Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14243: - BIJLEVELD Naieve aquarel van twee mannen in een landschap, 32x50 cm, getekend: K. Bijleveld, ca. 1930?
14246: - RUINEN (DR.), TROMPE L’OEUIL TEKENING JAN SMITS UIT GOUDA Trompe l’oeuil-tekening met kleur, van de hand van Jan Smits [Gouda 1783] met in het midden een tekening van “Het dorp Ruijnen” (kerk en kerkplein met 7 huizen, bomen, het kerkhofhek en enkele personen). Verder zijn afgebeeld een enveloppe met “Mijn heer Johannes Smits, mr. goud en zilversmit te G...” en enkele blaadjes uit boeken en almanakken (o.a. een boekje over de zeeslag van 1781). 31x40 cm.
14247: - IMAGINAIRE KAART Pentekening van een imaginaire kaart met gebouwen, straten, wateren etc. met bijschriften. 30x40 cm, ca. 1900?
14248: - WASSENAAR-VOORSCHOTEN, LANDBOUW, VAN SANTEN Diploma van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling Wassenaar-Voorschoten, d.d. 1877, uitgereikt aan J. van Santen als 1e prijs voor Pinkstieren geboren in 1876. Getekend door de voorzitter C.J. van der Oudermeulen en secretaris M. Hemer (?). Litho in grijs, 45x60 cm met de afb. van landbouw(werktuigen). Litho van wed. E. Spanier & Zn.
14249: - WASSENAAR-VOORSCHOTEN, LANDBOUW, VAN SANTEN Diploma van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling Wassenaar-Voorschoten, d.d. 1882, uitgereikt aan J. van Santen te Voorschoten als derde prijs voor eigengefokte koeien. Getekend door Van der Oudermeulen als voorzitter en M. Hemer (?) als secretaris. Litho met kleur, ontwerp J. Helemelch..., druk wed. E. Spanier & Zn., 70x50 cm, enkele scheuren.
10111: - In effigiem Jo. Valckenarii Icti. z.p., z.j. 8º: [4] p.
10091: - Feest-zang op den geboortendag van Nederlandsch erfstadhouder ... Willem den vijfden, prince van Orange en Nassau, etc., den 8sten van Lentemaand 1789. z.p., z.j. 8º: 8 p.
10092: - Die Hochzeitfeyer des Herrn Bruno Von der hellen und der Demoiselle Anna Margaretha Wagner am 10 Jul. 1789. Gewidmet von M., Bremen, Diedrich Meier. 8º: [4] p.
10093: - Rouwklagt op het overlijden van ... Johannes Henricus Bachiene, veelgeacht evangeliedienaar en rustend leeraar in de Herv. Gem. te Utrecht, Godzalig ontslapen den 23 van oogstmaand 1789. Utrecht, A. v. Paddenburg, 1789. 8º: 8 p.
10094: - Welkoomst-groet aan ... Willem Frederik, erf-prins van Oranje & Nassauw ... bij hoogstdeszelfs aankomst aan Leydens Hoogeschool, den 2den van Slagtmaand 1789. z.p., z.j. 8º: 7 p.
10095: - Ter nagedachtenis van Mejuffrouw Anna Christina Elizabeth Reguleth, gebooren te Amerongen, den elfden van wijnmaand 1771, zacht en zaalig ontslaapen binnen 's graavenhage den 27sten van slagtmaand 1789. z.p. 8º: 24 p.
10097: - Echtzangen voor ... Willem Leonard Voorduin en ... Maria Huiberta Van meerten, plechtig ondertrouwd den 8sten en door den echt vereenigd den 28sten van grasmaend 1790. Leiden, Cornelis Heyligert, z.j. 4º: [56] p., geb. in orig. kartonnen omslag bedrukt met titel en huwelijkssymbolen (door H. Numan). Vroeg voorbeeld van een uitgeversband.
10102: - Neerlands schuld, gemaakt in de dagen der beroerte, afgedaan aan den regeerenden hertog Van brunswijk-Lunenburg, door het huwelyk van hoogstdeszelfs doorluchtigen zoon ... Carel George August, met mevrouw Frederica Louisa Wilhelmina prinses van Orange en Nassau. Nagezang. Rotterdam, P. van Dijk en J. Hofhout 1790. 8º: 19 p.
10104: - Gedachten op het leezen van De Haagsche Courant [betr. B. Bosch en Poortvliet] z.p. 8º: [4] p.
10105: - Bij gelegenheid van de staatsgewijze en de classicaale approbatie van Ds. B. Bosch, beroepen predikant te Poortvliet, in Zeeland, den 16e july 1790. z.p. 8º: [4] p.
10106: - Iets nader van B. Bosch aan de schrijver van de Zegepraal der waarheid. z.p. 8º: [4] p.
10108: - De zogenaamde patriotten in rouw, of treurzang voor de zogenaamde patriotten wegens de voor hun smertelyke tijding dat Do B. Bosch zijn beroep te Poortvliet ontzegt is. z.p. 8º: 4 p.
10109: - Aan mijn Bosch oom. z.p., z.j. 8º: 4 p.
10110: - bosch te Poortvliet blijft onmoog'lijk, of triumph der rechtzinnigheid, door Orthodoxus. z.p. 8º: 16 p.
13870: - KAPPERSBOND, GLATZ Twee “kwitantie kaarten” Ned. Kappersbond, afd. Haarlem, ten name van Mevr. A.A. Glatz-van Hinte, Oude Groenmarkt 24, 1930-1931
13871: - HAARLEM, GIEBELS Zes nota’s van ijzerhandel L. Giebels & Co., Ged. Oude Gracht 7, Haarlem, 1911-1913.
13872: - HAARLEM, CONVOOY & PRINSEN Nota van Convooy & Prinsen, Grote Houtstraat Haarlem, 1872 (leverancier hoeden en petten).
10587: - Ter gedachtenis aan het huwelijk van Mr. R.T.H.P.L.A. Van boneval faure en J.J. Van hall, gevierd te Groningen 26 april 1854. z.p. 8º: 24 p.
10588: - Leve vader Bilderdijk! Een kreet van verontwaardiging na het verhandelde op het Vierde Ned. Taal- en Letterkundig Congres gehouden op vrijdag den 22sten september 1854, door A. van der Hoop Jrs zoon. Leiden, D. Noothoven van Goor, 1854. 8º: 6, 6 p.
10589: - Welkomstgroet aan dr. L.S.P. Meyboom beroepen predikant te Amsterdam, bij zijne aankomst aldaar. October 1854, door Raad eens wie? Amsterdam, J.A. Schuurmans. 8º: 8 p.
10590: - Bij gelegenheid der echtvereeniging van den Heer B. Van der kolk en Mejufvrouw A.C. Roos. Amsterdam 16 november 1854. z.p. 8º. Tien verschillende verzen op losse vellen, ieder 1, 2, 3 of 4 p. omvang.
10592: - Aan Mr C.H.B. Boot, burgemeester der stad Amsterdam, 22 Februarij 1855. 8º: [8] p.
10593: - Feestzangen ter gelegenheid der echtvereeniging van den Heer O.A. Van druten met Mejufvrouw G. De jong, te Leeuwarden den 28 maart 1855. Sneek, Van Druten en Bleeker, 1855. 8º: [20] p.
10594: - Feestzangen bij gelegenheid van het bruilofts-feest van G.A. Hoog en M.E. Heijman, op den 9 mei 1855. z.p. 8º: [16] p.
10595: - Op het onverwacht overlijden van ... Lambertus Dibbits, predikant in de Herv. Gem. van Utrecht, ontslapen den 1 juni 1855, in den ouderdom van ruim 59 jaren. z.p. 8º: 1 p. Gedrukt op papier met zwarte rand.
10596: - Een eenvoudig maar hartelijk woord aan en van de leerlingen van wijlen ... L. Dibbits, predikant bij de Herv. Gem. te Utrecht, overleden 1 juny 1855, door W.A. v[an] R[ijn]. Utrecht, Kemink en Zn., 1855. 8º: 10 p.
10599: - Danklied gewijd aan mijne hooggeachte patronen ... P. Blussé van zuidland, P. Van braam blussé en G.J. Blussé, Dordrecht 7 september 1855.. Plano, 1 blad, met sierrand.
10601: - Als eene merkwaardige herinnering voor het tegenwoordige en voor het nageslacht, volgen hier achter de gedichten die bij het vieren van vijftigjarige echtvereenigingen in het voorgeslacht van den heer Jacobus Enschedé zijn voorgedragen: Izaak Enschedé en Beeltje van der Lucht (1752), Barent van der Lucht en Josijntje Marchant (1717), Steven van der Lucht en Janneke Jans (1686). Haarlem, Joh. Enschedé, 1856. 8º: [24 ] p.
10602: - Een aandenken aan den Wel-eerw. Heer Henri Thierry De blaauw, in leven predikant, laatstelijk te Leyden, overleden den 10en mei 1858. Leiden, Schreuder en Van Baak, 1858. 4º: 11 p.
10603: - Feest-coupletten [op zilveren huwelijk van ? te Heemstede]. z.p. 8º: [9] p.
10605: - Ter gedachtenis mevrouw H.G. Kiehl (Theodora Sophia Sablairolles), geboren te , 216, 18 maart 1817, aldaar 2 february 1859 overleden. Amsterdam, A.H. van Gorcum. Plano, 1 blad.
10606: - Op den dood van mijn kind. Joseph von Eichendorff met eenige vrijheid nagezongen ter herinnering aan het overlijden van mijn zoontje Albertus Alewijn [de jager], geboren 2 july 1858 overleden 20 september 1859. z.p. 8º: 7 p.
10608: - De gouden bruiloft van Mr. Bauke Haga en Hillegonda Veen, den 19 september 1860 gevierd te Sneek. Arnhem, G.W. van der Wiel, 1861. 8º: 92 p. Gebonden in origineel karton.
10610: - Tafelzangen ter eer van Dr. H. Oort en zijne bruid E.W. De goeje [21 nov. 1860]. z.p. 8º: 23 p.
13121: - "TEILINGEN, VAN; VAN DER KROGT `Bruiloftskrans aan Hubertus van der Krogt en Maria van Teilingen'. Gedicht, getekend `U geachte zuster Jaapje van Teilingen, 1833'. 4(, manuscript, met versierde, handgekleurde rand."
13126: - TOUR, VAN Prijsboek: Miss Sandham, De tweeling-zusters. Amsterdam 1817, met op schutblad in handschrift: `Evang.-Luth. Jongelingsvereeniging Behoudt het woord des levens, 's-Gravenhage. Ten geschenke aan mej. Van Tour'.
13127: - TRAMS, SCHEVENINGEN Zes prentbriefkaarten uit 1908 met afbeeldingen van versierde tramwagens die deelnamen aan een wedstrijd te Scheveningen in dat jaar.
13130: - TWEEDE WERELDOORLOG, VUGHT, DENT S.T.U. Dent, Administratie en Intimidatie. Eerste oorlogsuitgave, januari 1945. Gestencild, folio, 33 p.
13131: - UTRECHT, FRONTISPICES DISSERTATIES Vier verschillende frontispices van Utrechtse dissertaties, met gezichten op de stad Utrecht. 18de-eeuws, 4(, gedrukt.
10117: - Dicht-offer aan ... Henrik Hooft Danielsz ter gelegenheid van zijn ... 75ste verjaaring op den 23 juny 1791. z.p. 8º: 12 p. Met portretprent in aquatint-techniek door F.J. Pfeiffer met tweeregelig vers door P.J. K[asteleyn].
10119: - Bekroond dichtstuk op het hooge huwelyk, uitgegeeven door bestuurderen van het dichtlievend genootschap in 's Graavenhaage, onder de spreuk Kunstliefde Spaart Geen Vlijt. , 216, , J. Thierry en C. Mensing, 1791. 8º: 24 p.
10090: - papendrechtse vreugdegalm ter blyden een-en-veertigste verjaardag van zyne doorlugtige hoogheid Willem den vijfden prinse van Oranje en Nassouw ... op den 8 maart 1789. Rotterdam, Johannes Scheffers. Plano, 1 p. Met aan bovenzijde in houtsnede handgekleurde oranjebomen en wapen.
28224: - The devises, motto's etc. used by the parliament officer on standards, banners etc. in the late civil wars, proper to be bound up with y lord Clarendons His[to]ry, 1 page folio with 48 engraved flags. I. Cole sculp. 18th century.
13138: - VENLO, SCHRIJNEN, APOTHEEK Gedrukte dankbetuiging van Toon Schrijnen, Venlo 1955, n.a.v. zijn 25-jarig jubileum als apotheker.
13140: - VERLOOP Tekening door K. Verloop, een ornament, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 60x50 cm.
13142: - VERMEER, LOSECAAT `Familieaanteekeningen in het bezit van prof.mr. Losecaat Vermeer te 's-Gravenhage, gecopieerd 1942'. Folio, getypt, 14 p.
13144: - VERWARMING, LETESTU Tekening en beschrijving van `la nouvelle grille, inventé par M. Letestu': een ijzeren draaibare bol tussen twee standaards met openingen. Folio, manuscript, 1 blad, 19de-eeuws.
13145: - VERZEKERINGEN, ENNIA, KWARTETSPEL Kwartetspel Ennia-verzekeringen, 1970, 36 kaarten met soorten verzekeringen. In origineel doosje.
13147: - "VIES, VAN DER; NIJHOF Familie-stamboek (= trouwboekje) van Frederik van der Vies, geb. Vlissingen 1914 (moeder Stecher) en Stoffelina M.J.C. Nijhof, geb. Utrecht 1904 (moeder Goor); gehuwd Amsterdam 30 november 1939; 32 p., deels gedrukt."
10612: - [Gedichten op het huwelijk van Gusje Tendering en ?] z.p. 8º: 7 p.
10615: - Merens dood. Boezemklanken. Utrecht, W.J.A. Mulder. 4º: 8 p.
10616: - Verleden en heden [op 12 1/2 jarig huwelijk van ?]. z.p. 8º: [1] p.
10617: - Op de bruidspartij van den heer P.I. Fennema en mejufvrouw A.I. Rinkes, junij 1864. z.p. 8º: [14] p.
18199: [SNOEK, ANDRIES] - Lierzang ter nagedachtenis van Neêrlands eersten tooneelkunstenaar A. Snoek. Amsterdam, Anton Cramer & Co., 1829.
15558: [MAASKAMP, E.] - Reis door Holland in de jaren 1806 [en 1807], 2 van 3 delen. Amsterdam: E. Maaskamp, [1807-ca 1812].
48594: - TELDERS--- Ontslag van mr. A.F. Telders als voorzitter Raad van beroep te , 216, , d.d. , 216, 1923. 1 pag., manuscript.
48595: - TOULON V.D. KOOG, VAN--- Benoeming van mr. M. van Toulon van der Koog tot griffier bij Raad van beroep te Haarlem, d.d. , 216, 1916.
5050: [WIEGERSMA, G.J.] - Het geslacht Wiegersma. Z.p. [1958], 60 p., geb., geïll. Oplage 50 exx.
13284: - ADMIRAAL, VAN DER HOUWEN Foto’s van Simon Admiraal en Bep van der Houwen en hun kinderen, geb. ca. 1925. Ook foto’s van hun huwelijk. Voorts een pentekening van Sim Admiraal in de schoolklas op de Handelsschool Tymstra. 28 stuks.
49048: - BUSKRUIT, VERVOER--- Wet omtrent het vervoeren van buskruid in het Koninkrijk Holland, uitgevaardigd door Lodewijk Napoleon, 17-4-1807. Plano, 2 bladen, gedrukt.
49049: - BELASTINGEN, PATENTRECHT, GRAVENHAGE--- Notificatie. De Kamer van Politie van Den Haag brengt bij dezen ter kennisse ..., betreft afgifte van patenten, per wijk op verschillende data in 1806. 1 blad, plano, gedrukt.
49050: - DORDRECHT, GROTE KERK--- Prospectus 'De groote kerk (O.L. Vrouwenkerk) te Dordrecht' door J.L. van Dalen. 4°, 4 pag., gedrukt, geill.
58939: P.C.M., - Feestplaat ter gelegenheid van het huwelijk van Z.K.H. Prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden met H.K.H. Prinses Marie Elisabeth Louisa Frederica van Pruisen. 1878. Lithografie, 63x50cm, door Amand Lith. met monogroom van P.C.M. (maker), uitgegeven door W.Z. Mulder Baarn. Prins Hendrik (Hendrik de Zeevaarder) was de derde zoon van koning Willem II en werd door Willem III in 1850 aangesteld als stadhouder van het groothertogdom Luxemburg.
58940: - Lente. Louwerse Kinderprent no. 1.
58946: - Gedenkplaat ter herinnering aan het zilveren regeringsjubileum van Wilhelmina Helena Pauline Maria, Koningin der Nederlanden (1898-1923). Rotogravure, 44x53cm, uitgegeven door Blankwaardt en Schoonhoven Rijswijk 1923.
58947: - Rotterdamsch Nieuwsblad, Speciale uitgave van Rotterdams Nieuwsblad. Jubileumnummer: Wilhelmina 25 jaar koningin (1898-1923). Dagblad, 65x40cm, 1923, 8 pp, voorpagina in kleur (blauw/oranje).
5895: [NIEUWENHUIS-NORDEN, H.A.] - Het voor- en nageslacht van Mello J. Nieuwenhuis (1832-1918) en Maria F. Cleveringa (1834-1920), [Ten Boer 1982], 569 p., geb., geïll.
58952: - Het Leven. 1. Prins Hendrik (1934) / 2. De verloving van Juliana / 3. Tweede verlovingsnummer Juliana/Bernard (1936) / 4 Huwelijksnummer 1937/5. Het leven de doop van prinses Beatrix (1938). Vijf speciale (foto)nummers over het koninklijk huis.
58953: - Wereldkroniek 7 januari 1937, 24pp. Geïllustreerd, slappe kaft, uitgave ter ere van het huwelijk van Juliana & Bernard.
58966: - Reglement imperial du 17-5-1809, relatif Aux Octrois, Paris , 1809, 108 pag., geb.
58971: - Wet van den 6-4-1823 houdende wijzigingen en uitbreidingen van de ordonnantie op het regt van patent, [ 's-Gravenhage 1823], 22 + 12 pag., geb.
58975: [HOARE, SAMUEL], - The approach towards a system of imperial air communications. Memorandum [from Air Ministry] by the secretary of state for Air, laid before the imperial conference 1926, London 1926.
58993: [CAPPELLE, H. V.], - Leven en gezond zijn. Volksboek voor de school en het huisgezin, uitg. My. tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1857, 125 pag., geïll.
58999: - Das neueste buch der enthullten Geheimnisse oder 101 erprobte wichtigen mittel und vorschriften aus der haus- und landwirthschaft, der technologie und hausarzneikunde, 2e auflage, Halberstadt 1846, 89 pag.
59001: - Gids voor eerstejaars studenten aan de Leidsche universiteit 1936, 1937,1938,1939. Uitgave propaganda-commissie van Unitas Studiosorum, 4 deeltjes, per deel ca. 64 pag., geïll. Prijs samen 24 Euro.
59004: - Kort en zakelijk uittrekzel van het tweede deel des berugten werks van (......) J.E. Jungius over de verborgentheit der laatste tyden, Leeuwarden, Chalmot, 1762.
48734: - NIEUWERSLUIS, STEEN--- Missive aan staten v. Holland 26-8-1749 betr. proceduren tegen Jan Steen, sluiswachter te Nieuwersluis. Folio, 4 pag., gedrukt.
13613: - DEKNATEL “Probate of the will of Sara Deknatel, spinster of Amsterdam, deceased, dd 1797.” Tekst op verso van een groot charter op perkament met de Engelse vertaling van haar testament dd 28-1-1796.
13616: - KAMPRECHT, HOLLAND, GRIEKWAARDERSCHAP “Naspeuringe waarin oudtijds bestaan hebbe het grieckwaarderschap, zijnde geweest een agterleen van den Heere van Wassenaer burggrave van Leiden”, 18e-eeuws handschrift, 18 blz. in folio.
47099: - Koegras Archief 1849-1902, z.pl. [ ca. 1903?], folio, 12 pag., geillustreerd met twee grote uitvouwbare kaarten.
46473: - DRENTHE, VERVENINGEN, WEERDINGE--- Bundel van 28 provinciale bladen van Drenthe, betrekking hebbende op het reglement op de verveningen en op de uitvoering of de toepassing daarvan. 1853-1951. Enige honderden pagina's, gebonden in half linnen.
29915: - HOOGVLIET, BOER -- Drie briefjes van ds. Hoogvliet, aan de theol. cand. G. Boer, Kruisstraat te Haarlem, dd. Leiden en Spaarndam 1853-1854. Manuscript, 8°, 3 pag.
54762: --- - Missive geschreven uyt 's Graven-Hage, den 4 Junij 1688, over ontdeckte conspiratie tegens sijn hoogheyd den heere Prince van Oranje. z. pl., 1688.
54761: --- - Versameling van eenige stucken en bewysen dienende tot ophelderingh van het leven ende daeden van de heer en meester Jacob Suylen van Nyevelt, gewesen hoofd-officier der stad Rotterdam. Dordrecht, J. v. Lingen, 1690.
54757: --- - Extract uit het berigt in de Boekzaal der Geleerde Waereldt van Januari 1753, p. 97 etc., vervattende het gerechtelijk onderzoek wegens de uitgestrooide lasteringe ten nadele van Dominus Jacobus Tyken, waardig leeraar in de Gereformeerde gemeente te Amsteldam. Amsterdam, D. Onder de Linden, [1757].
48150: - ORANJE-NASSAU, WILHELMINA--- Menu Hotel des Indes 25-8-1907 t.g.v. het huwelijk van koningin Wilhelmina, gedrukt, 2 pag.
57953: - Request aan de Staten van Holland, 1701 van Laurens Facett, eertijds koopman te Amsterdam, nu wonende in , 216, , betr. Daniel Le Blon toen mede koopman te Amsterdam. Gedrukt, folio, 24 pag.
53551: --- - Adres van den gemeenteraad van Leeuwarden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betrekkelijk de verplaatsing der strafgevangenis van Leeuwarden naar Medemblik, dd. 25 October 1869. Met 3 bijlagen. Leeuwarden, L. Schierbeek [1869].
8654: [KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN] - Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1843
53424: --- - De toast van mr. F.A.R.A. van Ittersum, vice voorzitter der Arrondissements rechtbank te Utrecht en het oordeel der pers. Helmond, N.H. van den Boom, 1884.
29801: - CARLONI, SCHILDERIJ JERUSALEM -- The public entry of the Queen into Jerusalem. Painted by signor Carloni, now exhibiting at 80 Pall Mall, Londen, 1820, 16 pag., gedrukt.
29802: - MILITARIA -- Missive van hunne Ho.Mog. in dato 23-3-1752, tot addres van de generale petitie van den Rade van Staten (...) voor 1752 (...) relatief tot de resolutien van 13-4-1752.
29804: - HANDEL OP SPANJE -- Extract uit het register der resolutien van de (...) Staten Generaal, 20-12-1751. Folio, 25 pag. gedrukt.
29806: - ROOSENBOOM, ADMIRAAL, PRESIDENT HOGE RAAD --'Extracten uyt de resolutien van haar Edele Groot Mog. raakende de aanstellinge van een praesident in den Hoogen Raade, vacant gevallen in october 1722'. Folio, 20 pag., gedrukt.
49775: - KRUIJTHOFF, SCHONE--- Brief d.d. Gravenhage 1828 van J. Schone, aan zijn (schoon?) zuster, mevr. J.E. Kruijthoff-Keyser. 4°, 1 pag., manuscript.
49776: - MICHALOFSKI, VAN LIEVELING, KRUIJTHOFF--- Brief van C.R.(?) von Michalofski en J.F. von Michalofski-van Lieveling, d.d. Japara 1824, aan mevr. Kruijthoff, geb. J.E. Keijser te Batavia. Manuscript, 4°, 1 pag.
49777: - MATEN EN GEWICHTEN--- Herleiding der Rhijnlandsche op de nieuwe Hollandsche maat, ingevolge KB 29-3-1817. Cahier, 8°, 26 pag., manuscript.
29933: - BELGIE, R.K. GROEPERINGEN -- Brief van La Coelands Lz dd. Avelden 9-4-1816 aan gemeentebestuuren in de Zuidelijke Nederlanden met het verzoek namens de Koning hem mee te delen of er nog geestelijke associatien bestaan die R.K. onderwezen jongelui geloften laten afleggen e.d. Manuscript, 4°, 2 pag.
29934: - SURINGAR -- Brief van P.H. Suringar aan archivaris van Alkmaar dd. Leiden 1879 met aanbieding van zijn dissertatie over Pieter Paulus (dissertatie niet bijgesloten). Manuscript, 8°, 2 pag.
51210: - Bruxelles. Hotel de Ville [ interieur) [ 12 foto's] uitgave E. Desaix, Brussel [ ca. 1900 ].
55489: --- - Recreativen droom-boek met deszelfs uytleggingen, waer in uyt natuerelyke oorzaeken der oude philosophen en waerzeggers verklaert en uytgeleyd worden alle droomen of nacht-gezigten die den mensch (doen hij slaept) voorkomen kan (...) In dezen laesten druk vermeerderd met eenige aenmerkingen op de Christelyke leeringe. Rotterdam, Amadorus van Geewaers, [ca. 1820].
55483: [VROESEN, WILLEBRORT?] - Waaragtig verhaal van de muiterij binnen de stad Rotterdam, die tegens de regeering ontstaan is, mitsgaders van het geen omtrent de persoonen van eenige voorname regenten aldaar voorgevallen is, zedert de maand junij 1672, tot de publicatie van het placaat van amnestie van dato 27-9-1672 (...) beschreeven door iemand die van gemelde muiterij kennis gehad heeft. Z. pl., 1785.
57799: - 2 aktes betreffende de fam. De Cock.
57800: - Veilingcondities d.d. 14 maart 1887 gepasseerd voor notaris Andreas Daniel Rumling voor de verkoop van een huis en erf aan de Tuinstraat nr. 5 te Amsterdam op verzoek van Johanna Groothuis. Het huis is afkomstig van Gotlieb Hendrik Bergner en Hendrina Groothuis, die het hebben nagelaten aan hun nicht Johanna Groothuis. Verkocht voor fl. 2675 aan Gerrit van Riessen, makelaar ten behoeve van Jacobus Holshuijsen, koopman te Amsterdam. Manuscript (folio), 16 p. met opgedrukt zegel in rode was, authe
55510: --- - Publicatie van President ende Raden over Hollandt, Zeelant en Vriesland, d.d.'s-Gravenhage, 27-7-1716 betr. diefstallen in tuinen, tuinhuisjes etc.
55507: --- - Publicatie van de Staten van Holland d.d. 's-Gravenhage 1-2-1765 betr. vagebonden en boosdoeners ten platte lande onder het Baljuwschap van Kennemerland.
55494: P. [= HENDRIK PYTTERSEN TZ] - Blanke slavinnen in Nederland, Heerenveen, A.L. Land, 1885.
49769: - TIELENIUS KRUIJTHOFF, VRIJMETSELARIJ--- Diploma als vrijmetselaar voor Hendrik Tielenius Kruijthoff in de St. Johns loge nr. 1 in Newport in de staat Rhode Island (USA), d.d. 23-7-1795.
46125: - SOLLEWIJN GELPKE--- Gedrukte overlijdenskaart voor ir. J.H.F. Sollewijn Gelpke. Amsterdam, 1952.
46127: - HAMERS--- Gedrukte overlijdenskaart voor H.J.D. Hamers. Simpelveld, 1945.
