Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
49129: - HUIJGENS, TENTOONSTELLING--- Huijgens-tentoonstelling. Lijst van [ financiele ] bijdragen voor de tentoonstelling en lijst van deelnemers in het waarborg fonds, 1896. 1 blad, deels gedrukt.
49301: - BLAUWE KNOOP, ROTTERDAM, VERKAAIK--- Drie menu's met handtekeningen van diners van het gezelschap Blauwe Knoop, 1935 en 1936.
49214: - FRIESLAND, WORKUM, SCHUTTERIJ--- Reglement voor de schutterijen in de steden van het departement Vriesland. Workum, Annema, 1814. Blanco papieren omslag, 48 pag.
49223: - FRIESLAND, NED. HERVORMDEN--- Extract uit Decreten Prov. Bestuur Friesland d.d. 23-2-1797 betr. opheffing regels betr. verkiezing predikanten, als zijnde 'overblijfselen van het stelsel eener heerschende kerk'. 1 blad, folio, gedrukt.
49225: - WORKUM, MARNSTRA, TREKWEG--- Kwitantie van A. Marnstra te Workum voor rente op obligatie op de trekweg alhier, d.d. Workum 1793. 1 blad, deels gedrukt.
49226: - WORKUM, BLOM--- Rekening van slager M. Blom te Workum, 1894, voor weeshuis. 1 blad, deels gedrukt.
49227: - WORKUM, EILING--- Nota van schoenmaker L. Eiling te Workum, 1895, voor weeshuis. 1 blad, deels gedrukt.
49229: - WORKUM, GLASTRA--- Nota van bakker W. Glastra te Workum voor weeshuis, d.d. 1894. 1 blad, deels gedrukt.
4923: [VIS ALBZ., J.] - De familie Vis van Zaandam-Wormerveer. [Hilversum], 1926, 107 p., Oud-Hollands papier, met losse tabellen.
9335: - Bataviers-vreughde op het geluckig arriveren in Holland, van sijn kooninglycke majesteyt Wilhelmus de iii, koning van Groot Brittanje, etc etc, erf-stadhouder van Holland etc etc. Leiden, H. van Damme, 1691. Plano, 1 p.
9337: - Het veer. Ter bruilofte van Hendrik Oosterling met Kornelia De veer. Getrouwt den 9sten [met pen ingevuld] van Oogstmaand des jaars 1691 binnen Amsterdam. Amsterdam, Dirk Boeteman, z.j. 4º: [8] p.
9338: - Ter bruilofte van den edelen heer Mr Joan De Witt, heere van Zuid- en Noord-Linschoten ... geheimschrijver der stadt Dordrecht en de ed. jonkvrouw Wilhelmina De witt. z.p., z.j. 4º: [8] p.
49442: - ALPHEN A.D. RIJN, AARLANDERVEEN--- Krantenartikelen door E. v. E. en J.W. van Z[wieten] uit De Rijnbode 1941-1942 betr. geschiedenis Alphen aan de Rijn en Aarlanderveen.
45240: - HOOFF, VAN, WENDLIJ, RAMBONNET--- Brief van Juffr. Rambonnet aan Christine Wendly- van Hooff te Zutphen en een brief van vader, moeder en zuster Henriette aan haar d.d. Maastricht 1861.
49142: - HAMMING, WIERDSMA--- Twee zeer uitvoerige brieven van S.H. Hamming-Wierdsma, aan haar moeder, wed. E.C. Wierdsma-Nauta, d.d. Haarlem 1851 en Welbergen (Twello, ten huize fam. Van Ittersum) 1851.
45279: - LOTERIJ, MILITARIA--- 2 loten in de geldlening van de Ver. tot bevordering van 's lands weerbaarheid, 1870 en 1871, gedrukt, 4o, 2 p. per lot.
61356: - - Diversche miraculeuse victorien, onlancx ghesien in desen Franzen kriich met de Belegeringe, tot nu toe, met noch eenige France gedichten.
49410: - GRAVENHAGE, AUTORITEIT VROEDSCHAP--- Passages uit Ned. Jaarboeken 1767-1769 betr. de klachten van de vroedschap van 's Gravenhage betr. vermindering van hun autoriteit en voorrechten, ca. 200 pag., gedrukt.
49411: - GRAVENHAGE, HAAGSCHE BOSCH--- Artikel van Bosman in De Nederlandsche Spectator van 27-10-1877 'Een ontmoeting in Het Haagsche Bosch', 2 pag. + een plaat.
49412: - GRAVENHAGE, BOTERWAAG--- Artikel 'Het Boterwaagcomplex', typoscript door H. Bordewijk, 3 pag. + 10 foto's.
49110: - WESTENBERG--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van Louise Westenberg, d.d. 1840, manuscript.
49111: - WORP, VAN BOMMEL, EDAM--- Blaadje uit album amicorum van L.C. van Bommel, met bijdrage (muziekschrift) van J. Worp, d.d. Edam 1843, manuscript.
49114: - ECKHARDT--- Blaadje uit een album amicorum met bijdrage van G.E.A. Eckhardt, ca. 1810, manuscript.
49383: - BIER, VAN OOSTERHOUT, DU CLO--- Extract resolutien Gecomm. Raden Staten v. Holland 6-8-1749, folio, 3 pag., gedrukt.
49304: - SCHIEDAM--- Negen extracten uit 19e eeuwse almanakken met artikelen over de geschiedenis van Schiedam.
49305: - "HEMESSEN, VAN; WOUBRUGGE--- Brief van O.C. van Hemessen aan 'vriend Eikelenboom', betr. het lenen van artikelen van zijn hand, ca. 1920? Manuscript, 1 pag."
52601: [HESS, DAVID], - Hollandia Regenerata. [Londen, W. Humphreys, 1796].
52468: [VOLTAIRE, F.M.A. DE] - Candide, ou L'Optimisme. Traduit de L'Allemand de mr. le docteur Ralph. z. pl., 1759.
52434: [BONDI, CLEMENTE] - Giornata villereccia. Poemetto in tre canti, intenui labor. Parma, Stamperia Reale, 1773.
52528: - - Les sept Provinces-Unies a louer ou a vendre presentement. Traduction libre, z. pl., 1784.
52574: [GRAHAM, THOMAS BARON LYNEDOCH] - The history of the campaign of 1796 in Germany and Italy. 2nd edition, 3 volumes, London, 1801. [Titel van deel 2:] The history of the campaign of 1797 in Italy and Germany. [Van deel 3:] The history of the campaign of 1799 in Germany and Switzerland.
30148: - AMSTERDAM, POLITIE -- Drie grote plano bladen, gedrukt, met regelingen betreffende de politie in Amsterdam, 1830 en 1843.
52524: - - Eine hochst wunderbare Geschichte welche sich zu Mastricht zugetragen hat, wo der dortige Ober-Rabbiner auf offentlicher Strasse durch die allmacht Gottes geleitet, bey der feyer eines Christlichen gottesdienstes dem Judenthum entsagte, und im angesicht von tausenden menschen kniefallig Jesum als den wahren Gott (...) anbethete und gleich darauf zur Katholischen Religion ubergieng. Koln, Christian Everaerts (2040), [=1822].
52516: - - Luimige verklaringen van opschriften op uithangborden, enz. Door den schrijver van erotica. Rotterdam, J.W. v. Leenhoff.
8274: [HEINSIUS, NICOLAAS] - De vermakelyke avanturier, ofte De wispelturige, en niet min wonderlyke levens-loop van Mirandor, [...]. 8e druk. Amsterdam, Jan Morterre, 1756. [2 delen in 1 band]
30139: - SCHIEDAM, WAAG -- Reglement op het gebruik der Stadswaag en instructie voor den waagmeester te Schiedam. Schiedam, M. de Goude, 1840, 4°, 11 pag., gedrukt.
30138: - NIEUWENHUIJZEN, TRANSVAAL -- 'Leve de Transvaal! Sensatie-coupletten voorgedragen als Transvaalsche Boer, door den heer H.D. Nieuwenhuijzen'. Rotterdam, z.j., ca. 1900. 4°, gedrukt, 2 pag.
52405: - - Het boere-krakeel in al zyne omstandigheden (...) in XLIV verhaalen. Nauwkeurig beschreven door de schoolmeester van het dorp. Amsterdam, D. Swart, 1763.
52519: - - Zeeusche buyse. Vertoonende de redenen waerom des vyants offencieve forten gheleghen aende noort-west zijde van de staat van Sluys [Sluis] (...) behoorden gedemolieert te werden (...) z. pl. 1648.
52552: [ROSTAIN, PIERRE] - Matanasiennes, lettres suivies de notes sur des riens philologiques par un petit neveu du prieur Ogier. Lyon, 1837.
29864: - TONEEL, HET NEDERLANDSCH TONEEL -- Twee prospecti voor het repertoire-abonnement 1901-1902 en 1912-1913 van de Kon. Ver. 'Het Nederlandsch Toneel'. Gedrukt, elk 4 pag.
29862: - TONEEL, SITTARD, 1756 -- Programma voor het 'Bly-toneel Den Verlooren Soon ... sal vertoont worden door de beroemde en welgeleerde Jonckheydt tot Zittardt bij de eerw. P.P. predickheeren in 't Collegie van den Saligen Albertus den Grooten, den 1 en 2 van September 1756'. Gedrukt bij J. en G. van Gulpen te Maastricht. 4°, 4 pag.
9443: - [Groot titelvignet voor de huwelijkszangen van Dirk Van lennep en Catharina De neufville, gehuwd 7-7-1716 te Amsterdam], 13 x 16 cm, door B. Picart met allegorische voorstelling, de spreuk 'Nil vinclis dulcius illis' en de wapens van bruid en bruidegom.
29863: - TONEEL, REDERIJKERSKAMER DE GENESTET, AMSTERDAM -- Programma voor toneelstuk Drie Hoeden, in Bellevue 5-4-1877, uitgevoerd door de rederijkerskamer P.A. de Genestet te Amsterdam. Gedrukt, 1 blad.
52520: [NAPOLEON?] - De Pyramiden of wonderlyke lotgevallen van Buonaparte in de ruinen van Memphis in Aegypten (...) volgens eenen origineelen brief des eersten consuls, gevolgd naar een Hoogduitsche vertaaling van Theodorus Flammberg. 2e druk, Groningen, Eekhoff, 1801.
15671: [NIJHOFF, ISAAC ANNE] - Geldersch arkadia, of Wandeling over Biljoen en Beekhuizen. Et in Arcadia ego. 3e druk. Arnhem: P. Nijhoff, 1825
15672: [NIJHOFF, ISAAC ANNE] - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, of geschiedkundige en plaatsbeschrijvende beschouwing van de omstreken der stad Arnhem. Arnhem: Paulus Nijhoff, 1820.
15673: [NIJHOFF, ISAAC ANNE] - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland [...]. 3de verbeterde en vermeerderde druk. Arnhem: Paulus Nijhoff, 1824.
15674: [NIJHOFF, ISAAC ANNE] - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland [...]. 4de verbeterde en vermeerderde druk. Arnhem: Paulus Nijhoff, 1828.
52527: - - Les trois puissances, ou correspondance entre le temps, la politique & l'equite sur les affaires actuelles. Par une dame Hollandaise. Utrecht, 1785.
52548: - - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, deel 9 en 10: Beschryving van Zeeland. Amsterdam, Tirion, 1751-1753.
52474: [SWEERTS, HIERONYMUS], - Koddige en ernstige opschriften op luyffens, wagens, glazen, uythangborden (...) door een liefhebber der zelve. 4 delen in 1 band, Amsterdam, Jeroen Jeroense, 1682, 1683, 1685, 1690.
52442: [KERSTEMAN, PETRUS LIEVENS] - De vermakelyke avanturesse of de dienstmaagd van Fortuin, vervattende hare zonderlinge levensgevallen (...). Amsterdam, Van Esveldt, 1754.
52523: [DORING, C.] - Hamburg. Leporello van 12 foto's op karton, elk 10+14,5 cm. Uitgave Conrad Doring, Ansichten-Verlag, Hamburg, [ca. 1900?].
52406: [VERHEIDEN, WILLEM] - Oratie of vvtspraecke van het recht der Nederlandtsche oorloge tegen Philippum coningh van Spaengien (...) van eenen Nederlandschen edelman ghedaen. Amsterdam, M. Colijn, 1608.
52431: [NAYLER, B.S.] - Pillen voor recenserende geleerden te slikken en Beenen voor heeren boekhandelaren te kluiven: toegediend door een wezenlijken voorstander der Nederduitsche letterkunde. Amsterdam, Nayler & Co., 1838.
52506: [LAAR, J.W. CLAUS VAN] - Het groot ceremonie-boek der beschaafde zeeden (...) onderwijzende hoe iedereen zich behoorden te gedragen om zich zelven (...) bemind en gelukkig te maaken, door C.V.L. Amsterdam, Mourik, [1736].
43151: - - Historie der zwartekunstprinten van de uitvinding dezer kunst af tot den tegenwoordigen tyd toe, met een bericht van de werken der vroegste kunstenaaren in dit vak. Uit het Engelsch vertaald. Haarlem, C.B. v. Brussel, 1791.
13482: - GELDERLAND, TOL TE TIEL, BEYER Brief van C. (?) van dem Sande aan “Johan die Beyer, tollenaer op den lantschaps Gelre toll tot Tiell”, dd Arnhem 25 september 1610, met bericht van tolvrijdom voor die van ‘s Hertogenbosch gedurende drie maanden, 2 p., folio, manuscript.
13485: - RAPPARD, VAN, EMANTS Brief van C. (?) van Rappard aan Emants, dd ‘s Gravenhage 16-4-1841, 2 p., 4º, manuscript.
13486: - ALKMAAR, DILHOFF, HALFMAN Aantekeningen uit de 18e eeuw (uit een familiebijbel?) betr. de geboorten van 5 kinderen van ... Dilhoff en Anna Geertruy Halfman, 1764-1778 en van het overlijden van laatstgenoemde, 1779. 1 blad, folio, manuscript.
13524: - HENSBEEK, VAN Aant. betr. familie Van Hensbeek, ca 1500-ca 1800, 4 p., manuscript, 20e-eeuws.
13529: - RANDERODE VAN DER AA, HOOFTMAN Verklaring van burgemeester, schepenen en raad van Antwerpen betr. de erfgenamen van jonker Gerard van Randeroden, gezegd van der Aa, heer van Zevender, Antwerpen 15 januari 1639, 3 p., folio, manuscript, met fraai opgedrukt zedgel.
13531: - VELTCAMP HELBACH, MULDER Blaadje uit een album amicorum, getekend J.G. Mulder, wed. Veltcamp Helbach, dd Weurt 1820, 1 p., manuscript.
45190: - "SCHILDER; VAN DEN DOEL EN FRAY --- Doelfray's schildersblad. Maandblad gewijd aan de belangen van de Nederlandsche huis- en decoratieschilders. 6 afleveringen uit de jaargangen 3 (1929) en 5 (1931). Geillustreerd."
45189: - ORANJE-NASSAU, 1898--- Programma Inhuldigingsfeesten 1898, kerkelijke plechtigheid 9-9-1898 in Groote Kerk 's Gravenhage. 4°, gedrukt, 12 pag.
48676: - SCHWACHHOFER--- Correspondentie tussen C. de Jong en Jean Rongy te Alleur, 1981, betr. fam. Schwachhofer. Manuscript, 3 pag.
46715: - FRANZ--- Foto, 9x6 cm., van 'Hans Franz met een vriend', 1935.
48345: - BAKKER, DE RIJK--- Negen gelukstelegrammen voor bruidspaar B. Bakker en H.B. de Rijk, d.d. Amsterdam 1939.
48344: - KOOIJ, VAN DER--- Brief van Stichting familie Van der Kooij aan Van Nelle, d.d. 1988, 1 pag., getypt.
48349: - LOOY, VAN--- Drie documentjes betr. boekhandel S.. van Looy te Amsterdam, ca. 1900. Deels gedrukt.
48343: - GRAVENHAGE, PREDIKBEURTEN--- Predikbeurtenblaadje, d.d. 's Gravenhage 1859. Gedrukt.
10132: - Aan mijnen vriend ... Mr. Jan Anthony Jacobus Carré, bij zijne promotie tot doctor in de beide regten, de 7en van hooimaand 1792. z.p. 8º: 4 p.
29602: - ORANGE (FRANKRIJK) -- Diverse aantekeningen, overdrukken etc. over de geschiedenis van het Franse Orange, afkomstig van het echtpaar W.F. Leemans-Prins, midden 20e- eeuw.
48413: - STEINFURT, VAN--- Aantekeningen betr. Ludolf van Steinfurt. Manuscript, 19e eeuws, 3 pag.
48419: - HUYGENS--- 19e eeuwse kopie van een brief van Christiaan Huygens, d.d. 19-1-1652 aan zijn broer Louis Huygens te Londen. Manuscript, 4°, 2 pag.
49438: - AMSTERDAM, SCHUTTERIJ--- Boekje voor de Schutterij te paard te Amsterdam, Amsterdam, [ca. 1840], 20 pag., gedrukt.
49277: - ZEELAND, FINANCIEN, HOOFDPLAAT, IJZENDIJKE--- Extract resolutien Staten van Zeeland 21-7-1777 betr. gelden in de troubles voor 1748 betaald, het geschil over de Hoofdplaat, en over de IJzendijkse schorren. Gedrukt, folio, 8 pag.
29703: - HUIZINGA, WILHELMUS -- Leonard Huizinga, Het Wilhelmus, voor mijn vader, dit verhaal over zijn vaderland, Dan Haag, 27-5-1940. Getypt, A5, 31 pag.
29701: - ZIERIKZEE, V.D. VELDE OLIVIER -- Etiket van boekdrukkerij, binderij en boekhandel J. van de Velde Olivier te Zierikzee. 7x9 cm. gedrukt, 19e- eeuws.
45231: - WALDORP--- Briefje van J (?) Waldorp aan F.W. Conrad, z.pl. [1861], manuscript, 1 pag.
46160: - DAM, VAN--- Gedrukte overlijdenskaart voor Corn. van Dam, weduwnaar van A. den Ouden. Enschede, 1943.
10955: - Vrijen en trouwen. Aspecten van het volksleven in Europa, Antwerpen 1975, 293 p.
12147: - WAL, DE Twee brieven van G. de Wal, hoogleraar te Groningen, d.d. Leeuwarden 1812 en Groningen 1826, aan een vriend te Leiden.
10817: - Aan den Heer W.J. Oudegeest bij zijn benoeming tot Ridder in de orde van Oranje Nassau op 1 december 1921.. z.p. 4º: [1] p.
10818: - Excursie-courant, jrg XII, anno 1921 [betr. 25 jr jubileum prof. dr. F.A.F.C. Went te Utrecht 1896-1921]. z.p. 8º: 16 p., geïll.
54589: --- - Vaderlandse missives van een Leidsch heer! Aan zijn vriend in Amsterdam, nr. 1, waarin voorkomt de volle sententie (...) over Gillis van Ledenberch (...). [gebonden met:] nr. 2, waarin voorkomt de volle sententie (...) over Rombout Hogerbeetz. Gravenhage, Age e.a., [1787].
10000: - Elogium Egberti De vry temminck, in urbe Amstelaedamensi viri consularis et gymnasii publici curatoris defuncti d. 27 junii. Auctore Richeo van Ommeren ejusdem gymn. rectore, publici recitatum in templo novo A.D. 16 septemb. Aº 1785. Amsterdam, Petrum Schouten, 1785. 4º: 26 p.
10363: - Verhooring van Borgers Klagten aan den Rijn in de lente van het jaar 1820 en de uitboezemingen aan J.H. van der Palm bij Borgers dood, waarbij Borgers boezemklacht bij de graven zijner geliefde panden. z.p., z.j. 8º: 24 p.
61236: - Vüe du Campidole Romaine, avec l'Escalier vers l Eglise s'Araceli
46091: - MOLTZER--- Adels- en wapendiploma van keizer Ferdinand II aan de gebr. Peter, Ernst, Johan en Octavian Sigismundt Moltzer, 9-9-1631. Getypte tekst, 4 pag.
46094: - VOS--- Gedenkblaadjes, uitsluitend voor familie en vrienden, door dr. G.J. Vos Az., bij de nadering van zijn 70e geboortedag. Amsterdam, 1905, 136 pag., gedrukt op oud Hollands papier.
11324: - COENEN, LÜBECK, DE GODOY, MUZIEK Eigenhandige muziekmanuscripten van Frans Coenen en Ernst Lübeck. Van de eerste `Impromptu en forme de valse', 7 p., getekend `Guanajuato 10-2-1864, Frans Coenen' en van Lübeck `Scherzo', 12 p., getekend `Guanajuato 10-2-1864, Ernst Lübeck'. Gebonden in fraaie lederen band met goud en rood opdruk en de tekst `A madame Adelma Bournos de Godoy' en op de eerste pagina de opdracht `Veuillez accepter madame, les deux compositions ci-jointes, comme souvenir de une respectueuse amitié et comme hommage à votre beau talent, Mexico 20-2-1864, Ernst Lübeck, Frans Coenen'. Folio, oblong.
11356: - EINDHOVEN, STADWIJK Cahier `Vormleer' van D. Eindhoven, Stadwijk 1859. 4.
11364: - ERNST Briefje van Bruno Ernst (Broeder Erich) aan J.A. Dortmond, 1963, 4(: 2 p., ter begeleiding van een bijgevoegd briefje van Ir. H.G.J. Schelling aan Erich. 4: 1 p.
46095: - WASSENAAR, OUD CLINGENDAAL--- Exemplaar van Opr. Haarlemsche Courant van 4-3-1863 met advertentie voor verkoop van buitenplaats Oud-Clingendaal te Wassenaar. Gedrukt.
51769: [BIK, A.J.E.A. E.A.], - Catalogus van de Nederlandsche Koloniale Afdeeling op de Wereld-tentoonstelling te Antwerpen 1894, Amsterdam 1894.
44528: - "STROEK; HARTMAN--- Boedelverdeling van Jan Stroek (Stroeck) overleden te Amsterdam 4-7-1797, tussen zijn vier kinderen. Manuscript, folio, 18 pag."
44527: - "HEYDEN; KLEEF; SPANREBOICK--- Verdrag over Heijen (Heyden), tussen hertog Willem van Cleve en Arent Spanreboick, 1560, 18e eeuwse kopie. Manuscript, folio, 2 pag."
44522: - THEOLOGIE--- 'Concio de comuni SS virg. Catharina in Ilip & Capelle 1754'. Religieuze tekst, manuscript, 8 pag.
44521: - "SLUIJTER; VAN DER WEN; ALM--- Transportacte verleden voor schepenen van Amsterdam d.d. 25-3-1762 van een huis aan de Singel 'daar het oude Dordse veerhuis boven de deur staat'. Manuscript, charter op perkament, zegels verloren."
44517: - "SCHEEPVAART; PYLADES--- 'Treurzang bij het te gronde gaan van de stoomboot Pijlades op den 2-1-1835'. Manuscript gedicht, 4 pag. met getekende versieringen en zwarte rand."
44513: - "AMERSFOORT; WESSELS--- Briefje van G. Wessels, confiseur-cuisinier te Amersfoort, 1908, met opgave van mogelijke menu's met prijzen."
44508: - "VASTENAVOND; GRONINGEN--- Verordening van stadhouder en gedeputeerden te Groningen, d.d. 6-2-1607 betr. ongeregeldheden op vastenavond. Manuscript, 4°, 1 pag. (18e eeuwse kopie)."
12292: - DEELMANS Potloodtekening van een pomp etc., gesigneerd J.A. Deelmans, 1852, 1 stuk.
12295: - DIKX, HAARLEM, VAN HOORNBEEK Akte van veniam aetatis voor Cornelia Dikx, 20 jaar, wonende te Haarlem, verleend door de Staten van Holland, 's-Gravenhage 1723. Charter op perkament, uithangend zegel verloren, met opgedrukt zegel en de handtekeningen van Is. van Hoornbeek en Simon van Beaumont.
10780: - Ter gelegenheid der 25-jarige echtvereeniging van den heer A.E. De Kivit en mejuffrouw C. Van der Wilk, 1886 - 6 mei - 1911, [Utrecht?] 1911. 8º: 1 p.
10781: - "Lied gezongen ter gelegenheid van de verloving van Mejuffrouw Grietje Boersma en de Heer Frits W. Bonnet, op 21 mei 1911 [te Amsterdam]. Amsterdam, B.V. Mantgem, hofl. 8º: [1] p. MET: Receptiealbum van deze verloving, Hilversum 14-5-1911 en Watergraafsmeer 21 mei 1911. 34 p. Geb. met handtekeningen; menukaart; verjaarsbrief van Grietje Boersma voor haar vader d.d. 1902."
9852: - Nagedachten op het afsterven van ... Adrianus Van royen ... hoogleeraar in de genees- en kruidkunde aan 's lands hooge schoole ... op den 28 van sprokkelmaand des jaars 1779. z.p. 8º: [8] p.
9851: - Eersteling. Mijnen geneesheer den Weledelen Heere A. Le pla [te Leiden] toegezongen den 2. van sprokkelmaand 1779. z.p. 8º: 7 p.
45695: - GROENE AMSTERDAMMER--- Referendum-nummer, 16-5-1936, De Groene Amsterdammer, t.g.v. zijn 60 jarig bestaan, 56 pag., gedrukt.
45191: - GOOCHELEN --- Catalogus van het Nederlands Goochelinstituut Fantasto, Vondelweg 116 Haarlem. 1949, 12 pag., groot 4°, geillustreerd.
60637: - Een schoone historie, van de vier Heems-kinderen.
48950: - GAS--- 'Het Gasspel', een soort ganzenbord met reclame voor gasgebruik voor verwarming, koken etc., 42x56 cm. Gekleurd, gedrukt.
48951: - ARCHITECTUUR, GERECHTSGEBOUW--- Grote pentekening van de voorgevel van een gebouw in renaissance stijl met in de top van de gevel de woorden Hollandia en Justitia, een wapen met staande leeuw en een beeld van vrouwe Justitia, 39x48 cm., 19e eeuws.
44474: - DUIJVIS--- Vloeiblad 'Vraag altijd de rijststijfsel van Duijvis & Co'. 8°, 1 blad, gedrukt.
48960: - STUDENTEN, STORM VAN 'S GRAVESANDE, UTRECHT--- Foto, 16x22 cm., van 'Afscheid Pim' 17-9-1935. Foto door W.F. de Wildt van groep studenten op societeit , Utrecht.
48963: - STUDENTEN?, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Los Bos-Hermanos Mezeranos-bloedworst, De Helden van het Stadhuis, 1 juli 1883 - 1 april 1885'. Litho Nikerk te Utrecht, 52x43 cm., gedrukt.
48964: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent Groenensouper 29-10-1877 te Utrecht, litho van A. Grolman, met afbeeldingen van maaltijden etc. en handtekeningen, 55x40 cm., gedrukt.
48965: - STUDENTEN, UTRECHT, BELLAMY--- Gedachtenisprent '48e lustrum, 29-6-1863-1876 Dejeuner van Bellamy', 43x33 cm., gedrukt.
48969: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Amor Gaudii, opgericht 9-12-1874, 3 Febr. 1875', met afbeelding van een joker met trompet en handtekeningen, 42x35 cm., gedrukt.
48977: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Installatie EAB 9-11-1876'. Litho van Grolman met afbeeldingen en handtekeningen, 42x32 cm., gedrukt.
48984: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Utile Dulci 1863-1888 10 November'. Uitg.: Somerwil, litho, 58x48 cm., met div. afbeeldingen, waaronder prinses Wilhelmina en handtekeningen, gedrukt.
48986: - STUDENTEN, UTRECHT, RIJZENBURG--- Gedachtenisprent 'Rijpartij der nieuwe leden van het Utrechtsch Studentencorps naar Rijzenburg, gehouden 3-11-1877'. Litho van Grolman, 58x48 cm., met grote afb. van Rijzenburg. Handtekeningen, gedrukt, randen beschadigd.
48988: - STUDENTEN, UTRTECHT--- Gedachtenisprent 'Ponto, 6-11-1876', litho Nikerk, 42x55 cm., met afbeeldingen van speelkaarten en drank, gedrukt.
48994: - DYCKERHOFF--- 'Stammbaum der Familie Dyckerhoff', 1903. Groot blad, gedrukt in kleur, 70 x 120 cm, geplakt op linnen, met de nakomelingen van Dirk Dyckerhoff (1651-1704).
48992: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Stylus Dicendi Magister Installatie-souper 15-11-1877', litho van Grolman, 42x32 cm., met o.a. handtekeningen. Gedrukt.
48996: - KWARTIERSTAAT FORMULIER--- Groot blad, bedrukt met vakjes verbonden met groen gekleurde takken, samen vormend een formulier waarop men een kwartierstaat van 32 kwartieren kan invullen. 60x100 cm. Gedrukt.
