Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
54386: --- - [Rechtspleeging gehouden met Hendrina Wouters wegens twee afschuwelyke moorden, op den 17 December 1746 binnen Amsteldam ter dood gebragt. Amersfoort, M. Langenwagen, 1747].
51212: - Hamburg, 24 Ansichten nach kunstlerischen aufnahmen, Frankfurt a. M., G. Blumlein & Co, [ca. 1910?].
57548: [SCHREIBER, J.F.] - Anatomische platen. Copyright Lat. tekst. Importeur Fa. S. de Jong, Amsterdam, n.d. [ca. 1950].
46719: - RK, UTRECHT, KOCK--- Placaat van Staten van Utrecht d.d. 23-5-1703, betr. Theodorus Kock, 4°, 4 pag., gedrukt.
54256: --- - "Verzameling van een aantal behendige schurkenstreken en listige gaauwdieverijen; aan het licht gebragt ter waarschuwing van eerlyke lieden om tegen de listen en lagen van het uitvaagsel des menschdoms op hunne hoede te zijn. Amsterdam, J.F. Nieman, 1808."
58858: - Aankomst van Z.M. Willem I te Scheveningen. 1813.
45207: - "COSTA, DA; WILLEM DE CLERQ--- Schets van eenige woorden, uitgesproken over de lijkbaar van Willem de Clerq, door zijnen boezemvriend Isaac da Costa. Manuscript, 5 pag., 4°."
58896: - Herinnering aan de vijf en twintigste verjaring van den komst des Prinsen van Oranje, (den tegenwoordigen Koning der Nederlanden), door de natie geroepen, om de regering dezer gewesten te aanvaarden, op den 30 November 1813. Planodruk, 68x48cm, drukkerij Spin Amsterdam 1838.
58898: - "Reliëfgravure, 29x18cm, met 2 muntafbeeldingen, uitgegeven door J. Steuerwald ter gelegenheid van 25 jaar regeringsjubileum van koning Willem I. Op onderste munt de tekst: ""Gulielmus I. per XXV Annos Rex Neerlandiae"". Op bovenste munt de tekst: ""Manu Tenebo"". "
58899: - "Programma betrekkelijk de plegtige inhuldiging des konings, te Amsterdam op Zaterdag den 28sten November 1840. Programma, 30x18cm, van de inhuldiging van Koning Willem II met handgeschreven opschrift op achterkant: ""Baron L. Rengers, Kamerheer"". 6 p. Mr. Willem Frederik Lodewijk baron "
42201: - - Hededaagsche historie of Tegenwoordige staat van Spanje en Portugal. Amsterdam, Tirion, 1759.
59443: - 13 foto's (a4 formaat) met afbeeldingen van letterproeven in Duits, Frans, Nederlands en Engels. Vooral uit de 19e eeuw, vroeg 20e eeuw. Met getypte lijst met beschrijvingen. M14726
53713: --- - Resolutie [van Staten van Holland] op de nadere remonstrantie van het Hof [van Holland] omtrent de judicatuure over den gevangen paruik maker Mourand, als nog gepersisteert bij de resolutie op de propositie van Dordrecht, 22 maart 1786. [met:] Nader remonstrantie 8 april 1786. [en met:] Missive ... 22 juny 1786.
46659: - STUDENTEN, AMSTERDAM--- Gids 'Studiosi juvare de lectamur, Organisatie voor studentenhulp, Amsterdam 1933-1934'. 72 pag., geill. gedrukt.
46660: - VERVOER BRIELLE-ROTTERDAM--- Nadere en geamplieerde Keure en ordonnantie op het vaaren van de markt- en veerschuiten tusschen de stad Rotterdam en de stad Brielle. Brielle, Verhell, 1769, 4°, 12 pag., gedrukt.
59259: - Afschrif (Copy) van een proclamatie aan de inwoners van Pruisen en het armee bevel dd 14 december 1821 (bevel des generaals vorst van Wittgenstein). Manuscript, folio, 4 beschreven bladzijden. Uit het Duits vertaald.
54817: --- - Extract uit het Register der Resolutien van de (...) Staaten Generaal, 15-4-1707. z. pl., [1707].
9390: - Op het achtenveertigste verjaaren van Monsieur Andries Schoemaker, geviert in Amsterdam den 9den october 1708. z.p. 4º. Incompleet, bevat alleen pp. [5]-[10] van 15 p., met een gedicht door J. van Oosterwijk.
55573: --- - Prent: 'Het doodvonnis J. van Oldenbarneveld aangezegd'. Litho, middenboven 1619, tonende Oldenbarnevelt in zijn kamer met 5 andere personen, allen ten voeten uit.
54963: L.V.J. [= LIEFHEBBER VAN JANSENISME] [= CAREL ALLARD?] - Roma perturbata, ofte 't Beroerde Romen, vertoond door XIII zinnebeelden, toegepast op de X Geboden, (enz.) door die van 't Pausdom, doch voornaamelijk door de munniken doorgaans meest overtreeden, ook klaarlyk te zien in deze bygevoegde historien van P. Codde en T. de Kok, waar in de hoogmoedigheid van de Paus, wegens zyn aangemaatigd recht op 't Staats Nederland [...] voor oogen gesteld worden. [...] Zynde dit werk te zamen gesteld door L.V.J. [Liefhebber van Jansenisme] en zyn medehelpers, als liefhebbers der stellingen van Janssenius. Gedrukt tot Loven, ten koste van de Groote Campagnie [= Amsterdam, C. Allard], 1707.
56934: - Orde en regelement op de jacht, by (....) landschap Drenthe (.....) 19-3-1726, gearresteert, mitsgaders de resolutie (.....) omtrent de spring-hengsten, Groningen, Cost, [1726].
57722: - "Vroege, handgekleurde litho, van een soort vliegende raket met een man erop. Tekst ""Dampfmaschinen Pferd worauf man in einer Stunde von Paris nach Petersburg reiten kann"". 21x26 cm.,"
55575: --- - Prent: 'Clare af-beeldinghe ofte effigien der voornaemste conspirateurs, staende op het lichaem vande hoofdeloose Arminiaensche slange. Waer in vertoont word hoe den Orangien boom, mitsgaders religie ende justitie (...) door de strael Gods beschermt wordt.'. 13 portretten op de slang rond de geknakte Arminiaanse boom en een bloeiende Oranjeboom. Anonieme gravure met eronder tekst in boekdruk in 3 kolommen. Gedrukt te Amsterdam door Jan Adriaensz voor Jan Amelisz te Utrecht, 1623. Betreft de samenzwering tegen het leven van Prins Maurits.
9389: - Zilvre kroon voor den heere Jordaan Luchtmans en juffrouw Sara Van musschenbroek, ten gedagtenis van den 25 jaarigen trouwdag [te Leiden], op den 23 May 1708. 4º: [8] p.
9391: - Ter bruilofte van den Heere Jan Hooft en Jongkvrouw Anna Rave, geviert in Amsterdam den 9den van wijnmaand des jaars 1708. Amsterdam, Willem Goeree de Jonge, 1708. 4º: [12] p.
9388: - Ter bruyloft van ... Jan Van den bosch, zeekapitein en ... Albertina Constantia Pater, in den echten staat vergadert [te Amsterdam] den 20 van Bloeimaand 1708. Amsterdam, Francois Halma, 1708. 4º: 15 p.
9814: - Huwelykszangen voor ... Mr. Ludovicus Timon De kempenaer en ... Anna Elizabeth Blankert, in den echt vereenigd binnen Alkmaar op den 20 van oogstmaand des jaars 1775. Leiden, C. van Hoogeveen junior. 8º: 8, 24 [2] 8 p.
9822: - Palladis musarumque Delphensium sedes nuperrime condita et inaugurata ab Henrico Hoogeveen, gymnasii rectore et collegii literarii moderatore carmine elegiaco, publice dicto in aede gallicane a.d. 11 julii 1776. Delft, A. Sterck, 1776. 4º: 32 [23] p. Zonder omslag.
9384: - Kroon van diamanten op het edelste hoofd geset van ... Maria Jakoba, baronesse Van liere, Jonkvrouw te Katwijk, Sand, Oosterwijk ens., ter statelijker egt getreden met ... Jan Gerrit baron Van wassenaar van duivenvoorde, Heer van Rosenburg ens., vice-admiraal van Holland en Westvriesland, den 31 van bloeimaand 1707. z.p. 4º: [4] p.
9385: - Lyk-traanen gestort over het afsterven van mynen eerwaardigen vader Johannes Brandt, leeraar der Remonstranten t'amsterdam. Nijmegen, Sweerus van Goor, 1708. 4º: 11 p.
9386: - Op het seven-en-veertigste verjaren van Juffrouw Rachel Kroll, huysvrouw van Monsieur Andries Schoemaker, den 4 van maart 1708. z.p. 4º. Incompleet, bevat alleen pp. [5-6], 7-12, met een gedicht door J. van Oosterwijk.
9387: - Huwlyx zangen ter vereeniging van den heer Jacob Van oosterwijk met jongvrouw Anna Bruyn. In Amsteldam den 13 may Anno 1708. 4º. Alleen de gegraveerde titelplaat door en naar J. Goeree met opschrift, een allegorische voorstelling met onder meer een weefgetouw, de wapens en monogrammen van bruid en bruidegom, vier brandende harten met de letters 'v O' en 'B' en 'J' en 'A'.
58863: - Uit naam van zyne Hoogheid den Heere Prince van Oranje (...).
58271: - Dossier met aantekeningen, foto's, correspondentie etc. betr. porselein, ceramiek etc., afkomstig van W.M. Zappey
58276: - Catalogus van J.I. Case Threshing Machine co., te Racine, Wis. (U.S.A.) voor 1891. Oblong, 64 pag., geill.
58263: - Brief van Hetty Andriese, Bernissestr. Amsterdam 31-10-1942 aan Marian Lindenburg te Delft o.a. over gevangenschap te Kleef. Manuscript, 4 pag.
58278: - Twee prijsformulieren van het Gymnasium Meganum, t.n.v. J. Pluijm uit Rotterdam, 1888.
58262: - Eerste viertal liedjes om door het volk te worden gezongen te 's Gravenpolder 1898, 8o, 4 pag., gedrukt op oranje papier.
58272: - Missive van de landdrost van het Dep. Amstelland d.d. 22 louwmaand 1810 aan gemeentebesturen betr. opgaven omtrent het onderhoud der kerktorens. folio, 1 pag., gedrukt.
57954: - Berigt van het Hof van Holland d.d. 23-12-1728 of ambachtsheren permissie mogen geven of weigeren tot het uitoefenen van neringen in hun ambacht. Gedrukt, folio, 4 pag.
57957: - Extract Resolutien Staten van Holland 9-6-1712 en 16-9-1712 betr. introductie van een familiegeld. Gedrukt, folio, 2+7 pag.
57965: - Extract Resolutien Staten van Holland 8-11-1786 betr. missive van de Dordtse gilden betr. nominatie van goede luiden van den Achten. Gedrukt, folio, 1+5 pag.
55061: --- - Een waerachtich verhael van het ontdecken des aenslachs op de stadt Geneve ende het landt van Berne, voorgenomen by den heer Loijs de Combousier du Tarrail ende sijnen knecht La Bastide, beyde daer over ter doodt ghebracht. Amsterdam, M. Colijn, 1609.
55063: --- - Missive van den Hoogen Rade aan de heeren Staten van Holland en West-Vriesland, in dato den 4 Juny 1687.
53555: [LEEUWEN, SIMON VAN] - Bellum juridicum, ofte den oorlogh der advocaten, bestaende in consultatien, advysen, deductien, advertissementen en diergelijcke schriftuyren van rechten, waer van d'een, d'andere directelijck is contrariërende. Amsterdam, H. en wed. D. Boom, 1683.
56348: -- - De Onafhankelijken (......) Catalogus tentoonstelling Stedelijk Museum, Amsterdam 1934, 31 pag..
9372: - Huuwlykx-wensch aan den E. Dionys Oortman en jonkvrouw Maria Noorddyk, in den egten staat getreden den 24 van grasmaand 1703. z.p., z.j. 4º: [12] p.
9374: - Vreugd-claroen ter bruyloft van den Heer Cornelis Hartwijk en de jonge juffer Alyda Oosterhuysen, t'samen in den egt vereenigd op den 12 juny 1703 tot Amsterdam. Leiden, Weduwe Bastiaan Schouten, 1703. Plano.
9383: - Burghard van Seenum ontsenuwt, en de brief van Richardus Scheffers med. doctor, tegen Mr. Nicolaas Muys van holy adt verdeedigd door Mr. Fredericus Uittenbosch j.u.d. Amsterdam, J. Streppelingh, 1706. 4º: 11p.
57037: [VEITH, L.], - Tegenwoordige staat van de Utrechtsche kerk uit het latijn, Utrecht, Schikhoff, 1829.[ betreft Jansenisme].
46540: - SIEGENAAR--- Geboortekaartje Yvonne A.R.M. Siegenaar, Voorburg 1944. 2 pag., geillustreerd, gedrukt.
46541: - EELDE, VAN--- Fotografische reproductie, 14x10 cm., van hoofdwapen van Johan Cornelis van Eelde en zijn 32 kwartierwapens.
46542: - MUNTHE, DE MAN--- Tekening van alliantiewapens Munthe de Morgenstjene en De Man, ca. 1920, in kleur.
46544: - PAHUD DE MORTANGES, V. RAALTE, HUURMAN--- Krantenartikel d.d. 21-5-1943 betr. het doodvonnis wegens sabotage voltrokken aan W.Th. Pahud de Mortanges, E.E. v. Raalte, P.M.A. Huurman, A.G. Smit, M.H.H. Konig, Ch.O. v.d. Plas.
46546: - ANDRE DE LA PORTE, V.D. WALL--- Tekening van de wapens Andre de la Porte en v.d. Wall, naast elkaar, kleur, 9x7 cm.
46548: - "BERESTEIJN, VAN; NICOLAI--- Tekening in kleur op perkament van het alliantiewapen Paulus van Beresteijn en Volckera Nicolai (huw. 1574), 5,5x5,5 cm. Fraai, 17e of 18e eeuws."
46550: - BEUSICHEM--- Lakafdruk van stempel 'Plaatselijk bestuur van Beusichem'.
46551: - BARNEVELD, BRIELLAERDT--- Twee krantenadvertenties betr. verkoop landgoed Den Briellaerd te Barneveld, 1841 en 1893.
46552: - VAASSEN, CANNENBURG--- Een aantal afbeeldingen van kasteel De Cannenburg te Vaassen.
46555: - MOERMOND--- Enkele knipsels betr. Slot Moermond.
57712: - Homoseksualiteit, Sodomie, Nijmegen. 18e eeuw.,
57713: - De schorsing van Mr. P. Maclaine Pont als advocaat-procureur bij het Hoog Geregtshof van Nederlandsch-Indie, nader beoordeeld door eenige deskundigen in Nederland, 's- Gravenhage, Gebr. Belinfante 1889. Niet in den handel. 42 p.,
57930: - "Brief van J.J. Mauricius, d.d. Hamburg 8-4-1740, aan de Staten Generaal betr. ""Naleesingen om te strekken tot stoffe voor een depeche over het regt, gepretendeert by de kroon van Noorwegen op de noordelijke eilanden en landen [o.a. Schotland], gedrukt, folio, 2+9 pag."
57931: - Brief van J.J. Mauricius d.d. Hamburg 22-3-1740 betr. tractaten tussen de Republiek en Denemarken en Noorwegen gepasseerd. Gedrukt, folio, 30 pag.
57932: -
57933: - Extract Resolutien Staten van Holland 14-3-1794 betr. request bierbrouwers betr. impost op brandstoffen. Gedrukt, folio, 1+4 pag.
57934: - Extract Resolutien Staten van Holland 30-10-1788 betr. request lakenververs Amsterdam, Delft, Leiden en Rotterdam betr. impost op brandstoffen, folio, gedrukt, 1+9 pag.
57935: - Extract Resolutien Staten van Holland 31-5-1788 betr. request bierbrouwers tot verbieding van zekere gist. Gedrukt, folio, 1+7+7 pag.
57936: - Drie gedrukte stukken betr. de Hondsbossche, 18e eeuws, folio, 12+1+3 pag.
57938: - Copie van een vonnis, d.d. Antwerpen 15-5-1555 in geschil tussen hoofdingelanden van de Hondsbossche en Dijkgraaf, heemraden en ontfanger van de Hondsbossche, gedrukt (18e eeuws), folio (6) pag.
57939: - Gedrukt schrijven van de Raad en Leenhove van Brabant aan Staten Generaal, d.d. 's-Gravenhage 17-3-1786 betr. Brabantse zaken. Gedrukt, folio, 34 pag.
57940: - Extract Resolutien Staten van Holland 12-10-1768 betr. request broodbakkersgilde 's Gravenhage betr. douceur korenmolenaars. Gedrukt, folio, 38 pag.
57941: - Extract Resolutien Staten van Holland 27-10-1780 betr. verzoek van Leonard Zwanenburg, slijter in wijn in 's Gravenhage, betr. verkoop wijnen. Gedrukt, folio, 1+6 pag.
57942: - Extract Resolutien Staten van Holland 2-10-1782 betr. request Jan Jacob Elsevier e.a. te Rotterdam betr. impost op steenkolen uit Schotland. Gedrukt, folio, 1+5 pag.
57943: - Extract Resolutien Staten van Holland 26-9-1793 betr. request van A. en J. Tresfon, kooplieden te Rotterdam. Folio, gedrukt, 1+5 pag.
57946: - Extract Resolutien Staten van Holland 20-8-1790 betr. adres van de kooplieden in tabak Alexander Jacobs te Blokzijl en Thorbecke te Zwolle, betr. impost. Gedrukt, folio, 1+6 pag.
57948: - Advies Hof van Holland d.d. 21-7-1777 op request van Etienne Escot, koopman te Amsterdam, over zijn nalatenschap. Gedrukt, folio, 4 pag.
57949: - Extract Resolutien Staten Generaal 5-5-1794 betr. de capitulatie van het fort Landrecy. O.a. over krijgsgevangenen. Gedrukt, folio, 1+6+4 pag.
57951: - Extract Resolutien Staten van Holland 13-9-1765 betr. impost op brandewijnen voor de bierbrouwerij De gekroonde Valk op de Kadijk te Amsterdam. Folio, gedrukt, 1+5 pag.
8810: [LENTING, PETRONELLA HELENA CLASINA] - Oorlog en vrede. Blijspel in drie tafereelen door Helena. Tiel, D. Mijs, 1877.
8811: [LENTING, PETRONELLA HELENA CLASINA] - Roosje. Blijspel in twee tafereelen. Tiel, D. Mijs, 1877.
46150: - LEFERINK--- Handgeschreven overlijdenskaart voor Herman Leferink. Haaksbergen, 1950.
46151: - WIJNMALEN--- Gedrukte overlijdenskaart voor ir. J.A. Wijnmalen. Bloemendaal 1945.
11338: - DENEKEN, `HERAUT VAN WAPENEN', VAN FRANKENDAAL `Genealogie van de adellijke familie Van Deneken', fraai handschrift van 4 p., groot folio, met fraai getekend familiewapen in kleur. Met een notariële verklaring van notaris J.H. Zilver te Amsterdam, d.d. 29 april 1790, dat Nicolaas van Frankendaal, `zich qualificerende te bedienen den staat van Heraut van Wapenen', te Amsterdam verklaart dat deze genealogie van acht generaties (1566-1790) correct door hem is opgemaakt.
55769: [SCHURER, FEDDE] - Lied op den verrader Frans Vergonet, Uitgave Bezige Bij 1944.
46420: - THEE, VAN VEEN--- Reclamekaartje Van Veen's thee, ca. 1900.
46424: - MEDISCH, V.D. BOON MESCH--- Nota van A.S. van den Boon Mesch, med. doctor, d.d. 1826. Manuscript, 1 pag.
46426: - MEDISCH, APOTHEEK, POLAK--- Formulier voor deelname vergadering Ned. My. ter bevordering der pharmacie, ingevuld door Jacobus Polak te Amsterdam, 1902. Manuscript, deels gedrukt, 2 pag.
46427: - MEDISCH, APOTHEEK, V.D. BIJLLAARDT--- Formulier voor bijwonen vergadering Ned. My. tot bevordering van de pharmacie, ingevuld door A.C. van den Bijllaardt jr. te 's Gravenhage, 1902. Manusript, deels gedrukt, 2 pag.
46428: - MEDISCH, APOTHEEK, MOL--- Formulier voor deelname aan vergadering van de Ned. My. tot bevrdering van de pharmacie, ingevuld door A.J. Mol te Goes, 1902. Manuscript, 2 pag., deels gedrukt.
46430: - MEDISCH, APOTHEEK, VAN MEETEREN--- Brief van apotheker J.H. van Meeteren, d.d. Utrecht 1870 aan C. Bahnsen.
46435: - MEDISCH, APOTHEEK, MOUTON--- Briefje van apotheker J.T. Mouton, d.d. 's Gravenhage 1870. Manuscript, 1 pag.
46436: - MEDISCH, APOTHEEK, WEFERS BETTINK--- Briefje van apotheker D.C. Wefers Bettink, d.d. Utrecht 1870. Manuscript, 1 pag.
46440: - NOORD-HOLLAND, VAN MEURS, BLAAUBOER--- De verzamelde werken van Alida van Meurs, 1898-1988. 201 pag., 4°, in ringband.
46441: - BOOTH, UTRECHT--- Verklaring van stadsbestuur van Utrecht, d.d. 22-4-1636, dat zij een 17 tal acten uit de jaren 1439-1579 betr. de familie Boot of Boet of Booth gezien hebben en voor echt verklaren. Groot charter (22x60 cm.) op perkament met uithangend zegel in rode was en met handtekening van stadssecretaris Van Nijpoort.
25162: [ VOSTERMAN VAN OYEN, A.A.] - Annuaire de la noblesse et des familles patriciennes des Pays-Bas, volume I (1871), Rotterdam/ La Haye 1871, 297 pag.
29403: - ROOSENDAAL, VERHEYEN, BROOS --Transportacte verleden voor notaris P. van Vught dd. Roosendaal 20-12-1821, waarbij Petrus Verheyen, schoenmaker te Roozendaal verkoopt aan Gerardus Broos, kleermaker en Catharina Broos, naaister te Roozendaal, een huis aan de Agterstraat te Roozendaal. Manuscript, folio, 4 pag.
29413: - INDIË, CONTROLEUR KEPAHIANG, DE LAAT DE KANTER -- Dagboek van de controleur van Kepahiang (Sumatra) april 1937 t/m juni 1938. 4° cahier met ca. 200 beschreven pagina’s.
29416: - BIER, BRANDEWIJN -- Placaat van de Staten van Holland dd. 20-12-1771 met verbod op het onbepaald mouten en brandewijnstoken i.v.m. de schaarste van graan. Gedrukt, 1 blad, plano.
29434: - HAARLEMMEROLIE -- Gedrukt biljet, ‘Hier verkoopt men Haerlemsche olie’, A4, 1 pag.
9368: - Het allerchristelykste Europe in rou over den doorluchtigsten grootmachtigsten vorst Willem den derden door Godts genade koning van Groot Britanje, Vrankrijk en Ierlant, beschermer des geloofs, enz. 's Gravenhage, G. v. Limburg, 1702. Plano, 1 blad.
21188: - Willem Marinus Dudok. Stadsbouwmeester van wereldallure, Baarn 1993, 102 pag., geïll., geb., met stofomslag.
21189: - Rapport der prov. commissie ter bestudering van de gemeentelijke indeling van Noordholland. Deel II, voorstellen der commissie voor de Vechtstreek en het Gooi, Haarlem 1951, 169 pag., met bijlage ( 12 pag. ) en zeer grote kaart.
57630: - Gedenkschrift bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan der Nederlandsche zendingsvereeniging gevestigd te Rotterdam op 2-12-1883, Rotterdam, De Koning 1883, 133 p.
56601: [SWEERTS, H.], - Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere tafereelen, 2 delen, Amsterdam, Moolenijzer 1830-1831.
10338: - Ter echtverbindtenisse van onzen geliefden broeder den heer Henricus Van voorthuysen en jonkvrouwe Margaretha Du marchie sarvaas, echtelyk vereenigd binnen Utrecht den 3den van Herfstmaand 1818. z.p., z.j. 8º: 8 p.
10357: - Gedachten bij het zoo onverwachte overlijden van ... C. Koolhaas, geliefd leraar in de Hervormde Gemeente te Middelburg, op den 13den van herfstmaand 1820. Middelburg, S. van Benthem, 1820. 8º: 5 p.
10435: - Op den dood en bij het graf van J.F. Moltzer, leeraar bij de Herv. Gem. te Leyden, overleden den 17den van hooimaand 1826. Leiden, L. Herdingh, 1826. 8º: [5] p.
10549: - Feestlied ter gelegenheid der vijfentwintigjarige echtverbindtenis van den Heer C. Lind en Mevrouw M.A. Lind-walm, gevierd den 23 september 1844. z.p. 8º: [4] [2] [2] p. Met nog twee liederen op deze bruiloft.
10615: - Merens dood. Boezemklanken. Utrecht, W.J.A. Mulder. 4º: 8 p.
58300: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Johan van Huchtenbroek, doodgeschoten Oostende 1601, pentekening, 19e eeuw, 4o, 1 pag.
58301: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van mevr. de Moutrey, huisvr. van F.H. de Renesse, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
55494: P. [= HENDRIK PYTTERSEN TZ] - Blanke slavinnen in Nederland, Heerenveen, A.L. Land, 1885.
55511: --- - Publicatie van Hof van Holland d.d. 's Gravenhage 12-6-1765, betr. een baby van 3 à 4 maanden, dood gevonden in de Boschsloot ten hoogte van de laan van het Huis te Werve.
9633: - Huwelykszangen voor ... Mr. Jan Frederik Parvé en ... Maria Adriana Van den Broeck, in den echt vereenigd binnen Haarlem den 22sten van lentemaand des jaars 1746. Haarlem, Izaak en Johannes Enschedé. 4º: [10] p.
26084: [ BROERS JR., G. ] - Feestbundel ter herinnering aan het herstel van Neerlands onafhankelijkheid 1813-1863, zaamgebonden door een v.m. Vrijwillig Noord-Hollandsch jager van 1831-1833. Amsterdam 1863, 180 pag., geb. ( met opdracht van de auteur in handschrift ).
55040: --- - Publicatie [van het Provinciaal bestuur van Holland, d.d. 8-12-1796]. 's Gravenhage, Landsdrukkerij, 1796.
55041: - - Placaat [tegen het drukken en verspreiden van 'faamroovende pasquillen en prenten']. 's Gravenhage, Scheltus, 1754.
10497: - Ter gelegenheid van de echtverbindtenis van den Heer P. Adama en Mejufvrouw J. Brouwer, gevierd den 26 mei 1833. z.p. 8º: [8] p.
10498: - Aan Chassé en zijn krijgsmakkers, bij hun terugkomst in 't vaderland (junij 1833). Rotterdam, M. Wijt, 1833. 8º: [8] p.
10500: - Gouden bruiloftsfeest van den Heer J.H. Akkerman en Mejuffrouw G. Vis, gevierd binnen 's gravenhage den 3 en 4 augustus 1833. 's Gravenhage, A.D. Schinkel, 1834. 8º: 58 p. Gebonden in origineel karton.
61243: - Buen Retiro Palace in Spain
59410: - Publicatie van burgemeesteren, schepenen en raad van de stad Zutphen, waarbij de vacantien voor Zutphen gereguleerd worden, gedateerd 18 februari 1760 en ondertekend door Herm[an] Schomaker, gedrukt, 2 p.M14703
53784: --- - Octroyen, privilegien ende keuren, mitsgaders de ordonnantie van de weeskamer en vierschaar van de Oude-Zijpe ende Hase-polder. Alkmaar, Gerrit Welhem, 1717.
26117: - "Gedenkstuk der feestviering van het vijtig-jarig bestaan der Maatschappij Felix Meritis, november 1827, [ Amsterdam 1827 ], 125 pag., org. kartonnen band met ""Gedenkstuk""op plat. Met gegraveerd frontispice."
8256: [HECKER, WILLEM] - Hippokreen-ontzwaveling. Amsterdam, J.H. Liedermooij, 1838.
54286: --- - Voorseggingen op de desseynen der vorsten en staten van de werelt. z. pl., 1684.
11035: - ENDERLE, DE JAGER Brief van J.D. Enderle, correspondent van de Gewestelijke Afdeeling Utrecht van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap, Utrecht 1853, aan dr. De Jager te Rotterdam betreffende jurering in een prijsvraag van het genootschap over opstellen. 4(, 1 p.
