Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
58254: - Twee krantenknipsels betr. G. Braam, tekenonderwijzer, 1890.
58255: - Drie krantenknipsels betr. Dr R.A. Soetbrood Piccardt, 1888.
58256: - Drie stukken betr. de Dames gymnastiek vereeniging S.O.S. te Delft, 1938, manuscripten.
58259: - Welkomstlied ter eere van onzen vriend en voorganger F. Domela Nieuwenhuis, na zijne onverwachte invrijheidstelling 31-8-1887. 1 blad, gedrukt, d.d. 2-9-1887.
19891: - [Stammtafeln der Freiherrn Von Hammerstein], 3 gevouwen plano bladen in band, ca. 1855.
19816: [DUIM, FREDRIK] - Zeege-zuyl der hooge bondgenoten. Vertoonende het gedenkwaardigste van Europa in helden-digt. Begin neemende met het veröveren der kooninglyke linie. Door een beminnaar der nederduytsche digtkonst. Onder de zinspreuk Standvastighyd verwind 't geval. Amsterdam, Frederik Duim, 1711-1712.
19735: - Stamträd for slgter Hoving.
19726: B.F., V. - Kwartierborden en grafstenen met kwartieren van het geslacht Van Sytzama in de kerk te Friens.
19688: - Leidse universiteit 400. Stichting en eerste bloei 1575 - ca. 1650. Amsterdam, 1975.
19682: [BRUYN, JAN] - Aruntius. Treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1761.
58205: - Publicatie van het Departementaal bestuur van Gelderland houdende verordeningen op de uitoeffening van alle de takken der geneeskunde in het Dep. Gelderland, gearresteerd 9-12-1802, Arnhem, Moeleman [1802].
58206: - Ordonnantie op het proeven, gouseren, lossen en slepen der dranken die van graanen gedistileert zijn, als mout-brandewijn, genever, anijs en rossolis, van buiten binnen deze stad inkomende, Middelburg [1749].
58211: - Ordonnantie op het proeven der sterke dranken die van graanen gedistilleert zijn, als mout-brandewijn, genever, anijs en rossolis, gearresteert 24-9-1754, Middelburg, [Bakker], [1754].
30040: - RAADGEVER, RAADTGEVER -- Artikeltje over familie Raad(t)gever, door A.K. Vink, ca. 1960, getypt, 1 pag.
57987: - Extract uit een oud ingebonde manuscript in folio met de wapens in couleuren, hebbende tot titel Genealogie van het beroemde geslagt Van Pott. Manuscript, folio, 6 pag.
31168: - Huis van Maarten van Rossem te Arnhem, Arnhem [ 1962 ], 32 pag. + ill.
11584: - POSTDUIVEN, DORLAND Diploma voor B. Dorland te Hilversum betreffende postduivenvlucht, uitgegeven door de Ned. Algemene Bond van Postduivenliefhebbers, afdeling B, 1921.
4340: [WIJNDELTS, J.W. ] - Het geslacht Op ten Noort. Z.p. [1913], 227 p., geïll.
8571: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - "Nieuws tyding uit de andere waereld, of Samenspraak tusschen den beroemden schilder, en schryver Jacob Campo Weyerman, en den beruchten doctor en astrologist Ludeman, principaal over het lasteren der Patriotten, door Ludeman gedaan in zyn Spiegel der Waereld, of Geheime Waarnemingen. Den Haag, Hendrik Bakhuyzen; Amsterdam, H. de Wit en Baalde [etc.], 1768."
46198: - CALLIER--- Portretfoto, 10x6 cm., van vic. gen. A.J. Callier, t.g.v. 25 jarig priesterschap, 1897.
58993: [CAPPELLE, H. V.], - Leven en gezond zijn. Volksboek voor de school en het huisgezin, uitg. My. tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1857, 125 pag., geïll.
29328: - AMSTERDAM, GENEES- HEEL- EN VERLOSKUNDIGE SCHOOL -- Aantekeningen betr. de genees- heel- en verloskundige school te Amsterdam over de jaren 1823-1826. 4°, 2 pag., getypt.
11586: - PUTMAN CRAMER Twee fotokopieën van een wapenkwartierstaat van Carel Fred. H. Putman Cramer, geb. Goor, 1839, ieder 35x50 cm.
21116: A.J. (= K.J.A. ALBERDINGK THIJM) - J.A. Alberdingk Thijm, Amsterdam 1893, 374 pag., geïll., geb. in fraaie stempelband, als nieuw.
59142: - "Poesie, Poesiealbum, dated 1891-1898 belonging to mrs Jacoba Wit, with beautiful num. mounted chromolithogr. picture plates (""poezieplaatjes""/""poesieplaatjes""), 21x14cm."
59642: - Akte van aanwijzing Noodweg door Norbertus Petrus Cyriocus Allard te Geertruidenberg, aan: Anna Beekmans te Oosterhout, en anderen. D.d. 10-6-1892.
59643: - Voorlopige recapitulatie rekening van ontvangsten uitgaaf overeenkomstig de boeken en de afzonderlijke aantekeningen van P.H. Smulders (...) 1834, 1835, 1836 en 1837.
59645: - Concerts de Piano et de Violin par L. v. Beethoven. Grande Partition. Peters, Leipzig & Berlin. ca. 1920. Hardcover. Spine a bit damaged, foxed.
9913: - Aan ... Mr. Egbert De vry temminck, regeerend burgemeester der stad Amsteldam, enz. op zijn Ed. 81sten verjaardag. Amsterdam, Erven David Klippink, 1781. 4º: [6] p.
8590: [KERSTEMAN, PETRUS LIEVENS?] - Den insolvente boedel, kluchtig blyspel in drie bedryven met zang en dans. Rotterdam, Johannes Jacobus Meyneken, [c. 1794].
29577: - PAPIER VAN MOS EN IN TEER GEDRENKT, VAN HOUTEN, SCHEEPSBOUW -- ‘Het nuttige en doelmatige van het mos-papier, inzonderheid de in teer bewerkte bladen, tot het beleggen van de bodems der schepen onder de koperen-zinken of spijkerhuid, aangetoond door Willem van Houten te Rotterdam’. [Rotterdam] J.W. van Leenhoff [1840] . 20 pag., gedrukte brochure.
29578: - FOKKENS, WEIMANS, JOURE -- Notitie van goederen gestolen 19-9-1808 ten huize van Marijke Weimans wed. A.J. Fokkens op de Joure, gedrukt, 4°, 1 pag.
29580: - KRUITFABRIEK MUIDEN -- Foto (18x24 cm.) van een 16 tal heren aan een diner t.g.v. het 250 jarig bestaan van de N.V. Nederlandsche Springstoffenfabrieken te Muiden in 1952.
8568: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Spiegel der waereld, of Geheime waarnemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus. Alsmede de secreete byvoegzels, of nodige sleutel voor de twaalf brieven van den beruchten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen in het trekken van den horoscoop, en geopenbaard aan Meester Franciscus, in zyne Spiegel der waereld. Benevens de nieuws tyding uit de andere waereld, of Samenspraak tusschen den beroemden schilder, en schryver Jacob Campo Weyerman, en den beruchten doctor en astrologist Ludeman, principaal over het lasteren der Patriotten, door Ludeman gedaan in zyn Spiegel der Waereld, of Geheime Waarnemingen. Rotterdam, Gerrit van Rooyen, [176x].
58999: - Das neueste buch der enthullten Geheimnisse oder 101 erprobte wichtigen mittel und vorschriften aus der haus- und landwirthschaft, der technologie und hausarzneikunde, 2e auflage, Halberstadt 1846, 89 pag.
59001: - Gids voor eerstejaars studenten aan de Leidsche universiteit 1936, 1937,1938,1939. Uitgave propaganda-commissie van Unitas Studiosorum, 4 deeltjes, per deel ca. 64 pag., geïll. Prijs samen 24 Euro.
44627: - "ALMELO; RUSTHUIS --- 'Rusthuis voor Ouden van Dagen'. Gedrukt prospectus van Diakonie Almelo voor huis op de plaats van de villa Het Paviljoen van de familie Tilanus. 4 pag., gedrukt."
19633: [PARSE, KARL] - Les protestant du Salzbourg dans les années 1731, 1732 et 1733. Traduit de l'allemand.
39840: "H. VAN V. [= JOHANNES NAERANUS];" - Amsterdamsche buuren-kout over den handel der predikanten van Utrecht en andere zaken. Haarlem, A. van Heusden [= J. Naeranus], 1660. 4o, zonder omslag, 40 pag.
54330: --- - Sententie van Gerrit Evertsz. van de Weert anders genoemt Geurt Evertsz. van Buuren, ge-executeert voor den stadhuyse t'Utrecht, den 1 October 1718. Utrecht, J. v. Poolsum, 1718.
55818: --- - Prent: [Spotprent op de Doelist Raap die, vergezeld door zijn vriend ds. Elzevier door wijnkopersknechts naar de galg wordt gebracht om gehangen te worden. Zijn medestanders Ryers, Wachloo en Taddel staan op het schavot te pronk], [d.d. mei 1752], anonieme gravure.
5492: D. - Geisweit, extract Ned. Leeuw 1913, 1 p., geb.
53586: [CLERY, J.B.C.H.] - Journal de ce qui s'est passé à la tour du temple, pendant la captivité de Louis XVI, roi de France. Prix six shellins. z. pl.[ Londen] , z. n. [1798].
54470: --- - Het besluit van de Senatus amplissimus der academie van Stad en Lande, over de leer van Frederik Adolf van der Marck, professor (...) en de daar op gevolgde dimissie van dien hoog-leeraar, briefsgewyze aan een Hagenaar verhaald (...) door een Groninger heer. Gravenhage, J. Thierry, 1773.
9792: - Proeven van het vermogen der Nederduitsche dichtkunst ... door J. Le Francq van Berkhey, uitgesproken in de vergadering van het ... Genootschap ... Kunst wordt door arbeid verkregen op den 2 van wintermaand 1772, bij gelegenheid dat de Heeren Mr. Johan Van der marck Ae.z., Mr. Daniel Van Alphen, Mr. Jan Van royen Az en Dr. Jan Jacob Schultens het genootschap gunstig in hunne bescherming namen. z.p. 8º. [p. 33-73 in 'Werken van het Leidsche dichtgenootschap Kunst wordt door arbeid verkregen', deel I (1772).]
48583: - NOMES, SCHUURMAN--- Brief van P. Nomes d.d. Hilversum 1926, aan P. Schuurman te Graft betr. familie Nomes. Manuscript, 4°, 3 pag.
48580: - HESSELINK, VAN SUCHTELEN--- Machtigingen van Herman F. Hesselink van Suchtelen, burgemeester van Groenlo, Hester H.M.S. Hesselink, gehuwd met D.M.J. Lasonder en Johanna G. Hesselink guhuwd met A. Moll, voor E.S. Labouchere met A. Moll, voor E.S. Labouchere en A. Beunje, betr. Grootboek Nationale Schuld, 1888 en 1889. Deels gedrukt, 3 pag.
31151: - Arnhem op 30 november 1863. Verslag der feestviering, Arnhem 1863, 92 pag., geb.
11972: - "LIGNY, DE Brief van Charles de Ligny aan Monsieur L'Escollastre de Cambray (= écolâtre, geestelijk schoolhoofd). Smeekschrift om terug te komen op de afwijzing van een eerder verzoek van De Ligny; een afwijzing die was ingegeven door een vrouw; reden waarom De Ligny de uitersten beschrijft waarin de vrouw kan optreden, als engel en als feeks. De Ligny beschrijft uitgebreid hoe beklagenswaardig hij is en hoe hij (en de kinderen?) te lijden hebben gehad van een beest van een moeder, die als een Medea het beulswerk voltrok over haar eigen kinderen. De ontaarde moeder is vermoedelijk ook degene die het schoolhoofd had ingefluisterd om het rekwest te weigeren. Groot folio, 1 p. Begin 17de eeuw?"
11990: - MEYBOOM Kerkbriefje (gedrukt) van bevestiging en intrede van Ds. Louis Suson Pedro Meyboom te Amsterdam, oktober 1854, 50x12 cm., 1 p.
11998: - MOL, VAN Brief met bijlagen van Hanns Friedhelm van Moll, Heidelberg 1994, inzake de familie Van Mol te Vessem en Lommel, ca. 1700 - ca. 1960. 12 p.
12073: - SCHERMERTZ, VAN KINSBERGEN Brief van J.D. Schermertz, adjunct-maire te Elburg, gedateerd Elburg 30 juli 1812, aan N.N. 4(: 2 p.
59961: - Aagt Jafies, of de aanslag op Haarlem, 349 pp. Zonder titelpagina, gebonden, gekortonneerde kaft, met linnen rug, zeldzaam.
46087: - RUIMTEVAART--- Boek in het Russisch over maanlanding, 1967. 106 pag., geillustreerd, gedrukt.
57459: [DEPERTHES, J.L.H.S.], - Collection de naufrages, contenant les relations les plus intressantes des naufrages, hivernemens, (.....) et autres evenemens funestes sur mer, 3 dln., Lille [ca. 1790?].
53725: --- - Citatie gedaan ten versoeke van de heer Johan Rademacher, bailiu der stad Middelburg, causa officii, eijsscher in cas crimineel, contra mr. Alexander de Muinck, gedaaghde, afgelesen ter puye van de voorschreve stadt, [colophon:] Na de copye te Middelburg van Th. del la Maire [1679].
53726: --- - Citatie. Compareerde in gebannen vyerschare, d'Heer mr. Johan Radermacher ... te kennen gevende dat mr. Alexander de Muinck de Jonge zich zoo verre heeft vergeten dat hy de huysvrouw van d'Heer Francois Velters ... heeft weten te persuaderen om haer man te verlaten ende met hem wegh te loopen. [colophon: Gedruckt naer de copie van Middelburgh, Th. de la Maere [1679]].
58586: [ROOSWIJK. N. VAN], - Korte historische aantekeningen wegens het voorgevallene in de Spaansche belegering der stad Haarlem in de jaaren 1572 en 1573. Haarlem, Marshoorn en Van Assendelft, 1739.
54566: --- - In Amsterdam zyn geexecuteerd de volgende misdadigers. z. pl., [Amsterdam, S. Schouten??], [1748/1749].
49485: - ZEELAND, FINANCIEN 1796--- Stukken betr. het Plan van Constitutie 24-6-1796 waarbij opgave van de schulden en inkomsten van Zeeland werden gevraagd. Folio, 34 pag., gedrukt.
49486: - OVERDUIN, DE JONGE VAN ELLEMEET--- Artikel Ned. Spectator 5-10-1872 door Jan ten Brink over bezoek aan het buiten Overduin op Walcheren, van mr. W.C.M. de Jonge van Ellemeet, 2 pag., gedrukt.
49487: - VLISSINGEN, VEERE--- Deductie van redenen dienende tot beantwoordinge van de propositie wegens de Staten van Holland (...) rakende het mortificeren van het markiezaat van Veere en Vlissingen. Folio, 20 pag., gedrukt (18e eeuws).
49488: - VLISSINGEN, VEERE--- Deductie van het recht dat aan de (...) Staten van Zeeland is competerende om de steden Vlissingen en Veere voortaan niet ter leen uit te geven (...) relatif tot de notulen van 23-11-1724. Folio, 42 pag., gedrukt.
49316: - PAPIER, RIEMKAP, KOOL, ZAANDIJK--- Reclamebiljet (Riemkap?) met tekst 'Post papier velin gefabriceerd door Jan Kool te Zaandijk in Holland', 25x20 cm., 18e eeuws.
49318: - BRANDWEER--- Vier afbeeldingen van 18e eeuwse brandspuiten. Drie gravures en een tekening, elk ca. 13x20 cm.
49335: - LOURDES--- Souvenir de Ph.D.(?) de Lourdes. Klein oblong leren boekje, 7x8 cm., met 8 metalen plaatjes waarop een kruis en 14 scenes van de passie. 19e of vroeg 20e eeuws.
29712: - HESSELINK -- ‘Gods gebed gebeden, strijden stukgestreden’, bundel gedichten door Albert Hesselink, eigen beheer, Rotterdam 1986, 26+18 pag. getypt.
54541: --- - Copye van het vonnis by translaet uyt het Frans in 't Nederduyts. Den Raedt ende procureur generael, aenleggere, Therese Ernette, gevangene (...). Brussel, J.J. Boucherie, [1740].
57793: - "Schuldbekentenis gepasseerd voor schout en schepenen van Dordrecht d.d. 23 december 1788. Anthonie Stuivers, gehuwd met Pieternella Laurentius bekent schuldig te zijn aan Jan Beekman en Jan van Chastelet in hun kwaliteit als voogden van de minderjarigen kinderen van Rebecca Beekman in leven weduwe van Ary van den Berg, de somma van fl. 600 tegen 3% rente jaarlijks; Kapitaal en rente gevestigd op huis en erf in de Heermanshuisstraat (Heer Heymanssuysstraat), binnen Dordrecht op de hoek van de Doelstraat belend door de Doelstraat en het huis van de weduwe van P. van de Plas. "
19550: [HEIDEMAATSCHAPPIJ] - Inleidingen gehouden en rapporten uitgebracht op het congres der Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem gehouden in juni 1928 t.g.v. haar 40-jarig bestaan.
19549: - De geschiedenis van het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-comité (1884 tot 1934).
19540: [ZEEUWSCH GENOOTSCHAP] - 1769 - 1919 Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het anderhalve-eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg.
19412: - Rijkslandbouwwinterschool te Veendam. Gedenkboek 1904 - 1929. Wildervank [1929]
19410: - Veenkoloniale Boerenbond. Gedenkboek 1903 - 1928.
19381: - Pro Excolendo iure patrio 1761 - 1961.
19300: - De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de provincie Limburg. Geïllustreerde Beschrijving. Eerste stuk, aflevering 1 t/m 5. 's-Gravenhage 1926, 1930, 1935, 1938, 1953
7888: - Ordonnantie op het plaatzen van wapens in de Groote of St. Jacob's Kerk in 's-Gravenhage.' s-Gravenhage, C. van Zanten, 1739.
57264: - Keizerlijk decreet (nr. 7644) houdende regelement op het aanleggen, de herstelling en het onderhoud der wegen, Parijs 16-12-1811.
57714: - Dagblad Out-Dordrecht's Nieu-Maere no 9 (Donderdagh 24 van Somermaent 1897 (24 juni 1897), no 14 (Sondagh den 11 van de hooijmaendt (11 juli 1897) en nr. 26 (22 van den Oogstmaent (22 augustus 1897) inclusief bijvoegsels bij nr 14 en 26, waarin Extract uit de Poorterrolle van Out-Dordrecht (naamlijsten van vermoedelijk eigentijdse bezoekers aan Dordrecht). 1897.,
55682: --- - Acte van beschuldiging tegen Pierre Roseille (alias Piet de Schaarslijp), C.J. Huntelaar, J. Blokhoff, G.F. Baar (alias Frederik Paling), A. Ekkers, F. Kelders, P.C. Bakker, M. Belders, Jan Belders, L.M. Kop (alias Thijs Kop), J. Sterrenberg, J. Havikmeyer, P.W. de Jong en J. Kraaivanger. Amsterdam, gebr. Diederichs, 1835.
11609: - "ROSSEM, VAN; VAN ALPHEN Tekening van de grafzerk van Mereken Goesens, huisvrouw van Jacob Janse van Rossem, overl. 25 juli 1626, en haar dochter Mayken Jacobs, overl. 3 juni 1626. Met wapenafbeelding. Tevens de tekst: `Dit is het graef van Aris van Alphen anno 1709'. Tekening door J.C.P.W.A. Steenkamp, 1919, 39x29 cm."
29731: - ROTTERDAM, SCHUDDEBEURS, SCHI(E)RECK -- Twee zeer grote, dikke plakboeken, één betreffende het leven van Hendrik Gerrit Schuddebeurs (1882-1962) en één betreffende het leven van Anna Schuddebeurs-Schi(e)reck (1882-1975) gehuwd 1906, gescheiden 1923. Samengesteld door hun dochter. Documenten, foto’s, correspondentie etc.
29737: - BELGIE, BRUSSEL, MODE, PETIT SAINT-THOMAS -- Prijscourant ‘Le guide de la mode Parisienne ... saison hiver 1873-74, au Petit Saint-Thomas, Grand Magasins de Nouveautés, Bruxelles’. 4°, 8 pag.
58239: - Placcaat en ordonnantie beroerende het vangen, zouten, haveren, keuren, pakken, ophoogen en leggen van de haring, etc. Delft, C. van Graauwenhaan, 1784.
58240: - Extract Resolutien Staten van Zeeland 19-9-1752 concerneerende het betalen van 's lands impositien van consumptie voor de equipagie der scheepen ter walvisvangst uitgerust. Middelburg, Bakker [1752].
58244: - Het prenten lotto. Nieuwe verbeterde uitgave. J.W.S. & S. Bavaria [ca. 1900?].
9911: - Aan de leden van 't genootschap Kunst wordt door arbeid verkreegen, ter nagedachtenisse van deszelfs [te Leiden] overleeden bestuurder en voorzitter den heere Hermanus Coster, in de gewoone maandelijksche vergadering van den 5 december 1781. z.p., z.j. 8º: [8] p.
9910: - Aan ... Mr. Gerrit De graeff, vrijheer van Zuidpolsbroek ... raad der stad Amsterdam ... en zijne ... gemalinne ... Christina Van herzeele wegens het verlies van hunne oudste dogter ... Maria Johanna de Graeff, overleden den 22 van october 1781, in den ouderdom van 10 jaaren. z.p. 4º: [3] p.
29790: - ZEELAND, LEENSTELSEL -- 'Renovatie placcaat aangaande de Zeeuwsche leenen', Middelburg 20-12-1754, 1 blad plano, gedrukt bij L. en J. Bakker te Middelburg [1754].
24750: [PAPER FLOWERS] - Vijftig papieren bloemen. Eene oefening voor den smaak. Arnhem, Tjeenk Willink, [1871-1881].
54894: --- - Reglement op de gestrande, genaufrageerde buiten en binnen de tonnen geviste en opgebragte goederen, waar na de rentmeesters Bewesten- en Beoostenschelde, Bailliu van de wateren en vasallen van de provincie van Zeeland, met het regt tot zeevonden en gestrande goederen geinvestieert, zig voortaan zullen moeten reguleren. Middelburg, L. en J. Bakker, [1751].
54896: --- - Waarschouwinge [tegen ongeregeldheden in de civiele en criminele vierschaar]. Middelburg, W. de Klerk, 1754.
49414: - GRAVENHAGE, 1786, VAN LAAR--- Missive van het hof nopens (...) een positif in de requeste van D. van Laar c.s. als gecommitteerde van het Exercitie Genootschap, 29-4-1786.
42934: - - Memoires et negociations de la cour de France, touchant la paix de Munster. 4 delen, Amsterdam, Freres Chatelain, 1710.
30123: - ASSEN, GROENENDAAL -- Menu Hotel-rest. Somer van G. Groenendaal jr. te Assen, 1913. Deels gedrukt.
30124: - APPINGEDAM, DRENTHE -- Brochure 'Drentse liedjes' van de Drentse Vereniging 't olde landschap te Appingedam. Gestencild, 12 pag.
30128: - GOUDA -- Reclamevloeiblad voor de Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Gouda (nachtlichten en theelichten) ca. 1900.
30130: - KOOG A.D. ZAAN, FRANCKEN -- Reclamevloeiblad van cacaofabriek A. Francken & Co. te Koog a/d Zaan. ca. 1900.
57364: -- - Neues genealogisches Reichs und Staats Hand-buch auf das Jahr 1788. Erster Theil, Frankfurt 1788, 418 + 72 pag., geb. in half leer uit de tijd.
45835: - ARMENZORG, LIEFDADIGHEID--- Rapport fait aux Etats-Generaux, en conformite de l'article 228 de la loi fondamentale le 14-5-1819. Brussel 1819, 24 pag. + uitsl. tabel. Blauw papieren omslag, gedrukt.
45839: - DELFT, VAN HAERLEM, BURGERS--- Declaratie van mr. Jan van Haerlem voor mr. Jacob Burgersz als memoriemeester van de Oude en Nieuwe Kerk te Delft, d.d. 14-1-1585. Manuscript, folio, 2 pag.
9596: - Lykdichten voor den heere Sjoerd Lievesz De bruin, jur. utr. studiosus. Overleden binnen Harlingen in den ouderdom van ruim 21tig jaaren, den 27sten van Grasmaand, en ter aarde besteld den 4den van Bloeimaand 1740. z.p., z.j. 4º: 12 p.
9598: - Huwelykszangen ter bruilofte van ... mr. Jacob Fabrice Burman, raadsheer in den edelen en souverainen raade en leenhove van Braband en lande van Overmaze, canunnick in het eerwaarde capittel van St. Pieter te Utrecht, en jongkvrouwe Anna Van der streng, echtelyk verëenigt in Amsteldam, den 20sten van Wintermaand 1740. z.p., z.j. 4º: [78] p. Hierbij: Slotzang ten tweeden huwelyks vreugd-dag. z.p., z.j. 4º: [4] p., ondertekend ´Finis coronat opus´.
54143: --- - Casus positie of species facti in de zake van den groten kerkenraad [...] in 's Gravenhage, appellanten aan de christelyke synodus van Zuidholland, contra Johannes Spuede, gecensureerd lidmaat en gesuspendeerd diaken van dezelve gemeente. z. pl., [1766].
57623: V. P., - Iets voor alle huisgezinnen. Over de belasting op de ongehuwden: aanwijzende de oorzaken van den ongehuwden staat en de middelen ter verbetering, Amsterdam, Nayler, 1841.
14153: - HOMMERT, VAN, KOK, VAN ASCH Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 30-5-1789 betr. request van Gerardus van Hommert te Amsterdam, gedrukt, folio, 8 p.
14154: - HUBERT, ROTTERDAM Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 5-6-1789 betr. een request van Isaak Hubert, koopman te Rotterdam, gedrukt, folio, 8 p.
14155: - LEIDEN, GEERLOF, DIENTEGARD Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 11-9-1789 betr. het verbod voor een huwelijk tussen Adrianus Antony Geerlof, meerderjarig en Adriana Dientegard, minderjarig (moeder Adriana Moraal) allen te Leiden, gedrukt, folio 8 p.
14156: - KOOYMANS, VAN DER MEYLE, ERFRECHT Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 17-4-1790 betr. het verzoek van de Rooms Katholieke Amsterdamse koopman Hendrik Kooymans om zijn Protestantse echtgenote Antonia van der Meyle tot erfgename te mogen benoemen, gedrukt, folio, 10 p.
14157: - ZIMMERMAN, ROTTERDAM Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 30-5-1789 betr. sauvegarde voor Willem Dominicus Zimmerman te Rotterdam, gedrukt, folio, 3 p.
58251: - Vers betr. tocht van de Uiver naar Melbourne, 1 pag. gedrukt, met afb. van Uiver.[ 1934].
58252: - Brief van Chr. van de Linde, d.d. Heer Abbekerke 1877, manuscript, 3 pag.
58260: - "Advertentie voor ""Het grootste natuurwonder"", te weten Jos Bullesbach met zijn 1,70 m lange reuzenbaard."
58577: [DOORSLAER, G. VAN E.A.], - Beiaardkunst. Handelingen van het Eerste Congres Mechelen 1922, Mechelen [1922-1923], 188 pag.
24735: [PECQUET, ANTOINE] - Mémoires secrets pour servir à l’histoire de Perse, avec des éclaircissements et une clef marginale, plus complette et rectifiée par D.S. Amsterdam, [n.n.], 1763. [Bound with:] [Baron de Poelnitz], Histoire secrète de la Duchesse d’Hanover, épouse de Georges Premier, roi de la Grande Bretagne [...]. London, the Company, ca 1727.
59123: - "Perkament snippertje met tekst is oud Frans. Tweede bald met daarop de transcriptie naar het nieuw Frans. ""A tout, a monta, La Deffense d, est fini, en a este, en pour, les lartz, instruction, les sarges, icelui m, au burau, Somne"". Waarschijnlijk gebruikt als versteviging van latere boekband, curieus."
56848: - Iets nieuws over de plaatsing van het Centraal-station, Amsterdam, 1865.
57094: -- - Catalogus van de boeken der Nationale Bibliotheek, Gravenhage 1800.
53971: --- - Familie geschiedenis onder leiding en besturing van den notaris Johannes Gerardus van der Haak, 's Gravenhage, 1845.
58707: "[BAKKER JZ, S. (INL.)];" - Album veldbloemen. Uitgave van de stoom-koffiebranderij en theehandel H. Smith, Groningen, Groningen 1924.
1904: [NÜRNBERGER GESCHLECHTERBUCH 1610] - Nurnberger Geschlechterbuch 1610. 5 bladen uit dit boek met gegraveerde afbeeldingen van persoon ten voeten uit, met wapen(s). Folio.
29301: - DELFT, NONHEBEL, KOERS -- Convocatie van G.K.A. Nonhebel dat de apotheek en laboratoriuim te Delft per 1-1-1931 overgaat in handen van Mej. C.H. Koers. 4°, 1 blad, gedrukt.
29305: - ZEEMANSHOOP -- Propagandafolder van het college Zeemanshoop, 8°, oblong, leporello 8 pag., ca. 1950.
29309: - MUIJDEN, VAN, VAN DER POT -- Extract uit resolutiën Staten van Holland dd 30-10-1753 betr. beloning van de klerken Van Muijden en Van der Pot, 1 pag. folio, gedrukt.
48665: - VERGEEST, MOULIN--- Correspondentie tussen C. de Jong en Marie Chr. Moulin te Bordeaux, 1984, betr. fam. Vergeest, Moulin. Manuscripten, ca. 20 pag.
48666: - STOCKMANS--- Correspondentie tussen C. de Jong en E. de Nervo te Parijs, 1982, betr. Stockmans, Verborcht, Bailly, Pandelaert e.a. Manuscripten, ca. 15 pag.
48668: - PALADA--- Correspondentie tussen C. de Jong en R. Pallada-Rensen te Amsterdam betr. Palada. Manuscripten, 3 pag.
59135: - Notificatie betreffende kadastrale grensscheiding der stad Delft, 15 januari 1833, getekend door C. Overgaauw Pennis, en L.J. v.d. Colff, Delft boekdrukkerij J.J. Stuerman en Zoon, 1833. 1 blad.