46128: - NAGEL--- Gedrukte overlijdenskaart voor Hendrik Nagel jr., Groningen 1945.
46130: - HAMER--- Gedrukte overlijdenskaart voor G. Hamer. Amsterdam, 1949.
14185: - SCHUYLENBURCH, VAN, BERGHUIS KRAK Album met ingeschreven gedichten. Op schutblad “Voor Bolly van Joan”, ca. 1930.
14186: - MEETH, DRIEBERGEN, KANTENS, FREDERIKSOORD Cahier met aantekeningen door Ds. Lodewijk (Louis) Meeth, predikant te Kantens, Frederiksoord en Driebergen, lopende over de jaren 1928-1943, manuscript, gebonden, 4º, ca. 200 p. Hierbij een ingelijst schilderstuk, tonende Ds. Meeth op de kansel in de kerk te Driebergen.
14187: - FIETSEN “‘Wielrijders-lied’, ‘Sneeuwvlokjes’. Twee liederen op één blad plano, gedrukt, uitgave Jan de Bruin”, ca. 1900.
14188: - OOSTERBEEK, FABIUS, HENKES, KRUSEMAN ‘Dagboek van H.E. Fabius, ter herinnering aan haar verblijf van 1-17 Augustus 1887 bij oom en tante Henkes en mejuffrouw Kruseman op Dreieroord te Oosterbeek’, z.pl., z.j. (ca. 1960?), gedrukt, 44 p.
49670: - UTRECHT--- Tienjarig verslag van de r.k. werkliedenvereeniging St. Joseph te Utrecht. Utrecht, 1903, 20 pag., gedrukt.
49767: - LEIDEN, VAN SCHAECK--- Prijsformulier van het Leidse gymnasium voor Hector F.T. van Schaeck, d.d. 1835. 1 blad, 4°, gekalligrafeerd.
49764: - BOISSEVAIN, FRIJDA, KATAN--- Twee afleveringen van De Telegraaf van 2 en 4 oktober 1943, met bericht over 19 doodvonnissen voor moorden op Seyffardt e.a.
49763: - BUSSUM, LYCEUM--- Lesrooster van het Lyceum te Bussum, cursus 1934-1935. Groot blad plano, oblong, gedrukt.
49752: - TULLEKEN, EVERWIJN--- Twee kwitanties d.d. Arnhem 1680 en 1678, van A. of J. Tulleken M. Dr., betr. gelden ontvangen van mr. Jacob Everwijn betr. aankoop land. 2 pag., manuscript.
46323: - BOEKHANDELAARS VERENIGING GRAVENHAGE--- Zes gedrukte stukken betr. de 's Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging.
46318: - TABAK, NAPOLEON--- Gedrukt vers 'De lelijke pijp tabak'. Plano, 1 blad, met sierrandje, begin 19e eeuw.
57065: -- - Nu loopt het toch wat al te erg. Een woord over het werkje De Katholieke Christen te Utrecht bij H.M. van Dorp, door een regtzinnigen katholijk, die geen protestant haat, maar een vijand is van leugen en bedrog, Utrecht 1841, 37 pag.
46276: - "VLAMING; MULLER--- Briefkaart van Vlaming, d.d. Warmond 1902, aan mr. S. Muller Fz. te Utrecht. Manuscript."
46140: - EBBEKINK, LEEFTINK--- Gedrukte overlijdenskaart voor Berendina Ebbekink, echtgenote A.J. Leeftink. Boekelo, 1940.
46141: - BIEKART--- Gedrukte overlijdenskaart voor J.C.F. Biekart. Haaksbergen, 1942.
46143: - GUNNINK--- Gedrukte overlijdenskaart voor drs. J.J. Gunnink. Kampen, 1942.
46145: - BAAS--- Gedrukte overlijdenskaart voor N. Baas. Hengelo, 1943.
46201: - BERNSEN--- Gedachtenisprentje priesterwijdiging op 15-8-1863 te Haarlem, van J.F. Bernsen, C. Bouman, W.C. Koevoets, J.J. v. Leipsig, J.P. Mobron, W. v.d. Polder e.a.
46202: - DANKELMAN--- Gedachtenisprentje t.g.v. priesterwijdiging te Haarlem 15-8-1862 van B. Dankelman, B.P. Geijer, L.P.A. Gompertz, J.J. Graaf, J.J. de Groot e.a.
46200: - RUYTER, DE--- Bidprentje voor zuster Sophia A.M.A. de Ruyter (1875-1902).
46198: - CALLIER--- Portretfoto, 10x6 cm., van vic. gen. A.J. Callier, t.g.v. 25 jarig priesterschap, 1897.
46197: - SMITS--- Bidprentjes voor Judocus A. Smits, rector St. Pius. Amsterdam, 1872.
46195: - AANDELEN, GEBOUW VER. EFFECTENHANDEL--- Bronzen penning t.g.v. opening gebouw der Ver. voor den effectenhandel te Amsterdam. 22-12-1913.
12223: - BARCHMAN Kwitantie getekend door C.J. Barchman, Parijs 1720. 1 p.
12224: - "BARNEVELD, VAN; BAAK Album met ingeschreven verzen, van Frederique van Barneveld, 1841-1877; 4o, fraai gebonden, goud op snee."
12218: - BABILONIËNBROEK Brief van de rijksarchivaris in Noord-Brabant d.d. 1955 betreffende het rechterlijk archief van Babiloniënbroek. 1 p.
12219: - BABINGER, SIEMENS Briefkaart van Dr. Franz Babinger te Würzburg aan Dr. Hermann Siemens te München, d.d. 1919.
12221: - BAKE, SURINGAR Briefje van de broer van mr. A.J.J. Bake aan W.H.D. Suringar betreffende het levensbericht dat Suringar schreef over Bake in de Algemeene Konst- en Letterbode (1844), 1 p.
49762: - BEUMER, KNIPKUNST--- Knipsel, w.s. 19e eeuws, 11x11 cm., met de naam Willem Beumer.
46029: - "JONGE VAN ELLEMEET, DE; DE KETH--- Briefje van de Jonge van Ellemeet(?), d.d. 24-9-1846, aan generaal De Keth, betr. de Hoge Raad. Manuscript, 4°, 1 pag."
46028: - "BORDES, DE; DE KETH, VAN DER NOORDA--- Briefje van P.A.C. de Bordes, d.d. 24-5-?, aan mr. De Keth, over de heer Van der Noordaa. Manuscript, 8°, 1 pag. (19e eeuws)."
46025: - BELASTINGEN--- Regelement omtrent de wijze waarop de kohieren van personelen omslag tot het bestrijden der plaatselijke behoeften zullen geformeerd worden. Uitgevaardigd door Ged. Staten van Noord-Holland d.d. Haarlem 2-3-1815. Groot blad plano, gedrukt, 1 pag.
46026: - HONDSBOSSE, HENGSTBEKER--- Oude privilegie, die aan alle nieuwe comparanten op den Hondsbossche wert gegeven, die den hengstbeker hebben uitgedronken. Gedrukt gedicht, folio, 1 pag.
46027: - ZIJPE--- Gedrukte publicatie van dijkgraaf en heemraden van de polder De Zijpe d.d. 1807, met reglement op wegen en wateren. Gedrukt op blauw papier.
46061: - WYTEMA--- Dossiertje krantenknipsels betr. mr. dr. J. Wytema, 1928.
46062: - LEEUWEN, VAN--- Dossiertje kranktenknipsels betr. mr. dr. W.F. van Leeuwen, 1930.
46064: - COLIJN--- Dossier krantenknipsels betr. dr. H. Colijn, 1934-1947.
46066: - DROOGLEEVER FORTUYN--- Dossier krantenknipsels betr. mr. P. Droogleever Fortuyn, 1938.
43208: "[KRUIJFF, H. DE; E.A.]" - Verzameling van eenige geloofwaardige berigten en brieven betreffende de elende van de opgezetenen der overstroomde landen in Nederland. Amsterdam, Tirion, 1741.
57094: -- - Catalogus van de boeken der Nationale Bibliotheek, Gravenhage 1800.
43375: - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant, 1891 t/m 1910, in 4 delen, 's-Hertogenbosch 1894-1910, 315+105+219+260 pag., los in de band.
58095: - Enkele pagina's betr. Hoogwoud uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
58093: - Enkele pagina's betr. Heemskerk, uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
4357: [HUYSER, J.J.] - Het geslacht Onnen. ['s-Gravenhage 1940], 22 p., geïll., niet in de handel.
43513: [BOUSCHOLTE, G.H.] - Gedachte-beker [aangeboden aan M.Emants in 1853, als scheidend rentmeester van Burgerweeshuis en fundatie van Renswoude te 's-Gravenhage], 's-Gravenhage 1853, 8 pag. met afb. van de beker (een houtsnede van I. Weissenbruch).
13742: - LACROIX, REITEMA Collectie familiefoto’s van de familie Lacroix-Reitema, 75 stuks, begin 20e eeuw, o.a. vader H.W. Lacroix en moeder Lacroix-Reitema, grootmoeder G. v.d. Heiden-van Setten, oma en opa Lacroix, Jan Reitema, Gerard Reitema, Jo Reitema (overleden 25-10-1926, 32 jaar).
13743: - PAASSCHEN, VAN “Deventer calender of schrijfalmanak” voor 1826, Deventer, De Lange (1825), 12º, in perkamenten omslag.
43282: [BOUTET, CLAUDE] - Traitte de mignature pour apprendre aisement a peindre sans maitre, avec le secret de faire les plus belles couleurs, l'or bruny & l'or en coquille, 6e edition. Lyon, Guerrier, 1694.
43303: J.W. - Eene dijk- en polder-kwestie onder het dijkbestuur van Overbetuwe.Eene bijdrage tot de kennis en de waardering der administrative regtsbedeeling, Arnhem. v.Eldik Thieme 1842, papieren omslag, (8)+32 pag.
43309: - Concept-reglement van een algemeen waterrecht op de rivieren, stroomen en zee-gaten door de gehele republiek, z.pl., [ca. 1790?], zonder omslag, 4 pag.
61440: - - Treur-zang, wegens de zwaare en verschrikkelyke brand, Voorgevallen op den 18de september 1822, in de Luthersche Nieuwe Kerk, te Amsterdam.
43213: - - Verslag over het voorgevallene tijdens den ijsgang op de Nederlandsche rivieren in de maanden December 1887 en Januari 1888. Z. pl., [1888].
43214: - - Verslag over het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1882 op 1883. , 216, , v. Cleef, 1883.
43219: [BEIJERINCK, G.J.A. EN W.H. WARNSINCK] - Beschrijving van den Nederlandschen watersnood in Louwmaand van 1820. Amsterdam, Beijerinck, 1820.
13767: - MUZIEK, ROBERT “Cantate van W. Robert”, 19 katernen van ieder ca 20 p. muziekhandschrift, 19e-eeuws. De woorden van de sopraansolo “Wat wekt gij niet in veler hart. Dat stil en zacht gevoel ...”
43329: - Naauwkeurige beschryving der overstroomingen benevens der zelven treurige gevolgen, zo buiten als binnen deze republiek, in den jaare 1784 voorgevallen. Leiden/Amsterdam, De Does en de Jongh 1785.
16922: [MARTINET, JOHANNES FLORENTIUS] - Nieuw geschenk voor de jeugd, deel II. Amsterdam: Joh. Allart, 1792
43197: [LOOSJES, PZ., A.] - Beschrijving van den storm van den negenden November des jaars 1800 (...) voorzien van (...) bijlagen waaronder eene behelzende berichten van den storm van 12 December 1747. Haarlem, Loosjes, 1801.
43272: [PICTARIUS, J.B.] - De geheime illumineer-konst, behelzende I. Hoe men allerlei zoorten van verwen konstig bereiden en nuttig gebruiken zal, nevens een geheim om de beste Carmyn en Ultermyn te maken (...), 1e, 2e en 3e stuk [1e stuk in 2e druk]. Amsterdam, G. Bom, 1770.
43235: - - Korte beschryving van den oorsprong, loop en natuurlyke gesteldheid der rivieren en daar uit afgeleide data of algemeen erkende waarheden betrekkelyk den loop der rivieren en de oorzaaken van de veranderingen in de oevers en beddingen derzelve. Z. pl., [ca. 1770?].
43489: [KAMP, A.W. EN M.D. HORST] - Rotte blaren, Leidsche studentenliedjes etc. van Hugo en Eduard, met de oorspronkelijke teekeningen en muziek bijeenverzameld, Leiden 1905, gebonden, geïll., 127 pag. Mooi exemplaar.
46702: - ZEELAND, VEERDIENSTEN--- Aanplakbiljet met dienstregeling van de Prov. Stoombootdienst op de Wester Schelde 1937. Gedrukt, plano (510 x230 mm)
48431: - SPIEGHEL--- Twee gedichten gesigneerd H.S. (waarschijnlijk van H.L. Spieghel), 19e eeuwse kopien, manuscript, 4°, 2 pag.
57883: - Drie etiketten gem. Zaandijk, 1816, 1817 en 1818 voor registers overledenen.
57885: - Kwitantie van Met & Meylink, d.d. Haarlem 1826, ten name van H. Hedding, 9x16 cm, deels gedrukt.
57886: - Etiquet spiegel- en lijstenfabriek (...) C.J. van Dam, Daniel Stalpertstraat 79 Amsterdam, 7x12 cm, gedrukt, beschadigd.
45982: - FORSTEN, HESHUYSEN--- Brief van Herman Forsten, d.d. , 216, 1799, aan Ad.J. Heshuysen te Haarlem. Manuscript, 4°, 1 pag.
45985: - FILM, DOUGLAS, KELLY--- Tien foto's 20x26 cm., van scenes uit films. Met o.a. Kirk Douglas, Grace Kelly, Millicent Patrick, Anthony Quin, Claud Darrache, ca. 1930?
45987: - BOERHAAVE, WEIJERMANS--- Verhandeling over Hermanus Boerhaave, beschouwd als mensch, burger en Christen. Door J.C. Weijermans, manuscript, 4°, 46 pag., gebonden [ca. 1880?].
49003: - STUDENTEN, LEIDEN--- Prent uit Leidse studentenalmanak 1873 'Gij zult geen valsche getuigenis afleggen'. Uitgave Somerwil, Leiden.
21220: ( HEEK, C.L. ) - Overzicht van de geschiedenis der Vaarten in het Gooi, ( Hilversum, C.L. Heek, ca. 1885 ), folio, 4 pag., geïll.
21188: - Willem Marinus Dudok. Stadsbouwmeester van wereldallure, Baarn 1993, 102 pag., geïll., geb., met stofomslag.
21189: - Rapport der prov. commissie ter bestudering van de gemeentelijke indeling van Noordholland. Deel II, voorstellen der commissie voor de Vechtstreek en het Gooi, Haarlem 1951, 169 pag., met bijlage ( 12 pag. ) en zeer grote kaart.
21206: ( BRINK, V.D. ) - De geschiedenis van BV Tapijt Fabriek van den Brink & Campman 1897-1997 ( te Laren ). Noordwijk 1997, 64 pag., geïll., ( met 11 pag. aanvulllingen in fotocopie en en catalogus van het bedrijf 1978-1979 ).
19412: - Rijkslandbouwwinterschool te Veendam. Gedenkboek 1904 - 1929. Wildervank [1929]
19410: - Veenkoloniale Boerenbond. Gedenkboek 1903 - 1928.
29637: - MILITARIA, WOLFF. Brief in het Frans van Charles Wolff, dd. Quartier Generaal I Loya, 11-1-1797, manuscript, 4°, 4 pag.
29638: - ROBIANO, DE, RK -- Lettre du comte Eugene de Robiano à le roi des Pays Bas, dd. Brussel 10-8-1815. Gedrukt, 1 pag, 4°.
29639: - ZONSVERDUISTERING 1927, 1925 -- 'Eye screen for viewing the eclips, June 29th 1927', kaartje met doorzichtig zwart plaatje (mica?), 5x14 cm.
29640: - VRIES, ANTHONY DE -- Dossier publicaties en aantekeningen over de illustrator Anthony de Vries, afkomstig van O.H. Dijkstra, midden 20e- eeuw.
29641: - SYBENGA -- Briefje van S. Sybenga, dd. provinciehuis (Groningen?) 1895, 8°, 1 pag manuscript.
58598: - Nijverheid. Wetten van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid 1836, Haarlem, Vincent Loosjes, z.j.[1836], 40 pag.
58600: - Groot Hindoe-droomboek, naar de beste bronnen bewerkt door Edmond.
41327: - Overijsselsche stad-,Dijk- en markeregten deel I, 12e stuk. Stadsboeken van Zwolle, Zwolle 1897, 592 pag.
58291: - Hoofdwapens en 8 kwartierwapens van Maria Henrica gravinne van Schellaert, douariere tot Gurtzenich, L'hendorff en Geysteren (overl. 1719). Pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58040: - Fraai getekend wapen met op groen schild een gouden burcht. Er omheen de letters J.D.V.B[urch?], 18 eeuws.
58019: - Hoofdwapen van ... Blankenoort, in de St. Janskerk 's Hertogenbosch. Manuscript, 4o, 1 pag.
44157: - "BIJSTERVELT, HOFSTEDE VAN; VAN RIJNEVELT--- Extract uit het Manboek van de burggraaf van Montfoort betreffende de Hofstede van Bijstervelt, eertijds leen van Gerrit van Rijnevelt. Manuscript, 2 pag. 18e eeuwse kopie, getekend G. Paulus Voet van Winssen, 1729."
49041: - EINDHOVEN, GOVERT VAN DEN BERGHE, HAENGREEFF--- Verklarin voor schepenen van Eindhoven, d.d. 27/28 oktober 1552 van Govert Willemsz van den Berghe, deken van Eindhoven, betreffende een rente te betalen door Willem Michiel Haengreeff(soen), gevestigd op de grooten kamp onder Stratum. Charter op perkament, zegels verloren.
49038: - NOORDWIJKERHOUT, KERK, RADEMAKER--- Tekening door Abr. Rademaker (1675-1735) waarschijnlijk van de kerk te Noordwijkerhout, 6,6x10,3 cm. Pen in bruin, gewassen, met zwarte lijn rondom.
54819: --- - Reglement tegens d'interventien voor fvgitive ende ingedaeghde delinqvanten. 's-Gravenhage Scheltus, 1670.
49037: - SCHIE, DELFT, SCHIEDAM--- Keur jegens het vernaauwen van de Schie, tusschen Delft en Schiedam, door het aanwassen van riet (...), uitgevaardigd door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, d.d. , 216, 12-6-1752, 1 blad plano, gedrukt.
29912: - SCHOLTEN, BOUMAN -- Briefje van prof. J.H. Scholten, dd. Leiden 1854 aan de redaktie van een periodiek, ter begeleiding van Scholtens recensie van een boek van prof. Bouman. Manuscript, 8°, 1 pag.
45431: - BEAUMONT, VAN--- Extracten uit resolutien Staten van Holland d.d. 15-11-1664 en 5-2-1665. Manuscript, folio, 2 pag. Met handtekening van Herb. van Beaumont.
45424: - "ORANJE-NASSAU; DE BATZ--- Achttiende eeuwse kopie van een brief van Frederik Hendrik aan monsieur de Batz. Z. pl., z. j. Manuscript, folio, 1 pag."
12422: - KAREL VI VAN OOSTENRIJK Brief in het Latijn van Carel VI, d.d. Wenen 4 september 1719, aan de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden. Folio, 2 p.
22467: REPUBLIEK DER VERENIGDE NEDERLANDEN 1644 - “De Regeringhe der Vereenighde Nederlandtsche Provincien. N.B. Deze deductie van politique regeringe deser geunieerden provincien ghestelt is een copie daer aff aen Princ. Keurvorst van de Paltz op deszelfs begeren overgelevert in Martio 1644 in ‘s Gravenhage”. Manuscript, folio, 12 p.
58447: - Ter inhuldiging van Willem Frederik George Lodewijk en Anna Paulowna als koning en koningin der Nederlanden, op den 27sten en 28sten binnen Amsterdam. Groot blad plano met versierde rand.
10398: - Ter nagedachtenis van Anna Suringar geboren De jong. z.p., ter drukkerij van G.T.N. Suringar. 8º: 46 p.
10402: - Ter echtvereeniging van mijnen zoon Gysbertus Adrianus Rietveld en Mejufvrouw Maria Johanna Franzen, den 10den van grasmaand des jaars 1823. z.p. 8º: [4] p.
10403: - Treurzang ter gedachtenis van ... Mr. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, ridder van de orde van den Ned. leeuw, president van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, enz. overleden in den ouderdom van ruim 71 jaren, den 21 van bloeimaand 1823 te Middelburg in Zeeland. Middelburg, C. Jongkindt, 1823. 8º: 6 p.
10404: - Bij het afsterven van ... Mr. N.C. Lambrechtsen van ritthem ... overleeden te Middelburg den 21 van bloeimaand 1823. z.p. 1823. 8º: [4] p.
10405: - Op het afsterven van Mr. N.C. Lambrechtsen van ritthem ... lid der tweede klasse van het Kon. Ned. Instituut ... ontslapen den 21 mei 1823. Middelburg, S. van Benthem, 1823. 8º: 6 p.
54995: --- - Publicatie [van de Raad van Leiden, dd. Leiden 6-12-1805]. Leiden, Herdingh en Du Mortier, 1805.
29938: - GEVERS, LOKE -- Blad met handtekeningen van 19de-eeuwse juristen: Hugo Gevers, J. op den Hooff, E.R. v. Nes van Meerkerk, J.P.Y. Diert van Melissant, F. Beelaerts van Blokland, J.J. Loke e.a. Manuscript.
2994: [WITTERT VAN HOOGLAND] - Van Beresteyn. Overdr., 33 p., met 11 fotopagina’s. Gebonden in blauw linnen.
46463: - MILITARIA--- Militair lied 'De troepen komen'. Manuscript, folio, 2 pag., ca. 1930?
46457: - MILITARIA 1810--- Ca. 25 gedrukte stukken betr. militarie zaken in het Departement Amstelland, alle gedateerd in 1810. Folio, ca. 70 pag.
46458: - MILITARIA--- Twaalf extracten uit de resolutien van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland betr. militaire aangelegenheden, 18e eeuw. Gedrukt, folio.
46456: - ZOETERWOUDE, HELLEMIJS VAN WELLE, VICARIE LEIDEN--- Verklaring betr. verhuur d.d. 10-5-1636, voor 6 morgen land in de Weijpoort in de Barnepolder onder Zoeterwoude. Manuscript, folio, 2 pag.
46455: - COPPENOL, NACHTEGAAL, NEGEVOER--- Lijste van de kinderen besteedt duer de Heeren regenten uit het Weeshuys haertachterheijt. Manuscript, folio, 2 pag.
46452: - PERSINGEN, VAN GENTH, CUPER, CANIS--- Verklaring van Michil Canis, kerkmeester van de st. Stevenskerk, dat hij de resterende kooppenningen ontvangen heeft van Jan van Genth betr. diens aankoop van 14 morgen land in Persingen gekocht van Canis' voorzaat Jan Cuper Willems. D.d. 9-2-1605. Manuscript, 1 pag., folio.
46435: - MEDISCH, APOTHEEK, MOUTON--- Briefje van apotheker J.T. Mouton, d.d. , 216, 1870. Manuscript, 1 pag.
46436: - MEDISCH, APOTHEEK, WEFERS BETTINK--- Briefje van apotheker D.C. Wefers Bettink, d.d. Utrecht 1870. Manuscript, 1 pag.
46415: - KORRINGA, HEEMSTEDE--- Uitnodiging voor feest bij B. Korringa, Bronsteeweg 16 Heemstede, d.d. 19-9-1942, 1 pag., gestencild.
46416: - MUZIEK, SCHOUWEN, SWENNE--- Muziekblad 'Schouwsch Volkslied, door C.A. Swenne', Zierikzee (ca. 1930?). Groot 4°, 3 pag., gedrukt.
46409: - IJLST, MEINERS, PREDIKANTSBEROEPING--- Deductie aan (...) Staaten van Friesland (...) uit naam van Jan Wiebes Keikes, diacon te Ylst, tegen Hinne Sannes, W.W. Hoeksma, H.M. Scrinerius, Wijbe Gerbens Bootsma, J.G. Bootsma, R. Pieters, I. Paulusen, L. Hendriks, protesterende ledematen. Leeuwarden, 1787.
46406: - GUBBELS, RAVESTEIN, DIJKSTRA--- Rapport van mej. Arnolda Wilhelmina Gubbels, opgenomen 12-6-1917. Manuscript, 8°, 4 pag., getekend J. Ravestein.
29518: - ROCHUSSEN -- Een zestal publicaties door of over J.J. Rochussen. Gedrukt, deels extracten uit een grotere publicatie, 1845-1871.
29519: - ROOCK, DE -- Genealogische aantekeningen De Roock, ca. 1600- ca. 1900. 4° cahier, manuscript, 4 pag.
29520: - ROODHUYZEN -- Twee Krantenknipsels betr. het overlijden van A. Roodhuyzen, 1929.
46397: - DAMEN, V. TEST, V. KEMPEN, STIER--- Testament van Maria Jacoba Damen, bejaarde dochter, won. aan de Geldersekade te Amsterdam, d.d. 28-4-1732. Folio, gedrukt, 20 pag.
46396: - GRAVENHAGE, ST. NICOLAASGILDE--- Verzoek van kooplieden/winkeliers onder het St. Nicolaasgilde van , 216, aan het stadsbestuur. Folio, 13 pag., gedrukt.
46392: - POSTVERVOER, DE BRIENE, VAN HULS, GRAVENHAGE--- Request van stadsbestuur , 216, aan Staten van Holland, betr. de opvolging van de postmeester op Brabant en Frankrijk bediend door Simon de Briene en diens vrouw. Gedrukt, 3 pag., folio.
46394: - WIJN, GRAVENHAGE, WAGNER, VAN CEULEN--- Extract uit Resolutien Staten van Holland, d.d. 1-4-1785, betr. afgewezen verzoeken van Susanna E. Fierens, vrouw van Christiaan Ludwig Wagner e.a. Gedrukt, folio, 3 pag.
46395: - SUASSO DE LIMA, DA SILVA--- Extract uit de Resolutien Staten van Holland, d.d. 15-11-1769 betr. request Joseph Suasso de Lima, koopman te Amsterdam. Gedrukt, 9 pag.
46393: - CAU, COELEMEY, GRAVENHAGE--- Korte memorie (...) rakende de acte van curateele bij den Hove gedecerneert op den 13-8-1739 in de insolverte boedel van Doctor Caauw. Gedrukt, folio, 6 pag.
46388: - VOORWALT--- Vijf brochures en knipsels betr. fa. Voorwalt, Vissen, ca. 1964.
46389: - VLIEGER--- Brochure en 2 knipsels betr. fa. J. Vlieger, papier, 1969.
46390: - ZUMPOLLE--- Brochure en verpakkingspapier van fa. Zumpolle, Leerwaren, ca. 1950.
46391: - POSTVERVOER, BORREBACH, GRAVENHAGE--- Request van stadsbestuur , 216, aan Staten van Holland betr. Hendrick Borrebach zoon van de postmeester Adolf Borrebach [1703]. Gedrukt, folio, 3 pag.
46383: - BOLS--- Ca. 30 brochures, knipsels etc. betr. fa. Lucas Bols, jaren '60 en '70.
46384: - BERKHOFF--- 5 brochures van banketbakkerij Berkhoff te Amsterdam, ca. 1950.
