Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
45980: - KAMPHUIS--- Pentekening door A.J. Kamphuis van La Mort de Meleagre, 20x28 cm. (19e of vroeg 20e eeuws).
48587: - MOL--- Arbeidsovereenkomst van Amsterdamsche Ver. tot het bouwen van arbeiderswoningen met Frederik Mol als schilder, Amsterdam 1909. 1 pag., deels gedrukt.
63506: - Centsprent: Hier hebt gy agtien fraaije Prentjes, / Ziet lieve Kinderen deze ventjes [scenes of farming, hunting, fishing] No 21.
49742: - LOTERIJ, OOSTENRIJK, GRATZ, DEUTZ--- Prospectus voor een loterij, uitgeschreven door bankier A. Stattler te Wenen, 1827, meegedeeld door L. Deutz en Co., Wamoesstraat Amsterdam. 4°, 4 pag., gedrukt.
45900: - DELFT, ONDERWIJS--- Oproep 'Naar de openbare school', door de Centrale Oudercommissie te Delft, ca. 1920. Folio, 1 pag., gedrukt. Geplastificeerd.
45888: - DELFT, GEMEENTERAAD, V.D. LEEUW, SCHAGEN VAN LEEUWEN--- Voorstellen van de heeren A. van der Leeuw en A.M. Schagen van Leeuwen, ingebracht in de vergadering van den gemeenteraad van Delft 13-2-1872. Folio, gedrukt, 14 pag.
45886: - "DEY, DELFT--- Verklaring van kerkeraad Delft dat Christiaan Frederik Dey lidmaat is; dit i.v.m. diens vertrek naar Maastricht. Deels gedrukt, 4°, 1 pag."
45858: - DELFT, KAMER VAN CHARITATE--- Gedrukt cartouche met blanco binnenvak. Links boven het wapen van Delft, rechts boven een afbeelding van het zegel van de 'camerae caritatis S.P.Q. Delfensis'. Gedrukt, folio, ca. 1750.
45864: - DELFT, VEERTIG-RADEN--- Convocatie voor vergadering van 40-raden van Delft, 1782. Deels gedrukt, 1 pag.
45762: - KALENDER, KALLIGRAFIE--- Datumzeicher fur das neunzehnte Jahrhundert. Gecalligrafeerd blad, 4°, manuscript.
45816: - ORMEA--- Juridisch advies door NN, d.d. 's-Gravenhage sept. 1690, betr. de boedel van Cornelis Ormea en Johanna Laignier en zoon Scipio Ormea betr. fideicommis. Manuscript, folio, 2 pag.
45850: - DELFT, REMONSTRANTEN, BLOMMENDAEL, SENNEWAERDEN--- Contract van de Grote Kerkeraad Remonstrantse Gemeente Delft met Philips Blommendael als voorlezer en zanger, in de plaats van Willem Dirksz Sennewaerden. Manuscript, 1695, 1 pag., folio.
45878: - DELFT, GEZELSCHAP WETENSCHAP--- Feestviering van het 50 jarig bestaan van het Kunst en Wetenschap minnend gezelschap Aan wetenschap gewijd, volmaakter door den tijd. Delft, 1848. Gedrukt op porseleinpapier, 2 pag.
45852: - DELFT, JEZUITEN, VAN RIET, VAN WARREMEE--- Verzoek van Pieternella van Riet aan de Jesuitenstatie Burgwal te Delft, om haar doopceel te mogen ontvangen. Ca. 1701, manuscript, 1 pag.
45760: - SCHLINGEMANN, ZUGERBERG--- Diploma erelidmaatschap voor P.A.H. Schlingemann van de Nederlandse club op het Instituut Montana te Zugerberg, Zug. D.d. Zugerberg 1937. Getypt met handtekeningen van 14 (bestuurs)leden.
45870: - DELFT, METZELAAR--- Gecalligrafeerd blad, plano, oblong, door G. Metzelaar te Delft, ca. 1800. Manuscript.
45872: - DELFT, DORIE--- Verklaring van burgemeesteren van Delft dat Frans Dorié, geboren te Delft, laatst wonende te Rotterdam, te Delft mag wonen, mits zich bij de wijkmeester te melden. 1820, deels gedrukt, 1 pag.
45766: - MARQUARD, DE JAGER, VAN ROSSUM--- Rekening betr. de boedel van mevr. M.E. de Jager-Marquard, eerder weduwe van Mattheus van Rossum, bijgehouden door Jan de Jager Evertsz., 1839-1843. Manuscript, folio, 18 pag.
45770: - GORKUM, VAN--- Overdruk van het artikel 'Bijdrage tot de genealogie Van Gorkum' door L. Calkoen, verschenen in De Navorscher 1901 pag. 289-300, met een zeer groot aantal correcties en aanvullingen in handschrift en enkele bijlagen, gebonden in half linnen.
45862: - DELFT, KAMER VAN CHARITATE, RIJKWAARD, V.D. DIJKGRAAF. Verslag van de Camer van Charitate te Delft d.d. oktober 1775 betr. ontslag van de concierge Andries Rijkwaard en de aanstelling van de assistent Cornelis van den Dijkgraaf in diens plaats. Mansucript, folio, 3 pag.
45826: - ZALTBOMMEL, V.D. BERGH, V.D. GARDE--- Acte van hypotheek d.d. 6-5-1828 waarbij Gijsbert v.d. Bergh Werendszoon, landbouwer te Zaltbommel, verklaart F 200 schuldig te zijn aan Johannes van de Garde, koopman te Zaltbommel. Manuscript, folio, 4 pag.
45810: - SAINT-LAZARE DE JERUSALEM, PAHUD--- Diploma voor Louis Willem Pahud de Mortanges als chevalier de grace in de Ordre Militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem, d.d. Parijs 1979. 4°, deels gedrukt, met handtekeningen van Duc de Brissac e.a.
45832: - HONKBAL--- Vijftien afleveringen van tijdschriften over sport, alle met artikelen over honkbal, 1924-1925, geillustreerd.
45830: - PROSPECTI BOEKEN--- Ca. 30 prospecti voor te verschijnen boeken, 19e en 20e eeuw, gedrukt.
45876: - DELFT, STADSVERBETERING--- Uitnodigingen van B en W van Delft aan bouwkundigen tot het inleveren van een ontwerp voor de avenuen aan de zuidkant van de stad. Delft, 24-5-1836, gedrukt, 2 pag.
45822: - BURCH, VAN DER--- Genealogisch schema betr. de familie Van der Burch, 17e en 18e eeuw, te Belgie. Manuscript, folio, 1 pag. [18e eeuw].
45896: - DELFT, MUZIEK--- Programma 4e uitvoering mannenzangvereeniging te Delft (dir. F. Boers), 18-10-1889. Gedrukt, 4 pag.
45844: - DELFT, V.D. DUSSEN, GRASWINCKEL--- Rekening van timmerman Harmen Claesz voor de rentmeester van de Oude en Nieuwe Kerk te Delft. Met betalingsopdracht getekend door Bruijn v.d. Dussen en J. Graswinckel. D.d. 13-10-1657. Manuscript, folio, 1 pag.
46165: - REINDERS--- Gedrukte overlijdenskaart voor D.W. Reinders. Zwolle, 1940.
45996: - ENSCHEDE, ANSINGH, DEEGENAAR, BELTMAN--- Foto van een huis, 17x12 cm., met op de muur van het buurhuis de tekst 'muziek-instrumenten. Depot der firma Dirk Ansingh en Co, Zwolle, H. Deegenaar.', ca. 1920?
24923: - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, deel X. Vervolgende de beschryving van Zeeland.
8570: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Secreete byvoegzels, of Nodige sleutel voor de twaalf brieven van den berugten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen in het trekken van den horoscoop, en geopenbaard aan Meester Franciscus, in zyne Spiegel der waereld. Den Haag, Hendrik Backhuyzen, 1759-1762.
24961: - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren, behelzende (...) Overijssel.
18202: [SOBELS, MICHIEL ADRIAAN] - De herberg van het roode gehucht. Een familie-tafereel. Door Michiel Adriaan. Amsterdam, G. Portielje, 1830.
52690: [BALEN, PIETER GERARD VAN] - Memorie van deductie en belang [van de magistraat van 's-Gravenhage] tegens de missive van [...] Hove van Holland in dato 27 April [1759] [...] omtrent Pieter Gerard van Balen, boekverkoper alhier en teffens burger en schutter zynde, overgegeeven aan [...] Staten van Holland. Z. pl. [1759].
51717: - Les Pays-Bas. Manuel en deux parties, Cercle des journalistes Neerlandais, Leiden, Sijthoff [1898], 530 pag.
849: [FRIESLAND] - Biljetten van verkoping der vastigheden van de pastorien die volgens Staats-resolutie van 4 juny 1661 [lees: 1761] bevonden zijn suppletie van node te hebben. Leeuwarden [ca. 1763]. 4°: ca. 200 p.
29645: - "LUTTELGEEST, VAN; VAN ALPHEN, SWANENBURG, CRUIDENIER -- ‘Geslachtregister van Simon Sibrants van Luttelgeest, met Geertje Gerrits Heij’. Manuscriptboekje in perkament, 16x10 cm., met ruim 200 beschreven pagina’s, te weten een parenteel van alle afstammelingen tot ca. 1700."
52592: [PREVOOST, A.F. A.O.] - Histoire generale des voyages ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre. Tome 24, Amsterdam, Harrevelt en Changuion, 1779.
7353: [DESFONTAINES, PIERRE FRANÇOIS GUYOT] - De nieuwe Gulliver, of Reize van Joan Gulliver, zoon van den kapitein Gulliver. Vertaald uit het Frans. Den Haag, Isaac van der Kloot, 1731. [2 delen in 1 band]
53423: --- - De toast van mr. F.A.R.A. van Ittersum, vice-voorzitter der Arrondissements rechtbank te Utrecht en het oordeel der pers. Helmond, N.H. v.d. Boom, 1884.
58633: - Algemeene gids en zak-atlas van Amsterdam 1913/1914, Amsterdam, van Hees [1912].
15487: [LAET, JOHANNES DE] - Belgii confoederati respublica: seu Gelriae, Holland, Zeland, Traject, Fris, Transisal, Groning, Chorographica politicaque descriptio. Leiden: Officina Elzeviriana, 1630.
63508: - Centsprent: Dit Prentgeschenk leert u van Speyck, / Door moed beroemd, in deugden ryk ... No 27.
58673: [KORTHALS, H.A.], - Korte geschiedenis der Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V., 1873-1948, Amsterdam 1948, 429 pag, geb., geïll.
49602: - MEIJSMAN, KAPEL GRAVENHAGE--- Request van de weduwe A. Meijsman, d.d. Amsterdam 16-12-1806 aan Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 2 pag.
49604: - KLINKSPAAN--- Request van Balte Klinkspaan, d.d. 's-Gravenhage 1807, aan Lodewijk Napoleon, met verzoek om een functie aan het hof. Manuscript, folio, 2 pag.
57714: - Dagblad Out-Dordrecht's Nieu-Maere no 9 (Donderdagh 24 van Somermaent 1897 (24 juni 1897), no 14 (Sondagh den 11 van de hooijmaendt (11 juli 1897) en nr. 26 (22 van den Oogstmaent (22 augustus 1897) inclusief bijvoegsels bij nr 14 en 26, waarin Extract uit de Poorterrolle van Out-Dordrecht (naamlijsten van vermoedelijk eigentijdse bezoekers aan Dordrecht). 1897.,
58675: [HELDERING, E. (INL.)], - Jubileumverslag bij het 100-jarig bestaan van de My. voor den werkenden stand, 1854-1954.
50906: [SONSBEECK, JAN WILLEM VAN] - Mijne verlustiging op den Emer en Endegeest. Breda, Oukoop, 1793.
42437: [FRORIEP, ROBERT, ED.] - Chirurgische Kupfertafeln, Volume IV, [Weimar, Landes-Industrie-Comptoir, ca. 1830].
48997: - GREVE, VAN SOMEREN, LUGT--- Kwartierstaat van Koeraad van Someren Greve, geb. Haarlem 19-12-1911. Getekend door J.J. v. M. Groot blad met 16 kwartieren, getekend met pen en gekleurd met verf. Met de 16 familiewapens. Manuscript, 57x75 cm.
13414: - "ROEVER, DE; VORSTERMAN VAN OYEN Briefkaart van mr. N. de Roever, archivaris van Amsterdam, aan A.A. Vorsterman van Oyen, met lof voor diens werk over Vondel, dd Zandvoort 1887."
48963: - STUDENTEN?, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Los Bos-Hermanos Mezeranos-bloedworst, De Helden van het Stadhuis, 1 juli 1883 - 1 april 1885'. Litho Nikerk te Utrecht, 52x43 cm., gedrukt.
45040: - "EIK, VAN; KOPS; BRUYN; HARTSEN --- Familieaantekeningen Van Eik, de Wolff, Kops, Bruyn, de Bruyn, Hartsen. Ca. 1750-ca. 1830, voornamelijk te Amsterdam, manuscript, 4°, 16 pag."
48985: - STUDENTEN, UTRECHT, MUZIEK--- Gedachtenisprent '48e Lustrum Sic itur ad astra 8-11-1845, 30-6-1876'. Litho van Grolman, 42x32 cm., met afb. van harp en handtekeningen, gedrukt.
49015: - KOOPHANDEL, NIJVERHEID--- Grote (35x45 cm.) aquatint prent 'Voornaamste takken van Nederlandsch bestaan', door W. Kok, 1794.
48991: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Utile Dulci 21-11-1876', litho van Grolman, 42x32 cm., met afbeeldingen van studentenleven en handtekeningen, gedrukt.
48987: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Tres Faciunt Collegium 10-2-1876', litho door J. Nikerk, 58x48 cm., met driehoekige afbeelding en handtekeningen, gedrukt.
48999: - GRAVENHAGE, WILLEMSPARK, 1863--- Zeer grote litho, 65x85 cm., door Canelle en gedrukt bij S. Lankhout 'Willemspark te 's-Gravenhage 17 November 1863, opgedragen aan ZKH Prins Frederik der Nederlanden, voorzitter en de verdere HH der Hoofdcommissie enz.', gedrukt.
48979: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Utile Dulci 27-11-1874'. Litho van Grolman, met tekeningen o.a. betr. letterkunde en handtekeningen, 42x32 cm., gedrukt.
48971: - STUDENTEN, UTRECHT--- Blad met handtekeningen 'Reunie 29-6-1876', 42x35 cm., gedrukt.
64672: - Catalogue 14: Documents and manuscripts
49392: - TANKS--- Plakboek met afbeeldingen van Engelse en Amerikaanse tanks, ca. 1960.
49031: - BIER--- Publicatie van de Staten Generaal, d.d. 's-Gravenhage 24-4-1769 met verbod tot invoer van Leuvensche, Diester en andere buitenlandse bieren. 4°, gedrukt, 4 pag. (druk: Scheltus 1769).
49017: - BRANDWEER, AMSTERDAM--- De Amsterdamsche brandweer voorheen en thans 1874-1899. Prent naar tekening van Van Geldorp uit Amsterdamsche Courant 12-8-1899, 40x30 cm.
48959: - STUDENTEN, BORGER, FAURE, UTRECHT--- Gedachtenisprent betr. de installatie van een aantal studenten op 21-11-1878 in het gezelschap Elias A. Borger. Ontwerper: Faure. 55x40 cm., gedrukt.
49021: - "KOOGH, VAN DER; SCHOORSTEEN--- Ontwerp van een marmeren schoorsteenmantel (...) door J. van der Koogh te Zaandam, plaat 67 en 68, met een tekstblad. Elk blad 55x35 cm."
48961: - STUDENTEN, ELIO, UTRECHT--- Gedachtenisprent 1e lustrum Elius Luce Investigamus Obscura, 9-2-1882/1887, 50x30 cm., met afb. betr. studie en handtekeningen. Gedrukt.
49023: - WOLFAARTSDIJK--- Grote (70x100 cm.) kadastrale kaart van Wolphaartsdijk, tekening met kleur, 1910.
49025: - BRAND, AMSTERDAM, ZEEMAGAZIJN--- Zwaare brand van 's lands zee magazijn te Amsterdam, voorgevallen 6-7-1791. Gravure, 24x30 cm., door J.L. van Beek naar J. v. Meurs, 1791.
48975: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Reunie-diner Mars 23-6-1876'. Litho van Grolman met tekening van schietschijf en handtekeningen. 42x32 cm., gedrukt.
48981: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Amicitiae Sacrum 9-11-1876', litho van Grolman, met lauwerkrans en handen, 42x32 cm., gedrukt.
29936: - SLOTEMAKER DE BRUINE -- Kaartschrijven van minister Slotemaker de Bruine, dd. Wassenaar 1937.
57787: - Requesten etc. der geinteresseerdens in 't schip St. George, kapt Jan Pieter Jansen. Folio, 17+8 pag., gedrukt, d.d. 12-4-1781.
52474: [SWEERTS, HIERONYMUS], - Koddige en ernstige opschriften op luyffens, wagens, glazen, uythangborden (...) door een liefhebber der zelve. 4 delen in 1 band, Amsterdam, Jeroen Jeroense, 1682, 1683, 1685, 1690.
42347: - - Over de schadelijke huisinsekten als de huisvliegen, wespen, muggen, weegluizen, vlooijen (...) enz. met aanwijzing van (...) middelen om dezelve geheel uit te roeijen. 2e uitgave. Amsterdam, S. de Grebber, 1832.
42349: - - Het kaartspelen gemakkelijk gemaakt, of handleiding om de vermakelijkste4, 398, len, als lomberen, piketten, reversie, tarok, cassino, whist (...) te leeren. Naar den 15e druk uit het Hoogduitsch vertaald. Tweede druk, Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
42343: - - Philopaedion. Tijdschrift voor de jeugd, Jaargang 1822 [= 1e jaargang]. Amsterdam, A. Vink, 1822.
63358: - Centsprent: Bijbelsche figuren van het Nieuwe Testament. 83.
63120: - Centsprent: Bevlytig u, o Christen Jeugd! / By ’t inzien deezer Prent-Tafreelen ... No. 63.
49694: - MAESEN DE SOMBREFF--- Menu promotie-partij van mr. L.H.L.J. v.d. Maesen de Sombreff, 7-7-1879. 4 pag., gedrukt.
49696: - LEIDEN, STUDENTEN--- Schutterslied. Gezongen doot 't vendel van Claes Dierkz van Montfoort, t.g.v. de groote Hongerleierij in zomermaand 1875. Leiden, Somerwil [1875], 1 pag., gedrukt.
49698: - ZILLESEN--- Menu promotiepartij mr. H. Zillesen, 5-7-1880. 4 pag., gedrukt.
49700: - ZUIJLEN VAN NIJEVELT--- Menu promotie partij mr. J.A.H. van Zuijlen van Nijevelt. Leiden 14-6-1876, 2 pag., gedrukt.
49704: - LEIDEN, UNIVERSITEIT--- Menu 70e lustrum lugdunum Batavorum Leiden 22-6-1925. 3 pag., gedrukt.
49706: - SCHIMMELPENNINCK--- Menu promotie mr. F.D. Schimmepenninck. Leiden, 28-5-1879, 4 pag., gedrukt.
49708: - LAURILLARD, GEIJ--- Menu t.g.v. huwelijk W.A.E. Laurillard en A.R.W. Geij van Pittius, 's-Gravenhage 2-10-1923. 3 pag., gedrukt.
49710: - AMSTERDAM, SCHUTTERIJ CLAUDIUS CIVILIS, ZILLESEN, PORSELEIN KAARTJE--- Diploma eerelid voor F.C. Zillesen van de Handboog & buks schutterij Claudius Civilis. Amsterdam, 1868, gedrukt en handschrift.
49712: - HEEMSKERK--- Menu promotiediner mr. Th. Heemskerk, Leiden 13-5-18xx. 2 pag., gedrukt, met portret.
48043: - ESSER--- Brief van W.R. Esser, Baarn 1929. 1 pag., manuscript.
48045: - COEN--- Vier krantenartikelen over J.P. Coen, ca. 1930, gedrukt.
48047: - "LOON, VAN; BALDER--- Brief van Maud van Loon, d.d. Amsterdam 1980, aan Jan Balder."
48051: - HOUTEN, VAN--- Brief van B.A. van Houten, d.d. Amsterdam 1849, aan H.L. Oort te Gravenhage, 1 pag., manuscript.
5791: [VELMANS, L.] - Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der N.V. Handelmaatschappij v.h. J.H. van Maarssen, Amsterdam 1948, 48 p., geb., geïll.
59781: - - "Detectiveromans in dossiervorm. Aanwezig: Engelse/Amerikaanse uitgaven: Murder off Miami, 1936 (2 verschillende uitgaven). Dit exemplaar met `50th thousand'. Who killed Robert Prentice?, 1937 (2 verschillende uitgaves), Herewith the clues, 1939, The Malinsay Massacre, 1938. Nederlandse uitgaven: Moord op de `Golden Gull'?, 1936. Het raadsel van de sterrenwacht, ca. 1939 (2 verschillende uitgaves). De zaak Stevens, 1967; Wie doodde Robert Prentice, 1937 (2 verschillende Nederlandse uitgaves). Pri"
62124: - Illustrated page about the Bible (geillustreerd bijbelblad).
31019: - Genealogie van het geslacht des Ruelles, z.pl., z.j., typoscript, 85 pag.
49033: - SCHEVENINGEN, TERHEIDEN, BESCHERMING DUINEN--- Publicatie van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, d.d. [niet ingevuld, 18e eeuws] betr. verbod door de helm te lopen op de dijk voor Scheveningen en Terheiden. Dit om de duinen niet te beschadigen. 1 blad, plano, gedrukt.
50601: - Van Oordt. Familiespel. [ doos met bordspel, 3 pag. spelregels, kaartjes, opzettertjes etc.].
50763: - Verzameling van gezelschapsliederen, bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand, 5e druk. Dordrecht, Zender, 1839, 112 pag., oblong.
59775: - - "Articles on the use of opium in South-East Asia, in Dutch. A.o. De Britsche Opium-Enquete; Opium-verpakking, systeem 'Huizer'; De proef met de Opium-regie en hare uitbreiding; etc. No place, no date. (ca. 1895)."
59773: (SCHUMANN, W.M.G.) - Redevoeringen door den voorzitter van den Volksraad mr. dr. W.M.G. Schumann, gehouden van 1919 tot 1924. No place, no date. (ca. 1925).
50771: - Vrouwen Brevier. Keur van uitspraken over de roeping der vrouw, Leeuwarden, Suringar, z.j. Linnen band met goud opdruk, 226 pag., met gelithografeerde titelpagine door Emrik en Binger.
64654: - Catalogue 19: Genealogie en lokale geschiedenis
64570: - Catalogue 21: Documenten en Manuscripten
64569: - Catalogue 22: Documenten en Manuscripten.
50869: - - Beschrijving der plegtigheden en vreugebedrijven bij het tweede eeuwgetijde van de verlossing der stad Leyden, gevierd op den 3 en 4 van Wijnmaand 1774. Leiden, Hoogeveen, 1775.
50875: - - Kort verhaal van de revolutie in Haarlem op den 19 January 1795, ten verzoeke van de provisionele stads-regeering, uitgegeven door de leden van de gewezene revolutionaire club aldaar. Haarlem, v. Walre en Tetmans, [1795].
50892: - - De muzykonderwijzer of volledig onderwijs in de gronden der muzyk-kunde. 3 stukken in 1 band, Rotterdam, Burgvliet, 1780.
54519: --- - Nieuwe spiegel der jeugd, of Britsche tyranny, voorgesteld in een samenspraak tusschen vader en zoon, op een winter avond gehouden aan den haart. Haringen, K.J. de Vries, [ 1779].
49564: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT--- Inventaris van de archieven van senaat en curatoren der Groningse Universiteit door A.T. Schuitema Meyer en H.M. Mensonides. Typoscript, ca. 60 pag.
13418: - GENEALOGIE Genealogisch manuscript uit de 18e eeuw met fragment genealogieën (geïllustreerd met wapentekeningetjes) van: De Cort, van Overstege, Muys van Holy, Van Muylwijck, Foeyt, Van Wijngaerden, Van Beveren, Ruysch, de Pilgrim, 6 p., folio.
13430: - BREDA, VAN BEUGEN, STEVENS Rekening van Ad van Beugen voor Johanna Stevens, dienstmaagd van de heer Dieudonné wegens geleverd gouden slotje met stenen. Met verzoek van Johanna aan weesmeesteren van Breda om de nota te betalen, Breda 2-11-1791, 1 p., manuscript.
13440: - BELASTINGEN ‘Insinuatie-billet voor de belasting onder den naam van personeel’, 4 p., folio, gedrukt, ca. 1805.
13447: - UTRECHT, STUDENTEN, BROERS, DE LESPINASSE Gedenkschriften van eenen student, 1838 nr. 1 t/m 1841 1a, alles wat verscheen, ca. 400 p., 8º, gedrukt, met enkele gelithografeerde platen en bijlagen, gebonden, zonder band.
13449: - BRUYN, DE Ruim twintig familieadvertenties familie De Bruyn, begin 20e eeuw.
49290: - STUDENTEN, ROEIEN--- Programma Universiteits roeiwedstrijden 1937 op Boschbaan, 16 pag., gedrukt.
49268: - ROERMOND, BOEK J. CLEMENS--- Ordonnantie van keizerin Maria Theresia en landvoogd Karel Alexander van Lotharingen betr. het in 1768 te Luik verschenen boek van Jacques Clemens, 'Traite du pouvoir irrefragable & inebranlable de l'eglise sur le mariage des catholiques'. Gedrukt, folio, 2 pag.
49270: - MILITARIA--- Besluit Willem III d.d. 29-4-1886 betr. 1 jaar ontheffing van militaire dienst voor theologische studenten. Gedrukt, 1 pag.
49274: - HANDEL, PORTO FRANCO--- Extract resolutien Staten Generaal 27-8-1751 betr. de bevordering van de handel in de Republiek en Porto Franco. Gedrukt, folio, 52 pag.
49340: - LOUVRE--- The Louvre Gallery Paris. Leather portfolio, 16x10 cm. with 12 postcards with highlights from the Museum, ca. 1880?
49342: - GRAVENHAGE, DUINOORD--- Duinoord te 's-Gravenhage, 14 foto's op karton van deze Haagse wijk, uitg. M. v.d. Beek te 's-gravenhage, 19x26 cm., ca. 1900.
49344: - GRAVENHAGE, VOGELS--- Programma der 17e Internationale Tentoonstelling van pluimgedierte op 24-27 augustus 1883 (...) te 's-Gravenhage, 24 pag., gedrukt.
49346: - NUMISMATIEK--- Collectie van tientallen gravures met afbeeldingen van munten en penningen, (voornamelijk platen uit numismatische werken, deels verknipt).
49348: - DORDRECHT, TRAS, METSELWERK--- Ordonnantie op 't stuk van den tras en tras-steenen, Dordrecht, Onder de Linde, 1698, 4°, 19 pag., gedrukt. Met groot wapen van Dordrecht op titelpagina.
4935: M.J.W. - Recherches sur l'ancienne avouerie de la ville de Ruremonde et sur les familles de Vlodorp et de Cortenbach qui jadis furent investies de cette charge héréditaire. Gent 1855, 96 p.
49352: - DORDRECHT--- Request geprezenteert aen sijn hoogheyt den heere Prince van Oranje, rakende de nominatie vande goede luijden van achten der stad Dordrecht etc. Dordrecht, Goris, 1685, 4°, 8 pag., gedrukt, blauw papieren omslag.
