Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
53994: ROGGE, C.M. - Het misdrijf van woeker, historisch beschouwd. Amsterdam, Y. Rogge, 1884. [dissertatie].
25063: ROGGE, H.C. - Album. Verzameling van afbeeldingen der merkwaardigste voorwerpen ingezonden voor de tentoonstelling van Oudheden, gehouden te Delft in July en Augustus 1863. Delft, 1863.
31698: ROGGE, H.C. - De wetenschap der geschiedenis en hare methode [...] Amsterdam Y. Rogge 1890
3417: ROGGE, J. - Het handelshuis Van Eeghen. Proeve eener geschiedenis van een Amsterdams handelshuis. Amsterdam 1949, 422 p., geb., geïll.
38095: ROGGE, H.C. - Geschriften betreffende de geschiedenis der remonstranten, Amsterdam 1864, ( 8 ) + 108 pag., gebonden, goed exemplaar.
42057: ROGGE, C. - Geschiedenis der Staatsregeling voor het Bataafsche volk. Amsterdam, Allart, 1799, 16+605 pag. Origineel karton (scharnieren zwak).
25211: ROGGE, H.C. - Beschrijvende catalogus der pamfletten-verzamelingen van de boekerij der Remonstrantsche kerk te Amsterdam. Stuk I en II, Amsterdam 1863-1866, 313+108+275+172 pag. Complete set. Stuk I in één band, stuk II in afleveringen.
50751: ROGGE, H.C. (UITG.), - Brieven van Nicolaes van Reigersberch aan Hugo de Groot, Amsterdam 1901, 20+818 pag.
38833: ROGGE, H.C. - Johannes Wtenbogaert en zijn tijd, 2 delen ( deel 1 en 2 van 3 ) , Amsterdam 1874, 1875, 390 + 522 pag.
62067: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Buyten Haerlem
62069: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Tienhoven
62071: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Den Bergh
62073: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - The bridge
2217: ROGIER, L.J. - "Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16de en de 17de eeuw. 3 dln. A'dam 1945-1947. Geb., geïll.; 650, 832, 77 p."
33062: ROIJEN, J.A. VAN, UIT DRENTHE - Dissertatio juridica inauguralis, continens quaedam de pactis [...] Groningen E. Mekel 1823
35199: ROIJEN, ISAAC ANTONIE VAN, UIT ZWOLLE - De fictie der exterritorialiteit Groningen J.B. Huber 1885
59289: MAX - ROLAND (ILLUSTRATED)., - De wonderlijke reizen van Meelmuts en Roetkop. Met teekeningen van O. Roland. Jacob van Kampen, Amsterdam [1923], 44p., geillustreerd stripverhaal, gedecoreerd karton, linnen rug, oblong, 21 x 30,5 cm. Boekblok beetje los in de band, verder goed exemplaar.
27917: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Socialisme en literatuur, 2e druk, Amsterdam 1900, 64 pag., in blanco papieren omslag.
32484: ROLDANUS, CORNELIUS, UIT KAMPEN - Dissertatio juridica inauguralis de collationibus [...] Leiden Corn. Haak 1749
52315: ROLFE, F. BARON CORVO, - The desire and pursuit of the whole. A romance of modern Venice, with an introduction by A.J.A. Symons and foreword by W.H. Auden, London, Cassell, 1953, 16+299 pag.
15807: ROLLEMA, H. VAN [=JHR MR HOBBE BAERDT VAN SMINIA] - "Wandelingen van mijnen oud-oom den opzigter door een gedeelte van de provincie Friesland; bevattende eene plaatselyke en geschiedkundige beschrijving van de merkwaardigheden der grietenij Tietjerksteradeel. Uit de nagelaten papieren van eenen dorpspredikant, bijeenverzameld door H. van Rollema. Leeuwarden: W. Eekhoff, 1841."
24851: "ROLLIN, CHARLES;" - Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Medes et des Perses, des Macedoniens, des Grecs. Amsterdam, Chatelain, 1754,
36279: "ROMANUS, CAROLUS FRIDERICUS, UIT LEIPZIG; PRAESES: PRITIUS, JOHANN GEORG" - Dissertatio academica de republica litteraria Leipzig C. Gotze 1698
2225: ROMEIN, T.A. - "Naamlijst der predikanten sedert de hervorming tot nu toe, in de Hervormde gemeenten van Friesland. 2 dln. Leeuwarden 1886-1888; 720, 5 p. Met: S.D. van Veen, Aanvullingen en verbeteringen van Romein's Naamlijst... Leeuwarden 1892, 94 p."
31646: ROMEIN, ANNAEUS JACOBUS, UIT BUITENPOST - Dissertatio juridica inauguralis exhibens specimen jurisprudentiae comparatae in loco juris [...] Groningen W. van Boekeren 1832
2221: ROMEIN, JAN - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis. Haarlem 1932. Geb., 248 p. Met: Supplement, door H. Bruch. Haarlem 1956, 73 p.
6009: RÖMER, L.S.A.M. VON - Genealogie van het geslacht Von Römer, deel I, Soerakarta 1926, 134 p., (gedrukt in 25 genummerde exemplaren, niet in de handel)
31656: RÖMER, CHRISTOPHORUS CAROLUS, UIT CURAÇAO - Disputatio iuridica inauguralis varii argumenti [...] Groningen M. van Heijningen Bosch 1825
22665: "RÖMER, VON; DE WOLFF" - Album amicorum in de vorm van een marokijnen omslag met losse blaadjes, 1820-1834, van Lucia Sophia de Wolff (Sophie), wonende (in 1825) te Den Helder, met 20 bijdragen, waaronder tekeningen, kalligrafie en borduurwerkjes.
35177: ROMME, RUDOLPH HENDRIK ARNOLD MARIA, UIT OOSTERHOUT - Verlating van hulpbehoevenden 's Hertogenbosch J.W. Robijns 1885
53997: ROMSWINCKEL, A.F.J. - Een rechterlijke dwaalleer? Den Haag, 1934.
34161: ROMUNDE, JOANNES GUILIELMUS VAN, UIT KAMPEN - Dissertatio juridica de recepti maritimi cautione quae vulgo cognoscimentum appellatur[...] Utrecht Joh. Altheer 1834
38681: ROMY, F. - Le personnel scientifique de la bibliothèque royale de Belgique 1837-1962, Brussel 1962, 127 pag., geïll.
17902: RONDEAU, S. - Zangen, ter gelegenheid van de vijftigjarige feestviering der maatschappij V.W. op zaturdag, den 4den october 1856, benevens beschrijving van het decoratief der zaal. [z.p.], [z.n.], 1856.
30403: RONSE, A. - De windmolens, Brugge 1934, 178 pag., geïll. (o.a. met 5 losse uitslaande platen). Rug los en beschadigd.
52193: ROO, L.W.G. DE, - Documenten omtrent Herman Willem Daendels, gouverneur-generaal van Ned. Oost-Indie, 2 delen, 's-Gravenhage 1909 [=Supplement op J.K.J. de Jonge e.a., De opkomst van het Nederlandsche gezag in Oost-Indie].
5885: ROO VAN ALDERWERELT, J.V.H. DE - De voorgeschiedenis van het wapen gevoerd door de eerste prins van Orange uit het geslacht van de graven van Nassau, overdruk Jrb. C.B.G. 1971.
47777: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE, - De ondergang van het tweede keizerrijk, 2 delen, Schiedam 1876, 308+421 pag., geïll., geb.
17906: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); A. VAUTRIN" - De luitenant-admiraal Tromp, aan het hof van Lodewijk den Veertiende. Blijspel, in twee bedrijven. Vertaald uit het , Frans. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1832.
17908: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); JOHANNA VON WEISSENTHURN-GRÜNBERG" - De landheer van Sterrenberg. Blijspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1833.
17912: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); AMALIE VON SACHSEN" - De bruid uit de residentie. Blijspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1839.
17914: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); JOHANNA VON WEISSENTHURN-GRÜNBERG" - De eerste stap. Blijspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1841.
17916: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); CHARLOTE BIRCH-PFEIFFER" - Hinko, of De vrijknecht. Historisch-romantisch tooneelspel uit de middeneeuwen in vijf bedrijven, benevens een voorspel genaamd De jongere zoon. Met vrije gebruikmaking van den roman van Storch. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1845.
17917: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); ALBIN JOHAN B. VON MEDDLHAMMER" - De bemoeiäl, of Eindelijk heeft hij het toch goed gemaakt! Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1846.
17919: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); ED. VON BAUERNFELD" - Burgerlijk en romantisch. Blijspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1847.
17921: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); KARL VON HOLTEI" - Het parelsnoer, of Knecht, dienaar en heer. Drama in drie afdeelingen. Muziek van den heer J. Bersée. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Wed. Borleffs & Ten Have, 1859.
55283: ROODE, F. DE - Portretprent in stippelgravure-techniek van 'De zusters Ferning', gegraveerd door F. de Roode naar Le Gros. Uitg. A. Loosjes, 1793.
32296: ROODENBURG, LEENDERT NICOLAAS, UIT DORDRECHT - Partieel appel. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1890
31988: ROODHUYZEN JR, HENDRIK, UIT OOSTERBEEK - Het leven van Guilhelmus Gnapheus, een' der eerste hervormers in Nederland. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.C. Loman 1858
35283: ROOIJENS, GIJSBERTUS JOHANNES - Godsdienstige rede bij het tweede eeuwfeest der doorluchtige school van Amsterdam 1832
35783: ROON, KLAAS VAN, UIT HAZERSWOUDE - Over chronische en progressieve atropie van spieren Utrecht Kemink 1889
17924: ROORDA VAN EYSINGA, WILLEM ANDRIES PHILIP - Bloemen in loover. Utrecht, J.D. Doorman, [ca. 1860].
16958: ROOS, S.H. E.A. - "Het drukkers jaarboek voor 1907. Tweede jaargang. Amsterdam: Ipenbuur & Van Seldam, 1907."
49845: ROOS, C.F. E.A., - Veilingcatalogus des tableaux anciens. Collection Hodshon, delaisse par (.....) baronne Roell nee Hodshon, Amsterdam 1872, ca. 50 pag., los in de band, mist rug.
43597: ROOSEBOOM, M.P. - The Scottish staple in the Nederlands, 's-Gravenhage 1910, 237+246 pag., hardback, ill., very good copy.
56915: ROOSEBOOM, L., - De tugtroede der leugens. Lasteringen en valse beschuldigingen, of het veragtelyke en belaggelyke daar van aangeweezen (.....) gedaan door P.J. Myndards, die zig aardbisschop van Utrecht noemd [ 1e en 2e stuk], Utrecht etc., Krebber etc. [1760-1762], 67+98 pag.
31650: ROOSENDAEL, STEPHANUS, UIT DALFSEN - Dissertatio juridica inauguralis, de dolo in delictis [...] Leiden M. Cyfveer Jz en J.C. Emeis 1817
28147: ROOSENSCHOON, D. E.A. - Jubileum-nummer van het orgaan voor smedenpatroons....t.g.v. het 25- jarig bestaan van den Bond van Smedenpatroons in Nederland, 1903-1928, Haarlem 1928, 18 + (18) pag., ill. [smid]
64473: "ROOSING, HENDRICK (1763-1826); SANSOM, FRANCISCUS (FL. 1780S) AFTER VITEZ, JOSEPH" - 'De van de Storm beschermde Oranje Boom'.
15809: ROOSJEN, S.O., N.D. KROESE EN W. EEKHOFF - "Merkwaardigheden van Hindeloopen; bevattende historische bijzonderheden omtrent de woningen, kleeding, gebruiken en taal der Hindeloopers, benevens taalproeven in rijm en onrijm, Leeuwarden: W. Eekhoff, 1855"
17925: ROOVER - De roover uit wraak of Lotgevallen van den beruchten Socivizca. Door hem zelven beschreven. Amsterdam, Wed. H. van Kesteren en Zoon, 1817.
17926: ROOVERS - De roovers in de Latro-rotzen. Een tafereel van boosheid en overheersching. Vertaald uit het Duits. Utrecht, J. van Schoonhoven, 1821.
31540: ROOYENS, GISBERTUS JOANNES - Oratio de indole religionis Christianae [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1828
60872: ROP, ANT. L. DE [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - De sprookjes van moeder de gans, verteld door Ant. L. de Rop, geïllustreerd met 40 houtgravuren naar tekeningen van Gustave Doré. Amsterdam, uitgevers-maatschappij Elsevier, n.d. [ 1890].
51639: ROPPE, L., E.A., - Willem I, koning der Verenigde Nederlanden. Herinneringen, Hasselt 1971, 143 pag., geïll,
42842: ROQUES, JOSEPH - "Histoire des champignons comestibles et vénéneux, ornée de figures coloriées représentant les principales espèces dans leurs dimensions naturelles; où l'on expose leurs caractères distinctifs, leurs propriétés alimentaires et économiques, leurs effets nuisibles et les moyens de s'en garantir ou d'y remédier, ouvrage utile aux amateurs de champignons, aux médecins, aux naturalistes, aux propriétaires ruraux, aux maires des villes et des campagnes, etc. "
5623: ROSCAM ABBING, M. - Van Hoogstraten: iconografie van een familie, Amsterdam 1987, 160 p., geïll.
62048: ROSELLI, OMOBONO (FL. 18TH/19TH CENTURY) AFTER CALENDI, GIUSEPPE (1761-1831) - "Veduta della Basilica di S. Paolo fuori le mura...; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
36783: ROSENBERG, MARC - "Geschichte der Goldschmiedekunst auf technischer Grundlage, drei Teile in 1 band: Abteilung Granulation, Frankfurt 1918, 158 pag. ; Einführung ( Doppelheft ), Frankfurt 1910, 136 pag. ; Abteilung Niello, Frankfurt 1908, 36 pag."
36579: ROSENBERG, JOHANNES, SCHOL. BUDISS. EVANG. RECT. - De Pietatis praemiis, pietatis studio deditos Christ. Gotofr. Schramm, Joh. Gottlieb Michaelis memoriter .... Bautzen Richter 1686
33703: ROSENSTEIN, SIEGMUND - Ueber die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Praxis in der Medicin mit rücksicht auf die Aufgabe der Klinik.
35421: ROSIER VAN WARTUM, PETRUS - Dissertatio juridica inauguralis de potesta in liberos parentibus competente in statu naturali et civili Groningo-Ommelandico Groningen L. Huisingh 1794
6211: ROSKAM, P. - Jacob Vermeulen, 1865-1939, familieherinneringen, [Maasdam 1997], 118 p., geb., geïll. (met losse foto). Betreft de familie Vermeulen te Hardinxveld
17929: ROSKES, HENRI THÉODORE - Engeland en Holland, op den 18den november 1831. Amsterdam, Gebroeders Van Arum, 1831.
17930: "ROSS, MRS; C.C. VAN DER HOEK? (VERT.)" - De oude vrijster en de getrouwde vrouw, of Het voor en tegen des huwelijks. Voorgesteld in huisselijke tafereelen. Vertaald uit het Frans. Leiden, C.C. van der Hoek, 1828. [2 delen].
31467: ROSSE, H (ED.) - The Netherlands participation New York World's Fair 1939, Delft 1939, 95 pag., geïll.
35873: ROSSEN HOOGENDIJK, PETRUS COENRAAD VAN, UIT VLAARDINGEN - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1877
59751: ROSSI, GIOVANNI GIACOMO DE (1627-1691), AFTER GREUTER, MATTHEUS (1564/66-1638) - VILLA BORGHESIA
56311: ROSSING, J.H., - Het honderdjarig bestaan van Het Leesmuseum te Amsterdam, Overdruk Eigen Haard 1900, 8 pag., geïll.
17932: RÖSSING, JOHAN HERMAN - Galeotto. Drama in 3 bedrijven en een voorspel. Naar Paul Lindau's omwerking uit het Spaansch van José Echegaray. Amsterdam, A. Rössing, [1888].
7943: RÖSSLER, HELLMUTH (ED.) - Deutsches Patriziat 1430-1740. Büdinger Vortrage 1965.
33046: ROST, NICOLAUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de arbitris [...] Leiden Abraham Elzevier 1692
47371: ROSVALL, TED, - Bernadotte-Attlingar, Falkoping 1992, 128 pag., ill.
17934: ROTGANS, LUCAS - Boerekermis. Quantum est in rebus inane! Amsterdam, Antoni Schoonenburg, 1735.
17938: ROTGANS, LUCAS - Poëzy, van verscheide mengelstoffen. Leeuwarden, François Halma, 1715.
17940: "ROTGANS, LUCAS; JAN BARTELINK; , 523, GREENWOOD; JAN VAN HOVEN" - De oud-Hollandsche Kermisparnas of de Kermisdichttafereelen. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1823.
17933: ROTGANS, LUCAS - Boerekermis. Quantum est in rebus inane! Amsterdam, Samuel Halma, 1708.
17935: ROTGANS, LUCAS - Wilhem de Derde, door Godts genade, koning van Engelandt, Schotlandt, Vrankryk en Ierlandt, beschermer des geloofs, enz. enz. enz. In heldendicht beschreven. [Deel I:] 2e druk. Amsterdam, François Halma, 1710 [Deel II:] Amsterdam, François Halma en Willem van de Water, 1700. [2 delen in 1 band]
8177: "ROTGANS, LUCAS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - Wilhem de Derde, door Gods genade koning van Engeland, Schotland, Vrankryk en Ierland, beschermer des geloofs, enz. enz. In heldendicht beschreven. Utrecht, François Halma en Willem van de Water, 1698-1700. [2 delen in 1 band]
33811: ROTGERS, ARNOLDUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis qua adstruitur jus gentium non dari [...] Leiden Abraham Elzevier 1710
33855: ROTGERS, ARNOLDUS - Oratio de socialitate a Grotio contra Carneadem bene citata, ad demonstrandum jus naturale [...] Groningen Joannes Cost 1727
36277: "ROTH, RUDOLPH, UIT ULM; PRAESES: MULLER, JOHANN JACOB" - Disputatio historica de more.... dem Reichs Apffel. Jena S. Krebs 1670
35537: "ROTHIUS, JOHANNES ADAMUS; PRAESES: DIETERICUS, JOHANN GEORG" - De philosophia Homeri [...] Wittenberg Christian Gerdes 1704
19191: ROTHSCHILD, LAZARUS V. - Svenska grevar och baroner.
36243: "ROTHWANGER, JOHANN HEINRICH, UIT DANZIG; PRAESES: MAYER, JOHANN FRIEDRICH" - Exercitatione historico-theologica osculum pedum Pontificis Romani (Das Fuss-kussen des Romischen Pabsts) ...... Wittenberg J.G. Meyer 1718
56603: "ROTTERDAMMER, EEN; " - Het lange haar van de vrouw. Het dekken van haar hoofd tot eere van den Heere. Het afsnijden van het haar der vrouw, groote zonde tegen God. Ouddorp, Heerschap [1927], 23 pag.
42588: ROUGE, G.L. LE - Le parfait aide de camp, ou l'on traite de ce que doit scavoir tout jeune militaire quise propose de faire son chemin a la guerre, avec des notes sur differens ouvrages de campagne & sur les plans des principaux camps des guerres de 1740 & 1756. Prais, chez l'auteur, 1760.
17941: "ROULLAUD, HENRI JEAN (VERT.); JEAN FRANÇOIS MARMONTEL" - Aristomenes. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1755.
17942: "ROULLAUD, HENRI JEAN (VERT.); JACQUES MARIE BOUTET DE MONVEL" - Blaise en Babet. Blyspel met zang, zynde het vervolg van De drie landbouwers. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1788.
51915: "ROUSSEAU, J.J.;" - Les confessions. Illustrations de Maurice Leloir, 3 volumes, Paris, Tallandier, [ca. 1920?]. Gebonden in 3 half marokijnen banden met rugversiering, originele omslagen meegebonden, 234+218+226 pag.
23621: ROUSSEAU, J.J. - Les confessions de J. Jacq. Rousseau, edition stereotype d'apres de procedé de Firmin Didot, 3 vol. ( livres 1-10), Parijs, Didot, 1808, ca. 900 pag. Origineel paper covers.
42932: ROUSSEAU, J.J. - Emile ou De l'education. 4 delen, Amsterdam, J. Neaulme [= Parijs, N.B. Duchesne].
61621: ROUSSELET, GILLES [AEGIDIUS] (1610-1686) AFTER BOURDON, SÉBASTIEN (1616-1671) - [BIBLIA 1.HEBRAICA 2. SAMARITANA 3. CHALDAICA 4. GRAECA 5. SYRIACA 6. LATINA 7. ARABICA QUIBUS TEXTUS ORIGINALES TOTIUS SCRIPTURAE SACRAE QUODUM PARS IN EDITIONE COMPLUTENSI....]
61659: ROUSSELET, GILLES [AEGIDIUS] (1610-1686) AFTER BOURDON, SÉBASTIEN (1616-1671) - Egredimini et videte filiae Sion regem Salomonem in diademate quo coronavit illum mater sua
33729: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de philosopjia Socratica, optima ad religionem christianam via ac praeparatione [...] Franeker G. Ypma 1834
31642: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS, UIT DORDRECHT - Disputatio antiquario-historica inauguralis de censorum apud Romanos auctoritate et existimatione ex veterum rerumpublicarum conditione explicanda [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
33727: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de historiologia aetati nostrae plurimi facienda [...] Utrecht C. van der Post 1855
17948: "ROY, B. LE (VERT.); MICHEL GUYOT DE MERVILLE" - De gedwongene toestemming. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1762.
