN--- Gedrukte overlijdenskaart voor ir. R. van Ammers. Hengelo, 1941.
46139: - BUUREN, VAN--- Gedrukte overlijdenskaart voor Berend van Buuren. Almelo, 1949.
46143: - GUNNINK--- Gedrukte overlijdenskaart voor drs. J.J. Gunnink. Kampen, 1942.
46192: - BROUWER--- Fotografisch portret, 10x7 cm., t.g.v. 50 jarig priester-jubileum A.J. Brouwer, 1857-1907, vice-gen.
45873: - DELFT, V. SONSBEEK, GODSDIENSTONDERWIJS--- Ontvangstbewijs van diverse boeken voor de stadsschool op de Verwersdijk te Delft, getekend door de godsdienstonderwijzer J. v. Sonsbeek. Delft, 1827, manuscript, 1 pag.
46174: - BOOGMAN, KUNSTGESCHIEDENIS--- Ca. 50 tekeningen en 2 albums met foto's van tekeningen, schilderijen, glas in lood, beeldhouwwerk etc., alles van G. Boogman, leraar tekenen, in 1933 wonende te Arnhem.
46208: - APPELTERN, SMITZ--- Bidprentje voor F.B.M.Th. Smitz (1841-1897), pastoor te Appeltern.
46197: - SMITS--- Bidprentjes voor Judocus A. Smits, rector St. Pius. Amsterdam, 1872.
46200: - RUYTER, DE--- Bidprentje voor zuster Sophia A.M.A. de Ruyter (1875-1902).
46222: - POLAK, GAZAN, ROTTERDAM--- Geschilderd portret van Jacob Polar of Polak, d.d. 1858. De schilder: Isaac Gazan (1824-1881). Paneel, olieverf, zonder lijst.
46172: - PRINS--- Gedrukte overlijdenskaart voor Hendrik Prins, echtgenoot van H.H. Ruimschotel. Hengelo, 1953.
26319: - Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, 1917, 110 pag.
46179: - GIRO, AMSTERDAM--- Het giroverkeer voor iedereen. Uitgave van het Girokantoor der gemeente Amsterdam, 19e druk, ca. 100 pag., oblong.
46118: - MEIJERINK--- Overlijdenskaart, handgeschreven, voor Berendina Meijerink-Leferink. Haaksbergen, 1941.
46119: - STADT, E. V.D. Gedrukte overlijdenskaart voor Engel v.d. Stadt Kz., Amsterdam, 1932.
46147: - BOSCH, V.D.--- Gedrukte overlijdenskaart voor J.A. van den Bosch. Alkmaar 1894.
46148: - SIEWERTSZ VAN REESEMA--- Gedrukte overlijdenskaart voor F. Siewertsz van Reesema. Rotterdam, 1896.
46122: - WENNEKES--- Gedrukte overlijdenskaart voor P.L. Wennekes. Oosterbeek, 1943.
46123: - HAMSTRA--- Gedrukte overlijdenskaart voor Rinse Hamstra. Weesp, 1951.
46124: - TJALLINGII--- Gedrukte overlijdenskaart voor Elisabeth F. Tjallingii-Buse. 's Gravenhage, 1940.
46125: - SOLLEWIJN GELPKE--- Gedrukte overlijdenskaart voor ir. J.H.F. Sollewijn Gelpke. Amsterdam, 1952.
46128: - NAGEL--- Gedrukte overlijdenskaart voor Hendrik Nagel jr., Groningen 1945.
46193: - ROOMS KATHOLICISME 1853--- Bronzen penning op herstel Bisschoppelijke Hierarchie in de Nederlanden, 1853.
46226: - "AALST, VAN, ADELBORST; FOTOGRAFIE--- Fotoportret op linnen van J.F. of J.W. van Aalst, adelborst, ca. 1880. 52x38 cm. Zeer fraai en zeer zeldzame techniek."