59137: - Grafelijk Beveelboek 1408-1416, index op de Leenkamer Holland nr 324a en 324b. Manuscript, 19 pp folio. 19e eeuws handschrift.
54639: --- - Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken of vervolg der merkwaardigste geschiedenissen ... voor het jaar 1776. Vervolg (pp. 755-816) van het 7e stukje. Amsterdam etc., [ca. 1777].
9908: - Dichtlievende inval aan den vriendendisch van het illustre Kunstgenootschap Kunstliefde spaart geen vlijt, bij het overlangen van den gullen drinkbeker aan ... Wigbold Jan Th. baron Van der does, heere van beide Noordwijken ... toen Zijn Hoogedelheid als beschermheer van het Haagsche dichtrenchoor werd begroet, op den 28 van oogstmaand 1781. Leiden. 8º: 11 p.
9720: - Huwlykszangen voor ... Mr. Wilhem Prins, regerenden schepen in den ed. Hove en Hooge Vierschare van Schieland ... en ... Elizabeth Maria Van neck, plechtig in den H. echten staat bevestigd te Kapelle aan den yssel, op den 26 der herfstmaand 1758. z.p. 4º: [16] p.
8833: "[LIGNY, A. DE; GERRIT PIETER ROOS]" - Vrolijke tooneelen uit het leven van Heldewijs, in zijn tijd pastoor ter gemeente Lapscheure, provincie West-Vlaanderen, meer algemeen bekend onder den naam van Paap Lapscheure, in losse verzen door twee Aardenburgers. Middelburg, E. Hendrikse, 1846.
45673: - CAVENAGO--- Identiteitsbewijs voor Giovanni Pietro Cavenago, geboren 10-7-1941 te Settala, d.d. 1975. Met pasfoto.
45674: - ROOS--- Enkele stukken betr. Simon P. Roos, p/a Edward Wilson, Ozone Park L.I., New York. Manuscripten.
45675: - HEMELRAAD--- Enkele stukken betr. W. Hemelraad, gehuwd met M.A. de Jager, Kanaalweg 138 te Utrecht. Manuscripten, ca. 25 pag.
45678: - MILITARIA, HOMAN--- Militair zakboekje t.n.v. Alfred Homan, dienstplichtig soldaat lichting 1915, geboren Groningen 28-9-1895, kleermaker.
58241: - Catalogus van de Bonds-Studie-Bibliotheek van het Kon. Ned. Gymnastiek Verbond, 1943.
58242: - Feestcourant van het Ned. Gymnastiek Verbond, nrs 1 t/m 5, 1919, 96 pag., geill.
53543: A. D'A. [=LAUER, LEO] - Waarom werd Pisuisse vermoord?, z. pl. [Amsterdam, Excelsior], [1927].
9723: - Op het huwelyk van ... Mr. Aelbrecht Van slingelandt, secretaris der stad Amsterdam, en ... Helena Slicher in den echten staat vereenigd binnen Amsteldam den 4 van herfstmaand des jaars 1759. z.p. 4º: [8] p.
20728: - Studi in onore di Leopoldo Sandri, 3 delen, Rome 1983, 986 pag., geïll, in hoes.
53747: --- - Naam-lyst van alle persoonen die binnen Amsterdam sederd het jaar 1693 tot 1766 door scherprechters handen zyn ter dood gebragt. Met eene korte aanwyzinge van hunne afkomst, de misdaden om welke zy gevonnist zyn, ende wyze hoe zy hunne executie desweegens ontvangen hebben. Merkelyk vermeerdert en verbeeterd. Amersfoort, Maurits Langenwagen, 1766.
58237: - Afleveringen van Het Leven 14-8-1925 en 4-6-1927 betr. cyclonen te Borculo en in de Achterhoek, geill., gedrukt.
58238: - Notificatie van G.S. van Zuid Holland, d.d. 16-3-1821 betr. sluiting der visscherij in april en mei. 1 blad, plano, gedrukt
58235: - Brochure van Fa B. Edgington te Londen voor een lawn tennis tent, ca. 1900?, 1 blad, gedrukt.
58203: - Ordonnantie van een personeele taxatie of hoofdgeld, tot remplacement van de afgeschafte middelen van verpagtinge, gearresteerd 15-10-1748. Utrecht, Reers, 1748.
58204: - Reglement van het Departementaal bestuur van Gelderland op het stuk van de jagt, gearresteerd 5-10-1802, Arnhem, Moeleman, [1802].
55882: --- - Extract Resolutien Intermediair administratief Bestuur van het v.m. gewest Gelderland, d.d. 7-11-1798.
55886: --- - Extract Resolutien Staten van Holland d.d. 18-3-1769 [ betr. verbod tot venten van glas, kannen en aardewerk op het platteland].
59230: - La Femme, Qualités, Travaux, Histoire, catalogue, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1898.
58523: - Drie anonieme krijttekeningen met kleur van bomen in het park van Huize Oostduin bij 's- Gravenhage, ca. 30x25cm, 19e eeuws.
56361: - Rapport fait aux etats-generaux sur les etablissemens de bienfaisance en 1824, 's-Gravenhage 1824, [betreft armenzorg].
54637: --- - Reformatie der lantrechten gebruycken und gewoontheyden der Graefschap Zutphen. Arnhem, Jan Janssen, 1604.
54397: --- - De moord, door Jan Drof??? Een greep uit de vele ervaringen van den grooten kamerdetective L.L.(vroeger verschenen in 'De Wekker'). Delft, W.D. Meinema, 1922.
55190: --- - Prent: 'F. Mourand. Getekend op de Gevangen-poort in 's Haage 1786'. Gravure met portret in cirkelvorm.
9907: - De gedachtenis der dapperheid, minnaars zelfs in hun sterven vereeuwigd en aan 't geheugen van het nageslacht toegewijd [betr. Bentinck, Parker, Zoutman]. Vlissingen, A. Bruyn, 1781. 4º: 7 p.
9799: - Brief aan mijnen Heere den Heere mr. Hendrik Vollenhoven en ... Catharina Johanna Van Beeck, bij gelegenheid van hun Eds. echtverbintenisse, plegtiglijk voltrokken den 20 van sprokkelmaand des jaars 1774. Hoorn, T. Tjallingius, 1774. ex. in 8º, zonder uitgeversadres, 23 p. Extract. Los.
54240: --- - Tweede bericht des kerkenraads van Utrecht aen de (...) vroedtsschap, tegen de tweede apologie van de heer L. van Velthuysen, wegens sijn tractaat van afgodery en superstitie. Utrecht, A. Smytegelt, 1669.
29387: - MILITARIA -- Publicatie van de Staten van Holland dd. 19-7-1673 betr. de 'monsteringe'. Het betreft aanvullingen op het placcaat van 23-8-1623. 1 blad plano, gedrukt (door J. Scheltus te 's Gravenhage).
56313: -- - Enkele byzonderheden omtrent de hofjeswoningen in Amsterdam aan het einde van 1930, 13 pag. + 6 bijlagen.
18884: [WIJNSTOK, NICOLAAS ARNOLDUS] - Amalia. Blijspel in één bedrijf, door Arnold.
58785: - 1934 in beeld, Bijvoegsel Algemeen Handelsblad 29-12-1934, groot folio, geïll.
18869: [WOENSEL, PIETER VAN] - Rusland beschouwd met betrekking tot I. zijne aardrijkskundige en natuurlijke ligging [...] VIII. zijne politieke belangen. Haarlem, François Bohn, 1804.
18860: [WOENSEL, PIETER VAN] - État présent de la Russie. St. Petersburg & Leipzig, 1783.
10408: - Tafelzang bij gelegenheid van de vijf-en-twintig-jarige echtvereeniging van onzen geachten vriend en vriendin den Heere Carel Willem Schumachers en Mejufvrouw Gesina Torop, den 2den december 1823. z.p. 8º: 4 p.
10409: - Gedenkzuil voor mr. Rhijnvis Feith. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1825. 8º: 4, 260 p., met gegraveerd portret door Velijn naar Van der Kooi.
53794: --- - "Waarachtige historie van 't geslacht, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, brieven, laatste woorden en dood, van wijlen den heer J. van Olden-barnevelt; ridder, heere van den Tempel, Berkel, Rodenrijs, advocaat en groot-zegel-bewaarder van Holland, &c. Neffens sijn remonstrantie aan haar ed groot mog. Mede de sententien van hem en de andere gevangene verciert met hare afbeeldzels na 't leven, en andere Prenten, in 't koper gesneden. Den tweeden druk, verbetert, van groote fouten gezuivert, en vermeerdert met verscheide dingen en eenige schriften van Jan Franken, laatst wacht-meester tot Amers-foort, en in zijn jonkheid dienaar van zijn edelheid tot zijne dood, nooit te voren gedrukt. Rotterdam, J. Naeranus, 1670."
52998: --- - Brief aen seker vrient tot Amsterdam, houdende een sommier verhael van de gevanckenis en de sententie, gepronuncieert den 17. April 1664, nieuwen stijl, publijcquelick in de opene audientie en vierschare van d'Ed. Achtbare heeren van den gerechte der stadt Utrecht, tegens en ten laste van den heer Deuverden, secretaris van de Ed. Mogende heeren Staten van Utrecht. Z. pl. [1664].
18868: [WOENSEL, PIETER VAN] - De Lantaarn voor 1800 door Amurath-effendi, Hekim-Bachi. Te Amsterdam, In 't Nieuwe Licht.
18856: [WITTE, JACOB EDUARD DE] - Emma Corbet, treurspel. 2e druk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1794.
43214: - - Verslag over het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1882 op 1883. 's Gravenhage, v. Cleef, 1883.
5834: [MESSCHERT, A. EN P.A. MESSCHAERT] - Geslacht lijst der familie Messchaert en Messchert, beginnende met het jaar 1555, Rotterdam 1836, 64 p., groot folio, geb., gedrukt op O.H. papier.
44701: - BONNIKE, POVEL --- Kwitantie voor het lezen van missen voor de ziel van de wed. L.M. Bonnike-Povel 1927. Manuscript, 1 pag.
54644: --- - Verontschuldinghe van Jacob Valmar, van de capiteynen Cosmo de Pescarengis ende Nicolas de Maulde, sone van den heere van Mansart, te Leyden openbaerlyck onthalst, ende van den anderen die met hem lieden belast zyn (...) aen den (...) grave van Leycester (...). Utrecht, Jan Corneliszoon, 1587.
62005: - Vue de Paris du-coté de la Porte St. Bernard
29420: - GRONINGEN, WEGEN EN TOLLEN -- ‘Vryheid Gelykheid’. Publicatie van Ged. Representanten van het volk van de stad Groningen en Ommelanden dd. Groningen 13-3-1797 betr. tolheffing op de provinciale trekwegen in de drie kwartieren. 1 blad, plano, gedrukt.
29421: - BAKSTEEN EN DAKPANNEN, GRONINGEN -- Publicatie van stadhouder en Ged. Staten van Groningen en Ommelanden, dd Groningen 19-1-1768 betreffende invoerrechten op gebakken steen en pannen, die ook in Groningen worden gefabriceert. Gedrukt, plano, 1 blad.
29422: - VERJAARSWENS, BALLOT, RASCHE -- Twee verjaarswensen in de vorm van gedrukte handgekleurde kaartjes, bedrukt met versieringen en versierd met op gekleurde zijde gedrukte wensen voor het nieuwe levensjaar. Fraai en bijzonder!
29425: - ROTTERDAM, PORSELEINKAARTJE VAN SOMEREN-- Porseleinkaartje (visitekaartje op hoogglanspapier) van de verffabriek R.H. van Someren te Rotterdam, ca. 1850.
29426: - AMSTERDAM, TABAK, BECKER, EVERTS -- Porseleinkaartje (visietekaartje op hoogglanspapier) van de Brusselse firma Meskens, o.a. agent van Becker & Zoon & Everts te Amsterdam, fabrikant van rooktabak, ca. 1850.
29427: - AMSTERDAM, SIGARENFABRIEK SCHUH -- Porseleinkaartje (visitekaartje op hoogglanspapier) van fa. J.J. Schuh & Co. sigarenfabriek, Zwanenburgerstr. Amsterdam, ca. 1850.
29428: - ROERMOND, PORSELEINKAARTJES -- Twee porseleinkaartjes (adreskaarten op hoogglanspapier, ca. 1850) van Roermondse bedrijven. Prijs per stuk.
29429: - VLISSINGEN, PORSELEINKAARTJES, DE GROOF -- Twee porseleinkaartjes (visitekaartjes op hoogglanspapier) t.n.v. de agenten Retsin, de Groof & Co. en de Belgische consul J.B. de Groof, beiden te Vlissingen. Ca. 1850.
29432: - MAASTRICHT, PORSELEINKAARTJES -- Porseleinkaartjes (adreskaartjes gedrukt op hoogglanspapier, ca. 1850) van bedrijven te Maastricht. Extra groot en fraai. Prijs per stuk.
29435: - "KOKER, PIETER DE; J. DONKER -- Fraaie met grijs gewassen tekening van een grafmonument met tekst ‘Pieter de Koker, geb. te Rotterdam 18-10-1737, overleeden te Brussel 30-10-1788. Met silouet portret van de Koker. ca. A5. "
29437: - MAAT -- Tekening met kleur van twee koeien, gesigneerd Dirk Maat, 19e- eeuws.
13008: - NISSE, VAN DER Aantekeningen betreffende het geslacht Van der Nisse, getrokken uit J. v.d. Baan, Wolfaartsdijk. Getypt, folio, 10 p.
54095: --- - Sententien en gewezen zaken van den Hoogen en Provincialen Raad in Holland, Zeeland en West-Vriesland, mitsgaders eenige andere zaken den rechten aangaande. Deel I [niet verder verschenen]. Rotterdam, J. Naeranus, 1662.
29841: - INDIË, MERAPI, DIEPHUIS, JAMES, TERKÜHLE, V.D. MEULEN, FERNHOUT, MACLAINE PONT‘De beklimming van den Merapi’. In een oplage van 6 exemplaren gedrukt boek, geschreven door G. Diephuis in versvorm, voorzien van originele foto’s en foto’s van tekeningen van de hand van Henri Maclaine Pont. 1913, 44 pag., gebonden in half perkamenten band, 4°. De namen der deelnemers in handschrift.
59498: - Poorterbrief voor Jan Smit, blikslager, zoon van Cornelis Smit in leven varensman en poorter te Amsterdam. Amsterdam, d.d. 5 januari 1752, getekend: Joan Thierry. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, incl. zegel 1751.
59499: - Poorterbrief voor Joannes Schoolman, loodgieter, zoon van Jacob Schoolman, mede loodgieter en poorter te Amsterdam. Amsterdam, d.d. 10 november 1694, getekend: Van Loon. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, incl. zegel.
59501: - Poorterbrief voor Johan George Puhringer [zoon] van Mark Hernsheim franse bakker, getrouwd met Willemina Borgers, dochter van Willem Borgers poorter te Amsterdam. Amsterdam, d.d. 16 september 1788, getekend: W. Huydecoper. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, incl. zegel 1788. [Secretaris: Willem Huydecoper Heer van Nigtevecht (1744-1815), zoon van Jan Huydecoper (VI) van Maarsseveen en Sophia Maria Agatha van der Muelen. Willem Huydecoper was secretaris van Amsterdam in de periode 1771-1795. Hij was de opvolger van Joan Thierry Heer van Wijk op Zee (1698-1772).]
49367: - BELGIE, MARCHE, DEHAUT--- Acte betr. Leopold Dehaut, in een rechtszaak te Marche, 1848. Manuscript, 2 pag.
45801: - GREEVE, NUT, SCHIEDAM--- Teksten van een tweetal lezingen, gehouden voor bijeenkomsten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de jaren 1857-1873 door mr. L.G. Greeve, kantonrechter te Schiedam. Twee cahiers. Manuscript.
59838: - Redevoering van den heer Mr. L.W.C. Keuchenius, gehouden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal den 21 februarij 1867.
53806: --- - Ordonnantie op de taxt der criminele justitie in het gerighte van Sappemeer cum annexis, Groningen, C. Barlinckhof, 1762.
49480: - UTRECHT, VAN LYNDEN--- Eerzame Godvruchtige! Utrecht 14-1-1793, getekend B.C. van Lynden. Folio, 3 pag., gedrukt.
49481: - MAARTENSDIJK, BROOD BAKKEN--- Verordening op het bakken en verkoopen van brood in de gemeente Maartensdijk. Maartensdijk 17-7-1855. 1 blad plano, gedrukt.
49484: - VLISSINGEN, VEERE--- Hoog mogende heeren, [missive van de stadhouder, d.d. 's Gravenhage 10-1-1733 en 12-1-1733, betr. het ontheffen door de Staten van Zeeland van de leenroerigheid van Vlissingen en Veere]. Folio, 10 pag., gedrukt (bij H. Scheurleer).
59133: - Programma Carmen van G. Bizet in het teatro la Fenice te Venetie. Geillustreerd, deels in kleur, met portretten van de acteurs en actrices. In het italiaans. 1939.
54491: --- - Keure ende ordonnantie tegens het trekken van geweer en messen, mitsgaders tegen de chirurgyns, nopende het verbinden van de gequetsten, ook tegen de waerden en waerdinnen binnen de stadt Haarlem. Haarlem, W. v. Kessel, 1711.
48744: - NUMISMATIEK--- Advies van de Munt op voorstel van Zeeland om een beeldenaar te maken van de gouden specien, 20-12-1749. Folio, 3 pag., gedrukt.
48745: - NUMISMATIEK--- Advies van de Munt aan Staten van Holland 20-12-1749 betr. defecten aan de goudgewichten en gewicht gouden ducaten. Folio, 5 pag., gedrukt.
18811: [WINDEN, MARTINUS VAN DER] - De vriendschap, zedenspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1760.
58125: - Gemeente Amsterdam. Distributie van levensmiddelen. Bonnenboekje. Ca. 1917.
58127: - Regelingen voor het stoken van sterke drank, uitgevaardigd door Erf-stadhouder en G.S. van Groningen en ommelanden d.d. 29-5-1786, 4o, 8 pag., gedrukt.
55641: --- - Extract Resolutien Staten van Holland 27-4-1786.
55642: --- - Missive van het Hof van Holland, d.d. 26-7-1786, aan Staten van Holland betr. oproer te 's Gravenhage op 13-6-1786 en volgende dagen.
55644: --- - Keure teegens het wegloopen van kinderen in het Weeshuys en Charitaathuys binnen deese stad [Delft], 7-8-1759. Delft, A. Sterck, 1759.
18790: [WILDE, CATHARINA PIETERSDR DE] - Eensame overdenkingen, geschikt naar tyds- en lands-omstandigheden. In dichtmaat. Amsterdam, Pieter Meijer, 1747. [Gebonden met:] Orange, vry van druk en hoon, tot Neerlands scherm, ten glorie troon. Lierzang op de gelukkige verheffing van [...] Willem Carel Hendrik Frizo, prince van Orange en Nassau [...] tot stadhouder [...]. Amsterdam, Pieter Meijer, 1747. [En met:] Op de onverwagte tyding van eene wapenschorssing en aanstaande vrede, geslooten te Aken den 30ste van Grasmaand des jaars 1748. Amsterdam, Pieter Meijer, 1748. [En met:] De vrede in Europa, onverwacht en zeldzaam hersteld binnen Aken, in het jubeljaar der Nederlandsche vryheid. Amsterdam, Pieter Meijer, [1748].
54051: A.H. [VAN GORCUM?] - Jonkheer Salvador en zijne volks-voordrachten in het Odéon, 3e druk, met een nieuw voorwoord en dertien bijlagen. Amsterdam, A.H. van Gorcum, 1856.
54627: --- - Placaet inhoudende verbodt dat geene jesuiten, priesters, papen, monicken of andere geordende personen van de Roomsche gesinden in dese landen en sullen mogen comen ofte verblijven (...). 's Gravenhage, v. Wouw, 1649.
58201: - Publicatie van het Departementaal bestuur van Gelderland, houdende renovatie en ampliatie van het placaat op de veen- en heydebranden, van 31-10-1765, gearresteerd 13-5-1803, Arnhem, v. Goor [1803].
58341: [BLAUPOT TEN CATE, S.], - Geschiedenis van Nederlands zeevaart en handel, uitgegeven door de My. tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1836, 175 pag.
58340: - 500 beste Hausarzneimittel gegen alle krankheiten der menschen als (.....) auch die wunderkrafte des salten wassers nebst Hufeland's Haus-und Reiseapotheke, 4o, Auflage Quedlinburg [ca. 1845], 98 pag.
58334: [SPECHHAN, J. VON?], - Verzameling van 65 voorschriften of middelen van welke de geneeskracht tegen de daarbij opgegevene kwalen als onfeilbaar erkend (.....) bewezen is, voor de auteur, 1837.
58335: [BREEMER, J.J.], - Eigen schuld en onwetendheid. Wenken voor allen en hulp voor velen. Bevattende tevens inlichtingen omtrent een natuurgeneeswijze, Rotterdam, Poot.
57526: "[WEEDER, J.]; " - Sterrenkundige atlas bij het werk getiteld: De sterrenhemel doorzocht met Teleskoop en Mikroskoop [1895].
56149: -- - [Stalistisch economische atlas van de Krim], 1922.
58097: - Enkele pagina's betr. Noord- en Zuid-Scharwoude uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in handschrift van J. Belonje.
5783: L., J.H. - Lugt, 1983, (groot blad plano met stamboom 1679-1983)
9795: - Brief van Herm. Ger. Oosterdijk aan zijne zuster Kornelia Maria Atlee, geb. Oosterdijk over het afsterven van hunnen broeder Mr. Gerrit Hermannus Oosterdijk, raad in de vroedschap en weesmeester der stad Delft, aldaar, in haar bijzijn, overleeden den 12 van wintermaand 1772. z.p. 4º: [12] p.
46228: - GIDS, DE--- Prospectus 'De Gids'. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen, uit te geven door G.J.A. Beijerinck te Amsterdam. Amsterdam, 1836, 8°, 12 pag., gedrukt.
45821: - MILITARIA--- Regelingen voor een gecombineerde oefening voor land- en zeemacht. September 1885. Manuscript in lichtdruk(?), folio, 2 pag.
11607: - "ROOIJE, VAN; DE WIT Wapentekening op perkament met goud en kleuren. Hoofdwapen Van Rooije. Boven: de wapens van I (of E.?) van Rooije en van Elisabeth de Wit van Dollemares; daaronder de wapens Van Wijk, Van der Klos, De Meyier en Van Swieten. D.d. 6 december 1744. Tekening uit 1744, 37x29 cm. Fraai."
61440: - - Treur-zang, wegens de zwaare en verschrikkelyke brand, Voorgevallen op den 18de september 1822, in de Luthersche Nieuwe Kerk, te Amsterdam.
45213: - HERTOGENBOSCH, STADHUIS--- Aantekening van schilderijen in de burgemeesterskamer te 's Hertogenbosch in 1832. Manuscript, folio, 2 pag.
853: [FRUIN, R.] - Informacie up den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nieuwe schiltaele, gedaen in den jaere 1514. Leiden 1866. Geb., 689 p.
56365: - Rijkstelegraaf. Handleiding voor het technisch onderrigt aan postbeambten, 's-Gravenhage 1874, 59 pag.
49067: - FRANKRIJK, EERSTE STEEN BRUG MONTREUIL--- Pose de la premiere pierre du pont de Montreuil-Bellay, par M. le baron Hely, 9-10-1811. Gedrukt kaartje, 5x8 cm.
45764: - DORDRECHT--- Exemplaar van 'Van Braam's Dordrechtsche Almanak voor het jaar 1845', Dordrecht, Blussé en Van Braam [1844], gebonden in perkamenten omslag, met aantekeningen in handschrift.
45765: - WOORTMAN, KALLIGRAFIE--- Cahier met 17 gekalligrafeerde bladen, 4°, met de pen door P.H. Woortman, d.d. 1847. Randen wat rafelig.
45766: - MARQUARD, DE JAGER, VAN ROSSUM--- Rekening betr. de boedel van mevr. M.E. de Jager-Marquard, eerder weduwe van Mattheus van Rossum, bijgehouden door Jan de Jager Evertsz., 1839-1843. Manuscript, folio, 18 pag.
45774: - SIPMA, BORNWERD, EMIGRATIE AMERIKA--- Brief van Sjoerd Ankes Sipma aan de ingezetenen van Bornwerd in Westdongeradeel uit wier midden hij in (...) 1847 als landverhuizer is vertrokken naar Pella in (...) Amerika. Dokkum 1848, 18 pag. Gedrukt.
56492: [ BAZEL, K. DE / J.L.M. LAUWERIKS, RED?], - Bouw- en Sierkunst. Revue bimestrielle de l'art antique et moderne. Jrg. 1 (1898) en Jrg. 2 (?), Haarlem, Kleinmann [ 1898-1899].
56496: - Hypsos. Tentoonstellings- en reclamewerken, Amsterdam, Passeerdersgracht 12, [ca.1931].
57891: - Prentbriefkaart met afbeelding van de bouwtekening van de Rooms Katholieke Kerk O.L.V. ten Hemelopneming te Assen. Jan van Dongen arch., Apeldoorn, februari 1933
44475: - "SCHOONHOVEN; TURNLIED--- Toegangsbewijs t.n.v. P. Thim voor turnfeest te Schoonhoven 1881-1886. gedrukt, 2 pag."
44476: - MARGARINE--- Etiquet voor 'vegetable oleomargarine' van The Miami Margarine Co te Cincinnati. Gedrukt.
44479: - ZWAAN, DE--- Poesie album van Petronella Gabrielle (Pieta) de Zwaan, met ruim 20 inschrijvingen uit 1890-1896.
44383: - FAILLE, DE LA--- Portretfoto, carte-de-visite formaat, van Julie Lucie de la Faille. Groningen, 1878.
4357: [HUYSER, J.J.] - Het geslacht Onnen. ['s-Gravenhage 1940], 22 p., geïll., niet in de handel.
53973: --- - Signalement van Daniel Reynhart, by sententie van praesident en raaden in den Etstoel, in dato den 16 Decemb. 1803, voor den tyd van twee jaren gebannen uit het Departement van Overyssel. z. pl., [1803].
57740: - Scriptie over waag en waagrecht, waaggebouwen etc. in Nederlandse steden. Ca. 1990? Ca. 100 pag., deels geschreven, deels getypt.,
57741: - Perpetuel edict ende eeuwighduyrende wet tot voorstant vande vryheyt, midtsgaders tot conservatie vande eenigheyt ende vande gemeene ruste vanden lande van Hollandt en West Vriesland. 's-Gravenhage 1667. 4o, (8) pag.,
57743: - Publicatie, van B&W van Utrecht 27-1-1825 betr. regelingen voor vervoer te water en over land. 4o, 12 pag,
57756: - Extract Resolutien Staten v. Holland 12-1-1730 betr. reglement betr. feitelijkheden tussen Portugal en de W.I.C. Folio, 1+6 pag., gedrukt.,
53921: --- - Praktyk der hedendaagze valsche kaart- en dopjens speelders, waar in vertoond werd met wat zinistre streeken deze valsche speelders zich behelpen om andere lieden van hun geld te berooven [...] In twee deeltjens behelzende het eerste het speelen met de kaart en 't tweede het speelen met de dopjens en riem. 3e druk, 2 delen in één band, Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1701.
53826: [MENTHEN, WILH.] - Verdediging van het regt toekomende aan den heer W. van Welsenes als eigenaar der heerlijkheid Oijen, om van het Nedelandsch Gouvernement eene [...] schadevergoeding te eischen wegens de vernietiging van den watertol te Oijen. z. pl, [1826].
38824: - Lieder- buch des Buchhandlungs- Gehilfen- Vereins zu Dresden, Dresden 1864, 50 pag. ( los)
30062: - ALKMAAR, KOHIER INKOMSTEN BELASTING -- Kohier van de plaatselijke directe belasting naar het inkomen voor de gemeente Alkmaar. Dienst 1894. Gedrukte boekje van 42 pag. 'uitsluitend voor de raadsleden bestemd'.
30057: - FREMERY, DE -- 'Werken van dr. P. de Fremery' rugtitel van een in halfleer gebonden boekwerk met enige tientallen bijdragen van en over dr. Paul de Fremery (1900-1941), werkzaam geweest bij Organon.
30064: - AMELAND, VISSER -- Jan Visser 'Jeugdherinneringen', Rotterdam 1978, 147 pag., gestencild, geillustreerd.
49181: - HESSELBERG, SWAVING, INDIE--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van de onderwijzeres Mina Hesselberg, met 16 inschrijvingen uit de jaren 1884-1893 te Rotterdam en Ned. Indie. Deksel van doosje los.
18670: "[WALRÉ, JAN VAN]; [ZOONTJE VAN DEMOCRIET]" - Hulde der nagedachtenis van Jan van Walré toegebragt door de aloude rederijkkamer: De Wijngaardranken, onder de zinspreuk: Liefde boven al. Haarlem, Vincent Loosjes, [1838]. [Gebonden met:] Dichtlievende uitspanningen voor vriendschap, vreugde en vaderland van het gezelschap Het Zoontje Van Democriet te Haarlem. Haarlem, J. Goteling Vinnis, 1826.
54040: --- - Tweede reeks stukken betreffende eene rechterlyke vervolging tegen Jonkheer Moses Salvador, lid der Provinciale Staten van N.H. en van den Gemeenteraad van Haarlem en Simon Fongers, zaakwaarnemer te Haarlem. Haarlem, F. Günst, 1854.
25293: - Le Héraut d'armes. Revue internationale d'histoire et d'archeologie heraldique, volume I and II, Brussel/Utrecht 1869, in 2 half cloth bindings, 536 pag.
18644: [WACKER VAN ZON, PETRUS DE, PS. BRUNO DAALBERG] - De Prullemand / Apollo. Den Haag, J. Immerzeel, 1805.
18651: "[WAGENAAR, JAN]; [JAN FOKKE]" - Vaderlandsche historie verkort, en by vraagen en antwoorden voorgesteld. 2e druk. Amsterdam, Wed. Isaak Tirion, 1770. [Gebonden met:] Historie van den Amsterdamschen schouwburg. Amsterdam, G. Warnars en P. den Hengst, 1772.
