Antiquariaat A.G. van der Steur
Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem, The Netherlands, Tel.: +31 (0)23 5311470 | Fax: +31 (0)23 5420670            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
16189: BEVERWIJK - Gids voor Beverwijk, Hilversum, Ned. Uitg. en Reclame Bureau [1931], 44 p.
6994: BEVERWIJK, J.M. VAN - De Hervorming, bijzonder in Nederland. Dichtstuk, opgedragen aan alle Protestanten in de Nederlanden, bij het derde Eeuwgetijde der Kerkhervorming. 2e druk. Den Bosch, J.P. Hoffers en Zoon, 1818.
25073: BEVERWYCK, JOAN VAN - Alle de wercken, zo in de medicyne als chirurgie [4 werken in 1 band]. Amsterdam, J.J. Schipper [1660].
58803: BEVERWYCK, JOH. VAN., - "Van de wtnementheyt des vrouwelicken geslachts. Versiert met kopere platen; ende verssen van Mr Corn. Boy. Tot Dordrecht, voor Jasper Gorissz. Boeck-verkooper, wonende by de Wijnbrug in de Griffioen, Anno 1639. First edition,(16)+ 679 pp."
42549: BEVERWYCK, JOHAN VAN / JACOB CATS - Schat der gesontheydt, 3e druk, met versen verciert door heer Jacob Cats. 2 delen in 1 band, Dordrecht, voor M. Havius gedrukt door H. v. Esch, 1640.
42552: BEVERWYCK, JOHAN VAN - Schat der ghesontheyt, verciert met historyen, kopere platen, als oock met verssen van heer Jacob Cats, 7e druk (...) op nieus vermeerdert met het steen-stuck van dezelve autheur. 2 delen in 1 band, Amsterdam, J.J. Schipper, 1649.
42553: BEVERWYCK, JOHAN VAN - Schat der gesontheyt, met verssen verciert door heer Jacob Cats. 2 delen in 1 band, Dordrecht, voor M. Havius gedrukt door H. v. Esch, 1636 [op titelpagina tweede deel: 1635, colophon 2e deel 1636].
42555: BEVERWYCK, JOHAN VAN - Schat der ongesontheyt ofte genees-konste van de sieckten, verciert met historyen ende kopere platen, als oock met verssen van heer Jacob Cats. 2e druk, Dordrecht, Jasper Gorissz, 1644 [op titelpagina 1e deel 'gedruckt by Hendrick van Esch']. [gebonden met:] Lof der medicine ofte genees-konste (pp. 1-34) [en:] Bergh-val ofte wederlegginge van Michiel de Montaigne tegens de nootsakelickheyt der genees-konste (pp. 35-152).
42570: BEVERWYCK, JOHANNES VAN - 't Begin van Hollant in Dordrecht. Mitsgaders der eerster stede beschrijvinge. Dordrecht, J. Gorrissz., 1640.
50983: BEVERWYCK, JOH. VAN - Inleydinge tot de Hollantsche genees-middelen ofte kort bericht dat elck landt genoegh heeft tot onderhoudt van het leven, ende de gesontheyt der inwoonders. Dordrecht, Jasper Gorissz, 1642. Gebonden met: Dezelfde, Van de blauw-schuyt, de eygene ende gemeene sieckte van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt, etc., met de eygene ende gemeene kruyden aldaer wassende te genesen. Dordrecht, H. van Esch, 1642.
39796: BEYDALS, P. E.A. - Kroniek der stad Delft, Delft, lijm en gelatinefabriek Delft 1936, 102 pag.
54108: BEYER, S. - Antwoordt op een zeker faem-roovend laster-schrift door Henricus Slatius uytghegheven ende den 14 ende 15 Mey int openbaer tot Bleyswijck aengheslaghen, teghens De Schuer-predicanten (...). 2e druk, Rotterdam, D.J. van Hakendover, 1617.
32394: BEYER, GEORG - Thematum ex vario jure selectorum decem exercitationibus [...] Leipzig In bibliopolio Grossiano 1703
22315: BEYEREN VAN SCHAGEN, SLICHER - Eigenhandige verklaring d.d. ‘s-Gravenhage 11-9-1741 van Anthonie Slicher, raed ords in het Hof van Holland over een erboven in kleur getekend wapen Beyeren van Schagen. Manuscript, 1 p, folio, met de handtekening van Slicher.
3014: BEYERINCK, W.M. - Geslachtslijst van de familie Beyerinck. Utrecht 1917, 414 p.
39793: BEYERMAN, J.J. E.A. - A chronicle of Dordrecht, Dordrecht 1937, 62 pag., geïll.
35811: BEYERMAN, DIEDERIK HENDRIK, UIT WOERDEN - Over den invloed van het zenuwstelsel op de ademhaling Amsterdam Van Rossen 1900
3015: BEYERMAN, H.C. - Walvisvaart, wijnhandel & schilderkunst. De Rotterdamse reders Beyerman. Amsterdam 1995, 174 p., geb., geïll.
39589: "BEYERMAN, J.J.;" - Catalogus Jubileumtentoonstelling Gemeente-archief Dordrecht, Dordrecht 1960, oblong, 49 pag., geïll.
38829: BEYERMAN, J.A. - De Remonstrantsche Broederschap, Baarn 1907, 48 pag.
35451: "BEYERUS, IUSTUS ISRAEL, UIT FREIBURG; PRAESES: WILISCH, CHRISTIAN GOTTHOLD" - Numina jureconsultis olim sacra e veteri gentium memoria [...] Leipzig Immanuel Titius 1720
40389: BEYLAC, J.J. EN R. WIGMAN, - Sept soleils, sept lunes. Zeven zonnen, zeven manen, Amsterdam z.j., ongepagineerd, geïll., geb., als nieuw.
39327: BEYLEN, J. VAN E.A. ( RED.) - Maritieme encyclopedie, 7 delen, Bussum 1970- 1973, per deel ruim 300 pag., geb. in blauw linnen banden, geïll.
34418: "BEYMA, COERT LAMBERTUS VAN, ""KINGMA FRISIUS""" - Disputatio juridica inauguralis de lege scribonia Groningen P.S.Barghoorn 1832
32906: BEYMA, JULIUS MATTHAEUS VAN, UIT WEIDUM - Dissertatio juridica inauguralis, continens historiam curiae Frisiacae ab ejus ortuusque ad seculi XVI exitum [...] Leiden J.C. Cyfveer 1835
32875: BEYMA THOE KINGMA, SYBRANDUS GUILIELMUS HENRICUS ADRIANUS VAN, UIT WORKUM - Disputatio historica juris publici, continens historiam ordinum Frisiae a Carolo V usque ad ejuratum Philippum II, 1515-1581 [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
34805: BEYMA THOE KINGMA, COERT LAMBERTUS VAN, UIT WORKUM - Disputatio juridica inauguralis continens generalia quaedam delegatario particulari Groningen P.S. Barghoorn 1833
35845: BEYMA THOE KINGMA, TARQUINIUS JOHANNES, UIT HEERENVEEN - Stellingen .... Leiden Somerwil 1873
49884: BEYNEN, L.R., - Over het goede en schoone van letterkundige voordragt, 's-Gravenhage 1844, 19 pag., zonder omslag,
35498: "BEYSCHLAG, JOHANN BALTHASAR, UIT SCHWÄBISCH- HALLE; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR" - Bellum praeliumque de Salinis, Cattos inter & Hermunduros susceptum olim, Ad C.C. Tacit.(i) Annal.(es) lib. XIII, c. 57 [...] Wittenberg Christian Schrödter 1689
23357: BEZEMER, K.W.L. - Geschiedenis van de Nederlandsche Koopvaardij in de tweede wereldoorlog, 2e druk, 2 delen, Amsterdam 1987, 1446 pag., geb., met stofomslag. Als nieuw.
4725: BEZEMER, W. - Eenige aanteekeningen betreffende het oude geslacht Van der Spangen. Extract (1894), 27 p.
57436: "BHOOTH, ABRAHAM; " - De heerschappy der genade, Utrecht, Van Poolsum, 1774. [Gebonden met:] Dezelfde, De verlochening van eigen gerechtigheid, Rotterdam, 1775.
30471: BIALLER, N - Chiaroscuro woodcuts. Hendrick Goltzius ( 1558- 1617 ) and his time, Amsterdam 1992, 249 pag., geb., geïll., met stofomslag., als nieuw.
52754: BIANCHI, H. - De strafrechter en de bescherming der samenleving, Calvinistische Juristen-Vereeniging mei 1960, 29 pag.
52755: BIANCHI, H. E.A. - Tussen misdaad en straf. Aspecten van strafvervolging, Nijkerk 1981.
59376: BIBBY, JOSEPH (ED.), - Bibby's Annual 1918, Liverpool 1918, 64 pag., groot folio, geïll.
23809: BIBEN, A. - Tafereelen uit het leven van dienstbaren. Uitgegeven door de My. tot Nut van 't Algemeen, Leiden 1846, 136 pag.
33970: BIBEN, ISAAC GERARD, UIT AMSTERDAM - Specimen academicum inaugurale de legali pupillorum, et eorum, quibus bonis interdictum est, hypotheca [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1819
43032: BIBLIA [LUTHERS] - [1] Biblia, dat is de gansche H. schriftuer des Ouden en Nieuwen Testaments, naar de oversettinge van D.M. Lutherus. Amsterdam, gedrukt voor 't consistorie der Luthersche Gemeente, [ca. 1780]. [Gebonden met:] [2] Het boek der psalmen. Amsterdam, Meijer, Strander, Eickhorn, 1779.
8722: LAND- EN STAD-BIBLIOTHEEK - Land- en Stad-Bibliotheek. Bestaande in eene verzameling van belangryke geschiedenissen, karakterschetzen van voornaame en andere perzonaadjen, sneedige gezegdens en antwoorden, en weetenswaardige anecdoten. [Kampen, Jacques Alexandre de Chalmot, 1796]. [1 van 6 delen]
18889: ZAK-BIBLIOTHEEK - Zak-bibliotheek van vernuft en smaak. Amsterdam, Johannes Allart, 1797-1804. [6 van 8 delen, in 3 banden]
28125: BICHAT, X - Anatomie generale, appliquee a la physiologie et a la medicine: nouvelle édition ... augmentée .... par F. Blandin, 4 volumes, Paris 1830, half leather, good copies.
33839: BICHON, ABRAHAM ADRIAAN, UIT ROTTERDAM - Specimen academicum inaugurale de praescriptione jurium quae collegio, vulgo 't Hoogheemraadschap dicto, in Hollandia competunt [...] Leiden Bartholomeus Pret 1776
33840: BICHON, ABRAHAM ADRIAAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio academica de munere probandi in caussa indebiti, sive soluti, sive promissi [...] Leiden Bartholomeus Pret 1775
32512: BICHON, MARINUS CORNELIS, UIT ROTTERDAM - Quaestiones juridicae inaugurales [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en Willem van Yzerworst 1804
34811: BICHON, NICOLAUS CORNELIUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad fragmentum ulpiani ex libro XI. ad edictum [...] Leiden A. Kallewier 1761
34810: BICHON VISCH, WILHELMUS ANTONIUS, UIT ´S-GRAVENHAGE - Disputatio juridica de jure divortiorum et noxiis effectibus exnimia eorum licentia oriundis Utrecht Van Paddenburg 1803
32187: BICKER, HENRICUS, H.F., UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de quatuor contractibus, quire perficiuntur [...] Leiden A. Elzevier 1703
33516: BICKER, JOHANNES BERND, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophica inauguralis de igne [...] Utrecht Joannes Broedelet 1765
14781: BICKER CAARTEN, A.J. - Het Rotterdamsche regeeringsgeslacht Gevers.
14783: BICKER CAARTEN, A.J. - Het Rotterdamsche geslacht Deynoot.
23397: BICKER CAARTEN, A. - Molenleven in Rijnland. Leiden 1946, 155 pag., geb., geïll., met stofomslag.
23400: BICKER CAARTEN, A. - Stenen poldermolens in Rijnland, Zaltbommel 1981, 111 pag, geb., geïll, met stofomslag.
23403: BICKER CAARTEN, A. - Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland, 1407/8- rondom 1500, Wormerveer 1990, 256 pag., geb., geïll, met stofomslag.
23404: BICKER CAARTEN, A. - De molen in ons volksleven. Leiden 1958, 214 pag., geb., geïll., met stofomslag.
23412: BICKER CAARTEN, A. E.A. - Zuid-Hollands molenboek. Alphen a.d.Rijn 1961, 315 pag., geb., geïll.
23414: BICKER CAARTEN, A. E.A. (RED) - Molens in Drenthe, Zwolle (1979?), 204 pag., geb., geïll., met stofomslag.
26636: BICKER CAARTEN, A. E.A. - Noordhollands molenboek, Haarlem 1964, 212 pag., geb., Geïll., met stofomslag.
30378: BICKER CAARTEN, A. - In Holland staat een molen, Leiden 1960, 88 pag., geïll. [betr. molen Waterloospolder onder Alkemade].
24898: "TISSOT & BICKER;" - Tissots en Bickers raadgeeving voor de gezondheid van den gemeenen man, van landlieden en allen die de hulp van eenen bekwaamen genees- of heelmeester ontbeeren, 4e- druk, Rotterdam, Arrenberg, 1780, 32+760 pag., gebonden in half leer. Mooi exemplaar.
50684: BICKER CAARTEN, A. E.A., - Zuid-Hollands molenboek, 2e druk, Alphen 1965, 343 pag., geb., geïll.
54846: BIE, H. DE EN A. BOUMAN - [Adres aan secretarissen-generaal van Justitie en sociale zaken, n.a.v. hun besluit nr. 183 betr. het toezicht op publieke vrouwen, namens het Nat. Comite tot bestrijding van den handel in vrouwen en kinderen en van de pornographie, d.d. november 1941].
245: BIE, J.P. DE, EN J. LOOSJES E.A. (RED.), - Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland. 5 dln en 1 afl. [A-Li].Geb., ca. 4000 p.
31894: BIEBERSTEIN, P.G.E.H. - Proeve over de zaken buiten den handel. [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.zoon 1849
35193: BIEBERSTEIN ROGALLA ZAWADZKY, RENE CHARLES GHISLAIN MARIE DE, UIT MAASTRICHT - Handelingen voor gemeene rekening Leiden Somerwil 1886
29133: BIEDERMANN, J.G. / C.F.W. VON VOLCKAMER - Geschlechtsregister des patriciats der vormaligen Reichsstdadt Nurnberg bis zum Jahr 1854 fortgesetzt, Nurnberg 1854, 146 pag., geb. in halb leinen. Gutes exemplar.
20420: BIEGELAAR, J.B.P. E.A. ( RED ) - Kampong 1902-1952, Utrecht 1952, 119 p., geb., geíll. ( met: Kampong ( maandblad ) jaargang 36 ( 1954 ) nr.5, 11 p.
36311: "BIEL, JOHANNES, UIT SCHWARTZBURG THUR.; PRAESES: WERTHER, GEORG CHRISTIAN" - Disputatio physico-moralis de temperamento primi hominis in statu integritatis Leipzig Tietze 1709
246: BIELEMAN, JAN, - Boeren op het Drentse zand 1600-1910. Een nieuwe visie op de `oude' landbouw. Wageningen 1987. Geïll., 834 p.
53523: BIEMA, E. VAN - Iets naders over mr. J.W. Kumpel in de gijzeling. pp. 236-247, in De Navorscher 54 (1904).
3823: BIEMA, E. VAN - Les Huguetan de Mercier et de Vrijhoeven. Den Haag 1918, 218 p., geïll.
15226: BIEMA, EDUARD VAN - Het dagboek van een Pommersch officier in Staatschen dienst, 1667-1678. Oud-Holland 35 (1917) 99-117, 169-180, 226-238
34430: BIEMOND, J. - De grondslag der volksvertegenwoordiging Amsterdam A.H. Kruyt ca 1923
30722: BIENFAIT, A.G. - Oude Hollandsche tuinen, 2 delen ( tekst + atlas ), 's- Gravenhage 1943, 301 + 317 pag. Groen linnen banden.
16859: BIENTJES, J. - Holland und der Holländer im Urteil deutscher Reisender 1400-1800, Groningen 1967, 310 p, ing.
52860: BIENTJES, J.A. - Eene grootmoeder. Een waar levensbeeld, opgedragen aan haar kleinzoon en peetekind Henry William Hoek, Zutphen, Thieme, 1894.
26348: BIERENS DE HAAN, J.A. - "De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952. Herdruk met supplement 1952-1970, Haarlem 1970, 461 pag., geb., geïll. Hierbij: supplement 1971-1985; supplement 1986-2002, pp. 462-532 en 533-616. Samen in 3 banden."
31043: BIERENS, C.M./ KEIJZER, B. DE (RED.) - Spelerieë verschenen t.g.v. het 25- jarig jubileum van de afd. Zeeland van de N.G.V., Kapelle 1992, 329 pag., geïll.
247: BIERENS DE HAAN, J.A., - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952. Haarlem 1952. Geb., geïll., 422 p.
19541: BIERENS DE HAAN, D. - Bibliographie Néerlandaise historique-scientifique.
26565: BIERENS DE HAAN , J. - Van oeconomische Tak tot Ned. My voor Nijverheid en Handel, 1777-1952, Haarlem 1950, 204 pag., geb., geïll.
33632: BIERENS DE HAAN, D. - De iis, quae academiae-Lugduno Batavae anno, 1872-1873 laeta et trista acciderunt [...]
33633: BIERENS DE HAAN, D. - Over de magt van het zoogenaamd onbestaanbare in de wiskunde.
37185: BIERENS DE HAAN, D. - Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de gothiek en de renaissance, 's- Gravenhage 1921, 183 pag. + 154 plates, geb.
39031: BIERENS DE HAAN, J.A. - De geschiedenis van een verdwenen museum van natuurlijke historie. Het Kabinet van Naturalien van de Holl. My. v. Wet., Haarlem 1941, 84 pag., Geìll.
52758: BIERENS DE HAAN, J. - De Nederlandsche strafbepalingen tegen bedelarij en landlooperij. Een historisch, statistisch en kritisch onderzoek. Utrecht 1895.
38409: BIERKENS, B - De sigaar uit de Kempen, heden en verleden van een markante bedrijfsstak, Eindhoven 1997, 132 pag., geïll.
14837: BIERMA, H. EN G. BLOM - Genealogyske neilittenskip en bibliografy fan R.S. Roorda.
59460: BIERMAN, A.I. & LIEBURG, M.J. VAN & WITTOP KONING, D.A, - Biografische index van Nederlandse apothekers tot 1867, Rotterdam, Erasmus, 1992. 203 p.
58852: "ARBEITSGRUPPE FRAUEN IN DER KUNST URSULA BIERTHER E.A.; " - Künstlerinnen international 1877-1977, Berlin, Neue Gesellschaft für bildende Kunst, 1977.
35864: BIERUMA OOSTING, JAN, UIT ORANJEWOUD - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1895
39369: BIERUMA OOSTING, A,.J.W. - Exlibris uitgegevoerd naar vijftig teekeningen van A.J.W. Bieruma Oosting, met een voorrede van J. Schwencke, 's- Gravenhage, Stols, 1950, 14 pag. met 50 losse bladen in map.
41548: BIESALSKI, E - Scherenschnitt und Schattenrisse, kleine geschichte der silhouettenkunst, Munchen 1964, 176 pag., geb., geïll., met stofomslag.
38345: BIESBOER, P - Schilderijen voor het stadhuis Haarlem, 16e en 17e eeuw, kunstopdrachten ter verfraaiing, Haarlem 1983, 72 pag., geb., geïll., met stofomslag.
30504: BIESBOER, P - D.P.G. Humbert de Superville 1770-1849, kunstenaar- geleerde, Delft, Prinsenhof, 1975, 101 pag., geïll.
23317: BIESBOER, P. E.A. - Satire en vermaak, het genrestuk in de tijd van Frans Hals en zijn tijdgenoten 1610-1670, Zwolle 2003, 231 pag., geïll.
43383: BIESBOER, P. - Nederlands majolica 1550-1650, schotels en tegels voor de sier, Haarlem 1997, 188 pag., geb., geïll., met stofomslag.
54751: BIESEN, JACOB WILLEM VAN DER - Aan mijne land- en stadgenooten. Amsterdam, 9-11-1830.
35581: "BIESENBRUCHIUS, CHRIST. GODOFR., UIT SERWEST; PRAESES: MOEHRING, GOTTFRIED VIKTOR" - Dissertatio de iureiurando [...] Wittenberg Johann Hak 1707
40051: BIESTA, P., - Pieterburen. Geschiedenis van kerk, kerkspel en borg, Assen 1939, 80 pag., geïll., goed exemplaar.
17144: BIESTERVELD, P. (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - De christelijke kerk. Leerrede [...] gehouden 15 maart 1891 in het kerkgebouw aan den Goudschen singel, Rotterdam, J.M. Bredée, [1891], 8°: 23 p.
34392: BIESTERVELD, P. - Het object der ambtelijke vakken. Wageningen Drukkerij Vada 1902
57541: BIEZEMAN, I EN H., - Bieseman-Biezeman. Alles stroomt, Rotterdam 2005, 896 pag., geb., geïll.
50831: BIEZEN, J. E.A. (RED.), - Japan en de Lage Landen, jrg. 1(1981), nr. 3, 64 pag., geïll.
38244: BIEZEN, N.J.M. - Biesen ( oorsprong Zoelst ). Kroniek van een Brabantse familie ( ca. 1550- ca. 2000 ), Dussen 1998, 240 pag., geb., geïll. ( gedrukt in 150 exemplaren ), met 3 losse tabellen.
20422: BIGMORE, F.C. EN C.W. H. WYMAN - A bibliography of printing, Londen/USA 1978. ( facsimile-editie van de 3e delen uit 1880-1886 ), 449+412+115 p.
35373: BIJDENDIJK, P.G. - Prent op de promotie van Mr P.G.Bijdendijk, naar ontwerp van A. Loosjes Leiden IJdo 1911
3441: BIJDRAGEN - Bijdragen tot de genealogie van het Zeeuwse geslacht Engelse, deel V en VII (1976), 23+36 p.
5997: BIJDRAGEN - De Rule-Spiegel, bijdragen en mededelingen [van de Familiestichting Riel], nr 1, 1984, 6 p.
41066: BIJL MZ., A - Het hofje van Belois te Schiedam en zijn stichter Huijbrecht Corstiaensz, pp. 1-10 in Zuid-Holland 14 (1968), geïll.
39978: BIJL MZ., A - De Nederlandse convooidienst 1300-1800, 's- Gravenhage 1951, 231 pag., geb., geïll. met stofomslag.
58660: "BIJL. H. VAN DER, (SAMENSTELLER);" - Register op bijdragen en afbeeldingen, voorkomende in het Amsterdamsch Jaarboek - in het Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum I-XXX en van het maandblad Amstelodamum jaargang I-XX., Amsterdam, 320 pag.