49406: - BERGEN N.H. --- Bergensche Bad- Duin- en Boschbode, 25e jaargang (1934) nr. 1: Het zilveren feest van De Badbode. 24 pag., geill. [betr. Bergen en Bergen aan Zee].
49660: - KRANTEN, ALGEMEEN HANDELSBLAD--- Reclame (brief)kaart tonende een bezorger van het Algemeen Handelsblad met grote map kranten aan een band over de schouder. In deze map een opgevouwen miniatuur aflevering van het AHB van 11 april 1923.
49692: - JEUKENS--- Reclamebiljet van restaurant Limburgia, Molenstraat 39 'Restaurant voor den middenstand'.
49358: - LEUZINGER, BERN--- Nota van Rudolf Leuzinger, Kramgasse 141 Bern, d.d. 1848, 1 pag., deels gedrukt.
49362: - BELGIE, NINOVE, DE MONT--- Kwitantie van Josephus Joannes de Mont, broodmaker te Ninove, 1828, betr. ontvangen gelden. Manuscript, 2 pag.
49364: - BELGIE, MECHELEN--- Publicatie van stadsbestuur Mechelen d.d. 5-9-1763 betr. beelden van Maria in de stad. 4°, gedrukt, 3 pag., met wapen in houtsnede 'In trouwen vast'.
49366: - BELGIE, JUPILLE, SPINEUX--- Etat de fraix tussen advocaat Spineux en Roland Thounart (Thonnart?), Jupille 1793. Manuscript, 5 pag.
49368: - BELGIE, ORBAN, DERKENNE--- Notariele acte, d.d. Herve 28-3-1896 betr. Lambert Warsage, gehuwd met Henriette Orban en Marguerite Gregoire, wed. L.J. Orban. Manuscript, 8 pag.
49370: - MARINE, REUNIE, VAN DER STAR, TIJL--- Toespraak van de reunist J.A. van der Star op het reunistendiner 1854-1929 op het K.I.M. Den Helder 1929, 4°, 3 pag., gedrukt.
49372: - LESTEVENON, PIECK--- Brief in het Frans van Matthijs Lestevenon (1719-1797), d.d. Parijs 1756, gericht aan baron W.H. Pieck, heer van Brakel en Zoelen. Manuscript, 4°, 2 pag.
49446: - FRIESLAND, KOLLUMERLAND--- Supplicatie en respective deductie voor de heeren Martinus van Bouricius, Tj.E.J. Heringa van Eysinga en Corn. van Scheltinga. Leeuwarden, H. Strick, 1743. Folio, 19+31 pag., gedrukt.
49450: - OOSTRUM (F), VAN HEEMSTRA, VAN HAERSMA--- Deductie voor jr. G.S. van Heemstra (...) contra mevr. Aurelia van Haersma, douariere de Kamstra, te Menaldum, aan (...) Staaten van Friesland overgegeeven om in cas de appel te decideeren de stem op nr. 6 onder den dorpe Oostrum, over het beroepen van een predikant aldaar. Leeuwarden, Seydel, 1777. Folio, 8 pag., gedrukt.
49452: - GRONINGEN--- Nieuwe Rotterdamsche Courant. 30-9-1964, special: Stad en Ommeland. Plano, 12 pag., gedrukt.
49454: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT--- Verhaal der Prov. Groninger Courant van de feestviering bij gelegenheid van den 250sten verjaardag van de Hoogeschool te Groningen, gehouden 13-17 September 1864. Groningen, v. Heijningen Bosch, 1864. Folio, 16 pag., gedrukt.
49578: - CATHAM, DE RUYTER--- Oprechte Haerlemsch Courant van 2-8-1667 met verhaal van de gebeurtenissen op de Theems en Rochester, 2 pag., gedrukt.
49462: - DELFT, VAN VREDENBURCH--- Extract Resolutien Staten van Holland 9-8-1775 betr. mr. Adriaan van Vredenburch, veertigraad van Delft en bewindhebber VOC over diens poorterschap van Delft. Folio, 77 pag., gedrukt.
49464: - SCHIEDAM--- Propositie van de Gedeputeerden van Schiedam om een particuliere ontfanger der gemene middelen over de stad en onderhorig quartier. 25-5-1740, folio, 4 pag., gedrukt.
49531: - MUIDEN, BRAND--- Brand-reglement, uitgevaardigd door het gemeente bestuur van Muiden d.d. 18-12-1804. Groot blad plano, gedrukt, ondertekend T. Kroese en A. Hobers.
49533: - LOPIK, JAARSVELD--- Verzoek van gerecht van Lopik en Lopikerkapel aan Ged. Staten van Utrecht d.d. 12-6-1701 om verhuur van huizen te Lopik aan arme lieden (o.a. uit Jaarsveld) te verbieden i.v.m. belastinginning. Groot blad plano, gedrukt.
49576: - "PRUIMEN; VEILING TE AMSTERDAM--- Aanplakbiljet betr. openbare verkoping van 'Een party extraordinaris puyks puyk van 50 halve stukken Nieuwe Lange Fransche pruymen' op 30-3-1774 te Amsterdam. 1 blad, plano, gedrukt (bij J. Vriese te Amsterdam)."
49310: - DELFT--- Gelegenheidsgedichten uit de jaren 1925 t/m 1928 (en één uit 1939) van een anonieme Delftenaar. Manuscript, 4°, ca. 300 pag., gebonden.
49550: - HEERHUGOWAARD--- Notificatie van dykgraaf en heemraden van de Heer-Hugo-Waard, d.d. 22-11-1806, betr. recht van patent. 1 blad, plano, gedrukt (bij H. Coster te Alkmaar).
49552: - HOLLAND, LEENSTELSEL--- Waarschouwinge van Staten van Holland, dd. 18-1-1736, betr. afschaffing van de eed bij eigendoms overgang van leengoederen, d.d. 18-1-1736. 1 blad plano, gedrukt.
49276: - WARTENSLEBEN, VAN--- Extract resolutien Staten Generaal 12-9-1764 betr. het gedrag van de graaf van Wartensleben. Gedrukt, folio, 3 pag.
49280: - LAREN, SINT JANS PROCESSIE--- Drie deeltjes betr. de Sint Jans processie te Laren. Gedrukt.
49282: - "HEERSTAL, VAN; BEELDHOUWER; HAARLEM--- Schuldbekentenis van Gerrit van Heerstal en Johanna van Snijderburg, d.d. Haarlem 1733, betreffende F 1000 geleend van Nicolaas Evanijer(?) tegen 4%, gedurende een jaar. Deels gedrukt (door P. Rotterdam te Amsterdam) en deels in manuscript. Folio, 1 pag."
64660: - Catalogue 17: Genealogieën van - voornamelijk - Nederlandse geslachten
49424: - LEIDEN IN 1748--- Requeste [van Leidse schutters en burgers] aan (...) heeren van den Geregte der Stadt Leyden, d.d. 19-9-1748. Folio, 8 pag., gedrukt (bij Luchtmans te Leiden).
49426: - LEIDEN, ARMENZORG--- Ter gelegenheid van de buitengewoone collecte ten behoeve van de algemeene armen der Stad Leyden, den 23 van Sprokkelmaand 1784. 4°, 2 pag., gedrukt.
49428: - LEIDEN, ARMENZORG, VAN HOOGEVEEN--- 'Bij gelegenheid der voordeelige wintercollecte binnen Leijden, den 5-2-1770'. Gedicht door C. van Hoogeveen jr., 4°, 1 pag., gedrukt.
49288: - UTRECHT, STUDENTEN, TANDHEELKUNDE--- Programma en menu betr. het 8e lustrum van de Tandheeldkundige Studenten Vereniging John Tomes, Utrecht 1937.
49264: - BOHM, SLAITER--- Kerkelijk (r.k.) stuk betr. huwelijk Ignatius Bohm en Maria Theresia Slaiter, Amsterdam 1838. Mansucript, 4°, 2 pag.
49266: - ROERMOND--- Ordonnantie van keizerin Maria Theresia betr. Edict uit 1737 van haar vader Karel VI, betr. Gelre en Roermond. D.d. Wenen 12-6-1756. Gedrukt, folio, 4 pag.
49498: - BALJUW, KREET--- Missive van Hof van Justitie van Holland, d.d. 's-Gravenhage 24-2-1803 aan Dep. Bestuur van Holland betr. de namen hoofdofficieren en baljuwen. Folio, 3 pag., gedrukt.
49298: - UTRECHT, STUDENTEN--- Vier drukwerkjes betr. de Mensa Gaarkeuken 1939-1942.
49300: - UTRECHT, STUDENTEN, CHEMISCHE CLUB--- Twee en twintig stuks drukwerken betr. de 'Utrechtsche Chemische Club' 1933-1970.
49304: - SCHIEDAM--- Negen extracten uit 19e eeuwse almanakken met artikelen over de geschiedenis van Schiedam.
49306: - TENNIS--- Deksel en zijkanten van een doos 'Slazengers hard court lawn tennis balls', Engeland ca. 1922.
49330: - BELASTINGEN, HUWELIJK, BEGRAVEN--- Publicatie van Staten van Holland d.d. 26-10-1695 betr. de ordonnantie van het middel op het trouwen ende begraven. 1 blad plano, gedrukt (bij Scheltus 1795).
49334: - "HOOP, VAN DER; RABENAU--- Brief in het Duits van Wilh. van der Hoop aan Hermann von Rabenau. 19e eeuw, manuscript, 2 pag."
49336: - FRANKFURT AM MAIN--- Erinnerung an Frankfurt a/M, oblong mapje, 7,5x11,5 cm., met 12 pagina's in leporello vorm met afbeeldingen van de stad, ca. 1900?
49338: - CLOVELLY, ENGELAND--- [12] photo snap panorams from picked camera studies, uitg. G.S. Reilly te Clovelly, laat 19e eeuws?
49420: - GRAVENHAGE, SOCIETEIT, REPELAAR--- Extract resolutien Gecomm. Raden Staten van Holland 10-6-1776 betr. de Societeit van 's-Gravenhage. Folio, 1 pag., gedrukt.
49422: - GRAVENHAGE, FINANCIEN--- Rapport en bylagen van het Commite van Financien van de Provisionele Raad van 's-Gravenhage, d.d. 22-3-1795. Folio, 34 pag., gedrukt.
49398: - LOTERIJ, MILITARIA--- Vereeniging tot Bevordering van 's lands weerbaarheid. Loterij. Geldleening groot F 1.000.000,- Rotterdam 1871.
49388: - WILLEMS, RIETVELT, HOUTMAN, VREESWIJK--- Gecalligrafeerd blad, 18x22 cm., betr. belijdenis van Mat. Willems, d.d. Amsterdam 5-7-1794. Manuscript.
49374: - BIENFAIT, LE NUD, BASSET, SCALE--- Twee uitnodigingen voor de begrafenis van Antonette Basset, wed. Bernard Scalé, behuwd moeder van Louis Bienfait, d.d. Amsterdam 2-4-1781 en van Marie Jeanne le Nud, bejaarde dochter ten huize van Louis Bienfait, d.d. Amsterdam 6-4-1763.
49376: - HAARLEM, WEESHUIS, ENSCHEDE, HOEUFFT--- Request van regenten van het Gereformeerd Weeshuis te Haarlem, d.d. Haarlem april 1861, aan de Raad der gemeente, om het besluit de uitkering van F 660,- p.j. te staken, in te trekken. Gedrukt, 29 pag.
49292: - UTRECHT, STUDENTEN, MUZIEK--- Vier stuks drukwerk betr. Utrechtsch Studenten Concert, 1933-1934.
49294: - STUDENTEN--- Twintig stuks drukwerk betr. de 'Organisatie van Natuurphilosophische en Technologische Faculteiten in Nederland', 1935-1940.
49543: - DELFSHAVEN, SCHOONDERLOO, KARTOGRAFIE, GRASWINCKEL--- Getekende kaart door Floris Jacobsz, gezworen landmeter, van 4 stukken weiland in Schoonderloo onder Delfshaven, 30x56 cm. Tekening met kleur, windroos, passer etc., gedateerd Juli 1625. Het papier op linnen geplakt, ingelijst achter glas.
49442: - ALPHEN A.D. RIJN, AARLANDERVEEN--- Krantenartikelen door E. v. E. en J.W. van Z[wieten] uit De Rijnbode 1941-1942 betr. geschiedenis Alphen aan de Rijn en Aarlanderveen.
49444: - FRIESLAND, MILITARIA--- Extract resolutien Staten Generaal 20-6-1740, betr. een tweede kolonel bij de compagnie Guardes te paard te Friesland. Folio, 2 pag., gedrukt.
49390: - TROOSTENBURG DE BRUIJN--- Gedrukt kaartje met tekst 'Tiende bewijs van goedkeuring. Van Troostenburg de Bruijn, pred.', 5x9 cm.
49394: - MILITARIA--- Algemeen verslag van het verhandelde op de Alg. Vergadering van het hoofdbestuur (...) van het Fonds ter aanmoediging (...) van den gewapenden dienst in de Nederlanden, 26-7-1905, 15 pag., gedrukt.
49248: - FRIESLAND, MILITARIA, DU HAN--- Kopie van de sententie van de Krijgsraad in de zaak tussen de Gewedge Provst rat. off. en Lodewijk du Han, luitenant onder Kapt. Valatte in het Reg. van de Prince van Oranje, d.d. Leeuwarden 19-6-1733. Manuscript, folio, 2 pag.
49250: - MILITARIA, VERBOD R.K. WORDEN--- Extract resolutien Staten Generaal 3-3-1738. Manuscript, folio, 3 pag.
49476: - UTRECHT--- Extract uyt de resolutien van (...) staten 's lands van Utrecht 9-12-1693. Folio, 1 pag., gedrukt.
49478: - UTRECHT, STANDBEELD JAN VAN NASSAU--- Feestnommer behoorende bij het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad van maandag 15-10-1883. Plano, (4) pag. Slijtage op vouwen.
49480: - UTRECHT, VAN LYNDEN--- Eerzame Godvruchtige! Utrecht 14-1-1793, getekend B.C. van Lynden. Folio, 3 pag., gedrukt.
49484: - VLISSINGEN, VEERE--- Hoog mogende heeren, [missive van de stadhouder, d.d. 's-Gravenhage 10-1-1733 en 12-1-1733, betr. het ontheffen door de Staten van Zeeland van de leenroerigheid van Vlissingen en Veere]. Folio, 10 pag., gedrukt (bij H. Scheurleer).
49486: - OVERDUIN, DE JONGE VAN ELLEMEET--- Artikel Ned. Spectator 5-10-1872 door Jan ten Brink over bezoek aan het buiten Overduin op Walcheren, van mr. W.C.M. de Jonge van Ellemeet, 2 pag., gedrukt.
49474: - UTRECHT, OOGZIEKENHUIS--- Losse halmen uit 't Sticht. Verzameld door Het Ned. Gasthuis voor Ooglyders te Utrecht. Utrecht, [ca. 1890?], (40) eenzijdig bedrukte pagina's.
19891: - [Stammtafeln der Freiherrn Von Hammerstein], 3 gevouwen plano bladen in band, ca. 1855.
49545: - SANTEE, BLOEMBERGEN--- Twee krijtteeningen met portretten van Reitze Santee en Tjeerdtje Bloembergen, beide gedateerd 1808 (teksten op verso). Beide in lijst achter glas, elk ca. 30x25 cm.
49594: - HAASTRECHT--- Krijttekening van een huis te Haastrecht d.d. 1943, 28x33 cm.
49586: - LAMBERTS, RIJKSMUSEUM--- Overlijdensaankondiging voor Gerrit Lamberts, 1e opzigter van 's Rijks Museum, overleden Amsterdam 16-4-1850. 1 blad, gedrukt.
49539: - LEIDEN, STUDENTEN, MASKERADE, LENSVELT--- De bleyde inkomste der cameren van rhetoryke binnen Leyden. Lustrum L.S.C. 1935. Groot blad oblong, gedrukt, ontwerp Frits Lensvelt 1936.
49434: - ARCHITECTUUR, DE REGT, OUENDAG--- Brief van Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, d.d. Amsterdam 1911, aan P. de Regt te Colijnsplaat betr. examen Bouwkundig Opzichter. 1 pag., deels gedrukt.
49435: - AMSTERDAM, PALEIS-RAADHUIS--- Rapport der commissie, ingesteld door B en W van Amsterdam, tot onderzoek van den rechtstoestand van het Paleis op den Dam. Amsterdam, mei 1930, 95 pag., gedrukt.
49438: - AMSTERDAM, SCHUTTERIJ--- Boekje voor de Schutterij te paard te Amsterdam, Amsterdam, [ca. 1840], 20 pag., gedrukt.
49574: - BOEKDRUKKUNST, BOEKGESCHIEDENIS--- Uittrek-kijkdoos 'Funfhundert Jahre Buchruckerkunst 1440-1940, uber hundert Jahre Bauersche Gieszerei Frankfurt a. M.'.
49572: - HEERHUGOWAARD--- Schouwe van de Vogelezang en van de Veenhuiser Omloopdyk, uitgev. door dijkgraaf en heemraden van de Heer Hugo Waard d.d. 1818. 1 blad plano, gedrukt.
49566: - DRENTHE--- Jubileumnummer van de Provinciale Drentsche en Asser Courant, 1823-1923. Folio, 152 pag., geill., gedrukt.
49568: - ENKHUIZEN--- Keure tegen het van binnen uitsloopen of verkleinen van huizen en uitgraven van fundamenten, regenbakken, putten etc. Uitgevaardigd door burgemeesteren van Enkhuizen 1-4-1817. 1 blad, plano, gedrukt (Lub).
49570: - HOLLAND, BELASTINGEN--- Publicatie van Staten van Holland d.d. 6-3-1751 betr. 200e penning op ambten, 1 blad, plano, gedrukt.
49522: - MILITARIA, ONDERSCHEIDING, BRAAM--- Oorkonde betr. verlening bronzen medaille voor 12 jaar trouwe dienst aan de wachtmeester Lodewijk Braam, d.d. 's-Gravenhage 4-5-1883. 1 blad plano, deels gedrukt.
49524: - MILITARIA, RIJSCHOOL, AMERSFOORT--- Grote (23x29 cm.) foto van officieren der Rijschool Amersfoort 1888, allen te paard, met enige huizen op de achtergrond. foto: J.W. Wentzel te Amersfoort.
49320: - TJERKS, TROMPE L'OEUL-TEKENING--- Trompe l'oeul tekening door Abraham Tjerks, 1766. Pen in bruine inkt, 40x30 cm.
49526: - PASQUE DE CHAVONNES--- Hoofdwapen Pasque de Chavonnes, met 16 kwartierwapens. 1 blad, 45x35 cm., tekening in kleur, 19e eeuws, houtwormgaatjes.
49416: - GRAVENHAGE, BOEKVERKOPERS--- Resolutie stadsbestuur Gravenhage 12-10-1757 betr. de boekverkopers. Folio, 1 pag., gedrukt.
49549: - CLIFFORD, TRIP--- Getekende kwartierstaat van Agnes Maria Clifford (1739-?), gehuwd in 1762 met Corn. Cornelisz. Backer. Groot blad op karton, 65x100 cm. Met 32 gekleurde wapens. Ca. 1900?
49547: - SCHEVENINGEN, CRAAMER--- Krijttekening met kleur van de vissersboot P.A.X. uit Scheveningen op volle zee (op boeg: Sch. 352(?)), gesigneerd Craamer, ca. 70x50 cm., in lijst achter glas.
49308: - DORDRECHT, CUYPERS--- Vier afleveringen van Het Huis, maandelijksch prentenboek gewijd aan huisinrichting, uitg. Ed Cuypers, jrg. 2 (1904).
27695: - Oud-Nederland 1950 [ Periodiek over volkskunde e.d. Slechts een jaargang verschenen], 196 pag., geïll., geb.
53725: --- - Citatie gedaan ten versoeke van de heer Johan Rademacher, bailiu der stad Middelburg, causa officii, eijsscher in cas crimineel, contra mr. Alexander de Muinck, gedaaghde, afgelesen ter puye van de voorschreve stadt, [colophon:] Na de copye te Middelburg van Th. del la Maire [1679].
10371: - Grootvaderlijke tranen gewijd aan mijnen oudsten kleinzoon Jan Kruyff Pieterszoon in den ouderdom van 17 jaren overleden te Rotterdam, den 27sten en begraven te Delfshaven den 31sten van wijnmaand 1820. z.p. 8º: [10] p.
29824: - MARIENDAAL, BOOGMAN -- Gezicht op boerderij aan de Tafellaan te Mariëndaal in 1950. Pentekening van G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29826: - AMSTERDAM, BOOGMAN -- Gezicht op oude huisjes met voorzijde aan de Baarsjes, gezien vanuit de Van Kinsbergenstraat te Amsterdam in 1929. Pentekening door G. Boogman. 12x18 cm.
29874: - HOMAN, ZUIDLAREN, ALBERDA -- Aantekeningenboekje van Jan Homan, Schults over Anlo, Gieten en Zuidlaren met recepten voor personen en vee en andere aantekeningen, 18e- eeuw. Gebonden in perkament.
29878: - COUCOURT -- Gedicht door Jn. Coucourt 'op ons jong gebooren Oranje vorst', dd. 29-8-1772. Manuscript, folio, 1 pag.
29882: - ROUCK -- Gedicht door J.A.D. Rouck, J.C. op de dood van Maria Stuart, 1695. 18de- eeuws, manuscript, folio, 2 pag.
29884: - OP DE WINKEL -- Twee gedichten door P. op de Winkel, 18de- eeuws, manuscript, 4 pag. folio.
29888: - KOLL, MY. V. WELDADIGHEID, PRINS FREDERIK -- Diploma verleend door de Maatschappij van Weldadigheid in de Zuydelyke Provintien der Nederlanden, dd. Brussel 6-8-1823, aan J. Koll te Utrecht. Groot blad plano met vignet der maatschappij, deels gedrukt, met handtekening van de president: Frederik Pr. der Nederlanden.
29890: - STUURMAN -- Manuscript gedicht 'Dorinde bij het graf fan Damen' door 'J.A. Stuurman', 4°, 3 pag., ca 1800?
29894: - BURGH, KERKWERVE, VAN HOORN -- Verlei-brief in het latijn van het kapittel van St. Jan te Utrecht dd. 14-7-1786 van 1 gemet land in Kerkwerve en 1 gemet 150 roe in Burgh. Na het overlijden van Jan Cornelisz. van Hoorn, heer van Burgh aan zijn zoon Nicolaas Jan van Hoorn toebedeeld. Charter op perkament met waszegel van het kapittel in houten doosje.
29898: - AMSTERDAM, DOOLHOF AAN PRINSENGRACHT -- Dossier van een aantal brochures, een manuscript gedicht etc. betr. de beroemde Oude Doolhof aan de Prinsengracht bij de Looiersgracht te Amsterdam, 19de- eeuws.
2531: [TREES, JOH.] - Theophilus van Vreede [= Joh. Trees], Driedubbelde naemlijst der pastooren, priesteren en zendelingen I die in 't jaer 1701 voor de waerheid en geregtigheid getuigd hebben, II die in 't jaer 1736 om 't Formulier en de bulle Unigenitus zig van hunne medebroederen afscheiden, III die vreedzaemig zijn met hen die de vreede haeten. 2de druk. Amsterdam: Erven J. Ratelband, 1737 [-1738], 152 p.
18670: "[WALRÉ, JAN VAN]; [ZOONTJE VAN DEMOCRIET]" - Hulde der nagedachtenis van Jan van Walré toegebragt door de aloude rederijkkamer: De Wijngaardranken, onder de zinspreuk: Liefde boven al. Haarlem, Vincent Loosjes, [1838]. [Gebonden met:] Dichtlievende uitspanningen voor vriendschap, vreugde en vaderland van het gezelschap Het Zoontje Van Democriet te Haarlem. Haarlem, J. Goteling Vinnis, 1826.
23085: HERVORMDE SYNODE 1849 - Handelingen der Herv. Sijnode 18-49, Zaltbommel, Joh. Noman & Zn 1849. Kartonnen omslag, 4° oblong, met als inhoud vier litho's, elk 22x31 cm, één titelpagina en 3 bladen met humoristische tekeningen.
29840: - BRONKHORST, STEENDEREN, BOOGMAN -- Zeven pentekeningen door G. Boogman uit Arnhem van Bronkhorst en Steenderen, dd. 1954, elk ca. 12x18 cm.
63608: - Centsprent: Bateau à vapeur. / Chemin de fer. 55.
29666: - BIERMAN, MORRIA -- Gedrukte uitnodiging voor de begrafenis van Dirk Bierman, Amsterdam 1-5-1770, ten name van Caspar Morria, 8°, oblong, 1 pag.
9921: - Lykzangen op ... Petrus Onderdewijngaart, rustend leeraar in de Herv. gem. der stad Delft, overleeden den 24 van louwmaand 1782, in den ouderdom van bijna 76 jaaren. Delft, Jan de Groot, 1782. 8º: 36 p.
731: [ENKLAAR, D.TH.] - Dancwerc. Opstellen aangeboden aan Prof.dr. D.Th. Enklaar, ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. Groningen 1959. Geb., 362 p.
63356: - Centsprent: Ziet eens leesgierige jeugd / Wat men u weer op komt dissen ... 43.
52729: [BEQUIGNOLLE, NOËL DE?] - Sisteme nouveau de l'origine du mal. Fondé sur la consideration du mistere de la tres fainte & adorable trinité. Keulen, Pierre Marteau [: gedrukt in Nederland?] 1721.
63516: - Centsprent: O hoe edel is het Kind, Dat to deugden is gezind! No 17.
51995: - N.V. Uitgeversmaatschappij Ae.E. Kluwer 1889-1939. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 50-jarig bestaan op 1-7-1939. Deventer 1939, 45 pag., geill., 4o.
52675: --- - L'art de plumer la poule sans crier. Keulen ( = Nederland), Robert le Turc, 1710.
52719: --- - Verscheyde gedichten so voor als tegen het boek genaamt de Betoverde weereld, Amsterdam, A. Hendriksz 1691.
50855: - - Een nieuwe uitgevonde catalogus van opmerkende zeldsaame boeken die zeer net en aardig zyn om een bibliotheek te vercieren. Verkogt in de Vrye Stad bij P. de Opregte, [1742].
23707: - Ordonnantie van de weeskamer der stad Middelburg, Middelburg J.J. Callenfels [ 1776 ] 121 + 22 pag.
44781: - "BOSCH; HAGA --- Briefje van J. Bosch, arts te Ermelo d.d. 1932 aan G. Halwasse betr. familiewapen. Manuscript, 2 pag."
44612: - "HORSTMAN; OUD CLINGENDAAL --- Veilingcatalogus Collection F.J.E. Horstman a Oud Clingendaal. Amsterdam, Fred. Muller, 1929, 43 pag. + afbeeldingen, groot 4°."
46488: - SHOVELL, CLOUDESLEY--- Verzoekschrift om een afbeelding te leveren van het grafmonument voor Cloudeshly Shovell, admiraal van Engeland, overleden in november 1707, opgericht in Westminster Abbey. Manuscript, 4°, 1 pag.
43272: [PICTARIUS, J.B.] - De geheime illumineer-konst, behelzende I. Hoe men allerlei zoorten van verwen konstig bereiden en nuttig gebruiken zal, nevens een geheim om de beste Carmyn en Ultermyn te maken (...), 1e, 2e en 3e stuk [1e stuk in 2e druk]. Amsterdam, G. Bom, 1770.
