Antiquariaat A.G. van der Steur
Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem, The Netherlands, Tel.: +31 (0)23 5311470 | Fax: +31 (0)23 5420670            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
44515: - "MILITARIA; HEINRICH; KAAPSTAD; SINT HELENA--- Album amicorum van de Duitse legerofficier Carl Gottlieb Heinrich, lopend over de jaren 1802-1818. Oblong boekje in geheel leren band met ca. 90 inschrijvingen, waaronder 16 aquarellen en 4 tekeningen en 2 geborduurde bladen. Voor- en achterkant liggen los. Manuscript."
37007: - Verslag van de commissie belast met onderzoek naar maatregelen tot verbetering van het Noordzeekanaal, van de K. v. K. te Amsterdam, Amsterdam 1895, ca. 70 pag., met uitslaande kaarten en tabellen. ( omslag beschadigd )
37008: - Het Geestmerambacht. Rapport over de oorzaken van de ongunstige economische toestand in de tuinbouwgebied, 's- Gravenhage 1955, 201 pag., geïll.
37066: - Catalogus van het West- Friesch museum te Hoorn, tweede gedeelte, Hoorn 1898, 234 pag.
37077: - Naamregister der Hervormde predikanten in het Koningrijk der Nederlanden en deszelfs Oost- en West Indische bezittingen, ´s-Gravenhage 1847, 1850, 1859, 1861 en 1864, ca. 250 pag. per deeltje, gebonden in half linnen, prijs per deel 50 euro.
37078: - Naamregister der predikanten, zo van de Nederduitse als Walsche en Engelsche kerken... in de 7 provincien van Nederland, 's-Gravenhage, 1788, 231 + (5) pag., in perkamenten omslag.
37079: - Naamregister der predikanten, met deszelfs stand- plaatzen... onder het gebied van de 7 Vereenigde Nederlandsche provintien.... ende in de Oost- en West-Indien, Amsterdam 1718, 120 pag., in perkamenten omslag.
37147: - Natuurlyk toverboek behelzende de verbaazendste geheimen van natuur en konst, deel I - IV in twee half linnenbanden, Amsterdam/ Harlingen, Allart/ v.d. Plaats, 1791, 174 + 104 + 159 + 176 pag.
37150: - De roode duivel in den gezelligen kring, of Bosco voor iedereen verklaard en navolgbaar gemaakt. Gouda [ 1861 ], 176 pag., geb. in half linnen.
37439: [ MIERAS, J.P. ] - Album amicorum J.P. Mieras, Amsterdam 1958, 142 pag., geïll.
37209: - Stamboom [ = parenteel ] Jan van Styrum en Johanna Anna van Vollenhoven, z.pl., juni 2002, 8 pag.
37250: - Rapport omtrent de sociaal- economische en sociale- geografische structuren der gemeenten Westbroek en Achttienhoven, Utrecht, P.P.D. 1947, 14 pag. + bijlagen.
37251: - Verslag streekonderzoek Lopikerwaard, uitg. Rijkslandbouwconsulentschap voor Utrecht 1959, 97 pag.
37299: - Brussel, breken, bouwen. Architectuur en stadsverfraaiing 1780-1914, Brussel 1979, 304 pag., geïll.
37279: - De staats- hoofden der wereld. Een populair biografische beschrijving van alle tegenwoordig levende keizers, koningen en koninginnen van de wereld en hunne families, 2 delen, Rotterdam 1902- 1903, 363 pag., geb. in twee linnen banden met jugendstil versiering, goed exemplaar.
37293: - "A.D.N. van Gendt. Architect Amsterdam. Bankgebouwen winkel- en kantoorgebouwen, hotels, restaurants, woonhuizen, villa""s, utiliteitsgebouwen, Bussum, G. Schueler, 1916, 15 pag. tekst en 123 platen [ deel uit de serie Bibliotheek voor Hollandsche Architectuur ]."
37294: - De Sluitsteen, jaarboek 1997. Uitg, Cuypersgenootschap, 80 en 85 pag., geïll.
8880: [LOOSJES PZ, ADRIAAN] - M. Junius Brutus. [Haarlem], [A. Loosjes Pz.], [1798].
37422: - Facetiae facetiarum, hoc est- Ioco- seriorum fasciculus novus, Pathopoli, G. Severum [ = Leiden, Phil. de Croy ], 1645, 12o, ( 4 ) + 595 + ( 1 ) pag., 19e eeuws half leer ( aan onderzijde band: J.F. Boersema ).
37527: - De costuumverzameling in het Centraal Museum 1750 - 1930. Gids en catalogus, Utrecht 1947, 63 pag., geïll. Met: map met 16 foto's.
37546: [ANWAND, OSKAR] - Der Handschuh. Ein Vademecum für Menschen von Geschmack, Berlin, Schaefer 1914, 96 pag., hard back. Bound in (imitation?) glove-leather. Stamp on back cover: M. Laimböck, Amsterdam.
37558: - Kijkjes in de werkplaatsen der N.V. Meubelfabriek v/h C.H. Eckhart, pp 353-362 in Huis Oud & Nieuw 1905, geïll.
37592: [ DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ, H.J. DE ] - Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende Gedenkpenningen [ Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden Steenen ], 2 delen, 's- Gravenhage 1903 -1906, 298 + 308 pag., geïll. met 43 platen in lichtdruk.
37795: - Onder Neerlands vlag. Album ter herdenking van het 25 jarig bestaan van den Nederlandschen Militairen Bond 1874- 1899, Amsterdam 1899, groot 4o, 184 pag., geïll.,geb. Mooi exemplaar.
29041: - Tentoonstelling van werken van Vincent van Gogh. Stedelijk Museum Amsterdam ( ...) Kröller-Muller Stichting, 's-Gravenhage, 1930, 84 pag., geïll.
29055: - Charles Howard Hodges, portretschilder in Holland, Haarlem, Frans Halsmuseum, 1982, 20 pag., geïll.
28580: - Vleuten- De Meern in 1832. Grondgebruik en eigendom. 2 delen : Tekst en kaarten [ kadastrale atlas provincie Utrecht 10 ] 170 + 34 kaarten.
28623: - Het oud archief der stad Schoonhoven, extract V.R.O.A. 1918, pp. 798-876.
28625: - Het archief van het kapittel van de proven van Heusden, extract V.R.O.A. 1926, pp. 257-440.
28628: - Het archief der heerlijkheid Alblasserdam, extract V.R.O.A. 1921, pp. 305-336.
28630: - Het archief van het hoogheemraadschap De Krimpenerwaard, extract V.R.O.A. 1926, pp. 563-624.
28631: - De oude archieven berustende ten gemeentehuize te Leimuiden, extract V.R.O.A. 1921, pp. 449-497.
28633: - Registerlijst van het fragment cartularium van het klooster Belheem te Zwolle, extract V.R.O.A. 1925, pp. 541-602.
28634: - De archieven der notarissen die op het tegenwoordig grondgebied der gemeente Rotterdam gefungeerd hebben, 1585-1811, extract V.R.O.A. 1919, pp. 367-624.
28635: - Het archief van de abdij te Loosduinen, extract V.R.O.A. 1916, pp. 176-208.
28638: - De oude archieven van de gemeente en den polder Sliedrecht, extract V.R.O.A. 1923, pp. 307-375.
28639: - Archieven van te 's-Gravenhage geresideerd hebbende notarissen 1597-1842, extract V.R.O.A. 1927, pp. 489-832.
28640: - Het oud archief van het St. Nicolaas Gasthuis te 's-Gravenhage, extract V.R.O.A. 1918, pp. 159-275.
38072: - Vieilles chansons pour les petits enfants, z.pl., z.j., ( 25 pag. ), hardback.
38076: - Redenvoering voor de vreemdelingen, Middelburg, Taillefert etc. [ ca. 1758 ], 4o ( 6 ) + 13 + ( 1 ) pag.
29715: - BIJTELAAR, KLOK KAPELLE (Z) -- Potloodtekening door mej. B. Bijtelaar van opschrift luidklok Kapelle (Z), 1945, 30x23 cm.
29373: - VEEPEST -- ‘Provisioneele precautien voorgeslagen bij de Medische Faculteit van ‘s lands Universiteit te Leyden tot voorkoming van de besmettelijke siekte onder het rundvee en tot sluiting van den voortgang van deselve’, ‘s Gravenhage, P. en I. Scheltus 1744, 3 pag. folio, gedrukt.
38117: - Brabantica. Catalogus bibliotheek Prov.- Gen. v. Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 's- Hertogenbosch 1954, 537 pag.
38132: - The Britannia 1960 cigarett & trade card catalogue, Lonen z.jr.[ 1960 ? ], 37 pag., ill.
38220: - Twintigste t/m vierentwintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor terpenonderzoek, Groningen 1940, 17 pag., geïll.
38224: - "Deutsches Geschlechterbuch, Stammfolgen- Verzeichnis für (........) Band 1-50, 71 pag; Stammfolgen- verzeichnis Band 51-63."
38299: [PEZZL, JOHANN], - Wien und dessen Merkwurdigkeiten oder unterrichtender Wegweiser fur Fremde, Wenen, Artaria und Compag. 1818, 6+234+(4) pag.
42699: - - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van alle volkeren, deel 23-26, Friesland. Amsterdam etc., 1785-1789. 4 delen in 7 banden. [Teg. Staat der Ver. Ned. deel 13-16].
38452: - De werking der linotype geschetst, Amsterdam 1924, 74 pag., geìll.
38472: - Catalogus van de incunabelen, II, Nederland, Begië, Duitschland, Duitsch- Zwitserland, Oostenrijk, Museum Meermanno, 's- Gravenhage 1920, 499 pag.
38477: - Publicatie tot conservatie van de jagt en wiltbane in de provintie van Utrecht, dd. Utrecht 7-9-1748, 4o, 4 pag.
38560: - Verzameling van gezelschaps-liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van een beschaafden stand. 5e druk. Dordrecht, Zender, 1839, oblong, 112 pag. Gebonden met: Nieuwe Verzameling ...., 4e druk. Dordrecht, Zender, 1840, 56 pag. Boekblok los tussen de platten. Mist rug.
29973: - WANDERS, VISSCHER -- Overlijdensbericht Th.G.D. Wanders, 1949, 1 pag., gedrukt.
38663: [SCHINKEL, A.D./J.A. ALBERDINGK THIJM] - Konings-krooning van Hollands grave Willem den tweede, uitgegeven door A.D.S., met inl. van J.A.A.Th., Amsterdam 1859, 16 pag., met uitslaande plaat.
38686: - Sprookjeswaaier. Een Bijenkorf-uitgave t.g.v. de Boekenweek 1973.
38710: - Catalogus der boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 1e, 2e en 3e gedeelte, 's-Hertogenbosch 1879, 1885 en 1890, 732 pag. Twee delen gebonden, deel 1 en 2 samen.
57801: - Boedelscheiding gepasseerd voor notaris Jan Nijenhuis te Amsterdam gedateerd 31-7-1933. Betreft de nalatenschap van wylen Hermannus Jacobus Schoemaker en zijn echtgenote Johanna Walter. Als gerechtigden worden genoemd: Johannes Samuel Schoemaker, behanger en stoffeerder wonende te Amsterdam, Hermanus Jacobus Schoemaker, assistent bij de posterijen wonende te Amsterdam, Anton Zoon , gemeentebeambte wonende te Amsterdam gehuwd met Annigje Helena Schoemaker, Leendert Carsten Schoemaker, bronseur, wonende te Amsterdam, Carsten Schoemaker, houtbewerker, wonende te Amsterdam, Wilhelmina Theodora Drevers, weduwe van Hendrik Johannes Samuel Schoemaker, voor haar minderjarige dochter, Thonus Lambrecht Kooyman, kantoorbediende wonende te Amsterdam gemachtigde van Theodorus Drevers wonende te Bemmel als toeziend voogd over minderjarige dochter. Typoscript, 9 pp.
29971: - "ZWAAG, VAN DER; VAN DER LET --Overlijdensbericht van Akke v.d. Let-v.d. Zwaag, 1949, 1 pag, gedrukt."
29943: - BELGIE, GENT, MECHELEN -- Verklaring van de proost van de kerk van St. Pharaildis tot den H. Nicolaas te Gent, de Castillion, dat hij aan H. v. Lier, pastoor van St. Salvator te Gent twee partikels van het H. Kruis heeft gegeven. dd. 30-3-1730, 18e- eeuwse kopie, 1 pag., manuscript.
29925: - CONCORDIA ET LIBERTATE, VAN DER LAAN -- Formulier waarop de leden van het Genootschap Concordia et Libertate [te Amsterdam] hun instemming konden laten blijken met het aanbieden van een geschenk aan hun thesaurier J. van der Laan, omdat hij deze functie reeds meer dan 25 jaar had bekleed. Dd. 8 april 1803. Manuscript, folio, 3 pag.
29926: - LUTHERSE KERK, VAN DEN BROECK -- Brief van Casparus van den Broeck, secretaris van het consistorie van de Lutherse Gemeenten in Nederland, dd. Amsterdam 30-4-1751, aan de kerkeraad van de Lutherse Gemeente te 's Hertogenbosch. Manuscript, 1 pag., 4°.
29927: - SCHUTZ -- 'Ernst en Luim'. Cahier met overgeschreven gedichten en prozateksten, verzameld door J. Schutz, 1877-1879, 80 pag. manuscript.
29928: - AFORISMEN -- Notitieboekje met anonieme, handgeschreven, 'naive gezegdens', 19e- eeuws, 36 pag.
29929: - BELGIE, BRUSSEL, VAN DOREN -- Reclamekaartje van Hotel de Tirlemont te Brussel, van de wed. Van Doren, 1827, litho van Jobard.
29930: - BELGIE, CHAUDFONTAINE, JANIN -- Reclamekaart van Janin, gezant van de hotels Des Bains en Cour de Londres in Chaudfontaine, 1827, gedrukt, 1 pag.
29931: - SLOTEMAKER DE BRUINE -- Een 25-tal necrologieën betr. prof. dr. J.R. Slotemaker de Bruine, 1869-1941, uit kranten en tijdschriften.
29933: - BELGIE, R.K. GROEPERINGEN -- Brief van La Coelands Lz dd. Avelden 9-4-1816 aan gemeentebestuuren in de Zuidelijke Nederlanden met het verzoek namens de Koning hem mee te delen of er nog geestelijke associatien bestaan die R.K. onderwezen jongelui geloften laten afleggen e.d. Manuscript, 4°, 2 pag.
29935: - ALKMAAR, BOGART -- Verklaring van burgemeester Maclaine Pont dd. Alkmaar 1860 dat Cornelis Bogart onderstand krijgt, deels gedrukt, 4°, 1 blad.
29936: - SLOTEMAKER DE BRUINE -- Kaartschrijven van minister Slotemaker de Bruine, dd. Wassenaar 1937.
29938: - GEVERS, LOKE -- Blad met handtekeningen van 19de-eeuwse juristen: Hugo Gevers, J. op den Hooff, E.R. v. Nes van Meerkerk, J.P.Y. Diert van Melissant, F. Beelaerts van Blokland, J.J. Loke e.a. Manuscript.
2994: [WITTERT VAN HOOGLAND] - Van Beresteyn. Overdr., 33 p., met 11 fotopagina’s. Gebonden in blauw linnen.
29970: - COLLEGEDICTAAT HAGEVELD, DE RIJK, BOM -- 'Philosophiae scripta, autore J.A. de Rijk' collegedictaat seminarie Hageveld 11-10-1879, geschreven door G. Bom. Manuscript, 4°, 398 pag., gebonden in halfleren band.
38816: - [1] Keuren en ordonnantien van 't Hoog-Heemraatschap van Delf-Land, geëmannert t' sedert de generale keuren van februari 1656. Delft, Boitet, 1739 [ gebonden met: 2 ] Keuren en ordonnantien van 't Hoog- Heenraadschap van Delf- Land, geëmaneert t' sedert de keuren in de jaere 1739 gedrukt. Delft, Voorstad 1755 [ en met: 3 ] Keuren 1739- 1790.
38819: - Vreugdebedrijven der Groninger boekdrukkers en boekverkopers bij het tweede eeuwgetijde der Hoogeschool van Groningen, Groningen, Bolt en Zuidema 1814,39 pag.
38891: - Beknopte catalogus der stichting Réveil- Archief, Amsterdam, Amsterdam [ 1937 ], 24 pag.
38893: - Catalogus van boeken in Noord- Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden V, Taal- en Letterkunde, 's- Gravenhage 1911, 194 + (17) pag.
3447: E[PEN], V. - Genealogie van het geslacht Van Epen. Overdruk A.N.F. (1885/1886), 4 p., met gekleurde wapenplaat.
10519: - Aan onzen geachten neef en night de Heer Jansen terlet en Mejuffrouw Maria Vermeulen, bij de feestviering van hunne zilveren bruiloft, april 1838. z.p., 1838. 8º: [6] p.
10520: - Gezangen ter gelegenheid der ondertrouw van den Heer E. Van de stadt en Mejufvrouw J. Dieperink, gevierd den 14 augustus 1838 op de tuin Roozenburg. z.p. 8º: [8] p.
10521: - Aan mijnen vriend den wel-eerw-heer H. Gehle, bij zijne bevordering tot Doctor in de Godgeleerdheid, z.p. 8º: [2] p.
10523: - Gedachtenis-offer aan J.C. Schotel, zeeschilder, door J. van Harderwijk Rzn. z.p., 1839. 8º: 8 p.
10524: - Hulde aan Van heusde, bij zijn graf hem toegebracht. Utrecht, 1839. 8º: 7 p.
10526: - Hulde aan [Jodocus] Heringa El.z. bij zijn graf hem toegebracht. Utrecht, J.G. van Terveen & Zn, 1840. 8º: 12 p.
38941: - Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor zeegeschiedenis, ingenaaid. Prijs per aflevering 9 euro.
23787: [ PLOEG, FEIKE V.D.] - Zet de tering naar de nering! Het beste behoedmiddel tegen armoede. Uitgave door de My. tot het Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1840, 98 pag., orig. papieren omslag.
39011: - Bibliographische Adversaria. Losse afleveringen. Prijs per aflevering € 5
4685: [VORSTERMAN VAN OYEN, A.A.] - Notices généalogiques et historiques sur la famille De Sitter. Maastricht 1876, 11 p., geïll.
46827: - TONEEL, STUDENTEN--- Dossier betr. landelijke toneel-studieweken der studententonelen, 1952 en 1953. Folio, ca. 50 pag., met foto's.
39261: "F.B.A.;" - Mr. Jacobus Scheltema, ridder van de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Overgenomen uit het tijdschrift voor geschiedenis (...) van Utrecht, 19e eeuw, 16 pag.
12558: - RUMPT, GELLICUM, FRANCKEN, VAN DOELANT, BELASTINGEN Register waarin Peter Francken zijn belastingbetalingen liet kwiteren door de verschillende ontvangers van deze belastingen, 1683-1703. 8(, perkamenten omslag.
10825: - Diner ter gelegenheid van het huwelijk van mej. Zus Ter Kuile en de heer Piet Van Delden, 7 Juli 1924. 8º: [1], met foto van bruidspaar.
10231: - Lykzang[en] ter nagedachtenis van Vrouwe Maria Drever, echtgenoote van ... Mr. G. Van lom, overleeden [te Gorinchem] den 17 juni 1804. Gorinchem, J. v.d. Wal, 1804. 8º: 38 p.
10233: - Ter nagedachtenisse van ... Frank Van der schoor, oudraad en oud schepen der stad Dordrecht en aldaar in den ouderdom van 73 jaaren 7 maanden, 7 dagen en het 49ste jaer zijnen echts overleeden op den 18 Hooimaand des jaers 1804. z.p., z.j. 8º: 9 p.
10239: - Hulde, en zegenbede, aan ... mr. A. Everwijn Onderwater, regent en buitevader van het armen-weeshuis, ter gelegenheid van zijn Ed. tweede huwelijk met Jonkvrouwe Geertruida Van poelien, voltrokken den 7e van grasmaand 1805, nederig opgedragen door de gezamentlyke armen weezen van het zelve huis te Dordrecht. Dordrecht, P. v. Braam, 1805. 8º: 8 p.
10247: - Ter zilveren bruilofte van den heere Isaac Haakman en vrouwe Helena Adriana Styger, gevierd binnen Amsterdam den 29sten van grasmaand 1806, z.p., z.j. 8º: 43 p.
10210: - Sur la mort de mon ami L.A. Van laar, mort de 15 avril 1802, agé de 19 ans et 8 mois. z.p. 8º: 8 p.
10199: - De gedagtenis des regtveerdigen zegen, na het schielijk afsterven van ... Coenraad Le leu de wilhem... president ... ontslapen den 28 december des jaars 1800. 's Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1801. 8º: [8] p.
49213: - WORKUM (FR)--- Reglement voor de Bataafsche gewapende burgerwacht binnen Workum. Workum, Olingius, 1798. Blanco papieren omslag, 28 pag.
51511: [OS, H.W.M. VAN], - Grepen uit de geschiedenis ener honderdjarige Haarlemse drukkerij, Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de drukkerij van het Sint Jacobs-Godshuis te Haarlem, Haarlem 1960, 55 pag., geb., geïll.
364: B[RAAKENBURG] VAN B[ACKUM], L.J.A., - Armes de quelques familles néerlandaises non-anoblies. Leiden 1901. Geb., Oud-Hollands papier, 38 p.
36398: N.N. - Erorterung der Frage ob denen Calvinisten eine Kirchen-Versammlung in der Stadt Hamburg zu vergonnen? ..... Hamburg F.K.Greflinger ca 1695
36386: I.B.A.V.A.M. - Meditationes philosophicae de falsa virtute exemplo Alexandri Magni illustrata. Jena Werther 1720
37220: - Registers der stucken begrepen in alle delen des Groot Gelderschen placaet- boecks, Arnhem, H.v. Goor, 1740, 8o., 444 pag., cont.-perkamenten band.