441: BIJL MZ., A. - Stadswapen, vlag en zegels van Vlaardingen. Spiegel der Historie 2 (1967), pp. 601-605.
51133: BIJL, M. V.D. E.A. (RED.), - Briefwisseling van Godard Adriaan van Reede van Amerongen en Everard van Weede van Dijkveld (1671-1672), 's-Gravenhage 1991, 214 pag., geïll. [Ned. Hist. Bronnen IX]
27065: BIJL, M. V.D. E.A. (RED.) - Tussen archeologie en actualiteit. Alkmaar in veelvoud. Zutphen 1977, geb., geïll., met stofomslag
3195: BIJL, J. VAN DER - Van der Bijl 1667-1967, geslagsregister/genealogy. Kaapstad 1968, 78 p., geïll., geb.
37036: BIJL, M.V.D. E.A. (RED.) - Alkmaarse silhouetten, Zutphen 1982, 158 pag., geb., geïll., met stofomslag.
442: BIJL, M. VAN DER - Idee en interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg, tussen 1702 en 1715. Groningen 1981, ruim 500 p.
37037: BIJL, M. V.D. E.A. (RED.) - Alkmaar in de 19de eeuw, Zutphen 1984, 167 pag., geb., geïll.
35964: BIJL DE VROE, PIET HENDRIK FRANS, UIT ZWOLLE - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
439: BIJL MZ., A. - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Grote Kerk te Maassluis. De eigen graven en de daarop aangebrachte gedenktekens. Assen 1951. Geb., geïll., 238 p.
5706: BIJL MZ, A. - De oudste generaties van het geslacht Kolff, van Santen Kolff, Kolff van Oosterwijk, van Breda Kolff (14e-17e eeuw), [Krimpen a/d IJssel], 111 p., 1976, geb., geïll.
26197: BIJL, A. - "Vuren , een ""Ärrem land""? Elf eeuwen geschiedenis van een dorp aan de Waal, z.pl. 1990, 146 pag., geïll."
37035: BIJL, M. V.D. E.A. (RED.) - Van Spaans beleg tot Bataafse tijd. Alkmaars stedelijke leven in de 17e en 18e eeuw, Zutphen 1980, 159 pag., geb., geïll., met stofomslag.
39689: BIJL, J.G. - Het grondwater voor Rijnland, Rotterdam 1930, 60 pag., met tabellen en kaarten ( waaronder een losse kaart ), geb.
6171: BIJLAGE - Bijlage IV: Genealogie Timmer, z.pl. z.j., 13 p.
6322: BIJLAGEN - Bijlaagen behoorende tot de Deductie van Jan Hendrik van der Wijck, heer van Stoevelaar, z.pl., z.j., 82 p., geïll., met gegraveerde wapens. Zeldzaam.
54633: BIJLANDT, W. GRAVE VAN - Verhaal van het oproer te Brussel op den 25 Augustus 1830 en volgende dagen, voornamelyk met betrekking tot mijn destijds gehouden gedrag en dat der Koninklyke troepen onder mijne bevelen. 's Gravenhage, 1831.
58986: BIJLERT, W.A. VAN, - De noodzakelijkheid der verbetering van het notariaat, Rotrerdam 1964.
41264: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Levensbericht van Jhr. Mr. W.G. Feith, Leiden 1924, 10 pag.
39760: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Sprokkels uit de kerkelijke registers van Oegstgeest, overdruk Gen. en Her. Bladen 1908, 24 pag.
5621: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Gegevens omtrent de familie van mr. Rombout Hoogerbeets, vermaard pensionaris van Leiden, overdruk Ned. Leeuw 1924, 5 p.
39759: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Iets over de bevolking van Rijland in 1622, Extract uit De Wapenheraut 1909, pp. 241-263.
445: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Opmerkingen over de geslachten, behandeld in het Nederland's Adelsboek. Met aanhangsel `Veertig jaren Nederland's Adelsboek'. 's-Gravenhage 1949. Geb., 225 p.
28840: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Uit de oude registers van Wassenaar, overdruk Ned. Leeuw 1922, 6 pag.
6339: BIJLEVELD - Familie d’Yvoy, overdruk Ned. Leeuw 1930, 2 p.
3845: BIJLEVELD, [W.J.J.C.] - Het geslacht Von Innhausen und Knyphausen in de Nederlanden 1645-1884. Leiden [1933], 31 p.
35383: BIJLEVELD, C.G.J. - Nieuw vermakelijk ABC boek, uitgegeven ter eere van de promotiepartij van Mr C.G.J. Bijleveld Leiden P.J. Mulder 1890
36670: BIJLEVELD, M. C. A. - Prent voor de promotiepartij van Dr M.C.A.Bijleveld Leiden Somerwil 1889
34580: BIJLEVELD, PIETER JAN, UIT ARNHEM - Art. 293 Wetboek van Strafrecht. Leiden L. van Nifterik 1883
444: BIJLEVELD, W.J.J.C., EN F.A. LE POOLE - Obituarium Leidense en Aantekeningen gehouden van de wapenschilden welke niet gerequireerd en op den 2den October 1795 in de P. kerk binnen Leyden noch bevonden werden. 's-Gravenhage 1946, 80 kolommen.
3517: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Genealogische aantekeningen betreffende het geslacht Van Foreest. Scheveningen 1901, 12 p., geïll.
4330: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Het geslacht Van Nispen te Leiden in de 17e eeuw. Overdruk Ned. Leeuw, 1917, 20 p., met tabellen.
5364: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Geslacht Coopmans (waar het nageslacht van een Frieschen professor zooal terecht kwam), overdruk Ned. Leeuw 1930, 4 p.
5462: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Een onbekende tak van het geslacht van der Feltz, overdruk Ned. Leeuw 1922, 4 p.
6228: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Van Voerst- van Ewsum. Een genealogisch raadsel, overdruk Ned. Leeuw 1926, 4 p.
6340: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Familie d’Yvoy, overdruk Ned. Leeuw 1930, 9 p.
7915: BIJLEVELD [W.J.J.C.] - Veertig jaren Nederland's Adelsboek
14730: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Over Jr. Carel van Wijngaerden en zijnen tijd.
20042: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Van der Meer. Overdruk Ned. Leeuw 1937, 7 pag.
20043: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Bijdrage tot de genealogie van het Leidsch geslacht Van Velden en aanverwante families. Overdruk Ned. Leeuw 1924, 23 pag.
20044: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Een kindertestament van voor driehonderd jaar. Overdruk Ned. Leeuw 1915, 3 pag., met afb. in facsimile.
20045: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Dr. Gerard van Swieten en zijn voorgeslacht. overdruk Ned. Leeuw 1924, 11 pag.
20863: BIJLEVELD, W.J.J.C. - "De ""Markies""de Thouars na honderd jaren, overdruk De Navorscher ( 1948? ), 13 pag."
37212: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Brieven van , aan en over W. Borski I ( 1765- 1814 ), Leiden 1943, 64 pag., geb. in groen linnen band.
35029: BIJLEVELD, WILLEM FREDERIK, UIT ZALTBOMMEL - Eenige opmerkingen over schuldvernieuwing Leiden P.J. Mulder 1892
40047: BIJLEVELD, W.J.J.C., - De oude notariele archieven van Leiden, overdruk uit V.R.O.A. V. [ 1916 }, pp 398-494, gebonden in half linnen.
14722: BIJLEVELD, W.J.J.C. - De laatste der Hollandsche Van Bronchorst's en zijne erven.
447: BIJLEVELD, [W.J.J.C.] - Verscheidenheden uit de omgeving van Leiden. Leiden 1951. Geïll., 124 p.
39751: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Iets over de bevolking van Rijnland in 1622, pp. 241-263 in De Wapenheraut 1909.
5743: BIJLLAGE - Bijlage VII, Genealogie Leenslag, 4 p., getypt.
448: BIJLSMA, R. - De regeeringsarchieven der geünieerde en der nader geünieerde Nederlandsche Provinciën 1576 september - 1588 mei. 's-Gravenhage 1926, 192 p.
449: BIJLSMA, R. - Représentants des Pays-Bas près les Puissances Etrangères depuis la Pacification de Gand (1576). Overdruk uit Grotius, annuaire internationale (1930), 10 p.
20904: BIJLSMA, R - Roomschgezinde Hollandsche geslachten. Overdruk Ned. Leeuw 1930, 6 pag.
31513: BIJLSMA, R. EN C.H. V. MARLE - De regeringsarchieven van de geünieerde en van de nader-geünieerde Nederlandse provinciën..... herzien door C.H. v. Marle, 's-Gravenhage 1976, 142 pag.
35717: BIJLSMA, ULBE GERRIT, UIT FRANEKER - Onderzoek naar het voorkomen van darmprotozoen bij Nederlanders Utrecht Willemse 1919
27154: BIJLSMA, R. - Rotterdams welvaren 1550-1650, 's-Gravenhage 1918, 203 pag., geb., geïll.
41849: BIJLSMA, R - De Rotterdamsche Rijkheid in het midden der 17e eeuw, z.pl., z.j., 13 pag.
47741: BIJLSMA, RU, - Hofjestuinen van Haarlem, Haarlem 1973, 58 pag., geïll., in ringband.
23784: BIJSTERBOS, J.C. - Eene vergeefsche poging in 1796 om eenvormigheid te brengen in het staatsbestuur van Overijssel, [ Zwolle 1887] 98 pag.
58573: BIJTELAAR, B., - De zingende torens van Amsterdam, Amsterdam 1947, 181 pag., geb., geïll.
3295: BIJZONDERHEDEN - Bijzonderheden aangaande de familie Cronström. Overdruk A.N.F. (1883), 2 afl., 10 p.
34420: BIK, ADRIANUS JOHANNES, UIT 'SGRAVENHAGE - Iets over doorloopende cognossementen Leiden Somerwil 1882
249: BIK, J.G.W.F., - Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad. Assen 1955, ing., geïll., 634 p.
36612: BIK, JOHANNES G.W.F., UIT GOUDA - Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad [Gouda] Assen Van Gorcum 1955
55853: BIKKERSTAF, ISAAC - Wonderlyke prognosticatie ofte voorsegginge wat in dit jaar 1708 sal voorvallen. Deventer, Kurtenius, 1708. Reprint Deventer (Sub Rosa) 1989.
52759: BILA, CONSTANTIN - La croyance a la magie au 18e- siecle en France en France, dans les contes, romans & traités. Parijs 1925.
41168: BILDERDIJK, VROUWE K.W. - Gedichten voor kinderen, uitg. M. v. Hattum, Amstelveen 2010, 173 pag., geïll.
51329: BILDERDIJK, W., - Hanenpoot. Prentenboek voor zijn zoontje Julius Willem, bezorgd door J. Bosch, Culemborg 1977, 48 Pag., geïll.
51205: BILDERDIJK, W., - De ondergang der eerste wareld, met eenige aanteekeningen en een ontwerp van den epos door Mr. S.J.E. Rau, Haarlem, z.j., 137 pag., geïll. met uitvouwbare wereldkaart.
51239: BILDERDIJK, W., - Kort verhaal van eene aanmerklijke luchtreis, 's-Gravenhage, z.j., 98 pag.
51325: BILDERDIJK, W., - Speels vernuft. Rebus-brieven en bedriegers, toegelicht door J. Bosch, 's-Gravenhage 1981, 56 pag., geïll.
7001: BILDERDIJK, WILLEM0 - De ziekte der geleerden. 2e druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1829.
7002: BILDERDIJK, WILLEM - De ondergang der eerste wareld. 1 - V zang. 2e dr. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1834.
7003: BILDERDIJK, WILLEM - "Chassinet-versje; in het Latijn en Nederduitsch. Amsterdam, Nayler & Co., 1836."
7004: BILDERDIJK, WILLEM - Bydragen tot de tooneelpoëzij. Leiden, L. Herdingh en zoon, 1823.
7006: BILDERDIJK, WILLEM - "Aan zijne doorluchtige hoogheid, den heere Prinse Erfstadhouder in Brunswijk; op een ontbijt, aan hoogstdenzelven en de geheele vorstelijke familie gegeven, in slachtmaand, 1801. Leipzig, [z.n.], 1801"
7007: BILDERDIJK, WILLEM - Krijgsdans. [z.p.], [z..n.], [1815]
7008: BILDERDIJK, WILLEM - Wapenkreet, lierzang. Amsterdam, M.F. Pieper & Comp., [1815?]
7009: BILDERDIJK, WILLEM - "Quartet, op gegeven muzijk; ter viering van den verjaardag zijner doorluchtige hoogheid prins Willem de vijfde; op den Achtsten Maart, 1783. Amsterdam, Nayler & Co., 1835."
7010: BILDERDIJK, WILLEM - Poëzij. Amsterdam, Johannes Allart, 1803. [3 delen]
7011: BILDERDIJK, WILLEM - Echte stukken betreffende de uitzetting van Mr. Willem Bilderdijk, in maart 1795. [Leiden], [L. Herdingh en zoon], 1821.
7014: BILDERDIJK, WILLEM - Het Nicotiaansche kruid, en Uitzicht op mijn dood. Voorafgegaan door een levensbericht des dichters. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1832.
7015: BILDERDIJK, WILLEM - Bloemtjens, Deukalion en Phyrra en Krijgsdans. Amsterdam, Frederik Kaal, 1836.
7016: BILDERDIJK, WILLEM - Dichterlijke uitspanning, in zes luimige brieven aan zijne eenige zuster, nu wijlen vrouwe Izabella Dorothea Wentholt, geb. Bilderdijk, in de jaren 1778 en 1779 geschreven. Uitgegeven door Jonkhr. Mr. J.F. van Breugel. Nijmegen, J.F. Thieme, 1835.
7020: BILDERDIJK, WILLEM - Zedelijke gispingen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1820.
7021: BILDERDIJK, WILLEM - Odilde. Den Haag, Immerzeel en Comp., 1808.
7022: BILDERDIJK, WILLEM - Aan Leyden, op den twaalfden van Loumaand. Leiden, L. Herdingh en zoon, 1824.
7023: BILDERDIJK, WILLEM - Zedelijke gispingen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1820.
7024: BILDERDIJK, WILLEM - De dieren, dichtstuk. Amsterdam, P. den Hengst en zoon, 1817.
7026: BILDERDIJK, WILLEM - Affodillen. Haarlem, François Bohn, 1814. [2 delen]
7027: BILDERDIJK, WILLEM - Nieuwe uitspruitsels. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1817.
7028: BILDERDIJK, WILLEM - Vertellingen en romances. 2e druk. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1821.
7029: BILDERDIJK, WILLEM - Vermaking. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1828.
7030: BILDERDIJK, WILLEM - Nieuwe vermaking. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1829.
7031: BILDERDIJK, WILLEM - Nieuwe mengelingen. Amsterdam, J.W. IJntema en Comp., 1806. [2 delen]
7032: BILDERDIJK, WILLEM - Sprokkelingen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1821.
7033: BILDERDIJK, WILLEM - Oprakeling. Later dichtstukjes. Dordrecht, J. de Vos en Comp., 1826.
7034: BILDERDIJK, WILLEM - Nieuwe oprakeling. Dordrecht, J. de Vos & Comp., 1827.
7037: BILDERDIJK, WILLEM - Nieuwe mengelingen. Amsterdam, J.W. IJntema en Comp., 1806. [2 delen in 1 band]
7038: BILDERDIJK, WILLEM - Nieuwe uitspruitsels. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1817.
7039: BILDERDIJK, WILLEM - Mengelingen. Amsterdam, Johannes Allart, 1804-1808. [4 delen in 2 banden]
7040: BILDERDIJK, WILLEM - Najaarsbladen. Den Haag, Immerzeel & Comp., 1808-1809. [2 delen in 1 band]
7045: BILDERDIJK, WILLEM - Vaderlandsche Oranjezucht. Leipzig [= Den Haag], [J. Immerzeel & Comp.], 1805 [= 1808].
7051: BILDERDIJK, WILLEM - Losse stukken, in versen. Leipzig, z.n., 1803.
7052: BILDERDIJK, WILLEM - Op den moord van den hertog d'Enguien. Leiden, L. Herdingh en Zoon, 1824.
7053: BILDERDIJK, WILLEM - Eenige stukken in dichtmaat. Leipzig, [z.n.], 1789.
7055: BILDERDIJK, WILLEM - Droom. Leipzig, [z.n.], 1805.
7056: BILDERDIJK, WILLEM - Nederland hersteld. Gedicht. Amsterdam, Nayler & Co., 1836.
7057: BILDERDIJK, WILLEM - Verscheidene tijdversen en decoratien. Nayler & Co., 1836.
7058: BILDERDIJK, WILLEM - Frankrijk bedwongen. Gedicht. Amsterdam, Nayler & Co., 1836.
7059: BILDERDIJK, WILLEM - De Franschen. Gedicht. Amsterdam, Nayler & Co., 1836.
7066: "BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA BILDERDIJK; CORNELIUS VAN MARLE; SAMUEL I.Z. WISELIUS" - Nieuw liedenboekje, op aangename en bekende wijzen, strekkende tot opwekking van vaderlandschen moed en gepaste vreugde in deze belangrijke dagen. 2e druk. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1813.
7067: "BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT" - Hollands verlossing. Leiden, L. Herdingh en zoon, 1833. [2 delen in 1 band]
7069: "BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT " - Nieuwe dichtschakeering. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1819. [2 delen]
7071: "BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT" - Treurspelen. Den Haag, Immerzeel en Comp. 1808-1809. [3 delen, voor elk treurspel aparte titelpagina]
7072: "BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT" - Wit en rood. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1818. [2 delen]
7073: "BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT" - Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk op zynen zeetocht overleden den XXVIn van Oogstmaand MDCCCXIIX. Leiden, L. Herdingh en zoon, 1819.
7074: "BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT" - Poëzij. Amsterdam, Johannes Allart, 1803-1807. [4 delen in 2 banden]
7076: "BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT" - Vaderlandsche uitboezemingen. Leiden, L. Herdingh en zoon, 1834.
7091: "BILDERDIJK, WILLEM (VERT.); SOFOKLES " - "Edipus, Koning van Thebe; treurspel. Vertaald uit het Grieks. Amsterdam, A. van der Kroe, 1779."
42903: BILDERDIJK, W. EN M. SIEGENBEEK - Leydens ramp. Amsterdam, Allart en Ruis, 1808.
51945: BILDERDIJK, W., - Kort verhaal van eene aanmerklijke luchtreis en nieuwe planeetontdekking, Utrecht, De Roos, 1963, 91 pag., gebonden.
42130: BILDERDYK, W. EN M. SIEGENBEEK - Leydens Ramp. Amsterdam, Allart en Ruis, 1808.
14548: WELT IN BILDERN - Die Welt in Bildern. Album 8. Historische Fahnen. N.p., n.y. Oblong, 65 p.
14549: WELT IN BILDERN - Die Welt in Bildern. Album 7. Flaggen der Welt. Aussereuropäische Staaten. N.p., n.y. Oblong, (4) + (55) p.
26328: BILDERS, G. - Vrolijk versterven, een keuze... door Wim Zaal, Amsterdam 1974, 154 pag., geïll.
14723: BILT, J.J.C.R. V.D. - Van Cleeff.
7093: BILT LA MOTTE, CORNELIS VAN DER - Het oude huis en Eene vertelling voor meisjes. Twee novellen. Den Bosch, gebroeders Muller, 1855.
16192: BILTHOVEN EN DE BILT - Gids voor De Bilt en Bilthoven, Uitg. VVV, 1928, 144 p.
16193: BILTHOVEN EN DE BILT - Hoe Bilthoven groeide. Uitg. VVV [1938], 16 p.
16194: BILTHOVEN EN DE BILT - Gids 1940 Bilthoven - De Bilt, uitg. VVV, 1940, 24 p.
25629: BINCK, W.J.C. - Omzwervingen in de Alphensche praehistorie, Den Bosch 1945, 120 pag., geïll.
38787: BINDER, F - Die Zeeländische Kaperfahrt 1654-1662, overdruk Archief Zeeland 1976, pp. 39- 92.
52721: BINET, BENJAMIN - Traité historique des dieux et des demons du Paganisme, avec quelques remarques critiques sur le sistème de mr. Becker. Delft, A. Voorstad, 1696.
31892: BINGER, JULIETTE ALEIDA, UIT AMSTERDAM - Albrecht Beylinc in de geschiedenis en in de litteratuur. Proefschrift [...] Amsterdam [z.n.] 1917
33507: BINGER WOLFFS Z., MORDACHAEUS, UIT AMSTERDAM - Specimen philologico-juridicum inaugurale de asylorum origine, usu & abusu apud gentes antiquas [...] [z.p.] [z.n.] 1828
58555: BINGER, DAVID, - Eenige opmerkingen over gezondheidspolitie in betrekking tot het wetsontwerp regelende het geneeskundig staatstoezigt, Amsterdam 1865.
7094: "BINGLEY, WARD (VERT.); MARIE-ALEX. DE THÉIS" - De belagchelyke tooneelzucht, of De liefhebbery comedie, in de war. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1794.
31040: BINKERT, J - Schweitzerisches Ahnen- Büchlein, 3e auflage, Luzern 1047, 44 pag.
31723: BINKES, RUDOLPHUS, UIT BOLSWARD - Dissertatio juridica inauguralis de auctoritate, juribus et obligationibus cognatorum collateralium [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1838
31873: BINKES,FRANCISCUS, UIT AMSTERDAM - [Disputatio] de agriculturae prae mercatura apud Romanos favore [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1819
33508: BINKES,FRANCISCUS, UIT AMSTERDAM - Responsio ad quaestionem juridicam: de analysi et constitutione doctrinae in Ciceronis libris de officiis [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1819
33509: BINKHORST, CORNELIUS, UIT HOORN - Dissertatio juridica inauguralis de dominio mariti in rebus dotalibus [...] Leiden Joannes Luzac 1756
33510: BINKHORST, JACOBUS, UIT HOORN - Dissertatio juridica inauguralis, de mandato [...] Leiden Johannes Luzac 1755
20405: BINNEVELD, J.M. W. - Geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging in de 19e eeuw. Den Haag 1978, 207 p.
27291: BINNEVELD, J.M.W. - De stakingen in de Rotterdamse mataalindustrie in 1965, Groningen 1974, 111 pag., dissertatie met los blad stellingen.
38436: BINNEWIERTZ, H.H.B. - Heemstede, Heemstede 1974, facsimile naar de uitgave 1854, 90 pag., geïll., geb., met stofomslag.
22810: BINNEWIJZEND, NEEFJES - Familieaantekeningen Neefjes, 1839-1845, mèt aantekeningen betr. boerderij en land te Wervershoof, ca. 1845. Hierbij acte van transport d.d. 1840 van een boerderij te Binnewijzend aan P. Neefjes te Hoogkarspel, verkocht door Klaas Klomp te Binnewijzend. Hierbij ook een acte van hypotheek t.n.v. Klaas Klomp op deze boerderij d.d. 1831. Manuscripten, 16 p.
