Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
15354: HARPER, CHARLES G. - On the road in Holland. Notes and impressions in the quaint country of dykes and canals. Londen: Cecil Palmer, 1922.
39094: HARRIS, FRANK - My life and loves, 4 volumes, Paris, Obelisk Press 1960, 228+289+175+175 pag.
59156: HARRIS, POUL, - Marselis-slaegten, Blade af dens historie, Centrum1980, 239 pp. In Danish about Marselis-slaegtens herkomst.
1064: HARRIS, L.E. - Vermuyden and the Fens. A study of Sir Cornelius Vermuyden and the Great Level. Londen 1953. Geb., geïll., 168 p.
60985: HARRISON, BUCKWORTH-HERNE-SOAME, RADFORD HOUSE, EDWARD VII - Grant of arms, donated by Alfred Scott Scott-Galty, Garter, Principal King-of Arms and William Henry Weldon Esq. Norroy to George Buckworth-Herne-Soame, formerly Harrison (1872-1912).
35779: HARST, LEENDERT JOHANNES VAN DER, UIT MIDDELBURG - Studien over taxus baccata L. ..... Utrecht Beijers 1884
36597: HART, MARJOLEIN CATHERINA 'T, UIT VOORBURG - In quest for funds, warfare and state formation in The Netherlands, 1620-1650 z.pl. 1989
36101: HART, P. D. 'T - Teneinde het voortwoekeren van allerlei kwalen te voorkomen Utrecht faculteit 1999
4744: HART, S. E.A. - Engel van de Stadt 1746-1819. Zijn voor- en nageslacht. 's-Gravenhage 1951, 342 p., geb., geïll. (oplage: 300 exx.)
32200: HART, PAUL CHARLES, UIT AMSTERDAM - Über die Entwicklung des Schultergürtels der Schildkröten. Academisch proefschrift [...] Leiden E.J. Brill 1925
1067: HART, G. 'T - De oude kerk te Scheveningen. Haar grafschriften en andere monumenten. 's-Gravenhage 1960. Geïll., 114 p.
1066: HART, G. 'T - Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage. 2 dln. 's-Gravenhage 1957, 722 p.
23100: HARTEVELT, NEBBENS STERLING - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Simonetta (Netje) Hartevelt, met 13 bijdragen uit de jaren 1837-1843, meest te Rotterdam en Dordrecht.
42669: HARTEVELT, SYMON JANSZ - Waar-agtig relaas van de overkomst van zijn majesteyt William de Derde (...) zyn vertrek uit Engeland den 26 January 1691 en zyn gevaarlyke reys en aankomst in Holland op den 31 van de selve maand (...) neffens een net verhaal van de inhaling (...) in Den Haag den 5 Fabruary gedaan. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1691.
3468: HARTGERINK-KOOMANS, M. - Het geslacht Ewsum, geschiedenis van een jonkers-familie uit de Ommelanden in de 15e en 16e eeuw. (Diss.) Groningen 1938, 341 p., met tabellen.
3661: HARTHOORN, P.A. - Uit de geschiedenis van het geslacht Harthoorn. Amsterdam 1952, 132 p., gestencild, gebonden in rood linnen.
19878: HARTING, H. - Zur Geschichte der Familie Voigtländer, ihrer Werkstätten und ihrer Mitarbeiter.
15355: HARTING, P. - Het eiland Urk, zijn bodem, voortbrengselen en bewoners, Utrecht: Van Paddenburg & Comp., 1853
60419: DIRK HARTING - Portrait of Oskar Mendlik (Oscar, Oszkár)
60261: DIRK HARTING (1900-1970) - Zuider buiten Spaarne
47156: HARTING, F., - Photographien naar de beroemde geschilderde kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Gouda, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, Gouda, v. Bentum, [1873].
60416: HARTING, DIRK (1900 - 1970) - Zuidsingel, Amersfoort
35028: HARTMAN, JACOBUS JOHANNES - Oratio de eloquentia philologo colenda Leiden Brill 1908
32479: HARTMAN VAN HOEK, RUDOLPHUS, UIT STEENBERGEN - Dissertatio juridica inauguralis, ad Aemilii Papiniani [...] Leiden Philippus Bonk 1747
33320: HARTMAN, CAROLUS MARIUS ANTONIUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de revocatione donationis inter vivos secundum jus Romanum, Francicum et Neerlandicum [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1859
32019: HARTMAN BUSMANN, CHRISTIANUS, UIT SAPPEMEER - Dissertatio iuridica inauguralis de societate delinquendi sive coniuratione [...] Groningen J. Oomkens 1824
32761: HARTMAN, A.W. - Academische proeve over misbruik van vertrouwen [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1859
15623: HARTMANN, CAROLUS - Mozarts Reise nach Haarlem, Haarlem: Joh. Enschedé, [1944]
37859: HARTOG, ST. - Pronken met oosters porcelein, Zwolle 1990, 153 pag., geïll.
19177: HARTOG, J. - De patriottten en Oranje van 1747 - 1787.
17659: HARTOG, J. - Geschiedenis van de predikkunde en de evangelieprediking in de protestantsche kerk van Nederland, Amsterdam, F. Muller, 1861, 8°: 470 p., origineel karton, los en watervlekkig.
39065: HARTOG J. - De spectatoriale geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk (....) leven, 2e verbeterde druk, Utrecht 1890, 323 pag., geb.
32915: HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN, HERMANUS, UIT DELFT - Bijdragen tot de statistiek van Drenthe. Akademisch proefschrift [...] Delft J.H. Molenbroek 1864
34208: HARTOGH, HENRICUS ALEXANDER, UIT 'S GRAVENHAGE - "Disputatio juridica inauguralis de regula juris "" Locus regit actum"" [...] 's Gravenhage J. Kips J.H.z. 1838"
33319: HARTONG, P. - De strijd des levens. Rede uitgesproken bij de opening zijner lessen [...] Utrecht J. Greven 1870
59359: HARTONG, F.L. - Register der Protocollen van Notarissen in Nederland. Samengesteld in opdracht van de Broederschap der Notarissen in Nederland van ± 1550 tot heden. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1916. Met diverse losse knipsels. Heeft toebehoord aan H.C. v.d. Ark, cand. notaris te Harlingen.
1071: HARTONG, F.L. - Register der protocollen van notarissen in Nederland ... van ca. 1550 tot heden. Rotterdam 1916. Geb., 578 p.
8198: "HARTSEN, ANTHONY; HENRI JEAN ROULLAUD (VERT.); HEINRICH FERDINAND MÖLLER" - De graaf van Waltron, krygsspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
36676: HARTVELT, G.P. - Patronen van interpretatie, rede Kampen Kok 1966
53288: HARTWECH, ADAM - Defensie van Adam Hartwech, beyde met redenen, waerom hy den wederlegger syns briefs niet anders en antwoort. Rotterdam, F. v. Sambix, 1612.
35427: "HARTWICH, FRIDERICUS, UIT ROSTOCK; PRAESES:HOEPPENER, PETRUS" - De magnanimitate et modestia [...] Rostock Johannes Richel 1611
34832: HASE, CORNELIUS DE, UIT BREMEN - Dissertatio juridica inauguralis de modo usurarum legitimo Groningen Spandaw 1739
8209: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Poëzy. Haarlem, Erven F. Bohn, 1836.
8210: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Poëzij. 2e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, [1852].
8211: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Poëzie. Eerste en latere gedichten. 3e druk. Rotterdam, D. Bolle, [1885].
8225: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Dicht en ondicht. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1874.
8221: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Nieuwe winde-kelken. Gedichten. Amsterdam, H. Höveker, 1864.
8220: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Winde-kelken. Gedichten. Amsterdam, H. Höveker, 1859.
8222: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Op de bergen. Herinneringen en indrukken van eenen reiziger door noordelijk Italië en Zwitserland. Amsterdam, H. Höveker, 1861-1862. [2 delen]
8223: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Studiën en schetsen. Amsterdam, H. Höveker [1860].
8226: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Thomas-kalender. Spreuken voor elken dag des jaars, uit Thomas a Kempis’ Imitatio Christi. Opgezameld door J.P. Hasebroek. Amsterdam, Höveker & zoon, 1881.
8227: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Een dichter-album van vóór honderd jaren. De gedachtenis aan Bellamy en zijne kunstvrienden nog eens vernieuwd. Amsterdam, Höveker & zoon, [1890].
8224: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Uit den vreemde. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1868.
8206: HASEBROEK, ELIZABETH JOHANNA (VERT.) - Tweederlei roeping of de werkende liefde in den huiselijken kring. Vrij vertaald uit het Engels door E.J. Hasebroek. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1855.
1073: HASLER, CHARLES - The Royal Arms, its graphic and decorative development. An essay on the development of Britain's Royal Arms in terms of graphic and decorative design, together with references and notes on the cross-links with versions in three dimensions, and in turn their transformation into flat graphic form. Londen 1980. Geb., geïll., 387 p.
36529: HASLINGHUIS, EDWARD JOHANNES, UIT ROTTERDAM - De duivel in het drama der middeleeuwen. Leiden Van der Hoek 1912
35027: HASPELS, CAROLINE HENRIETTE EMILIE, UIT COLMSCHATE - Bijdrage tot de studie van attisch zwart-figurig. Nijkerk Callenbach 1935
50825: HASSALL, A.HILL - San Remo and the western Riviera, climatically and medically considered, London 1879, 14+279+12 pag., ill.
36705: HASSELAER, HENDRIK NICOLAAS, UIT AMSTERDAM - Positiones juris inauguralis .... Utrecht A.van Paddenburg 1773
33720: HASSELAER, CORNELIS PIETER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de alimentis ex pietate ac juris necessitate praestandis [...] Leiden Joannes Bos 1762
34205: HASSELT, JOHANNES CONRADUS VAN, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale ad locum codicis civilis de malitiosa desertione [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1840
55847: HASSELT, JOH. JAC. VAN - Verhandelinge over de straffe van de kruiwagen, waar mede de ruiters, dragonders, soldaten, en alle anderen in dienst van den staat der Ver. Nederlanden zynde (...) die van hunne compagnien deserteren, hedendaags worden gestraft, Arnhem, Nyhoff, 1769.
54537: HASSELT, S.F. VAN - Keus tusschen dood en leven. Een preek (...) n.a.v. de aandoenlijke teregtstelling van Ruurd Paschiers van Dijk, uitgesproken den 18-10-1846. Sneek, Joling, 1846.
33321: HASSELT, BARTHOLD THEODOOR WILHELM VAN, UIT ZUIDWOLDE - De verhouding van Jezus tot de Mozaische wet volgens de synoptische evangelien. Academisch proefschrift [...] Groningen F. Wilkens 1863
56708: HASSELT, N. VAN, - De Koninklijke Militaire Academie en hare strafregtspleging, 's-Gravenhage, 1868, 40 pag.
22776: HASSELT, VAN - Genealogisch overzicht familie Van Hasselt, manuscript, 18e eeuws, 1 blad plano en 3 bijlagen.
15359: HASSELT, ANDRÉ VANT - Belgique et Hollande. Parijs: Fermin Didot frères, 1844.
15360: HASSELT, A. VAN - Belgique et Hollande. Parijs: Fermin Didot frères, 1844.
43464: HASSELT, G. VAN - Geldersche Byzonderheden I, II en III, Arnhem 1808-1809, 80 pag., gebonden in half perkament, mooi exemplaar.
8229: "HASSELT, JOHANNES WILLEM VAN (VERT.); JOHANN CASPAR LAVATER" - Abraham en Izaac. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Allart, 1788.
23039: "HASSELT, VAN; OORTHUYS" - "Zeer groot fotoalbum, 50x35 cm en 9 cm dik met de tekst ""Reisherinneringen, Dr. J.F.B. van Hasselt, 17 Augustus 1899"". Enige honderden foto's uit de jaren 1896-ca. 1908, leren band."
8228: HASSELT, GERARD VAN - Over de eerste vaderlandsche klugtspelen. Utrecht, Samuel de Waal, 1780.
33877: HASSELT, GERARD VAN, UIT ARNHEM - Dissertatio iuris pub. foed. belg. inauguralis de carnifice [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1773
36892: HASSELT, JOHAN JACOB VAN - Notae et observationes ad Anth. Matthaei (...)) libros quatuor, De Nobilitate, Utrecht 1777, 4o, 160 pag.
5331: HASSELT, G. VAN - Geldersche Byzonderheden no 1: Oorsprong van het geslacht Van Byland, met brieven en zegels ..., Arnhem 1808 40 p., met gravure van zegels
53293: HASSELT, JOHAN JACOB VAN - Rechtsgeleerde verhandeling over het gebruik en de uitwerking van den smaak in deeze en geene crimineele gevallen en by die gelegenheid over het yveroffer of het water der yveringe, welk eertyds by de Jooden omtrent eene van overspel verdachte vrouw heeft plaats gehad, voorkomende in het vierde boek van Moses, Numeri genaamt. Door een voornaam Geldersch rechtsgeleerde [= J.J. van Hasselt]. Amsterdam, P.J. Entrop, 1773.
25126: HASSELT, G. VAN - Het oorspronglyk schildery van Karel van Egmond, hertog van Gelre en Grave van Zutphen uitgelegd. Haarlem, A. Loosjes, 1804.
31989: HASSELT, NICOLAUS VAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de articulo 9no legis quae generaliora legislationis neerlandicae praecepta continet [...] Groningen W. van Boekeren 1842
31990: HASSELT, BARTHOLDUS VAN, UIT NIJMEGEN - Dissertatio juridica inauguralis, nonnullas exhibens animadversiones art. 295-298 Codicis Poenalis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1839
31991: HASSELT, IOANNES FRANCISCUS LEONARDUS VAN, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale, de legis actionibus [...] Groningen W. van Boekeren 1824
53290: HASSELT, A.W.M. VAN - De noodzakelijkheid van algemeen toezigt op het gebruik van vergiften, betoogd uit de menigvuldigheid der oorzaken van vergiftiging. Utrecht, Van Terveen, 1848.
30710: HASSELT, C. VAN - Le Héraut du dix-septième siècle. Dessins et gravures de Jacques de Gheyn II et III de la Fondation Custodia, collection Frits Lugt, Parijs 1985, 153 pag. + 80 platen.
23837: HATTINK, R.E. (RED.) - Lantrecht der Thwenthe declareert, door mr. Melchior Winhoff, Zwolle 1898, 26 + 117 pag., orig. papieren omslag.
28572: HATTON, R - Diplomatic relations between Great Britain and the Dutch Republic 1714-1721, London 1950, 283 pag., geb.
51237: HATTUM, M.V. E.A. (RED.), - Folia Bilderdijkiana. Bladen voor Bosch, Amsterdam 1985, 103 pag., geïll.
33878: HAUCK, NICOLAUS GEORGIUS, UIT BREDA - Specimen literarium inaugurale exhibens nonnullas quaestiones Hesiodeas [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1821
43344: HAUFF, W - Drei marchen, mit 16 original-lithographien und Buch schmuck von Fritzi Low, Wien, Schroll o.j., 16o, 241 pag. Good copy.
27888: HAUG, C.F. - Verhandeling over den geest en de zeden der middeleeuwen, en voornamelijk over de heimelijke en openlijke geregten, tournooijen, kruistogten enz., Amsterdam. G. Portielje, 1823, 44 pag., geb. in half linnen.
20602: HAUPTMANN, FELIX - Die Wappen in der Historia minor des Matthäus Parisiensis, ( Bonn 1930 ), 37 pag. met 6 platen waarop 100 afbeeldingen van wapens.
4874: HAUSDÖRFER, JOH. - Die Herren Von Uttenhofen. Bilder aus der Geschichte eines Adelsgeschlechts. Neustadt 1966, 211 p., geïll.
1076: HAUSEN, CLEMENS VON - Practische Heraldik, dem Adel und den Patriziern gewidmet. Görlitz 1887. Geïll. met 10 losse `Tafeln', 30 p.
50665: HAUSIUS, KARL GOTTLOB, - Magazijn van natuur en kunst (....) ten dienste van kinderen boven de tien jaaren. Naar het Hoogduits, Amsterdam, Timmer, 1802, (4) + 204 pag.
1077: HAUSKALENDER - Hauskalender für das Jahr 1890. Uitgave van Th. Stroefer's Kunstverlag te München en getekend door A.M. Vierkleurendruk met wapens, 14 p.
53295: HÄUSLER, FRITZ - 101 charakter Köpfe für Schmirkkunst und Charakterausdruck. Berlijn, Klett, 1928 [Friseurbibliothek Band 16].
15361: HAUSSEZ, [CH. LEMERCHER DE LONGPRÉ], BARON D’ - Voyage d’un exilé de Londres a Naples et en Sicile, en passant par la Hollande, la Confédération germanique, Le Tyrol et l’Italie, deel I, Den Haag: G. Vervloet, 1835
43625: HAUTE, G. V.D. - Les relations Anglo-Hollandaises au debut du 18e Siecle, d'apres la correspondance d'Alexandre Stanhope 1700-1706, Leuven 1932, 379 pag.
15363: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Voyage aux villes mortes du Zuiderzée. Parijs: E. Plon & Cie., 1874.
15367: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overyssel, Gueldre et Limbourg. Parijs: E. Plon & Cie., 1876.
29026: HAVARD, HENRY - La serrurerie, Paris [ 1892 ], 171 pag., ill., geb.
37191: HAVARD, H - Les styles, Paris, Delagrave, z.j., 186 pag., ill.
38279: HAVARD, H - La ceramique, 2 volumes: Histoire/ Fabrication, Paris, z.j., 139 + 160 pag, ill., hardback. Very good copy.
15364: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Voyage aux villes mortes du Zuiderzée. 2de druk. Parijs/Den Haag: Plon/Thieme, 1875.
20771: HAVARD, HENRY - Histoire de la peinture Hollandaise. Parijs 1883 288 pag, geb., geïll. (some foxing)
15371: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Le Coeur du pays. Voyage dans la Hollande méridionale, la Zélande et le Brabant. Parijs/Amsterdam: Plon/Caarelsen, 1878.
15372: HAVARD, HENRY - Amsterdam et Venise. Ouvrage enrichi de 7 eaux-fortes, par M.M. Léopold Flameng et Gaucherel et de 124 gravures sur bois. Parijs: E. Plon et Cie, 1876
15375: HAVARD, HENRY - De Hollandsche schilderkunst, uit het Fransch vertaald door Pieter Geiregat, Gent: Vuysteke, 1887.
15369: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overijssel, Gueldre et Limbourg. 1ste druk. Parijs: E. Plon et Cie., 1876.
15370: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overijssel, Gueldre et Limbourg. 4de druk. Parijs: E. Plon et Cie., 1877.
15373: HAVARD, HENRY - La Hollande à vol d’oiseau. Parijs: G. Decaux & A. Quantin, 1881.
15374: HAVARD, HENRY - La Hollande à vol d’oiseau. Parijs: G. Decaux & A. Quantin, 1881
50923: HAVARD, HENRY - La Flandre a vol d'oiseau, illustrations d'apres nature par Maxime Lalanne. Paris, Decaux, 1883.
42260: HAVARD, H. ET M. VACHON - Les manufactures nationales, les gobelins, la savonnerie, Sevres, Beauvais. Paris, Decaux, 1889.
22783: HAVEL, AMSTERDAM - Familieaantekeningen Havel, 1590-1739, manuscript, folio, 1 p., 18e eeuws.
43495: HAVELAAR, J.P. EN C.F. SEIDEL - Beknopt geschiedkundig overzicht van den Lekdijk Bovendams en naamlijst van dijkgraven, hoogheemraden, secretarissen en kameraars 1323-1923. Ontleend aan het in 1873 door den toenmaligen kameraar J.P. Havelaar opgemaakte overzicht en aangevuld door den tegenwoordigen kameraar C.F. Seidel, z.pl., 1924, 50 pag., gedrukt op zwaar papier, gebonden in perkamenten band met gecalligrafeerde tekst.
41991: HAVELAAR, J.P. - Memoire over den Lekdijk-Bovendams, Utrecht 1878, 48 pag., papieren omslag.
17289: HAVER, THOMAS HENRIC (EV. LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Vier Pfeiler und Grundvesten des Evangelischen Lutherthumbs [...] aufgerichtet seiner lieben Gemeinde in Amsterdam um 200jährigen Jubel- und Danck-feste [...] 25 Junii 1730, Amsterdam, A. Strander 1730, 4°: 80 p.
31614: HAVERKAMP, WILLEM, UIT AMSTERDAM - Onderzoek naar het universalisme van den tweeden Jezaja [...] Amsterdam L.F.J. Hassels 1876
8232: "HAVERKAMP, JAN (VERT.); NICOLAS DE PÉCHANTRÈS" - De dood van Nero. Treurspel. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1709.
8233: "HAVERKAMP, JAN (VERT.); PIERRE CORNEILLE" - Sertorius, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1722.
8235: "HAVERKAMP, JAN (VERT.); HENRY RICHER" - Sabinus en Eponina, treurspel. Vertaald uit het Frans. [2e druk.] Amsterdam, Izaak Duim, 1741.
8239: HAVERKORN WZ, WILLEM - Robbert de Vries, treurspel. 2e verbeterde druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1778.
8242: HAVERKORN WZ, WILLEM - "Aleida van Poelgeest; treurspel. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1785"
8241: HAVERKORN WZ, WILLEM - "Aleida van Poelgeest; treurspel. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1778"
8240: HAVERKORN WZ, WILLEM - Robbert de Vries, treurspel. 2e verbeterde druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1778.
60420: HENDRIK JOHANNES HAVERMAN (1857-1928) - Portrait of Lodewijk van Deysel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm (1864 -1952)
59546: HAVERMANS-DIKSTAAL, M. - Aangekleed gaat uit. Streekkleding en cultuur in Noord-Holland, 1750-1900. Zwolle, Waanders, 1989, 264 pp. Zo goed als nieuw.
42133: HAVERMANS, ADR. - Kort begriip en bericht van de historie van Brabant. Leiden, v.d. Boxe, 1652.
8249: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS - Familie en kennissen. 2e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1881.
8250: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS - Familie en kennissen. 3e vermeerderde druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1894.
8251: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS - Familie en kennissen. 4e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants [1894].
56580: HAWKINS, B, WATERHOUSE, - The anatomy of the horse, 13th. thousand, London [ ca. ...], 84+48 pag., geïll.
8252: "HAWTHORNE, NATHANIEL; C.M. MENSING (VERT.)" - De roman van Blijdendal. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1853.
