Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
53356: --- - Memorien van rechten der burgeren Corn. van der Hoeven en Jan Eykenbroek. Met het berigt betrekkelijk die zaak van den Hove over de voormaalige gewesten Holland en Zeeland. Den Haag, Sneyders en Van Tienen, [1800].
48980: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent '9-12-1874 A.G. 2-2- 1876'. Litho van Grolman, 42x32 cm., met handtekeningen, gedrukt.
48981: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Amicitiae Sacrum 9-11-1876', litho van Grolman, met lauwerkrans en handen, 42x32 cm., gedrukt.
48982: - STUDENTEN, UTRECHT Gedachtenisprent 'Groenensoeper 1876', litho van Grolman, 58x48 cm., ontwerp Th. Lucassen, met afbeeldingen van groentijd en handtekeningen, gedrukt.
8574: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS]6 - Gedenkwaardige levensbeschrijving van den wereldberoemden Johan Christophorus Ludeman, vermaard philosooph, medicinae doctor, en astrologist te Amsterdam, aldaar overleden den 22 van Lentemaand, 1757 [...] doorvlochten met het charakter, en de voornaamste avantuuren van de alombekende Britta Beijer. Nijmegen, Van Goor etc., [1784].
8578: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen, of De nieuwe spiegel der waereld, van de roemverdienende philosophische, genees- en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman. [...] Op last van den astrologist Ludeman tot nog toe verzegelt, en begraven gebleven, om eerst 30 jaren na zynen dood waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787 [2 delen in 1 band met doorlopende paginering]. Geb. met: Sleutel van meester Franciscus, op het astrologisch werk van docter Ludeman, getyteld Triumph-zaal, [...]. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1788.
9687: - Ter bruylofte van den heere Petrus Leonardus Le grand en jongkvrouwe Christina Van driest, echtelyk vereenigd binnen Amsterdam den 6den van Wiedemaandt 1752. Amsterdam, Jan ten Houten, z.j. 4º: [38] p. Met groot titelvignet door en naar G. Sibersma, 1744.
9690: - Het blazoen der liefde, echtzang ten trouwdage van Mr. Johan Anthony De normandie, regerend schepen der stad Rotterdam, en ... Katharina Johanna Hubert. z.p., z.j. 4º. Incompleet, [16] van [66] p. aanwezig.
9691: - Feestgezangen, voor het huwelyk van den Heere Alardus Beumer met Mejuffrouwe Elizabeth Van lom, voltrokken in Rotterdam den 8sten der Sprokkelmaande des jaars 1753. z.p.4º: [50] p. Titelpagina in rood gedrukt.
9692: - Eerzang ter verkiezinge van ... Mr. Daniel De dieu, baljuw van den lande van Blois en hoofdschout van de stede Beverwijk, tot burgermeester der stad Amsteldam. Amsterdam, Jan Kamers. z.j. 4º. Incompleet, slechts 4 p. van 8 p. aanwezig, gemerkt A3 en [A4].
9693: - Ter bruilofte van ... Mr. Rijklof Gerbrand Van goens, schepen en raad der stad Vlissingen en ... Dana Barbara Pottey, in den echt vereenigt binnen Middelburg in Zeeland den 8sten van bloeimaand 1753. Vlissingen, Jan de Paaynaar. 4º: [20] p.
9695: - Eerdigten op het huwelijk van ... Mr. Franc Van der burch, Heere van Spieringshoek en ... Dion. Cath. Van bleyswyk, [geviert binnen Gorinchem]. z.p. 4º: [28] p. Fraai sierpapieren omslag.
9696: - Het leeven en sterven van Adam, ... Leer-reeden --- ter geleegenheid van het afsterven van den vader des vaderlands jonkheer Adam Adriaan baron Van der duyn, vrijheer van 's Gravenmoer, heer van Benthorn, ... uitgesprooken den 2 december 1753 door Johannes Balthazar Bennet, predikant te Sassenheim. Tweede druk. 's Gravenhage, C. v. Buren, 1754. 8º: [4] 57 [6] p.
9688: - "Ter bruilofte van den Heere Johan Heinius junior en Jongkvrouwe Engelina Hoffham, in den echt vereenigt te Amsterdam den 13 van wiedemaand 1752. z.p. 4º: [40] p. Incompleet, mist het A-katern. Met groot titelvignet en ertegeneover ""Verklaaring der trouw-plaat"" door J. v.d. Woude."
8572: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Astrologisch testament of De beste waereld van den alom vermaarden philosooph, en astrologist Johan Christophorus Ludeman, gevonden onder de nagelaten manuscripten van een geleerde dezer eeuw. Rotterdam, A. Bothall etc., [1777].
56582: - Anti-homoeopathisch nieskruid, bevattende twee aschdag-predikanten van het gezond verstand en eenig homoeopathisch allerlei, Amsterdam, Schleijer, 1835.
57184: "[BENTHEM REDDINGIUS, G.]; " - Leesboek voor landschoolen over de waarde, de voorrechten, de bestemming, en de bijzondere pligten van den boerenstand, uitgegeven door de My tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1800.
46105: - KOK--- Gedrukt overlijdensbericht van Gerardus Maria Kok, Brasschaat 1947, 1 pag.
29372: - HOUVEN VAN OORDT, VAN DER, BORNE -- Getekend tuinontwerp door Drs. A.P.M van der Houven van Oordt (1898-1949), dd. 1943, voor een tuin te Borne. 1 blad.
29384: - KAATHOVEN, VAN, LEIDEN -- Doctors-bul voor Henricus Petrus van Kaathoven, rechten, Leiden 25-6-1856. Charter op perkament met zegel in zilverdoosje.
54619: H.F.O. - Aan de warme aandoeningen van het verontwaardigd harte van den burger Jan de Kruyf, als schrijver van een gedicht getyteld Aan den lasteraar (...) door H.F.O., schrijver van een versjen tot motto hebbende Quo, quo, scelesti Ruitis? z. pl., [1794].
6915: [BEETS, NICOLAAS] - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura door Hildebrand. 2e, geheel herziene druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1888.
57974: - Prijsformulier t.n.v. mej. E. Vriends, leerling van de Maria scholen te Breda, externaat voor jonge juffrouwen, 1907.
57976: - Cahier met gedichten en toneelstukjes. Op schutblad Jan Wals Gzn, Ilp en Cornelis Wals Ilp. Manuscript, 120 pag.
57977: - Muziekboekje van Ali Baartscheer, 46 pag., 20e eeuws.
49453: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT,STUDENTEN--- Album van en voor de deelgenooten der vereeniging van oud-studenten bij de viering van het 250-jarig bestaan der akademie te Groningen. Groningen, J.H. van de Weijer, 1864, (4)+45 pag., geill.
9873: - Ter echtverbindtenisse van ... Cornelis Adriaan Van immerseel, met ... Sara Cecilia Musketier, vereenigd binnen Leyden den 4 van grasmaend 1780. Leiden, Jacob Meerburg, 1780. 8º: 8 p.
9871: - Tromp's sluijer nog bevlekt van Engelsch bloed, de traanen afwisschende van Kingsbergen, Mecca's Argo, gestort in zyn treurklagt over het ongeval den grave Van Byland bejegend op de vrije zee. z.p., z.j. 8º: 8 p.
57606: - Almanach voor het verstand en hart voor het jaar MDCCC (1800), Amsterdam, P.E. Briët.
57608: - Almanak van Vernuft en Smaak voor het jaar MDCCXCIX (1799), Amsterdam, J. Doll.
57609: - Almanak van Vernuft en Smaak voor het jaar MDCCCXI (1811), Amsterdam, De Wed. F. Doll, Kalverstraat no 63.
55670: --- - Naeuwkeurigh en waeragtigh verhael aengaende de hostiliteyten door de Franse tegen de Republyk en stadt Genua laetst gepleegt, uit het Italiaens vertaelt. [Amsterdam], J. v. Dijk, 1684.
55576: --- - Prent: Vrouwe justitia met figuren en ornamenten naast haar, anoniem, met tekst op achterzijde, 17e eeuws.
44633: - ELIAS --- 'Overzicht van het leven van jhr. dr. Johan E. Elias als historicus, schrijver van de Vroedschap van Amsterdam, enz.' Opschrift op een band waarin een necrologie en 'Een overzicht van mijn leven als historicus' door J.E. Elias (uit Jrb. Amstelodamum 1960).
44638: - "GRAVENHAGE; INT. HOF V. JUSTITIE --- Programma van de Gala soiree aangeboden door gemeente 's Gravenhage t.g.v. de installatie van het 'Cour permanente de justice internationale', 17-2-1922. Gedrukt, 8 pag."
29299: - BROSENS -- Reclame/adreskaart voor A.F.C. Brosens, Julianapark te Haarlem, vertaler en tolk, ca. 1950, 1 pag., gedrukt.
29258: - BACKER -- Afl. van Het Nieuws van den dag 11-11-1908 met o.a. Necrologie Jhr. Mr. C.H. Backer, oud president arr. rechtbank Amsterdam en diens overlijdensadvertentie.
29259: - AMSTERDAM, STUDENTENCORPS -- Adreslijst van de manlijke gewone leden van het Amsterdamsch Studentencorps, met adres en dispuut, ca. 1930. Gedrukt, 8°, 4 pag.
8570: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Secreete byvoegzels, of Nodige sleutel voor de twaalf brieven van den berugten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen in het trekken van den horoscoop, en geopenbaard aan Meester Franciscus, in zyne Spiegel der waereld. Den Haag, Hendrik Backhuyzen, 1759-1762.
53507: --- - Deductie gedaan maken ende de [...] gecommitteerde raden van de Staten van Holland [...] overgegeeven uit den naam ende van weegens Gerard Johan Kohlgartner, winkelier in den Hage [...] op ende jegens Frederik Hendrik baron van Wassenaar [...] als bailluw van den Hage [met:] Dictum van de sententie ... dd. 8-11-1762, [1762].
57186: -- - Echte en nette beschryving der echt-vereeniging van H.D.H. Frederica L.W., princesse van Oranje en Nassau en Z.D.H. Carel Georg August, erfprins van Brunswijk, z.pl. [1790].
13388: - DRANKMISBRUIK, HAARLEM, V.D. MERSCH, VAN SLOTERDIJCK Brochure Aan Neerlands jeugd. Niet drinken. Uitgegeven door de Afdeeling Haarlem van den Volksbondvereeniging tegen drankmisbruik, [Haarlem, 1901], 16 p., 4º.
13389: - HARMONIE EN FANFARE Feestgids voor het groot nationaal concours van Harmonie- en Fanfare corpsen, uitgeschreven door het dilettantengezelschap Amstel’s Fanfare Corps,, directeur David Koning jr., Amsterdam, Paleis voor Volksvlijt, 1907, t.g.v. het 20-jarig bestaan van Amstel’s Fanfare Corps. 56 p., gedrukt.
13390: - BROUWERIJ ‘T KRUYS Pentekening van een rij van 6 huizen met opschrift “De Brouwerij van ‘t Kruys, zo als het sig van vooren vertoond”, 27x38 cm, 18e- of vroeg 19e-eeuws.
57807: - Verhoor voor de raadkamer van de Arrondissementsrechtsbank te Amsterdam d.d. 8 oktober 1909 betreffende de voogdij over de twee minderjarige kinderen van Gerrit Barger, koopman, 41 jaar, wonende te Amsterdam en Maria Catharina Frederica Boode, 38 jaar, zonder beroep, wonende te Amsterdam.
56438: - De volledige gymnastiek voor mannelijke leerlingen van 13 tot 20 jaar. Handleiding voor houders van het getuigschrift van geschiktheid voor de leiding van lichaamsoefeningen, 's-Gravenhage 1916.
9686: - Ter bruilofte van den Heere Willem Kops Philipsz. en Mejufvrouwe Catarina Van vollenhoven, binnen Amsterdam gevierd den 2 van bloeymaand 1752. Haarlem, Jan Bosch, 4º: [46] p.
58592: - Twaalf stukken betreffende Georg Bernhard Schmidt, makelaar te Amsterdam, in zijn privé en als enige beheerder van de te Amsterdam gevestigde Georg Bernhard Schmidt Stiftung.
11259: - BARCHMAN WUYTIERS Familiewapen Barchman Wuytiers. Tekening in Oostindische inkt door A.v.L[eeuwen]. Ca. 1900, 35x45 cm.
29296: - SLOTERDIJK, TOLHEFFING -- Kennisgeving van B&W van Amsterdam dd 26-10-1843 betreffende tolgelden te Sloterdijk, zowel voor de brug over de Trekvaart als het tolhek op de weg. 1 blad, plano, gedrukt.
29297: - SPOORWEGEN, AMSTERDAM -- Kennisgeving van B&W van Amsterdam, dd 17-7-1838 betr. de afbakening binnen Amsterdam van het tracé van de spoorweg Amsterdam-Arnhem. Plano, 1 blad, gedrukt.
5636: [HÖEVELL, R.A. VAN] - Genealogie [van Hövell] [2e druk].
9685: - Zu dem Heinius und Hof[f]ham[m]-ische Hochzeitfeste, welches zu Amsterdam den 19 des Merzmonaths 1752 vergnügt vollzogen wurde, wunscht ... ein aufrichtiger Vetter Johann Valentin Neuber. Frankfurt a/d Oder, Johann Chr. Winter. 2º: [4] p.
16024: [WITSEN GEYSBEEK, P.G.] - Het tegenwoordig Amsterdam, met 8 platen, Amsterdam: L.A.C. Hesse, 1809
16025: [WITSEN GEYSBEEK, P.G.] - Tableau d’Amsterdam, ou guide des étrangers dans cette ville. Ouvrage nécessaire aux étrangers et même aux Amsterdamois, et ou est indiqué tout ce qu’il y faut connoitre et éviter, 3e druk, Amsterdam: L.A.C. Hesse, 1810.
7352: [DESFONTAINES, PIERRE FRANÇOIS GUYOT] - De nieuwe Gulliver, of Reize van Joan Gulliver, zoon van den kapitein Gulliver. Vertaald uit het Frans. Den Haag, Isaac van der Kloot, 1731. [2 delen]
55888: --- - "Ectract Resolutien Staten van Holland d.d. 21-2-1782 betr. het infaam libel ""De Oranjeboomen"" van Frank de Vry."
55889: --- - Missive van de Staten van Utrecht aan de Staten Generaal, d.d. 8/16-1-1783 betr. de Licentie van drukwerk.
54227: --- - Copien vande sententien, ofte vonnissen binnen Utrecht gewesen teghens verscheyden persoonen: die ghecomplotteert ende voorgenomen hadden omme den heere commandeur ende krijghsvolck (...) te vermeesteren ende de E. heeren staten 's landts van Utrecht te overvallen, om te brenghen, ende meer andere grouwelijkheden te pleghen, ende haer selven ende andere van hunne factie met ghewelt inde regieringhe ende des lants officien te stellen. Utrecht, Jan Evertsen van Doorn, 1611.
31350: - Verbaal der vergadering van aanzienlijken in Amsterdam, den 29 maart 1814, 's- Gravenhage, J. Allart, 1814, 108 pag., geb.
31357: - 50 jaren Zaanstreek ( en nog ver daarvoor ), Zaandam [ 1948? ], 244 pag., geb., geïll.
12221: - BAKE, SURINGAR Briefje van de broer van mr. A.J.J. Bake aan W.H.D. Suringar betreffende het levensbericht dat Suringar schreef over Bake in de Algemeene Konst- en Letterbode (1844), 1 p.
12254: - BREDA, VAN Fragment van een brief geschreven en ondertekend door Van Breda, 1 p., z.j.
12255: - BREGGEN, VAN DER Brief van de arts F.A. van der Breggen, Nieuwe Gracht 60, Haarlem, d.d. 1942, aan zijn narcotiseur, 1 stuk.
12259: - BROES, BOON Brief van ds. W. Broes aan ds. C. Boon te Medemblik betreffende een `open brief' in de Godgeleerde Bijdragen over de kinderdoop. Z.j. (19de-eeuws).
8418: H[OOGVLIET], J[AN] M[ARIUS] - Mengelingen ten voordeele des vaderlands uitgegeven. Delft, B. Bruins, 1831.
55781: --- - Prent: 'Prins Willem I doodgeschoten door Balthasar Gerards', anonieme litho, midden boven '1584'. De stervende prins op de trap, links de vluchtende moordenaar. 19e eeuws.
55783: --- - Prent: 'Spiegel van Staet, en recht der burgers', anonieme ets van de moord op de De Witten, met op de achtergrond het Binnenhof en de Gevangenpoort. Daaronder tekst in boekdruk in 3 kolommen.
54774: --- - De onregtvaerdige proceduren van Louis de XIV, konink van Vrankryk, sedert eenige jaren herwaerts gepleeght, naaukeurig ondersocht en door de belydenis van veele (...) grondigh bewesen, beschreven door S.J., dr. in de rechtsgeleertheyt. Tweede deel, Harlingen, E. Joursma [= Sjoursma], 1689.
52858: --- - Sententie van den Hove van Hollandt, Zeeland ende Vrieslandt, jegens den ritmeester Buat. Gepronuncieert den elfden October anno 1666. 's Gravenhage, Erven H.J. van Wouw, 1666.
9684: - Nederlands lykpligt ter onsterfelyke gedachtenisse van ... Willem Karel Hendrik Friso prins van Oranje en Nassau ... afgelegd door verscheide Nederlandsche dichteren bij deszelfs vorstelyke uitvaart den 4den van Sprokkelmaand 1752. Amsterdam, P. Meyer, 1752. 4º: [8] + 8 + 79 p.
57736: - Het heden en verleden van de Koninklijke Militaire Kapel. 4+1 pag., getypt.
56541: - Nieuw Amsterdam, 1626-1938. [ Presentatie-boek bij de tewaterlating op 10-4-1937 bij de Rotterdamsche Droogdokmaatschappij], Haarlem, Joh. Enschede & Zn., 1937.
29780: - TOLHEFFING WEG ARNHEM-NIJMEGEN -- Ordonnantie op den tol tusschen Nymegen en Arnhem, Arnhem, wed. H. v. Goor, 1753, 4°, 13 pag., gedrukt.
46256: - RINGNALDA--- Genealogische aantekeningen betr. de familie Ringnalda, 1806-1875. Manuscript, folio, 1 pag.
54428: --- - Memorie voor de klassis van Zevenwouden in cas van revies, contra H. Breijl. Ingeleverd aan de Hoog Eerw. Sijnode van Vriesland op den 21 Julij 1807. Leeuwarden en Franeker, J.W. Brouwer en D. Romar, 1807.
29391: - WALVISVAART -- Publicatie van de Staten Generaal dd. 9-40-1685 betr. het overwinteren in Spitsbergen van een aantal in 1684 uitgevaren walvisvaarders. 1 blad, plano, gedrukt (marges afgesneden). WLVISVAART --
59016: - Orde der texten zoo als dezelve jaarlyks op de feestdagen (.......) in de Hervormde gemeente van Amsteldam gepredikt worden, Amsterdam, Wessing [1779], ca. 1000 pag.
54549: --- - Wetboek Napoleon. Vertaald naar de officiele uitgave. Amsterdam, Allart, 1810.
57720: - Aandeel in geldlening van f 1.000.000 voor het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, d.d. Febr 1869, getekend (in druk) J. Eduard de Vries. 2 pag., gedrukt.,
56144: - Verdragh ghemaeckt tusschen sijne hoogheyt aen d'eene zijde: ende de heeren burgemeesteren ende 36 raden der stadt Amstelredamme (........) aen d'andere zyde, z.pl., 1650, 4o, (8) pag. Gedrukt in civilité.
56148: [DUSSERRE], - "Jeu des blasons "" Dans la tradition de Fine de Brianville (1659) et du pere menestrier (1692), Serie Jumelage, Paris, Editions Dusserre, z.j., "
44493: - "GRONINGEN; MARTINITOREN--- Oorkonde behorende bij een model in zilver van de Martinitoren, aangeboden op 21-6-1892 aan Wilhelmina en Emma door een Gronings comite. Gedrukt, plano."
44495: - "EINDHOVEN; SCHERPENISSE--- Twee wissels t.n.v. G. Scherpenisse te Eindhoven, 1931."
44498: - HONDEN--- Vier handleidingen in het Frans voor de verzorging van honden (voer, wassen, medicijnen etc.), ca. 1900?
44499: - "LEEUWARDEN; BROUWERS--- Prijscourant voor stalmateriaal (drinkbakken, hekken, koebeugels etc.) van fa. L.S. Brouwers te Leeuwarden, ca 1920? Geillustreerd, gedrukt."
45074: - EYSVOGEL --- Nota van M.H.P.M. Eysvogel, KNO arts te Haarlem, 1939.
45075: - JONGKIND --- Nota van J. Jongkind, dierenarts te Haarlem, 1939.
54012: --- - Intendit by den heere officier der stadt Utrecht over-ghegeven jeghens Philippus Rovenius van Deventer, pretense bisschop van Utrecht, mitsgaders de sententie van den ed. gherechte der stadt Utrecht, jegens den selven gepronuncieert op den 10 Martij 1640. Utrecht, A.J. van Paddenburch, 1640.
54401: --- - Eeregericht zake Dr. J.C. Zaalberg P zoon, predikant te 's Gravenhage, contra Den Heer IJs. Brandes, laatst geneesheer te Kedirie, thans te 's Gravenhage. 's Gravenhage, S. v. Velzen Jr., 1873.
9745: - Lijk-zangen op het zalig afsterven van ... Anna Maria Van breugel, huisvrouw van ... Mr. Hendrick Van asch van wijck, raad en borgemeester der stad Utrecht ... Godvruchtig in den Heere ontslapen den 15 van louwmaand des jaars 1766. Utrecht, Abraham van Paddenburg, 1766. 4º: [12] p.
17739: [PERSANT SNOEP, J.] - Pegaasje in de dorpskroeg. Model-reglement voor rederijkers-kamers ten platten lande, door een ex rederijker. Rotterdam, H. Nijgh, 1858.
57810: - Verzekeringspolis Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatschappij op het leven en tegen invaliditeit tbv C.J.M.I. Spoorenberg dd 11 april 1957.
59023: - Voor de Kroon of met de Tweede Kamer? Een ernstig onderzoek naar de gronden voor de beantwoording dezer vraag door een Hollander. 's-Gravenhage 1866, 40 pag.
59271: - Courant-ombrengers Kermis-wensch, opgedragen aan de ingezetenen der stad Amsterdam 12 september 1864. Amsterdam, Wed. C. Kok 1964. De begger print is undersigned by Wed. J. Aurik, Groeneburgwal, het 2de huis van de Staalstraat, boven no 342.
25065: - - Keuren en ordonnantien der stad Haarlem (...) tot 1755. [WITH:] Vervolgen op de keuren en ordonnantien der stad Haarlem (...) tot 1790. [WITH:] Handvesten, privilegien, octroyen, vry- en gerechtigheden aan de stad Haarlem en haare burgers verleend (...).
57803: - Twee aktes betreffende de familie Den Neijsel te Amsterdam.
54702: --- - Waerlijck verhael van 't geene (sonderling na t wereltlijcke) is voorgevallen op en nae de apprehensie, sententie en executie, den 21 en 29 Juny 1672 tegens den jongen heer Jacob van der Graef, als mede (...). z. pl., 1672.
52773: [BLOK, FRANCOIS GUALTHERUS] - Aanspraak van den baljuw van Rhynland bij geleegenheid der aanzegging van den dood aan Harmen Hendrik Wijnands, Peter Albert, Anna Maria Elisabeth Walters en Elisabeth Josephs, als mede de crimineele eischen en vonnissen tegen dezelven en tegen Harmen Hendrikse Wijnands jr. Leiden, Mortier/v. Tiffelen/Herdingh, 1805.
7019: [BILDERDIJK, WILLEM] - Kort verhaal van eene aanmerklijke luchtreis, en nieuwe planeetontdekking. Uit het Russisch vertaald. Wybe Wouters, Groningen, 1813.
9763: - Troostzang voor ... Mr. Jan Van wageningen, scheepen etc. te Brielle, en zijn geliefde echtgenoote weegens het overlijden van hun eenig dochtertje Johanna Apolonia van Wageningen [op 6-1-1768]. z.p., [1768]. Extract. 8º: [3] p.
55046: [SCHRASSERT, J.] - Deductie van de rechten en gerechtigheden der heerlykheid Almelo. Gedaan opstellen door (...) A.Ph.Z. van Rechteren. Harderwijk, J. Moojen, 1749.
15880: [STRICK VAN LINSCHOTEN, PAULUS HUBERT ADRIAAN JAN] - Vertraute Briefe während eines Durchflugs durch einen Theil der nördlichen Provinzen des Königreichs der Niederlande im Sommer des Jahrs 1817 in topographischer, historischer, politischer, literärischer und religiöser Hinsicht an einen Freund geschrieben, von Eleutherophilos. 3 delen. Germania [= Mannheim: Schwann & Görres], 1818
15881: [STRICK VAN LINSCHOTEN, P.H.A.J.] - Vertraute Briefe [...]. 3 delen. Germania [= Mannheim], 1818.
57808: - 7 aktes betreffende de fam. Van der Werf (Werff). (1869-1905).
55153: --- - Placcaet vande Doorluchtige Ho. ende Mo. heeren die Staten Generael (...) teghens het maecken, inbrenghen, drucken, verkoopen ofte stroijen van allerhande argerlicke ende seditieuse boucxkens, liedekens etc. 's Gravenhage, H. Jacobssz, 1621.
55154: --- - Placaet vande doorluchtige Ho. ende Mo. heeren die Staten Generael (...) tegens het maecken, in-brengen, drucken, verkoopen ofte stroyen van alderhande argerlicke ende seditieuse boecxkens, liedekens etc. 's Gravenhage, van Wouw, 1639.
9796: - Treur en troostzang aan ... Arlandina Tatum, bij het overlijden van haren echtgenoot ... Mr. Francois Cornelis Van bochoven, in leven secretaris van het edelmogende collegie van den Lekkendijk bovendams. In den Heer ontslapen den 6den der bloeimaand 1773. z.p. 4º: [6] p.
15874: [STEWART, J.] - "A cruise; or, three months on the continent. By a naval officer. Londen: Law and Whittaker, 1818."
15875: [STEWART, J.] - "A cruise; or, three months on the continent [...]. Londen 1818."
54175: --- - Het proces van Jaantje Struik, de 'millioenen-juffrouw'. Bevattende: inleiding, levensgeschiedenis, acte van beschuldiging, rechtsgeding, requisitor, pleidooi, slotwoord, benevens een welgelykend portret van de juffrouw. Den Haag, De Vries en Viskoper, [1883].
48931: - "HUFFELEN, VAN; APELDOORN--- Gedachtenis aan de belijdenis van Jannetje van Huffelen als lidmaat van de N.H. kerk. Apeldoorn 22-3-1918. Plano blad, deels gedrukt."
46242: - LOEFF--- Dankkaart J. Loeff, Den Haag/Utrecht, met houtsnede van W.J.R. 1 pag., gedrukt.
43407: [FUHRI, K.] - Leven van Willem den eersten, prins van Oranje, met 130 vignetten, 's-Gravenhage, Fuhri 1847, 766+8 pag., geb. in half groen marokijn (bovenzijde rug licht beschadigd).
39488: - Herinneringen aan de veldslagen van Quatre-Bras en Waterloo (...) medegedeeld door het Algemeen Handelsblad van 16-19 juni 1840, Amsterdam, Diedericks, 1840, 72 pag.
2844: YVOY VAN MIJDRECHT M.D', - Verbond en smeekschriften der Nederlandsche edelen, vermeerderd met eenige aanteekeningen en verrijkt met bijna alle de facsimilés [van de handtekeningen] door Jhr. G.J. Beeldsnijder. [Utrecht 1833.] Geïll., 86 p.
52591: [BELLAY, J. DU] - La defence & illustration de la langue Francoyse par I.D.B.A., Maastricht, [Stols], 1925.
52592: [PREVOOST, A.F. A.O.] - Histoire generale des voyages ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre. Tome 24, Amsterdam, Harrevelt en Changuion, 1779.
52593: [USSELINCX, WILLEM] - Onpartydich discours opte handelinghe vande Indien. Z. pl., [ca. 1608].
56287: - De haven van Rotterdam. Ontwikkeling, uitrusting en economische beteekenis, z.pl., z.j., [ca. 1935], 32 pag., geïll.
56288: - Toelichting bij de platen. Bouw van een heerenhuis te Rotterdam, [Walenburgerweg], Extract Huis Oud & Nieuw, pp. 145-150, geïll.
50906: [SONSBEECK, JAN WILLEM VAN] - Mijne verlustiging op den Emer en Endegeest. Breda, Oukoop, 1793.
50892: - - De muzykonderwijzer of volledig onderwijs in de gronden der muzyk-kunde. 3 stukken in 1 band, Rotterdam, Burgvliet, 1780.
50893: - - Volledige handleiding tot het boekhouden voor den kleinhandelaar en winkelier (...) zamengesteld door een geoefend boekhouder. 2e druk, 's Hertogenbosch, Muller, 1850.
8576: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen, of De nieuwe spiegel der waereld, van de roemverdienende philosophische, genees- en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman. [...] Op last van den astrologist Ludeman tot nog toe verzegelt, en begraven gebleven, om eerst 30 jaren na zynen dood waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787 [2 delen in 1 band met doorlopende paginering]. Geb. met: Sleutel van meester Franciscus, op het astrologisch werk van docter Ludeman, getyteld Triumph-zaal, [...]. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1788.
29555: - LANDRE, GLINDERMAN -- Twee programma’s betr. het 100 jarig bestaan van Landré & Glinderman, Amsterdam 1963. 24 pag., gedrukt. Met lijst gasten.