48997: - GREVE, VAN SOMEREN, LUGT--- Kwartierstaat van Koeraad van Someren Greve, geb. Haarlem 19-12-1911. Getekend door J.J. v. M. Groot blad met 16 kwartieren, getekend met pen en gekleurd met verf. Met de 16 familiewapens. Manuscript, 57x75 cm.
48999: - GRAVENHAGE, WILLEMSPARK, 1863--- Zeer grote litho, 65x85 cm., door Canelle en gedrukt bij S. Lankhout 'Willemspark te 's Gravenhage 17 November 1863, opgedragen aan ZKH Prins Frederik der Nederlanden, voorzitter en de verdere HH der Hoofdcommissie enz.', gedrukt.
49000: - FRANKRIJK, KAART--- Grote (80x58 cm.) gegraveerde kaart van een deel van Frankrijk 'Carte routiere des Provinces du Maine, de L'Anjou et de la Touraine, divisee en 4 Departemens (...) dressé par Fremin, geographe 1836'. Gravure van J.B. Tardieu. Uitgave van Jean te Parijs.
23570: - Denkmünzen zu dem Werke Die Regierung Friedrich-Augusts, Königs von Sachsen. Leipzig, Hinrichs, 1830 16 pag. + 18 lithographische tafeln.
49004: - ZUID-HOLLAND, KAART 1848--- Kaart van Zuid-Holland, uit de beste bronnen opnieuw zamengesteld. Opgedragen aan de ambachtsheeren en burgemeesteren der steden en gemeenten dier provincie, door den uitgever H. Lagerweij te Dordrecht 1848.
49003: - STUDENTEN, LEIDEN--- Prent uit Leidse studentenalmanak 1873 'Gij zult geen valsche getuigenis afleggen'. Uitgave Somerwil, Leiden.
49002: - PASIGRAPHIE, DE MAIMIEUX--- Carte generale pasigraphique, Paris, chez l'inventeur M. de Maimieux, Janvier 1808. Uitgave van A. Egron te Parijs 1808. Samengesteld uit 3 bladen, tezamen 60x135 cm. Enkele scheurtjes.
49012: - SPAARNDAM, STOOMGEMAAL Kaart II. Het stoomgemaal te Spaarndam, 1 October 1843. Gelithografeerd blad, deels handgekleurd, 50x65 cm., met plattegrond van het gehele dorp Spaarndam, en voorgevel en doorsneden van het gemaal.
49014: - DYSERINCK, HAARLEM--- Eeuwfeest der firma Corn. Dyserinck & Zoon te Haarlem. 7 april 1774-1874. grote (33x25 cm.) gravure door J.W. Kaiser met 6 portretten (5x Dyserinck en 1 x A. Noë Lz.) en afbeeldingen van Haarlem.
49020: - NOORD-HOLLAND, WATERSCHAPSKAART--- De bladen Alkmaar 1,2,3 en 4 van de Waterschapskaart 1:10.000, herzien 1883, bewerkt 1885. Kleurelitho's. Ieder blad 55x70 cm.
49021: - "KOOGH, VAN DER; SCHOORSTEEN--- Ontwerp van een marmeren schoorsteenmantel (...) door J. van der Koogh te Zaandam, plaat 67 en 68, met een tekstblad. Elk blad 55x35 cm."
49023: - WOLFAARTSDIJK--- Grote (70x100 cm.) kadastrale kaart van Wolphaartsdijk, tekening met kleur, 1910.
44477: - FRUIN--- Drie krantenartikelen betr. het overlijden van Robert Fruin in 1899. Met afl. Mannen van Betekenis, 1894 over Fruin.
49024: - HILVERSUM, BRAND--- Collecte (...) voor de ongelukkige lands-genoten van 't dorp Hilversum tot herstelling hunner schaade geleden in de zwaaren brand van den 25 junij en ter opbouwing hunner afgebrande kerk en huizen.
49025: - BRAND, AMSTERDAM, ZEEMAGAZIJN--- Zwaare brand van 's lands zee magazijn te Amsterdam, voorgevallen 6-7-1791. Gravure, 24x30 cm., door J.L. van Beek naar J. v. Meurs, 1791.
49029: - MOLENS, KORENMOLENS--- Memorie ter verdediging van de bevoegdheid der ingezetenen om hun graan, naar welgevallen, te doen breken op de molens buiten hunne woonplaats gelegen. 's Gravenhage, H.P. de Swart, [ca. 1810], folio, gedrukt, 10 pag.
49027: - DELFT, SCHIEDAM, PLATEELBAKKERS, KLOS--- Drie stukken in manuscript betr. het plan van Arend Klos (met zoons Jan en Cornelis) en Andries Klos, om zich tegen de bepalingen in als Delftse plateelbakkers te Schiedam te vestigen. 1781, folio, 9 pag.
12568: - SCHERMER Notulen van het waterschap De Schermer, 1858-1930, gebonden in halfperkamenten band, folio, gedrukt, vele honderden pagina's.
11045: - GINKEL, VAN Uittreksel geboorteregister te Utrecht van Johannes Hendricus van Ginkel (vader J.H. van Ginkel en moeder M.A.P. Lancee).
61121: - Vue d'Amsterdam, View of Amsterdam (mirrored)
61166: - La troisieme Plaïe en Egypte des Poux (mirrored)
61156: - Gesigt, van het Ammunitie Magazijn, binnen de Stadt Delft.
61157: - Vue de l'Eglise Luterinne, pres de la porte a la Haye, a Delft (mirrored)
61164: - Septieme Plaïe d'Egypte (mirrored)
61165: - La Sixieme Plai en Egypte (mirrored)
61167: - La IVme Plaïe d'Egypte (mirrored)
61168: - Le Iuppiter cinqutiéme Planéte et Son in influxion (mirrored)
55640: --- - Extract uit de Resolutien Staten van Holland d.d. 29-4-1786.
47152: - "Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 25 jarig bestaan van de Kon. Zeil/Roei/ en Motorsport Vereeniging "" De Kaag "", 1935, 156 pag., geïll."
61143: - Facies Portae Mosae Orientalis e regione Basilicae s. Laurentiane Roterdami
61147: - Am(s)terdam (mirrored)
48879: - KORTENBOSCH, V. GROVESTINS, SARABER, GRAVENHAGE--- Grote foto, 26x20 cm., d.d. 21-7-1875, van de Leeuwenpoort van het Jagtslot van de Graven van Holland en de oude gevangenis van de heerlijkheid Kortenbosch, aangeboden aan 'Uwe excellentie' door Sophie Sirtema van Grovestins, vrouwe van Kortenbosch. Op karton.
45376: - COLLOT D' ESCURY, V.D. SLUIJS. V.D HEIM--- Verklaring van de Raad ter Admiraliteit op de Maas dat de ontvanger S.P. (?) Collot d' Escury te Gorinchem 4 maanden absent mag zijn per jaar. Getekend Breda 1777 door A.van der Sluijs en P. v.d. Heim, manuscript, 1 pag.
46469: - OUDE NIEDORP--- Bestek (...) voor herstelling aan de kerk van de Hervormde Gemeente te Oude Niedorp. Haarlem, 27-11-1852. 4 pag., folio, gedrukt.
46464: - HAARLEM, LAERS, DE SITTER, VAN TUYL--- Drie transportacten betr. een huis en erf aan de oostzijde van de Burgwal te Haarlem, bij de Grutterspoort, op de hoek van de Witwerkerspoort, met een camertje boven deze Poort (later (1782) op de hoek van de Nieuwesteeg). 4 charters op perkament.
46470: - GIESSENDAM, HARDINXVELD--- Serie van 2 krantenartikelen 'Perikelen rondom een grenswijziging', 1952.
44538: - DUMON--- Brief van A. Dumon, minister van publieke werken van Belgie, d.d. Brussel 1856 aan Heringa, postdirecteur te Schiedam, manuscript, 4°, 2 pag.
44537: - BORSSELE VAN DER HOOGHE--- Handtekening van B. van Borssele van der Hooghe, 1681. Manuscript.
44536: - "ELBINGH; BACHDACH; CRACHTER--- Attestatie van stadsbestuur van Elbingh voor Jacob Janssen Bachdach om te dienen in een proces tegen Christof Crachter te Reeval, 1-9-1667. Manuscript, folio, 2 pag., met fraai ouwelzegel."
44534: - "GERICKE; VAN DER DRIFT--- Twee brieven van de Staatsraad, goeverneur van Limburg, J.E.P.E. Gericke van Herwijnen, d.d. 1828 en 1843. Manuscripten, 2 pag."
44533: - MIEROP, VAN--- Onderste gedeelte van een acte van de rekenkamer te 's Gravenhage, d.d. 12-12-1629, getekend door J. van Mierop en met het opgedrukte zegel van de rekenkamer van Holland. Manuscript op perkament.
44532: - "PRAINAT; COVILLE--- Huwelijksacte van J. Prainat met M.J.D. Coville te Rouaan, d.d. 23 Frimaire an X, manuscript, 3 pag."
44531: - "SAUTIJN; KARSEBOOM--- Testament van Nicolaas Sautijn, burgemeester van Amsterdam, d.d. 1738. Manuscript, folio, 7 pag."
10359: - De nagedachtenis van Elias Anne Borger plegtig gevierd op den 20 december 1820 in naam der Leydsche afdeling van de Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen door J.H. van der Palm en H. Tollens Cz. Leiden, D. Du Mortier & Zn, 1821. 8º: 6, 71 p.
53976: --- - Brief van ingezetenen van Ridderkerk aan den heer mr. J.R. Thorbecke, minister van Binnenlandsche Zaken, over daden. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1850.
10090: - papendrechtse vreugdegalm ter blyden een-en-veertigste verjaardag van zyne doorlugtige hoogheid Willem den vijfden prinse van Oranje en Nassouw ... op den 8 maart 1789. Rotterdam, Johannes Scheffers. Plano, 1 p. Met aan bovenzijde in houtsnede handgekleurde oranjebomen en wapen.
49504: - INDIE, BAARN, AUGUST JANSSEN, DE RIDDER--- Zeer groot (55x35 cm.) en indrukwekkend album, in leer gebonden met monogram EdR en A.J. en de datum 24-26 August 1896 op voorplat, betreffende het huwelijk van August Janssen (1865-1918) en Ella de Ridder.
49552: - HOLLAND, LEENSTELSEL--- Waarschouwinge van Staten van Holland, dd. 18-1-1736, betr. afschaffing van de eed bij eigendoms overgang van leengoederen, d.d. 18-1-1736. 1 blad plano, gedrukt.
49542: - LEIDEN, STUDENTEN, MASKERADE--- Optogt van H.H. Studenten der Leijdsche hooge school, gehouden 8-2-1840, voorstellende den intogt van hertog Jan van Beijeren binnen Leijden den 18-8-1420. Uitgave Engels, Leiden 1840. Grote prent (55x70 cm).
49575: - DELFT, NIEUWE KERK--- 5 doosjes met lichtbeelden, 8,5x8,5 cm., zwart-wit, met afbeeldingen van het koor van de Nieuwe Kerk te Delft en de restauratie daarvan.
49538: - WAGENINGEN, VOETBAL--- Grote (45x45 cm.) ontwerptekening in potlood voor een beschilderd bord met voorstelling van een toren deels in ruine met de tekst 'Aangeboden door de ereleden en oudleden der W.V.V. Wageningen 27-8-1911-1951.
49547: - SCHEVENINGEN, CRAAMER--- Krijttekening met kleur van de vissersboot P.A.X. uit Scheveningen op volle zee (op boeg: Sch. 352(?)), gesigneerd Craamer, ca. 70x50 cm., in lijst achter glas.
49533: - LOPIK, JAARSVELD--- Verzoek van gerecht van Lopik en Lopikerkapel aan Ged. Staten van Utrecht d.d. 12-6-1701 om verhuur van huizen te Lopik aan arme lieden (o.a. uit Jaarsveld) te verbieden i.v.m. belastinginning. Groot blad plano, gedrukt.
49516: - AMSTERDAM, DIAKONIE N.H. KERK--- Verdeling van het Dienstwerk der diakenen en diakenessen Ao 1833 [te Amsterdam]. Groot blad plano, 1 pag., gedrukt.
49569: - HEERHUGOWAARD--- Aanplakbiljet betr. verhuringe van des Heer-Huygen-Waarts Ringdijk en wegen, verpagtinge van riedgewasch en visscheryen. 18e eeuws, 1 blad plano, gedrukt (Jan Coster te Alkmaar).
49613: - NOEL--- Request van de commies aan het Ministerie van Oorlog, Noel, d.d. Parijs 10-6-1806, aan Lodewijk Napoleon, met verzoek om een baan aan het hof. Manuscript, folio, 3 pag.
49584: - TEUNISSE, JANS--- Uittreksel uit doopboek Zuiderkerk Amsterdam d.d. 20-8-1738 betr. doop Jan, zoon van Siewert Teunisse en Liesbeth Jans. 4°, 1 pag., deels gedrukt.
49610: - GRAVENHAGE, WAALSE KERK--- Briefje van president en ouderling van de Waalse kerk te 's Gravenhage, d.d. 28-9-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon met verzoek om een onderhoud. Manuscript, 4°, 1 pag.
29641: - SYBENGA -- Briefje van S. Sybenga, dd. provinciehuis (Groningen?) 1895, 8°, 1 pag manuscript.
29623: - AMSTERDAM, FEESTEN 1856, VOCKE, HELMHOUT, MARKUS -- Enkele drukwerkjes t.g.v. de volksfeesten te Amsterdam in augustus 1856.
29625: - BOSMAN, ANTHONY -- Alleen de wind is vrij. Zes Chinese gedichten [door Anthony Bosman te Noordeloos], Odyssea Pers 1945, 8 pag. De Jong 34.
29666: - BIERMAN, MORRIA -- Gedrukte uitnodiging voor de begrafenis van Dirk Bierman, Amsterdam 1-5-1770, ten name van Caspar Morria, 8°, oblong, 1 pag.
49564: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT--- Inventaris van de archieven van senaat en curatoren der Groningse Universiteit door A.T. Schuitema Meyer en H.M. Mensonides. Typoscript, ca. 60 pag.
49549: - CLIFFORD, TRIP--- Getekende kwartierstaat van Agnes Maria Clifford (1739-?), gehuwd in 1762 met Corn. Cornelisz. Backer. Groot blad op karton, 65x100 cm. Met 32 gekleurde wapens. Ca. 1900?
9378: - Echtkransen voor den E. Reier Van ranst en de E. Joanna Suderman, te Rotterdam vereenigt den eersten van Slagtmaand 1705. z.p. 4º: 15 p.
9380: - Houwelyks gezang op het bruyloft vreugde-feest van de heer Abraham Pillera, echte zoon van wijlen d. heer Reynier Pillera en me-vrouw Susanna Roemer, uyt de Stadt Aecken, en me-juffrou Elisabeth Lanham, echte dochter van wijlen d. heer Humphrey Lanham, van Feltonhall, uyt de provintie van Nortfolck in Engelandt en me-vrouw Henrica van Cauwenburgh, uyt Bommel in Gelderlant, gehouden in 's-gravenhage den 9 juny 1706. 's Gravenhage, Gillis van Limburg, 1706. 4º: 8 p. Incompleet (mist p. 9-13).
9382: - Lofdicht van Burghard van Seenum op den schrijver van den brief, onder den verzierden naame van Richardus Scheffers tegen den Heer en Mr. Nicolaas Muis van holy, in druk uitgegeven. t'Amsterdam, C. v. Oldersheim, 1706. 4º: [8] p.
49582: - JOON, JANSEN--- Uittreksel trouwboek Nieuwe Kerk Amsterdam d.d. 3-3-1789 betr. huwelijk van Pieter Andriese Joon en Alida Jansen. 4°, deels gedrukt.
49617: - JACOBS, MILITARIA--- Request van Joseph Jacobs, ex dragon de la comp. d'elite du 5me regiment, d.d. Antwerpen 23-6-1806, aan Lodewijk Napoleon, om een functie. Manuscript, folio, 2 pag.
49619: - BASTID--- Briefje van Bastid, d.d. 10-6-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, waarin hij zijn diensten aanbiedt aan de koning. Manuscript, 4°, 1 pag.
49615: - GOUSIGUE, GOUSIGNE--- Briefje van T(?) Gousigue (of Gousigne?), d.d. 8-6-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, met uitnodiging aanwezig te zijn bij zijn benefice. Manuscript, 4°, 1 pag.
12604: - TEN BOER (GR.), HINDRIKS, SIEBRANDS, SIEMENS Gekalligrafeerd blad, 35x45 cm., `Hindrik Hindriks geboren 2-12-1770, gehuwd ten Den Boer 7-4-1791 Jantje Siebrands, geb. 13-3-1765', en: `Hindrik Siemens geb. 30-10-1791' en `Geeske Hindriks geb. 1-6-1797'. Tekening met kleur. In oude lijst achter glas.
46569: - OOLTGENSPLAAT, NOORDPOLDER--- Request aan Staten van Holland 1710, van ingelanden van de Noord-Polder, annex Ooltgensplaat betr. verponding. 3 pag., gedrukt, folio.
46568: - BLOEMENDAAL--- Request van schout en schepenen van Tetterode, Aelbertsberg en Vogelenzang, d.d. 1708, betr. verponding. 4 pag., folio, gedrukt.
46567: - EDAM, ZUIDPOLDER--- Rewuest van schout en schepenen van Edam aan Staten van Holland, d.d. 1710, betr. verponding voor de Zuydt-polder, ten zuiden van Edam. Folio, 5 pag., gedrukt.
3509: [LEOPOLD, R.L.] - Het geslacht Flieringa. Leeuwarden z.j., 36 p., offset, geïll., met vele tabellen.
49222: - WORKUM, BELASTINGEN, KNOOP--- Acte van patent, uitgegeven door gemeentebestuur te Workum d.d. 1-3-1808, aan Pieter Gerrits Knoop, pottenbakkersknegt. 1 blad, folio, deels gedrukt.
49202: - VERWER, ORGEL, MUZIEK--- Rene S.W.M. Verwer, Aristide Cavaille-Coll. De ontwikkeling van het Frans symphonische orgel 1833-1863. Scriptie, gestencild, 51 pag., geill.
10001: - Maaslandsche beurtzangen ter 34ste geboorteverjaaringe van ... Frederika Sophia Wilhelmina ... gemalinne ... Willem de Vyde, prince van Oranje en Nassauw ... den 7de van Oogstmaand 1785. Rotterdam, Joh. Bal, 1785. 8º: 14 p.
10007: - Lijkzangen op het onverwachte afsterven van ... Henricus Peirolet, leeraar in Christus gemeente te Utrecht, overleeden den 26sten der oogstmaand 1785 in den ouderdom van 55 jaaren en ruim 8 maanden. z.p. 8º: 15 p.
10013: - Traanen gestort by het overlijden van den uitmuntendsten dichter Jacobus Bellamy, in de bloei zijns levens gestorven, elf maart 1786 binnen Utrecht. 's Gravenhage, I. v. Cleeff, 1786. 8º: 14 p.
27797: - Vaterlandische Fahnenfabrik Köln a.Rh., gegr. 1899, Vereinsbedarf, Köln 1929, 96 pag., geïll.
27819: - Extract uit de notulen, gehouden ter kamer van H.H. burgemeesteren der stad Leyden dd. 23-4-1816: reglement op de vlaggedoek fabriek, 4o, 4 pag.
48330: - WITTEVEEN, ROTTERDAM--- Enige tientallen foto's van ir. W.G. Witteveen, directeur Gem. Techn. Dienst Rotterdam, ca. 1930-1950, voornamelijk betr. werken te Rotterdam.
48325: - ROOS--- Briefkaart van Henry Roos, d.d. Amsterdam 1879 aan het bureau van Le Figaro te Parijs.
48324: - STEMBERG--- Brief van J. Stemberg, d.d. 's Gravenhage 1879, manuscript, 8°, 2 pag.
48323: - SCHULTENS, RENDORP, DEDEL--- Brief van H.A. Schultens aan waarde vriend (= Rendorp?), z. j., manuscript, 4°, 4 pag.
30091: - "SCHUMANN; VAN DEN BOS -- 'Stamregister van het geslacht Schumann, afkomstig uit de stad Kamenz (Bohemen, later Saksen)'. Cahier, 4°, met ca. 70 beschreven pagina's, samengesteld door mr. dr. Willem Martinus Gottfried Schumann, ca. 1920."
30094: - SCHOORSTEENVEGER TOGNI, ‘S GRAVENHAGE -- Kaartje van 'Frans Togni en comp., mr. rookverdrijvers en schoorsteenvegers' te 's Gravenhage.
10947: - Van vrijen en trouwen. Bijdrage tot de geschiedenis van oud-vaderlandsche zeden, 244 p.
43089: - - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van Groot Brittannie, deel I, eerste stuk. Amsterdam, Tirion, 1754.
47228: - Souvenir de Zurich. C.F. Prell, Lucerne [ca.1900], 18 foto's in leporello vorm in groen kartonnen omslag.
49174: - SPIJER--- Brief van antiquair A.J. Spijer en Zoon te Amsterdam aan J.A. Reckman en Zoon te Haarlem, 1927.
49175: - ASSCHEN--- Bewijs niet bestaande hypothecaire inschrijving te Amsterdam t.n.v. Hans Hendrik Asschen, d.d. 1818, deels gedrukt, 1 blad.
49177: - OOSTERHOUT, NEL--- Programma voor Jeanne d'Arc, voorgedragen door Nel Oosterhout, declamatrice, Utrecht 1940. 4 pag., gedrukt.
49178: - UTRECHT, UNIVERSITEIT--- 2 programma's heropening Universiteit Utrecht, d.d. 24-9-1945, 2 pag., gedrukt.
49479: - UTRECHT, MILITARIA--- Formulier van eed voor alle oversten (...) en volk van oorloge, guarnisoen houdende binnen de Provincie van Utrecht. Folio, 1 pag., gedrukt, 18e eeuws.
49369: - VOUWBRIEF, THRESOR DES AMES DEVOTES, HERTSENS--- Getekende vouwbrief Thresor des ames devotes, bestaande uit 9 gedeelten met tekeningen en tekst in Frans en Nederlands, 19x25 cm. (uitgevouwen).
45347: - GEERTUIDENBERG--- Acte van de Raad en rekeninge van de stadhouder d.d. 15-1-1727 betr. de benoeming van burgemeester, schepenen en tresorier van Geertuidenberg. Manuscript, folio, 2 pag. met opgedrukt zegel en handtekeningen van Pesters en Huijgens.
35900: -
10167: - Aan mijnen zoon J.T.W. Van alphen en deselfs bruid A.W.P. Pauw, op den dag van hunne echtvereeniging, den 12 juni 1797. z.p. 8º: [4] p.
10828: - Feest ter eere van den Heer J. Van de Weyer, procuratiehouder en chef de bureau van de Kas-Vereeniging, ter gelegenheid van zijn 50-jarige ambtsvervulling bij de Kas-Vereeniging. [amsterdam], 19 [20] december 1925. Amsterdam, M.J. Portiele. 8º: [8] p. Geïll. (met foto's echtpaar V.d. Weyer, gebouw Kas-Ver.).
45166: - "UIENSCHOONMAAKSTERS; DORDRECHT --- Twee foto's, elk ca. 13x18 cm., van uienschoonmaaksters te Dordrecht, ca. 1910."
45165: - BORSTELMAKER --- Foto van een borstelmaker te Amsterdam, ca. 13x18 cm., ca. 1910.
10175: - Treurige gedachten by den vroegen dood van ... Johannes Henricus Hacke ... Godsgezant bij de gemeente van J.C. in 's gravenhage in den ouderdom van nog geen 35 jaaren overleden den 26 mei 1799. 's Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1799. 8º: 10 p.
10182: - Heilwens over het huwelijk van Abraham Van daalen met Elizabeth Block. Extract. z.p., z.j. 4º: [4] p.
12143: - VRIJMETSELAARSDIPLOMA GOUDA, BÄUMER Diploma voor Willem Arnold Bäumer, geboren te Westbroek, 28 jaar oud, opzichter bij de waterstaat, tot meester-vrijmetselaar in de loge De Ware Broedertrouw te Gouda, d.d. 14 november 5862 (= 1862). Getekend door de vrijmetselaars G. Perk van Lith, Van Zeylen, Van Gennip (?), G.C. van der Want, J.W.E. Donckerman, L.C.G. Ropp (?) en J.J. Groeneveld. Charter op perkament met aanhangend zegel in blikken doosje.
10214: - Feest-zang bij gelegenheid der goude bruiloft van ... Fredrik Van wynoxbergen en ... Petronella Catharina Leuven, gevierd op den 25sten van wiedemaand des jaars 1802. z.p. 8º: 16 p.
48334: - HOOGENBOSCH--- Brief van M. Hoogenbosch, d.d. Den Helder [ca. 1950], getypt, 2 pag.
48336: - HEUSDEN, VAN--- Portretfoto, carte-de-visite formaat van A.E.L. van Heusden. Amsterdam, ca. 1900.
25508: - De Roskam, jrg. 8,9 en 10 ( 1920-22) in één band. Goed exemplaar, geïll.
51733: - Norg en omgeving. Geillustreerde gids met wandelkaart, uitgave VVV Norg [ca. 1931], 79+14 pag., geïll. Mooi exemplaar.
45440: - "RIJNSBURG, ABDIJ; DELFT; ACKERSDIJK--- Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 20-6-1646. Manuscript, folio, 2 pag."
45294: - NAIRAC--- Briefje van Nairac, d.d. Barneveld 1842, aan W.D. Sweijs, manuscript, 2 pag.
45292: - HALL, VAN --- Brief van Aat van Hall aan W.D. Sweijs, d.d. Utrecht 1842, manuscript, 2 pag.
23753: [ BAUDRANT, B.] - Histoires édifiantes et curieuses, tirées des meilleurs auteurs, par l'auteur de l'Ame élevèe a Dieu, 5e ed., Lyon, Perisse, 1784, 12 + 384 pag.
10129: - Aan myne huisvrouwe Suzanna Catharina Van rensselaar, geboren Beeldsnijder, ter gelegenheid der viering van onzen twaalf-en een halfjarigen trouwdag, den 19den April 1792. z.p., z.j. 8º: 14 p.
12603: - TEILERS, CRAMERUS, PALTHE Bericht van hun voorgenomen huwelijk van Jan Teilers en Johanna Harmanna Cramerus, d.d. Nordhoorn 20 augustus 1795, gericht aan Rigter Palthe te Oldenzaal, 2 p., deels gedrukt.
10942: - Verloving en huwelijk in vroeger dagen, Amsterdam 1914, 222 p., geb.
10823: - De liefdesband, humoristisch satirisch weekblad voor Tilburg en omstreken 27 September 1923 [t.g.v. het 25 jr huwelijk van Petrus H.M. Eras en Johanna M.D. Blomjous te Tilburg]. Plano, [4] p.
12135: - VINKELES Eigenhandig geschreven gedicht `Vrouwenschoonheid' door Hermanus Vinkeles, 1833. 4(: 6 p.
53090: [EYCK, JACOB VAN DER] - Corte beschrijvinghe mitsgaders hantvesten, privilegien, costumen ende ordonnantien van den lande van Zuyt-Hollandt, Dordrecht, Van Spierincxhouck 1628.
53118: --- - Deductie van de Staaten van den lande van Utrecht, behelzende een waarachtig verhaal van 't gene gepasseert is ontrent den intocht van de Fransche Macht in de Provincie en de Stadt van Utrecht. z. pl., 1673.
1261: [ISPERT, W.] - Deutsche Wissenschaftler und Forscher im niederländischen Raum seit 1600. Soest 1942. Geïll., 20+52 p.
12761: - BOERS, VAN DE VEN `Trouwboekje' van meester Simon Boers en Maria R.G. van de Ven, gehuwd 12 januari 1910. Moeders: Derkenne en Van Beek.
12132: - "VEYE, DE; ELLINCKHUYSEN, BOSC DE LA CALMETTE, MAASTRICHT `Chant Nuptial à l'occassion du marriage de Monsieur Leonard François Marie de Veye, lieutenant ingénieur au service de l'état et Mademoiselle Hillegonde Ellinckhuysen, contracté à Maastricht ce 20 février 1780'. 4(: 8 p., in sierpapieren omslag, goud op snee."
12585: - SIBERG, BISLICK, CREMERS, TIELENS, MAAS EN WAAL Repliek van Ludolph Caspar Ludewiek vrijheer van Siberg, drossaart van Bislick, heer van Veurde (en) Stockum in een rechtzaak voor het landgericht van het ambt Tussen Maes en Wael, tegen Jan Cremers, stadhouder te Hernen, en Roeloff Tielens. Het stuk van 147 p. folio bestaat uit 1013 punten en is ondertekend door de advocaat W. Vermeer [ca. 1730].