8253: HAWTHORNE, NATHANIEL - Mosplanten van eene oude pastorie. Vertaald uit het Engels. Den Haag, K.W. Pickhardt, 1854.
17291: HAYERS, REMPKO - Jacobs laatste beveelen, dood en verheerlyking [...] lykreden [...] Do Johannes Rotteveen [...] leeraar [...] te Schiedam, Rotterdam, H. Kentlink en P. v. Gilst, 1734, 4°: (6) + 22 + (10) p.
47677: HAAK EN HAZENBERG, - Veilingcatalogus Bibliotheca Wyttenbachiana (bibliotheek prof. Daniel Wyttenbach), Leiden 1822, (6)+144+9 pag., gebonden in half leer.
35887: HAZEU, JOHANNES, UIT UITGEEST - Theses juridicae inaugurales Leiden Van Immerseel Mounier 1845
59164: HAZEWINKEL, FERNANDE, - Prostitutiebeleid in Rotterdam 1828-1982. De naakte Feiten over mislukte Pogingen de Prostitutie te concentreren en te kanaliseren. Rotterdam, Gemeentelijke Archiefdienst 1982 (eerste druk) paperback, 160 pag. 21 x 27 cm. In goede staat
32194: HAZEWINKEL-SURINGA, D. - De straf en haar achtergrond. Alphen aan den Rijn N. Samsom 1932
8254: "HAZLITT, WILLIAM; E.J. POTGIETER (VERT.)" - Tafelkout. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1840.
56378: HEATH, J. DUNBAR, - The complete croquet-player, London 1874, geb., 96 pag., ill.
60212: ROGER HEBBELINCK (1912-?) - Landscape with boat
36180: "HEBENSTREIT, JOHANNE DANIELE, UIT NEOSTADIO-VARISCO; PRAESES: WEBER, IMMANUEL" - Apospasmation (Dit woord in Griekse letters) philologicum ad 1 Timoth. III Capitis comma 15 maxime interpunctionem vulgatam ejus vindicans Leipzig ? 1703
60669: HECKE, JAN VAN DEN I (1619/20-1684) - The set of the animals
56674: HECKEL, ULRICH, - Klimschs Jahrbuch des graphischen Gewerbes, Band 28, Frankfurt am Main, 1935, geb., geill., 304 pag.
53841: HECKENHOEK, A. / H. VAN HEEZEL - Deductie gedaan maken, en den Hoogen Raade in Holland [...] overgegeeven uit den naam en van wegen Jolle Jolles en Johannes Rietveld als curateuren over den insolventen boedel van Leonard Weyer, in leven water-fiscaal op Batavia en aldaar overleeden [...] op en teegen Magdalena Adriana van Schinne, wed. en erfgenaame van Antony Patras, in leven raadt en burgemeester der stad Slooten in Vriesland [...] welke is geweest [...] erfgenaam van Abraham Patras, in leven Gouverneur Generaal van Nederlandsche Indien. [ca. 1767].
32984: HECKER, ALPHONSUS, UIT GRONINGEN - Specimen literarium inaugurale, exhibens commentationum Callimachearum capita duo [...] Groningen P. van Zweeden 1842
33639: HECKER, WILLEM - De geestontwikkeling op het gebied der wetenschap. Toespraak bij de uitreiking der diploma's aan de doctores honoris causa. Ter gelegenheid van het twee en een halve eeuwfeest der Groninsche hoogeschool [...]
33638: HECKER, WILLEM - Oratio [...] De aarde en de mensch. Redevoering [...]
32717: HECKER, GUILIELMUS AUGUSTUS ALPHONSUS, UIT GRONINGEN - Quaestiones de commentariis Caesaris De Bello Gallico. Specimen litterarium [...] Groningen J.B. Wolters 1888
42081: HECKER, J.F.C. - De danswoede, eene volksziekte der Middeleeuwen in de Nederlanden, Duitschland en Italie, vertaald uit het Hoogduitsch door G.J. Pool. Amsterdam, Sulpke, 1833.
57555: HEDEGAARD, E.O.A., - Danske heraldiske officers-exlibris, Helsingor, 1964, 150 pag., geb., geïll.
57556: HEDEGAARD, E.O.A., - Militaere bogejermaerker. Exlibris, Elsinore 1966, 208 pag., geïll.
15379: HEDENDAAGSCHE - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, deel 23 [...] Drenthe. Amsterdam etc.: J. de Groot etc., 1792-1795.
15376: HEDENDAAGSCHE - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren ... deel X, behelzende eene beschrijving van den tegenwoordigen staat der Oostenrijksche, Fransche en Pruissische Nederlanden. Amsterdam: Isaak Tirion, 1738.
15377: HEDENDAAGSCHE - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, deel 14: Friesland. Amsterdam etc.: P. Schouten etc., 1785-1786.
32410: HEDLER, JOHANN CHRISTIAN - Tractatio de iure generi vom rechte eines eydams [...] Wittenberg J.J. Ahlfeld 1737
42880: HEDOUVILLE [= DENIS DE SALLO] - Le journal des scavans de l'an 1665, par le sieur de Hedouville. Amsterdam, Pierre le Grand [= D. Elzevier], 1679. [Franse titel: Le journal des scavans, tome premier, ou sont continues les annees 1665 & 1666].
37695: HEECKEREN VAN BRANDSENBURG, F.I. VAN - Beschrijving en afbeeldingen van de Nederlandsche gedenkpenningen welke sedert 1815 tot 1838 aan 's Rijks Munt te Utrecht zijn geslagen, Utrecht z.j., 4o , 47 pag. + 11 gegraveerde platen, origineel karton.
19719: HEECKEREN, L.A.F.H. VAN - Voerst, Hekeren genaamd Rechteren, Rechteren genaamd Voorst, Voorst genaamd Rechteren.
34206: HEECKEREN VAN BRANDSENBURG, GUILIELMUS LEONARDUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis referens expositionem doctrinae de communione bonorum legali inter conjuges, inprimis secundum ius novum Hollandicum [...] Utrecht Joh. Altheer 1837
32170: HEECKEREN VAN KELL, ALEXANDER VAN, UIT ANGERLO - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
5575: HEEG, TH. - De famylje Heeg, z.pl. [1951, 49 p.
56089: HEEK, VAN, - Huwelijkscourant van Arnold Helmig van Heek en Welmoet N. van Hoorn, uitgegeven te Enschede op 30 augustes 1921 [op omslag 6-9-1921], 36 pag., geïll.
21187: HEEK, C.L. ( RED. ) - Het Gooi. Jaarboekje voor geschiedenis en plaatsbeschrijving. Eerst jaar 1906. Hilversum 1906, 77+19+11 pag., geïll.
1081: HEEK, F. VAN - Stijging en daling op de maatschappelijke ladder. Een onderzoek naar de verticale sociale mobiliteit. 2 dln. in één band. Leiden 1945. Geb., 435 p.
34917: HEEMSKERCK, JOANNES HENRICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de donationibus Leiden A. Elzevier 1710
15383: HEEMSKERCK, JOHAN VAN / C. VAN BAERLE - Batavische arcadia [...] Laatste druk, ‘s Gravenhage: O. van Thol, 1756
15380: HEEMSKERCK, JOHAN VAN / C. VAN BAERLE - Batavische arcadia, waer in, onder ‘t loof-werck van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorspronck van ‘t oudt Batavien, vryheydt der voorige en volgende Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, [...] 5de vermeerderde en verbeterde druk. Amsterdam: Jan Bouman, 1678.
15382: HEEMSKERCK, JOHAN VAN / C. VAN BAERLE - Batavische arcadia, waer in, onder ‘t loof-werck van liefkooserye gehandelt werdt [...], leste druk. Amsterdam: Adr. Wor en Erve G. onder de Linden, 1729.
1087: HEEMSKERCK DÜKER, W.F. VAN, EN H.J. VAN HOUTEN - Zinnebeelden in Nederland. Derde druk. Amsterdam [ca. 1943]. Geb., geïll., 156 p.
32000: HEEMSKERK, HERMANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen doctrinae theologicae, quo inquiritur in notionem [Griekse tekst] ex mente Jesu Christi [...] Amsterdam J.D. Sybrandi 1839
8260: "HEEMSKERK, JOHAN VAN; CASPAR VAN BAERLE" - Batavische Arcadia , waar in, onder 't loofwerk van liefkoserye, gehandelt werdt van den oorsprong van 't Oudt Batavien, vryheidt der voorige en volgende Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders van verborgen schatten [...] mitsgaders van andere diergelyke ernstige saaken meer. Laatste druk, met fraaye figuuren vermeerdert, en een verduitsching van alle de uytheemsche taalen. Den Haag, Ottho van Thol, 1756.
32001: HEEMSKERK, AB.Z., JANUS, UIT AMSTERDAM - Speciminis inauguralis de Montesquivio pars prior [...] Amsterdam J.H. en G. van Heteren 1839
35881: HEEMSTRA, BALTHAZAR THEODORUS VAN, UIT HARLINGEN - Stellingen ...... Leiden Mulder 1897
20691: HEEMSTRA, M.J. VAN - Old Burger Weeshuis. ( te Leeuwarden ), Leeuwarden 1959, 203 pag., geb., geïll.
35889: HEEMSTRA, SIMEON PETRUS VAN, UIT FRIESLAND - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1842
35890: HEEMSTRA, AARNOUD JAN ANNE ALEID VAN, UIT VREELAND - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1896
31736: HEEMSTRA, FRANCISCUS JULIUS JOHANNES VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de quibus officiis praesidis tribunalis primae instantiae [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
31743: HEEMSTRA, BALTHAZAR THEODORUS VAN, NOBILIS FRISIUS - Specimen philosopho-juridicum inaugurale, continens comparationem jurisprudentiae et doctrinae de moribus [...] Groningen P.S. Barghoorn 1835
31744: HEEMSTRA, SCHELTO VAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens nonnulla de alimentis praestandis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
1089: HEENEMAN, HENR. PHIL. - Specimen academicum inaugurale de precariis comitum (vulgo de Graaflijke Beden) et antiqua nobilitatis Hollandicae ab illis immunitate. Leiden 1781. 4°: 166 p.
35883: HEER, JACOBUS JAN DE, UIT ROTTERDAM - Stellingen ...... Leiden G.L. van den Berg 1899
35880: HEERDE, JOHANNES VAN, UIT BUREN - Stellingen ...... Utrecht Den Boer 1896
3694: HEERDT, A.C. BARON VAN - Herde, Heerde, Heerdt. Geschiedenis van het geslacht Van Heerdt. Assen 1957, 190 p., geb., geïll., met tabellen.
19096: HEERDT, C. VAN - Nederlandse en buitenlandse ridderorden en onderscheidingen.
53303: HEERDT, W.H. BARON VAN - De eer des konings in verband met een Koninklijk Besluit voorkomende in de Staatscourant van 19 Januari 1883. 's Gravenhage, 1883.
1090: HEERE, P.H. (RED.) - Zaanstreek-Waterland in genealogisch perspectief. Een bundel genealogisch-heraldische artikelen ter gelegenheid van het eerste lustrum van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Zaandam 1992. Geb., geïll., 345 p.
7910: HEEREN, JAC. - "Oud-Helmondsche families. Serie van 27 krantenartikelen uit ""De Zuidwillemsvaart"" 1934-1935, in map."
40888: HEEREN, J.J.M. - Geschiedenis van het Kasteel-Raadhuis en de Heren van Helmond, 1938, 350 pag., ingenaaid, geïll., goed exemplaar.
34868: HEERES, J.E. - Belang en minderwaardigheid, rede...aanvaarding..hoogleeraarsambt Leiden Brill 1902
40135: HEERING, P., - Overijselsche vertellingen, 2e druk, Leiden 1886, 287 pag., geb. in linnen stempelband, mooi exemplaar, goud-op-snee,
1098: HEERINGA, T. - De Graafschap, een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en van het scholtenprobleem. (Diss.) Zutphen [1934]. Geïll., 134 p.
47122: HEERINGA, K., - Rechtsbronnen der stad Schiedam, 's-Gravenhage 1904, 35+421 pag.
1097: HEERINGA, K. - Inventaris van het archief van het kapittel ten Dom. Alleen het tweede deel: Index.
32959: HEERINGA, TETJE, UIT ZUTPHEN - De Graafschap, een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en van het scholtenprobleem. Proefschrift [...] Zutphen W.J. Thieme & Cie 1934
1095: HEERINGA, K. - Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573.
14734: HEERINGA, K. - Beschrijving eener verzameling charters en papieren afkomstig van Jhr A.W. van Borssele, heer van Borssele, berustende in de rijks-archiefbewaarplaats in Zeeland.
39111: HEERINGA, K. - Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573, deel II, Utrecht 1932, 632 pag.
1093: HEERINGA, K. - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Henegouwsch-Beiersche tijdvak 1319-1432. 's-Gravenhage 1913, 103 p.
1092: HEERINGA, K. - Het oud archief der gemeente Schiedam. Schiedam 1908.
47652: HEERKENS THIJSSEN, H.F., - Korte geschiedenis van het Heilig Kerstgilde te Haarlem, Haarlem 1942, 28 pag., geïll.
38444: HEERKENS THIJSSEN, H.F. - De geschiedenis van het Haarlemse Sint Jacobsgilde, 's- Gravenhage 1955, 92 pag., geïll., geb.
35879: HEERKENS, EPPO NICOLAUS FRANCISCUS, UIT ZWOLLE - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1855
32271: HEERKENS, JOANNES NICOLAUS JOSEPHUS, UIT ZWOLLE - Specimen juris publici belgici inaugurale, de ordinibus provincialibus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
31969: HEERMA VAN VOSS, ULBO JETZE, UIT TIEL - Defloratie en onderzoek naar het vaderschap in het oud-vaderlandsch recht. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J. Clausen 1889
8264: HEEROOM - Heer-oom met de gard, en de Hoerewaardin, twee anecdoten, uit den zelfden hoek, als de Menuet en Dominees Pruik, by wyze van brief in dichtmaat medegedeeld door een Groninger heer aan zynen vriend te A... [z.p.], [z.n.], [1772].
51992: "HEES, P. VAN, E.A.;" - Briefwisseling Gerretson - Geyl, 5 delen, Baarn 1979, ca. 2000 pag., geb., met stofomslag. Complete set in goede staat.
27703: HEES VAN BERKEL, J.J. VAN - Proeve eener beschouwing over geschiedenis en staatsregt, vooral in betrekking tot ons vaderland, onder de heerschappij der Franken en de regering der graven, Utrecht 1836, 320 pag., orig. karton.
34097: HEES, PETRUS MARIUS GERARDUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen philosophico-juridicum inaugurale de juris absoluti usu ex necessitate moderando [...] Utrecht N. van der Monde 1834
33279: HEES, HENRICUS RUDOLPHUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de burgimagistris praesetim ratione habita senatus municipalis [...] Amsterdam Metzler & Basting 1855
27966: HEES VAN DEN TEMPEL, J.J. V. - Beantwoording der prijsvraag over het stelsel der gemeenten in het graafschap Vlaanderen, Brussel 1835, 4o, 75 pag., orig. blauw papieren omslag.
55000: N.N. EN JOHANNES HEESER - [1] Le rappel des jesuites en France. Cologne, Jean le Blanc [= Nijmegen / 's Gravenhage, A. Moetjens? (Rahir)], 1678. [Gebonden met:] [2] Le cabinet jesuitique contenant plusieurs pieces tres curieuses des R. Peres jesuites, 2e ed. Cologne, Jean le Blanc [= Amsterdam, Janssonius v. Waesberge (Willems) of A. Wolfgang? (Rahir)], 1678. [en met:] [3] Legende veritable de Jean le Blanc. z. pl., [= Amsterdam, Janssonius van Waesberge (Willems) of A. Wolfgang? (Rahir), 1678. [en met:] [4] [Johannes Heeser] Historisch verhaal van de geboorte, leven, leere en dood van Cornelius Jansenius, eerst-vader der thans berugte Jansenisten. z. pl., [Hardewijk, Rampen], 1706.
61042: OTTO TITIAN VON HEFFNER - Heraldische Bilder Bogen.
56243: HEGGELMAN, F.W.M., [INL.], - Schiedam in feesttooi. Herinnering aan het koninklijk bezoek op vrijdag 18 september 1925, Schiedam 1925, 56 pag., oblong, geïll.
36420: "HEHRING, GOTTFRIED, UIT COSWIG.ANHALTINUS; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG C." - De eo, quod appelatur Rectum Wittenberg Schroedter 1697
36050: HEIDA, G. - Rechtspraak in agrarische zaken Deventer Kluwer 1980
59238: HEIDANUS, ABRAHAM, - Consideratien over eenighe saecken onlanghs voorgevallen in de universiteyt binnen Leyden, first edition, Leiden, Arnoudt Doude 1676, 144pp., uncut, paper cover slightly damaged.
20173: HEIDE, H. TER, F. J. WILLEKENS (ED) - Demographic research and spatial policy, the Dutch experience. London 1984, 410 p. geb.
56298: HEIDE, G.D. V.D., - De laatste dagen van een eiland [Schokland], Kampen [1959?], 48 pag., geïll.
53605: HEIDE, R. V.D. - Doodvonnis, door mr. Reine van der Heide. Amsterdam, Arbeiderspers, [1933].
57422: "HEIDEMA, A.W. (RED.); " - De Hoefsmid. Geïllustreerd maandblad voor hoefsmeden. Jaargang 6 (1901) 190 pag., geb. in rood linnen, geïll.
51897: "HEIDEN, FRANS JANSZ. VAN DER;" - Vervarelyke schip-breuk van 't Oost-Indisch jacht Ter Schelling (...) naar de 2e druk van het journaal van F.J. van der Heiden en W. Kunst, uitgegeven (...) door C.E. Warnsinck-Delprat. Utrecht 1944.
33879: HEIDFELD, JOHANNES VICTOR, UIT HALBERSTADT - Dissertatio juridica inauguralis de quibusdam difficilioribus juris capitibus [...] Leiden Joannes Bos 1772
30558: HEIJBROEK, J.F. ( RED.) - Geschiedenis in beeld 1550-2000, Zwolle 2000, 296 pag., geïll., als nieuw.
56516: HEIJDE, R.J. V.D., - Oogverwondingen en ongevallenwet. Eenige beschouwingen over ruim 1900 verwondingen van het oog en zijne omgeving, behandeld in het Academisch Ziekenhuis te Leiden van begin 1896 tot einde 1905, Haarlem 1901.
38199: HEIJDEN, W. V.D. - Verhaal van de verrigtingen der jezuieten in Friesland, Leeuwarden [ 1842/3], 342 pag., orig. karton.
27875: HEIJDEN, M.J.M. V.D. - De dageraad van de emancipatie der katholieken. De Nederlandse katholieken en de staatkundige verwikkelingen uit het laaste kwart van de achttiende eeuw, Nijmegen 1947, 370 pag., geïll., gebonden exemplaar.
53341: HEIJDEN, J. V.D. - Batavia bij nacht. Realistische roman uit het nachtleven in Indië, [2e- druk], 's Gravenhage, Confidentia [1940] (op omslag: 'Doornijk (B), Grande impr. lith. Tournaisienne').
33084: HEIJDENRIJCK, CHRISTIANUS JOANNES ANTONIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen philosophico-politicum inaugurale de civitatis nostrae erga juventutis institutionem officiis [...] Amsterdam C.G. van der Post 1855
8271: HEIJE, JAN PIETER - Volksdichten. 4e druk. Rotterdam, Elsevier, 1884.
37402: HEIJNINCK, E.S. E.A. (RED.) - Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de My. tot Bevordering der Bouwkunst, vierde jaargang, Amsterdam 1847, 344 kolom., geillustreerd, geb. ( band beschadigd )
33981: HEIJNINGEN BOSCH, PHILIPPUS WILHELMUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis exhibens quaedam de emphyteusi [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch 1827
8273: HEIJNINGEN BOSCH, MATHEUS VAN - Nagelaten gedichten. Groningen, Roelof Jacob Schierbeek, 1823.
35977: HEIJSE, JOHAN AUGUST, UIT ZIERIKZEE - Stellingen .... Middelburg Van Benthem Jutting 1899
34098: HEILBRON, ISAÄCUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de redemtione alienarum litium et constitutione Anastasiana, secundum placita juris Romani [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1838
35250: HEIM, JOANNES DAVID VAN DER, UIT MIDDELBURG - Dissertatio historico-politica de aquae superfluae in Flandria emissione [....] Leiden J.B. Gebhard 1844
33038: HEIM, HENRICUS JACOBUS VAN DER, UIT MIDDELBURG - Dissertatio historico-politica de legationibus a Conrado Beuningio gestis, usque ad annum 1672 [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1847
19614: HEIM, BRUNO B. - Armorial, edited and introduced by P. B. van Duren. Blazons for the Liber Amicorum et illustrorum hospitum by G. Pursuivant.
31602: HEIM, ANTONIUS JACOBUS VAN DER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-politica inauguralis de Antonio Heinsio, consiliario [...] Leiden C.C. van der Hoek 1834
52919: HEIM, P.R. - Het leven van den rooverhoofdman Louis Dominique de Cartouche, bewerkt door P.R. Heim, Rotterdam, D. Bolle, [1e- helft 20e- eeuw].
32498: HEIM, ANTONIUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Specimen philosophicum de injustitia populorum per faustum successum punita [...] Leiden Theodorus Haak en Comp. 1775
25218: HEIM, H.J. VAN DER - Het archief van den Raadpensionaris Antonie Heinsius, 2 delen, 's-Gravenhage 1867-1874, 240 + 176 pag., gebonden. Mist deel III.
36797: HEIMANS, E. EN J.P. THJIJSSE - Wandelboekje voor natuurvrienden, 2e druk. Amsterdam 1901, 207 pag., geïll (iets los).
17061: HEIMBUCHER, M. - Die Bibliothek des Priesters. Mit praktischen Winken für deren Anlage und Erweiterung. Zugleich ein Handbuch der katholisch-theologischen Literatur und ein Führer durch die Literatur über die soziale Frage. 6., neubearbeitete Aufl. Rgensburg: G.J. Manz, 1911.
