Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
44315: - "DREWES; NIEVEEN; HOMMES--- Rekening betr. de boedel van Aaltje Willems Drewes, wed. A.G. Nieveen, te Groningen, 1845-1846, opgemaakt door Sebo Hommes. Manuscript, 12 pag."
44304: - ORANJE-NASSAU, ERFOPVOLGING--- Eigentijdse kopie van een verklaring van de Staten van Friesland, d.d. Leeuwarden, 19-8-1748, betr. de opvolging van de prins van Oranje na diens eventuele overlijden. Manuscript, folio, 6 pag.
44301: - "INDIE; VOC--- Extrait du registre des Resolutions des Etats Genereaux des Provinces Unies des Pais-Bas. D.d. 23-9-1737, betr. de problemen met de Spanjaarden in de Oostindische wateren. Manuscript, folio, 4 pag."
44299: - "SLINGELAND; FINANCIEN--- Propositie van den raadpensionaris Slingeland raekende het redres der financien. Z. j., manuscript, folio, 16 pag."
46615: - INDIE, VAN INGEN, VAN LEER, ANTISEMITISME--- Eigentijdse kopien van 4 brieven van Boekhandel v/h H. van Ingen te Soerabaja, d.d. 1934-1935, aan A. van Leer te Pasoeroean. 4°, 2 pag., getypt.
49184: - HILVERSUM, HILL-HOUSE--- Poesie album/Poezie album van Marie ..., leerlinge van de school Hill-House te Hilversum, met 17 bijdragen van medeleerlingen, alle uit 1871, het jaar waarin deze groep leerlingen de school verliet.
49186: - DONGEN, VAN--- Distributie stamkaart t.n.v. Cornelis J. van Dongen, geb. 1925, deels gedrukt.
49187: - ENGEL, STEENHUIJSEN--- Distributie stamkaart Hendrika J. Engel-Steenhuisen, geb. 1873, deels gedrukt.
49188: - "HAJENIUS, TABAK; GREVENSTUK--- Menu 1-2-1907 met afb. pand De Rijnstroom van fa. P.G.C. Hajenius. 4°, gedrukt."
46560: - NUMISMATIEK--- Placaat van Staten Generaal d.d. 8-3-1752 betr. ongeklopte schellingen. 1 blad plano, gedrukt, geillustreerd met 32 afbeeldingen van munten.
46563: - VOORS--- Preek van A.W. Voors, begin 20e eeuw. Manuscript, 4°, 4 pag.
46561: - IJKEN, MATEN EN GEWICHTEN--- Kennisgeving van B en W van Amsterdam d.d. 24-12-1835 betr. het ijken van lengtematen, inhoudsmaten, gewichten etc. 1 blad plano, gedrukt.
10973: - Le mariage clandestin, anonieme gravure, 17 x 22 cm, van huwelijksvoltrekking achter gordijnen, 18de-eeuws.
10974: - Proeft dit gout, gravure, 20 x 15 cm, naar A. v.d. Venne, uit Cats' werken 1654, met een trouwring als middelpunt van een grote groep personen.
10975: - Bruyt, gravure, 19 x 15 cm, naar A. v.d. Venne uit Cats' werken 1654, met een bruid in een versierd vertrek met veel bijwerk.
44866: - ENSCHEDE --- Ruim 150 prentbriefkaarten van Enschede, waarvan ca. 50 van voor ca. 1920.
44865: - BOURTANGE--- Ca. 200 prentbriefkaarten van Bourtange, vrijwel alle uit de 2e helft van de 20e eeuw.
62007: - A General View of the City of Lisbone the Capitel of the Kingdom of Poturgal
44859: - NIJMEGEN --- Aantekeningen betr. de geschiedenis van Nijmegen, o.a. gecopieerd uit aantekeningen van de Nijmeegse burgemeester Laurens van den Bergh uit 1672-75. 22 pag., manuscript uit de 19e eeuw.
44263: - "MILITARIA; SWEERTS DE LANDAS--- Brief van generaal majoor Jacob Dirk baron Sweerts de Landas (1759-1820) aan 'collonel van Meurs', d.d. Goes 28 februari 1814."
44271: - "ORANJE-NASSAU; SIEGEN; DIETZ--- Eigentijdse kopie van een brief van Fred. Willem prins van Nassau Siegen, d.d. Siegen 30-10-1732, aan de Staten Generaal. Manuscript, folio, 3 pag."
45917: - ZILVER--- Reclame-kaart voor Zilfa-pleet, zwaar verzilverd wit metaal. 'Het' eetgerei. Een product van Nederlands oudste schepwerk fabriek Zilverfabriek Voorschoten. 17x19 cm., gedrukt, ca. 1930?
53911: --- - Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland, houdende reglement op de veld-politie in het quartier van Veluwe, gearresteert den 5-4-1805. Arnhem, J.H. Moelman, [1805].
10158: - Een gedicht, zo vol van gratie, gemaakt op de heerlyke meditatie, van pater Barendse, dat geestelyke baassie, over de Franse temtatie, die ze zullen doen aan de natie, als zij hier doen een invatie. z.p., z.j. 8º: 4 p.
12186: - AALTEN, PENNING, BEKINK Bericht van het voorgenomen huwelijk van V.P.J.(?) Penning en M.J. Bekink, Aalten 4 september 1857, 2 p.
12170: - WOLFF, ROSSEM Gekalligrafeerd blaadje met de tekst `Gezangboek van Cornelia Wolff, 1809'. Rossum den 6 Dec. 1809'. 12(: 1 p.
12118: - TONEEL (?), KARIKATUURPORTRETTEN Zes karikatuurportretten, waarschijnlijk t.b.v. het grimeren van toneelspelers, steeds twee op één blad (en face en en profil), volgens opschrift van zes juryleden. Ieder blad 25x35 cm., tekeningen in kleurpotlood, ca. 1930. Samen
10197: - Lierzang bij de blijde wederkomst van ... Jan Scharp als wettig leeraar der Herv. Gem. van Rotterdam op den 23sten november 1800. Rotterdam, N. Cornel, 8º: 11 p.
10198: - "Elegie over het afsterven van Coenraad Le leu de wilhem, voorheen praesident van het Gerichtshof van Holland, Zeeland en Vriesland, ontslapen in den ouderdom van 68 jaar in 's gravenhage den 28 dec. 1800; van M. Jorissen, predikant aldaar. z.p. 8º: [7] p."
49400: - MARCHAND, PICART, BOEKVERKOPER--- Ex libris 'Prosperi Marchand, bibliopolae Parisiensis, via Jacobaea', gravure, 6x8 cm., gesigneerd B. Picart 1709.
49422: - GRAVENHAGE, FINANCIEN--- Rapport en bylagen van het Commite van Financien van de Provisionele Raad van 's Gravenhage, d.d. 22-3-1795. Folio, 34 pag., gedrukt.
49221: - WORKUM, BELASTINGEN, VAN HINGST--- Acte van patent, uitgegeven door gemeentebestuur te Workum, d.d. 1 lentemaand 1810, aan Jan Gerrits van Hingst te Workum negotie doende in kousen, doeken en bonten. 1 blad, folio, deels gedrukt.
49230: - WORKUM, MEIJER--- Nota van J.J. Meijer, bierhandel te Workum, voor weeshuis, d.d. 1894. 1 blad, deels gedrukt.
49238: - MILITARIA, HOLLAND--- Stukken betr. financien van het gewest Holland voor oorlogvoering, 1640-1641, folio, 9 pag., manuscript.
49166: - WINTERSWIJK, LEESGEZELSCHAP--- Reglement van de vereniging leesgezelschap Tot Oefening en Vermaak, opgericht 1827, te Winterswijk, 1856. Manuscript, 4°, 20 pag. Met de handtekeningen van bestuur en leden in 1856.
49136: - VERHAGEN, BOLL, LEEMANS--- Familiepapieren en aantekeningen betr. de families Verhagen, Boll, Leemans, afkomstig van fam. Van Suchetelen van de Haare, 19e en 20e eeuw, manuscripten, ca. 35 pag.
42749: - - "The horse; with a treatise on draught and a copious index. London, Baldwin and Cradock, 1831."
30021: - DIJKMAN -- Twee Rijbewijzen voor Herman A. Dijkman, geboren Amsterdam 1914, dd. 1951 en 1956. Met pasfoto's. Deels gedrukt.
30026: - REINBOUD -- Nota van begrafenisondernemer Joh. Reinboud te Amersfoort, ca. 1930? Deels gedrukt.
31029: - Statuten der Familie- Stiftung Peter Driessen, Köln 1889, 28 pag., geb., geïll.
31019: - Genealogie van het geslacht des Ruelles, z.pl., z.j., typoscript, 85 pag.
42744: [PIELAT, BARTHELEMY] - La vie et les actions memorables du sr. Michel de Ruyter. 2 delen in 1 band, Amsterdam, Boom, 1677.
29561: - ZIJLSTRA, DRACHTEN -- Album met ingeschreven verzen, ‘eigendom van Bondina Zijlstra’, 1855-1856. Manuscript, ca. 40 pag.
29547: - MENSONIDES -- Enkele kaartjes, knipsels, een brief etc. betr. de familie Mensonides, begin 20e- eeuw.
29543: - STORM VAN ‘S GRAVESANDE, VAN LUTSENBURG -- Album van jkvr. Th. Storm van ‘s Gravesande met gedichten, door haarzelf of door anderen in dit album geschreven. Manuscript in fraaie band, ca. 1850, 42 pag.
29539: - KIST -- Aant. betr. genealogie Kist 19e- en 20e- eeuw, manuscript, 5 pag.
29536: - HOFSTEDE -- Verzameling familie advertenties uit kranten betr. de familie Hofstede, 1796-1916, ca. 150 stuks.
29524: - UIT LEERZUCHT -- ‘Historie van een oude pruik. Aan het Genootschap Uit Leerzucht. Ter beoordeling, beschaving en verbetering voorgelezen en overhandigt den 19 april 1776’. Manuscript, 4°, 23 pag., in sierpapier omslag.
29521: - ROOSEBOOM -- Genealogie Rooseboom, ca. 1750- ca. 1900, manuscript, 8°, 16 pag.
29519: - ROOCK, DE -- Genealogische aantekeningen De Roock, ca. 1600- ca. 1900. 4° cahier, manuscript, 4 pag.
29511: - STOLBERG, SOLMS, RUNKEL, WITTGENSTEIN -- Genealogische aantekeningen over de geslachten Stolberg, Solms, Runkel en Wittgenstein, cahier, 20e- eeuws, manuscript, 144 pag.
43044: - - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid der feestelyke opening van den Delagoabaaispoorweg, 1895. Amsterdam, 1895.
42909: [BURCH, LAMBERT VAN DER] - Sabaudiae Respublica et Historia. Leiden, B. Elzevier, 1634.
61235: - Monuments de l'ancienne Rome (mirrored)
10971: - Coming home from church, 19de-eeuwse gravure, 13 x 19 cm, van bruidspaar met gasten dat de eigen woning in trekt.
10970: - De zuivre huwlyksliefde is sterker dan de dood, gravure van R. Vinkeles, 18de eeuw, 5,5 x 11 cm, met huwelijks- en doodssymboliek.
12573: - SCHORER, MAATSCHAPPIJ NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE Diploma voor lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden voor Jhr.mr. J.W.M. Schorer, Leiden 1896. Groot blad, deels gedrukt, met lakzegel en o.a. handtekening van P.J. Blok.
44295: - "MILITARIA; DEVENTER--- Extract uit resolutieboek Deventer, d.d. 20-11-1742, betr. de promotie van militaire generaals en officieren. Manuscript, folio, 6 pag."
44293: - HOP--- Copie de la lettre de mons. Hop, ambassadeur de Hollande, ecrite a Paris 29-7-1728. Met idem d.d. 1-8-1728. Manuscript, folio, 4 pag.
44292: - TRACTAAT VAN BARRIERE--- Extract uit de secrete resolutien Staten Generaal 25-8-1752, betr. kwesties over het Tractaat van Barriere van 1715 en dat van Wenen van 1731. Manuscript, 12 pag., folio.
44291: - LAURILLARD--- Gedicht 'Schijn en zijn', ondertekend dr. E. Laurillard. Manuscript, 8°, 2 pag.
44288: - "BONCOUR; ST. AUBAN; V. WASSENAER; BURDET--- Extract van een brief van het Hof van Holland, d.d. 6-3-1753, over de zaak van de weduwe van de kapitein De Boncour, Marie S.Th. Pape de St. Auban. Manuscript, 8 pag., in het Frans."
44281: - "AMSTERDAM; GEBEURTENISSEN, 1787--- Protestbrief van 9 leden van de Amsterdamse vroedschap tegen het afzetten van 9 andere leden en de benoeming van anderen in hun plaats, d.d. Amsterdam, 10-5-1787."
44279: - "HOP; ZINZENDORF; OOST-FRIESLAND; EMDEN--- 'Copie de la lettre de mons. Hop a Mons. Le cardinal du 29 Julliet [1728]'. Manuscript, folio, 2 pag."
44274: - VISSERIJ--- Extract uit register resolutien Staten Generaal, d.d. 21-6-1677, betr. afspraak (vrede Nijmegen) over de vrijheid van visserij langs alle kusten, gemaakt met de koning van Frankrijk. Manuscript, 2 pag.
44273: - "BRUNSWIJK WOLFENBUTTEL; SIEGEL; VAN ODIJCK--- Brief van de minister van de hertog van Brunswijk Wolfenbuttel, J(?). Siegel, d.d. 's Gravenhage 24-3-1681 (1651?). Manuscript, 2 pag."
12267: - BUSAAN, PARTICIPANT IN SCHEPEN, FRIESLAND Achttiende-eeuws aantekenboek met: a. aantekeningen van godsdienstige aard, en: b. aantekeningen betreffende de familie van de eigenaar, A.J. Busaan, en: c. aantekeningen betreffende de financiën van de eigenaar. 1 deel, waarvan 20 p. beschreven.
12269: - CADERIUS VAN VEEN Brief en briefkaart van Jan Caderius van Veen, Koog aan de Zaan 1971, 2 stuks.
11021: - "DONCKERWALCKE, VAN AMEROM, NIX. Kwitanties van regenten van het Gereformeerd Weeshuis te Haarlem, t.b.v. diakenen van de Waalse kerk aldaar, betreffende schoolgeld voor leerlingen Donckerwalcke, Van Amerom, en Nix. 1899. 3 stuks à 1 pag; prijs per stuk"
10967: - [Titelvignet voor een bruiloftszang?], gravure 13 x 17 cm, met bruidspaar en allegorische figuren (proefdruk voor de letter van een prent van B. Picart?).
10968: - Boere bruilofts deuntje, anonieme 18de-eeuwse gravure, 13 x 8 cm, met een liedjeszanger op een bruiloft die vanaf een tekstblad in de hand zingt.
46683: - AFSCHEIDING--- Exemplaar van De Bazuin, gereformeerde stemmen uit de Chr. Afgescheidene Kerk in Nederland. Jrg. 1, nr. 1, 4-8-1853. 4°, 4 pag., gedrukt.
29643: - KALLIGRAFIE, MOORDRECHT, GOUDERAK, SMITS -- Twee cahiers met kalligrafisch schrift, a- van Antje Smits, Gouderak 1820 en b- van Maria Johanna Smits, Moordrecht 1829, 4°, ca. 80 pag.
29636: - HERBS, VAN LANGELAAR -- Cahier met door E. Herbs ingeschreven gedichten, 1844. De gedichten o.a. van H.A. van Langelaar Wz. Manuscript, ca. 90 pag.
29621: - "MACHEN -- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Aglace Machen, met 35 inschrijvingen uit de jaren 1842-1859. Uit 1842 te Gorinchem, Woudrichem, Giessen; uit 1844 te Schipluiden en Den Bosch; uit 1845 uit Den Bosch en Arnhem; uit 1846 uit Gorinchem; uit 1847 uit Rotterdam en Balgoy en uit later jaren uit Heusden. "
52262: [ELSKEN, J.J. VAN DER], - Brief van Sincerus tout-droit aen d'heer Ernestus de Keuremenne, z.pl. [1788]. Sierpapieren omslag, 16 pag.
52263: [BERNET KEMPERS, A.J.], - Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Catalogus der bibliotheek, F-G: Geschiedenis, Bandoeng, 1940, 473 pag.
52330: [DUIN, STEEF VAN E.A. (RED.)], - De werkstaking bij Van Heek & Co, 13 januari-16 juni 1902. Een verslag van de werkgroep Twentse textielstaking, Amsterdam 1971, 78 pag., gestencild.
10180: - j. le francq van berkhey verheerlijkt of dankzegging voor loffelijke verdediging. z.p., z.j. 8º: 7 p.
42436: [FRORIEP, ROBERT, ED.] - Chirurgische Kupfertafeln. Volume V [Weimar, Landes-Industrie-Comptoir, ca. 1830].
42400: [HOOGSTRATEN, DAVID VAN] - Beschryving der Heidensche goden en godinnen, getogen uit de fabelschryveren en oude dichteren. Amsterdam, ten Hoorn, 1716 (op gegraveerde titel 1715).
48332: - OPZOOMER, WALLIS--- Gerda, Een Noordsche sage, door A.S.C. Wallis, Haarlem, z. j., 71 pag., geb.
45352: - TEYLINGEN, VAN --- 5 brieven van de heer Van Teylingen te Rotterdam, aan de advocaat Mansalle te Parijs, d.d. 1781-1784, manuscript, 17 pag.
30935: - Jaarboeken der wetenschappen en kunsten in het Koningryk Holland, deel II, lopende over 1807, 1e en 2e stuk, Amsterdam/Den Haag, v. Cleef, 1810, 311 + 216 pag., orig. kartonnen omslag.
42938: P.D.P. [= PIERRE DUPUY] - Histoire des plus illustres favoris anciens et modernes (...) avec un journal de ce qui s'est passe a la mort du marechal D'Ancre. A Paris, sur l'imprime a Leyde, J. Elzevier, 1659.
13846: - SCHARP Cahier met spotverzen op de Fransen en Engelsen ondertekend: “J. Scharp, predikant te Rotterdam”, 13 p., 8º, manuscript.
13849: - ENKHUIZEN Briefje van de bode van Enkhuizen, J. Jacobs Brock, namens burgemeester Van Oosten, d.d. 6-7-1697, gericht aan de aannemers (met name Willem Noblet) met verbod te spitten etc. in het park Jan Oestes Woude aan de Zuiderdijk. Manuscript, 4º, 1 p.
13851: - ZAANDAM, BLEEKER “Reglement ofte Cuere wegens de Bloemegragt ofte Cornelis Bleekers Ven, in dato 16-1-1655”, kopie uit de 18e eeuw, 8 p., folio, manuscript.
13858: - VERZEN Verzenboekje, 19e-eeuws, met anonieme versjes, manuscript, 8º, 21 p., met een los vers, 2 p., 4º.
13866: - TWISK, BOBELDIJK, WURKUM, SCHEER Collectie van ca. 20 gedrukte en geschreven gelegenheidsgedichten uit de 19e en vroege 20e eeuw betr. gebeurtenissen en personen te Twisk. Auteurs: P. Bobeldijk, hoofdonderwijzer te Twisk, Jan Zwaan, Arie de Moel, Trijntje Hilleboer, J. Smit, E.B. Pastoor, Dirk Wurkum, Antje de Boer, P. de Vries, Klaas Scheer.
10336: - Frans Naerebout, door J.L. Nierstrasz jr. Tweede druk. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1827. 8º: 109 p. Met portretgravure door P. Velijn.
11064: - HELLENDOORN, PREDIKANT TE HILVERSUM Kwitantie voor kerkvoogd W. van Domselaar betreffende een jaar traktement ad f 160, uitbetaald 31 december 1833 aan R. Hellendoorn, predikant (te Hilversum).
10333: - Bij het graf van mijnen geachten vriend ... Arend Van ijsendijk, den 9den juni 1818. z.p. 8º: [8] p.
26689: - Suid-Afrikaners in Utrecht 1762-1954, Utrecht 1954, 86 pag., geïll. [ betreft Utrechtse studenten uit Zuid-Afrika ].
10548: - Tafelzang bij gelegenheid der ondertrouw van ... H. Oolgaardt en mijne geliefde nicht Mejuffrouw H.M. Roos, gevierd den 7 juny 1844 in den tuin de Nederlanden [te Amsterdam]. z.p. 8º: 14 verschillende gedichtjes van 1 tot 4 p.
10962: - "Grote, rechthoekige stippelgravure, 33 x 25 cm, handingekleurd, met allegorische voorstellingen betreffende geboorte en huwelijk, met in het midden en rechtsboven plekken waarop in handschrift teksten kunnen worden ingevuld. Gegraveerd door D. Sluyter naar H.P. Oosterhuis en middenonder: ""proefdruk""."
10964: - "Bruid en ""Bruidegom"". Twee in kleur gelithografeerde omslagen met deze teksten, waarschijnlijk bedoeld om huwelijksverzen in te bewaren."
10965: - De boere bruiloft, gravure, 13 x 8,5 cm, waarschijnlijk door B. Picart, 18de-eeuws, tonende een man met deze tekst in de hand en achter hem feestende boeren.
12168: - "WITT, DE; HAARLEM, GYMNASIUM Prijsformulier uit een prijsboek voor Joannes de Witt, uitgereikt door het Haarlems gymnasium in 1808, getekend door rector H. Waardenburg en curatoren J. Stafford, M. van Geuns en A. van den Ende. 8(, deels gedrukt, 2 p."
10352: - Opregte gevoelens van liefde en eerbied aan Z.K.H. den prins Frederik der Nederlanden, grootmeester der artillerie e.z.v. gewijd op den 28e February 1820. Delft, P. de Groot. 8º: 4 p.
12619: - TONEEL, PALEIS VOOR VOLKSVLIJT Programma Der Freischutz, Hoogduitsche opera van Rotterdam in Paleis voor Volksvlijt, 1887. Gedrukt.
12620: - TONEEL, PARKSCHOUWBURG AMSTERDAM Vier programma's voor opera's in de Amsterdamse Parkschouwburg, ca. 1890. Gedrukt.
12621: - TONEEL, REDERIJKERS Gedrukt `Verslag 1880. Noord- en Zuid-Nederlandsch rederijkers- en tooneelliefhebbers-Verbond', 32 p.
40682: - Utrecht. Uitgave van het gem. bestuur van Utrecht, met medewerking van de Maatsch. van Nijverh. afd. Utrecht, Utrecht[ca.1920], 176 pag., geb., geïll.
40684: - Verslagen van het onderzoek naar den toestand van den handeldrijvenden en industrieelen middenstand in de provincie Utrecht, Amsterdam [1912?], ca. 350 pag.[=Middenstandsenquete]
12552: - ROTTERDAM, KETJEN, VAN DER VOORT, DIAKONIE Gedrukt schrijven d.d. 6 maart 1798 van diakenen van Rotterdam (?) Everhard Ketjen en S.G. van der Voort, aan `zeer geëerde medebroeder onzer gemeente', betreffende verzoek om bijdragen voor de `fabriek' van de Diakonie, waar linnen, laken, carsaijen, baijen en kousen gemaakt worden. Folio, 3 p.
45264: - LODEWIJK XVI--- Handtekening van Lodewijk XVI, manuscript, 1 pag.
40165: - Smellingera-Land. Proeve van een geakinde van de gemeente Smallingerland, uitg. t.g.v. het 300 jarig bestaan van Drachten 1641-1941, Drachten 1944 [ eerste druk ], 312 pag., geïll., ingenaaid.
40166: - Koninklijke subsidie voor vrije schilderkunst, Koninklijk Paleis Amsterdam, 9 afleveringen: 1987 t/m 1995.
40162: - Bulletin Stedelijk Museum Amsterdam, 70 afleveringen uit de jaren 1990-2000, geillustreerd.
48947: - DORDRECHT--- Schetsblad met o.a. een gezicht op Dordrecht en twee interieuren van een danszaal. 23x38 cm., tekening met potlood.
42884: [UYTENHAGE DE MIST, JOHAN] - Begin, voortgang ende eind der vrye ende der gewaande erf-gravelike bedieninge in Holland ende West-Vriesland. Amsterdam, J. Rieuwertsz, 1683.
51722: [SAALMINK, L.G.], - Nederlandse bibliografie 1801-1832. Uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage, Houten 1993.
46395: - SUASSO DE LIMA, DA SILVA--- Extract uit de Resolutien Staten van Holland, d.d. 15-11-1769 betr. request Joseph Suasso de Lima, koopman te Amsterdam. Gedrukt, 9 pag.
51670: - "De uitlaat. Personeelsorgaan van de n.v. Kon. Paketvaart-Maatschappij, Jrg. 9 (1954); 10 (1955) en 12 (1957). "
6984: [BERNAGIE, PIETER] - De belachchelyke jonker. Kluchtspel. Amsterdam, Jan Helders, [1781].
51717: - Les Pays-Bas. Manuel en deux parties, Cercle des journalistes Neerlandais, Leiden, Sijthoff [1898], 530 pag.
50862: [HUIZINGA BAKKER, PIETER] - Het leeven van Jan Wagenaar. Benevens eenige brieven van en aan denzelven. Amsterdam, Yntema, 1776.
51766: - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden, samengesteld door de tentoonstellings-commissie der Nat. Tent. van het Boek, 1910, 's-Gravenhage, 1911, 10 delen in 2 banden.
61208: - Le Luxambourg (mirrored)
61209: - Le Jardin, et le Palais du Luxenbourg, a Paris
10350: - De letterkundige verdiensten van Mr. Johan Meerman, lofdicht door A.C. Schenk. 's-Gravenhage en Amsterdam, Gebr. van Cleeff, 1819. 8º: 29 p.
44987: - MORPURGO --- Briefkaart van Samuel Morpurgo, d.d. Amsterdam 28-9-192. aan antiquair J. Reckman, Groot Heiligland te Haarlem. Manuscript.
44979: - BEER, APOTHEKER DE --- Briefje van ... Weyhern(?) aan monsieur de Beer, apotheker te 's Gravenhage. 4°, 2 pag., met verzoek te betalen, 1726. Zwaar beschadigd.
44978: - HAARLEMMER OLIE --- Reclame-briefkaart van de fabriek van Haarlemmerolie, Achterstraat 8, 8a en 8b te Haarlem, ca. 1910.
40038: [ BAKKER, JACOB SYBRANDS ], - Zeeplanten of voorlezingen uit het Noorden, Sneek 1837, 16 + 207 pag., origineel kartonnen omslag.
25066: - - Keuren en ordonnantien der stad Haarlem (...) tot 1755. [WITH:] Vervolgen op de keuren en ordonnantien der stad Haarlem, Enschede, 1793.
10326: - Lofrede op Pieter Van braam, uitgesproken door Ewaldus Kist. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1818. 8º: 135 p. Met titelvignet en silhouetportret tegenover de titelpagina.
10297: - Bij het graf van ... Jan Van der roest, leeraar der Hervormde Gemeente te Haarlem, overleden den 8sten Januari 1814, door C. de Koning Leend.z. Haarlem, Francois Bohn, 1814. 8º: 16 p.
10298: - Gedachten op den 16den maart, den verjaardag van den voor ons onvergetelijken Van der roest, aan deszelfs diep bedroefd gezin toegewijd. z.p., z.j. 8º: [4] p.
10299: - Mijne traanen op het graf van Lambertus De jager, Med. Doctor, overleden te Utrecht den 17 Junij 1814. z.p.. 8º: 4 p.
10300: - Feestzang by de heugelyke eerste verjaring van Z.K.H. Willem Frederik, prins van Oranje & Nassau ... op den 24en Augustus 1814, na de verlossing van Europa en het Vaderland, van C. van Epen, leeraar der Hervormden te Wolvega. Amsterdam, J. Aarinksen, 1814. 8º: 14 p.
10304: - Danklied voor den huwelyks-zegen van den wel edelen heere Christiaan Oortman en vrouwe Elisabeth Brouwer bosch, gezongen op het feest van hun Edels koperen bruiloft, den 19den van lentemaand 1815. z.p., z.j. 8º: [6] p.
10305: - Bruiloftslied bij de echtverbintenis van ... Jan Koll en ... Jeanne Theodore Reitz, in den echt vereenigd binnen Utrecht den 27 van grasmaand 1815. z.p. 8º: [6] p.
10307: - Ter nagedachtenis van Coenraad Wertz door B. Klijn Bsz. Amsterdam, Jan ten Brink Gsz, 1816. 8º: [6] 41 p. Met titelvignet van graf met wenende engelen.
10308: - Plegtige gedachtenisviering van wijlen Coenraad Wertz, namens de Amsterdamsche departementen der Mij tot Nut van 't Algemeen door B. Klijn Bsz. in de Remonstrantsch Gereformeerde Kerk op dinsdag den 2den van grasmaand 1816. z.p. 8º: 24 p.
10310: - Ter nagedachtenis van jonkheer Jan Slicher, lid van de vergadering der Staten Generaal, en president van het Provisioneel Bestuur van 's-gravenhage, overleden den 24 van herfstmaand 1815. z.p. 8º: 8 p. Met etsje door Bagelaar van een grafmonument.