12586: - SIEWERTZE Ontvangstbewijs voor f 6 betreffende begrafenis Catharina Siewertze, Amsterdam 1829. 1 stuk, deels gedrukt.
11505: - "LOON, VAN; PENNING Zilveren plaatje, rond, middellijn 4 cm., met aan de voorzijde, in spiegelbeeld, een afdruk van de voorzijde van de penning op het 50-jarig huwelijk in 1647 van Hans van Loon en Anna Ruijckhavers, met hun familiewapens en de datum 27 mei 1597. (Bemolt van Loghum Slaterus nr. 66; KPK 717.) Op de keerzijde blanco met in het midden een wapenschild (gedeeld door golflijn, boven vier vissen, onder een roos)."
11508: - LUBER, VAN DER NIEPOORT `Twist van Adam en Eva'. Gedicht. 4(, 4 p. 19de-eeuws.
12121: - TUYNMAN, VAN PLATEN, MIDDELBURG Rijmkroon voor de rijmlust, uitspannings uytspanningen. Digt proeve, Bijwerk etc. van Carolus Tuynman, prediker te Middelburg in Zeeland. 4(: [3] p. 18de-eeuws.
12123: - TYDEMAN, HUGENHOLTZ Gedeeltelijk gedrukte aankondiging van het huwelijk van M. Tydeman en H. Hugenholtz, Delft 25 september 1794, gericht aan de heer De Vlieger. Folio, 1 p.
12127: - VALKENBURG Gedicht `Valkenburg den 1 Kersdag 1856'. Folio, 2 p.
12129: - VERDONK, KOPPER, ZAANDAM Ter herdenking van de 25 jarige echtvereeniging van onze geliefde broeder en zuster Willem Verdonk en Trijntje Kopper, van hun broeder en zuster Pieter Verdonk en Jannetje Ruyter, [Zaandam], 1887, 24 april 1912. 4(: [4] p.
12130: - VERVOORN Drie bidprentjes betreffende familie Vervoorn te Gorinchem en Amsterdam 1914, 1922 en 1940.
10931: - Aan het zilveren paar, 8º.
10933: - Zeven blaadjes. 8º.
10935: - Vreugdelied, 8º.
10937: - Een paar oude Friese bruiloftssangen. Extract, pp. 94-112 uit De Navorscher, 1908.
10926: - Ca 18 liedjes, 8º.
10930: - Hef op Uw glas, 8º.
12940: - KOUWELS Tekening door A.(?) Kouwels, een Grieks beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 70x50 cm.
12944: - KRELAGE, HAARLEM Foto van Wilhelmina en Emma op bezoek bij de bloemisterij van Krelage te Haarlem, ca. 1900, 22x16 cm., op karton (foto: C. Zwollo).
12951: - LEESGEZELSCHAP Lijstje met de namen van de leden van een leesgezelschap, met de data van het lenen van een boek, 1840-1841. Deels gedrukt.
12952: - LEEUWARDEN, SCHIERBEEK, LITHOGRAFIE Adreskaart, 9x15 cm., van de Steendrukkerij L. Schierbeek te Leeuwarden, gedrukt.
12954: - LEIDEN, MATHESIS Tekening van een klassieke vaas, ca. 1880, in wit krijt op paarsig papier, 65x50 cm., gemonteerd op karton met eronder de gedrukte tekst: `Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix, Leiden'.
12955: - LEIDEN, MEERMANSBURG Twee overdrukken en een reglement betreffende het hofje Meermansburg te Leiden, 1895-1952.
53416: --- - Instructie [Instrvctie] vant asdoms ende schependoms recht, z. pl.[s-Gravenhage],z.j.[17e eeuw]
53415: --- - Nader ampliatie vande instructien van den Hoogen Raede ende den Hove van Hollandt, 's Gravenhage, v. Wouw, 1644.
53381: --- - Sententie by (...) gerechte der stad Dordrecht gearresteert jegens Huybrecht Honich, gewesene stok-visch verkooper binnen den voorsz. stede. Dordrecht, J.P. Groen, 1652.
53375: --- - Legende van Amsterdam, Aen den dagh gekoomen door de eigene belydenisse van Jan Hol, tegenwoordigh gedetineerde op de Voorpoorte van den Hoove van Hollandt [...] en bevestigt door de by hem gevondene brieven van den Koningh van Vranckrijck en van [...] deszelfs voornaemste minister De Louvoys, aen eenige regenten der stad Amsterdam. z. pl. [1690].
53414: --- - Instructie voor de ghedelegueerde rechters in de chambre mi parti, by den heere coninck van Spaignen ende de heeren Staten Generaal der Verenighde Nederlanden te samen geërigeert. 's Gravenhage, v. Wouw, 1654.
44439: - RELIGIEUZE ARTIKELEN--- Katalog (prijscourant) religiose artikel, van fa. Hymmen & Co te Ludenscheid. 1936, 25 pag., oblong, geillustreerd, gedrukt.
53439: --- - De bloedige vierschaar, of een volkomene history van het leven en bedrijf van George lord Jefferies, van sijne geboorte tot desen tijd toe, waar in onder andere saken een waarachtig verhaal gegeven wordt van sijne ongehoorde wreedheden (...) behelsende een dag-verhaal van den Hertog van Monmouths expeditie beneffens de terechtstelling en verwijsinge van alle die in 't westen van Engeland in 't jaar 1685 uyt dien hoofde den dood geleden hebben (...) Amsterdam, Aart Dirksz Oossaan 1689.
29607: - BROUTELLES -- Klein aquarelletje, 8x4 cm. van een scheepje, met verso 'Th. de Broutelles, Dieppe', 19e- eeuws.
29608: - GIRAUD -- Potlood tekening door E. Giraud, 'portrait de son frère Charles', ca. 1835, 13x9 cm.
29609: - LANDSEER -- Schetsje met de pen van een jager met twee honden, gesigneerd E. Landseer, 8,5x12 cm.
11078: - HULSTT, BELGIË Brief van ... Hulstt, Brussel 1708. 4(, 8 p. (`lettre importante et curieuse', volgens een vroegere verzamelaar.)
11080: - IMMINK, ZANG Boekje Nederlandse zangeressen door De Bossan, met handgeschreven opdracht van de concertzangeres Jo Immink, 1946, voor mevr. Pauw te Zwolle, met nog een briefje van Jo Immink aan dezelfde, d.d. 23 januari 1946.
11085: - KATWIJK Bloknote met aantekeningen van J.A.L. van Haarst betreffende de geschiedenis van Katwijk met een aantal kranteknipsels met artikelen van zijn hand over Katwijk, ca. 1970.
11086: - KEYZER Brief van H. Keyzer, Rozenstraat te Hilversum, aan de redactie van een dagblad, onder meer over het antipapisme van ds. Hogenhuyze. Z.j. [ca. 1930], 4(, 4 p.
11113: - LULOFS Manuscript Grondbeginselen der algebra, 66 p. in halfleren bandje, met op schutblad: `Dit boekje is geschreven door mijnen geliefden vader in zijne vroege jeugd. Den 18 mei 1856 heb ik het van tante ontvangen met de belofte 't goed te bewaren daar H.Ed. het nu reeds 36 jaar bewaard had. 't Is eene aardige herinnering.' H.J.J.A. Lulofs, 18 mei 1856.
11115: - LUZAC Briefje van de curator der hogeschool te Leiden, J. Luzac, 1864, 1 blad, deels gedrukt.
11118: - "MARNETTE, DE; D'OULTREMONT, BELGIË Brief van De Marnette, Liège 16 maart 1763, o.a. betreffende de verkiezing van de `évêque prince de Liège, Charles d'Oultremont'. 4(, 2 p."
11123: - MEINERTZHAGEN, DU CASTEL Brief van Gerard Meinertzhagen, Cologne 1738, aan mej. M.C. du Castel en de heer Reinick te Maastricht. 4(, 3 p.
11135: - NISSINK, BALNEAVIS, DESERTIE IN LEGER Brief van H. Balneavis, namens de krijgsraad van het garnizoen Namen, aan Edel Mogende Heren, waarin hij namens de stadhouder meedeelt dat zekere Willem Nissink enige malen is gedeserteerd (o.a. op een schip van kapitein Raeders). Ter dood veroordeeld, maar daarna vonnis gematigd, zodat hij nu `met spitsroeden zal worden afgestraft' en opnieuw op schip van Raeders zal dienen. Gaan E.M.H. akkoord? Namen, 26 augustus 1783. Folio, 2 p.
11152: - POMMÉ Briefkaart van J. Pommé, 1930, vanuit Olten, met aanduiding van de plaats van zijn huis.
53409: --- - Bericht van den Hove van Hollant, wegens de sententie ghewesen jegens den drost van Gornichem[sic], nevens een korte memorye op de selve sententie, z. pl., 1676.
53366: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Rombout Hogerbeetz, ghewezen pensionaris der stadt Leyden, den 18-5-1619. 's Gravenhage, H. Jacobsz, 1619.
53390: --- - Sententien tot laste van Pieter van Houten, ende Richard Saab, midsgaders Willem Teeckman, gewesene borgermr. der stad Amersfoort, ge-executeert binnen Amersfoort op den 3 October 1703. Gedruckt na de copye, van Jacobus van Paddenburg, Anno 1703.
53452: --- - Nota van de N.V. Anton Jurgens Vereenigde Fabrieken aan hare aandeelhouders, naar aanleiding van de campagne Van Oss, Nijmegen 1925.
53405: --- - Missive van een voornaam rechts-geleerde in 's Gravenhage op de dispensatie in huwelyx saken, gedateerd den ... 1719. z. pl., z. j.
53421: --- - Memorie ten aanzien der redenen, welke mevr. de douairière Lodewijk Arend van Ittersum, geboren J.S.B.A. van der Merwede, en de erfgenamen van [...] Lodewijk Arend van Ittersum hebben bewogen zich te verzetten tegen de tegen hen ingestelde regtsvordering van den heer Willem van Ittersum tot het doen van rekening en verantwoording van de nalatenschap van mevr. de douair. Van der Capellen tot Papencop enz., geboren E.J. van Ittersum. Zwolle, Tjeenk Willink 1853.
53387: H[OSMANN], M[AGISTER] S[IGISMUND] - Omstandig en waaragtig verhaal van veele gepleegde en nooit gehoorde diefstallen: als voornamentlyk aan de zeer beruchte goude tafel, nevens veele hoog-gewaardeerde oudheden en dierbaare sieraaden, van aloude tyden af in 't Hooge Autaar van St. Michiels kerke te Lunenburg geplaatst en bewaart, als mede aan veele andere der voornaamste kerken te Hamburg, Bronswyk enz. en een groot aantal huisbraaken, listige en behendige ontsluiting van welgesloote huizen en gewelfde kelders, allerwegen in Duitsland gepleegd. Door M.S.H. ... Uit het Hoogduits vertaald. Amsterdam, H. Schelte 1710.
53423: --- - De toast van mr. F.A.R.A. van Ittersum, vice-voorzitter der Arrondissements rechtbank te Utrecht en het oordeel der pers. Helmond, N.H. v.d. Boom, 1884.
53383: --- - Sententie van den Hove van Hollandt ende West-Vrieslandt jegens Willem Hoppevelt, gepronuncieert den tweeden Mey anno 1670. 's Gravenhage, J. Scheltus, 1670
53389: --- - Sententien tot laste van Pieter van Houten, ende Richard Saab, midsgaders Willem Teeckman, gewese borgermr. der stad Amersfoort, geexecuteerd binnen Amersfoort op den 3 October 1703. Na de copy, Utrecht, J. v. Paddenburg, 1703.
53373: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Rombout Hogerbeetz, ghewezen pensionaris der stad Leyden, den 18-5-1619, 's Gravenhage, H. Jacobsz, 1619.
30003: - REMBRANDT THEATER, AMSTERDAM -- Permanent toegangsbewijs voor het Rembrandt Theater te Amsterdam 1916/17. Gedrukte kaart, ingevuld voor redactie De Tijd.
30004: - "EIJSBERGEN, VAN; HAAGSCHE BURGERWACHT -- Lidmaatschapskaart Ver. de Haagsche Burgerwacht, 1938, voor M.J. van Eijsbergen, geboren 1903. Deels gedrukt."
30005: - "NIEL, VAN; KNIKKENBERG -- Bewijs van huwelijksaangifte voor het echtpaar Willebrordus van Niel en Johanna M. Knikkenberg. Amsterdam, 1849. 1 blad, deels gedrukt."
29801: - CARLONI, SCHILDERIJ JERUSALEM -- The public entry of the Queen into Jerusalem. Painted by signor Carloni, now exhibiting at 80 Pall Mall, Londen, 1820, 16 pag., gedrukt.
46482: - LICHTENVOORT CATS, DOESBURG--- Veilingcatalogus van collectie poselein van E. Lichtenvoort Cats te Doesburg, z.j. [ca. 1980]. 24 pag., geillustreerd, gedrukt.
46485: - "RIJK, VAN; HOOFJES--- Verklaring van Staten van Utrecht, op verzoek van mr. Huybert van Rijk, dat de deurwaarder van het Hof Thomas Willemse Hoofjes en Stijntje Alberts, echtelieden ter executie stelt. D.d. Utrecht 1760. Charter op perkament, deels gedrukt, zegel verloren."
46478: - AMSTERDAM, WESTERDOKSLUIS, KLIJN--- Uittreksels uit de Amsterdamsche Courant van 20 en 22 september 1834. Brochure, 3 pag., in sierpapier omslag. Gedrukt.
46476: - JONG SCHOUWENBURG, GORSSEL--- Veilingcatalogus van inboedel en verzamelingen van A.J. de Jong Schouwenburg op huize De Ravensweerd te Gorssel, 1935. 106 pag., gedrukt, geillustreerd.
46479: - GRONINGEN, KLEDING--- Statuten en Huish. Reglement der Groningsche Vereeniging van werkgevers in het kleedingbedrijf, opgericht 1-6-1915. 18 pag., gedrukt.
45186: - "BERGEN; DE LANGE; BELIJDENIS --- Vragen die bij uwe plegtige bevestiging als lidmaat der Gemeente aan U gedaan en door U met ja beantwoord zijn. Gedrukte brochure van 8 pag."
45187: - "EENRUM; TENNISCLUB ODIVIA --- Zeven getekende programma's voor cabaret-avonden van de tennisclub Odivia te Eenrum, 1925-1929. Manuscripten."
46474: - SLUITERS, VAN DE VELDE--- Enige tientallen prentbriefkaarten uit de jaren 1950/60, gericht aan het gezin Sluiters-van de Velde te Santpoort.
46473: - DRENTHE, VERVENINGEN, WEERDINGE--- Bundel van 28 provinciale bladen van Drenthe, betrekking hebbende op het reglement op de verveningen en op de uitvoering of de toepassing daarvan. 1853-1951. Enige honderden pagina's, gebonden in half linnen.
45951: - KOENEN, VERSTER--- Twee brieven van H.J. Koenen, d.d. Amsterdam 1838 en z.j., aan A.H. Verster van Wulverhorst. Manuscript, 4°, 6 pag.
45304: - AFRIKA, WOLFF, ELIAS--- Aandeel van de Zuid-Afrikaansche Handelsvennootschap v.h. Wolff & Elias, gevestigd te Amsterdam, 1909, gedrukt, 1 pag.
12318: - EV[E?]RARD, NAMEN Twee, deels gedrukte verklaringen uit Namen betreffende `la femme Evrard et son fils, medecin' (1748) en `Anne Therese Joseph Evrard, fille d'Antoine Joseph Evrard, bourgeois de cette ville'. (1761), 2 p.
12319: - "FADDEGON Adreskaart (4 p.) van drukkerij Faddegon & Co. te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage; eerste helft 20ste eeuw."
12321: - "FEYE Twee gedichten in handschrift van M. Feye; 19de-eeuws. 4(, 6 p."
12322: - "FODOR Handtekening van C.J. Fodor als thesaurier van de Commissie tot de Stedelijke Tentoonstelling; 1 stuk."
12323: - FRANKRIJK, SOCIÉTÉ D'ETHNOGRAPHIE Handtekeningen van de bestuurders in 1859 van de Société d'Ethnographie Orientale et Américaine, te Parijs: prins Vlaugali-Maudjèr(in) (?), Aubin, Alfred Maury, J. Oppert, Eichhoff, Jomard, Léon de Rosny, le baron de Bourgoing, 1 p.
12329: - GAYMANS Album, klein oblong, met religieuze citaten en `Pyrmont 22-7-1874'. Inschrijvingen uit de jaren 1874-1881, o.a. E. van Dam en M.J.v.D. Voorts de aantekening: `Dit boekje is ws. geweest van `nicht' Alide Gaymans 1841-1927. Mijn vader was haar executeur-testamentair, D. van der Hoop van Slochteren'.
12330: - "GEERTRUIDENBERG `Index op 1e Ordonnantie Boek der Stad Geertruydenberg, beginnende 1593 en eyndigende 1625;. Folio, 8 p."
12332: - GELDERLAND, RECHTZAKEN Gedeelten van een formulierboek voor advocaten in Gelderland. Stukken van rechtzaken waarbij de namen van partijen meestal zjn vervangen door A, B, etc. Folio, ca. 50 p.
12333: - GELDERLAND, WATERRECHT `Copie. Dit nabeschreven is van waterrecht Landen ende Sanden toe bevoieren hoe men dat hantieren ende bestaen sall'. Extract uit een register ter kamer van de rekening te Arnhem, fol. XV vso en ultra, begin 17de eeuw, getekend J. Henrickx. Folio, 21 p.
12334: - GELDORP Handtekening van ...ias Geldorp. Leeuwarden 1666, 1 stuk.
12337: - GERMERAAD Oude foto, kabinetformaat, van `overgrootmoeder Germeraad (dochter van Assen), fotograaf te Bolsward.
45490: - "AMELAND; TERSCHELLING--- Verklaring van keizer Philips d.d. 1-5-1441 dat inwoners van Medemblik en Enkhuizen de ingezetenen van Terschelling en Ameland beroven. Manuscript, folio, 3 pag. (17e eeuwse kopie)."
45484: - EGMOND--- Verklaring van Gecomm. Raden d.d. 27-11-1618, betr. de drie Egmonden. Manuscript, 2 pag., folio. Met handtekeningen van A. Duijck en L. van Mijerop.
10538: - Feestlied ter gelegenheid der zevenvijftigste verjaring van onzen waarden en zeer geachten leermeester ... Joseph Fastré, op den twee en twintigsten juny 1841. z.p. 4º: [2] p.
29326: - BAKKERIJEN, NACHTARBEID -- Brief van “het bakkers comité” aan de minister van landbouw, nijverheid en handel, dd. 21-10-1908 over regelingen m.b.t. zondagsarbeid en nachtarbeid in broodbakkerijen. 15 pag., folio, gedrukt.
49398: - LOTERIJ, MILITARIA--- Vereeniging tot Bevordering van 's lands weerbaarheid. Loterij. Geldleening groot F 1.000.000,- Rotterdam 1871.
52992: [DESIRANT, B.] - Troost-schrift voor de Roomsche catholyken door Ver. Prov. verspreyd tegen ses laster-schriften uytgegeven door acht afgevalle sendelingen van Utrecht met noch acht andere van Amsterdam en diergelijke negentien binnen Delft enz., rakende den kerkelyken ban eensdeels door den pauselyken nuntius tot Keulen uyt beduydelyk bevel van [...] Clemens den XI wettelyk uytgesprooken tegen Matthias Tork en anderdeels behaelt door eenige wederspannige kinderen der boosheyd. Z. pl., 1709.
31256: - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, deel X, Noord- Brabant, Utrecht 1931, 439 pag.
44948: - "HOOGER ZIJ ONS DOEL; AMSTERDAM --- Wet van het letterlievend gezelschap onder de zinspreuk Hooger zij ons doel, Amsterdam, 1848. Gedrukt, 31 pag., gebonden."
29605: - BEDELARIJ VIA CHRISTELIJKE BOEKJES, MAASSEN -- Twee vertaalde leerredenen, verkocht door personen die van de opbrengst leefden. Een door de wed. Maassen te Amsterdam en de ander in 1848 door J.D.H. te Amsterdam. Gedrukt, 16+24 pag.
45022: - "MILITARIS; KESSEL; VON SULZBACH --- Acte, geKalligrafeerd blad, waarschijnlijk 18e eeuws, waarbij Johan Friedrich Freiherr von Bottlenberg genannt Kessel zum Liesselsberg und Casparsbruch een militaire rang of opdracht krijgt. Manuscript, 30x40 cm."
45016: - "MILITARIA; CHARENTON --- Order tot inkwartiering (in het Frans) van Maximilien Joseph Gervais de la Vieilleville, 1787. Manuscript (deels gedrukt), folio, 2 pag."
45013: - "ETTEN; VAN DER VENNE --- Testament van Marijke Jacobs Domis(?), laatst weduwe van Willem Janssen van der Venne, verleden in 1695 voor notaris A. van der Berghe te Etten. Manuscript, folio, 6 pag., met opgedrukt zegel."
45009: - "WICQUEFORT, ABRAHAM DE; MONTMORENCY --- Verklaring van F.H. de Montmorency van Piney, graaf van Luxembourg (1628-1695) dat les seigneurs Pierre en Abraham de Wicquefort, met een knecht, ongestoord kunnen reizen naar of van Amsterdam. D.d. Camp Sou ... 9-9-1673. Manuscript, 4°, met opgedrukt zegel en handtekening van Montmorency en Bessanevuzde(?)."
45006: - "KATHOLIEKEN; VERBOD 1644--- Beslissing van de Staten Generaal, d.d. 's Gravenhage 3-3-1644 met verbod tot uitoefening van het r.k. geloof. Manuscript, Franse tekst, folio, 2 pag."
45005: - EGMOND, VAN --- Brief van Lodewijk, 8e graaf van Egmond, prins van Gavre (1600-1654) aan N.H., d.d. Luxem (près Londre) 10-10-1639. Manuscript, folio, 2 pag.
45003: - "ENGELAND; TUCKER; PETT; COWPER --- Final concord. Acte tussen William Tucker, edelman en John Pett met Elisabeth diens vrouw en Walter Cowper en diens vrouw, betr. 13 acres land te Boodneston bij Wingham, 1590. Manuscript op perkament."
45001: - "MAASTRICHT; CRAHAIJ; REULEAUX; DRESENS --- Register der huijsen, landen, renten en capitaalen toebehoorende aan Hend. Wilh. Crahaij, weduwnaar van Maria Anna Reuleaux, verniewt den 15 Julij 1807. Manuscript, folio, 95 pagina's in moderne half linnen band. Bijgehouden tot 1845."
29709: - STAR NUMAN -- Briefje gericht aan mr. O.W. Star Numan betr. examen voor de weeshuisschool 1879. Manuscript, 1 pag.
49379: - LIMURG, MIJNEN, FRENAY--- Versje van en door W.P. Frenay, invalide mijnwerker, te koop voor 4 cent ter leniging van zijn nood. Gedrukt, 14x9,5 cm.
11265: - BEETS KLINKERT Gekalligrafeerd blad, getekend `Purmerend, P. Beets Klinkert Jr'. 4(: 1 p.
11266: - BEIJERINCK Blaadje uit een album amicorum met tekening en versje van `uwe vriendin C.B.M. Beijerinck'. Amsterdam, 1836.
11267: - "BELGIË, LEGER `Mémoire' van `le directeur général des Costes de l'Armée'; betreft de kusten (of kosten?) van België. [1790] Folio, 2 p."
11268: - BERESTEYN, VAN Enkele stukken uit 1980 betreffende het Pieuze Fonds van wijlen Maria Duyst en Volckera Nicolai, gesticht in 1586, genaamd `De kist van Beresteyn', afkomstig van Jhr.mr. H.P. van Beresteyn, administrateur sedert 1980. 4(: 6 p.
47257: - Allerlei soldaten, nr. 213, oblong, 12 pag., kinder-platenboek met kartonnen bladen en op ieder blad 2 of 3 afbeeldingen van militairen in uniform, ca. 1880? Gebonden in half linnen.
12435: - KOLLUM, DRAISMA Poeziealbum van Duifje Draisma te Kollum, 1903-1912.
49060: - KALLIGRAFIE, BEZEM--- Getekend blad kalligrafie, folio, oblong, gesigneerd L.(of S.?) Bezem, 1838.
49064: - ONGENA, JUBBE--- Bidprentje voor augustinus D. Ongena, weduwnaar van Angelina Jubbé, 1780-1860, Sinay 1860.
49065: - DAMSTE, RUPELMONDE--- Twee aquarellen door Koos Damste 1918 en 1920, 6x10 en 8x11 cm.
49069: - DORDRECHT--- Zeven gedrukte stukken, folio, betr. bestuurlijke zaken in Dordrecht in de jaren 1785 en 1786, ca. 50 pag.
49072: - KIGGELAER, DE RAAT, LIJS--- Briefje van Hendrik de Raat, d.d. Rotterdam 1729, aan de wed. H.F. Kiggelaer in de apotheek te 's Gravenhage. 4°, 2 pag., over geleverde medicijnen.
49074: - BARBEDOR, KALLIGRAFIE--- Zes stukken handschrift (kalligrafie) van de hand van Louis Barbedor (1589-1670), schrijfmeester te Parijs, elk ca. 7x9 cm.
49078: - GROOT, DE--- Blaadje uit album amicorum met tekst van broer W.M.L. de Groot, d.d. Maastricht 1841, manuscript (militair).
49079: - SCHOONE--- Blaadje uit album amicorum met tekst van As. Gs. van Schoone, z. j., manuscript (19e eeuws).
49085: - KOLFF--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van G.C. Kolff, d.d. 1808, manuscript.
49080: - GROLL, VAN--- Blaadje uit album amicorum met tekst van J. van Groll, 19e eeuw, manuscript.
49086: - "BOOY, DE; SCHOLLEVANGER--- Gedicht op het huwelijk de Booy met Schollevanger, 8°, 1 pag., manuscript, 19e eeuws."
49087: - GENDT, VAN--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van A.C. van Gendt, d.d. Deventer 1845, manuscript.
49088: - MONDE, V.D.--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van J. v.d. Monde, d.d. Zwolle 1824.
49089: - BIJ, DE--- Blaadje uit album amicorum van Geertruida Maria de Bij, geb. Rotterdam, met bijdrage van broer A.N. de By, d.d. 1840, manuscript.
49090: - MAASWAAL, VAN--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van W. van Maaswaal, d.d. Wageningen 1840, manuscript.
49091: - "GROOT, DE; ENSCHEDE--- Blaadje uit album amicorum van Pauline de Groot met bijdrage van haar vader J.J. de Groot, d.d. Enschede 1835, manuscript."
49092: - MEETEREN, VAN--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van A. van Meeteren, d.d. Amsterdam 1840, manuscript.
49093: - BERG AMBACHT, TIMMENS--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van J.A.J. Timmens, d.d. Bergambacht 1848, manuscript.
49095: - SOMERHUIJS, VAN--- Twee bladen uit een album amicorum met bijdrage van C. v. Somerhuijs, d.d. 1806, manuscript.
49096: - MOM FAURE--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van A.C. Mom Faure, d.d. Leiden 1822, manuscript.
49108: - SMITS, LEKZICHT--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van L.F.(D?) Smits, d.d. Lekzigt 1848, manuscript.
49098: - PEKELHARING--- Blaadje met borduursel uit album amicorum met bijdrage van Mathilde Pekelharing, d.d. Zaandam 1859.
49097: - "OOSTERHOUT, VAN; DUPPER, KETELAAR--- Geaquarelleerde tekening met blanco plek waar volgens tekst op verso een grafmonument zou worden getekend voor Justus Joh. van Oosterhout, overl. Amsterdam 9-8-1826, naar een monument voor Sija Ketelaar, waarvan meer dan eene tekening is te vinden, 12,5x11,5 cm."
49101: - GROOT, DE--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van J.C.W. de Groot, d.d. 1832. Manuscript.
49099: - SMITS, LEKZICHT--- Blaadje met borduurwerk uit album amicorum van Lucas ..., met bijdrage van nicht J.B. (Mina) Smits, d.d. Lekzigt 1850.
49100: - RHEE, VAN--- Blaadje met borduurwerk uit album amicorum met bijdrage van M. van Rhee, d.d. Haarlem 1849.
49107: - CUNTZ--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van H.P.J. Cuntz, 19e eeuws, manuscript.
49112: - KOLFF, BOUFFIJ, VAN HOEIJ--- Blaadje uit album amicorum van C.L. Kolff, met bijdrage van 'zuster' J.M. van Hoey geb. Boufij [Bouffij], manuscript, ca. 1798.
49117: - SNELLEN--- Overlijdenskaart van Johanna P. Snellen, overl. Gravenhage 1909. 8°, oblong, gedrukt.