11036: - ENSCHEDÉ Brief van L.W. Enschedé (1841-1882), Klein Leeuwenhorst 1865, o.a. betreffende zijn gezondheid. 8(, 3 p.
11050: - GORINCHEM, VAN CRUYSKERKEN Brief van C. van Cruyskerken, Gorinchem, 2 november 1778, aan `geachte vriendinne', over geschenken, de frequentie van het briefschrijven, `Antie' die `weer een heele stoot gehad' heeft, etc. 4(, 1 p.
11051: - GRATAMA Gratama, Jus Naturae, collegedictaat of manuscript voor een boek. 4(, 226 p., in halfleren band, met deze titel op de rug.
9366: - [Gedicht op het overlijden van Joannes Van der waeyen, hoogleeraar der H. Godtgeleertheit, prediker en historyschryver van Vriesland, overleden den 4 van Slagtmaand 1701]. 4º: incompleet: alleen aanwezig de bladen G en G2 (pp. 25 t/m 28)
9371: - Zege-zang over het huwelyk van ... Mr. Francois Van bochoven, en ... Hendrina Christina De lantman, in den echt getreden binnen Rotterdam, op den van Oogstmaand des jaars 1702. [Datum niet ingevuld.] Utrecht, Anthony Schouten, 1702. 4º: 9 p.
9357: - Engelands lijktranen, gestort op de uytvaart van de doorlugtige en grootmagtighste vorstin Maria stuart, koninginne van Groot Brittanje, etc. etc., gehouden den 15 Maart 1695. 's Gravenhage, 1695. 4º: 8 p. Kort afgesneden met verlies van enkele letters.
9359: - Leugen-straf. Spreucken Cap. 14.21. Die zijnen naasten veracht, sondight, en, spreuck 13.21. Het quaat zal den zondaars volgen. z.p., z.j. [in potlood: 1695]. Plano, 1 blad (beschadigd op vouwen).
9360: - Insidiae publico et execrando parricidio Guilhelmo iii. Angliae Scotiae Galliae et Hyberniae regi ... averruncante Deo, frustra nuper paratae. Quas publice, oratione ligata, recitavit Jacobus Triglandius, fil. Lugd. Batav. XI Kalend. Sept. A. Aera Vulg. 1696, aetat suae XIII. Leiden, S. Schoute, 1696. 4º: 12 p.
9362: - Ten zilvere bruiloft van den heer Matheus De neufville en juffrouw Maria De neufville, gevierd in Amsterdam den 18e van Sprokkelmaand 1699. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, z.j. 4º: [8] p.
9351: - K. Brants Withal in rou over 't afsterven van haer koninklyke Majesteit van Grootbrittanie, aen den heere Petrus Francius, hoogleeraar der historien, welsprekendheit en Grieksche tale in de doorlugte schole t'Amsterdam. Amsterdam, Gerrit Slaets, 1695. 4º: [10] p. Incompleet? A2 ontbreekt?
9353: - "Op Jacob Visvliet's tranen, rollende in de schoot van de Amisfoortse burgemeesters, over de dood van de Koninginne. Amersfoort, ""voor liefhebbers van de musen, in de Hollenden Pegasus"", 1695. Plano, 1 p."
9354: - Tranen van medoogen, gestort op het afgrijselyck moy van de vermaerde doch niet minder geachte poeet Jacobus Visvliet, gedruckt op de Amisfoortse keybergh voor de liefhebbers van de poesy. z.j. Plano, 1 p.
53796: --- - Reglement der onderlinge Waarborg-Maatschappij van geregtskosten tot vervolging van nalatige of onwillige huurders, opgericht door - en onder directie van: Adriaan Beets en Sytze Jan Hoekstra te Haarlem [Haarlem 1848].
55108: --- - Nieuwe spiegel der jeugd of Franse Tiranny, zijnde een kort verhaal van d' oorsprong en voortgang des oorlogs, 1672 (...). Haarlem, Jan van Lee, 1760.
55109: --- - Alzo aan myne heeren van den geregte der stad Amsterdam (...) [d.d. 14-5-1754. Verbod op twee boekjes]. Amsterdam, S. Lamsveld, 1754.
9349: - Thabitha doot en onsterfelyk, vertoont in een lykpredikaatsie ... Maria de twede koninginne ... van Groot Britanje ... ter gedachtenisse, door Joannes Vollenhove, dr der H. theologye en predikant in 's Gravenhage. 's Gravenhage, Gillis van Limburg, 1695. 4º: 60 p. Gebonden in half perkament.
9350: - Naere-klaghten nogmaal uitgeboesemt over de smertelyke dog salige dood van ... Maria, onvergetelyke koninginne van Engelandt ... in den Heere ontslaepen en gerust den 7 Ianuar nieuwen stijl 1695 ... door Johannes Hoisingius, scholae Arenacensis studiosus. Arnhem, Steven van der Wolde, 1695. 4º: [8] p.
46243: - LOEFF, BAERT--- Huwelijksaankondiging van J. Loeff en J.F.B. Baert, Arnhem 1936. Met houtsnede.
46244: - "WITTE, DE; RADEMAKERS--- Verhuiskaart Theo de Witte, naar In 't duivekot te 's Gravenhage. Met houtsnede door J. Rademakers 1933. Gedrukt."
46245: - STRENS--- Twee kaartjes van Eugene Strens betr. 'niet thuis' 1934 en 1935. Geillustreerd door W.J. R[ozendaal]. Gedrukt.
46248: - OTTEVANGER, COOLSMA--- Twee verhuiskaarten voor B.W.M. Ottevanger, Den Haag, en Ottevanger-Coolsma, Bilthoven. Gedrukt, geillustreerd door P.W.
46250: - ZIEGLER, COOYMANS--- Huwelijkskaart voor Franz Ziegler en Greet Cooymans, 's Hertogenbosch, 1934. Gedrukt, geillustreerd.
46252: - GIETHOORN, V.D. ZEE, HYLKEMA--- Brochure voor 'Fryske M.G. Kampen' te Giethoorn, ca. 1926, 4 pag., gedrukt.
46253: - LOTERIJ, MEIJER--- Toespraak tot eenige voornamen in den lande over het bestaan der lotery, door A.D. Meijer, advocaat te Amsterdam. z. pl., 1836, 11+4+44 pag., gedrukt.
46257: - SMIT--- Portretfoto, carte-de-visite formaat, d.d. 1872 van de priester J.W.L. Smit, 's Gravenhage.
57921: - Map met enige tientallen werkstukken en artikelen van de heraldici Robert en Mireille Louis uit Frankrijk.
57922: - Correspondentie tussen bezoekers van de Economisch-historische Bibliotheek te Amsterdam en de hoogleraren I.J. Brugmans, J.H. van Stuijvenberg en W.M. Zappey, jaren 1960-1970. Dossier afkomstig van Dr W.M. Zappey.
57923: - Groot besoigne, gehouden met de Hrn Ged. Raden in de beyde Quartieren, 11-1-1742 betr. personele quotisatie. Manuscript, folio, 16+6 pag.
57924: - "Extracten Resolutien Staten Generaal d.d. 20-3-1727 tot 28-4-1727 betr. de middelen te water: ""of in de binnenlandsche paspoorten van goederen die niet na de waarde betalen, de waarde moet worden uitgedrukt"", gedrukt, folio, 73 pag."
57925: - Brief van J.J. Mauricius d.d. Hamburg 14-4-1740 aan de Staten Generaal betr. derde nalezing over IJsland en Groenland, gedrukt, folio, 1+6 pag.
55686: --- - Placaat van de Staten Generaal d.d. 26-10-1781, betr. verbod van het 'zeer oproerig en lasterlijk libel Aan het volk van Nederland. 's Gravenhage, I. Scheltus, 1781.
2531: [TREES, JOH.] - Theophilus van Vreede [= Joh. Trees], Driedubbelde naemlijst der pastooren, priesteren en zendelingen I die in 't jaer 1701 voor de waerheid en geregtigheid getuigd hebben, II die in 't jaer 1736 om 't Formulier en de bulle Unigenitus zig van hunne medebroederen afscheiden, III die vreedzaemig zijn met hen die de vreede haeten. 2de druk. Amsterdam: Erven J. Ratelband, 1737 [-1738], 152 p.
25315: - Histoire des decouvertes faites par divers savans voygeurs dans plusieurs contrees de la Russie & de la Perse, relativement a l'histoire civile & naturelle, a l' economie rurale, au commerce etc. Volumes I, II, III, and IV, Bern/Den Haag, Societe typographique/ P.F.Gosse, 1779-1781, each volume ca. 500 pag., half leather, splendid copy. Illustrated with vieuws and maps. Volumes V and VI missing.
59004: - Kort en zakelijk uittrekzel van het tweede deel des berugten werks van (......) J.E. Jungius over de verborgentheit der laatste tyden, Leeuwarden, Chalmot, 1762.
9342: - Op de dood van de wel edele heer ... Jacob Martens, in sijn leven vroedschap en schepen deser stad, gecommitteerd ter Kamer van de Finantien der Ed. Mog. Heren Staten 's Lands van Utrecht. Overleden den 29 November 1693. Utrecht, Francois Halma, 1693. Plano.
9348: - Zé- en Landklagten uitgestort ter uytvaart van ... Maria stuart, koningin van Grootbrittanje ... begraaven binnen Londen op den 15. van lentemaand des jaars 1695. Utrecht, Gerrit Muntendam, 1695. 4º: 12 p.
57879: - "Houtsnede ""Der Kauffmann"" 8x6 cm, met gedrukte tekst eronder, geheel 16x12 cm."
57880: - Reclamebiljet voor tentoonstelling in 1952 in Vleeshal Haarlem betr. Hildebrand 's Camera Obscura, 27x16 cm, gedrukt.
57882: - Etiquet voor Magasin de papier etc., Boulant, succ. de mr Letestu et Dupre, Parijs, 19e eeuw, 6x9 cm.
57885: - Kwitantie van Met & Meylink, d.d. Haarlem 1826, ten name van H. Hedding, 9x16 cm, deels gedrukt.
9344: - Op het huwelijk van Matthijs Van dulken en Anna Oortman, voltrokken t'utrecht den 31 van Winter-maand anni 1694. Utrecht, Arnoldus van den Eynden, 1694. 4º: [12] p.
9341: - Strik van diamanten, geknoopt ter gesegender egtstrengel van ... Matteus Chity en ... Elisabeth De dieu, weduwe van ... Mr. Jacob ten Grotenhuis, in sijn leven raad en schepen der stad Amsterdam gevuurd en ingesegend op den eersten van hoimaand des jaars 1693. Leiden, bij Johannes van de Kellenaer, boekdrukker op de hoek van de Heeresteeg, bij de Pieterskerk, 1693. 4º: [8] p.
46049: - SCHEEPVAART, JOHAN DE WITT--- Menu voor diner op SS Johan de Witt 31-8-1920. Gedrukt op oranje lint.
46050: - PATIJN--- Dossiertje krantenknipsels betr. mr. J.A.N. Patijn, 1919-1931.
46052: - RUYS DE BEERENBROUCK--- Dossier krantenknipsels betr. jhr. mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck 1929-1936.
46053: - SLOTEMAKER DE BRUINE--- Dossier krantenknipsels betr. prof dr. J.R. Slotemaker de Bruine, 1935-1941.
46054: - THORBECKE--- Dossiertje krantenknipsels betr. mr. J.R. Thorbecke, 1931-1940.
46056: - TROELSTRA--- Dossier krantenknipsels betr. mr. P.J. Troelstra, 1930-1941.
46057: - VLUGT, DE--- Dossiertje krantenknipsels betr. dr. W. de Vlugt, 1933.
46059: - WIBAUT--- Dossier krantenknipsels betr. dr. F.M. Wibaut, 1929-1936.
46061: - WYTEMA--- Dossiertje krantenknipsels betr. mr. dr. J. Wytema, 1928.
46062: - LEEUWEN, VAN--- Dossiertje kranktenknipsels betr. mr. dr. W.F. van Leeuwen, 1930.
46064: - COLIJN--- Dossier krantenknipsels betr. dr. H. Colijn, 1934-1947.
46066: - DROOGLEEVER FORTUYN--- Dossier krantenknipsels betr. mr. P. Droogleever Fortuyn, 1938.
46067: - GHEEL GILDEMEESTER--- Dossiertje krantenknipsels betr. dr. F. van Gheel Gildemeester, 1929.
46068: - GROOT, HUGO DE--- Dossiertje krantenknipsels betr. Hugo de Groot, 1925-1940.
46069: - GUNNING--- Dossiertje krantenknipsels betr. dr. J.H. Gunning JHzn., 1928-1940.
46071: - HOUTEN, VAN. Dossiertje krantenknipsels betr. mr. S. van Houten, ca. 1930.
46072: - JANSEN--- Dossiertje krantenknipsels betr. Mgr.J.H.G. Jansen, 1936.
46073: - KALFF--- Enkele krantenknipsels betr. minister ir. J.A. Kalff, 1935.
46075: - OPPENHEIM--- Dossiertje krantenknipsels betr. prof. mr. J. Oppenheim, 1919.
46077: - ROOS, DUBOURCQ, HOLMAN--- Brochure 25-jarig jubileum familie C.F. Roos & co., 16-7-1908. Overdruk Eigen Haard, 8 pag., geillustreerd.
46078: - JUDAICA, AMSTERDAM--- Orde van de buitengewone godsdienstoefening in de Synagogen der Ned. Isr. Gemeente te Amsterdam, t.g.v. Z. M.'s 70e verjaardag. Amsterdam, 1887, 8 pag., gedrukt.
46079: - JUDAICA, N. HOLLAND--- Programma der buitengewone godsdienstoefening t.g.v. de troonsbestijging, te houden bij de Ned. Israelitische Gemeenten in het ressort Noord Holland. Amsterdam, 1898, 10 pag.
53706: --- - Sententien by den Ed. Gerechte der stadt Utrecht ghearresteert ende gepronuntieert op den 22 May 1640 teghens Govaert van Moock, capellaen ende secretaris van Philippus Rovenius van Deventer, praetense bisschop van Utrecht, ende Gerrit Pelt, roomsch-priester ende borgher t' Utrecht. Utrecht, A.J. van Paddenburch 1640.
58971: - Wet van den 6-4-1823 houdende wijzigingen en uitbreidingen van de ordonnantie op het regt van patent, [ 's-Gravenhage 1823], 22 + 12 pag., geb.
58975: [HOARE, SAMUEL], - The approach towards a system of imperial air communications. Memorandum [from Air Ministry] by the secretary of state for Air, laid before the imperial conference 1926, London 1926.
56723: - Het geschil tusschen den kolonel J. Staats-Boonen en den sergeant A. Hofman, Amsterdam, 1858, 81 pag., zonder omslag.
8243: [HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS] - Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den studententijd van Piet Paaltjens. 2e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1871].
9331: - P. Rabus. Op d'uitvaart van den zeer vermaarden Heere Geeraard Brandt, den ouden. Rotterdam, by Barent Bos, boekverkooper op 't Westnieulant, 1685. 4º: [6] p.
9332: - Rouw-klage over de dood van ... D. Geeraard Brand, oud-leeraar der Remonstrantse Gemeente tot Amsterdam, overleden tot Rotterdam, op den 12 en aldaar begraven op den 15 van wijmaand des jaars 1685. z.p. 4º: [8] p.
9334: - Hollants wellekomst aan zijne majesteit van Groot Brittanje. Amsterdam, J. Robijn, 1691. Plano, 1 blad.
47571: - Fontainebleau. Le chateau, oblong photobook with 24 coloured photo's, Paris, Papeghin [ca.1900?].
47575: - Merkwaerdige land- en zeereizen, deel 1 en 2, Gent, Snoeck-Ducaju [ ca. 1844] 271 + (1) pag.
11357: - ELINK STERK Briefje van Elink Sterk aan N.N. met het verzoek de concept-notulen door te lezen, alvorens hij ze in het net overschrijft. Over hemzelf: `Bij al het vele dat hij mist, heeft hij ook nog weinig van een goede secretaris.' Z.j. (19de-eeuws.) 8(: 2 p.
11362: - ENSCHEDÉ Uitvoerige brief van L.W. Enschedé, Montreux 1862, aan vriendin te Leiden. 8(: 4 p.
59260: - Twee stichtelijke gelegenheidsgedichten, handgeschreven. Eerste van vader De Klijne aan zijn zoon Johan. Tweede van zoon Johan aan zijn vader. [zonder jaar]. Manuscript, resp. 2 beschreven bladen en 1 beschreven blad, klein formaat.
45945: - KOENEN, TEMMINCK--- Brief van H.J. Koenen, d.d. Amsterdam 1838, aan C.J. Temminck, directeur R.M.O., buitenplaats Wildlust te Lisse. Manuscript, 4°, 1 pag.
9327: - Lydens- en overlijdensgedachtenis van Christina Vechters van Overzijl, naar een langkdurige quelling, pijn en strijd, in haar dry en dertig jaarigen ouderdom Godzaliglyk in den Heere gerust op den 1en oktober 1678, allen noodlijdenden tot opmerking en vertroosting voorgesteld door J. Oudaan. Rotterdam, by Pieter Terwout, boekverkooper op 't Speuy, 1678. 4º: [19] p.
8559: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - De boere studeerkamer, of Rariteyt-kraam der zotten en zottinnen, beschreven door een genoodschap boeren [...] Den Haag, Pieter van Os, 1765-1767. [2 delen]
59253: - "Cahier met genealogische aantekeningen van de hand van C.W.D. Vrijland betreffende de geslachten Hamel, Bennewitz, Verweij, Valewink, Arendsen, Sonneville, Rookmaaker, Veenstra, Van Stein Callenfels, Van Spangen, Van Halmael, Ter Brugge, Kempen, Van Herzeele, Scheffer, Kempenaer, Ribbius, Van Noordwijk, Wessels, De Heer/Vorsselman de Heer, Rijperman, Abrahamse, Van Hengel, Hondius, Van Oosterwijk, Wijsman, Formijne, Stark, Campagne, Kaub, Van der Voort, Van Rossum, Nieuwenhuizen, manuscript, 287 p., met losse en ingepakte familieberichten uit 19e en 20e eeuw, correspondentie, rouwbrieven, geboortekaartjes, foto's., krantenknipsels, met los register op familienamen van 46 p.; gegevens hebben betrekking op periode ca. 1400- 1970."
59264: - "Bouwtekening op linnen voor de ideeen-prijsvraag voor het bouwen van de ""Poldertoren"" te Emmeloord, Noordoostpolder onder het motto Catharina 1951. Schaal 1:100. 82 cm breed bij 74 cm hoog. "
59254: - 3 Manuscripten betreffende Christiaan Frederik Becker, vleeshouwer te Amsterdam wonende in de Angelierstraat 67. 1) schuldbekentenis gedateerd 18 maart 1876 van C.F. Becker aan Maria Clara van Laar (weduwe Henricus Fransiscus Dankelman) wonende aan de Ij-gracht tbv f 5000 gevestigd op een huis en erf aan de Angelierstraat en de Binnenbrouwerstraat (met aantekening van aflossing dd 3 april 1880). 2) Borderel van schuldvordering, twee beschreven bladen dd 16-7-1869. 3) Schuldbekentenis van C.F. Becker aan Jan Smit Kruisinga, wonende aan de Keizersgracht te Amsterdam en Jan Willem Smit Kruisinga ten bedrage van f 2400 gevestigd op een huis in de Angelierstraat (met aantekening van aflossing dd 16 maart 1876).
59258: - "Manuscript ""Eenige spreuken om de kinderen te leeren"", met citaten uit de bijbel. 17e eeuws handschrift. Groot folio, 3 beschreven bladen. "
59266: - Gedenkschrift van het 200 jarig bestaan van het 1e regiment Pioniers 1748-1948, bestaande uit een inleiding en kopieen van documenten betreffende dit regiment. 10 pp. M14643
9326: - De zegepralende deugd van ... Pieter De groot, wijlen gezant aen de koningen van Vrankrijk en Zweden ... goed burger, vader des vaderlands ... uyt C. Dankers latijn vertaalt. Rotterdam, by Isaak Naeranus, boekverkooper, 1678. 4º: [22] p.
55651: --- - Geheim register van ontslagen gevangen, jrg. 1 (1882) t/m 15 (1896). Heruitgave z.p. en z.j. [ca 2008].
54312: --- - Historie-, dicht-, taal-, oordeel-, redeneer-, en zedekundige opheldering van zeker advertissement door Jan Smit, mr. timmerman, in diverse Haarlemsche couranten geplaatst. Amsterdam, F.H. Demter, [1768].
58294: - Hoofdwapen en 4 kwartierwapens van Florentius Schuijl Everardsen, (overl. Leiden 1669), pentekening. 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58295: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Nicolaes Kievit Johansz (overl. 1736) pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58297: - Hoofdwapen en 4 kwartierwapens van Johannes Speelman van Nieuland (overl. 1732), pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58298: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Willem van Loo, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58245: - Vloeiblad, uitgegeven door Prov. Electriciteitsbedrijf van Noord Holland te Bloemendaal, met propaganda voor een electrische boiler. [ca. 1920?], 8o.
57716: - "Ca. 10 voorbeelden- boekjes met ""Bauvorlagen"", voorbeelden voor het bouwen met bouwdozen."
55569: --- - Prent: 'Ik ben wel gerust te sterven, maer kan geen redenen bedenken waerom ik sterven moet' . Boven: 13 Mey 1619, links onder: pag. 432. Anonieme ets tonende Oldenbarnevelt en 5 andere personen ten voeten uit. 17e of 18e eeuws.
58292: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Bernard van Steenhuys, heer van Capelle (overl. 1651). Pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58293: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Arent van der Steen, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58299: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Johan Kievit Nicolaesz, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
9321: - Op het verkiezen van syn hoogheyt den heere Prince Van Orangie, capitein generael der Vereenighde Nederlanden. 's Gravenhage, J. Tongerloo, z.j. Plano, 1 p.
9323: - Gezegende echtstrengel gevlogten ter eeren van den Heer Mr. François De vroede, der beide regten doctor, ende Juffrouw Klara Roeters, te samen met de vaste banden van huwelyks liefde verbonden binnen Amsterdam op den 25 van sprokkelmaand des jaars 1676. Amsterdam, bij Hendrik en Dirk Boom, boekverkoopers, 1676. 4º: 8 p.
9328: - Het leven van Joost van den Vondel. z.p., z.j. (18e-eeuws). 8º: 109 [41] p. Met portretgravure, J v.d. Bergh exc.
9319: - Het leven en bedrijv van den Blasenden Advocat mr. Johan Stoknar, uytstekend poët van den Stok in 't Hondert. z.p., z.j. Folio, 1 p.
58287: - Hoofdwapen met 8 kwartierwapens van Philips Jacob Touroud de St. Amand (vaandrig, overl. 8-1-1719), pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58288: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Anna Verburch, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58289: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Lubbert Turck, heer tot Hemert, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58290: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Joannes van der Linden, abt te Leuven, (overl. 1582), pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
9318: - Echo's antwoort op de vragen van Cornelis De wit, ruart van Putten. Met een aanspraak aan de selve. Gedrukt voor de Louvesteynse factie, z.p., 1672. 4º: 4 p.
9316: - Nieuwe-jaers-wensch ter eeren van ... Heyndrick Duyst van voorhout, Heer van Moerkercken en Middelharnas ... z.p. Plano.
12945: - KROON, GRIMM VON OEDELSHEIM, DORDRECHT, VAN DE NOORDA, BAX Album amicorum in de vorm van een oblong marokijn-leren hoesje met goudstempeling, met 38 losse blaadjes, van Maria (Mietje) Elisabeth Kroon, geb. Grimm (von Oedelsheim), Dordrecht 1798-Amsterdam 1879, gehuwd in 1825 met Jan Kroon. De bijdragen dateren uit de jaren 1816-1865 en zijn veelal voorzien van (vrij aardige) tekeningen en borduurwerkjes.
9300: - Verlossinge van Valencyn door zijn koningklijcke hoogheit D. Joan Van oostenrijck, 1656. Plano.
9302: - Triomf van Koppenhagen onder Frederick den derde, koning van Denemerck en Noorwegen etc. Amsterdam, weduwe Abraham de Wees, 1659. Plano.
9297: - Lijkzang over de dood van den doorluchtigen zeeheld Marten Harpertzoon Tromp, ridder, L. admiraal van Holland, Zeeland en Westvriesland, door Joan Dullaart. Rotterdam, bij Joannes Naeranus op 't Steyger, 1653. 4º: 16 p.
9299: - Op het onweder van 's lants bussekruit te Delft (...) Aen den heer Joan Van maerseveen, ridder van St. Michiel. Amsterdam, Wed. Abraham de Wees, 1654. Plano
8214: [HASEBROEK, JOHANNES PETRUS] - Waarheid en Droomen. 6e druk. E.J. Brill, 1885.
9629: - Lierzang. De bruilofte van ... Herman Wolthers en ... Louisa Christina Conring, in den egt vereenigt den 23 van louwmaant 1746, toegezongen. z.p. 4º: 4 p.
9626: - Het klagende Delf over het afsterven van ... Cornelis Spiering, Heere van Spieringshoek, in zijn ... leven raad, vroedschap en oudburgemeester der stad Delf, mitsgaders bewindhebber der Oostindische Maatschappye, overleden den 29 van grasmaand 1745. z.p. 4º: 6 p.
62004: - Epularis Aula in hortis Versalicis
58088: - Enkele pagina's betr. Oudorp, St. Pancras en Petten uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen en correcties in pen door J. Belonje.
58089: - Enkele pagina's betr. Eenigenbrug uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
60717: - - Zamenspraak tusschen een landheer en zijn tuinman over het onweder. Uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen.
54167: --- - Vervolgh van stukken rakende de proceduren van den Hove (...) van Holland (...) tegens (...) Willem Stoop als schout der Stede Dordrecht. z. pl., [1685].
54173: --- - Sententie bij het departementaal gerichtshof 's lands van Utrecht, den 8e February 1806 gepronuntieerd en ten zelven dage geëxecuteerd jegens Carel Streur Jr. Utrecht, Altheer en Post, 1806.
9789: - Op het tweede huwelijk van den kunstlievenden Hermannus Wielheesen met ... Anna Ludovika Witzki, voltrokken in 's graavenhaage den 9den van oogstmaande 1772. z.p. 4º: [8] p.
9295: - Droevige doot vanden manhaften heere Marten Harpersz. Tromp. Ridder, L. admiraal van Holland, voorgevallen in de laatste zee-slag op den 10. Augusty des jaars 1653. Delft, Aernold Bon, 1653. Plano, 1 p.
9291: - Samueli Meineroet Magdalenae Trilleriae nouis sponsis, felix, tranquillum & foecundum coniugium precatur Petrus Albinus M. z.p., z.j. Plano, 1 blad (31 x 18 cm).
9293: - Bruylofs-brief aen de achtbare ... Perina Van limborch, bruidt van mijn heer ... Willem Meerman, te samengetrout in Amsterdam den 26 Januarij 1653. Amsterdam, Hendrick Jansz Visscher, 1653. Plano.
9296: - Uitvaert van wijlen den doorluchtigen zeehelt Marten Harpertsz Tromp, ridder, L. Admirael van Hollant en Westvrieslant. Amsterdam, Abraham de Wees, 1653. Plano.
9290: - Op de blydschap, over de verlossinge van Amsterdam. Door J. v. Vondel. z.p., z.j., plano.
46398: - VEER, DE--- De geschiedenis van het geslacht De Veer van 1556-1929, beschreven door M.R.H. Calmeyer, 1e luit. Getypt, 78+11 pag.
46399: - VERKADE, ZAANDAM--- Brochure 'De leidende gedachte', uitgave van Verkade. Zaandam, maart, 1931, 15 pag., geillustreerd.
8213: [HASEBROEK, JOHANNES PETRUS] - Waarheid en Droomen. 4e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1856.
58168: - Brochure R.P. van Calcar, De vivisectie, naar aanleiding van het adres van den Bond tot Bestrijding der Vivisectie in Nederland aan den minister van B.Z., Amsterdam 1906, 36 pag., gedrukt.
26218: - Verslag van den staat en de werkzaamheden van het Nederlandsche Zendelingsgenootschap in 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1858, 1862, 1864, 1866, 1868. Elk ca. 100 pag., orginele blauw papieren omslagen. Prijs voor de 10 stuks 60 euro.