29546: - DUIJL-SCHWARTZE, THERESE VAN -- Ca. 12 krantenknipsels betr. Therese van Duijl-Schwartze, ca. 1919.
57175: -- - Beschrijving van de grafelijke zalen op het Binnenhof te 's-Gravenhage, z.pl., 1907.
57176: "[ELDERMANS, H.B.]; " - Vicarieën in Holland 1601-1713, 2 delen, 's-Gravenhage 1991.
58594: - Extract uit het Grootboek der Nationale Schuld d.d. 6-9-1905.
8203: [HASEBROEK, ELIZABETH JOHANNA] - Elize. Door de schrijfster van Te laat. Haarlem, Erven F. Bohn, 1839.
54628: [MAGEN, HIPPOLYTE] - Les deux cours et les nuits de St.-Cloud, moeurs, debouches et crimes de la famille Bonaparte. Londen/Brussel, Jeffs/Briard, 1852.
57705: - "Bul met zegel in rode was, met titel ""Excelsior deo Iuvante""., "
57708: - Genealogie van de familie Clifford (2x),
58112: - Twee poesiealbums van Mien en Ko Klinkert uit Leiden, zuster en broer, met ca. 50 inschrijvingen uit Leiden, 1884-1895.
53695: --- - Appendix, ofte staert van den Grooten en Witten Duyvel. Waer inne mede verbotenus geinsereert de sententie van den krijgs-raed over den verrader Momba gewesen, met de missive daer over by sijn Hoogheyt den heere Prince van Orangien aen haer Ho. Mo. de Staten Generael geschreven. z. pl., 1672.
53697: --- - Deduction du fait & des raisonnements justificatoires, faites par Jean Barton de Mombas, commissionaire general de la Cavallerie, presentement saisy dans l'armee vers de Bodegrave, defendeur d'une part, contre, les raisonnements pretendues & insultes faits par sieur et messire Jacob Silla, advocat fiscal de la Generaulté, ratione officy, sous le titres demande criminelle, demandat d'autre part. z. pl., z. j. [1672].
9679: - Huwelykszangen ter bruilofte van ... Mr. Kornelis Van den helm boddaert, schepen en raad der stad Middelburg ... en Reinbrandina Cornelia Hurgronje, in den echt verenigd binnen Middelburg, den 1 van wijnmaand 1751. Middelburg, S. Mandelgreen, [1751]. 4º: [28] p.
9683: - Op het tweede burgermeesterschap [van Amsterdam] van ... Mr. Egbert De vry temminck, den 1sten february 1752. Amsterdam, Th. Crajenschot. Plano.
56965: "[MESSCHAERT-HEERING, S.]; " - De familie Theunisz en Visser, Enkhuizen 2002, 226 pag., geb., geïll.
15771: [RADCLIFFE, ANN] - Voyage en Hollande et sur les frontières occidentales de l’Allemagne, fait en 1794, suivi d’un voyage dans les Comtés de Lancaster, le Westmoreland et le Cumberland [...], traduit de l’Anglais sur la seconde édition par A. Cantwel. 2 delen. Parijs: F. Buisson, 1796.
15770: [QUARLES VAN UFFORD, L.J.] - Beknopte beschrijving der stad Haarlem, kunnende dienen tot eenen gids bij de beschouwing der merkwaardigheden, welke deze stad en derzelver omstreken opleveren, Haarlem: Vincent Loosjes, 1828
6897: [BEETS, NICOLAAS] - Proza en poezy. Verzameling van verspreide opstellen en verzen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.
55580: --- - Prent: 'The man who starved the girl'. Houtsnede van een vrouw, (de dienstbode Jane Wilbred), met ratten in een kelder, en een binnenkomende man, George Sloane, barrister in The Temple, met kaars in de hand. Eronder Engels gedicht in boekdruk. Uitgever: Birt, Great St. Andrew Street, Londen. Zij stierf bijna uitgehongerd. Ca. 1860.
55582: W.T.H. - Overdenkende beschouwing van de gedaane executie aan J.B.F. van Gogh, op Zaturdag den 4 April Anno 1778, bij gelegenheid van 't zien eener fraaije schets van deszelfs executie. Amsterdam, Dirk Schuurman, [1778].
9678: - Treurtoon gezongen ter gedachtenisse van 't smertelyk afsterven [te Rotterdam] van mejuffrouwe Divertina Maria Van der houwe[n], echtgenote van den heere Jacob Abresch. 4º. Incompleet, alleen de bladen B2 en [B3], pp. 11-14.
15753: [POSSELT, F.] - Apodemik oder die Kunst zu reisen. Ein systematischer Versuch zum Gebrauch jungen Reisenden aus den gebildeten Ständen überhaupt und angehender Gelehrten und Künstler insbesondere, 2 delen. Leipzig: Breitkopf, 1795.
59781: - - "Detectiveromans in dossiervorm. Aanwezig: Engelse/Amerikaanse uitgaven: Murder off Miami, 1936 (2 verschillende uitgaven). Dit exemplaar met `50th thousand'. Who killed Robert Prentice?, 1937 (2 verschillende uitgaves), Herewith the clues, 1939, The Malinsay Massacre, 1938. Nederlandse uitgaven: Moord op de `Golden Gull'?, 1936. Het raadsel van de sterrenwacht, ca. 1939 (2 verschillende uitgaves). De zaak Stevens, 1967; Wie doodde Robert Prentice, 1937 (2 verschillende Nederlandse uitgaves). Prijs per deel."
8510: K. - [Het misverstand, of Elk is een dief in zijne nering. Blijspel, met zang. Leiden, Leendert Herdingh, 1811.]
9738: - Ter zilveren bruiloftfeeste van mijne teedergeliefde ouderen Cornelis Van duin en Maria Pilletier. z.p., z.j. 4º. Incompleet, slechts 4 blz. aanwezig, met signatuur A2 en A3.
15706: [PECKHAM, HARRY] - "The tour of Holland, Dutch Brabant, the Austrian Netherlands, and part of France; in which is included a description of Paris and its environs. Londen: Kearsly, 1772."
30134: - GOUDA, GYMNASTIEKVERENIGING, OUDERKERK -- Programma uitvoering Gymnastiek Ver. Excelsior in Societeit Ons Genoegen (te Gouda?), dir.: H. Ouderkerk. 8°, 2 pag., gedrukt.
8585: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - De nagelaten brieventas van den alomvermaarden en hoogstverdienstlyken astrologist Joh. Christoph. Ludeman, behelzende merkwaardigheeden, aanmerkingen, byzonderheden en lotgevallen, die tot heden toe door niemand geweeten zyn, om dat ze door dien grooten sterrenvoorzegkundigen volstrekt verbooden ware, om immer uitgegeven te worden, benevens deszelfs sterren-voorzegkundig treurspel Chosmadroes, de afschaffing der koningen, of Het jaar zeventien honderd vyf en negentig. Arnhem, Hendrik Moeleman etc., [1789].
46041: - SYNODE N.H. KERK, 's-GRAVENHAGE--- Lijst van de 16 leden van de Synode, gehouden in 18... te 's-Gravenhage. De leden zetten hun handtekening en vermelden hun verblijfplaats in 's Gravenhage. Manuscript, folio, 1 pag.
46042: - STRICK VAN LINSCHOTEN--- Verklaring d.d. Utrecht 2-8-1813, van twee Utrechtse notarissen dat Johan Balthazar Strick van Linschoten de Rijnauwen, weduwnaar, wonende te Utrecht, Drift 416, ouder is dan 79 jaar en sedert 6 jaar blind is. Zijn zoon Jan Carel Wendel Strick van Linschoten woont bij hem en kan niet gemist worden voor de administratie etc. van vader. De andere zoon Diderik Willem Jacob SvL kan dit niet doen. Manuscript, folio, 3 pag.
2718: [WATER, J.W. TE ?] - Lijst der E.M. Heeren gecommitteerde Raaden van Zeeland, sedert de opregting van het collegie in het jaar 1578, en der Ministers van die provintie. Z.p. z.j. [ca. 1789]. Groot 4°: 36 p., met fraai typografisch omslag en titelpagina.
27190: - Verslag over den toestand der gemeente 's-Gravenhage over het jaar 1852, 1853, 1855 en 1857. Vier deeltjes, elk 100 à 150 pag.
55177: --- - Prent [Don Quichotte wordt in een kooi op een wagen de gevangenis binnen gereden. Op een ezeltje er naast Sancho Panza]. 1790.
53696: --- - Sententien gepronuncieert by den generalen krijghs-raedt der Vereenighde Nederlanden, tegens Jan Barton de Mombas, commissaris generael van de ruyterye ende Jacob Rogier, capiteyn, z. pl. [1672].
52814: -- - Deductie aan [...] Staten van Friesland voor vrouwe R.M. Lycklama a Nyeholt, wed. wylen de heere M. van Bouricius, in leven Grietman over Aengwirden voor haar zelfs en als moeder [van...] haar dogter D.C. van Bouricius, en voorts vervangende een merkelijk aantal van stemgeregtigde ingezeetenen van de Grietenye Aengwirden. Tusschen de praetendenten van 't volmagtschap ten landsdage van de Grietenye Aengwirden, voor den jaare 1761. z. pl. [1761].
692: [EEKHOFF, W.] , - "De grietmannen in Friesland. Bijdrage tot de kennis en waardering van het plattelands-bestuur der grieterijen in die provincie. Leeuwarden 1848, 48 p. Met twee reacties: J.H. Beucker Andreae, De grietmannen in Friesland, geplaatst in de Amst. Courant. Leeuwarden 1848, 16 p.; Het grietmanschap ontmanteld. Een critische beschouwing en wederlegging van het vlugschriftje De grietmannen in Friesland... Leeuwarden 1849, 56 p."
56669: - Het drukkers jaarboek 4 (1911), geb., geïll, 196 pag.
45335: - GEERTUIDENBERG, STUDIEBEURS SWAANS, V.D. WERK--- Rekening van Adriaan v.d. Werk, rentmeester van de 8 kleine beurzen van Aert Swaans, in leven deken van de Collegiale kerk van Geertuidenberg, over het jaar 1717, manuscript, folio, 3 pag.
58071: - Extract Resolutien Staten van Holland 2-5-1782 betr. voorstel van gedeputeerden van Amsterdam geen staatszaken in kranten te publiceren. Folio, gedrukt, 1 pag.
58077: - Getekend menu 8-11-1877-1902 met 2 familiewapens, 4o. Gesigneerd Grevenstuk.
29530: - DISHOECK, VAN -- Twee krantenartikelen betr. het 40 jarig uitgevers jubileum van C.A.J. van Dishoeck, 1928.
57780: - Acte van transport d.d. Veur 1-4-1670 van 3,5 morgen land te Veur, gemeen met Hubert Jansz van Noortveen, tussen de Vliet en de Heerweg. Verkoper: Vicarie L.V. altaar in de kerk te Voorburg. Koper: Johan Schoemaker, wonende in 's-Gravenhage. Charter op perkament.
57785: - Een kort ende waerachtigh verhael van de schielycke ende on-verwachte nederlaghe van Christiaen Ulrich, baron van de Gulde Leeuw, natuerlycke sone van syn majest. van Denemarken, couragieuselyck aengetast van den roemwaerdigen ritmeester Lindenaer, geschiet Sour-Landt. Klein plano, 1 pag. gedrukt door Joost Broersz, Amsterdam 1640.
9670: - Huwelyks-zang op de echtverbintenis van ... mr Christiaen Scholten van a-schat en ... Johanna Catharina Van wezele, plechtelyk voltrokken binnen 's gravenhagen den 22sten van Wintermaand 1750, z.p., z.j. 4º: [8] p.
9672: - Ter bruilofte van ... Mr Christian Scholten van asschat, commis van het Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam mitsgaders opper-commissaris van de Walen ... en ... Johanna Catharina Van wesele, in den echt vereenigt den 22 van Wintermaand 1750. z.p., z.j. 4º: 8 p. Fraai sierpapieren omslag.
55630: --- - Reglement om te procedeeren voor heren Gecommitteerde Raden van Staten van Holland, in zaken spruitende uit het Placcaat op het stuk van genaufrageerde schepen en goederen, den 22-7-1772 geemaneert.
42653: - - Argvment van een tragische-comedie prophetique gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Basca de Tripoly. Vertaald uit het Grieks, z. pl., z.n., 1608.
15678: [NIJHOFF, ISAAC ANNE] - Statistieke beschrijving van Gelderland, uitgegeven door de commissie van landbouw in dat gewest. Arnhem: Paulus Nijhoff, 1826.
15679: N[IJHOFF], W[OUTER] (RED.) - Met tante Mina op reis, 13-20 Junij 1852, met portret en afbeeldingen naar prenten uit dien tijd, voor familie en vrienden gedrukt. [Den Haag] 1929.
54526: --- - Kort dog zakelyk verhaal van alle de plunderingen en verwoestingen van de huizen en goederen der pagters en het gene verders over het vernietigen der pagten in alle steden voorgevallen is in de provintien van Groningen, Vriesland, Overijssel, Holland, Zeeland en Utrecht. Leiden, v.d. Deyster/Visser/Bonk, 1748.
57397: - Bezoek van H.M. de Koningin Regentes en Gedenksteenlegging door H.M. de jeugdige Koningin Wilhelmina, op het terrein van het in aanbouw zijnde Nieuwe Buiten-Gasthuis, Amsterdam 28-5-1891.
23931: - Familieregister Moorman, z.pl., z.j., 61 pag., gestencild.
23938: [ EMANTS, G.B.? ] - Het burgerweeshuis en de fundatie der vrijvrouwe van Renswoude te s'-Gravenhage, 's-Gravenhage 1864, 76 pag., geïll, o.a. met kleurenlitho's.
53593: --- - Arrest in zake van Jean Baptiste de Loeil , gewezen door het Provinciaal Geregtshof in Zeeland, op donderdag den 25. October 1849, Middelburg, Altorffer, 1849.
7651: [GEER, ANTHONY GUSTAAF VAN LINTELO DE] PS. A.V.P. - Gerijmd en ongerijmd. Horae successivae. Door A.v.P. Voor rekening van den schrijver. Amsterdam, S.L. van Looy, 1893.
53748: --- - Naam-lyst van alle persoonen die binnen Amsterdam zeedert het jaar 1693 tot 1774 door scherprechters handen zyn ter dood gebragt. Met eene korte aanwyzinge van hunne afkomst, de misdaden om welke zy gevonnist zyn, e de wyze hoe zy hunne executie desweegens ontfangen hebben. Merkelyk vermeerdert en verbeeterd. Amersfoort, Maurits Langewagen, 1774.
59440: [CATALOGUS INTERNATIONAAL ANTIQUARIAAT MENNO HERTZBERGER] - Liste 41,met boeken hoofdzakelijk over Amsterdam. 161 nummers op 9 pagina's, folio, gestencild. M14725
15613: [MONTAGUE, LADY MARY WORTLEY] - Letters of the right honourable Lady M..y W...y M......e: written during her travels in Europe, Asia and Africa to persons of distinction, men of letters, &c. in different parts of Europe, which contain, among other curious relations, accounts of the policy and manners of the Turks. 2de druk. 3 dln. Londen: T. Becket and P.A. de Hondt, 1763.
57767: - Ledenlijsten van het Amsterdams Historisch Gezelschap 1991-1992. 3 pag., getypt.
9950: - Blyde aankomst van ... Mr. Egbert De vry temminck als burgermeester van Amsteldam, den 2den van sprokkelmaand Ao 1783. Amsterdam, J. Verlem. Plano.
9968: - Aan den Heere K. Van der palm. Gelukwensching. Uitgesproken op de maaltijd van ' t Haagsche Kunstgenootschap 1783. z.p. 8º: [4] p.
52599: [MAASKAMP, EVERT], - Representations of dresses, morals and customs in the Kingdom of Holland at the beginning of the nineteenth century. Amsterdam, E. Maaskamp, 1808.
9930: - Ter bruilofte van ... Henricus De haan hugenholtz, thans nog predikant te Jutphaas en beroepen na Campen, en ... Elberta Elisabeth Ter bruggen, in den echt vereenigt binnen Ijsselstein de twee-en-twintigsten van herfstmaand 1782. z.p. 8º: [8] p.
54955: [AA, CORNELIS VAN DER] - Myne politicque denkwyze vrymoedig geschetst, en onderzocht in hoe verre dezelve een grond opleverd om my het vertrouwen te ontzeggen en van een bediening te demitteren. 2e druk, Haarlem, C. van der Aa, [1795].
9912: - Lykzang ter gedachtenisse van ... Jakob Vosmaer, controlleur van den gemene lands middelen over Holland en Westfriesland, en commis van den gemeene lands middelen in 's graavenhaage enz. overleden den 12 van wintermaand 1781. z.p. 8º: [9] p.
58608: - Het Geestelijk Zaadkorreltje, eene verzameling van uitgezochte gebeden voor Katholieke Christenen van allen ouderdom, rang of staat, in de verschillende omstandigheden des levens. Met goedkeuring, Amsterdam, C.L. van Langenhuijzen, z.j., [imprimatur: 1853]. Met apart gebonden titelpagina met randversiering Geestelijk zaadkorreltje.
58098: - Enkele pagina's betr. Spaarnwoude uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58099: - Enkele pagina's betr. Spanbroek, Stompetoren en Sijbekarspel uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
58103: - Enkele pagina's betr. Warmenhuizen uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
54179: --- - Sententien tegen Christiaan Frederik Stuten en Adrianus Bemme, gepronuncieerd en geëxecuteerd voor den stadhuize te Utrecht, den 23 September 1780. Utrecht, G. v.d. Brink Jz., 1780.
9669: - Huwlykszangen ter bruilofte v an ... Herman Evertsen, schepen en raad der stad Middelburg ... en ... Anna Maria Parker, plechtig gevierd binnen Middelburg in Zeeland op den 23 van slachtmaand 1750. z.p. 4º: [20] p.
15585: [MAUVILLON, FRIEDRICH WILHELM VON?] - Nederland, zoo als het was, is en worden zal of kan. Uit het Hoogduitsch met ophelderingen en teregtwijzende aanteekeningen van F.W. von Mauvillon, voorheen kolonel in Hollandsche dienst en van den vertaler, Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1845
57958: - "Extract Resolutien Staten van Holland 7-2-1727 met de ""Lijst van de taxen op de ampten (tot leeninge)."" Gedrukt, folio, 49 pag."
54252: --- - Verordnungsblatt für die besetzten Niederländischen gebiete, Jahr 1941 / Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, jaar 1941.
4043: [BECKERING VINCKERS, J., J. BECKERING VINCKERS, G. JANSEN EN L.F. OVER DE LINDEN] - Waarheid en leugen over het Oera Linda Boek, herdruk van vier belangrijke brochures uit 1876 en 1877, 63+80+36+48 p.
15580: [MARTINET, JOHANNES FLORENTIUS] - Nieuw geschenk voor de jeugd. Deel V. Amsterdam: Joh. Allart, 1794.
15559: [MAASKAMP, E.?] - Reis door Holland in het jaar 1806 (naar het Fransch). Met afbeeldingen. Deel I. Amsterdam: E. Maaskamp, [1807].
15562: [MAASKAMP, EVERT] - Representations of dresses, morals and customs in the Kingdom of Holland, at the beginning of the nineteenth century. Amsterdam: E. Maaskamp, 1808.
15558: [MAASKAMP, E.] - Reis door Holland in de jaren 1806 [en 1807], 2 van 3 delen. Amsterdam: E. Maaskamp, [1807-ca 1812].
15563: [MAASKAMP, E.] - The travellers guide, containing the roads and stations through France and Germany, the distances of the principal cities from each other, and all the interesting and curious objects contained in any of them. Being an explanation of a new and very accurate itinerary map. Amsterdam: Maaskamp, [1815].
15536: [LOVERINGH, J.?] - Historische en natuurkundige lente-reis. 2 delen, Amsterdam: J. Loveringh, 1768.
15535: [LOVERINGH, J.?] - "Historische en natuur-kundige lente-reis door Zuid- en Noord-Holland, en een gedeelte van het Sticht van Utrecht; gedaan door een viertal vrienden, en nu, bij wijze van brieven, medegedeeld. Opgehelderd met oudheid-kundige aantekeningen. 2 delen in 1 band. Amsterdam: J. Loveringh, 1768."
1553: [LAARS, T. VAN DER] - Kalender voor het Jaar 1900. Uitgegeven door Het Nieuws van den Dag. Amsterdam [1899]. Geïll., 30 p.
15510: [LEPEINTRE, P.M.M.] - Quatre mois dans les Pays-Bas, voyage épisodique et critique dans la Belgique et la Hollande, par M. de ...., 3 delen, Parijs: Delauney/Leroux, 1829-1830
15487: [LAET, JOHANNES DE] - Belgii confoederati respublica: seu Gelriae, Holland, Zeland, Traject, Fris, Transisal, Groning, Chorographica politicaque descriptio. Leiden: Officina Elzeviriana, 1630.
15488: [LAET, JOHANNES DE] - Belgii confoederati [...]. 1630.
54124: [SOETEBOOM, HENDRIK JACOBSZ] - Noord-Hollands ontrusting, ofte historisch verhael van het begin en voortgang der oproeren die tot Oost- en West-Zardam, Wormer, Crommenye etc. voorgevallen zijn in den jaare 1678, en door het hoogwijs beleyd der heeren Staten beslecht zijn. Amsterdam, J. ten Hoorn en Jan Bouman, 1678.
24923: - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, deel X. Vervolgende de beschryving van Zeeland.
47223: - Het postwezen door de eeuwen heen. Een belangwekkende historie uit Alkmaar's Verleden, [Overdrukken Alkmaarsche Courant 1939 e.v.].
47224: - Souvenirs de la Suisse. Chateau de Laufen, Chute du Rhin, 16 foto's in leporello vorm in rood kartonnen omslag, ca. 1880.
15452: N.N. - Verhaal der reize van Z.M. den keizer Joseph II in Holland. Behelzende bijzonderheden, die niet bekend zijn, en gewigtige trekken van deezen monarch, zorgvuldig by een verzameld. Benevens een aanhangsel van gebeurtenissen, getrokken uit de reize van Z.M. in de Oostenrijksche Nederlanden. Amsterdam: J.F. Rosart & Comp., [1781].
9668: - Huwelykszangen ter bruilofte van ... Jan Van borssele ... en ... Anna Margareta Elzabeth Coninck, vrouwe van Ritthem ... gevierd binnen Middelburg in Zeeland op den 26 van wijnmaand 1750. Middelburg, Leendert en Johan Bakker. 4º: [48] p.
9666: - Ter inhuldiginge van ... Adrianus De hart tot waerdig leeraer in de gemeente Gods te Hensbroek op den 9den der oogstmaand des jaers 1750. z.p. 4º: [14] p.
9665: - Ten bruilofte van ... Arnoldus Ameshoff en ... Christina L. Hoogenberg, in den echt vereenigt den 2 van wiedemaand des jaars 1750. 4º: [4] p., met vignet aan het slot met voorstelling van houthandel.
9663: - Huwelijks-zangen ter bruilofte van den Heere Isaac Esser en Jongkvrouwe Sara Hagen, echtelijk vereenigd binnen Amsteldam den 26sten van bloeymaand 1750. Amsterdam, Jacobus Haffman. 4º: [24] p.
9675: - Zachtmoedig antwoord op scherpen laster en ydle vitterye. z.p., z.j. Plano.
15424: [L’HONORÉ, SAMUEL FRANÇOIS] - La Hollande au dixhuitieme siècle. Ou nouvelles lettres contenant des remarques et des observations sur les principales villes, la religion, le gouvernement, le commerce, la navigation, les arts, les sciences, les coutumes, les usages et les moeurs des habitans de cette province. Den Haag: Detune, 1779.
58587: - Zes stukken (koopakten en borderellen) betreffende onroerend goed, gelegen te Poitiers (Fr.) resp. d.d. 5-4-1792, 19-4-1808, 5-2-1817, 24-4-1831, 15-9-1840 (2x).
58061: - Genealogisch schema Van Assendelft, 17e eeuw. Folio, oblong, 1 pag. manuscript.
58063: - Hoofdwapen en 4 kwartierwapens van Joos v.d. Dussen, Raad van Brabant, overl. 1532, naar zerk in St. Gudule te Brussel. Manuscript, 4o, 1 pag.
58064: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Dirk Jansz van Heemskerk (v. Beest), overl. 1644. Manuscript, 4o, 1 pag.
58066: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Friso Hunninga van Oosterwold. Manuscript, 4o, 1 pag.
45655: - SMID, GEREEDSCHAP--- Werktuigen voor de smid. Map met 15 aquarellen, elk 34x23 cm., ca. 1850, met 50 afbeeldingen van smederijgereedschap, alles voorzien van bijschriften met de pen.
45656: - HAARLEM, ROOZEKRANS, BUIJS, VAN BOCHOVEN--- Vergunning verleend door B en W van Haarlem 26-3-1934 aan Geertruida Christina Maria Buijs, wed. Martinus Johannes Roozekrans tot de verkoop van sterke drank in het perceel Grote Markt 12 te Haarlem. Getypt met handtekening van secretaris Wesstra. 1 blad plano.
45657: - CIRCUS, PAWNEE BILL--- Aanplakbiljet voor 'Major Gordon Lillie Pawnee Bill's Wild West Show', Den Haag [ca. 1910], 1 blad plano, gedrukt in Den Haag (M. de Hondt) op Japans papier met Japanse ornamentiek in de marge.
45658: - LEIDEN, UNIVERSITEIT--- Diverse stukken betr. het derde eeuwfeest van de universiteit te Leiden, 1875. Gedrukt.
45660: - "EEGHEN, VAN; VAN HAERSOLTE--- Brief van Isa H. van Eeghen d.d. 1947 aan W.F. Leemans te Arnhem. Manuscript, 2 pag."
58059: - Stukken uit een familiearchief Van Bleijswijk, ca. 100 stuks. Manuscript, 17e-19e eeuw.
58060: - Borstbeeld in was van jhr. A.R. Falck, Minister van Staat. In 19e eeuws cirkelvormig lijstje achter glas.
58067: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Caspar van Lynden en Isabella Belloux. Manuscript, 4, 1 pag.
55681: --- - Placaat van de Staten van Holland d.d. 21-9-1730 tegen paapse stoutigheden. 's Gravenhage, P. en I. Scheltus, 1730.
38305: S.W. - Album . Uit oude tijden, Amsterdam 1929: plaatjes album van Van der Linden's bakkerijen, compleet met 80 plaatjes.
9869: - kingsbergen's droom. Alkmaar, Maag etc. 8º: 7 p.
9868: - Lierzang aen de ... Heeren F.J.J. Eisinga, S.H. Roorda van eisinga, H. Buma, F.B. Aebinga van humalda, Regn. Liv. Andringa de kempenaer, Joannes Wielinga, C.L. Van beyma, protesterende leden in den Raed van Friesland tegens de resolutie van den 1 sept. 1779 voor de bepaelde convooijen, door E.H.J. [= P. Vreede]. Leiden, L. Herdingh, 1780. 8º: 8 p.
5958: [POEL, J.A.L. DE] - De Poel 1550-1990, Groningen 1994, 355 p., folio, geb., geïll., in hoes
9859: - Offer der vriendschap aan mijne zuster vrouwe Helena De witt, echtgenoote van ... Jan Sels, lieutenant collonel en capitein ter zee bij het edelm. collegie ter Admiraliteit van Amsterdam, geboren den 5 september 1753, getrouwd den 8 februari 1775 en gestorven den 13 september 1779. z.p. 8º: 24, 14, 8 p. Titelvignet door R. Vinkeles 1777.
57783: - Papieren betr. de Alkmaarse families Wentelaar, Paardekooper. 17e eeuws. Folio, 29 pag., manuscripten.
9661: - Huwlykszangen ter bruilofte van ... Mr. Kornelis Van den helm boddaert [schepen en raad der stad Middelburg] ... en ... Anna Virginia Scholten, in den echt verenigd binnen Amsteldam. Amsterdam, Izaak Tirion, z.j. 4º: [30] p.
57065: -- - Nu loopt het toch wat al te erg. Een woord over het werkje De Katholieke Christen te Utrecht bij H.M. van Dorp, door een regtzinnigen katholijk, die geen protestant haat, maar een vijand is van leugen en bedrog, Utrecht 1841, 37 pag.
58447: - Ter inhuldiging van Willem Frederik George Lodewijk en Anna Paulowna als koning en koningin der Nederlanden, op den 27sten en 28sten binnen Amsterdam. Groot blad plano met versierde rand.
57843: - "Afdruk van een houtsnede gebruikt op tabakszakken van Christoffel Prange, tabakhandel, Amsterdam, met afbeelding van ""Het Amsterdamsche stadhuys"", ca. 12x10 cm, ca. 1800 (op groter vel, tabakszak?)."
57844: - "Afdruk van een houtsnede gebruikt op tabakszakken van Christoffel Prange, St. Jansstraat, ""In de oude harderin"" te Amsterdam, met afbeelding van een wapen met drie struikjes en de letters C.P., ca. 12x10 cm, ca. 1800 (op groot vel, tabakszak?)."
58874: - Extraordinair Dagblad van de Monden van den Yssel, Vrijdag den 3 December 1813, (no 54).
58161: - "Concept artikel ""Aanteekeningen over en in verband met een verdwenen lusthuis der Brederodes"", door C.W.D. Vrijland, Overveen 1944, getypt, ca. 10 pag."
58163: - Placaat van honderdste en tweehonderdste penningen, respective te betaalen in twee termynen (...) gearresteert den 17-1-1789. Groot blad plano.