18669: [WALRÉ, JAN VAN] - Hulde der nagedachtenis van Jan van Walré toegebragt door de aloude rederijkkamer: De Wijngaardranken, onder de zinspreuk: Liefde boven al. Haarlem, Vincent Loosjes, [1838].
18639: W[AAL], J[AN] DE? - Lijkzangen. Utrecht, S. de Waal, 1782.
42624: - - De nationale wedstrijd voor scherpschutters-vereenigingen, dienstdoende schutterijen en corpsen der land- en zeemacht, gehouden te 's Gravenhage op 21-26 September 1868. 's Gravenhage, M.J. Visser, 1869.
42626: - - Wagenaar's beschryving van Amsterdam gevolgd in eene geregelde aanwyzing van de sieraaden der publieke gebouwen dier stad, zeer dienstig voor alle liefhebbers der bouw- beeldhouw- en schilderkunst. Amsterdam, J.B. Elwe, 1790.
42630: - Beschrijving van het eiland Westvoorn, meest bekend onder den naam van Eiland Goedereede. Sommelsdijk, G. Jongejan, 1823.
42633: [BOUGEANT, G.H.] - Amusement philosophique sur le langage des bestes. Paris/Francfort, Gissey et Bordelet/Mulz, 1739.
42636: - - Eenvoudig dagverhaal van het geene zoo binnen de stad Delft als te Overschie, Ryswyk, Naaldwyk, Vlaarding, Maassluis, enz. zedert den 22 Juny tot den 30 October 1787 is voorgevallen, in VI stukjes, 2e vermeerderde druk. Delft, J. de Groot, [1787].
42637: - - Philopaedion. Tijdschrift voor de jeugd. Jaargang [5] 1826, Amsterdam, A. Vink, 1826.
54417: --- - Verzameling van stukken raakende de procedures voor den Hove van Gelderland geventileerd op en tegen jonkheer G.W. van Zuylen van Nieveldt. Amsterdam, J. Allart, 1790.
58596: - Memorie van aangifte voor het recht van successie en overgang betreffende de nalatenschap van Magdalena Catharina van der Heij, weduwe van Jacob van der Heij (overleden Lochem 11-9-1892) gepasseerd voor notaris Lodewijk Schiethart te Lochem d.d. 17-10-1892. Manuscript, 2 pag., folio. Met opgave van de nalatenschap van genoemde M.C. van der Heij, ten bedrage van ruim 9500 gulden. Manuscript, 1 pag., folio.
58735: - HET VROUWELIJK LICHAAM. Voorgesteld door losse beweegbare platen met verklarende tekst, Zeist , J.T. Swartsenburg [1910?]
55560: --- - Prenten: Twee anonieme etsen zonder onderschrift, tonende het aansprekersoproer van 1696 te Amsterdam. Beide prenten laten een Amsterdamse gracht zien , de eerste met rechts een pand dat wordt geplunderd en de tweede met plunderaars waarop wordt geschoten.
42410: [FREZIER, A.F.] - Traité des feux d'artifice ou l'on voit la maniere de preparer (...). 's Gravenhage, J. Neaulme, 1741.
56267: - Ons [Wilhelmina] Gasthuis 1891-1951, Jrg. 3 nr. 32, 1951, 24 pag., geïll.
56269: [VOGELS, F.C.M., E.A., ] - Bij het 75-jarig bestaan van de Amsterdamse plaatselijke telefonie en haar 60-jarige overheidsexploitatie, Amsterdam 1956, 48 pag., geïll.
56273: - Het Buitenverblijf Jrg. 4 (1926) nr. 5: Noordwijk-nummer, pp. 109-136, geïll.
58675: [HELDERING, E. (INL.)], - Jubileumverslag bij het 100-jarig bestaan van de My. voor den werkenden stand, 1854-1954.
58672: - [16 brochures en overdrukken betreffende scheepvaart], 20e eeuw, vnl. vanuit economische invalshoek.
58673: [KORTHALS, H.A.], - Korte geschiedenis der Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V., 1873-1948, Amsterdam 1948, 429 pag, geb., geïll.
44283: - MILLINGEN--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 27-7-1764, betr. schade op Kleefs grondgebied door de amotie van de Millingse Zomerdam. Gedrukt, 2 pag.
44286: - HOF VAN HOLLAND, AANTAL LEDEN--- Gedrukt stuk betr. het aantal Hollandse en Zeeuwse leden van het Hof van Holland, n.a.v. het accoord van 11-6-1674. Zonder jaar, 2 pag.
57269: - Chemins de fer de L' Est. Saison thermale, Paris 1903, 56 pag., oblong, geïll.
57270: - [Spoorboekje N.S.] Zomer 1932. Goedkoope treinen, goedkoope tarieven, c.a. 250 pag.
57271: - Verslag der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen over het jaar 1874, Utrecht 1875, ca. 150 pag.
56597: [CHILTON-YOUNG, FRANCIS ?], - Amateur Work, illustrated, edited by the author of Every man his own mechanic, with lithographic supplements and 500 woodengravings in the text, London, Ward Lock [ca. 1890]. [Betreft hobbymatige houtbewerking].
56602: [BAKE, ALEXANDER], - Lessen over de Redekunde [= redeneerkunst] ten dienste van jonge lieden die de scholen hebben verlaten, uitgegeven door de My. tot Nut van 't Algemeen, Leiden etc. 1828.
18604: [VRIES, JAN DAVID DE] - Jonge heeren. Typen uit het jonge heeren leven. Door den schrijver van ‘Na het studenten-leven’. Maarssen, C. van Nederhasselt Jr., [1847-1849]. [2 delen in 1 band]
18603: [VRIES, JAN DAVID DE] - Na het studenten-leven. Typen. Een vervolg op Klikspaan's Studenten-typen. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1847.
25355: - "Tooneel-catalogus Nederland, Amsterdam Delsman e.a. 1895, 215 pag., geb. [ "" Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam"" ]"
18558: V[ONDEL], J[OOST] V[AN DEN] - Altaer geheimenissen. Ontvouwen in drie boeken. Door J.V.V. Te Keulen, in de nieuwe drukkerye. 1718.
55583: --- - Prent: 'Executie aan J.B.F. van Gogh, op Zaturdag den 4den April Anno 1778'. Anonieme gravure van voorgevel Paleis op de Dam met schavot en een menigte toeschouwers. Uitgave Dirk Schuurman te Amsterdam.
59122: - herinnering geloofsbelijdenis van Grietje van den Berg op 25 maart 1903 in de Westerkerk door ds J.J. van Noort [8 p., deels handschrift, deels gedrukt].
57470: - Jubileum Amsterdamsche politie-gymnastiek en -sportvereeniging, 1915-1925, Amsterdam 1925, 36 pag., geïll.
57471: - Hier is de A.V.R.O. z.pl., z.j., 48 pag., geïll.
18557: V[ONDEL], J[OOST] V[AN DEN] - De heerlykheit der kercke, haer ingang, opgang, en voortgang. Begrepen in dry boecken. Door J.V.V.Amsterdam, Jan Lamsvelt, 1702.
57997: - Twee brieven van N.N., d.d. Gravenhage 1819. Manuscripten, 4o, 3 pag.
11619: - SAYERS, ABBEMA Twee ontwerpen voor een alliantiewapen (bord?) Sayers - Abbema, 28 december 1899 - 1924. Tekeningen met kleur door J.C.P.W.A. Steenkamp, 1925. 30x30 cm.
58210: - Programma van het XXVIIe Nederlandsch Landhuishoudkundig congres te houden te Delft 7-10 juli 1873, Delft [1873], 25 pag., gedrukt.
29531: - VOORHOEVE -- Ruim 20 gedrukte geboorte, huwelijks en overlijdens berichten betr. leden van de familie Voorhoeve. Midden 20e- eeuw.
58458: - Twee grote fotokopieën van 16- eeuwse kaarten van delen van westelijk Noord-Brabant. ARA Kaart 1738 a en 1741.
57805: - Onderhandse verkoopakte d.d. 29 april 1856 gepasseerd voor notaris Willem Frederik Overhoff jr., waarin Frederica Justina Schmetterling, weduwe van Petrus Hartmann, banketbakker wonende in de Kalverstraat bij de Osjessluis te Amsterdam bekent onderhands verkocht te hebben aan Gotlieb Lehmann een huis en erf in de Kalverstraat bij de Osjessluis, het vierde huis van het Spui, buurt D113 voor de somma van fl. 14000.
54490: --- - Publicatie. Burgemeester, wethouder en Raden der stad Utrecht [tegen ontduiking van keuring op geslacht vee]. Utrecht, Muntendam, 1831.
54631: [WICQUEFORT, ABRAHAM DE] - Advis fidelle aux veritables Hollandois. Touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave & Swammerdam, & les cruautés inoüies, que les François y ont exercées. Avec un memoire de la derniere marche de l'Armée du Roy de France en Brabant & en Flandre. [Den Haag], [Daniel en Johannes Steucker], 1673.
29587: - RADIO, VAN WOERKOM -- ‘Vademecum voor N.S.F. toestelbezitters’. Gedrukte brochure voor gebruikers van de eerste radiotoestellen van de Nederl. Seintoestell. Fabriek Radio Hilversum. 31 pag. geill. Begin 20e- eeuw.
29582: - UTRECHT, STUDENTENLEVEN -- Groenentoneel 1947, gedrukt programmaboekje voor uitvoering 24-9-1947, 40 pag.
58166: - 22 brochures betr. drankmisbruik en alcoholisme, eind 19e en eerste helft 20e eeuw. Gedrukt.
58193: - Advies Gecomm. Raden op request van schout van Zegwaard betr. Buitenwegschen Polder en Joan Ozy. Folio, gedrukt, 2 pag.
42679: M.S. [= SMALLEGANGE, MATTHEUS] - Geslacht-rekening der doorluchtigste vorsten van Nassau en Oraenjen. Amsterdam, J.C. ten Hoorn, 1675.
58387: - Portret van Jacob Campo Weyerman, mezzotint, anoniem, 4o.
54677: [WAAL, ISAAK DE] - Karel Bouwens of het onwelvoegelijke, ligtzinnige en strafwaardige van het misbruik van Gods heiligen naam, het vloeken en verwenschen van zich zelven en anderen. Een leesboek voor de jeugd, uitgegeven door de My. Tot Nut van 't Algemeen. Leiden etc., 1840.
52042: [POLAK, S. EN H.], - "Het socialistisch liederboek. Achttien socialistische liederen voor zang met pianobegeleiding, bewerkt naar "" Socialistisch liederenboekje van Stella Polak en Henri Polak"", Rotterdam, Wakker, z.j."
54591: --- - Acte van consulentschap tusschen zyne hoogheid Willem de Vyfde en Catharina Mulders, in dato 7-2-1783.
18531: [VINCENT, YSBRAND] - De belachchelyke serenade. Kluchtspel. Nooit voor deezen gedrukt. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1712.
48551: - LEESGEZELSCHAP--- Rondzendbiljet voor leesgezelschap, d.d. 1835. Gedrukt, 1 pag.
45915: - INDIE, LANDHUIZEN--- Brochure: Tocht naar eenige compagnies landhuizen op zondag 29-6-1930. Algmeen Nederlandsch Verbond afd. Batavia, 5 pag., gedrukt, geillustreerd, in omslag.
29874: - HOMAN, ZUIDLAREN, ALBERDA -- Aantekeningenboekje van Jan Homan, Schults over Anlo, Gieten en Zuidlaren met recepten voor personen en vee en andere aantekeningen, 18e- eeuw. Gebonden in perkament.
29796: - ACHARIUS, LICHENS -- 'Conspectus systematicus lichenum (e synopsi methodica lichenum, auctore E. Acharius)'. Titel van klein handschriftje 6+33 pag. in origineel met sierpapier beplakt bandje, vroeg 19e eeuws.
29794: - FRUIN, ROBERT -- Collectie van ruim 40 overdrukken of brochures met artikelen door R. Fruin. Veelal met opdrachten van de auteur (aan W.N. Du Rieu en P.L. Muller).
53767: --- - Aanspraak, gedaan door den Heer President van 't Hof van Assises te Middelburg aan Marinus van Nieuwenhuizen en Pieter van Nieuwenhuizen bij het uitspreken van het vonnis, Zierikzee, [1817].
9906: - Toegift. Bespiegelende inval aan denzelfden disch, op de begraving en 't wapenschild des doorluchtigen helds Wolter Jan baron Bentinck, den zelfden dage. z.p., z.j. 8º: 1 p.
7048: [BILDERDIJK, WILLEM] - De alleenheersching, aan het volk van Denemarken. Leipzig, [z.n.], 1794.
18524: V[ERSTEGEN], R[ICHARD] - Honderdt geestige caracteren, ofte Uitbeeldingen van honderdt verscheidene personen. 4e druk. Amsterdam, Bernardus Mourik, [1735].
48572: - GEIJLMANS, V.D. VELDE--- Royering hypotheek betr. Meyndert Kuijper en Alida M. Kuijper ten laste van Hendrik v.d. Velde, en Anth. H. Geijlmans, 1820. Manuscript, 1 pag.
48573: - "VRIES, DE; BEGRAVEN--- Acte uitgifte grafruimte te Amsterdam voor Johannes H.A.E. de Vries, Lauriergracht Amsterdam, 1872, deels gedrukt, folio, 2 pag."
53903: --- - Publicatie van Gedeputeerde Staten van Groningen en Ommelanden, dd. 18-1-1748, met verbod tot het stelen bij nacht van hout en ijzer van de provinciale paalwerken, om gebruikt te worden als brandstof.
57680: [GROOT, B.H. DE E.A.], - Rapport inzake maatregelen, van overheidswege te treffen ter meer intensieve bestrijding van de ernstige gevaren voor de zeden, waaraan de jeugd heden ten dage is blootgesteld. Uitgebracht door de commissie daartoe ingesteld door de interdiocesane jeugdcommissie bij haar besluit dd. 18-12-1933, 's-Hertogenbosch 1934, 48 pag.
55060: --- - Over-Rhetische ofte Grysonsche acten ende proceduren des jaers 1618, daer inne (...) verhaelt werden de (...) oorsaken (...) die de eersame criminele justitie tot Tullis in Over-Rhetien (...) tegens etlicke hare ontrouwe landtsaten heeft moeten ghebruycken. 's Gravenhage, A. Meuris, 1619.
57707: - Gelijkheid Vrijheid Broederschap. NOTIFICATIE. De Municipaliteit der Stad Dordrecht en de Merwede, (...).,
49769: - TIELENIUS KRUIJTHOFF, VRIJMETSELARIJ--- Diploma als vrijmetselaar voor Hendrik Tielenius Kruijthoff in de St. Johns loge nr. 1 in Newport in de staat Rhode Island (USA), d.d. 23-7-1795.
49709: - DOORN, VAN--- Menu promotiediner, Leiden 5-7-1879, mr. J.S.D. van Doorn. 4 pag., gedrukt.
49710: - AMSTERDAM, SCHUTTERIJ CLAUDIUS CIVILIS, ZILLESEN, PORSELEIN KAARTJE--- Diploma eerelid voor F.C. Zillesen van de Handboog & buks schutterij Claudius Civilis. Amsterdam, 1868, gedrukt en handschrift.
49711: - BAUMHAUER, VON--- Menu promotiediner mr. E.M. von Baumhauer, Leiden 12-5-1876. 2 pag., gedrukt.
49712: - HEEMSKERK--- Menu promotiediner mr. Th. Heemskerk, Leiden 13-5-18xx. 2 pag., gedrukt, met portret.
49713: - LEIDEN, STUDENTEN, MUZIEK--- Menu Sempre Crescendo, Leiden 26-2-1878. 2 pag., gedrukt.
49716: - VELDE, VAN DE--- Menu promotie mr. H.A. van de Velde, Leiden 8-3-1880. 2 pag., gedrukt.
55085: [KREET, H.A. (UITG.)] - Nederlandsche amnestien van de jaaren 1485, 1488, 1787 en 1788. Dordrecht, Krap, 1789.
58108: - "Brochure ""Aan het volk van Nederland"", getekend Parijs, 22-10-1792 en ondertekend door J.C. de Kock, Hendrik Schilge, J.F.R. van Hooff. 4o, 2 pag."
58085: - Enkele pagina's betr. Monnickendam uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met veel aanvullingen en correctiesin pen van J. Belonje.
57605: - Almanak voor het schrikkeljaar 1828, Almanak voor het verstand en hart voor het jaar 1828, Amsterdam, C. Schaares.
9760: - Geboortezang voor myne nichte Geertruida Anthonia Entrop, eenig dochtertje van mijnen zeer geliefden neef en broederlyke vriend, den heere Pieter Jan Entrop, geboorden den 27sten van Oogstmaand 1767. MET: Lykzang over den vroegtydigen dood van Geertruida Anthonia Entrop, eenig dochtertje van myne zeer geliefde vrienden den heere Pieter Jan Entrop en mejuffrouwe Agatha van Berghem, in den ouderdom van tien maanden en vijf dagen overleden den 2e van Wiedemaand [= Hooimaand] 1768. z.p., z.j. 4º: [16] p.
29499: - BROOS -- Poeziealbum van Mina Broos, 1872-1878 met eigen geschreven en gekopieerde verzen te Utrecht en Haarlem, linnen bandje, 35 beschreven pagina’s.
59217: - Bach-herdenking 1685-1935. Feest-gids, Amsterdam, My. tot Bev. der Toonkunst [1935], 90 pag., geïll.
57765: - Verzen gezongen op de Volkszangavond 6-4-1932. Cahier met 4 pag. handschrift door H. Nijborg.
29585: - EMMIKHOVEN, DE JONG -- Conditien en voorwaarden daer op de heeren Staten van Hollandt ... [op 12-17 januari 1722 te ‘s Gravenhage landerijen zullen verkopen], groot folio, op perkament gedrukt, 4 pag.
9717: - Ad manes violatos Jani Wittii, libertatis ... victimae / Aan de geschonden gedagtenisse van Joan De witt, eertijds voorstander en slagtoffer der Batavische vrijheid. 1757. z.p. 4º: [17] p.
14158: - ROTTERDAM, CREMER, VAN DER HOEVEN Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 12-7-1788 betr. Thomas Theodore Cremer en Cornelis van der Hoeven, kooplieden te Rotterdam, gedrukt, folio, 16 p.
216: [BERESTEYN, E.A. VAN], - A.J. de Mare, Jhr.mr.dr. E.A. van Beresteyn in zijn geschriften gezien. Een bibliografie. Leiden 1949. Geïll., 75 p.
58598: - Nijverheid. Wetten van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid 1836, Haarlem, Vincent Loosjes, z.j.[1836], 40 pag.
57610: - Almanak voor het verstand en hart voor het jaar MDCCXI (1811), Amsterdam, P.E. Briët.
57604: - Almanak voor het Verstand en Hart voor het jaar 1819, Amsterdam, H. Timmer.
18467: [UNZER, JOHANN AUGUST] - De Artz, of Genees-heer, in aangenaame spectatoriaale vertoogen, op eene klaare en eenvoudige wyze leerende, wat men moet doen, om gezond, lang, en gelukkig te leeven. Amsterdam, Erven F. Houttuyn, 1771 [12 delen in 6 banden] Naleezing van den artz, of geneesheer in aangenaame spectatoriaale vertoogen. Amsterdam, Erven F. Houttuyn, 1773-1775. [4 delen in 2 banden]
47548: - Paris nouveau et ses environs d ápres les photograghies, 1857.
56974: "[STOKMANS, J.J.];" - Het Oosterpark Bilthoven, Bilthoven z.j., (24) p., geïll.
58489: [ALEXANDER, PRINS DER NEDERLANDEN], - De brief van Z.K.H. Prins Alexander: zijn oorzaken en gevolgen. Gerangschikt door een oranjeklant, Rotterdam 1879.
8564: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Spiegel der weereld, of Geheime waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus. Rotterdam, Gerrit van Rooyen, [1758]. Geb. met: Secreete byvoegzels, of nodige sleutel voor de twaalf brieven van den berugten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen. [z.p.], [z.n.], [z.j.].
55813: --- - Prent: 'Den eerw. heer Cornelis Musius geboortich van Delft, martelaer, oudt 72 jaeren ende 6 maenden, is binnen Leyden een glorieusen doodt gestorven Anno Dni 1572 den 10 Decembris in den laeten donckeren avondt, ten 10. ueren'. Anonieme gravure met portret van een biddende Musius met eromheen 8 scenes betr. zijn gevengenneming, martelingen en executie.
55814: --- - Prent: '[De Fransen te Zwammerdam. Het dorp in brand met neergelaten ophaalbrug]', anonieme kopie naar de prent van Romeyn de Hooghe.
55815: --- - Prent: 'Spiegel van Staet. Vertoont in mr. Kornelis en Ian de Wit', [1672], anonieme gravure van de galg met de lichamen van de De Witten. Op de achtergrond het Binnenhof. Rechts de Gevangenpoort met de twee ooievaars erboven. Eronder een 40 regelig vers in boekdruk in twee kolommen.
55816: --- - Prent: 'Afbeelding en verhaal van 't schriklik omkomen van mr. Johan de Wit (...) en sijn broeder mr. Cornelis de Wit (...)', anonieme gravure met in het midden de twee lijken aan de galg, links het portret van Johan en rechts dat van Cornelis de Wit. Eronder proza tekst in boekdruk in twee kolommen 'Op den 27 July ... werelts Eynde'.
58094: - Enkele pagina's betr. Heiloo uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
13371: - ROERMOND Publicatie (in het Frans) van keizerin Maria Theresia inzake bestuursinstellingen in het vorstendom Gelre en de stad Roermond, d.d. Wenen 12-6-1760, 4 p., folio, gedrukt (bij J.G. van Ophoven te Roermond).
9718: - Aan de geschonden gedagtenisse van Joan De witt, eertyds voorstander en slagtoffer der Batavische vrijheid. z.p., z.j. 4º: [8] p.
54965: --- - Publicatie [betr. verbod ' Historisch Verhaal'] van president en Raaden van Holland, Zeeland en Vriesland, d.d. 's Gravenhage 18-6-1761. 's Gravenhage, Scheltus, 1761.
21206: ( BRINK, V.D. ) - De geschiedenis van BV Tapijt Fabriek van den Brink & Campman 1897-1997 ( te Laren ). Noordwijk 1997, 64 pag., geïll., ( met 11 pag. aanvulllingen in fotocopie en en catalogus van het bedrijf 1978-1979 ).
10993: - BIJLEVELD Drie brieven van de A.R.-voorman H. Bijleveld aan R. Derksen betreffende de schoolraad, 1891-1895.
10997: - BONEBAKKER Uittreksel burgerlijke stand betreffende huwelijk W.C. Bonebakker en A.E. van Loenen Martinet, 1927.
10999: - BOSMAN-VISSING Uitnodiging voor de uitvaartmis voor Maria Vissing, wed. Hendrik Bosman. Amsterdam 1807. Plano, gedrukt.
9905: - Lijkzang bij de begrafenis van ... Wolter Jan baron Bentinck, schout bij nacht van Holland en West-Vriesland, benevens adjudant generaal van zijne doorl. hoogheid als admiraal generaal, overleeden aan zijnen bekomen wonde in den beroemden zeeslag tegen de Engelschen op den 5 augustus 1781. z.p. 8º: [4] p.
57855: - Brief van P. Scheltema, d.d. Amsterdam 7-4-1858 aan Felix Delhasse te Brussel, manuscript, 8o, 3 pag.
20981: ( VERMEULEN, F.A.J. ) - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland. Onderdeel van het eerste stuk: de monumenten in de Bommeler- en Tielerwaard. Tweede aflevering ( De Tielerwaard ), Den Haag 1946, pp. 293-502, geïll., geb.
53548: --- - Arrest donné, prononcé & executé contre Gilles Ledenberg (...) le 15-5-1619 (...) translaté de Flaman. 's Gravenhage, L. Elzevir, 1619.
9729: - Parnasloovers gestrooit op de bruilofttafel van ... Mr. Paulus Gevers en Jakoba Maria Cornets de groot, in den echt vereenigt te Rotterdam den 31sten der lentemaend des jaars 1762. z.p. 4º: [8] + 8 p. Titelpagina in rood gedrukt.
20620: [CHRISTYN, J.B.] - S.P.Q.L. sive septem tribus patriciae Lovanienses.
53989: --- - De miljoenen-erfenis of het driemanschap. Oorspronkelijk toneelspel in 3 bedrijven of 8 tafereelen door J.A. de Bergh, aanmerkelijk verkort opgevoerd te Amsterdam en 's Gravenhage door het Amsterdamsch Toneelgezelschap onder directie van Henri Morrien. Voor rekening van den schrijver. Rotterdam, J.H.H. Rothmeijer, 1876.
56080: J.D.D., - Bij gelegenheid der toneel sluiting van het Genootschap onder de zinspreuk Vermaak door IJver [ Yver], in Amsterdam, den 10 van Grasmaand 1790.
9746: - Dankzegginge aan ... Mr. Hendrick Van asch van wijck ... voor de ontfangen lijk-zangen op het Godvrugtig afsterven van ... Anna Maria Van breugel ... ontslaapen binnen Utrecht den 15 van louwmaand 1766. Utrecht, Abraham van Paddenburg, 1766. 4º: [6] p.
58087: - Enkele pagina's betr. Nieuwe en Oude Niedorp uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen en correcties in pen door J. Belonje.
57195: "[OLIVEIRA, B. (?)]; " - Memorials of the Star club [of London], Vol. I, London [ca. 1855].
10648: - Tafelliederen ter gelegenheid der zilveren bruiloft van G.C. Hoekstra en K.U. Noordenbosch [te] Reitsum 9 mei 1876. z.p. 8º: [12] p.
17664: [BEETS, NICOLAAS, PS. HILDEBRAND] - Scènes de la Vie Hollandaise / La Chambre Obscure. Vert. in het Frans door Léon Wocquier. Parijs, Michel Lévy Frères, 1856-1860. [1 van 2 delen]
51634: [SCHILPEROORT, T.O.], - Kort begrip van het zamenstel onzer taal, na inzage van Mr. W. Bilderdijks spraakleer (......), Amsterdam, Den Hengst, 1827, (6)+288 pag. + 7 uitslaande tabellen. Gebonden in half leren band.
59141: - "Poesie, poesiealbum, dated 1883-1893, (24 pp and 38 blank pages), pen and ink on paper, 2 drawings (one of G. Eisberg with showing ""bomshuiten""(sailing ships) on the beach), orig. gilt. dec., 20x13cm with red cover."
54982: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Johan van Oldenbarnevelt, ghewesen advocaet vanden lande van Hollandt ende West-Vrieslandt, ende geexecuteert den 13-5-1619. 's Gravenhage, H. Jacobssz, 1619.
9714: - Huwelyks-zangen voor ... Jan Van voorst, oud opperbestuurder van Nederlands Africa, met ... Willemina Aletta Kien in den echt vereenigd binnen Utrecht den [met de pen ingevuld: 1] van slachtmaand 1757. Utrecht, Willem en W. Henrik Kroon, 1757. 4º: [24] p. Met groot titelvignet door C.F. Fritzsch met adres T. Crajenschot.
20110: - Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 1839-1889, z.pl., [1889], 119 pag. + platen.
57763: - Ordonnantie (...) impost op het gemaal. 1790. Folio, 45 pag., gedrukt.
57764: - Een man van Ras en Bloed! Gedrukt blad, 28x14 cm, met spotternij op het huwelijk van A.A. Mussert, 23 jr, met zijn tante M. Witlam, 41 jr, d.d. 1917. 1 pag.
19956: - Calkoen, Extract uit Jaarboek Ned. Adel 1894, ca. 100 pag., met 2 afb. van wapens in kleur.
59951: N.N, - Mittovos, Missie-Tentoonstelling voor onze Spaarnestad, Haarlem 10-25 October 1931, Cnogresweek 12-17 October, Tentoonstelling 18-25 October, [Haarlem, 1931], 176 pp, geillustreerd met zwart-wit foto's, met voorwoord van de paus 21 september 1931.
46613: - MULLER, BOEKHANDELAAR--- Een woord ter herinnering van Johannes Müller, in leven boekhandelaar te Amsterdam. Z. pl., [1853], (6) pag., gedrukt.
42248: [SERVIEZ, J. ROERGAS DE] - De gemalinnen der twaalf Cesars, behelsende het leven en de geheime handelingen van de keizerinnen en gemalinnen der eerste Roomsche keizeren. Utrecht, Broedelet, 1722.
7653: [GEEST, WYBRANDUS DE (VERT.)] - De gewaande tovery, zangspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1785.
9798: - Brief aan mijnen Heere den Heere mr. Hendrik Vollenhoven en ... Catharina Johanna Van Beeck, bij gelegenheid van hun Eds. echtverbintenisse, plegtiglijk voltrokken den 20 van sprokkelmaand des jaars 1774. Hoorn, T. Tjallingius, 1774. 4º: 19 p.
53863: [PIENUD, J.] - Dissertations sur la prison de S. Jean-Baptiste et sur la dernière paque de Jesus-Christ. Ou l'on fait voir contre le pere Lamy, pretre de l'oratoire, que S. Jean-Baptiste n'a été mis qu'une fois en prison, & que notre Seigneur a fait La Paque selon la loy, l'année de sa passion. Parijs, Arnoul Seneuze, 1690.
12270: - CAGE, MICHEL Geschreven nieuwjaarswens voor familieleden te Middelbeers, d.d. Cage 1 januari 1875, met begeleidende brief van L. Michel, havenbeambte 3de Boschbrug, 2 p., 4( (beschadigingen).
12281: - COMMANDEUR Briefje van de burgemeester van Spanbroek, A. Commandeur, met diens handtekening, 1920.
12286: - CROESER, VAN HOOLAND, POSTSTUK Brief van ... van Hooland, Bagattestraat te Gent, aan Baron de Croeser te Brugge, d.d. Gent 10 september 1856, 1 p.
12288: - "DAENDELS, INDIË Brief van L.J.(?) Daendels, d.d. Amsterdam/Rotterdam 1869, met mededeling dat hij naar Java vertrekt en te Batavia onder de naam J. Daendels & Co een cargadoorszaak zal vestigen; 4(, 1 p., deels gedrukt."
