Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
13269: - FRIENS (FR.), ATTEMA, DUPARC, VAN SLOTERDIJCK Rapport der commissie aan welke is opgedragen om te onderzoeken of het nodig en wenschelijk is dat de bestaande tarieven der tollen voor de doorvaart der Irnsumerzijl onder Friens en voor het passeren van de bij die zijl behorende brug, worden herzien, 26 augustus 1869, gedrukt, 8 p.
13270: - BERLIKUM, VAN DER HARST Teksten voor het “Geheelonthouderskoor ‘Excelsior’, Berlikum. Directeur: H. v.d. Harst”, 4 p., gedrukt.
10947: - Van vrijen en trouwen. Bijdrage tot de geschiedenis van oud-vaderlandsche zeden, 244 p.
10948: - Volksgebruiken der Nederlanders bij het vrijen en trouwen, Utrecht 1832, 330 p., geb. (rug los).
10949: - Volksgebruiken der Nederlanders. Extract uit Geschied- en Letterkundig mengelwerk, 1832, 330 p., zonder band.
10950: - Van vrijen en trouwen op 't boerenland, Amsterdam-Mechelen 1929, 187 p., geb.
10952: - Met brulfteneugers op stap. Baarn [ca. 1930], 32 p. Libellen-serie nr 16.
10953: - Verliefd, verloofd, getrouwd [catalogus bij tentoonstelling in ASLK-galerij te Brussel 1988], 366 p.
10955: - Vrijen en trouwen. Aspecten van het volksleven in Europa, Antwerpen 1975, 293 p.
10956: - Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance. Enkele funeraire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel bezien tegen de achtergrond van de theorie betreffende het genre. Assen 1969, 377 p.
10958: - Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de Koninklijke Bibliotheek te , 216, . Catalogus van gedrukte gedichten op gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van particuliere personen. , 216, /Nieuwkoop 1982, 235 p. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica XV).
10960: - Overijssel in proza en poëzie. Gelegenheidsgedichten. Lijst van gedichten op Overijsselse plaatsen en personen tot 1900, voor het merendeel in het bezit van de Provinciale Bibliotheekcentrale Overijssel-Oost, tevens aanzet tot een bibliografie. Borne 1983, 87 p., gestencild.
10961: - Ovale gravure 18 x 23 cm met allegorische voorstellingen betreffende geboorte en huwelijk, met een grote gedenksteen in het midden waarop in handschrift teksten kunnen worden ingevuld, Gravure door J. Bemme, naar C. Groeneveld.
49107: - CUNTZ--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van H.P.J. Cuntz, 19e eeuws, manuscript.
49108: - SMITS, LEKZICHT--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van L.F.(D?) Smits, d.d. Lekzigt 1848, manuscript.
49105: - RHEE, VAN--- Blaadje uit album amicorum met borduurwerk en bijdrage van M. van Rhee, Leiden 1842, manuscript.
49106: - JORDENS--- Blaadje uit album amicorum met borduurwerk en bijdrage van J.A. Jordens, d.d. Deventer 1820, manuscript.
11299: - BRAYNES Wapen van Willem Braynes van Wrixall. Tekening met kleur op perkament, met verklaring dat Jan Bridges, `vermaert Engels coopman tot Amsterdam' dit in Engeland heeft opgezocht. Verso verklaring van een familielid Braynes, `NB. omdat de couleuren van dit wapen tegens het onse varieert en contra de ordinaries stijl gestelt is, so konnen wij 't selve ons met recht niet toeeygenen'. 17de-eeuws, 18x13 cm.
11251: - ALTIUS Twee aandelen van de N.V. Houthandel vh. Altius & Co., Amsterdam, 1925.
11259: - BARCHMAN WUYTIERS Familiewapen Barchman Wuytiers. Tekening in Oostindische inkt door A.v.L[eeuwen]. Ca. 1900, 35x45 cm.
11265: - BEETS KLINKERT Gekalligrafeerd blad, getekend `Purmerend, P. Beets Klinkert Jr'. 4(: 1 p.
11266: - BEIJERINCK Blaadje uit een album amicorum met tekening en versje van `uwe vriendin C.B.M. Beijerinck'. Amsterdam, 1836.
11267: - "BELGIË, LEGER `Mémoire' van `le directeur général des Costes de l'Armée'; betreft de kusten (of kosten?) van België. [1790] Folio, 2 p."
11268: - BERESTEYN, VAN Enkele stukken uit 1980 betreffende het Pieuze Fonds van wijlen Maria Duyst en Volckera Nicolai, gesticht in 1586, genaamd `De kist van Beresteyn', afkomstig van Jhr.mr. H.P. van Beresteyn, administrateur sedert 1980. 4(: 6 p.
11272: - BEUMER, STEGWEE Fotoalbum betreffende Cecil Cornelius Beumer, geboren 21 juni 1935 te Biltmore (North-Carolina, USA), zoon van Harry Cornelius Beumer en Jacoba Stegwee. Jeugdfoto's, ouders, omgeving in Biltmore etc., 1935-ca. 1940.
11274: - "BIJNKERSHOEK, VAN; HOGE RAAD Eigentijdse kopie van een schrijven van de Staaten van Zeeland met recommandatie van Mr. Cornelis van Bijnkershoek tot president van de Hoge Raad. Middelburg, 9 oktober 1722. Folio, 6 p."
11275: - "BIJTEL, VAN DER; VAN DER KAMP, BOS Stamboom van de families Van der Bijtel, Van der Kamp en Bos, in de vorm van twee bomen in een landschap met namen in de blaadjes aan de takken. Tekening met zwart krijt. 19de-eeuws, 40x50 cm."
11276: - BIK Kwartierstaat Pierre Jean Baptiste de Perez Bik, geb. 1890. Folio, oblong, 1 blad. Begin 20ste eeuw.
11279: - BLANKERT, ERKELENS, INDIË `Geneeskundig certificaat' waarbij de officier van gezondheid te Macassar Adrianus Nicolaas Erkelens verklaart dat C.J. Blankert, geëmployeerde bij de Handelmaatschappij, uit hoofde van hartziekte, chronisch rheumatisme en algemeene lichaamszwakte twee jaar verlof naar Europa verdient. 1873. 4(: 1 p.
11283: - BLINDEN, SCHRIFT VOOR `Vereenvoudigd stelsel van verheven schrift ten gebruike van blinden, door William Moon FrGS'. Folio, oblong, 1 p. Met reliëfdruk, gedrukt in de werkinrigting voor blinden te Rotterdam, 19de-eeuws (1864?).
11284: - "BLOCQ, DE; VLISSINGEN; BERGEN-OP-ZOOM Twee bladen met op ieder blad een gekleurde afbeelding van een wapenbord. Het eerste uit de Grote Kerk van Vlissingen, voorstellende het alliantiewapen van Adriane Chantraine de Brouqsaut, huysvr. van Nic. de Blocq, griffier van het leenhof van Vlaanderen te Middelburg, overleden 21 maart 1623. Het tweede uit de Grote Kerk te Bergen-op-Zoom, voorstellende het alliantiewapen van Adriane de Blocq, huisvr. van Gabriel de Bechevel, heere van Blagnij, overleden 2"
11291: - BOS, VAN DEN Opdracht aan Adriana van den Bos van een boek, ter herinnering aan haar schooljaren op de Openbare Lagere School A. te 's-Gravenhage. Z.j., ca. 1930, 1 p.
11295: - BOSSE, STAKMAN `Declinatoir advys op de requeste van Karel Christiaan Bosse en Maria Cornelia Stakman, beide wonende alhier in Den Haag, om dispensatie van het 13e art. van de Politieke Ordonnantie van den jare 1580 en de suppletie van het consent van der tweede suppliantes vader, tot voltrekking van hunlieder voorgenomen huwelijk', 21 november 1805. Folio, 6 p.
11296: - BOTTER Gedrukt overlijdensbericht van A. Barkmeyer de Wit-Botter, Amsterdam 1910.
11297: - BOUVY Aanslagbiljet grondbelasting gemeente Segelsem, ten name van Jean Joseph Bouvy, wonende te Audenaarde. 1835. Folio, 1 p.
11298: - BRAAL, DE Gedrukt overlijdensbericht van Maurits de Braal, Haarlem 1946.
10168: - Lijkzangen op ... P.J. Bachiene, professor in de H. theologie en predikant te Utrecht. Utrecht, J.C. ten Bosch, 1797. 8º: 32 p. Zonder het titelvignet door J. v. H. naar H. v. M en zonder blad muziekschrift Romance.
10170: - De treurende christen bij het graf van Filips Serrurier, sedert den jaare 1763 veelgeliefd leeraar der Herv. gem. binnen Amsteldam en aldaar overleden in den ouderdom van 71 1/2 jaar op den 12 van sprokkelmaand des jaars 1799. Amsterdam, H. Lardé. 8º: 12 p.
10060: - Op de beeltenis van den weledelen gestrengen heere mr J. Nuhout van der veen. z.p., z.j. 8º: [1] p.
10061: - Aen den manhaften Heer de Heer Adrianus[met de pen veranderd in Arnoldus] Heiblom, luitenant onder het Blauwe Vendel met het witte kruis onder ... kapitein Meyndert Meesters. z.p., z.j. 8º: 7 p.
10062: - Vrijheid boven. z.p., z.j. 8º: 4 p.
10064: - Glorie-zang! op de blyde herstelling van ... Willem de Vijfde, prince van Oranje en Nassauw, Nederlands gewenste erf-stadhouder. z.p., z.j. 8º: 8 p.
10065: - Lof-lied over de gelukkige uitkomst van prins Willem de vijfde. z.p., z.j. Plano, 1 p.
10068: - Eerezangen voor ... Allardus De haas, toen zijn Ed. als luitenant van het Blaauwe Vaandel der burgerije van Leyden voor de eerstemaal met luister de nachtwacht betrok op den 15 van sprokkelmaand ... z.p., 1788. 8º: 12 p.
10076: - Op het afsterven van den eenige voorzoon mijner huisvrouwe Meyndert Hendrik Heus, luitenant ter zee in dienst der Ver. Nederlanden, op de terugreis uit Oostindie, aan boord van 's lands oorlogschip Ceres, den 23sten van hooimaand 1788, in den ouderdomm' van 20 jaren 3 maanden en 28 dagen, overleden. z.p. 8º: 8 p.
10077: - Danklied en Zegenwensch van een opregte vaderlander op de eerste heuchelyke verjaardag van Neerlands moeder, na de gezegende omwenteling. Opgezongen ter eere van ... Frederika Sophia Wilhelmina Prinsesse van Oranje en Nassau ... op den 7 van Oogstmaand 1788, door D. v. B. Rotterdam, Joh. Bal, 1788. 8º: 8 p.
10079: - Aan Hare Koninklyke Hoogheid ... Frederica sophia wilhelmina ... den 7 van Oogstmaand 1788 zynde hoogstderzelver 37ste verjaardag. Rotterdam, Nic. Cornel, 1788. 8º: 16 p.
10082: - De zevende Augustus of de heuchelike geboortedag van Nederlands moeder en Debora, Frederica Sophia wilhelmina ... gedacht toen heure koninglike hoogheid op den 7. Augustus 1788 37 jaaren oud wierdt. Leiden, J. Hasebroek en A. van Houte, 1788. 8º: 12 p.
10085: - Bij het lijk van mijn broeder Joannes Bilderdijk, overleden den 25sten van wijnmaand 1788. z.p. 8º: [8] p.
10087: - Het heil des lands gezocht en gevonden in de gunstige omkeering van zaaken, door de herstelling van ... Willem den vijfden ... in alle waardigheeden ... benevens de zoo heuglyke ... wederkomst van ... deszelfs gemaalinne in , 216, . Rotterdam, A.J. van Ginkel, 1788. 8º: 40 p.
10089: - Dem verehrungswürdigen Wagner-henschenschen Braut-Paar am Tage ihrer Vermählung. Von dem Königlich Preussischen Justiz-Rath J.F. Striebeck geweiht. z.p., 1788. 4º: [4] p.
53793: --- - Waerachtige historie van 't geslachte, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, proceduren, brieven, laatste woorden en doodt van wijlen Heer J. van Olden-barnevelt [...] neffens sijn remonstrantie aen hare Ed. Groot Mog. als mede de sententien van Johan van Olden-barnevelt, Gillis van Ledenbergh, Hugo de Groot en Rombout Hoogerbeets. Amsterdam, J. v.d. Straten, 1669.
10223: - Treur- en troostzang op het smertelijk ... afsterven van ... Jacobus Hinlopen, bedienaar des Heiligen Woords in de gemeente van Utrecht, ontslapen ... in den ouderdom van 80 jaar den 23 juny 1803. Utrecht. H. v. Otterloo, 1803. 8º: 6 p.
10224: - Het treurgewaad na drie maanden opgelicht of samenspraak tusschen een bemoedigde en treurige christen wegens hunnen onlangs afgestorvene ... leeraar Jacobus Hinlopen, Utrechts oudsten predikant, overleden den 23 juny 1803 in den ouderdom van ruim 81 jaaren. Utrecht, P. v. Oort, 1803. 8º: 16 p. Incompleet, mist p. 3-6 en 11-14.
10226: - Lyk-zang ter gedachtenis op het overlyden van ... Carolus Segaar, professor in de Grieksche taal en predikant te Utrecht, overleden den 22 december 1803. Utrecht, J.C. Fluck, z.j. 8º: 8 p.
10227: - Vriendschapsoffer ter nagedagtenisse van ... William Stewart, laatst kapitein luitenant in dienst bij de marine van ... den koning van Denemarken, in den ouderdom van 33 en het 11 jaar zijnes echts overleeden binnen Dordrecht, den 5den van lentemaand des jaars 1804. z.p. 8º: 12 p.
10228: - Ter ondertrouw van den Heer Abraham Van ketwich en Mevrouw Gerarda Bartina Bernard, en tevens ter een-en-zestigste verjaring van even gemelden Heer, den 19den van grasmaand 1804. z.p. 8º: [8] p.
10229: - Levensschets van Simon Stijl, door Jacobus Scheltema, gevolgd van twee lijkzangen. Amsterdam, J. ten Brink Gerritsz, 1804. 8º: 36 p.
10231: - Lykzang[en] ter nagedachtenis van Vrouwe Maria Drever, echtgenoote van ... Mr. G. Van lom, overleeden [te Gorinchem] den 17 juni 1804. Gorinchem, J. v.d. Wal, 1804. 8º: 38 p.
10233: - Ter nagedachtenisse van ... Frank Van der schoor, oudraad en oud schepen der stad Dordrecht en aldaar in den ouderdom van 73 jaaren 7 maanden, 7 dagen en het 49ste jaer zijnen echts overleeden op den 18 Hooimaand des jaers 1804. z.p., z.j. 8º: 9 p.
10238: - Aan mijne waarde tante Mejuffrouw Joanna Maria Niewindt, bij gelegenheid van haar Eds. echtvereeniging met den Heere Fredrik Joseph Guilini, op den 3den february 1805. z.p. 4º: [1] blad.
10239: - Hulde, en zegenbede, aan ... mr. A. Everwijn Onderwater, regent en buitevader van het armen-weeshuis, ter gelegenheid van zijn Ed. tweede huwelijk met Jonkvrouwe Geertruida Van poelien, voltrokken den 7e van grasmaand 1805, nederig opgedragen door de gezamentlyke armen weezen van het zelve huis te Dordrecht. Dordrecht, P. v. Braam, 1805. 8º: 8 p.
10240: - Zang ter zilvere bruilofte van den Heere Ernst Willem Cramerus en Mejuffrouw Henderiena Noordink, gevierd den 23 april 1805. z.p. 8º: [3] p.
10244: - Jani Hoogeveen, Carmen elegiacum exhibens orationem caji Marii cos. exulis, carthaginis deletae ruderibus insistentis, dictum publice Delphis in aede gallicana d. 13 augusti 1805. Delft, C. en S. van Graauwenhaan, 1805. 4º: 18 p.
10274: - Encomium dictum ... Wilhelmo Bilderdijk, poësis patriae vindici et principi ab Hermanno Bosscha. z.p. 4º: 5 p.
10275: - Treurgalm bij 't overlyden van ... Jean Frederic Faure Van der wilt, leeraar der Walsche Gemeente alhier [= Leiden]. Leiden, Wed. M. Cijfveer Jz., 1809. 8º: 7 p.
10276: - Oon mijn graete makker Berend Freerk Tydeman, da hij zijn dissertasie for diffendjerje zoe. z.p. 4º: [4] p.
10280: - Het echtgeluk van Pieter Leonard Van de kasteele op zijn 25 jarigen trouwdag met Maria Bernardina Gallé [Wed. Nicolaas van Leyden, gevierd in Den haag], den 1 van oogstmaand 1809. z.p. 8º: 16 p.
10282: - Op het treurig overlijden van mijne waarde en zeer geliefde moeder Johanna Regenboog, weduwe wijlen den Heer Pieter Kruyff, in den ouderdom van 76 jaren den 11en van wijnmaand 1809. z.p. 8º: 8 p.
10284: - Aan mijnen vriend, J. Van ouwerkerk de vries, bij den dood zijns vaders. MET: Aan mijnen vriend Mr. M.C. Van hall. z.p. 8º: [3] p.
10287: - Op het overlijden van mijnen ... grootvader ... P.H. Hugenholtz, in leven rustend leeraar bij de Herv. Gem. te Delft in den ouderdom van 82 jaren en bijna 3 maanden, den 24 van sprokkelmaand 1811. z.p. 8º: 8 p.
10288: - Vriendenzang ter zilveren bruiloft van mijne zeer geachte behuwdbroeder en zuster Johannes Buys en Sophia Margaretha Frerichs, gevierd in Amsterdam den eersten van Wijnmaand 1811. z.p., z.j. 8º: [24] p.
11300: - BREDA, KLOOSTER ST. CATHARIENDAL Archivalia betreffende het klooster Sint Cathariendal bij Breda. 8(, oblong, 3 p.
11302: - BREMER Tekst in het Frans geschreven en ondertekend door Frederika Bremer, Stockholm 1864. 8(: 4 p).
11303: - BROEK, VAN DEN Gedrukte uitnodiging voor Daniel Weslingh voor de begrafenis van Mr. Joannes van den Broeck, prof. juris em. in de Illustre Schoole. Amsterdam, 1739. 4(, oblong: 1 p.
11305: - BRONSEMA, KUIPER Album amicorum van Jacoba Bronsema en van haar dochter Mietje Kuiper, bestaande uit een oblong mapje met een 15-tal losse blaadjes 1822-1848.
11306: - BROUWERIJ, AMSTERDAM Gedrukte, oningevulde verklaring van een Amsterdamse bierbrouwer betreffende het aantal lasten `garst, haver, tarw en4, 398, t' door hem naar de mouterij gebracht om `gemouten' en daarna `verbrouwen' te worden. Folio, 1 p.
11315: - BUSCHMAN, DE VIRIU, VAN EVERDINGEN, DRIEL, GELLICUM Een aantal documenten betreffende de familie Buschman, 1672-1811.
11317: - CALKOEN Ontwerp voor een geslachtslijst in boomvorm van de familie Calkoen. Onderaan `Bureau Int. d'Etude généalogique et héraldique La Haye', begin 20ste eeuw. Wrs. tekening door J.C.P.W.A. Steenkamp, 55x45 cm.
11319: - CARPENTIER Wapen van Jhr. Thomas Cornelius Carpentier. Tekening met kleur en goud op perkament (mist het helmteken). 19de-eeuws. 15x15 cm.
11320: - CARTOGRAFIE Gedrukt boekje Namen der provincien, rievieren, meren, wateren, eilanden, steden &tc, voorkomende in de kaart van het Koningrijk der Nederlanden, nevens de letters of cijfers waardoor zij op dezelve aangeduid werden. Amsterdam, Mortier Covens en Zoon en J. ten Brink Gz., Z.j. 12(: 8 p.
11322: - "CHIJS, VAN DER; HANEGRAAFF Kwartierstaat van Leonard van der Chijs, zoon van Cath.Joh. van der Chijs (geb. 1822) en Constance Hanegraaff. Folio, 1 p. Met getekend wapen van Corn. Hanegraaff (1507). 8(: 1 p."
11324: - COENEN, LÜBECK, DE GODOY, MUZIEK Eigenhandige muziekmanuscripten van , 523, Coenen en Ernst Lübeck. Van de eerste `Impromptu en forme de valse', 7 p., getekend `Guanajuato 10-2-1864, , 523, Coenen' en van Lübeck `Scherzo', 12 p., getekend `Guanajuato 10-2-1864, Ernst Lübeck'. Gebonden in fraaie lederen band met goud en rood opdruk en de tekst `A madame Adelma Bournos de Godoy' en op de eerste pagina de opdracht `Veuillez accepter madame, les deux compositions ci-jointes, comme souvenir de une re
11325: - COMANS Envelop met gekalligrafeerd adres `Den Weledel achtbaren heer Comans, Groningen', ca. 1880. 8(.
11331: - DANIELS Carte-de-visite-portretfoto van de heer L.H. Daniels, Amsterdam, ca. 1890.
11333: - DEDEL Brief van J. Dedel, Waterland 3 juli 1855, aan `waarde neef'. 8(: 2 p.
11337: - DELPRAT Familiewapen Delprat, aquarel in kleur, 19de-eeuws. 4(.
11338: - DENEKEN, `HERAUT VAN WAPENEN', VAN FRANKENDAAL `Genealogie van de adellijke familie Van Deneken', fraai handschrift van 4 p., groot folio, met fraai getekend familiewapen in kleur. Met een notariële verklaring van notaris J.H. Zilver te Amsterdam, d.d. 29 april 1790, dat Nicolaas van Frankendaal, `zich qualificerende te bedienen den staat van Heraut van Wapenen', te Amsterdam verklaart dat deze genealogie van acht generaties (1566-1790) correct door hem is opgemaakt.
11339: - "DEUTEKOM, VAN; ALKMAAR Gedrukt biljet `lijst van goederen welke tussen 18 en 20 februari zijn gestolen ten huize van Gerrit van Deutekom, winkelier te Alkmaar', Alkmaar 22 februari 1839, ondertekend door de officier van justitie G. van Leeuwen. Folio, 1 blad."
11341: - DIRKS, OPERA Vers `Herbe d'amour' door Anton Dirks, op papier van het Opera-solistenensemble `Anton Dirks', 191X. 4(: 2 p.
60688: - - Collection of 16 writings on the disaster of Leiden in 1807, all from 1807.
43407: [FUHRI, K.] - Leven van Willem den eersten, prins van Oranje, met 130 vignetten, 's-Gravenhage, Fuhri 1847, 766+8 pag., geb. in half groen marokijn (bovenzijde rug licht beschadigd).
4340: [WIJNDELTS, J.W. ] - Het geslacht Op ten Noort. Z.p. [1913], 227 p., geïll.
61994: - Prospectus de Neva, orientem versus aditus que in galeram Petroburgae.
61995: - Prospectus propugnaculi Urbis Lutetia, prope portam S. Antonii delineatus.
61993: - Delineatio alicujus Spatii Petersburgi in Russia
61992: - Prospectus partis Meridionalis Fossae superioris dictae, Augustae.
61990: - Apotheca Autica comparationis, ad Fluvium Fontacka Petroburgae (St. Petersburg).
61991: - Prospectus Cathedralis Ecclesiae, Florentiae.
61988: - Portus Bresti/Le Port de Brest
61987: - Vue des trois Gallerie, du Palai des Art et de Science à Rome
42464: - - Volks-liedjens, uitgegeeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, 5 stukjes, in één band. Amsterdam, 1793-1807.
61989: - La tour de Jan-Rooden-Port a amsterdam (mirrored)
61996: - Prospectus Urbis Havre dictae a parte Portus marini Franciae.
61997: - Prospectus portus marini Urbis Genuae
17658: ?? - Afscheidsleerrede gehouden voor zijne onvergetelijke gemeente Baarn en Eembrugge [...] 18 junij [1864], den 50-jarigen gedenkdag der overwinning bij Waterloo, MET: Intrée-leerrede gehouden voor de gemeente van Hellevoetsluis [...] den 9 July,z.pl., [1864], 8°: 95 p.
61999: - Prospectus Turris illius prope portum Britaniae versus.
62009: - Vüe perspective du berceau merveilleux qui est dans le jardins du gouverneur a Pondichery ville des Indes Orientales sur la côte de Coromandel.
62001: - Septum Regium Sancti Jacobi in Londino.
62002: - Marly (mirrored)
62003: - Vue du Palais du Duc d'Aveiro a Lisbonne (mirrored)
62004: - Epularis Aula
62005: - Vue de Paris du-coté de la Porte St. Bernard.
62007: - A General View of the City of Lisbone the Capitel of the Kingdom of Portugal.
62008: - Vue de la Ville de Richelieu en Poitou (mirrored).
62000: - Prospectus partis illius marini portus Britaniae versus delineatus.
13602: - EIFFELTOREN Twee bronzen penningen a. “Exposition universelle 1889” en b. “Souvenir de mon ascension au sommet de la Tour Eiffel octob. 15 1889”.
13606: - HINDELOOPEN Verziilverde medaille met tekst “1225 Hindeloopen 1975 / 750 jaar stad”.
13607: - ZWOLLE Bronzen penning t.g.v. opening stadhuis Zwolle, 15 mei 1976.
13609: - ABCOUDE, GOUSSET, BUYS Verklaring van Johannes Gousset, schout van Abcoude, betr. het huwelijk van Claas Symens Buys en Maritie Jans Buys, dd Weespercarspel 7-1-1717. 1 p., folio, manuscript.
48160: - BREDERODE--- Publicatie van Heynrich van Brederode, d.d. , 216, 26-3-1657, betr. strandvonderij in de heerlijkheid Brederode. 1 blad plano, gedrukt (bij P. Casteleyn te Haarlem).
58076: - Extract Resolutien Staten van Holland 30-3-1736 betr. vernieuwing commercie tractaat met Frankrijk. Folio, 4 pag., gedruk
11342: - DOELMAN, HATTEVIER Alliantie-familiewapen van Michiel Doelman en Catharina Hattevier. Tekening met kleur, 18de-eeus, 30x30 cm.
11343: - DOMPIERRE Alliantiewapen Touroude de Saint Amant x Dompierre, met daarnaast de 16 kwartieren Dompierre. Tekening met kleur, 19de-eeuws. 35x25 cm.
