Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10239: - Hulde, en zegenbede, aan ... mr. A. Everwijn Onderwater, regent en buitevader van het armen-weeshuis, ter gelegenheid van zijn Ed. tweede huwelijk met Jonkvrouwe Geertruida Van poelien, voltrokken den 7e van grasmaand 1805, nederig opgedragen door de gezamentlyke armen weezen van het zelve huis te Dordrecht. Dordrecht, P. v. Braam, 1805. 8º: 8 p.
10274: - Encomium dictum ... Wilhelmo Bilderdijk, poësis patriae vindici et principi ab Hermanno Bosscha. z.p. 4º: 5 p.
10276: - Oon mijn graete makker Berend Freerk Tydeman, da hij zijn dissertasie for diffendjerje zoe. z.p. 4º: [4] p.
10280: - Het echtgeluk van Pieter Leonard Van de kasteele op zijn 25 jarigen trouwdag met Maria Bernardina Gallé [Wed. Nicolaas van Leyden, gevierd in Den haag], den 1 van oogstmaand 1809. z.p. 8º: 16 p.
10284: - Aan mijnen vriend, J. Van ouwerkerk de vries, bij den dood zijns vaders. MET: Aan mijnen vriend Mr. M.C. Van hall. z.p. 8º: [3] p.
10287: - Op het overlijden van mijnen ... grootvader ... P.H. Hugenholtz, in leven rustend leeraar bij de Herv. Gem. te Delft in den ouderdom van 82 jaren en bijna 3 maanden, den 24 van sprokkelmaand 1811. z.p. 8º: 8 p.
11299: - BRAYNES Wapen van Willem Braynes van Wrixall. Tekening met kleur op perkament, met verklaring dat Jan Bridges, `vermaert Engels coopman tot Amsterdam' dit in Engeland heeft opgezocht. Verso verklaring van een familielid Braynes, `NB. omdat de couleuren van dit wapen tegens het onse varieert en contra de ordinaries stijl gestelt is, so konnen wij 't selve ons met recht niet toeeygenen'. 17de-eeuws, 18x13 cm.
11300: - BREDA, KLOOSTER ST. CATHARIENDAL Archivalia betreffende het klooster Sint Cathariendal bij Breda. 8(, oblong, 3 p.
11303: - BROEK, VAN DEN Gedrukte uitnodiging voor Daniel Weslingh voor de begrafenis van Mr. Joannes van den Broeck, prof. juris em. in de Illustre Schoole. Amsterdam, 1739. 4(, oblong: 1 p.
11306: - BROUWERIJ, AMSTERDAM Gedrukte, oningevulde verklaring van een Amsterdamse bierbrouwer betreffende het aantal lasten `garst, haver, tarw en4, 398, t' door hem naar de mouterij gebracht om `gemouten' en daarna `verbrouwen' te worden. Folio, 1 p.
11317: - CALKOEN Ontwerp voor een geslachtslijst in boomvorm van de familie Calkoen. Onderaan `Bureau Int. d'Etude généalogique et héraldique La Haye', begin 20ste eeuw. Wrs. tekening door J.C.P.W.A. Steenkamp, 55x45 cm.
11320: - CARTOGRAFIE Gedrukt boekje Namen der provincien, rievieren, meren, wateren, eilanden, steden &tc, voorkomende in de kaart van het Koningrijk der Nederlanden, nevens de letters of cijfers waardoor zij op dezelve aangeduid werden. Amsterdam, Mortier Covens en Zoon en J. ten Brink Gz., Z.j. 12(: 8 p.
11325: - COMANS Envelop met gekalligrafeerd adres `Den Weledel achtbaren heer Comans, Groningen', ca. 1880. 8(.
11331: - DANIELS Carte-de-visite-portretfoto van de heer L.H. Daniels, Amsterdam, ca. 1890.
11333: - DEDEL Brief van J. Dedel, Waterland 3 juli 1855, aan `waarde neef'. 8(: 2 p.
11338: - DENEKEN, `HERAUT VAN WAPENEN', VAN FRANKENDAAL `Genealogie van de adellijke familie Van Deneken', fraai handschrift van 4 p., groot folio, met fraai getekend familiewapen in kleur. Met een notariële verklaring van notaris J.H. Zilver te Amsterdam, d.d. 29 april 1790, dat Nicolaas van Frankendaal, `zich qualificerende te bedienen den staat van Heraut van Wapenen', te Amsterdam verklaart dat deze genealogie van acht generaties (1566-1790) correct door hem is opgemaakt.
11339: - "DEUTEKOM, VAN; ALKMAAR Gedrukt biljet `lijst van goederen welke tussen 18 en 20 februari zijn gestolen ten huize van Gerrit van Deutekom, winkelier te Alkmaar', Alkmaar 22 februari 1839, ondertekend door de officier van justitie G. van Leeuwen. Folio, 1 blad."
11341: - DIRKS, OPERA Vers `Herbe d'amour' door Anton Dirks, op papier van het Opera-solistenensemble `Anton Dirks', 191X. 4(: 2 p.
61993: - Delineatio alicujus Spatii Petersburgi in Russia
61991: - Prospectus Cathedralis Ecclesiae, Florentiae.
61989: - La tour de Jan-Rooden-Port a amsterdam (mirrored)
61987: - Vue des trois Gallerie, du Palai des Art et de Science à Rome
64474: - Prés de la Haye (vlakbij Den Haag).
61995: - Prospectus propugnaculi Urbis Lutetia, prope portam S. Antonii delineatus.
61997: - Prospectus portus marini Urbis Genuae
62001: - Septum Regium Sancti Jacobi in Londino.
62003: - Vue du Palais du Duc d'Aveiro a Lisbonne (mirrored)
62005: - Vue de Paris du-coté de la Porte St. Bernard.
61999: - Prospectus Turris illius prope portum Britaniae versus.
37299: - Brussel, breken, bouwen. Architectuur en stadsverfraaiing 1780-1914, Brussel 1979, 304 pag., geïll.
13602: - EIFFELTOREN Twee bronzen penningen a. “Exposition universelle 1889” en b. “Souvenir de mon ascension au sommet de la Tour Eiffel octob. 15 1889”.
13607: - ZWOLLE Bronzen penning t.g.v. opening stadhuis Zwolle, 15 mei 1976.
48160: - BREDERODE--- Publicatie van Heynrich van Brederode, d.d. 's-Gravenhage 26-3-1657, betr. strandvonderij in de heerlijkheid Brederode. 1 blad plano, gedrukt (bij P. Casteleyn te Haarlem).
11342: - DOELMAN, HATTEVIER Alliantie-familiewapen van Michiel Doelman en Catharina Hattevier. Tekening met kleur, 18de-eeus, 30x30 cm.
11246: - ALBUM AMICORUM, RIPPERBANT, VOETH, E.A Tien bladen uit een vroeg-17de-eeuws album amicorum, los opgezet op karton. Alle bladen zijn voorzien van grote, fraai getekende familiewapens in kleur. Ieder blad 14,5x19cm.
13872: - HAARLEM, CONVOOY & PRINSEN Nota van Convooy & Prinsen, Grote Houtstraat Haarlem, 1872 (leverancier hoeden en petten).
13874: - HAARLEM, VAN BEMMELEN Nota van J.C. van Bemmelen & Co., wijnhandel, Achterstraat te Haarlem, 1861.
13879: - FRANKRIJK Groot blad perkament met Latijnse tekst de datum 21-3-1430 en een merk als ondertekening, 68x30 cm.
13881: - BEMELMANS Lidsmaatschapsdiploma in de “Congregatie onder den titel van de Onbevlekte Ontvangenis der allerheiligste maagd Maria”, voor Hubert Bemelmans d.d. 1907. 1 blad, deels gedrukt (chromolitho) met de handtekeningen van de bestuurderen der congregatie: J. Schoeblen, L. Theunissen en Fr. Vandendael (randen beschadigd).
13884: - TETRODE, HUGO “Reis van half September tot half October 1924, door Mr. P.J.C. Tetrode met zijn zoon H.M. Tetrode, in Noord-Italië”, gecalligrafeerd titelblad van een fotoboek, met ca. 50 foto’s van de Italiaanse reis. Het geheel in een fraai bewerkt leren omslag.
10384: - Een paar dichtregelen bij den torenbrand te Groningen in den nanacht en morgen van den achtsten van lentemaand 1822 en den daarop gevolgden dood van den Heer substituut officier en directeur van politie mr. P.R. Van wartum en nog een ander jeugdig mensch. Groningen, J. Oomkens, 1822. 8º: [7] p.
10386: - Bij het afsterven van ... Ewaldus Kist, leeraar bij de Hervormde Gemeente te Dordrecht, overleden den 20 van lentemaand 1822, Dordrecht, Blussé en V. Braam, 1822. 8º: 6 p.
62844: - Wapenkaart/Coat of Arms Pauw.
10394: - Herinnering aan de verdiensten van Johannes Baptista Crol, M.Dr., Oud Lector anat. et chirurg. ... eere voorz. ... Diversa sed una ... voorgedragen in ... Diversa sed una [te Dordrecht] den 15 van grasmaand 1823 door Mr. P.S. Schull. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1823. 8º: 76 p.
11356: - EINDHOVEN, STADWIJK Cahier `Vormleer' van D. Eindhoven, Stadwijk 1859. 4.
11362: - ENSCHEDÉ Uitvoerige brief van L.W. Enschedé, Montreux 1862, aan vriendin te Leiden. 8(: 4 p.
42890: [DENIS, JEAN BAPTISTE] - Conferences sur les sciences, presente'es a monseigneur le Dauphin, l'an 1673. Brussel, H. Fricx, 1673.
42154: - - Door schade leert men, of de school der ondervinding, zijnde eene verzameling van echte gebeurtenissen (...) ter voorkoming van allerlei ongelukken, onderhouding der gezondheid, bewaring der rust en tevredenheid en ter vermeerdering van het geluk des levens. Vertaald uit het Duits, Gravenhage, Immerzeel, 1805.
40115: [ HUININK, D.], - Gedenkboek van Hengelo ( Overijssel ) uitgegeven t.g.v. de Onafhankelijkheids-feesten, Hengelo 1913, 128 pag., geïll., half linnen. Goed exemplaar.
10803: - Uit eigen kring. Gedenkschrift verschenen bij gelegenheid van het bruiloftsfeest van Bernard Martinus Van den Boom en Wietske Bos, juli 1916, Rotterdam. Amsterdam, v/h Ellerman, Harms & Co. 4º: 97 p. Gebonden in perkamenten band met goudstempeling, geïll. Bandontwerp en illustraties: Anton van der Valk (= Ton van Tast). Fraai boekwerk.
9303: - Graf-schrift voor wijlen den Ed: Groot-Achtbaren Heer, Heer Jacob Cats, in sijn leven ridder, af-gesant, raed-pensionaris, stadhouder van de leenen en bewaerder van het groot zegel van Hollandt en West-Vrieslandt, etc., overleden op Sorgh-vliet den 12. September 1660, in het 83 jaar sijns ouderdoms. 's Gravenhage, Anthony Tongerloo, 1660. Plano, 1 p.
13288: - STEMPELFABRIKANT Prospectus van “Frieslands oudste India rubber stempelfabriek, opgericht in 1888, kunstgraveerinrichting handelsdrukkerij ‘Excelsior’”, 40 p. met in groen gedrukte voorbeelden van rubber stempels, ca 1901.
13295: - ZAANDAM, BRANDWEER Reis Bussum-Hilversum-Baarn 1895, verslag van een tocht van de “afgedankte commandeurs en kwartiermeesters van brandspuit nr 2 te Zaandam”. Passagiers o.m. Brugman, Francken, Schipper, Thies, de Wilde en Sabel, manuscript, 7 p.
63031: - Wapenkaart/Coat of Arms Bisdom.
62350: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aardenstoff (Van)
44211: - "ORANJE-NASSAU, NALATENSCHAP KONING/STADHOUDER WILLEM III; GODIN--- Brief van J. Godin(?) aan 'Edele Mogende Heeren', d.d. Den Haag, 17 juli 1702. Over de afwikkeling van de nalatenschap van 'zijn majesteijt van Engeland'."
44206: - "DELFT; VICARIE NIEUWE KERK; TELJUER--- Verklaring van de Staten van Holland en Westvriesland over een vicarie te Delft. Ondertekend Anthonie Heinsius (1641-1720). Gedateerd 21 oktober 1699. Charter op perkament. Zegel verloren."
15470: [KIST, WILLEM] - Zonderlinge lotgevallen van Barend van Poederen, weleer geheimschrijver van den landjonker van Blankenheim tot den Stronk, op eene reize door Holland, Zeeland, Brabant en Vlaanderen, door den schrijver van Den Ring van Gyges wedergevonden. 2 delen. Haarlem: F. Bohn, 1813-1814.
62366: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aberson
62358: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbing
62362: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abeele (Van den)
62364: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abeleven
62354: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbema
44227: - "ZEGWAARD; VROEDSTEIN--- Bewijs van onvermogen voor Cornelis Vroedstein, arbeider, 27 jaar oud, geb. en won. te Zegwaard, d.d. Zegwaard, 10-11-1820. Manuscript, 1 pag."
62380: - Wapenkaart/Coat of Arms: Achterberg
62372: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
62374: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
62376: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abo (d')
62386: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ackersdijck
62384: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ackerman
62370: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
14283: - AMSTERDAM, BOUW BEURS, 1841 Kennisgeving van B&W van Amsterdam d.d. 15-4-1841 betr. verplaatsing van de ligplaatsen van een groot aantal beurt- en veerschepen in het Damrak, in verband met de op 19 april beginnende bouw van de Beurs. Gedrukt, 1 blad, 53x45 cm.
14285: - SCHEEPVAART, OORLOGSCHEPEN 1665 “Lyste van de oorlogh schepen van Engelandt en de geunieerde provincien”, 1 blad, plano (32x21 cm) gedrukt in 2 kolommen, w.s. 1665.
44235: - "GRAVENHAGE; TIELEMANS; VAN WEES--- Bewijs van onvermogen voor M.S. Tielemans, huisvrouw van J. van Wees, d.d. 's-Gravenhage, 10-6-1814. Manuscript, 1 pag."
13823: - VERMEULEN, UTRECHT Stuk in een rechtzaak voor het Hoog Gerechtshof te ‘s-Gravenhage tussen het Bestuur der Registratie te Utrecht en Louis Vermeulen, 1828, 1 p., 4º, manuscript.
13824: - CIRCUS, MILITAIR, FISCHER Schetsboekje van F.A. Fischer, Warmoesstraat, Amsterdam, 14x22 cm, ca. 30 uitgewerkte pentekeningen, deels in kleur, van scenes uit het militaire leven en in het circus, ca. 1900?
13837: - TONKES, GRONINGEN Album amoricum van de Groninger student P.E. Tonkes, 1838-1839. Oblong mapje met hoesje met opdruk “Denkmal der Freundschaft. P.E. Tonkes, 1833”.
13838: - KORN Verzenboek van Cato Korn, met overgeschreven gedichten van Vosmaer e.a., ca. 120 p.
13844: - ORANJE-NASSAU Programma voor de opening van de vergadering der Staten-Generaal te 's-Gravenhage op Maandag den 20sten September 1880, folio, 3 p., gedrukt.
13846: - SCHARP Cahier met spotverzen op de Fransen en Engelsen ondertekend: “J. Scharp, predikant te Rotterdam”, 13 p., 8º, manuscript.
13849: - ENKHUIZEN Briefje van de bode van Enkhuizen, J. Jacobs Brock, namens burgemeester Van Oosten, d.d. 6-7-1697, gericht aan de aannemers (met name Willem Noblet) met verbod te spitten etc. in het park Jan Oestes Woude aan de Zuiderdijk. Manuscript, 4º, 1 p.
4049: [MOLENAAR, E.] - Het geheimzinnige handschrift van de familie Over de Linden. Bussum [1949], 75 p., geïll.
11365: - ESPINAC, MALAIN, FAULQUIER Drie 18de-eeuwse gekleurde tekeningen van steeds vier kwartieren, ieder 18x16 cm. Fraai, per stuk
11366: - EVEKINK Collectie van 110 19de-eeuwse familieadvertenties, geplakt op 9 bladen, betreffende families Evekink en Evekink Busgers.
62400: - Wapenkaart/Coat of Arms: Admiraal
62402: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adriani
62392: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adelen (Oud)
62398: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adius
62406: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adrichem (Van)
62408: - Wapenkaart/Coat of Arms: Advocaat
62410: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga van Humalda
51038: - - Het koffy-huis der nieusgierigen of de klapbank der nouvellisten, waarin en op verhandelt werden allerlei divertisementen, zo als de publique byeenkomsten dezelve opgeven (...) voor de maanden April, May en Juny 1744, 2e stuk. Amsterdam, v. Esveldt / Alkmaar, J. Maagh, 1744.
11478: - KRUYS Foto van een geschreven kwartierstaat, met 8 wapens, van Gerhardus Kruys, geb. Den Helder, 9 augustus 1892. Folio, oblong, 1 blad. Met ontwerp in handschrift.
11541: - MORTIER, BROEK Briefje van baron Hk. Mortier, Den Haag 20 februari 1839, aan de burgemeester (van Den Haag?), met een aanbeveling voor een zekere oud-militair Broek voor een vacature. 8(: 1 p.
11546: - "NASSAU, VAN; RAM, UTRECHT Brief van Antson Ram, `gräflich Nassauischer gevolmachtigter', aan vroedschap van Utrecht d.d. 23 augustus 1641, in opdracht van Magdalena, gravin van Nassau Catzenellenbogen etc. Folio, 3 p."
11569: - PELT Gedrukte uitnodiging voor Daniel Weslingh voor de begrafenis van Susanna Pelt. Amsterdam, 1745. 4(, oblong: 1 p.
40881: - Notificatie v.d. secretaris van Staat voor de financien der Bataafsche Republiek behelzende grensscheidingen (....) landschap Drenthe, dd. 20-3-1806, 's-Gravenhage 1806, 7 pag.
11647: - SMITS Genealogie Smits (te Nijmegen), afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, 6 p. met wapentekening, 19de-eeuws.
11648: - SOEST, VAN 100 familieadvertenties Van Soest, 18de- en 19de-eeuws, geplakt op 17 bladen.
37293: - A.D.N. van Gendt. Architect Amsterdam. Bankgebouwen winkel- en kantoorgebouwen, hotels, restaurants, woonhuizen, villas, utiliteitsgebouwen, Bussum, G. Schueler, 1916, 15 pag. tekst en 123 platen [ deel uit de serie Bibliotheek voor Hollandsche Architectuur ].
62420: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga tot Bly/Aebinga van Humalda/Aebinga tot Huym/Humalda
62418: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga Sive Humalda
62416: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga tot Bly
62414: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga tot Bly
62412: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga tot Huym
60922: - - Manuscript book on heraldica in Dutch, meant as a handbook on heraldica. Containing 290 handcoloured coats-of-arms based on printed blank coats-of-arms.
62422: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aefferden (Van)
62404: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adriansen
62434: - Wapenkaart/Coat of Arms: Affaijtadi de Ghistelles (d’)
62428: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aerdt (Van)
62430: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aerssen Beijeren (Van)
62432: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aerssen Beijeren (Van)
62426: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aengenent
62424: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aefferden (Van)
55550: --- - Arrest van het provinciaal-geregtshof in Friesland van 11-11-1861 in de zaak van den heer Arjen Johannes Hoitsma als ontvanger der Oud-Bildts of gemeents-omslagen onder Vrouwen-parochie (...) tegen mr. Bernardus Dorhout, lid van den gemeentenraad te Leeuwarden. Leeuwarden, van Meursinge, 1861.
62438: - Wapenkaart/Coat of Arms: Agie
62452: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada, Van Poppingawier
62450: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada
62448: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akersloot
62444: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akerlaken (Van)
62446: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akker (Van den)
62442: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akeren (Van)
62440: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aken (Van)
11375: - GARDEREN, VAN Gedrukt overlijdensbericht van Evert van Garderen, Leersum 1951.
11378: - GEEVINCK, VAN DE POLL Gegraveerd alliantie-familiewapen Geelvinck en Van de Poll. Gravure door J. van Schley naar J. Hage. 18de-eeuws. 8(, oblong.
11379: - GELDERLAND, GAYMANS Gedeeltelijk gedrukte brief van het Hof van Justitie in Gelderland, Arnhem 17 juli 1799, betreffende inschrijving in de stemregisters van ambtenaren van justitie, getekend Jan Gaymans (?). Folio, 1 p.
11382: - GEYER, DU CASTELE BANQ Brief van J. Geijer aan zijn tante, M.C. du Castele Banq te Maastricht. Z.j. (18de-eeuws) 4(: 3 p.
13187: - ZAANDIJK, VAN ETTEN, KLEIN `Verslagen van de lezingen van Alex. Klein en A.C.M. van Etten, gehouden in den winter van '98 en '99 in De Zwaan te Zaandijk, University Extension'. Z.p. 1899, 8(: 29 p., gedrukt.
13191: - "ZONNEWIJZERS `Sun dials', brochure van John P. White & Sons te Bedford (Engeland), 1925; 4(: 20 p., met foto's en tekeningen van de te leveren zonnewijzers op stenen sokkels."
13193: - ZUIDLAREN, BINNENHALEN ROGGEOOGST Proces-verbaal betreffende de afkondiging in de kerk van Zuidlaren, d.d. 12 juli 1812 van een waarschuwing betreffende het binnenhalen van de rogge van de publieke Es. Dit om misbruiken uit het verleden tegen te gaan. Folio, manuscript, 2 p.
13198: - ZWAAG, GYMNASTIEK, TURNKLEDING, SCHOEN Statuten en Huishoudelijk Reglement der Damesgymnastiekvereeniging te Zwaag, 1924. Folio, manuscript, 6 p.
62458: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albarda
62460: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alberda
62456: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada
13767: - MUZIEK, ROBERT “Cantate van W. Robert”, 19 katernen van ieder ca 20 p. muziekhandschrift, 19e-eeuws. De woorden van de sopraansolo “Wat wekt gij niet in veler hart. Dat stil en zacht gevoel ...”
13769: - "STEENTJES VOOR ZEGELRINGEN Gegraveerde “steentjes” met familiewapens, bestemd voor montage in een gouden zegelring. Diverse steensoorten."
13280: - STEENEKE Drie portretfoto’s, begin 20e eeuw, van Jacoba Steeneke, dienstbode bij fam. De Roos, Weimarstraat, Den Haag.
12425: - KAYSER Handtekening van C.W. Kayser, `beëdigd translateur' uit het Spaans, te Amsterdam, 1781.
12429: - KEULENKAMP E.A. `Proverbia 18 v. 7: De mond des sots is hem selven een verstoringe, ende sijn lippen een strik sijner ziele'. Gedicht van 2 pp., folio, gesigneerd `Uyt geneegenthijt tot de heeren predikanten', 18de-eeuws.
12431: - KLEINE Sollicitatiebrief van C.G. Kleine, oud 14 jaar, Den Haag 1898, gericht aan Bureau Haagsche Courant, 1 p.
12432: - KOCH, FAES, BOUSQUET Extract uit het geboorteregister van de Residentie Ternate betreffende geboorte d.d. 21 januari 1868 van Louisa Christina, dochter van Stephanus Koch en Anna M. Faes. Gesigneerd Isaac Bousquet. Folio, 1 p.
12435: - KOLLUM, DRAISMA Poeziealbum van Duifje Draisma te Kollum, 1903-1912.
12437: - KOLIJNSPLAAT, HUVERS Uitnodiging tot het bijwonen van de kerstfeestviering op 27 december 1883 ten huize van mevr. Huvers te Kolijnsplaat. 2 p., gedrukt.
12439: - KOSTER, HULSMAN Edward B. Koster, Ver van 't gewoel. Gedichten. 's-Gravenhage 1922, 128 p. Ingeplakt een foto van E.B. Koster, met een opdracht aan ds. G. Hulsman, 1930.
12441: - KRÄMER, GOOSSENS Brief van de historicus P.J.L. Krämer aan dr. J.H.W. Goossens te Rolduc, d.d. Breda 1910, betreffende een uitgave van de posten die in de 16de eeuw ter collatie van de stadhouder stonden. 3 p.
12442: - KRAMME Verklaring van Doris Johannes Gerardus Kramme, d.d. Sherwood, Victoria, Australië, 21 februari 1895, dat hij zijn moederlijk erfdeel schenkt aan zijn zuster Frederika Leonora Kramme. 8(, 1 p.
12445: - "KRIJGSGEVANGENE TIENDAAGSE VELDTOCHT, VAN DER MARK, WEESHUIS ROTTERDAM Verzoek van regenten van het Geref. Burgerweeshuis te Rotterdam aan majoor Fauchey, of hun `weeszoon' Adam van der Mark, vrijwilliger in het 1ste Batt. 3de Comp. Rotterdamsche Schutterij in het weeshuis mag blijven tot hij hersteld is. Hij was achtergebleven (Tiendaagse Veldtocht) in het hospitaal te St. Truien en was als krijgsgevangene uitgewisseld. Rotterdam, 24 september 1831; folio, 1 p."
12453: - LEEUWARDEN, GRONDPACHTEN H.M. Mensonides, De grondpachten der gemeente Leeuwarden. Leeuwarden 1952-1953, 80 p., getypt.
12455: - LEIDEN, CHASTELEIN, BENTINCK Commissie van de Staten van Holland voor mr. Cornelis Pieter Chastelein als rentmeester van het kapittel ten Hoogenlande, mitsgaders van de memoriën en getijden binnen de stad Leiden, als opvolger van mr. J. van der Marck, 's-Gravenhage 13 januari 1773.
12472: - LIVREIKNOPEN Zilveren, vergulde of verzilverde knopen met wapens van families of bedrijven, bedoeld voor de uniformjassen van hun personeel, eind 19de eeuw. Veelal meerdere exemplaren aanwezig. Per stuk
12476: - LUTZ, KATWIJK AAN DEN RIJN Prijsformulier voor Louis Lutz uit Rotterdam voor `commerce' aan het collège de Katwijk sur le Rhin, 29 juli 1897. Getekend door de directeur dr. R. van Oppenraay S.J. 1 p., deels gedr.
11386: - 'S GRAEUWEN, MASTHOFF `Geslachtboek van de familie 's Graeuwen, aanvangende met het jaar (1601). Samengesteld door en toebehorende aan W.H.N. 's Graeuwen 1879'. Katern van 20 beschreven foliobladen.
14154: - HUBERT, ROTTERDAM Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 5-6-1789 betr. een request van Isaak Hubert, koopman te Rotterdam, gedrukt, folio, 8 p.
62464: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alberdingh Thijm
46868: - BOER, M.G. DE--- Circulaire betr. 80e verjaardag van dr. M.G. de Boer, 1947, 4°, gedrukt, 1 pag.
46866: - BACKER--- 99 fotografische reproducties, elk 12x9 cm., van leden van de familie Backer en van hun nazaten. In doosje.
63103: - Wapenkaart/Coat of Arms Schut.
63105: - Wapenkaart/Coat of Arms Villerius.
12965: - "LINTHORST HOMAN, STAAL `Liedjes', twee exemplaren van de gedrukte bundel: 1ste druk (1934), met als auteursnaam J.L.H.-S.; 2de druk 1936, met als auteursnaam J.M. Linthorst Homan-Staal. Hierbij enige tientallen geschreven en getypte gedichten uit de jaren 1935 tot 1944, deels getypt op briefpapier van mr. H.P. Linthorst Homan, Markt 9, Assen."