20191: ROY LADURIE, EMMANUEL DE - Les paysans de Languedoc, 2é. ed., 2 delen, Parijs 1966, 1034 p. geíll.
47385: "ROYAARDS, H.J.;" - Het Genootschap tot verdediging van de Christelijke godsdienst geschiedkundig geschetst. Feestrede 50 jarig bestaan, 's-Gravenhage, Thierry en Mensing, 1836, 10+184 pag. Geïllustreerd met litho. Op omslag: Het Haagsche genootschap geschiedkundig geschetst.
43505: ROYAARDS, H.J. - Geschiedenis der hervorming in de stad Utrecht, met eene bijdrage over den oorsprong en de vestiging der Waalsch-Hervormde Gemeente te Utrecht (1583-1598), Leiden 1847, 8+346 pag., geb.
35041: ROYAARDS, JOANNES GUILIELMUS ALBERTUS, UIT MIDDELBURG - Specimen observationum ad poenas perjurii furti et adulterii ex lege mosaica et romana Utrecht Van Paddenburg en van Yzerworst 1807
33146: ROYAARDS, HERMANNUS, UIT UTRECHT - Specimen juris gentium maritimi inaugurale de placito:Libera navi libera merx[...] Utrecht C. van der Post jun. 1852
33058: ROYAARDS, KAREL JOHAN HENDRIK, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
33060: ROYAARDS, WILLEM ALBERT, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1895
6595: ROYALTY - The Royalty, Peerage and Nobility of the world. Z.pl. [ca. 1975].
32502: ROYEN, ADRIANUS VAN - Carmen seculare in natalem ducentesimum Academiae Batavae quae est Leidae. Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1775
33573: ROYEN, JOHANNES VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis ad L.XIX D. De ritu nuptarum [...] Leiden Samuel Luchtmans 1749
36295: "RUBEL, CHRISTIAN GOTTLIEB, UIT OETTINGA SUEVUS; PRAESES: SCHNEIDER, JOHANN FR." - Philosophica eaque solemnis dissertatio de jure Halle Hilliger 1725
51451: RUDNICKA, J., - Bibliografie Katalogow Ksiegarskich Wydanych w Polsce do konca wieku XVIII, Warschaw 1975, 298+16 Pag., ill.
17890: RIDDER RUDOLF - Ridder Rudolf van Ebersberg, genaamd van Weihers, en Ida van Boyneburg. Eene riddergeschiedenis uit de dertiende eeuw. Vertaald uit het Duis. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1827.
58645: RUDOLPHI, CAROLINE, - Tafereelen van vrouwelijke opvoeding, tweede deel, Haarlem, François Bohn, MDCC VIII (1808).
42694: RUE, PIETER DE LA - Staatkundig en heldhaftig Zeeland verdeeld in twee afdeelingen, bevattende in zig de vermaardste mannen van staat en oorlog. Middelburg, Callenfels, 1736.
19615: RUE, LOUIS FELIX DE LA - Armoiries des familles des Paijs-Bas, Autrichiens auxquelles sa maj. l'imperatrice reine à accordé des marques d'honneur et de noblesse depuis l'an 1741 jusqu'en 1762. Brussel, l'auteur, [1763?].
27365: RUEMPOL, E.O.H.M. ( RED.) - Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van de stad Rotterdam, Rotterdam 1928, 616 pag., geïll., geb. in leren band, Met uitvouwbare kaart.
31960: RUEVER GRONEMAN, SARUS ADRIANUS JACOBUS DE, UIT ALPHEN - Diatribe in Johannis Wicliffi, reformationis prodromi, vitam, ingenium, scripta [...] Utrecht Rob. Natan 1837
43171: RUFUS, QUINTUS CURTIUS - De rebus Alexandri Magni. Amsterdam, Prost. apud J.B. Verdussen, Antwerpen, 1740.
62054: RUGA, PIETRO (FL. 1812-1838) AFTER PIRANESI, GIOVANNI BATTISTA (1720-1778) - "Veduta della Bas.ca di S. Croce in Gerusalemme...; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
62050: RUGA, PIETRO (FL. 1812-1838) AFTER BALESTRA, GIOVANNI BATTISTA (1774-1842) - "Veduta della Basilica di S. Giovanni in Laterano; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
62045: RUGA, PIETRO (FL. 1812-1838) AFTER PIRANESI, GIOVANNI BATTISTA (1720-1778) - "Veduta della Piazza e Basilica di S. Pietro in Vaticano; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
50867: RUHNKENIUS, DAVID / LUDWIG SCHOPEN - In Terentii comoedias dictata: Brunsiano exemplo emendatius multisque partibus integrius ex apographo Hamburgensi edita / cura Ludovici Schopeni. Bonn/Leiden, Weber/Luchtmans, 1825.
55920: RUHOLTZ, MICHIEL - Fransche prognosticatie ofte prophetische voorseggingen voorseyt door Michiel Ruholts, huysman in Westphalen buyten de stadt Boeckholt (...) welke tot Bon aan den bisschop van Keulen (...) dese geschiedenissen al te samen heeft voorseydt (...) getranslateert (...) door H. Wageveldus. Amsterdam, na de copy van Munster, F. Klinckhamer, 1672.
35797: RUIJS JAZN, JACOB ADOLF, UIT PUTTEN - Over de oorzaken van ettering Amersfoort A.M. Slothouwer 1885
31778: RUIJS VAN BEERENBROEK, GUSTAVE LOUIS MARIE HUBERT, UIT ROERMOND - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1865
32534: RUINEN, JAN, UIT LOENEN A/D VECHT - De oudste handelsbetrekkingen van Holland en Zeeland met Engeland tot in het laatste kwartaal der XIVde eeuw. Academisch proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1919
59627: RUISDAEL, JACOB ISAACSZ VAN (CA. 1628-1682) - The little bridge
17971: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); ALEXANDRE LOUIS BERTRAND ROBINEAU BEAUNOIR" - Het huwelyk van Antonio. Zangspel zynde het vervolg op het zangspel Richard Leeuwenhart, koning van Engeland. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
17955: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); LOUIS SÉBASTIEN MERCIER" - Hennuyer, bisschop van Lizieux. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders, 1779.
17973: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.);" - Fredrik, vryheer van der Trenck, in zyne gevangenis. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Pieter Johannes Uylenbroek, 1792.
17977: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); ALEXANDER-VINCENT PINEU DUVAL" - De kanonik van Milano, of Ongenodigde gasten. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1797.
17978: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); ANTOINE JEAN BOURLIN DUMANIANT" - Tot middennacht, of List tegen list. Blyspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1803.
17959: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); MICHEL JEAN SEDAINE" - De deserteur. Zangspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders, 1782.
24847: "RUMFORD, BENJAMIN THOMSON COMTE DE;" - Essais politiques et philosophiques. Geneva, Manget, 1799.
35179: RUSIUS, ALBERTUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de emphyteusi Leiden J.A. Langerak 1713
33116: RUTGERS, FREDERICUS LUDOVICUS, UIT SOESTERBERG, GEB. TE BREEDE - Disquisitio de fundamento quo Iohanne auctore fidem sibi habendam niti voluerit Christus [...] Leiden E.J. Brill 1860
31644: RUTGERS VAN ROZENBURG, JANUS GUILIELMUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de paroemio ecclesia non sitit sanguinem [...] Amsterdam C.A. Spin & zoon 1854
32674: RUTGERS, JOHANNES CZ., UIT GRONINGEN - De idee van het Koninkrijk Gods volgens Jezus, naar de synoptische evangeliën. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1869
30453: RUTTGERS, S ( INL.) - Aus den kupferstichen Daniel Chodowieckis. Herausgegeben von Jugendschriften- Ausschuss des alg. lehrervereins Düsseldorf, Berlin z.j., 12 pag. + 42 ills.
39205: RUUS, IVAR THORSTEN - Handlingan rörande Sveriges Historia under ären 1713- 1720, Upsala 1854, 112 pag, hardback [ dissertation ].
26575: RUUSBROEC, J.V. - Vanden seven sloten. Introduced and edited by Dr.G. de Baere. Translated by dr.H Rolfson, Tielt/Leiden 1981, 304 pag., geb. met stofomslag [ Studiën Ons Geestelijk Erf XX, 2].
17985: "RUYSCH, ARIE (VERT.); AUGUSTIN EUGÈNE SCRIBE, JUSTIN MARIE ALEXIS GENSOUL, CHARLES DE COURCY" - Het wisselregt, blyspel met zang, in één bedrijf. Vertaald uit het Frans. Zierikzee, J. van de Velde Olivier, 1828.
57307: RUYSCH, A., - Cantate bij de plegtige ontblooting van het standbeeld voor den admiraal Michiel Azn. de Ruijter binnen Vlissingen den 25-8-1841, muzijk van D.J. Reese, Vilssingen 1841.
34301: RY SPERING, GERARDUS AGATHON ALBERTUS DU, UIT VLAARDINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de actione Pauliana [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
35905: RYCKEVORSEL VAN KESSEL, HUBERTUS JACOBUS JOSEPHUS VAN, UIT 'S-HERTOGENBOSCH - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1845
61001: "RYCKHUYSEN, GYSBERT VAN; ABRAHAM DELFOS" - Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de Edele Groot Achtbaare Heeren Veertigen der stad Leyden, geschikt naar den rang, waar in dezelve verkooren zyn zedert den 21 July 1449 tot den 21 July 1758 (...).
17993: RYFKOGEL, ALBERTINE ELISABETH - Dichtlievende gedachten, haren ouders nagelaten. Gedrukt voor vrienden en betrekkingen. [Amsterdam], z.n., [1838].
34103: RYNBENDE, ALBERTUS JACOBUS ELIZA, UIT SCHIEDAM - Dissertatio juridica inauguralis de commissionariis secundym codicis de mercatura Francici libri I titulum VI [..] Leiden J.C. Cyfveewr 1835
60910: RZIKOWSKY VON DOBRZITZ, KARL VI - Patent of nobility donated by Emperor Karl VI (1685-1740) to Johann Wilhelm Rzikowsky von Dobritz (Dobrzitz).
38823: SAAR, WED. D. DU - Naamlijst der boekhandelaren in Oud Nederland op 1 october 1835, Leiden, du Saar, 1835, (4) + 27 pag., gebonden.
59691: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - VINVALOCIUS (nr. 14 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
60445: SADELER, RAPHAEL II (1584-1632) AFTER BRUEGHEL, JAN I (1568-1625) - Landscape with three ducks
59687: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - EPHAESTIO (nr. 3 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
59685: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - APELLES (nr. 17 from the serie SOLITUDO SIVE VITAE PATRUM EREMICOLARUM)
60617: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER HEINTZ, JOSEPH I (1564-1609) - Portrait of Maerten de Vos
59689: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - SYMMACHUS (nr. 7 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
60275: SADELER, JOHANNES I (1550-1600) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - Politeia (Art) wins over Livor (Envy)
60437: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER SAVERY, ROELANDT (1576-1639) - Wooded landscape [Six mountainous Landscapes in Tyrol: serie title]
60429: SADELER, JOHANNES I (1550-1600) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - DIALECTICA (The Liberal Arts: set title)
60451: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - Landscape with ruins
59683: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - SOLITUDO SIVE VITAE PATRUM EREMICOLARUM
60431: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER BRIL, PAUL (1554-1626) - Riverscape with a stone bridge and a wooden bridge
60427: SADELER, JOHANNES I (1550-1600) AFTER BOL, HANS (1534-1593) - "Peter walking on the sea to Christ (Land and River landscape with stories of the Old and New Testament; series title)"
60447: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AFTER BRIL, PAUL (1554-1626) - Mountainous landscape
60449: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AFTER BASSANO, JACOPO (1510-1592) - The little milkmaid
60433: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER BRIL, PAUL (1554-1626) - Mountainous landscape with a hermit
63531: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - St Theobaldus (24) [set: Oraculum Anachoreticum]. De Heilige Theobaldus.
60439: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - Man and four goats near a waterfall (Six Landscapes: Set title)
60435: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - Landscape with a large rock forming an arch (Eight Bohemian land and riverscapes)
60401: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Morning: Scholars at work and Children receiving instructions (set title: Four times of the day)
60399: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER HAARLEM, CORNELIS CORNELISZ. VAN (1562-1638) - Paris and Enone
60403: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Spring (set title: Four Seasons)
60405: SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665) - The Berkenrode Castle
34749: SAGE TEN BROEK, JOANNES JACOBUS LE, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio philosophica inauguralis de origine moralitatis Groningen H. Crebas 1765
52484: SAGE, A.R. LE - Le diable boiteux, avec une preface par H. Reynald. Gravures à l'eau-forte par Ad Lalauze. 2 delen, Paris, Librairie des Bibliophiles, 1880.
52075: SAILER, J.M., - Verkort lees en gebedenboek voor katholieke christenen, 2e druk.
31876: SAIN, JOHANNES GODEFRIDUS DE, UIT LEIDEN - Specimen historico-iuridicum de rebus naufragis [...] Leeuwarden H. Kuipers 1854
33269: SAIN, FERDINANDUS PETRUS JOANNES DE, UIT LEIDEN - Dissertatio iuridica inauguralis de legibus neerlandicis ab exteris prae sermonis proprietatum ignoratione parum intellectis [...] Leeuwarden H. Kuipers 1858
56295: SAIN, F.P.J. DE E.A., - Inventaris van de registers en stuiken afkomstig van de (.... ) regterlijke en andere Ligchamen, welke zich thans bevinden in het archief der Arrondissements-Regtbank te Roermond, Roermond 1879, (22) pag.
33271: SAINT GEORGE, ALEXANDER HENRICUS AUGUSTUS JOANNES DE, UIT ZWITSERLAND - Specimen historico-juridicum inaugurale, de juris feudalis origine asiatica [...] Leiden C.C. van der Hoek 1832
24865: SAINT-FOX, G.F.P. DE - Oeuvres de theatre de M. de Saintfoix. Paris, Impr. Royale, 1774.
42962: SALMON, TH. - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van alle volkeren, III deel, behelzende (...) de koninkryken Pegu, Ava, Arrakan, Acham, als mede het eigentlyke India (...) en van Malabar, Kormandel en Ceilon. 2e druk, Amsterdam, Tirion, 1741.
42936: SALMON, TH. - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat (...) VII, behelzende den Tegenwoordigen Staat van Rusland, Zweden, Denemarken en Noorwegen, als mede van de landen onder de Noord Pool gelegen en van de Groenlandsche visscherij. Amsterdam, Tirion, 1735.
42112: SALMON, TH. / M. V. GOCH - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van alle volkeren, deel VI. Amsterdam, Tirion, 1734.
43045: SALMON, TH. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren, VIII deel, behelzende (...) 't Duitsche Keizerrijk (...) Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche en Nederrynsche Kreitsen. Amsterdam, Tirion, 1736.
6033: SALOMÉ, P. - Hugenoten-geslacht Salomé, [Mook] 1968, 68 p.
34703: SALOMO HERM. FIL., MARCUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale continens observationes de liberis naturalibus[....] Amsterdam Van Embden 1830
54026: SALOMONSON, LODEWIJK - Steekpenningen. Leiden, A. Vilders, 1925. [Dissertatie, Leiden].
35191: SALOMONSON, MAURITS BERNHARD HENRI, UIT STAD-ALMELO - De strafbepalingen der jachtwet Leiden Somerwil 1889
50659: SALTZMAN, C.G., - "Koenraad Kiefer, of aanleiding tot een verstandige opvoeding van kinderen. Een boek voor het volk, uit het Duits vertaald, Groningen; Schierbeek, 1802, 2 + 332 pag. Gebonden in half linnen."
54028: SALVADOR, MOZES - Een brief aan de stembus van jhr. M. Salvador. Haarlem, J.B. v. Loghem, 1848.
54032: SALVADOR, MOZES - Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende de kies- en de gemeente-wet, door jhr. M. Salvador, 2e druk. Haarlem, J.B. van Loghem, 1851.
54045: SALVADOR, MOZES - Haarlem, 21 November 1855. 'Der dichter ist Richter' ... [ingezonden artikel van jhr. M. Salvador in Algemeen Handelsblad van 23 November 1855, pag. 4].
54027: SALVADOR, MOZES - Iets over de Amsterdamsche verkiezingen, door jhr. M. Salvador. Haarlem, J.B. van Loghem, 1848.
33287: SALVERDA, LUDOLPHUS REGNERUS, UIT FRANEKER - Disputatio juridica inauguralis, de quaestione utrum nuptiae, vetante legislatore in artt. 228, 295-298 codicis civilis, contractae accusationis justam praebeant causam, nec ne [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
18010: "SALZMANN, CHRISTIAN GOTTHILF; WILLEM A. OCKERSE (VERT.)" - Geschiedenis van den huzaar Zwartmantel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1809-1810. [2 delen in 1 band].
56135: SAMBEEK, VAN, - Familie Kroniek Jo van Sambeek 1904-1998, Nelly van Sambeek- Veltman 1908-1978.
39183: SAMUELS, S - From the forecastle to the cabin, New York 1887, 18 + 308 pag., ill, hardback.
58753: SAND, J.C.E., - Hier is Hilversum, de A.V.R.O., Hilversum zj., 66 pag., geill.
32910: SANDBERG, GERHARD FREDERIK, UIT ROTTERDAM - Overzetveren in Zeeland. Proefschrift [...] Middelburg Van Benthem en Jutting 1970
51022: SANDBERG - Essai sur les eaux minerales-ferrugineuses de Spa. Liege, Bollen, 1780.
54431: SANDE, JOHAN VAN DEN - Vijf boecken der gewysder saecken voor den Hove van Vries-land. Eerst-mael int Latijn beschreven (...) nu op 't Neder-duytsch vertaelt. Leeuwarden, S. Rinnerts, 1652.
33753: SANDE, DANIEL FREDERIC GEORG VAN DE, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Dissertatio inauguralis de nominis pignore [...] Giessen Schroeder 1824
36385: "SANDEN, BERNHARD FRIEDRICH VON, UIT REG. PRUSS; PRAESES: BEHM, JOHANN" - Exercitatio historica de encausto imperatoris olim sacro Konigsberg Reusner 1715
32988: SANDENBERGH MATTHIESSEN, CLEMENS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de liberis expositis [...] Leiden E.J. Brill 1849
6133: SANDERS, C.R. - The Strachey family 1588-1932, Duke University Press, USA, 1953, 337 p., geb., geïll.
4601: SANDERS, P. - Het Zwitsers geslacht Zander-Sanders te Delft. [Den Haag 1970], 31 p., gestencild.
34107: SANDICK, CAROLUS GUILIELMUS VAN, UIT , 216, - Dissertatio juridica inauguralis, continens quaedam de transactionibus [./..] Leiden J.C. Cyfveer 1832
34275: SANDIFORT, JACOBUS SALOMON ROCHUS, UIT BRIELLE - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestiones varii argumenti [...] Leiden H.W. Hazenberg, junior 1822
33841: SANDIFORT, PETRUS EDUARDUS, UIT LEIDEN - Dissertatio historico-juridica inauguralis, de judiciis dei [...] Leiden Sam. en Joh. Luchtmans 1810
4603: SANDT, M.A.J. VAN DE, EN H.J.G. ONDERDENWIJNGAARD - Nagelaten geschriften van Alexander van de Sandt J.u.D. (Xanten 1663-1721). Breda 1995, 126 p., geïll.
24757: SANDYS, GEORGE - "Voyagien, behelsende een historie vande oorspronckelijcke ende tegenwoordige standt des Turcksen rijcks: hare wetten, regeeringh, politie, krijghs-macht, hoven van Iustitie, ende koophandel. Als mede, van Egypten; d’antiquiteyt, verborgene characteren, ordinantien, costuymen, discipline, ende religie der Egyptenaren: neffens een beschrijvinge van het H. Landt; van de Ioden ende verscheydene secten der Christenen aldaer; van Ierusalem, het graf Christi, den Tempel Salomons, nevens andere noterens"
33709: SÄNGER, W.M.H. - De onvolkomenheid der verloskunde wetenschap.
30959: SANGERS, W. (RED.) - Het oude nest. Contact- en Nieuwsblad van het geslacht Sangers 1976-1977, Maaseik [ 1977? ], 163 pag., geïll.
61441: SANSON, NICOLAS - [MAP OF RHINE AREA] Table geographique dans la quelle fort distinctement est montre la partie meridionale ou superieure du Rhein, Meuse, Moselle et les moindres rivieres (...) et la Comte de Bourgogne et d'autres provinces vo
3617: SANTE, J.W. VAN - Het dagverhaal van Aafje Gijsen 1773-1775. Wormerveer 1986, 463 p., geb., geïll. Met bijlage: Driehonderd jaar Doopsgezinden in `Het Nieuwe Huys' 1687-1987, 8 p.
23525: SANTEN, VAN - Volks-atlas van alle deelen der aarde in 22 kaarten, Leiden 1870 ( bew. J.B. Kan ). Gebonden in zwart linnen, rug beschadigd.
23767: SANTO-DOMINGO, J.H. DE - Les Jésuites en action sous le ministère Villèle, Paris 1828, 166 pag., orig. boards.
22717: SAPPEMEER, HOOGEZAND, VAN DER GOOT - 'Poeziealbum van A.C. Br. van der Goot (Nonnie), 18 december 1907, Sappemeer. Inscriptie op eerste pagina van een manuscript album, 8°, ca. 40 beschreven pagina's, periode 1907-1910, bijna allen te Sappemeer en Hoogezand.