57425: "BIRCH, N.; " - Modern riding, with notes on horse training. London 1909.
14995: BIRD, FREDERICK SPENCER - "The land of dykes and windmills; or life in Holland, with anecdotes of noted persons and historical incidents in connexion with England. Londen: Sampson Low etc., 1882"
57166: "BIRK, H.D., A.O.; " - Heraldic - Genealogical Almanac (1988), Toronto 1988. Geb. 221 pag., geïll.
54945: BIRKBECK NEVINS, M.J. - Resultats sanitaires des actes du parlement, relatifs aux maladies contagieuses dans les armees de terre et de mer de la Grande Bretagne et parmi les prostituees. Neuchatel, 1876.
52761: BIRKENHEAD, FIRST EARL OF [= FREDERICK EDWIN SMITH]. - Famous trials, Londen [1935].
39083: BIRKIN, A. - J.M. Barrie & the lost boys, Londen 1979, 323 pag., hardback with dust wrapper, ill.
34958: BIRNIE, WILLEM, UIT DJEMBER (JAVA) - Terugvordering wegens ongeoorloofde oorzaak Leiden rechtsgeleerdheid 1892
59129: BIRNIE, G, - Bijlage tot de trapsgewijze verlaging van den accijns moet het hoofddoel zijn der nieuwe Suikerwet. Amsterdam J.H de Bussy 1896, 7 pp.
56955: "BIRRELL, F., A.O.; " - The art of dying. An anthology, London 1930 [Hogarth Press].
33971: BISHOP, EDWARD, UIT DEMERARY (GUYANA) - Dissertatio juridica inauguralis de foeminarum conditione penes veteres roma nos et secundum jus romanum [...] Leiden Haak en Comp. 1831
39155: "BISON, M., E.A.;" - O laage hut! Meer grootsch dan vorstelyke hoven. Het kluisje van Betje Wolff en Aagje Deken in Beverwijk, Beverwijk 1993, 182 pag., geïll.
51309: BISSCHOP, W., - Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken, Utrecht 1859, 333 pag., geb.
23151: BISSCHOP, VAN DER ROEST, STAVERMAN - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Keetje Bisschop, met ruim 30 bijdragen uit de jaren 1840-1857.
25876: BISSCHOP, W. - De woelingen der Leicestersche partij binnen Leiden, 1586 en 1587. Leiden 1867, 145 pag. ( los).
36875: BITTER, P., E.A. - De Sint Laurens in de steigers. Bouwen, beheren en restaureren van de Alkmaarse Grote Kerk, Hilversum 2002, 286 pag., geb., geïll., met stofomslag.
52763: BITZIUS, A. - Die todesstrafe vom standpunkt der religion und den theologischen wissenschaft, eine von der Haager Gesellschaft zur vertheidigung der Christlichen religion gekrönte preisschrift./ De doodstraf beschouwd uit het oogpunt van den godsdienst en van de godgeleerde wetenschap. Leiden, Noothoven van Goor 1870, [Werken van het Haagsche Genootschap tot verdediging ven den Christ. Godsdienst, 5e- reeks deel 3].
24934: "BIZOT, PIERRE;" - Medalische historie der republyk van Holland. Amsterdam, P. Mortier, 1690. 4°, (6)+36+364+40+(14) pag. (mist laatste blad index). Vetaald uit het Frans.
24936: "BIZOT, PIERRE;" - Medalische historie der republyk van Holland. Amsterdam, P. Mortier, 1690. 4°, (6)+36+364+40+(16) pag. Vertaald uit het Frans. Gebonden in geheel leer.
14996: BJÖRNSTÄHL, JACOB JONAS - J.J. Björnstähls reize door Europa en het Oosten. 5 delen. Utrecht-Amsterdam: G. van den Brink, Wed. Van Esveldt en Holtrop, 1778-1783. (Mist 6de deel ).
4621: BLAAK, J.A. - Genealogie van de familie Scheltema. Groningen 1990, 76 p., geïll.
44048: BLAAUBOER, C.J., - Zij die zijn gebleven. Gedenkschrift 1785-1905. Schagen 1947, 204 pag., geb., geïll. met stofomslag. (rug licht beschadigd)
34507: BLAAUW, EDMOND EDUARD , UIT ARNHEM - Eenige beschouwingen over het wezen en de bestrijding van het trachoom Leiden Sijthoff 1894
28088: BLAAUW, F.E. - Rijherinneringen uit vele landen, Amsterdam 1928, 195 pag., geb., geïll.
34800: BLAAUW, GERARDUS CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale continens exempla quaedam variorum argumentorum quibus in interpretandis legibus juriscunsulte uti solent Amsterdam C.G. van der Post 1846
41650: BLAAUW, TIM E.A. - Kijken met Jetses naar toen, Groningen, Oosterpoort, 1978, (36) pag., geïll.
27669: BLAAUWEN, A.L. DEN (RED.) - Nederlands zilver/Dutch silver 1580-1830, 's-Gravenhage 1979, 390 pag., geïll.
41872: BLAAUWEN, A.L. DEN - Het Meissen servies van stadhouder Willem V, Zwolle 1993, 94 pag., geïll.
26662: BLACK, A. EN C. - Titles and forms of address. A guide to their correct use, 134th ed. London 1966, 164 pag., hardback with dust wrappers.
14998: BLACK, C.B. - Holland, its rail, tram and waterways. Tweede druk. Londen: Black, 1904. (Op omslag: Holland and its picture galleries.)
14999: BLACK, C.B. - Holland [...]. Derde druk. Londen: Black, 1908. (Op omslag: Holland and its picture galleries.)
71: BLACK, J. ANDERSON, - Your Irish ancestors. New York/Londen 1974. Geb., geïll., 253 p.
41441: BLACKER, J.F. - The A.B.C. of collecting old continental pottery, London, 1913, 315 pag., geïll., geb.
49821: BLACKMORE, H.L., - Hunting weapons, London 1971, 401 pag., ill. Library binding.
56783: BLAIR, H., - Zedekundige schoonheden, naar den 14e druk uit het Engelsch, Amsterdam, etc., IJntema, 1802.
40191: BLAKE, JOHN, - River, een werk voor een ruimte, in de kelder van het stadhuis Almere, Almere 1987, 18 pag., geïll.
36916: BLANC, CH. - L'art dans la parure et dans le vêtement, Paris 1875, 375 pag., hardback, half leather, ill. Library stamp + sticker.
28110: BLANC, P.M. LE - De Gerlachuskerk te Houthem en haar monumententale beschildering, pp. 59- 88 in Bulletin K.N.O.B. 1977, geïll.
36039: BLANK, WILHELMUS, UIT AMSTERDAM - Specimen academicum inaugurale positiones quasdam medicas Leiden L.Herdingh 1802
52477: BLANKAART, S., - Schou-burg der rupsen, wormen, maden en vliegende dierkens daar uit voortkomende [Deel I]. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1688.
42548: BLANKAART, STEVEN - Nauwkeurige verhandelinge van de scheur-buik en des zelfs toevallen. Als ook een naakt vertoog wegens de fermentatie oft innerlijke beweginge der lighamen, meest op de gronden van Descartes gebouwt. Amsterdam, J. ten Hoorn, 1684.
43000: BLANKAART, STEVEN - De borgerlyke tafel, om lang gesond sonder ziekten te leven, waar in van yder spijse in 't besonder gehandelt werd, (...) mitsgaders een beknopte manier van de spijsen voor te snijden en een onderrechting der schikkelijke wijsen die men aan de tafel moet houden. Nevens de Schola Salernitana. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1683.
43001: BLANKAART, STEVEN - Venus belegert en ontset. Oft verhandelinge van de pokken, druipers, chankers, klap-ooren en des selfs toevallen. 2e druk, een derden vermeerdert en verbetert, Amsterdam, Tim. ten Hoorn, 1688 [op geetste titel 1685].
56379: BLANKEN, H. VAN, - Beginselen der roei- en peilkunde, 2e druk, Deventer, Tjaden, 1872 [ op omslag 1873].
50920: BLANKEN JZ., J. - Memorie betrekkelijk den staat der rivieren, in opzigt haren (...) dijkbreuken en der overstroomingen, van vroegere tijden tot die der laatste in het jaar 1821, benevens (...) aanmerkingen op het proef-ontwerp tot sluiting van de rivieren den Neder-Rijn en de Lek en het storten van derzelver water op den IJssel van (...) C.R.T. Krayenhoff. Utrecht, v. Paddenburg, 1823.
42053: BLANKEN, JZ., J. - Memorie ter verklaring van de grondbeginselen (...) openen van de z.g. Werkendamsche Killen in eene Nieuwe Merwede (...) naar het Hollands Diep. Amsterdam, 1819.
42254: BLANKEN JANSZ., J. - Memorie over de rivier het Haringvliet en de Reede van Hellevoetsluis, inhoudende eenig antwoord op de vraag (...) welke zijn de oorzaaken van het aanwassen der Plaat op de Reede van Hellevoetsluis en van de aanmerkelijke vernauwing dier Reede? pp. 67 t/m 150 in deel X van Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam. Rotterdam, D. Vis, 1796. Gebonden in half leer.
43218: BLANKEN JZ., A. - Kort overzigt betrekkelijk op den waters-nood in Januari 1820. 's Gravenhage, Van Cleef, 1820. [betreffende Alblasserwaard].
43217: BLANKEN JZ., J. - Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee, benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, v. Utenhove, Moll en Donker Curtius. Amsterdam, Pieper & Ipenbuur, 1819.
43222: BLANKEN JZ., J. - Memorien over de hooge aangelegenheid van den Noorder Lekdyk en zijne sluizen (...) ter toelichting voor het onzijdig oordeel over de verschillende gevoelens van (...) G. Mol (...) en J.G. van Nes. Utrecht, Paddenburg, 1829.
28574: BLANKENHEIJM, C.M. - Geschiedenis van de Compagnie van Ostende, Leiden 1861, 72 pag., orig. papieren omslag [dissertatie].
25410: BLANKENSTEIN, M. V. - Het jaar 1934, wereldgeschiedenis, Zeist [ 1935 ] 145 pag., geb., geïll. Idem: het jaar 1935. Prijs per deel 9 euro.
28918: BLANKERT, A - Museum Bredius. Catalogus van de schilderijen en tekeningen, 's-Gravenhage 1978, 175 pag., geïll.
29193: BLANKERT, A. E.A. - The impact of a genius. Rembrandt, his pupils and fellowers in the seventeenth century, Amsterdam 1983, 240 pag., geïll., geb.
30630: BLANKERT, A. E.A. - God en de goden. Verhalen uit de bijbelse en klassieke oudheid door Rembrandt en zijn tijdgenoten, Amsterdam 1981, 306 pag., geïll.
33512: BLANKERT, GERARDUS JANUS, UIT THOLEN - Dissertatio juridica inauguralis deexcusationibus tutorum vel curatorum [...] Leiden Cornelius de Pecker 1755
41622: BLANKERT, A. E.A. - Nieuw licht op de Gouden Eeuw. Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten, Utrecht 1986, 374 pag., geïll.
25689: BLANKERT, A - Kunst als regeringszaak in Amsterdam in de 17e eeuw. Rondom schilderijen van F.Boll, Amsterdam 1975, 72 pag., geïll.
31401: BLANKESTIJN, C - God in Leersum. Van Gereformeerde kerk naar Hervormde gemeente, 1699- 1999, Zoetermeer 1999, 160 pag., geïll.
31801: BLARKOM, JOANNES PETRUS VAN, UIT BEVERWIJK - Dissertatio juridica inauguralis de affinitate jure romano [...] 's Hertogenbosch J.J. Arkesteyn 1834
25554: BLASING, J.F.E. E.A. (RED.) - Van Amsterdam naar Tilburg en toch weer terug. Opstellen aangeboden aan dr. Joh. de Vries, Leiden etc. 1992, 304 pag., geb., geïll.
28950: BLASSE-HEGEMAN, E.A. (RED.) - Nederlandse portretten. Leids kunsthistorisch Jaarboek 8 (1989), 's-Gravenhage 1990, 388 pag., geb., geïll., met stofomslag.
5981: RAPPARD-BLATT - Rappard-Blatt nr 14. Zusammengestelt zum 70. Jahrestag des Rappardschen Familienverbandes von Margarete aus Wuppertal, z.pl. [1978], 8 p.
52767: BLAUERT, ANDREAS (ED.) - Ketzer, Zauberer, Hexen. Die Anfänge der europäischen Hexenverfolgungen. Frankfurt 1990.
258: BLAUPOT TEN CATE, S., - Geschiedenis der doopsgezinden in Friesland. Leeuwarden 1839. geïll., 394 p. Moderne linnen band,
33221: BLAUPOT TEN CATE, IZAÄC JANUS, UIT AKKRUM - Commentatio oeconomico-politica inauguralis de domicilio sustentationis [...] Verhandeling over het domicilie van onderstand [...] Groningen J.B. Wolters 1860
42044: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedenis der doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. 2 delen, Amsterdam, 1847.
43335: BLAUPOT TEN CATE, D.H.S. - De invloed van bodembewegingen op den loop der rivieren in Nederland en aangrenzende streken. Overdruk De Ingenieur 1920, 13 pag., geïll.
43336: BLAUPOT TEN CATE, D.H.S. - De Nederlandsche duinen beschouwd i.v.m. bodembewegingen, overdruk T.K.N. A.G. 1020, pp. 437-457, geïll.
43338: BLAUPOT TEN CATE, D.H.S. - Bodembewegingen van Nederland, overdruk De Ingenieur 1915, 17 pag., geïll., beschadigd exemplaar.
43339: BLAUPOT TEN CATE, D.H.S. - Het opsporen van bodembewegingen door waterpassingen, magnetische en andere waarnemingen. Overdruk Geol. Mijnbouwk. Genootschap 1921, pp. 93-112, geïll.
36112: BLAUW, MARIANNE JELTJE ERIKA, UIT NIJKERK - Van Friese grond Leeuwarden FryskeAkademy 1995
37065: BLAUW, K. - Over het bestuur van Gooiland van 1795 en de ramp van 1350, pp. 50- 74 in T.V.G. 1954.
259: BLAUW, [J.] EN [W.] VAN IRHOVEN VAN DAM, - Geschiedkundig verhaal van het gedrag der Nederlandsche gemenebest-gezinden, geduurende den tegenwoordigen oorlog, door de Fransche Republiek aan den Stadhouder en zijnen aanhang verklaard op den 1 februarij 1793. Derde druk, vermeerderd, Leiden, Honkoop etc [ 1795? ]
263: BLÉCOURT, A.S. DE, - Ambacht en Gemeente. De regeering van een Hollandsch dorp gedurende de 17de, 18de en 19de eeuw. Zutphen 1912, 216 p.
268: BLÉCOURT, A.S. DE, - Bewijsstukken behoorende bij het kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht. 2 dln. Groningen-Den Haag 1924-1926. Geb., 451, 517 p.
269: "BLÉCOURT, A.S. DE; J.J.A. WIJS," - Kenningboek der stad Leiden 1553-1570. Utrecht 1936, 219 p.
3028: BLÉCOURT, A.S. DE - Genealogie der familie De Blécourt. Haarlem 1930, 35+24 p., tabellen.
3029: BLÉCOURT, A.S. DE - Bijlagen van de genealogie der familie De Blécourt. Utrecht 1916, 154 p., geïll.
3030: BLÉCOURT, A.S. DE - Supplement op de bijlagen van de genealogie der familie De Blécourt. Haarlem 1930, 95 p., geïll.
23917: BLÉCOURT, A.S. DE - Welgeborenen, huis-en dienstlieden in Holland, overdruk Tijdschrift Rechtsgesch., 1927, pp. 314-360.
31815: BLÉCOURT, A.S. DE - Het belang van het oud-vaderlandsch recht voor dezen tijd [...] Groningen/Den Haag J.B. Wolters 1917
32333: BLÉCOURT, A.S. DE - Pro excolendo en de rechtsgeschiedenis. Feestrede [...] Groningen / Batavia J.B. Wolters 1937
35386: BLECOURT, L. DE - Boekje Promotiepartij van Mr L. de Blecourt, Hotel Lion d'Or, Leiden. Leiden K. Vilders 1914
28118: BLECOURT, W. DE E.A. (RED.) - Grenzen van genezing. Gezondheid, ziekte en genezen in Nederland, zestiende tot begin twintigste eeuw, Hilversum 1993, 320 pag.
1708: BLECOURT, A.S. DE E.A. - Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den secretaris Jan Rosa. Deel I-III. Haarlem 1929. Geb., 455 p. Deel IV- XIII, 3 bdn. Leiden 1982-1988, 652+291+249 p.
58494: BLECOURT, A.S. DE, - Grondrechten en tienden in Drente, Overdruk uit het Rechtsgeleerd Magazijn 35 , pp. 512-566.
52768: BLÉCOURT, A.S. DE EN N. JAPIKSE - Klein plakkaatboek van Nederland. Verzameling van ordonnantiën en plakkaten betreffende regeeringsvorm, kerk en rechtspraak (14e- eeuw tot 1749) Groningen 1919.
52769: BLÉCOURT, A.S. DE - Historisch en juridisch bewijs. Oratie. Groningen 1936.
52770: BLECOURT, W. DE EN M. GIJSWIJT-HOFSTRA (RED.) - Kwade mensen. Toverij in Nederland. Amsterdam, 1986 [Themanummer van Volkskundig Bulletin 12, 1].
52771: BLÉCOURT, WILLEM DE - Termen van toverij. De veranderende betekenis van toverij in Noord-oost Nederland tussen de 16de- en 20e- eeuw. Nijmegen 1990.
58493: BLECOURT, A.S. DE, - De praktijk der tiendwet 1907, Overdruk uit het Rechtsgeleerd Magazijn 1913 nr.32, pp. 410-465.
34555: BLEEKER CZ., NICOLAAS, UIT SCHOONEBEEK - Schadevergoeding bij doodslag en verwonding Groningen Wolthers 1888
35216: BLEEKRODE, PHILIPPUS ABRAHAMUS, UIT EMDEN - Quaestiones juris inaugurales [....] Groningen P. van Zweeden 1853
56714: BLEEKRODE, L., - Stuurbare luchtschepen, Extract Elseviers Maandblad 1930, pp. 362-373, geïll.
56304: BLEES KZ, G.J., - Marken en Marker volkskunst, Extract Huis Oud & Nw. 1915, pp. 161-188, geïll.
24906: "BLEIBTREU, L.;" - Beschrijving van de sterrenhemel of onderrigt om de sterrebeelden te leeren kennen door eigen oefening, 2e- uitgave, omgewerkt en vermeerdert door F. Kaiser. Amsterdam, Sulpke, 1830, origineel karton.
42096: BLEIBTREU, L. - Beschrijving van den sterrenhemel of onderrigt om de sterrenbeelden te leeren kennen door eigen oefening. Amsterdam, Sulpke, 1825.
51051: BLEISWYK, PIETER VAN - Natuur- en wiskundige verhandeling over het aanleggen en versterken der dyken (...) uit het Latijn vertolkt (...) vermeerderd, door Jan Esdre. Leiden, Le Mair, 1778 [colophon: Van Hoogeveen, 1777].
34757: BLEISWYK, PETRUS VAN, UIT DELFT - Specimen physico-mathematicum inaugurale de aggeribus Leiden Luchtmans 1745
34684: BLEISWYK, REYERUS VAN, UIT WOUDRICHEM - Disputatio juridica inauguralis de usucapionibus Leiden A. Elzevier 1712
15328: GUIDE BLEU - Les Guides bleus illustrés. Hollande, Parijs: Hachette, 1926
28896: BLEYENGA, A - Fragment-inventaris van het archief der gemeente Wassenaar ( 1896-1960 ), Wassenaar 1976, 111 pag.
39583: "BLEYENGA, A.;" - Fragment-inventaris van het archief der gemeente Wassenaar. Archiefbescheiden van het gemeentebestuur betreffende de organisatie en het personeel van de diensten, bedrijven en instellingen 1896-1960, Wassenaar 1976, 111 pag.
42917: BLEYSWIJCK, DIRCK EVERTSZ. VAN - Beschryvinge der stadt Delft, betreffende des selfs situatie, oorsprong en ouderdom, met Vervolg. 2 delen in 1 band, Delft, A. Bon, 1667 [- na 1680].
55791: "BLEYSWYCK, F. VAN; " - Prent: 'Pleitrolle van den Hove van Holland', gravure door F. v. Bleyswyck.
55762: BLEYSWYK, F. VAN - Prent: [De moord op Willem van Oranje te Delft in 1584. Een schietende Balthasar Gerards op een trap], gravure zonder onderschrift, slechts getekend: 'F. v. Bleyswyk fecit'.
5244: BLIJBOMEN - Blijbomen, nr 3, januari 1996, 12 p., geïll.
56236: BLIJDENSTEIN, A.J. EN L.R. BRANTS, - Rapport van het bestuur der Ned. Heidemaatschappij aan de regeering, over het beplanten van de Nederlandsche zeeduinen met bosch, Zwolle 1892 [ afl. 2 van jrg 4 (1892) van Tijdschrift Ned. Heidemaatschappij, pp. 41-147.]
27246: BLIJSTRA, R - Vroeg 19e eeuwse bouw in 's-Gravenhage, afl. maandblad 's-Gravenhage 1968, 42 pag., geïll.
56997: "BLIKMAN; " - Blikman & Sartorius. Prijscourant voor steendruk visitekaarten. Amsterdam 1918, 4 pag., geïll.
24736: BLIN DE SAINMORE, ADRIEN MICHEL HYACINTHE - Joachim ou Le triomphe de la piété filiale. Drame en trois actes et en vers, suivi d’un choix de poésies fugitives. Amsterdam/Paris, Delalain, Le Jay, Ruault and Brunet, 1775.
28283: BLINK, H - Drente van 't verleden tot heden, 2 dln. in een band, Hoogeveen 1902, 70 + 76 pag., geïll. met lithografiën (rug los).
15000: BLINK, H. - Van Eems tot Schelde. Wandelingen door Oud en Nieuw Nederland. 4 delen. Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1903-1906].
15001: BLINK, H. - Ons heerlijk vaderland. Wandelingen door Oud en Nieuw Nederland. 4 delen. Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1908.
25380: BLINK, H. - Gids tot het doen van waarnemingen op het gebied der land- en volkskunde van Nederland, Leiden 1902, 100 pag.
47568: BLINK, H., - Door Natal in het hart van Zuid-Afrika, Extract uit Vragen van de Dag, 54-90 en 181-204 pag., los en zonder omslag.