58070: - Extract uyt de Resolutien vande heeren Staten van Hollandt (...) genomen op 2-5-1663, 's-Gravenhage, v. Wouw, 1663, 4, (10) pag., gedrukt.
13222: - HOORNE, KEIZER JOSEPH, ANTWERPEN, GELDORP “Brief van placet” van keizer Joseph, dd Brussel 7 juni 1783, voor Nicolaus Josephus de Hornes, de Geldorp, priester, licentiaat in de rechten te Leuven, secretaris van de bisschop van Antwerpen. De Hornes heeft van de paus een canonicale prebende in de kathedraal van Antwerpen gekregen en ontvangt daarvoor de keizerlijke toestemming. Joseph zegelt met het zegel van zijn moeder Maria Theresia, omdat zijn eigen zegel nog niet “gesneden” is, manuscript op
17981: [RUUS(S)CHER, MATTHEUS DE] - Dichtlievende verlustigingen, bestaende in veld- en stroomzangen, mengel- lof- en hekeldichten en toneel-poezy. Door Mr. M. d. R. onder de zinspreuk Meditando fulgens. Leiden, Cornelis van Hoogeveen Jr., 1762.
35900: -
62490: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
13038: - PIJNAKKER, BERKEL, HOF VAN DELFT, BERENDRECHT Extract uit een register, gehouden door Jan Huyge van Dam, secretaris van hoogheemraden van Delfland, fol. 28, van een akte d.d. 7 juni 1468 betreffende een twist tussen enerzijds de ingelanden van Pijnaker, Berkel en Akkersdijk en anderzijds die van Hof van Delft, over het onderhoud van kaden en wegen onder deze dorpen. Het extract op perkament geschreven, 20x35 cm., en gecollationeerd en voor echt verklaard door .. Berendrecht, waarschijnlijk in de
13040: - "RANSDORP, LEESGEZELSCHAP, KNIPSCHEER Notitieboekje met op het titelblad: `Aantekening van ontvangst en uitgaaf voor het leesgezelschap te Ransdorp c.a., beginnende met de vergadering te Durgerdam, gehouden den 6 juli 1842, door H. Knipscheer, directeur'. Op de volgende bladzijden enkele uitgaven uit 1842, verder is het boekje gevuld met gedichten; het laatste ondertekend J.K[nipscheer?]. In totaal 56 p., 16(, manuscript."
13046: - REINGELING Tekening door ... Reingeling, een Grieks beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 70x50 cm.
13048: - RENARD Brief van generaal Renard, adjudant van de Belgische koning. Z.p., 2 p.
13054: - RIDDERHOF, DE VRIES `Met de Chrysler naar de bergen. Augustus 1927'. Manuscript van 28 p., getypt, met een groot aantal foto's verlucht, gebonden in rood linnen band, met de titel in gouden letters erop gedrukt.
13058: - ROELANTS Achttien tekeningen uit de jaren 1865-1868 van Hester W.C.J. Roelants, diverse onderwerpen, ieder ca. 40x30 cm.
42968: [CERISIER, ANTOINE MARIE] - Tableau de l'histoire generale des Provinces-Unies. 10 delen, Utrecht, v. Schoonhoven / Wild, 1777-1784.
45920: - BRABANT, LAKENS, BELASTINGEN--- Van de goude lakenen. Ordonnantie volgens welcke (...) van wegen de Staten Generaal (...) in Brabant (...) de impost van de goude, zilvere en sijde lakenen, ontfangen sal werden. 4°, 4 pag, sierpapier omslag.
62492: - Wapenkaart/Coat of Arms: Allen
14075: - ZAANDIJK, SCHIPPER, HONIG Gedrukt boekje van C.G. Saltzman, Ernst Haverveld ... Amsterdam, Joh. van der Hey 1811, met prijs formulier van school Zaandijk, d.d. 2-8-1842, getekend Jan Jbsz Honig voor Cornelis Schipper Pz, deels gedrukt.
14076: - WIJS Stukken betr. het overlijden van Ds. Johannes Wijs, Haarlem 1912, overleden te Santpoort, oud predikant van Meer en Berg en van Oude Niedorp, 3 stuks, gedrukt.
14078: - VIVISECTIE Brochure Anti-Vivisectie-Bond d.d. 1934, gedrukt, folio, 4 p.
14081: - AMSTERDAM, WIJS, MOLSTER, TIMMERS VERHOEVEN Nominatie formulier d.d. 4-7-1836, voor vacature predikant Amsterdam door overlijden J.P. Wijs en bedanken J.A.D. Molster, uitgebracht door diakenen. Gedrukt, 4º oblong, 1 p.
13173: - WINSCHOTEN, PIETERSEN Drie stukken betreffende het ontslag van P.H. Pietersen als lid van het college van curatoren, bestuurslid van de Stichting Winschoter Zuiderveense Volksleesinrichting en Vereniging Openbare Leeszaal, alle te Winschoten, 1958.
26865: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Hoogland, Utrecht, P.P.D., 1949, 68 pag. + bijlagen.
62494: - Wapenkaart/Coat of Arms: Allershof
13212: - LILLE, BEAUMAVET, DU COUDRAY Stuk in het Frans, betreffende financiële regelingen, Lille, 1722, getekend De Beaumavet, manuscript op perkament, 4 p.
14039: - SPOORWEGEN Brochure winterdienstregeling Amsterdam-Keulen-Frankfurth, 1913, gedrukt, 4º, 2 p.
63156: - Postcard of President Kruger and the Boer Generals.
14047: - MUIDEN, FOCK, VLAG Kwitantie waarbij Laurens Fock verklaart ƒ12,12 te hebben ontvangen van burgemeesteren van Muiden “van wegens het gebruijcken en schadeloos maaken van mijn vlagh”, d.d. Muiden 18-2-1699, manuscript, 1 p., folio.
14053: - SPANGENBERG ‘J.C. Spangenberg, aan U, voor U’, liber amoricum voor J.C. Spangenberg t.g.v. diens 50-jarig accountskantoor, 1975. Gedrukt, 4º, 40 p.
62518: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amsinck
62516: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ammilles
62498: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alphen (Van)
62496: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alm(m)onde (Van)
62500: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alstorphius
62502: - Wapenkaart/Coat of Arms: Altere (Van)
62506: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alvarez
62504: - Wapenkaart/Coat of Arms: Altius
62508: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amand (de h')
62512: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amerval (d')
62510: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amelsvoort (Van)
13306: - BLASPHEMIE Aantekeningen (door Gousset?) over vervolgingsmogelijkheden tegen blasphemie: vloeken of Gods naam prophaneren, 2 p., folio, manuscript, 18e of vroeg 19e-eeuws.
13308: - DELFT, CARRÉ, MOLENBROEK Prijsboek mer prijsformulier voor G. Carré, uitgereikt in 1855 te Delft door E.M. en A.M. Molenbroek.
10406: - Bij den dood van onzen vriend Gerardus Johannes Koning, student in de regten, overleden te Leyden den 27 mey 1823. Tot een aandenken voor zijne vrienden. z.p. 8º: 7 p.
10408: - Tafelzang bij gelegenheid van de vijf-en-twintig-jarige echtvereeniging van onzen geachten vriend en vriendin den Heere Carel Willem Schumachers en Mejufvrouw Gesina Torop, den 2den december 1823. z.p. 8º: 4 p.
13382: - BRANDBLUSAPPARAAT, VAN LOCKHORST, WAP Brochure van dr. J.J.F. Wap,’s Gravenhage 1845, als zaakwaarnemer van jhr. Dirk van Lockhorst van Vrijhoeven, lid ridderschap Z.H., betr. een brandblusapparaat. “De Redder, werktuig bestemd tot het krachtdadig helpen blusschen van brand en het aan de vlammen ontvoeren van personen en goederen”, 3 p., gedrukt.
13384: - VOSMEER, SASBOUT Stukken afkomstig van de archivaris S. Muller te Utrecht, in zake de apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer (1548-1614), o.a. over zijn “grabmal” te Keulen.
13385: - SMITH, UTRECHT “Grafschrift op (...) Henricus Smith, rustend leeraar der Herv. Gem. binnen Utrecht, in den heere ontslapen op den 31 van wintermaand 1825”, 4º, 1 p., gedrukt.
11975: - LINDEMAN Op mijne [= J.J. Lindeman] volbragte sestigh jaarige ouderdom den 6 februari 1778. 4(: [7] p.
62520: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ancher (Brouwer)
62522: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andelot (d')
13392: - LEUVEN, TAKELS Repetitio ... pro adipiscendo J.U. Licentiae gradu, van Joannes Baptista Takels, Bruxellencis dd 29-4-1737, 1 blad, plano, gedrukt.
13491: - "OLDENBORGH, VAN; COLENBRANDER Fotokopie van een tekening en ontwerptekening met alliantiewapen en acht kwartieren van het echtpaar Van Oldenborgh-Colenbrander, t.g.v. 25-jarig huwelijk 12-10-1929-1954, 2 bladen."
13493: - KOKER, DE Schetstekening door J.C.P.W.A. Steenkamp van de vier kwartierwapens De Koker, de Buies, van Masschell en Castelein, 1 blad, 20e-eeuws.
13494: - TEULINGS, VLAG Getypte gegevens over het voeren van een familievlag door mr. J.A.M. Teulings, 1935, 1 blad, folio met tekeningen van wapen en vlag.
13496: - GEUSAU, VON Fotokopie van een gekalligrafeerd blad met de voorouders van Alexander von Geusau, gehuwd in 1923 met E.J. Joubert, ca 1955,1 p. folio.
10815: - Spijkerlied ter gelegenheid van het 12½-jarig huwelijksfeest aangeboden aan Anna en Piet [Röpke], door Jo en Marie. z.p., z.j. 8º: 4 p.
10817: - Aan den Heer W.J. Oudegeest bij zijn benoeming tot Ridder in de orde van Oranje Nassau op 1 december 1921.. z.p. 4º: [1] p.
40515: - Regelement omtrent de zamenstelling der staten op het bestuur ten platten lande en voor het bestuur der steden in de provincie Vriesland, Leeuwarden 1826, 49 + 63 + 60 pag. Half leren band, titelpagina in fotokopie.
63220: - Centsprent: Heer Strik, een heertje naar de mode ... (various subjects) no. 15.
11578: - PIJL, VAN HEKELBEKE, MIDDELBURG Fraai op papier geschilderd familiewapen (waarschijnlijk van de familie Van Hekelbeke te Middelburg) onder het wapen `Gerzon Hekelbeke 1750'. Onder de tekening: Fecit P. Pijl.
11573: - PFEIFFER, MUSICUS Eigenhandig muziekmanuscript `Hernani, air variée pour le piano par Oscar Pfeiffer', `componiert in Porto von 6-8 März 1850'. Getekend `Oscar Pfeiffer'. Folio, oblong, 10 p.
56315: [GRAAF, W.A. DE], - Vaststelling van een plan voor den aanleg van een bosch, Amsterdam 3-2-1937, Gemeenteblad pp. 289-314 en 1-43, geïll., o.a. met uitvouwbare gekleurde kaart.
29758: - FREY, PRENTEN VAN J.P. DE --'Notice sur les ouvrages de M. Jean-Pierre de Frey' door B. de Roquefort.
29760: - K0PS -- Dossier van ca. 35 nota's betaald door Geerling Kops Pietersz. in de jaren 1786/1787. Ook enkele uit de jaren 1772, 1797 en 1800. Manuscripten.
62378: - Wapenkaart/Coat of Arms: Achelen (Van)
6233: [VOLLENHOVEN, J.E. VAN] - Geslacht van Vollenhoven, [Tilburg 1942], 6 p. + kwartierstaat
11606: - ROO VAN ALDERWERELT, DE Gedrukte kwartierstaat van J.K.H. de Roo van Alderwerelt, geb. 14 september 1897, met bijbehorende correspondentie. 3 stukken, 1944.
11609: - "ROSSEM, VAN; VAN ALPHEN Tekening van de grafzerk van Mereken Goesens, huisvrouw van Jacob Janse van Rossem, overl. 25 juli 1626, en haar dochter Mayken Jacobs, overl. 3 juni 1626. Met wapenafbeelding. Tevens de tekst: `Dit is het graef van Aris van Alphen anno 1709'. Tekening door J.C.P.W.A. Steenkamp, 1919, 39x29 cm."
29698: - MILITARIA, COMMANDEMENT OP DE RIJN, 1806-1807 -- Een aantal stukken (3 originele en 4 afschriften) betreffende het Commando op de Rijn, 1806-1807. Manuscripten, 4° en folio, 6 pag.
62126: - Promotion of doctor W. van Eeden.
29700: - ENGESMET, PORSELEIN -- Gedrukte veilingcatalogus van collectie Japans en Indisch porselein, verzameld door A. Engesmet te Haarlem, Amsterdam, Roos, 1845.
29704: - JANSEN MANENSCHIJN, KORTELING -- Het bezoek, kerstverhaal door Herman de Man, Amsterdam z.j. Gedrukt boekje van 30 pag. Op omslag in handschrift opgedragen door Gerrit Jan Korteling aan familie Jansen Manenschijn.
29710: - HAARLEM, KRAGTING, BURGERSOCIETEIT -- Lidmaatschaps-diploma voor Jan Kragting van de Burger-societeit te Haarlem, 1787. Getekend Abraham Vos Jacobsz, secretaris. Deels gedrukt, 1 pag.
29712: - HESSELINK -- ‘Gods gebed gebeden, strijden stukgestreden’, bundel gedichten door Albert Hesselink, eigen beheer, Rotterdam 1986, 26+18 pag. getypt.
29716: - WERVERSHOOF, SPAARBANK -- Notulenboek van de Spaarbank Zuinigheid en Vlijt te Wervershof, 1878(oprichtingsjaar)-1917. Register. Folio, 38 beschreven blz.
37007: - Verslag van de commissie belast met onderzoek naar maatregelen tot verbetering van het Noordzeekanaal, van de K. v. K. te Amsterdam, Amsterdam 1895, ca. 70 pag., met uitslaande kaarten en tabellen. ( omslag beschadigd )
63101: - Wapenkaart/Coat of Arms Boodt (De).
11755: - BENTINCK, CALKOEN Akte van aanstelling van Joan Francois Bentinck, tot het waarnemen van het boekhouderschap van de stedelijke houtwallen, als opvolger van de overleden Pieter Calkoen, Amsterdam 23 mei 1780. Folio, 2 p.
11757: - BEUKENKAMP, VAN MARKEN, ROEM, ALKMAAR Iets over het huwelijk. Opgedragen aan den heer C.A. Beukenkamp en mejuffrouw F. van Marken, Alkmaar, 20 oktober 1844. 16(: [60] p. Fraai gebonden in linnen stempelband met `Alkmaar 20 october 1844' en `J. Roem'.
11760: - BEZEM, KALLIGRAFIE Gekalligrafeerd blad met tekst, 25x40 cm., gesigneerd 21 oktober [18]47, D. Bezem.
11766: - BOEKHOUT, DEKKER Conditien ter gelegentheid van het huwelijksfeest van ... Hendrik Boekhout en ... Maria Pha. Dekker, plechtig gevierd op den 25ste van hooymaand 1802.
11768: - BOGAERT, BRIEL, TIMMERS, VAN SCHINNE, BOEY Vragen met ernaast de antwoorden betreffende het echtpaar mr. P. Bogaert en Elisabeth H. Briel (overl. 21 april 1732) en betreffende mevr. Timmers-van Schinne (overl. 13 december 1732) en betreffende de namen van de kinderen van de pensionaris Boey. 8(, oblong, 1 p., 18de-eeuws.
13707: - LEIDEN, PIEMONT Aanschrijving van het stadsbestuur van Leiden betr. een collecte voor de “Piemonteze Dalluyden”, die om religieuze redenen hun vaderland hebben moeten verlaten, dd 6-9-1731, folio, 1 p., gedrukt.
13709: - WOERDEN, N.H. KERK Memorie voor de Staten van Holland van predikant (Anth. Tarée), ouderling (Melch. Specht) en diakenen (Jac. van Wijck en Laurens van Comené) van Woerden, betr. de vacature van een predikant te Woerden, na het vertrek van J. Roering, 1740, folio, 7 p., gedrukt.
15753: [POSSELT, F.] - Apodemik oder die Kunst zu reisen. Ein systematischer Versuch zum Gebrauch jungen Reisenden aus den gebildeten Ständen überhaupt und angehender Gelehrten und Künstler insbesondere, 2 delen. Leipzig: Breitkopf, 1795.
11614: - RUNISCHE KALENDER, VAN WALRÉ, BILDERDIJK `Brieven over een merkwaardigen ouden staf en verklaring van den Runische kalender door Mr. W. Bilderdijk, 1822', aldus het opschrift op een mapje met enkele afleveringen van de Algemeene Konst- en Letterbode (nrs. 14, 15, 16, 17, 45).
11618: - SAUVEPLANNE Gedrukte circulaire betreffende benoeming van J.G.H. Sauveplanne tot adjunct-directeur van de N.V. Nederlandsche Herverzekerings Maatschappij, Den Haag 1931. 4(: 1 p.
11625: - "SCHILFGAARDE, VAN Geschreven kwartierstaat van Anna Sophia van Schilfgaarde, geb. Zoeterwoude 15 juni 1862. Folio, 2 p.; 8(, 2 p."
63037: - Wapenkaart/Coat of Arms Bosch (Van den).
11641: - SIJTHOFF Ontwerptekening voor een wapen Sijthoff, wrs. bedoeld voor borduurwerk. Tekening met kleur door J.C.P.W.A. Steenkamp, 48x58 cm.
11633: - SCHREVEN, VAN Dossier betreffende de familie Van Schreven, afkomstig van de genealoog W.A. van Rijn, eerste helft 20ste eeuw. 12 stukken.
37243: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal- geografische structuren van de gemeente Wilnis, Utrecht, P.P.D. 1950, 83 pag. + bijlagen.
13795: - KLOOSTRA, YNTEMA, LANTING Diverse verzen in manuscript, uit het bezit van Aaltje Yntema, Japke Kloostra en Antje Kloostra, ca. 1900, ca. 20 p.
13801: - VOORSPELLINGEN, MARIA STIEFEL ‘Hoogstmerkwaardige en wonderbare voorspellingen aangaande hetgeen in het jaar 1848 gebeurd is en verder tot 1856 gebeuren zal naar Opb. Joh. XXI:V.I door Maria Stiefel, somnambule uit Ebernberg’, Meppel, Boom & Wilson [1848], 8º, 8 p., gedrukt.
13803: - MAASTRICHT, GYMNASTIEKVER. DE EENDRACHT ‘Gymnastiek- en schermvereeniging “De Eendracht” te Maastricht 1876-1921. Programma ... wedstrijden 10-12 sept. 1921 te Maastricht.’ Brochure, 8º, 16 p., gedrukt.
13804: - INDIË, MALANG, BANDOENG Fotoalbum 1918-1924 betr. een Nederlandse familie te Bandoeng en Malang, 34 foto’s.
13806: - KANTOORBENODIGDHEDEN Prospectussen voor kantoorbenodigdheden, 1e helft 20e eeuw, ca. 45 stuks, gedrukt.
11660: - STROCKEL Genealogie Strockel (Deventer), afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, 3 p. met wapentekening, 19de-eeuws.
63217: - Centsprent: Der Vaad’ren deugd en kloek bestaan, / Toont deze prent ons duidelijk aan ... No. 36.
11653: - STENOGRAFIE, WERY, VAN DOOREN Diploma (deels gedrukt) van de Nederlandsche Stenografen Vereeniging, voor A.C.J.J.Chr. van Dooren te Amsterdam, systeem Stolze-Wery, 's-Gravenhage 1908. Getekend o.m. door J.L. Wery. Folio, 1 p. Met o.a. portretten van Stolze en Wery.
11627: - SCHIMMELMANN Briefje van E.J.(?) Schim(m)elmann, z.p., z.j., in het Frans. 19de-eeuws. 4(: 1 p.
11629: - SCHOEN, MAGER Gedrukte ondertrouwaankondiging van Jan Schoen Cz. en Marritje Mager Kd., Westzaan 1916. 8(: 1 p.
13885: - VOORBURG E.O. Vier “afkondigingen” van het bestuur van de Veen- en Binkhorstpolder onder ‘s-Gravenhage, Voorburg en Wassenaar d.d. 11-12-1917, 13-5-1914, 19-1-1909 en 14-4-1909, plano, gedrukt.
13893: - AMSTERDAM, VAN THIJE, BONTEKONING Akte van transport d.d. Amsterdam 15-5-1759, waarbij de erven van Anna Catharina van Thije en van Machtelina Gerardina Johanna van Thije een huis aan de Binnenamstel, tegenover het Diaconie-Vrouwenhuis, verkopen aan Floris Bontekoning. Charter op perkament, zegels verloren.
11675: - "VEEN, VAN; BLOKHUIS Een honderdtal portretfoto's (meestal carte-de-visite-formaat) van het echtpaar Hendrik van Veen (1837-1911) en Cornelia C.G. Blokhuis (1841-1909) en van hun ouders, broers en zusters, kinderen en kleinkinderen."
11678: - VELSEN, MIDDELOO Aanplakbiljet betreffende verkoop van vaarsen op de hofstede Middeloo onder Velsen op 14 april 1820, `daags voor de Velser koemarkt'. 45x27 cm., in lijst.
11393: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT, DE WAL Aankondiging door rector E. Tinga dat prof. Gabinus de Wal is benoemd tot hoogleraar te Groningen, in plaats van de naar Utrecht vertrokken prof. C.A. van Enschut. Groningen (Oomkens), 1821. Plano, 1 blad.
11395: - GUICHARD, DORDRECHT Extract uit het doopregister van de N.H. Gemeente Dordrecht 1764, betreffende de doop van Gerardus Bern., zoon van Johannes Guichard en Elisabeth M. Oskamp, getekend Dordrecht 1794, N. van Rhijn. Folio, 1 p.
11685: - VLISSINGEN, DE BRAUW (?) Gedrukt planoblad `De opdragt die zal zijn aan mijn geachte vrinden, die ook in 't vervolg de zaak hier zullen vinden', met daaronder een lang vers in drie kolommen. Geheel onderaan: `Alom te bekomen'. Plano, 1 p. 18de-eeuws.
11691: - VOS Verklaring van notaris W.J.M. de Bas dat het aandeel ad f 1000 in het waarborgfonds der Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen ten name van Hendrik Mart. Vos, overleden 's-Gravenhage 14 februari 1883, is aanbedeeld aan Hendrik Martinus Vos, kunstschilder te Parijs. 1883. 4(: 1 p.
11694: - "VRIENDT, DE; BOXMEER Extract uit het register van overlijden van Boxmeer, 1831, betreffende het overlijden van Gerrit de Vriendt, rentenier, echtgenoot van Johanna C.A. de Martines, wonend te Boxmeer, 59 jaar. Folio, 2 p."
11696: - VRIESE Twee 19de-eeuwse menu's, gelithografeerd met verso `monsieur Vriese' en `14 febr. 1858 bij Willem Vriese', 2 p.
11698: - VUGH, VAN BOKHOVEN Kwitantie voor de heer Vugh, Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch, wegens huur van het bovenhuis aan de Hinthamerstraat, eigendom van A. van Bokhoven, 1 maart 1936. 4(: 1 p.
11705: - WENSING Intiem dagboek van A. Wensing te Haarlem, 1922-1924. 8(: 44 p.
46798: - HOUTEN, S. VAN--- Een aantal publicaties van mr. S. van Houten, ca. 1880-ca. 1910. Gedrukt.
63201: - Centsprent: I. Abdy van Rynsburg, 2. ’t Slot te Maarssen, 3. Van Speyks Boot, 4. Gevecht bij Bautersem ... No. 19.
13286: - "ROOS DE; KNOOPS, GERRETSEN, WIJCKHUISE, VAN BORSELEN Collectie van enkele duizenden foto’s in 22 albums, afkomstig van drs. Jan Louis de Roos te ‘s Gravenhage en zijn voorgeslacht. Uitvoerig geannoteerd."
38093: [ TIELE ] - Bibliotheek van pampletten, traktaten, plakkaten en andere stukken over de Nederlandse geschiedenis (....) verzameling F. Muller. Eerste afdeeling ( 1482-1612 ), Amsterdam 1856 e.v. Los
38072: [ILLUSTRATOR: CALVET-ROGNIAT] - Vieilles chansons pour les petits enfants. n.p., n.d. [ca. 1914].
15258: [FRIESCHE DOEK] - [Friesche doek: katoenen doek, met daarop afgedrukt gelithografeerde stadsgezichten van Leeuwarden en Friese klederdrachten. Een en ander naar tekeningen van J.H. Matijssen en gedrukt in de Leeuwarder Katoenfabriek van A.J. Bruinsma in 1836.]
11733: - ARNHEM, KWEEKSCHOOL Poëziealbum van Minette ..., een Duits meisje dat in 1875-1877 op de Arnhemse kweekschool zat. 8(, 1 deel.
11710: - WEVE, MUTZENBACH Kwitantie betreffende de koopprijs van een huis aan de Bagijnestraat te 's-Gravenhage, verkocht door diverse familieleden Weve aan Cornelia Th. van Geffen, wed. H. Mutzenbach, 1861.
11716: - ZASKE Drie brieven van Walter Kempte uit Zeitz aan de genealoog Köffler te 's-Gravenhage betreffende een Franz Zaske, zeeman in het 19de-eeuwse Holland, 1931.
11718: - ZWAMMERDAM Gedrukte memorie Prov. fondsen Zuid-Holland 1830, onder andere betreffende uitgaven voor herstel van de Hervormde Kerk te Zwammerdam. Folio, 1 p.
11724: - ALKMAAR, LEESGEZELSCHAP Rondzendformulier van het Leesgezelschap van brochures te Alkmaar, 1909. 8(: p.
11727: - "ALPHEN, VAN; VAN BRAKEL Akte van resignatie van het Hof van Holland, voor Jan Willem van Alphen, procureur voor het Hof, om zijn procureursplaats bij zijn leven of overlijden te mogen overdragen. Den Haag, 2 mei 1797, 2 p., op perkament, met opgedrukt zegel en handtekening van Hendrik Arnold Kreet."
11732: - ARND Nota van de `Electrische drukkerij en kantoorboekenfabriek vh J.J. Arnd en Zonen'. Amsterdam 1908.
13587: - HAER, VAN DER ‘Genealogie Van der Haer’, tekst op de rug van een in half leer gebonden manuscript van 66 p., folio, met afschriften van acten betreffende de familie Van der Haer. Bijgebonden twee eigentijdse globale inhoudsopgaven en een acte van notaris Ludolph Adriaan de With te Utrecht, dd 29-3-1702, 2 p., met diens handtekening en opgeplakt zegel, waarin deze verklaart de oude stukken nauwkeurig te hebben gekopieerd. Voorts een verklaring van het gerecht van Utrecht, dd 6-4-1702, ook geteken
11775: - BRANDGEVAAR DOOR PETROLEUM, ONDERWIJS, BELGIË Verzameling van vier grote platen, ieder 60x80 cm., genummerd 1-4, met een tekstblad, gebonden in een halflinnen band. De platen zijn getiteld: `Les accidents combattus par l'école / De ongevallen door de school bestreden' en uitgegeven door A. Wesmael te Namen. Het tekstblad, gedrukt in rood en zwart, bevat in twee talen `Gevaren van de peterolie'.