11349: - DUITSLAND, PRINS ALEXANDER Briefje van prins (?) Alexander van ..., getekend Darmstadt 3 januari 1888, gericht aan `Herr Major'. Met een portret in lichtdruk, 16x10 cm.
11351: - DUSSEN, VAN DER Kwartierstaat (16 kwartieren) van de kinderen van Pieter van der Dussen en Anna van der Stock. Met de 16 kwartierwapens. Dubbel folio, 1 blad. Begin 20ste eeuw.
11356: - EINDHOVEN, STADWIJK Cahier `Vormleer' van D. Eindhoven, Stadwijk 1859. 4.
11248: - ALEWIJN Kwartierstaat van Martinus Alewijn, geb. 4 mei 1747, commissaris 1776, grote tekening met 32 kwartieren, 45x65 cm.
13873: - HAARLEM, KLINKERT & HEYNSIUS Nota van Klinkert & Heynsius (verfwinkel) te Haarlem, 1881.
13874: - HAARLEM, VAN BEMMELEN Nota van J.C. van Bemmelen & Co., wijnhandel, Achterstraat te Haarlem, 1861.
13877: - REDDINGWEZEN Twee brochures van de Mij. tot Redding van drenkelingen “Hoe men een drenkeling op het droge moet brengen” en “Hoe men een schijnbaar doode drenkeling weer tot het leven terug moet brengen”, Amsterdam ca. 1915, 8+8 p., gedrukt, geïll.
13878: - FRANKRIJK, MARLE Akte verleden door de baljuw van het graafschap Marle, d.d. 4-2-1491, charter op perkament, zegel verloren.
13879: - FRANKRIJK Groot blad perkament met Latijnse tekst de datum 21-3-1430 en een merk als ondertekening, 68x30 cm.
13880: - ST. MAARTENSDIJK, SCHERPENISSE (THOLEN) Domeinrekeningen over de geestelijke goederen van Sint Maartensdijk en Scherpenisse over 1674 en 1676. De rekeningen werden afgelegd door Pieter Munnincx, rentmeester (aangesteld door de Prins van Oranje in 1671) en afgehoord door de Camer van Rekeningen in resp. 1677 en 1678. Manuscripten, folio, ieder ca. 360 p., gebonden in perkamenten banden. Per stuk
13881: - BEMELMANS Lidsmaatschapsdiploma in de “Congregatie onder den titel van de Onbevlekte Ontvangenis der allerheiligste maagd Maria”, voor Hubert Bemelmans d.d. 1907. 1 blad, deels gedrukt (chromolitho) met de handtekeningen van de bestuurderen der congregatie: J. Schoeblen, L. Theunissen en Fr. Vandendael (randen beschadigd).
13883: - MIDDELBURG, THIBOUDT ‘Sauveguarde voor den heer Mr. Hendrick Thiboudt, raedt ende voor dezen borgemeester de stede Middelburgh in Zeelandt’, uitgevaardigd door het Hof van Holland, Zeeland ende Vriesland d.d. Den Haag 13-10-1651, gedrukt blad plano (Den Haag, Wed. van Wouw 1651).
13884: - TETRODE, HUGO “Reis van half September tot half October 1924, door Mr. P.J.C. Tetrode met zijn zoon H.M. Tetrode, in Noord-Italië”, gecalligrafeerd titelblad van een fotoboek, met ca. 50 foto’s van de Italiaanse reis. Het geheel in een fraai bewerkt leren omslag.
10384: - Een paar dichtregelen bij den torenbrand te Groningen in den nanacht en morgen van den achtsten van lentemaand 1822 en den daarop gevolgden dood van den Heer substituut officier en directeur van politie mr. P.R. Van wartum en nog een ander jeugdig mensch. Groningen, J. Oomkens, 1822. 8º: [7] p.
10385: - Uitboezeming bij het afsterven van ... Ewaldus Kist, in leven predikant te Dordrecht, overleden den 20 maart 1822. Dordrecht, Blussé en Van Braam. 8º: 8 p.
10386: - Bij het afsterven van ... Ewaldus Kist, leeraar bij de Hervormde Gemeente te Dordrecht, overleden den 20 van lentemaand 1822, Dordrecht, Blussé en V. Braam, 1822. 8º: 6 p.
10387: - Bij het afsterven van den waardigen leeraar Johannes Noordink sedert den jare 1802 predikant bij de Hervormde Gemeente te Zutphen, overleden den 14 July 1822. Zutphen, W.C. Wansleven, z.j. 8º: 8 p.
10389: - Lijkrede en lijkzangen uitgesproken in de Maatschappy Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam ter nagedachtenis van ... Pieter Wittigs, gevolgd van eenige zijner nagelaten gedichten. Rotterdam, N.Cornel en J. Pippijn, 1823. 8º: 12, 108 p.
10392: - Treurzang op het afsterven van ... Joannes Roldanus, geliefd leeraar bij den Ned. Herv. Gem. van Jezus Christus te Leyden, overleden den 1 van slagtmaand 1822. z.p. 8º: 8 p.
10394: - Herinnering aan de verdiensten van Johannes Baptista Crol, M.Dr., Oud Lector anat. et chirurg. ... eere voorz. ... Diversa sed una ... voorgedragen in ... Diversa sed una [te Dordrecht] den 15 van grasmaand 1823 door Mr. P.S. Schull. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1823. 8º: 76 p.
10396: - Lykrede bij het afsterven der weledel gebore vrouwe Constantia Elias, echtgenoote van ... Mr. H.H. Van haersma, ambachtsheer van Nederhorst den berg, Horstwaarde, Overmeer en de Riethoeven, raad der stad Amsterdam, etc., uitgesproken op den 26sten Januarij 1823 door Hs Woerman, predikant te Nederhorst den Berg. z.p. 8º: 49 p.
10397: - Bij het overlijden van ... Mr. Campegius Hermannus Gockinga, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, ridder der orde van de Ned. Leeuw. Groningen, W. van Boekeren, 1823. 8º: [8] p.
59333: - Rekeningen en kwitanties van en voor G.B. Schmidt, koffiehandelaar te Amsterdam, Keizersgracht 671, Amsterdam, 1898-1925, 1 omslag (20 stukken).
11357: - ELINK STERK Briefje van Elink Sterk aan N.N. met het verzoek de concept-notulen door te lezen, alvorens hij ze in het net overschrijft. Over hemzelf: `Bij al het vele dat hij mist, heeft hij ook nog weinig van een goede secretaris.' Z.j. (19de-eeuws.) 8(: 2 p.
11362: - ENSCHEDÉ Uitvoerige brief van L.W. Enschedé, Montreux 1862, aan vriendin te Leiden. 8(: 4 p.
11364: - ERNST Briefje van Bruno Ernst (Broeder Erich) aan J.A. Dortmond, 1963, 4(: 2 p., ter begeleiding van een bijgevoegd briefje van Ir. H.G.J. Schelling aan Erich. 4: 1 p.
50961: - - Bibliotheek in miniatuur, deeltje 'De Geographie'. Amsterdam, M. Westerman, [1823].
10552: - Bij het overlijden van... W. Storm, predikant te Utrecht, op den 29 maart 1845. Utrecht, J. Herfkens Fz., 1845. 8º: 6 p.
10553: - Iets ter nagedachtenis van H.T. Roskes door mr. A. Modderman, voorgedragen in ... het Departement Groningen der Mij tot Nut van 't Algemeen op den 16 april 1845. Groningen, R.J. Schierbeek, 1845. 8º: 23 p.
18285: [STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS?] - Een beestenspel, naar de laatste Hoogduitsche uitgave. Door de Gebroeders Spiritus lenis en Spiritus asper. 3e druk. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1872].
42234: - Orde der feest- en lijdenstexten, welke jaarlyks in de gemeente van Hoorn gepredikt worden. Hoorn, Vermande / Breebaart, 1792.
39973: - Gedenkschriften betreklyk tot het Kweekschool voor de zeevaart, 2e druk, Amsterdam 1791, 131 + 168 pag., origineel karton.
42890: [DENIS, JEAN BAPTISTE] - Conferences sur les sciences, presente'es a monseigneur le Dauphin, l'an 1673. Brussel, H. Fricx, 1673.
42154: - - Door schade leert men, of de school der ondervinding, zijnde eene verzameling van echte gebeurtenissen (...) ter voorkoming van allerlei ongelukken, onderhouding der gezondheid, bewaring der rust en tevredenheid en ter vermeerdering van het geluk des levens. Vertaald uit het Duits, Gravenhage, Immerzeel, 1805.
40115: [ HUININK, D.], - Gedenkboek van Hengelo ( Overijssel ) uitgegeven t.g.v. de Onafhankelijkheids-feesten, Hengelo 1913, 128 pag., geïll., half linnen. Goed exemplaar.
10804: - Ter zilveren bruiloft van den heer en mevrouw [Kees] Callenbach-[Koos] Spruyt. z.p. 8º: [8] p.
10806: - Mr. Lohman's feest. Herinneringen aan de tachtigsten verjaardag van jhr. mr. A.F. De savornin lohman, verzameld door G.G. van As. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1917. 4º: 96 p., geïll.
52060: [TIMMER, H.?], - Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen, uitgegeven door de My tot Nut van 't Algemeen, Leiden etc., Mortier etc., 1843.
13288: - STEMPELFABRIKANT Prospectus van “Frieslands oudste India rubber stempelfabriek, opgericht in 1888, kunstgraveerinrichting handelsdrukkerij ‘Excelsior’”, 40 p. met in groen gedrukte voorbeelden van rubber stempels, ca 1901.
13294: - BELASTINGEN, ZIJDEREDERIJ Twee propositien van zyne hoogheid. Eerstelyk om voor een finaal middel in plaatse van de afgeschafte pagten te introduceren een generaal exclassicaal hoofdgeld (...) en ten tweeden om middelen aantewenden tot herstelling van de binnenlandsche fabriquen en in het bijzonder die van de zijde manifactuuren, 1749, folio, 8 p., gedrukt.
13295: - ZAANDAM, BRANDWEER Reis Bussum-Hilversum-Baarn 1895, verslag van een tocht van de “afgedankte commandeurs en kwartiermeesters van brandspuit nr 2 te Zaandam”. Passagiers o.m. Brugman, Francken, Schipper, Thies, de Wilde en Sabel, manuscript, 7 p.
13296: - ALMELO, SCHELFHORST, KOOP OP AFBETALING “Contractboekje” van het Twentsch Meubelhuis fa. H.J. Schelfhorst te Almelo, deels gedrukt, 8 p., 1925.
44154: - GEERTRUIDENBERG--- Aanstelling door de kamer van de 'Raede ende Rekeningen' van de magistraat van Geertruidenberg voor het jaar 1711. Den Haag, 16 december 1710. Ondertekend door Johan van Schuylenburch en Diert. Met opgedrukt zegel. Manuscript, 2 pag.
44147: "--;" - Ordonnantie voor de Kamer van de desolate boedels der stad Amsterdam, Amsterdam, P. Mortier, 1777, 92 pag. Gebonden in geheel perkamenten bandje. Mist laatste pagina (de ordonnantie zelf is compleet.)
44150: "--;" - Oud-Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud-Hoorn. Jaargang 1 (1979), 2 (1980), 3 (1981) en 4 (1982), ca. 400 pag., gebonden in 1 linnen band.
6233: [VOLLENHOVEN, J.E. VAN] - Geslacht van Vollenhoven, [Tilburg 1942], 6 p. + kwartierstaat
62349: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aapkens
6218: [VEY MESTDAGH, J.H. DE] - Geslacht-register en raadgeving van Gabriel Lambertus Vidal de St. Germain aan zijnen zoon 1815 (en vervolgd), [Utrecht 1959], 133 p., geïll. (met ingeplakte foto’s), geb.
62351: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aarsen tot Beyem
62353: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbema
62350: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aardenstoff (Van)
56326: -- - Rapport omtrent de Stands-bank-van- Lening, Amsterdam 1953.
56324: [BLETZ, J.A. E.A., RED.], - Propria Cures, 2 afleveringen 20 en 27-9-1924.
56322: - Afl. Het Landhuis, 1939, met artikel interieur in landhuis Silvana te Wassenaar, architect Alb. van Essen, 3 pag., geïll.
62490: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
44211: - "ORANJE-NASSAU, NALATENSCHAP KONING/STADHOUDER WILLEM III; GODIN--- Brief van J. Godin(?) aan 'Edele Mogende Heeren', d.d. Den Haag, 17 juli 1702. Over de afwikkeling van de nalatenschap van 'zijn majesteijt van Engeland'."
44206: - "DELFT; VICARIE NIEUWE KERK; TELJUER--- Verklaring van de Staten van Holland en Westvriesland over een vicarie te Delft. Ondertekend Anthonie Heinsius (1641-1720). Gedateerd 21 oktober 1699. Charter op perkament. Zegel verloren."
44208: - "WESENBURCH; ZWEDEN--- Extract uit het register der resolutien van de Staten Generaal, d.d. 20 maart 1668. Ondertekend Nicolaes Ruijs (1607-1670) en Tengnagell de Gellicum. Manuscript, 1 pag."
62370: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
62369: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
62366: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aberson
62367: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aberson
62357: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbenbrouck (Van)
62358: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbing
62359: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbinga
62361: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abeele (Van den)
62362: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abeele (Van den)
62364: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abeleven
62365: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aberson
62355: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbenbrouck (Van)
44227: - "ZEGWAARD; VROEDSTEIN--- Bewijs van onvermogen voor Cornelis Vroedstein, arbeider, 27 jaar oud, geb. en won. te Zegwaard, d.d. Zegwaard, 10-11-1820. Manuscript, 1 pag."
62380: - Wapenkaart/Coat of Arms: Achterberg
62381: - Wapenkaart/Coat of Arms: Achtevelt
62379: - Wapenkaart/Coat of Arms: Achelen (Van)
62378: - Wapenkaart/Coat of Arms: Achelen (Van)
62372: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
62373: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
62374: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
62376: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abo (d')
62377: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abresch
62389: - Wapenkaart/Coat of Arms: Acquoy
62390: - Wapenkaart/Coat of Arms: Acronius
62387: - Wapenkaart/Coat of Arms: Acquet
62388: - Wapenkaart/Coat of Arms: Acquoy
62386: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ackersdijck
62383: - Wapenkaart/Coat of Arms: Achthoven (Van)
62384: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ackerman
62385: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ackersdijck
62371: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
18193: [SMOLLETT, TOBIAS GEORGE] - Zonderlinge gevallen en reizen van Peregrine Pickle, een vrolijke roman. Vertaald uit het Engels. 2e druk. Amsterdam, Gerbrand Roos, 1815. [2 delen in 1 band]
14283: - AMSTERDAM, BOUW BEURS, 1841 Kennisgeving van B&W van Amsterdam d.d. 15-4-1841 betr. verplaatsing van de ligplaatsen van een groot aantal beurt- en veerschepen in het Damrak, in verband met de op 19 april beginnende bouw van de Beurs. Gedrukt, 1 blad, 53x45 cm.
14284: - ZEESLAG BIJ PLYMOUTH 1692 “Premier avis de la grande victoire remporté sur l’armée navale de France par les flotes Angloise & Hollandoise, le 29e May 1692”, 1 blad, folio, gedrukt.
14285: - SCHEEPVAART, OORLOGSCHEPEN 1665 “Lyste van de oorlogh schepen van Engelandt en de geunieerde provincien”, 1 blad, plano (32x21 cm) gedrukt in 2 kolommen, w.s. 1665.
14287: - BLOEMBERGEN Twee artikelen door A. Bloembergen in De Waterkampioen 1939 betr. een tocht door Zweden per kano, ca. 10 blz., geïll.
44235: - "GRAVENHAGE; TIELEMANS; VAN WEES--- Bewijs van onvermogen voor M.S. Tielemans, huisvrouw van J. van Wees, d.d. , 216, , 10-6-1814. Manuscript, 1 pag."
44234: - "GRAVENHAGE; SNIJDERS--- Bewijs van onvermogen voor de wed. Snijders in de Jacobijnekloosterbuurt, d.d. , 216, , 10-6-1814. Manuscript, 1 pag."
13823: - VERMEULEN, UTRECHT Stuk in een rechtzaak voor het Hoog Gerechtshof te ‘s-Gravenhage tussen het Bestuur der Registratie te Utrecht en Louis Vermeulen, 1828, 1 p., 4º, manuscript.
13824: - CIRCUS, MILITAIR, FISCHER Schetsboekje van F.A. Fischer, Warmoesstraat, Amsterdam, 14x22 cm, ca. 30 uitgewerkte pentekeningen, deels in kleur, van scenes uit het militaire leven en in het circus, ca. 1900?
13834: - NOORDWIJK Twee foto’s, ca. 1920, van het kruispunt Molenstraat/Bronckhorststraat te Noordwijk, gemaakt i.v.m. een auto-ongeluk.
13835: - MARACAIBO (VENEZUELA), DE VRIES Foto, ca. 1920? 18x24 cm van het gebouw van de firma De Vries & Co. te Maracaibo (Venezuela). Op de balkons Nederlandse mensen. Op straat inwoners van Maracaibo.
13837: - TONKES, GRONINGEN Album amoricum van de Groninger student P.E. Tonkes, 1838-1839. Oblong mapje met hoesje met opdruk “Denkmal der Freundschaft. P.E. Tonkes, 1833”.
13838: - KORN Verzenboek van Cato Korn, met overgeschreven gedichten van Vosmaer e.a., ca. 120 p.
13842: - POSTSTEMPELS WENEN, PRAAG Duitstalige brief van Frau Kirsch, d.d. Wenen 24-2-1843, aan Jos Bunz, Goldarbeiter in Prag, 4º, 2 p.
13844: - "ORANJE-NASSAU Programma voor de opening van de vergadering der Staten-Generaal te 's-Gravenhage op Maandag den 20sten September 1880, folio, 3 p., gedrukt "
13846: - SCHARP Cahier met spotverzen op de Fransen en Engelsen ondertekend: “J. Scharp, predikant te Rotterdam”, 13 p., 8º, manuscript.
13847: - AMSTERDAM, MONNIKX, KARSEBOOM, GROEN, VAN LEEUWENDAAL, VAN DE POLL Akte van transport, d.d. Amsterdam 16-2-1786, waarbij Maria Monnikx, gehuwd met Jan Karseboom, een huis op Kattenburg verkoopt aan Carel Groen. Zij had het huis geërfd van Pieter Marinus van Leeuwendaal. Chater op perkament met uithangend zegel van schepen Jan van de Poll de jonge.
13849: - ENKHUIZEN Briefje van de bode van Enkhuizen, J. Jacobs Brock, namens burgemeester Van Oosten, d.d. 6-7-1697, gericht aan de aannemers (met name Willem Noblet) met verbod te spitten etc. in het park Jan Oestes Woude aan de Zuiderdijk. Manuscript, 4º, 1 p.
13851: - ZAANDAM, BLEEKER “Reglement ofte Cuere wegens de Bloemegragt ofte Cornelis Bleekers Ven, in dato 16-1-1655”, kopie uit de 18e eeuw, 8 p., folio, manuscript.
42452: - - Recueil van de tractaten, gemaeckt ende geslooten tusschen de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden ter eenre, ende verscheyde Koningen, Princen ende Potentaten ter andere zyde. , 216, , J. Scheltus, z.j.
4049: [MOLENAAR, E.] - Het geheimzinnige handschrift van de familie Over de Linden. Bussum [1949], 75 p., geïll.
11365: - ESPINAC, MALAIN, FAULQUIER Drie 18de-eeuwse gekleurde tekeningen van steeds vier kwartieren, ieder 18x16 cm. Fraai, per stuk
11366: - EVEKINK Collectie van 110 19de-eeuwse familieadvertenties, geplakt op 9 bladen, betreffende families Evekink en Evekink Busgers.
11367: - EVERWIJN, VAN DE WIJNPERSSE Kwartierstaat van de kinderen van Arnoldus L. Everwijn en Anna E. van de Wijnpersse. Dubbel folio, 1 blad. Eind 19de eeuw. Met: een gedrukte exemplaar.
11369: - FIJENOORD, TER HOEVEN Gedrukte `Conditions d'après lesquelles G.J. ter Hoeven reçoit dans son fabrique établie à Fyenoord, les enfants alimentés dans les hospices et autres établissemens de charité du Departement des Bouches de la Meuse, en conformité de la convention passée avec Monsieur le Maire de la bonne ville de Rotterdam'. Z.j. (ca. 1800). Folio, 4 p.
62400: - Wapenkaart/Coat of Arms: Admiraal
62401: - Wapenkaart/Coat of Arms: Admiraal
62402: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adriani
62403: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adriani
62404: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adriansen
62393: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adelen (Oud)
62395: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adema (Hora)
62398: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adius
62399: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adius
62407: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adrichem (Van)
62408: - Wapenkaart/Coat of Arms: Advocaat
62409: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga
62410: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga van Humalda
62411: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga van Humalda
51038: - - Het koffy-huis der nieusgierigen of de klapbank der nouvellisten, waarin en op verhandelt werden allerlei divertisementen, zo als de publique byeenkomsten dezelve opgeven (...) voor de maanden April, May en Juny 1744, 2e stuk. Amsterdam, v. Esveldt / Alkmaar, J. Maagh, 1744.
11479: - "L'HOMME, DE; VAN STIJGEREN AMSTERDAM, WEET-LUST. Fraai gebonden handschrift `Gedichten door Jan Louis l'Homme', met op het titelblad een getekend silhouet en de regels `Zie 't schaduwbeeld mijns mans, door mijne hand getekend / Bezat mijn kunst meer kragt dan was het fiks en spreekend / Dog die dees mengeling van dicht tafreelen leest / Ontdekt een juiste schets van 's mans verheeven geest / Anna Jacomina de L'Homme, gebooren van Stijgeren.' Groot 4(: 158 p., gebonden in halfleer met op de vergu"
11541: - MORTIER, BROEK Briefje van baron Hk. Mortier, Den Haag 20 februari 1839, aan de burgemeester (van Den Haag?), met een aanbeveling voor een zekere oud-militair Broek voor een vacature. 8(: 1 p.
11542: - MULDER Briefje van Dr. L. Mulder, Den Haag 1877, aan de Leidsche Courant, met verzoek een krant te zenden waarin een verslag is opgenomen van een door hem gehouden voordracht te Leiden. 8(: 2 p.
11548: - NEDERLANDS-INDIË, NEYS Foto van een groep personen in Huize Neys te Magelang, 11 november 1915. 18x24 cm.
11568: - PATKUIL, VAN Genealogie Van Patkuil, afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, met wapentekening. 3 p., 19de-eeuws.
11569: - PELT Gedrukte uitnodiging voor Daniel Weslingh voor de begrafenis van Susanna Pelt. Amsterdam, 1745. 4(, oblong: 1 p.
11570: - PENNING, BIERENS DE HAAN, TEMMINCK a.) Verzilverde penning `Ter herinnering aan de diamanten bruiloft van Abraham Bierens de Haan en Anna Agneta Temminck, 28 april 1956', binnen een rand van bladeren en een zonnebloem. Verso: tekst uit Deut. 33:27 en de initialen S.L.H[artz], middellijn 5 cm.
40881: - Notificatie v.d. secretaris van Staat voor de financien der Bataafsche Republiek behelzende grensscheidingen (....) landschap Drenthe, dd. 20-3-1806, 's-Gravenhage 1806, 7 pag.
10896: - De groene bruiloft. Nieuwe verzameling van luimige voordrachten, gezelschapsliederen, enz. voor heeren en dames, door Joh. van A., 2e druk. Tiel, H.C.A. Campagne & Zoon [ca. 1890]
11646: - SMIT Carte-de-visite-portretfoto van de heer G.J. Smit, Amsterdam, ca. 1890.
11647: - SMITS Genealogie Smits (te Nijmegen), afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, 6 p. met wapentekening, 19de-eeuws.
11648: - SOEST, VAN 100 familieadvertenties Van Soest, 18de- en 19de-eeuws, geplakt op 17 bladen.
11650: - STAR, VAN DER Portretfoto van G. van der Star (overleden 2 maart 1919), Amsterdam 1913.
37299: - Brussel, breken, bouwen. Architectuur en stadsverfraaiing 1780-1914, Brussel 1979, 304 pag., geïll.
62421: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aefferden (Van)
62422: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aefferden (Van)
62420: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga tot Bly/Aebinga van Humalda/Aebinga tot Huym/Humalda
62418: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga Sive Humalda
62417: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga tot Huym
62415: - Wapenkaart/Coat of Arms: Humalda (Van)
62416: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga tot Bly
62412: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga tot Huym
62413: - Wapenkaart/Coat of Arms: Humalda
60922: - - Manuscript book on heraldica in Dutch, meant as a handbook on heraldica. Containing 290 handcoloured coats-of-arms based on printed blank coats-of-arms.
62423: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aefferden (Van)
62405: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adrichem (Van)
62406: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adrichem (Van)
62434: - Wapenkaart/Coat of Arms: Affaijtadi de Ghistelles (d’)
62429: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aerssen Beijeren (Van)
62430: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aerssen Beijeren (Van)
62432: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aerssen Beijeren (Van)
62433: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aeswijn (Van)
62427: - Ontwerp Wapenkaart/Coat of Arms: Aengenent
62428: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aerdt (Van)
62426: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aengenent
62424: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aefferden (Van)
62425: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aelst (Van)
55553: --- - Verhael vanden doot des advocaets van Hollant Johan Olden-Barnevelt, hoe hy op den 13 Mey 1619 inden Haghe onthooft is, also ick 't selve gesien hebbe. Amsterdam, Broer Jansz, 1619.
55550: --- - Arrest van het provinciaal-geregtshof in Friesland van 11-11-1861 in de zaak van den heer Arjen Johannes Hoitsma als ontvanger der Oud-Bildts of gemeents-omslagen onder Vrouwen-parochie (...) tegen mr. Bernardus Dorhout, lid van den gemeentenraad te Leeuwarden. Leeuwarden, van Meursinge, 1861.
62437: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aggama van Witmarsum
62438: - Wapenkaart/Coat of Arms: Agie
62439: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aillon
62440: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aken (Van)
62452: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada, Van Poppingawier
62453: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada
62454: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada, Van Poppingawier
62451: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada (Diederick Ruurts)
62448: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akersloot
62449: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akersloot
62450: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada
62444: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akerlaken (Van)
62445: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alarts
62446: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akker (Van den)
62447: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akkersloot
62442: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akeren (Van)
62443: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akerlaken (Van)
62441: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aken (Van)
11371: - FRIESLAND Enige tientallen krantenknipsels betreffende Friese beeldende kunstenaars, 1939-1962, opgeplakt op losse bladen.