8572: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Astrologisch testament of De beste waereld van den alom vermaarden philosooph, en astrologist Johan Christophorus Ludeman, gevonden onder de nagelaten manuscripten van een geleerde dezer eeuw. Rotterdam, A. Bothall etc., [1777].
31069: - Schweizerischen Geslechterbuch. Jrg. 7, 1943. Zurich 1943, 22 + 967 pag., geb.
31071: - Naamlijst der ondertrouwde en overledene personen binnen de stad Middelburg ... alsmede verkochte huizen ....' in het jaar 1815, Middelburg, C. Jongkindt ¨1816 *, geb.
52580: [AUCOURT, GODARD D'] - Themidore ou mon histoire et celle de ma maitesse. Brussel, Kistemaeckers, [1882].
52737: --- - Memorie tegens de missive van [...] Hove van Holland in dato 3 February 1764, houdende derselver berigt op de requeste, door schout, burgemeesteren en schepenen van 's-Gravenhage op den 28-12-1763 gepresenteert, ter geleegentheid van eene bij het Hof gedecerneerde curateele in de boedel van den solliciteur militair Jan van den Berg. z. pl., 1764.
52684: [BAELDE, R.] - Rapport van de heeren, door hun edel grootmogende gecommitteerd, tot het onderzoek van de sources van ongenoegen en mistrouwen en tot herstel der rust te Rotterdam, overgegeven den 1 November 1786, Dordrecht, Blussé/Krap 1787.
49258: - GOUDA--- Zo was het vroeger. Reeks krantenartikelen uit Goudsche Courant 1953 t/m 1958, geplakt in 6 delen.
86: - - Armorial Général de France. Recueil officiel. 1696-1709.
9937: - Laauwerkrans voor den onoverwinnelyke zeeheldt Andries Hartzing. z.p., z.j. 8º: 2 p. Gedrukt binnen ornamentale rand.
13704: - DORDRECHT, N.H. KERK, VAN HILTROP “Tweede aanteekening van H.G. van Breugel, P. Bosveld, J.H. van den Doorslag en S.R. van der Keessel, predikanten, en J. van Laren, ouderling te Dordrecht, den 28-12-1786, in den grooten kerkeraad aldaar ingeleverd, ter beantwoording der contra-aanteekening van H. van Hiltrop, predikant, mede in deze stad”, Dordrecht, v. Braam, 1786, folio, 15 p., gedrukt.
25123: [WICQUEFORT, ABRAHAM DE / WILLIAM LOWER?] - Relation en forme de journal du voyage et sejour que (...) Charles II de la Grand' Bretagne etc. a faith en Hollande. Den Haag, Vlacq, 1660.
24985: - Resolutien van de Hoogh Mogende heeren Staaten Generaal der Vereenighde Nederlandsche Provincien, genoomen in den jaare 1748.
62138: - Publication Social-Democratic Party.
25013: - Ceremonieboek van de regeering der stad Amsterdam
25061: [MONTANUS, ARNOLDUS] - Ambassades memorables de la Compagnie des Indes Orientales des Provinces Unies, vers les empereurs du Japon. Amsterdam, J. v. Meurs, 1680.
42630: - Beschrijving van het eiland Westvoorn, meest bekend onder den naam van Eiland Goedereede. Sommelsdijk, G. Jongejan, 1823.
56277: - Concours hippique Heemstede 1946, officieel programma, 52 pag., geïll.
56273: - Het Buitenverblijf Jrg. 4 (1926) nr. 5: Noordwijk-nummer, pp. 109-136, geïll.
56267: - Ons [Wilhelmina] Gasthuis 1891-1951, Jrg. 3 nr. 32, 1951, 24 pag., geïll.
56269: [VOGELS, F.C.M., E.A., ] - Bij het 75-jarig bestaan van de Amsterdamse plaatselijke telefonie en haar 60-jarige overheidsexploitatie, Amsterdam 1956, 48 pag., geïll.
45971: - "ALPHEN, VAN; V. MASSOW, HUBRECHT--- Bundel gelegenheidsgedichten van de hand van Daniel Francois van Alphen (1774-1840). Manuscript, 25 beschreven pagina's, jaren 1810-1812."
48537: - COOL, LIEFTINCK, HERBARIUM--- Acht briefkaarten van Cath. Cool, conservator van de Ned. Mycol. Vereniging en 's Rijks Herbarium, gericht aan F. Lieftinck te Bussum, 1915-1920.
50924: [HESS, DAVID] - Hollandia regenerata. [Londen, W. Humphreys, 1796].
59217: - Bach-herdenking 1685-1935. Feest-gids, Amsterdam, My. tot Bev. der Toonkunst [1935], 90 pag., geïll.
64551: - Catalogue 38: Illustrated Storybooks. Click to view this catalogue online.
64552: - Catalogue 37: 16th and early 17th century portraits. Click to view this catalogue online.
59645: - Concerts de Piano et de Violin par L. v. Beethoven. Grande Partition. Peters, Leipzig & Berlin. ca. 1920. Hardcover. Spine a bit damaged, foxed.
60755: - - Two photo albums with 241 photographs from ca. 1880.
57037: [VEITH, L.], - Tegenwoordige staat van de Utrechtsche kerk uit het latijn, Utrecht, Schikhoff, 1829.[ betreft Jansenisme].
57029: "[TYROFF, J.A.]; " - Wappenbuch der Preussischen Monarchie Erster + Zweiter Band, Nurnerg 1832.
50974: [COURT VAN DER VOORT, PIETER DE LA] - Les agremens de la campagne ou Remarques particulières sur la construction des maisons de campagne plus ou moins magnifiques, des jardins de plaisance, & des plantages. Leiden/Amsterdam, Luchtmans/Uytwerf, 1750.
50976: [MOETJENS, ABRAHAM] - Actes et memoires des negotiations de la paix de Nimegue. 4 delen, Amsterdam/Nijmegen, Wolfgangk/Moetjens, 1679 (deel 1 en 2), 1697 (deel 3 en 4 in derde editie).
50978: - - De Haagsche Robinson, of de gevallen van Alexander xxxxx, behelzende zijn geboorte en opvoeding (...) Moscoviten (...) Thomas Kouli-kan (...) Dehli (...)eiland Tirevas (...). 2 delen in 1 band, Alkmaar, J. Maagh, 1758.
50982: [BURT, EDWARD] - Brieven van een heer uyt Noord-Schotland aan zynen vriend te London behelzende een bericht omtrent de hoog-landen, de costuymen en levenswyze der Berg-Schotten. 2 delen in 1 band, Haarlem, I. en J. Enschede, 1758.
50984: [BRONKHORST EN BATENBURG, DIRK VAN ?] - Vorstelick geschenk, dat is een medecynboeck, inhoudende vele geproefde ende goet gevonden medecijnstucken om veelerhande sieckten ende gebreken des lichaems te genezen. Amsterdam, v. Ravesteyn, 1662.
64562: - Catalogue 28: Gelegenheidsgedichten
57443: "[MUTHERICH, FL.]; " - Sakramentar von Metz. Fragment. Ms Lat 1141 Bibliotheque Nationale, Paris. Facsimile, Graz 1972.
56965: "[MESSCHAERT-HEERING, S.]; " - De familie Theunisz en Visser, Enkhuizen 2002, 226 pag., geb., geïll.
56951: -- - Catalogue officiel des collections du metiers, deel III: Geometrie, geodesie, cosmographie, astronomie, science nautique, chronometrie, poids et mesures. Paris, 1906.
56917: [SLICHER, ANTONIS], - Het ontdekte slangetje, gedoken onder het kruid van zeker geschrift, geheten memorie aan de (....) Staten van Holland (.....) van wegens : de regte rooms-catholycke burgeren, 's-Gravenhage, Kitto, 1727.
52548: - - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, deel 9 en 10: Beschryving van Zeeland. Amsterdam, Tirion, 1751-1753.
52784: --- - Twee extracten uit het confessieboek der stad Amsteldam, raakende Jan Adriaansz. van den Bogaart, Rotterdam, D. Munnikhausen, 1749.
52785: --- - Copie van de requeste, confessie en de sententie van Jan Willemsen Bogaert, oud-schepen der stad Amsterdam. Haarlem, Adriaan Rooman, 1629.
52822: --- - Request ten behoeve van P. Brakel en den vaandrig De Witte, uit vergelyking van hunne misdaaden met de zwaardere wanbedryven van Louis hertog van Brunswijk Wolfenbuttel. Om te dienen tot een vervolg op de levensbeschrijving van gem. hertog. z. pl. z. j. [1784].
52859: --- - Sententie van den Hove van Holland, Zeelandt ende Vrieslandt, jegens den ritmeester Buat, gepronuncieert den elfden October anno 1666. Na de copie 's-Gravenhage, H.J. van Wouw, 1666.
52867: --- - [Vijf brochures met de teksten van notariele verklaringen, betreffende kapitein Abraham van der Burgh van de Amsterdamse schutterij. 23 augustus tot 2 september 1752] Amsterdam, A. en J. Stanhoffius en K. v. Tongerloo, 1752.
52872: --- - Vroomaards ernstige aanspraak tot sijn buurman Ritsaard. z.pl. [1709].
52874: --- - Een verzagtend zalfje op de smertelijke wonde van den heer Pieter Burman, z.pl. [1709].
52876: --- - Bijvoegsel tot het proces van den heer Petrus Burmannus, ofte antwoord van den heer doctor Daniel Voet, gedaagde, tegen Willem Cock en huysvrouw Maria Waart, eyschers, z.pl. [1711].
52883: --- - Egbert Buijs ontmaskert, of de proceduren zo in cas van separatie als in cas van dissolutie voor den Ed. Achtb. gerechte der stad Utrecht, tusschen Alida van der Streng en Egbert Buijs [...], eerste deel [geen tweede deel verschenen], Utrecht, A. Muntendam, 1754.
52889: --- - Advertissement van rechten [...] van wegens mr. Andries Caen, burgemeester en secretaris der Stadt Vlissingen [...] jegens mr. Jacob Surendonk, een van 's lands advocaten. z.pl. [ca. 1720].
52910: --- - Receuil van stukken relatif tot de berugte zaake tusschen Walter Philip Nicolson, ridder baronet, en vrouwe de douarriere Carpenter [...] in het licht gegeeven om het [...] publicq een recht denkbeeld te doen verkrygen [...] van de waare redenen der verregaande persecutien van gemelde douarriere teegens haare dogter Helene Francoise Carpenter, z. pl. [1773].
52912: --- - t Leven van den weereldberuchten kapitein der moordenaren Louis Dominique de Cartouche, behelsende een verhaal van deezelfs afkomst, opvoeding, ongehoorde gaauwdieveryen, gevangenneming, verwonderens waardige uitbreking der gevankenis, zeldsame verdediging en daar op gevolgde bekering en executie binnen de stad van Parijs. Uit het Fransch vertaalt, 4e- druk, Amsterdam, Johannes de Ruiter en zyn te bekomen by Geertrui de Ruiter, 1735.
52914: --- - t Leven van den waereldberuchten kapitein der moordenaaren, Louis Dominique de Cartouche [...] Vertaald uit het Frans. Vercierd met fraaije nieuwgesneden konstplaten. Nooit voor deeze zo gedrukt. Amsterdam, S. en W. Koene, 1801.
52916: --- - Les amours et la vie de Cartouche, ou aventures singulières et galantes de cet homme fameux, d'apres un manuscrit trouvé dans un des cabanons de Bicetre, après la mort du nommé Duchatelet, son complice et son délateur. Antwerpen, L.P. Delacroix, 1820.
52917: --- - Dialogue entre Cartouche et Mandrin, ou l'on voit proserpine se promener en cabriolet dans les enfers. z. pl. [Epinal, Pelerin], [ca. 1900??].
52964: G.H.W. - Copie van een missive rakende eenige voorgevalle saken tot Rotterdam, z. pl. [1690].
52954: --- - Consultatien, advysen en advertissementen, gegeven en geschreven by verscheide treffelyke rechts-geleerden in Holland en elders, 6 delen, Amsterdam/Utrecht, Jan Boom/Jacob van Poolsum, 1728-1747.
52994: --- - Sententie van Cornelis van Deuverden, gewesene adjunct secretaris van de Ed. Mog. heeren Staten 's lands van Utrecht, by den Ed. Gerechte der Stad Utrecht gewesen ende gepronuncieert op den 7 April anno 1664, Utrecht, M. van Dreunen [1664].
52997: --- - Sententie in der saecke van Cornelis van Deuverden, gewesen adjunct secretaris van de Edele Mogende heeren Staten 's landts van Utrecht, gepronuncieert in de audientie van den Gerechte der Stadt Utrecht op den 7 April 1664. Utrecht, J. van Doeyenburch 1664. Gedruckt naer de originele sententie.
53: [ CITTERT-EYMERS, J.G. VAN ] - ALBUM PROMOTORUM der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 en Album promotorum der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1918-1925. Leiden 1963. Geb., 350 p.
43975: [KEMPIS, TH. A. / VAN ASCHE], - Veilingcatalogus van 485 edities van l'imitation de Jesus-Christ, uit bibliotheek Aug. van Assche te Gent, Gent 1927, 12 pag.
53090: [EYCK, JACOB VAN DER] - Corte beschrijvinghe mitsgaders hantvesten, privilegien, costumen ende ordonnantien van den lande van Zuyt-Hollandt, Dordrecht, Van Spierincxhouck 1628.
7048: [BILDERDIJK, WILLEM] - De alleenheersching, aan het volk van Denemarken. Leipzig, [z.n.], 1794.
39277: [CAMUS, JEAN PIERRE] - Les evenements singuliers de monsieur de Belley, 4 volumes in one, Paris, Savreux, 1660. Geheel leer, (16)+420+495 pag.
38603: - Catalogus van folklore in de Koninklijke Bibliotheek, 1e en 2e deel, Buiten Europa + een deel zonder nummer:' Registers ', 's-Gravenhage 1920, 1922, 270 + 151 pag.
62134: - 'Utrechtsch Dagblad'.
25533: [ PEZZL, JOHANN] - Skizze von Wien unter der Regierung Joseph des Zweyten. Vierte rechtmässige Auflage, Zweytes Theil, Wien, Degen, 1803, 240 pag. Nur das Zweite Theil ( von 2).
9598: - Huwelykszangen ter bruilofte van ... mr. Jacob Fabrice Burman, raadsheer in den edelen en souverainen raade en leenhove van Braband en lande van Overmaze, canunnick in het eerwaarde capittel van St. Pieter te Utrecht, en jongkvrouwe Anna Van der streng, echtelyk verëenigt in Amsteldam, den 20sten van Wintermaand 1740. z.p., z.j. 4º: [78] p. Hierbij: Slotzang ten tweeden huwelyks vreugd-dag. z.p., z.j. 4º: [4] p., ondertekend ´Finis coronat opus´.
8256: [HECKER, WILLEM] - Hippokreen-ontzwaveling. Amsterdam, J.H. Liedermooij, 1838.
29660: - GEELVINCK, GROENEWOLD -- ‘Drie woorden ter herinnering en behartiging toegereikt aan H.M. Groenewold door zijn heilwenschenden leeraar A.P. Geelvink, bij dezelfs vertrek van hier naar Nuttermoor op 30-10-1836’. 4°, deels gedrukt.
29658: - HILVERSUM, VAN GESTEL -- De Hilversumse textielarbeiders 1850-1874, arbeids- en leefomstandigheden. Doctoraal scriptie door Johan van Gestel, A.dam V.U. 1980, ca. 90 pag., getypt.
57487: "[KAMINKER, R., E.A.];" - La bibliotheque d'un honnete homme, Fonds Marius Levy, Perigueux, 1993, 175 pag., geïll.
57427: -- - Epistles from the yearly meeting of friends [Quakers], held in London to the quarterly and monthly meetings in Great Britain, Ireland and elsewhere from 1681 to 1817. London 1818.
53092: [AEPEKER, THOMAS HENDRIK WILLEM] - Billijke klagt van de gemeente te Scheveningen, over de persoon van Petrus Faassen de Heer, benevens eenigte staaltjes van handelwijs met zijn natuurgenoten. 's-Gravenhage, M. van der Ven, [ca. 1830].
53098: --- - Memorie van rechten gedaen maeken, en aen den Ed. Achtbaeren Geregte der stad Amsterdam overgelevert, uyt den naeme en van wegen Sara Paris, huysvrouwe van Laurens Facett, tot verdediging sijner saeke tegens den heer Hooft-officier aldaer. Amsterdam, P. Sceperus [1693].
53105: --- - Waerachtige noyt gehoorde ende schrickelijcke beschrijvinge, geschiet tot Heylsbergh in Pruyssen, van eenen Daniel Fischers dier tijt keucken-duyvel wter hel ende koninc der moorden ghenaemt ende van syn medeghezellen, de welcke door sijn helpdinge meest met hem onghebracht sijn en haren loon ontfangen hebben door den edelen erntfesten heeren Eustachy van Knobelsdorf ende den eerzamen Raet der Stadt Heylsbergh ende door hun in orde doen stellen. Ghedruckt na den hoog-duytsche Heylsberghsche kopi
53112: --- - Provisionele memorie, overgegeven aan [...] gedeputeerde Staten van Friesland [...] door de ondergetekende vier professoren aan Frieslands hoge school, mr. Johan Valckenaer [...], Samuel Henricus Manger [...] Gadso Coopmans [...] en Theodorus van Kooten. z. pl. [1787].
53118: --- - Deductie van de Staaten van den lande van Utrecht, behelzende een waarachtig verhaal van 't gene gepasseert is ontrent den intocht van de Fransche Macht in de Provincie en de Stadt van Utrecht. z. pl., 1673.
53152: --- - Insinuatie en protest uit name van Hendrik Gellink, lieutenant van de compagnie Wijk no. 60 en verschyde schutters in de zelve wyk wonende (...) op den 8sten Maay 1749 aan den edelen en manhaften heer Cornelis Weyrbroek in qualitijt als oudste colonel van de burgerye der stad Amsterdam, voor reekening van Hendrik Gellink [1749].
45441: - BIER, BROUWERIJEN GRAVENHAGE--- Twee extracten uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 16-7-1643 en 21-7-1643 betr. brouwerijen te Gravenhage. Manuscript, folio, 4 pag.
29672: - REIFFERT, VAN GIESSEN -- Gedrukte uitnodiging voor de zielediensten voor zaliger Johannes Michel Reiffert in de R.K. kerk van A.H. v. Giessen te Amsterdam, dd. 3-3-1835, folio, 1 pag., oblong.
8592: [ZEGGELEN, W.J.VAN (RED.)] - Keur van scherts en luim door onderscheidene Nederlandsche dichters. Amsterdam, F. Kaal & C. Bakker Bz., [1835]. [1 van 3 delen]
65062: - Charlotte van Pallandt, In Memoriam, 24-9-1898 - 30-7-1997.
8567: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Spiegel der weereld, of Geheime waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus. Rotterdam, Gerrit van Rooyen, 1767.
8585: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - De nagelaten brieventas van den alomvermaarden en hoogstverdienstlyken astrologist Joh. Christoph. Ludeman, behelzende merkwaardigheeden, aanmerkingen, byzonderheden en lotgevallen, die tot heden toe door niemand geweeten zyn, om dat ze door dien grooten sterrenvoorzegkundigen volstrekt verbooden ware, om immer uitgegeven te worden, benevens deszelfs sterren-voorzegkundig treurspel Chosmadroes, de afschaffing der koningen, of Het jaar zeventien honderd vyf en negentig. Arnhem, Hendrik Moeleman e
9837: - Lykzangen op het afsterven van ... Mr. Maarten Weveringh Antz., voorzittend schepen en raad der stad Amsterdam, overleden den 28 van slachtmaand 1777. z.p. 4º: [21] p
46096: - EMIGRATIE AMSTERDAM-AMERIKA--- Adreskaartje van R. Rudolf te Amsterdam 'allwo sich passagiers fur die uberfahrt nach Philadelphia in Nord-America, unter genehmigung der hohen Polizey-direction, melden konnen, von 9 bis 1 und von 4 bis 7 Uhr'. 6x9 cm., gedrukt, 19e eeuws.
46558: - TABAK--- Placaat van de Staten Generaal, d.d. 25-8-1742, met verbod op tabakssmokkel naar Spanje en Portugal. 1 blad plano, gedrukt.
45216: - ZUID-AFRIKA--- A convention between H.M. the Queen of (...) Great Britain (...) and the South African Republic, presented to both houses of Parliament February 1884. Londen, 1884. Gedrukt, 13 pag.
57667: - Catechismus of christelijke leere voor meer gevorderde katholieken, opgesteld door een gezelschap r.k. priesters in Vriesland, Breda, Oukoop 1834, 79 pag.
29386: - SCHADD, MUZIEK -- Reclamekaart van K.H. Schadd, pianoleraar, Amsterdam, ca. 1935. Gedrukt. Kaart in enveloppe.
29756: - KAIFFA D'ORIENT -- 'Hygiene populaire conseils aux gens de monde sur l'art de prolonger la vie (...) par l'emploi du Kaiffa d'Orient'. Paris, ca. 1835, 32 pag., gedrukt.
45162: - SIGARENMAKER --- Foto van een sigarenmaker aan het werk te Amsterdam, ca. 13x18 cm., ca. 1920.
48947: - DORDRECHT--- Schetsblad met o.a. een gezicht op Dordrecht en twee interieuren van een danszaal. 23x38 cm., tekening met potlood.
48949: - TROSSARELLO--- Grote portretfoto van Amedeo Louis George Trossarello (ca. 1888-ca. 1925), 50x40 cm., foto van H. Zimmermans te 's-Gravenhage, ca. 1900.
49171: - VOORWALT, FOTOGRAFIE--- Reclamekaart fotohandel Voorwalt, Overveen, ca. 1930.
49316: - PAPIER, RIEMKAP, KOOL, ZAANDIJK--- Reclamebiljet (Riemkap?) met tekst 'Post papier velin gefabriceerd door Jan Kool te Zaandijk in Holland', 25x20 cm., 18e eeuws.
49770: - MILITARIA, DE VREE--- Acte waarbij Reijnier de Vree, kapitein in het regiment van kolonel Fagel, op zijn verzoek, wordt bevorderd tot majoor titulair, 's-Gravenhage 2-5-1710.
25293: - Le Héraut d'armes. Revue internationale d'histoire et d'archeologie heraldique, volume I and II, Brussel/Utrecht 1869, in 2 half cloth bindings, 536 pag.
25319: - Lettres Hollandoises, ou correspondance politique sur létat present de l'Europe, notament de la republique des Sept. Provinces-unies. Volume I and II, Amsterdam 1779, 433+435 pag., half leather, good copy. Volumes III - VIII missing.
23909: - Ordonnantie van de weeskamer der stad Middelburg, Middelburg, W. de Klerk [1729], 4°, 100 pag. Hierbij Extract uit de resolutien van Wetthe en Raad van Middelburg ed 28-1-1764 betr. de weeskamers, 4°, 3 pag.
63472: - Centsprent: Deez’ Prent vertoond Gods Zoon, in Smart en Heerlijkheid, / Uw Hart zy vroeg en laat aan zynen dienst gewyd. No. 30.
25097: - Acta van de heeren edelen en ridderschappe, repraesenteerende den tweeden staat van den lande van Utrecht, zo in denzelver laatste sessie voor de revolutie, op den 27-1-1795 [...] als naderhand [...] gehouden [Utrecht, ca. 1814].
13389: - HARMONIE EN FANFARE Feestgids voor het groot nationaal concours van Harmonie- en Fanfare corpsen, uitgeschreven door het dilettantengezelschap Amstel’s Fanfare Corps,, directeur David Koning jr., Amsterdam, Paleis voor Volksvlijt, 1907, t.g.v. het 20-jarig bestaan van Amstel’s Fanfare Corps. 56 p., gedrukt.
63462: - Centsprent: De Schoone Slaapster. Eene Vertelling van Moeder de Gans. 3.
63243: - Centsprent: Deez’ prent met veel verscheidenheid, / Wordt lievers u weêr toegeweid … no. 41.
9258: [HAREN, WILLEM VAN] - Echo op W. v. Haren. Harderwijk, Dionies van Lennep, 1742. [met:] Op de echo, tegens het vaers van den heere W. v. Haren. [z.p.], [z.n.], [1742]. [en met:] Keer-klank op de weerklank, of d'Echo, op jr. W. van Haren. [z.p.], [z.n.], [1742]. [en met:] Tegen de oproermakers in Nederland. Den Haag, Gerard du Mee, [1742]. [en met:] Helden-dicht voor de vaderen des vaderlands. [z.p.], [z.n.], [1742].
30098: - VLISSINGEN, COENRAADS PIETERSE -- Uitvoerig verslag der feestelijkheden bij de plechtige opening der haven- kanaal- en spoorwegwerken te Vlissingen door Z.M. Willem III op 7-10 september 1873. Door S.C. Coenraads Pieterse. Middelburg 1873, 56 pag. Gedrukt.
8579: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen, of De nieuwe spiegel der waereld, van de roemverdienende philosophische, genees- en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman. [...] Op last van den astrologist Ludeman tot nog toe verzegelt, en begraven gebleven, om eerst 30 jaren na zynen dood waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787 [2 delen in 1 band met doorlopende paginering].
23743: [ MALCOLM, JOHN ] - Persia: a poem. With notes, Londen, J. Murray, 1814, 38 pag. Original paper covers. First edition.
8583: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - De goudmyn van doctor Ludeman, of Bloemhof van astrologische geheimen, raakende den driejaarigen Orange-oorlog, van 1785, 1786, en 1787, by wyze van voorzeggingen geschreeven aan Meester Franciscus, om na den Grooten Zegepraal waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787.
2415: [SLOET, L.A.J.W.] - Het stift te Bedbur [bij Kleef]. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, XII. Amsterdam 1879. Geïll., 108+196 p.
25271: - Het huis Jungerhans. Kroniek van een Rotterdams familie bedrijf.Renesse 1973, 131 pag., geb., geïll. In bruin leder gebonden.
9414: - Op het huuwelyk van den Heere Dirk Rank en Jongkvrouwe Suzanna Lescailje de wreedt, getrouwd den 19den van grasmaand 1712. z.p. 4º: [8] p.
50970: [WILD, ROBERT] - De geest van Olivier Cromwel (...) verresen uyt den grave, spreekende op de pinne boven Westmunster-Hal, mitsgaders zijn schoole, waar in hij onderwesen van zijn mr. Michiavel den toorn des gesags in Engeland gevoert heeft, vertaald uit het Engels. Amsterdam, E. Back, 1662.
9996: - Licidas, veld-zang ter gelegenheid van de 37ste verjaring van ... Willem den vijfden, prins van Oranje en Nassau, ... 8sten maart 1785. Rotterdam, P. v. Dijk, 1785. 8º: 14 p.
9982: - Op het huwelijk van ... Mr. Johannes Breur en ... Cornelia Catharina Boonen [gehuwd 20 juni 1784 te Dordrecht]. z.p. 1784. 8º: [62] p.
9975: - Ter heugchelyke zesëndertigste verjaringe van ... Willem den Vijfden, prins van Oranje en Nassau ... op den 8sten van Lentemaand 1784. Rotterdam, Johannes Hofhout, 1784. 4º: 8 p.
9973: - Een nieuwerwetsch lied op den 36e verjaardag van Z.D.H. Willem den Ve, prins van Orange etc., den 8 maart 1784. z.p., z.j. 8º: 8 p.