35552: "HEINE, JOHANN-CHRISTOPH, UIT ZAGAN (SILEZIË); PRAESES: MAGNUS, GEORG FRIEDRICH" - Diatriba philologica de lucis gentilium [...] Wittenberg Christian Schroedter 1674
56356: HEINE, J.G., - Wetenschappelijk en geschiedkundig berigt nopens ene staatkundige consultatie. De geneesbaarheid van (.....) gewrichtsverstuikingen (....) vier kinderen van eene aanzienlijke familie betreffende (.....) aan eenen regtsgeleerden, 's-Gravenhage,1834.
1105: HEINE, H. - Kahldorf über den Adel, in Briefen an den Grafen M. von Moltke. Nürnberg 1831, 152 p., zonder omslag, watervlekkig.
33435: HEINECCIUS, JOHANN GOTTLIEB - Oratio inavgvralis de iurisprvdentia vetervm rom. formvlaria, ritibvsqve, qvibvs negotia civilia explicabant [...] Franeker Henricus Halma 1724
36677: HEINEKEN, WIJNAND, UIT AMSTERDAM - De staat en het kerkbestuur der N.H. sedert het herstel onzer onafhankelijkheid Leiden Hazenberg 1868
53305: HEINEMANN, FRANZ - Der Richter und die Rechtspflege in der Deutschen Vergangenheit. Mit 159 Abbildungen und Beilagen nach den Originalen aus dem fünfzehnten bis achtzehnten Jahrhundert. Leipzig, z.j. [ca. 1900?]. [Monographien zur Deutsen Kulturgeschichte IV].
40108: HEININGEN, H. V., - Tussen Maas en Waal. 650 jaar geschiedenis van mensen en water, Zutphen 1971, 669 pag., geb., geïll.
15385: HEINS, M. EN A. HEINS - De-ci de-là en Hollande. Notes et croquis. Brussel: J. Lebègue et Cie., [ca. 1908].
36672: HEINSIUS, DANIEL - Orationes. Editio noua, altera parte auctior Leiden Lodewijk Elsevier 1615
22683: HEINSIUS, VAN DER GRAEFF, VAN DER BURGH, VAN GROENEWEGH, PUTMANS, VAN BLEIJSWIJCK, BOOGAERT, VAN DER DUSSEN - Acht getekende en gekleurde familiewapens, ieder ca. 15x15 cm, 17de eeuws, van de volgende personen: Willem van der Graeff, Franck van der Burgh, Anthony Heinsius,Adriaen van Groenewegh bouckhouder, Gerard Putmans, Hendrick van Bleyswijck, Adr. Boogaert heer van Beloys en Pieter van der Dussen. Per stuk
32364: HEINSIUS, AUKE JOHAN REINIER, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Over de Romeinsche bezitsbescherming in het algemeen en die van den contractueelen dententor in het bijzonder. Academsch proefschrift [...] Crefeld J.B. Kleinsche 1922
53308: HEINTZ, C.A. - Onze politie-agenten in hun verkeer met de burgerij. Drie verhalen. Netto opbrengst ten voordeele van den bestolen politie-bond. 3e- druk, 's Gravenhage, L.J. van Zwijndregt 1894.
36152: "HEINTZELER, SIXTUS, UIT ULM; PRAESES: WOLFF, CONSTANTIN" - Gallia Concilio Tridentino repugnans ..... Wittenberg Christian Fincelius 1687
38510: HEINZE, G.A. - Theoretische en praktische zangleer, eene handleiding, deel I, 2e druk, Amsterdam 1866, 103 pag. Gebonden met: Koorschool voor volwassenen, 75 pag.
25215: HEINZE, THEODOR - Pferd und Reiter, oder die Reitkunst in ihrem ganzen Umfange, 3rd edition, Leipzig/Berlin 1873, 22 + 512 pag. Half leather, illustrated.
31090: HEIRMAN, R.J.J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld, deel II, Gouda, Gouda's Roem, z.j., 24 pag., oblong, met ingeplakte plaatjes. Compleet.
15387: HEITLING, WILLY H. - De Achterhoek, langs Berkel en Slinge, Lochem: De Tijdstroom, [1959]
37210: HEKELEN, F.E. VAN E.A. - De polder Jannezand [ onder Dussen ] 1805- 2000, Amsterdam 2000, 168 pag., geb., geïll., met stofomslag.
34573: HELBERGEN, GERARDUS VAN, UIT IJHORST - Leges annales reipublicae romanae. Specimum litterarium inaugurale Leiden Van Doesburgh 1874
4415: HELBERS, G.C. - Het geslacht De Peer ca. 1675-1924. Overschie 1924, 34 p.
1108: HELBERS, G.C., EN D.A. GOEDEWAGEN - Goudsche pijpen. Amsterdam 1942. Geb., geïll., 252 p.
42160: HELBOCK, PLACIDUM - Zodiacus solis mystici coelestis, oder himmlicher Thierkrayss, welchen eine jede Chistliebenden seel, geistlich -oder weltlichen stands (...) gelangen will. Constants, J.C. Bohler, 1710.
58717: HELDEN, W.K.L. VAN, - Een drieledig landsbelang, 's-Gravenhage, 1875, 28 pag. [ spoorweg rond Utrecht].
32812: HELDER, JOHANNES, UIT HELLOUW (GLD.) - Het geloof volgens Jezus, onderzocht uit de bronnen der synoptische evangelieën. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1865
22434: HELDER, RUTGERS - Twee foto’s uit 1898 van het bruidspaar P. Helder en M. Rutgers (w.s. Den Haag), elk 9x12 cm.
33149: HELDEWIER, MAURITIUS JANUS LUDOVICUS JACOBUS HENRICUS ANTONIUS, UIT TURIJN - Dissertatio juris gentium inauguralis de juribus et officiis gentium mediarum in bello maritimo Leiden Jac. Hazenberg, Corn. zoon 1852
15388: HELDRING, OTTO GERHARD - Wandelingen ter opsporing van Bataafsche en Romeinsche oudheden, legenden, enz., eerste [en tweede] stukje. Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1838-1839, twee deeltjes.
8275: HELDRING, OTTO GERHARD - Leven en arbeid. Leiden, E.J. Brill, 1881.
33277: HELLEMA, HENDRIK DOEKE, UIT EEKST - Kritische beschouwingen over de keizerlijke verordeningen aangaande de Christenen, van Tiberius tot Decius. Proefschrift [...] Leide S.C. van Doesburgh 1893
49781: HELLIER, CHR., - Splendours ot the Bosphorus. Houses and palaces of Istanbul, London 1994, 228 pag., hardback with dustwrapper, ill.
31281: HELLINGA- QUERIDO, L - Uit de voorgeschiedenis van de Staatsbibliotheek te Haarlem, Haarlem 1971, 61 pag., geb., geïll.
39464: HELLINGA, W.G. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse Typografie, Amsterdam 1962, 254 pag., geb.
17091: HELLINGA, W.G. - Copy and Print in the Netherlands. An Atlas of Historical Bibliography. Intr. H. de la Fontaine Verwey & G.W. Ovink. Amsterdam: Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf [etc], 1962. 2 dln.
15390: "HELLWALD, FRIEDRICH VON; RICHARD OBERLÄNDER" - Nordland-Fahrten. Vierte Abteilung. Malerische Wanderungen durch Holland und Dänemark. Land und Leute, mit besonderer Berücksichtigung von Sage und Geschichte, Literatur und Kunst. Leipzig: F. Hirt & Sohn, [ca. 1882].
57599: HELLYNCKX, FULGENTIUS, - Dry-voudige verhandelinge sedelyck en onderwysende aengaende de teerlingh en caert-spelen, den brandewyn dranck en het gebruyck der duyvels-besweerderye ofte belesinge, onderscheydende het geoorloft [...] en quaet Gebruyck deser, Mechelen: van der Elst, [1757].
55785: "HELMAN, I.S.; " - Prent: 'Journee du 16 Octobre 1793', gravure door Helman naar Monnet, uitg.: l'Auteur, Rue Honore 1497.
55784: HELMAN, I.S. - Prent: 'Journee du 21 Janvier 1793. La mort de Jean Capet sur la place de la Revolution. Presente a la Convention Nationale, le 30 Germinal, par Helman', gravure door Helman naar Monnet. Uitgave: l'auteur, rue Honore 1497.
8287: HELMERS, JAN FREDRIK - Nagelaten gedichten. Haarlem, François Bohn, 1814-1815. [2 delen]
8282: HELMERS, JAN FREDRIK - De Hollandsche natie in zes zangen. 5e druk. Den Haag, Johannes Allart, 1821.
8278: HELMERS, JAN FREDRIK - Dinomaché, of De verlossing van Athene, treurspel. Amsterdam. Abraham Mars, 1798.
8288: HELMERS, JAN FREDRIK - Nagelaten gedichten. Haarlem, François Bohn, 1814-1815. [2 delen]
8289: HELMERS, JAN FREDRIK - Nagelaten gedichten. Haarlem, François Bohn, 1814-1815. [1 van 2 delen]
8290: HELMERS, JAN FREDRIK - Nagelaten gedichten. 2e druk. Den Haag, Weduwe J. Allart en Comp., 1821. [1 van 2 delen]
8291: HELMERS, JAN FREDRIK - Nalezing der gedichten. Amsterdam, Geysbeek & Comp., 1815.
8285: HELMERS, JAN FREDRIK - De Hollandsche natie in zes zangen. 7e druk. Amsterdam, Jacobus Radink, 1834.
8281: HELMERS, JAN FREDRIK - De Hollandsche natie in zes zangen. 4e druk. Den Haag, Johannes Allart, 1817.
8286: HELMERS, JAN FREDRIK - De Hollandsche natie, in zes zangen. Gouda, G.B. van Goor , [1839].
8292: HELMERS, JAN FREDRIK - Gedichten. 3e druk. Rotterdam, J. Immerzeel jr., 1822. [2 van 3 delen in één band]
59398: HELMOND, GARENFABRIEK, CARP, DIEPENVEEN. - Kwitantie van J.A. Carp's garenfabrieken NV (Helmond) voor A.C. Diepenveen, met afbeelding fabriek in vogelvlucht, 1932, (1 stuk). M14691
22459: HELMOND, VAN DER KAEY, VAN DE VELDE, VAN MIERLO, BELASTINGEN - Conceptbrief van Ant. van Heurn c.s., te ‘s Bosch dd. 9-10-1751 betr. de inning van belastinggelden te Helmond hem verzocht door de schepen Jacobus van der Kaey. Manuscript, folio, 4 p.
50969: HELMONT, FRANCISCUS MERCURIUS VAN / J.C. AMMAN - Een zeer korte afbeelding van het ware natuurlijke Hebreuwse A.B.C. welke te gelyk de wyse vertoont volgens welke die doof geboren syn, sodanig konnen onderwesen werden dat sy (...) tot het gebruik van spreken komen. Als mede een verhandeling om de doof-geboorene te leeren spreken door Joh. Conrad Amman. Amsterdam, P. Rotterdam, 1697.
42992: HELMUTH, J.H. - Natuurleere voor minkundigen ter bestryding des bygeloofs, vertaald uit het Duits door P.G. Witsen Geysbeek. Zutphen, 1803.
32729: HELOMA, MARCUS VAN, UIT HEERENVEEN - Disputatio juridica inauguralis, qua inquiritur: An liberi naturales legitime agniti jus habeant ad legitimam, quau dicitur, portionem nullis donationibus, sive inter vivos, sive testamento factae sint, minuendam, aut prorsus adimendam [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
32730: HELOMA, NICOLAUS VAN, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis ad art. 1020, codicis civilis [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1820
16507: NIEUW-HELVOET - Gids voor de badplaats Nieuw-Helvoet aan Zee. Uitg. V.V.V. Nieuw-Helvoet, 1950, 28 p.
40878: HELVOORT, C.J.A. VAN - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de stad Woerden, Hilversum 1952, 245 pag., geïll., geb.
38697: HELWIG, H. - Bandversierders. Over vervalsen van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers, Zutphen 1967, 95 pag., geb., geïll.
51520: HEMELS, J.M.H.J., - De Nederlandse pers voor en na de afschaffing van het dagbladzegel in 1869, Assen 1969, 699 pag., geïll.
34728: HEMERT, PAULO VAN - Oratio funebris in obitum [...] Abraham Arent van der Meersch Amsterdam M. Schalekamp 1792
32478: HEMERT, DIDERICUS ANTONIUS JUNIUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inaugurale de in factum actione de recepto [...] Utrecht N. van der Monde 1838
34328: HEMERT, FRANCISCUS JUNIUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de modis quibus sententia arbitrorum infirmatur [...] Leiden C.C. van der Hoek 1847
43936: HEMERYCK, P.A., - Veilingcatalogus bibliotheek Frank van der Goes, Amsterdam 1940, 37 pag.
39787: HEMESSEN, O.C. V. - Jacobswoude en Woubrugge. Grepen uit het verleden, vooral het kerkelijk leven dezer beider dorpen, Alphen aan de Rijn, 1932, 167 pag., ingenaaid, geïll.
39931: HEMESSEN, O.C. VAN - Eene wandeling door Woubrugge en Hoogmade. Historische plaatsbeschrijveing dezer beide dorpen, Wageningen 1904, 243 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
39665: "HEMESSEN, O.C. VAN; " - Eene wandeling door Woubrugge en Hoogmade. Historische plaatsbeschrijving dezer beide dorpen, Wageningen 1904. Fotografische herdruk 1989, 245 pag., geïll.
15392: HEMKES KZN., H. - Het koningrijk der Nederlanden en zijne overzeesche bezittingen, beschreven op een reistogtje en voor de jeugd bewerkt. Opgehelderd door 16 kaartjes. Gouda: G.B. van Goor, [1852].
8298: HEMKES, FREDERIK LEONARDUS - XL gedichten. Leiden, E.J. Brill, 1882.
24915: HEMMER, J.J. - Anleitung, Wetterleiter an allen gattungen von gebauden auf di sicherste art anzulegen, 2e- vermerte auflage.
22843: HEMMES - Gedrukt overlijdensbericht van F.M. Hemmes te Schoonhoven, 1917.
8299: HEMPEL, W. - De jodin. Groot melodrama in vijf bedrijven naar aanleiding van het Fransche zangspel La juive. Utrecht, L.E. Bosch, 1838.
34315: HEMSING, WILLEM JAN, UIT HEMPKENS (FR.) - Specimen philosophico-juridicum inaugurale de juris naturalis principio non diverso ab eo, quod est juris constituti [...] Groningen Wed. B. van der Kamp 1822
39487: "HENCKENS, LIEUTENANT;" - Memoires se rapportant a son service militaire au 6e regiment de chasseurs a cheval francais de fevrier 1803 a aout 1816, 's-Gravenhage 1910, 250 pag.
60983: HENDERSON, COCHRANE, WINDERMERE, GEORGE VI - Grant of arms donated by Sir Francis James Grant, Lord Lyon King of Arms, to John Cochrane Henderson of St. Andrew's, Bowness on Windermere (1881-?) Esquire, High Sherrif and in the commission of the peace County of Westmoreland, bachelor of medicine and of surgery, university of Glasgow.
28870: HENDRIKS, A - Etsen. Handleiding voor het etsen op koper en zink, Alkmaar z.j., 44 pag. + afb., geïll.
60268: AREND HENDRIKS (1916 - 1951) - Westland
32930: HENDRIKS, GRADUS, UIT TIEL - Een stad en haar boeren. Academisch proefschrift [...] Kampen J.H. Kok 1953
38474: HENDRIKS, JAN - Vijf jaar drukkunst in het verborgene, Utrecht z.j. [ ca. 1946 ], 60 pag., geb., geïll., met stofomslag.
40898: HENDRIKS, J - Dussen- Het eertse kasteel van Dussen, Tilburg 1982, 28 pag., ringband.
1109: HENDRIKS, F.M. - Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, de registers van aangegeven lijken enz. in Overijssel, dagtekenende van vóór de invoering van de burgerlijke stand. 's-Gravenhage 1952, 132 p.
47703: HENDRIKSZ, JOOST, - X X X X Corte ende stichtelijcke predicatien, Franeker, v. Breemen, 1668 [ colophon: Boenja], 4o, geheel perkament uit de tijd, (8)+444 pag. (rug beschadigd).
59013: HENDRIKSZ, P. / P.L. BECKERS / D.J.A. ARNTZENIUS, - Algemeen rapport der commissie tot het onderzoeken van den aard en de meest geschikte wijze van behandeling van den Aziatischen braakloop, 's-Gravenhage 1832, 174 pag. [= Cholera].
34824: HENDRIKSZ, PETRI - Oratio de iis 1831
60519: HENDSCHEL, ALBERT - Allerlei aus A. Hendschel's Skizzenmappen. Lichtdruck von Martin Rommel &Co. in Stuttgart. Frankfurt, M. Hendschel, (ca.1890).
60520: HENDSCHEL, ALBERT - Bladen uit A. Hendschel's schetsboek. Utrecht, W.F. Dannenfelser, (ca. 1890).
47660: HENGEL EN EELTJES, VAN, - Veilingcatalogus bibliotheek Mr. J. van Dam van Noordeloos, Rotterdam 1873, 184 pag.
33306: HENGEL, WESSEL ALBERTUS VAN - Redevoering over de leer van den christelijken godsdienst, beschouwd als de vruchtbare moeder der ware en natuurlijke welsprekendheid [...] gehouden ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis [...] Amsterdam. Amsterdam Johannes van der Hey 1818
26864: HENGEL, C.G. V.D. - Leusden 1605-1794, naar de prothocollen van de Gerechten Leusden, Leusbroek, Hamersveld, Snorrenhoef en Donkelaar. Scriptie, Leusden [ca. 1960?], 32 pag.
34223: HENGEL, JACOBUS VAN, UIT DRIEHUIS - Specimen historico-literarium inaugurale de majoriano [...] Leiden C.C. van der Hoek 1833
34224: HENGEL, JACOBUS VAN, UIT DRIEHUIS - Specimen juridicum inaugurale de tribus majoriani novellis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1833
25397: HENGEL, W.A. V - Keizer Hendrik de Derde. Een tafereel, Leiden 1844, 119 pag. Watervlekken. Met verklaringen van drukkers en uitgevers op titelpagina.
17292: HENGEL, W.A. VAN (PREDIKER DOORL. SCHOOL AMSTERDAM) - Afscheid van de Christelijke Hervormde gemeente te Amsterdam op zondag 16 September 1827 gehouden, Amsterdam, J. v.d. Hey en Zn, 1827, 8°: 6 + 40 p.
35289: HENGEL, WESSELII ALBERTI VAN - Oratio de religionis christianae [....] 1832
44084: "HENGEL, J.F. VAN;" - Bijdragen tot de geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland, Derde stuk: Geneeskundige plaatsbeschrijving van het Gooiland, 's-Gravenhage 1875. Facsimilé herdruk, Loenen 1987.
5507: HENGEL-GIPS, HELMA A. VAN - Herinneringen 1946 - 27 mei - 1971, z.pl. 1971, 246 p., geb. (ook van Hengel)
34225: HENGELAAR JUNIOR, ABRAHAMUS SAMUEL VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de conventionibus, earumque requisitis et effectibus secundum jus hodiernum [...] Utrecht L.E.. Bosch en Zoon 1839
34226: HENGELAAR, MATTHEUS JACOBUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de alimentis, cum liberis tum parentibus, praestandis [...] Utrecht N. van der Monde 1832
17293: HENGHEL, DANIEL VAN - Een leraar in de heerlykheit [...] op het godzalig afsterven van [...] Wilhelmus Eversdyk, laatst bedienaar des Evangeliums te Rotterdam, Rotterdam, J. Beman, 1729, 4°: (14) + 42 + 16) p.
1110: HENGST, C.G.C. VAN - Aanteekeningen betreffende de Fundatie der Douairière Baronnesse Van Reede, Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht. Utrecht 1890, 267 p.
34094: HENGST, HENRICUS WOLTERUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de origine et juribus dominii, hujusque acquirendi modis, qui originarii vulgo dicuntur, imprimis secundum naturae jus [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
34314: HENGST, ADRIANUS ELIZA VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de donatione inter conjuges stante matrimonio [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
34096: HENGST, JANUS HENRICUS CAROLUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de rerum singularum dominio, secundum codicem legum civilium [...] Utrecht Samuel Alter 1827
42051: HENGST, J.A. VAN / F.A.R.A. VAN ITTERSUM - De Lekdijk benedendams en de IJsseldam. Geschiedenis van dit Hoogheemraadschap van af de vroegste tijden tot in de tweede helft der 19e eeuw (en voortgezet tot in de 20e eeuw). 3 delen, Gravenhage, 1900-1907.
30650: HENKELS, H - 't is alles een groote eenheid, Bert. Piet Mondriaan, Albert van den Briel en hun vriendschap, Haarlem 1988, 159 pag., geïll.
5588: HENKUS, B.A.J. - Henkus, een familie uit Cloppenburg via Amsterdam wereldwijd verspreid. Een verslag van bevindingen sinds 1970, Den Haag 1996, 238 p., geïll.
37669: HENNEBERG, A. V. - Stil und Technik der alten Spitze, Berlin 1931, 52+181 pag., ill. hardback [ex-library copy with stamps and stickers. Some pages loosening, but complete.]
8303: HENNEBO, ROBERT - Verzamelde dicht-werken. Op nieuw nagezien, gezuiverd van veele fouten tegen taal- en dichtkunde, en met eene voorreden, waarin 's dichters leven. Den Haag (etc.), Pieter van Os (etc.), [1767].
56663: HENNEBO, R., - Poetische vermaakelijkheden, 39 pag., gebonden, Utrecht 1987
8301: HENNEBO, ROBERT - Bruilofts-gezang of Smeekschrift aan d'edele hoove van Ciprus. [z.p.], [z.n.], [1726?]. [Met:] De Vogel in het Bosch. Vogelenzang, ter bruiloft van den heere T.D.V. en jongkvrouwe E.B. [z.p.], [z.n.], [1725?].
50947: HENNEBO, ROBERT - De uytvaard van meester Andries. Blijspel, vertaald uit het Frans. Amsterdam, Bosch en Leiden, Knotter, 1720.
50948: HENNEBO, ROBERT - Rouw-klachten van den heere Jacobus Veenhuysen benevens de lof der jenever, eerste en tweede deel. Amsterdam, voor den autheur, 1723.
56588: HENNEKELER, G. VAN, - Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving, 4e druk, Assen 1867, 164 pag.
30322: `HENNES, M.F. - Maria E. van Regteren Altena 1868-1938, tentoonstelling van haar werk in de zalen der My. Arti et Amicitiae, Amsterdam 1939, geïll.