46385: - FOCKINK--- Acht brochures en knipsels betr. Wynand Fockink, Amsterdam, ca. 1950-1960.
46386: - FOCKE, MELTZER--- 18 brochures en knipsels betr. de fa. Focke & Meltzer. Amsterdam, ca. 1975-1980.
46387: - LENSEN--- Nota en 3 verpakking-zakjes van fa. Joh. Lensen, banketbakkers. Amsterdam, ca. 1950.
46374: - "PERSIJN, VAN; GRAVENHAGE--- Een blijde dag. 54 pag., gedrukt (overdruk De Tijdspiegel 1894). Gebonden in met sierpapier beplakt kartonnen band."
46372: - BREUGEL, VAN--- Van Breugel (Broegel), getypt, 7 pag.
46370: - CNOOP--- Genealogie Cnoop, 17e eeuw. 1 pag., getypt.
46371: - CHRIST--- Genealogie Christ. Getypt, 2 pag.
46361: - BUIS--- Genealogische aantekeningen Buis. Getypt, 6 pag.
46362: - BURCHT, VAN DER--- Genealogie Van der Burcht, getypt, 5 pag.
46364: - BURMAN--- Burman, genealogische aantekeningen, getypt, 12 pag.
46360: - BUSSIER--- De familie Bussier. Getypt, 2 pag.
46355: - STAPELKAMP--- Genealogie Stapelkamp. Samengesteld als kwartierstaat door dr. G.J. Stapelkamp te Arnhem, 1977, ca. 50 pag.
46356: - DAELL, VAN--- De familie van Daell. Getypt, 9 pag.
46354: - BREEVELD--- Familie-gegevens Breeveld. Getypt, 20 pag.
46353: - RHIJN, VAN--- Genealogische aantekeningen van het geslacht Van Rhijn. , 216, , 1972, door D.A. Visker. Getypt, 6 pag.
46346: - LEEUW VAN COOLWIJK, LULOFS, KRAALS--- Huwelijksaankondiging van G.J. de Leeuw van Coolwijk en J.C.A. Lulofs, wed. Kraals, d.d. Zutphen 18-7-1806. Folio, 1 pag., manuscript.
46351: - BUSCHMAN--- Het geslacht Buschman. Getypt, 22 pag. in omslag.
46352: - COOMANS--- Genealogie Coomans, getypt. Door AvO [Vorsterman v. Oyen], 3 pag.
8811: [LENTING, PETRONELLA HELENA CLASINA] - Roosje. Blijspel in twee tafereelen. Tiel, D. Mijs, 1877.
25185: [ HAGHE, DIE] - Jaarverslag van de Vereeniging Die Haghe over 1904 [-1911], en ledenlijst, 8 deeltjes, elk ca. 50 pag., samen
57954: - Berigt van het Hof van Holland d.d. 23-12-1728 of ambachtsheren permissie mogen geven of weigeren tot het uitoefenen van neringen in hun ambacht. Gedrukt, folio, 4 pag.
23922: [BURREY, MISS] - Evelina or a young lady's entrance into the world, 2 volumes, London 1815, 228+254 pag., full. leather, hinges broken
48206: - SCHEEPVAART, VAN HENGEL--- Brochure van de Ver. v. werkgevers op scheepvaart gebied te Amsterdam, d.d. juni 1904, betr. het lossen van hout uit stoomschepen. Folio, 4 pag., gedrukt.
23938: [ EMANTS, G.B.? ] - Het burgerweeshuis en de fundatie der vrijvrouwe van Renswoude te s'-Gravenhage, 's-Gravenhage 1864, 76 pag., geïll, o.a. met kleurenlitho's.
43211: [LISTINGH, NICOLAAS] - "Incitamentum & adiumentum, dat is Opweckinge ende Aanleydinge, tot het uytvinden van bequaame middelen en gronden om de Zee-dycken, in Hollandt en West-Vrieslandt, tegens het soo dickwils doorbreecken en geduyrig afspoele"
25223: - Geslachtkundig Jaarboekje voor 1820. Amsterdam, Diederichs [1819], 278 pag. Origineel kartonnen bandje. Nederlandse navolging van de Almanach de Gotha. enkele beschadigingen.
46548: - "BERESTEIJN, VAN; NICOLAI--- Tekening in kleur op perkament van het alliantiewapen Paulus van Beresteijn en Volckera Nicolai (huw. 1574), 5,5x5,5 cm. Fraai, 17e of 18e eeuws."
46550: - BEUSICHEM--- Lakafdruk van stempel 'Plaatselijk bestuur van Beusichem'.
49668: - ASSURANTIE, SNOEKC--- Statuten levensverzekering-maatschappij Pietas te Utrecht, opgericht 7-10-1861. Gedrukte brochure, 1897, 20 pag.
53439: --- - De bloedige vierschaar, of een volkomene history van het leven en bedrijf van George lord Jefferies, van sijne geboorte tot desen tijd toe, waar in onder andere saken een waarachtig verhaal gegeven wordt van sijne ongehoorde wreedheden (...) behelsende een dag-verhaal van den Hertog van Monmouths expeditie beneffens de terechtstelling en verwijsinge van alle die in 't westen van Engeland in 't jaar 1685 uyt dien hoofde den dood geleden hebben (...) Amsterdam, Aart Dirksz Oossaan 1689.
48723: - ZIJDE--- Propositie van stadhouder aan Staten van Holland, 2-5-1749, betr. herstel nijverheid, voornamelijk zijde manufacturen. Folio, 2+7 pag., gedrukt.
48725: - RAADPENSIONARIS--- Instructie voor de nieuw te benoemen raadpensionaris van Holland, 26-6-1749. Folio, 13 pag., gedrukt.
48726: - ZEEP--- Request aan Staten van Holland d.d. 1-7-1749 van zeepzieders om belastingvermindering. Folio, 4 pag., gedrukt.
48730: - WOERDEN--- Rapport bij Staten van Holland 30-7-1749 betr. Groot waterschap Woerden. Folio, 3 pag., gedrukt.
48722: - NUMISMATIEK--- Extract Resolutien Staten van Holland 22-4-1749 betr. gewicht gouden ducaten en een 'cabeltje' er om heen. folio, 3 pag., gedrukt.
48065: - SANDICK, VAN--- Genealogie van Sandick, 16e - 20e eeuw. Manuscript, 8°, 8 pag.
48066: - AULNIS, D' Brief van J.C.F. d'Aulnis, d.d. Baarn 1899. Manuscript, 2 pag., ter begeleiding van een gedrukte 'Genealogie d'Aulnis', 25 pag.
29837: - OLDENBROEK, BOOGMAN -- Pentekening van boerderij te Oldenbroek, 1952, door G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29838: - DODEWAARD, PANNERDEN, HIEN, WELSUM, BOOGMAN -- 15 pentekeningen van G. Boogman uit Arnhem van gezichten langs de grote rivieren, 1950-’55, elk ca. 12x18 cm.
29839: - WOUBRUGGE, BOOGMAN -- Vier pentekeningen door G. Boogman te Arnhem van Woubrugge en Brasemermeer, 1950, elk ca. 12x18 cm.
51196: [TIL, H.N. VAN], - Het Geldersch schoolboek: of merkwaardige voorvallen en personen uit de geschiedenis van Gelderland, 2 stukjes, Nijmegen, Thieme, 1831-1832.
31739: , 523, EN VAN ECK, CORNELIS - Redevoering over het aanbevelenswaardige van de beoefening der Nederlandsche letterkunde [...] Deventer J.H. de Lange 1817
45363: - HOORNSTRA, DU PON--- Bijbel uit 1849 in leren band met tekst in manuscript op schutblad door G.W. Hoornstra.
45361: - CHANTAL PERE--- Twee brieven in het , 523, , d.d. Amsterdam 1813, van Chantal of Chantal Pere, manuscript, 3 pag.
45889: - DELFT, PAAP--- Consent aan de wed. C.S. Paap tot het plaatsen van aardappelen etc. op de Klinkerstraat voor haar woning aan de Broerhuislaan, Delft, 1876. 4°, 1 pag., deels gedrukt.
45890: - "DELFT, CRESCENDO; MUZIEK--- Programma muziek ver. Crescendo, Delft, 1878. 1 pag., gedrukt."
45891: - DELFT, MUZIEK--- Programma concert van Theatre Alhambra te Rotterdam (dir. K.A.J. Sander) in het Feestgebouw te Delft 14-7-1878. 1 pag., gedrukt.
45893: - DELFT, DUINWATERLEIDING--- Voorwaarden voor een concessie tot aanleg en exploitatie van een duinwaterleiding naar en in Delft, 16-6-1882. gedrukt, folio, 4 pag.
45894: - DELFT, STADSDOELEN--- Voorwaarden waarop B en W van Delft van plan zijn de gebouwen van de Stadsdoelen te verhuren. 16-8-1887, gedrukt, folio, 3 pag.
45895: - DELFT, MUZIEK--- Programma uitvoering 9-9-1889 van de zangvereeniging 'Zanglust' te Delft. Gedrukt, 4 pag.
45854: - DELFT, KRAMER--- Drie kwitanties van ds. Johannes Kramer voor Franco van Bleyswijk als rentmeester van de kerkelijke goederen te Delft, betr. tractement. Manuscript, 1703, 3 pag.
9418: - Bruiloftzang ter bruilofte van ... Claudius Lormier en Juffrouw Johanna Catharina Steenlack. , 216, , Gerrit Rammazeyn, 1712. 4º: [8] p.
12820: - DULMAN, USA, TREINEN Lederen omslag met tekst `In memoriam Anthony G. Dulman'. Hierbij een brief van M.L. Sykes, vice president of the Chicago and Northwestern Railway Co, d.d. New York 1891, aan de weduwe A.G. Dulman te Brooklyn betreffende het aanbieden van het `memorial'.
12816: - DORDRECHT, PAPENDRECHT Gedrukte brochure De , 523, chen op Papendrecht, of het bombardement der stad Dordrecht in November 1813 in zijne oorzaken, voortgang en gelukkig einde, boertig beschreven. Dordrecht: J. de Vos en Co., 1814. 8(: 12 p.
12818: - DROS, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie van de hand van Js. Dros, 18de-eeuws, 21x32 cm.
12819: - DUITSLAND, WEISSENBURG, DOOPBRIEFJE Achttiende-eeuws doopbriefje uit Duitsland, 13x16 cm., binnen een gedrukte bloemenrand een gedrukt vers van 8 regels: `Du bist O liebes Kind...' Erboven in handschrift: `getauft in Weissenburg zu St. Johann 16 Xbris 1742', en eronder de naam in handschrift van de `Pfetter': Clugutin Vugg.
45863: - VRIJENBAN, ANKEVEEN, DE KEIJSER, BLOK--- Verklaring van M. de Keijser, wed. Blok, d.d. Delft 1780, dat zij de jaarlijkse tijns van 1 stuiver op land in Vrijenban, zal betalen aan de heer van Ankeveen. Manuscript, 1 pag.
45830: - PROSPECTI BOEKEN--- Ca. 30 prospecti voor te verschijnen boeken, 19e en 20e eeuw, gedrukt.
45857: - DELFT, ALBERTI, BOXEL, PASCHIER--- Verklaring van ds. Joh. Theod. Alberti betr. een obligatie die zijn schoonvader capt. Andreas Boxel overnam van Teuntje Paschier. Delft, 1748, manuscript, 1 pag.
45858: - DELFT, KAMER VAN CHARITATE--- Gedrukt cartouche met blanco binnenvak. Links boven het wapen van Delft, rechts boven een afbeelding van het zegel van de 'camerae caritatis S.P.Q. Delfensis'. Gedrukt, folio, ca. 1750.
45868: - "GROOT, HUGO DE; DE LANGE VAN WIJNGAARDEN--- Versje 'Op het metselaarskleed door den onsterfelijken Hugo de Groot (...) gedraagen, thans nog bewaard wordende door den heere mr. Corn. de Lange van Wijngaarden'. Manuscript, 1 pag., ca. 1800."
45835: - ARMENZORG, LIEFDADIGHEID--- Rapport fait aux Etats-Generaux, en conformite de l'article 228 de la loi fondamentale le 14-5-1819. Brussel 1819, 24 pag. + uitsl. tabel. Blauw papieren omslag, gedrukt.
45774: - SIPMA, BORNWERD, EMIGRATIE AMERIKA--- Brief van Sjoerd Ankes Sipma aan de ingezetenen van Bornwerd in Westdongeradeel uit wier midden hij in (...) 1847 als landverhuizer is vertrokken naar Pella in (...) Amerika. Dokkum 1848, 18 pag. Gedrukt.
45819: - "MILITARIA; FER--- Verklaring van directeur-generaal van oorlog d.d. 8-10-1835 betr. toekenning van pensioen aan 1e luitenant M. Fer, wonende te Utrecht. Manuscript, folio, 2 pag. (reparaties)."
45840: - DELFT, VAN WEENEN, MANTHEE--- Brief van Christiaen Manthee te Amsterdam aan Arent Gijsbrechtsz van Weenen te Delft, d.d. 4--1-1612. Manuscript, 1 pag., beschadigd.
45842: - DELFT, VAN DER BLOCQ, SCHINKEL--- Opdracht aan Borger Jacobsz van der Blocq als rentmeester van het Meyskenshuys te Delft, tot uitbetaling aan Jochem Jansz. Getekend: Bruyn H(armensz.) Schinkel, d.d. 2-10-1621. Manuscript, 1 pag.
45844: - DELFT, V.D. DUSSEN, GRASWINCKEL--- Rekening van timmerman Harmen Claesz voor de rentmeester van de Oude en Nieuwe Kerk te Delft. Met betalingsopdracht getekend door Bruijn v.d. Dussen en J. Graswinckel. D.d. 13-10-1657. Manuscript, folio, 1 pag.
12109: - SWARTBOL, HOFMAN, SCHUDDEBOOM Zangstukje, bij gelegenheid der echtvereeniging van Hendrik Cornelis Swartbol met Elizabeth Hofman op den 19 mei 1852. 8(: [50] p. Geb., geïllustreerd met twee ornamentale litho's in groen gedrukt (door O.D. Emrik, Haarlem) met `Bruidegom' en `Bruid' in handschrift en twee losse bijlagen.
12107: - SUURLAND, VAN DER STAAL Uittreksel huwelijksregister Middelburg 1897, betreffende huwelijk Johannes Adrianus Jacobus Suurland en Helena Pieternella van der Staal. Folio, 1 p.
45822: - BURCH, VAN DER--- Genealogisch schema betr. de familie Van der Burch, 17e en 18e eeuw, te Belgie. Manuscript, folio, 1 pag. [18e eeuw].
45772: - SINNEMA, FRIESCH GENOOTSCHAP--- Verhandeling over den geschiksten tijd ter bemesting der hooilanden. Door Symon Sinnema, Amsterdam, v. Es, 1824. Gedrukt, 10+52 pag., gebonden in half leer.
48590: - COENEGRACHT--- Ontslag voor mr. J.C.K. Coenegracht als voorzitter Raad van beroep te Roermond. , 216, 1923. Manuscript, 1 pag.
48592: - OVERES--- Benoeming van mr. L.W.N. Overes tot griffier Raad van beroep te Rotterdam. , 216, 1916, 1 pag., manuscript.
48593: - JOOSTEN--- benoeming tot griffier Raad van beroep te Roermond van mr. K.H.Ch. Joosten, , 216, 1917. 1 pag., manuscript.
3057: [LINDEN, W.H. VAN DER] - Stamboek der familie Boelen. Amsterdam [1941], 248 p. + tabellen, geb., geïll.
57383: -- - Geillustreerd boekwerk. Gemeentewerken van 's-Gravenhage, 's-Gravenhage 1933, groot 4o, gebonden, 102 + 42 pag., geïll.
46204: - SCHWEITZER--- Gedachtenisprentje t.g.v. 25 jarig jubileum A.G. Schweitzer, pastoor te Amsterdam, 1877-1902.
46205: - STAAS--- Gedachtenisprentje eerste mis van David Staas. , 216, , 1864.
46206: - ALBERDINGK THIJM--- Bidprentje voor dr. P.P.M. Alberdingk Thijm, echtgenoot van E. Gfrorer, 1904.
46208: - APPELTERN, SMITZ--- Bidprentje voor F.B.M.Th. Smitz (1841-1897), pastoor te Appeltern.
29633: - FILM, FOTOGRAFIE, BOKSEN -- 'Pocket cinema. The boxing match'. Klein (5x9,5 cm.) boekje met ca. 60 fototjes die als men het boekje snel doorbladert de indruk geven van een stukje film. Men ziet dan een bokswedstrijd tussen twee mannen.
29636: - HERBS, VAN LANGELAAR -- Cahier met door E. Herbs ingeschreven gedichten, 1844. De gedichten o.a. van H.A. van Langelaar Wz. Manuscript, ca. 90 pag.
29631: - TRAM -- Jan Courage, 'Trampraatjes', Amsterdam, gebr. Koster, 1896. Gedrukt boekje van 68 pag. Met proza en poezie over de tram met fraai omslag (steendruk Amand) met afbeelding in kleur van een volgeladen paardentram.
29632: - FILM, FOTOGRAFIE, PORNOGRAFIE -- Klein (2,5x7,5 cm.) boekje met ca. 60 fototjes die als men het boekje snel doorbladert de indruk geven van een stukje film. Men ziet dan een man die een vrouw ontkleed.
47058: [APELL, D.PH. VON], - Cassel und die umliegende gegend. Eine skizze fur reisende, 3te auflage, Kassel 1801, (6) +132 pag. Covers of decorated paper. Very good copy.
47060: - Galerie imperiale et royale de Florence, novelle edition ornee des planches de la venus de Medicis, de celle de Canova et de l'Apollon, Florence, Landi, 1817, 205 pag.
51111: - - Tentoonstelling voor de kunstlievende jeugd, van costumes, woningen, huisraad en speeltuigen der aloude volkeren, benevens (...) mengelwerk. Amsterdam, Geysbeek, z. j. [1809].
853: [FRUIN, R.] - Informacie up den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nieuwe schiltaele, gedaen in den jaere 1514. Leiden 1866. Geb., 689 p.
55022: --- - Extract uit de Resolutien van (...) Staaten van Holland (...) 22-12-1775. 's-Gravenhage, [1775].
8653: [KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN] - Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1843
46236: - FOTOGRAFIE, SCHUITVLOT, AMSTERDAM, STUDENTEN--- Souvenir aan het 12,5 jarig bestaan Photographische Inrichting van Nic Schuitvlot 1833-1895 Amsterdam.
46235: - ONDERWIJS, LINSCHOTEN, JUTPHAAS, MONTFOORT, IJSSELSTEIN--- Scriptie 'En zij maakten van de school een deugd. Een onderzoek naar de praktijk van het onderwijs, n.a.v. de wet van 1806, in Linschoten, Jutphaas, Montfoort en IJssselstein.' Utrecht, 1977, door Dini Beem en Els Muijlaert. Getypt, ca. 300 pag.
46234: - BAX, DORDRECHT--- De stamboom van de tak Bax van Dordrecht. Ede 22-9-1942, door Th.A. Boeree. Getypt boek met ingeplakte foto's etc., 90 pag., gebonden in linnen band.
45918: - FIETSEN--- 5 artikelen, begin 20e eeuw, over fietsen en fietsenfabrieken, geillustreerd.
46080: - HONING, BRANDSTOFFEN--- Prijs-courant van G. Honing en Zoon in Brandstoffen Amsterdam-Haarlem, October 1898. Gedrukte brochure, 31 pag.
46081: - MUZIEK, UTRECHT, ZANG--- 23 programma's van de Kon. Utrechtsche mannenzangvereeniging 1863-1952. Gedrukte brochures.
46082: - "HOEN, 'T; FLOK--- Aantekeningen betr. belijdenis van George Michiel 't Hoen d.d. 3-7-1771, bij ds. Cattendijk in , 216, en van Catharina Corn. Flok (sedert 24-2-1782 huisvrouw van G.M. 't Hoen) op 3-10-1781 bij ds. De Koning. Manuscript, 12°, 2 pag."
58546: - Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II, Essen 1988.
58592: - Twaalf stukken betreffende Georg Bernhard Schmidt, makelaar te Amsterdam, in zijn privé en als enige beheerder van de te Amsterdam gevestigde Georg Bernhard Schmidt Stiftung.
58591: - Extract uit het aktenboek van Dordrecht d.d. 2-3-1674, waarin het Gerecht ordonneert aan Pieter van Schellebeeck, het bordes van zijn huis naast het erf Leonart van der Hulck in te korten en tevens het regenwater van zijn dak beter op te vangen. Manuscript, 2 pagina's folio.
49721: - KLAVERWIJDEN, LEIDEN, STUDENTEN--- Bul van het Leids Studenten Corps voor Alb. Corn. Klaverwijden, d.d. 21-11-1840. Groot blad plano, oblong, met 2 opgedrukte zegels.
49722: - UTRECHT, MEDISCH--- Bestek en voorwaarden wegens het bouwen van een gasthuis [St. Antonius-Gasthuis] op een terrein aan de Prins Hendriklaan te Utrecht, Utrecht 1906, 39 pag., gedrukt.
9795: - Brief van Herm. Ger. Oosterdijk aan zijne zuster Kornelia Maria Atlee, geb. Oosterdijk over het afsterven van hunnen broeder Mr. Gerrit Hermannus Oosterdijk, raad in de vroedschap en weesmeester der stad Delft, aldaar, in haar bijzijn, overleeden den 12 van wintermaand 1772. z.p. 4º: [12] p.
19550: [HEIDEMAATSCHAPPIJ] - Inleidingen gehouden en rapporten uitgebracht op het congres der Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem gehouden in juni 1928 t.g.v. haar 40-jarig bestaan.
9713: - Huwelykszangen ter bruilofte van den Heere Nicolaas Konauw en Jongkvrouwe Anna Catharina Smith, echtrelijk vereenigd te Heemstede den 16 van oogstmaand 1757. 4º. Incompleet, [22] p. (mist blad A2).
91: A[RNTZENIUS], W.N., - Doopboek der Jansenisten kerk in de Juffrouw Idastraat te 's-Gravenhage. Z.p., z.j. [ca. 1908]. 167 p.
9101: [NARDOUET, COMTESSE DE] - Onschuld en Boosheid, of de ridder met de zwarte wapenrusting. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1839.
55098: --- - Brief aan den zeer eerw. heere Jan Baptist Brikkenaar, Roomsch priester te Ouddorp, over een schendig papier [= De vermomde wolf in het schaapsvel] onlangs tegen zijne eerw. in 't licht gegeven. z. pl., d.d. 3-1-1741.
47049: - Paris guide par les principaux ecrivains et artistes de la France, two volumes, Premiere partie. La science, l'art. Deuxieme partie La vie, Paris, Lacroix, 1867, 2135 pag., illustrated, linen bindings.
49601: - ROIJE DE WICHEN--- Request d.d. 1807 van Francois Jean Everard de Roije de Wichen, kapitein infanterie, aan Lodewijk Napoleon met verzoek om functie van intendant van het Paleis. Manuscript, folio, 1 pag.
49750: - HEEROTEN--- Lakzegel van wapen met leeuw en tekst S. Heeroten Camp AmbtM.
49751: - PAPIERMOLEN, JANSEN, HOPPECAMP--- Twee kwitanties voor ontvangen haardstedegeld over 1733 en 1734, van Kerst Jansen, voor diens papiermolen. Deels gedrukt, 2 pag.
29796: - ACHARIUS, LICHENS -- 'Conspectus systematicus lichenum (e synopsi methodica lichenum, auctore E. Acharius)'. Titel van klein handschriftje 6+33 pag. in origineel met sierpapier beplakt bandje, vroeg 19e eeuws.
29798: - VREEBURG, TESSIER -- Nota van Joh. Vreeburg, dd. 1795 betr. bestratingswerk voor mevr. Tessier op de Heerengracht. 1 blad, manuscript.
7048: [BILDERDIJK, WILLEM] - De alleenheersching, aan het volk van Denemarken. Leipzig, [z.n.], 1794.
55675: --- - Graf-schrift van Johan de Wit, gewesene raadt-pensionaris, etc.
55673: --- - Lyst der geplunderde huizen binnen Middelburg op den 29,30 Juny, 1 en 2 July 1787. Middelburg, J. Koene, [1787].
55669: --- - Publicatie tegen alle oproerige bewegingen, het dragen van leuzen of teekens van partyschap etc. Utrecht, G. v.d. Brink, 1784.
5077: [BOL, PIETER] - "Hand-boek, behelzende de oorsprongk der illustere famille van de alom beroemde heeren Witsens; als meede de heerlijke ampten, loffelijke bedieningen en uytschitterende waardigheden die door dat doorluchtige geslacht in den staat, den Raad derzelven, zo in commissie, als met de allergrootste vertrouwendheid, in dienst van land en stad, ten nutte der landzaaten en burgerije, zo ter zee als ter land, zijn bekleed geworden. Z.p. z.j. [Amsterdam 1774], 60 p., gebonden in versierde lederen band, geïll"
8651: [KOERTEN, JOANNA] - Het stamboek op de papiere snykunst van mejuffrouw Joanna Koerten, huisvrouw van den heere Adriaan Blok. bestaande in Latynsche en Nederduitsche gedichten der voornaamste dichters. Amsterdam, de Compagnie, 1735.
6893: [BEETS, NICOLAAS] - Kuser. Een verhaal door den autheur van José. Haarlem, Erven F. Bohn, 1835. [Gebonden met:] Guy de Vlaming. Een verhaal. Haarlem, Erven F. Bohn, 1837.
6891: [BEETS, NICOLAAS] - Proza en poezy. Verzameling van verspreide opstellen en verzen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.
42535: - - "Niewe beschryvinge der kleine waerelt, of verhandelinge over de menschelyke natuur. Met curieuse plaaten verciert; behorende tot het Tafereel der Huwelyks liefde. , 216, , voor de auteur, 1728."
42509: - - Album du Rhin. Ems, L.J. Kirchberger, [ca. 1860?].
42500: - - Pasquyns historie van de werelt op het jaer 1688. Waer by komt een vertooningh van alle de Staten van Europa in 't begin van 't jaer 1689. In de Latijnsche, , 523, che en Nederduytsche talen. Amsterdam, P. Romeyn, 1689.
42487: [ROSSLIN, EUCHARIUS] - Het kleyn vroetwyfs-boek ofte den vermeerderde Roosengaert van de bevruchte vrouwen. 2 delen, Amsterdam, erven wed. G. de Groot, 1730.
42529: [BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN] - Commentariolus de statu Confoederatarum Provinciarum Belgii, editio secunda (...) accessit de eadem materia Pauli Merulae. , 216, , Verhoeve, [colophon: Leiden, Ph. de Croy], 1650.
42533: [AUBERY, ANTOINE] - Het leven en bedryf van den wytberoemden en grooten staatkundigen Julius Mazaryn. 2 delen in 1 band, Leiden, B. v.d. Aa, 1699.
42520: - - Nederlandsche apotheek. , 216, , 1851.
42521: - - Flora. Jaarboekje voor bloemliefhebbers en bloemkweekers, Eerste Jaargang. Amsterdam, Diederichs, 1833.
42525: - - Leerzaam mengelwerk voor de jeugd, bevattende eene verscheidenheid van onderwerpen, tot nut en vermaak der kinderen. Leiden, P.H. Trap. 1811.
42542: "[ROY, PIERRE LE / JACQUES GILLOT; E.A.]" - Satyre menippee de la vertu du catholicon d'Espagne et de la tenue des estats de Paris. [Paris], 1593.