37243: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal- geografische structuren van de gemeente Wilnis, Utrecht, P.P.D. 1950, 83 pag. + bijlagen.
37297: - Rapport van de zonnecommissie van het Ned. Instituut voor volkshuisvesting en stedenbouw, z.pl., z.j., 152 pag., geïll.
37318: -
37388: A, MR. H. VAN [= A. W. ENGELEN ] - Herinneringen van vroeger en later leeftijd en aan gedenkwaardige land- en tijdgenooten, ten vervolg op : Uit de gedenkschriften, Tiel, Campagne, 1884, 258 pag., geïll.
3772: [SERNEE, J.M.] - Inventaris eener verzameling stukken afkomstig van de familie Van Hogendorp. Overdruk V.R.O.A. (1922), 38 p.
29109: [ FOCK, MARIA ANNE ] - La Semeuse, Menton [ 1914 ], 170 pag., privé uitgave.
29100: - Octrooiraad 1912-1937. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 25- jarig bestaan, 's- Gravenhage 1937, 325 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
37922: V [ OGELSANG ], W - Over antiek glaswerk, pp. 13-45 in Het Huis Oud en Nieuw 19..., geïll. (los in de band)
37941: - Fries zilver. Catalogus Fries Museum, Leeuwarden 1968, 410 pag., geïll.
38180: [ LIEBAERS, H.] - Herman Liebaers ad amigos suos, 48 images autobiographiques, Brussel 1984, 48 pag., ill.
28642: - De archieven der heerlijkheden Oost- en West-Barendrecht en Carnisse tot het jaar 1850, extract V.R.O.A. 1923, pp. 259-306.
38293: [ GROENENDAAL, M.H. E.A.] - AGS Grafisch Album. Kerstuitgave 1946, Amsterdamsche Grafische School. Amsterdam 1946, ongepagineerd, geïll. ( rugje licht beschadigd ).
29976: - "HAAN, DE; HARLINGEN -- Acht berichten van overlijden van familieleden De Haan te Harlingen, 1927-1948."
3503: [VORSTERMAN VAN OYEN?] - [Vorsterman van Oyen?], Feltz (Van der). Extract (1871), 24 p., met afbeelding wapen.
25858: - Schilderijen afkomstig van het aloude chirurgijns-gilde te Amsterdam, Amsterdam 1880, 7 pag.
25861: - Verslag der feestviering bij het 300 jarig bestaan van het Burger-Weeshuis der stad Amsterdam op 6-4-1820, Amsterdam 1820, 4o, 81 pag., gedrukt op zwaar papier, orig. kartonnen band.
25863: [ KIELSTRA, R.E. E.A. (RED.)] - Jaarboekje 1928 Departement Amsterdam der Ned. My. voor Nijverheid en Handel, gesticht in 1777 [ op omslag: Jubileum uitgave], Amsterdam 1928, 183 pag. + advertenties.
25237: - Het archief van het Klooster St. Michiel in Den Hem bij Schoonhoven. Extract V.R.O.A. 1925, pp 169-282.
35360: -
29991: - LANGEWEG -- Paspoort voor Petrus Langeweg, geboren Delft 18-1-1893, wonende Enschede, dd. Enschede 1970.
57769: - "Fotokopie en getypt afschrift van het manuscript ""Levensberigt betrekkelijk mijne werkzaamheden voor het publiek en hetgeen hierop invloed had"" door Jan Kops. 1 dossier."
35414: N.N. - Twee oude foto's, elk ca 18 x 24 cm, beide eind 19e eeuw, van promotiepartijen te Amsterdam. Fotograaf: Nic. Schuitvlot.
3552: [VORSTERMAN VAN OYEN, A.A.?] - De Geloes. Extract (1874), 22 p., met wapenafbeelding.
35622: -
25048: [WITT, JOHAN DE] - Resolutien van de heeren Staten van Hollandt (...) van consideratie (...) genomen zedert den aenvangh van de bedieninge van (...) Johan de Witt als raedt-pensionaris. Beginnende dit volumen met 2-8-1653 ende eyndigende met 19-12-1668. 's Gravenhage, J. Scheltus, 1672.
25052: - Dictionnaire de l’academie Francaise, nouvelle edition, 2 volumes (A-K+L-Z) Paris, Saillant & Nyon, 1772, 8+686+672 pag. Half leather, good copy.
25059: - Grands prix d’architecture. Projets couronnés par l’Academie royale des Beaux Arts. [between 1779 and 1833], Liege, d’Avanzo, 1842.
25061: [MONTANUS, ARNOLDUS] - Ambassades memorables de la Compagnie des Indes Orientales des Provinces Unies, vers les empereurs du Japon. Amsterdam, J. v. Meurs, 1680.
12733: - AMSTERDAM, VRACHTVERVOER NAAR HAARLEM V.V Publicatie van het stadsbestuur van Amsterdam ter regeling van de vrachtlonen voor goederen naar en van Haarlem, d.d. Haarlem 1 september 1786. Plano, 1 blad, gedrukt.
52964: G.H.W. - Copie van een missive rakende eenige voorgevalle saken tot Rotterdam, z. pl. [1690].
36409: -
25017: - Abbildung der eisernen Waaren, welche auf den Konig I. Preuss. Eisenwerken zu Malapane, Gleiwitz und Creuzburg in Schlesien gegossen werden. Ersten Heft, enthalt Brücken, Balcons, Thorwege, Einfassungen, Geländer etc. Leipzig, Baumgartner, [ca. 1800].
25199: - Noordbrabants Historisch Jaarboek 3 ( 1986 ), 5 ( 1988 ), 8[1991], elk ca. 250 pag., geïll., prijs per deel,
36540: -
36798: - Verzeichniss derjenigen innländischen Gewächse, welche im Garten der Flora gepflanzt werden, mit kurzer Bemerkung ihres Nutzens. Erfurt, Hoyer, 1797, (34) pag., hardback.
36810: - Calendario d'Oro, Annuario nobilare-diplomatico-araldico. Anno XIII 1901, Roma 1901, 689 + 407 + 32 pag. Bound in red linen. (A bit loose.)
36915: - "Bronzes d' eglise. [ Trade cataloque ca. 1890?, on cover ""Mon"". On each page C.D.] , Paris , Camis, large 4o, 137 plates + 137 pages with description and prices. Good copy."
25229: [RICHARDSON, SAMYUEL] - Pamela ou la vertu recompensée, 3rd edition, Volumes II and III, Amsterdam, Compagnie, 1744-1743, paper covers (a bit damaged), 491 + 635 pages. Illustrated with some engravings, a bit spotted. Volume I and IV missing.
37080: - Naamregister der predikanten van de Nederduitsche, Waalsche en Engelsche kerken....in het Koningrijk der Nederlanden, 's- Gravenhage 1836, 232 + (4) pag., gebonden in half linnen.
37178: B.J. - Zilver van Haagse zilversmeden 1600- 1740. 's- Gravenhage, Gemeentemuseum 1957, ongepagineerd, geïll.
7235: [BURMAN SECUNDUS, PIETER] - De Amsteldamsche schouwburg. Aan den derden Kato. In Latijnsch liergedigt beschreeven door Amstelophilus en op gelyke wyze in het Nederduytsch overgebragt door *******. [z.p.], [z.n.], [1738].
37398: [ KRIEGER, J.A. ] - Verhaal van het merkwaardigst- voorgevallene binnen de stad Graave [ Grave ] gedurende derzelver belegering, 's- Gravenhage/ Graave, Leeuwestyn/ Krieger, 1795, 16 pag.
37721: - De Britsche mijnenvegers. Uitgegeven voor de admiraliteit door het Britsche ministerie van voorlichting, Londen 1945, 64 pag., geïll.
29744: - NIEZEN, WILDERVANK -- Uittreksel uit doopboek Wildervank betr. doop op 6-5-1787, van Roelof, zoon van Hendrik Jakobs [Niezen] en Aaltje Hendriks Loerop. Manuscript, folio, 1 pag.
29745: - WATERMANN, HAMELEN -- Verklaring van het bestuur van de ‘Kunst-Drechsler’ te Hameln dat Ernst August Watermann uit Hameln vier leerjaren heeft gediend als kunst-draaier. Hameln 12-9-1828. Groot blad gecalligrafeerd, met handtekeningen van Heinrich Sommer en Ernst Hennies.
29748: - HAAS -- Twee nota’s voor wed. J.J. Haas op de Trippenburgwal te Amsterdam, 1797, manuscript.
29749: - VINKENBURGH, V.D. PUTTE, SLIJSINGH, KEMPENAAR, STRUIJKVerklaring betr. de nakomelingen van Sijtje Joris de Groot, dd. Amsterdam 16-5-1740. Manuscript, folio, 5 pag.
29750: - AHLERS, CRONE -- Successiememorie en boedelinventaris van Albert Ahlers, overleden te Amsterdam 21-4-1845. Manuscript, folio, 5 pag.
29751: - MAAS, DEICKE -- Dossier met 20 stukken betr. vader en zoon Hendrik Maas en Jan Lodewijk Maas (1807-1871). Manuscripten.
29752: - HAAR, WIM EN BERY VAN DER -- Programma huwelijksfeest te Gouda van Bery en Wim van der Haar, manuscript, folio, 6 pag. met teksten en liederen. ca. 1935.
29753: - WEST-INDISCHE COMPAGNIE, ZEELAND -- ‘Brief van een Amsterdammer aan zijnen vriend in ‘s Hage behelzende eenige korte aanmerkingen op de memorie van consideratien van bewindhebberen der West-Indische Compagnie ter Kamer Zeeland.’ Amsterdam, Holtrop, 1791, gedrukte brochure, 27 pag.
29754: - BRANDVERZEKERING, GRAVENHAGE -- 'Bericht' betreffende oprichting Haagsche assurantie compagnie voor brand, in 1805 gedrukt, 4°, 4 pag.
29755: - ZIERIKZEE, SLAVENKAS -- Reglement voor de slavenkas te Zierikzee, Zierikzee 1855, 8 pag., gedrukt.
29756: - KAIFFA D'ORIENT -- 'Hygiene populaire conseils aux gens de monde sur l'art de prolonger la vie (...) par l'emploi du Kaiffa d'Orient'. Paris, ca. 1835, 32 pag., gedrukt.
29757: - GAUTIER, SCHILDERKUNST 1845 -- Reeks van 8 krantenartikelen door Theophile Gautier met bespreking van de 'Salon de 1845', 16 pag., gedrukt.
29758: - FREY, PRENTEN VAN J.P. DE --'Notice sur les ouvrages de M. Jean-Pierre de Frey' door B. de Roquefort.
29759: - GASFABRIEK, PERK, DELFT -- 'Reponse a une circulaire de mm. A. Perk Jz. et J.C. Perk de Delft', par Felix Droinet, La Haye 1847. Gedrukte brochure, 18 pag.
29774: - ZEELAND, BELASTING, FAMILIEGELD -- Ordonnantie waer naer ten behoeve van den lande over geheel Zeelant ingevoert en voortaan geheven zal werden een Familiegelt, volgens resolutie van 20-9-1742. Middelburg, J. Bakker [1742], 4°, 11 pag., gedrukt.
27877: - Kronijk van Arent toe Bocop, Utrecht 1860 [ codex diplomaticus Neerlandicus, tweede serie, deel 5 ] 946 pag., orig. karton ( platten los van rug).
10525: - Feest-toonen ter zilveren bruiloft van onze beminde ouders ... Philippus Van der hoeven en ... Johanna Maria Heyligers, gevierd binnen Schiedam den 28sten december 1839. z.p. 8º: [8] p.
37974: - Gutenberg Jahrbuch, geb. Vorhanden die Jahre 1930, 1951, 1952, 1961, 1961, 1977, 1980. Preis pro Teil 15 euro.
38021: - Hoe ontstaat onze courant? z.pl., z.j., plaatjesalbum Niemeijer Tabak, compleet met alle plaatjes. Achteromslag licht beschadigd, maar heel redelijk exemplaar.
38022: [ KOLFF ] - Door tijd en vlijt. Gedenkboek t.g.v. 100 jr. bestaan N.V. Kon. Boekhandel en Drukkerij G.Kolff & Co, Batavia 1948, 98 pag., geb., geïll., mooi exemplaar.
38027: - Wonderdoeners en aflaatkramers in de 19de eeuw, eene paralel der 16e en 19e eeuw (...) uitgelokt (....) door het geschrift Johannes Ronge, de katholieke priester en de slechte drukpers, Amsterdam , Weytingh v, d. Haart 1845, 132 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
38050: - Dichtstujes voorgelezen aan den vriendschappelijken maaltijd, gehouden door de leden van de Verééniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, den 8-8-1815, Dordrecht, J. de Vos, 1825, 13 pag.
38093: [ TIELE ] - Bibliotheek van pampletten, traktaten, plakkaten en andere stukken over de Nederlandse geschiedenis (....) verzameling F. Muller. Eerste afdeeling ( 1482-1612 ), Amsterdam 1856 e.v. Los
38159: - Tobacco talk and smokers'gossip. An amusing miscellany, London 1884, 18 + 148 pag.
38342: - Archives littéraires de l' Europe ou melanges de littérature d' histoire et de philosophie. Tome premier, Paris, Henriches, 1804, 414 + 90 pag. Half leather with gold decorated spine, good copy. Only volume 1 of 17.
38378: - Veröffentlichungen der Gutenberg-Gesellschaft, V, VI, VII, Mainz 1908, 235 pag., geb. in half perkament, ill. Mooi exemplaar.
38400: - Nederlandse exlibris uit drie eeuwen, 's-Gravenhage, Meermanno 1986, 24 pag., geïll.
29975: - KOK, TER VRUGT -- Overlijdensbericht Th.A. Kok-ter Vrugt, 1944, 1 pag, gedrukt.
29974: - VELTMAN, VELDMAN -- Overlijdensbericht Aalte U. Veltman-Veldman, 1927, 1 pag, gedrukt.
38651: - De redding-boot. Nederlandsch Godsdienstig traktaat-genootschap nr. 148. Amsterdam [ca. 1890?], 12 pag.
38652: - Die Entwicklung des Norddeutschen Lloyd Bremen, Bremen [ca. 1907], 207 pag., ill., mit gefalltete Karte. (Ecke aus der Hinterseite des Umschlages geschnitten).
29972: - ROBBEN, VAN PELT -- Overlijdensbericht van Antonius P. Robben, echtgenoot van J.J. v. Pelt, 1933. 1 pag, gedrukt.
25071: - Keuren en ordonnantien der stad Haarlem (...) tot 1755, 2 delen, Haarlem, Enschede en Bosch 1755.
52889: --- - Advertissement van rechten [...] van wegens mr. Andries Caen, burgemeester en secretaris der Stadt Vlissingen [...] jegens mr. Jacob Surendonk, een van 's lands advocaten. z.pl. [ca. 1720].
52873: --- - Zielwekker of deugdenspoor voor den heere Petrus Burmannus, over deszelfs misval. z.pl. [1709].
52867: --- - [Vijf brochures met de teksten van notariele verklaringen, betreffende kapitein Abraham van der Burgh van de Amsterdamse schutterij. 23 augustus tot 2 september 1752] Amsterdam, A. en J. Stanhoffius en K. v. Tongerloo, 1752.
52872: --- - Vroomaards ernstige aanspraak tot sijn buurman Ritsaard. z.pl. [1709].
5286: [LEPPER, W.A. DE] - Hendrik Boudier, Petronella van Dijk, Petrus J. van Stay, genealogisch overzicht in verband met de nalatenschap van mevr. C.J.E. van de Kamp-Ooms, overleden te Rotterdam op 26-6-1958, [Den Bosch 1980], 48 p.
58150: - Kaart uitbreidingsplan Tuinstad Slotermeer (1939?). Met brochure 1952, geill.
42609: [KOUMANS, PIETER] - Verklaring van allerhande zo goude als zilvere en andere geld-specien. 2e verm. druk, Leeuwarden, P. Koumans, 1746.
45779: - FRIESLAND, BELASTINGEN--- Adres aan de koning d.d. 27-11-1888, van de Staten van Friesland, betr. verhoging gemeentelijke belastingen. Gedrukt, 7 pag., met 2 bijlagen.
43109: [HEERENBOEKJE DORDRECHT] - Lyste, waarin vertoont worden de naamen van de ed. groot achtb. heeren regenten der stadt Dordrecht, mitsgaders van verscheiden andere collegien en beampten des jaars 1793. Dordrecht, P. v. Braam, [1792].
49309: - DORDRECHT, SCHILDERINGEN SCHOUMAN, VOORSTRAAT--- Veilingcatalogus antiek en o.a. kamerbetimmering en schilderwerk door Aart Schouman, uit huis Voorstraat 308 te Dordrecht. Dordrecht, Mak, 1918, 78 pag., met afb.
49509: - BRANDWEER, GERBER--- Afbeelding van een brandweerwagen met er boven als tekst: '1. Uit de fabriek van C. Gerber & Zoon te Haarlem'. Litho van O.D. Emrik, 27x40 cm.
49513: - NIEUWER-AMSTEL, AMSTELVEEN, WEGEN--- De Amstelbode 18-2-1882, Nieuwer-Amstel's vrijheidskreet aangeboden aan Z.M. Willem III. Plano, 1 blad, gedrukt.
49515: - AMSTERDAM, KUIPERSGILDE--- Kuipersgilde te Amsterdam. Twee gedrukte afbeeldingen d.d. 1864 van het beeld van St. Matthys en gilde symbolen, samen met manuscript toelichting op 1 blad, plano, oblong.
49522: - MILITARIA, ONDERSCHEIDING, BRAAM--- Oorkonde betr. verlening bronzen medaille voor 12 jaar trouwe dienst aan de wachtmeester Lodewijk Braam, d.d. 's Gravenhage 4-5-1883. 1 blad plano, deels gedrukt.
43098: - - Nieuwen Nederlandschen negociant van Vlaenderen, Braband etc, 2 partyen in 1 band (samen deel I). 3e druk, Gent, Gimblet, 1786.
3506: [ENSCHEDÉ, A.J.] - Généalogie de la famille De Ferrières. Z.p. z.j. [1887], 19 p., Oud-Holl. papier. Overdr. Bull. Eglises Wallonnes II.
39750: - Propositie van de heren ambassadeurs van de republijcque van England, ghedaen in haer Ho: Mo: vergadering den 30 marty 1651, Haarlem, J.v. Tuyrnhout, 1651.
3663: [EPEN, D.G. VAN] - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Hartsen. ['s-Gravenhage 1902], 8 p., geïll.
11298: - BRAAL, DE Gedrukt overlijdensbericht van Maurits de Braal, Haarlem 1946.
52954: --- - Consultatien, advysen en advertissementen, gegeven en geschreven by verscheide treffelyke rechts-geleerden in Holland en elders, 6 delen, Amsterdam/Utrecht, Jan Boom/Jacob van Poolsum, 1728-1747.
42760: - - Stucken en bewysen aan de (...) Staten van Hollandt (...) overgelevert (...) op ende jegens dijckgrave ende hooge heemraden van den lande ende waterschappen van Woerden. Utrecht, G. Muntendam, 1709.
46005: - PAULUS, HULST--- Fragment van een brief van A.J. Paulus, vrederechter te Hulst, d.d. 1814. Manuscript, 1 pag.
45782: - KON. INST. INGENIEURS, CAMP--- Diploma voor H.F.G.N. Camp als lid van het Koninklijk Instituut van ingenieurs, d.d. 13-3-1848. Groot blad plano, gecalligrafeerd. Met handtekeningen van Willem Prins van Oranje, F.W. Conrad en L.J.A. van der Kun.
45071: - "DORDRECHT; MUZIEK--- Programma uitvoering Dordrechtsch mannenkoor Caecilia. 5-11-1907, 44 pag., geillustreerd."
45073: - LIMBACH --- Enkele financiele papieren betr. Johannes Limbach, Parklaan, Haarlem, 1940-1941.
10527: - Ontboezeming bij het onverwacht afsterven van den hooggeleerden heer Jodocus Heringa Ez, hoogleraar in de godgeleerdheid aan de hoogeschool te Utrecht, ontslapen in den ouderdom van ruim 74 jaren in de nacht van den 17 January 1840. Utrecht, C. Bielevelt, 1840. 8º: 7 p.
10321: - Ter gedachtenis van twee onzer medestudenten C.S.C. Van der muelen en Ph.H. Themmen. Groningen, W. v. Boekeren, z.j. 8º: [4] 28 p.
10011: - "Vriendschaps plicht ter verjaaring van den 25sten trouwdag van mijnen behuwdbroeder Gerrit Mijnssen en deszelfs waardige echtgenote mijnen behuwd-zuster Elisabeth Hage; opgedragen bij gelegenheid van de blijde gedachtenis daar van gehouden ten huyze van hunne Wel Ed. binnen Amsterdam 15den february 1786. z.p. 4º: [8] p."
42703: - - De voornaamste en minstbekende bijzonderheden voorgevallen gedurende de belegering (...) der stad Breda in den jaare 1793. Bergen op Zoom etc., [1793].
42611: - - Octroy van de Scher-meer, mitsgaders cavel-conditien ende kaarte. Alkmaar, J. v. Beyeren, [ca. 1740].
46717: - HAARLEM, THEO THIJSSENSCHOOL, PLAS--- Vijf 'Smoelenboeken' van klassen van de Theo Thijssenschool te Haarlem, ca. 1960-66, gemaakt t.g.v. verjaardagen van de onderwijzer Hans H. Plas.