40117: - Officiele stukken gewisseld over het tarief voor de Drentsche Hoofdvaart in 1868, 1869 en 1870, Assen [1870], 124 pag., ing.
9819: - Aan de weledelen gestrengen heere den heere Van j***, eertijds hopman in keizerlyken dienste en thans overste van een regiment voetvolk in dienst der heeren Staaten van de Vereenigde Nederlanden. Amsterdam, David Klippink, 1775. 4º: [16] p.
9811: - Hieronymus Van alphen bij het graf van zijne [echtgenote] Johanna Maria Van goens. Utrecht, J. van Terveen, 1775. 8º: 23 p. Gedrukt op papier met zwarte rand.
57273: -- - Verslag betreffende den aanleg der staatsspoorwegen, van 1 januarij tot 31 december 1879.
61461: - - Lyst Der Gepensioneerde Officieren, Overgeleevert, Door Het Committé Van Het Bondgenootschap Te Lande, Aan De Nationaale Vergadering Op den 27 October 1796. Het Tweede Jaar Der Bataafsche Vryheid.
58879: - Staatsblad der Vereenigde Nederlanden van 14 januarij 1814, no. 68.
10651: - Landlied van de herderin ... opgedragen aan den Weledelen Heer J.W.L. Minderop en Mevrouw A.J. Minderop-grewen op hun zilverfeest 29 juni 1878 [te Rotterdam]. Rotterdam, J.A. Weinbeck. 8º: [2] p.
12103: - STRUIJK VAN BERGEN Handtekening van notaris Struijk van Bergen te Dinteloord. 1825, 1 p.
12111: - TENTOONSTELLING OUD-HOLLAND TE AMSTERDAM Set van het blad Oud-Hollandts Nieustydinghe 1895, nrs. 1 t/m 174 (de laatste), mist nr. 48. 692 p. Folio, gedrukt.
58199: - Extract uit de wet van 22-11-1832, voor zoo veel de vrijwillige inschrijving betreft, 8o, gedrukt, 14 pag.
55201: --- - Prent: 'Plan van de Dam te Amsterdam, met aanwijzing van de posteringen der burger compagnien, den 28 Junij 1748'. Anonieme gravure.
15258: [FRIESCHE DOEK] - [Friesche doek: katoenen doek, met daarop afgedrukt gelithografeerde stadsgezichten van Leeuwarden en Friese klederdrachten. Een en ander naar tekeningen van J.H. Matijssen en gedrukt in de Leeuwarder Katoenfabriek van A.J. Bruinsma in 1836.]
53901: --- - De Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden doen te weeten [...]. Groningen, 1656.
53902: --- - Publicatie van Gedeputeerde Staten van Groningen en Ommelanden, dd. 20-4-1741, met verbod tot het stelen bij nacht van hout en ijzer van de provinciale paalwerken, om gebruikt te worden als brandstof.
54257: --- - Verzameling van wetten, besluiten en voorschriften betreffende het gevangeniswezen, over de jaren 1860-1864, 1865-1869,1875-1879, 1880-1884, 1885-1889, 1890-1897,1908-1909, 1910-1911, 1918-1919. 9 delen, 's Gravenhage, Landsdrukkerij.
54514: --- - Verhaal van het geen in (...) 1750 (...) in de (...) Languedoc is voorgevallen, ten opzichte van de gereformeerden in gem. provintie (...) vervolging tegen hen door de geestelykheid. Amsterdam, Borstius, 1752.
58744: - Volmaakte grond-beginzelen der keuken-kunde, Amsterdam, v. Esveldt 1958. Sythoff - Leiden 1967, 144 pag., geb. met stofomslag.
58757: - V.A.R.A. 10 jaar, 1925-1935, Hilversum 1936, oblong, 16 pag., geïll.
9776: - "De oorsprong des natuurregts en de vrijheid van de burgerstaat, daarop gegrond; toegezongen aan ... Joan Wichers, bevordert tot meester der beide regten. Amsterdam, Pieter Meyer. 8º: [7] p."
58610: [BLANCHARD, PIERRE?], - Mythologie elementaire a l'usage des ecoles et des pensions, 7e ed., Paris, le Prieur, 1820.
51885: - Journal Litteraire et bibliographique, Hamburg, Fauche, Janvier - Decembre, 1799. Origineel karton, 392 pag.
44351: - "GOUDA; SPIT & DE VLETTER-- Nota en kwitantie van fa. Spit en De Vletter, te Gouda, 1908."
45994: - LAROS, KOOL, SCHAAT, V. OMMEREN--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met 17 losse blaadjes, ca. 1832-1847, van Henriette (Jet) Laros.
56360: - Examen impartial de plusieurs questions de droit public, qui ont ete (......) agitees dans la seconde chambre des etats-generaux du royaume des Pays Bas, Premiere question: Droit de chasse, Brussel, 1818.
30190: - HAARLEM, BILJARTCLUB -- Oningevuld bewijs van lidmaatschap van de biljartclub 'Haarlem', opgericht 17-12-1911. Ca. 1925.
30191: - HAARLEM, HEYME VIS, VERF -- Bedrijfskaart van de verfhandel Heyme Vis te Haarlem, ca. 1920, gedrukt.
30192: - UITERWIJK, ‘S GRAVENHAGE -- Twee bedrijfkaarten van Maison Uiterwijk te Den Haag, 1923 en 1924.
30193: - VLIET, VAN, DRUKKERIJ -- Drie nieuwjaarskaarten en een reclamebrochure van Drukkerij De Brug van B. van Vliet te Amsterdam, ca. 1935.
59831: (SERIÈRE, GUILLAUME DE) - Open brief betreffende den vrijen arbeid op Java, naar aanleiding der brochures van de oud-residenten Bik en Bekking, en een artikel van den adsistent resident met verlof Ten Cate, door een gewezen Indisch hoofd-ambtenaar.
42821: - - Acta ofte handelinghen des Nationalen Synodi (...) gehouden (...) tot Dordrecht anno 1618 ende 1619. Dordrecht, Canin e.a., 1621.
46380: - HIRSCH--- Ca. 20 brochures, knipsels etc. betr. fa. Hirsch Amsterdam, ca. 1960-1970.
53539: --- - Antwoord van Henricus Langenes, predikant tot Venhuysen, op de beschuldigingen tegen hem ingebragt. Enkhuizen, H. Callenbach, [1734].
9754: - Klaas De vries, leeraar by de doopsgezinden te Amsterdam, geschetst in eene lykrede, door A. Hulshoff, A.L.M., phil. doct. en amptgenoot des overledenen. Amsterdam, Wed. K. van Tongerlo en Zoon en A. van der Kroe, 1766. 4º: 58 p. Titelvignet door R. Vinkeles 1766.
59126: - Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland dd 13 januari 1740. betreffende advies op het inkwartieren en de Staat van Oorlog voor dit jaar.
51219: - De oprechte vrygebore Hollander tegens den vermomden Hollandschen patriot, door een liefhebber der aloude vryheit, in het licht gebragt, z.pl. [1735].
51220: S.V.L. - Het wel verdiende bannissement of vervolg van de billyke gezelroei, voor de zoo genaemde Hollandsche patriot, Gedrukt voor de autheur [1735].
9743: - Discordia res maximae dilabuntur. Dordrecht, Adriaan Walpot, z.j. 4º: 6 p.
52580: [AUCOURT, GODARD D'] - Themidore ou mon histoire et celle de ma maitesse. Brussel, Kistemaeckers, [1882].
53670: --- - Levensbeschryving en bekeering van Anna Katharina Merks, mitsgaders een echt verhaal van al het geen aan en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenisse, van den 5 den des Zomermaande 1763 af, tot zy op den 19 den der zelver maande door de handen der justitie te Rotterdam ter doodt gebracht is. 2e druk, Rotterdam, P. Holsteyn, 1764.
56423: [HARTING, P.], - De twee gewigtigste Nederlandse uitvindingen op natuurkundig gebied, z. pl., ca. 1860.
55095: --- - Onderzoek der verdediging van Jan Baptist Brikkenaar, Roomsch priester en pastoor te Ouddorp bij Alkmaar. Franeker, 1741.
55550: --- - Arrest van het provinciaal-geregtshof in Friesland van 11-11-1861 in de zaak van den heer Arjen Johannes Hoitsma als ontvanger der Oud-Bildts of gemeents-omslagen onder Vrouwen-parochie (...) tegen mr. Bernardus Dorhout, lid van den gemeentenraad te Leeuwarden. Leeuwarden, van Meursinge, 1861.
15163: [DETHMAR, F.W. EN F.K. VON STROMBECK] - Reisen durch Belgien, Holland und Grossbritannien, nach F.W. Dethmar, I. Kuranda, L. von Ploennies und Roscoe, Kohl, Kniewel, Carus [...], Leipzig: A. Weichardt, 1848 [Band 3 van Die Weltkunde in einer planmässig geordneten Rundschau [...] auf Grund des Reisewerkes von Dr Wilhelm Harnisch dargestellt und herausgegeben von Friedrich Heinzelmann]
59278: - Kermiswens van de ASCH-KARREMEN aand Amstel's ingezetenen, undersigned by P. van Dijk, Asch-karreman, wijk 26. Amsterdam dd september 1873. Begger print with wood engraving by Tollenaar depicting Rembrandtplein (?) and people dancing and musicians. 16 verses in two columns. 22x32cm.
59279: - "Kermiswens van De Nachtwachs aan de ingezetenen van Amsterdam, september 1848, undersigned by G.W. Hempelman, C.W. Grondman, C. Geerlink en N. Scheevers, nachtwachts in kwartier 9 der 4e sectie van policie. standplaats: Prinsengracht voor de Vijzelstraat. Kommissariaat der Sectie Botermarkt. Amsterdam 1848. Begger with illustration of Prinsengracht and the palace on the Dam, three poems called ""Kermislied Pret"" and ""Kermislied Vrijers"", 22x34cm. "
11013: - CRONIER Brief in het Frans van Cronier, 1802. 4(, 1 p.
51575: - De kluchtige avonturen en listige streken van Reintje de Vos. Voor de jeugd bewerkt, Deventer, Ter Gunne [ca. 1840], (6)+151+(1) pag.
51576: - Het rad van avontuur of wonderdadige goede gelukzegster, 4e druk, Amsterdam, Moolenijzer 1846, (2)+4+8+118+(2) pag., origineel karton.
54623: --- - De gruwel der verwoestingen of Vrankryks moord- en treur-tooneel. Ter eeuwiger gedachtenis vertoond in een aantal fraaije afbeeldingen en naauwkeurige verhaalen van de voornaamste gebeurtenissen, geduurende de jongste revolutie in het ongelukkig Vrankryk voorgevallen. Amsterdam, J. Peppelenbos, 1794.
56951: -- - Catalogue officiel des collections du metiers, deel III: Geometrie, geodesie, cosmographie, astronomie, science nautique, chronometrie, poids et mesures. Paris, 1906.
15103: [COOK] - Cook’s tourist’s handbook for Holland, Belgium and the Rhine. London: Cook etc., 1874.
15104: [COOK] - Cook’s tourist handbook for Holland, Belgium, the Rhine and Black Forest, with maps and plans. London: Cook etc., 1901.
15106: [COOK] - The traveller’s handbook to Holland, by Roy Elston, with maps ans plans. London: Simpkin etc./Cook, 1926.
15107: [COOK] - Cook’s traveller’s handbook to Holland, by Roy Elston. 2de druk. London: Simpkin etc., 1932.
57786: - Overlijdensaankondiging van B.W. Visscher, d.d. Utrecht 11-5-1787 betr. de dood van zijn zoon Mr Cornelis Govert Visscher. Folio, 1 pag., gedrukt, met rouwrand.
15082: [CHRISTIJN, JEAN BAPTISTE] - Les délices des Pays-Bas ou description géographique et historique des 17 provinces Belgiques. 7de druk, 5 delen. Parijs/Antwerpen: Spanoghe, 1786.
15058: [BURMANIA, EDUARD MARIUS VAN] - Geographisch woordenboek, behelsende een uytvoerige beschrijving van de Friesche dorpen, buurten, edele en eygenerfde staten onder deselve resorterende, benevens derzelver successive bewoonders, midsgaders van beroemde mannen aldaar geboren [...]. Leeuwarden: A. Ferwerda, 1749.
15066: [CARR, JOHN] - Analyses of new works of voyages and travels, lately published in London: A tour through Holland ... London: Phillips, [1808].
53795: --- - Ontdekking en bestraffing van geheime en groote misdaden, zijnde eene verzameling van merkwaardige bewijzen der goddelijke rechtvaardigheid en wedervergelding, ter waarschuwing en vermaning der jeugd en van den zoogenoemden gemeenen man. Naar het Hoogduitsch gevolgd. Amsterdam, J. v.d. Hey, 1807.
2865: [ZUIJLEN, R.A. VAN] - Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering, de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's-Hertogenbosch, benoemd sedert de terugbrenging der stad onder het gezag der Staten Generaal van de Vereenigde Nederlanden in 1629. 's-Hertogenbosch 1863. Geb., geïll., 17+37 p.
54447: --- - Nieuwe spiegel der jeugd of Franse tiranny, zijnde een kort verhaal van d' oorspronk en voortgang des oorlogs, 1672 (...). Amsterdam, Hendrik v.d. Putte, [ca. 1764/65].
53790: --- - Historie van het leven en sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt, ridder, heere van den Tempel, Berckel, Rodenrijs. Gewesen advocaet van Hollandt, &c. Waerachtelijck beschreven door een liefhebber der waerheyt. [Rotterdam. J. Naeranus], 1648.
9660: - Aan ... Mr. Egbert de Vry Temminck, oud-burgermeester en raadt ... te Amsteldam, bij gelegentheidt des onvoorziens overlijdens van Mevrouwe Margareta Temminck zijn Ed. hoogwaarde echt-genoot, ontslapen binnen Amsterdam den eerste van lentemaandt 1750. z.p. Plano.
55683: --- - Extract uyt seker missive gedateert den 11 July binnen Wesel 1640. 's Gravenhage, L. Breeckeveldt, 1640.
55687: --- - Placaat van de Staten Generaal d.d. 16-10-1789 betr. grote troepen (gewapend) volk die vanuit Oostenrijk Brabant binnen trekken in de meierij van Den Bosch, de baronie van Breda en het markizaat van Bergen op Zoom. 's Gravenhage, I. Scheltus, 1789.
57719: - "Drie diploma's en 4 pagina's tekst ""aan mijn lieve vrouw"" en enkele cijferlijsten, alles betr. Marie J. Prescher, 1926-1932.,"
57730: - Extract Resolutien Staten v. Holland 11-5-1782 betr. de haringvaart langs de Maas en opheffing van het embargo der haringschepen. Folio, 2 pag., gedrukt.
9625: - Op den ... Heere Kornelis De witt, tot burgemeester der stadt Dordrecht verheeven. z.p. 4º: 7 p.
56322: - Afl. Het Landhuis, 1939, met artikel interieur in landhuis Silvana te Wassenaar, architect Alb. van Essen, 3 pag., geïll.
56324: [BLETZ, J.A. E.A., RED.], - Propria Cures, 2 afleveringen 20 en 27-9-1924.
56326: -- - Rapport omtrent de Stands-bank-van- Lening, Amsterdam 1953.
43169: [CHERRIER, CLAUDE JOSEPH DE] - Polissonniana ou recueil de turlupinades quolibets, Rebus, jeux de mots, allusions allegories, Pointes, expressions extraordinaires (...) et autres plaisanteries, avec les equivoques de l'homme inconnu. Amsterdam [= Rouen], Desbordes, 1722.
9620: - "Ter zilveren bruilofte van Mr. Everhard François Schimmelpenningh, heere van Meerkerk enz. raad en reekenmeester van ... den Heere prinse van Oranje ... en ... Sara Du try, gevierd in ' s gravenhage den 31 van wijnmaand 1744. z.p. 4º: [40] p. Geïllustreerd met door J.C. Philips gegraveerde afbeeldingen van voor- en achterzijde van de gedenkpenning, voor deze gebeurtenis geslagen. Met 2 p. ""verklaring des gedenkpennings""."
9609: - Lof-dight op het al te langdurig leven en het al te ontydig sterven van syne heilige eminentie De fleury, kardinaal der H. Stad van Romen ... geboren den 22ste juny 1653. Overleden den 29sten January 1743 in den ouderdom van 89 jaren, 7 maanden en 7 dagen. Keulen, na de orginele copye in folio, 1743. 8º: 16 p.
9600: - [Zangen voor het huwelijk van Andries Oortman junior en Anna Hooft]. z.p., z.j. 4º. Incompleet, slechts [8] p. van 52 aanwezig.
9594: - "Boeckenroode door liefde in min verheerlykt; ter eere van ... Mr. Gillis Van den bempden, burgemeester en raad der stad Amsterdam, en ... Katharine Grey, in den echt vereenigd den 24sten van louwmaand 1740. In liefde en minnezangen heil gewenscht door Abraham Titsingh, Amsterdammer. Amsterdam, Barent Paats. 4º: [46] p."
54632: --- - Beoordeelende beschouwing van het gedrag en de verdediging van den generaal-majoor W. Grave van Bylandt, laatstelyk provinciaal commandant van Zuid-Braband, gedurende de eerste dagen van het oproer binnen Brussel. Naar aanleiding eener door den graaf in het licht gegeven brochure. Rotterdam, Wijnhoven Hendriksen, 1831.
25319: - Lettres Hollandoises, ou correspondance politique sur létat present de l'Europe, notament de la republique des Sept. Provinces-unies. Volume I and II, Amsterdam 1779, 433+435 pag., half leather, good copy. Volumes III - VIII missing.
54381: --- - Sententie gepronuncieert by den Ed. Hove Provinciael [van Zeeland] op ende yegens Jacomina de Witte, huys-vrouwe van den heer president Van Wijngaerden, over hare grouwelijcke ende ongehoorde corruptien ende hare schandaleuse begeerten, tot nadeel vande heylige justitie. Middelburg, Chr. Ursinus, 1650.
9752: - Ter uitvaart van ... Mr. Gerard Aarnout Hasselaar, burgemeester en raad der stad Amsterdam, mitsgaders bewindhebber der Ned. O.I. Maatschappye ... z.p. 4º: [4] p.
9560: - Ter bruiloft van den Heere Lambertus Mulder en Juffrouw Dina Van neck, te zamen in den egt verbonden binnen 's gravenhagen, op dinsdag den 29 september 1733. z.p. Plano
9559: - Op het schielyk en onverwagt afsterven van ... Johanna Van teylingen, gemalinne van ... mr. Johan Van den bergh, raad en eerste presideerende burgermeester der stad Leyden, mitsgaders bailjuw en dykgraaf van Rhynland, etc., etc., etc., overleeden den 7. September 1733. z.p., z.j. Plano.
9530: - Ter bruilofte van ... Mr. Egbert De vry temminck, regeerent schepen der stadt Amsterdam, en Jongkvrouwe Margareta Temminck, in den echt verëenigt binnen Amsterdam den 17 van bloeimaandt 1729. z.p., 1729. 4º: [16] p.
55634: --- - Deductie tot meerder verdediging van 't aloude recht van pardon, zyn Hoogheit, den heere Prince van Oranien en Nassauw, erf-stadhouder en capitain generaal van Friesland, competerende, z. pl., [1738?].
54688: --- - "Defense de la Compagnie unie de marchands d'Angleterre commercans aux Indes Orientales et de ses employes (particulierement de ceux au Bengale) contre les plaintes de la Compagnie Hollandoise des Indes Orientales; ou memoire de la dite Compagnie Angloise, presente a sa majeste le roi de la Grande Bretagne, le 3-2-1762. 's Gravenhage, P. de Hondt, 1762."
22467: REPUBLIEK DER VERENIGDE NEDERLANDEN 1644 - “De Regeringhe der Vereenighde Nederlandtsche Provincien. N.B. Deze deductie van politique regeringe deser geunieerden provincien ghestelt is een copie daer aff aen Princ. Keurvorst van de Paltz op deszelfs begeren overgelevert in Martio 1644 in ‘s Gravenhage”. Manuscript, folio, 12 p.
10404: - Bij het afsterven van ... Mr. N.C. Lambrechtsen van ritthem ... overleeden te Middelburg den 21 van bloeimaand 1823. z.p. 1823. 8º: [4] p.
15003: [BOHSE, AUGUSTUS] - Curieuse und historische Reisen durch Europa, darinnen aller dieses Welt-theil bewohnenden Völcker Uhrsprung, Religion, Sitten und Gebräuche, nebst der Regiments-art und ihren Stärcke oder Krieges-macht begriffen [...]. Aus der Frantzöischen Sprache in unsere Hochteutsche übersetzet ... von Talandern [Leipzig]: J.L. Gleditsch, 1699.
58928: - Lithografie op chine collé, 32x23cm, van Willem III. Uitgegeven door Wed. E. Spanier te 's Hage.
29946: - HANDEL, VERVALLEN KOOPHANDEL -- 'Extract uyt het Register der Resolutien van de (...) Staaten Generaal, 27-8-1751'. Gedrukt, folio, 3+52 pag.
29947: - INDIE, VOC, NADAGEN -- 'Secreet. De Commissie tot de Oost-Indische zaken aan het Staatsbewind der Bataafsche Republiek'. Den Haag 31-8-1803. Gedrukt, folio, 155 pag. Gebonden in met sierpapier beplakt karton.
29955: - GRAVENHAGE, DILIGENTIA -- 'Wetten der My. voor natuur- en letterkunde onder de zinspreuk Diligentia', Gravenhage, 1816, gedrukt, 8°, 28 pag.
29956: - VLISSINGEN, ONTSLAGEN UIT LEENROERIGHEID -- 'Publicatie' van stadsbestuur Vlissingen dd. 29-11-1732. 1 blad plano, gedrukt (bij S. Willegaarts 1732). Middenboven het symbool van Vlissingen.
29962: - "MIDDELBURG; VROEDVROUWEN -- 'Extract uit de resolutiën ten Rade der stad Middelburg in Zeeland, den 24-11-1753 '. Gedrukt, 4°, 22 pag. Orig. blauw papieren omslag. "
29963: - "MIDDELBURG; BEGRAVEN -- 'Extract uit de resolutien van Weth. en Raad der stad Middelburg in Zeeland, den 2-12-1752'. Gedrukt, 4°, 7 pag. (Drukker: W. de Klerk)."
57167: -- - Illustrated Catalogue of the Heraldic exhibition, Burlington House 1894, Londen 1896.
14970: [BARROW, JOHN?] - "A family tour through South Holland; up the Rhine; and across the Netherlands, to Ostend. Londen: Murray, 1831. Deel 23 in The Family Library."
14971: [BARROW, JOHN?] - A family tour through South Holland. 2de druk. Londen: Murray & Tegg, 1836.
14972: [BARROW, JOHN?] - A family tour through South Holland. 3de druk. Londen: Murray & Tegg, 1839.
9657: - Welkom-groet aan ... W.C. H. Friso, prinse van Oranje en Nassau ... ter gelegenheid van zyne intrede binnen Groningen op den 22 van slagt-maand 1749. Agricola, [Groningen], W. Febens, z.j. 8º: 8 p. Met handtekening W. Febens.
9655: - Ter ondertrouw en bruilofte van ... Abraham Van limburg, bedienaar des Goddelijken woords in de gemeente van J.C. te Heemstede en Johanna Margareta Okhuysen, echtelijk vereenigt binnen Amsterdam, op des bruidegoms 26sten verjaardag, den 5den van wiedemaand 1749. z.p. 4º: [50] p.
9654: - Broederlijke groete aen ... Mr. Caspar Balthazar Doll van ourijk, in den oudraedt der stadt Dordrecht, en ... Anthonia Van wezel, op der zelven vijfentwintigjaerigen trouwdag. z.p., z.j. 4º: [24] p.
58908: - Zyne Koninklijke Hoogheid Willem Fredrik George Lodewijk. Erfprins van Oranje Nassau & c. Mezzotint, 33x22cm.
52630: --- - Advertentie [van de baljuw van Suydt-Holland, Pompejus de Roovere, dd. Dordrecht 22-7-1718] Dordrecht, J. van Braam, 1718.
9333: - Op het huuwelijk van de Heer Mr. Simon Muis van holy, Heeren Arentszoon en Jongkvrouw Anna Elisabeth De witt, Heeren Cornelisdochter, vereenigd in Dordrecht den 22. van zoomermaand 1688. z.p. 2º: [8] p.
51209: - Album von Wiesbaden und umgebung. 1 grosses panorama und 28 ansichten nach momentaufnahmen in photographiedruck, Berlin, Globus Verlag, [ca.1900?].
51210: - Bruxelles. Hotel de Ville [ interieur) [ 12 foto's] uitgave E. Desaix, Brussel [ ca. 1900 ].
52633: [AEPEKER, THOMAS HENDRIK WILLEM] - Sensatie in de prik-salons!, 's Gravenhage, Van der Ven [1844].
57693: - Ordre der texten waar uit jaarlyks op de Feestdagen, mitsgaders in de zeven weeken voor Paaschen, over de Geboorte, Besnydenisse en Naamgeevinge, Het Lyden, Sterven en de Begraaffenisse, de Opstandinge en Hemelvaart van den eenigen Zaligmaaker Jesus Christus (...), gepredikt wordt in de Nederduitsche kerken der Chr. Gemeinte van 's Graavenhaage, 'S Gravenhage, v. Zanten, [1738].
54176: --- - [Portret met onderschrift 'Jaantje Struik bijgenaamd de millioenen-juffrouw'. Houtsnede van borstbeeld met links onder 'gedeponeerd').
55906: [ CASTELIUS, JOANNES OF HUBERT GOLTZIUS? ] - Historie van broer Cornelis Adriaensen van Dordrecht, minrebroeder binnen de stadt van Brugge. Waer in verhaelt word, de discipline en secrete penitentie, der vrouwen by hem gebruyckelijck. Nevens sijne wonderlijke, vuyle, grouwelijcke bloeddorstige en lasterlijcke sermoenen. Twee delen in een band. Amsterdam, Abraham Boekholt, 1698
9006: M[EES], A[NNA] J[ACOBA] - Herinneringen uit vroeger en later tijd. Versjes. In druk gegeven 5 Juni 1881. [z.p.].
49154: - KOENEN, INTER NOS--- Menu voor het 'avondeten door Hein Koenen zijnen vrienden aangeboden bij zijn vertrek uit Amsterdam, 27-1-1916. 3 pag., gedrukt, met portretfoto van Koenen en de tekst 'Inter nos'.
49155: - ARQUINT, SCHMITZ--- Menu t.g.v. huwelijk Els Schmitz en ir. Hans Arquint, Bloemendaal 1949. 3 pag., gedrukt, met portret bruidspaar.
49156: - KOSTER, VAN MUNSTER--- Menu t.g.v. 25 jarig jubileum Miek Koster, chef de bureau n.v. van Munster's drukkerijen 1917-1942. 1 pag., gedrukt, met handtekeningen.
49157: - CUYPERS--- Menu t.g.v. 70e verjaardag ir. Jos. Th. Cuypers, Amsterdam 1931. Gedrukt, 4 pag.
30217: - VREDENBURCH, VAN -- Handtekening van E. van Vredenburch als gouverneur van Zeeland, dd. 1839.
29417: - PAARDEN -- Instructie van het departementaal bestuur van Texel voor keurmeesters en commissarissen in de Bataafsche Republiek betrekkelijk de paarden-fokkerij, dd. Alkmaar 8-7-1800. Plano, 4 bladen éénzijdig bedrukt.
29388: - VEER LEIDEN-DELFT, TREKWEG LEIDEN-LEIDSENDAM -- Ordonnantie dd. 2 en 15 december 1806 op het schuitenveer tuschen de steden Delft en Leiden, als mede op derzelven steden trekweg tuschen de stad Leiden en den Leidschen Dam. 4°, gedrukt (Herdingh en Du Mortier [1806]), 43+4 pag.
29389: - VEER 'S GRAVENHAGE-DELFT -- Instructie voor de commissarissen, hoofdlieden, schippers, knechts, jagers en bestellers van de schuitenveren voor passagiers tusschen de steden 's Gravenhage en Delft. dd. 12-11-1849. 8°, gedrukt, 20 pag.
29390: - BROODBAKKERIJEN -- Publicatie van de Staten van Holland dd. 23-4-1765 met verbod aan de broodbakkers in Holland om konstgist of konstdesem, bereid uit mout, hoppe, alsem, tamerinde, suykeren, stroopen, honing e.d. te gebruiken. 1 blad plano, gedrukt (I. Scheltus te 's Gravenhage).
9653: - "Ter bruilofte van de Heere Lucas Bardon en Jongvrouwe Geertruyd Smit, egtelijk vereenigt binnen Amsteldam den 25 van lentemaand anno 1749. Amsterdam, Hendrik Sligtenhorst. 4º: [16] p. Fraai sierpapieren omslag. Groot titelvignet met tuingezichten, gegraveerd door J.C. Philips, waartegenover ""Op de titelplaat""."
14906: [ANDRIESSEN, J.] - Morgenwandelingen door en in den omtrek van ‘s Gravenhage, of schoonheden en merkwaardige bijzonderheden betrekkelijk deze residentie. Eene bijdrage tot de nationale lektuur. ‘s Gravenhage: A. Kloots, 1832.
48498: - KRIJGSMAN, MULLER--- Twee acten van indemniteit, afgegeven door de Lutherse gemeente Rotterdam d.d. 28-8-1796. 4°, oblong, deels gedrukt, met lakzegels.
48499: - OVERWEG, V.D. EIJNDEN--- Trouwboekje (Schoten 1926) voor Wolter Overweg, geb. Meppel 1895, zoon van Hendrik en L. Jonkman en Hendrika C.J. van den Eijnden, geb. Utrecht 1906, dr. van Wilhelmus en Alyda Lover. 1 deeltje, deels gedrukt.