51938: HENNIG, R., - Terrae incognitae. Eine zusammenstellung und kritische bewertung der wichtigsten vorcolumbischen entdeckungsreisen, 2e auflage, 4 volumes (Band IV 1e Auflage), Leiden 1944-1953 en 1939.
1114: HENNING, ECKART, EN WOLFGANG RIBBE - Handbuch der Genealogie. Neustadt a.d. Aisch 1972. Geb., geïll., 304 p.
28877: HENNINGER- TAVCAR, K - Miniatur portraits. Die persönlichsten zeugen der kunstgeschichte, Karlsruhe 1995, 320 pag., geb., geïll., met stofomslag.
60716: HENNINGES, HIERONYMUS - Genealogiae imperatorum, regum, principum electorum, ducum, comitum et dynastarum qui circo Saxonico.
60092: HENNINGES, HIERONYMUS - Germania et Gallia secundiet tertiiregni in quatra monarchia. Pars prior continens genealogicis tabellis comprehensas familias invictissimorum imperatorum (...).
55383: HENNINGS, J.C. - Verhandeling over de droomen en slaapwandelaaren. 3 delen in 2 banden, Amsterdam, Fokke, 1788.
8305: HENNINGS, JUSTUS CHRISTIAAN - Verhandeling over het voorgevoel en de schyngezichten. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Arend Fokke Simonsz, 1790[-1791].
56845: HENNINK-PORS, G., - Reisavonturen. Sportreis met de twee Duitsche herders Elsa van Landzicht en Bulow v. Egersteijn. Per automobiel 103.000 k.m. afgelegd door onherbergzame oorden en oerwoud, 59 dagen in de Sahara, Hennink's automobiel wereld expeditie.
35931: HENNY, TACO, UIT PEKALONGAN - Stellingen ...... Leiden Somerwil 1877
56401: HENRIQUES PIMENTEL, M., - Verzameling van vraagstukken en toepasingen over de hoogere algebra, 's-Gravenhage 1858, 54 pag.
1116: HENRY, GILLES - Recherchez vos ancêtres. Guide de recherches généalogiques. Genève 1983. Geb., 284 p.
4158: HENSEL, S. - Die Familie Mendelssohn 1729-1847, nach Briefen und Tagebüchern. 2 delen. Berlijn 1900, geb., geïll.
25194: HENSELER, G. - Voorvaderen en nazaten van Bastiaan Henseler 1758-1815. poorter en gildemeester te Lochem. Enschede 1999, 182 pag., geb., geïll., met stofomslag.
56535: HENTRICH, - Het Rijn-Maas-Schelde-Kanaal met aansluitende kanalen naar Brussel, Hasselt en Luik. Eene vergelijkende studie der plannen van Caenegem 1922 en Hentrich 1923, Crefeld 1923, folio, 23 pag., met 2 losse uitvouwbare kaarten.
57000: "HEPKEMA, J.; " - Het Friesch Museum van Oudheden te Leeuwarden, Heerenveen 1896, 56 pag.
61104: DUTCH HERALDICA - Anonymous manuscript on heraldica containing appr. 1000 drawings of coats-of-arms of mainly Dutch families. All coats of arms bear the family name.
1119: HERALDICUS [= J.G. MONTIJN] - Lijf- en wapenspreuken van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders enz. Tweede druk. Zutphen 1926. Geb., 195 p.
1118: HERALDICUS [= J.G. MONTIJN] - Lijf- en wapenspreuken van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders enz. 's-Gravenhage 1892. Geb., 192 p.
27884: HERBERGHEN, H. VAN - Coup-d'óeil sur le royaume des Pays-Bas en 1829, Brussel 1829, 79 pag.
51889: "HERBIN DE HALLE, P.E.;" - Traite du cubage des bois, ou nouveaux tarifs pour cuber les bois carres ou de charpente, Paris, L'Huillier 1812.
6773: "ANONIEM (VERT.); AD. HEINR. JOS. HERBST" - Cava van Conseugra, een offer der vrouwelyke wraak, treurspel. Uit de Spaansche geschiedenis der elfde eeuw. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 3de deel, 1ste stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1797.
36242: "HERBST, JOHANN HEINRICH, UIT OTTERWISCHENS. MISN.; PRAESES: MENCKE, GERHARD HERMANN" - Dissertatio philologica de osculo manus ori dato occasione Jobi XXXI , 27 ...... Leipzig Brandenburger 1711
6630: HERCKENRODE, LÉON DE - Collection de tombes, épitaphes et blasons, recueillis dans les églises et convents de la Hesbaye auxquels on a joint des notes généalogiques sur plusieurs anciènnes familles qui ont habité ou habitent encore ce pays.
47495: HERDER, E. DEN, - Het Zuiderzeedrama, 2e druk, Harderwijk 1929, 24 pag.
32193: HERDERSCHÊE, DIRK, UIT AMSTERDAM - Pleuropneumonie-achtige organismen in weefselkweken. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Rototype 1963
8307: HERDERSZANG - Herderszang ter bruilofte van Thirsis en Galathé. [z.p.], [z.n.], [z.j., laat-18e-eeuws?].
56940: HERFELDT, G., - Mededeelingen over tufsteen en tras, Arnhem, 1884, 50 pag., geïll.
42859: HERGE - De avonturen van Kuifje, Raket naar de maan. Casterman, 1953 (eerste editie).
22701: HERING, VAN BRAAM, DOUBLET - Brief van oom Herman Hering en tante R. Hering-van Braam, dd. Dordrecht 18.., aan Pieter Doublet “op de Prinsegracht, Amsterdam”. Manuscript, 4°, 2 p., met afdruk van lakcachet in zwarte was.
43203: HERING, J.H. - Bespiegeling over Neerlandsch waternood tusschen den 14 en 15 Nov 1775. 2 delen, Amsterdam, Loveringh en Allart, 1776.
43192: HERING, J.H. - Bespiegeling over Neerlandsch Waternood tusschen den 21 en 22 November 1776. Amsterdam, Allart, 1778.
42238: HERING, J.H. - Tafereel van harde winters, doormengd met staatkundige en andere gebeurtenissen van die jaaren in ons vaderland. Amsterdam, v.d. Burgh, [1784].
35709: HERINGA, PETRUS MARINUS, UIT TILBURG - De singuliere oplossingen van differentiaal vergelijkingen ..... Utrecht G.A. van Hoften 1876
35366: HERINGA, E. - Prent voor promotiepartij van Mr. E. Heringa op societeit Minerva Leiden A. Vilders 1931
35932: HERINGA, ANNE, UIT HOLWERD - Stellingen ..... Groningen G. Fockens 1899
47127: HERINGA, S.J., - Aardrijkskundig handwoordenboek van Nederland, Breda 1853, ca. 250 pag., geb.
34693: HERINGA, JODOCUS - Oratio de theologiae in scholis institutione ad praesentem reipublicae christianae conditionem prudenter accomodanda Utrecht W. van Yzerworst 1794
17295: HERINGA, JOHANNES - Godsdienstige redenvoering op verzoek en in tegenwoordigheid der provisioneele representanten van het volk van Holland, ter gelegenheid van de geslotene en geratificeerde alliantie tusschen de Fransche en Nederlandsche republieken, in 's Hage gehouden [...] den 17 van Zomermaand 1795, 2e druk, Den Haag, 's Lands Drukkery van Holland, 1795, 8°: 48 p.
17294: HERINGA E.Z., JODOCUS - Tiental leerredenen, ter aanprijzing van Christelijke deugden, Amsterdam, J. v.d. Hey & Zn, 1826, 8°: 8 + 298 p.
32183: HERINGA, JODOCUS - Oratio, de auditorio Academiae Rheno-Trajectinae [...] Utrecht Joh. Altheer 1826
24719: HÉRISSON, E. - Atlas du dictionnaire de geographie universelle, ancienne, du moyen age et moderne, comparées. Paris, Desray, 1806.
8309: HERLOSSOHN, CARL - "De Venetiaan; een historisch-romantisch tafereel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1830. [3 delen]"
8310: HERLOSSOHN, CARL - Huss en de Hussieten, of Bohemen van 1414-1424. Historisch romantisch tafereel. Vertaald uit het Duits. Dordrecht, H. Lagerweij, 1846. [2 delen]
60413: HERMAN DAVINUS HEUFF, (FL.1900 - 1945) - Oude gracht, Utrecht (domtoren)
35705: HERMANIDES, RENICUS SUFFRIDUS , UIT TRICHT - Operatieve behandeling van hersengezwellen Utrecht van Boekhoven 1894
31524: HERMANIDES, JOHANNES, UIT LANGBROEK, GEB. GELDERMALSEN - Over de constanten der [...] negen standaardgeuren Utrecht A. Oosthoek 1909
35497: "HERMANNUS, ADAMUS, UIT WIZNIZENSIS LUSATUS; PRAESES: ARNOLD, GOTTFRIED" - De Hermunduris [...] Wittenberg Johann Wilcke 1689
27881: HERMANS, L.M. - In Abraham's schoot. Koalitie-gedichten uit politiek Kanaän, Amsterdam, D.Buys, 1903, 116 pag., geb., in half linnen. Geïll. door Alb. Hahn. Mooi exemplaar.
35933: HERMANS, HENRICUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Theses juridicae inaugurales Leiden C.G. Menzel 1848
25782: HERMENS, M - Faïence- en tegelfabriek Westraven 1844-1994, Vianen 2005, 237 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
26522: HERMESDORF, B.H.D. - Rechtsspiegel. Een rechthistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij. Nijmegen 1980, 435 pag., geb., met stofomslag.
59524: HERRMANN, EMIL/ OSENBRUEGGEN, EDUARD/ KRIEGEL / ALBERTUS / MAURITIUS, - Corpus Juris Civilis. 3 Delen in Latijn. 1. Recognoverunt adnotationibusque criticis instructum ediderunt D. Albertus et D. Mauritius Fratres Kriegelii. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Prior, Lipsiae 1833, 992 p. 2. Corpus Juris Civilis recognosci brevibusque Adnotationibus criticis instrui coeptum continuatum cura studioque Aemilii Herrmanni. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Altera, Lipsiae 1844, 800 p. 3. Corpus Juris Civilis recognosci brevibusque Adnotationibus criticis instrui coeptum. Absolutum Studio Eduardi Osenbrüggen. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Tertia. Novellas et Reliqua Continens, Lipsiae 1844, 893 p.
59623: HERTEL, GEORG LEOPOLD (FL. 1750-1799) - On the street
22634: HERTOGENBOSCH, L.V. BROEDERSCHAP, VERSTER DE BALBIAN - Convocatie van Proosten van het Illuster Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s Hertogenbosch, d.d. 1821, gericht aan C.J. Verster de Balbian te “s Bosch voor een vergadering op 26-9-1821 met middagmaal”. Gedeeltelijk gedrukt, 4°, 2 p.
22635: HERTOGENBOSCH, L.V. BROEDERSCHAP, VAN HANSWIJK - Brief van de Proosten van het Illuster Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s Hertogenbosch, d.d. 1848, aan “eerwaarde broeder”, manuscript, 4°, 2 p. Getekend: A. v. Hanswijk en Wassenaer van Onsenoort.
16946: ‘S-HERTOGENBOSCH - ‘s-Hertogenbosch door Vincent Cleerdin, 2e druk, uitg. Gemeentebestuur en Ver. “‘s-Hertogenbosch belang” 1929, 100 p.
16413: ‘S-HERTOGENBOSCH - ‘s-Hertogenbosch (Nederland). Samengesteld, geïllustreerd en uitgegeven door de Stichting voor Vreemdelingenverkeer. ‘s-Hertogenbosch [1939], 40 p.
16414: ‘S-HERTOGENBOSCH - V.V.V. - ‘s-Hertogenbosch - Markt 3, 2 p, 4° [ 1942].
16412: ‘S-HERTOGENBOSCH - Wegwijzer voor de Kathedrale Sint-Janskerk van ‘s-Hertogenbosch, door Dr. C.F.Xav. Smits, pr, Den Bosch, A.C. Verhees, 1908, 39 p.
22464: HERTOGENBOSCH, WEYMANS, KEER - Vonnis in de zaak voor gerecht van Den Bosch dd. 26-3-1765 in de zaak tussen Willemina Keer getrouwd met Aart Weymans, wonende in Den Bosch en haar man Aart Weymans, gewezen marktschipper van Den Bosch op Haarlem. Manuscript, folio, 5 p.
22278: HERTOGENBOSCH, HEUSDEN, MARIENDONCK, VAN SOMEREN - Acte d.d. 16-7-1476 uitgevaardigd door de prior van het convent Mariëndonck bij Heusden, waarbij hij kwitantie geeft aan de executeurs testamentair van Martinus van Zoemeren, kanunnik van St. Jan in Den Bosch, in verband met een schenking uit diens nalatenschap aan het klooster. Charter op perkament, tekst in het Latijn. Manuscript.
35582: "HERTTENSTEIN, JOHANNES FRIDERICUS, UIT ULM; PRAESES: ROEHRENSE, CHRISTIAN" - Positiones quasdam de iuramentis ex iure naturae decerptas [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1704
5210: HERTZ-BEETS, EMMA DINA - Die Urgrosseltern Beets, 16-20 tausend, Hamburg 1917, 76 p., geb.
28154: HERTZ, G. - Geschichte der Uhren, mit 19 erlauternden abbildungen auf einer steindrucktafel, Berlin 1851, 66 pag., orig. paper cover ( back missing ), with folding lithograph.
33640: HERTZ, HEINRICH - Ueber die bedeutung der pathologischen anatomie fur die medicinische wissenschaft.
25173: HERTZ-BEETS, EMMA DINA - Die Urgrosseltern Beets. Hamburg 1867, 99 pag., geb. in half linnen.
51472: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus boeken, A.E. Schluter, Ch.E.Nypels e.a., Amsterdam 1935, 96 pag., geïll.
47658: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek o.a. van Jhr. W.A. van den Bosch, Doorn, Amsterdam 1957, 40 pag.
43958: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek Dr. Th. G. Dentz van Schaick, Amsterdam 1935, 33 pag.
43957: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek Dr. Leonard Willems te Gent, Amsterdam 1939, 52 pag., met portret van Willems op omslag.
43954: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek I.Teixeira d' Andrade, Amsterdam 1927, 31 pag.
43938: HERTZBERGER, M. / B. HOUTHAKKER, - Veilingcatalogus liquidatie boeken Fa. R.W. P. de Vries, Amsterdam 1934, 89 pag.
59191: HERTZKA, TH., - Vrijland. Het beeld eener toekomst-mmatschappij, vertaald door K. ter Laannaar de 8e Duitse druk, Haarlem, Wezel [1895], 340 pag., geïll. geb.
3887: HERTZSPRUNG-KAPTEYN, H. - J.C. Kapteyn, zijn leven en werken. Groningen 1928, 176 p., geb., geïll.
8312: HERVEY, JAMES - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een’ bloemhof, benevens een uitweiding over de werken der scheppinge. Vertaald uit het Engels. 3e druk. Amsterdam. K. van Tongerlo en F. Houttuyn, 1757.
8313: HERVEY, JAMES - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een’ bloemhof, benevens een uitweiding over de werken der scheppinge. Vertaald uit het Engels. 4e druk. Amsterdam. K. van Tongerlo en F. Houttuyn, 1762.
42315: HERVEY, J. - Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den sterrenhemel en den winter. Naar den elfden druk uit het Engelsch vertaald. 2e druk, Amsterdam, v. Tongerlo en Houttuyn, 1758.
43022: HERVIEUX DE CHANTELOUP, J.C. - Traite curieux des serins de canarie / Naaukeurige verhandeling van de kanarievogels, behelzende een beschryving van den aart deezer vogels, hoe die te doen paaren, haare nesten te maaken, de jongen op te voeden, haar te leeren zingen en fluiten (...) door A. Moubach uit het Fransch vertaalt. Amsterdam, H. Schelte, 1712.
47550: HERWAARDEN, J. V., - Met pen en briefkaart op stap. Italiaanse reizen van Elie van Rijckevorsel omstreeks 1900, Rotterdam 1999, 240 pag., geb., geïll.
35354: HERWAARDEN, D. VAN - Prent ter gelegenheid van het theologisch propaedeutisch examen van D. van Herwaarden Utrecht 1876
5596: HERWEIJER, W.A. EN A.P. V.D. HOEK - Vijfhonderd jaren Herweijer, Puttershoek 1985, 528 p., geb., geïll.
35695: HERWERDEN, MARIA ANNA VAN, UIT UTRECHT - Bijdrage tot de kennis van menstrueelen cyclus en puerperium Leiden Brill 1905
35696: HERWERDEN, CLAUDIUS HENRICUS VAN, UIT UTRECHT - Micro-organismen bij epidemische cerebro-spinaalmeningitis s'Hertogenbosch Robijns 1893
32900: HERWERDEN, PIETER JOHANNES VAN , UIT AMBT-HARDENBERG - Het verblijf van Lodewijk van Nassau in Frankrijk. Hugenoten en geuzen 1568-1572. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1932
19253: HERWERDEN, P.J. VAN - Het verblijf van Lodewijk van Nassau in Frankrijk. Hugenoten en Geuzen, 1568-1572.
55364: HERWERDEN, J.D. VAN - Ervaringen en mededeelingen op een nog geheimzinnig gebied. 's Gravenhage, [1875].
57629: HERWERDEN, HENRICUS VAN, - De geschiedenis van den staat der rechtheid en val onzen eerste ouderen verklaard, Amsterdam 1787, 378+(4)p., orig. karton.
59530: "VAN HERWERDEN, PIETER JOHANNES; VON NASSAU, LUDWIG," - Het verblijf [verblyf] van Lodewijk [Lodewyk] van Nassau in Frankrijk [Frankryk], Assen : Van Gorcum, (1932), Proefschrift Groningen, phil. Diss, 220 p. Met apart kaartje inzake receptie na afloop aan het huisadres van Herwerden: Noorderhaven 3.
33641: HERWERDEN, HENRICUS VAN - Oratio inauguralis de recentiorum literarum cognitione futuro philologo haud contemnenda [...]
35523: "HERWIG, VOLCKMARUS JOHANNES, UIT JECHABURGO-SCHWARTZBURGICO; PRAESES: ERNESTI, JOHANN CHRISTOPHOR" - Diatribe historica de antiquo excommunicationis ritu [...] Wittenberg Martin Schultz ca 1700
60912: VAN HERZEELE, MARLOT, KING WILLEM I - "Patent of nobility donated by King William I of The Netherlands (1772-1843) to Jonkheer Theodorus van Herzeele (1781-1866), lawyer in The Hague (Den Haag) son of Jan Jacob van Herzeele and Rachel Haganaeus (Haganeus) entitling him to the title of ""Baron""."
35013: HERZEELE, THEODORUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de contractibus nec nominatis Leiden Van Laar en Herdingh 1810
34072: HERZEELE, JOANNES JACOBUS PETRUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de excusationibus tutorum et curatorum ex jure Romano, et tutorum ex jure hodierno [...] Utrecht Joh. Altheer 182
14455: HESMAN, GERRIT - Flaggeboek. Leeuwarden 1975, ill., 68 p.
8314: HESMAN, GERRIT - Christelyke aandachten of vlammende ziel-zuchten eener godvreesende ziele, met een goddelijk antwoord daar op passende. Met eene voorreden ter aanprijsinge van deze zinnebeeldige aandachten door Gerardus Outhof. Deventer, H.W. van Welbergen, 1728.
36643: HESPE, JOANNES CHRISTIANUS, UIT AMSTERDAM, SECRETARIS VAN OUDDORP BIJ ALKMAAR - Theses juridicae miscellaneae inaugurales Harderwijk J. Moojen 1781
53335: HESPEL, HENDRIK VAN DEN - Het leven en sterven van Johannes Karel Ellemer, den 22 Maart 1813 geguillotineerd te Middelburg ... in twee brieven aan eene wel geboorne vrouwe ***. Middelburg, S. van Benthem 1813.
35701: HESSELINK, HENDRIKUS EGBERTUS, UIT STAD ALMELO - Bijdrage tot de kennis der leucocytose Utrecht J. van Druten 1894
28795: HESSELINK- V.D. RIET, T. E.A. - Het schuldboek van Arend Kenkhuis, Amsterdam 2008, 493 pag., geb., geïll.
30851: HESSELINK- V.D. RIET, T - 1407- 1725. Van Hobergenhuis en St. Antoniusklooster Albergen, Albergen 2001, 356 pag., geb., geïll.
15396: HETTEMA, M., EN R.R. POSTHUMUS - Onze reis naar Sagelterland, benevens deszelfs geschiedenis, eene beschrijving van den aard, de zeden, de gewoonten enz. van deszelfs bewoners en eene korte schets en woordenlijst van hunne taal. Franeker: G. Ypma, 1836.
31233: HETTERSCHIJ, D.C.M. E.A. - Ter herinnering aan de wereldreis van H.M. K XVIII, vertrokken van Nieuwerdiep 14- 11- 1934, aangekomen te Soerabaja 11- 7-1935, Amsterdam 1935, 48 pag., geïll., oblong.
8158: HEUBACH, D. [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - Eine alte Karikaturensammlung. Ein Beitrag zur Geschichte der Karikatur, Straatsburg 1928, 34 p., geïll.
3924: HEUBES, H. - Knipscheer-Knipschaar. 400 Jahre Niederrheinisch-Holländische Schiffer. Stammfolgen und Beiträge zur Geschichte aller Knipscheer-Knipschaar Sippen in Deutschland und den Niederlanden 1500-1973. Keulen 1973, 442 p., geb., geïll.
1130: HEUFF AZ., J.A. - De Neder-Betuwe en haar Ridderschap. Schetsen uit het ambts-archief. Arnhem, 1902, 137 p.
36057: HEUKELOM, JAN VAN, UIT LEIDEN - Bijdrage tot de leer van het periculum Leiden De Breuk & Smits 1864
60795: HEULE, CHRISTIAEN VAN - De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst, waer in de gemeyne deelen der Nederduytsche spraeke (na de manier der Grieken ende Latijnen) beschreven zijn.
41875: HEULE, C. EN P. - Op des vaders roepstem. In our father´s footsteps. Ontario 1993, 64 +9 pag., geb., geìll. met stofomslag.
51010: HEUMANN, CHR. A. - De libris anonymis ac pseudonymis Schediasma, complectens observationes generales et spicilegium ad Vincentii Placii theatrum anonymorum et pseudonymorum. Jena, Bielcke, 1711.