9965: - Aan ... Willem De koning, veelgeachten evangeliedienaar in 's gravenhaage, ter gelegenheid dat hij zijnen 25 jaarigen predikdienst in vier onderscheidene gemeenten vervulde en met eene openbaare leerreden plegtig vierde, den 26sten van slagtmaand 1783. z.p. 8º: [3] p.
9969: - Lierzang ter eere van ... Hendrik Hoofd Danielsz., burgemeester van Amsterdam. Leiden, L. Herdingh, 1783. 8º: 3 p.
9960: - Heilvoorspelling ter elfde verjaring van den erfprins Willem frederik, den 24 van Oogstmaand 1783, z.p., z.j. 8º: 8 p.
9956: - Elegie by gelegenheid van het wederrechtelyk en met het gewoon gebruik strijdig voorbijgaan der ... Heeren Jan Van rooyen Adrz., Mr. Gerard Van hoogeveen en Mr. Jacob Balthazar Douw in de verkiezing van schepenen der stad Leyden op den 25 van hooimaand 1783. z.p. 8º: 4 p.
9958: - Zege-zang ter verjaaring van ... Willem Frederik prince van Oranje en Nassau den 24 van oogstmaand 1783. [Met:] Bijschriften op de heuggelyken verjaardag ... op publike plaatzen... z.p., z.j. 8º: [10] p.
9954: - Op den vijftigjaarigen trouwdag mijner hoogstgeëerde ouderen Hendrik Van hoogstraten en Anna Catharina Koningh, voorgevallen in 's graavenhaage den 6den van grasmaand 1783. z.p. 8º: [12] p.
9948: - Lauwerkrans gevlogten om het hoofd van den door deugd uitmuntenden zeer voortreffelyken en vaderlandlievenden heere ... mr. Cornelis de Gyselaar, raad en pensionaris der stad Dordrecht. Dordrecht, A. van Drongelen 1782. 8º: 8 p.
9950: - Blyde aankomst van ... Mr. Egbert De vry temminck als burgermeester van Amsteldam, den 2den van sprokkelmaand Ao 1783. Amsterdam, J. Verlem. Plano.
9944: - Het vaarwel aan zijn excellentie Carel Georg graave Van wassenaer twickel, grietman over Franekeradeel, enz. enz., toen zijn hooggeborene deszelfs reize als afgezant van deezen staat in het begin des jaars 1782 naa het Weener Hof aanvaarde. Gedrukt buiten 's Graavenhaage ten dienste van het Vriesch Patriottisch Genootschap. 8º: 4 p.
9940: - Lierzang voor hunne Ed. Groot Mogenden bij de herstelling van den raedpensionaris mr. P. Van blijswijk, en de waarneming van dit ambt ad interim door ... W.Th. baron Van der does, heere van beide de Noordwijken. z.p., z.j. 8º: 8 p.
12575: - "SCHOUTEN, GLASRECLAMEPLATEN Gedrukte (reclame-) kaartje, waarbij Smithuysen & Doude van Troostwijk verklaren dat zij tevreden zijn met de door D. Schouten Jr. & Co. geleverde glas-reclameplaten; ca. 1920?"
13465: - SEQUAH Reclamekrant Sequah's Indische gezondheidsgids / Indian guide to health. Hoofddepot in Den Haag, Hofspui 26, gedrukt 4 p., plano.
13809: - COGNAC Reclamebrief van de “Societé anonyme pour la vente des eaux-de-vie de Cognac”, Parijs 1884, 4º, 1 p., gedrukt.
14385: - "COSTA, DA; TAYLOR; AMERIKA Poëziealbum van de Amerikaanse Mary W. Taylor te Peoria (Illenois) over 1860-1863. 1 deel, manuscript."
14411: [AMERICA] - 7 small publications on American flags.
9920: - Lofdichten op het vaderlijk afscheid en dankzegging aan derzelver dichteren door Joannes Le francq van berkhey. Amsterdam, J. Allart, 1781. 8º: 17 p.
9913: - Aan ... Mr. Egbert De vry temminck, regeerend burgemeester der stad Amsteldam, enz. op zijn Ed. 81sten verjaardag. Amsterdam, Erven David Klippink, 1781. 4º: [6] p.
9914: - De doorluchtige daaden van den capitein A. De bruyn, opgeheldert in eene voortreffelyke lof-zang door A. Contraduc. z.p., z.j. 8º: 11 p.
9911: - Aan de leden van 't genootschap Kunst wordt door arbeid verkreegen, ter nagedachtenisse van deszelfs [te Leiden] overleeden bestuurder en voorzitter den heere Hermanus Coster, in de gewoone maandelijksche vergadering van den 5 december 1781. z.p., z.j. 8º: [8] p.
9907: - De gedachtenis der dapperheid, minnaars zelfs in hun sterven vereeuwigd en aan 't geheugen van het nageslacht toegewijd [betr. Bentinck, Parker, Zoutman]. Vlissingen, A. Bruyn, 1781. 4º: 7 p.
9909: - Op het smartelijk overlijden van Jean Des ormeaux robert, in het achtste jaar zijns ouderdoms, op den 12den van herfstmaand 1781, aan deszelfs ouders en grootouders. z.p. 8º: [8] p.
9903: - Aan de leden van 't Genootschap Kunst wordt door arbeid verkregen, op het overlijden van den Heere J.A. Van hoogeveen langerak, hoofdbestuurder van het zelve Genootschap. z.p., z.j. 8º: [3] p.
9906: - Toegift. Bespiegelende inval aan denzelfden disch, op de begraving en 't wapenschild des doorluchtigen helds Wolter Jan baron Bentinck, den zelfden dage. z.p., z.j. 8º: 1 p.
9901: - Dichtkundige vertaaling van zeekere geheime brief geschreeven door de heer Hyde Parker, vice admiraal der Engelsche oorlogsvloot en ingeslooten by zyn verhaal van de zee-slag tusschen de Hollanders en Engelschen op zondag den 5den Augustus 1781, Ostende, J. Volland, 1781. 8º: 4 p.
9899: - Eerzang voor de Nederlandsche zeehelden op het zeegevegt tusschen negen groote Engelsche oorlogsschepen onder bevel van den admiraal Parker, en zes Hollandsche oorlogsschepen en een fregat onder bevel van den dappere schout-bij-nacht Zoutman, voorgevallen op zondag den 5 Aug. 1781. Amsterdam, Dirk Schuurman, z.j. 8º: [8] p.
9892: - Zilveren trouwgezangen bij het 25-jarig huwelijk van ... Gelinus Van spaan en Vrouwe Agatha Van der wallen, in den echt verëend te Rotterdam op den 7 van grasmaend des jaars 1756 en gevierd op den 7 dierzelver maend des jaers 1781. z.p. 8º: [32] p.
9888: - Treurzang ter gedachtenisse van den deugdrijken en begaafden dichter den Heer Simon Van der waal, overleeden binnen Alkmaar op den eersten van sprokkelmaand 1781, Leiden, A. en J. Honkoop, 1781. 8º: 12 p.
9890: - Aan ... Mr. Joachim Rendorp, vrijheer van Marquette, enz. bij zijne aanvaarding van het burgemeesterschap der stad Amsterdam, den 2den van sprokkelmaand 1781. Amsterdam, Petrus Conradi / Harlingen, V. van der Plaats. 4º: [8] p.
9880: - Feestzangen ter zilveren bruilofte van den Heere Kornelis Van der palm en Mejufvrouwe Magtild Van tonsbergen, gevierd te Delfshaven den 2den van slagtmaand des jaers 1780. Rotterdam, Stefanus Mostert en Zonen. 8º: 17 p.
9882: - Aan den Heer Willem Bilderdijk, in antwoord op een puntdicht waarin hij mij zegt dat mijne werken hem dichter hebben gemaakt. z.p. 8º: [3] p.
49632: - SABERBIS--- Brief van Saberbis, d.d. Gravenhage 10-6-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 1 pag.
9873: - Ter echtverbindtenisse van ... Cornelis Adriaan Van immerseel, met ... Sara Cecilia Musketier, vereenigd binnen Leyden den 4 van grasmaend 1780. Leiden, Jacob Meerburg, 1780. 8º: 8 p.
9871: - Tromp's sluijer nog bevlekt van Engelsch bloed, de traanen afwisschende van Kingsbergen, Mecca's Argo, gestort in zyn treurklagt over het ongeval den grave Van Byland bejegend op de vrije zee. z.p., z.j. 8º: 8 p.
9861: - Aan vrouwe J. Oosterbaan, den 24sten van wijnmaand 1779 [betreft overlijden van haar echtgenoot H.O. Van outgaarden]. z.p. 4º: [5] p. Op titelpagina een vignet door H. Numan van een grafmonument met het familiewapen Van Outgaarden en de letters H.O.v.O.
9852: - Nagedachten op het afsterven van ... Adrianus Van royen ... hoogleeraar in de genees- en kruidkunde aan 's lands hooge schoole ... op den 28 van sprokkelmaand des jaars 1779. z.p. 8º: [8] p.
9859: - Offer der vriendschap aan mijne zuster vrouwe Helena De witt, echtgenoote van ... Jan Sels, lieutenant collonel en capitein ter zee bij het edelm. collegie ter Admiraliteit van Amsterdam, geboren den 5 september 1753, getrouwd den 8 februari 1775 en gestorven den 13 september 1779. z.p. 8º: 24, 14, 8 p. Titelvignet door R. Vinkeles 1777.
9850: - De lof der christelyke weldadigheid, aan den heer Joan Coenraad Brandt, edelmoedige beschermer der gem. J.C. toegedaan der onveranderlyke Augsburgse confessie in de stede Beverwijk, door J. le Francq van Berkhey. Amsterdam, F. de Kruyff en Leiden, H. Hoogenstraaten, 1778. 8º: 26 p.
9842: - Rouwklacht over ... Jacob Verbrugge medicinae doctor te Delft, overleden in den ouderdom van bijna 24 jaaren den 12 van sprokkelmaand 1778. Delft, A. Sterck, 1778. 8º: 7 p.
9845: - Ter zilvere bruilofte van den heere Gerardus Wijthoff en mejuffrouwe Sara Vos, gevierd binnen Amsterdam den 24 van Wiedemaand 1778. z.p., z.j. 4º: [24] p. Met groot titelvignet door en naar C.F. Fritzsch, met ertegenover een verklaaring van de tytelplaat.
29643: - KALLIGRAFIE, MOORDRECHT, GOUDERAK, SMITS -- Twee cahiers met kalligrafisch schrift, a- van Antje Smits, Gouderak 1820 en b- van Maria Johanna Smits, Moordrecht 1829, 4°, ca. 80 pag.
9830: - Aan ... Jacobus Henricus Ottens, arts, met ... Anna Elisabeth De rhoer in den echt vereenigd den 20 van grasmaand 1777. z.p. 4º: [4] p.
9831: - Op het smertelyk afsterven van ... Nicolaas Hoogvliet ... Leiden, C. van Hoogeveen jun., 1777. 8º: 7 p.
9822: - Palladis musarumque Delphensium sedes nuperrime condita et inaugurata ab Henrico Hoogeveen, gymnasii rectore et collegii literarii moderatore carmine elegiaco, publice dicto in aede gallicane a.d. 11 julii 1776. Delft, A. Sterck, 1776. 4º: 32 [23] p. Zonder omslag.
9828: - Ter bruilofte van den heere Teunis Hek en jongkvrouwe Antje Jans, in den egt vereenigt binnen Amsterdam den 9 van Lentemaant des jaars 1777. Amsterdam, Jacob van Woensel jr., z.j. 4º: [16] p. Met groot titelvignet door G. Sibelius, met een uitlegging ertegenover door J. v. W. [= Jakob van Woensel Jr?]. Fraai sierpapieren omslag.
9819: - Aan de weledelen gestrengen heere den heere Van j***, eertijds hopman in keizerlyken dienste en thans overste van een regiment voetvolk in dienst der heeren Staaten van de Vereenigde Nederlanden. Amsterdam, David Klippink, 1775. 4º: [16] p.
9817: - Feestzangen ter zilveren bruilofte van ... Mr. Pieter Van de poel, regeerende burgemeester van 's Graavenhaage ... en Agatha Johanna Van steelant, gevierd in 's graavenhaage den 4den van wintermaand 1775. z.p. 8º: [16] p.
9812: - Bruiloftzangen voor ... Jan Jacob Momma en ... Henriette Maria Vosmaer in den echt verëenigd binnen 's graavenhaage den 14 van oogstmaand 1775. z.p. 8º: [48] p.
9807: - De liefde. Huwelykszang. Ter bruilofte van ... Adriaan Gevers deynoot, regeerend schepen der stad Rotterdam ... en ... Anne Lohman, den 28sten van lentemaand 1775 in 's-Gravenhage in den echt vereenigd. Amsterdam, Yntema en Tieboel. 4º: 18 p.
9809: - [Twee gegraveerde handgekleurde kaartjes, ieder 12 x 16 cm, betr. het huwelijk van Salomon Bos en Johanna Dorsman, dd Amsterdam 18 april 1775. P.J. Entrop Exc. Met nog 3 soortgelijke kaartjes betr. dit huwelijk voor de speelnoten.]
9799: - Brief aan mijnen Heere den Heere mr. Hendrik Vollenhoven en ... Catharina Johanna Van Beeck, bij gelegenheid van hun Eds. echtverbintenisse, plegtiglijk voltrokken den 20 van sprokkelmaand des jaars 1774. Hoorn, T. Tjallingius, 1774. ex. in 8º, zonder uitgeversadres, 23 p. Extract. Los.
9804: - Ter zilveren bruilofte van ... Mr. Adriaan Ravens en ... Susanna Jacoba Visser, gevierd in 's graavenhaage den 16 van louwmaand 1775. z.p. 8º: [8] p.
9805: - Aan den Weledelen Heer Willem Carel Vosmaer, tot meester in de beide rechten plechtig ingehuldigd den 9 van sprokkelmaand 1775. z.p. 8º: [7] p.
9797: - Groete van de maagd van Amsterdam aan ... Mr. Egbert De vry temminck, bij de aanvaarding van zijn veertiende burgemeesterschap in haare stad, den 2den van sprokkelmaand 1774. Amsterdam, Pieter Meyer. 4º: [10] p.
9791: - Feestzangen ter gelegenheid van den vijf en twintig jaarigen predikdienst in zes onderscheidene gemeenten van ... Joannes Van spaan, thans veelgeachten leeraar in 's gravenhaage, den 8 des wijnmaands 1772. 's-Gravenhage, voor 't Kunstgenootschap Kunstliefde spaart geen vlijt. 8º: 24 p.
9792: - Proeven van het vermogen der Nederduitsche dichtkunst ... door J. Le Francq van Berkhey, uitgesproken in de vergadering van het ... Genootschap ... Kunst wordt door arbeid verkregen op den 2 van wintermaand 1772, bij gelegenheid dat de Heeren Mr. Johan Van der marck Ae.z., Mr. Daniel Van Alphen, Mr. Jan Van royen Az en Dr. Jan Jacob Schultens het genootschap gunstig in hunne bescherming namen. z.p. 8º. [p. 33-73 in 'Werken van het Leidsche dichtgenootschap Kunst wordt door arbeid verkregen', dee
9789: - Op het tweede huwelijk van den kunstlievenden Hermannus Wielheesen met ... Anna Ludovika Witzki, voltrokken in 's graavenhaage den 9den van oogstmaande 1772. z.p. 4º: [8] p.
9783: - Op het huwelijk van den Heere Johannes Van balen en Mejuffrouwe Hermina Coops, in den egt getreden op den 7 van grasmaand 1771. z.p. 4º. Incompleet, alleen titelpagina aanwezig (vlekkerig).
9787: - Bij de aanvaarding van het hooftschoutsampt der stad Dordrecht door ... Mr. Herman Kornelis De witt, baillieu der Merweede, enz. z.p. 4º: [8] p.
9777: - Huwlijkszangen ter bruilofte van ... Daniel Vijgh en Maria Vriends, vereenigt binnen Haarlem den 18den van lentemaand 1770. z.p. 4º: 20 p.
9776: - "De oorsprong des natuurregts en de vrijheid van de burgerstaat, daarop gegrond; toegezongen aan ... Joan Wichers, bevordert tot meester der beide regten. Amsterdam, Pieter Meyer. 8º: [7] p."
9770: - Aan den ... Heere Mr. Gerrit Hooft Gerritsz, burgemeester der stad Amsterdam enz., op het afsterven zijns eenigen zoons ... Gerrit Hooft den jongen, secretaris der zelfde stad, overleden den 18 december 1768. [Amsterdam], Johannes Wessing Willemsz. 4º: [4] p.
9765: - Ter echtverbintenisse van ... Albertus Van der muur en Mejuffrouwe Jannetje Van struyk, voltrokken te Noordwijk-binnen den 16 der wijnmaande 1768. z.p., 1768. 8º: [4] p.
9767: - Zegen wensch op het voltrokken huwelijk van ... Hubertus Swanenburg waardig en veel geacht leeraar in de gemeinte J.Chr. van Utrecht, en Anna Richardina Croonenburg in de echt vereenigd op den [met de pen ingevuld: 16] van slagtmaand 1768. z.p. 4º: [10] p.
29812: - POIRTIERS, JANSSEN -- Biografie van Adrianus Poirtiers S.J., opgesteld door L. Janssen, 19e- eeuws, manuscript, folio, 16 pag.
29818: - SCHAEPMAN -- Briefje dr. H.J.A.M. Schaepman, dd. Seminarie Rijsenburg 1894 aan ‘weledele heer’. Manuscript, 8°, 1 pag.
9758: - Ter bruiloft van ... Mr. Hermannus Johannes Van royen, kapiteyn der Delvsche schutterij, en ... Maria Van hoogeveen, in den echt verbonden den 16de van lentemaant 1767. z.p. 4º: 8 p.
9756: - De bespookte waereld ontspookt. De duivel geroskamt en het evangelie van den spinnerok weerlegt, zijde een satyrische droom ... tegens alle voorstanders van spooken en de spookonderstellingen van ... Petrus Nieuwland, zeer geacht leeraar der Hervormden in 's hage. Amsterdam, G. Bom, etc. 8º: 16 + 66 p.
9735: - Troost aan mijne hoogstgeeerde nichte Jongkvrouwe C.C. Van muyden in hare treurigheid wegens het afsterven van de Weledele Jonkvrouwe Hillegonda Jakoba Van wachendorff, den tienden van sprokkelmaand 1763. z.p. 4º. Incompleet, [8] p. (aanwezig katern B).
64307: - Sommario dell'indulgenze concesse dalla santita di nostro signore papa Clemente undecimo alli fratelli, e sorelle della venerabile Confraternita dell'Assunta canonicamente eretta nella chiesa di S. Maria di Boggio, fuori, e vicino le mura del borgo di Gozzano diocesi di Nouara, come apparisce per breve apostolico spedito sotto il di primo maggio 1709.
25423: - Archiv für Geschichte, Genealogie, Diplomatic und verwante Facher, [ Jahr I ], hefte 1-4. Stuttgart 1846- 1847, 368 pag., geïll. Mit subscriptions einladung ( 1845 ).
62142: - Death of King Willem III.
62140: - De Wereldstrijd. Publication about teetotalism.
9720: - Huwlykszangen voor ... Mr. Wilhem Prins, regerenden schepen in den ed. Hove en Hooge Vierschare van Schieland ... en ... Elizabeth Maria Van neck, plechtig in den H. echten staat bevestigd te Kapelle aan den yssel, op den 26 der herfstmaand 1758. z.p. 4º: [16] p.
9723: - Op het huwelyk van ... Mr. Aelbrecht Van slingelandt, secretaris der stad Amsterdam, en ... Helena Slicher in den echten staat vereenigd binnen Amsteldam den 4 van herfstmaand des jaars 1759. z.p. 4º: [8] p.
8577: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen, of De nieuwe spiegel der waereld, van de roemverdienende philosophische, genees- en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman. [...] Op last van den astrologist Ludeman tot nog toe verzegelt, en begraven gebleven, om eerst 30 jaren na zynen dood waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787 [2 delen in 1 band met doorlopende paginering]. Geb. met: Sleutel van meester Franciscus, op het astrologisch werk van docter Lu
9717: - Ad manes violatos Jani Wittii, libertatis ... victimae / Aan de geschonden gedagtenisse van Joan De witt, eertijds voorstander en slagtoffer der Batavische vrijheid. 1757. z.p. 4º: [17] p.
9710: - Huwelykszang ter bruilofte van den heere Cornelis Boursette en mejuffrouw Françina De roo, opgezongen door den heere Abraham de Roo, waar agter volgt de lasterzucht gebreidelt, zijnde een verdediging tot luister van den dichter. z.p., z.j. 4º: 8 p. MET: De lasterzugt gebreidelt of verdediging van de huwelijkszang voor den heere C.B. en mejufvrouw F. d. R., door den heere Abraham de Roo, uitgegeven door een dichtkundig gezelschap. z.p., z.j. 4º: 12 p.
9706: - Brilofts-zang [sic] ter occasie van het trouw-verbond gesloten in 's hage op den 19 van sprokkelmaand 1756 tusschen broeder Willem De groot en Juffrouw Esther Euphemia Borst. z.p. Plano: [1] p.
9708: - Gedagten ter bruylofte van den Heer Floris Willem De vlieger en Mejuffrouw Hilletje Storm, egtelijk vereenigt op den 14den van slagtmaand 1756. z.p. Plano.
9695: - Eerdigten op het huwelijk van ... Mr. Franc Van der burch, Heere van Spieringshoek en ... Dion. Cath. Van bleyswyk, [geviert binnen Gorinchem]. z.p. 4º: [28] p. Fraai sierpapieren omslag.
9688: - Ter bruilofte van den Heere Johan Heinius junior en Jongkvrouwe Engelina Hoffham, in den echt vereenigt te Amsterdam den 13 van wiedemaand 1752. z.p. 4º: [40] p. Incompleet, mist het A-katern. Met groot titelvignet en ertegeneover Verklaaring der trouw-plaat door J. v.d. Woude.
58489: [ALEXANDER, PRINS DER NEDERLANDEN], - De brief van Z.K.H. Prins Alexander: zijn oorzaken en gevolgen. Gerangschikt door een oranjeklant, Rotterdam 1879.
59023: - Voor de Kroon of met de Tweede Kamer? Een ernstig onderzoek naar de gronden voor de beantwoording dezer vraag door een Hollander. 's-Gravenhage 1866, 40 pag.
9680: - Treurgalm, uytgeblaasen op het smertelyk verlies van syn doorluchtige hoogheyd den heere Willem Karel Hendrik Friso, prince van Oranje en Nassau ... Haarlem, Johannes Marshoorn, 1751. 4º: 7 p. In originele zwart papieren omslag.
25545: - Opus Musivum. Een bundel studies aangeboden aan prof. dr. M.D. Ozinga, Assen 1964, 506 pag., geb., geïll., met stofomslag.
9683: - Op het tweede burgermeesterschap [van Amsterdam] van ... Mr. Egbert De vry temminck, den 1sten february 1752. Amsterdam, Th. Crajenschot. Plano.
55513: --- - Publicatie van President en Raaden over Holland, Zeeland en Vriesland d.d.'s-Gravenhage 13-1-1764 betr. bedelarij en afpersingen in de straten en toegangen van 's-Gravenhage.
9666: - Ter inhuldiginge van ... Adrianus De hart tot waerdig leeraer in de gemeente Gods te Hensbroek op den 9den der oogstmaand des jaers 1750. z.p. 4º: [14] p.
9661: - Huwlykszangen ter bruilofte van ... Mr. Kornelis Van den helm boddaert [schepen en raad der stad Middelburg] ... en ... Anna Virginia Scholten, in den echt verenigd binnen Amsteldam. Amsterdam, Izaak Tirion, z.j. 4º: [30] p.
9663: - Huwelijks-zangen ter bruilofte van den Heere Isaac Esser en Jongkvrouwe Sara Hagen, echtelijk vereenigd binnen Amsteldam den 26sten van bloeymaand 1750. Amsterdam, Jacobus Haffman. 4º: [24] p.
59963: N.N. - Catalogus der schilderijen in het Stedelijk Museum te Haarlem, 1902, 100 pp. Met uitvouwbare genealogie van het geslacht Fabricius.
9654: - Broederlijke groete aen ... Mr. Caspar Balthazar Doll van ourijk, in den oudraedt der stadt Dordrecht, en ... Anthonia Van wezel, op der zelven vijfentwintigjaerigen trouwdag. z.p., z.j. 4º: [24] p.
9644: - Gedichten op zyne doorlugtige hoogheid den heere Willem Karel Hendrik Friso, prins van Oranje en Nassau, stadhouder, kapitein generaal en admiraal van de zeeven vereenigde provincien. 's-Gravenhage, Cornelis Boucquet, 1747. 4º: [46] p. In fraai sierpapieren omslag.
9649: - Gedachten op het vertrek van ... den ... Prince van Oranje naar het leger, met zich neemende ... Jan Gijsbert Moll, getrouw en zeer geliefd predikant in 's-Gravenhage tot deszelfs hofprediker. 's-Gravenhage, Corn. Boucquet, 1748. 4º: [12] p.
9651: - Zinnebeeldige graf-schriften op vyftien in leeven zijnde opper-baasen der zogenaamde muitelingen, dat met het begin van augustij 1748 in de Stads Cloveniersdoelen tot Amsterdam zijn begin heeft gehad. z.p. 8º: 8 p.
9634: - Huwelykszangen voor ... Mr. Jan Frederik Parvé en ... Maria Adriana Van den broeck, in den echt vereenigd binnen Haarlem den 22sten van lentemaand des jaars 1746. Haarlem, Izaak en Johannes Enschedé. 4º: [22] p.
29780: - TOLHEFFING WEG ARNHEM-NIJMEGEN -- Ordonnantie op den tol tusschen Nymegen en Arnhem, Arnhem, wed. H. v. Goor, 1753, 4°, 13 pag., gedrukt.
29788: - SCHEEPVAART, GEDRAG ENGELSEN -- 'Aanspraak aan Haare Kon. Hoogheid 7 december 1758'. Folio, 8 pag., gedrukt door Tirion te Amsterdam [1758].
9625: - Op den ... Heere Kornelis De witt, tot burgemeester der stadt Dordrecht verheeven. z.p. 4º: 7 p.
9631: - Ter verkiezinge van ... Mr. Pieter Rendorp, Heere van Marquette, tot burgemeester en regeerder der stad Amsterdam, den eersten van sprokkelmaand des jaars 1746. z.p. 4º. Incompleet, slechts p. 1-8 van 12 aanwezig.
9620: - Ter zilveren bruilofte van Mr. Everhard François Schimmelpenningh, heere van Meerkerk enz. raad en reekenmeester van ... den Heere prinse van Oranje ... en ... Sara Du try, gevierd in ' s gravenhage den 31 van wijnmaand 1744. z.p. 4º: [40] p. Geïllustreerd met door J.C. Philips gegraveerde afbeeldingen van voor- en achterzijde van de gedenkpenning, voor deze gebeurtenis geslagen. Met 2 p. verklaring des gedenkpennings.
9609: - Lof-dight op het al te langdurig leven en het al te ontydig sterven van syne heilige eminentie De fleury, kardinaal der H. Stad van Romen ... geboren den 22ste juny 1653. Overleden den 29sten January 1743 in den ouderdom van 89 jaren, 7 maanden en 7 dagen. Keulen, na de orginele copye in folio, 1743. 8º: 16 p.