20687: BLOCH, IWAN - "Die Prostitution, Band I, Berlin 1912; Band II erste halfte, Berlin 1925. Nicht weiter erschienen, 870+728 pag., hardcover, good copy."
25351: BLOCH, J.R. - L'anoblissement en France au temps de Francois I. Parijs 1934, 216 pag.
30321: BLOCH, V. E.A. - Odilon Redon. Gemeentemuseum Den Haag, 1957, geïll.
35439: "BLOCIUS, JOHANNES, UIT SALZWEDEL; PRAESES: QUISTORP, JOHANN" - Exercitatio theologica ex libro Formulae Concordiae quarta de bonorum operum necessitate .[...] Rostock Joachim Fuess 1615
32328: BLOCK, ANTON LEO DE, UIT AMERSFOORT - Scandinavische samenwerking inzake wetgeving. Proefschrift [...] Gouda G.B. van Goor Zonen 1927
273: BLOCK, PRINCE EDOUARD DE, - Armorial des princes du sang royal de Hainaut et de Brabant. Parijs [1900-1908]. Geïll., 270 p.
274: BLOCK, PRINCE EDOUARD DE, - Eloge de l'Armorial des princes du sang royal de Hainaut et de Brabant de la maison d'Occident. Antwerpen [ca. 1928]. Geïll., 118 p.
26569: BLOCKMANS, W. E.A. - Studien betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw, deel I: tekst, Heule 1971, 275 pag. [deel I van 2].
38640: BLOCKMANS, W.P. - Mobiliteit van cultuurdragers, Zutphen 1981, 32 pag.
41876: BLOCKMANS, W.P. E.A. - Republiek tussen vorsten. Oranje, Opstand, Vrijheid, Geloof, Zutphen 1984, 184 pag., geb., geïll., met stofomslag.
55083: BLOCKMANS, W. - Een middeleeuwse vendetta. Gent 1300. 2e druk, Houten, 1988.
56300: BLOCQ VAN KUFFELER, V.J.P.DE, - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee, 's-Gravenhage 1939, 34 pag., geïll.
32069: BLOCQ VAN HAERSMA DE WITH, D. DE, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis, ad locum cod. civ. de rescindenda venditione propter laesionem [...] Groningen J. Römelingh 1820
32996: BLOCQ VAN HAERSMA DE WITH, DANIEL DE, UIT METSLAWIER - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1875
33989: BLOCQ VAN HAERSMA VAN SMINIA, DANIEL DE, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale exhibens observationes nonnullas de iure hodierno [...] Groningen J.J. Homkes 1825
33022: BLOCQ VAN SCHELTINGA, JOANNES GUILIELMUS DE, UIT BOLSWARD - Specimen juridicum inaugurale, de parte bonorum, quam conjux, cui sunt liberi prioris thori, dare potest secundo conjugi, ex jure hodierno [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1825
33023: BLOCQ VAN SCHELTINGA, JOANNES GUILIELMUS DE, UIT OUDESCHOOT - Theses [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1861
33513: BLOCQUERY, CHRISTIANUS JANUS DE, UIT HOORN - Disputatio juridica inauguralis de foro competente [...] Leiden Bartholomeus Pret 1778
35130: BLOCQUERY, CHRISTIANUS JANUS DE, UIT HOORN - Disputatio juridica inauguralis de foro competente Leiden B. Pret 1778
26710: BLOED, A. E.A. - Oude prentenbriefkaarten vertellen over Houten, Alphen a.d. Rijn 1972, ca. 150 pag., geb., geïll.
58531: BLOEM, J.C., - De afschaffing de rplaatselijke verbruiksbelastingen, hare geschiedenis en gevolgen, 's-Gravenhage 1875.
40258: BLOEM, M., - Izhar Patkin, Vierdelig Grijs, Amsterdam, Stedelijk Museum 1990, 64 pag., geïll., als nieuw.
40230: BLOEM, M E.A., - Eric Bainbridge, style, space elegance, Amsterdam, Stedelijk Museum, 1989, 48 pag., geïll.
55957: BLOEM, J.C., - Sintels, 's-Gravenhage, 2e druk, Stols, 1946, 16+ (3) pag., geb.
51651: BLOEM, J.C., - Verzamelde beschouwingen, 's-Gravenhage, Stols, 1950.
51652: BLOEM, J.C., - Verzamelde gedichten, 3e druk, 's-Gravenhage, Stols, 1948, 215 pag., geb. in blauw linnen band.
52381: BLOEM, J.C., - Afscheid, uitg. van Het Nieuwe Voorhout 1957, 14 pag.
36068: BLOEMBERGEN, AUKE, UIT LEEUWARDEN - Over papier aan toonder Leiden Hazenberg 1861
59353: BLOEMBOLLEN, FRANS HALSMUSEUM, HAARLEM. - Catalogus van tekeningen, schilderijen, boeken, pamfletten, documenten en voorwerpen betreffende de geschiedenis van de bloembollencultuur en den bloembollenhandel. Tentoonstelling 16 maart - 19 mei 1935. Haarlem, Joh. Enschedé en zonen, 1935. [inleiding door J.C. Westermann, afbeeldingen, 44 p, 310 beschreven nrs.], gedrukt.
7096: BLOEMEN - Bloemen gegaard in den lusthof der vaderlandsche poëzij. 6e, verm. druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1877.
8108: BLOEMEN, C. EN J.L. VAN DER GOUW - Mededelingen van en voor oud-leerlingen en leerlingen van de Archiefschool te 's-Gravenhage.
275: BLOEMEN, CAREL, - De wordingsgeschiedenis van het Rijksarchief in Limburg. Maastricht 1966. Geïll., 145 p.
26255: BLOEMEN, C. - "De kerk te Azewijn; De processie te Azewijn, pp 232-268 in Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 58 (1934)."
16195: BLOEMENDAAL - “Bloemendaal”, uitg. met instemming gemeentebestuur, Amsterdam, Alta,1926, 72 p.
16196: BLOEMENDAAL - Souvenir Bloemendaal en Overveen, J.P.E.H., Leporello in kartonnen omslag met 10 gekleurde foto’s [ca. 1930?]
16197: BLOEMENDAAL - Souvenir Bloemendaal en Overveen, J.P.E.H., leporello in kartonnen omslag met 10 ongekleurde foto’s.
16198: BLOEMENDAAL - Gids voor Bloemendaal. De parel van Kennemerland. Uitg. Bloemendaalsche Middenstandsvereeniging, 1938, 66 p.
23101: BLOEMENDAAL, DS. VAN DIJK - Bevestiging der nieuwe lidmaten der N.H. Gemeente te Bloemendaal op Goeden Vrijdag 10 april 1936 door Ds J.C. van Dijk. Typoscript, 31 p.
22910: BLOEMENDAAL, VAN DER VEER, DE CLERQ - "Kwitantie van J.W.C. van der Veer, ""vertegenwoordiger van De Clercq's inmaakglas"", d.d. Bloemendaal 1914, deels gedrukt, 1 p."
22908: BLOEMENDAAL, WILDERVANCK DE BLÉCOURT - Nota van J.H. Wildervanck de Blécourt, notaris te Bloemendaal, d.d. 1914, deels gedrukt.
52307: BLOEMENDAAL, G.J., - Doesburg, stad van levend verleden, Doesburg 1967, 48 pag., geïll.
26135: BLOEMINK, F.H.N. - De lotgevallen van een Garde d' Honneur [ J.Th. Cremer?] ( 1813-1814 ). Bewerkt naar gegevens uit een familie-archief. Gouda 1913, 155 pag., groot 4o. Geïllustraard door Hoynck van Papendrecht, band wat verkleurd. Met naamlijst van 29 Gardes d' Honneur.
39904: BLOIJS VAN TRESLONG, C.E. - Die Rheinschiffahrt in bezug auf Industrie und Landwirtschaft, Dordrecht 1891, 64 pag., gebonden exemplaar.
41268: BLOK, P.J. - Philips de Goede en de Hollandsche steden in 1436, Amsterdam 1924, 19 pag.
55271: BLOK, P.J. (UITG.) - Leidsche rechtsbronnen uit de middeleeuwen. 's Gravenhage, 1884.
54657: BLOK, P.J. - Moordplan tegen Alva (October 1568), pp. 1-8 in Bijdr. Vad. Gesch. en Oudheidkunde 1926.
40939: BLOK, D.P. - De Wikingen in Friesland, overdruk Naamkunde 1978, pp. 25-47.
279: BLOK, P.J., - Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Derde herziene druk (de beste uitgave). 4 dln. Leiden 1923-1926. Geb.
40917: BLOK, D.P. - De Wikingtijd: een periode in de relaties tussen Friesland en Scandinavie, overdruk Phil. Fris. 1981, pp. 13-24.
23696: BLOK, B. - Veertig jaar op de tribune. Parlementaire indrukken en herinneringen, 2e druk, 's- Gravenhage 1901, 49 pag.
7097: BLOK, JAN - Aan de afgevaardigden ter algemeene vergadering van de Bataafsche maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, den 10. van Oogstmaand 1803. [z.p.], [z.n.], [1803].
8036: BLOK, P.J. - Onze archieven.
21004: BLOK, P.J. - Geschiedenis eener Hollandsche stad. Deel II . Eene Hollandsche stad onder de Bourgondisch-Oostenrijkse heerschappij. `s-Gravenhage 1912, 298 pag., geïll., ingenaaid.
25723: BLOK, P.J. - Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis, Groningen 1903, 364 pag., gebonden in rood linnen. Goed exemplaar.
27936: BLOK, P.J. - Verslag aangaande een voorloopig onderzoek te Parijs naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, 's-Gravenhage 1897, 54 pag.
27937: BLOK, P.J. - Verslag aangaande een voorloopig onderzoek in Engeland naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, Groningen 1891, 30 pag.
27944: BLOK, P.J. - Verslag van onderzoekingen in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, 's-Gravenahge 1901, 85 pag.
25583: BLOK, P.J. (UITG.) - Uit P.L. Mullers verspreide geschriften, Leiden 1906, 546 pag., geïll., ing.
6624: BLOK, P.J. EN W. MARTIN - De Senaatskamer der Leidsche Universiteit. Hare geschiedenis, benevens een volledige catalogus der geschilderde portretten.
57697: BLOK, P.J., - Een merkwaardig aanvalsplan, gericht tegen visserij en handel der Ver. Ned. in de eerst helft der 17e eeuw, Overdruk B.M.H.G. 1898, 61 pag.
38602: BLOK, P.J., E.A. - Gedenkboek der Reductie van Groningen in 1594. Groningen 1894, 264 pag., geïll. Ingenaaid, rug los.
38853: BLOK, D.P. E.A. (RED.) - Miscellanea mediaevalia in memoriam J.F. Niermeyer, 's-Gravenhage 1967, 44 pag., geb., met stofomslag.
27710: BLOK, P.J. - Levensbericht van Robert Fruin, overdruk jrb. Kon. Ak. v. Wet., Amsterdam 1900, 80 pag., ( met bibliografie door L.D. Petit ).
38797: BLOK, P.J. - Memoire touchant le negoce et la navigation des Hollandois, overdruk B.M.H.G. 1903, pp. 221- 342.
39249: BLOK, P.J. - Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland en Oostenrijk naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, 1888, Gravenhage 1889, 91 pag.
39345: BLOK, P.J. - Sextus Pompeius Magnus Cuaei Filius, Leiden 1879, 77 pag. ( dissertatie ).
39381: BLOK, P.J. - Geschichtschreibung in Holland, Heidelberg 1924, 50 pag.
39405: BLOK, P.J. - Afscheidsrede, 27- 5- 1925, Leiden 1925, 20 pag., geb.
39412: BLOK, P.J. - Levensbericht van Charles M. Dozy, overdruk, pp. 51-76.
39435: BLOK, P.J. - De eerste regeeringsjaren van hertog Albrecht van Beieren 1358- 1374, overdruk, pp. 244- 284.
52772: BLOK, ANTON - De Bokkerijders. Roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas (1730-1774). Amsterdam 1991.
52774: BLOK, P.R. - Tekst van het Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk hier te lande. Leiden, Van Doesburgh, 1915.
43578: BLOK, F.F. - Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden, Delft 1949, 340 pag., geïll. [dissertatie met los blad stellingen].
51792: "BLOK, P.J.;" - Parijsche handschriften over den Nederlandschen handel omstreeks 1700. Overdruk (1903), pp. 211-240.
52046: BLOK, P.J., - Michiel Adriaanszoon de Ruyter, 's-Gravenhage 1928.
52218: BLOK, P.J., - Relazioni Veneziane. Venetiaansche berichten over de Vereenigde Nederlanden voor 1600-1795, 's-Gravenahge 1909, 418 pag., geb. [ R.G.P. 7].
41129: BLOKHUIS, E.M. - The liqquid-vapour interface, Leiden 1992, 101 pag., dissertatie met los blad stellingen.
22691: BLOKHUIS - Tekening met potlood van het familiewapen Blokhuis met helm en dekkleden, ca. 1900, 47x35 cm.
57294: "BLOKKER, JAN; " - "Waar begint de Victorie? Alkmaar 2011, 48 pag., ge""ill."
40457: BLOKKER, JAN (INL.), - Eddy Posthuma de Boer, Amsterdam stad van mijn leven, Amsterdam 2003, 144 pag., geïll.
55337: BLOKKER, JAN, JAN JR. EN BAS - Nederland in twaalf moorden. Niets zo veranderlijk als onze identiteit. Amsterdam, 2008.
57116: BLOKLAND, H., - De Nederlandsche Exlibris-kring na dertig jaar, Baarn, Arethusa Pers, 1962.
57127: BLOKLAND, H., - De verzamelaar en zijn vrienden. Ter herinnering aan Ir. H.G.J. Schelling, Baarn, Arethusa Pres, 1984.
280: BLOKLAND, HANNIE, - De Heusdense elite in de eerste helft van de achttiende eeuw, een prosopografisch onderzoek. Doctoraalscriptie Utrecht 1981. Geïll., 63 p.
57642: BLOKZIJL, MAX, - Voor het te laat is, z.pl. [ca.1942], 32 pag., geïll.
47120: BLOM,S., - Geschiedenis van Maassluis. Ontstaan en ontwikkeling der Stad, Utrecht 1948, (22)+436 pag. Gebonden in moderne half leren band, geïll.
55635: BLOM, CORNELIS - Eenvoudig verhaal van het gene voorgevallen is van den 24 Augusty tot den 10 of 11 September 1763 binnen de stad Leeuwarden, ten opzigte van de vacature der zeste predikants-plaatze. Leeuwarden, Tresling, 1763.
40248: BLOM, PH. VAN, - De alde Friske wetten oer de sediken, Leeuwarden 1863, 42 pag., geb. in half linnen.
30549: BLOM, AD VAN DER - Tekenen dat het gedrukt staat. 500 jaar grafiek in Nederland, z.pl., 1978, 192 pag., geb., geïll.
34561: BLOM, D. VAN - Het recht der gemeenschap. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Technische Hoogeschool Delft Waltman 1907
19140: BLOM, J.C.H. - Verzuiling in Nederland. In het bijzonder op lokaal niveau, 1850-1925.
25384: BLOM, J.C.H. - De muiterij op de Zeven Provinciën. Reacties en gevolgen in Nederland. 2e druk, Utrecht 1983, 367 pag., geïll.
19171: BLOM, J.C.H. EN C.J. MISSET (RED.) - Broeders sluit U aan. Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten.
23401: BLOM, L.H. - De Tjasker, een zeldzaam molentype . Zwolle z.j. (ca.1978), 80 pag., geïll., geb., met stofomslag.
22412: BLOM, MEY, ZUTPHEN - Notarieel gewaarborgde kopie van een verklaring van Mr H.A. Welmers te Zutphen dat Barend Blom, koopman te Amsterdam, zijn echtgenote Catharina Sophia Mey machtigt om zijn zaken waar te nemen, dd. Zutphen 6-8-1796. Manuscript, folio, 2 p.
40517: BLOM, PH. V., - Beknopte Friesche spraakkunst voor den tegenwoordigen tijd, Sneek 1889, 179 pag., geb.
17146: BLOM, A.H. (PREDIKANT TE DORDRECHT) - Leerrede over de getrouwheid van Jezus, z.pl., [1846], 8°: pp. 183-201
41871: BLOM, T. E.A. - Rondgang door kasteel Nederhemert, z.pl. 2004, 34 pag., geïll.
3929: BLOMHERT-KNOTTNERUS, J.O. - Genealogie van het geslacht Knottnerus. Z.p. z.j., 23 p., gestencild.
42076: BLOMHERT, J. / E.A. V. DOORGEEST - De geschiedenissen van het vereenigde Nederlandt zedert haer eerste opkomst tot op deese onse dagen. Hoe 't zelve verlost (...) is door wonderen van Gods voorzienigheit onder 't bestuur der Princen van Oranje en Nassauw. 3e- druk, Utrecht / Amsterdam, Van Paddenburg / Rotterdam, 1742. (84)+430+(15) pag. Geheel leer. [gebonden met:] E.A. van Doorgeest, Een kort verhaal van eenige merkwaardige geschiedenissen in Holland (...) Schermer, Graft, Schermerhorn en De Rijp. Amsterdam, K. de Wit, 1744. 110+(1) pag.
42933: BLOMHERT, J. - De geschiedenissen van het vereenigde Nederlandt, zedert haer eerste opkomst tot op deeze onse dagen (...). 2e druk, Utrecht, v. Paddenburg, 1735.
58931: BLOMMERS, P., NAAR C.C.A. LAST, - Willem. Lithografie, 27x17cm.
35001: BLOMMESTEIN, ADOLPHE FRANCOIS VAN, UIT KALIMATI (PEKALONGAN) - De artt. 1922 en 1923 van het Burgerlijk Wetboek Leiden Somerwil 1885
28200: BLOMMESTEIN, J.C.T. V. - De Grebbelinie. Van militair verdedigingswerk tot cultuurhistorisch erfgoed, Heiloo 1978, 36 pag., geïll.
56442: BLOND, N.A. LE, - Manuel gymnastique hygienique et medicale, Paris 1877.
4502: BLONDEL, M. - Twee eeuwen ellewaren. Een terugblik bij het 175-jarig bestaan van het handelshuis [...] der Firma Wed. F. Receveur te Venlo. Venlo 1949, 85 p., geb., geïll., met uitslaande genealogische tabel.
28655: BLONK, A. - Fabrieken en menschen. Een sociografie van Enschede, Enschede 1929, 425 pag., geïll., gebonden.
14415: BLONK, A. - Vlaggen en postzegels. Berchem/Antwerpen, z.j., ill., 32, (4) p.
47180: BLOOM, H.I., - The economic activities of the jews of Amsterdam in the 17th and 18th centuries. New York 1969, naar de druk uit 1937, 332 pag., geb.
23758: BLOOMFIELD, R. - Rural tales, ballads and songs, 7th ed. Londen 1811, 123 pag., geïll., org. boards.
23759: BLOOMFIELD, R - Wild flowers or pastoral and local poetry, Londen 1809, 132 pag., ill., original boards.
47075: BLOOMFIELD, R., - The banks of Wye, a poem, London 1811, 7+134+(2) pag. Orginal boards.
24650: BLOOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - The burial ground at Ouderkerk near Amsterdam. Set of two etchings by Abraham Blooteling after Jacob van Ruisdael. [Amsterdam], 1670.
20883: BLOOTHOOFT, T, W.A. FASEL E.A. - Alkmaar, gevels van de binnenstad. Alkmaar ( gemeente bestuur ) 1980, 264 pag., geb., geïll., oblong.
19883: BLÖTE, J.F.D. - Das Arkelsche Helmzeichen.
36740: BLOTKAMP E.A., C - De beginjaren van De Stijl 1917-1922, Utrecht 1982, 295 pag., geïll. Goed exemplaar.
57380: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. (RED.), - De Indische Navorscher. Orgaan van den Genealogische- heraldische Kring, jrg. 4 en 5 (1938-1939), gebonden in half linnen.
51156: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. (RED.), - De Indische Navorscher. Orgaan van den Genealogische-Heraldischen Kring, jaargang 4 (1938), compleet, gebonden in half linnen.
51154: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. E.A. (RED.), - De Indische Navorscher. Orgaan van den Genealogische-Heraldischen Kring, jaargang 1(1935) t/m 3 (1937) in een half linnen band.
51155: BLOYS VAN TRESLONG PRINS P.C., E.A. (RED.), - De Indische Navorscher. Orgaan van den Genealogischen Kring. Jaargang 1 t/m V, compleet. Gebonden in half linnen.
58345: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, deel IV, Batavia 1939, ing., 426 pag., geïll.
281: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland. Utrecht 1919. Geïll., 374 p.
282: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Utrecht. Utrecht 1919. Geïll., 342 p.
283: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland. 2 dln. in 3 banden. Utrecht 1922. Geïll., 319, 626 p.
284: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Brabant. 2 dln. Utrecht 1924. Geïll., 296, 326 p.
285: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Brabant ... idem, gebonden in 2 linnen banden.
286: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Overijssel. Utrecht 1925. Geïll., 336 p.
287: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland. 5 dln. Utrecht 1928-1931. Geïll., 321, 398, 338, 350, 351 p.
288: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland 5 dln. Utrecht 1928-1931. Geïll., 321, 398, 338, 350, 351 p. Set in 5 halflinnen banden.
289: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. 4 dln. Weltevreden-Batavia 1934-1939. Geïll., 406, 430, 436, 426 p.
291: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java ... idem, los deel I.
292: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Los deel II.
293: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Los deel III.
3044: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het thans bloeiende geslacht Bloys van Treslong Prins. 's-Gravenhage 1906,Extract uit Genealogische en heraldische Bladen, 48 p., geïll.
3155: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - P.C. Bloys van Treslong Prins, Van Brienen. Overdruk Ned. Leeuw (1908),en (l909) 13 + 7 pp.
3450: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie der familie Ermerins, 15901908. 's-Gravenhage 1909, 31 p., geb., geïll.
3479: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Het geslacht Van Eys. 's-Gravenhage 1909, 33 p., geb., geïll.
4083: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Bijdragen tot de genealogie Loten. 's-Gravenhage 1909, 23 p.
4086: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Stamregister der familie Lulofs. Scheveningen 190., 10 p., geïll.
4381: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Het geslacht Ortt en Orth. Scheveningen 1900, 35 p., geïll.
4445: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Het geslacht Ploos van Amstel. 's-Gravenhage 1911, 57+4 p., geb., geïll.
4939: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het geslacht Vockestaert. Overdr. Ned. Leeuw (1913), 10 p.
5017: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het geslacht Oetgens van Waveren, ook wel Van Waveren en Bors van Waveren. 's-Gravenhage 1908, 35 p.
5058: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het geslacht Wilhelmius. Overdruk Ned. Leeuw (1903), 11 p., geïll.
5094: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het geslacht Wolthers. 's-Gravenhage 1906, 16 p., geïll.