30728: HEURCK, E.V. EN G.J. BOEKENOOGEN - Notes sur quelques imageries de L' Europe, Antwerpen 1910, 141 pag., geïll. [ extract uit Histoire de l'imagerie populaire Flamande et de ses rapports avec les imageries etrangeres ]
30419: HEURCK, E. VAN EN G.J. BOEKENOOGEN - "L' Imagerie populaire des Pays- Bas; Belgique- Hollande. Parijs 1930, 196 pag., geïll. "
34325: HEURNIUS VAN GALEN, JOHAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de expropriatione utilitatis publicae causa [...] 's Gravenhage J. Roering 1839
39448: HEUSDE, PH. W. V. - C.W. de Rhoer, gekenschetst bijzonder als geschiedkundige, Utrecht 1821, 76 pag.
38898: HEUSDE, PHIL. GUIL., VAN - Diatribe in civitatas antiquas, z.pl. 1817, 92 pag., 4o., orig. kartonnen omslag.
33192: HEUSDE, ANDREAS CORNELIUS, UIT UTRECHT - Diatribe in locum philosophiae moralis qui est de consolatione apud Graecos [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
33307: HEUSDE, ANDREAS CORNELIUS VAN, UIT UTRECHT - Disquisitio historico-juridica de lege poetelia papiria [...] Utrecht Paddenburgh & Co. 1841
3734: HEUSDEN, W.C. VAN - Het geslachts-register van de familie Van Heusden, met de aanverwante takken, naar de officiële inlichtingen van 1716 af, tot de achterkleinkinderen van Jacob van Heusden, predikant te Hilvarenbeek. 's-Hertogenbosch 1888, 70 p.
16415: HEUSDEN - Heusden. Uitg. Stichting V.V.V. Heusden en omstreken [ca. 1970?], 24 p., gestencild.
22462: HEUSDEN, VAN DEN HEUVEL, CLOCKENBERG - Stuk in een rechtzaak voor het gerecht te Heusden tussen Hendrik Ariensz. van den Heuvel, in de wandeling genaamd Caat den Boershens, wonende te Nieuwkuyk en Jan Clockenberg, wonende op de Haarsteeg onder Hedikhuysen. 1745. Manuscript, folio, 1 p.
33882: HEUSDEN, HENRICUS ANTONIUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de origine majestatis aut meri imperii [...] Utrecht Wilhelmus van Yzerworst 1793
53337: HEUSDEN JZ., C.J. VAN - "Merkwaardige lotgevallen van twee misdadigers, vader en zoon; eene bijdrage tot de kennis van de gevorderde beschaving in het stellige regt, en van het nog gebrekkige in de tegenwoordige lijfstraffelijke wetten. 2 delen, Breda, F.B. Hollingerus Pijpers, 1824."
24964: HEUSSEN, H. VAN - Oudheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland en van Schieland.
24967: HEUSSEN, H.F. VAN - Oudheden en gestichten van Delft en Delfland mitsgaders van ‘s Gravenhage.
24930: HEUSSEN, H. F. VAN - Oudheden en gestichten van Kennemerland, Amstelland, Noordholland en Westvrieland.
24962: HEUSSEN, H. VAN - Historie ofte beschryving van ‘t Utrechtsche bisdom, behelzende de oudheden, kerkelyke en geestelyke gebouwen (...).
42321: HEUSSEN, H. V. / H. V. RIJN - Oudheden en gestichten van Zeeland. 2 delen, Leiden, Chr. Verwey, 1722.
43220: HEUSSON, JOH. CHRISTIAN - Diluvium Franconicum Magnum, das ist Wahrhaffte und Historische Nachricht von der grossen Fraenkischen Wasser-Fluth (...) zwischen dem 29 und 30 Sept 1732 (...) wie auch (...) Uberschwemmung und Verwustung verschiedener Provintzen von Europa, so in Portugall, Frankreich, Italien und der Schweitz (...) beschreibung (...) von den grosten Pfahle an denen dammen und deichen durchbohren und zernagen. Franfurt, Bronner, 1733.
25093: HEUTERUS, PONTUS - Genealogiae praecipuarum aliquot e Gallia, Francica, ac Belgica familiarum. Antwerpen, Chr. Plantijn, 1583.
19591: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeksch boerenleven het heele jaar rond., 3e druk.
19592: HEUVEL, H.W. - Nagelaten werk.
58532: HEUVEL, H.H. V.D., - Antwoord op de vraag voorgesteld door de Holl. My. der Weetenschappen te Haarlem, welke is de grond van Hollandsch Koophandel, Haarlem [z.jr.]. Gebonden met A. Rogge, Tweede antwoord [op dezelfde vraag], en C. Zillesen, Derde antwoord.
8318: HEUVELMAN, G. - Verzen. Den Haag, J.S. Dijkhoff, 1903.
43234: HEY, HENDRIK - Ter gedachtenisse der ontzettendste rampen door den geduchten storm en watervloed tusschen den 30 en 31 Januarij dezes jaars 1809 in het Koningryk Holland voorgevallen. Dordrecht, Bonte, 1809, [gedicht].
21041: HEY, D.G. - An English rural community. Myddle under the Tudors and Stuarts. Leicester 1974, 260 pag., ill., hardcover with dust jacket. Good copy.
37196: HEYCK, E - Geschichte der Herzoge von Zahringen, Freiburg 1891, 607, half leather binding. Splendid copy.
32982: HEYDANUS, JOANNES GUILIELMUS, UIT WEESP - Dissertatio juridica inauguralis de hereditatis divisione ab adscendentibus inter descendentes facta [...] Utrecht N. van der Monde 1837
33884: HEYDENDAAL, JOHANNES, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de emendatione et interpretatione legum [...] Utrecht Alexander van Megen 1734
1134: HEYDENREICH, EDUARD - Handbuch der praktischen Genealogie. 2 dln. Leipzig 1913. Geb., geïll., 398+483 p.
36158: "HEYLAND, ANTONIO AUGUSTO, UIT LEIPZIG; PRAESES: LIEBE, CHRISTIAN SIGMUND" - Romam Babylonem ex nummis adversus V.C.Ioannem Harduinum S.J. .... Leipzig J.H.Koenig 1714
34598: HEYLIGER, V. A., UIT RIO DEMERARA - XIII theses juridicae. 1790
33086: HEYMAN, ALBERTUS, UIT SEMARANG - De Timor-tractaten (1859 en 1893). Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1895
6225: HEYNINGEN, L.A. VAN - Energiek en ondernemend. 150 Jaar olie en vernisfabriek L. Vliegenthart B.V. Delft, Delft 1989, 96 p., geb., geïll.
5600: HEYNINGEN, B. V. - Geslacht-lijst van de familie Van Heyningen, afstammende van Evert van Heyningen, Amsterdam [`1834], 4 + 46 p., geb. (modern half linnen)
35290: HEYNS, STEPHANI PETRI, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Commentatio ad quaestionem theologicam [.....] 1833
34886: HEYNSIUS, A. - Feestrede bij het derde eeuwfeest der Leidsche hoogeschool Leiden A.H. Adriani 1875
33087: HEYNSIUS, A. - De vertering van weelde in de dierlijke huishouding. Inwijdingsrede bij het aanvaarden van het hoogleeraarsambt in de physiologie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Amsterdam J.H. Gebhard & Co. 1858
34887: HEYNSIUS, A. - Discours solennel prononce [...] pour le jubile de l'universite de Leiden Leiden A.H. Adriani 1875
33642: HEYNSIUS, A. - Redevoering over het tegenwoordig standpunt der physiologie en haar verband met de geneeskunde [...]
60099: HEYSE, D. NAAR CRONENBERG & WOLFF EN W.F. VERSTEEG - Kaart van het gouvernement Sumatra's westkust (A). Behelzende de noordhelft der residentie Tapanoeli of de eigenlijke Battalanden van Singkel tot Ankola
60101: HEYSE, D. NAAR CRONENBERG & WOLFF EN W.F. VERSTEEG - Kaart van het gouvernement Sumatra's westkust (D) bevattende het zuidelijkste deel der residentie Padangsche Bovenlanden en van de residentie Padangsche Benedenlanden: de zuidelijke afdeeling en het regentschap Indrapoera
33885: HEYST, DAVID VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio theologica inauguralis de judaeo-christianismo ejusque vi et efficacitate, quam exseruit in rem christianam, seculo primo [...] Leiden Wed. D. du Saar 1828
59299: HEYTING, AUGUST, - Simboliek in ons letterschrift en onze taal, met enkele tekeningen en bijlagen. Rede voor de kelto-Germaanse Studiekring Yggdrasil. In honderd genummerde en ondertekende exemplaren, Den Haag Trifos 1941. 41 pp en IV pp. Getypt cahier met Trifos ex libris voorop. zeldzaam.
20294: HEZEMANS, H - Uit hezelfde hout gesneden. Een genealogisch-biografiche schets over Hezemansen, Sprundel 1979, 71 p., geill.
36861: HEZENMANS, J.C.A. - De St. Janskerk te 's-Hertogenbosch en hare geschiedenis. 's-Hertogenbosch 1866, 336 pag., geb., geïll. (met 3 gravures en een ingeplakte foto).
60881: HICHTUM, N. VAN [ILLUSTRATOR: WIEGMAN, JAN] - De Wonderbare Avonturen van Tom Duim, opnieuw verteld door N. van Hichtum, met 100 plaatjes en afbeeldingen van Jan Wiegman. Amsterdam, J. M. Meulenhoff, n.d. [1918].
36393: "HICKMANN JOHANN GUNTH., UIT BATTBERG; PRAESES: STOLL, LUDWIG J." - De artis heraldicae origine & natura, Exercitatio II Leipzig Fleischer 1689
32633: HIDDEMA JONGSMA, GEORGIUS, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica inauguralis, de quaestione: An delinquendi conatus poena sit afficiendus [...] a delicto consummando et conficiendo abstineat? [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1828
33338: HIDDINGA, HARMEN, UIT HEERENVEEN - Dissertatio juridica inauguralis, de vi legis novae in ultimas voluntates, ante conditas, post eam morte confirmatas [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1818
34313: HIDDINGA, KLAAS, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis de praetore Romano creditoribus hereditariis auxilium ferente, dato jure postulandi separationem [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1823
35844: HIDDINGH, HENDRIK JONAS VAN DER POEL, UIT ASSEN - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1874
33339: HIDDINGH, CORNELIUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Specimen academicum inaugurale de iis, quae requiruntur in teste testamentario [...] Assen T.J. van Tricht 1840
33340: HIDDINGH, GUILIELMUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Disputatio juridica inauguralis, de necessariis transactionum requisitis, ex jure civili Gallico [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1831
53348: HIDDINGH, W.F. - Landlooperij, Groningen 1894 [juridische dissertatie].
27952: HIEBINK, H - Het zendelinghuis [ te Rotterdam ] van het Nederlandsche zendeling genootschap in 1855, Rotterdam 1855, 116 pag.
36276: "HIERONYMUS [HIERONYMI], HENRICUS; PRAESES: STRAUCH, AEGIDIUS" - Dissertatio chronologica de aetate mundi Wittenberg M. Wendt 1662
8319: "HIGT, ERNST WILLEM; SAM. WERENFELS" - Redevoering over de tooneelspelen, opgesteld door den wijdberoemden Sam. Werenfels [...], uit het latijn vertaald door Ernst Willem Higt, waar achter volgt Lof der tooneelpoëzij door denzelfden. Leeuwarden, Willem Coulon, 1746.
8320: HIGT, ERNST WILLEM - Carmen trochaicum in reditum veris. Alkmaar, Jacobus Maagh, 1758.
34710: HIJLCKAMA, BAVIUS ANTONIUS VAN, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale quo ad examen revocatur sententiav. Cl. Thibaut [...] Groningen W. Kamerling 1808
35342: HIJMANS VAN DEN BERGH, H.M. - Prent op de promotie van Mr H.M.Hijmans van den Bergh, naar een tekening van W. Leendertz Wzn. Amsterdam Roeloffzen, Hubner & van Santen 1905
35970: HIJMANS, EDMOND HENRY, UIT TIEL - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1898
32384: HIJMANS VAN DEN BERGH, LOUIS JACOB, UIT ROTTERDAM - Opeenvolgen van rechtsregels. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1928
24585: HILARIDES, J. - [Myn] Ujthangbord als burger en boekverkooper in de Hoochstraat te Dokkom, alwaar het caartspel en ergernissen bejde ten toon staan. No pl., 1695.
36418: HILDEBRAND, JOACHIM - De natalitiis veterum sacris et profanis Helmstedt G.W. Hamm 1661
6928: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Camera Obscura. 11e herziene druk. (Volksuitgaaf.) Haarlem, Erven F. Bohn, 1877.
6921: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Camera Obscura. 16e herziene druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1886.
6919: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Camera Obscura. 3e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1851. [2 delen in 1 band]
6929: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Camera Obscura. 19e herziene druk. (Volksuitgaaf.) Haarlem, Erven F. Bohn, 1896.
6922: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Camera Obscura. 3e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1851.
6925: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura door Hildebrand. Haarlem, Erven F. Bohn, 1887.
6926: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura door Hildebrand. 2e, geheel herziene druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1888.
35527: HILDEBRAND, JOACHIM - De nuptiis veterum Christianorum libellus [...] Helmstedt Georg Wolfgang Hamm 1701
1145: "HILDEBRANDT, AD.M.; MAX HEIDEN" - Uebersicht über die Heraldische Ausstellung veranstaltet vom Verein `Herold' aus Anlass seines 25jährigen Bestehens, im Lichthofe des königlichen Kunstgewerbe-Museums zu Berlin. Berlijn 1894. Geb., 64 p.
1141: HILDEBRANDT, AD.M. - Heraldisches Alphabet. 2de druk. Frankfurt a.M. 1884. Groot-4°.
1139: HILDEBRANDT, AD.M. - Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. Berlijn 1872. Alleen het tekstgedeelte, los.
25296: HILDEBRANDT, A.M. UND A. CLOSS (ED.) - Der Deutsche Herold. Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familiënkunde, jrg. 36 (1905): 59 (1928): 62(1931): 63 (1932). Bound. Preis pro jahr: 30
60521: HILDEBRANDT, MARIE [ILLUSTRATOR: RABIER, BENJAMIN] - Geschiedenis van den Haan Kantekleer. Door Marie Hildebrandt, met platen van Benjamin Rabier. Amsterdam, van Holkema & Warendorf, 1910.
44126: HILDEBRANDT, MARIE [ILLUSTRATOR: ELLIOTT, HARRY] - Uit het land van Dickens. Vrij naar Jerome Doucet door Marie Hildebrandt, Amsterdam, van Holkema en Warendorf, n. d. [ca. 1908].
60889: HILDEBRANDT, A.M. - Heraldische Meisterwerke von der Internationalen Ausstellung für Heraldik zu Berlin im Jahre 1882, in lichtdruck dargestellt met erklärendem text.
1140: HILDEBRANDT, AD.M., - Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. [Tweede druk.] Berlijn 1884. Geb., geïll., 44+48 p.
1138: HILDEBRANDT, AD.M. - "Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. Berlijn 1872. Geïll., 43 p.tekst; Met 40 platen met heraldische figuren e.d."
43845: HILGENFELDT, C.L., - Johann Sebastian Bach's leben, wirken und werke, Leipzig 1850, 10+182+(10) pag.
57122: HILGER, W. (INL.), - Das altere gebetbuch Maximilians I, facsimile, Graz, 1973.
59052: HILL, JOHN SIR (PSEUD. ABRAHAM JOHNSON)., - "LUCINA SINE CONCUBITU: A LETTER HUMBLY ADDRESS'D TO THE ROYAL SOCIETY. Letter (from the 18th century) ""In which Is proved by most Incontestable Evidence, drawn from Reason and Practice, that a Woman may conceive and be brought to Bed without any Commerce with Man."" First printed in 1750."
32958: HILLE RIS LAMBERS, CORNELIS, UIT MAASSLUIS - De kerkhervorming op de Veluwe 1523-1578. Bijdrage tot de geschiedenis van het Protestantisme in Noord-Nederland. Academisch proefschrift [...] Barneveld G.W. Boonstra 1890
55928: HILLE RIS LAMBERS, C., - Diverse preken: Het evangelie door de eenvoudigen verstaan, Jorwerd 1907: Heeft de orthodoxie recht op de handhaving der belijdenis aan te dringen, Venhuizen 1897: Ziet dan toe, hoe gij hoort, Lith 1927: Getrouw aan Gods stem in ons, emeritius, 1945: Des menschen heerschappij, Jouwerd z.j. (4 ex.): Waakt en werkt (met J.G.C. Joosting en L. Revoyre, Zaltbommel 1910.
1147: HILLE, W. VAN (RED.) - Vlaams kwartierstatenboek, deel I. Handzame 1969. Geb., oblong, 100 staten en register.
34888: HILLERS, HENRICUS, UIT GRONINGEN - Disputatio metaphysica qua id , quod dubium est in quaestione de creato mundo optimo illustratur Groningen Spandaw 1754
15401: HILLS, ROBERT - Sketches in Flanders and Holland, with some account of a tour through parts of those countries, shortly after the battle of Waterloo, in a series of letters to a friend, Londen: Haines & Turner, 1816
6209: HILTEN, W. V. - "Hoe betovergrootvader in discussie raakte met de gereformeerde kerk in Katwijk; overgrootvader “het bestond in verkeerd te spelen” (...); grootvader de gemeente des Heeren 52 jaar lang, samen met zijn kerkorgel, liet zingen, [Oegstgeest] 1986, 89 p., geb., geïll."
25390: HILTEN, D.A. V. - Van capitulatie tot capitulatie, Leiden 1949, 327 pag., geb., geïll. ( met 37 losse kaarten).
35206: HILTERMAN, THEODOOR IGNACE KAREL MARIA, UIT AMSTERDAM - Het beroepsgeheim, van den journalist Amsterdam J.H. de Bussy 1910
16417: HILVARENBEEK - Souvenir aan het Landgoed “De Utrecht”, z.pl., z.j. [ca. 1915], 78 p, oblong.
16419: HILVERSUM - Hilversum en De Trompenberg als herstellingsoord, uit een medisch-hygiënisch en sociaal oogpunt beschouwd, door J.G.J.J. Mol, Utrecht, Van der Post, 1876, 134 p.
16420: HILVERSUM - Naar Hilversum! Uitg. door de V.V.V., Hilversum 1921, 120 p.
36251: HINCKELMANN, ABRAHAM, RECTOR GYMNASIUM LUBECK - Sylloge vocum et phraseon Rabbinicarum obscuriorum in usum Tyronum studii Rabbinici Lubeck Schmalhertzianis 1675
30450: HIND, A.M. - A history of engraving & etching from the 15th century to the year 1914, New York, Dover 1963 after the ed 1923, 487 pag., ill., a very usefull book!
35335: HINGST, J. - Prent betreffende de promotie van Mr. J. Hingst, naar een tekening van S. de Clercq 1901
34217: HINLOPEN, JANUS ANNE ELIZA, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis sistens quaestiones excodice civili Francico [...] Utrecht N. van der Monde 1833
34218: HINLOPEN, JANUS JACOBUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis sistens observationes ad locum codicis civilis, de his quibus ob ingenii imbecillitatem dementiam et furorem bonis interdictum est [...] Utrecht N. van der Monde 1832
17297: HINLOPEN, JACOBUS - De viering van de 50jarige dienst aan Christus gemeente te Utrecht, den 29-11-1801, door Jacobus Hinlopen, na vijftig jaren in de herinnering verlevendigd door zijnen achter-kleinzoon F.C. Hinlopen, predikant te Haarlem, Haarlem, A.C. Kruseman, 1851, 8°: 8 + 32 p.
31830: HINLOPEN, JELMERUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de successione irregulari, praesertim liberorum naturalium, ex codice civili [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
40606: HINLOPEN, F.C. - De 18de Junij 1856 en de 28ste Junij 1857 in den Anna Paulowna Polder. Met eene beknopte geschiedenis van de stichting der Herv. Gemeente aldaar door J.C. de Leeuw, Haarlem 1858, 70 pag., beschadigd papieren omslag.
35754: HINS, COERT HENDRIK, UIT DORDRECHT - Inleiding tot een catalogus van plaatsen en eigenbewegingen van 1533 roode sterren z.p. Taconis 1925
31458: HINSBERGEN, PH. J. C.J. - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist, 3 delen, Assen 1957- Rotterdam 1996. Deel 1 + 2 gebonden, deel 3 ing. Compleet exemplaar in goede staat. Deel 1: 550 pag., II 397 pag. en deel III 369 pag.
36140: "HINSCH, CHRISTIANO, UIT HAMBURG; PRAESES: DATHE, HIERONYMUS" - De liberarum imperii civitatum potestate majestatis aemula Wittenberg J.M.Goderitsch 1692
32886: HINTE, ENGELBERT VAN, UIT DOKKUM - Sociale en economische geografie van Harlingen. Academisch proefschrift [...] Harlingen Nico Poort 1936
1148: HINTE, JACOB VAN - Nederlanders in Amerika. Een studie over landverhuizers en volksplanters in de 19de en 20ste eeuw in de Vereenigde Staten van Amerika. (Diss.) 2 dln. Groningen 1928. Geb. (niet uniform), geïll., 499+626 p.
1149: HINTE, JACOB VAN - Een Nederlandsche nederzetting in Denemarken. Storemagleby, het Hollandersdorp op Amager. Extract Tijdschr. Kon. Aardrijksk. Genootsch. (1938), 70 p., geïll.
32411: HINÜBER, GEORG HEINRICH - Exercitatio de iure statuum S. R. G. I. dotis subsidia filiarum illustrium a subditis exigendi per observantiam stabilito Frankfurt / Leipzig J.W. Schmid 1756
30275: HINZE, E. - Feldscherer und Feldmedici in Deutschen wie fremden heeren und flotten ( Biographischen Lexicon Deutschen militararzte bis 1870 ). Band I, Band II, heft I und Band II, lieferung 2 ( Hannover 1979- 1980 ).
3747: HIOOLEN, C.N.J. - Het geslacht Hioolen. Delft 1915, 120 p., geb., geïll., Oud-Hollands papier, met tabellen.
59330: HIORT-LORENZEN, H.R., - Annuaire Genealogique des Maisons Souveraines en Europa, Berlin 1883, 256 pag.