43069: SARASA, A.A. DE - L'Art de se tranquilliser dans tous les evenemens de la vie. Tire du Latin, 4e ed., Paris, Nyon, 1768.
63141: SARAZIN, JEAN PHILIPPE (17??-1795) - Divers paysages inventées et gravées par Sarazin á Paris (Parijs).
59801: SARRAGON, JOHANNES (FL. 1621-1644), AFTER BECKX, JOHANNES (FL. 1658-1686) - SAMUEL DE SWAAF (portrait of Samuel de Swaef)
35149: SARTORIUS, GEORGII FREDERICI - Oratio de multiplici fructu [....] 1826
31860: SASSE, JOHANNES CORNELIS, UIT NIEUWVEEN - Iets over wraking van rechters in strafzaken. Academisch proefschrift [...] Leiden Gebroeders van der Hoek 1881
2269: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - Oorkonden betreffende Rixtel. 's-Hertogenbosch 1920, 166 p.
41279: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alleen deel 2 (van 3 delen), 's-Hertogenbosch z.jr., 594 pag., geïll., papieren omslag (voorplat beschadigd).
35867: SASSE VAN YSSELT, MAURITIUS FRANCISCUS J. VAN, UIT BOXMEER - Stellingen ..... Leiden Van der Hoek 1869
57335: SASSE VAN YSSELT, A.F.O., - Beschrijving van de heerlijkheid Aerdt, 's-Hertogenbosch 1897, 67 pag.
8106: SASSEN, J.N.G. - Inventaris der archieven van de stad s-Hertogenbosch, chronologisch opgemaakt (....) B. Charters de privilegiebrieven van het jaar 1191-1826.
4207: SASSEN, D. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht De Montaigne, in Publications ... Limbourg (1921), p. 77-114.
34277: SASSEN J.F., GUILIELMUS CAROLUS CLEMENS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de requisitis justarum nuptiarum jure neerlando [...] Leiden J.J. Thyssens en Zonen 1839
35865: SASSEN, HENDRIK, UIT 'S-HERTOGENBOSCH - Stellingen ...... Leiden Van Leeuwen 1876
34781: SASSEN, W.C.C., UIT 'S HERTOGENBOSCH - II. theses juridicae 1838
47293: SAUER, P. (ED.), - Im dienst des Furstenhauses und des Landes Wurttemberg. Die lebenserinnerungen der Freiheren Friedrich und Eugen von Maucler (1735-1816), Stuttgart 1985, 178 pag., geb., geïll. met stofomslag.
62635: SAUNDERS, JOSEPH (FL. 1772-1808) AFTER GUCHT, BENJAMIN VAN DER (1753-1794) - Mr Moody and Mr Packer in the farce of the Register Office
33843: SAUTYN, D.FIL., GUILIELMUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de venia aetatis [...] Leiden Janssonius van der Aa 1728
18016: "SAUZET, JEAN FRANCOIS DU (VERT.); HENRI LAMB. D’ERBIGNY DE THIBOUVILLE" - Thelamirus, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1743.
24979: "SAVARY, JACQUES & PHILEMON L. SAVARY;" - Dictionnaire universel de commerce, Nouvelle edition.
34427: SAVELBERG, HENDRIK MARIE AUGUST, UIT HEERLEN - De crediet-hypotheek Heerlen K. Weyerhorst 1885
60507: SAVERY, SALOMON (1594-1678) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Standing cavaliers and ladies [set title]: Cavalier seen en face wearing a cape
60509: SAVERY, SALOMON (1594-1678) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Standing armed soldiers [set title]: Soldier turned to right with musket on left shoulder and holding musket support in left hand
60511: SAVERY, SALOMON (1594-1678) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Standing cavaliers and ladies [set title]: Cavalier seen en face
60505: SAVERY, SALOMON (1594-1678) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Standing armed soldiers [set title]: Soldier in right profile before a campo
47593: SAVIGNY, J.B.H. EN A. CORREARD, - Schipbreuk van het fregat Medusa op deszelfs togt naar de Senegal, in het jaar 1816, Haarlem Loosjes 1818, 168 pag., modern papieren omslag.
34511: SAVORNIN LOHMAN, MAURITS ADRIAAN DE, UIT ASSEN - De strafwet ten opzichte van de verkiezingen Leiden Van Doesburgh 1890
4065: SAVORNIN LOHMAN, C. EN L. DE - Familie-vereniging De Savornin Lohman 1960-1978. Wassenaar/Bloemendaal 1978, 51 p., geïll.
32596: SAVORNIN LOHMAN, WITIUS HENRICUS DE, UIT GRONINGEN - Dissertatio philosophico-iuridica inauguralis, de notione civitatis [...] Groningen J. Oomkens 1827
32574: SAVORNIN LOHMAN, WITIUS HENDRIK DE, UIT APPINGEDAM - De kerkgebouwen van de Gereformeerde (hervormde) kerk in Nederland. Akademisch proefschrift [...] Amsterdam J.A. Wormser 1888
40681: SAXE, CHRISTOPHORUS - De ara Romana in meditullio urbis Rheno-Trajectinae haud ita pridem effossa [Berichten Maatschappij deel 19, 3e stuk, pp. 143-174, [ca. 1780]. Gebonden in perkament.
33845: SAXE, CHRISTOPH - Oratio, de veteris et medii aevi historia in academiis potissimum discenda, docendaque [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1776
33847: SAXE, CHRISTOPH - Oratio in septem artium liberalium magistros [...] Utrecht Johannes Broedelet 1761
54065: SAYET, E.A. - "Le procès de la chartreuse. Plaidoiries de Mes. Sayet, Marx, Olagnier, Léouzon le Duc; réplique de me. Sayet; jugements. Parijs, Librairie gén. de droit, 1909."
51509: SCEVE, MAURICE, - Microcosme (.....) publie par Valery Larbaud & A.A.M. Stols, Maastricht, Stols, 1928, 111 pag.
43497: SCHAAF, J.H. V.D. - Mijne herinnering aan de feest-viering van het tweede eeuwgetij der Utrechtsche akademie, Utrecht 1836, 131 pag., geb. in origineel karton.
18018: SCHAAFF, J.M. VAN DER - Tuiltjes en bloemen. Dichtalbum. Niet in den handel. [Den Haag], Gebr. G. d' Albani, 1875.
34376: SCHAAFF, JOSEPHUS GERARDUS VAN DER, UIT UTRECHT - Specimen antiquario juridicum inaugurale de canonicis Rheno-trajectinis [...] Leiden Haak en Comp. 1825
34337: SCHAAFF GRATAMA, MENNO, UIT HARDERWIJK - Dissertatio literaria inauguralis de M. Tullii Ciceronis de republica et de legibus libris [...] Groningen J. Römelingh 1827
34419: SCHAAFF, JOHANNES ADAM, UIT TJERKWERD - De lijfstraf als disciplinaire straf Groningen J.B.Huber 1886
30439: SCHAAP, E.B. - Bloemen op tegels in de gouden eeuw, van prent tot tegel, Haarlem 1994, 183 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
35665: SCHAAP, PIETER CORNELIS DIRK , UIT HULST - De glandulae genitales ..... Utrecht A.J. van Huffel 1899
31115: SCHAAP, R.C.C.M.M. - Inventaris van het archief van de familie De Lange, ( 1584 ) 1727- 1987 en van het ged. archief zeepfabriek De Ankers ( 1836- 1937 ), Rotterdam 1996, 178 pag., geb.
2273: SCHAAR, J. VAN DER - Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en familienamen. (Diss.) Assen 1953, 208 p.
2277: SCHAD, HERMANN - Die Darstellungen der Arbores Consanguinitatis und der Arbores Affinitatis. Bildschemata in juristischen Handschriften. Tübingen 1982. Geïll., 410 p.
33028: SCHADE VAN WESTRUM, ANTHONY THOMAS JOHANNES, UIT UBBERGEN - Verbintenissen met strafbepaling. [...] 's Hertogenbosch Robijns & Co. 1886
33857: SCHADE VAN WESTRUM TOT DOMPSELAER, ARNOLDUS ANTONIUS, UIT UTRECHT - Dissertatio medica inauguralis de nephritide calculosa [...] Utrecht Johannes Broedelet 1761
31792: SCHAECK, HECTOR FREDERICUS THEODORUS VAN, UIT - Theses juridicae inaugurales [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1843
22365: SCHAECK, VAN, LUTJEBROEK, LUB - Uitnodiging tot het bijwonen van de begrafenis in de kerk van Lutjebroek op 24-9-1781 van Henrik van Schaeck, rustend predikant te Lutjebroek (9-3-1698 - 18-9-1781), 1 blad, folio, oblong, gedrukt.
36375: "SCHAEVE, GODFRIED, UIT NEO-SEDIN, WOLF, ABRAHAM UIT CABEL. MAGDEB. EN CIBROW, GEORG ERNST UIT RHEIN.; PRAESES: LYSIUS, HENRICUS" - Disputationum theologicarum de Peste. Konigsberg Reusner 1710/11
58932: SCHÄFER, P., NAAR SIMON, - Willem Alexander Paul Frederik Lodewyk. Erfprins van Oranje. Lithografie, 45x28cm.
32490: SCHAGEN, PETRUS, UIT HOORN - Dissertatio juridica inauguralis ad varia capita jurisprudentiae polemicae [...] Leiden Petrus à Kastrop 1750
31966: SCHAGEN VAN SOELEN, JOHANNES CORNELIS, GEB. TE AMSTERDAM, PREDIKANT IN NED. INDIË - Over den oorsprong der Grieksche vertaling van de Pentateuch volgens de LXX. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Engels 1864
35791: SCHAIK, WILLEM CORNELIS LORAN VAN, UIT NEERLANGBROEK - De electromagnetische dispersie der polarisatievlakken van het licht Breda Broese 1882
31245: SCHAIK, D.C. V. - De Sint Pietersberg, Maastricht 1938, 388 pag., geïll.
32316: SCHAIK, JOSEPHUS ROBERTUS HENDRICUS VAN, UIT BREDA - De Overheid tegenover de artikelen 1401 en v. B.W. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1905
2279: SCHAKEL, M.W. - Geschiedenis van de Hoge en Vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland. Noordeloos 1955. Geb., geïll., 340 p., zonder register.
36309: "SCHAMROTH, JOHANN WILHELM, UIT SVEVOFURTHANI; PRAESES: HEPPIUS, JOHANN GEORG" - Disputatio politica de quaestione illa: Num hosti sit fides servanda? Wittenberg Fincelius 1702
42220: SCHARLENSIS, OCKA [= ANDREAS CORNELIUS] - Chronyk en waaragtige beschryvinge van Friesland, eerst door Ockam Scharlensem (...) by een getekend en ten tweedemaal door Johannem Vlytarp weder vebeterd (...) ten derdemaal door Andream Cornelium Stavriensem. 2e- druk, Workum, Balk, 1753.
54072: SCHARP, J. - Historische brieven van den predikant J. Scharp te Rotterdam, over den zich noemenden Frederik Gerard Meijer, geëxecuteerden binnen die stad den 26sten Mey 1796, behelzende deszelfs character, zeldzaame leevens-geschiedenis, gesprekken, brieven, gevoelens en dood, doormengd met veele wetenswaardigheden betreffende de godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid en wijsbegeerte. Rotterdam, J. Hofhout en Zoon, 1796.
18032: SCHARP, JAN - "Inwijding der nieuwgebouwde gehoorzaal van het letterkundige genootschap Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam, op den tweeden van Louwmaand 1807; behelzende alle de plegtige aanspraken en bijdragen dien avond voorgelezen, en inzonderheid de inwijdingsredevoering, zijnde eene verhandeling over de letterkundige maatschappijen in het algemeen, en dit genootschap in het bijzonder door J. Scharp. Uitgegeven op last des genootschaps te Rotterdam, bij Cornel, Van Baalen en Krieger, drukkers "
18025: SCHARP, JAN - Aan mijne medeburgers, ter gelegenheid van de tweede verjaaring der blijde omkeering van zaaken in het lieve vaderland. Rotterdam, Johannes Hofhout en Zoon, [1789].
18030: SCHARP, JAN - Deductie van Jan Scharp, predikant te Rotterdam, aan de [...] groote vergadering der Nederduitsche gereformeerde gemeente derzelver stad, aangaande deszelfs politieke remotie, over [...] zeeker declaratoir, bij het afleggen der belofte, gevorderd door het provintiaal bestuur van Holland [...]. J. Hofhout en Zoon, 1797.
18027: SCHARP, JAN - Lierzang aan mijne landgenooten, in den oorlog van het jaar 1793. Rotterdam, Johannes Hofhout en Zoon, [1793].
23457: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Julie Simon. De levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink. Amsterdam (1914), 411 pag., geb., geïll.,( mooi exemplaar in half leren band).
4615: SCHAS, L.D.J. - Het geslacht Schas. Den Haag 1929, 33 p., Oud-Hollands papier, geïll.
32446: SCHAUMBURG, JOHANN GOTTFRIED - Fundamenta doctrinae de observanda aequalitate inter rem et pretium in contractibus permutatoriis : ex jure naturali eruit Dresden / Leipzig Erben J. Christ. Zimmermann / J. Nicol. Gerlach 1731
30465: SCHEEN, P.A. - Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750- 1880, s'-Gravenhage 1981, 686 pag. + 889 illustraties, geb.
30347: SCHEEN, P.A. - Honderd jaren Nederlandse schilder- en teekenkunst. De Romantiek met voor- en natijd ( 1750-1850 ), 's- Gravenhage 1946, 381 pag. + 417 afb., geb.
6832: "ARBEID IN RUST (VERT.); JOACHIM GOTTFRIED WILHELM SCHEERER?" - De gevondene brieventasch, of Berouw en voldoening. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, H.S. de Groot, 1809.
52209: SCHEFFEL, J.V. VON, - Der Trompeter von Sakkingen, 244e ed., Stuttgart 1899, 280 pag.
4779: SCHEFFER, J.H. - Genealogie van het geslacht Straalman. Rotterdam 1879, 20 p.
4765: SCHEFFER, J.H. - Genealogie van het geslacht Steyn. Rotterdam 1879, 51 p., geïllustreerd.
2283: SCHEFFER, J.H. (UITG.), - "Grafelijke Beveelboek, 2 delen, 2e deel 1408-1418, Beveelboek IIII, Rotterdam 1883; 102, 57 p."
57001: "SCHEFFER, A.;" - Het geslacht Quackelaer, een Zeeuwse familie, 1565 tot 2011, Dieren 2011, 200 pag., geb., geïll.
53744: SCHEFFERS, R. - Antwoord van Richardus Scheffers, med. doctr aan Jan van Gaveren, boekzaal compilateur der zoo genaamde geleerde waereld op zynen chimericquen en hypochondriacquen, anders melancholicquen en buitenspoorigen brief van den sevenden February 1708. Amsterdam, P. Visser, 1708.
52606: SCHEIDEL, J.L., - La plage de Schéveningue, Dessins de La Haye. M.M. Couvee, [ca. 1890].
35045: SCHEIDIUS, EVERARDUS, UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis de donationibus quae fiunt contractu nuptiali et inter conjuges Leiden M. Cyfveer 1821
33122: SCHEIDIUS, DAVID FREDERIK WILHELM, UIT ARNHEM - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1903
38135: SCHEIDT, W. UND H. WRIEDE - Die Elbinsel Finkenwärder, München, Lehmann 1927, 150 pag., hardback, illustrated.
60946: SCHELE, J.W. - Stemma Francicum Genealogiam Familiae Regiae Gallicaea primis originibus ad nostra usq[ue] tempora deductam exhibens.
60948: SCHELE, J.W. - Genealogica regum daniae ac ducum holsatiae ab originibus oldenburge-wittekindianis, ad nostra usque tempora deducta et per tabulam historico heraldico genealogicam proposita g. inf. herold. map III.
41881: SCHELLEKENS, CHR. - Sporen. Een familiekroniek, Son 1986, 76 pag., geïll.
38143: SCHELLER, R.W. - A survey of medieval model books, Haarlem 1963, 215 pag., geïll.
36443: SCHELLER, JOHANN GERHARD , DEKEN VAN DE KERK TE DORNBURG - De notis Antichristi Dornburgi Jena Nisianis 1718
4319: SCHELTEMA, N. - De geslachten van Van Nes geseyt Boer Jaep en de Lieffde (Groenrys). Z.p. z.j., 81 p.
54076: SCHELTEMA, JACOBUS - Geschiedenis der heksenprocessen, eene bijdrage tot den roem des vaderlands. Haarlem, V. Loosjes, 1828.
2287: SCHELTEMA, J. - Volksgebruiken der Nederlanders bij het vrijen en trouwen. Utrecht: J.G. van Terveen & Zn., 1832. Geb., 330 p.
18053: SCHELTEMA, JACOBUS - Geschied- en letterkundig mengelwerk. Deel III / 3. Utrecht, J.G. van Terveen, 1823.
18048: SCHELTEMA, JACOBUS - Geschied- en letterkundig mengelwerk. Amsterdam/Utrecht, Hendrik Gartman/J.G. van Terveen, 1818-1834. Zes delen in 16 banden, complete set.
52426: SCHELTEMA, J. - Staatkundig Nederland, een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam. 2 delen, Amsterdam, ten Brink, 1805-1806.
17882: "REYNAERT; JACOBUS SCHELTEMA (VERT.)" - Reintje de Vos van Hendrik van Alkmaar, naar den Lubekschen druk van 1498. Haarlem, Vincent Loosjes, 1826.
56333: SCHELTEMA, - De maatschappij Felix Meritis te Amsterdam beschouwd (.....) feest-rede 17-2-1817, Extract [1817], 58 pag.
18051: SCHELTEMA, JACOBUS - Geschied- en letterkundig mengelwerk. Deel III / 1. Utrecht, J.G. van Terveen, 1822.
18047: SCHELTEMA, JACOBUS - Anna en Maria Tesselschade, de dochters van Roemer Visscher. Amsterdam, J.W. IJntema en Comp., 1808.
25823: SCHELTEMA, P - De beurs van Amsterdam, Amsterdam 1846, 86 pag., geb., geïll. met 6 staalgravures (vlekje op de omslag).
38851: "SCHELTEMA, J.;" - Rusland en de Nederlanden beschouwd in derzelver wederkeerige betrekkingen, 4 delen, Amsterdam, Gartman, 1827- 1829, 413 + 404 + 474 + 398 pag., in vier half leren banden .
33024: SCHELTUS, GERARD ADRIAAN, UIT UTRECHT - Voorziening in de behoefte der belligerente aan steenkolen. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1908
2291: SCHELVEN, A.A. VAN - Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche vluchtelingen-kerk te Londen 1560-1563. Amsterdam 1921, 551 p.
60709: SCHENCK, PIETER (1660-1713) - Norel, die in zyn.... (Norel, Jan and Schenck, Pieter portrait of)
15829: SCHENCK, PIETER (1660-1713) - [15 gezichten in Rotterdam]
60703: SCHENCK, PIETER (1660-1713) - DAVID HOOGSTRATANUS MEDICINAE DOCTOR AETATIS XL.
60707: SCHENCK, PIETER (1660-1713) - GODEFRIDUS SCHALKEN
60705: SCHENCK, PIETER (1660-1713) AFTER BERING, JOHAN HENDRIK (FL. 1675-1704) - AEGIDIUS SCHEY...
60711: SCHENCK, PIETER (1660-1713) - GERARDUS DE LAIRESSE PICTOR LEODIENSIS
61393: "SCHENK, PETRUS; L. PALUDANUS (= LAMBERT VAN DEN BROEK)" - Aan zyn Doorluchtigste Hoogheid Wilhelm Karel Hendrik Friso Prinse van Oranje en Nassau (...) Werd deze Genealogische Tafel van des zelfs Doorluchtigste Voor-Vaderen, (Stadhouders der Vereenigde Nederlanden, Sedert het Begin der Republicq, tot op het Jaar 1702, waar in Koning Willem 3e. is Overleeden) Met alle Verschuldigde Eerbiedigheid Opgedragen en Toegeeigent (...).
18056: SCHENKMAN, J. - Jeremiade van Rembrandt van Rhijn, in den avond van 26 mei 1852, afgeluisterd op de Botermarkt te Amsterdam, en eenige oogenblikken daarna voorgedragen in de societeit Bellevue & Concordia. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1852.
33026: SCHEPERS, JANUS DIDERICUS, UIT SINT JACOBI PAROCHIE - Dissertatio medica inauguralis, de auro ejusque praeparatorum in medicina usu [...] Groningen P.S. Barghoorn 1838
22581: SCHEPMAN, SCHADEE - Brief van H. Schepman, dd. ‘s Hage 1798, aan Mr H.A. Schadee te Rotterdam, manuscript, 2 p.
34249: SCHEPPER, ADRIANUS PETRUS JACOBUS DE, UIT DEVENTER - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestiones varii argumenti [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1822
65016: SCHERM, LAURENS (1689-1701) - The fireworks in honor of king William III's visit to The Hague in 1691. (Vuurwerk voor Koning Willem III).
65019: SCHERM, LAURENS (1689-1701), ATTRIBUTED TO AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - The entrance of king William III's in The Hague in 1691.