11774: - BOUWMEESTER Een aantal kranten en tijdschriften met berichten over het overlijden en de begrafenis van P.C. Bouwmeester, hoofd van de O.L.-school in de Santpoorterstraat te Haarlem en voormalig voorzitter van de Zangvereniging Crescendo, 1912.
11780: - BREIJER Verklaring van C.A. Breijer te Arnhem betreffende een zending levensmiddelen voor mej. Cath. B. Breijer te Emmerich. 1917. Fol., 2 p.
11785: - "BRINK, TEN; LEEUWARDEN Afdruk van een houtblok met merk en de tekst `Theeën bij S.F. ten Brink, Tweebaksmarkt, Leeuwarden'. 19de-eeuws."
11789: - CAHEN, PFEFFER Gedrukt bericht betreffende de verhuizing van de advocatenkantoren van M.O. Cahen en H. Pfeffer naar Euterpestraat, Amsterdam, juli 1940. 8(, oblong, 2 p.
11738: - ASSMANN Eerste-communieprent voor `Petrus W. Assmann', Amsterdam, H. Vincentius a Paulo, 21 mei 1908. 35x25 cm. Kleurendruk met naam in inkt.
11743: - BANGEMAN (HUYGENS), NEMEGHEER Een uitvoerig dossier betreffende pogingen in de jaren zeventig van de 19de eeuw ondernomen om gelden uit de voormalige weeskamer te Batavia te verkrijgen, die daar nog zouden berusten, van de erven Pieter Johan Bangeman, overleden 30 oktober 1776 te Amsterdam. De erven Bangeman, Bangeman Huygens, De Heer, Sodenkamp e.a. werden bijgestaan door de Maastrichtse advocaat mr. Th. Michell.
11747: - "BEAUMONT, VAN; HEGT, VAN HULST Brief van J.J. van Beaumont aan zijn neef, d.d. Amsterdam 1747, over familiezaken, onder andere de geboorte van het kind van zijn jongste zuster: Huberta van Hulst, geb. 18 maart 1747. Zijn genealogie Hegt is geschilderd. Verder gegevens betreffende de families Witsen, Van Strijen, etc. 4(: 4 p."
11748: - BEEK, VAN Schetsboek met een tiental (vnl. krijt-) tekeningen, gesigneerd J. van Beek (en J.v.B.), 19de-eeuws.
11749: - BEELS, VAN OMMERING, WIJNSTOK Grafschrift op Leonard Beels, overleeden te Amsterdam den 5 nov. 1756. 8(, oblong: [2] p.
13366: - GIJN, VAN, FINANCIËN “Rede van Mr Dr A. van Gijn, uitgesproken in de op 1 juni 1908 gehouden vergadering van de vereniging Gijsbert Karel van Hogendorp”, typoscript, 22 p., folio.
13367: - DELFT, SCHUTTERIJ CONFRERIE, VAN GOENS “Uitlegging van den gedenkpenning ter verklaringe van den hondersten koning van de ridderlijke broederschap, genaemt de Confrerie binnen de stad Delft, op den 7-10-1737”, 3 p., folio, gedrukt, met gravure van de penning.
11796: - CREMER Dossier betreffende de Gelderse familie Cremer (Mercator), 17de-19de eeuw, ca. 50 stukken.
11790: - CAPELLEN, VAN DER Overdenking bij 't graf van wijlen jongheer Alexander Philip baron van der Capellen ... geweeze goeverneur van Gorinchem. 4(: [3] p. [10 december 1787.]
14158: - ROTTERDAM, CREMER, VAN DER HOEVEN Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 12-7-1788 betr. Thomas Theodore Cremer en Cornelis van der Hoeven, kooplieden te Rotterdam, gedrukt, folio, 16 p.
14163: - COLLEGEDICTAAT, GRONINGEN, RUARDI J. Ruardi, “In stilum cult[ionis fundamenta]”, manuscript, 4º, ca. 100 p. gebonden in half leren band, mooi exemplaar.
14164: - COLLEGEDICTAAT “Dictata ad inscriptionem Proaemii”. Manuscript, 4º, 18e-eeuwse hand, gebonden in half leren band met op de rug “Libri IV, Institutionum”, 318 p.
14168: - HUYGENS Twee gedrukte boekjes, “niet in de handel”, waarin M.H. Huygens (“oom Mak”) citaten uit gelezen boeken publiceerde, vergezeld van zijn commentaar. Titels: “Klein Hofwijck”, Wageningen 1980 en (geen titel), Wageningen 1981.
14169: - RIJSDIJK, ROTTERDAM Schoolschrift met getekende kaartjes van C.J. Rijsdijk, w.s. te Rotterdam, ca. 1920.
14171: - SLIEDRECHT, HARTOG Gedrukte ciculaire betr. het overlijden van de dochter van W.A. Hartog en J. Hartog-Visser te Sliedrecht, 1868, 1 stuk.
14172: - OOSTBURG, THERI Gedrukte circulaire betr. het overlijden van de echtgenote van M. Theri te Oostburg, 1876, 1 stuk.
14174: - SAPPEMEER, INMAKEN VAN GROENTEN Bijvoegsel Ned. Staatscourant 12-7-1917 nr 161 betreffende uitbreiding statuten Coöperatieve Inmakerij Hoogezand-Sappemeer te Sappemeer, d.d. 23-6-1917, gedrukt, 4 p., 8º.
14176: - SAPPEMEER, BOER Enkele stukken betr. Gerke Boer, kweker te Sappemeer, 1916-1944, 4 stuks.
14178: - LOUTER Briefje van L. Louter d.d. Yzendijke 1898 aan collega veearts M. Lucier te Oostburg, manuscript, 1 p.
14180: - SAPPEMEER ‘Plan van den Gemeentelijken Proeftuin te Sappemeer voor 1919’, 2 p., getypt.
14181: - SLOTHOUWER, FRIESLAND Twee banden (half perkament met goudopdruk), met overdrukken van artikelen van Dr. G.M. Slothouwer (=Gerard Slothouwer) en van Dr. F.G. Slothouwer. 19e eeuw.
14182: - ROESELING, SEMLER, KRAGT Fragment van een Poesie-album van Tine ..., Utrecht 1889-1891 ca. 15 p.
11806: - DORDRECHT, GYMNASIUM, RÖELL Twee prijsformulieren, uitgereikt aan Adrianus Cornelis Röell, door curatoren van het stedelijk gymnasium te Dordrecht, 1857-1858. Folio, 2 p.
57797: - Akte gepasseerd voor de raad van de stad Dublin en gedateerd het 17e jaar van de regering van George III (1818), betreffende een finale overeenstemming tussen Timothy Mahony of Castletown in the county of Dublin en William Blake of Castle Martyr en Charity Blake geboren Dylon, zijn vrouw, over onroerend goed in Dublin. Gepasseerd voor de heren Marcus Peterson, Thomas Jenison en Godfrey Lill.
57796: - Adjudication des Immeubles dependant de la succession de M(onsieu)r Alphonse Gentilhomme au profit de M(onsieu)r et Mad(am)e Baron, gepasseerd op 22 juli 1883 voor notaris J.E. Ph. Picard te Loches (departement Indre-et-Loire Frankrijk),
13264: - GUSTAAF-ADOLF-VEREENIGING Verslagen van de Algemeene vergadering van de Gustaaf-Adolf-Vereeniging, gehouden te ‘s-Hertogenbosch 1873 en Groningen 1874, twee gedrukte brochures, 36 + 46 p.
62964: - Wapenkaart/Coat of Arms Wichers.
46650: - SMIT KLEINE, BEELAERTS V. BLOKLAND--- Toneelstuk 'Een thee-salet' van F. Smit Kleine. 6 pag., gedrukt.
11843: - "GHEEL GILDEMEESTER, VAN; DEN HAAG `Toespraak bij de bevestiging der nieuwe leden gehouden in de Willemskerk 11 april 1897 door Dr. F. van Gheel Gildemeester', ingeschreven in een `Album' met gelithografeerde bladen. 4."
47080: - Description tres exacte de la chapelle Saint-Ferdinand, sous l'invocation de Notre Dame de la compassion, elevee (....) et inauguree le 11-7-1843, Paris Boucquin, 1843, 11 pag., blauw papieren omslag.
11849: - GOUDA, VAN DER GEEST Twee nota's van firma Wed. N. van der Geest te Gouda, 1890. 2 p.
11848: - GOOR, CLAESSEN, BARGE Kwitantie van de firma Claessen te Goor, 1862, voor mevrouw Barge, met afbeelding in houtsnede van een herenhuis met donjon, aan het water gelegen. 1 p.
11811: - DUSSEAU Tien gedichten door Pieter Johannes Valentinus Dusseau, 1833-1837, in handschrift van de dichter. 4(: ca. 20 p.
11816: - ELEMA Fotoalbum met carte-de-visite-portretfoto's van de Groningse familie Elema. (Op eerste schutblad: `F. Elema'.) Iets los in de band.
11818: - ELINK STERK, GENOOTSCHAP DEUGD EN KUNDE, AMSTERDAM Voordracht (voor het Genootschap tot Beoefening van Deugd en Kunde te Amsterdam) door A. Elink Sterk, `Over den invloed eener ernstigen of vrolijken gemoedsgesteldheid op de beoefening van deugd en kunde'. Getekend: Amsterdam 17 Slagtmaand 1810. 4(: 9 p. Met een voorstel door dezelfde als commissaris van dit genootschap voor een nieuwe financiële structuur voor `deze waardige maatschappij', Amsterdam 6 april 1811, 16de jaar, 4(: 4 p.
11820: - "EMBDEN, VAN; ARNHEM Dichtregelen den heer ... en echtgenoote toegezongen na het ontvangen bericht van het overlijden van hun eenigst dochtertje, nauwelijks twee maanden geleefd hebbende. 4(: [2] p."
11828: - FOPPE Vier eigenhandig geschreven gedichten door H.J. Foppe, 1834 en 1835. Folio, 11 p.
11829: - FRANKRIJK, ARTOIS, HEBERT `Remarques faites sur plusieurs articles de la Coustumes d'Artois, et sur quelques questions de droit et de politique, par Hebert, conseiller du Conseil provincial d'Artois', manuscript van ruim 600 p., gebonden in leren band. Geschreven met verschillende handen.
11831: - FREDERIK, PRINS VAN ORANJE Briefje in het Frans, geschreven namens of door prins Frederik d'Orange, aan le Duc de Maillé, gedateerd: Rue de l'Université nr. 21, 12 Mai 1814. 8(: 1 p., zonder handtekening.
11840: - GERBRANDS, ARNHEM Annonce betreffende verandering firmanaam van P. Gerbrands & Co in Gebroeders Gerbrands. Arnhem 1873. Gedrukt. 4(: 1 p.
44196: - TREKVAART EN -WEG AMSTERDAM - HAARLEM--- Ongedateerd [ca. 1638?] gedrukt pamflet van de gecommiteerden van de steden Haarlem en Amsterdam inzake de aanleg van een weg en vaart tussen beide steden. Folio, 1 pag.
23319: - Mondriaan, Zeichnungen, Aquarelle, New Yorker Bilder, Stuttgart, Den Haag, Baltimore 1980-1981, 317 pag., geïll.
47223: - Het postwezen door de eeuwen heen. Een belangwekkende historie uit Alkmaar's Verleden, [Overdrukken Alkmaarsche Courant 1939 e.v.].
57433: -- - De advocaat der Roomsch Catholyke Kerk of vrijmoedige verdediger van denzelver (...) leere (...) tegen de beledigende geschriften van dezen tijd, 3e druk, Leiden, Koster, 1773. [Gebonden met:] Idem, 2e stuk, Leiden 1773.
57423: "[HEIDEMA, A.W. (RED.)]; " - De Hoefsmid. Jaargang 1 (1896), Groningen, Heidema, 1896, 196 pag. Gebonden in rood linnen.
62954: - Wapenkaart/Coat of Arms Wassenaer (Van).
5751: [LEOPOLD, R.L.] - De nakomelingen van Johann Jochim Leopold, [Eindhoven 1967], 90 p.
62950: - Wapenkaart/Coat of Arms Waller Diemont.
14314: - MILITARIA Getekend ontwerp (“titel-illustratie”) voor “Ons Leger, anno 1929, steunende op de sympathie der natie”. Pentekening 37x27 cm, gesigneerd Bretschneider.
14324: - SILVERCROON, SPIERING, HEENVLIET Extract uit een brief van Philippe Silvercroon d.d. 29-1-1653 aan de secretaris van wijlen de ambassadeur Spieringh, 1 p., manuscript.
14325: - KRAMME, MIGRATIE DUITSLAND-AMSTERDAM Twee stukken betreffende Johann Henrich Kramme, zoon van Johann Henrich Kramme en Margaretha Ilsebein Raiden (Rahdens), geb. Neinshagen im Leuten (?) 10 of 7-5-1781. Wonende in 1812 te Amsterdam.
14326: - ARNTZENIUS Diverse stukken en correspondentie betr. de genealogie Arntzenius, afkomstig van W.B. Arntzenius te ‘s Graveland.
14328: - WEST-INDIË “Gouvernements Blad der Kolonie van Suriname”, 1816 t/m 1835 en 1855. Gebonden in 6 banden, 8º, gedrukt (enkele aanvullingen en registers in handschrift).
13772: - KRAWINKEL, ALDENHOVEN, WERLEMANN Album amoricum in de vorm van een oblong doos met losse blaadjes van Marie N.N., 1840-46.
13777: - KOOL, LOPES CARDOZO “Dossier Kool-Lopes Cardozo”. Twee kopieën van knipsels betr. Dr. C. Kool (vegetarisme, 1936) en betr. mevr. Kool (verantwoord speelgoed geïmporteerd in Canada, 1961) in omslag met deze titel. Hierbij: menu L.C.K. 18-9-1976.
13779: - VOSMAER, VAN MEERTEN Album “Platen, photographien, van verschillende reizen” 1863-1876, met op titelpagina een tekening gesigneerd J.M. v. M.[eerten], 1876. Op schutblad “Aandenken aan Careltje Vosmaer, oud vier jaar, van zijne nicht Antoinette Marie van Meerten, Velp 1911”. De inhoud bestaat uit onbelangrijke knipsels.
13783: - HAARLEM, VAN EEDEN “Het Rapport, door J.A. van Eeden”, manuscript gedicht, 4º, 10 p.
13785: - LONDEN, WAPENS VAN DE LIVERY COMPANIES Menu voor het Livery Dinner van de Company of Gold and Silver wyre drawers, Mansion House 1951, 4º, 8 p. gedrukt. Met afb. van alle 79 gildenwapens van de Livery Companies of London.
13789: - HOOGEVEEN, VOORDRACHTSKUNST Wedstrijd in het voordragen op 19 januari 1909 in het gebouw Irene te Hoogeveen. Uitgeschreven door de Geref. Reciteervereeniging “Nut en Genoegen”. Gedrukt boekje, 8º, 72 p. met programma en teksten.
11863: - "GRUYTER, DE; VAN CLEEFF, UTRECHT Heilwensch ter verjaaringe van ... Mr. Bartholomeus de Gruyter, heer van Groenenwoude, zijn weled. gestr. bij gelegenheid dat de broederschap van het St. Elizabeth's gasthuis of weeshuis tot het bijwonen van de traditio clavrum op dien avond bij den anderen vergadert was, ex tempore toegezongen. 4(, oblong: [1] p."
11854: - GRAVÉ Eigenhandig geschreven vers `De stem in het dal', door G. Gravé Jszn. 1 p., midden 19de eeuw.
11857: - 'S-GRAVENWEERT, VAN Eigenhandig gedicht `De zesde december 1818' door Van 's-Gravenweert. Folio, 2 p.
11858: - GRENFELL, VAN BRAAM Gedenkboek door Nicolaas Beets, Leiden z.j., gedrukt, met aantekeningen en opdracht van S. van Braam-Grenfell. 1897.
37279: - De staats- hoofden der wereld. Een populair biografische beschrijving van alle tegenwoordig levende keizers, koningen en koninginnen van de wereld en hunne families, 2 delen, Rotterdam 1902- 1903, 363 pag., geb. in twee linnen banden met jugendstil versiering, goed exemplaar.
14358: - EÉNHANDIGE KALLIGRAAF, VAN DE PAVERT Gekalligrafeerde tekst over Plato, gesigneerd: “Geschreven getekend en getrokken door Frans van de Pavert, oud 15 jaar, heeft geen regtehand”. Fraai blad, 40x50 cm, ca. 1800?, in lijst achter glas.
14360: - DOORNEVELD (VAN), PASTEL PORTRETTEN Twee achttiende (of vroeg negentiende) eeuwse pastel portretten van een echtpaar. Ongesigneerd, elk 35x30 cm, volgens tekst op verso: “Schoonouders van overgrootvaders vrouw van Doorneveld”, deze mededeling ondertekend “M. Kuyper-Heidebrink” in 19e-eeuwse lijsten achter glas.
11878: - HAGEN, VAN DER, SADELIJN Extract testament van Petronella Sibilla Sadelijn, wed. mr. Petrus van der Hagen, d.d. 17 februari 1818. Folio, 2 p.
11880: - "HAMELSVELD, VAN; SCHELTEMA, VON HOWACK, FABER Brief van W.Y. van Hamelsveld, Amsterdam 22 februari 1803, aan J. Scheltema te Kampen, inzake de nalatenschap van `baron' Johan van Howack, `in Holland negotie gedreven hebbende op den naam van Johan Faber', met name betreffende de problemen om het testament van Howack/Faber, verleden tussen 1750 en 1789, te achterhalen. 4(: 3 p."
11877: - HAGEN, VAN DER Onderhands testament van Petrus van der Hagen, d.d. Utrecht 5 juli 1779. Folio, 8 p.
11875: - "HAGEN, TEN; GORINCHEM Enkele eigenhandig geschreven verzen door A.J. ten Hagen, 1829-1834. 17 p."
47455: [LUCHET, J.P.L. DE?], - Paris en miniature d'apres les dessins d'un nouvel argus, z.pl., 1784, 62 pag. Origineel papieren opmslag.
17856: "[REBMANN, ANDREAS GEORG FRIEDRICH VON; PIETER VAN WOENSEL?]" - Sentimenteele reize naar Schilda. Een boek voor de nieuwe Verlichters. [z.p., z.n.], 1794-1797 [2 delen] [Tweede titelpagina deel 2:] Leven en daaden van den hoog welgeboren, weledelen gr. achtb. heer Joris van Narrenhuizen, voorheen burgemeester en raad te Schilda. Naar het Hoogduitsch. Alkmaar enz., Molkman & Comp. en Hand, enz., 1797.
17857: "[REBMANN, ANDREAS GEORG FRIEDRICH VON; PIETER VAN WOENSEL?]" - Sentimenteele reize naar Schilda. Een boek voor de nieuwe Verlichters. {Tweede deel.} [z.p., z.n.], 1797. [Tweede titelpagina:] Leven en daaden van den hoog welgeboren, weledelen gr. achtb. heer Joris van Narrenhuizen, voorheen burgemeester en raad te Schilda. Naar het Hoogduitsch. Alkmaar enz., Molkman & Comp. en Hand, enz., 1797.
11885: - HARTUNG Twee prijsformulieren, uitgereikt aan G.F.W. Hartung en M.C.L. Hartung, door de onderwijzer M. Vos. Amsterdam 1868-1869. 4(: 2 p.
11891: - "HEEMSKERCK, VAN; ELSEVIER Alliantiewapens van Van Heemskerck en Elsevier met aan beide zijden 16 kwartierwapens. Groot blad, 52x67 cm., achter glas in oude, goudkleurige lijst. Glas beschadigd. De (gekleurde) tekening is gesigneerd `J.B. Robart fecit à Delft 1820'."
11913: - HULLESHEIM (VAN) `Geslagtlijst' van de familie Hullesheim uit Lingen en Minden. 18de-eeuws. Folio, 13 p.
11905: - HOMOET, WESSELS, WILS Uitnodiging voor bijwoning van de begrafenis van Maria Homoet, wed. Fred. Wessels, Amsterdam 1754. Gedrukt biljet met de handgeschreven naam van `de heer Jan Wils', die werd uitgenodigd. 4(, oblong: 1 p.
11911: - HUGENHOLTZ Kerkbriefje (gedrukt) van bevestiging en intrede van Ds. Philippus Reinhard Hugenholtz PHzn. te Amsterdam, november 1857, 50x12 cm., 1 p.
13342: - "ROTTERDAM, OPROER 1690 Bundel van 18 gedrukte stukken en één stuk in handschrift betreffende het Rotterdams oproer van 1690, gebonden in een halfleren 4º band."
13231: - BRINKHOF Wapen van A.C. Brinkhof, Amsterdam, ca 1950, kleurendruk
13229: - EELSING Prijspenning met gravering “W. Eelsing 1880”, verzilverd (w.s. uitgereikt door een tekenschool)
29623: - AMSTERDAM, FEESTEN 1856, VOCKE, HELMHOUT, MARKUS -- Enkele drukwerkjes t.g.v. de volksfeesten te Amsterdam in augustus 1856.
29625: - BOSMAN, ANTHONY -- Alleen de wind is vrij. Zes Chinese gedichten [door Anthony Bosman te Noordeloos], Odyssea Pers 1945, 8 pag. De Jong 34.
29627: - DOMBURG -- Dr. de Marree en P.J. van Dam. Iets over Domburg en zijne badinrigting, rapport uitgebragt door de commissie uit de afdeling Zeeland der Ned. My tot bevordering van Geneeskunde in de vergadering van april 1867. Gedrukt, 15 pag. Zeldzaam.
49500: - HOLLAND, GECOMMITTEERDE RADEN--- Ordre en reglement by de heeren Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland, 17-5-1700. Folio, 7 pag., gedrukt.
13589: - KROMMENIE, DEKKER “Brieven aan Krommenieërs van een oud-Wormerveerder”, door Jan Dekker Jzn te Wassenaar, 31 deeltjes + registerdeeltje, [Wassenaar] 1965-1979, 8º oblong, gestencild, totaal 644 pagina’s.
11411: - "HEES, VAN; VAN SLINGELANDT Verklaring van eigendomsoverdracht van een aandeel in het waarborgfonds der Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen ad f 1000. Het aandeel stond op naam van Dr. Carel Christiaan van Hees en komt op naam van zijn weduwe, M.A.J. Baronesse van Slingelandt. Amsterdam, 1878. Folio, 1 p."
11407: - HARTMANN Brief van G. Sandt uit Berlijn aan de genealoog Köffler te 's-Gravenhage betreffende een erfenis in de familie Hartmann. Berlijn, 1931. 2 p.
11410: - "HEEMSKERCK, VAN; VAN NASSAU Twee zeventiende-eeuwse gekleurde wapentekeningen van Jacob van Heemskerkck (overl. 1607) en Willem van Nassau (overl. 1627). 8(, oblong, 2 p."
62104: - Sea battle strategy.
47695: [ HEUVEL, H.W. E.A.] - De ramp in het oosten van Nederland ten gevolge van den windhoos op 10 augustus 1925, Utrecht [1925]. 47 pag., geïll., oblong.
60929: - - Anatomical plates, n.d. [ca. 1900].
42192: - - Articulbrief en instructie raakende den oorlog ter zee, waar na alle en een iegenlyk het zij admiraal, vice-admiraal, capiteinen (...) en gemeene matroosen ter zee dienende, hen te geguleeren (sic) hebben. 's-Gravenhage, Scheltus, 1702.
30200: - SCHIEDAM, 1813-1863 -- Aflevering van de Schiedamsche Courant dd. 23-11-1863. Plano, 2 pag., gedrukt.
30202: - SPIN, AMSTERDAM -- Collectie van 10 drukwerken betr. de drukkerij C.A. Spin & Zn. te Amsterdam, ca. 1935.
11934: - KLINKHAMER, WARNSINCK Ter nagedachtenis van mijnen vriend Mr. S.C. Klinkhamer, geboren 13 july 1804, gestorven 17 april 1834, zijnen bedroefde ouders toegezongen. 8(: [3] p.
11899: - HERLIN, SCHETSBOEK Schetsboek met potloodtekeningen, hoogstwaarschijnlijk van de hand van Auguste Joseph Herlin (1815-1900). Oblong, 1 deel.
29752: - HAAR, WIM EN BERY VAN DER -- Programma huwelijksfeest te Gouda van Bery en Wim van der Haar, manuscript, folio, 6 pag. met teksten en liederen. ca. 1935.
29754: - BRANDVERZEKERING, GRAVENHAGE -- 'Bericht' betreffende oprichting Haagsche assurantie compagnie voor brand, in 1805 gedrukt, 4°, 4 pag.
11946: - KRAGTINGH Grafschrift op mijn lieve zoontje Paulus Anthonius Kragtingh, overleeden den 22 van herfstmaand 1788 oud zijnde een en drie vierde jaar. 4(: [1] p.
11919: - JONG, DE Afdruk van een houtblok met voorstelling van een winkelpand met op de ruiten `Firma A.J. de Jong', 19de-eeuws.
11923: - KELDER Prijsformulier, uitgereikt aan Hendrika Lamb. Kelder, door regenten van de Openbare Werk- en Leerschool voor meisjes te Amsterdam, 1890, getekend door S. Wildschut en W.A.L. Domis.
11926: - "KERKHOF, VAN DEN; DE BRUYN VAN BINSBERGEN, CRUYNDER Bruylofts galm uytgeboesemt op het egtelijk vereenen van ... Johannes Cornelis van den Kerkhof met ... Maria de Bruyn van Binsbergen, in den egt verbonden juli 1759. 4(: [6] p.,in sitsen omslag."
11927: - KERKHOFF, HILLEBRAND, LAMMERTS VAN BUEREN Aan mijne vrienden Abraham Kerkhoff en Rijka Hillebrand op de voltrekking van hun huwelijk den 15 october 1805. 4(: [7] p.
11956: - LAGE ZWALUWE, DE KLIJN Rekening van W. de Klijn te Lage Zwaluwe voor geleverde tarwe en lijnzaad. 1856, 1 p.
11965: - LEIDEN, MUZIEK Album van een Leidse muziekliefhebster (in 1910 woonachtig Nieuwe Rijn 66a) met inschrijvingen te Leiden 1902-1912 en te Franeker 1916, met enkele tekeningen. 8(.
10445: - Hulde aan de nagedachtenis van dr. Jan Scharp toegebracht ter gelegenheid zijner lijkplechtigheid gevierd den 11en april l.l. in de Maatschappij Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam door R.H. van Someren. Rotterdam, M. Wijt, 1828. 8º: 19 p.
10449: - Uitboezeming na het afsterven van mijnen geliefden vader Barend Klijn, Barendsz. Febr., 1829. z.p. 8º: [8] p.
10454: - Bij het graf van wijlen mijnen zeer geëerden vriend ... Antonius Van deinse, in den Heer ontslapen den 19 november 1829 en den 25 daaraan volgende in de Oude Kerk [te Middelburg] begraven. Middelburg, S. v. Benthem, 1829. 8º: 4 p.
10456: - Uitzicht op mijn dood, door Mr. W. Bilderdijk, Rotterdam, A.F.H. Smit, 1829. 8º: 24 p.
11970: - LEVERLAND, GEDICHT MEERENBERG Poëziealbum van Tine Leverland, 1887-1897, met inschrijvingen uit Leeuwarden, Amsterdam en het gesticht Meerenberg te Bloemendaal. 8(.