10314: - Bij gelegenheid dat ... A.J. Snouck hurgronje theol. doct. herder en leeraar in de Nederduitsche Herv. gem. te Middelburg, voor de beroeping naar 's-Gravenhage heeft bedankt. Slagtmaand 1815. Middelburg, Gebr. Abrahams. 8º: 4 p.
25070: - - Handvesten, privilegien, octroyen, vry- en gerechtigheden aan de stad Haarlem en haare burgers verleend.
29573: - KUIKEN, ST JACOBI PAROCHIE -- Notitie van goedren gestolen 5-1-1808 ten huize van Maartje Wops de Groot, wed. Jacob Cornelis Kuiken, onder St. Jacobi Parochie, gedrukt, 4°, 1 pag.
10106: - Iets nader van B. Bosch aan de schrijver van de Zegepraal der waarheid. z.p. 8º: [4] p.
10335: - Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk, op zijnen zeetocht overleden den 26 van oogstmaand 1818. Leiden, L. Herdingh en Zn., 1819. 8º: 96 p.
10046: - Eerezang aan de nooitvolprezen burgervriend ... Mr. Abraham D'arrest, burgemeester der stad Wesop. z.p., z.j. 8º: [8] p.
10958: - Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage. Catalogus van gedrukte gedichten op gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van particuliere personen. 's Gravenhage/Nieuwkoop 1982, 235 p. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica XV).
10740: - Reglement van orde uitgevaardigd ter gelegenheid van de plechtige viering van het koperen huwelijksfeest van ... A.F.I.C. Gosler en ... A.E. Sigling, te Haarlem september 1890 - maart 1903. z.p. 8º: [4] p. MET: Welkomstgroet. [3] p.
10756: - Programma 26 Januari 1907 [bruiloft Last?]. Utrecht, J.A. Moesman. 8º: 10 kaartjes bijeengebonden met een lintje. Met foto van bruidspaar, geïll.
11026: - DROSTHAGEN, VAN Arbeidsovereenkomst tussen de Amsterdamse Vereniging tot het bouwen van arbeiderswoningen (voorzitter W. Röell) en Klaas van Drosthagen, schilder te Amsterdam. Amsterdam 1909, 1 p.
11109: - LOCHEM, VAN Oproeping (advertentie) betreffende boedel Jacobus van Lochem en Geertruida Steynman. Voorburg 1913, 2 stuks.
11589: - RANDWIJCK, VAN Blad perkament met het getekende wapen Van Randwijck in kleur en de tekst: `Alexander graf von Randwijck, unser lieber vater / schwiegervater und grossvater kam am 5.5.1926 zu uns. Er blieb, geliebt und verehrt von allen, die ihn gekannt, bis zu seinem seligen ende den 12.3.1927. R.I.P.' 38x30 cm.
11632: - SCHOUTEN, VLAARDINGEN `Kwartierstaat van Johanna Schouten', geb. Maassluis 12 augustus 1883 (grootouders Schouten, Van Berkel, Schep en Don, alle te Vlaardingen). Fraaie tekening met kleur (waaronder het wapen Schouten) door Dirk Rühl, Heemstede 1953. 50x60 cm.
11635: - SCHULTZ Blaadje met aantekeningen en handtekeningen van Marie Schultz, Ridderstraat, Haarlem. Ca. 1900?
11636: - SCHUYT, VAN DER Gedrukte aankondigingskaart voor het huwelijk van A.L. van der Schuyt en Tini Gomes, Amsterdam 1919. 1 p.
11641: - SIJTHOFF Ontwerptekening voor een wapen Sijthoff, wrs. bedoeld voor borduurwerk. Tekening met kleur door J.C.P.W.A. Steenkamp, 48x58 cm.
11646: - SMIT Carte-de-visite-portretfoto van de heer G.J. Smit, Amsterdam, ca. 1890.
11656: - "STOLK, VAN; STEENKAMP Twee ontwerptekeningen voor een familiewapen Van Stolk. Tekening met kleur door J.C.P.W.A. Steenkamp, ca. 1925, ca. 40x40 cm."
11667: - TRIST Ontwerp voor wapen Trist met de acht kwartieren (Trist, Verzwaen, Longq, Jacobsz, Van den Bogaert, Langerak, Bouzer, Kant). Tekening, 18de eeuws (enkele besch.). 34x30 cm.
11678: - VELSEN, MIDDELOO Aanplakbiljet betreffende verkoop van vaarsen op de hofstede Middeloo onder Velsen op 14 april 1820, `daags voor de Velser koemarkt'. 45x27 cm., in lijst.
11739: - ASSMANN Getuigschrift voor 25-jarige dienst bij de gemeente Amsterdam, toegekend in 1928 aan Johannes Petrus Marinus Assmann. 40x30 cm.
11760: - BEZEM, KALLIGRAFIE Gekalligrafeerd blad met tekst, 25x40 cm., gesigneerd 21 oktober [18]47, D. Bezem.
11775: - BRANDGEVAAR DOOR PETROLEUM, ONDERWIJS, BELGIË Verzameling van vier grote platen, ieder 60x80 cm., genummerd 1-4, met een tekstblad, gebonden in een halflinnen band. De platen zijn getiteld: `Les accidents combattus par l'école / De ongevallen door de school bestreden' en uitgegeven door A. Wesmael te Namen. Het tekstblad, gedrukt in rood en zwart, bevat in twee talen `Gevaren van de peterolie'.
11824: - ERMEN Etiket `G. Ermen's patent No. 30', gouddruk, 6,5x5 cm.
11839: - GÉRARDIN Portrettekeningen door Marthe Antoine Gérardin. Krijt op chamois papier, ca. 40x25 cm., gedateerd 1930-1932. Per stuk
11849: - GOUDA, VAN DER GEEST Twee nota's van firma Wed. N. van der Geest te Gouda, 1890. 2 p.
11856: - 'S-GRAVENMOER Nota van Dr. W. Wybrands te 's-Gravenmoer, 1918.
11891: - "HEEMSKERCK, VAN; ELSEVIER Alliantiewapens van Van Heemskerck en Elsevier met aan beide zijden 16 kwartierwapens. Groot blad, 52x67 cm., achter glas in oude, goudkleurige lijst. Glas beschadigd. De (gekleurde) tekening is gesigneerd `J.B. Robart fecit à Delft 1820'."
11896: - HELMERS Anoniem gedicht op het portret van J.F. Helmers. `Zie hier het beeld des mans...' 4(: 1 p., 16 regels.
42437: [FRORIEP, ROBERT, ED.] - Chirurgische Kupfertafeln, Volume IV, [Weimar, Landes-Industrie-Comptoir, ca. 1830].
42456: [LETH, H. DE] - Nieuwe geographische en historische atlas van de Zeven Vereenigde Nederlandsche Provintien, bestaande inde vyftig nieuwe accurate kaarten (...). Amsterdam, H. de Leth [= w.s. Jan Meyer, 1773].
11291: - BOS, VAN DEN Opdracht aan Adriana van den Bos van een boek, ter herinnering aan haar schooljaren op de Openbare Lagere School A. te 's-Gravenhage. Z.j., ca. 1930, 1 p.
42666: - - In 't veld. Herinneringen en indrukken uit de onvergetelijke jaren van 1830 en 1831 (...) door een oud lid van de vrijwillige jager-kompagnie der Utrechtse Hoogeschool. Dordrecht, 1856.
39619: [LOOYAARD, M.] - Sint-Jozefskerk te Delft, 1928. Delft 1930, 138 pag., geïll.
42110: - Volks-liedjens uitgegeeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, 1e t/m 4e stukje. 7e- resp. 6e-, 6e-, en 3e- druk. Amsterdam, Keijzer, de Vries, van Munster, 1793.
42167: - - Ordonnantie ende placcaet vande eertshertogen onse sovvereine princen hertogen van Brabant, &c. Ghemaeckt op het stuck van het drucken, vercoopen ende inbrenghen van verscheyden soorten van boecken, refereynen ende beelden, in de landen van herwaertsouere. Brussel, H. Anthoon, 1616.
43072: [ROMAN, ADRIAEN] - Samen-spraeck tusschen Waermondt Ende Gaergoedt, Nopende de opkomste ende ondergangh van Flora. Haarlem, A. Roman, 1637.
43082: [LENFANT, JACQUES] - 'T leven van Johanna, Paus van Rome, onder den naam van Johannes den achtsten, waar in haar zonderling gedragh uit de oudtheit wordt opgeheldert. Amsterdam, Smets, 1722.
43211: [LISTINGH, NICOLAAS] - Incitamentum & adiumentum, dat is Opweckinge ende Aanleydinge, tot het uytvinden van bequaame middelen en gronden om de Zee-dycken, in Hollandt en West-Vrieslandt, tegens het soo dickwils doorbreecken en geduyrig afspoelen beter als tot nog toe te beschermen en te bevreyden. Amsterdam, Paulus Matthysz, 1702.
10047: - Aanspraak aan de ... schutterye van 's Gravenhage bij de verkiesinge van ... Willem G.F. grave van Benthink, heere van Rhoon ... tot hoofdschout van 's gravenhage. 's Gravenhage, J.F. Jacobs de Agé, 1787. 8º: 8 p.
10094: - Welkoomst-groet aan ... Willem Frederik, erf-prins van Oranje & Nassauw ... bij hoogstdeszelfs aankomst aan Leydens Hoogeschool, den 2den van Slagtmaand 1789. z.p., z.j. 8º: 7 p.
10353: - Ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig huwelijks-feest van den Heer Jacobus Van eysden en Mejufvrouw Jannetje Gijsberta Veer, gevierd te Rotterdam den 17 mei 1820. z.p. 8º: 12 p.
29215: - AMSTERDAM, DUITSE MUZIEKVERENIGINGEN -- Zes programma's van de Deutsche Seemanns- und Stadtmission Amsterdam, Kaiser Wilhelm-Schule zu Amsterdam, Deutschen Männen-gesang Verein 1910-1913, gedrukt.
17831: [QUESNE VAN BRUCHEM, JEAN PHILIPPE THÉODORE DU] [PS. WALTER] - Bladeren en Knoppen. Gedichten van Walter. Amsterdam, Petit & Sikken, 1881.
29256: - LEIDEN, WILLEMSON -- Drie gedachtenisprenten ten name van Joannes Wilmson (1852), Anna Willemson (1859) en Antonius Willemson (1832). Gedrukt en ingevuld in handschrift. Beschadigingen.
29252: - ALMELO, PALTHE -- Tarievenlijst van de chemische wasserij Gebr. Palthe te Almelo betr. wassen, verven, ca. 1890? Op karton met afb. gebouwen van Palthe te Almelo. Keerzijde: posttarieven. Beschadigingen.
29304: - TABAK, NED. JONGELINGS VERBOND -- Prentbriefkaart met fotoportret van C. Tabak, jubilaris 1910-1935 bij het Ned. Jongelingsverbond, 1935.
29310: - BRAND -- Extract uit resolutiën Staten van Holland dd 2-4-1762 betr. instructie voor de klerk Mr. E. Brand, 1 pag., folio, gedrukt.
29545: - DUGTEREN, VAN --‘Opmerkingen omtrent de geestes-gaven’ door P. van Dugteren, predikant te Boxtel, ‘s Hertogenbosch 1846, 116 pag., gedrukt.
29556: - WALDECK PYRMONT -- Wapen Waldeck-Pyrmont, gedrukt in chromo-lithografie, 20x14 cm.
29581: - BIER, BIERDRAGERS, AMSTERDAM -- ‘Also mijne heeren van den geregte der stad Amsterdam .. ‘ [reglement voor de bierdragers], dd. Amsterdam 23-1-1700. Gedrukt, 1 blad plano.
48333: - OPZOOMER--- Album 'Kleine stukjes van C.W. en A. Opzoomer'. Manuscript, 4°, geb. in fraaie leren band, ca. 1844-1856, ca. 50 pag.
48412: - SCHWARTZENBERG--- Envelope geadresseerd aan G.F.A. thoe Schwartzenberg en Hohelandsberg, student te Delft, 1860. Manuscript, 1 pag.
48429: - UTRECHT, AALMOEZENIERSKAMER--- Reglement voor de Stads Aalmoezenierskamer te Utrecht, d.d. 11-11-1857. Manuscript, 4 pag., folio.
23804: [ DELLEBARRE, J.P.] - "Histoires plaisantes et recreatives contenant un recueil de sentimens nobles et heroiques, de bons-mots (...) et lecons instructives, par l""auteur des phrases faciles etc., 3e ed., Dordrecht,Blussé 1811, 8 +116 pag., orig. boards."
47685: - "Observations Neerlandaises pour les etudes internationales des nuages en 1896-1897, Utrecht 1904, 10 pag. + veel ""tableaus"", groot 4o, geb. in half linnen."
48845: - VREDESDEMONSTRATIE MUSEUMPLEIN--- Vier grote luchtfoto's van het Museumplein te Amsterdam met stempel 'Rijkspolitie, dienst luchtvaart, luchtfotografie, Schiphol', 1981 en 1982, elk 40x50 cm.
48847: - PATHOLOGISCH ANATOMISCH LABORATORIUM, AMSTERDAM--- Gecalligrafeerd blad plano, '1 Mei 1938-1943' met een alfabet-tekst en pentekeningen, t.g.v. het 5 jarig feest van de 'baas' van het anatomisch laboratorium in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam.
48848: - LIPKENS--- Portret van Antoine Lipkens (1782-1847), zittend in stoel met rol papier in de hand en boeken en instrumenten naast hem, litho door Mieling en Eilbracht, handgekleurd en goudgehoogd, 38 x 30 cm., in passepartout. Fraai.
48852: - MOLKENBOER, PHAFF--- Portrettekening van mr. H.E. Phaff, gemeentesecretaris van Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, 1958. 38x28 cm.
48853: - MOLKENBOER, ANGENENT--- Portrettekening van A.J.M. Angenent, weth. sociale zaken Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, nov. 1957. 38x28 cm.
48854: - MOLKENBOER, BAKKER--- Portrettekening van W.C. Bakker, weth. van financien te Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, dec. 1957. 38x28 cm.
48859: - MOLKENBOER, WESSTRA--- Portrettekening van mr. Th. A. Wesstra, oud-secretaris van Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, 1959. 38x28 cm.
48861: - MOLKENBOER, THIJSSEN--- Portrettekening van B.J. Thijssen, gemeente ontvanger van Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H. J. Molkenboer, 1959. 38x28 cm.
48873: - ARCHITECTUUR, DE GROOT, UITHOORN--- Reproductie van oude kaart, uitgegeven door architectenbureau J.G. de Groot te Uithoorn, december 1972, t.g.v. hun 25 jarig jubileum. 1 blad, plano.
48878: - LOEVESTEIN, VAN ECK--- Affiche betr. het verschijnen bij uitgever J.M. van Eck te Gorinchem van een nieuwe uitgave van den 10-cents-gids van Loevestein. 1 blad plano, met afbeeldingen van Loevestein en huizen in Gorinchem. [Ca. 1920].
48880: - VISSER, SIMON DE, TEKENBOEK--- Getekende kopie uit 1839 door Simon de Visser (1816 - na 1841) van het 'Teekenboek der proportien van 't menschelyke lichaam' uit 1790 van Jacob de Wit (Bolten pag. 87). 15 pag., gebonden in half leren band, 48x43 cm. Fraai!
48887: - EDAM, ONDERWIJS, SCHOLTE--- Gedachtenisprent betr. de 50 jarige ambtsbediening van K. Scholte, onderwijzer te Edam, 12 augustus 1849. Groot blad plano, gedrukt (bij J.P. Tesson te Amsterdam).
48891: - VRIJMETSELARIJ, LEPICIE, TENIERS--- Grote gravure 'Les francs macons flamands en loge', door Lepicie naar David Teniers, 1747. 42x53 cm., 6 regelig onderschrift.
48129: - KETELAAR--- Portret, carte-de-visite, van Th. Ketelaar, 1912, 59 jaar.
48163: - VREE, VAN--- Aantekeningen betr. F.J. van Vree (1807-1861), manuscript, 4°, 2 pag.
48213: - GIROCREDIET-RING, SCHUURMAN, VISSER--- Brochure met propaganda voor de Ned. Cooperatieve Girocrediet-ring (De Ring) gevestigd te 's Gravenhage, 8°, 4 pag., geill., gedrukt.
48023: - SOETHOUDT, VAN OVERSTRATEN--- Familieadvertentie betr. overlijden A. Soethoudt-van Overstraten, 1850.
48902: - NIJMEGEN, RAADSEL--- 'Raadsel van Nijmegen, voorgesteld in eene schildering hangende in de voorzaal van het Stadhuis aldaar Ao 1619'. Groot blad (33x41 cm.) met afb. en tekst. 19e eeuws, handgekleurd. Gedrukt.
48906: - BRANDWEER, GRAVENHAGE--- Publicatie d.d. 16-12-1844 van B en W van 's Gravenhage betr. de aanwezigheid van een brandwacht naast het stadhuis. 1 blad, plano, gedrukt.
48907: - BRANDWEER, BELDER--- Reclameplaat van de Kon. Brandspuiten fabriek H. Belder & Co te Amsterdam, met een houtgravure van een brandspuit. 22x28 cm., gedrukt.
48910: - BRANDWEER, VAN DER HEYDE, TUIN SPROEIEN--- 'Berigt en instructie op 't gebruik der kleine slang-brand en tuin spuitjes, zo in ongeval van brand, als om de plantagien te besproeien'. Gravure, 24x27 cm., met tekst in boekdruk, geheel 40x30 cm. Gedrukt, 18e eeuws.
48911: - BRANDWEER, VAN DER HEIJDE, TUINSPROEIEN--- 'Afbeelding der klijne geoctrojeerde slang brand- en tuin spuitjes, dienstig en gebruikt tot bewaring van landhuizen bij brand en meede om bij droogte tuinen (...) te bevochtigen'. Gravure, 24x27 cm.
48913: - JOURE--- Aquarel van de Dorpsstraat in Joure met pomp, kerk en personen. 19e eeuws, 28x36 cm. Anoniem.
48916: - CERJAT, SILHOUET--- Geknipt silhouet, 34x23 cm., met portret van 'Henri Cerjat, age 9 ans et 9 mois en avril 1768'.
48917: - AMSTELVEEN, WATERLOO--- 'Gezigt op de Amstelveensche weg, J.P. Waterloo fecit'. Tekst in oud handschrift op de achterzijde van een grote aquarel (33x40 cm.), tonende een landelijke weg met paard en wagen en enkele personen'. Fraai, 19e eeuws.
48920: - MITTSCHERLICH--- Gekalligrafeerd verjaarsgedicht voor haar grootvader, door Christina Maria Mittscherlich, 40x30 cm., met timmergereedschap als versiering. Manuscript, fraai blad, ca. 1790?
48923: - BERGEN OP ZOOM, RAMPELBERGH--- Acte d.d. 's Gravenhage / Bergen op Zoom 21-5-1743, 'Mandament van maintenue' voor Judocus Rampelbergh. Groot blad perkament met handtekeningen van N.H. van Hoorn, B. Nederburgh proc. en Loeff. Opgedrukt zegel (beschadigingen aan bovenzijde).
48932: - AMSTERDAM, VER. VERBREIDING WAARHEID--- Gedachtenisprent betr. de voltooiing van het gebouw van de Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid in 1864, aan de Elandstraat 84 te Amsterdam, 50x40 cm. Gedrukt.
48933: - KLOK, UURWERK, PENDULE--- Twintig grote (ca. 40x60 cm.) gelithografeerde bladen met afbeeldingen van pendules, de pendules voorzien van menselijke figuren ernaast of erboven en veel ornamentiek, 19e eeuw.
48944: - GALLAIT--- Brief van Louis Gallait, d.d. Brussel 1849, betr. schilderijen op een tentoonstelling, 8°, 2 pag., manuscript.
48946: - ROYER, LOUIS--- Bidprentje voor Louis Royer (1793-1868), 1 stuk, gedrukt.
48952: - GROENENDIJK, HOEVENAAR, BERCHEM, ROTTERDAM--- Grote gravure (54x40 cm.) door J. Groenendijk (werkz. 1765-1794) te Rotterdam, 1790, van een landschap met Romeins tempeltje en vee, naar een schilderij van Nic. Berchem. Gedrukt.
48955: - PIJNAPPEL, BRAAKENSIEK, MEDISCH--- 'Negen teekeningen van Johan Braakensiek met het Sciopticon vertoond op den feestmaaltijd na de 45e Alg. Vergadering van de Ned. My tot Bevordering der Geneeskunst (...) 1894, met eene toelichting van dr. M.W. Pijnappel'. Karton omslag, oblong, met 9 pag. tekst en 9 platen in photogravure naar Braakensiek.
48956: - HATTEM--- Pentekening, ca. 18x24 cm., 'slop Hattem', 1911, gesigneerd Marinus Koot (Kort?), ca. 25x15 cm.
48957: - PARMENTIER, MADE--- Gedachtenisprent H. Communie voor Gerarda Parmentier, d.d. 4-5-1915, in de kerk van het pensionaar St. Jozef te Made. 1 blad, chromolitho+handschrift.
48959: - STUDENTEN, BORGER, FAURE, UTRECHT--- Gedachtenisprent betr. de installatie van een aantal studenten op 21-11-1878 in het gezelschap Elias A. Borger. Ontwerper: Faure. 55x40 cm., gedrukt.
48966: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Installatie souper 16-11-1877 [Grieks] 1859-1844', met afbeeldingen van chocolade drinken, de kranten Standaard en Het Oosten en handtekeningen, 43x33 cm., gedrukt.
48970: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Dies viering van Utile Dulci 13-11-1876', litho Nikerk met afbeelding en handtekeningen, 35x43 cm., gedrukt.
48971: - STUDENTEN, UTRECHT--- Blad met handtekeningen 'Reunie 29-6-1876', 42x35 cm., gedrukt.
48972: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Collegium Tres Faciunt, 21-3-1875'. Litho van A. Grolman met afbeelding van rijtoer en handtekeningen. 42x35 cm., gedrukt.
48973: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Reunie-diner 1874-1880, L. Lustrum der Utrechtsche Hoogeschool, 21-6-1886'. Litho met handtekeningen, 42x35 cm., gedrukt.
48974: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Installatie der tafel, Utrecht 2-11-1877', litho van Grolman met 8 handtekeningen, 42x32 cm., gedrukt.
48975: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Reunie-diner Mars 23-6-1876'. Litho van Grolman met tekening van schietschijf en handtekeningen. 42x32 cm., gedrukt.
48976: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Dicendo Dicere Discunt 20-11-1874'. Litho van Grolman met afbeeldingen van studentenleven en handtekeningen, 42x32 cm., gedrukt.
48978: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent '8 juni 1877', litho van A. Grolman, met o.a. afbeelding van rijtoer naar Hulst en handtekeningen, 42x32 cm., gedrukt.
48979: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Utile Dulci 27-11-1874'. Litho van Grolman, met tekeningen o.a. betr. letterkunde en handtekeningen, 42x32 cm., gedrukt.
48985: - STUDENTEN, UTRECHT, MUZIEK--- Gedachtenisprent '48e Lustrum Sic itur ad astra 8-11-1845, 30-6-1876'. Litho van Grolman, 42x32 cm., met afb. van harp en handtekeningen, gedrukt.
48987: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Tres Faciunt Collegium 10-2-1876', litho door J. Nikerk, 58x48 cm., met driehoekige afbeelding en handtekeningen, gedrukt.
48989: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent '49e lustrum 29-6-1636-1881', litho Nikerk, 60x50 cm., met afbeeldingen van vaandels van andere studencorpora en handtekeningen. Gedrukt.
48990: - STUDENTEN, AMSTERDAM--- Gedachtenisprent 'Feestmaal aan de vertegenwoordigers der vrienden studenten corpsen namens het A.S.C. door den I.S.S.A. aangeboden. Amsterdam 21-6-1882' t.g.v. 250 jaar Universiteit Amsterdam. Litho door W. Six met afb. van poort en handtekeningen, 58x48 cm., gedrukt.
48991: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Utile Dulci 21-11-1876', litho van Grolman, 42x32 cm., met afbeeldingen van studentenleven en handtekeningen, gedrukt.
49005: - LUCHTVAART--- Poster 'KLM Douglas DC4. Royal Dutch Airlines', foto van de PH-TAR in de lucht boven de Haarlemmermeer, 41x60 cm., 'Printed in Holland by Boom-Ruygrok P.P. 670-1'.
49006: - BELGIE 1831--- 'Les despotes de Downing Street', grote (50x70 cm.) handgekleurde prent zonder naam en jaar (1831), in de trant van een Engelse caricatuurprent.
49008: - OUDERKERK AMSTEL 1787--- Aanval 1-10-1787 bij Ouderkerk a.d. Amstel bij de Binnen Bullewijk over het joden kerkhof, aangevallen door de Pruissen en verdedigd door de Amsterdamse schutters onder G.H. de Wilde. Grote gravure door C. Brouwer naar J.D. Teissier, 1790. Proefdruk voor de letter (Muller 4965c).
49010: - WIEGMAN, PIET--- Grote litho in kleur van vogel met kroontje op kop, zonder jaar, gesigneerd P. Wiegman.
49015: - KOOPHANDEL, NIJVERHEID--- Grote (35x45 cm.) aquatint prent 'Voornaamste takken van Nederlandsch bestaan', door W. Kok, 1794.
49016: - ARTI ET AMICITIA, KUNST--- Eene dames kunstbeschouwing in de kunstzaal der Maatschappij Arti et Amicitia. gravure door J. de Mare naar C. Rochussen, 1851, 30x35 cm.
49017: - BRANDWEER, AMSTERDAM--- De Amsterdamsche brandweer voorheen en thans 1874-1899. Prent naar tekening van Van Geldorp uit Amsterdamsche Courant 12-8-1899, 40x30 cm.
49022: - UTRECHT, STUDENTEN--- Installatie van den Senatus veteranorum 11-12-1901. Groot blad plano, litho van J. Moesman. Geplakte scheur.
49040: - Willem iii
48252: - PRENEN, HAARLEMSE HOFJES--- Gedicht 'De Haarlemse hofjes' 1-5-1983, xerox-kopie, 5 pag., handschrift van Prenen.
48473: - AARLE RIXTEL, VAN OMMEREN, CANTERS--- Stukken betr. de koop van land onder Aarle Rixtel, door Hendrik van Ommeren, 1766. Manuscript en gedrukt, folio, 28 pag.
48519: - LEIDEN, VAN ROIJEN, STUDENT--- Poortereed Leiden d.d. 11-4-1783 voor Henricus van Roijen, student in de litterature, geb. Noordwijk aan Zee. 1 blad folio, deels gedrukt. Getekend: IJsbrand van Dam.
48554: - SPANJE, PHILIPS V, VAN HERZEELE--- Drie brieven(?) in het Spaans van Don Philippe V, d.d. Prado 1716, 1712, 1715, gericht aan de baron van Herzeele. Manuscripten, folio, 7 pag.
48754: - STUDENTEN, UTRECHT, CAPADOSE--- Feesttonen gecomponeerd t.g.v. het 49e lustrum der Hoogeschool Utrecht, door A. Capadose. Utrecht (1881), 8 pag., plano, gedrukt.
48756: - STUDENTEN, UTRECHT--- Marsch van de Utrechtsche Shelfish club. Utrecht, z. j., 5 pag., plano, gedrukt.
48759: - "BLEIJSWIJK, VAN; GORINCHEM--- Genealogische aantekeningen uit de 18e en 19e eeuw betr. de familie Van Bleijswijk vanaf de middeleeuwen tot begin 19e eeuw. Manuscripten, ca. 50 pag., groot formaat."
48760: - BOEKGESCHIEDENIS, WITKAMP--- Tekening door P.E.S. (= P.H.?) Witkamp van de 'zegewagen betreffende de lithographie' in de optocht te Amsterdam d.d. 16-11-1863 (viering 1813-1863), ca. 30x40 cm.
48768: - NEIJENHUIS, WAPENREGISTRATIE--- 'Escu des armories', wapenregistratie door de 'Grand Maistrise' van het Armorial General, ten name van Gerardus Leendert Arnold Neijenhuis, geb. 30-8-1916, d.d. Parijs 10-2-1925 en gesigneerd door Lambert de Montoison, juge d'armes. 1 blad, folio, deels gedrukt, met gekleurde wapenafbeelding achter glas, in lijst.
48770: - MESDAG, SINT LUKAS--- Grote foto (30x24 cm.) van H.W. Mesdag zittend in fluwelen pak met hoed en wandelstok in een stoel. Op de achtergrond een wandtapijt. Foto Alex van Dijck, Den Haag.
48771: - ALMANAKPRENT UTRECHT--- Litho 'De twaalf goden van den Olymp', litho van P.W. v.d. Weijer, Utrecht, naar W. v. W., 38x55 cm.
48788: - LICHTAARD, REITSMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1833 betr. verkoop boerderij te Lichtaard, in gebruik bij Jan Lieuwes Reitsma. 1 blad, plano, gedrukt.
48813: - LEEUWARDEN, MIEDEMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1865 betr. verkoop huis aan Breedendijk, nr. p. 18, eigendom van A. Miedema. 1 blad, plano, gedrukt.