65017: SCHERM, LAURENS (1689-1701), ATTRIBUTED TO AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - The entrance of king William III's in The Hague in 1691
35261: SCHERMBEEK, THEODORUS ADRIANUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen medico-obstetriacium inaugurale de praecipuis dynamismi in partu aberrationibus Utrecht N. van der Monde 1833
18059: SCHERMER, LUCAS - Poëzy. Haarlem, Wilhelmus van Kessel, 1712.
18058: SCHERMER, LUCAS - Poëzy. Haarlem, Wilhelmus van Kessel, 1712.
18061: SCHERMER, LUCAS - Poëzy. 2e vermeerderde druk. Haarlem, Wilhelmus van Kessel en Amsterdam, Johannes Ratelband, 1725.
18062: SCHETSEN - Humoristische schetsen over den neus. Nieuwe uitgave. Utrecht, C. van der Post jr., 1858.
41845: SCHEURLEER, D.F. - Het muziekleven te 's-Gravenhage in de tweede helft der 18e eeuw, 's-Gravenhage 1908, 109 pag., geb., geïll.
47563: SCHEURMANN, J., - Carte generale de la Suisse, dessinee et gravee par J. Scheurmann, publice par Orell, Fussli et co. a Zurich [1819].
56409: SCHEY, P.G., - Verslag der heelkundige kliniek van het Rijks-academisch ziekenhuis te Leiden, cursus 1890-1891, met een kort woord over gastrostomie, Leiden 1994, 228 pag. [dissertatie].
23227: SCHIEDAM, LOODSWEZEN - Ordonnantie op het loodswezen der stad Schiedam. Schiedam, Van Heemsdaal, 1829, 4°, 18 p,. Gedrukt.
31009: SCHIELE, W - Johann Joseph Vöhlins genealogische Sammlung, Göppingen 1971, 129 pag.
51533: "SCHIERBEEK, R.J.;" - Het boekverkoopers-college te Groningen in de jaren 1860-1885. Toespraak, Groningen 1886, 58 + (1) pag.
6145: SCHIERBEEK, A. - Jan Swammerdam (1637-1680) zijn leven en zijn werken. Met een hoofdstuk: De genealogie van Swammerdam en verdere archivalia door dr. H. Engel, Lochem [1946], 280 p., geb., geïll. met tabel
43189: SCHIJN, HERMANNUS - Uitvoeriger verhandeling of vervolg van de geschiedenis der Mennoniten (...) uit het Latyn vertaald door Matthijs van Maurik. Amsterdam, de Wit, 1738.
42788: SCHIJN, HERMANNUS - De mensch in Christus of het geestelyk leven der gelovigen. Amsterdam, Borstius, 1721.
31946: SCHIK VIËTOR, PETRUS ADRIANUS, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica inauguralis, de liberorum in domibus a servis facta distinctione [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
33124: SCHIK, JOHANNES, UIT DRONRIJP - Disputatio juridica inauguralis, qua inquiritur, an valeat lex testamento scripta, qua bonorum, quae liberis relinquuntur, administratio patri adimitur [...] Groningen J. Römelingh 1823
42886: SCHILD [SCHILDIUS], JOHANNES - De Caucis, nobillissimo veteris Germaniae populi libri duo. Leiden, Hackius, 1649.
18063: SCHILDA - Schilda. Uit het oorspronkelijke vertaald. Ridendo dicere verum Quis vetat? Horatius. Dordrecht, J. de Vos en Comp-ie, 1829.
2301: SCHILFGAARDE, A.P. VAN - Het Huis Bergh. Maastricht 1950. Geb., geïll., 335 p.
3555: SCHILFGAARDE, A.P. VAN - Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Arnhem 1967, 124 p., geïll. (= Werken Gelre 33.)
6017: SCHILFGAARDE, A.P. VAN - De Limburgsche en Duitsche takken van het adellijk geslacht van Rossum, overdruk Ned. Leeuw 1940, 6 p.
14755: SCHILFGAARDE, A.P. VAN EN F. VAN ROSSEM - Stamboek van het geslacht Van Rossem, Van Rossum en Vermeulen.
34297: SCHILL, PETRUS ADOLPHUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis de dote, e jure Romanp ac Francico [...] Leiden C.C. van der Hoek 1833
36217: "SCHILLINGK, JOHANN CHRISTOPH, UIT HADMERSLEBIO MAGDEBURG; PRAESES: SAGITTARIUS, CASPAR" - Antiquitates Archiepiscopatus Magdeburgensis, quampluribus nunquam antea editis, Ottonis I diplomatis, bullisque Pontificiis distinctas ..... Halle Chr.A. Zeitler 1711
23893: SCHILSTRA, J. - Gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van het 75 jarig bestaan van het christelijk onderwijs te Kampen, 1853-1928, Kampen 1928, 63 pag., geïll., oblong.
40337: SCHILT, J. E.A., - Genootschap Architectura Amicitia 1855-1990, Rotterdam 1992, 248 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
59155: SCHILTHUIS, J.JACOB, - Reminiscences, cahier in english, 36 pp. About the familie Schilthuis, dated Salem, New Jersey 1977. Rare.
52023: SCHIMMEL, W.F., - Geschiedkundig overzicht van het muntwezen in Nederland, Amsterdam 1882, 292 pag.
18073: SCHIMMEL, HENDRIK JAN - Een deugniet. Dramatische schets, in vier tafereelen. [1891]
35397: SCHIMMEL, W.F. - Prent op de promotie van Mr W.F.Schimmel, naar ontwerp van W. Six. 1882.
31844: SCHIMMELPENNINCK, ALBERT GERARD, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1896
35355: SCHIMMELPENNINCK, F.D. - Prent op de promotie van Mr F.D.Schimmelpenninck Leiden Somerwil 1879
31816: SCHIMMELPENNINCK, GERARD JOHAN PHILIP - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1875
43831: SCHINDLER, A., - Biographie von Ludwig van Beethoven, 2e ed., Munster 1845, (8)+292+12+178 pag., geillustreerd met portret in staalgravure en 3 facsimile's.
27143: SCHINKEL, A.D. - Nadere bijzonderheden betrekkelijk Constantijn Huygens en zijne familie 2e stuk, z.pl. 1856, 43 pag., geb. Gedrukt in 125 exemplaren.
42439: SCHINKEL, A.D. - Oudheidkundige Bijdragen, beschrijving van merkwaardige drinkglazen en bekers, onder welke uitmunten die van Anna Roemers en Maria Tesselschade. 's-Gravenhage, 1848.
5841: SCHINKEL, A.D. - Geschied- en letterkundige bijdragen, [‘s-Gravenhage] 1850, 116 p., geb., op pp. 87-92 “Geslachtlijst Van Mieris”, met uitv. tabel.
18077: SCHIOTLING, ELIZA CAROLINA FERDINANDA - Uit het leven voor het leven. Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1875.
18079: SCHIPPER, LIEUWE - Engelin! Vergeet mij niet. Luimige en ernstige muze. Dordrecht, H. Lagerweij, 1842
4633: SCHLEICHER, W. - Erinnerungsblätter zum Andenken an Eduard Schleicher und E. Schleicher geb. Stoltenhoff. Z.p. z.j., ca. 210 p. Als geschreven tekst vermenigvuldigd. Ingeplakte foto's.
47025: "SCHLESINGER, M.H.;" - La duchesse de Polignac et son temps, Paris 1889, 194 pag., geb., geill. Bound in full leather with coat of arms of Leiden (Price-book-arms) on front and back cover.
34861: SCHLESINGER, MAURITS P. , UIT 'S HERTOGENBOSCH - De schuldvergelijking volgens het Nederlandsch regt Leiden Sythoff 1858
65012: SCHLEY, JACOBUS VAN DER (1715-1779) - Crowned coat of arms (wapen met kroon).
65013: SCHLEY, JACOBUS VAN DER (1715-1779) - Coat of arms flanked by allegorical figures (wapen met allegorische figuren).
65014: SCHLEY, JACOBUS VAN DER (1715-1779) - Two coats of arms on one sheet. (twee wapens bij elkaar).
65011: SCHLEY, JACOBUS VAN DER (1715-1779) - Coat of arms and military items (wapen met militaria).
42584: SCHLICHTING, JOHANNES DAN. - Syphilidos mnemosynon criticon of vrye en oneenzydige gedachten over ongemakken door 't gebruik der teeldeelen oorspronkelijk. Amsterdam, J. van Heun en A. Kemmer, 1741.
34779: SCHLINGEMANN, F.L., UIT ZWOLLE - Theses juridicae 1839
32046: SCHLUITER, GOSWIN JOHAN, UIT OLDENZAAL - Specimen juridicum inaugurale, de hypotheca legali minoris [...] Utrecht N. van der Monde 1829
36261: SCHMEDIKEN, PAUL, UIT HAMBURG - De nature et cura Adiaphororum, dissertatio theologica Strassburg J.F.Spoor 1667
18082: SCHMID, HERMANN - De Beijersche Hiezel en Noord en Zuid. Vertaald uit het Duits. Alkmaar, P. Kluitman, [1874]. [2 delen]
36411: SCHMID, JOHANN ANDREAS - Numus Bracteatus Henrico II seculi XIII Comiti Blancenburgico ante Hartonem vindicatus Helmstedt H.D. Hamm 1718
23535: SCHMID, CHR. : J. DEROME - Histoire de l'ancien et du nouveau testament, imitée de Christophe Schmid, par J. Derome. 3e edition, Parijs 1836, 2 delen. 256+317 pag. gebonden in twee fraaie halflinnen banden. Geillustreerd met staalgravures, deels in kleur.
36171: "SCHMIDICHEN, CHRISTIANUS, UIT SITTA-LUSATUS; PRAESES: THOMASIUS, JACOBUS" - Dissertatio philosophica de hibernaculis hirundinum, Oder von der Schwalben Winter-Quartier ....Editio tertia Leipzig J.C.Brandenburger 1702
47399: "SCHMIDT, J.A.F. / W.D. STATIUS MULLER;" - De reizen van onzen heer en zaligmaker Jezus Christus, of beschrijving van het Joodsche land, Dordrecht, Lagerweij, 1844, 16+495+(1) pag., half linnen. Geillustreerd met uitvouwbare kaart van Palestina, titelprent en titelvignet. Vertaald door W.D. Statius Muller uit het Duits.
47014: SCHMIDT-PHISELDEK, C.F. VON, - Europa en Amerika, of de toekomstige betrekkingen der beschaafde wereld (....) vertaald door T. Olivier-Schilperoort, Amsterdam, Diederichs, 1820, 12 + 284 + (4) pag., zonder omslag.
22313: SCHMIDT, ISAAC - Op de klinkdichten van den heer I. Schmidt. Manuscriptgedicht van 36 regels, met daarnaast een concept met tekstuele veranderingen. Ca. 1815. 4°, oblong, 1 blad.
37197: SCHMIDT, G - Schönhausen und die Familie von Bismarck, Berlin 1897, 196 pag., hardback, ill., very good copy.
38285: SCHMIDT, R - Das Glas, Berlin 1912, 402 pag., geb., geïll.
36325: "SCHMIDT, HENRICUS, UIT CLAUSTHAL; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD S." - Disputatio ad ligurini VII 100 de Henrico Leone Wittenberg Henckel 1682
43015: SCHMIDT, C.F. - Proeve eener historische en ontledende verhandeling over de meest in gebruik zijnde lamp-soorten, dienende ter nadere kennisse en aanbeveling der spaar-lampen etc., welke sedert eenige jaren (...) worden vervaardigd ten bureau voor inlandsche vlijt te Amsterdam. Amsterdam, voor de auteur, [ca. 1809].
57309: SCHMIDT, C.F., - Proeve eener beredeneerde zwemkunst of onderrichting hoe men (.....) kan leren zwemmen, Amsterdam, Roos, 1806.
52335: SCHMIED, W., - Alfred Kubin, London 1969.
51399: SCHNEIDER, C. E.A., - Blockbucher des Mittelalters. Bilderfolgen als Lekture, Mainz ( Gutenberg Museum) 1991, 454 pag., geïll.
32044: SCHNEIDER, H. - Over kunsthistorische methodiek. Openbare les [...] Leiden E.J. Brill 1923
37097: SCHNEIDER, RUDOLF - Die Artillerie des Mittelalters. Berlin 1910, 183 pag., ill. with 8 plates.
36037: SCHNEIDER, MAARTEN, UIT KEULEN - De voorgeschiedenis van de Algemeene landsdrukkerij 's-Gravenhage Landsdrukkerij 1939
36189: "SCHNEIDER, HENR. GOTTLIEB; PRAESES: WERNSDORFF, GOTTLIEB" - Absolutionem ministri ecclesiae non esse mere declarativam Wittenberg Christian Gerdes 1716
7929: SCHNEITER, EUGEN - Die Wappen der Zünfte der Stadt Zürich.
31021: SCHNYDER- SPROSS, W - Die Familie Rahn von Zürich, Zürich 1951, 576 pag., geb., geïll., met losse tabel. Gedrukt in oplage van 350 genummerde exemplaren. Dit exemplaar heeft nr. 232.
35395: SCHOCH, S. - Prent op de promotie van Dr S. Schoch Utrecht J.A. Moesman 1902
57835: SCHOCKAERT, R., - De Heelkunde op onze dagen, Antwerpen 1907, 26 pag.
37627: SCHODT, DE - Meraux de la collegiale de St. Jean l'evangelist à Liege, Brussel 1887, 5 pag.
37697: CUSTIS/ DE SCHODT - Confrerie de Notre-Dame de L' Arbre Sec à Bruges, z.pl., 1844, 11 pag., signee: Custis
18087: SCHOEMAKER, HS - Welkomst-groet aan de heeren leden van het tooneelöefenend genoodschap ter zinspreuk voerende Vermaak door yver. Te Amsterdam. Bij 't openen van deszelfs tooneel, op den 18 van herfstmaand, 1790. Gedrukt voor 't genoodschap.
2311: "SCHOENGEN, MICHAEL; P.C. BOEREN" - "Monasticon Batavum. 3 dln. + suppl. Amsterdam 1941-1942. Geb.; 214, 236, 144, 181 p. Gebonden in twee halflinnen banden. Goed exemplaar."
35903: SCHOENMAECKERS, PETRUS DOMINICUS ARTHUR, UIT HULSBERG - Stellingen ...... Leiden Van Leeuwen 1898
53987: SCHOEVERS, A.T.C. - Tweede open brief aan de HH. J.J. Duynstee, J.L. Wiercx en M. Kruyt Az., executeurs-erfgenamen van mevr. de wed. Roeloffs te 's-Gravenhage. ['s-Gravenhage, april 1876].
53985: SCHOEVERS, A.T.C. - Open brief aan de HH J.J. Duynstee, J.L. Wiercx en M. Kruyt Az., executeurs-erfgenamen van mevr. de wed. Roeloffs te 's-Gravenhage. ['s-Gravenhage, december 1875].
14751: SCHOLS, VICTOR - Quelques feuilles odoriférantes.Receuillies a la mémoire honorable de Pierre Egide Schols et de Marguerite Hustinx.
33767: SCHOLTEN, JOANNES HENRICUS - Oratio de vitando in Jesu Christi historia interpretanda docetismo, nobili, ad rem christianam promovendam, hodiernae theologiae munere [...] Utrecht Robert Natan 1840
33859: SCHOLTEN, CHRISTIANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale exhibens praecipua ad materiam de legibus pertinentia [...] Leiden Balduinus van der Aa 1743
36519: SCHOLTEN, L.W.G. - Het beginsel van de grondwetsherziening van 1848 Groningen Wolters 1949
36135: "SCHOMERUS (SCHOMER), MICH. CHRISTOPH, UIT SUER. MECKL.; PRAESES: SCHOMER, JOHANN FRIEDRICH" - Dissertatio philosophico-moralis de Jesuitis non recipiendis Wittenberg Viduae Gerdesiae 1723
35551: "SCHÖNBACH, HENR., UIT PRATO-VALLENS MISN. ; PRAESES:GUNTHER, JOHANN FRIEDRICH" - De cursoribus veterum gymnicis [...] Wittenberg Christian Gerdes 1709
34667: SCHONCK, J. UIT NIJMEGEN - XVII. theses juridicae. 1792
18092: SCHONCK, EVERHARD JAN BENJAMIN - Fabelen en vertelsels. [deel II:] Hekeldichten, fabelen en vertelsels. [deel III:] Fabelen en mengel-poëzy. Nijmegen, A. van Goor, 1779-1786. [3 delen]
39165: SCHONERT, J. - Roman und Satire im 18. Jahrhundert, Stuttgart 1969, 185 pag., geb., met stofomslag.
50799: "SCHONEVELD-RAVENSBERGEN, G.J.S., E.A.;" - Genealogie Schoneveld, Rijnsburg 1989, 259+19 pag., geb., geïll.
2315: SCHÖNFELD, M. - Proeve eener kritische verzameling van Germaansche volks- en persoonsnamen, voorkomende in de litteraire en monumentale overlevering der Grieksche en Romeinsche oudheid. (Diss.) Groningen 1906, 132 p.
43193: SCHONK, E.J.B. - Schets van Nederlands rampen door de overstroming der dijken veroorzaakt in lente-maand dezes jaars 1784. Nijmegen, v. Goor, [1784], [gedicht].
21221: SCHOOK, J.E.C. - Hilversum van 1766 tot 1882, Hilversum 1895, 37 pag.
61705: FLEMISH SCHOOL - Institutionum religionis Christianae libri IV [title page]
43043: SCHOOLHOUDER, J. - Olipodrigo of genees-middel tegen de swaargeestigheyt, Toebereidt door (...) allerhande verstandige en snedige klemredenen, klugtige antwoorden, zinryke gedagten (...). 2e druk, 2 delen in 1 band, Amsterdam, van Septeren, 1728-1727.
8849: [LINDE, GERRIT VAN DE] PS. DE SCHOOLMEESTER - Gedichten van den Schoolmeester, uitgegeven door mr. J. van Lennep. Amsterdam, Gebr. Kraay, 1859.
23161: SCHOOLREISJE, VEEN, DE LIEFDE - Foto van groepje leerlingen met onderwijzend personeel, Ter herinnering aan het reisje naar Nijmegen begin 20e eeuw.
36453: SCHOONDERWOERD, NICOLAAS H. G., UIT NIJMEGEN - J.T.Grein, ambassador of the theatre 1862-1935 Assen Van Gorcum 1963
43135: SCHOONE, A.G. VAN - Proportie van het menschelijke ligchaam, volgens uitmeting op de antieken. Amsterdam, Weytingh & v.d. Haart, 1841.
34295: SCHOONEVELD PETR.JAC.Z., MATTHAEUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de actionibus possessoriis maxime secundum jus hodiernum [...] Amsterdam M. Schooneveld en Zoon 1840
32454: SCHÖPFF, KARL FRIEDRICH - Tractatio succincta juris feudalis Germanici de feudis Germaniae gentilitiis [...] oder Beweiß, daß alle und jede Lehn Teutschlandes, Geschlechts-Lehn zu Schild und Helm seyn [...] Schweinfurt Johann Christoph Göpner 1740
32448: SCHORCHT, CHRISTIAN FRIEDRICH - Die Unfähigkeit der Mantelkinder zur Lehnsfolge Jena / Leipzig Gollner und Rudolphischen Buchhandlung 1780
34299: SCHORER, JOANNES CORNELIUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis de causa juris et obligationis, quae ex pacto proficiscuntur [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
49859: SCHORTA, R. (ED.), - Leinendamaste. Produktionszentren und Sammlungen, Riggisberg 1999, 299 pag., geïll.
54084: SCHOTANUS, BERNARDUS - Examen juridicum quo fundamenta jurisprudentiae secundum seriem digestorum. Leiden, Elsevier, 1657.
42536: SCHOTANUS, BERNARDUS - Disputationes juridicae ad seriem materiae Pandectarum conscriptae a Bernardo Schotano. Amsterdam, Jansonius, 1653.
47863: SCHOTEL, G.D.J., - Een studenten-oproer in 1594. Bijdrage tot de geschiedenis van het Staten-collegie te Leyden, Leiden 1867, 104 pag., los.
5247: SCHOTEL, G.D.J. - Theodori Rijckii, Joh. Gerorgii Graevii, Nicolai Heinsii ad Adrianum Blyenburgum, et Adriana Blyenburgi ad diversos, epistola ineditae. Editit commemorationem meritorum gentis Blyenburgicae, Den Haag 1843, 123 p., geb. (met facsimilé’s)
2323: SCHOTEL, G.D.J. - Leven, gedrukte werken en handschriften van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling. Breda 1833. Geïll., 360 p.
59471: SCHOTEL, G.D.J. DR., - De dood des Konings. Brief van Dr. G.D.J. Schotel predikant te Tilburg aan Dr. H.P. Timmers verhoeven predikant te 's-Gravenhage, tweede druk, 's-Hertogenbosch 1849, 31 pag.
15832: SCHOTEL, JOHAN MARIUS - Twee wandelingen door Dordrecht, eene geschied- en oudheidkundige bijdrage. Sliedrecht: Lugt, 1879.
2325: SCHOTEL, G.D.J. - Iets over Hieronymus van Beverningh en Bruno van der Dussen. 's-Hertogenbosch 1847. Geb., geïll., 190 p.
37537: SCHOTEL, G.D.J. - Bijdrage tot de geschiedenis der Kerkelijke en Wereldlijke Kleeding, 's-Gravenhage 1856, 237 pag., papieren omslag.