46722: - BELASTINGEN, UTRECHT--- 28 publicaties van de Staten van Utrecht betr. diverse belastingen, 18e eeuw, 4°, ca. 100 pag., gedrukt.
46725: - JORDENS--- Exemplaar van de overdruk uit Ned. Leeuw van de 'Bijdrage tot de genealogie Jordens' door Kronenberg en Roell. 45 pag., gedrukt.
46721: - DRANK, BIER, WIJN, UTRECHT--- Vijf en twintig publicaties van de Staten van Utrecht betr. wijn, bier, brandewijn en sterke drank, 4°, ca. 100 pag., gedrukt, 18e eeuw.
46723: - THORBECKE--- Acht kleine publicaties van J.R. Thorbecke, 19e eeuws, gedrukt.
46726: - TWIST, VAN, DUYMAER VAN TWIST--- Exemplaar van het artikel 'Het geslacht van Twist, tak: Duymaer van Twist' uit Gen. Her. Bladen 1907, pp. 465-485. Gedrukt.
46727: - LEIDEN, WEESHUIS--- Scriptie: Wezenzorg in Nederland. Het Leidse H.G. Arme Wees- en Kinderhuis in de 2e helft van de 19e eeuw. Door Andrea Weerts, ca. 1993, 60 pag., met veel bijlagen. Xeroxkopie in ringband, geill.
46729: - "BANNING, VAN; ZOETERWOUDE, RK--- Convoluut van 7 publicaties, meest in het Latijn, van Johannes van Banning, r. k. priester te Zoeterwoude, gepubliceerd 1824, 1839, 1840, 1835, en z. j. 8°, gedrukt, gebonden in mooie half leren band uit de tijd."
46730: - "BLEISWYK, VAN; ESDRE, DE FREMERIJ, WATERSTAAT--- P. van Bleiswyk, Natuur- en wiskundige verhandeling over het aanleggen en versterken der dyken, uit het Latijn door Jan Esdre. Leiden, Le Mair, 1778 [colophon; v. Hoogeveen 1777]. Met 2 platen, gebonden in half leer uit de tijd."
46732: - HERALDIEK, FINLAND, ERIKSON--- Brief van Olaf Erikson, Helsinki 1964, aan E.C.M. Leemans-Prins over heraldiek in Finland. Manuscript, 1 pag.
46736: - BELGIE--- Dossier met diverse stukken betr. Belgische personen. Manuscripten, eerste helft 20e eeuw.
46735: - MORITZ, TETRODE, RIE CRAMER--- Baby's book. Voor Else Moritz, dochter van R.F. Moritz en H. Moritz-Tetrode, Huize De pol, 't Joppe (Gld.), geboren 24 maart 1927. Ingeschreven op 26 pagina's in een voorgedrukt album met illustraties van Rie Cramer.
46734: - EGMOND, ABDIJ--- Serie krantenknipsels over de geschiedenis van de Abdij van Egmond, Vaderland 1936.
46737: - "INDIE, VAN STIPRIAAN LUISCIUS, VAN GORKUM--- Map met 14 foto's (ca. 18x24 cm.), ca. 1890, van gezichten in Indie: Oude station Elandsfontain (foto: E.E.Caney); Samarang (3x); doorbraak spoordijk tussen Maroesburg en Florita (?); Bureel staatspoor Malang-Blitah; huis fam. Van Gorkum te Droinfontein (?)."
47418: - Frankfurt a. M., leporello van 24 foto's op karton, elk 9,5 x 13 cm., uitgave A.H.John, Frankfurt, 1896.
46739: - FAK BROUWER, TAK, SALM--- Poesiealbum van Marinus Fak Brouwer, 1878-1881, met 27 inschrijvingen, voorn. te Middelburg. Met verzilverd schildje op voorplat met M.F.B.
46738: - RUHNKENIUS, GEEL, SIX--- Exemplaar van D. Ruhnkenius, Scholia in Suetonii vitas caesarum, editit Jacobus Geel, Leiden 1828. 385 pag., gebonden in half leer.
46766: - MILITARIA, JACHT, GEWEREN--- Prijscatalogus voor geweren van de firma Syrena Hammerless Arms Co., te Luik, 16 pag., oblong, geillustreerd, gedrukt.
46765: - APPINGEDAM, HUIS, ZAGEMAN--- Acte verleden voor burgemeesteren van Appingedam, d.d. 19-12-1785 waarbij de hopman Frans Huis en Anna Geertruida de Bakker een huis met hof er achter aan de Broerstraat te Appingedam verkopen aan monsieur Harm Zageman. Charter op perkament, zegel verloren.
46761: - RADIO, WO II--- V.A.O.B. v.d. Nederlandsche Omroep, mapje ciculaires van de Rijks Radio-omroep De Nederlandsche Omroep. 1941-1944.
46760: - MAUVE--- Doet gij weldadigheid aan elkander? Door ds. W.C. Mauve, 1860. Vahier, 4°, 33 pag., manuscript, 20e eeuws.
46763: - "MIDDELBURG; ORANJE NASSAU--- Herinnering aan het feest gevierd door leerlingen der Rijksleerschool te Middelburg bij gelegenheid van de 10e verjaardag van prinses Wilhelmina, 1890. Gedrukte kaart met portret."
46759: - HARTOG, DE, HAARLEM--- Bevestigingspreek van nieuwe leden door dr. A.H. de Hartog, predikant te Haarlem, 29-3-1914 in Groote Kerk Haarlem. Cahier, 4°, 65 pag., manuscript.
46757: - MILITARIA, MAASTRICHT, FRANKAMP, VAN IMBIJZE, MACKAIJ--- Is een goed georganiseerd leger, ook in tijd van Vrede, noodzakelijk? door F..., kapitein der Veld-artillerie. Maastricht, J. Straatmans, 1831. 8°, 18 pag., gedrukt.
46758: - KORFF, HEEMSTEDE--- Drie preken van dr. F.W.A. Korff, predikant te Heemstede, gehouden 1925, 1926, 1935. 3 cahiers, 4°, manuscripten.
46755: - STEENWIJK--- Veilingcatalogus meubilair, zilver etc. op het landgoed Eikenhof, vroeger genaamd de Ronde Blesse, te Steenwijk, 1880. 18 pag., gedrukt.
46756: - STEENWIJK, POLAK, KEIJZER--- Veilingcatalogus inboedel wed. I.S. Polak-Keijzer te Steenwijk, 1904. 14 pag.
46750: - HINDELOOPEN, SCHUILENBURG, ATTEMA--- Optieposten van het groot boereboelgoed ten huize van Bauke R. Attema op Schuilenburg onder Hindeloopen, 1921. 80 pag. gedrukt.
46751: - WORKUM, HAIJTEMA--- Optieposten van het groot boereboelgoed ten huize van Sjouke Haijtema te Workum, 1922. 80 pag., gedrukt.
46754: - AMSTERDAM, HERENGRACHT 506--- Veilingbiljet van huis Heerengracht 506, Amsterdam, 1941. Groot blad plano, gedrukt.
46749: - WORKUM, VAN DIJK--- Optieposten van het boereboelgoed ten sterfhuize van H.J. van Dijk te Workum, 1917. 40 pag., gedrukt.
46748: - WORKUM, HORJUS--- Optieposten van het boereboelgoed ten huize van Klaas Horjus te Workum, 1924. 20 pag., gedrukt.
46747: - FRANSEN, L.J. COSTER SCHOOL, HAARLEM--- Voor Wim. Ringband met bijdragen t.g.v. het afscheid van Willem Fransen als docent aan de Gemeentelijke Scholengemeenschap Laurens Jz. Coster te Haarlem op 14-7-1988.
46745: - HOOFT, 'T--- Brief van Ernee 't Hooft, ca. 1954. Manuscript, 4°, 2 pag.
46744: - KORVEZEE--- Brief van Betsy (= drs. E.H.) Korvezee, d.d. Den Bosch 1976. 4°, 2 pag., manuscript.
46740: - LEIDEN, STUDENTEN--- Officiele feestwijzer der feesten te Leiden te geven door het Leidsch Studentencorps op 1 en 2-3-1889 t.g.v. het 50-jarig bestaan van het Corps. 16 pag., gedrukt, gebonden.
46741: - OOSTVEEN, VAN--- Brief van Mia S.H. van Oostveen, d.d. Leersum 1946. 1 pag., getypt.
46742: - HAVELAAR--- Twee artikelen van Pauline W. Havelaar over Willem van Oranje, 1934. Gedrukt.
46743: - "BAVEL, VAN; BERNE--- Brief van pater H. van Bavel, d.d. Heeswijk 1967. Manuscript, 4°, 2 pag."
46768: - AFRIKA, KAAPSTAD, FOTOGRAFIE--- 16 photographic views of the Cape, Cape Town [1902], 16 pag.
46780: - GRAVELAND, BUITENRUST--- Verpakkingspapier van wasserij Buitenlust te 's Graveland, ca. 1930?
46778: - POMPE, GORINCHEM--- Handgekleurde gravure van het wapen van Martinus Pompe, M.F., schepen van Gorinchem, 22x17 cm.
46777: - ELSPEET--- Tekening in kleur van het wapen van Wolterus Elspeet, burgemeester van Harderwijk, ca.1900?
46776: - BRILL--- Pentekening, 17x10 cm., van bronzen grafplaat van Adam Brill te Neurenberg, 1557.
46775: - ZEGELS, KERKEN--- Een dertigtal kerkelijke zegels, uitgeknipt uit drukwerk uit de 18e en 19e eeuw.
46774: - BURCH VAN SPIERINGSHOEK, VAN DER--- Koperplaat, 12x12 cm., met daarin gegraveerd het familiewapen Van der Burch van Spieringshoek, ca. 1800.
46772: - LINDEN, VAN DER, MESKENDORFF--- Kinderboekje, met prijsformulier t.n.v. H. van der Linden, d.d. Amsterdam 1832 door leraar H.R. Meskendorff.
46770: - "QUANT, DE; INDIE, ONDERWIJS, MAURENBRECHER--- 'Gedenkboek Nicolaas Beets', gebruikt als aantekenboek en verjaarskalender door mej. Ch.H. de Quant, bijgehouden ca. 1894-ca. 1904. Gedrukt boek met handschrift aantekeningen."
47402: - Der Rhein. Leporello van 12 foto's op karton, elk 9x14 cm, uitgave van J.F. Stiehm te Berlijn, 1880.
46509: - GIESSENOUDKERK--- Stuk in een rechtszaak in appel bij Hof van Holland tussen P. de Roover, baljuw van Zuid-Holland tegen Adriaen Corn. Claess en Hendr. van Wijngaarden, schout en ambachtsheer van Gijsenoudekerk, 1610. Folio, 12 pag., manuscript.
46508: - KOEWACHT (Z.VL.), KARTOGRAFIE, HATTINGA, DE BRUIJN--- Kaarte figurative van den geheelen polder de Moerspuije en zoogenaamde Verkens Putten, bedijckt ende beverst in den jare 1767. Door Joannes Frans de Bruijn en D.W.C. Hattinga, d.d. 31-12-1774. Grote (57x113 cm) met kleur getekende kaart, geplakt op contemp. linnen, met linten, in rol. In goede staat.
46507: - VOUWBRIEF, ORANJE NASSAU 1772, TRANSFORMATION PRINT--- Vouwbrief d.d. 24-8-1772 op de geboorte van een zoon van de stadhouder. Gedrukt, opengevouwen 24x19 cm., dicht 12x10 cm.
46502: - GRAVENHAGE, HOF VERSUS MAGISTRAAT--- Korte deductie (...) ter examinatie van seker different van jurisdictie tusschen president en Raden van den Hove van Hollant en de Magistraat van 's Gravenhage. Z. j., [ca. 1700?], 12 pag., folio, gedrukt.
46501: - GRAVENHAGE--- Extract uit resolutien Staten van Holland, d.d. 14-3-1765, betr. geschillen tussen het Hof en Den Haag. Gedrukt, folio, 2+4 pag.
46503: - GRAVENHAGE--- Rapport en bylagen van het Committe van Finantie van de Provisionele Raad van 's Gravenhage, d.d. 22-3-1795. Folio, 34 pag., gedrukt.
46500: - GRAVENHAGE, VROEDSCHAP--- Memorie van de magistraat van 's Gravenhage tot wederlegging van de nadere memorie van de Haagsche vroedschap, z. pl. [1767], 57 pag., gedrukt, folio.
46492: - MEDISCH, LEIDEN, HANTROP--- Bul van de medische faculteit van de Universiteit Leiden d.d. 1747 voor Joannem Enricum Hantrop, uit Amsterdam. Charter op perkament, zegel verloren.
46493: - "HALL, VAN; VAN NOORLE--- Egentijdse kopie van een brief van F.H. van Hall, dd. Vianen 25-9-1796 aan zijn zoon Dr Teyler van Hall, met eigentijdse kopien van brieven van E.F. en N. van Noorle, 1796. Manuscripten, folio, 7 pag."
46496: - GRAVENHAGE, ARMENZORG--- Memorie van de magistraat van 's Gravenhage (...) dat de gem. magistraat (...) geene armen (...) behoeft te alimenteren en mitsdien ook niet verpligt is subsidien te geven aan Diakenen. 's Gravenhage, [ca. 1760], folio, 21 pag., gedrukt.
46497: - GRAVENHAGE--- Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 8-11-1787, over privilegien voor 's Gravenhage en vacante Vroedschapsplaats. Folio, 5 pag., gedrukt.
46498: - GRAVENHAGE, VROEDSCHAP--- Memorie van de magistraat van 's Gravenhage, tot wederlegging van de memorie van het College der Haagsche Vroedschap. Z. pl., [1767?], 49 pag., gedrukt, folio.
46499: - GRAVENHAGE, VROEDSCHAP--- Nadere memorie van de twaalf raaden in de Haagsche vroedschap. Z. pl., [1767?], 102 pag., gedrukt ,folio.
46597: - BLOK--- 15 overdrukken van artikelen van D.P. Blok, 1957-1981. Gedrukt.
46596: - GYSSELING--- Zes overdrukken van artikelen van M. Gysseling, 1946-1970. Gedrukt.
46621: - KOPYRECHT OP VERTAALDE BOEKEN--- Adres aan de koning door Nederlandse boekhandelaren. Folio, 3 pag., gedrukt [ca. 1818].
29260: - "VIOLEN, ANTIEKE -- Catalogus ""Alte geigen"" van fa. Hamma & Co. te Stuttgart. Gedrukt en geillustreerd, 8° oblong, ca. 60 pag. Daterende van ca. 1920"
29263: - GRONINGEN, 1795, VAN KNIJPHUISEN -- Propositie namens de burgergezelschappen te Groningen dd 28-9-1795, gezonden aan de president der kiezers en die der Municipaliteit, met verzoek snel de oranjegezinde bestuurderen te vervangen. Getekend door H. van Knijphuisen, voorzitter. Manuscript, folio, 2 pag.
29264: - WINTER, DE -- Spotversje op De Winter, ca. 1780, manuscript, 8°, 1 pag.
29265: - PATRIOTTENTIJD -- Vijf spotverzen uit de Patriottentijd, manuscript, 7 pag.
46634: - "RIDDERSCHAP ZUID-HOLLAND--- Ridderschap van Zuidholland. Verbaal van het verhandelde, 1840 en 1841; 1842; 1842 en 1843; 2-6-1848; 1-9-1848; 1-11-1848; 2-11-1848; 7-12-1848; 1-6-1849;1-6-1850. 5 delen, folio, gedrukt, ca. 100 pag."
46632: - KARTOGRAFIE, SIGARETTENKOKER--- Verzilverde sigarettenkoker, 17x8 cm., met op bovenzijde een landkaart van Nederland, ca. 1940.
46630: - COMMUNISME, BOLSJEWISME--- Een dertigtal brochures in de Nederlandse taal betr. Bolsjewisme, communisme, fascisme. Eerste helft 20e eeuw, gedrukt.
46633: - TWENTHE, DAGBLAD TUBANTIA--- Kinderkrant van het Twentsch Dagblad Tubantia, nrs. 1-52 (= eerste jaargang 1937), 416 pag., geillustreerd, gebonden in linnen band. Gedrukt.
4663: [SEKERIS, A.J.] - Stamboom Sekeris. Waddinxveen [1992], 54 p.
46628: - STUIVELING--- Briefje van Thilde Stuiveling, d.d. Hilversum 1956, over Garmt Stuiveling. Manuscript, 2 pag.
46627: - BOEKHANDEL--- Ca. 40 afbeeldingen van bibliotheken, boekverkopers, antiquaren etc., voornamelijk 19e eeuw.
46626: - "BOEKHANDEL; PROSPECTUS--- Enige tientallen prospectussen voor uit te geven boeken en tijdschriften, voornamelijk 19e eeuws. Gedrukt."
46625: - BOEKHANDEL, GRAVENHAGE--- Extract uit Register Resolutien van de Kamer van Politie van Den Haag, d.d. 10-9-1806. folio, 1 pag., gedrukt (met handtekening in pen H. van Panhuijs).
46624: - BOEKHANDEL, V.D. HEY, V. CLEEF, V. MARLE--- Brief van Joh. v.d. Hey, P. van Cleef en P.C. van Marle, gecommitteerdan uit de Vereniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, d.d. 28-2-1821 aan Nederlandse boekhandelaars met Plan van werkzaamheden voor de vereniging. Folio, 4 pag., gedrukt.
46622: - DRUKKERS, BEROEPSZIEKTE, GRONINGEN, FRIESLAND--- Brief van J. Oomkens, d.d. Groningen 9-4-1829, aan boekdrukkers, boekverkopers, boekbinders etc. in Nederland die bijdroegen aan de nood i.v.m. de beroepsziekten, die in 1826 Groningen en Friesland troffen. Folio, 4 pag., gedrukt.
46649: - SCHARP, BEELAERTS VAN BLOKLAND--- Brief van H.J. Scharp, secretaris K.O.G. d.d. Amsterdam 1917, aan W.A. Beelaerts van Blokland. Manuscript, 1 pag.
46658: - CREMATIE, VAN LISSA--- Brochure 'Lijkverbranding' door Ph.K. van Lissa, 2e druk, Amsterdam, 1908. 8+(3) pag., geillustreerd, gedrukt.
46668: - ZUYLEN, VAN--- Overlijdensaankondiging van graaf van Zuylen van Nyevelt, lid Raad van State, 1894. 1 pag., gedrukt.
46666: - "COCK, HENDRIK DE; UITHUIZEN--- Cahier met een brief van Hendrik de Cock (1801-1842), (door hemzelf geschreven of gecopieerd?). Manuscript, 6 pag."
46664: - NUMISMATIEK--- Krantenartikel 'De Odyssea van het Universiteits Munt- en Penningkabinet te Leiden', getekend D., Leidsch Dagblad 23-2-1893.
46665: - LEIDEN--- Alphabetische naamlijst van de ingezetenen der Stad Leyden, de vereischten bezittende om tot kiezers te kunnen benoemd worden. 1837, 1842, 1845, 1847. Folio, 16 pag.
46667: - ONDERWIJS, SCHOOL MET BIJBEL--- Drie stukken betr. collectes voor een school met de bijbel, 1894. Gedrukt, 8 pag.
46650: - SMIT KLEINE, BEELAERTS V. BLOKLAND--- Toneelstuk 'Een thee-salet' van F. Smit Kleine. 6 pag., gedrukt.
46651: - BEELAERTS VAN BLOKLAND--- Dagregister van uitgeleende boeken. 4°, oblong, Leiden 1860.
46653: - LEIDEN, UNIVERSITEIT--- Programma der feestelijkheden, (...) t.g.v. het 375 jarig bestaan der Rijksuniversiteit te Leiden, 7-14 juni 1950. 112 pag., gedrukt.
46654: - RECHT--- Cahier met juridische aantekeningen van een Leids student, 2e helft 19e eeuw. Manuscript.
46655: - TONEEL, OBREEN, V. SWINDEREN, V. BYLANDT--- Toneelstuk 'De doorgehakte doodbidder of Odysseus thuiskomst'. Gedrukt, 20 pag., begin 20e eeuw.
46657: - BOERHAAVE--- Drie exemplaren van de Leidsche Courant, van 18, 24 en 27 juni 1872, betr. onthulling van het standbeeld voor H. Boerhaave te Leiden. Gedrukt.
46789: - TILBURG, VAN BOMMEL--- Zegenwensch aan onze dierbare ouders J.M. van Bommel en J. Vinken, t.g.v. hunner 25 jarige echtvereniging 12-10-1851. 4°, 3 pag., manuscript.
46787: - TILBURG, WOUTERS, LOMBARTS--- Huwelijksacte d.d. Tilburg, 9-5-1825, voor Antonie Josephus Wouters, voerman, 32 jaar, zoon van Johannes en Johanna Peijnenburg, met Petronella Wilhelmina Lombarts, 21 jaar, dr. van Antonie F. en Barbara A. Pollet. Folio, 1 pag., manuscript.
47177: [BAHR, K.J.], - Nach 25 Jahren. Lieder von lieb und von leide, Amsterdam, J.R. Vrolijk 1926, 78 pag., geb.
46806: - SCHEEPVAART, KON. HOLL. LLOYD--- Knipsels betr. Kon. Hollandsche Lloyd, ca. 1900-ca. 1950. Geplakt op bladen, 18 pag.
46813: - TONEEL, WIJSMAN--- Drie toneelstukken van de hand van Bab Wijsman, Amsterdam, ca. 1925. Manuscripten, ca. 150 pag.
46805: - "WIJCK, VAN DER; BROUWER--- Vervolg memorie van rechten van Berend Hendrik van der Wijck omtrent de nalatenschappen van deszelfs ouders J.H. v.d. Wijck en M. Brouwer, Deventer, G. Brouwer, 1816. 72+(1) pag., gedrukt."