42543: - - Naerdere Unie, in , 216, op de groote zael van 't Hoff van Hollandt den 21-8-1651 geslooten, als mede de Unie in den jare 1579 binnen Utrecht op-gericht. Neffens de propositien van (...) Jacob Cats (...) heere Veth (...) aen die van Zeelandt, Eyndelijck de amnestia over de onlusten in den jaere 1650 voorgevallen. [Gebonden met:] Vervolgh by de Naerder Unie verhandelt. Arnhem, J. v. Biesem, 1651.
42546: [BISSCHOP, JAN] - Pharmacia galenica & chymica, dat is Apotheker ende alchymiste ofte distilleer-konste. Rotterdam, Van Waesberge, 1661 [op gegraveerde titelpagina: 'Nieu licht der Apothekers en distilleerkonst'].
42482: - - Keuren en ordonnantien van 's Graven-hage. 's-Gravenhage, R. v. Kessel, 1735.
42483: - - De honingbijenteelt behelzende een volledig onderricht van de natuur en huishouding der honingbijen, dezelver voordeelige behandeling (...) soorten van korven. Dordrecht, Blusse, 1797.
57443: "[MUTHERICH, FL.]; " - Sakramentar von Metz. Fragment. Ms Lat 1141 Bibliotheque Nationale, Paris. Facsimile, Graz 1972.
57459: [DEPERTHES, J.L.H.S.], - Collection de naufrages, contenant les relations les plus intressantes des naufrages, hivernemens, (.....) et autres evenemens funestes sur mer, 3 dln., Lille [ca. 1790?].
45222: - LEESGEZELSCHAP TOT NUT EN VERMAAK--- Convocatie voor vergadering van het leesgezelschap Tot Nut en Vermaak, 1875, ten huize van D.Boer, gericht aan G. van der Lee, 1 pag., deels gedrukt.
42539: [VENETTE, NICOLAS] - Venus minsieke gasthuis, waer in beschreven worden de bedryven der liefde in den staet des houwelyks (...) door I.V.E. medicinae doctor. Amsterdam, Tim. ten Hoorn, 1687.
10053: - Aan de edele manhafte Leydsche schuttery, optrekkende onder geleide van den edelen manhaften Kapitein J.Hs Prins van lockhorst, door de luisterryke eerepoort uit burgerliefde opgericht door Martinus Van der bly, mr timmerman op de Haarlemstraat. z.p., z.j. 8º: [12] p. (pagineringsfout? pp. 9 en 10 (A5) zijn twee maal aanwezig)
10054: - Danktoon aan de ... heeren studenten en verdere leeden der beide societeyten Concordia en Eendracht door Standvastigheid, voor de beweeze eer bij mijne [= Dirk Muller massis] eerste wagttogt als capitein der Leydsche Oranje-schutterij, den 25 van wijnmaand 1787. z.p. 8º: 8 p.
48699: - VINK--- Twee brieven van mr. A.K. Vink aan C. de Jong, 1974-1977, over heraldiek.
48694: - VERHAVE--- Correspondentie tussen C. de Jong en dr. J.P. Verhave te Malden, 1976, betr. fam. Verhave(n). Manuscript, 4 pag.
48695: - VERLINDE--- Brief van A.D. Verlinde, d.d. Amersfoort 1984, aan C. de Jong betr. fam. Verlinde. Manuscript, 2 pag.
48696: - "GASTEREN, VAN; DE GREEF--- Correspondentie tussen C. de Jong en madame Versteegh te Oudorp, 1985, betr. Van Gasteren en de Greef. Manuscripten, ca. 6 pag."
48702: - VULSMA--- Correspondentie tussen C. de Jong en R.F. Vulsma, 1986, over diens Who is who in genealogenland. Manuscripten, 3 pag.
48703: - VUUR, BIJ 'T--- Correspondentie tussen C. de Jong en C. Bij 't Vuur te Zeist, 1981, betr. fam. Bij 't Vuur. 2 pag., manuscript en krantenknipsel.
48711: - MOLENS--- Request van koornmolenaars Dordrecht aan Staten van Holland, 18-1-1749, betr. verhoging maallonen. Folio, 2 pag., gedrukt.
48713: - ZOUT--- Concept ordonnantie op het regt van het wit gerafineert zout van buiten Holland inkomende, in het bijzonder het Friese zout, Staten van Holland, 22-1-1749. Folio, 13 pag., gedrukt.
48718: - CASTRICUM, HEEMSKERK--- Advies Staten van Holland d.d. 12-3-1749, op request classis Haarlem betr. waarnemen predikdienst te Castricum en Heemskerk. Manuscript, folio, 8 pag.
9415: - Lyk-reden over 't afsterven van ... Philippus Van limborch, hoogleraar der Heylige godtgeleertheid onder de Remonstranten, ontslapen den 30 van Grasmaand in 't Jaar 1712. Uitgesproken in 't latijn door Joannes de Klerk, op den 6 van Bloeimaand, den dag zijner begravinge. Amsterdam, Pieter Visser, 1712. 4º: 44 p.
9794: - Rouwklagt van het Genootschap ... Kunst wordt door arbeid verkregen bij het smartelijk afsterven van deszelfs eersten beschermheer ... Mr. Johan Van der marck Aegidius zoon ... overleden den 9 van wintermaand des jaars 1772. z.p. 8º: [4] p.
19549: - De geschiedenis van het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-comité (1884 tot 1934).
52468: [VOLTAIRE, F.M.A. DE] - Candide, ou L'Optimisme. Traduit de L'Allemand de mr. le docteur Ralph. z. pl., 1759.
49187: - ENGEL, STEENHUIJSEN--- Distributie stamkaart Hendrika J. Engel-Steenhuisen, geb. 1873, deels gedrukt.
54167: --- - Vervolgh van stukken rakende de proceduren van den Hove (...) van Holland (...) tegens (...) Willem Stoop als schout der Stede Dordrecht. z. pl., [1685].
54752: --- - De hoonende verdediging van Kaptein A. de Bruin ontmaskerd. Proefkundige gedachten over het zinken van 's lands oorlogschip De Unie en bespiegeling over 's lands tegenwoordigen toestand. In een brief van een vriend aan zijn vriend. z. pl., 1783.
54703: [USSHER, JAMES] - Vreemde en aanmerkelyke voorzeggingen van de heylige, geleerde en uytstekende Jacobus Usher, eertijts aartsbisschop van Armag en primaat van Yrland. Zynde een verhaal dat hy voorsegt heeft: 1. De rebellie van Yrlandt veertig jaren eerse gebeurde (...). 's Gtavenhage [sic], P. Hagcn [sic], 1688.
54700: --- - Dorttsche tuymelgeest, veroorsaeckt door een Hooftsche orcaen, voortbrengende allerhande soorten van geesten, weerhaenen, stijfkoppen, dwars-paelen, twijfelaers, afvallige, ziele-verkoopers, verraders en een groot getal min-eedigens, welcke alle op dit toneel haer rol uytspeelen. z. pl., 1685.
49583: - "BIEMA, VAN; DE GEUS--- Prijsformulier voor M(?) J. van Biema, door instituteur H. de Geus uitgereikt, Amsterdam 1875. 1 pag., deels gedrukt."
49584: - TEUNISSE, JANS--- Uittreksel uit doopboek Zuiderkerk Amsterdam d.d. 20-8-1738 betr. doop Jan, zoon van Siewert Teunisse en Liesbeth Jans. 4°, 1 pag., deels gedrukt.
49585: - FIKKEN, BIGOT, ONDERWIJS--- Prijsformulier voor F. Fikken, leerling 2e klas op de school van onderwijzer P.T. Bigot, Amsterdam 1844. 8°, 1 pag., deels gedrukt.
53443: --- - [Collectie van 12 pamfletten, deels geillustreerd, betrekking hebbende op de moord op 7 december 1724 op oud-burgemeester G. Rösner en anderen te Thorn in Polen. Voorts drie originele tekeningen betr. de moord op Ds H.J.Hahn te Dresden in 1726.]
46041: - SYNODE N.H. KERK, 's-GRAVENHAGE--- Lijst van de 16 leden van de Synode, gehouden in 18... te 's-Gravenhage. De leden zetten hun handtekening en vermelden hun verblijfplaats in , 216, . Manuscript, folio, 1 pag.
57717: - Ontvangstbevestiging/kwitantie van Jacobus Teunisse ten behoeve van Pieter August Carstens, kleermaker, Amsterdam. Somma van fl. 2525 terzake koop van een huis aan de Noorderstraat bij de Vijzelgracht, buurt AA 445. Kadastraal sectie J No 2683 groot 61 centiare. Gedateerd 25 september 1872. Gekocht op publieke veiling van 26 augustus 1872. Handschrift, 1 blad in goede staat. Alsmede veilconditien d.d. 6 augustus 1863, gepasseerd voor notaris Jacobus Muller te Amsterdam. Betreffende publieke verk
57741: - Perpetuel edict ende eeuwighduyrende wet tot voorstant vande vryheyt, midtsgaders tot conservatie vande eenigheyt ende vande gemeene ruste vanden lande van Hollandt en West Vriesland. 's-Gravenhage 1667. 4o, (8) pag.,
57743: - Publicatie, van B&W van Utrecht 27-1-1825 betr. regelingen voor vervoer te water en over land. 4o, 12 pag,
57756: - Extract Resolutien Staten v. Holland 12-1-1730 betr. reglement betr. feitelijkheden tussen Portugal en de W.I.C. Folio, 1+6 pag., gedrukt.,
42798: - - Wegh-wyser vertoonende de besonderste vremde vermaecklyckheden die in 't reysen door Vranckryck en eenige aengrensende landen te sien zijn. Tot nut van al die gheneghen zijn om die landtschappen te besichtighen. Amsterdam, N. v. Ravesteyn, 1647.
57438: "[KURZMEIER, A. (INL.)]; " - Wappenrolle Munchner Herold, 4 delen, Munchen, Heraldic Consult [1996-1999].
48205: - INDIE, RAWANG, ELECTRA--- 5 interieur foto's (13x18 cm.) van de electrische centrale te Rawang, 1925.
48061: - PALIER, HERTOGENBOSCH--- 'Iets over het geslacht Palier', 3 maart 1850. 15 pag., gedrukt, gebonden.
61177: - The prodigal son returns to his father asking for forgiveness
58018: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Willem Bentink, overl. 1700. Manuscript, 4o, 1 pag.
58016: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van vrouwe Isabella van Berchem, wed. W. v. Ryed, overl. 1674. Manuscript, 4o, 1 pag.
46071: - HOUTEN, VAN. Dossiertje krantenknipsels betr. mr. S. van Houten, ca. 1930.
25162: [ VOSTERMAN VAN OYEN, A.A.] - Annuaire de la noblesse et des familles patriciennes des Pays-Bas, volume I (1871), Rotterdam/ La Haye 1871, 297 pag.
48142: - TABAK, BEUKERS, GRAVENHAGE--- Tabakzakje met opdruk Jan Beukers, hoek Hoogstraat en Plaats , 216, , begin 19e eeuw.
55692: --- - Leeven en character-schets van een voornaam boekhandelaar in een der vermaardste koopsteden van Holland. Waerachtige geschiedenis. Niet vertaald. Constantinopel, Jochem Regtuyt, nae onze jaertelling 1209 [= 1794].
55691: --- - Publicatie van de Prov. Representanten van het volk van Holland, d.d. 29-10-1795, betr. het testeren van r. k. priesters. 's-Gravenhage, Landsdrukkerij, 1795.
55690: --- - Publicatie van de Staten Generaal d.d. 28-11-1787 betr. vrijheid van godsdienst in de Generaliteitslanden.'s-Gravenhage, I. Scheltus, 1787.
55687: --- - Placaat van de Staten Generaal d.d. 16-10-1789 betr. grote troepen (gewapend) volk die vanuit Oostenrijk Brabant binnen trekken in de meierij van Den Bosch, de baronie van Breda en het markizaat van Bergen op Zoom. , 216, , I. Scheltus, 1789.
55686: --- - Placaat van de Staten Generaal d.d. 26-10-1781, betr. verbod van het 'zeer oproerig en lasterlijk libel Aan het volk van Nederland. 's-Gravenhage, I. Scheltus, 1781.
55683: --- - Extract uyt seker missive gedateert den 11 July binnen Wesel 1640. 's-Gravenhage, L. Breeckeveldt, 1640.
46321: - COLLEGEDICTAAT FRUIN, SALVERDA DE GRAVE--- Collegedictaat vaderlandsche geschiedenis tot 1573, dictaat van prof. R.J. Fruin, 1882-1883 door de student J.J. Salverda de Grave. Manuscript, 287 pag., gebonden in half marokijn.
46320: - WESLINGH--- Mengel-digten van verscheide stoffe. Manuscript met verzen door A. Weslingh, 1700-1705. 4°, 310 pag., geb. in half leren band.
46319: - GRONINGEN--- Collectie van enige tientallen foto's en prentbriefkaarten van de stad Groningen, ca. 1900-ca. 1940.
46317: - KRANTEN BELEDIGEN BUITENLANDSE HOVEN--- Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 22-3-1792 betr. de licentie der courantiers. 2 pag., folio, gedrukt.
46316: - SCHOORSTENEN, ZUMPE, ARCHITECTUUR--- Brochure 'Der Zuverlassige rauch-vertilger, oder (...) anweisung (...) den rauch aus Hausern, Stuben und Kuchen zu entfernen, so wie Schorsteine zu bauen in welchen den rauch nicht zurucktritt. Herausgegeben von Friedrich Zumpe'. Quedlinburg, 1853, 28 pag.
46309: - FRIESLAND, FRANEKERADEEL, V. SIXMA, V. BEYMA--- Deductie voor de heeren jr. Tjalling Douwe van Sixma, Julius Matthys van Beyma en jr. Ulbo Julius van Sixma. Folio, (20) pag., gedrukt [ca. 1760].
46308: - FRIESLAND, BONGE STAATE, V. SIXMA, V. BURMANIA--- Deductie van Jr. Tjalling Aedo Hessel Roorda van Sixma, deducent, contra Jr. Edzart Hobbo van Burmania, deduceerde, aan (...) Staten van Vriesland, Leeuwarden, G. Tresling, 1765. Folio, 15 pag., gedrukt.
46307: - AMSTELVEEN, NIEUWER AMSTEL--- Keur van dijkgraaf en heemraden van Nieuwer Amstel, d.d. Amsterdam 10-3-1783. 1 blad, plano, gedrukt (bij P. Schouten).
46306: - AMSTERDAM, FEESTEN 1795--- Publicatie van Prov. Representanten van het volk van Amsterdam, d.d. 18-6-1795 betr. nadere regelingen voor de viering op a.s. vrijdag. 1 blad plano, gedrukt (bij P.H. Dronsberg).
46305: - MIST, AMSTERDAM--- Bericht. Van een aantal inwoners van Amsterdam, d.d. 11-1-1791 betr. de ongelukken bij mist op 31-12-1790. 1 blad plano, gedrukt.
59523: [POTLOODTEKENING VAN H. VAN DER VELDE], - Potloodtekening met acteur omringd door 5 scenes uit een toneelstuk (Henri Eerens?). In bezit geweest van Dr. A.Z. (Zwaantje) van het Hoff Stolk - Huisman uit Den Haag. Met aan de achterzijde brief aan Freek d.d. 2 oktober 1965 van Zwaantje.
46303: - MIST, AMSTERDAM--- Publicatie van het stadsbestuur d.d. 24-12-1805, betr. mist. 1 blad plano, gedrukt.
46302: - AMSTERDAM, NAAMLIJST STADSBESTUUR--- De heeren ses-en-dertig raden der stad Amstelredamme van 't jaar 1787. Groot blad plano met ca. 100 namen van bestuurders. 1 blad plano, gedrukt.
46300: - VERVOER, RIJTUIGBELASTING, AMSTERDAM--- Publicatie van stadsbestuur Amsterdam d.d. 21-5-1788, betr. vergunningen voor het rijden met rijtuigen door de stad. 1 blad plano, gedrukt (P.H.Dronsberg).
46295: - BELASTINGEN, PATENTRECHT, AMSTERDAM--- Kennisgeving van stadsbestuur Amsterdam, d.d. 22-2-1809, betr patentrecht voor bedrijven, molens etc. 1 blad, plano, gedrukt op blauw papier (beschadigd).
46296: - ONDERWIJS, AMSTERDAM--- Kennisgeving van het stadsbestuur van Amsterdam d.d. 7 lentemaand 1809 betr. collecte voor de stads-armenscholen. 1 blad plano, gedrukt op blauw papier.
46297: - SLAGERIJ, AMSTERDAM--- Publicatie van stadsbestuur Amsterdam, d.d. 27-1-1762 betr. keur vleeshouwers gilde, 1 blad plano, gedrukt (bij P. Lamsveld).
46294: - ONDERWIJS, PATENTRECHT, AMSTERDAM--- Kennisgeving van stadsbestuur Amsterdam, op verzoek van commissaren over de opheffing van het patentrecht, d.d. Amsterdam 11 grasmaand 1810, aan de houders van kostscholen, halve kostscholen en dag- of avondscholen. 1 blad, plano, gedrukt op blauw papier.
46292: - BAKKERIJ, AMSTERDAM--- Publicatie van stadsbestuur van Amsterdam, d.d. 28-1-1778 betr. het koekebakkers, beschuitbakkers en pastijbakkersgilde. 1 blad, plano, gedrukt (bij P. Mortier).
55554: --- - Sententie van den Hoogen Raad van de thienen tot Venetien, gepronuncieert tegen Zorzi Corner ende anderen.'s-Gravenhage, A. Meuris, 1628.
55682: --- - Acte van beschuldiging tegen Pierre Roseille (alias Piet de Schaarslijp), C.J. Huntelaar, J. Blokhoff, G.F. Baar (alias Frederik Paling), A. Ekkers, F. Kelders, P.C. Bakker, M. Belders, Jan Belders, L.M. Kop (alias Thijs Kop), J. Sterrenberg, J. Havikmeyer, P.W. de Jong en J. Kraaivanger. Amsterdam, gebr. Diederichs, 1835.
55680: --- - Alexander de Injosta onthoofd en 80 capiteynen gedeporteert om haer quade compartement, in 't leger van (...) Prince van Oranje. Te Bodegrave op maendagh den 8-8-1672. Amsterdam, Pieter Claesz, [1672].
62480: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62476: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alendorp
49665: - KOPPERMAANDAGPRENT, SPIN, BOEKGESCHIEDENIS--- Herinnerings-feest der boekdrukkunst. Gevierd ter eere van derzelver uitvinder Laurens Janszoon Koster op Koppermaandag 7-1-1828. 1 blad, plano, met ornamentrand.
49667: - KOPPERMAANDAGPRENT, BAKKER, BOEKGESCHIEDENIS--- Jaarlijksche zegenwensch aan alle voorstanders der belangrijke boek-drukkunst. Op Koppelmaandag 7 Louwmaand 1822. 1 blad, plano in ornamentale rand, gedrukt.
55573: --- - Prent: 'Het doodvonnis J. van Oldenbarneveld aangezegd'. Litho, middenboven 1619, tonende Oldenbarnevelt in zijn kamer met 5 andere personen, allen ten voeten uit.
55574: --- - Prent: 'Op d'afbeelding van Joan van Oldenbarnevelt'. Blad plano, met midden boven portret en daaronder vier gedichten (één gesigneerd C.D., één in het Latijn) en de namen der 24 rechters. Iets gesleten op de vouwen.
55575: --- - Prent: 'Clare af-beeldinghe ofte effigien der voornaemste conspirateurs, staende op het lichaem vande hoofdeloose Arminiaensche slange. Waer in vertoont word hoe den Orangien boom, mitsgaders religie ende justitie (...) door de strael Gods beschermt wordt.'. 13 portretten op de slang rond de geknakte Arminiaanse boom en een bloeiende Oranjeboom. Anonieme gravure met eronder tekst in boekdruk in 3 kolommen. Gedrukt te Amsterdam door Jan Adriaensz voor Jan Amelisz te Utrecht, 1623. Betreft de same
49663: - PAPIER, BLAUW OF WIT--- Mededeling van de landdrost van Zeeland, d.d. Middelburg 27-6-1807 met regelingen betr. de kleur van papier. 1 blad, plano, gedrukt (De Winter) op blauw papier.
26657: [ BRUGMANS, H. E.A.] - Catalogus der Historische tentoonstelling Amsterdam 1925. Deel I inleiding, deel II beschrijving, Amsterdam 1925, 187 +274 pag., geïll. ( omslag: Huib Luns).
26673: - [Genealogische tabel met de nakomelingen van Petrus A. Schols (1768-1847) en Maria M. Hustinx (1784-1843)]. Groot blad geschept papier, 70x50 cm.
26680: - Verslag van den toestand der gemeente Amersfoort over het jaar 1861, door B en W opgemaakt ingevolge artikel 182 der Gemeentewet. [ Utrecht 1862], 50 pag., met tabellen. Hierbij: de verslagen 1862 t/m 1880 en 1891 t/m 1895. Tesamen in 5 half leren banden. Zeldzaam.
26689: - Suid-Afrikaners in Utrecht 1762-1954, Utrecht 1954, 86 pag., geïll. [ betreft Utrechtse studenten uit Zuid-Afrika ].
48535: - KOOPMAN--- Brief van C.J.M. Koopman, d.d. , 216, 22-3-1857, aan leden metalen kruis afd. Amsterdam en Utrecht. Manuscript, 4°, 3 pag.
48536: - DOORN--- Twee diploma's uit 1978 en 1979 voor L.J. Doorn te Groningen, geb. 5-12-1954. 2 bladen, deels gedrukt.
56513: --, - Koopmans en winkeliers handboekje, waarin men met een opslag van het oog kan zien als men meet tot wat prijs het stuk, de el, het pond (.....) gekocht is, hoeveel de somma van den geheelen koop bedraagt. Zeer dienstig voor alle kooplieden, suikerhandelaars (....) benevens eene uitrekening van interessen, Amsterdam, Gartman, 1818.
30186: - BROEKERHOF, RECKERS, BOEKBINDERS, ROTTERDAM -- Twee stalenboekjes met boekbinderslinnen van fa. Broekerhof & Reckers te Rotterdam. Ca. 1950?
30188: - BAARN -- Kerstkaart van uitg. De Boekerij te Baarn met afb. van Huis Groeneveld. Gedrukt, 3 pag., oblong.
30189: - "SCHEVENINGEN; VAKSCHOOL ZEELIEDEN -- Oningevuld diploma van de Volkschool voor Zeelieden te Scheveningen, ca. 1930. Gedrukt."
30190: - HAARLEM, BILJARTCLUB -- Oningevuld bewijs van lidmaatschap van de biljartclub 'Haarlem', opgericht 17-12-1911. Ca. 1925.
30191: - HAARLEM, HEYME VIS, VERF -- Bedrijfskaart van de verfhandel Heyme Vis te Haarlem, ca. 1920, gedrukt.
30192: - UITERWIJK, ‘S GRAVENHAGE -- Twee bedrijfkaarten van Maison Uiterwijk te Den Haag, 1923 en 1924.
30193: - VLIET, VAN, DRUKKERIJ -- Drie nieuwjaarskaarten en een reclamebrochure van Drukkerij De Brug van B. van Vliet te Amsterdam, ca. 1935.
48502: - WIJSMAN, LULOFS--- Menu dejeuner t.g.v. huwelijk Maidie Lulofs en Job Wijsman, Amsterdam 12-11-1929, 3 pag., gedrukt.
48503: - "DUGTEREN, VAN; RUIJSCH--- Genealogisch overzicht Van Dugteren en Ruijsch, 1695-20e eeuw, manuscript, 1 pag."
48504: - BERG--- Brief van F.J. Berg, d.d. Utrecht 1942, aan genealogisch bureau Halwasse betr. Jan Berg. Manuscript, 4°, 2 pag.
48505: - QUAADGRAS--- Twee brieven van ir. Joh. Quaadgras, d.d. Heemstede 1942, aan genealogsich bureau Halwasse betr. bestellingen.
48506: - SCHUTTEN--- Twee brieven van mevr. M. Schutten-Putten Sylvius d.d. Hoorn 1938. 2 pag. getypt en handschrift.
19633: [PARSE, KARL] - Les protestant du Salzbourg dans les années 1731, 1732 et 1733. Traduit de l'allemand.
19381: - Pro Excolendo iure patrio 1761 - 1961.
25277: - Bulletin de la Societe Heraldique et genealogique de France, year I, II and III (1879-1882) in one ( repaired) volume.
43094: [HEYDEN, J.H. V.D.] - Souvenir de Dordrecht. Dordrecht, lithographie de F. Boger, [1857].
43110: [NOMSZ, JOHANNES] - Vaderlandsche chocolaad. Amsterdam, D.M. Langeveld, 1796.
57720: - Aandeel in geldlening van f 1.000.000 voor het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, d.d. Febr 1869, getekend (in druk) J. Eduard de Vries. 2 pag., gedrukt.,
43016: [MATTSPERGER, M. / G.P. HONDIUS] - De kleine print-bybel, waar in door verscheide afbeeldingen een menigte van bybelsche spreuken verklaart worden, tot vermaak der jeugd. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, D. Onder de Linden, 1793 [op gegraveerde titelplaat: 1792].
43151: - - Historie der zwartekunstprinten van de uitvinding dezer kunst af tot den tegenwoordigen tyd toe, met een bericht van de werken der vroegste kunstenaaren in dit vak. Uit het Engelsch vertaald. Haarlem, C.B. v. Brussel, 1791.
43107: [HEERENBOEKJE DORDRECHT] - Lyste waar in vertoont worden de naamen van de ed. groot achtb. heeren regenten der stadt Dordrecht, mitsgaders van verscheide andere collegien en beampten des jaars 1769. Dordrecht, P. v. Braam, [1768].
13329: - BURMAN, SAXE, KLOTZ Brief van Mr. Pieter Burman aan deszelfs broeder Franc Burman “over de boeken en handschriften uit de boekerij van wijlen Kaspar Burman (onze grootvader) ter quaader trouw ontvreemt door Christoffel Saxe, weleer domestiquen onderwyzer van zijn Eds. kindskinderen, thans hoogleraar, en onlangs Rector Magnificus der Academie te Utrecht”. 1761. 4º, 54 p. met 1 houtsnede, gedrukt. - Knuttel 18837.
13330: - BURMAN, SERRURIER, DE VRIES Tweede vertaling van het beruchte vers, genaamt Sophiae reduci door P. Burman... Met vertaling ook van de acht regels die om (redenen) door Burman uyt zynen 2de dr. zyn uytgelaten. Gerymt door R. de Jong. Amst. 1706, 8 p. (Kn.15548). - Briev aan een vriend behelsende een regt vertalinge van het berugte vers genaamt Sophiae reduci. (Vert. in proza), dd Franeker, 19 maart 1706, 8 p. - Niet in Knuttel.
56285: - Turfproductie bij Rotterdam, Het Leven, 1918, pp. 2049-2052, geïll.
42327: - - Journal des haras, des chasses et des courses de chevaux. Recueil periodique consacré a l'etude du cheval. Bruxelles, lithographie Royale de Jobard et chez H. Remy, 1829. Half linen with original titlepage pasted on front cover.
10324: - Bundel van gebeden, aanspraken en gedichten, uitgeboezemd ter gelegenheid der 25 jarige echtvereeniging van onze geliefde ouders H.C.A. Thieme en G.G. Van eldik, plegtig gevierd te Zutphen den 9den van herfstmaand 1817. Arnhem, C.A. Thieme, 1817. 8º: 63 p.