45378: - LORMIER, COLLIN--- Verklaring van de raad ter Admiraliteit op de Maas, d.d. Rotterdam 1767 betr. in beslag genomen goederen van Jan Collin, manuscript, 1 pag., getekend J.W. Lormier en J.v.d. Heim.
45380: - WEERDT, DE--- Brief van Hendrik de Weerdt, d.d. Rotterdam 1713, aan Amplissime domine, manuscript, 4o, 2 pag.
45379: - MUIDEN, DE BRUIJN VAN ERCKELL--- Brief van N. de Bruijn van Erckell, d.d. Muiden 1764 betr. het overlijden van zijn vader Jasper de Bruijn van Erckell, secretaris van Muiden, manuscript, 4o, 1 pag.
10053: - Aan de edele manhafte Leydsche schuttery, optrekkende onder geleide van den edelen manhaften Kapitein J.Hs Prins van lockhorst, door de luisterryke eerepoort uit burgerliefde opgericht door Martinus Van der bly, mr timmerman op de Haarlemstraat. z.p., z.j. 8º: [12] p. (pagineringsfout? pp. 9 en 10 (A5) zijn twee maal aanwezig)
46620: - EXLIBRIS, BIBLIOTHEEK--- Brochure voor tentoonstelling van oude en moderne, Nederlandsche en buitenlandsche ex-libris met bibliotheekinterieurs. 's Gravenhage, v. Stockum, 1940, 8 pag., geillustreerd.
46616: - BOELE VAN HENSBROEK, FUNKE--- P.A.M. Boele van Hensbroek, levensbericht door J. Funke, Amsterdam 1913, afgedrukt in Adresboek Boekhandel. Overdruk op zwaar papier, (11) pag., gedrukt.
11251: - ALTIUS Twee aandelen van de N.V. Houthandel vh. Altius & Co., Amsterdam, 1925.
11203: - TORRI Stamboom (in de vorm van een met potlood geschetste boom met takken) waarin met rode inkt de namen van Blasius Torri (geb. 1664) en van zijn afstammelingen tot Jacob Franz Torri, geb. 1758. (Duits?) 4(, 1 blad.
11204: - TRIEST, BRUGGE Verzoekschrift van Jean Bernard Triest, escuijer seigneur de Terrewalle, aan de heer Van den Bergh, afgevaardigde van de Staten Generaal van de Ver. Provinciën, om te mogen worden voorgedragen tot eerste `eschevin' van Brugge, i.p.v. derde. Hij wijst daarbij op vele belangrijke functies die zijn familie heeft bekleed. Brugge, z.j. Folio, 2 p.
11207: - UTRECHT, HENNEVELT `Nieuwejaars-klanken aan de Mannen-zang-vereeniging te Utrecht aangeboden in 1871' door de bode H.P. Hennevelt. Gelithografeerd, opvouwbaar gedicht met illustraties. Fraai.
11208: - UTRECHT, PAULUS Gedrukte wens van de bode, W. Paulus, `Aan H.H. leden van ``Fidelio'''. (Zangvereniging te Utrecht, ca. 1900?)
11210: - "VEENEN, VAN; BASEL `Kollegienbüch' van de universiteit van Basel, voor de theologiestudent Sipke Foppe van Veenen uit Groningen (Kleine Kruisstraat 1). (Docent van o.a. Karl Barth.) 1 deeltje met 2 losse stukken, 1938."
11211: - "VILLENEUVE, DE VRIJDAGHS; VAN TEUTEM. Brieven ontvangen door de auteur van Varia Pratique (uitg. P. Noordhoff), 1929, van P.M.A. de Villeneuve te Rotterdam, van P. Vrijdaghs te Scheveningen en van E. van Teutem te Amersfoort. 16 p."
11212: - VISSER, DE Drie brieven van Dr. J.Th. de Visser, minister van Onderwijs, aan R. Derksen en H. Pierson, 1901, betreffende de schoolraad.
11213: - VOLMER-POGGEMAN Uitnodiging voor de uitvaartmis voor Maria Elisabeth Poggeman, echtgenote van J.B. Volmer. Amsterdam 1853. Plano, gedrukt.
11216: - VRIESE Familiepapieren Vriese, Franse, Cost uit Groningen en Haarlem. 19de en 20ste eeuw. 27 stuks.
11225: - WILDE, DE Handtekening en lakzegel van notaris P. de Wilde. Amsterdam 1782.
11302: - BREMER Tekst in het Frans, geschreven en ondertekend door Frederika Bremer, Stockholm 1864. 8(: 4 p.
11236: - ZEITZ Fotoalbum met 70 carte-de-visite portretfoto's van leden van de Amsterdamse familie Zeitz, circa 1900. O.a. van Gerardus Zeitz, overleden Amsterdam 1933, gehuwd met A. Ledegang. Met 3 losse foto's en 2 rouwkaarten.
11238: - ZOETERWOUDE Goedkeuring van rechtbank voor Theodorus Joh. Besseling te 's-Gravenhage om een stuk land te Zoeterwoude, aan zijn kinderen gelegateerd door B.M.F. Nieuwerkerk, wed. J.J.L. Richelle te Luik, te mogen verkopen. 1908.
11239: - ZUTPHEN Extract uit het reces des landdags in april en mei 1732 ordinarie binnen Zutphen gehouden. Eigentijdse kopie. Folio, 2 p.
10341: - Gedachten bij het graf van ... Henricus Petrus Timmers verhoeven, med. doctor en lid der prov. commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt binnen Dordrecht, aldaar overleden op den 15 van louwmaand 1819, uitgesproken in de vergadering van het Dordrechtsche Dep. der My tot Nut van 't Algemeen ... door A. de Vogel. z.p., 1819 8º: 11 p.
10924: - Bruiloftslied, 8º.
10925: - "Drinklied en ""Welkom aan tafel"", 8º."
10921: - Ca. 15 diverse blaadjes, 8º.
10922: - Zes diverse blaadjes, 8º.
10923: - Op het koperen feestgetij, 8º.
10691: - Grand théatre de famille, brillante voorstellingen en representaties bij gelegenheid van de heuglijke ... echtverbindtenis van den Heere Johannes Cornelis Maurits Van Eelde met Jonkvrouwe Antonia Elizabeth Van Rappard, Utrecht 15 september 1888. z.p. Plano (zeer groot: 72 x 54 cm).
47154: [OLLEFEN, L. VAN], - Gedenkboek van Amsteldam inhoudende onpartydige aantekeningen van het voorgevallene binnen die stad, beginnende bij het gebeurde met de steden Hattem en Elburg, tot (....) het inrukken der Pruissische troepen, Amsterdam 1788, 208 pag. Met frontispice.
46647: - FEVRE, G.F. LE, KRANKZINNIGHEID, MISDAAD--- Bundel gedichten in handschrift van G.F. le Fèvre, uit de jaren 1833-1837. Gebonden in half linnen.
24901: - Keuren ende ordonnantien van het Hoog-Heemraedschap van Rhijnland, 1e- - 2e- stuk, Leiden, 1769. [Gebonden met:] 3e- stuk, Leiden, 1803, en 4e- stuk. [Hierbij:] Register op de keuren en ordonnantien. Leiden, 1822-1823.
12381: - "HILVERSUM, PASTOOR VAN SCHAIK, VAN DER HEIJDEN Kerkboekje met inscriptie `Aan Maria van der Heyden Wd., als prijs in den catechismus, van haar pastoor G.C. van Schaik, Hilversum 1906'; 1 deeltje."
12486: - MIDDELBURG, NED.-HERV. GEMEENTE `Consistorieboekje van de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Middelburg, voor het jaar 1886'. Gedrukt boekje van 20 p., 12(, met de namen van predikanten, ouderlingen, diakenen, bode, kerkenraad, commissiën, etc.
29323: - SCHEEPSBOUW -- Verzoekschrift van de Amsterdamsche Expediteursvereniging aan de minister van Waterstaat, dd. 6-11-1908, n.a.v. het plan van de My Zeeland om drie nieuwe schepen in het buitenland te laten bouwen. 3 pag., folio, gedrukt.
12105: - SUCHTELEN, VAN Drie delen met de genealogie Van Suchtelen in handschrift. 19de-eeuws. Folio.
12107: - SUURLAND, VAN DER STAAL Uittreksel huwelijksregister Middelburg 1897, betreffende huwelijk Johannes Adrianus Jacobus Suurland en Helena Pieternella van der Staal. Folio, 1 p.
12109: - SWARTBOL, HOFMAN, SCHUDDEBOOM Zangstukje, bij gelegenheid der echtvereeniging van Hendrik Cornelis Swartbol met Elizabeth Hofman op den 19 mei 1852. 8(: [50] p. Geb., geïllustreerd met twee ornamentale litho's in groen gedrukt (door O.D. Emrik, Haarlem) met `Bruidegom' en `Bruid' in handschrift en twee losse bijlagen.
42500: - - Pasquyns historie van de werelt op het jaer 1688. Waer by komt een vertooningh van alle de Staten van Europa in 't begin van 't jaer 1689. In de Latijnsche, Fransche en Nederduytsche talen. Amsterdam, P. Romeyn, 1689.
29271: - SNEEK -- Diverse publicaties, folders, brochures betr. Sneek, 1932-1970.
61136: - Argentarium Roterdami / La Lonja de Mercadores de Roterdam
52675: --- - L'art de plumer la poule sans crier. Keulen ( = Nederland), Robert le Turc, 1710.
52708: [BECCARIA, CESARE BONESANO DE] - Dei delitti e delle pene. Nuova edizione corretta e accrescinta, Parijs, Cazin, 1786.
52684: [BAELDE, R.] - Rapport van de heeren, door hun edel grootmogende gecommitteerd, tot het onderzoek van de sources van ongenoegen en mistrouwen en tot herstel der rust te Rotterdam, overgegeven den 1 November 1786, Dordrecht, Blussé/Krap 1787.
52732: --- - Eenvoudig verhaal van het beloop en den uitslag der procedures tusschen H. Berendtzen, rooms priester te Maarssen, J.F. Groothuys, J. Stevens en wylen L. van Crombrugge, roomsche priesters te Utrecht, ter eenre en mr. J. Heydendaal, advocaat te Utrecht ter andere zijde. Utrecht, C. Kribber, 1778.
52691: --- - Kort verhaal van een stuk dat bij Balk gebeurd is, Leeuwarden, G.S. van der Werff, [1850].
52722: [LORGION, EVERT JAN DIEST] - Balthazar Bekker in Franeker. Een portret uit de zeventiende eeuw. Groningen, H.R. Roelfsema 1848.
53676: --- - Beredeneert verhaal van den aart, oorsprong, voortgang en einde der zake en procedures tussen den here hooft-officier der stad Leiden ter eenre ende Gillis Christiaan van der Meulen, poorter en fabriqueur aldaar, ter andere zyde. Met de autentique stukken en preuves daar toe specterende. [Leiden, 1754].
53551: --- - Adres van den gemeenteraad van Leeuwarden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betrekkelijk de verplaatsing der strafgevangenis van Leeuwarden naar Medemblik, dd. 25 October 1869. Met 3 bijlagen. Leeuwarden, L. Schierbeek [1869].
52714: --- - Bedenkingen over het aanhoudend gebruik van de pynbank in de Nederlanden, en van welke middelen men, by afschaffing en in plaatse van dezelve, zig zoude kunnen bedienen. Dordrecht, Blusse, 1778.
9902: - Op den zeeslag tusschen 's lands vloot, onder het bevel van den manhaften schout by nacht J.H. Zoutman en de Engelsche zeemagt onder den admiraal Parker, op den 5den van Oogstmaand 1781. Leiden, C. v. Hoogeveen 1781. 8º: 4 p.
52765: [BLARKOM, JAN VAN (RED.)] - Verzameling van criminele stukken betrekkelyk zekeren misdadigen en jongst geexecuteerden binnen de stede Beverwijk, den 1ste February 1800, Alkmaar / Amsterdam, van Harencarspel / Brave. [1800].
10339: - Bij den dood en ter gedachtenis mijner teederbeminde gade, ontslapen in den jeugdigen leeftijd van 22 jaren, door mr. B.H. Lulofs. Groningen, J. Oomkens, 1818. 8º: 23 p.
49123: - "LEYDEN, VAN; PERONNEAU VAN LEYDEN, V. ESEN, V.D. KASTEELE--- Familiepapieren Van Leyden en Peronneau van Leyden, ca. 60 stuks, voornamelijk manuscripten."
49323: - BELASTINGEN--- Nieuwe ordonnantie op het middel van den 20e penningh op de collaterale successien en den aankleven van dien, gearresteert 11-3-1723. 's Gravenhage, Scheltus 1723, 4°, 19 pag., gedrukt.
49324: - HUWELIJK--- Forme. Om den houwelijcken staet te bevestighen. 4°, 3 pag., gedrukt, 17e of 18e eeuws.
49325: - BELASTINGEN--- Ordre en de reglement voor alle ontfangers, rentmeesters ende controlleurs van de gemeene middelen, verpondingen (...) den staet der Ver. Nederlanden competerende. 's Gravenhage, v. Wouw, 1662, 4°, 16 pag., gedrukt.
52751: --- - Aen syne Konincklycke Majesteyt van Preussen (...) gefondeerde teegenberight (...) ex parte der erffgenaemen van wijlen Uwer (...) Clev- en Marckse geheimen raedts en vice-cancelier De Beyer, contra den geweesen vice-drossart der heerlickheidt Bredevoort Kayser (...) de heer griffier van 't Hoff van Gelderlandt Willem en deszelfs suster Conradina Klerck sael(iger), als gepretendeerde arrestanten. Wesel, erven Joh. Cattepoel, 1719.
52692: --- - Merwaardige zaamenspraak of nadrukkelyk roef-praatje tusschen een Haags advocaat, een Amsterdamsch koopman en een Groninger rentenier, rakende de thans ruchtbaare bankroeten, faillissementen van zommige kantooren, benevens de daar uit voortgevloeide ongenugten voor de commercie. Gedrukt voor den autheur. Amsterdam enz., De Groot enz. [1753?].
52632: [AEPEKER, THOMAS HENDRIK WILLEM] - De laatste uren van een misdadiger, 's Gravenhage, Van der Ven [1843?].
52822: --- - Request ten behoeve van P. Brakel en den vaandrig De Witte, uit vergelyking van hunne misdaaden met de zwaardere wanbedryven van Louis hertog van Brunswijk Wolfenbuttel. Om te dienen tot een vervolg op de levensbeschrijving van gem. hertog. z. pl. z. j. [1784].
52756: B[IDSTRUP], M.D.N. - De roepende stemme eenes onaanzienelyken persoons, de welke na allen oogenschyn ontbloot is van alles [...] mondelyk en woordelyk met eigene ooren gehoort den 11 Octob. 1745 in tegenwoordigheid van eene geheele meenigte burgers en inwoonders dezer stad Amsterdam, te weten: op de hoek van de Goudsbloemdwarsstraat [...] getrouwelyk [...] opgeschreven van M.D.N.B. Amsterdam, M.D.N. Bidstrup [1745].
52719: --- - Verscheyde gedichten so voor als tegen het boek genaamt de Betoverde weereld, Amsterdam, A. Hendriksz 1691.
44953: - HEERLIJKE RECHTEN--- Memorie ter wederlegging der gronden en redeneeringen, vervat in de missive van den Raad van Binnenlandsche Zaaken der Bataafsche Republiek, op 10-6-1803 geschreven aan het Staatsbewind, en betreffende de zaak der Heerlijkheden. Folio, gedrukt, 55 pag. [ Heerlijke regten ]
45295: - NILANT--- Brief van L. Nilant aan W.D. Sweijs, d.d. Zwolle 1842, manuscript, 2 pag.
48855: - MOLKENBOER, DE VOS VAN STEENWIJK--- Portrettekening van mr. J.E. baron de Vos van Steenwijk, oud-burgemeester van Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, 1958. 38x28 cm.
10920: - "Het huwelijks weerglas en ""De Luijermand"", plano."
40600: [ BERDEN, J.W. H.] - Catalogus van de tentoonstelling in het Muiderslot 1913, met eene beschrijving en korte geschiedenis van het kasteel, Amsterdam 1913, 114 pag., geïll.
4062: [KANN, J.H.] - Lissa & Kann, 1806-1906, ter herinnering aan het eeuwfeest. 's-Gravenhage 1905, 30 p., geïll. Gedrukt op O.H. papier.
13150: - VLOE-DAMAST Propagandabiljet voor `Löschdamast' van de fa. Urban & Co. te Frankfurth a.M., gedrukt op dit op textiel gelijkend vloepapier. Ca. 1900?
12399: - IDDEKINGE, VAN Tekening van kerkje etc. met eronder: `A.W. van Iddekinge fecit 1762', 10x16 cm.
12401: - INDIË, AMBTENAREN TE BATAVIA Groepsfoto, 8x11 cm., van het personeel van de afdeling begroting van het Dept. van Financiën, Batavia 29 december 1911, opname van A.L. van der Capellen (klerk).
52707: [BECCARIA, CESARE] - Verhandeling over de misdaaden en straffen. Naar de derde verbeterde en vermeerderde Italiaansche uitgave, waar by de verklaaring op dit werkje van den heere De Voltaire. Uit het Fransch vertaald. Amsterdam, Gerrit Bom, 1768.
29288: - LEIDEN, VVSL -- Menu van diner van 8e- lustrum , 1940 van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden, geill., gedrukt.
49030: - AMBTENAREN, REIS- EN VERBLIJFKOSTEN--- Tarif van reis- en verblyf-kosten van burgerlyke ambtenaren en geemployeerden bepaald den 31-5-1808. Folio, gedrukt, 6 pag.
49032: - HACHE, BURGEREED GRAVENHAGE--- Eed van de burgers van 's Gravenhage, folio, gedrukt, 1 pag. met wapen van Den Haag aan bovenzijde.
42469: [FENELON, F. DE PONS DE SALIGNAC DE LA MOTHE] - Gli auueniment di Telemaco Figliuolo d'ulisse. Leiden, Th. Haak, 1719.
10751: - Zes oud-Hollandsche liedekens van vrijen en van trouwen, 19 April 1894, 19 October 1906 en het monogram F.M. Haarlem, Ruijgrok & Co. 8º: [8] p.
47241: - Panorama des Rhein's von Mainz bis Koln, leporello in rood omslag, lith. von Inst. von A.Henry in Bonn.
42533: [AUBERY, ANTOINE] - Het leven en bedryf van den wytberoemden en grooten staatkundigen Julius Mazaryn. 2 delen in 1 band, Leiden, B. v.d. Aa, 1699.
4054: L[ELS], C.J. - Geslachtslijst der familie Von Lindern. Rotterdam 1912, 61 p., geb., geïll.
48000: - HEIDE, VAN DER HUCHT--- Gedenkboek van den Oranjebond van Orde gevestigd te Utrecht, 1893-1918. Utrecht, 1918, 48 pag., geill.
47997: - TUTANCHAMON--- Tutanchamon. Sonderheft Der Woche, 1924, 70 pag., gebonden in half perkament. Gedrukt, geill.
47996: - INDIE, KAMP TJIDENG, BREET--- Muziekblad Star Dust, 4°, 4 pag., gedrukt.
30103: - GRAVENHAGE, INHULDIGINGSFEESTEN 1898 -- Inhuldigingsfeesten 's Gravenhage. Officiele feestwijzer nrs. 1,2,5 en 6. Ca. 60 pag. gedrukt op oranje papier. Veel advertenties.
30105: - "GEWAY, V.D. VEEN -- Programma met de tekst: ""ontvangst vioolduo James Geway en Rut van der Veen - koffiemaaltijd - Verrassing met prijzen - Causerie over Nature Spirits - vioolduo James Geway en Rut van der Veen."" Gefotokopieerde tekening van een kabouter in een bos die het programma vasthoudt.15x10 cm, 8° oblong, 1 pag., ca. 1950?"
30097: - WORKUM -- 'Reglement en taux voor de wagenaars te Workum', dd. 22-4-1816. Gedrukt, 4°, 8 pag.
10733: - 21 maart 1901 [op 70e verjaardag van haar echtgenoot Ds. J. Posthumus Meyjes]. z.p., z.j.. 4º: [3] p.
10060: - Op de beeltenis van den weledelen gestrengen heere mr J. Nuhout van der veen. z.p., z.j. 8º: [1] p.
48543: - "LEENHOF, VAN; DETAIN, ALBERTI--- Acte d.d. 1813 ter regeling van de nalatenschap van Clara Gerharda van Leenhof. Manuscript, folio, 12 pag."
48541: - ROOS, PERSIJN--- Brief van R.A.C. Roos te Voorburg, d.d. 1972, betr. geslacht Persijn. Manuscript, 1 pag.
48539: - BRACKMAN, MILITARIA--- Een incomplete Comptoir Almanach voor 1690, 's Gravenhage, wed. Jasper Dol [1689], met wit papier doorschoten met financiele aantekeningen. 4°, 66 pag.
12647: - VERBORCHT Envelop gericht aan de heer Verborcht, raad in de vroedschap en oud-burgemeester van Utrecht. 18de-eeuws? 1 p.
12648: - VERPONDING, DOZIJ `Aanteekeningen omtrent verpondingen', mapje met aantekeningen van de hand van mr. Ch.M. Dozy, genoteerd uit talrijke archivalia, ca. 100 p.
12665: - WAKKER Twee handschriften van W.R.H. Wakker, 1e luit. te 's-Gravenhage, ca. 1880. Het ene betreffende heraldiek (aan de hand van 17de-eeuwse literatuur over heraldiek) en het andere (incompleet) over straffen en criminele zaken.
53498: --- - In den namiddag van 27 October j.l. is uit de woning van Roelof Knol, van beroep arbeider, te Uffelte, gemeente Havelte, gestolen: [...], Assen, 30 October 1846, De officier van Justitie voornoemd, Van Koetsveld van Ankeren.
10949: - Volksgebruiken der Nederlanders. Extract uit Geschied- en Letterkundig mengelwerk, 1832, 330 p., zonder band.
10221: - Bij het overlijden van den Heere Mr. Jan Van royen den 11 van bloeimaand 1803. z.p. 8º: 7 p.
9480: - Ter bruilofte van den Heere Marten Ten hove en jongkvrouwe Maria Doornik, echtelijk vereenigd binnen Amsterdam den 25sten van louw-maand 1722. z.p., z.j. 4º: [38] p.
9552: - "Op het huwelijk van den Heer Jacobus Issendorp en Jongkvrouwe Johanna Hartwijk, in den echt verëenigt binnen Amsteldam den 3de van sprokkelmaand 1732. Amsterdam, Joannes Oosterwijk. 4º: 20 p. Met groot titelvignet door en naar J.C. Philips, en ertegenover ""Uitlegging op de bruiloftsplaat"", ondertekend J. O[osterwijk]."
9619: - [Titelprent voor gedichten op het huwelijk van William Sterling en Johanna Maria Van rijckevorsel, gehuwd te Rotterdam, 19 augustus 1744]. Gegraveerd door en naar J. Punt, 1744, met de wapens van bruid en bruidegom.
9703: - De klagende Damon, om het vertrekken van zyn Pythias. Opgezongen ter gelegentheyd dat ... Abraham Van bleyswyk, heer van Babiloniënbroek, j.u.st. het Stichts Atheen verliet om op het Leydsche zyn studiën te volbrengen, den 4 July des jaars 1755. z.p., z.j. 4º: [16] p. Fraai sierpapieren omslag.
9709: - "Ter bruilofte van den heere Jan Carel Bractearius en jongkvrouwe Anna Elisabeth De la fontaine, in den echt vereenigt binnen Amsteldam den 30 van slagtmaand 1756. z.p. 4º: [16] p. Met groot titelvignet en ""Verklaaring der trouw-plaat"" door H.W. D[ronsberg]."
9878: - Mijne herdenking aan den ontijdigen dood van ... Didericus Van der kemp, voorgevallen op den 4 van oogstmaand 1780, in den ouderdom van ruim 48 jaaren. z.p. 8º: [6] p.
9943: - Lierzang voor den beruchten Elie Luzac, advocaat te Leyden, toen hij voor zijn schoonzoon, Le jeune, door voorspraak van Louis [van Wolfenbuttel] eindelyk zijnen prins een ambt had afgetroggeld. z.p., z.j 8º: 4 p.
9970: - Aan Pieter Gosse Junior. Haagsche courantier, op zijn ed. blokkeering. z.p., z.j 8º: 8 p.
11143: - OVERGOOR, WOLTERS Blaadje papier met opschrift `En librum quem in gratitudinis atque amicitiae tesseramquam meam scilicet erga te interituram nunquam putes, ex optatissimo, atque integerrimo amico suo Do Maximiliano Francisco Overgoor M.D. ddd J.P. Wolters ss theol.-stud. Lugd. Batavus.' 1 p.
11148: - PIUS VII, CASSONI Proclamatie (in het Frans) van paus Pius VII, getekend Quirinal 2-2-1808, door kardinaal Cassoni. 4(, 2 p.
10918: - Welkom aan tafel, 8º.
61180: - Le Soleil, premiere Planéte, et son influxion (mirrored)
44618: - "JUDAICA; AMSTERDAM --- Centraal blad voor Israelieten in Nederland, 14-11-1935. Het 300-jarig bestaan van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. 22 pag., gedrukt, geillustreerd."
48710: - LEK, WILLIGE LANGERAK, PANNERDEN--- Missive van de Staten van Holland aan Staten van Utrecht, 16-1-1749 betr. bevaarbaarheid van de Lek bij Willige Langerak. Folio, 4 pag., gedrukt.
61188: - Vue de l'Hotel Royal des Gardes du Corps a pied vis á vis la Salle Blanche a manger a Londrea (mirrored)
44552: - "ANHOLT; BRONKHJORST; MEVERDEN --- Eigentijdse (17e eeuwse) kopie van een rentebrief van de heer Van Anholt. Manuscript, folio, 3 pag., beschadigd."
44549: - "WACHTER, DE; BEAUCLERQ; WILLEMSEN --- Testament van Willem de Wachter en Helena Beauclerq, d.d. Boom (Belgie) 3-5-1775. Manuscript, folio, 28 pag."
44548: - "BENTINCK; VAN SICHEM --- Huwelijksacte d.d. Werth 3-10-1822 voor huwelijk van Adolph Carl van Bentinck uit Wijhe, 58 jaar en Hillegond van Sichem, 24 jaar. Manuscript, folio, 1 pag. Met zegelafdruk."
44546: - "ERMERINS; PRINS DE LUSIGNAN VAN CYPRUS--- Verklaring van prins Michel de Lusignan, prince royal de Chypre, d.d. St. Petersburg 1903 dat Robert Charles Ermerins 5% van iedere Roebel zal krijgen die de prins zal ontvangen bij herstel van zijn positie. Eigentijdse kopie, manuscript, folio, 1 pag."
44544: - HUGO --- Aantekeningen betr. Hermanus Hugo, begin 17e eeuw, manuscript, ca. 1800, folio, 1 pag.
44541: - SLIJPE, VAN--- Extract overlijdensacte Maastricht betr. jhr. Jan G.C. van Slijpe, 81 jaar, overleden 28-11-1838. Manuscript, folio, 1 pag.
9994: - Klinkdicht aan zijne hoogheid Willem den vden, met den aanvang van 't jaar 1785. z.p., z.j. Plano, 1 blad. Gedrukt op oranje gekleurd papier.
10087: - Het heil des lands gezocht en gevonden in de gunstige omkeering van zaaken, door de herstelling van ... Willem den vijfden ... in alle waardigheeden ... benevens de zoo heuglyke ... wederkomst van ... deszelfs gemaalinne in 's Gravenhage. Rotterdam, A.J. van Ginkel, 1788. 8º: 40 p.
10089: - Dem verehrungswürdigen Wagner-henschenschen Braut-Paar am Tage ihrer Vermählung. Von dem Königlich Preussischen Justiz-Rath J.F. Striebeck geweiht. z.p., 1788. 4º: [4] p.
46675: - COSTA, DA--- Brief van Is. da Costa, d.d. Amsterdam 1883, aan 'geliefde broeder'. 8°, 3 pag., manuscript.
46674: - SEPP, SPIN--- Overlijdensaankondiging van Christiaan Sepp, d.d. Wijk aan Zee 10-5-1890. 4°, 1 pag., gedrukt.
60979: - - Item aen-gaende die e. en de ridder-hofsteden, omme mede te conribueren toten Huys-gelt, ofte daer van vrij ofte exempt te zijn (...) Item die rechte Ridderschap des Neder-stichts voorschreven (...), omme de voorsz Vrijheyt te moegen genieten.
52859: --- - Sententie van den Hove van Holland, Zeelandt ende Vrieslandt, jegens den ritmeester Buat, gepronuncieert den elfden October anno 1666. Na de copie 's Gravenhage, H.J. van Wouw, 1666.