48839: - UTRECHT, UNIVERSITEIT--- Dertien gedrukte stukken betr. het tweede eeuwfeest van de Utrechtse hoogeschool in 1836.
48840: - UTRECHT, STUDENTEN--- Zeven gedrukte stukken betr. studentenfeesten te Utrecht op 5 en 6 juni 1850.
48842: - ONDERWIJS, STAATSEXAMEN--- Gelithografeerde prent 'Te zijn of niet te zijn, of het staatsexamen in Nederland. Treurspel in 30 dagen', litho C.W. Mieling naar C.V., uitg. K.W. Pickhardt, Gravenhage, 28x38 cm.
49124: - TROMPENBURG, 'S GRAVELAND, LINNENSCHMIDT VAN LOFFELT, SCHMEDDING--- Plaintes et reveries. Groot 4° boek in linnen band, door E.F.H.L. v. L. [= Eleonore Ferdinanda Halewijn-Linnenschmidt van Loffelt], gedrukt, 56 pag., [1883].
49140: - RAU, BELLAMY--- Aan Sebald Fulco Rau, gedicht in manuscript, 4 pag., ondertekend J. Bellamy (eigenhandig?).
49150: - HEKKING, ATTEMA--- Menu t.g.v. huwelijk E.M. Hekking en mej. A.M.C.W. Attema, Amsterdam 1924. 3 pag., gedrukt.
49219: - FRIESLAND--- Reglement op het bestuur ten platten lande in de provincie Vriesland. Folio, 31 pag., gedrukt.
49233: - WORKUM--- Drie nota's voor burgerweeshuis te Workum, d.d. 1894. deels gedrukt, 3 pag.
10348: - Op het afsterven van Hendrik Albert Van der palm, student in de letteren en Godgeleerdheid aan de Hooge School te Leyden, overleden 14 november 1819. z.p. 8º: 16 p.
50855: - - Een nieuwe uitgevonde catalogus van opmerkende zeldsaame boeken die zeer net en aardig zyn om een bibliotheek te vercieren. Verkogt in de Vrye Stad bij P. de Opregte, [1742].
50963: - - La petite volière. Paris, Marcilly, [ca. 1820].
51005: - - Const-thoonende ivweel by de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht [...] in twaelf spelen van sinne. Zwolle, Z. Heyns, 1607.
51009: [DEFOE, DANIEL] - A new voyage round the world by a course never sailed before, being a voyage undertaken by some merchants, who afterwards proposed the setting up an East-India company in Flanders. 2 volumes in 1, London, Bettesworth and Mears, 1725.
51071: [DEFOE, D.] - De Friesche Robinson Crusoe, of de lotgevallen van Thomas Havinga en den neger Zabi (...) een leesboek voor de tweede klasse. Franeker, Ypma, [1834].
49539: - LEIDEN, STUDENTEN, MASKERADE, LENSVELT--- De bleyde inkomste der cameren van rhetoryke binnen Leyden. Lustrum L.S.C. 1935. Groot blad oblong, gedrukt, ontwerp Frits Lensvelt 1936.
49544: - OUDE WETERING, HESTERMAN--- Krijttekening van het dorp Oude Wetering (onder Alkemade), getekend door J.A. Hesterman jr. 1921, 18x27 cm., achter glas in lijst.
49736: - BARNEVELD, VAN WOUDENBERG, GEEFSHUIJSEN--- Bijbel uitgereikt aan echtpaar Gijsbertus van Woudenberg en Grietje Geefshuijsen, door ds. G. van Montfrans, N.H. kerk Barneveld 11-5-1927.
49749: - GRONINGEN--- Gebroken lakzegel van Municipaliteit van stad Groningen, 1802. Afkomstig van H. Klaver te Arnhem.
30381: [WALIG, JAN] - Gedenkboek van het Olieslagers-contract (contract van verzekering tegen brandschade aan oliemolens en derzelver ladingen aan de Zaan) 1727-1912, Koog Zaandijk 1912, 130 pag., geïll., goud gestempeld imitatie perkament omslag. Zeer zeldzaam.
59125: - Concept reglement tbv stedelijke armenzorg, het aanstellen van armen-voogden en het inrichten van fabrieken en werkzalen en spinscholen. Gedrukt, 3 pp, folio. Begin 19e eeuw.
10097: - Echtzangen voor ... Willem Leonard Voorduin en ... Maria Huiberta Van meerten, plechtig ondertrouwd den 8sten en door den echt vereenigd den 28sten van grasmaend 1790. Leiden, Cornelis Heyligert, z.j. 4º: [56] p., geb. in orig. kartonnen omslag bedrukt met titel en huwelijkssymbolen (door H. Numan). Vroeg voorbeeld van een uitgeversband.
10092: - Die Hochzeitfeyer des Herrn Bruno Von der hellen und der Demoiselle Anna Margaretha Wagner am 10 Jul. 1789. Gewidmet von M., Bremen, Diedrich Meier. 8º: [4] p.
11201: - TILL, VAN Enige geboorte- en overlijdensberichten betreffende familie Van Till, ca. 1960.
11284: - "BLOCQ, DE; VLISSINGEN; BERGEN-OP-ZOOM Twee bladen met op ieder blad een gekleurde afbeelding van een wapenbord. Het eerste uit de Grote Kerk van Vlissingen, voorstellende het alliantiewapen van Adriane Chantraine de Brouqsaut, huysvr. van Nic. de Blocq, griffier van het leenhof van Vlaanderen te Middelburg, overleden 21 maart 1623. Het tweede uit de Grote Kerk te Bergen-op-Zoom, voorstellende het alliantiewapen van Adriane de Blocq, huisvr. van Gabriel de Bechevel, heere van Blagnij, overleden 2 december 1655. Folio, 2 p., 18de-eeuws."
11295: - BOSSE, STAKMAN `Declinatoir advys op de requeste van Karel Christiaan Bosse en Maria Cornelia Stakman, beide wonende alhier in Den Haag, om dispensatie van het 13e art. van de Politieke Ordonnantie van den jare 1580 en de suppletie van het consent van der tweede suppliantes vader, tot voltrekking van hunlieder voorgenomen huwelijk', 21 november 1805. Folio, 6 p.
11296: - BOTTER Gedrukt overlijdensbericht van A. Barkmeyer de Wit-Botter, Amsterdam 1910.
61252: - Filius deperditus inter scorta
10105: - Bij gelegenheid van de staatsgewijze en de classicaale approbatie van Ds. B. Bosch, beroepen predikant te Poortvliet, in Zeeland, den 16e july 1790. z.p. 8º: [4] p.
12161: - WETTERS, VAN DAALEN, MANDEMAKER Vreugdengalm uytgeblaazen op het huwelijck van den deugd rijken jongeman en beminnelijken jonge dogter Melis Wetters en Cornelia van Daalen, voltrokken op den 26 van hooimaand 1778. Plano [1] p., met versierde rand.
12162: - WEYLAND, DEN TEX Vier verzenboeken afkomstig van J.J. Weyland en van Susanne Weyland, 1855-1886, met een groot aantal inschrijvingen van familieleden, vrienden en vriendinnen.
10953: - Verliefd, verloofd, getrouwd [catalogus bij tentoonstelling in ASLK-galerij te Brussel 1988], 366 p.
10782: - Huwelijks lied. Amsterdam 28 mei 1911. z.p. 8º: 1 p.
10117: - Dicht-offer aan ... Henrik Hooft Danielsz ter gelegenheid van zijn ... 75ste verjaaring op den 23 juny 1791. z.p. 8º: 12 p. Met portretprent in aquatint-techniek door F.J. Pfeiffer met tweeregelig vers door P.J. K[asteleyn].
10120: - Invallende gedachten onder goede vrienden, des avonds den eersten October 1791, bij gelegenheid van het Hooge Huwelyk, dien dag voltrokken. Rotterdam, N. Cornel, [1791]. 8º: 1 p.
12261: - BRUÏNE, DE Foto van Tom en Frits de Bruïne, Palembang 1906, 1 stuk.
49057: - KOOIMAN, OMROEPER--- Reproductie van een tekening van een dorpsomroeper, door Jaap Kooiman, 30x21 cm.
49059: - KALLIGRAFIE, GRAFT, VAN MARLE--- Getekend blad kalligrafie, folio, oblong, gesigneerd J.W.W. van Marle, Graft 1846.
46564: - JAPAN--- Zeven krantenartikelen over Japan en Ned. Indie, uit Indische kranten, 1914-1919.
46562: - ACKERSDIJCK--- Krantenknipsel betr. overlijden van W.C. Ackersdijck (1760-1843). Gedrukt.
46194: - STUERS, VICTOR DE--- Bronzen penning t.g.v. het 25 jarig referendarisschap van Victor de Stuers 1875-1900, 1 juli.
42911: [VILLIERS, ABBÉ DE] - L'Art de prescher. Cologne, Pierre du Marteau, 68 pag.
52526: - - Aen eenen buytensporigen schreeuwer, en verwaerden verdediger van de ongequetste faeme van synen dooden vrind. Z. pl., [1781?].
46463: - MILITARIA--- Militair lied 'De troepen komen'. Manuscript, folio, 2 pag., ca. 1930?
46467: - NIGTEVECHT, DE VRIES--- Drie cahiers met schrijfoefeningen van Jb. de Vries en H. de Vries te Nigtevecht 1848, 1856. Manuscripten.
46461: - VLOEIBLAD, GERDING, SCHRIJFMACHINE--- Twee vloeibladen met reclame voor fa. J.M. Gerding Haarlem betr. schrijfmachine, ca. 1920.
44737: - VILLENEUVE, DE --- Aantekeningen van G. Halwasse betr. de familie De Villeneuve. Manuscript, 2 pag.
44736: - BAAK, VAN --- Aantekeningen van G. Halwasse (ca. 1950) van diverse personen Van Baak, Van Baeck. Manuscript, 4 pag.
44703: - "GIPS; VAN LOENEN --- Twee brieven van F.B.J. Gips aan G. Halwasse, d.d. Den Haag 1956, 1954 betr. familiewapens. Manuscript, 2 pag."
44702: - "CRAMER; VAN RANDWIJCK; HUIZE OUDAAN --- Drie brieven van J.W. Cramer, d.d. Huize Oudaan, Breukelen, 1879, 1871, aan mr. L.N. graaf van Randwijck. Manuscripten, 8 pag."
44699: - HERTZDAHL --- Nota van Alx. Hertzdahl, d.d. 1840, voor notaris Vruels. Manuscript, 1 pag.
44698: - "HELDEWIER; SCHULL --- Verklaring van Jan Willem Emile Heldewier, rentenier te Houtem, dat hij een perceel land verpacht aan de smid Johan G. Schull te Heerlerheide, d.d. Heerlen 1832. Manuscript, 1 pag."
44697: - "WERDENS; VREULS --- Nota van A. Werdens voor verricht werk voor notaris Vreuls. Manuscript, 1 pag."
44649: - "FRUIN; VOORHOEVE; STOOP; SMALT; DROST; BORGMAN; UTRECHTSE STUDENTEN --- Zes liefdesverklaringen van Utrechtse noviten, 1886 - ca. 1890, alle gericht aan Betsy (Bep) Koch (geb. 1872), huize Puntenburg te Utrecht. Groentijds opdrachten van J.A.S.? Manuscripten, prijs per stuk 175 euro."
44637: - "GOUDA; DEL MONTE --- Serie van 9 krantenartikelen over de schilderijencollectie van ir. S. del Monte, in het St. Catherina Museum te Gouda, uit de Nw. Dordtse Courant en Goudse courant 1954. In cahier, 19 pag."
44634: - "TERSCHELLING; KIEZERSLIJSTEN --- Lijsten van inwoners van Terschelling die gerechtigd zijn tot het kiezen van leden van Provinciale Staten (incidenteel ook Tweede Kamer), over de jaren 1860-1894 (met uitzondering van de jaren 1862, 1865, 1866, 1883, 1885, 1887), ca. 50 katernen manuscripten, deels gedrukt."
44611: - "ROTTERDAM; HOLLAND-AMERIKA LIJN; VERHOOG; SCHEEPVAART--- Manuscript 'De Holland-Amerika Lijn 1873-1947', door P. Verhoog. Getypt met veel correcties in handschrift, ruim 100 pag. Ongepubliceerd."
14183: - ROTTERDAM, RUIJBROEK, VAN OMMERING “Herinnering aan den doop” van Christiaan, zoon van Johan Christoffel Ruybroek en Pieternella van Ommering, Rotterdam (Ev. Luth. Gem.), 16-10-1932, deels gedrukt, 8º oblong.
14181: - SLOTHOUWER, FRIESLAND Twee banden (half perkament met goudopdruk), met overdrukken van artikelen van Dr. G.M. Slothouwer (=Gerard Slothouwer) en van Dr. F.G. Slothouwer. 19e eeuw.
52792: --- - [Gedrukte brief van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland aan de dorpen en gerechten van Holland, dd. 's Hage 26 juni 1794].
14180: - SAPPEMEER ‘Plan van den Gemeentelijken Proeftuin te Sappemeer voor 1919’, 2 p., getypt.
14185: - SCHUYLENBURCH, VAN, BERGHUIS KRAK Album met ingeschreven gedichten. Op schutblad “Voor Bolly van Joan”, ca. 1930.
14182: - ROESELING, SEMLER, KRAGT Fragment van een Poesie-album van Tine ..., Utrecht 1889-1891 ca. 15 p.
14172: - OOSTBURG, THERI Gedrukte circulaire betr. het overlijden van de echtgenote van M. Theri te Oostburg, 1876, 1 stuk.
14176: - SAPPEMEER, BOER Enkele stukken betr. Gerke Boer, kweker te Sappemeer, 1916-1944, 4 stuks.
14171: - SLIEDRECHT, HARTOG Gedrukte ciculaire betr. het overlijden van de dochter van W.A. Hartog en J. Hartog-Visser te Sliedrecht, 1868, 1 stuk.
14159: - HAREN, RUMMERINK, HOIZING Gedrukt bericht betr. het overlijden van Jan Rummerink, scholte van Haren, ca. 62 jaar, d.d. Haren 25-10-1761. Ondertekend door Margreta Hoizing, wed. Rummerink. Folio, met zwarte rand.
14168: - HUYGENS Twee gedrukte boekjes, “niet in de handel”, waarin M.H. Huygens (“oom Mak”) citaten uit gelezen boeken publiceerde, vergezeld van zijn commentaar. Titels: “Klein Hofwijck”, Wageningen 1980 en (geen titel), Wageningen 1981.
14152: - SLICHER Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 4-7-1788 betr. de absentie van Mr. Raimond Slicher, secretaris van het Hof van Holland, gedrukt, folio, 3 p.
14144: - KWAST, VAN DER, DE CLERCQ “Scudo curcumdabit me veritas”. Titel van een gekalligrafeerd cahier met gedichten door Berd van der Kwast, 1946-1947. Manuscrip, 30 p., gebonden
14142: - LOTERIJ, GRAVENHAGE ‘Verordening op het houden van onderhandsche loterijen te ‘s-Gravenhage’, vastgesteld in Raadsvergadering 3-12-1861, gedrukt, 8º, 3 p.
14148: - HINLOPEN ‘Ceremonieel voor de plegtige begrafenis van ... Mr. J. Hinlopen, in leven president van de tweede sectie van den Staatsraad, 28 december 1808’, gedrukt, folio, 2 p.
14141: - ROSIERSZ, VENIA AETATIS Akte van Venia Aetatis voor Johannes Rosiersz, wonende te Amsterdam, ruim 20 jaar oud, op voorspraak van zijn vader, verleend door de Staten van Holland d.d. 9-5-1787. Charter op perkament met handtekeningen van P. Bleiswijk en Clotterbook en uithangend lakzegel van de Staten van Holland.
14137: - SCHIEDAM ‘Orde der feest- en lijdensstoffen, die jaarlijks in de Christelijk Hervormde Gemeente van Schiedam gepredikt worden’, Schiedam, Abr. Bakker 1781, 16º, 102+9 p., geb. (in modern bandje).
14130: - LOTERIJ Aandeel ad ƒ2.50 in de loterij van de Vereniging tot Bevordering van’s lands weerbaarheid, d.d. 1871. gedrukt, 4º, 2p.
14139: - WASSEN, ELLING, NOORD SLEEN Portretfoto, kabinetformaat, van Aaltje Wassen, echtgenote van Willem Elling, te Noord Sleen. Fotograaf: J. de Vries te Assen, ca. 1910.
14111: - CEMENT, ROTTERDAM Prospectus voor het “beroemde Armeniaansche cement” fabrikaat van Maurice de Leon te Rotterdam, ca. 1880. 1 blad, folio, gedrukt.
14108: - WIJS, AMSTERDAM Prijsformulier van het gymnasium (?) te Amsterdam voor J. Wijs, d.d. Amsterdam 1848, getekend A. F. van de Laar Jr.
14107: - IJMUIDEN, RINKEL ‘Gezangen t.g.v. het zilveren priesterfeest van ... L. Rinkel te IJmuiden, kerkelijk herdacht 7 December 1930’, gedrukt, 8º, 8 p.
14101: - HUISMAN Veilingcatalogus van Venduhuis ‘s-Gravenhage 16-17-2-1937, collectie L. Huisman, gedrukt, 27 p., 4º.
14097: - VISITEKAARTJES ‘Modellen van visitekaartjes’, z.pl., z.j. [ca. 1900], 22 p. Op iedere pagina twee ingeplakte voorbeelden van bedrukte visitekaartjes met prijzen voor 100 of 50 stuks.
14102: - TAETS VAN AMERONGEN Veilingcatalogus Mak Dordrecht 6-8 mei 1952, o.a. collectie H.L. baron Taets van Amerongen te Bergen NH. Gedrukt, 52 p., 4º.
14099: - AMSTERDAM, ARTI ET AMICITIA, REMBRANDT, OLTMANS Verslag en naamlijst der leden van de maatschappij “Arti et Amicitia”, gevestigd te Amsterdam, 1852. Gedrukt, 59 p., 8º in blauw marokijnen bandje met goudstempeling. Getekend: A. Oltmans, secretaris.
14086: - DEN HELDER, ROOSENDAEL, ONDERWIJS “Prijs” voor J. Roosendael, leerling van de Gemeenteschool nr. 5 te Den Helder, 1898. Deels gedrukt, 8º, 1 p.
14089: - KERWAL, VAN WAENEN, HELVETIUS Gedichten op de promotie van Michael Kerwal, extract uit dissertatie, 18e eeuws. Gedrukt, 4º, 4 p.
14082: - AMSTERDAM, KAAKEBEEN, TICHLER Nominatie formulier d.d. 17-10-1836 voor vacature predikant door overlijden van Ds. D. M. Kaakebeen, uitgebracht door diakenen. Gedrukt, 4º oblong, 1 p.
14081: - AMSTERDAM, WIJS, MOLSTER, TIMMERS VERHOEVEN Nominatie formulier d.d. 4-7-1836, voor vacature predikant Amsterdam door overlijden J.P. Wijs en bedanken J.A.D. Molster, uitgebracht door diakenen. Gedrukt, 4º oblong, 1 p.
14076: - WIJS Stukken betr. het overlijden van Ds. Johannes Wijs, Haarlem 1912, overleden te Santpoort, oud predikant van Meer en Berg en van Oude Niedorp, 3 stuks, gedrukt.
14078: - VIVISECTIE Brochure Anti-Vivisectie-Bond d.d. 1934, gedrukt, folio, 4 p.
14075: - ZAANDIJK, SCHIPPER, HONIG Gedrukt boekje van C.G. Saltzman, Ernst Haverveld ... Amsterdam, Joh. van der Hey 1811, met prijs formulier van school Zaandijk, d.d. 2-8-1842, getekend Jan Jbsz Honig voor Cornelis Schipper Pz, deels gedrukt.
14066: - SCHEEPVAART, HOLLAND-AMERIKA LIJN Vijf menu’s van diners aan boord van schepen van de Holland-Amerika Lijn, 1915-1965. Gedrukt, geïllustreerd.
14064: - ALBUM AMORICUM, SMIT, VON MEYERN Achttiende eeuws album amoricum. Rood marokijn bandje met goudstempeling, goud op snee, met slechts drie bijdragen: een getekend wapen met “M. v. M. Fecit” en twee tekstinschrijvingen, d.d. 1771 van “P. Smit, Campensis” en d.d. 1796 van “L. von Meyern te Lochem”. De overige bladen zijn blanco. Op het schutblad een verwijzing naar ‘Le Bibliophile Belge’ 1845 Tome II p. 127.
14069: - HALVERSTAD, POUW Enkele documenten betr. Felix Halverstad, ca. 1970.
14036: - HAARLEM, BOUWVAK Groepsfoto, 17x23 cm van het bestuur van de “Ned. R.K. Bond van Bouwvakpatroons, afd. Haarlem en omstreken”, geschaard rond een vaandel met art-deco versiering, ca. 1920.
14031: - SCHOONHOVEN, BROEK IN WATERLAND Album amoricum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Santje ..., d.d. 1838-1844 (doosje beschadigd).
14035: - BRUYN KOPS, MACKAY, WESENHAGEN, ETC. Groepsfoto, 17x23 cm op karton van het hoofdbestuur van een damesvereniging, gemaakt op de 25e jaarvergadering, d.d. 18-5-1909, door fotograaf C.J.L. Vermeulen te ‘s-Gravenhage en Utrecht.
14041: - INDIË, JAVA HOUT ‘Java Hout’, 12 foto’s van hout, houtproductie en houtdistributie op Java en in Nederland, afkomstig van een gelijknamige kalender uit 1930.
14030: - LOTERIJEN ‘Publicatie’ van de Raad van State, d.d. ‘s-Gravenhage 19-9-1792 betr. een verbod op het organiseren van “loterijen en verlotingen, hetzij van onroerende, hetzij van roerende en meubilaire of andere soorten van goederen”. Gedrukt, plano, 1 blad.
14039: - SPOORWEGEN Brochure winterdienstregeling Amsterdam-Keulen-Frankfurth, 1913, gedrukt, 4º, 2 p.
14028: - ROTTERDAM, DENEMARKEN, ROTTERDAMSE BANKVERENIGING ‘Een Andersen-sprookje in 1946, door een deelneemster aan de eerste Robaverreis naar Denemarken 29 april - 23 mei 1946’, 4º oblong, gestencild, 87 p., met ingeplakte foto’s.
14025: - DORDRECHT, BRANDWEER Fraaie oude foto van groep personen in een smalle Dordtse straat, rond een primitieve brandweerwagen. 17x13 cm, ca. 1880, hoekje rechtsonder ontbreekt.
14020: - AMSTERDAM 700 Enkele herinneringen aan de viering Amsterdam 700 jaar stad, 1275-1975.
14019: - WIBAUT ‘Florentius Marinus Wibaut 1859-1936’, publicatie van N.V. De Arbeiderspers n.a.v. het overlijden van Wibaut, 1936, gedrukt, 32 p., 42x29 cm, geïll.
14022: - VERZEKERINGSWEZEN, CORNELISSEN, BOEREN ‘Het lijfrentekantoor. Komisch karakterduet, vervaardigd en met enorm succes voorgedragen door de Hollandsche duettisten A. Cornelissen en P. Boeren’, ‘s-Hertogenbosch H. Mosmans, ca. 1890. Gedrukt muziekstuk, groot 4º, 4 p. met afb. van “Kantoor van levensverzekering en lijfrente” op omslag.
14015: - "LUCHTVAART, SCHIPHOL Enkele foto’s van Schiphol, ca. 1950; brochure Schiphol 1946; e.a."
1401: [KITS NIEUWENKAMP, H.W.M.J.] - Heraldic problems (symbols), their origin, history and meaning, illustrated from a socio-historical point of view in connection with the heraldry of the Middle-Ages and later. Thesis for the acquisition of the degree of doctor of philosophy science of the British Western University [...] Londen [...] by Henri W.M.J. Nieuwenkamp, signing and calling himself Kits Nieuwenkamp, born at Groningen the 1st of March 1901. Haarlem 1935, 27 p.
14004: - LAUGEMAN Twee gedrukte overlijdensberichten d.d. Amsterdam 1872 en 1880 resp. van Johan Melchior Laugeman, 65 jaar en Gerrit La(u)geman, 74 jaar.
14005: - AMSTERDAM, YKMEESTER Eed voor ykmeester te Amsterdam, gedrukt, 4º oblong, 1 p., 19e-eeuws.
14001: - DONATH, VAN DER WILLIGE, FIEBIG, JESSE Gedrukte overlijdensberichten, z.g. Faire-parts, betr. Elisabeth Donath, wed. Chr. F. Fiebig, d.d. Amsterdam 1862 en Jacoba Elisabeth Donath, wed. Willem Jesse, d.d. Weesp 1875.
13970: - OUDEWATER ‘Reglement van Policie’ voor de gemeente Oudewater, d.d. Oudewater 5-11-1822, Gouda, N. Brinkman z.j., plano.
13976: - OUDEWATER, DELFT, VAN SEIJST Portrettekening van Cornelis Jan van Seijst, predikant te Delft in 1794, oud 47 jaar en predikant van Oudewater van 27-6-1779 tot 6-2-1780. Naar een gravure van Snoek, d.d. R’dam 1794, 26x14 cm.
13940: - "POORTMAN ‘Eenige gegevens betreffende dragers van den naam Po(o)rtman(n), in het bijzonder over het geslacht Poortman afkomstig uit Mülheim aan de Roer. Eerste gedeelte samengesteld onder toezicht van wijlen rektor a.D. Wilhelm Klewer; tweede gedeelte door J.J. Poortman’, z. pl. 1932, 56 p."
13949: - BRABANT, VERHOUDING RK-HERVORMD Extract uit Register Resolutien van de Staten Generaal d.d. 19-9-1768, betr. het feit dat ambtenaren in Brabant Hervormd dienen te zijn en als zij hun ‘Religie komen te versaaken’ of trouwen met een RK vrouw, zij vervallen zijn van hun ambt.
13922: - BOVENS, VAN DEN BRINK Akte van transport, d.d. Amsterdam 1802, waarbij de curator over de goederen van Jan van den Brink, wonende op de Genedijk onder Opsterland, een huis op de hoek van de N.Z. Achterburgwal en de Kaarnsteeg te Amsterdam verkoopt aan Anthony Bovens. Charter op perkament, zegel verloren.
13918: - ORANJE NASSAU, DOKKUM Foto, 13x18 cm, tonende Prins Hendrik met een groep personen op de zeedijk bij Dokkum, ca. 1900? Foto: W. en K. Heeringa te Dokkum.
13915: - "WOERDEN, LUTHERSE GEMEENTE, KESPER Programma van de viering op 11 november 1883 van 400 jr geboorte Luther, te Woerden, onder Ds. A.M. Kesper, folio, 3 p., gedrukt; lied bij 25 jr evangelie viering A.M. Kesper, 1893, 1 p., gedrukt; gedichtje op Johannes Pistorius en Woerden, 1825 (?), 1 blz., gedrukt."
13914: - HAARLEMMERLIEDE, INLAAGPOLDER Ca. 25 nota’s ingekomen bij het bestuur van de Inlaagpolder onder Haarlemmerliede, ca. 1860 - ca. 1930.
13907: - WEST-INDIË Brochure betr. de inzending Surinaamse citrusvruchten op de Indische Tentoonstelling in het Westbroekpark te ‘s-Gravenhage, 1932. Ingezonden door C.L. Tomson te ‘s-Gravenhage, 14 p., geïll.
13913: - HAARLEMMERLIEDE, ROTTEPOLDER Twee nota’s ingekomen bij de Rottepolder, onder Haarlemmerliede, 1922-1923.
13904: - HAARLEM ‘Damiaatjes-lied. Woorden van Piet Mossinkoff. Muziek van Jan Nibbering, Haarlem 1946’, 4 p., groot 4º, gedrukt met omslagtekening met Grote Kerk, door J.P. Scheepens.
13905: - FEITH Twee gedrukte levensberichten van Mr. H.O. Feith, overleden te Groningen 27-3-1849. Beide overdrukken uit de Groninger Courant, doch geheel verschillend, resp. 1 en 4 p.
13908: - WEST-INDIË Gids voor de West-Indische tentoonstelling van de Haagsche Natuur-historische vereeniging “Hydra”, gehouden in de HBS te ‘s-Gravenhage, 1933, 24 p., gedrukt.
13901: - SCHRIJFMACHINES, BENIER Adreskaart van H.F. Benier & Co., Singel hoek Spui te Amsterdam, leverancier van schrijfmachines, ca. 1900?
13893: - AMSTERDAM, VAN THIJE, BONTEKONING Akte van transport d.d. Amsterdam 15-5-1759, waarbij de erven van Anna Catharina van Thije en van Machtelina Gerardina Johanna van Thije een huis aan de Binnenamstel, tegenover het Diaconie-Vrouwenhuis, verkopen aan Floris Bontekoning. Charter op perkament, zegels verloren.
13892: - AMSTERDAM, VOLRAAD NEDDERMAN, BARENDSE Akte van transport, d.d. Amsterdam 14-12-1791, waarbij de erven van Joachim Volraad Nedderman een huis aan de Wittenburgergracht, naast het Blauwe Anker, verkopen aan Hans Barendse. Charter op perkament met de handtekening van A. van Slingelandt.
