Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
64471: VREEDENBURGH, CORNELIS (1880-1946) - View on the St. Nicholas Church in Amsterdam (gezicht op de Sint Nicolaaskerk in Amsterdam).
41545: VREEKEN, H - Goud en zilver met Amsterdamse keuren. De verzameling van het Amsterdams Historisch Museum, Zwolle 2003, 527 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
22675: VREESWIJK - Proclamatie van Representanten ‘s Lands van Utrecht d.d. 17-3-1796 betr. de rechten van de stad Utrecht op de heerlijkheid Vreeswijk of De Vaart. Plano, gedrukt, 1 p.
54959: [WICQUEFORT, ABRAHAM DE] / B. VRIEMOET - [1] Getrouw en waarachtig bericht voor alle oprechte Nederlanders betreffende het geene voorgevallen is in (...) Bodegrave en Swammerdam (...) in (...) 1672 (...) op de dagen toegepast (...) door een beminnaar van Neerlands Gemeenebest. Amsterdam, Loveringh, 1747. [gebonden met:] [2] Kort verhaal van de nare (...) toestant der provincie en stad van Utrecht (...) in de jaren 1672 en 1673 (...) strekkende tot den jaarlykze Utrechtschen dankdag, door B. V[riemoet]. Utrecht, R. de Meyere, 1757. [en
33517: VRIEMOET, EMO LUCIUS - Oratio funebris de vita & meritis [...] Alberti Wilhelmi Melchioris [...] Franeker Guilielmus Coulon 1738
43947: VRIES, R.W.P. DE, - Veilingcatalogus boeken van Prof. A.J. der Kinderen en C.J. Gonnet, Amsterdam 1926, 60 pag.
43876: VRIES, P. J. C. DE [ILLUSTRATOR: CRAMER, RIE] - Wie die liebe Sonne ihren Tag zubrachte, von P. J. C. de Vries, mit vier Buntbildern und zahlreichen Textillustrationen von Rie Cramer. Leipzig, A. Anton & Co. , n. d. [ca. 1925].
47847: VRIES, M. DE, - De vader des vaderlands. Gedenkrede den 10-7-1884 in de Nieuwe Kerk te Delft uitgesproken, Delft, Couvee, 1884, 32 pag., gebonden in rood marokijnen band met goudopdruk. Goud op snee.
23179: VRIES, HENRIETTE DE - Zeven potloodschetsen door Henriette de Vries (overl. Amsterdam 1942), met tuingezichten rond het Rijksmuseum te Amsterdam, o.a. met kleine kinderen, ieder 32x23 cm tot 59x23 cm.
43959: VRIES, R.W.P.,DE, - Veilingcatalogus bibliotheek L.A. Weinrich en Dr. G.A. van Wayenburg, Amsterdam 1926, 42 pag.
54295: VRIES, SIMON DE (BEW.) - De groote schouw-plaets der jammerlijcke bloed-en-moord-geschiedenissen, vervattende onder 75 opschriften, ontrent twee-honderd voor-beelden der ellendige uytwerckselen van haet, toorn, yversught, ontrouw, bedrogh, hooghmoed, wanhoop en allerley ongeregelde menschelijcke herts-toghten ... vertaeld uyt de voortreffelijcke schriften van de heeren Belley [= J.P. Camus], Harsdorffer, Rosset en andere, Utrecht, Joh. Ribbius, 1670.
55862: VRIES, SIMON DE - Wercksaeme duyvelen in de weereld of vervolgh vande Satan in sijn weesen, aert, bedryf en guygchelspel, vertoond in een historische verhandelingh van duyvelsche gesighten, spoocken, droomen, voorteeckenen, voorseggingen, toveryen. Utrecht, A. Schouten, 1692.
32008: VRIES, SIMON DE, UIT ZAANDAM - Stellingen [...] Zaandam H. Kruijver 1899
35787: VRIES, JACOB DE, UIT NIGTEVECHT - De echinococcus in den uterus Amsterdam Meulenhoff 1903
31898: VRIES, ABRAHAMUS DE, UIT AMSTERDAM - Specimen jruidicum de commercio epistolarum ex juris principiis aestimato [...] Amsterdam P.N. van Kampen 1841
31902: VRIES, SCATO GOCKO DE, UIT LEIDEN - Epistula Sapphus ad Phaonem [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1885
18608: VRIES, JERONIMO DE - Jeremias de Dekker. Amsterdam, Wed. G. Warnars en P. den Hengst, 1807.
18610: VRIES, JERONIMO DE - Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1827.
32728: VRIES, ABR. FIL., GERARDUS DE, UIT HAARLEM - Specimen literarium inaugurale de foenoris nautici contractu iure Attico [...] Haarlem A.C. Kruseman 1842
41957: VRIES, THOM J. DE - Geschiedenis van Zwolle, deel I en II, Zwolle 1954, 1961, 206+381 pag., geb., geïll., met stofomslag.
36523: VRIES, C.W. DE - Werk-methoden bij de beoefening van het staatsrecht 's-Gravenhage Nijhoff 1925
37469: VRIES, L. DE E.A. - Eene wandeling door den Bijenkorf, Amsterdam 1970, ongepagineerd, geìll.
33715: VRIES, MATTHIAS DE - Oratio de academia Lugdunu-Batava libertatis praesidio [...]
35965: VRIES AZN, ADRIAAN DANIEL DE, UIT AMSTERDAM - Stellingen ..... Amsterdam Van Munster 1879
43855: VRIES, HANS DE, - De politieke gestalte van Nederland in het beeld van zijn geschiedenis, z.pl., Volk und Raum, ca. 1944, 52 pag.
34775: VRIES, G. DE, UIT HAARLEM - Theses juridico-politicae 1838
34787: VRIES, EGBERT DE, UIT HAARLEM - Het toezicht van hooger gezag op de waterschappen, volgens hunne reglementen 's-Gravenhage M. Nijhoff 1880
56419: VRIES, R.W.P. DE, - [Veilingcatalogus] Penning- en muntkabinet Chr. J. van Eeghen, Amsterdam 1902, 103 pag.
56317: VRIES, R.W.P. DE, - Amsterdamsche stadsgezichten (=profielen), Amsterdam 1913, 16 pag.
2673: VRIES, S. DE - De doorlughtige weereld, voorstellende een zeer nette genealogische, historische en politische beschrijvingh aller tegenwoordig levende keyseren, koningen, vorsten en graven, nevens de staten en republiquen des geheelen aerdbodems. 3 dln. Amsterdam: F. Halma/J. van Oosterwijck, 1700. Perkament, geïll. met titelprent, wapen- en vlaggenkaarten, een prent van een schip en een groot aantal gravures in de tekst. In totaal ca. 400 afbeeldingen van wapens en vlaggen. Ca. 1930 p.
2675: VRIES, W. DE - Groninger plaatsnamen. Groningen-Batavia 1946. Geb., 336 p.
42132: VRIES, KLAAS DE - Schat-Kamer ofte konst der stuurlieden, behelzende een duidelyke onderwyzinge in de navigatie. Amsterdam, J. v. Keulen en Zoonen, 1777. [gebonden met:] De tafelen sinuum, tongentium en secantium. Amsterdam, J. v. Keulen en Zoonen. z. j., ongepagineerd. [en met:] Nieuwe tafel der lengte en breedte van de meest bekende plaatsen des aardrijks. z. pl., z. j.
39245: VRIES, R.W.P. DE - M. Az. de Ruyter 1607-1676, zijn tijd en tijdgenooten. Catalogus van portretten, historieprenten, boeken en pamfletten, Amsterdam 1907, 74 pag., geïll. Hierbij: negen brochures en extracten betr. De Ruyter, vnl. 18e- en 19e-eeuws.
37885: VRIES, J.G.A.N. DE - Porselein. Chineesch en Europeesch porselein, Den Haag 1923, 121 pag., geïll., geb.
33381: VRIES, JAN DE, UIT AMSTERDAM - Bolsystemen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Ten Brink & de Vries 1881
52377: VRIES, THEUN DE, - Verzen. Sheherezade. Verzen van een witten magiër, kleine liederen voor clavecymbel, erotica, Maastricht, Leiter Nypels, 1932, 42+(3) pag., geb.
42822: VRIES, SIMON DE - De geheele weereld in haere sonderlinghste en uytgeleesenste gevallen, voorgesteld tot een historische kronijck der kronijcken. 5 delen, Amsterdam, J. Bouman / Oossaan, 1686 [op gegraveerde titel 1585] - 1694.
56251: VRIES, J. DE C.S., - Verslag omtrent de ijzeren kapel in de Oude kerk te Amsterdam, Extract [1820], pp. 107-138 + a-d, geïll met gravures en facsimiles. Los.
30317: VRIES, A.B. DE - Het Noord- Nederlandsch portret in de tweede helft van de 16e eeuw, Amsterdam 1934, 144 pag. + ill, [ dissertatie ].
47339: VRIES, AZ., G. DE, - De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland, Haarlem 1864, 699 pag., geb.
23757: VRIES, M.DE - De visscherijen, geheeten Het Vroon, ten jare 1433 aan de stad Leiden in erfpacht gegeven. Taalkundig onderzoek, Leiden 1858, 86 pag.
8984: "[MARTINET, JOANNES FLORENTIUS]; J. DE VRIES" - Natuurkundige en ophelderende aanmerkingen over [...] J.F. Martinets Katechismus der natuur. Amsterdam, Joannes van Selm, 1779. [4 delen in 2 banden]
31888: VRIESE, W.H. - De invloed der kruidkunde op de belangen van den staat Leiden De Breuk & Smits 1857
4973: VRIESE, C.J. DE - Genealogie De Vriese. Rotterdam 1971, 258 p., geïllustreerd.
60729: VRIJDAG, DANIEL (1765-1822) AND VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER BARBIERS, PIETER I (1717-1780) - Tekenzaal in Felix Meritis
6565: VROLIJK, P.F.A. - Inventaris van het archief van het Teekengenootschap Pictura1774-1968
35285: VROLIK, W. - Oratio de vinculo disciplinae physiologicae [....] 1832
42736: VROLIKHERT, G. - Vlissingsche kerkhemel ofte levensbeschryving van alle de hervormde leeraren die sedert (...) 1572 tot op dezen tyd in de Nederduytsche kerke van Vlissingen gearbeydt hebben. Vlissingen/Middelburg, De Paaynaar/Clement, 1758.
41079: VROOM, W.H. - De financiering van de kathedraalbouw in de middeleeuwen, in het bijzonder van de dom van Utrecht, Maarssen 1981, 648 pag., geïll. Gebonden in geheel linnen (met behoud origineel voorplat).
33955: VRYHOFF, HUBERTUS GREGORIUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philologico iuridica inauguralis ad leg. 6 par. 5, de divisione rerum et qualitate [...] [Leiden] S. Luchtmans 1735
22461: VUGHT, SCHAFT, CLERX - Stuk in een zaak voor gerecht te Vught tussen Jan Schaft, inwoner vanVught en Adriana Maria Clerx te Herenthals, 1751. Manuscript, folio, 3 p.
22629: VUGHT, MARTINI - Brief van H.B. Martini, d.d. Vught 1843, aan mr. A. van Gennep, Minister van Staat te ‘s Gravenhage. Manuscript, 4°. 1 p. met afdruk van lakcachet.
57385: VULSMA, R.F., - Nederlandse genealogen en heraldici, Amsterdam 1998, 49 pag.
47559: VURTHEIM, J., - Herinneringen aan Hellas, Utrecht, de Vroede, 1909, 101 pag., geïll.
3351: VÜTHEIM, J.J. - De Maassluissche tak van het geslacht Dirkzwager ca. 1455-1943. 's-Gravenhage 1943. Folio, 116 p., geïll.
32864: WAAL, WILLEM FREDERIK DE, UIT AMSTERDAM - De ambachtsheerlijkheid en de grondheerlijkheid Charlois. Academisch proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1921
28985: WAAL, H. VAN DE - Zeventiende eeuwsche uitbeeldingen van den Bataafschen Opstand. Een iconologische studie, 2 delen, z.pl. 1940, 52 + 36 pag.
32724: WAALKENS, WAALKO JANS, UIT ZUIDBROEK - Over het misdrijf strooperij. Proefschrift [...] Groningen Scholtens & Zoon 1893
22273: WAALWIJK, VIER DODEN IN HERBERG - Wonderlijke gebeurtenis, plano blad met sierrand en een houtsnede-illustratie van vier personen rond een tafel (gesigneerd A.S.), en eenzijdig gedrukte tekst, midden 19e eeuw.
22971: WAALWIJK, DRONGELEN, LE LEU DE WILHEM - Inventaris van de gemeenschappelijke boedel van mr. Maritz le Leu de Wilhem, vrijheer van Waalwijk, raad en stadhouder van de lenen van Brabant, overleden 1724 en van vrouwe Maria Timmers, overleden 1753 te 's-Gravenhage. Acte van notaris Abr. Cortebrant te 's-Gravenhage d.d. 3-8-1753, folio, 550 p, geb. in 20e-eeuwse halfleren band.
38517: WAANDERS, W.J.G.M. - En zij teken(d)en voor Waanders...., Zwolle 1991, (48) pag., geïll.
2687: WAARD, C. DE - Regestenlijst van de charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwsche rekenkamer 1525-1784. Middelburg 1918, 176 p.
14545: WAARD, C. DE - De Nederlandsche vlag. Nieuwe bijdragen tot de kennis harer kleuren. Groningen 1900, ill., 192 p., orig. half cloth.