45713: - "VRIES, DE; DE MEESTER--- Briefkaart van R.W.P. de Vries jr. aan A. de Meester-Obreen. Den Haag 1923, manuscript."
45715: - CROISET, VAN BOESCHOTEN--- Briefje van Max Croiset aan Kareltje [van Boeschoten], d.d. 's Gravenhage [ca. 1950], 1 pag., manuscript.
42143: [GUEMADEUC, BAUDOUIN DE] - L'espion dévalisé. London [=Neufchatel], 1782.
58846: - Trouwboekje van Johan Klobbie, weduwnaar van Apollonia Wanhaak en Marthe Katharine Deutesfeld gedateerd 28-4-1915, te Vlissingen met 3 bijlagen in het Duits. Deels gedrukt deels in handschrift.
30199: - GRAVENHAGE, HAAGSE DRUKKERIJ -- 16 voorbeelden van drukwerk uit de 'Haagse Drukkerij', ca. 1930.
59153: - Liste des eglises wallonnes des pays-bas et des pasteurs qui les ont desservies,
9284: - Klacht, over de ontydige doodt van sijn hoogheyt Wilhelmus [stadhouder Willem II], prince van Orangien, etc., overleden den 6 November 1650 [met eronder:] Op de geboorte van den jongen prince van Orangie, voorgevallen den 14. November 1650, 's Gravenhage, Michiel Stael, 1650. plano, 1 p. (gerepareerd met plakband)
9285: - Lyck-muse van vijf natien over 't salig afscheyt van sijn princelycke hoogheyt van Oraengien .... Leiden, officina Academica, 1651. 4º: [8] p.
9286: - Een seer bedroefde blydtschap over de dood van alle de vrome princen van Oranjen, beginnende van den eersten tot den tegenwoordigen nieu-gebooren prince van Oranjen toe, ... , Delft, Anthony van Heusden, 1650. Plano, 1 p.
9287: - Victori, graf-schrift, MDCLI [met eronder:] op het aanschouwen van de prachtige lyk-stacy van syn Hoogheyd [stadhouder Willem ii]. z.p., z.j. Plano, 1 p.
9283: - Lyk-toorts en geboorte-zang voor d'overleede hoogheit Willem, prinsze van Oranje, etc. en deszelfs enige zoon. Aan de staaten der zeeven-vrije landen. In 'sGraaven-haage, den zesden en viertienden van Slagt-maandt des jaars 1650, door Jan Zoet, Amsterdammer, Amsterdam, Nicolaas Franszen, 1650. 4º: [8] p.
9289: - Herstelling van de E.E. Heeren Bikkers burgemeesteren der stadt Amsterdam. z.p., z.j. 4º: [7] p.
9279: - Adem-tocht geschept teghens de dood stuypen van de heer Cornelis Musch. Ghedruckt anno 1646. z.p. 4º: [7] p.
9280: - Proverbia practicorum. Dat zijn ghemeene spreeck-woorden van de practesijns. Ghedruckt in 't jaer onses heeren 1647, 1 blad, plano.
9277: - Wellekomst van Marie De medici, z.p., z.j. Plano.
9276: - Klaghte over Cornelia Vos[sius]. Aen de selve, z.p., z.j. Plano.
9273: - Boetvaerdighe klachten van Duyn Claessen, dijck-graef ende baljou over Schielandt, legghende op sijn sieck-bedde. Uytghegheven tot waerschouwinghe van alle schouten ende baljouwen, die om hare eyghen baet der contra-remonstranten predicanten raedt volghen. z.p., z.j., plano, 1 p.
9271: - Lyc-klacht over den ... heere Wilhelm ludwich grave tot Nassau, Catzenellebogen, Vianden, Dietz, etc. heere tot Bilsteyn etc. stadthouder ende capiteyn generael over Vrieslandt, stadt Groninghen, Omlanden ende Drenthe. Die den loop zijns levens begon anno 1560 den 13 Marty tot Siegen. Den selven salich vol-ende anno 1620 den 31 May tot Leewaerden, ende op den 13 July des selven jaers inde Jacopynen kercke aldaer bij zijn sal. huysvrou ... Anna van Orangien ... begraven wierdt ... gheschreven door I. Starter I.U.S. Franeker, J. Lamrinck, 1620. 4º: 24 p. [titelvignet 'Sic itur ad astra']
9270: - Jammertiens oft aventuersche berouw clacht gedaen aen den ouwe trouwe geus [maurits] van de Cort rijcke heeren tot een nieu-jaer. z.p. 1619, 4º: 8 p.
9275: - A. vande Vennes geluck-wenschinge door de Hollandsche maegt, aen heer Jacob Cats, Ridder, raed-pensionaris van Hollandt. 's-Gravenhage, Pieter vande Venne, 1636. 4º: 7 p.
58001: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Adriaan de Lange, kapitein, overl. 12-8-1730. Manuscript, 4o, 1 pag.
58002: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van jonkhr Philip de Smeling, vendrig in het regt. van de kolonel Montes. Manuscript, 1 pag., 4o.
58004: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Jan Doublet Azn., (overl. 1673), naar wapenbord in Oude Kerk Delft. Manuscript, 4o, 1 pag.
58006: - Hoofdwapen en 4 kwartieren van Johan Goes van Absmade (Leiden en Delft, overl. 1690) en Willem Goes (overl. 1662). 4o, manuscript, 1 pag.
58007: - Hoofdwapen en vier kwartierwapens van mevr. De Tromper, geb. Doys, overl. 1644, naar bord in de St. Nicolaaskerk te Veurne (B). 4o, 1 pag., manuscript.
58008: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Maximiliaan van Leefdael, abt te Leuven (overl. 1668). Manuscript, 4o, 1 pag.
58009: - Hoofdwapen en 4 kwartieren van mr Gerrit van Loo, Aelbersz en van mr Gerlof Suijker (overl. 27-3-1717). Manuscript, 4o, 1 pag.
8334: [ HOEN, PIETER ’T ] - De Post van den Neder-Rhijn. Een aantal afleveringen, gebonden in 5 half linnen banden
29554: - FRANKE -- Uitnodigingskaart betr. herdenking Bernard C. Franke, Amsterdam 1953. Gedrukt, met portret, 1 pag.
29553: - SCHROFER -- Twee menu’s betr. 25 jaar jubileum J. Schröfer ( De Cirkel N.V.), 1959. Gedrukt.
29294: - AMSTERDAM, BRAND STADHUIS -- Notificatie van wethouders van Amsterdam dd 14-2-1806 betr. de brand in het stadhuis waardoor de honderdste en twaalfde penningkamers voorlopig niet gebruikt kunnen worden. 1 blad, plano, gedrukt.
58285: - Hoofdwapen met 8 kwatierwapens van Dina Tromp, huisvrouw van Thomas van Beresteyn, 4o, 1 pag., manuscript, pentekening, 19e eeuw.
58286: - Hoofdwapen met 8 kwartierwapens van Aletta Maria Lintworm, pentekening, 4o, 19e eeuws.
58291: - Hoofdwapens en 8 kwartierwapens van Maria Henrica gravinne van Schellaert, douariere tot Gurtzenich, L'hendorff en Geysteren (overl. 1719). Pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
45596: - KIESVERENIGING NEDERLAND EN ORANJE, AMSTERDAM--- Notulenboek der Districts-kiesvereeniging Nederland en Oranje II, vanaf oktober 1904 tot 1948. Cahier met ca. 200 beschreven pagina's. Manuscript, gebonden.
59373: [BERNAGIE, PIETER], - "De Debauchant; blyspel, t'Amsterdam, Albert Magnus, 1686, 56 pp. Eerste druk, los in de band, verder in goede staat. Band met ex libris Ernst Lampe. Met pen beschreven op eerste p. ""Sloterdijk, 20 februari 1944"". Met frontispiece met de Latijnse zinspreuk ""Latet quoque utilitas"". Alle kluchtspelen werden uitgegeven onder deze zinspreuk. "
23909: - Ordonnantie van de weeskamer der stad Middelburg, Middelburg, W. de Klerk [1729], 4°, 100 pag. Hierbij Extract uit de resolutien van Wetthe en Raad van Middelburg ed 28-1-1764 betr. de weeskamers, 4°, 3 pag.
23915: - Historische tentoonstelling van Amsterdam, gehouden in den zomer van 1876. Amsterdam 1876, 264 pag.
23918: [MIJER, P.] - Gedenkboek der feestelijke vereeniging van oud-studenten der Vaderlandsche hoogescholen, gehouden te Batavia, Batavia 1844, (6)+190 pag., geïll. met facsimiles van de handtekeningen van de feestgenoten.
9267: [HAREN, WILLEM EN ONNO ZWIER VAN] - Leven en werken van W. en O.Z. van Haren, Friesche edellui. Naar tijdsorde toegelicht door dr. J. van Vloten. Deventer, A. ter Gunne, 1874.
9269: - "[Afdruk op papier van een gegraveerd zilveren (?) plaatje met in spiegelbeeld de tekst ""Matheues Huybrechtsz / Anna Havickx / anno 1614 / getrout den 2 November / Hout daer Joncvrou / Die ick bemin / En anders geen / Daer is mijn trou / Mijn hert en zin / Naest Godt alleen]. Met ornamentale rand met symbolen als samengevouwen handen en met pijl doorboord hart. 6,5 x 5 cm."
58939: P.C.M., - Feestplaat ter gelegenheid van het huwelijk van Z.K.H. Prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden met H.K.H. Prinses Marie Elisabeth Louisa Frederica van Pruisen. 1878. Lithografie, 63x50cm, door Amand Lith. met monogroom van P.C.M. (maker), uitgegeven door W.Z. Mulder Baarn. Prins Hendrik (Hendrik de Zeevaarder) was de derde zoon van koning Willem II en werd door Willem III in 1850 aangesteld als stadhouder van het groothertogdom Luxemburg.
58940: - Lente. Louwerse Kinderprent no. 1.
59127: - Reglement voor het Algemeen Weduwen- en Wezenfonds voor de leden van de maatschappij tot nut van 't algemeen.
58946: - Gedenkplaat ter herinnering aan het zilveren regeringsjubileum van Wilhelmina Helena Pauline Maria, Koningin der Nederlanden (1898-1923). Rotogravure, 44x53cm, uitgegeven door Blankwaardt en Schoonhoven Rijswijk 1923.
56843: - Zal de rigting van de Zuider-spoorweglijn veranderd worden? Amsterdam, 1861.
27288: [ ROGGE, CORNELIS ] - "Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780, deel I ( van 4 ), "" In Braband "" 1790, 347 pag. Origineel karton ( mist voorplat ). Geillustreerd met 3 gegraveerde platen."
27293: - De club Rotterdam 1928-1963. Vertrouwelijk gedenkboekje, uitsluitend voor de leden van de club bestemd, Rotterdam 1963, 40 pag.
27299: - Verslag van het Museum Boymans [ Boijmans ] te Rotterdam over het jaar 1912, 1918, 1926, 1927, 1936, 1937, 1938, geïll. Set van 7 stuks.
9784: - Nagedachten op het afsterven van ... Cornelia Van wijn, huisvrouwe van ... Petrus Schols van asperen, predikant in de Gasthuiskerk te Delft, in den Heere ontslapen den 6 october 1771, zijnde zes weeken voor het overlijden van haar enigst kindje Abraham Adolph Schols van Asperen. z.p. 4º: 31 p.
59139: - 3 foto's van Kraantje Lek te Overveen, foto's van tekeningen uit collectie van F.A. Bijlevelt te Hilversum (1942). O.m. Aquarel van E. van Drielst.
59140: - 3 foto's van Leiden, met Haagsche Schouw 1940, Rapenburg ca 1930 en een schoolfoto dd 12-6-1931, uitstapje van de Aalmarktschool naar Wieringen Bergen.
53991: --- - Antwoord gezonden op de tweede brief aan de heer Daniël Roemer in zyn tegenswoordige verblijfplaats, waar in hem de reeden gezegt werd waarom men hem alleenig zo sterk op het lyf vald en anderen die zo wel maitressen als hy hebben gehouden, met stilzwygen voor by gaat. [Amsterdam, 1774].
53996: --- - Het testament van Hans Rombouts of de Rombouts fondsen onder beheer van jhr. J. Backer Jr., jhr. W.C. Backer, mr. A.J. van Vollenhoven en jhr. W.G. Dedel. Met eene voor- en narede door Velthuijzen van der Groenekan. Bijdrage tot de kennis van het Wilsonisme in Nederland. Amsterdam, M. van Cleeff, 1888.
9889: - Lijkzang op het afsterven van mijnen bijzonderen vrind den Heere Simon Van der waal, overleeden binnen Alkmaar in den ouderdom van ruim 45 jaaren op den eersten van sprokkelmaand 1781. Leiden, A. en J. Honkoop, 1781. 8º: 12 p.
29450: - PANHUYS, VAN -- Portretfoto, carte-de visite formaat van Willem van Panhuys, augustus 1889. Later burgermeester van Katwijk.
9624: - Op den ... Heere Mr. Kornelis De witt, tot burgemeester der stad Dordrecht verheven. z.p., z.j. 4º: [12] p.
58016: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van vrouwe Isabella van Berchem, wed. W. v. Ryed, overl. 1674. Manuscript, 4o, 1 pag.
57899: - Getekend familiewapen Hoevelick. Kleur, 17e eeuws, 21x16 cm.
57909: - Getekende familiewapens in kleur, 19e eeuw, 10x11 cm, voorbeelden voor het wapenboek van Weleveld. Prijs per stuk 24 euro.
58847: - Advertentien, aankondigingen en verschillende berigten van Utrecht, nummer 13, d.d. 29 januari 1813. Gedrukt, 8 pp. Utrecht: De Leeuw en comp.
42234: - Orde der feest- en lijdenstexten, welke jaarlyks in de gemeente van Hoorn gepredikt worden. Hoorn, Vermande / Breebaart, 1792.
45283: - CHEMET--- Vier briefjes van Mr. J.A. Chemet, 1841-1843, aan W. Sweijs.
45284: - GUY DE CORAL--- Drie briefjes en enkele kaartjes van het echtpaar Guy de Coral- van Kerchem, gericht aan W. Sweijs, 1844, manuscripten.
45285: - NOLTHENIUS--- Twee briefjes van Nolthenius aan W.Sweijs, 1842, 1844, o.a. betr. kosten kermisavond, 1844, manuscripten, 3 pag.
45286: - BARNEVELD, BEIJEN, VAN BRUGGEN--- Twee kwitanties voor betaling door de erven van wed. Sweijs-de Bijll aan de arts J.F. Beijen en aan Betje v. Bruggen (verleende trouwe diensten), 1862, beiden te Barneveld, manuscripten.
45287: - MIJNSSEN, INDIE--- Twee zeer uitvoerige brieven van J.J. Mijnssen aan W.D. Sweijs, 1841-1842, geschreven vanuit Batavia, manuscripten, 9 pag.
45288: - MIJNSSEN--- Drie briefjes van H.J. Mijnssen, 1842, aan W.D. Sweijs, manuscript, 4 pag.
45289: - FILM--- Brochure voor de film L'enfant Roi naar de roman van P. Giffes, gedrukt, 12 pag., geillustreerd, ca. 1920?
45290: - IKLER, INDIE, HARDERWIJK--- Brief van Jan Frederik Ikler, d.d. Harderwijk 28-5-1845, waarin hij afscheid neemt i.v.m. vertrek naar Indie, manuscript, 1 pag.
45291: - VLOTEN, VAN --- Vier briefjes van W.J. van Vloten aan W. Sweijs, Amsterdam, 1840-1841, manuscripten.
54822: [LYDIUS, JACOBUS] - Den Roomschen uylen-spiegel. Getrocken uyt verscheyden oude Roomsch-catholijcke legende-boecken (...). Dordrecht, S. Onder de Linde, 1671.
18202: [SOBELS, MICHIEL ADRIAAN] - De herberg van het roode gehucht. Een familie-tafereel. Door Michiel Adriaan. Amsterdam, G. Portielje, 1830.
27237: - Verslag aan HH. burgemeesters en wethouders van 's-Gravenhage over den toestand en de exploitatie der gasfabrieken in het dienstjaar 1876-1877 [ resp. 1877-78 ], 2 delen, 's-Gravenhage 1878, 148 + 196 + 69 pag., geïll. met uitvouwbare plattegrond van de Nieuwe Gasfabriek.
9782: - Lierzang op het huwelijk mijns vaders, den Heere Cornelis Van hoogeveen, met mijne nicht, mejuffrouwe Hester Bonk, voltrokken binnen Leyden op de 24 van lentemaand des jaars 1771. z.p. 4º: [8] p.
59447: - De voormalige stadspoorten te Haarlem. Photografiën naar Teekeningen uit de stedelijke Verzameling. 19 stuks op karton geplakt. Uitgave van A. Vernout, Haarlem. Band enigszins beschadigd. Behoorde toe aan B. Ch. de Jong. Foto's 1800-ca 1860.
53472: --- - Moord aan den Ringdijk. Zaak van Johann Heinrich Kemper, geboren te Borgloh in Hanover, laatst wonende in den Haarlemmermeerpolder bij Halfweg. Acte van beschuldiging. [Amsterdam, drukkerij Algemeen Handelsblad] [1854].
53480: --- - Keuren van den Lande van Zeelandt. Daer by gevoeght zijnde de interpretatie ende ampliatie van eenige artijckelen der voorsz. keure. Middelburg, B. de Later [ca. 1700].
53481: --- - Sententie van den Hove van Hollandt ende West-Vrieslandt jegens Abraham Keyser, gepronuncieert den tweeden Mey, anno 1670. 's Gravenhage, J. Scheltus 1670.
9622: - Johan van Eysden's Eergroet aan ... Mr. Cornelis de Witt, wanneer Zijn Weled. het burgermeesterschap der stad Dordrecht aanvaardde op den 29 van lentemaand des jaars 1745, uit het latijn nagevolgt. Utrecht, Hermanus Besseling. 4º: [12] p.
23970: [ LINDERS, A.J. VAN DEN] - Gedenkboek 1888-1913. Technisch Bureau E.Rombouts, Rotterdam 1913, 52 pag., geïll., geb.
8577: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen, of De nieuwe spiegel der waereld, van de roemverdienende philosophische, genees- en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman. [...] Op last van den astrologist Ludeman tot nog toe verzegelt, en begraven gebleven, om eerst 30 jaren na zynen dood waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787 [2 delen in 1 band met doorlopende paginering]. Geb. met: Sleutel van meester Franciscus, op het astrologisch werk van docter Ludeman, getyteld Triumph-zaal, [...]. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1788.
53855: --- - Sententie van den Hove van Hollandt ende West-Vrieslandt jegens Johan Pesser, gepronuncieert den tweeden Mey, anno 1670. 's Gravenhage, J. Scheltus, 1670.
53856: --- - Sententie ten laste van Jacob Pesters, gepronuncieert den 27 January 1735 binnen 's Gravenhage. z. pl., [1735].
49681: - VIANEN, BOERBOOMS--- Bestek en voorwaarden waarna ten dienste der R.K. Parochie te Vianen zal worden aanbesteed het gedeeltelijk afbreken van een bestaand huis in de 1e Westerachterstraat en het wederopbouwen van een zusterhuis. Vianen 1881, 31 pag., gedrukt.
45110: - "ARNHEM; TEKENSCHOOL KUNSTOEFENING; AMEROM --- Cantate bij de 7e uitdeeling der prijzen in de teekenkunde, door het Genootschap Kunstoefening te Arnhem, op 13 Grasmaand 1810, door P. v. Amerom, theol. student te Leiden. Arnhem, A. v. Goor, 1810, 10 pag."
45111: - "ARNHEM; V. RIJSWIJK; RAADMAN --- Poeziealbum met 15 inschrijvingen uit 1885-1888 te Arnhem , van een in 1885 26 jarig Arnhems meisje."
45112: - PILGER --- Stamboom der nakomelingen van Sebastiaan Pilger te Soest, door Carl Pilger, Wiesbaden 1907. Getypt, 14 pag.
57574: - How to mount photographs, Birmingham, Bartons 1914, 32 p.
56978: "[KRUIJF, E.F.] E.A.; " - Viering van het 25-jarig bestaan van het homiletisch oratorisch gezelschap Elias Anne Bonger, opgericht 1857, Utrecht 1883, 47 pag.
8554: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - La vie du comte de Totleben, ci-devant colonel au service des Etats-Géneraux des Provinces-Unies & dernierement lieutenant-général des armées de sa majesté límpératrice de toutes les Russies, contenant ses avantures et ses campagnes , avec un traité intitulé: le comte de Totleben ressuscité et disculpé. Cologne, Pierre Marteau, 1762.
58886: - Willem de 1ste Koning der Nederlanden. Lithografie, 33x26cm. Met watermerk van J. Honig & zonen.
58890: - Z.M. den Koning der Nederlanden. Ets en gravure, 23x16cm. Koning Willem I met in zijn linkerhand de Grondwet. 23x16cm.
59011: - Voorschrift voor het onderwijs in de gymnastiek bij het wapen der infanterie, Batavia 1903.
44363: - "OSSENDRECHT; MATTHEEUSSENS--- Nota van wed. C. Mattheeussens en Zoon, koffiehandel te Ossendrecht, 1938."
44364: - "LEIDEN; V. LINDEN; KNAGE--- Nota van M. en J. van Linden, v/h H. en J. Knage, handschoenenhandel te Leiden, 1909."
44368: - "LEIDEN; BRUNING--- Nota van gebr. Bruning, manufacturen, te Leiden, 1915."
29845: - ALMELO, WO II, KOSTERS-MAARDIJK -- Opstel ‘Bevrijding’ geschreven door wijkzuster Kosters-Maardijk te Almelo, mei 1945. 4°, getypt, 9 pag.
29842: - KOEKANGE (DR), ELEVELD, WESTERT -- Onderhandse regeling van de erfenis van Roelof Otten Eleveld, landbouwer te Koekange (gem. De Wijk, Drenthe) en Lammechien Willems Weideman. 1850, manuscript, 2 pag. WESTERT
29311: - BREMEN, VAN, VAN RHIJN -- Kennisgeving van de landdrost van Amstelland, dd 21-12-1810, dat Van Bremen de fouragering van de troepen zal overnemen van Van Rhijn. 2 pag., folio, gedrukt.
86: - - Armorial Général de France. Recueil officiel. 1696-1709.
48882: - BOREEL--- Tekening in kleur en met goud gehoogd op perkament van het familiewapen Boreel de Mauregnault, 30x26 cm., 19e eeuws.
48890: - LEEUWARDEN--- Portefeuille voor op een leestafel, 44x30 cm. linnen met koperen noppen en de tekst 'Engelsche bladen'. Voorts een groot aantal advertenties op de vier platten voor bedrijven in Leeuwarden. Ca. 1900?
48943: - HALMAEL, VAN--- Genealogisch schema betr. de familie Van Halmael in de middeleeuwen. Tekening in kleur met afb. van veel familiewapens, 17e eeuws. 5 pag., 30x45 cm. elk.
49075: - KORNVELD, KORNFELDT, LENS, DOESBURG--- Album amicorum met losse voor- en achterblad voor de 25 bijdragen voor Anna Kornveld, later Anna Lens-Kornfeldt, later (1850) Lens, 1842-1862.
49076: - SLEGT, DE KANTER, SELS--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes (scharnier van deksel gebroken) van een lid van de familie Slegt, met 27 bijdragen (ook tekeningen, borduursel, prikkunst) uit de jaren 1837-1860.
2521: [TIGLERLEEN.] - Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Klaas Tiglerleen te Leeuwarden 1832-1932. Leeuwarden 1933. Geïll., 47 p.
7905: [AUMERIE, O. D'] - Armoiries et cris d'armes du Comté de Hainaut et de ses barons.
53839: --- - Jacoba Maria van Buren, weduwe van mr. Johan Willem Parker en Willem Parker, eenige nagelaaten zoon van denzelven mr. J.W. Parker, inqualiteit als geinstitueerde erfgenaam van den voornoemden mr. J.W. Parker, mitsgaders deszelfs nalaatenschap aanvaardt hebbende onder beneficie van inventaris, impetrante van mandement van revisie, contra, de Staaten en Gecommitteerden uit de Breede Geerfden des eilands Walcheren, gedaagdens. [Overdruk uit Nw. Bijdr. voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving], [19e- eeuws].
29848: - LEIDEN, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK -- Instructie by de Heeren Curatoren over de Universiteyt binnen Leyden ende burgemeesteren ... over de directie van de publike Bibliotheecq van de Universiteit, Leiden 23-3-1724. Gedrukt, 4°, 8 pag., getekend Pieter Gys.
29534: - TAUNAY -- ‘Gedichten van T.’, Den Haag 1924, Gedrukt boekje van 56 pag. op Oud-Hollands papier. Met aant. in handschrift dat de auteur Johanna Frederika Taunay is.
57278: - Overeenkomst met den Staat der Nederlanden, betreffende exploitatie van spoorwegen, van 21-1-1890, Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij 1890, 76+4+(2) pag.
49725: - PLOMP, MELCHERS--- Groepsfoto van vijf heren, w.o. F. Pomp en ds. Melchers, 18x24 cm.
49726: - TROELSTRA--- Foto van Troelstra op zijn sterfbed. In stoel Nynke van Hichtum en aan tafel een jonge secretaris, 1930, 18x24 cm.
49727: - KRANTEN, HET VOLK, TROELSTRA--- Twee foto's van vijf mannen die Het Volk lezen: De Roode, Ankersmit, Troelstra, Mendels en Van Bruggen. 10x14 cm., op karton.
49728: - TROELSTRA--- Foto van een openlucht toespraak door Troelstra te Amsterdam. Veel toehoorders, vaandels etc., 18x24 cm.
49729: - OUDEGEEST--- Portretfoto J. Oudegeest, voorzitter Eerste Kamer, 18x13 cm.
49730: - N.V.V.--- Groepsfoto van vertrek delegatie van het NVV naar Indie per Marnix van St. Aldegonde, 21-4-1931, 18x24 cm.
49732: - STATEN GENERAAL, OUDEGEEST, TROELSTRA, WIBAUT--- Twee foto's van leden Eerste Kamer april 1919 en februari 1925. O.a. voorzitter Oudegeest , lid Troelstra en lid Wibaut, 18 x24 cm.
49733: - HELDER, DEN--- Tinnen bord, middellijn 21 cm., met wapen van Den Helder en tekst 'Gemeente Den Helder'.
8511: K. - Het misverstand of Elk is een dief in zijne nering. Oorspronkelijk Hollandsch blijspel met zang. 2e druk. Leiden, L. Herdingh en Zoon, 1834.
20608: ( VELDHUIS, A. ) - Riphagen. Familie-blad van de geslachten Riphagen en Riphaagen. 3e jrg. ( 1970 ) blad 1 t/m 12., 12 pag., gestencild.
9247: [HAREN, ONNO ZWIER VAN] - Deductie voor Jr Onno Zwier van Haren, [...], ter zyner noodwendige zuiveringe, van de lasterlyke geruchten en imputatien, tegen hem verspreid en ingebragt. [Leeuwarden], [1761]. [Gebonden met:] Tweede deductie voor Jr Onno Zwier van Haren [...]. Leeuwarden, Abraham Ferwerda, 1762. [en met:] Verdediging van de heeren Johan Alexander van Sandick, en Mr. Wilhem van Hogendorp, tegen de verregaande beschuldigingen, hen en hunne huisvrouwen, benevens anderen, ten laste gelegt, by zekere volumineuse Deductie door Jr. Onno Zwier van Haren [...]. Den Haag, Pieter van Cleef en Pierre Gosse Junior, 1761. [en met:] Verdediging van Mr. Wilhem van Hogendorp [...] tot wederlegginge van eenige verregaende beschuldigingen, in de tweede deductie [...]. Rotterdam, Jan Daniel Beman en Zoon en Reinier Arrenberg, 1762. [en met:] Verdediging van Aegidius vander Dussen [...] tegen de verregaande beschuldigingen hem ten laste gelegt [...]. Den Haag, Benjamin Gibert, 1762. [4 delen]
55565: --- - Prent: 'CXXVIII Gerechtelijke middelen om schuld of onschuld te ontdekken. Bl. 291'. ets zonder naam, tonende een persoon die d.m.v. een hete tafel en kokend water wordt gemarteld. 18e eeuws.
55574: --- - Prent: 'Op d'afbeelding van Joan van Oldenbarnevelt'. Blad plano, met midden boven portret en daaronder vier gedichten (één gesigneerd C.D., één in het Latijn) en de namen der 24 rechters. Iets gesleten op de vouwen.