9611: - Op de afbeeldinge van den cardinaal De fleury. Gedrukt in ' t jaar als de cardinaal niet meer gelooft moet werden. z.p., z..j. 2º: 1 p.
9614: - Op ' t huwelyk van ... Mr. Pieter Hoeufft, in den achten der stadt Dordrecht enz., met ... Adriana Van den broucke, voltrokken binnen Dordrecht den 29 van wijnmaand 1743. z.p. 4º: [14] p.
9616: - Eerzangen voor ... Hendrik Grave op zijn ... verheffing tot lt. admiraal van Holland en Westvriesland aan de Maze, en zijn ... aanstaanden uittogt als oppergezaghebber van ' s lands vlote, geschikt tot onderstand der Grootbrittanische majesteit in den jare 1744. Amsterdam, Gerrit Tielenburg. 4º: [27] p. Met vignet 'In spe labor' .
9593: - Zangen voor den huwelyke van ... Mr. Thymon Van schoonhoven, schepen van den edlen hove en hooge vierschaar van Schielandt ... en jonkvrouwe Maria Johanna Witheyn, voltrokken te Rotterdam den 8den der wintermaende des jaers 1739. z.p., z.j. 4º: 39 p., waterschade aan rechter marge.
9595: - Ter bruilofte van den heere Jan Van der vliet en jongkvrouwe Jacomina Hooft, echtelyk vereenigt binnen Amsterdam den 15den van lentemaand 1740. Amsterdam, Arent Hennebo, z.j. 4º: [32] p. Met titelprent naar en door J. Punt, 1740, met allegorische voorstelling (zoals een nimf aan een vliet) met Uitlegging ertegenover, ondertekend Abr. de Haen de jonge.
9581: - Lierzang opgezongen ter gelegenheit der bevestiginge van ... Albertalberthoma ter leeraar in de gemeente van J.K. te Groningen ingewijt, den 6. van wijnmaant 1737, tot meerder nut, een weinig verzagt, en nader opgeheldert door J.S.V.D. Groningen, Harmannus Spoormaker, 1737. 4º: 8 p.
9574: - Gedichten ter gelegenheit van het Hottentotsch Oiwd Niiws, uitgegeven door den Heere F.J. Van overschie, raad en schepen der stad Delft. z.p., z.j. 4º: 8 p.
25085: [ORLERS, J.J.] - Beschrijvinghe ende af-beeldinge van alle de victorien, so te water als te lande die Godt (...) de Staten der Ver. Nederlanden verleent heeft, Leiden, Orlers & Van Haestens, 1610 (colophon: 1611). [Franse titel 'Den Nassauschen Lauren-crans'].
9576: - Op 't huwelyk van ... Jacob Van de wall, bedienaar des Goddelyken woords te Dordrecht en Margarita Elisabeth Eelbo, voltrokken te Dubbeldam den 13 van oogstmaand 1736. z.p. 4º: [30] p.
9568: - Huwelykszangen ter bruilofte van ... Hermanus Ameshoff en ... Alberta Hoogenbergh, in den echt vereenigt binnen Amsteldam den 15 van sprokkelmaand 1735. z.p., z.j. 4º: [32] p. Fraai sierpapieren omslag.
9560: - Ter bruiloft van den Heere Lambertus Mulder en Juffrouw Dina Van neck, te zamen in den egt verbonden binnen 's-Gravenhagen, op dinsdag den 29 september 1733. z.p. Plano
9563: - Ter gedagtenisze van ... Everhardus Van wielinga, j.u.d., eerst ontvanger generaal der lijfrenten, vervolgens raad ter admiraliteit, laatst mede gedeputeerde staat van Fryslandt, oud-burgemeester en vroedschap der stad Leeuwarden, overleden den 24 van slagtmaand, rouwstatelyk ter aarde besteldt den 3den van wintermaandt des jaars 1733. Leeuwarden, Tobias van Dessel, 1734. 4º: 8 p.
9556: - Rouwklag over de smertelyke dood van ... François Van boekhooven, zalig in den heere ontslaapen [te 's-Gravenhage] en in de heerlykheid ingegaan op den 4 july 1733, in den ouderdom van 82 jaaren en 29 dagen. z.p., 1733. 4º: 12 p.
9550: - Huwelyks zangen ter bruylofte van den Heere Willem Huysinga van vliet en Mejuffrou Adriana Katharina Schuyll, in den echt vereent den 16 van wijnmaant 1731 [te Delft. Delft, Abram Witbols. 4º: [8] p.
9551: - Ter bruylofte van den heere Johannes Jonas en jonkvrouwe Maria Marissal, in den egt vereenigt binnen Amsteldam den 18 van Wintermaand 1631 [lees 1731]. z.p., z.j. 4º: [30] p.
9542: - Ter bruilofte van ... Nicolaus Kien, raedt in de vroedschap der hooftstadt Utrecht en ... Theodora Petronella Van romondt, vereenight den 27. van Oogstmaent 1730 binnen Utrecht. z.p. 4º: [8] p.
9546: - Ter gedachtenisse van ... mr. Samuel Everwijn, in zijn ... leven Heere van Brandwijk en Gybeland, enz. in den oudraad der stadt Dordrecht, mitsgaders rentmeester der kerken en kapittels goederen binnen de opgemelde stad, enz. overleden den 7 van slagtmaand 1730. z.p. 4º: [24] p. Watervlekkig.
9536: - Ter bruilofte van den heere Iperus Ameland en jongvrouwe Helena Van der linde, echtelyk vereenigd binnen Amsterdam den 22 van Herfstmaand 1729. 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen A1 en 2 en F2-4, 10 p. Met titelvignet door J. Wandelaar met onder andere beider initialen.
9537: - Echtzangen ter bruylofte van den heere Petrus Teger en mejuffrouwe Clara De bruyn, verëenigd in Amsteldam dan 28 van slachtmaand 1729. z.p., z.j. 4º: [16] p.
9519: - Ter bruilofte van den heere Jacob Hagen en jongkvrouwe Hester Emerentia Kruydenier, geviert binnen Amsterdam den 24 van Wiedemaant 1727. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º: [20] p. Met groot titelvignet door en naar J.C. Philips met monogram en allegorische voorstellingen. Ertegenover een uitlegging door J. Oosterwijk.
9522: - Lauwer-krans gevlochten op het huwelyk van ... Wolter Wolthers, ambtman des gerichtes van Selwert en richter in Sappemeer met den aenkleve van dien, bruidegom, met ... Ida Elizabeth Bothenius, bruit, volytrokken binnen Groningen op den 29 van sprokkelmaand des jaars 1728. Groningen, J. Cost, 1728. 4º: 32 p.
9523: - Ter bruylofte van ... Mr. Geerard Aarnoud Hasselaar en ... Elisabeth Clignet, [te Utrecht]. Utrecht, Pieter Muntendam, 1728. 4º: 7 p.
9512: - Grafschrift voor den eerwaerdigen ... heere Sebastiaen Van der lanen, oudsten leeraer der Remonstranten te Rotterdam. z.p., z.j. 4º: [1] p. Incompleet.
9506: - Op het huwelijk van ... Mr. Hieronimus Slicher, substituut griffier en secretaris van den ed. Hove van Hollant, Zeelant en Vrieslant en Vrouwe Catharina Cornelia Temminck, echtelijk vereenigt den 22sten van grasmaandt 1726. z.p. 4º: [8] p. Met groot titelvignet met allegorische voorstelling en de letters S en T. Ertegenover een Uitlegging van de titelplaat door J. Oosterwijk.
9487: - Ter echtverbintenissen van ... Harmanus Meyer met ... Helena Van arrewijne en ... Cornelis Van arrewijne met ... Maria Beukelaar, vereenigd binnen Amsterdam, den 25sten van grasmaand 1723. z.p. 4º: [36] p. Met groot titelvignet en ertegenover een Verklaaring, ondertekend H. M[eyer].
9489: - Ter bruilofte van den heere Abraham Straalman en jongkvrouwe Elizabeth Rutgers, echtelyk vereenigt binnen Amsteldam den elfden van Oogstmaand 1723. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen A1 en 2, D4, E1 en E2, 10 p. Met gegraveerd titelvignet door J. Wandelaar met beider familiewapens en paketten handelswaar met initialen AS.
9480: - Ter bruilofte van den Heere Marten Ten hove en jongkvrouwe Maria Doornik, echtelijk vereenigd binnen Amsterdam den 25sten van louw-maand 1722. z.p., z.j. 4º: [38] p.
9484: - Op het huwelyk van den heere Jacob Alewijn Ghyzen junior en jongkvrouwe Debora Blaaupot, vereenigd den 8sten van Hooymaand 1722. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen A1 en 2 en D3 en 4, 8 p. Met groot titelvignet door J. Wandelaar met onder andere de wapens Ghyzen en Blaaupot.
9476: - Bruiloftzangen ter bruilofte van ... Sebastiaan Thierry de bye en ... Judith Van der eyken in den echtenstaat verbonden [te Scheveningen] op den 23 van hooimaand des jaars 1721. z.p., 1721. 4º. [16] p.
9479: - "Den Aemiliaansche dagh in de echtverbintenissen van ... Robertus Aemilius ... opperregent in het Collegie van ... de ... Staaten van Holland ... Leeraar in Christus gemeente te Leiden, met ... Maria De hennion; en ... Cornelius Aemilius, ... leeraar in Gods kerke tot Egmond binnen en Den hoev, met ... Johanna Maria Van der meulen niellius, gevierd den 18 november 1721. Alkmaar, Jan van Beyeren, 1721. 4º: 23 p."
9474: - Huwlykszangen ter bruylofte van den Heere Jan Du rieu en Jongkvrouw Johanna Van arrewyne, in den egt vereenigt den 22 van wiedemaand 1721. z.p. 4º. [16] p. Met anonieme titelprent met allegorische voorstellingen en twee spreuken.
9472: - [Vignet voor de huwelijkszangen voor Adriaen Maten en Maria Van vollenhoven, gehuwd te Amsterdam 6 mei 1721], gesigneerd B. Picart, met de wapens van het bruidspaar, de spreuk 'Soli tibi pronuba juno' en een allegorische voorstelling, 13 x 16 cm.
9469: - Ter eere van den wispeltuurige eenloopige gezel Laurentius Steversloot. z.p., z.j. 4º. [8] p.
9465: - Huwelykszangen ter bruilofte van den heere Hendrik Hermanz en vrouwe Maria Katharina Beck in den echt vereenigt binnen Amsterdam den 9den van wiedemaant 1720. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º. Incompleet, slechts aanwezig titelpagina en een uitlegging van de tytelplaat door J. Oosterwijk. Groot titelvignet met de initialen H.H. en M.C.B.
9467: - [Vignet op het huwelijk van Willem Philip Kops (1695-1756), koopman te Haarlem, en Johanna De vos (1702-1758), gegraveerd door en naar B. Picart, 1720, met het gecombineerde wapen van bruid en bruidegom, de spreuk 'Sint pacta iugalia curae', een gezicht op een buitenlandse havenplaats en attributen betreffende Kops' lijnwaadfabriek.] 12 x 14,5 cm.
9468: - Ter bruilofte van ... Kornelius Bakker Jansz en ... Margareta Bikker. [Amsterdam 1720]. 4º. Incompleet, 8 van 10 p. aanwezig.
29930: - BELGIE, CHAUDFONTAINE, JANIN -- Reclamekaart van Janin, gezant van de hotels Des Bains en Cour de Londres in Chaudfontaine, 1827, gedrukt, 1 pag.
9461: - [Op het huwelyk van ... Joannes Fredericus Gronovius ... en ... Margareta Christina Trigland ... voltrokken in Leyden den 4 van wiedemaand 1719. z.p. 4º] Incompleet. Slechts 3 van de 16 p. aanwezig.
9455: - Bruylofts-sang voor ... Mr. Herman Vingerhoet, regerend schepen in het Hof en Hooge Vierschaar van Schielant, en ... Johanna Ignatia Van der hoeven, van den Tempel ende Berkel en Roodenrijs, door den huwlyksbant vereenigt binnen Rotterdam op den 12en van bloeymaant in het jaar 1718. Rotterdam, Wed. Nikolaas Bos, 1718. 4º: 7 p.
7098: [BLUSSÉ, ABRAHAM] - Mengeldichten. Stephanus de Diacon. [z.p.], [z.n.], [1770]
9456: - Lijkgedachtenisse voor ... Petrus Bos, leeraar onder de Remonstranten tot Rotterdam. Rotterdam, Barent Bos, 1718. 4º: 8 p.
9448: - De zangberg gezuivert. Muizenzang. Met de geheele aanmerkingen van Opsonius Mero ... door zorg en arbeid van Dr. Chrystostomus Matanasius [= P.A. De huybert van Kruiningen òf J.J. Mauricius]. 's-Gravenhage, G. Gasinet. 8º: [24] 80 p.
9444: - Huwlykszangen ter bruilofte van den Heere Jan Verrijn en Jonghvrouw Debora Van den ende, in den echt vereenigd binnen Amsteldam den 19den van hooimaand 1716. z.p. 4º: [20] p.
9440: - Ter bruylofte van den Heere Hendrik Haak van veen en Juffrouw Eva Verver, in den echt verknogt op den 26 van louwmaand des jaars 1716. z.p. 4º. Incompleet, slechts de eerste 8 p. aanwezig.
9442: - Bruiloftzangen voor Mr. Henrik Van hees, schepen der stadt Rotterdam en Barbara Joanna Van der hoeven van berkel. Rotterdam, Joannes Hofhout, 1716. 4º: 15 p.
9437: - Ter bruilofte van ... Wouter Van der breuck en ... Elizabeth Hofkens, vereenigt den 20 van louwmaendt 1715 te Utrecht. z.p., 1715. 4º: [6] p.
9432: - Op het ontijdig afsterven van mijnen waerden en eenigen broeder Albertus Jeremias Staal. z.p., z.j. 4º: Incompleet, slechts [2] van [10] p.
9433: - Maas-vreugdt over de verkiesing van den ... heere mr. Jacob Van der dussen tot burgemeester der stadt Dordrecht, den 19 maart 1714. z.p., z.j. Plano [36 x 24 cm], 4 p.
9435: - Na-galm van de bruiloft van den Heere Gerrit Schoemaker, bestaande in eenige gezangen, meest voor de vuist gemaakt, toen 't zijn E. ouders geliefde de dichters in hun tuin over de nieuwe Wetering te onthaalen, op den 7den van zomermaand in 't 1714de jaar. z.p. 8º: [14] p. Ex bibl. J.W. Enschedé.
9430: - Parnasloof gevlogten vooor D. Jacobus Fruytier, ter gelegentheit van 't uitgeven van zyn boek genaemt Sions Worstelingen. z.p., z.j. 8º: 50 p. Incompleet? [mist pp. 1-2 en 51 e.v. Overdruk uit Nederduitsche keurdichten?]
9431: - Ter bruilofte van den heere Andries Oortman en mejuffrouw Catharina Linnich van koppenol, geviert in Utrecht den 25 van Sprokkelmaand 1714. Utrecht, Wed. G. Muntendam, z.j. 4º: [38] p. Met groot titelvignet door en naar J. Schijnvoet met monogram A O C L, het bruidspaar aan tafel onder een groot baldakijn, links in de prent het huwelijksbed en verder allerlei allegorische voorstellingen. Ertegenover een verklaring, gesigneerd H. v. M. [Hendrik van der Marck?].
9426: - Verjaar-zang aan Jonkvrouw Maria Krajestein de jonge, bruid van den Heer Michiel Slagregen den jongen, in haar 25ste jaar getreeden, op haaren trouwdag den 15den van louwmaand in 't 1713de jaar. Haarlem, Izaak Enschedé, 1713. 4º: [8] p.
9420: - Bruilofts-zangen op het huwelijk van den heere Jan Van den bosch en Jongkvrouwe Susanna Hobrink, vereenigt te Nigtevecht, den 17den van hooimaand des jaars 1712. z.p. 4º: [20] p.
9424: - Ter bruilofte van den Heere Michiel Slagregen de jonge en Jongkvrouw Maria Crajesteyn de jonge, [vereenigt in Haarlem den 15 van louwmaand des jaars 1713]. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, z.j. 4º: [33] p.
9418: - Bruiloftzang ter bruilofte van ... Claudius Lormier en Juffrouw Johanna Catharina Steenlack. 's-Gravenhage, Gerrit Rammazeyn, 1712. 4º: [8] p.
9416: - Echtzang voor Pieter Van den brande, hoog baljuw en rentmeester gen. der grafelijke domeinen van Zeelant ... en ... Petronelle Geertruit Van berkel, te Rotterdam getrout den 26 in bloeimaent 1712. Rotterdam, Fritsch en Böhm, 1712. 4º: 9 p.
9411: - Huwelykszangen ter bruilofte van ... Jan Cliquet en ... Maria Welzing, in den echt vereenigd binnen Amsterdam, den 17den van wintermaand 1711. z.p., 1711. 4º: [16] p.
9413: - Virtuti et meritis nobilissimi juvenis Theodori Van leyden, jurisconsultorum ordinibus inserendi. z.p. [leiden], z.j. 4º: [2] p. [Incompleet. Laatste twee bladen [D3-4] van Van Leydens 'Disputatio juridica inauguralis', Leiden, Elzevier, 1711.]
9410: - Den triumpherenden Cupido. Op het huwelyk van ... Diderik De leeuw, heere van Schalkwijk, Pothuizen, Blokhoven en Rietveld, enz., enz. en ... Sara Hinloopen, in den egten staat vereenigt [te Utrecht]den 25 Augusti 1711. Utrecht, wed. G. Muntendam, z.j. 4º: 8 p.
9406: - Nagedachtenis van wijlen den ... Heere David Amya, outsten leeraer van Christus gemeente in 's-Gravenhage, overleeden den 2 van loumaent 1711. 's-Gravenhage, Gillis van Limburg, 1711. 4º: 12 p.
10388: - Gedichten ter huwelyksverbindtenis van ... Mr. Johannes Tiberius Bodel nijenhuis en ... Sophia Theodora Tydeman, voltrokken te Leyden den 14 augustus 1822. z.p. 8º: 24 p.
9403: - Op het huwelyk van ... Thomas Joannes Van de weetering, predikant te Vreeland en ... Anna Welzing, getrouwt den 6den van sprokkelmaand 1710. z.p. 4º: [8] p.
9404: - Lofbasuyn uitgeblaasen ter eeren van den geleerden Heer, de Heer Isaac De visscher, wanneer sijn Ed. meester der beide regten verklaard wierd, den 21sten july 1710. Plano.
9399: - Ter bruilofte van den heere Willem Snellen en juffrouwe Margareta Van 't wedde, geviert [te Rotterdam den 12den van Zomermaent 1709. z.p., z.j. 4º: 8 p.
45174: - "GELDERLAND; ANDRINGA DE KEMPENAER --- Extrait des registres des arretes de la prefecture du Departement de l'Issel Superieur, d.d. Arnhem 14-11-1811. 4 pag., folio, gedrukt."
45153: - "BREDA; VAN BAKEL; V.D. BORCH; DAMISSE --- Brief van de advocaat J. van Brakel, d.d. Breda 13-6-1793 aan B. baron van den Borch, drossaard van Breda, logerend te 's-Gravenhage. 4°, 4 pag., manuscript, met lakzegel."
9396: - Danksegging op de danksegging van de Heer G. Goris, med. dr. z.p., z.j. 4º: [8] p.
9390: - Op het achtenveertigste verjaaren van Monsieur Andries Schoemaker, geviert in Amsterdam den 9den october 1708. z.p. 4º. Incompleet, bevat alleen pp. [5]-[10] van 15 p., met een gedicht door J. van Oosterwijk.
9392: - Ter bruilofte van den Heere Jacob Verbeek en Jongkvrouw Maria Van raat [bevestigd op Zuiderhout buiten Haarlem 14 oktober 1708]. 4º. Incompleet. Bevat alleen pp. [21]-26.
9394: - [Hebreeuws] ofte gedenk-steen tot lof van Gods weldaden opgeregt door de nieuw-getrouwde den 2 van wintermaand 1708. [Betr. Henricus Hollenhagen, Luthers predikant te Utrecht, en Sophia De lange, te Amsterdam]. Amsterdam, Hendrik Bruyn, 1798. 4º. Incompleet, slechts de laatste 2 p. gemerkt D.
9389: - Zilvre kroon voor den heere Jordaan Luchtmans en juffrouw Sara Van musschenbroek, ten gedagtenis van den 25 jaarigen trouwdag [te Leiden], op den 23 May 1708. 4º: [8] p.
9380: - Houwelyks gezang op het bruyloft vreugde-feest van de heer Abraham Pillera, echte zoon van wijlen d. heer Reynier Pillera en me-vrouw Susanna Roemer, uyt de Stadt Aecken, en me-juffrou Elisabeth Lanham, echte dochter van wijlen d. heer Humphrey Lanham, van Feltonhall, uyt de provintie van Nortfolck in Engelandt en me-vrouw Henrica van Cauwenburgh, uyt Bommel in Gelderlant, gehouden in 's-gravenhage den 9 juny 1706. 's-Gravenhage, Gillis van Limburg, 1706. 4º: 8 p. Incompleet (mist p. 9-13).
9383: - Burghard van Seenum ontsenuwt, en de brief van Richardus Scheffers med. doctor, tegen Mr. Nicolaas Muys van holy adt verdeedigd door Mr. Fredericus Uittenbosch j.u.d. Amsterdam, J. Streppelingh, 1706. 4º: 11p.
9371: - Zege-zang over het huwelyk van ... Mr. Francois Van bochoven, en ... Hendrina Christina De lantman, in den echt getreden binnen Rotterdam, op den van Oogstmaand des jaars 1702. [Datum niet ingevuld.] Utrecht, Anthony Schouten, 1702. 4º: 9 p.
9372: - Huuwlykx-wensch aan den E. Dionys Oortman en jonkvrouw Maria Noorddyk, in den egten staat getreden den 24 van grasmaand 1703. z.p., z.j. 4º: [12] p.
9374: - Vreugd-claroen ter bruyloft van den Heer Cornelis Hartwijk en de jonge juffer Alyda Oosterhuysen, t'samen in den egt vereenigd op den 12 juny 1703 tot Amsterdam. Leiden, Weduwe Bastiaan Schouten, 1703. Plano.
9362: - Ten zilvere bruiloft van den heer Matheus De neufville en juffrouw Maria De neufville, gevierd in Amsterdam den 18e van Sprokkelmaand 1699. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, z.j. 4º: [8] p.
9357: - Engelands lijktranen, gestort op de uytvaart van de doorlugtige en grootmagtighste vorstin Maria stuart, koninginne van Groot Brittanje, etc. etc., gehouden den 15 Maart 1695. 's-Gravenhage, 1695. 4º: 8 p. Kort afgesneden met verlies van enkele letters.
9359: - Leugen-straf. Spreucken Cap. 14.21. Die zijnen naasten veracht, sondight, en, spreuck 13.21. Het quaat zal den zondaars volgen. z.p., z.j. [in potlood: 1695]. Plano, 1 blad (beschadigd op vouwen).
9353: - Op Jacob Visvliet's tranen, rollende in de schoot van de Amisfoortse burgemeesters, over de dood van de Koninginne. Amersfoort, voor liefhebbers van de musen, in de Hollenden Pegasus, 1695. Plano, 1 p.
9349: - Thabitha doot en onsterfelyk, vertoont in een lykpredikaatsie ... Maria de twede koninginne ... van Groot Britanje ... ter gedachtenisse, door Joannes Vollenhove, dr der H. theologye en predikant in 's-Gravenhage. 's-Gravenhage, Gillis van Limburg, 1695. 4º: 60 p. Gebonden in half perkament.
9351: - K. Brants Withal in rou over 't afsterven van haer koninklyke Majesteit van Grootbrittanie, aen den heere Petrus Francius, hoogleeraar der historien, welsprekendheit en Grieksche tale in de doorlugte schole t'Amsterdam. Amsterdam, Gerrit Slaets, 1695. 4º: [10] p. Incompleet? A2 ontbreekt?
9332: - Rouw-klage over de dood van ... D. Geeraard Brand, oud-leeraar der Remonstrantse Gemeente tot Amsterdam, overleden tot Rotterdam, op den 12 en aldaar begraven op den 15 van wijmaand des jaars 1685. z.p. 4º: [8] p.
9347: - Christenrijk in rou over de doorluchtigste grootmachtigste vorstin Maria, koningin door Godts genade van Groot Britanje, Vrankrijk en Ierlant. 's-Gravenhage, Gillis van Limburg, 1695. Plano, 1 blad.
9337: - Het veer. Ter bruilofte van Hendrik Oosterling met Kornelia De veer. Getrouwt den 9sten [met pen ingevuld] van Oogstmaand des jaars 1691 binnen Amsterdam. Amsterdam, Dirk Boeteman, z.j. 4º: [8] p.
9327: - Lydens- en overlijdensgedachtenis van Christina Vechters van Overzijl, naar een langkdurige quelling, pijn en strijd, in haar dry en dertig jaarigen ouderdom Godzaliglyk in den Heere gerust op den 1en oktober 1678, allen noodlijdenden tot opmerking en vertroosting voorgesteld door J. Oudaan. Rotterdam, by Pieter Terwout, boekverkooper op 't Speuy, 1678. 4º: [19] p.
9330: - Lijk-vaarzen over de dood van D. Geeraard Brand, oud-leeraar der Remonstrantse gemeente tot Amsterdam, overleden tot Rotterdam op den 12 october 1685. Rotterdam, bij Barent Bos, boekverkoper op het West-Nieuwlant, 1685. 4º: [18] p.
9319: - Het leven en bedrijv van den Blasenden Advocat mr. Johan Stoknar, uytstekend poët van den Stok in 't Hondert. z.p., z.j. Folio, 1 p.
9321: - Op het verkiezen van syn hoogheyt den heere Prince Van Orangie, capitein generael der Vereenighde Nederlanden. 's-Gravenhage, J. Tongerloo, z.j. Plano, 1 p.
9323: - Gezegende echtstrengel gevlogten ter eeren van den Heer Mr. François De vroede, der beide regten doctor, ende Juffrouw Klara Roeters, te samen met de vaste banden van huwelyks liefde verbonden binnen Amsterdam op den 25 van sprokkelmaand des jaars 1676. Amsterdam, bij Hendrik en Dirk Boom, boekverkoopers, 1676. 4º: 8 p.
9297: - Lijkzang over de dood van den doorluchtigen zeeheld Marten Harpertzoon Tromp, ridder, L. admiraal van Holland, Zeeland en Westvriesland, door Joan Dullaart. Rotterdam, bij Joannes Naeranus op 't Steyger, 1653. 4º: 16 p.
52480: [SILHOUETTE, E. DE / LA GALISSONNIERE / DE LA VILLE] - Memoires des commissaires de sa Majeste tres chretienne et de ceux de sa Majeste Brittannique, sur les possessions & les droits respectifs des deux Couronnes en Amerique. Tome premier [et] Tome second [et] Tome premier seconde partie. Amsterdam et Leipzig, J. Schreuder et Pierre Mortier le jeune, 1755.
9316: - Nieuwe-jaers-wensch ter eeren van ... Heyndrick Duyst van voorhout, Heer van Moerkercken en Middelharnas ... z.p. Plano.
9318: - Echo's antwoort op de vragen van Cornelis De wit, ruart van Putten. Met een aanspraak aan de selve. Gedrukt voor de Louvesteynse factie, z.p., 1672. 4º: 4 p.