23501: WAARDEN, H.W.A. VAN DER - Het prentenboek voor de katholieke jeugd, 2e uitgave, Amsterdam/Hilversum, Klene, ( 1902) folio oblong, 24 pag., geïll., geb. ( mist pp 21/22, enkele pagina's beschadigd, los in de band.) De auteur was priester te Hilversum. Tekst en illustratiës met zinspeling op situatie in Hilversum.
35307: WAARDENBURG, HENRICI GULIELMI, UIT LINGEN - Commentatio ad quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [.....] 1827
54307: WAARDT, HANS DE - Toverij en samenleving, Holland 1500-1800. Den Haag, 1991.
51505: SOTHEBY MAK VAN WAAY, - Catalogus 352. Een collectie grafiek door Charles Howard Hodges, Amsterdam 1982, 55 pag., geìll.
39325: WACHEM, J. V. - Herinneringen uit den Blokkadetijd, marine- schetsen, Amsterdam z.j., 120 pag.
6257: WACHLER, E. EN M. - Chronik der Familie Wachler vom ende des 16. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, Jena 1910, 226 p., geïll. met tabellen, facsimilé’s etc.
18641: WACHLER, JOHANN FRIEDRICH LUDWIG - De Parijsche bloedbruiloft. Een verhaal uit de ontzettende godsdienst- en burgeroorlogen in Frankrijk in de XVI eeuw door den hoogleeraar L. Wachler Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1829.
43017: WACHTENDORP, CASPARUS - Oude Hollandsche geschiedenissen ofte, Corte Rym-Kronyck verdeelt in XIII boecken. 's-Gravenhage, A. Tongerloo etc., 1648.
42244: WACHTER, JACOB PIETERSZ (RED.) - Lof-dichten ter eeren den doorluchtighsten vorst Frederic Henric prince van Orange etc. over de twee voortreffelijcke victoryen der stercke steden Wesel ende het on-winbaer geachte 's Hertogen-bosch, vervattende een verhael van 't ghepasseerde sedert 't optrecken der Prince van Orange, tottet veroveren van 's Hertogen-bosch. Amsterdam, Wachter, 1629.
64880: UNKNOWN ENGRAVER AFTER CORNELIS DE WAEL (1592-1667) - The seller of beverages [set of the trades] (verkoper van drankjes).
64819: WAEL, JEAN BAPTIST DE (1632-AFTER 1669) - "Italian Peasants and animals (set of fourteen plates; eleven available) (Italiaanse boeren met dieren). "
22411: "WAESBERGE, VAN; ROTTERDAM" - Tijdverdrijf van P. van Waesberge, Rotterdam, z.j. [ca. 1840], manuscript, 4°, ca. 135 beschreven pagina's in half leren band met rugversiering en titel in gouden letters: P. van Waesberge. Tijdverdrijf. Inhoud: ongepubliceerd letterkundig werk, zowel proza als poëzie, enige tientallen bijdragen.
51114: WAGENAAR, JAN - Vaderlandsche historie verkort en bij vraagen en antwoorden voorgesteld. 2e druk, Amsterdam, 1770.
54309: WAGENAAR, JAN - 't Verheugd Amsterdam ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koninglyke hoogheden Willem, prinse van Oranje ... en zyne gemaalinne Frederica Sophia Wilhelmina prinsesse van Pruissen. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1768, 126 pag. [gebonden met:] Berigt aan de leezers van het Verheugd Amsterdam, 4 pag. [en met:] Onderrichting van Jan Smit, mr. timmerman, omtrent alles wat er wegens de teekening en bouwing der berugte vorstelyke loge, door hem alleen geteekend en vervaardigd, i
24995: WAGENAAR, JAN - Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen (...) en regeeringe beschreeven. 3 stukken.
43521: WAGENAAR, JAN - Historische verhandeling over de natuur, uitneemendheid en paalen der waardigheid van stadhouder in de Vereenigde Provincien, Amsterdam, Meijer & Warnars, 1787. Origineel sierpapieren omslag, (80)+160 pag. Iets watervlekkig.
33263: WAGENER, JOANNES, UIT STERPENICH - Dissertatio inauguralis mythologica de Jove Homerico [...] Utrecht Van Heijningen & Post Uiterweer 1850
2691: WAGNER, ANTHONY RICHARD - A catalogue of English mediaeval rolls of arms. Oxford 1950. Geb., geïll., 176 p.
47567: BUHLMANN J./ A.WAGNER, - Das alte Rom mit dem triumpzuge kaiser Constantin's im Jahre 312 n. chr. Rundgemalde von den K. professoren J.Buhlmann und A. Wagner in Munchen, Munchen 1892, gebonden in linnen.
2697: WAGNER, ANTHONY - Pedigree and progress. Essays in the genealogical interpretation of history. Londen 1975. Geb., 333 p.
36175: "WAGNER, TRAUGOTT DITTRICH, UIT CAMENTIO-LUSATUS; PRAESES: FIDLER, DANIEL" - Positiones philologicas quibus nonnulla Novi Foederis loca explicantur .... Leipzig Christian Goetze 1708
4995: WAGNER - Wagner. Ein Familienbuch. München 1985, 117 p., geb., geïll.
33261: WAKKER, JANUS FREDERICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de exactore literarum cambialium [...] Leiden Wed. M. Cyfveer 1817
35775: WAKKERS, WILLEM MARTINUS REINIER, UIT OSCH - De methoden ter bepaling van de grootte der vrucht in de baarmoeder Amsterdam Metzler & Basting 1892
33603: WAL, GABINUS DE - Oratio de historia iuris criminalis, errorum humani ingenii teste, prudentiae civilis magistra [...] Groningen J. Oomkens 1822
33259: WAL, GABINUS DE, UIT LEEUWARDEN - Disputatio philosophico-juridica de conjunctione populorum ad pacem perpetuam [...] Groningen J. Oomkens 1808
57509: "WAL, J. DE; " - Nederlanders, studenten te Heidelberg en te Geneve, sedert het begin der kerkhervorming, Leiden 1865 [overdruk Verslagen en Mededelingen Mij. van Nederlandsche Letterkunde].
32936: WAL, JOANNES DE - Oratio de muneris rectoris magnifici origine [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1861
34416: WAL HENR. FIL., JOANNES DE, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis de exceptionibus juris civilis hodierni Leeuwarden G.T.N.Suringar 1840
5365: COSTER VAN VOORHOUT EN P.M. VAN WALCHREN - Coster, Coster van Voorhout, Coster van Vrijhoeven, [Oldenburg i.o.] 1923, 56 p., geïll. (met ingeplakte foto’s)
54316: WALEN, JOHANNES - Over-vreemde en noyt gehoorde procedvren gehouden tegen mr. Iohan Walen, mede oudtraedt tot Dordrecht. Gedemonstreert in cas d'appel met verscheyden rechtmatige aenmerckingen aen den Ed. Hove van Hollandt. z. pl., 1645.
39855: WALFORD, EDW. - The Windsor peerage for 1890, Londen, Chatto, 1890, 48 + 540 pag., hardback.
19473: WALKER, RICHARD - Regency portraits, 2 volumes.
39881: WALL BAKE, W.A. V.D. - Herinneringen van een cavalerie - officier, Vorden 1978, 92 pag., geïll.
4471: WALLER, H. - Genealogie van het geslacht Prins (Gelderland). Z.p. z.j., 14 p., geïll.
18655: WALLIS, A.S.C. [PS. VAN ADÈLE SOPHIA CORNELIA OPZOOMER] - Johann De Witt. Trauerspiel in fünf Aufzügen. Leipzig, W. Engelmann en Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1875.
36341: "WALPURGER, JOHANN GOTTLIEB, UIT ILEBURG; PRAESES: LYSER, POLYCARPUS" - Meditationes de genuina historia literaria Wittenberg Kreusig 1715
18661: WALRÉ, JAN VAN - Heide-bloemen. Haarlem, François Bohn, 1815-1816. [2 delen]
18659: WALRÉ, JAN VAN - De vondeling. Toneelspel. Haarlem, J. van Walré en Comp., 1793.
18663: WALRÉ, JAN VAN - Heide-bloemen. Haarlem, François Bohn, 1815-1816. [1 van 2 delen]
6265: WALSEM, J.M. - Geslacht-register der familie Van Walsem van 1688 af, Leiden 1904, ca 100 p., geb., geïll., folio, half leer en goud op snee
52963: WALTEN, E., E.A. - Waerachtigh verhael van 't gepasseerde te Rotterdam, soo ten regarde van het vangen, examineeren en onthoofden van Cornelis Kosterman, als van het gheene daar op is gevolght. Door A.M. [= E. Walten], Rotterdam, voor den Auteur, 1690 [gebonden met:] Tweede deel van het Waerachtigh verhael [...], Rotterdam, voor den Auteur 1690 [gebonden met:] Versameling van eenige stucken en bewysen dienende tot ophelderingh van het leven en daeden van [...] Jacob Suylen van Nyevelt, gewesen hoofd-officier der s
36369: "WALTHER, CHRISTIAN GOTHOFR., UIT HAYNOVIA-SILESIUS; PRAESES: ELSWICH, HERMANN VON" - Philosophumena viris sanctis temere afficta Wittenberg Kreusig 1715
35499: WALTHER, SAMUEL - Monumentum Magdeburgicum, Das ist, Nachricht von denen Antiquitäten in Magdeburg, welche den Ursprung der Stadt betreffen [...] Maagdenburg en Leipzig Wed. Christoph Seidel 1725
41807: WAMPACH, C - Sankt Willibrord. Sein leben und lebenswerk, Luxemburg 1953, 435 pag., geïll.
61781: WANDELAAR, JAN (1692-1759) - ALGEMENE GESCHIEDENISSEN des BEKENDEN AARD-KLOOS van de SCHEPPINGE at tot de doodt vab WILHELM den III koning van Engelandt [Frontispiece]
59967: WANDELKAART - Wandelkaart van Bloemendaal en Omstreken, prijs 10 cents, Uitgave: Bloemendaalsche Boekhandel te Bloemendaal, 1 p. in hoes. In goede staat.
38075: WANRAY, ARNOLD ADAM VAN, UIT HERPEN RAVESTEIN - Dissertatio medica inauguralis de variolis, Leiden, A. Coster, 1776, 4o, 20 + (3 ) pag.
27401: WANSINK, H - Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit 1575- ca.1650, dissertatie, Utrecht 1975, 274 pag.
56045: WAP, DR., - Herinnering aan Ds. P. Weiland en Mr. J.A. Weiland, vader en zoon, 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1869, 20 pag.
23615: WAP, DR. - Het gezantschap van den sultan van Achin Ao 1602 aan prins Maurits van Nassau, Rotterdam Nijgh 1862, 88 pag., geïll met fraaie titelpagina in kleur en 4 pag. met facsimiles van handtekeningen.
18678: WAP, JOANNES JACOBUS FRANCISCUS - Bloemlezing - honderd stuks - uit de poëzy mijner laatste vijf-en-twintig jaren. Den Bosch, Henri Bogaerts, 1865.
18681: WAP, JOANNES JACOBUS FRANCISCUS - Bloem en vrucht. Poëzy en proza. (Tot afscheid). Niet in den handel. Delft, A.J. Brouwer, 1878.
37773: WAP, J.J.F. - Gedenkboek der inhuldiging en feesttogten van Zijne Majesteit Willem II 1840-1842, 's- Hertogenbosch, Demelinne, [ 1842 ], 7 + 375 + 16 + (6) + 18 pag., orig. karton, goed exemplaar.
2707: WAPPEN - Wappen, Siegel und Verfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft und der Kantone, 1848-1948. [Bern] 1948. Geb., geïll., 1317 p.
18683: "WARBURTON, ELIOT; C.M. MENSING (VERT.)" - Reginald Hastings, een verhaal uit den tijd der onlusten van 164-. Vertaald uit het Engels. Sneek, Van Druten & Bleeker, 1851. [2 delen]
54322: WARD, RICHARD - De minister en het lichte meisje. Rotterdam, De Vrije Pers, [19..].
28531: WARD, A.W. - The electress Sophia and the Hanoverian succession, London 1903, 254 pag., ill., hardback, bound in full leather. Good copy ( nr. 844 from 1000).
42176: WARIUS, PIETER - De zes eerste, elfde en twaalfde boeken Euclidis, vertonende de voornaamste gronden en eygenschappen der wydberoemde en voortreffelyke maatkonst. 4e- druk, Amsterdam, van Keulen, 1763.
33257: WARMOLTS, HENDERICUS RUDOLPHUS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de juris regula: quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum [...] Groningen W. v an Boekeren 1851
51137: WARNECKE, F., - Heraldisches Handbuch fur Freunde der Wappenkunst (.....) Gorlitz 1880, (4) + 52 pag., geb.
34179: WARNKOENIG, LEOPOLDUS AUGUSTUS - Oratio de jurisprudentia gentium Europaearum una eaque assiduo doctorum commercio excolenda [...] Leuven Franciscus Michel 1828
18685: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Viertal liederen, ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der kerkhervorming, gevierd door de protestantsche kerken in Nederland. Amsterdam, W. van Vliet, 1817.
59095: WARNSINCK, W.H., - Petronella Moens, Amsterdam, H. Frijlink, 1843.
18688: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Gedichten. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1828.
18691: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - De godsdienst. Dichtstuk, ter opening van de jaarlijksche Algemeene Vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, op den 8sten augustus des jaars 1837. [Amsterdam], [z.n.], [1837?]
18686: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Nathan van Geneve. Tooneelspel. Amsterdam, Abraham Mars, 1824.
5237: WARREN, R. DE - Les comtes de Blois, Saint-Gervais-la-Foret 1971, 17 p., geïll.
18693: "WARREN, SAMUEL; P. VAN OS (VERT.)" - Bladen uit het dagboek van een geneesheer. Naar den achtsten druk. Vertaald uit het Engels. Sneek, Van Druten & Bleeker, 1854.