12296: - DOESBURG, VAN GESSELER TE LINTELO Extract uit het doopboek van Doesburg d.d. 18 juni 1760, betreffende de doop van Bernhard Jan Joost, zoon van Abraham te Lintelo en Maria Helena van Gesszler, 1 stuk. Met brief van J.A. van Middelburg (?) d.d. Samarang 13 september 1812 aan de heer Gisseler te Lintelo te Batavia, 3 p. en met een envelop gericht aan A.W.L. van Gesseler te Lintelo, gepens. kolonel te Doesburg.
58495: [BREUGEL, R. VAN], - De belangen der inlandsche nijverheid met die des koophandels in overeenstemming gebragt door de verheffing van Nederland tot een porto-franco, 's-Gravenhage 1832.
18388: [TITSINGH, SUSANNA REGINA] - Susannae Reginae Titsinghiae epicedia, & elogium. Haarlem, J. Enschede en Zonen, 1778.
45055: - "BOLTEN; DELFT --- Twee brochures t.g.v. het afscheid van D.H.G. Bolten als directeur der musea in Delft, 1971. Gedrukt."
45059: - GRAVENZANDE ---Twee drukwerken betr. restaurant De Spaansche Vloot te 's Gravenzande, 1958.
18374: [THEMMEN, PHOEBUS HITZERUS] - Komieke en vermakelyke boeren-reis van Dirk den eenvoudige en zijne zonen, uit het Overmaasche naar Delft. 4e druk. Rotterdam, J. Bergé, [1877]
18375: [THEMMEN, PHOEBUS HITZERUS] - Een Anecdotisch reisje van Holland naar Engeland, in twaalf dagen uit en te huis. Amsterdam, Lodewyk van Es, 1814.
18371: [THEMMEN, PHOEBUS HITZERUS] - Comique en vermaakelijke Boeren-reis, van Dirk de eenvoudigen en zijne zoonen uit het Overmaasche naar Delft. “Gedrukt in Holland, in het IV jaar der negentiende eeuw”. [z.p.], [z.n.], [1804].
8573: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Astrologisch testament of De beste waereld van den alom vermaarden philosooph, en astrologist Johan Christophorus Ludeman, gevonden onder de nagelaten manuscripten van een geleerde dezer eeuw. Rotterdam, A. Bothall etc., [1777].
12187: - "AARSSEN, VAN; VAN DAM VAN BRAKEL Genealogie van Van Aarssen. Manuscript, ca. 80 p., geb., folio, ca. 1850."
12188: - ALBLAS, DRIEHUIZEN, KALLIGRAFIE Twee bladen kalligrafie, gesigneerd door `J. Alblas onderwijzer', Driehuizen 1836, 1841. Ieder blad 32x42 cm.
12195: - ALKMAAR, GOEDE, KRAAKMAN Proces-verbaal van de opening der stembriefjes d.d. 30 maart 1881 voor een lid van de gemeenteraad van Alkmaar, 4 p.
12218: - BABILONIËNBROEK Brief van de rijksarchivaris in Noord-Brabant d.d. 1955 betreffende het rechterlijk archief van Babiloniënbroek. 1 p.
12219: - BABINGER, SIEMENS Briefkaart van Dr. Franz Babinger te Würzburg aan Dr. Hermann Siemens te München, d.d. 1919.
9741: - De laster ontmaskerd of loon naar werk. Berispdicht door Roelof Arends. Dordrecht, Adriaan Walpot, 1764. 4º: 10 p.
10978: - AKE(R)SLOOT, VAN SCHUYLENBURGH, EDAM Twee brieven van Abraham Akesloot, Edam, 1733 en 1734, aan zijn zuster de weduwe Josina van Schuylenburgh, geboren Akesloot te Haarlem (wed. van Willem van Schuylenburgh, heer van Schrevelsrecht). De schrijver, geboren 1687, was kapitein bij de admiraliteit van Amsterdam. 4(, 4 p., met lakcachet Akesloot.
9903: - Aan de leden van 't Genootschap Kunst wordt door arbeid verkregen, op het overlijden van den Heere J.A. Van hoogeveen langerak, hoofdbestuurder van het zelve Genootschap. z.p., z.j. 8º: [3] p.
30044: - VLISSINGEN, GASILLE, HEYBLOM -- Uittreksel uit geboorteregister Vlissingen 1878 betr. Pierre Henri Jacques, zoon van Pieter Gasille en Jacoba P. Heyblom. 1 blad, deels gedrukt.
30045: - GEKKENHUIZEN MEERENBERG EN MEDEMBLIK -- 'Nieuwe coupletten van Meerenberg en Medemblik' lied van 2 pag. in een gedrukt liedboekje, zonder titel, gedrukt bij E. v.d. Geer, Egelantiersstraat 17 Amsterdam, ca. 1900.
9849: - Dichtgedagten bij het graf van den prins der God'gewijde Nederlandsche dichteren Joannes Eusebius Voet, in den ouderdom van 73 jaren in 's graavenhaage overleden op den 28 van herfstmaand 1778, door Johannes Christiaan Mohr. Amsterdam,. H. Keyzer. 8º: 24 p.
43282: [BOUTET, CLAUDE] - Traitte de mignature pour apprendre aisement a peindre sans maitre, avec le secret de faire les plus belles couleurs, l'or bruny & l'or en coquille, 6e edition. Lyon, Guerrier, 1694.
54192: -- - Requeste voor Isaac ..... en Catherina Taelmans, echte lieden etc., omme te hebben rappel van ban en vergoedinge en om te worden gehoord in hare defensie etc. over de contenue van desen. z. pl., [1713].
57563: [HANTZSCHEL, W.], - Die Praxis des modernen Maschinenbaues. Modell-Atlas. Berlin. C.A. Weller. ca 1920.
42919: - - Actes et memoires des negociations de la paix de Ryswick. 4 delen, 's Gravenhage, Moetjens, 1699.
18822: W[INTGENS], B[ERNARD] A[NTON] - Eerstelingen van B.A.W. Groningen, J. Römelingh, 1818
12300: - DOMIS, CORNELIUS, HOLTSLAG, INDIË `Leeringen van de Sabdha Alaya en metaphysische leeringen. Meditaties uit Java's Vorstenlanden gedurende de Japansche overheersing', door mevr. S.H. de Senerpont Domis geb. Cornelius, Bronovolaan 18, Den Haag. Manuscript, deels getypt, deels in handschrift, ca. 200 p., 4(, geb., ca. 1950.
12303: - DOUMA `Familie-gegevens van Eelke Douma, aug. 1970', cahier met elf generaties Douma, krantenfoto van geboortehuis Eelke Douma (geb. 9 oktober 1896) te Oudeschoot, etc.
12328: - FROST, VAN MAANEN Brief van Dr. Ridder John Frost, d.d. `La Haye à Societé au Plein', 20 mei 1834, aan de minister van Justitie Van Maanen, 1 p.
12362: - HAM, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie, gesigneerd J. Ham, wrs. Noord-Hollands, ca. 1830. Folio, oblong.
12397: - HOUTEN, VAN Twee prentbriefkaarten met de tekst `Van Houtens Cacaostube, Friedrichstrasse 6', met afbeeldingen van postzegels van Japan en Roemenië.
12407: - INDIË, TENGNAGEL Brief van L.(?) v.d. Klaarn (?) aan een `excellentie' (de gouverneur-generaal van Indië?), d.d. Batavia 30 oktober 1771, betreffende de loopbaan van de heer Tengnagel, een protégé van zijne excellentie. De schrijver droeg hem in 1770 `het tweede pakhuismeesterschap in het nieuwe kleedepakhuys' op en recentelijk ook de administratie van de kleine winkel. 4(: 2 p.
12412: - JANS, KALLIGRAFIE Twee gekalligrafeerde bladen, folio, oblong, getekend 21 maart 1777, Jantje Jans.
12415: - "JONG, A.M. DE; STOKVIS, VETERMAN Brief van de schrijver A.M. de Jong aan mr.dr. Benno J. Stokvis te Amsterdam, d.d. Blaricum 10 december 1940, 1 p. met envelop."
12422: - KAREL VI VAN OOSTENRIJK Brief in het Latijn van Carel VI, d.d. Wenen 4 september 1719, aan de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden. Folio, 2 p.
12431: - KLEINE Sollicitatiebrief van C.G. Kleine, oud 14 jaar, Den Haag 1898, gericht aan Bureau Haagsche Courant, 1 p.
12436: - KOLP(A) Twaalf getekende prentbriefkaarten, gesigneerd P. K[olpa?], Almelo 1911, enkele met gezichten in Twenthe.
12441: - KRÄMER, GOOSSENS Brief van de historicus P.J.L. Krämer aan dr. J.H.W. Goossens te Rolduc, d.d. Breda 1910, betreffende een uitgave van de posten die in de 16de eeuw ter collatie van de stadhouder stonden. 3 p.
12471: - LITH DE JEUDE Briefje van Jhr. W.A. van Lith de Jeude, Tiel 1878, aan Gijsbert van Dijk te Gellicum, 1 stuk.
57983: - "Gedicht op Cornelia van der Hoeff, ""gemaeckt op de zee tusschen Amsterdam en Enckhuysen"". Anoniem, 1 pag., folio, manuscript, 17e eeuws."
55887: --- - Extract Resolutien Staten van Holland d.d. 18-9-1782 betr. injurieuse en oproerige libellen, geschriften en prenten.
45957: - GLAS, HUIJINK, GOEBEL--- Glas: een buitenlands produkt in Nederland geproduceerd? Een vergelijking tussen Nederlandse en Duitse glasmakerijen aan het einde van de 17e eeuw. Scriptie VU 1988 door Ria Huijink-Goebel. Gestencild, folio, 84 pag.
9713: - Huwelykszangen ter bruilofte van den Heere Nicolaas Konauw en Jongkvrouwe Anna Catharina Smith, echtrelijk vereenigd te Heemstede den 16 van oogstmaand 1757. 4º. Incompleet, [22] p. (mist blad A2).
55003: --- - Vrymoedig adres van een Hollander aan (...) de (...) Staten van Holland en West Friesland [over de beteugeling der drukpers]. z. pl., [1770].
46310: - "BOEKEN; MESSE; LEIPZIG--- Zeven gedrukte stukken betr. de Buchhandlermesse te Leipzig, mei 1914."
29907: - "JONG, KARDINAAL J. DE; VLEKKE -- Twee briefjes van kardinaal J. de Jong, aartsbischop van Utrecht, dd. 1942 en 1947, waarschijnlijk beide gericht aan dr. B.H.M. Vlekke te Maastricht. Manuscript, 8°, 2 pag."
45377: - DORDRECHT--- Teksten voorkomende bij het bordes en salet van een pand te Dordrecht, 18e eeuws, manuscript, 4o, 1 pag.
17658: ?? - Afscheidsleerrede gehouden voor zijne onvergetelijke gemeente Baarn en Eembrugge [...] 18 junij [1864], den 50-jarigen gedenkdag der overwinning bij Waterloo, MET: Intrée-leerrede gehouden voor de gemeente van Hellevoetsluis [...] den 9 July,z.pl., [1864], 8°: 95 p.
9712: - "Tafel-sieraad ter gouden bruilofte van den weledelen gestrengen heere mr Gerrit Hooft, burgermeester en raed der stad Amsteldam, mitsgaders gecommiteerden in het collegie ter admiraliteit aldaer, enz. enz. enz., en mevrouwe Hester Hinlopen; gevierd te Amsteldam den 28 van Zomermaend des jaers 1757. Gravure, 18,5 x 46 cm, door S. Fokke naar D. Kock."
12483: - MIDDACHTEN Zes oudere (ca. 1930?) fotoprentbriefkaarten van het kasteel van Middachten met nog vier moderne kaarten van het kasteel.
12493: - MORGENSTER Briefje van J. Morgenster, Amsterdam 1864.
12502: - NIJEHASKE (F.) `Boek van den polder over de barte te Nijehaske': opschrift op de band van een gebonden manuscript betreffende `De kleine polder' Over de Barte, De nieuwe Barte en De oude Barte te Nijehaske, met de polderrekeningen en enkele andere aantekeningen over de jaren 1872 t/m 1926. 1 deel, ca. 200 p.
12567: - "SCHELLING, VAN DER; REITZ Facsimile van een brief van P. van der Schelling aan W.O. Reitz, d.d. Rotterdam 1746, 4 p."
12571: - SCHIPPER, GRAFT, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie, gesigneerd Gerrit Schipper. Graft 1830, folio, oblong.
12579: - SCHUMAN, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie met de tekst `Johanna Schristina Schuman, gebooren 29 junij 1801', 1 p., folio, oblong.
48627: - HOOGSTRATEN, VAN--- Twee brieven van F. v. Hoogstraten, 1977, aan C. de Jong. Manuscripten, 3 pag.
48629: - ARNOLD--- Correspondentie tussen C. de Jong en J.P. Arnold te Marseille, 1985, betr. familie Arnold. Manuscript, ca. 25 pag.
48630: - MOTHE, DE LA--- Correspondentie van C. de Jong met Madame Benet de la Mothe te Grenoble, 1983, o.a. over wapens De la Mothe. Mansucript, 4 pag.
48632: - SCHERMERS--- Correspondentie van C. de Jong met Madama El. Bosshard te Sourdeval, 1983, over fam. Schermers. Manuscripten, ca. 15 pag.
48633: - DINKHUIJSEN--- Correspondentie van C. de Jong met archief Rotterdam betr. fam. Dinkhuijsen. Manuscripten, 2 pag.
54183: --- - Succinta expositio proditoris bessi notis illustrata, edita a L.C.J. Strassburg, 1719.
58533: [KORTUM], - Die Jobsiade. Ein grotesk-komisches Heldengedicht in drei theilen von Dr. E.A.K. , drie delen in 1 band, 5e auflage, Hamm 1839.
44652: - "AMSTERDAM; MONUMENTEN--- Rapport van de reparatie-commissie van de Ver. voor Heemkennis Ons Amsterdam, aan het bestuur, Amsterdam 1952, getekend door C.A.L. Sander en W.H. Hermans. 43 pag., gestencild."
44653: - "MOLKWERUM; BROEKENMODE--- Aflevering van het periodiek De Spiegel nr. 9 (pp. 65-72). Uitgegeven in 1805 door A. Loosjes te Haarlem [er verschenen slechts 40 afleveringen]. Gedrukt."
44657: - "HART, SIMON; AMSTERDAM --- Acht overdrukken van artikelen door Simon Hart over onderwerpen als migratie en Amsterdam. Gedrukt."
2253: "[RUYTER DE WILDT, F.P.J. DE; & CBG]" - Het nageslacht van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Den Haag [1957]. Geb.
18285: [STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS?] - Een beestenspel, naar de laatste Hoogduitsche uitgave. Door de Gebroeders Spiritus lenis en Spiritus asper. 3e druk. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1872].
18276: [STEENBERGEN STAAL, J.] - Corax. Metempsychozisch kraaien-epos in twee zangen. Proeve tot verklaring van de Haagsche Boschramp door Atlas. Den Haag, P.J. Kraft, 1877.
57717: - Ontvangstbevestiging/kwitantie van Jacobus Teunisse ten behoeve van Pieter August Carstens, kleermaker, Amsterdam. Somma van fl. 2525 terzake koop van een huis aan de Noorderstraat bij de Vijzelgracht, buurt AA 445. Kadastraal sectie J No 2683 groot 61 centiare. Gedateerd 25 september 1872. Gekocht op publieke veiling van 26 augustus 1872. Handschrift, 1 blad in goede staat. Alsmede veilconditien d.d. 6 augustus 1863, gepasseerd voor notaris Jacobus Muller te Amsterdam. Betreffende publieke verkoop door Christiaan Lobes, Rozenstraat 373 van 1 huis en erven in Noorderstraat bij de Vijzelgracht. Handschrift, 4 beschreven pagina's, folio. In goede staat.,
53787: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Johan van Oldenbarnevelt, ghewesen advocaet vanden lande van Hollandt (...) en geexecuteert den 13-5-1619 op 't Binnenhof in 's Graven-Haghe. 's Gravenhage, H. Jacobssz, 1619.
9710: - Huwelykszang ter bruilofte van den heere Cornelis Boursette en mejuffrouw Françina De roo, opgezongen door den heere Abraham de Roo, waar agter volgt de lasterzucht gebreidelt, zijnde een verdediging tot luister van den dichter. z.p., z.j. 4º: 8 p. MET: De lasterzugt gebreidelt of verdediging van de huwelijkszang voor den heere C.B. en mejufvrouw F. d. R., door den heere Abraham de Roo, uitgegeven door een dichtkundig gezelschap. z.p., z.j. 4º: 12 p.
57811: - Familieboekje (trouwboekje) uit de gemeente Amsterdam van Christiaan George Lodewijk Fehr en Carolina Rabeneck getrouwd 6 september 1928 te Amsterdam met 2 geboorte- inschrijvingen uit 1891 en 1897.
57989: - Genealogie van elf generaties De Perponcher, 1243-1692. Manuscript, folio, 3 pag.
57993: - Brief van J.C.P.W.A. Steenkamp, d.d. Gravenhage 1931 over heraldiek. Manuscript, 4o, 1 pag.
55345: --- - Spiegels van zotten en zottinnen of vrolyke afbeeldingen der menschelyke gebreken, vertoont in fraaije kunstplaatjes door toepasselyke verzen opgehelderd. Eerste spiegel. Rotterdam, J. Thompson, [1790]. Gebonden bij een incompleet exemplaar van Nic. Cornel en Hendrik Wyt's (...) Rotterdamschen almanach op 't jaar ons heeren Jesu Christi 1791 (...) als mede de maans op- en ondergang (...) door Meyndert van Dam. Amsterdam, erfgen. wed. C. Stichter, [1790].
55347: [BECCARIA, CESARE] - Traite des delits et des peines. Traduit de l'Italien d'apres la troisieme edition. Amsterdam, v. Harrevelt, 1766.
57277: - Sociaal-technische Vereeniging van democratische ingenieurs en architecten. Staatsexploitatie onzer spoorwegen, Amsterdam 1907, 140 pag.
1824: [NAAMSVERANDERINGEN 1929-1941] - Naamsveranderingen 1929-1941. Band met deze titel op de rug en met als inhoud de `officieele mededeelingen betreffende naamsveranderingen', overgenomen uit de Staatscourant en gepubliceerd op de schutbladen van de afleveringen van het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw, over de jaren 1929-1941.
50999: [WICQUEFORT, A. DE] / [FERD. DE GALARDI] - Memoires touchant les ambassadeurs et les ministres publics par L.M.P. Avec des Reflexions faites sur eux et une reponse, au ministre prisonnier. Keulen, P. Marteau [= Brussel, L. Marchant?] en Ville France, P. Petit [= Nederland?].
55627: --- - De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt [ betreffende het intrekken van het octrooi voor het boek Aenwysinge der heylsame politique gronden......], 's Gravenhage 28-5-1669, Van Wouw, 1669.
55631: --- - Memorie voor de gedeputeerden der stad Rotterdam, tot adstructie van derzelver propositie ter zaake van zekere comparitie met surcheance, geordonneerd door het Hof Provintiaal. September 1790.
18229: [SPANOGHE, CORN. MART.] - De zes-en-tagentig wonderbaere gezigten ofte Rampspoedige voorzeggingen van den verligten Jonas der agthiende eeuw over het trotserende Nederlands Ninive. Verrykt door zes-en-tagentig schoone printverbeeldingen. Gedrukt buyten Enchuyzen. [Antwerpen], [z.n.], [1784]. [2 delen in een band]
9956: - Elegie by gelegenheid van het wederrechtelyk en met het gewoon gebruik strijdig voorbijgaan der ... Heeren Jan Van rooyen Adrz., Mr. Gerard Van hoogeveen en Mr. Jacob Balthazar Douw in de verkiezing van schepenen der stad Leyden op den 25 van hooimaand 1783. z.p. 8º: 4 p.
9954: - Op den vijftigjaarigen trouwdag mijner hoogstgeëerde ouderen Hendrik Van hoogstraten en Anna Catharina Koningh, voorgevallen in 's graavenhaage den 6den van grasmaand 1783. z.p. 8º: [12] p.
9955: - Lykzangen ter gedachtenisse ... Johan Diedrich Deiman, leeraar bij de Evangelisch-Luthersche gemeente te Amsteldam, aldaar overleden den 9den en te Utrecht begraven den 15den van grasmaand des jaars 1783. Amsterdam, Erven D. Klippink, 1783. 8º: [28] p.
9951: - Troostzang voor den hoog welgeb. heer Wigbold Theodoor baron Van der does, vrijheer van beiden de Noordwijken, enz. enz. door Reinier Vryaert. In Holland 1783. 8º: [7] p.
18373: [THEMMEN, PHOEBUS HITZERUS] - Komieke en vermakelijke Boeren-reis, van Dirk den eenvoudigen en zijne zonen uit het Overmaasche naar Delft. 3de druk. “Gedrukt in Nederland”, z.p., zonder naam, 1839.
18199: [SNOEK, ANDRIES] - Lierzang ter nagedachtenis van Neêrlands eersten tooneelkunstenaar A. Snoek. Amsterdam, Anton Cramer & Co., 1829.
18193: [SMOLLETT, TOBIAS GEORGE] - Zonderlinge gevallen en reizen van Peregrine Pickle, een vrolijke roman. Vertaald uit het Engels. 2e druk. Amsterdam, Gerbrand Roos, 1815. [2 delen in 1 band]
55402: [ADELUNG, J.C.] - Geschichte der menschlichen Narrheit, oder lebensbeschreibungen beruhmter Schwartzkunstler, Goldmacher, Teufelsbanner, Zeichen- und Liniendeuter, Schwarmer, Wahrsager und anderer philosophischer Unholden. De delen 1, 2 en 3 (van 7?), Leipzig, 1785-1787.
36766: - Verhaal van het voorgevallene ten opzichte der uitgeweeken Nederlanders die zich, zedert de omwenteling in de republiek der vereenigde provincien, te St. Omer, Bethune en Gravelines in Frankryk bevonden hebben, z.pl., 1790, 154 pag., geb. in half linnen.
29829: - LUNTEREN, BOOGMAN -- Gezicht op de Goudsberg bij Lunteren. Pentekening door G. Boogman uit Arnhem, 1953. 12x18 cm.
29830: - BARNEVELD, BOOGMAN -- Gezicht op de westelyke uitloper van de Goudsberg richting Barneveld. Pentekening door G. Boogman uit Arnhem, 1953. 12x18 cm.
54790: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende gepronuncieert over Rombout Hogerbeetz, ghewesen pensionaris der stadt Leyden, den 18-5-1619. Copy nae de eerste exemplaren van Hillebrant Jacobsz. z. pl., [1619].
54792: --- - Sententien by den Hove van Hollant gearresteert jegens Jan Janssz. Stampioen en Quirijn Verblas. Gepronuncieert den 28-7-1660. 's Gravenhage, v. Wouw, 1660.
5547: [CATE, G. TEN] - Geslachtslijst van de familie Halbertsma, [Apeldoorn 1897], 10 + 6 + 87 + 19 p., geb., één van de 20 exx. op Hollandsch papier, met veel aanvullingen in handschrift en getypt.
55470: [WALTON-KERR, PHILIP ST.C.?] - De Gestapo. Geschreven door een van haar naar het buitenland ontsnapte medewerkers ca. 1940, Copie van de Nederlandsche vertaling die in Mei 1940 ter perse lag, maar door de Duitschers direct in beslag is genomen. [Amsterdam, Apea, 1945].
5635: [HÖEVELL, R.A. VAN] - Genealogie van het geslacht van Höevell of Van Hövell.
30550: - Die Hohenzollern durch Deutsche Augen gesehen, Simplicissimus 1906-1914, 32 pag., geïll.
29212: - "OISTERWIJK, VERWIEL -- ""Feestgids bij gelegenheid van het zilveren ambtsfeest van [...] J.J.L.M. Verwiel als burgemeester van Oisterwijk"" z.pl. 1947, gedrukt boekje, 16p, met illustraties."
58765: - S.S. Volendam S.S. Veendam. Holland-America Line, New York/ Rotterdam [ ca. 1922]. Oblong, (16) pag., Ill. Presentation-booklet.
12495: - MUIDEN, NAARDEN Getekende kaart van de `nieuwe weg' tussen Muiden en Naarden, lopende langs de `nieuwe vaart op Naarden, gegraven 1641', pentekening ingekleurd met penseel, 32x39 cm.
29743: - PARIJS, SPIJSKAART VERY -- ‘Very, restaurateur, glacier et limonadier, au Jardin des Thuilleries’ groot blad plano, gedrukt, met lijsten van spijzen en dranken met prijzen: soepen, hors d’oeuvres, vlees, vis, gevogelte, desserts, dranken, ca. 1800.
29350: - GERWEN, KEES VAN -- ‘fantasiën en vertellingen aan onbekende Nederlanders’, gestencild boekje door Kees van Gerwen, 8°, 43 pag., [ca. 1960?].
29354: - DILLEN, VAN, HAGEVELD -- Prijsboek (Gosselin, Pouvoir du Pape) aangeboden aan Christ. Corn. Ant. van Dillen, Seminarie Hageveld 1879 met handtekeningen van A.J. Callier en G.H. Drabbe.
29358: - AMSTERDAM, VERKIEZINGEN -- Brochures over verkiezingen te Amsterdam in 1847: 'Een woord ter waarschuwing’ door J. van Lennep en een drietal naamlijsten/voordrachten. 14 pag., gedrukt.
29361: - TAXIS -- 22 gravures van het wapen (de wapens) van de familie Taxis, elk ca. 10x10 cm, graveurs: C. Galle, Neeffs, de Joode, v.d. Schoore, Borrekens, Rucholle, v. Merlen, e.a., 18e- eeuw.
18149: [SELS, WILLEM HENDRIK] - Beschouwingen, door den schryver van de Zedelyke uitspanningen. Amsterdam, F. de Kruyff, 1777.
53945: --- - Arrest of besluyt vant Hof van Parlement, teghen den seer boosen moorder Francoys Ravaillac. Met een cort begrijp verhalende al de boose parriciden (...) teghen (...) Coning Henry de Vierde. Naer de copie, ghedruct te Parijs by Anthaine Vitrai ghetranslateert. z. pl., 1610.
58111: - "Album met in manuscript de titel ""Door de navolgende ingezetenen van Beekbergen is dit album (...) als blijk van hulde en waardeering aangeboden aan J. Boks, brievengaarder, bij gelegenheid van zijn 25 jarige ambtsvervulling, 1 October 1856-1881. 8o, 50 pag, goud op snee."
58117: - Koren (...) vijftigjarige feestviering der Ver. ter Bevordering van de belangen des Boekhandels 13-8-1867, gecomponeerd door Wilh. Smits, gezongen door de typografische zangvereniging Voorzorg en genoegen.
58869: - Groot blad met portretten driemanschap, 50x40cm.
29810: - VLISSINGEN, VEERE -- Deductie van het recht dat aan de (...) Staten van Zeeland is competerende om de steden Vlissingen en Veere voortaan niet ter leen uit te geeven, onder billijcke prezentatie van de weerde van dezelve in geldt (...) te sullen betaalen'. Folio, 42 pag., gedrukt [1733].
56861: - Het boek der fabrieken, omgewerkt en verkort, Leiden, Sythoff, 1862.
46746: - BAELDE--- Brief van M. Baelde, d.d. Gent 1969, aan dr. W.F. Leemans. 4°, 2 pag., manuscript.
55568: --- - Prent: 'Namen der vier- en twintig gedelegeerde rechters van den advocaat Johan van Oldenbarnevelt, bij den ambassadeur van Vrankrijk beuls genoemt, waer voor ijder 2400 guldens heeft genoten'. Groot blad plano met in het midden het portret van Oldenbarnevelt en eronder een 8 regelig gedicht.
9901: - Dichtkundige vertaaling van zeekere geheime brief geschreeven door de heer Hyde Parker, vice admiraal der Engelsche oorlogsvloot en ingeslooten by zyn verhaal van de zee-slag tusschen de Hollanders en Engelschen op zondag den 5den Augustus 1781, Ostende, J. Volland, 1781. 8º: 4 p.
9900: - Een nieuw zeemans-lied op de onverwachte victorie van den hersteller van Hollands roem Zoutman, twede verbeterde druk, z.p., z.j. 8º: 4 p.
9899: - Eerzang voor de Nederlandsche zeehelden op het zeegevegt tusschen negen groote Engelsche oorlogsschepen onder bevel van den admiraal Parker, en zes Hollandsche oorlogsschepen en een fregat onder bevel van den dappere schout-bij-nacht Zoutman, voorgevallen op zondag den 5 Aug. 1781. Amsterdam, Dirk Schuurman, z.j. 8º: [8] p.
9894: - Ter bruilofte van mijnen broeder ... Jan Langeveld J.z. en vrouwe Catharina Erbervelt, wed. van Helden, in den echt vereenigd te Berkel den 13 van Bloeimaand 1781. Leiden, F. de Does P.z., z.j. 8º: 7 p.
9892: - Zilveren trouwgezangen bij het 25-jarig huwelijk van ... Gelinus Van spaan en Vrouwe Agatha Van der wallen, in den echt verëend te Rotterdam op den 7 van grasmaend des jaars 1756 en gevierd op den 7 dierzelver maend des jaers 1781. z.p. 8º: [32] p.
8587: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - De hekke-sluiter of Vrolyke missive van Meester Franciscus aan zyne landgenooten, ontwikkelende alle de geheimen van het tegenwoordig wonderjaar 1792, zoo ten opzichte van de staatsgevallen die bereids gebeurd zyn, als van dezulke welke nog staan te gebeuren. Doorvlochten met een planeetkundig onderzoek [...] gebouwd op de voorzeggingen van den beroemde astrologist Ludeman. Arnhem, Hendrik Moeleman etc., 1792.
55903: P.G. - "Prent: ""Dr. Lucas van Steveninck A.Z. capitein van 't Genootschap Luctando Emergentes te Middelburg"", portretgravure door P.G., met onder het ovale portret scene van de beschieting van zijn huis."
53899: --- - Extract uyt het Resolutie-boeck der Ed. Mog. Heeren Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden. Veneris, 21-4-1702, Groningen, 1702
55578: --- - Affiche: 'Schoonmaak aan onze Amsterdamsche universiteit (...) Bij het begin van dit jaar is (...) een lector in de Spaansche taal benoemd (...) dr. J. Brouwer. Wie is deze Brouwer?'. Publicatie van de NSB uit 1941 met o.a. de tekst dat Brouwer in 1922 veroordeeld was tot acht jaar gevangenisstraf wegens roofmoord. N.a.v. dit pamflet bedankte Brouwer voor zijn lector-schap, ging in het verzet en werd in 1943 geexecuteerd wegens de aanslag op het Bevolkingsregister. Eenzijdig bedrukt blad.