46227: - RECENSENT OOK DER RECENSENTEN--- Prospectus wegens de hervatte uitgave van het tijdschrift De recensent ook der recensenten, Amsterdam, v.d. Hey [1813]. 8°, 13 pag., gedrukt.
46155: - VANLANGENDONCK--- Gedrukte overlijdenskaart voor J.Th.M. Vanlangendonck. Brussel, 1942.
46157: - WILMINK--- Gedrukte overlijdenskaart voor Joh.G. Wilmink. Haarlem, 1953.
46210: - LANS, HAFKENSCHEID--- Bidprentjes voor Bernardus Lans (1810-1863) en diens weduwe Sophia C. Hafkenscheid (1817-1883).
46158: - OVERBEEK--- Gedrukte overlijdenskaart voor J.F. Overbeek. Hengelo, 1947.
46162: - BASTEIN--- Gedrukte overlijdenskaart van Kaethe Bastein, Witwe Jacoby. Parijs, 1944.
46159: - MEIJER--- Gedrukte overlijdenskaart voor R.O. Meijer. Veendam, 1940.
46231: - ALBERDINGK THIJM, VAN COOTH--- Vers van J.A. Alberdingk Thijm, d.d. 1868, voor het album amicorum van Dora van Cooth. Manuscript, 12° oblong, 2 pag.
46195: - AANDELEN, GEBOUW VER. EFFECTENHANDEL--- Bronzen penning t.g.v. opening gebouw der Ver. voor den effectenhandel te Amsterdam. 22-12-1913.
43500: [RENSWOUDE, VAN] - Extract testament van de Vrijvrouwe van Renswoude en regelement, z.pl., 16 pag., geb. in groen linnen.
26321: - Naamboekje van de (...) heren der Hooge Indiasche regeeringe (...) op Batavia. Amsterdam 1791, 12o, 120 pag. Mist de laaste 2 blz. van het register en de bijgehouden naamlijsten van Afrika van West Indië ( in xerox-kopie bijgevoegd).
46130: - HAMER--- Gedrukte overlijdenskaart voor G. Hamer. Amsterdam, 1949.
46131: - HAMBURGER--- Gedrukte overlijdenskaart voor J. Hamburger JAzn., Utrecht, 1946.
46132: - SETERS, VAN--- Gedrukte overlijdenskaart voor Frans Adolf van Seters. 's Gravenhage, 1943.
46100: - SCHEEPVAART, HERTOG HENDRIK--- Foto, 19x28 cm. van Pantserdekschip Hertog Hendrik, bij Hoek van Holland op de Nieuwe Waterweg, ca. 1920?
46133: - MUYNCK, DE--- Gedrukte overlijdenskaart voor Reynier de Muynck. Middelburg 1950.
46134: - "DRIEL, VAN; DU VYN--- Gedrukte overlijdenskaart voor A. van Driel-du Vyn. Breda, 1944."
46135: - SCHABBINK--- Gedrukte dank-overlijdenskaart voor echtgenoot van A.M. Schabbink-v.d. Veen. Enschede 1949.
46137: - SCHUTTE--- Gedrukte overlijdenskaart voor H.H. Schutte, weduwnaar van G. Spiele. Enschede, 1949.
46236: - FOTOGRAFIE, SCHUITVLOT, AMSTERDAM, STUDENTEN--- Souvenir aan het 12,5 jarig bestaan Photographische Inrichting van Nic Schuitvlot 1833-1895 Amsterdam.
46233: - "SANDE, TEN; REUVER, BURGERWEESHUIS--- Bewijs van inschrijving bij het Burger Weeshuis te Amsterdam van Carolus M.P. ten Sande, weduwnaar van Maria J.C. Reuver. Amsterdam, 1849. Manuscript, deels gedrukt, 1 pag."
46116: - KLAASSE--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor G.J. Klaasse. 's Gravenhage, 1940.
46121: - HALLEMANN--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor H. Hallemann. Amsterdam, 1939.