11373: - FRIJDAG `Het geslacht Frijdag', 1360-ca. 1900, 14 p., begin-20ste-eeuws handschrift.
11375: - GARDEREN, VAN Gedrukt overlijdensbericht van Evert van Garderen, Leersum 1951.
11378: - GEEVINCK, VAN DE POLL Gegraveerd alliantie-familiewapen Geelvinck en Van de Poll. Gravure door J. van Schley naar J. Hage. 18de-eeuws. 8(, oblong.
11379: - GELDERLAND, GAYMANS Gedeeltelijk gedrukte brief van het Hof van Justitie in Gelderland, Arnhem 17 juli 1799, betreffende inschrijving in de stemregisters van ambtenaren van justitie, getekend Jan Gaymans (?). Folio, 1 p.
11382: - GEYER, DU CASTELE BANQ Brief van J. Geijer aan zijn tante, M.C. du Castele Banq te Maastricht. Z.j. (18de-eeuws) 4(: 3 p.
11383: - GINNEKEN, , 382, 4, 62, 414, E KERK, WILS Rekening van de , 382, 4, 62, 414, e kerk te Ginneken, 1793-1794. 4(: 2 p.
13186: - ZAANDIJK, FANFARE Zaandijks fanfarecorps, kwartaalblad 1947-1951, gestencild, 8(.
13187: - ZAANDIJK, VAN ETTEN, KLEIN `Verslagen van de lezingen van Alex. Klein en A.C.M. van Etten, gehouden in den winter van '98 en '99 in De Zwaan te Zaandijk, University Extension'. Z.p. 1899, 8(: 29 p., gedrukt.
13191: - "ZONNEWIJZERS `Sun dials', brochure van John P. White & Sons te Bedford (Engeland), 1925; 4(: 20 p., met foto's en tekeningen van de te leveren zonnewijzers op stenen sokkels."
13193: - ZUIDLAREN, BINNENHALEN ROGGEOOGST Proces-verbaal betreffende de afkondiging in de kerk van Zuidlaren, d.d. 12 juli 1812 van een waarschuwing betreffende het binnenhalen van de rogge van de publieke Es. Dit om misbruiken uit het verleden tegen te gaan. Folio, manuscript, 2 p.
13195: - ZUYDHOEK, ARMOEDE `Een korte rekening over het traktement van Pieter Zuydhoek, bedragende 5 gl. 5 st. per week'. Z.j. Gedicht van 3 p., manuscript, 4(.
13197: - ZUYLEN VAN NYEVELT Twee gedrukte circulaires, getekend J.A. de Zuylen van Nyevelt, Rotterdam 1813, folio.
13198: - ZWAAG, GYMNASTIEK, TURNKLEDING, SCHOEN Statuten en Huishoudelijk Reglement der Damesgymnastiekvereeniging te Zwaag, 1924. Folio, manuscript, 6 p.
12235: - BLEISWIJK, VAN Handtekening van G. van Bleiswijk, 1 p., z.j. (18de-eeuws).
12236: - "BLOCKLAND, VAN; VAN ROUSSELOT DE HEDIVAL Kwartierstaat met de 16 kwartieren van Pierre Anthoine van Blockland. Dubbel folio, 17de-eeuws."
62458: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albarda
62459: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albarda
62460: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alberda
62461: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alberda
62463: - Ontwerp Wapenkaart/Coat of Arms: Albrecht
62457: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albarda
62456: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada
43160: - - De zijdenteelt en kweeking van de moerbezienboom, of volledige beschrijving van de zijwurmen en derzelven voedzel. Dordrecht, Blusse, 1798 [15e stuk van de Volledige Beschrijving van alle konsten, ambachten ...].
13768: - MOLSTER Stukken betr. prof. mr. Frederik Adriaan Molster en diens gezin, manuscript en druk, 19e-eeuws, ca 60 stukken.
13769: - "STEENTJES VOOR ZEGELRINGEN Gegraveerde “steentjes” met familiewapens, bestemd voor montage in een gouden zegelring. Diverse steensoorten."
13280: - STEENEKE Drie portretfoto’s, begin 20e eeuw, van Jacoba Steeneke, dienstbode bij fam. De Roos, Weimarstraat, Den Haag.
13281: - GOUDA, METZ Foto, kabinetformaat, begin 20e eeuw, van de boerderij van Metz te Gouda. Met portretfoto Bé Metz.
13283: - PITLO Portretfoto, begin 20e eeuw, van mevrouw Pitlo, 22x16 cm.
12425: - KAYSER Handtekening van C.W. Kayser, `beëdigd translateur' uit het Spaans, te Amsterdam, 1781.
12429: - KEULENKAMP E.A. `Proverbia 18 v. 7: De mond des sots is hem selven een verstoringe, ende sijn lippen een strik sijner ziele'. Gedicht van 2 pp., folio, gesigneerd `Uyt geneegenthijt tot de heeren predikanten', 18de-eeuws.
12431: - KLEINE Sollicitatiebrief van C.G. Kleine, oud 14 jaar, Den Haag 1898, gericht aan Bureau Haagsche Courant, 1 p.
12432: - KOCH, FAES, BOUSQUET Extract uit het geboorteregister van de Residentie Ternate betreffende geboorte d.d. 21 januari 1868 van Louisa Christina, dochter van Stephanus Koch en Anna M. Faes. Gesigneerd Isaac Bousquet. Folio, 1 p.
12433: - KOEGRAS, MANN, LOOPUYT Correspondentie betreffende Het Koegras, betreffende waterhuishouding, aanleg duikers, 1902, ca. 20 p.
12435: - KOLLUM, DRAISMA Poeziealbum van Duifje Draisma te Kollum, 1903-1912.
12436: - KOLP(A) Twaalf getekende prentbriefkaarten, gesigneerd P. K[olpa?], Almelo 1911, enkele met gezichten in Twenthe.
12437: - KOLIJNSPLAAT, HUVERS Uitnodiging tot het bijwonen van de kerstfeestviering op 27 december 1883 ten huize van mevr. Huvers te Kolijnsplaat. 2 p., gedrukt.
12439: - KOSTER, HULSMAN Edward B. Koster, Ver van 't gewoel. Gedichten. 's-Gravenhage 1922, 128 p. Ingeplakt een foto van E.B. Koster, met een opdracht aan ds. G. Hulsman, 1930.
12440: - "KOUMANS-VAN KAMPEN Cahier `versjes door P.J. Koumans', 1853-1854; 4(, 26 p."
12441: - KRÄMER, GOOSSENS Brief van de historicus P.J.L. Krämer aan dr. J.H.W. Goossens te Rolduc, d.d. Breda 1910, betreffende een uitgave van de posten die in de 16de eeuw ter collatie van de stadhouder stonden. 3 p.
12442: - KRAMME Verklaring van Doris Johannes Gerardus Kramme, d.d. Sherwood, Victoria, Australië, 21 februari 1895, dat hij zijn moederlijk erfdeel schenkt aan zijn zuster Frederika Leonora Kramme. 8(, 1 p.
12445: - "KRIJGSGEVANGENE TIENDAAGSE VELDTOCHT, VAN DER MARK, WEESHUIS ROTTERDAM Verzoek van regenten van het Geref. Burgerweeshuis te Rotterdam aan majoor Fauchey, of hun `weeszoon' Adam van der Mark, vrijwilliger in het 1ste Batt. 3de Comp. Rotterdamsche Schutterij in het weeshuis mag blijven tot hij hersteld is. Hij was achtergebleven (Tiendaagse Veldtocht) in het hospitaal te St. Truien en was als krijgsgevangene uitgewisseld. Rotterdam, 24 september 1831; folio, 1 p."
12447: - LANOY, DE Oude portretfoto (ca. 1910) van tantje Fransje en tante Jeanne de Lanoy, foto gemaakt te Zutphen/Deventer.
12449: - LAZARUM, VAN WINKOOP, LAUWERIKS, HILVERSUM Poeziealbum van Cato Lazarum te Hilversum, 1881-1890, 1 deeltje.
12452: - LEEUWARDEN Programma voor een concert in de Stads- of Prinsentuin te Leeuwarden, door het Stedelijk Muziekkorps o.l.v. H. de Jong, op 9 augustus 1885, 2 p., gedrukt.
12453: - LEEUWARDEN, GRONDPACHTEN H.M. Mensonides, De grondpachten der gemeente Leeuwarden. Leeuwarden 1952-1953, 80 p., getypt.
12454: - LEEUWEN, DE KOCK VAN Aantekeningen en knipsels betreffende de loopbaan van Frits W.A. de Kock van Leeuwen, 1914-1919, 8 p.
12455: - LEIDEN, CHASTELEIN, BENTINCK Commissie van de Staten van Holland voor mr. Cornelis Pieter Chastelein als rentmeester van het kapittel ten Hoogenlande, mitsgaders van de memoriën en getijden binnen de stad Leiden, als opvolger van mr. J. van der Marck, 's-Gravenhage 13 januari 1773.
12463: - LEIDEN, OUDEN RIJN 90, WIJNPAKHUIS A.J. Versprille, Historie pand Oude Rijn 90, Leiden 1970, 7 p., getypt. Samen met een foto van het pand in een album, dat is aangeboden aan de eigenaar door L.M. Knegtel.
12465: - LEIDEN, ROOS, STAAL, KOFFRIE Akte van transport van een huis aan het Levendaal te Leiden, verkocht door Anna Maria Roos, wed. Willem Staal, aan Nicolaas Koffrie, Leiden 9 april 1808. Charter op perkament, deels gedrukt, met opgedrukt zegel.
12468: - LEPPER Gedrukte aankondiging van J.G. Lepper betreffende voortzetting van kantoorboekhandel R.C. Lepper & Zoon te Amsterdam, 16 mei 1863, 1 stuk.
12471: - LITH DE JEUDE Briefje van Jhr. W.A. van Lith de Jeude, Tiel 1878, aan Gijsbert van Dijk te Gellicum, 1 stuk.
12472: - LIVREIKNOPEN Zilveren, vergulde of verzilverde knopen met wapens van families of bedrijven, bedoeld voor de uniformjassen van hun personeel, eind 19de eeuw. Veelal meerdere exemplaren aanwezig. Per stuk
12473: - "LOSGERT, HEUS, GRAVE, PATER DIE PROTESTANT WIL WORDEN Uitvoerige brief van A. Losgert, d.d. Grave 8 oktober 1860, aan een `veel geachte medebroeder'; 4(, 3 p."
12476: - LUTZ, KATWIJK AAN DEN RIJN Prijsformulier voor Louis Lutz uit Rotterdam voor `commerce' aan het collège de Katwijk sur le Rhin, 29 juli 1897. Getekend door de directeur dr. R. van Oppenraay S.J. 1 p., deels gedr.
12478: - MAASBACH Gedrukt strooibiljet `God leeft nog steeds!' van Johan Maasbach, 1977.
1712: [MENESTRIER, C.F.] - Traité des tournois, joustes, carrousels, et autres spectacles publics. Facsimilé-herdruk Roanne 1975, naar de uitgave Lyon 1669. Geïll., 400 p.
58078: - Licht in donkere dagen. Ervaringen in de kampen van jeugdige werkloozen. Uitgave C.V.W., gesticht op initiatief van den Raad van Ned. Kerken voor practisch Christendom, Utrecht 1938, 32 pag. oblong, gedrukt.
58079: - Waarschuwing van het Hof en de municipaliteit van Den Haag aan een inwoner om voor 22-12-1798 een van elke honderd gulden op de bezittingen te betalen, 1 blad, folio, gedrukt.
11384: - GOERÉE D'OVERFLACQUÉE Fantasiewapen voor Jhr. Goerée d'Overflacquée, tekening in Oostindische inkt door J.C.P.W.A. Steenkamp. Ca. 1925, 21x25 cm. Fraai.
11386: - 'S GRAEUWEN, MASTHOFF `Geslachtboek van de familie 's Graeuwen, aanvangende met het jaar (1601). Samengesteld door en toebehorende aan W.H.N. 's Graeuwen 1879'. Katern van 20 beschreven foliobladen.
58387: - Portret van Jacob Campo Weyerman, mezzotint, anoniem, 4o.
58389: - Stukken betr. restauratiebureau Schoonekamp B.V. te Amsterdam, 1978-1981. manuscripten.
58391: - Stukken betr. het onderzoek omtrent de spoorweg-exploitatie in Nederland, ca 1885, folio, 40 p. gedrukt.
58392: - Blad kalligrafie met tekst betr. muziek. 30 x 40 cm. Ingelijst.
58393: - Oorkonde van De Vrijwillige Liefdebeurs in alles getrou betr erelidmaatschap van Dr A.E. ten Oever, dd Haarlem 22-4-1926.
14153: - HOMMERT, VAN, KOK, VAN ASCH Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 30-5-1789 betr. request van Gerardus van Hommert te Amsterdam, gedrukt, folio, 8 p.
14154: - HUBERT, ROTTERDAM Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 5-6-1789 betr. een request van Isaak Hubert, koopman te Rotterdam, gedrukt, folio, 8 p.
14155: - LEIDEN, GEERLOF, DIENTEGARD Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 11-9-1789 betr. het verbod voor een huwelijk tussen Adrianus Antony Geerlof, meerderjarig en Adriana Dientegard, minderjarig (moeder Adriana Moraal) allen te Leiden, gedrukt, folio 8 p.
62465: - Wapenkaart/Coat of Arms Alderwerelt (Van)
62466: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alderwerelt (Van)
46871: - VERKADE, PLAATJESALBUMS--- Brochure 'Verkade's plaatjes albums. Een en ander over het album, de plaatjes, het verzamelen, het ruilen, de verzending, enz.' Zaandam, 1908, 16 pag., gedrukt, geill.
46872: - GRAVE, JACOBS, WASSENBERG--- Afrekening van notaris van Oppenraay te Grave, voor H.B. Jacobs te Grave en diens kinderen. Grave, 1909, manuscript. 1 pag.
46868: - BOER, M.G. DE--- Circulaire betr. 80e verjaardag van dr. M.G. de Boer, 1947, 4°, gedrukt, 1 pag.
46869: - BICKER--- Advertentie betr. overlijden mr. Jan Bernd Bicker, d.d. 16-12-1812, op zijn buiten Oosterbeek bij Den Haag. Gedrukt.
46867: - IJSKASTEN, ELECTROLUX--- Fotoalbum met 21 ingeplakte foto's, 23x15 cm., van electrolux ijskasten, 1928.
46866: - BACKER--- 99 fotografische reproducties, elk 12x9 cm., van leden van de familie Backer en van hun nazaten. In doosje.
12952: - LEEUWARDEN, SCHIERBEEK, LITHOGRAFIE Adreskaart, 9x15 cm., van de Steendrukkerij L. Schierbeek te Leeuwarden, gedrukt.
12963: - LIGNE, DE Brief van prins Eugène de Ligne (1804-1880) aan Monsieur Bonnefoy te Ath, d.d. Beloeil, z.j. 8(: 1 p.
12965: - "LINTHORST HOMAN, STAAL `Liedjes', twee exemplaren van de gedrukte bundel: 1ste druk (1934), met als auteursnaam J.L.H.-S.; 2de druk 1936, met als auteursnaam J.M. Linthorst Homan-Staal. Hierbij enige tientallen geschreven en getypte gedichten uit de jaren 1935 tot 1944, deels getypt op briefpapier van mr. H.P. Linthorst Homan, Markt 9, Assen."
49094: - DUPPER, KETELAAR--- Geaquarelleerde tekening van grafmonument voor Sija Dupper, geb. Ketelaar, overleden 1-9-1806 (of 1800?). Fraai, 11x10 cm.
49095: - SOMERHUIJS, VAN--- Twee bladen uit een album amicorum met bijdrage van C. v. Somerhuijs, d.d. 1806, manuscript.
58070: - Extract uyt de Resolutien vande heeren Staten van Hollandt (...) genomen op 2-5-1663, 's-Gravenhage, v. Wouw, 1663, 4, (10) pag., gedrukt.
23888: - Bericht wegens eene verbeeterde toethaspel, aan de Nat. Ned. Huishoudelijke My. aangeboden door de spin-en weef fabricq te Monnickendam, waarvan eigenaars en directeuren zijn P.Slicher, C.S. Volmer, A.Volkerse en C.Peereboom en Zoon, Haarlem, Loosjes [1804] 6 pag. met uitvouwbare gravure.
51035: "[VLEERTMAN JANSZ., W.D.; E.D.]" - Levensgevallen van Willem Vleertman, commissaris van de Aproches, ten dienste van H.H. Mog. de Heeren Staaten Generaal (...) uit zyne eige aanteekeningen en oorspronglyke schriften opgemaakt. Amsterdam, De Wadder, 1742.
13221: - INDIË, DE SORNIE, VINCENT Vertrouwelijke brief van mr. H.R. van Taalingen aan mr. P.C. Bloys van Treslong Prins te Batavia, dd Aerdenhout 1936, betr. Joseph de Sornie (Sorny), een Spanjaard die zich in 1832 te Semarang vestigde en bij Elisabeth Juliana Vincent enkele kinderen kreeg, waaronder schrijvers grootmoeder, getypt, 2 p.
13222: - HOORNE, KEIZER JOSEPH, ANTWERPEN, GELDORP “Brief van placet” van keizer Joseph, dd Brussel 7 juni 1783, voor Nicolaus Josephus de Hornes, de Geldorp, priester, licentiaat in de rechten te Leuven, secretaris van de bisschop van Antwerpen. De Hornes heeft van de paus een canonicale prebende in de kathedraal van Antwerpen gekregen en ontvangt daarvoor de keizerlijke toestemming. Joseph zegelt met het zegel van zijn moeder Maria Theresia, omdat zijn eigen zegel nog niet “gesneden” is, manuscript op
13223: - BREGGEN PAUW, VAN DER Briefje van de remonstrantse predikant P. van der Breggen Pauw, dd 1816, aan N.N., manuscript, 1 p.
17981: [RUUS(S)CHER, MATTHEUS DE] - Dichtlievende verlustigingen, bestaende in veld- en stroomzangen, mengel- lof- en hekeldichten en toneel-poezy. Door Mr. M. d. R. onder de zinspreuk Meditando fulgens. Leiden, Cornelis van Hoogeveen Jr., 1762.
17982: [RUUS(S)CHER, MATTHEUS DE] - Dichtlievende verlustigingen, bestaende in veld- en stroomzangen, mengel- lof- en hekeldichten en toneel-poezy. Door Mr. M. d. R. onder de zinspreuk Meditando fulgens. Leiden, Cornelis van Hoogeveen Jr., 1762.
35900: -
62492: - Wapenkaart/Coat of Arms: Allen
62491: - Wapenkaart/Coat of Arms: Allegambe
13038: - PIJNAKKER, BERKEL, HOF VAN DELFT, BERENDRECHT Extract uit een register, gehouden door Jan Huyge van Dam, secretaris van hoogheemraden van Delfland, fol. 28, van een akte d.d. 7 juni 1468 betreffende een twist tussen enerzijds de ingelanden van Pijnaker, Berkel en Akkersdijk en anderzijds die van Hof van Delft, over het onderhoud van kaden en wegen onder deze dorpen. Het extract op perkament geschreven, 20x35 cm., en gecollationeerd en voor echt verklaard door .. Berendrecht, waarschijnlijk in de
13040: - "RANSDORP, LEESGEZELSCHAP, KNIPSCHEER Notitieboekje met op het titelblad: `Aantekening van ontvangst en uitgaaf voor het leesgezelschap te Ransdorp c.a., beginnende met de vergadering te Durgerdam, gehouden den 6 juli 1842, door H. Knipscheer, directeur'. Op de volgende bladzijden enkele uitgaven uit 1842, verder is het boekje gevuld met gedichten; het laatste ondertekend J.K[nipscheer?]. In totaal 56 p., 16(, manuscript."
13041: - RATTÉ, SCHOLS, HARZING, RUYGROK Groot aardewerk bord met de voorstelling van een soort kerkgebouw, met eromheen een aantal wapens (waaronder Den Haag en Amsterdam) en de tekst `1907 - 17 September - 1957. André Ratté. Henriëtte Schols'. Achterop: `Ans, Bep, Hermine, Riet, Jan, Cor, Wim, Gerard, Toine Harzing, Ruijgrok'. Verder de merken RTT 1957 en x Union x.
13045: - REINBECK Twee brieven van Georg Reinbeck, hoogleraar te Stuttgart, d.d. Heidelberg 1807 en Stuttgart 1808, 5 p.
13046: - REINGELING Tekening door ... Reingeling, een Grieks beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 70x50 cm.
13048: - RENARD Brief van generaal Renard, adjudant van de Belgische koning. Z.p., 2 p.
13049: - "REVOLUTIE 1848 Tekst voor een lezing bij de herdenking van de `hevigste ramp' en `grootste misdaad' ooit gepleegd, te weten de Februari-revolutie van 1848 in Frankrijk. Manuscript, 19de-eeuws; 4(: 26 p."
13051: - RIBAUCOURT, CRISTIJN Potloodtekening van de alliantiewapens Ribaucourt en Cristijn. 19de-eeuws, 15x17 cm.
13053: - RICHTERICH Potloodschetstekening van het wapen Richterich. 19de-eeuws, 18x14 cm.
13054: - RIDDERHOF, DE VRIES `Met de Chrysler naar de bergen. Augustus 1927'. Manuscript van 28 p., getypt, met een groot aantal foto's verlucht, gebonden in rood linnen band, met de titel in gouden letters erop gedrukt.
13055: - "RIEMSDIJK, VAN; LITHOGRAAF Twee exemplaren van een litho van een aantal personen (onder wie militairen) in banken, gesigneerd CFR (?) '95, ieder ca. 28x35 cm. Op het opzetkarton: `Originele steentekening van Ricardo Flores (van Riemsdijk) Parijs (teekende in diversche , 523, che Illustraties, o.a. in Le Rire), geteekend te Utrecht ten huize van prof. Hubrecht, 3de afdruk. Bij de 3de afdruk brak de steen. Steendruk Moesman.'"
13056: - ROBLES, DE Potloodschets van het wapen van Franciscus Johannes de Robles. 19de-eeuws, 1 p.
13057: - ROEDINGER, KREHL Brief van ... Roedinger, hoogleraar oriëntalistiek te Halle, aan Ludolf Krehl te Leipzig, 1848, 1 p.
13058: - ROELANTS Achttien tekeningen uit de jaren 1865-1868 van Hester W.C.J. Roelants, diverse onderwerpen, ieder ca. 40x30 cm.
13059: - ROERMOND, BONHOMME Circulaire van expeditiekantoor Oscar Bonhomme te Roermond, 1874, betreffende vestiging. 4(, gedrukt, 1 p.
13060: - "ROO, DE; OPZOOMER, LYCKLAMA À NYEHOLT Gedrukte dissertatie De Cartesii Methodo, van Leonardus W.G. de Roo, uit Moerdijk, gepromoveerd 16 april 1859 te Utrecht. Hierbij een tweede exemplaar van dit boek, met blanco pagina's, met een aantal gedichten in De Roo's handschrift. Voorts twee getuigschriften voor L.W.G. de Roo, één d.d. 16 mei 1859 van Opzoomer, zijn Utrechtse hoogleraar, en één d.d. 18 november 1859 van I.S. Lijcklama à Nijeholt, bij wie hij aan huis had lesgegeven."
42968: [CERISIER, ANTOINE MARIE] - Tableau de l'histoire generale des Provinces-Unies. 10 delen, Utrecht, v. Schoonhoven / Wild, 1777-1784.
42971: - - Volks-liedjens uitgegeeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. 4e, 3e, 1e en 1e druk, 4 stukjes, Amsterdam, Keijzer e.a., 1790-1791.
45920: - BRABANT, LAKENS, BELASTINGEN--- Van de goude lakenen. Ordonnantie volgens welcke (...) van wegen de Staten Generaal (...) in Brabant (...) de impost van de goude, zilvere en sijde lakenen, ontfangen sal werden. 4°, 4 pag, sierpapier omslag.
62494: - Wapenkaart/Coat of Arms: Allershof
62493: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aller
11387: - GRATAMA Het in chromolithografie gedrukte wapen Gratama op een groot blad, 30x30 cm. Ca. 1880.
14075: - ZAANDIJK, SCHIPPER, HONIG Gedrukt boekje van C.G. Saltzman, Ernst Haverveld ... Amsterdam, Joh. van der Hey 1811, met prijs formulier van school Zaandijk, d.d. 2-8-1842, getekend Jan Jbsz Honig voor Cornelis Schipper Pz, deels gedrukt.
14076: - WIJS Stukken betr. het overlijden van Ds. Johannes Wijs, Haarlem 1912, overleden te Santpoort, oud predikant van Meer en Berg en van Oude Niedorp, 3 stuks, gedrukt.
14078: - VIVISECTIE Brochure Anti-Vivisectie-Bond d.d. 1934, gedrukt, folio, 4 p.
14080: - OS, VAN Gedrukte brief van Decanus & Canonici, d.d. Utrecht 10-3-1825, getekend C. de Jong, betr. het overlijden op 28 februari van Willibrordus van Os, aartsbisschop van Utrecht, folio, 1 p.
14081: - AMSTERDAM, WIJS, MOLSTER, TIMMERS VERHOEVEN Nominatie formulier d.d. 4-7-1836, voor vacature predikant Amsterdam door overlijden J.P. Wijs en bedanken J.A.D. Molster, uitgebracht door diakenen. Gedrukt, 4º oblong, 1 p.
14082: - AMSTERDAM, KAAKEBEEN, TICHLER Nominatie formulier d.d. 17-10-1836 voor vacature predikant door overlijden van Ds. D. M. Kaakebeen, uitgebracht door diakenen. Gedrukt, 4º oblong, 1 p.
14083: - JAPANS PORSELEIN, SLOOTWEG Brief in het Engels van T. Sawayama (??) d.d. Kobe 1912 aan G. Slootweg betr. een zending Japans porselein naar Amsterdam. Getypt, 1 p.
13172: - WESTMAN Tekening in kleur van een tak rozen, gesigneerd J. Westman, 1858, 20x18 cm.