62001: - Septum Regium Sancti Jacobi in Londino
44905: - MATEN --- Herleiding van de Rhynlandsche land-maat in die van de Nederlandsche maat van oppervlakte. Groot blad plano, gedrukt, begin 19e eeuw (omrekening van Rijnlandse morgens en roeden naar bunders/roeden/ellen).
44906: - UHLAN, ALPHONSO XII--- La Polka du colonel Uhlan. 1 blad plano gedrukt met verzen en illustraties, Parijs ca. 1883.
44908: - "HUNGER; AMSTERDAM --- Enkele 19e eeuwse papieren betreffende leden van de familie Hunger te Amsterdam."
44909: - "FULLINK; ALKMAAR --- Artikel 'Hermotimus' van de Alkmaarse gymnasium rector J.C. Fullink, overdruk uit 'Mengelingen voor wetenschappen (...)'1827, pp. 123-230, gebonden in half leer."
44910: - TWISK --- Catalogus veiling De Zon van een particuliere collectie antiek, ten huize Dorpsweg K159 te Twisk, 1994, 36 pag., geillustreerd, gedrukt.
8584: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Kroonwerk, of Laatste eeuwbazuin van den alomvermaarden astrologist Ludeman, met het slot der Beste Waereld, loopende tot het einde van de negentiende eeuw. Dit Kroonwerk, een vervolg zyner Triumph-zaal zynde, en onder zyne begravene papieren almede gevonden, om eerst in den jaare 1788 waereldkundig gemaakt te worden, behelst den grooten schakel der geheime, byzonderlyk zyne astrologische zelfverrukkingen over het laatste der dagen. Arnhem, Hendrik Moeleman etc., 1788.
25277: - Bulletin de la Societe Heraldique et genealogique de France, year I, II and III (1879-1882) in one ( repaired) volume.
9749: - Aan den weledelen gestrengen heere mr Ferdinand Van collen, heer van Guntenstein en Tienhoven, scheepen en raad der stad Amsterdam etc. bij gelegenheid der aanstellinge door ... Willem den Vijfden ... tot hoogst deszelfs representant bij de generaale geoctroyeerde Westindische Maatschappy deser landen, den 28sten van grasmaand 1766. z.p. Plano.
9246: [HAREN, ONNO ZWIER VAN] - Deductie voor Jr Onno Zwier van Haren, [...], ter zyner noodwendige zuiveringe, van de lasterlyke geruchten en imputatien, tegen hem verspreid en ingebragt. [Leeuwarden], [1761]. [Gebonden met:] Verdediging van de heeren Johan Alexander van Sandick, en Mr. Wilhem van Hogendorp, tegens de verregaande beschuldigingen, hen en hunne huisvrouwen, benevens anderen, ten laste gelegt, by zekere volumineuse Deductie door Jr. Onno Zwier van Haren [...]. Den Haag, Pieter van Cleef en Pieter Gosse Jr, 1761. [en met:] Verdediging van Eggerig van Tiddinga [...] tegens de verregaende beschuldigingen, hem ten laste gelegt by de deductie door Jr Onno Zwier van Haren [..]. Den Haag, Nicolaas van Daalen, 1761. [en met:] Deductie voor Vrouwe S.A. van Haren, geborene Van Huls, ter haarer noodzakelyke zuivering van de lasterlyke gerugten en imputatien, tegen haar gedrukt en verspreid. Leeuwarden, Abraham Ferwerda, 1762. [en met 43 andere]
9245: [HAREN, ONNO ZWIER VAN] - De gevoelens van een Hollands patriot, of redevoering gedaan in een doorluchte vergadering over den tegenwoordigen staat der zaken, en nopens het nodig besluit, in die omstandigheden tot zekerheid der Republiek te nemen. [...] Vertaalt uit het Engelsch, gedrukt te London, by Mr. Cooper in de Globe in Patyer-noster Row [= gefingeerd drukadres]. [z.p.], [z.n.], [1747].
29493: - BRABANT, JACHT -- Placaat van de Staten Generaal, dd. ‘s Gravenhage 5-11-1643, met verbod hazen, konijnen en ander lopend wild noch patrijzen, quackelen, vesanen, cour-hoenderen, te vangen, schieten of roven in ‘de jacht ende waranden’ van Brabant. Gedrukt, 1 blad, plano.
24985: - Resolutien van de Hoogh Mogende heeren Staaten Generaal der Vereenighde Nederlandsche Provincien, genoomen in den jaare 1748.
25013: - Ceremonieboek van de regeering der stad Amsterdam
55079: [MAGNUS ALBERTUS ??] - De secretis mulierum. Amsterdam, J. Janssonius, 1655.
44783: - BUIK --- Briefje van Helen A. Buik, d.d. Toronto 1957 aan G. Halwasse. Manuscript, 2 pag.
44787: - "MUIDEN; BUSKRUIT; BREDIUS --- Extract uit Jaarboek Adelborsten 1888, met artikel door R. Posthumus Meijjes 'Beschrijving van de buskruitfabriek bij Muiden', pp. 106-116, gedrukt."
44793: - BRASSER --- Twee brieven met bijlagen van J.P. Brasser te Breda, d.d. 1926, aan G. Halwasse, betr. de familie Brasser.
55727: T.H.K. - Prent: 'Gedenkwaardig tafereeltje van de jager van den Franschen ambassadeur de graaf de St. Priest, alwaar hij twee kinders met zijn sabel quest, op de Turfmarkt in 's Hage, den 6 Julij 1788', ets en gravure door T.H.K., naar M. la Fargue. Proefdruk. De prent toont een groot deel van de huizen aan de Turfmarkt.
55736: --- - Prent: 'Hier ist zu sehen in was gestalt Verliern das leben iung und alt ... Am 22 tag August im Jahr 1572', anonieme litho van het neerschieten en vermoorden van admiraal de Coligny in de Bartholomeusnacht te Parijs in 1572.
55437: --- - Sententie by den Ed. Hove Provinciaal van Utrecht, den 22-12-1711 gepronuncieert jegens Lubbert Hendrickse, gewoont hebbende in Westbroeck. Utrecht, v. Paddenburg, 1711.
58107: - Verslagen van het 2e, 4e, 5e, en 6e christelijk congres tegen het alcoholisme, resp. 1913, 1926, 1931 en 1936.
5751: [LEOPOLD, R.L.] - De nakomelingen van Johann Jochim Leopold, [Eindhoven 1967], 90 p.
49106: - JORDENS--- Blaadje uit album amicorum met borduurwerk en bijdrage van J.A. Jordens, d.d. Deventer 1820, manuscript.
58058: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Philips Hinckaert, hr van Moersel, 1540 overl. 1558. Manuscript, 4o, 1 pag.
53907: --- - Publicatie van de stadhouder en Gedeputeerde Staten van stadt Groningen en Ommelanden dd. 9-9-1748 dat er een 'generale amnestie, vergiffenisse en vergetelheid omtrent het gepasseerde' wordt afgekondigd.
53909: --- - Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland betrekkelijk de zogenaamde ventjagereijen, gearresteerd den 13-5-1803. Arnhem, Van Goor, [1803].
53910: --- - Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland tegen het houwen en steelen van hout in de bosschen, als meede tegen het steelen van graanen, veldgewassen enz., gearresteerd den 19 Mey 1804. Arnhem, Moeleman, [1804].
53913: --- - Publicatie. De Staaten des Furstendoms Gelre en graaffschaps Zutphen [...], Arnhem, wed. H. van Goor, 1777.
9835: - Op het huuwelyk van ... Henricus Hasebroek, bedienaar des Godlyken woords aan de Oudewetering met ... Elizabeth Blauw, voltrokken in 's graavenhaage den 11 van slagtmaand 1777. [Leiden], ter boekdrukkerije van C. van Hoogeveen jr., 1777. 8º: 22 p.
8575: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Gedenkwaardige levensbeschrijving van den wereldberoemden Johan Christophorus Ludeman, vermaard philosooph, medicinae doctor, en astrologist te Amsterdam, aldaar overleden den 22 van Lentemaand, 1757 [...] doorvlochten met het charakter, en de voornaamste avantuuren van de alombekende Britta Beijer. Nijmegen, Van Goor etc., [1784].
25290: - Salzburgers en Nederland 1732-1733. Uitgave van de Nederlandse werkgroep voor de bestudering van de geschiedenis der Salzburger emigranten. Aflevering 1 t/m 18 (1971 t/m 1976, ca. 450 pag. Mist afl. 19 en 20.
25282: - Registers der stucken begrepen in alle delen des Groot Gelderschen placaet boecks. Arnhem H.v. Goor, 1740, 444 pag., gebonden in half leer.
29206: - ROTTERDAM, 1944 -- Prospectus van een 3,5% obligatielening gemeente Rotterdam, besluit burgemeester 8-1-1944. Gedrukt, 4°, 4p.
14187: - FIETSEN “‘Wielrijders-lied’, ‘Sneeuwvlokjes’. Twee liederen op één blad plano, gedrukt, uitgave Jan de Bruin”, ca. 1900.
58167: - Manuscript huwelijksverzen voor het bruidspaar Rosette Pinkus en Ludwig Gutmann, verloofd te Prenzlau Berlijn in mei 1895. Met fraaie tekeningen in kleur door N. Bergmann.
54013: --- - Sententien by den ed. gherechte der stadt Utrecht ghearresteert ende gepronuncieert op den 10 martij 1640 jeghens Philippus Rovenius van Deventer, pretense bisschop van Utrecht, ende Johan Wachtelaer, borgher ende canonick t' Utrecht, deszelfs praetense vicaris generael. Utrecht, A.J. van Paddenburch, 1640.
731: [ENKLAAR, D.TH.] - Dancwerc. Opstellen aangeboden aan Prof.dr. D.Th. Enklaar, ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. Groningen 1959. Geb., 362 p.
53798: --- - Sententie van de saecke tusschen Hare Konincklijcke Hoocheydt de Princesse van Groot Bretagne, douariere van Orangie ende Hare Hoocheyt de princesse douariere van Orangie. z. pl., 1653.
59262: - "Gelegenheidsgedicht aan de Vriendschap op de wijs ""hoe zoet is het daar.."". 11 coupletten, manuscript, groot folio. 1 beschreven blad. M. 14638"
59261: - Manuscipt, 1 beschreven blad, folio. Berekening (Beloop) van renten gedurende twintig jaar van obligaties ten laste van de provincie Holland ten bedrage van F 1.853065,-. M14637
59277: - "Kermiswens opgedragen aan alle Heeren Kooplieden, Burgers en Inwoonders der Stad Amsterdam voor het JAAR 1842 door de AANSTEKER der LAMPTAARNEN (Lantaren). Nommer 69. Amsterdam: J. Wendel en Zoon, Boekdrukkers op de Anjeliersgracht. Begger print with wood engraving by J. Coldewyn depicting lamp lighters working and the ""munttoren""in the background. 28 verses in two columns. 22x34cm. "
57029: "[TYROFF, J.A.]; " - Wappenbuch der Preussischen Monarchie Erster + Zweiter Band, Nurnerg 1832.
45229: - VUYLSTEKE--- Brief van Julius (Julien?) Vuylsteke, d.d. Gent 1861, manuscript, 2 pag.
55533: --- - Den almee-treffende glosseur op den onvervalste Italiaanse waersegger van dit tegenwoordige schrikkelijk schrikkeljaar 1672, belangende de drie resteerende maenden van October, November, December. Amsterdam, J. v. Velsen, 1672.
44694: - "HOLKEMA, VAN; KEUCHENIUS; OLDEBOORN --- 'Huwelijks-bekendmaking' van A.B. van Holkema van Oldeboorn en J.G.A. Keuchenius van Koudum, 1864. Fraai gegraveerd porseleinkaartje (lith. W. Cool v. Bokma te Sneek)."
44696: - WIGGERTS --- Uitnodiging voor de begrafenis van Gerrit Wiggerts, op de Binnekant te Amsterdam, d.d. 1785. 4°, oblong, gedrukt.
9833: - Ter gedachtenisse van ... Mr. Johan Gevaerts, in leeven lid van den oudraad en regerend burgemeester der stad Dordrecht, mitsgaders waardijn der graaflijkheidsmunte van Holland, enz., overleeden den twintigsten van herfstmaand 1777. z.p. 4º: [8] p.
9832: - Digterlyk voorspel voor het verrigten der plegtigheid naar de wijze der ouden, gemeenlyk genoemd de bevordering met de kap. In de hooge tegenwoordigheid hunner doorlugtigste en koninglijke hoogheden in Latijnsche digtmaat uitgevoert [te Groningen] door den gewonen hoogleeraar in de welsprekendheid en Grieksche taal Jacobus De rhoer en in Nederduitsche verzen omschreven. Groningen, Wed. H. Spandaw en Zn., 1778. 4º: 16 + 17 p.
9831: - Op het smertelyk afsterven van ... Nicolaas Hoogvliet ... Leiden, C. van Hoogeveen jun., 1777. 8º: 7 p.
59486: - Zijn de mannen van Assen zelf aanranders van het schriftgezag? Bloemendaal, 1928, 43 pag.
9233: [HALMAEL, HENDRIK VAN] - De bedrooge cessionant. Blyspel. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1711
53800: --- - Ordonnantie ende instructie ghemaeckt op de vordernisse vande justitie voor den Hove van Hollandt in cleyne saecken. Delft, Alb. Heyndrickz, 1583.
9828: - Ter bruilofte van den heere Teunis Hek en jongkvrouwe Antje Jans, in den egt vereenigt binnen Amsterdam den 9 van Lentemaant des jaars 1777. Amsterdam, Jacob van Woensel jr., z.j. 4º: [16] p. Met groot titelvignet door G. Sibelius, met een uitlegging ertegenover door J. v. W. [= Jakob van Woensel Jr?]. Fraai sierpapieren omslag.
53547: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Gielis van Ledenberch, ghewesen secretaris van de heeren Staten van Utrecht ende over deszelfs cadaver, geexecuteert den 15-5-1619. 's Gravenhage, H. Jacobsz, 1619.
30020: - NINABER -- Rijbewijs voor Hermanus A. Ninaber, geboren Amsterdam 1896, dd. 1951. Deels gedrukt. Met pasfoto.
30010: - LEIDEN, ZIEKENVERPLEGING BOERHAAVE -- Oningevuld diploma van de Ver. voor Ziekenverpleging 'Boerhaave' te Leiden. Fraai drukwerk (IJdo) in linnen omslag.
30015: - HEGEMAN, BREDA -- Bewijs van lidmaatschap 'Breda Vooruit' voor 1933, t.n.v. H. Hegeman, Boschstraat 28 Breda.
30017: - BRABANT, BARTMAN -- Kosteloze rijkaart voor niet-ingezetenen van Noord-Brabant, 1935/36, t.n.v. C. Bartman te Amsterdam. 1 kaart, deels gedrukt.
59019: - Zilveren Krooningsfeest des Konings 12 mei 1874. Programma van de feestviering te Arnhem, Arnhem 1874, 28 pag., plus 33 pag. advertenties.
5902: [DISSEL, M.E.J.F. VAN] - Stichting Le Normant-van Dissel, z.pl. [1950], 96 p., geïll., met tabellen.
49428: - LEIDEN, ARMENZORG, VAN HOOGEVEEN--- 'Bij gelegenheid der voordeelige wintercollecte binnen Leijden, den 5-2-1770'. Gedicht door C. van Hoogeveen jr., 4°, 1 pag., gedrukt.
49429: - LEIDEN, INDUSTRIE, LANDMAN--- Brochure van Kamer van Koophandel voor Rijnland betr. industrieterreinen rond de stad Leiden. [Ca. 1935], 12 pag., geill.
9617: - Nederlands aenspraak aen ... Hendrik Grave, bij zijne verheffinge tot lt. admirael van Holland ... en ter gelegenheid van zijnen aenstaenden tocht ten dienste van Georg den tweeden, koning van Grootbrittanje ... in 't jaer 1744. Amsterdam, Christiaan Wyers. 4º: [10] p.
9616: - Eerzangen voor ... Hendrik Grave op zijn ... verheffing tot lt. admiraal van Holland en Westvriesland aan de Maze, en zijn ... aanstaanden uittogt als oppergezaghebber van ' s lands vlote, geschikt tot onderstand der Grootbrittanische majesteit in den jare 1744. Amsterdam, Gerrit Tielenburg. 4º: [27] p. Met vignet 'In spe labor' .
9614: - Op ' t huwelyk van ... Mr. Pieter Hoeufft, in den achten der stadt Dordrecht enz., met ... Adriana Van den broucke, voltrokken binnen Dordrecht den 29 van wijnmaand 1743. z.p. 4º: [14] p.
9611: - Op de afbeeldinge van den cardinaal De fleury. Gedrukt in ' t jaar als de cardinaal niet meer gelooft moet werden. z.p., z..j. 2º: 1 p.
44765: - HINLOOPEN --- Brief van H. Hinloopen, d.d. 's Gravenhage 1961 aan G. Halwasse betr. de familie Hinloopen. Manuscript, 2 pag.
44768: - "HILGERS; PFEIFFER --- Brief van J.H.Ch. Hilgers, d.d. Aruba 1964 aan G. Halwasse betr. de familie Hilgers en Pfeiffer. Manuscript, 2 pag."
58170: - "Brochure ""Notitie der veiling van boomen staande op het landgoed Elswout te Overveen, aan den verharden weg op het voormalig buitenverblijf Duinvliet"", Overveen 1941, 7 pag., gedrukt."
59497: - Poorterbrief voor Willem de Ruyter, naaldenmaker, zoon van Jacob willemsz. De Ruyter, naaldenmaker en poorter te Amsterdam. Amsterdam, d.d. 27 januari 1750, getekend: N. Geelvinck de Jonge. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, zegel ontbreekt. Gebruind exemplaar. [Nicolaas Geelvinck de Jonge (1732-1787), hier nog in de hoedanigheid van secretaris, was later Heer van Stabroek (= Georgetown, Guyana) en opperbewindhebber van de WIC.]
58174: - Vier foto's (13x18cm) en enige correspondentie betr. vorstelijke bezoeken aan Teylers Museum, ca. 1900.
58175: - Foto (15x10cm) en beschrijving van grafkelder Van der Vliet-Borski op Alg. Begraafplaats Bloemendaal.
58176: - Zes foto's (9x12cm) ingangshek Duinvliet te Overveen d.d. 1943.
58177: - Brieven van Koosje Raedt en J. Gerritsen betr. necrologie mr Raedt door C.W.D. Vrijland, 1964, 4 pag., manuscript.
58178: - Dossiertje betr. Buyten Twist te Overveen, ca. 1964, afkomstig van mr C.W.D. Vrijland.
58179: - Drie foto's van een schoorsteenstuk door Laurens v.d. Vinne van een blekerij.
58180: - Een tiental originele oude foto's van de buitenplaats Lindenheuvel/ Overbeek, afkomstig van mr C.W.D. Vrijland.
58181: - Enkele krantenknipsels etc. betr. de duinboerderij Middenduin te Bloemendaal.
58182: - Foto 13x18 cm van Bleek en Bergh, Bergweg 3 te Bloemendaal.
58183: - Dossiertje betr. Huize De Beek te Bloemendaal, afkomstig van C.W.D. Vrijland, manuscripten.
58184: - Dossiertje betr. het buiten Voorduin te Bloemendaal, afkomstig van C.W.D. Vrijland.
58185: - Correspondentie tussen C.W.D. Vrijland en S.C. Regtdoorzee Greup-Roldanus en mej. Van Eeghen over De Rijp en vooral de familie Van de Rijp. Ca. 1960, manuscripten, 13 pag.
58186: - Dossier betr. de buitens Vaart en Duin en Duinzicht te Bloemendaal, afkomstig van C.W.D. Vrijland.
58191: - Zes verschillende vlugschriften, uitgegeven door de Ned. Ver. voor Luchtbescherming, 1937-1938.
8215: [HASEBROEK, JOHANNES PETRUS] - Waarheid en droomen. 9e druk. Leiden, E.J. Brill, [1896].
55137: --- - Prent 'Raadsvergadering wegens hr. Calas van Toulouse te Parijs, den 4 Junij 1764. B. Mourik exc.'.
44605: - "SICKLER; BUMA --- Twee nota's van notaris J.H. Sickler te Augusstinusga, 1885. Deels gedrukt."
58593: - Extract uit het Grootboek der nationale schuld d.d. 30-7-1902 en 3-10-1905.
9778: - Echtzang ter bruilofte van mijnen ... boezemvriend en kunstgenoot Hermannus Wielheesen en Mejuffrou Maria Van der toorn, in den echt vereenigd den 8 van grasmaand 1770. z.p. 8º: [8] p.
58966: - Reglement imperial du 17-5-1809, relatif Aux Octrois, Paris , 1809, 108 pag., geb.
58196: - Geaquarelleerd portret van B. ter Haar, 14 x 11 cm.
58194: - 2 stukken betr. verzoek W. Krook c.s. betr. onderhoud weg Leimuiden-Kalslagen, 1774, folio, gedrukt, 2 pag.
58197: - Reglement waar na in saaken de gemeene middelen betreffende, soo voor de gecomm. raaden als voor scheepenen (...) sal werden geprocedeert, 's Gravenhage, 1749.
9995: - Nederlands heilwensch, voorafgegaan door een aanspraak aan Nederlands geliefden erf-stadhouder op zijn 37sten verjaardag den 8 maart 1785, door D.H.v.A.B.K. z.p., z.j. 8º: 8 p.
9996: - Licidas, veld-zang ter gelegenheid van de 37ste verjaring van ... Willem den vijfden, prins van Oranje en Nassau, ... 8sten maart 1785. Rotterdam, P. v. Dijk, 1785. 8º: 14 p.
9998: - In obitum ... Egberti De vry temminck I.U.D., civitatis Amstelaedamensis 23 consulis et senatoris, societatis Indicae orientalis moderatoris, illustris athenaei et gymnasii curatoris, defuncti die 27 junii 1785. z.p. 4º: [4] p.
9226: [HALL, MAURITS CORNELIS VAN] - Gedenkschriften van en door Frank Floriszoon van Arkel. Voorzien van eene opdragt en eene aanprijzende voorrede van de vermaarden heere Lubbert Ignatius Bril junior. 2e druk. Amsterdam, Johannes van der Heij en zoon, 1832.
29502: - SCHEURKALENDERS CA. 1900 -- Vier kartonnen bladen voor scheurkalenders met afbeeldingen in chromolithografie. Uitgaven van J.J. Groen te Leiden en Joh. de Liefde te Utrecht ca. 1900, elk 31x26 cm.
29504: - BÄR VON HEMMERSWEIL -- Vier krantenartikelen ‘Rust een weinig’ uit Het Vaderland van 1926-1927, ondertekenen J.J.M. Volgens aantekening geschreven door Bär von Hemmersweil.
29514: - VERWEY, ALBERT -- Drie uitvoerige krantenartikelen uit 1935 over Albert Verwey, o.a. betr. 70e- verjaardag.
9231: [HALMAEL, HENDRIK VAN] - Crispyn weezenplaag en bloedverzaaker, zeedenspel. Amsterdam, Engelbertus Solmans, 1708.
59606: [SCHOONEBEEK, ADRIAAN (FL. 17TH CENTURY)] - Intocht van koning Willem III te Den Haag
45257: - "WURFBAIN--- Gedicht ""Napoleon a son neveu Louis"", manuscript, 3 pag., geadresseerd aan J.W. Wurfbain, manuscript, 3 pag."
46782: - HAARLEM, KUNSTBEZIT IN STADHUIS--- Memorie behelzende opgave van kunststukken zoo schilder als tapijtwerk, gevonden wordende op het stadhuis en in andere stedelijke gebouwen binnen Haarlem. Door J.A. Graswinckel, 1815. Manuscript, 4°, 18 pag.
46784: - NAPOLEON IN AMSTERDAM, 1811--- Publicatie van de Maire der stad Amsterdam, d.d. 5-10-1811, betr. bezoek aan Amsterdam van keizer Napoleon met keizerin. 1 blad, plano, gedrukt.
46785: - LODEWIJK NAPOLEON IN AMSTERDAM, 1808--- Volkszangen by gelegenheid van de plegtige intrede en het aangenaam verblyf van Z.M. de Koning van Holland binnen Amsterdam. 4°, 4 pag., gedrukt.
29834: - SPEULDE, BOOGMAN -- Gezicht te Speulde in 1942, pentekening door G. Boogman te Arnhem. 12x18 cm.
29835: - UDDEL, BOOGMAN -- Gezicht ‘achter het bleeke meer’ te Uddel in 1942, pentekening door G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29836: - ELSPEET, BOOGMAN -- Gezicht op kerk en huizen te Elspeet in 1942, pentekening van G. Boogman uit Arnhem, 12x18 cm.
29837: - OLDENBROEK, BOOGMAN -- Pentekening van boerderij te Oldenbroek, 1952, door G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29838: - DODEWAARD, PANNERDEN, HIEN, WELSUM, BOOGMAN -- 15 pentekeningen van G. Boogman uit Arnhem van gezichten langs de grote rivieren, 1950-’55, elk ca. 12x18 cm.
29839: - WOUBRUGGE, BOOGMAN -- Vier pentekeningen door G. Boogman te Arnhem van Woubrugge en Brasemermeer, 1950, elk ca. 12x18 cm.
29840: - BRONKHORST, STEENDEREN, BOOGMAN -- Zeven pentekeningen door G. Boogman uit Arnhem van Bronkhorst en Steenderen, dd. 1954, elk ca. 12x18 cm.
43739: - Keuren en ordonnantien van het Hooge Heemraadschap van Delftland, geemaneert sedert de generale keuren van Februari 1656, Delft, Beitel, 1939. 4o, zonder omslag, 96+(4) pag.
53951: --- - Missive van den Raad van Staate der Vereenighde Nederlanden aan Haar Ho. Mo., raakende de sententie, den 22 Maart 1720 gewesen, tegen Gerard Burchard baron van Regteren, generaal majoor ten dienste der Ver. Nederlanden en gouverneur van Doornyk, en de memorie daar tegen overgegeven aan haar Ho. Mo. den 11 April 1720 door Adolph Hendrik graaf van Regteren etc., met eenige bijlagen. 's Gravenhage, P. Scheltus, 1720.
44390: - "SCHEEPVAART; M.S. SIBAJAK--- Vijf foto's van interieur M.S. Sibajak, ca. 1920? 7x10cm."
54478: --- - Sententie Johannes Grevii, ghewesen predicant tot Heusden. 's Gravenhage, H. Jacobsz, 1620.
57715: - Extract van testament van Elisabeth Schrijver, weduwe van Anthony Knakenhouwer, wonende in de tuinstraat bij de Prinsenhaghe, gedateerd 2 december 1800 en gepasseerd voor notaris A. Houtkoper te Amsterdam (Extract: d.d. 27 februari 1812).,
54408: --- - Der Freund der Zigeuners. Gratis-Blatt herausgegeben vom Schweitzerischen Komitee der Zigeuner-Mission, nr. 17 (juni 1931), 18 (nov. 1931), 20 (mei 1933), 21 (nov. 1933), 22 (onder de naam 'Der Zigeuner-freund, mei 1934), 23 (okt. 1934), 24 (maart 1935).
54411: [ZOUTELANDE-LINDENAER, JOHANNA DOROTHEA VAN] - La Babylone demasque'e, ou entretiens de deux dames Hollandoises sur la religion Catholique Romaine, & sur les motifs qui doivent engager a l'embrasser, & a renoncer aux sectes qui lui sont contraires, notament au Calvinisme. Paris, Nicolas Pepie 1727
56750: - "Aan de bok, uitgave: Drukkerij ""nieuw leven"" n.v., 's-Gravenhage, 1939, gebonden, geïll."
58273: - Programma voor Hippocrates geboeid, en In 't verguld scalpel, opgevoerd t.g.v. 100 jarig bestaan Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst, Arnhem 9-7-1949, 29 pag., gedrukt.
56917: [SLICHER, ANTONIS], - Het ontdekte slangetje, gedoken onder het kruid van zeker geschrift, geheten memorie aan de (....) Staten van Holland (.....) van wegens : de regte rooms-catholycke burgeren, 's-Gravenhage, Kitto, 1727.