2327: SCHOTEL, G.D.J. - De abdij van Rijnsburg. 's-Hertogenbosch 1851. Geb., geïll., 357 p.
39717: "SCHOTEL, G.D.J.;" - Het Klooster, het Hof en de Kerk der Augustijnen te Dordrecht, Dordrecht 1861, 95 pag., bedrukt papieren omslag. Iets los.
23949: SCHOTEL, G.D.J. - "Geschied-, letter-en oudheidkundige uitspanningen, Utrecht 1840, 219 pag., geïllustreerd met een litho van slot Develstein. Gebonden in half leer. Mooi exemplaar. Bijgebonden: J.Smits, belangrijke brief door Willem I (...) den 16-5-1572( ..) geschreven, 30 pag.; en :Schotel, Margaretha van Godewyck, 12 pag.; en: Schotel, De st. Nicolaas-of Nieuwe kerk te Dordrecht 11pag.: en Schotel Het Klooster Eemstein, 4 pag.: en nog twee andere."
34689: SCHOTT, JOANNES HENRICUS PHILIPPUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de dolo malo Leiden Hazenberg 1824
32418: "SCHOTT, AUGUST FRIEDRICH; JUST, COELESTIN AUGUST" - De vita et constitutionibus D. Pertinacis Leipzig Langenheim 1772
26939: SCHOTT, S. - Alten Mannheimer Familien. Ein beitrag zur Familienstatistik des 19 Jahrhunderts. Mannheim 1910, 96 pag., geb.
4645: SCHOUTE CZN., D. - Geslachtlijst van de familie Schoute. Bloemendaal 1927, 111 p., geb., geïll. Oplage 100 exx.
60993: SCHOUTEN, HERMANUS PETRUS (1747-1822) - Groote Houtpoort tot Haerlem.
18102: SCHOUTEN, JAN - Gedichten en gezangen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1819.
60169: SCHOUTEN, HERMANUS PETRUS (1747-1822) - GEZICHT van de NIEUWE SCHOUWBURG, tot Amsterdam
6057: SCHOUTEN, J.M. - Van Scholten naar Schouten van 1745 tot 1946. Van Grol tot Agteveld, van Groenlo tot Achterveld, [Achterveld 1996], 201 p., geb., geïll.
32588: SCHOUTEN, JAN, UIT ROTTERDAM - De slangestaf van Asklepios als symbool van de geneeskunde. Proefschrift [...] Utrecht Schotanus & Jens 1963
33120: SCHOUW SANTVOORT, PETRUS DIDERICUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio theologica de oratione, a Petro apostolo, narrante Luca act. II : 14-36, habita [...] Utrecht Kemink en Zoon 1846
18104: SCHOUWBURG - Den tegenswoordigen schouwburg in zyn geheel beschouwd en het voor- en nadeel daar uit spruitende nauwkeurig overwogen [...]. Amsterdam, J. en C. Groenewoud, [1785].
18112: SCHOUWBURGBRAND - Verzaameling van een ses-en-tnegentig-tal differente gedichten, door onderscheidene beminnaaren der dichtkunde ter gelegenheid van den ongelukkige brand in den Amsteldamsche schouwburg, ontstaan op maandag den XIde Mey 1772. Waar onder twe-en-dertig, die geheel nieuw, en nimmer in het licht geweest zyn. Amsterdam, F.H.Demter, [1772]. [Gebonden met: (2)] Bespiegeling op den akeligen brand van den Amsteldamschen -schouwburg [...] Amsterdam, J. Kok, [1772]. [en met: (3)] Ontzaglyke doch nuttige bes
56443: SCHREBER, D.G.M., - Geneeskundige kamergymnastiek of voorbehoedende en genezende lichaamsbewegingen, 5e druk, Arnhem 1875.
32268: SCHREINEMACHER, EMILE, UIT MAASTRICHT - Over respectio-pylori. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1883
54724: SCHREUDER, W.H. - Eerste optreden op de plaats eens misdrijfs. z. pl., [ca. 1930].
35771: SCHREUDER, JOHAN CHRISTIAAN, UIT LEEUWARDEN - Over den invloed van salicylverbindingen op de samenstelling der urine Utrecht Kemink 1888
50992: SCHREVELIUS, TH. - Harlemum sive urbis Harlemensis. Leiden, Matheus, 1647.
8178: "SCHREVELIUS, THEODORUS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) " - "Harlemias, of Eerste stichting der stad Haarlem, haar toeneemen en vergroten; zeldzaame avontuur in vrede, oorlog en belegeringen; hare beginzelen van de eerste Reformatie; politieque raadslagen; scheuringe in de Kerke; de tyden van Lycester; oude keuren, gunstige privilegien van graaven; regeeringe in de politie, zo hooge als laage, in 't kerkelyke, militaire, en scholastique; de oeffeningen der ingezetenen, in alle weetenschappen, kunsten en geleertheid, neeringen en handteeringen, enz. Vermee"
56355: SCHRIJVER, B. DE, - Proselytenmakerij, of de kunst om kinderen en onnadenkende menschen tot de alleen-zaligmakende kerk te bekeren, Tiel, Campagne, 1848.
55027: SCHRIJVER, CORNELIS - Verzameling van zaken die ten hoogsten ruineus zijn aan het Gemeene best van de Republicq, en daar de regeering kennis van moet hebben om de nodige voorzieninge te doen in 't vervolg van tyd. Z. pl., [1749].
17035: SCHRIKS, C. - Charles Gl. Behrens. Portret van een journalist, vertaler, schrijver, boekverzorger, illustrator, graficus en briefschrijver. Zutphen: De Walburg Pers, 1994.
27023: SCHRÖDER, A - Das Bürgerbuch der Stadt Rheine 1637-1825, pp. 1-476 in Beitrage zur Westfälischen Familienforschung, Band 42 (1984).
32264: SCHRÖDER, JANUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de legibus et institutis in commodum mente alienatorum [...] Utrecht C. van der Post junior 1838
36265: "SCHRODERUS, HENRICUS, UIT QUAKENBRUG; PRAESES: ROLFINCK, WERNER" - Dissertatio medica de chylificatione laesa Jena J. Nisius 1663
36153: "SCHRODTER, ERNEST CHRISTIAN, UIT WITTENBERG; PRAESES: KIRCHMAIER, GEORG WILHELM" - De Witteberga dissertatio I. Mathematica Wittenberg Christian Schrodter 1696
4651: SCHROEDER, F. V. - Die Familie Schröder-v. Schroeder aus Königsberg i.Pr. 2 delen. Krailling 1983-1989, 330+430 p., gebonden, geillustreerd, met 11 p. `Ergänzungen'.
34673: SCHROEDER, NICOLAAS WILLEM - Oratio de confusione sermonis babelica Groningen N. J. Crans 1752
32676: SCHROEDER STEINMETZ, LUDOVICUS ADOLPHUS, UIT GRONINGEN - Specimen philosophico-juridicum inaugurale, de officiorum et jurium, quae dicitur, collisione [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
36209: "SCHROETER, SIGISMUND GOTTLIEB, UIT JAUROV.SILES.; PRAESES: ERNESTI, JOHANN CHRISTIAN" - De eruditorum cunctatione in componendis libris ad Fabii Lib. X Cap.IV.....Dissertatio prior. [samen met: dezelfde titel] ....Dissertatio posterior. Door Reinhart, August Wilhelm . Wittenberg Gerdes 1717
55092: SCHRYVER, A. - Ontdekte briefwiszeling tusschen den heer en meester Gerrardus Bernardus Heymenbergh, doctoor in beide rechten en Jacobus Over, geweezenen boekdrukker te Alkmaar, nu drukker te Purmerend. Met eenige aanmerkingen (...) door Antonius Schryver. z. pl., voor den auteur, 1742.
55834: SCHUBART, CHR.F.D. - Schubart. Door hem zelve geschetst. In de gevangenis opgestelt. Met eenige bekorting uit het Hoogduitsch vertaalt. 2 stukjes in een band, Amsterdam, v.d. Burgh / Utrecht, Visch, 1798.
43579: SCHUBERT, F.H. - Ludwig Camerarius 1573-1651, Eine Biographie, Kallmunz 1955, 436 pag., geïll.
20287: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Het klooster Ter Apel, Groningen 1966, 144 p., geíll.
32948: SCHUKKING, LUBBERTUS MATTHIAS, UIT BEILEN - Dissertatio juridica inauguralis de symbolica rerum traditione quae in Drenthiae republica stoklegginge nuncupatur [...] Groningen Jacobus Bolt 1764
30989: SCHULENBURG, C.A.R. - Die familie Schulenburg, Pretoria 1981, 267 pag., geb., geïll.
34293: SCHÜLLER [ TOT PEURSUM ], CHRISTIANUS LUDOVICUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de necessitudine cum morali tum civili inter patronum et libertum [...] Utrecht L.E. Bosch 1838
37837: SCHULMAN, J - Catalogus de monnaies, médailles, papier- monnaie et miniatures, collections de feu Jhr. H.M. Speelman e.a., Amsterdam 1908, 64 pag., geïll.
31053: SCHULTE, E - De Familien der Kirchengemeide Breinermoor ( 1700 - 1900 ), Aurich 1977, 133 pag. [ Ostfrielands Ortssippenbürcher Band 10 ].
31051: SCHULTE, E. - Die Familien der Kirchengemeide Backemoor, Aurich 1978, 281 pag. [ Ostfrieslands Ortssippenbürcher Band 2 ].
54090: SCHULTETUS AENEAE, B.W. - Een ridder van de droevige figuur. Het gedrag van den burgemeester van Noordwijk, mr. H. graaf van Limburg Stirum, gebracht voor de rechtbank der publieke opinie. Joure, R.P. Zijlstra, [1890/1891].
36275: "SCHULTETUS [SCULTETUS], PETRUS, UIT HAMBURG; PRAESES: STRAUCH, AEGIDIUS" - Imago tetrametallos Danielitica Wittenberg M. Wendt 1670
34557: SCHULTINGIUS, ANTONIUS - Oratio funebris in obitum [....] Johannis van der Waeyen Franeker F.Halma 1702
27951: SCHULTZ JACOBI, J.C. EN F.J. DOMELA NIEUWENHUIS - Bijdragen tot de geschiedenis der Evang.-Luthersche Kerk in de Nederlanden, 7 stukken in 3 banden, Utrecht 1839-1845, 150 + 197 + 171 + 192 + 222 + 169 + 182 pag., geb. in half linnen. Goed exemplaar. Complete set.
41847: SCHULTZ JACOBI, J.C. - Geschiedenis der Evang. Luthersche gemeente te Rotterdam, Rotterdam 1852-1865, compleet werk in 7 afleveringen, 422 pag., 4 platen.
40541: SCHULTZ JACOBI, J.C., - Geschiedenis der Evang. Luthersche gemeente te Rotterdam, Rotterdam 1865, 422 pag., geb. in half linnen, geillustreerd met 4 platen.
33865: SCHULTZ, SAMUEL, UIT HAMBURG - Disputatio juridica inauguralis, de legatis [...] Leiden C. Wishoff 1727
47749: SCHULTZE, H., - Vervolg op het reglement op de schutterijen, Leeuwarden 1836, 316 pag., orig. karton.
55845: SCHULTZE, ERNST - Die Schundliteratur. Ihr Wesen, Ihre Folgen, Ihre Bekampfung. 2e druk, Halle 1911.
35215: SCHULTZE, FREDERICUS HENRICUS, UIT PALEMBANG - Quaestiones juris inaugurales [...] Groningen Oomkens 1849
23761: SCHULTZE, H. - Reglement op de Nationale Militie met aantekeningen en modellen, Leeuwarden. J.W. Brouwer, 1829, 28 + 283 + 48 + 127 pag. Zonder omslag.
16970: SCHULZ-ANKER, E. (RED.) - Wann und wo die Truckerey erfunden/ Bericht von dem Schriftgiesen. Frankfurt/Main: D. Stempel, 1964.
36353: "SCHULZIUS [SCHULZ], JOHANN GOTTFRIED, UIT BISCHOFSW. EN THURMANN, GOTTHOLD; PRAESES: SCHURZFLEISCH, HEINRICH L." - Historiam antinomorum seculo Lutheri ecclesiam turbantium Disstertatione I en II Wittenberg Schroedter 1708
34481: SCHURINGA, AERDE, UIT AMSTERDAM - Zijn vetten noodzakelijk in de voeding? Amsterdam Wolthers 1934
62016: SCHURMAN, ANNA MARIA VAN (1607-1678) - Self portrait Anna Maria van Schurman (Schuurman).
36221: SCHURTZFLEISCH, CONRAD SAMUEL & JOHANN BERING - Res Sueco-Gotthicas recensebunt Wittenberg Chr. Schrodter 1691
60503: SCHUT, CORNELIS (1597-1655) - Four plates in a leaf:'Virgin and Child', 'Putti near a cannon' and 'David killing Goliath'
43163: SCHUTS, JACOBUS - Het bescheyden deel der siecken ofte een onderwysing hoe yder siecken na sijn staet behoort behandelt te worden. 4e ed., Amsterdam, De Groot, 1709.
4881: SCHUTTE, O. - Het archief van de familie Van Valkenburg. 's-Gravenhage 1971, 163 p.
36617: SCHUTTE, GERRIT JAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - De Nederlandse Patriotten en de kolonien -- -- 1974
18129: SCHUTTE, RUTGER - "Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht. 2e verbeterde druk. Amsterdam, J. Covens en Zoon, 1794. Met privilegie. [3 delen met doorlopende paginering en signering] [Gebonden met:] Stichtelijke gezangen; op nieuwgemaakte zangwijzen, in den besten Italiaanschen smaak. IV. deel. Amsterdam, Johannes Covens en Zoon, 1787. [en met:] Zangwijzen van stichtelijke gezangen, bij verscheidene gelegenheden gedicht"
57405: SCHUTTE, O. E.A., - Vier fotokopieën van genealogische publicaties.
36583: "SCHUTZE, DAVID MATTHAEUS, UIT GUSTROV. MECKLENBURG; PRAESES: REDEKERN [REDEKER ?], H.R." - Disputatio inauguralis de securitate reorum, seu salvo conductu. Rostock Johann Klii [1662]
33975: SCHUURBEQUE BOEIJE, LUDOVICUS GUILIELMUS ADRIANUS, UIT ZIERIKZEE - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones quasdam [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1844
34251: SCHUURMAN, THEODORUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de mubnere graphiarii [...] Utrecht W.C.J. Bollaan 1848
19477: SCHUURMAN, A., J. DE VRIES EN A. V.D. WOUDE (RED.) - Aards geluk. De Nederlanders en hun spullen van 1550 tot 1850.
55526: SCHUURMANS, N.D. - De opiumschuiver. Fragment van een onuitgegeven leerdicht van Pakoe Boewono II (overl. 1749), vertaald en toegelicht door N.D. Schuurmans. Haarlem 1891.
35711: SCHUURMANS STEKHOVEN, JACOBUS HERMANUS, UIT HARDERWIJK - Saccharomyces kefyr Utrecht Breijer 1891
36551: SCHUURSMA, ROLF LEONARD, UIT BREDA - Het onaannemelijk tractaat z.pl. z.n. 1975
33315: SCHUYLENBURCH, LEOPOLD ADOLF VAN, UIT TERBORG - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1898
30671: SCHUYLENBURG, W.C. EN C.H. DE JONGE - Centraal Museum Utrecht, Catalogus der schilderijen, Utrecht 1933, 332 pag. + 100 afb., geb.
57493: "SCHUYLER, R. LIVINGSTON; " - The fall of the old colonial system. A study in British free trade 1770-1870, Londen 1945, 344 pag., geb.
29159: SCHWARTZ, G - Rembrandt. All the etchings reproduced in true size, Maarssen 1977, ill.
31858: SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG, GEORGIUS WOLFGANG CAROLUS DUCO BARON THOE, UIT FRIESLAND - Specimen historico-iuridicum inaugurale, exhibens disquisitionem de tribunorum plebis apud Romanus iurisdictione in causis privatis [...] Groningen J. Oomkens 1838
55058: SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG, U. THOE - Utrechtse toestanden, ook op kerkelijk gebied. Utrecht, 1890.
32450: SCHWARZ, CHRISTIAN GOTTLIEB - Lectorem benevolum ad orationem publicam de statu inclutae reipublicae Norimbergermanorum [...] invitat et hac prolusione Altorfium Noricorum J.A. Hessel 1740
6385: SCHWARZ, WILH. EBERH. - Die Akten der Visitation des Bistums Münster aus der Zeit Johanns von Hoya (1571-1573). Münster 1913. Geb., 176 + 304 p.
18131: SCHWEICKHARDT, KATHARINA WILHELMINA - Gedenkdag der zege van Waterloo. [Leiden], [L. Herdingh en zoon], [1817].
18132: SCHWEICKHARDT, KATHARINA WILHELMINA - Poëzy. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1820.
30415: SCHWENCKE, J. - Portretten in silhouetten, Zaltbommel 1966, 111 pag., geb., geïll., met stofomslag, goed exemplaar.
20109: SCHWENCKE, J. - Exlibriskunde. Amsterdam/Antwerpen 1947, 170 pag., geb., geïll.
46954: SCHWENNICKE, D., - Europaische Stammtafeln. Neue Folge, Band III, teilband 3. Andere grosse Europaische Familien. Illegitime nachkommen Spanischer und Portugiesischer Konigshauser, Marburg 1985, Tafeln 401-600, geb., oblong.
46956: SCHWENNICKE, D., - Europaische Stammtafeln. Neue Folge, Band IX, Familien der Fruh- und Hochkapitalismus, Marburg 1987, 182 Tafeln, geb., geïll.
46957: SCHWENNICKE, D., - Europaische Stammtafeln. Neue Folge, Band V, Standesherrliche Hauser II, Marburg 1988, 191 Tafeln, geb., oblong.
46958: SCHWENNICKE, D., - Europaische Stammtafeln, Neue Folge, Band X, Pairs de France und ihre Familien, Marburg 1986, 161 Tafeln, geb., oblong.
8127: SCHWENNICKE, D. - Europäische Stammtafeln. Neue Folge, Band 1 t/m 16 (Band 3 in 4 Teilbanden), 19 delen.
35531: "SCHWERDTFEGER, GOTTFRIED, UIT GÖRLITZ; PRAESES: RECHENBERG, M.A." - De horis canonicis exercitatio historica [...] Leipzig Wed. Christoph. Uhmann 1677
58843: SCHWING, A.A., - Gedenkboek grenadiers en jagers 1929-1939, geb., geïll, 368 pag.
56529: SCOTT, WALTER, - Vignettes [rugtitel].
2351: SCOTT-GILES, C.W. - Some historic coat of arms. Deel I t/m V. Eastknoyle z.j., 79 p.
7435: "[ENGELBERTS GERRITS, GERRIT (VERT.)]; WALTER SCOTT" - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de geschiedenis van Schotland. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, G. Portielje, 1832. [2 delen]
52668: SCOTT, W.S. (INL.) - The trial of Joan of Arc. Being the verbatim report of the proceedings from the Orleans Manuscript, translated with an introduction and notes by W.S. Scott. 2e druk. Londen, Folio Society 1968.
6791: "ANONIEM (VERT.); EUGENE SCRIBE" - Bertram en Raton, of De kunst van zamenzweren. Tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Den Haag, G. Vervloet, 1834.
6792: "ANONIEM (VERT.); EUGÈNE SCRIBE" - "Brama en Zoloé, of De verliefde Bayadere; zangspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Muzijk van Auber. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1835."
42826: SCRIVERIUS, PETRUS - Het Oude Goutsche Chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht.
42758: SCRIVERIUS, PETRUS - Batavia illustrata seu de Batavorum insula Hollandia, Zelandia, Frisia, territorio Traiectensi et Gelria. Leiden, L. Elzevier, 1609.
24941: SCRIVERIUS, PETRUS & J. DUYM - Beschrivinge van Out Batavien met de antiquiteyten van dien [...] als oock corte beschrivinghe der Nederlandsche oorlogen.
35513: "SCULTETUS, TOBIAS, UIT JÜTERBOG (BRANDENBURG); PRAESES: WITTE, HERMANN" - Disputatio historico-moralis, quam de Meynardo primo Livonorum Episcopo & Conversore [...] Witenberg Christian Schrödter 1689
60501: "SCULTORI, ADAMO (ALSO GHISI, FL. 1547-1587) AFTER ROMANO, GIULIO (PIPPI; 1499-1546)" - Mars and a Cupid
19133: SDAP - Na tien jaar. Gedenkschrift bij het tienjarig bestaan der Sociaal-Democratische ArbeidersPartij.
18142: SEALSFIELD, CHARLES [PS. VAN KARL POSTL] - George Howard's Esquire huwelijksreize. Noordamerikaansche zedeschetsen. Den Haag, K. Fuhri, 1848.
35121: SEBASTIAN, AUGUSTI ARNOLDI - Oratio de animo et ingenio gentium suis de medicina meritis evidentissimo 1837
51395: SEEBREGTS, P., - Catalogus der Bibliotheek van Ver. ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam, deel IX: Catalogus van de verzameling betr. G.T.N. en Hugo Suringar, eerste deel: brieven, Nieuwkoop 1990, 401 pag.
55879: "SEELY [SEELEY], W.A.; A.O." - Petition of Willem A. Seely asking the interposition of the United States to enable him to obtain from the government of Holland the reward offered for the recovery of certain crown jewels. Washington, 31st Congres [1850].