11948: - KRAGTINGH, VAN DER HOUT Ter geboortenfeest mijner zeer geliefde moeder Ida van der Hout den 29 van slachtmaand 1768. 4(: [1] p.
11936: - KNEBEL, ALKMAAR, MAATSCHAPPIJ VW Stukken betreffende de familie Knebel en betreffende de kunst en wetenschap bevorderende Maatschappij VW, Afdeling Alkmaar, 18de en 19de eeuw. Vier delen en enige honderden losse stukken.
48009: - PARVE--- Genealogie Parvé, ca. 1580 - ca. 1800. 8°, 3 pag., manuscript, ca. 1930.
47971: - PUTTEN (GLD.)--- Brochure van het Herstellingsoord 'Huize Dennenhof' te Putten op de Veluwe, 1903. Gedrukt, 4 pag.
41995: - Historisch verhaal der overstroomingen in de Nederlanden, bijzonder op den 14 en 15 van Slagtmaand des jaars 1775 voorgevallen (.....) benevens (....) lijst der schepen welke in den storm van 13-16 novenber (....) verongelukt (....) zijn. Eerste stukje, Amsterdam, Warnars en Den Hengst 1776. Sierpapieren omslag, 82 pag.
10809: - Gezellige avond ter gelegenheid van het huwelijk van Maria Hollenkamp en Anton Beynes [te Amsterdam]. Amsterdam, Typ. Coppens Advies-bur. 8º: [4] p.
12364: - "HARENCARSPEL, VAN; VAN DE PUT Verklaring van A. van Harencarspel betreffende het niet belast zijn van de goederen van Michiel van de Put. Amsterdam 1735, 1 stuk, deels gedrukt."
12370: - "HASSEL, TER; PUIKERS, KOPPIJN Bijbeltje Haarlem (J. Enschedé) 1780, met op twaalf blanco schutbladen aantekeningen betreffende de familie Ter Hassel, Puikers, Ko(p)pijn, te Amsterdam en Rotterdam."
11984: - MANSLAG, DE HEER Lof gedicht ter eere van de 25 jaaren behuewelijt aan mijn eerwaarde oom en meu Reynier Manschlag en Johanna de Heer. 4(: [8] p.
11981: - MAATHUIS, HAARLEM `Schoolboekje' voor Hendrik Maathuis, geb. 1902, van de Openbare Lagere School te Haarlem Nr. 2, 1908-1914. 13 p., deels gedrukt.
11980: - LUIN, VAN `Beminde feestvierende tante', gedicht op het feit dat tante 25 jaar werkte voor `de goede edele mevrouw die we nu ook hier bemerken'. 8(: 6 p. Ca. 1900.
11977: - "LINDEN, VAN DER; BACKER, DE LA COURT, LEIDEN `Rekening van de volgende penningen door de heeren Cornelis en Johan Backer ontfangen en uitgegeven voor rekening van Johannes van der Linden'. Met kwitantie getekend door Johan van der Linden te Leiden, 8 december 1733. 4(: 1 p."
48083: - HAGEN, VAN DER, KENNICOTT--- Brieven aan leden van de familie Van der Haegen (Hagen), betr. manuscripten van het Oude Testament. 18e eeuws, manuscripten, 12 pag.
48131: - PLIVIER, THEODOR--- 17 foto's, 9x12 en kleinere formaten van de Duitse letterkundige Theodor Plivier (Plevier), uit zijn matrozentijd te Kiel.
48129: - KETELAAR--- Portret, carte-de-visite, van Th. Ketelaar, 1912, 59 jaar.
48127: - GOEIJ, DE--- Foto, 18x14 cm., van dr. W. de Goeij, 25 jarig jubileum De Spaarnestad.
14971: [BARROW, JOHN?] - A family tour through South Holland. 2de druk. Londen: Murray & Tegg, 1836.
62612: - Wapenkaart/Coat of Arms Bocholt(z)
12029: - OUDENBOSCH Nota van kwekerij P.J. Looymans & Zn., Oudenbosch, 1913.
12001: - MONTESSORI-ONDERWIJS AMSTERDAM Jaarverslagen betreffende de negende Montessorischool (aan de K. du Jardinstraat) te Amsterdam, 1955-1967. Ca. 100 p. in handschrift. Folio.
12002: - MOREE `Aanteekening van eenige gedichten opt Huwelijken, sterfgevallen en verjaarwensen. 4(: 4 p.
12006: - "NIEL, VAN; HARDY, 'S-GRAVENHAGE Gekalligrafeerd gedicht `Aan den Heere Martins Adrs van Niel, chirurgijn, breuk- en Sts Vroedmr., om in zijn Eds spreekkamer geplaatst te worden'. Getekend 's Hage 12 oogstmaand 1751. Plano, 1 p."
12008: - NIEUWER AMSTEL, DE HOLL, KALFF Twee prijsformulieren, uitgereikt aan mej. J. Kalff, door de directrice J.S.L. de Holl van het `Anna Vondel-Instituut' te Nieuwer Amstel, 1884-1887. 8(: 2 p.
12015: - NOORDELOOS Uytgaaf extraordinaar wegens de kerk van Noordeloos gedaan sedert 28 maart 1733, kerkmeesters Daniel van Os en Gerrit Horden. Folio, 3 p.
12017: - NOORDELOOS, VAN BARNEVELD, STEENIS, VAN Extract uit de Resolutiën van de Staten van Holland, d.d. 12 februari 1754, betreffende geschil tussen Hendrik van Barneveld, drost van Noordeloos, en Arie en Bastiaan van Steenis. Folio, 3 p.
12026: - ONNEN, NIBBRIG, THIEME, UTRECHT Bij gelegenheid der zilveren bruiloft mijner vrienden J.G. Onnen [?] en A.J. Nibbrig, Utrecht, 9 febr. 1825. 8(: [4] p.
11418: - HILMAN Briefje van Joh. Hilman. Z.j., z.p. 1 p.
12035: - PAULI Dossier betreffende de Nijmeegse regeringsfamilie Paulus (Pauli), een tak van het Tielse geslacht Van Resant, afkomstig van W. Wijnaendts van Resandt. Ca. 15 p.
62092: - "Postcard: Dutch Royal House; Willem II (ansichtkaart Koninklijk Huis)"
42361: - - Keuren der stadt Leyden. Leiden, F. Hackius en P. Leffen, 1658.
30869: - Naamlijst der leden van het Studenten-zendinggezelschap Eltheto, opgericht te Utrecht 27-4-1846, Utrecht 1898, 48 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
13207: - WITTGENSTEIN Brief van Georg prinz zu Wittgenstein, dd Berleburg 1807, over muziek, manuscript, 1 p., 4º
12049: - RIETSTAP A mon très cher Papa [Rietstap] le jour de sa fête anniversaire. Plano, [1 blad], gekalligrafeerd.
12040: - POVEL, BEGUIN Aan mijn vriend Louis Povel bij zijn bevordering tot doctor in de rechten. 8(: [1 blad.]
12045: - RÄDECKER Vier (drie?) tekeningen door Hanny Rädecker, twee met opdracht `aan mijn Jan Pieters' en `Voor Mieke', diverse formaten en technieken.
11988: - MELCHIOR, VAN DER LEEUW `Reglement betreffende de houding tusschen Henri Leonard Adolf Melchior en Roelof van der Leeuw'. 8(: 8 p., eerste helft 20ste eeuw.
11989: - MEULMAN, MARCUS Ter 42ste verjaaring van den heer Casparus Meulman op den 13de van grasmaand 1789. Fol.: [1] p.
11992: - MEIJER, CRAMER Ten huwelijks vereeniginge van de heer Ernestus Meijer en mejuffrouw Johanna Jacoba Cramer, op den 22 van grasmaand des jaars 1810. 4(: [3] p.
11994: - MIESMAA, KARIKATUREN Portretkarikaturen in inkt of potlood door Tanno Miesmaa, 1925, ieder ca. 15x15 cm., per stuk
11996: - MODE Liedje `Veronica mijn troelala!' door Kees Pruis, met zinspelingen op mode. Ca. 1935. Gedrukt, 8(: 1 p.
11998: - MOL, VAN Brief met bijlagen van Hanns Friedhelm van Moll, Heidelberg 1994, inzake de familie Van Mol te Vessem en Lommel, ca. 1700 - ca. 1960. 12 p.
11999: - MONGERS, DOESBURG Poëziealbum van Cecilia Mongers, met inschrijvingen uit de jaren 1876-1900. 1 deel, rug beschadigd.
12059: - ROORDA VAN EYSINGA, KUINRE Aantekeningen van Ds. S. Roorda van Eysinga betreffende drie van zijn kinderen, gedoopt te Kuinre in 1795, 1796 en 1799. Folio, 2 p., 1800. Met driemaal de handtekening van Roorda van Eysinga.
12064: - "SANTE, VAN; CRAMER Menu's voor diners ter gelegenheid van het 25- en 50-jarig huwelijk van J.W. van Sante Jr. en E.F. van Sante-Cramer, juni 1938 en juni 1963. 8 p. met foto en handtekeningen van aanzittenden."
12052: - RITT Aquarel, 29x43 cm., van paard in landschap, gesigneerd Jo Ritt 1990 (of 1930, of 1950).
12057: - "ROEVER, DE; HULSCHER Gedrukte uitnodiging tot bijwoning van de begrafenis van Cornelia Hulscher, huisvrouw van Nicolaas de Roever, op de Haarlemmerdijk. Amsterdam 1786. 4(, oblong, 1 p."
10458: - Hulde der vriendschap aan de nagedachtenis van ... Cornelis Fransen van eck, oudsten hoogleraar aan de doorluchtige schole, rustend predikant bij de Herv. Gem. te Deventer ... op het onverwachtst overleden den elfden van lentemaand 1830, in den ouderdom van bijna 66 jaren. Deventer, A.J. v.d. Sigtenhorst, 1830. 8º: 10 p.
10466: - Verjaargroete aan ... J. Van wijk Roelandsz. door P.H. Gallé. Kampen, W.J. Cibout, 1831. 8º: 11 p.
10488: - Mr. W. Bilderdijk ter gedachtenis. Haarlem, 1832. 8º: 16 p. Met titelvignet door J.P. Lange naar Michaelis.
10491: - Gezangen voor het feest, hetwelk ter eere van den schoolopziener mr Th. Van swinderen zal gevierd worden, die deze zijne betrekking vijfentwintig jaren heeft vervuld (te zingen den 12 juny 1832 in de Peper Gasthuis-kerk te Groningen). Groningen, J. Oomkens, 1832. 8º: 15 p.
10495: - Gedachten bij het ontvangen bericht van het overlijden der hoog eerwaardigen Heer George Hendrik Lagers, door Cornelis Loots. z.p. 8º: [4] p.
10501: - Aan mijn vriend Suerman, bij het graf zijner eenige dochter. z.p. 8º: [3] p.
10504: - Cornelis Loots. Door H.H. Klijn. z.p., z.j. 8º: 27 p.
10506: - De nagedachtenis van wijlen Willem Holtrop, reg. mr. van de A. Loge La Charité, gevestigd in het O. van Amsterdam, plegtig gevierd den 10 d[ag] der 7 m[aand] 5835. Amsterdam, C.M. Ferrari. 8º: 62 p. met portretlitho door M. Dessaur.
38159: - Tobacco talk and smokers'gossip. An amusing miscellany, London 1884, 18 + 148 pag.
63045: - Wapenkaart/Coat of Arms Does (Van der).
12067: - SCHADE, VOSMAN, OCTROOI Drie fotoalbums afkomstig van Theodora Clara Alida Schade, geb. Amsterdam 1927, dochter van Aloysius C.J. Schade (1893-1961) en Maria Anna Vosman. Met familiefoto's (ook van ouders en grootouders).
47499: - Notitia necrologica (....) Joannis Baptistae Roberti, baronis van Velde de Melroy et Sart-Bomal, XIV episcopi Ruroemundensis, Brussel [1824]. 11+ (1) pag.
38021: - Hoe ontstaat onze courant? z.pl., z.j., plaatjesalbum Niemeijer Tabak, compleet met alle plaatjes. Achteromslag licht beschadigd, maar heel redelijk exemplaar.
29690: - ALKMAAR, BEGRAFENISKOSTEN KINDERLIJKEN -- ‘Alteratie en ampliatie van het 2e- art. op de keuren en ordonnatie op het begraven van kinder lyken binnen de stad Alkmaar’, dd. 29-11-1774. Groot blad plano, gedrukt (wed. J. Maagh) 1 pag. Wapen van Alkmaar in houtsnede.
48339: - ROOMS KATHOLIEK--- Verklaring, d.d. Rome 20-1-1858, betr. een zilveren figuurtje, door frater Anthonius Ligi-Bussi urbinas, Archepiscopius Econienses. Folio, oblong, deels gedrukt, 1 pag., watervlekkig, slijtage.
48337: - ALMA--- Portretfoto, carte-de-visite formaat, van de heer Alma, 's-Gravenhage, ca. 1900.
39875: - Wij varen weer! Amsterdam 1945, 109 pag., geïll.
48419: - HUYGENS--- 19e eeuwse kopie van een brief van Christiaan Huygens, d.d. 19-1-1652 aan zijn broer Louis Huygens te Londen. Manuscript, 4°, 2 pag.
48421: - CAVELIER, LE--- Brief van R.T. le Cavelier te Rhenen, d.d. 1900, aan A.A. Vorsterman van Oyen, betr. familie Le Cavelier.
48423: - CATS, STAES--- Facsimile van brief van Jacob Cats, d.d. 20-12-1620 aan raadsheer Staes. 1 pag., gedrukt.
62120: - Affiche 'Vreede en Vryheid'.
52896: [CALVI, FRANCOIS DE] - Historien ofte practyke der dieven, in dewelcke begrepen zijn seer jammerlijcke feyten, subtijle dieveryen en bedriegelijcke stratagemens van gaudieven en kleyers, tot waerschouwinge van koopluyden en reysende persoonen om sig te wagten voor snode practijken der gaudieven en beursesnijders. Oock seer nut en bequaem voor officieren en rechters om de deliquanten te overtuygen ende verborgen moorden en dieveryen uyt te vinden. Den lesten druck opnieus vermeerdert. Utrecht, W. v. Paddenburg 1688.
42419: [LAUREMBERG, JOHANN] - Veer schertz-gedichte: I. Van der Minschen itzigem Wandel und Maneeren. II. Van almodischer Kleder-Dracht. III. Van mormengder Sprake und Titeln. IV. Van Poesie und Rymgedichten. [Hamburg?], 1682.
12092: - SMITS VAN OYEN `Jacob Dircks Dielen alias Smits en de stamreeks van de famile Smits van Oyen', typoscript door W. Wijnaendts van Resandt. 1985, 37 p.
42031: - Beeldenaer ofte figuer-boeck, dienende op de Provisionele ordre vander Munte, uyt-ghegeven by de M.E.H. de Staten Generael, op den 6-10-1608. Gravenhage, H. Jacobsz, 1608.
42037: [ROGGE, C.]M - Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden, sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780. 4 delen in 2 banden, In Braband, 1790-1792.
29678: - INDIË, DE LANGE -- Poesiealbum van Jeanne de Lange, dd. Batavia 1868-1871, met 13 inschrijvingen en enkele losse bijlagen.
29688: - HOLWERD, RUURD HANSES -- Rekening van Ruurd Hanses te Holwerd, dd. 1765 voor een maaltijd en drank voor 14 heren (w.o. H.D.E. van Aylva, Knief en Sixma) i.v.m. het opnemen van het Dwarsmeer en Maudelige Vaarten. Manuscript, folio, 1 pag.
12098: - STIENKERS Uittreksel uit overlijdensregister Ueffeln onder Osnabrück, betreffende het overlijden op 1 april 1825 van Margaretha Maria Stienkers geb. Holzgreven. Folio, 1 p., met lakzegel.
12080: - SCHRIJVER Concept van een rekwest aan de koning door Johannes Schrijver, fungerend procureur bij de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, om aangesteld te worden tot procureur aldaar. Folio, 2 p.
10542: - Graf-dicht op ... Arnoldt Kimijzer, beroemd in het maken, uitspreken en schrijven van vele zeer voortreffelijke heilgedichten, enz., veel geacht en zeer bemind burger en inwoner der aloud vermaarde stad Dortrecht en aldaar overleden den 25ste van Oogstmaand 1842 in den ouderdom van 66 jaren. Dordrecht, M. van der Hoeven. 8º: [8] p.
10546: - Uitboezeming bij gelegenheid der 25 jarige echtvereeniging onzer geliefde ouders Joannes Henricus Schmier en Elizabeth Sebilla Smits, gevierd te Leyden den 14 february 1844. z.p. 8º: 11 p.
10548: - Tafelzang bij gelegenheid der ondertrouw van ... H. Oolgaardt en mijne geliefde nicht Mejuffrouw H.M. Roos, gevierd den 7 juny 1844 in den tuin de Nederlanden [te Amsterdam]. z.p. 8º: 14 verschillende gedichtjes van 1 tot 4 p.
12099: - STOETE, HEYLBORN Ter bruylofte van Mons. Stoete en d'eerbare Theresia Heylborn. 4(: [2] p., [19de-eeuws].
18373: [THEMMEN, PHOEBUS HITZERUS] - Komieke en vermakelijke Boeren-reis, van Dirk den eenvoudigen en zijne zonen uit het Overmaasche naar Delft. 3de druk. “Gedrukt in Nederland”, z.p., zonder naam, 1839.
18374: [THEMMEN, PHOEBUS HITZERUS] - Komieke en vermakelyke boeren-reis van Dirk den eenvoudige en zijne zonen, uit het Overmaasche naar Delft. 4e druk. Rotterdam, J. Bergé, [1877]
18375: [THEMMEN, PHOEBUS HITZERUS] - Een Anecdotisch reisje van Holland naar Engeland, in twaalf dagen uit en te huis. Amsterdam, Lodewyk van Es, 1814.
12103: - STRUIJK VAN BERGEN Handtekening van notaris Struijk van Bergen te Dinteloord. 1825, 1 p.
12105: - SUCHTELEN, VAN Drie delen met de genealogie Van Suchtelen in handschrift. 19de-eeuws. Folio.
29601: - RENESSE, MEIJERS -- Brief van een jongen, J. Meijers dd. Renesse 15-8-1939 aan zijn vrienden Menso en Piet Kramer te Bergen NH. Manuscript, 4 pag.
48619: - GEBEL, GEBHARD--- Correspondentie tussen C. de Jong en S. Gebel de Gebhardt te Courthezon, 1983, betr. fam. Gebel en Gebhard. Manuscript, 4 pag.
48617: - FAVIER, FAFIE--- Correspondentie tussen C. de Jong en dr. G. Fafie te Soest 1984, over familie Favier. Manuscript, 2 pag.
48615: - SCHOLL--- Correspondentie tussen C. de Jong en dr. J. Eschbach te Mulhouse, 1986, over wapen Scholl. Manuscript, 2 pag.
48613: - RAM, CLASSEN--- Correspondentie van C. de Jong met Jacques Duhamel te Versailles 1983, over fam. Ram van Schalkwijk en Nicolas Classen. Manuscript, ca. 10 pag.
48607: - BATEN, MILLEVILLES--- Correspondentie met H. Collet-de Batene over familie Baten en Millevilles, 1987. Ca. 25 pag.
48609: - COTTIGNIES--- Correspondentie met Patrice Cottignies 1986, over diens familie. Manuscript, 4 pag.
48611: - WIJCKERSLOOT VAN WEERDESTEYN--- Correspondentie van J. de Jong met Claude Donadello, 1982, o.a. over familie de Wijckersloot van Weerdesteyn, ca. 12 pag.
13411: - LEESGEZELSCHAP, UTRECHT Rondzendbriefje langs de leden van een leesgezelschap bij een nieuw tijdschrift met verzioek om aan te tekenen of men dit wil aanschaffen, 19e-eeuws, Utrecht, 1 p., manuscript.
13922: - BOVENS, VAN DEN BRINK Akte van transport, d.d. Amsterdam 1802, waarbij de curator over de goederen van Jan van den Brink, wonende op de Genedijk onder Opsterland, een huis op de hoek van de N.Z. Achterburgwal en de Kaarnsteeg te Amsterdam verkoopt aan Anthony Bovens. Charter op perkament, zegel verloren.
13905: - FEITH Twee gedrukte levensberichten van Mr. H.O. Feith, overleden te Groningen 27-3-1849. Beide overdrukken uit de Groninger Courant, doch geheel verschillend, resp. 1 en 4 p.
13907: - WEST-INDIË Brochure betr. de inzending Surinaamse citrusvruchten op de Indische Tentoonstelling in het Westbroekpark te ‘s-Gravenhage, 1932. Ingezonden door C.L. Tomson te ‘s-Gravenhage, 14 p., geïll.
13910: - ROTTERDAM, BOLL, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie door Jorina Boll, Rotterdam 1850. Afgeknipt en gebruikt als kaftpapier.
13914: - HAARLEMMERLIEDE, INLAAGPOLDER Ca. 25 nota’s ingekomen bij het bestuur van de Inlaagpolder onder Haarlemmerliede, ca. 1860 - ca. 1930.
13915: - "WOERDEN, LUTHERSE GEMEENTE, KESPER Programma van de viering op 11 november 1883 van 400 jr geboorte Luther, te Woerden, onder Ds. A.M. Kesper, folio, 3 p., gedrukt; lied bij 25 jr evangelie viering A.M. Kesper, 1893, 1 p., gedrukt; gedichtje op Johannes Pistorius en Woerden, 1825 (?), 1 blz., gedrukt."
12115: - "TEYLINGEN, VAN; HOORN Brief van C.J. van Teylingen, Hoorn 12 maart 1835, met felicitaties aan de ouders van een meisje dat belijdenis deed. Folio, 1 p."
12118: - TONEEL (?), KARIKATUURPORTRETTEN Zes karikatuurportretten, waarschijnlijk t.b.v. het grimeren van toneelspelers, steeds twee op één blad (en face en en profil), volgens opschrift van zes juryleden. Ieder blad 25x35 cm., tekeningen in kleurpotlood, ca. 1930. Samen
12119: - TORCK VAN ROOSENDAEL, BIJVANCK Drie brieven van G.G. Torck van Roosendael, geb. van Nijvenheim, aan de heer Bijvanck, d.d. Roosendael 1810. 4(: 3 p.
12123: - TYDEMAN, HUGENHOLTZ Gedeeltelijk gedrukte aankondiging van het huwelijk van M. Tydeman en H. Hugenholtz, Delft 25 september 1794, gericht aan de heer De Vlieger. Folio, 1 p.
12128: - VARELEN, VAN Brief van J.E. van Varelen, Haarlem 1835, aan mr. W.H. Tydeman te Leiden. 4(: 1 p.
12129: - VERDONK, KOPPER, ZAANDAM Ter herdenking van de 25 jarige echtvereeniging van onze geliefde broeder en zuster Willem Verdonk en Trijntje Kopper, van hun broeder en zuster Pieter Verdonk en Jannetje Ruyter, [Zaandam], 1887, 24 april 1912. 4(: [4] p.
12137: - VOOGT Kerkbriefje (gedrukt) van bevestiging en intrede van Ds. Johannes Everhardus Voogt te Amsterdam, november 1845, 50x12 cm., 1 p.
38027: - Wonderdoeners en aflaatkramers in de 19de eeuw, eene paralel der 16e en 19e eeuw (...) uitgelokt (....) door het geschrift Johannes Ronge, de katholieke priester en de slechte drukpers, Amsterdam , Weytingh v, d. Haart 1845, 132 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
11427: - HOOFT Gedrukt programma `Vieringhe van het CCCste verjaeren des gheboortedaghs van den heere Hooft, te Amsterdam'. 1881. 4(: 4 p.
38819: - Vreugdebedrijven der Groninger boekdrukkers en boekverkopers bij het tweede eeuwgetijde der Hoogeschool van Groningen, Groningen, Bolt en Zuidema 1814,39 pag.
13199: - RAPPARD (VAN) ‘Familieverwantschap met wijlen mej. Eugenie Rappard. † 2-11-1922’, manuscript 8º oblong, 1 p.
55417: --- - Index librorum prohibitorum usque ad annum 1704. Regnante Clemente XI P.O.M. Rome, Typographia Reu. Cam. Apost., 1682.
56431: -- - Verslag over den staat der gestichten voor krankzinnigen in de jaren 1860, 1861 en 1863, 's-Gravenhage 1865, 216 pag., los.
14259: - HOORN, VEEMARKT, HOUTSNEDE “De Hoornse Beestemarkt”, opschrift in pen boven een 17e-eeuwse houtsnede, 10x29 cm, met een gezicht op de veemarkt te Hoorn. Op de achtergrond een zevental huizen, het meest linkse huis met het wapen van de stad Hoorn op de gevel. Rechts een gracht met schip waarin een koe wordt gebracht. In het midden het marktveld met enige tientallen koeien en personen. Het houtblok is ongesigneerd maar knap gesneden.
12113: - TETTERODE, HOOGKARSPEL Tot dankbaarheyd. Aan den eerwaarde heer Nicolaus Tetterode, leeraar tot Hoogkarspel over syn Ed. leerreede ... uytgesprooke in de Nieuwe Kerk tot Amsterdam den 19 october 1740. Folio: [2] p.
12177: - ZAANDAM Heil en zegenwensch aan onze geliefde ouders ter gelegenheid van hun 25 jarige echtvereeniging [te Zaandam], 1882-1907. 4(: [4] p.
12172: - WTTEWAAL, SLOET, MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE Briefje van G. Wttewaal, 19 mei 1836, aan M. Tydeman, betreffende twee bundels van zijn neef Sloet en het voorstel om Sloet lid van `Letterkunde' te maken. 1 p.
12150: - WARNSINCK, VAN KELCKHOVEN, HELMOND Concept gedicht door M.C. Claessen `In het album van Warnsinck, boekbindersleerling bij Van Kelckhoven te Helmond, 14 april 1841'. Folio, 2 p.
12152: - WAUBERT DE PUISEAU, FRIESLAND Brief van Waubert de Puiseau aan zijn zuster `de wed. J.G. de Loches geb. van Goudriaan op het Donker Spaarne bij het sleepershoofd te Haarlem'. Z.p. [Leeuwarden], wrs. vroeg 19de-eeuws. 4(: 4 p.
12155: - WEISSMANN DE VILLEZ Briefje en drie eigenhandig geschreven gedichten van C.A.P. Weissmann de Villez, ca. 1836-1841, 20 p.
12159: - "WESTRENEN, VAN; GUYKING Ontboezeming voor koning en vaderland door den vervaardiger eerbiedig opgedragen aan ... Mr. J.A. van Westrenen van Driebergen buitengewoon kamerheer van Z.M. 4(: [1 blad.], Gekalligrafeerd met zilver op blauw papier, versierd met het Nederlandse wapen en bloemguirlandes. [19de-eeuws.]"
12162: - WEYLAND, DEN TEX Vier verzenboeken afkomstig van J.J. Weyland en van Susanne Weyland, 1855-1886, met een groot aantal inschrijvingen van familieleden, vrienden en vriendinnen.
12164: - WIARDI BECKMAN, VAN DAALEN, LEKSKER VEER, THIEME Rijmpje voor den heer Mr. M. Wiardi Beckman en jonkvrouwe M.J. van Daalen bruidegom en bruid den 3 aug. 1830 aan het Leksker Veer. 8(: [4] p.