13896: - BOUSQUET, VAN IDDEKINGE Extract uit de Registers Burgelijke Stand te Amersfoort betr. het overlijden op 17-9-1868 van Johanna A.H. Bousquet, Wed. Jhr. Mr. Willem Pieter van Iddekinge, 1 p., deels gedrukt.
13884: - TETRODE, HUGO “Reis van half September tot half October 1924, door Mr. P.J.C. Tetrode met zijn zoon H.M. Tetrode, in Noord-Italië”, gecalligrafeerd titelblad van een fotoboek, met ca. 50 foto’s van de Italiaanse reis. Het geheel in een fraai bewerkt leren omslag.
13883: - MIDDELBURG, THIBOUDT ‘Sauveguarde voor den heer Mr. Hendrick Thiboudt, raedt ende voor dezen borgemeester de stede Middelburgh in Zeelandt’, uitgevaardigd door het Hof van Holland, Zeeland ende Vriesland d.d. Den Haag 13-10-1651, gedrukt blad plano (Den Haag, Wed. van Wouw 1651).
13885: - VOORBURG E.O. Vier “afkondigingen” van het bestuur van de Veen- en Binkhorstpolder onder ‘s-Gravenhage, Voorburg en Wassenaar d.d. 11-12-1917, 13-5-1914, 19-1-1909 en 14-4-1909, plano, gedrukt.
13878: - FRANKRIJK, MARLE Akte verleden door de baljuw van het graafschap Marle, d.d. 4-2-1491, charter op perkament, zegel verloren.
13877: - REDDINGWEZEN Twee brochures van de Mij. tot Redding van drenkelingen “Hoe men een drenkeling op het droge moet brengen” en “Hoe men een schijnbaar doode drenkeling weer tot het leven terug moet brengen”, Amsterdam ca. 1915, 8+8 p., gedrukt, geïll.
13863: - DRENTHE, KORENMOLENS Proclamatie van de landdrost van Drenthe, P. Hofstede, d.d. Assen 8-8-1808, waarbij de maallonen van de korenmolens in Drenthe werden vastgesteld. 1 blad, plano, gedrukt op blauw papier.
13861: - LEIDEN, GHEBUYRTEN, VAN PEENEN ‘Generale Ordonnantie, gemaeckt by die van den Gerechte deser Stadt Leyden op alle de ghebuyrten ...’, Leiden, erfgenamen Jan Claesz van Dorp 1657, 4º, 20 p., gedrukt, in perkamenten band.
13862: - OOSTERBEEK, HUIZE DENNENKAMP ‘Dennenkamp Oosterbeek’, tekst in gouden letters op een blauw linnen omslag waarin 6 19e-eeuwse foto’s van het huis en de tuinen van Dennenkamp.
13854: - INDIË Fotoalbum met 48 Indische foto’s, ca. 1910-1920.
13847: - AMSTERDAM, MONNIKX, KARSEBOOM, GROEN, VAN LEEUWENDAAL, VAN DE POLL Akte van transport, d.d. Amsterdam 16-2-1786, waarbij Maria Monnikx, gehuwd met Jan Karseboom, een huis op Kattenburg verkoopt aan Carel Groen. Zij had het huis geërfd van Pieter Marinus van Leeuwendaal. Chater op perkament met uithangend zegel van schepen Jan van de Poll de jonge.
13844: - ORANJE-NASSAU Programma voor de opening van de vergadering der Staten-Generaal te 's-Gravenhage op Maandag den 20sten September 1880, folio, 3 p., gedrukt
13838: - KORN Verzenboek van Cato Korn, met overgeschreven gedichten van Vosmaer e.a., ca. 120 p.
13837: - TONKES, GRONINGEN Album amoricum van de Groninger student P.E. Tonkes, 1838-1839. Oblong mapje met hoesje met opdruk “Denkmal der Freundschaft. P.E. Tonkes, 1833”.
13834: - NOORDWIJK Twee foto’s, ca. 1920, van het kruispunt Molenstraat/Bronckhorststraat te Noordwijk, gemaakt i.v.m. een auto-ongeluk.
13824: - CIRCUS, MILITAIR, FISCHER Schetsboekje van F.A. Fischer, Warmoesstraat, Amsterdam, 14x22 cm, ca. 30 uitgewerkte pentekeningen, deels in kleur, van scenes uit het militaire leven en in het circus, ca. 1900?
13816: - ROTTERDAM, VAN HOGENDORP Programma der feestviering b.g.v. de onthulling van het standbeeld van G.K. graaf van Hogendorp op 26-10-1867, 1 blad, 8º, gedrukt.
13810: - VOORSPELLINGEN, CLAY BURTON VANCE ‘Meine Voraussagungen für das Jahr 1913 sind in Erfüllung gegangen ... was für das Jahr 1914 bevorsteht’, plano, 2 p., gedrukt, 1913.
13804: - INDIË, MALANG, BANDOENG Fotoalbum 1918-1924 betr. een Nederlandse familie te Bandoeng en Malang, 34 foto’s.
13805: - HOOGELAND, KAAGMAN Kwitantie d.d. 1782 waarbij Jan Hoogeland verklaart ƒ4,10 te hebben ontvangen van de heer Kaagman voor “een jaar opwinden en onderhouden en schoonmaken [van] U Ed staand horloogie”, 1 stuk, 7x18 cm, manuscript. Achter glas in lijst.
13806: - KANTOORBENODIGDHEDEN Prospectussen voor kantoorbenodigdheden, 1e helft 20e eeuw, ca. 45 stuks, gedrukt.
13743: - PAASSCHEN, VAN “Deventer calender of schrijfalmanak” voor 1826, Deventer, De Lange (1825), 12º, in perkamenten omslag.
13745: - DRENKELINGEN, AMSTERDAM Diploma, uitgereikt door de Amsterdamsche vrijwillige brigade tot redding van drenkelingen, opgericht 16-5-1913. Ontwerp D.A. Bueno de Mesquita 1925, 1 blad folio, gedrukt.
13746: - LEEMPOEL, DE GRAAFF, DEN HAAG Acte van transport, verleden voor schepenen van Den Haag dd 17 mei 1802, waarbij de erven van Matthijs Leempoel aan Anthony de Graaff drie huizen aan de Nieuwe Vlaarsteeg te Den Haag verkopen. Charter op perkament, met opgedrukte zegels en de handtekening van Carré.
13747: - GRONINGEN, STUDENTENLEVEN, HOFSTEDE Pseudo-studiosus hodiernus..... dat is hedendaagsche naam-student of Groninger godsgeleerde ontdekt en wederlegt door R.L.O.R., S. Sanctae theologiae studiosus (= P. Hofstede, vgl NNBW IV p. 762). Met: Vervolg op de pseudo-studiosus..... behelzende eenige brieven en gedigten voor en tegen het gemelde tractaatje en deszelfs opsteller..... Leeuwarden, T. van Dessel, 1738, (4) 188, (12), 192 p., 8º, in leren band. Gedrukt boek met in pen de verklaring van enkele pseudoniemen.
13748: - GRONINGEN, DOOFSTOMMEN-INSTITUUT Drie verslagen van de jaarlijkse vergaderingen van contribuerende leden van het Instituut voor Doofstommen te Groningen, opgericht in 1790, over 1830, 1841 en 1846, ca 80 p. per deel, gedrukt, gebonden in vol leren bandjes met goudstempeling. Per deel:
13750: - VALOIS, PHILIPS, ARIËNS Fraaie geaquarelleerde portrettekening van mevr. Philips-Ariëns, gesigneerd A.C.A. Valois. Kniestuk, 30x22 cm, ca 1840.
13761: - ZIERIKZEE “Orde der predik-beurten in Zierikzee, 1756, Okt 10. gedrukt biljet, 11 x 6,5 cm.
13801: - VOORSPELLINGEN, MARIA STIEFEL ‘Hoogstmerkwaardige en wonderbare voorspellingen aangaande hetgeen in het jaar 1848 gebeurd is en verder tot 1856 gebeuren zal naar Opb. Joh. XXI:V.I door Maria Stiefel, somnambule uit Ebernberg’, Meppel, Boom & Wilson [1848], 8º, 8 p., gedrukt.
13785: - LONDEN, WAPENS VAN DE LIVERY COMPANIES Menu voor het Livery Dinner van de Company of Gold and Silver wyre drawers, Mansion House 1951, 4º, 8 p. gedrukt. Met afb. van alle 79 gildenwapens van de Livery Companies of London.
13789: - HOOGEVEEN, VOORDRACHTSKUNST Wedstrijd in het voordragen op 19 januari 1909 in het gebouw Irene te Hoogeveen. Uitgeschreven door de Geref. Reciteervereeniging “Nut en Genoegen”. Gedrukt boekje, 8º, 72 p. met programma en teksten.
13779: - VOSMAER, VAN MEERTEN Album “Platen, photographien, van verschillende reizen” 1863-1876, met op titelpagina een tekening gesigneerd J.M. v. M.[eerten], 1876. Op schutblad “Aandenken aan Careltje Vosmaer, oud vier jaar, van zijne nicht Antoinette Marie van Meerten, Velp 1911”. De inhoud bestaat uit onbelangrijke knipsels.
13777: - KOOL, LOPES CARDOZO “Dossier Kool-Lopes Cardozo”. Twee kopieën van knipsels betr. Dr. C. Kool (vegetarisme, 1936) en betr. mevr. Kool (verantwoord speelgoed geïmporteerd in Canada, 1961) in omslag met deze titel. Hierbij: menu L.C.K. 18-9-1976.
13772: - KRAWINKEL, ALDENHOVEN, WERLEMANN Album amoricum in de vorm van een oblong doos met losse blaadjes van Marie N.N., 1840-46.
13771: - SCHOUTEN, KLEINHANS Bijbeltje uit 1884 met opdracht in handschrift door vader en moeder A. Schouten en J.M. Schouten-Kleinhans aan hun kind bij de belijdenis, 1 deeltje.
13767: - MUZIEK, ROBERT “Cantate van W. Robert”, 19 katernen van ieder ca 20 p. muziekhandschrift, 19e-eeuws. De woorden van de sopraansolo “Wat wekt gij niet in veler hart. Dat stil en zacht gevoel ...”
13769: - STEENTJES VOOR ZEGELRINGEN Gegraveerde “steentjes” met familiewapens, bestemd voor montage in een gouden zegelring. Diverse steensoorten.
13762: - EDAM Beschrijving der grafzerken in de Grote Kerk te Edam, extract uit de “Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden” door Belonje en Bloys van Treslong Prins (pp. 258-373), uitgebreid met een naamregister en met 58 foto’s van de beschreven zerken. Gebonden in linnen band.
13742: - LACROIX, REITEMA Collectie familiefoto’s van de familie Lacroix-Reitema, 75 stuks, begin 20e eeuw, o.a. vader H.W. Lacroix en moeder Lacroix-Reitema, grootmoeder G. v.d. Heiden-van Setten, oma en opa Lacroix, Jan Reitema, Gerard Reitema, Jo Reitema (overleden 25-10-1926, 32 jaar).
13752: - FOTO’S VAN MILITAIREN Foto’s van militairen in uniform, diverse formaten, begin 20e eeuw. per stuk
13717: - LEIDEN, UNIVERSITEIT, SCHEIDIUS Contract der weduwen-societeit van de professoren aan ‘s lands universiteit te Leiden dd 14-1-1792, ten name van Ev. Scheidius met aantekeningen van Scheidius over betalingen etc. uit 1793 en 1794, folio, 8 p., deels gedrukt.
13716: - DRIES, GREVEN Kwitantie van J.H. Dries en J.H. Greven, dd Amsterdam 1791, betr. geleverde verlakte ketel en komfoor aan de heer Diepen, 1 stuk, manuscript.
13708: - LISSE, HEERMAN, DRIJFHOUT “Korte memorie” voor de Staten van Holland door Frederick Jacob Heerman, heer van Lisse, betr. zijn gedrag bij het beroepen van een nieuwe predikant te Lisse, 1724, folio, 30 p., gedrukt.
13704: - DORDRECHT, N.H. KERK, VAN HILTROP “Tweede aanteekening van H.G. van Breugel, P. Bosveld, J.H. van den Doorslag en S.R. van der Keessel, predikanten, en J. van Laren, ouderling te Dordrecht, den 28-12-1786, in den grooten kerkeraad aldaar ingeleverd, ter beantwoording der contra-aanteekening van H. van Hiltrop, predikant, mede in deze stad”, Dordrecht, v. Braam, 1786, folio, 15 p., gedrukt.
13709: - WOERDEN, N.H. KERK Memorie voor de Staten van Holland van predikant (Anth. Tarée), ouderling (Melch. Specht) en diakenen (Jac. van Wijck en Laurens van Comené) van Woerden, betr. de vacature van een predikant te Woerden, na het vertrek van J. Roering, 1740, folio, 7 p., gedrukt.
13698: - PARIJS, MUSIC-HALL DANSER JACK GARCY Dossier brieven, knipsels, programmma’s etc. afkomstig van de danser Jack Garcy (pseudoniem voor Henry Guarracino), 1925-1930, 26 stukken, meest in handschrift of getypt.
13697: - LODEWIJK XVI Commissie voor Joseph Etienne Sipion de Thonun, “garde du corps de notre très cher et très ainé frère Monsieur en la Compagnie de Levia”, tot kapitein der cavallerie, getekend te Versailles, 4-4-1781, charter op perkament met de handtekening van “Louis” en een (beschadigd) zegel.
13695: - ENGELAND, HANDTEKENINGEN Collectie van ca 50 handtekeningen en adressen van Britse en Ierse staatslieden en generaals, vnl. uit de 19e eeuw, soms met lakzegel.
13696: - ORANJE Extracten uit de resolutien van de Staten en van het Hof van Holland, 1759, betr. de opening van het testament van prinses Anna, weduwe van Willem II en betr. de aanwijzing van voogden over haar kinderen: haar vader, haar schoonmoeder en haar neef Louis van Brunswijk, folio, 11 p., gedrukt.
13689: - "BEEST, VAN; GORINCHEM Kerkelijke attestatie voor Jacobus van Beest, lidmaat van Gorinchem, bij zijn vertrek naar Wijck, 1764, 1 p., deels gedrukt."
13690: - BOUVE, DEN BOSCH Kerkelijke attestatie voor Gerretje Bouve, lidmate te ‘s-Hertogenbosch, bij haar vertrek naar Willemstad, 1777, 1 p., deels gedrukt.
13688: - VOORBACH, BREDA Kerkelijke attestatie voor Johannes Voorbach, lidmaat van Breda, bij zijn vertrek naar Gendringen, 1815, 1 p., deels gedrukt.
13691: - "ZILLICH; GRAVE Kerkelijke attestatie voor Geertruyd Zillich, lidmaat te Grave, bij haar vertrek naar Cuyck, 1809, 1 p., deelsgedrukt."
13681: - HEUSDEN 28 Kerkelijke attestaties betreffende personen die vanuit diverse plaatsen naar Heusden trokken en aldaar lidmaat zouden kunnen worden, 28 p., deels gedrukt, met handtekeningen van de predikanten van de plaatsen waaruit men vertrok en gedrukte of gestempelde afb. van de kerkelijke zegels.
13687: - UITERMARK, ZUTPHEN Kerkelijke attestatie voor Jan Jurry Uitermark, lidmaat te Zutphen, bij zijn vertrek naar elders, 1806, 1 p., deels gedrukt.
13684: - ELIEKIN, HEUSDEN Kerkelijke attestatie voor Maria Eliekin, lidmate te Heusden, bij haar vertrek naar Delft, 1841, 1 p., deels gedrukt.
13642: - BIJBELS DRUKKEN “Reglement tot het drukken der bijbels, testamenten, etc. etc.”, uitgevaardigd door de kerkeraad van Amsterdam en goedgekeurd door burgemeester en regeerders van Amsterdam dd 28-7-1731, brochure, 11 p., 4º, gedrukt, met enkele aanvullingen in handschrift.
13643: - SINT OEDENRODE, VAN KELCKHOVEN, MOORD Exemplaar van de Dodrechtsche Courant dd 22-2-1834 met o.m. bericht over de moord op sergeant M. van Kelckhoven te Sint Oedenrode.
13835: - MARACAIBO (VENEZUELA), DE VRIES Foto, ca. 1920? 18x24 cm van het gebouw van de firma De Vries & Co. te Maracaibo (Venezuela). Op de balkons Nederlandse mensen. Op straat inwoners van Maracaibo.
13859: - DAVIDS, LOUIS ‘Een reisje langs den Rijn’, door Louis en Rika Davids, uitg. Louis Davids Jr., Rotterdam, 4º, 4 p., gedrukt, geïll.
13871: - HAARLEM, GIEBELS Zes nota’s van ijzerhandel L. Giebels & Co., Ged. Oude Gracht 7, Haarlem, 1911-1913.
13649: - ROTTERDAM, R.K. KERK “Het partinent verhaal van de grote oproer die er binnen Rotterdam is geweest, wegens het plunderen van een pape kerk, alsmede de lijst van al de heylige goederen die er in de kerk gevonden zijn”, gedrukt blad, 25x15 cm, zonder naam drukker: “Gedruckt na de copye van Rotterdam”, zonder jaar (17e-eeuws).
52868: --- - Proces geventileert voor den Ed. Hove van Utrecht tusschen Dina van Spangen, Wed. van Jan van Woudenberg, als moeder en mombersse over hare onmondige dochter Dina van Woudenberg, imp[etran]ten in cas van defloratie, c[ontr]a den heere ende mr. Petrus Burmannus, professor in de academie alhier, ged[aagde]. Leeuwarden, Eyma Bonnema, 1709.
52871: --- - Lof-dicht op de kindermakery van Pieter-buer. Voys: Van de queezel. z.pl. [1709].
52872: --- - Vroomaards ernstige aanspraak tot sijn buurman Ritsaard. z.pl. [1709].
13660: - KOSTER, HOOGENKAMP Aantekeningen betreffende het gezin Adrianus Koster en Geertje Hoogenkamp, vroeg 19e-eeuws, 4º, 2 p., manuscript.
13664: - GRONINGEN, FRANSE KOSTSCHOOL “Conditien en voorwaarden tot een Fransche kostschool voor jonge juffrouwen” te Groningen, uitgevaardigd ten raadhuize van de stad Groningen dd 28-3-1803, 4º, 7 p., gedrukt.
13669: - REIZEN Label van de N.V. Stoomvaart Mij “Nederland ”ter bevestiging op reiskoffers, ca 1930.
13679: - DUMAS, GRONINGEN Acte verleden voor burgemeesteren en raad in Groningen, dd 31-5-1740, inzake een erfenis in de familie Dumas, Franse tekst, charter op perkament, met handtekening van Peter Rembert van Iddekinge, zegel verloren.
13634: - BIERVLIET, VAN OOSDORP, LANDMETER VERMEULEN “Figueratieve caerte verthoonende de gelegentheydt van seeker hoffstede en landen gelegen in den Helena Polder, als mede nog zeeker partie landt gelegen in de Pieters Polder, in den lande van Biervliet, bewoondt en gebruykt wordende door Leendert van Oosdorp.” Getekende kaart op perkament door Abraham Vermeulen, geadmitteerd landmeter, dd Biervliet 25 november 1749, pen en aquarel, onregelmatige vorm, ca 70x60 cm, wat gevlekt en beschadigd op de vouwen.
13639: - SPRANGERS Scriptie “De Nederlandsche kinderbescherming” door C.M.A. Sprangers, ca 1960, 20 p., getypt.
13670: - APELDOORN, LANDONTGINNING Obligatie in de premieleening van 100.000 gulden van de Maatschappij voor landontginning te Apeldoorn, dd 1-8-1873. Getekend o.a. door J. Gregoor, secretaris, 1 blad, 4º, deels gedrukt.
13631: - RIJNSBURG Charter op perkament, ca 1640, gebruikt als omslag voor een boek of register en daardoor beschadigd. Uitgevaardigd door baljuw (Philip Godijn?) en schepenen van Rijnsburg, waarbij superintendenten van de v.m. abdij van Rijnsburg enkele landerijen te Rijsburg, opgemeten door Steven van Brouckhuysen, in erfpacht uitgeven aan Johannes Abelsz, zonder zegels.
52873: --- - Zielwekker of deugdenspoor voor den heere Petrus Burmannus, over deszelfs misval. z.pl. [1709].
52874: --- - Een verzagtend zalfje op de smertelijke wonde van den heer Pieter Burman, z.pl. [1709].
52875: --- - Proces, geventileert voor den Ed. Gerechte van Utrecht tusschen den heer ende mr. Petrus Burmannus, professor in de academie alhier, in cas van injurien contra den heer Daniel Voet, medicinae doctor, Rotterdam, Pieter de Vries, 1711.
52876: --- - Bijvoegsel tot het proces van den heer Petrus Burmannus, ofte antwoord van den heer doctor Daniel Voet, gedaagde, tegen Willem Cock en huysvrouw Maria Waart, eyschers, z.pl. [1711].
13630: - LEENSTELSEL Publicatie van Lodewijk Napoleon dd 1809 betr. verder vervallen verklaring van het leenstelsel, 1 blad, plano, gedrukt.
13625: - BELASTINGEN, ZIEBEE, HERTZ Verklaring van eedsaflegging te Amsterdam als commissaris ter beoordeling van de fournissementen in de geforceerde geld negotiatie ingevolge publicatie Volk van Holland dd 17-7-1795 voor Martinus Ziebee, per procuratie C.D. Hertz, 1 p., deels gedrukt.
13621: - BELASTINGEN, AMSTERDAM, 1813 Biljet betr. betalingen voor de aanwerving van manschappen in het leger, dd Amsterdam 13-12-1813, getekend door J.J. May, P.J. van Namen, G.J. Jacobson, C. Apostool, E.E. Burgklij Glimmer en J. van Voorthuizen, gedrukt.
13632: - THOLEN, BOLL Acte van transport van een perceel land in Jan Jacobs Queck onder Schaeckerloo (Tholen), verkocht door de erven van Adriaen Boll (zeer uitvoerige familierelaties vermeld!) aan Jan Cornelisz Commersse. Verleden voor schepenen van Schaeckerloo dd 8-3-1678, charter op perkament met handtekening van Marinus J. van Vrijberghe, zegel beschadigd.
13616: - KAMPRECHT, HOLLAND, GRIEKWAARDERSCHAP “Naspeuringe waarin oudtijds bestaan hebbe het grieckwaarderschap, zijnde geweest een agterleen van den Heere van Wassenaer burggrave van Leiden”, 18e-eeuws handschrift, 18 blz. in folio.
13606: - HINDELOOPEN Verziilverde medaille met tekst “1225 Hindeloopen 1975 / 750 jaar stad”.
13607: - ZWOLLE Bronzen penning t.g.v. opening stadhuis Zwolle, 15 mei 1976.
13602: - EIFFELTOREN Twee bronzen penningen a. “Exposition universelle 1889” en b. “Souvenir de mon ascension au sommet de la Tour Eiffel octob. 15 1889”.
13595: - REGTDOORZEE GREUP Correspondentie tussen G. Halwasse en D.H. Regtdoorzee Greup te Vierhouten, 1954-1955, over de familiewapens Greup en Regtdoorzee, 13 stukken.
13592: - VUNDERINK, BORGART, RIETBERGH Uittreksel uit het doopboek der Noorderkerk te Amsterdam betr. de geboorte dd 26-11-1777 van Magdalena B., dochter van Dirk Vunderink en Johanna W. Borgart (getuigen Jan Vunderink en Klara Burger). Amsterdam 1810, getekend door de koster ad interim Pieter Rietbergh, 1 p., deels gedrukt.
13589: - KROMMENIE, DEKKER “Brieven aan Krommenieërs van een oud-Wormerveerder”, door Jan Dekker Jzn te Wassenaar, 31 deeltjes + registerdeeltje, [Wassenaar] 1965-1979, 8º oblong, gestencild, totaal 644 pagina’s.
13588: - LOTERIJ Lot in de “verloting van een tapijt en eenige huishoudelijke en weelde-artikelen” ten bate van de Ned. Ver. voor Hulp aan Zieken van Geest, april 1940, 1 stuk, gedrukt.
13609: - ABCOUDE, GOUSSET, BUYS Verklaring van Johannes Gousset, schout van Abcoude, betr. het huwelijk van Claas Symens Buys en Maritie Jans Buys, dd Weespercarspel 7-1-1717. 1 p., folio, manuscript.
13586: - BEGRAFENISBRIEFJES, SCHUURMAN Kwitantie van de regent A.J. de Bordes van het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam betr. 100 geleverde begrafenisbriefjes voor het lijk van Hilletje Schuurman, 1771.
13582: - VEER, DE Herinneringsboekje geloofsbelijdenis, uitgereikt aan Maria de Veer, 23-3-1909 in de Amsterdamse Muiderkerk. Getekend door ds. Voorhoeve.
13579: - STEVENS Verjaardagen-boekje van M. Stevens, ca 1900 ?, 16º, deels gedrukt.
13573: - GOUDA, BÜCHNER, FOKKER, METMAN Circulaire van de kiesvergadering te Gouda, dd 10-9-1850, betr. verkiezingen van een lid voor de Tweede Kamer namens het derde hoofd-kiesdistrict Zuid-Holland.Drie kandidaten: E.C. Büchner, med. dr. te A’dam, mr. G.A. Fokker uit Middelburg en mr. L. Metman, advocaat te ‘s Gravenhage. Getekend: W.J. Fortuijn Droogleever en A.H.J. Ravestein Medenblik.
13572: - BRUNSWICK, NUMISMATIEK “Abridged genealogical chart of the dukes of Brunswick-Wolfenbüttel and Luneburg and of the kings of Hanover. Indicating the members of the house of Guelph by and for whom coins and medals were issued”, groot schema op linnen, 20 generaties, ca 1200 - ca 1850, fraai, met handtekening.
13571: - VERZEKERING, DE RIJP Twee stukken betr. a. de Nederlandsche Levensverzekering- zieken- en begrafenis-maatschappij te Vlissingen, 1907, en b. het Groot Noord-Hollandsche Begrafenisfonds De Rijp, 1909, 4 p., deels gedrukt.
13566: - WEMEN, VAN Krant “Negentienhonderd” dd nov. 1953, met uitvoerig verslag van de moord op freule Joanna Justina Alexandrina van Wemen op 30 mei 1902 aan de Raamvest te Haarlem, 4 p., plano, gedrukt.
13567: - HAARLEM, ROOS, VAN RIEMSDIJK Getuigschrift voor de journalist Roos, dd ca 1930, getekend door jhr. A.W.G. van Riemsdijk, directeur Opr. Haarl. Courant, 1 p., 4º, deels gedrukt.
13562: - SCHAGEN, KUYN Reglement begrafenisfonds “Red U Zelven”, opgericht te Schagen, 2 december 1850, brochure, 13 p., gedrukt, met achterin: “Akte van lidmaatschap” t.n.v. Hopje Kuyn, 24 jr. dd 1864, deels gedrukt.
13565: - TACONIS Visitekaartje van P.C. Taconis, majoor art. te Leiden, 1939, met env. geadresseerd aan W.P.F. Schutz, 1 stuk.
13557: - AKEN, STUDENTEN, MEYER Muziekstuk “Hollandia Marsch, R. Kauschmann. Aangeboden door A. Meyer aan de studentenvereniging Hollandia te Aken”, uitg. Waltman, Delft, 4 p., groot 4º, gedrukt, met ill. op omslag.
13559: - TERNEUZEN, VAN ‘T HOFF Twee adreskaartjes van de scheepsagenten J.J. van ‘t Hoff en J.C. Steenkamp van ‘t Hoff, te Terneuzen, beide met afbeelding van zeilschip, ca. 1850.
13548: - LEIDERDORP Vaststelling door hoogheemraden van Rijnland van een nieuw reglement voor ingelanden van de Munnicke polder onder Leiderdorp, met regelingen voor verhoging van de dijken. Leiden 30-6-1759, 6 p., 4º, gedrukt.
13544: - "HOOGENBAND, VAN DEN; ZORN Doopbewijs Remonstrantse gemeente Den Haag voor dochter van Alexander van den Hoogenband en Willemijntje Zorn, 1956, 4 p., deels gedrukt."
13518: - LEIDEN, UNIVERSITEIT, MOQUETTE Verklaring van de theologische faculteit te Leiden dat Joannes Baptista Moquette, geboren te Heusden,zijn candidaats-examen theologie heeft afgelegd, Leiden 25-4-1828. Met de handtekeningen van J. Clarisse, J. v. Voorst, L. Suringar, W.A. van Hengel en N.J.Kist, 1 p., folio, deels gedrukt.
13537: - CHABAOT, TAUDIN Tekening in O.I. inkt van het wapen-ex-libris Taudin Chabot, 1 p., 4º.
13514: - GRAVENHAGE, POST Ontwerptekening voor een diploma voor het erelidmaatschap van de Haagse winkeliersvereniging voor F. Post sr., 1926, 1 blad, plano.
13510: - BIJLANDT, VAN Ontwerptekening voor een titelblad van een “Geslachtsboek Van Bijlandt”, 1 p., folio.
13507: - SCHLENCKER Ontwerptekening voor een titelpagina “Genealogisch handschrift van het geslacht Schlencker”, 1 p. folio.