36445: SEGERS, C.O. - Enkele opmerkingen omtrent de beteekenis van de historische beoefening der rechtswetenschap voor de praktijk. Rede...aanvaarding ...hoogleeraarsambt Groningen Wolters 1903
57339: "SEGERS, J.; " - Handleiding tot de meest nuttige kunstmatige ligchaamsoefeningen, Breda 1839.
14709: SÉGUR-CABANAC, VICTOR DE - Histoire de la maison de Ségur. dès son origine 876.
26959: SEIDLER, H. UND A. RETT - Das Reichssippenamt entscheidet. Rassenbiologie im Nationalsozialismus, Wien 1982, 295 pag., geb., geïll., met stofomslag.
35607: SEILER, DANIEL - Davidisches Gebet und Seufftzerlein [...] genommen auß dem 5. vers. Psalmi 39. Bey der Volckreichen Beerdigung in der Kirchen zu Ichtershausen deß Weiland [...] Antonii Finckii [...] Darmstadt Henning Müller 1671
33801: SELBACH, STEPHANUS VAN, UIT ZUIDLAREN - Disputatio juridica inauguralis de locatione & conductione [...] Groningen Catharina Zandt 1689
32452: SELCHOW, JOHANN HEINRICH CHRISTIAN VON - Commentatio de Statv Ingenvorvm In Germania. Göttingen Victorini Bossigel 1756
33711: SELENKA, EMILIUS - Oratio de animalium distributione geographica
54094: SELHORST, J.F. - Eene strafvervolging wegens criminelen abortus en twee vergaderingen der 'Nederlandsche Gynaecologische Vereeniging', door dr. J.F. Selhorst, vrouwenarts te Leeuwarden. Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, [1904].
2353: SELLE, W.F.M. - Onderzoek naar de rechtsgeldigheid en beteekenis der Wet van `Germinal An XI', handelende over de voornamen en naamsveranderingen. (Diss.) Utrecht 1861, 68 p.
46921: SELS, J., - Beschrijving der stad Dordrecht, Dordrecht, Lagerweij, 1854.
18150: SELS, WILLEM HENDRIK - Rosalie en Sophie, of De hoogste graad van het verheven sentimenteele, aangetoond in derzelver jammerlyke lotgevallen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.B. Elwe, 1790. [2 delen in 1 band]
8047: SEMIGOTHA - Semigothaisches Genealogisches Taschenbuch ari(st)okratisch-jüdischen Heiraten mit Enkel-listen (Deszendenz-Verfolgen). Aufsammlung aller adeligen Ehen mit vollblutjüdischen und gemischtblütigen Frauen- und 18 Ahnentafeln, jrg 3 (1914).
2355: SEMLER, J.S. - Commentatio i. historico-critica de ministerialibus, idem simul ad orationem quae inaugurandi caussa habenda est invitat. Altorf 1751, 35 p.
34495: SEMMELINK, HERMAN BERNARD, UIT PLEYHARIE(BORNEO) - Bijdrage tot de kennis van het onderste uterussegment Leiden IJdo 1898
32398: SENCKENBERG, HEINRICH CHRISTIAN VON - "Kurtzgefassete Einleitung zu der Lehre von denen Erb- und Erb-Mann-Lehen; samt einigen angedruckten Urkunden & einem rechtlichen Bedenken der Juristen-Facultät Giessen Krieger 1740"
25960: SENECA, LUCIUS ANNAEUS - Tragoediae. Serio emendatae. Editio prioribus longe correctior. Amsterdam, sumptibus Societatis, 1558 [sic = 1658].
25965: "SENECA, LUCIUS ANNAEUS ; SENECA, MARCUS ANNAEUS RHETOR" - L. Annaei Seneca philosophi et M. Annei Seneca rhetoris, Quae extant opera. Ex officina Plantiniana, F. Raphelengius, 1609.
58906: SENUS, W. VAN, NAAR I.S. COPELY, - Willem Fredrik George Lodewijk. Erfprins van Oranje Nassau & C. Ets en stippelgravure, 48x31 cm, uitgegeven door E. Maaskamp te Amsterdam.
58904: SENUS, W. VAN NAAR J.W. PIENEMAN, - Zie d' eedlen Konings-Zoon, 's Volks hoop en welbehagen, Die in den bloei der jeugd vergrijsde Krijgren tart, Der Vadren heldenroem vernieuwt voor onze dagen, En angst en siddring joeg in 's Dwinglands ijzren hart! Verheft op Wellington zich 't glorierijk Brittanje. Met regt is Neerland trotsch op Willem van Oranje. Door M. Westerman.
64478: SENUS, WILLEM VAN (1773-1851) AFTER FOKKE, SIMON (1712-1784) - Aardbeving in de Lutersche Oude Kerk.
20549: SEPP, J.C. ( UITG. ) - Nieuwe geografische Nederlandsche Reise-en zak-atlas, Amsterdam, J.C. Sepp 1773, oblong, 132 p.tekst en 74 kaartjes, facsimilé 1987, geb.
18152: SERLÉ, PIETER - [De bondgenootsche triumph-wagen, bestuiwt met krygs-tropheen den vyanden afgewonnen. Middelburg, Nicolaas Louis de Jonge, 1712].
32540: SERNÉE, JOHANNA MATHILDA, UIT BREDA - Het geschil over het prinsdom Oranje in de jaren 1650-1660. Proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1916
34253: SERRURIER, ADRIANUS, UIT GORINCHEM - Dissertatio juridica inauguralis de fidejussoribus [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1831
35057: SERRURIER, PHILIPPI, UIT AMSTERDAM - Commentario juridica ad quaestionem de praesumtionibus secundum jus civile Gallicum Utrecht Van Paddenburg en Van Schoonhoven 1825
39047: SERVAAS VAN ROOYEN, A.J. - Biographische bijdragen tot de muziekgeschiedenis van Nederland. Overdruk Alg, Ned. Familieblad, Oisterwijk 1985, groot 4o, 14 pag.
36637: "SERVATIUS, J.P.; P. VAN FOREEST" - Groepsfoto van de promotiepartij van J.P. Servatius op societeit Minerva. Verso de portretten van P. van Foreest en zijn paranimfen bij zijn promotie op 22 december 1910 1910
60453: SERWOUTERS, PIETER (1586-1657) AFTER VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) - Wolf hunting
36035: SETTEN, JOHAN VAN - [ dissertatie over erfpacht] ? ? 1607
42069: SETTLER, CHRISTOPH. WILH. / PRAESES: F. HOFFMANN - Exercitatio Physico-Medica de infusi veronicae efficacia praeferenda herbae thee. Halle / Magdeburg, C.A. Zeitleri, 1694.
22847: SEVERIJN, DRIEËNHUIZEN - Aankondiging 25-jarig huwelijk J. Severijn en J. Severijn-Drieënhuizen, Utrecht 1907, gedrukt, 1 p.
30349: SEYN, E.M.H. DE - Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays- Bas. Écoles Flamande et Hollandaise, Turnhout z.j., 302 pag., geb., geïll.
58663: SHARPE, WILLIAM - Sharpe's crests of the nobility & gentry. Designed & etched by the late Mr. Wm. Sharpe for the use of herald painters & engravers & republished with additions by J.S. Phillipps.
42718: SHAW, THOMAS - Reizen en aanmerkingen door en over Barbaryen en het Ooste, uit het Engelsch vertaald (...) [door] S. Rau, M. Tydeman, C. Saxe en P. Boddaert. 2 delen, Amsterdam, De Compagnie, 1780.
50928: SHAW, THOMAS - Reizen van den heer Thomas Shaw (...) door verscheiden gewesten van Barbarye en de Levant behelzende (...) de Koningryken Algiers en Tunis benevens Syrie, Egypte en het steenachtig Arabie. 2 delen in 1 band, Amsterdam, Loveringh, 1771-1774.
37239: SHEPHERD, J.C. A.O. - Gardens & design, Londen 1927, 248 pag., geb., geïll.
6824: "ANONIEM (VERT.); RICHARD BRINSLEY SHERIDAN" - "Florville en Valsain, of De zedelyke Tartuffe; tooneelspel. Vertaald uit het Engels/, Frans. Zedelyk schouwtooneel, 10de deel, 2de stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1802."
56225: LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, - Annals of LLoyd's Register of 1834-1884, being a sketch of the origin, constitution, and progress of LLoyd's Register of British & Foreign Shipping, London, 1884.
55579: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Prent: 'Francoys Ravaillac moordenaar'. Geetst portret van Ravaillac ten voeten uit, l.o. gesigneerd: 'Christoffel van Sichem inventor et fecit'. Hij heeft een mes in de hand waarmee hij in 1610 koning Hendrik IV van Frankrijk vermoordde. Zelf werd hij in dat jaar gevierendeeld. Naast hem in de prent 3 portretten: Henry IV, Maria de Medicis en Louis XIII. Achter hem o.a. de moord in de koets van de koning en het vierendelen. Latere afdruk van de prent.
60611: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Matthias of Austria [LA GRANDE CRONIQUE... (1601): set title]
60609: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of John of Austria
60615: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Johannes Huss
60763: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Ferdinand Alvarez of Toledo, duke of Alva
64312: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN II (C.1581-1658) - Two oval panels with gods and a decoration (Twee ovale panelen met goden en decoraties).
15842: SICHERER, C.A.X.G.F. - Lorelei. Plaudereien über Holland und seine Bewohner. 2 delen. Leiden: A.W. Sijthoff, 1870.
61186: MARTIN SICHNIT (1754-1804) - Vue de la Poste Imperiale a Vienne (mirrored, only bottom half shown)
31852: SICHTERMAN, MELLO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de dilatione solutionis illa, quae voce surcheance significatur [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1827
54101: SICHTERMAN, GERARD - De poenis militaribus Romanorum. Dissertatio philologico-juridica. Amsterdam, F. Halma, 1708.
2361: SICKENGA, J. - Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw. (Diss.) Leiden 1869. Geb. (modern), 253 p.
34571: SICKINGA, LIVIUS DUGENIUS RADYS VAN, UIT STEENWIJK - Dissertatio juridica inauguralis de successione tum ex testamente, tum ab intstato Leiden Van Leeuwen 1832
31854: SICKINGHE, ONNO JOOST, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale. Quo disquiritur, quid in testamenti factione, Romanorum imprimis, sit a natura, quid veniat ex constituto [...] Groningen W. Kamerling 1805
57019: SIEBMACHER, J. - Reprint-Ausgabe von Siebmacher's Grosses Wappenbuch, Band 3+4: Die Wappen des hohen deutschen Adels 1. und 2. Teil Neustadt 1972 - 1974 (nach Nurnberg 1878-88). Gebonden in 2 linnen banden, geïll.
42226: SIEGEMUNDIN GEB. DIETTRICHIN, JUSTINA / C. SOLINGEN - Spiegel der vroed-vrouwen, behelsende een klaer onderrigt van sware verlossingen der kramende vrouwen (...) neffens een klaer berigt ontrent het keeren der qualijk staende geboorten door Justina Dittrichs genaemt Siegemund, alsmede Ampt en pligt der vroed-vrouwen door Cornelis Solingen. Amsterdam, J. ten Hoorn, 1691.
18164: SIEGENBEEK, MATTHIJS - Aanspraak van Matthijs Siegenbeek, tot opening van de jaarlijksche vergadering der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leyden, gehouden [...] 1823[-1842]. [2 delen]
55: SIEGENBEEK VAN HEUKELOM - LAMME, C.A., - ALBUM SCHOLASTICUM academiae Lugduno-Batavae 1575-1940. Leiden 1941. Geb., 237 p.
33303: SIEGENBEEK VAN HEUKELOM, D.E. - De oorzaak der aangeboren sterfelijkheid. Redevoering uitgesproken [...] bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt [...] Leiden E.J. Brill 1888
18166: SIEGENBEEK, MATTHIJS - Woordenboek voor de Nederduitsche spelling. Herziene druk. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1829.
32134: SIEWERTSZ VAN REESEMA, ABRAHAM, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de vi cognoscimenti quoad mercium possessionem [...] Leiden P.H. van den Heuvell 1843
6201: SIGAL, M.C. - Een geslachtsregister Van de Velde, overdruk Ned. Leeuw 1948, 20 p.
8051: SIGARENBANDJES - Nederlandse heraldiek. Gemeente- en voormalige gemeentewapens, album I: provincie Zuid-Holand.
43707: SIGMOND, J.P., - Heerlijke dagen. Dagboekje en foto-album van Hermine Maria Elisabeth (Puck) van Rossum over de periode 1911-1921 (1923), Oegstgeest 2009, 148 pag., geb., geïll. met stofomslag, boekband beschadigd.
27801: SIJPKENS, E.R. - Engelands weerbaarheid ten opzigte zijner scherpschutters-vereenigingen der Nederlandsche jongelingschap ten voorbeeld aangewezen. Amsterdam , Weytingh en Brave, 1861, 56 pag. Gebonden in rood marokijn met goudopdruk. Goud op snee.
18579: "[VOSMAER, CAREL]; ALBERTUS WILLEM SIJTHOFF" - In memoriam. Leiden, A.W. Sijthoff, [1888].
56539: SIKKEL AZN., A., - Iets uit de geschiedenis van Nederland's geneeskundige staatsregeling. Feestrede (...) 50 jarig bestaan afd. 's-Gravenhage Ned. My. tot bevordering der geneeskunst, 's-Gravenhage 1899.
34585: SIKKEL GROOS, N., UIT WOERDEN - Theses juridico-politicae 1838
34587: SIKKEL GROOS, N . , UIT WOERDEN - VIII theses juridico-politicae. 1840
43603: SILLEM, J.A. - Het leven van Mr. Johan Valckenaer (1759-1821), 2 delen, Amsterdam 1876, 342+50+390+106 pag., gebonden in 2 linnen banden, geill., goed exemplaar.
35443: "SILLERUS, MARTINUS; PRAESES: COTHMANN, ERNST" - Oratio de SS. legum dignitate, amplitudine, utilitate et necessitate [...] Rostock Joachim Fuess 1615
2395: SILVA ROSA, J.S. DA - Geschiedenis der Portugeesche joden te Amsterdam 1593-1925. Amsterdam 1925. Geïll., 182 p.
62637: SILVESTRE, ISRAËL (1621-1691) - Three views on French cities: Lyon, Villeroy, Sainct Germain.
59559: SILVESTRE, ISRAËL (1621-1691), AFTER CALLOT, JACQUES (1592-1635) - Veue de Pouzzole
43145: SIMIS, LAMBERTUS - Grondig onderwys in de schilder- en verw-kunst (...) marmer-schilderen (...) vervlakken en witwerken (...) maken van lakken en vernissen (...) verwen van wollen, sajetten, zijden (...) glassnyden. Amsterdam, Gartman, 1801.
33168: SIMON VAN DER AA, CAROLUS MEINARDUS ADELAÏDE, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de procuratoribus judicialibus [...] Leeuwarden G.T.N. Suringar 1834
34553: SIMON VAN DER AA, J. - De arbeid als element van de vrijheidsstraf. Groningen Noordhoff 1906
32932: SIMON VAN DER AA, PIETER JAN BAPTIST KAREL, UIT LEEUWARDEN - Adelbold, bisschop van Utrecht. Akademisch proefschrift [...] Groningen P. van Wicheren Hz 1862
47585: SIMOND, L., - Voyage en Angleterre pendant les annes 1810 et 1811, 2nd., ed., volume I, Paris 1817, 10+530 pag.
52598: SIMONS, P. / RIDDER, G.H.J. DE - Memoire sur l'etablissement d'un chemin de fer de Malines a Ostende, comme embranchement de la grande route commerciale d'Anvers et de Bruxelles au Rhin. Brussel, Vandooren, 1833.
18171: SIMONS, ADAM - Verzamelde poëzij. Utrecht, J. Altheer, 1834.
27683: SIMONS, P. - Historische verhandelingen, Amsterdam 1830, 197 pag., orig. karton.
50845: SIMONS, GERRIT - Een gedicht aan myn geliefde Nederlanders en inwooners, wegens de zware ziekte en sterven die wy hebben gehad.
54103: SIMPSON, ANHONY E. - Masculinity and control: the prosecution of sex offences in eighteen-century London. New York, 1984, (dissertation).
36281: "SINAPIUS, DAN. AUG., UIT SILESIE; PRAESES: KRAUS, JOHANN GOTTLIEB" - Apparatus ad Pauli Manutii vitam, Pars prior (all published?) Leipzig Witwe C. Fleischer 1719
18174: "SINCLAIR, CATHARINE; C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA (VERT.)" - Olivia, of hedendaagsche beschaving. Vertaald uit het Engels. 2e druk. Utrecht, C. van der Post Jr. 1856.
2397: SINGELS, J.C. - Inventaris van het oud-archief van Leeuwarden. Leeuwarden 1893, 341+73 p.
50835: SINGELS, N.J., - Van de Noordkaap naar het Kremlin en Alhambra. Reisherinneringen, Leiden 1892, 280 pag.
22341: SINKEL, AMSTERDAM IN 1795 - “Redevoering door den burger B.S. Sinkel, als voorzittend lid gedaan, in de vergadering van Wijk 8, gehouden op Maandag den 13 April 1795”, folio, 9 p, gedrukt (bij J. ten Brink Gz te Amsterdam).
23683: SINNEMA, SYMEN - Verhandeling over den geschiksten tijd ter bemesting der hooilanden, Amsterdam, L.v. Es 1824, 52 pag. [ verh. My Landbouw 16-4].
2399: SIRJEAN, GASTON - Encyclopédie généalogique des maisons souveraines du monde. 6 dln. Parijs 1959-1961, 160 p. in omslagen.
37391: SIRTEMA VAN GROVESTINS, C.F. - Gedenkschriften van den graaf Van der Duyn van Maasdam en van den baron Van der Capellen, Amsterdam 1853, 546 pag., geb., half linnen, goed exemplaar.
33613: SITTER, WILHELMUS DE, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale de fictionibus juris patrii aeque, ac romani [...] Groningen Petrus Doekema 1772
33140: SITTER, JOHANNES HENRICUS DE, UIT BELLINGWOLDE - Specimen juridicum inaugurale, continens nonnullas observationes de domicilio sustentationis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
36639: SIX, V. - Groepsfoto van promotiepartij van V. Six, bij Pijl in Leiden. Op de voorgrond model in suikergoed van een kerkachtig huis. Verso: groepsfoto Collation 9-2-1914 1914
34847: SIX, JOHANNES , UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de testamente solenni Leiden C. de Pecker 1751
35995: SIX, EGBERT WILLEM JUSTINUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1898
32196: SIX, OTTO EDWARD WILLEM, UIT , 216, - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1905
5765: SIXMA VAN HEEMSTRA, F.S. - Le problème de l’VVra Linda Bok, Meppel z.j., 57 p. [ Oera Linda Boek].
54950: SJOUERMAN, LOUIS (VERT.) - Het galante leven van freule Ninon de Lenclos. Uit het Frans vertaald en ingeleid door Louis Sjouerman. Amsterdam, [19xx].
32266: SLAGHEK, EVERT, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de disconto litterarum cambialium secundum juris praecepta neerlandici [...] Amsterdam Frederik Muller 1856
54109: SLATIUS, HENRICUS - Den gepredestineerden dief, ofte een samen-sprekinge gehouden tusschen een predicant der calvinus-ghesinde ende een dief die ghesententieert was om te sterven. z. pl., [Antwerpen?], 1619.
54787: SLATIUS, HENRICUS - Bewiis, dat de schuer-predicanten zijn vrienden ende toe-standers van dese leere: dat Godt on-mondighe jonge kinderkens, die in hare onbejaertheyt sterven (...) heeft verworpen. Rotterdam, Bastiaensz, 1617.
52325: SLAUERHOFF, J., - Verzamelde gedichten deel I en deel II, 's-Gravenhage, Stols, 1947.
37451: SLEBOS, J.C. - Grondslagen voor aesthetiek en stijl. Fundamentals of aesthetics and style, Amsterdam 1939, 176 pag., geb., geïll.
2403: SLEE, J.C. VAN - De geschiedenis van het socianisme in de Nederlanden. Haarlem 1914, 325 p.
39741: SLEESWIJK - Sleeswijk's kaart van Zuid-Holland, schaal 1: 140.000, Bussum z.j. [ca.1920].
22619: SLEMPIES, MIDDELHOVEN - “Aan den jongeling Hendrik Slempies”, manuscript gedicht, getekend “Cor Middelhoven, kurassier”, 4°, 1 p. [begin 19e eeuw].
34913: SLICHER, JOANNES BAPTISTA D.W., UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de juris & facti ignorantia Leiden A. Elzevier 1711
36095: SLICHER VAN BATH, B.H. - Boerenvrijheid Groningen Wolters 1948
18179: "SLICHER, ANNA CATHARINA; VLIJT IS DE VOEDSTER DER WETENSCHAPPEN; OEFENING KWEEKT KUNST; T.H.M.F." - Weegschaal van het waare en schijn-vermaak. Amsterdam, Johannes Allart, 1786. [Bound with: (2)] Mengelingen van het genootschap Vlijt is de voedster der wetenschappen. Utrecht, Wed. S. de Waal en Zoon, 1789. [and with: (3)] Poëtische mengelingen van het genootschap onder de zinspreuk: Oefening kweekt kunst. Amsterdam, Arend Fokke Sionsz en Jan Jacob Wolters, 1790. [and with: (4)] Mengelpoëzij by T.H.M.F. ter spreuke voerende Studium tempusque musis. Utrecht, Samuel de Waal en Johannes van Driel.