5336: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het geslacht Caan, de la Basselour Caan en Caan van Neck, extract Ned. Leeuw, 5 p.
7904: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Nederlandsch-Indië en Adelsgunsten.
19787: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - De Groningse burgemeester mr. Geertt Swartte en zijn geslacht.
25202: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. E.A. (RED). - De Indische Navorscher. Vele tot nog toe onbekende familiewapens van Nederlanders in v.m. Nederlandsch Indie, geplubliceerd tussen 1930 en 1940. [ fotokopie van de betr. 68 pagina's], ing., geïll.
25248: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., E.A. (RED.) - De Indische Navorscher. Orgaan van den genelaogisch-heraldischen Kring, Jrg I (1934) - V (1939) in 3 banden, 170 + 96 + 100 + 96 + 136 pag.
25256: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., E.A. (RED.) - De Indische Navorscher. Orgaan van den genealogisch-heraldischen Kring. Jrg. I (1934) - IV (1938) in een beschadigde band, 1780 + 96 + 100 + 96 pag.
39621: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland, deel IIB, Utrecht 1922, pp. 309-626.
56950: "BLOYS VAN TRESLONG PRINS, C.J.; " - Verzaameling van stukken, inhoudende request aan (...) Staten van Holland aangaande de jagt (...) alsmede aanhangsel op verhandeling door J. Rendorp. Amsterdam, Borchers, 1784.
36432: "BLUMENZOPFF, PAULUS, UIT REICHENBACH; PRAESES: WENDELER, MICHAEL" - Disputatio politica de Republica Anglicana Wittenberg Fincelius 1656
57688: BLUNTSCHLI, J.C., - Het Brahmanisme en Buddhisme, z.pl., z.j., 71 pag., geb.
52776: BLUSSÉ, P.L.F. - De onverbindbaarheid in regten van de tegenwoordige organisatie der Hervormde Kerk. Pleitrede voor de Hoogen Raad (teregtzitting van 20 november 1845) Dordrecht, Blussé en Van Braam 1845.
32695: BLUSSÉ, ADOLPHUS, UIT DORDRECHT - Dissertatio historico-politica inauguralis de administratione possessionum batavarum in India orientali [...] Dordrecht Blussé en Comp. 1838
32694: BLUSSÉ, PETRUS LUDOVICUS FRANCISCUS, UIT LEIDEN - Specimen historico-juridicum de causis circumscriptae, jure patrio antiquo et novo, libertatis de bonis testandi [...] Dordrecht Blussé en Van Braam 1842
39371: BLUSSE, L. E.A. - Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar, 1600- 1650, Franeker 1983, 256 pag., geïll.
52077: BLUSSE, ABR., - Dictionnaire portatif Francois & Hollandois et Hollandois & Francois, 2 delen, Dordrecht, Blusse 1811.
35140: BLUZÉ, ABRAHAMUS, UIT PETTEN - Disputatio juridica inauguralis de querela inofficiosi testamenti Leiden 1713
55104: BLYDENTOON, M. - Alkmaars dubbelt ontzet, blydelyk geviert den 8-10-1741, t.g.v. de eerste verjaaringe dat de eerw. heer Willem Kleef, met de staatsie in de St. Jacobsstraat binnen Alkmaar begunstigt is geworden. 2e druk, Alkmaar, [1741].
33990: BOAS, EDUARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de consensu in nuptiis secundum jus hodiernum [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1836
59430: BOAS, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. - Kwitantie van de Universiteit van Amsterdam voor de heer E.A.L. Boas ten bedrage van 200 gulden voor inschrijving als student rechten, gedateerd 27 september 1894. Betreft: Eduard Abraham Louis Boas, geb. Amsterdam, 22-10-1874, promoveert op stellingen op 17-1-1898 tot doctor in de rechtswetenschap, ingeschreven 1893/96. 1 stuk, deels gedrukt, deel manuscript. M14721
59406: BOAS, AMSTERDAM, FERRARI. - Drie rekeningen van fa. S. Boas, fotogroothandel te Amsterdam aan fa. Ferrari (Magne) te Amsterdam, 1937 (3 stukken). M14699
19593: BOBELDIJK, FELICIEN - Jeugdprentjes. Een jeugd aan de Zaan
42424: BOCCACCIO, G. / ROMEYN DE HOOGHE - Contes et nouvelles de Bocace, Florentin. Traduction libre, accommodee au gout de ce temps. 3e ed., dont les figures sont nouvellement gravees par les meilleurs maitres, sur les desseins de mr. Romain de Hooge. 2 volumes, Cologne, J. Gaillard, 1732.
52471: BOCCACE, JEAN - Le Decameron. Traduction de le Macon. Avec notice, notes et glossaire par Paul Lacroix. 3 delen, Paris, Librairie des Bibliophiles, [1920].
50956: BOCCALINI, TRAIANO - Missive raeckende de laest geslotene drievoudige vreede en behelzende veele naeuwkeurige en polityke opmerkingen over den jegenwoordigen toestant van Europa, geschreven van den Bergh Parnassus door Trajanus Boccalinus. Gorinchem, Roelants, 1678.
24861: "BOCHS, LUKAS;" - Anwendung der funf Saulenordnungen, Augsburg, Rieger, 1779, 91 pag., original boards.
57611: BOCK, C.E., - "Het boek van den gezonden en van den zieken mensch. Bewerkt door N.B. Donkersloot, ""vierde goedkoope uitgave"", Amsterdam 1888."
51526: "BOCK, EUG. DE;" - Het Nederlandse boek. Overzicht van zijn geschiedenis. Brussel 1939, 146 pag., geïll. Gedrukt in 400 ex. Stofomslag beschadigd.
37475: BOCK, F - Deutsches Handwerk im Mittelalter. Bilder aus dem Hausbuch der mendelschen zwölfbruderstiftung in Nurnberg, Leipzig z.j., 48 pag., ill.
36380: "BOCK, JOHANN GEORG, UIT GIENGENSIS; PRAESES: ROTH, EBERH. RUDOLPH" - Dissertatio de bello Troiano , praecipue Jacobi Hugoni Can. Theol. Belgae insulensi opposita Jena Bauhofer 1672
26299: BOCK, M. - Nederlandse architectuur 1893-1918: Architectura, Amsterdam 1975, 112 pag., geïll.
8335: "[HOEN, PIETER 'T (VERT.)]; JOHANN CHRISTIAN BOCK" - De Hollander, of Wat vermag een vernuftig meisje niet? Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende oorspronkelyke toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche zeden. Tweede deel. Amsterdam, Izaac de Jongh, 1784.
38581: BOCK, EUG. DE - 50 jaar illustratie 50 jaar de Sikkel, Antwerpen 1969, ongepagineerd, geill.
38755: BOCK, EUG. DE - Verkenningen in de achtiende eeuw, Antwerpen 1963, 167 pag.
36847: BOCK, F. EN M. WILLEMSEN - Antiquités sacrées conservées dans les Anciennes collégiales de S. Servais et de Notre-Dame à Maestricht. Maastricht 1873, 248 + 90 pag., geïll, geb. in half linnen [plakkers en stempels van bibliotheek]. Goed exemplaar.
3146: BOCKENBERG, P.C. - Historiae et genealogia Brederodiorum, illustrissimae gentis Hollandiae. Leiden (J. Paets) 1587, 143 p., geb. Mooi exemplaar.
5010: BOCKENBERG, P.C. - Prisci Bataviae et Frisiae reges, item Lugduni Batavorum & Wassenarae heroum, vetustissimarum Hollandiae gentium, historia & genealogia. Leiden (J. Paets) 1589, [14]+175+[33] p., gebonden in halfperkament. Mooi exemplaar.
23523: BOCKENBERG, P.C. - Catalogus & brevis historia pontificum vltrajectensium. Item.....Historia Antistitum Egmondanorum, Leiden, J.Paets, 1586. (16)+99+(12) pag. Gebonden in perkamentenband ( rug beschadigd ).
42765: BOCKENBERG, P.C. - [1] Historiae Batavorum hactenus editae. Leiden, Raphelingius, 1592. [gebonden met:] [2] Prisci Bataviae et Frisiae reges, item Lugduni Batavorum & Wassenarae heroum. Leiden, Paets, 1589. [en met:] [3] Egmondanorum potentissimae Hollandiae gentis. Leiden, Paets, 1589. [en met:] [4] Catalogus genealogia et brevis historiae regulorum Hollandiae, Zelandiae et Frisiae. Leiden, Paets, 1584. [en met:] [5] Historiae et genealogia Brederodiorum. Leiden, Paets, 1587. [en met:] [6] Catalogus & brevis historia pontificum Ultraiectensium item catalogus & brevis historia antistitum Egmondanorum. Leiden, Paets, 1586. [en met:] [7] Ad nonnulla Jani Dousae. Delft, B.H. Schinkel, 1601.
3047: BOCKENWAGHEN - In den Bockenwaghen. Nieuws van de Familievereniging, met wetenswaardigheden over de familietakken De Bock, De Jagher en aanverwanten. Nrs. 1 t/m 3, 1977-1979.
32395: BOCRIS, JOHANN HEINRICH - Kurz gefasster Beweis dass die suitas heredis in Teutschland wenig oder keinen Nutzen zeige [...] Altdorff Stephan Grebner 1744
21044: BOCXLAER, H. VAN - Herzele 1643-1796. Een historisch-demografisch onderzoek. Brussel 1979, 239 pag.
34894: BODDAERT, JACOBUS PHOENIX, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum pandectarum Middelburg Gebr. Abrahams 1834
24835: "BODDAERT, P.;" - Brief aan den schryver der bedenkingen, over den dierlyken oorsprong der koraalgewassen, Utecht, v. Paddenburg/v. Schoonhoven, 1771. 57 pag., origineel karton.
31757: BODDAERT, PETRUS JOHANNES, UIT MIDDELBURG - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesnurgh 1869
35920: BODDAERT, PETRUS JOHANNES, UIT MIDDELBURG - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1870
7101: BODDAERT, PIETER - Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter mr. Pieter Boddaert, benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille. 2e druk. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1827.
7102: BODDAERT, PIETER - Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter mr. Pieter Boddaert, benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille. 3e druk. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1836.
42711: BODDAERT, PIETER (ED.) - Natuurbeschouwer of verzameling van de nieuwste verhandelingen over de drie ryken der natuur, welke thans in Duitschland uitgegeven worden. Edited and translated by P. Boddaert, 2 parts in 1 volume. 's Gravenhage, I. du Mee, 1779-1781.
29022: BODDEKE, R. ( INL.) - Elk vist op zijn getij. 25 tekeningen uit de 17e, 18e en 19e eeuw, Utrecht 1962, geb., geïll., oblong, met stofomslag.
294: BODDIEN, F. VON, - Disputatio historico-juridica inauguralis de nobilitate. Leiden 1823, 91 p.
6465: BODDIEN, F. VON - De Nobilitate. Leiden, M. Cyfveer, 1823. Oorspr. met sierpapier beplakt karton, 91 p.
30723: BODE, B. - Kuyper in karikaturen, Warmond 1988, 48 pag., geïll.
32839: BODE, KAREL JOSEPHUS JOHANNES DE, UIT SOERABAJA - Herodas' tweede mime verklaard en toegelicht. Acadmisch proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1922
7105: "BODE, MATTHIJS (VERT.); FRANÇOIS JOSEPH DE CHANCEL, SIEUR DE LA GRANGE" - "Orestes en Pylades, of Iphigenia in Tauris; treurspel. Vertaald uit het Frans. 4e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1750."
57648: BODE, J.E., - Gedachten over de veranderingen van het weder, het onmogelijke en onnuttige van denzelver voorspelling, Haarlem, Loosjes, 1819, 67 pag.
34691: BODEL, JAN , UIT LEIDEN EN ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis exhibens usum scti macedoniani hodiernum Leiden Luchtmans 1793
31497: BODEL NIJENHUIS, J.T. - De kerkelijke toestand der op het einde van de 18e eeuw naar St, Omer uitgeweken Nederlanders, overdruk Arch.voor Kerkhistorie 1866.
31734: BODEL NIJENHUIS, JOHANNES TIBERIUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-juridica, de juribus typographorum et bibliopolarum in regno Belgico [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1819
23561: BODEL NIJENHUIS, J.T. - Topographische lijst der plaatsbeschrijvingen van het koningrijk der Nederlanden. Amsterdam 1862, 353 pag. Gebonden .Goed exemplaar.
43552: BODEL NIJENHUIS, J.T. - De wetgeving op drukpers en boekhandel in de Nederlanden tot in het begin der 19e eeuw, Amsterdam 1892, 425 pag., geb., mooi exemplaar.
36381: "BODENBURG, CHRIST. FRIEDRICH, UIT GROPPENSTADT; PRAESES: CELLARIUS, CHRIST." - Lucubratiuncula de vigiliis et lucubrationibus veterum Halle Henckel 1699
43880: BODENHEIM, NELLY, - Luilekkerland, illustraties van Nelly Bodenheim, Amsterdam, v. Looij, z.j. Eerste druk, 12 eenzijdig bedrukte pagina's, geïll., geb. in halflinnen. Los in de band.
21131: BODENHEIMER, F.S. - Animal and man in bible lands, 2 volumes. Leiden 1960/1972, 232 pag. text + 63 +27 pag. illustrations.
17056: BODENHEIMER, W. (RED.) - Sammeln und Bewahren. Beiträge zur Kunst, Literatur und Buchgeschichte. Eine Publikation der Freien Geselligen Vereinigung Die Mappe. München: Robert Wölfle, 1973.
7106: BODENSTEDT, FRIEDRICH VON - Schetsen uit het hofleven in Engeland ten tijde van Elisabeth en Jacobus. Vertaald uit het Duits. Alkmaar, P. Kluitman, [1872].
37661: BODT, S. DE - Op de Raempte off mette Brodse... Nederlands borduurwerk uit de 17e eeuw. Haarlem 1987, 111 pag., geïll.
37895: BODT, S. DE - Gedateerde keramiek. Gebruiksvoorwerpen met jaartal uit de collectie Van Beuningen- de Vriese, Rotterdam 1991, 88 pag., geïll.
5248: BODT - Het geslacht Bodt, Zierikzee [Familiearchief De Bot, deel III], Rotterdam [ca 1951], 46 p.
54926: BOECKEL, L. VAN (INL.) - De huid voorbij. Prostitutees vertellen. Antwerpen, 1994.
31041: BOEGEM, H. E.A. - Fragment- genealogie De Haan, Amstelveen, [ ca. 1983 ], 23 pag.
58653: BOEHEIM, W., - Handbuch der Waffenkunde, das Waffenwesen in seiner historischen Entwicklung vom Beginn des Mittelalters bis zum Ende des 18e Jahrhunderts, Graz 1966, geb., geïll. 694 pag.
36205: BOEHMER, JUSTUS CHRISTOPHORUS - Programmata III auspicalia docendi in Academia Julia muneribus ordinariis quondam praemissa nunc iunctim et auctius edita Helmstedt Herman Daniel Hamm 1717
24927: "BOEIJENK, VAN ASPEREN;" - Bijbeltje uit 1839 met zilveren sluitwerk met inscriptie ‘F.B. 1844’ en met in handschrift familie-aantekeningen Boeijenk en Van Asperen uit de 19de- eeuw.
15642: NEDERLANDSCH A B BOEK - "Het Nederlandsch A B-Boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe. Met platen en een kaartje van het Koningrijk der Nederlanden, ‘s Gravenhage: Wed. J. Allart & Comp., 1823"
17754: PLANEET-BOEK - Het groote planeet-boek, met de geomanci, physiognomi ende chyromanci. Alles uyt Platone, Ptolomeo, Hali, Albimaser, ende Johannes Koninksberger. Op het kortste ende vlytigste t'zamen getogen. Eenen ygelijken ten nut, om het kwaad te middelen, ende het goede aan te nemen. 17e druk. [....]. Amsterdam, Joannes Kannewet, 1768.
17755: PLANEET-BOEK - Het groote planeet-boek, met de geomanci, physiognomi ende chyromanci. Alles uyt Platone, Ptolomeo, Hali, Albimaser, ende Johannes van Koningsberger. Op het korste ende vlytigste t'zamen getogen. Eenen ygelyken ten nut, om het kwaad te middelen, ende het goede aan te nemen. 20ste druk. [....]. Amsterdam, S. en W. Koene, 1800.
44046: BOEKE, J.D. E.A., - Gedenkboek ter herinnering aan het 25 jarig bestaan der Rijks Hoogere Burgerschool te Alkmaar, Alkmaar 1892, 164 pag., geb., geïll.
3052: BOEKE, R. - De familie Boeke en haar wapen. Z.p. [1950], 93 p., geb., met losse bijlagen.
57289: "BOEKE, JAN; " - Redevoering (...) Alg. vergadering Mij. tot Nut van 't Algemeen, 13-8-1839, 46 pag.
28754: BOEKE, R - Hogebeintum en zijn kerk, z.pl. z.j., 119 pag., geïll.
52779: BOEKE, C. EN LOD. VAN MIEROP (RED.) - De vergetenen, verzameld door C. Boeke en Lod. van Mierop, commissie uit het comité van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf. Blaricum, De Waelburgh, 1920.
42151: BOEKE, J. - Twee gesprekken over beleefdheid en beschaving. Amsterdam, J. Muller, 1836.
57489: "BOEKE, J.H.; " - Dialistische economie, Rede, Leiden 1930, 34 pag.
5250: BOEKEL, J. PR. - Stamreeks van de Boekels van Harenkarspel en omgeving, Delfzijl 1963, 45 p., gestencild.
208: BENEFICIAAL-BOEKEN, - Beneficiaal-boeken van Friesland, uitgegeven op last van het Provinciaal Bestuur van Friesland. Leeuwarden 1850. Groot folio, ruim 500 p., geb. in half leer (rug beschadigd).
37276: BOEKEN, H.J. - Aan mijne vrouw, Amsterdam 1902 , W. Versluys, 32 pag.
59070: BOEKENOOGEN, G. J., - De Zaanse Volkstaal, Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland, met aanvullingen. 1821-1971. ALSMEDE De Zaanse VOlkstaal 1821-1971.
36757: BOEKENOOGEN, G.J. - De Zaanse volkstaal, [ nieuwe uitgave met aanvullingen] , 2 delen , Zaandijk 1971, 140 + 622 pag., gebonden in 2 linnen banden.
295: BOEKENOOGEN, G.J., - De Zaansche volkstaal. Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland. Leiden 1897. Geb., 153 pp.
23019: BOEKENWEEK, CORNELIS VETH, MUIDERKRING - "Boekenweek, ""Ghij ontmoet berughte persoonaadjen, heer P.C. Hooft (....)"". Reproductie van een tekening door Cornelis Veth, 16x21 cm, afkomstig uit de collectie Dirk Hidde Nijland met een aantekening van diens hand ""eigenhandig gekleurd door Cornelis Veth en van hem gekregen"". Vroeg 20e-eeuws."
8149: BOEKENWERELD - "De Boekenwereld - Romeyn de Hooghe-nummer (jrg 5 nr 1, oktober 1988) 64 p., ill. Inhoud: C. H. Slechte, Propaganda voor de Prins; M.J.C. Otten, Biografie van Romeyn de Hooghe; D.P. Snoep, Haagse triumfalia voor Willem III; B.C. Sliggers, Romeyn de Hooghe, Lingen, Het Loo en Haarlem; C.H. Schuckman, Beredeneerde bibliografie; A.C. Bijsmans, Enkele recente archiefvondsten."
17676: BOEKEREN, RINSE KOOPMANS VAN - Kappipo. Leiden, A.W. Sijthoff, [1871]
47669: BOEKEREN, W. VAN, - Veilingcatalogus Bibliotheca Gabini de Wal, Groningen 1835, (8)+408 pag., orig. karton (mist achterplat).
32381: BOEKHOLD, BERNARD FREDERIK, UIT HAARLEM - Mijnrecht. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1912
28272: BOEKHOLT, P.TH. F.M. - Duitsers in Drenthe, pp. 43-69 in Driemaandelijkse Bladen 1979, geïll.
31409: BOEKHOLT, P.TH. F.M. - De hervorming der scholen. Het onderwijs in Drenthe in de eerste helft van de 19e eeuw, Assen 1982, 256 pag., geïll.
40150: BOEKHOLT, P.TH.F.M. E.A. (RED.), - Gemeentehuizen in Drenthe, Amsterdam 1991, 223 pag., geb., geïll. met stofomslag, als nieuw.
456: BOEKHOLT, P. TH. F. M. - CAHIERS VOOR LOKALE EN REGIONALE GESCHIEDENIS. Zutphen 1988-. Ca. 60 p. per deel. Deel 6. P.Th.F.M. Boekholt, Onderwijsgeschiedenis.
47833: BOEKHOUT, P., - Europa's huwelijkswetten, 's-Gravenhage 1931, 112 pag.
8828: LIED-BOEKJE - 't Nieuw groot Hoorns lied-boekje, bestaande in veel stigtige en vermakelyke bruyloftsliedekens. Hoorn, Reinier Beukelman, [ca. 1725].
297: BOEKMAN, E., - Demografie van de joden in Nederland. Amsterdam 1936, 140 p.
22260: BOEKVERKOPER P. TOPIJN TE ROTTERDAM, MUYTERS - "Tekening op perkament betreffende het huwelijk van Paulus Topijn met Paschina Muyters, gesloten te Rotterdam op 17 augustus 1749. Getekend met pen op perkament en gesigneerd ""P. Muiters pinxit"", 22x18 cm."
52780: BOEL JR., TOBIAS - "Amstelredams privilegie en poorter-regt raakende de verbeurte van lyf en goed ter saake van misdaad; verklaard ... ten opsigte van de poorters en ingesetenen der selver stad, als van de ... steden ... en dorpen in Holland en West-Friesland. Amsterdam, Jan Boom, 1713."
26067: BOELE VAN HENSBROEK, A.W. - Het huis aan de drie grachten te Amsterdam. Amsterdam 1910, 146 pag., geïll.
35715: BOELE, HENDRIK WIGAND, UIT BREDA - Eenige onderzoekingen over transfusie Utrecht P. den Boer 1895
51996: "BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M.;" - Levensbericht van Martinus Nijhoff, overdruk Levensberichten Maatschappij Ned. Letterkunde, Leiden 1895, 49 pag.
40325: BOELEMA, I. E.A. (RED.), - Couzijn. Beeldhouwer, sculptor, Weesp, Openbaar kunstbezit, 1986, 127 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
39756: BOELEN, B - Ter Heijde. Het oude zee-dorp, [ met schetsen en houtsneden van Han Krug }, Monster 1928, 33 pag., geïll.
3059: BOELEN - Jacobus Boelen Amsterdam 1733-1958. Amsterdam [1958], 104 p., geb., geïll.
7109: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Grepen uit mijn schrijftafel. Hilversum, Nonhebel & Co., [1898].