14304: - HANDTEKENING + FAMILIEWAPEN 24 Bladen uit een verzameling van handtekeningen, geknipt uit brieven en afdrukken van lakcachets, geknipt uit de omslagen van deze brieven. Steeds een combinatie van lakzegeltje, handtekening en plaats en datum van de brief. Per stuk
9637: - Bruiloftzangen voor den Heere Pieter Van driel en Mejuffrouwe Anna Teerlink, in den echt vereenigt binnen Dordrecht den 25 van wintermaant des jaars 1746. z.p., z.j. 4º: [10] p.
9640: - Gezangen ter bruilofte van ... Mr. Jan Van de pol[l] en ... Anna Maria Dedel. 4º. Incompleet, 8 p., mist p. 1-2.
43082: [LENFANT, JACQUES] - 'T leven van Johanna, Paus van Rome, onder den naam van Johannes den achtsten, waar in haar zonderling gedragh uit de oudtheit wordt opgeheldert. Amsterdam, Smets, 1722.
46282: - WICKEVOORT CROMMELIN--- Almanak. Tekst op omslag van een notitieboekje uit 1835, 1836 en 1841, van A[dolf?] van Wickevoort Crommelin te Haarlem. Manuscript, 20 beschreven pagna's.
46287: - CASINO--- Toneelstuk 'Rouge et noir, oder die Opfer der Spielbank' door Paul Ine. Z. pl., z. j. [ca. 1900?], 44 pag., gedrukt. Gebonden in half linnen.
46123: - HAMSTRA--- Gedrukte overlijdenskaart voor Rinse Hamstra. Weesp, 1951.
46124: - TJALLINGII--- Gedrukte overlijdenskaart voor Elisabeth F. Tjallingii-Buse. , 216, , 1940.
46122: - WENNEKES--- Gedrukte overlijdenskaart voor P.L. Wennekes. Oosterbeek, 1943.
46121: - HALLEMANN--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor H. Hallemann. Amsterdam, 1939.
43044: - - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid der feestelyke opening van den Delagoabaaispoorweg, 1895. Amsterdam, 1895.
43072: [ROMAN, ADRIAEN] - Samen-spraeck tusschen Waermondt Ende Gaergoedt, Nopende de opkomste ende ondergangh van Flora. Haarlem, A. Roman, 1637.
43098: - - Nieuwen Nederlandschen negociant van Vlaenderen, Braband etc, 2 partyen in 1 band (samen deel I). 3e druk, Gent, Gimblet, 1786.
43104: - - De kunst om op eene gemakkelijke wijze allerlei soorten van vuurwerken te maken, naar de 3e , Franse uitgave. Leeuwarden, Schierbeek, 1832.
43105: - - Amsterdam, Avec privilege de nos seigneurs les Etats de Hollande & de West-Frise. Jaargang 1721, Uitg. C.T. du Breuil te Amsterdam.
61233: - Vue de la Place Colonnes a Rome (mirrored)
58015: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Jan Carel Bechere, kapitein en Cornelie van Benthem. Manuscript, 4o, 1 pag.
56288: - Toelichting bij de platen. Bouw van een heerenhuis te Rotterdam, [Walenburgerweg], Extract Huis Oud & Nieuw, pp. 145-150, geïll.
56287: - De haven van Rotterdam. Ontwikkeling, uitrusting en economische beteekenis, z.pl., z.j., [ca. 1935], 32 pag., geïll.
43009: [FOKKE SIMONSZ, AREND] - Handboek der vaderlandsche historie, vervattende (...) alle de voornaamste gebeurtenissen die van den aanbeginne des lands tot heden toe in ons vaderland zijn voorgevallen. Amsterdam, Fokke Simonsz, 1783.
52714: --- - Bedenkingen over het aanhoudend gebruik van de pynbank in de Nederlanden, en van welke middelen men, by afschaffing en in plaatse van dezelve, zig zoude kunnen bedienen. Dordrecht, Blusse, 1778.
49749: - GRONINGEN--- Gebroken lakzegel van Municipaliteit van stad Groningen, 1802. Afkomstig van H. Klaver te Arnhem.
52466: [HELLINGA, W.G. (ED.)] - Een schoon liedekensboeck (...) bewerkt, toegelicht en ingeleid door W.G. Hellinga, , 216, , Boucher, 1941.
46564: - JAPAN--- Zeven krantenartikelen over Japan en Ned. Indie, uit Indische kranten, 1914-1919.
53381: --- - Sententie by (...) gerechte der stad Dordrecht gearresteert jegens Huybrecht Honich, gewesene stok-visch verkooper binnen den voorsz. stede. Dordrecht, J.P. Groen, 1652.
53383: --- - Sententie van den Hove van Hollandt ende West-Vrieslandt jegens Willem Hoppevelt, gepronuncieert den tweeden Mey anno 1670. , 216, , J. Scheltus, 1670
54166: --- - Stukken rakende de proceduren van den Hove Provinciaal van Holland, Zeeland ende Vriesland, teegen den hr. ende mr. Willem Stoop, als schout der Steede Dordrecht. z.pl. [1685].
43089: - - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van Groot Brittannie, deel I, eerste stuk. Amsterdam, Tirion, 1754.
55531: --- - Den oprechten Hollantse waersegger ofte prognosticatie op het groote wonder jaer 1666, eertijts gepractiseert door D. Martinus Luther en nae verlicht door D. Joannes Cavinus, professoren in d'aenwysinge der Roomse dwalingen, waer in de bouvalligheyt der Roomsche stoel (...) wert vertoont (...) Tegen den hier nevens gaenden Vlaemschen leughen-gheest (...) gepractiseert door Joannes Calvinus. Antwerpen, erven paus Juth [1666].
46345: - MILITARIA, VAN SUCHTELEN--- Aanstelling van Jan Hendrik Mosburger van Suchtelen tot 2e luitenant bij de Cie Vrijwillige Landmilitie te Deventer. , 216, 29-6-1815, folio, 1 pag., deels gedrukt.
57725: - Extract Resolutien Staten v. Holland 1-5-1772 betr. de 5 admiraliteiten, met staten haren lasten en baten. Folio, 104 pag., gedrukt.,
57727: - Extract Resolutien Staten v. Holland 21-7-1778 betr. de examinatie van de vuurmachine van Jan Daniel Huychelbos van Liender c.s. te Rotterdam. Folio, 19 pag., gedrukt.,
52680: --- - Zamenspraak tusschen een Bildboer en een Harlinger, over de zaken van de grieteny van Het Bildt, waarin het caracter van den zo berugten grietman Hans Willem Aylva (alias) de Goude Aylva, en deszelfs gedrag, mitsgaders het voorgevallene in de grieteny van Het Bildt by de laatste stemming in 't helderst dagligt gesteld word. Z. pl. [1783].
55488: --- - Het ontroerd Holland, of kort verhaal van de voornaamste onlusten, oproeren en oneenigheden die in de Ver. Nederlanden in voorige tyden en allerbyzonderst in deze laatste jaren zyn voorgevallen. Behelzende ook alles wat omtrent de verheffing van Z.H. den Prinse van Oranje (...) in veele steden is gebeurt. 3 delen, Harderwijk, Brinkink [1748] / Middelburg, Meerkamp [1750].
9333: - Op het huuwelijk van de Heer Mr. Simon Muis van holy, Heeren Arentszoon en Jongkvrouw Anna Elisabeth De witt, Heeren Cornelisdochter, vereenigd in Dordrecht den 22. van zoomermaand 1688. z.p. 2º: [8] p.
56892: -- - The English peerage, or a view of the ancient and present state of the English nobility, 3 volumes, London 1790.
57522: -- - Geslachtkundige aanteekeningen familie Wicherlink, 16 pag. Geïll. met familiewapen in kleur.
48152: - "LEEUW, VAN DER; DELFT, KOSTSCHOOL BONN--- Poesiealbum van Willemina (Mien, Willem) van der Leeuw, met ruim 80 inschrijvingen uit 1873-1876 te Delft en 1876-1878 op kostschool te Bonn."
52708: [BECCARIA, CESARE BONESANO DE] - Dei delitti e delle pene. Nuova edizione corretta e accrescinta, Parijs, Cazin, 1786.
53584: --- - The trial at large of Louis XVI, late king of France, containing a most complete and authentic narrative of every interesting and important circumstance attending the accusation-trial, defence, sentence-execution etc. of this unfortunate monarch. Communicated in a series of letters by a member of the late National Assembly to a member of the British Parliament, to which is subjoined a copy of his majesty's will. Londen, H. MacLeish [1793]. [gebonden met:] A defence of Louis XVI. Translated from
58594: - Extract uit het Grootboek der Nationale Schuld d.d. 6-9-1905.
58595: - Rekening en verantwoording, gedateerd 17-11-1903, voor Lucie van Hoorn te Nijmegen door haar vader en voogd Simon van Hoorn van het erfdeel van haar moeder Christina Erkelens (overleden 11-4-1892 te Amsterdam). Manuscript, 16 pag.
52631: [AEPEKER, THOMAS HENDRIK WILLEM] - Eerste jaargang van kluchten en gebeurtenissen van 1830, Den Haag, J. van der Ven [1830].
53409: --- - Bericht van den Hove van Hollant, wegens de sententie ghewesen jegens den drost van Gornichem[sic], nevens een korte memorye op de selve sententie, z. pl., 1676.
52402: - - Den Hollandszen praat-vaars Nieuw Jaars-gift aan het bevalligen Stichtsze Jufferschap. Amsterdam, A. Cornelis, [2e helft 18e eeuw].
9246: [HAREN, ONNO ZWIER VAN] - Deductie voor Jr Onno Zwier van Haren, [...], ter zyner noodwendige zuiveringe, van de lasterlyke geruchten en imputatien, tegen hem verspreid en ingebragt. [Leeuwarden], [1761]. [Gebonden met:] Verdediging van de heeren Johan Alexander van Sandick, en Mr. Wilhem van Hogendorp, tegens de verregaande beschuldigingen, hen en hunne huisvrouwen, benevens anderen, ten laste gelegt, by zekere volumineuse Deductie door Jr. Onno Zwier van Haren [...]. Den Haag, Pieter van Cleef en Pieter Gosse Jr, 1761.
29772: - INDIE, VOC, TITSINGH, WISELIUS -- 'Adres aan het staatsbewind der Bataafsche Republicq over de zaaken van de Ned. Oost Ind. Comp. door Guillelmus Titsingh, dd. 3-10-1802', Amsterdam, Dronsberg, 1802, 8°, 29 pag. gedrukt (Knutel 23169).
29774: - ZEELAND, BELASTING, FAMILIEGELD -- Ordonnantie waer naer ten behoeve van den lande over geheel Zeelant ingevoert en voortaan geheven zal werden een Familiegelt, volgens resolutie van 20-9-1742. Middelburg, J. Bakker [1742], 4°, 11 pag., gedrukt.
48143: - TABAK, WESTINGHUYZEN, SPEENHOFF, ROTTERDAM--- Tabakzakje met opdruk ' Westinghuyzen en Speenhoff, Spaansche kaai te Rotterdam, begin 19e eeuw.
48144: - PLAS, ZADELMAKER, GRAVENHAGE--- Reclamebiljet voor H. Plas, zadel, koets en tuigmaker, Korte Poten 198 , 216, . Litho van Langenhuijsen, begin 19e eeuw, geill.
46811: - CYPRUS, GJERSTAD--- Brief van Einar Gjerstad, d.d. Stockholm 1933, aan prof. Slothouwer. Manuscript, 4°, 2 pag.
46812: - INDIE, TOWNSEND, RAPPARD--- Stukken betr. ziekteverlof naar Nederland voor de soldaten Eduard John Townsend geb. 9-1-1917 en Victor Rappard geb. 18-6-1921. D.d. Soerabaja 1946.
46814: - TONEEL, STANTS, STERNEBERG--- In memoriam Nel Stants, door Fred Sterneberg, manuscript, 4°, 2 pag., ca. 1960.
46817: - LEIDSENDAM, AGRARISCHE GESCHIEDENIS--- Programma van het aan de Leydsendam opgerichte gezelschap ter bevordering van landbouw, veeteelt (...) vraag: Wat is de oorzaak van het bloedpissen van runderen. 1798, 8°, 4 pag., gedrukt (bij J. Plaat te , 216, ).
46818: - COLLEGEDICTAAT, VERBERNE--- Dictaten van prof. L.G.J. Verberne. Manuscript, 8°, ca. 100 pag.
25068: [CHRISTIJN, J.B.] - Jurisprudentia heroica sive de jure Belgarum circa nobilitatem et insignia. 2 delen in 1 band, Brussel, B. Vivien, 1668.
29907: - "JONG, KARDINAAL J. DE; VLEKKE -- Twee briefjes van kardinaal J. de Jong, aartsbischop van Utrecht, dd. 1942 en 1947, waarschijnlijk beide gericht aan dr. B.H.M. Vlekke te Maastricht. Manuscript, 8°, 2 pag."
29908: - OCKERSE, GOEDKOOP -- Brief van W.A. Ockerse, dd. , 216, 1823, aan ds. A. Goedkoop te Gent in Oostvlaanderen, manuscript, 4°, 1 pag.
29909: - WILLEMSOORD(KOLONIE), JENTINK, GOEDKOOP, MATERS -- Brief van ds. A. Jentink, dd. Steenwijkerwold 1824, aan ds. A. Goedkoop te Gent in Oostvlaanderen. Manuscript, 4°, 2 pag.
11841: - GEVAERTS, GUYKING Hulde, eerbiedig door den vervaardiger aangeboden aan ... Jhr. L.R. Gevaerts. 4(: [1 blad.] Gekalligrafeerd met goud en rode inkt en versierd met guirlandes. [19de-eeuws.]
11665: - TIJDEMAN Omslag van een schrift met gekalligrafeerde naam van de eigenaar, A. Tijdeman. 19de-eeuws.
11666: - TOPANDER Genealogie Topander, ca. 1580-ca. 1765, 3 p., 18de-eeuws.
11050: - GORINCHEM, VAN CRUYSKERKEN Brief van C. van Cruyskerken, Gorinchem, 2 november 1778, aan `geachte vriendinne', over geschenken, de frequentie van het briefschrijven, `Antie' die `weer een heele stoot gehad' heeft, etc. 4(, 1 p.
11032: - ECK, VAN Enige honderden stukken betreffende genealogische naspeuringen van Bernard Jan van Eck, geboren 5 juli 1892, naar zijn voorgeslacht (Van Eck, Boot, De Charon de St. Germain, etc.) en naar dat van zijn echtgenote (Schäuikes, De Graeff van Polsbroek, Van Hees, Padberg, Kaiser, etc.), met vele originele stukken en akten, afdrukken van lakcachets, foto's, kopie van een brief van G. van Brienen van Ramerus uit 1822 betreffende belevenissen op Borneo, correspondentie met genealogen als Wijnae
10373: - Ter gedachtenis aan F.W.N. Suringar, theol. cand. aan de Hoogeschool te Leyden, overleeden den 1 januari 1821. z.p. 8º: [7] p.
10198: - "Elegie over het afsterven van Coenraad Le leu de wilhem, voorheen praesident van het Gerichtshof van Holland, Zeeland en Vriesland, ontslapen in den ouderdom van 68 jaar in , 216, den 28 dec. 1800; van M. Jorissen, predikant aldaar. z.p. 8º: [7] p."
26431: - Declaration adressee par (..) archeveque d'Utrecht et eveques de Harlem et de Deventer aux (...) ecclesionstiques (...) des Pays Bas, tant pour justifier leur conduite (...) Leon III. Haarlem, Loosjes 1826, 4o., 50 pag. ( tekst in Latijn en , 523, ), org. karton. Goud opsnee.
25798: [ CREMERS, E.J.J.B. ] - Erreurs ou sophismes? a propos des brochures d' un diplomate Belge et de M. Garcia de la Vega sur le barrage de l' Escaut oriental. Den Haag 1867, 47 pag., geb.
54775: [TEELLINCK, MAXIMILIAAN OF WILLEM?] - Anatomie ofte ontledinge van het verderffelyk dessein der paaps-gezinde. z. pl., [1732].
54774: --- - De onregtvaerdige proceduren van Louis de XIV, konink van Vrankryk, sedert eenige jaren herwaerts gepleeght, naaukeurig ondersocht en door de belydenis van veele (...) grondigh bewesen, beschreven door S.J., dr. in de rechtsgeleertheyt. Tweede deel, Harlingen, E. Joursma [= Sjoursma], 1689.
46674: - SEPP, SPIN--- Overlijdensaankondiging van Christiaan Sepp, d.d. Wijk aan Zee 10-5-1890. 4°, 1 pag., gedrukt.
56144: - Verdragh ghemaeckt tusschen sijne hoogheyt aen d'eene zijde: ende de heeren burgemeesteren ende 36 raden der stadt Amstelredamme (........) aen d'andere zyde, z.pl., 1650, 4o, (8) pag. Gedrukt in civilité.
55746: [FOKKE, S.] - Prent: 'De graaven van Egmond en Hoorne onthalsd [juni] 1568. Blz. 280', ets en gravure door [S. Fokke], midden boven: XLVIII.
55735: --- - Prent: 'Het vermoorden van graaf Floris V door Gerrit van Velzen' [d.d. 27-6-1296], kleine anonieme gravure met middenboven: No. 4. Deze tekst in handschrift.
55736: --- - Prent: 'Hier ist zu sehen in was gestalt Verliern das leben iung und alt ... Am 22 tag August im Jahr 1572', anonieme litho van het neerschieten en vermoorden van admiraal de Coligny in de Bartholomeusnacht te Parijs in 1572.
55741: --- - Prent: 'D. Sapma in zyn vrouws gewaad, de boeyen ontkomen zynde, passeert het Tuchthuis [te Amsterdam], waar uit hy eenigen tyd daarna Grevius en Prince hielp ontkomen'. Anonieme gravure tonende o.a. de poort van het tuchthuis en de naastgelegen huizen.
55731: [TANJE, P.] - Prent: 'Hertog Godefried de Noorman wordt door de graave Everard gedood', [d.d. 885], anonieme gravure.
10021: - Ode of extemporaire dichtluim bij het hartelyk vieren der heuchelyke verjaering van ... Frederika Louisa Wilhelmina princesse van Oranje ... door een zeer aanzienlyk aantal vaderland eendracht-lievende en Oranje minnende zoonen van de Leidsche Minerva, feestvierend uitgeboezemd den 28 van slagtmaand 1786. z.p., z.j. 8º: 8 p.
57779: - Gekalligrafeerd blad betr. Thomas Jacob baron van Wassenaer, (Warmond 1742 - Maastricht 17-9-1817), op 7-2-1792 ingehuldigd als hoogproost van de St. Servaaskerk te Maastricht. 33x39 cm, gedateerd 21-12-1807.
57780: - Acte van transport d.d. Veur 1-4-1670 van 3,5 morgen land te Veur, gemeen met Hubert Jansz van Noortveen, tussen de Vliet en de Heerweg. Verkoper: Vicarie L.V. altaar in de kerk te Voorburg. Koper: Johan Schoemaker, wonende in 's-Gravenhage. Charter op perkament.
57783: - Papieren betr. de Alkmaarse families Wentelaar, Paardekooper. 17e eeuws. Folio, 29 pag., manuscripten.
57774: - Stukken betr. Jaagpad te Loenen a/d Vecht, t.o. Vreelandseweg 27. 1999, manuscript, 13 pag.
57775: - Reglement en vrachtlijst van de beurtschepen varende van Amsterdam op Nijmegen 1841. 8o, 28 pag., gedrukt, sierpapier omslag.
57777: - Papieren theatertje, 18x20 cm, bestaande uit 6 ongenummerde, handgekleurde kaarten, waarvan 5 met uitsnijdingen. Compleet. Schepen in Amsterdamse grachten met op de achtergrond schepen op het IJ.
57769: - Fotokopie en getypt afschrift van het manuscript Levensberigt betrekkelijk mijne werkzaamheden voor het publiek en hetgeen hierop invloed had door Jan Kops. 1 dossier.
57771: - Kennisgeving aan de leden van de Broederlijke Liefde Beurs, d.d. Haarlem, 2-12-1827. 4o, 1 pag., gedrukt.
57765: - Verzen gezongen op de Volkszangavond 6-4-1932. Cahier met 4 pag. handschrift door H. Nijborg.
57767: - Ledenlijsten van het Amsterdams Historisch Gezelschap 1991-1992. 3 pag., getypt.
57786: - Overlijdensaankondiging van B.W. Visscher, d.d. Utrecht 11-5-1787 betr. de dood van zijn zoon Mr Cornelis Govert Visscher. Folio, 1 pag., gedrukt, met rouwrand.
57762: - Extract Resolutien Staten v. Holland 5-4-1788 betr. request vleeschhouwers gilde Amsterdam om vermindering inkomend recht op rundvee. Folio, 2 pag., gedrukt.
57763: - Ordonnantie (...) impost op het gemaal. 1790. Folio, 45 pag., gedrukt.
57785: - Een kort ende waerachtigh verhael van de schielycke ende on-verwachte nederlaghe van Christiaen Ulrich, baron van de Gulde Leeuw, natuerlycke sone van syn majest. van Denemarken, couragieuselyck aengetast van den roemwaerdigen ritmeester Lindenaer, geschiet Sour-Landt. Klein plano, 1 pag. gedrukt door Joost Broersz, Amsterdam 1640.
57760: - Missive van Leopold Konig, stalmeester, d.d. Wernigerode 8-12-1775 aan Staten v. Holland betr. een middel tegen veeziekte. Folio, 2 pag., gedrukt.,
57761: - Concept ordonnantie op het regt van de ontgronding en uitvoering, mitsgaders deurvaart van den turf over Holland en West Vriesland, d.d. 28-8-1748. 's-Gravenhage 1748. Folio, 14 pag., gedrukt.
57736: - Het heden en verleden van de Koninklijke Militaire Kapel. 4+1 pag., getypt.
57740: - Scriptie over waag en waagrecht, waaggebouwen etc. in Nederlandse steden. Ca. 1990? Ca. 100 pag., deels geschreven, deels getypt.,
57730: - Extract Resolutien Staten v. Holland 11-5-1782 betr. de haringvaart langs de Maas en opheffing van het embargo der haringschepen. Folio, 2 pag., gedrukt.
57731: - Extract Resolutien Staten Generaal 7-12-1791 betr. het voorgevallene te Avignon, in een schrijven namens de Paus. Folio, 1+6 pag., gedrukt.,
57732: - Extract Resolutien Raad v. State 21-12-1784 betr. daggelden en lIgdagen der schippers. Folio, 1 pag., gedrukt.,
48473: - AARLE RIXTEL, VAN OMMEREN, CANTERS--- Stukken betr. de koop van land onder Aarle Rixtel, door Hendrik van Ommeren, 1766. Manuscript en gedrukt, folio, 28 pag.
48474: - VLIERDEN, D, AUMERIE, HEYCOOP--- Korte staat van ontvangsten en uitgaven voor Johan Fr. Daumerie, heer van Vlierden, 1766-1767. Manuscript, folio, 3 pag. Getekend Antoni Heycoop, secr.
42926: [PASCAL, BLAISE] - Les provinciales ou lettres ecrites par Louis de Montalte [= Pascal] a un provincial de ses amis et aux RR. PP. Jesuites sur la morale et la politique de ces peres, avec les notes de Guillaume Wendrock. Nouvelle edition, 2 delen, z. pl., z. j., 1700.
42990: [MEERMAN, WILLEM] - Comoedia vetus of bootsmans-praetje. Amsterdam, P. Visser, 1718.
42927: [HASSELT, J.J. VAN] - Beschryving der stad Bommel (...) door een Gelders regtsgeleerde. Arnhem, Moeleman, 1765.
42921: - - Christelijke gezangen en liederen. Haarlem, v. Walré, Bohn en Loosjes, 1804.
42987: - Biographical sketches and authentic anecdotes of dogs. Edinburgh, 1829.
48159: - HORDIJK, DORDRECHT--- Exemplaar van de Koninklijke Courant d.d. 12-6-1807, plano, 4 pag., gedrukt.
29946: - HANDEL, VERVALLEN KOOPHANDEL -- 'Extract uyt het Register der Resolutien van de (...) Staaten Generaal, 27-8-1751'. Gedrukt, folio, 3+52 pag.
29947: - INDIE, VOC, NADAGEN -- 'Secreet. De Commissie tot de Oost-Indische zaken aan het Staatsbewind der Bataafsche Republiek'. Den Haag 31-8-1803. Gedrukt, folio, 155 pag. Gebonden in met sierpapier beplakt karton.
53549: --- - Vaderlandsche missives van een Leidsch heer! aan zyn vriend in Amsterdam, No- 1. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Gillis van Ledenberch, (...) en over deszelfs cadaver, geëxecuteert den 15 Mey Anno 1619 (...) Tot een bijlaag om by Do. Bosch, zijn dicht, voor de vreije drukpers te plaatze, [gebonden met:] No- 2. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Rombout Hogerbeetz [gebonden met:] No- 3. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over J
53548: --- - Arrest donné, prononcé & executé contre Gilles Ledenberg (...) le 15-5-1619 (...) translaté de Flaman. , 216, , L. Elzevir, 1619.
11673: - VASTER Gedrukte `Ode' door Frederik Vaster. 1750. 4(: 4 p.
11675: - "VEEN, VAN; BLOKHUIS Een honderdtal portretfoto's (meestal carte-de-visite-formaat) van het echtpaar Hendrik van Veen (1837-1911) en Cornelia C.G. Blokhuis (1841-1909) en van hun ouders, broers en zusters, kinderen en kleinkinderen."
11671: - VALKENIER, DE VALEE Twee identieke bladen met de wapens van Gabriel Valkenier en Adriana de Valee, beide gedateerd 1730. Tekeningen met kleur en goud, 19de-eeuws, ieder blad 40x30 cm. Fraai.
11667: - TRIST Ontwerp voor wapen Trist met de acht kwartieren (Trist, Verzwaen, Longq, Jacobsz, Van den Bogaert, Langerak, Bouzer, Kant). Tekening, 18de eeuws (enkele besch.). 34x30 cm.
11668: - TURNEN, PLIJNAAR, DEN HAAG `Inrichting voor een turnzaal', schriftje van 9 p., 12(, ca. 1930, met twee gedrukte prospecti van de sportschool van J.H. Plijnaar te 's-Gravenhage.
57972: - Ca. 25 tractaatjes, kleine brochures, uitgegeven door het Ned. Genootschap Christelijke Heiliging van den Zondag te , 216, , en door het Ned. Godsdienstig Traktaat-Genootschap, ca.1880-ca.1940. Per stuk ca. 10 pagina's. Gedrukt.
57973: - De verkiezingsbode van de Vereenigde Vrijzinnigen voor district III, d.d. 3-6-1905. Candidaat: K. Eland, lid hoofdbestuur Liberale Unie. 4 pag., gedrukt.
57969: - Boedelinventaris van Bastiaan Bosman, overleden 6-12-1748. Notariele akte notaris Adr. v.d. Burgh 18-21 december 1748. Manuscript, folio, 62 pag.
61161: - La Seconde Plaïe en Egypte (mirrored)
61162: - La Premiere Plaïe en Egypte (mirrored)
58284: - Extract uit de kadastrale plans der gemeente Bennebroek sectie A en gemeente Heemstede sectie C, op schaal 1:2500. D.d. Haarlem 10-3-1854, door landmeter C. Pous, 60 x 90 cm.
49661: - KRANTEN, DE AMSTERDAMMER--- Reclamebiljet voor De Amsterdammer, dagblad voor Nederland, 14,5x17 cm. Kleurendruk. Ontwerp: Joh. Braakensiek [ca. 1930?].