55564: --- - Prent: Het neerschieten en vermoorden van admiraal De Coligny in de Bartholomeusnacht te Parijs, in 1572. Grote gravure met een aantal scenes rond deze gebeurtenis. Laat 16e eeuws, tekst op verso. In de prent teksten als Der Admiral, Der Kunig, Paris, Der Her vo Beauvais, Tilligny.
54368: --- - The London Gazette, nr. 688 van 20/24-6-1672 met berichten betreffende de gebeurtenissen in Nederland rond de moord op de gebroeders De Witt. Londen, Th. Newcombe, 1672.
54370: --- - Dortse en Haagse Woonsdag en Saturdag, of nader opening van de bibliotheecq van mr. Jan de Witth, zijnde een samenspraak tusschen een Hagenaar en Dortenaar. z.pl., 1672.
52414: - - De tempel der zanggodinnen, behelzende minne-herders-en kusch-liederen, verzamelt door een gezelschap van jonge juffers. Dordrecht, v. Hoogstraten en De Koning, 1750.
57798: - Besluit d.d. 2 maart 1674 van de bestuurders van Dordrecht op het verzoek d.d. 7 oktober 1673 van Leonart van der Hulck inzake de zerk op het bordes van het huis van Pieter van Schellebeeck en de afvoer van regenwater. Voorts krijgt genoemde Van der Hulck een erf van de stad Dordrecht toegewezen gelegen tussen zijn huis en dat van Pieter van Schellebeeck. Manuscript (folio), 3 pp, authentiek afschrift.
55489: --- - Recreativen droom-boek met deszelfs uytleggingen, waer in uyt natuerelyke oorzaeken der oude philosophen en waerzeggers verklaert en uytgeleyd worden alle droomen of nacht-gezigten die den mensch (doen hij slaept) voorkomen kan (...) In dezen laesten druk vermeerderd met eenige aenmerkingen op de Christelyke leeringe. Rotterdam, Amadorus van Geewaers, [ca. 1820].
54247: --- - Resolutien en vonnissen by het collegie van crimineele en civiele justitie van Den Hage genomen en geweesen tegen Stephanus Vermeer, Dorothea Mulcipe, weduwe van Jacob Tietjen en Johan Hendrik Theodorus Tietjen. Gepronuncieerd en geëxecuteerd den 3 July 1801. Den Haag, wed. J. de Groot, [1801].
58068: - Ordonnantie waer na binnen den Lande van Hollant (...) sal werden geheven den impost op laersen, schoenen, galossen ende muylen (...) na de copie, 's Gravenhage, Scheltus, 1674. 4o, gedrukt, (7) pag.
59025: - Is de paus onfeilbaar? of twee pausen tegen elkander. Breve van Paus Clemens XIV, waardoor het genootschap der Jezuiten als eene pest wordt uitgeroeid, en Verordening van Paus Pius VII waardoor dat zelfde genootschap als een zegen weder hersteld wordt. Amsterdam , H. de Hoogh, 1853, 32 pag.
54703: [USSHER, JAMES] - Vreemde en aanmerkelyke voorzeggingen van de heylige, geleerde en uytstekende Jacobus Usher, eertijts aartsbisschop van Armag en primaat van Yrland. Zynde een verhaal dat hy voorsegt heeft: 1. De rebellie van Yrlandt veertig jaren eerse gebeurde (...). 's Gtavenhage [sic], P. Hagcn [sic], 1688.
54377: --- - Zamenspraak gehouden tusschen een regent en burger over het gevangen neemen van den vaandrig den Witte, het gedrag daaromtrent en de gedrogtelyke militaire jurisdictie. Dordrecht, H.U. Koen, 1782.
13622: - UNIE VAN UTRECHT. Extract uit de resolutien van de Ed. Mog. Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden 28-8-1777 . Dit betreft een herdruk door Joh. Enschede uit 1778, met oude letters en facsimile's van de handtekeningen, van de Unie van Utrecht, 1578 met bijbehorende stukken, 72 p., folio, gedrukt.
13624: - AMERIKA, BELASTING Ca 16 kwitanties voor ontvangen belastingen van inwoners van Charlestown, Middlesex, Massachusetts, USA, 1814-1830.
13710: - DRUKKEN VAN THEOLOGSICHE BOEKEN Extract uit de resolutien van de Staten van Holland dd 17-6-1740 betr. het drukken van theologsiche boeken zonder kerkelijke goedkeuring. Met concept placaat met verbod tot het drukken van religieuze teksten zonder approbatie van de kerkeraad, classis of hoogleraar theologie, folio, 4 p., gedrukt.
13778: - VOORDA, UNIVERSITEIT LEIDEN Extract uit de Resolutiën van de vroedschap van Amsterdam dd 2-4-1789, betr. advies in de zaak Prof. Bavius Voorda, Julio, 8 p., gedrukt.
13870: - KAPPERSBOND, GLATZ Twee “kwitantie kaarten” Ned. Kappersbond, afd. Haarlem, ten name van Mevr. A.A. Glatz-van Hinte, Oude Groenmarkt 24, 1930-1931
14120: - BLINDENONDERWIJS AMSTERDAM Kwitantie en toegangsbewijs voor het Instituut tot onderwijs van blinden te Amsterdam, ca. 1825. Deels gedrukt.
14151: - DELFT, QUESNEL, PLOEGER, ZWAANSHALS Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 16-3-1792 betr. een request van Hendrik Quesnel, 40 jr, Rooms en Anna Gerbrands Ploeger, wed. Fred. Corn. Zwaanshals, 41 jr., Hervormd, beiden wonende te Delft. Gedrukt, folio 8 p.
59267: - "Poesie, Poesiealbum, 19th century with beautiful num. mounted chromolithogr. picture plates (""poezieplaatjes""/""poesieplaatjes""). 30 pages. No text. 26x32cm. Most likely belonging to C. Moor, P.N. Leguit en C.G. Kramer, nieuwlandersingel 40 te Heul. "
59034: - De Vrouwen-peerle, of te Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe/ Griseldis de Saeghtmoedige/ Florentina de Getrouwe, Nieuwelyckx gheprint door Joh. Enschedé en de Sonen te Haerlem, gelijck aen de uytgave van Martinus Verdussen, Antwerpen 1621: voor den uytgeever C.A.J. van Dishoeck te Bussum 1910.
54519: --- - Nieuwe spiegel der jeugd, of Britsche tyranny, voorgesteld in een samenspraak tusschen vader en zoon, op een winter avond gehouden aan den haart. Haringen, K.J. de Vries, [ 1779].
5918: [OOSTEN, C.] - Oosten 1853-1943 Haarlem, [Haarlem 1943], 84 p., geb., geïll.
45798: - "COURT, DE LA; VAN EIJK--- Verslag van P.H. Loeff, curator, over het faillissement van jhr. Jos. de la Court te 's Hertogenbosch. Zeer uitvoerig artikel in Themis, jrg. 7, d.d. 29-3-1904. Gedrukt."
26431: - Declaration adressee par (..) archeveque d'Utrecht et eveques de Harlem et de Deventer aux (...) ecclesionstiques (...) des Pays Bas, tant pour justifier leur conduite (...) Leon III. Haarlem, Loosjes 1826, 4o., 50 pag. ( tekst in Latijn en Frans), org. karton. Goud opsnee.
18015: [SAUER, C.? (VERT.)] - Het portrait van Michiel Cervantes. Blyspel in drie bedryven. Naar het Fransch. Den Haag, Wed. J. de Groot en Zoonen, 1804.
53732: --- - Provisionele korte beknopte stukken hoorende tot den memorie Ververser, z. pl., z. j. Incompleet.
44585: - "HAGEN; WEITZEL; LOCHMAN --- Parenteel van de nakomelingen van een echtpaar Van Hagen. Schema op papier, 19e eeuws, 35x55 cm."
42713: [RABUS, PETRUS] - Opkomst, geboorte, leven en dood van Maria Stuart, koningin van Groot Brittanje (...) beneffens een verhandeling van 't Huys van Stuart, als ook de lykreden (...) door Johannes Brand gedaan. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1695.
15469: [KIST, WILLEM] - Karakterschetsen, zeden en gewoonten van Nederlandsche ... Amsterdam: E. Maaskamp [1816], facsimile-reprint Haarlem: Erato, 2000.
15470: [KIST, WILLEM] - Zonderlinge lotgevallen van Barend van Poederen, weleer geheimschrijver van den landjonker van Blankenheim tot den Stronk, op eene reize door Holland, Zeeland, Brabant en Vlaanderen, door den schrijver van Den Ring van Gyges wedergevonden. 2 delen. Haarlem: F. Bohn, 1813-1814.
1799: [MULLER FZ., S.] - Beschrijving der Utrechtsche stadszegels. Utrecht [1916]. Geïll., 64 p.
56431: -- - Verslag over den staat der gestichten voor krankzinnigen in de jaren 1860, 1861 en 1863, 's-Gravenhage 1865, 216 pag., los.
55772: --- - Prent: [spotprent op de heftige, doch vrij vruchteloze liberale voorlezingen door jhr. Mozes Salvador, ex-officier, te Utrecht over de verkiezingen voor de Tweede Kamer, gehouden samen met de voormalige sergeant S. Fongers], anonieme litho.
55646: --- - Hoog Geregtshof Provincie Holland Noordelijk gedeelte en Provincie Utrecht. Extract-arresten houdende veroordeling tot lyf- en infamerende straffen gewezen in de maanden July en Augustus 1838.
55647: --- - Waarschouwing / Advertissement, d.d. Middelburg 18-1-1796. Middelburg, I. de Winter, [1796].
59364: - Het leven van Jan Calvyn, Amsterdam Wytingh & van der Haart 1842. 55 p. Met gele papieren omslag.
45435: - "ROTTERDAM; VROEDSCHAP--- Octroij [van Staten van Holland] verleent aen burgemeesteren en vroedschappen der stad Rotterdam, op 't stuck vant verstellen haerer magistrature. D.d. 's Gravenhage 13-12-1650. Manuscript, folio, 4 pag."
5903: [DISSEL, M.E.J.F. VAN] - Stichting Le Normant - Van Dissel, z.pl. [1967], 138 p.
46232: - BINNEWIERTS, VAN COOTH--- Brief van kapelaan Binnewierts, d.d. 's Gravenhage 1903, aan prof. van Cooth. Manuscript, 2 pag.
55775: --- - Placaat van de Staten van Holland d.d. 24-1-1755 [tegen gemengde huwelijken tussen gereformeerden en rooms katholieken], 's Gravenhage, J. en H. Scheltus, 1755.
54772: --- - Publicatie. Vryheid! Gelykheid! Broederschap! De raad der gemeente der stad Utrecht ... Utrecht, P. Muntendam, 1795.
57088: -- - Nederlandsch handelsmagazijn of algemeen zamenvattend woordenboek voor handel en nijverheid. Twee afdeelingen, Amsterdam, Diederichs, 1843.
57089: -- - Alfabetisch register van alle bewoonde oorden des Rijks, zijnde een vervolg op de Itineraire voor marcherende troepen in het Koningrijk der Nederlanden. 's-Gravenhage, Doorman, 1850, 445 pag., geb. in half leer.
17981: [RUUS(S)CHER, MATTHEUS DE] - "Dichtlievende verlustigingen, bestaende in veld- en stroomzangen, mengel- lof- en hekeldichten en toneel-poezy. Door Mr. M. d. R. onder de zinspreuk ""Meditando fulgens"". Leiden, Cornelis van Hoogeveen Jr., 1762."
53729: --- - Brieven van abolitie by zyn Hoogheid den heere Prince van Orange verleend aan mr. Alexander de Muinck, in dato den 20 July 1681, z. pl., [1702].
17982: [RUUS(S)CHER, MATTHEUS DE] - "Dichtlievende verlustigingen, bestaende in veld- en stroomzangen, mengel- lof- en hekeldichten en toneel-poezy. Door Mr. M. d. R. onder de zinspreuk ""Meditando fulgens"". Leiden, Cornelis van Hoogeveen Jr., 1762."
9708: - Gedagten ter bruylofte van den Heer Floris Willem De vlieger en Mejuffrouw Hilletje Storm, egtelijk vereenigt op den 14den van slagtmaand 1756. z.p. Plano.
9756: - De bespookte waereld ontspookt. De duivel geroskamt en het evangelie van den spinnerok weerlegt, zijde een satyrische droom ... tegens alle voorstanders van spooken en de spookonderstellingen van ... Petrus Nieuwland, zeer geacht leeraar der Hervormden in 's hage. Amsterdam, G. Bom, etc. 8º: 16 + 66 p.
55179: --- - Tekening [portret van Domenico Rizzo, Freymann von Calabrien]. Aquarel in grijs, ca. 1840?
55180: --- - Prent 'Het vermaarde nachthuis van Toontje, te Amsteldam'. Handgekleurde gravure. Bordeelinterieur met ca. 30 personen. Het huis lag in de Nes, oostzijde, bij de Pieter Jacobsstraat. Ca. 1810.
55182: A.L. - Prent 'Marie Dorothee Schuer, agee de 34 ans, condamnee a la peine de mort par la cour d'assises du Brabant, dans sa seance du 11 Aout 1855 pour crime d'infanticide, commis au convent de Berthem'. Lithografisch portet, gesigneerd A.L.
54446: --- - Nieuwe spiegel der jeugt of Fransche tyrannye zijnde een kort verhael van den oorspronk en voortgank des oorlogs, als mede de schrickelijke en onmenschelijke wreetheyd en grouwelen door de Fransen in Nederland en elders bedreeven. Seer nut en dienstig om in de schoolen geleert te worden. Alkmaar, Jan v. Beyeren, [ca. 1725].
14686: [DRIEL, VAN] - Geslachtboom ofte de affkomstelingen van Doen Beijense van Driel.
14721: [SCHEFFER, J.H.] - Het geslacht Speelman.
57285: "[BOERMAN, W.E. (RED.)];" - Het verkeer in Nederland in de 20e eeuw. Dubbele aflevering van Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap 1933, ca. 330 pag., geïll.
14375: - LILLE, KLEDING, TONEELKOSTUUMS Reclamebiljet voor de kledingzaak “L’Acteur Romain, sur la Petite Place, au coin des Halles, à Lille”. Gedrukt, 33x22 cm. Met een houtsnede van een toneelspeler in Romeinse dracht. Laat 18e- of vroeg 19e-eeuws.
58120: - Reclame brochure firma L. Schutz & Zoon te Zeist, fabriek van zink en bronswerken, Afdeling Centrale Verwarming, Eigenaar F.W. Braat, Delft, 1899. (16) pag., geill.
58121: - "Muziekblad "" Poezie en proza in de thee."" Gedicht door J.L. Pisuisse, muziek van Max Blokzijl, (10) pag."
58124: - Recepten, uitg. Koopmans meelfabrieken, Leeuwarden, ca. 1935, 55 pag., geill., gedrukt.
14241: - BEHANGPAPIER Ontwerptekeningen in kleur van een vel behangselpapier, met o.a. twee vogels en jugendstil motieven, ca. 1900, 38x30 cm, aquarel in kleur.
14243: - BIJLEVELD Naieve aquarel van twee mannen in een landschap, 32x50 cm, getekend: K. Bijleveld, ca. 1930?
14246: - RUINEN (DR.), TROMPE L’OEUIL TEKENING JAN SMITS UIT GOUDA Trompe l’oeuil-tekening met kleur, van de hand van Jan Smits [Gouda 1783] met in het midden een tekening van “Het dorp Ruijnen” (kerk en kerkplein met 7 huizen, bomen, het kerkhofhek en enkele personen). Verder zijn afgebeeld een enveloppe met “Mijn heer Johannes Smits, mr. goud en zilversmit te G...” en enkele blaadjes uit boeken en almanakken (o.a. een boekje over de zeeslag van 1781). 31x40 cm.
14247: - IMAGINAIRE KAART Pentekening van een imaginaire kaart met gebouwen, straten, wateren etc. met bijschriften. 30x40 cm, ca. 1900?
58576: - Gedenkboek Jef Denyn, stadsbeiaardier en meester van den toren, Mechelen 1947, 329 pag., geïll.
14112: - BELASTINGEN, LEIDEN, DE MEIJ Twee publicaties betr. zegelrecht te Leiden 1813 en personele belasting 1822, 2 bladen, gedrukt.
14118: - GRAVENHAGE, REDERIJKERS, DE NIEUWE KORENBLOEM ‘Reglement der ‘s-Gravenhaagsche Rederijkerskamer De Nieuwe Korenbloem’, [‘s-Gravenhage 1851], gedrukt, 8º, 13 p.
14119: - GRAVENHAGE, DILIGENTIA Notulen Mij voor natuur- en letterkunde Diligentia te ‘s-Gravenhage d.d. 5-11-1852, gedrukt, 12º, 12 p.
14106: - PASPOORT, DUITSLAND Paspoort voor Johann Wilhelm Rüch om van Frankfurt am Main naar Opplingen te reizen, d.d. Frankfurt 1801. Folio, oblong, 1 blad, deels gedrukt, met opgedrukt zegel.
9773: - Huwelijkszangen ter bruilofte van ... Mr. Joannes De wit haganaeus en ... Anna Adriana Aletta Parve, in den echt verbonden te Haarlem den 9den van bloeimaand des jaars 1769. z.p. 4º: [72] p. In de tekst een vignet met twee tortelduiven.
14053: - SPANGENBERG ‘J.C. Spangenberg, aan U, voor U’, liber amoricum voor J.C. Spangenberg t.g.v. diens 50-jarig accountskantoor, 1975. Gedrukt, 4º, 40 p.
14061: - CALKOEN Twee etsen en een aquarel van Henk J. Calkoen (1894-1979).
23894: [ HINGMAN, J.H.] - Inventaris van het oud archief der gemeente 's-Gravenhage, Den Haag 1868, 132 pag.
23889: [ CAAN, H.J.] - Een woord aan den Landman, '-Gravenhage, S.de Visser, 1830, 20 pag., orig. karton omslag.
9888: - Treurzang ter gedachtenisse van den deugdrijken en begaafden dichter den Heer Simon Van der waal, overleeden binnen Alkmaar op den eersten van sprokkelmaand 1781, Leiden, A. en J. Honkoop, 1781. 8º: 12 p.
43272: [PICTARIUS, J.B.] - De geheime illumineer-konst, behelzende I. Hoe men allerlei zoorten van verwen konstig bereiden en nuttig gebruiken zal, nevens een geheim om de beste Carmyn en Ultermyn te maken (...), 1e, 2e en 3e stuk [1e stuk in 2e druk]. Amsterdam, G. Bom, 1770.
55113: --- - Extract uyt de resolutien van de curateuren over de Universiteyt en burgermeesteren der stadt Leyden, genomen tegen de schadelijcke nieuwigheden. Den 16 January 1676. Haarlem, M. v. Leeuwen, 1676.
13971: - ROTTERDAM, SCHOOR, DIEFSTAL PARELS ‘Lyst van vermiste paerlen, op woensdag den 12en Augustus 1807’, met verzoek om bij aanbieding te koop of ter belening de subst. schout van Rotterdam, J.K. Schoor, te berichten. Gedrukt, 4º oblong, 1 p.
13881: - BEMELMANS Lidsmaatschapsdiploma in de “Congregatie onder den titel van de Onbevlekte Ontvangenis der allerheiligste maagd Maria”, voor Hubert Bemelmans d.d. 1907. 1 blad, deels gedrukt (chromolitho) met de handtekeningen van de bestuurderen der congregatie: J. Schoeblen, L. Theunissen en Fr. Vandendael (randen beschadigd).
13867: - WEST-INDIË, DE FRIDERICI Album amoricum van Maria Geertruida (Mietje) de Friderici (1794-1865), lopende over de jaren 1810 tot 1816, met 19 inschrijvingen. Losse, oblong, blaadjes, zonder hoesje of omslag.
13853: - BREUKELEN, VAN SANTEN, EINTHOVEN Album amoricum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Anna van Santen betreffende haar kostschooltijd te Breukelen, 1853-1855
13818: - ROTTERDAM, N.H. KERK Rooster van collecteerbeurten voor het college van collectanten ter instandhouding van den openbaren eeredienst bij de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Rotterdam, 1942, brochure, 20 p., gedrukt.
56065: - A la memoire de Gustav de Vylder, 1824-1895, Gand, 1896., 48 pag.
54617: [LOOSJES, A.] - Klaagzang ter uitvaart van Samuel van Schaak, student in de medicijnen te Leiden, den 11 maart 1794 overleeden aan de gevolgen van eene verschrikkelyke wond op den 2 Maart hem in het aangezigt toegebracht, begraaven den 17 Maart in de St. Pieterskerk. z. pl., 1794.
13807: - MEES ‘Ter gelegenheid der eerste H. Mis van de weleerw. pater Johannes Maria Mees, opgedragen 17-8-1911’, brochure, 8º, 5 p.
13803: - MAASTRICHT, GYMNASTIEKVER. DE EENDRACHT ‘Gymnastiek- en schermvereeniging “De Eendracht” te Maastricht 1876-1921. Programma ... wedstrijden 10-12 sept. 1921 te Maastricht.’ Brochure, 8º, 16 p., gedrukt.
59245: - "Akte van verhuur voor schepenen (Jacob Cornelisz en Claes Marthensz) van onbekend gerecht [""onder de jurisdictie van Wall(-)""] gedateerd 11-1-1589 door de voogden van de onmondige kinderen van Gillis Hooftmans uit zijn derde huwelijk met Margriet van Nispen aan Cornelis Ghijn, Adriaen Coppens en Cornelis Thoenisz van twee kavels land, manuscript, 1 blad, tweezijdig beschreven (folio), aan bovenzijde beschadiging met licht tekstverlies."
13707: - LEIDEN, PIEMONT Aanschrijving van het stadsbestuur van Leiden betr. een collecte voor de “Piemonteze Dalluyden”, die om religieuze redenen hun vaderland hebben moeten verlaten, dd 6-9-1731, folio, 1 p., gedrukt.
13714: - "WIJNHANDEL SPENGLER; STUMPFIG Twee kwitanties van G.M. Stumpfig, firma J.C. Spengler & Co, wijnhandel te Amsterdam, t.n.v. wed. Jacob Hoffman, 1792 en 1797, 2 p., manuscript."
13613: - DEKNATEL “Probate of the will of Sara Deknatel, spinster of Amsterdam, deceased, dd 1797.” Tekst op verso van een groot charter op perkament met de Engelse vertaling van haar testament dd 28-1-1796.
13581: - HARTSEN, SCHROEDER VAN DER KOLK Zeldzame gedrukte brochure door F.A. Hartsen Stof-mechanische kracht-geest. Bijdrage tot de leer van de onsterfelijkheid. Hulde aan de nagedachtenis van prof. J.L.C. Schroeder van der Kolk, Utrecht, Kemink, 1865, 61 p.
13558: - ECKSTEIN Adreskaartje van Cn Wm Eckstein te Amsterdam, “Empfolen durch F.E. Eckstein Sohn”, 1 stuk.
59263: - Decretum 7 december 1690. In het Latijn. Feria V die VII decemberis 1690. Iuxta exemplar Romanum ex tipographia Reverendae camerae Aposticae 1690. Aan de onderzijde: Typy Hieronimi De Gosin, regione Hallarum 1691. 31 artikelen op 3 beschreven bladen. Folio. M14639.
13351: - RIETSCHOTEN, VAN [Boek zonder titel] gevuld met gezegden, citaten, ideeën, etc., deels in het Nederlands, deels Engels, deels Frans. Gedrukt op O.H. papier, 52 p., linnen band (ook blanco). Onder de “proloog”: J.J. van Rietschoten, Oosterbeek 1933.
57867: - Schets met krijt van Henry Mounier (1799-1877), staande op een toneel, 20x13cm, w.s. door Mounier zelf.
13349: - HEERIS, VON SAHER, KRUSEMAN Muziekstuk “L’amour nous grise” door J. Philip Kruseman, “a madame Jeanne Heeris-von Saher”, ‘s-Gravenhage z.j. (begin 20e eeuw), 4 p., gedrukt.
13330: - BURMAN, SERRURIER, DE VRIES Tweede vertaling van het beruchte vers, genaamt Sophiae reduci door P. Burman... Met vertaling ook van de acht regels die om (redenen) door Burman uyt zynen 2de dr. zyn uytgelaten. Gerymt door R. de Jong. Amst. 1706, 8 p. (Kn.15548). - Briev aan een vriend behelsende een regt vertalinge van het berugte vers genaamt Sophiae reduci. (Vert. in proza), dd Franeker, 19 maart 1706, 8 p. - Niet in Knuttel.
13333: - VLAARDINGEN, VAN ‘T WOUDT “Lied voor de Nederlandsche jongens bij de 50-jarige herdenking van den veldslag van Waterloo, door Reijer van ‘t Woud, oud 16 jaren, schildersleerling te Vlaardingen”, Vlaardingen 1865, 2 p., gedrukt.
55020: J.P.J.F. [= J. POERS JZ.] - Compendiosus Hispanicae dominationis arcanorum index, ofte Beschrijvinge vande Spaensche tyrannische regeeringe, door de gansche werelt (...) der Spanjaerden politijcke ondernemingen, Barbarische wreetheden etc. in (...) de gansche wereldt begaen. Middelburg, Henrick Smidt en Pieter van Goetthem, 1663.
20822: - Vorschläge zu einer den alten und neuen Zwiespalt der Stände versöhnenden Reorganisationdes Adels, 2e druk, Berlijn 1843, 49 pag.
13112: - STEENBERGEN, VAN Tekening door W. van Steenbergen, 1880, een Griekse vaas, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 65x45 cm.
12989: - MILITAIREN 1650 Gedrukt blad, plano `Lijste van de afgedanckte ende gelicentieerde comp. gedaen ... door ... syne hoogheydt ende syn excellentie stadt-houder, mitsgaders den raedt van staete ... volgens de resolutie van hare Ho.Mo. van Jovis den 18 Aug. 1650'. Druk: 's-Gravenhage: Wilhelm Breeckevelt, 1650.
29314: - CONSULAIRE EXAMENS -- Rapport van de commissie voor de consulaire examens aan de minister van buitenlandse zaken, dd 4-7-1887. Brochure van 25 pag., gedrukt. 8°.
29315: - INDIË, KOFFIEVEILINGEN -- Correspondentie tussen makelaars in koffie en de minister van koloniën betr. problemen rond de koffieveiling van de Ned. Handel-Maatschappij in september 1878. Groot folio, 4 pag., gedrukt.
58719: - Korte en gemakkelyke wyze om den waren christelyken godsdienst van den valschen (......) te onderscheiden, vertaald uit het Frans, Utrecht, Banning, 1808.
9706: - Brilofts-zang [sic] ter occasie van het trouw-verbond gesloten in 's hage op den 19 van sprokkelmaand 1756 tusschen broeder Willem De groot en Juffrouw Esther Euphemia Borst. z.p. Plano: [1] p.
13065: - ROTTERDAM, BEDRIJFSLEVEN 19DE EEUW Gedrukte circulaires van Rotterdamse bedrijven met mededelingen over veranderingen in de bedrijfsvoering, verhuizing, vestiging, liquidatie, nieuwe vennoten, overleden directieleden, etc., etc. Meestal 1 p. 4(, per stuk
13083: - SCHAAK, VAN Geknipt silhouetportret van mej. Aimee van Schaak, 19de-eeuws.
57079: -- - Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe. Vol. 94, Paris [1989?].
43489: [KAMP, A.W. EN M.D. HORST] - Rotte blaren, Leidsche studentenliedjes etc. van Hugo en Eduard, met de oorspronkelijke teekeningen en muziek bijeenverzameld, Leiden 1905, gebonden, geïll., 127 pag. Mooi exemplaar.
43499: - Detail van de burgery der stad Utrecht, aan de (....) vroedschap derzelver stad, op den 20 maart 1786 overgeleverd, ter betoog van hun wettig (.....) gedrag, ter introductie van het (.....) concept reglement van regering, z.pl., [1786] 8+109 pag.
53881: --- - Sententie van den Hove van Hollandt [...] jegens Robbert de Pille du Plessis, gepronunchieert den 31 Julii 1693. 's Gravenhage, J. en P. Scheltus, 1693.
53671: --- - Levensbeschrijving en bekeering van Anna Katharina Merks, mitsgaders een echt verhaal van al het geen aan en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenisse, van den 5 den der Zomermaand 1763 af, tot zij op den 19 den der zelve maand, door de handen der justitie te Rotterdam, ter dood gebragt is. Nieuwe onveranderde uitgave. Rotterdam, gebr. Huge, [ca. 1900?].
12999: - MUIDEN, VERMEERE, ROOST Extract uit het register der Resolutiën van de Staten van Holland d.d. 30 april 1749, betreffende het rekwest van Jacob Vermeere, keetmeester te Muiden, waarin deze verzoekt of zijn `comptoir dochter' Cornelia Roost hem mag vervangen bij afwezigheid in zijn zoutkeet, welk verzoek wordt toegestaan. Gedrukt, folio, 2 p.
29438: - RIS -- Zes tekeningen, potlood etc., waarvan enkele gesigneerd C. Ris en K. Ris, 19e- eeuws.
57991: - Brief van J.J. Hotz, commies, L. Beestenmarkt 20 te Gravenhage, d.d. 12-7-1920, aan een heraldicus (Steenkamp). Manuscript, 4o, 3 pag.
57992: - Brief van W. Leverstein, d.d. Rotterdam 22-4-1920, aan Steenkamp (?) over wapens. Manuscript, 1 pag. 4o.
12920: - "KAMPEN `Historisch verhaal van hetgeen er tussen de heren van de magistraat der stad Campen en de leden van de gezworene gemeente aldaar, in de jaren 1759 en 1760 is voorgevallen ten aanzien van het ten uitvoer brengen van het Reglement van tutele van den 19 November 1755, ingevolge resolutie van hunne Weled. Hoog Agtbare van den 16 Augusti 1760 in het ligt gegeven'. Kampen: A. Valkenier, 1760. 4(: 302 p., gedrukt. Met: `Justificatie van het gedrag van de groote meerderheid der gezworene gemeente der stad Campen ... strekkende tot wederlegging van het Historisch verhaal, zo als het zelve van de kant der groote meerderheid van de heeren van de magistraat is in het ligt gegeven'. Zutphen: A.J. van Hoorn, 1761; 4(: 419+75 p., gedrukt. Beide delen gebonden in kunstleer. Het tweede werk wordt niet genoemd in de bibliografie Scripta Transisalana."