7110: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Ter elfder ure. Blijspel in 5 bedrijven. Amsterdam, A. Rössing, 1887.
7111: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Mijn broer de minister. Blijspel in 3 taferelen. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1876.
7112: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Heden en verleden. Gedichten. Hilversum, J.H. Witzel, [1895].
5314: BOELEN-RANNEFT, N. EN G.H. KURTZ - Uit het dagboek van Jan van den Briel, overdr. Jaarb. Haerlem, 14 p.
52781: BOELEN, A.P.T. - Memorie van grieven, zijne excellentie den opperbevelhebber der land- en zeemacht beoosten de Kaap de Goede Hoop, mr. Pieter Mijer, G.G. van Ned. Indië [...] aangeboden. Soerabaya, J.H. Rosemeier, 1867.
31824: BOELENS, CHRISTIANUS HENRICUS SOPHIAS VAN, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis de lege laetoria et constitutione divi marci de cura minorum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1828
36863: BOELES, W.B.S. - De patriot J.H. Swildens, publicist te Amsterdam, daarna hoogleraar te Franeker, zijn arbeid ter volksverlichting geschetst. Leeuwarden 1884, 322 pag., geb. in linnen band. Geïllustreerd met facsimile van Plan voor My 't Nut.
19375: BOELES JR, P. - Het tweehonderd vijftig jarig bestaan der Hervormde Gemeente te Noorddijk. Leerrede met aanteekeningen, bijlagen en eene plaat.
28511: BOELES, P.C.J.A. - Catalogus der meest belangrijke voorwerpen, met uitzondering der schilderijen, in het Friesch museum te Leeuwarden, Leeuwarden 1908, 115 pag. + ill.
28735: BOELES, P.C.J.A. - Hindelooper kunst, pp. 353-369 in Het Huis Oud en Nieuw 1906, geïll.
300: BOELES, W.B.S., - Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. 2 dln in 3 bdn. Leeuwarden 1878-1889. Geïll., origineel karton, 506, 854 p., slordig exemplaar.
58440: BOELES, P.C.J.A., - Museum Stania-State te Oenkerk, Gids, Leeuwarden 1934, 24 pag., geïll.
56993: "BOELES, P..C.J.A. E.A.; " - Iets over Leeuwardens verleden/ Beschrijving Leeuwarder monumenten/ De terp te Ferwerd, pp 61-89 in Bulletin NOB 1912. geïll.
5252: BOELLAARD, W.A.H.C. EN A.E.M. LANDHEER-ROELANTS - Dirk Boellaard (1740-1826), zijn voor- en nageslacht, Rotterdam 1995, 352 p., geb. geïll.
39975: BOELMANS KRANENBURG, H.A.H. - Achter de branding. De visserij van de Nederlandse kustplaatsen, Bussum 1977, 111 pag., geb., geïll., met stofomlsag
3061: BOELMANS, H. - Het geslacht Boelmans uit Vriescheloo. Enschedé 1968, 32 p. getypt.
36680: BOENDERMAKER, J.P. - Tien jaar Lutherstudie in Nederland Assen Van Gorcum 1969
54498: BOENER, JAN - Delineatio historica fratrvm minorvm ... / Historische af-beeldinghe der Minder-broeders van de Nederlandtsche provincie, die om 't gheloof wreedelijck van de Geusen ghedoodt zijn. Antwerpen, Plantijn/Moretus, 1635.
39977: BOER, M.G. DE - Van oude voyagien, 2e/3e druk, Amsterdam 1923, z.j., oblong, 261 pag., geïll.
41237: BOER, D.E.H. DE - Een kryptische vondst aan het Rapenburg in Leiden. Fotokopie 1983, pp. 36-49.
44090: BOER, D.E.H. DE E.A. (RED.) - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode, Serie III. De rekeningen van de gerechtelijke ambtenaren, deel 1393-1396 (baljuwen en drossaards), 's-Gravenhage 1980, 125 pag., geb. (R.G.P., grote serie 174).
44041: BOER, W. DE E.A., - Jaap IJff, een werkend leven, liber amicorum 1994, 56 pag., geïll.
55285: BOER DZ., JOH. DE - Er is een misdaad begaan! Onthullingen terzake de Wormerveersche brandstichtingsaffaire. Open brief n.a.v. de vragen gesteld in de Tweede Kamer door mej. C.F. Katz en den heer J.E.W. Duys, gericht tot den minister van Justitie. Wormerveer, 1933.
57160: "BOER, WIJLEN A.H. DEN;" - 1853-1903. De veilige weg, 2e druk, Eerbeek 1903. Aangeboden aan het Ned. Jongelings-verbond t.g.v. zijn gouden jubileum door De Broederschap van het blauwe lint.
25826: BOER, M.G. DE - De haven van Amsterdam en haar verbinding met de zee, Amsterdam 1926, 303 pag., geïll.
28285: BOER, K.P. DE - De collatierechten van de heren van Nienoord in Vredewold, pp. 160-194 in Ned. Arch. Kerkgesch. 1979.
3062: BOER, D. - Genealogisch onderzoek naar de achtergrond en de oorsprong van de familie Boer, waarvan gedurende de 19e eeuw een omvangrijke tak gevestigd was te Oudewater. Assen 1961, 374 p., geïll.
3865: BOER, D. - Genealogisch onderzoek van het voor- en nageslacht van Dr. Gerrit de Jongh, van 1842 tot 1873 medicijnendokter te Steenbergen. Assen 1956, 129 p., geïll.
7113: BOER, FRANCIJNTJE DE - Nieuwe dichtproeven van Francijntje de Boer, dienstmaagd te Sneek. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1821.
37719: BOER, FRIEDRICH - Das Schiffbuch, 3e Auflage, Berlin 1939, 168 pag., geb., geïll., met beschadigd stofomslag.
33973: BOER, GUILIELMUS RICHARDUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juris gentium inaugurale de dominio gentium aquatico [...] Utrecht C.. van der Post 1846
26296: BOER, H.P.J. DE - Architect GHM Holt (1904). Amsterdam 1983, 96 pag., geïll.
7115: BOER, J. DE - "De minnaar op de proef, of Het zonderlinge tweegevecht; blijspel, in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1830."
7116: "BOER, J. DE (VERT.); A.J.M. WAFFLARD EN FULGENCE" - De reis van Gent naar Ostende. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Marten Westerman en Coenraad van Hulst, 1828.
5855: BOER, J.W. DE - Van vernis-stokerij “op aarden grond” tot modern chemisch bedrijf, [t.g.v. 125 jaar lak, vernis- en verffabriek Molyn & Co], Rotterdam 1953, 198 pp., geïll., geb. in blauw marokijn met goudopdruk, in hoes
15002: BOER, M.G. DE - Een wandeling door een oud-Nederlandsche stad (Amsterdam). Amsterdam: Meulenhoff, 1915.
37727: BOER, M.G. DE - De stoomvaart-maatschappij Nederland, overdruk uit het werk Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart, Amsterdam 1922, 172 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
28941: BOER, P. DE - De helsche en de fluweelen Breughel en hun invloed op de kunst in de Nederlanden. N.a.v. de tentoonslelling in de N.V. Kunsthandel P. de Boer, Amsterdam 1934, 75 + 48 pag., geïll.
29169: BOER, P. DE - Drie Rembrandts, in de jaren 1953- 1956 verkocht door de kunsthandel P. de Boer Amsterdam. Gezamelijk tentoongesteld op de antiekbeurs te Delft, 1956, 12 pag., zwaar papier, geïll.
33679: BOER, P. DE - De waarde van het vergelijkend onderzoek voor de beoefening der plantenkunde.
23517: BOER, P. DE EN M.G. DE BOER - Historische portretten, 3 deeltjes met 75 portretten van bekende Nederlanders. Premie-uitgaven van Ferwerda & Tieman.
303: BOER, P. DEN, - Naar een geschiedenis van de dood. Mogelijkheden tot onderzoek naar de houding ten opzichte van de dode en de dood ten tijde van de Republiek, in Tijdschrift voor Geschiedenis 89 (1976), afl. 2, pp. 161-201.
25139: BOER, P. DEN - Het huys int Noorteynde. Het Koninklijk Paleis Noordeinde historisch gezien. Zutphen 1986, 152 pag., geb., geïll., met stofomslag.
31706: BOER, ROELOF BENJAMIN DE, UIT LEIDEN - De invloed van den druk op reactie-snelheid. Proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1913
21214: BOER SR., G.L. DE - De nieuwe Gooilander 1922, Laren 1990 ( reprint van jrg. 4 ) met naamregister, 106 pag., geïll.
21077: BOER VAN DER LEIJ, J.B. DE - De geschiedenis der Zaanlanden aan kinderen verhaald, compleet in 2 stukjes, Zaandijk 1874, 208 pag. ( mist omslag van eerste stukje ), geïllustreerd met 3 kaartjes op 2 pag.
28750: BOER, D.E.H. DE E.A. (RED.) - Het Noorden in het midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan F.J. Bakker, Assen 1998, 322 pag., geb., geïll.
56327: BOER, FEIKE DE, - Rede gehouden door den wnd. burgemeester van Amsterdam t.g.v. de eerste vergadering van den tijdelijken gemeenteraad op Woensdag 21 November 1945 des middags te veertien uur, Amsterdam, 1945, 16 pag.
20483: BOER, D.E.H. DE ( RED. ) - Leidse facetten. Tien studies over Leidse geschiedenis. Zwolle 1982, 144 pag., geïll.
38206: BOER, JAN L. DE - Woelige levens. Een verhaal uit Groningens verleden ( Hervormings tijd ), Groningen [ ca. 1916 ], 125 pag., geb. ( rug licht beschadigd ).
28392: BOER, PH. J. DE - Tussen Holland en Friesland. Het eiland Terschelling voornamelijk in de 17e eeuw, doctoraalscriptie, Utrecht, 1979, uitg. Terschelling 1980, 303 pag., geïll.
14416: BOER, S.P. DE EN J.A. SCHAAP - Seinen voor de G.H.V. en K.H.V. Amsterdam 1956, ill., 64 p.
28047: BOER, JAN L. DE - In 't Geldersche Rijnland rondom de Doorwerth. Geschiedenissen en legenden, Baarn [ 1932], 107 pag.
19757: BOER, F. DE - De familie Bernoulli in de geschiedenis der wiskunde.
25837: BOER, R.H. DE, E.A. - Gedenkboek der volksuniversiteit Amsterdam 1913-1923. Amsterdam 1923, 161 pag., geïll.
26064: BOER, M.G. DE - Honderd jaar machine-industrie op Oostenburg Amsterdam, Amsterdam 1927, 156 pag., geb., geïll.. Mooi exemplaar.
28528: BOER, T. DE E.A. (RED.) - De geschiedenis van Noordwolde, Noordwolde 1984, 96 pag., geïll.
27282: BOER, M.G. DE - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, grondvester van de Nederlandsche stoomboot-maatschappij. Gedenkschrift 100- jarig bestaan Mij. Fijenoord. Rotterdam 1923, 168 pag.
20229: BOER, D.E.H. DE E.A. ( RED ) - Hutspot, haring en wittebrood. Tien eeuwen Leiden en de Leienaars, seriewerk in 13 afleveringen in pin-band, Leiden/Zwolle 1981/82, 316 p., geíll
301: "BOER, D.E.H. DE; E.H.P. CORDFUNKE," - Graven van Holland. Portretten in woord en beeld (880-1580). Zutphen 1995. Geïll., 176 p.
44075: BOER VAN DER LEY, J.B. DE, - De geschiedenis der Zaanlanden, eenvoudig verhaald aan den burger, Zaandijk, Heijnis 1876, 188 pag., geb. in half linnen.
44089: BOER, D.E.H. DE E.A. (RED.) - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode, Serie II. De rekeningen van de rentmeester der domeinen deel 1393-1396, 's-Gravenhage 1983, 385 pag., geb. (R.G.P.,grote serie 182).
55244: BOER, P. DE - Rumoer om P. de Boer. De Bond van mobilisatie-invaliden en van hunne nabestaanden en de Stichting De Nederlandsche Soldaat, in hun strijd voor de rechten van de gewezen dienstplichtigen en voor de nabestaanden van dienstplichtigen. Drachten, 1953.
39109: BOER, C. DE - De droom van de iconoloog brengt collages voort. De herkomst van verbale en visuele tekens in de collageromans van Max Ernst. Amsterdam 1995, 288 pag., geïll. [dissertatie]
30478: "BOER, H. DE E.A.;" - Willem A. van Konijnenburg, Wassenaar 1928, 167 pag., geïll., geb., goed exemplaar.
39301: BOER, M.J. DE - Het proefjaar van Maarten Harpertsz. Tromp 1637-1639, Amsterdam 1946, 156 pag., geb., geïll., met stofomslag.
39229: "BOER, T. DE, E.A.;" - Schip & Affiche. Honderd jaar rederijreclame in Nederland, Utrecht 1987, 183 pag., geïll.
40900: BOER, R.C. - "[ 3 overdrukken: Nibelungenstrofe; liederen Hildebrand en Hadubrand; Oud-Hoogduitsche rijmvers], 1908, 1917,1918."
44082: "BOER, J. DE;" - Tusschen Kil en Twiske. Geschiedenis van de polder Assendelft, Wormerveer 1946, 62 pag., geb., geïll.
43588: BOER, M.G. DE - Die Friedensunterhandlungen zwischen Spanien und den Niederlanden in den jahren 1632 und 1633, 's-Gravenhage 1898, 142 pag.
59308: BOER , M.G. DE, - Jan de Lapper : een Haarlemse legende. Teekeningen van H.J.WESSELING. Haarlem : De Erven F. Bohn, 1941. 71 p., geill. Uitgave van de Vereeniging Haerlem. Zeldzaam.
52041: BOER, M.G. DE, - Het bureau voor handelsinlichtingen te Amsterdam 1903-1928, Amsterdam 1928, 48 pag.
55428: BOEREE, TH. A. - Leed. Oorspronkelijke schets uit het leven der blanke slavinnen. Amsterdam, Vroom, [ca. 1910].
41125: BOEREN, P.C. - Florarium temporum. Een wereldkroniek uit het jaar 1472, 's-Gravenhage 1951, 132 pag., geïll.
40944: BOEREN, P.C. - De oudste oorkonden der abdij Rolduc en de annales Rodenses, 's- Gravenhage 1949, 200 pag., geïll.
40947: BOEREN, P.C. - Hadewych en heer Hendrik van Breda, Leiden 1962, 47 pag.
40942: BOEREN, P.C. - Een doodenkalender van Rolduc van omstreeks 1400, overdruk 1942/46, pp. 217-230.
38183: BOEREN, P.C. - Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno- Westreenianum, 's- Gravenhage 1979, 261 pag., geb.
29132: BOEREN, P.C. EN G.W. A. PANHUYSEN ( RED.) - Annales Rodenses. Facsimile uitgave, Assen 1968, 112 pag., geb., geïll. Groot folio.
28085: BOEREN, P.C. - Rodensia, deel III, leven en denken in 't oudste Rolduc ( 1104-1300), Maastricht 1944, 143 pag.
31208: BOEREN, P.C. - Jocundus. Biographe de Saint Servais, 's-Gravenhage 1972, 223 pag.
25883: BOEREN, P.C. - De abdij Rolduc. Godsdienstig en cultureel centrum van het hertogdom Limburg ( 1104-1804), Maastricht 1945, 139 pag., geïll.
20369: BOEREN, P.C. - De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen, Maastricht 1938, 166 p., als nieuw.
50626: "BOEREN, P.C.;" - Catalogus van de liturgische handschriften van de Koninklijke Bibliotheek. 's-Gravenhage 1988, 263 pag., geb. in paars linnen band.
47704: BOERHAVE, BETJE / J. VEENHOVEN, - Dagboek 1874-1891, 7 delen, Utrecht 1974-1977, ca. 700 pag.
47705: BOERHAVE-CRAMER, E. / J. VEENHOVEN, - Dirkje boerenmeid, 2 delen, Utrecht, [ca. 1976], 96+96 pag., geïll.
35834: BOERLAGE, CORNELIS JAN, UIT UITHOORN - Stellingen ...... Leiden Van Doesburgh 1875
17097: BOERLAGE, J.G & P.P.C. HOEK - Bibliografie van de flora en fauna van Nederland. Amsterdam: Backhuys en Meester, 1975. Reprint van 1888, voorzien van nieuwe registers en voorwoord.
19283: BOERMA, A. - Kustvaart. Ontwikkelingen in enkele decennia.
38679: BOERS, MA., E.A. (RED.) - De illegale pers over na-oorlogse problemen, Assen 1945, 76 pag.,
47181: BOERSMA, P., - Alblasserdam's heden en verleden in honderd opstellen beschreven, Gorichem 1939, 448 pag., geb.
20470: BOERSMA, F. - Van wezen tot welzijn. 250 jaar Stichting Sint Maarten (te Leiden), Zutphen 1989, 112 pag., geïll
37572: BOERSMA, H.L. - Hoe moeten wij onze kamers versieren? Extract Volksalmanak 1874, pp. 65-84, geïll., los.
40224: BOERSMA, TJ. (RED.), - Imre Makovecz, Hongaars architekt, Rotterdam N.A.I. 1989, 96 pag., geïll.
36090: BOESER, P.A.A. - De Egyptologie en haar samenhang met andere wetenschappen Leiden Van Doesburgh 1910
56905: BOESMA, J., - Vliegbrieven. Catalogus, 's-Gravenhage, 1940, 28 pag., geïll.
56871: BOESMAN, J., - Neerlands glorie ! De luchtvaart in het tijdvak 1945-1946, 's-Gravenhage, 1946, 12 pag., gestencild.
52546: BOETIE, ESTIENNE DE LA - Sonnets de la Boetie. Paris, Editions Colbert, 1945.
34077: BOETZELAER, GULIELMUS CAROLUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen jrudicum inaugurale, sistens doctrinam codicis civilis de incerto morientium ordine [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1826
36528: BOETZELAER, OTTO MAXIMILIAAN VAN, UIT MAARTENSDIJK - Stellingen Utrecht Den Boer 1920
37271: BOETZELAER V. ASPEREN, C.W.TH. V. - De protestantsche kerk in Nederlandsch Indië. Haar ontwikkeling van 1620- 1939, 's- Gravenhage 1947, 488 pag.
55308: BOEY, THYMON - Bedenkinge over de oudheyt, mitsgaders korte schets van het aansien en gezag van den Hove van Holland, Zeeland ende Vriesland, onder de graavelyke regeering. 's Gravenhage, Gaillard, 1760. [Gebonden met:] Dezelfde, De oudheid van den Hove van Holland nader onderzogt. 's Gravenhage, Gaillard, 1761.
52782: BOEY, THYMON - Woorden-tolk of verklaaring der voornaamste onduitse en andere woorden, in de hedendaagsche en aaloude rechtspleginge voor koomende, deel I, 's Gravenhage, J. Gaillard, 1773.
33514: BOEYE, JOANNES, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis, de lege rhodia de jactu [...] Leiden Abraham Kallewier 1744
3070: BOEYNAEMS-PONTUS, H.J.L. - Oorsprong en wapen der aloude en adellijke familie Boeye. Mechelen 1911, 19 p., Oud-Holl. papier. (Betreffende families De Bodenhals, Boeynants, Boeynaems, etc.)
38055: BOFARULL Y SANS, F. DE - Heraldic watermarks, or la heraldica en la filigrana del papel, transl. by A.J. Henschel, Hilversum 1951, 22 pag. + platen. [ herdruk van de editie Barcelona 1901 ]
32541: BOGAARD, MAXIMILIAAN THEODOOR UIT DEN, UIT ZWOLLE - De gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk. Proefschrift [...] Groningen / Djakarta J.B. Wolters 1954
55307: BOGAART, N. E.A. - Zigeuners. De overleving van een reizend volk. Amsterdam, 1980.
36067: BOGAART, EDUARDUS, UIT BODEGRAVEN - Titelbescherming Amsterdam Geill. Pers 1960
43319: BOGAARTS, M. E.A. - Bevrijding & wederopbouw. Naoorlogse perikelen in het bevrijde Gelderland, Nijmegen 2010, 112 pag., geïll.
22413: BOGAERS - “Middernacht”, gedicht, ondertekend: A. Bogaers, 27-1-1828, manuscript, 4°, 4 p.
7120: BOGAERS, ADRIAAN - Gedichten. Haarlem, A.C. Kruseman, 1859.
7121: BOGAERS, ADRIAAN - De togt van Heemskerk naar Gibraltar. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, [1860].
7122: BOGAERS, ADRIAAN - De togt van Heemskerk naar Gibraltar. [Leiden], [D. du Mortier en zoon], [1835].
33986: BOGAERS, DANIËL JOANNES FRANCISCUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de trassa litterarum cambialum secundum juris mercatorii in patria vigentis praecepta [...] Leiden J.C. Cyfveer 1833
38624: BOGAERS, J. E. - Civitas en stad van de Bataven en Canninefaten, Rede, Nijmegen 1960, 59 pag.
7124: BOGAERT, ABRAHAM - Gedichten. Amsterdam, Willem Barents, 1723.
7125: "BOGAERT, ABRAHAM (VERT.); JEAN GALBERT DE CAMPISTRON" - Phocion, treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1743.
7126: "BOGAERT, ABRAHAM (VERT.); PROSPER JOLYOT DE CRÉBILLON" - "Rhadamistus en Zenobia; treurspel. Vertaald uit het Frans. 4e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1739."
42320: BOGERMAN, JOHANNES - Het christelijck overlijden van den doorluchtichsten ende hooghghebooren prince, Mauritius van Nassau, prince van Orangien. Leiden, Elzevier, 1625.
42280: BOHAN, DE - Principes pour monter et dresser les chevaux de guerre, formant le 3e volume de l'ouvrage de M. le baron de Bohan, intitulé: Examen critique du militaire Francais. Paris, 1821.
51354: BOHEEMEN, C.V., - Roman, mensbeeld en revolutie. Richardson en de patriotten van 1787. Literatuur 4 (1987) pp. 189-196, geïll.
23486: BOHEEMEN, F.C. VAN E.A. - "De Delftse rederijkers. ""Wij rapen gheneucht."" Amsterdam 1982, 172 pag., geïll."
56739: BOHEEMEN, VAN P., LOF, N.P.J. VAN DER EN MEURS, E. VAN, - Het boek in Nederland in de 16e eeuw, 1986, 108 pag., geïll.
40679: BOHM, A.H. E.A. - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 2e lustrum der Utrechtsche Indologen Vereeniging, 1925-1935, Utrecht 1935, 139 pag., geïll.