13508: - MOUNIER Ontwerptekening voor een titelpagina van het boek “Genealogie van het geslacht Mounier”, 1 p., folio.
13512: - AAR, VAN DER Ontwerp voor een titelblad van een “Genealogie van het geslacht Van der Aar”, tekening, 1 p., folio, 20-eeuws.
13504: - KAMPEN, VAN Ontwerptekening in kleur voor een titelpagina van een “Genealogie van het geslacht Van Kampen”, met fraai getekend familiewapen tussen twee engelen.
13505: - STOCKHAUSEN, VON Twee ontwerptekeningen voor titelpagina’s van een “Geslachtsboek Von Stockhausen”, 2 p., folio.
13506: - SORGEN, VAN Ontwerptekening voor een titelpagina van een “Genealogie van het geslacht Van Sorgen”, 1 p., folio.
13501: - VIRULY Ontwerptekening voor de titelpagina van een boek “Viruly”, 1 p., folio.
13503: - VERHUELL Ontwerptekening voor een titelpagina van een boek “Het geslacht Verhuell”, 1 p. folio.
13497: - VLUGT, VAN DER Kartonnen onderblad van een “Wapenkalender 1942”, uitgave van glashandel N.V. Van der Vlugt & Co. te ‘s Gravenhage, 1 blad, gedrukt.
13499: - WIELANDT Ontwerptekening voor de titelpagina van een boek “Het geslacht Wielandt”, 1 p., folio.
13494: - TEULINGS, VLAG Getypte gegevens over het voeren van een familievlag door mr. J.A.M. Teulings, 1935, 1 blad, folio met tekeningen van wapen en vlag.
13496: - GEUSAU, VON Fotokopie van een gekalligrafeerd blad met de voorouders van Alexander von Geusau, gehuwd in 1923 met E.J. Joubert, ca 1955,1 p. folio.
13492: - BACKER Fotokopie van de getekende kwartierstaat van de kinderen van Jan Dam Backer en Rudolfine J. Swart, 1 blad.
13491: - "OLDENBORGH, VAN; COLENBRANDER Fotokopie van een tekening en ontwerptekening met alliantiewapen en acht kwartieren van het echtpaar Van Oldenborgh-Colenbrander, t.g.v. 25-jarig huwelijk 12-10-1929-1954, 2 bladen."
13493: - KOKER, DE Schetstekening door J.C.P.W.A. Steenkamp van de vier kwartierwapens De Koker, de Buies, van Masschell en Castelein, 1 blad, 20e-eeuws.
13484: - GENNEP, PASTOOR SCHUIRKENS Kwitantie van Hubert Schuirkens, pastoor te Gennep, voor gelden ontvangen van secr. Johan F. Mentrop inzake begrafenis Tunnisken Timmermans, Gennep 1778, 1 p., manuscript.
13489: - BREDA, TESSELSCHADE, TYDEMAN Ontwerptekening in kleur voor een diploma Eerelid voor mevr. Tydeman-Verloren van Themaat, van de afd. Breda van Tesselschade, 1 p., folio.
13476: - MITTWEIDA Groepsfoto (13x18 cm) van 12 mannen van middelbare leeftijd, drinkend en musicerend in een kamer. Op achterzijde: “Koninginnefeest 31 Augustus 1905, Mittweida”.
13471: - VOORBURG, BEENAKKER, WITTERS Communie-herinnerings-platen uit 1948, uitgereikt te Voorburg aan Monica, Jessie en Annemieke Witters door pastoor J. Beenakker, 3 bladen, plano, deels gedrukt.
13475: - ZIMMERMAN Portret-aquarel, voorstellende Prof. (Alb.?) Zimmerman, ovaal 17x13 cm, 19e-eeuws w.s.
13465: - SEQUAH Reclamekrant Sequah’s Indische gezondheidsgids / Indian guide to health. Hoofddepot in Den Haag, Hofspui 26, gedrukt 4 p., plano.
13466: - "DRIES, VAN DEN; STAATSSPOORWEGEN Album met namen en als titel “Aan A. van den Dries ter gelegenheid van zijne 25-jarige dienstvervulling bij de Staatsspoor, van zijne collega‘s, 6 juli 1883 - 6 juli 1908”, 1 deel, 8º."
13481: - SCHERMERHORN Groot, 68x50 cm, blad, 2-zijdig gecalligrafeerd met een historische beschrijving van het dorp Schermerhorn, 1612-19e eeuw, zonder auteursnaam.
13450: - ROYEN, VAN Elf familieadvertenties Van Royen, begin 20e eeuw.
13469: - DELFT, CARRÉ, MOLENBROEK Prijsboekje voor S. Carré, uitgereikt door C. en M. Molenbroek, Delft 1854.
13447: - UTRECHT, STUDENTEN, BROERS, DE LESPINASSE Gedenkschriften van eenen student, 1838 nr. 1 t/m 1841 1a, alles wat verscheen, ca. 400 p., 8º, gedrukt, met enkele gelithografeerde platen en bijlagen, gebonden, zonder band.
13435: - LEUVEN, BUL, MEDISCH, SCHASEBARGH, DEN BOSCH Bul van de Hogeschool Leuven voor de medicus Joannes Schasebargh uit ‘s-Hertogenbosch, Leuven 22-10-1756, charter op perkament, gedrukt met gaaf zegel aan oorspr. zijden lint van de geneeskundige faculteit en de handtekening van A.C.J. van Rossum, prior.
13440: - BELASTINGEN ‘Insinuatie-billet voor de belasting onder den naam van personeel’, 4 p., folio, gedrukt, ca. 1805.
13427: - WAGENBERG (N.Br.), R.K. KERK Enkele stukken betreffende de R.K. kerk te Wagenberg (N.Br.), 1799-1838.
13449: - BRUYN, DE Ruim twintig familieadvertenties familie De Bruyn, begin 20e eeuw.
13402: - TEXTIELINDUSTRIE EN MODE Twee drukwerken betr.de Intern. tentoonstelling voor mode en voor textiel, Christal Palace, Londen 1904.
13403: - TEXTIEL 6 “Monsters van lappen textiel, ca 1880”, geplakt op een blad.
13398: - CAVELIER, LE Bericht betr. het overlijden van Nicolaas le Cavelier, luit. kolonel, 71 jr, Arnhem 18 oktober 1786, getekend door M.C.A. le Cavelier, wed. le Cavelier, 1 blad, folio, deels gedrukt.
13401: - URK 58 “Urker fotokaarten” uit de serie “Toen Urk nog eiland was”. In album. Met gestencilde tekst.
13397: - "LENNEP, VAN; VAN SUCHTELEN Schematisch overzicht van de afstammelingen van Johan van Lennep en Anna van Suchtelen, met hun beider familiewapens in kleur. Tekening, ca 1900?, 40x50 cm"
13395: - VELUWE 88 Foto’s uit het eind van de 19e eeuw (?) van de Veluwe: Garderen, Kootwijk, Voorthuizen, Speulde, Elspeet, Vierhouten, Solsche passage, Uddelermeer, kruispunt Putten/Staverden/Ermelo/Dries, Ermelo, café De Viersprong, boerderij ‘t Zwarte Paard, huize Zandbergen te Voorthuizen, hotel Bleekehoeve. Voorts enkele landschappelijke foto’s en foto’s van personen (daaronder reporducties van portretten van de militairen Van der Goes en jhr Klerck).
13392: - LEUVEN, TAKELS Repetitio ... pro adipiscendo J.U. Licentiae gradu, van Joannes Baptista Takels, Bruxellencis dd 29-4-1737, 1 blad, plano, gedrukt.
13382: - BRANDBLUSAPPARAAT, VAN LOCKHORST, WAP Brochure van dr. J.J.F. Wap,’s Gravenhage 1845, als zaakwaarnemer van jhr. Dirk van Lockhorst van Vrijhoeven, lid ridderschap Z.H., betr. een brandblusapparaat. “De Redder, werktuig bestemd tot het krachtdadig helpen blusschen van brand en het aan de vlammen ontvoeren van personen en goederen”, 3 p., gedrukt.
13384: - VOSMEER, SASBOUT Stukken afkomstig van de archivaris S. Muller te Utrecht, in zake de apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer (1548-1614), o.a. over zijn “grabmal” te Keulen.
13385: - SMITH, UTRECHT “Grafschrift op (...) Henricus Smith, rustend leeraar der Herv. Gem. binnen Utrecht, in den heere ontslapen op den 31 van wintermaand 1825”, 4º, 1 p., gedrukt.
13366: - GIJN, VAN, FINANCIËN “Rede van Mr Dr A. van Gijn, uitgesproken in de op 1 juni 1908 gehouden vergadering van de vereniging Gijsbert Karel van Hogendorp”, typoscript, 22 p., folio.
13386: - AMSTERDAM, HARINGPAKKERSTOREN, LINDEMAN De klagende Haringpakkers-toren te Amsterdam, bij zijnen afbraak in augustus 1829, 1 blad, plano, gedrukt.
13365: - POSTKANTOREN DEN HAAG, ROTTERDAM EN LEIDEN Publicatie betr. de aanbesteding van vernieuwingen en onderhoud aan de koninklijke postkantoren te ‘s Gravenhage, Rotterdam en Leiden, ‘s Gravenhage 1833, 1 blad, plano, gedrukt.
13362: - SCHOONHOVEN, KLOOSTER DE HEM Diverse aantekeningen betr. de geschiedenis van het klooster De Hem, bij Schoonhoven, 19e eeuws.
13357: - ALPHEN, SCHOUTEN Formulier uit prijsboek t.n.v. Sophia Schouten, d.d. Alphen 1855, getekend door burgemeester S.P. Roos, 1 p., deels gedrukt.
13355: - EEM, VAN DER, VAN HARDEVELD Stukken betr. het huwelijk van Dom. Bern. van der Eem en Aaltje van Hardeveld, Wadenoijen 15-6-1940, 3 stukken, deels gedrukt.
13356: - EYSDEN-VINK, MARIE VAN Foto, 13 x 18 cm., van de toneelspeelster Marie van Eysden-Vink achter haar bureau, ca. 1920.
13350: - KRAFT Zur Erinnerung an Marianne Schriber-Kraft (1932-1965), Lebensbild und Trauerrede, von Herrn Pfarrer E. Schweingruber, 1965, 16 p., 8º oblong, gedrukt, met ingeplakte foto.
13344: - LENNEP, JACOB VAN Dertig kleine gelegenheidsgeschriften van Jacob van Lennep, één in manuscript en 29 gedrukt, samen gebonden in een 8º halflinnen band met op de rug “J. van Lennep, gedichten en losse versen”.
13338: - MUIDEN, ZUIDERZEE, SCHAAP Verklaring van Marten Schaap, dd Muiden 18-2-1825, dat hij in 1825 de Zuiderzee niet heeft bevaren, 1 blad, 8º oblong, deels gedrukt.
13334: - ROORDA, VAN DER LUNE, BRUNIA Proefdruk voor een boek “Epke Alberts Roorda and Froukje Wijgens van der Lune”, overgrootouders van William Frans Brunia, de auteur, 48 p., gedrukt, geïllustreerd,losbladig, ca 1940.
13327: - JUDAICA, VAN PRAAG, DERCKSEN, ALBERDINGK THIJM, LEIDEN “Dichterlijk Album van M[aria] L[eonide] van Praag”. Album met verzen in handschrift en tekeningen, ca. 100 pagina’s, 1859-1907.
13299: - IJMUIDEN, SCHEEPVAART Foto van de ss Eastwell, 16-3-1913 gestrand op de pieren van IJmuiden, genomen vanaf de kop van de Noorderpier.
13302: - PREKEN MET TOPOGRAFISCHE CONNECTIES Een aantal gedrukte preken met topografische connecties, per stuk
13297: - HAARLEM, JONGEMANNEN VERENIGING, VISSER Oorkonde op perkament van de Haarlemsche jongemannen vereeniging “Pred. 12: 1”, dd 1930, betr. aanbieding eerelidmaatschap aan Joh.S. Visser, lid van de raad van commissarissen , “voor al het bidden en werken dat hij in den loop der jaren ... heeft gedaan”.
13296: - ALMELO, SCHELFHORST, KOOP OP AFBETALING “Contractboekje” van het Twentsch Meubelhuis fa. H.J. Schelfhorst te Almelo, deels gedrukt, 8 p., 1925.
13294: - BELASTINGEN, ZIJDEREDERIJ Twee propositien van zyne hoogheid. Eerstelyk om voor een finaal middel in plaatse van de afgeschafte pagten te introduceren een generaal exclassicaal hoofdgeld (...) en ten tweeden om middelen aantewenden tot herstelling van de binnenlandsche fabriquen en in het bijzonder die van de zijde manifactuuren, 1749, folio, 8 p., gedrukt.
13286: - "ROOS DE; KNOOPS, GERRETSEN, WIJCKHUISE, VAN BORSELEN Collectie van enkele duizenden foto’s in 22 albums, afkomstig van drs. Jan Louis de Roos te ‘s Gravenhage en zijn voorgeslacht. Uitvoerig geannoteerd."
13324: - MUZIEKDRUKKERIJ, REVIUS, DESFOSSEZ, HARSVELDT “Ontwerp eener acte van N.V. onder de benaming van Maatschappij tot het drukken en uitgeven van nieuwe goedkoope muzijk”, brochure 1852, 24 p., gedrukt.
13279: - LAMPE-GINJOOLEN Twee portretfoto’s van Jeanny Lampe-Ginjoolen, met dochters Willy Lampe en Jeanny Lampe
13280: - STEENEKE Drie portretfoto’s, begin 20e eeuw, van Jacoba Steeneke, dienstbode bij fam. De Roos, Weimarstraat, Den Haag.
13281: - GOUDA, METZ Foto, kabinetformaat, begin 20e eeuw, van de boerderij van Metz te Gouda. Met portretfoto Bé Metz.
13278: - "VERMET, GEDACHTEN VAN EEN EMERITUS PREDIKANT D.M. Vermet, Ad Fenestram speculatoris; Aan het spie-venster, deel I t/m V, manuscript van 196 + 200 + 196 + 146 + 80 p., gebonden in één linnen band."
13283: - PITLO Portretfoto, begin 20e eeuw, van mevrouw Pitlo, 22x16 cm.
13271: - JOURE, ZIJLSTRA, VAN DIJK Prijsraadselboekje. Premie voor geabonneerden op het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Joure en omstreken. Gedrukt boekje van 20 p.
13273: - HELDER, FISELIN, ROBERTSON Portretfoto van een dame door fotograaf Nico Fiselin, Den Helder. Verso “Robertson”.
13275: - OVERWEG Gedrukt bericht van overlijden van Johannes Theodorus Coenradus Overweg, overleden te Amsterdam op 12-12-1819, 1 p., 8º oblong
13270: - BERLIKUM, VAN DER HARST Teksten voor het “Geheelonthouderskoor ‘Excelsior’, Berlikum. Directeur: H. v.d. Harst”, 4 p., gedrukt.
13205: - RIJK, REICH, NIEROP, BREISING Stukken betreffende de familie Reich/Rijk te St. Gallen en later te Amsterdam, 18e en 19e eeuw, ca 50 stukken.
13207: - WITTGENSTEIN Brief van Georg prinz zu Wittgenstein, dd Berleburg 1807, over muziek, manuscript, 1 p., 4º
13202: - COENEN, WIGY Doopbewijs voor Anna Josepha, dochter van Gerard Coenen en Maria Barbera Wigy, gedoopt te Leuven in 1761, dd. Leuven 1785, manuscript, 1 p.
13197: - ZUYLEN VAN NYEVELT Twee gedrukte circulaires, getekend J.A. de Zuylen van Nyevelt, Rotterdam 1813, folio.
9846: - Egt-zangen ter geleegenheid van 't huwelijk van ... Jan Anthony Pryn en ... Stephana Zoodaar, te zamen vereenigt [te Voorschoten] den 18 augustus 1778. z.p. 4º: [32] p.
13191: - "ZONNEWIJZERS `Sun dials', brochure van John P. White & Sons te Bedford (Engeland), 1925; 4(: 20 p., met foto's en tekeningen van de te leveren zonnewijzers op stenen sokkels."
13186: - ZAANDIJK, FANFARE Zaandijks fanfarecorps, kwartaalblad 1947-1951, gestencild, 8(.
13187: - ZAANDIJK, VAN ETTEN, KLEIN `Verslagen van de lezingen van Alex. Klein en A.C.M. van Etten, gehouden in den winter van '98 en '99 in De Zwaan te Zaandijk, University Extension'. Z.p. 1899, 8(: 29 p., gedrukt.
13182: - "WUMKES G.A. Wumkes, Op Thabor. Afscheidswoord bij het neerleggen van het predikambt 1 november 1924. Sneek 1924; 8(: 16 p., gedrukt, met portretfoto (cliché-afdruk) van Wumkes en in pen: `Benoemd in 1924 tot bibliothecaris der Prov. Bibliotheek van Friesland'."
13185: - WIJNGAARD, DORDRECHT `Aan mijne dochter als bruid', gedicht van 3 p., folio, handschrift, ondertekend Dordrecht 19 januari 1872, J.H. Wijngaard.
13174: - WINTERSWIJK, VAN HOYTEMA Tekening met kleur door Antoinette Agathe van Hoytema (1875-1967) van een boerderij te Winterswijk, 24x31 cm.
13173: - WINSCHOTEN, PIETERSEN Drie stukken betreffende het ontslag van P.H. Pietersen als lid van het college van curatoren, bestuurslid van de Stichting Winschoter Zuiderveense Volksleesinrichting en Vereniging Openbare Leeszaal, alle te Winschoten, 1958.
13170: - "WERVEN, VAN, VAN DER KOLK Negen stukken betreffende Jan Gerrit van Werven, geb. Zwollerkerspel 16 augustus 1900, Hendrikje van Werven, geb. 1899, Hendrikje van Werven-van der Kolk, geb. 2 mei 1875; ca. 1920-1950."
13171: - WESTENINK Aquarel van een tulp, in grijs, gesigneerd A.H.P. Westenink 1829.
13172: - WESTMAN Tekening in kleur van een tak rozen, gesigneerd J. Westman, 1858, 20x18 cm.
13167: - WERELDTENTOONSTELLING PARIJS 1900 15 gelithografeerde prentjes van gebouwen e.d. op de Wereldtentoonstelling in Parijs 1900, ieder 10x16 cm., uitgegeven door `Chocoladt Suchard', als kaarten om aantekeningen op te maken.
13163: - WEELDENBURG, TERSTRAET Bericht op rekwest H.N. Weeldenburg te Rotterdam betreffende zijn gedeserteerde plaatsvervanger bij de Nationale Militie B. Terstraet. 1824. Gedrukt, folio, 3 p.
13165: - WELZEN, VAN Krijttekening door J. van Welzen, 1878, een pleisterbeeld, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 63x48 cm.
13161: - WATERSNOOD 1825 Missive van de gouverneur van Zuid-Holland aan de gemeentebesturen betreffende collectes t.b.v. de watersnood. Folio, gedrukt, 2 p.
13158: - WAAIER Tekening voor een waaier, een Oosters landschap met twee personen, getekend op een dubbel vel sterk en dun papier, zodat het waarschijnlijk de bedoeling was van dit blad een waaier te maken. 19de-eeuws? 30x50 cm., halfrond van boven (mist een stukje aan de bovenzijde).
13147: - "VIES, VAN DER; NIJHOF Familie-stamboek (= trouwboekje) van Frederik van der Vies, geb. Vlissingen 1914 (moeder Stecher) en Stoffelina M.J.C. Nijhof, geb. Utrecht 1904 (moeder Goor); gehuwd Amsterdam 30 november 1939; 32 p., deels gedrukt."
13142: - VERMEER, LOSECAAT `Familieaanteekeningen in het bezit van prof.mr. Losecaat Vermeer te 's-Gravenhage, gecopieerd 1942'. Folio, getypt, 14 p.
13141: - VERLOREN Blad met prikwerk en in inkt de naam `RVLoren' en `H.V.L.', 15x19 cm.
13145: - VERZEKERINGEN, ENNIA, KWARTETSPEL Kwartetspel Ennia-verzekeringen, 1970, 36 kaarten met soorten verzekeringen. In origineel doosje.
13138: - VENLO, SCHRIJNEN, APOTHEEK Gedrukte dankbetuiging van Toon Schrijnen, Venlo 1955, n.a.v. zijn 25-jarig jubileum als apotheker.
13131: - UTRECHT, FRONTISPICES DISSERTATIES Vier verschillende frontispices van Utrechtse dissertaties, met gezichten op de stad Utrecht. 18de-eeuws, 4(, gedrukt.
13130: - TWEEDE WERELDOORLOG, VUGHT, DENT S.T.U. Dent, Administratie en Intimidatie. Eerste oorlogsuitgave, januari 1945. Gestencild, folio, 33 p.
13126: - "TOUR, VAN Prijsboek: Miss Sandham, De tweeling-zusters. Amsterdam 1817, met op schutblad in handschrift: `Evang.-Luth. Jongelingsvereeniging ""Behoudt het woord des levens"", 's-Gravenhage. Ten geschenke aan mej. Van Tour'."
13118: - SWART Visitekaartje `Sietsche Swart', reliëf-stansing.
13117: - SWALUE Eigenhandige aantekening van Dr. E.B. Swalue, predikant te Goes. Z.j. (19de-eeuws.)
13111: - STADT, VAN DE Potloodtekening (bloemen) door A.H. van de Stadt, 19de-eeuws, 30x25 cm.
13109: - SPELLINGHERVORMING Acht brochures betreffende spellinghervormingen, 1891-1934, gedrukt.
13106: - SMILDE, JOLDERTSMA, CRIMINALITEIT `In den nacht van 20 op 21 julij zijn uit de woning van den landbouwer Rentze Joldertsma te Smilde ontvreemd de navolgende goederen'. Folio, 1 p., gedrukt, d.d. 23 juli 1850.
13097: - SCHOUTEN, GEËTST GLAS Folder van de firma D. Schouten Jr. & Co. te Arnhem, fabriek van geëtste glasplaten. Gedrukt, 4 p., ca. 1910.
13094: - SCHIEDAM, VAN MEENE Uittreksel uit het geboorteregister van Schiedam betreffende de geboorte van Leendert van Meene op 23 november 1824, zoon van Ariaantje van Meene en van een onbekende vader. 8(: 1 p., oblong, deels gedrukt.
13096: - SCHNITZLER Bewijs van lidmaatschap der Nederlands-Hervormde Kerk ten name van Willem Schnitzler, geb. 27 juli 1923, d.d. Nijmegen 11 april 1943, deels gedrukt.
13093: - "SCHEVENINGEN, EVENHUIS, ACHTERHOF Mededelingen van ds. R.B. Evenhuis aan de leden van zijn kerk te Scheveningen, d.d. 10 augustus 1942; 2 p., gestencild."
13088: - SCHEEPVAART, SCHEFFER, VAN DER VALK `Berigt en reglement eener societeit van Nederlandsche scheepsbouw en scheepvaart, ... onder directie van Petrus Scheffer en Zoon te Amsterdam'. Amsterdam 1825. 8(: 32 p., gedrukt.
13085: - SCHEEPSBOUW, HORSTMAN, AMESHOFF, BERG, KERKHOVEN `Berigt' van vier Amsterdammers (Arend Horstman, Petrus J. Ameshoff, Willem Otto Berg en Theodorus J. Kerkhoven), d.d. Amsterdam 18 maart 1825, met een plan tot oprichting van de `Nederlandsche scheepsreederij', met het doel de bouw van zeeschepen. Gedrukt, 8(: 7 p.
13081: - "SANDEN, VAN DER; FUHRI Poesiealbum van A. van der Sanden, Rotterdam 1873-1878, Haarlem 1878-1879 en Groningen 1893-1909, 1 deel."
13086: - SCHEEPVAART, AMSTERDAM `Bepaalingen of statuten eener sociëteit tot aanbouw en uitrusting van schepen, welke zal opgericht worden te Amsterdam door de heeren J.H. Hackman Asschenbergh, Henric Bicker, Gerrit Meynts en Jan Hendrik Rauwenhoff'. Gedrukt, 1825. 4(: 2 p.
13073: - ROTTERDAM, TANDARTS, SON Circulaire van tandarts Maurice Son betreffende diens verhuizing en de verkrijgbaarheid van zijn tandenborstels bij coiffeur J.H.A. van Santen, 1884. 8(, gedrukt, 1 p.
13074: - ROTTERDAM, VAN PLOEG, LITHOGRAFIE Adreskaart op hoogglanspapier, zogenaamd porseleinkaartje, van de steendrukkerij, boekbinderij en fabriek van bruidszakken M.L. van Ploeg & Co. te Rotterdam, 9x13 cm., gedrukt.
13075: - ROTTERDAM, VLASTENTOONSTELLING Uitnodiging van de Ned. Mij ter bevordering van vlasindustrie voor de opening van de tentoonstelling van Vlas-, lijnzaad en werktuigen te Rotterdam, 1876. 1 blad, 4(, deels gedrukt.
13077: - RIJK, DE Tekening met rood krijt (een voet), gesigneerd J. de Rijk, 20x23 cm.
13090: - "SCHEIDIUS, ELST Enkele stukken betreffende het goederenbezit van ds. F.A. Scheidius, predikant te Elst, overleden in 1777; 1778-1803. Folio, 20 p."
13064: - ROTTERDAM Adreskaartje, gedrukt, eerste helft 19de eeuw, van het New Bath-Hotel, Boompjes A82, Rotterdam (Hendriksen & Co.), vertrekplaats van de stoomboten.
13067: - ROTTERDAM, BUDDINGH Circulaire van C.A.A. Buddingh te Rotterdam, 1864, betr. betalingen en voorgenomen verhuizing. 8(, gedrukt, 1 p.
13061: - ROOS, C.S Pentekening door Cornelius Stephanus Roos (1845-1882), glasschilder en tekenmeester te Amsterdam, met als titel `De barbaarsche kok of het noodlottig uiteinde eener gedeserteerde poes', gesigneerd `C.S. Roos 1880', 25x15 cm.
13063: - ROOZENDAAL, JANSEN, EXPEDITEUR Circulaire van expediteur Fr. Jansen te Roozendaal, 1894. 4(, gedrukt, 2 p.
13058: - ROELANTS Achttien tekeningen uit de jaren 1865-1868 van Hester W.C.J. Roelants, diverse onderwerpen, ieder ca. 40x30 cm.
13056: - ROBLES, DE Potloodschets van het wapen van Franciscus Johannes de Robles. 19de-eeuws, 1 p.
13059: - ROERMOND, BONHOMME Circulaire van expeditiekantoor Oscar Bonhomme te Roermond, 1874, betreffende vestiging. 4(, gedrukt, 1 p.
13055: - "RIEMSDIJK, VAN; LITHOGRAAF Twee exemplaren van een litho van een aantal personen (onder wie militairen) in banken, gesigneerd CFR (?) '95, ieder ca. 28x35 cm. Op het opzetkarton: `Originele steentekening van Ricardo Flores (van Riemsdijk) Parijs (teekende in diversche Fransche Illustraties, o.a. in Le Rire), geteekend te Utrecht ten huize van prof. Hubrecht, 3de afdruk. Bij de 3de afdruk brak de steen. Steendruk Moesman.'"
13051: - RIBAUCOURT, CRISTIJN Potloodtekening van de alliantiewapens Ribaucourt en Cristijn. 19de-eeuws, 15x17 cm.
13053: - RICHTERICH Potloodschetstekening van het wapen Richterich. 19de-eeuws, 18x14 cm.
13060: - "ROO, DE; OPZOOMER, LYCKLAMA À NYEHOLT Gedrukte dissertatie De Cartesii Methodo, van Leonardus W.G. de Roo, uit Moerdijk, gepromoveerd 16 april 1859 te Utrecht. Hierbij een tweede exemplaar van dit boek, met blanco pagina's, met een aantal gedichten in De Roo's handschrift. Voorts twee getuigschriften voor L.W.G. de Roo, één d.d. 16 mei 1859 van Opzoomer, zijn Utrechtse hoogleraar, en één d.d. 18 november 1859 van I.S. Lijcklama à Nijeholt, bij wie hij aan huis had lesgegeven."
13041: - RATTÉ, SCHOLS, HARZING, RUYGROK Groot aardewerk bord met de voorstelling van een soort kerkgebouw, met eromheen een aantal wapens (waaronder Den Haag en Amsterdam) en de tekst `1907 - 17 September - 1957. André Ratté. Henriëtte Schols'. Achterop: `Ans, Bep, Hermine, Riet, Jan, Cor, Wim, Gerard, Toine Harzing, Ruijgrok'. Verder de merken RTT 1957 en x Union x.
13038: - PIJNAKKER, BERKEL, HOF VAN DELFT, BERENDRECHT Extract uit een register, gehouden door Jan Huyge van Dam, secretaris van hoogheemraden van Delfland, fol. 28, van een akte d.d. 7 juni 1468 betreffende een twist tussen enerzijds de ingelanden van Pijnaker, Berkel en Akkersdijk en anderzijds die van Hof van Delft, over het onderhoud van kaden en wegen onder deze dorpen. Het extract op perkament geschreven, 20x35 cm., en gecollationeerd en voor echt verklaard door .. Berendrecht, waarschijnlijk in de 17de eeuw, aan het schrift te zien. Enkele vochtvlekken en beschadigingen.