59511: HIPPERT, T & LINNIG, J., - Le Peintre-Graveur Hollandais et Belge du XIXme Siècle, 1re, 2e et troisieme partie. Bruxelles Fr-J Olivier, libriare, 11, rue des Paroissiens, 1874.
8323: HIPPOLYTUS - De verreezene Hippolytus, ontdekkende de natuur, eigenschappen, toomelooze hartstochten, onkuische liefde, en ydelheid der vrouwen. [...] Amsterdam, Jacob van Royen, 1711.
47545: HIPPON, A. / P.W. FLORIS, - Sevende reys na Oost-Indien (....) door kapiteyn Antony Hippon (....) Dag-register van Pieter Williamson Floris na Patana en Siam (...) gedaan in het jaar 1611, Leiden, v.d. Aa, 1707, 42+(6) pag.
29042: HIRSCHMANN, O. - Quellenstudien zur Holländischen Kunstgeschichte IX : Hendrick Goltzius als maler 1600-1617, 's-Gravenhage 1916, 104 pag. + ill.
8325: HIRSCHMANN, A.M. - Uit de courant. Blijspel in één bedrijf. Enschede, M.J. van der Loeff, 1885.
15342: HIRZEL, LUDWIG - Albrecht Hallers Tagebücher seiner Reisen nach Deutschland, Holland und England 1723-1727, Leipzig: Hirzel, 1883
38363: HISTORICUS [= R. CADBURY ] - Cacoa: all about it. Londen 1892, 114 pag., geb., geïll.
7833: HOBBY - Hobby en Oud Nederland. 4 jaargangen.
51033: HOCHSTETTER, FERD. VON - Gesammelte Reise-berichte von der erdumsegelung der Fregatte Novara, 1857-1859. Wien, 1885.
47432: HOCKER, O., - Friedrich der Grosse als Feldheer und herrscher, 5e Auflage, Leipzig [ca,1900], 207 + 16 pag. Orig. linen.
32553: HODDE, KEES CAMILLE, UIT AMSTERDAM - Cephalic vascular patterns in the rat [...] Academisch proefschrift [...] Amsterdam Rodopi 1981
56832: GIJSBERTI HODENPIJL, - De werkkring der Nederlandsche Marine, Haarlem, 1886, 151 pag.
30362: HODNETT, E - Marcus Gheeraerts the elder, of Bruges, London and Antwerp, Utrecht 1971, 86 pag. + 60 plates, hardback.
35824: HOEBEN, GERARDUS WILHELMUS MARIE, UIT BREDA - Over een centrum oculo-spinale Nijmegen W.Fellinga 1896
7930: HOEBEN, A.H. - Noord-Brabants Wapenrepertorium, deel I.
35732: HOEDEN, JACOB VAN DER, UIT UTRECHT - De complementbindingsreactie bij echinococcose van mensch en dier Berlijn E. Ebering 1922
43048: HOEFER, F.A. - Geschiedenis der openbare tijdaanwijzing, met een voorrede van P.J. Kaiser. Leiden, Brill, 1887.
41438: HOEFER, F.A - Mededeelingen omtrent het Oude Loo en Den Cannenburch, Arnhem 1908, 123 pag., geïll.
57363: "HOEFER, F.A.; " - Nederlandsche vrouwen in dienst van Mars, Rotterdam 1888.
42242: HOEFER, F.A. - Geschiedenis der openbare tijdaanwijzing. Leiden, 1887.
34078: HOEFHAMER, GERH. ANDR., UIT ELBURG - Specimen juridicum inauhurale exhibens animadversiones nonnullas ad locum ex codice legum civilium de successione, quae regularis vulgo dicitur [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
57044: HOEFNAGEL, K., - Ziekten en gebreken van het rundvee, Gouda, 1907.
4947: HOEFSLAG - De Hoefslag / Het Hoefblad. Kroniek van de familie-vereniging Voorhoeve. Nrs. 2 (1966) t/m 12 (1976) en 16 (1982)
43041: HOEK, KORNELIS VAN - De vernederde en verhoogde Kristus. 3e druk, Amsterdam, ter Beek, 1725.
35827: HOEK, MARTINUS - De kometen van de jaren 1556, 1264 en 975 en hare vermeende identiteit 's-Gravenhage Van Cleeff 1857
39950: HOEK, D - Backershagen, 's- Gravenhage 1985, naar de druk uit 1935, 84 + 40 Pag., geïll. [ buiten te Wassenaar]
38861: HOEK, G.H. - Heldendood. Het tragisch einde der dappere bemanning van de Prins der Nederlanden 16 januari 1929. Rotterdam 1929, 56 pag., geïll.
5039: HOEK OSTENDE, J.H. V.D. - Inventaris van het familiearchief Westerman. Amsterdam 1966, 57 p.
3752: HOEKEMA - Hoekema-Rige, nrs. 1, 2, 3, 4 en 5 (1951-z.j.), geïll., ca. 250 p.
31673: HOEKSTRA BZ., S. - De tegenstelling van optimisme en pessimisme [...] Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1880
33358: HOEKSTRA, JOHANNES, UIT BREDA - Convexe functies. Proefschrift [...] [z.p.] [z.n.] 1927
33378: HOEKSTRA, HENDRIK PIETER, UIT BIERVLIET - Onderzoek van eenige bilineaire congruenties van kubische ruimtekrommen door eene afbeelding op het puntenveld. Proefschrift [...] Utrecht J. van Druten 1928
17300: HOEKSTRA, H. (PREDIKANT TE ARNHEM) - Geen wrevel in mijne handen. Transvaalrede, uitgesproken in de Oosterkerk te Arnhem op 8 maart 1900, Arnhem, A. Meijer, [1900], 8°: 17 p.
32533: HOEKSTRA BZ., S. - Het jaarcijfer 81 als getuige van de beteekenis des geloofs, beide voor een krachtig volksleven en voor de wetenschap. [...] Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1881
26343: HOEKSTRA, S - Beginselen en leer der oude Doopsgezinden vergeleken met die van de overige protestanten. Amsterdam 1863, 344 pag., geb., ( enkele pp. gerepareerd).
34319: HOEKWATER, ADRIANUS JANUS, UIT DELFT - Specimen juridicum inaugurale de tutore honorario et de tutore subrogato [...] Leiden P.H. van den Heuvell 1852
52033: HOELEN, H, - De economische problematiek van de biermarkt in het bijzonder in Nederland, Amsterdam 1961, 733 pag.
24749: HOEN, THEODORUS - "Natuerlycke astrology; dat is De verthooninge, van de aert, natuer, ende kracht der planeten, aspecten met haer werckinge in ‘s menschen lichaem. Leeuwarden, Gysbert Sybes, 1659. "
8337: HOEN, PIETER 'T - De beste broeder. Tooneelspel in drie bedrijven. [Vaderlandsche Schouwburg, bevattende oorspronglijke tooneelstukken. Gisbert Timon van Paddenburg en zoon en M. Schalekamp, 1790].
17301: HOEST, S.J. DE (PREDIKANT TE NIJKERK) - De christen aangespooord [...] Leerrede [...] 2e druk, Amsterdam, J.H. den Ouden, 1840, 8°: 24 p.
34219: HOET, GULIELMUS JOANNES TEN, UIT NIJMEGEN - Specimen jrudicum inauguralis sistens quaedam de tabulis status civilis secundum articulum 13 C.C.N. [...] Amsterdam C.G. van der Post 1849
15405: HOET JZ., C. TEN - Het Geldersch lustoord, of beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken, met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden. 2de vermeerderde druk. Gorinchem: A.G. Winkler Vieweg, [1826].
15404: HOET JZ., C. TEN - Het Geldersch lustoord, of beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken, met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden. Nijmegen: wed. J.C. Vieweg en Zoon, [1825].
32276: HOETH, ALBERTUS GULIELMUS, UIT GRONINGEN - Disputatio inauguralis, de falso, nominatim ac veluti per excellentiam tali (du faux) [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1812
8339: "HOETINK, ARENT (VERT.); ALEXANDRE-SOPHIE COURY DE CHAMPGRAND" - De leeuwen-ridders, melodrame in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Groningen, W. van Boekeren, 1812.
34220: HOEUFFT, HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis qua ostenditur, praescriptionem non esse juris naturalis sed eam jure civili recte esse introductam [...] Amsterdam D. Groebe 1836
44083: "HOEUFFT, J.D.;" - Beschouwing der kadastrale uitkomsten in Noord-Holland, Haarlem 1841, 4o, 83 pag., origineel karton.
2998: HOËVELL-NIJENHUIS, R.A. VAN - Ludolf van 's Heerenberg, heer van Hedel en zijne afstammelingen. ['s-Gravenhage 1847], 36 p., met uitsl. platen met zegelafbeeldingen.
34221: HÖEVELL TOT NYENHUIS, RUDOLPHUS ANNEUS VAN, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de antichresi [...] Utrecht N. van der Monde 1835
31756: HOEVEN, FREDERIK HENDRIK GERARDUS VAN DER, UIT VLAARDINGEN - Stellingen [...] Leiden Cac. Hazenberg, Corn.z 1870
47365: HOEVEN, L.M. V.D., - De nazaten van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, 't Goy 2007, 336 pag., geb., geïll.
32823: HOEVEN, PETRUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de addecuratione maritima [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
31671: HOEVEN, H. VAN DER - Over de vaststelling en invoering van het Wetboek van Strafrecht. [...] Leiden E.J. Brill 1880
27228: HOEVEN, L. V.D. E.A. - Het Kinderziekenhuis te 's-Gravenhage 1885-1925, 's-Gravenhage 1925, 32 pag., geïll.
54373: HOEVEN, E. VAN DER - Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt [...] en Johan de Witt. Amsterdam, J. ten Hoorn, 1705, [2 delen in 1 band].
8341: HOEVEN, WILLEM VAN DER - De doodelyke minnenyd, treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1743.
34486: HOEVEN, JAN VAN DER, UIT ROTTERDAM - Over de zoogenaamde epispadie bij de vrouw Leiden Somerwil 1889
58314: HOEVEN, J. VAN DER, - Atlas behoorende bij het leerboek der dierkunde ten dienste van het middelbaar onderwijs, Leiden 1865.
8159: "HOEVEN, EMANUEL VAN DER; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - "Hollands aeloude vryheid, buyten het stadhouderschap, by deszelfs eerste vorm van staats-bestier, door de eedelen en steeden verdeedigd, tegen velerhande dwingelandyen; tot na de dood van Willem de Derde, koning van Groot-Brittanië. [...] Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1706."
35300: HOEVEN, JANI VAN DER - Oratio de diligenti veritatis [....] 1826
53358: HOEVEN, J. VAN DER - Berigt omtrent het mij verleende ontslag als opperdirecteur van 's Rijks museum van Natuurlijke historie te Leiden. Amsterdam, J.H. Gebhard & co., 1860.
33176: HOEY, JOANNES JACOBUS, UIT GORINCHEM - Dissertatio juridica inauguralis sistens explicationem legum 1009 et 1020 codicis civilis [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
15406: HOF, J.J. - Uitstapjes door Nederland. I. Gelderland. Velsen: J.P. Nauta, [1909].
50644: "HOF, J.J.;" - Verwijs en het Oera Linda boek, Leeuwarden z.j., 52 pag.
43857: HOFDIJK, W.J., - Gedenkboek van de feestvieringen t.g. der 25 jarige regeering van Z.M. Koning Willem den Derde, Haarlem 1875, 20+460 pag., geïll. met een dubbelportret van Willem III en Sophie. Gebonden in half linnen, goed exemplaar.
8355: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Historische landschappen. Nieuwe uitgave. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zn., 1864
8350: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - De bloem der waereld. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, 1854.
8364: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Lauwerbladen uit Neerlands gloriekrans. Den Haag, Joh. IJkema, [1875-1878]. [deel 2]
30779: HOFDIJK, W.J. - De kooster-orden in Nederland, Haarlem 1865, ca. 250 pag., geïll. met litho's door D. v.d. Kellen Jr. Los in de band.
8366: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Malven en asters. Gedichten. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1880. [2 delen in 1 band]
41821: HOFDIJK, W.J. - Kronijk der Kennemer vrijbuiters, Amsterdam, Hassels, 1865, (8)+334 pag., geb.
8359: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Ten vierdag gerechtigd. Feestrede gehouden te Alkmaar, den 8sten Oktober 1860. Alkmaar, Johannes Roem, 1860.
8345: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - De jonker van Brederode. Met een brief aan den uitgever van mr. J. van Lennep. Amsterdam, P. Kraay jr., 1849.
14457: HOFDIJK, W.J. - De oude schutterij in Nederland. Amsterdam [1874], folio, 182 p. + 15 full page steel engravings + 15 wood engravings in the text, later binding. Good copy
8352: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Het Nederlandsche volk geschetst in de verschillende tijdperken zijner ontwikkeling. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1856.
59046: HOFDIJK, W.J./BULL, A.J. DE E.A., - Historische vrouwen. Dichterlijk album. Haarlem, A.C. Kruseman,1861.
8344: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Egmond in 1004 en 1021. Alkmaar, H.J. van Vloten, 1840.
8365: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Schets van de geschiedenis der Nederlanden. Amsterdam, Binger, 1857.
8357: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Een vede van drie honderd jaren. Amsterdam, Seijffardt's boekhandel, 1860.
8347: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Aeddon. Een epiesch gedicht. Delft, N.J. Overvoorde, 1852.
8361: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Levensbericht van Evert Masdorp. [1871].
8349: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Helene. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1854.
8358: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Alckmaers beleg. 1573. Historiesch-dramatische tafereelen. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1860.
8351: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Theda. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1854.
27043: HOFDIJK, W.J. - Alcmaria victrix. Kronijk van Alkmaars beleg in 1573, Alkmaar 1873, 278 pag.,geheel linnen band, geïll.
35813: HOFF, JACOB MARIUS VAN 'T, UIT ROTTERDAM - Over carbolintoxicatie Rotterdam Bazendijk 1881
19077: HOFF, B. VAN 'T - Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Henny.
47200: HOFFHAM, O.C.F., - Al stond er de galg op! of de verydelde tooneelkomparitie, blyspel, Amsterdam, Klippink 1783.
34266: HOFFMAN, HENRICUS MAXIMILIANUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de gentium pactionibus et foederibus ex historia illustratis [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
32570: HOFFMANN, CHRISTIANUS FRIDERICUS - De morbis capitis Analecta quaedam. Dissertatio inauguralis [...] Würzburg Nitribitt 1815
32412: HOFFMANN, CONRAD PHILIPP - Diatribe iuridica, sistens nuptiarum secundarum tempora sive In welcher Zeit man zur andern Ehe schreiten könne [...] Königsberg / Leipzig J.Ph. Haase 1724
32413: HOFFMANN, CONRAD PHILIPP - De notabilioribus delictorum matrimonialium temporibus [...] Königsberg / Leipzig J.Ph. Haase 1726
32414: HOFFMANN, CONRAD PHILIPP - Schediasma litterarium de insignioribus puerperii temporibus sive Von Sechs-Wöchnerinnen [...] Königsberg / Leipzig J.Ph. Haase 1724
54420: HOFFSTAEDT, A.J. - Schwindeleien des angeblich Russischen grafen Alexander Zwierkowsky in verhaltniss zu graf H.E. Wimpffen & Bank-consorten in Wien, und zu den damen Me Benny und Me Julie Oppenheim geb. Epstein in Hamburg. Ans licht gestellt von A.J. Hoffstaedt. Herausgegeben von Louis Schepeler. Kopenhagen, 1870.
47270: HOFMAN PEERLKAMP, P., - Carmina Quinque, pertinentia ad calamitaten Leidensem, [quae fuit 12-1-1807]. Groningen/ Amsterdam, Wouters/ Nieman, 1807. Zonder omslag, 15 pag.
35097: HOFMAN PEERLKAMP, PETRUS - Oratio de perpetua, quae academiae Leidense cum gente arausiaca intercessit, necessitude, spectata praecipue in studiis principum 1839
35108: HOFMAN PEERLKAMP, PETRI - Oratio [...]quo die vexillum militum academicorum in senaculo repositum est 1840
37896: HOFMAN, W.A. EN J.H. LEOPOLD - Groninger zilver, Groningen 1975, 158 pag., geïll.
32950: HOFMAN PEERLKAMP, PETRUS - Oratio de perpetua, quae academiae Leidensi cum gente arausiaca intercessit, necessitudine, spectata praecipue in studiis principium [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1840
19479: HOFMAN, T.M. - Eenich achterdencken. Spanning tussen kerk en staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620.
52463: HOFMANN - Contes fantastiques, tires des freres de Serapion et des contes nocturnes. Traduction de Loeve-Veimars avec une preface par G. Brunet. 2 delen, Paris, Librairie des Bibliophiles.
47227: HOFMANNSTHAL, H.V., - Elektra. Tragodie in einem aufzuge von Hugo von Hofmannsthal, musik von R. Strauss, Richard Strauss-feest te 's-Gravenhage 1911, 30 pag. Geillustreerd, bandontwerp Antoon Molkenboer.
52545: HOFMANNSTHAL, HUGO VON - Drei Erzahlungen, mit Zeichnungen von Alfred Kubin. Leipzig, 1927.
34267: HOFMEYR, JANUS HENRICUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Specimen juridicum inaugurale de officiis tutorum et curatorum, secundum principia juris Romani veterisque juris Hollandici [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1822
35104: HOFSTEDE DE GROOT, PETRI - Oratio de ecclesiae Christianae [...] 1839
17304: HOFSTEDE DE GROOT, P. - Twee leerredenen ter nagedachtenis van jhr mr. W. van Swinderen, laatst grietman van Wonseradeel, door P. Hofstede de Groot en G.C. Duval Slothouwer. Groningen, J. Oomkens, 1836, 8°: 14 p.
59813: HOFSTEDE DE GROOT, PETRUS - Oratio de Theologia Futura, Euangelico-Catholica.
32771: HOFSTEDE, WOLTERUS HENRICUS, UIT ASSEN - Dissertatio juridica inauguralis de regiminis in Drenthina regione forma, cum antiqua tum nova [...] Groningen V. van Boekeren 1821
30489: HOFSTEDE DE GROOT, C - Arnold Houbraken in seiner Bedeutung für die Holländische Kunstgeschichte, 's- Gravenhage 1891, 88 + (3) pag., in imitatie perkamenten omslag [dissertatie].
40094: HOFSTEE, E. W. E.A., - Rapport betreffende de verbetering van het Eemskanaal en de bouw van een nieuwe zeesluis te Farmsum, Groningen [1947], 281 pag., geïll.
14822: HOFSTEE, E.W. - Sociaal-economische problemen der Groninger veenkoloniën.
55612: HOGARTH, WILLIAM (1697-1764) - 'Sarah Malcolm, executed in Fleet Street march 7th 1732[= 1733] for robbing the chambers of mrs. Lydia Duncomb in the Temple, and murdering her Eliz. Harrison & Ann Price'.
55617: HOGARTH, WILLIAM (1697-1764) - And as he reasoned of righteousness, temperance and judgment to come, Felix trembled.
42572: HOGARTH, WILLIAM / JOHN TRUSLER - 1039.
61455: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF TIENEN] Tienen. Tiena, Brabantiae Opp: ad amnem Geta (...).
61456: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF LEUVEN] Loeven. Lovanium, Brabanticarum urbium caput, unica Musarum ac praes Tantissimarum artium sedes, optati, Brabantiae Opp: ad amnem Geta (...).
61450: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF MONS] Mons, Hannonia Urbs potens & ampla, a Carolo Magno, Metropolitano muneze et caesareis privilegijs donata.
55604: HOGENBERG, FRANS (1538/50-C. 1596) - Execution of Jan Grouwels
61451: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF LIER] Lier. Lira, elegans et amoenum Brabantiae.
55803: HOGENBERG, FRANC. - Prent: [De aanslag op Willem I door Jean Jaureguy, 18-3-1582], gravure.
61452: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF IEPER] Hypra Flandriarum Civitas Munitissima.
61453: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF MECHELEN] Nitidissimae in meditullio Brabantiae sitae, exactis: delineatio.
61454: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - Philippopolis vulgo Philippeville munitiss Comitat Hannonice Opp, Marieburgum. Mariebourg, Chimay, Cimacum, comuniter Chimay, Principatus tiulo, in Han prestas Opp, Walcourt, Walcopurt, haud ignobile Comitatus Namurecensis Oppidum.
55072: HOGENBOOM, JAN EN PIETER - Verantwooding van Jan en Pieter Hogeboom, als capiteins, resp. gecommandeert hebbende de twee kaper-schepen Hercules en Mars, na eenen dapperen tegenstand door het Engelsch oorlogs-fregat d'Artois, voerende 52 stukken en onder commando van J. Mackbride genoomen op den 3-12-1781. Amsterdam, Verlem, [1783].
52147: HOGENDORP, F. VAN, - Gijsbert Karel van Hogendorp in 1813, 's-Gravenhage 1876, 112+29 pag., geb. in half linnen.
34891: HOGENDORP, GULIELMUS VAN, UIT ROTTERDAM - Disputatio historico-politica inauguralis ex jure publico promta, de Gulielmo III, principe arausiaco ,libertatis Europae contra dominationem gallicam vindice Leiden Hazenberg 1819
27912: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN - Over de scheiding van Holland en België, 22 october 1830, naar het Fransch, 's-Gravenhage 1830, 87 pag., geb. [ bibliotheekband en -stempels]. Titelpagina beschadigd, randen tekstverlies.
52292: HOGENDORP, G.K. VAN, - Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der Nederlanden, 2e verbeterde uitgave onder toezicht van J.R. Thorbecke, 10 delen in 5 banden, Amsterdam, z.j.
33050: HOGENDORP, DIDERICUS VAN, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis, ad L.9. ff. ad L. Corn. de Sic. [...] Utrecht Willem van de Water 1716
20150: HOGENDORP, G.K. VAN - Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koningrijk der Nederlanden, verzameld te dienste der Staten-Generaal, 2e verbeterde uitgave onder toezicht van J.R. Thorbecke, 10 delen in 5 banden, ca. 1855, ca 1600 pag. Amsterdam, K.H. Schadd.