48500: - "GINKEL, VAN; HARMSEN--- Familiestamboek uitgegeven Amsterdam 1911 bij het huwelijk van Johannes H. van Ginkel, geb. Utrecht 1882, zoon van J.H. en Maria A.P. Lancee, weduwnaar van A.B. Frijda de Haas, en Petronella G. Harmsen, geb. Amsterdam 1893, dr. van H.P.D. en Hendrika W.J. Horsman. 1 deeltje, deels gedrukt."
48501: - VERSTEEGH--- Acte van bekwaamheid lager onderwijs, d.d. Utrecht 1905, voor Aletta Johanna Versteegh, geb. 20-9-1887 te Amerongen. 1 pag., folio, deels gedrukt.
48502: - WIJSMAN, LULOFS--- Menu dejeuner t.g.v. huwelijk Maidie Lulofs en Job Wijsman, Amsterdam 12-11-1929, 3 pag., gedrukt.
48503: - "DUGTEREN, VAN; RUIJSCH--- Genealogisch overzicht Van Dugteren en Ruijsch, 1695-20e eeuw, manuscript, 1 pag."
56034: - Bulletin Belge de la photographie, vols 2 (1863)-12 and 14-19 (1880), publié par Léon Deltenre, 17 vols., each 150 à 300 pag., half leather bindings, illustrated with engravings, lithographs, photographs and a woodbury procedé.
52231: - Catalogus Museum Kon. Ned. Brandweer-vereeniging, deel I Boeken, deel II afbeeldingen en voorwerpen.
14877: [ACCARIAS DE SERIONNE, JACQUES] - Die Handlung von Holland oder Abriss von den Holländischen Handlung in den vier Theilen der Welt. Leipzig: E.B. Schwickert, 1771.
46047: - DORDRECHT, SCHEPENEN--- Groot planoblad, gedrukt, betr. de afgaande en blijvende schepenen op Michaelis 1786. Gedrukt bij P. v. Braam [1786].
61346: - - Het Bombardement der Citadel van Antwerpen, voorgevallen in December 1832.
51439: [CAMPERT, JAN E.A], - Het gepantserde hart. Ondergrondse poezie, De Distelvink 1944, 24 pag.
59620: - Het innemen van Cadix, geschiedt in den Jaere 1596
57787: - Requesten etc. der geinteresseerdens in 't schip St. George, kapt Jan Pieter Jansen. Folio, 17+8 pag., gedrukt, d.d. 12-4-1781.
57791: - Diverse stukken betreffende de familie Bekker nav het overlijden van Belia van Domselaar weduwe van Hendrik Bekker in 1847. 2 Boedelbeschrijvingen uit 1847 door Simon Dirk de Keizer, predikant te Amsterdam, Aert Lubertus de Kruijff, notaris wonende te Voorst en Conrad Hendrik Adam Rappard, makelaar te Amsterdam, tezamen als executeuren van de boedel en nalatenschap van Belia van Domselaar, overleden op 4 mei 1847 te Amsterdam, weduwe van Hendrik Bekker.
57297: "[WEEDA, PAULUS]; " - Korte uittreksels uit Merkwaardige land- en zeereizen. Uitgegeven door de My tot Nut van 't Algemeen. Tweede stukje, Groningen etc., Oomkens etc. 1842, 4+150 pag. Oorspronkelijk bedrukt omslag.
58013: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van jhr. Francois van Arkel, capitein. Manuscript, 4o, 1 pag.
52869: --- - De gewaande weduwenaar met het bedroge kermis-kind. Blijspel. Eerste deel, Gedrukt voor den auteur [z.p.] [z.jr.] [1709].
49474: - UTRECHT, OOGZIEKENHUIS--- Losse halmen uit 't Sticht. Verzameld door Het Ned. Gasthuis voor Ooglyders te Utrecht. Utrecht, [ca. 1890?], (40) eenzijdig bedrukte pagina's.
49476: - UTRECHT--- Extract uyt de resolutien van (...) staten 's lands van Utrecht 9-12-1693. Folio, 1 pag., gedrukt.
14754: [KLOMPENHOUWER, H. E.A.] - Familiekroniek Terberg 1869 - 1999.
14773: - De familiën Bonaparte en Leuchtenberg. Amsterdam, 1845
9652: - Aan ... Mr. Egbert De vry temmink, oud schepen, raad, gedeputeerde ... ter admiraliteit ... bewindhebber van de Oost-Indische maatschappy ... verkooren tot burgermeester der stad Amsteldam den eersten february 1749. Amsterdam, Dirk onder de Linden. Plano.
58589: - Extract uit het boek der Besluiten van B. en W. van Amsterdam d.d. 17-12-1874 inzake verhoging van jaarwedde aan C.F. van Haeften, commissaris hoofdcontroleur bij de gemeentebelasting van een personele toelage van f. 600 per jaar. Manuscript, 1 pag., folio.
29327: - BLOEMBOLLENCULTUUR -- Rede van J.H. Krelage, dd. 19-12-1892, betr. het ontwerp van wet voor een bedrijfs- en beroepsbelasting voor de bloembollencultuur. 10 pag., folio, gedrukt
29331: - BOLOMEY -- Twee potloodtekeningetjes van H.P.B. Bolomey, dd. Dordrecht 1847 en 1848, één afkomstig uit een album amoricum.
58096: - Twee foto's van grafzerken 165 en 166 in de Zuiderkerk te Enkhuizen betr. fam. Van Loosen, met tekeningetje en tekst.
56285: - Turfproductie bij Rotterdam, Het Leven, 1918, pp. 2049-2052, geïll.
48356: - W.O. II--- Circulaire 'Bevel' van Duitsche Weermacht betr. aanmelding arbeidsinzet. 8°, oblong, gedrukt, 1 pag.
58011: - Hoofdwapen met 4 kwartierwapens van Johan Creteau en van Fredrik du Bergie d. Alencon (1713-1727). Manuscript, 1 pag., 4o.
58012: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Agnes Jacoba Bam, wed. Nic. v.d. Duyn, overl. 1716. Manuscript, 4o, 1 pag.
58014: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van jkvr. Cath. van Alsteren, vrouw van Hamale. Manuscript, 4o, 1 pag.
55718: --- - Prent: 'Executie verrigt aan Mr. Van den Burg te Leeuwarden 1788' [= 1789], anonieme gravure, rond met grote strik aan de bovenzijde.
55720: --- - Prent: 'Ruine van het geplunderde huis van Dr. Stevenink te Middelburg', anonieme gravure met afbeelding van de gehele straat, te zien naar de Oude kerk.
55724: --- - Prent: 'Afbeelding van het gruwzaam oproer, aangericht door de Prinsgezinden te Goes, op den 30 Januarij 1787', anonieme gravure.
58122: - "Catalogus ""Werkzeuge fur Schuhmacher und Sattler"", uitgave (nr 26) van de metaalwaren fabriek G.B. Wiss Sohne te Kleinschmalkalden in Thur. Groot 4o, 36 pag., met illustraties en prijzen, ca. 1920? "
54775: [TEELLINCK, MAXIMILIAAN OF WILLEM?] - Anatomie ofte ontledinge van het verderffelyk dessein der paaps-gezinde. z. pl., [1732].
54501: --- - Lyste der gedetineerde Jooden te 's Hertogenbosch. z. pl., 1783.
59251: - Akte van transport, gepasseerd voor schepenen van Serooskerke [Willeboort Adriaensz., Willem Jansz., Adriaen Maertens, Henrick (-), Adriaen Sijmonsz., Anthonis Mathijsz.] en gedateerd 28-1-1600, waarbij Pieter Jansz. Bijdekercke aan Lauerijs Cornelisz. een stuk land transporteert van 2,5 gemeten, manuscript op perkament, zegels verloren gegaan (charter in klein formaat).
8712: L[ABYE], N.J. - Le retour des Nassau, poème dédié à M. l.'Abbé G. Moens, auteur des Considérations sur la révolution belge de 1830. Luik, Jeunehomme Frères, 1837.
29286: - GIESBERGER, MILITARIA -- Album amicorum in de vorm van een oblong boekje in hoes van Frits Giesberger, met ca. 25 bijdragen en tekeningen uit de jaren 1826-1842, uit Ansbach, Kampen en andere plaatsen. Voorts aantekeningen van Giesberger over militairen die hij kent.
29934: - SURINGAR -- Brief van P.H. Suringar aan archivaris van Alkmaar dd. Leiden 1879 met aanbieding van zijn dissertatie over Pieter Paulus (dissertatie niet bijgesloten). Manuscript, 8°, 2 pag.
44583: - STAVENISSE POUS --- Handtekening van mr. H.J. Stavenisse Pous, 1786, op perkament.
59128: - Envelop en knipsel aan de heer H.P. Baard, directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem met 2 postzegels van 3 cent (gestempeld 1948). Afzender: Dr. Alberdink Thijm (Lodewijk van Deyssel), van Edenstraat 4, Haarlem.
59138: - The blue star paper, reclamebiljet betreffende fotopapier, kleurfixeerbad en fotografische artikelen. 1 pp.
58198: - Placaat van Staaten van Holland, d.d. 30-9-1788, betr. een negotiatie van penningen ten bedrage van 4% van het vermogen, tegen obligaties van Holland. 4o, 27 pag., gedrukt.
58200: - Publicatie van het Departementaal bestuur van Gelderland houdende verbod tegens het binden van heetbossen met eyken of ander hout, Arnhem, Moeleman, 1804. 4o, gedrukt, 6 pag.
14708: [GARNAUS, ADOLF S.] - Die Familie Römer von Zürich, 1622 - 1932.
14691: [KENKEL, A.] - De Kenkel-Swildens Konnektie. Memorabilia uit de levens van Herman Kenkel en Mies Swildens, 1900-2001.
26080: - Generalregister zur Deutschen Wappenrolle, 2. Auflage, Neustadt a.d. Aisch 1973. 1e, 2e, 3e, 4e und 5e nachtrag, Berlin 1976-1988. Nur die 5 Nachtrage, ca. 150 seiten.
53876: --- - Placcaet op 't stuck vande sucessien ab intestato. 's Gravenhage, A. Heyndricksz, 1602.
53877: --- - Placaet tegens het mes-trecken, slaen en wonden, Groningen, Cornelis Barlinck-hof, 1679.
7141: [BOSCH, BERNARDUS] - De Eigenbaat. 3e druk. Amsterdam, Martinus de Bruyn, 1785.
59257: - "Reglement voor het gezelschap ""Utrechts Brandweer""opgericht 6 maart 1851, doel: bevorderlijk te zijn aan het brandwezen, onderlingen oefening en vriendschappelijk verkeer"". 15 pp. "
9850: - De lof der christelyke weldadigheid, aan den heer Joan Coenraad Brandt, edelmoedige beschermer der gem. J.C. toegedaan der onveranderlyke Augsburgse confessie in de stede Beverwijk, door J. le Francq van Berkhey. Amsterdam, F. de Kruyff en Leiden, H. Hoogenstraaten, 1778. 8º: 26 p.
58616: [BLOCQUERY, W.F.A. V.D. E.A.], - Van bakkerij, maalderij en kookkunst. Catalogus der historische en oudheidkundige afdeeling van de Int. Tentoonstelling voor bakkerij, maalderij en kookkunst, 's-Gravenhage, 1898.
29537: - VLISSINGEN, VAN WOELDEREN -- Drie krantenberichten uit 1926 betr. de collectie C.A. van Woelderen en het museum te Vlissingen.
29538: - MUZIEK, POMPER -- Brochure voor een ‘Pomper-avond’, met portret van Albert Pomper, gedrukt, 2 pag.
29540: - DEKKING -- Convocatie betr. een lezing van Henri Dekking, 1925, gedrukt.
49466: - DORDRECHT, VROEDSCHAP--- Memorie gedaan formeren door eenige leeden van de regering van Dordrecht, t.g.v. een geschrift onder den vercierden naam van Irenophilus met den druk gemeen gemaakt. Folio, 24+3 pag., gedrukt.
49467: - DELFT, MILITARIA, VAN HEEMSKERK--- Extract resolutien Gecomm. Raden Staten van Holland 19-6-1753 betr. de instructie van de Commis van 's Lands magazynen te Delft. Folio, 9 pag., gedrukt.
49468: - DELFT, VAN SCHUYLENBURCH--- Missive van J.N.C. van Kretschmar e.a. van de Delftse vroedschap tot beklag over een informele voorslag in de vroedschap tot vervulling van het schoutambt, na overlijden van A. van Schuylenburch. Delft 6-12-1785, folio, 3 pag., gedrukt.
8448: [HOUTKAMP, HENDRIK] - Het onverwachte huwelyk. Kluchtspel met zang en dans. Leiden, Cornelis van Hoogeveen, junior, 1762.
57731: - Extract Resolutien Staten Generaal 7-12-1791 betr. het voorgevallene te Avignon, in een schrijven namens de Paus. Folio, 1+6 pag., gedrukt.,
55692: --- - Leeven en character-schets van een voornaam boekhandelaar in een der vermaardste koopsteden van Holland. Waerachtige geschiedenis. Niet vertaald. Constantinopel, Jochem Regtuyt, nae onze jaertelling 1209 [= 1794].
57383: -- - Geillustreerd boekwerk. Gemeentewerken van 's-Gravenhage, 's-Gravenhage 1933, groot 4o, gebonden, 102 + 42 pag., geïll.
52654: --- - Sententien van den Hove van Holland tegens Jan van Amelonse, mr. Nicolaas Tromer, Willem van Wessem, mr. Ernestus de Schadenberg, Fredrik Linden en Daniel Slagmuller. In dato 25 maart 1729. 's Gravenhage, P. en I. Scheltus, 1729.
54877: [STEVERSLOOT, L.] - Papekost, opgedist in Geuse schotelen, handelende van de Pausselyke opkomst, afgodery en beeldendienst, mis, mitsgaders hun val en einde. In Nederduitsche Dichtkonst gebraght. Blokziel, z. n., [= Leiden, J. du Vivie], 1720.
51283: - Mercure historique et politique, 's-Gravenhage, Scheurleer, diverse delen. Gehele set € 975.
55690: --- - Publicatie van de Staten Generaal d.d. 28-11-1787 betr. vrijheid van godsdienst in de Generaliteitslanden. 's Gravenhage, I. Scheltus, 1787.
55717: --- - Prent: 'Op de Afbeeldinge der heeren gebroederen Cornelis en Johan de Witt' [1672], anoniem blad met drie gravures (Johan de Wit, het Binnenhof met tekst 'Abstulit una dies' en Cornelis de Wit) en een aantal gedichten.
9429: - Op het huwelyk van den heere Dr. Kornelis Van der zee en joffrou Anna Van bortel, voltrokken [te Rotterdam] den 8 van slagtmaent 1713. z..p., z.j. 4º: 7 p.
56146: [SCHELLING, H.G.J.], - Tsjechisch quartet. Een studie gewijd aan de illustraties, exlibris en gelegenheidsgrafiek van de Tjechische grafici Cinybuld, Florian, Lukavsky en Simon. Nijmegen 1958.
9651: - Zinnebeeldige graf-schriften op vyftien in leeven zijnde opper-baasen der zogenaamde muitelingen, dat met het begin van augustij 1748 in de Stads Cloveniersdoelen tot Amsterdam zijn begin heeft gehad. z.p. 8º: 8 p.
14411: [AMERICA] - 7 small publications on American flags.
9770: - Aan den ... Heere Mr. Gerrit Hooft Gerritsz, burgemeester der stad Amsterdam enz., op het afsterven zijns eenigen zoons ... Gerrit Hooft den jongen, secretaris der zelfde stad, overleden den 18 december 1768. [Amsterdam], Johannes Wessing Willemsz. 4º: [4] p.
54482: --- - Gelresche landt ende stadt-rechten int' Over-Quartier van Ruremonde. 3e druk, Arnhem, J. v. Biesen, 1677. [gebonden met:] Deductie waer inne kortelijck ende naer waerheyt vertoont werdt het territoriale recht dat de provintie van Gelderlandt over de stadt ende heerlijckheyt Borculoe competeert ... Arnhem, J. v. Biesen, 1663.
9595: - "Ter bruilofte van den heere Jan Van der vliet en jongkvrouwe Jacomina Hooft, echtelyk vereenigt binnen Amsterdam den 15den van lentemaand 1740. Amsterdam, Arent Hennebo, z.j. 4º: [32] p. Met titelprent naar en door J. Punt, 1740, met allegorische voorstelling (zoals een nimf aan een vliet) met ""Uitlegging"" ertegenover, ondertekend Abr. de Haen de jonge."
55443: --- - Den almee-treffende glosseur, op den onvervalste Italiaanse waersegger, van dit tegenwoordige schrikkelijk schrikkeljaar van 1672, belangende de drie resteerende maenden van October, November, December. Amsterdam, J. v. Velsen, 1672.
54445: --- - VVarachtighe beschrijvinghe ende levendighe afbeeldinghe vande meer dan onmenschelijcke ende barbarische Tyrannije bedreven by de Spaengiaerden inde Nederlanden onder de regieringen van den Keyser Carel V, Philips II en Philips III coningen van Spaengien. z. pl., 1621. [Franse titel: 'De onmenschelicke barbarische en grouwelijcke Tyrannije der Spangniaerden in Nederlandt'].
49248: - FRIESLAND, MILITARIA, DU HAN--- Kopie van de sententie van de Krijgsraad in de zaak tussen de Gewedge Provst rat. off. en Lodewijk du Han, luitenant onder Kapt. Valatte in het Reg. van de Prince van Oranje, d.d. Leeuwarden 19-6-1733. Manuscript, folio, 2 pag.
49249: - MILITARIA, DESERTEURS 1748--- Reglement van sijne hoogheit op de bewaaring en behandeling der deserteurs, 10-4-1749. Manuscript, folio, 8 pag.
49250: - MILITARIA, VERBOD R.K. WORDEN--- Extract resolutien Staten Generaal 3-3-1738. Manuscript, folio, 3 pag.
49251: - MILITARIA, BERGEN OP ZOOM, HORSTEIN--- Regelingen voor militaire parade op 6-6-1735 te Bergen op Zoom. Manuscript, folio, 3 pag.
49252: - MILITARIA--- Lijste van de generale promotie 1748. Manuscript, folio, 2 pag.
49253: - MAASTRICHT, BLEYSWIJK, JOHAN BECKER--- Instructie d.d. 4-8-1702 voor de heren Bleyswijck en Becker om namens de Staten Generaal naar Maastricht te reizen om daar de magistraat te controleren, vooral i.v.m. rooms katholicisme. Origineel manuscript met de handtekeningen van D. van Els(?) en F. Fagel, namens de Staten Generaal. Daarnaast in marge de verrichtingen van de afgezanten, ook in handschrijft. Folio, 13 pag.
49255: - OVERSCHIE, VAN--- Gedrukt biljet met de tekst 'Het woort is ... den ... Februarij 1704. Frederick Wolphert van Overschie, majoor der stad Delft'. 18e eeuws.
49256: - BLEYSWIJK, VAN--- Ca. 50 stukken betr. de familie Van Bleyswijck te Delft, voornamelijk 17e en 18e eeuw, manuscripten.
49258: - GOUDA--- Zo was het vroeger. Reeks krantenartikelen uit Goudsche Courant 1953 t/m 1958, geplakt in 6 delen.
49259: - DELFT, DILETTO ED ARME--- Stukken betr. de Ridderlijke Confrerie Diletto ed Arme (Vermaak en Wapenen) te Delft, 1854-1855. Tekeningen van gevechten en wapens, een erepoort, gezangen, versierd bewijs van lidmaatschap, een versierde menukaart.
49260: - RIJGERSBERG, REIJGERSBERG, VINKESTIJN--- Extract doopboek r.k. gem. 's Gravenhage 6-8-1792 Joannes, zoon van Joannes Rijgersberg en Antje Vinkestijn. Manuscript, 1 pag., folio.
49261: - KOSTERS, MULDER, SCHRIJVER--- Gedicht op het zilveren huwelijk van Dirk Kosters en Hendrika Mulder, d.d. Amsterdam 24 zomermaand 1779. Manuscript, plano, oblong, 1 pag.
49262: - VERHOOG, VERIJSEL, KOLLING--- Huwelijkszang op huwelijk Gerrit Verhoog en Klazina Verijsel, d.d. 2 herfstmaand 1811. Gesigneerd A. Kolling. Manuscript, 4°, 3 pag.
49263: - BEEKUM, VAN--- Enkele gedichten van NN, gezonden aan meester Van Beekum, ca. 1800? Manuscripten, 4°, 2 pag.
49264: - BOHM, SLAITER--- Kerkelijk (r.k.) stuk betr. huwelijk Ignatius Bohm en Maria Theresia Slaiter, Amsterdam 1838. Mansucript, 4°, 2 pag.
49265: - PREDIKANT, TRACTEMENT--- Request van de Z. en N. Hollandsche synode om vermeerdering der predikants tractementen ten platten lande, 1669. Kopie (19e eeuws) manuscript, 2 pag.
49266: - ROERMOND--- Ordonnantie van keizerin Maria Theresia betr. Edict uit 1737 van haar vader Karel VI, betr. Gelre en Roermond. D.d. Wenen 12-6-1756. Gedrukt, folio, 4 pag.
49267: - ROERMOND--- Chroniques exposees en divers endroits de la ville de Ruremonde. Folio, gedrukt, 1 pag.
49268: - ROERMOND, BOEK J. CLEMENS--- Ordonnantie van keizerin Maria Theresia en landvoogd Karel Alexander van Lotharingen betr. het in 1768 te Luik verschenen boek van Jacques Clemens, 'Traite du pouvoir irrefragable & inebranlable de l'eglise sur le mariage des catholiques'. Gedrukt, folio, 2 pag.
49269: - WEST INDIE, SPENGLER--- Bladzijden 3 t/m 6 uit gedrukte voorschriften voor een expeditie naar West-Indie, o.a. met het fregat van kapitein Albertus Spengler. Folio, 4 pag.
49270: - MILITARIA--- Besluit Willem III d.d. 29-4-1886 betr. 1 jaar ontheffing van militaire dienst voor theologische studenten. Gedrukt, 1 pag.
49204: - WEST-KAPELLE, ZEELAND--- 'Gezicht van West Capelle'. Aquarel in grijs, gesigneerd J. Bulthuis, 24x30 cm.
49190: - LEIDEN, ONDERWIJS, DIKSHOORN, V. TONGEREN--- Getuigschrift t.n.v. Maria van Tongeren dat zij in 1903 de Openbare School der 4e klasse nr. 2 te Leiden heeft doorlopen. Plano oblong, deels gedrukt (litho IJdo te Leiden).
49192: - HAARLEM, ORGEL GROTE KERK, MUZIEK--- Een aantal gedrukte stukken betr. het orgel in de Grote- of St. Bavokerk te Haarlem, 1906-1990.
49193: - SCHNITGER, RISSELADA, MUZIEK--- Enige notities bij Arp Schnitger en zijn school, door drs. Anne Risselada, 1978. Gestencild, 7 pag.
49194: - DOORNHEIN, VAN HAEGHEN, MUZIEK--- De orgelbouwer Nicolaes van Haeghen en het orgel van de St. Pauluskerk te Antwerpen. 2 delen, Dordrecht 1986, 7+22 pag., geill., in ringbandjes.
49196: - HAARLEM, LEFFELAAR--- Nieuwjaarskaart van Kunsthandel Leffelaar te Haarlem, 1949. Gedrukt, 4 pag.
9592: - Op het huwelyk van ... Mr. Lambert Van neck, raadpensionaris der stad Rotterdam, met ... Theodora Maria Groenhout, vrouwe te Capelle aan den Yssel ... voltrokken den 14 september 1739. z.p. 4º: [16] p.
23976: - Bibliotheque rurale institue par le Gouvernement, manuel de culture. Brussel, Stapleaux, 1850, 259 pag., geïll.
23978: [ KOCKAERT, BEYENS, ZAMAN] - Memoire pour messieurs les administrateurs du bureau de bienfaisance de la ville de Gand, appelans, contre Ms.le comte Vilain XIV, intimé. Brussel, Mailly, 1816, 4°, 47 pag.
58091: - Enkele pagina's betr. Groet, Grootebroek en Groot Schermer uit het boek van Bloys van Treslong Prins betr. grafschriften, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58092: - Enkele pagina's betr. Harenkarspel en Haringhuizen uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen door J. Belonj
58080: - Praeadvies van de gecommitteerden van de Hollandsche collegien ter amiraliteit op de propositie van syn Hoogheid, glorieuser gedagtenis, betr. de middelen welke souden dienen te worden aangewend tot verbetering van de commercie in de Republicq. Folio, 18 pag., gedrukt, d.d. 18-4-1752.
58081: - Doopboek van het opkomend geslacht te Alphen aan den Rhijn, begonnen 1 januari 1818. Manuscript, 4o, gebonden in 2 geheel perkamenten banden [lopend tot 25 december 1852].
58082: - Enkele pagina's betr. Limmen uit het boek van Bloys van Treslong Prins betr. grafzerken NH Kerk te Limmen, met veel correcties en aanvullingen in pen van J. Belonje.
58083: - 10 pagina's betr. St. Maarten en St. Maartensbrug uit het boek van Bloys van Treslong Prins betr. grafschriften N.H. Kerken, met veel correcties en aanvullingen in pen van J. Belonje. 1 illustratiebetreffende grafmonument van Vrouwe De Mey-du Peyrott (Peyrou).
58084: - 38 pagina's betr. Medemblik uit het boek van Bloys van Treslong Prins betr. grafschriften N.H. Kerken, met heel veel correcties en aanvullingen in pen van J. Belonje.
58086: - Enkele pagina's betr. Muiden en Muiderberg uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met veel aanvullingen en correctiesin pen van J. Belonje.
29210: - "BRUID EN BRUIDEGOM -- Vier hangekleurde, gedrukte, kaartjes op karton met ""Bruid"" en ""Bruidegom"" en ""Mejuffrouwe bruid"" en ""den heere Bruidegom"", ca. 1800, met allegorische symbolen van het huwelijk. Waarschijnlijk bedoeld om aan de huwelijksmaaltijd de plaatsing van het bruidspaar aan te geven."
2727: [WEEDE, VAN.] - Remonstrantien, stucken en documenten aan de ... Staten ... van Utrecht, by ende wegens den heere Johan van Weede, domdeken ... gepresenteert en overgeleyt, met dewelke ... [hy] heeft aangebragt zijn qualificatie als edelman. Utrecht 1715. Origineel papieren omslag, 184 p.
53962: --- - Lettre d'un électeur de Maestricht a ses concitoyens, en reponse a des calomnies odieuses. Maastricht, de Poully, 1857.
53958: --- - [Publicatie van het Provintiaal Bestuur van Holland, dd. 's Gravenhage 14-3-1796, betreffende een reglement op de revisie van sententien of arresten van het Hof van Holland en Zeeland]. Den Haag, 's Lands Drukkerij 1796.
57143: -- - Herald's commemorative exhibition 1484 - 1934, held at the College of Arms. Enlarged and illustrated catalogue, Londen 1936.
55912: - - Gedenk den armen visscherman. Het grafschrift van den vermoorden jongeling te Zeist-Driebergen en de jammerklacht op het ziekbed eener moeder. Z. pl., z. j.
55878: --- - Nederlands wonder-toneel geopend in de jaren 1747 en 1748, vertonende (...) gebeurtenissen welke de Vereenigde Provintien (...) zijn overgekomen. En in 't byzonder de verkiezinge (...) als mede wel inzonderheid de onlusten, oproerigheden en plunderingen die ten opzigte tegen de pachters en regeeringe in verscheide steden en plaatzen geschied zyn. 2 delen, Leiden, v.d. Deyster en Bonk, 1749.
58079: - Waarschuwing van het Hof en de municipaliteit van Den Haag aan een inwoner om voor 22-12-1798 een van elke honderd gulden op de bezittingen te betalen, 1 blad, folio, gedrukt.
9581: - Lierzang opgezongen ter gelegenheit der bevestiginge van ... Albertalberthoma ter leeraar in de gemeente van J.K. te Groningen ingewijt, den 6. van wijnmaant 1737, tot meerder nut, een weinig verzagt, en nader opgeheldert door J.S.V.D. Groningen, Harmannus Spoormaker, 1737. 4º: 8 p.
53878: --- - Placaat. De Staaten van Holland en Westvriesland [...] doen te weeten alsoo wij tot ons hertgrondig leetweesen gewaar werden dat [...] seedert eenigen tyd in onsen lande [...] gepleegt zijn soodanige hoog-gaande grouwelen [...] en schandelijkheden die niet behoorden bekent te zijn en waarover God almagtig eertyds Sodom en Gomora heeft omgekeert, Den Haag, 21 juli 1730. 's Gravenhage, P. en I. Scheltus, 1731.
53879: --- - Placaet. Wy stadtholder en raaden in naame van die edele mogende heeren staaten des furstendoms Gelre en graafschaps Zutphen doen te weeten [...]. Arnhem, wed. H. van Goor, 1741.
54063: --- - Sententien gepronuncieert by den kryghs-rade der Verenigde Nederlanden tegens Johan van Santen, collonel en gewezen commandeur van Wesel en Willem Copes, luytenant collonel. Gesententieert den 20 September 1672. z. pl., z. j., [1672].
29472: - PAARDENFOKKERIJ, KLIMMEN E.O., SCHOENMAEKERS -- Register van de paardenfokker J. M. Schoenmaekers te Klimmen met certificaten afgegeven in het eerste halfjaar 1826 aan de eigenaars van merries die door de de ‘goedgekeurden hengst’ van Schoenmaekers zijn gedekt. 40 pagina’s gedrukt, met de pen ingevuld en ondertekend door Schoenmaekers.