29821: - BOEKVERBRANDING WARSCHAU 1735 -- 18e- eeuws afschrift van een bericht in de Haerlemsche Courant van juli 1735 betr. het openbaar verbranden te Warschau van het libel ‘Brief van een landbode aan sijn vriend’. Manuscript, 1 pag.
29822: - NUMISMATIEK -- Placaat van de Staten Generaal dd. 8-3-1752 betr. misverstanden betr. het placaat van 21-2-1752 betr. de reductie van permissie- en vreemde schellingen tot 5 1/2 stuiver. Gedrukt blad, plano, met afbeelding van 32 munten. Enkele beschadigingen aan randen en op vouwen.
29823: - UDDEL, BOOGMAN -- Gezicht op de Felua hoeve te Uddel in 1942, pentekening door J. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29985: - TAANMAN -- Bewijs van Nederlanderschap voor Dirk Morian Taanman, geboren Lochem 23-1-1879, dd. Den Haag 1955.
29987: - HORSMAN, VAN NEDERHASSELT -- Vaccinatiebewijs voor Hendrika Wilh. Jac. Horsman, geboren 15-8-1871, dd. Amsterdam 1875. Getekend door de arts J.A.J. van Nederhasselt.
29988: - SCHWARZER, ADLER -- Vaccinatiebewijs voor Peter Heinrich Leonhardt Schwärzer, geboren 27-1-1860 te Amsterdam. Dd. Amsterdam 1864, getekend door de arts G.W. Adler. 1 blad. Manuscript.
29989: - SLEGTKAMP, STOKMANS -- Distributiestamkaart t.n.v. Francijna Slegtkamp, echtgenote van Elzevier Stokmans, geboren 27-5-1894, wonende Oegstgeest.
29991: - LANGEWEG -- Paspoort voor Petrus Langeweg, geboren Delft 18-1-1893, wonende Enschede, dd. Enschede 1970.
29993: - "HEYDT, VAN DER; VLISSINGEN -- Getuigschrift voor W.J.H. v.d. Heijdt betr. het doorlopen van de avondschool voor handwerkslieden te Vlissingen, dd. april 1918. 1 blad, fraai gedrukt met gecalligrafeerde naam. In karton omslag."
29998: - BELGIE, TENTOONSTELLING BLOEMVERSIERINGSKUNSTEN -- Familie-kaart als doorlopend entreebewijs. Met pasfoto en handtekening voor de Tentoonstelling der Bloemversieringskunsten 1930 (eeuwfeest 1830-1930). Deels gedrukt.
29999: - WERELDTENTOONSTELLING HOTEL EN REISWEZEN, AANSTOOTS -- Comite-kaart t.n.v. J. Aanstoots, als gratis toegangsbewijs voor de Wereldtentoonstelling van Hotel en Reiswezen te Amsterdam, 1895.
30001: - HENDRIKS -- Toeristenkaart t.n.v. Dirk Antonie Hendriks geboren Den Haag 24-10-1914, dd. Maastricht 1938.
30003: - REMBRANDT THEATER, AMSTERDAM -- Permanent toegangsbewijs voor het Rembrandt Theater te Amsterdam 1916/17. Gedrukte kaart, ingevuld voor redactie De Tijd.
30004: - "EIJSBERGEN, VAN; HAAGSCHE BURGERWACHT -- Lidmaatschapskaart Ver. de Haagsche Burgerwacht, 1938, voor M.J. van Eijsbergen, geboren 1903. Deels gedrukt."
30005: - "NIEL, VAN; KNIKKENBERG -- Bewijs van huwelijksaangifte voor het echtpaar Willebrordus van Niel en Johanna M. Knikkenberg. Amsterdam, 1849. 1 blad, deels gedrukt."
30006: - STIP, VLAGTWEDDE -- Toestemming tot het begraven van Jurjen(?) Wilkes Stip, dd. Vlagtwedde 1850, 1 blad, manuscript.
30007: - SCHAGEN, KOELMAN, DENIJS -- Convocatie van 't nut te Schagen dd. 1844 voor het lid Koelman. 1 blad, deels gedrukt.
14296: - NIEUWE PEKELA, VEGTER, DIALECT, JUDAICA Cahier met proza en poezie, deels overgeschreven, deels van de hand van de opsteller, J.H. Vegter te Nieuwe Pekela, 1890-1899, ca. 250 beschreven pagina’s.
14298: - ZWITSERLAND, VAN NOOTEN, FOTOGRAFIE Gedrukt boek door N.F. van Nooten, “Bezoek van Zwitserland in den zomer van 1865”, Utrecht [1879], 64 p., geïllustreerd met 56 originele albumine foto’s (9,5x6 cm): 41 naar schilderijen en prenten en 15 originele foto’s van gezichten in Zwitserland. Gebonden in half linnen.
42836: - - La politique Francoise demasque'e ou les desseins artificieux du conseil de France penetres & decouverts au travers des dernieres propositions de Paix (...) contenu en deux lettres, (...) ecrite de Paris (...) a un gentilhomme refugie en Hollande et la seconde ecrite d'Amsterdam (...) pour (...) reponce. Utrecht, P. Dxxx, 1695.
42807: [BAILLET, ADRIEN] - Histoire des Princes d'Orange de la maison de Nassau. Amsterdam, P. Marret, 1693.
42791: - - Recueil de diverses pieces servant a l'histoire de Henry III roy de France et de Pologne. Keulen, P. du Marteau [= Amsterdam, A. Wolfgang], 1666.
42792: [COURTILZ DE SANDRAS, GATIEN DE] - Interests et maximes des princes & des etats souverains. 2e editie, Keulen, J. du Pais [= Amsterdam, D. Elzevier], 1670. [gebonden met:] Maximes des princes et estats souverains. 2e editie, Keulen, 1670.
42793: [UYTENHAGE DE MIST, JOHAN] - De stadthouderlijcke regeeringe in Hollandt ende West-Vrieslant. Dat is een kort ende bondigh verhael van de gedenckwaerdighste daden ende wercken der Hollantsche stadthouders. Amsterdam, J.C. v.d. Gracht [= Leiden, Hackii?], 1662. [gebonden met:] Toetse op het laster-schrift t'onrecht genaamt stadhouderlijcke regeeringe van Hollandt en West-Vrieslandt, door D.P.E. Leiden, J. Princen, 1662.
19293: - Tafel van het geslacht van den huize Van den Boetzelaar.
23662: - Levensschetsen van personen die in onderscheidene landen en tijden in verschillende kunsten en wetenschappen hebben uitgemunt, 2 deeltjes, Leiden etc., Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1838, 130 +106 pag., org. karton.
48202: - FOL, ROTTERDAM--- Brief met fraai briefhoofd van fa. Fol jr. en Co. te Rotterdam, olien en vetten, 1915, 1 pag., deels gedrukt.
48204: - SCHEEPVAART, AMERIKA, JANSEN--- Request aan Tweede Kamer en Min. v. Financien van Marin Henri Jansen, gepensioneerd kapitein ter zee te Delft, d.d. Delft 26-1-1870 en 6-11-1870, 8 pag., gedrukt.
48424: - SCHEEPVAART, CARDON, VAN BERGEN--- Brief van Ari Cardon, d.d. 13-5-1748, kruissende op het Bergse Velt, aan 'mijne heren en meesters'. Mansucript, 4°, 1 pag.
55545: --- - Kort vertoogh van de redenen ende motiven die eerst den burgemeesteren der stadt Leyden, als mede hooft-ingelanden van Rijnlant (...) bewogen hebben om (...) te procederen tegens den heer Adriaen van der Laen, rentmeester van Rijnlandt. [Leiden], 1668.
45773: - TERSCHELLING, WESTHOFF--- Gedichtenbundel 'Levend barnsteen' door Victor Westhoff, Rijswijk februari 1945. 8°, oblong, 66 pag., gestencild.
45855: - DELFT, REMONSTRANTEN, DE BRUIN--- Contract tussen de Grote Kerkeraad van de Remonstrantse Gemeente Delft met Bruin de Bruin, Koster en voorzanger, in plaats van Philip Blommendael. 1729, manuscript, folio, 3 pag.
45856: - DELFT, LUTHERSE KERK, WERKHOVEN, BRUIJNENBEEK, KRABBE--- Kwitantie van Casper Werkhoven als ouderling van de Lutherse gemeente Delft, voor Wilhelmus van Soest betr. een legaat van Van Soests zwager Jan Krabbe, bottelier op het schip Rijnhuijsen. 1744, manuscript, 1 pag.
45869: - DELFT, ACTE VAN BURGERSCHAP--- Oningevuld formulier 'Acte van Burgerschap'. Gedrukt, 1 pag., d.d. 180x.
58458: - Twee grote fotokopieën van 16- eeuwse kaarten van delen van westelijk Noord-Brabant. ARA Kaart 1738 a en 1741.
58457: - Drie grote bouwtekeningen van de R.K. Kerk (kerkschuur) en pastorie op de Keyenborg (bij Hengelo, Gelderland). Driemaal ca 40x60 cm, tekeningen met pen in kleur.
61205: - Perspective view of the Place Royale
57850: - Aanplakbiljet Publicque verkoopinge tot Haringhuisen van een winkelhuys en erve, mitsgaders een damschuit, item een vlet en boot op (...) 22-3-1784,1 blad, plano met bovenin een houtsnede van een zeilschip, gedrukt te Alkmaar bij A. Maagh. [1784].
57867: - Schets met krijt van Henry Mounier (1799-1877), staande op een toneel, 20x13cm, w.s. door Mounier zelf.
49719: - MENU, ZILLESEN--- 24 menu's, afkomstig van de familie Zillesen, 19e en vooral 20e eeuws.
49419: - GRAVENHAGE, MEDISCH--- Extract notulen Provisioneel bestuur , 216, 31-10-1814, betr. kinderziekte. Folio, 1 pag., gedrukt.
49828: - Die Masken der Schonheit. Hendrick Goltzius und das Kunstideal um 1600, Hamburg (Kunsthalle) 2002, 176 pag., geb., geïll. met stofomslag.
49656: - "SELM, VAN; BOEKGESCHIEDENIS--- Exlibris Bert van Selm (vos, kerkraam, boeken), 8x6,5 cm."
49657: - KRANTEN, STAKING BEZORGERS--- Aan de abonne's van De Courant en het Amsterdamsche publiek. Brochure van de Courantenbezorgers vereniging 'Bijtijds Ontwaakt'. Spetember [1945?]. 1 blad, 4°, gedrukt.
49660: - KRANTEN, ALGEMEEN HANDELSBLAD--- Reclame (brief)kaart tonende een bezorger van het Algemeen Handelsblad met grote map kranten aan een band over de schouder. In deze map een opgevouwen miniatuur aflevering van het AHB van 11 april 1923.
48573: - "VRIES, DE; BEGRAVEN--- Acte uitgifte grafruimte te Amsterdam voor Johannes H.A.E. de Vries, Lauriergracht Amsterdam, 1872, deels gedrukt, folio, 2 pag."
48569: - KAMERLING--- Overzicht van 9 geslachten Kamerling, xeroxkopie van getypt stuk, 4°, 2 pag.
48570: - ERIKS--- Brief van J.H. Eriks d.d. Amersfoort 1974 over een familiewapen Eriks. Manuscript, 1 pag.
48571: - BEUNEMAN, KUIJPER--- Enige stukken betr. Helena Margaretha Beuneman, gehuwd met Hendrik Kuijper, ca. 1811, manuscripten, ca. 20 pag.
48572: - GEIJLMANS, V.D. VELDE--- Royering hypotheek betr. Meyndert Kuijper en Alida M. Kuijper ten laste van Hendrik v.d. Velde, en Anth. H. Geijlmans, 1820. Manuscript, 1 pag.
9599: - Zegen wens aan den heere Andries Oortman junior en jongvrouwe Anna Hooft, ter gelegenheid van de bekendmaaking hunner voorgenomene echtsverbintenis. z.p., z.j. 4º: [8] p.
7061: [BILDERDIJK, WILLEM] - Bloemtjens. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1785.
57694: - Korte formulieren van den H. doop en 't H. Avondmaal, met de bygevoegde Gebeden en Dankzeggingen, z. pl., z. j, [18e eeuw].
57764: - Een man van Ras en Bloed! Gedrukt blad, 28x14 cm, met spotternij op het huwelijk van A.A. Mussert, 23 jr, met zijn tante M. Witlam, 41 jr, d.d. 1917. 1 pag.
57790: - Diploma voor begunstigers bij de herbouw van de NH Kerk te Willemstad, ca. 1955. Folio, 2 pag., gedrukt, met repro van tekening van de kerk.
57787: - Requesten etc. der geinteresseerdens in 't schip St. George, kapt Jan Pieter Jansen. Folio, 17+8 pag., gedrukt, d.d. 12-4-1781.
731: [ENKLAAR, D.TH.] - Dancwerc. Opstellen aangeboden aan Prof.dr. D.Th. Enklaar, ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. Groningen 1959. Geb., 362 p.
7300: [COOPER, JAMES FENIMORE] - De prairie of Grazige woestijn van Noord-Amerika. Vertaald uit het Engels. Leiden, A. & J. Honkoop, 1831. [2 delen in 1 band]
42554: [BISSCHOP, JAN] - Pharmacia galenica & chymica, dat is Apotheker ende alchymiste ofte distilleer-konste. Rotterdam, P. en A. van Waesberge, 1661.
42686: [SCRIVERIUS, PETRUS EN J. DUYM] - Beschrivinge van out Batavien met de antiquiteyten van dien. Amsterdam, Cloppenburgh, 1636.
42689: [REITZENSTEIN, W.E. VON] - Die beste und bewahrteste Erfindung wider das Koppen der Pferde. Mit Kupfern erklaret. Uffenheim, [1764].
42691: - - Recueil de diverses pieces servant a l'histoire de Henry III, roy de France et de Pologne (...) nouvelle edition. Keulen, Pierre du Marteau [= Amsterdam, D. Elzevier], 1666.
42692: [GRIMOND DE LA REYNIERE, A.B.L.] - Almanach des gourmands ou calendrier nutritif servant de guide dans les moyens de faire excellente chere, suivi de l'itineraire d'un gourmand dans divers quartiers de Paris (...) par un vieux amateur. Paris, Maradan, 1803-1811.
42696: [STERBEECK, , 523, VAN = PIETER VAN AENGELEN] - Den Nederlandschen verstandigen hovenier, over de XII maenden van het jaer (...) vermeerdert met den neirstigen Biën-houder (...) hoe dat men de sonne-wijsers kan maeken. Door F.V.S. Pbr., 9e druk, Gent, Ph. Gimblet, [1775].
42703: - - De voornaamste en minstbekende bijzonderheden voorgevallen gedurende de belegering (...) der stad Breda in den jaare 1793. Bergen op Zoom etc., [1793].
42710: [MISSON DE VALBOURG, HENRI] - Gedenkwaardige aantekeningen gedaan door een reisiger in de jaaren 1697 en 1698 van geheel Engeland, Schotland en Yrland. Utrecht, A. Schouten, 1699.
42744: [PIELAT, BARTHELEMY] - La vie et les actions memorables du sr. Michel de Ruyter. 2 delen in 1 band, Amsterdam, Boom, 1677.
42749: - - "The horse; with a treatise on draught and a copious index. London, Baldwin and Cradock, 1831."
42750: [BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN] - L'Estat et gouvernement politique & militaire, tant per mer que par terre, des provinces confederees au Pais-Bas. z. pl., 1653.
7245: C.B.G. - "Sermo de pulchritudine, of Sermoon over de schoonheid, waarin de schone sexe, en al die dezelve nalopen, door de spitsgarde der philosophen worden geleid; beschreven door den heer C.B.G. Vertaald uit het , 523, . Utrecht, Jacobus Franciscus van Everdingen, 1759."
7244: [BUYS, EGBERT] - De Hollandsche Wysgeer. Amsterdam, Dirk onder de Linden, 1759-1763. [4 van 7 delen]. Prijs per deel: 45 euro.
7243: [BUYS, EGBERT] - De Hollandsche Wysgeer. Amsterdam, Dirk onder de Linden, 1759-1763. [7 delen in 4 banden]
30016: - "BEERS, VAN; KNAC -- Controleboekje voor een toertocht in het buitenland van de K.N.A.C., t.n.v. M.A. van Beers, Olympiaplein, Amsterdam, 1956. Veel aantekeningen in handschrift. "
30017: - BRABANT, BARTMAN -- Kosteloze rijkaart voor niet-ingezetenen van Noord-Brabant, 1935/36, t.n.v. C. Bartman te Amsterdam. 1 kaart, deels gedrukt.
30019: - AUTO, GOOSEN -- Internationaal rijbewijs voor Andries Kreuzen, geboren Hilversum 1931, wonende te Badhoevedorp, 1986. Met pasfoto. Deels gedrukt.
30020: - NINABER -- Rijbewijs voor Hermanus A. Ninaber, geboren Amsterdam 1896, dd. 1951. Deels gedrukt. Met pasfoto.
30021: - DIJKMAN -- Twee Rijbewijzen voor Herman A. Dijkman, geboren Amsterdam 1914, dd. 1951 en 1956. Met pasfoto's. Deels gedrukt.
30025: - DOUVEN, HENDRIKX -- Distributiestamkaarten t.n.v. Maria C.G. Douven en Wilhelmina M.J. Hendrikx, beiden wonende Berg 119 te Buggenum, gemeente Haelen.
30026: - REINBOUD -- Nota van begrafenisondernemer Joh. Reinboud te Amersfoort, ca. 1930? Deels gedrukt.
30028: - MACKAY -- Tekst van een artikel of lezing door mrs. C.M. Mackay 'Belgium and England. A two way traffic'. Folio, getypt, 18 pag.
30029: - ARMENZORG -- Vier voorschriften van de overheid betreffende armenzorg in 1810. Gedrukt. Folio, 6 pag.
30030: - GRONINGEN, REGTSGELEERD GEZELSCHAP -- 'Het regtsgeleerd gezelschap, door alle [12] deszelfs leden, naar opgegeven rijmwoorden bezongen. Alleen gedrukt voor de leden. Groningen 1838'. Titel van een boekje van 15 pag. gedrukt door J. Oomkens te Groningen.
30032: - BROM -- 'Menu du diner offert à l'occasion de la St. Communion de mr. Henri Brom, 5-5-1903'. Kaart op perkament.
30033: - SCHOOLMEESTER -- Genealogie Schoolmeester, voor zover bekend op 19-10-1967', manuscript door Corn. van Hemert te Sassenheim, geschreven in 3 exemplaren.
30035: - DUINKER -- Genealogie familie Duinker (uit Huisduinen) door M.D. Dijt. 3 pag. getypt.
30036: - PURMEREND -- Tekst betr. Purmerend uit de Tegenwoordige Staat van Holland (pp. 518-532). Aangevuld met enkele knipsels en tekeningen.
30037: - "YSSELSTEYN, VAN; NOEST -- Vier brieven van Henri C.E. van Ysselsteyn te Terneuzen, 1891-1894, manuscripten."
30038: - WATER, V.D., LEERLOOIERIJ TE BLADEL -- Ca. 15 nota's en andere papieren afkomstig van de fa. gebr. Van de Water, looierij te Bladel, ca. 1890. Manuscripten.
30039: - VÜRTHEIM -- Brief van J.J. Vurtheim aan G. Halwasse, dd. 1929 betr. wapen en recognitie Krimpen a.d. Yssel, 2 pag., manuscript.
30040: - RAADGEVER, RAADTGEVER -- Artikeltje over familie Raad(t)gever, door A.K. Vink, ca. 1960, getypt, 1 pag.
30042: - BELT, V.D., KAPELLE -- Schoolschriftje aardrijkskunde van J. v.d. Belt, Kapelle, 1861, 15 pag., manuscript.
30043: - BONGENAAR, TIEL -- Enkele stukken betr. Hubertus Cornelis Bongenaar. Folio, 10 pag., manuscript.
30044: - VLISSINGEN, GASILLE, HEYBLOM -- Uittreksel uit geboorteregister Vlissingen 1878 betr. Pierre Henri Jacques, zoon van Pieter Gasille en Jacoba P. Heyblom. 1 blad, deels gedrukt.
30045: - GEKKENHUIZEN MEERENBERG EN MEDEMBLIK -- 'Nieuwe coupletten van Meerenberg en Medemblik' lied van 2 pag. in een gedrukt liedboekje, zonder titel, gedrukt bij E. v.d. Geer, Egelantiersstraat 17 Amsterdam, ca. 1900.
30049: - LOCKHORST, VAN, HARDEBOL -- Juridisch advies betr. het testament dd. 5-10-1630 van Catharina Hardebol, wed. Cornelis van Lockhorst. Folio, 2 pag., manuscript, 17e- eeuws.
30050: - NAARDEN, DE LA LANDE -- Sententie in een rechtzaak tussen mr. Johan Gansneb genaamd Tengnagel en Carel de la Lande, 1673. Folio, 3 pag., manuscript.
30051: - "RIJP, DE; BOONACKER -- Twee brieven van ministerie Buitenlandse Zaken aan B en W van De Rijp, dd. 1855, over het beklag van H. en A. Boonacker over verkeerde handelingen bij de raadsverkiezing in De Rijp. Folio, 2 pag., manuscript."
30052: - "RIJP, DE; RICARD & FREIWALD -- Kwitantie van fa. Ricard & Freiwald te Amsterdam, dd. 1865, voor My. tot Bevordering van Nijverheid a/d Rijp voor F1500,-. 1 blad, deels gedrukt."
30053: - " RIJP, DE; APPEL, HOOGLANT, VAN HERWERDEN -- Brief van fa. Hooglant & Van Herwerden te Nieuwediep, dd. 1874, aan de heer Appel, secretaris van De Rijp, over een haringbuis. 2 pag., manuscript."
30054: - RIJP, DE -- Gedrukte brief van de besturen van gemeente en polderbanne van De Rijp aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, dd. Rijp 15-4-1842. Folio, 8 pag.
30055: - VLAS, LEGER DES HEILS -- Aflevering van De Strijdkreet dd. 30-9-1939 betr. het afscheid van kommandant Bouwe Vlas en diens echtgenote.
30056: - UTRECHT, BOEKHANDEL KEMINK, UITGEVERIJ OOSTHOEK -- 'N.V. A. Oosthoek's Uitg. My. Ter herinnering aan 38 jaar onvermoeiden arbeid. Kemink en Zns. Boekhandel'. Gecalligrafeerde titel van fotoalbum met 16 originele foto's 13x18 cm. Oblong. In goede staat. Doos is gebroken.
30057: - FREMERY, DE -- 'Werken van dr. P. de Fremery' rugtitel van een in halfleer gebonden boekwerk met enige tientallen bijdragen van en over dr. Paul de Fremery (1900-1941), werkzaam geweest bij Organon.
30062: - ALKMAAR, KOHIER INKOMSTEN BELASTING -- Kohier van de plaatselijke directe belasting naar het inkomen voor de gemeente Alkmaar. Dienst 1894. Gedrukte boekje van 42 pag. 'uitsluitend voor de raadsleden bestemd'.
30064: - AMELAND, VISSER -- Jan Visser 'Jeugdherinneringen', Rotterdam 1978, 147 pag., gestencild, geillustreerd.
30065: - BOS -- Dossier betr. de familie Bos, afkomstig van mr. W.A.J. Timmermans.
30067: - POORT, DE GEUS-VAN BLOCKLAND -- Genealogisch schema Poort-de Geus-van Blockland, 19e- eeuw, manuscript, 1 pag.
30069: - HOOGHT, VAN DER -- Verklaring dd. Amsterdam 28-10-1779 dat Jan van der Hooght tussen 1760-1779 niet voorkomt in de registers van 'kennissen en rentebrieven'. 1 pag., folio, deels gedrukt.
30070: - BELGIE, ANTWERPEN, GASTHUIS -- Uittreksel uit een goedkeuringsbrief van Philips van Bourgondie uit 1437 over de aanstelling van een pastoor in het St. Elisabeths gasthuis te Antwerpen. Kopie uit 1709. Manuscript, 2 pag., folio.
30073: - WEGEN OP DE VELUWE -- 'Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland, houdende Reglement...', Arnhem, van Goor [1805], 4°. gedrukt, 44 pag.
30074: - OLDENBROEK (GLD) -- Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland houdende reglement voor den dykstoel van het ambt Oldenbroek, gearresteerd 10-11-1804, Arnhem, Moeleman, [1804], 4°, gedrukt, 21 pag.
30075: - WENTHOLT, DE ROY -- 'Publicatie van het Dep. Bestuur van Gelderland dd. 29-8-1804', Arnhem, Moeleman [1804], gedrukt, 4°, 5 pag.
30077: - GROEN VAN PRINSTERER -- Collectie van 76 brochures en kleinere werken door of over G. Groen van Prinsterer, voornamelijk 19de- eeuws.
30079: - KAMERONTBINDING 1894 -- Collectie brochures en krantenberichten betr. de ontbinding van de Tweede Kamer in 1894.
30082: - GORINCHEM -- Perkamenten bandje met stempel op voor en achterplat met het stadswapen van Gorinchem. Geen inhoud.
30085: - POOL, GOMARUS, ROMAN -- Acte van transport dd. Amsterdam 14-1-1779. Waarbij Maria Pool, wed. Jacob Roman en andere erven Pool, kinderen van Susanna M. Gomarus, wed. van Abr. Pool, overdragen aan Ambrosius Pool een huis op de Binnen Amstel te Amsterdam, vanouds genaamd De Noteboom. Charter op perkament, met lakzegel van schepen Nic. Calkoen.
30091: - "SCHUMANN; VAN DEN BOS -- 'Stamregister van het geslacht Schumann, afkomstig uit de stad Kamenz (Bohemen, later Saksen)'. Cahier, 4°, met ca. 70 beschreven pagina's, samengesteld door mr. dr. Willem Martinus Gottfried Schumann, ca. 1920."
29844: - VERWEY, BERLAGE -- Aantekeingen in potlood door Albert Verwey uit 1901 over het werk van een kunstschilder. Geschreven op de achterkant van een telegram van Berlage aan Verwey.
46810: - BALLONVAART, NADAR--- Twee extracten uit een 19e eeuws tijdschrift 'De Reus, Nadar's luchtballon' en 'De ballon de Reus van den heer Nadar', 5 pag. tekst en twee litho's van C.C.A. Last, gedrukt.
46809: - DANCKERTS DE RY, DE HOOGHE, V.D. KAMERE--- Uitnodiging voor de begrafenis van Cornelis Danckerts de Ry, artillery-meester en landmeter van Amsterdam, d.d. 14-4-1662, folio, oblong, 1 pag., gedrukt.
51524: - Internationale tentoonstelling Juli-Augustus 1892 bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan der Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels 1817-1892. Z.pl. 1892, 91 + 194 + (4) pag. Fraai gelithografeerd omslag (enkele beschadigingen), fraai drukwerk. Katernen los, rugje grotendeels afwezig. Inhoud goed en compleet.
52692: --- - Merwaardige zaamenspraak of nadrukkelyk roef-praatje tusschen een Haags advocaat, een Amsterdamsch koopman en een Groninger rentenier, rakende de thans ruchtbaare bankroeten, faillissementen van zommige kantooren, benevens de daar uit voortgevloeide ongenugten voor de commercie. Gedrukt voor den autheur. Amsterdam enz., De Groot enz. [1753?].
48961: - STUDENTEN, ELIO, UTRECHT--- Gedachtenisprent 1e lustrum Elius Luce Investigamus Obscura, 9-2-1882/1887, 50x30 cm., met afb. betr. studie en handtekeningen. Gedrukt.