61268: SLICHTENHORST, AREND VAN - Hoe ende wanneer Gelderlandt tot een vooghdye is afgezondert.
39425: SLICHTER VAN BATH, B.H. - Wat is geschiedenis? Inleiding tot de geschiedwetenschap voor niet-historici, Wageningen, A.A.G., 1967, 144 pag., gestencild.
4695: SLIJKERMAN, K.J. - Duizend jaar voorgeslacht. Een overzicht van ca. 3000 kwartieren van Kees Jan Slijkerman. Rotterdam 1987, 350 p., geïll.
23713: SLINGELANDT, S. VAN - Staatkundige geschriften, 4 delen, Amsterdam, P. Schouten, 1784-1785, 314 + 282 + 317 +354 pag. oorspr. karton.
33281: SLINGELANDT, JOHANNES MAXIMILIANUS GOVERT DIEDERIK VAN, UIT WANNEPERVEEN - Het domicilie. Proefschrift [...] Haarlem G. van den Berg 1880
28847: SLIS, P.L. - Genealogie van de familie Slis, Den Haag 2001, 18 + 74 pag., in ringband.
29155: SLIVE, S. E.A. - Jacob van Ruisdael, Mauritshuis/ Fogg Art Museum, Amsterdam 1981, 271 pag., geïll.
15852: SLOB, D. - De Haarlemmermeer. Amsterdam: A. Hennebo, 1763.
31149: SLOET, J.J.S. - Geldersche markerechten, 2 delen, 's- Gravenhage 1911- 1913, 594 + 506 pag., geb. Goed exemplaar.
2413: SLOET [VAN DE BEELE], L.A.J.W. - De Hof te Voorst. Amsterdam 1863, 148 p. Gebonden exemplaar.
23553: SLOET, L.A.J.W. - De dieren in het Germaansche volksgeloof en volksgebruik, 's-Gravenhage 1887, 478 pag. (omslag los en beschadigd)
43231: SLOET, L.A.J.W. / H.F. FIJNJE - Beschrijving van den watervloed in Gelderland in Maart 1855. Arnhem, Thieme, 1856.
4691: SLOET D'OLD RUITENBORGH, A.W. BARON - Généalogie Sloet 1292-1903. Luik 1903, 81 p., geb., geïll. Aanvullingen in handschrift.
41001: SLOOF, J.H.M. - De oudste bestuursregisters van het hoogheemraadschap van Rijnland (1444-1520). Regesten van de handelingen van dijkgraaf en hoogheemraden , Leiden 1999, 488 pag., geb., geïll.
56829: SLOOS, R.C., - Beschouwingen over den tegenwoordigen geest van het corps zeeofficieren, Alkmaar, 1859, 15 pag.
31886: SLOOTEN, BERTHA VAN, UIT AMERSFOORT - Kenmerkende getallen van algebraïsche oppervlakken. Proefschrift [...] Utrecht J. van Druten 1927
33875: SLOTHOUBER [SLOTHOUWER], VALENTINUS - Oratio de prudentia in studiis eligendis iuventuti summopere commendanda [...] Leeuwarden Petrus Koumans 1765
33325: SLOTHOUWER, D.F. - Wat kunnen wij van de oude monumenten leeren? Rede uitgesproken [...] bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de technische hoogeschool te Delft [...] Delft Waltman jr 1926
32898: SLOTHOUWER, GERARD MARIE, UIT FRANEKER - De staatsman Sicco van Goslinga, grietman van Franekeradeel. Academisch proefschrift [...] 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1885.
33285: SLUIJS, PIETER JAKOB ADRIAAN - Verhandeling over eczema en ziektegeschiedenis van eenen lijder aan eczema universale. Academisch proefschrift [...] Maastricht Ch. Hollman 1866
15854: SLUIJTERS, H. - Aardrijkskundige beschrijving van de provincie Zeeland, ten dienste der scholen. Derde onveranderde uitgave. Middelburg: Gebr. Abrahams, 1845.
18182: SLUITER, WILHELM - Buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven [...] 7e druk. Amsterdam, Jan Monterre, 1767. [Gebonden met: (2)] Psalmen, lofsangen, ende geestelyke liedekens [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (3)] Gesangen van heylige en godvruchtige stoffe [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (4) Lofsang der heylige maegd Maria, en Triumpheerende Christus [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (5)] Jeremia's kl
60950: SLUYTER, JOHANNES - Large engraving showing the coats-of-arms of the burgomasters of Amsterdam, with the motto 'CONSERVAT UTRAMQUE'.
37173: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in vroeger eeuwen [ eerste druk ], 's- Gravenhage 1918, 279 pag., geb., geïll.
25081: SMALLEGANGE, M. - Nieuwe Cronyk van Zeeland, eerste deel [alles wat verscheen], Middelburg, Meertens & v. Someren, 1696.
35175: SMALLENBURG, NICOLAO - Narratio eorum [....] 1822
33283: SMALT, MAURITS GERARD, UIT ROTTERDAM - Het recht van anticipatie of vervroeging van termijn. Academisch proefschrift [...] Leiden J. van der Schouw 1883
14807: SMEDES, J.J. - De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard.
37979: SMEDT, H.J. DE ( INL.) - Zilver. Collectie Centraal Museum Utrecht, 1972, 111 pag., geïll.
2421: SMELT, W.E. - Het oud-archief van de gemeente Zutphen. 2 `stukken'. Utrecht 1941, 220+576 p.
39281: "SMETIUS, HENRICUS;" - Prosodia in novam formam digesta, Amsterdam, J. Ravesteyn, 1658. Geheel perkament, (16)+526 pag. Geïllustreerd met gegraveerde titelpagina.
42868: SMIDS, LUDOLF - Korte levensschets en afbeeldingen der graaven van Holland (...) zo als de zalve voor 't grootste gedeelte op het Raadhuis der stad Haarlem vertoont worden. Haarlem, Marshoorn, 1744.
32578: SMIDT, JACOBUS THOMAS DE, UIT HAARLEM - Rechtsgewoonten. De gebruiken en plaatselijke gebruiken waarnaar het burgerlijk wetboek verwijst. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Noord-Hollandsche Uitg. Mij 1954
60998: SMIENT, OTTO BARENTSZ - De Heeren XXXVI. Raden der Stadt Amstelredamme (...) Namen van de Regerende Heeren in 't Jaar 1683.
7889: SMILDA, E.M. - Twee eeuwen tussen Es en Slinge, de geschiedenis van de koperslagers in de Peperstraat te Aalten.
57263: SMISSAERT, H. / D. W. STORK, E.A., - Onze houding in zake Staats-exploitatie onzer spoorwegen, 's-Gravenhage 1906, 42 pag.
4241: SMISSAERT, M.P. - De beweerde afstamming der familie Nahuys en Van Nahuys van het dynastengeslacht Ahaus uit den huize Horstmar. Utrecht 1887. Getypt, 13 p.
4137: SMISSAERT, M.P. - Het geslacht Van der Meer, ook Van der Meer de Berendrecht. Z.p. z.j., 37 p.
60195: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - De Hel (Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates)
4701: SMIT, J. - Kwartierstaat, stamboom en stamreeks van J. Smit. Amsterdam 1943, 20 p., geïll., oblong. Oplage 100 exx.
60193: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - Het Bosch (Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates)
60197: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - De aloude Hofgallery ( Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates)
37535: SMIT, W.J. - De katoendrukkerij in Nederland tot 1813, Amsterdam 1928, 284 pag., geb. in half linnen, geïll.
59855: SMIT II, JAN (FL. 1741-1748) - Afbeelding der Vreugde, gepleegt in alle de Steeden van de Seven geunieerde provintien, by de aanstelling van Zyne Doorluchte Hoogheid den Heere Willem Carel Henrik Friso (...) in bloeimaand van den Jaren 1747.
56329: SMIT KLEINE, F., - Oud Geldersche steden. Extract W & B 1902, pp. 99-106 en 187-200, geïll.
38137: SMIT, R - Ik heb thans de pen opgevat. Brieven van de Lheeder familie Waninge naar het verre westen ( 1881- 1920 ), Dwingelo 1989, 52 pag.
51699: SMITH, ADAM, - An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, 5th. ed., Edinburgh, Black, 1859.
33941: SMITH, JOANNES LUCIE, UIT ENGELAND - Dissertatio juridica inauguralis de publicatione bonorum perduellis [...] Leiden Gebr. Murray 1819
58621: SMITS, J.C.J., - De gymnastiek als volksonderwijs voor allen bevattelijk gemaakt, 's-Gravenhage, 1845.
38123: SMITS, J. E.A. - De familie Faes uit 't land van Rijen, Edegem 1983, 477 pag., geïll.
36049: SMITS, WILLEBRORDUS, UIT EINDHOVEN - Dissertatio philosophico-medica inauguralis sistens constructionem organismi animalis ....... Leiden Gebr. Murray 1803
33265: SMITS, A., UIT UTRECHT - Untersuchungen mit dem Mikromanometer. Inaugural/dissertation [...] Utrecht J. Nikerk 1896
18189: SMITS, C.H. - De opwekking van Lazarus. Bijbelsch tafereel in dichtmaat. Den Haag, H.C. Susan, C.Hz., 1849.
18191: SMITS, DIRK - "Israëls Baälfegorsdienst, of Gestrafte wellust; begrepen in drie boeken. Rotterdam, Philippus Losel, 1737. [Gebonden met:] Intreereden van Pieter Burman, den jongen, over De poëtische verrukking, in het openbaa"
18192: SMITS, DIRK - Nagelaten gedichten. Rotterdam, Jakob Burgvliet, 1753-1764. [3 delen]. [Deze drie delen vormen een vijfdelige, uniform gebonden set met het andere werk van Smits: 'Gedichten' [L3357a] en 'Israels Baalfegorsdienst of Gestrafte wellust' en andere gedichten [L3357b].
34259: SMITS, PETRUS JACOBUS, UIT NIJMEGEN - Specimen juridicum inaugurale de juribus feminarum [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
51020: SMITS, DIRK - De Rottestroom. Rotterdam, Losel e.a., 1750.
50805: "SMITS-CIGGAAR, A.J.;" - Onder de Ciggaar-en heb je lichte en zware, gekke en rare. Een verhaal over het geslacht Ciggaar, z.pl. 1985, 178 pag., geïll. Met losse stamreeks Segar/Segaar/Ciggaar in lichtdruk.
8855: [LINDO, MARK PRAGER] PS. DE OUDE HEER SMITS - Brieven en uitboezemingen van Den Ouden Heer Smits. Arnhem, D.A. Thieme, [1854].
34949: SMITZ, PETRUS JOANNES ANTONIUS, UIT EINDHOVEN - Specimen juridicum inaugurale continens quaedam de collatione bonorum Leiden C.C. van der Hoek 1851
51767: SMULDERS, C.M., - Geschiedenis en verklaring van het tractaat van 17 maart 1824 te Londen gesloten tusschen Nederland en Groot Britannie, ter regeling van de wederzijdsche belangen en regten in Oost-Indie, Utrecht 1856, 174 pag.
34261: SMULDERS, AUGUSTUS MAXIMILIANUS GERARDUS, UIT SOERABAYA - Dissertatio juridica scaevolae quantum in pandectis superest [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1840
35657: SNEL, JAN JACOB , UIT HARDERWIJK - De ondergang der miltvuurbacillen in de long Utrecht Bosch 1901
35689: SNELLEN, K. , UIT ZEIST - Over abnormale ontwikkeling van het systema uro-genitale ... Zeisrt J.W.Eversz. 1865
32030: SNEYDERS DE VOGEL, K. - Enige opmerkingen over de kennis der oudheid in de Middeleeuwen. Groningen J.B. Wolters 1920
34791: SNIJDER VAN WISSEKERKE, , 523, WILLEM JAN GEORGE , UIT MIDDELBURG - Privilegien in het stuk van belastingen Leiden Brill 1880
32696: SNOEK NIJSINGH, ANDRIES, UIT WIJK (DRENTHE) - Specimen juridicum inaugurale, initia sistens collationis codicem napoleonem inter et exemplum codicis belgici [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1821
8179: SNOEP, D.P. [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - Praal en propaganda. Triumfalia in de Noordelijke Nederlanden in de 16e en 17e eeuw. Pomp and propaganda, pageantry in the Northern Netherlands in the 16th and 17th century, diss., Alphen a/d Rijn 1975, geb., oblong, 186 p., geïll.
31782: SNOUCK HURGRONJE, WILLEM JOHAN, UIT MIDDELBURG - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1879
35341: SNOUCK HURGRONJE, W. H. - Prent op de promotie van Mr W.H. Snouck Hurgronje Leiden Somerwil 1875
40545: SNOUCK HURGRONJE, A.I., - Godsdienstige opwekking aan de Nederduitsche Herv. Gemeente te Middelburg bij het openen der nieuwe haven op den 9-8-1817, Middelburg 1817, 8+38 pag., origineel sierpapieren omslag.
4707: SNOUCK HURGRONJE, A.W.J. - Genealogie der familie Snouck Hurgronje. [Venlo 1924], 69 p., geb.
32712: SNOUCK HURGRONJE, WILLEM HENDRIK, UIT MIDDELBURG - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1875
20023: SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, W. - De grafboeken der Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage. Overdruk en fotokopieën van een aantal vervolgartikelen uit De Wapenheraut 1909, 1910, 1911 en 1914. Gebonden in linnen band. Met naamregisters.
18204: SOEK, ARNOLDUS - De vrugt van ledige uuren. Leiden, P. Pluygers, 1786 [1 van 2 delen]
30659: SOER, I.J. E.A. - Jacobus van Liender, Pieter, Jan van Liender, Paul van Liender, en de stad Utrecht. Topografische tekenaars uit de 18de eeuw, Utrecht [ 1978 ]. 148 pag., geïll. Met het 33, 441, .
23181: SOEREN, VAN - Aquarel met twee paardenhoofden, gesigneerd G.J. van Soeren (1859-1888), 36x27 cm.
34127: SOETBROOD PICCARDT, RIXTINUS ARNOLDUS, UIT LEIDEN - Disquisitio ethico-theologica de legislationis mosaicae indole morali [...] Utrecht C. Bielevelt 1841
42232: SOETEBOOM, H. - Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland. 2 delen, Amsterdam, v. Koppenol, 1702.
58699: "SOETER, H., E.A.;" - Gymnastiek. Practische handleiding voor vrij-orde-halter- en staafoefeningen ten dienste van scholen en huisgezinnen. Groningen 1883, 260 pag. + 14 platen, geb.
42556: SOLINGEN, CORNELIS - Manuale operatien der chirurgie, beneffens het ampt en pligt der vroedvrouwen, midsgaders besondere aenmerkingen de vrouwen en kinderen betreffende. Amsterdam, J. Bouman, 1684.
2441: SOMEREN, J.F. VAN - Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders. Vervolg op Mullers Catalogus van 7000 portretten van Nederlanders. 3 dln. Amsterdam 1888-1891, 243+809 p.
18206: SOMEREN, REIJER HENDRIK VAN - De St Elizabeths nacht, Ao 1421. Dichtstuk in drie zangen. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1841.
57377: SOMMEREN-VERPLOEGEN, T. EN G. VAN, - Genealogie van de familie Verploegen, Ben. Leeuwen 2007, 260 pag., geïll.
18208: SOMON, J. - 30 Januarij 1848. Tweede eeuwfeest van Nederlands bevrijding. Den Haag, 1848.
18210: SOMON, J. - 4 april 1849. Treurgalm bij de plegtige ter aarde bestelling van [...] Willem II. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1849.
18212: SOMON, J. - Goede vrijdag. Christelijke ontboezeming. [z.p.], [z.n.], [z.j.].
63623: C. VAN SON - Plaatjes-Album Vaderlandsche Historie
22367: SON, VAN, AMSTERDAM - Uitnodiging tot het bijwonen van de begrafenis van Ds Thomas van Son, op 25-1-1737 in de Noorderkerk te Amsterdam, 1 blad, 4° oblong, gedrukt.
34697: SON, HENRICUS STEPHANUS VAN , UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen juris publici belgici inaugurale de natura et indole curiae Hollandicae (vulgo het Hof van Holland) Leiden Luchtmans 1783
34877: SON, PETRUS VAN, UIT RAAMSDONK - Theses juridicae inauguralis quas annuente summo numine [....] Leiden M. Cyfveer 1799
38119: SON, C. VAN - Plaatjes- Album Vaderlandsche historie Serie I, Rotterdam ( Zuid- Hollandsche koffie- en thee handel ) 1926, 29 pag.
18213: SON, J.M. - Hulde aan [...] den koning en de koningin der Nederlanden. 1839 - 1864. Utrecht, A. van Dorsten Jr., 1864.
33000: SONSBEECK, HERMANNUS VAN, UIT ZWOLLE - Disputatio juridica ad locum codicis civilis de communione inter coniuges [...] Groningen J. Römelingh 1817
32052: SONSBEECK, BERNARDUS JOSEPHUS BALTHAZAR VAN, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis de munere judicis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1845
32018: SONSBEECK, P.W.H. VAN - De woeker in betrekking tot staatshuishoudkunde en wetgeving : eene akademische proeve. 's-Gravenhage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen 1849.
22511: SONSBEECK, VAN - Een vijftal krantenknipsels, een geboortekaartje en aantekeningen in handschrift betr. leden van de familie Van Sonsbeeck, jaren ‘70 en ‘80 van de 20e eeuw.
7092: "[BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; SOPHOCLES" - De dood van Edipus, treurspel. Vertaald uit het Grieks door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1789.
18214: "SORGEN, PHILIPPUS VAN; JOANNES KLOECK" - Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Philippus van Sorgen en verscheide andere zang-lievers. Den laatsten druk vermeerdert met een aenhangzel van verscheide gezangen van dezelfde materie. 2 delen. Utrecht, Jacob van Poolsum, [eerste helft 18e eeuw]. [Gebonden met:] Eedische verlustingen, of Geestelyke gezangen en lofzangen op verscheyden voorvallen en gelegentheden, t'zamengesteld, en ten dienst der zanglievende in 't ligt gebragt. 7e druk, vermeerdert met een aanhangsel. 2 delen. Utrecht,
64417: SORIOUS, ISAAC (FL. 1672-1676) - Vreeswyk of de Vaart by Vianen.
64416: SORIOUS, ISAAC (FL. 1672-1676) - Nichtevecht.
64414: SORIOUS, ISAAC (FL. 1672-1676) - Abcoude.
64415: SORIOUS, ISAAC (FL. 1672-1676) - De Schans aen Iutfaes.
31594: SOUTENDAM, JANUS, UIT DELFT - Specimen iuridicum inaugurale de P. Iuventio Celso icto [...] Leiden Jac. Hazenberg en zoon 1854
23895: SOUTENDAM, J. - Inventaris der charters en privilegien berustende op het archief der gemeente Delft ( 1246-1594 ) Delft 1860, 46 pag.
2443: SOUTENDAM, J. - Mededeelingen uit het archief der stad Delft. Delft 1862, 172 p.
51080: SPAAN, GERARD VAN - Beschryvinge der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen, 3e druk, vermeerdert (...) en met de plattegront der stad van den jaren 1488 verciert. Rotterdam, Losel, 1738.
18003: "S.C. (VERT.); FRIEDRICH SPACH" - Koketterie en liefde. Tooneelspel (in drie bedrijven). Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Abraham Mars, 1814.
43467: SPAEN, W.A. VAN - Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland, deel II, Utrecht 1802, 279+109 pag., origineel blauw kartonnen band.
51036: SPALLANZANI, LAZARE - Voyages dans les deux Siciles et dans quelques parties des Appennins. 4 volumes, Bern, Haller, 1795-1796.
24829: SPALLANZANI, ABT LAZZARO - Proefneemingen over de spysverteering van den mensch en van onderscheiden soorten van dieren. Rotterdam, Arrenberg, 1786.
33020: SPANDAW, GEORGIUS JANUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de statu personae, maiorennibus iure gallico tributo, post promulgatum novum codicem belgicum non tollendo, sed lege transitoria ipsis confirmando [...] Groningen J. Oomkens 1826
18221: SPANDAW, HAJO ALBERT - De vrouwen, in 4 zangen. 2e druk. Groningen, Wijbe Wouters, 1819.
32456: SPANGENBERG, GEORG AUGUST - Commentatio iuridica de muliere ob testium solemnitatem testimonii ferundi in codicillis experte [...] Göttingen Schultz 1770
42399: [LENFANT, JACQUES], VERT. FRIEDR. SPANHEIM - Histoire de la papesse Jeanne, fidelement tiree de la dissertation Latine de mr. de Spanheim. 2e ed., 2 volumes, 's-Gravenhage, H. Scheurleer, 1720.
42832: SPANHEMIUS, F. / J.G. GRAEVIUS / J. PERIZONIUS / P. FRANCIUS - Justa parentalia, quae Magnae Britanniae Reginae Mariae (...) F. Spanhemius, J.G. Graevius, J. Perizonius, P. Francius orationibus solemniter recitatis persolverunt. Leipzig, Gleditschium, 1695.
36089: SPARNAAIJ, LEONARDUS JACOMINUS, UIT GOUDA - Landbouwpacht. Ie deel: Historisch en beschrijvend gedeelte Gouda Koch & Knuttel 1903
19091: SPARWOUDE, CLARA VAN - [Bundel van een aantal gefotokopieerde artikelen, 20e eeuw, betreffende Clara van Sparwoude en haar omstreden nalatenschap.]