12921: - KANON Constructietekening, pen en kleur, met maten etc., van een bronzen kanonsloop en bijbehorend houten affuit. Opschrift: `Grundriss eines 3lb regiment stuck so im Jahre 1746 ... von denen stuckgiesfern schneidewin vor den ober-rheinischen Creys unter Direction des Herrn Lieutenants Steller gegossen worden. Zu zweyenmahlen jedesmahl 6, davon 2 das erstmal verunglückt. Die ganze Lenge des Stucks ist 4 Shuh 1 2011 Nürnbergisch'. 24x36 cm.
12923: - KATWIJK Kadastrale kaart van een aantal percelen te Katwijk, eigendom van N., J. en L. Parlevliet, H. Verloop en G. van Duyn. 3 lichtdrukken, ca. 1930.
57800: - Veilingcondities d.d. 14 maart 1887 gepasseerd voor notaris Andreas Daniel Rumling voor de verkoop van een huis en erf aan de Tuinstraat nr. 5 te Amsterdam op verzoek van Johanna Groothuis. Het huis is afkomstig van Gotlieb Hendrik Bergner en Hendrina Groothuis, die het hebben nagelaten aan hun nicht Johanna Groothuis. Verkocht voor fl. 2675 aan Gerrit van Riessen, makelaar ten behoeve van Jacobus Holshuijsen, koopman te Amsterdam. Manuscript (folio), 16 p. met opgedrukt zegel in rode was, authentiek afschrift.
45078: - "UTRECHT; BAKKERS --- Publicatie van gemeentebestuur van Utrecht, d.d. 27-12-1803 met verbod voor brood- en koekenbakkers om zaagmeel te stoken. 1 blad plano, gedrukt (P. Muntendam), met wapen van Utrecht in houtsnede."
9744: - Ter zilveren bruilofte van den Heere Pieter Van thol en Mejuffrouwe Maria Mess, 's haage 2-7-1765. 4º: 2 p.
9734: - Echt-zang op het huwelyk van ... Mr. Pieter Hendrik Van de wall, regeerend scheepen en in den oud-raad der stadt Dordrecht, enz. en ... Catharina Berger, in den echt vereenigt binnen Utrecht op den [met pen ingevuld: 6] van sprokkelmaand 1763. z.p. 4º: [8] p. Titelpagina in rood gedrukt.
55907: [ CASTELIUS, JOANNES OF HUBERT GOLTZIUS ] - Historie van Br. Cornelis Adriaensz van Dordrecht , minrebroeder tot Brugge. Inde welke verhaalt wert de discipline en secrete penitentie oft geesselinge by hem gebruykt. Als ook mede sijne wonderlijke, vuyle, grouwelijke, ia bloetdorstige en lasterlijke sermoonen, die hij binnen Brugge gepredikt heeft. Gedrukt 't jaer 1628.[ Deventer, C. Thomassen]
56649: - Schatkamer voor alle standen voor 1842 [ en 1843, 1843 (andere tekst), 1845], Amsterdam, Diederichs, 142-1845.
54251: --- - Verordnungsblatt für die besetzten Niederländischen Gebiete Jahr 1940 / Verordeningsblad voor het bezette Nederlandsche gebied, jaar 1940.
55625: --- - Tekening in kleur, geplakt op karton, van het interieur van een cel in een Engelse gevangenis. Gedateerd 1-10-1903 en bedoeld als voorbeeld voor de gevangenen. Koordje voor ophangen in een gevangenis, 40x28 cm.
55626: --- - Geillustreerd Politie Nieuws. Justitie, Politie, Hist.-Schetsen, Varia, Feuilleton. Enige honderden afleveringen uit de jaargangen 1888 (jrg. 15) t/m 1894 (jrg. 21).
58953: - Wereldkroniek 7 januari 1937, 24pp. Geïllustreerd, slappe kaft, uitgave ter ere van het huwelijk van Juliana & Bernard.
55191: --- - Prent: 'Caspar von Coligny, 1572'. Anonieme gravure met zijn portret ter halver lijve in harnas met eronder een scene uit de Bartholomeusnacht en zijn neerschieten op straat in 1572. Eind 16e eeuwse gravure.
14399: - HASKERDIJKEN (FR), BESTEK BOERDERIJ, VEGELIN V. CLAARBERGEN “Bestek en voorwaarden van het maken van eene nieuwe stelphuizinge te Haskerdijken in plaats van de boerehuizinge door de wed. E.L. Bouma bewoond, zijnde eigen aan Jhr. Mr. P.B.J. Vegelin van Claarbergen”, 1848, manuscript, folio, 18 p.
14397: - MILITARIA, 1917, DEN OUDEN Getuigschrift waarbij het “Hoofd van de afd. van het Alg. Hoofdkwartier Ontwikkeling en Ontspanning voor de gemobiliseerde troepen verklaart dat milicien Den Ouden aan de demonstraties lichaamsoefeningen heeft deelgenomen, d.d. Den Haag 11-8-1917”. Ondertekend: generaal majoor P. Kleynhoven (?).
14398: - ROTTERDAM, GELUK Oorkonde t.n.v. C.A. Geluk, voor 40 jaar dienst bij de gemeente Rotterdam, d.d. Rotterdam 1-1-1960, getekend door Burgemeester en secretaris, 40x50 cm, deels gedrukt.
14395: - OUDENDIJK (nh), MAIJ, BRANDER Gedrukt programmaboekje van de “Gemengde Zangvereeniging ‘Zang en Vriendschap’ te Oudendijk, Directeur K. Maij”, d.d. 30-11-1919, 8º, 11 p. (druk Egmond te Enkhuizen).
5791: [VELMANS, L.] - Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der N.V. Handelmaatschappij v.h. J.H. van Maarssen, Amsterdam 1948, 48 p., geb., geïll.
58600: - Groot Hindoe-droomboek, naar de beste bronnen bewerkt door Edmond.
9882: - Aan den Heer Willem Bilderdijk, in antwoord op een puntdicht waarin hij mij zegt dat mijne werken hem dichter hebben gemaakt. z.p. 8º: [3] p.
9881: - Troostzang aen mijne echtgenoote bij het zeer onverwacht afsterven van haeren vader Pieter Bodry, in den ouderdom van omtrent 72 jaeren op den 8 van wintermaend 1780. Leiden, J. Meerburg. 8º: 8 p.
9877: - Ter nagedachtenisse van mijne zeer waarde ouders Frederik Halewijn en Johanna Van wormer, overleden in den jaare 1780, mijnen veelgeliefden broeder Pieter Halewijn toegewijd. Leyden 1780. 8º: [8] p.
9874: - Zegezangen ontboezemd ter gouden bruilofte van Jan Bommenée, opperfrabicq, brandmeester-generaal, erfscheider enz. van zijne geboortestad Middelburg, en Lina Van der boor, te samen in den echt verbonden te Zierikzee den 12 april 1730 en plegtig gevierd binnen Middelburg in Zeeland den 12 van grasmaand 1780. Middelburg, Levinus Moens. 4º: [104] p. Watervlekkig.
8588: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS?] - "De astrologische geheimschryver, of De staats-pen van Europa, voorzeggende op een vrolyke trant door middel van de astrologie, niet alleen alle de cabinetsgeheimen van de voornaamste hoven van Europa; maar de staats en oorlogszaken welke in dezen tyd, en vervolgens naderhand plaats zullen hebben: alles verrykt door een omstandig en vermakelyk verhaal van gedenkwaardige lotgevallen [...]. Leuven, Kuper etc., [1790]."
45465: - VLAARDINGEN, BALJUW SWEERSZ.--- Verklaring d.d. 9-2-1558 van inwoners van Vlaardingen: Arent de Decker, Neeltge Neel Jorisz., waardin in het Keysers wapen, en ......, waardinne in St. Bastiaen, manuscript, folio, 1 pag.
57918: - Getekend wapen van de familie Idsinga, 19e eeuws, 24x17 cm, fraai.
14387: - ROTTERDAM, GEMEENTE-WERKLIEDEN ‘Verslag van het Scheidsgerecht voor gemeente-werklieden te Rotterdam over het jaar 1922’. Gedrukte brochure, 12 p.
14396: - HAARLEM, MANNENCOOR CAECILIA, NIEUWENHUIZEN Twee foto’s van het mannenkoor Caecilia te Haarlem, ca. 1902: een te Amsterdam gemaakte groepsfoto met “3e prijs” en het vaandel met jaartal 1897 en een foto van gewonnen prijzen, o.a. met jaartal 1902. Beide op karton en 13x22 cm.
56633: [MOUSLIER DE MOISSY, A.G.] [ YOUNG, EDWARD], - Le vertueux mourant, drame en trois actes et en prose, Paris, Bailly, 1770, 79 pag.
11025: - DRESDEN, HOFROUW `Reglement wornach sich an dem Chur-Furstl. Sächs. Hof wegen der Gala- und Trauer-täge zu achten'. 1764. Folio, 16 p., gedrukt.
57760: - Missive van Leopold Konig, stalmeester, d.d. Wernigerode 8-12-1775 aan Staten v. Holland betr. een middel tegen veeziekte. Folio, 2 pag., gedrukt.,
57762: - Extract Resolutien Staten v. Holland 5-4-1788 betr. request vleeschhouwers gilde Amsterdam om vermindering inkomend recht op rundvee. Folio, 2 pag., gedrukt.
14372: - ALDRIDGE Potloodtekening, 22x16 cm van “eene negerin te Rio de Janeiro” en gesigneerd E.B. Aldridge.
14373: - LINTZ Aquarel, 12x12 cm voorstellende 4 mannen in een roeibootje gesigneerd “F.E. Lintz ‘48”. Enkele beschadigingen.
14374: - TAUREL, ORANJE-NASSAU Getekend portret van Willem de Zwijger, opgewerkt met penseel in zwart en grijs, 27x20 cm, gesigneerd Edouard Taurel. Mooi!
7161: [BRAUW, J. DE] - "Mijne emigratie in Duitschland, Engeland en Ierland, in de jaren 1799 - 1802; met een verslag omtrent de Hollandsche Brigade in dienst van Groot-Brittannien, onder bevel van Z.D.H. den heere Erf-prins Van Oranje Nassau, alsmede eene korte beschrijving van eenige bijzonderheden te Londen, opgeteekend gedurende mijn verblijf aldaar in het jaar 1804. Utrecht, N. van den Monde, 1837."
53940: --- - Request met eenige annexe documenten [...] op den 18 September 1748 door [...] O.D. van Randwyk [...] aan die [...] raad der Stadt Nymegen doen indienen. Amsterdam, Arnoldus Olofsen, [1748].
53941: --- - Sententie by den Hove van Utrecht ghearresteert jegens Adriaen Ram tot Schalckwijck, gepronuncieert in de Audientie van den selven hove op den 29 Julij 1651. Utrecht, A. van Paddenburgh, 1651.
53942: --- - Sententie crimineel by den Ed. Hoove Provinciael van Utrecht, den 29. Julij 1651 gepronuncieert jegens Adriaen Ram, tersaecke van seeckere excessen by hem op sijne huijse van Schalckwyck gepleeght. Utrecht, Gijsbert van Zijll en Dirck van Ackersdijck, 1651.
23960: [ MASSON, C.F. PH.] - Memoires secrets sur la Russie, et particalierement sur la fin de règne de Catherine II et le commencement de celui de Paul I, 3 delen [ van 4] Amsterdam 1800-1802 355+295+444 pag. Gebonden in drie fraaie halfleren banden. Geïllustreerd met portret van Paul I. Mist deel 4 ( Amsterdam 1803).
14384: - BALK (FR), MEINES, SCHOOLMEESTER Verklaring van een aantal stemgerechtigde burgers van Balk dat de nieuwe schoolmeester Jelle Meines, aangesteld op 1-11-1796 in de plaats van S.S. Teyema, op een tractement van 160 caroli guldens per jaar, niet gelast moet kunnen worden om de “kerkendienst” (=kosterschap?) te Balk te bedienen en daardoor zijn schooldienst te verwaarlozen. Manuscript, 1 p., folio met de handtekeningen van Joh. Westendorp, Hylke Wytzes, Rijk Harmens, Wytse Harmens, Eibert Wierds, Wybren Doedes, Jan H. Rekers, Fredrik Hendrik Os, Joh. Jacob Müller, F.W. Muller, Epke Cremers, B. Thees.
14365: - KRUIDENIERSWINKEL, TEN KATE Foto van interieur van een kruidenierswinkel naar een tekening van Jan ten Kate met achterop gedrukt gedicht “Een cent te kort”, door J.J.L. ten Kate, ca. 1890?, 16x11 cm.
57999: - Brieffragment van W.A. van Rijn aan J.C.P.W.A. Steenkamp, o.a. over de graaf van Dingen en fam. Schram. 4o, 2 pag., manuscript.
14356: - PATRIOTTENTIJD, UTRECHT, BOEKVERBOD ‘Publicatie’, uitgevaardigd door Schout, Burgemeesteren en Gerecht van Utrecht d.d. 12-4-1785 waarbij ƒ 1500,- wordt uitgeloofd voor degene die de maker, en ƒ 1000,- voor degene die de drukker, kan aanwijzen van “zeker gedrukt papier ten opschrift voerende ‘Aan het Volk van Utrecht’” dat “in den voorledene week bij nacht langs de publique straten gestrooid is”. Niet alleen de Prinses van Oranje wordt erin schandelijk gehoond, maar ook de regering van de stad Utrecht. Gedrukt, 1 blad plano, gedrukt te Utrecht door G. van den Brink, Jan 22, in 1785. In lijst achter glas.
14358: - EÉNHANDIGE KALLIGRAAF, VAN DE PAVERT Gekalligrafeerde tekst over Plato, gesigneerd: “Geschreven getekend en getrokken door Frans van de Pavert, oud 15 jaar, heeft geen regtehand”. Fraai blad, 40x50 cm, ca. 1800?, in lijst achter glas.
14368: - SCHELLINKHOUT Convocatie van de Vereeniging Beschaving en oefening te Schellinkhout, secretaris P. Ton, voor vergadering in 1863 met als spreker J. Smit van Bovencarspel, 1 p., 8º oblong, deels gedrukt.
14349: - ARCHITECTUUR, AANNEMER KONDOR, ABC Twee fotoalbums met - veelal grote, 18x24 cm-foto’s van werken van het aannemersbedrijf N.V. De Kondor, gewapend betonbouw. Directeuren W.J. Wisselink c.i. en A. van Geluk. Gevestigd: Gebouw “De Roos”, Rokin 9-15 te Amsterdam (naam later ook: ABC, Algemene Beton Compagnie, ‘s-Gravenhage). Periode ca. 1920-1953.
14364: - HEERHUGOWAARD Poster voor het “Openluchtspel te Heerhugowaard” 1935: De geheimen van de Heilige Mis. Leiding: Anton Sweers. Gedrukt, 100x70 cm.
14345: - POVEL, VAN OGTROP Enkele documenten en foto’s betr. de families Van Ogtrop en Povel, 19e en 20e eeuw, ca. 50 stukken.
14362: - MARKEN, PEREBOOM Vier schoolrapporten van de “Christelijke School te Marken” (hoofden F. de Boer, H.J. Kerkhoven en G. Hogeweg Jz.) over 1922-1930 ten name van de leerlingen N.A. (Klaas) Pereboom, en Trijntje Pereboom.
14343: - KRUGER, PAUL Originele portretfoto op karton van Paul Kruger 17x12 cm, fotograaf Corine Ingelse te Utrecht. Hierbij: gedrukt overlijdensbericht van St. J. Paulus Kruger, d.d. 14-7-1904 “in leven Staats President der Zuid Afrikaansche Republiek”, 28x22 cm, met zwarte rouwrand.
14344: - BOMBLED Album amoricum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, afkomstig van W.F. Bombled, 1834-1851.
14337: - FILM, DAGOWERT Zes foto’s van de filmopnamen in 1928 aan boord van een passagiersschip, de S.S. Coblenz met Lilian Dagowert in de hoofdrol.
9783: - Op het huwelijk van den Heere Johannes Van balen en Mejuffrouwe Hermina Coops, in den egt getreden op den 7 van grasmaand 1771. z.p. 4º. Incompleet, alleen titelpagina aanwezig (vlekkerig).
14326: - ARNTZENIUS Diverse stukken en correspondentie betr. de genealogie Arntzenius, afkomstig van W.B. Arntzenius te ‘s Graveland.
14323: - KRINGS Kerkelijke attestatie in het Duits voor Johannes Krings, gegeven te Wulde ..., datering 22-8-1790, getekend door Joh. M. Michael, prediger.
14319: - ZEILEMAKER, EVERS, BRANDT Twee foto’s uit 1929, elk ca. 10x8 cm, van drie mannen die op twee verschillende plaatsen zitten te aquarelleren. De namen: J. Zeilemaker, Evers en Brandt.
14307: - GRAVENHAGE, VAN HOYTEMA Gekleure tekening door Antoinette Agatha van Hoytema (1875-1967), voorstellende huisje aan Wassenaarseweg te Den Haag, d.d. 1942, 26x32 cm, ingelijst en achter glas.
14308: - SCHUCH, SILHOUET Portret in de vorm van een getekend silhouet van “Madame Schuch, overl. 1787”, 19x12 cm.
14313: - BUIKSPREKER Geëtst portret van “James Burns or squeaking Tommy, a well known ventriloquist through the county of Nottingham, died January 7th 1796”, 21x14 cm, ten voeten uit, published 1804.
29544: - SWELLENGREBEL -- Fotoalbum ‘International Course in Health Development 1971-72 Promotion dr. N.H. Swellengrebel’, 40 foto’s van de deelnemers en docenten van deze cursus.
58822: - Flora voor dames : handleiding tot het bloemenmaken, met 24 platen, Haarlem, De erven F. Bohn, 1878.
9761: - Op het huwelyk van den Heere Gysbertus Wilhelminus De willemzen, en Jonkvrouwe Anna Margaretha Braams, egtelijk vereenigt binnen 's gravenhage den 15de van wijnmaand 1767. z.p. 4º: 10 p.
14302: - GRONINGEN, GEREFORMEERDE KERK Enige tientallen stukken betreffende geschillen en scheuring binnen de Gereformeerde Kerk te Groningen in 1944. Gedrukt, getypt en gestencild, ca. 100 p.
54947: [VRIES, SIMON DE] - Le putanisme d'Amsterdam. Livre contenant les tours et les ruses dont se servent les putains et les maquerelles (...). Brussel, J.J. Gay, 1883.
48678: - WACHTER, MEUGH, BOLOGNE, POLS, V. GANSPOEL--- Correspondentie tussen C. de Jong en Philippe Rossignol te Le Pecq, 1986, betr. Wachter, Meugh, Bologne, Pols en Van Ganspoel. Manuscripten, ca. 50 pag.
48680: - HARLINGEN--- Correspondentie tussen C. de Jong en mr. O. Schutte over wapenborden Harlingen, 1985. Ca. 8 pag., manuscript.
48681: - SICKINGHE--- Correspondentie tussen C. de Jong en Michel Sementery te Evry, 1983, betr. fam. Sickinghe. Manuscripten, 5 pag.
48682: - OEM--- Correspondentie van C. de Jong met P.J. Siemons betr. fam. Oem, 1983. Manuscripten, 2 pag.
48683: - SPECKLE--- Correspondentie tussen C. de Jong en C.P. Speckle, 1984, betr. fam. Speckle. Manuscript, 3 pag.
48686: - BEETSTERZWAAG--- Correspondentie van C. Reitsma met C. de Jong, 1973, over Hist. Centrum Beetsterzwaag. Manuscript, 4 pag.
48687: - TASSIN, SILVER-CRONA--- Correspondentie tussen C. de Jong en Guy Tassin te Parijs, 1985, betr. Tassin en Silver-Crona. Manuscript, 3 pag.
48688: - QUENEAU--- Correspondentie tussen C. de Jong en Henry Tranzer te Courtenay, 1984, betr. fam. Queneau e.a. Manuscripten, ca. 6 pag.
14296: - NIEUWE PEKELA, VEGTER, DIALECT, JUDAICA Cahier met proza en poezie, deels overgeschreven, deels van de hand van de opsteller, J.H. Vegter te Nieuwe Pekela, 1890-1899, ca. 250 beschreven pagina’s.
14298: - ZWITSERLAND, VAN NOOTEN, FOTOGRAFIE Gedrukt boek door N.F. van Nooten, “Bezoek van Zwitserland in den zomer van 1865”, Utrecht [1879], 64 p., geïllustreerd met 56 originele albumine foto’s (9,5x6 cm): 41 naar schilderijen en prenten en 15 originele foto’s van gezichten in Zwitserland. Gebonden in half linnen.
14301: - NEDERLANDS DRUKWERK IN AMERIKA Brochure “Ter gedachtenis aan het leven en den arbeid van wijlen Ds. A. van Dijke, 1860-1936, in leven predikant te Sioux Center (...), Sioux Center, Iowa” [1936], 65 p., geïll.
14285: - SCHEEPVAART, OORLOGSCHEPEN 1665 “Lyste van de oorlogh schepen van Engelandt en de geunieerde provincien”, 1 blad, plano (32x21 cm) gedrukt in 2 kolommen, w.s. 1665.
14287: - BLOEMBERGEN Twee artikelen door A. Bloembergen in De Waterkampioen 1939 betr. een tocht door Zweden per kano, ca. 10 blz., geïll.
14284: - ZEESLAG BIJ PLYMOUTH 1692 “Premier avis de la grande victoire remporté sur l’armée navale de France par les flotes Angloise & Hollandoise, le 29e May 1692”, 1 blad, folio, gedrukt.
14314: - MILITARIA Getekend ontwerp (“titel-illustratie”) voor “Ons Leger, anno 1929, steunende op de sympathie der natie”. Pentekening 37x27 cm, gesigneerd Bretschneider.
14283: - AMSTERDAM, BOUW BEURS, 1841 Kennisgeving van B&W van Amsterdam d.d. 15-4-1841 betr. verplaatsing van de ligplaatsen van een groot aantal beurt- en veerschepen in het Damrak, in verband met de op 19 april beginnende bouw van de Beurs. Gedrukt, 1 blad, 53x45 cm.
14260: - GERLINGS, FONTEIN Getekende kwartierstaat van Freek Gerlings, assuradeur (1882 - ?) huwde 1910 Johanna H. Brinckman. Tekening met gekleurde wapens door H.H. van Dam 1927, 38x50 cm.
14268: - BREMER STADSMUZIKANTEN Pentekening door Friedrich Adolf Dreyer (Bremen 1780-1850), gesigneerd “Bremen 1825”, 23,5x47 cm. Een optocht van muziekmakende beren met een Bremer stadsgezicht op de achtergrond.
14271: - ORANJE-NASSAU, ROUWKLEDING WILLEM IV “Aanmerkingen aangaande het rouw dragen over zijne Doorl. Hoogheid”, gedrukt, folio, 4 p., gepubliceerd door M. Gaillard te ‘s-Gravenhage 1751. ‘Met’: “Zedige Reflectien over de aanmerkingen op het draagen van den rouw”, gedrukt, folio, 4p., publ. M. Gaillard te ‘s-Gravenhage 1751.
14275: - METZELAAR Tekening in grijs van een “Albaneesch soldaat”, gesigneerd J. Metzelaar, 1833, 20x15 cm.
14278: - AMSTERDAM, ONTVANG- EN BETAALKAS Negen gedrukte publicaties van de Ontvang- en Betaalkas te Amsterdam, 1820-1871, ca. 10 p., 4º.
14282: - INDIË Fotoalbum met ca. 250 foto’s betr. een reis naar Indië (Marseille, Port Said, Suez, Colombo) 1937 en verblijf aldaar (Sabang, Singapore, Seroei, Seweroe, Kereema, Nisak) in 1938 en 1939.
14255: - RIETSTAP, WAPPLER Tekening met kleur van het familiewapen Rietstap met de tekst “Commemorating 1891-1951 Johannes Baptista Rietstap, eminent Dutch author of Armorial Général ... 1829 - ... 1891”, 30x30 cm, 1951. Fraai blad.
14249: - WASSENAAR-VOORSCHOTEN, LANDBOUW, VAN SANTEN Diploma van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling Wassenaar-Voorschoten, d.d. 1882, uitgereikt aan J. van Santen te Voorschoten als derde prijs voor eigengefokte koeien. Getekend door Van der Oudermeulen als voorzitter en M. Hemer (?) als secretaris. Litho met kleur, ontwerp J. Helemelch..., druk wed. E. Spanier & Zn., 70x50 cm, enkele scheuren.
14254: - WAPPLER, HERALDIEK Wapentekeningen door O.W.D. Wappler, ca. 1950-1975 getekend op dun papier, ca. 30x30 cm per blad.
14259: - HOORN, VEEMARKT, HOUTSNEDE “De Hoornse Beestemarkt”, opschrift in pen boven een 17e-eeuwse houtsnede, 10x29 cm, met een gezicht op de veemarkt te Hoorn. Op de achtergrond een zevental huizen, het meest linkse huis met het wapen van de stad Hoorn op de gevel. Rechts een gracht met schip waarin een koe wordt gebracht. In het midden het marktveld met enige tientallen koeien en personen. Het houtblok is ongesigneerd maar knap gesneden.
14237: - GRONINGEN, KLOPPENBURG Krijttekening: portret van “Jan Kloppenburg, vriend van Opa Braaksma, vrijgezel, verzamelaar te Groningen, gestorven ca. 1948”, (tekst op achterkant), 31x24 cm, gesigneerd: “Boeckman 9-6-[19]-41”.
14238: - ROOS EN BURG Potloodtekening van een huis “Roos en Burg”, ca. 1770. Het huis heeft vier woonlagen, waarvan de hoogste onder een kap, naast het huis een lager bijgebouw. Het papier heeft een op 1769 te dateren watermerk. Rechts onder een vaag leesbaar woord “Neiv.nsigen”, 20x32 cm.
14239: - KANON, LE SIFLEUR Twee grote tekeningen, ieder ca. 35x45 cm, van een metalen kanon, een doorsnede van dit kanon en een boven- en zijaanzicht van het bijbehorende affuit. Het opschrift luidt “Piece legere du calibre de 8. pour le service de campagne” op de loop de naam “Le Sifleur” en groot, gekroond, monogram (AX?)
14248: - WASSENAAR-VOORSCHOTEN, LANDBOUW, VAN SANTEN Diploma van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling Wassenaar-Voorschoten, d.d. 1877, uitgereikt aan J. van Santen als 1e prijs voor Pinkstieren geboren in 1876. Getekend door de voorzitter C.J. van der Oudermeulen en secretaris M. Hemer (?). Litho in grijs, 45x60 cm met de afb. van landbouw(werktuigen). Litho van wed. E. Spanier & Zn.
14216: - KEUSS Geschilderd portret op perkament of ivoor voorstellende Bernard Herman Keuss, geb. 27-4-1798, overleden te Neuenkirchen 26-11-1861, 11x8 cm, in lijst achter glas.
14217: - OEGSTGEEST, DU BOEUFF Album met 88 foto’s, 13x18 cm, van het afscheid van burgemeester H.L. du Boeuff van Oegstgeest, waar hij van 16-4-1950 tot 29-2-1968 burgemeester was. Foto: De Groot, De Kempenaerstraat, Oegstgeest, 1968.
14224: - RITSCHL, GIZA, EVERTS Portretfoto, 6x4 cm, van de dichteres Giza Ritschl (1869-..), met verso “voor Maria van Giza. Gekiekt 21-10-1940”.
14227: - REICHENFELD Foto, 9x12 cm, van Erwin Georg Franz Reichenfeld, d.d. Leiden 1920, geoffreerd aan C.W. du Boeuff. Wat verbleekt.
14228: - OEGSTGEEST, TORENVELD Tekst voor een artikel over het huis Torenveld te Oegstgeest, door W.J. van Varik, 2 p., getypt, met een dertigtal foto’s van het huis en details van het huis, ca. 1950.
14210: - STAATSBLAD Besluit van Koning Willem I d.d. 18-12-1813 betreffende uitgave van een “Staatsblad der Vereenigde Nederlanden” met ingang van 1-1-1814. Folio, 2 p., gedrukt.
14211: - POSTZEGELS “Postzegelboek” met tabkaarten voor bewaren van ongebruikte zegels in de waarden ½, 1, 2, 2½, 3, 5, 7½, 10, 12½, 15, 20, 22½, 25, 30 cent. Houtachtig omslag met voorstelling van een dame met (postzegel?)boek op schoot.
14235: - MAASTRICHT, GRIMSBERG, FILIPSE Gekalligrafeerd blad “Herinnering aan het zilveren huwelijksfeest van Hendrikus J.W. Grimberg en Camille N.E. Filipse .... Maastricht 12-11-1927. Br. Joannes”. Gesigneerd: Br. Wulfranus, Maastricht.
14198: - APOTHEEK, TONEEL, ANGELKOT Gedrukt toneelstukje ‘De ontmantelde apotheker met gefopte hoorndrager, blijspel’, Gouda, erven L. Kloppenburg, [ca. 1715], 12º, 32 p.
14196: - WORKUM Twee gewassen tekeningen, ieder 26x35 cm, van de watersnood te Workum in 1825. Teksten onder de tekeningen: “Gedenkstuk wegens het vluchten van Klaas Simmes van der Meer uit het Nieuwland na Workum op den 4e febr. in 1825” en “Gedenkstuk wegens de noodlottige stormvloed te Workum en elders op den 4e february 1825”. De tekeningen zijn ingelijst in originele houten lijsten uit 1825. De tekenaar zou Sterk of Strik kunnen zijn. Ze zijn wat naïef getekend, maar charmant.
14195: - VEERE, BRUINING, KUILER Prijsboek in geheel leren prijsband met in goud het wapen van de stad Veere, met prijsformulier t.n.v. Christoffel Johan Kuiler, d.d. 1796. Het boek zelf is de “Proeve van bijbel en mengelpoezy” van H.A. Bruining, predikant te Veere, gedrukt te Veere bij C.M. van de Graaf in 1792, 8o, 144 p., met op titelpagina een groot geëtst vignet van de Zeeuwse kunstenaar George Kockers, 1792.