13173: - WINSCHOTEN, PIETERSEN Drie stukken betreffende het ontslag van P.H. Pietersen als lid van het college van curatoren, bestuurslid van de Stichting Winschoter Zuiderveense Volksleesinrichting en Vereniging Openbare Leeszaal, alle te Winschoten, 1958.
13174: - WINTERSWIJK, VAN HOYTEMA Tekening met kleur door Antoinette Agathe van Hoytema (1875-1967) van een boerderij te Winterswijk, 24x31 cm.
13179: - WOUBRUGGE, KROON Briefje van A. Kroon CJzn te Woubrugge, 189?. Deels gedrukt, 2 p.
13182: - "WUMKES G.A. Wumkes, Op Thabor. Afscheidswoord bij het neerleggen van het predikambt 1 november 1924. Sneek 1924; 8(: 16 p., gedrukt, met portretfoto (cliché-afdruk) van Wumkes en in pen: `Benoemd in 1924 tot bibliothecaris der Prov. Bibliotheek van Friesland'."
26866: - Rapport betrefffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Vinkeveen en Waverveen, Utrecht, P.P.D. 1948, 64 pag. + bijlagen.
26870: - Verslag van de toestand der gemeente Utrecht in 1945, met terugblik op de jaren 1941 t/m 1944, Utrecht 1950, 242 pag.
62495: - Wapenkaart/Coat of Arms: Allershof
13211: - "STEENLANDT, VAN; BELGIË Stuk in een rechtzaak voor de vierschaar van Nieuw Munster (België), 1681, manuscript op perkament, 3 p."
13212: - LILLE, BEAUMAVET, DU COUDRAY Stuk in het Frans, betreffende financiële regelingen, Lille, 1722, getekend De Beaumavet, manuscript op perkament, 4 p.
58141: - Drie grote, uitvouwbare spoorwegkaarten van Europa, Frankrijk en Belgie, ca. 1875. Kleurendruk.
58139: - Drie staatsbladen uit 1898 (nrs 81, 114 en 185) betr. spoorwegen.
14040: - HOGENDORP, FREDERIK VAN, DUMAS “Overschriften uit Frederik van Hogendorp’s brieven aan zijne moeder geschreven uit Afrika-Bloemfontein”, 1876-1878 en uit latere brieven 1880-1886. Manuscript, 23 p., 8º gebonden in fraai stempelbandje.
14041: - INDIË, JAVA HOUT ‘Java Hout’, 12 foto’s van hout, houtproductie en houtdistributie op Java en in Nederland, afkomstig van een gelijknamige kalender uit 1930.
14047: - MUIDEN, FOCK, VLAG Kwitantie waarbij Laurens Fock verklaart ƒ12,12 te hebben ontvangen van burgemeesteren van Muiden “van wegens het gebruijcken en schadeloos maaken van mijn vlagh”, d.d. Muiden 18-2-1699, manuscript, 1 p., folio.
14053: - SPANGENBERG ‘J.C. Spangenberg, aan U, voor U’, liber amoricum voor J.C. Spangenberg t.g.v. diens 50-jarig accountskantoor, 1975. Gedrukt, 4º, 40 p.
14061: - CALKOEN Twee etsen en een aquarel van Henk J. Calkoen (1894-1979).
62519: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amya
62518: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amsinck
62517: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amoury
62499: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alsem (Van)
62498: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alphen (Van)
62497: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aloist
6250: [ROOZE, J.A.] - Honderd jaren B.I. de Vries, 1847-1947, [Amsterdam 1947], 12 p., geïll.
62500: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alstorphius
62501: - Wapenkaart/Coat of Arms: Altena
62503: - Wapenkaart/Coat of Arms: Althuyzen
62504: - Wapenkaart/Coat of Arms: Altius
62507: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alvensleben
62505: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alting
62506: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alvarez
62508: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amand (de h')
62509: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amama (Am(m)ama)
62513: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ameshoff
62512: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amerval (d')
62511: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amerongen
62510: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amelsvoort (Van)
62514: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ameyde (V.d.)
13303: - DRENTHE, KADASTER Notificatie van de gouverneur van Drenthe, P. Hofstede, betreffende kadastrale opmeting van de gemeenten De Wijk, Havelte en Nieuwveen, dd Assen 1-6-1822, 1 p., folio, gedrukt.
13306: - BLASPHEMIE Aantekeningen (door Gousset?) over vervolgingsmogelijkheden tegen blasphemie: vloeken of Gods naam prophaneren, 2 p., folio, manuscript, 18e of vroeg 19e-eeuws.
13308: - DELFT, CARRÉ, MOLENBROEK Prijsboek mer prijsformulier voor G. Carré, uitgereikt in 1855 te Delft door E.M. en A.M. Molenbroek.
13310: - LIMBURG, ANTI-R.K. Aflevering 1 van jrg. 1 van De Kruisspin, maandblad tegen priesterheerschappij en godsdienst, “onder redactie van zes gewezen R.K. priesters”, d.d. 8-1-1910, 4º, 16 p., gedrukt.
13333: - VLAARDINGEN, VAN ‘T WOUDT “Lied voor de Nederlandsche jongens bij de 50-jarige herdenking van den veldslag van Waterloo, door Reijer van ‘t Woud, oud 16 jaren, schildersleerling te Vlaardingen”, Vlaardingen 1865, 2 p., gedrukt.
13334: - ROORDA, VAN DER LUNE, BRUNIA Proefdruk voor een boek “Epke Alberts Roorda and Froukje Wijgens van der Lune”, overgrootouders van William , 523, Brunia, de auteur, 48 p., gedrukt, geïllustreerd,losbladig, ca 1940.
10406: - Bij den dood van onzen vriend Gerardus Johannes Koning, student in de regten, overleden te Leyden den 27 mey 1823. Tot een aandenken voor zijne vrienden. z.p. 8º: 7 p.
10407: - Op het vijfentwintig-jarig echtfeest onzer hartelyk geliefde ouderen Frederik Adriaan Witlich meyneken en Huiberdina Maria Gout, verjaard den 5den en gevierd te Rotterdam den 7den augustus 1823. z.p. 8º: 8 p. Incompleet, mist p. 5-6.
10408: - Tafelzang bij gelegenheid van de vijf-en-twintig-jarige echtvereeniging van onzen geachten vriend en vriendin den Heere Carel Willem Schumachers en Mejufvrouw Gesina Torop, den 2den december 1823. z.p. 8º: 4 p.
10409: - Gedenkzuil voor mr. Rhijnvis Feith. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1825. 8º: 4, 260 p., met gegraveerd portret door Velijn naar Van der Kooi.
62516: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ammilles
62515: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ammeroy
39187: - Sailing directions for the south part of the North Sea, from cape Grisnez (...) to the Hook of Holland, London 1885, 51 pag.
13382: - BRANDBLUSAPPARAAT, VAN LOCKHORST, WAP Brochure van dr. J.J.F. Wap,’s Gravenhage 1845, als zaakwaarnemer van jhr. Dirk van Lockhorst van Vrijhoeven, lid ridderschap Z.H., betr. een brandblusapparaat. “De Redder, werktuig bestemd tot het krachtdadig helpen blusschen van brand en het aan de vlammen ontvoeren van personen en goederen”, 3 p., gedrukt.
13384: - VOSMEER, SASBOUT Stukken afkomstig van de archivaris S. Muller te Utrecht, in zake de apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer (1548-1614), o.a. over zijn “grabmal” te Keulen.
13385: - SMITH, UTRECHT “Grafschrift op (...) Henricus Smith, rustend leeraar der Herv. Gem. binnen Utrecht, in den heere ontslapen op den 31 van wintermaand 1825”, 4º, 1 p., gedrukt.
11977: - "LINDEN, VAN DER; BACKER, DE LA COURT, LEIDEN `Rekening van de volgende penningen door de heeren Cornelis en Johan Backer ontfangen en uitgegeven voor rekening van Johannes van der Linden'. Met kwitantie getekend door Johan van der Linden te Leiden, 8 december 1733. 4(: 1 p."
12863: - GRONINGEN Map met knipsels, brochures, convocaties etc. betreffende Groningen Constant (300 jaar ontzet Groningen 1672-1972). 1972.
62521: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andel
62520: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ancher (Brouwer)
29333: - SIX, VAN DEN BOOM-- Trouwkaart op o.h. papier betr. het huwelijk van Jhr. Mr. W. C. Six en Pauline G.I. van den Boom, 1937, gedrukt.
11390: - GRONEMAN, ZUTPHEN Album amicorum (oblong doosje met losse blaadjes) van Christine Groneman, Zutphen, 1852-1861, met bijdragen van o.a. moeder F.A.F. Groneman-de Bruin, broers en zusters, tante Cramer(?)-de Bruin, J.J. Zuidema-Broos, Ant. Boon Jz., theol. stud. Groningen, H.L. Bosset, P.J. van der Palm (Rotterdam), Sophia Tierlam, e.a.
11392: - "GRONINGEN, UNIVERSITEIT `Programma funebre', betreffende de volgende hoogleraren aan de universiteit te Groningen: a. Reneke Busch de Marees, Groningen (Spandaw) 11 juni 1763; b. Wotherum Wolthers, Groningen (Spandaw), 13 februari 1768; c. Petrus Rembertus ab Iddekinghe, Groningen (Spandaw), Juli 1758; d. Leonardus Offerhaus, Groningen (Spandaw), 22 oktober 1779; e. Scatoris Gockinga, Groningen (Spandaw), 12 september 1759. Prijs per stuk:"
62523: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andre de la Porte
13391: - LEUVEN, MALFAIT Repetitio ... pro adipiscendo J.U. Licentiae gradu, van Antonius Ferdinandus Joseph Malfait, ex domo regia mariae-montana, dd 30-5-1736, 1 blad, plano, gedrukt.
13392: - LEUVEN, TAKELS Repetitio ... pro adipiscendo J.U. Licentiae gradu, van Joannes Baptista Takels, Bruxellencis dd 29-4-1737, 1 blad, plano, gedrukt.
13395: - VELUWE 88 Foto’s uit het eind van de 19e eeuw (?) van de Veluwe: Garderen, Kootwijk, Voorthuizen, Speulde, Elspeet, Vierhouten, Solsche passage, Uddelermeer, kruispunt Putten/Staverden/Ermelo/Dries, Ermelo, café De Viersprong, boerderij ‘t Zwarte Paard, huize Zandbergen te Voorthuizen, hotel Bleekehoeve. Voorts enkele landschappelijke foto’s en foto’s van personen (daaronder reporducties van portretten van de militairen Van der Goes en jhr Klerck).
62524: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andrau
13491: - "OLDENBORGH, VAN; COLENBRANDER Fotokopie van een tekening en ontwerptekening met alliantiewapen en acht kwartieren van het echtpaar Van Oldenborgh-Colenbrander, t.g.v. 25-jarig huwelijk 12-10-1929-1954, 2 bladen."
13492: - BACKER Fotokopie van de getekende kwartierstaat van de kinderen van Jan Dam Backer en Rudolfine J. Swart, 1 blad.
13493: - KOKER, DE Schetstekening door J.C.P.W.A. Steenkamp van de vier kwartierwapens De Koker, de Buies, van Masschell en Castelein, 1 blad, 20e-eeuws.
13494: - TEULINGS, VLAG Getypte gegevens over het voeren van een familievlag door mr. J.A.M. Teulings, 1935, 1 blad, folio met tekeningen van wapen en vlag.
13496: - GEUSAU, VON Fotokopie van een gekalligrafeerd blad met de voorouders van Alexander von Geusau, gehuwd in 1923 met E.J. Joubert, ca 1955,1 p. folio.
10812: - De kous. Gezongen op het zilver jubileumfeest van Mejuffrouw E.D. Kerpel. z.p., z.j. 8º: [1] p.
10814: - Lotgevallen uit de vrijage van de heer Herman De vries Jr. en mej. Marie Korte, hun op den dag hunner echtvereeniging eerbiedig opgedragen door hunne tante, Enschede. z.j. 8º: 12 p.
10815: - Spijkerlied ter gelegenheid van het 12½-jarig huwelijksfeest aangeboden aan Anna en Piet [Röpke], door Jo en Marie. z.p., z.j. 8º: 4 p.
10817: - Aan den Heer W.J. Oudegeest bij zijn benoeming tot Ridder in de orde van Oranje Nassau op 1 december 1921.. z.p. 4º: [1] p.
10818: - Excursie-courant, jrg XII, anno 1921 [betr. 25 jr jubileum prof. dr. F.A.F.C. Went te Utrecht 1896-1921]. z.p. 8º: 16 p., geïll.
58135: - Adres aan de Alg. Synode der N.H. Kerk ter zake van een adres aan dezelfde synode over de formulieren, de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur, Groningen, Oomkens, 1842, 34 pag., gedrukt.
58136: - Wet tot vaststelling eener buitengewone belasting op de bezittingen en eene daarmee gepaard gaande vrijwillige leening, Amsterdam [1854], gedrukt.
11567: - "PARK HERSTELLINGSOORD AAN DEN HEUVEL Foto van het `Bestuur Park Herstellingsoord aan den Heuvel', onder wie Ds. Plantenga, Ds. Sneyder de Vogel; Mevr. De Jonge van Ellemeet; Mevr. Nolst Trenité, Mevr. Van Vollenhoven en Mevr.prof. F. de Vries-de Savornin Lohman. 18x24 cm. Ca. 1930?"
58134: - La Revue Naturiste Internationale, afl. 77, juni 1962, (48) pag., geill.
58127: - Regelingen voor het stoken van sterke drank, uitgevaardigd door Erf-stadhouder en G.S. van Groningen en ommelanden d.d. 29-5-1786, 4o, 8 pag., gedrukt.
58128: - De Staten van stad Groningen en ommelanden doen te weeten..... Regelingen betr. het herleven van tabaksteelt, d.d. 13-11-1778. 4o, gedrukt, 8 pag.
58129: - Aanwysinge der teekenen van de vreemde en quaadaardige siekte onder het rundvee, met eenige remedien daartegen uit Brabant en Holland overgesonden. Op ordres der Staten van Stadt en Lande gedrukt. Groningen, Crans, 1744. 4o, 11 pag, gedrukt.
40515: - Regelement omtrent de zamenstelling der staten op het bestuur ten platten lande en voor het bestuur der steden in de provincie Vriesland, Leeuwarden 1826, 49 + 63 + 60 pag. Half leren band, titelpagina in fotokopie.
40521: N.N., - Wandeling door het oud en nieuw St. Anthony Gasthuis te Leeuwarden, Leeuwarden 1905, 62 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
40536: - Congres archeologique Malines 1911, Notice historiques sur Malines, St. Nicolas, Hulst, Louvain, Mechelen 1911, 72 pag., geïll.
4054: L[ELS], C.J. - Geslachtslijst der familie Von Lindern. Rotterdam 1912, 61 p., geb., geïll.
11578: - PIJL, VAN HEKELBEKE, MIDDELBURG Fraai op papier geschilderd familiewapen (waarschijnlijk van de familie Van Hekelbeke te Middelburg) onder het wapen `Gerzon Hekelbeke 1750'. Onder de tekening: Fecit P. Pijl.
11579: - PLET Twee carte-de-visite-portretfoto's van Mej. Tine Plet, één gemaakt door `A.F.J. Plet, amateur-fotograaf', ca. 1900.
11574: - PHILIPSE Gedrukte circulaire van A.W. Philipse, procureur-generaal bij het Haags Gerechtshof, d.d. 's-Gravenhage 1830, betreffende de tarieven voor schrijflonen. Folio, 1 p.
11575: - PHILIPSE Portretfoto van J.H. Philipse, jur.prof.Fran. 1822-1828 (overleden 1878). (Door fotograaf J.H. Egenberger, Groningen.) 10x6 cm.
43076: [BIJBEL] - Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de hervormde kerk van Nederland in gebruik. Amsterdam, Ratelband en Bouwer, 1781.
43078: - - Grondwet voor het koningrijk der Nederlanden. Haarlem, Enschede, 1861.
56315: [GRAAF, W.A. DE], - Vaststelling van een plan voor den aanleg van een bosch, Amsterdam 3-2-1937, Gemeenteblad pp. 289-314 en 1-43, geïll., o.a. met uitvouwbare gekleurde kaart.
29758: - FREY, PRENTEN VAN J.P. DE --'Notice sur les ouvrages de M. Jean-Pierre de Frey' door B. de Roquefort.
29759: - GASFABRIEK, PERK, DELFT -- 'Reponse a une circulaire de mm. A. Perk Jz. et J.C. Perk de Delft', par Felix Droinet, La Haye 1847. Gedrukte brochure, 18 pag.
29760: - K0PS -- Dossier van ca. 35 nota's betaald door Geerling Kops Pietersz. in de jaren 1786/1787. Ook enkele uit de jaren 1772, 1797 en 1800. Manuscripten.
56146: [SCHELLING, H.G.J.], - Tsjechisch quartet. Een studie gewijd aan de illustraties, exlibris en gelegenheidsgrafiek van de Tjechische grafici Cinybuld, Florian, Lukavsky en Simon. Nijmegen 1958.
62354: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbema
11607: - "ROOIJE, VAN; DE WIT Wapentekening op perkament met goud en kleuren. Hoofdwapen Van Rooije. Boven: de wapens van I (of E.?) van Rooije en van Elisabeth de Wit van Dollemares; daaronder de wapens Van Wijk, Van der Klos, De Meyier en Van Swieten. D.d. 6 december 1744. Tekening uit 1744, 37x29 cm. Fraai."
11608: - "ROQUEVILLE (?), DE; WÜRTTEMBERG Brief in het , 523, van De Roqueville (Thoqueville?, Moqueville?), La Haye 1 juli 1789, over een brief van `le duc regnant de Würtemberg à leurs Hautes Puissances', wrs. betreffende Zeeland. Met aantekeningen van de ontvanger dat hij heeft geantwoord te wachten tot de Raad van State over de brief van de hertog d.d. 26 juni 1786 heeft beslist. 4(: 2 p."
11609: - "ROSSEM, VAN; VAN ALPHEN Tekening van de grafzerk van Mereken Goesens, huisvrouw van Jacob Janse van Rossem, overl. 25 juli 1626, en haar dochter Mayken Jacobs, overl. 3 juni 1626. Met wapenafbeelding. Tevens de tekst: `Dit is het graef van Aris van Alphen anno 1709'. Tekening door J.C.P.W.A. Steenkamp, 1919, 39x29 cm."
11610: - RÖSSING Kabinetfoto van J.H. Rössing, Haarlem 1858 (?), 16x11 cm.
11611: - "ROSSUM, VAN; VAN BEEK; HAGEN `Dagboek 7 April - 15 Mei 1888', door Joh.F.Th. van Rossum uit Utrecht, gedateerd aan het eind 22 december 1888. Gelichtdrukt (?) manuscript van 202 p., gebonden in kartonnen band met op omslag gelithografeerde afbeeldingen van Rome, Heidelberg, Padua en de bovengenoemde tekst."
11612: - ROTTERDAM, DE JONG Handgekleurd devotieprentje, op de achterzijde gedrukt: `Ter gedagtenis Uwen eerste H. communie gedaan te Rotterdam in de kerk op den Steiger den 27 april 1831. Bid voor Uwen geestelijken vader L.B. de Jong, R.K. pr.'
42024: - Hollandsche Arkadia in zeshonderd en meer afbeeldingen ... naar het leven geteekend en in het koper gebragt door de Hollandsche meesters A. Rademaker, C. Pronk ... Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1807.
39530: - "Nasporingen en studien op het gebied der krijsgeschiedenis, 57e (1963); 60e (1966) 61e (1967) en 62e (1968) jaarverslag. ( samen 4 stuks )."
37742: - Dyk- regt 's Lands van Schouwen, item manier van procederen, zoo voor dyk-graven en gezworens, als voor burgemeester, Heem- raden, Zierikzee, v.d. Thoorn, 1757, 4o, ( 8 ) +55 pag., zonder omslag.
29693: - TREKVAART EN -WEG ALKMAAR-ZIJPE -- ‘Keur ende ampliatie reglement op het beschutten van de beesten en ‘t betalen van de tollen en gabellen op ‘t trek- of sand-pad gaande van de stad Alkmaar of tot aan de Zijpe’, dd. Alkmaar 1-5-1705 en 17-7-1745. Gedrukt, groot blad plano, 1 pag., met wapen van Alkmaar in houtsnede.
29694: - TREKVAART EN -WEG ALMAAR-ZIJPE -- ‘Renovatie en ampliatie keure op het voeren van de passagiers van de stad Alkmaar op de Oude-Zijpe en van daar op de stad, mitsgaders op het vallen van de trek-lijnen der schippers en trekschuyten tusschen Alkmaar en de Oude-Zijpe.’ dd. 9/10 januari 1710. Groot blad plano, gedrukt (te Alkmaar bij W. v. Trier), met de wapens van Alkmaar en Oude Zijpe in houtsnede.
29695: - TREKVAART EN -WEG ALKMAAR-ZIJPE -- ‘Reglement en ordonnatie hoe veel een persoon boven de thien jaren aan vracht, gabelle en passagiegeldt moet betalen van Alkmaar naar de Zyp’, dd. Alkmaar 13-1-1750, groot blad plano, gedrukt, 1 pag. Met in houtsnede wapens van Alkmaar en Zijpe (gescheurd met verlies van 1 woord).
29697: - STRONCK, STROONCK, KAAP DE GOEDE HOOP -- Brief van S. Stro(o)nck, dd. Cabo de Goede Hoop 22-3-1803 aan vrouwe V... te Rotterdam, manuscript, folio, 3 pag.
29698: - MILITARIA, COMMANDEMENT OP DE RIJN, 1806-1807 -- Een aantal stukken (3 originele en 4 afschriften) betreffende het Commando op de Rijn, 1806-1807. Manuscripten, 4° en folio, 6 pag.
29699: - KARSTEN, WINDT -- Foto bruidspaar Dorus Karsten en Catharina Windt, ca. 1920?
29700: - ENGESMET, PORSELEIN -- Gedrukte veilingcatalogus van collectie Japans en Indisch porselein, verzameld door A. Engesmet te Haarlem, Amsterdam, Roos, 1845.
29701: - ZIERIKZEE, V.D. VELDE OLIVIER -- Etiket van boekdrukkerij, binderij en boekhandel J. van de Velde Olivier te Zierikzee. 7x9 cm. gedrukt, 19e- eeuws.
29703: - HUIZINGA, WILHELMUS -- Leonard Huizinga, Het Wilhelmus, voor mijn vader, dit verhaal over zijn vaderland, Dan Haag, 27-5-1940. Getypt, A5, 31 pag.
29704: - JANSEN MANENSCHIJN, KORTELING -- Het bezoek, kerstverhaal door Herman de Man, Amsterdam z.j. Gedrukt boekje van 30 pag. Op omslag in handschrift opgedragen door Gerrit Jan Korteling aan familie Jansen Manenschijn.
29707: - LEIDEN, LAKENNIJVERHEID -- Publicatie van gerecht van Leiden, dd. 6-4-1734, met ampliatie op de keuren van de draperye en redinge van lakenen, gedrukt, 1 blad, plano.
29709: - STAR NUMAN -- Briefje gericht aan mr. O.W. Star Numan betr. examen voor de weeshuisschool 1879. Manuscript, 1 pag.
29710: - HAARLEM, KRAGTING, BURGERSOCIETEIT -- Lidmaatschaps-diploma voor Jan Kragting van de Burger-societeit te Haarlem, 1787. Getekend Abraham Vos Jacobsz, secretaris. Deels gedrukt, 1 pag.
29711: - HAARLEM, ROEST -- Notitieboekje-kasboek van een Haarlemse winkelier 1867-1894, fa. Roest? Manuscript, ca. 40 pag.
29712: - HESSELINK -- ‘Gods gebed gebeden, strijden stukgestreden’, bundel gedichten door Albert Hesselink, eigen beheer, Rotterdam 1986, 26+18 pag. getypt.
29715: - BIJTELAAR, KLOK KAPELLE (Z) -- Potloodtekening door mej. B. Bijtelaar van opschrift luidklok Kapelle (Z), 1945, 30x23 cm.
29716: - WERVERSHOOF, SPAARBANK -- Notulenboek van de Spaarbank Zuinigheid en Vlijt te Wervershof, 1878(oprichtingsjaar)-1917. Register. Folio, 38 beschreven blz.
57696: [JONKER, T], - tien jaren arbeid over de verstootenen (ver. hulp voor onbekuisden), Amsterdam 1913, 30 p, geill.
57693: - Ordre der texten waar uit jaarlyks op de Feestdagen, mitsgaders in de zeven weeken voor Paaschen, over de Geboorte, Besnydenisse en Naamgeevinge, Het Lyden, Sterven en de Begraaffenisse, de Opstandinge en Hemelvaart van den eenigen Zaligmaaker Jesus Christus (...), gepredikt wordt in de Nederduitsche kerken der Chr. Gemeinte van 's Graavenhaage, , 216, , v. Zanten, [1738].
57691: [ CASTELIUS, JOANNES OF HUBERT GOLTZIUS? ], - Historie van Br. Cornelis Adriaensz van Dordrecht , minnebroeder tot Brugge (...). Inde welke verhaalt wert de discipline en secrete penitentie oft geesselinge by hem gebruykt. Als ook mede sijne wonderlijke, vuyle, grouwelijke, ia bloetdorstige en lasterlijke sermoonen, die hij binnen Brugge gepredikt heeft. Gedrukt 't jaer 1640 [me:] Tweede deel ofte 't vervolgh der wonderbare sermoonen gepredickt binnen Brugge door Broer Cornelis Adriaenssen van Dordrecht, minne-broeder tot Brugge [colophon:]
37079: - Naamregister der predikanten, met deszelfs stand- plaatzen... onder het gebied van de 7 Vereenigde Nederlandsche provintien.... ende in de Oost- en West-Indien, Amsterdam 1718, 120 pag., in perkamenten omslag.
37080: - Naamregister der predikanten van de Nederduitsche, Waalsche en Engelsche kerken....in het Koningrijk der Nederlanden, 's- Gravenhage 1836, 232 + (4) pag., gebonden in half linnen.
37078: - Naamregister der predikanten, zo van de Nederduitse als Walsche en Engelsche kerken... in de 7 provincien van Nederland, 's-Gravenhage, 1788, 231 + (5) pag., in perkamenten omslag.