46790: - "DAALEN, VAN; DE LANG EVERTSEN--- Brief van G.C.E. (= Eduard ) van Daalen, d.d. Buitenzorg 1864, aan zijn vrouw C.E. (Theodore of Door) de Lang Evertsen te Breda, 4°, 4 pag."
46396: - GRAVENHAGE, ST. NICOLAASGILDE--- Verzoek van kooplieden/winkeliers onder het St. Nicolaasgilde van 's Gravenhage aan het stadsbestuur. Folio, 13 pag., gedrukt.
46393: - CAU, COELEMEY, GRAVENHAGE--- Korte memorie (...) rakende de acte van curateele bij den Hove gedecerneert op den 13-8-1739 in de insolverte boedel van Doctor Caauw. Gedrukt, folio, 6 pag.
46394: - WIJN, GRAVENHAGE, WAGNER, VAN CEULEN--- Extract uit Resolutien Staten van Holland, d.d. 1-4-1785, betr. afgewezen verzoeken van Susanna E. Fierens, vrouw van Christiaan Ludwig Wagner e.a. Gedrukt, folio, 3 pag.
46415: - KORRINGA, HEEMSTEDE--- Uitnodiging voor feest bij B. Korringa, Bronsteeweg 16 Heemstede, d.d. 19-9-1942, 1 pag., gestencild.
46810: - BALLONVAART, NADAR--- Twee extracten uit een 19e eeuws tijdschrift 'De Reus, Nadar's luchtballon' en 'De ballon de Reus van den heer Nadar', 5 pag. tekst en twee litho's van C.C.A. Last, gedrukt.
46811: - CYPRUS, GJERSTAD--- Brief van Einar Gjerstad, d.d. Stockholm 1933, aan prof. Slothouwer. Manuscript, 4°, 2 pag.
46812: - INDIE, TOWNSEND, RAPPARD--- Stukken betr. ziekteverlof naar Nederland voor de soldaten Eduard John Townsend geb. 9-1-1917 en Victor Rappard geb. 18-6-1921. D.d. Soerabaja 1946.
46837: - MIDDELBURG--- Foto, 6x9 cm., van de ruines op de Markt te Middelburg, juni 1940.
46839: - HAITI--- 2 foto's van Port au Prince en 1 foto van Jacmel, 1917.
46834: - AMSTERDAM, WO II--- 11 foto'tjes, ca. 6x9 cm., van de vernielingen rond het IJ in WO II te Amsterdam. Opname 24-6-1945.
46835: - KRUININGEN, WO II--- Foto, 6x9 cm., van vernielde spoorbrug te Kruiningen, d.d. juni 1940.
46831: - TONEEL , SALACROU--- Toneelstuk L'archipel Lenoin, door Armand Salacrou, Nederlandse vertaling door H.A. Bouman, gestencild, 68 pag.
46828: - TONEEL , ANOUILH, HAUER--- Toneelstuk Le voyageur sans bagage, door J. Anouilh, vertaling Arend Hauer. Manuscript, folio, 48 pag., gestencild (tekst in het Nederlands).
46829: - TONEEL, CAPOTE--- Toneelstuk The grass harp door Truman Capote, Nederlandse vertaling door Theatre arts, sept. 1952, gestencild, 53 pag.
46830: - TONEEL, FRISCH--- Toneelstuk Nur singen sie wieder, door Max Frisch, Nederlandse vertaling, gestencild, 30 pag.
46832: - ARCHIEFWEZEN--- Grote foto, 18x24 cm., van gezelschap van de Ver. van Archivarissen in Krasnapolski, Amsterdam, september 1938.
46826: - TONEEL, LAUNDER, GILLIAT, REKERS--- Toneelstuk Meet a body, door Frank Launder en Sidney Gilliat. Vertaling Gerard Rekers. Manuscript, folio, 107 pag., gestencild.
46824: - TONEEL, CHASALLE, KELK--- Toneelstuk Harlekijn, door F. Chasalle en C.J. Kelk,, Getypt, folio, 20 pag.
46822: - COMMUNISME, DE VISSER--- Brochure De bestaansstrijd der Kleine Middenstanders. Amsterdam, 1933, 8 pag., gedrukt.
46820: - HEERKENS THIJSSEN, SEVEKE, STALLER--- Anti-choc 1928-1978. Uitgegeven t.g.v. het 50 jarig jubileum van Heerkens Thijssen & Co., makelaars assurantien, Amsterdam, 48 pag., geill., gedrukt.
46823: - BOLSWARD--- Aantekeningen betr. de geschiedenis van de kerk te Bolsward. Manuscript, folio, 19 pag.
46819: - VEERSE GAT, MERK--- 14 foto's, 10x14 cm., van het dichten van het Veerse Gat in 1960. Foto's van John Merk te Middelburg.
46825: - TONEEL, LABICHE--- Toneelstuk Un chapeau de paille d'Italie door Eugene Labiche. Manuscript, folio, getypt, 37 pag. (tekst in het Nederlands).
46818: - COLLEGEDICTAAT, VERBERNE--- Dictaten van prof. L.G.J. Verberne. Manuscript, 8°, ca. 100 pag.
46817: - LEIDSENDAM, AGRARISCHE GESCHIEDENIS--- Programma van het aan de Leydsendam opgerichte gezelschap ter bevordering van landbouw, veeteelt (...) vraag: Wat is de oorzaak van het bloedpissen van runderen. 1798, 8°, 4 pag., gedrukt (bij J. Plaat te 's Gravenhage).
46848: - KIMSWERD, BONNEMA, BOERENBOEKHOUDING--- Friesche comptoir Almanach voor het jaar 1789, Leeuwarden, Seydel [1788]. 12°, in perkamenten omslag uit de tijd. Met veel aantekeningen in handschrift.
46847: - DUITSLAND, MILJONAIRS, VAN DELDEN--- Jahrbuch des vermogens und einkommens der Millionaire in Westfalen, von Rudolf Martin. Berlin, 1913, 71 pag., geb.
46842: - WEST-INDIE--- Twee foto's, 6x8 cm., van vrouwen te Paramaribo, 1917.
46844: - VENEZUELA--- 2 foto's, 5x8 cm., van de kopermijnen van San Felipe te Tucacas (Venezuela), 1917.
46278: - ADOPTIE--- Brochure 'Eenige opmerkingen betreffende het aannemen van kinderen', uitg. F.I.O.M., ca. 1950?, 8 pag., gedrukt.
46277: - RENGERS HORA SICCAMA--- Brief van moeder, d.d. Utrecht 1903, aan jhr. Rengers Hora Siccama, 1903. Manuscript, 4 pag.
46276: - "VLAMING; MULLER--- Briefkaart van Vlaming, d.d. Warmond 1902, aan mr. S. Muller Fz. te Utrecht. Manuscript."
46275: - INTERNATIONALE GRAFISCHE TENTOONSTELLING--- Zeven stukken betr. de Internationale Grafische Tentoonstelling, Paleis voor Volksvlijt. Amsterdam, 1913, gedrukt.
46273: - CARPENTIER, DE--- Twee krantenknipsels uit 1930 betr. familie De Carpentier.
46271: - "SAVOYE, EUGENIUS VAN; TRAUTMANSTORFF--- Brief van Eugenius van Savoye, d.d. 1728, aan le Comte de Trautmanstorff te Graz. Manuscript, folio, 1 pag. + enveloppe."
46267: - THEESING, KLERCK, MENTHEN, MOESBERGEN--- Brief van H.J. Theesing en D.A. Theesing-Klerck, d.d. Amsterdam 1813 aan tante vrouwe G. Menthen wed. Moesbergen te Deventer. Manuscript, 4°, 1 pag.
25659: - Verslag van den toestand der gemeente Dordrecht over het jaar 1860 [ en volgende jaren], door B en W uitgebragt. Gemeenteverslagen 1860-1875 en 1875-1879, gebonden in 3 half linnen banden, enkele duizenden pagina's.
46263: - HILDA VAN SUYLENBURG, GOEDKOOP, DE JONG--- Vijf brochures uit 1898 over de roman Hilda van Suylenburg, geschreven door jkvr. C.W.E.J.P. de Jong van Beek en Donk (1866-1944) en verschenen in 1897. Gedrukt.
46279: - BAKKERIJ--- Officiele catalogus van de Internationale Bakkerij-tentoonstelling, Paleis voor Volksvlijt, 1894. Gedrukt, 96+40+64 pag., geillustreerd, gebonden. Goed exemplaar.
46282: - WICKEVOORT CROMMELIN--- Almanak. Tekst op omslag van een notitieboekje uit 1835, 1836 en 1841, van A[dolf?] van Wickevoort Crommelin te Haarlem. Manuscript, 20 beschreven pagna's.
46287: - CASINO--- Toneelstuk 'Rouge et noir, oder die Opfer der Spielbank' door Paul Ine. Z. pl., z. j. [ca. 1900?], 44 pag., gedrukt. Gebonden in half linnen.
46290: - SCHOENMAKERIJ, AMSTERDAM--- Publicatie van stadsbestuur Amsterdam, d.d. 18-1-1778 betr. schoemakerij. 1 blad plano, gedrukt (door P. Mortier).
46291: - BAKKERIJ, AMSTERDAM--- Publicatie van stadsbestuur Amsterdam d.d. 26-1-1785, betr. het koekebakkers, beschuitbakkers en pastijbakkers gild. 1 blad plano gedrukt.
46292: - BAKKERIJ, AMSTERDAM--- Publicatie van stadsbestuur van Amsterdam, d.d. 28-1-1778 betr. het koekebakkers, beschuitbakkers en pastijbakkersgilde. 1 blad, plano, gedrukt (bij P. Mortier).
46294: - ONDERWIJS, PATENTRECHT, AMSTERDAM--- Kennisgeving van stadsbestuur Amsterdam, op verzoek van commissaren over de opheffing van het patentrecht, d.d. Amsterdam 11 grasmaand 1810, aan de houders van kostscholen, halve kostscholen en dag- of avondscholen. 1 blad, plano, gedrukt op blauw papier.
46295: - BELASTINGEN, PATENTRECHT, AMSTERDAM--- Kennisgeving van stadsbestuur Amsterdam, d.d. 22-2-1809, betr patentrecht voor bedrijven, molens etc. 1 blad, plano, gedrukt op blauw papier (beschadigd).
46296: - ONDERWIJS, AMSTERDAM--- Kennisgeving van het stadsbestuur van Amsterdam d.d. 7 lentemaand 1809 betr. collecte voor de stads-armenscholen. 1 blad plano, gedrukt op blauw papier.
46297: - SLAGERIJ, AMSTERDAM--- Publicatie van stadsbestuur Amsterdam, d.d. 27-1-1762 betr. keur vleeshouwers gilde, 1 blad plano, gedrukt (bij P. Lamsveld).
46300: - VERVOER, RIJTUIGBELASTING, AMSTERDAM--- Publicatie van stadsbestuur Amsterdam d.d. 21-5-1788, betr. vergunningen voor het rijden met rijtuigen door de stad. 1 blad plano, gedrukt (P.H.Dronsberg).
46309: - FRIESLAND, FRANEKERADEEL, V. SIXMA, V. BEYMA--- Deductie voor de heeren jr. Tjalling Douwe van Sixma, Julius Matthys van Beyma en jr. Ulbo Julius van Sixma. Folio, (20) pag., gedrukt [ca. 1760].
46535: - VOGEL, DE--- Visitekaartje van L.C.J.A. de Vogel. Utrecht, ca. 1920.
46571: - LEIDEN, UNIVERSITEIT--- Decretum contra Sclopeta & Minores bombardas / Decretum contra Explosiones. 1629, 1659, 1 blad plano, gedrukt.
46579: - THEOLOGIE, BUNYAN, MURRAY--- De heilige oorlog, door Johannes Bunjan, autheur van eens Christens reize naar de eeuwigheid. Manuscript, 416 pag., gebonden in half linnen.
46606: - MENSONIDES, KAREL DE STOUTE--- Scriptie van H.M. Mensonides, 'Karel de stoute, hertog van Bourgondie 1467-1477'. Santpoort, z. j., getypt, 50 pag.
46302: - AMSTERDAM, NAAMLIJST STADSBESTUUR--- De heeren ses-en-dertig raden der stad Amstelredamme van 't jaar 1787. Groot blad plano met ca. 100 namen van bestuurders. 1 blad plano, gedrukt.
46303: - MIST, AMSTERDAM--- Publicatie van het stadsbestuur d.d. 24-12-1805, betr. mist. 1 blad plano, gedrukt.
46305: - MIST, AMSTERDAM--- Bericht. Van een aantal inwoners van Amsterdam, d.d. 11-1-1791 betr. de ongelukken bij mist op 31-12-1790. 1 blad plano, gedrukt.
46306: - AMSTERDAM, FEESTEN 1795--- Publicatie van Prov. Representanten van het volk van Amsterdam, d.d. 18-6-1795 betr. nadere regelingen voor de viering op a.s. vrijdag. 1 blad plano, gedrukt (bij P.H. Dronsberg).
46307: - AMSTELVEEN, NIEUWER AMSTEL--- Keur van dijkgraaf en heemraden van Nieuwer Amstel, d.d. Amsterdam 10-3-1783. 1 blad, plano, gedrukt (bij P. Schouten).
46308: - FRIESLAND, BONGE STAATE, V. SIXMA, V. BURMANIA--- Deductie van Jr. Tjalling Aedo Hessel Roorda van Sixma, deducent, contra Jr. Edzart Hobbo van Burmania, deduceerde, aan (...) Staten van Vriesland, Leeuwarden, G. Tresling, 1765. Folio, 15 pag., gedrukt.
46314: - TABAK--- Notificatie van den Minister van Financien (...) behelzende eenige modificatien in de ordonnantie op de Waag, met betrekking tot den handel in inlandschen tabak, d.d. 5-12-1806. 's Gravenhage, 1806, 4 pag., gedrukt.
46311: - ELSAS--- Catalogue de livres anciens et modernes sur l'Alsace, antiquariaat P. Harxmann, Colmar, 1930. 20 pag., gedrukt.
46312: - CLICHE'S, MAKS, GRAVENHAGE, VOORHOEVE--- Prijscourant voor cliché's van de chemigrafische kunstinrichting v.h. H.F. Maks jr., dir. C.Th.J. Voorhoeve, 's Gravenhage, ca. 1940? 10 pag., gedrukt.
46313: - LORRAINE--- Catalogus 'L'amateur Lorrain, livres anciens, gravures sur la Lorraine'. Antiquariaat R. Poncelet, Nancy, 1938.
46397: - DAMEN, V. TEST, V. KEMPEN, STIER--- Testament van Maria Jacoba Damen, bejaarde dochter, won. aan de Geldersekade te Amsterdam, d.d. 28-4-1732. Folio, gedrukt, 20 pag.
10467: - Bij het lijk van mijnen hooggeschatten broeder ... Pieter Herman Vockestaert, in leven predikant der Herv. Gem. van den Leidschendam en Wilsveen, aldaar overleden den 28 januarij 1831. z.p. 8º: [6] p.
10473: - Hulde aan de nagedachtenis van Hollands zeeheld J.C.J. Van speyk, door mr. J. van Lennep. Amsterdam, P. Meyer Warnars, 1831. 8º: 15 p.
10475: - Hulde aan de nagedachtenis van J.C.J. Van speyk, luit. ter zee der tweede klasse, bevelvoerende op Z.M. kanonneerboot no. 2, den heldendood gestorven op den vijfden februari 1831 voor Antwerpen, door mr. J. Berman, vrederegter te Zierikzee. Zierikzee, J. van de Velde Olivier, 1831. 8º: 6, 24 [3] p.
10486: - Aan mijnen vriend J.C. Westerman, bij deszelfs vertrek naar het leger, den 14 maart 1831. z.p. 8º: 4 p.
10488: - Mr. W. Bilderdijk ter gedachtenis. Haarlem, 1832. 8º: 16 p. Met titelvignet door J.P. Lange naar Michaelis.
10490: - [W.H. Warnsinck], Aan mijne gade op den vijf en twintigsten verjaardag onzer echtvereeniging. 12 mei 1832. z.p. 4º: 8 p.
10491: - Gezangen voor het feest, hetwelk ter eere van den schoolopziener mr Th. Van swinderen zal gevierd worden, die deze zijne betrekking vijfentwintig jaren heeft vervuld (te zingen den 12 juny 1832 in de Peper Gasthuis-kerk te Groningen). Groningen, J. Oomkens, 1832. 8º: 15 p.
10493: - Klaagzang bij den vroegen dood mijner onvergetelijke gade Vrouwe H.J. Royaards geb. Both hendriksen, ontslapen te Utrecht den 6 oct. 1832, oud ruim 27 jaren. z.p. 8º: 8 p.
10495: - Gedachten bij het ontvangen bericht van het overlijden der hoog eerwaardigen Heer George Hendrik Lagers, door Cornelis Loots. z.p. 8º: [4] p.
46698: - "RENESSE, VAN; VAN WIJNBERGEN--- Genealogia Renesseorum generosissimae Familiae Anno 1737, per Wynandum Maximilianum Jacobum de Renesse. Titel van een manuscript in 4°, gebonden in geheel perkament uit de tijd."
46694: - HELWEGEN--- 5 ontwerptekeningen voor een bidstoel, 1 tekening voor een bureau en 1 tekening voor een boekenkastje, gesigneerd H.H.J.H. 1911.
46695: - WHESSELL--- 10 litho's van koppen van personen, getekend door I. Whessell, 1794, gepubliceerd door T. Simpson te Londen.
46697: - ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ--- Nederlandsche Gedachten, officieel orgaan ten dienste van de A.R. partij, jrg. 2 (1945-46) en 3 (1947), compleet, gedrukt.
46693: - VERMANDER, V.D. MANDERE--- Genealogische aantekeningen betr. geslachten Vermander en Van der Mandere, 2e helft 20e eeuw, ca. 50 pag.
46691: - FRIESLAND, W.O.II--- Friesch Dagblad, 15 afleveringen uit de periode 29/7/1940 - 15/10/1940. Gedrukt.
46689: - JURISTEN VERENIGING--- 38 brochures, publicaties, etc. van de Calvinistische Juristen Vereniging, 1926-1940. Gedrukt.
46687: - ONDERWIJS, GELDERLAND--- Reglement ofte schoolorder ten platten lande van Gelderland, d.d. Arnhem 3-6-1681. Manuscript, 4°, 15 pag., in karton omslag uit de tijd.
46692: - KAMPEN, W.O.II--- Een zestal afleveringen van Kamper Nieuwsblad uit de jaren 1941 en 1945. Gedrukt.
46598: - GRAFISCH BEDRIJF--- Enige tientallen overdrukken en kleine publicaties over steendruk, grafisch bedrijf, grafische school etc., jaren '50 en '60.
40493: -
46316: - SCHOORSTENEN, ZUMPE, ARCHITECTUUR--- Brochure 'Der Zuverlassige rauch-vertilger, oder (...) anweisung (...) den rauch aus Hausern, Stuben und Kuchen zu entfernen, so wie Schorsteine zu bauen in welchen den rauch nicht zurucktritt. Herausgegeben von Friedrich Zumpe'. Quedlinburg, 1853, 28 pag.
46317: - KRANTEN BELEDIGEN BUITENLANDSE HOVEN--- Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 22-3-1792 betr. de licentie der courantiers. 2 pag., folio, gedrukt.
46318: - TABAK, NAPOLEON--- Gedrukt vers 'De lelijke pijp tabak'. Plano, 1 blad, met sierrandje, begin 19e eeuw.
46319: - GRONINGEN--- Collectie van enige tientallen foto's en prentbriefkaarten van de stad Groningen, ca. 1900-ca. 1940.
46679: - "WISSINK, BOSCH--- ""Protest"". Ondertekend: G. Wissink v.d. M. en H. Bosch, 19e eeuws, 4°, 2 pag. Manuscript."
46680: - SCHAEPMAN, HOEKSTRA--- Briefkaart van Schaepman, d.d. Driebergen 1894, aan P.P. Hoekstra, onderwijzer te Baarn. Manuscript.
46401: - BRANDT--- Lyk-cypres op broeder William Brandt, door Christoffel Brandt. 4°, 9 pag., gedrukt, 18e eeuws.
46403: - SCHEURLEER--- Genealogie Scheurleer, getypt, folio, 29 pag., ca. 1590-ca. 1920.
46404: - DUYTZ, DE BOOY, DE LANG--- Getekende genealogie in boomvorm van de familie Duytz, ca. 1570-1836. Groot blad plano.
46406: - GUBBELS, RAVESTEIN, DIJKSTRA--- Rapport van mej. Arnolda Wilhelmina Gubbels, opgenomen 12-6-1917. Manuscript, 8°, 4 pag., getekend J. Ravestein.
46407: - BRONNER--- Pentekening van ornamenten etc. met tekst M. Bronner, Haarlem, 1888, 4°.
46408: - FRIESLAND, VAN BEYMA THOE KINGMA, V. NAGEL--- Deductie voor Julius Matthys van Beyma thoe Kingma, eigenerfde van Franekeradeel tegen Willem Anne baron van Nagel, door sommige stemgerechtigden van Franekeradeel mede gestemt tot de nominatie van een grietman. Folio, gedrukt, 7 pag., d.d. Leeuwarden 14-5-1785.
46409: - IJLST, MEINERS, PREDIKANTSBEROEPING--- Deductie aan (...) Staaten van Friesland (...) uit naam van Jan Wiebes Keikes, diacon te Ylst, tegen Hinne Sannes, W.W. Hoeksma, H.M. Scrinerius, Wijbe Gerbens Bootsma, J.G. Bootsma, R. Pieters, I. Paulusen, L. Hendriks, protesterende ledematen. Leeuwarden, 1787.