54226: --- - Accord ende over-comste ghemaect by den vijf ecclesien, magistraet, burgher-hopluyden, bevelhebbers ende die van de gereformeerde religie binnen der stadt Utrecht, om rust, vrede ende eendracht te houden onder de gemeente der selver stadt, soo veel van d'een als d'ander religie sijnde. Ghepubliceert den 15 Junij 1579. Utrecht, Coenraet Henricksz. [17e eeuw].
10896: - De groene bruiloft. Nieuwe verzameling van luimige voordrachten, gezelschapsliederen, enz. voor heeren en dames, door Joh. van A., 2e druk. Tiel, H.C.A. Campagne & Zoon [ca. 1890]
11393: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT, DE WAL Aankondiging door rector E. Tinga dat prof. Gabinus de Wal is benoemd tot hoogleraar te Groningen, in plaats van de naar Utrecht vertrokken prof. C.A. van Enschut. Groningen (Oomkens), 1821. Plano, 1 blad.
52883: --- - Egbert Buijs ontmaskert, of de proceduren zo in cas van separatie als in cas van dissolutie voor den Ed. Achtb. gerechte der stad Utrecht, tusschen Alida van der Streng en Egbert Buijs [...], eerste deel [geen tweede deel verschenen], Utrecht, A. Muntendam, 1754.
52896: [CALVI, FRANCOIS DE] - Historien ofte practyke der dieven, in dewelcke begrepen zijn seer jammerlijcke feyten, subtijle dieveryen en bedriegelijcke stratagemens van gaudieven en kleyers, tot waerschouwinge van koopluyden en reysende persoonen om sig te wagten voor snode practijken der gaudieven en beursesnijders. Oock seer nut en bequaem voor officieren en rechters om de deliquanten te overtuygen ende verborgen moorden en dieveryen uyt te vinden. Den lesten druck opnieus vermeerdert. Utrecht, W. v. Paddenburg 1688.
47225: - "Der Deutsche Rhein. Fuhrer von Mainz bis Coeln. Druck PH. Frey & Co, Frankfurt a. M., leporello of 16 pages, with printed text ""Der Rheinstrom"", 24 pag."
60635: - - Dongheualueerde gouden ende silueren Munte van diueersche Coninckrijcken, Hertoochdommen, Graeffschappen, Heerlijcheden, Landen ende Steden, soo oude als nieuwe die noyt in prente en zijn gheweest : Ende oock eenighe Penninghen soo wel van goudt als van siluere ghemaeckt inde Munte vande landen van herwaerts ouer, die welcke niet ghenaempt oft ghestelt en zijn inde leste permissie.
12575: - "SCHOUTEN, GLASRECLAMEPLATEN Gedrukte (reclame-) kaartje, waarbij Smithuysen & Doude van Troostwijk verklaren dat zij tevreden zijn met de door D. Schouten Jr. & Co. geleverde glas-reclameplaten; ca. 1920?"
9547: - Op 't huwelijk van ... Roelof Eelbo, oud burgemeester ... der stadt Dordrecht ... en Johanna Jakoba Du bois, Vrouwe van Steenhuizen, Molenaarsgraaf, Giessen, Uitwijk en Nederveen, voltrokken den 20 van sprokkelmaand des jaars 1731. z.p. 2º: [12] p.
9550: - Huwelyks zangen ter bruylofte van den Heere Willem Huysinga van vliet en Mejuffrou Adriana Katharina Schuyll, in den echt vereent den 16 van wijnmaant 1731 [te Delft. Delft, Abram Witbols. 4º: [8] p.
9551: - Ter bruylofte van den heere Johannes Jonas en jonkvrouwe Maria Marissal, in den egt vereenigt binnen Amsteldam den 18 van Wintermaand 1631 [lees 1731]. z.p., z.j. 4º: [30] p.
12092: - SMITS VAN OYEN `Jacob Dircks Dielen alias Smits en de stamreeks van de famile Smits van Oyen', typoscript door W. Wijnaendts van Resandt. 1985, 37 p.
12752: - BERGSMA Stuk betreffende foutieve geboorteakte van Jan Aans Bergsma, Idaarderadeel 1857, 1 p.
10166: - Aan ... Gisbertus Bonnet, ter gedachtenisse van deszelfs echtgenoote Mevrouwe Anna Apollonia Wesseling, overleden 8 april 1797. z.p. 8º: [8] p.
29205: - SPRINGER, HAARLEM -- Boekenlegger van papier met reclame van het Steunfonds tot Huisvesting van Ouden van Dagen, penningmeester mej. J.H. Springer te Haarlem, ca. 1950.
45381: - "HARINGVANGST--- ""Formulier van den eed bij de ventjagers voor het bekomen van hare acten van consent te doen"", manuscript, folio, 3 pag., 18e eeuws."
12576: - "SCHOUTEN, WIJN `Lied der wijsheid, of de wijsheid in den wijn'; 8(, 3 p., ca. 1820, gesigneerd: Haarlem, J. Schouten."
12589: - SOESTDIJK Aflevering van de Utrechtsche Courant van 25 mei 1818 met verslag van de feestelijke ingebruikname door de prins en prinses van Oranje van het Jachtslot Soestdijk, in 1815 hun aangeboden ter herinnering aan de Slag bij Waterloo. Plano, 1 blad.
45251: - HOUTEN, WILLEM VAN --- Brief van Willem van Houten, d.d. Rotterdam 1856, aan C.W. Mieling, lithograaf te 's-Gravenhage, manuscript, 1 pag.
45249: - GEISMAR--- Handtekening van Eugenie Geismar, manuscript, 1 pag.
45250: - SCHMIEDER, CRAEYVANGER--- Briefje van E. Schmieder aan de heer Crayenvanger over repetitie in de Mozes en Aron kerk, manuscript, 19e eeuw, 1 pag.
12306: - DUBBELHUWELIJK, RANSDORP, MOUTHAAN, LUCASSEN Extract uit de schepenrol van Ransdorp d.d. 23 augustus 1672. Pieter Cornelisz. Mouthaen, eerder man van Brecht Cornelis en Philip Lucassen, tegenwoordig man van Brecht Cornelis, verzoeken van de huwelijksband met haar ontslagen te worden. Zij was 12 juni 1672 met Lucassen getrouwd, denkende dat Mouthaan, die uitlandig was, was overleden. Schepenen ontbinden wel haar huwelijk met Mouthaan, maar niet dat met Lucassen. 2 p., gelijktijdig gezegeld extract.
12748: - BEERMAN Tekening met potlood (dieren), gesigneerd `W. Beerman, 6 juni '29', 22x18 cm.
12742: - ASSEN, TORSTER, CRIMINALITEIT Signalement van Wilpert Torster, gezocht wegens diefstal uit de staatskas van Zürich, door de officier van justitie te Assen, 30 november 1846. Folio, gedrukt, 1 p.
12326: - FRIESLAND, TOLHEFFTING TERBRANDSTERSCHANS EN BLESSE Publicatie, d.d. 1828, van de gouverneur van Friesland betreffende tolheffing te Terbrandsterschans en Blesse op de weg Leeuwarden-Meppel. Plano, 1 p., gedrukt.
52994: --- - Sententie van Cornelis van Deuverden, gewesene adjunct secretaris van de Ed. Mog. heeren Staten 's lands van Utrecht, by den Ed. Gerechte der Stad Utrecht gewesen ende gepronuncieert op den 7 April anno 1664, Utrecht, M. van Dreunen [1664].
52958: --- - Corpus juris civilis. Editio nova, 2 delen, Amsterdam, Sumptibus societatis, 1700 [colophon en typografische titels: P. & I. Blaeu, 1700].
52995: --- - Sententie van Cornelis van Deuverden, gewesene adjunct secretaris van de Ed. Mog. heeren Staten 's landts van Utrecht, by den Ed. Gerechte der stadt Utrecht gewesen ende gepronuncieert op den 7 April anno 1664, Utrecht, M. v. Dreunen [1664]. Gedruckt naer de originele copye.
53024: --- - Confessie van Nathanael Donker, gebooren op Batavia, oud byna zeven-en-dertig jaaren, wegens het vermoorden van zyn huisvrouw Johanna Cecelia Klos, binnen Amsteldam, op Maandag den eersten December 1766. Amersfoort, Erve van Maurits Langenwagen, 1767.
52996: --- - Sententie in der saecke van Cornelis van Deuverden, gewesen adjunct secretaris van de Edele Mogende heeren Staten 's landts van Utrecht, gepronuncieert in de audientie van den Gerechte der Stadt Utrecht op den 7 April 1664. Utrecht, J. van Doeyenburch 1664. Gedruckt naer de originele copye.
11456: - KLERK DE REUS, VAN GROENEVELD `Geslachtsregister van Cornelis Hillebrands en Govert Leendertz van Groeneveld', grote tabel met afstammelingen, waaronder de families De Reus en Klerk de Reus, opgesteld eind 19de eeuw door de heer Klerk de Reus te 's-Gravenhage, met vijf losse bijlagen.
52402: - - Den Hollandszen praat-vaars Nieuw Jaars-gift aan het bevalligen Stichtsze Jufferschap. Amsterdam, A. Cornelis, [2e helft 18e eeuw].
10140: - Aan Nederland, ter gedachtenis van den dapperen hopman Kropff, na eene hardnekkige verdediging van de vesting De klundert doorschoten. 's Hage, J.F. Jacobs de Agé, 1793. 8º: [11] p.
46718: - JACHT, UTRECHT--- Placaat van de Staten van Utrecht d.d. 1-12-1734 betr. verbod tot jagen van 15-12-1734 tot 17-9-1735. 4°, 4 pag., gedrukt.
46720: - HONDEN, UTRECHT--- Waarchouwing en voorzieninge tegen het lopen van dolle honden, d.d. Utrecht 26-7-1754, 4°, 4 pag., gedrukt.
49614: - THOMASSEN A THUESSINK--- Brief van E.J. Thomassen a Thuessink, d.d. Groningen 1-6-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 1 pag.
49550: - HEERHUGOWAARD--- Notificatie van dykgraaf en heemraden van de Heer-Hugo-Waard, d.d. 22-11-1806, betr. recht van patent. 1 blad, plano, gedrukt (bij H. Coster te Alkmaar).
49500: - HOLLAND, GECOMMITTEERDE RADEN--- Ordre en reglement by de heeren Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland, 17-5-1700. Folio, 7 pag., gedrukt.
49531: - MUIDEN, BRAND--- Brand-reglement, uitgevaardigd door het gemeente bestuur van Muiden d.d. 18-12-1804. Groot blad plano, gedrukt, ondertekend T. Kroese en A. Hobers.
30869: - Naamlijst der leden van het Studenten-zendinggezelschap Eltheto, opgericht te Utrecht 27-4-1846, Utrecht 1898, 48 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
12236: - "BLOCKLAND, VAN; VAN ROUSSELOT DE HEDIVAL Kwartierstaat met de 16 kwartieren van Pierre Anthoine van Blockland. Dubbel folio, 17de-eeuws."
10892: - Programma ter gelegenheid van het 45-jarig huwelijksfeest van Wil [vis] en Jan Mac daniël, op 31 maart 1978 [te Santpoort n.]. 4º. Gedrukt omslag met illustraties, waarin 18 p. met verzen, gestencild.
21011: ( POSTHUMUS, N.W. ) - Catalogus der internationale economische-historische tentoonstelling. Stedelijk Museum, Amsterdam 1929, 125 pag., geïll.
45109: - "ARNHEM; ZIEKENFONDS --- Reglement voor een zieken- en begrafenisfonds te Arnhem, Arnhem 18xx, 7 pag., gedrukt, sierpapier omslag."
45108: - "BROCULO; FOLKLORE --- Gids voor den Graafschapschen Folklore dag te Borculo 1928, 96 pag., gedrukt, geillustreerd."
45106: - "ROELOFS; ARNHEM; MEDISCHE INSTRUMENTEN --- Prijs-courant van Roelofs en Co., fabrikanten van chirurgische en orthopaedische instrumenten, breukbanden en artikelen voor ziekenverpleging. Arnhem, [ca. 1900?], 30 pag., geillustreerd."
45105: - "WOLTERS; VEESSEN; WO II--- Evacuatieherinneringen in huize Nijensteen Veessen (gem. Heerde) 5-11-1944 - 31-7-1945 door H.A. Wolters, Arnhem 1945, 21 pag., gestencild. Gedicht."
45103: - "GRAVENHAGE; AOC-GEBOUW LAAN VAN MEERDERVOORT --- Herinneringen aan de receptie t.g.v. de officiele opening van het A.O.C. gebouw aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag op 15-1-1955. Album met handtekeningen van de genodigden en 3 grote foto's van personen."
45032: - BREUKELEN --- Boekje 'Des Heeren lof'. Rotterdam, 1774, door W. Eversdyk, gebonden in geheel leren bandje uit de tijd met op voorplat het wapen van Breukelen en op achterplat het jaartal 1778.
45030: - "MILITARIA; BROUWER --- Request van Martinus Brouwer, aannemer der magazijnen van Fourage, aan de Raad van State, betr. betaling, o.a. F 250 geleverd in 1710 en 1711 aan Maurits van Nassau. Met bevel van de Raad van State tot betaling. Folio, 1 pag., deels gedrukt."
45357: - DORDRECHT, V.D. LINDEN, VERVOORN--- Acte van transport voor schepenen van Dordrecht d.d. 1-12-1751 van een loods en erf op de Vest bij de St. Jorispoort. Charter op perkament, zegels verloren.
45726: - HAMMACHER, ROLAND HOLST--- Brief van A.M. Hammacher, d.d. 1952, aan hr. Roland Holst. Manuscript, 2 pag.
45114: - VERNIERS --- Kinderboekje met formulier: Eere prijs voor H.J. Verniers, leerling van de Louise-school te Amsterdam, d.d. 24-12-1875.
45237: - ROIJEN, VAN, SCHOTEL--- Brief van staatsraad Hendrik van Roijen, d.d. 's-Gravenhage 18-8-1842, aan G.D.J. Schotel. Manuscript, 3 pag.
45232: - BERG, S.J. VAN DEN --- Brief van S.J. van Bergh, d.d. 's-Gravenhage 1856, manuscript, 1 pag.
45234: - BEKKER, BETJE WOLFF --- Briefje in facsimile van Betje Wolff, d.d. 's-Gravenhage 23-1-1801, aan vriend, 2 pag., gedrukt.
45235: - RIBBIUS--- Fragment van brief met handtekening E.M. Ribbius, manuscript, 19e eeuws.
45236: - GRAFOLOGIE--- Ca. 15 stukjes papier met handschrift of handtekeningen, deels met grafologische verklaringen, 19e eeuws.
45247: - AARSSEN, BENIER--- Briefje van Johanna Aarssen aan de heer Benier, d.d. Leiden 1854, manuscript, 1 pag.
45384: - ROIJER, DE BOCK--- Brief van A.J. Roijer, d.d. 's-Gravenhage 1794, 4o, 1 pag., manuscript.
45382: - SON, VAN: VAN DER BORGH--- Brief van T (?) J. van Son, d.d. Breda 1797 aan B. van der Borgh, op deszelvs buitenplaats te Valkenburg, manuscript, 4o, 2 pag.
44955: - PASTORIEN --- Koninklijk besluit d.d. 18 Zomermaand 1810 waarbij pastorien toebehorende aan steden of dorpen overgaan in eigendom aan de kerkelijke gemeenten. Gedrukt, folio, 2 pag.
44956: - SCHEEPVAART --- Les principales lignes de Paquebots, afl. 2 van Apercu du Commerce et de l'Industrie des Pays-Bas. Gedrukt, 47 pag., geillustreerd.
49452: - GRONINGEN--- Nieuwe Rotterdamsche Courant. 30-9-1964, special: Stad en Ommeland. Plano, 12 pag., gedrukt.
44246: - "GEMERT; NISTELROY--- Extract uit het register der resolutien van de Raad van State, d.d. 13 juli 1750. Bestemd voor de schepenen van Den Bosch. Mede ondertekend door I.S(?). van Wassenaer. Manuscript, 2 pag."
44249: - "BREDA; DE ROY--- Extract uit het register der resolutien van de Raad van State, d.d. 27 december 1769. Ondertekend door Otto Frederik graaf van Lynden en J.J. van Hees. Manuscript, 1 pag."
44253: - "BREDA; BOECOP; INGENHOES--- Extract uit het register der resolutien van de Raad van State, d.d. 4 oktober 1785. Getekend door Jan Hendrik Mollerus (1750-1834) en Claudius van der Stael (1737-1796). Manuscript, 2 pag."
44254: - "KLUNDERT; LE JEUNE--- Opdracht van de Raden en Rekenmeesters van de domeinen aan mederaad mr. L.S. le Jeune om de rekening over 1788 van de Keene Polder (onder de Niervaart of De Klundert) na te zien, d.d. 's Gravenhage, 6 maart 1789. Ondertekend C. de Verdun. Manuscript, 1 pag. Met opgedrukt zegel."
44256: - "BREDA; VAN BOECOP--- Extract uit het register der resolutien van de Raad van State, 22 maart 1791. Ondertekend door Jacob Unico Willem graaf van Wassenaer-Obdam (1769-1812) en Jan Hendrik Mollerus (1750-1834). Manuscript, 4 pag."
12740: - ASSEN, BOS, GEERTS, CRIMINALITEIT Signalementen van Henricus Bos en Klaas Geerts, bijgenaamd Wol-Klaas, gezocht wegens `frauduleusche invoer' door de officier van justitie te Assen, 14 okt. 1847. Folio, gedrukt, 1 p.
12741: - ASSEN, VAN DER RIJP, SCHEVE, CRIMINALITEIT Signalementen van Quirinus van der Rijp en Christiaan Scheve, gezocht wegens vernielingen en diefstal door de officier van justitie te Assen, 29 augustus 1845. Folio, gedrukt, 1 p.
46589: - CONVENTION DE BRUXELLES 1929--- Krantenknipsels betr. het Fransch-Belgisch Militair verdrag, te Brussel gesloten in 1929. Gedrukt.
46594: - HUGENHOLTZ--- Zeven overdrukken e.a. van artikelen van F.W.N. Hugenholtz, 1950-1967, gedrukt.
46593: - GANSHOF--- Negen overdrukken van artikelen van F.L. Ganshof, 1949-1971. Gedrukt.
46592: - AMBACHTSGILDEN--- Verzoekschrift aan de Nationale Vergadering d.d. Haarlem 25-1-1798, betr. ambachtsgilden. Folio, 3 pag., gedrukt.
57920: - Wapenen der baenderheeren van Altena. Adelijcke geslachten alle gecomen uyt de heeren van Altena. Blad met 23 gekleurde wapentekeningen, 18e eeuws.
58845: - Twee rekeningen met briefhoofden van hotels in Amsterdam en drie kaartjes m.b.t. hotels in Amsterdam op naam van de Heer Drabbe ter zake van overnachtingen in hotel Victoria 1929, Parkhotel 1943, De Roode Leeuw (z.j.) met 2 foto's, American Hotel 1920 en Krasnapolsky (z.j.). Deels gedrukt, deels handschrift.
12563: - SAPPEMEER, EDRES Poeziealbum van Nettie Edres te Sappemeer, 1918-1921.
12566: - "SCHEEPSDAGBOEKEN Scheepsdagboeken, bijgehouden door stuurlieden en kapiteins van zeeschepen; 4 delen, per deel"
11602: - RÖELL Foto van Jhr.mr. J. Röell, Amsterdam, z.j., 17x11 cm.
11603: - RÖELL Typoscripten van redevoeringen bij de begrafenis van Mr.dr. A. baron Röell, bij diens 25-jarig voorzitterschap van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, en voor een necrologie in het Jaarboek Haerlem. Ca. 1940. Ca. 40 p.
11604: - ROELOFS, KLEMAN Foto van een aantal personen aan het souper bij de zilveren bruiloft van de heer C.O. Roelofs, Amsterdam, 7 mei 1904, aangeboden door H.L. Kleman Jr. aan het bruidspaar. Foto Nico Schuytvlot.
11606: - ROO VAN ALDERWERELT, DE Gedrukte kwartierstaat van J.K.H. de Roo van Alderwerelt, geb. 14 september 1897, met bijbehorende correspondentie. 3 stukken, 1944.
11608: - "ROQUEVILLE (?), DE; WÜRTTEMBERG Brief in het Frans van De Roqueville (Thoqueville?, Moqueville?), La Haye 1 juli 1789, over een brief van `le duc regnant de Würtemberg à leurs Hautes Puissances', wrs. betreffende Zeeland. Met aantekeningen van de ontvanger dat hij heeft geantwoord te wachten tot de Raad van State over de brief van de hertog d.d. 26 juni 1786 heeft beslist. 4(: 2 p."
11610: - RÖSSING Kabinetfoto van J.H. Rössing, Haarlem 1858 (?), 16x11 cm.
11612: - ROTTERDAM, DE JONG Handgekleurd devotieprentje, op de achterzijde gedrukt: `Ter gedagtenis Uwen eerste H. communie gedaan te Rotterdam in de kerk op den Steiger den 27 april 1831. Bid voor Uwen geestelijken vader L.B. de Jong, R.K. pr.'
11613: - ROTTERDAM, VAN HOGENDORP Gedrukte `Advertentie' waarbij Mr. Diderik van Hogendorp, raad in de vroedschap van Rotterdam, verklaart dat de verhalen over zijn frauderen een `naamquetsende lastering' zijn. Hij looft f 2500 uit voor degene die de fraude zou kunnen bewijzen. Rotterdam, 21 oktober 1748. Folio, 1 p.
11614: - RUNISCHE KALENDER, VAN WALRÉ, BILDERDIJK `Brieven over een merkwaardigen ouden staf en verklaring van den Runische kalender door Mr. W. Bilderdijk, 1822', aldus het opschrift op een mapje met enkele afleveringen van de Algemeene Konst- en Letterbode (nrs. 14, 15, 16, 17, 45).
11618: - SAUVEPLANNE Gedrukte circulaire betreffende benoeming van J.G.H. Sauveplanne tot adjunct-directeur van de N.V. Nederlandsche Herverzekerings Maatschappij, Den Haag 1931. 4(: 1 p.
11620: - SCHAAP Twee carte-de-visite-portretfoto's van de heer A.J. Schaap, lid van de firma Schaap en Van Veeren, later van Schaap en Van Veen, en Mevr. Schaap-Ceurvorst. Amsterdam, ca. 1880.
11624: - SCHIEDAM Pentekening van het wapen van Schiedam. 19de-eeuws, 22x15 cm.
11625: - "SCHILFGAARDE, VAN Geschreven kwartierstaat van Anna Sophia van Schilfgaarde, geb. Zoeterwoude 15 juni 1862. Folio, 2 p.; 8(, 2 p."
11626: - SCHILLEMANS, DORDRECHT Dichtbundel/gedischten van Mej. H. Schillemans, 1856-1882, met enkele tekeningen en een groot aantal bijdragen in manuscript. In linnen stempelband met voorop `Poesie' en achterop `H.S.' 4(.
11629: - SCHOEN, MAGER Gedrukte ondertrouwaankondiging van Jan Schoen Cz. en Marritje Mager Kd., Westzaan 1916. 8(: 1 p.
11633: - SCHREVEN, VAN Dossier betreffende de familie Van Schreven, afkomstig van de genealoog W.A. van Rijn, eerste helft 20ste eeuw. 12 stukken.
11634: - SCHRÖDER Foto van een groep jonge mannen aan tafel. Verso in potlood: `Promotiediner Mr. P.H. Schröder, 20 december 1918'. Fotograaf de Lange te Groningen. 18x24 cm. op karton.
11639: - SIESSEN, MICKER, KANTOORBEHOEFTEN Kwitantie van Jc Siessen voor Johannes Micker betreffende geleverde schrijfboeken, schafte en pennen, een ebbehouten lijn-haelder, grifte en `een nierper schatcamer'. 1676. 4(: 1 p.
11645: - SLOTEN, VALBURG Twee schetsboekjes met topografische tekeningen van Sloten (Friesland) door C.J. van der Veen, burgemeester van Utingeradeel, uit de jaren 1879-1889. Met o.a. afbeeldingen van gemeentehuis, boerderij Mr. Poppes, gezicht op Sloten vanuit Slotermeer, hardrijden op de schaats bij Sloten, schip Jeanette op Slotermeer, de Woudsenderpijp, de Lemsterpijp met molen, de lange brug, huis Dr. E.J. de Jong, logement `De zeven wolven', `Ons huis aan 't Diep', boerderij L. Tjalma, R.K kerk en pastorie, Vischpartij op Slotermeer, Sloten van de Lemsterzijde, gezicht op Tjerkgaart, gezicht op Wijckel bij Sloten, Nieuw Bonia te Oldeboorn, etc. Voorts een aantal tekeningen van de kerk en pastorie te Valburg (Gelderland), 1879-1891, en de inscriptie `Album van Jeannette ten Harmsen van der Beek, Valburg 1879'. In totaal ruim 40 tekeningen, waaronder drie door J.G. Smilde.
11647: - SMITS Genealogie Smits (te Nijmegen), afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, 6 p. met wapentekening, 19de-eeuws.
11648: - SOEST, VAN 100 familieadvertenties Van Soest, 18de- en 19de-eeuws, geplakt op 17 bladen.
11650: - STAR, VAN DER Portretfoto van G. van der Star (overleden 2 maart 1919), Amsterdam 1913.
11653: - STENOGRAFIE, WERY, VAN DOOREN Diploma (deels gedrukt) van de Nederlandsche Stenografen Vereeniging, voor A.C.J.J.Chr. van Dooren te Amsterdam, systeem Stolze-Wery, 's Gravenhage 1908. Getekend o.m. door J.L. Wery. Folio, 1 p. Met o.a. portretten van Stolze en Wery.
11655: - "STOLCK, VAN DER; ROOS, ROTTERDAM, SCHIEDAM Vier pagina's schutbladen uit een familiebijbel met aantekeningen betreffende geboorten en huwelijken in de gezinnen Van der Stolck te Rotterdam en Roos te Schiedam, 1624-1681."
11657: - STRAALMAN Genealogie Straalman, afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, 3 p. met wapentekening, 19de-eeuws.
11660: - STROCKEL Genealogie Strockel (Deventer), afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, 3 p. met wapentekening, 19de-eeuws.
11664: - TIJDEMAN Gekalligrafeerde envelop voor Dr. P.H. Tijdeman. 8(.
11665: - TIJDEMAN Omslag van een schrift met gekalligrafeerde naam van de eigenaar, A. Tijdeman. 19de-eeuws.
11666: - TOPANDER Genealogie Topander, ca. 1580-ca. 1765, 3 p., 18de-eeuws.
11668: - TURNEN, PLIJNAAR, DEN HAAG `Inrichting voor een turnzaal', schriftje van 9 p., 12(, ca. 1930, met twee gedrukte prospecti van de sportschool van J.H. Plijnaar te 's-Gravenhage.
53365: --- - Korte memorie continerende het essentiele van de sustenuen en desensien van Gysbert van Hogendorp, ontfanger generael van de Unie [...] ter eenre op ende jegens de weduwe en erfgenamen van den commis Binckhorst. [Met:] Eenige voorname documenten ... [en met:] Advertissement van regten ... [ca. 1722/23].
11673: - VASTER Gedrukte `Ode' door Frederik Vaster. 1750. 4(: 4 p.
11675: - "VEEN, VAN; BLOKHUIS Een honderdtal portretfoto's (meestal carte-de-visite-formaat) van het echtpaar Hendrik van Veen (1837-1911) en Cornelia C.G. Blokhuis (1841-1909) en van hun ouders, broers en zusters, kinderen en kleinkinderen."
11676: - "VEEN, VAN; VAN HOOLWERF Gegraveerde opdracht aan Jacob van Veen, schepen van Alkmaar, door S. van Hoolwerf, gravure door Jan Wandelaar met wapen van Van Veen, etc. 4(, 1 p."
11679: - VELTHUYSE Twee carte-de-visite-portretfoto's van de heer H.F.J. Velthuyse, lid firma Schaap en Van Veen, en Mevr. A. Velthuyse-Deutmann. Zwolle, ca. 1900.
11684: - VLASMAN, SPIERINX 17de-eeuwse tekening van een grafzerk met wapens en het opschrift `Hier leyt begraven de heer Pieter Augustijnse Vlasman, die in sijn leven borgemeester deser stadt was, ende sterff den 12 November d. An 1656 en Juffer Chathalina Spierincx sijne huysvrouw'. Tekening in sepia, 24x17 cm.
11685: - VLISSINGEN, DE BRAUW (?) Gedrukt planoblad `De opdragt die zal zijn aan mijn geachte vrinden, die ook in 't vervolg de zaak hier zullen vinden', met daaronder een lang vers in drie kolommen. Geheel onderaan: `Alom te bekomen'. Plano, 1 p. 18de-eeuws.
53364: --- - Korte memorie van schout, burgemeesteren en schepenen van 's Gravenhage, dienende tot nader adstructie van den inhoude van der selver requeste aan haar Ed. Groot Mog. gepresenteert, nopende het voorval van den neergeslagen Christiaan Hoffelingh. z. pl., [1721].