37066: - Catalogus van het West- Friesch museum te Hoorn, eerste gedeelte en tweede gedeelte, Hoorn 1898, 78 en 234 pag.
37007: - Verslag van de commissie belast met onderzoek naar maatregelen tot verbetering van het Noordzeekanaal, van de K. v. K. te Amsterdam, Amsterdam 1895, ca. 70 pag., met uitslaande kaarten en tabellen. ( omslag beschadigd )
57887: - Twee gedrukte blaadjes, 8o, De belydenis van een dispoot, 18-5-1787, druk G. Hendriks te Rotterdam. En: Belydenis van een getrouw regent, z.p., z.j. [1787?].
57889: - Tekening in kleur van een aantal huizen, kerk, ophaalbrug etc. te Baambrugge, ongesigneerd, 17x22 cm, begin 20e eeuw?
58046: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Abraham Jacob van der Dussen, Jacobsz, Raad van Utrecht. Manuscript, 4o, 1 pag.
58048: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Cornelia Pietersdr van der Dussen, huisvr. A.J. Renoy. Manuscript, 4, 1 pag.
11756: - BERGMAN Briefje van J.T. Bergman, Leiden 1871, aan J.W. Muller te Maastricht, met dank voor een ontvangen boek voor de Bibliothèque Wallonne. 8(: 1 p.
11757: - BEUKENKAMP, VAN MARKEN, ROEM, ALKMAAR Iets over het huwelijk. Opgedragen aan den heer C.A. Beukenkamp en mejuffrouw F. van Marken, Alkmaar, 20 oktober 1844. 16(: [60] p. Fraai gebonden in linnen stempelband met `Alkmaar 20 october 1844' en `J. Roem'.
11760: - BEZEM, KALLIGRAFIE Gekalligrafeerd blad met tekst, 25x40 cm., gesigneerd 21 oktober [18]47, D. Bezem.
11761: - "BIEBERSTEIN, DE; KALKBRENDER Briefje van De Bieberstein aan de heer Kalkbrender te Maastricht, Tongeren 27 februari 1817, betreffende de levering van thee. 8(: 1 p."
11762: - BLAAUW Kerkbriefje (gedrukt) van bevestiging en intrede van Ds. Josephus Franciscus Blaauw te Amsterdam, juli 1858, 50x12 cm., 1 p.
11764: - BLOEMEN, BEYER `Blumen-Sprache für Liebe und Freundschaft', geschreven boekje van 64 p., door Beyer, 15 maart 1830.
11766: - BOEKHOUT, DEKKER Conditien ter gelegentheid van het huwelijksfeest van ... Hendrik Boekhout en ... Maria Pha. Dekker, plechtig gevierd op den 25ste van hooymaand 1802.
11767: - BOERSIJNT, WIESEMAN `Heilwensch aan mijne waarde oom en tante Pieter Boersijnt en Johanna Wieseman ter gelegenheid van hun zilveren bruiloftsfeest, gevierd den ... juny 1852'. 4(: 2 p.
11768: - BOGAERT, BRIEL, TIMMERS, VAN SCHINNE, BOEY Vragen met ernaast de antwoorden betreffende het echtpaar mr. P. Bogaert en Elisabeth H. Briel (overl. 21 april 1732) en betreffende mevr. Timmers-van Schinne (overl. 13 december 1732) en betreffende de namen van de kinderen van de pensionaris Boey. 8(, oblong, 1 p., 18de-eeuws.
11769: - BÖHTSLINGK, VAN DER SCHAAFF Brief van L.J. Böhtslingk en J.J.A.G. Böhtslingk geb. Noot, d.d. Arnhem 1842, aan mevr. J. van der Schaaff te Aalten. Met bericht van het overlijden van `onze derde dochter Charlotte Pauline'. 4: 1 p.
11774: - BOUWMEESTER Een aantal kranten en tijdschriften met berichten over het overlijden en de begrafenis van P.C. Bouwmeester, hoofd van de O.L.-school in de Santpoorterstraat te Haarlem en voormalig voorzitter van de Zangvereniging Crescendo, 1912.
13708: - LISSE, HEERMAN, DRIJFHOUT “Korte memorie” voor de Staten van Holland door Frederick Jacob Heerman, heer van Lisse, betr. zijn gedrag bij het beroepen van een nieuwe predikant te Lisse, 1724, folio, 30 p., gedrukt.
13709: - WOERDEN, N.H. KERK Memorie voor de Staten van Holland van predikant (Anth. Tarée), ouderling (Melch. Specht) en diakenen (Jac. van Wijck en Laurens van Comené) van Woerden, betr. de vacature van een predikant te Woerden, na het vertrek van J. Roering, 1740, folio, 7 p., gedrukt.
13710: - DRUKKEN VAN THEOLOGSICHE BOEKEN Extract uit de resolutien van de Staten van Holland dd 17-6-1740 betr. het drukken van theologsiche boeken zonder kerkelijke goedkeuring. Met concept placaat met verbod tot het drukken van religieuze teksten zonder approbatie van de kerkeraad, classis of hoogleraar theologie, folio, 4 p., gedrukt.
15753: [POSSELT, F.] - Apodemik oder die Kunst zu reisen. Ein systematischer Versuch zum Gebrauch jungen Reisenden aus den gebildeten Ständen überhaupt und angehender Gelehrten und Künstler insbesondere, 2 delen. Leipzig: Breitkopf, 1795.
11613: - ROTTERDAM, VAN HOGENDORP Gedrukte `Advertentie' waarbij Mr. Diderik van Hogendorp, raad in de vroedschap van Rotterdam, verklaart dat de verhalen over zijn frauderen een `naamquetsende lastering' zijn. Hij looft f 2500 uit voor degene die de fraude zou kunnen bewijzen. Rotterdam, 21 oktober 1748. Folio, 1 p.
11614: - RUNISCHE KALENDER, VAN WALRÉ, BILDERDIJK `Brieven over een merkwaardigen ouden staf en verklaring van den Runische kalender door Mr. W. Bilderdijk, 1822', aldus het opschrift op een mapje met enkele afleveringen van de Algemeene Konst- en Letterbode (nrs. 14, 15, 16, 17, 45).
11616: - RUTGERS Briefje van ... Rutgers, eerste luit.-adj. 10RI, Haarlem 1920. 8(: 1 p.
11618: - SAUVEPLANNE Gedrukte circulaire betreffende benoeming van J.G.H. Sauveplanne tot adjunct-directeur van de N.V. Nederlandsche Herverzekerings Maatschappij, Den Haag 1931. 4(: 1 p.
11619: - SAYERS, ABBEMA Twee ontwerpen voor een alliantiewapen (bord?) Sayers - Abbema, 28 december 1899 - 1924. Tekeningen met kleur door J.C.P.W.A. Steenkamp, 1925. 30x30 cm.
11620: - SCHAAP Twee carte-de-visite-portretfoto's van de heer A.J. Schaap, lid van de firma Schaap en Van Veeren, later van Schaap en Van Veen, en Mevr. Schaap-Ceurvorst. Amsterdam, ca. 1880.
11624: - SCHIEDAM Pentekening van het wapen van Schiedam. 19de-eeuws, 22x15 cm.
11625: - "SCHILFGAARDE, VAN Geschreven kwartierstaat van Anna Sophia van Schilfgaarde, geb. Zoeterwoude 15 juni 1862. Folio, 2 p.; 8(, 2 p."
11626: - SCHILLEMANS, DORDRECHT Dichtbundel/gedischten van Mej. H. Schillemans, 1856-1882, met enkele tekeningen en een groot aantal bijdragen in manuscript. In linnen stempelband met voorop `Poesie' en achterop `H.S.' 4(.
11639: - SIESSEN, MICKER, KANTOORBEHOEFTEN Kwitantie van Jc Siessen voor Johannes Micker betreffende geleverde schrijfboeken, schafte en pennen, een ebbehouten lijn-haelder, grifte en `een nierper schatcamer'. 1676. 4(: 1 p.
11641: - SIJTHOFF Ontwerptekening voor een wapen Sijthoff, wrs. bedoeld voor borduurwerk. Tekening met kleur door J.C.P.W.A. Steenkamp, 48x58 cm.
11645: - SLOTEN, VALBURG Twee schetsboekjes met topografische tekeningen van Sloten (Friesland) door C.J. van der Veen, burgemeester van Utingeradeel, uit de jaren 1879-1889. Met o.a. afbeeldingen van gemeentehuis, boerderij Mr. Poppes, gezicht op Sloten vanuit Slotermeer, hardrijden op de schaats bij Sloten, schip Jeanette op Slotermeer, de Woudsenderpijp, de Lemsterpijp met molen, de lange brug, huis Dr. E.J. de Jong, logement `De zeven wolven', `Ons huis aan 't Diep', boerderij L. Tjalma, R.K kerk en
11634: - SCHRÖDER Foto van een groep jonge mannen aan tafel. Verso in potlood: `Promotiediner Mr. P.H. Schröder, 20 december 1918'. Fotograaf de Lange te Groningen. 18x24 cm. op karton.
11635: - SCHULTZ Blaadje met aantekeningen en handtekeningen van Marie Schultz, Ridderstraat, Haarlem. Ca. 1900?
11636: - SCHUYT, VAN DER Gedrukte aankondigingskaart voor het huwelijk van A.L. van der Schuyt en Tini Gomes, Amsterdam 1919. 1 p.
58058: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Philips Hinckaert, hr van Moersel, 1540 overl. 1558. Manuscript, 4o, 1 pag.
58056: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Dirk Jansz van Heemskerk (van Beest), Raad van Delft. Manuscript, 4o, 1 pag.
58057: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Justinus Const. de Hochepied, overl. 1717. Manuscript, 4o, 1 pag.
58053: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Johan Bapt. de Leeuw, schildknaap etc. te Brussel. Manuscript, 4o, 1 pag.
58055: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Gerard van Midlum, pred. Hertogenbosch. Manuscript, 4o, 1 pag.
58052: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Everswijn, in de Augustine kerk te Dort. Manuscript, 4o, 1 pag.
58051: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van vrouwe Johanna Le Gillon Willemsdr, vrouw van H. van Beverningh. Manuscript, 4, 1 pag.
58049: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Robbert Goes Willemsz, Resident Denemarken en vrouw Anna Hop Cornelisdr. Manuscript, 4o, 1 pag.
37243: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal- geografische structuren van de gemeente Wilnis, Utrecht, P.P.D. 1950, 83 pag. + bijlagen.
13795: - KLOOSTRA, YNTEMA, LANTING Diverse verzen in manuscript, uit het bezit van Aaltje Yntema, Japke Kloostra en Antje Kloostra, ca. 1900, ca. 20 p.
13800: - KAPTEIN, TE ROLLER Receptiealbum: “Felicitatieregister ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van den heer en mevrouw G.J. Kaptein-te Roller, op donderdag 21 augustus 1947”, 12 p., 4º, manuscript.
13801: - VOORSPELLINGEN, MARIA STIEFEL ‘Hoogstmerkwaardige en wonderbare voorspellingen aangaande hetgeen in het jaar 1848 gebeurd is en verder tot 1856 gebeuren zal naar Opb. Joh. XXI:V.I door Maria Stiefel, somnambule uit Ebernberg’, Meppel, Boom & Wilson [1848], 8º, 8 p., gedrukt.
13803: - MAASTRICHT, GYMNASTIEKVER. DE EENDRACHT ‘Gymnastiek- en schermvereeniging “De Eendracht” te Maastricht 1876-1921. Programma ... wedstrijden 10-12 sept. 1921 te Maastricht.’ Brochure, 8º, 16 p., gedrukt.
13804: - INDIË, MALANG, BANDOENG Fotoalbum 1918-1924 betr. een Nederlandse familie te Bandoeng en Malang, 34 foto’s.
13805: - HOOGELAND, KAAGMAN Kwitantie d.d. 1782 waarbij Jan Hoogeland verklaart ƒ4,10 te hebben ontvangen van de heer Kaagman voor “een jaar opwinden en onderhouden en schoonmaken [van] U Ed staand horloogie”, 1 stuk, 7x18 cm, manuscript. Achter glas in lijst.
13806: - KANTOORBENODIGDHEDEN Prospectussen voor kantoorbenodigdheden, 1e helft 20e eeuw, ca. 45 stuks, gedrukt.
11660: - STROCKEL Genealogie Strockel (Deventer), afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, 3 p. met wapentekening, 19de-eeuws.
11664: - TIJDEMAN Gekalligrafeerde envelop voor Dr. P.H. Tijdeman. 8(.
11656: - "STOLK, VAN; STEENKAMP Twee ontwerptekeningen voor een familiewapen Van Stolk. Tekening met kleur door J.C.P.W.A. Steenkamp, ca. 1925, ca. 40x40 cm."
11657: - STRAALMAN Genealogie Straalman, afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, 3 p. met wapentekening, 19de-eeuws.
11655: - "STOLCK, VAN DER; ROOS, ROTTERDAM, SCHIEDAM Vier pagina's schutbladen uit een familiebijbel met aantekeningen betreffende geboorten en huwelijken in de gezinnen Van der Stolck te Rotterdam en Roos te Schiedam, 1624-1681."
11652: - STEEN, VAN DEN Brief (in het Frans) van J. van den Steen, Haarlem, 15 december 1730, over zaken de r.-k. kerk betreffende. 4(: 3 p.
11653: - STENOGRAFIE, WERY, VAN DOOREN Diploma (deels gedrukt) van de Nederlandsche Stenografen Vereeniging, voor A.C.J.J.Chr. van Dooren te Amsterdam, systeem Stolze-Wery, , 216, 1908. Getekend o.m. door J.L. Wery. Folio, 1 p. Met o.a. portretten van Stolze en Wery.
11627: - SCHIMMELMANN Briefje van E.J.(?) Schim(m)elmann, z.p., z.j., in het Frans. 19de-eeuws. 4(: 1 p.
11629: - SCHOEN, MAGER Gedrukte ondertrouwaankondiging van Jan Schoen Cz. en Marritje Mager Kd., Westzaan 1916. 8(: 1 p.
11632: - SCHOUTEN, VLAARDINGEN `Kwartierstaat van Johanna Schouten', geb. Maassluis 12 augustus 1883 (grootouders Schouten, Van Berkel, Schep en Don, alle te Vlaardingen). Fraaie tekening met kleur (waaronder het wapen Schouten) door Dirk Rühl, Heemstede 1953. 50x60 cm.
11633: - SCHREVEN, VAN Dossier betreffende de familie Van Schreven, afkomstig van de genealoog W.A. van Rijn, eerste helft 20ste eeuw. 12 stukken.
13885: - VOORBURG E.O. Vier “afkondigingen” van het bestuur van de Veen- en Binkhorstpolder onder ‘s-Gravenhage, Voorburg en Wassenaar d.d. 11-12-1917, 13-5-1914, 19-1-1909 en 14-4-1909, plano, gedrukt.
13886: - ZUTPHEN, POLYHYMNIA Cahier met de teksten van “Vrije voordragten gehouden in de Vereeniging Polyhymnia te Zutphen, 1871-1872”, 90 p., 4º, manuscript gebonden in half linnen band met op de rug “1871-72”. Fraai handschrift.
13891: - THEOLOGIE “Concept-plan om de Lemmata der corresponderende sinoden, tot gemak der correspondentien, na ordre van het alphabet, zoo veel mogelijk op eenen voet te brengen”, manuscript, 6 bladen van ieder 33x42 cm, 18e-eeuws.
13892: - AMSTERDAM, VOLRAAD NEDDERMAN, BARENDSE Akte van transport, d.d. Amsterdam 14-12-1791, waarbij de erven van Joachim Volraad Nedderman een huis aan de Wittenburgergracht, naast het Blauwe Anker, verkopen aan Hans Barendse. Charter op perkament met de handtekening van A. van Slingelandt.
13893: - AMSTERDAM, VAN THIJE, BONTEKONING Akte van transport d.d. Amsterdam 15-5-1759, waarbij de erven van Anna Catharina van Thije en van Machtelina Gerardina Johanna van Thije een huis aan de Binnenamstel, tegenover het Diaconie-Vrouwenhuis, verkopen aan Floris Bontekoning. Charter op perkament, zegels verloren.
13896: - BOUSQUET, VAN IDDEKINGE Extract uit de Registers Burgelijke Stand te Amersfoort betr. het overlijden op 17-9-1868 van Johanna A.H. Bousquet, Wed. Jhr. Mr. Willem Pieter van Iddekinge, 1 p., deels gedrukt.
11684: - VLASMAN, SPIERINX 17de-eeuwse tekening van een grafzerk met wapens en het opschrift `Hier leyt begraven de heer Pieter Augustijnse Vlasman, die in sijn leven borgemeester deser stadt was, ende sterff den 12 November d. An 1656 en Juffer Chathalina Spierincx sijne huysvrouw'. Tekening in sepia, 24x17 cm.
11679: - VELTHUYSE Twee carte-de-visite-portretfoto's van de heer H.F.J. Velthuyse, lid firma Schaap en Van Veen, en Mevr. A. Velthuyse-Deutmann. Zwolle, ca. 1900.
11676: - "VEEN, VAN; VAN HOOLWERF Gegraveerde opdracht aan Jacob van Veen, schepen van Alkmaar, door S. van Hoolwerf, gravure door Jan Wandelaar met wapen van Van Veen, etc. 4(, 1 p."
11678: - VELSEN, MIDDELOO Aanplakbiljet betreffende verkoop van vaarsen op de hofstede Middeloo onder Velsen op 14 april 1820, `daags voor de Velser koemarkt'. 45x27 cm., in lijst.
44198: - "BELGIE; PYCKE--- Eigentijdse kopie van een decreet d.d. Brussel, 28 augustus 1751. Ondertekend namens de koningin door Pierre Joseph baron Pycke (1771-1820), raadpensionaris van Gent. Manuscript, 1 pag."
42163: - - De rechte beschryvingh van alle het gene den heer Adriaen Paau, ambassadeur extraordinary van wegen (...) Staaten Generael, met het Parlement van Engelant getraceert heeft nopende een goede vreede tusschen beyde republijcquen. Amsterdam, Gillis Joosten [Saeghman], 1652.
11393: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT, DE WAL Aankondiging door rector E. Tinga dat prof. Gabinus de Wal is benoemd tot hoogleraar te Groningen, in plaats van de naar Utrecht vertrokken prof. C.A. van Enschut. Groningen (Oomkens), 1821. Plano, 1 blad.
11395: - GUICHARD, DORDRECHT Extract uit het doopregister van de N.H. Gemeente Dordrecht 1764, betreffende de doop van Gerardus Bern., zoon van Johannes Guichard en Elisabeth M. Oskamp, getekend Dordrecht 1794, N. van Rhijn. Folio, 1 p.
11396: - GYMNASTIEK, WOELDERS Gedrukte map met twaalf `Spreuken en gezegden van mannen van beteekenis op het gebied der lichamelijke opvoeding, ten dienste van gymnastiek- en lagere scholen, om op te hangen, eerste twaalftal, bijeenverzameld door H.A. Woelders, gymnastiekonderwijzer te Amsterdam'. Amsterdam, 1877. Folio, oblong, 14 p.
11685: - VLISSINGEN, DE BRAUW (?) Gedrukt planoblad `De opdragt die zal zijn aan mijn geachte vrinden, die ook in 't vervolg de zaak hier zullen vinden', met daaronder een lang vers in drie kolommen. Geheel onderaan: `Alom te bekomen'. Plano, 1 p. 18de-eeuws.
11691: - VOS Verklaring van notaris W.J.M. de Bas dat het aandeel ad f 1000 in het waarborgfonds der Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen ten name van Hendrik Mart. Vos, overleden 's-Gravenhage 14 februari 1883, is aanbedeeld aan Hendrik Martinus Vos, kunstschilder te Parijs. 1883. 4(: 1 p.
11693: - VREDENBURCH, VAN Getekend familiewapen Van Vredenburch. Tekening met kleur door A.v.L[eeuwen]. Ca. 1900, 30x50 cm. Fraai.
11694: - "VRIENDT, DE; BOXMEER Extract uit het register van overlijden van Boxmeer, 1831, betreffende het overlijden van Gerrit de Vriendt, rentenier, echtgenoot van Johanna C.A. de Martines, wonend te Boxmeer, 59 jaar. Folio, 2 p."
11696: - VRIESE Twee 19de-eeuwse menu's, gelithografeerd met verso `monsieur Vriese' en `14 febr. 1858 bij Willem Vriese', 2 p.
11697: - VRIJMETSELARIJ, L'UNION ROYALE, DEN HAAG Collectie fotokopieën van archiefstukken van de loge L'Union Royale, in linnen omslag (met blindstempel met logesymbool), aangeboden in 1935 aan de Grootmeester en Meester van Eer der Loge, door de redenaar J.W. Blokpoel. 4(: 45 foto's met begeleidend schrijven.
11698: - VUGH, VAN BOKHOVEN Kwitantie voor de heer Vugh, Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch, wegens huur van het bovenhuis aan de Hinthamerstraat, eigendom van A. van Bokhoven, 1 maart 1936. 4(: 1 p.
11708: - WERTHEIM Kwartierstaat in boomvorm, met familiewapens, van `Albertus à Wertheim anno 1381'. Tekening met kleur, wrs. 18de-eeuws. Fraai, 30x20 cm.
11709: - WEUSTENENK, UTRECHT `Aan het bruidspaar Weustenenk-Polm, 27 februari 1952, van directie en personeel gemeentewerken [Utrecht]'. Vier bladen perkament, gekalligrafeerd, met de getypte namen van 150 collega's.
11699: - VÜRTHEIM Menu, 1929, met op de achterzijde handtekeningen, o.m. van A. Vürtheim, Tony Smit-Vürtheim, C.C.J. Vürtheim-Chevalier, G.H. Vürtheim, P.E. Vürtheim-Lohman, etc.
11705: - WENSING Intiem dagboek van A. Wensing te Haarlem, 1922-1924. 8(: 44 p.
46799: - KUYPER, ABR.--- Zeventien kleine publicaties van dr. A. Kuyper, 19e eeuws, gedrukt.
13285: - DUMONT, VAN DERHAGE Foto van Henry Dumont, zoon van Henry Dumont sr en Cecil Vanderhage, ca. 1930.
13286: - "ROOS DE; KNOOPS, GERRETSEN, WIJCKHUISE, VAN BORSELEN Collectie van enkele duizenden foto’s in 22 albums, afkomstig van drs. Jan Louis de Roos te ‘s Gravenhage en zijn voorgeslacht. Uitvoerig geannoteerd."
38093: [ TIELE ] - Bibliotheek van pampletten, traktaten, plakkaten en andere stukken over de Nederlandse geschiedenis (....) verzameling F. Muller. Eerste afdeeling ( 1482-1612 ), Amsterdam 1856 e.v. Los
38076: - Redenvoering voor de vreemdelingen, Middelburg, Taillefert etc. [ ca. 1758 ], 4o ( 6 ) + 13 + ( 1 ) pag.
38072: [ILLUSTRATOR: CALVET-ROGNIAT] - Vieilles chansons pour les petits enfants. n.p., n.d. [ca. 1914].
15258: [FRIESCHE DOEK] - [Friesche doek: katoenen doek, met daarop afgedrukt gelithografeerde stadsgezichten van Leeuwarden en Friese klederdrachten. Een en ander naar tekeningen van J.H. Matijssen en gedrukt in de Leeuwarder Katoenfabriek van A.J. Bruinsma in 1836.]
17296: [HILTROP, HENRICUS VAN] - Briev van een liefhebber der waarheit en geregtigheid aan een zijner vrienden, aangaande de zoo veel gerugt verwekt hebbende predikatie [...] door Ds G.T. de Cock op den 3 Febr. 1765 uitgesprooken, Zwolle, Rooyaards etc., [1765], 8°: 31 p.
11735: - "ASSCHENBURGH, VAN; VAN AKENSHOISEN Volmacht van Sibilla en Josina van Asschenburgh aan hun resp. echtgenoot en zwager Hendrik Diederik van Akenshoisen, om landerijen te verkopen. Groningen 20 juni 1631. Folio, 2 p."
11733: - ARNHEM, KWEEKSCHOOL Poëziealbum van Minette ..., een Duits meisje dat in 1875-1877 op de Arnhemse kweekschool zat. 8(, 1 deel.
11710: - WEVE, MUTZENBACH Kwitantie betreffende de koopprijs van een huis aan de Bagijnestraat te 's-Gravenhage, verkocht door diverse familieleden Weve aan Cornelia Th. van Geffen, wed. H. Mutzenbach, 1861.
11713: - WINKEL, TE Blanco voorgedrukte formulieren voor het familieregister van Joh.W. te Winkel, zoon van dr. Jan te Winkel en Johanna C. Lodeesen.
11716: - ZASKE Drie brieven van Walter Kempte uit Zeitz aan de genealoog Köffler te 's-Gravenhage betreffende een Franz Zaske, zeeman in het 19de-eeuwse Holland, 1931.
11718: - ZWAMMERDAM Gedrukte memorie Prov. fondsen Zuid-Holland 1830, onder andere betreffende uitgaven voor herstel van de Hervormde Kerk te Zwammerdam. Folio, 1 p.
11723: - ALKMAAR, LEESGEZELSCHAP Ledenlijstje van een leesgezelschap dat gezamenlijk een aantal tijdschriften las. 19de-eeuws. 4(: 1 p.
11724: - ALKMAAR, LEESGEZELSCHAP Rondzendformulier van het Leesgezelschap van brochures te Alkmaar, 1909. 8(: p.
11726: - ALMELO, SCHEURLEER, MULDER Boekje uit 1839, uitgereikt volgens tekst op schutblad aan C.J. Scheurleer, Almelo 28 juny 1847, `wegens aangewende vlijt in de beoefening der engelsche taal', door zijn onderwijzeres B. Mulder.
11727: - "ALPHEN, VAN; VAN BRAKEL Akte van resignatie van het Hof van Holland, voor Jan Willem van Alphen, procureur voor het Hof, om zijn procureursplaats bij zijn leven of overlijden te mogen overdragen. Den Haag, 2 mei 1797, 2 p., op perkament, met opgedrukt zegel en handtekening van Hendrik Arnold Kreet."
11732: - ARND Nota van de `Electrische drukkerij en kantoorboekenfabriek vh J.J. Arnd en Zonen'. Amsterdam 1908.