12166: - WILHELMIUS, KORTEBRANT, VLISSINGEN De godsvrucht, toegewijdt aen ... Wilhelmus Wilhelmius, A.L.M. Phil. Doctor en lidt der Kon. My. te Londen, toen zijn eerwaerde tot leeraar te Vlissingen beroepen was. 1748. 4(: [13] p.
12168: - "WITT, DE; HAARLEM, GYMNASIUM Prijsformulier uit een prijsboek voor Joannes de Witt, uitgereikt door het Haarlems gymnasium in 1808, getekend door rector H. Waardenburg en curatoren J. Stafford, M. van Geuns en A. van den Ende. 8(, deels gedrukt, 2 p."
12170: - WOLFF, ROSSEM Gekalligrafeerd blaadje met de tekst `Gezangboek van Cornelia Wolff, 1809'. Rossum den 6 Dec. 1809'. 12(: 1 p.
12187: - "AARSSEN, VAN; VAN DAM VAN BRAKEL Genealogie van Van Aarssen. Manuscript, ca. 80 p., geb., folio, ca. 1850."
12180: - "ZANEN, VAN; VAN AERSSEN Brief van de procureur Jacob van Zanen, 's Hage 1745, betreffende de `doleantie in de personele quotisatie' (waarschijnlijk ten name van de heer Van Aerssen van Voshol te Amsterdam). 2 p."
14691: [KENKEL, A.] - De Kenkel-Swildens Konnektie. Memorabilia uit de levens van Herman Kenkel en Mies Swildens, 1900-2001.
14721: [SCHEFFER, J.H.] - Het geslacht Speelman.
12216: - AUCHEMANT, JESSENS, DE LA FOLIE Drie kwitanties voor ontvangen gelden van de procureur Pieter Jessens als executeur-testamentair van Jhr. Jacques Augustijn Auchemant, d.d. 1728, resp. van de broer Ignatius D'Auchemant, van de schoonzuster Anna de la Folie, en van de neef François Ignatius Auchemant. Folio, 1 p.
12190: - ALKMAAR Krantenberichtje uit Algemeen Handelsblad, 13 december 1925, betr. oprichting van de vereniging `Oud-Alkmaar'. 1 stuk.
12193: - ALKMAAR `Staat van In en Doorgevoerde vee en anderen belaste objecten aan de Texielschepoort' te Alkmaar in de periode 5-12 november 1853. 1 stuk.
12195: - ALKMAAR, GOEDE, KRAAKMAN Proces-verbaal van de opening der stembriefjes d.d. 30 maart 1881 voor een lid van de gemeenteraad van Alkmaar, 4 p.
61253: - The Hague
12208: - ANDERSEN Bronzen penning met buste Hans Christian Andersen, 1875-1975, ontwerp Harold Salomon. Middellijn 7 cm. Fraai.
12211: - APELDOORN, DE WINTER Collage van knip- en plakwerk van oude postzegels, voorstellende een huis tussen bomen, in eiken lijst achter glas, 37x52 cm. Op de achterzijde: `Dit is de ouderlijke woning van overgrootvader B.G. de Winter te Apeldoorn, Swolsscheweg 147. Vervaardigt door H. de Winter 1854, oud 74 jaar, 1928'. Aardig voorbeeld van volkskunst.
49093: - BERG AMBACHT, TIMMENS--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van J.A.J. Timmens, d.d. Bergambacht 1848, manuscript.
49091: - "GROOT, DE; ENSCHEDE--- Blaadje uit album amicorum van Pauline de Groot met bijdrage van haar vader J.J. de Groot, d.d. Enschede 1835, manuscript."
49089: - BIJ, DE--- Blaadje uit album amicorum van Geertruida Maria de Bij, geb. Rotterdam, met bijdrage van broer A.N. de By, d.d. 1840, manuscript.
49087: - GENDT, VAN--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van A.C. van Gendt, d.d. Deventer 1845, manuscript.
49083: - WESTERMAN--- Gedicht 's levens speeltoneel, gesigneerd M. Westerman, 4 pag., manuscript, 19e eeuws.
49081: - SCHORRER--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van L.J. Schorrer, 2e luit., d.d. Harderwijk 1836.
1553: [LAARS, T. VAN DER] - Kalender voor het Jaar 1900. Uitgegeven door Het Nieuws van den Dag. Amsterdam [1899]. Geïll., 30 p.
12225: - BELASTINGEN, HOLLAND `Ontwerp van een hoofd-geld, in de provintie van Holland en West-Vriesland, in plaats van de pagten van de gemeene middelen'. Extract 1748, 12( (paginering p. 98-102).
12230: - BERGH VAN EYSINGA, VAN DEN Gedicht `Theologia' door dr. H.W.Ph.E. van den Bergh van Eysinga, 1 p, 4(, begin 20ste eeuw?
12232: - BEZEM, SCHERMERHORN, KALLIGRAFIE Vier bladen kalligrafie, gesigneerd door D. Bezem, 1827, 1828, Schermerhorn 1853 en Schermerhorn 1870, ieder blad 32x42 cm.
47973: - FRIESLAND, DOOPBOEKEN, TROUWBOEKEN, LIDMATENREGISTERS--- 'Placaat omtrent het houden van aantekeningen van de ledematen der kerke, het doopen der kinderen en den persoonen die getrouwd worden', uitgevaardigd door de Staten van Friesland 28-2-1772. Gedrukt, 4°, 23 pag., in sierpapier omslag.
12286: - CROESER, VAN HOOLAND, POSTSTUK Brief van ... van Hooland, Bagattestraat te Gent, aan Baron de Croeser te Brugge, d.d. Gent 10 september 1856, 1 p.
12288: - "DAENDELS, INDIË Brief van L.J.(?) Daendels, d.d. Amsterdam/Rotterdam 1869, met mededeling dat hij naar Java vertrekt en te Batavia onder de naam J. Daendels & Co een cargadoorszaak zal vestigen; 4(, 1 p., deels gedrukt."
12290: - DAM, VAN `Morgenstond', gedicht, 8(, 4 p., gesigneerd `Jacob van Dam, landman en veearts'.
12296: - DOESBURG, VAN GESSELER TE LINTELO Extract uit het doopboek van Doesburg d.d. 18 juni 1760, betreffende de doop van Bernhard Jan Joost, zoon van Abraham te Lintelo en Maria Helena van Gesszler, 1 stuk. Met brief van J.A. van Middelburg (?) d.d. Samarang 13 september 1812 aan de heer Gisseler te Lintelo te Batavia, 3 p. en met een envelop gericht aan A.W.L. van Gesseler te Lintelo, gepens. kolonel te Doesburg.
12297: - DOETINCHEM, HUSLEY, RENSEN Stuk in een rechtzaak voor het gerecht van Doetinchem tussen Jac. Husley, gedaagde, en vrouwe Mechteld van Waey, wed. van Joh. Rensen, borgermeester van Doetinchem. Folio, 6 p., ca. 1731.
12304: - "DOUWES Adreskaart van Willem Douwes, hovenier, Argonautenstraat 74; 1 p., gedrukt."
12306: - DUBBELHUWELIJK, RANSDORP, MOUTHAAN, LUCASSEN Extract uit de schepenrol van Ransdorp d.d. 23 augustus 1672. Pieter Cornelisz. Mouthaen, eerder man van Brecht Cornelis en Philip Lucassen, tegenwoordig man van Brecht Cornelis, verzoeken van de huwelijksband met haar ontslagen te worden. Zij was 12 juni 1672 met Lucassen getrouwd, denkende dat Mouthaan, die uitlandig was, was overleden. Schepenen ontbinden wel haar huwelijk met Mouthaan, maar niet dat met Lucassen. 2 p., gelijktijdig gezegeld extrac
12308: - DUIVENDRECHT, BOEKENOOGEN Handschrift kopij voor het artikel Duivendrecht door G.J. Boekenoogen, geplaatst in Nomina Geografica Neerlandica VII, 131-133: 3 p.
12310: - DWARS Mengelingen in proza en poëzie, bundel handgeschreven gedichten en prozafragmenten, samengesteld door de theologisch student en letterkundige Willem Arnoldus Dwars (1793-1855) in de jaren 1817-1819. 4(: 400 p., geb. in halfleren band.
63047: - Wapenkaart/Coat of Arms Does (Van der).
62829: - Wapenkaart/Coat of Arms Nassau.
15535: [LOVERINGH, J.?] - "Historische en natuur-kundige lente-reis door Zuid- en Noord-Holland, en een gedeelte van het Sticht van Utrecht; gedaan door een viertal vrienden, en nu, bij wijze van brieven, medegedeeld. Opgehelderd met oudheid-kundige aantekeningen. 2 delen in 1 band. Amsterdam: J. Loveringh, 1768."
56397: N & H., - De bezorgdheid omtrent het voortdurend bestaan der Delftsche akademie, 's-Gravenhage 1849, 22 pag., geb.
62388: - Wapenkaart/Coat of Arms: Acquoy
12318: - EV[E?]RARD, NAMEN Twee, deels gedrukte verklaringen uit Namen betreffende `la femme Evrard et son fils, medecin' (1748) en `Anne Therese Joseph Evrard, fille d'Antoine Joseph Evrard, bourgeois de cette ville'. (1761), 2 p.
12311: - "ELBURG, BEURTVAART NAAR AMSTERDAM `Kennisgeving' d.d. Amsterdam 27 januari 1817 en Elburg 15 februari 1817 betreffende de tarieven voor personenvervoer Elburg-Amsterdam v.v.; folio, 1 p., gedrukt."
12313: - ELLEWOUTSDIJK (Z.), OVERLOOPER `Overlooper van de parochien en heerlijkheden van Ellewoutsdijk, Everinge, Driewegen en Kondorpe met de polders en gevolge Ter Sluis van Ellewoutsdijk uitwaterende' over 1824, `verhevend en overgezet' door de landmeter M. Nijsse Gz. Folio, 50 p.
12316: - "ES, VAN; ROTTERDAM, MAARSSEN Poeziealbum van Cor(nelia?) van Es, Rotterdam/Maarssen (school?) 1863-1865, 1 deel."
12249: - BOXTEL (N.-BR.) Getekende kaart `kaart van de gemeente van Boxtel, provincie Noord-Brabant, getekend uit het kadastrale plan van die gemeente', pentekening met kleur, schaal 1:20.000, ca. 1850, 62x95 cm.
12254: - BREDA, VAN Fragment van een brief geschreven en ondertekend door Van Breda, 1 p., z.j.
12255: - BREGGEN, VAN DER Brief van de arts F.A. van der Breggen, Nieuwe Gracht 60, Haarlem, d.d. 1942, aan zijn narcotiseur, 1 stuk.
12259: - BROES, BOON Brief van ds. W. Broes aan ds. C. Boon te Medemblik betreffende een `open brief' in de Godgeleerde Bijdragen over de kinderdoop. Z.j. (19de-eeuws).
12262: - BRUINVIS, KRAAKMAN Gedicht door C.W. Bruinvis op het overlijden van de vrouw van mr. J.P. Kraakman, d.d. 5 september 1904, 2 p.
12267: - BUSAAN, PARTICIPANT IN SCHEPEN, FRIESLAND Achttiende-eeuws aantekenboek met: a. aantekeningen van godsdienstige aard, en: b. aantekeningen betreffende de familie van de eigenaar, A.J. Busaan, en: c. aantekeningen betreffende de financiën van de eigenaar. 1 deel, waarvan 20 p. beschreven.
12269: - CADERIUS VAN VEEN Brief en briefkaart van Jan Caderius van Veen, Koog aan de Zaan 1971, 2 stuks.
12271: - CASEMBROOT Gekalligrafeerde tekst: `Appertient à moy, Casembroot, 1653, manu propria'. 4(: 1 p.
12282: - COMMANDEUR Slecht exemplaar van C. Bruin, Noordhollandsche Arkadia uit 1732, zonder platen, met enige malen de naam van de eigenaar in pen: `Cornelius Commandeur, Rijp 1852'.
12285: - "CONRAD, VAN BEUSEKOM Brief van Ir. Conrad, La Haye 1859, aan Messrs Lange Brothers te Londen; 8(, 1 p."
12319: - "FADDEGON Adreskaart (4 p.) van drukkerij Faddegon & Co. te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage; eerste helft 20ste eeuw."
12323: - FRANKRIJK, SOCIÉTÉ D'ETHNOGRAPHIE Handtekeningen van de bestuurders in 1859 van de Société d'Ethnographie Orientale et Américaine, te Parijs: prins Vlaugali-Maudjèr(in) (?), Aubin, Alfred Maury, J. Oppert, Eichhoff, Jomard, Léon de Rosny, le baron de Bourgoing, 1 p.
12324: - FRIESLAND, GALAMADAMMENSLUIS EN -BRUG Reglement op het gebruik en bestuur van de Galamadammensluis en -brug, d.d. 1837. Aanplakbiljet. Plano, 1 p., gedrukt.
12326: - FRIESLAND, TOLHEFFTING TERBRANDSTERSCHANS EN BLESSE Publicatie, d.d. 1828, van de gouverneur van Friesland betreffende tolheffing te Terbrandsterschans en Blesse op de weg Leeuwarden-Meppel. Plano, 1 p., gedrukt.
12328: - FROST, VAN MAANEN Brief van Dr. Ridder John Frost, d.d. `La Haye à Societé au Plein', 20 mei 1834, aan de minister van Justitie Van Maanen, 1 p.
12332: - GELDERLAND, RECHTZAKEN Gedeelten van een formulierboek voor advocaten in Gelderland. Stukken van rechtzaken waarbij de namen van partijen meestal zjn vervangen door A, B, etc. Folio, ca. 50 p.
13340: - HOENSBROEK (?) “Repliek” in een rechtzaak tusen Leenaert Meyers als vader van zijn dochter Werbken Meyers en Thijs Oysen ende Mathijs van Weitseurveel (?) Schultet van Housbroeck, dd 1651, 4 p., folio, manuscript.
29668: - LELIE, DE, VAN DIJCK -- Gedrukte uitnodiging voor de zielediensten voor de overleden Adrianus de Lelie, december 1820, in de R.K. kerk van W. v. Dijck te Amsterdam, folio, 1 pag. oblong.
29670: - LELIE, DE, MORRIA, VAN DIJCK -- Gedrukte uitnodiging voor de zielediensten voor Maria Theresia Morria, wed. Adrianus de Lelie, in de R.K. kerk van W. v. Dijck te Amsterdam, December 1821, folio, 1 pag, oblong.
37941: - Fries zilver. Catalogus Fries Museum, Leeuwarden 1968, 410 pag., geïll.
10748: - Koperen feest van den heer en mevrouw Pels Rycken-Beijnen gevierd 16 September 1905. z.p. 4º:[1] p.
10751: - Zes oud-Hollandsche liedekens van vrijen en van trouwen, 19 April 1894, 19 October 1906 en het monogram F.M. Haarlem, Ruijgrok & Co. 8º: [8] p.
10753: - [Vier liederen op de bruiloft van NN met NN] dd 4 November 1906. z.p. 8º: [4] p.
10759: - Wens ter gelegenheid van het huwelijk van den heer Jan Vermande Jr, uit Hoorn en mej. Coba Van Maanen uit Utrecht. Gehouden te Utrecht, 25 Juli 1907, om in deez' feestlijke zaal, met groot kabaal, uit volle longen, te worden gezongen. Rolletje, 8 1/2 x ca 600 cm, geïll., aan het begin wat beschadigingen.
15580: [MARTINET, JOHANNES FLORENTIUS] - Nieuw geschenk voor de jeugd. Deel V. Amsterdam: Joh. Allart, 1794.
44405: - LATUM, VAN--- Foto van grafmonument voor P.C. van Latum (1874-1939), 9x6 cm.
63097: - Wapenkaart/Coat of Arms Barnevelt (Van).
12343: - GRAAFSCHAPPER, DE Stukken betreffende het vijftigjarig jubileum van De Graafschapper, Christelijk Volksblad voor Oost-Veluwe, Zutphen en de Graafschap, 1877-1927, te Aalten.
12340: - "GOES, VAN DER; VAN DER BRUGGHEN, BAUMAN, BRAND, WELTER Verjaardagenboekje van ?, ca. 1884."
12346: - GRIFFIOEN Gekalligrafeerd visitekaartje met tekst: `W. Griffioen Jr. P.F.', vroeg-20ste-eeuws.
12347: - GROLLO, KERKERAAD Elf stukken ingekomen bij de kerkeraad van Grollo in Drenthe, 1848-1917.
12349: - GRONINGEN `De jonckeren hovelingen, eygenarfden ende volmachten der Ommelanden tusschen d. Eems ende Lauwers doen te weten'. Folio, 1 blad, gedrukt, gedateerd in druk July 1645, verbeterd in pen `gearresteerd 27 juni 1645 en gepubliceerd 12 september 1645'. Getekend O. Tamminga en A. Berchuys, secr.
12351: - "GRONINGEN, BIEWENGA, INDEN, HEIKEMA Boekje met geschreven kwitanties betreffende ontvangen gelden wegens landhuur van De Bolkampen en wegens rente, ontvangen door H.J. Inden te Groningen en later door Berend Tjassens Biewenga (gehuwd met Annegien Siebolts Heikema), eerst te Wirdum, later te Loppersum, van B.T. Biewenga en later van Derk Harms Smit; 1 deeltje, 1860-1888."
12389: - HOLTHAUSEN Poeziealbum van Henriette Holthausen, 1923-1926, met inschrijvingen o.a. te Ammerschweiler en Lausanne.
12377: - HENKELS Gedrukte dankbetuiging, Rotterdam maart 1941, met handtekening J.D.(?) Henkels, 1 stuk.
12382: - HINLOPEN Enkele brieven e.d. betreffende de familie Hinlopen, 8 stukken, 20ste-eeuws.
12384: - "HOCKE, PEIROLET `Poezie van diverse perzoonen, Ao 1785'; cahier, gebonden in een deel van een riemkap, met ingeschreven verzen."
49513: - NIEUWER-AMSTEL, AMSTELVEEN, WEGEN--- De Amstelbode 18-2-1882, Nieuwer-Amstel's vrijheidskreet aangeboden aan Z.M. Willem III. Plano, 1 blad, gedrukt.
49515: - AMSTERDAM, KUIPERSGILDE--- Kuipersgilde te Amsterdam. Twee gedrukte afbeeldingen d.d. 1864 van het beeld van St. Matthys en gilde symbolen, samen met manuscript toelichting op 1 blad, plano, oblong.
49517: - VISSERIJ, LAGE ZWALUWE, TWINTIG-HOEVEN--- Verbod van de stadhouder / koning Willem III d.d. Kensington 14-5-1696 tot het stelen van vis en zalm uit de fuiken bij Twintig-hoeven en Lage Zwaluwe. Groot blad plano, 1 pag., gedrukt.
12396: - HORSTEN Poëziealbum van Jo Horsten te 's-Gravenhage, 1917-1921.
12399: - IDDEKINGE, VAN Tekening van kerkje etc. met eronder: `A.W. van Iddekinge fecit 1762', 10x16 cm.
12405: - INDIË, SCHOOL BANDOENG IN 1949 `Klasseschrift klasse VIII HL, Prinses Julianaschool, Ambonstraat 3a, Bandoeng', 1949, 1 deel, folio, met tekeningen en teksten van de leerlingen, waarsch. kort voor hun terugkeer naar Nederland.
12407: - INDIË, TENGNAGEL Brief van L.(?) v.d. Klaarn (?) aan een `excellentie' (de gouverneur-generaal van Indië?), d.d. Batavia 30 oktober 1771, betreffende de loopbaan van de heer Tengnagel, een protégé van zijne excellentie. De schrijver droeg hem in 1770 `het tweede pakhuismeesterschap in het nieuwe kleedepakhuys' op en recentelijk ook de administratie van de kleine winkel. 4(: 2 p.
12412: - JANS, KALLIGRAFIE Twee gekalligrafeerde bladen, folio, oblong, getekend 21 maart 1777, Jantje Jans.
12420: - KAMPEN, GRITTERS DOUBLET Poeziealbum van Ida N.N., te Kampen, 1880-1885, 1 deel.
29334: - LOTERIJ -- ‘Lotisico Uw geluk’ brochure van de N.V. De Eerste Nederlandse Maatschappij tot verzekering van risico in loterijen, september 1951, 8°, 12 pag., gedrukt.
10763: - Programma ter eere van het koperen huwelijksfeest van den Heer J.F.E. d'Arnaud en mevrouw J.E.M. d'Arnaud-Kuyt, Hilversum, 20 februari 1909. Amsterdam, wed. R.J. Coesel. 8º: 2 verschillende exx. te zamen 7 p.
10765: - Het A.B.C. ter gelegenheid van het huwelijk van Pieter Tadema met Wilhelmina Steert, op 29 April 1909 te Purmerend. 8º: 3 p.
13807: - MEES ‘Ter gelegenheid der eerste H. Mis van de weleerw. pater Johannes Maria Mees, opgedragen 17-8-1911’, brochure, 8º, 5 p.
10347: - Ter gedachtenis aan Hendrik Albert Van der palm, student in de letteren en Godgeleerdheid aan de hooge school te Leyden, overleden den 14. november 1819, in den ouderdom van 17 jaren en 7 maanden, zijnen ouderen toegewijd. z.p. 8º: 5 p.
11449: - KALLIGRAFIE, VOLDER, KROMMENIE Blad met schoonschrift, getekend H.G. Volder, Krommenie 29 maart 1752. Folio, 1 p.
11454: - "KIND, V.D.; GOUDA Gedrukt adreskaartje `Wed. v.d. Kind, in modes, bloemen, linten, veeren', te Gouda, ca. 1900."
11456: - KLERK DE REUS, VAN GROENEVELD `Geslachtsregister van Cornelis Hillebrands en Govert Leendertz van Groeneveld', grote tabel met afstammelingen, waaronder de families De Reus en Klerk de Reus, opgesteld eind 19de eeuw door de heer Klerk de Reus te 's-Gravenhage, met vijf losse bijlagen.
55133: --- - Mijne verdediging of de tweespalt ontsluijerd. [Arum, 1845].
55125: --- - Publicatie. Het Departementaal bestuur van Holland (...) [betr. het ontgroenen van studenten te Leiden], d.d. 's-Gravenhage, 3-8-1803. 's-Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1803.
30172: - BOS, BOEKDRUKKERIJ -- Stukken betreffende de loopbaan (getuigschriften) en zelf ontworpen drukwerk van Hendricus J. Bos. ca. 70 stuks, deels manuscript, deels gedrukt.
30174: - KEIP, OPTICIEN -- Vel briefpapier Keip optiek, opticiens te Haarlem, ca. 1930?
62974: - Wapenkaart/Coat of Arms Wustenhoff.
44985: - "LINSCHOTEN; VAN DIJK --- Proces verbaal van toewijzing aan Cornelis van Dijk Az te Linschoten van 7 bunders land op het IJsselveld, afkomstig uit Domeingoederen, 1827. 22 pag., deels gedrukt, deels in handschrift."
44979: - BEER, APOTHEKER DE --- Briefje van ... Weyhern(?) aan monsieur de Beer, apotheker te 's-Gravenhage. 4°, 2 pag., met verzoek te betalen, 1726. Zwaar beschadigd.
44972: - "HEEMSKERCK; VAN BEEST --- Exemplaar van het zeldzame boek 'Afkomste ofte genealogie van het oude en edele geslachte van Heemskerck, voor zoo verre aangaat den tack (...) bijgenaamt Van Beest'. Z. pl. [ca. 1755], (24) pag., 4°, gebonden in half leer."
44966: - "DRENTHE; ELP; GROLLO; GARMINGE; DROUWEN --- Dertien oude foto's, ca. 13x18 cm., van oude Drentse boerderijen te Elp (4x), Grollo (2x), Garminge (4x), Drouwen (2x), ca. 1900."
44970: - "PETRI; DINGEMANS --- Bewijs van geboorteinschrijving Amsterdam, 1873, van Henri L.C., zoon van Christiaan Petri en Wilhelmina O. Dingemans. 1 blad, deels gedrukt."
49760: - LEIDEN, STUDENTEN, SYMPOSION--- Menu 8-2-1878, Sym Posion (griekse letters) te Leiden, 2 pag., gedrukt.
49754: - HERST, VAN--- Concept testament, ca. 1790, van de zusters Maria Catharina en Eleonora van Herst te 's Hertogenbosch. Folio, manuscript, 3 pag.
10771: - Picnic, in één bedrijf en een proloog, gehouden den 9 april 1910 op den feestavond ter gelegenheid van het huwelijk van den heer J.H. Glasbergen en mejuffrouw A.A. Franken. 8º: 22 p.
42478: - - Wetten ende statuten van de universiteyt tot Leyden, gearresteert by de Ridderschap, edelen ende Steden van Holland ende West-Vriesland. Leiden, Luchtmans, 1728.
11457: - KOEDOODER, DE HEIJ Twintig stukken betreffende W.P. Koedooder en A. Koedooder-de Heij, te Haarlem 1929-1954 (o.a. betreffende de Haarlemsche Manufacturenhandel, hypotheek, polis, geboortebewijzen, etc.).
11459: - KONING Briefje `Beursnotering van eenige wereldsche zaken en menschelijke hoedanigheden', in envelop geadresseerd aan `Mevr. M. Koning'. 19de-eeuws.
11461: - KOPS, VAN GELDER Rekening over 1786 van loodgieter G. van Gelder te Amsterdam voor de heer Geerling Kops Pietersz., Amsterdam 1786. Groot folio, 4 p.
11476: - KRALINGEN, VAN Stukken betreffende financiën van Jan Jacobus van Kralingen te Amsterdam, 1925-1926. Ca. 10 stuks.
12480: - MAASTRICHT, ROEMERS `Omstandig detail van de electie door den deken en capittel van St. Servaaskerke gedaan op den 22 december 1783, in de persoon van Arnold Franc. Roemers tot pastoor van St. Jacobskerke binnen deze stad Maastricht'. Maastricht 1784, 4(, 44 p., gedrukt (voor rekening van C.C. Roemers, advocaat, die ook de auteur is van dit geschrift).
12481: - MANSON, JOODS ALBUM AMICORUM Album amicorum, in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van de joodse Amsterdamse medische student Manson, 1833-1836.
12482: - MASCH, VAN ABS, CORVER Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Margot Masch (?), 1861-1865.
12486: - MIDDELBURG, NED.-HERV. GEMEENTE `Consistorieboekje van de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Middelburg, voor het jaar 1886'. Gedrukt boekje van 20 p., 12(, met de namen van predikanten, ouderlingen, diakenen, bode, kerkenraad, commissiën, etc.
12488: - MIRANDOLLE, BANKWEZEN, ROTTERDAM Cahier `Bankwezen, privé', met aantekeningen over het bankwezen door Reinhard Nicolaas Laurens Mirandolle (geb. 15 maart 1833), directeur-secretaris (sedert 1864) van de Bijbank Rotterdam van de Nederlandsche Bank (van 1897 tot 1904 president). Hij woonde Westerkade W15 nr. 840 te Rotterdam. Geb., folio, 131 p.
12493: - MORGENSTER Briefje van J. Morgenster, Amsterdam 1864.
12495: - MUIDEN, NAARDEN Getekende kaart van de `nieuwe weg' tussen Muiden en Naarden, lopende langs de `nieuwe vaart op Naarden, gegraven 1641', pentekening ingekleurd met penseel, 32x39 cm.