51046: WARSTADT, B. - Studenten-liederen, in muzijk gebragt door Benedict Warstadt. Utrecht, v.d. Monde, 1827.
32850: WASSENAER, PAULUS HENRICUS JACOBUS VAN, UIT NIJMEGEN - Disputatio juridica inauguralis, de emancipatione [...] Groningen J.J. Homkes 1826
33601: WASSENBERGH, EVERWINUS - Oratio de varia academiae Franequeranae nuper fortuna [...] Leeuwarden D. v.d. Sluis 1803
33527: WASSENBERGH, EVERWINUS - Oratio de laudabilibus quibusdam prisci aevi graecorum maxime institutis hodie neglectis [...] Franeker Guilielmus Coulon 1771
31542: WASSENBERGH, EVERWINUS - Oratio de bonarum hodie literarum et ervditionis in belgio commodis et incommodis, eaqve vel amplificandi, vel tollendi modis [...] Franeker wed. Willem Coulon 1790
18697: WATER, JONA WILLEM TE - Levensbeschrijvinge van den heere Mr. Corn. Joh. Kneppelhout. [z.p.], [z.n.], 1819.
41969: WATER, J.W. TE - Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz van de Werff, Leiden, Haak, 1814, (8)+188 pag., origineel kartonnen omslag.
32286: WATER, GUILIELMUS CAROLUS HERMANUS TOE, UIT HARDERWIJK - Specimen observationum de theodoro antiocheno, mopsuestiae episcopo, XII prophetarum, minorum interprete [...] Amsterdam G. van Tyen en Zonen 1837
64973: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - A man and a woman crossing a water stream [set: Six Landscapes]. (Man en vrouw steken het water over).
64959: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - A Fence near a Bridge [set: twelve lettered plates]. (Een hek naast een brug).
64967: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - House with shruberry on the bank of a river [set: six landscapes]. (Huis met struikgewas aan de oever van een rivier).
64979: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Pan and Syrinx [set: Landscape with Ovid's Metamorphoses].
64980: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Venus and Adonis [set: Landscape with Ovid's Metamorphoses]. (Venus en Adonis).
64971: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Path leading to a stream [set: Six Landscapes]. (Bospad richting stroom).
64962: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Two cows on a ferry [set: twelve lettered plates]. (Twee koeien op een pont).
64966: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - A river with rocky banks [set: six numbered landscapes]. (Rivier met rotsige kant).
64969: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - The forest lane [set: Landscapes]. (Het bospad)
64961: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - The departure of two fishermen [set: twelve lettered plates]. (Het vertrek van twee vissers).
64957: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Cart on a road near the coast [set: Landscapes, eleven plates].
64964: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - The sentry-box (guardhouse) on the wall [set: twelve lettered plates]. (Het wachthuis op een muur).
64978: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - A mother and children resting [set: Six plates].(Moeder met kinderen rusten uit in boslandschap).
64977: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Two men in a hollow [set: Six numbered plates]. (Twee mannen in een bos).
64956: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Village church on the bank of a river [set: Landscapes, eleven plates]. (Dorpskerk aan de oever van een rivier).
64965: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Two boys and their dog at the waterside [set: six numbered landscapes]. (Twee jongens en een hond aan de waterkant).
64963: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - A rider and flock on a bridge [set: twelve lettered plates].
64955: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - The pierced rock [set: Landscapes, four plates]. (De rots met gat erin).
64970: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - The milkmaid [set: Six Landscapes]. (Het melkmeisje).
64960: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Churchyard near a waterside [set: twelve lettered plates]. (Kerktuin nabij het water).
64972: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Watermill at the foot of a hill [set: Six Landscapes]. (Watermolen aan de voet van een berg).
64968: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Three boys and their dogs [set: six lettered landscapes]. (Drie jongens met hun honden).
64882: WATSON, JAMES (CA. 1740-1790) AFTER SCHALCKEN, GODFRIED (1643-1706) - Young woman reading by an oil lamp (jonge vrouw leest bij olielamp).
47789: WATT, L. MACLEAN, - The Cameron Highlanders, Edinburg [ca.1930?], 64 pag., geb., geïll.
27473: WATZELBERGER, OTTO - Beiträge zum Formenschatz der Heraldik. München ( Ackermann ) 1900, folio map met 10 pag. tekst en 56 platen deel in kleur. Zeer zeldzaam.
38103: WAUWERMANS, P - Le droit des auteurs en Belgique, commentaire historique et doctrinal de la loi du 22- 3 - 1886, Brussel 1894, 467 pag.
8015: WEBER, IMMANUEL - Examen artis heraldicae, 3e ed.
36337: "WEBER, IMMANUEL , UIT WITTENBERG [EN TRUBSBACH, DAVID GOTTHELFF]; PRAESES: LEHMANN, DAVID TH." - Casus poetarum tragicos Wittenberg Kreusig 1714
36589: WEBER, RICHARD ERNST JACOB, UIT 'S-GRAVENHAGE - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijsche zeerovers Amsterdam N.H. Uitg. Mij. 1936
37075: WECKEN, F. , H.F. FRIEDERICHS U.A. - "Familiengeschichtliche Bibliographie, Band I bis 7, und 11, Wiesbaden 1933-1967 ( Bände 1-6 neudrucke von edition 1932-1938; Band 7 von 1967, Band 11 von 1961/1963)"
31439: WECKEN, F - Deutsche Ahnentafeln in listenform, I. Band, Lieferung 1 + 2 ( von 3 ), Leipzig 1921- 1924, 358 pag.met 2 schema's, lose.
36379: "WECKER, CHRIST. REINH. UIT REG. PRUSS.; PRAESES: CALOVIUS, CHRIST." - Decas controversiarum miscellanearum sequens Konigsberg Reusner 1687
15262: WEECH, FR. VON - "Monsignore Garampi in Holland im Jahre 1764; in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 20 (1899), p. 193-238."
32284: WEEL, ANTONIUS VAN, UIT OUD-BEYERLAND - Dissertatio juridica inauguralis, de juribus uxoris cujus maritus mercator non est solvendo, jure francico et belgico [...] Leiden D.J. Couvée 1842
32282: WEEL, JOHANNES KORNELIS VAN, UIT OUD-BEIERLAND - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1872
34033: WEERDEN, HENDRIK VAN, UIT JUKWERD (GR.) - Dissertatio philosophica-juridica inauguralis de statu hominis naturali [...] Groningen A. Groenewolt en Zoon 1794
32280: WEERT, EMMERICUS BREDANUS DE, UIT STEENBERGEN - Specimen juridicum inaugurale, continens quaestiones selectas, de locis juris controversis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
32278: WEERTS, DIEDERICUS JANUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de objecto contractus imprimis secundum codicis napoleontici principia [...] Leiden J.C. Emeis 1834
58819: WEGELER, F.G, RIES, F, RIDDER VON SEYFRIED, J., - Ludwig van Beethoven, Geschiedkundige bijdragen en verhalen, eigenhandig geschrevene brieven, fac-simile enz. van dezen beroemde componist. Leiden, Mortier 1840, 12+231 pp.
60899: "WEIDT, WEIDEN, WEID, VON WISENBERG; FERDINAND III" - Patent of Nobility donated by Holy Roman Emperor Ferdinand III (1608-1657) to Moises Weidt (also mentioned as Moisen Weiden, Weid) Von Wisenberg.
62025: WEIDTZ, HANS THE YOUNGER (BEFORE 1500-1536). - Losing money ['De remediis utriusque fortunae'].
44093: "WEILAND, A.;" - Geloof en ongeloof in een Noord-Hollandse polder. Een religiografie van de Beemster, z.pl 1956, 145 pag. [dissertatie].
54332: WEILAND, J.A. / L.PH.C. VAN DEN BERGH / W.A. VAN SPAEN / S. DE WIND - Bijdragen tot de wetenschap der strafregtspleging door J.A. Weiland. Delft, J. Allart, 1826. [gebonden met:] Verhandeling over de oude wijze van strafvordering in Gelderland, Holland en Zeeland voornamelijk in de 13e- en 14e- eeuw door L.Ph.C. van den Bergh. Leiden, 1842. [en met:] Verhandeling over de crimineele ordonnantie van koning Philips in Gelderland [door W.A. van Spaen]. Arnhem, 1794. [en met:] Bijzonderheden uit de geschiedenis van het strafregt in de Nederlanden door S. de Wind. Midde
43827: WEINLIG, CHR. TH., - Theoretisch-praktische Anleitung zur Fuge fur den Selbstunterricht, 2e ed., Dresden, A. Brauer, 1852, 12+176+179 pag.
64982: WEIROTTER, FRANZ EDMUND (1730-1771) - Farmhouse with figures (Boederij met diverse mensen).
64983: WEIROTTER, FRANZ EDMUND (1730-1771) - Italian coastal landscape (Italiaanse kust).
64985: WEIROTTER, FRANZ EDMUND (1730-1771) - Two plates with landscapes.
35455: "WEISE, FRIDERICUS, UIT NAUMBURG; PRAESES: TREUER, GOTTLIEB SAMUEL" - Dissertatio philosophica inauguralis de compendiaria eruditione [...] Helmstedt Hermann Daniel Hammius 1718
41671: WEISLINGER, J.N. - Vreet vogel ofte sterf: Dat is: dringende hoofd-vragen over de waare kerk, aan alle predikanten ter beantwoording overgegeven, deel II (van 2), Antwerpen, Jouret, 1741, 587+31 pag.
54333: WEISSENBURG SR. - Levensbeschrijving der beruchte giftmengster Margaretha Gezina Gottfried, geboren Timme te Bremen, mitsgaders een uitvoerig verhaal van hare vreesselyke wandaden. Gevolgd door een bijvoegsel het welk het regterlijk onderzoek bevat. Amsterdam, Gebr. Diederichs, 1830.
34531: WEITSEL, HERMANNUS, UIT BREMEN - Dissertatio juridica inauguralis de jure clavium Utrecht A. van Megen 1740
56693: WEITZEL, A.W.P., - De geschiedenis van het onderwijs in het schieten bij de Nederlandsche infanterie, Gorichem 1870, 122 pag.
36431: "WEITZMANN, JOHANN JACOB, UIT FRIDEBERG; PRAESES: LEHMANN, JOHANN J." - Quaestio: An potentiores rebelles aliisque huius fere generis.... Jena Heller 1716
5177: WELCKER, CLARA J. - Hendrick Avercamp 1585-1634, bijgenaamd “De stomme van Campen”, en Barent Avercamp 1612-1678, “schilders tot Campen”, Zwolle, 1933, 339 + 47 p., geb., geïll.
2731: WELCKER, CLARA J. - Hendrick Avercamp 1585-1634, bijgenaamd `De stomme van Campen', en Barent Avercamp 1612-1679, `schilders tot Campen'. 2de druk. Doornspijk 1979, naar de eerste uitgave uit 1933. Geb., geïll., 384 p.
33190: WELDEREN RENGERS, EDZARDUS REGNERUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de adulterio secundum juris Gallici principia [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1824
33186: WELDEREN RENGERS, EGBERTUS VAN, UIT FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis de indole et origine obligationis, quae in jure romano, quasi ex delicto nasci dicitur [...] Leiden J.C. Emeis 1833
33188: WELDEREN RENGERS, SJUCK GERROLD VAN, UIT , 216, - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1905
58465: WELDEREN RENGERS, D.W. VAN, - The failure of a liberal colonial policy. Netherlands East Indies 1816-1830, 's-Gravenhage 1947, 186 pag.
60888: L. VAN WELEVELD, HARTSEN, MANUSCRIPT GENEALOGY - Genealogie van het oud aanzienlijk geslacht van Hartsen, Opgemaakt naar echte bescheiden en documenten, door L. van Weleveld.
14814: WELEVELD, L. VAN - Algemeen wapenboek van het Koningrijk der Nederlanden, overeenkomstig de registers en uitgegeven door L. van Weleveld, ambtenaar bij den Hoogen Raad van Adel.
2733: WELKER, P.M.H. - Geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid, de polders en de dorpen van Cromstrijen. Nijmegen 1892. Geb., 268 p.
18709: WELLEKENS, JAN BAPTISTA - Verscheiden gedichten. Amsterdam, Gerrit Tielenburg, 'Verscheidene gedichten' vormt een driedelige set met 'Bruiloft dichten' [L3809b] en 'Zedelyke en ernstige gedichten' [L3809c]. Prijs voor de drie delen.
18710: WELLEKENS, JAN BAPTISTA - "Bruiloft dichten. Amsterdam, Gerrit Tielenburg, 1758. 'Bruiloft dichten'; vormt een driedelige set met 'Verscheiden gedichten'; [L3809a] en 'Zedelyke en ernstige gedichten'; [L3809c]. Prijs voor de drie delen."
18711: WELLEKENS, JAN BAPTISTA - Zedelyke en ernstige gedichten. Met het leven van den dichter in 't kort beschreven door wylen den heere Pieter Vlaming. Utrecht, Willem Kroon en Johannes Evelt, 1737. 'Zedelyke en ernstige gedichten' vormt een driedelige set met 'Verscheiden gedichten' [L3809a] en 'Bruiloft dichten' [L3809b]. Prijs voor de drie delen.
18708: "WELLEKENS, JAN BAPTISTA; PIETER VLAMING" - Dichtlievende uitspanningen, bestaande in herders-, hoef- en veldgezangen, tafereelen, brieven enz. 2e druk. Amsterdam, Jacob ter Beek, 1735.