55873: --- - Extract Resolutien Staten van Holland d.d. 21-9-1730 tegen de licentie van het drukken.
59275: - "Kermiswens ""De Nachtwacht"". Amsterdam: J. Bakels dd 9 september 1867. Begger print with 13 verses and illustration of the parklaan plantage, 21x30cm. "
59273: - "Kermiswens ""De Nachtwacht aan Amstels ingezetenen"". Amsterdam: Prinz dd 12 september 1853. Begger-print with 25 verses and illustration of the plantage. 21x30cm. "
59274: - "Kermiswens ""De Nachtwacht"". Amsterdam: C. le Blansch dd 6 september 1862. Begger print with 18 verses and illustration of the tolhuis (""tollhouse""), 21x30cm. "
59143: - "Poesie Album/Poezie album/Album with poetry of Maria, Bonn 1877-1880, 90pp containing 35 manucript contributions, recto (and verso), many with mounted chromolithogr. poetry album pictures (""poezieplaatsjes/poesieplaatsjes), contemp. full blindst. camel-coloured morocco, frontcover with central heraldic metal supralibros of an (empty) shield topped by a helm and w. elaborate goldcoloured mantling. "
10294: - Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig vervuld leeraar-ambt binnen de stad Utrecht door ... Henricus Smith op den 28 van lentemaand des jaars 1813. z.p. 8º: 4 p.
10315: - Iets voor mijn kind. Leiden, L. Herdingh en Zn, 1815. 8º: 16 p.
45887: - DELFT, HIPPOLYTUSKERK--- Aankondiging betr. verkoop vrouwenplaatsen in de nieuwe St. Hippolytuskerk te Delft 1886. 1 pag., gedrukt.
45888: - DELFT, GEMEENTERAAD, V.D. LEEUW, SCHAGEN VAN LEEUWEN--- Voorstellen van de heeren A. van der Leeuw en A.M. Schagen van Leeuwen, ingebracht in de vergadering van den gemeenteraad van Delft 13-2-1872. Folio, gedrukt, 14 pag.
45889: - DELFT, PAAP--- Consent aan de wed. C.S. Paap tot het plaatsen van aardappelen etc. op de Klinkerstraat voor haar woning aan de Broerhuislaan, Delft, 1876. 4°, 1 pag., deels gedrukt.
45890: - "DELFT, CRESCENDO; MUZIEK--- Programma muziek ver. Crescendo, Delft, 1878. 1 pag., gedrukt."
45891: - DELFT, MUZIEK--- Programma concert van Theatre Alhambra te Rotterdam (dir. K.A.J. Sander) in het Feestgebouw te Delft 14-7-1878. 1 pag., gedrukt.
54960: [HOEVENAAR, ADRIANUS] - Pleydoye in der zaake van Gisbert Timon van Paddenburg, boekverkoper en boekdrukker te Utrecht, gerequieerden, contra jhr. F.C.R. baron van Rheede van Athlone, hoof officier, requirant, A. Hoevenaar, procureur van den gerequireerden, M.J. van Buren (...) procureur van den requirant. Utrecht, v. Paddenburg, 1783.
17436: N.N. - Twee redevoeringen, de eene op een dorp, de andere in eene stad in Holland, in eene christelyke vergadering uitgesproken, z.pl., 1784, 8°: 66 p. (laatste pagina's waterschade)
17438: N.N. (R.K. PRIESTER) - Juda tot zynen vorigen geluksstand terug gebragt door de herstelling van wetten en godsdienst onder den koning Josaphat [...], te Rotteerdam aan de R.C. gemeente op den steiger voorgesteld by den aanvang des jaars 1787, z.pl., z.j. [1787], 8°: 30 p.
17439: N.N. - Nederland tot vertrouwen op God opgewekt. Leerrede, gehouden op den biddag des jaars 1782, Utrecht, R. de Meyere, 1783, 8°: (6) + 34 p.
17440: N.N. - De aangelegenheid van het leeraar-ampt, en de moeijelykheid van hetzelve recht waarteneemen, MET: De last afgelegd by de verordeninge van den eerwaardigen heer Abraham Tozer, z.pl., z.j. [ca 1780], 8°: 70 p. (mist p.1-2)
17441: N.N. - Aenmerkingen op de Bedenkingen over den oorlog, als zynde niet altijd een kenmerk van 'n volks groote zonden en gods straffende voorzienigheid, aan den aucteur van die Bedenkingen, [...] Johan Frederik Scheffer, predikant by de gemeinte aan de onveranderde Augsburgsche Geloofsbelydenis toegedaen, te Rotterdam, Rotterdam, Bennet en Haar, Kraeft, Van Dyk en Krak, z.j.[1782], 4°: 24 p.
44738: - WEYERMAN --- Diverse aantekeningen van G. Halwasse (ca. 1950) over de familie Weyerman c.a. Ca. 20 pag., manuscript.
45123: - "ZOCHER; BARBIERS; DRUYVESTEYN; ABERSON; HAARLEM --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van een Haarlemse jongeman uit de jaren 1834-1839."
45130: - "VERKADE; CALLENFELS; V.D. SCHEER; SCHIEDAM --- Album amicorum in de vorm van een oblong hoesje in schuifhoes met 18 losse blaadjes met teksten en tekeningen van Annet Verkade, voornamelijk Schiedam, 1835-1864."
45131: - "OLIE; WEYTINGH --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met 13 losse blaadjes met teksten en tekeningen, van C.B. Olie. Amsterdam, 1837-1840."
45133: - "VERKADE; V.D. SCHEER --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met 9 losse blaadjes met teksten, tekeningen en prikwerk, 1831-1862, Dordrecht en 's Gravenhage, van een meisje Verkade."
59478: - Const-thoonende ivweel by de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht [...] in twaelf spelen van sinne, Zwolle, Z. Heyns, 1607. 18e eeuwse geheel leren band met goudopdruk.
57998: - Brief van M.J. Demers, d.d. Hooghlede 1818 aan De Mey van Streefkerk (?). Manuscript, 4o, 3 pag. (in het Frans).
56071: - Association Belge de photographie, XXV anniversaire de la fondation, Album Jubilaire 1874-1898, Bruxelles, Bruylant, 119 pag.
56072: - Gala de Bienfaisance. Les Fastes Belges, Bruxelles, Vromant, geïll., 51 pag.
55921: [BECCARIA, CESARE] - Verhandeling over de misdaden en straffen. Naar de derde verbeterde en vermeerderde Italiaansche uitgave, waar by de verklaaring op dit werkje van den heere de Voltaire. Uit het Fransch vertaald. Amsterdam, Gerrit Bom, 1768. [Gebonden met:] Dezelfde, Verhandeling over de deugden en belooningen. Om te dienen tot een vervolg van de Verhandeling over de misdaaden en straffen. Amsterdam, Gerrit Bom, 1768.
58110: - Album amicorum in de vorm van oblong doosje met ca. 20 blaadjes, 1839-1846, van Betje Coster uit Alkmaar.
54244: --- - Verklaringhe van de heeren Staten van Hollandt (...) op de ordonnancie vande successien. 's Gravenhage, A. Heyndricksz, 1602.
9830: - Aan ... Jacobus Henricus Ottens, arts, met ... Anna Elisabeth De rhoer in den echt vereenigd den 20 van grasmaand 1777. z.p. 4º: [4] p.
11693: - VREDENBURCH, VAN Getekend familiewapen Van Vredenburch. Tekening met kleur door A.v.L[eeuwen]. Ca. 1900, 30x50 cm. Fraai.
11694: - "VRIENDT, DE; BOXMEER Extract uit het register van overlijden van Boxmeer, 1831, betreffende het overlijden van Gerrit de Vriendt, rentenier, echtgenoot van Johanna C.A. de Martines, wonend te Boxmeer, 59 jaar. Folio, 2 p."
11710: - WEVE, MUTZENBACH Kwitantie betreffende de koopprijs van een huis aan de Bagijnestraat te 's-Gravenhage, verkocht door diverse familieleden Weve aan Cornelia Th. van Geffen, wed. H. Mutzenbach, 1861.
54542: --- - In naam des konings. Alzoo aan het Hoog Gerechtshof voor de financien en zeezaken der Ver. Nederlanden is gebleken ... [Gravenhage, Landsdrukkerij, 1819].
49044: - BELASTINGEN, AMSTERDAM--- Kwitantie betr. ontvangen lamptaarn, brandspuit, emmer- en straatgeld alsmede zuiveren der wateren over 1806 te Amsterdam. 1 blad, gedrukt.
49045: - BRAND, TEERTUINEN, AMSTERDAM--- Reglement waar na de extra brandwacht die geduurende het wintersaisoen in de Nieuwe Teertuinen gaat, zig zal hebben te gedraagen. Amsterdam, P. Mortier, 1768. 1 blad, folio, gedrukt.
49047: - NOTARIAAT--- Publicatie van de Staten van Holland d.d. 15-3-1760, betr. protocollen van notarissen. 1 blad, plano, gedrukt.
59240: - Akte in het Frans (moeilijk leesbaar), waarschijnlijk 17 eeuws, waarbij betrokken zijn: Andionet Ducerreau [ du Cerreau], Claude Caram, J. Carques.
9735: - Troost aan mijne hoogstgeeerde nichte Jongkvrouwe C.C. Van muyden in hare treurigheid wegens het afsterven van de Weledele Jonkvrouwe Hillegonda Jakoba Van wachendorff, den tienden van sprokkelmaand 1763. z.p. 4º. Incompleet, [8] p. (aanwezig katern B).
17296: [HILTROP, HENRICUS VAN] - Briev van een liefhebber der waarheit en geregtigheid aan een zijner vrienden, aangaande de zoo veel gerugt verwekt hebbende predikatie [...] door Ds G.T. de Cock op den 3 Febr. 1765 uitgesprooken, Zwolle, Rooyaards etc., [1765], 8°: 31 p.
14169: - RIJSDIJK, ROTTERDAM Schoolschrift met getekende kaartjes van C.J. Rijsdijk, w.s. te Rotterdam, ca. 1920.
29257: - LEIDEN, POLS, V. D. LINDEN, ROBBE -- Poesiealbum van (He)lena ..., met ca. 50 inschrijvingen te Leiden van vriendinnen en enkele familieleden. 1887-1889.
56610: [ WIJS- VAN DER MANDELE , E.C. DE] - Het wetboek van mevrouw etiqette in 28 artikelen, 5e druk, Utrecht [1903].
57985: - Acrosticon op Gijsbert van Beresteyn, d.d. 1673. Manuscript, 4o, 3 pag., 17e eeuws.
57984: - Rekening d.d. 7-1-1653 van Jan Otten Vermeer, wonende in Broeck als voogd en Adriaen Pietersen wonende in Nieuwpoort, als medevoogd, gedaan voor de kinderen van Aert Otten, overl. te Broeck. Manuscript, folio, 100 pag.
9704: - Ter bruilofte van den Heere Philip Kops en Jongvrouwe Hester Barnaart, binnen Haarlem gevierd den 1sten van wijnmaand 1755. Haarlem, Jan Bosch. 8º: [22] p.
57860: - De betekenis van de wet van Say voor de conjunctuurtheorie, scriptie door W.M. Zappey, 1955, 33 pag., getypt.
57861: - Aantekeningen betr. Pieter Meffert (1595-1663) afkomstig van Dr W.M. Zappey, 1 omslag.
57862: - Aanteekening van de onderwerpen door verhandelaren in de maatschappij Felix Meritis gebezigd zedert den jare 1803. Getypt, 18 pag.
57863: - "Geschilderd paneeltje, 19x25 cm van een landschap, gesigneerd ""Willem Justus Ising fecit 1884""."
11248: - ALEWIJN Kwartierstaat van Martinus Alewijn, geb. 4 mei 1747, commissaris 1776, grote tekening met 32 kwartieren, 45x65 cm.
17230: [DÜNNER, J. / TAL, T. ] - Gelegenheids-predikatien by de installatie van [...] T. Tal tot rabbijn der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge ter Nieuwe Synagoge te Amsterdam, Zondag 27 december 1874, Amsterdam, Gebr. Levisson fa D. Proops Jr, 1875, 8°: 40 p.
29627: - DOMBURG -- Dr. de Marree en P.J. van Dam. Iets over Domburg en zijne badinrigting, rapport uitgebragt door de commissie uit de afdeling Zeeland der Ned. My tot bevordering van Geneeskunde in de vergadering van april 1867. Gedrukt, 15 pag. Zeldzaam.
29630: - DWERGEN, BERTHOLDE, WORENBERG -- Twee gegraveerde portretten van dwergen ten voeten uit van a- Bertholde of Bertagnona, published by C. Johnson, 19x11 cm. b- John Worenberg, a Switzar ... to be seen now in London 1688, 15x9 cm. Per stuk.
29631: - TRAM -- Jan Courage, 'Trampraatjes', Amsterdam, gebr. Koster, 1896. Gedrukt boekje van 68 pag. Met proza en poezie over de tram met fraai omslag (steendruk Amand) met afbeelding in kleur van een volgeladen paardentram.
29632: - FILM, FOTOGRAFIE, PORNOGRAFIE -- Klein (2,5x7,5 cm.) boekje met ca. 60 fototjes die als men het boekje snel doorbladert de indruk geven van een stukje film. Men ziet dan een man die een vrouw ontkleed.
43208: "[KRUIJFF, H. DE; E.A.]" - Verzameling van eenige geloofwaardige berigten en brieven betreffende de elende van de opgezetenen der overstroomde landen in Nederland. Amsterdam, Tirion, 1741.
43213: - - Verslag over het voorgevallene tijdens den ijsgang op de Nederlandsche rivieren in de maanden December 1887 en Januari 1888. Z. pl., [1888].
43236: M. - Herinnering aan onzen togt naar eenige Noordhollandsche dorpen, overstroomd op den 4-2-1825. Amsterdam, M. Westerman, 1825, [gedicht].
57185: -- - Souvenir du Rigi, oblong booklet with 16 steel engravings of views in Rigi and surroundings [ca. 1900?].
54995: --- - Publicatie [van de Raad van Leiden, dd. Leiden 6-12-1805]. Leiden, Herdingh en Du Mortier, 1805.
53443: --- - [Collectie van 12 pamfletten, deels geillustreerd, betrekking hebbende op de moord op 7 december 1724 op oud-burgemeester G. Rösner en anderen te Thorn in Polen. Voorts drie originele tekeningen betr. de moord op Ds H.J.Hahn te Dresden in 1726.]
7693: [GIJSBERTI HODENPIJL, ANTHONIJ] - De bekeerde zondaar, of Proeve van satyre door A.G.H. Leiden, wed. D. du Saar, 1837.
55746: [FOKKE, S.] - Prent: 'De graaven van Egmond en Hoorne onthalsd [juni] 1568. Blz. 280', ets en gravure door [S. Fokke], midden boven: XLVIII.
54520: K[...], G. VAN - De geheime brieven-schryver, aangetoond met verscheydene voorbeelden, voorstellende veele manieren om brieven te schryven welke niemant zal konnen verstaan als alleen de geene die de sleutel daar af heeft. Amsterdam, B. Mourik, [17..].
57846: - "Afdruk van een houtsnede gebruikt op de tabakszakken van J.G. Kons, Prinsengracht te Amsterdam. Met afbeelding van twee zeeschepen en de tekst ""De Zeevaart"", ca. 1800, ca. 12x10 cm (op groot vel, tabakszak?)."
57848: - Aantekeningen, knipsels etc. betr. Godaert van der Poel. Afkomstig van Dr W.M. Zappey.
57850: - "Aanplakbiljet ""Publicque verkoopinge tot Haringhuisen van een winkelhuys en erve, mitsgaders een damschuit, item een vlet en boot op (...) 22-3-1784,1 blad, plano met bovenin een houtsnede van een zeilschip, gedrukt te Alkmaar bij A. Maagh. [1784]."
58391: - Stukken betr. het onderzoek omtrent de spoorweg-exploitatie in Nederland, ca 1885, folio, 40 p. gedrukt.
58389: - Stukken betr. restauratiebureau Schoonekamp B.V. te Amsterdam, 1978-1981. manuscripten.
59296: - fonds-catalogus van A.W. Sijthoff, Boekdrukker en Uitgever te Leiden, 1851-1899, Leiden A.W. Stijfhoff 1899, 166 pp. in goede staat. Met linnen band met goudopdruk.
57864: - Aantekeningen etc. betr. Jurriaan Andriessen, afkomstig van Dr W.M. Zappey, 1 omslag.
57865: - Lijste van diversche koopmanschappen, die souden konnen werden verlicht, en sonder diversie te maken in de commercie ende navigatie dezer landen tot substitentie van de collegien ter admiraliteit in de convoyen en licenten wederom daer tegen beswaert. 2+(26) pag., gedrukt, folio [ca. 1700?].
57866: - Prospectus van J. Immerzeel, d.d. 1825, voor gedenkboek van Nederlands watersnood in Sprokkelmaand 1825, 4 pag., gedrukt.
7614: [FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE] - De vryheid en de edele dubbeldemuts. Gedrukt by Job Callot, boekverkoper in de Calottestraat, in Calottenburg, daar de Ouwerwetsche Callot uithangd. [z.p.], [z.n.], [1786].
57374: K (.....), VAN DER, - Klapper op de metalen Kruisen en bronzen medailles, uitgereikt aan degenen die aan de Tiendaagse Veldtocht hebben deelgenomen, 1830-1831, getypt, 1960.
57375: [HERPEL, J.C.], - De boerderij Vrederust aan de Lozerlaan te 's-Gravenhage, 's-Gravenhage, Dienst Gemeentewerken, 1960, 25 pag, gestencild, gebonden, geïll., o.a. met 23 ingeplakte foto's en 4 losse bijlagen.
56781: - De correspondent of volledig handboek om briefwisseling te voeren (.....), 2e druk, Leiden.
56782: [STERNE, L. E.A.], - The complete letter-writer or polite English secretary, containing familiar letters (.....), 17th ed. to witch is now added a few select letters by the late Laurence Sterne (....) London 1785.
56785: [ASTER, JANE], - The habits of good society : a handbook of etiquette for ladies and gentlemen, London, [1859?],
55667: --- - Lijste vande ghevangen, bekomen door de wapenen van het parlement van Engeland, inden laetsten slach tegens sijn Kon. Maj. van Groot Britanien, etc. gheschiet by Worcester den 3 September 1651, ouden stijl. Z. pl., [1651].
59130: - Verslag over de jare 1866 van het koninklijk oudheidkundig genootschap te Amsterdam, gedrukt dbij gebroeders Binger te Amsterdam. met namenlijst, 14 pp, gedrukt.
59131: - Circulaire tot toelichting en aanvulling van het besluit van den minister van Binnenlandsche Zaken van 26 November 1909, waarbij nieuwe tabellen zijn vastgesteld voor de statistiek van het armwezen. 27 pp. gedrukt.
1712: [MENESTRIER, C.F.] - Traité des tournois, joustes, carrousels, et autres spectacles publics. Facsimilé-herdruk Roanne 1975, naar de uitgave Lyon 1669. Geïll., 400 p.
29575: - HUMBERT, SWEERS, DOODVONNIS AMSTERDAM -- Aanspraak van den hoofdofficier Isaac Sweers aan Johan Humbert, ‘sijnde geradbraakt te Amsterdam 10 januari 1766’. Manuscript, folio, 1 pag.
9631: - Ter verkiezinge van ... Mr. Pieter Rendorp, Heere van Marquette, tot burgemeester en regeerder der stad Amsterdam, den eersten van sprokkelmaand des jaars 1746. z.p. 4º. Incompleet, slechts p. 1-8 van 12 aanwezig.
58777: - Duitsche, Italiaansche, Britisch-Amerikaansche en Sovjetrussische oorlogsvliegtuigen, Stand Zomer 1943, Amsterdam [1943], 163 pag., geïll.
58779: - Beredeneerd register op de wet en de reglementen betrekkelijk het Grootboek der publieke schuld, Amsterdam , Allart, 1809.
5604: [HOEK, W,.A.] - Gedenkboek N.V. Hoek’s machine- en zuurstoffabriek, Schiedam, 1907 - 1 october - 1932, [Schiedam 1932], 47 p., geb., geïll, O.H. papier
54280: --- - Vooral niet trouwen! Een waarschuwing aan vrijgezellen, een troost voor gehuwde mannen, door iemand die goed op de hoogte is. Naar het Hoogduitsch door D. Klein jr. Amsterdam, 1892.
14325: - KRAMME, MIGRATIE DUITSLAND-AMSTERDAM Twee stukken betreffende Johann Henrich Kramme, zoon van Johann Henrich Kramme en Margaretha Ilsebein Raiden (Rahdens), geb. Neinshagen im Leuten (?) 10 of 7-5-1781. Wonende in 1812 te Amsterdam.
54034: --- - Beoordeling der adressen door jhr. M. Salvador aan Gedeputeerde Staten gepresenteerd over de verkiezingen van den gemeente raad te Haarlem. Haarlem, J.B. v. Loghem, 1851.
58947: - Rotterdamsch Nieuwsblad, Speciale uitgave van Rotterdams Nieuwsblad. Jubileumnummer: Wilhelmina 25 jaar koningin (1898-1923). Dagblad, 65x40cm, 1923, 8 pp, voorpagina in kleur (blauw/oranje).
57911: - Getekend alliantiewapen van het echtpaar Cornelis Pieter Pronckert en Anna Lucia Loogen, 16x14 cm. Fraai, 19e eeuws.
57919: - Getekend wapen Von Kutzleben, 17e of 18e eeuws, kleur, op perkament, 17x13 cm.
46335: - "GILS, VAN; BUL GENT, TINNEN TROMMEL--- Bul van de faculteit rechten van de Universiteit te Gent voor Wilhelmus van Gils uit Breda, d.d. Gent 20-6-1829. Perkament, opgerold met zegel in koperen doosje, het geheel in een op maat gemaakte tinnen trommel."
49031: - BIER--- Publicatie van de Staten Generaal, d.d. 's Gravenhage 24-4-1769 met verbod tot invoer van Leuvensche, Diester en andere buitenlandse bieren. 4°, gedrukt, 4 pag. (druk: Scheltus 1769).
45872: - DELFT, DORIE--- Verklaring van burgemeesteren van Delft dat Frans Dorié, geboren te Delft, laatst wonende te Rotterdam, te Delft mag wonen, mits zich bij de wijkmeester te melden. 1820, deels gedrukt, 1 pag.
54671: --- - Alzo myne heeren van den geregte der stad Amsterdam (...) klagten gekregen hebben over de tuyn-dieveryen, zo buiten als binnen deeze stad en in het byzonder in de Plantagie (...) Gearresteert 30-7-1760. Amsterdam, S. Lamsveld, [1760].
9700: - Troost voor den gewezen capitein Christiaen Scholten. z.p., z.j. Plano.
43302: F. - Uitboezemingen bij den algemeenen watersnood in Februari 1825, Rotterdam, v.d. Sprong, 1825 [twee gedichten op de watersnood in Noord-Holland]. Papieren omslag, 4+16 pag.
43303: J.W. - Eene dijk- en polder-kwestie onder het dijkbestuur van Overbetuwe.Eene bijdrage tot de kennis en de waardering der administrative regtsbedeeling, Arnhem. v.Eldik Thieme 1842, papieren omslag, (8)+32 pag.
43309: - Concept-reglement van een algemeen waterrecht op de rivieren, stroomen en zee-gaten door de gehele republiek, z.pl., [ca. 1790?], zonder omslag, 4 pag.
5445: [STEFFENS ELGERSMA, METSKE EN R.S. ROORDA] - De Schraarder Elgersma’s (stamboom 1480-1952), Ontario [1952], 42 p., geïll.
42343: - - Philopaedion. Tijdschrift voor de jeugd, Jaargang 1822 [= 1e jaargang]. Amsterdam, A. Vink, 1822.
42346: [NYMEGEN, ELIAS VAN] - Historie der Rijnsburgsche vergadering. Rotterdam, Burgvliet, 1775.
42347: - - Over de schadelijke huisinsekten als de huisvliegen, wespen, muggen, weegluizen, vlooijen (...) enz. met aanwijzing van (...) middelen om dezelve geheel uit te roeijen. 2e uitgave. Amsterdam, S. de Grebber, 1832.
55741: --- - Prent: 'D. Sapma in zyn vrouws gewaad, de boeyen ontkomen zynde, passeert het Tuchthuis [te Amsterdam], waar uit hy eenigen tyd daarna Grevius en Prince hielp ontkomen'. Anonieme gravure tonende o.a. de poort van het tuchthuis en de naastgelegen huizen.
59493: - Poorterbrief voor (...) Willemsz., scheepstimmerman, zoon van Willem Fransz. in leven scheepstimmerman en poorter te Amsterdam. Amsterdam, [datum onleesbaar: 1734?], getekend: Joan Thierry. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, zegel ontbreekt. Versleten exemplaar, verso: collectiestempel C.P. Staalman, Amsterdam.
29603: - SCHEEPVAART, M.S. ORANJE -- M.S. 'Oranje'. Brochure t.g.v. de tewaterlating op 8-9-1938 door koningin Wilhelmina, met uitvoerige beschrijving van het schip, foto's interieur, tekeningen, etc. 4° oblong, gedrukt bij Enschede Haarlem, 22 pag.
29564: - ALPHEN, JONGKINDT, VAN HORSON -- Boekje over vaderlandsche geschiedenis, Zutphen 1814, uitgereikt als schoolprijs aan ‘den jongenheer A. Jongkindt’, dd. Alpen 27-5-1816, getekend J.E. van Horson.
29565: - GOUDA, VAN BORSELEN -- Boekje, Histoire d’Angleterre, Amsterdam 1834, uitgereikt als schoolprijs aan J.W. van Borselen, dd. Gouda 1835, getekend ‘son père P. van Borselen’.
29567: - VRIJMETSELARIJ, DEVENTER, BERGHEGE -- Boekwerk ‘Sol Justitiae Illustra Nos’. Met tekeningen van J.F. Doeve, aangeboden aan prof. dr. H.J. Laméris, bij zijn afscheid van de Utrechtse Heelkundige Universiteitskliniek. 30-1-1943. Gedrukt, in ringband.
29572: - GESTOLEN GOEDEREN, JOURE, ST JACOBI PAROCHIE --Drie lijsten van gestolen goederen in 1808. Verzonden door de Procureur Generaal aan gemeentelijke politiekorpsen. 4°, gedrukt, 3 pag.
16973: [ROOS, S.H. DE] - Catalogus der eeretentoonstelling van het werk van S.H. de Roos. Gehouden ter gelegenheid van diens zeventigste geboortedag in het Frans Halsmuseum te Haarlem. Haarlem, 1947.
10461: - Frieslands hulde aan zijnen vertegenwoordiger ... M.P.D. baron Van sytzama bij zijne ronde en moedige verdediging van recht en waarheid in de vergadering der Staten Generaal in 's Hage den 19 november 1830 door R. Posthumus, predikant te Waaxens en Brantgum. Leeuwarden, L. Schierbeek, 1831. 8º: [8] 7 p.
57981: - Extract Resolutien Staten Generaal d.d. 8-1-1787 betr. klachten in de Meyerye van 's Hertogenbosch betr. R.K. inwoners. Folio, 5 pag., gedrukt.
9701: - Eenige lijk- en graf-dichten op het afsterven van ... Daniel Raap, tot zijn uyt-eynde toe een getrouwe Doelen stut. Overleden binnen Amsterdam den 10 januari 1754. z.p. 8º: 24 p.
57799: - 2 aktes betreffende de fam. De Cock.
7245: C.B.G. - "Sermo de pulchritudine, of Sermoon over de schoonheid, waarin de schone sexe, en al die dezelve nalopen, door de spitsgarde der philosophen worden geleid; beschreven door den heer C.B.G. Vertaald uit het Frans. Utrecht, Jacobus Franciscus van Everdingen, 1759."
7244: [BUYS, EGBERT] - De Hollandsche Wysgeer. Amsterdam, Dirk onder de Linden, 1759-1763. [4 van 7 delen]. Prijs per deel: 45 euro.
29204: - EDAM, VAN WALLENDAL -- Gratieverlening van het Hof van Holland dd 8-9-1788, voor Jan van Wallendal, oud burgemeester van Edam voor politiek gedrag in 1787. Gedrukt. Folio, 6p.
48995: - SCHWENCKE--- 'Genealogie van het geslacht Schwenke', groot blad, 70x100 cm., lichtdruk, getekend door Alex Schwenke in juli 1944.
49424: - LEIDEN IN 1748--- Requeste [van Leidse schutters en burgers] aan (...) heeren van den Geregte der Stadt Leyden, d.d. 19-9-1748. Folio, 8 pag., gedrukt (bij Luchtmans te Leiden).
7199: [BUDDEN, M.E.] - Claudine, of Nederigheid is de grondslag van alle deugden. Eene Zwitsersche vertelling. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1835.
13007: - NINABER, TABAK, AMSTERDAM Tabakszak met het wapen van Holstein en de tekst: `In de tabaks-fabriek op Droogbak en Haarlemmerdijk, tusschen de Cingel en buiten Visserstraat in 't waapen van Holstijn, zijn te bekoomen alle zoorten van rook en snuif-tabak, bij Engelb. Corn. Ninaber te Amsterdam'. 1 blad, 20x20 cm., gedrukt.
25333: [ VOOGD V.D. STRAATEN, A.C. DE] - Inventaris archief Staten van Holand voor 1572 [ nr. 777 en 1428, kohieren 10e penning, Schiedam 1553, 1557 en 1561.] z. pl.1950. Typoscript, 73 pag.
57978: - Extracten Resolutien Staten van Holland 6-10-1786 en 18-10-1786 betr. het kapitein-generaalschap van de prins van Oranje. Gedrukt, folio, 2+1+1+24 pag.
57979: - Extract Resolutien Staten van Holland 19-8-1790 betr. request mr Isaac Scheltus, drukker, met verzoek privilege zoals zijn voorgangers in 1677 en 1748 ook was verleend. Gedrukt, folio, 1+5 pag.