11776: - BRANDT Kerkbriefje (gedrukt) van bevestiging en intrede van Ds. Arnold Hermann Wilhelm Brandt te Amsterdam, mei 1852, 50x12 cm., 1 p.
11780: - BREIJER Verklaring van C.A. Breijer te Arnhem betreffende een zending levensmiddelen voor mej. Cath. B. Breijer te Emmerich. 1917. Fol., 2 p.
11775: - BRANDGEVAAR DOOR PETROLEUM, ONDERWIJS, BELGIË Verzameling van vier grote platen, ieder 60x80 cm., genummerd 1-4, met een tekstblad, gebonden in een halflinnen band. De platen zijn getiteld: `Les accidents combattus par l'école / De ongevallen door de school bestreden' en uitgegeven door A. Wesmael te Namen. Het tekstblad, gedrukt in rood en zwart, bevat in twee talen `Gevaren van de peterolie'.
11751: - BELDER, COOL, CALISCH Keur van dramatische, oratorische en andere gedichten, bijeenverzameld door H.B. Belder. Z.p., z.j. [19de-eeuws.] 4(: [ca. 300] p. Geb. in halfleer. Op titelschildje: `Gedichten bijeenverz. door H.B. Belder.'
11754: - BEMUURDE WEERD, STEVERSLOOT, VAN BATENBURG, VAN DUGTEREN Transportakte van het zogenaamde Bossenaars-huis, aan de westzijde van de Vecht tussen de Steene- en Knollenbruggen onder het gerecht De Bemuurde Weerd, verkocht door Willem Steversloot aan Andries van Batenburg. De Bemuurde Weerd 22 maart 1799. Charter op perkament met zegel en handtekening van de schout Otto Ruysch van Dugteren.
11755: - BENTINCK, CALKOEN Akte van aanstelling van Joan Francois Bentinck, tot het waarnemen van het boekhouderschap van de stedelijke houtwallen, als opvolger van de overleden Pieter Calkoen, Amsterdam 23 mei 1780. Folio, 2 p.
11784: - "BRINK, TEN; BORWINKEL Ter nagedagtenisse van ... Rudolph Arend ten Brink, ... leeraar in de gemijnte van Jesus Christus te Amsteldam en aldaar overleeden 29 september 1775. 4(: [1] p."
11785: - "BRINK, TEN; LEEUWARDEN Afdruk van een houtblok met merk en de tekst `Theeën bij S.F. ten Brink, Tweebaksmarkt, Leeuwarden'. 19de-eeuws."
11787: - BROUWER, NALES Na vijf en twintig jaren. [Album betreffende de zilveren bruiloft van Jacob L. Brouwer en Aaltje Nales.] Oblong album met 36 bladen met foto's en met 16 bladen gedicht. Op omslag, in goud: `1895 28 augustus 1920'.
11789: - CAHEN, PFEFFER Gedrukt bericht betreffende de verhuizing van de advocatenkantoren van M.O. Cahen en H. Pfeffer naar Euterpestraat, Amsterdam, juli 1940. 8(, oblong, 2 p.
11736: - ASSEN Negen foto's, 13x18 cm., van de verlaten gebouwen van de ijzergieterij H. Assen.
11737: - ASSMANN Diploma voor 25-jarig lidmaatschap van de Sint Josephs-gezellen-vereeniging te Amsterdam, toegekend 1929 aan J.P.M. Assmann. 35x45 cm.
11738: - ASSMANN Eerste-communieprent voor `Petrus W. Assmann', Amsterdam, H. Vincentius a Paulo, 21 mei 1908. 35x25 cm. Kleurendruk met naam in inkt.
11739: - ASSMANN Getuigschrift voor 25-jarige dienst bij de gemeente Amsterdam, toegekend in 1928 aan Johannes Petrus Marinus Assmann. 40x30 cm.
11743: - BANGEMAN (HUYGENS), NEMEGHEER Een uitvoerig dossier betreffende pogingen in de jaren zeventig van de 19de eeuw ondernomen om gelden uit de voormalige weeskamer te Batavia te verkrijgen, die daar nog zouden berusten, van de erven Pieter Johan Bangeman, overleden 30 oktober 1776 te Amsterdam. De erven Bangeman, Bangeman Huygens, De Heer, Sodenkamp e.a. werden bijgestaan door de Maastrichtse advocaat mr. Th. Michell.
11745: - BARENBROEK, NOOY Welgemeende gelukwensch aan ... E. Barenbroek en echtgenoote [W.O.W...] ter gelegenheid der 25 jarige echt vereeniging. Amsterdam, 5 maart 1884. 8(, oblong, [1 blad.]
11746: - BART Aantekeningen betreffende de familie Bart te Groningen. 2 p.
11747: - "BEAUMONT, VAN; HEGT, VAN HULST Brief van J.J. van Beaumont aan zijn neef, d.d. Amsterdam 1747, over familiezaken, onder andere de geboorte van het kind van zijn jongste zuster: Huberta van Hulst, geb. 18 maart 1747. Zijn genealogie Hegt is geschilderd. Verder gegevens betreffende de families Witsen, Van Strijen, etc. 4(: 4 p."
11748: - BEEK, VAN Schetsboek met een tiental (vnl. krijt-) tekeningen, gesigneerd J. van Beek (en J.v.B.), 19de-eeuws.
11749: - BEELS, VAN OMMERING, WIJNSTOK Grafschrift op Leonard Beels, overleeden te Amsterdam den 5 nov. 1756. 8(, oblong: [2] p.
11750: - BEERTA, CONFESSIONELE VERENIGING, WILLEKES Enige stukken betreffende evangelisatiewerk te Beerta van de Confessionele Vereniging, ca. 1900. 5 stuks.
13365: - POSTKANTOREN DEN HAAG, ROTTERDAM EN LEIDEN Publicatie betr. de aanbesteding van vernieuwingen en onderhoud aan de koninklijke postkantoren te ‘s Gravenhage, Rotterdam en Leiden, ‘s Gravenhage 1833, 1 blad, plano, gedrukt.
13366: - GIJN, VAN, FINANCIËN “Rede van Mr Dr A. van Gijn, uitgesproken in de op 1 juni 1908 gehouden vergadering van de vereniging Gijsbert Karel van Hogendorp”, typoscript, 22 p., folio.
13367: - DELFT, SCHUTTERIJ CONFRERIE, VAN GOENS “Uitlegging van den gedenkpenning ter verklaringe van den hondersten koning van de ridderlijke broederschap, genaemt de Confrerie binnen de stad Delft, op den 7-10-1737”, 3 p., folio, gedrukt, met gravure van de penning.
11795: - "COMBE, LA; WAALSE KERK UTRECHT Gedrukt boekje Het fonds La Combe van de stichting tot heden (1766-1912), door Dr. G.N. Buddingh de Voogt. Niet in den handel. Haarlem (Tjeenk Willink), 1912. 53 p., Oud-Hollands papier."
11796: - CREMER Dossier betreffende de Gelderse familie Cremer (Mercator), 17de-19de eeuw, ca. 50 stukken.
11797: - DHONT Oude foto, kabinetformaat, van het jongetje J.P.H. Dhont, ca. 1890.
11803: - DOORN, VAN BEEK Potloodtekening door J. van Beek, `De kerk te Doorn', ca. 1880, 16x21 cm.
11806: - DORDRECHT, GYMNASIUM, RÖELL Twee prijsformulieren, uitgereikt aan Adrianus Cornelis Röell, door curatoren van het stedelijk gymnasium te Dordrecht, 1857-1858. Folio, 2 p.
11790: - CAPELLEN, VAN DER Overdenking bij 't graf van wijlen jongheer Alexander Philip baron van der Capellen ... geweeze goeverneur van Gorinchem. 4(: [3] p. [10 december 1787.]
11791: - CLEEFF, VAN Gedicht `De Hoogmoed beteugeld', gesigneerd door N.T. (of J.?) van Cleeff, 4 december 1780. 4(: 4 p.
11792: - COBBÉ, WOUTERS, ANTWERPEN Brief van F.F.P. Cobbé aan haar nichtje, getekend Sleutels 10 september 1782, over de eventuele komst van d'heer pastoor bij haar in Antwerpen, met verso een briefje over dezelfde zaak van de heer Wouters, penningmeester in de Lange Nieuwstraat te Antwerpen. 4(: 2 p.
14158: - ROTTERDAM, CREMER, VAN DER HOEVEN Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 12-7-1788 betr. Thomas Theodore Cremer en Cornelis van der Hoeven, kooplieden te Rotterdam, gedrukt, folio, 16 p.
14159: - HAREN, RUMMERINK, HOIZING Gedrukt bericht betr. het overlijden van Jan Rummerink, scholte van Haren, ca. 62 jaar, d.d. Haren 25-10-1761. Ondertekend door Margreta Hoizing, wed. Rummerink. Folio, met zwarte rand.
14163: - COLLEGEDICTAAT, GRONINGEN, RUARDI J. Ruardi, “In stilum cult[ionis fundamenta]”, manuscript, 4º, ca. 100 p. gebonden in half leren band, mooi exemplaar.
14164: - COLLEGEDICTAAT “Dictata ad inscriptionem Proaemii”. Manuscript, 4º, 18e-eeuwse hand, gebonden in half leren band met op de rug “Libri IV, Institutionum”, 318 p.
14168: - HUYGENS Twee gedrukte boekjes, “niet in de handel”, waarin M.H. Huygens (“oom Mak”) citaten uit gelezen boeken publiceerde, vergezeld van zijn commentaar. Titels: “Klein Hofwijck”, Wageningen 1980 en (geen titel), Wageningen 1981.
14169: - RIJSDIJK, ROTTERDAM Schoolschrift met getekende kaartjes van C.J. Rijsdijk, w.s. te Rotterdam, ca. 1920.
14171: - SLIEDRECHT, HARTOG Gedrukte ciculaire betr. het overlijden van de dochter van W.A. Hartog en J. Hartog-Visser te Sliedrecht, 1868, 1 stuk.
14172: - OOSTBURG, THERI Gedrukte circulaire betr. het overlijden van de echtgenote van M. Theri te Oostburg, 1876, 1 stuk.
14173: - "CLERQ, DE Correspondentie ontvangen door A. de Clerq; gemeenteontvanger te Groede, ca. 1870-1890, 10 stuks."
14174: - SAPPEMEER, INMAKEN VAN GROENTEN Bijvoegsel Ned. Staatscourant 12-7-1917 nr 161 betreffende uitbreiding statuten Coöperatieve Inmakerij Hoogezand-Sappemeer te Sappemeer, d.d. 23-6-1917, gedrukt, 4 p., 8º.
14176: - SAPPEMEER, BOER Enkele stukken betr. Gerke Boer, kweker te Sappemeer, 1916-1944, 4 stuks.
14178: - LOUTER Briefje van L. Louter d.d. Yzendijke 1898 aan collega veearts M. Lucier te Oostburg, manuscript, 1 p.
14179: - SAPPEMEER ‘Willekeur betreffende de klap en batten bij het Achterdiep te Sappemeer, benevens de Molenweg... tot het welk de deelgenooten zijn de eigenaren van de plaatsen land bij het Achterdiep vanaf nr 102 t/m nr 115, d.d. Sappemeer 5-6-1830’. Afschrift ca. 1900. Manuscript, folio, 2 p.
14180: - SAPPEMEER ‘Plan van den Gemeentelijken Proeftuin te Sappemeer voor 1919’, 2 p., getypt.
14181: - SLOTHOUWER, FRIESLAND Twee banden (half perkament met goudopdruk), met overdrukken van artikelen van Dr. G.M. Slothouwer (=Gerard Slothouwer) en van Dr. F.G. Slothouwer. 19e eeuw.
14182: - ROESELING, SEMLER, KRAGT Fragment van een Poesie-album van Tine ..., Utrecht 1889-1891 ca. 15 p.
14183: - ROTTERDAM, RUIJBROEK, VAN OMMERING “Herinnering aan den doop” van Christiaan, zoon van Johan Christoffel Ruybroek en Pieternella van Ommering, Rotterdam (Ev. Luth. Gem.), 16-10-1932, deels gedrukt, 8º oblong.
11807: - DRENTH, GRONINGEN Afdruk van een houtblok met merk en tekst `W. Drenth, Groningen'. 19de-eeuws.
11809: - DUMOULIN, VAN DER HOUVEN Nota van fa. H.J. Dumoulin te Liège voor een spiegel met lijst (f 362), voor notaris Van der Houven te Maastricht, 1817. 4(: 2 p.
57798: - Besluit d.d. 2 maart 1674 van de bestuurders van Dordrecht op het verzoek d.d. 7 oktober 1673 van Leonart van der Hulck inzake de zerk op het bordes van het huis van Pieter van Schellebeeck en de afvoer van regenwater. Voorts krijgt genoemde Van der Hulck een erf van de stad Dordrecht toegewezen gelegen tussen zijn huis en dat van Pieter van Schellebeeck. Manuscript (folio), 3 pp, authentiek afschrift.
57797: - Akte gepasseerd voor de raad van de stad Dublin en gedateerd het 17e jaar van de regering van George III (1818), betreffende een finale overeenstemming tussen Timothy Mahony of Castletown in the county of Dublin en William Blake of Castle Martyr en Charity Blake geboren Dylon, zijn vrouw, over onroerend goed in Dublin. Gepasseerd voor de heren Marcus Peterson, Thomas Jenison en Godfrey Lill.
57796: - Adjudication des Immeubles dependant de la succession de M(onsieu)r Alphonse Gentilhomme au profit de M(onsieu)r et Mad(am)e Baron, gepasseerd op 22 juli 1883 voor notaris J.E. Ph. Picard te Loches (departement Indre-et-Loire Frankrijk),
57795: - Transportakte gepasseerd voor schout en schepenen van Dordrecht, 1796 (tweede jaar van de Bataafsche Vrijheid). Bartholomeus van der Star, notaris te Dordrecht, geautoriseerd tot verkoop van onroerend goed toebehoord hebbende aan Matheus Schop, transporteert op Lambertus van Eijsbergens huis en erf aan Augustijnekamp te Dordrecht. Met aantekeningen van betalingen 1801 en 1802. Charter op perkament (moeilijk leesbaar).
57794: - Transportakte gepasseerd voor schout en schepenen van Dordrecht d.d. 9 februari 1671. Johan van Bijwaert, notaris te Dordrecht als gemachtigde van Maria Laurens van Elslo weduwe van Jan Aeldertsz de Veer, transporteert op Matthijs Paradijs, koopman en burger te Dordrecht, een pakhuis, erf en huis, loods en verder toebehoren op de Nieuwe Haven, strekkende van voren van de Nieuwe Hoven tot achter op de Hooge Nieustraat, tussen huis van Matthijs Paradijs en dat van Joris van Hovorst.
57793: - "Schuldbekentenis gepasseerd voor schout en schepenen van Dordrecht d.d. 23 december 1788. Anthonie Stuivers, gehuwd met Pieternella Laurentius bekent schuldig te zijn aan Jan Beekman en Jan van Chastelet in hun kwaliteit als voogden van de minderjarigen kinderen van Rebecca Beekman in leven weduwe van Ary van den Berg, de somma van fl. 600 tegen 3% rente jaarlijks; Kapitaal en rente gevestigd op huis en erf in de Heermanshuisstraat (Heer Heymanssuysstraat), binnen Dordrecht op de hoek van de Doe"
29314: - CONSULAIRE EXAMENS -- Rapport van de commissie voor de consulaire examens aan de minister van buitenlandse zaken, dd 4-7-1887. Brochure van 25 pag., gedrukt. 8°.
13263: - ROME Tekst van een lezing “De Catacomben van Rome” door N.N., volgens aant. op schutblad gehouden te Harlingen, Berlikum en L. Vrouwenpolder in 1921, in Tjummarum, Workum, Franeker, Lollum, Sloten en Langerhouw 1922, in Varsseveld in 1923 en in Hattem in 1925, manuscript, 31 p.
13264: - GUSTAAF-ADOLF-VEREENIGING Verslagen van de Algemeene vergadering van de Gustaaf-Adolf-Vereeniging, gehouden te ‘s-Hertogenbosch 1873 en Groningen 1874, twee gedrukte brochures, 36 + 46 p.
13265: - DUPARC Twee overdrukken uit 1900 en 1902 van artikelen over gezondheid, van de hand van A. Duparc, commies ter prov. griffie te Leeuwarden.
13266: - DANTUMADEEL Reglement v.d. Mij tot onderlinge verzekering tegen brandschade in de voormalige gemeente Dantumadeel, 1932, gedrukt, met aanvullingen in handschrift
11842: - GEVAERTS, GUYKING Hulde aan koning en vaderland, eerbiedig door den vervaardiger aangeboden aan ... Jhr. L.R. Gevaerts, lid van het collegie van Ged. Staten van Z.-Holland... 4(, oblong: [1 blad.] Gekalligrafeerd met gekleurde inkten en met guirlandes. [19de-eeuws.]
11843: - "GHEEL GILDEMEESTER, VAN; DEN HAAG `Toespraak bij de bevestiging der nieuwe leden gehouden in de Willemskerk 11 april 1897 door Dr. F. van Gheel Gildemeester', ingeschreven in een `Album' met gelithografeerde bladen. 4."
11844: - GHEIR Juridische notitie betreffende gelden van `Demoiselle Gheir'. Limburg 7 februari 1829, 2 p.
11847: - GILHUYS, LAKFABRIEK Annonce van de firma Gilhuys & Co. te Amsterdam, met mededeling dat de handel in verfwaren is uitgebreid met een lak- en vernisfabriek te Sloten. Amsterdam 1887, 4(: 1 p.
47080: - Description tres exacte de la chapelle Saint-Ferdinand, sous l'invocation de Notre Dame de la compassion, elevee (....) et inauguree le 11-7-1843, Paris Boucquin, 1843, 11 pag., blauw papieren omslag.
11850: - GRAADT JONCKERS Twee eigenhandige gedichten door R.H. Graadt Jonckers. 4(: 5 p., ca. 1835.
11851: - "GRAEF, VAN DER; VAN DER HOOGE Bruidt-lofs-dicht ter eeren Hr. Arent van der Graef ende juff. Geertruda van der Hooge. Z.j. 4(: [8] p. 18de-eeuws?"
11848: - GOOR, CLAESSEN, BARGE Kwitantie van de firma Claessen te Goor, 1862, voor mevrouw Barge, met afbeelding in houtsnede van een herenhuis met donjon, aan het water gelegen. 1 p.
11849: - GOUDA, VAN DER GEEST Twee nota's van firma Wed. N. van der Geest te Gouda, 1890. 2 p.
11810: - DUREGE, BARGIGNAC Sonnets sur le mariage de Monsieur Pierre Durege & de Madlle. Benine Bargignac, Amsterdam le 16me mars 1727. Fol. [1] p.
11811: - DUSSEAU Tien gedichten door Pieter Johannes Valentinus Dusseau, 1833-1837, in handschrift van de dichter. 4(: ca. 20 p.
11813: - DYSERINCK Twee brieven van Willem Dyserinck te Aerdenhout aan J.M. Sterck-Proot, d.d. 1943, betreffende de familie Dyserinck. Met: overdruk van artikel van mevr. Sterck over het huis Uit den Bosch, waarin de familie Dyserinck een rol speelt.
11816: - ELEMA Fotoalbum met carte-de-visite-portretfoto's van de Groningse familie Elema. (Op eerste schutblad: `F. Elema'.) Iets los in de band.
11818: - ELINK STERK, GENOOTSCHAP DEUGD EN KUNDE, AMSTERDAM Voordracht (voor het Genootschap tot Beoefening van Deugd en Kunde te Amsterdam) door A. Elink Sterk, `Over den invloed eener ernstigen of vrolijken gemoedsgesteldheid op de beoefening van deugd en kunde'. Getekend: Amsterdam 17 Slagtmaand 1810. 4(: 9 p. Met een voorstel door dezelfde als commissaris van dit genootschap voor een nieuwe financiële structuur voor `deze waardige maatschappij', Amsterdam 6 april 1811, 16de jaar, 4(: 4 p.
11819: - ELLER, ARNHEM Afdruk van een houtblok met het merk van Eller & Comp., Rijnstraat, Arnhem. 19de-eeuws.
11820: - "EMBDEN, VAN; ARNHEM Dichtregelen den heer ... en echtgenoote toegezongen na het ontvangen bericht van het overlijden van hun eenigst dochtertje, nauwelijks twee maanden geleefd hebbende. 4(: [2] p."
11821: - ENGELBERTS, BUIJS, PERK `Bij gelegenheid der echtvereeniging mijner veelgeliefde nicht mej. Clasina Buijs met deze heere Dirk Engelberts, op den 24 zomermaand 1819'. 8(: 9 p., gebonden.
11824: - ERMEN Etiket `G. Ermen's patent No. 30', gouddruk, 6,5x5 cm.
11828: - FOPPE Vier eigenhandig geschreven gedichten door H.J. Foppe, 1834 en 1835. Folio, 11 p.
11829: - FRANKRIJK, ARTOIS, HEBERT `Remarques faites sur plusieurs articles de la Coustumes d'Artois, et sur quelques questions de droit et de politique, par Hebert, conseiller du Conseil provincial d'Artois', manuscript van ruim 600 p., gebonden in leren band. Geschreven met verschillende handen.
11831: - FREDERIK, PRINS VAN ORANJE Briefje in het , 523, , geschreven namens of door prins Frederik d'Orange, aan le Duc de Maillé, gedateerd: Rue de l'Université nr. 21, 12 Mai 1814. 8(: 1 p., zonder handtekening.
11833: - FYAN, YSSEL DE SCHEPPER Poëziealbum en losse foto's van Maria (Rie) Geertruida Fyan, geb. Haarlem 2 maart 1879 (dochter van ds. S. Fyan en Dieuwertje Smits). Zij huwde 24 september 1908 te Haarlem met dr. O.W. Yssel de Schepper. Dochter: Hansje (Henriette Yssel de Schepper), geb. Gouda, 4 juli 1909.
11839: - GÉRARDIN Portrettekeningen door Marthe Antoine Gérardin. Krijt op chamois papier, ca. 40x25 cm., gedateerd 1930-1932. Per stuk
11840: - GERBRANDS, ARNHEM Annonce betreffende verandering firmanaam van P. Gerbrands & Co in Gebroeders Gerbrands. Arnhem 1873. Gedrukt. 4(: 1 p.
44197: - "BELGIE; GRANDEAU; CARPENTIER-- Ongedateerd bericht van brigadegeneraal Grandeau aan Thomas Corneille Carpentier (1748-1828), burgemeester van Oostende, ca. 1800. Manuscript, 1 pag."
23319: - Mondriaan, Zeichnungen, Aquarelle, New Yorker Bilder, Stuttgart, Den Haag, Baltimore 1980-1981, 317 pag., geïll.
47224: - Souvenirs de la Suisse. Chateau de Laufen, Chute du Rhin, 16 foto's in leporello vorm in rood kartonnen omslag, ca. 1880.
47212: - Bergen album, uitgave Bergensche kunsthandel z.j., 4o oblong, 12 bladen met foto's van Bergen Noord-Holland in omslag, bijeengehouden door koortje.
47223: - Het postwezen door de eeuwen heen. Een belangwekkende historie uit Alkmaar's Verleden, [Overdrukken Alkmaarsche Courant 1939 e.v.].
57433: -- - De advocaat der Roomsch Catholyke Kerk of vrijmoedige verdediger van denzelver (...) leere (...) tegen de beledigende geschriften van dezen tijd, 3e druk, Leiden, Koster, 1773. [Gebonden met:] Idem, 2e stuk, Leiden 1773.
57427: -- - Epistles from the yearly meeting of friends [Quakers], held in London to the quarterly and monthly meetings in Great Britain, Ireland and elsewhere from 1681 to 1817. London 1818.
57423: "[HEIDEMA, A.W. (RED.)]; " - De Hoefsmid. Jaargang 1 (1896), Groningen, Heidema, 1896, 196 pag. Gebonden in rood linnen.
5751: [LEOPOLD, R.L.] - De nakomelingen van Johann Jochim Leopold, [Eindhoven 1967], 90 p.
14313: - BUIKSPREKER Geëtst portret van “James Burns or squeaking Tommy, a well known ventriloquist through the county of Nottingham, died January 7th 1796”, 21x14 cm, ten voeten uit, published 1804.
14314: - MILITARIA Getekend ontwerp (“titel-illustratie”) voor “Ons Leger, anno 1929, steunende op de sympathie der natie”. Pentekening 37x27 cm, gesigneerd Bretschneider.
14319: - ZEILEMAKER, EVERS, BRANDT Twee foto’s uit 1929, elk ca. 10x8 cm, van drie mannen die op twee verschillende plaatsen zitten te aquarelleren. De namen: J. Zeilemaker, Evers en Brandt.
14323: - KRINGS Kerkelijke attestatie in het Duits voor Johannes Krings, gegeven te Wulde ..., datering 22-8-1790, getekend door Joh. M. Michael, prediger.
14324: - SILVERCROON, SPIERING, HEENVLIET Extract uit een brief van Philippe Silvercroon d.d. 29-1-1653 aan de secretaris van wijlen de ambassadeur Spieringh, 1 p., manuscript.
14325: - KRAMME, MIGRATIE DUITSLAND-AMSTERDAM Twee stukken betreffende Johann Henrich Kramme, zoon van Johann Henrich Kramme en Margaretha Ilsebein Raiden (Rahdens), geb. Neinshagen im Leuten (?) 10 of 7-5-1781. Wonende in 1812 te Amsterdam.
14326: - ARNTZENIUS Diverse stukken en correspondentie betr. de genealogie Arntzenius, afkomstig van W.B. Arntzenius te ‘s Graveland.
14328: - WEST-INDIË “Gouvernements Blad der Kolonie van Suriname”, 1816 t/m 1835 en 1855. Gebonden in 6 banden, 8º, gedrukt (enkele aanvullingen en registers in handschrift).
14329: - BRONKHORST, VAN, GRAVENHAGE “Missive geschreven uit Amsterdam door Hendrik van Bronkhorst, sig recommanderende om te werden vader van het Oude Vrouwe en Kinderhuis in ‘s Gravenhage”, 1726, manuscript, eigentijdse kopie, folio, 3 p.
14331: - KERKERADE, SINT VINCENTIUSVERENIGING “Protocolle der St. Vincenz-Conferenz zum Heil. Lambertus in Kirchrath, von 1868-1880 inclusive”. Manuscript, 4o, 227 p., gebonden in half leer met op rug “Conferenz des h. Vincenz von Paul in Kirchrath”.