57802: - "2 stukken betreffende huis Noorderstraat Amsterdam. (I) Proces-verbaal voor Jacobus Mulder notaris te Amsterdam d.d. 10 augustus 1863 van een publieke veiling in de Brakke Grond te Amsterdam waar verkocht werd voor de heer Christiaan Labes een huis en erf in de Noorderstraat te Amsterdam, bij de Vijzelgracht, buurt AA, nr 445, sectie J nr. 2683; Koper is Gerrit jan van Nes, makelaar te Amsterdam ten behoeve van Jacobus Teunisse, banketbakker te Amsterdam voor fl 1925. Manuscript (folio), 4 p. (II) Consent gepasseerd voor Jacobus Mulder, notaris te Amsterdam, d.d. 25-9-1872 waarbij jacobus Teunisse verklaart voornoemd huis in de Noorderstraat verkocht te hebben aan Pieter August Carstens, kleermaker te Amsterdam en voorts de koper te machtigen tot overschrijving van de benodigde akten bij het bureau der Hypotheken. Manuscript (folio), 2 p., authentiek afschrift met opgedrukt notariszegel in lichtblauw (J. Mulder). "
57779: - Gekalligrafeerd blad betr. Thomas Jacob baron van Wassenaer, (Warmond 1742 - Maastricht 17-9-1817), op 7-2-1792 ingehuldigd als hoogproost van de St. Servaaskerk te Maastricht. 33x39 cm, gedateerd 21-12-1807.
44248: - "ZOETERWOUDE; QUANT; BRETON VAN DOESWERFF--- Schuldbekentenis van Cornelis Quant de jonge (geb. 1735), timmerman te Zoeterwoude, aan Alexander le Breton van Doeswerff, 2 april 1768. Charter op perkament, zegel verloren. Ondertekend door de schout Gerard van Alphen en schepenen Jan van Oostenrijk en Pieter Vrijenberg."
57691: [ CASTELIUS, JOANNES OF HUBERT GOLTZIUS? ], - "Historie van Br. Cornelis Adriaensz van Dordrecht , minnebroeder tot Brugge (...). Inde welke verhaalt wert de discipline en secrete penitentie oft geesselinge by hem gebruykt. Als ook mede sijne wonderlijke, vuyle, grouwelijke, ia bloetdorstige en lasterlijke sermoonen, die hij binnen Brugge gepredikt heeft. Gedrukt 't jaer 1640 [me"":] Tweede deel ofte 't vervolgh der wonderbare sermoonen gepredickt binnen Brugge door Broer Cornelis Adriaenssen van Dordrecht, minne-broeder tot Brugge [colophon:] Deventer, C. Thomassen, 1639."
57694: - Korte formulieren van den H. doop en 't H. Avondmaal, met de bygevoegde Gebeden en Dankzeggingen, z. pl., z. j, [18e eeuw].
55193: --- - Prent: 'Jacob Jn. Ankarstrom, meurtrier du Roi de Suede. Decapite a Stochlom 27 Avril dernier, après avoir ete au Carcan pendant 3 jours et fouette de 15 coups de verge par jours'. Rond portret in mezzotint. Borstbeeld met ketting en paal. Eronder pistool en mes. Uitgegeven te Parijs bij Webert, ca. 1800.
55195: --- - Prent: 'Profil tres resemblant du regicide Ankarstrom, tel que a ete mis a l'echafaud. Grave d'apres le dessien original de Stockholm. Les profils du reste du complot sitiveront'. Ets, tonende het borstbeeld van Ankerstrom met ketting bevestigd aan paal waarop een bord met 'Konunga mordaren Jac Joh. Ankarstrom', een pistool en mes.
55196: --- - Prent: 'F. Meijer. D.R.'. Ovale gravure met borstbeeld van Meijer.
53530: --- - Sententie by den Ed. gherechte der stadt Utrecht ghearresteert ende ghepronuncieert van den stad-huyse op den 8 Augusti 1651 over Peter Lambertsz. van Schalcwijck. Utrecht, A. v. Paddenburgh 1651.
53542: --- - Proceduren geventileert voor den Hove van Friesland tusschen Aletta Schotanus cum soc, impetranten, op ende teegens Petrus Latané, gedaagde, over de nalatenschap van vrouw Anna Latané, in leven huisvrouw van wylen de heer Dominicus Balck, oudste professor in de regten op 's lands universiteit te Franequer, en bij hooggedagten Hove gedecideert den 27 October 1753. Leeuwarden, A. Ferwerda, 1754.
58274: - Voorstel aan alle onze medebroeders en zusters (...) toegedaan de leer der onveranderde Augsburgsche confessie (...) ter bevordering van hun zelven en hun nageslacht (...) geluk en eeuwig heil, Folio, 3 pag., gedrukt [Amsterdam?, ca. 1800?].
58275: - Brochure fa Kitselman Bros voor hekwerken. 4 pag., gedrukt, geill., ca. 1900?
57522: -- - Geslachtkundige aanteekeningen familie Wicherlink, 16 pag. Geïll. met familiewapen in kleur.
11222: - WERNER Fotoalbum met carte-de-visite foto's, een poeziealbum en een schetsboekje met ontwerptekeningen voor meubels, afkomstig van de Haarlemse familie Werner, gehuwd met Färber en Van Bennekom. Circa 1880-1930. Voorts nog wat losse foto's en prentbriefkaarten.
11229: - WILLMAR, VAN MEURS Brief van L. Willmar, Londen 1865, aan generaal Van Meurs, oud-minister van Oorlog te 's-Gravenhage, over onderhandelingen met Pruisen. 4(, 4 p.
11230: - WISSEKERKE, LAMBRECHTSEN Brief van C.L.M. Lambrechtsen aan ingelanden van de Thoornpolder te Wissekerke, over dijkverbetering. Folio, 4 p., gedrukt. Toegevoegd: twee brieven aan A. van der Maus te Wissekerke, 1913 en 1914.
11333: - DEDEL Brief van J. Dedel, Waterland 3 juli 1855, aan `waarde neef'. 8(: 2 p.
11349: - DUITSLAND, PRINS ALEXANDER Briefje van prins (?) Alexander van ..., getekend Darmstadt 3 januari 1888, gericht aan `Herr Major'. Met een portret in lichtdruk, 16x10 cm.
12509: - OUDEWATER, HAENTJENS DEKKER, RAHMS Groot blad (50x65 cm.) met 14 foto's en 3 tekeningen en de tekst `40 jarig jubileum, 1856-1896, Oudewater, den Weledelachtbaren Heer R.W. Haentjens Dekker bij het 40 jarig jubileum als burgemeester van Oudewater'.
9821: - Gods weldadigheid aan Dordrecht in het behouden van haren leeraar den ... heere Petrus Brouwer B.Z., doktor en professor in de H. Godgeleerdheid en bedienaar des goddelyken woords aldaar, toen zyn hoog eerw. voor een beroep te Utrecht vriendelykst bedankt hebbende, zich op 't nieuw, op het aanhoudend liefderijk verzoek van regeerderen en leden, aan zijne teedergeliefde gemeente verbondt, op den 12 der Bloeimaand 1776. Dordrecht, Fredrik Wanner, 1776. 4º: 10 p.
11553: - NOOTEN, VAN De vier in chromolithografie gedrukte wapens uit Vorsterman van Oyen van de families Van Nooten, Hoola van Nooten, Cambier van Nooten en Sandt van Nooten op één blad. 27x30 cm. Ca. 1880.
58128: - De Staten van stad Groningen en ommelanden doen te weeten..... Regelingen betr. het herleven van tabaksteelt, d.d. 13-11-1778. 4o, gedrukt, 8 pag.
58129: - Aanwysinge der teekenen van de vreemde en quaadaardige siekte onder het rundvee, met eenige remedien daartegen uit Brabant en Holland overgesonden. Op ordres der Staten van Stadt en Lande gedrukt. Groningen, Crans, 1744. 4o, 11 pag, gedrukt.
58130: - Remedien tegen de contagieuse siekte onder de paarden en hoornbeesten, uitgave door de Staten van Stad en Lande, 20-3-1732, 4o, 12 pag., gedrukt.
58131: - Reglement op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van de eeredienst bij de hervormde gemeenten in de provincie Zuid-Holland, 's Gravenhage 1860, 72 pag., gebonden, gedrukt.
58134: - La Revue Naturiste Internationale, afl. 77, juni 1962, (48) pag., geill.
58135: - Adres aan de Alg. Synode der N.H. Kerk ter zake van een adres aan dezelfde synode over de formulieren, de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur, Groningen, Oomkens, 1842, 34 pag., gedrukt.
58136: - Wet tot vaststelling eener buitengewone belasting op de bezittingen en eene daarmee gepaard gaande vrijwillige leening, Amsterdam [1854], gedrukt.
58137: - Anatomie vegetale. Gravure execute d'apres le tableau original depose au Museum National d'Histoire Naturelle. Grote uitvouwbare prent, d.d. An 10.
58139: - Drie staatsbladen uit 1898 (nrs 81, 114 en 185) betr. spoorwegen.
58141: - Drie grote, uitvouwbare spoorwegkaarten van Europa, Frankrijk en Belgie, ca. 1875. Kleurendruk.
58143: - Bundel platen uit de Revue Pratique de Serrurerie, 19e eeuws.
57344: -- - Academie universelle des jeux, contenant les regles de tous les jeux, avec des instructions faciles pour apprendre a les bien jouer. Nouvelle edition, prem,ier partie, Amsterdam 1777.
53888: --- - Lijst van juweelen, paarlen en andere kostbaarheden welke in de nacht tusschen den 25e en 26e September 1829 in het Paleis van Zijne Kon. Hoogheid den Prins van Oranje, te Brussel zijn gestolen. 's Gravenhage, 29-9-1829/Goes 2-10-1829.
56283: [SPANJERSBERG, GEBR.], - Rotterdam zoo als het was, Rotterdam juni 1940, (32) pag., geïll.
56433: -- - De kunst om rijk te worden. Een boek voor allle standen, uit het Hoogduitsch, Deventer, Ballot, 1835
9817: - Feestzangen ter zilveren bruilofte van ... Mr. Pieter Van de poel, regeerende burgemeester van 's Graavenhaage ... en Agatha Johanna Van steelant, gevierd in 's graavenhaage den 4den van wintermaand 1775. z.p. 8º: [16] p.
22608: ARNHEM 1813-1863 - Programma feestconcert 30 november 1863 (“gedenkdag gebeurtenissen 30 November 1813”), Arnhem 1863, gedrukt, 8°, 3 p.
9606: - Eerzang aen den Ed. Mo. Heere Joan De mauregnault, op des selfs plegtige inleidinge, als president van den ed. Hove van Holland en Zeeland. 's Gravenhage, L. Berkoske jr., 1742. 4º: 15 p.
58277: - Boekje met tekeningen en teksten aangeboden aan Akela T. Pluijm, 15 jaar werkzaam in de St. Franciscusgroep van de padvinderij te Schiedam, 30-3-1951, 12 pag.
58213: - Punten ter beschrijving van de Algemeene Vergadering [van de My tot Nut van 't algemeen], 1855.
58214: - Verslagen der Associatie ter bevordering van het onderwijs der katholieke jeugd bijzonder voor behoeftigen in de Ned. overzeesche bezittingen. Amsterdam, 1912, 1918, 36+26 pag., gedrukt.
58223: - Vijf prentbriefkaarten betr. luchtvaart
57964: - Extract Resolutien Staten van Holland 25-1-1770 betr. octrooi voor Antoine George Eckhard, wonende te 's Gravenhage betr. een drukpers voor het drukken op doek en papier. Gedrukt, folio, 3 pag.
57806: - Familieraad d.d. 19 mei 1837 voor Fobie Boas jr., vrederechter te Amsterdam betreffende de voogdij over Mina Fuchs, 15 jaar en Lena Fuchs, 4 jaar, minderjarige kinderen van Wilhelm Fuchs (overleden Amsterdam, 7 januari 1837) en Wilhelmina Cassel.
55789: --- - Prent: 'Vrouw Magteld van Velzen, door graaf Floris de Vijfde verkragt [1296]', anonieme gravure met tekst verso en dit opschrift in handschrift.
53612: --- - Verzameling van stukken betreffende het gedrag der curateuren van Holland's universiteit te Leyden, in de jaren 1796 en 1797, bijzonder in de zaak van mr. Johan Luzac, professor in de Grieksche taal en vaderlandsche geschiedenissen aldaar. Leiden. A. en J. Honkoop, 1797.
53615: --- - Lyst van de huizen die geplundert en die de glazen ingeslagen zyn, in den nagt tusschen den 8 en 9 en den 9 en 10 November 1787 binnen 's Bosch. 's Hertogenbosch, wed. C.A. Vieweg, 1787.
49559: - FRIESLAND, OUDE FOTO'S BOERDERIJEN REPELAER--- Negen grote fraaie foto's, ca. 1890, elk 22x28 cm., op karton, van boerderijen, waarschijnlijk alle eigendom van de familie Repelaer en gelegen in Friesland. Op alle foto's staat voor de boerderij het boerengezin. Prijs per stuk 40 euro.
48386: - "WALRE, VAN; MUZIEK--- De reijziger. Tusschen-zang-spel door de heer Jan van Walré. Manuscript, 4°, gebonden in half leer, 44 pag."
46315: - TABAK--- Decret imperial relatief a la direction et surveillance des achats, de la fabrication et de la vente des tabacs. Parijs, 12-1-1811. Extract, pp. 31-44, gedrukt.
46261: - ONGEHUWDE MOEDER--- Maagde klagten door Jacob Cats. Manuscript, 4°, 4 pag., 19e eeuws.
44574: - LAMMERS--- Portretfoto van Heinrich Nikolaus Lammers, (1804-1889) rektor in Wiedenbruck. 18x24 cm.
53571: --- - Sententie bij die vanden Ed. Gerechte der Stad Utrecht, gearresteert jegens mr. Johan Lieftingh, gewesene solliciteur militair, gepronuncieert in de Audientie van den Stadhuyse aldaer op den 12 May 1682. Utrecht, J. van Poolsum, 1682
53573: --- - Regtsgeding van Hendrik Ligtlijf en Femmetje Visser, veroordeeld tot de straffe des doods ter zake van poging tot moord en medepligtigheid aan deselve. 's Gravenhage, J. Belinfante, [1840].
53584: --- - The trial at large of Louis XVI, late king of France, containing a most complete and authentic narrative of every interesting and important circumstance attending the accusation-trial, defence, sentence-execution etc. of this unfortunate monarch. Communicated in a series of letters by a member of the late National Assembly to a member of the British Parliament, to which is subjoined a copy of his majesty's will. Londen, H. MacLeish [1793]. [gebonden met:] A defence of Louis XVI. Translated from the French, Londen, G. Nicol, 1793.
53585: T., S. V.D. - De misdaad in den hoogsten top, vertoond in een beknopt en volleedig verhaal van de nooit voorheen gehoorde rechtspleeging van den aller ongelukkigsten monarch Lodewijk de XVIde Koning van Frankrijk en Navarre enz, door S.V.D.T., schrijver van de Nieuwe Fransche Tieranny [Amsterdam, Ph. van Leeuwen, 1793].
57929: - Extract Resolutien Staten van Holland 9-3-1770 betr. request van enige tientallen grutters uit Hollandse dorpen om hun waren bij de afnemers thuis te bezorgen. Gedrukt, folio, 22 pag.
57963: - Collectie stukken betr. het land van Waes, ca. 1706. Gedrukt, folio, ca. 80 pag.
54764: --- - Billyke redenen waarom de burgers en ingeseetenen van Holland na verandering staan in de regeeringe. z. pl., [Leiden?], [1748].
29494: - JACHT IN KWARTIER ZUID-HOLLAND -- Publicatie van Bailluw en mannen van den hove van Zuit-Holland, dd. Dordrecht 9-8-1790 betr. de jacht in Zuid-Holland. Gedrukt, plano, 1 blad.
29495: - HARDERWIJK, LUYMES, DE RANITZ -- Prijsboekje uitgereikt aan mej. A. de Ranitz door het ‘Institut pour de jeunes demoiselles sous la direction de S.J.A. Luymes née Gampert te Harderwijk.
29559: - ROTTERDAM, ONDERWIJS, KIMMIJSER -- Programmaboekje voor het afscheid van mej. A. Kimmijser als directrice van de kweekschool, Rotterdam 1921, 24 pag., geill, gedrukt.
53763: --- - Sententie van den Hove van Holland ten laste van Anastasia Neyborn, in dato 25 November 1929. 's Gravenhage, P. en I. Scheltus, 1729.
53805: --- - Ordonnantie van de policien binnen Holland. 's Gravenhage, erven H.J. v. Wouw, 1658.
59231: - De tiengeboden voor de dienstbodes, onderschrift I.J. v.M.
18369: "[TERKAMP,H. T.]; [W. H. GRYP]" - Leerzaeme fabelen en vertelsels, Amsterdam, Jan Roos en Gerbrand Roos, 1791.
29849: - "AALST, VAN; INSTITUUT INGENIEURS -- Diploma betreffende benoeming van J.F. van Aalst als buitengewoon lid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, dd. ‘s Gravenhage 12-6-1915. Gedrukt op geprepareerd linnen en de namen in handschrift. Opgedrukt zegel. "
58774: [GROENEVELD, A.], - Naamlijst der Nederlandsche reederijen en haringschepen en van de sloepen en stoomtrawlers welke de visscherij op de Noordzee uitoefenen, 100e jaargang, Jublileum-uitgave, Vlaardingen 1913.
58591: - Extract uit het aktenboek van Dordrecht d.d. 2-3-1674, waarin het Gerecht ordonneert aan Pieter van Schellebeeck, het bordes van zijn huis naast het erf Leonart van der Hulck in te korten en tevens het regenwater van zijn dak beter op te vangen. Manuscript, 2 pagina's folio.
58595: - Rekening en verantwoording, gedateerd 17-11-1903, voor Lucie van Hoorn te Nijmegen door haar vader en voogd Simon van Hoorn van het erfdeel van haar moeder Christina Erkelens (overleden 11-4-1892 te Amsterdam). Manuscript, 16 pag.
7414: [EFFEN, JUSTUS VAN] - Le Misantrope. Nouvelle edition revue & augmentée de plusieurs discours importans. Den Haag, Jean Neaulme, 1726. [2 delen]
59552: - Album amicorum in luxe oblong doosje [Ned. Indie 1839-1858].
59553: - "ALPHEN, VAN; HONINGH; JONGENEEL; STORT--- Dichtbundel in manuscript en poesie album/poeziealbum betreffende Honigh-Van Alphen. 1844-1901."
44515: - "MILITARIA; HEINRICH; KAAPSTAD; SINT HELENA--- Album amicorum van de Duitse legerofficier Carl Gottlieb Heinrich, lopend over de jaren 1802-1818. Oblong boekje in geheel leren band met ca. 90 inschrijvingen, waaronder 16 aquarellen en 4 tekeningen en 2 geborduurde bladen. Voor- en achterkant liggen los. Manuscript."
55825: --- - Prent: 'Het oproer binnen Brussel en Antwerpen', anonieme houtsnede met plattegrond van Brussel en omstreken, met aan weerszijden een figuur met zwaard. Eronder een vers van 16 coupletten in 4 kolommen betr. de Belgische opstand van 1830. Centsprent, uitgegeven door T.C. Hoffers te Rotterdam [1830].
21193: - Het Christelijk lyceum in `t Gooi, 1920-1950, Hilversum 1950, 163 pag., geb., geïll.
9195: O[S], G. V[AN] - Robert, of De gestrafte struikrovers, oorspronkelijk toonneelspel in vijf bedrijven. Vlissingen, J.I. Corbelijn, 1803.
58279: - Catalogus van Keith, Benham & Dezendorf te Chicago, 1886 voor metalen huishoudelijke voorwerpen.
58280: - Ordonnantie ende instructie volghende de welcke (...) overal in den lande van Hollandt (...) geheven sal werden het middel vande recreatie ofte divertissement-gelt, peyster ende morgen-dranck-gelt. 's Gravenhage, Scheltus, 1674, 4o gedrukt, (6) pag.
58281: - Extract Renovatie Placaat betr. verbod de tonnen van bier- en azijnbrouwers zelf te houden en niet te retourneren. Folio, 1 pag., gedrukt.
58282: - Het wassende water, eerste publicatie van deze roman in afleveringen in De (groene) Amsterdammer, weekblad voor Nederland, nrs 2479 tot 2508, ca. 1924-'25. Gebonden.
58283: - Kaart van een zeker plaats genaamt Het Huys te Bennebroek met bijleggende gronde genaamd Rottegat, opgenomen op last van Gerret Nutges, heer van Bennebroek, gelegen onder Bennebroek, Hillegom en Heemstede. Tekening door A. Smits, landmeter, 3-5-1813.
29588: - KLOMPEN, DISTRIBUTIE -- Brochure over verstrekking van goedkope klompen door het Kon. Nationaal Steuncomité, dd. december 1917. Gedrukt, folio, 2 pag.
29598: - SCHAAPVELD, KOOLEN -- Twee brieven van H. Schaapveld dd. Amsterdam 1928 aan mr. dr. D.A.P.N. Koolen te Den Haag.
49372: - LESTEVENON, PIECK--- Brief in het Frans van Matthijs Lestevenon (1719-1797), d.d. Parijs 1756, gericht aan baron W.H. Pieck, heer van Brakel en Zoelen. Manuscript, 4°, 2 pag.
49373: - COESLAGER, OURSEL--- Twee uitnodigingen tot bijwonen van de begrafenissen van Simon Coeslager, d.d. Amsterdam 14-4-1723 en van Madelaine Oursel, wed. S. Coeslager, d.d. Amsterdam 14-1-1727. 4°, oblong, gedrukt.
49374: - BIENFAIT, LE NUD, BASSET, SCALE--- Twee uitnodigingen voor de begrafenis van Antonette Basset, wed. Bernard Scalé, behuwd moeder van Louis Bienfait, d.d. Amsterdam 2-4-1781 en van Marie Jeanne le Nud, bejaarde dochter ten huize van Louis Bienfait, d.d. Amsterdam 6-4-1763.
49375: - "VROUWENKIESRECHT--- Drie gedrukte brochures: H. Colijn, De vrouw naar de stembus (8 pag.); J. de Heer, De moderne vrouwenbeweging (Zeist z.j., 91 pag.); Vrouwenkiesrecht. Rapport commissie A.R. Partij, ingesteld 13-5-1920 (76 pag.)."
49376: - HAARLEM, WEESHUIS, ENSCHEDE, HOEUFFT--- Request van regenten van het Gereformeerd Weeshuis te Haarlem, d.d. Haarlem april 1861, aan de Raad der gemeente, om het besluit de uitkering van F 660,- p.j. te staken, in te trekken. Gedrukt, 29 pag.
9815: - Ter verheffinge van ... Mr. Pieter Van de poel tot burgemeester van 's gravenhaage verkooren den 25 van slagtmaand 1775. z.p. 8º: [10] p.
56415: [HINLOOPEN, DIRK VAN], - Verhandeling over de landeigene goede en kwaade zeden der Nederlanderen, uitgegeven door de My. tot Nut van 't Algemeen, 2e druk, Amsterdam, Keijzer 1795.
20966: ( WINTER, J.M. VAN) - Convivium, aangeboden aan prof. jkvr.dr. J.M. van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuiniversiteit te Utrecht Hilversum 1988, 223 pag., geb., geïll., met stofomslag.
9777: - Huwlijkszangen ter bruilofte van ... Daniel Vijgh en Maria Vriends, vereenigt binnen Haarlem den 18den van lentemaand 1770. z.p. 4º: 20 p.
24961: - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren, behelzende (...) Overijssel.
9167: [OLIPHANT-WILSON, MARGARET] - Harry Muir. Een Schotsch familie-tafereel. Door den schrijver van Margaret Maitland enz. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1854. [2 delen]
9992: - Aan den wel-edelen gestrengen Heer mr. P.J. Marcus, veertig in raade en oud-schepen der stad Leyden, bij deszelfs beëdiging als hoofd-schout. Leiden, C. Heyligert, 1784. 8º: [7] p.
21220: ( HEEK, C.L. ) - Overzicht van de geschiedenis der Vaarten in het Gooi, ( Hilversum, C.L. Heek, ca. 1885 ), folio, 4 pag., geïll.
58017: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van de heer Beijhart en vr. Anna Lemmens. Hij overl. 1683. Manuscript, 4o, 1 pag.
58018: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Willem Bentink, overl. 1700. Manuscript, 4o, 1 pag.
58019: - Hoofdwapen van ... Blankenoort, in de St. Janskerk 's Hertogenbosch. Manuscript, 4o, 1 pag.
58020: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van ... Bloys van Treslong. Manuscript, 4o, 1 pag.
58021: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Maria Louisa Cau, vrouw van M. Pau, overl. 1729. Manuscript, 4o, 1 pag.
58022: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van ... Chantraine de Broucqsant, overl. 1623. Manuscript, 4o, 1 pag.
58025: - "Affiche, plano-oblong, ""Aan de kinderen van Nederland"" met foto van Beatrix, Irene en Margriet ""wij zijn zoo blij dat we terug kunnen komen""... "
58026: - Genealogie Van Wijckersloot van Utrecht. Manuscript, folio, 10 pag.
11587: - QUEYSEN Gedrukte kwartierstaat van Jan Jacob Anth. Queysen, geb. Breda 4 augustus 1854. De wapens met de hand versierd met goud en kleuren. Fraai, 26x35 cm.
58029: - Genealogisch overzicht betr. de familie Overschie en de daaruit gesproten families Blotelingh en Crombrugge. Ca. 1620 - ca. 1650. Manuscript, 2 pag., folio.
58030: - 32 kwartieren van Quirina Jacoba Louise de Lange (1790-?), gehuwd met jhr. Louis Quarles van Ufford (1782-1839).
58031: - Twee genealogien Van der Does: riddermatig en niet-riddermatig. 40 pag., folio, manuscript.
58034: - Acte d.d. Utrecht 18-9-1618 waarbij Willem Cornelisz Portengen en Joan Gerrits van Ballum, kerkmeesteren van St. Geertruid te Utrecht bevestigen dat Cornelis van Schayck een grafstede in de kerk heeft verkocht. Charter op perkament met handtekening van de kerkmeesteren.
58035: - Hoofdwapens Keeremans/ Rommerswale alias Caluwaerts, met de 8 kwartier wapens. Tekening met kleur, 4O, 1 pag.
58037: - Genealogisch schema familie Van Lodestijn. Manuscript, 4o, 1 pag.
58038: - Getekend wapen in kleur van het geslacht Blenkvliet, 19e eeuw.
9812: - Bruiloftzangen voor ... Jan Jacob Momma en ... Henriette Maria Vosmaer in den echt verëenigd binnen 's graavenhaage den 14 van oogstmaand 1775. z.p. 8º: [48] p.
9602: - Parnas bloemen gestrooit op de bruilofttafel van ... Mr. Johan Hage, schepen in den edelen Hove en Hooge Vierschaare van Schieland, enz. en ... Johanna Magdalena De mey, in den echt vereenigt te Rotterdam den 27sten van grasmaende 1741. z.p. 4º: 40 p.
43462: - Landbouwkolonie Nederlandsch Mettray op Rijsselt bij Zutphen. Berigt 1 t/m 6, 1852-1857. Gebonden in half linnen.
9975: - Ter heugchelyke zesëndertigste verjaringe van ... Willem den Vijfden, prins van Oranje en Nassau ... op den 8sten van Lentemaand 1784. Rotterdam, Johannes Hofhout, 1784. 4º: 8 p.
9976: - Aan myne brave landslieden, na het mislukte oproer van den 3 April 1784. Leiden, C.F. Koenig, 1784. 8º: 6 p. Gedrukt op blauw papier.
9982: - Op het huwelijk van ... Mr. Johannes Breur en ... Cornelia Catharina Boonen [gehuwd 20 juni 1784 te Dordrecht]. z.p. 1784. 8º: [62] p.
56463: [ DIEDERICHS, GEBR.], - Nederlandsch Magazijn ter verspreiding van algemene en nuttige kundigheden 1836, Amsterdam [1836].
54449: [PLASSE, C.L. VAN DER?] - De Spaensche tiranye gheschiet in Neder-lant, waer inne te sien is de onmenschelicke ende wreede handelinghen der Spangiaerden (...). Amsterdam, C.L. van der Plasse, 1637.
54335: --- - Eerlijcke vryaedje gepleeght by Arnoldus Bornius, predikant der Stadt Delft, omtrent juffr. Agatha Welhouck. In 't licht gebracht door een lief-hebber der waerheyt tot overtuyginge van die de selve tot noch halsterrighlijck hebben tegen ghesproocken. Utrecht, Nic. van der Beeck, 1664.
54343: --- - Wetboek op de regterlijke instellingen en regtspleging in het Koningrijk Holland. ['s Gravenhage], Koninklijke Staatsdrukkerij, 1809.