18707: "WELLEKENS, JAN BAPTISTA; PIETER VLAMING" - Dichtlievende uitspanningen van Jan Baptista Wellekens en Pieter Vlaming, bestaande in herders-, hoef- en veldgezangen, tafereelen, brieven enz. 2e druk. Amsterdam, Jacob ter Beek, 1735.
25265: WELLER, A. - Der Wappensammler. Allgemeines Organ zum Austausch Jrg 1 (1900-1901), Kahla, A. Weller, 1901. Decorated cloth, 192 pag., very well illustrated, a.o. with chromolithographed coats of arms.
64994: WELLS, WILLIAM FREDERICK (1762-1836) AND LAPORTE, JOHN (1761-1839), AFTER GAINSBOROUGH, THOMAS (1727-1788) - English landscape (Engels landschap).
35275: WENCKEBACH, GUILIELMI, UIT 'S-GRAVENHAGE - Commentatio ad quaestionem physicam [....] 1822
4671: WENDELAAR, W.C. - De familie Serlé. 's-Gravenhage 1948, 127 p., geb., geïll. (Onder meer met een wapenafbeelding in kleur.)
5027: WENDELAAR, W.C. - De familie Wendelaar (vervolg). 's-Gravenhage 1963, 53 p., geb.
55161: WENDT, E. - 'Deductie in cas van Groot Revys voor Wilhelmus Bergsma', gedeputeerde staat van Friesland, wonende te Dokkum, contra Aurelia van Haarsma, wed. Tj.W. van Camstra, in leven Grietman Ydaarderadeel, wonende te Leeuwarden. z. p., [1761?].
18712: WENKEBACH, LUDWIG WILLEM REYMERT ? - Lessen van den ondermeester. Met illustraties van L.W.R. Wenckebach. Amsterdam, S. Warendorf jr., [1890].
19707: WENNING, HEERKE - Afbeelding van den grafsteen met kwartierstaat van jonker T.A.J. Heringa van Eysinga en zijne vrouw Cecilia van Humalda.
32992: WENS, JOHANNES WIBRANDUS WILHELMUS, UIT OOST-FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis de delictis a civibus extra civitatem suam commissis eorumque puniendorum ratione [...] Groningen J.J. Homkes 1824
34843: WENTHOLT, PETRUS, UIT ZUTPHEN - Disputatio juridica inauguralis de officiis quae parentes liberis, liberique vicissim parentibus debent Utrecht Broedelet 1746
18717: WERKEN, MARGARETHA GEERTRUID DE CAMBON, GEB. VAN DER - Wilhelmina de vredelievende. Veldgesprek. Den 7. van Oogstmaand 1787. Den Haag, J.F. Jacobs de Agé, [1787].
31934: WERKHOVEN, HENRICUS WILHELMUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis, de remediis possessoriis [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
23175: WERLEMANN, HAAGSCHE BOS - Grote houtskooltekening Haagsche bosch 1912 door Carl Werlemann, 60x47 cm.
36125: "WERNEBURG, JO. BERNHARDUS, UIT MOLHUSA THURINGEN; PRAESES: HASSEN, MARTIN" - Exercitatio academica de suspendio furis ex ratione naturali et civili considerato Wittenberg Officina Creusigiana 1722
4721: WERNER, H.M. - Mr. W.A. Rijksvrijheer van Spaen, heer van Hardenstein, later: baron van Spaen la Lecq, in Geldersche Volksalmanak (1885), p. 18-77.
32468: WERNHER, MICHAEL GOTTFRIED - Solida disquisitio de testamentis et codicillis privilegariis speciatimque de ruptione testamenti per minus solemne ac generibus codicillorum [...] Nürnberg Wolfgang Schwarzkopf 1780
61913: WERNHER, FRIEDRICH BERNHARD (1690-1776) - Vuë de la ville de Harlem en Hollande (mirrored)
35489: WERNSDORF, GOTTLIEB - [Oratio de cathedra Lutheri] Wittenberg Wed. Gerdes 1710
36357: WERNSDORF, GOTTLIEB, RECTOR VAN DE THEOLOGISCHE FACULTEIT TE WITTENBERG - Lecturis salutem plurimam dicit .... Wittenberg Gerdes 1710
18723: WERUMÉUS BUNING, ARNOLD - Verschillende ouwe heeren. Den Haag, Charles Ewings, 1886.
39115: "WERUMEUS BUNUNG, A.;" - Uit en thuis met de Tromp en andere marine-schetsen, 3e druk, Rotterdam z.j., 191 pag.
25877: WERVEN, W.H. V. (RED.) - Erica, maandblad van en voor jong Drenthe, gewijd aan kunst en literatuur. Jrg. 1 (1945-1946) nrs. 1 (okt. 1945) ,3,5,6,7,9 juni 1946). Per nr. 24 pag., geïll.
22811: WERVERSHOOF, BREED, SCHOENMAKER - Onderhandse acte van transport d.d. 6-2-1868 van een strook grond te Wervershoof, verkocht door Johannes Breed, schilder, aan Jacob Pietersz. Schoenmaker, bouwman, beiden te Wervershoof. Met acte d.d. 7-9-1907 waarbij Jacob Schoenmaker een strookje grond in erfpacht krijgt van de gemeente Wervershoof. Manuscripten, 3 p.
33861: WESELE SCHOLTEN, B.P. VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophico-critica de philosophiae Ciceronianae loco, qui est de divina natura [...] Amsterdam Petrus de Hengst 1783
31373: WESSELINK, E.H. E.A. - Boerderij- en veldnamen in Eibergen, Doetinchem 2004, 192 pag., geïll., oblong.
35983: WESSEM, ADRIANUS VAN, UIT TIEL - Theses juridicae inaugurales Tiel A. van Loon 1857
22631: WESTDONGERADEEL E.O., VAN KLEFFENS - Verbaal door S. van Kleffens betr. de waterlossing bij de Roode Schuur, 21-11-1757, manuscript, folio, 2 p. (beschadigd met verlies van een aantal woorden).
39009: WESTEN, WALTER VON ZUR - Exllibris ( Bücherzeichen ) von Walter von Zur Westen, 2e Auflage, Bielfeld 1909, 145 pag., ill.
51475: WESTEN, W. VON ZUR, - Reklamekunst. Mit 161 zur teil farbigen abbildungen, Bielefeld 1903, 148 pag., ill.
31930: WESTENBERG, HENRI THÉODORE, UIT LEEUWARDEN - De zoogenaamde sententia delcaratoria [...] Leiden P. Somerwil 1882
33343: WESTENDORP, HERMAN KAREL, UIT AMSTERDAM - Het huwelijk der koningin. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J. Clausen 1893
26065: WESTENDORP, N. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, 2 stukken ( vroegste tijd tot 1493 ) Groningen, J. Oomkens, 1829-1832, 370+688 pag. Zonder band, los, doch wel compleet. Geïllustreerd met gravure betr. kerk te Bedum.
52073: WESTER, H., - Bybelgeschiedenissen van de Nederlandsche jeugd, 2e en 3e stukje, Groningen ca. 1820, 170+200 pag., half leer.
25617: WESTER, H. - Woordenboekje behelzende een lijstje van minbekende Nederlandsche woorden (...) een schoolbock, 3e druk. Groningen, J. Oomkens, 1809, 72 pag. Orgineel kartonnen omslag.
54340: WESTERHOFF, R. - Verhandeling over de kol- of heksekringen, ook wel tooverkringen genaamd. Voorgelezen in de vergadering van het Genootschap ter Bevordering der Natuurkundige Wetenschappen te Groningen. Groningen, Van Bolhuis Hoitsema, 1859.
18741: WESTERMAN, MAARTEN - Nieuwjaarswensch van Thomasvaar, op de bruiloft van Kloris en Roosje [...]. Amsterdam, M. Westerman, 1816-1850
18740: WESTERMAN, MAARTEN - Neêrlands redding of De zegepraal van moed en vaderlandsliefde. Tooneelspel met zang, in één bedrijf. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1815.
18750: WESTERMAN, MAARTEN - Cosmos de Medicis, of De gestrafte broedermoord. Treurspel. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1834.
18749: WESTERMAN, MAARTEN - De Nederlandsche vlag. Amsterdam, M. Westerman, 1830.
18737: WESTERMAN, MAARTEN - De landstorm. Amsterdam, J.W. IJntema, 1814.
18728: "WESTERMAN, MAARTEN (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY; JOSEPH-MARIE PAIN" - Teniers. Historisch blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Rotterdam, J. Hofhout en Zoon, [1803].
18731: WESTERMAN, MAARTEN - Het ontzet der stad Leiden. Geschiedkundig tafreel in drie bedrijven. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1809.
18733: WESTERMAN, MAARTEN - Het ontzet der stad Leiden. Geschiedkundige tafreel in drie bedrijven. 4e druk. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1836.
18736: WESTERMAN, MAARTEN - De tabaksfabrikanten of Het vaderlandsche familiefeest. Blijspel met zang en dans. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1814.
18726: WESTERMAN, MAARTEN - Siegfried van Hohenwart. Tooneelspel in vijf bedrijven. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1800.
18739: WESTERMAN, MAARTEN - Uitboezeming van mijn gevoel bij de verlossing van het vaderland, voorgedragen ten voordeele van het fonds tot de wapening. Amsterdam, J.W. IJntema en J.G. Rohloff, [1814].
18747: WESTERMAN, MAARTEN - Gedichten. Amsterdam, M. Westerman, 1826-1827. [4 delen]
18745: WESTERMAN, MAARTEN - De regtvaardigheid van Karel den Stouten. Treurspel. Amsterdam, M. Westerman, [1818].
41575: WESTERMANN, J.C. - Korte geschiedenis der Nederlandsche blikindustrie. Geschreven t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Vereenigde Blikfabrieken, Amsterdam 1938, 77 pag., geïll. ( o.a. met fraaie chromolitho's met afb. van blikken trommels). Exemplaar als nieuw.
36467: WESTERVEEN, ABRAHAM - Dissertatio secunda de jure, quod competit Sicietati Privilegiatae Faederati Belgii ad navigationem & commercia Indiarum Orientalium, adversus incolas Belgii Hispanici (hodie) Austriaci Amsterdam Wetstein 1724
57695: WESTHOFF, A.J., - Kijkjes achter de schermen. Onthulde geheimen in zake het Amsterdamsche kerkvoogden-oproer door Ds. A.J. Westhoff, afgetreden voorzitter van den Amsterdamschen kerkeraad, Amsterdam, A.W. Bruna, 1886.
56575: WESTINK, F.W. EN G. FOLKERTSMA, - Korenmaats-boekje voor de graanhandelaars in de provincie Vriesland, Leeuwarden, M. v.d. Bosch, 1824.
31566: WESTRA, DIDERICUS HENRICUS, UIT HARLINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, continens nonnulla de pactis dotalibus conjuges [...] Groningen W. Zuidema 1835
2745: WESTRA VAN HOLTHE, J. - De ridderschap van Drenthe. Kwartierstaten van de verschrevenen gedurende het tijdvak 1600-1795 met huwelijken, kinderen en wapens, hoofdzakelijk getrokken uit originele stukken. Assen 1950. Geb., 224 p.
32116: WESTRA, JARICHIUS JOANNES, UIT HARLINGEN - Dissertatio chemico-medica inauguyralis, de antimonio [...] Groningen Wed. Henr. Vechnerus & R. Lentz 1792
33967: WESTRENEN, A.J. VAN, UIT UTRECHT - Theses juris inauguralis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1772
22397: WESTRHEENE, VAN - Brief van T. van Westrheene Wz, d.d. ’s Gravenhage 1867, waarbij hij aan de geadresseerde een exemplaar van zijn monografie over Paulus Potter aanbiedt en dankt voor ondervonden hulp. Manuscript, 8°, 4 p.
63633: WEYER, P.W. VAN DE (1816-1880) AFTER KATE, HERMAN TEN (1822-1891) - Portrait of Jan Pieterszoon Sweelinck playing the organ.
57632: "WEYERMAN, JACOB CAMPO;" - "De Persiaansche Zydewever; Demokriets en Herakliets, Brabandsche Voyagie; De Hollandsche Zinlykheyt; Den Antwerpsche Courantier; en de Gehoornde broerers; Benevens eenige uyt het Grieks vertaalde gezangen van Anakreon. Voorzien met de sleutel van het geheele Werk. Gedrukt voor den autheur, ca 17??. Bijgebonden: Den Maagdenburgsche Alchimist of den gewaanden Baron van Syberg ontmaskert."
42094: WEYERMAN, JACOB CAMPO - De levensbeschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen, met een uytbreyding over de schilder-konst der ouden, deel 1 t/m 3. Gravenhage, Bouquet e.a., 1729.
55385: "WEYTSEN, Q.; E.A." - Zee-rechten, inhoudende dat oudste en hoogste water-recht dat de gemeene kooplieden en schippers hebben gemaakt in Wisbuy (...) en het tractaat van avaryen gemaakt by Quintijn Weytsen. Amsterdam, v. Rysschooten, 1753.
54349: WEYTSEN, Q. / SIMON VAN LEEUWEN - Een tractaet van avarien, dat is ghemeene contributie vande koopmanschappen ende goederen inden schepe bevonden (...) ghemaect by Q. Weytsen, van nieuws oversien (...) door mr. S.V.L. 's-Gravenhage, J. Doll, 1651.
53417: WEYTSEN, Q., E.A. - Instructie ende ordonnantie voor commissarissen vande zeevaert. Hier achter is by ghevoeght Een tractaet van avarien, ghemaeckt by Quintyn Weytsen, Haarlem, A. Roman, 1641.
40889: WEZEL, G.W.C. V. - De Onze-lieve-Vrouwekerk en de grafkapel voor Oranje-Nassau te Breda, Zeist, 2003, 484 pag., geïll., als nieuw.