11691: - VOS Verklaring van notaris W.J.M. de Bas dat het aandeel ad f 1000 in het waarborgfonds der Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen ten name van Hendrik Mart. Vos, overleden 's-Gravenhage 14 februari 1883, is aanbedeeld aan Hendrik Martinus Vos, kunstschilder te Parijs. 1883. 4(: 1 p.
11696: - VRIESE Twee 19de-eeuwse menu's, gelithografeerd met verso `monsieur Vriese' en `14 febr. 1858 bij Willem Vriese', 2 p.
11697: - VRIJMETSELARIJ, L'UNION ROYALE, DEN HAAG Collectie fotokopieën van archiefstukken van de loge L'Union Royale, in linnen omslag (met blindstempel met logesymbool), aangeboden in 1935 aan de Grootmeester en Meester van Eer der Loge, door de redenaar J.W. Blokpoel. 4(: 45 foto's met begeleidend schrijven.
11699: - VÜRTHEIM Menu, 1929, met op de achterzijde handtekeningen, o.m. van A. Vürtheim, Tony Smit-Vürtheim, C.C.J. Vürtheim-Chevalier, G.H. Vürtheim, P.E. Vürtheim-Lohman, etc.
11705: - WENSING Intiem dagboek van A. Wensing te Haarlem, 1922-1924. 8(: 44 p.
11708: - WERTHEIM Kwartierstaat in boomvorm, met familiewapens, van `Albertus à Wertheim anno 1381'. Tekening met kleur, wrs. 18de-eeuws. Fraai, 30x20 cm.
11709: - WEUSTENENK, UTRECHT `Aan het bruidspaar Weustenenk-Polm, 27 februari 1952, van directie en personeel gemeentewerken [Utrecht]'. Vier bladen perkament, gekalligrafeerd, met de getypte namen van 150 collega's.
11713: - WINKEL, TE Blanco voorgedrukte formulieren voor het familieregister van Joh.W. te Winkel, zoon van dr. Jan te Winkel en Johanna C. Lodeesen.
11716: - ZASKE Drie brieven van Walter Kempte uit Zeitz aan de genealoog Köffler te 's-Gravenhage betreffende een Franz Zaske, zeeman in het 19de-eeuwse Holland, 1931.
11718: - ZWAMMERDAM Gedrukte memorie Prov. fondsen Zuid-Holland 1830, onder andere betreffende uitgaven voor herstel van de Hervormde Kerk te Zwammerdam. Folio, 1 p.
11723: - ALKMAAR, LEESGEZELSCHAP Ledenlijstje van een leesgezelschap dat gezamenlijk een aantal tijdschriften las. 19de-eeuws. 4(: 1 p.
11724: - ALKMAAR, LEESGEZELSCHAP Rondzendformulier van het Leesgezelschap van brochures te Alkmaar, 1909. 8(: p.
11726: - ALMELO, SCHEURLEER, MULDER Boekje uit 1839, uitgereikt volgens tekst op schutblad aan C.J. Scheurleer, Almelo 28 juny 1847, `wegens aangewende vlijt in de beoefening der engelsche taal', door zijn onderwijzeres B. Mulder.
11727: - "ALPHEN, VAN; VAN BRAKEL Akte van resignatie van het Hof van Holland, voor Jan Willem van Alphen, procureur voor het Hof, om zijn procureursplaats bij zijn leven of overlijden te mogen overdragen. Den Haag, 2 mei 1797, 2 p., op perkament, met opgedrukt zegel en handtekening van Hendrik Arnold Kreet."
11732: - ARND Nota van de `Electrische drukkerij en kantoorboekenfabriek vh J.J. Arnd en Zonen'. Amsterdam 1908.
11733: - ARNHEM, KWEEKSCHOOL Poëziealbum van Minette ..., een Duits meisje dat in 1875-1877 op de Arnhemse kweekschool zat. 8(, 1 deel.
11735: - "ASSCHENBURGH, VAN; VAN AKENSHOISEN Volmacht van Sibilla en Josina van Asschenburgh aan hun resp. echtgenoot en zwager Hendrik Diederik van Akenshoisen, om landerijen te verkopen. Groningen 20 juni 1631. Folio, 2 p."
11736: - ASSEN Negen foto's, 13x18 cm., van de verlaten gebouwen van de ijzergieterij H. Assen.
11737: - ASSMANN Diploma voor 25-jarig lidmaatschap van de Sint Josephs-gezellen-vereeniging te Amsterdam, toegekend 1929 aan J.P.M. Assmann. 35x45 cm.
11738: - ASSMANN Eerste-communieprent voor `Petrus W. Assmann', Amsterdam, H. Vincentius a Paulo, 21 mei 1908. 35x25 cm. Kleurendruk met naam in inkt.
11743: - BANGEMAN (HUYGENS), NEMEGHEER Een uitvoerig dossier betreffende pogingen in de jaren zeventig van de 19de eeuw ondernomen om gelden uit de voormalige weeskamer te Batavia te verkrijgen, die daar nog zouden berusten, van de erven Pieter Johan Bangeman, overleden 30 oktober 1776 te Amsterdam. De erven Bangeman, Bangeman Huygens, De Heer, Sodenkamp e.a. werden bijgestaan door de Maastrichtse advocaat mr. Th. Michell.
11745: - BARENBROEK, NOOY Welgemeende gelukwensch aan ... E. Barenbroek en echtgenoote [W.O.W...] ter gelegenheid der 25 jarige echt vereeniging. Amsterdam, 5 maart 1884. 8(, oblong, [1 blad.]
11746: - BART Aantekeningen betreffende de familie Bart te Groningen. 2 p.
11748: - BEEK, VAN Schetsboek met een tiental (vnl. krijt-) tekeningen, gesigneerd J. van Beek (en J.v.B.), 19de-eeuws.
11749: - BEELS, VAN OMMERING, WIJNSTOK Grafschrift op Leonard Beels, overleeden te Amsterdam den 5 nov. 1756. 8(, oblong: [2] p.
53282: --- - [Losse stukken pro en contra in de incest-affaire van Onno Zwier van Haren], Leeuwarden e.a., A. Ferwerda e.a., 1761-1762.
11750: - BEERTA, CONFESSIONELE VERENIGING, WILLEKES Enige stukken betreffende evangelisatiewerk te Beerta van de Confessionele Vereniging, ca. 1900. 5 stuks.
11751: - BELDER, COOL, CALISCH Keur van dramatische, oratorische en andere gedichten, bijeenverzameld door H.B. Belder. Z.p., z.j. [19de-eeuws.] 4(: [ca. 300] p. Geb. in halfleer. Op titelschildje: `Gedichten bijeenverz. door H.B. Belder.'
11754: - BEMUURDE WEERD, STEVERSLOOT, VAN BATENBURG, VAN DUGTEREN Transportakte van het zogenaamde Bossenaars-huis, aan de westzijde van de Vecht tussen de Steene- en Knollenbruggen onder het gerecht De Bemuurde Weerd, verkocht door Willem Steversloot aan Andries van Batenburg. De Bemuurde Weerd 22 maart 1799. Charter op perkament met zegel en handtekening van de schout Otto Ruysch van Dugteren.
11755: - BENTINCK, CALKOEN Akte van aanstelling van Joan Francois Bentinck, tot het waarnemen van het boekhouderschap van de stedelijke houtwallen, als opvolger van de overleden Pieter Calkoen, Amsterdam 23 mei 1780. Folio, 2 p.
11757: - BEUKENKAMP, VAN MARKEN, ROEM, ALKMAAR Iets over het huwelijk. Opgedragen aan den heer C.A. Beukenkamp en mejuffrouw F. van Marken, Alkmaar, 20 oktober 1844. 16(: [60] p. Fraai gebonden in linnen stempelband met `Alkmaar 20 october 1844' en `J. Roem'.
11764: - BLOEMEN, BEYER `Blumen-Sprache für Liebe und Freundschaft', geschreven boekje van 64 p., door Beyer, 15 maart 1830.
11766: - BOEKHOUT, DEKKER Conditien ter gelegentheid van het huwelijksfeest van ... Hendrik Boekhout en ... Maria Pha. Dekker, plechtig gevierd op den 25ste van hooymaand 1802.
11767: - BOERSIJNT, WIESEMAN `Heilwensch aan mijne waarde oom en tante Pieter Boersijnt en Johanna Wieseman ter gelegenheid van hun zilveren bruiloftsfeest, gevierd den ... juny 1852'. 4(: 2 p.
11768: - BOGAERT, BRIEL, TIMMERS, VAN SCHINNE, BOEY Vragen met ernaast de antwoorden betreffende het echtpaar mr. P. Bogaert en Elisabeth H. Briel (overl. 21 april 1732) en betreffende mevr. Timmers-van Schinne (overl. 13 december 1732) en betreffende de namen van de kinderen van de pensionaris Boey. 8(, oblong, 1 p., 18de-eeuws.
11780: - BREIJER Verklaring van C.A. Breijer te Arnhem betreffende een zending levensmiddelen voor mej. Cath. B. Breijer te Emmerich. 1917. Fol., 2 p.
11784: - "BRINK, TEN; BORWINKEL Ter nagedagtenisse van ... Rudolph Arend ten Brink, ... leeraar in de gemijnte van Jesus Christus te Amsteldam en aldaar overleeden 29 september 1775. 4(: [1] p."
11785: - "BRINK, TEN; LEEUWARDEN Afdruk van een houtblok met merk en de tekst `Theeën bij S.F. ten Brink, Tweebaksmarkt, Leeuwarden'. 19de-eeuws."
11787: - BROUWER, NALES Na vijf en twintig jaren. [Album betreffende de zilveren bruiloft van Jacob L. Brouwer en Aaltje Nales.] Oblong album met 36 bladen met foto's en met 16 bladen gedicht. Op omslag, in goud: `1895 28 augustus 1920'.
11789: - CAHEN, PFEFFER Gedrukt bericht betreffende de verhuizing van de advocatenkantoren van M.O. Cahen en H. Pfeffer naar Euterpestraat, Amsterdam, juli 1940. 8(, oblong, 2 p.
11790: - CAPELLEN, VAN DER Overdenking bij 't graf van wijlen jongheer Alexander Philip baron van der Capellen ... geweeze goeverneur van Gorinchem. 4(: [3] p. [10 december 1787.]
11791: - CLEEFF, VAN Gedicht `De Hoogmoed beteugeld', gesigneerd door N.T. (of J.?) van Cleeff, 4 december 1780. 4(: 4 p.
11795: - "COMBE, LA; WAALSE KERK UTRECHT Gedrukt boekje Het fonds La Combe van de stichting tot heden (1766-1912), door Dr. G.N. Buddingh de Voogt. Niet in den handel. Haarlem (Tjeenk Willink), 1912. 53 p., Oud-Hollands papier."
11796: - CREMER Dossier betreffende de Gelderse familie Cremer (Mercator), 17de-19de eeuw, ca. 50 stukken.
11797: - DHONT Oude foto, kabinetformaat, van het jongetje J.P.H. Dhont, ca. 1890.
11803: - DOORN, VAN BEEK Potloodtekening door J. van Beek, `De kerk te Doorn', ca. 1880, 16x21 cm.
11806: - DORDRECHT, GYMNASIUM, RÖELL Twee prijsformulieren, uitgereikt aan Adrianus Cornelis Röell, door curatoren van het stedelijk gymnasium te Dordrecht, 1857-1858. Folio, 2 p.
11807: - DRENTH, GRONINGEN Afdruk van een houtblok met merk en tekst `W. Drenth, Groningen'. 19de-eeuws.
11809: - DUMOULIN, VAN DER HOUVEN Nota van fa. H.J. Dumoulin te Liège voor een spiegel met lijst (f 362), voor notaris Van der Houven te Maastricht, 1817. 4(: 2 p.
11810: - DUREGE, BARGIGNAC Sonnets sur le mariage de Monsieur Pierre Durege & de Madlle. Benine Bargignac, Amsterdam le 16me mars 1727. Fol. [1] p.
11811: - DUSSEAU Tien gedichten door Pieter Johannes Valentinus Dusseau, 1833-1837, in handschrift van de dichter. 4(: ca. 20 p.
11813: - DYSERINCK Twee brieven van Willem Dyserinck te Aerdenhout aan J.M. Sterck-Proot, d.d. 1943, betreffende de familie Dyserinck. Met: overdruk van artikel van mevr. Sterck over het huis Uit den Bosch, waarin de familie Dyserinck een rol speelt.
11816: - ELEMA Fotoalbum met carte-de-visite-portretfoto's van de Groningse familie Elema. (Op eerste schutblad: `F. Elema'.) Iets los in de band.
11818: - ELINK STERK, GENOOTSCHAP DEUGD EN KUNDE, AMSTERDAM Voordracht (voor het Genootschap tot Beoefening van Deugd en Kunde te Amsterdam) door A. Elink Sterk, `Over den invloed eener ernstigen of vrolijken gemoedsgesteldheid op de beoefening van deugd en kunde'. Getekend: Amsterdam 17 Slagtmaand 1810. 4(: 9 p. Met een voorstel door dezelfde als commissaris van dit genootschap voor een nieuwe financiële structuur voor `deze waardige maatschappij', Amsterdam 6 april 1811, 16de jaar, 4(: 4 p.
11819: - ELLER, ARNHEM Afdruk van een houtblok met het merk van Eller & Comp., Rijnstraat, Arnhem. 19de-eeuws.
11820: - "EMBDEN, VAN; ARNHEM Dichtregelen den heer ... en echtgenoote toegezongen na het ontvangen bericht van het overlijden van hun eenigst dochtertje, nauwelijks twee maanden geleefd hebbende. 4(: [2] p."
11821: - ENGELBERTS, BUIJS, PERK `Bij gelegenheid der echtvereeniging mijner veelgeliefde nicht mej. Clasina Buijs met deze heere Dirk Engelberts, op den 24 zomermaand 1819'. 8(: 9 p., gebonden.
11822: - ENGELBERTZ, VAN RANDWIJCK, INVOERVEE Gedrukte nota `Deductie van erreuren in zake van Pieter Walraven Engelbertz, revident, contra G.G. van Welderen, gerevideerde', Arnhem (J. Nijhoff), 1774. Folio, 2+91 p.
11828: - FOPPE Vier eigenhandig geschreven gedichten door H.J. Foppe, 1834 en 1835. Folio, 11 p.
11829: - FRANKRIJK, ARTOIS, HEBERT `Remarques faites sur plusieurs articles de la Coustumes d'Artois, et sur quelques questions de droit et de politique, par Hebert, conseiller du Conseil provincial d'Artois', manuscript van ruim 600 p., gebonden in leren band. Geschreven met verschillende handen.
11833: - FYAN, YSSEL DE SCHEPPER Poëziealbum en losse foto's van Maria (Rie) Geertruida Fyan, geb. Haarlem 2 maart 1879 (dochter van ds. S. Fyan en Dieuwertje Smits). Zij huwde 24 september 1908 te Haarlem met dr. O.W. Yssel de Schepper. Dochter: Hansje (Henriette Yssel de Schepper), geb. Gouda, 4 juli 1909.
11840: - GERBRANDS, ARNHEM Annonce betreffende verandering firmanaam van P. Gerbrands & Co in Gebroeders Gerbrands. Arnhem 1873. Gedrukt. 4(: 1 p.
11841: - GEVAERTS, GUYKING Hulde, eerbiedig door den vervaardiger aangeboden aan ... Jhr. L.R. Gevaerts. 4(: [1 blad.] Gekalligrafeerd met goud en rode inkt en versierd met guirlandes. [19de-eeuws.]
11842: - GEVAERTS, GUYKING Hulde aan koning en vaderland, eerbiedig door den vervaardiger aangeboden aan ... Jhr. L.R. Gevaerts, lid van het collegie van Ged. Staten van Z.-Holland... 4(, oblong: [1 blad.] Gekalligrafeerd met gekleurde inkten en met guirlandes. [19de-eeuws.]
11843: - "GHEEL GILDEMEESTER, VAN; DEN HAAG `Toespraak bij de bevestiging der nieuwe leden gehouden in de Willemskerk 11 april 1897 door Dr. F. van Gheel Gildemeester', ingeschreven in een `Album' met gelithografeerde bladen. 4."
11844: - GHEIR Juridische notitie betreffende gelden van `Demoiselle Gheir'. Limburg 7 februari 1829, 2 p.
11847: - GILHUYS, LAKFABRIEK Annonce van de firma Gilhuys & Co. te Amsterdam, met mededeling dat de handel in verfwaren is uitgebreid met een lak- en vernisfabriek te Sloten. Amsterdam 1887, 4(: 1 p.
11848: - GOOR, CLAESSEN, BARGE Kwitantie van de firma Claessen te Goor, 1862, voor mevrouw Barge, met afbeelding in houtsnede van een herenhuis met donjon, aan het water gelegen. 1 p.
11850: - GRAADT JONCKERS Twee eigenhandige gedichten door R.H. Graadt Jonckers. 4(: 5 p., ca. 1835.
11851: - "GRAEF, VAN DER; VAN DER HOOGE Bruidt-lofs-dicht ter eeren Hr. Arent van der Graef ende juff. Geertruda van der Hooge. Z.j. 4(: [8] p. 18de-eeuws?"
11853: - GRATAMA, DRENTHE Getypte scriptie door J.W. Okken, `Mr. Sibrand Gratama (1784-1858), een Friese pionier in Drenthe'. Hoogezand 1986, folio, 106 p.
11854: - GRAVÉ Eigenhandig geschreven vers `De stem in het dal', door G. Gravé Jszn. 1 p., midden 19de eeuw.
11857: - 'S-GRAVENWEERT, VAN Eigenhandig gedicht `De zesde december 1818' door Van 's-Gravenweert. Folio, 2 p.
11858: - GRENFELL, VAN BRAAM Gedenkboek door Nicolaas Beets, Leiden z.j., gedrukt, met aantekeningen en opdracht van S. van Braam-Grenfell. 1897.
11859: - GREUVE, DE Vijf eigenhandig geschreven gedichten door F.C. de Greuve, rooms-katholiek kapelaan (1821) en priester, d.d. 1821 en niet gedateerd. 8 p.
11861: - GROENEVELD, KEIDEL Der eere van den heer en mejuffrouw Groeneveld op hun ... 25 jarige gevierden echtverbindnis dag, den 26 wiedewaand 1857 [of 1817?] te Amsterdam. 4(: [2] p.
11863: - "GRUYTER, DE; VAN CLEEFF, UTRECHT Heilwensch ter verjaaringe van ... Mr. Bartholomeus de Gruyter, heer van Groenenwoude, zijn weled. gestr. bij gelegenheid dat de broederschap van het St. Elizabeth's gasthuis of weeshuis tot het bijwonen van de traditio clavrum op dien avond bij den anderen vergadert was, ex tempore toegezongen. 4(, oblong: [1] p."
11867: - HAAR, TER Twee stukken inzake het niet vervroegd verlenen van klein verlof aan milicien-korporaal A.N. ter Haar, 's-Gravenhage 1916.
11868: - HAARLEM Geliefd bruidspaar. 4(: [8] p.
11870: - HAARLEM, DIAKONIE Aantekenboekje van een diaken van de Nederduits Gereformeerde Diakonie te Haarlem over de jaren 1825-1860. Klein 8(: ca. 250 p., gebonden.
11872: - HAARLEM, VAN GELDORP, VAN TUYL. Eigendomsbewijs van een huis aan de Burgwal te Haarlem, `bij de Grutterspoort op de hoek van de Witwerkerspoort met een kamertje boven dezelve poort', 1778. charter op perkament, beschadigd, zegel verloren.
11874: - HACKE, 'T HOEN, DEN HAAG Gedeeltelijk gedrukt biljet waarbij president en secretaris van het gemeentebestuur van Den Haag (Galles? en P.A. 't Hoen) verklaren dat Jan Baptiste Hacke in het Nationaal Stemregister is ingeschreven. 4(, oblong, 1 p.
11875: - "HAGEN, TEN; GORINCHEM Enkele eigenhandig geschreven verzen door A.J. ten Hagen, 1829-1834. 17 p."
11876: - HAGEN, VAN DER Acht stukken betreffende de eigendom van een graf in de Oude Kerk te Amsterdam ten name van Johannes en Petrus van der Hagen, 1725-1799.
11877: - HAGEN, VAN DER Onderhands testament van Petrus van der Hagen, d.d. Utrecht 5 juli 1779. Folio, 8 p.
11878: - HAGEN, VAN DER, SADELIJN Extract testament van Petronella Sibilla Sadelijn, wed. mr. Petrus van der Hagen, d.d. 17 februari 1818. Folio, 2 p.
11885: - HARTUNG Twee prijsformulieren, uitgereikt aan G.F.W. Hartung en M.C.L. Hartung, door de onderwijzer M. Vos. Amsterdam 1868-1869. 4(: 2 p.
11886: - HAWKWOOD, SIR JOHN Enige stukken betreffende Sir John Hawkwood en zijn Free Company, 1375. Twee brieven, aantekeningen en een facsimilé, fraai gebonden in rood linnen band met gouden letters op de rug.
11889: - HECKER Eigenhandig geschreven vers `Horatie Ode 6 lib. 2' door Willem Hecker (geb. 1817), gedateerd 4 oktober 1833. 4(: 1 p.
11890: - HEDDES, HOOGEBOOM Foto van twee jongedames, op de achterzijde `Herinnering aan Cato Hoogeboom, oud 20 en Catrien Heddes oud 21. Gedaan 16 mei 1904 ... achter juffrouw Heddes haar huis'. 11x8 cm.
11894: - HELDRINGH, CLAESSEN Kopie van een briefje van Heldringh, president der Ver. Christen Werkman, d.d. 30 mei 1853, aan een `medebroeder', betreffende het karakter van Juffr. Claessen en haar zuster. 8(: 1 p.
11898: - HENGELO Nota van firma C.N. Cardinaal, Hengelo, 1915.
11899: - HERLIN, SCHETSBOEK Schetsboek met potloodtekeningen, hoogstwaarschijnlijk van de hand van Auguste Joseph Herlin (1815-1900). Oblong, 1 deel.
11904: - HOKSBERGEN, AMERSFOORT Handgeschreven `getuigschrift' voor Johannis Anthonie Hoksbergen, geboren Amersfoort 6 december 1834, opgeleid tot wagenmaker op de `Herhalings- en handwerksschool te Amersfoort in het jaar 1835 opgericht door het aldaar gevestigde Departement der Mij. tot Nut van 't Algemeen'. Amersfoort 1854, 1 blad, 42x32 cm., met een getekende en geaquarelleerde rand, in lijst achter glas.
11905: - HOMOET, WESSELS, WILS Uitnodiging voor bijwoning van de begrafenis van Maria Homoet, wed. Fred. Wessels, Amsterdam 1754. Gedrukt biljet met de handgeschreven naam van `de heer Jan Wils', die werd uitgenodigd. 4(, oblong: 1 p.
11909: - HOOS, KIJSER Hoosee, heldendicht ter bruyloft van ... Jan Hoos en juffrouw Agneta Kijser, vereenigd den 17en van wijnmaand des jaars 1756. Folio: [3] p.
11910: - HORST, TER Conté-tekening van een bebaarde manskop, gesigneerd J. ter Horst, 30x22 cm.
11912: - HUGENHOLTZ, HOOYKAAS Gedeeltelijk gedrukte brief van P.A.C. Hugenholtz aan Tiedeman te Kampen, Ysselstein 1796, betreffende het overlijden van zijn vrouw Elisabeth Cath. Hooykaas. Groot folio, 1 p., met zwarte rand.
11913: - HULLESHEIM (VAN) `Geslagtlijst' van de familie Hullesheim uit Lingen en Minden. 18de-eeuws. Folio, 13 p.
11919: - JONG, DE Afdruk van een houtblok met voorstelling van een winkelpand met op de ruiten `Firma A.J. de Jong', 19de-eeuws.
11920: - JUNGE Portrettekening met zwart krijt, gehoogd met wit krijt, gesigneerd `Th. Junge fecit 1842'. 40x30 cm.
11922: - KAUPE, FABRICIUS Aanspraak van eenen Hollander tot eenen Duitscher en gelukwensching van beiden aan bruidegom en bruid F.W. Kaupe en J.A. Fabricius, Amsterdam, 12 juli 1849. 8(: [14] p.
11923: - KELDER Prijsformulier, uitgereikt aan Hendrika Lamb. Kelder, door regenten van de Openbare Werk- en Leerschool voor meisjes te Amsterdam, 1890, getekend door S. Wildschut en W.A.L. Domis.
11925: - KEMPER, WAP Bij het spoedig en onverwacht overlijden van ... Jan Melchior Kemper. 4(: [3] p.
11926: - "KERKHOF, VAN DEN; DE BRUYN VAN BINSBERGEN, CRUYNDER Bruylofts galm uytgeboesemt op het egtelijk vereenen van ... Johannes Cornelis van den Kerkhof met ... Maria de Bruyn van Binsbergen, in den egt verbonden juli 1759. 4(: [6] p.,in sitsen omslag."
11927: - KERKHOFF, HILLEBRAND, LAMMERTS VAN BUEREN Aan mijne vrienden Abraham Kerkhoff en Rijka Hillebrand op de voltrekking van hun huwelijk den 15 october 1805. 4(: [7] p.
11932: - KLAVERWIJDEN, KRAGTINGH Bij de eerste heiligen communie van mijne waarde nicht Johanna Jakoba Klaverwijden. Ca. 1827. 4(: [3] p.
11934: - KLINKHAMER, WARNSINCK Ter nagedachtenis van mijnen vriend Mr. S.C. Klinkhamer, geboren 13 july 1804, gestorven 17 april 1834, zijnen bedroefde ouders toegezongen. 8(: [3] p.
11935: - KLOCK Herderszangh ter 53ste verjaaring van de heer Johs. Klock op den 29 jan. 1763. 4(: [4] p. Met 4 pp. muziekschrift
11936: - KNEBEL, ALKMAAR, MAATSCHAPPIJ VW Stukken betreffende de familie Knebel en betreffende de kunst en wetenschap bevorderende Maatschappij VW, Afdeling Alkmaar, 18de en 19de eeuw. Vier delen en enige honderden losse stukken.
11937: - KOCH Gedrukt gedicht `doer Johan Wilhelm Daniel Koch', getiteld: `Vreugden volle philosophische opwekking aan den vrienden des huises van Oranjen'. Folio, 4 p.
11942: - "KONING, DE; FRIESWIJK, NOLST, 'S-GRAVENHAGE Gedachten op het overlijden van ... Willem de Koning, overleeden den 21 van hooimaand en Benjamin Frieswijk, overleeden den . van slagtmaand, 1809, veelgeachte predikanten in de gemeente Jesu Christie van 's-Gravenhaage. 4(: 5 p."
11946: - KRAGTINGH Grafschrift op mijn lieve zoontje Paulus Anthonius Kragtingh, overleeden den 22 van herfstmaand 1788 oud zijnde een en drie vierde jaar. 4(: [1] p.
11947: - KRAGTINGH, GOBELS, COTTAAR, HAARLEM Ter bruiloft van ... Jan Kragtingh en ... Elisabeth Catharina Gobels, gevierd binnen Amsterdam op den 21 van sprokkelmaand 1786. Plano, [1] p.
11948: - KRAGTINGH, VAN DER HOUT Ter geboortenfeest mijner zeer geliefde moeder Ida van der Hout den 29 van slachtmaand 1768. 4(: [1] p.
11949: - KRAIJ Potloodtekening van enige personen in middeleeuws kostuum in een landschap, gesigneerd H[ein] A[uke] Kraij, Dee [19]20, 18x26 cm.
11953: - KUHN, WITHUYS Aan den heere L. Kuhn, bevordert tot doctor in de regten op den 24 juny 1835. 4(: [3] p.
11955: - LACH DE BÈRE `Toegang collectie Lach de Bère, Centraal Bureau voor Genealogie', typoscript, 29 p.
11956: - LAGE ZWALUWE, DE KLIJN Rekening van W. de Klijn te Lage Zwaluwe voor geleverde tarwe en lijnzaad. 1856, 1 p.
11957: - LAMMERTS, FOMES Mevrouwe H. Wiggerts ter gedachtenis aan den vijftigjarigen trouwdag van Sijtje Lammerts en Hil Fomes den 8 jan. 1819. 12(: [1] p., geschreven op blaadje met reliefdruk.
11959: - LANDE, DE Briefje van M.(?) de Lande aan zijn moeder, met het verzoek aan zijn sergeant een kleed mee te geven t.b.v. zijn zieke soldaten. 6 oktober 1704, 8(, oblong, 1 p.
11963: - LEER, VAN Tekening in Oost-Indische inkt (bosgezicht), door mevr. Van Leer-Daeberg (?), 1951, 20x14 cm.