46416: - MUZIEK, SCHOUWEN, SWENNE--- Muziekblad 'Schouwsch Volkslied, door C.A. Swenne', Zierikzee (ca. 1930?). Groot 4°, 3 pag., gedrukt.
46443: - MEDISCH, APOTHEEK--- Foto, 24x29 cm. van groep leden van de Ned. My. ter Bevordering der Pharmacie, bij bezoek aan J.C. Eno ltd. te Londen in 1928. Mooie duidelijke foto.
46410: - ENGELAND, MILITARIA--- British armed forces. Voucher, 3 pence, valid for British service canteens. 6x11 cm., begin 20e eeuw?
46412: - MILITARIA, UNIFORMEN, LUIJT--- Mapje met 12 prentbriefkaarten, uitg. Nederlandsche Vereeniging Ons Leger, Rotterdam, ca. 1920.
46414: - NIESSEN--- Menu voor een maaltijd op 9-11-1941, bestemd voor Bob Niessen. Tekening.
46699: - DORDRECHT, GEZELSCHAP SIMPLICITE--- Album nr. 2 van het gezelschap Simplicité te Dordrecht over de jaren 1816-1843. Oblong album in rood marokijn gebonden, met een groot aantal bijdragen, in de vorm van gedichten en tekeningen. Manuscript.
46849: - MUIDEN, MUIDERKRING--- Cultureel Genootschap De Muiderking 1954-1984, Muiden 1984, 17 pag., in ringband, gedrukt, geillustreerd.
46855: - ORANJE-NASSAU, AMSTERDAM--- Programma feesten 8-14 juni 1937, intocht prinselijk paar te Amsterdam, (12) pag., geill., gedrukt.
39813: - Leiderdorp. Aan jaagpad en snelweg, 1200 jaar wonen. Leiderdorp 1979, 188 pag., geb., geïll.
39835: - Contactblad Historische Vereniging Barendrecht, 10 afleveringen, 1979-1982.
12570: - SCHILLING Foto, kabinetformaat, van Felix Schilling, `broer van Louis Schilling, 1873-1944, gehuwd geweest met A. van Brederode (vader van Theo Schilling)'. 1 stuk.
46511: - GELDERLAND--- Ca. 20 antiquariaatscatalogi uit de eerste helft van de 20e eeuw, alle betr. werken over Gelderland.
46522: - TERVEEN, UTRECHT--- Nota van boekhandel J.G. van Terveen en Zoon, Oude Gracht, Utrecht, 1915, voor hr. v. Haaren. 1 pag., manuscript.
46510: - DOMMERS, ESCHAUZIER, GRATAMA--- Fotoalbum (beschadigd) met ingeschoven 69 carte-de-visite foto's en kabinetfoto's, betr. de familie Dommer en aanverwanten, voorzien van uitvoerige aantekeningen in potlood met de namen, ca. 1880-1910.
10748: - Koperen feest van den heer en mevrouw Pels Rycken-Beijnen gevierd 16 September 1905. z.p. 4º:[1] p.
46854: - ELDERING, JACHT--- Jachtvergunning voor G.J.J.M. Eldering te Bloemendaal, d.d. Haarlemmermeer 1948. 1 pag., manuscript.
46856: - BERGMAN, PAALVAST--- Verklaring van P. Bergman, d.d. 's Gravenhage 1932, tegen een aanklacht van W. Paalvast. Manuscript, 4°, 1 pag.
46327: - LUBERTI, SCHIELE--- Bedrijfskaartje, 6x10 cm., voor Cornelis Luberti 'ten huyse van Hendr. Schiele, mr. broodbakker op de hoek van de Reguliers en Keysers gragt te Amsterdam'.
10347: - Ter gedachtenis aan Hendrik Albert Van der palm, student in de letteren en Godgeleerdheid aan de hooge school te Leyden, overleden den 14. november 1819, in den ouderdom van 17 jaren en 7 maanden, zijnen ouderen toegewijd. z.p. 8º: 5 p.
3666: [HASENCLEVER, H.] - Stammbaum der Familie Hasenclever aus Ehringhausen. [Ehringhausen 1909], 19 bladen (waaronder grote) in map.
28224: - The devises, motto's etc. used by the parliament officer on standards, banners etc. in the late civil wars, proper to be bound up with y lord Clarendons His[to]ry, 1 page folio with 48 engraved flags. I. Cole sculp. 18th century.
36729: - Honderd wiskundige en wetenschappelijke vragen en antwoorden tot nut en vermaak, Amsterdam en Rotterdam, A. en P. Feteris, [ 184X ], 32 pag., geb. ( enkele beschadigingen door plakband ).
10624: - Aan bruid en bruidegom, feestzang (op 25-jarig huwelijk). 18 september 1866. z.p. 8º: [3] p.
29286: - GIESBERGER, MILITARIA -- Album amicorum in de vorm van een oblong boekje in hoes van Frits Giesberger, met ca. 25 bijdragen en tekeningen uit de jaren 1826-1842, uit Ansbach, Kampen en andere plaatsen. Voorts aantekeningen van Giesberger over militairen die hij kent.
46701: - BAERT, BUSKEN, VLISSINGEN--- Het geestelijk schip, geschreven door wijlen mijnen schoonvader den heer Johannes Baert. 4°, manuscript, 262 pag., gebonden in 18e eeuwse geheel leren band, zeer fraai handschrift.
46705: - HASPERS--- Getuigschrift voor sergeant O.J.F.H. Haspers, d.d. 14-1-1942. 1 pag., getypt.
46702: - ZEELAND, VEERDIENSTEN--- Aanplakbiljet met dienstregeling van de Prov. Stoombootdienst op de Wester Schelde 1937. Gedrukt, plano.
12602: - TAETS VAN AMERONGEN Getekend familiewapen Taets van Amerongen, met zilver en kleuren op zwarte ondergrond, 30x24 cm., gesigneerd E. Dick.
11185: - SPRUIT Brief van Irma Spruit te Velzen betreffende de liquidatie van Spruit Boutique en Irma Spruit Couture, Velzen 8 maart 1993, 3 p.
10904: - 't Nieuw groot Hoorns lied-boekje, bestaande in veel stigtige en vermakelyke bruylofts liedekens. Hoorn, R. Beukelman, z.j. [18de eeuw], 320 p.
12354: - "GIJSELAAR, DE; VAN SCHINNE Alliantiewapen De Gijselaar x Van Schinne, 1819; 4(, tekening in kleur."
12358: - HAARLEM, NEDERKOORN Poeziealbum van Marie Nederkoorn te Haarlem, 1888-1895.
12362: - HAM, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie, gesigneerd J. Ham, wrs. Noord-Hollands, ca. 1830. Folio, oblong.
12094: - SPOORWEGEN, VAN MEURS Een zeer groot aantal stukken betreffende de spoorwegen in Nederland en België in de periode ca. 1834 - ca. 1864, afkomstig van C.F. van Meurs.
47347: - Album der schonsten Rhein-ansichten, oblong, (11-15 cm ) boekje, met 52 gravures van Mainz, Keulen etc., ca. 1850?
46324: - HUYGENS, DE VOGEL, LANS--- Onze gasten, Herinneringen aan onze vrienden. Rotterdam, J.M. Bredee, [ca. 1900].
46325: - ZAANDIJK, DE JONG, INBOEDEL--- Veilingcatalogus 'Notitie van eenen netten en zindelijken inboedel', verkocht in koffiehuis De Zwaan te Zaandijk 1870 door makelaars C.A. Honigh en J. Honig.
46320: - WESLINGH--- Mengel-digten van verscheide stoffe. Manuscript met verzen door A. Weslingh, 1700-1705. 4°, 310 pag., geb. in half leren band.
46321: - COLLEGEDICTAAT FRUIN, SALVERDA DE GRAVE--- Collegedictaat vaderlandsche geschiedenis tot 1573, dictaat van prof. R.J. Fruin, 1882-1883 door de student J.J. Salverda de Grave. Manuscript, 287 pag., gebonden in half marokijn.
46323: - BOEKHANDELAARS VERENIGING GRAVENHAGE--- Zes gedrukte stukken betr. de 's Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging.
46326: - CALKOEN, VOGELENZANG, DUINLAAN--- Veilingcatalogus inboedel, nagelaten door P. Calkoen, verkocht door A. Engesmet op villa Duinlaan bij station Vogelenzang. 1863, 54 pag.
42696: [STERBEECK, FRANS VAN = PIETER VAN AENGELEN] - Den Nederlandschen verstandigen hovenier, over de XII maenden van het jaer (...) vermeerdert met den neirstigen Biën-houder (...) hoe dat men de sonne-wijsers kan maeken. Door F.V.S. Pbr., 9e druk, Gent, Ph. Gimblet, [1775].
42481: [FOKKE SIMONSZ, AREND] - De vaderlandsche historie in themata, vervattende in eene zaakelijke en tevens beknopte orde, alle de voornaamste gebeurtenissen die van den beginne des lands tot heden toe in ons vaderland zijn voorgevallen. 2e druk, Amsterdam, Arend Fokke Simonsz, 1788.
11305: - BRONSEMA, KUIPER Album amicorum van Jacoba Bronsema en van haar dochter Mietje Kuiper, bestaande uit een oblong mapje met een 15-tal losse blaadjes 1822-1848.
12289: - DAENDELS, VAN ENGELS, GASINJET Vier blaadjes uit het album amicorum van Anna Maria Catharina van Engels, 1826.
45325: - BARNEVELD, NUT, SWEIJS--- Verhandeling ter inwijding van het Barneveldsch Departement der My tot Nut van 't Algemeen, uitgesproken 15-sprokkelmaand 1810, door de secretaris Jan Coenr. Sweijs, manuscript, 40 pag., gebonden in blauw papieren omslag.
45079: - SCHOON, JEANETTA --- Episode, door Jeanetta Schoon. Manuscript van een roman(?), handgeschreven, ca. 150 pag. In kartonnen omslag, ca. 1930?
45083: - "RIEMKAP; PAPIER --- Riemkap, gedrukt op blauw papier, ca. 1800, 33x40 cm."
45082: - RHOER, DE --- Brief van C.B.G. aan Halwasse, d.d. 1952 betr. familiewapen De Rhoer.
45081: - "INDIE; TROEPENSCHIP NIEUW HOLLAND; VAN DER STARRE; NIEUWENHUYS --- Caricatuur tekening in lijst, 50x70 cm., door Henk Nieuwenhuys, 1947. De gekleurde tekening toont de bemanning van het schip 'Nieuw Holland', varend naar Ned. Indië met militairen en terug met evacuees. De personen zijn caricaturaal weergegeven en voorzien van hun originele handtekening."
49434: - ARCHITECTUUR, DE REGT, OUENDAG--- Brief van Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, d.d. Amsterdam 1911, aan P. de Regt te Colijnsplaat betr. examen Bouwkundig Opzichter. 1 pag., deels gedrukt.
4938: M., V. - Het geslacht Van Vloten, slot: Lijst van de geschriften van Prof. Dr. J. van Vloten. 's-Gravenhage 1907, 12 p.
52737: --- - Memorie tegens de missive van [...] Hove van Holland in dato 3 February 1764, houdende derselver berigt op de requeste, door schout, burgemeesteren en schepenen van 's Gravenhage op den 28-12-1763 gepresenteert, ter geleegentheid van eene bij het Hof gedecerneerde curateele in de boedel van den solliciteur militair Jan van den Berg. z. pl., 1764.
52690: [BALEN, PIETER GERARD VAN] - Memorie van deductie en belang [van de magistraat van 's Gravenhage] tegens de missive van [...] Hove van Holland in dato 27 April [1759] [...] omtrent Pieter Gerard van Balen, boekverkoper alhier en teffens burger en schutter zynde, overgegeeven aan [...] Staten van Holland. Z. pl. [1759].
52551: - - Biographie moderne, ou galerie historique civile, militaire, politique, litteraire et judiciaine, contenant les portraits politiques des Francais. 2e edition, 3 volumes, Paris, 1816.
52680: --- - Zamenspraak tusschen een Bildboer en een Harlinger, over de zaken van de grieteny van Het Bildt, waarin het caracter van den zo berugten grietman Hans Willem Aylva (alias) de Goude Aylva, en deszelfs gedrag, mitsgaders het voorgevallene in de grieteny van Het Bildt by de laatste stemming in 't helderst dagligt gesteld word. Z. pl. [1783].
24805: - Memoires des contemporains, pour servir a l’histoire de la Republique et de l’Emprire livraison I,II,III,IV. Paris, Bossange, 1823-1824.
49378: - BEEKHUIZEN, BILJOEN, WILLEMSE--- Kaart van een gedeelte van het landgoed Biljoen, genaamd Beekhuizen, ontworpen en op den steen gebragt door J. Willemse, 2e druk, Arnhem, Muller & Comp. 1825. 45x38 cm., een weinig handgekleurd.
46857: - WATERSNOOD, WAGENINGEN, 1855--- 'Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Herinnering Maart 1855. Watersnood.' gedicht door J.G.J., d.d. Amsterdam april1855, gedrukt, 1 pag., versierde rand in rood.
39909: - Arnhem in 1921. Oudejaars- bijlage van de Arnhemsche Courant van 31-12-1921, groot 4o, 36 pag., geïll. Omslag: Ed Houbolt met gedicht van Tony de Ridder.
39954: - Landhuis bij Katwijk [ aan Parklaan ]. Architect H.J. Jesse, pp. 3-4 in Het Landhuis, april 1939, geïll.
46859: - FOSCARENUS VENETIAR--- Charter op perkament d.d. 15-6-1762, uitgevaardigd door Marcus Foscarenus Rei Gra. Dux Venetiar. Met uithangend loden zegel.
46860: - FRANKRIJK, VALENGIN, PERRET JEANNERET--- Lettre d.d. 2-7-1714, d'incorporation au corps de la Bourgeoisie de Valengin, dressee en faveur d'honorable Jacques Heu Daniel Perret Jeanneret du Locle. Charter op perkament met uithangend zegel.
46334: - "ALPHEN, VAN; DE VIGNON, HOVY Twee cahiers met gelegenheidsgedichten van de hand van jhr. mr. D.F. van Alphen (1774-1840), zoon van de letterkundige Hieronymus van Alphen. Hij vertrok 1791naar Indie, was resident Soerabaja, later Raad van Leiden, burgemeester en lid Tweede Kamer. Manuscript, ca. 200 pag."
46337: - BELLAMY, CHASTELEIN--- Convoluut van 3 werken van Jacobus Bellamy: a- Gezangen mijner jeugd, Amsterdam (den Hengst) 1782, 96+(2) pag. b- Vaderlandsche gezangen van Zelandus, Utrecht (v. Vloten) [1784], 134+(2) pag. en c- Gezangen van J. Bellamy, Amsterdam (Mens) 1785. Gebonden in geheel leer uit de tijd, met op de rug de letters W en C.d.R. in hartvormige leertjes.
46333: - VREESE, DE, GENT--- Twee boeken met prijsformulieren voor Gustaaf de Vreese, d.d. Gent 1863 en 1882.
46332: - ROSSUM, VAN, ZIJLSTRA--- Briefkaart van K.M.P(?) van Rossum d.d. Dordrecht 1911 aan mej. H. Zijlstra. Manuscript.
46331: - BIERENS--- Bidprentje voor Maria H.W. Bierens, geboren Amsterdam 1894, overleden 18-2-1920.
46330: - LEWINSKI, QUERIDO--- Familieboek voor het gezin A.A.A. Lewinski geb. Berlijn 16-10-1896, zoon van Louis en Bertha Pagel, en Sara Querido, geb. Amsterdam 26-11-1910, dochter van Adam en Sch. Baggers.
46329: - TONEEL, ARENTS, ROLVERDELING--- Toneelstuk 'Het gedwongene huuwelyk', door T. Arents, naar Moliere, 3e druk. Amsterdam, Lescaille, 1712, 52+(3) pag., met titelprent en met in pen de rolverdeling in 1818.
46328: - LAREN, MONTESSORI KLEUTERSCHOOL--- Album met bijdragen van leerlingen van de Larense Montessori-kleuterschool bij het afscheid van een juffrouw, d.d. 12-7-1958.
46528: - "ROEVER, DE; DOZIJ--- Prospectus voor N. de Roever en G.J. Dozy 'Het leven van onze voorouders'. Groot blad plano, 2 pag., gedrukt."
46527: - WEESP, VAN ENGEN--- Oorkonde t.g.v. geloofsbelijdenis te Weesp voor Gerarda Corn. Maria van Engen, d.d. Weesp 18-7-1943. 1 blad, deels gedrukt.
46526: - ZUTPHEN, THIEME, SCHILLEMANS--- Drie 'gedenkboeken' van de firma W.J. Thieme en Cie. te Zutphen, 1928, 1956, 1963.
46524: - BOLTEN, ZWAN--- Kwitantie van J. Bolten voor ontvangen kluitkalk van schipper J. Zwan. 's Gravenhage, 1866. Manuscript, 1 pag.
46525: - ROTTERDAM, ZENDINGSVERENIGING, CUSELL, DIJKSTRA, NONHEBEL--- Enkele stukken betr. de Nederlandsche Zendings Vereeniging te Rotterdam, ca. 1863. 13 pag., deels gedrukt, deels manuscript.
46523: - DELFT, DE LINT--- Zes cahiers met boekhouding van de firma De Lint te Delft, 1853-1921. Manuscripen.
46517: - VLISSINGEN, ZIEKENHUIS, WOLTERS, DE MOOY--- Fotoalbum met 52 foto's uit 1934-1936 betr. het Sint Joseph/Bethesda ziekenhuis, te Vlissingen.
46516: - BREDA, MOUTENS, DE WAGERE, KNAEPEN--- Vijf eigendomsbewijzen van een huis op de Markt te Breda, genaamd De drie Oranjeappelen. 5 charters op perkament, getransfigeerd, 1592, 1614, 1627, 1629 en 1634. Zegels verloren.
46515: - ANDEL, PUS, VOLTELEN, DE BOCK, VAN AS--- Acte verleden voor schout en schepenen van Andel d.d. 29-12-1733, betr. verkoop van 3 morgen land op de Andelsche Hoogt. Charter op perkament met 2 (van 3) zegels van Dirck Pus en Jan Willemse Najen. Handtekening van Dirck Pus.
46338: - GLAS--- Samenvatting van Nederlandsche glasblazerijen 1800-1900'. Titel van een map artikelen over glas en glasblazen, deels getypt, deels fotokopie van gedrukte artikelen.
46339: - ZILVER, ZWOLLO--- Veilingcatalogus Sothebys, Amsterdam 28-11-1994, van zilverveiling o.a. Workshop of Frans Zwollo, 92 pag., geillustreerd.
46341: - VERHOEFF, CATS--- Afdruk in rode lak van een zegelstempel met wapen Verhoeff of Cats?
10165: - Iets over het sterven van mijn kind [de bree]. z.p. 8º: 11 p.
36673: -
39875: - Wij varen weer! Amsterdam 1945, 109 pag., geïll.
39380: [ BLÉCOURT, A.S. DE ] - Rechtshistorische opstellen aangeboden aan A.S. de Blécourt, Groningen 1939, 259 pag., geb.
52631: [AEPEKER, THOMAS HENDRIK WILLEM] - Eerste jaargang van kluchten en gebeurtenissen van 1830, Den Haag, J. van der Ven [1830].
49033: - SCHEVENINGEN, TERHEIDEN, BESCHERMING DUINEN--- Publicatie van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, d.d. [niet ingevuld, 18e eeuws] betr. verbod door de helm te lopen op de dijk voor Scheveningen en Terheiden. Dit om de duinen niet te beschadigen. 1 blad, plano, gedrukt.
49034: - ORANJE-NASSAU, TROONOPVOLGING--- Troonopvolging. Brochure van A.J.W. Francombe Sanders, z. pl. [ca. 1890], folio, gedrukt, 3 pag.
46417: - MUZIEK, ZEEUWS VLAANDEREN, V. VUUREN, BEIJERLE--- Muziekblad 'Jubellied voor Zeeuwsch Vlaanderen'. Woorden Nelly v. Vuuren-Timmerman, muziek G.J. Beijerle. Oostbug, Bronswijk, 1923. Groot 4°, 3 pag., gedrukt.
39973: - Gedenkschriften betreklyk tot het Kweekschool voor de zeevaart, 2e druk, Amsterdam 1791, 131 + 168 pag., origineel karton.
39980: - Marineblad. Orgaan en uitgave van de Ver. van Marine- officieren. Jrg. 59 (1949) 1022 + 56 pag., geb., geïll.
39987: [ STEMPHER, A.S. EN K. SCHAAP ] - Arnhems oude stadshart, Arnhem 1973, 182 pag., geb., geïll. met stofomslag. Goed exemplaar.
29312: - RIJN, WILLEM VAN -- Schrijven van de landdrost van Amstelland dd 19 lentemaand 1810 dat Willem van Rijn is aangesteld als aannemer voor militaire troepen, 1 pag., folio, gedrukt.
10976: - Vyftigjarige Huwelijks Vereeniging 1811-1861. Groot gelithografeerd portret van naast elkaar zittend echtpaar, 27 x 33 cm, litho van P. Blommers te 's Hage naar een tekening van A.J. Ehnle. Zeldzaam voorbeeld van een familielitho.
10977: - Lykdichten, gravure, 11 x 7,5 cm, door J.C. Philips, 1734, waarschijnlijk bedoeld als tussentitel in een gedichtenbundel. Met allegorische voorstellingen betreffende de dood.