57833: WHEELER, ALEXANDER, - Vaccination, 1883, London [1884].
52025: WHITER, L., - Spode. A history of the family, factory and wares from 1733 to 1833, London 1970, 246 pag.
33969: WIARDI BECKMAN, M., UIT AMSTERDAM - Disputatio juris civilis hodierni de absentibus pars prior [...] Amsterdam J. Hazeu Corn.z. 1819
35085: WICHERLINK, WILHELMUS HENRICUS, UIT OVERIJSSEL - Specimen juridicum inaugurale continens observationes aliquot de usufructo [...] Groningen N. Veenkamp 1810
34245: WICHERLINK, CORNELIUS PETRUS, UIT DEVENTER - Specimen jurtidicum inaugurale de termino moto, secundum juris Romani et hodierni principia [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1828
32108: WICHERS, BERNHARD WICHER, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis, ad locum Gaji de tutelis [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1822
35943: WICHERS, CORNELIUS BERNARDUS, UIT WINSCHOTEN - Quaestiones juris inaugurales Groningen Van Wicheren 1852
34159: WICHERS, HENRICUS LUDOLFUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis ad locum codicis civilis, de accusando matrimonio [...] Groningen J. Oomkens 1823
32312: WICHERS, LUCAS JOHAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, quo disquiritur, de usu remedii L. 2 Cod. de Rescind. Vend. in venditionibus publicis [...] Groningen Wijbe Wouters 1805
42357: WICHERS, P.J. - Gedenkboek van Terschelling. Terschelling, 1892.
58729: WICKEDE, F.VAN, - Kanari-uitspanningen, 3e druk, Amsterdam Van Esveldt 1762.
55121: N.N. / A. V. WICQUEFORT [EN KINDEREN] - Sententie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt, jegens Abraham van Wicquefort, gepronuncieert den twintigsten November 1675. [gebonden met:] Korte deductie van den heer A. van Wicquefort (...) met de relasen en sommieren, rakende sijn affairen en gevanckenis. z pl., 1675.
50998: WICQUEFORT, A. DE - L'ambassadeur et ses fonctions. 2 delen, 's-Gravenhage, J. en D. Steucker, 1681, 1680.
33765: WIDDERUS, FRIDERICUS ADAM - Oratio inauguralis, de auctoritate philosophiae in beata vita comparanda [...] Groningen Hajo Spandaw 1773
50938: WIEBEKING, C.F. - Karte von den Provinzen Holland und Utrecht in VIII Blatt aus Hülfsmittel die auf dem Local geprüft sind (...) beendigt im December 1796. Gestochen von Eckard in Darmstadt.
28115: WIEDER, F.C. - Merkwaardigheden der oude cartographie van Noord-Holland, Leiden 1918, 80 pag., geïllustreerd met 3 kaarten, geb. in half linnen ( bibliotheek stempel ).
36585: "WIEDMARCKTER, CAROL. LUD., UIT ZEITZ; PRAESES: RIVINUS, JOH. FLORENTE" - Problema juris an et quartenus in locatione fundorum publicorum veteres possessores praeferendi sint Leipzig J.C.Langenhemius 1737
32876: WIELEN, HENDRIK GERARDUS WILHELMUS VAN DER, UIT UTRECHT - Een Friesche landbouw-veenkolonie. bevolkingsstudies van de gemeente Opsterland. Academisch proefschrift [...] Amsterdam D.B. Centen 1930
34410: WIEMER, WILHELM ALBERT, UIT HAARLEM - Bepalingen van het soortelijk gewicht van den mensch als onderdeel van het klinisch onderzoek Haarlem G.W. Groeneveld 1910
32602: WIENTJES POST, JOZUA, UIT WINSCHOTEN - Specimen iuridicum inaugurale observationes sistens ad locum de fide testium [...] Groningen J. Oomkens 1819
33198: WIERCX, MARINUS PAULUS HENDRIK, UIT ´S GRAVENHAGE - De voogdij van regenten. Proefschrift [..] Leiden S.C. van Doesburgh 1883
32890: WIERDSMA SCHIK, PETRUS, UIT LEEUWARDEN - Akademisch proefschrift over de staatsregtelijke geschiedenis der Staten van Friesland van 1581 tot 1795 [...] Leeuwarden W. Eekhoff 1857
51119: WIERINGHEN BORSKI, G. V., - Handleiding tot de mythologie, voor het onderwijs in de gymnasien, 3e druk, Zierikzee, v.d. Velde Olivier, 1837, (6) + 137 pag.
60549: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - "The raising of Jairus daughter; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
60551: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - "The parable of the wheat and the tares; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
60601: WIERIX, HIERONYMUS (1553-1619) - PHILIPPUS II AUSTRIACUS... (portrait of Philip II of Spain)
60599: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - Portrait of Margaret of Austria, Queen of Spain
52494: WIERIX, JOHANNES / NIC. DE CLERCK, - Const-toonneel inhoudende de beschrijvinghe ende XL heerlijcke afbeeldinghen onses heeren Jesu Christi, met sijne apostelen, ende evangelisten, midtsgaders de hooft-deuchden ende ondeuchden. Ende ten laetsten de seven planeten. In coper gesneden door den const-rijcken ende vermaerden Johannis Wierix. De beschrijvinge is vergadert (...) door N.D.C., Delft, Nic. de Clerck, 1609.
60425: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - Et sacra coniugij dignatus foedera tanto est Munere, qui lijmphas Bacchica dona facit (The Marriage at Cana)
60571: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) AFTER BROEK, CRISPIJN VAN DEN (1524-1590) - "St Matthias; Christ and the twelve apostles (Set title)"
60567: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - "Christ walking on the water; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
60565: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - "The multiplication of loaves and fishes; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
59709: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618), AFTER BORCHT, PIETER VAN DER I (CA. 1535-1608) - IOHANNES CAP. I. V.I (St John)
60573: WIERIX, HIERONYMUS (1553-1619) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - The Ascension of St. Mary Magdalene
60569: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) AFTER DÜRER, ALBRECHT (1471-1528) - Man of Sorrows
60605: WIERIX, HIERONYMUS (1553-1619) - Alexander Farnese, Duke of Parma
60597: WIERIX, HIERONYMUS (1553-1619) - PHILIPES EMANUEL DE LORRAYNE, DUC DE MERCUEUR... (Portrait of Philip Emanuel de Mercoeur, duke of Lorraine)
35055: WIERSMA, CORNELIUS, UIT FRANEKER - Dissertatio juridica inauguralis exhibens quaestiones e jure romano et hodierno Leiden J.C.Cyfveer 1828
56961: "WIERSMA, G.B., E.A.; " - De familie Wiersma van Exmorra, Schoorl 2004, 120 pag., geb., geïll.
52121: WIERSUM, E., - De gedwongen vereeniging van stad en lande in 1594, Groningen 1898, 249 pag. [dissertatie met stellingen].
40275: WIGERSMA HZN., SERVAAS, - [Ca. 10 overdrukken van artikelen over Friese numismatiek, ca. 1900- ca. 1912]. Geillustreerd, gebonden in linnen band.
43403: WIGERSMA, S - Familiepenningen, Overdruk Munt en penningkunde, 1909, pp. 220-288, geïll., gebonden in half linnen.
32060: WIGGERS VAN KERCHEM JR., CAREL FREDERIK WILHELM, UIT BATAVIA - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1876
27403: WIGNIOLLE, J - Annuaire general heraldique pour 1902. Organe officiel des cours, du monde diplomatique et de la noblesse, Parijs 1902, 1118 pag., geb., geïll. Good copy.
33102: WIJCHGEL, LUDOVICUS HENRICUS, UIT SCHILDWOLDA - Specimen juridicum inaugurale, quo unus et alter juris locus illustratur [...] Groningen Wijbe Wouters 1807
5101: WIJCK, A.L.F.T. VAN DER - Genealogie van het adellijk geslacht Van der Wijck. [Maastricht 1875], 66 p., met tabellen, geïll. (met litho's), geb.
33098: WIJCK, WILLEM FERDINAND VAN DER, UIT SOERABAYA - Opmerkingen over art. 1958 B.W. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1885
32558: WIJCK, HENRICUS JOANNES VAN DER, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis,de missione in possessionem bonorum absentis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
63263: WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - A spinner and a fisherman [set: Mediterranean Landscape Scenes] (spinster en visser bij de rivier).
63265: WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - The blind beggar bumping a pillar [set: Scenes from the story of Lazarillo de Tormes] (blinde bedelaar botst tegen pilaar).
63271: WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - A spinner and a fisherman [set: Mediterranean Landscape Scenes] (Een spinner en een visser).
34499: WIJDENES SPAANS, FLORIS, UIT HOOGWOUD - De behandeling van prolapsus uteri Leiden IJdo 1892
37431: WIJDEVELD, H.TH. - Wereldtentoonstelling voor koloniën, zeevaart en Vlaamsche kunst te Antwerpen 1930. Nederlandsch paviljoen, Amsterdam 1930, 66 pag., geb., geïll. ( rug los ).
19637: WIJK, J.H. VAN EN J. VAN DER SCHEE (RED.) - De Kronijken van Vermaat van 1808 tot 1852.
36563: WIJK, FREDERIK WILLEM VAN, UIT AMSTERDAM - De Republiek en Amerika 1776 tot 1782 Leiden Brill 1921.
35877: WIJKERSLOOTH, JOANNES LUDOVICUS C.C. DE, UIT OLLIGNIES - Stellingen ...... Leiden Van Leeuwen 1897
42722: WIJN (WYN), H. VAN - Verhandeling over de bellen, voornaemlijk aen de klederen, een aanzienlyke dracht onzer voorvaderen (...) in de vijftiende en vroegere eeuwen. 's-Gravenhage, 1767.
4665: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Genealogie van het geslacht Sels-van Löben Sels te Gladbach, Zutphen en andere plaatsen, met stamtafels van de in Rijnland gebleven liniën, 1525-1922, bronnenstudie. Arnhem 1923, 107 p., geïll. Fraai gebonden.
5837: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Inventaris van de familiearchieven van Meijer, Rijsendaal e.a. (1696-1886), ‘s-Gravenhage 1987, 29 p.
3695: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Oorkonden en acten betreffende het geslacht Van Heerde - Van Heerdt, van 1176 tot 1700. Z.p. 1941, ca. 80 p., gestencild, met tabellen.
3669: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Geschiedenis en genealogie van het Cleefsch-Zutphensche geslacht Van Hasselt van ± 1530-1934. Z.p.. 1934, 380 p., geb., geïll.
2831: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - De vicarieën in Gelderland, met vermelding veelal van tijdstip der stichting, namen der stichters, goederen en inkomsten der vicarieën, de collators of patroons, de vicarissen of bezitters en de erover gevoerde processen, tot 1648. Amsterdam 1943, 136 p.
3801: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Het geslacht Van der Hoop uit Scherpenzeel, te Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Groningen en elders. Z.p. 1926, folio, 325 p. Omslag gevlekt. Inhoud goed.
35667: WIJNAENDTS FRANCKEN, CORNELIS JOHANNES, UIT ROTTERDAM - De sclereiden Utrecht Van Boekhoven 1890
5249: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Inventaris van het familiearchief van Boecop (1518-1926), ‘s-Gravenhage 1988, 46 p.
31085: WIJNAENDTS, W - Genealogie van de geslachten Fenema en Van Fenema, samengesteld in 1893 en 1894. Rotterdam 1894, 43 pag., getypt.
5705: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Genealogisch onderzoek [betr. familie Kolff], uitg. Familie-Vereeniging Kolff 1927, 16 p. Hierbij de vervolgdeeltjes II t/m IV (1928-1930).
3863: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht De Jonge uit Zierikzee, van pl.m. 1420 tot heden. Z.p. 1924, 205 p., geb., geïll., met tabel.
4389: WIJNDELTS, J.W. EN TH.J. VAN OUTEREN - Genealogie van het geslacht Van Outeren. Z.p. 1929, 76 p., geïll., geb.
51247: WIJNDELTS, J.W., - Catalogus van academische proefschriften verdedigd aan de Nederlandsche universiteiten gedurende de jaren 1815-1900. I Godgeleerdheid, Groningen, Evers, 1901 [gebonden met:] V Letterkunde, Groningen, Evers, 1903.
64988: WIJNGAERDE, FRANS VAN DEN (1614-1679) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - Samson fights the lion (Samson vecht met de leeuw, leeuwengevecht).
32172: WIJNMALEN, THEODOOR CHARLES LION, UIT MALANG (JAVA) - Pascal als bestrijder der jezuiten en verdediger des christendoms. Akademisch proefschrift [...] Utrecht W.F. Dannenfelser 1865
33717: WIJNNE, J.A. - De moeielijkheid van ' t opsporen der historische waarheid
27905: WIJNNE, J.A. - De geschillen over de afdanking van t krijsvolk in de Ver. Nederlanden in de jaren 1649 en 1650 en de handelingen van prins Willem II, Utrecht 1885, 225 pag., ing.
56977: "WIJNNE, J.A.; " - De Utrechtsche hoogeschool in vorige eeuwen, Utrecht 1886, 46 pag.
36473: WIJNSTROOM, ALBERTUS JACOBUS - De privaatrechtelijke verantwoordelijkheid van den notaris Leiden Sijthoff 1860
64995: WIJS, KORNELIS JZN DE (1832-1896) - Bust of a man (Buste van een man).
64997: WIJS, KORNELIS JZN DE (1832-1896) - Talking in the window (Praten vanuit het raam).
64996: WIJS, KORNELIS JZN DE (1832-1896) - Two churches (Oude en Nieuwe kerk In Den Haag).