51885: - Journal Litteraire et bibliographique, Hamburg, Fauche, Janvier - Decembre, 1799. Origineel karton, 392 pag.
48995: - SCHWENCKE--- 'Genealogie van het geslacht Schwenke', groot blad, 70x100 cm., lichtdruk, getekend door Alex Schwenke in juli 1944.
43236: M. - Herinnering aan onzen togt naar eenige Noordhollandsche dorpen, overstroomd op den 4-2-1825. Amsterdam, M. Westerman, 1825, [gedicht].
43238: - - Memorie contineerende de lysten van eetbaare waaren, dranken, wolle en linnen klederen (...) in 2 reyzen uyt de giften van eenige liefdadigen binnen de stad Haarlem verzorgt, in den jaare 1741, om aan de meest noodlydenden in de geinunundeerde landen van Altena en Heusden (...) gedistribueert te worden. Haarlem, Bosch, 1741.
45966: - "BRIENEN, VAN; V. WIJNBERGEN, V. LYNDEN, V. ZUYLEN--- Twee eigentijdse kopien (uit 1625) van twee acten d.d. 20-5-1603 en 26-9-1603. Manuscript, folio, 4 pag."
51541: "[DRIELING, F.H.C.];" - Een woord over 's lands geldelijke aangelegenheden. 3 stukjes (3e stukje met titel Gevolgen der afstemming van de Wet tot regeling van 's lands openbare schuld). Gravenhage, van Cleef 1843, 27 + 22 + (3) + 24 pag. Omslagen iets los.
25396: - 1784-1934. Gedenkboek maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1934, 262 pag.+ 42 pag. illustraties, gebonden. Goed exemplaar.
52630: --- - Advertentie [van de baljuw van Suydt-Holland, Pompejus de Roovere, dd. Dordrecht 22-7-1718] Dordrecht, J. van Braam, 1718.
50904: [HOOGENDIJK, STEVEN] - De groote voordeelen aangetoond, welken ons land genieten zou indien men vuur-machines in plaatse van watermolens gebruikte. Rotterdam, Arrenberg, 1772.
53373: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Rombout Hogerbeetz, ghewezen pensionaris der stad Leyden, den 18-5-1619, , 216, , H. Jacobsz, 1619.
53365: --- - Korte memorie continerende het essentiele van de sustenuen en desensien van Gysbert van Hogendorp, ontfanger generael van de Unie [...] ter eenre op ende jegens de weduwe en erfgenamen van den commis Binckhorst. [Met:] Eenige voorname documenten ... [en met:] Advertissement van regten ... [ca. 1722/23].
53366: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Rombout Hogerbeetz, ghewezen pensionaris der stadt Leyden, den 18-5-1619. , 216, , H. Jacobsz, 1619.
2727: [WEEDE, VAN.] - Remonstrantien, stucken en documenten aan de ... Staten ... van Utrecht, by ende wegens den heere Johan van Weede, domdeken ... gepresenteert en overgeleyt, met dewelke ... [hy] heeft aangebragt zijn qualificatie als edelman. Utrecht 1715. Origineel papieren omslag, 184 p.
1904: [NÜRNBERGER GESCHLECHTERBUCH 1610] - Nurnberger Geschlechterbuch 1610. 5 bladen uit dit boek met gegraveerde afbeeldingen van persoon ten voeten uit, met wapen(s). Folio.
49384: - SPOORWEGEN, GOOR, WALKATE--- Twee koopacten van gronden t.b.v. de aanleg van de spoorweg Goor-Duitse grens, 1864. Deels gedrukt, ca. 20 pag.
49385: - WESTZAAN, INSTORTEN TOREN--- Verschrikkelijke gebeurtenis voorgevallen op 1-1-1843 te West-Zaan, Amsterdam, F.G.L. Holst, [1843].
9195: O[S], G. V[AN] - Robert, of De gestrafte struikrovers, oorspronkelijk toonneelspel in vijf bedrijven. Vlissingen, J.I. Corbelijn, 1803.
53416: --- - Instructie [Instrvctie] vant asdoms ende schependoms recht, z. pl.[s-Gravenhage],z.j.[17e eeuw]
53415: --- - Nader ampliatie vande instructien van den Hoogen Raede ende den Hove van Hollandt, , 216, , v. Wouw, 1644.
53387: H[OSMANN], M[AGISTER] S[IGISMUND] - Omstandig en waaragtig verhaal van veele gepleegde en nooit gehoorde diefstallen: als voornamentlyk aan de zeer beruchte goude tafel, nevens veele hoog-gewaardeerde oudheden en dierbaare sieraaden, van aloude tyden af in 't Hooge Autaar van St. Michiels kerke te Lunenburg geplaatst en bewaart, als mede aan veele andere der voornaamste kerken te Hamburg, Bronswyk enz. en een groot aantal huisbraaken, listige en behendige ontsluiting van welgesloote huizen en gewelfde kelders, allerwegen in Duitsl
48697: - VIC--- Correspondentie tussen C. de Jong en madame Vic-Roube, 1986, betr. de familie Vic. Manuscript, ca. 5 pag.
48698: - DANIELS, VINCENT--- Correspondentie tussen C. de Jong en Mario Vincent te Beaune, 1986, betr. fam. Daniels en Vincent. Manuscripten, 5 pag.
49488: - VLISSINGEN, VEERE--- Deductie van het recht dat aan de (...) Staten van Zeeland is competerende om de steden Vlissingen en Veere voortaan niet ter leen uit te geven (...) relatif tot de notulen van 23-11-1724. Folio, 42 pag., gedrukt.
55482: --- - [1] Vrankryks staat-zucht, trouweloosheid en wreedheid, ten toon gesteld in de onrechtvaardige pretentien en schrikkelijke bedrijven van Lodewyk de XIV. Leeuwarden, Teydema en Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1690.
8328: [HOEFNAGEL, NICOLAAS] - Rondborstige en vinnige spoorslag voor de heeren Curtenius, Becol, Hubert, Van Herwerden en verdere predikanten binnen Amsterdam. Amsterdam, [z.n.], [1782].
8448: [HOUTKAMP, HENDRIK] - Het onverwachte huwelyk. Kluchtspel met zang en dans. Leiden, Cornelis van Hoogeveen, junior, 1762.
49473: - MAARSSEN, DE WIJS, VEGT EN DIJK--- Aan de Ed. Mog. Heren Gedeputeerde Staten van Utregt 1735, 4°, 24 pag., gedrukt.
49474: - UTRECHT, OOGZIEKENHUIS--- Losse halmen uit 't Sticht. Verzameld door Het Ned. Gasthuis voor Ooglyders te Utrecht. Utrecht, [ca. 1890?], (40) eenzijdig bedrukte pagina's.
49396: - HERTOGENBOSCH, MILITARIA--- Feestwijzer scherpschuttersvereeniging Eendracht maakt macht, korps Kon. scherpschutterij van 's Hertogenbosch. Viering van het tienjarig bestaan, 's Hertogenbosch 1877, 20 pag.
49397: - MILITARIA--- Koninklijke vereeniging van gepensioneerde officieren van het Ned. leger. Algemeen verslag over 1934. , 216, , [1935], 26 pag.
49513: - NIEUWER-AMSTEL, AMSTELVEEN, WEGEN--- De Amstelbode 18-2-1882, Nieuwer-Amstel's vrijheidskreet aangeboden aan Z.M. Willem III. Plano, 1 blad, gedrukt.
49544: - OUDE WETERING, HESTERMAN--- Krijttekening van het dorp Oude Wetering (onder Alkemade), getekend door J.A. Hesterman jr. 1921, 18x27 cm., achter glas in lijst.
49556: - HEERHUGOWAARD, TORENBURG--- Uit Heer-Hugowaard's historie. De gevonden fundamenten ter plaatse van de boerderij Torenburg niet afkomstig van een vroeger kasteel. Overdruk Alkmaarsche Courant 15-10-1932, 3 pag., folio, gedrukt.
49557: - LOOSDRECHT, GOOI, BELASTINGEN--- Waarschouwing van financieele commissie van voorm. gewest Holland d.d. 11-6-1801, betr. compositie voor inwoners van Loosdrecht, Loenen, Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum, 's Graveland en Bussum van impost op tarwe en rogge. 1 blad, plano, gedrukt.
49558: - TEXTIEL, KLEDING, HOLLAND--- Publicatie van Staten van Holland d.d. 16-8-1753 betr. het dragen van inlandse manufacturen. 1 blad, plano, gedrukt.
49736: - BARNEVELD, VAN WOUDENBERG, GEEFSHUIJSEN--- Bijbel uitgereikt aan echtpaar Gijsbertus van Woudenberg en Grietje Geefshuijsen, door ds. G. van Mont, 523, , N.H. kerk Barneveld 11-5-1927.
49652: - ZAANSTREEK, BOEKGESCHIEDENIS, HEIJNIS, NIEROP--- Bestellingslijst op een werkje, getiteld Geschiedenis der Zaanlanden, door v.d. L., uitgegeven J. Heijnis Tsz. Groot blad plano, deels gedrukt.
49649: - LOWENSTAM--- Vier etsen van Leopold Lowenstam uit de Kunstkroniek van reproducties naar schilderijen, ca. 1870.
49650: - UNGER--- 28 etsen door W. Unger, uit De Kunstkroniek, ca. 1870.
49651: - KAMERVERHUUR--- Aanplakbiljet met gedrukte tekst 'Een voor- en agterkamer te huur. Terstond'. Folio, oblong.
44804: - LINDEN V.D. HEUVELL, VAN --- Brief en briefkaart van J.H. v. Linden v.d. Heuvell te Vlaardingen, 1945, aan G. Halwasse over heraldiek.
44807: - VOGELS --- Brief van C.A. Vogels, d.d. Oude God (Antwerpen) 1953, betr. genealogische interesse. Mansucript, 1 pag.
44808: - ELDEN, VAN --- Brief van ds. W. van Elden, d.d. Utrecht 1908, met personalia over zichzelf, vader en grootvader. Manuscript, 3 pag.
49746: - EGMOND, VAN--- Genealogische aantekeningen betr. het geslacht Van Egmond in de middeleeuwen. 4°, getypt, 6 pag.
49747: - GAVERE, DE--- Dossier betr. het geslacht De Gavere, Gavre, afkomstig van J. Klaver, ca. 1938 wonende Sperwerstraat te Arnhem, ca. 20 pag., manuscript.
49648: - ONWEER--- 'Inhout van de inschryvinge in 't vermaert broederschap van den H. Martelaar Donatus'. Gedrukte brochure, 8°, van 4 pag., met de pen gedateerd Walbeek 15-8-1755 en handtekening R.J.F.(?) de Doornick.
49647: - VORDEN--- Achtkastelendorp Vorden. Prentbriefkaarten van de acht kastelen. Uitgave G.J. Hietbrink Vorden, ca. 1920?
49643: - MEDISCH, GIRAUD, VIGNARDONNE--- Voorstel van Giraud, Gravenhage 23-7-1806, aan Lodewijk Napoleon om de heer Vignardonne, chirurg de l'ecole de Paris, thans in Den Haag, te benoemen in de vacante functie van chirurg. Manuscript, 4°, 2 pag.
49630: - FERMARS, MEDISCH--- Request van de medicus Johannes Bernardus Fermars, d.d. , 216, 29-11-1806 aan Lodewijk Napoleon, als hofarts. Manuscript, folio, 1 pag.
49595: - LODEWIJK NAPOLEON, PALEIS AMSTERDAM, POMPEIJRA--- Request van Daniel Pompeijra aan Lodewijk Napoleon, d.d. 22-8-1806, betr. vervangende huisvesting, schadeloosstelling, etc., als zijn huis naast het gewezen Prinsenhof te Amsterdam, wordt onteigend i.v.m. het nieuwe Paleis van Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 7 pag. (met huurcontract d.d. 1805, 2 pag.).
49593: - NOORDENBOS--- Map met enige tientallen tekeningen door W. Noordenbos, ca. 1946. Potlood en krijt.
49559: - FRIESLAND, OUDE FOTO'S BOERDERIJEN REPELAER--- Negen grote fraaie foto's, ca. 1890, elk 22x28 cm., op karton, van boerderijen, waarschijnlijk alle eigendom van de familie Repelaer en gelegen in Friesland. Op alle foto's staat voor de boerderij het boerengezin. Prijs per stuk 40 euro.
49561: - UTRECHT, BAKKERIJ--- Publicatie van stadsbestuur van Utrecht d.d. 28-4-1749 betr. bakkersgilde en het bakken van brood. 1 blad, plano, gedrukt (J. v. Poolsum).
49525: - TROOST, W.--- Twee potloodtekeningen van een man en zijn echtgenote, gesigneerd W. Troost 1848. Beiden ter halver lijve, beide 28x21 cm.
49526: - PASQUE DE CHAVONNES--- Hoofdwapen Pasque de Chavonnes, met 16 kwartierwapens. 1 blad, 45x35 cm., tekening in kleur, 19e eeuws, houtwormgaatjes.
49509: - BRANDWEER, GERBER--- Afbeelding van een brandweerwagen met er boven als tekst: '1. Uit de fabriek van C. Gerber & Zoon te Haarlem'. Litho van O.D. Emrik, 27x40 cm.
49493: - ROTTERDAM, VROEDSCHAP--- Rquest van een aantal burgers van Rotterdam aan de Staten van Holland betr. de onverenigbaarheid van vroedschapslid en beoefening van een andere functie. Folio, 3 pag., gedrukt, (18e eeuws).
49494: - ROTTERDAM, HAVEN--- Welthafen Rotterdam. Hundert Jahre Nieuwe Waterweg 1863-1963, sonderausgabe des Hafenkuriers. Plano, 32 pag., gedrukt, geill.
49418: - GRAVENHAGE, ARMENZORG--- Memorie van den magistraat van , 216, dienende tot betoog dat de gem. magistraat (...) geene armen (...) behoeft te alimenteren [1776], folio, 21 pag., gedrukt.
49401: - NIEDORP, OUDE EN NIEUWE--- Requesten van de regenten van Oude Niedorp 1763, folio, gedrukt, ca. 80 pag.
49405: - "DRESCH, N.J.M.; ALKMAAR, MUZIEK--- Van Alkmaar de Victorie. Ontzet-jubileum 1573-1923, woorden J.J. de Gelder, melodie C. Coster. Muziekblad, 4°, 4 pag., gedrukt."
49406: - BERGEN N.H. --- Bergensche Bad- Duin- en Boschbode, 25e jaargang (1934) nr. 1: Het zilveren feest van De Badbode. 24 pag., geill. [betr. Bergen en Bergen aan Zee].
49733: - HELDER, DEN--- Tinnen bord, middellijn 21 cm., met wapen van Den Helder en tekst 'Gemeente Den Helder'.
49725: - PLOMP, MELCHERS--- Groepsfoto van vijf heren, w.o. F. Pomp en ds. Melchers, 18x24 cm.
49645: - MILITARIA, NAALDENBOEKJE--- Naaldenboekje, oblong, 6,5x10 cm., 8 pagina's van zijde, gevoerd met wol, geillustreerd met afbeeldingen van militairen met geweer in de hand. Als men naalden steekt op de plek van de geweerlopen, lijken deze te glinsteren. Leren band met relief en tekst 'Dame Blanche', vroeg 19e eeuws. Met zilveren vulpotloodje in band.
49644: - LARREMANS, HOOGESTAIJN--- Request aan Lodewijk Napoleon van Elisabeth Larremans, wed. T.A. Hoogestaijn, Gravenhage d.d. 2-7-1806. Manuscript, folio, 3 pag.
49472: - FYNJE, STOOMGEMAAL, WAMEL--- Verslag over het stoomwerktuig in de polder van Wamel, Dreumel en Alphen, door H.F. Fynje, Nijmegen, Vieweg, 1849, (4)+30 pag.
49636: - ESSARD, JUGEO DES--- Verzoek van Jugeo des Essard, d.d. Parijs 26-5-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, om een kantoorfunctie. Manuscript, 4°, 3 pag.
49637: - LOY--- Drie brieven van de weduwe Loy te Parijs, 1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon om financiele hulp. Manuscript, 4°, 5 pag.
49638: - BRAND, CANTER, OUBURG, KOCKER--- Extract Decreten Lodewijk Napoleon d.d. 6-1-1807 betr. afwijzing verzoeken om pensioen van v.m. leden van de Domeinraad C.F. Brand, R. Canter, M. Ouburg en L.C.L. Kocker. Manuscript, folio, 1 pag.
49639: - GRAVE, JOURET--- Brief van Jouret, d.d. Grave 22-12-1813 aan de maire (van Grave?) betr. medische zaken. Manuscript, folio, 1 pag.
49640: - STIPRIAAN LUISCIUS, MEDISCH--- Request van Van Stipriaan Luiscius, d.d. Delft 24-5-1807 aan Lodewijk Napoleon, betr. zijn functie als medicus. Manuscript, 4°, 2 pag.
49717: - COURT, DEL--- Menu promotie mr. H.J. del Court, Leiden 18-3-18xx. 2 pag., gedrukt.
49718: - LEIDEN, STUDENTEN--- Menu 2e reunie diner, Leiden 7-2-1881. 1 pag., gedrukt.
48738: - BARTOUW, LA FOSSE, V.D. KNUYFT, HUWELIJKBELETSELEN--- Request d.d. 8-10-1749, van Pieter van der Knuyft, weduwnaar van Cath. van Oosten, won. , 216, , over tweede huwelijk met Joh. Bartouw wed. Chr.v.d. Kley. Folio, 2 pag. Gedrukt.
4872: [UNGER, J.H.W. ] - Geslachtslijst der familie Unger. Z.p. 1889, 17 (eenzijdig bedrukte) bladen, met aanvullingen in handschrift. Geïllustreerd met getekend en gekleurd familiewapen, gebonden in geheel leren band.
48721: - CORNABE, LE MONNIER, LEMMENS, GRAVE--- Request aan Staten van Holland van leveranciers van montering van de krijgsgevangenen in Frankrijk om betaald te worden, 5-4-1749. Folio, 5 pag., gedrukt.
48688: - QUENEAU--- Correspondentie tussen C. de Jong en Henry Tranzer te Courtenay, 1984, betr. fam. Queneau e.a. Manuscripten, ca. 6 pag.
48632: - SCHERMERS--- Correspondentie van C. de Jong met Madama El. Bosshard te Sourdeval, 1983, over fam. Schermers. Manuscripten, ca. 15 pag.
48633: - DINKHUIJSEN--- Correspondentie van C. de Jong met archief Rotterdam betr. fam. Dinkhuijsen. Manuscripten, 2 pag.
48634: - BIDAL--- Correspondentie van C. de Jong met B. Bourcy te Brignoud, 1983, betr. fam. Bidal. Manuscripten, ca. 10 pag.
49635: - MOLLERUS, DANCKAARTS--- Brief van J.H. Mollerus, d.d. Gravenhage 9-11-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 1 pag.
49631: - CABANIS--- Brief van David Cabanis, d.d. amsterdam 3-6-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, met verzoek om financiele steun. Manuscript, folio, 2 pag.
49714: - INDIA--- Programme of His Higness the Maharaja Sahib Bahadur of Kapurthala's birthday celebration 24-27 Nov. 1924. 4 pag., gedrukt.
49715: - SNOUCK--- Menu promotie Snouck, d.d. Leiden 7-6-1879. 2 pag., gedrukt.
49716: - VELDE, VAN DE--- Menu promotie mr. H.A. van de Velde, Leiden 8-3-1880. 2 pag., gedrukt.
49626: - MIKKER, DE--- Brief van W.S.P.(?) de Mikker, d.d. , 216, 2-10-1807 aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, De Senegra. Manuscript, folio, 3 pag.
49627: - GAILLARD, GIVORE--- Briefje van F. Gaillard, d.d. Parijs 22-10-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon betr. het huwelijk van Gaillards dochter met de heer Givore. Manuscript, 4°, 1 pag.
49628: - PERRET GENTIL--- Brief van L.H. Perret Gentil, d.d. , 216, 8-10-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, betr. een functie aan het hof. Manuscript, 4°, 2 pag.
49624: - GODARD DE BODDIEN, HOPPENBROUWER--- Brief van Frederic Godard de Boddien, d.d. nijmegen 20-12-1806, aan Lodewijk Napoleon. Manuscript, 3 pag., folio.
49623: - "HEEMSKERCK, VAN; DE LAMARA--- Brief van W.P. van Heemskerck, d.d. Delft 20-10-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 1 pag."
49622: - LIQUE--- Verzoek van J.B.(?) Lique, d.d. , 216, 12-10-1807 aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, om een brevet als 'marchand parfumeur et liqueriste du roi'. Folio, manuscript, 1 pag.
49621: - KERSTEN--- Twee requesten van Joseph Kersten, Amsterdam 1 en 23-10-1807, aan Lodewijk Napoleon betr. de functie als intendant van Soestdijk of Utrecht. Manuscript, 3 pag.
49619: - BASTID--- Briefje van Bastid, d.d. 10-6-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, waarin hij zijn diensten aanbiedt aan de koning. Manuscript, 4°, 1 pag.
49620: - ALTHEER, BOEKGESCHIEDENIS, LODEWIJK NAPOLEON--- Brief van J. Altheer, d.d. Utrecht 20-10-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, waarin hij zich aanbied als 'imprimeur, libraire, marchand de papier'. Manuscript, 4°, 1 pag.
49618: - POLMAN--- Request van J.M(?) Polman, d.d. Gravenhage 27-6-1806, aan Lodewijk Napoleon, waarin hij zijn diensten aanbiedt als sommelier. Manuscript, folio, 1 pag.
49617: - JACOBS, MILITARIA--- Request van Joseph Jacobs, ex dragon de la comp. d'elite du 5me regiment, d.d. Antwerpen 23-6-1806, aan Lodewijk Napoleon, om een functie. Manuscript, folio, 2 pag.
35661: -
49616: - LEA, MUZIEK--- Brief van Lea, d.d. Parijs 9-6-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, waarbij hij zich aanbiedt als musicus aan het hof, samen met zijn zoon. 4°, 2 pag.
49691: - WESTERVELDE--- Oude foto van het huis Westervelde, 8x11 cm., ca. 1890?
49692: - JEUKENS--- Reclamebiljet van restaurant Limburgia, Molenstraat 39 'Restaurant voor den middenstand'.
49693: - AMSTERDAM, MOBIELE SOCIETEIT, MILITARIA--- Wetten der mobiele societeit, gevestigd te Amsterdam, den 29-10-1832. Amsterdam, 1834, 31 pag., gedrukt.
49430: - AMSTERDAM, MUILMAN, MUNTER, V.D. GOES--- Aanteekeningen van de heeren H. Muilman, C. Munter en F. van der Goes, raden in de vroedschap der stad Amsterdam, tegen de resolutie van de vroedschap van 3-4-1787. Amsterdam, 1787, folio, 19 pag., gedrukt.
49432: - VONDEL, BROUWERS, OUDERKERK, BOVENKERK, ARENDZEN--- Herinnering aan de Vondelsfeesten van 5-2-1879. Bijeenkomst bij J.W. Brouwers, pastoor te Bovenkerk, 12 pag., 4°, geill., gedrukt.
49433: - AMSTERDAM, ORANJE-NASSAU, 1923--- Dossier betr. het Nationaal Huldeblijk te Amsterdam voor koningin Wilhelmina 1898-1923. Gedrukte stukken.
49613: - NOEL--- Request van de commies aan het Ministerie van Oorlog, Noel, d.d. Parijs 10-6-1806, aan Lodewijk Napoleon, met verzoek om een baan aan het hof. Manuscript, folio, 3 pag.
49614: - THOMASSEN A THUESSINK--- Brief van E.J. Thomassen a Thuessink, d.d. Groningen 1-6-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 1 pag.
49615: - GOUSIGUE, GOUSIGNE--- Briefje van T(?) Gousigue (of Gousigne?), d.d. 8-6-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, met uitnodiging aanwezig te zijn bij zijn benefice. Manuscript, 4°, 1 pag.
49612: - VINJU, STEENHOUWER--- Request van Mathijs Vinju, d.d. 's-Gravenhage, 9-7-1806, aan Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 2 pag.
49529: - SNEEK--- Grote foto op karton (29x23 cm.) van de Waterpoort te Sneek Stadszijde, fotograaf W.A. Slager te Leeuwarden. Uitg. De Friesche Bouwkring.
49872: - De grietmannen in Friesland, Leeuwarden, Eekhoff, 1848, 48 pag., ing.
49861: - Les metaux ouvres. Balcons, rampes, marquises, grilles, portes (......) fonte, etc. quatrieme annee, Paris, Storck 1885, half leather, back repaired.
49611: - MUNTS--- Request van Jacobus Munts, d.d. 9-7-1806, aan Lodewijk Napoleon, met verzoek om opnieuw te worden aangesteld als tuinman op het Oude Hoff, uit welke functie hij in 1798 door tijdsomstandigheden is ontzet. Manuscript, folio, 2 pag.
49610: - GRAVENHAGE, WAALSE KERK--- Briefje van president en ouderling van de Waalse kerk te , 216, , d.d. 28-9-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon met verzoek om een onderhoud. Manuscript, 4°, 1 pag.
45131: - "OLIE; WEYTINGH --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met 13 losse blaadjes met teksten en tekeningen, van C.B. Olie. Amsterdam, 1837-1840."
49608: - CHARVILHAC, DE--- Brief van luit. kolonel De Charvilhac, d.d. , 216, 3-7-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon met aanbeveling voor de bezorger van deze brief. Manuscript, 4°, 2 pag.
49609: - COSTER, MILITARIA--- Request van Jean Coster Hzn., d.d. , 216, 11-3-1807, aan Lodewijk Napoleon, om een functie als concierge bij Soestdijk of het Loo. Manuscript, folio, 2 pag.
26080: - Generalregister zur Deutschen Wappenrolle, 2. Auflage, Neustadt a.d. Aisch 1973. 1e, 2e, 3e, 4e und 5e nachtrag, Berlin 1976-1988. Nur die 5 Nachtrage, ca. 150 seiten.
48156: - GRAVENHAGE, LOUISA STICHTING--- 'Bij het leggen van den eersten steen van het gebouw der Louisa-stichting aan het Alexandersplein te Gravenhage, 24-9-1887'. 1 pag., gedrukt, 4°.
48199: - DEVENTER, NERING BOGEL--- Rekening met fraai briefhoofd van ijzergieterij J.L. Nering Bögel en Co. te Deventer, 1897. 1 pag., deels gedrukt.
20728: - Studi in onore di Leopoldo Sandri, 3 delen, Rome 1983, 986 pag., geïll, in hoes.
10743: - Op het koperen huwelijksfeest van den Heer Pieter Van der Laan en Mevrouw Alida C. van der Laan-Meyer. Amsterdam, 12 dec. 1903. G. Cladder. 8º: 1 p.
58285: - Hoofdwapen met 8 kwatierwapens van Dina Tromp, huisvrouw van Thomas van Beresteyn, 4o, 1 pag., manuscript, pentekening, 19e eeuw.
46238: - SCHELLART, V.D. KLEY--- Gedrukte huwelijksaankondiging van A.I.J.M. Schellart en Maria C. van der Kley, Voorburg 1936. Fraai drukwerk, 2 pag.