29441: - HUITENGA, WALTA -- Brief van M. Huitenga, slager te Franeker aan fam. D. Walta te Amsterdam, 1922, manuscript. 1 pag.
29444: - TEERENSTRA, WALTA -- 13 brieven van Monseigneur Jac. Teerenstra aan Jan Walta, dd. Doumé 1951-1960 getypt.
29446: - ARNHEM, LIETHOF, MEULENBURG, WIELAND -- Acte van transport dd. Arnhem 6-8-1790 van een huis, schuur, stal en bouwland genaamd Zindersland aan de Velpse en Rosendaalseweg. Charter op perkament met zegels van Arnold A. Gaymans en F.H.C. Hoff.
29447: - QUINTING, ALKMAAR -- Vijf exemplaren van de Oprechte Haarlemse Courant van 1790 en 1826 waarin steeds dezelfde advertentie voorkomt betr. Dirk Jans Quinting.
54757: --- - Extract uit het berigt in de Boekzaal der Geleerde Waereldt van Januari 1753, p. 97 etc., vervattende het gerechtelijk onderzoek wegens de uitgestrooide lasteringe ten nadele van Dominus Jacobus Tyken, waardig leeraar in de Gereformeerde gemeente te Amsteldam. Amsterdam, D. Onder de Linden, [1757].
55553: --- - Verhael vanden doot des advocaets van Hollant Johan Olden-Barnevelt, hoe hy op den 13 Mey 1619 inden Haghe onthooft is, also ick 't selve gesien hebbe. Amsterdam, Broer Jansz, 1619.
55554: --- - Sententie van den Hoogen Raad van de thienen tot Venetien, gepronuncieert tegen Zorzi Corner ende anderen. 's Gravenhage, A. Meuris, 1628.
55446: --- - Imprimerie & librairie. Extrait du registre aux arretes du prefet du departement de l'Escaut. Gent, A.B. Steven, 1811.
55451: --- - Proces-stukken in zake betreffende de veroordeling van den kapitein der 1e Comp. dienstdoende schutterij F.P. Sterk te Breda door den Schutters-raad aldaar, benevens de memorie van verdediging en het vonnis later in appel gewezen. Breda, F.P. Sterk, [1843].
59523: [POTLOODTEKENING VAN H. VAN DER VELDE], - Potloodtekening met acteur omringd door 5 scenes uit een toneelstuk (Henri Eerens?). In bezit geweest van Dr. A.Z. (Zwaantje) van het Hoff Stolk - Huisman uit Den Haag. Met aan de achterzijde brief aan Freek d.d. 2 oktober 1965 van Zwaantje.
55805: --- - Prent: 'De onthoofding vande, rebellige Lords op Groot Tower Hill . La decollation des ...', [18-8-1746], anonieme gravure van een schavot op het plein naast de Tower of London, met zeer veel volk. Onder de prent 20 regels tekst in 2 kolommen, in het Nederlands en Frans.
55807: --- - Prent: 'Clare Af-beeldinghe ende t'samen-spreeckinghe tusschen een boer genaemt Kees ende sijn land-heer, waer in te sien is den gantschen handel van deze schricklijcke ende moordadighe conspiratie jeghens den persoon (...) van den heere Prince van Orangien', [1623], anonieme gravure met eronder tekst in boekdruk in 3 kolommen. Uitgave Utrecht, Jan Amelisz.
48935: - AMERONGEN--- Aquarel in grijs en sepia 'Vue de l'eglise d'Amerongen', 35x50 cm., geplakt op karton, enkele scheurtjes.
48936: - TEXEL, OOSTEREND, BOERS--- Pentekening door F.J.D. Boers, 29x24 cm., van kerk en kerkhof te Oosterend op Texel, 20e eeuw.
48937: - TEXEL, OUDE SCHILD, BOERS--- Pentekening door F.J.D. Boers, 29x24 cm., van de kerk te Oude Schild op Texel, met een boerenkar op de voorgrond, 20e eeuw.
48939: - ALBERDINGK THIJM--- Tekening van l'eglise de S. Theodore, door J.A. Alberdingk Thijm, 22-10-1835, ca. 20x30 cm.
58330: [FELTZ, G. W. V.D. E.A.], - Verslag van de staatscommissie om te onderzoeken wat van staatswege kan worden verricht tot verbetering van het lot van blinden en halfblinden, Arnhem [1917], 88+50 pag.
9509: - Feest-praal op het echtelijk vereenen van den Heere Matthijs Beuning en Jongkvrouwe Christina Luyken [te Amsterdam]. 4º. Incompleet, [6] p.
9491: - Op het huwelyk van den heere Gerrit Van ruster en mejuffrouw Anna Maria De wind, in den echt vereenigd binnen Amsterdam den 14den van Wintermaand 1723. 4º. Incompleet, slechts de bladen A1 en 4, B1 en 2 aanwezig, 8 p.
9492: - [Huwelijkszangen van Abraham Scherenberg en Johanna Dorothea D'orville]. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen C1 t/m 4, 8 p.
9499: - Lijktranen over ... Joannes Van staveren, leeraer van Gods kerke t'amsterdam, overleden den 6 november 1724. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1724. 4º: [10] p.
9500: - [Huwelijkszangen voor Jan Brandt junior en Maria Lups]. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen D1 t/m 4, 8 p.
43164: [JONG, S. DE] - Wenken ter handleiding in de beoefening der schilderkunst. Utrecht, v.d. Monde, 1835.
54795: --- - Korte memorie tot onderrechtinge van den tegenwoordigen toe-stant der saecke van den heer Jacob Wermelskercken, wegens sijn minderjarige kindt c.s., q.q. contra Jan Mamuchet tot Utrecht. z. pl., [1671].
54194: --- - Tafereelen uit de regtspleging uitgegeven door De Vriend van armen en rijken. Amsterdam, E.S. Witkamp, 1851-1859.
57343: -- - Natuur- reken- en letterkundige vermakelijkheden. Kunststukjes en gezelschapsspelen. Gravenhage 1855.
57244: -- - Christelijk Museum Jrg. 4 (1852) en 5 (1853). gebonden in 2 half linnen banden. Prijs samen:
54423: --- - Alle de gruwelyke en ongepermitteerde quellingen, boosheden en euveldaden, gepleegt door Jacob Gerritsz Leyen, by 't gemeen genaamt Jaap Phlippen, gewesene dienaar van de justitie van de Bedykte Schermeer. z. pl., z. j., [1739/1740].
29831: - OLDENBROEK, BOOGMAN -- Gezicht op Oostendorp bij Oldenbroek, 1952, pentekening door G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
58090: - Enkele pagina's betr. Egmond binnen, Egmond op de Hoef en Egmond aan Zee van het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
54820: --- - Extract uit het Register der Resolutien van de (...) Staten Generaal (...) op het geval van Johannes Welthij, Lunae den 4-11-1771.z.pl. [1771]
9576: - Op 't huwelyk van ... Jacob Van de wall, bedienaar des Goddelyken woords te Dordrecht en Margarita Elisabeth Eelbo, voltrokken te Dubbeldam den 13 van oogstmaand 1736. z.p. 4º: [30] p.
9578: - Ter zilvere bruilofte van den Heere Jan Walyen en Mejuffrouw Susanna Welsingh [te Amsterdam]. z.p. 4º. Incompleet, 1 p.
9573: - Op het weergaeloze dichtwerk van den Heer Mr. Francois Jakob Van overschie, raedt en schepen der stat Delf. z.p., z.j. 4º: [4] p.
9568: - Huwelykszangen ter bruilofte van ... Hermanus Ameshoff en ... Alberta Hoogenbergh, in den echt vereenigt binnen Amsteldam den 15 van sprokkelmaand 1735. z.p., z.j. 4º: [32] p. Fraai sierpapieren omslag.
9569: - Rou-klacht over het droevig en zeer ontydig afsterven van ... Mr. Claudius Lormier, advocaat voor beyde de hoove van justitie en out-schepen van Schieland, in den Heere ontslapen den 17 van lentemaand 1735. z.p. 4º: 7 p.
9571: - Brief aen ... Mr. Francois Jacob Van overschie, raed en schepen der stat Delf op de uitgaef van zijn Oiwd Niiws of volbrachte belofte enz. Rotterdam, Ph. Losel, 1735. 4º: 8 p.
9563: - Ter gedagtenisze van ... Everhardus Van wielinga, j.u.d., eerst ontvanger generaal der lijfrenten, vervolgens raad ter admiraliteit, laatst mede gedeputeerde staat van Fryslandt, oud-burgemeester en vroedschap der stad Leeuwarden, overleden den 24 van slagtmaand, rouwstatelyk ter aarde besteldt den 3den van wintermaandt des jaars 1733. Leeuwarden, Tobias van Dessel, 1734. 4º: 8 p.
26673: - [Genealogische tabel met de nakomelingen van Petrus A. Schols (1768-1847) en Maria M. Hustinx (1784-1843)]. Groot blad geschept papier, 70x50 cm.
58247: - "Brochure van de H.T.I.B. (Turkse arbeiders vereniging in Nederland). ""Strijd mee tegen fascisme op 5 mei"". 2 pag., [ca. 1950?]."
58249: - Brochure Commissie Hulp aan Spanje, 1938, 1 pag., gestencild.
48753: - STUDENTEN, UTRECHT, NOLST TRENITÉ--- Feestmarsch (...) Utrechtsch Studentencorps 50e lustrum Utrechtsche Hoogeschool door J.G.L. Nolst Trenité jr. Utrecht 1886, 6 pag., plano, gedrukt.
48755: - STUDENTEN, UTRECHT, EIJKEN--- Feest marsch voor piano, gecomponeerd en opgedragen aan de maskerade- en feest-commissie t.g.v. het 46e lustrum der Utrechtsche Hoogeschool, door G.J. van Eijken. Amsterdam 1867, plano, gedrukt, 6 pag.
55731: [TANJE, P.] - Prent: 'Hertog Godefried de Noorman wordt door de graave Everard gedood', [d.d. 885], anonieme gravure.
57878: - Lidmaatschap formulier voor de Bruderschaft von dem allerheiligsten Herze Jesu, in der adlichen Stiftskirche zu Bocholt, t.n.v. Ludovica von Hugenpoth, d.d. 15-8-1800, 16o, 4 pag., met afbeelding van hart in houtsnede.
58376: - Relation officielle de la réception de sa majesté la Reine Wilhelmine et de son altesse royale le Prince des Pays-Bas a l'hotel de ville de Paris (2 juin 1912), Paris: J. Barreau, 1920.
57982: - Geslagt register van de Van de Velde's beginnende met den jaare 1367. Manuscript, 4o, 54 pag.
57870: - Brief van Celia Ann Temple, d.d. Bedford 1889 aan Mr Sandbach, manuscript, 8o, 4 pag.
9561: - "Ter bruilofte van den heere Jacobus Hoorens en jongkvrouwe Margareta Hooft, in den echt vereenigd binnen Amsterdam, den 29 van Herfstmaand 1733. z.p., z.j. 4º: [32] p. Met groot titelvignet door en naar J. Wandelaar, met monogram van het bruidspaar en allegorische voorstellingen, met ertegenover een ""verklaring""door J. O[osterwijk?]. Fraai sierpapieren omslag."
9572: - Verscheide lof-dichten voor den schranderen en geestrijken dichter ... Mr. Fransois Jakob Van overschie, raad en schepen der stad Delft. Delft, A. Witbols. 1735. 4º: [2] 14 p.
55590: --- - Prenten: diverse gravures betreffende straffen, anoniem, 18e eeuws. Prijs per stuk € 24.
48348: - WILHELMINAPOLDER--- Brochure 'De Wilhelminapolder', 8°, 4 pag., gedrukt.
53728: --- - Brieven van abolitie by zyn Hoogheid den heere Prince van Orange verleend aan mr. Alexander de Muinck, in dato den 20 July 1681, z. pl., [1702].
48672: - ROUWENHORST--- Correspondentie van C. de Jong met J. Raguet te Nantes, 1981, betr. familie Rouwenhorst. Ca. 10 pag.
48673: - RAVERDY, INNIGER--- Correspondentie tussen C. de Jong en Nic. Raverdy te Amiens, 1984, betr. fam. Raverdy en Inniger. Manuscripten, ca. 6 pag.
48674: - RODENBURG--- Brief van C. de Jong d.d. 1976, aan Porceleyne Fles Delft over wapen Rodenburg. Manuscript, met foto, 3 pag.
59551: - "Het briefhoofd en de bijpassende envelop, Amsterdam, GHB (Geef Het Beste/Buhrmann's G.H. papiergroothandel N.V.), [1939], zoals aangekondigd in het monsterboek ""postpapier met Bijpassende enveloppen"". Prachtig uitgegeven, rijk geillustreerd met diverse briefhoofden. 57 pl. Met ringband gebonden. "
54487: [NAYLER, B.S.] - Pillen voor recenserende geleerden te slikken en beenen voor heeren boekhandelaren te kluiven, toegediend door een wezenlijken voorstander der Nederduitsche letterkunde. Amsterdam, Nayler, 1838.
54489: --- - Publicatie. Burgemeesteren, schepenen ende Raad der Stad Zutphen [tegen het verbergen van goederen bij aanklachten van schuldeisers]. Zutphen, v.d. Spyk, 1775.
57761: - Concept ordonnantie op het regt van de ontgronding en uitvoering, mitsgaders deurvaart van den turf over Holland en West Vriesland, d.d. 28-8-1748. 's-Gravenhage 1748. Folio, 14 pag., gedrukt.
9553: - Echtzangen ter bruilofte van ... Mr. Jacob Philip D'orville, hoogleraer der historien, welspreekentheit en taelen in de doorlugte schoole van Amsterdam en ... Elizabeth Maria Van rijn, geviert in Amsterdam den 26 van sprokkelmaendt des jaers 1732. z.p. 4º: [38] p.
9555: - Zangen ter zilvere bruilofte van ... Jacob Van oosterwijk en ... Anna Bruyn, verschenen den 13den van bloeymaand 1733. Amsterdam, Hendrik Smets, 1733. 4º: [36] p.
9556: - Rouwklag over de smertelyke dood van ... François Van boekhooven, zalig in den heere ontslaapen [te 's gravenhage] en in de heerlykheid ingegaan op den 4 july 1733, in den ouderdom van 82 jaaren en 29 dagen. z.p., 1733. 4º: 12 p.
9557: - Ter eeuwiger geheugenisse van de hoog-eedel-welgeboorene vrouwe, mevrouwe Tjallinga Edonia Van eisinga, in een bloejenden ouderdom van haaren echtgenoot, den welgebooren heere Idzard Van sminia, grietsman over Hennaarderadeel, reekenmeester van Vriesland, etc., etc., weggerukt den 27sten van Hooimaand 1733 en ter aarde besteld den 4den van Oogstmaand. Franeker, Jakobus Ennema, 1733. 4º: 12 p.
9574: - Gedichten ter gelegenheit van het Hottentotsch Oiwd Niiws, uitgegeven door den Heere F.J. Van overschie, raad en schepen der stad Delft. z.p., z.j. 4º: 8 p.
9546: - Ter gedachtenisse van ... mr. Samuel Everwijn, in zijn ... leven Heere van Brandwijk en Gybeland, enz. in den oudraad der stadt Dordrecht, mitsgaders rentmeester der kerken en kapittels goederen binnen de opgemelde stad, enz. overleden den 7 van slagtmaand 1730. z.p. 4º: [24] p. Watervlekkig.
9538: - Gezangen voor den huwelijke van ... Mr. Herman Aukema stedehouder van Muyden en ... Cornelia Van nieuwstadt, statelijk in den egt vereenigt [te Hoorn] den 26. van lentemaand 1730. Hoorn, Reinier Beukelman, z.j. 4º: [62] p.
9542: - Ter bruilofte van ... Nicolaus Kien, raedt in de vroedschap der hooftstadt Utrecht en ... Theodora Petronella Van romondt, vereenight den 27. van Oogstmaent 1730 binnen Utrecht. z.p. 4º: [8] p.
9649: - Gedachten op het vertrek van ... den ... Prince van Oranje naar het leger, met zich neemende ... Jan Gijsbert Moll, getrouw en zeer geliefd predikant in 's Gravenhage tot deszelfs hofprediker. 's Gravenhage, Corn. Boucquet, 1748. 4º: [12] p.
59520: - Jubileumboek van de Nederlandsche Reisvereeniging Afdeeling Haarlem 1910, 23 mei 1935. Gekalligrafeerd manuscript in kleur en goud. 13 bladen met kalligrafie en handgeschreven bijdragen met randversiering. 8 bladen met 30 opgeplakte foto's van reizen in Nederland van het bestuur en commissie van afdelingstochten (1935). Leden van het bestuur in 1910: F.J. Uri, S. Riepma, P. Grillus jr, S. Heijblok en Mevr. M. Mes-van den Bosch. Leden van het bestuur in 1935: J.G. Kraan, C. Spaargaren, H. van Donkelaar, mevr. T.P. van der Oord, G. van den Aardweg, A. van Dijk en J.J. Ph.van Vliet.
9536: - Ter bruilofte van den heere Iperus Ameland en jongvrouwe Helena Van der linde, echtelyk vereenigd binnen Amsterdam den 22 van Herfstmaand 1729. 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen A1 en 2 en F2-4, 10 p. Met titelvignet door J. Wandelaar met onder andere beider initialen.
9518: - Lyk-digten op het ontydig afsterven van ... Mr. Dirk Van groeneveld, in zijn ... leeven raad en oud-burgermeester, etc. der stad Lyden, zalig in den Heere ontslapen den 21 van grasmaand 1727. z.p. 4º: [7] p.
9519: - "Ter bruilofte van den heere Jacob Hagen en jongkvrouwe Hester Emerentia Kruydenier, geviert binnen Amsterdam den 24 van Wiedemaant 1727. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º: [20] p. Met groot titelvignet door en naar J.C. Philips met monogram en allegorische voorstellingen. Ertegenover een ""uitlegging"" door J. Oosterwijk."
9520: - Huwelyks-zangen ter bruiloft van den Heere Jacob Brandt en Jonkvrouwe Maria Geertruid Beudeker, gevierdt den 29 junij 1727 [te Amsterdam]. Alleen de gegraveerde titelprent door en naar J. Goeree met onder andere monogrammen van bruid en bruidegom, Mercurius, symbolen betreffende muziek, een afbeelding van 'Junoni Lucinae' en een boek met 'GB [Geertruid Beudeker] en JB [Jacob Brandt] 1727'.
9521: - Geluk aen den Heer vader Pieter Elzevier, predikant in Amsterdam, met zyne zoonen Adriaen Jan, predikant in 's Gravenlande ende Jan Elzevier, onderkoopman op Batavie, in den echt getreeden met de edele Jonkvrouwen Johanna Magtelina De Marez en Ida Dina Van der schuur. z.p. 4º: [8] p.
9522: - Lauwer-krans gevlochten op het huwelyk van ... Wolter Wolthers, ambtman des gerichtes van Selwert en richter in Sappemeer met den aenkleve van dien, bruidegom, met ... Ida Elizabeth Bothenius, bruit, volytrokken binnen Groningen op den 29 van sprokkelmaand des jaars 1728. Groningen, J. Cost, 1728. 4º: 32 p.
9523: - Ter bruylofte van ... Mr. Geerard Aarnoud Hasselaar en ... Elisabeth Clignet, [te Utrecht]. Utrecht, Pieter Muntendam, 1728. 4º: 7 p.
9528: - Huwlyks-zangen voor ... Louis Trip de Maréz en Hillegonda Van der does, echtelijk vereenigt binnen Amsterdam den 22sten van lentemaand 1729. z.p. 4º: [20] p.
48562: - KRUININGEN, WERCKEN, VAN PEENE--- 'Ontfanck van pennijnck, renten, gaende met de heerlijckhede van Cruijnijnghe, bestaende in 17 articulen ghehypotiqueert op diversche landen ten parochie van Wercken', 1779. Manuscript, folio, 2 pag.
54770: --- - Placaet tegens het schenden en verbreeken van brouwers tonnen en vaet-werk. Middelburg, P. Dathenus, [1739].
55411: --- - Copie vande belijdenisse ende sententie capitael van Cornelis de Hoogh, waer inne ghespeurt werden de aenslaghen ende middelen welcke den Koninc van Spangien tot verscheyden tijden ghebruijckt heeft omme door verraderije, seditie ende oproer dese landen te brengen onder syn absoluyt ghewelt. Z. pl., 1608.
55412: [PELLETIER, THOMAS] - Claechlick discours over het attentaet ende eysschelicke moort van aller hoochsten ghedachte Henrick de Vierde, coninck van Vrankrijck ende Navarre, overgheset wt het Francois, ghedruckt te Parijs by F. Huby. 's Gravenhage, H. Jacobsz, 1610.
55417: --- - Index librorum prohibitorum usque ad annum 1704. Regnante Clemente XI P.O.M. Rome, Typographia Reu. Cam. Apost., 1682.
55419: [SLICHER, ANTONIS] - Beredeneerde waarschouwing over het dulden der roomschgezinde kerk-diensten in de Vereenigde Nederlanden (...) door een liefhebber des Vaderlands. Amsterdam, Wetstein, 1726. [Gebonden met:] Herhaalde waarschouwing over het tolereeren der roomsgezinde kerkdiensten. Amsterdam, Wetstein, 1726.
55421: --- - Zwitserland en de Jezuitenvraag. In brieven. Naar de 2e druk uit het Hoogduitsch vertaald. Arnhem, v.d. Wiel, 1845.
55184: --- - Prent 'J. Hadfield. Vor des verraters streich / Bewahrt die Tugend Ihn / Gott rettet George!'. Anonieme gravure, ca. 1800.
54780: --- - Leven en doodt vande heeren, en meesters Cornelis en Johan de Witt, I. deel. z. pl., 1672.
54781: --- - Copien van de sententien, ofte vonnissen binnen Utrecht gewesen (...). Utrecht, Salomon de Roy, 1611.
54782: --- - Verklaringe vande sententien ghepronuncieert jeghens Johan van Oldenbarnevelt ende sijne complicen, by de heeren ghedelegeerde rechteren van de Hog. Mog. heeren Staten Generael inden Hage beschreven. Gedaen op den 6-6-1620. 's Gravenhage, Jacobsz, 1620.
30055: - VLAS, LEGER DES HEILS -- Aflevering van De Strijdkreet dd. 30-9-1939 betr. het afscheid van kommandant Bouwe Vlas en diens echtgenote.
9515: - Ter verkiezing van ... mr. Ferdinand Van collen, heere van Guntersteyn, enz., tot borgermeester der stad Amsterdam. Amsterdam, Joh. Oosterwijk, z.j. Plano.
9516: - Op het verkiezen van ... mr. Ferdinand Van collen heere van Gunterstein, etc., tot burgermeester der stad Amsterdam. Den eersten Februari 1727. z.j., z.p. 4º: [8] p.
9517: - Ter bruilofte van den Heere Cornelius Van velzen, waardig dienstknegt van Jesus in de gemeente te Groningen, bruidegom en de Jonkvrouwe Arendina Cornelia Wolthers, bruid. In den egt te zaam vereenigt 16 van sprokkelmaand des jaars 1727. Groningen, Wed. J. van Velsen, 1727. 4º: 20 p.
9511: - Huwelykszangen ter bruilofte van den heere Jan Van vollenhoven en jongkvrouwe Anna Brunink [te Haarlem]. 4º. Incompleet [mist het titelblad A1], [26] p. Gebonden in lederen band met goudstempeling en decoratieve, meerkleurige sluitlinten
9512: - Grafschrift voor den eerwaerdigen ... heere Sebastiaen Van der lanen, oudsten leeraer der Remonstranten te Rotterdam. z.p., z.j. 4º: [1] p. Incompleet.
9513: - Mintriomf over het huwelyk van ... Isaac Ubingh, eerste regeerende burgemeester der stadt Utrecht, en ... Agnes Ormea, door den echt vereenigt binnen Utrecht. Utrecht, Melchior Leonard Charlois, 1727. 4º: [7] p. Met groot titelvignet. [Datum met pen veranderd van 1 in 14 januari.]
9506: - "Op het huwelijk van ... Mr. Hieronimus Slicher, substituut griffier en secretaris van den ed. Hove van Hollant, Zeelant en Vrieslant en Vrouwe Catharina Cornelia Temminck, echtelijk vereenigt den 22sten van grasmaandt 1726. z.p. 4º: [8] p. Met groot titelvignet met allegorische voorstelling en de letters S en T. Ertegenover een ""Uitlegging van de titelplaat"" door J. Oosterwijk."
9507: - Huwlykszangen voor den Heere Albertus Roos en Jongkvrouwe Maria Mulerius, in den egt vereenigd binnen Amsterdam, den 15 van bloeimaand 1726. z.p., z.j. 4º: [49] p.
9505: - Bruilofts gezang, of Smeekschrift, aan de edelen Hoove van Ciprus [op p.5: Proces Crimineel ... van weegen Ysbrand Ysbrandszoon [= Ysbrand Ysbrandsz Vincent] van Vryekeur, jongman, contra Pouwtje Hendriks Kind [= Johanna Paauw] van Vryekeur, jonge dochter, gedaagdesse], z.p. [ca 1750], 8º: , 14 p.
9514: - Huwelykszang ter bruilofte van den heere Bastiaan Oudemans en de aanvallige jonkvrouwe Helena Outhof, plegtiglyk vereenigt te Rotterdam op den 29 van louwmaant 1727. z.p., z.j. 4º: [8] p.
29742: - PARIJS, SPIJSKAART BEAUVILLIERS -- ‘Beauvilliers, restaurateur, anciennement à la Grande Taverne de la Republique, presentement Rue de la Loi’. Groot blad plano, gedrukt met lijsten van spijzen en dranken met prijzen, ca. 1800.
30030: - GRONINGEN, REGTSGELEERD GEZELSCHAP -- 'Het regtsgeleerd gezelschap, door alle [12] deszelfs leden, naar opgegeven rijmwoorden bezongen. Alleen gedrukt voor de leden. Groningen 1838'. Titel van een boekje van 15 pag. gedrukt door J. Oomkens te Groningen.
30031: - HAARLEM, VAN HOORN, BOUWMEESTER -- Getekend 'aanplakbiljet' voor een toneelvoorstelling te Haarlem op 6 november 19.. van 'De familie Van Hoorn', door Louis Bouwmeester jr. Groot blad plano in rood en zwart.
30032: - BROM -- 'Menu du diner offert à l'occasion de la St. Communion de mr. Henri Brom, 5-5-1903'. Kaart op perkament.
30035: - DUINKER -- Genealogie familie Duinker (uit Huisduinen) door M.D. Dijt. 3 pag. getypt.
30036: - PURMEREND -- Tekst betr. Purmerend uit de Tegenwoordige Staat van Holland (pp. 518-532). Aangevuld met enkele knipsels en tekeningen.
25091: - Nederlandtsche placcaet-boeck, waarinne alle voornaamste placcaten, ordonnantien, acoorden (...) uyt-ghegeven by de (...) Staten Generael (...) sedert (...) 1581 tot (...) 1644.
9489: - Ter bruilofte van den heere Abraham Straalman en jongkvrouwe Elizabeth Rutgers, echtelyk vereenigt binnen Amsteldam den elfden van Oogstmaand 1723. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen A1 en 2, D4, E1 en E2, 10 p. Met gegraveerd titelvignet door J. Wandelaar met beider familiewapens en paketten handelswaar met initialen AS.
9487: - "Ter echtverbintenissen van ... Harmanus Meyer met ... Helena Van arrewijne en ... Cornelis Van arrewijne met ... Maria Beukelaar, vereenigd binnen Amsterdam, den 25sten van grasmaand 1723. z.p. 4º: [36] p. Met groot titelvignet en ertegenover een ""Verklaaring"", ondertekend H. M[eyer]."
9488: - [Titelprent uit de huwelijksverzen voor David Leeuw Van lennep en Hester Barnaart, gevierd te Haarlem 25 mei 1723, gegraveerd door en naar B. Picart, 1723, met beider wapen en monogrammen, de spreuk 'Ira cedit, favet dum hymen amori', gezichten op een paleis en havenplaats in bergachtig gebied, rollen met stoffen, etc.], 4º: 1 p.
9502: - Op het afsterven van mevrouwe Aletta Pater, weduwe van den here Jacob Martens, enz., enz., overleden den 1 Maart 1725, aan het drietal der heren zonen. Utrecht, Jacob van Poolsum, 1725. Plano, 1 p.
9484: - Op het huwelyk van den heere Jacob Alewijn Ghyzen junior en jongkvrouwe Debora Blaaupot, vereenigd den 8sten van Hooymaand 1722. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen A1 en 2 en D3 en 4, 8 p. Met groot titelvignet door J. Wandelaar met onder andere de wapens Ghyzen en Blaaupot.
57324: -- - Naamlijst der bestuurderen, commissarissen, leden van verdienste, leden en donatrices van het departement 's-Gravenhage der My. tot Nut van 't Algemeen, mei 1838, 11 pag.
58152: - Getekende vouwprent. Dicht gevouwen een militair met sabel, uitgevouwen dezelfde man op een wc pot, met zichtbare ontlasting, 19e eeuw, tekening met kleur. Met verzen eromheen.
58153: - Statuten zangkoor Ave Maria, St. Dominicuskerk te Amsterdam, 1919, 12 pag., gedrukt.
58157: - Publicatie van de Staten van Gelre, d.d. Zutphen 28-10-1768 (druk Arnhem, v. Goor), betr. het luiden van klokken in het graafschap Zutphen. 4o, 4 pag., gedrukt.