11964: - "LEEUWEN, VAN; AMSTERDAM Kwitantie van de Boek- Kunst en Handelsdrukkerij K. van Leeuwen. Amsterdam 1903."
11965: - LEIDEN, MUZIEK Album van een Leidse muziekliefhebster (in 1910 woonachtig Nieuwe Rijn 66a) met inschrijvingen te Leiden 1902-1912 en te Franeker 1916, met enkele tekeningen. 8(.
11970: - LEVERLAND, GEDICHT MEERENBERG Poëziealbum van Tine Leverland, 1887-1897, met inschrijvingen uit Leeuwarden, Amsterdam en het gesticht Meerenberg te Bloemendaal. 8(.
11975: - LINDEMAN Op mijne [= J.J. Lindeman] volbragte sestigh jaarige ouderdom den 6 februari 1778. 4(: [7] p.
11977: - "LINDEN, VAN DER; BACKER, DE LA COURT, LEIDEN `Rekening van de volgende penningen door de heeren Cornelis en Johan Backer ontfangen en uitgegeven voor rekening van Johannes van der Linden'. Met kwitantie getekend door Johan van der Linden te Leiden, 8 december 1733. 4(: 1 p."
11978: - LORMIER, VAN THIEL Ten zilvere bruiloft van ... Willem Lormier, agent van den landgrave van Hesseldarmstat enz. en mejuffrouw Cornelia van Thiel, geviert op hunnen 25 jarigen trouwdag den 4e der hooimaand 1732. 4(: [3] p. In omslag van sierpapier.
11980: - LUIN, VAN `Beminde feestvierende tante', gedicht op het feit dat tante 25 jaar werkte voor `de goede edele mevrouw die we nu ook hier bemerken'. 8(: 6 p. Ca. 1900.
11981: - MAATHUIS, HAARLEM `Schoolboekje' voor Hendrik Maathuis, geb. 1902, van de Openbare Lagere School te Haarlem Nr. 2, 1908-1914. 13 p., deels gedrukt.
11984: - MANSLAG, DE HEER Lof gedicht ter eere van de 25 jaaren behuewelijt aan mijn eerwaarde oom en meu Reynier Manschlag en Johanna de Heer. 4(: [8] p.
11985: - MEERKERK, MOLEN POLDER BLOEMENDAAL Request van het polderbestuur van de polder Bloemendaal onder Meerkerk aan de Staten van Holland, januari 1791, om financiële steun voor de herbouw van de molen bij Den Dool, die in de nacht van 2 op 3 december 1790 was afgebrand. Met het advies van Gecomm. Raden d.d. 28 februari 1791. Folio, 11 p., gedrukt.
11988: - MELCHIOR, VAN DER LEEUW `Reglement betreffende de houding tusschen Henri Leonard Adolf Melchior en Roelof van der Leeuw'. 8(: 8 p., eerste helft 20ste eeuw.
11989: - MEULMAN, MARCUS Ter 42ste verjaaring van den heer Casparus Meulman op den 13de van grasmaand 1789. Fol.: [1] p.
11991: - MEYER, COKART, JOORMAN Ter zilvre bruilofte van mijn broeder en suster den heer Joost Meijer en mejuffr. Jannetje Cokart op den 10de van wiedemaand 1789. 4(: [6] p.
11992: - MEIJER, CRAMER Ten huwelijks vereeniginge van de heer Ernestus Meijer en mejuffrouw Johanna Jacoba Cramer, op den 22 van grasmaand des jaars 1810. 4(: [3] p.
11993: - MIDDELBURG, PRIJSBANDJE, WELLE Prijsbandje met wapen van Middelburg en op schutblad opdracht aan Cornelis Joannes Welle, getekend op 18 april 1810 door curatoren van het gymnasium te Middelburg: N.C. Lambrechtsen, J.A. Moens, A. Drijfhout, Joannes de Fremery, en door de rector E.C. d'Engelbronner.
11994: - MIESMAA, KARIKATUREN Portretkarikaturen in inkt of potlood door Tanno Miesmaa, 1925, ieder ca. 15x15 cm., per stuk
11999: - MONGERS, DOESBURG Poëziealbum van Cecilia Mongers, met inschrijvingen uit de jaren 1876-1900. 1 deel, rug beschadigd.
12001: - MONTESSORI-ONDERWIJS AMSTERDAM Jaarverslagen betreffende de negende Montessorischool (aan de K. du Jardinstraat) te Amsterdam, 1955-1967. Ca. 100 p. in handschrift. Folio.
12002: - MOREE `Aanteekening van eenige gedichten opt Huwelijken, sterfgevallen en verjaarwensen. 4(: 4 p.
12003: - MUIDEN Acht gedrukte akten uit de middeleeuwen betreffende de tol over de Vecht te Muiden, met gegraveerde afbeeldingen van zegels en merken. Folio, 10 p., 18de- of 19de-eeuws.
12005: - NEIDT, OOMEN Distributie-stamkaart t.n.v. Adriana Neidt, echtgenote van J. Oomen, geb. 1922, wonende te Breda. Z.j., doch uit W.O. II.
12006: - "NIEL, VAN; HARDY, 'S-GRAVENHAGE Gekalligrafeerd gedicht `Aan den Heere Martins Adrs van Niel, chirurgijn, breuk- en Sts Vroedmr., om in zijn Eds spreekkamer geplaatst te worden'. Getekend 's Hage 12 oogstmaand 1751. Plano, 1 p."
12007: - NIERBEEK, VAN Kabinetfoto met portret van J.J.V. van Nierbeek (1850-1933), gehuwd met T.P. Schilling (1850-1915).
12008: - NIEUWER AMSTEL, DE HOLL, KALFF Twee prijsformulieren, uitgereikt aan mej. J. Kalff, door de directrice J.S.L. de Holl van het `Anna Vondel-Instituut' te Nieuwer Amstel, 1884-1887. 8(: 2 p.
12010: - NOLST, VAN STEENEVELD `Ter verjaaring van mijn ... zuster Anna Quirina Nolst, den 8ste van wintermaand 1799'. 4(: 3 p.
12012: - NOODT Eigenhandig geschreven gedicht `Het doodshoofd' door W.W. Noodt, ca. 1835. 4(: 2 p.
12014: - NOORDBEEKE, VELDHUYZEN Klinkdicht ter gelegenheid der 25 jarige evangelie bediening van Petrus Noordbeeke te Amsterdam, 26 juni 1756. 8(, oblong: [2] p.
12015: - NOORDELOOS Uytgaaf extraordinaar wegens de kerk van Noordeloos gedaan sedert 28 maart 1733, kerkmeesters Daniel van Os en Gerrit Horden. Folio, 3 p.
12018: - "NOORDEN, VAN; LUTEIJN Uittreksel geboorteregister Oud Alblas 1863, betreffende geboorte van Pieter August, zoon van Pieter H.C. van Noorden en Augusta G. Luteijn. Folio, 1 p."
12020: - NOORDWIJK BINNEN Gedrukte `Lyste van de officieren der Borgerwaghte tot Noortwijck binnen, beneffens hare beurt-ordre in hare naghtwaecken'. [1830] Folio, 1 p.
12021: - "NOOYEN, VAN; DE VOS Dossier betreffende de kwartierstaat van Maria van Nooyen, geboren Rotterdam 1876, afkomstig van W. Wijnaendts van Resandt. Ca. 30 p."
12023: - OISTERWIJK, DE GEUS Pentekening, opgewerkt in sepia, van een herenhuis met poortje ernaast. Onder de tekening `No. 130, aan het Linsteind te Oisterwijk' en `A. de Geus 1845'. 16x22 cm.
12024: - "OLDENBORGH, VAN; VRIESENDORP, DORDRECHT [Album met verzen etc., ter gelegenheid van het huwelijk van Louter C. van Oldenborgh en Nicoline S.A. Vriesendorp te Dordrecht (Nieuwe Haven 61), op 21 juli 1892.] Ca. 180 p., met foto van het bruidspaar."
12026: - ONNEN, NIBBRIG, THIEME, UTRECHT Bij gelegenheid der zilveren bruiloft mijner vrienden J.G. Onnen [?] en A.J. Nibbrig, Utrecht, 9 febr. 1825. 8(: [4] p.
12029: - OUDENBOSCH Nota van kwekerij P.J. Looymans & Zn., Oudenbosch, 1913.
12032: - PANHUYS, VAN Een aantal stukken door of betreffende leden van de familie Van Panhuys, 18de- en 19de-eeuws, 12 stuks.
12034: - PATRAS, VAN SCHINNE, WEYER, INDIË Gedrukte `Deductie ... uyt den naam en van weegens Magdalena Adriana van Schinne, wed. Anthony Patras, in zijn leeven Raad en Burgemeester der stad Slooten in Vriesland ... die geweest is eenige ... erfgenaam van Abraham Patras, in leeven gouverneur generaal van Nederlandsch Indiën ... jegens Jolle Jolles en Johannes Rietveld, als curatoren over den insolventen boedel van Leonard Weyer, in zijn leeven Water Fiscaal te Batavia'. Folio, 66 p., z.j. (ca. 1766.)
12035: - PAULI Dossier betreffende de Nijmeegse regeringsfamilie Paulus (Pauli), een tak van het Tielse geslacht Van Resant, afkomstig van W. Wijnaendts van Resandt. Ca. 15 p.
12036: - PENNINGSKEN, HET Oblong boekje in een mooi bewerkte 18de-eeuwse band, rijk met goud bestempeld op groen en bordeauxkleurig leer, met daarin de administratie van `Het Penningsken', 1866-1911.
12039: - POLVLIET, GORINCHEM Afdruk van een houtblok met het merk van `Handel in thee, koffij en tabak van H. Polvliet & Zonen, Gorinchem'. 19de-eeuws.
12040: - POVEL, BEGUIN Aan mijn vriend Louis Povel bij zijn bevordering tot doctor in de rechten. 8(: [1 blad.]
12042: - PURMEREND, STOOMBOOT NAAR AMSTERDAM Aanplakbiljet met de mededeling dat de stoombootdienst Amsterdam-Purmerend, voorheen Gebr. Goedkoop, per 1 januari 1898 zal worden voortgezet door de Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij. 12x35 cm.
12045: - RÄDECKER Vier (drie?) tekeningen door Hanny Rädecker, twee met opdracht `aan mijn Jan Pieters' en `Voor Mieke', diverse formaten en technieken.
12047: - RIDDER, DE Afdruk van een houtblok met de tekst `Gt. de Ridder Jr.', 19de-eeuws.
12048: - RIEBER Tekening met de pen, ingekleurd, van het familiewapen Rieber, 15x13 cm., 19de-eeuws.
12049: - RIETSTAP A mon très cher Papa [Rietstap] le jour de sa fête anniversaire. Plano, [1 blad], gekalligrafeerd.
12053: - RODE KRUIS, VROLIK Menu voor een diner op 6 juni 1871, aangeboden aan `Dr. A. Vrolik, voorzitter der hoofdcommissie tot verloting van voorwerpen t.b.v. het Roode Kruis, aangeboden door de leden dier commissie'. Litho in kleur door G.J. Bos naar H. ten Kate, 50x35 cm.
12056: - ROETERING, DE BRUYN, AKKERSDIJK Bij het huwelijk van ... B.B.A. Roetering met ... J.C. de Bruyn, voltrokken den 25e van bloeimaand 1853. 4(: [3] p.
12057: - "ROEVER, DE; HULSCHER Gedrukte uitnodiging tot bijwoning van de begrafenis van Cornelia Hulscher, huisvrouw van Nicolaas de Roever, op de Haarlemmerdijk. Amsterdam 1786. 4(, oblong, 1 p."
12059: - ROORDA VAN EYSINGA, KUINRE Aantekeningen van Ds. S. Roorda van Eysinga betreffende drie van zijn kinderen, gedoopt te Kuinre in 1795, 1796 en 1799. Folio, 2 p., 1800. Met driemaal de handtekening van Roorda van Eysinga.
12060: - RULAEUS, SCHELTE Op het ooverlijden van ... Henricus Rulaeus oudste bedienaar des H. Ev. te Amsterdam, overleden den 22ste en begraven den 28e van wijnmaand 1680. 4(: [2] p. 19de-eeuws afschrift.
12061: - RUIJS (DE BEERENBROUCK).- Dossier betr. het rapport `De stamreeks van het geslacht Ruijs de Beerenbrouck' door W. Wijnaendts van Resandt, 1983.
12063: - SANT, PURMEREND Afdruk van een houtblok met het merk van `C. Sant, kok, koek- en banketbakker, Purmerend, De Drie Meeren'. 19de-eeuws.
12064: - "SANTE, VAN; CRAMER Menu's voor diners ter gelegenheid van het 25- en 50-jarig huwelijk van J.W. van Sante Jr. en E.F. van Sante-Cramer, juni 1938 en juni 1963. 8 p. met foto en handtekeningen van aanzittenden."
12065: - SAUTIJN Op het overlijden van ... Mr Jan Sautijn, oud burgermeester der stad Amsterdam. Z.j. Fol.: 2 p.
12069: - SCHELLING Handtekening van de schoolmeester Schelling. 8(: 1 p., 18de-eeuws.
12080: - SCHRIJVER Concept van een rekwest aan de koning door Johannes Schrijver, fungerend procureur bij de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, om aangesteld te worden tot procureur aldaar. Folio, 2 p.
12081: - SCHROK, SOERABAJA Poesiealbum/poezie album van Anna P. Schrok, Soerabaja 1880-1881. 4(: 1 deel.
44767: - "KLEINHOONTE; BROWN --- Brief van J.J. Kleinhoonte te Velp, d.d. 1948, aan G. Halwasse betr. de genealogie Brown. Manuscript, 1 pag."
44764: - DEBROT --- Brief van dr. A. Debrot, d.d. Curacao 1966 aan G. Halwasse betr. familiewapen Debrot. Manuscript, 1 pag. met 2 bijlagen.
44763: - BEDIER DE PRAIRIE --- Twee brieven van J.V. Bedier de Prairie d.d. Weltevreden 1936, aan G. Halwasse. Betreffende familiewapen, manuscripten, 2 pag.
44761: - "WEST INDIE; SCHOTBORGH --- Brief van H. Schotborgh, d.d. Curacao 11-9-1929 aan G. Halwasse betr. de verhouding Holland-Curacao die door de schandelijke gebeurtenis ernstig verstoord is."
44758: - VEN, VAN DE --- Twee brieven van Th. v.d. Ven, d.d. Meerveldhoven 1955 aan G. Halwasse betr. familie Van de Ven te Boxtel. Manuscripten, 2 pag.
44757: - BRUMMELER, TEN --- Enkele aantekeningen betr. de familie Ten Brummeler in de 19e eeuw. Manuscript, 20e eeuw, 3 pag.
44756: - HANSELAAR --- Enkele aantekeningen betr. ds. Hanselaar en de familie Hanselaar, 20e eeuws. Manuscript.
44754: - VIJFH --- Genealogisch schema Vijgh. 19e eeuws, manuscript, 1 pag.
44753: - HOOP, VAN DER --- Kwartierstaart van Sara van der Hoop (1859-...). Manuscript, 1 pag.
44751: - STEENHUYS, VAN --- Aantekeningen van G. Halwasse betr. 7 generaties van het geslacht Van Steenhuys, heren van Oploo, 15e-17e eeuw. Manuscript, 1 pag.
48545: - GRIMPLET, MOZET--- Huwelijkscontract in het Frans tussen David Grimplet en Marie Mozet, d.d. Sedan 3-2-1685. Manuscript, 4°, 6 pag., op perkament geschreven.
48544: - BAVENDORP, HOEVEL, SPECKESLAGER--- Onderhandse acte van schenking door Bernardina Richarda Hoevel aan haar zuster Gerarda Frederica Speckeslager, wed. J.H. Heuft van het leengoed Bavendorp, d.d. 's Heerenberg 15-7-1768. Manuscript, folio, 2 pag.
48549: - MIRJAM--- Circulaire voor bijdragen voor Mirjam, Bloemgracht 193 te Amsterdam. 4°, gedrukt, 2 pag.
10891: - Ter herinnering [aan de ouders van Jaap Hoffmann, t.w. moeder A.A. Marsman, overleden Hoorn 8-1-1973 en vader P. Hoffmann, overleden Harlingen 5-2-1977]. Spierdijk, 1977. 8º: [16] p. Gedrukt in 100 exx. met 2 afb. van schepen.
46235: - ONDERWIJS, LINSCHOTEN, JUTPHAAS, MONTFOORT, IJSSELSTEIN--- Scriptie 'En zij maakten van de school een deugd. Een onderzoek naar de praktijk van het onderwijs, n.a.v. de wet van 1806, in Linschoten, Jutphaas, Montfoort en IJssselstein.' Utrecht, 1977, door Dini Beem en Els Muijlaert. Getypt, ca. 300 pag.
46238: - SCHELLART, V.D. KLEY--- Gedrukte huwelijksaankondiging van A.I.J.M. Schellart en Maria C. van der Kley, Voorburg 1936. Fraai drukwerk, 2 pag.
10020: - Feestzangen ter koperen bruilofte van ... Johannes Christiaan Mohr en ... Geertruy Boldering, verscheenen en gevierd den 10den van slagtmaande 1786. z.p. 8º: [56] p.
42520: - - Nederlandsche apotheek. 's Gravenhage, 1851.
11591: - RAVALLET, DE Familiepapieren De Ravallet, 17de-19de eeuw. 75 akten, brieven etc., waaronder wapentekeningen en lakafdrukken.
46183: - LUTJEBROEK, GRIBLING--- Gedachtenisprentje t.g.v. het 25 jarig priesterschap van Fr.J. Gribling, pastoor te Lutjebroek, 1903. Gedrukt.
12304: - "DOUWES Adreskaart van Willem Douwes, hovenier, Argonautenstraat 74; 1 p., gedrukt."
45039: - "DOESSCHATE, TEN; DAMAST --- Adreskaartje, 6x8 cm., van magazijn van J.G. ten Doesschate, Leidsestraat Amsterdam. Gedrukt."
49451: - FRIESLAND, ADMIRALITEIT, HOOLA, KEMPENAER--- Schrijven van D. Hoola en D.D. Kempenaer, d.d. 's Gravenhage 3-12-1689, aan Hoogh Mogende Heeren. Folio, 4 pag., gedrukt.
42862: - - De blyde incomste van haere coninglycke majesteyt Maria Theresia, koninginne van Hongarien ende van Bohemen, als hertoginne van Brabant, Verleent ende besworen den 20 Aprilis 1744. Brussel, G. Fricx, 1758.
42968: [CERISIER, ANTOINE MARIE] - Tableau de l'histoire generale des Provinces-Unies. 10 delen, Utrecht, v. Schoonhoven / Wild, 1777-1784.
42682: [PURCHAS, SAMUEL] - Scheeps-togt van Willem Hoare, van Suratte na Achen, Tecoo en Bantam. Gedaan in het jaar 1618. Leiden, V.d. Aa, 1707.
42578: - - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van Afrika. Amsterdam, Tirion, 1763.
11582: - POEZIEALBUM, VISSER Poeziealbum van A(Fine) (ook Afrina) Visser, Amsterdam 1882-1890. 4(.
11588: - QUISPEL Dagboekaantekeningen van J. Quispel, Discusstraat 8, Rotterdam, lopende van 7 mei 1964 tot 18 augustus 1964, ca. 120 vel in bloknoot. 4(.
11579: - PLET Twee carte-de-visite-portretfoto's van Mej. Tine Plet, één gemaakt door `A.F.J. Plet, amateur-fotograaf', ca. 1900.
10162: - Opwekkende overweeging bij het graf van ... Maria Henrietta Slicher, echtgenoote van ... Gerlag Jan Herbert Van der heim, oud raed in den Hove van Holland ... overleeden den 12 january 1796. z.p. 8º: 3 p.
40536: - Congres archeologique Malines 1911, Notice historiques sur Malines, St. Nicolas, Hulst, Louvain, Mechelen 1911, 72 pag., geïll.
40636: - N.V. A.J. ten Hope's Handelsmaatschappij. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum, Rotterdam, 1926, 64 pag., geb., geïll.
12505: - OLST Oude foto op karton, 13x18 cm., van het `Huis Ds. W. in Olst'.
11575: - PHILIPSE Portretfoto van J.H. Philipse, jur.prof.Fran. 1822-1828 (overleden 1878). (Door fotograaf J.H. Egenberger, Groningen.) 10x6 cm.
12556: - ROTTERDAM, TONEEL, PAMBO, VELZE `Bekentmaking aen de liefhebbers van de Nederduytsche toneel poëzij dat de troep nieuwe commediante onlangs opgerecht binnen dese stadt Rotterdam, van voornemens zijn aenstaende dijnsdag 27 February 1740 te vertoonen ... Jacoba van Beyeren'. Katern handgeschreven teksten waarvan dit het begin is.. 18de-eeuws, 8(: 28 p.
12553: - ROTTERDAM, NOORDUYN Fotoalbum van een Rotterdamse jongedame, Co ..., geb. ca. 1892, met foto's uit de jaren 1897-1920. Op 29 maart 1914 huwde zij wrs. Luc Noorduyn.
12423: - KARNEBEEK, VAN Gedrukte dankbetuiging van [Jhr.mr.dr. H.A.] van Karnebeek t.g.v. zijn 12 1/2-jarig jubileum als Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, d.d. 2 september 1940.
11367: - EVERWIJN, VAN DE WIJNPERSSE Kwartierstaat van de kinderen van Arnoldus L. Everwijn en Anna E. van de Wijnpersse. Dubbel folio, 1 blad. Eind 19de eeuw. Met: een gedrukte exemplaar.
45763: - "LAST, C.C.A.; VAN RHEMEN; WILTEN; GENDRINGEN--- Album amcorum in de vorm van een oblong doosje met tien losse blaadjes, voor Marinus ..., Amsterdam 1824-1826 en Gendringen 1861-1862."
10894: - Ode aan onze jarige Jo [boelen], Tilburg. 4º: [1] p., gestencild.
40521: N.N., - Wandeling door het oud en nieuw St. Anthony Gasthuis te Leeuwarden, Leeuwarden 1905, 62 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
46484: - "KRALINGEN, VAN; DE RIJK--- Verklaring van de Hoge Raad d.d. 28-10-1751. Charter op perkament, zegel verloren, met handtekening van Iman Pauw."
45645: - GRAVENHAGE, KIESVERENIGING NEDERLAND--- Brochure 'Aan de kiezers te 's Gravenhage'. 4°, 4 pag., gedrukt, 1861.
12560: - RIJNSBURG, HOGEWONING, DEN HAAN Poeziealbum van Jannetje Hogewoning te Rijnsburg, 1887-1891.
53: [ CITTERT-EYMERS, J.G. VAN ] - ALBUM PROMOTORUM der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 en Album promotorum der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1918-1925. Leiden 1963. Geb., 350 p.
45665: - NIJMEGEN, STUDENTEN, TONEEL--- Salomon, treurspel van Joost v.d. Vondel, op te voeren voor de lezers van de Maasbode door leden van 't Nijmeegsch Studententoneel Rotterdam 1934, 28 pag., gedrukt.
45654: - TIMMERMAN, GEREEDSCHAP--- Werktuigen voor de timmerman. Map met 17 aquarellen, elk 34x23 cm., ca. 1850, met 50 afbeeldingen van timmergereedschap, alles voorzien van bijschriften met de pen.
45756: - GELDERMAN, BRUNA--- Bruna's verjaardag-album, Viooltjes verzameld door H.M. Bruna. Utrecht, ca. 1930? Klein oblong boekje met veel inschrijvingen in handschrift.
45749: - HEERLIJKE RECHTEN--- Publicatie van (...) Bataafsch Gemeenebest houdende bepalingen aangaande de Heerlijke regten, 9-6-1806. 's Gravenhage 1808, 7 pag., gedrukt. [ Heerlijke regten].
45597: - MOLENS, HELLEND SCHEPRAD, MOLL--- Artikel 'Het hellend scheprad door eene stoommachine gedreven' door G. Moll, hoogleraar te Utrecht. 2 afleveringen van Alg. Konst en Letterbode 1823. Ca. 12 pag., gedrukt.
44975: - "VERHUELL, ALEXANDER; STUDENTENTEKENING --- Potloodtekening van Alexander Verhuell, 20x28 cm., voorstellende een groep van elf studenten in een studentenkamer, drinkend en rokend. Rechts op de voorgrond twee honden, links een skelet op een voetstukje, aangekleed als dienster."
44973: - VECHTEN (U), LANDMETER VAN NOORT --- Getekende kaart van een perceel land van het Barbara Gasthuis, gelegen tussen de Kromme Rijn en de Heerweg te Vechten (U), door de landmeter Marcelis van Oort [= Noort] d.d. 27-8-1618. 40x26 cm., tekening met kleur, windroos, passer en met tekst en handtekening van de landmeter.
44972: - "HEEMSKERCK; VAN BEEST --- Exemplaar van het zeldzame boek 'Afkomste ofte genealogie van het oude en edele geslachte van Heemskerck, voor zoo verre aangaat den tack (...) bijgenaamt Van Beest'. Z. pl. [ca. 1755], (24) pag., 4°, gebonden in half leer."
44970: - "PETRI; DINGEMANS --- Bewijs van geboorteinschrijving Amsterdam, 1873, van Henri L.C., zoon van Christiaan Petri en Wilhelmina O. Dingemans. 1 blad, deels gedrukt."
45036: - "DELFT; VAN COLSEM; VAN TEECKELENBURGH --- Acte van transport van een huis aan de Oostzijde van het Oude Delft te Delft, verkocht door Nicolaas van Colsem en Adriana van Geer aan Hermanus Jan van Teeckelenburgh, d.d. Delft 13-5-1797. Charter op perkament, zegels verloren, met handtekening van P.W. v.d. Boogaart."
45569: - UTRECHT, UNIVERSITEIT--- Programma en toegangsbewijs voor derde eeuwfeest Rijksuniversiteit Utrecht, 23-6-1936. Gedrukt, 3 pag.
45565: - WIEGMAN, VROOM--- Brief van Matthieu Wiegman aan Nico R.A. Vroom, d.d. Amsterdam 16-10-1945. Manuscript, 1 pag.
45546: - ENGELEN (PENSIONAAT), OUDE WETERING--- Poesiealbum van Jo, een meisje uit de Oude Wetering dat in 1907-1908 op een r.k. pensionaat te Engelen zat. Ca. 35 inschrijvingen.
45505: - THEOLOGIE--- Bericht van het Hof van Holland, d.d. 1-3-1626, aan de Staten van Holland betr. de remonstrantie van de synoden van Zuid- en Noord-Holland. Manuscript, folio, 4 pag.
45329: - ORMEA, SCHAEP--- Briefje van ....Ormea, d.d. 's-Gravenhage 1663 aan N.N. Manuscript, 1 pag., folio.
45387: - "GOES, CHRISTIAAN VAN DER --- ""Dat de graven van Holland souveraine princen geweest sijn"", manuscript door Christiaan van der Goes [1674?], 4o, 3 pag."
45390: - HELMICH--- Lijstje goederen van J. Helmich en van Clara, manuscript, 2 pag., 18e eeuws.
45389: - NOBELING, KERBIJ, HOFFMAN--- Brief van de Hoge Raad van Holland, d.d. 's-Gravenhage 21-7-1738, aan de Staten Generaal. Manuscript, folio, 6 pag., getekend: Jan Parker.
45725: - DEAR, ROLAND HOLST-DE MEESTER--- Twee brieven van Baukje Dear aan Annie Roland Holst-de Meester, d.d. St. Cloud 1961. Manuscript, 6 pag.
45297: - RAVENZWAAY, VREDESTEIN, VAN BERGHEN, VAN MONTFOORT--- Zeventiende eeuwse copie van een Acte van transport, d.d. Vollenhove 18-5-1560, van de hofstad genaamd Vredesteyn, te Ravenzwaay, met 't huys, hoff ende alle toebehoren, leen van het Huis Culenburg, verkocht door Cornelis van Berghen, heer van Zevenberghen aan Christoffel van Montfoort, heer van Thul en 't Waal, manuscript, folio, 10 pag.
45392: - BEEFTINGH, VAN --- Brief van Josua van Beeftingh, vendumeester ter Admiraliteit op de Maas, d.d. Rotterdam 1760, manuscript, 4o, 2 pag.
45397: - ORANJE-NASSAU, WINTER, VEEPEST--- Brief van J.W. Winter, namens de Prins van Oranje, d.d. 's-Gravenhage 1773, manuscript, 4o, 1 pag.
45403: - LEKDIJK, BOTH--- Nota en kwitantie voor Leckendijks geld over 1695. Deels gedrukt, met handtekening van de ontvanger Dirck Both, 1 pag. ( beschadigd)
45411: - "ORANJE-NASSAU; MILITARIA--- ""Den eed die prins Maurits als gouverneur van Hollandt gedaan heeft"" met ""Den eed der soldaten in 's-lans dienst zijnde"". Manuscript, 4o, 2 pag., 17e eeuws."