53571: --- - Sententie bij die vanden Ed. Gerechte der Stad Utrecht, gearresteert jegens mr. Johan Lieftingh, gewesene solliciteur militair, gepronuncieert in de Audientie van den Stadhuyse aldaer op den 12 May 1682. Utrecht, J. van Poolsum, 1682
53249: --- - Sententie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt jegens mr. Simon van Halewyn, gepronunchieert den 31 Julii 1693. , 216, , J. en P. Scheltus, 1693.
53235: --- - Advertissement van rechten, gedaan maaken ende den edele Rade en leenhove van Braband [...] overgegeven [...] van wegens Isabella Barbara Salicati, wed. Jacobus van der Bossche, te Mechelen, benevens haare suster Maria Rosalia de Nemis-Salicati, erfgename van wijle Bruno Gysels, gewoont hebbende te 's Bosch, op ende jegens de testamentaire erfgenamen van Adriana Elisabeth Doncquers, ongehuwde dogter, gewoont hebbende te 's Bosch, met namen Johannes L. Schoutheeth, mr. Petrus M. Schoutheeth en El
42713: [RABUS, PETRUS] - Opkomst, geboorte, leven en dood van Maria Stuart, koningin van Groot Brittanje (...) beneffens een verhandeling van 't Huys van Stuart, als ook de lykreden (...) door Johannes Brand gedaan. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1695.
42563: [MISSON DE VALBOURG, HENRI] - Gedenkwaardige aantekeningen gedaan van een reisiger door geheel Engeland, Schotland en Yrland. Utrecht, A. Schouten, 1707.
20518: - Nouveau dictionnaire de sexologie. Parijs 1967. Twee delen in een cassette ( 2=supplement ), 568+422 pag, geïll, geb.
42612: - - Kort recueil van eenige stucken ende bewijsen, dienende tot beweeringe van het regt van de vrydom van de 100e en 200e penningen over Holland geconsenteerd, waer van de heerlyckheyd van Vianen (...) jouisseeren. z. pl., z. j., [ca. 1700].
12807: - DEPPING Briefje van Georg Bernh. Depping, Franse auteur, aan J. Dumont-Schauburg, boekhandelaar te Keulen, d.d. Parijs 1840, 1 p.
12809: - DIDIER Aantekening van de hand van Charles Didier, Frans letterkundige. Z.j., 1 p.
12810: - DIEFENBACH Brief met envelop van Dr. Lorenz Diefenbach, taalgeleerde en dichter te Frankfurth, aan Frau Belli-Gontard te Frankfurth, d.d. Frankfurth 1843, 1 p.
12811: - DOORMAN Potloodtekening (ruïne in de bergen), gesigneerd A. Doorman en op passepartout: `Ter verjaring mijner lieve tante Henrietta den 24 juny 1848 is dit getekend door A. Doorman', 25x30 cm.
12812: - DOORMAN Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van ... Doorman (oudste broer van J. en Chris Doorman), 1845-1855.
12813: - "DOORSLAER, VAN; WOUTERS Schetstekening van het alliantiewapen van Van Doorslaer en Wouters, 19de-eeuws, 18x23 cm."
12814: - DORDRECHT Pentekening van de voorgevel van een groot gebouw met eronder de tekst: `Bestedelingehuis binnen Dordrecht, opgerigt in 1849', 14x25 cm., ca. 1850.
42637: - - Philopaedion. Tijdschrift voor de jeugd. Jaargang [5] 1826, Amsterdam, A. Vink, 1826.
42647: [KOUMANS, PIETER] - Verklaring van allerhande zo goude als zilvere en andere geld-specien, 2e druk, waar by gevoegt een aantekening van eenige personen die tot den ouderdom van 100 jaren en daarboven gestegen zijn, als mede enige waarnemingen van 't jaarlykse sterfgetal der menschen. Leeuwarden, P. Koumans, 1746.
54012: --- - Intendit by den heere officier der stadt Utrecht over-ghegeven jeghens Philippus Rovenius van Deventer, pretense bisschop van Utrecht, mitsgaders de sententie van den ed. gherechte der stadt Utrecht, jegens den selven gepronuncieert op den 10 Martij 1640. Utrecht, A.J. van Paddenburch, 1640.
42653: - - Argvment van een tragische-comedie prophetique gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Basca de Tripoly. Vertaald uit het Grieks, z. pl., z.n., 1608.
42657: D.P.E. - Toetze op het laster-schrift t'onrecht genaamt stadhouderlyke regeeringe van Holland en West-Vriesland. Leiden, J. Princen, 1662.
42578: - - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van Afrika. Amsterdam, Tirion, 1763.
62559: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arnold
62560: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arnoldts
42613: - - Octroy van de Purmer, mitsgaders d'approbatie (...) met de Kavel-conditien (...) Item: kavel-register ende kaerte. Amsterdam, erven H. Aaltsz, 1722.
42624: - - De nationale wedstrijd voor scherpschutters-vereenigingen, dienstdoende schutterijen en corpsen der land- en zeemacht, gehouden te , 216, op 21-26 September 1868. , 216, , M.J. Visser, 1869.
42626: - - Wagenaar's beschryving van Amsterdam gevolgd in eene geregelde aanwyzing van de sieraaden der publieke gebouwen dier stad, zeer dienstig voor alle liefhebbers der bouw- beeldhouw- en schilderkunst. Amsterdam, J.B. Elwe, 1790.
42666: - - In 't veld. Herinneringen en indrukken uit de onvergetelijke jaren van 1830 en 1831 (...) door een oud lid van de vrijwillige jager-kompagnie der Utrechtse Hoogeschool. Dordrecht, 1856.
42667: - - Placaet ende provisionele reductie ofte tollerantie vande (...) Staten Generaal der Ver. Nederlanden, op den cours vanden gelde, so goude als silvere spetien. , 216, , v. Wouw, 1638.
42670: [POOT, ABRAHAM VAN] - Engelands gods-dienst en vryheid hersteld door sijn hoogheid den heere prince van Oranjen (...) Beginnende met den optocht uit Holland tot de kroninge van hare hoogheden. Amsterdam, Doornick, 1689.
42671: [LAMPE], B[AREND] - Sweedsche oorloghen. Dat is Waerachtigh ende grondigh verhael van de voornaemste ende ghedenckweerdighste gheschiedenissen, welcke in de Oorloghe Gustavi Adolphi der Sweden, Gothen ende Werden coninck etc teghens Ferdinandum II, Roomsch Keyser, in Duytschlandt zijn ghebeurt. Dordrecht, J. Troyen [colophon: N. Vincentsz], 1631.
30008: - SMITS -- Getuigschrift 5 jaar HBS te Haarlem, voor Elisabeth Francisca Smits, geboren 16-4-1906 dd. Haarlem 1924. Groot blad, deels gedrukt.
30009: - GRUND -- Rapport 2e- klasse O.L. school Rotterdam t.n.v. Suze Grund geboren Rotterdam 20-4-1913, 1922.
30010: - LEIDEN, ZIEKENVERPLEGING BOERHAAVE -- Oningevuld diploma van de Ver. voor Ziekenverpleging 'Boerhaave' te Leiden. Fraai drukwerk (IJdo) in linnen omslag.
30014: - INDIE, SOUVEREINITEITSOVERDRACHT -- Doorlatingsbewijs 'Plechtige overdracht van de souvereiniteit over Indonesie 27-12-1949' voor het voertuig van mr. J.M. Landré, directeur Regeringsvoorlichtingsdienst.
30015: - "HEGEMAN, BREDA -- Bewijs van lidmaatschap 'Breda Vooruit' voor 1933, t.n.v. H. Hegeman, Boschstraat 28 Breda. "
30123: - ASSEN, GROENENDAAL -- Menu Hotel-rest. Somer van G. Groenendaal jr. te Assen, 1913. Deels gedrukt.
30124: - APPINGEDAM, DRENTHE -- Brochure 'Drentse liedjes' van de Drentse Vereniging 't olde landschap te Appingedam. Gestencild, 12 pag.
30101: - HAASTERT, VAN -- Tekening van grafmonument met treurende man en de tekst 'Rust, dierbaar overschot, in Uwer moeder schoot / Uw lievling volgt U rasch op vleuglen van den dood.' gesigneerd J. van Haastert fecit, 11x16 cm., ws. 1e- helft 19de- eeuw, in lijst achter glas.
30103: - GRAVENHAGE, INHULDIGINGSFEESTEN 1898 -- Inhuldigingsfeesten , 216, . Officiele feestwijzer nrs. 1,2,5 en 6. Ca. 60 pag. gedrukt op oranje papier. Veel advertenties.
30105: - GEWAY, V.D. VEEN -- Programma met de tekst: ontvangst vioolduo James Geway en Rut van der Veen - koffiemaaltijd - Verrassing met prijzen - Causerie over Nature Spirits - vioolduo James Geway en Rut van der Veen. Gefotokopieerde tekening van een kabouter in een bos die het programma vasthoudt.15x10 cm, 8° oblong, 1 pag., ca. 1950?
30106: - ASSEN, ZWERVERS -- Programma van groepsfeest van De Zwervers en Thrianta Stam te Assen, ca. 1950. Gestencild, 18 pag., met veel advertenties van plaatselijke winkeliers.
30109: - SCHOONHOVEN, PAARDEN -- 'Harddraverij Schoonhoven 25-9-1879'. Gedrukt programma, 1 pag. folio.
30113: - GRONINGEN, STUDENTEN -- Drie programma's van festiviteiten door studenten te Groningen, 1953, gedrukt.
30114: - GRONINGEN, GRUNO -- Maandblad van Kon. Liedertafel Gruno 1953, betr. 100 jarig bestaan. Gedrukt, 26 pag., geill.
30115: - W.O. II -- Twee inhoudsopgaven voor voedselpaketten van America Red Cross en van Victoria, Dordrecht voor krijgsgevangenen in 1942, 1943.
30117: - GORINCHEM -- Convocatie voor lezing Noto Soeroto voor ver. 'Algemeen Geestelijke Ontwikkeling' te Gorinchem, 1928. 8° oblong, gedrukt.
30121: - FIETS -- Reclamebiljet voor Desy Bell, de twee persoons fiets, ca. 1900, gedrukt.
42609: [KOUMANS, PIETER] - Verklaring van allerhande zo goude als zilvere en andere geld-specien. 2e verm. druk, Leeuwarden, P. Koumans, 1746.
42611: - - Octroy van de Scher-meer, mitsgaders cavel-conditien ende kaarte. Alkmaar, J. v. Beyeren, [ca. 1740].
42790: - - Bekentenisse of belydenisse des geloofs der Nederlantsche gereformeerde kercken. Dordrecht, M. de Vries, 1725.
30092: - HILVARENBEEK, VERHAAR, HEUVEL, VREEDE, BOS, OUDKERK, POOL -- Van Zwaamens en Thomsons Almanak voor 1816, Rotterdam [1815], 4°, 32 pag. gedrukt. Wit doorschoten met ms. aantekeningen. Illustraties in houtsnede door Lubeek.
42755: [SCRIBANI, CAROLUS] - Aussfuhrliches wolgegrundtes, politisches Bedencken, auff das nach jetz wehrende Kriegswesen im Niderlandt: darinn grundtlich angedeuttet unnd erzehlet wirdt, woher der Krieg entsprossen, wie solcher ein anfang und Mittel gefuhrt, und dann endlich wie derselbe zu einem glucklichen End kondte gebracht werden (...). z. pl. [Duitsland?], 1629.
58044: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van vrouwe.... Van Bronkhorst, huisvr. van Sibert van Remunt, muntmeester te Utrecht, overl. 1700. Manuscript, 4o, 1 pag.
58043: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Rogier van Broekhoven en Johanna van Hoorenbeek, resp. overl. 1656 en 1652, naar wapenbord in Janskerk Hertogenbosch. Manuscript, 4o, 1 pag.
58042: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van .... Briel, Manuscript, 1 pag., 4o.
58037: - Genealogisch schema familie Van Lodestijn. Manuscript, 4o, 1 pag.
58038: - Getekend wapen in kleur van het geslacht Blenkvliet, 19e eeuw.
58035: - Hoofdwapens Keeremans/ Rommerswale alias Caluwaerts, met de 8 kwartier wapens. Tekening met kleur, 4O, 1 pag.
58031: - Twee genealogien Van der Does: riddermatig en niet-riddermatig. 40 pag., folio, manuscript.
58034: - Acte d.d. Utrecht 18-9-1618 waarbij Willem Cornelisz Portengen en Joan Gerrits van Ballum, kerkmeesteren van St. Geertruid te Utrecht bevestigen dat Cornelis van Schayck een grafstede in de kerk heeft verkocht. Charter op perkament met handtekening van de kerkmeesteren.
58030: - 32 kwartieren van Quirina Jacoba Louise de Lange (1790-?), gehuwd met jhr. Louis Quarles van Ufford (1782-1839).
58029: - Genealogisch overzicht betr. de familie Overschie en de daaruit gesproten families Blotelingh en Crombrugge. Ca. 1620 - ca. 1650. Manuscript, 2 pag., folio.
58020: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van ... Bloys van Treslong. Manuscript, 4o, 1 pag.
58021: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Maria Louisa Cau, vrouw van M. Pau, overl. 1729. Manuscript, 4o, 1 pag.
58022: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van ... Chantraine de Broucqsant, overl. 1623. Manuscript, 4o, 1 pag.
58025: - Affiche, plano-oblong, Aan de kinderen van Nederland met foto van Beatrix, Irene en Margriet wij zijn zoo blij dat we terug kunnen komen...
58026: - Genealogie Van Wijckersloot van Utrecht. Manuscript, folio, 10 pag.
42595: - - Cantiques pour le culte public, recueillis et imprimes par ordre du Synode Wallon. Dordrecht, Blusse, 1803.
42679: M.S. [= SMALLEGANGE, MATTHEUS] - Geslacht-rekening der doorluchtigste vorsten van Nassau en Oraenjen. Amsterdam, J.C. ten Hoorn, 1675.
42682: [PURCHAS, SAMUEL] - Scheeps-togt van Willem Hoare, van Suratte na Achen, Tecoo en Bantam. Gedaan in het jaar 1618. Leiden, V.d. Aa, 1707.
4278: L.E. - De hertogen uit het Huis van Nassau, in Geldersche Volksalmanak (1902), p. 45-47.
12050: - RIEU Fotokopie van een gedrukte bijdrage: `A genealogical memoir of the family of Rieu', uit Huguenot Society's Proceedings X (1924), 16 p.
12052: - RITT Aquarel, 29x43 cm., van paard in landschap, gesigneerd Jo Ritt 1990 (of 1930, of 1950).
12039: - POLVLIET, GORINCHEM Afdruk van een houtblok met het merk van `Handel in thee, koffij en tabak van H. Polvliet & Zonen, Gorinchem'. 19de-eeuws.
55466: --- - [Dossier stukken uit de jaren 1737-1740 betreffende een zaak tussen Lubbert Adolph Torck, heer van Rosendaal en gecommiteerde voor Gelderland in de Admiraliteit te Amsterdam, en Adriaan van Houten, wonende aan de oude Tol onder Tydingerbroek]. Deels gedrukt als extracten Resolutien Staten van Holland, deels in manuscript.
55451: --- - Proces-stukken in zake betreffende de veroordeling van den kapitein der 1e Comp. dienstdoende schutterij F.P. Sterk te Breda door den Schutters-raad aldaar, benevens de memorie van verdediging en het vonnis later in appel gewezen. Breda, F.P. Sterk, [1843].
42760: - - Stucken en bewysen aan de (...) Staten van Hollandt (...) overgelevert (...) op ende jegens dijckgrave ende hooge heemraden van den lande ende waterschappen van Woerden. Utrecht, G. Muntendam, 1709.
42633: [BOUGEANT, G.H.] - Amusement philosophique sur le langage des bestes. Paris/Francfort, Gissey et Bordelet/Mulz, 1739.
42636: - - Eenvoudig dagverhaal van het geene zoo binnen de stad Delft als te Overschie, Ryswyk, Naaldwyk, Vlaarding, Maassluis, enz. zedert den 22 Juny tot den 30 October 1787 is voorgevallen, in VI stukjes, 2e vermeerderde druk. Delft, J. de Groot, [1787].
30094: - SCHOORSTEENVEGER TOGNI, ‘S GRAVENHAGE -- Kaartje van ', 523, Togni en comp., mr. rookverdrijvers en schoorsteenvegers' te , 216, .
30097: - WORKUM -- 'Reglement en taux voor de wagenaars te Workum', dd. 22-4-1816. Gedrukt, 4°, 8 pag.
30098: - VLISSINGEN, COENRAADS PIETERSE -- Uitvoerig verslag der feestelijkheden bij de plechtige opening der haven- kanaal- en spoorwegwerken te Vlissingen door Z.M. Willem III op 7-10 september 1873. Door S.C. Coenraads Pieterse. Middelburg 1873, 56 pag. Gedrukt.
44743: - BRONGERS --- Zeven brieven van G.A. Brongers, d.d. Middelstum 1950-1954 aan G. Halwasse, betr. zegelringen, tabak, familieadvertenties, familie Brongers etc. Manuscripten, 7 pag.
44744: - MARWIJK KOOY, VAN --- Briefkaart van ... Van Marwijk Kooy, d.d. Dordrecht 1953, aan G. Halwasse, betr. stoelen met wapens Van Marwijk Kooy en Crena de Jongh. Manuscript, 2 pag.
44745: - KOOMANS--- Drie brieven van W.H. Koomans, d.d. Heemstede 1936, aan G. Halwasse betr. zegelring. Met aantekeningen. Manuscript, 9 pag.
42648: - - Naamregister der rentmeesters van de domeinen, procureurs generaals en griphiers sampt van de substituten zoo van procureurs als griphieren in der tyd, waar op volgen de eerste deurwaarders van den Kamere van den Hove in Friesland. Amsterdam, Houttuyn, 1748.
54251: --- - Verordnungsblatt für die besetzten Niederländischen Gebiete Jahr 1940 / Verordeningsblad voor het bezette Nederlandsche gebied, jaar 1940.
9714: - Huwelyks-zangen voor ... Jan Van voorst, oud opperbestuurder van Nederlands Africa, met ... Willemina Aletta Kien in den echt vereenigd binnen Utrecht den [met de pen ingevuld: 1] van slachtmaand 1757. Utrecht, Willem en W. Henrik Kroon, 1757. 4º: [24] p. Met groot titelvignet door C.F. Fritzsch met adres T. Crajenschot.
53281: --- - [Verzameling van 10 stukken, pro en contra, in de incest-affaire van Onno Zwier van Haren]. Leeuwarden e.a., A. Ferwerda e.a. 1761-1762.
53282: --- - [Losse stukken pro en contra in de incest-affaire van Onno Zwier van Haren], Leeuwarden e.a., A. Ferwerda e.a., 1761-1762.
53301: --- - Sententie van Louis Francois van den Heeden, over de begane moordt gedaen aen mr. Adriaen de Molenaer, des selfs zwaeger, tusschen Utrecht en de Vaart, op donderdagh den 3en- May 1688 ouden stijl. By den Ed. Gerechte der stadt Utrecht op den 14 dito in de Audientie van den stadthuyse gepronuncieert ende ten selven dage op de Neude geexecuteert. Utrecht, J. v. Poolsum, 1688.
57343: -- - Natuur- reken- en letterkundige vermakelijkheden. Kunststukjes en gezelschapsspelen. Gravenhage 1855.
57333: [SPARNAAY, MEJ.], - Uit het leven van tuberculose-lijders en hunne gezinnen. Ervaringen bij thuisbezoeken van de enquetrice der Vereeninging tot bestrijding der tuberculose als volksziekte, gevestigd te Leiden, Leiden 1907.
58113: - Prentbriefkaart interieur Amsterdamse effectenbeurs, ca. 1930?
58114: - Twee afleveringen van Het Leven, d.d. 14 en 22-8-1925 betr. de cycloon te Borculo, geill.
58116: - Manuscript logboek van tochten te paard 1918-1919. 1 cahier, 110 pag.
58117: - Koren (...) vijftigjarige feestviering der Ver. ter Bevordering van de belangen des Boekhandels 13-8-1867, gecomponeerd door Wilh. Smits, gezongen door de typografische zangvereniging Voorzorg en genoegen.
58119: - Ca. 15 brochures etc. betr. joods leven in Nederland, 20e eeuws.
58120: - Reclame brochure firma L. Schutz & Zoon te Zeist, fabriek van zink en bronswerken, Afdeling Centrale Verwarming, Eigenaar F.W. Braat, Delft, 1899. (16) pag., geill.
58121: - Muziekblad Poezie en proza in de thee. Gedicht door J.L. Pisuisse, muziek van Max Blokzijl, (10) pag.
53315: --- - De heer W.A. Jellinghaus en zijne voorgewende grieven tegen jhr. mr. F. Junius van Hemert, Batavia, Bruining & Wijt 1873 'Buiten den handel'.
53332: --- - Geschiedenis van het regtsgeding tegen J.H. de Hes, voorheen med. doct. te Zutphen. Arnhem, C.A. Thieme, 1822.
57811: - Familieboekje (trouwboekje) uit de gemeente Amsterdam van Christiaan George Lodewijk Fehr en Carolina Rabeneck getrouwd 6 september 1928 te Amsterdam met 2 geboorte- inschrijvingen uit 1891 en 1897.
57812: - Exemplar of the Times, London, Thursday, November 7, 1805, 4 pages.
56649: - Schatkamer voor alle standen voor 1842 [ en 1843, 1843 (andere tekst), 1845], Amsterdam, Diederichs, 142-1845.
9594: - "Boeckenroode door liefde in min verheerlykt; ter eere van ... Mr. Gillis Van den bempden, burgemeester en raad der stad Amsterdam, en ... Katharine Grey, in den echt vereenigd den 24sten van louwmaand 1740. In liefde en minnezangen heil gewenscht door Abraham Titsingh, Amsterdammer. Amsterdam, Barent Paats. 4º: [46] p."
51477: [BERNARD, FRANCOIS], - Aan zijne doorluchtige hoogheid Willem den Vijfden (....) wegens de party in den tegenwoordigen toestand van 't gemeenebest te kiezen, door Een oprecht liefhebber des vaderlands, Holland 1783. Zonder omslag.
13397: - "LENNEP, VAN; VAN SUCHTELEN Schematisch overzicht van de afstammelingen van Johan van Lennep en Anna van Suchtelen, met hun beider familiewapens in kleur. Tekening, ca 1900?, 40x50 cm"
13398: - CAVELIER, LE Bericht betr. het overlijden van Nicolaas le Cavelier, luit. kolonel, 71 jr, Arnhem 18 oktober 1786, getekend door M.C.A. le Cavelier, wed. le Cavelier, 1 blad, folio, deels gedrukt.
13401: - URK 58 “Urker fotokaarten” uit de serie “Toen Urk nog eiland was”. In album. Met gestencilde tekst.
13402: - TEXTIELINDUSTRIE EN MODE Twee drukwerken betr.de Intern. tentoonstelling voor mode en voor textiel, Christal Palace, Londen 1904.
13403: - TEXTIEL 6 “Monsters van lappen textiel, ca 1880”, geplakt op een blad.
13410: - CAPELLEN, VAN DER Verklaring van G.P.C.B (?) van der Capellen, dd Zutphen 22-1-1776, dat de commiezen ter recherche te Gelderland zich in het afgelopen jaar goed hebben gedragen, 1 p., folio, manuscript.
43585: DAS, G - Foppe van Aitzema. Bijdrage tot de kennis van de diplomatieke betrekkingen der Nederlanden tot Denemarken, de Hanzesteden [.....] tijdens den dertig-jarigen oorlog, Utrecht 1920, 221 pag. [dissertatie].
30127: - BARNEVELD -- Reclamevloeiblad van 'Cleveland's egg's meal' te Barneveld, ca. 1900.
29487: - SCHEEPVAART -- Placaat van de Staten Generaal, dd. ‘s Gravenhage 26-6-1780, met verbod om bij scheepvaart naar andere landen de ‘derde man’ niet van de vissersschepen en schepen van de OIC etc. te nemen, dit i.v.m. met een tekort aan manschappen. Gedrukt, plano, 1 blad.
25070: - Handvesten, privilegien, octroyen, vry- en gerechtigheden aan de stad Haarlem en haare burgers verleend. Haarlem, Enschede en Bosch, 1751.
52552: [ROSTAIN, PIERRE] - Matanasiennes, lettres suivies de notes sur des riens philologiques par un petit neveu du prieur Ogier. Lyon, 1837.
6365: [MULLER, FREDERIK] - Manuscrits généalogiques et historiques. Amsterdam 1909. 238 p., + index op familienamen
30128: - GOUDA -- Reclamevloeiblad voor de Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Gouda (nachtlichten en theelichten) ca. 1900.
30130: - KOOG A.D. ZAAN, FRANCKEN -- Reclamevloeiblad van cacaofabriek A. Francken & Co. te Koog a/d Zaan. ca. 1900.
9669: - Huwlykszangen ter bruilofte v an ... Herman Evertsen, schepen en raad der stad Middelburg ... en ... Anna Maria Parker, plechtig gevierd binnen Middelburg in Zeeland op den 23 van slachtmaand 1750. z.p. 4º: [20] p.
9811: - Hieronymus Van alphen bij het graf van zijne [echtgenote] Johanna Maria Van goens. Utrecht, J. van Terveen, 1775. 8º: 23 p. Gedrukt op papier met zwarte rand.
49606: - BIDOLET--- Brief van Francois Bidolet de Nevere en France d.d. , 216, 1-7-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 2 pag.
49607: - ROPCKE--- Brief van Röpcke, d.d. , 216, 5-7-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 3 pag.
46019: - BRUCE, LUZAC--- Brief van G.I. Bruce (1803-1850) d.d. 's Hage 1846, aan mr. L. Luzac te Leiden. Manuscript, 4°, 1 pag.
46014: - TABAK, ZEELAND--- Missive van de prefet van het Departement de l'Escaut (= Zeeland), d.d. Gent 2-7-1812, tegen het clandestien verbouwen van de tabaksplant. Gedrukt, 4°, 3 pag.
53314: --- - Sententie by den Hove van Justitie van Holland gearresteerd, jegens Gerdina Visser, huisvrouw van Josef Helwich, gepronuncieerd den 21 September 1804. Den Haag, Staats-drukkerij, 1804.
53272: --- - Hantvesten van dootslagen, gewelt, lamme-leden, leemten, kuer-wonden, vrede-breeckinge ende van meenigerhande articulen aengaende justitie ende den Zeeburch, gegeven van Hartogh Aelbrecht, den goeden luyden van Aemstellant ende Goylant. Utrecht, J. v. Poolsum [ca. 1660].
46633: - TWENTHE, DAGBLAD TUBANTIA--- Kinderkrant van het Twentsch Dagblad Tubantia, nrs. 1-52 (= eerste jaargang 1937), 416 pag., geillustreerd, gebonden in linnen band. Gedrukt.
46634: - "RIDDERSCHAP ZUID-HOLLAND--- Ridderschap van Zuidholland. Verbaal van het verhandelde, 1840 en 1841; 1842; 1842 en 1843; 2-6-1848; 1-9-1848; 1-11-1848; 2-11-1848; 7-12-1848; 1-6-1849;1-6-1850. 5 delen, folio, gedrukt, ca. 100 pag."
55720: --- - Prent: 'Ruine van het geplunderde huis van Dr. Stevenink te Middelburg', anonieme gravure met afbeelding van de gehele straat, te zien naar de Oude kerk.
55583: --- - Prent: 'Executie aan J.B.F. van Gogh, op Zaturdag den 4den April Anno 1778'. Anonieme gravure van voorgevel Paleis op de Dam met schavot en een menigte toeschouwers. Uitgave Dirk Schuurman te Amsterdam.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

9/13