34268: HOGENDORP, DIDERICUS CAROLUS AUGUSTUS VAN - Dissertatio juridica inauguralis de interrogationibus in jure faciendis [...] Utrecht C. Bielevelt 1837
34269: HOGENDORP, JACOBUS CORNELIUS PAULUS VAN, UIT BENNEKOM - Dissertatio juridica inauguralis de requesto (Q.D.) civili secundum juris Francici principia [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
58815: HOGENDORP, MR. DIRK GRAAF VAN, - Wederlegging van de uitspraak in de Dubbele Vergadering van de Tweede Kamer der Staten Generaal, op den 6 augustus 1840 ten mijnen aanzien gevallen, of artikel 81 der Grondwet in 1840, 's-Gravenhage en Amsterdam, 31 pag.
27882: HOGENDORP, G.K. GRAVE VAN - Advijs ingeleverd 17 april 1816, ingevolge van de vereeniging der Noordelijke en Zuidelijke provinciën, 's-Gravenhage 1831, 271 pag., orig. karton.
43448: HOGENDORP, D. VAN - Memoires du general Dirk van Hogendorp, comte de l'empire etc., 's-Gravenhage 1887, 416 pag., geb. in half linnen.
32126: HOGENDORP, DIDERICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Disputatio historico-juridica inauguralis, de Gulielmii, principis arausiae, liberi cultus divini, liberaeque conscientiae vindicis, juribus, in summum imperium in comitatu Hollandiae [...] Leiden H.W. Hazenberg 1822
59407: HOGERVORST, AMSTERDAM, OSIECK, OOSTERHUIS, BULSING, HESLENFELD, ALTING. - "Drie rekeningen voor J. Hogervorst te Amsterdam van Amsterdamse bedrijven, 1937-1946 (5 stukken). NB Handel Maatschappij v/h Osieck & Co aan J. Hogervorst; B. Oosterhuis aan Hogervorst; K.L. Hermans, expediteur en meelfactor aan J. Hogervorst; Bulsing & Heslenfeld aan J. Hogervorst; H.H. Alting, handel in koloniale waren en bakkersartikelen; 1937-1946 (5 stukken). M14700"
43690: HOGERWAARD, M.B.G., - De oeververdediging in Zeeland sedert 1860, 2e stuk, De Noordkust van Noordbeveland, Middelburg 1884, 32 pag. tekst en 5 tekeningen.
15408: HOGG, GARRY - Dutch treat. Londen: R. Hale Ltd., 1957.
3773: HOHENLOHE-SCHILLINGSFÜRST, F.J. FURST ZU - Monarchen - Edelleute - Bürger. Die Nachkommen des Fürsten Carl Ludwig zu Hohenlohe - Langenburg 1762-1825.Schellenberg 1952, 131 p., met tabellen. Gebonden.
32559: HOHL, PETRUS, UIT PFALZDORF - Iustificatio fide sola adispiscenda secundum Rom. III. 27.28 [...] Elberfeld Friderichs 1869
1173: HOHLFELD, JOHANNES - Leipziger Geschlechter. Stammtafeln, Ahnentafeln und Nachfahrentafeln. Leipzig 1933. Geb., 252 p.
20537: HOHMANN, J.S. ( ED. ) - Der unterdrückte Sexus. Lollar 1977, 627 pag.
35535: "HOIERMANN, ALBERTUS PHILIPPUS; PRAESES: LUDWIG, JOHANN PETER" - Edictum Juliani contra philosophos Christianos [...] Halle Johann Christian Hendel 1717
43583: HOININGEN-HUENE, CHRISTINE - Beitrage zur Geschichte der Beziehungen zwisschen der Schweiz und Holland im 17 Jahrhundert, Berlin 1899, 272 pag., mist achterzijde omslag, boekblok los.
4682: HOITSEMA, C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Groningen 1953, 160 p., geïll.
35436: "HOJERUS, ANDREAS; PRAESES: TARNOVIUS, PAULUS" - Disputatio de discrimine peccati venialis et mortalis [...] Rostock Moritz Sachs 1614
6797: "ANONIEM (VERT.); FRANTZ IGNAZ HOLBEIN" - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1810.
6798: "ANONIEM (VERT.); FRANTZ IGNAZ HOLBEIN" - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1810.
6799: "ANONIEM (VERT.); FRANTZ IGNAZ HOLBEIN" - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1836.
6800: "ANONIEM (VERT.); FRANTZ IGNAZ HOLBEIN" - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1836.
8376: HOLBERG, LUDVIG - Vyf aardige en vermakelyke blyspeelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1768.
8372: HOLBERG, LUDVIG - De onderaardsche reis van Klaas Klim, behelzende eene nieuwe beschryving van den aardkloot, benevens de historie der vyfde, tot nog toe onbekende, monarchy. Vertaald uit het Latijn. 3e druk. Amsterdam, Wed. van Esveldt en Holtrop, 1778.
6818: "ANONIEM (VERT.); LUDVIG HOLBERG" - De herschapen boer. Vertaald uit het Deens. [Amsterdam, Willem Holtrop, 1794-1799].
16921: HOLCROFT, THOMAS - Travels from Hamburg, through Westphalia, Holland, and the Netherlands, to Paris, 2 delen. Londen: Richard Phillips, 1804
50894: HOLDER, LOUISE - "Robinson Crusoe ten tweeden male op zijn eiland; zijn uiteinde en de lotgevallen zijner kinderen aldaar. 2e druk (op omslag: 3e druk), Amsterdam, van Arum, [1826]."
17307: HOLKEMA, A.B. VAN (PREDIKANT TE OLDEBOORN) - Leerrede ter gedachtenis van [...] Tinco Martinus Lijclama à Nijeholt [...] gehouden den 10 maart 1844, [Leeuwarden 1844], 8°: 29 p.
17308: HOLKEMA, A.B. VAN (PREDIKANT TE OLDEBOORN EN NES) - Leerrede ter gedachtenis van [...] jhr Wilco Holdinga Lycklama à Nyeholt [...] gehouden 15 september 1872, Amsterdam, Scheltema & Holkema,, 1872, 8°: 27 p.
34601: HOLLAND, THOMAS ALEXANDER, UIT 'S-GRAVENHAGE - XX. theses juridicae. 1793
8377: HOLLAND, JAN [PS. VAN ANNES JOHAN VITRINGA] - Nette menschen. 3e druk. Deventer, W. Hulscher G.Jzn., 1879.
15410: HOLLAND - Holland, z.p., z.j., [ca 1920?].
15411: HOLLAND - Holland. The beautiful country of art and scenery. Published by the Netherlands Railways, [ca 1920?].
15413: HOLLAND - Holland. Uitgave Felix P. Abrahamson. Amsterdam [ca 1930?].
15415: HOLLAND - Holland. z.p., z.j. [ca 1930?].
15416: HOLLAND - "Holland uit de lucht - Holland from aloft: Torens en kerken; langs de Hollandse wateren, Schiphol: KLM Aerophoto, [ca. 1950?]"
15696: OUD HOLLAND - Oud Holland, Amsterdam: J.M. Schalekamp, [ca 1900?].
8378: HOLLAND, JAN [PS. VAN ANNES JOHAN VITRINGA] - Van hemel en aarde. Nieuwe uitgave [= 2e druk]. Deventer, W. Hulscher G.Jz., 1881.
59449: HAARLEMSCHE MACHINEFABRIEK VOORHEEN GEBR. FIGEE - HAARLEM - HOLLAND. - Indische agenda 1917, pp IV-LX met technische informatie en wetenswaardigheden en daarna agenda van 1917 (onbeschreven).
8379: HOLLAND, JAN [PS. VAN ANNES JOHAN VITRINGA] - De familie Willems. Deventer, W. Hulscher GJzn, 1881.
15421: HOLLANDE - La Hollande illustrée. 349 Reproductions photographiques, 35 cartes et plans en noir, 15 planches hors texte en noir, 4 cartes en couleurs, 2 planches hors texte en couleurs. Paris: Larousse, [ca. 1906].
15419: HOLLANDE - La Hollande et les Hollandais. Revue pittoresque. Parijs: Picard fils ainé, 1847.
15420: HOLLANDE - La Hollande commerciale, division du commerce et de l’industrie du ministère du Travail, du Commerce et de l’Industrie. ‘s Gravenhage 1930.
37382: HOLLANDER, HAN - Voetbalglorie. Groningen, Stoomkoffiebranderij en Theehandel H.Smith [ ca. 1937 ], geïll. met 85 ingeplakte , echte foto-plaatjes van voetballers, geb., goed en compleet exemplaar.
36657: HOLLANDER, EDUARD SALOMON, UIT ROTTERDAM - Het brievenvervoer uit een privaatrechtelijk oogpunt beschouwd Leiden Groen 1893
55103: ISENGRIMMIUS HOLLANDER - Nieuw-jaar-wensch aan den eerwaarden heer Petrus Siby, Roomsch priester en pastoor te Schagen. Amsterdam, 1-1-1741.
32315: HOLLANDER, LOUIS SALOMON, UIT ROTTERDAM - Het expeditiecontract naar Nederlandsch recht. Proefschrift [...] Rotterdam Wed. S. Benedictus 1892
54875: [STEVERSLOOT, L.] / D.D. HOLLANDER - [1] Geuse-kost opgedist in paapse schotelen, handelende van de souvereine oppermagt en heerschappye der Roomsche pausen. z. pl. [= Leiden, Joh. du Vivie], 1725. [gebonden met:] [2] Dominikaansche pastyen, opgedischt in miraculeuse schotels, of brief van D.D. Hollander aan de eerwaarde paters preekheeren, over verscheide door hun verdigte of by hen voor waarheden behelsende uitgestrooide mirakelboeken des Rosen-crans. 's Gravenhage, N.P. Blommendal, 1744.
30606: HOLLANDER, E. - Wunder- wundergeburt und wundergestalt in einblattdrucken des 15e bis 18e Jahrhunderts. Stuttgart 1921, 373 pag., hardback, ill.
61982: HOLLAR, WENCESLAUS (1607-1677) AFTER PEETERS, JAN (1624-1677), PUBLISHED BY GALLE, CORNELIS II (1615-1678) - Dordrecht
27381: HOLLEMAN, A.F. E.A. - Het Van 't Hoff-monument te Rotterdam, Amsterdam [ ca. 1915 ], 74 pag., geïll.
19227: HOLLEMAN, F.A. - Stamboek Holleman. Bijdrage tot de kennis van ons geslacht ± 1490 - heden.
2915: HOLLEMAN, F.A. - Dirk van Assendelft, Schout van Breda en de zijnen. Zutphen 1953, 649 p., geb., geïll.
1177: HOLLEMAN, F.A. - Zoomvliet. Historie van een buitenhuis onder Bergen-op-Zoom en zijne bewoners, met een bijlage over oud-Brabantsch jachtrecht. Zutphen 1956. Geb., geïll., 182 p.
35182: HOLLEMAN JR., EGBERT JOHAN WERNHARD, UIT ZUTPHEN - Over de diurese na het drinken van water ´s-Gravenhage G. Naeff 1932
19669: HOLLEMAN, F.A. - Zoomvliet. Historie van een buitenhuis onder Bergen op Zoom en zijne bewoners, met een bijlage over oud-Brabantsch jachtrecht.
30737: HOLLEMAN, MARIUS - Nieuwe etstechnieken.... in druk gegeven.. door N.G. van Huffel, Utrecht 1927, 42 tekst, I pag. index en 8 originele etsen ( waarvan I op omslag ) in halfleren portefeuille met sluitlinten. ( oplag : 50 ex. ). Goed exemplaar
17309: HOLLENHAGEN, HENRICUS (LUTHERS PREDIKANT TE UTRECHT) - Het hemelsch jubile uitgebreid op het 200-jarige belydenis-jubile der Euangelische kerk in eene leer-rede [...] ter viering van het tweede eeuw-gety der geloofsbelydenis op den ryksdag te Augsburg den 25 juny 1530 overgelevert, uitgesproken op 25 van Zomermaand 1730 [...] waar by gevoegt is een beknopt verhaal van de grond en oorsprong der Augsburgsche confessie alsmede een kort uittrekzel van de artykelen der Passauwsche religie-vrede, Utrecht, W. Kroon [1730], 4°: (6) + 34 p.
34721: HOLLER, MELCHIOR, UIT BREMEN - Disputatio juridica inauguralis de poenitentia in contractibus nominatis perinde ac in innominatis obtinente Utrecht Van Megen 1734
32581: HOLLESTELLE, JOHANNA, UIT BREDA - De steenbakkerij in de Nederlanden tot omstreeks 1560. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1961
30334: HOLME, CH. ( ED.) - Daumier et Gavarni, with critical and biographical notes by H. Frantz and O. Uzanne, Londen, The studio, 1904, ill., hardback in half leather, splendid copy.
17032: HOLME, C. (RED.) - The Art of the Book. A review of some recent European and American work in typography, page decoration & binding. London: ‘The Studio’, 1914.
15422: HOLMSTRÖM, C.T. - Resa till Holland. Stockholm: Norstedt, 1915.
36000: HOLSBOER, PHILIPPUS ADRIANUS, UIT ZUTPHEN - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1855
34231: HOLST, JOANNES JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de privilegiis creditorum ex jure hodierno [...] Leiden Haak en Comp. 1829
35923: HOLSTEIJN, ADRIANUS WIJNANDUS, UIT NIEUWERKERK A/D IJSSEL - Stellingen .... Utrecht De Kruyff 1878
59651: HOLSTEYN, PIETER (II) (1614-1673), AFTER BRAY, JEAN DE (1626/27-1697) - Verscheÿde gheschriften op... (Portrait of Jean de la Chambre)
59571: "HOLSTEYN, PIETER (II) (1614-1673); NOLPE, PIETER (1613/14-1652/53); AFTER HONTHORST, GERARD VAN (1592-1656)" - Effigies Mariae de Medices Christianissimi Galliarum Regis Henrici Magni conjugis, trium regum matris, hetruriae ducis filiiae
59652: HOLSTEYN, PIETER (II) (1614-1673), AFTER BRAY, JEAN DE (1626/27-1697) - Verscheÿde gheschriften op... (Portrait of Jean de la Chambre)
32815: HOLTE, JOHANNES ALBERTUS TEN, UIT DALEN - Specimen juridicum inaugurale, continens selectas observationes ad codicem patrium, quo regitur methodus procedendi in caussis criminalibus militaribus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
32814: HOLTHE TOT ECHTEN, PETRUS ADAMUS VAN, UIT ECHTEN (DRENTHE) - Dissertatio juridica inauguralis, de testamenti factione activa, secundum jus hodiernum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
32813: HOLTHE TOT ECHTEN, HENRICUS GERARDUS, UIT ECHTEN (DRENTHE) - Specimen juridicum inaugurale, de auctoritate mariti, uxori in plurimis vitae civilis negotiis necessaria [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
32141: HOLTHE TOT ECHTEN, ANNAEUS GUILIELMUS VAN, UIT ECHTEN (DRENTHE) - Disputatio juris publici inauguralis, de superiore procerum in regnum Belgico concilio [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
32810: HOLTIUS, ADR. CATH. - Oratio de literarum studio in primis graecarum cum jurisprudentia conjugendo [...] Deventer J.H. de Lange 1817
32811: HOLTIUS, ADR. CATH. - Oratio de iure praetorio, cum apud Romanos. tum apud Anglos, ad ius civile supplendum et emendandum aptissimo [...] Groningen J. Oomkens 1822
32017: HOLTIUS, ADR. CATH. - Oratio de liberalitate majorum nostrorum, quae academiis instituendis augendisque cognita est [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
36351: "HOLTZHEIM, GREGORIUS , UIT KEULEN; PRAESES: WERNSDORF, GOTTLIEB" - De sanguiniss Januarii fluxu miraculoso ad inde oriundo apud Neapolitanos cultu Wittenberg Schroedter 1710
31585: HOLTZMAN, JANUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de emancipatione juris Romani atque hodierni [...] Utrecht Joh. Altheer 1826
35459: "HOLTZMÜLLER, GOTTLIEB SIEGFRIED, UIT GEITHE; PRAESES: SCHROEDER, MATTHIAS GEORGIUS" - Dissertatio historico-moralis de misogynia eruditorum, Von ubelgesinnten Gelehrten gegen das weibliche Geschlechte [...] Leipzig Andreas Martinus Schedius 1717
35585: "HOLTZWICH, EMANUELE LEBRECHT AUGUSTO, UIT ZERBST; PRAESES: FISCHBECK, CHRISTIAN MICHAEL" - Socialitatem haud genuinum iuris naturalis fundamentum esse [...] Wittenberg Christian Gerdes 1703
22633: HOLWERD, DAM BIJ BUTTERHOEK - Besoignes van de besteedinge van de dam bij de Butterhoek d.d. 23-7-1773, manuscript, folio, 1 p.
56264: HOLWERDA, J.H., - Das grosse Steingrab bei Emmen, Overdruk Praehistorische Zeitschrift VI,1914, pp. 57-67 geïll.
35309: HOLWERDA, JANI HENRICI , UIT 'S-GRAVENHAGE - Responsio ad quaestionem a clarissimo philosophiae theoreticae et literarum humaniorum ordine [.....] 1827
36061: HOLWERDA, J.H. - De ontwikkeling der praehistorisch-Romeinsche archeologie, inaugurale rede Leiden Van Doesburgh 1910
31461: HOLYOAKE, C.J. - Heraldic notes on the issue of postage stamps, Northgate 1976, 72 pag., ill.
34079: HOMAN, HENRICUS, UIT DRENTHE - Disputatio iuridica inauguralis, qua in sententiam art. 750 codicis civilis inquiritur [...] Groningen J. Römekingh 1818
31584: HOMAN, JAN TYMENS, UIT VRIES (DRENTHE) - Dissertatio juridica inauguralis de delictis peregrinorum [...] Groningen J. Oomkens 1823
61449: "HOMANN, JOHANN BAPTISTE; JOHAN HÜBNER" - [MAP OF DENMARK] Regni Daniae in quo sunt Ducatus Holsatia et Slesvicum Insulæ Danicæ Provinciæ Iutia Scania Blekingia nova Tabula a edita á Io. Baptista Homanno Noribergae, et aucta Secundum Geographiam vovisimam, Iohann Hübnerei. I. U. L.
33270: HOMANS, HENRICUS JOHANNES FREDERICUS, UIT PADANG - Specimen juridicum inaugurale de stellionatu [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1859
7922: HOMMEL, LUC - Histoire du noble ordre de la Toison d'Or.
34896: HOMMELIUS, CAROLUS FERDIN. - De interrogationibus in jure faciendis hodie non sublatis [...] orationem Leipzig Langenheim 1750
6334: HOMMES, H.L. - Een uitgestorven tak van Wyttenhorst, overdruk Gelre XLVII, 3 p.
6174: HOMMES, H.L. - Tjaden, overdruk Ned. Leeuw 1944, 7 p.
6147: HOMMES, H.L. - Swartwolt, z.pl. z.j., 23 p.
1181: HOMMES, H.L. - [Verzameling genealogieën van voornamelijk Groningse geslachten, delen I t/m VI, 1937-1963.] 6 bdn. Geb.
57631: "HOMMIUS, FESTUS; H. KUCHLIN;" - "Exemplaar van Cicero, Marcus Tullius, Opera Omnia, [Geneve]. G. Laemarium 1596, in geheel perkamenten band met op voorplat in goud ""Hermannus Kuchlinus""en op achterplat ""Anno MDC"" (1600). "
35139: HOMRIGH, WILLEM VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale qua disquiritur dicta semel sententia an et a quo mutari possit Leiden H. Mostert 1790
39776: HONDERS, H.J. - UIt de historie van de dorpskerk te Wassenaar, 's-Gravenhage 1937, 72 pag., geïll.
60081: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[7] Joachim Patinir (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60083: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[11] Jan van Amstel (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
24639: HONDIUS, HENDRICK - Grondige onderrichtinge in de optica, ofte perspective konste. Amsterdam, Frederick de Wit, [ca 1660].
61702: HONDIUS, HENDRICK I (1573-CA. 1649) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
60078: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[3] Dirck Bouts (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title) "
60084: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[13] Jan Vermeyen (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60085: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[14] Mathys Cock (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60087: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[16] Joos van Cleve (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60080: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[6] Barent van Orley (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60086: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[15] Henri met de Bles (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60379: HONDIUS, HENDRICK I (1573-CA. 1649) AFTER SAEN, EGIDIUS VAN (FL. 1590-1610) - Tobias with the angel catching the fish in the river Tigris
60380: HONDIUS, HENDRICK I (1573-CA. 1649) - The Colosseum with golf players
60106: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[20] De Guglielmo Caio, Bredano Pictore (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title). "
60107: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[21] Lucae Gasselo Helmontano Pictori (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60593: HONDIUS, HENDRICK I (1573-CA. 1649) - "ERASMUS ROTERODAMUS BATAVUS (Portrait of Erasmus of Rotterdam; Icones virorum nostra patrumq. memoria illustrium: set title)"
60082: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[9] Cornelius Engebrechtsz (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60079: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[5] Rogier van der Weyden (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60135: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[65] Florentius Dikius, Hakemens. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60109: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[27] Petrus Petri, Longus, Amstelr. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60076: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[1] Hubert van Eyck (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60108: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[22] Francisco Floro Anverpiano Pictori (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title"
60113: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[32] Franciscus Pourbusius, Brugensis. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60119: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[38] Crispianus Broekius, Antverp. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60121: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[42] Arnoldus Mytenus Bruxell. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60122: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[47] Ioannes Vredemannus Frisius Leovardiensis.(Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60123: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[36] Theod. Bernardi Amsteldamen (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60124: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[57] Paulus Brillius, Antverp. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
23996: HONE, WILLIAM - The every-day book and table book, or everlasting calendar of popular amusements, sports, pastimes, ceremonies, manners, customs and events. 3 volumes, London, Tegg, 1830, 1720 + 1712 + 860 + 888 pages. Half linen. Illustrated with 436 engravings.
19461: HONÉE, EUGENE - Studien zum Augsburger Reichstag 1530.
34564: HONERT, JOHANNIS VAN DEN - Oratio de vita et obitu [....] Francisci Fabricii, [Franciscus Fabricius]. Leiden Luchtmans 1738
59008: HONERT, JOAN VAN DEN, - Aanmerkingen (.....) op sekeren briev door (.......) Frederik baron de Watteville voorstander der Herrnhutsche broederen buyten Ysselstein en te Amsterdam geschreeven aan (....) Bartholdus Ojers (...) over de redevoering (....) onlangs door J. v.d. Honert (........) uytgegeven, Leiden, Luchtmans, 1739.