58158: - Placaat van Staten v. Gelre, d.d. Zutphen 14-4-1744 betr. breedte van wagensporen, 4o, 4 pag., gedrukt.
58159: - Tafereelen uit den Franschen tijd, tot nut van groot en klein, door N.N., Apeldoorn 5-12-1900, oblong. Getekend boekje in de trant van Van Lennep's Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands.
48475: - AARLE RIXTEL--- Acte van pootcaarte d.d. 23-5-1656, waarinne die van Aarle Rixtel werden gesterckt in de privilegien van 1300 en 1359 zoo in het bepoten en hakken van hout op het Strijpsheytje, Haseldonkse straat en Opheuvel, alsmede het jagen en vissen in de Aa. Kopie uit de 18e eeuw, manuscript, folio, 4 pag.
48476: - LIESHOUT, AARLE RIXTEL--- Verklaring d.d. 26-8-1783, van drossaard en schepenen van Lieshout over de eigendom van de rivier De Loop. Deze behoort geheel tot Lieshout en niet tot Aarle Rixtel. Manuscript, folio, 2 pag.
48477: - BREDA--- Missive van Raad van Brabant 1-11-1775, tot refutatie van missive van Raad der domeinen over de souvereine regten van de Baronie van Breda. Folio, 3 pag., gedrukt.
48479: - HEYCOOP, SLAATS, GROENEWALD--- Concept voor een acte van Martinus Heycoop procureur te Helmond en wonende te Vlierden, waarbij Jan Willem Slaats te Asten wordt gedaagd in zaak tegen Jan Groenewald te Deurne, 1765. Manuscript, folio, 4 pag.
48480: - AARLE RIXTEL, V. OMMEREN, PIEK--- Acte d.d. 11-7-1760 betr. verpachting door H. van Ommeren van hooi op land te Aarle Rixtel van Johannes Roschaes Piek en van de wed. van de advocaat Piek. Manuscript, folio, 4 pag.
48481: - VLIERDEN--- Kopie d.d. 29-10-1661 van een acte d.d. Brussel 8-8-1468 van Karel van Bourgondie, graaf van Vlaanderen etc. met regelingen voor de inwoners van Vlierden. Manuscript, folio, 12 pag.
48483: - WEBBERS, MUZIEK--- Ausweis-Karte voor Michael Webbers, musikschule München. 1 kaart, met pasfoto.
48484: - DORP, VAN--- Rekening van A. van Dorp, naaister, Arnhem 1921. 1 pag., deels gedrukt.
48485: - KLOETINGE, SINKE--- Pachtcontract voor bouwland te Kloetinge, gepacht door Jan Sinke Dz. van de capellarij van Kloetinge, 1930. Folio, 4 pag., deels gedrukt.
48486: - ARNHEM, BAUDET, DE REGT, HAVELAAR--- Prijsformulier van Instituut Baudet-De Regt, Arnhem 1873, ten name van J.H.L. Havelaar. Folio, 1 pag., deels gedrukt.
48489: - "STOLK, VAN; SCHELL--- Briefje van majoor Van Stolk, d.d. Rotterdam 1874, aan K.T. Schell. 8°, 1 pag., manuscript."
9486: - [Huwelijkszangen op de zilveren bruiloft van Jacobus De vos en Katharina Van de rijp.] 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen D2, 3 en 4. 6 p.
53924: --- - Omstandigh verhael van alle 't gene in de processen van mylord Preston en van d'heer Johan Ashton gepasseerd en voorgevallen is. Der selver examinatie, overtuyginge en opgevolgde sententie over de misdaedt van hoogh verraet tegen haere majesteyten de Koningh William en de Koninginne Maria begaen. Vertaald uit het Engels, 's Gravenhage, M. Uytwerf, 1691.
56562: - Status de la societe anonyme la Compagnie Generale du Gaz, pour la France et l' Etranger. Recus par M. Duplan et son collegue notaires a Paris, 11-12-1879, Paris, Chaix, 1879, 28 pag.
56568: --, - Statuten en algemeen huishoudelijk reglement van den Nederlandschen Bond van Abstinent studeerenden (N.B.A.S.), z.pl., 1925
56581: [MEIJER JR., D.C., ], - Gedenkboek uitgegeven bij het honderd-jarig bestaan der Hersteld Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam, Amsterdam 1891, 50+176 pag., geïll.
54653: --- - Sententien vanden Raedt van State der Vereenighde Nederlanden, over die ghene die schuldigh geweest zijn aen het overgeven der stadt Amersfoort ende het huys ter Eem. 's Gravenhage, v. Wouw, 1629.
58151: - Leidsche Courant van 7-6-1848, o.m. met verslag onthulling te 's Gravenhage van standbeeld Willem van Oranje, 2 pag.
57533: [ SANDERSON, M. A.O.], - National Maritime Museum. Catalogue of the Library, Volume 3: Atlases & cartography, 2 volumes (part 1 and part 3), London 1971.
57534: - Wappenbuch der Burgerlichen Geschlechter der Stadt Bern, Bern 1932.
58147: - Zeven overdrukken, vnl. betr. Amsterdam.
58148: - Reglement van de Enkhuizer HBS-Vereeniging 1923, 12 pag.
58149: - Poesiealbum van Sophie N.N. (overl. 21-1-1922) uit de jaren 1922-1923 te Gelsenkirchen.
58160: - Foto van dameshoofd met hoed, 9x14 cm, met blindstempel Godfried de Groot, Amsterdam.
58810: - "Album 1836, Family album in leather with 171 numbered pages. On the spine in gold ""Album 1836"". "
58145: - Verslag van een leerling van een onderwijzeressenschool van een weekje excursie naar Amsterdam, 1927, (25) pag., gestencild (met groepsfoto).
9479: - "Den Aemiliaansche dagh in de echtverbintenissen van ... Robertus Aemilius ... opperregent in het Collegie van ... de ... Staaten van Holland ... Leeraar in Christus gemeente te Leiden, met ... Maria De hennion; en ... Cornelius Aemilius, ... leeraar in Gods kerke tot Egmond binnen en Den hoev, met ... Johanna Maria Van der meulen niellius, gevierd den 18 november 1721. Alkmaar, Jan van Beyeren, 1721. 4º: 23 p."
56352: - Catalogus van de tentoonstelling van visscherij-gereedschappen, gehouden door het collegie voor de zeevisscherijen, met medewerking van de Ver. voor Volksvlijt, te Amsterdam, Leiden 1861, 86+4 pag.
48297: - INDIE, TOEZICHT DRUKPERS, DE PINTO, FRANCOIS--- Dossier betr. een ontwerp van wet tot regeling van het toezicht der regering op de drukpers in Nederlands Indie. 1862, folio, manuscripten, ruim 100 pag.
48298: - HAARLEM, BAKKERIJ--- Regelingen betr. het bakken van brood in Haarlem, 1659. Mansucript, folio, 3 pag.
48300: - SPANJE, GAMARRA--- Acte van de ambassadeur van Spanje Gamarra, d.d. 's Gravenhage 19-10-1663, in het Frans. Manusript, folio, 2 pag.
48301: - MORICE, WILLIAM--- Brief in het Frans van Will. Morice, d.d. Whitehall 15-5-1662, aan de Staten Generaal, betr. staatszaken. Manuscript, folio, 3 pag.
48302: - HANDEL, ENGELAND--- ' Request door de gedeputeerde kooplieden aan H.K.H. overgegeven van wegens redres omtrent de roverij der Engelschen ter zee'. Folio, 4 pag., gedrukt, 18e eeuw.
48303: - COLLEGEDICTAAT, LEIDEN, WEISS, STAATSRECHT--- Cl. Weiss, De Foederatorum Belgarum. Manuscript, 4°, 69 pag., gebonden in half leer.
48304: - HEENVLIET, V.D. KERCKHOVEN, DE LIQUES--- Deductie in de rechtszaak tussen Johan van den Kerckhoven, heer van Heenvliet, houtvester van Holland en Philips baron de Liques, als vader van Philips Charles Bartholome baron de Liques. Manuscript, folio, 68 pag.
48308: - "JONG VAN HOEVEN, DE; WESTRAVEN--- Dossier betr. Carl de Jong van Hoeven, geb. 1917, directeur Westraven en van het Departement Nederland van het Institut Int. de Genealogie te Utrecht, ca. 1978 - 1987. Manuscripten en gedrukt, ca. 20 stuks."
48309: - GRONDWET 25 JAAR--- Zilverenfeest der bestaande grondwet 3 November 1848-1873. Handtekeningen der deelgenooten aan den feestmaaltijd gehouden te Amsterdam in het Paleis voor Volksvlijt. Amsterdam, Cladder, 37 pag. Goud op snee, gedrukt, omslag zilver op blauw.
48310: - PLANTIJN--- Museum Plantin-Moretus, 20 prentkaarten in mapje, ca. 1910?
48313: - VREDESBEWEGING--- Dossier met enkele brochures en krantenknipsels over de vredesbeweging en protesten tegen kernwapens, ca. 1960-ca. 1970.
48315: - CULEMBORG, GEWEERFABRIEK, THONUS, V.D. HOEFF--- Acte verleden voor notaris H. v. Beusekom te Culemborg d.d. 14-5-1800, met een verklaring van Cornelis Thonus, minderjarig, zoon van Lambert Thonus. Manuscript, folio, 2 pag.
48320: - BUNO, WIJHE, DE KLOEZE--- Brief van Johan Willem Buno, d.d. Op de Kloeze (wijhe) 21-8-1793 aan ' mon tres cher cousin'. Manuscript, 4°, 4 pag.
48321: - SCHLEGEL, MILNE EDWARDS--- Brief van H. Schlegel, d.d. Leiden 1875, aan H. Milne Edwards. Manuscript, 8°, 3 pag.
48326: - VREEDE, LUZAC--- Brief van Pieter Vreede, d.d. Gouda 1831, aan de heer Luzac te 's Gravenhage. Manuscript, 4°, 1 pag.
56277: - Concours hippique Heemstede 1946, officieel programma, 52 pag., geïll.
9477: - Ter bruilofte van den heere Willem Kops Jacobusz. en jongvrouw Maria Lintworm, echtelyk vereenigt binnen Amsteldam den 2den van Herfstmaand 1721. 4º: 8 p. Incompleet. Slechts aanwezig de bladen A1 en 2 en C3 en 4. Met groot titelvignet, gegraveerd door J. Wandelaar, met de initialen K.L.
9478: - Rouwklagten uitgeboezemt over het droevig en schadelyk verlies van ... Hobbe Baard van sminia, in zijn Hoog Edts. leven oud-eerste voorzittende raadt in den edelen hove provinciaal van Friesland dezer wereldt door 't gemeen sterflot ontrukt den 23 van Wijnmaandt 1721. Leeuwarden, H. Halma, 1721. 4º: 21 p.
9483: - Huwelykszangen op het huwelyk van ... Pieter Schuurman, en ... Alida Jacoba Beeldsnijder, te zamen in den egten-staat verenigt den 28 van somermaant 1722. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1722. 4º: [11] p. Met titelvignet, met fraai sierpapieren omslag.
9475: - De Ryngodt zegevierende, op de zilvere bruiloft van ... Isaac Ubingh, eerste regeerende burgemeester der stadt Utrecht, en vrouwe Henrika Elizabeth Voet van winssen, den 27en der Zomermaent 1721. Utrecht, Melchior L. Charlois, z.j. 4º. [8] p.
9476: - Bruiloftzangen ter bruilofte van ... Sebastiaan Thierry de bye en ... Judith Van der eyken in den echtenstaat verbonden [te Scheveningen] op den 23 van hooimaand des jaars 1721. z.p., 1721. 4º. [16] p.
55424: [RABUS, PIETER] - Historie van den oproer te Amsterdam voorgevallen door den Stads-Gr. Achtb. Overheid en trouwe borgers (...) gestild, zedert den 31-1-1696. Amsterdam, Jan Graal, 1717 [op gegraveerde titelpagina Willem Lamsveldt 1702].
55426: --- - Bataille ontstaan tot Amsterdam tusschen een boer en een Brabander, over het spottend zeggen van een geuse wind. Z. pl., [1688].
55427: [ZAOROWSKI, JEROME?] - Le cabinet Jesuitique, contenant plusieurs pieces tres curieuses de R. Peres Jesuites, avec un recueil des mysteres de l'eglise Romaine. Keulen [= Amsterdam, Janssonius van Waesberge / A. Wolfgang?], Jean le Blanc [ca. 1680].
5543: [KUILE, G.J. TER] - Archief van Haersolte en andere familiearchieven, afkomstig van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, [Zwolle 1957], 58 p. (ook: Van Wassenaer Starrenburg en Nilant)
58164: - Krantenartikel door C.W.D. Vrijland over Adolphe Burdet (1860-1940) met foto.
58162: - Placaet ende ordonnantie generaal op (...) impost (...) op de wijnen, bieren, zout, zeep ende laeckenen. 's Gravenhage, Van Wouw, 1633.
53894: --- - Publicatie [van Staten Generaal, dd. 's Gravenhage 26-8-1728]. 's Gravenhage, J. Scheltus, 1728.
48190: - GRAVENHAGE, CONTRACT UIT VOORZORG--- Extract uit de resolutien van Directeuren en administrateur van het Contract Uit Voorzorg, d.d. 's Gravenhage 7-9-1791. 8°, 3 pag., gedrukt.
48191: - SPOORWEG AMSTERDAM-KEULEN--- Plan en voorwaarden van deelneming in eene NV tot daarstelling van eenen ijzeren spoorweg van Amsterdam naar Keulen, 1834, 4°, 2 pag., gedrukt.
48194: - "GUE, LE; BOLLE--- Market-report van commissiehandel Le Gue en Bolle, Rotterdam, 1916, 4°, 1 pag., gedrukt."
48196: - OOSTERZEE, VAN--- Rekening met fraai briefhoofd van stoomdrukkerij A. van Oosterzee, Amsterdam 1887, deels gedrukt.
48197: - "ZWALUW, DE; TIMMERFABRIEK--- Rekening met fraai briefhoofd van fa. De Zwaluw, stoomtimmerfabriek, Sarphatistraat 50 Amsterdam. 1891, deels gedrukt, 1 pag."
48198: - BREDA, BACKER, RUEB--- Rekening met fraai briefhoofd van machinefabriek Breda, vh Backer en Rueb, d.d. 1889. 1 pag., deels gedrukt.
48199: - DEVENTER, NERING BOGEL--- Rekening met fraai briefhoofd van ijzergieterij J.L. Nering Bögel en Co. te Deventer, 1897. 1 pag., deels gedrukt.
48202: - FOL, ROTTERDAM--- Brief met fraai briefhoofd van fa. Fol jr. en Co. te Rotterdam, olien en vetten, 1915, 1 pag., deels gedrukt.
48204: - SCHEEPVAART, AMERIKA, JANSEN--- Request aan Tweede Kamer en Min. v. Financien van Marin Henri Jansen, gepensioneerd kapitein ter zee te Delft, d.d. Delft 26-1-1870 en 6-11-1870, 8 pag., gedrukt.
48205: - INDIE, RAWANG, ELECTRA--- 5 interieur foto's (13x18 cm.) van de electrische centrale te Rawang, 1925.
48206: - SCHEEPVAART, VAN HENGEL--- Brochure van de Ver. v. werkgevers op scheepvaart gebied te Amsterdam, d.d. juni 1904, betr. het lossen van hout uit stoomschepen. Folio, 4 pag., gedrukt.
48207: - KOFFIE, BREDENBERG--- Prijscourant van koffie, in veiling bij de NHM, Amsterdam 1832, 1 pag., 4°, gedrukt.
48208: - KOFFIE--- Prospectus van het etablissement ter opslag (...) van koffie, Amsterdam, 1-1-1828, 4 pag., 4°, gedrukt.
48210: - ACCOUNTANT--- 4 afleveringen van De Accountant, orgaan van Ned. Inst. van Accountants, 1914 en 1915, 4°, gedrukt.
48211: - HITLER--- Die Ziele der Nationalsozialisten, nr. 7, Hamburg [ca. 1935?], 4°, 2 pag., gedrukt.
22282: N.S.B. - “Hun eigen woorden! door Toon de Waarheid, 2e druk”, mei 1941, 4°, 24 p, gestencild. Geplakt met cellotape.
58385: - Archivalia van modehuis Linda ca 1963-1973. Enkele honderden getypte en geschreven stukken.
58392: - Blad kalligrafie met tekst betr. muziek. 30 x 40 cm. Ingelijst.
58393: - Oorkonde van De Vrijwillige Liefdebeurs in alles getrou betr erelidmaatschap van Dr A.E. ten Oever, dd Haarlem 22-4-1926.
58864: - Den Haag den 22 December 1813, no 45b.
23922: [BURREY, MISS] - Evelina or a young lady's entrance into the world, 2 volumes, London 1815, 228+254 pag., full. leather, hinges broken
9473: - [Huwelijkszangen voor Frederik Ottens en Debora Hogeboom]. 4º. Incompleet, slechts één pagina aanwezig.
9472: - [Vignet voor de huwelijkszangen voor Adriaen Maten en Maria Van vollenhoven, gehuwd te Amsterdam 6 mei 1721], gesigneerd B. Picart, met de wapens van het bruidspaar, de spreuk 'Soli tibi pronuba juno' en een allegorische voorstelling, 13 x 16 cm.
9474: - Huwlykszangen ter bruylofte van den Heere Jan Du rieu en Jongkvrouw Johanna Van arrewyne, in den egt vereenigt den 22 van wiedemaand 1721. z.p. 4º. [16] p. Met anonieme titelprent met allegorische voorstellingen en twee spreuken.
9471: - Alleen de gegraveerde titelprent.Huwlykszangen ter bruilofte van ... Nicolaas SLEGHT en ... Josina EDENS, in den egt vereenigt binnen Amsterdam den eersten van grasmaand 1721. gegraveerd naar J. Wandelaar, met allegorische voorstelling betreffende huwelijk en handel, de wapens van bruid en bruidegom, een pelsdierjager uit 'het koude noorden', walvisbaleinen, een wijnvat met bijbehorende apparaten, enz.
9469: - Ter eere van den wispeltuurige eenloopige gezel Laurentius Steversloot. z.p., z.j. 4º. [8] p.
9468: - Ter bruilofte van ... Kornelius Bakker Jansz en ... Margareta Bikker. [Amsterdam 1720]. 4º. Incompleet, 8 van 10 p. aanwezig.
9470: - Op 't huwelyk van den heere Hermanus Verwit en me-juffrouw Anna Van Cralingen, echtelyk vereenigt binnen Leyden, den 18 van Sprokkelmaand 1721. z.p., z.j. 4º. [18] p.
36761: - Recueil des pieces les plus interessantes concernant les troubles qui regnent actuellement en France, 1e + 2e partie, Parijs 1789, orig. blauw papieren omslag.
55691: --- - Publicatie van de Prov. Representanten van het volk van Holland, d.d. 29-10-1795, betr. het testeren van r. k. priesters. 's Gravenhage, Landsdrukkerij, 1795.
54791: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Hugo de Groot, ghewesen pensionaris der stadt Rotterdam, den 18-5-1619. 's Gravenhage, H. Jacobsz, 1619.
8621: [KLAARENBEEK, PIETER HERMANUS] - Haarlems burgertrouw in 1673. [Utrecht], [z.n.], 1821.
55367: --- - Cursus voor de practische toepassing der psychische wetenschappen, uitgegeven door de Vereeniging voor psychisch onderzoek. Amsterdam, [1905].
9462: - Op het afsterven van den Heere Gerard Verrijn, ontslaapen den 12den en begraven den 18den december 1719. z.p. 4º: [8] p.
9463: - [Titelprent voor de huwelykszangen voor Jacob Alewijn Ghijsen Jr en Perina Vorsterman, te Amsterdam]. Gravure door en naar B. Picart, dd 1719, met allegorische voorstellingen, een zee met schepen, kooplieden aan de kust, de tekst 'Coëunt in foedera dextrae' en de familiewapens Ghijsen en Vorsterman. 4º: 1 p.
9464: - [Huwelykszangen voor Abraham De neufville de jonge en Sara Blaeupot]. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º:. Incompleet, slechts aanwezig katern C, 8 p.
9465: - "Huwelykszangen ter bruilofte van den heere Hendrik Hermanz en vrouwe Maria Katharina Beck in den echt vereenigt binnen Amsterdam den 9den van wiedemaant 1720. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º. Incompleet, slechts aanwezig titelpagina en een "" uitlegging van de tytelplaat"" door J. Oosterwijk. Groot titelvignet met de initialen H.H. en M.C.B."
9460: - "Huwelykszangen ter bruilofte van ... Benjamin De bruyn en ... Bartha Verdijk, in den echt vereenigd binnen Amsteldam. [Amsterdam], Hendrik van de Gaete, 1719. 4º: [12] p. Met groot gegraveerd titelvignet door J. Schijnvoet naar J. Wandelaar met ertegenover ""Uytlegging van het tytelplaatje"" door H. van de Gaete. Fraai sierpapieren omslag."
9467: - [Vignet op het huwelijk van Willem Philip Kops (1695-1756), koopman te Haarlem, en Johanna De vos (1702-1758), gegraveerd door en naar B. Picart, 1720, met het gecombineerde wapen van bruid en bruidegom, de spreuk 'Sint pacta iugalia curae', een gezicht op een buitenlandse havenplaats en attributen betreffende Kops' lijnwaadfabriek.] 12 x 14,5 cm.
57696: [JONKER, T], - tien jaren arbeid over de verstootenen (ver. hulp voor onbekuisden), Amsterdam 1913, 30 p, geill.
48016: - LEQUIN--- Genealogische aantekeningen uit 1962 betr. geslacht Lequin, in de 18e en 19e eeuw. Manuscript, 3 pag., 4°.
48017: - HALL, VAN--- Enkele knipsels betr. de familie Van Hall, ca. 1920.
48018: - HERWEYER--- Twee brieven van A.C. Herweijer te Huizen NH en Oud-Beyerland, resp. 1965 en 1967. Manuscripten, 4°, 2 pag.
48019: - "SANT, VAN 'T; VAN VREDENBURCH--- 5 krantenknipsels uit 1935 betr. de zaak Van Vredenburch-van 't Sant, gedrukt."
48020: - LOBEN SELS, VAN--- Overlijdensaankondigingen voor mr. J.E. en Ernst van Loben Sels, resp. 1885 en 1863. Gedrukt.
48021: - UDO--- Ca. 15 familieadvertenties betr. familie Udo, 1e helft 20e eeuw.
48022: - ZIERIKZEE, EVERSTEN--- Familieadvertentie betr. overlijden van mr. Cornelis Evertsen, oud-burgemeester van Zierikzee, 1809.
48024: - KLUYVER--- Overlijdensaankondiging van Albert Kluyver, Zeist 1931, 1 pag., gedrukt.
48025: - VRIESENDORP--- Overlijdensaankondiging van Corn. Vriesendorp, 's Gravenhage 1892, 1 pag., gedrukt.
48037: - ENGELHART--- Genealogie Engelhard, nu Engelhart, 17e-19e eeuw. Getypt, 5 pag.
29779: - GELDERLAND, TREKPADEN LANGS RIVIEREN -- Placaat van Staten van Gelre, dd. 6-5-1768, betr. renoveren van het placaat op 't Lynpad langs de rivieren in Gelderland van 14-11-1735, 4°, 8 pag., gedrukt (door wed. H. v. Goor, 1768).
58048: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Cornelia Pietersdr van der Dussen, huisvr. A.J. Renoy. Manuscript, 4, 1 pag.
58042: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van .... Briel, Manuscript, 1 pag., 4o.
58043: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Rogier van Broekhoven en Johanna van Hoorenbeek, resp. overl. 1656 en 1652, naar wapenbord in Janskerk Hertogenbosch. Manuscript, 4o, 1 pag.
58044: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van vrouwe.... Van Bronkhorst, huisvr. van Sibert van Remunt, muntmeester te Utrecht, overl. 1700. Manuscript, 4o, 1 pag.
58045: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Philips van der Dussen, hr van Bornwal, overl. 1623, gehuwd met Johanna de Hofton.
58046: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Abraham Jacob van der Dussen, Jacobsz, Raad van Utrecht. Manuscript, 4o, 1 pag.
58049: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Robbert Goes Willemsz, Resident Denemarken en vrouw Anna Hop Cornelisdr. Manuscript, 4o, 1 pag.
57329: -- - Algemeen verslag der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, per deel ca, 70 pag.
54874: [STEVERSLOOT, L.] - [1] Papekost, opgedist in Geuse schotelen, handelende van de Pausselyke opkomst, afgodery en beeldendienst mis, mitsgaders hun val en einde . Blokziel [= Leiden, Joh. du Vivie], 1720. [gebonden met:] [2] Geuse-kost, opgedist in Paapse schotelen, handelende van de souvereine oppermagt en heerschappye der Roomsche pausen. z. pl. [= Leiden, Joh. du Vivie], 1725. [en met:] [3] Jesuiten-kost of de Maaltyden der Jesuiten, op de welke verscheide vaaderen der voorsz. societeit niet alleen hebben koomen te noodigen de Roomse pausen, maar ook keiseren, koningen, princen en vorsten. Gedrukt in de kook-keuken der Jesuiten, [= Leiden, Joh. du Vivie], 1726.
55478: --- - Nominative staat van eenige militairen, behoord hebbende tot de land- en zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde (...) weggezonden of (...) vervallen verklaard van den militairen stand. 's Gravenhage 18-3-1844. Per lijst EUR 38 ex BTW
55482: --- - [1] Vrankryks staat-zucht, trouweloosheid en wreedheid, ten toon gesteld in de onrechtvaardige pretentien en schrikkelijke bedrijven van Lodewyk de XIV. Leeuwarden, Teydema en Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1690.
55483: [VROESEN, WILLEBRORT?] - Waaragtig verhaal van de muiterij binnen de stad Rotterdam, die tegens de regeering ontstaan is, mitsgaders van het geen omtrent de persoonen van eenige voorname regenten aldaar voorgevallen is, zedert de maand junij 1672, tot de publicatie van het placaat van amnestie van dato 27-9-1672 (...) beschreeven door iemand die van gemelde muiterij kennis gehad heeft. Z. pl., 1785.
55507: --- - Publicatie van de Staten van Holland d.d. 's Gravenhage 1-2-1765 betr. vagebonden en boosdoeners ten platte lande onder het Baljuwschap van Kennemerland.
53860: --- - Toets of proef-steen aengaende het placcaet van [....] Isabella Clara Eugenia [...] of de coninck Philips, haer vader, soo goedertieren ende lieffelijck met de Nederlanden [...] ghehandelt heeft als sij daer in verhaelt, dan of hy niet veel meer als een tyran, soo met ghewelt als met list in alle wreedicheydt teghen haer ghewoedt heeft tot haer gantschen vernielinghe ende uitropinghe. z. pl., z. j. [1599]. [gebonden met:] Toetsteen waer aen men waerlick beproeven mach hoe valsch ende ongefondeert dat zijn de leugenachtighe calumnieuse libellen, pasquillen en faemroovische schriften die door eenige Spaensche oft Jesuits gesinde in Brabant, Vlaenderen oft elders versiert ende alhier in onse landen gestroyt ende in druck over ghesonden werden. Mitsgaders oock onlancx door haren fenijnighen Domp-horen haer vergift [...] teghen ons uitspouwen [...]. z. pl., 1603. 4°, (12)+66 pag. [en met:] Refereyn op den Domp-hoorn. z. pl., z. j. [1602?]. 2 pag., eenzijdig bedrukt. [en met:] Een incompleet
9455: - Bruylofts-sang voor ... Mr. Herman Vingerhoet, regerend schepen in het Hof en Hooge Vierschaar van Schielant, en ... Johanna Ignatia Van der hoeven, van den Tempel ende Berkel en Roodenrijs, door den huwlyksbant vereenigt binnen Rotterdam op den 12en van bloeymaant in het jaar 1718. Rotterdam, Wed. Nikolaas Bos, 1718. 4º: 7 p.
9456: - Lijkgedachtenisse voor ... Petrus Bos, leeraar onder de Remonstranten tot Rotterdam. Rotterdam, Barent Bos, 1718. 4º: 8 p.
9459: - Dank digt aan ... Laurentius Steversloot ... leeraar in de Chr. Herv. Gem. te Leiden, wegens zijn Ed. kerkreedens ... [Met:] Weergalm op het dankdigt my gezonden van ... juffrouw Katharina Lusia Van ravesteyn ... Leiden, H. v. Damme. 4º: 32 p.
9461: - [Op het huwelyk van ... Joannes Fredericus Gronovius ... en ... Margareta Christina Trigland ... voltrokken in Leyden den 4 van wiedemaand 1719. z.p. 4º] Incompleet. Slechts 3 van de 16 p. aanwezig.
9454: - Herder Heerman's echtverbond met de herderinne Silvia. Ter bruilofte van den Heere Hermanus Van blommestein, Med. Dokt. met Mejuffrouwe Sara Petronella Van der hiel, te zamen in den H. echt vereenigt binnen Delft op den 11 in grasmaand 1718. z.p., z.j. 4º: 12 p.
9451: - Op het huwelyk van ... Petrus Verwer, leeraar der Remonstranten in Leyden, en ... Kornelia Hals. z.p., z.j. 4º: [4] p. Waarschijnlijk incompleet.
9452: - Herders-zang op het huwelyk van mynen broeder Petrus Verwer, leeraar der Remonstranten te Leyden, en ... Kornelia Hals. z.p., z.j. 4º: [4] p.
58812: - Geschenk aan jonge jufvrouwen, met portretten, Rotterdam, Mensing en van Westreenen, 1827.