9295: - Droevige doot vanden manhaften heere Marten Harpersz. Tromp. Ridder, L. admiraal van Holland, voorgevallen in de laatste zee-slag op den 10. Augusty des jaars 1653. Delft, Aernold Bon, 1653. Plano, 1 p.
44815: - STOLS --- Reclamekaart van drukkerij Trio, maart 1941, met de aankondiging dat A.A.M. Stols als adviseur is aangetreden. Gedrukt.
44978: - HAARLEMMER OLIE --- Reclame-briefkaart van de fabriek van Haarlemmerolie, Achterstraat 8, 8a en 8b te Haarlem, ca. 1910.
9293: - Bruylofs-brief aen de achtbare ... Perina Van limborch, bruidt van mijn heer ... Willem Meerman, te samengetrout in Amsterdam den 26 Januarij 1653. Amsterdam, Hendrick Jansz Visscher, 1653. Plano.
9285: - Lyck-muse van vijf natien over 't salig afscheyt van sijn princelycke hoogheyt van Oraengien .... Leiden, officina Academica, 1651. 4º: [8] p.
9287: - Victori, graf-schrift, MDCLI [met eronder:] op het aanschouwen van de prachtige lyk-stacy van syn Hoogheyd [stadhouder Willem ii]. z.p., z.j. Plano, 1 p.
9289: - Herstelling van de E.E. Heeren Bikkers burgemeesteren der stadt Amsterdam. z.p., z.j. 4º: [7] p.
9283: - Lyk-toorts en geboorte-zang voor d'overleede hoogheit Willem, prinsze van Oranje, etc. en deszelfs enige zoon. Aan de staaten der zeeven-vrije landen. In 'sGraaven-haage, den zesden en viertienden van Slagt-maandt des jaars 1650, door Jan Zoet, Amsterdammer, Amsterdam, Nicolaas Franszen, 1650. 4º: [8] p.
9280: - Proverbia practicorum. Dat zijn ghemeene spreeck-woorden van de practesijns. Ghedruckt in 't jaer onses heeren 1647, 1 blad, plano.
47989: - VLIEGEN, MUGGEN, GRUTER--- Circulaire 'Bestrijdt het vliegen- en muggengevaar'. 4°, 1 pag., gedrukt.
48035: - INDIE, TANDARTS, VAN DER KEMP--- Reclamebrochure van tandarts P.H. van der Kemp, te Medan, 1920. 4 pag., gedrukt.
45151: - "UTRECHT; HARME BOER --- Gedrukt reclamekaartje van Harme Boer, logementhouder en stalmeester in De Zwarte Arend te Utrecht."
9278: - Doodt-stuypen van d'Heer Cornelis Musch. Ghedruckt anno 1646. z.p. 4º: [8] p.
9275: - A. vande Vennes geluck-wenschinge door de Hollandsche maegt, aen heer Jacob Cats, Ridder, raed-pensionaris van Hollandt. 's-Gravenhage, Pieter vande Venne, 1636. 4º: 7 p.
48164: - VANDERBURGHT, GLAS--- Reclamebrochure van Ateliers voor glazeniers-kunst ..., 's-Gravenhage, Wagenstraat 'Fenestra', 1948.
9270: - Jammertiens oft aventuersche berouw clacht gedaen aen den ouwe trouwe geus [maurits] van de Cort rijcke heeren tot een nieu-jaer. z.p. 1619, 4º: 8 p.
9273: - Boetvaerdighe klachten van Duyn Claessen, dijck-graef ende baljou over Schielandt, legghende op sijn sieck-bedde. Uytghegheven tot waerschouwinghe van alle schouten ende baljouwen, die om hare eyghen baet der contra-remonstranten predicanten raedt volghen. z.p., z.j., plano, 1 p.
9245: [HAREN, ONNO ZWIER VAN] - De gevoelens van een Hollands patriot, of redevoering gedaan in een doorluchte vergadering over den tegenwoordigen staat der zaken, en nopens het nodig besluit, in die omstandigheden tot zekerheid der Republiek te nemen. [...] Vertaalt uit het Engelsch, gedrukt te London, by Mr. Cooper in de Globe in Patyer-noster Row [= gefingeerd drukadres]. [z.p.], [z.n.], [1747].
9231: [HALMAEL, HENDRIK VAN] - Crispyn weezenplaag en bloedverzaaker, zeedenspel. Amsterdam, Engelbertus Solmans, 1708.
9226: [HALL, MAURITS CORNELIS VAN] - Gedenkschriften van en door Frank Floriszoon van Arkel. Voorzien van eene opdragt en eene aanprijzende voorrede van de vermaarden heere Lubbert Ignatius Bril junior. 2e druk. Amsterdam, Johannes van der Heij en zoon, 1832.
60637: - Een schoone historie, van de vier Heems-kinderen.
7614: [FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE] - De vryheid en de edele dubbeldemuts. Gedrukt by Job Callot, boekverkoper in de Calottestraat, in Calottenburg, daar de Ouwerwetsche Callot uithangd. [z.p.], [z.n.], [1786].
8575: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Gedenkwaardige levensbeschrijving van den wereldberoemden Johan Christophorus Ludeman, vermaard philosooph, medicinae doctor, en astrologist te Amsterdam, aldaar overleden den 22 van Lentemaand, 1757 [...] doorvlochten met het charakter, en de voornaamste avantuuren van de alombekende Britta Beijer. Nijmegen, Van Goor etc., [1784].
51086: - [1] Historisch verhaal der overstroomingen in de Nederlanden byzonder op den 14 en 15 van Slagtmaand des jaars 1775 voorgevallen (...). Amsterdam, Warnars en Den Hengst, 1776. [Gebonden met 2:] Th. v. B[russel], Naauwkeurige beschryving der twee voornaamste watervloeden van de 18e eeuwe, in 1717 en 1775. Amsterdam, Bom, 1776. [en met 3:] Beknopt historisch verhaal der schaden en ongelukken veroorzaakt door de zwaare overstroomingen (...) van den 20 en 21 November 1776. [Amsterdam, Crajenschot, 1
52434: [BONDI, CLEMENTE] - Giornata villereccia. Poemetto in tre canti, intenui labor. Parma, Stamperia Reale, 1773.
50902: - - Afbeeldingen van de heerlijke graftomben en van de Oude en Nieuwe grafkelder der Princen van Oranje met alle de kisten, zoo als die in dat graf geplaatst zijn. Waar bij gevoegd zijn de nette beschrijvingen van al het bovengemelde en van de ordre der lijkstatie van H.K.H. de Princesse [Anna]. Delft, P. de Groot, [1749].
9034: [MEULEN, S.P. VAN DER] - Proeven van oordeelkunde betreklijk de poëzij. Utrecht, Wed. J. van Terveen, 1790.
7621: [FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE] - De Bataafsche menschlijkheid, of De gevolgen der tweedracht, betoogt uit de rampen van het vaderland, in vijfhonderd twee-en-zestig scherp-dichterlijke sluitvaerzen en rondborstige vraegen, naar de rechten van den mensch, voor de tribune der eendracht door Janius [sic!] Laconicus Franco Batavus. Voor rekening van den autheur. Leiden, J. van Thoir, 1801.
23889: [ CAAN, H.J.] - Een woord aan den Landman, '-Gravenhage, S.de Visser, 1830, 20 pag., orig. karton omslag.
8934: "[LUDEMAN, JOHAN CHRISTOPHORUS]; [FRANCISCUS LIEVENS KERSTEMAN]" - Echte sterrenvoorzegkundige brieven van den waereldberoemden astrologist J.C. Ludeman. Eerste verzameling. Amsterdam, Jan Barend Elwe etc., 1789. [Gebonden met:] Secreete byvoegzels, of Nodige sleutel voor de twaalf brieven van den berugten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen in het trekken van den horoscoop, en geopenbaard aan Meester Franciscus, in zyne Spiegel der waereld. 2e druk. Den Haag, Hendrik Backhuyzen, 1759-1762. [En met:] De hekke-sluiter of Vrolyke missive van
8911: [LOOSJES, ADRIAAN] - Mijn kamer, door een student. Utrecht, J.A. van Woestenberg, 1849.
8833: "[LIGNY, A. DE; GERRIT PIETER ROOS]" - Vrolijke tooneelen uit het leven van Heldewijs, in zijn tijd pastoor ter gemeente Lapscheure, provincie West-Vlaanderen, meer algemeen bekend onder den naam van Paap Lapscheure, in losse verzen door twee Aardenburgers. Middelburg, E. Hendrikse, 1846.
8810: [LENTING, PETRONELLA HELENA CLASINA] - Oorlog en vrede. Blijspel in drie tafereelen door Helena. Tiel, D. Mijs, 1877.
18644: [WACKER VAN ZON, PETRUS DE, PS. BRUNO DAALBERG] - De Prullemand / Apollo. Den Haag, J. Immerzeel, 1805.
63512: - Centsprent: Komt, kindertjes! komt hier, wilt doctor Steven kijken, / Met zijn knecht Spring in 't Veld, gij zaagt nooit zijns gelijken. No 119.
42264: DIDEROT / D'ALEMBERT - Part from the Encyclopedy: Gantier [handschoenmaker].
54422: AA, CORNELIS VAN DER - De tijrannijen der Franschen in de jaaren 1747,1795-1813 in de Nederlanden gepleegd. Ten leerzamen gebruike voor de jeugd op de scholen en in de huisgezinnen in zamenspraken opgesteld. Amsterdam, W. Brave, 1814.
33445: AA, PIERRE JEAN BAPTISTE CHARLES VAN DER, UIT HAARLEM - Specimen juridicum inaugurale exhibens observationes quasdam de poena infamiae [...] Leiden Carolus Delfos en Zoon 1789
47195: AA, A.J. VAN DER (UITG.), - Parelen uit de lettervruchten van Nederlandsche dichteressen, Amsterdam 1856, 10+153 pag., geb. in geheel linnen bandje.
35329: AALDERS H.W.ZN, G.J.D. - Echt-Grieks. Afscheidscollege Amsterdam V.U. 1981
22695: "AALEN, VAN; VAN DER HOEVEN; HOFF" - Twee nota’s betr. de begrafenis van Susanna van der Hoeven, wed. van Hendrik van Aalen, dd. Den Haag 1818.
4743: AALST, G.M. VAN - Archief van de familie Van der Staal van Piershil, 1636-1904. 's-Gravenhage 1978, 185 p.
33863: AALST SCHOUTEN, HENRICUS VAN, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de transactionibus [...] Leiden Theodorus Haak 1772
22997: AALTEN, RENSINK, ARENTSEN - Onderhandse verklaring d.d. Aalten 25-4-1768 van Aalbert Doelen en Anna Elisabet Arentsen (nu genaamt Doelen), dat zij 1/12 van 't erve en scholtengoed Rensink, onder Aalten in Lintelo, verkocht hebben voor ƒ 625,- aan hun zuster Aleida Barendina Arentsen. Met hun handtekeningen en die van B. Arentsen als getuige. Manuscript, folio, 1 p.
23115: AANDEEL - Aandeel ad ƒ 100,- N.V. Ned. Maatschappij voor Scheepvaart, handel en nijverheid, gevestigd te Rotterdam, 1925, met talon.
4709: AANTEEKENINGEN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Snouckaert van Schauburg. 's-Gravenhage 1888, 15 p.
4735: AANTEEKENINGEN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Van Spengler. 's-Gravenhage 1888, 16 p.
32138: AARDWEGH, JACOBUS JOANNES ANTONIUS VAN DEN, UIT LEIDEN - Specimen oeconomico-politicum inaugurale de legibus frumentariis, in primis respectu agriculturae, consideratis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1841
34769: AARDWEGH, J.J.A. VAN DEN, UIT LEIDEN - XI. theses juridico-politicae 1839
44065: ABBING, C.A., - Beknopte geschiedenis der stad Hoorn en verhaal (....) van de Groote Kerk, tot op den brand die haar vernielde op den 3-8-1838, Hoorn, Vermande, 1839, 6+21+118+26 pag.
42182: ABBING, C.A. - Geschiedenis der Stad Hoorn (...) Velius chronyk. 2 delen, Hoorn, 1841-1842.
42516: ABBING, C.A. - Geschiedenis der stad Hoorn, hoofdstad van West-Vriesland, gedurende het grootste gedeelte der 17 en 18 eeuw, of Vervolg op Velius chronyk. 2 delen in 1 band, Hoorn, Vermande, 1841.
14874: ABBOT, JACOB - Rollo in Holland. New York [1858].
6499: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. BARON D’ - De ridderschap van Veluwe of Geschiedenis der Veluwsche jonkers, opgeluisterd door hunne acht stamdeelen, huwelijken, kinderen en wapens.
15: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. D', - De ridderschappen in het koningrijk der Nederlanden of de geschiedenis, regeling en zamenstelling van den stand der edelen van 1814 tot 1850. 's-Gravenhage 1875, 270 p.
20015: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. D' - Nederlandsche gemeentewapens uitgegeven naar het officieele register. Arnhem, Gouda Quint, 1896. Titel + 28 pag. tekst en 75 gegraveerde platen met afbeeldingen van de wapens van Nederlandse gemeenten, heerlijkheden, waterschappen, e.d.
13: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. D', - Over adelijke titels, erfelijk volgens regt van eerstgeboorte. 's-Gravenhage 1867, 18 p.
19: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. D' EN J.M. LION, - Nederlandsche gemeentewapens of wapenboek der gemeenten, heerlijkheden, waterschappen en corporatiën van het koninkrijk der Nederlanden [...] met twee vervolgen door J.M. Lion. Arnhem 1896, 26 p. tekst, en een groot aantal gelithografeerde platen.
56061: ABNEY, W. DE W., - Cours de photographie, traduit de l'anglais par Leonce Rommelaere, Gand, C. Annoot-Braeckman, 1877, 205 pag.
23625: ABOUT, EDMOND - La Prusse en 1860, Parijs 1860, 32 pag.
59297: ABRAHAM DE VRIES, GZN., - Bewijzen voor de echtheid en gelijkenis der oude afbeeldingen van Coster : ter wederlegging van het Iets van den heer Van Westreenen : ten voordeele van het fonds voor de oprigting van het standbeeld, Haarlem : A.C. Kruseman, 1847.
52261: ABRAHAMS, H.P., - De pers in Zeeland, 1758-1900, 's-Gravenhage 1912, 405 pag., geïll.
50962: ABRAHAMS, H.A. - Zedelijke bedenkingen en spreuken. Middelburg, H.A. Abrahams, 1806. [Gildeproef].
14876: ABRAHAMSON, S.S. - Holland and our friends the Dutch. [...] 1911.
32750: ABRESCH, FRANCISCUS ISAÄCUS, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, exhivens observationes de iure tum Romano, tum Groningano, circa sponsalia [...] Groningen J.J. Homkes 1806
51: ALBUM ACADEMICUM, - ALBUM ACADEMICUM van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam bevattende de namen der hoogleeraren en leeraren van 1632 tot 1882 en der studenten van 1799 tot 1882. Amsterdam 1882. Ca. 180 p.
6772: "ANONIEM (VERT.); ACHILLE D'ARTOIS" - "Bergen en dalen ontmoeten elkaar niet; maar de menschen wel. Tooneelspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Brussel, J. Sacré, [1828]."
27871: ACKER STRATINGH, G - Aloude staat en geschiedenis des vaderlands, 2 delen, Groningen 1847-1849, 336 + 440 + 372 pag. Karton.
35507: "ACKERMANN, JOHANNH FRIEDRICH, UIT REICHENBACH; PRAESES: SCHELL, JOHANN CHRISTIAN" - Harmoniam seculi decurrentis et superioris [...] Leipzig Johann Georg 1698
58503: ACKERSDIJCK, J., - Over belastingen en bezuiniging, Utrecht 1849.
36195: "ADAMI, MATHIAS, UIT WERDEN; PRAESES: RATHMAN, HERMANN" - Gymnasmata physica quinque et decem Wittenberg Johann Gormann 1610
42246: ADAMS, G. - A treatise describing the construction and explaining the use of new celestial and terrestrial globes. 13th edition, published by Dudley Adams, London, 1810.
42104: ADAN, H.PH. - Le monde invisible devoile. Revelations du microscope. Brussels/Paris, 1879.
55457: ADEMA, W.R. - Nadere beschouwingen betreffende de plantwijze in de ruit, vergeleken met die in het vierkant. Cheribon, Bisschop, 1886.
26965: ADERS, G - Gerichte des alten Reiches, Teil 1, 2, 3 : Reichskammergericht, Munster 1966-1973, 439 + 482 + 443 pag., geb. in 3 linnen banden [ Teil 2 von das Staatarchiv Münster und seine bestände].
30335: ADHÉMAR, J. - Meesters der prentkunst in de 20e eeuw, Parijs 1964, 251 pag., geïll.
46915: ADRESBOEK, - Adresboek voor Beverwijk, Uitg. Eikelenboom of V.V.V., geb., prijs per deel 28 EURO.
58635: ADRESBOEK, - Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der stad Amsterdam (........) van het jaar 1850-1851, Amsterdam, Stemvers, [1850], 300 pag., geb. in half linnen..
49797: ADRESBOEK, - Almanak voor de provincie Noord-Brabant, waarachter is gevoegd Adresboek der stad 's-Hertogenbosch voor 1884-1885. 's-Hertogenbosch, Klaassens, 1884, 204+54 pag., gebonden in half linnen
44007: "ADRIAANSE, J.;" - Gedenkboek der Hulstersche stede 1180-1930, Amsterdam 1930, 182 pag., geïllustreerd.
40571: ADRIAANSE, J - Beelden uit het verleden van Hulst en zijn ambacht, Amsterdam 1930, 182 pag., geïll. Goed exemplaar.
44117: ADRIAANSE, L., - Sadrach's Kring, Leiden, Donner, 1899, 11+444+4 pag., geïll. (o.a. met uitvouwbare kaart)
52628: ADRIAN, D.B. - "Hoog beroep voor de vierschaar van vaderland en Oranje, ingesteld door D.B. Adrian, over de bijzonderheden en de waarde van eenen afgelegden, beslissenden eed; waartoe bij arrest van het Prov. Gerechtshof van Zuid-Holland van den 27 Junij 1853 mr. F.A. van Hall is veroordeeld geworden. [Rotterdam] 1854."
34831: ADRIANI, THEODORUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis communia servitutum tam urbanorum quam rusticorum praediorum Groningen Van Velzen 1738
32202: ADRIANI, NICOLAUS, UIT OUD-LOOSDRECHT - Sangireesche spraakkunst. Academisch proefschrift [...] Leiden A.H. Adriani 1893
33995: ADRICHEM, HENRICUS ALBERTUS VAN, UIT BREDA - Dissertatio juridica inauguralis de evictionis praestandae obligatione [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1834
47131: AELST, A.C. VAN., - Schets der staatkundige en kerkelijke geschiedenis en van de maatschappelijken toestand der stad Oudewater, tot (......) 1575, Gouda 1893, 596 pag.
53788: AERSSEN, F. VAN ? - Gulden legende van den nieuwen St. Jan, dat is Cort verhael van den edeldom, deuchden, ende handelingen van Meester Jan van Barnevelt, gehwesene advocaat van Hollandt. z. pl., 1618.
52637: AERSSEN, J.H.M. - Verhandeling over de vroeger bestaan hebbende oneenigheid wegens het Instituut St. Louis te Oudenbosch. Rotterdam 1860, 212 pag.
6732: AFFELEN, CATHARINA CHRISTINA VAN - Gedichten. Ter gedachtenis, voor hare betrekkingen en vrienden, verzameld. [z.p.], [z.n.], 1835.
61821: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - De Nieuwe Franse Kerk (in Amsterdam).
61823: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - De Kerk der Remonstrants Gereformeerden, genaemt Arminianen (in Amsterdam).
61825: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Lutherse Kerk (in Amsterdam).
61839: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Rasp ofte Tucht-Huys.
61841: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - De Engelse Kerk.
61843: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - St. Antonis Poort / Reguliers Poort.
61819: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Stads Wapen ofte Artellery-Huysen (in Amsterdam).
60677: AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Christ before Pilate (set title: Passion of Christ)
62645: AFTER BUNBURY, HENRY WILLIAM (1750-1811) - Launce Teaching his Dog Crab, to Behave as a Dog of All things.
65053: AFTER NOORDE, CORNELIS VAN (1731-1795) (?) - The Orphanage in Haarlem (Weeshuis Haarlem). The 'Heilige Geesthuis' or City orphanage, on the Krocht in Haarlem before it was to be dismantled, 1768. Currently the location of the Hofje van Oorschot.
63119: AFTER OSTADE, ADRIAEN VAN (1610-1685) - The hurdy-gurdy player [the organ grinder/orgeldraaier]
60381: AFTER LEYDEN, LUCAS VAN (C. 1494-1533) - Christ before Annas (1521)
63449: AFTER RIJN, REMBRANDT VAN (1606-1669) - Various figures and compositions.
60839: AFTER BOL, FERDINAND (1616-1680) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
61851: AFTER BEGA, CORNELIS (1632-1664) - A woman seated, holding a large jug
60851: AFTER AVEELE, JOHANNES VAN DEN (C. 1655-1727) - Funeral procession for Michiel Adriaansz. de Ruyter (1607-1676)
60991: AFTER SWANEVELT, HERMAN VAN (1603/04-1655) - The little angels on the hill [set title: The flight into Egypt]
61142: "AFTER; LORRAIN, CLAUDE (1604-1682); BASAN, PIERRE-FRANÇOIS (1723-1797) " - Ships in the port of Rotterdam
60765: AFTER BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - Battle on a bridge
61230: AFTER: BLANKAERT, P. VAN (18TH CENTURY) - Le dedans du palais de L'Empereur de Chine à Peking (mirrored)
60957: AFTER GALLE, THEODOR (1571-1633) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - Annunciation
61365: G. C. (?) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Kasteel te Loinen in de Overbetuw. 1732.
61831: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - s' Lands en Oost-Indische Lynbanen (in Amsterdam).
61833: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Latynsse School (Amsterdam).
61835: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Kolveniers Doelen (Amsterdam).
61837: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - t' Spin-Huys.
60529: AFTER WEYDTMANS, NICOLAES (C. 1570-1642) - The stone operation
61567: AFTER FYT, JAN (1611-1661) - Two dogs [from the series of the Dogs]
64736: AFTER SWANEVELT, HERMAN VAN (1603/04-1655) - Antique sarcophagus [Two landscapes] (Antieke sarcofaag).
64558: AFTER (?) VOS, MAERTEN DE (1532-1603) - PAX (Vrede).
62018: AFTER VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630). - 't Gerecht buyten Haerlem.
60853: AFTER BOL, FERDINAND (1616-1680) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
59979: AFTER LOEMANS, AERNOUT (FL. 1632-1661) - JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. F. BELGII GUBERNATOR [Juan I of Austria (1547-1578)]
62022: AFTER VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630). - Winter landscape with a bridge.
59711: AFTER SAVERY, SALOMON (1594-1678) - Portrait of Dirck Jansz. van Oirschott
63261: AFTER WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - A Harbour with a round tower [set: Landscape scenes with ruins] (Haven met ronde toren).
61827: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Lazarus Huys (in Amsterdam).
61829: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Oude Zijdts Heeren Logement (in Amsterdam).
65029: AFTER VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) - XIV. Op't ghesicht van een Vinck-getouw (gezegde: op het vinkentouw zitten).
61811: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Wetrings Poort (Weteringse Poort in Amsterdam).
61813: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Dol-Huys (in Amsterdam).
61815: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Oude Reguliers Poort (in Amsterdam).
60733: AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - The unequal couple
63997: "AFTER MAUVE, ANTON (1838-1888); PRINTED BY ROELOFFZEN & HÜBNER (FL. 1885-1898)" - Man and horse with cart.
65030: AFTER VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) - The ultimate defense: bees (bijen als verdediging).
27595: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Franse wreedheden te Bodegraven en Swammerdam (28-30 december 1672)]
65028: AFTER VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) - XIV. Op't ghesichte van yemant die hem een tant laet uyt trecken (gezegde: iemand een tand (uit)trekken).
60281: AFTER TEMPESTA, ANTONIO (1555-1630) - Populus urbem instaurat [Israelites building Jeusalem]
60409: AFTER PASSE, CRISPIJN VAN DE (1589-1637) - Mercury lulling Argus to sleep
61007: AFTER JOUVENET, JEAN (1649-1717) - The adoration of the Magi
57569: AGGELEN, W.H.G. VAN (RED.)., - Animum Rege II. Bestuur het gemoed, beheers de ziel. Kroniek van de familie Van Aggelen. 's-Gravenhage 1990, 360 p., geb., geill.
60987: AGNES NISBET JOHNSTON, DUCHRAE, SCOTLAND, EDWARD VII - Grant of arms donated by Sir Fames Balfour Paul, Lord Lyon King of Arms, to miss Agnes Nisbet Johnston of Millbank in the Parish of Urr and Stewardry of Kirkcudbright (Scotland), is allowed to use the coat-of-arms of her grandfather Robert Johnston, the dispossessed proprietor of Duchrae.
22419: AGRON - Brief in het Frans van Pierre Agron, 19e eeuws, aan N.N., manuscript, 4°, 1 p.
5537: AGT, A.L.G.M. V. - 400 Jaar Hanen, [Eindhoven 1976], 168 p., geb., geïll. (betr. De Haen te Bornhem en Antwerpen, de schildersfamilie De Haan in Eindhoven en Hammecher)
35521: "AHL, SAMUEL, UIT SPANDAU; PRAESES: BLEICH, JOHANN ANDREAS" - Dissertatio academica de lachrymis Veterum, quam occasione loci Novi Instrumenti Marc. XVI, 10 [...] Wittenberg Christian Schroedter 1688
14884: AICARD, JEAN - Visite en Hollande. 2de druk 1879.
14882: AICARD, JEAN. - Visite en Hollande. Parijs/Amsterdam: Sandoz et Fischbacher/Van Bakkenes, 1879.
31604: AKEN, HENRICUS VAN, UIT GORINCHEM - Dissertatio iuridica inauguralis, de assecuratione contra incendium [...] Leiden Jac. Hazenberg Cornz. 1853
58479: AKERLAKEN, D. V., - Mr. Hendrik van Stralen. Aanteekeningen uit zijn nagelaten geschriften, 's-Gravenhage 1878, 321 pag.
52478: AKERLIO, DOCTEUR [= J.M. DEGUERLE] - Eloge des perruques, enrichi de notes plus amples que le texte par le docteur Akerlio. Paris, Maradan, An 7 [= 1799].
5145: AKKER, W.L. VAN DEN - Het aloude geslacht Van den Akker van 1430 tot heden, Voorthuizen 1945, 224 p., geb., geïll.
40505: AKKER, J.A. V.D., - Geschiedenis van Het Beggijnhof te Amsterdam, 's-Hertogenbosch 1870, 148 pag., geb. in half linnen.
56413: ALBADA, B.L. VAN, - Het nieuw-malthusianisme. Een gevaar voor gezin en maatschappij, Rede, z.pl., z.j., 22 pag.
32084: ALBERDA VAN BLOEMERSMA, UNICO ALLARD VAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicuminaugurale, exhibens quaestiones juris varii argumenti [...] Utrecht Samuel Alter 1828
32082: ALBERDA VAN EKENSTEIN, ONNO REINT, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica inauguralis, ad locum codicis poenalis de dementia et vi majori [...] Groningen J. Oomkens 1836
34559: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Openingsrede bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Rijks-Akademie van Beeldende Kunsten. Amsterdam Van Langenhuysen 1876
6738: ALBERDINGK THIJM, JOS. ALB. - Verspreide verhalen in proza. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1879. [2 delen in 1 band]
59207: ALBERDINGK THIJM, J.A., - Een Hollandsch Woord Aan Zijn Landgenoten. Amsterdam, Loman & Reudler 1851. 17pp.