45468: - ROTTERDAM, GODSCHALKS, KUIP--- Extract uit transportregister Rotterdam d.d. 12-6-1659 betr. een huis aan de Molensteeg aldaar. Manuscript, folio, 2 pag.
45477: - WEER--- 'Op het vriesen van 't jaar 1667'. Gedicht van 26 regels, 19e eeuws manuscript, 2 pag.
45538: - "BUCQUOY, DE; DE SMETH; DE LEEUW--- Familieboekje met aantekeningen uit de jaren 1609 tot 1715, in het Frans en in het Nederlands, betreffende de families De Bucquoy en De Smeth. Ca. 100 beschreven pagina's in een oblong, in leer gebonden, boekje. Goud op snee."
45592: - KLEDERDRACHTEN--- Recensies over de shows van Nederlandse klederdrachten, t.g.v. het Holland Festival 1950, georganiseerd door het Damescomité Amsterdam Ontvangt. Map met 2 programma's en ca. 10 ingeplakte recensies uit kranten en tijdschriften.
45605: - RAM, DE--- Uitnodiging voor de begrafenis van Jan de Ram. Amsterdam, 10-4-1749, 4° oblong, 1 pag., gedrukt.
45611: - STOLWIJK, DE JONG--- Nieuwjaarswens van Cornelus de Jong aan grootouders, d.d. Stolwijk 1-1-1862. 1 blad gecalligrafeerd en versierd. Manuscript.
45632: - NUT, LEESZAAL WERKENDE MEISJES, KINDERLEESZAAL, AMSTERDAM--- Archiefje van de Nutsleeszaal voor werkende meisjes, Spuistraat 23 Amsterdam, 1929-30, ca. 100 pag.
45739: - ISEMBOURG, CAMP--- Brief van de graaf van Isembourg aan hofraad H.F.G. N.Camp, namens de groot-hertog van Saksen. 's Gravenhage 1865, 1 pag., manuscript.
45751: - DELFT, SNEP, VIGELIUS--- Acte van transport, verleden voor schepenen van Delft d.d. 8-8-1807 van het huis De Spiegel aan de westzijde van de Poutemarkt. Charter op perkament met 2 opgedrukte zegels en handtekeningen van A. v. Stipriaan Luicius, Gerard van Roijen en Maizonnet.
45395: - DUCKENBURG, GILLES, DE QUAAY, ROSEBOOM--- Brief van Jacob Gilles, d.d. 's-Gravenhage 1742, manuscript, 4o, 6 pag.
45332: - SCHIEBROEK, KETEL--- Extract uit register Gecomm. Raden van Staten van Holland 6-11-1745 betr. de gerechtsbodes van Schiebroek en Ketel, manuscript, folio, 2 pag.
45340: - BELASTINGEN, VAN BOETZELAER--- 13 kwitanties voor ontvangen 80e penning en andere belastingen, 1788, 1796, 1797 en 1798, getekend Van Boetzelaer, deels gedrukt.
45398: - "COLLIGNIE, DE ; DE COLIGNY--- Brief van C.F. de Collignie (Coligny?), d.d. 's-Gravenhage 1789, manuscript, 4o, 4 pag."
45399: - NOORDEN, VAN --- Fragment brief met handtekening van Jacobus van Noorden, 1686, manuscript, 1 pag.
45201: - "ANTWERPEN; SAMELS--- Acte van burgemeesteren en schepen van Antwerpen d.d. 23-1-1500 betreffende een erfenis van Peter Samels. Charter op perkament, met uithangend stadszegel."
45200: - PAUSELIJKE ACTE UIT 1468--- Kerkelijk juridisch stuk, gedateerd tijdens het bewind van paus Paulus II, d.d. 7 juni 1468. Charter op perkament met gaaf uithangend zegel.
45667: - WASSENAAR, BOGAERTS, VAN ES--- 'Jan Bogaerts exposeert van 11 tot 26 September 1927 in Kunstzaal de Rietvink, Wassenaar'. Overdruk Op de Hoogte augustus 1927, 6 pag. Auteur: H. de Boer. Gedrukt.
45404: - JOACHIMI--- Brief van Ambr. Joachimi, d.d. Londen 1650, aan de Staten Generaal, manuscript, folio, 1 pag.
45400: - ORANJE-NASSAU--- Sententies Hof van Holland 30-5-1651 en Hoge Raad 29-7-1651 in zaak tussen de weduwe van de stadhouder tegen de pretendenten tot de voogdij van de prins (prinsen van Portugal en Paltsgraven van de Rijn), manuscript, 4o, 5 pag.
45401: - VOETRINGH, LANGHENOUD--- Aantekeningen van Dink Voetringh betr. betaling aan frère Martijn van Langhenoud, als getroudt hebbende mijne suster Mary Voetringh, 1645, manuscript, folio, 1 pag.
45402: - THEOLOGIE, GODSDIENSTTWISTEN 1611--- Twee stukken van de Staten van Holland, d.d. 20-5-1611 en 25-8- t/m 9-9-1611, over de godsdiensttwisten, manuscript, folio, 3 pag.
45360: - BONNAC, DE --- Brief van de markies de Bonnac, d.d. 's-Gravenhage 1766, aan de vrouw van de stadhouder, manuscript, 3 pag.
44988: - "RECKMAN; ANTIEK --- Reclamekaart van antiquair J.A. Reckman en Zoon, Groot Heiligland 18, Haarlem. Ca. 1920? Gedrukt."
45244: - WILKENS--- Twee fragmenten van brieven van Jenny en Louise Wilkens, manuscripten, 19e eeuws.
46458: - MILITARIA--- Twaalf extracten uit de resolutien van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland betr. militaire aangelegenheden, 18e eeuw. Gedrukt, folio.
46472: - ALPHEN, VAN--- Exemplaar van 'Gedichten en overdenkingen' van Hieronymus van Alphen, Utrecht 1787, 112 pag., gebonden in geheel leer met goudstempeling, goud op snee, geill. met grafmonument voor J.M. v. Goens op titelpagina.
46506: - ENSCHEDE, BLIJDENSTEIN, MORSMAN--- Veilingcatalogus antiek uit bezit mevr. H. Blijdenstein-Morsman, Enschede 1965, Marthalaan 5, 36 pag., gedrukt, geillustreerd.
46531: - HUGENHOLTZ--- Prentbriefkaart van mr. dr. W. Hugenholtz, 1961. Deels gedrukt, 2 pag.
26657: [ BRUGMANS, H. E.A.] - Catalogus der Historische tentoonstelling Amsterdam 1925. Deel I inleiding, deel II beschrijving, Amsterdam 1925, 187 +274 pag., geïll. ( omslag: Huib Luns).
45248: - ZOGRAPHO--- Briefje van C. Zographo (1797-1856), d.d. Karlsbad 1854, manuscript, 3 pag.
45246: - MUZIEK, BOTGORSCHECK--- Krantenknipsel over de fluitist Franz Botgorscheck, 1840, gedrukt.
45245: - OPZOOMER, HENDRIKS--- Verklaring van Opzoomer dat J.V. Hendriks zijn lessen metaphysica heeft gevolgd, Utrecht 1858, manuscript, 1 pag.
44984: - WILLES, VAN --- Prijscourant van fa. A. van Willes Jzn, Achtergracht 23, Amsterdam, in ijzerwaren en bouwartikelen. 4°, 4 pag., ca. 1900.
45115: - "BERG, VAN DEN; CUYPERS --- De heren Van den Bergh, leenmannen van het Sticht en Gelre, van de 12e -16e eeuw. Doctoraalscriptie van P.M. Cuypers, Nijmegen 1979, 7+183+59 pag., gestencild, ingenaaid."
45120: - "BIJEN; MEES --- Prospectus A l' abeille. Maison de confiance fondee en 1886. Herenthals, Auguste Mees, Belgie [1903], 96 pag."
45408: - "WITT, DE ; VAN WIJNGAERDEN--- Aantekeningen betr. de sententie, d.d. 5-11-1649, over Jacomina de Witte, huisvrouw van de president Van Wijngaerden over corruptie e.d., manuscript, 4o, 2 pag."
45121: - "TUINMEUBELEN; SEMAL --- Prijscourant voor tuinmeubelen van Manufacture Semal-Lacroix, Emile Semal successeur, Nivelles, Belgique. Groot 4°, gedrukt, 33 platen met zeer veel afbeeldingen van meubelen, tuingereedschap, etc."
45117: - "BAX; VOSMAER; HAAGS GYMNASIUM --- Redevoering bij de eerste promotie der leerlingen op het stedelijk gymnasium van 's Gravenhage, 2 -9-1839, door rector C. Bax. 's Gravenhage, 1839, 38 pag."
45119: - "ZAALBERG; AARDEWERK --- Twee prospecti van potterij Zaalberg te Leiderdorp. Ca. 1950?, 4 en 6 pag., geillustreerd."
45122: - "WOLHANDEL; MOREL DE VINDE --- Note sur l' etablissement forme a Paris, sous le nom de Depot des Laines, par M.C.M[orel] d[e] V[inde], Parijs, 1816. Gedrukt, 28 pag."
45363: - HOORNSTRA, DU PON--- Bijbel uit 1849 in leren band met tekst in manuscript op schutblad door G.W. Hoornstra.
45361: - CHANTAL PERE--- Twee brieven in het Frans, d.d. Amsterdam 1813, van Chantal of Chantal Pere, manuscript, 3 pag.
45171: - BISSCHOFF --- Blaadje uit een album amicorum, met een potloodtekening van Betsie Bischoff, 1852. Ca. 8x12 cm.
44960: - FRAEYLEMABORG --- Veilingcatalogus, Mak van Waay 1971, van schilderijen afkomstig uit de Fraeylemaborg te Slochteren. 38 pag., geillustreerd.
45126: - "EMMERICK, VAN; GOGARN --- Trouwboekje M. van Emmerick en J.M. Gogarn, d.d. Rotterdam 1912. 1 stuk."
45127: - "POLDERMANS; MODEACADEMIE HAARLEM --- Getuigschrift van de mode-academie van mej. D.H. Poldermans, Nieuwe Gracht 64 Haarlem, d.d. 1906, voor mej. Stevens, 1 blad, deels manuscript."
45124: - "INDIE; BLOMMENSTEIN; VERSTEEGH; V. STRATEN --- Poeziealbum van Johanna N.N., met ca. 30 inschrijvingen te Solo (1888-1889), Gebang (1891), Massaran (1891-1892) en Bojolati (1892). Band beschadigd."
44989: - "HECK; HAARLEM --- Prijscourant van Vleeschhouwerij H. Heck, fa. J.M. Heck, Kleine Houtstraat 32, Haarlem, ca. 1920? 4 pag., gedrukt."
44985: - "LINSCHOTEN; VAN DIJK --- Proces verbaal van toewijzing aan Cornelis van Dijk Az te Linschoten van 7 bunders land op het IJsselveld, afkomstig uit Domeingoederen, 1827. 22 pag., deels gedrukt, deels in handschrift."
44986: - "AMSTERDAM; PREDIKBEURTEN--- Preekbeurtenbiljet Amsterdam, maart 1772. Langwerpig gedrukt biljet, 50x9 cm., zwaar beschadigd. Afkomstig uit dakbeschot."
45129: - "LEVENSVERZEKERING; WAGENINGEN --- Contract van overleving, opgerecht binnen Wageingen den 1-2-1793 en door de Ed. Achtb. Magistraat derzelver stad geapprobeerd den 18 Sept daaraanvolgende. [Wageningen 1793], 23 pag., gedrukt."
45128: - BOISSEVAIN --- Exemplaar van de gedrukte, met de pen aangevulde, Geslachtslijst der familie Boissevain, opgesteld met medewerking van D.G. van Epen, Amsterdam 1904, 91 pag., gebonden (gedrukt in 100 ex.). Aangevuld met een groot aantal documenten en manuscripten betr. deze familie.
45415: - AMSTERDAM, VROEDSCHAP--- Eigentijdse kopie van een brief van Burgemeester en vroedschap (van Amsterdam?) aan de stadhouder, d.d. 14-9-1672, over de murmuratie van een aantal vroedschapsleden, manuscript, folio, 1 pag.
45414: - "TROMP, MAARTEN--- ""Sint Martens feest. Aen den E.E. admiraal Marten Tromp tot een nieu jaer"". Manuscript, folio, 2 pag."
45412: - "LETTERKUNDE--- ""Pasquillus"", manuscript, 4o, 3 pag., 17e eeuws."
45174: - "GELDERLAND; ANDRINGA DE KEMPENAER --- Extrait des registres des arretes de la prefecture du Departement de l'Issel Superieur, d.d. Arnhem 14-11-1811. 4 pag., folio, gedrukt."
45173: - "GELDERLAND; ZONDAGVIERING; V. LYNDEN --- Brief van de gouverneur van Gelderland, J.C.E. van Lynden, d.d. Arnhem 11-8-1814 aan de Gelderse burgemeesters betr. zondagsviering. 1 blad, folio, gedrukt."
45172: - LEENKAMER GELDERLAND --- Publicatie van Staten van Gelre, d.d. Arnhem 21-5-1760, betr. de Gelderse Leenkamer. Plano, 1 blad, gedrukt (door H. v. Goor te Arnhem).
45015: - "SLOET; FAGEL --- Briefje van de Staten Generaal, d.d. 1786, aan N.H. met handtekening van J(?) W. Sloet tot Warmelo en H. Fagel. Manuscript, 1 pag."
45416: - "SLATIUS--- ""Extract uyt seecker tractaetgen geschreven bij den eygen hant van Henricus Slatius, in sijn gevanckenisse"", manuscript, 4o, 4 pag."
45419: - WIJN, BRANDEWIJN--- Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 13-3-1665. Manuscript, folio, 2 pag.
45420: - "OTTERSDORFF; CLASSIS WOERDEN--- Brief van Wratislaus Sixtus de Ottersdorff in het Latijn, aan de predikanten in de classis Woerden, d.d. Dresden 3-9-1661. Manuscript, 4°, 2 pag."
45422: - ORANJE-NASSAU--- Octroy van de hertogen van Brabant daerbij (...) Philips Willem van Nassau (...) geconsenteert wort te mogen disponeren van alle sijne goederen in de Nederlanden. D.d. Brussel 17-2-1611. Manuscript, folio (18e eeuwse kopie), 3 pag.
45423: - ORANJE-NASSAU--- Missive van de Staten van Holland (...) aan den Prince van Oranje Willem den I, om hem voor het accepteren van de graeflyke waardigheid te bedanken. 's Gravenhage 26-11-1582. Manuscript (18e eeuwse kopie), folio, 3 pag.
45136: - "LUCHTVAART; VAN DER SLEEN --- Rol 18mm. film in blikken trommel 'Hier is een goede raad: leert vliegen NLS Nationale Luchtvaart School. Opname dr. Van der Sleen'. Ca. 1935."
44998: - ABERSON --- Drie foto's (9x12 cm.) van Anneliesje Aberson, ong. 1 jaar oud, met haar moeder. Ca. 1920?
44997: - KUYLE (KUILE?) TER --- Foto, ca. 1900, van Annie ter Kuyle. 8x5,5 cm.
44996: - SCHERMERHORN --- Geboortekaartje Barend Willem Schermerhorn, Delft 1924. Moeder: Rook. Gedrukt.
29908: - OCKERSE, GOEDKOOP -- Brief van W.A. Ockerse, dd. 's Gravenhage 1823, aan ds. A. Goedkoop te Gent in Oostvlaanderen, manuscript, 4°, 1 pag.
45424: - "ORANJE-NASSAU; DE BATZ--- Achttiende eeuwse kopie van een brief van Frederik Hendrik aan monsieur de Batz. Z. pl., z. j. Manuscript, folio, 1 pag."
57664: - Klein verzamelalbum met 13 carte-de-visite, waaronder portret van G. Dore, Corneille, Rembrandt, Moliere, Anna Schuurmans enz.
57777: - Papieren theatertje, 18x20 cm, bestaande uit 6 ongenummerde, handgekleurde kaarten, waarvan 5 met uitsnijdingen. Compleet. Schepen in Amsterdamse grachten met op de achtergrond schepen op het IJ.
45135: - "VIS; ZAANSTREEK --- Vier registers met onderdelen van de boekhouding van de Zaanse firma Gerbrand Vis Hzn. en Co. te Zaandijk, later, na 1903, NV Zuivelmaatschappij 'De Kroon'. 1896-1938. Manuscript."
45425: - "GULIK, WILLEM VAN; PHILIPS II; ALVA--- Achttiende eeuwse kopie van een brief in het Duits van koning Philips II, d.d. Aranjuez 24-5-1568 aan Willem hertog van Gulik. Manuscript, folio, 12 pag."
45367: - "ADEL--- ""Grondwet op den constitutionelen adel van het Koningrijk Holland"", uitgevaardigd door Lodewijk Napoleon, 's-Hertogenbosch, 22 Grasmaand 1809, 's-Gravenhage 1809, 1 blad plano, gedrukt."
45366: - MILITARIA, DOIJS--- Commissiebrief van de Staten Generaal, d.d. 's-Gravenhage 30-4-1711 voor Evert Timen Doijs tot sergeant majoor titulair bij het regiment te voet van generaal majoor Plettenborg. Charter op perkament met groot uithangend lakzegel.
45176: - "MILITARIA; GELDERLAND --- Publicatie van Commissarissen-generaal van het Dep. van den Boven-IJssel, d.d. Arnhem 4-1-1814. 1 blad, plano, gedrukt."
45175: - "MILITARIA; GELDERLAND; V. DEDEM --- Publicatie van de gedelegeerde prefekt van het Dep. van de Boven-IJssel, d.d. Arnhem 13-12-1813."
45181: - "VEEPEST; GELDERLAND--- Publicatie van R.L. van Andringa de Kempenaer, prefect van het Dep. v.d. Boven IJssel, d.d. Arnhem 27-6-1812. Groot blad plano, gedrukt (bij A. van Goor)."
45180: - "BELASTINGEN; GELDERLAND--- Schrijven van de prefekt van Gelderland, Van Andringa de Kempenaer, d.d. Arnhem 16-1-1813, betr. gemeentelijke financien. Folio, 3 pag., gedrukt."
45179: - LEENKAMERS ZUTPHEN --- Extract uit de ordonnantie over het houden van een goet protocol ende register van opdrachten ende affectatien van onroerende goederen in deze graafschap Zutphen gelegen. Zutphen, 17e eeuws, 1 blad, folio, gedrukt.
45178: - "BELASTINGEN; GELDERLAND; VAN LYNDEN --- Brief van de gouverneur van Gelderland, J.C.E. van Lynden, aan de Gelderse burgemeesters, d.d. Arnhem 20-6-1814. Folio, 1 pag., gedrukt."
45196: - TOVENAAR, ASTROLOOG --- Drie handgekleurde modeplaten uit het begin van de 20e eeuw. Twee van tovenaars en een van een astroloog. Elk 34x25 cm.
44999: - "TONEEL; PRIJSCOURANT VAN THEATERREQUISITEN --- Hugo Baruch en Cie., Commandit. Gesellschaft, Berlin SW/ London E.C., Fabrik fur Theater-Ausstattungen. Oblong album met 102 platen met ruim 2500 genummerde attributen die men bij Baruch kon huren: wapens, harnassen, kledingstukken, muziekinstrumenten, meubelen, ridderorden etc. Begin 20e eeuw. Kartonnen band met lintsluiting. Scharnier gebroken."
45141: - KANAAL AMSTERDAM-MERWEDE EN AMSTERDAM-ROTTERDAM --- Dossier stukken betr. Merwede Kanaal en Kanaal Rotterdam-Amsterdam, ca. 1880-1885. Gedrukt, ca. 100 pag.
45148: - WATERSNOOD RIVIEREN --- Pegel von Amsterdam [Amsterdams Peil] der in ganz Holland zur Bestimmung der Wasserhohe dient. Gelithografeerd blad, plano, 1 pag. Begin 19e eeuw.
45145: - WATERSNOOD NOORD-HOLLAND 1825--- Aflevering van Amsterdamsche Courant d.d. 9-2-1825 met berichten over de watersnood in Noord Holland. 4 pag., gedrukt.
45040: - "EIK, VAN; KOPS; BRUYN; HARTSEN --- Familieaantekeningen Van Eik, de Wolff, Kops, Bruyn, de Bruyn, Hartsen. Ca. 1750-ca. 1830, voornamelijk te Amsterdam, manuscript, 4°, 16 pag."
45042: - "GRAVENPOLDER; DE VRIENDT --- Cahier met schrijfoefeningen van Lauris de Vriendt en Willem de Vriendt Czn., 's Gravenpolder 1819-1828. Manuscript, 4°, 44 pag."
45007: - ADELLIJKE TITELS, USURPATIE --- Twee kwitanties, d.d. Montpelier 1669 van de 'commis a la recepte des derniers provenans des amandes et condamnations de la recherche des usurpateurs du titre de noblesse en la province de Languedoc'. Deels gedrukt, 2 pag.
45043: - "KRAMER, JOHANN PETER; BIBLIOTHEEK --- Lebensregeln. Opgesteld door Joh. Peter Krämer in 1762, oud 25 jaar. Verbeterd en aangevuld in 1770 en 1772. Manuscript, 4°, cahier, 58 pag. Tekst in het Duits."
45710: - AMSTERDAM, BEGRAFENISSEN--- Extract uyt het register van de Willekeuren der stadt Amstelredam (...) Ordonnantie (...) op 't stuck van 't bidden ter begraeffenisse, het verhuyren van rou-mantels, doot-kleeden ende 't gene vorders aen de begraeffenisse dependeert. Amsterdam, Jan Banning 1654, gedrukt.
45700: - BEUNINGEN VAN HELSDINGEN, WIRSING--- Adversaria 1831, door J. van Beuningen van Helsdingen. Manuscript, half leren band, 4°, 152 pag.
45164: - "TABAK; WAGENINGEN --- Twee foto's, elk ca. 17x18 cm., van tabakstrippers te Wageningen, ca. 1910."
45428: - PREDIKANTSTRACTEMENTEN--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 21-3-1663. Manuscript, folio, 2 pag.
45427: - VLAS--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 14-5-1664. Manuscript, folio, 2 pag.
45429: - BELASTINGEN--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 14-12-1662. Manuscript, folio, 7 pag.
45588: - BLOEMBOLLEN--- Brochure 'Bloemen in Uw huis en hof', uitg. van Centraal Bloembollen Comite (opgericht 1925). 8°, 8 pag., gedrukt, geillustreerd.
45586: - VOORBURG, DE LEEUW, KOKSHOORN--- Uittreksel huwelijksregister Voorburg d.d. 21-5-1890 betr. huwelijk Albert Otto de Leeuw en Cornelia Henrietta Kokshoorn. Deels gedrukt, folio, 1 pag.
45205: - LUCHTVAART--- Collectie van ruim 425 foto's (meest 18x24 cm.) van vliegtuigen, in twee plastic mappen. Jaren 50?
45208: - "QUARLES VAN UFFORD; COLLOT; VAN KUFFELER--- Brief van Quarles van Ufford, d.d. 's Gravenhage 1827, aan P. F.van Kuffeler van Hogeveen, vrederechter te Gouda. Manuscript, folio, 3 pag."
45209: - "CHENIER; ROUQUET--- Brief van Achille Rouquet, d.d. Carcassonne 1891, aan Leon Dierx, over monument voor Andre Chenier. Manuscript, 1 pag."
45210: - ESSARTS, DES--- Gedicht 'La France a Corneille' door Emmanuel des Essarts. Lichtdruk van handschrift, folio, 2 pag. Met opdracht in pen van Des Essarts aan Leon Dierx, 1906.
45211: - "GODEWAERSVELDE; ST. MARIE DU MONT--- Grote litho met gezicht op de abdij van St. Marie du Mont (Mont-des-Cats) te Godewaersvelde (Noord Frankrijk). Litho van G. Dubar te Lille, 40x50 cm., gevouwen, ca. 1905."
45430: - VISSERIJ--- Extract uit de resolutien v.d. Staten van Holland d.d. 11-7-1662. Manuscript, 2 pag., folio.
45431: - BEAUMONT, VAN--- Extracten uit resolutien Staten van Holland d.d. 15-11-1664 en 5-2-1665. Manuscript, folio, 2 pag. Met handtekening van Herb. van Beaumont.
45157: - "VLEUTEN; VAN STEMBOR --- Verlijbrief door kapittel Oud Munster van een halve hoeve land in het kerspel Vleuten, aan de Oude Rhijn, op Willem van Stembor, heer van Isschot en De Haar na overlijden van Johan Philip van Stembor, zijn broer. Utrecht 2-12-1709. Charter op perkament, met opgedrukt zegel."
45153: - "BREDA; VAN BAKEL; V.D. BORCH; DAMISSE --- Brief van de advocaat J. van Brakel, d.d. Breda 13-6-1793 aan B. baron van den Borch, drossaard van Breda, logerend te 's Gravenhage. 4°, 4 pag., manuscript, met lakzegel."
45151: - "UTRECHT; HARME BOER --- Gedrukt reclamekaartje van Harme Boer, logementhouder en stalmeester in De Zwarte Arend te Utrecht."
45152: - "REYN, VAN; BODEL VAN NIJENHUIS --- Brief van G. van Reijn, d.d. Rotterdam 18-12-1837, aan J.T. Bodel Nijenhuis te Leiden, 1 pag. Manuscript."
45150: - BORSKI --- Familie Borski. Manuscript van tekst door W.J.J.C. Bijleveld, (24) pag., gebonden.
45000: - "GRONINGEN; GOLTHOORN; RENGERS; NAUTA --- Acte van transport van de beklemminge van 61 3/4 deimatten, zijnde 1/8 portie van het nieuw ingedijkte land De Golthoorn. Verleden voor de grietman R.T. Nauta, d.d. Groningen 8-5-1771. Manuscript, groot charter op perkament met vrij gaaf lakzegel van Nauta (groot schip)."
45433: - TABAK--- Extracten uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 18 en 25 maart 1661. Manuscripten, folio, 2 pag.
45432: - ZEELAND--- Extract uit een brief van de raadpensionaris van Zeeland aan Johan de Witt, raadpensionaris van Holland, d.d. 9-12-1660. Manuscript, folio, 2 pag.
45221: - LUKAS-FEEST, SINT--- Krantenknipsel over het St. Lukas-feest 1654-1854, getekend 't B. Gedrukt, 1 pag., 1854.
13359: - ROTTERDAM, ADOLF VISSCHER Gecalligrafeerd gelegenheidsvers, plano: “Den 9 Maert 1739. Nieuw verkose raed en vroedschap (...) Mr Adolf Visscher, raed en advocaet fiscael in ‘t Edel mog. collegie ter admiraliteit op de Maze, Rotterdam. G. en P. van Waesberge, 1739”, manuscript, met vers gesigneerd P.V.W.[aesberge?].
13361: - "WESTERMAN Het Amsterdamsche geslacht Westerman, genealogie, samengesteld uit het familie-archief Westerman, berustende onder Mr Dr W.M. Westerman te ‘s Gravenhage, d.d. juni 1924, gedrukt boekje van 29 p. + illustraties. Hierbij foto van beeld van G.F. Westerman door J.J.F. Verdonck; 8 p. manuscript “Familieverhoudingen”, artikel uit Eigen Haard van 1916 over H.C. van den Honert."
13363: - ROYEN, VAN, CAMPHUIS, VAN RAESFELT Brief van J.A. van Royen aan Wed. Camphuis, d.d. 1845, inzake het door Camphuis geadministreerde legaat van Raesfelt. 1 p.
13376: - MIDDELBURG, ADMIRALITEIT, KEETLAER Extract uit de notulen van de Staten van Zeeland, dd 5-4-1726, waarbij de Admiraliteit van Zeeland wordt gelast financiële stukken over te leggen. Getekend Dignus Keetlaer, 1 p., manuscript.
13410: - CAPELLEN, VAN DER Verklaring van G.P.C.B (?) van der Capellen, dd Zutphen 22-1-1776, dat de commiezen ter recherche te Gelderland zich in het afgelopen jaar goed hebben gedragen, 1 p., folio, manuscript.
13414: - "ROEVER, DE; VORSTERMAN VAN OYEN Briefkaart van mr. N. de Roever, archivaris van Amsterdam, aan A.A. Vorsterman van Oyen, met lof voor diens werk over Vondel, dd Zandvoort 1887."
10318: - Wensch ter vijf-en-twintig jarige bruilofte van den Heer en mr. Z. Paspoort en Vrouwe C. Paspoort geb. De vriese, op den 8sten october 1816, kinderlijk opgedragen door hun Ed. geb. gehoorzamen zoon M.C. Paspoort. z.p., 1816. 8º: 3 p.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

3/29