13045: - REINBECK Twee brieven van Georg Reinbeck, hoogleraar te Stuttgart, d.d. Heidelberg 1807 en Stuttgart 1808, 5 p.
13035: - PRINSJESDAG 1937 Programma voor Prinsjesdag 21 september 1937. Folio, gedrukt, 3 p.
13032: - PORSELEINKAARTJES Porseleinkaartjes (adreskaartjes op hoogglans karton) uit het midden van de 19de eeuw. Ca. 6x10 cm., per stuk
13031: - PONTE Een vijftal foto's van het gezin Wijnand en Sjaan Ponte, te Den Haag, ca. 1960.
13030: - "POEPJES, DUBOIS, AANSPREKER Aquarel, 16x12 cm., gesigneerd C. Dubois, van een aanspreker die van een formulier de dood opleest van Jan Bastiaan Poepjes; 19de-eeuws."
13026: - PANNEKOEK Genealogisch schema Pannekoek, 17de-20ste eeuw, te Zonnemaire, 1 blad.
13027: - PARLEVLIET, KOK Foto van `Jb. Parlevliet en Max Kok', d.d. 16 mei 1910, fotograaf: Van Rijn te Amsterdam, 9x14 cm.
13023: - "OOSTERWIJK (GEM. KEDICHEM Z.-H.), TAVERNIER Tekening met pen en penseel in grijs van `Oosterwijk bij Leerdam'; gemerkt verso `H. Tavernier fec.', 14x20,5 cm."
13021: - ONDERWIJS AAN MEISJES, KAPTEYN `Gedenkboek' Nic. Beets: kalender waarin men met de pen gedenkwaardige zaken diende in te schrijven. Dit exemplaar, met op schutblad `Herinnering aan mej. Bertemie Kapteyn, overl. jan. 1927', bevat per datum de namen van een honderdtal meisjes uit `betere kringen', met hun geboortejaar en een aanduiding van een periode van 2 à 3 jaar uit de late jaren tachtig. Waarschijnlijk waren het de leerlingen van mej. Kapteyn, steeds zo'n 14-17 jaar oud.
13022: - OOSTERWIJK, TAVERNIER Achttiende-eeuwse pentekening met penseel van het kasteel `Oosterwijk bij Leerdam', 14x20,5 cm., gesigneerd op de achterkant `H. Tavernier fec.' Fraaie tekening, rechts op de voorgrond en links op de ophaalbrug twee figuren.
13025: - OUDORP `De gesloopte toren van de kerk der Hervormde Gemeente te Oudorp bij Alkmaar: 2 platen in lithographie met toelichtende tekst'. Leiden: Hooiberg, 1868, 4(: 8 p. + 2 platen, gedrukt.
13013: - OBREEN Visitekaartje van Mevr. de Wed. F.D.O. Obreen, met aantekening van haar hand. 1 stuk, deels gedrukt.
13014: - OBREEN Visitekaartje van Henri Obreen, Brussel, met in pen het verzoek om een recensie, 1 stuk.
13010: - NOORDEGRAAF, GOUDA, MATTHES, BREUKELEN Verzoek om informatie van fa. Hans Matthes, bijenhouders te Breukelen, aan Van Nelle, Rotterdam, betreffende soliditeit van C. Noordegraaf te Gouda, 1927. 1 blad, getypt, met concept antwoord.
13009: - "NOORD-HOLLAND, HET WITTE KRUIS, ZAANDIJK `Uittreksel uit de volledige mededeelingen van de Afdeelingen betreffende hare werkzaamheden in het jaar 1901'; idem 1902 en 1903. Gedrukt, 8(: ca. 40 p. per deel. Uitgave van de Noord-Hollandsche Vereeniging `Het Witte Kruis'."
13005: - NIEUWENHUYSEN, CRABETH Pentekening (`pennekonst') door Hendrik Nieuwenhysen (1747-1825), d.d. Middelburg 1766, 23x18 cm.
13004: - NEUFVILLE, RITTER Aquarel: een allegorie op de schilderkunst met het zelfportret van de kunstenaar: Louise Charlotte de Neufville-Ritter (1779-1859), 13x10 cm.
13003: - NAUTA Brochure Liederen te zingen door de vergadering, met de tekst van 16 christelijke liederen. Ondertekend D. Nauta. 4(: 4 p., gedrukt.
12997: - MUDEGAAS, STREUR Uittreksel uit het trouwregister van Amsterdam d.d. 31 januari 1821 betreffende het huwelijk tussen Hendrik Mudegaas en Catharina Streur. 8(: 1 p., oblong.
12993: - MONDHARPJE, ARCHEOLOGIE Metalen zogenaamd mondharpje uit de zeventiende eeuw (?), gevonden bij een opgraving in Amsterdam. Hierbij: `Notice sur l'art de fabriquer les guimbardes', 2 p. met een gegraveerde plaat, opgenomen in de aflevering van oktober 1806 van het Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, 4(.
12992: - "MOERKERKEN, EMILE VAN; RUDIE VAN LIER, JAN GRESHOFF Twee originele portretfoto's van Emile van Moerkerken voorstellende Rudie van Lier en Jan Greshoff, beide geplakt in een boek van deze auteurs, resp. Praehistorie (1944; De Jong 514, oplage 100 exx.) en Steenen voor brood (1939)."
12986: - METTENEYE, DE VOOGHT Pentekening van het alliantiewapen uit de 15de eeuw van Antoine Metteneye en Madelaine de Vooght, 19de-eeuws, 18x14 cm.
12983: - "MEER, VAN DER; LAGERWAARDT Aardewerk bord met het familiewapen Van der Meer (drie plompebladen), Sassenheim 1954, fabrikaat: Tiko Gouda, schilder: P. Lagerwaardt."
12982: - MEDEMBLIK, MEESTER, CRIMINALITEIT Publicatie van het Prov. Gerechtshof in Noord-Holland, `Extract-arresten tweede half jaar 1861', met vermelding van het arrest d.d. 24 september 1861, waarbij Pieter Meester, 27 jaar, zeevarende, geboren en wonende te Medemblik, veroordeeld wordt voor diefstal te Purmerend. 1 blad, plano (48x56 cm.), gedrukt.
12977: - MAKS, VOET, CLICHÉFABRIEK Ons Boek, fraai gebonden boekwerk met geschreven teksten betreffende het gezin Henk Maks en Stijntje Voet (gehuwd Haarlem 28 april 1898) en hun dochter Christine Sandeune Maks (geb. Haarlem 7 november 1900). Ca. 200 p. (1898-1960), geschept papier in perkamenten band met gouden letters. Fraai!
12975: - MAASTRICHT, POSTDIENSTEN Aanplakbiljet `Vertrek en aankomst der Hollandsche posten te Maastrigt'. Maastricht: Henricus Landtmeter, z.j. 1 blad, groot plano, gedrukt, ca. 1750.
12974: - MAARTENSDIJK, VAN HENGST Akte van verkoop van domeinen d.d. Utrecht 29 oktober 1821. Betreffende 6 m 150 roe bouwland onder Maartensdijk, afkomstig van St. Marie, gekocht door mr. Cypriaan Gerard van Hengst, grondeigenaar te Utrecht. Folio, 20 p., deels gedrukt.
12972: - "MAANEN, VAN; KOUDEKERKE, GENEMUIDEN Attestatie van de kerkenraad te Koudekerke betreffende de lidmate Hendrika Cornelia van Maanen bij haar verhuizing naar Genemuiden, d.d. Koudekerke 4 augustus 1861, en getekend door J. Vermeer Az. 1 p., deels gedrukt."
12937: - KONST, VAN RAAMSDONK, DUBUISSON, VOUWWERK, NIEUWJAARSWENS `Zegenwensch aan mijnen veel geachten oom W. Konst en deszelfs echtgenoote, mijne waarde tante, bij den aanvang van het jaar 1820'. Gedicht in kalligrafisch handschrift, getekend `U ed. ... liefhebbende neef en nicht H. van Raamsdonk en W. Dubuisson'. In de vorm van een vouwwerk: ongevouwen 25x25 cm., gevouwen 8,5x8,5 cm. Met versieringen in kleuren. Een fraai werkstukje, zeldzaam!
12934: - KNOTTER Krijttekening door J.G. Knotter, 1889, een ornament, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 50x65 cm.
12927: - "KESTEREN, VAN; LIERNUR Blad uit het album amicorum van F.M. (Riek) Liernur, met een tekening en tekst van de hand van C.L. van Kesteren. Z.j. (19de-eeuws). Aardige landschapstekening, 9x15 cm."
12928: - KETWICH, VAN Twee krijttekeningen door M. van Ketwich, 19de-eeuws, ieder ca. 22x33 cm.
12931: - KINDERLING Aantek. betreffende Joh.Fr.Aug. Kinderling (1743-1807), 1 p., 19de-eeuws.
12919: - KAMERIK, VAN DE CRAATS Verzoek om informatie van De Nieuwe Margarinefabrieken te Rijswijk aan Van Nelle, betreffende de soliditeit van W.J. van de Craats te Kamerik, 1926. 1 p., getypt, met concept antwoord.
12910: - "INDIË, SOERAKARTA Veertien gedrukte visitekaartjes van hoge Indische functionarissen te Soerakarta, Toemenggoeng en Klaten, deels met Nederlandse, deels met Maleise of Javaanse tekst; 1892-1901."
12796: - DARFIELD, LEGHOUS, CAMBERLIJN Verklaring van `Frère Eugene, abbé du monastere dit la maison-dieu de l'éternité de Notre Dame de la trappe, de l'ordre de Citeaux de la primitive observance à Darfield, pays de Munster en Westphalie', dat hij zal bidden voor het echtpaar René Louis Joseph Leghous en Thérèse Caroline Françoise Camberlijn, d.d. Geens (?), 20 januari 1818. Folio, oblong, 1 blad, deels gedrukt, met opgedrukt zegel (Dame de la Trappe) en diverse handtekeningen.
12799: - "DELFT, BANK VAN LENING `Conditiën en voorwaarden' voor de verhuur van de Stads Bank van Lening, voor 12 jaar, ingaande januari 1816. Delft, 30 mei 1815; 4(: 8 p., gedrukt."
12806: - DENEKAMP, BORGGREVE, GILBERS Enkele papieren betreffende de familie (Van) Borggreve te Denekamp, 19de-eeuws, 7 p.
12809: - DIDIER Aantekening van de hand van Charles Didier, Frans letterkundige. Z.j., 1 p.
12812: - DOORMAN Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van ... Doorman (oudste broer van J. en Chris Doorman), 1845-1855.
12813: - "DOORSLAER, VAN; WOUTERS Schetstekening van het alliantiewapen van Van Doorslaer en Wouters, 19de-eeuws, 18x23 cm."
12814: - DORDRECHT Pentekening van de voorgevel van een groot gebouw met eronder de tekst: `Bestedelingehuis binnen Dordrecht, opgerigt in 1849', 14x25 cm., ca. 1850.
12815: - DORDRECHT, PAARDRIJDEN, VAN GIJN Gedrukte brochure Vijf en twintig-jarig bestaan der Dordrechtsche Rijschool. Programma en toelichting van het Caroussel te houden 9 maart 1868. 8(: 12 p.
12816: - DORDRECHT, PAPENDRECHT Gedrukte brochure De Franschen op Papendrecht, of het bombardement der stad Dordrecht in November 1813 in zijne oorzaken, voortgang en gelukkig einde, boertig beschreven. Dordrecht: J. de Vos en Co., 1814. 8(: 12 p.
12822: - "DUYL, VAN; TRIP Album met ingeschreven gedichten en wensen van vrienden, van H. Marie van Duyl, 1853-1860, 1 deel, 8(."
12823: - DUYST VAN VOORHOUT, MILITAIRE ZAKEN Rekwest van Cornelis Duyst van Voorhout, luit.-kolonel, aan de Staten van Holland. Gedrukt, z.j. [ca. 1703], 1 p.
12828: - ENGELAND, BROMESGROVE `Chief rents and poor church and constables leveyes for my lands in Bromesgrove', 1682. Folio, manuscript, 3 p.
12830: - EPEN, VAN Foto, kabinetformaat, van J.C. van Epen, begin 20ste eeuw, fotograaf J. Vlaanderen te Amsterdam.
12835: - FILM Stukken betreffende de film L'Affaire Maurizius van Franco Loudon Film te Parijs, 1955. 4(: 12 p., gestencild, afkomstig van Jac A. Hazelaar te Dordrecht.
12844: - "GELRE, VAN; KEISER Getekende wapenkwartierstaat, 18de-eeuws?. met de 16 kwartierwapens van ... van Gelre. Folio, 1 blad."
12846: - GERRITS Adreskaartje van J. Gerrits, vertaler te Brussel, 1882.
12848: - GOEDHART, VAN DER WERF, ALKMAAR Exemplaar van het boek Gedichten door Immerzeel, met prijs voor D. van der Werf, getekend `Alkmaar 1844 J. Goedhart, instituteur'.
12849: - GOES, SERRARENS, MULDER Verzoek om informatie van de zaadhandel Ch.P. Serrarens te Goes aan Van Nelle te Rotterdam, over de soliditeit van P. Mulder, grossier in koloniale waren te Venlo, 1926. 1 blad, getypt, met concept antwoord.
12863: - GRONINGEN Map met knipsels, brochures, convocaties etc. betreffende Groningen Constant (300 jaar ontzet Groningen 1672-1972). 1972.
12864: - GRONINGEN, JANSEN, LEYDS Poëziealbum van Anna Jansen, met inschrijvingen van vriendinnen uit Groningen, 1874-1876. 1 deel.
12865: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT Gedrukte aanplakbiljetten betreffende universitaire gebeurtenissen, in het Latijn. Plano, per stuk
12871: - "HAARLEM, TREUR Bericht betreffende de benificiaire boedel van de Haarlemse winkelier R. Treur J.H.zn. (overleden 4 april 1889 aan het Spaarne). Haarlem 1889; 8(: 1 p., gedrukt."
12875: - "HALL, TEYLER VAN; VAN MARKEL Monument voor het 25-jarig huwelijk in 1811 van A. Teyler van Hall en C.M. van Markel. Grote aquarel, 53x43 cm."
12876: - "HANETON? Uitnodiging, gedrukt in Oud-Hollandse letters op perkament, waarbij Philippe Haneton, klerk van Philips, aartshertog van Oostenrijk, de aangeschrevenen uitnodigt om naar Amsterdam te komen, ten huize van Gaesbeek in de `Wintmolenside', waar open hof gehouden zal worden; d.d. Haarlem, St. Sylvesterdach, z.j. (19de-eeuws). 4(: 1 p., fraai drukwerk in zwarte en rode letters."
12879: - HASSELBACH Tekening door J.A. Hasselbach, een ornament, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 60x40 cm.
12880: - "HASSELT, VAN; VIOTTA Gedrukt muziekschrift `Le Coeur donné', tekst André van Hasselt, muziek J.J. Viotta. 8(: 4 p., ca. 1850."
12882: - HEINSIUS Tekening met rood krijt van een Romeins krijgsman, gesigneerd `H.W. Heinsius fecit 6 februari 1813', 31x20 cm.
12883: - HELIAS, DE WINTER, GENT Schetstekening met potlood van enkele monumenten in de kerk van St.-Antoine te Gent d.d. 1850, 20x13 cm., tweezijdig.
12886: - HERALDIEK Schetstekening in pen en penseel van de wapens van een aantal bestuurders van een gilde (?). 30x40 cm., 19de-eeuws.
12887: - HEYBROCK Aquarel in bruin gesigneerd: Osnabrück 1861, Emma Heybroc(k?), 22x30 cm.
12895: - HOOGEVEEN Convocatie voor een vergadering van Gedeputeerde Staten van Overijssel, 1817, getekend door de bode W. Hoogeveen. 1 stuk.
12896: - HOOP SCHEFFER, DE Potloodtekening (huisjes), gesigneerd J.D. Hoop Scheffer, 18 oct. 1859, 18x27 cm.
12899: - "HOUTEN, VAN; GROENHOUDER, SWENS Resultaten van genealogisch onderzoek naar Johannes van Houten (Gorinchem 1737-Gorinchem 1807), gehuwd met Johanna Groenhouder en Aletta Swens. Voornamelijk kopieën van archivalia; ca. 25 p."
12900: - HOYNCK Twee tekeningen door Frans Hoynck, 1891 (oud 12 jaar).
12902: - HUIDEKOPER Aquarel in grijs, gesigneerd G.M.H. Huidekoper, 6 november 1809, 15x19 cm.
12905: - INDIË, DELI, BAZENDIJK, ROTTERDAM Prospectus van boekhandel P.M. Bazendijk te Rotterdam betreffende een te verschijnen kaart van Deli door J.W. Stemfoort. 8(, gedrukt, 2 p.
12908: - INDIË, SCHELTEMA, KOSTER Foto van een Indisch huis met veranda vol bloemstukken, een bord `Welkom' en een heer en dame in tropenkledij. Op een bord op de gevel: `L. Scheltema, med.drs. arts', en verso: `De heer en mevrouw Scheltema-Koster'. 13x17 cm., ca. 1900.
13367: - DELFT, SCHUTTERIJ CONFRERIE, VAN GOENS “Uitlegging van den gedenkpenning ter verklaringe van den hondersten koning van de ridderlijke broederschap, genaemt de Confrerie binnen de stad Delft, op den 7-10-1737”, 3 p., folio, gedrukt, met gravure van de penning.
10295: - Bij gelegenheid der echtvereeniging van ... Cornelis Klaverweyden met ... Anna Maria Kragtingh, gehuwd binnen Haarlem den 2den van bloeimaand 1813. z.p. 8º: [4] p.
57440: -- - Wappenbuch samtlicher in der Stadt Bern verburgerten Geschlechter, Bern, Jenni, 1829.
57443: "[MUTHERICH, FL.]; " - Sakramentar von Metz. Fragment. Ms Lat 1141 Bibliotheque Nationale, Paris. Facsimile, Graz 1972.
38601: [LANNOY, DE ?] - Advocaat voor de vrye staatsbestiering der Vereenigde Nederlanden. In Holland 1782, 56 pag.,(Knuttel 20199).
38603: - Catalogus van folklore in de Koninklijke Bibliotheek, 1e en 2e deel, Buiten Europa + een deel zonder nummer:' Registers ', 's-Gravenhage 1920, 1922, 270 + 151 pag.
13378: - BLOTELING, RUYT Octrooi voor Susanna Ruyt, huisvrouw van Johan Bloteling, controleur van de grafelijkheidswerken te Den Haag, om over haar lenen te mogen disponeren, ‘s Gravenhage 1-4-1756, charter op perkament, deels gedrukt, gesigneerd Boey en ? , met opgedrukt zegel en restant van aanhangend zegel.
13379: - DELFT, VAN KRANENDONK, HOLLAWAY-PILLEN Brief van Thomas Hollaway te Londen aan G. van Kranendonk, arts te Delft, dd.Londen 12-11-1872, 4º, 2 p, manuscript.
13380: - "LINDENHOUT, VAN ‘T; NEERBOSCH Verdediging van Joh. van ‘t Lindenhout, weesvader te Neerbosch. Of het geheim der weesinrichting, hekeldicht van 15 coupletten, z.j., 1 p., 4º, gedrukt."
13381: - UTRECHT, EDEMA Reclameblad / vel pakpapier voor theekantjes en tafeltjes (=koekjes) van Pieter en Joost Edema in de Schoutesteeg te Utrecht, in het huis waar in 1726 Jurian Pieterson was begonnen ze te bakken, 35x25 cm, ca 1830.
13391: - LEUVEN, MALFAIT Repetitio ... pro adipiscendo J.U. Licentiae gradu, van Antonius Ferdinandus Joseph Malfait, ex domo regia mariae-montana, dd 30-5-1736, 1 blad, plano, gedrukt.
12152: - WAUBERT DE PUISEAU, FRIESLAND Brief van Waubert de Puiseau aan zijn zuster `de wed. J.G. de Loches geb. van Goudriaan op het Donker Spaarne bij het sleepershoofd te Haarlem'. Z.p. [Leeuwarden], wrs. vroeg 19de-eeuws. 4(: 4 p.
12155: - WEISSMANN DE VILLEZ Briefje en drie eigenhandig geschreven gedichten van C.A.P. Weissmann de Villez, ca. 1836-1841, 20 p.
12172: - WTTEWAAL, SLOET, MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE Briefje van G. Wttewaal, 19 mei 1836, aan M. Tydeman, betreffende twee bundels van zijn neef Sloet en het voorstel om Sloet lid van `Letterkunde' te maken. 1 p.
12173: - WTTEWAALL, TYDEMAN Briefje van G. Wttewaall, Leiden 1832, aan prof. Tydeman om te komen dineren en dan het lid der Staten Generaal Van Nes te ontmoeten. 8(: 1 p.
30056: - UTRECHT, BOEKHANDEL KEMINK, UITGEVERIJ OOSTHOEK -- 'N.V. A. Oosthoek's Uitg. My. Ter herinnering aan 38 jaar onvermoeiden arbeid. Kemink en Zns. Boekhandel'. Gecalligrafeerde titel van fotoalbum met 16 originele foto's 13x18 cm. Oblong. In goede staat. Doos is gebroken.
14212: - LOTERIJEN, AANPLAKBILJETTEN Handingekleurde litho door Bourdet, 16x20 cm: “Le Réalisme Parisien: l’affichomanie”. Spotprent op het overdreven beplakken van huizen in Parijs met levensgrote aanplakbiljetten. Op de voorgrond “Assurances générales contre les assurances, primes, tontines, loteries...”, ca. 1830, in lijst achter glas.
52922: --- - Causes célèbres de tous les peuples / Drames judiciaires et petites scènes correctionelles. Série publiée par la Librairie ethnographique, 1848-1849, [gebonden met:] Chronique Correctionnelle.
26858: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Mijdrecht, Utrecht, P.P.D., 1948, 97 pag. + bijlagen.
26859: - Onderzoek naar de structuur van het dorp Austerlitz, gemeente Zeist, Utrecht, Prov.Plan.Dienst, 1954, 24 pag. + 2 kaarten.
26865: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Hoogland, Utrecht, P.P.D., 1949, 68 pag. + bijlagen.
26866: - Rapport betrefffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Vinkeveen en Waverveen, Utrecht, P.P.D. 1948, 64 pag. + bijlagen.
26870: - Verslag van de toestand der gemeente Utrecht in 1945, met terugblik op de jaren 1941 t/m 1944, Utrecht 1950, 242 pag.
26875: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Maarn, Utrecht, P.P.D., 1953, 27 pag. + bijlagen.
9680: - Treurgalm, uytgeblaasen op het smertelyk verlies van syn doorluchtige hoogheyd den heere Willem Karel Hendrik Friso, prince van Oranje en Nassau ... Haarlem, Johannes Marshoorn, 1751. 4º: 7 p. In originele zwart papieren omslag.
9681: - Gezang op het overlyden van ... Willem Karel Hendrik Friso prins van Orange en Nassau ... 1751. z.p., z.j. 4º: 12 p.
9682: - Ter inwijdinge van ... Joännes De jong tot leeraar der Hervormde kerke te Yzendoorn, in den heiligen dienst bevestigt den 30ste der louwmaande des jaars 1752. z.p. 4º: [20]p.
26940: - Historia agriculturae. Tentative bibliografie. Losbladige uitgave van het Ned. Agronomisch-historisch instituut te Groningen, 1973-1975, 471 pag., met 3690 titels in ringband. Met indices. Compleet exemplaar. De bibliografie is gestopt in 1975.
46686: - C.D.U., VAN HOUTEN--- Pamflet Christelijk-Democratische Unie, 1937. 1 blad plano gedrukt, 'Stemt H. v. Houten'.
14200: - TRIP Overdruk ‘De handelsfirma Trip 1820-1890’ door J.W.C. van Campen, 28 p. ‘Met’: toeristenkaarten 1958 (met pasfoto’s) t.n.v. Jantje van Meerloo-Trip en Willemiena Trip. Voorts enkele knipsels Trip.
23831: - Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe, 1e en 2e stuk. Amsterdam etc., de Groot, 1792, 420 pag., orig. karton ( met tabellen).
49483: - ROOSENDAAL, JACHT, HAAKS--- Extract resolutien Staten Generaal 28-2-1772 betr. sententie tussen Adriaan Haaks uit Roosendaal en drossaard G. Motman te Roosendaal betr. jacht. Folio, 3 pag., gedrukt.
49608: - CHARVILHAC, DE--- Brief van luit. kolonel De Charvilhac, d.d. 's Gravenhage 3-7-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon met aanbeveling voor de bezorger van deze brief. Manuscript, 4°, 2 pag.
49593: - NOORDENBOS--- Map met enige tientallen tekeningen door W. Noordenbos, ca. 1946. Potlood en krijt.
49594: - HAASTRECHT--- Krijttekening van een huis te Haastrecht d.d. 1943, 28x33 cm.
49595: - LODEWIJK NAPOLEON, PALEIS AMSTERDAM, POMPEIJRA--- Request van Daniel Pompeijra aan Lodewijk Napoleon, d.d. 22-8-1806, betr. vervangende huisvesting, schadeloosstelling, etc., als zijn huis naast het gewezen Prinsenhof te Amsterdam, wordt onteigend i.v.m. het nieuwe Paleis van Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 7 pag. (met huurcontract d.d. 1805, 2 pag.).
49596: - GRAVENHAGE, PALEIS LODEWIJK NAPOLEON, V. OOSTHUIJSE--- Brief van P.J. van Oosthuijse, d.d. Gravenhage 28-10-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, betr. gelden voor het meubileren van het paleis in 's Gravenhage. Manuscript, 4°, 2 pag.
49597: - DRENTHE, HOFSTEDE, LODEWIJK NAPOLEON--- Brief van P. Hofstede, d.d. Assen 3-1-1807, aan Lodewijk Napoleon, met aanbieding van 2 'coqs de Bruijere' en 2 'poules', geschoten in Drenthe. Manuscript, 4°, 4 pag.
49599: - FAILLE, DE LA--- Brief van C. de la Faille & fils, d.d. 's Gravenhage 22-11-1806, aan Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 2 pag.
49600: - MOREL, NOREL--- Request van S. Morel (Norel?), vroeger voetknecht van de koningin, verzoekt 12-12-1806 aan Lodewijk Napoleon om herstel in functie. Manuscript, folio, 1 pag.
49601: - ROIJE DE WICHEN--- Request d.d. 1807 van Francois Jean Everard de Roije de Wichen, kapitein infanterie, aan Lodewijk Napoleon met verzoek om functie van intendant van het Paleis. Manuscript, folio, 1 pag.
49602: - MEIJSMAN, KAPEL GRAVENHAGE--- Request van de weduwe A. Meijsman, d.d. Amsterdam 16-12-1806 aan Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 2 pag.
49603: - "LOO, 'T; FLAMENT--- Brief van C. Flament, d.d. Paleis 't Loo 28-10-1807 aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, over een herberg, te stichten bij 't Loo. Manuscript, 4°, 1 pag."
49604: - KLINKSPAAN--- Request van Balte Klinkspaan, d.d. 's Gravenhage 1807, aan Lodewijk Napoleon, met verzoek om een functie aan het hof. Manuscript, folio, 2 pag.
49605: - RAVELLI, SCHOORSTEENVEGER--- Request van Jacob Ravelli, schoorsteenveger te 's Gravenhage, d.d. 4-7-1806, aan Lodewijk Napoleon, folio, 4 pag.
49606: - BIDOLET--- Brief van Francois Bidolet de Nevere en France d.d. 's Gravenhage 1-7-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 2 pag.
49607: - ROPCKE--- Brief van Röpcke, d.d. 's Gravenhage 5-7-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 3 pag.
49612: - VINJU, STEENHOUWER--- Request van Mathijs Vinju, d.d. 's Gravenhage 9-7-1806, aan Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 2 pag.
8994: [MAURIK, JUSTUS VAN] - Nieuwjaarswensch van Thomasvaêr, uitgesproken op de Bruiloft van Kloris en Roosje, den eersten Januari 1877, door de heer J.H. Albregt en mevrouw Chr. Stoetz in den stads schouwburg, onder direktie van de vereeniging Het Nederlandsch Tooneel. Amsterdam, erven H. van Munster & Zoon, 1877.
8935: [LUDEMAN, JOHAN CHRISTOPHORUS] - Echte sterrenvoorzegkundige brieven van den waereldberoemden astrologist J.C. Ludeman. Eerste verzameling. Amsterdam, Jan Barend Elwe etc., 1789.
10367: - Borger's boezemklagt bij de graven zijner geliefde panden. 's-Gravenhage, J.A. de la Vieter, 1842. 8º: 12 p.
10368: - Borger's boezemklagt bij de graven zijner geliefde panden. Arnhem, P.A. de Jong, voor rekening van J.D.H. [= J. Delhaas], z.j. 8º: 18 p. Met portretgravure met onderschrift door J. de Kruyff.
10370: - Bij het overlijden van mijnen geliefden vriend ... François Grimm, op den twintigsten october 1820, in den ouderdom van 29 jaren. z.p. 8º: [2] p.