37887: WIJSENBEEK. L.J.F. E.A. - Zilver uit de tijd van de Vereenigde Oost-Indiche Compagnie, 's- Gravenhage 1966, ongepagineerd, geb., geïll.
47471: WIKSTROM, L., - Kalender over ointroducerad adels forening 1985, Karlkrona 1985, 392 pag., geb., geïll. with dustwrapper.
32180: WILDE, CHRISTOFFEL DE, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
54361: WILDE, JOHANNES JANSE DE - Ontmoetingen en byzonderheden van Johannes Janse de Wilde (...) geduurende den tyd dat hy als boekhouder (...) gefungeerd heeft by de castelein Antonie Meyer (...) alwaar de eerste tekening ter herstelling van (...) den prince van Orange (...) begonnen is, den 5 Mey 1787. Amsterdam, J.H. Trop, [1787].
34969: WILDE, PETRUS ADRIANUS DE, UIT HAARLEM - Disquisitio historico-politica de regis in Francia auctoritate Amsterdam Van Heteren 1841
14785: WILDE, INGE DE - De familie Broese van Groenou, Haagse idealisten.
30683: WILDE, ELIANE DE E.A. - Le Musée Caché. A la decouverte des reserves, Brussel 1994, 357 pag., geïll.
5009: WILDEMAN, M.G. - Les Worbert comtes van Wassenaer-Starrenburg devant le tribunal de l'histoire. Amersfoort 1899, 49 p.
4653: WILDEMAN, M.G. - Genealogische aanteekeningen Schultens. 's-Gravenhage 1892, 8 p.
23847: WILDEMAN, M.G. - Noblesse sous les régimes Espagnol et Autrichien, overdruk l' Indicateur 1914, 24 pag.
23841: WILDEMAN, M.G. - Genealogische verdichting en waarheid betreffende het geslacht Le Cocq d 'Armandville, overdruk Navorscher 1934, 22 pag.
31556: WILDSCHUT, SAMUEL, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de consulatu maris [...] Amsterdam Stokmans & Rijnders 1844
33929: WILDT, JOB HUGO DE, UIT LEIDEN, BURGER VAN AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale exhibens theses quasdam juris publici ac privati [...] Leiden Henricus Mostert 1790
32470: WILDVOGEL, CHRISTIAN - "Commentatio iuridica de iure gemellorum, Vom Rechte der Zwillinge. Jena Joh. Christoph. Croeker 1741"
22549: W.O. I, KAISER WILHELM - “Mensch durf te sterven!” Manuscript gedicht van 5 negenregelige coupletten. 4°, 2 p.
36329: WILISCH, CHRISTIAN GOTTHOLD, UIT LIEBSTAD + BEGE, JOHANN AUGUST, UIT LEUCOPETRENSIS - Poculum boni daemonis Leipzig Tietze 1718
54071: WILLEBOIS, P.J. DE - Pleitrede in zake der brandstichting te Sprang voor den derden beschuldigde Wilhelmus Schampers, ter zitting van het Provinciaal gerechtshof van Noord-Braband op den 26 Junij 1840 ambtshalve gehouden door mr. P.J. de Willebois Jr., practiserend advocaat te 's Hertogenbosch. 's-Gravenhage, J. Belinfante, 1840.
35087: WILLEKES MACDONALD, FERDINANDUS LUDOVICUS , UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de exceptionibus declinatoriis Amsterdam L. van der Vinne 1838
60225: WILLEM MINDERMAN, (1910-1985) - Maliestraat (Den Haag)
6619: WILLEMS, H.P.J. - Blasons Lorrains et Luxembourgeois (belges) (1re partie). Préface de M. Xavier Beguin Billecocq.
2779: WILLEMS, H.P.J. - Blasons Picards. [Brussel], 1981. Geïll., 120 p.
40017: WILLIAMSON, R.M., - Bits from an old book shop, London 1904, 119 pag. ( Mist voorplat )
51088: WILLIGEN PZ., A. VAN DER - Les artistes de Harlem. Haarlem, Bohn, 1870.
60718: WILLIGEN, A. VAN DER - Parijs in den aanvang van de negentiende eeuw.
32310: WILLIGEN, JOHANNES VAN DER, UIT DEVENTER - De herziening der York-Antwerp rules in 1890. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1892
22271: WILLINGE, OMWENTELING FRIESLAND 1787 - Aanzegging aan Jan Albert Willinge om ƒ 6000 te betalen aan de Commissie uit het Provinciaal Bestuur van Friesland, tot regeling en invordering der schadevergoeding aan Particulieren, door de gevolgen der Omwenteling van 1787 veroorzaakt. D.d. Leeuwarden 23-5-1797. Gedeeltelijk gedrukt, 1 p, folio.
34289: WILLINK, GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen oeconomico-politicum inaugurale, quo continentur nonnulla de re argentaria in urbe Amstelaedami [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1838
34087: WILLINK, GUILIELMUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de beneficio cessionis bonorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
32252: WILLINK, BASTIAAN, UIT AMSTERDAM - Burgerlijk sciëntisme en wetenschappelijk toponderzoek, Sociale grondslagen van nationale bloeiperioden in de negendtiende eeuwse bètawetenschappen. Academisch proefschrift [...] Rotterdam Erasmus universiteit 1988
25273: WILLINK, BASTIAAN - Heren van de stoom. De Willinks, Winterswijk en het Twents-Gelders industrieel patriciaat 1680-1980, Zutphen 2006, 367 pag., geïll.
32632: WILMINK, JEREMIAS HENRICUS, UIT BORNE - Quaestiones ad antiquitatem romanam pertinentes. Dissertatio litteraria inauguralis [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1877
54362: WIN, P. DE - De schandstraffen in het wereldlijk strafrecht in de Zuidelijke Nederlanden van de middeleeuwen tot de Franse tijd, bestudeerd in Europees perspectief. Brussel, 1991.
39889: WINCKEL, L.F.A. - De militaire loopbaan van den luit- generaal Karel van der Heyden, Utrecht [ 1896??] 179 + 9 pag., met portret in fotogravure. Gebonden ( voorplat hoek licht beschadigd.}
22915: WINCKEL, VAN - Nieuwjaarswens van Joris en Emma van Winckel, Antwerpen 1953, gedrukt, 2 p.
61192: WINCKLER, JEAN BENOIT - La Maison de Sommerset le long du ravage (mirrored)
36207: "WINCKLER, BERNHARD; PRAESES: JANUS, JOHANN WILHELM" - Dissertatio theologica qua Barbariem medii aevi in contemptu scripturae S. conspicuam ...... Wittenberg Prelo Creusigiano 1721
30853: WINDEN- TETTEROO, GEMMA M.M. V. - Mijn dagboek. Oorlogs Kroniek van Kees Tetteroo 1936- 1945, Zaltbommel 2007, 517 pag., geb., geïll.
54678: WINDISCH-GRATZ, GRAF J.N. - De la peine de mort et de la torture. [Stiekna, 1801].
43931: WINKEL, P.S., - Drechterland, Hoorn 1936, 83 pag.
36615: WINKEL-RAUWS, HELENA, UIT 'S-GRAVENHAGE - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627 Amsterdam N.H. Uitg. Mij. 1946
19371: WINKLER PRINS, A. - Beschouwingen uit de veenkoloniën.
57047: "WINKLER, T.C.; " - De geologie voor beschaafde lezers bevattelijk behandeld, uit het Duits, 2 delen. Leiden 1859
38070: WINKLER, D. - De lotgevallen van Sancho Panza als goeveneur van het eiland Goedkoopenburg. Uit het Spaans vertaald door D. Winkler. Met een voorbericht van dr. T. C. Winkler. Met 10 chromolithographiën. Amsterdam, gebroeders Binger, n. d. [ca. 1872].
58776: WINLOVE, SOLOMON, - A Collection of the Most Approved Entertaining Stories, Calculated for the Instructions and Amusement of all the little Masters and Misses in the vast Empire. By Solomon Winlove, Esq. A New Edition. London, Printed for E. Newbery, by J. Cundee, n.d. [1780].
32248: WINTER, P.J. VAN - Engeland en Cromwell. Groningen-Batavia J.B. Wolters 1939
63273: WINTER, ANTHONIE DE (1652/3-AFTER 1733) - VERSCHEYDE T'ZAMEN-GEVLOGTE NAAM-LETTEREN OF CHIFRES ...., Amsterdam Louis Renard.
5073: WINTERS, C. - De voorouders en de afstammelingen van Hendrik Winters en Grietje Steffens. Haren 1983, 78 p., geïll.
5041: WINTERSHOVEN, E. VAN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Van Wevelinchoven. Z.p. z.j., 40 p.
31011: WINTERSHOVEN, E. VAN - Genealogische aanteekeningen betreffende Maastrichtsche familie Lenarts, Maastricht 1905, 26 pag., geïll.
32780: WINTGENS, BERNARDUS ANTONIUS, UIT OLDENZAAL - Disputatio juridica inauguralis, de conatu delinquendi ejusque puniendi ratione [...] Groningen W. van Boekeren 1822
63113: WINTTER, HEINRICH E. VON (1788-1825) - Wolfgang Amadeus Mozart.
34291: WISELIUS, GUSTAVUS JANUS GUILIELMUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de jure deliberandi et beneficio inventarii [...] Amsterdam D. Groebe 1840
54367: WISSENBACH, JOHANNES JACOBUS - Disputationes ad instituta imperialia, 3e druk. Franeker, J. Wellens, S. Arcerius, H. Prigge, 1666.
63269: WIT, JACOB DE (1695-1754) - TEEKENBOEK DER PROPORTIEN VAN'T MENSCHELIJKE LICHAAM, Geïnventeerd en Geteekend door JACOB DE WIT. [Les Proportions du Corps Humain].
60727: WITDOECK, JAN (CA.1615-AFTER 1642) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - M. TVLLIVS CICERO. (bust of Cicero)
42303: WITGEEST, SIMON [WILLEM GOEREE?] - Het nieuw' vermeerdert natuerlyck tover-boeck of speel-toneel der konsten. 10e druk, Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1715 [te koop bij E. de Grieck te Brussel].
27885: WITKAMP, P.H. - Gedenkboek van Neerland's vijftigjarig grondwettig volksbestaan onder het Huis van Oranje, Dordrecht, 1865, 212 pag., geb., geïll. met 6 lithos, waarvan 5 in kleur.
31788: WITKOP, NICOLAUS THEODORUS, UIT ZUTPHEN - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1871
22427: WITSEN ELIAS, FABRICIUS - Aangifte tot ondertrouw dd. 4-10-1786 van P. Witsen Elias en A.W.C. Fabricius. Deels gedrukt, 4° oblong.
24572: WITSEN, E.A. - "L'Art de batir les vaisseaux et d'en perfectionner la construction; d'e les garnir de leurs apparaux, les mettre en funin, les manoeuvrer & Avec la coupe d'un vaisseau du premier rang, les devis de plusieurs sortes des vaisseaux, les outils & machines des ateliers de construction, les instruments de mathematique servans à la Navigation, leurs Descriptions & Figures; diverses listes & tables concernamt la construction, l’equipement, &c. Outre les pavillons de divers etats. "
28649: WITSEN GEYSBEEK, P.J. EN G. ENGELBERTS GERRITS - Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, 8 delen, Amsterdam 1825-1829, per deel ca. 400 pag., orig. karton. Geillustreerd met gravures.
65060: WITT HUBERTS, F. DE - Zwaarddansen, Scheveningen z.j., [ 1932 ? ], 70 pag., geïll.
60173: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - DOORSNEEDE VAN HET GEBOUW INDE LENGTE. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60167: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - TOONEEL-GORDYN. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60177: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - TROMMEL INDEN VOORGEVEL. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
36791: WITTE, H - Tuinen, villa's en buitenplaatsen. Handleiding tot het ontwerpen, aanleggen en beplanten van kleinere en grootere tuinen, villa's, buitenplaatsen en mozaiekperken. Leiden 1876, orig. paper covers ( with tears ).
16992: WITTE, A. E.A. - In memoriam Charles Nypels. 1893-1952. Amsterdam: Lettergieterij ‘Amsterdam, 1953.
60171: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - DEN VOORGEVEL. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
37073: WITTE A.J. E.A. (RED.) - Zeeuwse Kwartierstaten, 1992 t/m 2000 ( 54 nummers ), ca. 2500 pag.
47067: WITTE, H., - In Saksisch Zwitserland, Haarlem 1871, 159 pag., geb.
31684: WITTE VAN CITTERS, J. DE, UIT , 216, - V. theses juridico-politicae [...] Leiden 1839
60179: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - BEELDWERK TUSSCHEN DE COLOMMEN. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60175: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - DE DEUREN. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
32326: WITTEMAN, PETRUS JOHANNES, UIT NIEUWENDAM - De grens tusschen recht en feit in de burgerlijke cassatie. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Koersen 1921
35947: WITTENROOD, FRANCOIS LOUIS, UIT MODJOKERTO - Stellingen ..... Leiden L. van Nifterik 1897
56565: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F., - Het Haagsche Scherpschuttersgilde Petit St. Hubert, z.pl., z.j., 39 pag., geïll.
56595: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F., - Officiele stukken betrekking hebbende op vijfentwintig jaar openbaar leven, 1904-1929, uitgave in eigen beheer [1929].