12504: - OLIVIER Poeziealbum van Cornelia Olivier te 's-Gravenhage (geb. 23 augustus 1906), 1919-1930.
12506: - OORLOGSKOSTEN 1677, PROMER, RAAD VAN STATE Twee opdrachten van de Raad van State aan de ontvanger-generaal mr. E. de Jonge van Ellemeet, om aan Hendrik Promer resp. 1500 en 250 ponden te betalen in mindering van betaling van door hem geleverde wagens en paarden voor de Generale Staf te velde in 1677. Folio, oblong, 2 p., 1678, getekend door o.a. C. de Lange, Van Jongestall, C. van Vrijberghe, Hendrik Promer, J.J. van Slingelandt, Corn. van Lodensteyn, Henr. Wolfsen, Johan de Veer.
46478: - AMSTERDAM, WESTERDOKSLUIS, KLIJN--- Uittreksels uit de Amsterdamsche Courant van 20 en 22 september 1834. Brochure, 3 pag., in sierpapier omslag. Gedrukt.
46313: - LORRAINE--- Catalogus 'L'amateur Lorrain, livres anciens, gravures sur la Lorraine'. Antiquariaat R. Poncelet, Nancy, 1938.
46309: - FRIESLAND, FRANEKERADEEL, V. SIXMA, V. BEYMA--- Deductie voor de heeren jr. Tjalling Douwe van Sixma, Julius Matthys van Beyma en jr. Ulbo Julius van Sixma. Folio, (20) pag., gedrukt [ca. 1760].
46311: - ELSAS--- Catalogue de livres anciens et modernes sur l'Alsace, antiquariaat P. Harxmann, Colmar, 1930. 20 pag., gedrukt.
53024: --- - Confessie van Nathanael Donker, gebooren op Batavia, oud byna zeven-en-dertig jaaren, wegens het vermoorden van zyn huisvrouw Johanna Cecelia Klos, binnen Amsteldam, op Maandag den eersten December 1766. Amersfoort, Erve van Maurits Langenwagen, 1767.
12514: - OVERSTEGEN, HEERE Extract uit het trouwboek van de Nieuwe Kerk te Amsterdam betreffende het huwelijk op 27 juni 1756 van Pieter Overstegen en Jannetje Heere. Amsterdam 1765, getekend door de koster Benjamin de Bruyn, 1 p., deels gedrukt.
12517: - PELLIKAAN Poeziealbum van Geer Pellikaan, 's-Gravenhage 1923-1928, met ca. 15 bijdragen. 1 deel in besch. band.
12523: - "PIEREN, OUDE FOTO'S, DEN HELDER, JAVA Album met ruim 300 foto's uit de jaren 1894-1903, gemaakt door Adriaan Pieren (1864-1907), chef O.Z.D. 1914/1915; KTZ. 1 band."
12524: - POLAK Groepsfoto van het huwelijk van G. Polak met M. Polak, ca. 1920? 18x24 cm.
12507: - OOSTERHESSELEN (DR.), KOHIER ONROEREND GOED `Quohier [1807] van vaste goederen gelegen in het Carspel Oosterhesselen, zo als door eigenaren zelve zijn opgegeven bij de volmagten Tijmen Kymmell, Hindrik Elving en Lambert Oldenbandring en schatbeinder L. Schoemakers, door de scholtins H.F. Camerling tot opmaking dezes gerequireerd'. Register in perk. band, folio, 200 à 300 p.
12526: - PROPRIA CURES Gedrukte herdenkingsprent 20 jaar Propria Cures 21 januari 1910, naar een tekening van J.D.M. Bijvoegsel Propria Cures 21 januari 1910, 33x23 cm.
12527: - PURMEREND, PETTEN, WIND Kwitantie van de secretaris van Purmerend, Lt. Petten, d.d. 28 mei 1774, wegens ontvangen recht betreffende het huwelijk van Dirk Wind. 1 stuk, deels gedrukt.
12528: - PIJMAN, GORTSAK, SCHELTES Handtekening van J.A. Pijman, onder een opgave betreffende obligaties ten name van Adriana Gortsak, wed. Jan Scheltes, Haarlem 1772, 1 stuk.
12529: - "RAAMSDONKVEER, DE BONT, VAN ALPHEN `Feestgids ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van J.A.H. de Bont en D.A. de Bont-van Alphen, Raamsdonkveer, 5 oktober 1947'; 6 p., getypt en getekend."
12538: - RESTAURATIES KERKEN TE GEESTEREN, RIJSWIJK, MAASSLUIS, GOES, CADZAND, NIEUWERKERK A.D. YSSEL EN DORDRECHT Afrekeningen via zgn. `verticaal tabellen', van restauratiewerkzaamheden in Nederland, opgemaakt voor het Rijksbureau Monumentenzorg door de opzichters ter plaatse. Betreft lonen, materialen, namen leveranciers, etc.: A. Betreft restauratie Nederlands-Hervormde kerk en toren te Geesteren (G.), 1929 en 1930, opgemaakt door de opzichter L. Vermeulen, 2 delen. Totaal f 55.000.
12540: - RICKERS-SAUTIJN Enkele stukken betreffende het echtpaar Johannes Rickers Jr., en Sara Maria Sautijn. 18de/19de-eeuws.
12545: - "ROLLEE, VAN DER DOES, ROON, ZIERIKZEE Blad perkament met daarop in kleur getekend die vier kwartierwapens van ... Rollee: te weten de wapens Rollee, Van der Does, Alvrinken en Roon. Verso: `Aen Claes den bode ... Zierickzee'; 46x34 cm., wrs. 17de-eeuws."
12547: - ROMONDT, GEBRANDSCHILDERD GLAS, HEIJDENDAL Catalogue des objets d'art et de curiosité composant la collection de feu Mons. W.G.F. van Romondt d'Utrecht, Utrecht (Roos) 1876, 95 p.
14397: - MILITARIA, 1917, DEN OUDEN Getuigschrift waarbij het “Hoofd van de afd. van het Alg. Hoofdkwartier Ontwikkeling en Ontspanning voor de gemobiliseerde troepen verklaart dat milicien Den Ouden aan de demonstraties lichaamsoefeningen heeft deelgenomen, d.d. Den Haag 11-8-1917”. Ondertekend: generaal majoor P. Kleynhoven (?).
14398: - ROTTERDAM, GELUK Oorkonde t.n.v. C.A. Geluk, voor 40 jaar dienst bij de gemeente Rotterdam, d.d. Rotterdam 1-1-1960, getekend door Burgemeester en secretaris, 40x50 cm, deels gedrukt.
57241: -- - Mengelingen van het Letterkundig Genootschap Oefening kweekt kennis, voor 1845 en 1846. Poëzij. Gravenhage 1846, 8+184 pag.
12548: - ROOS, VERHAAR, HENDRIKSE, KLEYN Fotoalbumpje met portretfoto's in het carte-de-visite-formaat van de Amsterdamse familie Roos.
63208: - "Centsprent: Een Grundel, Karper, Baars, een Scholletje of een Voren, / ’t Is alles goede kost; maar wie at ooit een Horen, No. 16."
12551: - "ROTTERDAM, FRAUDE BIJ GEMEENTEWERKEN? -- `Russische toestanden bij Plaatselijke Werken te Rotterdam'; brochure van 20 p., gedrukt (Rotterdam, ca. 1906), auteur was J.A. van Schijndel. "
12553: - ROTTERDAM, NOORDUYN Fotoalbum van een Rotterdamse jongedame, Co ..., geb. ca. 1892, met foto's uit de jaren 1897-1920. Op 29 maart 1914 huwde zij wrs. Luc Noorduyn.
12558: - RUMPT, GELLICUM, FRANCKEN, VAN DOELANT, BELASTINGEN Register waarin Peter Francken zijn belastingbetalingen liet kwiteren door de verschillende ontvangers van deze belastingen, 1683-1703. 8(, perkamenten omslag.
15875: [STEWART, J.] - "A cruise; or, three months on the continent [...]. Londen 1818."
37795: - Onder Neerlands vlag. Album ter herdenking van het 25 jarig bestaan van den Nederlandschen Militairen Bond 1874- 1899, Amsterdam 1899, groot 4o, 184 pag., geïll.,geb. Mooi exemplaar.
42110: - Volks-liedjens uitgegeeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, 1e t/m 4e stukje. 7e- resp. 6e-, 6e-, en 3e- druk. Amsterdam, Keijzer, de Vries, van Munster, 1793.
30176: - NOORDBERG -- Vel briefpapier van Harry G. Noordberg te Amsterdam, salesmanager van M. Armstrong Dessau co. ca. 1930.
12566: - "SCHEEPSDAGBOEKEN Scheepsdagboeken, bijgehouden door stuurlieden en kapiteins van zeeschepen; 4 delen, per deel"
12567: - "SCHELLING, VAN DER; REITZ Facsimile van een brief van P. van der Schelling aan W.O. Reitz, d.d. Rotterdam 1746, 4 p."
12573: - SCHORER, MAATSCHAPPIJ NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE Diploma voor lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden voor Jhr.mr. J.W.M. Schorer, Leiden 1896. Groot blad, deels gedrukt, met lakzegel en o.a. handtekening van P.J. Blok.
12580: - "SCHUURMAN, ANNA MARIA Facsimile van schrift van Anna Maria van Schuurman; 1 p., 4(, oblong, gedrukt."
12582: - SCHWENDLER, CAU, DE VOS Brief van Cornelis Schwendler, d.d. Sluis 1737, aan `Hoogedelgestr. Heer en Neeff', 3 p.
12584: - SHELLEY IN VERTALING Dossier betr. Nederlandse vertalingen van het werk van P.B. Shelley: 6 gedrukte boekjes en artikelen en 5 brieven uit 1954.
12586: - SIEWERTZE Ontvangstbewijs voor f 6 betreffende begrafenis Catharina Siewertze, Amsterdam 1829. 1 stuk, deels gedrukt.
65119: - Naamregister der predikanten, zo van de Nederduitse als Walsche en Engelsche kerken... in de 7 provincien van Nederland, 's-Gravenhage, 1788, 231 + (5) pag., in perkamenten omslag.
12601: - SIJPHEER, DE GEUS `Op den 47 verjaardag van mijnen vriend Allert Sijpheer op den 9 Augustus 1831', vers van 32 regels, getekend Dk. de Geus, 1 p.
12603: - TEILERS, CRAMERUS, PALTHE Bericht van hun voorgenomen huwelijk van Jan Teilers en Johanna Harmanna Cramerus, d.d. Nordhoorn 20 augustus 1795, gericht aan Rigter Palthe te Oldenzaal, 2 p., deels gedrukt.
12607: - TOMEI Tekening, 22x18 cm., van een grafmonument met de inscriptie: `Hier rust W.J.J. Tomei, in leven 2de luit. der inf., geb. 19-2-1865, overl. 10-3-1887, zijne kameraden'. In lijst.
1261: [ISPERT, W.] - Deutsche Wissenschaftler und Forscher im niederländischen Raum seit 1600. Soest 1942. Geïll., 20+52 p.
12612: - TONEEL, GENÈVE Programma `Genève-spectacle', o.m. Madame Butterfly, Genève 1910, 30 p., gedrukt.
13687: - UITERMARK, ZUTPHEN Kerkelijke attestatie voor Jan Jurry Uitermark, lidmaat te Zutphen, bij zijn vertrek naar elders, 1806, 1 p., deels gedrukt.
13689: - "BEEST, VAN; GORINCHEM Kerkelijke attestatie voor Jacobus van Beest, lidmaat van Gorinchem, bij zijn vertrek naar Wijck, 1764, 1 p., deels gedrukt."
13691: - "ZILLICH; GRAVE Kerkelijke attestatie voor Geertruyd Zillich, lidmaat te Grave, bij haar vertrek naar Cuyck, 1809, 1 p., deelsgedrukt."
13695: - ENGELAND, HANDTEKENINGEN Collectie van ca 50 handtekeningen en adressen van Britse en Ierse staatslieden en generaals, vnl. uit de 19e eeuw, soms met lakzegel.
13700: - OVERIJSSEL, SYNODE 1765 Notulen van de Chr. Synode van Overijssel, gehouden te Deventer op 11-6-1765 en volgende dagen, folio, 17 p., manuscript.
10517: - Ontboezeming op herfstmaands zeven en twintigsten dag . Verjaar-groete den Heer J.F. Thieme uit hoogachting door vriendschap gewijd. 1837. z.p. 4º: [8] p. Gebonden in kartonnen omslag bedrukt met titel. Gedrukt, deels met zilver, op roze papier.
10520: - Gezangen ter gelegenheid der ondertrouw van den Heer E. Van de stadt en Mejufvrouw J. Dieperink, gevierd den 14 augustus 1838 op de tuin Roozenburg. z.p. 8º: [8] p.
10524: - Hulde aan Van heusde, bij zijn graf hem toegebracht. Utrecht, 1839. 8º: 7 p.
10526: - Hulde aan [Jodocus] Heringa El.z. bij zijn graf hem toegebracht. Utrecht, J.G. van Terveen & Zn, 1840. 8º: 12 p.
10529: - Ontboezeming bij het overlijden van den weledelen hooggeleerden heer A.C.G. Suerman, hoogleraar in de geneeskunde aan de Hoogeschool te Utrecht, door N.B. Donkersloot. Utrecht, J. de Kruyff, 1840. 8º: [6] p.
62454: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada, Van Poppingawier
12633: - TOOREN, VAN DER Tekening van een familiewapen `overgenomen van een gehavend lakstempel op een brief aan Hendrine van de Tooren, gehuwd met Jan de Hartog, afkomstig van haar vader, welke brief zich destijds bevond op het Kempe in Opheusden'. 20ste-eeuws, 50x40 cm.
12616: - TONEEL, MUIDERKRING Programma van de Tooneelvereeniging Muiderkring 29 januari 1887, in lokaal `Nieuw Vliedzorg', 1 p., gedrukt.
12617: - TONEEL, NEDERLANDSCHE SCHOUWBURG Op zijde gedrukt programma voor de Hussaar van Felsheim, opgevoerd in de Nederlandsche schouwburg, 26 juni 1829, `vereerd met de hooge tegenwoordigheid van Z.M. onzen geliefden koning', 1 p.
12619: - TONEEL, PALEIS VOOR VOLKSVLIJT Programma Der Freischutz, Hoogduitsche opera van Rotterdam in Paleis voor Volksvlijt, 1887. Gedrukt.
10534: - Aan myne huisvrouw Susanna [loosjes-]van westerkappel op onzen vijf-en-twintigjarigen trouwdag, den 26sten April 1840. z.p. 8º: 8 p.
10535: - Bij het graf van Mejufvrouw Anna Elisabeth Peters, op den 27sten juny overleden in den ouderdom van 23 jaren en den 1sten julij begraven. z.p. 8º: 3 p.
10538: - Feestlied ter gelegenheid der zevenvijftigste verjaring van onzen waarden en zeer geachten leermeester ... Joseph Fastré, op den twee en twintigsten juny 1841. z.p. 4º: [2] p.
12637: - TUINSTADWIJKEN, KUIPER, LEIDEN, HEEMSTEDE Prospectus voor de op te richten `Maatschappij tot bevordering van het stichten van tuinstadwijken, tuinsteden en tuindorpen in Nederland', onder leiding van de architect P. Kuiper Jr., directeur der Maatschappij Bosch en Vaart, Bosch en Vaartstraat 31 te Heemstede, 1915, 24 p., met begeleidende brief. Gedrukt in lichtdruk. Met bouwtekeningen.
1401: [KITS NIEUWENKAMP, H.W.M.J.] - Heraldic problems (symbols), their origin, history and meaning, illustrated from a socio-historical point of view in connection with the heraldry of the Middle-Ages and later. Thesis for the acquisition of the degree of doctor of philosophy science of the British Western University [...] Londen [...] by Henri W.M.J. Nieuwenkamp, signing and calling himself Kits Nieuwenkamp, born at Groningen the 1st of March 1901. Haarlem 1935, 27 p.
11480: - LAASBIJE, HOEBÉ Gedrukte kennisgeving betreffende het overlijden van Cornelia Hoebé, wed. Laurens Laasbije. Amsterdam, 1791, 12(, oblong.
11482: - LAURENZ, NUYSOLE, SAURIN Brief in het Frans van Laurenz, La Haye 2 oktober 1759, over `S. Nuysole, major de la Cour', die gaat sterven, en over zijn plaats aan het hof. De naam van Saurin valt in dit verband. 4(: 3 p.
11484: - "LEEUW, DE; MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW Lidmaatschapsbul voor Mr. Daniel Cornelis de Leeuw als lid van de Maatschappij tot bevordering van den Landbouw, opgericht binnen Amsterdam. Amsterdam 26 maart 1777, getekend door Fredrick Alewijn, pres., en Jeronimo de Bosch, secr. Perkament, plano, met opgedrukt zegel. Gedeeltelijk gedrukt."
62761: - Wapenkaart/Coat of Arms Hallincq/Hallincg.
56377: [HERDINGH, L. EN ZOON], - Opwekking aan mijne landgenooten bij het indringen der cholera in Nederland, Leiden 1832, 23 pag.
56365: - Rijkstelegraaf. Handleiding voor het technisch onderrigt aan postbeambten, 's-Gravenhage 1874, 59 pag.
5635: [HÖEVELL, R.A. VAN] - Genealogie van het geslacht van Höevell of Van Hövell.
10781: - "Lied gezongen ter gelegenheid van de verloving van Mejuffrouw Grietje Boersma en de Heer Frits W. Bonnet, op 21 mei 1911 [te Amsterdam]. Amsterdam, B.V. Mantgem, hofl. 8º: [1] p. MET: Receptiealbum van deze verloving, Hilversum 14-5-1911 en Watergraafsmeer 21 mei 1911. 34 p. Geb. met handtekeningen; menukaart; verjaarsbrief van Grietje Boersma voor haar vader d.d. 1902."
10004: - Aan den dapperen H. Burgersdijk, na dat hij op den 23 augustus 1785 binnen Leyden als kwartiermeester bedankt is. z.p. Plano.
10009: - Aan ... Joost Van poot en deszelfs echtgenoote Vrouwe Johanna Digna Sandra, bij het afsterven hunner geliefde dochter Jonkvrouw Anna Petronella van Poot, overleden den 17 van Louwmaand 1786. Leiden, C. Heyligert, 1786. 8º: [9] p. Gedrukt op papier met zwarte rand.
10011: - "Vriendschaps plicht ter verjaaring van den 25sten trouwdag van mijnen behuwdbroeder Gerrit Mijnssen en deszelfs waardige echtgenote mijnen behuwd-zuster Elisabeth Hage; opgedragen bij gelegenheid van de blijde gedachtenis daar van gehouden ten huyze van hunne Wel Ed. binnen Amsterdam 15den february 1786. z.p. 4º: [8] p."
10014: - Aan Francina Bane, de ongelukkige minnaaresse van den ontydig gestorven Nederlandschen dichter J. Bellamy, door Lieve van Ollefen. Amsterdam, J.B. Elwe, 1786. 8º: 10 p.
12661: - W.O. II TE LISSE, SASSENHEIM, NOORDWIJKERHOUT, HAARLEMMERMEER De Oranje Koerier, ondergronds dagblad voor Lisse, Sassenheim, Voorhout, Noordwijkerhout en Haarlemmermeer, 24 oktober 1944 - 5 mei 1945.
12643: - V.R.V.M.? Verzenboekje van R.M.v.R.v.M. geb. K, 1854-1903, 1 deeltje.
12654: - VOOGT, MET DE VOET GESCHREVEN, ABCOUDE Papiertje met `Catriena Voogt oud 9 jaar' en op de keerzijde: `In mijne tegenwoordigheid op heden met den regtervoet geschreven door Catharina Voogt, oud 9 jaren, zonder armen, geboortig van Abcoude, Amsterdam 17 September 1821. J. Koning'.
48347: - HEEMSTEDE, STEVENS, WESTHOF--- Notariele acte, d.d. 1924, betr. transport van een huis te Heemstede, aan de ontworpen Heemsteedse Dreef, verkocht door aannemer A. Stevens aan J.H.W. Westhof te Heemstede. Folio, 4 pag., getypt.
48345: - BAKKER, DE RIJK--- Negen gelukstelegrammen voor bruidspaar B. Bakker en H.B. de Rijk, d.d. Amsterdam 1939.
63043: - Wapenkaart/Coat of Arms Coste (De la).
12665: - WAKKER Twee handschriften van W.R.H. Wakker, 1e luit. te 's-Gravenhage, ca. 1880. Het ene betreffende heraldiek (aan de hand van 17de-eeuwse literatuur over heraldiek) en het andere (incompleet) over straffen en criminele zaken.
12667: - WAPPEROM Brief van J.J. Wapperom, 's-Gravenhage 1820, ter begeleiding van een toegezonden publicatie Speele van zinne, 1 p.
13903: - WOERDEN, LUTHERSE GEMEENTE, COSTERUS Manuscript van de hand van Huybert Costerus, ‘Histories verhael van de opkomst en voortgang der Lutherse Kerk tot Woerden’, ruim 300 p., 4º, ca. 1725, gebonden in perkamenten band.
38299: [PEZZL, JOHANN], - Wien und dessen Merkwurdigkeiten oder unterrichtender Wegweiser fur Fremde, Wenen, Artaria und Compag. 1818, 6+234+(4) pag.
38305: S.W. - Album . Uit oude tijden, Amsterdam 1929: plaatjes album van Van der Linden's bakkerijen, compleet met 80 plaatjes.
59373: [BERNAGIE, PIETER], - "De Debauchant; blyspel, t'Amsterdam, Albert Magnus, 1686, 56 pp. Eerste druk, los in de band, verder in goede staat. Band met ex libris Ernst Lampe. Met pen beschreven op eerste p. Sloterdijk, 20 februari 1944. Met frontispiece met de Latijnse zinspreuk Latet quoque utilitas. Alle kluchtspelen werden uitgegeven onder deze zinspreuk."
27739: - Publication de la societe historique et archeologique dans le duche de Limbourg, tome 26, 1889, 515 pag., geïll., herbonden in goede half linnen band, titelpagina gerestaureerd [ o.a. betr. Daelenbroek ].
10553: - Iets ter nagedachtenis van H.T. Roskes door mr. A. Modderman, voorgedragen in ... het Departement Groningen der Mij tot Nut van 't Algemeen op den 16 april 1845. Groningen, R.J. Schierbeek, 1845. 8º: 23 p.
10560: - Dichtklanken bij het onverwacht afsterven van ... Bartout Van der feen, in leven, veel geacht leeraar te Middelburg. Opgedragen aan zijne talrijke vrienden en leerlingen. Middelburg, E. Hendrikse, 1846. 8º: 6 p.
10566: - Afscheidsgroet aan het kunstminnend publiek in den schouwburg te Rotterdam den 10 December 1849, uitgesproken door J.C. Bingley, weduwe van J.H. Hoedt, na de vervulling harer vijftigjarige betrekking als actrice. z.p. 8º: [6] p.
10568: - Lauwren en cypressen gestrengeld om het beeld van Willem ii, door W. van Heusden. 's-Gravenhage, J.J. Slingerland, 1849. 8º: 43 p.
1057: - - The handbook of heraldry, or Accidence of armorie, in the simplest terms and the shortest possible space.
10572: - Aan den WelEd. Geboren heer A. De groot en vrouwe E.M. Van der heim, bij gelegenheid hunner vijftig jarige echtvereeniging, 13 Mei 1850. Plano, 1 p., gedrukt in goud op zijde.
12671: - WEEVERS Vijf tekeningen in kleur door Loes Weevers, ca. 1925.
12678: - WIBAUT, AMSTERDAM Twee persfoto's, 18x24 cm., van de begrafenis van Wibaut te Amsterdam, 2 mei 1936.
12686: - "WORMERVEER, SCHOOL, RUYTER Prijs voor gedrag en naarstigheid, behaald door J. Ruijter, Wormerveer 22 november 1837, uitgereikt door `het plaatselijk schooltoevoorzigt W. Brul, secretaris'; 1 p., deels gedrukt."
12689: - WIJN, DORDRECHT, VAN OLDENBORGH Prijscouranten voor wijnen van de fa. J. van Oldenborgh & Zonen te Dordrecht, Buiten Walevest 3, 1898-1917, 14 stuks, ca. 20 p. per deeltje, gedrukt.
12693: - WIJNPERSSE, VAN DE Fragment van een brief met handtekening van S.J. van de Wijnpersse, z.j., 1 p.
11545: - NAGTGLAS Gedrukte advertentie betreffende meerderjarigverklaring van Frederik Nagtglas, student te Delft. 's-Gravenhage 11 juli 1844.
48905: - NUT, DE CLERCQ, SURMUHLEN--- Grote gekalligrafeerde plaat met tekst 'Tot Nut van 't Algemeen', gegraveerd door B. de Bakker 1786 naar A. Doesjan, uitgave van C. Focking. 52x62 cm., gedrukt.
13457: - DRONSBERG, BUYS Blaadje voor een album amicorum van de hand van J.J. Dronsberg geb. Buys, dd 1816, 1 p., manuscript.
13463: - BRINKMAN Verlening van Veniam aetatis door de Staten van Holland aan Coenraad Clamoor Brinkman, wonende te Amsterdam, dd ‘s Gravenhage 22-6-1748, charter op perkament, deels gedrukt, met handtekeningen van A. van der Duijn en Willem Buys, zegel verloren.
13469: - DELFT, CARRÉ, MOLENBROEK Prijsboekje voor S. Carré, uitgereikt door C. en M. Molenbroek, Delft 1854.
13475: - ZIMMERMAN Portret-aquarel, voorstellende Prof. (Alb.?) Zimmerman, ovaal 17x13 cm, 19e-eeuws w.s.
13478: - BURMAN Verdediging van de heer lt. colonel Frans Burman tegen een kanailleus en lasterend vers door een eerloozen schurk tegen hem gemaakt, z. pl. 1761, 8º, 52 p., gedrukt. Hierbij: “Roskam voor den dollen Frans”, het bewuste vers, manuscript, 4 p.
13481: - SCHERMERHORN Groot, 68x50 cm, blad, 2-zijdig gecalligrafeerd met een historische beschrijving van het dorp Schermerhorn, 1612-19e eeuw, zonder auteursnaam.
13485: - RAPPARD, VAN, EMANTS Brief van C. (?) van Rappard aan Emants, dd ‘s Gravenhage 16-4-1841, 2 p., 4º, manuscript.
42431: - Extract uit de resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staaten der Vereenigde Nederlanden, den 28 Augusti 1777. Haarlem, Joh. Enschedé en Zoonen, 1778. [ Unie van Utrecht]
42427: [BELLEGARDE, JEAN BAPTISTE MORVAN] - Reflexions sur ce qui peut plaire ou deplaire dans le commerce du monde. Amsterdam, A. Wolfgang, 1690.
13515: - NIEUW- EN SINT JOOSLAND Fotokopie van een getekende wapen- en naamlijst van de ambachtsheren van Nieuwland en Sint-Joosland, 1 p., folio, ca 1948.
12696: - ZANDVOORT Schetsboek van N.N. met een aantal schetsen van dorpsgezichten in Zandvoort, 1890, 1 stuk.
12698: - "ZANTEN, VAN; HAARLEM Poeziealbum van Marietje van Zanten, Haarlem 1930-1937. 1 deeltje met ca. 50 bijdragen."