29861: - TONEEL, MAASTRICHT 1777 -- Aankondiging voor een opvoering op 2-1-1777 van de opera Toinon et Toinette (muziek van Gossel) door Les Comédiens Francais. Kaartverkoop bij Sieur Louis, cafetier sur le Vrithof. 1 blad 4° oblong, gedrukt.
58053: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Johan Bapt. de Leeuw, schildknaap etc. te Brussel. Manuscript, 4o, 1 pag.
58057: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Justinus Const. de Hochepied, overl. 1717. Manuscript, 4o, 1 pag.
9431: - "Ter bruilofte van den heere Andries Oortman en mejuffrouw Catharina Linnich van koppenol, geviert in Utrecht den 25 van Sprokkelmaand 1714. Utrecht, Wed. G. Muntendam, z.j. 4º: [38] p. Met groot titelvignet door en naar J. Schijnvoet met monogram A O C L, het bruidspaar aan tafel onder een groot baldakijn, links in de prent het huwelijksbed en verder allerlei allegorische voorstellingen. Ertegenover een ""verklaring, gesigneerd H. v. M. [Hendrik van der Marck?]."
9430: - Parnasloof gevlogten vooor D. Jacobus Fruytier, ter gelegentheit van 't uitgeven van zyn boek genaemt Sions Worstelingen. z.p., z.j. 8º: 50 p. Incompleet? [mist pp. 1-2 en 51 e.v. Overdruk uit Nederduitsche keurdichten?]
9432: - Op het ontijdig afsterven van mijnen waerden en eenigen broeder Albertus Jeremias Staal. z.p., z.j. 4º: Incompleet, slechts [2] van [10] p.
9845: - "Ter zilvere bruilofte van den heere Gerardus Wijthoff en mejuffrouwe Sara Vos, gevierd binnen Amsterdam den 24 van Wiedemaand 1778. z.p., z.j. 4º: [24] p. Met groot titelvignet door en naar C.F. Fritzsch, met ertegenover een ""verklaaring van de tytelplaat""."
11566: - "PAFFENRODE, VAN; VAN DEN DORPE Tekening met kleur van de grafzerk van `Joncheer Hendrick van Paffenrode ende juffrou Maria van den Dorpe sijne huysvrouw saliger die overleet int jaer 1551 ende Jonckhr Hendrick die overleet 1564 den 24 maert'. Behalve hun wapens ook die van de kwartieren Blitterswijck, Pont van den Dorpe, Van der Vare, Montfort, Heereman van Oostgeest, Van der Meer en Tetterode. 35x24 cm., 17de-eeuws."
58888: - Willem de 1ste Koning der Nederlanden. Wilhelm I. König der Niederlanden. Guillaume I. Roi des Pays-Bas. Lithografie, 38x28cm. Portret van Willem I Frederik (1772-1843) met uniform met opstaande kraag en epauletten.
58889: - Guillaume I, roi de Hollande. Lithografie, 30x21cm.
54643: --- - Copie van het vonnisse by schepenen der stadt Leyden ghewesen jeghens Peter Panne van Ypre, ter sake van de voorghenomen moordt ende assassinaet op en jegens den persoon van sijn Excellentie, door beleydt ende aenporringhe vande hoofden van de Jesuijtsche secte binnen Douay. Naar het exemplaar gedrukt op het Raadhuis te Leiden. [Delft, B.H. Schinckel of Gravenhage, A. Hendricksz], 1598.
56507: --, - Wetboek van Koophandel. Officiele uitgave, 's-Gravenhage 1838.
55422: [VISSCHER, L.G.] - De Jesuiten in Nederland. Bevattende 1e De geheime instructien van de societeit Jesu ten dienste der Nederlandsche Jesuiten, 2e Verhaal van een schandelijken diefstal door de Jesuiten, ten nadeele eener Utrechtsche familie gepleegd. Utrecht, Bosch, 1845.
43190: - - Tafereelen uit den Algemeenen Watersnood van Februari 1825, Opgedragen aan de Nederlandsche jeugd. Amsterdam, Meeuwissen, [1825].
58452: - Verkondiging van het tractaat van vrede, vriendschap en alliantie. Den 16 mey 1795 (...) geslooten tusschen de republicq van Vrankrijk en (...) der Ver. Provincien. Gravenhage 5-6-1795. Groot blad plano, gedrukt.
58050: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Steven Groulaert, hr. van Surester, schout van Maastricht. Manuscript, 4o, 1 pag.
58051: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van vrouwe Johanna Le Gillon Willemsdr, vrouw van H. van Beverningh. Manuscript, 4, 1 pag.
58052: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Everswijn, in de Augustine kerk te Dort. Manuscript, 4o, 1 pag.
54202: --- - Aan-wijsinge van de heyloose treken en gebreken van mr. Hendrik Thybout, voor desen grooten albeschik in Zeeland en voornaamsten aan-rader van het belegeren van Amsterdam (...). Vlissingen, J. de Jonge, 1652.
54218: --- - Tractaet crimineel hoemen misdadige persoonen ghevangen nemen ende bewaren sal. [extract uit?], [17e- eeuws].
56306: -- - Land uit zee. Publicatie Dienst der Zuiderzeewerken 1954, 6 pag. + kaarten.
14199: - BUSSUM, POSTZEGELCLUB Lidmaatschapkaart en uitnodigingskaart voor een vergadering van de Bussumse Postzegelclub, 1935, getekend H. Vorstman en A.J. Ult...
48912: - BRANDWEER, BEURS AMSTERDAM--- Afbeelding van de plaats geschikt tot de jaarlijksche exercitie der slang brandspuyten binnen Amsterdam. Gravure, 30x12,5 cm., gedrukt.
48914: - SUE, JUIF ERRANT, LELOIR--- 'Le juif errant. Scenes tirees du roman de m. Eug. Sue, composees par Heloise Leloir et lithographiees a deux teintes par Regnier & Bettannier. Paris, Desmaisons-Cabasson, [1844].
48915: - ROTTERDAM, BAKKERIJ--- Broodzetting voor de stad Rotterdam 184?. 1 blad, plano, gedrukt (bij wed. Van Waesberge).
45627: - VOORNE--- Conventie tusschen de heeren bailluw en leenmannen van den lande van Voorne ter eenre en eenige ambagtsheeren in den voornoemde lande ter andere zijde aangegaan. Brielle, Verhell, 1771. 4°, 20 pag., gedrukt (groot wapen op titel).
45140: - WATERSNOOD --- Extra nummer van Het Leven, d.d. 6-1-1926 'Overstroomings-rampen en watersnood'. 16 pag., geillustreerd.
43920: [TATTERSALL, JOHN], - Veiling catalogus van de verzamelingen uitsluitend uit de nalatenschap van den heer John Tattersall, gewoond hebbende te Enschede, Enschede 1937, 113 pag., geïll.
58055: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Gerard van Midlum, pred. Hertogenbosch. Manuscript, 4o, 1 pag.
58056: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Dirk Jansz van Heemskerk (van Beest), Raad van Delft. Manuscript, 4o, 1 pag.
53882: --- - Sententie van den Hove van Hollandt [...] jegens Robbert de Pille du Plessis, gepronunchieert den 31 Julij 1693. Na de copye van Jacobus Scheltus [...], Utrecht, wed. J. van Poolsum, 1693.
53880: --- - Placcaet ende ordonnantie waer by wel expresselijck geinterdiceert ende verboden wort aen allen uytheemschen personen, comende uyt de landen en gestichten van Cleve, Munster ende Luyck [...] met eenige schuyten, wagens ofte cramen d'welcke ghestoffeert ofte versien mochten wesen met eenige soorten van wolle-lakenen ofte andere manufacturen van sijde ende sayette gewrocht [...] ten platten lande [...] van Utrecht te varen, rijden, lopen, gaen ofte passeren. Utrecht, A.J. van Paddenburch, [1635].
9637: - Bruiloftzangen voor den Heere Pieter Van driel en Mejuffrouwe Anna Teerlink, in den echt vereenigt binnen Dordrecht den 25 van wintermaant des jaars 1746. z.p., z.j. 4º: [10] p.
9640: - Gezangen ter bruilofte van ... Mr. Jan Van de pol[l] en ... Anna Maria Dedel. 4º. Incompleet, 8 p., mist p. 1-2.
5077: [BOL, PIETER] - "Hand-boek, behelzende de oorsprongk der illustere famille van de alom beroemde heeren Witsens; als meede de heerlijke ampten, loffelijke bedieningen en uytschitterende waardigheden die door dat doorluchtige geslacht in den staat, den Raad derzelven, zo in commissie, als met de allergrootste vertrouwendheid, in dienst van land en stad, ten nutte der landzaaten en burgerije, zo ter zee als ter land, zijn bekleed geworden. Z.p. z.j. [Amsterdam 1774], 60 p., gebonden in versierde lederen band, geïllustreerd met een gegraveerd familiewapen. Met aanvullingen in handschrift tot ca. 1830."
50771: - Vrouwen Brevier. Keur van uitspraken over de roeping der vrouw, Leeuwarden, Suringar, z.j. Linnen band met goud opdruk, 226 pag., met gelithografeerde titelpagine door Emrik en Binger.
8592: [ZEGGELEN, W.J.VAN (RED.)] - Keur van scherts en luim door onderscheidene Nederlandsche dichters. Amsterdam, F. Kaal & C. Bakker Bz., [1835]. [1 van 3 delen]
54030: --- - Stukken en Bijlagen betreffende een nog aanhangig militair proces tegen jhr. M. Salvador. 1e Aflevering, Haarlem, J.B. van Loghem, 1850. [gebonden met:] Aanklagt en geregtelyke instructie tegen mr. C.J. Enschedé, werkzaam aan de griffie der Arrondissements-Regtbank te Haarlem. Haarlem, J.B. van Loghem, 1850. [en met:] Brief aan jhr. B. van Merlen s.s.t.t. Haarlem, J.B. van Loghem, 1850. [en met:] Militaire arrestatie van een burger te Haarlem op 10 Julij 1850. Haarlem, J.B. v. Loghem, 1850. [en met:] Sukken betreffende een aanhangig proces tegen een dragonder, uitgegeven door jhr. M. Salvador. Haarlem, J.B. van Loghem, Julij, 1850.
54061: [SANTEN, B. VAN] - Generale privilegien ende hantvesten van Kennemer-landt ende Kennemer-ghevolgh, midtsgaders particuliere voor-rechten, octroyen, ge-appostilleerde requesten, geapprobeerde keuren, rechten, costumen ende usantien, alsmede korte beschrijvinghe van de dorpen ende ghehuchten van den voorschreven lande. 's Gravenhage, Jan Verhoeve, 1652. [colophon:] Haarlem, Thomas Fonteyn 1652].
54062: [SANTEN, B. VAN] - Generale privilegien ende hantvesten van Kennemer-lant ende Kennemer-ghevolgh [...]. 's Gravenhage, Jan Verhoeve, 1652.
54098: --- - Sententie by den Hove van Hollant gearresteert jegens Paulus van Sevenhuysen. Gepronuncieert den 28-7-1660. 's Gravenhage, v. Wouw, 1660.
54148: --- - Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen. Zutphen, wed. J. van der Spyck [1742]. [met:] Reglement op de wesecamer binnen de stadt Zutphen, etc. Zutphen, wed. J. van der Spyck, [1742]. [met:] Publicatie [van stadsbestuur Zutphen betr. een ampliatie op art. 16 en 23 van het weeskamerreglement van 1742, dd. 14-2-1756]. Zutphen, 1756.
54210: --- - Advertissement van rechten gedaan maaken, ende den Hoogen Raade in Hollandt [...] overgegeven [...] van wegens Peter Cornelis Timmerman, gevangen op de Voorpoorte [...] contra den procureur generaal. z. pl., [1725].
54230: --- - Brief aen een vrient, behelzende het voorgevallene in de zaak van ds. E. Valk, zo te Vianen als Utrecht, tot hier toe. Benevens eenige aenmerkingen over 't zelve. Gedrukt voor den autheur, [1731/32].
54278: --- - De eerlijkheid en de duitenplaatjes. Een drama in ? bedrijven. Amsterdam, F. Günst, 1856.
54289: --- - Sententie over Augustijn Vosch, backer, Tryntje Riddersbach, zijn vrou en Pieter Vosch, de soon, wegens de schrickelijke moort bij haer ghedaen aen Orseltje, dienst-maegt van de heer Reuver op Sondagh den 24. Augusti 1661 binnen Utrecht. Met de executie daer op gevolght en aen haer drien volbracht aldaer op de Neude, den 12 en 13 November 1661. z. pl., [1661].
54308: --- - 'Waarschouwinge', [van baljuw en mannen van den Hove ende Hooge Vierschaar van Zuydholland, dd. Dordrecht 20-3-1719]. Dordrecht, J. v. Braam, [1719].
29529: - ROEST VAN LIMBURG -- Prijscourant van de fa. Roest van Limburg & co. te Rotterdam, 1922/23, 8° gedrukt, 4 pag.
29542: - WALL, VAN DE -- Twee brieven van J.H. van de Wall betr. de familie Van de Wall, 1980 en 1981. Getypt en gestencild.
53928: --- - Algemeene manier van procedeeren in cicvele en crimineele zaaken, met de daartoe behoorende instructien voor alle openbaare aanklagers, rechtbanken en gerechtshoven in de Bataafsche Republiek, gearresteerd bij decreet van het Vertegenwoordigend lichaam des Bataafschen Volks 22-8-1799. Den Haag, Landsdrukkerij, 1799.
53930: [PRUDHOMME, LOUIS-MARIE, ED.] - Revolutions de Paris en 1789, avec des details historiques & anecdotiques sur la Bastille, 4 delen, z. pl., 1789.
29483: - BROMS -- Album amicorum van ... Broms in een in leer gebonden oblong bandje met ca. 45 bijdragen, uit de jaren 1785-1790.
29485: - VLASDROGEN, KETELAAR -- Waarschouwinge van bailliu en mannen van den Hove van Zuyd-Holland, dd. Dordrecht 8-1-1703 met verbod tot het drogen van vlas of kennip met vuur in huizen, keeten of schuren i.v.m. brandgevaar. Gedrukt, plano, 1 blad.
29486: - VLASDROGEN, KETELAAR -- Waarschouwinge dd. Dordrecht 3-11-1704 van bailliu en mannen van den Hove van Zuid-Holland over het ijken van maten en gewichten. Gedrukt, 1 blad, plano.
29487: - SCHEEPVAART -- Placaat van de Staten Generaal, dd. ‘s Gravenhage 26-6-1780, met verbod om bij scheepvaart naar andere landen de ‘derde man’ niet van de vissersschepen en schepen van de OIC etc. te nemen, dit i.v.m. met een tekort aan manschappen. Gedrukt, plano, 1 blad.
29488: - VISSERIJ -- Waarschouwinge van bailliu en mannen van den Hove van Zuid-Holland, dd. Dordrecht 7-4-1721 met verbod tot vissen met vischwant of ‘met den elger te steken’ in de wateren van de domeinen, van de stad Dordrecht etc. Gedrukt, plano, 1 blad.
29490: - OIRSCHOT, OISTERWIJK -- Sententie van de Raad van Brabant, dd. 26-7-1679 in een geschil tussen de regeerders van Oorschot en de regeerders van Oosterwijk betr. de grenzen tussen beide dorpen. 1 blad, plano, gedrukt.
30065: - BOS -- Dossier betr. de familie Bos, afkomstig van mr. W.A.J. Timmermans.
30069: - HOOGHT, VAN DER -- Verklaring dd. Amsterdam 28-10-1779 dat Jan van der Hooght tussen 1760-1779 niet voorkomt in de registers van 'kennissen en rentebrieven'. 1 pag., folio, deels gedrukt.
30073: - WEGEN OP DE VELUWE -- 'Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland, houdende Reglement...', Arnhem, van Goor [1805], 4°. gedrukt, 44 pag.
30074: - OLDENBROEK (GLD) -- Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland houdende reglement voor den dykstoel van het ambt Oldenbroek, gearresteerd 10-11-1804, Arnhem, Moeleman, [1804], 4°, gedrukt, 21 pag.
30075: - WENTHOLT, DE ROY -- 'Publicatie van het Dep. Bestuur van Gelderland dd. 29-8-1804', Arnhem, Moeleman [1804], gedrukt, 4°, 5 pag.
30077: - GROEN VAN PRINSTERER -- Collectie van 76 brochures en kleinere werken door of over G. Groen van Prinsterer, voornamelijk 19de- eeuws.
30082: - GORINCHEM -- Perkamenten bandje met stempel op voor en achterplat met het stadswapen van Gorinchem. Geen inhoud.
30085: - POOL, GOMARUS, ROMAN -- Acte van transport dd. Amsterdam 14-1-1779. Waarbij Maria Pool, wed. Jacob Roman en andere erven Pool, kinderen van Susanna M. Gomarus, wed. van Abr. Pool, overdragen aan Ambrosius Pool een huis op de Binnen Amstel te Amsterdam, vanouds genaamd De Noteboom. Charter op perkament, met lakzegel van schepen Nic. Calkoen.
9445: - Gezangen op het huwelyk van den heere Hendrik Kintsius en mejuffrouw Christina Johanna Backer, in den echt vereenigd den 10den van herfstmaand 1716. z.p., z.j. 4º. Incompleet. Slechts één blad [B] aanwezig met een sonnet, ondertekend 'Amicitia'.
9444: - Huwlykszangen ter bruilofte van den Heere Jan Verrijn en Jonghvrouw Debora Van den ende, in den echt vereenigd binnen Amsteldam den 19den van hooimaand 1716. z.p. 4º: [20] p.
9453: - [Titelvignet voor de huwelijkszangen op Arent Bosch en Eletta Thesingh, gehuwd te Amsterdam 3 april 1718], 13 x 16 cm, gesigneerd B. Picart, met monogrammen van het bruidspaar, allegorische voorstelling en de spreuk 'Nil flammis pulcrius istis'.
56376: A.Z., - De mysteres der groene tafel, bestaande in beschouwingen en opmerkingen aan verschillende speelbanken, gedurende de laatste 20 jaren verzameld met een aanhangsel van treurige en huivering wekkende voorvallen, vertaald uit het Duits, Amsterdam 1845 [casino].
56377: [HERDINGH, L. EN ZOON], - Opwekking aan mijne landgenooten bij het indringen der cholera in Nederland, Leiden 1832, 23 pag.
9439: - Huuwlijkszangen ter bruilofte van ... Albert Van heyningen en ... Sara Ten kate, vereenigt den 17den van lentemaand 1715. z.p. 4º: [34] p.
9440: - Ter bruylofte van den Heere Hendrik Haak van veen en Juffrouw Eva Verver, in den echt verknogt op den 26 van louwmaand des jaars 1716. z.p. 4º. Incompleet, slechts de eerste 8 p. aanwezig.
9448: - De zangberg gezuivert. Muizenzang. Met de geheele aanmerkingen van Opsonius Mero ... door zorg en arbeid van Dr. Chrystostomus Matanasius [= P.A. De huybert van Kruiningen òf J.J. Mauricius]. 's Gravenhage, G. Gasinet. 8º: [24] 80 p.
9437: - Ter bruilofte van ... Wouter Van der breuck en ... Elizabeth Hofkens, vereenigt den 20 van louwmaendt 1715 te Utrecht. z.p., 1715. 4º: [6] p.
58451: - Chromolitho van de slag bij Trafalgar, 1805, 29x38 cm.
55510: --- - Publicatie van President ende Raden over Hollandt, Zeelant en Vriesland, d.d. 's Gravenhage 27-7-1716 betr. diefstallen in tuinen, tuinhuisjes etc.
23842: - Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden, 20e deel, vervattende eenen aanvang der beschrijving van Stad en Lande, Amsterdam etc., de Groot etc., 1793, 538 pag., orig. karton.
9842: - Rouwklacht over ... Jacob Verbrugge medicinae doctor te Delft, overleden in den ouderdom van bijna 24 jaaren den 12 van sprokkelmaand 1778. Delft, A. Sterck, 1778. 8º: 7 p.
9838: - Bij mijne [= A. Le pla] intrede in het dichtlievend Genootschap onder de spreuk Kunstliefde spaart geen vlijt [te 's-gravenhage]. z.p., 1777. 8º: [4] p.
9635: - Lyk-rede ... ter gedachtenisse van ... Joannes Drieberge, hoogleeraar der H. Godgeleerdheid onder de Remonstranten, uitgesproken door Petrus Bliek, leeraar in de Rem. Gem. te Amsteldam. Amsterdam, Tj. Bliek, 1746. 4º: 28 [12] p.
8579: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen, of De nieuwe spiegel der waereld, van de roemverdienende philosophische, genees- en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman. [...] Op last van den astrologist Ludeman tot nog toe verzegelt, en begraven gebleven, om eerst 30 jaren na zynen dood waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787 [2 delen in 1 band met doorlopende paginering].
58518: - Aanplakbiljet van de Haagsche Tramweg maatschappij m.b.t. extra ritten van de Stoomtram Den Haag-Delft, t.g.v. de Delftse Studentenfeesten, juli 1888. Plano gedrukt op rose papier. 42x62cm.
58510: - Interieurtekening in sepia van de S. Dominicus Kerk te Haarlem, 26x37cm. Anoniem.
58511: - Het instituut tot onderwijs van blinden. Opgericht door de broederen Vrijmetzelaaren en aan hunnen orde met alle eerbied opgedragen door hun Ed. dienstw. dienaaren. J. Groenewoud & Zn. Amsterdam. Proefdruk, aquatint, 45x53 cm.
9435: - Na-galm van de bruiloft van den Heere Gerrit Schoemaker, bestaande in eenige gezangen, meest voor de vuist gemaakt, toen 't zijn E. ouders geliefde de dichters in hun tuin over de nieuwe Wetering te onthaalen, op den 7den van zomermaand in 't 1714de jaar. z.p. 8º: [14] p. Ex bibl. J.W. Enschedé.
9438: - Lykoris herder- en visscherszang ter geboorteviering van mejuffer Juffr. Katharina Johanna De with, uitmuntentste poëtesse, geviert binnen Uitrecht den 23en van Sprokkelmaant 1715. z.p., z.j. 4º: [8] p.
9433: - Maas-vreugdt over de verkiesing van den ... heere mr. Jacob Van der dussen tot burgemeester der stadt Dordrecht, den 19 maart 1714. z.p., z.j. Plano [36 x 24 cm], 4 p.
9436: - Bruiloftzangen op het huwelyk van den heere Mr. Pieter De bye en mejuffer Joanna Van aken, voltrokken den 7 der Oogstmaant 1714. z.p., z.j. 4º: 8 p.
9442: - Bruiloftzangen voor Mr. Henrik Van hees, schepen der stadt Rotterdam en Barbara Joanna Van der hoeven van berkel. Rotterdam, Joannes Hofhout, 1716. 4º: 15 p.
52070: [CLARIDGE, J.], - De boeren-waarzegger, of waarnemingen van den schaapherder van Banbury, omtrent het weder, gegrond op veertigjarige ondervinding, Amsterdam, Schleijer, 1842, 61 pag. Origineel bedrukt papieren omslag.
55472: [VORSTERMAN VAN OYEN, G.A.?] - De zustermoord. Een paar bladzijden uit de lijfstraffelijke rechtspleging te Aardenburg, pp. 44-170 en 239-248 in Scaldis 1891.
29433: - MAASTRICHT, PORSELEINKAARTJES -- Porseleinkaartjes (adreskaartjes gedrukt op hoogglanspapier, ca. 1850) van bedrijven te Maastricht. Per stuk.
29498: - CAMMINGHABURG BIJ LEEUWARDEN -- Tekening, 15x15 cm. van ‘Het oude blockhuis ofte Kambuier, buiten ‘t oost van Leeuwarden, als ‘t waer anno 1755’ grijs gewassen.
47497: - Beschrijving van de gemeente Dwingeloo, Assen 1954, 36 pag., geïll. [ Prov. planologische dienst van Drenthe].
47499: - Notitia necrologica (....) Joannis Baptistae Roberti, baronis van Velde de Melroy et Sart-Bomal, XIV episcopi Ruroemundensis, Brussel [1824]. 11+ (1) pag.
47621: [JOOSTEN, HUGO E.A.], - Vijftigjarig betsaan van de maatschappij Tot Bevordering der Toonkunst. Verslag der feestcommissie voor het driedaagsch muziekfeest op 23-25 mei 1879, Amsterdam 1879, 35+(7) pag.
47520: - De geschiedenis der Stede Grootebroek, [ca. 1930?], 19+25 pag.
54074: --- - "Merkwaardige levensschets van Pieter Joseph Scheffer, pastoor te Keulen, wegens het vermoorden van twee vrouwen, op den 27 December 1803 te Aaken openlijk geguillotineerd, grotendeels door hem zelven beschreven; benevens verscheiden uittreksels uit eenigen zijner leerredenen, verhandelingen, brieven, vaerzen e.z.v. en het verhaal zyner rechtspleging ... Uit het Hoogduitsch vertaald. Amsterdam, G. Roos, 1804."
54039: --- - Stukken betreffende eene regterlijke vervolging tegen jonkheer Moses Salvador en Simon Fongers, zaakwaarnemer te Haarlem. Amsterdam, F. Günst, april 1854.
57060: "[SAGE TEN BROEK, J.G. LE]; " - Aan alle Rooms-catholijken in het Koningrijk der Nederlanden, Hertogenbosch 1821.
29833: - DE STEEG, BOOGMAN -- Gezicht in westelyke richting naar De Steeg, pentekening van G. Boogman uit Arnhem, 1953. 12x18 cm.
58903: - 'T Penseel beeldt TWEEDEN WILLEM af, Wat bijschrift zal het volk hem geven, Dien God ten zetel had verheven, En die de kroon droeg en den staf? Dat hij geliefd werd bij zijn leven, dat hij beschreid wordt in zijn graf. 17 maart 1849 door H. Tollens, Cz.
44728: - KARSDORP --- Twee kwitanties t.n.v. P.A. Karsdorp te Amsterdam, 1904.
45027: - "LEIDEN; BELASTINGEN; BUCAILLE --- Twee kwitanties betr. de heffing op inkomsten in 1799 te Leiden. Folio, deels gedrukt, 2 pag., 1800."
45028: - "SCHOONHOVEN; BELASTING; VAN NOOTEN --- Kwitantie betr. de heffing op inkomen in de 7e ring van het Dep. van de Delf, d.d. Schoonhoven 1801. Deels gedrukt, folio, 1 pag."
48427: - HOMMIUS, VAN DEVENTER--- Twee schutbladen uit een oud boek met aantekeningen van en over Sixtus Hommius en Henrici N. Daventradi, manuscripten.
48428: - GROOT, HUGO DE--- Brief van Hugo de Groot aan de koningin-weduwe d.d. Parijs 27/2 8/3-1635. Met nog enkele andere brieven van De Groot. 17e eeuwse kopien, folio, 1 pag., manuscript.
48430: - HUGUENIN, AMERSFOORT--- Brief van P. Huguenin, d.d. Amersfoort 1787. Incompleet, 4°, 2 (van 3?) pagina's, manuscript.
48431: - SPIEGHEL--- Twee gedichten gesigneerd H.S. (waarschijnlijk van H.L. Spieghel), 19e eeuwse kopien, manuscript, 4°, 2 pag.
48432: - MEIJER, TAALKUNDE--- Uittreksels van 5 verhandelingen van J.L. Meijer over taal, 1816-1818. Manuscript, folio, 3 pag.
48433: - WIJNEN--- Brief van F.F.(?) Wijnen, d.d. Zutphen 1849, aan amice. Manuscript, 4°, 2 pag.
48434: - AKERSLOOT--- Handtekening op perkament van Aumel (Auwel?) Akersloot, 1629.
48435: - WILLMET--- Aantekeningen van prof. J. Willmet over de koophandel der Arabieren. Manuscript, 8°, 8 pag.
48437: - ORDEN, VAN--- Brief van G. van Orden, d.d. Zaandam 1850, 8°, 1 pag., manuscript.
48438: - "KOCK, DE; SCHONCK--- Brief van de Kock, d.d. 's Gravenhage 1831, aan mr. J. Schonck, raadsheer Hooggerechtshof. Manuscript, 4°, 2 pag."
48439: - KASTEELE, VAN DE--- Brief van R.P. van de Kasteele, d.d. 1828, 8°, manuscript, 3 pag.
48440: - COLLOT D'ESCURY--- Briefje van Collot d'Escury van Heijnenoord, aan raadsheer Schonck, 8°, 1 pag., manuscript, z. j.
48441: - FALCK--- Briefje van A.R. Falck, d.d. 1822, aan raadsheer Schonck, 4°, 2 pag., manuscript.
48442: - HASSELT, VAN--- Briefje van G. van Hasselt, d.d. Daalhuijsen 1806, aan raadsheer Schonck. 8°, 1 pag., manuscript.
48443: - "HASSELT, VAN; SCHONCK; HUYGENS--- Brief van W.J.C. van Hasselt, d.d. Amsterdam 1832, aan raadsheer mr. J. Schonck te 's Gravenhage. 4°, 4 pag., manuscript."
48445: - "MOULIN, DU; VAN DER SLUYS--- Aantekening over wed. J.H. du Moulin-van der Sluijs die in 1793 aan de stadhouder financiele bijstand vraagt. Manuscript, 1 pag."
48446: - LANGENHOVE, GASPARIN, AGRARISCHE GESCHIEDENIS--- Brief van A. van Langenhove (Lanzenhove?), d.d. Parijs 1854, aan de comte de Gasparin au Chateau de Orange. Manuscript, 4°, 4 pag.