13771: - SCHOUTEN, KLEINHANS Bijbeltje uit 1884 met opdracht in handschrift door vader en moeder A. Schouten en J.M. Schouten-Kleinhans aan hun kind bij de belijdenis, 1 deeltje.
13772: - KRAWINKEL, ALDENHOVEN, WERLEMANN Album amoricum in de vorm van een oblong doos met losse blaadjes van Marie N.N., 1840-46.
13777: - KOOL, LOPES CARDOZO “Dossier Kool-Lopes Cardozo”. Twee kopieën van knipsels betr. Dr. C. Kool (vegetarisme, 1936) en betr. mevr. Kool (verantwoord speelgoed geïmporteerd in Canada, 1961) in omslag met deze titel. Hierbij: menu L.C.K. 18-9-1976.
13778: - VOORDA, UNIVERSITEIT LEIDEN Extract uit de Resolutiën van de vroedschap van Amsterdam dd 2-4-1789, betr. advies in de zaak Prof. Bavius Voorda, Julio, 8 p., gedrukt.
13779: - VOSMAER, VAN MEERTEN Album “Platen, photographien, van verschillende reizen” 1863-1876, met op titelpagina een tekening gesigneerd J.M. v. M.[eerten], 1876. Op schutblad “Aandenken aan Careltje Vosmaer, oud vier jaar, van zijne nicht Antoinette Marie van Meerten, Velp 1911”. De inhoud bestaat uit onbelangrijke knipsels.
13780: - GRAFT, SCHERMER, NOIJEN, TEETJES Familieaantekeningen Schermer te Graft 1735-1782, 4º, 4 p. manuscript, ca. 1780.
13783: - HAARLEM, VAN EEDEN “Het Rapport, door J.A. van Eeden”, manuscript gedicht, 4º, 10 p.
13785: - LONDEN, WAPENS VAN DE LIVERY COMPANIES Menu voor het Livery Dinner van de Company of Gold and Silver wyre drawers, Mansion House 1951, 4º, 8 p. gedrukt. Met afb. van alle 79 gildenwapens van de Livery Companies of London.
13789: - HOOGEVEEN, VOORDRACHTSKUNST Wedstrijd in het voordragen op 19 januari 1909 in het gebouw Irene te Hoogeveen. Uitgeschreven door de Geref. Reciteervereeniging “Nut en Genoegen”. Gedrukt boekje, 8º, 72 p. met programma en teksten.
13794: - FRIESLAND, PHEENSTRA, ACCRONIUS Fragment uit een boedelinventaris betr. een obligatie ten laste van het landschap Friesland d.d. 17-8-1672 ten profijte van Dr. Dominicus Pheenstra, met cessie van Abraham Accronius d.d. 1680. 1 blad, 4º, manuscript.
11867: - HAAR, TER Twee stukken inzake het niet vervroegd verlenen van klein verlof aan milicien-korporaal A.N. ter Haar, 's-Gravenhage 1916.
11868: - HAARLEM Geliefd bruidspaar. 4(: [8] p.
11853: - GRATAMA, DRENTHE Getypte scriptie door J.W. Okken, `Mr. Sibrand Gratama (1784-1858), een Friese pionier in Drenthe'. Hoogezand 1986, folio, 106 p.
11854: - GRAVÉ Eigenhandig geschreven vers `De stem in het dal', door G. Gravé Jszn. 1 p., midden 19de eeuw.
11856: - 'S-GRAVENMOER Nota van Dr. W. Wybrands te 's-Gravenmoer, 1918.
11857: - 'S-GRAVENWEERT, VAN Eigenhandig gedicht `De zesde december 1818' door Van 's-Gravenweert. Folio, 2 p.
11858: - GRENFELL, VAN BRAAM Gedenkboek door Nicolaas Beets, Leiden z.j., gedrukt, met aantekeningen en opdracht van S. van Braam-Grenfell. 1897.
11859: - GREUVE, DE Vijf eigenhandig geschreven gedichten door F.C. de Greuve, , 382, 4, 62, 414, kapelaan (1821) en priester, d.d. 1821 en niet gedateerd. 8 p.
11861: - GROENEVELD, KEIDEL Der eere van den heer en mejuffrouw Groeneveld op hun ... 25 jarige gevierden echtverbindnis dag, den 26 wiedewaand 1857 [of 1817?] te Amsterdam. 4(: [2] p.
11863: - "GRUYTER, DE; VAN CLEEFF, UTRECHT Heilwensch ter verjaaringe van ... Mr. Bartholomeus de Gruyter, heer van Groenenwoude, zijn weled. gestr. bij gelegenheid dat de broederschap van het St. Elizabeth's gasthuis of weeshuis tot het bijwonen van de traditio clavrum op dien avond bij den anderen vergadert was, ex tempore toegezongen. 4(, oblong: [1] p."
15469: [KIST, WILLEM] - Karakterschetsen, zeden en gewoonten van Nederlandsche ... Amsterdam: E. Maaskamp [1816], facsimile-reprint Haarlem: Erato, 2000.
15470: [KIST, WILLEM] - Zonderlinge lotgevallen van Barend van Poederen, weleer geheimschrijver van den landjonker van Blankenheim tot den Stronk, op eene reize door Holland, Zeeland, Brabant en Vlaanderen, door den schrijver van Den Ring van Gyges wedergevonden. 2 delen. Haarlem: F. Bohn, 1813-1814.
37279: - De staats- hoofden der wereld. Een populair biografische beschrijving van alle tegenwoordig levende keizers, koningen en koninginnen van de wereld en hunne families, 2 delen, Rotterdam 1902- 1903, 363 pag., geb. in twee linnen banden met jugendstil versiering, goed exemplaar.
14360: - DOORNEVELD (VAN), PASTEL PORTRETTEN Twee achttiende (of vroeg negentiende) eeuwse pastel portretten van een echtpaar. Ongesigneerd, elk 35x30 cm, volgens tekst op verso: “Schoonouders van overgrootvaders vrouw van Doorneveld”, deze mededeling ondertekend “M. Kuyper-Heidebrink” in 19e-eeuwse lijsten achter glas.
11878: - HAGEN, VAN DER, SADELIJN Extract testament van Petronella Sibilla Sadelijn, wed. mr. Petrus van der Hagen, d.d. 17 februari 1818. Folio, 2 p.
11880: - "HAMELSVELD, VAN; SCHELTEMA, VON HOWACK, FABER Brief van W.Y. van Hamelsveld, Amsterdam 22 februari 1803, aan J. Scheltema te Kampen, inzake de nalatenschap van `baron' Johan van Howack, `in Holland negotie gedreven hebbende op den naam van Johan Faber', met name betreffende de problemen om het testament van Howack/Faber, verleden tussen 1750 en 1789, te achterhalen. 4(: 3 p."
11877: - HAGEN, VAN DER Onderhands testament van Petrus van der Hagen, d.d. Utrecht 5 juli 1779. Folio, 8 p.
11874: - HACKE, 'T HOEN, DEN HAAG Gedeeltelijk gedrukt biljet waarbij president en secretaris van het gemeentebestuur van Den Haag (Galles? en P.A. 't Hoen) verklaren dat Jan Baptiste Hacke in het Nationaal Stemregister is ingeschreven. 4(, oblong, 1 p.
11875: - "HAGEN, TEN; GORINCHEM Enkele eigenhandig geschreven verzen door A.J. ten Hagen, 1829-1834. 17 p."
11876: - HAGEN, VAN DER Acht stukken betreffende de eigendom van een graf in de Oude Kerk te Amsterdam ten name van Johannes en Petrus van der Hagen, 1725-1799.
11870: - HAARLEM, DIAKONIE Aantekenboekje van een diaken van de Nederduits Gereformeerde Diakonie te Haarlem over de jaren 1825-1860. Klein 8(: ca. 250 p., gebonden.
11872: - HAARLEM, VAN GELDORP, VAN TUYL. Eigendomsbewijs van een huis aan de Burgwal te Haarlem, `bij de Grutterspoort op de hoek van de Witwerkerspoort met een kamertje boven dezelve poort', 1778. charter op perkament, beschadigd, zegel verloren.
47455: [LUCHET, J.P.L. DE?], - Paris en miniature d'apres les dessins d'un nouvel argus, z.pl., 1784, 62 pag. Origineel papieren opmslag.
17856: "[REBMANN, ANDREAS GEORG FRIEDRICH VON; PIETER VAN WOENSEL?]" - Sentimenteele reize naar Schilda. Een boek voor de nieuwe Verlichters. [z.p., z.n.], 1794-1797 [2 delen] [Tweede titelpagina deel 2:] Leven en daaden van den hoog welgeboren, weledelen gr. achtb. heer Joris van Narrenhuizen, voorheen burgemeester en raad te Schilda. Naar het Hoogduitsch. Alkmaar enz., Molkman & Comp. en Hand, enz., 1797.
17857: "[REBMANN, ANDREAS GEORG FRIEDRICH VON; PIETER VAN WOENSEL?]" - Sentimenteele reize naar Schilda. Een boek voor de nieuwe Verlichters. {Tweede deel.} [z.p., z.n.], 1797. [Tweede titelpagina:] Leven en daaden van den hoog welgeboren, weledelen gr. achtb. heer Joris van Narrenhuizen, voorheen burgemeester en raad te Schilda. Naar het Hoogduitsch. Alkmaar enz., Molkman & Comp. en Hand, enz., 1797.
11898: - HENGELO Nota van firma C.N. Cardinaal, Hengelo, 1915.
11899: - HERLIN, SCHETSBOEK Schetsboek met potloodtekeningen, hoogstwaarschijnlijk van de hand van Auguste Joseph Herlin (1815-1900). Oblong, 1 deel.
11894: - HELDRINGH, CLAESSEN Kopie van een briefje van Heldringh, president der Ver. Christen Werkman, d.d. 30 mei 1853, aan een `medebroeder', betreffende het karakter van Juffr. Claessen en haar zuster. 8(: 1 p.
11896: - HELMERS Anoniem gedicht op het portret van J.F. Helmers. `Zie hier het beeld des mans...' 4(: 1 p., 16 regels.
11885: - HARTUNG Twee prijsformulieren, uitgereikt aan G.F.W. Hartung en M.C.L. Hartung, door de onderwijzer M. Vos. Amsterdam 1868-1869. 4(: 2 p.
11886: - HAWKWOOD, SIR JOHN Enige stukken betreffende Sir John Hawkwood en zijn Free Company, 1375. Twee brieven, aantekeningen en een facsimilé, fraai gebonden in rood linnen band met gouden letters op de rug.
11889: - HECKER Eigenhandig geschreven vers `Horatie Ode 6 lib. 2' door Willem Hecker (geb. 1817), gedateerd 4 oktober 1833. 4(: 1 p.
11890: - HEDDES, HOOGEBOOM Foto van twee jongedames, op de achterzijde `Herinnering aan Cato Hoogeboom, oud 20 en Catrien Heddes oud 21. Gedaan 16 mei 1904 ... achter juffrouw Heddes haar huis'. 11x8 cm.
11891: - "HEEMSKERCK, VAN; ELSEVIER Alliantiewapens van Van Heemskerck en Elsevier met aan beide zijden 16 kwartierwapens. Groot blad, 52x67 cm., achter glas in oude, goudkleurige lijst. Glas beschadigd. De (gekleurde) tekening is gesigneerd `J.B. Robart fecit à Delft 1820'."
11913: - HULLESHEIM (VAN) `Geslagtlijst' van de familie Hullesheim uit Lingen en Minden. 18de-eeuws. Folio, 13 p.
11905: - HOMOET, WESSELS, WILS Uitnodiging voor bijwoning van de begrafenis van Maria Homoet, wed. Fred. Wessels, Amsterdam 1754. Gedrukt biljet met de handgeschreven naam van `de heer Jan Wils', die werd uitgenodigd. 4(, oblong: 1 p.
11909: - HOOS, KIJSER Hoosee, heldendicht ter bruyloft van ... Jan Hoos en juffrouw Agneta Kijser, vereenigd den 17en van wijnmaand des jaars 1756. Folio: [3] p.
11910: - HORST, TER Conté-tekening van een bebaarde manskop, gesigneerd J. ter Horst, 30x22 cm.
11911: - HUGENHOLTZ Kerkbriefje (gedrukt) van bevestiging en intrede van Ds. Philippus Reinhard Hugenholtz PHzn. te Amsterdam, november 1857, 50x12 cm., 1 p.
11912: - HUGENHOLTZ, HOOYKAAS Gedeeltelijk gedrukte brief van P.A.C. Hugenholtz aan Tiedeman te Kampen, Ysselstein 1796, betreffende het overlijden van zijn vrouw Elisabeth Cath. Hooykaas. Groot folio, 1 p., met zwarte rand.
11975: - LINDEMAN Op mijne [= J.J. Lindeman] volbragte sestigh jaarige ouderdom den 6 februari 1778. 4(: [7] p.
11972: - "LIGNY, DE Brief van Charles de Ligny aan Monsieur L'Escollastre de Cambray (= écolâtre, geestelijk schoolhoofd). Smeekschrift om terug te komen op de afwijzing van een eerder verzoek van De Ligny; een afwijzing die was ingegeven door een vrouw; reden waarom De Ligny de uitersten beschrijft waarin de vrouw kan optreden, als engel en als feeks. De Ligny beschrijft uitgebreid hoe beklagenswaardig hij is en hoe hij (en de kinderen?) te lijden hebben gehad van een beest van een moeder, die als een Me"
13231: - BRINKHOF Wapen van A.C. Brinkhof, Amsterdam, ca 1950, kleurendruk
13232: - TREUB, NIJHOFF, MARCHANT Zeven brieven en een briefkaart van mr. M.W.F. Treub, Frankenslag 13 en Oude Scheveningsche weg 23, dd 1905-1920, aan Paul Nijhoff, boekhandelaar en uitgever te Amsterdam, lid fa. Scheltema & Holkema
13229: - EELSING Prijspenning met gravering “W. Eelsing 1880”, verzilverd (w.s. uitgereikt door een tekenschool)
13230: - VONDEL, JOOST VAN DEN Blauw bord van Sphinx, Maastricht met portret van Vondel en de jaartallen 1587-1937, 26 cm middellijn
10444: - Hulde aan de nagedachtenis van ... J. Wijs Jczn., geliefd predikant bij de Herv. Gem. te 's-gravenhage, overleden op den 17 maart 1828. 8º: 15 p.
61998: - Prospectus Collegiorum Imperialium et Fundorum orientalium Mercatorum Petersburgi.
29621: - "MACHEN -- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Aglace Machen, met 35 inschrijvingen uit de jaren 1842-1859. Uit 1842 te Gorinchem, Woudrichem, Giessen; uit 1844 te Schipluiden en Den Bosch; uit 1845 uit Den Bosch en Arnhem; uit 1846 uit Gorinchem; uit 1847 uit Rotterdam en Balgoy en uit later jaren uit Heusden."
29623: - AMSTERDAM, FEESTEN 1856, VOCKE, HELMHOUT, MARKUS -- Enkele drukwerkjes t.g.v. de volksfeesten te Amsterdam in augustus 1856.
29625: - BOSMAN, ANTHONY -- Alleen de wind is vrij. Zes Chinese gedichten [door Anthony Bosman te Noordeloos], Odyssea Pers 1945, 8 pag. De Jong 34.
29627: - DOMBURG -- Dr. de Marree en P.J. van Dam. Iets over Domburg en zijne badinrigting, rapport uitgebragt door de commissie uit de afdeling Zeeland der Ned. My tot bevordering van Geneeskunde in de vergadering van april 1867. Gedrukt, 15 pag. Zeldzaam.
29630: - DWERGEN, BERTHOLDE, WORENBERG -- Twee gegraveerde portretten van dwergen ten voeten uit van a- Bertholde of Bertagnona, published by C. Johnson, 19x11 cm. b- John Worenberg, a Switzar ... to be seen now in London 1688, 15x9 cm. Per stuk.
49500: - HOLLAND, GECOMMITTEERDE RADEN--- Ordre en reglement by de heeren Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland, 17-5-1700. Folio, 7 pag., gedrukt.
49501: - HOLLAND, 'S LANDS BINNENJACHT--- Extract resolutien Gecomm. Raden van Staten van Holland 18-4-1776 betr. gebruik van turf voor 's lands Binnenjacht. Folio, 1 pag., gedrukt.
49503: - WENDEL, TIMMAN, GUNTER, NIEUWKERK--- Zegen-wensch op 't (...) huwelijk van onze waarde oom Rynier Timman met onze (...) moeder Susanna Gunter, 25-7-1827. Gedicht plano, gedrukt.
13590: - BACKER, VAN TONGEREN Transport van een losrentebrief ad 1250 gulden, gepasseerd voor schepenen van Amsterdam (w.o. Dirck Bas) dd 29-3-1681, verkocht door de erven Backer aan Jan van Tongeren, zeepzieder, charter op perkament, zegel verloren, verbleekt.
13591: - PETTEN, KLINKHAMER, HOED “Op de beroepingh en intreede van de Wel Eerwaarde heere Jacob Klinkhamer Pietersz tot herder en leeraar in de gemeente van Jezus Christus te Petten, den 23e maart en den 7e juny 1761”, gedicht in manuscript, 2 p., getekend J.M. Hoed.
11414: - "HEUKELOM, VAN; ROTTERDAM Brief van J. van Heukelom, Rotterdam, 25 maart 1881, zijnde `een podagrist met zijn voet op een stoel, sindts 4 weken bezig, zijn voorvader te verwijten dat deze te goed leefde en daardoor den kleinzoon jicht bezorgde'. 8(: 2 p."
11408: - HASSELAER Brief van M.A. Hasselaer, Yverdorn en Suisse, 21 december 1751, zich aanbevelend bij `son altesse royalle', om de heer Bosc de la Calmette op te volgen als `ministre' namens de Staten Generaal in de `Cantons evangeliques' in Zwitserland. 4(: 4 p.
11409: - HECK, STEENKAMP Ontwerp voor een wapen voor `Heck's Lunchrooms', tekening in Oostindische inkt door J.C.P.W.A. Steenkamp. Ca. 1925, 25x20 cm.
11410: - "HEEMSKERCK, VAN; VAN NASSAU Twee zeventiende-eeuwse gekleurde wapentekeningen van Jacob van Heemskerkck (overl. 1607) en Willem van Nassau (overl. 1627). 8(, oblong, 2 p."
11411: - "HEES, VAN; VAN SLINGELANDT Verklaring van eigendomsoverdracht van een aandeel in het waarborgfonds der Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen ad f 1000. Het aandeel stond op naam van Dr. Carel Christiaan van Hees en komt op naam van zijn weduwe, M.A.J. Baronesse van Slingelandt. Amsterdam, 1878. Folio, 1 p."
14877: [ACCARIAS DE SERIONNE, JACQUES] - Die Handlung von Holland oder Abriss von den Holländischen Handlung in den vier Theilen der Welt. Leipzig: E.B. Schwickert, 1771.
42030: - Gott mit uns! Festschrift zum 50 jahrigen jubilaum des christlichen Manner- und Junglings-Vereins zu Barmen-Wupperfeld. Elberfeld, 1899.
42031: - Beeldenaer ofte figuer-boeck, dienende op de Provisionele ordre vander Munte, uyt-ghegeven by de M.E.H. de Staten Generael, op den 6-10-1608. Gravenhage, H. Jacobsz, 1608.
41816: - Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Centraal Blad voor Israelieten in Nederland, Amsterdam van Creveld, 1925.
47695: [ HEUVEL, H.W. E.A.] - De ramp in het oosten van Nederland ten gevolge van den windhoos op 10 augustus 1925, Utrecht [1925]. 47 pag., geïll., oblong.
47696: - Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae universitatis Rheno-Trajectinae, Utrecht etc. 1887, (6)+412 pag., ing., watervlekkig.
60929: - - Anatomical plates, n.d. [ca. 1900].
42356: [DODSLEY, ROBERT A.O.] - De huishouding des menscheleyken levens, in twee delen, overgezet in het Engelsch uit een Indiaensch handschrift van een ouden Bramin (...) vertaald uit de 6e Engelse druk door Pieter Adriaen Verwer. Haarlem, Enschede, 1751.
42192: - - Articulbrief en instructie raakende den oorlog ter zee, waar na alle en een iegenlyk het zij admiraal, vice-admiraal, capiteinen (...) en gemeene matroosen ter zee dienende, hen te geguleeren (sic) hebben. , 216, , Scheltus, 1702.
30197: - HESSING, ‘S GRAVENHAGE -- Vel briefpapier van aannemer J.C.S. Hessing te , 216, , ca. 1935.
30199: - GRAVENHAGE, HAAGSE DRUKKERIJ -- 16 voorbeelden van drukwerk uit de 'Haagse Drukkerij', ca. 1930.
30200: - SCHIEDAM, 1813-1863 -- Aflevering van de Schiedamsche Courant dd. 23-11-1863. Plano, 2 pag., gedrukt.
30201: - GRAVENHAGE, DRUKKERIJ SCHERRENBERG, VOORTVAREN -- Collectie van 20 drukwerken, vervaardigd in de drukkerij Voortvaren te , 216, , ca. 1920.
30202: - SPIN, AMSTERDAM -- Collectie van 10 drukwerken betr. de drukkerij C.A. Spin & Zn. te Amsterdam, ca. 1935.
30204: - PAPENDORP (U) -- Acte dd. Utrecht 13-6-1523 waarbij Philibert Nannelli, domproost te Utrecht, verklaart dat hij aan Lambert Willemsz. Foyt, in plaats van diens overleden vader Willem Foyt, verleid heeft de alinge tiende van Papendorp bij Utrecht. Charter op perkament, met handtekening van Johannes Pels, commissaris. Zegel verloren.
11935: - KLOCK Herderszangh ter 53ste verjaaring van de heer Johs. Klock op den 29 jan. 1763. 4(: [4] p. Met 4 pp. muziekschrift
11936: - KNEBEL, ALKMAAR, MAATSCHAPPIJ VW Stukken betreffende de familie Knebel en betreffende de kunst en wetenschap bevorderende Maatschappij VW, Afdeling Alkmaar, 18de en 19de eeuw. Vier delen en enige honderden losse stukken.
11904: - HOKSBERGEN, AMERSFOORT Handgeschreven `getuigschrift' voor Johannis Anthonie Hoksbergen, geboren Amersfoort 6 december 1834, opgeleid tot wagenmaker op de `Herhalings- en handwerksschool te Amersfoort in het jaar 1835 opgericht door het aldaar gevestigde Departement der Mij. tot Nut van 't Algemeen'. Amersfoort 1854, 1 blad, 42x32 cm., met een getekende en geaquarelleerde rand, in lijst achter glas.
29753: - WEST-INDISCHE COMPAGNIE, ZEELAND -- ‘Brief van een Amsterdammer aan zijnen vriend in ‘s Hage behelzende eenige korte aanmerkingen op de memorie van consideratien van bewindhebberen der West-Indische Compagnie ter Kamer Zeeland.’ Amsterdam, Holtrop, 1791, gedrukte brochure, 27 pag.
29754: - BRANDVERZEKERING, GRAVENHAGE -- 'Bericht' betreffende oprichting Haagsche assurantie compagnie voor brand, in 1805 gedrukt, 4°, 4 pag.
29755: - ZIERIKZEE, SLAVENKAS -- Reglement voor de slavenkas te Zierikzee, Zierikzee 1855, 8 pag., gedrukt.
29756: - KAIFFA D'ORIENT -- 'Hygiene populaire conseils aux gens de monde sur l'art de prolonger la vie (...) par l'emploi du Kaiffa d'Orient'. Paris, ca. 1835, 32 pag., gedrukt.
29757: - GAUTIER, SCHILDERKUNST 1845 -- Reeks van 8 krantenartikelen door Theophile Gautier met bespreking van de 'Salon de 1845', 16 pag., gedrukt.
11947: - KRAGTINGH, GOBELS, COTTAAR, HAARLEM Ter bruiloft van ... Jan Kragtingh en ... Elisabeth Catharina Gobels, gevierd binnen Amsterdam op den 21 van sprokkelmaand 1786. Plano, [1] p.
11948: - KRAGTINGH, VAN DER HOUT Ter geboortenfeest mijner zeer geliefde moeder Ida van der Hout den 29 van slachtmaand 1768. 4(: [1] p.
11919: - JONG, DE Afdruk van een houtblok met voorstelling van een winkelpand met op de ruiten `Firma A.J. de Jong', 19de-eeuws.
11920: - JUNGE Portrettekening met zwart krijt, gehoogd met wit krijt, gesigneerd `Th. Junge fecit 1842'. 40x30 cm.
11922: - KAUPE, FABRICIUS Aanspraak van eenen Hollander tot eenen Duitscher en gelukwensching van beiden aan bruidegom en bruid F.W. Kaupe en J.A. Fabricius, Amsterdam, 12 juli 1849. 8(: [14] p.
11923: - KELDER Prijsformulier, uitgereikt aan Hendrika Lamb. Kelder, door regenten van de Openbare Werk- en Leerschool voor meisjes te Amsterdam, 1890, getekend door S. Wildschut en W.A.L. Domis.
11925: - KEMPER, WAP Bij het spoedig en onverwacht overlijden van ... Jan Melchior Kemper. 4(: [3] p.
11926: - "KERKHOF, VAN DEN; DE BRUYN VAN BINSBERGEN, CRUYNDER Bruylofts galm uytgeboesemt op het egtelijk vereenen van ... Johannes Cornelis van den Kerkhof met ... Maria de Bruyn van Binsbergen, in den egt verbonden juli 1759. 4(: [6] p.,in sitsen omslag."
11927: - KERKHOFF, HILLEBRAND, LAMMERTS VAN BUEREN Aan mijne vrienden Abraham Kerkhoff en Rijka Hillebrand op de voltrekking van hun huwelijk den 15 october 1805. 4(: [7] p.
11932: - KLAVERWIJDEN, KRAGTINGH Bij de eerste heiligen communie van mijne waarde nicht Johanna Jakoba Klaverwijden. Ca. 1827. 4(: [3] p.
11934: - KLINKHAMER, WARNSINCK Ter nagedachtenis van mijnen vriend Mr. S.C. Klinkhamer, geboren 13 july 1804, gestorven 17 april 1834, zijnen bedroefde ouders toegezongen. 8(: [3] p.