6311: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Genealogie van het geslacht Wittert (Wittert van Hoogland en Emiclaer, Wittert van Valkenburg, Wittert van Colverschoten, Wittert van Bloemendael, Wittert van Westrum, Wittert van der Aa), z.pl. 1938, 144 p., geb., geïll., gedrukt op Oud-Hollands papier. (Bevat o.m. beschrijvingen van de heerlijkheden en huizen Hoogland, Coelhorst, Langebackersoord, Ysselmonde, Tuyll, Schonauwen, Kleine Loo, Gruysbeek, Colverschoten, Valkenburg, Torenvliet, Lagewoert, Lange Ruige Weyde, Bolsward, Bloemendael, Sa
30963: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Portretten van voorouders van de kinderen van E.B.F.F. Wittert van Hoogland en Christina H. Snouckaert van Schauburg, gehuwd op Lunenburg 6- 4- 1904, groot 4o, 230 pag., gebonden in blauw linnen, geïllustreerd met een groot aantal portretten en andere afbeeldingen.
5105: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van Wijkerslooth. Z.p. z.j., 27 p.
23329: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Van Beerenbroeck, z.pl., z.j., 174 pag., geb. in blauw linnen band, met afb. van familiewapen.
31686: WITTEVEEN, FOLKERT JOHANNES, UIT METZLAWIER - Dissertatio medica inauguralis, de delirio tremente [...] Groningen J.J. Homkes 1822
32066: WITTEVEEN, FREDERICUS, UIT METSLAWIER - Dissertatio iuridica inauguralis, ad locum C.P.G. de homicidio [... Groningen J.M. van Bolhuis 1811
35997: WITTEVEEN, FREDERIK SIJBRAND, UIT METSLAWIER - Stellingen .... Leiden IJdo 1896
35945: WITTGENSTEINER, LEVIE MOSES, UIT OOTMARSUM - Stellingen.... Groningen J. Creemer 1873
56995: "WOELDEREN, C.A. VAN;" - Paardrijden. Eene handleiding voor den ruiter, naar het Grieksch van Xenophon. 's-Gravenhage 1915, 85 pag., geïll.
30885: WOELDERINK, B - Inventaris van het archief van de Rotterdamse tak van de familie Van Rijckevorsel, Rotterdam 1969, 24 pag.
32260: WOLDRINGH, WICHERUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, qua duae quaestiones juris publici belgici explicantur [...] Groningen Joannes Henricus Bolt 1836
32262: WOLDRINGH, JOHANNES GERARDUS, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, de exheredatione bona mente facta, secundum principia iuris naturae, romani, et patrii [...] Groningen Wijbe Wouters 1806
56517: OVIDIUS / J. DE WOLF, - De herscheppingen van Ovidius, ofte konstryke fabelen, op een nieuwe (....) wijze opgesteld (.....) in rym gesteld door J. de Wolf, Gent, Fernand 1779.
19559: WOLF, J.W. - Nederlandsche volksoverleveringen, verzameld en met aanmerkingen voorzien. Opnieuw bewerkt en met bijvoegselen vermeerderd, 3 stukken (pp 1 - 330) [niet verder verschenen].
38339: WOLF, JACOB - De tabak en de tabaksfabrikaten, omvattend de geschiedenis, de teelt (....). Voor Nederland bewerkt door S.C.J. Bertram, Leiden [ ca. 1913 ], 445 pag., geb., geïll.
36371: WOLF, JOHANN CHRISTIAN, UIT LEIPZIG - Meditatio philosophica qua quaestionem num boni disputatores evadant boni cives Wittenberg ? 1721
4079: WOLF, M.M. DE EN M.W. DE - Het Enkhuizer regentengeslacht Van Loosen en aanverwante geslachten. 's-Gravenhage 1972, aangevulde overdr. Ned. Leeuw (1971), 140 p., geb., geïll.
31962: WOLFF, DIDERICUS ENGELBERTUS GULIELMUS, UIT ZWOLLE - Specimen literarium continens observationes de textu masorethico veteris testamenti [...] Amsterdam W.H. Kirberger 1858
35639: WOLFF, DANIEL SIGMUND - Discursus polemicus de ratione belli offensivi et defensivi usque ad terminum declarationis commode suscipiendi breviter at tamen dilucide, in ejusmodi re quantum expediebat consignatus: In fine cujus affixa est Denunciatio studii polemici. Renatae optimae rei militari et ipsi integrae polemicae facultati percommode praelucens. Halle David Salfeld 1677
32586: WOLFF, GERARDUS PETRUS JOANNES, UIT AMSTERDAM - Specimen anatomico-pathologicum de monstris sireniformibus [...] Amsterdam J. van der Hey & Zoon 1839
33925: WOLTERBEEK, JANUS ISAACUS, UIT UTRECHT - Specimen pathologico therapeuticum de gangraena [...] Utrecht Otto Joannes van Paddenburg 1796
47859: WOLTERS, W.P., - Een artistiek klaverblad, 2 delen, Leiden, v. Doesburg 1885.
27863: WOLTERS, HINDRIK - Geloofs belydenisse van den ondergetekende omtrend het erf-stadhouderschap. z.pl. [ Groningen?], z.j. [ 1787? ], 32 pag., blanco papieren omslag.
32062: WOLTHERS, WOLTER, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de auctoribus, sociis et fautoribus delictorum, eorumque poenis [...] Groningen N. Folkers 1823
65061: "WOLZOGEN, ERNST VON; F.Z. MEHLER (VERT.)" - De kinderen van hare excellentie. Roman. Amsterdam, A. van Klaveren, [1889].
5415: WOOD, HELEN E. - Life and times of the Dorsman family. From the Netherlands to Australia, z.pl. 1993, ca 100 p., geb., geïll.
59157: WOOD, J. R. AND SERRES, J., - Diplomatic Ceremonial and Protocol, London Macmillan press, 1979, 378 pp.
65063: WORLDMAP - Worldmap with two globes next to each other, in color, pasted on cardboard.
64991: WORLIDGE, THOMAS (1700-1766) - Male head in profile with a turban. (Mannenhoofd met tulband).
64992: WORLIDGE, THOMAS (1700-1766) - Standing man in tulban and furred hat (Staande man in tulban en muts van bont).
64990: WORLIDGE, THOMAS (1700-1766) - Caricature head profile/Tronie (Karikaturaal portret).
64993: WORLIDGE, THOMAS (1700-1766) - Family and a dog (Familie met hond).
22907: WORMERVEER, DEKKER - Nota van Jan Dekker, d.d. Wormerveer 1903, deels gedrukt, 1 p.
35337: WORST, H.G.W. - Rol van den 9en Juli 1929. Buitengewone Gerecht-zitting van den Hove gezeteld in Hotel de l'Europe te Amsterdam ter gelegenheid van de promotie van den heer Mr H.G.W.Worst . [menu] 1929
19631: WORTELBOER, J.P.A. - Wortelboer. Een geslacht uit de Veenkolonien.
20395: WOUDE, S. V.D. ( RED. ) - Studia bibliographica in honorem Herman de la Fontaine Verwey, Amsterdam 1966. ( op titelpagina ), 1967 ( verso titelpagina ), 1968. ( op los errata-strookje en in colophon ). 478 p., geb., geíll., met stofomslag.
22913: WOUDT - Nieuwjaarswens van Klaas en Mieke Woudt, december 1953, gedrukt, 2 p.
38141: WOUTERS, D - Bittere pillen. Satirische liederen, 's- Gravenhage 1943, geb., geïll.
42218: WRAXALL, JUN., N. - Reis naer verscheiden noordelyke gedeeltens van Europa, voornamelyk naer Koppenhagen, Stockholm en Petersburg. Middelburg / Amsterdam, Abrahams / Warnars, 1778.
62032: WRIGHT, JOHN (C. 1740-AFTER 1779) AFTER HALS, FRANS (1585-1666). - Van Goyen his Wife and Child.
20663: WRIGHTSON, K. A.O. - Poverty and piety in an English village Terling, 1525-1700, New York 1979, 200 pag., hardcover with dust jacket. Good copy.
41405: WSTINC, HUGO / MULLER FZ., S - Het rechtsboek van den Dom van Utrecht door Mr. Hugo Wstinc, uitgegeven door S.Muller Fz., 's-Gravenhage 1895, 328 pag.
60531: WTENBROUCK, MOYSES VAN (1595-BEFORE 1647) - Abraham and Isaac
32064: WTTEWAALL VAN STOETWEGEN, HENRICUS ASUERUS, UIT AMERSFOORT - Dissertatio historico-juridica inauguralis de veteri ordine judiciorum apud Hollandos [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1834
54759: WTTEWAALL, HEER VAN SOETWEGEN, H.A. - Contra protest en beklag van mr. Hendrik Assuerus Wttewaall, eersten burgergermeester [sic] der stad Utrecht, tegens het protest van den heer C.B. Albinus, alderjongsten raad in de vroedschap der selver stad, van den 22-1-1748. z. pl., [1748].
32070: WULP, JOHANNES CAROLUS VAN DER, UIT , 216, - Specimen literarium inaugurale continens observationes criticas in locos nonnullos scriptorum utriusque linguae [...] Leiden P. Engels 1849
2817: WUMKES, G.A. - De gereformeerde kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796). (Diss.) Groningen 1904, 173 p.
40079: WURFBAIN, M.L. E.A., - Leids zilver, Leiden, De Lakenhal, 1977, 171 pag., geïll.
36577: WURM, JOHANNES FRIDERICUS, GYMN. PROF. - Sacra natalitia augustissimi ac potentissimi regis Wurttembergiae rel. rel. Friderici .... Stuttgart Maentler 1815
32242: WYBENGA, CORNELIUS, UIT FRANEKER - Disputatio juridica-inauguralis, de dotis evictione secundum jus romanum [...] Groningen J. Römelingh 1835
40523: WYBRANDS, A.W., - Gesta abbatum orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariengaarde in Friesland, Leeuwarden 1879, 275 pag., geïll.
41341: WYCK [WIJCK], H.W.M. V.D. - De kasteeltekeningen van Roelant Roghman I, Alphen a/d Rijn 1989, 265 pag., geb., geïll., met stofomslag, goed exemplaar.
31724: WYCKERHELD BISDOM, ANNEUS CAROLUS, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de publico ministerio [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
33477: WYCKERHELD BISDOM, CAROLUS JANUS JACOBUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de transmissione hereditatis praecipue ex jure hollandico [...] Leiden Abraham en Janus Honkoop 1802
33511: WYCKERHELD BISDOM, DIDERICUS RUDOLPHUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis, an et quatenus peritis in sua arte sit credendum [...] Leiden Samuel en Johannes Luchtmans 1761
33923: WYNPERSSE, SAMUEL JOANNES VAN DE, UIT GRONINGEN - Dissertatio philosophica inauguralis de aestu marino [...] Leiden Sam. en Joann. Luchtmans 1780
36459: WYNPERSSE, DIONYSIUS VAN DE, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis ad locum juris Romanis qui est de fideicommissis Leiden Hazenberg 1822
33104: WYT, WILLEM MELCHIOR, UIT ROTTERDAM - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1901
24636: WYTTENBACH, DANIEL - Praecepta philosophiae logicae. Amsterdam, C.N. Guerin, 1781.
7208: "[BULWER-LYTTON, EDWARD, PS. PISISTRATUS CAXTON]; T. VAN WESTRHEENE WZ." - Wat zal hij er meê doen? Vertaald uit het Engels door T. van Westrheene, Wz. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1858-1859. [4 delen]
37491: XIAOMINGXIONG ( SAMSHASHA ) - Zhongguo Tongxingai Shilu ( History of homosexuality in China )
38341: XIVREY, J. BERGER DE - Recherches sur les sources antiques de la littérature Francaise, Paris 1829, 288 pag., full linen, good copy.
33921: YPEIJ, NICOLAUS - Oratio de ordinariorum tributorum natura optimoque ea exigendi modo [...] Franeker Gulielmus Coulon 1765
33533: YPEIJ, NICOLAUS - Oratio inauguralis de mumimentis [...] Franeker Guilielmus Coulon 1749
61467: YPEIJ, A. - Geschiedenis van het Patronaatregt anders genoemd Kollatieregt, in verband met Christelijk Kerkbestuur sinds vroeger Tijden tot den tegenwoordigen Tijd.
38213: YPEIJ, A. EN H.O. FEITH - Oudheden van het goorecht in Groningen, ontleend uit den giftbrief van Hendrik III aan de St. Martenskerk van Utrecht van 1040, Groningen 1836, 351 pag., geb. in moderne linnen band. Goed exemplaar.
33519: YPEIJ, NICOLAUS - Oratio funebris in obitum [...] Guilielmi Lorei [...] Franeker Guilielmus Coulon 1744
2843: YSSELSTEYN, N.J. VAN - De Fransche protestanten en de Nederlandsche Republiek in den jare 1625. (Diss.) Leiden 1857, 115 p. Exemplaar waarbij meegebonden: E.B. Swalue, Verslag en inhoudsopgave van het academisch proefschrift ... door N.J. van Ysselsteyn. Z.p. z.j. Geb., 28 p.
2841: YSSELSTEYN, G.T. VAN - "Geschiedenis der tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der kunstnijverheid. 2 dln. Leiden 1936. Geb., geïll.; 314, 554 p."
35185: YSSELSTEYN, JAN LEONARDUS NICOLAAS VAN, UIT ZIERIKZEE - Eenige aanteekeningen omtrent de voogdij over den minderjarigen koning Zierikzee A.M.E. van Dishoeck 1884
54399: ZAALBERG PZN., J.C. - Aan mijne vrienden te 's-Gravenhage. Afscheidsgroet. 's-Gravenhage, M.M. Couvée, 1867.
55914: ZAALBERG, A.P. - Handleiding voor de politiebeambten bevattende alle wettelijke bepalingen tegen wier overtreding straf is bedreigd. Alphen, 1889.
54398: ZAALBERG PZN., J.C. - Eene verklaring, eene briefwisseling en een treurig geschiedverhaal. Woorden aan mijne vrienden. 's-Gravenhage, H.C. Susan, 1864.