33289: ALBERS, CASPARUS, UIT ZUTPHEN - De diis in locis editis cultis apud Graecos. Specimen litterarium inaugurale [...] Zutphen W.J. Thieme & Co. 1901
43851: ALBERT, A.H., - Gedachte over de vrijheid van godsdienst n.a.v. de memoire van toelichting (.....) Amsterdam, v.d. Hey, 1848, 15 pag.
41771: ALBERTHOMA, A - Uitbreiding van de leere der waarheid, Groningen, Spandaw, 1764. Half perkamentenband, (14) + 737 pag.
7698: GODSDIENSTIG ALBUM - Godsdienstig album. Bloemlezing van stichtelijke poëzy, verzameld door J.J.L. ten Kate. Deventer, H.J. ter Gunne, [1875].
43077: ALCOCK, RUTHERFORD - The capital of the tycoon, A narrative of a three years residence in Japan. 2 delen, New York, Harper, 1863.
61875: ALDEGREVER, HEINRICH (1502-1555/61) - Les Grands danseurs de noce / the Large Wedding Dancers [7/12]
42387: ALDERKERK, JOANNES - De wonderdaden des allerhoogsten godts, doorlugtig gezien in de grontlegginge en voortzettinge van Nederlants vryheyt inzonderheit kragtdadig gebleken in het vermaarde beleg ende ontzet der stadt Leyden voorgevallen in den jare 1573 ende 1574. 3e druk, Leiden, A. Kallewier, 1734.
52530: ALECTROCHORAS, BARTELOMEUS [= PSEUDONIEM] - Dissertatio theoretico-practica de nobilissima & frequentissima hanreitatum materia. Hanripoli Cornutorum, A. Kleinstengel, 1689.
35471: "ALEMANN, JOHANNES AEGIDIUS, UIT DRESDEN; PRAESES: FUGMANN, JOHANN CHRISTOPHOR" - Disputatio politica de mutationibus Reipublicae Romanae [...] Wittenberg Johannes Wilckius 1674
54716: ALETHOPHILUS, CHRISTIANUS [= HENRICUS A SANCTO IGNATIO = HENRI D'AUMERIE] - Jesuitsche streeken, kunsten en arglistigheden, waer mede de societeyt hare nieuwigheden en verfoeyelijke ruymigheden staende houd. Voorgedragen aen sijne Heyligheyd Clemens XI, paus van Romen. Vertaald uit het Latijn door Charitophilus Catholicus. z. pl., 1704.
6739: "ALEWIJN, ABRAHAM; JAN JACOB HARTSINCK; ROBERT HENNEBO; JAN DE MARRE; AERNOUT VAN OVERBEKE" - Comische pleidooyen, gevoerd voor de respective regtbanken van Puiterveen, Cyprus en in de Regentenkamer van den Amsterdamschen schouwburg (...). Alsmede proces crimineel van A. van Overbeke tegen zijne holle kies. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1823.
32232: ALEWYN, DIDERICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio inauguralis de jure rerum naufragarum inprimis secundum leges belgicas hodiernas [...] Amsterdam Jacobus Radink 1824
58491: ALEXANDER, PRINS DER NEDERLANDEN, - Nadere toelichting van mijnen brief van den 17der september 1879, Leiden, Engels, 1879.
18513: V[ER] H[UELL], ALEXANDER - Schetsen met de pen. Amsterdam, J.H. Gebhard & Co., 1853.
43647: ALEXANDRE, J / M.R. PERRIN -CHEVRIER - Un gentilhomme paisible, le Batave Jacobus Blaauw (1759-1829) [met] Le fond de l'affaire Blaauw [en met] A travers son courrier, Blaauw, homme politique neerlandais temoin de son temps.
6507: ALEXY, ZDENKO G. - Ehrenzeichen der Kapitel in vormals Habsburgischen Ländern. Distinctive ensigns of chapters in formerly Habsburg dominated countries. Wenen-Keulen-Weimar 1996. Geb., geïll., 219 p.
57557: ALEXY, Z.G., - Heraldiske exlibris, Denmark 1990, 43 pag., ill.
42854: ALFF, P. VAN - Oud stedenschoon in Zeeland en Noord-Holland. Acht steendrukken van P. van Alff met bijschriften van mr. P.H. Ritter jr. Amsterdam, [ca. 1918].
35509: "ALINUS, PETRUS, UIT TALLIN (ESTLAND); PRAESES: HELWIG, JOHANN ANDREAS" - Dissertatio philologico-historica de Simone Mago, primo Novi Testamenti haeresiaarcha, cujus Actor. VIII, 9 seqq. mentio occurrit [...] Wittenberg Johann Mixhael Goderitsch 1711
33997: ALIX, JACOBUS JOHANNES, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de tutore subrogato jure Neerlando novo, com jure Francico comparato [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1837
52644: ALKEMADE, CORNELIS VAN / P. VAN DER SCHELLING - Behandeling van het Kamp-regt (...) 3e druk, meer dan de helft vermeerderd (...) mitsgaders de oorsprong, voortgang en 't einde van 't kampen en duelleren. Rotterdam, Losel, 1740.
5061: ALKEMADE, W.R.C. - Inventaris van het archief van de familie Wilkens 1587-1926. 's-Gravenhage (C.B.G.) 1991, 55 p.
24991: ALKEMADE, C. VAN - De goude en zilvere gangbaare penningen der graaven en gravinnen van Holland.
25099: ALKEMADE, C. VAN EN P. VAN DER SCHELLING - Beschryving van de stad Brielle en den lande van Voorn, 2 delen in één band, Rotterdam, Ph. Losel, 1729.
16061: ALKMAAR - Herinnering aan Alkmaar en omstreken. Phot. van C.S. van der Aa, hofphotograaf Alkmaar. Haarlem, Kleinmann [ca. 1890?].
16066: ALKMAAR - Naar welke school? Alkmaar, april 1952, 4 p.
59467: OOMKES. SPOORMAKER ET ALL., - Kentekens en Waarde van den zuiveren Maagddom uit volksbegrippen, natuurkennis en zedekunde, naar het Hoogduitsch, 1793.
47735: ALLAN, F., - De stad Edam en hare geschiedenis, Edam 1857. Facsimile-druk, Zaltbommel 1969, 98 pag., geb.
17010: ALLAN, P.B.M. - The Book-Hunter at Home. London: Philip Allan, 1920.
43645: ALLARD, H.J. - Het eerste gezantschap van Joannes Zawadski, Utrecht 1880, 70 pag., geb., geïll., mooi exemplaar.
43651: ALLEN, E.J.B. - Post and courier service in the diplomancy of early moderen Europa, 's-Gravenhage 1972, 162 pag., geïll.
52646: ALLER, WILLEM VAN - Tractaet van testamenten, codicillen, legaten ende andere acten van uyttersten wille, als mede van de testamentaire actien, mitsgaders van de legitime, falcidie ende trebellianique portien. Rotterdam, B. Wagens, 1656 [gebonden met:] Tractaet van testamentaire actien, Rotterdam, B. Wagens 1656 [gebonden met:] Playdoy nopende de schaden ende interesten door eender die valschelijck beschuldight ende ter torture geleght was ende naderhandt innocent bevonden. Rotterdam, B. Wagens 1648.
14894: ALMANAK - Almanak voor reizigers in het Koningrijk der Nederlanden. Met platen en plattegronden van steden. Tweede jaargang 1820. Amsterdam: Mortier Covens & Zoon, Ten Brink & De Vries, 1820.
62641: ALMELOVEEN, JAN VAN (C. 1652-AFTER 1683) - River landscape with two men on a hill.
30291: ALPERS, S - Rembrandt's Enterprise. The studio and market, Londen 1988, 160 pag., geb., geïll, met stofomslag.
17665: "ALPHEN, HIERONYMUS VAN; PIETER LEONARD VAN DE KASTEELE" - Stigtelijke mengelpoëzie. Utrecht, wed. Jan van Terveen en zoon, 1782.
6749: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Kleine gedichten voor kinderen [Utrecht, J.G. van Terveen en zoon, 1868]
6753: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Gedigten en overdenkingen. 2e druk. Utrecht, Jan van Terveen, 1777.
34627: ALPHEN, J. T. W. VAN, UIT UTRECHT - Theses juridicae. 1791
34629: ALPHEN, J. T. W. VAN, UIT UTRECHT - XXV. theses juridicae. 1792
34625: ALPHEN, J. T. W. VAN, UIT UTRECHT - Theses juridicae. 1790
20679: ALPHEN, G. VAN - Catalogus der pamfletten van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen 1542-1853, Groningen 1941, 608 pag., geb. ( betr. pamfletten die niet in de vroegere pamfletten- catalogi zijn opgenomen ). Goed exemplaar.
6760: "ALPHEN, J.W. VAN; " - Nagelaten gedichten. Den Haag, H.C. Susan, C.Hz. 1849.
56787: ALQ, LOUISE D', - La science du monde, suite au savoir-vivre en toutes les circonstances de la vie, 10e ed., Paris, 1878.
47659: ALTHEER, J., - Veilingcatalogus boeken, ¨voor het grooste gedeelte nagelaten door deken Mr. G. Dedel, in leven archivaris der Domeinen te Utrecht¨, Utrecht 1831, 80+8 pag.
47667: WILD EN ALTHEER, - Veilingcatalogus Bibliotheek Carolus Segaar, Utrecht 1804, 4+207 pag., geb. in half leer.( Rug los)
34823: ALTING, MENSONE, UIT FRIESLAND - Disputatio inauguralis de usuris pecuniae mutuae Heidelberg Aegidius Walterus 1663
19577: ALTING, H. - "Leevensbeschrijving van [...] Abel Koenders van Helpen [...] in de latynsche taale opgestelt door [....] Hendrik Alting, waar by de vertaaler gevoegt heeft eenen geslacht;ijst der Koenders, levensbericht van [....] Frederik Koenders [....] brieven van den [....] stadhouder Willem Lodewyk aan Menso Alting van 1594-1602 geschreven."
30965: ALTMEYER, J.J. - Histoire des relations commerciales et diplomatiques des Pays-Bas avec le Nord de L' Europe, pendant le 16e siecle, New York 1970 after the edition of 1840, 582 pag., hardback. Good copy.
24893: ALXINGER, J. VON - Doolin von Maynz, ein Rittergedicht in zehn gesangen, 2e- auflage.
36181: "AMBDERS, CHR. HENR., UIT SLEESWIJK HOLSTEIN; PRAESES: NEUMANN, JOHANN GEORG" - Dissertatio de imaginibus fluviorum Wittenberg M. Schultze 1691
55081: AMBRE, JACOB DE L' - Het ondersoeck der geesten. z. pl., [ca. 1672].
22671: AMERIKA, FLORIDA - Aflevering van Algemeen Handels-blad van 5 januari 1828 met o.a. een uitvoerig artikel over West-Florida en de voordelen voor Europeanen om zich daar te vestigen. Gedrukt, folio, 4 p.
54468: AMERONGEN, MARTIN VAN - De roerige wereld van Pistolen Paul. 2e druk, Amsterdam, 1968.
10573: AMERSFOORDT-VAN ZIJLL, MARIA J.E.E. - Herinnering aan Maria [Jacoba E.E. Amersfoordt-van Zijll (1825-1850)]. Voor allen die haar bemind hebben (niet in den handel). Amsterdam, J.H. en G. van Heteren, 1850. 4º:106 p. Geb., met portret in staalgravure door J.W. Kaiser 1851.
32080: AMERSFOORDT, JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Annotationum in loca selecta novi poederis specimen primum [...] Leiden A. en J. Honkoop 1810
36485: AMESHOFF, HERMAN ARNOLD, UIT AMSTERDAM - De Utrechtsche gasfabriek uit rechtskundig oogpunt beschouwd Utrecht Van Boekhoven 1887
33999: AMESHOFF JR., HERMANNUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de societate commenditaria [...] Amsterdam D. Groebe 1840
55090: AMICI, JEREMIAS - De kragt van Jonas Leekman vertoont. Antwerpen, Jouret, 1741.
14896: AMICIS, EDMONDO DE - Nederland en zijne bewoners. 2de druk. Leiden: P. van Santen, 1877.
14898: AMICIS, EDMONDO DE - La Hollande. Ouvrage traduit avec l’autorisation de l’auteur par Frédéric Bernard, 3e druk, Parijs, 1885.
14900: AMICIS, EDMONDO DE - Holland. Translated from the thirteenth edition of the Italian by Helen Zimmern. 2 dln. Philadelphia: Henry Coates, [1894].
25869: AMORIE V.D. HOEVEN, A. DES - Het tweede eeuwfeest van het Seminarium der Remonstranten te Amsterdam. Leeuwarden 1840, 290 pag. Orig. karton. Goed exemplaar
43035: AMORIE VAN DER HOEVEN, A. DES - Herinneringen van mijne academiereis in 1843. Leeuwarden, 1845.
31626: AMORIE VAN DER HOEVEN, ABR. DES, UIT AMSTERDAM - De Joanne Clerico et Philippo a Limborch dissertationes duae [...] Amsterdam F. Muller 1843
51883: "AMORIE VAN DER HOEVEN, ABR. DES;" - Leerredenen. Leeuwarden, Suringar, 1835. Origineel karton, 12+348+(4) pag.
40981: AMORIE V.D. HOEVEN, ABR. DES - Joannes Chrysostomus voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van Ware Kansel-welsprekendheid, Delft, Allart, 1825, 130 pag., gebonden in modern half linnen.
63117: AMSTEL, CORNELIS PLOOS VAN. (1726-1798), AFTER NETSCHER, CASPAR (1639-1684) - Young woman playing a lute (luit).
22761: AMSTERDAM, SCHUTTERIJ 1830, VAN DE POLL, LINDEMAN - “De aanspraken van (...) F. van de Poll, burgemeester der stad Amsterdam, aan de uittrekkende schutterijen dier stad, dichtmatig nagevolgd door C. Lindeman”, Amsterdam, J.J. Nesser Jr 1830, gedrukt, 4°, 12 p.
15729: PHYSIOLOGIE AMSTERDAM - Memorie van defensie, uitgesproken door den heer P.W.J. de Vos, in de teregtzitting van de Arrondissements Regtbank den 19den November 1844, te Amsterdam, Wed. A. ter Linde, 1845
15727: PHYSIOLOGIE AMSTERDAM - Waarachtige physiologie van Amsterdam, en van de meest bekende van Amstels ingezetenen. Eerste jaar, stuk 1-32, Amsterdam: P.J.W. de Vos, 1844
22731: AMSTERDAM, GEVELSTENEN F. DE HAAN - Cahier met aantekeningen door F. de Haan (psd: F. Oudheidminnaar) betreffende gevelstenen te Amsterdam en enkele andere onderwerpen. 1939-1940, ca. 100 p. Geïllustreerd met eigengemaakte pentekeningen.
14902: AMUSEMENS - Les Amusemens de la Hollande, avec des remarques ... interessans. Den Haag: P. van Cleef, 1739.
6762: ANCONA, G.J. D' - Een Amsterdamsch standje. Boertig dichtstuk. 4e druk. Amsterdam, J. Tak, [ca 1850].
35801: ANDEL, PIETER VAN, UIT LEIDEN - Over Morbus Werhofii Amsterdam Scheltema 1938
42345: ANDRÉ, JULIUS CHRIST. HEINRICH - Ansichten, Grundfasse und Belehrungen uber die zweckmassige Behandlung und Dressur des Campagnepferdes, von der Ausstattung bis zur Vollendung. Leipzig, 1838.
33210: ANDREAE, P.Z., GAJUS, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica inauguralis, qua brevis continetur enarratio de origine atque progressu legislationis apud Romanos [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
33212: ANDREAE, PAULUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Miracula quid sint scriptoribus sacris. Dissertatio theologica inauguralis [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1832
14904: ANDREAE, A.J., EN ANDEREN - Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden. Leeuwarden: H. Suringar, 1877.
34001: ANDRESON, ANDREAS ABRAHAMUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de cura prodigorum, secundum codicem Francicum et novum codicem Neerlandicum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1837
32092: ANDRIESSEN, NICOLAAS JACOBUS, UIT ZIJPE - De fide et auctoritate scriptorum ex quibus vita Tiberii cognoscitur. Disputatio [...] 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1883.
14908: ANDRIESSEN, P.J. - Iets anders. Bevattende een beschrijving van de provincien Zuid-Holland en Utrecht, Deventer: Van den Sigtenhorst, [1871].
52662: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN - Licht en bliksemstralen. Eerste gedeelte. De daden en handelingen van den heer Jan Jacob Rochussen ... als een der meest begunstigde staatsdienaren van wijlen Z.M. Koning Willem II, toegelicht. Tweede gedeelte. Pleitrede voor den Hoogen Raad (...) 21en Mei 1853, ter zake van zekere testamentaire beschikkingen van wijlen Z.M. Koning Willem I. 's-Gravenhage 15 november 1853.
52664: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN (UITG.) / VAN DER HOOP - Drie dichterlijke uitboezemingen na de lezing der laatste brochure en nadere bekomen inlichtingen ter zake der verhouding tusschen Jhr. R.L. v. Andringa de Kempenaer en Koning Willem II, door A. van der Hoop Jrszoon. Amsterdam, A.H. van Gorcum, april 1853.
32514: ANDRINGA BOLL, VALERIUS GEERTRUIDUS, UIT GORINCHEM - Misbruik van recht. Proefschrift [...] Utrecht A. Oosthoek 1913
36513: ANEMA, ANNE - De bronnen van het privaatrecht Utrecht Ruys 1913
62058: ANGIOLI, GIUSEPPE (1712-1798) AFTER ROSELLI, OMOBONO (FL. 18TH/19TH CENTURY) - "Veduta della Basilica di S. Sebastiano; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
33673: ANKUM, H.J. VAN - Het tegenwoordig standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze wetenschap toegelicht
6279: ANNEN, C. EN H. WEMMENHOVE - Overzicht van de fam. We(i)mmenho(e)(u)ve(n), Hoogeveen/Hattem 1996, 248 p., geïll.
60362: ANONYMOUS AFTER VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - Afbeelding der executie geschiet den XIII May 1619 aen Jan van gewesene advocaet van Hollant
65003: ANONYMOUS MAKER, PUBLISHED BY WIT, FREDERIK DE (1629-1701) - ONDER OF OVER.
60809: ANONYMOUS ARTIST AFTER BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
59576: ANONYMOUS AFTER VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - HENDRICK DANIEL SZ SLATIUS, gewesene Predicant tot Bleijswyck, naert t´leven afgebeelt den 12 Maert 1623
64481: ANONYMOUS MASTER, WORKSHOP OF ROMEYN DE HOOGHE - Nvmos Ecce Probos Negat Et Nego Prodere Porro De Ridder der Louisen [de Maatigheid - la Temperance].
64563: ANONYMOUS MAKER, SMITH, JOHN (1652-1743), THE MEZZOTINTER - Venus with putti.
60801: ANONYMOUS AFTER VINKELES, REINIER (1741-1816) - Portrait of Johannes Florentius Martinet (1729-1795)
60539: ANONYMOUS AFTER CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) - Madonna della scodella
60283: ANONYMOUS (BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623) [?]) - Man on a horse
60367: ANONYMOUS OR BRUYN, NICOLAAS DE (1571-1656), AFTER BOL, HANS (1534-1593) - ANIMALIVM QVADRVPEDVM VENATVS IN VSVM PICTORVM AVRFABRORVMQVAE EDITAE... [Set title]
60289: ANONYMOUS AFTER BOL, HANS (1534-1593) - Duck hunt [Trapping ducks assisted by trained dogs in pipenets]
64998: ANONYMOUS AFTER BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - Studies of figures after della Bella.
34953: ANROOY, PIETER GIJSBERT VAN, UIT BRUMMEN - Des huurders verantwoordelijkheid voor brand Leiden Van Doesburgh 1879
34451: ANROOY, HENRI VAN, UIT BRUMMEN - De oogen der studenten aan de Rijks-universiteit te Leiden Leiden Van Doesburgh 1884
5191: ANSPACH, J. - Geslacht Van Balveren
8142: "ANTONIDES VAN DER GOES, JOANNES; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - De Ystroom, begreepen in vier boeken. Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1699.
23223: ANTWERPEN, MUSEUM PLANTIJN - Anvers Musée Platin, tekst in goud op een rood linnen omslag van een oblong fotoboek met 1 pag. tekst en 12 foto's, elk 10x18 cm van exterieur en interieur van het museum. Ca. 1880?
14912: ANWB - Grondregelen en Reglement van de Vereeniging A.N.W.B.,14e druk, z.pl., 1909.
14926: ANWB - [Metalen plaatje, 6 x 6 cm met tekst “ A.N.W.B. Stertocht Moerdijk 1936” .]
65007: APELDOORN, L.J. VAN (UITG.), - Uit de practijk van het Hof van Holland in de tweede helft van de zestiende eeuw. Utrecht 1938, 279 p.
14929: APERÇU - Aperçu du Commerce et de l’Industrie des Pays-Bas, deel 1 t/m 20, [Den Haag] Division du Commerce du Minstère Royal Néerlandais de l’agriculture, de l’ industrie et du commerce, [1910].
14413: APPELBAUM, STANLEY (ED.) - The triumph of Maximilian I. 137 woodcuts by Hans Burgkmaier and others. With a translation of descriptive text, introduction and notes. New York 1964. Oblong, ill, ca. 150 p.
5161: APPELHOF, G. - Geslacht van Gerrit Appelhof en Trientje Datema, wonende te Zevenhuizen (Gron.), Enkhuizen 1965, 31 p., geïll. (met originele ingeplakte foto’s)
42566: ARCAEUS [= ARCEO / ARCE], FRANCISCUS - De recta curandorum vulnerum ratione et aliis ejus artis praeceptis libri II. Amsterdam, P. v.d. Berge, 1658.
1861: NEDERLANDSCHE RIJKS-ARCHIEF - Het Nederlandsch Rijksarchief. Verzameling van onuitgegeven oorkonden en bescheiden voor de geschiedenis des vaderlands. Eerste deel. 's-Gravenhage 1857, 450 p.
79: ARCHIEVEN, - De ARCHIEVEN van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten. Deel I: Leiden 1960, 255 p. (Gelderland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Utrecht).
55170: ARDES, PIETER - [1] Apologie ofte verantwoording op de beschuldinge by de heeren Raden en Meesters van de rekeningen van syne hoogheyt (...) rakende sijnen twaelf jarigen dienst als tresorier. 's-Gravenhage, Rammazeyn, 1678. [gebonden met:] [2] Kort berigt van de debvoiren die mr. Pieter Ardes heeft aengewent nae het drucken van zijn apologie. 's-Gravenhage, Rammazeyn, 1679. [en met:] [3] Korte wederlegginge van de calumnien die mr. Pieter Ardes in (...)
52670: ARDES, PIETER - Korte wederlegginge ofte beantwoordinge van mr. Pieter Ardes [...] tegens de blaeuwe excusen en callumnieuse invectiven van d'heere Diederick van Hoogendorp. 's-Gravenhage, J. Rammazeyn [ca. 1679].
6834: "ARENDSZ, THOMAS (VERT.); ANTONIO MARTINEZ DE MENESES" - "Joan Galeasso; dwingeland van Milanen. Treurspel. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1739."
58926: ARENDZEN, P.J., - Z.M. Koning Willem de Derde. Ets en gravure op chine collé, 46x30cm.
36547: ARKEL, JOHAN ADRIAAN VAN, UIT HAARLEM - De houding van den raadpensionaris Simon van Slingelandt tegenover het huis van Oranje Amsterdam Paris 1925
19681: ARMENRAAD - Mededelingen van den Armenraad [van Amsterdam] aan de aangesloten instellingen. Jaargang 1942-'43 (pp 1-66) en jaargang 1943-'44 (pp 67-99). 2 delen, gebonden.
42156: ARMINIUS, JACOBUS - Verclaringhe Iacobi Arminii saliger ghedachten (...) aengaende zijn ghevoelen, so van de predestinatie, als van eenige andere poincten der Christelicker Religie, daerinne men hem verdacht heeft ghemaeckt. Eerst mondelingh ghedaen in de volle vergaderinghe van de H.H. Staten van Hollant (...) op den 30-10-1608 ende daernae schriftelick aen hare Ho. E. overgelevert. Wtghegheven by de weduwe van den Overleden ende haere Broeders. Leiden, Thomas Basson, 1610.
14932: ARNDT, E.M. - Holland en de Hollanders. Naar aanleiding van het Handboek der geschiedenis van het vaderland door Groen van Prinsterer 1e tot 4e aflevering, van de vroegste tijden tot op het jaar 1795. Leeuwarden: Suringar, 1847.
23095: ARNHEM, NIEUWE WEESHUIS, BIJBEL MET ZILVERBESLAG, VAN DELFT - Bijbeltje, gedrukt bij Enschedé te Haarlem in 1884, in leren bandje met fraai zilveren slot. Aan de binnenzijde van het slot de gegraveerde tekst Aan C.W. van Delft bij het verlaten van het Nieuwe Weeshuis, 1 mei 1901.
41691: ARNOLDS, F.M.A. - Bossche legenden en verhalen, deel l, 2 en 3 (van 4), 's-Hertogenbosch 1890, 355+353+407 pag., los en ruggen gebroken.
31976: ARNTZENIUS, PETRUS NICOLAUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de ratione ac vi juris uxoris communionem legalem secutae [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
53887: ARNTZENIUS, P.N. - Pròces de Constant Polari, condamné le 8 Mars 1834 par la cour d'assises de la Hollande (partie méridionale), pour cause de vol des diamans et joyaux de S.A.I. et R. madame la princesse d'Orange, publié par P.N. Arntzenius. 2 delen, Den Haag/Brussel, Th. Lejeune, 1835.
33447: ARNTZENIUS, H. IOANN. - Oratio de natalibus et incrementis gymnasii Leovardiensis [...] Leeuwarden Petrus Koumans 1762
18282: "[STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.)]; CHRISTLIEB GEORG HEINRICH ARRESTO" - De militaire stand. Tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1805.
18280: "[STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.)]; CHRISTLIEB GEORG HEINRICH ARRESTO" - Het plan tot een blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1819.
55597: UNKNOWN ARTIST (XIX CENTURY) - Stoom balance (Steam scale)
60825: UNKNOWN ARTIST - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60271: ANONYMOUS ARTIST (DUTCH, 19TH CENTURY) - Landscape with a farmhouse
61113: VARIOUS ARTISTS - The Annunciation
40725: ASCH VAN WIJCK, H.M.A.J. VAN - Levensschets van Henrick Moreelse, Utrecht 1843, 134 pag. met portretlitho, origineel papieren omslag.
47032: "ASCHMANN, JOH. N.;" - Dem Kaiser für die Kaiserin zur allerhochsten Geburtsfeier am 24-12-1855, Wien, Mechitharisten, 1855, 89 pag. Hardback in embossed leather, very good copy.
17079: ASHER, G.M. - A Bibliographical and Historical Essay on the Dutch Books and Pamphlets Relating to New Netherlands [etc] + supplement. Reprint. Amsterdam: N. Israel, 1960.