10978: - AKE(R)SLOOT, VAN SCHUYLENBURGH, EDAM Twee brieven van Abraham Akesloot, Edam, 1733 en 1734, aan zijn zuster de weduwe Josina van Schuylenburgh, geboren Akesloot te Haarlem (wed. van Willem van Schuylenburgh, heer van Schrevelsrecht). De schrijver, geboren 1687, was kapitein bij de admiraliteit van Amsterdam. 4(, 4 p., met lakcachet Akesloot.
46344: - SMIT, VAN AKEN, WO II--- Gastenboek van het gezin S.C. Smit (Kees en Lientje), Hoofdweg 1 I te Amsterdam, november 1939 - december 1945. 1 cahier, 68 beschreven pagina's, incidenteel ook geillustreerd. Manuscript.
46345: - MILITARIA, VAN SUCHTELEN--- Aanstelling van Jan Hendrik Mosburger van Suchtelen tot 2e luitenant bij de Cie Vrijwillige Landmilitie te Deventer. 's Gravenhage 29-6-1815, folio, 1 pag., deels gedrukt.
13411: - LEESGEZELSCHAP, UTRECHT Rondzendbriefje langs de leden van een leesgezelschap bij een nieuw tijdschrift met verzioek om aan te tekenen of men dit wil aanschaffen, 19e-eeuws, Utrecht, 1 p., manuscript.
10061: - Aen den manhaften Heer de Heer Adrianus[met de pen veranderd in Arnoldus] Heiblom, luitenant onder het Blauwe Vendel met het witte kruis onder ... kapitein Meyndert Meesters. z.p., z.j. 8º: 7 p.
9599: - Zegen wens aan den heere Andries Oortman junior en jongvrouwe Anna Hooft, ter gelegenheid van de bekendmaaking hunner voorgenomene echtsverbintenis. z.p., z.j. 4º: [8] p.
46110: - TRAP--- Gedrukte overlijdenskaart en bedankje voor Jelle Trap. Bussum, 1943.
46112: - MARRES--- Twee gedrukte overlijdenskaarten van J.H.H. Marres. Maastricht, 1943.
11311: - BRUMSTEEDE Emile Brumsteede, Gisteren en eergisteren, Amsterdam 1946. Met op schutblad een aardige tekening van zijn hand, en handtekening.
10948: - Volksgebruiken der Nederlanders bij het vrijen en trouwen, Utrecht 1832, 330 p., geb. (rug los).
11073: - HOOYER, DE Uittreksel uit het doopboek van de Zuyder Kerk te Amsterdam, 1791, betreffende doop van Arie, zoon van Arie de Hooyer en Maria R. Biekel. Getekend door de koster Jan van Dijl. Deels gedrukt.
46346: - LEEUW VAN COOLWIJK, LULOFS, KRAALS--- Huwelijksaankondiging van G.J. de Leeuw van Coolwijk en J.C.A. Lulofs, wed. Kraals, d.d. Zutphen 18-7-1806. Folio, 1 pag., manuscript.
46358: - RITSEMA--- Van Ritsema tot Retzema, door P.J. Ritzema, 9 pag., getypt.
46348: - TACK, PIERSON--- Dossier familiepapieren Tack, Pierson, Eereveld, Scharff, Cramer, Billet. 19e en 20e eeuw, enige honderden stukken.
46349: - VLISSINGEN, HANNEMAN--- Exemplaar van het boek Hellas door A. Staal (Amsterdam, 1946) met ingeplakt een fraai gecalligrafeerde opdracht aan ds. J.H. Hanneman.
46351: - BUSCHMAN--- Het geslacht Buschman. Getypt, 22 pag. in omslag.
46352: - COOMANS--- Genealogie Coomans, getypt. Door AvO [Vorsterman v. Oyen], 3 pag.
46353: - RHIJN, VAN--- Genealogische aantekeningen van het geslacht Van Rhijn. 's Gravenhage, 1972, door D.A. Visker. Getypt, 6 pag.
46354: - BREEVELD--- Familie-gegevens Breeveld. Getypt, 20 pag.
46355: - STAPELKAMP--- Genealogie Stapelkamp. Samengesteld als kwartierstaat door dr. G.J. Stapelkamp te Arnhem, 1977, ca. 50 pag.
46356: - DAELL, VAN--- De familie van Daell. Getypt, 9 pag.
10033: - De juichende Haagsche kerkbruid, aan haaren hemelbruidegom den ... Heere Daniel Albert Reguleth, veelgeachten evangeliedienaar der Haagsche kerkgemeente toegewijd, door Johan van Hoogstraten. 's Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1787. 8º: [6] p.
46861: - HOUBRAECKEN, ACKERSDIJCK, HERTOGENBOSCH--- Acte betr. een borgsom, betaald door Jan Laureijns te 's Hertogenbosch voor de gevangen genomen Theodoris van Houbraecken, pastoor van Assche, die tegen de placaten op 17-8-1653 in 's Hertogenbosch was aangetroffen. Folio, manuscript, 1 pag., 1653.
46862: - SEVIGNE, DE--- Brief van Marie de Sevigné, marquise de Rabutin-Chantal, d.d. 1652 of 1654, aan monsieur Menage, au cloistre de Notre Dame. Manuscript, 8°, 2 pag.
46863: - RHEDEN, VAN SPAAN, BRANTSEN--- Drie brieven uit 1772 van de Douariere Van Spaan geb. Van Riebeeck, Joh. Brantsen en Jansen ter Leth (namens de graaf van Bylandt) als geerfden van 't Worth Rhederbroeck. Manuscripten, 4°, 15 pag.
46864: - VELUWE, RIDDERSCHAP--- Extract uit resolutien Ridderschap Kwartier van Veluwe, d.d. 28-11-1695. Manuscript, folio, 7 pag.
11063: - HEINTZ, HEEZEMAN Bijbelblad met familieaantekeningen betreffende huwelijk (1805) en kinderen van George David Heintz en Anna Elisabeth Heezeman, 1805-1820, 2 p.
11028: - DU MOULIN, VAN WESTENHOUT, BREDA Brief van C. du Moulin aan ... van Westenhout, onder meer over `het Bredasche werk'. Du Moulin raadt Westenhout aan naar Breda te gaan en niet met `onsen driftigen vriend', maar met `de vader Hubert' te overleggen. Z.j. (18de-eeuws). 4(, 3 p.
11031: - DUYN, VAN DER Briefje van de curator der hogeschool te Leiden, Van der Duyn, 1828, 1 blad.
29008: - De la Fargue's. Een Haagse kunstenaars familie in de 18e eeuw, 's-Gravenhage 1959, 50 pag., gestencild.
29012: - Charles Huard. Les maitres humoristes nr. 15. Parijs 1908, ongepagineerd, geïll., los.
29021: - Schilders van de Veluwezoom, Arnhem 1954, 59 pag., geïll. ( catalogus Gemeentemuseum ).
10577: - Dichtproeve aan mijne aanverwanten en vrienden, of weinig uit veel, door G.J. Van der kuyp, em. predikant te Breukelen. Utrecht, A.F. Blanche & Co., 1851. 8º: 16 p.
11061: - HANDEL VAN AMSTERDAM Aantekeningen betreffende handel op Afrika, Indië, Amerika etc., uit Amsterdamse archieven, door C.M. Dozy. Ca. 1880 - ca. 1890. (Door Ant.W.A. Mensing geschonken aan F.C. Wieder, 1915.)
40054: - St. Anthony Gasthuis 1425-1925, Leeuwarden. Leeuwarden 1925, (6) pag. tekst en 46 bladen met afbeeldingen, oblong, gebonden.
52740: --- - Verslag van het onderzoek en van de verdere behandeling der zaak van den notaris J.W. van den Bergh, voor het Prov.Gerechtshof in Zuid-Holland op den 2 en 3 mei 1851, 's-Gravenhage, gebr. Belinfante, 1851.
46038: - ROO VAN ALDERWERELT, DE--- Briefje van De Roo van Alderwerelt, d.d. 1876. Manuscript, 8°, 1 pag.
46035: - "DUYN, VAN DER; CAAN, DE KETH--- Brief van de minister van justitie Van der Duyn, d.d. 28-4-1842 aan jhr. Caan over een zaak van een wijnhandelaar. Op hetzelfde papier een briefje van jhr. Caan (aan v.d. Duijn?) d.d. 1849, o.m. over de overleden adv. generaal mr. A. de Keth. Manuscript, 8°, 3 pag."
46031: - OP DEN HOOF--- Verklaring d.d. 8-9-1855 van de vice president van de Hoge Raad Op den Hoof. Deels gedrukt, deels in manuscript, 4°, 1 pag.
45871: - DELFT, REMONSTRANTEN, SCHOLTEN, HARTOGH--- Verklaring van J. Scholten geb. Hartogh, huisvrouw van J.A. Scholte(n), dat zij een aantal archivalia van de kerkeraad van de remonstrantse gemeente te Delft heeft overgedragen aan de kerkeraad.
45863: - VRIJENBAN, ANKEVEEN, DE KEIJSER, BLOK--- Verklaring van M. de Keijser, wed. Blok, d.d. Delft 1780, dat zij de jaarlijkse tijns van 1 stuiver op land in Vrijenban, zal betalen aan de heer van Ankeveen. Manuscript, 1 pag.
45864: - DELFT, VEERTIG-RADEN--- Convocatie voor vergadering van 40-raden van Delft, 1782. Deels gedrukt, 1 pag.
46029: - "JONGE VAN ELLEMEET, DE; DE KETH--- Briefje van de Jonge van Ellemeet(?), d.d. 24-9-1846, aan generaal De Keth, betr. de Hoge Raad. Manuscript, 4°, 1 pag."
45998: - RAVEN, MOM VISCH--- Cahier met teksten van A. Raven-Mom Visch, o.a. over familieleden, ca. 100 beschreven pagina's, ca. 1950.
46006: - OBREEN, HULST--- Brief van A.J. Obreen, d.d. Hulst 17-3-1814 aan de schout van Ossenisse, betr. 2 ordonnancen te paard. Manuscript, 4°, 2 pag.
18957: [HOUVEN, G. VAN DER] - Een halve eeuw. Gedenkboek van de Alg. Ned. Metaalbewerkersbond 1886 - 1936.
39398: [ SLICHER VAN BATH, B.H. ] - Bibliografie van geschriften van Prof. Dr. B.H. Slicher van Bath, Groningen 1974, 29 pag.
49477: - UTRECHT, REGELINGEN STADHOUDERSCHAP--- Extract secrete resolutien Staten van Utrecht 17-4-1754. Folio, 16 pag., gedrukt.
46360: - BUSSIER--- De familie Bussier. Getypt, 2 pag.
46361: - BUIS--- Genealogische aantekeningen Buis. Getypt, 6 pag.
46379: - GERZON--- Enige tientallen knipsels, brochures etc. betr. fa. Gerzon, ca. 1950-ca. 1980.
46362: - BURCHT, VAN DER--- Genealogie Van der Burcht, getypt, 5 pag.
46364: - BURMAN--- Burman, genealogische aantekeningen, getypt, 12 pag.
46365: - BACKER, PORTRETTEN--- Lijst familieportretten Backer, opgesteld door prof v. Bemmelen, 1929, getypt.
46366: - VISSER, DE--- Dossier krantenknipsels betr. dr. J.Th. de Visser. Opgeplakt, ca. 50 pag., 1927-1937.
46367: - DEZENTJE--- Drie artikelen van H.J. de Graaf over Dezentje van Ampel, Tong Tong 1967-1968, gedrukt.
46368: - BRUELIS--- Bruelis, genealogische aantekeningen. Getypt, 2 pag.
46369: - COELMONT--- De familie Coelmont. Getypt, 2 pag.
46370: - CNOOP--- Genealogie Cnoop, 17e eeuw. 1 pag., getypt.
46371: - CHRIST--- Genealogie Christ. Getypt, 2 pag.
46372: - BREUGEL, VAN--- Van Breugel (Broegel), getypt, 7 pag.
46373: - BROESE VAN GROENOU--- Dragers van de naam Broese van Groenou. Getypt, 7 pag.
46374: - "PERSIJN, VAN; GRAVENHAGE--- Een blijde dag. 54 pag., gedrukt (overdruk De Tijdspiegel 1894). Gebonden in met sierpapier beplakt kartonnen band."
46376: - WESTERLING--- Serie krantenartikelen 'L'extraordinaire histoire de Westerling. Aventurier ou defenseur d'un peuple?' door Raymond Westerling. Verschenen in Le Figaro 29-1 tot 10-2-1952. Ingeplakt in boekwerk van 26 pag.
46378: - GOEDKOOP--- Brochure rederij v/h gebr. Goedkoop, Amsterdam, ca. 1960. Gedrukt.
46380: - HIRSCH--- Ca. 20 brochures, knipsels etc. betr. fa. Hirsch Amsterdam, ca. 1960-1970.
46381: - HEIJN, ALBERT--- Ca. 30 brochures en knipsels betr. de fa. Albert Heyn, ca. 1960-ca. 1980.
46387: - LENSEN--- Nota en 3 verpakking-zakjes van fa. Joh. Lensen, banketbakkers. Amsterdam, ca. 1950.
46383: - BOLS--- Ca. 30 brochures, knipsels etc. betr. fa. Lucas Bols, jaren '60 en '70.
46384: - BERKHOFF--- 5 brochures van banketbakkerij Berkhoff te Amsterdam, ca. 1950.
46385: - FOCKINK--- Acht brochures en knipsels betr. Wynand Fockink, Amsterdam, ca. 1950-1960.
46386: - FOCKE, MELTZER--- 18 brochures en knipsels betr. de fa. Focke & Meltzer. Amsterdam, ca. 1975-1980.
46459: - CRONE, BAAY--- Briefkaart van G.C.E. Crone, d.d. Amsterdam 1919, aan C.H. Baay te Amsterdam. Manuscript.
46457: - MILITARIA 1810--- Ca. 25 gedrukte stukken betr. militarie zaken in het Departement Amstelland, alle gedateerd in 1810. Folio, ca. 70 pag.
46456: - ZOETERWOUDE, HELLEMIJS VAN WELLE, VICARIE LEIDEN--- Verklaring betr. verhuur d.d. 10-5-1636, voor 6 morgen land in de Weijpoort in de Barnepolder onder Zoeterwoude. Manuscript, folio, 2 pag.
46454: - BLOMMERSDYK (ZH), EDELMAN--- Acte van transport voor schout en ambachtsbewaarders in Beukelsdijk en Blommersdijk in het land van Cool d.d. 2-10-1610, van 2 morgen land in Oost Blommersdijk. Charter op perkament, zegel verloren met handtekeningen van Allert Jansz, Mees Pietersz en W. Jacobsz.
46453: - LONDEN, KEY, ASHLEY, RANDWIJCK--- Aantekeningen betr. bezoekers van een Nederlander in Londen, op 29 en 31 augustus 1687 en 1 september 1687. Manuscript, folio, 2 pag.
46455: - COPPENOL, NACHTEGAAL, NEGEVOER--- Lijste van de kinderen besteedt duer de Heeren regenten uit het Weeshuys haertachterheijt. Manuscript, folio, 2 pag.
46452: - PERSINGEN, VAN GENTH, CUPER, CANIS--- Verklaring van Michil Canis, kerkmeester van de st. Stevenskerk, dat hij de resterende kooppenningen ontvangen heeft van Jan van Genth betr. diens aankoop van 14 morgen land in Persingen gekocht van Canis' voorzaat Jan Cuper Willems. D.d. 9-2-1605. Manuscript, 1 pag., folio.
46444: - MEDISCH, APOTHEEK, HARTMANN, DENIJS--- Getuigschrift voor Anna Hartmann, geb. Utrecht 11-10-1864 als apothekersbediende, d.d. Middelburg 1884.
46445: - MEDISCH, APOTHEEK, RENSING, INDIE--- Diploma als apotheker voor Geziena Margaretha Rensing, geb. Joure 2-5-1897, d.d. Groningen 13-1-1921. Deels gedrukt.
29668: - LELIE, DE, VAN DIJCK -- Gedrukte uitnodiging voor de zielediensten voor de overleden Adrianus de Lelie, december 1820, in de R.K. kerk van W. v. Dijck te Amsterdam, folio, 1 pag. oblong.
29669: - LELIE, DE, MORRIA, VAN DIJCK -- Gedrukte uitnodiging voor de eerste jaarlijkse diensten voor Maria Theresia Morria, wed. Adrianus de Lelie en voor haar jongste zoon Antonius Lourentius J. de Lelie in de R.K. kerk van W. v. Dijck, Amsterdam, 15-11-1822, folio, 1 pag., oblong.
29689: - TERNAARD, BOERSMA -- Nota van Jan Cornelis Boersma, kastelein te Ternaard, voor kerkvoogden van Holwerd, dd. 1816, betr. verteringen bij het doen van de kerkerekening, manuscript, 4°, 1 pag.
46532: - ENGELSING--- Drie wapenafbeeldingen fam. Engelsing, ca. 1920.
46537: - BOT, DON--- Geboortekaartje Machiel Jan Bot, Vlaardingen, 1953.
46530: - COLLATIES N.H. KERK--- Rechten van derden bij de beroeping van predikanten in de N.H. Kerk. Rapport van de Alg. Synode, 1923, extract uit Kerkelijk Jaarboek, pp. 220-254. Gebonden in half linnen band.
46529: - STEYAERT, BRIELLE, VAN HELSDINGEN, ROLDANUS--- Familie Boekje Steyaert. Cahier 4°, 130 pag., manuscript, 17e en 18e eeuws.
11306: - BROUWERIJ, AMSTERDAM Gedrukte, oningevulde verklaring van een Amsterdamse bierbrouwer betreffende het aantal lasten `garst, haver, tarw en spelt' door hem naar de mouterij gebracht om `gemouten' en daarna `verbrouwen' te worden. Folio, 1 p.
11310: - BRUMSEN Carte-de-visite-portretfoto van de heer S.H.K. Brumsen, Amsterdam, ca. 1890.
46866: - BACKER--- 99 fotografische reproducties, elk 12x9 cm., van leden van de familie Backer en van hun nazaten. In doosje.
46867: - IJSKASTEN, ELECTROLUX--- Fotoalbum met 21 ingeplakte foto's, 23x15 cm., van electrolux ijskasten, 1928.
46874: - INDIE--- Brochure 'Kritiek en program' van het Nationaal comite handhaving Rijkseenheid, d.d. 15-11-1947. 4°, gedrukt, 4 pag.
49446: - FRIESLAND, KOLLUMERLAND--- Supplicatie en respective deductie voor de heeren Martinus van Bouricius, Tj.E.J. Heringa van Eysinga en Corn. van Scheltinga. Leeuwarden, H. Strick, 1743. Folio, 19+31 pag., gedrukt.
49473: - MAARSSEN, DE WIJS, VEGT EN DIJK--- Aan de Ed. Mog. Heren Gedeputeerde Staten van Utregt 1735, 4°, 24 pag., gedrukt.
49102: - LANTZ, KOSTERMAN--- Blaadje uit album amicorum met borduurwerk en bijdrage van C.M.E. Lantz geb. Kosterman, 19e eeuws, manuscript.
49103: - "GROOT, DE; KOLFF--- Geboortebewijs voor Gerardina J.C., dochter van Joan Jacob de Groot en Gerardina Cornelia Kolff, d.d. Amsterdam 12-7-1828, deels manuscript."
49104: - GAST, TER--- Blaadje uit album amicorum met borduurwerk, bijdrage van S.F. ter Gast, d.d. Amsterdam 1837. Manuscript.
49105: - RHEE, VAN--- Blaadje uit album amicorum met borduurwerk en bijdrage van M. van Rhee, Leiden 1842, manuscript.
45338: - LEDEBOER, BIKKERS--- Nota van Jan Ledeboer voor de heer Bikkers, bakker, 1784, manuscript met handtekening van Ledeboer, 1 pag.
45336: - ZOETERWOUDE, DOUDE, VAN DEVENTER--- Acte van transport voor schepenen van Zoeterwoude, d.d. 10-8-1719 van een speeltuin met huis en erf aan de Hoge Rijndijk omtrent Meerburg. Charter op perkament, zegel verloren.
45372: - BERGH, VAN DEN --- Extract uit resolutien Staten Generaal, d.d. 23-4-1710, manuscript, 1 pag, getekend A.Pots en Fagel.
46869: - BICKER--- Advertentie betr. overlijden mr. Jan Bernd Bicker, d.d. 16-12-1812, op zijn buiten Oosterbeek bij Den Haag. Gedrukt.
46868: - BOER, M.G. DE--- Circulaire betr. 80e verjaardag van dr. M.G. de Boer, 1947, 4°, gedrukt, 1 pag.
6050: [DIEKMANN, U EN D. WISCHMEYER] - Schmidt, ein Familienbuch, Bielefeld 1984, 128 p., geb., geïll.
10537: - Aan ... Willem Van rossem, bij den dood van z. Ed. echtgenote vrouwe Maria van Rossem geb. Ledeboer. z.p. 8º: [3] p. Gedrukt op papier met zwarte rand.
44941: - ELIAS --- Twee verslagen van het archiefonderzoek naar de afstamming van het geslacht Elias, door J. van der Hammen Nz. verricht in de jaren 1928-1936 op instigatie van Johan E. Elias. Gestencild, 15 pag.
39426: - Feest-bundel Dr. Abraham Bredius, aangeboden den 18- 4- 1915, deel I, opstellen, Amsterdam 1915, 315 pag., geïll. (omslag besch.).
10905: - Fransche en Hollandsche gelegenheidsversjes, verzameld door An. de Jager, 2e vermeerderde druk. Rotterdam, T.J. Wijnhoven Hendriksen, 1844, 12 + 142 p.