38876: HONERT, TACO HAJO VAN DEN - Syntagma dissertationum de stylo novi testamenti Graeco. Amsterdam G. Borstius 1702, 4o, ( 8 ) + 134 pag. Gebonden in modern half linnen.
17312: HONERT, T.H.ZN, JOAN VAN DEN (HOOGLERAAR TE UTRECHT) - Kerkelyke redenvoering over de woorden van Paulus Tit II.14, ter gelegenheid van eene danksegging over des heeren heilig en hoogwaerdig avondmaal in de Janskerk te Utrecht, den 6 April 1732, Leiden, S. Luchtmans 1732, 4°: 43 p.
17313: HONERT T.H.SOON, JOAN VAN DEN - Lykreden in de Pieterskerk, te Leiden, den 17den Januarii, 1745 [...] uytgesproken [...] ter gedagtenisse van [...] Johannes Wesselius, Leiden, S. Luchtmans en Zoon, 1745, 4°: (6) + 55 p.
53380: HONERT T.H.ZN, J. V.D. / B.J.BONGARD - Aenmerkingen op het werkjen door Do Gerardus Kuipers uitgegeeven, met dit opschrift: Getrouw verhael en apologie of verdediging der zaeken voorgevallen in de gemeente te Nieuwkerk op de Veluwe, waerby gevoegd is een verhael van eenige geleerde en onbesproke menschen die zig, eenige dagen, te Nieuwkerk opgehouden en de zaken aldaer nauwkeurig onderzogt hebben. Amsterdam, A. Wor, 1750.
4699: HONIG, G.J. - "Stamboek familie Smit, eerste deel: tekst. Koog a/d Zaan 1935, 280 p.; 2de deel: platen, Koog a/d Zaan 1924, 64 p., met ingeplakte foto's."
58752: HONIG, C.J. DR., - Het Huwelijk, medisch-etisch beschouwd, Vereeniging voor geestelijke volksgezondheid op gereformeerden grondslag, Loosduinen, Electrische drukkerij Kleywegt, 8 pag.
57524: "HONIG, G.J.; " - "Catalogus der verzameling ""Jacob Honig Jsz jr."" in de Zaanlandsche oudheidkamer. Eerste afdeling: De boekerij, Zaandijk 1900, 339 pag., gebonden in geheel linnen band."
1184: HONIG, G.J. - Uit den gulden bijkorf. Genealogisch-historisch-economische studiën over Zaansche families. Koog a.d. Zaan 1952. Geb. (halfleer), geïll., 478 p., groot 4°.
44074: "HONIG J.J. (SECRETARIS DER COMMISSIE);" - Catalogus van de tentoonstelling van Zaanlandsche oudheden en merkwaardigheden in het gemeentehuis te Zaandam, West-Zaan, T. de Jong, 1874, 142+32 pag.
43991: "HONIG, J.;" - Geschiedenis der Zaanlanden, 2 delen, Haarlem 1849, gebonden in 2 half linnen banden, 16+395+12+400+28+(1) pag. Geïllustreerd met grote uitvouwbare kaart, 2 portretten van Bartel Jacobsz en C.J. Ploegh en een afbeelding van de eerste houtzaagmolen.
43348: HONIG, G.J. - De watersnood van 1916. Plaatjesalbum Ter Wee's Theehandel, Zaandam [1917], 34 pag., geïll. met 72 ingeplakte plaatjes en en kaart.
15425: HOOD, THOMAS - Luimige reis langs den Rijn. Uit het Engelsch. Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1840.
8393: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); L.F. DELISLE DE LA DREVETIÈRE" - Timon de menschenhater, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1749.
8400: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); GERMAIN FRANÇOIS POULLAIN DE SAINT-FOIX" - Deucalion en Pirrha, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, [z.n.], 1770.
8397: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); VOLTAIRE (PS. VAN FRANÇOIS-MARIE AROUET)" - De onbescheidene minnaar, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1759.
8394: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); L.F. DELISLE DE LA DREVETIÈRE)" - Timon, de menschenhater, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1759.
8392: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); GERMAIN FRANÇOIS POULLAIN DE SAINT-FOIX" - Het orakel, blyspel, versierd met zang, dans, en verandering van tooneelen. Amsterdam, Izaak Duim, 1747.
31825: HOOFF, JANUS OP DEN, UIT VIANEN - Dissertatio juridica inauguralis sistens doctrinam jurisconsultorum romanorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1817
8399: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); PIERRE-CLAUDE NIVELLE DE LA CHAUSSÉE" - Melanide, blijspel. Vertaald uit het Frans. [2e druk.] Amsterdam, Izaak Duim, 1762.
8390: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); JEAN BERNARD LE BLANC" - Aben-Zaïd, keizer der mogollen, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1738.
32758: HOOFF, LAMBERTUS PETRUS OP DEN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de iis, qui propter obligationem secreta non detegendi, in causis poenalibus a testimonio perhibendo excusantur [...] Leiden C.C. van der Hoek 1847
5620: HOOFS, JAN - Hoofs ... Hoezo...? [Rosmalen] 1993, 151 p., geïll.
36078: HOOFT, DANIEL, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de fidejussoribus Leiden A. Elzevier 1699
4367: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J. - Genealogie van het geslacht Van Oordt. Z.p. 1963, 245 p., geb., geïll., met cassette met tabel. Gedrukt in 400 exx.
35872: HOOFT, PIETER CORNELIS 'T, UIT VEEN - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1876
2913: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J. EN W.P. THIJSEN - De Gelderse steenindustrie en het geslacht Arntz. Assen 1957, 189 p., geb., geïll.
33424: HOOFT, ISAAC, UIT AMSTERDAM - "Dissertatio juridica inauguralis de foederibus [...] Leiden Joannes le Mair; Petrus Delfos jr 1773"
34318: HOOFT HASSELAER, HENRIC. CONSTANTIN., UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de portione quam conjux binubus dare potest conjugi secundo [...] Utrecht Joh. Altheer 1839
52607: HOOFT, P.C. - Nederlandsche historien, seedert de ooverdraght der heerschappye van Kaizer Kaarel den Vijfden op Kooningh Philips zynen zoon, tot de doodt des Prinsen van Oranje, met het Vervolgh tot het einde der landvooghdye des graaven van Leicester. 3e druk, Amsterdam, v. Someren etc., 1677 [colophon: J. de Jonge].
34336: HOOFT GRAAFLAND, FERDINAND FOLEF, UIT IJSSELSTEIN - Dissertatio juridica inauguralis de usufructu, secundum principia juris hodierni [...] Leiden Haak en Comp. 1819
52611: HOOFT, P.C. - Mengelwerken, ten deele nooit te vooren gedrukt. Amsterdam/Leiden, Wetstein etc., 1704.
1187: HOOFT GRAAFLAND, JACOB - Het recht van den naam. (Diss.) Utrecht 1895. Geb., 87 p. Eén van de 10 exemplaren in 4°, op Oud-Hollands papier en met een titelpagina in rood en zwart.
3309: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J. - Geschiedenis van het geslacht Van Dam van Isselt. Bilthoven 1965, 249 p., geb., geïll., met losse tabellen.
4953: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J. - Bijdrage tot een genealogie van het geslacht Van Voorst tot Voorst. ['s-Gravenhage 1968], 196+53+36 p., geb., geïll., met losse tabellen. Oplage 500 exx.
25100: HOOFT, P.C. - Nederlandsche Historien, 4e druk, 2 delen, Amsterdam/Leiden, Wetstein, Sceperus, v.d. Dalen, v.d. Water, 1703, (10)+27+(8)+1242+(42) pag. Gebonden in 2 geheel leren banden.
32188: HOOFT, GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de testamentis ordinandis [...] Leiden A. Elzevier 1706
40040: HOOFT VAN IDDEKINGE, J.E.H., - Friesland en de Friezen in de middeleeuwen, Leiden 1881, 226 pag., geb. in half linnen. Goed exemplaar.
34602: HOOG, H.P., UIT ROTTERDAM - XVI. theses juridicae. 1790
5945: HOOG, O.F.G. - Further light on the ancestry of William Penn, Londen 1964, 48 p., geïll.
34233: HOOG, PETRUS GERARDUS JOHANNES, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de requisitis testamenti sollemnis jure Romano et jure Hollandico novissimo [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1810
32272: HOOG, JOANNES, UIT DORDRECHT - Specimen academicum inaugurale, de coetus christianorum philippensis conditione primaeva, ex epistola iis ab apostolo Paulo scripta praecipue dijudicanda [...] Leiden Haak en Comp 1835
40583: HOOGE, J.C. DE - Sprekende folianten. Over de geschiedensi van de Evangelische Lutherse gemeente te Middelburg, Middelburg 1971, 131+13+8 pag.
59886: HOOGE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 52, JOSUA."
17314: HOOGEN, H. VAN (PREDIKANT TE GEES) - Leerrede over 2 Cor XIII:5a, Amsterdam, L.J.E. v.d. Bor, 1866, 8°: pp.227-242
39323: HOOGENDIJK, A - De grootvisscherij op de Noordzee. Beknopte uitgave, Haarlem 1895, 237 pag., geïll.
58768: HOOGENDIJK JZ., A., - Eenige beschouwingen over Een Nieuw Leven, geschetst door den hoogleraar J.T. Buys, betrekkelijk de Nederlandsche visscherijen, 's-Gravenhage 1867, 43 pag.
58767: HOOGENDIJK, JZ., A., - De grootvisserij op de Noordzee, Haarlem 1893.
57152: "HOOGENDIJK JZN, A.; " - De grootvisscherij op de Noordzee, Haarlem 1893.
30943: HOOGENDOORN-BEKS, W.J.M. E.A. - De Hattinga's en hun topografische atlassen. Alphen aan de Rijn [-1983], deel I- X. Complete set in 10 original paper covers. Brand new copy.
22438: HOOGENHUIJSEN, VAN, VAN REEDE, WAP - Brief van H.A.W. van Reede, aan Dr. Wap te ‘s Hage, dd. Rotterdam 1873, manuscript, 8°, 2p. Met: een brief van Dr Wap, dd. ‘s Gravenhage 1873, 8°, 2 p.
32210: HOOGENRAAD, DIRK ABRAHAM, UIT LEIMUIDEN - De aansprakelijkheid bij kosteloos meerijden. Academisch proefschrift [...] Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink 1946
16425: HOOGEVEEN - Hoogeveen, met medewerking van het gemeentebestuur en V.V.V., Groningen, Alta [1923], 54 p.
16426: HOOGEVEEN - Gids voor Hoogeveen. Uitg. V.V.V., Hilversum, Ned. Uitg.- en Reclamebureau, [1933], 48 p.
33426: HOOGEVEEN, GERARDUS VAN, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de manumissionibus [...] Leiden Abraham Honkoop 1761
55042: HOOGEVEEN, C. VAN E.A. / LUZAC, E. EN I.E. - Request van Cornelis van Hoogeveen jr. en Pieter van der Eyk en Daniel Vygh, gepresenteerd aan (...) gerechte der stad Leyden, omme te obtineeren dat (...) het concept placaet tegens godslasterlyke en obscoene boeken (...) werde gedeclineerd. [Leiden], 1770.
33425: HOOGEVEEN, FRANCISCUS NICOLAUS VAN, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis, de auctoritate et consensu tutorum vel curatorum [...] Leiden Theodorus Haak 1755
32506: HOOGEVEEN, GERARDUS VAN, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis, de stipulationibus [...] Leiden Cornelius Haak 1750
8407: HOOGEWERFF, G.C. - Petrus Dathenus. Tragedie in vijf bedrijven. Nijkerk, C.C. Callenbach, 1892.
30535: HOOGEWERFF, G.J. - De Noord-Nederlandsche schilderkunst, 5 delen, 's- Gravenhage 1936- 1947, 587 + 584 + 554 + 651 + 321 pag., geb. in 5 rood linnen banden, geïll. Mooi exemplaar.
44091: HOOGEWONING, F.C. (RED.), - Terig naar de Hoege Woeninck. Genealogie van de familie Hogewoning ( Hoogewoning, Hoogewooning, Hogewoonink), Rijnsburg 1995, 311 pag., geb., geïll.
60788: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Spiegel der France Tirannye gepleecht op de Hollantsche dorpen
27613: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Het Hertoghdom GELDER en Graefschap ZUTPHEN, opgedragen aen SYN K.H. WILHEM HENRICK... januari/februari 1675
27573: "HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708); N. MUYS VAN HOLY?" - Romein de Hooge voor den rechterstoel van Apollo, verdedigende zich wegens de snoode misdaaden en vuile lasteringen, welke hem in een zeker geschrift, geintituleerd Vindiciae Amstelodamenses, of Contra-spiegel der waarheid, enz. mitsgaders in verscheidene andere pasquillen te last gelegt worden. Haarlem, Romulus ab Alto, in de Venusbuurt, 1690.
27657: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Six etchings from 'Hollands aeloude vryheid...' (1706)
27569: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Beschryving van eenige portraiten, vertoont op Parnassus. [z.p.], [z.n.], [1690].
27580: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Vis unita obstat fortior. Eeuwigh gedenckteeken hoedanigh sijn Hoogheyt [...] tot capiteyn generael gemaeckt is over de krijghsmacht der Vereenighde Nederlanden [25-2-1672].
27568: "HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708); G. BIDLOO ?" - Extract uyt de politique conferentien, gehouden op Parnassus. Beginnende met het onwêer van den eersten january anno 1690. [z.p.], [z.n.], [1690].
27575: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Nieuw oproer op Parnassus. Zijnde een verhael van de valsche getuygen, die den advocaet Niclaes Muys van Holy, door ordre van Jacob Boreel, hoofd-officier, en Jan Huydekooper, heer van Marseveen, burgermeester der stadt Amsterdam, heeft geworven, en met stads geldt betaelt, om te getuygen teegen [...] Romein de Hooge. [z.p.], [z.n.], [1690].
27609: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Gebeurtenissen 1672 - febr 1674]
27592: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De rampzalige doodt van Cornelis en Joan de Wit, den 20. Augusti Ao 1672
60789: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
60793: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Franse wreedheden te Bodegraven en Swammerdam (28-30 December 1672)
27646: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zeldzaam Huwelyk [Het raadsel te Nijmegen, 1619]
27645: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zeldzaam Huwelyk [Het raadsel te Nijmegen, 1619]
27581: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zyn Hoogheyt, d'Heer prins van Oranje wort capiteyn generael gemaakt, den 25 February 1672.
27584: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zyn Hoogheyt, d'Heer prins van Oranje wort stadt-houder gemaakt, den 10 July 1672
59996: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Allegory of the victory of William III in 1673
27597: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De verovering van Coeverde[n] met cast[eel], 30 december 1672
27615: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Lykstatie van hare hoogheyt de princesse douariere...21 december 1675 [set van 2 bladen/set of 2 folios]
59887: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 56, RICHTEREN."
27599: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - SYN. EXC. CAREL RABENHAUPT. [Verovering van Nieuwe Schans door Rabenhaupt, 21 en 22 juli 1673]
61578: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HISTORIE DER REFORMATIE door BRANDT.
27606: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De kuyp aan duygen [arrestatie prins Willem van Fürstenberg, 16 februari 1674]
27577: "HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708); E. WALTEN" - De Nyd en Twist-sucht nae't leeven afgebeeldt. Zynde een waerachtig verhael van de woelinge en meenigvuldige machinatien van eenige regenten der stadt Amsterdam, teegen [...] Romeyn de Hooge [...]. Met eenige reflectien op de soogenaemde Memorie van Rechten, die sy teegen den selven hebben doen maecken en uytgeeven, onder een valsche tytel en voorwendinge, als of de selve door den heer Adriaen Backer, hoofd-officier der stadt Haerlem, was geteeckendt en overgegeeven aen de [...] heeren scheepenen aldaer, door C.R. theol. propon. Utrecht, Antony Schouten, 1690.
27566: "HOOGHE, ROMEYN DE; E. WALTEN?" - Spiegel der waarheyd, ofte t'samensprekinge tusschen een armiaan ende vroom patriot, waar inne krachtig vertoont ende bewesen word, dat door de quade directie ende toeleg van eenige heerschende regenten tot Amsterdam, ons land in [...] desen oorlog is ingewickelt met Vrankryk. [z.p.], [z.n.], 1690.
27579: "HOOGHE, ROMEYN DE; E. WALTEN?" - Spiegel der waarheyd, ofte t'samensprekinge tusschen een armiaan ende vroom patriot, waar inne krachtig vertoont ende bewesen word, dat door de quade directie ende toeleg van eenige heerschende regenten tot Amsterdam, ons land in [...] desen oorlog is ingewickelt met Vrankryk. [z.p.], [z.n.], 1690.
8162: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Spiegel van Staat des Vereenigde Nederlands, waar in de macht en 't vry bestier, van yder der zeven verbonde provincien en haar byzondere steeden, zo in rechten als regeeringen werd ontvouwd. [...] , twee delen, Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1706-1707
59969: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - BAKENESSE KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59993: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Schilderyen binnen de eerepoort op de Plaats en op de zyde na de Vyverbergh / Peintures du dedans de l'arc de triomphe sur la Place et du costé du Vivier [Willem III te 's Gravenhage]
59941: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 87, [OPENBAARINGE] van JOANNES."
59942: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 90, OPENBAARINGE [van JOANNES]."
59935: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 71, EVANG. van JOANNIS."
59938: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 80, DE ZENDBRIEVEN."
59937: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 76, HANDELINGEN der APOSTELEN."
59932: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 60, EVANG. van LUCAS."
59934: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 69, JOANNIS."
59936: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 74, HANDELINGEN der APOSTELEN."
59971: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - DE OUDE DOELEN. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59930: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 52, EVANG. van LUCAS."
59931: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 53, EVANG. van LUCAS."
59928: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 47, EVANG. van MARCUS."
59927: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 46, EVANG. van MARCUS."
59929: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 50, EVANG. van MARCUS."
59907: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 121, NEHEMIA."
59908: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 128, JOB."
59920: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 159, JONAS en MICHA."
27653: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - "Etsen uit de ""prentbijbel"" van De Hooghe (etchings from the 'prints' Bible' by De Hooghe)"
59925: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 39, EVANG. MATTHEUS."
59882: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY), HUIJBERTS, CORNELIS (1669/70-1712) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 41, NUMERI."
59883: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 44, NUMERI."
59884: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 45, DEUTERONOMIUM."
60787: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Spiegel der France Tirannye gepleecht op de Hollantsche dorpen
59915: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 14, DANIEL."
59916: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 148, DANIEL."
27594: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
59567: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - GREGORIUS ICONOLATRA
59919: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 156, AMOS en OBADJA."
60055: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MARTINUS LUTHERUS
59923: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 28, EVANG. van MATTHEUS."
59924: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 29, EVANG. MATTHEI."
60056: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - DAVID JORIS
59895: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 86, II. SAMUEL."
59904: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 10, 'T BOEK DER WYSHYD."
59905: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 15, I. II. en III. BOEK DER MACCHABEEN."
59827: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Vis unita obstat fortior. Eeuwigh gedenckteeken hoedanigh sijn Hoogheyt [...] tot capiteyn generael gemaeckt is over de krijghsmacht der Vereenighde Nederlanden [25-2-1672].
8161: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - SCHOUWBURG Van NEDERLANDTSE VERANDERINGE door ROMEYN de HOOGHE. Schouburgh der Nederlandse veranderingen, geopent in ses tooneelen, waer op de wisselbeurten des vereenigde staets door den Fransen oorlog gebrouwen in historieele sinnebeelden, vertoont en beschreven zijn.
27587: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - The death of the De Witt Brothers [4 scenes in one plate]
59902: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 3, III en IV. BOEK ESDRAS. "
59876: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 3, GENESIS."
27637: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zijn majesteit verwellekomt op het Binnenhof / Reception de sa Majesté dans la cour. [Willem III in 's Gravenhage]
27642: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Beelden, devisen, schilderijen en zinnebeelden zich van buyten vertoonende op de zeege- en eerepoorten voor het Hof / Statues, devises, peintures et emblems du dehors de l'Arc de triomphe devant la cour. [Willem III te 's Gravenhage]
27638: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Eerepoort op de Markt / Arc de Triomphe sur le Marché [Willem III te 's Gravenhage]
27641: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Schilderijen binnen de zeege- en eerepoorten voor het Hof / Peintures du dedans de l'arc de triomphe qui est devant la cour. [Willem III te 's Gravenhage]
27639: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Eerepoort op de Markt / Arc de Triomphe sur le Marché [Willem III te 's Gravenhage]
27640: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zijschilderijen der zeege- en eerepoorten voor het Hof / Peintures des Bouts de l'arc de Triomphe devant la cour [Willem III te 's Gravenhage]
59913: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 141, KLAAGLIEDEREN van JEREMIAS."
59912: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 140, JEREMIAS."
59926: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 42, EVANG. MATTHEUS."
27610: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - "Uytrechts veranderingen voorgevallen in de jaren 1672, 73 en 74 [set van 5 etsen], elk ca. 20 x 25 cm, in de trant van De Hooghe, gesigneerd: ""J. Nav. f"" (= J. v.d. Aveele), uitg.: H. Sweerts, Amsterdam."
59861: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - ARRIUS ALEXANDRINUS
59860: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - NICOLAUS
59862: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MAHOMETH
59874: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - THEODOR SUTOR.
59875: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - CALVINUS.
59877: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY), SCHERM, LAURENS (1689-1701) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 22, EXODUS."
59921: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 160, NAHUM en HABACUC."
59917: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 149, DANIEL."
59918: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 154, HOSEA en JOEL."
59922: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 164, ZEPHANIA en HAGGAI."
59834: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Het Hertoghdom GELDER en Graefschap ZUTPHEN, opgedragen aen SYN K.H. WILHEM HENRICK... januari/februari 1675
59909: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 133, SPREUKEN."
59910: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 136, PREDIKER."
59911: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 137, HOOGLIED."
59898: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 99, II. KONINGEN."
59899: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 102, II. KONINGEN."
59900: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 104, II. KONINGEN."
59871: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - THOMAS MUNTZER.
59939: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 81, OPENB. van JOANNES."
59878: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY), SCHERM, LAURENS (1689-1701) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 26, EXODUS."
59880: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 36 LEVITICUS."
59881: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY), BUYSEN, ANDRIES VAN (1708-1755), SCHERM, LAURENS (1689-1701) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 37, NUMERI."
59894: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 83, I. SAMUEL."
59889: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 62, RICHTEREN."
59933: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 64, EVANG. van JOANNIS."

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

6/1