42291: [BEVERWIJCK, J. VAN] - Hertogh van Alva. Geessel van Nederlant ende Portugael. Hoe ende waerom beyde het Spaensche jock af-geworpen ende met malkanderen tegens den gemeenen vyandt verbonden zijn. Dordrecht, J. Goris [colophon: Dordrecht, H. v. Esch, 1641], 1641.
7300: [COOPER, JAMES FENIMORE] - De prairie of Grazige woestijn van Noord-Amerika. Vertaald uit het Engels. Leiden, A. & J. Honkoop, 1831. [2 delen in 1 band]
46475: - "LANSCHOT, VAN; RYERS--- Geschilderde familiewapens op papier, elk 18x13 cm., van de families Van Lanschot en Ryers of Reijers (ca. 1800?), in twee 19e eeuwse eikenhouten lijstjes."
43444: [NOUGARET, P.J.B.] - Anecdotes des beaux-arts, contenant tout ce que la peinture, la sculpture, etc. et la vie des artistes, offrent de plus curieux (.....) chez tous les peuples du monde, 3 delen, 653+716+711 pag. Complete set. Het papier van de omslagen beschadigd en los in de band.
57797: - Akte gepasseerd voor de raad van de stad Dublin en gedateerd het 17e jaar van de regering van George III (1818), betreffende een finale overeenstemming tussen Timothy Mahony of Castletown in the county of Dublin en William Blake of Castle Martyr en Charity Blake geboren Dylon, zijn vrouw, over onroerend goed in Dublin. Gepasseerd voor de heren Marcus Peterson, Thomas Jenison en Godfrey Lill.
58866: - 's Gravenhage den 1 December 1813.
55856: --- - De plaat gepoetst, humoristisch lied met pianobegeleiding, [muziekblad met illustratie op titelpagina].
55857: F.J.O. - Geflatteerd. Komische coupletten met pianobegeleiding, [muziekblad met illustratie op titelpagina].
57711: - Twee Polissen: (I) Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit op naam van Mej. Cornelia Johanna Maria Isabella Spoorenberg te 's-Gravenhage geboren 2 juni 1897 te Eindhoven. Gedateerd Den Haag 5 augustus 1936. Met 5 aanhangsels behorende bij de polis betreffende uitkering pensioen. (II) De Nederlanden 1845. Brandverzekering op naam van Mej. Cornelia Johanna Maria Isabella Spoorenberg te 's-Gravenhage. Gedateerd 29 augustus 1922. Verzekerd bedrag 1000 gulden. Met 3 aanhangsels.,
55673: --- - Lyst der geplunderde huizen binnen Middelburg op den 29,30 Juny, 1 en 2 July 1787. Middelburg, J. Koene, [1787].
55675: --- - Graf-schrift van Johan de Wit, gewesene raadt-pensionaris, etc.
46113: - VERSCHURE--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor Corn. Verschure. Oosterhout 1896.
46115: - PIERARD--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor Gustave Pierard. Brussel 1939.
46149: - BONKE--- Gedrukte overlijdenskaart voor J.J. Bonke. Rotterdam, 1896.
46185: - BONGAERTS--- Bidprentje voor Joannes G. Bongaerts, priester te Amsterdam, 1901.
46213: - KORTEKAAS, KWAKEL--- Gedachtenisprentje voor 25 jarig priesterfeest van W.C. Kortekaas, pastoor te Kwakel 1903.
46241: - KUYLEN, V.D.--- Dankkaart van W.C. van der Kuylen, Den Haag. Tekening Ton van Tast. Gedrukt.
9973: - Een nieuwerwetsch lied op den 36e verjaardag van Z.D.H. Willem den Ve, prins van Orange etc., den 8 maart 1784. z.p., z.j. 8º: 8 p.
9974: - Liefde-krans ter eere van ... Willem de Vijfde, prins van Oranje en Nassouw ... op hoog deszelfs 36ste verjaardag, den 8ste van lentemaand 1784. Rotterdam, P. v. Dijk, 1784. 8º: 6 p.
9972: - Brief aen ... Joan P. Van hoogstraten, mij kennis geevende van zijn ondertrouw met mejuffrouwe Anna De bruyn, 's gravenhage den 9den van sprokkelmaand 1784. MET: [nog enkele gedichten op het huwelijk van J.P. van Hoogstraten met A. de Bruyn, Amsterdam 22-2-1784]. z.p. 8º: [16] p.
59124: - Missiven en dispositien van de Minister van Waterstaat en de Minister van Financien aan de Land-Drost van het departement Amstelland, betreffende dijk- en polderbesturen, gemeentebesturen, 1810, 5 stuks ieder 3 pp bedrukt. Vermeld worden J.H. Appelius, Jan van Styrum, Le Duc de Plaisance.
58633: - Algemeene gids en zak-atlas van Amsterdam 1913/1914, Amsterdam, van Hees [1912].
43235: - - Korte beschryving van den oorsprong, loop en natuurlyke gesteldheid der rivieren en daar uit afgeleide data of algemeen erkende waarheden betrekkelyk den loop der rivieren en de oorzaaken van de veranderingen in de oevers en beddingen derzelve. Z. pl., [ca. 1770?].
8651: [KOERTEN, JOANNA] - Het stamboek op de papiere snykunst van mejuffrouw Joanna Koerten, huisvrouw van den heere Adriaan Blok. bestaande in Latynsche en Nederduitsche gedichten der voornaamste dichters. Amsterdam, de Compagnie, 1735.
8654: [KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN] - Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1843
8655: [KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN] - Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar. 3e druk. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1844
55167: --- - Deductie voor Jan Tamboeser, Hermanus de Waard en E.M. van Beyma als wettig gestemde volmachten ten landsdage wegens (...) Harlingen (...) op en tegens Syds Schaaff, raad in de vroedschap derzelver stad. z. pl., 1787.
9610: - Op het afbeeldsel van een zeeker kardinaal [de fleury], met het einde van zijn dood-verhaal, 1743. z.p., z.j. 8º: 4 p.
59369: - Avond-gesprek tusschen drie regtsgeleerden over onze grondwet als zonder historischen grond, 's-gravenhage P.H. Noordendorp, 1850, 45 pp. Met gekartonneerde kaft.
59371: - Adres door eenige notabele ingezetenen der stad Leiden, aan Z. M. den Koning opgezonden. Leiden : D. Noothoven van Goor, 1853. 5 pp.
58266: - Wij padvinders of Naar den Vrede. Voordracht met of zonder zang voor 2 jongens, door Jacobus. Amsterdam ca. 1915, 8 pag.
58267: - Ca. 20 catalogi en brochures betr. munten en penningen, 20e eeuw.
29515: - DAM VAN ISSELT -- Tekst ‘Van Dam van Isselt’, 1e- proef voor artikel in Ned. Patriciaat 1940, doch niet aldus opgenomen.
29507: - MAWSON, DELPRAT -- Krantenartikel ‘Een wereldberoemd tegenvoeter’ door Omega, 1914.
11698: - VUGH, VAN BOKHOVEN Kwitantie voor de heer Vugh, Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch, wegens huur van het bovenhuis aan de Hinthamerstraat, eigendom van A. van Bokhoven, 1 maart 1936. 4(: 1 p.
12017: - NOORDELOOS, VAN BARNEVELD, STEENIS, VAN Extract uit de Resolutiën van de Staten van Holland, d.d. 12 februari 1754, betreffende geschil tussen Hendrik van Barneveld, drost van Noordeloos, en Arie en Bastiaan van Steenis. Folio, 3 p.
9101: [NARDOUET, COMTESSE DE] - Onschuld en Boosheid, of de ridder met de zwarte wapenrusting. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1839.
11170: - ROTTERDAM, VAN ACKER Kwitantie van gelden uit de boedel van de weduwe Willem van Acker, Rotterdam, 18 februari 1709, getekend o.a. Ary Verburgh, W. van Eyndhoven, Jacobus Wachnach (?) en Mathijs Coenraets. 4(, 1 p.
11171: - ROTTERDAM, VAN ACKER Kwitantie van Adriaen van Acker, Rotterdam 29 april 1716, voor ontvangen gelden van Meutie Stijntje Leenputte, `in voldoeninge van het geene voor Jan van Acker is betaalt'. 8(, 1 p.
9794: - Rouwklagt van het Genootschap ... Kunst wordt door arbeid verkregen bij het smartelijk afsterven van deszelfs eersten beschermheer ... Mr. Johan Van der marck Aegidius zoon ... overleden den 9 van wintermaand des jaars 1772. z.p. 8º: [4] p.
39810: - Pension St. Willibrordus, Wassenaar. Wassenaar z.j. [ca. 1900?], groot 4o, 16 pag., geïll., geb. Met advertenties.
57960: - Extract Resolutien Staten van Holland 15-3-1729 betr. het werk van de grutterijen ten platten lande. Gedrukt, folio, 1+3 pag.
57962: - Extract Resolutien Staten van Holland 9-5-1772 betr. impost op turf n.a.v. request J. Fargherson c.s. sterkwaterstokers en salpeter-rafinadeurs. Gedrukt, folio, 1+6 pag.
5895: [NIEUWENHUIS-NORDEN, H.A.] - Het voor- en nageslacht van Mello J. Nieuwenhuis (1832-1918) en Maria F. Cleveringa (1834-1920), [Ten Boer 1982], 569 p., geb., geïll.
58952: - Het Leven. 1. Prins Hendrik (1934) / 2. De verloving van Juliana / 3. Tweede verlovingsnummer Juliana/Bernard (1936) / 4 Huwelijksnummer 1937/5. Het leven de doop van prinses Beatrix (1938). Vijf speciale (foto)nummers over het koninklijk huis.
55131: --- - The genuine account of the trial of Eugene Aram for the murder of Daniel Clark (...), who was convicted at York assizes 5-8-1759. Leeds, 1809.
58919: - Programma voor de Plegtige beëdiging en inhuldiging van zijne majesteit Koning Willem III, te Amsterdam , op zaterdag den 12den Mei 1849. Programma, 32x20cm. Eerste afdeling: Plegtige Intrede van Hunne Majesteiten in Amsterdam (vrijdag den 11den Mei). Tweede afdeling: Plegtige beëediging en inhuldiging (zaterdag den 12den Mei). Derde afdeling: Algemeene verordeningen, ondertekend door de Kamerheer-Ceremoniemeester, Baron A.C. Snouckaert van Schauburg. 7 p.
58921: - Le Bal Costume donné au Palais de S.A.R. Monseigneur le Prince d'Orange au 26 Fevrier 1845 par M. le Comte de Guldenlew. 38x29cm, 18 p. tekst in het Frans in boekdruk met een beschrijving van het gekostumeerd bal gehouden op het paleis van de prins van Oranje (de latere koning Willem III) in Den Haag, met prachtige chromolithografie naar Rochussen gelithografeerd door E. Spanier van het bal.
58916: - Lithografie met afbeelding van standbeeld, 35x27cm, op de Heuvel in Tilburg dat koning Willem II voorstelt.
53905: --- - Publicatie van Stadthouder en gedeputeerde Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden dd. 14-5-1739 tegen baatzuchtige 'ondeugende' arbeiders die in de provinciale rijs- en steenwerken ondugtig hout verwerken.
49665: - KOPPERMAANDAGPRENT, SPIN, BOEKGESCHIEDENIS--- Herinnerings-feest der boekdrukkunst. Gevierd ter eere van derzelver uitvinder Laurens Janszoon Koster op Koppermaandag 7-1-1828. 1 blad, plano, met ornamentrand.
48043: - ESSER--- Brief van W.R. Esser, Baarn 1929. 1 pag., manuscript.
48035: - INDIE, TANDARTS, VAN DER KEMP--- Reclamebrochure van tandarts P.H. van der Kemp, te Medan, 1920. 4 pag., gedrukt.
46520: - MILITARIA, DESERTEURS--- Publicatie van Z.M. den Koning van Holland houdende (...) een generaal pardon voor alle deserteurs van zee- of landmacht, d.d. 10-3-1807. 8°, 4 pag., gedrukt.
44844: - "BELASTINGEN; MIDDEL OP TROUWEN EN BEGRAVEN HOLLAND --- Ordonnantie van het middel op het trouwen ende begraven [in Holland], gearresteert den 26-10-1695. 's Gravenhage, J. en P. Scheltus, 1695, 4°, 8 pag., gedrukt."
44670: - "WIJSMAN; NIJENHUIS; SCHENK; HUNGER --- Familiepapieren betr. drie generaties Wijsman te Amsterdam, ca. 75 stuks, 19e eeuws."
49326: - NOORD-BRABANT--- Reglement op de politijcque Reformatie in de Meyerye van 's Hertogenbosch en andere quartieren (...) onder de Generaliteyt. 's Gravenhage, v. Wouw, 1660, 4°, origineel blanco omslag, 20 pag., gedrukt.
49327: - BELASTINGEN--- Instructie voor de gequalificeerden tot de directie over de invordering van de belasting op het regt van successie, volgens ordonnantie (...) 4-10-1805. Folio, 28 pag., gedrukt.
49328: - ZOETERWOUDE, BELASTING--- Gedrukt formulier waarbij de secretaris van Soeterwoude verklaart dat .....[ namen niet ingevuld] onvermogend zijn en kunnen trouwen zonder betaling. 18e eeuw, gedrukt.
49329: - BELASTINGEN, HUWELIJK--- Extract resolutien Rekenkamer Holland 27-3-1781 betr. betaling trouwrecht bij huwelijken buiten de provincie. Folio, 1 pag., gedrukt.
56615: [CHARRIN, P.J.?], - Les soupers de Momus pour 1828. Quinzieme annee, Paris, Ponthieu 1828, 286 pag.
56616: [ANDRIEUX, F.G.J.S.], - La comedienne. Comedie en trois actes, en vers (incudes Quelques scenes improptu}, Paris, Nepveu, 1816, 123 pag.
57241: -- - Mengelingen van het Letterkundig Genootschap Oefening kweekt kennis, voor 1845 en 1846. Poëzij. Gravenhage 1846, 8+184 pag.
46636: - PEEREBOOM--- Versjes van Gasus, verzameld door Annie Vruggink. Plakboek met honderden uit kranten (Haarlems Dagblad) geknipte versjes van P. Gasus [= P.W. Peereboom], 1939-1940. Gedrukt.
46254: - DOMELA NIEUWENHUIS, MEIJER--- Veilingcatalogus inboedel mevr. M.A. Meijer, wed. F.J. Domela Nieuwenhuis. Amsterdam, Herengracht 342, 1886, 40 pag., gedrukt.
57732: - Extract Resolutien Raad v. State 21-12-1784 betr. daggelden en lIgdagen der schippers. Folio, 1 pag., gedrukt.,
54078: --- - Keure en ordonnantie tegens het misbruik van Godes alderheyligsten name, tegens het vloeken ende sweeren, tegens d'ontheyliging van den rustdag ofte dag des heeren, mitsgaders andere hoogtyden. Schiedam, Nikolaas Muys, 1747.
53793: --- - Waerachtige historie van 't geslachte, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, proceduren, brieven, laatste woorden en doodt van wijlen Heer J. van Olden-barnevelt [...] neffens sijn remonstrantie aen hare Ed. Groot Mog. als mede de sententien van Johan van Olden-barnevelt, Gillis van Ledenbergh, Hugo de Groot en Rombout Hoogerbeets. Amsterdam, J. v.d. Straten, 1669.
2838: X - The right to bear arms. Londen 1899. Geb., 183 p.
54819: --- - Reglement tegens d'interventien voor fvgitive ende ingedaeghde delinqvanten. 's Gravenhage, Scheltus, 1670.
59280: - 19th century photo-albumbook with large size photo's (27x20cm) of Germany, Switserland and Italy. Amongst others about the waterfall in Triberg (by J.K. Berberich), Stolzenfels und Kapellen an der Rhein, Denkmal Kaiser Wilhelm I (by Mondel & Jacob Wiesbaden), Le Mont Cervin dep. La Dent Blanche (by Schröder & Cie Zurich), Chamonix, pont St. Marie (by Edition Photoglob), Genève (2x), Montreux, Bateau à volles et le Dent du midi (Schröder & Cie Zurich), Aletschgletscher vp, Eggishorn, Axenstrasse (Galerie), Wasen Gotthardbahn, St. Moritz, Meyringen Aareslucht, Pusclav von Alp Grum, Pontresina, Goeschenen, Andermatt, Bellagio, Lugano, Zurich, Isola Bella, Isola Borromee, Milano, Wiesbaden, Genova, Nervi, Pegli and some photo's loose inserted of Wiesbaden.
10388: - Gedichten ter huwelyksverbindtenis van ... Mr. Johannes Tiberius Bodel nijenhuis en ... Sophia Theodora Tydeman, voltrokken te Leyden den 14 augustus 1822. z.p. 8º: 24 p.
10389: - Lijkrede en lijkzangen uitgesproken in de Maatschappy Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam ter nagedachtenis van ... Pieter Wittigs, gevolgd van eenige zijner nagelaten gedichten. Rotterdam, N.Cornel en J. Pippijn, 1823. 8º: 12, 108 p.
53811: --- - Ordonnantie tegens het drinken, ontvremden en beschadigen van wynen, brandewynen en andere dranken, leggende op de kaaijen en elders binnen dese stad. Middelburg, W. de Klerk, [1739].
53812: --- - Ordonnantie gemaeckt by (...) luyden van den Achte der stede van Dordrecht in Februarij in 't jaer 1585 op de wachte der selver stede. Dordrecht, H. v. Esch, 1645.
10392: - Treurzang op het afsterven van ... Joannes Roldanus, geliefd leeraar bij den Ned. Herv. Gem. van Jezus Christus te Leyden, overleden den 1 van slagtmaand 1822. z.p. 8º: 8 p.
10394: - Herinnering aan de verdiensten van Johannes Baptista Crol, M.Dr., Oud Lector anat. et chirurg. ... eere voorz. ... Diversa sed una ... voorgedragen in ... Diversa sed una [te Dordrecht] den 15 van grasmaand 1823 door Mr. P.S. Schull. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1823. 8º: 76 p.
10402: - Ter echtvereeniging van mijnen zoon Gysbertus Adrianus Rietveld en Mejufvrouw Maria Johanna Franzen, den 10den van grasmaand des jaars 1823. z.p. 8º: [4] p.
30127: - BARNEVELD -- Reclamevloeiblad van 'Cleveland's egg's meal' te Barneveld, ca. 1900.
48360: - LUIDKLOKKEN, UTRECHT--- Brief d.d. 1-3-1763 van Gedep. Staten van utrecht over het plaatsen en ophangen van luidklokken in de gemeenten. Folio, 1 pag., gedrukt.
48361: - UTRECHT, NACHTWACHT--- Reglement op het gaan van nagtwagt ten platten lande, d.d. Utrecht 20-11-1759, folio, 3 pag., gedrukt.
7103: [BODDAERT, PIETER] - Bezoek op den zangberg, of Lijkzang ter gelegenheid van het afsterven van den alom vermaarden dichter, Mr. P. Boddaert. Overleden in den nacht tusschen den 7. en 8. van Lentemaand, 1805. 4e druk. [1805]
54421: --- - Moordaanslag op Z.D.H. den aartsbisschop van Utrecht op den 15den Julij 1863. Arnhem, J. Voltelen, 1863.
7098: [BLUSSÉ, ABRAHAM] - Mengeldichten. Stephanus de Diacon. [z.p.], [z.n.], [1770]
57894: - "Centsprent betr. de haringvangst, 1 blad, plano, uitg. C.C.L. van Staden, Amsterdam ""letter H"", 8 houtsneden, gesigneerd Bal."
8566: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Spiegel der weereld, of Geheime waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus. Rotterdam, Gerrit van Rooyen, 1763. [Gebonden met:] Secreete byvoegzels, of nodige sleutel voor de twaalf brieven van den berugten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen in het trekken van den horoscoop, en geopenbaard aan Meester Franciscus, in zyne Spiegel der wereld. 2e druk. Den Haag, H. Backhuyzen, 1759-1762.
29600: - EDE -- Vijf oude foto's van Ede, elk ca. 10x14 cm. 4 op karton.
54962: --- - Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staaten van Hollandt (...) 8 December 1731. ['s Gravenhage, 1731].
91: A[RNTZENIUS], W.N., - Doopboek der Jansenisten kerk in de Juffrouw Idastraat te 's-Gravenhage. Z.p., z.j. [ca. 1908]. 167 p.
9077: "[MÜLLER, HEINRICH AUGUST]; J[AN] DE Q[UACK] (VERT.)" - De wraak, of De verwoesting der gevangenissen van de inquisitie te Toledo. Van den schrijver van Paulowna, Het blinde meisje, enz. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1822.
5694: [VORSTERMAN VAN OYEN, A.A.] - Notices généalogiques et historiques sur la famille Kinschot, Maastricht 1876, overdruk Annuaire ... 1875, 36 p., geïll.
55849: --- - "Prent: ""Franse tiranny gepleeght op de Hollandtse dorpen"", anonieme gravure van de oorlogshandelingen te Zwammerdam in 1672. Rechts de ophaalbrug en brandende huizen."
54605: --- - [Koninklijke besluiten d.d. 20-4-1824 nr. 95 en 20-8-1825 nr. 139 betr. beambten bij gevangenissen, 5+3 pag].
48589: - SENATOR, VAN EEGHEN, ROELL--- Verklaring van eigendomsoverdracht van aandelen in Waarborgfonds Amsterdamsche Ver. tot het bouwen van arbeiderswoningen. Amsterdam 1877, folio, 1 pag., deels gedrukt.
48075: - SCHUER--- 'Aanspraak van Jan Lodewijk Schuer tot den bescheiden lezer', folio, 4 pag., gedrukt.
43036: [WAGENAAR, JAN] - Vaderlandsche historie verkort en by vraagen en antwoorden voorgesteld. Amsterdam, Tirion, 1758. [Gebonden met:] Vaderlandsche historie verkort, van den jaare 1751 tot op 1788, ten vervolge op dat van Jan Wagenaar. Amsterdam, Tition, 1791.
43030: - - Gebouwen, gezichten en oudheden der stad Amsterdam. Haarlem, Marshoorn, 1744.
43019: [KAARTSPEL] - Fabelkundig kaartspel. Uitg. Immerzeel 1808.
5948: [VEER, G. V.D.] - Petstra uit ... , [Drachten 1994], 76 p., geïll.
55488: --- - Het ontroerd Holland, of kort verhaal van de voornaamste onlusten, oproeren en oneenigheden die in de Ver. Nederlanden in voorige tyden en allerbyzonderst in deze laatste jaren zyn voorgevallen. Behelzende ook alles wat omtrent de verheffing van Z.H. den Prinse van Oranje (...) in veele steden is gebeurt. 3 delen, Harderwijk, Brinkink [1748] / Middelburg, Meerkamp [1750].
54166: --- - Stukken rakende de proceduren van den Hove Provinciaal van Holland, Zeeland ende Vriesland, teegen den hr. ende mr. Willem Stoop, als schout der Steede Dordrecht. z.pl. [1685].
9072: [MOUFFLE D'ANGERVILLE] - De Fransche spion, of De geheimen van het hof van Lodewyk den XV. Door eene meesterlyke hand vertaald uit het Frans. Amsterdam en Harlingen, Petrus Conradi en V. van der Plaats, 1781.
52499: - - Volks-liedjens uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, 1e, 2e, 3e en 4e stukje. Amsterdam, 1790 (1e stukje, vierde druk), 1789 (2e stukje, 1e druk), 1790 (3e stukje, 1e druk), 1791 (4e stukje, 1e druk).
52458: [LACROIX, PAUL] - Recherches historiques sur les Maladies de Venus dans l'antiquite & le moyen age, avec un avant propos par P.L. Jacob. Brussel, 1883.
52459: [BERCHOUX, J.] - Le philosophe de Charenton, par l'auteur de la gastromie. Paris, 1803.
29590: - ZALTBOMMEL -- ‘Programma van feestviering t.g.v. de regeringsaanvaarding van H.M. Wilhelmina op 31 augustus 1898 te vieren te Zalt-Bommel op 13 en 14 september 1898.’ Gedrukt, 36 pag.
29595: - COLENBRANDER, DE BILT, VAN DE VELDE -- Boekje 'Het leven van Jezus' door W. Beekhuis. 2e- druk, Amsterdam 1821, gegeven als prijsboek aan Wilhelmina Colenbrander, dd. De Bilt september 1824, door de president aldaar J.C. van de Velde.
29597: - RANDERS -- Een zestal krantenrecensies van boeken geschreven door mevr. Helen Randers, met een aan haar geadresseerde enveloppe, 1931.
7062: [BILDERDIJK, WILLEM] - Elius, romance. Amsterdam, P. J. Uylenbroek, 1788.
53792: --- - Historie van het leven en sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt, [...] waerachtelijck beschreven door een liefhebber der Waerheydt. 2e druk, vermeerderd met het gene in den eersten druck was uytgelaten en andere noodige dingen. Op Loevesteyn, voor Lieven van Vrijheyd, 1658.
55133: --- - Mijne verdediging of de tweespalt ontsluijerd. [Arum, 1845].
2522: [TIMARETEN.] A. F[RESE] - Verzameling van gedenkstukken in Nederland uit geestelijke, waereldlijke en andere voornaeme gestichten. Deel I, bevattende de stad Delft. 's-Gravenhage 1777, 26+144 p. Deel II, bevattende 's Gravenhage en Scheveningen. 's-Gravenhage 1778, 8+370 p. samen in een geheel leren band uit de tijd. Beide delen geillustreerd met gravures van grafmonumenten e.d.
25223: - Geslachtkundig Jaarboekje voor 1820. Amsterdam, Diederichs [1819], 278 pag. Origineel kartonnen bandje. Nederlandse navolging van de Almanach de Gotha. enkele beschadigingen.
55044: --- - Resolutien, brieven en stukken concernerende: 1. Het erfstadhouder-capitein-en admiraalschap (...) van Vriesland. 2. De finale afdoening van het ontstaane verschil over de jurisdictie tusschen den Hove en den Academischen senaat in Vriesland. 3. De finale afdoeninge van het gereezen different tusschen den Hove en den Magistraat van Leeuwarden (...) tegens de persoon van Pytter Algra. 4. De finale afdoeninge der klagten (...) der steeden Harlingen en Sneek (...) hout in de stadsgrachten. [Leeuwarden, 1767].
45102: - "LAVERMAN; VERMEER; KLEVESTIJN --- Familiepapieren, ca. 20 stuks, betr. de familie Laverman, 1773-1954. Manuscripten."
25378: - Verslagen en mededeelingen van de ver. tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, deel XI ( nr. 1-3, 1954-1958), XII (nrs. 1-3, 1960-1965), XIII (nrs. 1-3, 1967-1971) en XIV (nrs. 1-2, 1974-1975). Prijs per deel 28 euro.
55174: --- - Prent 'Zwaare gevangenis van iemand met de beenen in den stok geslooten'. Gravure van oude man met voeten in blok en drie cipiers.
8296: [HEMERT, CORNELIS KAREL VAN] - Kleine potjes hebben ook ooren. Blijspel in een bedrijf. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1839.
53600: --- - Belangrijk regtsgeding in zake van C.W. Loopwijk, beschuldigd van vergiftiging, gehouden in het provinciaal geregtshof van Noord-Holland, op (...) 5 Juny 1860 (...) (Overgenomen uit het Nieuw Arrondissementsblad voor Haarlem, de Zaanlanden, etc.), Haarlem, C. Zwaardemaker, 1860.
54042: --- - Derde reeks stukken betreffende eene regterlyke vervolging tegen Jonkheer Moses Salvador [...] en Simon Fongers [...] mede inhoudende de voorloopige informatiën en de verdere geregtelyke instructie tegen jhr. L.J. Quarles van Ufford en H.J. Gerlings. Amsterdam, F. Günst, juni 1855.
9961: - Verjaerwensch voor Nederlands geliefden erf-prins Willem frederik, bij hoogsdeszelfs verjaering op den 24sten Augusty 1783. Rotterdam, Bennet en Hake, 1783. 4º: 8 p.
9965: - Aan ... Willem De koning, veelgeachten evangeliedienaar in 's gravenhaage, ter gelegenheid dat hij zijnen 25 jaarigen predikdienst in vier onderscheidene gemeenten vervulde en met eene openbaare leerreden plegtig vierde, den 26sten van slagtmaand 1783. z.p. 8º: [3] p.