10908: - Ter bruiloft. Keur van gelegenheidsgedichten, feestzangen, toasten, enz., ten dienste van bruiloftsgasten, 3e druk. Tiel, H.C.A. Campagne & Zoon, [ca. 1890], [6] + 95 p.
10909: - Verzameling van Nieuwjaars- en verjarings-wenschjes benevens gedichten voor groenen - koperen - en zilveren bruiloften. Amsterdam, erven E. van de Geer, [ca. 1900?], 63 p.
10910: - Zangen, z.p., [ca. 1900], 16 p.
10914: - Zeven diverse liederen, 8º.
52636: [AEPEKER, THOMAS HENDRIK WILLEM] - Rendes-vouz in het Boterstraatje, Den Haag, ter drukkerij van Van der Ven [ca. 1850].
28218: - Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel, deel I, losbladige uitgave in ringband.
58512: - Ontwerptekening voor een garenwinder. Pentekening met kleur, 54x41 cm. Gesigneerd J.P. Bakker, mei 1919 [of S.P. Bakker?].
39899: - Honderdvijftig jaar generale staf 1814-1964. Overzicht . 's- Gravenhage 1964, 180 pag., geb., geïll.
45256: - BOSSCHA--- Brief van J. Bosscha, d.d. 's-Gravenhage 1859, manuscript, 1 pag.
39917: [NIJHOFF. P.] - Schets der lotgevallen van het voormalig Burger-kinderhuis- weeshuis en Arme- kinderhuis nu protestantsch- kinderhuis en R.K. Weeshuis te Nijmegen, Nijmegen 1860, (8) + 204 pag. Geillustreerd met 4 litho's, origineel bedrukt kartonnnen band, mooi exemplaar.
39925: - Regelement voor de Societeit De Vriendschap te Schiedam, Schiedam 1864, 16 pag.
3993: [RAVESTIJN, H.P.W. VAN] - De firma F. van Lanschot sinds 1737. Hoe twee eeuwen geschiedenis van de stad 's-Hertogenbosch en de Meierij zich weerspiegelen in haar lotgevallen. ['s-Hertogenbosch 1942], 136 p., geïll., geb. Oplage 1000 exx., illustraties Jo Spier.
12731: - AMSTERDAM, TEKENING BUITENGASTHUIS, TEN CATE Tekening, opgewerkt in grijs als aquarel, van het Buitengasthuis te Amsterdam, gesigneerd door Hendrik Gerrit ten Cate (1803-1856) en gedateerd 1821, 23x31 cm.
10026: - Verklaring van het monument [voor Hendrik Hooft Dz.]. Amsterdam, A. Borchers. Folio, 1 p.
45386: - ZWAMMERDAM, SCHOEMAKER, SCRIVELIUS --- Verklaring van Margaretha Schoemaker, d.d. Zwammerdam 1754, betr. betaling Middel op trouwen, manuscript, 1 pag.
46644: - GOUDSMIT--- Vervolg, Burgerlijk Wetboek, door J.E. Goudsmit. Cahier met 96 beschreven pagina's, 2e helft 19e eeuw.
46648: - COLLEGEDICTAAT, BUIJS, GEVERS--- Jus gentium, volgens prof. J.Th. Buijs. Manuscript, 219 pag., geb. in half leer, opgetekend door L.A.C. Gevers. Manuscript, ca. 1880.
46643: - BORGER, TYDEMAN--- Iets ter aanvulling van het levensbericht van E.A. Borger (zie Boekzaal januari 1850). En 'Nog iets naders omtrent E.A. Borger'. 8°, gedrukt, 3 pag. Getekend: H.W.T.[ydeman].
46642: - TYDEMAN--- Brief van H.W. Tydeman, d.d. Leiden 1858, aan 14 in het hoofd genoemde vrienden. 4°, 4 pag., gedrukt.
46638: - HAARLEM, DRUKKERIJ JACOBSON, ETIQUETTEN--- 4 delen met enige honderden ingeplakte etiquetten en ander handelsdrukwerk. Op omslag 'Electrische drukkerij M.A. Jacobson Haarlem, etiketten-fabriek'.
46637: - VERBERNE--- Tien overdrukken van artikelen van dr. L.G.J. Verbene, 1940-1958.
46640: - LEIDEN, UNIVERSITEIT--- Series lectionum in Academia Lugduno-Batava 1815-1816. 1 blad, plano, gedrukt (bij Luchtmans).
42890: [DENIS, JEAN BAPTISTE] - Conferences sur les sciences, presente'es a monseigneur le Dauphin, l'an 1673. Brussel, H. Fricx, 1673.
10108: - De zogenaamde patriotten in rouw, of treurzang voor de zogenaamde patriotten wegens de voor hun smertelyke tijding dat Do B. Bosch zijn beroep te Poortvliet ontzegt is. z.p. 8º: 4 p.
10109: - Aan mijn Bosch oom. z.p., z.j. 8º: 4 p.
48928: - LEIDEN, ERUDIENDO ET OBLECTANDO, HELLER--- Lidmaatschaps bul voor de medisch student Jan Rudolph Heller van het gezelschap Erudiendo et Oblectando te Leiden, d.d. 12-12-1828. Gecalligrafeerd op perkament, oblong, met zegel.
48929: - COSIJN, SCHOONSCHRIJVEN, VAN GESTEL--- Diploma van de Ver. v. leeraren in het schoonschrijven m.o. voor mej. C.H.C. Cosijn, d.d. Amsterdam 4-7-1914. Groot blad, 42x53 cm., ontwerp J. van Schaik. Deels gedrukt.
48941: - CARLYLE, ROBERT ALLAN--- Funeral of Thomas Carlyle in Ecclefechan (Scotland), etching, 1881, by Robert Allan, 30x52 cm.
45346: - ROTTERDAM, KERKEN--- 18e eeuwse aantekeningen over kerken te Rotterdam in de 15e eeuw, manuscript, folio, 8 pag.
45344: - WOERDEN--- Achttiende eeuwse kopie van een uitspraak van Staten van Holland d.d 18-12-1715 over de jaarlijkse convocatien van ingelanden tot electie van waersluyden uit het Carspel van Woerden, manuscript, 3 pag.
46583: - SWEERS, ISAAC, SCHEEPVAART--- Twee brieven, van N. Berkelaar en J.F. van Dulm, 1966, over het scheepsembleem van de Isaac Sweers. Manuscripten, 3 pag.
46582: - ONDERWIJS, UNIVERSITEITEN, MIDDELBARE SCHOLEN--- Collectie van 38 gedrukte antwoorden en reacties op de 'Punten van overweging', opgesteld door een commissie ingesteld bij KB van 13-4-1828 over veranderingen bij het hoger en middelbaar onderwijs in Nederland en Belgie. Folio, ca. 600 pag.
46578: - LEIDEN, KERKBANKEN--- Extract uit de Notulen van B en W van Leiden, d.d. 9-2-1808, met regelingen betr. het gebruik van de regeringsbanken in de Leidse kerken. Folio, 1 pag., gedrukt.
46580: - THEOLOGIE, LAMBRECHTS--- Het zilveren kruis of de timmerman van Nazareth. Manuscript, 420 pag., gebonden in half linnen.
46581: - PRESSER, SCHAPER, VAN SCHAIK, WO II--- Exemplaar van 'De tachtigjare oorlog' door Presser, verschenen in 1941 onder de namen van Romein, Schaper e.a. Met op schutblad vers van Presser met opdracht d.d. 4-12-1941 aan Bernard (= mr. B.A. van Schaik).
48940: - CHEVALIER, CLEMENT--- Krijttekening met het portret van Pierre Chevalier, pasteur de l'eglise Wallone d'Amsterdam, door C. Clement, 35x25 cm.
9960: - Heilvoorspelling ter elfde verjaring van den erfprins Willem frederik, den 24 van Oogstmaand 1783, z.p., z.j. 8º: 8 p.
9392: - Ter bruilofte van den Heere Jacob Verbeek en Jongkvrouw Maria Van raat [bevestigd op Zuiderhout buiten Haarlem 14 oktober 1708]. 4º. Incompleet. Bevat alleen pp. [21]-26.
51360: [NEEDHAM, P., A.O.] - Early printed books. Major acquisitions of The Pierpont Morgan Library 1924-1974, New York 1974, 16+100 pag., ill.
45373: - VERVOER GOEDEREN, PORTUGAEL, ORANJE-NASSAU--- Extract uit resolutien Staten Generaal, d.d. 13-9-1703. Manuscript, folio, 3 pag., met handtekeningen van W. de Nassau en Fagel.
45259: - JONGE, DE --- Brief van de archivaris J.C. de Jonge, d.d. 1845, manuscript, 1 pag.
46080: - HONING, BRANDSTOFFEN--- Prijs-courant van G. Honing en Zoon in Brandstoffen Amsterdam-Haarlem, October 1898. Gedrukte brochure, 31 pag.
42750: [BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN] - L'Estat et gouvernement politique & militaire, tant per mer que par terre, des provinces confederees au Pais-Bas. z. pl., 1653.
12425: - KAYSER Handtekening van C.W. Kayser, `beëdigd translateur' uit het Spaans, te Amsterdam, 1781.
52760: --- - "Bibliografie Nederlandse rechtsgeschiedenis deel I: de nummers 1-1069. Keuze uit het kaartsysteem van het Ned. Centrum van Rechtshist. Documentatie; deel II: register op deel I, Amsterdam 1971."
46892: - BEIJNES, HAARLEM--- Brief (met fraai briefhoofd) van de Kon. Fabriek van Rijtuigen en Spoorwagens J.J. Beynes te Haarlem, d.d. 1904, 1 pag., manuscript, getekend J.J. Beynes-van der Stijlen.
46889: - ROTTERDAM, JACOBS--- Twee brieven gericht aan de heer Jacobs, directeur van de fabriek voor metaal-preserven, Wijnhaven 43 te Rotterdam, 1939, 1945. Manuscripten, 4 pag.
46885: - UTRECHT, ZONDAGSSCHOOL, WITZAND--- Circulaire van de Zondagsschool Johannes te Utrecht betr. 80e verjaardag van H. Witzand, 1912. 4°, 1 pag., gedrukt.
46884: - BAARN, RUKERS--- Vier brieven van A. Rukers, Ferd. Huycklaan 1 te Baarn, 1928. Manuscripten, 7 pag.
46883: - TALMA STHEEMAN--- Correspondentie en rekeningen gericht aan mr. A.W.L. Talma Stheeman te Nijmegen en Amsterdam, ca. 1920-1930. Manuscripten.
46881: - BRUNA, DETECTIVES--- Brochure van A.W. Bruna en Zoon, betr. Detectief en Crimineele Romans, Utrecht 1903. Deels gedrukt, 2 pag.
46878: - HOORN, VAN MEURS--- Brief van N. van Meurs, radiohandel te Hoorn, 1931. Manuscript, 1 pag., met gedrukt briefhoofd.
46877: - C.H.U.--- Brochure 'Urgentie program' van de christelijk-historische unie, september 1945. 8°, 8 pag., gedrukt.
46873: - THONET--- Prijscourant 'Thonet', z. pl., z.j., 8°, 43 pag., uitgave van Ligna, Gedrukt, geillustreerd.
46872: - GRAVE, JACOBS, WASSENBERG--- Afrekening van notaris van Oppenraay te Grave, voor H.B. Jacobs te Grave en diens kinderen. Grave, 1909, manuscript. 1 pag.
46871: - VERKADE, PLAATJESALBUMS--- Brochure 'Verkade's plaatjes albums. Een en ander over het album, de plaatjes, het verzamelen, het ruilen, de verzending, enz.' Zaandam, 1908, 16 pag., gedrukt, geill.
46894: - ZANDVOORT, VERSTEGE--- Twee bidprentjes voor Petrus Verstege (Zandvoort 1864 - Zandvoort 1928) en zijn echtgenote Wilhelmina van den Berg (Zandvoort 1864 - Zandvoort 1931). Met foto van Verstege.
46893: - HAZENBERG, HOMAN--- Drie oude foto'tjes, 8x4 cm., twee van de militair P. Hazenberg en een van Annie Homan.
46898: - MEIJER--- Vier tekeningen, 20x26 cm., in kleur door J.F.G. Meijer, d.d. 1836.
46890: - LUIJKEN, LANDFORT--- Enkele stukken betr. dr. J.A. Luijken, Haus Landfort bij Anhalt, 1878, 1924. Manuscripten, ca. 5 pag.
46895: - ADORP, RENKEMA--- Fraai, in twee kleuren gedrukt, visitekaartje van Hendrikje (K.W.) Renkema te Adorp, ca. 1900.
47099: - Koegras Archief 1849-1902, z.pl. [ ca. 1903?], folio, 12 pag., geillustreerd met twee grote uitvouwbare kaarten.
46904: - MANCHE--- Huwelijksoorkonde. Uitg. wed. J.R. van Rossum, Utrecht, ontwerp Lou Manche, 32x49 cm., kleurendruk, ca. 1935.
46902: - KRAMER--- Foto van vaandrig Kramer in militair uniform, ca. 10x5 cm., 1912.
46899: - HOVE, B.J. VAN--- Vier schetsboekbladen met tekeningen in aquarel in grijs door B.J. van Hove, 'decorateur van de Schouwburg'.
46896: - "VIANEN, VAN; DIJKERS, INT HOUT--- 'Bij gelegenheid van de plegtige 25 jarige echtverenigingsviering van mijnen waarden vriend en mijne vriendin Dirk van Vianen en Helena Dijkers, d.d. 13 Slagtmaand 1828'. 4°, 12 pag., manuscript."
46897: - DRENTHE--- 'Prospectus van eene Maatschappij op te rigten ter bevordering van de ontginning der Drentsche heidevelden tot bosch'. 1666, 4°, 3 pag., gedrukt.
45086: - "MOLENS; POMPEN --- Prospectus Sandwich Enterprise. Manufacturers of Wind mills, pumps, tanks etc. Sandwich Ill. Z. j. (ca. 1890?), 64 pag., geillustreerd."
45084: - "ZUTPHEN, JAN A. VAN; C.A. v.d. VELDE; ANDB--- Exemplaar van het boek 'De A.N.D.B. Een overzicht van zijn ontstaan (...) door C.A. van der Velde'. Amsterdam, 1925, 784 pag., gebonden."
12463: - LEIDEN, OUDEN RIJN 90, WIJNPAKHUIS A.J. Versprille, Historie pand Oude Rijn 90, Leiden 1970, 7 p., getypt. Samen met een foto van het pand in een album, dat is aangeboden aan de eigenaar door L.M. Knegtel.
12287: - DAALEN (DR.), KOHIER ONROEREND GOED Quohier, 1807, van onroerende goederen onder het carspel Daalen (Dr.). Register in halfperkamenten band, groot folio, 360 p.
10530: - Tranen en bloemen op het graf van mijnen vriend ... mr. Hendrik Melchior Vockestaert, in leven officier bij de Arrondissementsregtbank te Dordrecht, overleden aldaar den 25 februari 1840. z.p. 8º: [1] p.
11304: - BROENS Carte-de-visite foto van G. Broens Jr. (overleden 1880), z.p., z.j., 10x6 cm.
12523: - "PIEREN, OUDE FOTO'S, DEN HELDER, JAVA Album met ruim 300 foto's uit de jaren 1894-1903, gemaakt door Adriaan Pieren (1864-1907), chef O.Z.D. 1914/1915; KTZ. 1 band."
12679: - "WILDE, DE; VAN DELLEN, HEMMES Twee getuigschriften voor Dina de Wilde, geb. Kattendijke, als dienstbode bij L. van Dellen te Goes (1909) en bij mevr. G. Hemmes te 's-Gravenhage, 2 stuks."
12682: - WINT, WIND Uitnodiging voor wed. Wint voor de begrafenis van Dirk Wint, Amsterdam 26 september 1786, 1 stuk, deels gedrukt.
12684: - "WITTE, DE; (GAL?)STEEN Zesregelig versje, gesigneerd F. de Witte, met bijschrift: `Dit veersie staat op een goudt doosie daar een steen in legt van den heer F. de Witte, afgehaalt als hij al 70 jaar oudt was en heeft daar na nog 18 jaar geleeft'. 4(: 1 p."
12686: - "WORMERVEER, SCHOOL, RUYTER Prijs voor gedrag en naarstigheid, behaald door J. Ruijter, Wormerveer 22 november 1837, uitgereikt door `het plaatselijk schooltoevoorzigt W. Brul, secretaris'; 1 p., deels gedrukt."
12687: - WOUBRUGGE, VAN RAVESTEYN, VUIK Akte van transport 7 mei 1803 van een boerderij aan de Woudwatering te Woubrugge met landerijen, verkocht door mr. Adrianus Justinus van Ravesteyn te Rotterdam aan Anthony Vuik. Charter op perkament met opgedrukt zegel, getekend door schout en schepenen van Esselikerwoude. Jacobus Claessen, Abraham Bins en Cornelis Boer.
12688: - WIJN, BOURGEOIS, MAUX Brief van Félix Bourgeois, wijnkoper te Narbonne, aan Roucaud Maux & Cie te Bordeaux, 1871, betr. wijn.
12689: - WIJN, DORDRECHT, VAN OLDENBORGH Prijscouranten voor wijnen van de fa. J. van Oldenborgh & Zonen te Dordrecht, Buiten Walevest 3, 1898-1917, 14 stuks, ca. 20 p. per deeltje, gedrukt.
12692: - "WIJN, VAN; HUYGENS Extract uit de registers van het `Tribunal de première instance' in Den Haag betreffende de erfenis van Lodewijk van Wijn, overleden te 's-Gravenhage. Erfgename is zijn dochter Johanna Albertina Margaretha van Wijn, meerderjarig, wonende te 's-Gravenhage. Gemachtigde mr. Willem Jacobus Huygens. 3 p., folio, met handtekeningen van Casparus Krieger en D.J. van Steyn Parvé."
12693: - WIJNPERSSE, VAN DE Fragment van een brief met handtekening van S.J. van de Wijnpersse, z.j., 1 p.
11299: - BRAYNES Wapen van Willem Braynes van Wrixall. Tekening met kleur op perkament, met verklaring dat Jan Bridges, `vermaert Engels coopman tot Amsterdam' dit in Engeland heeft opgezocht. Verso verklaring van een familielid Braynes, `NB. omdat de couleuren van dit wapen tegens het onse varieert en contra de ordinaries stijl gestelt is, so konnen wij 't selve ons met recht niet toeeygenen'. 17de-eeuws, 18x13 cm.
12169: - "WITTE, DE; DE HUYBERT, DE LA PORTE, VEERE Eigentijds extract uit het notulenboek van het stadsbestuur van Veere van 23 mei 1671 inzake voogden over de minderjarige erfgenamen van Anna de Witte. Pieter en Cornelis de Witte zijn als zodanig in gebreke gebleven. Adriaen de Huybert is overleden. Als nieuwe voogd wordt nu Anthony de la Porte aangesteld. Folio, 1 p., gesigneerd De Vos."
12286: - CROESER, VAN HOOLAND, POSTSTUK Brief van ... van Hooland, Bagattestraat te Gent, aan Baron de Croeser te Brugge, d.d. Gent 10 september 1856, 1 p.
12667: - WAPPEROM Brief van J.J. Wapperom, 's-Gravenhage 1820, ter begeleiding van een toegezonden publicatie Speele van zinne, 1 p.
12670: - WEETERINGEN, VAN Poeziealbum van een jonge man (wrs. Van Weeteringen), die naar Indië vertrekt, met afscheidsverzen van familieleden, 1884, 1 deel.
12671: - WEEVERS Vijf tekeningen in kleur door Loes Weevers, ca. 1925.
12673: - "WENORT, VON; BIRGELL Getekende kwartierstaat van Maria van Wenort, dochter van Johan van Wenort-Offenburg (bij Rheinberg) en Beatrix Birgell. 17de-eeuws, dubbel folio."
12674: - WESELE SCHOLTEN, VAN Enkele regels tekst en de handtekening van Van Wesele Scholten, Delft 1802, 1 p.
12676: - WESTERLO Aankondiging van de geboorte van een dochter van G.H. Westerlo, Amsterdam 1776, gericht aan neef A.A. Palthe te Oldenzaal, deels gedrukt, met afdruk van lakcachet met wapen Westerlo, 1 stuk.
12678: - WIBAUT, AMSTERDAM Twee persfoto's, 18x24 cm., van de begrafenis van Wibaut te Amsterdam, 2 mei 1936.
10077: - Danklied en Zegenwensch van een opregte vaderlander op de eerste heuchelyke verjaardag van Neerlands moeder, na de gezegende omwenteling. Opgezongen ter eere van ... Frederika Sophia Wilhelmina Prinsesse van Oranje en Nassau ... op den 7 van Oogstmaand 1788, door D. v. B. Rotterdam, Joh. Bal, 1788. 8º: 8 p.
10079: - Aan Hare Koninklyke Hoogheid ... Frederica sophia wilhelmina ... den 7 van Oogstmaand 1788 zynde hoogstderzelver 37ste verjaardag. Rotterdam, Nic. Cornel, 1788. 8º: 16 p.
10093: - Rouwklagt op het overlijden van ... Johannes Henricus Bachiene, veelgeacht evangeliedienaar en rustend leeraar in de Herv. Gem. te Utrecht, Godzalig ontslapen den 23 van oogstmaand 1789. Utrecht, A. v. Paddenburg, 1789. 8º: 8 p.
12654: - VOOGT, MET DE VOET GESCHREVEN, ABCOUDE Papiertje met `Catriena Voogt oud 9 jaar' en op de keerzijde: `In mijne tegenwoordigheid op heden met den regtervoet geschreven door Catharina Voogt, oud 9 jaren, zonder armen, geboortig van Abcoude, Amsterdam 17 September 1821. J. Koning'.