12705: - "ZUTPHEN, DAM, MACKAY Verkiezingspamflet ten gunste van Mr. Jacob Dam, 1875, als lid van de Tweede Kamer namens de liberale kiesvereniging Zutphen; 8(, 4 p."
12707: - "ZUTPHEN, RECHTSPRAAK, ALMANAK Drie Gelderse almanakken, resp. voor de jaren 1796, 1797 en 1805, doorschoten met blanco papier waarop genoteerde afspraken voor de `cancellerie' en raadkamer van de gemeente Zutphen; 3 delen."
12716: - ALMELO, OLTHOF, LAMMEN Verzoek om informatie van P. lammen & Zn. te Dordrecht (hondenvoer) aan Van Nelle, betreffende de soliditeit van J. Olthof te Almelo, 1926. 4to, getypt, met concept antwoord, 1 p.
12720: - AMSTERDAM, BLINDENINSTITUUT `Aan hunne majesteiten den koning en de koningin bij hoogstderzelver feestelijken intocht in de hoofdstad, 21 april 1879'. Tekst bij een boeket, aangeboden door de blinde kinderen van `het Instituut'. Aandoenlijk papiertje, geplakt op een versierd ander papiertje.
12724: - AMSTERDAM, I.V.V., SASSENBACH Zes foto's (ieder 18x24 cm.) van het I.V.V., Vondelstraat 61, Amsterdam, 1923-1926.
12730: - AMSTERDAM, SUIKERFABRIKANTEN, DE BRUYN `Stoombalance'. Gelithografeerde afbeelding, 23x30 cm., betreffende de zaak van C. de Bruyn en twee zonen, de eerste stoomsuikerraffinadeurs te Amsterdam (op de Herengracht), veroordeeld in 1834 wegens het wegen van kisten ruwe suiker met een oude, uit 1745 daterende, vervalste balans. Zeldzame prent. Niet in Muller en Van Stolk (vgl. Muller 6923 voor een variant).
12733: - AMSTERDAM, VRACHTVERVOER NAAR HAARLEM V.V Publicatie van het stadsbestuur van Amsterdam ter regeling van de vrachtlonen voor goederen naar en van Haarlem, d.d. Haarlem 1 september 1786. Plano, 1 blad, gedrukt.
12738: - "ARNHEM IN 1783; VAN RIEMSDIJK `Voorwaarde op welken men aan konst minnaren aanbied om bezitters te worden van vier schoone keurige konst plaaten.' Gedrukte brochure; 8(: 4 p."
12741: - ASSEN, VAN DER RIJP, SCHEVE, CRIMINALITEIT Signalementen van Quirinus van der Rijp en Christiaan Scheve, gezocht wegens vernielingen en diefstal door de officier van justitie te Assen, 29 augustus 1845. Folio, gedrukt, 1 p.
12748: - BEERMAN Tekening met potlood (dieren), gesigneerd `W. Beerman, 6 juni '29', 22x18 cm.
12749: - BELING Potloodtekening (twee herten), gesigneerd J.H.L. Beling, 25x35 cm.
12752: - BERGSMA Stuk betreffende foutieve geboorteakte van Jan Aans Bergsma, Idaarderadeel 1857, 1 p.
12755: - BERNARD, DE Briefje van Charles de Bernard, Franse romanschrijver, z.p., z.j., 1 p.
45346: - ROTTERDAM, KERKEN--- 18e eeuwse aantekeningen over kerken te Rotterdam in de 15e eeuw, manuscript, folio, 8 pag.
55907: [ CASTELIUS, JOANNES OF HUBERT GOLTZIUS ] - Historie van Br. Cornelis Adriaensz van Dordrecht , minrebroeder tot Brugge. Inde welke verhaalt wert de discipline en secrete penitentie oft geesselinge by hem gebruykt. Als ook mede sijne wonderlijke, vuyle, grouwelijke, ia bloetdorstige en lasterlijke sermoonen, die hij binnen Brugge gepredikt heeft. Gedrukt 't jaer 1628.[ Deventer, C. Thomassen]
12762: - BOOTSMAN, KALLIGRAFIE Tien bladen kalligrafie van de hand van Symon Jacobsz. Bootsman, 1725. Ieder blad 21x33 cm. Samen:
12767: - BREDEVOORT, GRUBER, KALLIGRAFIE Gekalligrafeerd blad met `Johannes Gruber, geboren te Breevorst den 15 July 1755', 18x24 cm., perkament.
12769: - BRINCKMEIER Briefje en (gedrukt) visitekaartje van Eduard Brinckmeier, Doctor Phil. te Brunswijk. Z.j., 1 p.
15003: [BOHSE, AUGUSTUS] - Curieuse und historische Reisen durch Europa, darinnen aller dieses Welt-theil bewohnenden Völcker Uhrsprung, Religion, Sitten und Gebräuche, nebst der Regiments-art und ihren Stärcke oder Krieges-macht begriffen [...]. Aus der Frantzöischen Sprache in unsere Hochteutsche übersetzet ... von Talandern [Leipzig]: J.L. Gleditsch, 1699.
12778: - "BURGH, VAN DER; VAN SANTEN, VAN DER GRAAF `Genealogie', planoblad gedrukt, met de nakomelingen van Pieter van der Burgh en Maria Cornelisz. van Santen. Daaronder `Twede genealogie', met de nakomelingen van Arent van der Graaf. Z.j. [wrs. vroeg-18de-eeuws]."
12771: - BROER Tekening door ... Broer, klassiek beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 70x50 cm.
26875: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Maarn, Utrecht, P.P.D., 1953, 27 pag. + bijlagen.
15058: [BURMANIA, EDUARD MARIUS VAN] - Geographisch woordenboek, behelsende een uytvoerige beschrijving van de Friesche dorpen, buurten, edele en eygenerfde staten onder deselve resorterende, benevens derzelver successive bewoonders, midsgaders van beroemde mannen aldaar geboren [...]. Leeuwarden: A. Ferwerda, 1749.
12782: - CARON Brief van J.F. Caron, Den Haag 1830, aan Victor Tardé te Brussel. 4(, manuscript, 2 p.
12786: - CHINA `Reçu van betaald brood van een Chineesche bakker', blad 19de-eeuws Chinees papier met diverse karakters.
12789: - "CONINCK, DE; ARCHITECTUUR Twee plattegrondtekeningen van parterre en eerste etage van een villa, gesigneerd E. de Coninck, 1838 en 1839, ieder 22x35 cm."
12791: - COUWERVEN, VAN Schetstekening van het wapen van Norbert van Couwerven, abt van St. Michiel in 1659, 19de-eeuws, 20x15 cm.
12795: - D'66, KAARTSPEL Kaartspel `Debat D'66'. Zestig kaarten in origineel doosje betreffende thema's binnen de politieke partij Democraten '66.
12799: - "DELFT, BANK VAN LENING `Conditiën en voorwaarden' voor de verhuur van de Stads Bank van Lening, voor 12 jaar, ingaande januari 1816. Delft, 30 mei 1815; 4(: 8 p., gedrukt."
10791: - "Ter blijde gedachtenis aan de feestviering der eerste plechtige Heilige mis van den Wel-eerw. Pater Fr. Paschalis Breukel; O.Carm., in de St. Bonifaciuskerk te Alphen aan den Rijn. 20 augustus 1912. Alphen a/d Rijn, H.G. Veltman 1912. 8º: 23 [9] p. Met fotootje op titelpagina."
12822: - "DUYL, VAN; TRIP Album met ingeschreven gedichten en wensen van vrienden, van H. Marie van Duyl, 1853-1860, 1 deel, 8(."
12825: - ELINK, HOSTIJN, KALLIGRAFIE Gekalligrafeerde nota van de schrijfmeester W.D. Elink voor Jc. Hostijn, 1756, 10x15 cm.
12828: - ENGELAND, BROMESGROVE `Chief rents and poor church and constables leveyes for my lands in Bromesgrove', 1682. Folio, manuscript, 3 p.
12839: - FRIESWIJK Rekening van juridische kosten van H. Frieswijk, 1773, voor Sybren Pieters, `wegens de mondigmakinge'. Folio, manuscript, 2 p.
12842: - GEERTRUIDENBERG, ALLARD, KOENE Onderhandse transportakte van een halve schuur te Geertruidenberg, verkocht door de weduwe en kinderen van Cornelis Jacobus Koene Pietersz. aan de vrouw van Joh. Baptist Allard, d.d. Geertruidenberg 1882. Folio, manuscript, 2 p.
12844: - "GELRE, VAN; KEISER Getekende wapenkwartierstaat, 18de-eeuws?. met de 16 kwartierwapens van ... van Gelre. Folio, 1 blad."
12845: - "GENT (GLD.), KERKMAN, SWEERS Verklaring van A. Knuyver, secretaris van de stad en heerlijkheid Gent en Erlekom, betreffende het magescheid tussen Jan Kerkman en Johanna Sweers en hun broeder, zwagers en zusters, d.d. 14 mei 1765. Gent, 16 juli 1782; folio, manuscript, 1 p."
12846: - GERRITS Adreskaartje van J. Gerrits, vertaler te Brussel, 1882.
12852: - GOUDA, KAAS Briefje van N.V. Kaashandel Mij `Gouda' te Gouda aan Van Nelle, 1927, betreffende vertegenwoordiging in Duitsland. 1 p., getypt.
12859: - 'S-GRAVENHAGE, VAN DER MERVE, VAN DER LINDE Verklaring van Nicolaes van der Merve, notaris te 's-Gravenhage, dat hij en zijn buurman Joost van der Linde, die momenteel zijn huis verbouwt, de rooilijnen van hun voorgevels zullen handhaven. 's-Gravenhage 31 juli 1646, verleden voor notaris Samuel Keun (met diens handtekening). Folio, manuscript, 1 p.
12880: - "HASSELT, VAN; VIOTTA Gedrukt muziekschrift `Le Coeur donné', tekst André van Hasselt, muziek J.J. Viotta. 8(: 4 p., ca. 1850."
12876: - "HANETON? Uitnodiging, gedrukt in Oud-Hollandse letters op perkament, waarbij Philippe Haneton, klerk van Philips, aartshertog van Oostenrijk, de aangeschrevenen uitnodigt om naar Amsterdam te komen, ten huize van Gaesbeek in de `Wintmolenside', waar open hof gehouden zal worden; d.d. Haarlem, St. Sylvesterdach, z.j. (19de-eeuws). 4(: 1 p., fraai drukwerk in zwarte en rode letters."
12864: - GRONINGEN, JANSEN, LEYDS Poëziealbum van Anna Jansen, met inschrijvingen van vriendinnen uit Groningen, 1874-1876. 1 deel.
12871: - "HAARLEM, TREUR Bericht betreffende de benificiaire boedel van de Haarlemse winkelier R. Treur J.H.zn. (overleden 4 april 1889 aan het Spaarne). Haarlem 1889; 8(: 1 p., gedrukt."
10021: - Ode of extemporaire dichtluim bij het hartelyk vieren der heuchelyke verjaering van ... Frederika Louisa Wilhelmina princesse van Oranje ... door een zeer aanzienlyk aantal vaderland eendracht-lievende en Oranje minnende zoonen van de Leidsche Minerva, feestvierend uitgeboezemd den 28 van slagtmaand 1786. z.p., z.j. 8º: 8 p.
12897: - HOORN, VAN Kwartierstaat van Jhr. Jan Westpalm van Hoorn, geb. 1817. Manuscript, 1 p.
12899: - "HOUTEN, VAN; GROENHOUDER, SWENS Resultaten van genealogisch onderzoek naar Johannes van Houten (Gorinchem 1737-Gorinchem 1807), gehuwd met Johanna Groenhouder en Aletta Swens. Voornamelijk kopieën van archivalia; ca. 25 p."
12905: - INDIË, DELI, BAZENDIJK, ROTTERDAM Prospectus van boekhandel P.M. Bazendijk te Rotterdam betreffende een te verschijnen kaart van Deli door J.W. Stemfoort. 8(, gedrukt, 2 p.
63203: - Centsprent: Eene Eend met hare Kiekens ... No. 1.
12883: - HELIAS, DE WINTER, GENT Schetstekening met potlood van enkele monumenten in de kerk van St.-Antoine te Gent d.d. 1850, 20x13 cm., tweezijdig.
12886: - HERALDIEK Schetstekening in pen en penseel van de wapens van een aantal bestuurders van een gilde (?). 30x40 cm., 19de-eeuws.
12893: - HÖLTE (HÖTTE) Brief van Peter Hölte te Hamm d.d. 1835, aan zijn broer en zuster te Amsterdam. 4(: 2 p., manuscript (in het Duits).
10582: - Aan mijnen vriend H.C.A. Thieme A.C.zn., bij zijne promotie. z.p., z.j. 8º: [3] p.
10584: - Aan ... L.M. Schouwenburg en Vrouwe M.H. Schouwenburg geb. de Jong, ter gelegenheid der ondertrouw van jhr. L.D. Rutgers van rosenburg met jkvr. M.H.S.W. Schouwenburg, op den 6 mei 1853. z.p. 8º: 5 p.
51050: "[KRUIJFF, H. DE; E.A.]" - Verzameling van eenige geloofwaardige berigten en brieven betreffende de elende van de opgezetenen der overstroomde landen in Nederland. Amsterdam, Tirion, 1741. [Gebonden met:] Aanhangzel van brieven betreffende de overstroomde landen in 't lant van Heusden. Z. pl., [1741].
12910: - "INDIË, SOERAKARTA Veertien gedrukte visitekaartjes van hoge Indische functionarissen te Soerakarta, Toemenggoeng en Klaten, deels met Nederlandse, deels met Maleise of Javaanse tekst; 1892-1901."
3635: [HAERSOLTE VAN HAERST, J.C. VAN] - Généalogie van het geslacht Van Haersolte in 30 tabellen. [Zwolle 1881], 134 p., geb. Oud-Hollands papier.
12922: - KANT, CALENBERG, AMSTERDAM `Notitie van een groote partij curieuse kanten, stokgronden en spiegeltralies, als mede Haarlemmer kant, mionetten, pieten, genayde kant... nagelaten by Adriana Smits, wed. van Jan Calenberg'. Gedrukt pamflet, 4(: 8 p., gedrukt door Marten Smets te Amsterdam, [1724].
12924: - KEMP, VAN DER HEY, KALLIGRAFIE Gekalligrafeerd blaadje met `Verjaargroet aan Willem Kemp', getekend `Van der Hey' en `oud 37 jaren den 13 september 1687', 14x20 cm.
12928: - KETWICH, VAN Twee krijttekeningen door M. van Ketwich, 19de-eeuws, ieder ca. 22x33 cm.
12931: - KINDERLING Aantek. betreffende Joh.Fr.Aug. Kinderling (1743-1807), 1 p., 19de-eeuws.
12932: - KLAASSEN, 1606, DE PETIT Vers `1606' over Klaassen die zijn schip in een strijd tegen de Spanjaarden in de lucht liet vliegen. Ondertekend Emanuel de Petit. 4(, manuscript, 1 p.
12934: - KNOTTER Krijttekening door J.G. Knotter, 1889, een ornament, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 50x65 cm.
12937: - KONST, VAN RAAMSDONK, DUBUISSON, VOUWWERK, NIEUWJAARSWENS `Zegenwensch aan mijnen veel geachten oom W. Konst en deszelfs echtgenoote, mijne waarde tante, bij den aanvang van het jaar 1820'. Gedicht in kalligrafisch handschrift, getekend `U ed. ... liefhebbende neef en nicht H. van Raamsdonk en W. Dubuisson'. In de vorm van een vouwwerk: ongevouwen 25x25 cm., gevouwen 8,5x8,5 cm. Met versieringen in kleuren. Een fraai werkstukje, zeldzaam!
12939: - KORN Gedeelte van een brief van Fr. Korn, doctor in de filosofie, filoloog en `Symboliker' aan Julian Schmidt.
48703: - VUUR, BIJ 'T--- Correspondentie tussen C. de Jong en C. Bij 't Vuur te Zeist, 1981, betr. fam. Bij 't Vuur. 2 pag., manuscript en krantenknipsel.
48706: - WELLEMAN--- Correspondentie tussen C. de Jong en drs. J.A. Welleman te Apeldoorn, 1980, betr. fam. Welleman(s). Manuscripten, ca. 20 pag.
48708: - ZANDVLIET, JACOBI--- Correspondentie tussen C. de Jong en J.A. Zandvliet te Amersfoort, 1984, betr. familie Jacobi en Zandvliet. Manuscripten, ca. 6 pag.
36761: - Recueil des pieces les plus interessantes concernant les troubles qui regnent actuellement en France, 1e + 2e partie, Parijs 1789, orig. blauw papieren omslag.
48983: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisplaat '26 Februari 1816 P.H.R.M. 1877', litho van Grolman, met afbeelding van moderne muzen en handtekeningen, 58x48 cm., gedrukt.
48955: - PIJNAPPEL, BRAAKENSIEK, MEDISCH--- 'Negen teekeningen van Johan Braakensiek met het Sciopticon vertoond op den feestmaaltijd na de 45e Alg. Vergadering van de Ned. My tot Bevordering der Geneeskunst (...) 1894, met eene toelichting van dr. M.W. Pijnappel'. Karton omslag, oblong, met 9 pag. tekst en 9 platen in photogravure naar Braakensiek.
10039: - Ter gedachtenisse van Johannes Christiaan Mohr. Amsterdam, D. en J. Tol, 1787. 8º: 80 p. Op de titelpagina groot vignet door Th. Koning naar J.M. Alkens met silhouetportret.
10044: - Zege-zang aan mijne ... Oranje vrienden bij de herstelling van zyne doorlugtige hoogheid, den 20 September 1787. Leiden, J. Perk. 8º: 4 p.
12950: - LASONDER, (TEYLER) VAN HALL Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Amelia Lasonder, 1840-1848, met ca. 25 bijdragen van familie en vrienden. Hieronder een fraaie landschapstekening van haar neef Jan Jacob Teyler van Hall (1794-1851), kunstschilder en lithograaf te Amsterdam.
57789: - Nadere concept-resolutie [van Staten van Holland] op het rapport van 8-9-1769 noopens het vangen van steuren beneden de 25 pond en het vissen in de rivieren, meeren en binnenwateren, 6-4-1770. Folio, 19 pag., gedrukt.
12955: - LEIDEN, MEERMANSBURG Twee overdrukken en een reglement betreffende het hofje Meermansburg te Leiden, 1895-1952.
14375: - LILLE, KLEDING, TONEELKOSTUUMS Reclamebiljet voor de kledingzaak “L’Acteur Romain, sur la Petite Place, au coin des Halles, à Lille”. Gedrukt, 33x22 cm. Met een houtsnede van een toneelspeler in Romeinse dracht. Laat 18e- of vroeg 19e-eeuws.
14373: - LINTZ Aquarel, 12x12 cm voorstellende 4 mannen in een roeibootje gesigneerd “F.E. Lintz ‘48”. Enkele beschadigingen.
14371: - STELLING, ZIJP, KOEMAN Familieaantekeningen Stelling, Zijp, Koeman, Blom (?), 18e-eeuws, manuscript, 8º, 2 p.
14362: - MARKEN, PEREBOOM Vier schoolrapporten van de “Christelijke School te Marken” (hoofden F. de Boer, H.J. Kerkhoven en G. Hogeweg Jz.) over 1922-1930 ten name van de leerlingen N.A. (Klaas) Pereboom, en Trijntje Pereboom.
14364: - HEERHUGOWAARD Poster voor het “Openluchtspel te Heerhugowaard” 1935: De geheimen van de Heilige Mis. Leiding: Anton Sweers. Gedrukt, 100x70 cm.
11492: - LENNEP, VAN Tekening met kleur op perkament van een aantal eenden, gesigneerd S.A. van L(ennep). Ca. 1900? 13x20 cm.
11493: - LESDATIER Blad met vier getekende familiewapens in kleur: Père Lesdatier, Mère Mastaing, gran mère Fonssum, gran mère Maminc. 28x36 cm., 18de-eeuws.
11495: - LEZWIJN, LEIDEN Leidsch Dagblad van 12 augustus 1884 met advertentie en redactioneel bericht betreffende het overlijden van Mr. P.C. Librecht Lezwijn van bankierskantoor Lezwijn en Eigeman.
11505: - "LOON, VAN; PENNING Zilveren plaatje, rond, middellijn 4 cm., met aan de voorzijde, in spiegelbeeld, een afdruk van de voorzijde van de penning op het 50-jarig huwelijk in 1647 van Hans van Loon en Anna Ruijckhavers, met hun familiewapens en de datum 27 mei 1597. (Bemolt van Loghum Slaterus nr. 66; KPK 717.) Op de keerzijde blanco met in het midden een wapenschild (gedeeld door golflijn, boven vier vissen, onder een roos)."
11508: - LUBER, VAN DER NIEPOORT `Twist van Adam en Eva'. Gedicht. 4(, 4 p. 19de-eeuws.
11510: - "MAAREN, VAN; GOUDA Gedrukt adreskaartje van E. van Maaren, koper- en blikslagerij te Gouda, ca. 1900."
11520: - MEERMAN Familiewapen Meerman, tekening met kleur, 19de-eeuws, met de originele handtekening van J.(?) Meerman. 18de-eeuws, samen 20x12 cm.
11538: - MOREAU, ROBIJNS `Carte généalogique' van de afstammelingen van Gautier Moreau (Berloo 1749-1818) en Lucy Dony, gecombineerd met de afstammelingen van Henri Lambert Robijns (1744-1837) en Marie J. Delva. Opgesteld 15 juni 1849. Litho met aanvullingen in handschrift. 1 blad, 50x70 cm.
12988: - MIDDELBURG, WISSELBANK `Ordonnantie van de wisselbancke binnen Middelburgh in Seelandt', Middelburg 23 april 1616. Planoblad, gedrukt, met ornamentrand en versierde hoofdletter A.
12972: - "MAANEN, VAN; KOUDEKERKE, GENEMUIDEN Attestatie van de kerkenraad te Koudekerke betreffende de lidmate Hendrika Cornelia van Maanen bij haar verhuizing naar Genemuiden, d.d. Koudekerke 4 augustus 1861, en getekend door J. Vermeer Az. 1 p., deels gedrukt."
12974: - MAARTENSDIJK, VAN HENGST Akte van verkoop van domeinen d.d. Utrecht 29 oktober 1821. Betreffende 6 m 150 roe bouwland onder Maartensdijk, afkomstig van St. Marie, gekocht door mr. Cypriaan Gerard van Hengst, grondeigenaar te Utrecht. Folio, 20 p., deels gedrukt.
12975: - MAASTRICHT, POSTDIENSTEN Aanplakbiljet `Vertrek en aankomst der Hollandsche posten te Maastrigt'. Maastricht: Henricus Landtmeter, z.j. 1 blad, groot plano, gedrukt, ca. 1750.
12982: - MEDEMBLIK, MEESTER, CRIMINALITEIT Publicatie van het Prov. Gerechtshof in Noord-Holland, `Extract-arresten tweede half jaar 1861', met vermelding van het arrest d.d. 24 september 1861, waarbij Pieter Meester, 27 jaar, zeevarende, geboren en wonende te Medemblik, veroordeeld wordt voor diefstal te Purmerend. 1 blad, plano (48x56 cm.), gedrukt.
12983: - "MEER, VAN DER; LAGERWAARDT Aardewerk bord met het familiewapen Van der Meer (drie plompebladen), Sassenheim 1954, fabrikaat: Tiko Gouda, schilder: P. Lagerwaardt."
12985: - MERCY ARGENTEAU, COPES VAN CATTENBURCH Brief van de graaf de Mercy Argenteau aan L.C.R. Copes van Cattenburch te Den Haag, d.d. Luik 1830, betreffende een vergadering van de `Commission supérieure pour examiner et juger les produits de l'industrie nationale', 1 p.
10720: - Dit keurig lied, dat men U biedt, dient door ouden en jongen, te worden gezongen ... Liza van Rossem en zijn bruidje, hebben in 't huwelijksschuitje, vijf-en-twintig jaren te zamen gevaren. z.p., z.j. 8º: [4] p.
13010: - NOORDEGRAAF, GOUDA, MATTHES, BREUKELEN Verzoek om informatie van fa. Hans Matthes, bijenhouders te Breukelen, aan Van Nelle, Rotterdam, betreffende soliditeit van C. Noordegraaf te Gouda, 1927. 1 blad, getypt, met concept antwoord.
13014: - OBREEN Visitekaartje van Henri Obreen, Brussel, met in pen het verzoek om een recensie, 1 stuk.
13016: - OLDENBROEK, VAN ROOSMALEN `Ontwerp der R.C. Kerk, te bouwen in de nabijheid van het Katerveer, gemeente Oldenbroek', bouwtekening door de architect J.G.J. van Roosmalen, 50x40 cm., pentekening.
14287: - BLOEMBERGEN Twee artikelen door A. Bloembergen in De Waterkampioen 1939 betr. een tocht door Zweden per kano, ca. 10 blz., geïll.
29750: - AHLERS, CRONE -- Successiememorie en boedelinventaris van Albert Ahlers, overleden te Amsterdam 21-4-1845. Manuscript, folio, 5 pag.
29748: - HAAS -- Twee nota’s voor wed. J.J. Haas op de Trippenburgwal te Amsterdam, 1797, manuscript.
63002: - Wapenkaart/Coat of Arms Bouchorst (Van den).
13712: - MAARTENSDIJK Brief van de kiezersvereniging “Trouw moet blijcken” te Maartensdijk (v Eyck van Zuylichem voorzitter, R. v. Meerlant secr.) dd 2-5-1853 aan de kiezersvereniging “Bijbel, Nederland en Oranje” te Utrecht betr. de komende verkiezingen, 2 p., 4º, manuscript.
45740: - GORDON, CAMP--- Twee brieven in het Frans van Webster Gordon, d.d. 's-Gravenhage 29-11 en 7-12-1870, aan hofraad H.F.G.N. Camp, op het Loo. Manuscripten, 4 pag.
48655: - LOSADA--- Correspondentie tussen C. de Jong en P.D. Losada te Miramas, 1985, betr. fam. Losada e.a. Manuscripten, ca. 25 pag.
48657: - MALLEVAL--- Correspondentie tussen C. de Jong en Simone Malleval, te Sassay, 1985. Manuscript, 4 pag.
48659: - MANGE--- Correspondentie tussen C. de Jong en Leone Mange te Villersexel 1982, betr. fam. Mange. Manuscript, 4 pag.
52402: - - Den Hollandszen praat-vaars Nieuw Jaars-gift aan het bevalligen Stichtsze Jufferschap. Amsterdam, A. Cornelis, [2e helft 18e eeuw].
46118: - MEIJERINK--- Overlijdenskaart, handgeschreven, voor Berendina Meijerink-Leferink. Haaksbergen, 1941.
46116: - KLAASSE--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor G.J. Klaasse. 's-Gravenhage, 1940.
46114: - VARVIK--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor Henk Varvik. Hengelo 1943.
46108: - SABEL--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor Cornelis Sabel Tz., Zaandam, 1949.
46110: - TRAP--- Gedrukte overlijdenskaart en bedankje voor Jelle Trap. Bussum, 1943.
46112: - MARRES--- Twee gedrukte overlijdenskaarten van J.H.H. Marres. Maastricht, 1943.