18231: SPATZIER, ANTHONY - Dankërkenttenisse aan alle heeren voorstanders, kunstkenners, en liefhebbers der tooneel-poëzy. [Rotterdam], [z.n.], [1776].
60999: C. SPECHT - Kort begryp van Duitsland, de drie Ryx Collegien, in hunne wapens en zittingen, kreits verdelingen en aantekeningen.
61118: "SPECHT, C; K. VAN JAGEN; J. REELAND" - Namen en wapenen der Edd: Achtbaare Heeren Raaden in de Vroedschap der Stad 261, 145, , zedert den jaare 1618 (...).
31095: SPECHT - Getypte genealogie, gepagineerd 35 t/m 53, in omslag.
47299: SPEE, A.F. GRAF VON, - Ahnen und nachkommen der Franz Anton Reichsgraf von Spee 1781-1839, Limburg 1961, 80 pag. + 6 losse bijlagen.
54129: SPEE VAN LANGENFELD, F. - Waer-borg om geen quaed hals-gerecht te doen. Dat is een boek vertoonende hoemen tegen de toovenaers procedeert [...] beschreven door een Roomsch godt-geleerde [= Friedrich Spee von Langenfeld], vertaelt door N.B.A. [= N. Borremans]. Met een voor-rede van het wegen der toovenaers tot Oudewater. Amsterdam, Jan Hendriksz en Jan Rieuwertsz, 1657, [colophon: J. de Jonge 1657].
33945: SPEELMAN, CORNELIUS JACOBUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de pignore Tacito [...] Leiden Abraham Kallewier 1763
40043: SPEET, L., - Handel en Nijverheid in Noord- Hollands Noorderkwartier voorheen en thans, Alkmaar 1924, 120 pag., geïll.
31612: SPELT, EMMERICUS CAREL VAN DER , UIT STEENBERGEN - Stellingen [...] Leiden W.T. Werst 1874
59753: SPELTZ, ALEXANDER - Das Empire-Ornament. Nach Originalgegenständen und Quellenwerken aus der Empirezeit. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig, 1913.
31956: SPENGLER, JOHAN ALBERT, UIT WASSENAAR - De Nederlandsche Oost-indische bezittingen onder het bestuur van [...] Van der Capellen. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1863
40849: SPIEGEL, L.P. V.D. - Verhandeling over den oorsprong en de historie der vaderlandsche rechten, inzonderheid van Holland en Zeeland, Goes, Huysman, 1769, 12+138 pag., zonder omslag.
18240: SPIEKER, C.W. - Sophia Overveld, of Het huishoudelijk meisje, eene leerzame familiegeschiedenis voor jonge dochters van alle standen. Vrij gevolgd naar 't Hoogduitsch. 2e druk. Haarlem, Wed. A. Loosjes, Pz., 1818.
54134: SPIERENBURG, PIETER C. - Judicial violence in the Dutch Republic. Corporal punishment, executions and torture in Amsterdam 1650-1750. Amsterdam, 1978 [dissertatie].
35359: SPIERING, C.J.A. - Prent voor de promotie van Mr C.J.A.Spiering, naar ontwerp van Anth. Grolman. Utrecht 1875
51605: SPIERINGS, C.N., - De waterkeringszorg in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, z.pl., 1998, 334 pag., geíll. [dissertatie met stellingen].
60555: SPIERS, RICHARD PHENÉ (LONDON 1838-1916) - Old London, 1884
4581: SPIJKER, H.J. - Naamlijst der afstammelingen van De Ruiter. Behoorende bij `Het leven van De Ruiter' door Gerard Brandt, opnieuw uitgegeven. Dordrecht 1835-1837, 13 p.
33126: SPILL, FOEKO WICHERS TER, UIT SAPPEMEER - Het algemeen strafminimum volgens het Wetboek van Strafrecht. Proefschrift [...] Alkmaar Herm. Coster & Zoon 1887
61409: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Huis Appelenburg in de Nederbetuw. 1732.
61515: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Heiligenberg van eene andere zijde
61503: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Maas Poort te Graave van binnen. 1732
61401: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Loevestein / Loevestein van de Rivier de Waal te zien.
61471: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Zonnemare. 1745.
61473: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Overblyfsels van 't Kasteel Zandenburg. 1743.
61281: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Overblyfsels van het Huis te Oosterstein. 1745.
61329: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Baarland te zien na de Vaate. 1745. / Het Huis te Baarland van vooren. 1745.
61525: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Eemnes binnens Dijks. / Het Dorp Eemnes buitens Dijks.
61531: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kappel te Darthuizen
61681: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Albrechtsberg bij Bloemendaal. 1746. / Kerk te Bloemendaal. 1746.
61533: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Bunschoten. / Het Dorp Bunschoten van eene andere zijde.
61551: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Weerdestein
61561: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Voorn, van ter zijde. / De Ridder Hofstad Voorn, van voren.
61501: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 's Hertogen Toren in 't Land van Kuik. 1739
61499: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Kasteel Makken in 't Land van Kuik. 1739
61497: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Kasteel en Stad Ravenstein. / Kerk te Ravenstein. 1742
61495: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Overblijfsels van een Ouden Toren te Steenbergen. 1740
61537: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Amelisweerd, so als het zig vertoonde in 't jaar 1672, toen genoemd Groenewoude
61539: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Beverweerd. / Het Huis Beverweerd van een anderen kant.
61545: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Wijnestein
61535: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Blaauw Kapel op Utrecht ziende. / De Blaauw Kapel.
61529: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Doorn. / Het Huis Doorn.
61505: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Kerkje te Keulhorst
61543: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Benskooper Poort te IJsselstein.
61491: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Kerk te Woudrichem. 1732.
61493: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Willem Stad uit Zee te zien 1743.
61275: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Slot Popkensburg van vooren. 1743. / Het Slot Popkensburg van agteren, 1743.
61279: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Toren van Oostkapelle met het Heeren-Huis. 1745. / Het Dorp Oostkapelle en 't Huis in 't verschiet. 1745.
61547: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Hof Ter Wey bij Utrecht
61549: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Werkhoven
61287: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp 't Nieuwland op St. Joosland. 1745.
61283: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Oosterland. 1745.
61285: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) - Het Dorp Noordwelle. 1745.
61277: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Oudelande. 1745.
61293: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Meliskerke. 1745.
61295: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Hof te St. Maartensdyk van buiten. 1743. / Het Hof te St. Maartensdyk van binnen op de Stads Toren te zien. 1743.
61297: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Heerlykheid Mariekerke. 1745.
61289: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Nieuwekerk in Duiveland. 1745. / Het Dorp Ouderkerk. 1745.
61291: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Meliskerke. 1745. / Het Huis te Meliskerke van de andere zyde. 1745.
61299: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Kerkwerve in Schouwe. 1745.
61301: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - De kerk en Stadhuis te Hulst. 1739.
61303: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Kasteel van der Hooge van agteren. 1743.
61309: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Slot en Dorp Haamstede van buiten. 1745. / Het Dorp Haamstede van binnen. 1745.
61311: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Slot Haamstede en 't Dorp in 't Verschiet. 1743. / Het Slot Kraystein in de Heerlykheid Burg. 1743.
61305: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Kasteel van der Hooge van vooren. 1743. / Het Kasteel van der Hooge van agteren. 1743.
61307: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Kerk te 's Heer Jansland. 1745.
61313: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Slot Oostende te Goes. 1743.
61315: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Kerk te Ellewoutsdyk. 1743.
61317: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Hof van den Hr. van Domburg en de Toren van Domburg in 't Verschiet. 1743.
61319: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Overgebleven Muurwerk van de Kerk van Buttingen. 1743.
61321: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Bruinisse. 1745.
61323: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Overblyfzels van Looperskapelle en Brouwershaven in 't Verschiet. 1745.
61325: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - 't Steedje Biervliet. 1739.
61327: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Baarland te zien na de Vaate. 1745.
61371: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - 't Huis Holthuizen bij Deventer. 1744. / 't Huis Holthuizen.
61331: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Steedje Arnemuiden in Walcheren. 1745.
61333: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Baarland van agteren. 1745.
61335: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Baarland van agteren. 1745. / Het Huis te Baarland van ter Zyde.
61337: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - Raadhuis en der Gedeputeerde Kamer te Zutphen.
61339: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - Groote Kerk te Zutphen 1744.
61341: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - Gezigt op de Wal te Zutphen 1744.
61343: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - De Droogenaps Tooren te Zutphen aan de Wal te zien. 1744.
61507: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Kamerik
61273: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis de Pottere. 1745.
61363: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Voorburgt van Loevestein.
61357: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Wimel of Windmolen Poort te Nymegen 1732.
61359: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Wimel of Windmolen Poort te Nymegen 1732. / Wimel Poort van de andere zyde.
61361: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - 't Dorp Netterden in s'Heerenberg. 1743
61367: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - Markt te Lochem. 1743
61369: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - 't Dorp Keppel buiten. 1743
61375: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - Het Amptmans Huis te Tiel.
61373: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - 't Huis het Velde bij Voorst. 1743
61555: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk te Vuursche
61377: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - Tiel. 1742 / Westluidensche Poort te Tiel. 1737
61379: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - 't Hof ter Burg. 1743.
61381: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - 't Huis Slangenburg bij Deutichem van agteren.
61383: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - 't Huis de Park bij Arnhem. 1744. / 't Huis de Park.
61385: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Kasteel Oyen in 't Ampt van tussechen Maas en Waal. 1732. / 't Kasteel Oyen.
61389: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - 't Huis Woldenburg bij Netterden. 1743
61589: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Snavelenburg, bij Maarsen.
61591: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Riddermaatig Huis Rijsenburg
61399: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - 't Huis de Voorst bij Zutphen. 1743.
61395: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Dorp Winsen in 't Rijk van Nijmegen. 1732.
61397: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - 't Huis het Wilt bij Gendringen.
61405: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - 't Huis Amssen bij Lochem. 1743
61407: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Huis Appelenburg in de Nederbetuw. 1732.
61413: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - 't Kasteel te Borkelo. / 't Kasteel te Borkelo. 1743
61411: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - St. Nikolaas Kerk te Arnhem. 1742
61417: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - Groote en Gast Huis Kerk te Doesburg. 1743
61419: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - De Stad Doesburg te zien van den IJssel. 1743 / Groote en Gast Huis Kerk te Doesburg. 1743
61421: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - 't Kasteel Doornweerd van vooren. 1744.
61423: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - 't Dorp Ellekom 1743.
61425: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - 't Huis Enghuizen bij Hummel. 1743
61427: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - 't Dorp Etten bij Gendringen. 1743
61429: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - 't Slot te 's Heerenberg. 1743
61431: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - Kerk en Kasteel te 's Heerenberg. 1743
61433: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Kasteel van Hedel in de Bommeler waard. 1738. / 't Kasteel van Hedel.
61435: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - 't Huis Holthuizen bij Deventer.1744. / 't Huis Holthuizen.
61479: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Toren van Westen-Schouwen 1743.
61475: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Kasteel te Wester-Souburg. 1743. / De Kerk te Wester-Souburg. 1743.
61477: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Kerk te Westkapelle. 1743. / De Hof van den Hr. van Domburg en de Toren van Domburg in 't Verschiet. 1743.
61483: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Gezigt langs het Wagthuis de Nollen op Vlissingen. 1743. / Gezigt op de Nollen en Vlissingen van een andere kant. 1743.
61597: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk te Overlangbroek
61595: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Plettenborg
61593: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Remerstein
61599: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis de Vliet, van agteren.
61601: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk te Odijk
61609: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp den Berg
61607: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Nederlangbroek
61603: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Nieuwenstein
61605: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis de Ness
61611: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Moersbergen
61613: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Martensdijk
61623: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Lopik
61629: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Stad Montfoort van eene andere zijde.
61627: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Leusden
61625: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - Nieuw Loosdrecht. 1739.
61633: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - Oud Loosdrecht. 1739. / Nieuw Loosdrecht. 1739.
61631: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Kokkenge, langs de Lange Vlietsche Vaart te zien / Het Dorp Kokkenge, langs de Bijleveldsche Vaart te zien
61635: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Rynestein / De Ridder Hofstad Rynenburg
61639: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis te Doorne. / 't Oude Huis te Doorne. 1738
61637: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Kapel te Vlierden bij Doorne. 1738.
61645: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Kasteel Makken in 't Land van Kuik. 1739
61643: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Dorp Kuik. 1737.
61647: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Zeddamsche Poort te 's Heerenberg. 1743
61651: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Homburger Poort te Deutichem
61649: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Kerk te Deutichem. 1743
61657: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Holthuizen bij Deventer. 1744.
61673: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Eeze bij Almen. 1743.
61679: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Lustplaats Elswout bij Overveen. 1746. / De Ingang van Elswout. 1746.
61675: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Baarland van vooren. 1745.
61677: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - 't Huis Oud Alkemade, van agteren. 1730.
61683: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Kerk te Nieuwbokswoude. 1726. / 't Dorp Hauwert. 1726.
61685: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Berkenrode, buiten Haarlem. 1752.
61687: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Eeze bij Almen. 1743.
61689: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Baarland van ter Zijde
61691: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Kerk van Watweide 1726.
61695: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Woldenburg bij Netterden. 1743.
61693: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - 't Huis Ter Does onder Leiderdorp 1730.
61517: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Hardenbroek
61513: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Hinderstein
61559: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Vreedeland, langs de Vegt te zien.
61557: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Vreeswijk of de Vaart. / Het Dorp Vreeswijk, op Vianen ziende.
64731: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER EVERDINGEN, ALLAERT VAN (1621-1675) - Twelve landscapes [The twelve months]. Twaalf maanden van het jaar.
61487: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - Stadhuis en Markt te Sluis. 1739 / Kasteel te Sluis na eene oude Schilderij op 't Kasteel.
61485: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - Kasteel te Sluis na eene oude Schilderij op 't Kasteel.
61519: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Hagestein. / Het Dorp Hagestein van eene andere zijde.
61521: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Groenestein
61655: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Holthuizen
61523: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Den Eyk
61527: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Draakenburg bij Eemnes
61509: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Jaarsveld, van de Overzijde der Lek te zien. 1750.
61641: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - Binnen Plein van 't Kasteel. 1730.
61581: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Hieronimus School en Kerk te Utrecht
61579: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad de Vliet
61585: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Kerkje van S. Paulus Abdy te Utrecht
61583: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Stads Ambachts Kinderhuis te Utrecht
15868: SPILMAN, HENDRIK EN CORNELIS VAN NOORDE - Aangenaame gezichten in de vermakelyke landsdouwen van Haarlem, nieuwlings naar ‘t leeven getekend door de beroemde konstenaars H. Spilman en C. v. Noorde, nevens eene afbeelding van het laatst aangelegde bosch in het Haarlemsche Hout. [met ‘Vervolg ...’ en ‘Tweede Vervolg ...’]. Haarlem: J. Bosch, 1761-1763.
61541: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Zegveld
61587: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Stormdijk
61653: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Huis Appelenburg in de Nederbetuw. 1732.
61553: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Stede Beverwijk. 1740. / Wijk op Zee. 1740.
61489: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Renesse. 1745.
61403: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1785) - 't Huis Eeze bij Almen. 1743.
61481: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Watervliet. 1743.
18245: SPINDLER, CARL - De jezuit, een zedekundig tafereel uit den aanvang der achttiende eeuw. Vertaald uit het Duits. Erven François Bohn, 1829. [2 delen]
18247: SPINDLER, CARL - De invalide. Historisch-romantische tafereelen uit lateren tijd. Vertaald uit het Duits. Haarlem, Wed. A. Loosjes, Pz., 1832. [2 van 3 delen]
18252: SPINRAG - Spinrag. Een verhaal door de Schrijfster van 'Een naam'. Utrecht, B. Brugsma Az., 1884.
32778: SPITS, FEIJE CORNELIS, UIT ROTTERDAM - De metamorfose van de oorlog in de achttiende en negentiende eeuw. Tien historische studies over oorlog, strategie en legervorming. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1971
6111: SPITZNER, W. - Familiengeschichte Spitzner Heft 1. Wappenbuch der Spitzner, Ettlingen 1960, 28 p., geïll.
32688: SPOELDER CORN.FIL., CORNELIS, UIT HAARLEM - De Sophoclis indagatorum fragmentis papyraceis. Specimen litterarium inaugurale [...] Haarlem Erven Loosjes 1918
4739: SPOHR, O. - Die Nachfahren des Ratsbaders und Chirurgus Christoph Spohr in Ulfeld an der Leine (1604-1679). Leipzig 1926, 72 p., met enkele zeer grote tabellen.
2451: SPOHR, OSWALD (UITG.) - Praktikum für Familienforscher. 2 dln. (met in ieder deel 10 `Hefte'). Leipzig 1925-1929. Geb., ca. 400 p.
54139: SPOORS, JACOB - "Rapport van Jacob Spoors, als fiscaal van den hoogen zee-krygsraad, omtrend het gedrag van den capitein Engelbertus Lucas en verdere commandanten der schepen behoord hebbende tot het esquader in den jaare 1796 naar de Oost-Indien gedestineerd; benevens de resolutie en sententie ten deze door den hoogen zee krygsraad genomen en geslagen. Den Haag, land-drukkerij, 1798."
18255: SPRENGER VAN EIJK, JACOBUS PETRUS - De Fakkel, of Bijdragen tot de kennis van het ware, schoone en goede. 3e jaargang. Rotterdam, Mensing en Van Westreenen, 1827.
32754: SPRENGER VAN EYK, PETRUS GERARDUS QUIRINUS, UIT ZEGVELD - Disputatio juridica inauguralis pro judicio juratorum, praecipue de utilitate et de bono publico, quod hoc judicio inest [...] Leiden J.J. Thyssens en Zoon 1821
42512: SPRENGER VAN EIJK, P.G.Q. - Geschiedenis en merkwaardigheden der stad Vlaardingen. Rotterdam, Allart, 1832.
32672: SPRENGER, GERARD JACOB, UIT MIDDELBURG - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1902
26523: SPRINGER, L.A. - De Haarlemmerhout van 1583-1896, Haarlem 1896, 56 pag., geïll.
18256: SPRONG, H. VAN DER - De bloemkrans, of De minnaar in den boom. Blijspel in een bedrijf. Rotterdam, Mensing en Van Westreenen, 1836.
64419: SPRUYT, PHILIP (1727-1801) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - Pro Christo Patiuntur [Martyrdom of St. John].
5571: SPWEELZIEK, JAN (RED.) - Noe moi’s effen luusteren. Jan Haverkamp blikt terug, Twello 1993, 80 p., geïll.
19513: STAARMANN - Het geslacht der Staarmans, van Duitsland naar Slagharen.
54432: STAATS EVERS, J.W. - Lijfstraffelijke regtspleging in Gelderland, of belangrijke strafzaken van 1811 tot 1859 aldaar voorgekomen. Arnhem, D.A. Thieme, 1859.
41443: STAATS EVERS, J.W. - Het St. Caecilia-concert te Arnhem, opgericht in 1591, uit het archief beschreven. Arnhem 1874, 104 pag., fraai gelithografeerd omslag.
54494: STAATS EVERS, J.W. - Bijdrage tot de geschiedenis der regtspleging in Gelderland, bijzonder te Arnhem. Arnhem, 1865.
42136: STADEN, H. [= H. STADE] - [Beschrijvinghe van America, wiens inwoonders wildt, naeckt, seer godloos ende wreede menschen-eters zijn]. Utrecht, v. Poolsum, 1685.
56011: STAEHELIN, W.R., - Wappenbuch der Stadt Basel.
55643: STAEL, J. VAN DER - Aen de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt. [Gorinchem, 1689].
34372: STAETSIUS VRIESENDORP JR, JACOBUS, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de apocha oneratoria, vulgo dicta congnoscement [...] Dordrecht Blussé en Comp. 1835
6529: STAHL, B. - Adel und Volk im Florentiner Dugento. Keulen/Graz 1965. Ing., geïll., 198 p.
27501: STAHLIN, AGNES - Gelegenheitsgedichte Leichenpredigten und Nachrufe im Besitz der Universitätsbibliothek Erlangen. Verzeichnis 1518-1945, Teil I: Alphabet der betroffenen Personen. Erlangen 1978, 206 pag., ill.
41113: STAL, KEES - Den Haag in kaart gebracht, 750 jaar groei in plattegronden uit het Gemeentearchief, 's-Gravenhage 1998, 160 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
6119: STALINS, BARON - Origine et histoire de la famille Stalins de Flandre, depuis le XIIe siècle et du Briquet héraldique, dit de Bourgogne ou Fusil de la Toison d’Or, Gent/Parijs 1939, 254 p., geïll. Met: Dezelfde, Histoire, généalogie et alliances des Stalins de Flandre, depuis le XVIe siècle et quelques considérationss sur le Briquet héraldique dit Briquet de Bourgogne ou Fusil de la Toison d’Or, Gent/Parijs 1945, 292 p., geïll. En met: Dezelfde, Quelques considérations ssr le Briquet héraldique dit Briquet de Bo
54054: STALLINGA, ROLF - Salvador uit gevang: toegejuicht door duizenden. [Artikel in Haarlems Dagblad 2-12-1972, gehele pagina, geillustreerd].

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur

3/9