35579: "ASMANNUS, FRIDERI. AUGUSTUS, UIT DOEBELA MISN.; PRAESES: SCHULZ, JOHANN GOTTFRIED" - Dissertatio moralis de civilitate nimia [...] Wittenberg Christian Gerdes 1709
55159: ASMODEE [= JOHANNES DAVID DE VRIES] - Sprekende beelden, eene laatste voorstelling in het wassenbeeldenspel. Amsterdam, J. de Vries, [ca. 1854].
42001: ASPEREN DE BOER, J.R.J. E.A. (RED.) - Scientific examination of early Netherlandish painting. Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 216, 1975. Gebonden, 268 pag., geïll., met stofomslag.
6839: "ASSCHENBERG, HERMANUS, ANTHONY HARTSEN, JACOB LUTKEMAN, LUCAS PATER, HENRI JEAN ROULLAUD (VERT.); VOLTAIRE (PS. V. FRANÇOIS-MARIE AROUET)" - Olimpia, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1764.
6841: "ASSCHENBERG, HERMANUS, ANTHONY HARTSEN, JACOB LUTKEMAN, LUCAS PATER, HENRI JEAN ROULLAUD (VERT.); EDMOND CORDIER DE SAINT FIRMIN" - Zarucma, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1765.
6843: "ASSCHENBERG, HERMANUS, ANTHONY HARTSEN, JACOB LUTKEMAN, LUCAS PATER, HENRI JEAN ROULLAUD (VERT.); PIERRE LAURENT BUIRETTE DE BELLOY" - Zelmire, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1798
6845: ASSCHENBERGH, HERMAN - Poëzy. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1793.
47217: ASSCHER EZN. E., E.A. (RED.), - Gedenkboek ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Nederlandsche Israelietisch jongensweeshuis Megadle Jethomim te Amsterdam, Amsterdam 1938, 122 pag., geïll.
14936: ASSELIN, HENRY - Psychologie du peuple Hollandais. ‘s-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1947.
14934: ASSELIN, HENRY - La Hollande dans le Monde. L’ame et la vie d’un peuple. Nouvelle édition. Parijs: Perrin, 1931.
47521: ASSEN, VAN, - Adriaanstichting. Inrichting voor lichaamelijk gebrekkige kinderen te Hillegersberg 1914-1924. Overdruk Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, sept. 1924, 4o, 8 pag., geïll.
47755: ASSEN, P. VAN, - Vermakelijke geschiedenis der vechtkunst voor kenners en leeken, Amsterdam 1878/79, oblong, 104 pag., origineel papieren omslag.
36499: ASSEN, CORNELIUS JACOBUS VAN - Oratio de immoderata libertatis cupiditate .... Leiden Luchtmans 1831
32496: ASSENDELFT, JOHAN VAN, UIT , 216, - Dissertatio juridica inauguralis de locatione conductione [...] Leiden Conrad Wishoff 1749
33255: ASSER, T.M.C. - Handelsrecht en handelsbedrijf, inwijdingsrede ... Amsterdam Muller 1862
32306: ASSER, T.M.C. - Geschiedenis der beginselen van het Nederlandsche staatsregt, omtrent het bestuur der buitenlandsche betrekkingen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Johannes Müller 1860
34551: ASSER, T.M.C., STUDENT RECHTEN ATHENAEUM TE AMSTERDAM - Verhandeling over het staathuishoudkundig begrip der waarde. Met den gouden eerepenning bekroond door de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de hoogeschool te Leiden. Amsterdam J. Muller 1858
32920: ASTRO, PIETER VINCENT, UIT ROTTERDAM - Statistiek der carcinoom-sterfte in de gemeente Utrecht gedurende het tijdvak 1872-1902. Proefschrift [...] Utrecht F. Wentzel & Co. 1902
6853: ATLAS - Vorstelyke koninglyke en princelyke atlas en dagboek van Nederlandsche gebeurtenissen, in de laatste jaaren voorgevallen, en oprecht vaderlandsch, staat- en stadhouderlyk A..B. boek, benevens de echte vaderlandsche staat- en stadhouderlyke catechismus, beginnende met de vroegste historie onzes vaderlands en eindigende met 't einde van den jaare 1789. Amsterdam, Willem Coertse, [1789].
32088: ATTEMA, EILARDUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale de interrogationibus in jure faciundis [...] Leeuwarden V. Meursinge 1852
60621: ATTRIBUTED TO PASSE, CRISPIJN VAN DE I (1564-1637) - Portrait of Henry Slatius
60813: ATTRIBUTED TO PICART, BERNARD (1673-1733) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
59856: ATTRIBUTED TO HOOGHE, 281YN DE (1645-1708) - [Begrafenisstoet van ds. A. van de Velde, 14 juni 1677]
27622: ATTRIBUTED TO HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Pompa funebre di devoto Juan del prado, Perferictatore del [...] delli buoni Ecclesiasti qui Ultrajectini inquisitori delli [...] della dannosa novita[Begrafenisstoet van ds. A. van de Velde, 14 juni 1677]
51705: AUBERT, CHARLES, - Peches Roses. Eaux-fortes par Jul. Hanriot I le sabbat, II les scelles, Paris, Tout les Libraires, 1884.
50890: AUBERT, J.P. - Kort en duidelyk onderwys in 't Italiaansch boekhouden (...) vorts eene juiste beschrijving der scheeps-reederij (...) wisselbank (...) woordenboekje. 5e druk, Amsterdam, Holtrop, 1802.
42806: AUBERY DU MAURIER, LOUIS - Memoires pour servir a l'histoire de Hollande et des autres provinces-unies, Imprime a la Fleche, a Paris chez Jean Villette, 1697.
63595: AUBRY, PIERRE (1610-1686) AFTER LIEVENS, JAN (1607-1674) - Portrait of Anna Maria van Schurman (Anna Maria Schuurman).
6854: "AUCHMAYER, J.C. (VERT.); FRIEDRICH ALOYS GRAF VON BRÜHL" - De burgemeester, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1789.
6856: "AUERBACH, BERTHOLD; Z.C.C. VAN LENNEP (VERT.)" - Op de hoogte. Roman. Vertaald uit het Duits. Utrecht, L.E. Bosch en zoon, 1867-1868. [3 delen]
36305: "AUERBACH, JOHANN MELCHIOR, UIT LONGO-SALISSA; PRAESES: KOHLER, JOH. CHRIST." - Dissertatio politica de matrimonio..... Leipzig Wittigau 1676
42978: AUGEROT, A. D' [= ALFRED DRIOU] - Souvernirs et impressions de voyage en Hollande et en Belgique. Limoges, [1869].
56635: AUGUSTIN, M. / AUDE, J., - Le passage du mont St. Bernard, Tableaux historiques, Paris, Barba, 1810, 11 pag.
99: AUGUSTIN, ALARICH, - Germanische Sinnbilder als Hofgiebelzeichen. Das Schwanengiebelzeichen in Niederländisch-Friesland. Berlijn 1942. Geb., geïll., 141 p.
32086: AULNIS DE BOUROUILL, FREDERICUS HENRICUS D', UIT GRONINGEN - Disputatio jrudica inauguralis de jureconsultis Romanis, juris civilis conditoribus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
59211: DIVERSE AUTEURS - Die Renaissance im deutschen Südwesten zwischen Reformation un Dreissigjährigem Krieg. Eine Ausstellung des Landes Baden-Württemberg veranstaltet vom Badischen Landesmuseum Karlsruhe. Karlsruhe 1986, 2 dln., 975 pag., geb., geill. kleur en zw-w.
59995: AVEELE, JOHANNES VAN DEN (C. 1655-1727) - Het Afdancken der Regeerende Heeren [series title: Uytrechts Veranderingen Voorgevallen in de jaren 1672]
59599: AVEELE, JOHANNES VAN DEN (C. 1655-1727) - Funeral procession for Michiel Adriaansz. de Ruyter (1607-1676)
51028: AYANQUE, SIMON [= ESTEBAN DE TERRALLA Y LANDA] - Lima por dentro y fuera obra jocosa y divertida la da a luz nova edicion (...) por D. Ignacio Merino. Paris, Libreria Espanola de A. Mezin, [1854].
51365: "BAALBERGEN, J. (RED.);" - 't Fort Abcoude. Geschiedenis en natuur, Abcoude 1991, 176 pag., geb., geïll. Met correcties en aanvullingen op losse bladen.
42480: BAALEN, S. V. - Tweede reistogtje door een gedeelte van Schotland en deszelfs hooglanden. Amsterdam, Beijerinck, 1841.
34591: BAAR, A.J.H. VAN, UIT OIRSCHOT - VIII. theses juridicae. 1839
107: BAAR, R.R., - Ontwerp van een burgerfamiliewapenwet, houdende een regeling omtrent het voeren van familiewapens door onadellijke personen. Nijkerk 1952, 32 p., gestencild.
33763: BAART DE LA FAILLE, JACOBUS - Oratio de sperandis rei philosophicae, identidem auctae, incrementis [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1790
35671: BAART DE LA FAILLE, JOHAN MARCUS, UIT LEEUWARDEN - Bacteriurie ..... Leeuwarden Coop. Handelsdrukkerij 1895
34853: BAART DE LA FAILLE, JACOBI - Oratio de noxis, quas, recentiori praesertim tempore, vari systemata medicinae fecerunt 1832
20737: BABELON, JEAN - La medaille et les medailleurs, Parijs 1927, 234 pag., geïll.
37215: BACH, ADOLF - "Deutsche Namenkunde. [ 5 Teile: Personennamen 1 + 2; Ortsnamen 1 + 2; Sachweiser und Register ], Heidelberg 1952 - 1956, ca. 2000 pag., mit Bibliotheek-stickers."
109: BACHELIN-DEFLORENNE, M., - La science des armoiries. Parijs 1880. Geb., geïll., 294 p.
35267: BACHIENE MUNTENDAM, ZENO, UIT NOORDDIJK (GRON) - Dissertatio theologica inauguralis de hymno angelico Amsterdam J. van der Hey 1849
47775: BACKER DIRKS, J.J., - De Nederlandsche zeemacht in hare verschillende tijdperken geschetst, deel I, 2e druk, 's-Gravenhage 1890, 832 pag., geïll., origineel karton, band los.
55175: BACKER, H.J. NAAR J. HILVERDINK - Prent 'Jeugdige gevangenen te Rotterdam'. Litho door H.J. Backer naar J. Hilverdink, ca. 1860. Een schoolklas met enige tientallen kinderen in gevangeniskleding en twee leerkrachten.
35409: BACKER, JOHAN FERDIN. - Prent voor het Promotie diner van Mr Johan Ferdin. Backer, naar een tekening van C.B.Tilanus 1884.
14944: BACKER, JAN A. - De jonge reiziger door Nederland. 3 delen. [tweede editie] Amsterdam: D.M. Langeveld, 1797.
33479: BACKER, GUILIELMUS CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de venditore praestando id, quod interest, non liberando [...] Leiden Joh. en Herm. Verbeek 1761
41617: BACKER DIRKS, J.J. - De Nederlandsche zeemagt in hare verschillende tijdperken geschetst. Deel 1 (tot Vrede Munster) en deel 3 (1795- heden), Rotterdam, Nijgh, 1865/ Nieuwediep, J.C. de Buisonje, 1876, 334+517 pag. Gebonden in linnen stempelband met afb. van matroos in mast. Mist deel 2. Prijs per deel 35 euro
32208: BACKER, SALOMON - Levens- en karakterschets van mr. Joachim Rendorp, vrijheer van Marquette. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.H. Gebhard & Co. 1858
34145: BACKER, CORNELIUS - Dissertatio iuridica de periculo, quod assecuratoris est [...] Groningen J. Oomkens 1821
33040: BACOT, GERARD JACOB GEORG, UIT DOORNIK - Specimen philosphicum inaugurale. Singulare argumentum exhibens, quo veras hujus mundi substantias simplices esse, ac vi repraesentandi gaudere, ex natura dei et mentis humanae demonstratur [...] Groningen Jacobus Bolt 1768
32624: BACOT, GERARDUS JACOBUS GEORGIUS - Specimen philosophico-juridicum inaugurale, observationes nonnullas exhibens ad prima maximeque universaliaquaedam juris naturae principia [...] Groningen Henricus Vechner 1797
52683: BACOT, G.J.G. - Verzameling van stukken door dr. G.J.G. Bacot ten verdeediging zyner eer en onschuld, vooral op het grievendste beleedigd door de Staaten van Stad Groningen en Ommelanden. Burgsteinfurt, J.H. Peck, 1789.
27859: BADON GHIJBEN, J - Beginselen der meetkunst, voor alle kadetten van alle wapenen, 3e druk, Breda 1852, 426 pag., met 6 uitslaande platen, geb. in half leer ( een scharnier los ).
50833: BAEDEKER, K., - Italien. Handbuch fur reisende, Dritte Theil: Unter-Italiën und Sicilien, 6e Auflage, Leipzig 1880, 50+410 pag.
14956: BAEDEKER, KARL - Belgique et Hollande. Zevende druk. Koblenz/Leipzig 1873.
14958: BAEDEKER, KARL - Belgique et Hollande. Twaalfde druk, Leipzig 1885.
14960: BAEDEKER, KARL - Belgique et Hollande. Zeventiende druk, Leipzig 1901.
59039: BAEDEKER'S, - Switzerland together with Chamonix and the Italian lakes, Leipzig, 1928, 618 pag., geïll.
14946: BAEDEKER, KARL - Belgium and Holland. Elfde druk. Leipzig 1894.
14948: BAEDEKER, KARL - Belgium and Holland. Dertiende druk. Leipzig 1901.
14950: BAEDEKER, KARL - Belgium and Holland. Vijftiende druk. Leipzig 1910.
14952: BAEDEKER, KARL - Belgien und Holland. Achttiende druk. Leipzig 1888.
14954: BAEDEKER, KARL - Belgien und Holland. Vijfentwintigste druk. Leipzig 1914.
111: BAERDT VAN SMINIA, H./ A.J. ANDREAE - A.J. Andreae, Nalezing op de Nieuwe naamlijst van Grietmannen van Jhr.mr. H. Baerdt van Sminia. Leeuwarden 1893., ingenaaid.
34257: BAERDT VAN SMINIA, HOBBE, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale de pactis [...] Groningen J. Römelingh 1821
55991: BAEYENS, M.R., - From the late years of XX century, z.pl., 1998.
60001: BAGELAAR, ERNST WILLEM JAN (1775-1837) - Portrait of Albert Cuyp or Richard Brakenburg
61027: BAGELAAR, ERNST WILLEM JAN (1775-1837) - Landscape with brook (landschap met bomen en beek).
32294: BAHLMANN, BERNARD MARIA, UIT GROESBEEK - Stellingen [...] Leiden A.H. Adriani 1878
57222: BAIGENT, F.J. - A practical manual of heraldry and of heraldic illumination.
43315: BAILL, W.G. - Toespraak aan de Nederlandsche natie bij gelegenheid van den watersnood, Utrecht, v.d. Post, 1861. Origineel bedrukt papieren omslag, 14 pag.
52379: BAILLEUL, J.C., - Almanach des bizarreries humaines, preface F.A. Aulard, Paris 1884, 8+94 pag.
63393: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN - Spectamur Agendo.
63389: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN AFTER DOU, GERARD (1613-1675) - Old woman, after G. Dou.
63391: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN AFTER NAIN, ANTOINE LE (CA. 1600-1648) - Parish Orphans (arme wezen).
61029: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) AFTER VELDE, WILLEM VAN DE II (1633-1707) - Ships in the sea (schepen op zee).
61031: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) AFTER DOU, GERARD (1613-1675) - Interior with four people.
60005: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN AFTER HALS, FRANS (1585-1666) - Portrait of Frans Hals [?] (portrait of Frans Hals)
60679: BAILLIU, PIETER DE (1613-1660) AFTER LINT, PETER VAN (1609-1690) - S. Helena discovering the real Cross
8143: "BAKE, LAURENS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - Bybelse gezangen. Amsterdam, voor de auteur bij de erven Jakob Lescailje, 1685.
25399: BAKHUIZEN V.D. BRINK, R.C. - Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren, deel IV, 's-Gravenhage 1877.
27735: BAKHUIZEN V.D. BRINK, R.C. - Studiën en karakterschetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren, deel I en II ( van 3 ), 's-Gravenhage 1911, 517 + 455 pag., orig. karton.
31678: BAKKER, K. - Bij de beesten af ... en toe. Leiden Rijksuniversiteit 1991
14964: BAKKER, J.D. EN F. DEELSTRA - Op reis door Nederland [...], deel 1, 3de druk. Groningen: Noordhoff, 1900.
39225: BAKKER, H.TH. - De K.P.M. in oorlogstijd, Amsterdam 1950, 330 pag., geb., geïll.
40581: BAKKER, J.A. - De oorsprong der academie van beeldende kunsten en technische wetenschappen te Rotterdam, aangetoond in de geschiedenis van het Teekengenootschap Hierdoor Tot Hooger Rotterdam 1900, 125 pag., gedrukt op zwaar papier.
43223: BAKKER, P. - Nederlands water-nood van den jare 1740 en 1741. Amsterdam, De Wit, 1741.
53765: BAL SNYDERS, J. - Verslag van de beschuldigingen, verhoor en vonnis van Marinus en Pieter van Nieuwenhuyzen, met de uitoefening der doodstraf aan Marinus op den 3 Februarij 1817 door J. Bal Snyders, advocaat te Middelburg in Zeeland. Middelburg, gebr. Abrahams, 1817. [Gebonden met:] Bijvoegsel op het verslag van de beschuldigingen, verhoor en vonnis van Marinus en Pieter van Nieuwenhuyzen, met de uitoefening der doodstraf aan Pieter, op den 10 November 1817, door J. Bal Snyders. Middelburg, gebr. Abrahams, 1817.
53766: BAL SNYDERS, J. - Verslag van de beschuldigingen, verhoor en vonnis van Marinus en Pieter van Nieuwenhuyzen, met de uitoefening der doodstraf aan Marinus op den 3 February 1817, door J. Bal Snyders, advocaat te Middelburg in Zeeland. Middelburg, gebr. Abrahams, 1817.
42658: BALASSA, CONSTANTIN - Der Hufbeschlag ohne zwang. Eine abhandlung uber die Art, reissbare, bose und ganzlich verdorbene Pferde, welche bisher nur durch Anwendung von Zwangsmitteln beschlagen werden konnten binnen einer Stunde dahin zu bringen dass sie sich willig beschlagen lassen. Wien, C. Gerold, 1828.
31558: BALBIAN VAN DOORN, CORNELIUS GOVERTUS DE, UIT PURMEREND - Dissertatio juridica inauguralis de testamento publico [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1835
62049: BALDINI, DOMENICO (CA.1755-1829) AFTER PIRANESI, GIOVANNI BATTISTA (1720-1778) - "Veduta dell'Arco di Giano quadrifronte; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
28135: BALEN, C.L. VAN E.A. - Gedenkboek ter herinnering aan den 70sten verjaardag van R.Schuiling, 27 mei 1924, Groningen 1924, 380 pag., geb., geïll.
42754: BALEN, PETRUS VAN - Lyk-predicatie op 't salig af-sterven van (...) de princesse douariere d'Orange, in den Heere gerust den 8 van Herfst-maant 1675(...) gedaan op de groote saal in haar Hof. 's-Gravenhage, J. Doll, 1675.
50849: BALFOORT, D.J. - De Hollandsche vioolmakers. Amsterdam, 1931.
23045: BALKMAN, VAN COSEN, STEEN, AMSTERDAM - Twee transportacten van een huis in de Bergstraat te Amsterdam daar de Berg Sinai in de gevel staat, 1651 en 1718. Charters op perkament met zegels van de schepenen Corn. van Dronckelaer, Coenraet Burch en Jan Hulft.
57837: BALT, M., - Uw persoonlijk belang (koepok-inenting), Ede, Balt, 1910.
52323: BALZAC, H. DE, - Eugenie Grandet, les belles oeuvres litteraires, Paris, Tallandier, 1927.
32118: BANCK, JR, JOHANNES ERICUS, UIT SOERABAJA - Specimen jrudidicum inaugurale continens quaestiones de jure hodierno [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.zoon 1856
23219: BANDONTWERP FRERES BILSEN, VAN DEN BURGH, ZWEMMEN, BELGIË - Album in fraai gedecoreerde leren band, ontwerp Freres Bilsen, met de tekst F.R.B.N.S. - K.B.Z.R.B. met voorstelling van een zwemmer in zweefduik boven een zee met ondergaande zon. 50 pagina's manuscript met kalligrafie en handtekeningen, 1938.
62024: BANG, HIERONYMUS (CA. 1553-1630) WEIGEL, JOHAN CHRISTOPH THE ELDER (1654-1725). - Two ornamental cartouches [from the set: 'Früchtenbuchlein'].
56789: BANGE, J.J.H., - De luchtvaart in hare wording en ontwikkeling, benevens eenige der merkwaardigste luchtreizen, Groningen, 1875.
35141: BANIER, HERMANUS RUDOLPHUS, UIT FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis de privilegiis Leiden Luchtmans 1758
38062: BARACK, MAX [ILLUSTRATOR: DOTTELER, CHRISTIAN] - Reineke Fuchs, für die Jugend bearbeitet. Von Max Barack. Mit 6 Farbdruck- und 30 Textbildern von Christian Dotteler. Stuttgart, Loewes Derlag Ferdinand Carl, n. d. [ca. 1900].
6870: "BARBAZ, ABRAHAM LOUIS (VERT.); PIERRE ANTOINE LEBRUN" - Maria Stuart, koninginne van Schotland, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1820.
62051: BARBONI, PIETRO (FL. 19TH CENTURY) - "Veduta del Porto di Ripa...; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
62057: BARBONI, PIETRO (FL. 19TH CENTURY) AFTER PIRANESI, GIOVANNI BATTISTA (1720-1778) - "Veduta della Bas.ca di S. Lorenzo; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
25843: BARBOUR, V - Het Amsterdamse kapitalisme in de 17e eeuw, Amsterdam 1965, 164 pag.
52693: BARELS, JERONYMUS MATTHAEUS - Crimineele advysen, door verscheide voornaeme Nederlandsche rechtsgeleerden over gewichtige gevallen. In 't licht gegeeven met een voorafgaend vertoog over de plicht van een adviseur in crimineele zaeken, mitsgaders de bestaenbaerheid der doodstraffen. Amsterdam, H. Gartman, 1778.
34563: BAREN, F.A. VAN - Het voorkomen en de betekenis van kali-houdende mineralen in Nederlandse gronden. Wageningen Veenman 1934
25075: BARENDRECHT, CARNISSE, DE RAADT - Bijbel uit 1786, 4°, gebonden in geheel leren band met koperen sluitwerk (één klem ontbreekt) en de tekst in goud op het leer: 'Jan de Raadt, schout en secretaris van Westbarendrecht en secretaris van Carnisse, 1802'.
6193: BARENDRECHT, H.J. - Genealogie van het geslacht Vaandrager, [Rotterdam 1955], 61 p., geïll.
31015: BARENDREGT, H.J. - Het Nederlands joods geslacht Weijel ( Weijl, Whyl ), z.pl. [ ca. 1972 ] 33 pag., geïll.
38295: BARENDSEN, G.W. - Groot en klein luxe-brood. Doetinchem [ 1957 ? ]. 256 pag., geb., geïll.
31720: BARGER, EVERWIJN, UIT NIGTEVECHT - De christologie van den brief aan de Hebreën tegenover die der brieven van Paulus. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1871
4933: BARJESTEH VAN WAALWIJK VAN DOORN, L.A.F., L.M. VAN DER HOEVEN EN P.M.L. VLASVELD - Genealogie van het geslacht Vlasveld van ca. 1530 tot 1993. Rotterdam 1994, 421 p., geïll.
34529: BARNAART, ABRAHAMUS, UIT HAARLEM - Dissertatio inauguralis physico-mathematica exhibens quasdam leges caloris Utrecht A. van Paddenburg 1772
34549: BARNEVELD, GULIELMI HENRICI VAN, UIT GORICHEM - Oratio de funeribus Gorinchem J. van Wyk 1730
51058: BARNEVELT, MARTINUS VAN - Rivierkundige waarneemingen, uit ondervinding opgemaakt, dienstig tot het bepaalen van middelen ter voorkoming van overstroomingen der aangelegenste rivieren in Gelderland en Holland. Amsterdam, Magerus, 1773.
19607: BARON, JULES - L'art heraldique, contenant la manière d'apprendre facilement le blason.
21085: BARRIE, J.M. - De deftige straat. Bussum z. j., 78 pag., gestencild, ( vertaling uit het Engels).
60683: BARRIÈRE, DOMINIQUE (1610/20-1678) AFTER LORRAIN, CLAUDE (1600-1682) - St. George slaying the dragon [or Bellerophon slaying the Chimaera]
57144: "BARRON, O. (INTROD.); " - Burlington Fine Arts Club. Catalogue of a collection of objects of British heraldic art, to the end of the Tudor period.
57063: "BARRY, DU, MADAM [= JEANNE BEAU]; " - Original-Briefe der Frau Graefin Du Barry, nebst denjenigen der Prinzen, hohen Personen, Ministern und andern die mit ihr in Briefwechsel stunden, Amsterdam 1780.
40025: BARTEN, A.W. E.A. (RED.), - Het Grafisch Museum. Orgaan van de vereeniging Museum voor de grafische vakken en het Nederlandsch Verbond van boekenvrienden, Jrg. 1 t/m 8 ( 1930-1938 ). Complete set, gebonden.
38129: BARTEN, A.W. E.A. (RED.) - Het Grafisch Museum. Orgaan van de Vereeniging museum voor de grafische vakken en het Nederlandsch Verbond van boekenvrienden, 1930 -1938.
6871: BARTHÉLEMY -HADOT, MARIE ADÉLE - Peter de Groote en de Strélitsen, of De vesting der Moskwa. Vertaald uit het Frans. Dordrecht, F. Boekée, 1823. [2 delen]
36253: "BARTHOLDI, GODOFREDUS, UIT DANTISCANUS; PRAESES: CALOVIUS, ABRAHAM" - Dissertatio theologica de peccato originali .... Wittenberg Johann Hake 1670
41713: BARUETH, J - Hollands en Zeelands jubel-jaar of tweehonderd-jarige gedachtenis der heuchelyke verlossing van het Spaansche jok, Dordrecht 1772, 305 pag., origineel kartonnen omslag.
2951: BARY, H. DE - Beiträge zur Genealogie Altfrankfurter Hugenottenfamilien. Overdruk (1981), 89 p., geb., geïll.
60007: BARY, HENDRIK (1640-1707) AFTER KETEL, CORNELIS (1548-1616) - Fama roemt noch Ketels konste... (portrait of Cornelis Ketel)
17042: BARZUN, J. - The Bibliophile of the Future: His Complaints about the Twentieth Century. Delivered on the occasion of the fourth annual Bromsen Lecture, May 1, 1976. Boston: Trustees of the Public Library of the City of Boston, 1976.
15515: LES PAYS-BAS - Les Pays-Bas, De Bruxelles et de Paris à Amsterdam, par Gouda ou Bois-le-Duc, Chemins de fer de l’état Néerlandais, [ca 1890??]
38937: ARBOUSSE-BASTIDE (ED.) - Album-souvenir de la revocation de l'edit de Nantes, 1685, 2e ed., Paris, 1885. 4o, ongepagineerd. Platen met bijschriften.
32144: BATTA, MATTHIAS HUBERTUS, UIT MAASTRICHT - Dissertatio juridica inauguralis, de munere ministerii publici in causis civilibus [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1843

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur

3/9