36427: "BOHME, JOHANN GODOFREDUS, UIT SCHREBEZENSIS; PRAESES: RIVINUS, QUINTUS S." - Schediasma de noctu lucentibus Leipzig J. Georg 1673
42391: BÖHME, [BOEHME, BEHMEN], JACOB - Signatura rerum. Or the signature of all things, shewing the sign and signification of the several forms and shapes in the creation and what the beginning, ruin and cure of every thing is, it proceeds out of eternity into time (...) and comprizeth all mysteries. Written in high Dutch 1622 by Jacob Behmen, alias Teutonicus Phylosophus. London, Macock for Calvert, 1651.
42086: BOHME, JACOB - Alle theosophische wercken darinnen alle tieffe Geheimnisse Gottes (...). Amsterdam, [Blaeu?], 1682.
42781: BOHME, JACOB - Het mysterium magnum, ofte een verklaaring over het eerste boek Mosis (...) tot meerder verstand van het Oud en Nieuwe Testament (...) om voor de liefhebbers in de Godlyke gaaven verder na te denken. Beschreeven in 1623 door Jacob Bohme, anders genaamt Teutonicus Philosophus. Amsterdam, J. Claus en W. Lamsvelt, 1700.
3074: BOHN - C.H. Bohn en zijn opvolgers 1752-1952. Haarlem 1952, 101 p., geb., geïllustreerd
36346: "BOHN, JOHANN GOTTLIEB, UIT LEIPZIG EN LEUCHTER, JOHANN , UIT WRATISLAWA; PRAESES: JANUS, JOHANN WILHELM" - Animadversiones ad historiam confessionis auricularis natali Alexandro Wittenberg Creusig 1716
42295: BOHNY, NIKLAUS - [Een nieuw boek voor moeders, om de kinderen al spelende te leeren. xe druk, ca. 1855-1875].
32329: BÖHTLINGK, CONSTANTIJN MARINUS, UIT ARNHEM - Vergoedingsrechten. Proefschrift [...] Leiden Eduard IJdo 1917
33987: BÖHTLINGK, FREDERICUS, UIT RHEDEN (G.) - Specimen juridicum inaugurale de nonnullis peregrinorum juribus quae praecipue ad jus civile pertinent [...] Arnhem Is. An. Nijhoff 1833
24726: BOILEAU DESPREAUX, NICOLAS - Oeuvres. 2 vols. Londres, 1780.
54907: BOIS-SCHREUDER GOEDHEIJT, TRUDY DU / A. EGGINK - Prostitutie in een oude woonwijk. Een studie naar de wisselwerking tussen openlijke prostitutie en woonactiviteiten in het Spijkerkwartier in Arnhem. Wageningen, 1978.
23417: BOIS-REYMOND, MANUELA DU, E.A. - Onderwijzersleven. Nijmegen 1981, 255 pag., geïll.
316: BOIS-REYMOND, MANUELA DU, EN TON WAGEMAKERS, - Mondelinge geschiedenis. Over theorie en praktijk van het gebruik van mondelinge bronnen. Amsterdam 1983. Geïll., 167 p.
46996: BOISNARD, L., - Les Phelypeaux. Une famille de ministres sous l'Ancien Regime, Paris 1986, 204 pag.
38468: BOISSAIS, M. E.A. - Le livre a gravures au 18e siécle, suivi d'un essai de bibliographie, Paris 1948, 214 pag., geïll.
56245: BOISSEVAIN, J. E.A., - Ter nagedachtenis aan A.C. Wertheim, Amsterdam 1898, 34 pag.
3075: BOISSEVAIN, B.H. - Stamboek der Boissevains. Amsterdam 1937, 185 p., geb., geïll., met index op voornamen in handschrift en met aanvullingen in pen.
33152: BOISSEVAIN, AUGUSTE CHARLES HUGO , UIT ARNHEM - De ludo de morte Claudii Caesaris. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden G.L. van den Berg 1895
34594: BOISSEVAIN, J.H.G., UIT AMSTERDAM - X. theses juridico-politicae. 1840
33153: BOISSEVAIN, URSULUS PHILIPPUS, UIT AMSTERDAM - De re militari provinciarum hispaniarum aetate imperatoria. Specimen litterarium inaugurale [...] Amsterdam J.H. & G. van Heteren 1879
3079: BOISSEVAIN, WALRAVE - Mijn Leven, 1876-1944. Bussum 1950, 368 p., geb., geïll.
41595: BOISSEVAIN, CH. - Leven en sterven van L.R. Koolemans Beynen, Haarlem 1880, 258 pag., geb., geïll. ( met portret in staalgravure door P. J. Arendzen)
41594: BOISSEVAIN, CH. - The struggle of the Dutch Republics, Part III a great crime, Amsterdam 1900, 93 pag., geb. in rood linnen met goudopdruk.
41593: BOISSEVAIN, CH. H. - Het verband tusschen ziektedispositie en vegetatief zenuwstelsel, Amsterdam 1919, 56 pag., dissertatie met los katern stellingen.
41592: BOISSEVAIN, CH. - Van dag tot dag in het Oosten, 2e druk, Haarlem 1897, 312 pag., geb.
41590: BOISSEVAIN, CH. - Open letter to the Duke of Devonshire. Overdruk Algemeen Handelsblad 22500, 1899, 16 pag., gebonden in geheel linnen.
41589: BOISSEVAIN, CH. - Het volk van De Ruyter. Toespraak , Nw. Kerk Amsterdam 23-3-1907, 48 pag., geïll.
41588: BOISSEVAIN, CH. - Tropisch Nederland. Indrukken eener reis door Nederlandsch-Indie, Haarlem 1989, 494 pag.
39563: "BOISSEVAIN, B.H.;" - "Persoonlijk en erfelijk wapenbreken van ""oud-Hamal"" (13e-15e e.). Overdruk 1958, pp 115-133."
56217: BOISSEVAIN, C., - De Arpanjak, Amsterdam, Kampen & Zoon, 1877, 44 pag., geïll.
23738: BOISSY D' ANGLAS - Projet de constitution pour la république Francaise et discours préliminaire prononcé .. au nom de la commission des onze, dans la séance du 5 Messidor, an III. Parijs, an III, 154 pag.
41861: BOITELLE, R. E.A. - Joseph Teixeira de Mattos (1892-1971) Tekeningen, Haarlem, Teylers Museum 1992, 32 pag., geïll.
31531: BOK, JOANNES GUILIELMUS, UIT TEXEL - Disquisitio exhibens Pauli apostoli doctrinam [...] Amsterdam H.G. Mooij 1856
32516: BOK, WILLEM PIETER JOANNES, UIT OUDE-WETERING - De belastingen in het Nederlandsche parlement van 1848-1888. Inleiding. [...] Academisch proefschrift [...] Haarlem Erven F. Bohn 1888
5100: BOK-CLEYNDERT, E.J. EN R. LOEBER - Het geslacht Wybrants, een koopmansfamilie in de Nederlanden en Ierland, in Jrbk.C.B.v.G. 46 (1992), p. 74-114.
56143: BOK, M.J. EN N. PLOMP, - Genealogie en heraldiek in zeventiende-eeuws Utrecht. Overdruk Jrb. C.B.G., pp. 36-70, geïll.
27426: BOKHORST, G. V. - Hilversum in oude ansichten, Zaltbommel 1968, 160 pag., geb., geïll.
31343: BOKHORST, G. V. - Het leven in Oud- Hilversum, Zaltbommel 1974, 272 pag., geb., geïll., met stofomslag.
6646: BOKHORST, M. - Nederlands-Zwitserse betrekkingen voor en na 1700. Eerste deel 1685-1697.
56184: BOKHOVEN, J. E.A., - De verstilde wereld van Kasper en Eduard Karsen, Schiedam 1976, (32) pag., geïll.
37424: BOKKALINI [= BOCCALINI ], TRAJANO - Kundschappen van Parnas, vertaald uit het Italiaans door N.I.W. [ ieringa ], Amsterdam, F. Stechman, 1670, ( 22 ) + 694 + ( 18 ) pag., geb. in 20e eeuwse half linnen band.
23415: BOKMA, A. E.A. (RED.) - Fries molenboek. Leeuwarden 1980, 264 pag., geb., geïll., met stofomslag.
28982: BOL, L.J. - Goede onbekenden. Hedendaagse herkenning en waardering van verscholen, voorbijgezien en onderschat talent, Utrecht 1982, 111 pag., geb., geïll., met stofomslag.
30246: BOL, L.J. - Herdenkingstentoonstelling Aart Schouman 1710-1792, Dordrecht 1960, 96 pag. + ill.
28867: BOL, L.J. ( INL.) - Nederlandse meesters uit de 17e eeuw, Dordrecht 1963, 38 + 132 pag., geïll., oblong.
40698: BOL, L.J. E.A. - Netherlandish paintings and drawings from the collection of F.C. Butot, by little-known and rare masters of the 17th century, London 1981, 264 pag., geb., geïll. met stofomslag.
43364: BOL, L.J. (INL.) - Hollandse en Vlaamse kunst uit de 17e eeuw. Hoogtepunten (....) uit de verzameling F.C. Butot, Rotterdam, Boymans, 1973, 183 pag., geb., geïll., met stofomslag.
52212: BOL, JAN VAN DER, - Lofrede op Z.D.H. Willem den Vijfden (.......) opgedragen aan Z.M. den Koning der Nederlanden, Breda, v. Bergen, 1817.
318: "BOLDINGH, H.J.; J.C.M. WARNSINCK; J.W. BLOEM; P.S. VAN 'T HAAF," - Gedenkboek uitgegeven bij de viering van het 75-jarig bestaan van de opleiding tot zeeofficier te Willemsoord. Den Helder [1929]. Geb., geïll., 325 p.
47510: BOLDINGH, H.J., - Texel in 1813/14, Extract uit Gedenkboek, pp. 125-139. (Los)
52787: BOLGAR, FRANZ VON - Die Regeln des Duells. 7e- druk, Wenen 1903.
47300: BOLITHO, H. E.A., - The Drummonds of Charing Cross, London 1967, 232 pag., geb., geïll., met stofomslag.
31025: BÖLL, ALFRED - Bilder einer Deutschen familie : Die Bölls, Bergisch Gladbach 1981, 239 pag., geb., met stofomslag, geïll.
32184: BOLLAND, G.J.P. - De teekenen des tijds. Academische les [...] Leiden A.H. Adriani 1921
38966: BOLLAND, J.H. - Slepend rijk. Het ontstaan van de Nederlandse zeesleepvaart, Leiden 1968, 388 pag. [ dissertatie los katern stellingen ].
37573: BOLLE, B - Uitnodiging expositie barometers op Rustenhoven, Maartensdijk 1979, 8 pag., geïll.
35630: "BOLMEIER, HARO ANTONIUS; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Disputatio politica de legatis [...] Helmstedt Henning Müller 1660
23422: BOLOGNE, J.C. - Histoire du sentiment amoureux, Parijs 1998, 235 pag., geb., geïll.
16199: BOLSWARD - Bolsward. Uitgave van het gemeentebestuur met medewerking van de VVV, [1922/23], 64 p.
40331: BOLT, R., - World Press Photo. New Stories, Amsterdam 2008, 254 pag., geb., geïll. Als nieuw.
40812: BOLTEN, J. - De collectie Jean Francois George Boom, Leiden 1968, 24 pag., geïll.
52788: BOLTEN, G.C. - Alcoholisme en erfelijkheid. Baarn 1913. [reeks: Uit zenuw- en zieleleven II 10].
52789: BOLTEN, G.C. - Een rechterlijke dwaling? Medisch-forensische beschouwingen over eene belangrijke strafzaak. 's Gravenhage, 1928.
30482: BOLTEN, J. - Miscellanea Humbert de Superville, Leiden 1997, 255 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
36399: "BOLTZ, FRIEDRICH, UIT REG. PRUSS.; PRAESES: SAMIUS, CHRISTIAN" - Disputatio theologica de juramento in symbola et libros symbolicos Konigsberg Reusner 1713
27560: BOM, J. A. L. - De restauratie van het grafmonument voor Engelbert II van Nassau te Breda, pp. 219-235 in Bulletin K.N.O.B. 1958, geïll.
43776: BOM, H.G. ZN., G.D., - Bibliotheca Academica Ultrajectina, of Verzameling van werken, geschreven door, of tegen, of over de hoogleeraren aan de Utrechtsche Akademie. Veilingcatalogus 1900, 116 pag.
43965: BOM, H.G., - Veilingcatalogus boeken en schilderijen van de kunstschilders E.J.B., J.B. en Arm. Wittkamp te 's-Gravenhage en Amerika, Amsterdam 1925, 43 pag.
43943: BOM, G.D., - Veilingcatalogus prenten etc. collectie B.J. de Groot, juwelier te Amsterdam, Amsterdam 1873, 26 pag.
43972: BOM, G. TH., - Veilingcatalogus bibliotheek A.J. Holtzmann en Joh. Coerts, 's-Gravenhage 1928, 13 pag.
43969: BOM, G. TH., - Veilingcatalogus bibliotheek Dr. J. van Hinte, Amsterdam 1948, 31 pag.
56758: BOM, J.E.H. V.D. E.A., - De diaconie der Nederd. Hervormde Gemeente te Amsterdam, Amsterdam, 1909, 48 pag., geïll.
35381: BOM, C.H.A. - Prent voor de promotie van Mr C.H.A. Bom, naar een tekening van J. Six. 1882
30243: BOM, E. DE ( INL.) - Literatuur over Rubens. Antwerpen, Hoofdbibliotheek, 1927, 90 pag.
38194: BOM, E. DE E.A. (RED.) - Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, jaargang III ( 1905), 's- Gravenhage 1905, 315 + 5 pag, gebonden in originele linnen stempelband. Goed exemplaar.
37680: BOM, G. TH. - Catalogus van ( ....) kabinet van historische leg- en gedenkpenningen ( ....) munten (...) Dr. G. Munnicks van Cleeff te Utrecht, Amsterdam 1861, 160 + 92, half linnen.
37839: BOM, G. TH. - Catalogus van het (......) penning-kabinet nagelaten door mr. Jérome de Vries , kantonrechter te Amsterdam, Amsterdam 1884, 242 pag., half linnen.
43745: BOMANS, GODFRIED, - Een eeuw achter. Spel in twee bedrijven, z.pl., z.j., 15 pag.
22879: BOMANS, GUNTHER MOHR, VAN DER VOORDE - Brief van mej. C.J. Gunther Mohr aan mej. M.A.L. Bomans, Van Baerlestraat 104, Amsterdam, d.d. 1957. Getypt, 2 p. Met ca. 10 andere stukken.
38714: BOMANS, JAN - De villa Borghese in het hart van Holland. Rotterdam 1996, 147 pag., geïll. Betreft Paviljoen Welgelegen te Haarlem.
22346: BOMBARDA, LIJFRENTE, AMSTERDAM - Verklaring betr. lijfrente ten laste van Jean Paul Bombarda, A’dam (18e eeuws). Gedrukt formulier, 4°, bedoeld om te worden ingevuld.
56599: BOMEL, A., - Graf Ferdinand von Zeppelin. Ein Mann der Tat, Emmishofen 1908.
320: BOMHOF, J.W., EN F.M. KOLVENBACH, - Amsterdammers voor de Grote Raad (1465-1580). Procesbundels en vonnissen uit het archief van de Grote Raad (Algemeen Rijksarchief Brussel) met betrekking tot inwoners en instellingen van Amsterdam. Amsterdam 1977, 185 p.
47082: BOMMEL, J.V., - In de oude en nieuwe wereld. Amsterdam, Jongelingsverbond [ca. 1908], 30 pag., geïll.
33979: BOMMEL, CORNELIS JACOBUS VAN, UIT HAARLEM - Disputatio juridica inauguralis, de divortio ex mutuo consensu [...] Utrecht O.I. van Paddenburg 1821
31764: BOMMEL, LUBERTUS CORNELIS VAN, UIT EDAM - Theses iuridicae inaugurales [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1854
36487: BOMMEZIJN, ADRIAAN BALTUS, UIT GEERTRUIDENBERG - Het onderzoek naar het vaderschap Leiden IJdo 1909
21016: BON, M. E.A. - Rapport sur l'homosexualité de l'homme. Parijs 1974, 525 pag.
36478: BON DE SAINT HILAIRE, F.X. - Dissertation sur l'utilite de la soye der araignees, en latin et en francois. Avignon F. Girard 1748
40286: BON, WILLEM FREDERIK, - Tekeningen, z.pl. [1993], ca. 56 pag., geïll. [ inl. : Ewoud Bon].
8707: "L., P. (VERT.); CARL PHIL. BONAFANT" - Eén dag uit het leven van Frederik den Grooten, geschiedkundig tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1819.
42865: BONAPARTE, LOUIS - Documens historiques et reflexions sur le gouvernement de la Hollande. 3 volumes, Bruxelles, 1820.
51655: BONAPARTE, LODEWIJK, - Geschiedkundige gedenkstukken en aanmerkingen over het bestuur van Holland, 3 delen, Amsterdam, Van Kesteren, 1820.
52367: BONAPARTE, NAPOLEON, - Souper de Beaucaire, presente par Jacques Bainville, Paris 1930, 45 pag., geïll.
8098: BONDAM, A.C. - Inventaris van de oude archieven (dagteekenende vóór 1814) bewaard ten gemeentehuize van Raamsdonk.
43756: BONDAM, P. EN M. TYDEMAN, - Aanmerkingen op de (zoo genoemde) wederlegging van het Advys in de zaak van den heer J. H. van der Wyck tot Stoevelaar, Utrecht, Paddenburg, 1787, 4o, 56 pag., zonder omslag.
8094: BONDAM, A.C. - Register van leenbrieven en andere titels betrekkelijk de ambachtsheerlijkheid en de heeren van Zuidewijn-Ambacht en de acht hoeven moers daaraan gelegen.
8105: BONDAM, A.C. - Inventaris van de oude archieven dagteekenende vóór den Franschen tijd, berustende ten gemeentehuize van Dongen.
33457: BONDAM, PETRUS - Oratio inauguralis de subsidiis, ad solidam juris belgici cognitionem necessariis, vulgo tamen nimis negligi solitis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1773
33458: BONDAM, PETRUS - Oratio de jurisprudentia belgica ad exemplum juris civilis romani maxime excolenda [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1777
33777: BONDAM, PETRUS - Oratio secularis de foedere trajectino [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1779
6323: BONDAM, PIETER EN MEINARD TYDEMAN - Advys in de zaak van den heer Jan Hendrik van der Wyck tot Stoevelaar, begeerende verschreven te worden in de Ridderschap van Overyssel, afgegeven op verzoek der Ed. Mog. Heeren van gemelde Ridderschap, Utrecht 1786, 48 p.
41746: BONDAM, A.C. - De Ortensche verwikkelingen, 's-Hertogenbosch 1886, 156 + 8 pag., met uitvouwbare facsimile [dissertatie].
52022: BONDAM, PIETER, - Verzameling van onuitgegeeven stukken tot opheldering der vaderlandsche historie 4 (van 5) delen, Utrecht, Wild, 1779-1781.
41021: BONDESON, J. E.A. - Eens door Euroop vermaard. Margaretha van Henneberg en haar 365 kinderen. Een Loosduinse legende van lang geleden, Loosduinen z.j.,71 pag.
37374: BONDT, C. DE - Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen....? Tennis in Nederland 1500-1800, Hilversum 1993, 179 pag., geïll.
19999: BONEBAKKER, C. - Geschiedenis van het Huis Bonebakker 1792 - 1942. Amsterdam 1942, 16 pag., geïll.
4971: BONEBAKKER, W.C. - 175 jaar De Vries & Co. Amsterdam 1967, 12 p.
39502: "BONEBAKKER, J.W.;" - Twee verdienstelijke officieren: N. Bosboom en C.J. Snijders, Nieuwkoop 1974, 101 pag., geb., met stofomslag.
7131: "BONEFONIUS, JANUS; GERHARD ALTING (VERT.)" - Pancharis of minnedichtjes, los en ongebonden by leedige uiren nagevolgt onder de Naam van Rozelyn, benevens nog enige andere, uit verscheidene dichters, om gelykheid van stoffe hier by gevoegt. Groningen, Joannes Cost, 1724. [2 delen in een band]
26925: BONESTROO, W. E.A. - Nunspeet 1910, deel I: De kom van het dorp. Nunspeet 1991, 208 pag., geb., geïll.
33652: BONEVAL FAURE, REMBERTUS VAN - Oratio de iis quae academiae Lugduno-Batavae anno1865-1866 tristia et laeta acciderunt [...]
34438: BONEVAL FAURE, R. VAN - Johan Theodoor Buys met zijne leerlingen herdacht Leiden Brill 1893
34991: BONEVAL FAURE, WILLEM JAN VAN, UIT AMSTERDAM - Het forum privilegiatum van art. 161 van de grondwet. Leiden Somerwil 1887
33824: BONGAERTS, THEODORUS CORNELIS GERARDUS, UIT ROERMOND - The correspondence of Thomas Blount (1618-1679) a recusant antiquary [...] Amsterdam APA 1978
43586: BONGAERTS, P.G. - De St. Teresia-kerk, weleer de koninklijke kapel van Spanje, 's-Gravenhage 1866, 140 pag., geb., met uitslaande tabel, originele editie.
54736: BONGER, W.A. - Inleiding tot de criminologie. Tweede druk herzien door G.Th. Kempe, Haarlem, 1951.
51168: BONGER, H., - Rede bij de opening van de tentoonstelling Coornhert 1522-1590, in de Alg. Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1990, 8 pag., geïll.
25460: BONGER, H - De dichter van het Wilhelmus, Amsterdam 1979, 46 pag., geïll.
52790: BONGER, W.A. - Ras en misdaad, Haarlem, 1939.
52791: BONGER, W.A. - Race and crime. Translated from the Dutch by Margaret Methews Hordyk, New York, Columbia Un. Press, 1943.
34990: BONHOMME, GUSTAVE MARIE JOSEPH, UIT AMBY - Meeningen of getuigenissen in het strafproces Maastricht Leiter-Nypels 1893
56622: BONJOUR, M. CASIMIR, - Le mari a bonnes fortunes, ou la lecon, comedie en cinq acts et en vers, Bruxelles, Berthot, 1824, 86 pag.
59148: BONKE, A.J., - Geschiedenis der graven van Limburg Stirum, de takken Gemen en Styrum van het grafelijke geslacht van Limburg Stirum, 's Gravenhage: Stichting Van Limburg Stirum 2007, 231 pp.
25018: EUSTACHI & BONN - De ontleedkundige plaaten van B. Eustachius, met eene verklaaring derzelve, vervaardigd onder toezicht van A. Bonn. Amsterdam, J.B. Elwe, 1798.
42872: BONNAUD, JACQUES - Bederving van het menschelijcke geslacht door het gebruik der baleinen keurslijven, Een werk, waerin betoogd wordt dat men tegen de wetten der nature handelt (...) wanneer men hem van het tijdstip zijner geboorte af op de pijnbank stelt. Vertaald uit het Frans, Dordrecht, A. Blusse en zoon, 1777.