10371: - Grootvaderlijke tranen gewijd aan mijnen oudsten kleinzoon Jan Kruyff Pieterszoon in den ouderdom van 17 jaren overleden te Rotterdam, den 27sten en begraven te Delfshaven den 31sten van wijnmaand 1820. z.p. 8º: [10] p.
10372: - Bij het overlijden van mijnen waardigen ambtgenoot en ... leermeester, den hoogleeraar A.J. Duymaer van twist [te Groningen]. Groningen, J. Oomkens, 1820. 8º: 8 p.
10373: - Ter gedachtenis aan F.W.N. Suringar, theol. cand. aan de Hoogeschool te Leyden, overleeden den 1 januari 1821. z.p. 8º: [7] p.
10374: - Het huwlijksvuurtjen ter 52ste verjaring van mijne echtgenote A. [van ouwerkerk de vries, geb.] S[appé], den 23sten januari 1821. z.p. 8º: [4] p.
10375: - Ter bruiloft van Hendrik Barendse en Petronella Alida Hassels. 2 juli 1821. z.p. 8º: 8 p.
53829: --- - Beknopt verhaal wegens den loop der procedures gevoerd op gronden van het Wetboek Napoleon, tegen J.M. Glaser en S. van Paddenburgh, in hunne kwaliteit van definitive curators in den faillietboedel van J.A. Becker, logementhouder in De Oude Graaf alhier. Amsterdam, Geysbeek & Comp., 1815.
10381: - Het nachtlampje, ter 53ste verjaring van mijne echtgenoote A. [van ouwerkerk de vries, geb.] S[appé], den 23sten januari 1822, z.p. 8º: [4] p.
10382: - [vers op verjaardag? van zijn broertje Nijs Oortman]. z.p., z.j. 8º: [1] p.
10383: - Rouwbeklag aan ... A.C. van Eeden en ... B.A. van Eeden geb. Mooy bij het overlijden hunner eenigste dochter Cornelia Maria in den bloeyenden leeftijd van ruim 19 jaren [te Haarlem], den 8 february 1822. Haarlem, Met en Meylink. 8º: 8 p.
10384: - Een paar dichtregelen bij den torenbrand te Groningen in den nanacht en morgen van den achtsten van lentemaand 1822 en den daarop gevolgden dood van den Heer substituut officier en directeur van politie mr. P.R. Van wartum en nog een ander jeugdig mensch. Groningen, J. Oomkens, 1822. 8º: [7] p.
10385: - Uitboezeming bij het afsterven van ... Ewaldus Kist, in leven predikant te Dordrecht, overleden den 20 maart 1822. Dordrecht, Blussé en Van Braam. 8º: 8 p.
10386: - Bij het afsterven van ... Ewaldus Kist, leeraar bij de Hervormde Gemeente te Dordrecht, overleden den 20 van lentemaand 1822, Dordrecht, Blussé en V. Braam, 1822. 8º: 6 p.
10387: - Bij het afsterven van den waardigen leeraar Johannes Noordink sedert den jare 1802 predikant bij de Hervormde Gemeente te Zutphen, overleden den 14 July 1822. Zutphen, W.C. Wansleven, z.j. 8º: 8 p.
8911: [LOOSJES, ADRIAAN] - Mijn kamer, door een student. Utrecht, J.A. van Woestenberg, 1849.
25271: - Het huis Jungerhans. Kroniek van een Rotterdams familie bedrijf.Renesse 1973, 131 pag., geb., geïll. In bruin leder gebonden.
10397: - Bij het overlijden van ... Mr. Campegius Hermannus Gockinga, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, ridder der orde van de Ned. Leeuw. Groningen, W. van Boekeren, 1823. 8º: [8] p.
10398: - Ter nagedachtenis van Anna Suringar geboren De jong. z.p., ter drukkerij van G.T.N. Suringar. 8º: 46 p.
53807: --- - Ordonnantie van de bedelarye. Waer in begrepen is hoe se haer hebben te dragen die in de voorsz. faculteyt begeeren te studeeren. Mitsgaders een reglement om de meeste aelmoessen te bekomen. Leiden Burgersdyk & Niermans, 1942.
53809: --- - Ordonnantie in cas d'appel van sententien by de drie collegien van finantien in de quartieren van het Dep. van Gelderland respectivelyk gevallen over zaken van fraude ..., gearresteerd bij het Dep. Bestuur van Gelderland den 16-5-1804. Arnhem, v. Goor, [1804].
18196: "[SNAKENBURG, THEODOOR VAN; JACOB ELIAS MZ.]" - Proeve van dichtoeffening, bestaende in herderszangen, brieven, klink- en mengeldichten, door A.L.F. en A.P.S. Leiden, De Janssoons van der Aa, 1731.
18411: [TOLLENS CZ, HENDRIK] - Dichtbloemen, bij de naburen geplukt. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1839.
13463: - BRINKMAN Verlening van Veniam aetatis door de Staten van Holland aan Coenraad Clamoor Brinkman, wonende te Amsterdam, dd ‘s Gravenhage 22-6-1748, charter op perkament, deels gedrukt, met handtekeningen van A. van der Duijn en Willem Buys, zegel verloren.
13700: - OVERIJSSEL, SYNODE 1765 Notulen van de Chr. Synode van Overijssel, gehouden te Deventer op 11-6-1765 en volgende dagen, folio, 17 p., manuscript.
14174: - SAPPEMEER, INMAKEN VAN GROENTEN Bijvoegsel Ned. Staatscourant 12-7-1917 nr 161 betreffende uitbreiding statuten Coöperatieve Inmakerij Hoogezand-Sappemeer te Sappemeer, d.d. 23-6-1917, gedrukt, 4 p., 8º.
29436: - JONKERS -- Wat naief potlood tekeningetje van een kerk, gesigneerd J. Jonkers, ca. A5, 19e- eeuws.
29505: - DEEN -- Uitvoerig krantenartikel “Wijlen Jacques Deen’ door Omega, 1916.
25375: - Acta historiae Neerlandica, I, Leiden 1966, 248 pag., geb.
6725: A.E. - De gefnuikte heerschzucht. Zinnespel. Utrecht, Johannes van Driel, 1782.
11652: - STEEN, VAN DEN Brief (in het Frans) van J. van den Steen, Haarlem, 15 december 1730, over zaken de r.-k. kerk betreffende. 4(: 3 p.
11747: - "BEAUMONT, VAN; HEGT, VAN HULST Brief van J.J. van Beaumont aan zijn neef, d.d. Amsterdam 1747, over familiezaken, onder andere de geboorte van het kind van zijn jongste zuster: Huberta van Hulst, geb. 18 maart 1747. Zijn genealogie Hegt is geschilderd. Verder gegevens betreffende de families Witsen, Van Strijen, etc. 4(: 4 p."
11756: - BERGMAN Briefje van J.T. Bergman, Leiden 1871, aan J.W. Muller te Maastricht, met dank voor een ontvangen boek voor de Bibliothèque Wallonne. 8(: 1 p.
11761: - "BIEBERSTEIN, DE; KALKBRENDER Briefje van De Bieberstein aan de heer Kalkbrender te Maastricht, Tongeren 27 februari 1817, betreffende de levering van thee. 8(: 1 p."
11762: - BLAAUW Kerkbriefje (gedrukt) van bevestiging en intrede van Ds. Josephus Franciscus Blaauw te Amsterdam, juli 1858, 50x12 cm., 1 p.
11769: - BÖHTSLINGK, VAN DER SCHAAFF Brief van L.J. Böhtslingk en J.J.A.G. Böhtslingk geb. Noot, d.d. Arnhem 1842, aan mevr. J. van der Schaaff te Aalten. Met bericht van het overlijden van `onze derde dochter Charlotte Pauline'. 4: 1 p.
11774: - BOUWMEESTER Een aantal kranten en tijdschriften met berichten over het overlijden en de begrafenis van P.C. Bouwmeester, hoofd van de O.L.-school in de Santpoorterstraat te Haarlem en voormalig voorzitter van de Zangvereniging Crescendo, 1912.
58522: - Aquarel door J.D. E[bersbach] (1822-1900), met de datum 4-9-1862, gemaakt 4-9-1887 t.g.v. de zilveren bruiloft van echtpaar Huiget (?)-Müller. 35x25cm.
58524: - Groepsportret (18 personen) van de leden van de commissie tot voorbereiding der feestelijke viering van 1 april 1872 te Brielle. Grote foto op karton. 30x39 cm.
58526: - "Klein kaartje (6x10 cm) met daarop gedrukt ""Nieuwjaarsgroet van het Personeel van den Pakschuitdienst Amsterdam - Rotterdam Stoomsleepnachtdienst"". In bijpassende envelop. "
37681: - "Carte ou liste contenant le prix de chacun marcq, once, estrelin & As, ( .....) Antwerpen, Verdussen, 1627, facs, reprint Antwerpen 1974. Gebonden in imitatie perkament. Aan het slot een "" Historische toelichting "" van 14 pag."
29516: - DEIJ -- Krantenartikel over overlijden W. Deij, door Omega, 1915.
58070: - Extract uyt de Resolutien vande heeren Staten van Hollandt (...) genomen op 2-5-1663"", 's Gravenhage, v. Wouw, 1663, 4, (10) pag., gedrukt."
11014: - DAM VAN NOORDELOOS, VAN Drukproef van een mededeling van de heer Van Dam van Noordeloos betreffende Paulus Buys (in Bijdragen Historisch Genootschap?) 8(, 12 p. Met diverse aantekeningen van (voor?) Van Dam betreffende zinspreuken, etc. 14 p.
48153: - ZEIST--- Poesiealbum van Louise NN, met 35 inschrijvingen, alle te Zeist, in de jaren 1870 en 1871.
60757: - - Coat-of-arms of Abram de Riemer.
60758: (LAST, H.W. ?) - Collection of 16 coloured lithographs of The Hague, Scheveningen, Baarn and Soestdijk.
8244: [HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS] - Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den studententijd van Piet Paaltjens. 4e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1878].
53059: --- - Sententie bij het departementaale gerichtshof 's lands van Utrecht gepronuncieert en gearresteert den 19e- october 1805, jegens Jan Eggink. Utrecht, Altheer en Post, 1805.
6483: [BERENDS, P.] - Inventaris van archieven aanwezig op het Huis Amerongen. Den Haag 1901. Ing. (omslag beschadigd), 68 + 62 + 87 p., met uitsl. tabel.
6365: [MULLER, FREDERIK] - Manuscrits généalogiques et historiques. Amsterdam 1909. 238 p., + index op familienamen
6250: [ROOZE, J.A.] - Honderd jaren B.I. de Vries, 1847-1947, [Amsterdam 1947], 12 p., geïll.
25423: - Archiv für Geschichte, Genealogie, Diplomatic und verwante Facher, [ Jahr I ], hefte 1-4. Stuttgart 1846- 1847, 368 pag., geïll. Mit subscriptions einladung ( 1845 ).
61997: - Prospectus portus marini Urbis Genuae
6233: [VOLLENHOVEN, J.E. VAN] - Geslacht van Vollenhoven, [Tilburg 1942], 6 p. + kwartierstaat
6218: [VEY MESTDAGH, J.H. DE] - Geslacht-register en raadgeving van Gabriel Lambertus Vidal de St. Germain aan zijnen zoon 1815 (en vervolgd), [Utrecht 1959], 133 p., geïll. (met ingeplakte foto’s), geb.
6181: [TOUR, D.C. DU] - Advysen rakende het heerlyk Lheen, genaamd De Nyefenne of Hemmema-Lheen, zynde het eenigste van die natuur in de provintie van Friesland, Franeker [1768], 51 p.
6146: [BLOM, I.A.H. EN F. DE SWART] - Gestadige vernieuwing. De 150-jarige geschiedenis van N.V. Drukkerij H.P. de Swart & Zoon 1804-1954, [‘s-Gravenhage 1954], 40 p., geïll.
6132: [HATTINK, R.E., A.W. STORK EN C.J. SNUIF] - Het geslacht Stork, [Leeuwarden 1915], 14 + 131 p., geïll., geb. (gedrukt in een beperkte genummerde oplage op zwaar papier)
25389: - Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der I.O.O.F in Nederland, Amsterdam 1927, 172 pag., geb., geïll.
25396: - 1784-1934. Gedenkboek maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1934, 262 pag.+ 42 pag. illustraties, gebonden. Goed exemplaar.
11776: - BRANDT Kerkbriefje (gedrukt) van bevestiging en intrede van Ds. Arnold Hermann Wilhelm Brandt te Amsterdam, mei 1852, 50x12 cm., 1 p.
11792: - COBBÉ, WOUTERS, ANTWERPEN Brief van F.F.P. Cobbé aan haar nichtje, getekend Sleutels 10 september 1782, over de eventuele komst van d'heer pastoor bij haar in Antwerpen, met verso een briefje over dezelfde zaak van de heer Wouters, penningmeester in de Lange Nieuwstraat te Antwerpen. 4(: 2 p.
11831: - FREDERIK, PRINS VAN ORANJE Briefje in het Frans, geschreven namens of door prins Frederik d'Orange, aan le Duc de Maillé, gedateerd: Rue de l'Université nr. 21, 12 Mai 1814. 8(: 1 p., zonder handtekening.
11880: - "HAMELSVELD, VAN; SCHELTEMA, VON HOWACK, FABER Brief van W.Y. van Hamelsveld, Amsterdam 22 februari 1803, aan J. Scheltema te Kampen, inzake de nalatenschap van `baron' Johan van Howack, `in Holland negotie gedreven hebbende op den naam van Johan Faber', met name betreffende de problemen om het testament van Howack/Faber, verleden tussen 1750 en 1789, te achterhalen. 4(: 3 p."
11911: - HUGENHOLTZ Kerkbriefje (gedrukt) van bevestiging en intrede van Ds. Philippus Reinhard Hugenholtz PHzn. te Amsterdam, november 1857, 50x12 cm., 1 p.
27739: - Publication de la societe historique et archeologique dans le duche de Limbourg, tome 26, 1889, 515 pag., geïll., herbonden in goede half linnen band, titelpagina gerestaureerd [ o.a. betr. Daelenbroek ].
29525: - WERNINGH -- Twee tekeningen met kleur van een kelderinterieur en een interieur van een woonkamer, elk 12x16cm. Gesigneerd S.M. Werningh, 19e- eeuws.
29517: - TOOROP, JAN -- Een tiental krantenberichten uit 1928 betr. het overlijden van Jan Toorop.
29518: - ROCHUSSEN -- Een zestal publicaties door of over J.J. Rochussen. Gedrukt, deels extracten uit een grotere publicatie, 1845-1871.
29520: - ROODHUYZEN -- Twee Krantenknipsels betr. het overlijden van A. Roodhuyzen, 1929.
29522: - "TIENHOVEN, VAN; AMSTERDAM -- Spotliederen op Gijs van Tienhoven, burgemeester van Amsterdam, ca. 1890. Gedrukt, 16 pag. "
5999: [ENSCHEDÉ, A.J.] - Généalogie de la famille Rigail, overdruk Bull. Egl. Wallonne 1885, 31 p., geïll.
45299: - DOOPSGEZIND, SWEIJS--- Vier brieven van de Doopgezinde Gemeente Amsterdam aan zijn bestuurslid J.C. Sweijs, 1908-1920, manuscripten.
59963: N.N. - Catalogus der schilderijen in het Stedelijk Museum te Haarlem, 1902, 100 pp. Met uitvouwbare genealogie van het geslacht Fabricius.
59956: - Was Getekend: Jan Haverkort, Portret van een scheidend wethouder, met voorwoord van J. Pop. burgemeester van Haarlem. Grafia Haarlem 2002, 46 pp. In goede staat.
59954: - De levensloop van Pietje Brom, Publico Uitgave voor Haarlem door Katholieke Kinderuitzending, Centraal Genootschap, Kinabu en Naar Buiten. Strip met sponsoring voor alle stadgenoten van Haarlem. Zeldzaam boekje, 16 pp. In redelijk goede staat, enkele verkleuringen op de kaft en een scheurtje rechts. Met prijsvraag.
59952: - Feestmaaltijd ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van Haarlem als stad, aangeboden door het Uitvoerend Comite aan Burgemeester en Wethouders van Haarlem en aan de leden der Commissies, Feestmaaltijd gehouden op 1 october 1946 in hotel De Leewerik, kruisstraat 30 te Haarlem. Met schema der tafelindeeling en lijst van aanwezige personen, spijslijst, 4 pp. Tevens kaart van Officieele Herdenkingsavond ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Haarlem als stad op Donderdag 22 November 1945.
59945: N.A. - Alliance 40, 1922-1962, 48 pp, [Haarlem, 1962].
59946: N.A. - Haarlem picture of a dutch city, [Haarlem 1962], 17 pp.
54645: --- - Copien van de vonnissen binnen der stadt Leyden ghewezen ende ter executie ghestelt jeghens Jacques Valmaer, Cosmo de Pescarengijs ende Nicolas de Maulde, op (...) den 26-10-1587. Eerst ghedruckt opt Raedthuys der voorschreven stadt Leyden. [Amsterdam, Harmen Jansz. Muller, 158x].
54650: --- - Sententien by den Hove van Utrecht ghearresteert jegens Peter Otten, anders genoemt Peter de Reus, Jacob Sweeren ende Tyman Aertsen, gepronuncieert in de audientie van den selven hove op den 29-7-1651. Utrecht, v. Paddenburg, 1651.
54544: --- - Extract uyt het Register der Resolutien van (...) Staaten Generaal der Ver. Nederlanden, Jovis den 29 Desember 1718. ['s Gravenhage, 1718].
54523: [WITTE, E. DE] - Mond-schroef om den mond te openen aen den mondstopper der Jansenisten sig (...) noemende Sacerdos justitiae. z. pl., [1704].
54522: [WITTE, E. DE] - Diotrephes, dat is de geest en daaden van Theodorus de Kock (...). z. pl., 1705.
54480: --- - Gereformiert lantrecht van Veluwen und Veluwen-zoom, met de veranderong op 't capittel van appellatien ende clarongen aen Engellander-holdt ghevallen. 2e druk, Arnhem, Jan Janssen, 1621.
54122: --- - Sententie by den Hove van justitie van Holland, gearresteerd jegens Gerrit Smit, gepronuncieerd den 7 December 1804. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1804.
53898: --- - Erfstadhouder mitsgaders Gedeputeerde Staten van Stad Groningen en Ommelanden doen te weten [...]. Groningen, 1781.
53893: --- - [Publicatie van baljuw en mannen van den Hove ende Hooge Vyerschaere van Zuydt-Hollandt, dd. Dordrecht 29-7-1709]. Dordrecht, J. van Braam, 1709.
53873: --- - Placcaet vande Eertzhertoghen onse alderghenadichste heeren ende princen, verbiedende de schandaelen en exercitien die eenige soo hunne ondersaeten (...) doen (...) tot verachtinghe van onse heylighe catholijcke apostolijcke Roomsche religie. Na de copye van Brussel, [Brussel], R. Velpius, 1610.
53858: --- - Proces civiel tusschen Louisa Johanna Junkers weduwe [...] mr. Daniel de Win, als moeder en voogdesse van haare minderjarige dochter Maria Elisabeth de Win, wonende tot Gorinchem, ende ook de voorschreve Maria Elisabeth de Win [...] contra Jacob Pesters, raad en rekenmeester [...] en Jan Pesters, deszelfs minderjarige soon [...] midsgaders de sententie crimineel tegens Jacob Pesters [...] 17-1-1735. 's Gravenhage, H. Scheurleer op ordre van den Hove van Hollandt, 1735.
29844: - VERWEY, BERLAGE -- Aantekeingen in potlood door Albert Verwey uit 1901 over het werk van een kunstschilder. Geschreven op de achterkant van een telegram van Berlage aan Verwey.
29847: - SCHEEPVAART -- Placaat van de Staten Generaal dd. 6-10-1747 betreffende het leveren van ‘den derden man’ op de equipages van schepen van de colleges van de admiraliteit. Gedrukt, 1 blad plano. S
53549: --- - Vaderlandsche missives van een Leidsch heer! aan zyn vriend in Amsterdam, No- 1. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Gillis van Ledenberch, (...) en over deszelfs cadaver, geëxecuteert den 15 Mey Anno 1619 (...) Tot een bijlaag om by Do. Bosch, zijn dicht, voor de vreije drukpers te plaatze, [gebonden met:] No- 2. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Rombout Hogerbeetz [gebonden met:] No- 3. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Johan van Oldenbarnevelt. Den Haag, Age etc. [1787].
56792: [PFEIL, J.M.], - Luimige en ernstige opschriften en advertentien, deur en vensterbriefjes, memorieblaadjes en grafschriften, conjugatien en naamspelingen, vlag- en muurschriften, parodien enz., door J.M.P., Amsterdam, Bom, 1860.
29716: - WERVERSHOOF, SPAARBANK -- Notulenboek van de Spaarbank Zuinigheid en Vlijt te Wervershof, 1878(oprichtingsjaar)-1917. Register. Folio, 38 beschreven blz.
29722: - TERNEUZEN, TIENDEN, VAN GELRE, DE WISPELARE -- Opdracht, dd. Middelburg 1793 gericht aan mej. Quirina de Keyser, wed. Van Gelre om te Middelburg te komen en haar leengoederen van mannen van leene van Vlaanderen te verheffen. Deels gedrukt, 1 pag., folio.
29723: - "MEY, DE; VAN DER HEY -- Drie perkament geschilderde wapenkwartierstaten 17e- of vroeg 18e- eeuws, bestaande uit een groot wapen in het midden en vier of acht kleinere kwartierwapens er omheen. Elk blad 32x25 cm. "
29724: - RIJP, DE, KEUREN 1795 -- Huishoudelijke keuren en ordonnantien te Ryp, anno 1798, Purmerend. J. Postma, [1798]. 8°, gedrukt boekje met sierpapier omslag, 50 pag.
29726: - RIJP, DE -- Dienstregeling voor het motorschip van De Rijp op Amsterdam en Alkmaar. Gedrukte kaart, 14x17 cm. Met afbeelding van het schip. 19e- eeuws.
29728: - BERKENRODE (HEEMSTEDE) -- etypt afschrift van een register trouwen en begraven van de heerlijkheid Berkenrode (onder Heemstede) 1756-1811. Vervaardigd door A.W. Brave, 1948, 10+35 pag. in omslag.
46240: - SAUER--- Kaart op Japans papier 'In memoriam Wilhelm Sauer, 10-12-1930'. Geillustreerd.
45991: - VENLO, SINT MAARTEN VIERING--- Twee foto's, elk 13x18 cm., van de Sint Maarten viering te Venlo op 11 november 1924.
11275: - "BIJTEL, VAN DER; VAN DER KAMP, BOS Stamboom van de families Van der Bijtel, Van der Kamp en Bos, in de vorm van twee bomen in een landschap met namen in de blaadjes aan de takken. Tekening met zwart krijt. 19de-eeuws, 40x50 cm."
58233: - Adoro Te. Officieel programma en tekstboek van het cinematografisch beeld der blijde vierdagen van het 27e Intern. Eucharistisch Congres 1924.
57789: - Nadere concept-resolutie [van Staten van Holland] op het rapport van 8-9-1769 noopens het vangen van steuren beneden de 25 pond en het vissen in de rivieren, meeren en binnenwateren, 6-4-1770. Folio, 19 pag., gedrukt.
57790: - Diploma voor begunstigers bij de herbouw van de NH Kerk te Willemstad, ca. 1955. Folio, 2 pag., gedrukt, met repro van tekening van de kerk.
54700: --- - Dorttsche tuymelgeest, veroorsaeckt door een Hooftsche orcaen, voortbrengende allerhande soorten van geesten, weerhaenen, stijfkoppen, dwars-paelen, twijfelaers, afvallige, ziele-verkoopers, verraders en een groot getal min-eedigens, welcke alle op dit toneel haer rol uytspeelen. z. pl., 1685.
20518: - Nouveau dictionnaire de sexologie. Parijs 1967. Twee delen in een cassette ( 2=supplement ), 568+422 pag, geïll, geb.
57423: "[HEIDEMA, A.W. (RED.)]; " - De Hoefsmid. Jaargang 1 (1896), Groningen, Heidema, 1896, 196 pag. Gebonden in rood linnen.
45242: - MENCEAKY--- Brief van M. Menceaky, minister van Rusland, d.d. Constantinopel 1825, aan colonel Ch. de Rottiers, manuscript, 1 pag.
45243: - PAREAU--- Twee fragmenten van brieven van Let en Marie Pareau, manuscripten, 19e eeuws.
5228: [HASSELT, W.J.C. VAN] - Geschiedenis van het geslacht van Bevervoorde, Amsterdam 1824, 86 p.
50601: - Van Oordt. Familie Spel. [ doos met bordspel, 3 pag. spelregels, kaartjes, opzettertjes etc.].
54311: --- - De heer Jan Wagenaar, historieschrijver der stad Amsterdam, verdedigd in het geschil van zyn Ed. met den mr. timmerman Jan Smit, en daarin aangetoond uit de Onderrigting van genoemden J. Smit zelven, dat hem de eere der uitvinding van de vorstelyke loge in den Schouwburg, door hem gebouwd, alléén niet toekomt. Amsterdam, F.H. Demter, 1768.
49206: - INDIE, DELI-MAATSCHAPPIJ, GREVENSTUK--- Menu d.d. 20-4-1915 Deli Maatschappij 'In veilige haven'. Ontwerp Grevenstuk, gedrukt.
46595: - ENKLAAR--- 16 overdrukken van artikelen van D.Th. Enklaar, 1924-1959, gedrukt.
5770: [KOOY, JOHN] - Onze eeuw. Gerhard Loeber 1846-1946, Amsterdam 1946, 154 p., geb., geïll. (Papierhandel te Amsterdam). Bandontwerp en letter: J. van Krimpen
58114: - Twee afleveringen van Het Leven, d.d. 14 en 22-8-1925 betr. de cycloon te Borculo, geill.
58116: - "Manuscript ""logboek"" van tochten te paard 1918-1919. 1 cahier, 110 pag."
58119: - Ca. 15 brochures etc. betr. joods leven in Nederland, 20e eeuws.
46258: - "CUYLENBURG, VAN; ABDY ST. SERVAES--- Acte van de ridderschap van Utrecht, d.d. 3-9-1742, waarbij mr. Justus van Cuylenburg wordt aangesteld om mr. Abraham van Cuylenburg, rentmeester van de abdij van St. Servaes te assisteren en te vervangen."
26344: - Nederlandsch-Indië Oud en Nieuw, Jrg. 4 (1919-20), 5 (1920-21), 7 (1922-23), 8 (1923-24). Resp. 384, 384, 388 en 388 pag. Gebonden in 4 half linnen banden. Geïll. Goed exemplaar ( enkele bibliotheekstempels). Prijs per deel 110 euro
42509: - - Album du Rhin. Ems, L.J. Kirchberger, [ca. 1860?].
8934: "[LUDEMAN, JOHAN CHRISTOPHORUS]; [FRANCISCUS LIEVENS KERSTEMAN]" - Echte sterrenvoorzegkundige brieven van den waereldberoemden astrologist J.C. Ludeman. Eerste verzameling. Amsterdam, Jan Barend Elwe etc., 1789. [Gebonden met:] Secreete byvoegzels, of Nodige sleutel voor de twaalf brieven van den berugten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen in het trekken van den horoscoop, en geopenbaard aan Meester Franciscus, in zyne Spiegel der waereld. 2e druk. Den Haag, Hendrik Backhuyzen, 1759-1762. [En met:] De hekke-sluiter of Vrolyke missive van Meester Franciscus aan zyne landgenooten, ontwikkelende alle de geheimen van het tegenwoordig wonderjaar 1792, zoo ten opzichte van de staatsgevallen die bereids gebeurd zyn, als van dezulke welke nog staan te gebeuren. Doorvlochten met een planeetkundig onderzoek [...] gebouwd op de voorzeggingen van den beroemde astrologist Ludeman. Arnhem, Hendrik Moeleman etc., [1792].
20391: - Onze voorouders IV. Kwartierstaten en stamreeksen, Leiden 2001. Uitgave van afd. Rijnland van de Ned. Genalogische Vereniging, 398 p., geíll.
57433: -- - De advocaat der Roomsch Catholyke Kerk of vrijmoedige verdediger van denzelver (...) leere (...) tegen de beledigende geschriften van dezen tijd, 3e druk, Leiden, Koster, 1773. [Gebonden met:] Idem, 2e stuk, Leiden 1773.
55618: --- - Publicatie. Borgermeesteren en vroedschap der stadt Utrecht [geven bepalingen voor het handhaven van de zondagsrust]. Utrecht, J. v. Poolsum, 1728.
9948: - Lauwerkrans gevlogten om het hoofd van den door deugd uitmuntenden zeer voortreffelyken en vaderlandlievenden heere ... mr. Cornelis de Gyselaar, raad en pensionaris der stad Dordrecht. Dordrecht, A. van Drongelen 1782. 8º: 8 p.
57986: - 128 kwartieren Jhr Mr Jacob III v.d. Lely v. Oudewater. Manuscript 8 pag., begin 20e eeuws.