22285: ZAAMSLAG(Z), WISSE, DE PUTTER, HOUG - "“Digte boek voor Marinnus W (?) de Putter, anno 1794”, oblong 4° schrijfboek met sierpapier omslag met 25 bladen met daarop gekalligrafeerde korte gedichten."
32912: ZADOKS, SIMON, UIT DORDRECHT - Geschiedenis der Amsterdamsche concessies. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Van Holkema en Warendorf 1899
22557: ZAHN, ERNST - Vijf brieven, d.d. Meggen (Zwitserland) 1949, 1951, 1952, enkele getypte gedichten, enkele krantenknipsels, twee rouwkaarten, etc., alles van of betreffende de dichter Ernst Zahn (overleden in 1952 op 85-jarige leeftijd). Manuscripten.
6531: ZALTBOMMEL - De verrassing van Salt-Boemel na 350 jaren herdacht. Gedenkboek uitgegeven door het feestcomite. Zalt-Bommel 1922. Geb., 47 p.
35445: "ZANDERUS, CHRISTIANUS, UIT STOLP. POMMEREN; PRAESES: PECHLIN, PETRUS" - Disputatio ethica de summo hominis bono [...] Rostock Joachim Fuess 1616
19347: ZANDSTRA - [Nakomelingen van Wytze Hanzes [Zandstra] (1733-1810) en Ymkje Klazes (1734-1813)], folio, zeer brede tabel, gevouwen in half linnen band. Nakomelingen: Zandstra en Hoogland.
4717: ZANTEN JUT, S.M. VAN - Inventaris van het familiearchief Van Spaen. 's-Gravenhage 1953, 138 p., met tabellen, geïll.
42190: ZAUNSLIFER, PETRUS - Tafereel van overdeftige zinnebeelden, gemaelt naer de deuchden, ondeuchden, gemoetsdriften der menschen (...) eerst beschreven door Cesare Ripa, Pierius Velerianus, Orus Apollo en anderen, maer nu in meerder orde gebracht (...) en (...) verklaert. Amsterdam, Onder de Linden, 1722.
47064: ZAY D'ARTH, DOCTEUR, - Goldau et son district, tel-qu'il etoit ci-devant et comme il est actuellement, Luzern, Meyer, 1808, 45 pag., no covers.
35789: ZEE, HENDRIK VAN DER , UIT NES(AMELAND) - Onderzoekingen over de werking van beluchte contactbedden Amsterdam Paris 1930
4127: ZEE, C.A. VAN DER - Matenesse en het Huis te Riviere. Schiedam 1939, 104 p., geïll.
22737: ZEELAND, DICHTER JACOB VREEKEN - Collectie geschreven en gedrukte stukken betreffende leven en werk van de Middelburgse onderwijzer, schoolhoofd en dichter Jacob (Kobus) Vreeken ( 1870 - 1931), afkomstig uit zijn nalatenschap.
27883: ZEEMAN, H - 's-Gravenhage en Amsterdam. Roemrijke herinnering aan de gedenkwaardige dagen van den 12den tot den 30sten November 1813, Amsterdam, v.d. Made, 1863, 39 pag., gebonden in fraai linnen stempelbandje, goud op snee. Mooi exemplaar.
50811: ZEEMAN, H., - Het leven en de daden van Willem den Tweeden, prins van Oranje-Nassau, in gesprekken tusschen een vader en zijne kinderen, Amsterdam, Koster, 1832.
54404: ZEEUWSCHEN OESTER, EEN - Leven en lotgevallen van den wereldberoemden mr. C.J. Pické, voor een blaauwen maandag minister van justitie, door een Zeeuwschen oester. Amsterdam, Nieuwe Boekhandel, [1866].
32182: ZEGERS, BERNARD JOHANNES MARTINUS, UIT HAAKSBERGEN - Studies on Fd-fragments of human immunoglobulins. Proefschrift [...] Utrecht Elinkwijk 1974
34045: ZEGERS VEECKENS, JR, LAMBERTUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Specimen juridicum inaugurale de domicilio ex jure Belgico [...] Amsterdam P.N. van Kampen 1841
58611: ZEGERS, J.G.W., - Luchtmachtmachtorganisaties en oorlogsvliegtuigen der belligerenten in West-Europa, 4e druk, Assen, 1940-1941, 153 pag., geïll.
35753: ZEIJLMANS VAN EMMICHOVEN, CORNELIS P.A., UIT SEMARANG - Geologische onderzoekingen in de Sierra de Los Filabres (Provincie Almeria, Spanje) Delft Waltman 1925
42423: ZEILLER, MARTIN - Wegh-wyser ofte reysbeschryvingh, vertoonende de besonderste vreemdigheden en vermakelijckheden die in't reysen door de koninckrijcken Spanien, Portugael en d'aengrensende landen te sien zijn. Amsterdam, N. v. Ravesteyn, 1650.
6345: ZEITSCHRIFT - Familien-post. Zeitschrift für alle Zelle- und Sippenangehörige, jrg 2 nr 12 (1952), jrg 3 nrs 1, 3, 4, 5, 6, 7 (1953)
32258: ZELDAM, JOHAN GERRIT TEN, UIT DEVENTER - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1897
56489: ZELLING, E.J., - Gesiena, een leesboek voor de bovenste afdeeling der laagste klasse, 2e druk, Winschoten, Huisingh 1846, 36 pag., geill.
31586: ZEPER, JACOBUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens observationes nonnullas juridicas [...] Groningen H. Eekhoff 1835
36511: ZEVENBERGEN, W. - Leemten in de wet. Rede Amsterdam Van Bottenburg 1920
20507: ZEVENBOOM, K.M.C. EN D.A. WITTOP KONING - Nederlandse gewichten. Stelsels, ijkwezen, vormen, makers en merken. 2e aangevulde druk, Lochem 1970, 255 pag., geïll.
32472: ZIEGLER, KASPAR - "Commentatio de origine et incrementis iuris canonici. Editio novissima. Jena Joh. Christoph. Croeker 1745"
36241: "ZIEGLER, FRIEDRICH ADOLPH DE, UIT LUSAT. SUP.; PRAESES: BECMAN, JOHANN CHRISTOPH" - Laudes regales ad illustrandam acclamandi formulam VIVAT ..... Frankfurth/Oder J. Schrey & H.J.Meyer 1684
60794: ZIEGLER (CIEGLERUS), GEORG - Konst-spigel der Weereldlikke vermaken. Vertoonende het wonderlik gewoel der kaizeren, koningen, vorsten en geleerde lieden, om te koomen tot de bezittinge van het hoogste goed (...).
6795: "ANONIEM (VERT.); F. ZIEGLER" - De groote wereld en goedhartigheid. Een famielie-tafereel. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. 3e druk. Amsterdam, G. Roos, 1825.
22857: ZIJL, VAN - Brief van C. van Zijl, d.d. Giessen-Nieuwkerk 1917, manuscript, 1 p + enveloppe met afb. van een houten vat.
2869: ZIJPP, N. VAN DER - Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland. Arnhem 1952. Geïll., 263 p.
32176: ZIJST, WOUTER ADRIAAN VAN, ADVOCAAT TE UTRECHT, GEB. TE WIJK BIJ DUURSTEDE - De nationaliteit van schepen beschouwd uit een internationaalrechtelijk oogpunt. Proefschrift [...] Amersfoort J. Valkhoff 1897
63995: "ZILKEN, PHILIP (1857-1930) AFTER MAUVE, ANTON (1838-1888); PRINTED BY ROELOFFZEN & HÜBNER (FL. 1885-1898)" - Man working in the fields.
31580: ZILLESEN, HENDRIK, UIT AMSTERDAM - Over administratieve rechtspraak. Leiden P. Somerwil 1880
40065: ZIMMERMAN, A.R. E.A., - Pallas Leidensis 1925, Leiden 1925, 365 pag., geb.
42084: ZIMMERMANN, W.F.A. / H. VALERIUS - Les phenomenes de la nature, leurs lois et leurs applications aux arts et a l'industrie d'apres le dr. W.F.A. Zimmermann, par le dr. H. Valerius. 2 volumes, Paris etc., 1858.
36161: "ZIMMERMANN, JOHANN, UIT NETZESCAVIA VARISCUS; PRAESES: BERGER, JOHANN WILHELM" - De literis laureatis .... Wittenberg Christian Schroedter 1711
36335: "ZIPPEL, DANIEL, UIT MARGLISSA; PRAESES: SELIGER, GOTTFRIED" - Conamen apologiae pro Josepho Patriarcha qui minus recte Kylokomanteias arguitur .... Leipzig Goezius 1704
56751: ZOETE, J. DE, - Koppermaandagprenten: Verkenning van een Nederlandse grafische traditie. Copper monday prints: Observations on a Dutch printing tradion, Grary Schwartz, 's-Gravenhage 1991, 225 pag., geïll.
38593: ZOETE, J. DE (RED.) - De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw, Kerstnummer Grafisch Nederland 1995, 127 pag., geïll. Goed exemplaar.
22595: ZOETERWOUDE, VAN RENESSE, VAN GROENENDIJCK - Onderhands huurcontract dd. 19-1-1636 waarbij Nicolaes de Renesse, heer van Assendelft etc., als vader van zijn minderjarige kinderen bij de overleden Agnes van Renesse van der Aa verwekt, land verhuurt aan mr. Johan Ripperts Groenendijck, burgemeester te Leiden,. Manuscript, folio, 3 p.
25619: ZOLLIKOFER, G.J. - Einige betrachtungen über das Uebel in der Welt, nebst einer Warnung vor den Sunden der Unkeuschheit, und andern Predigten, 3e auflage, Leipzig 1789. Full leather, (8) + 264 pag.
5669: ZOM, A.M.C. - Inventaris van het archief van de familie De Jonge van Zwijnsbergen ca 1760-1960, ‘s-Hertogenbosch 1976, 118 p.
14940: AVANTUURLYK ZOMERTOCHTJE - Het avantuurlyk zomer-tochtje of Omlands reisje, uit Holland door ‘t Sticht Utrecht, Overyssel, Gelderland, Cleefsland, de Myery van den Bosch, Breda, enz. [...] Amsterdam, Jacobus Loveringh 1734. [Gebonden met:] De vermakelyke Haagsche reize of ‘t geselschapje van sessen [...]. Nijmegen, Johannes de Reyver, 1751.
22535: ZON, VAN - Brief van Sara Maria van Zon, dichteres te Utrecht betr. haar Eeuwgetijde van de Munsterse vrede, dd. Utrecht 21-12-1748, Manuscript, 4°, 4 p.
22661: ZONNECIRKEL, JANSEN - Aantekeningen van Pieter Jansen, d.d. 2 november 1695 betr. ‘Kunst der zeevaert’. Groot blad papier (37x24 cm), tweezijdig beschreven met 5 ‘exempelen’ of voorstellen betr. de zonnecirkel en ‘sondaghs letters’.
52416: ZORGDRAGER, C.G. / A. MOUBACH, - Bloeyende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visschery (...) Met bijvoeging van de walvischvangst (...) door A. Moubach. Amsterdam, Oosterwyk, 1720.
60217: ANDERS ZORN (1860-1920) - Effet de Nuit III
36149: ZORN, PETRUS, UIT HAMBURG - Dissertatio historico-theologica de catacombis seu cryptis sepulchralibus SS martyrum Leipzig J.C. Brandenburger 1703
35851: ZUBLI, BERTHOLD JUSTUS DANIEL, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1896
40045: ZUIDEMA, W., - Wilhelmus Frederici, persona van Sint Maarten te Groningen (1489-1525) en de Groninger staatkunde van zijn tijd, Groningen 1888, 168 pag. [ dissertatie ].
54413: ZURCK, EDUARD VAN - Codex Batavus, waer in het algemeen kerk-publyk en burgerlyk recht van Hollant, Zeelant en het ressort der generaliteit kortelyk is begrepen, getrokken uit alle de edicten, ordonnantien, placaten en resolutien voor de oprechtinge der Republyk en wel byzonder der staetsbestieringe van Hollant en West-Vrieslant tot op den jare 1710 gemaekt en uitgegeven. 2e druk [...] vervolgt tot op den jare 1724. Delft, A. Beman, 1727.
35379: ZUYLEN VAN NYEVELT, R. VAN - Prent voor de promotie van Mr R. van Zuylen van Nyevelt Utrecht Nikerk 1883
31620: ZUYLEN VAN NIJEVELT, JOAN ADRIAAN HUGO VAN, UIT , 216, - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1876
31618: ZWAAN, JOHANNES DE, UIT , 216, - II Petrus en Judas. Textuitgave met inleidende studiën [...] Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1909
28565: ZWAAN, J - Nederlands-Indië 1940-1946, 3 delen, Den Haag 1980-1985, 269 + 275 + 288 pag., geb., geïll., met stofomslag.
32576: ZWAGER, HAJO HENDRIK, UIT HILLEGOM - De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa. Een historische studie. Proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1958
58315: ZWART, KEES, - Vogelboek. Zangers en krassers bij huis en schuur, 2e druk, Zutphen 1918.
2867: ZWARTS, JAC. - Hoofdstukken uit de geschiedenis der Joden in Nederland. Zutphen 1929. Geb., geïll., 278+17 p.
17666: "ZWEERTS, PHILIP (VERT.); JACQUES PRADON" - Scipio, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1736.
26049: ZWETSLOOT, T.J.G.H. E.A. - Zwetsloot. Een oud Rijnlands geslacht, z.pl. 197 8, ca. 200 pag., in ringband.
6229: ZWICKY, J.P. - Die Familie Vogel von Zürich, Zürich 1937, 269 p., geb., geïll., met losse tabellen (oplage 100 ex.)

3/9