322: BONNES, J.H., - [Oude boerenfamilies in Twenthe.] Geb., geïll., 395 p.
5265: BONNES, J.H. - Oude boerenfamilies in Twenthe, Borne z.j., 388 p., geïll. Ook betr. de families Laarhuis, Scholten, Brummelhuis, Asbrenk, Groot Kormelink, etc.
59000: BONNET, G., - Brief aan de weledelen heere H. Goodricke door G. Bonnet, professor in de godgeleerdheid te Utrecht, Utrecht, v. Poolsum, 1770.
24916: "BONNET, C.;" - La palingénésie philosophique, ou idees sur l'etat passé et sur l'etat futur des etres vivans, 2 delen, Geneve, Philibert & Chirol, 1770, 431+448 pag., gebonden in 2 mooie halfleren banden.
27866: BONNET, G.. EN D. VAN DER KEMP - Verhandeling van eenige byzonderheden betr. kerkelyke verdraagzaamheid, den weledelen heere H.Goodricke voorgedragen, Utrecht, v. Poolsum, 1770, 395 pag. [ gebonden met ] D.v.d.Kemp,De gronden der goede hope... ten beantwoordinge van .. H.Goodricke, Leiden, Hasebroek, 1770, 414 pag. Gebonden in half linnen band.
34524: BONNET, GISBERTUS, UIT NAARDEN - Specimen historicum de caussis superstitionum inter christianos Utrecht Broedelet 1753
26594: BONNEURE, F. E.A. - Het prinselijk begijnhof. De Wijngaard in Brugge, Tielt 1992, 136 pag., geb., geïll.
41564: BONNINGHAUSEN, C.M.F. VON - De Twentse roggebouw, met enkele beschouwingen (.....) door A. Thaer, Albergen 1988, 80 pag., geïll.
47249: BONSMA, H. (RED.), - 's-Gravenhage 500 000. Herinneringsboek samengesteld n.a.v. het bereiken van het half miljoen ingezetenen der gemeente, 's-Gravenhage 1939, 88+(28) pag.
39693: BONT, A.L. DE - Schoolatlas der Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis, 4e druk, Groningen 1912, halflinnen band. Met 130 kaarten.
57056: "BONT, B.J.M. DE; " - Wie zich van de kerkelijke fondsen, nagelaten door pater Augustijn van Teylingen, heeft meester gemaakt. Overdruk 1898, pp 215-227.
34631: BONTE, M. , UIT LEIDEN - Theses juridicae. 1790
34632: BONTE, M. , UIT LEIDEN - Theses juridicae. 1791
34634: BONTE, M. , UIT LEIDEN - VII. theses juridicae. 1791
34635: BONTE, M. , UIT LEIDEN - XXVI. theses juridicae. 1792
34633: BONTE, M., UIT LEIDEN - Theses juridicae. 1791
34636: BONTE, MARTINUS, UIT LEIDEN - XI. theses juridicae. 1792
52440: BONTEKOE, CORNELIS - Tractaat van het excellenste kruyd thee (...) benevens een kort discours op het leven, de siekte en de dood, mitsgaders op de medicijne van dese tijd. 2e druk, vermeerdert (...) I Van de coffi II Van de chocolate. Mitsgaders van een apologie van den autheur tegens sijne lasteraars. 's Gravenhage, Hagen, 1679.
25219: BONTEKOE, W.Y. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse, uitg. G.J. Hoogewerff, 2e druk, Utrecht 19230. 41 + 171 pag., gebonden, geïllustreerd. Herdruk van de editie 1646. Met inleiding.
28027: BONTEKOE, G.A. - Drentsche Kroniek van het bevrijdingsjaar, Assen 1947, 214 pag., geb., geïll. ( o.a. met uitv. kaart ).
42860: BONTEKOE, W.Y. - Journaal ofte gedenkwaardige beschrijvinge van de Oost-Indische eyse van Willem Ysbrants Bontekoe van Hoorn (...) waar by gevoegt is 't journaal van Dirk Alberts Raven. Amsterdam, erfg. wed. Gysbert de Groot, 1725.
32842: BONTHUIS, DIDERICUS, UIT LOPPERSUM - Disputatio juridica inauguralis, de genuina usus natura, ejusque ab usufructu differentia, secundum juris Romani doctrinam [...] Groningen Joannes Henricus Bolt 1839
7132: BONTIUS, REINIER - Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1574, beginnende den 27 May, en eindigende den 3 October daar aan volgende. Treur-bly-eindespel. Vercierd met schoone figuren en al de vertoningen, zo voor, in, als na het spel. Amsterdam, Erve van der Putte, [1785?].
7133: BONTIUS, REINIER - Belegering en ontzetting der stadt Leyden, voorgevallen in den jaare vijftien honderd vier-en-zeventig, beginnende den zeven-en-twintigste Mey, en eindigende de derde October daar aan volgende. Treur-bly-einde-spel. Versierd met schoone figuuren en alle de vertooningen, zoo voor, in, als na het spel. Amsterdam, S. en W. Koene, 1810.
40383: BONTJE, L. E.A., - Amsterdam. De grote projecten, Amsterdam 2000, 180 pag., geïll., als nieuw.
51820: "BONTSEMA, J.; E.A. (RED.);" - Ik blijf werken. Orgaan der bedrijfsvereniging J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij. Jubileumnummer 1836-1961, Groningen 1961, 118 pag., geïll.
32831: BONVOUST BEECKMAN, DIDERICUS DE, UIT UTRECHT - Disputatio inauguralis de oratione Stephani apologetica [...] Utrecht Joh. Altheer 1820
57226: "BOO, J.A. DE; " - Heraldiek in de Franse tijd, Overdruk Jaarboek Centr. Bureau v. Genealogie 1977, pp 180-196, geïll.
326: BOO, J.A. DE, - Heraldiek. Bussum 1967. Geïll., 120 p.
327: BOO, J.A. DE, - Heraldiek. 2de druk. Bussum 1973. Geïll., 120 p.
328: BOO, J.A. DE, - Familiewapens, oud en nieuw: een inleiding tot de familieheraldiek. 2de druk. 's-Gravenhage 1982. Geïll., 68 p.
20236: BOO, J.A. DE - Medische emblemen in de heraldiek, pp 226-234 in Spiegel Historiael 6 ( 1971) geíll.
55992: BOOG, P. / ROOS, CHR., - Pierangelo Boog. Ein Bildband mit eine Einleitung von Christoph Roos, Bremen, 1982, 100 pag., ill.
33680: BOOGAARD, J.A. - De anatomisch-physiologische rigting in de hedendaagsche geneeskunde, uit de geschiedenis verklaard en geregtvaardigd [...]
57300: "BOOGAARD, N.H.J. V.D.; " - Taal, rekenen, geschiedenis. Over Franse motetten-teksten uit de Middeleeuwen, Rede, Amsterdam 1973, 30 pag.
30761: BOOGAART, E. V.D. (RED.) - Zo wijd de wereld strekt. Tentoonstelling n.a.v. de 300e sterfdag van Johan Maurits van Nassau- Siegen, 's- Gravenhage, Mauritshuis, 1979, 286 pag., geïll.
33459: BOOGAERT, JACOBUS PHILIPPUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de secunda rerum divisione [...] Leiden Samuel en Johannes Luchtmans 1756
40254: BOOGERD, D. V.D., - Bernard Frize, Tilburg, De Pont, 1998, 48 pag., geïll.
20226: BOOGERT, BOB V.D. E.A. - Maria van Hongarije 1505-1558. Koningin tussen keizers en kunstenaars. Zwolle 1993, 368 p., geíll
19143: BOOGMAN, J.C. - Van spel en spelers.
26935: BOOGMAN, J.C. (RED.) - Geschiedenis van Doetinchem, Zutphen 1986, 432 pag., geb., geïll., met stofomslag.
43434: BOOGMAN, J.C. E.A. - Emancipatie in Nederland, 's-Gravenhage 1978, 236 pag.
52833: BOOIJ, C. E.A. - Het arbitraal vonnis inzake 'Arona' contra L. Brienen, als antwoord op de brochure van het onvindbare comité 'ter behartiging van het recht en ter bestrijding van den zwendel', welk comité naar men zegt bestaat uit den Heer ? Leendert Brienen, Regentesseplein 27, directeur van de H.A.C.O. (Handels-, Assurantie- en Crediet Onderneming) ['s Gravenhage 1929].
1057: HAND-BOOK - The handbook of heraldry, or Accidence of armorie, in the simplest terms and the shortest possible space. Londen 1839. Geïll., 16°: 54 p.
2840: YEAR BOOK - Year book of The Holland Society of New York 1924/1925. New York 1925. Geb., geïll., 306 p.
57345: "BOOM, J.A. V.D.; " - De vrije en ordenoefeningen. De houdings-, spring- en evenwichtsoefeningen voor de lagere school, 14e druk, Haarlem 1926. Gebonden, 472 pag., geïll.
55416: BOOM, CORRIE TEN - Gevangene en toch... Herinneringen uit Scheveningen, Vught en Ravensbrück. Amsterdam, 1946.
44080: "BOOM, W.B.K., E.A. (RED.);" - Feestnummer van het Marineblad, uitgegeven ter herinnering aan de reunie-feesten op 14 en 15-9-1904, Den Helder 1904, 80 pag., geïll.
6266: BOOM , H. TEN - Inventaris der archieven van mr. G.E. van Walsum en mr. J.M. van Walsum-Quispel, Rotterdam 1984, 91 p.
37193: BOOM, A. V.D. - Monumentale glasschilderkunst in Nederland , 's- Gravenhage 1940, 283 pag., geb., geïll.
329: BOOM, H. TEN, - Inventarissen van Rotterdamse regentencollecties, Van Teylingen, Gevers Deynoot, Prins, Van der Hoeven, Jacob van der Heim, Hoog, J.M. Collot d'Escury, ca. 1600-1847. Rotterdam 1978, 205 p.
19185: BOOM, H. TEN - De reformatie in Rotterdam 1530 - 1585.
330: BOOM, H. TEN, EN B. WOELDERINK, - Inventaris van het oud-archief van de stad Rotterdam 1340-1813. 2 dln. Rotterdam 1976, 500 p.
35953: BOOM, JACOBUS MATTHIAS, UIT THOLEN - Theses argumenti chirurgici Leiden Van der Hoek 1855
331: BOOM, JAN VAN DEN, EN ANNEKE DRIESSEN, - Voorlopige lijst van studenten van de kwartierlijke Akademie te Nijmegen 1655-1679. 2de oplage. Nijmegen 1983, 321 p.
26508: BOOM, H. TEN - De vestiging van de gereformeerde kerk in het land van Maas en Waal, pp. 140-196, in Ned. Arch. v. Kerkgesch. 1970.
56445: BOOM, J.A. V.D., - De vrije en ordeoefeningen voor de uitgebreid lagere en voor de middelbare school. Handleiding bij het onderwijs in vrije, orde-gereedschapsoefeningen, reien en spelen voor jongens en meisjes voor 12-16 jaar en voor turnvereenigingen, 2e druk, Amsterdam 1891, 108 pag., geïll.
26277: BOOM, H. TEN - De diaconie der Gereformeerde kerk te Tiel van 1578 tot 1795., pp. 32-69 in Ned. Arch. Kerkgesch. 55 (1974).
26276: BOOM, H. TEN - De Hervormde gemeente te Puiflijk. Haar einde in het begin van de 19e eeuw pp. 160-170 in Ned. Arch.Kerkgesch. 53 (1973).
56437: BOOM, J.A. V.D., - De toesteloefeningen voor mannelijke en vrouwelijke leerlingen der Lagere (...) en hoogere burgerschool, 3e druk, Haarlem 1918, 304 pag., geïll., geb.
52369: BOOM, H. TEN, - Pierre Bayle. Nouvelliste, kritikus, Frans filosoof, te Rotterdam levend en werkzaam van 1681-1706, Rotterdam 1975, 31 pag., geïll.
334: BOOMA, J.G.J. VAN, - Genealogisch onderzoek in Duitsland. 's-Gravenhage 1987. Geïll., 152 p.
335: BOOMA, J.G.J. VAN, - Onderzoek in protestantse kerkelijke archieven in Nederland. Handleiding, tevens beknopte gegevens over de geschiedenis van de kerkelijke instellingen, over het kerkelijk archiefrecht en het kerkelijk archiefbeheer. 's-Gravenhage 1994. Geb., geïll., 383 p.
6373: BOOMA, J.G.J. VAN EN J.L. VAN DER GOUW - Communio et mater fidelium. Acta des Konsistoriums der niederländischen reformierten Flüchtlingsgemeinde in Wesel 1573-1582. Keulen/Delft 1991. Geb., 696 p + 12 afb.
51606: BOOMA, J.G.J., V., - Dit is 't memoriboec van Voirburch, Het memorieregister (.....) van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566, Hilversum 1991, 205 pag., geb., geïll. met stofomslag.
25680: BOOMEN, TIJS V.D. - De vierkante meter. Een Eindhovense geschiedenis 1934-1959, Amsterdam 2004, 192 pag., geïll., als nieuw.
26993: BOOMGAARD, J.E.A. E.A. - Landbouw in Holland. Themanummer Holland 18 (1986), 80 pag., geïll.
52794: BOOMGAARD, J.E.A. - Misdaad en straf in Amsterdam. Een onderzoek naar de strafrechtspleging van de Amsterdamse schepenbank 1490-1552. Zwolle 1992 [dissertatie].
26415: BOOMGAARD, J.E.A. E.A. - De uitwateringssluizen van Katwijk 1404-1984, Leiden 1984, 55 pag., geíll.
51896: "BOOMGAARD, P. E.A. (RED.);" - Exercities in ons verleden. Twaalf opstellen (...) aangeboden aan Prof. Dr. W.J. Wieringa, Assen 1981, 254 pag.
54871: BOOMHOUER, JOHAN - Miles desertor, ofte verhandeling van de desertie. Met noodige aanmerkingen en rechtsgronden verklaart en opgeheldert tot dienst der militairen. 's Gravenhage, F. Boucquet, 1731.
37724: BOOMSMA, H. E.A. - Indie- bootreis. Herinneringen 1920-1940, Dordrecht 1991, ongepagineerd, geïll., geb., met stofomslag.
33365: BOOMSTRA, WILLEM, UIT GOËNGA - De orthogonale en gelijkzijdige kwadratische oppervlakken in verband met het deelingsprobleem der elliptische functies. Academisch proefschrift [...] Amsterdam M.M. Olivier 1913
54525: BOON, C. - Boon in den brouw-ketel ofte ydelheit van seker laster-schrift (...) Den schynheilige kerk-rebellen, naakt ten toon gestelt (...) eer-roovend pasquil. z. pl., 1703.
39778: BOON, J.G.M. - 1570-1580 Oudewater. Vrijheid en gezag, Oudewater 1975, 231 pag., geïll.
43898: BOON, K.G. (INL.), - De verzameling van A. Schwarz, Amsterdam, Rijksprentenkabinet, 1968, 38 pag., geïll.
51492: BOON, K.G., - Netherlandish drawings of the fifteenth and sixteenth centuries, 's-Gravenhage 1978, 2 delen, 258+235 pag., geb., geïll. met stofomslag.
21007: BOON, J.G.M. (RED) - Oudewater 1570-1580. Vrijheid en gezag. Oudewater 1975, 231 pag., geïll. ( Met: Programma herdenkingsbijeenkomst 1975, 20 pag.)
35293: BOON, ADRIANI VAN DER , UIT NOORDWIJK - Commentatio ad quaestionem a clarissima facultate medici [.....] 1833
33155: BOON, ANTONIUS, UIT SOMMELSDIJK - Dissertatio exegetico-theologia, de Jacobi Epistolae cum Siracidae libro, sapientia dicto, convenientia [...] Groningen R.J. Schierbeek 1860
33154: BOON, DAVID ANDREAS, UIT LANGERAK - Verslag der heelkundige kliniek van het Rijks-Academisch Ziekenhuis te Leiden cursus 1889-1890 met eenige opmerkingen over struma. Proefschrift [...] Amsterdam N.J. Boon 1892
29179: BOON, K.G. - Grafiek van Hercules Seghers, Amsterdam, Rijksprentenkabinet, 1967, 32 pag. + 72 platen.
28949: BOON, K.G. E.A. - Jheronimus Bosch. Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch 1967, 234 pag., geïll. [ met:] Bijdragen, 's-Hertogenbosch 1967, 79 pag., geïll.
36793: BOON, P. - Iedereen tuinier. Practische handleiding om op eenvoudige wijze groeten en aardappelen te telen, 4e druk, Amsterdam 1938, 60 pag., geïll.
19009: BOON, PIET - Bouwers van de zee: zeevarenden van het Westfriese platteland, c. 1680-1720.
35164: BOON MESCH, ADRIANI LEONARDI VAN DER , UIT DELFT - Commentatio in quaestionem ab ordine theologico [...] 1817
32561: BOON MESCH, ANTONIUS HENRICUS VAN DER - Oratio de rebus academicis nostra praesertim aetate justo pretio habendis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1848
35304: BOON MESCH, ANTONII HENRICI VAN DER - Oratio de chymiae materia [....] 1826
35160: BOON MESCH, HENRICI CAROLI VAN DER , UIT DELFT - Commentatio in quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1817
27067: BOON, J.G.M. - Vreeswijk voorheen. 2e druk, Nieuwegein 1974, 144 pag., geïll.
31355: BOON, P. ( INL. ) - Een Westfriese zeeman als slaaf in Barbarije. Verslag van de belevenissen van Jan Corn. Dekker in Marokko, 1715- 1743, Schoorl 1987, 96 pag., geb., geïll.
29160: BOON, K.G. - Rembrandt de etser. Het volledige werk. Amsterdam 1963, 312 pag., geb., geïll., met stofomslag.
26545: BOON, PIET - Inventaris van het archief van het Kerkarmenfonds te Hoorn ,( 1389 ) 1500-1964, Hoorn 1978, 84 pag., geïll.
38554: BOON, K.G. - Nieuwe gegevens over de Meester van Katharina van Kleef en zijn atelier, pp 241-254 in Bulletin KNOB 1964, geïll.
38711: BOON, J.H. - Tekenkunst. Serie tekenvoorbeelden samengesteld door onderwijzers, tekenleraren en beeldende kunstenaars, Serie C map 8: zeilscheepvaart, oblong. Map met 12 tekenvoorbeelden van zeilschepen, getekend door W.J. Dijk.
52795: BOON, L.J. - 'Dien godlosen hoop van menschen'. Vervolging van homoseksuelen in de Republiek in de jaren dertig van de achttiende eeuw. Bezorgd door I. Schöffer, Amsterdam 1997.
43481: BOON, J.G.M. - Wilskracht en koppigheid in beloken land. Historische verhandelingen in woord en beeld over Willeskop en Blokland, Willeskop 1984, 144 pag., geïll.
54037: BOONACKER, W. EN PH.A. HAAS AZ - Derde schrijven betreffende de Haarlemsche contracten van 1804 aan jhr. M. Salvador, door mr. W. Boonacker en mr. Ph.A. Haas Az., advocaten te Amsterdam. [Amsterdam, 1854].
41401: BOONE, W.J. DE E.A. - Weer-klank. opstellen over de geschiedenis van Amersfoort, aangeboden aan D.H. Huygen, Amersfoort 1962, 72 pag.
41489: BOONE, M. E.A. (RED.) - Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, deel 2 (1999), ca 250 pag., geïll.
41605: HAUCHINUS J. / J. BOONEN - Pastorale rituali romano accommodatum, canones et ritus ecclesiasticos, Mechelen, Hannicquiana 1838, (23)+285 pag.
30394: BOONENBURG, K. - De windmolens, Amsterdam 1949, 118 pag., geb., geïll.
31251: BOONSTRA, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding [ alfabetisme Eindhoven e.o. 1800- 1920 ], Wageningen 1993, 463 pag. ( A.A.G. Bijdragen 34 )
34581: BOONZAJER M.F.ZN, MARIUS FRANCISKUS, UIT GORINCHEM - Levering van onroerende zaken. Leiden Van der Hoek 1886
23987: BOORSMA, P. - Oud-Zaansch molenleven, 2e bundel, Koog a/d Zaan 1948, 188 pag., geb., geïll.
30384: BOORSMA, P. - Bijzonderheden betreffende molens der familie Honig, Koog a/d Zaan 1939, 142 pag., geïll. [oorspronkelijke uitgave].
44039: BOORSMA, P., - Over Zaansche windmolens. Hun namen, bij- en scheldnamen met vele historische en andere bijzonderheden, Koog aan de Zaan, 1939, 256 pag, geb., geïll. met stofomslag.
23989: BOORSMA, P. - Duizend Zaanse molens, Amsterdam 1968, 291 pag., geb., geïll., met stofomslag/with dust wrapper.
28586: BOORSMA, P. - Bijzonderheden betreffende molens der familie Honig, reprint 1975 naar de editie Koog a.d. Zaan 1939, 175 pag., geïll.
33216: BOOT, CORNELIUS HENRICUS BALDUINUS, UIT ARNHEM - Specimen juridicum inauguarle de actionum natura et objecto, e jure Francico [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
33461: BOOT, CORNELIUS HENRICUS BALDUINUS, UIT ARNHEM - Commentatio de jure postliminii romanorum [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1834
32841: BOOT, JOHANNES CORNELIUS GERHARDUS, UIT ARNHEM - Disputatio juridica inauguralis ad locum juris Romani de captis et redemptis ab hostibus [...] Leiden J.C.Cyfveer 1836
32928: BOOT, JOHANNES ADRIANUS PIERRE GUSTAAF, UIT 'S GRAVENHAGE - De Twentsche katoennijverheid 1830-1873. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1935
37963: BOOT, M. E.A. (RED.) - Rozenburg 1883- 1917. Geschiedenis van een Haagse fabriek, 's- Gravenhage 1983, 224 pag., geïll.
37486: BOOT, C - De schaar er in. Kledingproduktie in Nederland: vroeger en nu, Tilburg 1983, 28 pag., geïll.
7134: "BOOT, CORNELIS HENDRIK BOUDEWIJN; JOOST HENDRIK BURLAGE (VERT.)" - Encomium Gulielmi I, principis arausiae e gente Nassavia. Willem de Zwijger. Niet in den handel. Den Haag, J. Roering, 1848.
43311: BOOT, A - De overstrooming in Zeeland. Beschrijving van de rampen waardoor de provincie Zeeland tijdens den vloed van 12-3-1906 is getroffen. Goes 1906, 69+(3) pag., gebonden in half linnen. Slordig exemplaar.
5256: BOOY, E.P. DE - Inventaris van de archieven van de familie Van Boetzelaer 1316-1952, Utrecht 1982, 260 p., geïll. (verbeterde versie van de inventaris uit 1965)

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

12/15