9947: - Aan den wel-edelen groot-achtbaaren heere, den heere mr. A.H. Duivensz, burgemeester der stad Enchuizen, op het leezen van zijn ... Patriottische aanspraak aan zijne mede-regenten. z.p., z.j. 8º: 8 p.
9945: - Kenschetz der Friesche premiers, of de laagheid der heerschzucht, door Joekoenus. Leeuwarden, Tjerk Raakstra, met privilege van J.W.H. baron van Hambroick. z.j. 8º: 8 p.
9944: - "Het vaarwel aan zijn excellentie Carel Georg graave Van wassenaer twickel, grietman over Franekeradeel, enz. enz., toen zijn hooggeborene deszelfs reize als afgezant van deezen staat in het begin des jaars 1782 naa het Weener Hof aanvaarde. ""Gedrukt buiten 's Graavenhaage ten dienste van het Vriesch Patriottisch Genootschap."" 8º: 4 p."
9937: - Laauwerkrans voor den onoverwinnelyke zeeheldt Andries Hartzing. z.p., z.j. 8º: 2 p. Gedrukt binnen ornamentale rand.
9934: - Spoore aan Nederland, bij gelegenheid van het onverwagt inloopen der vloot onder den viceadmiraal Andries Hartzink. z.p., z.j. 8º: [6] p.
9933: - Klinkdicht ter gelegenheid des verjaardags van ... Mr. Egbert De vry temminck, oudsten burgemeester en raad in de vroedschap der stad Amsterdam den 22sten van wintermaand des jaars 1782. Amsterdam, F.H. Demter. Plano.
23866: [SWINDEREN, PH. VAN] - Voorlezing over de sneeuw, z.pl. [Groningen?], z.j.[1810] 14 pag., papieren omslag. Vorgelezen in het Natuur- en Scheikundig Genootschap te Groningen.
23878: [BENTINCK, MECHTELD GRAVIN, (ED.)] - Lettres et memoires de Marie Reine d'Angleterre, épouse de Guillaume III, Den Haag, etc, 1880, 10 +165 pag., orig. paper covers. With facsimile.
7621: [FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE] - De Bataafsche menschlijkheid, of De gevolgen der tweedracht, betoogt uit de rampen van het vaderland, in vijfhonderd twee-en-zestig scherp-dichterlijke sluitvaerzen en rondborstige vraegen, naar de rechten van den mensch, voor de tribune der eendracht door Janius [sic!] Laconicus Franco Batavus. Voor rekening van den autheur. Leiden, J. van Thoir, 1801.
58225: - Verslagen der Vrouwen-vereeniging van de H. Elisabeth, tot het bezoeken van arme zielen over 1914/15 en 1915/16, 15+15 pag. gedrukt.
58228: - Verslag van het Algemeen Commissariaet des Heiligen Lands voor Belgie, Holland en Pruisen, Gent 1864, 27 pag., gedrukt.
58229: - Verslag der Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo te Utrecht over 1915, 38 pag., gedrukt.
58230: - Tien prentbriefkaarten met afbeeldingen in kleur naar tekeningen van Rie Cramer, ca. 1920.
58231: - Feestnummer van De lichamelijke opvoeding, t.g.v. het 50 jarig bestaan der Vereniging van Gymnastiek-onderwijzers in Ned. Jrg 1 (1913), nr 4, pp. 61-102, geill.
58216: - Dossier stukken betr. Sloterdijk en burgemeester jhr. Anthoon Hendrik Pieter Karel van Suchtelen van de Haare (1869-1946).
58217: - Geschriftjes ten behoeve van de Doopsgezinden in de verstrooiiing, 5 stuks. Per stuk ca. 15 pag., gedrukt, ca. 1900. Prijs voor 5 stuks.
58219: - Katoenen doek met reclame en verzoek tot hulp betr. de Leidsche Katoenmaatschappy v.h. De Heyder & Co., 1918, 90 x 80 cm.
58250: - Brochure van N.I.T.O.R., vereniging van vrouwelijke studenten te Leiden, 1938, 4 pag., gedrukt, geill.
17784: [POST, ELISABETH MARIA] - Het Land, in brieven. 3e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1788.
29279: - KASTEELE, VAN DE -- Gekleurde tekening van een roos door J.C. van de Kasteele, dd Schoonoord 24-6-1863. ca. 18x24 cm.
29274: - "BRABANT 1789 -- Placaat van de Staten Generaal der Ver. Nederlanden in zake scherp toezicht op gewapende vreemdelingen uit Oostenrijks Brabant, die met troepen tegelijk in staats Brabant rondtrekken. Dd. 's Gravenhage 16-10-1789. 1 blad plano, gedrukt; waterschade (drukker: I. Scheltus 1789)"
17696: [PAGE, JACOBUS] - "Lessus Gallicus ofte Fransche treur-klagt op den dag van hun vertrek gestiert tot de Nederlanders, ontlit, breed uytgeleyt, ende door eenen Nederlandschen poët het Fransch volk opgedraegen, seer nauwkeurig overgeset uyt het Latyn in de Nederlandsche taele; daer by gevoegt Nederlandsche bly-gedichten, gelukwenschen, &c. [Antwerpen], [z.n.], [1748]."
9804: - Ter zilveren bruilofte van ... Mr. Adriaan Ravens en ... Susanna Jacoba Visser, gevierd in 's graavenhaage den 16 van louwmaand 1775. z.p. 8º: [8] p.
9793: - Zinnespel op het afsterven van ... Mr. Johan Van der marck Ae.z., raad en oud burgemeester ... vertoond in het Kunstgenootschap onder de spreuk Veniam pro laude. Gedrukt voor het Kunstgenootschap 1772. 8º: 20 p. met gegraveerd titelvignet door N. van der Meer.
19293: - Tafel van het geslacht van den huize Van den Boetzelaar.
29308: - ROLANDUS -- Extract uit resolutiën Staten van Holland 20-9-1757 betr. instructie voor de boekhouder Rolandus, 1 pag. folio, gedrukt.
29998: - BELGIE, TENTOONSTELLING BLOEMVERSIERINGSKUNSTEN -- Familie-kaart als doorlopend entreebewijs. Met pasfoto en handtekening voor de Tentoonstelling der Bloemversieringskunsten 1930 (eeuwfeest 1830-1930). Deels gedrukt.
29993: - "HEYDT, VAN DER; VLISSINGEN -- Getuigschrift voor W.J.H. v.d. Heijdt betr. het doorlopen van de avondschool voor handwerkslieden te Vlissingen, dd. april 1918. 1 blad, fraai gedrukt met gecalligrafeerde naam. In karton omslag."
30052: - "RIJP, DE; RICARD & FREIWALD -- Kwitantie van fa. Ricard & Freiwald te Amsterdam, dd. 1865, voor My. tot Bevordering van Nijverheid a/d Rijp voor F1500,-. 1 blad, deels gedrukt."
30100: - MOES -- 'Geillustreerde catalogus van onzen grooten uitverkoop wegens opheffing der zaak. Firma M.A. Moes, fabrikant van poppen'. Titel van oblong fotoalbumpje met foto's van een jongetje [Moes] van baby tot kleuter.
30133: - ESSE, CHRETIENNI VAN -- Twee teksten van 'den populairen coupletzanger Chretienni [van Esse]' te Amsterdam. Gedrukt, 7 pag., ca. 1890.
30140: - DORDRECHT, PONDGAARDERS -- Ordonnantie op 't stuck van de pondgaarders binnen Dordrecht, Dordrecht, S. Onder de Linde, 1696. Gedrukt pamflet, (16) pag.
61989: - La tour de Jan-Rooden-Port a amsterdam (mirrored)
9928: - Mijne eerste groete aan Mejuffrouwe Lydia Jonker te Sommelsdyk. z.p. 8º: [3] p.
9923: - Op het afsterven van Nederlands roemrijke dichteresse ... Juliana Cornelia baronesse De lannoy, overleden te Geertruidenberg den 19den [sic] van sprokkelmaand 1782. Amsterdam, Erven D. Klippink, 1782. 8º: [15] p.
9921: - Lykzangen op ... Petrus Onderdewijngaart, rustend leeraar in de Herv. gem. der stad Delft, overleeden den 24 van louwmaand 1782, in den ouderdom van bijna 76 jaaren. Delft, Jan de Groot, 1782. 8º: 36 p.
9920: - Lofdichten op het vaderlijk afscheid en dankzegging aan derzelver dichteren door Joannes Le francq van berkhey. Amsterdam, J. Allart, 1781. 8º: 17 p.
9919: - Vaderlijk afscheid en getrouwen raad van een welmenend eendrachts-burger aan zijnen zoon [Evert Le francq van berkhey] gereed om voor 't vaderland ... op 's lands vloot van oorloge te dienen, door Joannes le Francq van Berkhey. Amsterdam, J. Allart, 1781. 8º: [8] 112 p. Geïll.
9915: - Aan het vaderland ter gedachtenisse [o.a. op Willem Krull, Oorthuis, Pieter Melvill, mr. E. De vry temminck, J. Rendorp, J. Zoutman, W.J. Bentinck] door Francois Halewijn. Leiden, C. van Hoogeveen jr., 1781. 8º: 16 p.
9914: - De doorluchtige daaden van den capitein A. De bruyn, opgeheldert in eene voortreffelyke lof-zang door A. Contraduc. z.p., z.j. 8º: 11 p.
42129: - - Historische beschrijving van het gebouw der maatschappije van verdiensten, ten spreuke voerende Felix Meritis. Amsterdam, Roos, 1800.
9758: - Ter bruiloft van ... Mr. Hermannus Johannes Van royen, kapiteyn der Delvsche schutterij, en ... Maria Van hoogeveen, in den echt verbonden den 16de van lentemaant 1767. z.p. 4º: 8 p.
5442: [EINTHOVEN, J.F.G.] - De Einthoven’s wie & wat, [Heemstede 1989], 230 p., geïll.
13977: - OUDEWATER, DE VRIES Getekend silhouetportret van M. (?) de Vries, predikant te Oudewater van 1846 tot 1851. Hij was beroepen van Heikop en Boecop in 1846 en vertrok in 1851 naar Leeuwarden waar hij overleed. 20x13 cm.
13989: - GELDER, ALMANAK, FRIESLAND ‘Friesch Comptoir Almanack over het schrikkeljaar 1776’, Leeuwarden 1776, 12º, met almanak-deel, naamlijst, wagtregelingen te Leeuwaren, luiden poortklok Leeuwarden, genealogie potentaten in Europa, fondslijstje van P. Koumans te Leeuwarden en aant. in handschrift. Met de afwasbare kartonnen bladen, in (beschadigd) leren bandje met goudstempeling en zilveren slot.
13990: - EVERHARD, VAN MARLE Gekleurde tekening van het grafmonument voor Willemina van Marle, weduwe van Jan Coenraad Everhard, geb. 7-3-1762, gestorven 17-3-1823, anoniem, 1823, 28x19 cm. Randen beschadigd.
13995: - TROONOPVOLGING, FARNCOMBE SANDERS A.J.W. Farncombe Sanders, ‘Troonopvolging’, z. pl. [ca. 1900], 3 p., folio, facsimilé van handschrift en tekening.
13998: - WITKAMP, WAKKER, KOMST Verklaring van goed gedrag voor Jan Witkamp, geb. Haarlem 15-11-1890, wonende sedert 1906 te Amsterdam, Hartenstraat 34, d.d. Amsterdam 1910. Deels gedrukt, 1 p., folio, getekend A. Röell, burgemeester.
56432: -- - Beschrijving van de afgebrande Beurs ( Royal Exchange) te Londen, 's-Gravenhage 1838.
20027: [STEENBERGEN, KAPT.] - Vlaggen van alle natien, pavillons de toutes les nations, flags of all nations.
20046: - Onze tooneelspelers, portretten en biografieën, Tweede, geheel hernieuwde druk. Rotterdam (ca. 1912), 185 pag., geïll.
59096: V [LOTEN, J VAN] - Tesselschade Roemers en hare Vrienden in 1632-1649, (Onuitgegeven Brieven en Dichtjens van Tesselschade, Huygens, van Baerle, en Anderen), Leiden, 1852.
9767: - Zegen wensch op het voltrokken huwelijk van ... Hubertus Swanenburg waardig en veel geacht leeraar in de gemeinte J.Chr. van Utrecht, en Anna Richardina Croonenburg in de echt vereenigd op den [met de pen ingevuld: 16] van slagtmaand 1768. z.p. 4º: [10] p.
19987: - Slicher. Extract Adelsarchief 1900, 62 pag., geïll.
45260: - ROEVER, DE --- Brieffragment met handtekening van Mr. N. de Roever, archivaris, manuscript, 1 pag., ca. 1890.
45261: - ROCHE AYMON--- Brief van de comte de la Roche Aymon, d.d. Parijs 1827, manuscript, 1 pag.
47855: - Regelement voor de commissie van heeren bestuurders van het Minnehuis te Leyden, Leiden 1841, 60 pag., geb.
47858: [POOLE, L.G. LE E.A.], - 1638-1938. Een en ander uit de geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Leiden, Leiden 1938, 64 pag., geïll.
47860: - Catalogus van oudheden en bijzonderheden betreffende het beleg en ontzet der stad Leiden in 1574, welke bij gelegenheid der viering van het vijfde halve eeuwfeest (......) worden ten toon gesteld, Leiden, Herdingh, 1824, 45 pag., gebonden in half leren band uit de tijd. (rug beschadigd)
58072: - Boldoot's dubbel blank spel. Dubbel blank voor Nederlansche wasch, 1 blad plano, gedrukt.
58075: - T0.1 BVVVVV ale kaarten betr. percelen in gemeente Hijum, langs de Oudlandsdijk en Stienservaart, ca. 1900?
58076: - Extract Resolutien Staten van Holland 30-3-1736 betr. vernieuwing commercie tractaat met Frankrijk. Folio, 4 pag., gedruk
29775: - HEERLIJKE RECHTEN -- Extract uit het register der besluiten van de Eerste Kamer van het Vertegenw. Lichaam der Bataafschen volks 21-1-1800, z.pl. [1800], 8°, 20 pag., gedrukt.
29762: - INDIE, VOC, VOORDA, VALCKENAER -- Rechtsgeleerd advis in de zaak van den gewezen stadhouder en over deszelfs schrijven aan de gouverneurs van de Oost- en West Indische bezittingen, door B. Voorda en J. Valckenaer, z. pl. 1796, 12+274+62 pag. Gedrukt.
29765: - INDIE, VOC, WISELIUS, V.D. STEEGE, DE MIST -- 'Rapport van S.I.Z. Wiselius, J. v.d. Steege en J.A. de Mist (...) op een request van zich noemende participanten in de O.I. Compagnie, Amsterdam, W. Holtrop, 1802, 8°, 25 pag. gedrukt.
29767: - INDIE, VOC, VAN HOGENDORP -- 'Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compognie', door G.K. van Hogendorp, Amsterdam, Doll, 1802, 8°, 37 pag., gedrukt.
29772: - INDIE, VOC, TITSINGH, WISELIUS -- 'Adres aan het staatsbewind der Bataafsche Republicq over de zaaken van de Ned. Oost Ind. Comp. door Guillelmus Titsingh, dd. 3-10-1802', Amsterdam, Dronsberg, 1802, 8°, 29 pag. gedrukt (Knutel 23169).
57928: - Extract Resolutien Staten van Holland 1-8-1777 betr. request van Paulus Rombertus Nauta Beukens, koopman in wijn te Amsterdam, betr. impost. Gedrukt, folio, 62 pag.
57953: - Request aan de Staten van Holland, 1701 van Laurens Facett, eertijds koopman te Amsterdam, nu wonende in 's Gravenhage, betr. Daniel Le Blon toen mede koopman te Amsterdam. Gedrukt, folio, 24 pag.
29710: - HAARLEM, KRAGTING, BURGERSOCIETEIT -- Lidmaatschaps-diploma voor Jan Kragting van de Burger-societeit te Haarlem, 1787. Getekend Abraham Vos Jacobsz, secretaris. Deels gedrukt, 1 pag.
7373: [DÓLL EGGES, CATHARINA MARIA (VERT.)] - De weldadige Zwitzer, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Zedelyk Schouwtooneel, 5de deel, 2de stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1798.
58686: "[GRAAFLAND, M.F., E.A.];" - Ontwerp spelregels. Bewegingsspelen, z.pl., z.j., 40 pag.
58689: -- - Placaat op de jagt binnen den Furstendom Gelre en Graafschap Zutphen, door syn hoogheid. Gearresteert den 11. Augusti 1770. Arnhem, van Goor, 1770.
58695: -- - De onfeilbare weervoorspeller. Tevens aanwijzende hoe men met weinig moeite zelf kan vervaardigen een bloemen- en plantenbarometer, een chemisch weerglas en een planten-hygrometer. Amsterdam 1880, 38 pag., geïll.
58697: -- - Gezangen ten gebruike bij de godsdienstige viering van het eerste eeuwfeest der inwijding van de kerk der evang. Luthersche gemeente te Rotterdam 18-12-1836. Rotterdam, Loos, 1836.
7061: [BILDERDIJK, WILLEM] - Bloemtjens. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1785.
56396: - Handleiding tot het vloeijen van hooilanden voor Nederland. Uitgave Gelderse My van Landbouw, 2e druk, Arnhem 1851, 29 pag.+ (2), geïll.
56397: N & H., - De bezorgdheid omtrent het voortdurend bestaan der Delftsche akademie, 's-Gravenhage 1849, 22 pag., geb.
59775: - - "Articles on the use of opium in South-East Asia, in Dutch. A.o. De Britsche Opium-Enquete; Opium-verpakking, systeem 'Huizer'; De proef met de Opium-regie en hare uitbreiding; etc. No place, no date. (ca. 1895)."
57667: - Catechismus of christelijke leere voor meer gevorderde katholieken, opgesteld door een gezelschap r.k. priesters in Vriesland, Breda, Oukoop 1834, 79 pag.
6985: [BERNAGIE, PIETER] - "Het huwelyk sluyten; blyspel. Amsterdam, Marten Westerman en Coenraad van Hulst, 1826."
11538: - MOREAU, ROBIJNS `Carte généalogique' van de afstammelingen van Gautier Moreau (Berloo 1749-1818) en Lucy Dony, gecombineerd met de afstammelingen van Henri Lambert Robijns (1744-1837) en Marie J. Delva. Opgesteld 15 juni 1849. Litho met aanvullingen in handschrift. 1 blad, 50x70 cm.
59269: - "Kermiswens ""De nachtwacht brengt ter gelegenheid van de kermis van 1860 aan amstels ingezeten zijnen heilgroet."" ""Hij wenscht dat de Kermis geene teleurstellingen moge baren aan hen, die door haar voordeel hopen te behalen en allen, welke aan hare vermaken deel te nemen, geene andere dan betamelijke genoegens mogen smaken."" 20x31cm."
59270: - Gas-Lantaarn-Opstekers, kermis-wensch, Opgedragen aan Heeren Kooplieden, Burgers en verdere ingezetenen der stad Amsterdam dd 11 september 1848. Amsterdam: C. Kok, 21x33cm.
59272: - "Kermiswens ""Gedachten van den nachtwacht bij het paleis voor volksvlijt 9 september 1861"". Amsterdam: C. Le Blansch. With 16 verses and illustration of the palace. 21x30cm. "
854: [FRUIN, R.] - Enqueste ende informatie upt stuck van der reductie ende reformatie van den schiltaelen voertyts getaxeert ende gestelt geweest over de landen van Hollant ende Vrieslant gedaen in den jaere 1494. Leiden 1876, 333 p.
23475: - Afwatering Geldersche vallei. Rapport van de commissie voor de Geldersche vallei, ingesteld bij beschikking ( ...) 1931, 's-Gravenhage 1933, 89 pag., geb., geïll., met 3 losse bijdragen.
59333: - Rekeningen en kwitanties van en voor G.B. Schmidt, koffiehandelaar te Amsterdam, Keizersgracht 671, Amsterdam, 1898-1925, 1 omslag (20 stukken).
8328: [HOEFNAGEL, NICOLAAS] - Rondborstige en vinnige spoorslag voor de heeren Curtenius, Becol, Hubert, Van Herwerden en verdere predikanten binnen Amsterdam. Amsterdam, [z.n.], [1782].
53698: --- - Sententie van den Hoogen Krijghs-Raedt der Vereenighde Nederlanden, jegens Johan Barton de Mombas, gewesene commissaris Generael van de ruyterye deser landen, ge-executeert aen des selfs effigie, in 's Graven-hage op den 25sten July 1673, 's Gravenhage, J. Scheltus, 1673.
30200: - SCHIEDAM, 1813-1863 -- Aflevering van de Schiedamsche Courant dd. 23-11-1863. Plano, 2 pag., gedrukt.
30201: - GRAVENHAGE, DRUKKERIJ SCHERRENBERG, VOORTVAREN -- Collectie van 20 drukwerken, vervaardigd in de drukkerij Voortvaren te 's Gravenhage, ca. 1920.
30204: - PAPENDORP (U) -- Acte dd. Utrecht 13-6-1523 waarbij Philibert Nannelli, domproost te Utrecht, verklaart dat hij aan Lambert Willemsz. Foyt, in plaats van diens overleden vader Willem Foyt, verleid heeft de alinge tiende van Papendorp bij Utrecht. Charter op perkament, met handtekening van Johannes Pels, commissaris. Zegel verloren.
30207: - HONINGEN, VAN DER DUYN -- Testament dd. Rotterdam ca. 1560 van ... Hillebrantsz en Maritge Aeriaensdr., verleden voor notaris Jacobus Adamsz. van der Duyn, ten huize van Maerten Pietersz op Huys te Honinghen bij Rotterdam. Acte op perkament met notarismerk en devies van Van der Duyn.
8558: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - De boere studeerkamer, of Rariteyt-kraam der zotten en zottinnen, beschreven door een genoodschap boeren [...] Den Haag, Pieter van Os, 1765-1767. [2 delen]
57164: "[DORSMAN, C., E.A. (RED.)]; " - Ceres, orgaan van het Wageningsch Studentencorps, 36e jaargang (1945), 37e jaargang (1946), 38e jaargang (1947), 39e jaargang (1948), 40e jaargang (1949) en 41e jaargang (1950).
57150: -- - Korte natuurkundige aanmerkingen over den aard en menigvuldigheid der koortsen in den jare 1727 met derselver toevallen en gevolgen. Groningen, Cost, 1727.
13345: - NAARDEN, JOODSE SYNAGOGE Twee brieven betr. de Joods-Portugese synagoge te Naarden, 1856, 4º, 5 p., manuscript.
9940: - Lierzang voor hunne Ed. Groot Mogenden bij de herstelling van den raedpensionaris mr. P. Van blijswijk, en de waarneming van dit ambt ad interim door ... W.Th. baron Van der does, heere van beide de Noordwijken. z.p., z.j. 8º: 8 p.
9909: - Op het smartelijk overlijden van Jean Des ormeaux robert, in het achtste jaar zijns ouderdoms, op den 12den van herfstmaand 1781, aan deszelfs ouders en grootouders. z.p. 8º: [8] p.
9864: - Een aertig jongske is weer de vrucht van mijne min. [Eerste regel van een geboortebericht op rijm, door Jakob Komen, betreffende zijn zoontje, geboren te Rotterdam, 3 november 1779.] z.p. 4º: [1] p.
9841: - Ter gedachtenisse van ... Jacob Verbrugge medicinae doctor binnen Delft,overleeden den 12 van Sprokkelmaand 1778, in den ouderdom van bijna 24 jaaren. Delft, Egbert van der Smout, 1778. 8º: 7 p.
9805: - Aan den Weledelen Heer Willem Carel Vosmaer, tot meester in de beide rechten plechtig ingehuldigd den 9 van sprokkelmaand 1775. z.p. 8º: [7] p.
9787: - Bij de aanvaarding van het hooftschoutsampt der stad Dordrecht door ... Mr. Herman Kornelis De witt, baillieu der Merweede, enz. z.p. 4º: [8] p.
9719: - Bruiloftszang ter echt-verëeniginge van ... Ewald Hollebeek, hoogleraar in de H. Godtgeleerdheid op de hooge school van Stad en Lande, en ... Anna Maria Gerdes, voltrokken in Groningen den 23 van grasmaand 1758. Groningen, Hajo Spandaw. 4º: 27 p. Mist hoekje van titelpagina.
9705: - Ter lijkstaetsie der Welgeboorene Vrouwe, Mevrouwe Ida Theodora D'orville, gemalinne van ... Mr. Everard Van harscamp, raad in de vroedschap en burgemeester der stad Utrecht, overleden den vierden en begraven den twaalfden van louwmaand des jaars 1756. z.p. 4º: [8] p.
9664: - "Huwlykszangen voor den heere Arnoldus Ameshoff en de jongkvrouwe Christina Lamberta Hoogenbergh, echtelyk vereenigt te Amsteldam den 2den van zomermaand 1750. Amsterdam, P. Meyer, [1750], 4º: [40] p. Met groot titelvignet door en naar J.C. Philips en een ""verklaring der tytelprint"" door P. M[eyer]. Fraai sierpapier omslag."
9636: - Ter gedachtenisse van ... Samuel Everwijn, heere van Brandwijk en Gybeland, marsman van den Hove en Hoge Vierschaar van Zuid-Hollandt etc., overleden den 2. van zomermaand 1746. z.p. 4º: [16] p.
9618: - Ter bruilofte van ... Mr. Elias Schellinger, raad en regeerend schepen der stad Amsterdam ... en ... Elizabeth Buys, in den echt vereenigd binnen Amsterdam den 14den grasmaand 1744. z.p. 4º: [20] p.
9537: - Echtzangen ter bruylofte van den heere Petrus Teger en mejuffrouwe Clara De bruyn, verëenigd in Amsteldam dan 28 van slachtmaand 1729. z.p., z.j. 4º: [16] p.
9449: - Kerkgedichten ter inwydinge van den Heere Herman Van bracht tot leeraar der gemeinte van Brandwijk en Gybeland, op den 18 der hooimaand des jaars 1717. z.p. 4º: [18] p.
9397: - Erkentenis op d'erkentenis van den heer G. Goris, med. doct. z.p., z.j. 4º: [4] p.
9364: - Aan ... Michiel Hinloopen, rechtsgeleerde, op zijn ... tachtichste verjaardag, den 6den van bloeimaand 1699. [Samen gedrukt met:] Aan ... Michiel Hinloopen ... als zijn WelEd. ter gedachtenisse van deszelfs 83ste verjaardag de E.E. Heeren regenten van het Weez' en Oudemanhuis [te Amsterdam] wederom ten maaltijd hadde, den 6den van bloeimaand 1702. Amsterdam, bij de Erfgen. van J. Lescailje, op den Middeldam, 1702. 4º: [8] p.
30001: - HENDRIKS -- Toeristenkaart t.n.v. Dirk Antonie Hendriks geboren Den Haag 24-10-1914, dd. Maastricht 1938.
9294: - "Lyk-zucht over de droeve doodt van den onvergelijkelycken zeeheld Maerten Herpertz Tromp, ridder, lieutenant ammiraal; gesneuvelt in 't jaer 1653 op den 10. van Oogstmaand, in den bloedigen zeeslag voor de Maze, tusschen de twee machtige vloten van Neder ende Engeland. Delft, Jacob Jacobsz Pool, 1653. Plano, 1 p."
57438: "[KURZMEIER, A. (INL.)]; " - Wappenrolle Munchner Herold, 4 delen, Munchen, Heraldic Consult [1996-1999].
54083: --- - Proces, ter eerster instantie gedecideert bij het Ed. Agtbaare Gerechte der stadt Middelburg en in appel by den Hoogen Raadt in Holland, tusschen mr. W. Schorer, raadt Ord. in de Hove van Vlaanderen, ter eenre en juffrouw Anna Elisabeth Eversdyck, ter andere zyde. Leiden, Luzac, 1755.
8908: [LOOSJES PZ, ADRIAAN] - Oud-vaderlandsche zeden of Schets der levens van Maurits Lijnslager en Hillegonda Buisman. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1816.
61469: - - Le mausolée de la toison d'or, ou les tombeaux des chefs et des chevaliers du noble ordre de la Toison d'Or. Contenant leurs Eloges, Inscriptions, Epitaphes, Alliances, Simboles, Emblemes, Medailles, Divises, Epithétes, & crys de Guerre.
57528: "[BLAUPOT TEN CATE, S.]; " - Geschiedenis van Nederlands Zeevaart en handel, Amsterdam 1836. Reeks: Nieuwe werken der Mij. tot Nut van 't Algemeen.
10403: - Treurzang ter gedachtenis van ... Mr. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, ridder van de orde van den Ned. leeuw, president van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, enz. overleden in den ouderdom van ruim 71 jaren, den 21 van bloeimaand 1823 te Middelburg in Zeeland. Middelburg, C. Jongkindt, 1823. 8º: 6 p.
10407: - Op het vijfentwintig-jarig echtfeest onzer hartelyk geliefde ouderen Frederik Adriaan Witlich meyneken en Huiberdina Maria Gout, verjaard den 5den en gevierd te Rotterdam den 7den augustus 1823. z.p. 8º: 8 p. Incompleet, mist p. 5-6.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

6/1