8582: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - De goudmyn van doctor Ludeman, of Bloemhof van astrologische geheimen, raakende den driejaarigen Orange-oorlog, van 1785, 1786, en 1787, by wyze van voorzeggingen geschreeven aan Meester Franciscus, om na den Grooten Zegepraal waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787.
8583: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - De goudmyn van doctor Ludeman, of Bloemhof van astrologische geheimen, raakende den driejaarigen Orange-oorlog, van 1785, 1786, en 1787, by wyze van voorzeggingen geschreeven aan Meester Franciscus, om na den Grooten Zegepraal waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787.
54157: --- - Akte van beschuldiging tegen J.C. van Stenis, aangeklaagd van vergiftiging. 's Gravenhage, J.A. de la Vieter, 1843.
54158: --- - Rapporten van T.D. Vrijdag Zijnen en D.M. van Deinse, apothekers en chemisten te 's Gravenhage, uitgebragt in de zaak van J.C. van Stenis, beschuldigd van vergiftiging. 's Gravenhage, K. Fuhri, junij 1843.
54159: --- - Regtsgeding van J.C. van Stenis, schuldig verklaard aan vergiftiging. 's Gravenhage, J. Belinfante, 1843. [gebonden met:] v. Diggelen en Snijder, regstgeding tegen Jean Baptiste de Loeil. Middelburg, Abrahams, 1850, 195 pag. + illustraties.
14360: - DOORNEVELD (VAN), PASTEL PORTRETTEN Twee achttiende (of vroeg negentiende) eeuwse pastel portretten van een echtpaar. Ongesigneerd, elk 35x30 cm, volgens tekst op verso: “Schoonouders van overgrootvaders vrouw van Doorneveld”, deze mededeling ondertekend “M. Kuyper-Heidebrink” in 19e-eeuwse lijsten achter glas.
9810: - Ten huwlijke van mijnen kleinzoon ... Mr. Harman Van de poll, kommissaris der stad Amsterdam, met ... Sofia Johanna Balde, in den echt vereenigd den 21 van bloeimaend des jaers 1775. z.p. 4º: [8] p.
9809: - "[Twee gegraveerde handgekleurde kaartjes, ieder 12 x 16 cm, betr. het huwelijk van Salomon Bos en Johanna Dorsman, dd Amsterdam 18 april 1775. P.J. Entrop Exc. Met nog 3 soortgelijke kaartjes betr. dit huwelijk voor de ""speelnoten"".]"
9808: - Lykpligt ter nagedachtenisse van Jufvrouwe Kornelia [blussé]-vallaré, overleden den 6 grasmaand 1775. z.p. 8º: [8] p.
9807: - De liefde. Huwelykszang. Ter bruilofte van ... Adriaan Gevers deynoot, regeerend schepen der stad Rotterdam ... en ... Anne Lohman, den 28sten van lentemaand 1775 in 's gravenhage in den echt vereenigd. Amsterdam, Yntema en Tieboel. 4º: 18 p.
46176: - KROESE, NICOLAAS.--- Drie stencils met teksten van Nic. Kroese. 4 pag., 4°.
46177: - HAARLEM, HOTEL DE LEEUWERIK--- Foto van de 'Leeuwerik-tafel', ca. 1905, 12x17 cm.
29333: - SIX, VAN DEN BOOM-- Trouwkaart op o.h. papier betr. het huwelijk van Jhr. Mr. W. C. Six en Pauline G.I. van den Boom, 1937, gedrukt.
29334: - LOTERIJ -- ‘Lotisico Uw geluk’ brochure van de N.V. De Eerste Nederlandse Maatschappij tot verzekering van risico in loterijen, september 1951, 8°, 12 pag., gedrukt.
29335: - WERELDTENTOONSTELLING -- ‘De wereldtentoonstelling van Brussel in reliëf’. Boekje, oblong, met 10 afbeeldingen van de tentoonstelling gedrukt in rood en blauw, die met bijgevoegde bril in perspectief gezien kunnen worden, 1935, gedrukt.
29340: - MEURS, VAN -- Brochure van W.J.G. van Meurs betr. de voorgenomen opening van een handel in Oosterse kunst in het huis van Fa. R.W.P. de Vries, Singel 146, Amsterdam. 8°, 3 pag., gedrukt [begin 20e- eeuw].
29341: - SCHOLANDER -- Brochure betr. afscheidstournee van ‘den beminden Zweedschen zanger Sven Scholander’, 1922, 1 blad, 4°, gedrukt.
29346: - DIAMANTHANDEL, J.K. SMIT, AMSTERDAM -- ‘Quaterly World Revieuw’, vol. 15, september 1947, van J.K. Smit & Zonen, diamanthandelaars te Amstedam. 8°, 79 pag., geïll.
29348: - VEEGENS, WO II -- ‘Herinneringen uit Krijgsgevangenschap’ (1943-1945) gestencild verslag door D.J. Veegens, 35 pag.
29362: - BOSCH KEMPER, M. J. DE -- Enige publicaties en een portretfoto door Godfried de Groot van Jhr. Ir. M.J. de Bosch Kemper (ca. 1881-1950). Gedrukt.
22355: AMSTERDAM IN 1787 - “Acte van qualificatie” dd. Amsterdam [1787], 1 blad folio, gedrukt.
9957: - Dichterlyke aanspraak gedaan door den ... heere G.J.G. Bacot, predikant te Eenrum, op de excercitie-plaats van de societeit zich oefenende in den wapenhandel te Leyden, toen zij in tegenwoordigheid van den ... baron Van der capelle tot den pol op donderdag den 31ste July 1783 vuurde. z.p., z.j. 8º: [3] p.
9958: - Zege-zang ter verjaaring van ... Willem Frederik prince van Oranje en Nassau den 24 van oogstmaand 1783. [Met:] Bijschriften op de heuggelyken verjaardag ... op publike plaatzen... z.p., z.j. 8º: [10] p.
9959: - Neerlands Heilwensch by gelegenheid van den elfden verjaardag van Neerlands erfprins Willem Frederik [van Oranje Nassau] den 24 augustus 1783. Rotterdam, P. v. Dijk, 1783. 8º: 15 p.
9966: - Oranje-herfst. Klinkdicht ter 13e verjaaring van haar doorluchtige hoogheid mevrouw Frederica Louiza Wilhelmina, princesse van Oranje en Nassau ... den 28 van slagtmaand 1783. Rotterdam, J.P. Kraefft. Plano, 1 blad.
55125: --- - Publicatie. Het Departementaal bestuur van Holland (...) [betr. het ontgroenen van studenten te Leiden], d.d. 's Gravenhage, 3-8-1803. 's Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1803.
55395: --- - Notgeldsammlung der Hamburgischen Strafanstalten aus dem Jahre 1923.
9806: - Ter bevorderinge van ... Willem Carel Vosmaer tot meester in de beide rechten naar de wijze der ouden plegtig gehuldigd bij 't vieren van het tweede eeuwgetijde der stichting van 's Lands hooge schoole te Leyden den 9 van sprokkelmaand 1775. z.p. 8º: [16] p. Fraai sierpapieren omslag.
30220: - "VREDENBURCH, VAN; ZEELAND -- Gedrukte publicatie van de op 21-7-1826 benoemde gouverneur van de provincie Zeeland, E. van Vredenburch betr. zijn benoeming. Dd. Middelburg 10-8-1826. Plano, 1 blad."
30225: - HEERLIJKE RECHTEN -- 'De secretaris van Staat ... aan Z.E. den heere Raadpensionaris'. Gedrukte brochure dd. 5-9-1805 betr. de heerlijke rechten in de nieuwe Staatsregeling. 8°, 17 pag.
30230: - LAROZE -- 'Aanteekeningen over de siroop van Laroze vervaardigd van bittere oranjeschillen. Middel tegen de zenuwen'. Door J.P. Laroze. Parijs [ca. 1880?]. Gedrukte brochure, 8°, 14 pag.
30236: - DIENSTBODEN -- 'Vereeniging tot verbetering van den werkenden en dienstbaren stand. Verslag en alphabetische naamlijst van donateurs, 1866-1867'. Gedrukte brochure, 8°, 11 pag.
30237: - ZOETERWOUDE E.O., VLIETBOEZEM -- Verordening op de bemaling van een gedeelte van den Vlietboezem, vastgesteld door Dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, dd. Leiden 4-2-1856. Groot blad plano, gedrukt.
58093: - Enkele pagina's betr. Heemskerk, uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
58095: - Enkele pagina's betr. Hoogwoud uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
56697: - Een woord n.a.v. de brochure De kapitein De Roo van Alderwerelt in de tweede kamer (.....) aan alle weldenkenden, inzonderheid van de kiezers van Leeuwarden, 's-Hertogenbosch, 1867, 28 pag.
55577: --- - 'Barbara Janze', tekening met potlood van een zittende vrouw, vastgezet met een ketting om haar pols.
6889: [BEETS, DOROTHEA PETRONELLA] - Onze buurt. Haarlem, Erven F. Bohn, 1861.
6890: [BEETS, DOROTHEA PETRONELLA] - Onze buurt door een ongenoemde. Met een voorrede van Niccolaas Beets. 3e druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1882
6891: [BEETS, NICOLAAS] - Proza en poezy. Verzameling van verspreide opstellen en verzen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.
6893: [BEETS, NICOLAAS] - Kuser. Een verhaal door den autheur van José. Haarlem, Erven F. Bohn, 1835. [Gebonden met:] Guy de Vlaming. Een verhaal. Haarlem, Erven F. Bohn, 1837.
54046: --- - Jonkheer Salvador en zijne misdaden. 's Gravenhage, H.G. Stahl, 1856.
46565: - ADEL, BEELAERTS VAN BLOKLAND, DRONKERS--- Brief van mr. J.M.G.A. Dronkers d.d. Wassenaar 1967, aan M.A. Beelaerts van Blokland met onjuisteheden en lacunes in het artikel van Beelaerts over Ned. adel in het Gedenkboek Hoge Raad van Adel 1967. Manuscript, 5 pag.
51768: - Staat van den landbouw op Java onder het bestuur van den burggraaf Du Bus de Gisignies als kommissaris-generaal over Nederlands Indie, Brussel 1846.
51759: LES, L., - Van Indie onder de compagnie tot Indie onder de staat. De koloniale titel in de staatsregeling van 1798, Utrecht 1947.
10945: - Redenvoering geschikt om in een sterfhuys, op den dag der begraavinge, den begeleyders van het lyk, ter bevordering van waare godzaligheid, voorgedragen te worden, Haarlem, Izaak van der Vinne [1744], 4º, 25 p., geb. in (modern) linnen band..
44231: - "LEIDEN; SCHUURMANS--- Bewijs van onvermogen voor Maria Schuurmans, d.d. Leiden, 6-5-1815. Manuscript, 1 pag."
44215: - "DELFT; VAN ES; DE JONG--- Bewijs van onvermogen voor Johanna van Es, huisvrouw van Johannes de Jong, d.d. Delft, 12-10-1847. Manuscript, 1 pag."
44214: - "GRAVENHAGE; AARTSEN; MEES--- Bewijs van onvermogen voor Arie Aartsen, i.v.m. procedures tegen J.C. Mees wegens hem competerende gelden, d.d. 's Gravenhage 6-11-1847. Manuscript, 1 pag."
44212: - FAGEL--- Begeidende brief bij het sturen van een (niet meer aanwezig) extract (uit de resolutien) van de Staten Generaal aan de Staten van Zeeland over twee paspoorten aan N.N. Den Haag, 13 mei 1710. Ondertekend door Francois Fagel (1659-1746). Manuscript, 1 pag.
44211: - "ORANJE-NASSAU, NALATENSCHAP KONING/STADHOUDER WILLEM III; GODIN--- Brief van J. Godin(?) aan 'Edele Mogende Heeren', d.d. Den Haag, 17 juli 1702. Over de afwikkeling van de nalatenschap van 'zijn majesteijt van Engeland'."
29821: - BOEKVERBRANDING WARSCHAU 1735 -- 18e- eeuws afschrift van een bericht in de Haerlemsche Courant van juli 1735 betr. het openbaar verbranden te Warschau van het libel ‘Brief van een landbode aan sijn vriend’. Manuscript, 1 pag.
29818: - SCHAEPMAN -- Briefje dr. H.J.A.M. Schaepman, dd. Seminarie Rijsenburg 1894 aan ‘weledele heer’. Manuscript, 8°, 1 pag.
29817: - CREUTZBERG --Briefje van de predikant-consulent L.H.F. Creutzberg, aan ‘Eer waarde heer’, dd. Oosterland 1855. Manuscript, 8°, 1 pag.
29812: - POIRTIERS, JANSSEN -- Biografie van Adrianus Poirtiers S.J., opgesteld door L. Janssen, 19e- eeuws, manuscript, folio, 16 pag.
29798: - VREEBURG, TESSIER -- Nota van Joh. Vreeburg, dd. 1795 betr. bestratingswerk voor mevr. Tessier op de Heerengracht. 1 blad, manuscript.
29760: - K0PS -- Dossier van ca. 35 nota's betaald door Geerling Kops Pietersz. in de jaren 1786/1787. Ook enkele uit de jaren 1772, 1797 en 1800. Manuscripten.
29757: - GAUTIER, SCHILDERKUNST 1845 -- Reeks van 8 krantenartikelen door Theophile Gautier met bespreking van de 'Salon de 1845', 16 pag., gedrukt.
29753: - WEST-INDISCHE COMPAGNIE, ZEELAND -- ‘Brief van een Amsterdammer aan zijnen vriend in ‘s Hage behelzende eenige korte aanmerkingen op de memorie van consideratien van bewindhebberen der West-Indische Compagnie ter Kamer Zeeland.’ Amsterdam, Holtrop, 1791, gedrukte brochure, 27 pag.
29752: - HAAR, WIM EN BERY VAN DER -- Programma huwelijksfeest te Gouda van Bery en Wim van der Haar, manuscript, folio, 6 pag. met teksten en liederen. ca. 1935.
29751: - MAAS, DEICKE -- Dossier met 20 stukken betr. vader en zoon Hendrik Maas en Jan Lodewijk Maas (1807-1871). Manuscripten.
29750: - AHLERS, CRONE -- Successiememorie en boedelinventaris van Albert Ahlers, overleden te Amsterdam 21-4-1845. Manuscript, folio, 5 pag.
29749: - VINKENBURGH, V.D. PUTTE, SLIJSINGH, KEMPENAAR, STRUIJKVerklaring betr. de nakomelingen van Sijtje Joris de Groot, dd. Amsterdam 16-5-1740. Manuscript, folio, 5 pag.
29748: - HAAS -- Twee nota’s voor wed. J.J. Haas op de Trippenburgwal te Amsterdam, 1797, manuscript.
29744: - NIEZEN, WILDERVANK -- Uittreksel uit doopboek Wildervank betr. doop op 6-5-1787, van Roelof, zoon van Hendrik Jakobs [Niezen] en Aaltje Hendriks Loerop. Manuscript, folio, 1 pag.
29735: - KEUCHENIUS -- Twee uitvoerige brieven van W.G.W. Keuchenius te Apeldoorn, dd. 1956 aan De Telegraaf en aan Trouw waarin hij opkomt voor Indische Nederlanders. 4°, 4 pag., manuscript.
29725: - KROMMENIE, ZINKELDAM, BOONAKKER -- Twee brieven van het echtpaar Dirk Zinkeldam, dd. Krommenie 1866, aan Adolf Boonakker te De Rijp met verzoeken omuitstel bij het aflossen van schulden. Folio, 2 pag., manuscript.
29718: - ALKMAAR, LANGESTRAAT -- Brief van Cohen Stuart, dd. Alkmaar 25-3-1925 aan Gemeentebestuur van Alkmaar. Gedrukt, 4°, 3 pag.
29711: - HAARLEM, ROEST -- Notitieboekje-kasboek van een Haarlemse winkelier 1867-1894, fa. Roest? Manuscript, ca. 40 pag.
44180: - BOSCH, VAN DEN --- Blad kalligrafie met ondertekening: Grietie van den Bosch, 1854
44176: - "LUXEMBURG; KARTOGRAFIE; VAN GORKUM--- Order van de gouverneur van het groothertogdom Luxemburg, d.d. Luxemburg, 29 maart 1826. Ondertekend door Jean Jacques Willmar (1792-1866). Manuscript, 2 pag."
44162: - "GINCKEL, VOGELAER, DE; VAN SCHENDEL--- Erfpachtbrief van de Staten van Utrecht waarbij land in erfpacht gegeven wordt aan Gilles van Schendel als voogd van Margareta de Vogelaer, enig kind van de overleden Caspar de Vogelaer. Utrecht, 20 juni 1632 (oude stijl). Charter op perkament, met opgedrukt zegel."
44160: - "GEBED; THEOLOGIE--- Afschrift van een verklaring van de Staten van Friesland over 'het nieuwe formulier van gebed' van de Staten van Holland van 21-3-1663. Ondertekend D. van Doma. Gedateerd 23 mei 1663. Manuscript, 3 pag."
44157: - "BIJSTERVELT, HOFSTEDE VAN; VAN RIJNEVELT--- Extract uit het Manboek van de burggraaf van Montfoort betreffende de Hofstede van Bijstervelt, eertijds leen van Gerrit van Rijnevelt. Manuscript, 2 pag. 18e eeuwse kopie, getekend G. Paulus Voet van Winssen, 1729."
44156: - "KOCKENGEN; VAN ZUIJLEN; VAN DIEMEN--- Extract uit het register der Recueillen en Sententien van Revisie. Receuil in de zaak van Jacob van Tuyl van Serooskerken heer van Zuijlen tegen Kornelis Boudewijn van Diemen d.d. 24-11-1676. Kopie uit de 18e eeuw (1729?) getekend G. Paulus Voet van Winssen. Manuscript, 19 pag."
44154: - GEERTRUIDENBERG--- Aanstelling door de kamer van de 'Raede ende Rekeningen' van de magistraat van Geertruidenberg voor het jaar 1711. Den Haag, 16 december 1710. Ondertekend door Johan van Schuylenburch en Diert. Met opgedrukt zegel. Manuscript, 2 pag.
44187: - "MILITARIA; BELGIE; VAN DE WALLE; D'HANE DE STEENHUYSE--- Verklaring van de Prefecture du Departement de l'Escaut, getekend door Jean-Baptiste D'hane de Steenhuyse (1757-1826), d.d. Gent, 3 juni 1814. Inliggend een brief van dezelfde aan N.N., d.d. Gent, 14 juli 1814. Manuscripten, 5 pag."
44228: - "VOORBURG; SLOOTWEG--- Bewijs van onvermogen voor Johannes Slootweg, thans met verlof binnen deze gemeente, d.d. Voorburg, 16-12-1818. Manuscript, 1 pag."
44227: - "ZEGWAARD; VROEDSTEIN--- Bewijs van onvermogen voor Cornelis Vroedstein, arbeider, 27 jaar oud, geb. en won. te Zegwaard, d.d. Zegwaard, 10-11-1820. Manuscript, 1 pag."
44226: - "ZEGWAARD; DEN DRIJVER; MULLER--- Bewijs van onvermogen voor Catharina den Drijver, 84 jaar oud, wed. van Daniel Adam Philippus Muller, die probeert via een proces effecten terug te krijgen, d.d. Zegwaard 22-10-1824. Manuscript, 1 pag."
29698: - MILITARIA, COMMANDEMENT OP DE RIJN, 1806-1807 -- Een aantal stukken (3 originele en 4 afschriften) betreffende het Commando op de Rijn, 1806-1807. Manuscripten, 4° en folio, 6 pag.
46086: - "VOORST, VAN; BOUVIN--- Album amicorum in de vorm van een oblong in leer gebonden boekje, van een meisje E.K., geboren 26 Mei 17.. ,waarschijnlijk in Duitsland, met 33 inschrijvingen uit de jaren 1806-1820. Zij wordt een keer Kee genoemd."
44237: - "DORDRECHT; SPRUIJT--- Bewijs van onvermogen voor Willem Jacob Spruijt, die in staat van faillissement is, d.d. Dordrecht, 14-6-1813. Manuscript, 1 pag."
44236: - "GRAVENHAGE; MARKES--- Bewijs van onvermogen voor F. Markes, d.d. 's Gravenhage, 5-11-1813. Manuscript, 1 pag."
44235: - "GRAVENHAGE; TIELEMANS; VAN WEES--- Bewijs van onvermogen voor M.S. Tielemans, huisvrouw van J. van Wees, d.d. 's Gravenhage, 10-6-1814. Manuscript, 1 pag."
44234: - "GRAVENHAGE; SNIJDERS--- Bewijs van onvermogen voor de wed. Snijders in de Jacobijnekloosterbuurt, d.d. 's Gravenhage, 10-6-1814. Manuscript, 1 pag."
44204: - "HERTOGENBOSCH; ZEEPZIEDERS; FRANCKEN--- Extract uit het register der resolutien van de Staten Generaal, d.d. 28 januari 1698. Ondertekend door Francois Fagel (1659-1746) en J. de Drews. Manuscript, 1 pag."
44198: - "BELGIE; PYCKE--- Eigentijdse kopie van een decreet d.d. Brussel, 28 augustus 1751. Ondertekend namens de koningin door Pierre Joseph baron Pycke (1771-1820), raadpensionaris van Gent. Manuscript, 1 pag."
44193: - "HERTOGENBOSCH; VAN BLARKOM; SCHWERI; VAN LOCO--- Verklaring van de Procureur Crimineel Jan van Blarkom (1770-1845), d.d. 's Hertogenbosch, 23 december 1834. Manuscript, 1 pag."
44190: - "NIJMEGEN; VAN ROOIJ; VAN LIJNDEN--- Verzoek d.d. Nijmegen 7-6-1832 van B en W van Nijmegen aan de commandant mobiele Gelderse schutterij te Boxmeer om 8 dagen verlof voor de schutter Gerardus Winardus van Rooij, i.v.m. de ziekte van diens moeder. Manuscript, 1 pag."
44189: - HULTMAN--- Bericht van de gouverneur van Brabant, Carel Gerard Hultman (1752-1820), d.d. 's Hertogenbosch, 6 februari 1815. Manuscript, 1 pag.
44188: - "MILITARIA; SWEERTS DE LANDAS, HULST--- Eigentijdse kopie van een brief d.d. 's Gravenhage 19-1-1814 van de commissaris-gen. van het Dep. van Oorlog aan Jacob Dirk baron Sweerts de Landas (1759-1820). Manuscript, 2 pag. Getekend voor kopie door kapitein J. Hulst."
30229: - MEERKERK, GOOIJ -- Schrijfoefeningen van Cornelis Gooij, dd. Meerkerk 1783, folio, manuscript, 4 pag.
30228: - COLLEGEDICTAAT, GRATAMA -- Collegedictaat 'Strafregt naar prof. B.J. Gratama', manuscript, 4°, ca. 200 pag., gebonden in half leren band.
30224: - INDIE, VOC, WISELIUS -- 'Beroep van mr. S.I. Wiselius, lid v.d. Raad der Asiatische bezittingen en etablissementen, op het Bataafsche volk ter zake van den inhoud eens Briefs door het Wetgevend ligchaam (...) aan het Staats-bewind (...) gezonden, 2e- druk', Amsterdam, W. Holtrop [1804], gedrukte brochure, 8°, 37 pag.
30219: - BOSCAPPELLE, ARTS VAN DE VEN -- Proces verbaal van benoeming van Johannes Jacobus van de Ven tot genees- heel- en verloskundige voor de gemeenten Boscapelle en Stoppeldijk. Dd. Boscapelle 23-2-1839. Manuscript, 4°, 4 pag.
30214: - ORANJE -NASSAU, VAN WALDECK-PYRMONT -- Achttien kranten en tijdschriften uit 1934 met berichtgeving over het overlijden en de begrafenis van Koningin Emma.
30211: - ZUID-AFRIKA 1874-1901, LOUIS -- Collectie brieven en andere manuscripten betreffende de onderwijsman W. Louis in Zuid-Afrika, in de jaren 1874-1901. Twee kopieboeken met afdrukken van uitgaande brieven 1894-1917 en een map losse stukken, waarin o.a. twee aanzetten voor een autobiografie.
30197: - HESSING, ‘S GRAVENHAGE -- Vel briefpapier van aannemer J.C.S. Hessing te 's Gravenhage, ca. 1935.
30196: - HISSCHEMÖLLER, GRAVENHAGE -- Vel briefpapier handelmaatschappij F.W. Hisschemöller & Zoon te 's Gravenhage, ca. 1935.
30194: - KONIJN -- Vel briefpapier en rekening van agentuur en commissiehandel Th.A. Konijn & Co., Minervalaan, Amsteram. Ca. 1930, gedrukt.
30177: - OTTEVANGER -- Vel briefpapier van Bernard W.M. Ottevanger te Bilthoven, ca. 1930.
30176: - NOORDBERG -- Vel briefpapier van Harry G. Noordberg te Amsterdam, salesmanager van M. Armstrong Dessau co. ca. 1930.
30175: - HUS, ‘S GRAVENHAGE -- Vel briefpapier N.V. Meel- en Broodfabrieken 'De Zeeuw', B. Hus, te 's Gravenhage, ca. 1925.
30174: - KEIP, OPTICIEN -- Vel briefpapier Keip optiek, opticiens te Haarlem, ca. 1930?
30172: - BOS, BOEKDRUKKERIJ -- Stukken betreffende de loopbaan (getuigschriften) en zelf ontworpen drukwerk van Hendricus J. Bos. ca. 70 stuks, deels manuscript, deels gedrukt.
30171: - BELASTINGEN, ST. LAURENS(Z), BODDAERT -- Belastingaanslag voor de armen van St. Laurens, dd. Veere 1811. Manuscript, deels gedrukt, 1 pag.
30169: - SCHUURMANS, STOOP -- Dagvaarding, dd. Goes 1876, van Adrianus Schuurmans, 28 jaar, leurder te Hulst betr. het uitschelden van Casimir Stoop, te Stoppeldijk. Manuscript, 1 pag., folio.
30168: - "MIEGHEM, VAN; GROENENDIJK -- Dagvaarding, dd. Goes 26-9-1876 voor Jacobus van Mieghem, 23 jaar, metselaarsknecht te Groenendijk, gem. Hontenisse. Manuscript, 1 pag., folio."
30165: - BELGIE, RUYSSELEDE, DAVID, LAZEUR -- Inventaris boedel van Susanna Lazeur, overleden vrouw van Emanuel David, te Ruysselede, 1791. Manuscript, folio, 6 pag.
30152: - SAMOT -- Briefkaart van J.H. Samot, G. Flinckstraat te Amsterdam betr. door hem te leveren 'Vegetariers zeep'. 1918, manuscript.
30151: - SLOTEMAKER -- Twee brieven van de wed. P. Slotemaker aan haar kinderen, dd. Haarlem 1860. Manuscript, 8°, 5 pag.
30150: - OBREEN, VAN DER SPECK, WIERINGEN -- Stukken betr. Helena G.C.H. van der Speck Obreen, geboren 1891, dochter van notaris H.A.J. van der Speck Obreen te Wieringen en Neeltje de Jong, ca. 1900. Vnl. manuscripten, ca. 30 stuks.
30146: - VLISSINGEN, KAARSEMAKER -- 'Zegenwensch opgedragen aan mijne edele weldoeners'. Gedicht op gedecoreerd vel papier, 4°, manuscript, dd. Vlissingen 1-1-1860, getekend Kaarsemaker.
30079: - KAMERONTBINDING 1894 -- Collectie brochures en krantenberichten betr. de ontbinding van de Tweede Kamer in 1894.
30070: - BELGIE, ANTWERPEN, GASTHUIS -- Uittreksel uit een goedkeuringsbrief van Philips van Bourgondie uit 1437 over de aanstelling van een pastoor in het St. Elisabeths gasthuis te Antwerpen. Kopie uit 1709. Manuscript, 2 pag., folio.
30067: - POORT, DE GEUS-VAN BLOCKLAND -- Genealogisch schema Poort-de Geus-van Blockland, 19e- eeuw, manuscript, 1 pag.
30054: - RIJP, DE -- Gedrukte brief van de besturen van gemeente en polderbanne van De Rijp aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, dd. Rijp 15-4-1842. Folio, 8 pag.
30053: - " RIJP, DE; APPEL, HOOGLANT, VAN HERWERDEN -- Brief van fa. Hooglant & Van Herwerden te Nieuwediep, dd. 1874, aan de heer Appel, secretaris van De Rijp, over een haringbuis. 2 pag., manuscript."