11955: - LACH DE BÈRE `Toegang collectie Lach de Bère, Centraal Bureau voor Genealogie', typoscript, 29 p.
11956: - LAGE ZWALUWE, DE KLIJN Rekening van W. de Klijn te Lage Zwaluwe voor geleverde tarwe en lijnzaad. 1856, 1 p.
11957: - LAMMERTS, FOMES Mevrouwe H. Wiggerts ter gedachtenis aan den vijftigjarigen trouwdag van Sijtje Lammerts en Hil Fomes den 8 jan. 1819. 12(: [1] p., geschreven op blaadje met reliefdruk.
11959: - LANDE, DE Briefje van M.(?) de Lande aan zijn moeder, met het verzoek aan zijn sergeant een kleed mee te geven t.b.v. zijn zieke soldaten. 6 oktober 1704, 8(, oblong, 1 p.
11962: - LECLOUS Oude foto van twee kinderen: Renée en Laurent Leclous. Ca. 1900.
11963: - LEER, VAN Tekening in Oost-Indische inkt (bosgezicht), door mevr. Van Leer-Daeberg (?), 1951, 20x14 cm.
11964: - "LEEUWEN, VAN; AMSTERDAM Kwitantie van de Boek- Kunst en Handelsdrukkerij K. van Leeuwen. Amsterdam 1903."
11965: - LEIDEN, MUZIEK Album van een Leidse muziekliefhebster (in 1910 woonachtig Nieuwe Rijn 66a) met inschrijvingen te Leiden 1902-1912 en te Franeker 1916, met enkele tekeningen. 8(.
11970: - LEVERLAND, GEDICHT MEERENBERG Poëziealbum van Tine Leverland, 1887-1897, met inschrijvingen uit Leeuwarden, Amsterdam en het gesticht Meerenberg te Bloemendaal. 8(.
10445: - Hulde aan de nagedachtenis van dr. Jan Scharp toegebracht ter gelegenheid zijner lijkplechtigheid gevierd den 11en april l.l. in de Maatschappij Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam door R.H. van Someren. Rotterdam, M. Wijt, 1828. 8º: 19 p.
10446: - Klaag- en troostrede van Pieter Jan Laan, thans emer. predikant te Amersfoort, over den dood van zijnen jongsten zoon Jan Rudolf Laan, overleden den 15 juny 1828, in den ouderdom van 15 jaren en bijna 2 maanden. Amersfoort, B. Blankenberg en Zoon. 1830. 8º: 15 p.
10448: - Aan den nagedachtenis van ... Barend Klijn Barendz. gewijd. 1829. z.p. 8º: [12] p.
10449: - Uitboezeming na het afsterven van mijnen geliefden vader Barend Klijn, Barendsz. Febr., 1829. z.p. 8º: [8] p.
10451: - Op den 26sten van bloeimaand 1829 [betr. feest van de Heer Stoezak]. z.p. 8º: [1] p.
10453: - Bij gelegenheid der vijftigjarige echtverbindtenis van Nicolaas De bruyn en Marijtje Van eskert, gevierd binnen Haarlem den 19 october 1829. z.p. 4º: 4 p.
10454: - Bij het graf van wijlen mijnen zeer geëerden vriend ... Antonius Van deinse, in den Heer ontslapen den 19 november 1829 en den 25 daaraan volgende in de Oude Kerk [te Middelburg] begraven. Middelburg, S. v. Benthem, 1829. 8º: 4 p.
10455: - Bij het afsterven van ... T. Hoog, in leven oudste leeraar der Nederduitsche Herv. Gem. te Rotterdam, overleden 28 november 1829. Rotterdam, Wed. V.d. Meer & Verbruggen. 8º: 1 blad.
10456: - Uitzicht op mijn dood, door Mr. W. Bilderdijk, Rotterdam, A.F.H. Smit, 1829. 8º: 24 p.
10457: - Lierzang ter nagedachtenis van Neerlands eersten tooneelkunstenaar A. Snoek, Amsterdam, A. Cramer, 1829. 8º: 15 p.
11949: - KRAIJ Potloodtekening van enige personen in middeleeuws kostuum in een landschap, gesigneerd H[ein] A[uke] Kraij, Dee [19]20, 18x26 cm.
11953: - KUHN, WITHUYS Aan den heere L. Kuhn, bevordert tot doctor in de regten op den 24 juny 1835. 4(: [3] p.
11937: - KOCH Gedrukt gedicht `doer Johan Wilhelm Daniel Koch', getiteld: `Vreugden volle philosophische opwekking aan den vrienden des huises van Oranjen'. Folio, 4 p.
11942: - "KONING, DE; FRIESWIJK, NOLST, 'S-GRAVENHAGE Gedachten op het overlijden van ... Willem de Koning, overleeden den 21 van hooimaand en Benjamin Frieswijk, overleeden den . van slagtmaand, 1809, veelgeachte predikanten in de gemeente Jesu Christie van 's-Gravenhaage. 4(: 5 p."
11946: - KRAGTINGH Grafschrift op mijn lieve zoontje Paulus Anthonius Kragtingh, overleeden den 22 van herfstmaand 1788 oud zijnde een en drie vierde jaar. 4(: [1] p.
27956: F. [.......] JR., G.P. - Gedenkboek der Nederlandsche Zondagsschool-vereeniging, uitgegeven bij gelegenheid van haar veertigjarig bestaan, 1866-1906, Amsterdam, Egeling, 1906, 150 pag., geïll., orig. papierenomslag ( wat rafelig).
48009: - PARVE--- Genealogie Parvé, ca. 1580 - ca. 1800. 8°, 3 pag., manuscript, ca. 1930.
47971: - PUTTEN (GLD.)--- Brochure van het Herstellingsoord 'Huize Dennenhof' te Putten op de Veluwe, 1903. Gedrukt, 4 pag.
41995: - Historisch verhaal der overstroomingen in de Nederlanden, bijzonder op den 14 en 15 van Slagtmaand des jaars 1775 voorgevallen (.....) benevens (....) lijst der schepen welke in den storm van 13-16 novenber (....) verongelukt (....) zijn. Eerste stukje, Amsterdam, Warnars en Den Hengst 1776. Sierpapieren omslag, 82 pag.
3444: [ENSCHEDÉ, A.J.] - Geslachtregister van de familie Enschedé. [Haarlem 1870]. Folio, 38 p., geïll.
10809: - Gezellige avond ter gelegenheid van het huwelijk van Maria Hollenkamp en Anton Beynes [te Amsterdam]. Amsterdam, Typ. Coppens Advies-bur. 8º: [4] p.
12388: - HOLLEMAN, VAN HOVEN Twee oude portretfoto's, carte-de-visite-formaat, van mevr. Holleman-van Hoven.
12364: - "HARENCARSPEL, VAN; VAN DE PUT Verklaring van A. van Harencarspel betreffende het niet belast zijn van de goederen van Michiel van de Put. Amsterdam 1735, 1 stuk, deels gedrukt."
12366: - HARTOG Prijs voor E. Hartog, getekend door directrice A. Bordier van het `Institution' te Parijs, 1892, 1 p., deels gedrukt.
12370: - "HASSEL, TER; PUIKERS, KOPPIJN Bijbeltje Haarlem (J. Enschedé) 1780, met op twaalf blanco schutbladen aantekeningen betreffende de familie Ter Hassel, Puikers, Ko(p)pijn, te Amsterdam en Rotterdam."
12371: - "HASSELT, VAN; STENVERS LEENEMAN Kwitantie voor de ontvangst van twee paarden, getekend G. Stenvers Leeneman, toegezonden door mr. J.A. van Hasselt, Amsterdam 1823, 1 stuk."
12374: - HEEMSKERCK, DE JONGE VAN ELLEMEET, VAN LINTELO Onderhandse verklaring d.d. Wassenaar 12 augustus 1688, getekend C. de Jonge van Ellemeet en C. van Heemskerck, betreffende het niet verkopen van de landerijen van de heer Van Lintelo, heer van Boxbergen. 1 p., met beider handtekeningen.
11984: - MANSLAG, DE HEER Lof gedicht ter eere van de 25 jaaren behuewelijt aan mijn eerwaarde oom en meu Reynier Manschlag en Johanna de Heer. 4(: [8] p.
11982: - MAGIELSE, HUNDERSMARCK Ondertrouwkaartje voor het echtpaar Jacobus Magielse en Jacoba Hundersmarck. Goes 1899.
11981: - MAATHUIS, HAARLEM `Schoolboekje' voor Hendrik Maathuis, geb. 1902, van de Openbare Lagere School te Haarlem Nr. 2, 1908-1914. 13 p., deels gedrukt.
11978: - LORMIER, VAN THIEL Ten zilvere bruiloft van ... Willem Lormier, agent van den landgrave van Hesseldarmstat enz. en mejuffrouw Cornelia van Thiel, geviert op hunnen 25 jarigen trouwdag den 4e der hooimaand 1732. 4(: [3] p. In omslag van sierpapier.
11980: - LUIN, VAN `Beminde feestvierende tante', gedicht op het feit dat tante 25 jaar werkte voor `de goede edele mevrouw die we nu ook hier bemerken'. 8(: 6 p. Ca. 1900.
48084: - WIJK, DS. P.C. VAN--- 'Auto-biografie van P.C. van Wijk', , 216, , 1907, 60 pag., gedrukt.
48134: - DOORN--- Foto, 13x18 cm., van de kerk te Doorn, ca. 1930.
48132: - USA, INDIANEN--- 'Greetings from the Indian Country of the great southwest', leporello met 18 gekleurde afbeeldingen van indianen, 1940.
48131: - PLIVIER, THEODOR--- 17 foto's, 9x12 en kleinere formaten van de Duitse letterkundige Theodor Plivier (Plevier), uit zijn matrozentijd te Kiel.
48129: - KETELAAR--- Portret, carte-de-visite, van Th. Ketelaar, 1912, 59 jaar.
48128: - DUITSLAND, TIJDSCHRIFTUITGEVERS--- Foto, 18x24 van Der Tisch der Berliner Verleger, 24-6-1938 (aangeboden door Reichsverband der Deutschen Zeitschriftverleger).
48127: - GOEIJ, DE--- Foto, 18x14 cm., van dr. W. de Goeij, 25 jarig jubileum De Spaarnestad.
14971: [BARROW, JOHN?] - A family tour through South Holland. 2de druk. Londen: Murray & Tegg, 1836.
14972: [BARROW, JOHN?] - A family tour through South Holland. 3de druk. Londen: Murray & Tegg, 1839.
12032: - PANHUYS, VAN Een aantal stukken door of betreffende leden van de familie Van Panhuys, 18de- en 19de-eeuws, 12 stuks.
12029: - OUDENBOSCH Nota van kwekerij P.J. Looymans & Zn., Oudenbosch, 1913.
12001: - MONTESSORI-ONDERWIJS AMSTERDAM Jaarverslagen betreffende de negende Montessorischool (aan de K. du Jardinstraat) te Amsterdam, 1955-1967. Ca. 100 p. in handschrift. Folio.
12002: - MOREE `Aanteekening van eenige gedichten opt Huwelijken, sterfgevallen en verjaarwensen. 4(: 4 p.
12003: - MUIDEN Acht gedrukte akten uit de middeleeuwen betreffende de tol over de Vecht te Muiden, met gegraveerde afbeeldingen van zegels en merken. Folio, 10 p., 18de- of 19de-eeuws.
12005: - NEIDT, OOMEN Distributie-stamkaart t.n.v. Adriana Neidt, echtgenote van J. Oomen, geb. 1922, wonende te Breda. Z.j., doch uit W.O. II.
12006: - "NIEL, VAN; HARDY, 'S-GRAVENHAGE Gekalligrafeerd gedicht `Aan den Heere Martins Adrs van Niel, chirurgijn, breuk- en Sts Vroedmr., om in zijn Eds spreekkamer geplaatst te worden'. Getekend 's Hage 12 oogstmaand 1751. Plano, 1 p."
12007: - NIERBEEK, VAN Kabinetfoto met portret van J.J.V. van Nierbeek (1850-1933), gehuwd met T.P. Schilling (1850-1915).
12008: - NIEUWER AMSTEL, DE HOLL, KALFF Twee prijsformulieren, uitgereikt aan mej. J. Kalff, door de directrice J.S.L. de Holl van het `Anna Vondel-Instituut' te Nieuwer Amstel, 1884-1887. 8(: 2 p.
12010: - NOLST, VAN STEENEVELD `Ter verjaaring van mijn ... zuster Anna Quirina Nolst, den 8ste van wintermaand 1799'. 4(: 3 p.
12012: - NOODT Eigenhandig geschreven gedicht `Het doodshoofd' door W.W. Noodt, ca. 1835. 4(: 2 p.
12014: - NOORDBEEKE, VELDHUYZEN Klinkdicht ter gelegenheid der 25 jarige evangelie bediening van Petrus Noordbeeke te Amsterdam, 26 juni 1756. 8(, oblong: [2] p.
12015: - NOORDELOOS Uytgaaf extraordinaar wegens de kerk van Noordeloos gedaan sedert 28 maart 1733, kerkmeesters Daniel van Os en Gerrit Horden. Folio, 3 p.
12017: - NOORDELOOS, VAN BARNEVELD, STEENIS, VAN Extract uit de Resolutiën van de Staten van Holland, d.d. 12 februari 1754, betreffende geschil tussen Hendrik van Barneveld, drost van Noordeloos, en Arie en Bastiaan van Steenis. Folio, 3 p.
12018: - "NOORDEN, VAN; LUTEIJN Uittreksel geboorteregister Oud Alblas 1863, betreffende geboorte van Pieter August, zoon van Pieter H.C. van Noorden en Augusta G. Luteijn. Folio, 1 p."
12020: - NOORDWIJK BINNEN Gedrukte `Lyste van de officieren der Borgerwaghte tot Noortwijck binnen, beneffens hare beurt-ordre in hare naghtwaecken'. [1830] Folio, 1 p.
12021: - "NOOYEN, VAN; DE VOS Dossier betreffende de kwartierstaat van Maria van Nooyen, geboren Rotterdam 1876, afkomstig van W. Wijnaendts van Resandt. Ca. 30 p."
12023: - OISTERWIJK, DE GEUS Pentekening, opgewerkt in sepia, van een herenhuis met poortje ernaast. Onder de tekening `No. 130, aan het Linsteind te Oisterwijk' en `A. de Geus 1845'. 16x22 cm.
12024: - "OLDENBORGH, VAN; VRIESENDORP, DORDRECHT [Album met verzen etc., ter gelegenheid van het huwelijk van Louter C. van Oldenborgh en Nicoline S.A. Vriesendorp te Dordrecht (Nieuwe Haven 61), op 21 juli 1892.] Ca. 180 p., met foto van het bruidspaar."
12026: - ONNEN, NIBBRIG, THIEME, UTRECHT Bij gelegenheid der zilveren bruiloft mijner vrienden J.G. Onnen [?] en A.J. Nibbrig, Utrecht, 9 febr. 1825. 8(: [4] p.
11418: - HILMAN Briefje van Joh. Hilman. Z.j., z.p. 1 p.
11425: - HOFSTEE, DE BLIECK Pedigree/Kwartierstaat Hofstee/ de Blieck, 3 december 1988, z.p. 57 p., getypt.
12036: - PENNINGSKEN, HET Oblong boekje in een mooi bewerkte 18de-eeuwse band, rijk met goud bestempeld op groen en bordeauxkleurig leer, met daarin de administratie van `Het Penningsken', 1866-1911.
12035: - PAULI Dossier betreffende de Nijmeegse regeringsfamilie Paulus (Pauli), een tak van het Tielse geslacht Van Resant, afkomstig van W. Wijnaendts van Resandt. Ca. 15 p.
12034: - PATRAS, VAN SCHINNE, WEYER, INDIË Gedrukte `Deductie ... uyt den naam en van weegens Magdalena Adriana van Schinne, wed. Anthony Patras, in zijn leeven Raad en Burgemeester der stad Slooten in Vriesland ... die geweest is eenige ... erfgenaam van Abraham Patras, in leeven gouverneur generaal van Nederlandsch Indiën ... jegens Jolle Jolles en Johannes Rietveld, als curatoren over den insolventen boedel van Leonard Weyer, in zijn leeven Water Fiscaal te Batavia'. Folio, 66 p., z.j. (ca. 1766.)
42384: - - Wegh-wyser, aenwijsende de besonderste vremde vermaecklijckheden die in 't reysen door Vranckryck en eenige aengrensende landen te sien zijn. Tot nut van al die gheneghen zijn om die landtschappen te besichtigen. 2e druk, Amsterdam, N. v. Ravesteyn, 1657.
30869: - Naamlijst der leden van het Studenten-zendinggezelschap Eltheto, opgericht te Utrecht 27-4-1846, Utrecht 1898, 48 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
36915: - Bronzes d' eglise. [ Trade cataloque ca. 1890?, on cover Mon. On each page C.D.] , Paris , Camis, large 4o, 137 plates + 137 pages with description and prices. Good copy.
49407: - ZAANDAM, PRINS--- Vademecum 1902-1927, NV S. Prins Dz., Ned. Basalt-Maatschappij, schelpkalkbranderij Het Klaverblad, Zaandam [1927], 78 pag., geill., gedrukt.
49408: - GRAVENHAGE, MENSONIDES--- Waarom Den Haag een stad is. Typoscript door H.M. Mensonides. Folio, 11 pag.
13207: - WITTGENSTEIN Brief van Georg prinz zu Wittgenstein, dd Berleburg 1807, over muziek, manuscript, 1 p., 4º
13208: - "CAPELLEN, VAN DER; DIBBOUT, VAN WIJKERSLOOTH, UTRECHT Minuut van een acte van schuldbekentenis verleden voor het gerecht van ... : Garlach van der Capellen, heer van ‘s Heer Aertsbergh, verklaart ƒ1800.- schuldig te zijn aan de gezusters Richarda Dibbout, wed. van de griffier Portengen, en Johanna Dibbout. Tevens ƒ1500.- aan Anthony van Wijkerslooth, spruitende uit een obligatie dd 20-7-1667. Hij zal betalen vóór 1682 en hij verleent hypotheek op zijn huis aan de Wittevrouwenstraat te Utrecht, m"
12049: - RIETSTAP A mon très cher Papa [Rietstap] le jour de sa fête anniversaire. Plano, [1 blad], gekalligrafeerd.
12040: - POVEL, BEGUIN Aan mijn vriend Louis Povel bij zijn bevordering tot doctor in de rechten. 8(: [1 blad.]
12042: - PURMEREND, STOOMBOOT NAAR AMSTERDAM Aanplakbiljet met de mededeling dat de stoombootdienst Amsterdam-Purmerend, voorheen Gebr. Goedkoop, per 1 januari 1898 zal worden voortgezet door de Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij. 12x35 cm.
12045: - RÄDECKER Vier (drie?) tekeningen door Hanny Rädecker, twee met opdracht `aan mijn Jan Pieters' en `Voor Mieke', diverse formaten en technieken.
12047: - RIDDER, DE Afdruk van een houtblok met de tekst `Gt. de Ridder Jr.', 19de-eeuws.
12048: - RIEBER Tekening met de pen, ingekleurd, van het familiewapen Rieber, 15x13 cm., 19de-eeuws.
11985: - MEERKERK, MOLEN POLDER BLOEMENDAAL Request van het polderbestuur van de polder Bloemendaal onder Meerkerk aan de Staten van Holland, januari 1791, om financiële steun voor de herbouw van de molen bij Den Dool, die in de nacht van 2 op 3 december 1790 was afgebrand. Met het advies van Gecomm. Raden d.d. 28 februari 1791. Folio, 11 p., gedrukt.
11988: - MELCHIOR, VAN DER LEEUW `Reglement betreffende de houding tusschen Henri Leonard Adolf Melchior en Roelof van der Leeuw'. 8(: 8 p., eerste helft 20ste eeuw.
11989: - MEULMAN, MARCUS Ter 42ste verjaaring van den heer Casparus Meulman op den 13de van grasmaand 1789. Fol.: [1] p.
11990: - MEYBOOM Kerkbriefje (gedrukt) van bevestiging en intrede van Ds. Louis Suson Pedro Meyboom te Amsterdam, oktober 1854, 50x12 cm., 1 p.
11991: - MEYER, COKART, JOORMAN Ter zilvre bruilofte van mijn broeder en suster den heer Joost Meijer en mejuffr. Jannetje Cokart op den 10de van wiedemaand 1789. 4(: [6] p.
11992: - MEIJER, CRAMER Ten huwelijks vereeniginge van de heer Ernestus Meijer en mejuffrouw Johanna Jacoba Cramer, op den 22 van grasmaand des jaars 1810. 4(: [3] p.
11993: - MIDDELBURG, PRIJSBANDJE, WELLE Prijsbandje met wapen van Middelburg en op schutblad opdracht aan Cornelis Joannes Welle, getekend op 18 april 1810 door curatoren van het gymnasium te Middelburg: N.C. Lambrechtsen, J.A. Moens, A. Drijfhout, Joannes de Fremery, en door de rector E.C. d'Engelbronner.
11994: - MIESMAA, KARIKATUREN Portretkarikaturen in inkt of potlood door Tanno Miesmaa, 1925, ieder ca. 15x15 cm., per stuk
11996: - MODE Liedje `Veronica mijn troelala!' door Kees Pruis, met zinspelingen op mode. Ca. 1935. Gedrukt, 8(: 1 p.
11998: - MOL, VAN Brief met bijlagen van Hanns Friedhelm van Moll, Heidelberg 1994, inzake de familie Van Mol te Vessem en Lommel, ca. 1700 - ca. 1960. 12 p.
11999: - MONGERS, DOESBURG Poëziealbum van Cecilia Mongers, met inschrijvingen uit de jaren 1876-1900. 1 deel, rug beschadigd.
10891: - Ter herinnering [aan de ouders van Jaap Hoffmann, t.w. moeder A.A. Marsman, overleden Hoorn 8-1-1973 en vader P. Hoffmann, overleden Harlingen 5-2-1977]. Spierdijk, 1977. 8º: [16] p. Gedrukt in 100 exx. met 2 afb. van schepen.
12060: - RULAEUS, SCHELTE Op het ooverlijden van ... Henricus Rulaeus oudste bedienaar des H. Ev. te Amsterdam, overleden den 22ste en begraven den 28e van wijnmaand 1680. 4(: [2] p. 19de-eeuws afschrift.
12061: - RUIJS (DE BEERENBROUCK).- Dossier betr. het rapport `De stamreeks van het geslacht Ruijs de Beerenbrouck' door W. Wijnaendts van Resandt, 1983.
12064: - "SANTE, VAN; CRAMER Menu's voor diners ter gelegenheid van het 25- en 50-jarig huwelijk van J.W. van Sante Jr. en E.F. van Sante-Cramer, juni 1938 en juni 1963. 8 p. met foto en handtekeningen van aanzittenden."
12065: - SAUTIJN Op het overlijden van ... Mr Jan Sautijn, oud burgermeester der stad Amsterdam. Z.j. Fol.: 2 p.
12053: - RODE KRUIS, VROLIK Menu voor een diner op 6 juni 1871, aangeboden aan `Dr. A. Vrolik, voorzitter der hoofdcommissie tot verloting van voorwerpen t.b.v. het Roode Kruis, aangeboden door de leden dier commissie'. Litho in kleur door G.J. Bos naar H. ten Kate, 50x35 cm.
12056: - ROETERING, DE BRUYN, AKKERSDIJK Bij het huwelijk van ... B.B.A. Roetering met ... J.C. de Bruyn, voltrokken den 25e van bloeimaand 1853. 4(: [3] p.
12057: - "ROEVER, DE; HULSCHER Gedrukte uitnodiging tot bijwoning van de begrafenis van Cornelia Hulscher, huisvrouw van Nicolaas de Roever, op de Haarlemmerdijk. Amsterdam 1786. 4(, oblong, 1 p."
12059: - ROORDA VAN EYSINGA, KUINRE Aantekeningen van Ds. S. Roorda van Eysinga betreffende drie van zijn kinderen, gedoopt te Kuinre in 1795, 1796 en 1799. Folio, 2 p., 1800. Met driemaal de handtekening van Roorda van Eysinga.
10458: - Hulde der vriendschap aan de nagedachtenis van ... Cornelis , 523, en van eck, oudsten hoogleraar aan de doorluchtige schole, rustend predikant bij de Herv. Gem. te Deventer ... op het onverwachtst overleden den elfden van lentemaand 1830, in den ouderdom van bijna 66 jaren. Deventer, A.J. v.d. Sigtenhorst, 1830. 8º: 10 p.
10459: - Koorgezangen bij het lijkfeest van ... B.F. Tydeman, op den 16 maart 1830. z.p. 8º: 8 p.
10461: - Frieslands hulde aan zijnen vertegenwoordiger ... M.P.D. baron Van sytzama bij zijne ronde en moedige verdediging van recht en waarheid in de vergadering der Staten Generaal in 's Hage den 19 november 1830 door R. Posthumus, predikant te Waaxens en Brantgum. Leeuwarden, L. Schierbeek, 1831. 8º: [8] 7 p.
10466: - Verjaargroete aan ... J. Van wijk Roelandsz. door P.H. Gallé. Kampen, W.J. Cibout, 1831. 8º: 11 p.
10467: - Bij het lijk van mijnen hooggeschatten broeder ... Pieter Herman Vockestaert, in leven predikant der Herv. Gem. van den Leidschendam en Wilsveen, aldaar overleden den 28 januarij 1831. z.p. 8º: [6] p.
10486: - Aan mijnen vriend J.C. Westerman, bij deszelfs vertrek naar het leger, den 14 maart 1831. z.p. 8º: 4 p.
10488: - Mr. W. Bilderdijk ter gedachtenis. Haarlem, 1832. 8º: 16 p. Met titelvignet door J.P. Lange naar Michaelis.
10490: - [W.H. Warnsinck], Aan mijne gade op den vijf en twintigsten verjaardag onzer echtvereeniging. 12 mei 1832. z.p. 4º: 8 p.
10491: - Gezangen voor het feest, hetwelk ter eere van den schoolopziener mr Th. Van swinderen zal gevierd worden, die deze zijne betrekking vijfentwintig jaren heeft vervuld (te zingen den 12 juny 1832 in de Peper Gasthuis-kerk te Groningen). Groningen, J. Oomkens, 1832. 8º: 15 p.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

9/13