46234: - BAX, DORDRECHT--- De stamboom van de tak Bax van Dordrecht. Ede 22-9-1942, door Th.A. Boeree. Getypt boek met ingeplakte foto's etc., 90 pag., gebonden in linnen band.
46201: - BERNSEN--- Gedachtenisprentje priesterwijdiging op 15-8-1863 te Haarlem, van J.F. Bernsen, C. Bouman, W.C. Koevoets, J.J. v. Leipsig, J.P. Mobron, W. v.d. Polder e.a.
46205: - STAAS--- Gedachtenisprentje eerste mis van David Staas. 's Gravenhage, 1864.
46204: - SCHWEITZER--- Gedachtenisprentje t.g.v. 25 jarig jubileum A.G. Schweitzer, pastoor te Amsterdam, 1877-1902.
46114: - VARVIK--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor Henk Varvik. Hengelo 1943.
46109: - BUUREN, V.--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor W.J.Chr. van Buuren. Dordrecht, 1923.
46101: - AMSTERDAM, HULSTMAN, HAPPE--- Elf stukken betr. een huis aan de Lange Leidse Dwarsstraat, achter het Aalmoezeniersweeshuis, tussen Leidse Kruisstraat en Spiegelgracht. Manuscripten, 18e en 19e eeuw. Hierbij 2 charters op perkament: 1740 met zegel van Andries Munter en 1761 met zegels van W.G. Dedel en J.E. Huijdecoper van Maarsseveen.
46120: - GROOT, DE--- Gedrukte overlijdenskaart voor dr. Jan de Groot sr. 's Gravenhage, 1939.
46165: - REINDERS--- Gedrukte overlijdenskaart voor D.W. Reinders. Zwolle, 1940.
46218: - BENTINCK, V. BORSSELE--- Gedrukte overlijdens aankondiging voor Berend Hendrik baron Bentinck tot Buckhorst, echtgenoot van C.M. v. Borssele. Zwolle, 24-9-1830, 1 blad folio.
46239: - "CREVELD, VAN; GELDZAHLER--- Gedrukte en geillustreerde kaart van Dora Geldzahler en Carel van Creveld. Antwerpen-Rotterdam, 1936, 1 pag."
46166: - FRANCK--- Gedrukte overlijdenskaart voor G.L.M. Franck. Delft, 1942.
46224: - KRUSEMAN, BOISSEVAIN--- Foto van schilderij van J.A. Kruseman, voorstellende Lida Kruseman (1841-1913, later gehuwd met H.F.C. Gerlings) en haar vriendin Hester Boissevain (1842-1914, later gehuwd met Den Tex). Beiden als ca. 16 jarige meisjes. In lijst achter glas.
46215: - JONKER, EHRLICH--- Informatie van bureau Wijsmuller, d.d. 1927, over Lucas Jonker M. Ezn., geb. 22-1-1870, gehuwd met K.A. Ehrlich. Manuscript, 3 pag.
46212: - RIJK, DE--- Fotoportret 9x6 cm., van prof. J.A. de Rijk, ter herinnering aan zijn 25 jarig jubileum 15-8-1887.
46211: - POELHEKKE, DIEKHOF--- Bidprentje voor Joanna Th. Poelhekke-Diekhof (1830-1900).
46156: - FRANK--- Gedrukte overlijdenskaart voor M.J. Frank. Amsterdam, 1940.
61354: - - Privately printed satirical broadsheet on the French in The Neherlands during the War of the First Coalition (1792-1797).
61355: - - Haec Libertatis Ergo, of brandmerk van de stadhouderlike regering, Aan de Vrye Nederlanden.
11484: - "LEEUW, DE; MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW Lidmaatschapsbul voor Mr. Daniel Cornelis de Leeuw als lid van de Maatschappij tot bevordering van den Landbouw, opgericht binnen Amsterdam. Amsterdam 26 maart 1777, getekend door Fredrick Alewijn, pres., en Jeronimo de Bosch, secr. Perkament, plano, met opgedrukt zegel. Gedeeltelijk gedrukt."