30051: - "RIJP, DE; BOONACKER -- Twee brieven van ministerie Buitenlandse Zaken aan B en W van De Rijp, dd. 1855, over het beklag van H. en A. Boonacker over verkeerde handelingen bij de raadsverkiezing in De Rijp. Folio, 2 pag., manuscript."
30050: - NAARDEN, DE LA LANDE -- Sententie in een rechtzaak tussen mr. Johan Gansneb genaamd Tengnagel en Carel de la Lande, 1673. Folio, 3 pag., manuscript.
30049: - LOCKHORST, VAN, HARDEBOL -- Juridisch advies betr. het testament dd. 5-10-1630 van Catharina Hardebol, wed. Cornelis van Lockhorst. Folio, 2 pag., manuscript, 17e- eeuws.
30043: - BONGENAAR, TIEL -- Enkele stukken betr. Hubertus Cornelis Bongenaar. Folio, 10 pag., manuscript.
30042: - BELT, V.D., KAPELLE -- Schoolschriftje aardrijkskunde van J. v.d. Belt, Kapelle, 1861, 15 pag., manuscript.
30039: - VÜRTHEIM -- Brief van J.J. Vurtheim aan G. Halwasse, dd. 1929 betr. wapen en recognitie Krimpen a.d. Yssel, 2 pag., manuscript.
30038: - WATER, V.D., LEERLOOIERIJ TE BLADEL -- Ca. 15 nota's en andere papieren afkomstig van de fa. gebr. Van de Water, looierij te Bladel, ca. 1890. Manuscripten.
30037: - "YSSELSTEYN, VAN; NOEST -- Vier brieven van Henri C.E. van Ysselsteyn te Terneuzen, 1891-1894, manuscripten."
30033: - SCHOOLMEESTER -- Genealogie Schoolmeester, voor zover bekend op 19-10-1967', manuscript door Corn. van Hemert te Sassenheim, geschreven in 3 exemplaren.
30006: - STIP, VLAGTWEDDE -- Toestemming tot het begraven van Jurjen(?) Wilkes Stip, dd. Vlagtwedde 1850, 1 blad, manuscript.
29988: - SCHWARZER, ADLER -- Vaccinatiebewijs voor Peter Heinrich Leonhardt Schwärzer, geboren 27-1-1860 te Amsterdam. Dd. Amsterdam 1864, getekend door de arts G.W. Adler. 1 blad. Manuscript.
29970: - COLLEGEDICTAAT HAGEVELD, DE RIJK, BOM -- 'Philosophiae scripta, autore J.A. de Rijk' collegedictaat seminarie Hageveld 11-10-1879, geschreven door G. Bom. Manuscript, 4°, 398 pag., gebonden in halfleren band.
29944: - FRANKRIJK, BELLENTRE, ROCHAT -- Transportacte van een 'grenier' te Montorlen, commune de Bellentre, verkocht door Jean Francois Rochet, zoon van Pierre Joseph Rochet dit Caremaz, cultivateur, geb. te Bellentre aan Maurice Cleaz, cultivateur te Bellentre. 1804, manuscript, 3 pag., folio.
29943: - BELGIE, GENT, MECHELEN -- Verklaring van de proost van de kerk van St. Pharaildis tot den H. Nicolaas te Gent, de Castillion, dat hij aan H. v. Lier, pastoor van St. Salvator te Gent twee partikels van het H. Kruis heeft gegeven. dd. 30-3-1730, 18e- eeuwse kopie, 1 pag., manuscript.
29938: - GEVERS, LOKE -- Blad met handtekeningen van 19de-eeuwse juristen: Hugo Gevers, J. op den Hooff, E.R. v. Nes van Meerkerk, J.P.Y. Diert van Melissant, F. Beelaerts van Blokland, J.J. Loke e.a. Manuscript.
29999: - WERELDTENTOONSTELLING HOTEL EN REISWEZEN, AANSTOOTS -- Comite-kaart t.n.v. J. Aanstoots, als gratis toegangsbewijs voor de Wereldtentoonstelling van Hotel en Reiswezen te Amsterdam, 1895.
29927: - SCHUTZ -- 'Ernst en Luim'. Cahier met overgeschreven gedichten en prozateksten, verzameld door J. Schutz, 1877-1879, 80 pag. manuscript.
29925: - CONCORDIA ET LIBERTATE, VAN DER LAAN -- Formulier waarop de leden van het Genootschap Concordia et Libertate [te Amsterdam] hun instemming konden laten blijken met het aanbieden van een geschenk aan hun thesaurier J. van der Laan, omdat hij deze functie reeds meer dan 25 jaar had bekleed. Dd. 8 april 1803. Manuscript, folio, 3 pag.
29922: - PAULUS POLDER, PASTOOR VAN DEN ENDE -- Dossier over het ontslag van de pastoor van Paulus Polder (gem. Stoppeldijk, Zeeuws Vlaanderen), L. van den Ende, 1833. Manuscript, 5 stukken, 10 pag.
29915: - HOOGVLIET, BOER -- Drie briefjes van ds. Hoogvliet, aan de theol. cand. G. Boer, Kruisstraat te Haarlem, dd. Leiden en Spaarndam 1853-1854. Manuscript, 8°, 3 pag.
29914: - VOS, ABRESCH -- Brief van ds. J.A. Vos, dd. Utrecht 1786, aan prof. Petrus Abresch te Groningen. Manuscript, 4°, 2 pag.
29912: - SCHOLTEN, BOUMAN -- Briefje van prof. J.H. Scholten, dd. Leiden 1854 aan de redaktie van een periodiek, ter begeleiding van Scholtens recensie van een boek van prof. Bouman. Manuscript, 8°, 1 pag.
29910: - SAGE TEN BROEK -- Verzoek van ds. J.J. le Sage ten Broek om een nieuwe attestatie uit te schrijven. dd. 1805. Manuscript, 1 pag. (met diens handtekening).
29909: - WILLEMSOORD(KOLONIE), JENTINK, GOEDKOOP, MATERS -- Brief van ds. A. Jentink, dd. Steenwijkerwold 1824, aan ds. A. Goedkoop te Gent in Oostvlaanderen. Manuscript, 4°, 2 pag.
29903: - DUITSLAND, VON POST -- Verklaring dd. 1-6-1717 van Jörgen Sörensen, richter te Morslandt in Denemarken dat Christian von Post en zijn broer Erich Iwardt von Post in 1709 regelingen getroffen hebben voor het goed Emsing in Münster. Manuscript, folio, 3 pag.
29899: - LAGERWEY, EUROPA -- Brief van H. Lagerwey aan H.M. de Koningin met het verzoek te willen intekenen op zijn tijdschrift Europa, dd. Dordrecht 1844. Manuscript, 4°, 1 pag.
29898: - AMSTERDAM, DOOLHOF AAN PRINSENGRACHT -- Dossier van een aantal brochures, een manuscript gedicht etc. betr. de beroemde Oude Doolhof aan de Prinsengracht bij de Looiersgracht te Amsterdam, 19de- eeuws.
29894: - BURGH, KERKWERVE, VAN HOORN -- Verlei-brief in het latijn van het kapittel van St. Jan te Utrecht dd. 14-7-1786 van 1 gemet land in Kerkwerve en 1 gemet 150 roe in Burgh. Na het overlijden van Jan Cornelisz. van Hoorn, heer van Burgh aan zijn zoon Nicolaas Jan van Hoorn toebedeeld. Charter op perkament met waszegel van het kapittel in houten doosje.
29891: - LEIDEN, VAN DER HAL, SUYTBROEK, V.D. PLUYM, HOUWAERT, MARSBACH -- Acte verleden voor notaris P.D. van Leeuwen te Leiden 5-5-1641 waarbij Adriana Cornelis dr. Van der Hal, wed. Corn. Willemsz van Suytbroec, tegenw. won. te Leiden in de Nieuwsteeg, verklaart F2434 schuldig te zijn aan Jannetje Lambertsdr Houwaert wed. van ds. Dionisius Marsbach, predikant te Bijdijck. Manuscript, folio, 4 pag.
29890: - STUURMAN -- Manuscript gedicht 'Dorinde bij het graf fan Damen' door 'J.A. Stuurman', 4°, 3 pag., ca 1800?
29884: - OP DE WINKEL -- Twee gedichten door P. op de Winkel, 18de- eeuws, manuscript, 4 pag. folio.
29883: - MUUR, VAN DER -- Gedicht door A. van der Muur op de geboorte van de Prins van Nassau Weilburg manuscript, 1 pag.
29882: - ROUCK -- Gedicht door J.A.D. Rouck, J.C. op de dood van Maria Stuart, 1695. 18de- eeuws, manuscript, folio, 2 pag.
29878: - COUCOURT -- Gedicht door Jn. Coucourt 'op ons jong gebooren Oranje vorst', dd. 29-8-1772. Manuscript, folio, 1 pag.
29872: - GOEDHART -- 'Kalender-gedachtenis van M.' gedrukt boekje met blanco pagina's met deze tekst op het omslag. De pagina's gevuld met dagelijkse aantekeningen in manuscript in het jaar 1895, door Diederik Hendrik Goedhart (11-6-1859 - 28-1-1945) te Utrecht, 'corrector van de drukkerij'.
29858: - GARRER, BEVRIJDING HAARLEM 1945 -- Dagboek van C.J. Garrer over de jaren 1936-1945. Cahier, 112 pag., manuscript.
29855: - HAARLEM, DIACONIEHUIS KOUDENHOORN --Overzicht van de kosten van het nieuwe Diaconiehuis te Haarlem, 1768-1772. Manuscript, folio, 2 pag.
29854: - BERTELING, SABEL -- ‘Zeegewensch opgedragen aan de heer Johannes Albertus Berteling op zijn 33ste- geboortesverjaardag den 24-4-1811’. Gekalligrafeerd blad met versierde rand, gesigneerd: ‘U ed. vriend J. Sabel’. Manuscript, folio, 1 pag.
29843: - LEEUWEN, GOIJER -- Verzoek van R. Goijer, dd. Leeuwen 13-6-1841 aan de predikant om een dankzegging te doen voor zijn vrouw die in welstand uit het kraambed kwam, manuscript, 1 pag.
44242: - "GRAVENHAGE; VAN STAPELEN; DE WAAL--- Bewijs van onvermogen voor Maria van Stapelen, wed. van J. de Waal, d.d. 's Gravenhage, 31-8-1812. Manuscript, 1 pag."
44241: - "LEIDEN; VAN LAAR; BOSBOOM--- Bewijs van onvermogen voor Anna van Laar, vrouw van Cornelis Bosboom, wonende in het Kwartier Middelweg, d.d. Leiden, 26-9-1812. Manuscript, 1 pag."
44240: - "GRAVENHAGE; BOSCH--- Bewijs van onvermogen voor Caspar Mathijs Bosch, wonende in de Dennenwegsbuurt, d.d. 's Gravenhage, 6-1-1813. Manuscript, 1 pag."
44239: - "GRAVENHAGE; DE GELDER; ROSA--- Bewijs van onvermogen voor Alida de Gelder, geb. Rosa, d.d. 's Gravenhage, 17-3-1813. Manuscript, 1 pag."
44223: - "SCHIEDAM; VAN TRIGT; VAN DER HOEVEN--- Bewijs van onvermogen voor Samuel van Trigt, moutersknecht te Schiedam, d.d. Schiedam, 2-4-1827. Manuscript, 1 pag."
44221: - "GRAVENHAGE; KUNST--- Bewijs van onvermogen voor Karel Kunst, d.d. 's Gravenhage, 7-8-1829. Manuscript, 1 pag."
44220: - "ALPHEN; SCHAAP--- Bewijs van onvermogen voor Klaas Schaap, d.d. Alphen, 26-9-1834. Manuscript, 1 pag."
44219: - "WADDINGSVEEN; SCHAAP--- Bewijs van onvermogen voor Abel Schaap i.v.m. diens proces tegen het armbestuur van Zevenhoven, d.d. Noord-Waddingsveen, 29-9-1834. Manuscript, 1pag."
44218: - "ZEVENHOVEN; KLEIN--- Bewijs van onvermogen voor Matheus Klein, d.d. Zevenhoven, 24-10-1834. Manuscript, 1 pag."
29689: - TERNAARD, BOERSMA -- Nota van Jan Cornelis Boersma, kastelein te Ternaard, voor kerkvoogden van Holwerd, dd. 1816, betr. verteringen bij het doen van de kerkerekening, manuscript, 4°, 1 pag.
29688: - HOLWERD, RUURD HANSES -- Rekening van Ruurd Hanses te Holwerd, dd. 1765 voor een maaltijd en drank voor 14 heren (w.o. H.D.E. van Aylva, Knief en Sixma) i.v.m. het opnemen van het Dwarsmeer en Maudelige Vaarten. Manuscript, folio, 1 pag.
29675: - ROTTERDAM -- Enige tientallen foto’s en prentbriefkaarten van Rotterdam, ca. 1940-ca. 1980.
46466: - "COEHOORN, STICHTING MENNO VAN; MEESTERS, SCHUKKING--- Correspondentie tussen ir. G.L. Meesters en majoor W.H. Schukking over de Stichting Menno van Coehoorn, 1936. Manuscript."
12476: - LUTZ, KATWIJK AAN DEN RIJN Prijsformulier voor Louis Lutz uit Rotterdam voor `commerce' aan het collège de Katwijk sur le Rhin, 29 juli 1897. Getekend door de directeur dr. R. van Oppenraay S.J. 1 p., deels gedr.
12612: - TONEEL, GENÈVE Programma `Genève-spectacle', o.m. Madame Butterfly, Genève 1910, 30 p., gedrukt.
12156: - WERKHOVEN, VAN Eigenhandig gedicht `Agur's Bede' door M. van Werkhoven, ca. 1835. 4(: 1 p.
12159: - "WESTRENEN, VAN; GUYKING Ontboezeming voor koning en vaderland door den vervaardiger eerbiedig opgedragen aan ... Mr. J.A. van Westrenen van Driebergen buitengewoon kamerheer van Z.M. 4(: [1 blad.], Gekalligrafeerd met zilver op blauw papier, versierd met het Nederlandse wapen en bloemguirlandes. [19de-eeuws.]"
12166: - WILHELMIUS, KORTEBRANT, VLISSINGEN De godsvrucht, toegewijdt aen ... Wilhelmus Wilhelmius, A.L.M. Phil. Doctor en lidt der Kon. My. te Londen, toen zijn eerwaerde tot leeraar te Vlissingen beroepen was. 1748. 4(: [13] p.
12232: - BEZEM, SCHERMERHORN, KALLIGRAFIE Vier bladen kalligrafie, gesigneerd door D. Bezem, 1827, 1828, Schermerhorn 1853 en Schermerhorn 1870, ieder blad 32x42 cm.
12249: - BOXTEL (N.-BR.) Getekende kaart `kaart van de gemeente van Boxtel, provincie Noord-Brabant, getekend uit het kadastrale plan van die gemeente', pentekening met kleur, schaal 1:20.000, ca. 1850, 62x95 cm.
12285: - "CONRAD, VAN BEUSEKOM Brief van Ir. Conrad, La Haye 1859, aan Messrs Lange Brothers te Londen; 8(, 1 p."
12310: - DWARS Mengelingen in proza en poëzie, bundel handgeschreven gedichten en prozafragmenten, samengesteld door de theologisch student en letterkundige Willem Arnoldus Dwars (1793-1855) in de jaren 1817-1819. 4(: 400 p., geb. in halfleren band.
48272: - RUIJSCH, TRIP--- Extract resolutien Staten van Holland d.d. 5-1-1684, betr. Pieter Ruijsch, en zijn overleden vrouw Maria Trip. Folio, 6 pag., manuscript.
48275: - DORTH, VAN--- Extract resolutien Staten van Holland d.d. 24-9-1653 betr. de heer Van Dorth, gedeputeerde van Gelderland. Manuscript, folio, 2 pag.
48949: - TROSSARELLO--- Grote portretfoto van Amedeo Louis George Trossarello (ca. 1888-ca. 1925), 50x40 cm., foto van H. Zimmermans te 's Gravenhage, ca. 1900.
42612: - - Kort recueil van eenige stucken ende bewijsen, dienende tot beweeringe van het regt van de vrydom van de 100e en 200e penningen over Holland geconsenteerd, waer van de heerlyckheyd van Vianen (...) jouisseeren. z. pl., z. j., [ca. 1700].
12153: - WEDTS, ELIASSEN Zegenwensch ter verjaaringe van onze waarde en veel geliefde zuster Apolonia Wedts, oud wordende 40 jaaren, den 21sten januarij Ao. 1792. Plano, gekalligrafeerd en versierd met slingers, een kroon en twee gekroonde leeuwen in goud, zilver en bordeaux.
10534: - Aan myne huisvrouw Susanna [loosjes-]van westerkappel op onzen vijf-en-twintigjarigen trouwdag, den 26sten April 1840. z.p. 8º: 8 p.
49141: - ERMERINS--- Brief van Robert C. Ermerins, d.d. Moskou 1884, aan jhr. G. v. Suchtelen v.d. Haare. Manuscript, 4 pag.
45099: - "ARNHEM; BEELDENDE KUNSTENAARS --- Mapje met 11 prentbriefkaarten betr. de ereleden van de Gemeenschap Beeldende Kunstenaars te Arnhem, 1998."
45090: - "MILITARIA; 1813--- Bericht van de commissaris generaal van het Dep. Boven IJssel, van Heeckeren tot Kell, d.d. Arnhem 25-12-1813, betr. het oprichten van een Generale landstorm en land-militie van Neerlands ingezetenen, zo tot verdediging van eigen haardsteden als tot verdrijving van den algemeenen vijand. Folio, gedrukt, 3 pag."
45091: - "OPGELDER; OP TEN NOORT; ZUTPHEN --- Bericht betreffende het overlijden van Bartha Op ten Noort, wed. G.J. Opgelder, d.d. Zutphen 14-3-1793. Folio, deels gedrukt, 2 pag."
45092: - FRANCKEN, ZUTPHEN --- Bericht betr. het overlijden van Arnold Willem Francken, 21 jaar oud, zoon van A. Francken, d.d. Zutphen 24-7-1790. Folio, 1 pag., deels gedrukt.
45094: - "LEVENSVERZEKERING; UTRECHT --- Kennisgeving door B en W van Utrecht, d.d. 31-8-1830, betr. het oprichten van levensverzekeringsmaatschappijen. 4°, gedrukt, (4) pag."
45095: - "ZONDAGSRUST; UTRECHT --- Notificatie van de Prov. Regering van de stad Utrecht, d.d. 10-1-1814, betr. zondagsrust. 4°, gedrukt, (4) pag."
45096: - HARDINXVELD --- Aardewerk bordje gemaakt t.g.v. het 100 jarig bestaan van de zondagsschool Jedidjah te Boven Hardinxveld, 1878-1978. Diameter 18 cm.
45097: - "MUZIEK; ROZENDAAL (G)--- Officiele gids van het nationaal federatief muziekconcours, 11-13-6-1948 te Rozendaal (Geld.), 72 pag., geillustreerd."
45098: - "MUZIEK; VELP --- Officiele gids van het Nat. Federatief concours voor Harmonie -en fanfare- gezelschappen te Velp (G.), 9-10/8/1946 t.g.v. 75 jarig bestaan Velpsche Harmonie, Velp 1946, 24 pag., geillustreerd."
45199: - "VEERE; SWARTE THONE--- Acte verleden voor burgemeesteren en schepenen van Veere d.d. 28-8-1538, waarbij Ant. Cornelisz. alias Swarte Thone, poorter van Veere, regelingen treft voor zijn kinderen uit 1e en 2e huwelijk, na zijn overlijden. Charter op perkament, zegel verloren."
61212: - Prospectus Pontis novi, versus Palatium Regii Parisiensis
61224: - La Place du Marché de Francfort sur le Mein en Allemagne
44599: - BERKHOUT --- Envelope geschreven door A.J. Berkhout, schoolopziener te Zaandijk. Manuscript, 1 pag.
44598: - "SCHOUTEN --- Brief van P. Schouten, d.d. 's Gravenhage 1841, betr. een voorstelling 'ten mijner benefice;. Manuscript, 1 pag."
44597: - "BERGMAN; VEEARTS --- Brief van de veearts Bergman, d.d. Leiden 1817 betr. Commissie tot examineren van veeartsen. Manuscript, 1 pag."
44596: - DONALDSON --- Briefje in het Engels van Phils.L. Donaldson betr. Institution of Civil Engineers, 1842.
44595: - "WEST INDIE; JUDA; LINCK --- Twee brieven van H.E.(?) Juda, d.d. Paramaribo 1936 aan F. Oudschans Dentz te 's Gravenhage. Manuscript, 4 pag."
4049: [MOLENAAR, E.] - Het geheimzinnige handschrift van de familie Over de Linden. Bussum [1949], 75 p., geïll.
60688: - - Collection of 16 writings on the disaster of Leiden in 1807, all from 1807.
45254: - MUZIEK, HAHN--- Briefje van de pianiste Clara Hahn, ca. 1860, manuscript, 1 pag.
45253: - MUZIEK, VON BRONSART--- Briefje van Hans von Bronsart, d.d. Hannover 1873, manuscript, 1 pag.
44937: - RIDDERORDEN --- Voorstel tot reorganisatie der ridderorden. Pp. 163-164 in Het Leeskabinet 1849, eerste deel, geillustreerd met een gelithografeerde plaat waarop de spot wordt gedreven met dragers van ridderorden. Gebonden in half linnen, 284 pag.
44582: - JACOBS --- Extract uit overlijdensregister Maastricht betr. de dood op 23-9-1831 te Margraten van Johannes Jacobs, landmeter, 64 jaar. Manuscript, folio, 1 pag.
10004: - Aan den dapperen H. Burgersdijk, na dat hij op den 23 augustus 1785 binnen Leyden als kwartiermeester bedankt is. z.p. Plano.
29339: - KUNST ZIJ ONS DOEL -- Velletje briefpapier met kop ‘Kunst zij ons doel. Opgericht 1821 Haarlem’. En Haarlem ... 1921. 8°, 1 pag., gedrukt.
45202: - VEERE, FORTIFICATIEN--- Acte van burgemeesteren en schepenen van Veere d.d. 22-6-1512 betr. het heffen van belasting om de gebreken in de fortificatien van muren, poorten vesten, torens etc. van Veere te herstellen. Charter op perkament, zegel verloren.
12114: - TEX, DEN Drie gedrukte brochures betreffende Jhr.mr. C.J.A. den Tex, burgemeester van Amsterdam, 1879, 1880 en 1883. Ca. 20 p., geïll.
61237: - Vue du Pont Rialto et de la Prison de Venise
11272: - BEUMER, STEGWEE Fotoalbum betreffende Cecil Cornelius Beumer, geboren 21 juni 1935 te Biltmore (North-Carolina, USA), zoon van Harry Cornelius Beumer en Jacoba Stegwee. Jeugdfoto's, ouders, omgeving in Biltmore etc., 1935-ca. 1940.
11279: - BLANKERT, ERKELENS, INDIË `Geneeskundig certificaat' waarbij de officier van gezondheid te Macassar Adrianus Nicolaas Erkelens verklaart dat C.J. Blankert, geëmployeerde bij de Handelmaatschappij, uit hoofde van hartziekte, chronisch rheumatisme en algemeene lichaamszwakte twee jaar verlof naar Europa verdient. 1873. 4(: 1 p.
11274: - "BIJNKERSHOEK, VAN; HOGE RAAD Eigentijdse kopie van een schrijven van de Staaten van Zeeland met recommandatie van Mr. Cornelis van Bijnkershoek tot president van de Hoge Raad. Middelburg, 9 oktober 1722. Folio, 6 p."
11276: - BIK Kwartierstaat Pierre Jean Baptiste de Perez Bik, geb. 1890. Folio, oblong, 1 blad. Begin 20ste eeuw.
10950: - Van vrijen en trouwen op 't boerenland, Amsterdam-Mechelen 1929, 187 p., geb.
10952: - Met brulfteneugers op stap. Baarn [ca. 1930], 32 p. Libellen-serie nr 16.
45101: - "ARNHEM; TANDMEESTER DENTZ --- Arnhemsche Courant van 19-6-1828, met o.a. advertentie van de tandmeester A. Simon Nathans Dentz, tandmeester van den Prins van Oranje."
45263: - DAGERAAD, DE --- Collectie van 17 handtekeningen van medewerkers aan het tijdschrift De Dageraad, 1869, manuscripten.
49320: - TJERKS, TROMPE L'OEUL-TEKENING--- Trompe l'oeul tekening door Abraham Tjerks, 1766. Pen in bruine inkt, 40x30 cm.
49288: - UTRECHT, STUDENTEN, TANDHEELKUNDE--- Programma en menu betr. het 8e lustrum van de Tandheeldkundige Studenten Vereniging John Tomes, Utrecht 1937.
49138: - RIBBIUS--- Brief van mr. G. Ribbius, d.d. Dordrecht 1918, betr. ds. J. Ribbius gehuwd in 1638 met H. v. Ommeren, en andere familieleden. Manuscript, 4 pag., met afdruk lakcachet.
49348: - DORDRECHT, TRAS, METSELWERK--- Ordonnantie op 't stuk van den tras en tras-steenen, Dordrecht, Onder de Linde, 1698, 4°, 19 pag., gedrukt. Met groot wapen van Dordrecht op titelpagina.
45375: - "HUWELIJK, ZUTPHEN--- ""Huwelicksche Ordonnantien"". Manuscript, 4o, 17e eeuws, 9 pag."
45267: - SIJPESTEIJN, VAN --- Briefje van de heer Van Sijpesteijn aan F.W. Conrad, d.d. 's-Gravenhage 1860, manuscript, 1 pag.
45269: - MESSCHERT--- Brief van W.Messchert, d.d. Rotterdam 1843, aan Mr. M.C. van Hall te Amsterdam, manuscript, 4o, 1 pag.
45271: - DIRKS--- Briefje van J. (?) Dirks aan F.W. Conrad, d.d. Gorinchem 1861, manuscript, 1 pag.
45293: - HALL, VAN--- Briefje van C.E.(?) E.(?) C. van Hall, d.d. 1843, aan W.D.Sweijs, manuscript, 1 pag.
49058: - ROSSUM, VAN--- Aquarel van schip en huizen, gesigneerd H. v. Rossum, 22x16 cm., 20e eeuws.
49070: - DORDRECHT--- Concep reglement voor de kamere justiciele ende zecretarye der stadt Dordrecht, aen M.H. van den Oudt-Rade voor gedragen den 13-2-1668. Folio, 7 pag., gedrukt.
49129: - HUIJGENS, TENTOONSTELLING--- Huijgens-tentoonstelling. Lijst van [ financiele ] bijdragen voor de tentoonstelling en lijst van deelnemers in het waarborg fonds, 1896. 1 blad, deels gedrukt.
49301: - BLAUWE KNOOP, ROTTERDAM, VERKAAIK--- Drie menu's met handtekeningen van diners van het gezelschap Blauwe Knoop, 1935 en 1936.
49214: - FRIESLAND, WORKUM, SCHUTTERIJ--- Reglement voor de schutterijen in de steden van het departement Vriesland. Workum, Annema, 1814. Blanco papieren omslag, 48 pag.
49223: - FRIESLAND, NED. HERVORMDEN--- Extract uit Decreten Prov. Bestuur Friesland d.d. 23-2-1797 betr. opheffing regels betr. verkiezing predikanten, als zijnde 'overblijfselen van het stelsel eener heerschende kerk'. 1 blad, folio, gedrukt.
49225: - WORKUM, MARNSTRA, TREKWEG--- Kwitantie van A. Marnstra te Workum voor rente op obligatie op de trekweg alhier, d.d. Workum 1793. 1 blad, deels gedrukt.
49226: - WORKUM, BLOM--- Rekening van slager M. Blom te Workum, 1894, voor weeshuis. 1 blad, deels gedrukt.
49227: - WORKUM, EILING--- Nota van schoenmaker L. Eiling te Workum, 1895, voor weeshuis. 1 blad, deels gedrukt.
49229: - WORKUM, GLASTRA--- Nota van bakker W. Glastra te Workum voor weeshuis, d.d. 1894. 1 blad, deels gedrukt.
4923: [VIS ALBZ., J.] - De familie Vis van Zaandam-Wormerveer. [Hilversum], 1926, 107 p., Oud-Hollands papier, met losse tabellen.
9335: - Bataviers-vreughde op het geluckig arriveren in Holland, van sijn kooninglycke majesteyt Wilhelmus de iii, koning van Groot Brittanje, etc etc, erf-stadhouder van Holland etc etc. Leiden, H. van Damme, 1691. Plano, 1 p.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

6/1