11551: - "NIEVELT, VAN; PARADIJS; VAN DEN BRANDELER `Geslagtlijst mijner voorouders en bloedvrienden van vaders zijde, beginnende van mijn overgrootvader Albert Otto van Nievelt, zooals ik die verzamelt heb uit aanteekeningen van mijne tante Theodora van Nievelt, uit authentijcke documenten en uit aanteekeningen van mijnen vader, waarbij ik gevoegt heb hetgeen mij uit eigen wetenschap bekend is'. Getekend september 1775, M. van Nievelt (1710-1794). Gebonden. 4(."
62116: - Printbook of prints from Epinal with title: Tirages Anciens Imagerie Pellerin a Epinal No. 5.
42413: [DULAURE, JACQUES ANTOINE] - Pogonologie, ou histoire philosophique de la barbe, par M.J.A.D. ***. Constantinople et Paris, chez Le Jay, 1786.
48507: - BLOK VAN CRONESTEIJN--- Brief van E.B.C. Blok van Cronesteijn, d.d. Zeist 1963, aan gen. bureau Halwasse over zijn familiewapen. Manuscript, 1 pag.
48511: - WITMAAR--- Brief van H.J. Witmaar, d.d. Amsterdam 1965, over familiewapen Baks. 1 pag., getypt.
53416: --- - Instructie [Instrvctie] vant asdoms ende schependoms recht, z. pl.[s-Gravenhage],z.j.[17e eeuw]
13022: - OOSTERWIJK, TAVERNIER Achttiende-eeuwse pentekening met penseel van het kasteel `Oosterwijk bij Leerdam', 14x20,5 cm., gesigneerd op de achterkant `H. Tavernier fec.' Fraaie tekening, rechts op de voorgrond en links op de ophaalbrug twee figuren.
27993: - Les huit codes en miniature, Paris 1833, 813 pag., geb. in half leer ( scharnier zwak ).
62110: - Puzzle 'De Doolende Avondstond'.
13033: - POTT Brief van Aug. Friedr. Pott, taalgeleerde te Halle, d.d. Halle 1851, 1 p.
12997: - MUDEGAAS, STREUR Uittreksel uit het trouwregister van Amsterdam d.d. 31 januari 1821 betreffende het huwelijk tussen Hendrik Mudegaas en Catharina Streur. 8(: 1 p., oblong.
13003: - NAUTA Brochure Liederen te zingen door de vergadering, met de tekst van 16 christelijke liederen. Ondertekend D. Nauta. 4(: 4 p., gedrukt.
13004: - NEUFVILLE, RITTER Aquarel: een allegorie op de schilderkunst met het zelfportret van de kunstenaar: Louise Charlotte de Neufville-Ritter (1779-1859), 13x10 cm.
13005: - NIEUWENHUYSEN, CRABETH Pentekening (`pennekonst') door Hendrik Nieuwenhysen (1747-1825), d.d. Middelburg 1766, 23x18 cm.
13008: - NISSE, VAN DER Aantekeningen betreffende het geslacht Van der Nisse, getrokken uit J. v.d. Baan, Wolfaartsdijk. Getypt, folio, 10 p.
40095: [ DUINEN, TONNIS VAN ], - Reunie en Academiefeest. Schetsen en medeeelingen door den schrijver van Ons Dorp, Groningen 1851, 188 pag., orig. kartonnen omslag.
46774: - BURCH VAN SPIERINGSHOEK, VAN DER--- Koperplaat, 12x12 cm., met daarin gegraveerd het familiewapen Van der Burch van Spieringshoek, ca. 1800.
62611: - Wapenkaart/Coat of Arms Bocholtz.
13075: - ROTTERDAM, VLASTENTOONSTELLING Uitnodiging van de Ned. Mij ter bevordering van vlasindustrie voor de opening van de tentoonstelling van Vlas-, lijnzaad en werktuigen te Rotterdam, 1876. 1 blad, 4(, deels gedrukt.
13061: - ROOS, C.S Pentekening door Cornelius Stephanus Roos (1845-1882), glasschilder en tekenmeester te Amsterdam, met als titel `De barbaarsche kok of het noodlottig uiteinde eener gedeserteerde poes', gesigneerd `C.S. Roos 1880', 25x15 cm.
13063: - ROOZENDAAL, JANSEN, EXPEDITEUR Circulaire van expediteur Fr. Jansen te Roozendaal, 1894. 4(, gedrukt, 2 p.
13067: - ROTTERDAM, BUDDINGH Circulaire van C.A.A. Buddingh te Rotterdam, 1864, betr. betalingen en voorgenomen verhuizing. 8(, gedrukt, 1 p.
43499: - Detail van de burgery der stad Utrecht, aan de (....) vroedschap derzelver stad, op den 20 maart 1786 overgeleverd, ter betoog van hun wettig (.....) gedrag, ter introductie van het (.....) concept reglement van regering, z.pl., [1786] 8+109 pag.
13083: - SCHAAK, VAN Geknipt silhouetportret van mej. Aimee van Schaak, 19de-eeuws.
13085: - SCHEEPSBOUW, HORSTMAN, AMESHOFF, BERG, KERKHOVEN `Berigt' van vier Amsterdammers (Arend Horstman, Petrus J. Ameshoff, Willem Otto Berg en Theodorus J. Kerkhoven), d.d. Amsterdam 18 maart 1825, met een plan tot oprichting van de `Nederlandsche scheepsreederij', met het doel de bouw van zeeschepen. Gedrukt, 8(: 7 p.
13086: - SCHEEPVAART, AMSTERDAM `Bepaalingen of statuten eener sociëteit tot aanbouw en uitrusting van schepen, welke zal opgericht worden te Amsterdam door de heeren J.H. Hackman Asschenbergh, Henric Bicker, Gerrit Meynts en Jan Hendrik Rauwenhoff'. Gedrukt, 1825. 4(: 2 p.
13089: - "SCHEIDIUS, CUYK VAN MIEROP Verklaring van J.F. Scheidius, W. Pfeiffers Scheidius en M.J. Scheidius betreffende het magescheid tussen de erfgenamen van Maria Jacoba Cuyk van Mierop, wed. ds. Peiffers. Utrecht 1796; folio, manuscript, 1 p."
13092: - SCHERPINGH `Notitie van mij Egbert Carel Adolphus Scherpingh, door mij gehouden tot Stokholm, seedert 16 april 1293'. Manuscript-genealogie van het geslacht Scherpingh, ca. 250 p. groot folio, in halfleren band, geïllustreerd met ca. 75 fraai getekende familiewapens in kleur. Het werk is samengesteld in het midden der 18de eeuw door verschillende leden van de familie Scherpingh. M4765.
13093: - "SCHEVENINGEN, EVENHUIS, ACHTERHOF Mededelingen van ds. R.B. Evenhuis aan de leden van zijn kerk te Scheveningen, d.d. 10 augustus 1942; 2 p., gestencild."
13096: - SCHNITZLER Bewijs van lidmaatschap der Nederlands-Hervormde Kerk ten name van Willem Schnitzler, geb. 27 juli 1923, d.d. Nijmegen 11 april 1943, deels gedrukt.
13097: - SCHOUTEN, GEËTST GLAS Folder van de firma D. Schouten Jr. & Co. te Arnhem, fabriek van geëtste glasplaten. Gedrukt, 4 p., ca. 1910.
13100: - SCHUURMANS, CORNELISSEN Briefje van ... Schuurmans, procureur des konings te Brussel, d.d. 1826, aan de heer Cornelissen.
13103: - SICK `In het verborgene' door Maria Ingeborg Sick. Manuscript van 105 p., in cahier.
13111: - STADT, VAN DE Potloodtekening (bloemen) door A.H. van de Stadt, 19de-eeuws, 30x25 cm.
13112: - STEENBERGEN, VAN Tekening door W. van Steenbergen, 1880, een Griekse vaas, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 65x45 cm.
13117: - SWALUE Eigenhandige aantekening van Dr. E.B. Swalue, predikant te Goes. Z.j. (19de-eeuws.)
15452: N.N. - Verhaal der reize van Z.M. den keizer Joseph II in Holland. Behelzende bijzonderheden, die niet bekend zijn, en gewigtige trekken van deezen monarch, zorgvuldig by een verzameld. Benevens een aanhangsel van gebeurtenissen, getrokken uit de reize van Z.M. in de Oostenrijksche Nederlanden. Amsterdam: J.F. Rosart & Comp., [1781].
14237: - GRONINGEN, KLOPPENBURG Krijttekening: portret van “Jan Kloppenburg, vriend van Opa Braaksma, vrijgezel, verzamelaar te Groningen, gestorven ca. 1948”, (tekst op achterkant), 31x24 cm, gesigneerd: “Boeckman 9-6-[19]-41”.
14239: - KANON, LE SIFLEUR Twee grote tekeningen, ieder ca. 35x45 cm, van een metalen kanon, een doorsnede van dit kanon en een boven- en zijaanzicht van het bijbehorende affuit. Het opschrift luidt “Piece legere du calibre de 8. pour le service de campagne” op de loop de naam “Le Sifleur” en groot, gekroond, monogram (AX?)
14241: - BEHANGPAPIER Ontwerptekeningen in kleur van een vel behangselpapier, met o.a. twee vogels en jugendstil motieven, ca. 1900, 38x30 cm, aquarel in kleur.
14243: - BIJLEVELD Naieve aquarel van twee mannen in een landschap, 32x50 cm, getekend: K. Bijleveld, ca. 1930?
14246: - RUINEN (DR.), TROMPE L’OEUIL TEKENING JAN SMITS UIT GOUDA Trompe l’oeuil-tekening met kleur, van de hand van Jan Smits [Gouda 1783] met in het midden een tekening van “Het dorp Ruijnen” (kerk en kerkplein met 7 huizen, bomen, het kerkhofhek en enkele personen). Verder zijn afgebeeld een enveloppe met “Mijn heer Johannes Smits, mr. goud en zilversmit te G...” en enkele blaadjes uit boeken en almanakken (o.a. een boekje over de zeeslag van 1781). 31x40 cm.
14248: - WASSENAAR-VOORSCHOTEN, LANDBOUW, VAN SANTEN Diploma van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling Wassenaar-Voorschoten, d.d. 1877, uitgereikt aan J. van Santen als 1e prijs voor Pinkstieren geboren in 1876. Getekend door de voorzitter C.J. van der Oudermeulen en secretaris M. Hemer (?). Litho in grijs, 45x60 cm met de afb. van landbouw(werktuigen). Litho van wed. E. Spanier & Zn.
10091: - Feest-zang op den geboortendag van Nederlandsch erfstadhouder ... Willem den vijfden, prince van Orange en Nassau, etc., den 8sten van Lentemaand 1789. z.p., z.j. 8º: 8 p.
10093: - Rouwklagt op het overlijden van ... Johannes Henricus Bachiene, veelgeacht evangeliedienaar en rustend leeraar in de Herv. Gem. te Utrecht, Godzalig ontslapen den 23 van oogstmaand 1789. Utrecht, A. v. Paddenburg, 1789. 8º: 8 p.
10095: - Ter nagedachtenis van Mejuffrouw Anna Christina Elizabeth Reguleth, gebooren te Amerongen, den elfden van wijnmaand 1771, zacht en zaalig ontslaapen binnen 's graavenhage den 27sten van slagtmaand 1789. z.p. 8º: 24 p.
10097: - Echtzangen voor ... Willem Leonard Voorduin en ... Maria Huiberta Van meerten, plechtig ondertrouwd den 8sten en door den echt vereenigd den 28sten van grasmaend 1790. Leiden, Cornelis Heyligert, z.j. 4º: [56] p., geb. in orig. kartonnen omslag bedrukt met titel en huwelijkssymbolen (door H. Numan). Vroeg voorbeeld van een uitgeversband.
10102: - Neerlands schuld, gemaakt in de dagen der beroerte, afgedaan aan den regeerenden hertog Van brunswijk-Lunenburg, door het huwelyk van hoogstdeszelfs doorluchtigen zoon ... Carel George August, met mevrouw Frederica Louisa Wilhelmina prinses van Orange en Nassau. Nagezang. Rotterdam, P. van Dijk en J. Hofhout 1790. 8º: 19 p.
10105: - Bij gelegenheid van de staatsgewijze en de classicaale approbatie van Ds. B. Bosch, beroepen predikant te Poortvliet, in Zeeland, den 16e july 1790. z.p. 8º: [4] p.
10109: - Aan mijn Bosch oom. z.p., z.j. 8º: 4 p.
13870: - KAPPERSBOND, GLATZ Twee “kwitantie kaarten” Ned. Kappersbond, afd. Haarlem, ten name van Mevr. A.A. Glatz-van Hinte, Oude Groenmarkt 24, 1930-1931
10586: - Feest-liederen bij gelegenheid van de ondertrouw van den Heer J.G. Hart met Mejuffrouw S.H. Geering op den 3den maart 1854. z.p. 8º: 24 p.
10589: - Welkomstgroet aan dr. L.S.P. Meyboom beroepen predikant te Amsterdam, bij zijne aankomst aldaar. October 1854, door Raad eens wie? Amsterdam, J.A. Schuurmans. 8º: 8 p.
10593: - Feestzangen ter gelegenheid der echtvereeniging van den Heer O.A. Van druten met Mejufvrouw G. De jong, te Leeuwarden den 28 maart 1855. Sneek, Van Druten en Bleeker, 1855. 8º: [20] p.
10595: - Op het onverwacht overlijden van ... Lambertus Dibbits, predikant in de Herv. Gem. van Utrecht, ontslapen den 1 juni 1855, in den ouderdom van ruim 59 jaren. z.p. 8º: 1 p. Gedrukt op papier met zwarte rand.
10599: - Danklied gewijd aan mijne hooggeachte patronen ... P. Blussé van zuidland, P. Van braam blussé en G.J. Blussé, Dordrecht 7 september 1855.. Plano, 1 blad, met sierrand.
10601: - Als eene merkwaardige herinnering voor het tegenwoordige en voor het nageslacht, volgen hier achter de gedichten die bij het vieren van vijftigjarige echtvereenigingen in het voorgeslacht van den heer Jacobus Enschedé zijn voorgedragen: Izaak Enschedé en Beeltje van der Lucht (1752), Barent van der Lucht en Josijntje Marchant (1717), Steven van der Lucht en Janneke Jans (1686). Haarlem, Joh. Enschedé, 1856. 8º: [24 ] p.
10603: - Feest-coupletten [op zilveren huwelijk van ? te Heemstede]. z.p. 8º: [9] p.
13121: - "TEILINGEN, VAN; VAN DER KROGT `Bruiloftskrans aan Hubertus van der Krogt en Maria van Teilingen'. Gedicht, getekend `U geachte zuster Jaapje van Teilingen, 1833'. 4(, manuscript, met versierde, handgekleurde rand."
13127: - TRAMS, SCHEVENINGEN Zes prentbriefkaarten uit 1908 met afbeeldingen van versierde tramwagens die deelnamen aan een wedstrijd te Scheveningen in dat jaar.
13130: - TWEEDE WERELDOORLOG, VUGHT, DENT S.T.U. Dent, Administratie en Intimidatie. Eerste oorlogsuitgave, januari 1945. Gestencild, folio, 33 p.
10119: - Bekroond dichtstuk op het hooge huwelyk, uitgegeeven door bestuurderen van het dichtlievend genootschap in 's Graavenhaage, onder de spreuk Kunstliefde Spaart Geen Vlijt. 's-Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1791. 8º: 24 p.
38601: [LANNOY, DE ?] - Advocaat voor de vrye staatsbestiering der Vereenigde Nederlanden. In Holland 1782, 56 pag.,(Knuttel 20199).
13138: - VENLO, SCHRIJNEN, APOTHEEK Gedrukte dankbetuiging van Toon Schrijnen, Venlo 1955, n.a.v. zijn 25-jarig jubileum als apotheker.
13141: - VERLOREN Blad met prikwerk en in inkt de naam `RVLoren' en `H.V.L.', 15x19 cm.
13145: - VERZEKERINGEN, ENNIA, KWARTETSPEL Kwartetspel Ennia-verzekeringen, 1970, 36 kaarten met soorten verzekeringen. In origineel doosje.
13147: - "VIES, VAN DER; NIJHOF Familie-stamboek (= trouwboekje) van Frederik van der Vies, geb. Vlissingen 1914 (moeder Stecher) en Stoffelina M.J.C. Nijhof, geb. Utrecht 1904 (moeder Goor); gehuwd Amsterdam 30 november 1939; 32 p., deels gedrukt."
10616: - Verleden en heden [op 12 1/2 jarig huwelijk van ?]. z.p. 8º: [1] p.
48593: - JOOSTEN--- benoeming tot griffier Raad van beroep te Roermond van mr. K.H.Ch. Joosten, 's-Gravenhage 1917. 1 pag., manuscript.
13232: - TREUB, NIJHOFF, MARCHANT Zeven brieven en een briefkaart van mr. M.W.F. Treub, Frankenslag 13 en Oude Scheveningsche weg 23, dd 1905-1920, aan Paul Nijhoff, boekhandelaar en uitgever te Amsterdam, lid fa. Scheltema & Holkema
49047: - NOTARIAAT--- Publicatie van de Staten van Holland d.d. 15-3-1760, betr. protocollen van notarissen. 1 blad, plano, gedrukt.
49049: - BELASTINGEN, PATENTRECHT, GRAVENHAGE--- Notificatie. De Kamer van Politie van Den Haag brengt bij dezen ter kennisse ..., betreft afgifte van patenten, per wijk op verschillende data in 1806. 1 blad, plano, gedrukt.
58940: - Lente. Louwerse Kinderprent no. 1.
5895: [NIEUWENHUIS-NORDEN, H.A.] - Het voor- en nageslacht van Mello J. Nieuwenhuis (1832-1918) en Maria F. Cleveringa (1834-1920), [Ten Boer 1982], 569 p., geb., geïll.
58971: - Wet van den 6-4-1823 houdende wijzigingen en uitbreidingen van de ordonnantie op het regt van patent, [ 's-Gravenhage 1823], 22 + 12 pag., geb.
58975: [HOARE, SAMUEL], - The approach towards a system of imperial air communications. Memorandum [from Air Ministry] by the secretary of state for Air, laid before the imperial conference 1926, London 1926.
58993: [CAPPELLE, H. V.], - Leven en gezond zijn. Volksboek voor de school en het huisgezin, uitg. My. tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1857, 125 pag., geïll.
58999: - Das neueste buch der enthullten Geheimnisse oder 101 erprobte wichtigen mittel und vorschriften aus der haus- und landwirthschaft, der technologie und hausarzneikunde, 2e auflage, Halberstadt 1846, 89 pag.
59001: - Gids voor eerstejaars studenten aan de Leidsche universiteit 1936, 1937,1938,1939. Uitgave propaganda-commissie van Unitas Studiosorum, 4 deeltjes, per deel ca. 64 pag., geïll. Prijs samen 24 Euro.
63474: - Centsprent: De wisseling der jaargetijden, Doet ieder jeugdig hart verblijden. N. 16.
63247: - Centsprent: Blaauw-Baard geeft danspar- / tijen … no. 77.
13613: - DEKNATEL “Probate of the will of Sara Deknatel, spinster of Amsterdam, deceased, dd 1797.” Tekst op verso van een groot charter op perkament met de Engelse vertaling van haar testament dd 28-1-1796.
13616: - KAMPRECHT, HOLLAND, GRIEKWAARDERSCHAP “Naspeuringe waarin oudtijds bestaan hebbe het grieckwaarderschap, zijnde geweest een agterleen van den Heere van Wassenaer burggrave van Leiden”, 18e-eeuws handschrift, 18 blz. in folio.
47099: - Koegras Archief 1849-1902, z.pl. [ ca. 1903?], folio, 12 pag., geillustreerd met twee grote uitvouwbare kaarten.
52552: [ROSTAIN, PIERRE] - Matanasiennes, lettres suivies de notes sur des riens philologiques par un petit neveu du prieur Ogier. Lyon, 1837.
54761: --- - Versameling van eenige stucken en bewysen dienende tot ophelderingh van het leven ende daeden van de heer en meester Jacob Suylen van Nyevelt, gewesen hoofd-officier der stad Rotterdam. Dordrecht, J. v. Lingen, 1690.
48206: - SCHEEPVAART, VAN HENGEL--- Brochure van de Ver. v. werkgevers op scheepvaart gebied te Amsterdam, d.d. juni 1904, betr. het lossen van hout uit stoomschepen. Folio, 4 pag., gedrukt.
63025: - Wapenkaart/Coat of Arms Brooshooft.
8654: [KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN] - Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1843
29798: - VREEBURG, TESSIER -- Nota van Joh. Vreeburg, dd. 1795 betr. bestratingswerk voor mevr. Tessier op de Heerengracht. 1 blad, manuscript.
29802: - MILITARIA -- Missive van hunne Ho.Mog. in dato 23-3-1752, tot addres van de generale petitie van den Rade van Staten (...) voor 1752 (...) relatief tot de resolutien van 13-4-1752.
29804: - HANDEL OP SPANJE -- Extract uit het register der resolutien van de (...) Staten Generaal, 20-12-1751. Folio, 25 pag. gedrukt.
29806: - ROOSENBOOM, ADMIRAAL, PRESIDENT HOGE RAAD --'Extracten uyt de resolutien van haar Edele Groot Mog. raakende de aanstellinge van een praesident in den Hoogen Raade, vacant gevallen in october 1722'. Folio, 20 pag., gedrukt.
49774: - KRUIJTHOFF, KEIJSER--- Twee brieven uit 1829 en 1830 van de heer Mander (?) te Wilp betr. de nalatenschap van mevrouw Kruijthoff, gericht aan haar schoondochter, mevr. Tielenius Kruijthoff-Keijser.
49776: - MICHALOFSKI, VAN LIEVELING, KRUIJTHOFF--- Brief van C.R.(?) von Michalofski en J.F. von Michalofski-van Lieveling, d.d. Japara 1824, aan mevr. Kruijthoff, geb. J.E. Keijser te Batavia. Manuscript, 4°, 1 pag.
13489: - BREDA, TESSELSCHADE, TYDEMAN Ontwerptekening in kleur voor een diploma Eerelid voor mevr. Tydeman-Verloren van Themaat, van de afd. Breda van Tesselschade, 1 p., folio.
51209: - Album von Wiesbaden und umgebung. 1 grosses panorama und 28 ansichten nach momentaufnahmen in photographiedruck, Berlin, Globus Verlag, [ca.1900?].
55483: [VROESEN, WILLEBRORT?] - Waaragtig verhaal van de muiterij binnen de stad Rotterdam, die tegens de regeering ontstaan is, mitsgaders van het geen omtrent de persoonen van eenige voorname regenten aldaar voorgevallen is, zedert de maand junij 1672, tot de publicatie van het placaat van amnestie van dato 27-9-1672 (...) beschreeven door iemand die van gemelde muiterij kennis gehad heeft. Z. pl., 1785.
55507: --- - Publicatie van de Staten van Holland d.d. 's-Gravenhage 1-2-1765 betr. vagebonden en boosdoeners ten platte lande onder het Baljuwschap van Kennemerland.
49768: - WERKHOVEN, VAN--- Blaadje uit een album amicorum, d.d. Utrecht 1812, getekend H.W. van Werkhoven.
46124: - TJALLINGII--- Gedrukte overlijdenskaart voor Elisabeth F. Tjallingii-Buse. 's-Gravenhage, 1940.
46128: - NAGEL--- Gedrukte overlijdenskaart voor Hendrik Nagel jr., Groningen 1945.
14186: - MEETH, DRIEBERGEN, KANTENS, FREDERIKSOORD Cahier met aantekeningen door Ds. Lodewijk (Louis) Meeth, predikant te Kantens, Frederiksoord en Driebergen, lopende over de jaren 1928-1943, manuscript, gebonden, 4º, ca. 200 p. Hierbij een ingelijst schilderstuk, tonende Ds. Meeth op de kansel in de kerk te Driebergen.
49670: - UTRECHT--- Tienjarig verslag van de r.k. werkliedenvereeniging St. Joseph te Utrecht. Utrecht, 1903, 20 pag., gedrukt.
49764: - BOISSEVAIN, FRIJDA, KATAN--- Twee afleveringen van De Telegraaf van 2 en 4 oktober 1943, met bericht over 19 doodvonnissen voor moorden op Seyffardt e.a.
49752: - TULLEKEN, EVERWIJN--- Twee kwitanties d.d. Arnhem 1680 en 1678, van A. of J. Tulleken M. Dr., betr. gelden ontvangen van mr. Jacob Everwijn betr. aankoop land. 2 pag., manuscript.
46323: - BOEKHANDELAARS VERENIGING GRAVENHAGE--- Zes gedrukte stukken betr. de 's Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging.
46140: - EBBEKINK, LEEFTINK--- Gedrukte overlijdenskaart voor Berendina Ebbekink, echtgenote A.J. Leeftink. Boekelo, 1940.
46202: - DANKELMAN--- Gedachtenisprentje t.g.v. priesterwijdiging te Haarlem 15-8-1862 van B. Dankelman, B.P. Geijer, L.P.A. Gompertz, J.J. Graaf, J.J. de Groot e.a.
46200: - RUYTER, DE--- Bidprentje voor zuster Sophia A.M.A. de Ruyter (1875-1902).
46198: - CALLIER--- Portretfoto, 10x6 cm., van vic. gen. A.J. Callier, t.g.v. 25 jarig priesterschap, 1897.
46194: - STUERS, VICTOR DE--- Bronzen penning t.g.v. het 25 jarig referendarisschap van Victor de Stuers 1875-1900, 1 juli.
12223: - BARCHMAN Kwitantie getekend door C.J. Barchman, Parijs 1720. 1 p.
63210: - Centsprent: De Bekranste Os, No. 18
12221: - BAKE, SURINGAR Briefje van de broer van mr. A.J.J. Bake aan W.H.D. Suringar betreffende het levensbericht dat Suringar schreef over Bake in de Algemeene Konst- en Letterbode (1844), 1 p.
49762: - BEUMER, KNIPKUNST--- Knipsel, w.s. 19e eeuws, 11x11 cm., met de naam Willem Beumer.
46028: - "BORDES, DE; DE KETH, VAN DER NOORDA--- Briefje van P.A.C. de Bordes, d.d. 24-5-?, aan mr. De Keth, over de heer Van der Noordaa. Manuscript, 8°, 1 pag. (19e eeuws)."
46026: - HONDSBOSSE, HENGSTBEKER--- Oude privilegie, die aan alle nieuwe comparanten op den Hondsbossche wert gegeven, die den hengstbeker hebben uitgedronken. Gedrukt gedicht, folio, 1 pag.
46062: - LEEUWEN, VAN--- Dossiertje kranktenknipsels betr. mr. dr. W.F. van Leeuwen, 1930.
46064: - COLIJN--- Dossier krantenknipsels betr. dr. H. Colijn, 1934-1947.
62956: - Wapenkaart/Coat of Arms Wassenaer (Van).
46890: - LUIJKEN, LANDFORT--- Enkele stukken betr. dr. J.A. Luijken, Haus Landfort bij Anhalt, 1878, 1924. Manuscripten, ca. 5 pag.
4357: [HUYSER, J.J.] - Het geslacht Onnen. ['s-Gravenhage 1940], 22 p., geïll., niet in de handel.
43513: [BOUSCHOLTE, G.H.] - Gedachte-beker [aangeboden aan M.Emants in 1853, als scheidend rentmeester van Burgerweeshuis en fundatie van Renswoude te 's-Gravenhage], 's-Gravenhage 1853, 8 pag. met afb. van de beker (een houtsnede van I. Weissenbruch).

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur

5/30