11487: - LEHMAN Carte-de-visite-foto van jongetje E.A. Lehman, Amsterdam, ca. 1900.
11488: - LEIDEN, LEZWIJN, SURINGAR Exemplaar van Leidsche Courant van 16 april 1875 met verslag van een feest in het Leidse weeshuis, aangeboden door het gouden bruidspaar Mr. P.C. Lezwijn en C.J. Lezwijn-Suringar. 2 p.
11384: - GOERÉE D'OVERFLACQUÉE Fantasiewapen voor Jhr. Goerée d'Overflacquée, tekening in Oostindische inkt door J.C.P.W.A. Steenkamp. Ca. 1925, 21x25 cm. Fraai.
45162: - SIGARENMAKER --- Foto van een sigarenmaker aan het werk te Amsterdam, ca. 13x18 cm., ca. 1920.
42478: - - Wetten ende statuten van de universiteyt tot Leyden, gearresteert by de Ridderschap, edelen ende Steden van Holland ende West-Vriesland. Leiden, Luchtmans, 1728.
42691: - - Recueil de diverses pieces servant a l'histoire de Henry III, roy de France et de Pologne (...) nouvelle edition. Keulen, Pierre du Marteau [= Amsterdam, D. Elzevier], 1666.
10856: - Alkmaar-Expresse. Middag-editie [huwelijkskrant t.g.v. het huwelijk van Barend Jacob Leeuwenberg en Paula Hannah Huddleston slater, 29 October 1935 te Alkmaar]. Plano [4] p., geïll.
10735: - Afscheid aan tafel. De Kroon, Rembrandtplein, 4 januari 1902. z.p. 8º: 1 blad.
10250: - Ouderlyke toonen op de vijfde verjaardag van hun oudste zoontje Willem Johannes Van houten, heden den 14 van louwmaand 1807 [te Rotterdam] door deszelfs vader Willem van Houten junior. Rotterdam, J.D. Demelinne. 8º: 20 p.
45439: - WOERDEN, GROOT WATERSCHAP--- Vier stukken betr. het Groot Waterschap van Woerden, 1647/1648, manuscripten, folio, 27 pag.
11479: - "L'HOMME, DE; VAN STIJGEREN AMSTERDAM, WEET-LUST. Fraai gebonden handschrift `Gedichten door Jan Louis l'Homme', met op het titelblad een getekend silhouet en de regels `Zie 't schaduwbeeld mijns mans, door mijne hand getekend / Bezat mijn kunst meer kragt dan was het fiks en spreekend / Dog die dees mengeling van dicht tafreelen leest / Ontdekt een juiste schets van 's mans verheeven geest / Anna Jacomina de L'Homme, gebooren van Stijgeren.' Groot 4(: 158 p., gebonden in halfleer met op de vergulde rug: `Gedichten door Jan Louis de l'Homme'. Het betreft de periode 1773-1797."
12389: - HOLTHAUSEN Poeziealbum van Henriette Holthausen, 1923-1926, met inschrijvingen o.a. te Ammerschweiler en Lausanne.
12396: - HORSTEN Poëziealbum van Jo Horsten te 's-Gravenhage, 1917-1921.
10850: - Jo-Chris. Hu- en amoristisch bruiloftsblad [t.g.v. 12 1/2 huw. Christiaan Annie Gerritsen en Johannes Geesink, Almelo 11 maart 1931]. z.p. 2º: [4] p. Geïll.
10851: - Drinklied ter gelegenheid van het koperen huwelijksfeest van den Heer en Mevrouw Van setten-de rooy, Amsterdam 22 maart 1931. z.p. 8º: [1] p.
10852: - Uit het leven van Dien [schippers] en Henk. 's Gravenhage, Morks. 8º: [12] p.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

6/1