16929: [THEMMEN, PH.H.] - Comique en vermaakelijke Boeren-reis, van Dirk de eenvoudigen en zijne zoonen uit het Overmaasche naar Delft. “Gedrukt in Holland”, z.p., zonder naam, 1804
16922: [MARTINET, JOHANNES FLORENTIUS] - Nieuw geschenk voor de jeugd, deel II. Amsterdam: Joh. Allart, 1792
58756: - Wat de A.V.R.O. voor haar luistervinken waard was. Gedenkboek gewijd aan de glorieuze A.V.R.O. Openlucht-Bijeenkomst op 6-9-1930 te 's-Gravenhage als protest tegen het zendtijdbesluit der Nederlandsche Regeering van 15 Mei 1930, Amsterdam 1930, 82 pag., geïll.
53857: --- - "Proces civiel tusschen Johanna Junkers, weduwe [...] mr. Daniel de Win, als moeder en voogdesse van haare minderjarige dochter Maria Elisabeth de Win, wonende tot Gorinchem ende ook de voorschreve Maria Elisabeth de Win [...] contra Jacob Pesters, raad en rekenmeester [...] en Jan Pesters, deszelfs minderjarige soon [...] midsgaders de sententie crimineel tegens Jacob Pesters [...] 17-1-1735. 's Gravenhage, H. Scheurleer op ordre van den Hove van Hollandt, 1735. [gebonden met:] Brieven tusschen Jacob Pesters, zyn soon Jan Pesters en andere persoonen gewisselt; met de stukken daer toe relatief. Gedrukt op ordre van den hoove van Hollandt. 's Gravenhage, H. Scheurleer, 1735."
25798: [ CREMERS, E.J.J.B. ] - Erreurs ou sophismes? a propos des brochures d' un diplomate Belge et de M. Garcia de la Vega sur le barrage de l' Escaut oriental. Den Haag 1867, 47 pag., geb.
25825: - St. Pancras eertijds I [= rugtitel ]. Sigillum Civium de Vronle Geist [ tekst op omslag], losbladig, gestencild, 158 pag. tekst + 48 pag. platen en en 10 pag. bijschriften, in ringband.
29282: - "AMSTERDAM, EIGENDOM KERKEN -- ""Verzameling van stukken behelzende het ontwerp van schikking over de kerkgebouwen der eertijds heerschende gezindheid binnen Amsterdam"", 1800, gedrukt, folio, 55 pag. Met ""Tweede Rapport"", 1800, gedrukt, folio, 55 pag."
29285: - GIESBERGER, KAMPEN, DEN BOSCH -- Album amoricum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Amalia Giesberger, met ca. 40 bijdragen uit de jaren 1829-1842.
57912: - Getekend wapen van de familie Stavenisse de Brauw, kleur, 16x14 cm.
57913: - Getekend wapen van de familie Dommer van Poldersveldt, door J.E. van Leeuwen, kleur, 13x11 cm.
57915: - Getekend wapen van de familie Van Lynden, door J.E. van Leeuwen, met kleur, 13x11 cm.
57916: - Getekend wapen in kleur van de familie Von Pelser Berensberg, door J.E. van Leeuwen, 13x11 cm.
57917: - Getekend familiewapen Busing, 19e eeuws, kleur, 20x15 cm.
57615: - Instructie op den ijk der Nederlandsche vochtmaten, goedgekeurd door den Minister van Binnenlandsche Zaken, 20-10-1829, 's-Gravenhaghe 1859.
54990: --- - The sentence of the court of Holland, Zealand and Friesland, against mr. Simon van Halewyn, burgher master of Dort and Robert de Pille du Plessis, emissary of the French king, pronounced July the 31st 1693. Containing a full account of the whole intriegue for the carrying on a peace with France, and the project of it made by the said Halewyn. Vertaald uit het Nederlands, Londen, R. Baldwin, 1693.
17729: "[PELS, ANDRIES]; [YSBRAND VINCENT]" - Tieranny van Eigenbaat in het eiland van vryekeur. 3e verb. druk. Gedrukt voor het kunstgenootschap Amsterdam, Erven J. Lescailje, 1706. [Gebonden met:] Ondergang van Eigenbaat in het eiland van vryekeur, zinnespel. 2e verbeterde druk. Gedrukt voor het kunstgenootschap. Amsterdam, Erven J. Lescailje, 1708.
57812: - Exemplar of the Times, London, Thursday, November 7, 1805, 4 pages.
55819: --- - Prent: 'Auszfuhrliche vorstellung und abbildung der enschrocklichen und abscheulichen Tyranney welche das schwurige volck im Haag verubet wieder die beeden Herren Johann de Wit (...) und Cornelius de Wit (...) 20 Augusti Anno 1672', anonieme gravure met drie voorstellingen: in het midden de lijken aan de galg, links portret C. de Wit, rechts portret J. de Wit (beide met Hollandse onderschriften). Daaronder Duitse proza tekst in 3 kolommen 'Das schrockliche ... schlecht und recht'. Uitgave Johann Hoffmann, Neurenburg.
55645: --- - Bekendmaking. De prokureur-generaal bij het Hoog Geregtshof te 's Gravenhage (...) looft bij deze uit eene premie van vijf en twintig duizend Nederlandse gulden aan den genen die de juweelen, paarlen en andere kostbaarheden welke in den nacht tusschen den 25 en 26 September 1829 in het Paleis van Z.K.H. den heere Prinse van Oranje binnen de stad Brussel zijn gestolen (...) zal te regt brengen. 's Gravenhage, 5-11-1829, getekend A.W. Philipse.
53730: --- - Korte aanwysinge vande validiteyt vande brieven van abolitie, verleent by den heere stadhouder deser provintie van Zeeland aan mr. Alexander de Muncq op den 20. July 1681, Middelburg, A. v. Poulle [1702].
53731: --- - Extract uyt de notulen ten rade der stad Middelburg in Zeeland van den 10. February en den 3. Maart 1703. Als mede eenige bylagen rakende Alexander de Muincq. Na de copye van Middelburg [1703].
9699: - Ode aen den heere Christian Scholten van a-schat, opper-commissaris van de Waelen. Amsterdam, Hendrik Tieman. Plano.
9698: - Dichtkransje op de uitvaart van mijn zoontje Francois Blussé (overleden den 13 der wintermaand 1753 in den ouderdom van 2 jaaren en 4 maanden). MET: Opvaart van mijn dochtertje Geertruida Blussé (overleden den 28 der lentemaand 1750, oud 15 dagen). MET: Lijkzang op het verscheiën van mijn zoontje Adolph Blussé (overleden den 16 van bloeimaand 1767 in den ouderdom van 13 jaar en 9 maanden). z.p., [1767]. 8º: [8] p. Met slotvignet van rouwende kinderen bij graftombe, R. Muys fecit.
29601: - RENESSE, MEIJERS -- Brief van een jongen, J. Meijers dd. Renesse 15-8-1939 aan zijn vrienden Menso en Piet Kramer te Bergen NH. Manuscript, 4 pag.
57771: - Kennisgeving aan de leden van de Broederlijke Liefde Beurs, d.d. Haarlem, 2-12-1827. 4o, 1 pag., gedrukt.
57774: - Stukken betr. Jaagpad te Loenen a/d Vecht, t.o. Vreelandseweg 27. 1999, manuscript, 13 pag.
57775: - Reglement en vrachtlijst van de beurtschepen varende van Amsterdam op Nijmegen 1841. 8o, 28 pag., gedrukt, sierpapier omslag.
51916: - Der Aeon. In fünf Aufzügen bearbeitet. Exputeo. Blaricum, Waelburgh, 1924. Ingenaaid (rug gerepareerd), 303 pag. Nummer 260 van de oplage van 300 exemplaren. Omslag ontwerp J. Briede.
49611: - MUNTS--- Request van Jacobus Munts, d.d. 9-7-1806, aan Lodewijk Napoleon, met verzoek om opnieuw te worden aangesteld als tuinman op het Oude Hoff, uit welke functie hij in 1798 door tijdsomstandigheden is ontzet. Manuscript, folio, 2 pag.
29832: - KEYENBERG/QUADENOORD, BOOGMAN -- Gezicht bij de beek te Keyenberg/Quadenoord, pentekening door G. Boogman uit Arnhem, 1953. 12x18 cm.
29820: - PRENTENKABINET D. VAN LEYDEN -- Twee pagina’s uit de Courier van Amsterdam dd. 26-4-1811 met een zeer uitvoerige beschrijving van het tekeningen- en prentenkabinet van mr. Diederik baron van Leyden dat vanaf 13 mei 1811 geveild zal gaan worden.
29822: - NUMISMATIEK -- Placaat van de Staten Generaal dd. 8-3-1752 betr. misverstanden betr. het placaat van 21-2-1752 betr. de reductie van permissie- en vreemde schellingen tot 5 1/2 stuiver. Gedrukt blad, plano, met afbeelding van 32 munten. Enkele beschadigingen aan randen en op vouwen.
29823: - UDDEL, BOOGMAN -- Gezicht op de Felua hoeve te Uddel in 1942, pentekening door J. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29824: - MARIENDAAL, BOOGMAN -- Gezicht op boerderij aan de Tafellaan te Mariëndaal in 1950. Pentekening van G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29825: - HALL, BOOGMAN -- Gezicht op de kerk te Hall in 1951, pentekening door G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29826: - AMSTERDAM, BOOGMAN -- Gezicht op oude huisjes met voorzijde aan de Baarsjes, gezien vanuit de Van Kinsbergenstraat te Amsterdam in 1929. Pentekening door G. Boogman. 12x18 cm.
29828: - HERIKHUIZEN -- Gezicht te Herikhuizen. Pentekening door G. Boogman uit Arnhem, 1952. 12x18 cm.
59468: - Un siècle de Modes Féminines 1794-1894, Quatre cents toilettes reproduites en couleurs, Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, 1896.
57333: [SPARNAAY, MEJ.], - Uit het leven van tuberculose-lijders en hunne gezinnen. Ervaringen bij thuisbezoeken van de enquetrice der Vereeninging tot bestrijding der tuberculose als volksziekte, gevestigd te Leiden, Leiden 1907.
57875: - Krijttekening in kleur van een marskramer lopend met een kraam voor de buik, 14x12 cm, 19e eeuws.
49589: - BOONSES, FONTIJN--- Uittreksel trouwboek Nieuwe Kerk Amsterdam 9-12-1708 betr. huwelijk Cornelis Boonses en Marretje Fontijn. 1 blad, deels gedrukt.
55820: --- - Prent: 'De ongeluckige doodt van Cornelis en Johan de Wit, den 20 Augustus Ao 1672', anonieme gravure. In het midden de galg met de lichamen, links op de voorgrond de overmeestering van de De Witten, rechts het vermoorden. Op de achtergrond veel gebouwen en op de gehele prent veel volk.
25185: [ HAGHE, DIE] - Jaarverslag van de Vereeniging Die Haghe over 1904 [-1911], en ledenlijst, 8 deeltjes, elk ca. 50 pag., samen
56023: -- - From Friedrich dem Grossen bis Hindenburg. 255 Ruhmreiche Deutsche Wappen.
57959: - Extract Resolutien Staten van Holland 2-4-1788 en 5-4-1788 betr. premie voor haringschepen uitvarende te Scheveningen, Katwijk en Noordwijk. Gedrukt, folio, 1+1+3 pag.
54749: --- - Vrymoedige en onpartydige gedagten wegens het voorgevallenen in de wisselvallige en dangereuze zaak van mr. Lucas Willem Kramp, waarin onpartydig geredeneerd werd over alle beswarenisse die tot 's mans lasten gespargeert en in 't ligt gekomen zyn. Amsterdam, Jan Bastiaans, [ca. 1764-66].
58599: - Theologie, Presbyterian Church, Ottawa, Cabada, Miller, Los.
49273: - WEST-INDIE, WIC--- Extract resolutien Staten van Holland 19-2-1737 betr. verzoek bewindhebbers W.I.C. om vrijdom van 100e penning. Gedrukt, folio, 4 pag.
59132: - Blad met twee (kinder)gebeden, het ene een lofgezang voor de morgen en het andere een dankgezang voor de avond. Elk gedicht drie coupletten, manuscript, 1 p. 19e eeuw.
56237: [BEETS, NIC], - Kuser. Een verhaal door den autheur van Jose, Haarlem, Bohn, 1835.
46814: - TONEEL, STANTS, STERNEBERG--- In memoriam Nel Stants, door Fred Sterneberg, manuscript, 4°, 2 pag., ca. 1960.
46163: - VRIES, DE--- Gedrukte overlijdenskaart van Herman de Vries. Groningen, 1941.
46167: - VALK, DE--- Gedrukte overlijdenskaart voor J. de Valk jr., Amsterdam, 1941.
17856: "[REBMANN, ANDREAS GEORG FRIEDRICH VON; PIETER VAN WOENSEL?]" - Sentimenteele reize naar Schilda. Een boek voor de nieuwe Verlichters. [z.p., z.n.], 1794-1797 [2 delen] [Tweede titelpagina deel 2:] Leven en daaden van den hoog welgeboren, weledelen gr. achtb. heer Joris van Narrenhuizen, voorheen burgemeester en raad te Schilda. Naar het Hoogduitsch. Alkmaar enz., Molkman & Comp. en Hand, enz., 1797.
17857: "[REBMANN, ANDREAS GEORG FRIEDRICH VON; PIETER VAN WOENSEL?]" - Sentimenteele reize naar Schilda. Een boek voor de nieuwe Verlichters. {Tweede deel.} [z.p., z.n.], 1797. [Tweede titelpagina:] Leven en daaden van den hoog welgeboren, weledelen gr. achtb. heer Joris van Narrenhuizen, voorheen burgemeester en raad te Schilda. Naar het Hoogduitsch. Alkmaar enz., Molkman & Comp. en Hand, enz., 1797.
56520: [DUCHAUSSOY, DR. E.A.], - L'ecole des ambulancieres et des garde-malades, 2e ed., 2 delen, Paris, 1891.
56521: [SLOET, L.A.J.W.], - Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. letterkunde, Derde reeks, tweede deel, Amsterdam 1885
56536: -- - De middelen ter voorkoming van groote gezinnen. Uitgave van de Nieuw-Malthusiaanschen bond, z.pl., z.j.
20686: - Among men, among women. Sociological and historical recognition of homosocial arrangements. Amsterdam 1983, 611 pag., geïll. ( Conference gay studies University of Amsterdam )
44711: - "MÜLDER; EMSDETTEN (D) --- Circulaire betr. het overlijden van Franz Mulder sr. te Emsdetten (D), 1862. Ondertekend Frans Mülder jr. Gedrukt."
45903: - DELFT, MUZIEK, TABBERNAL--- Programma pianoavond Bernard Tabbernal in Stads Doelen Delft, ca. 1930. Gedrukt, 2 pag.
46008: - HENGSTDIJK (ZEEUWS VLAANDEREN), STAAL--- Brief van de commissaris generaal in het Dep. van de Monden van de Schelde F.C. de Jonge, d.d. Terneuzen 26-2-1814 betreffende de benoeming van Jan Staal tot schepen van Hengstdijk, i.p.v. diens oude vader Jan Fr. Staal. Manuscript, 4°, 1 pag.
46074: - MEESTER, DE--- Dossiertje krantenknipsels betr. Johan de Meester, 1927-1931.
4938: M., V. - Het geslacht Van Vloten, slot: Lijst van de geschriften van Prof. Dr. J. van Vloten. 's-Gravenhage 1907, 12 p.
55099: --- - Oogzalve voor de Roomsch Katholyke gemeente van Alkmaar. Leuven, P. Overbeek, 1741.
7353: [DESFONTAINES, PIERRE FRANÇOIS GUYOT] - De nieuwe Gulliver, of Reize van Joan Gulliver, zoon van den kapitein Gulliver. Vertaald uit het Frans. Den Haag, Isaac van der Kloot, 1731. [2 delen in 1 band]
30113: - GRONINGEN, STUDENTEN -- Drie programma's van festiviteiten door studenten te Groningen, 1953, gedrukt.
30114: - GRONINGEN, GRUNO -- Maandblad van Kon. Liedertafel Gruno 1953, betr. 100 jarig bestaan. Gedrukt, 26 pag., geill.
30115: - W.O. II -- Twee inhoudsopgaven voor voedselpaketten van America Red Cross en van Victoria, Dordrecht voor krijgsgevangenen in 1942, 1943.
30117: - GORINCHEM -- Convocatie voor lezing Noto Soeroto voor ver. 'Algemeen Geestelijke Ontwikkeling' te Gorinchem, 1928. 8° oblong, gedrukt.
49555: - HOLLAND, VEEPEST--- Placaat Staten van Holland d.d. 10-2-1769 betr. veepest. 2 bladen plano aan elkaar bevestigd, gedrukt (I. Scheltus).
55822: --- - Prent: 'Tweede basvyne. En 't boosdoens heylige wraeck-spiegel, uytblasende (...) de rechtveerdige straffe overgekomen eenige monstreuse conspirateurs (...) tegen (...) vorst Mauritius', anonieme gravure tonende een schavot op de Lange Vijverberg met de executie van Herman Hermansen, Jan Claesen, Dirck Lenertsz, d.d. 27-2-1623. Met teksten in boekdruk naast en onder de prent. De onderste gedichten met rand in houtsnede.
55655: --- - 'Crimineel Dingboek van de hooge vierschare van Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse ende Voorhout' over de jaren 1698-1726. Manuscript register.
46021: - ENGELHARD, DE LA CHAPELLE, INDIE--- Brief van N. Engelhard (1761-1831), d.d. Batavia 3-1-1811, aan P.B. de la Chapelle, ... en aid de camp te Batavia. Manuscript, 4°, 1 pag.
46023: - SCHARP, DE VISSER--- Bij het huwelijk van mijne geliefde jongste dochter Anna Catharina Scharp, met ... Christiaan de Visser, predikant te Herkingen, op den 16 van Oogstmaand [1818] zynde den 62 verjaardag mijns levens, de 69 mijner waarde egtgenoot en de 40 mijner evangeliebediening. Titel van een vers in manuscript door ds. Jan Scharp, 4°, 8 pag.
46025: - BELASTINGEN--- Regelement omtrent de wijze waarop de kohieren van personelen omslag tot het bestrijden der plaatselijke behoeften zullen geformeerd worden. Uitgevaardigd door Ged. Staten van Noord-Holland d.d. Haarlem 2-3-1815. Groot blad plano, gedrukt, 1 pag.
55735: --- - Prent: 'Het vermoorden van graaf Floris V door Gerrit van Velzen' [d.d. 27-6-1296], kleine anonieme gravure met middenboven: No. 4. Deze tekst in handschrift.
9797: - Groete van de maagd van Amsterdam aan ... Mr. Egbert De vry temminck, bij de aanvaarding van zijn veertiende burgemeesterschap in haare stad, den 2den van sprokkelmaand 1774. Amsterdam, Pieter Meyer. 4º: [10] p.
45506: - "GRONINGEN; BELASTINGEN--- Resolutie van de Staten van Groningen en Ommelanden, d.d. 6-5-1623. Manuscript, folio, 3 pag."
54978: --- - Index librorum prohibitorum sanctissimi domini nostri Pii IX Pont. Max. Inssu editus. Editio novissima. Rome, 1877.
42657: D.P.E. - Toetze op het laster-schrift t'onrecht genaamt stadhouderlyke regeeringe van Holland en West-Vriesland. Leiden, J. Princen, 1662.
42660: [WTENBOGAERT, JOHANNES] - Advys op 't vast-stellen van de religie. Haarlem, Jacob de Wit, 1630.
42667: - - Placaet ende provisionele reductie ofte tollerantie vande (...) Staten Generaal der Ver. Nederlanden, op den cours vanden gelde, so goude als silvere spetien. 's Gravenhage, v. Wouw, 1638.
57724: - Regulement van de Commercie Compagnie der Stad Middelburg in Zeeland, d.d. 29-3-1721. Folio, 33 pag., gedrukt.,
57725: - Extract Resolutien Staten v. Holland 1-5-1772 betr. de 5 admiraliteiten, met staten haren lasten en baten. Folio, 104 pag., gedrukt.,
57727: - Extract Resolutien Staten v. Holland 21-7-1778 betr. de examinatie van de vuurmachine van Jan Daniel Huychelbos van Liender c.s. te Rotterdam. Folio, 19 pag., gedrukt.,
9766: - Ter bevordering van den Heere Lucas Dijl tot meester der beide rechten. z.p., 1768. 8º: [4] p.
9765: - Ter echtverbintenisse van ... Albertus Van der muur en Mejuffrouwe Jannetje Van struyk, voltrokken te Noordwijk-binnen den 16 der wijnmaande 1768. z.p., 1768. 8º: [4] p.
54630: [WICQUEFORT, ABRAHAM DE] - Advis fidelle aux veritables Hollandois. Touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave & Swammerdam, & les cruautés inoüies, que les François y ont exercées. Avec un memoire de la derniere marche de l'Armée du Roy de France en Brabant & en Flandre. [Den Haag], [Daniel en Johannes Steucker], 1673.
58597: - Zes stukken betreffende de afhandeling van de nalatenschap van Belia van Domselaar, weduwe van Hendrik Bekker te Amsterdam.
29804: - HANDEL OP SPANJE -- Extract uit het register der resolutien van de (...) Staten Generaal, 20-12-1751. Folio, 25 pag. gedrukt.
29806: - ROOSENBOOM, ADMIRAAL, PRESIDENT HOGE RAAD --'Extracten uyt de resolutien van haar Edele Groot Mog. raakende de aanstellinge van een praesident in den Hoogen Raade, vacant gevallen in october 1722'. Folio, 20 pag., gedrukt.
29811: - MILITARIA, ‘S GRAVENHAGE, DE BOCK -- Gekalligrafeerd album betr. de feestelijke herdenking te ‘s Gravenhage van het 70 jarig bestaan van de bataljons grenadiers en jagers, 1829-1899. Oblong album, 8 pagina’s, dd. mei 1899.
53819: --- - Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staaten van Holland [...] 21 July 1763 [betr. het confineren van L. Otjes, beschuldigd van braak en diefstal]. ['s Gravenhage, 1763].
10396: - Lykrede bij het afsterven der weledel gebore vrouwe Constantia Elias, echtgenoote van ... Mr. H.H. Van haersma, ambachtsheer van Nederhorst den berg, Horstwaarde, Overmeer en de Riethoeven, raad der stad Amsterdam, etc., uitgesproken op den 26sten Januarij 1823 door Hs Woerman, predikant te Nederhorst den Berg. z.p. 8º: 49 p.
54715: --- - Het lantrecht van Drenthe. Meppel, J. Lensink, 1718. [gebonden met:] Nadere resolutien, placcaten en reglementen, gearresteert by de Ed. Mog. heeren Staten van het landschap Drenthe. Meppel, J. v. Buren Lensink, 1754.
57971: - Ter herinnering aan Uwe afgelegde geloofsbelijdenis. Gedrukte brochure, 8 pag., ingevuld met pen voor Christoph Friedrich Leibbrand, d.d. 31-3-1919.
59773: (SCHUMANN, W.M.G.) - Redevoeringen door den voorzitter van den Volksraad mr. dr. W.M.G. Schumann, gehouden van 1919 tot 1924. No place, no date. (ca. 1925).
53378: --- - Homosexuality, which homosexuality? International scientific conference on gay and lesbian studies, december 1987, Free University Amsterdam. History, volume one and volume two + supplements. Amsterdam, 1987.
57970: - Schetsboek met afbeeldingen van speelgoed. Daarnaast prijzen en bestelnummers, 22 pag., ca. 1930-1940?
57973: - De verkiezingsbode van de Vereenigde Vrijzinnigen voor district III, d.d. 3-6-1905. Candidaat: K. Eland, lid hoofdbestuur Liberale Unie. 4 pag., gedrukt.
19635: [SEGAR, SIMON] - Honores Anglicani, or Titles of Honour, The Temporal Nobility of the English Nation.
57968: - Extract Resolutien Staten van Holland 7-10-1773 betr. premie van 1000 gouden ducaten voor Cornelis Redelykheid voor zijn geinventeerde nieuwe schuifsluizen. Gedrukt, folio, 12 pag.
57969: - Boedelinventaris van Bastiaan Bosman, overleden 6-12-1748. Notariele akte notaris Adr. v.d. Burgh 18-21 december 1748. Manuscript, folio, 62 pag.
57972: - Ca. 25 tractaatjes, kleine brochures, uitgegeven door het Ned. Genootschap Christelijke Heiliging van den Zondag te 's Gravenhage, en door het Ned. Godsdienstig Traktaat-Genootschap, ca.1880-ca.1940. Per stuk ca. 10 pagina's. Gedrukt.
45747: - "OEDENRODE, SINT; ARTS J.A. MEIJER--- Aantekeningen der behandelde lijders en derzelver verschillende ziektens, zoo uit- als inwendig, als ook van de geleverde medicamenten, Sint Oedenrode 1836 [-1838]. Cahier met dit opschrift van de hand van de arts J.A. Meijer, 4°, 263 beschreven pagina's."
8160: [HOOGHE, ROMEYN DE] - Les Indes Orientales et Occidentales et autres lieux, Leiden 1710. Reprint Amsterdam (van Hoeve) 1979, 47 p., oblong, met los tekstboekje.
48400: - AUGE, BRUNET, ELIAS--- Verklaring van burgemeesteren van Amsterdam d.d. 11-5-1720, dat Elie Auge, Jacques ... en Jean Francois Brunet hun verklaring handhaven. Getekend P. Elias. Manuscript, oblong, 1 pag.
57427: -- - Epistles from the yearly meeting of friends [Quakers], held in London to the quarterly and monthly meetings in Great Britain, Ireland and elsewhere from 1681 to 1817. London 1818.
54365: --- - Sententie geweezen in de zaak van de vice-admiraal De Winter, wegens het voorgevallene en zyn gehouden gedrag in den zeeslag van den 11de October 1797. Door den Hoogen Zee-Krygsraad, by decreet van de Nationale Vergadering in dato 29 December 1797 daartoe benoemd. Amsterdam, J.A. Crajenschot, 1798.
17697: [PALM, JOHANNES HENDRICUS VAN DER] - Vaderlandsche uitboezeming. [Leiden], [D. du Mortier en Zoon], [1813].
53356: --- - Memorien van rechten der burgeren Corn. van der Hoeven en Jan Eykenbroek. Met het berigt betrekkelijk die zaak van den Hove over de voormaalige gewesten Holland en Zeeland. Den Haag, Sneyders en Van Tienen, [1800].
48980: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent '9-12-1874 A.G. 2-2- 1876'. Litho van Grolman, 42x32 cm., met handtekeningen, gedrukt.
48981: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Amicitiae Sacrum 9-11-1876', litho van Grolman, met lauwerkrans en handen, 42x32 cm., gedrukt.
48982: - STUDENTEN, UTRECHT Gedachtenisprent 'Groenensoeper 1876', litho van Grolman, 58x48 cm., ontwerp Th. Lucassen, met afbeeldingen van groentijd en handtekeningen, gedrukt.
8574: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS]6 - Gedenkwaardige levensbeschrijving van den wereldberoemden Johan Christophorus Ludeman, vermaard philosooph, medicinae doctor, en astrologist te Amsterdam, aldaar overleden den 22 van Lentemaand, 1757 [...] doorvlochten met het charakter, en de voornaamste avantuuren van de alombekende Britta Beijer. Nijmegen, Van Goor etc., [1784].
8578: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen, of De nieuwe spiegel der waereld, van de roemverdienende philosophische, genees- en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman. [...] Op last van den astrologist Ludeman tot nog toe verzegelt, en begraven gebleven, om eerst 30 jaren na zynen dood waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787 [2 delen in 1 band met doorlopende paginering]. Geb. met: Sleutel van meester Franciscus, op het astrologisch werk van docter Ludeman, getyteld Triumph-zaal, [...]. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1788.
9687: - Ter bruylofte van den heere Petrus Leonardus Le grand en jongkvrouwe Christina Van driest, echtelyk vereenigd binnen Amsterdam den 6den van Wiedemaandt 1752. Amsterdam, Jan ten Houten, z.j. 4º: [38] p. Met groot titelvignet door en naar G. Sibersma, 1744.
9690: - Het blazoen der liefde, echtzang ten trouwdage van Mr. Johan Anthony De normandie, regerend schepen der stad Rotterdam, en ... Katharina Johanna Hubert. z.p., z.j. 4º. Incompleet, [16] van [66] p. aanwezig.
9691: - Feestgezangen, voor het huwelyk van den Heere Alardus Beumer met Mejuffrouwe Elizabeth Van lom, voltrokken in Rotterdam den 8sten der Sprokkelmaande des jaars 1753. z.p.4º: [50] p. Titelpagina in rood gedrukt.
9692: - Eerzang ter verkiezinge van ... Mr. Daniel De dieu, baljuw van den lande van Blois en hoofdschout van de stede Beverwijk, tot burgermeester der stad Amsteldam. Amsterdam, Jan Kamers. z.j. 4º. Incompleet, slechts 4 p. van 8 p. aanwezig, gemerkt A3 en [A4].
9693: - Ter bruilofte van ... Mr. Rijklof Gerbrand Van goens, schepen en raad der stad Vlissingen en ... Dana Barbara Pottey, in den echt vereenigt binnen Middelburg in Zeeland den 8sten van bloeimaand 1753. Vlissingen, Jan de Paaynaar. 4º: [20] p.
9695: - Eerdigten op het huwelijk van ... Mr. Franc Van der burch, Heere van Spieringshoek en ... Dion. Cath. Van bleyswyk, [geviert binnen Gorinchem]. z.p. 4º: [28] p. Fraai sierpapieren omslag.
9696: - Het leeven en sterven van Adam, ... Leer-reeden --- ter geleegenheid van het afsterven van den vader des vaderlands jonkheer Adam Adriaan baron Van der duyn, vrijheer van 's Gravenmoer, heer van Benthorn, ... uitgesprooken den 2 december 1753 door Johannes Balthazar Bennet, predikant te Sassenheim. Tweede druk. 's Gravenhage, C. v. Buren, 1754. 8º: [4] 57 [6] p.
9688: - "Ter bruilofte van den Heere Johan Heinius junior en Jongkvrouwe Engelina Hoffham, in den echt vereenigt te Amsterdam den 13 van wiedemaand 1752. z.p. 4º: [40] p. Incompleet, mist het A-katern. Met groot titelvignet en ertegeneover ""Verklaaring der trouw-plaat"" door J. v.d. Woude."

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

6/1