48447: - DIFEREE--- Brief van Hendr. C. Diferee, d.d. Amsterdam 1906, aan Hr. Hartkamp. Manuscript, 4°, 1 pag.
48448: - QUACK--- Briefje van H.P.G. Quack, d.d. Amsterdam 1893 aan Hr. Verster over zijn vertrek als redacteur van De Gids. 8°, 2 pag., manuscript.
48449: - "TIENHOVEN, VAN; FUNKE--- Brief van Van Tienhoven, d.d. Haarlem 1908. Manuscript, 8°, 2 pag."
48450: - "MULLER, P.N.; THEE--- Brief van P.N. Muller, d.d. Amsterdam 1901. Manuscript, 8°, 2 pag."
24003: - Friesche oudheden. Afbeeldingen van merkwaardige voorwerpen van wetenschap en kunst gevonden in (...) Friesland. Leeuwarden 1875, 60 pag. + 32 gelithografeerde platen. Band slordig, doch compleet exemplaar.
9771: - De vermetele Cupido door Venus bestraft. Leiden, Z. v. Egmont, 1768. 8º: 14 p.
9274: - Blyde wellekomst van de vrome borgeren tot Nieupoort, aen hare mede-broederen, de ghevanghen remonstrantsche predicanten, die op den 20. Julij in den morgenstont, door Godts genade van 't huys te Loevesteyn verlost zijnde, tot Nieupoort aengekomen, ende van alle de borgeren vriendelyck gewelkomt zijn, z.p., z.j. Plano, 1(?) p. (losgeknipt en opnieuw opgeplakt).
9278: - Doodt-stuypen van d'Heer Cornelis Musch. Ghedruckt anno 1646. z.p. 4º: [8] p.
9422: - "Huwelijkszangen ter bruylofte van den heere Roelof Veening en mejuffrouwe Hendrika Thin. Incompleet. Slechts aanwezig ""verklaaringe van het tytelplaatje"" door H. van de Gaete. 4º: [1] p."
9424: - Ter bruilofte van den Heere Michiel Slagregen de jonge en Jongkvrouw Maria Crajesteyn de jonge, [vereenigt in Haarlem den 15 van louwmaand des jaars 1713]. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, z.j. 4º: [33] p.
9425: - Zegen-wensen ter bruiloft van den Heere Michiel Slagregen de jonge en Jonkvrouwe Maria Krajesteyn de jonge, in den echt vereenigt binnen Haarleme, den 15de van louwmaand 1713. Haarlem, Isaac Enschedé, 1713. 4º: [20] p.
9426: - Verjaar-zang aan Jonkvrouw Maria Krajestein de jonge, bruid van den Heer Michiel Slagregen den jongen, in haar 25ste jaar getreeden, op haaren trouwdag den 15den van louwmaand in 't 1713de jaar. Haarlem, Izaak Enschedé, 1713. 4º: [8] p.
56513: --, - Koopmans en winkeliers handboekje, waarin men met een opslag van het oog kan zien als men meet tot wat prijs het stuk, de el, het pond (.....) gekocht is, hoeveel de somma van den geheelen koop bedraagt. Zeer dienstig voor alle kooplieden, suikerhandelaars (....) benevens eene uitrekening van interessen, Amsterdam, Gartman, 1818.
56515: [RAISSON, HORACE NAPOLEON], - Code civil. Manuel complet de la politesse du ton, des manières de la bonne compagnie (.....) par l'auteur du code gourmand, 6e ed., Brussel, 1829
56518: -- - Berichten en mededeelingen der Vereeniging voor lijkverbranding. Eerste t/m achtste jaargang 1876-1883.
29452: - SPRAKELL, TURNBULL, ROERHOF, ZWOLLE -- Aankondiging van het huwelijk van J.M. Sprakell en W.L. Turnbull, Zwolle 15-2-1749. Deels gedrukt, 4°, 1 pag.
29458: - SAKSEN -- Visitekaartje van ‘le Grand duc de Saxe’ met achterop in pen ‘recu 17-9-1898 à La Haye’.
29462: - JORDENS -- Aquarel van bloemen in een vaas, getekend door Bep Jordens, ca. A5.
29464: - ELLARD -- Portretfoto, formaat carte-de-visite, van Geertruida Ellard, ca. 1900.
29465: - CONINCK WESTENBERG -- Met krijt getekend portret van Max Westenberg, dd. 1906, gesigneerd H.B.(?) Formaat ca. A4.
29470: - HORSMANS, SCHIN OP GEUL, DE LIMPENS -- Kwintantie ten name van Wouter Horsmans betr. diens aankoop uit de ‘gemeyne gronden’ te Schin op Geul, dd. 1783. Gedeeltelijk gedrukt, folio, 1 pag.
58104: - Enkele pagina's betr. Wieringerwaard uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58105: - Aant. van J. Belonje over gedenksteen in afgebroken kerk van Zijdewind, 1 pag. Manuscript.
58106: - Enkele pagina's betr. Huisduinen uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
55280: --- - Beknopt verhaal van de oproer binnen de stad Amsterdam, voorgevallen den 31-1-1696 en weinige volgende dagen. Met inlassing der plakkaten daar toe behoorende. Z. pl. [1696].
47322: - Nouveau guide aux musee et chateau de Versailles (.....) Versailles, Klefer, 1844, 102 pag.
47346: [LYNDHURST, J. SINGLETON COPLEY, BARON], - Etat de l'Angleterre en 1822, publie par ordre du ministere de S.M. Britannique, 2nd. ed., suive d úne reponse de l'opposition, Paris, Chanson, 1822, 10+238 pag.
58100: - Enkele pagina's betr. Uitgeest uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58102: - Enkele pagina's betr. Wadway (NH) uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
57926: - Extract Resolutien Staten van Holland 10-11-1757 betr. request van Jean Dusseau tot het oprichten van een geweermakerij te Rotterdam. Gedrukt, folio 1+3 pag.
57903: - Mapje met heraldische aantekeningen, afkomstig van J.A. Koopmans e.a., 19e eeuws.
57910: - Getekend wapenblad met het familiewapen in kleur van Hugo Andreae Ruysch, heer van De Engh, overl. 6-10-1666, met diens 8 kwartierwapens, 17e eeuws, 21x15 cm.
58546: - Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II, Essen 1988.
55637: [BALEN, PIETER GERARD VAN] - Memorie [van de magistraat van 's Gravenhage] tegens de missive van de praesident en raden van den Hove van Holland in dato 18-12-1761, houdende der zelver berigt op de requeste door schout, burgemeesteren en schepenen van 's Gravenhage den 29 July te vooren aan haar Ed. G.M. gepresenteert, t.g.v. een dagvaarding (...) tegens Pieter Gerard van Balen, burger en schutter, mitsgaders boekverkooper alhier. 's Gravenhage, 19-7-1762.
55638: --- - 'Korte memorie dienende tot nader adstructie van het verzoek bij requeste van wegens de Magistraat van 's Gravenhage' aan Gecomm. Raden Staten v. Holland, d.d. 1719.
8567: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Spiegel der weereld, of Geheime waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus. Rotterdam, Gerrit van Rooyen, 1767.
57132: "[HUPP, O.];" - Wappen des Kaisers Maximilian I.
54321: --- - Sententie bij den ed. hove Provinciaal van Utrecht den 29 January 1791 gepronuncieerd en geëxecuteerd jegens Willem van Wankom. Utrecht, J. Altheer, 1791.
52531: [BORSTIUS, JACOBUS] - De predicatie van 't lang-hayr, gedaan door een voornaam gods-geleerde binnen een aanzienlijke stad genaamt ..., Groningen, Groenewout etc., [1768].
9418: - Bruiloftzang ter bruilofte van ... Claudius Lormier en Juffrouw Johanna Catharina Steenlack. 's Gravenhage, Gerrit Rammazeyn, 1712. 4º: [8] p.
9419: - Huwelyks zangen ter bruylofte van den Heere Jan Waterman en Mejuffrouwe Johanna Veening, in den echt vereenigd den 19den van zomermaand des jaars 1712. Amsterdam, Jan Boom, 1712. 4º: 21 p.
57794: - Transportakte gepasseerd voor schout en schepenen van Dordrecht d.d. 9 februari 1671. Johan van Bijwaert, notaris te Dordrecht als gemachtigde van Maria Laurens van Elslo weduwe van Jan Aeldertsz de Veer, transporteert op Matthijs Paradijs, koopman en burger te Dordrecht, een pakhuis, erf en huis, loods en verder toebehoren op de Nieuwe Haven, strekkende van voren van de Nieuwe Hoven tot achter op de Hooge Nieustraat, tussen huis van Matthijs Paradijs en dat van Joris van Hovorst.
57795: - Transportakte gepasseerd voor schout en schepenen van Dordrecht, 1796 (tweede jaar van de Bataafsche Vrijheid). Bartholomeus van der Star, notaris te Dordrecht, geautoriseerd tot verkoop van onroerend goed toebehoord hebbende aan Matheus Schop, transporteert op Lambertus van Eijsbergens huis en erf aan Augustijnekamp te Dordrecht. Met aantekeningen van betalingen 1801 en 1802. Charter op perkament (moeilijk leesbaar).
56315: [GRAAF, W.A. DE], - Vaststelling van een plan voor den aanleg van een bosch, Amsterdam 3-2-1937, Gemeenteblad pp. 289-314 en 1-43, geïll., o.a. met uitvouwbare gekleurde kaart.
56318: -- - Tentoonstelling Honderd jaar Gemeentelijke Archiefdienst, Amsterdam, Waaggebouw 1945, 4 pag.
9634: - Huwelykszangen voor ... Mr. Jan Frederik Parvé en ... Maria Adriana Van den broeck, in den echt vereenigd binnen Haarlem den 22sten van lentemaand des jaars 1746. Haarlem, Izaak en Johannes Enschedé. 4º: [22] p.
9414: - Op het huuwelyk van den Heere Dirk Rank en Jongkvrouwe Suzanna Lescailje de wreedt, getrouwd den 19den van grasmaand 1712. z.p. 4º: [8] p.
9415: - Lyk-reden over 't afsterven van ... Philippus Van limborch, hoogleraar der Heylige godtgeleertheid onder de Remonstranten, ontslapen den 30 van Grasmaand in 't Jaar 1712. Uitgesproken in 't latijn door Joannes de Klerk, op den 6 van Bloeimaand, den dag zijner begravinge. Amsterdam, Pieter Visser, 1712. 4º: 44 p.
9416: - Echtzang voor Pieter Van den brande, hoog baljuw en rentmeester gen. der grafelijke domeinen van Zeelant ... en ... Petronelle Geertruit Van berkel, te Rotterdam getrout den 26 in bloeimaent 1712. Rotterdam, Fritsch en Böhm, 1712. 4º: 9 p.
53623: [REGLEY, ABBÉ] - Levens-beschryving van Louis Mandryn, waar in de voornaamste gevallen en bedrijven van dien beruchten contrebandier sedert zyn eerste jeugt tot aan zyne dood te vinden zyn. Naar het oorspronkelyke uit het Fransch vertaald. Amsterdam, Jan Morterre, [ca. 1760].
53624: [REGLEY, ABBÉ] - Histoire de Louis Mandrin, depuis sa naissance jusqu'a sa mort. Avec un détail de ses cruautés, de ses brigandages & de son supplice, Nouvelle édition revue &corrigée. Amsterdam, E. van Harrevelt, 1756.
53625: [REGLEY, ABBÉ] - "Histoire de Louis Mandrin, depuis sa naissance jusqu'a sa mort; avec le détail exact de ses cruautés, de ses brigandages et de ses supplices. Rouen, Lecrene-Labbey, 1814."
53626: [REGLEY, ABBE] - Historie van Ludovicus Mandrin, van zyne geboorte af tot zyne dood. Met eene uytlegginge van het bezonderste zijner vreedheden, struyk-rooverijen en zijne straffe. Overgezet van de Fransche in de Vlaemsche taele, Amsterdam/Gent, L. v. Paemel [ca. 1820].
53628: --- - Manier van procederen voor den Hove van Hollant, hedendaags gebruykelijk. 2e druk (...) zeer dienstigh en nootzakelijk voor alle practizijns. 's Gravenhage, E. Boucquet, 1697.
55821: --- - Prent: [De moord op de gebr. De Witt, het verslepen der lijken, de lijken aan de galg, etc.], anonieme ets. Rechts de Gevangenpoort, op de achtergrond het Binnenhof. In de lucht de twee ooievaars.
45748: - SCHAEPMAN, RIJSENBURG--- Feestprogramma 1903-1928 mr. dr. A.C.M. Schaepman, 25 jaar rector Seminari Rijsenburg. 4°, gestencild, geillustreerd, 16 pag.
45643: - MAREZ OYENS, KAPPEYNE--- Politieke overmoed. Door J.C. de Marez Oyens, brochure, 4°, 2 pag., gedrukt.
57139: "[DRUGULIN, W.]; " - Aus der Ex-Libris Sammlung der Bibliothek des Borsenvereins der Deutschen Buchhandler, Leipzig 1897.
29481: - MEIJER -- Potloodtekening met kleur van een oud-Hollandse trapgevel, gesigneerd ‘Gerh. Meijer fecit 1847’ 17x22 cm.
29480: - RUYS DE BEERENBROUCK, DE GRAAF, DECKERS, TERPSTRA, VERSCHUUR -- Persfoto van de beediging van de nieuwe ministers S. de Graaf, jhr. mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck, mr. dr. L.H. Deckers, Terpstra en F.J.L.Verschuur in 1929 bij Soestdijk. 18x24 cm.
29478: - MUZIEK, HAARLEM, ANDRIESSEN -- Vier programmaboekjes van de Haarlemsche Mannenzangvereniging ‘Crescendo’, directeur: N.H. Andriessen, 1881-1884, gedrukt, elk ca. 20 pag.
29476: - ROTTERDAM, LINKER MAASOEVER -- Brochure ‘Vereniging linker Maasoever 1897-1927. Tentoonstelling van 26 juli t/m 4 aug. H.B.S. Putscheplein Rotterdam’. Gedrukt, 16 pag., geill. Met fraai art-deco omslag.
29471: - LIMPENS, DE, WENMAEKERS -- Verkiezingsbiljet, waarbij ‘eenige kiezers van Maastricht en omstreken’ dd. 15-4-1855 aanbevelen op C. de Limpens te stemmen en niet op de kandidaten van het blad de ‘Limburger’, de advocaat Wenmaekers en Ed. Sassen. Gedrukt, 4°, 2 pag.
29474: - VLAG, MULLER -- Brief van D. G. Muller, dd. ‘s Gravenhage 1862 aan Mr. M.P. Blaauwbeen, burgemeester van Goes betr. de geschiedenis van de Nederlandse vlag. Manuscript, 8°, 2 pag.
29527: - HELLER, WESTHOEK N. BRABANT -- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Jeanette Heller, met 19 bijdragen uit Klundert, Willemstad, Hoge Zwaluwe, Steenbergen, Sliedrecht etc. uit de jaren 1851-1859.
29475: - MILITARIA, HABETS, KONINGS, REYNERS, KLIMMEN -- Militair zakboekje ten name van Hubertus Willem Habets, zoon van Hendrik en Elizabeth Keunens (Coningx), geb. te Klimmen 28-2-1796, in dienst (45e- bat. 2e- comp.) van 1815-1818. Daarna gebruikt als een familieregister. 1 deeltje, deels gedrukt, met veel aantekeningen in pen.
29479: - COLIJN -- Persfoto van het eerste kabinet Colijn tijdens de eerste ministerraad, 18x24 cm.
9411: - Huwelykszangen ter bruilofte van ... Jan Cliquet en ... Maria Welzing, in den echt vereenigd binnen Amsterdam, den 17den van wintermaand 1711. z.p., 1711. 4º: [16] p.
9412: - Lijkdichten op het overlijden van ... Gerard Röver, resident van zijn koningklijke majesteit van Pruissen, enz. Verscheiden den 25sten, begraven den laatsten van wintermaand des jaars 1711. z.p. 4º: [8] p.
9406: - Nagedachtenis van wijlen den ... Heere David Amya, outsten leeraer van Christus gemeente in 's gravenhage, overleeden den 2 van loumaent 1711. 's Gravenhage, Gillis van Limburg, 1711. 4º: 12 p.
9405: - Viro amplissimo D. Danieli Van alphen s.f. j.c., in civitate Leidensi XV consuli et hoc tempore praesidi, summis honoribus ad beatae senectutis Laetitiam florenti patriae ornamento ... haec nova de gallis reportata tropaea venerabundus inscribit Henricus Snakenburg. z.p. 4º: [12] p.
9420: - Bruilofts-zangen op het huwelijk van den heere Jan Van den bosch en Jongkvrouwe Susanna Hobrink, vereenigt te Nigtevecht, den 17den van hooimaand des jaars 1712. z.p. 4º: [20] p.
9403: - Op het huwelyk van ... Thomas Joannes Van de weetering, predikant te Vreeland en ... Anna Welzing, getrouwt den 6den van sprokkelmaand 1710. z.p. 4º: [8] p.
9402: - Gelukwenschinge opgedragen op het bekomen van het griffiersampt aan de Weled. Heer, Mijn Heer Hieronimus Antonis Fili Sliggers [= Slicher]. z.p., [1710]. Plano.
9409: - 't Huwelyk van monsieur Konstantyn De vogel en jufvrouw Maria Konstant, geviert den 12en der Oogstmaandt 1711. z.p., z.j. 4º: [12] p.
9404: - Lofbasuyn uitgeblaasen ter eeren van den geleerden Heer, de Heer Isaac De visscher, wanneer sijn Ed. meester der beide regten verklaard wierd, den 21sten july 1710. Plano.
54531: [HASSELT, J.J. VAN] - Rechtsgeleerde verhandeling over de noodzaakelykheid van het schouwen der doode lighamen en wat daaromtrent moet in acht genomen worden, door een voornaam Geldersch rechtsgeleerde. Amsterdam, Entrop, 1772. [gebonden met:] Rechtsgeleerde verhandeling over de aanzegging des doods aan een veroordeelden misdadiger. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Verhandeling over den oorsprong en voortgang van de criminele jurisdictie in de Nederlanden. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Rechtsgeleerde verhandeling over eenige rechten de vreemdelingen in de Nederlanden aangaande. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Rechtsgeleerde verhandeling over den doodslag die zonder misdaad geschiedt. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Rechtsgeleerde verhandeling over het gebruik en de uitwerking van den smaak in deeze en geene crimineele gevallen en by die gelegenheid over het Yveroffer (...) welk eertijds bij de jooden omtrent eene van overspel verdachte vrouw heeft plaats gehad. Amsterdam, Entrop, 1773.
9757: - Op het overlyden van mijnen vader Jeronimo De bosch te Amsterdam overleeden den 26sten van louwmaand en begraven den 2den van sprokkelmaand 1767. z.p., z.j. 4º: [4] p.
9399: - Ter bruilofte van den heere Willem Snellen en juffrouwe Margareta Van 't wedde, geviert [te Rotterdam den 12den van Zomermaent 1709. z.p., z.j. 4º: 8 p.
56892: -- - The English peerage, or a view of the ancient and present state of the English nobility, 3 volumes, London 1790.
56900: "[IRTENKAUF, W., UND K.H. HALBACH];" - Die Weingartner Liederhandschrift. Facsimile, Stuttgart 1969.
44772: - DOUVEN --- Twee brieven van mevr. M. Baar-Douven d.d. Heerlen 1953 aan G. Halwasse betr. een zegelring. Manuscripten, 2 pag.
9396: - Danksegging op de danksegging van de Heer G. Goris, med. dr. z.p., z.j. 4º: [8] p.
29802: - MILITARIA -- Missive van hunne Ho.Mog. in dato 23-3-1752, tot addres van de generale petitie van den Rade van Staten (...) voor 1752 (...) relatief tot de resolutien van 13-4-1752.
9837: - Lykzangen op het afsterven van ... Mr. Maarten Weveringh Antz., voorzittend schepen en raad der stad Amsterdam, overleden den 28 van slachtmaand 1777. z.p. 4º: [21] p
46840: - NEW YORK, NEWPORT NEWS--- 2 foto's, 9x11 cm., van New York, 1926 en 1 foto van Newport News (VA), 1917.
46841: - VLISSINGEN, FRELIER--- Foto, 14x9 cm., van de heer Frelier tijdens de cursus radiotelegrafie te Vlissingen, 1918.
849: [FRIESLAND] - Biljetten van verkoping der vastigheden van de pastorien die volgens Staats-resolutie van 4 juny 1661 [lees: 1761] bevonden zijn suppletie van node te hebben. Leeuwarden [ca. 1763]. 4°: ca. 200 p.
57887: - "Twee gedrukte blaadjes, 8o, ""De belydenis van een dispoot, 18-5-1787, druk G. Hendriks te Rotterdam. En: Belydenis van een getrouw regent, z.p., z.j. [1787?]."
55316: --- - V.P.A. Bloedigen Haegh of 't Godsalig af-sterven van Jacob de Graef de jonge op den 29-6-1672 (...) en N.V.M. noyt-gehoorde wreede broedermoort van de heeren mrs. Cornelis en Jan de Wit (...) Treurspel. Hantwerpen, Kees Voorvechter, [1672].
14188: - OOSTERBEEK, FABIUS, HENKES, KRUSEMAN ‘Dagboek van H.E. Fabius, ter herinnering aan haar verblijf van 1-17 Augustus 1887 bij oom en tante Henkes en mejuffrouw Kruseman op Dreieroord te Oosterbeek’, z.pl., z.j. (ca. 1960?), gedrukt, 44 p.
14193: - BOEKHANDEL, VAN DEN BRINK “Bewijs van lidmaatschap der Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels”, voor J.B. van den Brink, boekhandelaar te Amsterdam, d.d. 7-8-1838. 1 blad, folio oblong, deels gedrukt, deels gekalligrafeerd, met opgedrukt zegel en de handtekeningen van voorzitter (P. Meyer Warnars) en secretaris.
29741: - FRANKENDAAL, MULDER, BELASTING -- Gedrukte brochure ‘Iets over het door den heer C. Mulder ontworpene plan van een belastingstelsel, door F.W.F.’, Amsterdam, Westerman, 1835, 19 pag. met uitvouwbare plaat.
29730: - NEETESON -- Stamboom van het geslacht Neeteson, door P.G. Neeteson, ‘s Gravenhage 1960, 4°, getypt 53 pag.
54087: --- - Iets aangaande den veroordeelden en op den 21 Julij 1828 binnen Middelburg ter dood gebrachten Hendr. Fred. Schreuder. Uit echte berigten bijééngebragt. Middelburg, E. Hendrikse en J.J. Beukers, 1828.
56673: - Souvenir de Versailles et Trianons, photographies en couleurs.
9395: - Huwlyx zangen ter vereeniging van den Heere Willem Kops met Jongvrouw Anna Van gelder in Amsteldam den 13 van wintermaand 1708. z.p. 4º: [18] p. Incompleet, mist p. [19-28].
55773: --- - Prent: 'Stoom balance', anonieme litho. Links een balans waarop wordt gewogen. Rechts de heer C. de Bruyn en zijn twee zoons. Midden onder 'Chez les marchands de nouveautes a Londres' [1834].
55524: [BARBERI, F.?] - Vie de Joseph Balsamo, connu sous le nom de Comte Cagliostro, extraite de la procedure instruite contre lui a Rome en 1790. Traduite d'apres l'original Italien. Paris, Onfroy/Treuttel, 1791.
55531: --- - Den oprechten Hollantse waersegger ofte prognosticatie op het groote wonder jaer 1666, eertijts gepractiseert door D. Martinus Luther en nae verlicht door D. Joannes Cavinus, professoren in d'aenwysinge der Roomse dwalingen, waer in de bouvalligheyt der Roomsche stoel (...) wert vertoont (...) Tegen den hier nevens gaenden Vlaemschen leughen-gheest (...) gepractiseert door Joannes Calvinus. Antwerpen, erven paus Juth [1666].
9394: - [Hebreeuws] ofte gedenk-steen tot lof van Gods weldaden opgeregt door de nieuw-getrouwde den 2 van wintermaand 1708. [Betr. Henricus Hollenhagen, Luthers predikant te Utrecht, en Sophia De lange, te Amsterdam]. Amsterdam, Hendrik Bruyn, 1798. 4º. Incompleet, slechts de laatste 2 p. gemerkt D.
55368: --- - De sterf-huizen en lyk-staetiën door de bier- en wynstormen schandig onteert, vertoont in verscheide zamenspraeken tusschen Timotheus en Didakus. Leuven, v. Overbeek, 1758.
46808: - MEPPEL, WITHAAN, HEINEN--- Kalligrafie-oefeningen door Hendrikje Withaan, d.d. Meppel 1845. 4°, 2 pag., manuscript.
46809: - DANCKERTS DE RY, DE HOOGHE, V.D. KAMERE--- Uitnodiging voor de begrafenis van Cornelis Danckerts de Ry, artillery-meester en landmeter van Amsterdam, d.d. 14-4-1662, folio, oblong, 1 pag., gedrukt.
57487: "[KAMINKER, R., E.A.];" - La bibliotheque d'un honnete homme, Fonds Marius Levy, Perigueux, 1993, 175 pag., geïll.
57718: - Rekening en verantwoording van ontvangsten en uitgaven gehad en gedaan door Jan Hendrik Frederik Schemitz jr. als executeur testamentair van Cornelia Elisabeth Scheer te Amsterdam, weduwe van Jan Pieter Willem Eleveld. Gedateerd 13 april 1869. Handschrift, 5 beschreven pagina's, los, folio.
57721: - Kort en bondig vertoog, behelsende de maniere van Regeringe van het Dijkgraefschap genaemt den Hondsbossche en Duynen tot Petten. 31-8-1716. Folio, 12 pag., gedrukt.,
46792: - PARIJS, HOTEL DE MALTE--- Adreskaart en rekening van Grand hotel de Malte, 63 Rue de Richelieu, Paris, 1893. Directie: Frederic Svendsen, deels gedrukt.
46793: - "DAALEN, VAN; GERRETSON--- Twee brieven van Boeboe, d.d. Arnhem 1913 aan ouders. Ze is in huis bij (tante?) Toetie. Manuscripten, 6 pag."
46794: - LEROI--- Vier gecalligrafeerde en versierde wensen voor ouders, van Adriaan Leroi, d.d. Delft 1893-1894.
46795: - "TONEEL, FOTO'S VAN ACTEURS, SMIT--- Collectie van 34 foto's, diverse formaten, deels op karton, van toneelspelers c.a., vrijwel alle met opdrachten aan Margaretha Smit (ook Zwarte Griet, Grietepiet); werkzaam in de eerste jaren van de 20e eeuw bij de Stadsschouwburg te Amsterdam."
46797: - OPPERMANN--- Prog. dr. O. Oppermann 1909-1934. Overdruk Tijdschrift voor geschiedenis 49 (1934), 102 pag.
46798: - HOUTEN, S. VAN--- Een aantal publicaties van mr. S. van Houten, ca. 1880-ca. 1910. Gedrukt.
46799: - KUYPER, ABR.--- Zeventien kleine publicaties van dr. A. Kuyper, 19e eeuws, gedrukt.
46801: - LEIDEN, STUDENTEN, VISSER--- Twee albums met foto's (voornamelijk studententijd Leiden) van mr. A.R. Visser, later advocaat, Jan v. Nassaustraat 82, 's Gravenhage. De meeste foto's 18x24 cm., 1903-1911.
46803: - DORDRECHT, MERWESTEIJN, V.D. LINDEN, KWAST--- Open brief aan den heer mr. H.O. van der Linden van Snelrewaard door C. Kwast, Dordrecht 1885, 12 pag., gedrukt.
11303: - BROEK, VAN DEN Gedrukte uitnodiging voor Daniel Weslingh voor de begrafenis van Mr. Joannes van den Broeck, prof. juris em. in de Illustre Schoole. Amsterdam, 1739. 4(, oblong: 1 p.
30179: - MUIJEN, VAN -- Reclamebrochure van Gerard van Muijen, Den Haag, betr. Gevam's busopener, 1930. Fraai drukwerk.
30180: - SPEK, VAN DER -- Bedrijfskaart van W.J. van der Spek, stoffeerder te 's Gravenhage, ca. 1930.
30181: - AARSSEN -- Geboortekaart voor dochter van Luus en Huub Aarssen te Schiedam. 1957.
30183: - "HORA SICCAMA; WASSENAAR -- Kerstkaart van mr. and mrs. Hora Siccama te Wassenaar, ca. 1930. Gedrukt."
30184: - HOLTEN, MEULEMAN -- Twee kerstkaarten van Hotel 't Losse Hoes te Holten (J. Meuleman). Gedrukt met afb. van hotel. ca. 1950?
30185: - SCHIEDAM, HOLL -- Menu feestmaaltijd 400e- vergadering van De Schiedamse Gemeenschap, o.l.v. M. Holl, 1959. Gedrukt.
30186: - BROEKERHOF, RECKERS, BOEKBINDERS, ROTTERDAM -- Twee stalenboekjes met boekbinderslinnen van fa. Broekerhof & Reckers te Rotterdam. Ca. 1950?
30188: - BAARN -- Kerstkaart van uitg. De Boekerij te Baarn met afb. van Huis Groeneveld. Gedrukt, 3 pag., oblong.
30189: - "SCHEVENINGEN; VAKSCHOOL ZEELIEDEN -- Oningevuld diploma van de Volkschool voor Zeelieden te Scheveningen, ca. 1930. Gedrukt."
29788: - SCHEEPVAART, GEDRAG ENGELSEN -- 'Aanspraak aan Haare Kon. Hoogheid 7 december 1758'. Folio, 8 pag., gedrukt door Tirion te Amsterdam [1758].

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

3/29