12656: - VOS, DE Oude portretfoto (ca. 1900) van Kees de Vos, postdirecteur Amsterdam.
12658: - VROUWEPOLDER, DE BIE `In memoriam Abraham Johan de Bie, geboren 1 april 1912, overleden 19 april 1945'. Z.p. [1945], 72 p.
12661: - W.O. II TE LISSE, SASSENHEIM, NOORDWIJKERHOUT, HAARLEMMERMEER De Oranje Koerier, ondergronds dagblad voor Lisse, Sassenheim, Voorhout, Noordwijkerhout en Haarlemmermeer, 24 oktober 1944 - 5 mei 1945.
12663: - WÄCHTER Brief van August Wächter aan de fa. Van Hemert & Marchant te Amsterdam, 's-Gravenhage 1807, betreffende zijn vestiging als August Wächter & Co. te 's-Hage, 2 p., deels gedrukt.
12664: - WAGENAAR, BILDERDIJK `Wagenaar beoordeeld door Bilderdijk'. 1 p., 4(.
45048: - "SWEERTS DE LANDAS; WYBORGH --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met 12 losse bijdragen, uit de jaren 1814-1819, van Gerbrechta Johanna Wyborgh (1793-1831), in 1816 gehuwd met J.H.L.J. Sweerts de Landas."
49218: - WORKUM--- Reglement op het ter verkoop of consumtie invoeren van vleesch, meel, brood en wijn, ingevolge Kon. Decreet van 3-3-1808 (...) gemaakt bij het gemeentebestuur te Workum. Workum, F. Annes, 1808, 4°, 14 pag., sierpapier omslag.
48943: - HALMAEL, VAN--- Genealogisch schema betr. de familie Van Halmael in de middeleeuwen. Tekening in kleur met afb. van veel familiewapens, 17e eeuws. 5 pag., 30x45 cm. elk.
49127: - OLST--- Getekende plattegrond, pen met aquarel, van het veer te Olst met de huizen aan de Veerdam tot aan de Sallandse dijk, schaal 1:2500, 1872, folio.
49377: - ELSRYK, AMSTELVEEN, WELLEKENS--- J.B. Wellekens, Gezangen voor Elsryk. Extract uit de gedichtenbundel van Wellekens, 1e druk, 1710, pp. 1-38.
48032: - HONEPELL, V.D. LOE, ULFT--- Getekende wapens van Honepell, van den Loe en Ulft, 1 blad, 8°. Met een extract uit een periodiek betr. deze families, 8 pag.
48030: - TRIEU, DU--- Genealogie Du Trieu, ca. 1350 - ca. 1850. Manuscript, begin 20e eeuw, 5 pag.
45886: - "DEY, DELFT--- Verklaring van kerkeraad Delft dat Christiaan Frederik Dey lidmaat is; dit i.v.m. diens vertrek naar Maastricht. Deels gedrukt, 4°, 1 pag."
46388: - VOORWALT--- Vijf brochures en knipsels betr. fa. Voorwalt, Vissen, ca. 1964.
46389: - VLIEGER--- Brochure en 2 knipsels betr. fa. J. Vlieger, papier, 1969.
46390: - ZUMPOLLE--- Brochure en verpakkingspapier van fa. Zumpolle, Leerwaren, ca. 1950.
46392: - POSTVERVOER, DE BRIENE, VAN HULS, GRAVENHAGE--- Request van stadsbestuur 's Gravenhage aan Staten van Holland, betr. de opvolging van de postmeester op Brabant en Frankrijk bediend door Simon de Briene en diens vrouw. Gedrukt, 3 pag., folio.
45874: - DELFT, MOJEL--- Kwitantie van ... Mojel voor geleverde thee etc. aan de kerkeraad te Delft. 1831, manuscript, 1 pag.
45876: - DELFT, STADSVERBETERING--- Uitnodigingen van B en W van Delft aan bouwkundigen tot het inleveren van een ontwerp voor de avenuen aan de zuidkant van de stad. Delft, 24-5-1836, gedrukt, 2 pag.
45878: - DELFT, GEZELSCHAP WETENSCHAP--- Feestviering van het 50 jarig bestaan van het Kunst en Wetenschap minnend gezelschap Aan wetenschap gewijd, volmaakter door den tijd. Delft, 1848. Gedrukt op porseleinpapier, 2 pag.
46015: - BREDA, ISSAC, DE RAEDT VAN KERCKUM--- Acte van transport verleden voor schepenen van Breda d.d. 26-06-1704, waarbij Johan Francois de Raedt van Kerckum, burgemeester van Breda, namens de stad, verkoopt aan mr. Frederick Hendrick Issac, oud burgemeester, Vier achterhuizen met hoven, tuin en speelhuisje daarin. Manuscript, charter op perkament, zegels verloren, met handtekening van Pels.
4008: [LEMCKE, PH.] - Das Geschlecht Lemcke. [Bad Oeynhausen 1942], 54 p., geb., geïll.
40081: [ BRAND, J.P.A.], - Kroniek van de Stichting De Roomsch Catholijke Armen en het Wees- en Oudeliedenhuis (...) te Leiden, uitgegeven bij gelegenheid van het tweede eeuwfeest, Leiden 1939, 75 pag., geïll.
12246: - BOUDIER-BAKKER, ROTARY DORDRECHT `Voordracht gehouden door mevr. Ina Boudier-Bakker op de bijeenkomst van de rotaryclub Dordrecht ter eere van haar 5-jarig bestaan op 1 febr. 1936'. Folio, 7 p., gestencild.
10884: - Byzonder en enig nummer van 'Medisch Contact' ter gelegenheid van het huwelijk van mevr. L. Hinlopen en de heer J.W. Weener, arts, Bloemendaal 24 october 1952. 8º: [8] p., getypt.
31319: B[ OONZAJER ], C.G. EN J.G.W.M. [ERKES] - Geschiedkundige aanteekeningen betrekkelijk het slot Loevestein, Gorinchem, Horneer, 1840, 88 pag., gebonden in half leren band uit het begin 20e eeuw. Goed en compleet exemplaar.
2436: S[NOUCKAERT] V[AN] S[CHAUBURG], W. - De grafboeken der Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage. Overdruk De Wapenheraut (1910, 1911 en 1914), 376 p., los in katernen.
24638: [SOETEBOOM, H.] - Besondere privilegien ende handvesten, verleent aen d’inwoonders van Westzaanden en Crommenie. Waer in zijn begrepen d’Ingesetenen van Zaardam aen de westzijde vande Zaan, Koogh, Zaandijck, Wormerveer, ’t West-end van Knollendam, Westzaanden aen de Regel, Crommenie en Crommenie-dijck. Midtsgaders particuliere en generale octroyen, geappostilleerde requesten, geapprobeerde keuren, soo in ’t generael als particulier verleent: en de processen soo buyten als onder malcanderen gevoert. Als mede eenige stucken, raeckende die vande West-zijde van Zaardam [...]. Midtsgaders sommighe stucken uytet resolutie-boeck vande regenten van Zaardam [...]. Zaardam, Joris Jacobsz., 1661.
10157: - Bemoedigende opwekking aan de Herv. Haagsche gemeente bij het ... overlijden van .. Daniel Albert Reguleth ... door Johan van Hoogstraten. 's-Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1795. 8º: [6] p.
47453: - London from aloft. A pictorial survey of the British capital city from a new angle, London, Gordon Hotels Ltd., [ca.1930], 80 pag., Ill.
47455: [LUCHET, J.P.L. DE?], - Paris en miniature d'apres les dessins d'un nouvel argus, z.pl., 1784, 62 pag. Origineel papieren opmslag.
47442: - Galerie systematique composee de 226 planches gravees sur pierre pour servir a tout. Dictionaire encyclopedique a ll'usage des gens du monde. Paris, Depot d Éstampes et de cartes geographiques [ca. 1810]. Gebonden in half leer.
47431: - Versailles et les Trianons, 24 vues artistiques, Paris, Braun & Cte, ca. 1920, oblong.
47427: [HAEFKENS, J.], - Reize naar Guatemala door J.H.-s, tweede stuk, behelzende eene reize door de provincie San Salvador, alsmede een verslag der geschiedenis en des handels van Centraal Amerika, 's-Gravenhage, Mandemaker, 1828.
47421: - Munchen, Reiseziele und Erinnerungen, Berlin 1906, 24+(10) pag., ill.
47419: - Guide illustre de Bruxelles et renseignements utiles, en vente chez merchie-pede, rue des Tanneurs 54, Bruxelles. 12o, 124 pag., bound in full linen, ill. [1910?].
30101: - HAASTERT, VAN -- Tekening van grafmonument met treurende man en de tekst 'Rust, dierbaar overschot, in Uwer moeder schoot / Uw lievling volgt U rasch op vleuglen van den dood.' gesigneerd J. van Haastert fecit, 11x16 cm., ws. 1e- helft 19de- eeuw, in lijst achter glas.
49450: - OOSTRUM (F), VAN HEEMSTRA, VAN HAERSMA--- Deductie voor jr. G.S. van Heemstra (...) contra mevr. Aurelia van Haersma, douariere de Kamstra, te Menaldum, aan (...) Staaten van Friesland overgegeeven om in cas de appel te decideeren de stem op nr. 6 onder den dorpe Oostrum, over het beroepen van een predikant aldaar. Leeuwarden, Seydel, 1777. Folio, 8 pag., gedrukt.
49152: - KUNTENAARSKRING, HOLLANDSCHE--- Menu t.g.v. 25 jarig jubileum Hollandsche Kunstenaarskring, 1913-1938. Amsterdam 15-1-1938, gestencild.
49413: - GRAVENHAGE, GRONDVERGADERINGEN--- Stukken en bylagen tot het werk der grondvergaderingen, gehouden in Den Haag in maart, april en mei 1797. Folio, 36+20 pag., gedrukt.
49168: - VLOEIBLAD, HOLL. SOC. LEVENSVERZEKERING--- 2 vloeibladen Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen, 1964.
49173: - HEIJDANUS--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van een meisje Heijdanus, 1837-1846, met 16 bijdragen (tekeningen, haarstukjes etc.), voornamelijk te Amsterdam. Het voorplat van het doosje heeft in relief een afbeelding van het Paleis op de Dam.
49430: - AMSTERDAM, MUILMAN, MUNTER, V.D. GOES--- Aanteekeningen van de heeren H. Muilman, C. Munter en F. van der Goes, raden in de vroedschap der stad Amsterdam, tegen de resolutie van de vroedschap van 3-4-1787. Amsterdam, 1787, folio, 19 pag., gedrukt.
49330: - BELASTINGEN, HUWELIJK, BEGRAVEN--- Publicatie van Staten van Holland d.d. 26-10-1695 betr. de ordonnantie van het middel op het trouwen ende begraven. 1 blad plano, gedrukt (bij Scheltus 1795).
49370: - MARINE, REUNIE, VAN DER STAR, TIJL--- Toespraak van de reunist J.A. van der Star op het reunistendiner 1854-1929 op het K.I.M. Den Helder 1929, 4°, 3 pag., gedrukt.
46673: - "LYNDEN, VAN; ONDERWIJS--- Brief van A.F. van Lynden, d.d. 's Gravenhage 1883, aan 'neef', 8°, 2 pag., manuscript."
46672: - VER. VERBREIDING DER WAARHEID--- Circulaire van bestuur Vereeniging ter verbreiding der waarheid, d.d. 1861, betr. bibliotheek voor jeugdigen. 8°, 2 pag., gedrukt.
46767: - "VOLLENHOVEN, VAN; VAN KAN--- Brief van C. van Vollenhoven aan J. van Kan, n.a.v. diens 'Juridische oorlogsliteratuur van voor honderd jaren', (1915). Manuscript, 4°, 1 pag."
46845: - SIERRA LEONI--- Twee foto's, 9x3 cm., van Freetown, Sierra Leone, d.d. 1925, met bezoek van de kroonprins.
46853: - LEFEBVRE, KAARS SIJPESTEYN, VAN ROSSEM--- Zeven notariele acten betr. mevr. J.A. Lefebvre-Kaars Sijpesteyn te Heemstede en mevr. M. van Rossem-le Febvre te Haarlem, 1919-1939. Manuscripten.
46858: - BERGMANS, TRESINIE--- Trouwboekje voor Ludovicus Bergmans, landwerkman, wonend en geboren te Volbeek 11-2-1861, en Marcelline Tresinie, naaister, geb. en wonende te Thollembeek 16-5-1861. gehuwd te Thollembeek 31-1-1883.
46865: - SCHEEPVAART, ORANJE-NASSAU--- Bylagen behoorende tot de missive en memorie door Z.H. den heere prince van Orange en Nassau aan H H M. op den 7 October 1782 overgegeven, houdende een gedetailleerde opening van zyne gehoude directie als admiraal generaal van de Unie. Folio, gedrukt, 213 pag.
46599: - "KOPPERMAANDAG, VOORMAN; GRAFISCH BEDRIJF--- 17 overdrukken en kleine publicaties over koppermaandag viering in het grafisch bedrijf, ca. 1950-1970. Gedrukt."
40095: [ DUINEN, TONNIS VAN ], - Reunie en Academiefeest. Schetsen en medeeelingen door den schrijver van Ons Dorp, Groningen 1851, 188 pag., orig. kartonnen omslag.
40096: - Catalogus van het Stedelijk Museum te Leiden, Leiden 1886, 485 pag., slordig exemplaar.
40088: - De handvlasserij in Friesland, uitgave Directie van den Arbeid, Groningen 1915, 36 pag., geb. in fraaie linnen band met goudopdruk.
3952: [BARENDREGT, H.J.] - Genealogie van het geslacht Kranenburg. [Rotterdam 1974], 9+48 p., geb., geïll.
39530: - "Nasporingen en studien op het gebied der krijsgeschiedenis, 57e (1963); 60e (1966) 61e (1967) en 62e (1968) jaarverslag. ( samen 4 stuks )."
42647: [KOUMANS, PIETER] - Verklaring van allerhande zo goude als zilvere en andere geld-specien, 2e druk, waar by gevoegt een aantekening van eenige personen die tot den ouderdom van 100 jaren en daarboven gestegen zijn, als mede enige waarnemingen van 't jaarlykse sterfgetal der menschen. Leeuwarden, P. Koumans, 1746.
45009: - "WICQUEFORT, ABRAHAM DE; MONTMORENCY --- Verklaring van F.H. de Montmorency van Piney, graaf van Luxembourg (1628-1695) dat les seigneurs Pierre en Abraham de Wicquefort, met een knecht, ongestoord kunnen reizen naar of van Amsterdam. D.d. Camp Sou ... 9-9-1673. Manuscript, 4°, met opgedrukt zegel en handtekening van Montmorency en Bessanevuzde(?)."
10051: - Zegezang op de ... overwinning der haat en heerschzucht ... bevochten door ... Willem de vijfde ... by geleegenheid van hoogstdeszelfs ... intreede binnen de muren van Utrecht ... op den 16 September en volgende dagen. Vlissingen, Jan Nortier, z.j. 8º: 16 p.
47161: [GERBER, A.M.], - Historische tentoonstelling van het Gooi en omstreken, Hilversum 1928, 52 pag.
47165: [ROELSE, J. E.A.], - Hilversum ontvangt. Officieel programma, 1e en 2e week 1953, 32+32 pag., geïll.
4719: [SERNÉE, J.M. EN J.K. BONDAM] - Beschrijving eener verzameling stukken betreffende het geslacht Van Spaen. Overdr. (1919), pp 214-253, met tabel en regestenlijst
47240: - Berlin und umgebung. Leporello from 8 photo's, 9x6,5 cm., on board, verlag Sophus Williams, Berlin, 1886.
47212: - Bergen album, uitgave Bergensche kunsthandel z.j., 4o oblong, 12 bladen met foto's van Bergen Noord-Holland in omslag, bijeengehouden door koortje.
47226: - Album von Coeln, leporello of 12 pages with photographes of Koln [ca.1900?].
47233: - Berigt wegens de geconstitueerde magten en ambtenaren, residerende in de stad s'-Gravenhage met aanwijzing hunner woonplaatsen. Verbeterd voor het jaar 1826. 's-Gravenhage , Thierry en Mensing 1826, 8+248 pag., 16o papieren omslag.
47128: - Officieel stratenboekje voor de gemeente Hilversum, Hilversum 1961, 48 pag.
47235: - Vijftigjarig feest van het collegie van collectanten bij de Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage, 17-12-1862, 's-Gravenhage, Dona Pieck 1863, 51 pag., geb. Mooi exemplaar.
47247: [MANDERS, J.H.], - De tol aan het Warmonderhek te Warmond, Leiden januari 1930, folio, 34 pag., gestencild.
47250: - Vereeniging De Ambachtsschool te 's-Gravenhage. Gedenkschrift uitgegeven t.g.v. het 60-jarig bestaan, 1873-1933, 's-Gravenhage 1933, 28 pag., geïll.
47251: - "Gedenkboek der Vereeniging ""De Sophiastichting"", ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, 1880-1930, 45+(1) pag., geïll."
47264: - Regelement sur l'exercice et les manoevres de la cavalerie. Ecole de léscadron a cheval, Brussel 1871, 84 pag., geïll. met uitslaande platen, genummerd 9 t/m 18. Papieren omslag los, mist achterplat.
47269: - Bloemlezing uit den militair-studenten-almanak van het corps Mavors Medicator, van 1853 tot 1877, Amsterdam 1877, 8+64+239 pag. Gebonden in groen linnen met goudopdruk.
47271: - "Nederlandsche almanak, uitg. Kruseman & Tjeenk Willink te Haarlem, [ later alleen van Tjeenk Willink] , ca. 70 pag. per deel; 4o, geïll."
47318: - Ansichten vom Nahethal, [tekst op omslag van oblong boekje met 10 gravures, 16x14 cm, uitgave T.Habicht te Bonn], ca. 1850?
47317: - The new Oxford Guide or companion through the university, by a gentleman of Oxford, 19th ed., Oxford 1813, 4+168 pag. Blauw papieren omslag.
47135: [SOUTENDAM, J.], - Catalogus van het geschiedkundig gedeelte der gemeente-bibliotheek van Delft. Korte beschrijving der schilderijen ten raadhuize van Delft bewaard, Delft 1865, 37 pag.
48748: - BERLASTINGEN, HOLLAND--- Extracten uit Resolutien Staten van Holland en andere stukken betr. belastingen, in het jaar 1749. Ca. 200 pag., folio, gedrukt.
48752: - SCHERMEER--- Rekeningen van de Schermeer 1811 t/m 1825, gebonden in 16 geheel perkamenten banden, elk ca. 100 pag. Manuscripten.
47355: - De Parck te Elst, pp. 233-264 uit......, geïll.
48746: - HERBERGEN, BIERSTEKERIJEN--- Advies 23-12-1749 van gecomm. raden aan Staten van Holland met een lijst van geoctroyeerde bierstekerijen in het Zuider Kwartier. Folio, 13 pag., gedrukt.
47234: - Berigt wegens de geconstitueerde magten en ambtenaren residerende in de stad 's-Gravenhage en aanwijzing hunner woonplaatsen, verbeterd voor het jaar 1828, 's-Gravenhage, Thierry en Mensing 1828, 8+258 pag, 16o, papieren omslag.
47353: - De Roode Toren, pp. 369-396 uit....., geïll. en met genealogisch tabel Momm.
29692: - TREKVAART EN -WEG ALKMAAR-ZIJPE -- ‘Waerschouwing’ betreffende schouw op hooi en riet langs de jaagweg Alkmaar-Zijpe, dd. 17.. (niet ingevuld). Gedrukt, folio, 1 pag.
47383: "[MACKIE, CHARLES];" - Historical description of the monastery and chapel Royal of the Holyroodhouse, with an account of the palace and environs, Edinburgh 1819, 124 pag.
47390: - Die denkwürdigsten Orte der Christenheit: Jerusalem, Bethlehem und Nazareth, 2e Auflage, Brunn 1834, (6)+84+(4) pag. Geillustreerd met een lithografisch gezicht op Jerusalem, gebonden in half leer. Gebruikt exemplaar. Zeer zeldzaam, niet in Worldcat.
10466: - Verjaargroete aan ... J. Van wijk Roelandsz. door P.H. Gallé. Kampen, W.J. Cibout, 1831. 8º: 11 p.
47411: - La tour de la metropole de St. Rombaut a Malines, I partie, l'Architecte primitif, z.pl., z.j., [19e eeuw] 8 pag., geillustreerd met afb. van grafzerk.
47413: [GUYOT, P.CH.G.], - Opgave der schilderijen hangende op het Raadhuis te 's-Gravenhage, 1860, 24 pag., geb.
47417: - Stuttgart, leporello van 20 foto's op karton, elk 9,5x15 cm., uitgave Rommler & Jonas, Dresden 1896-1900.
47145: [MINNEN, N. VAN E.A. (RED.)], - Het zilveren feest van liefde en vrede. Geillustreerd gedenkboekje uitgegeven bij de feestelijke herdenking van het 25-jarig bestaan der Chr. Jongelingsvereeniging te Vlaardingen, Vlaardingen 1911, 87 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
47162: [DRIJVER, F.W.], - Catalogus van de tentoonstelling van Gooische oudheden in het stadhuis te Naarden, Naarden 1907, 40 pag., geïll.
45327: - AMIJA ESSER--- Brief van Amija Esser, d.d. Amsterdam 1845, aan W.D. Sweijs te Barneveld, manuscript, 4 pag.
45330: - BALBOEKJES--- Een twintigtal 'balboekjes' of eigenlijk afspraakkaartjes met wie te dansen en de namen der dansen. 19e of vroeg 20e eeuws.
45328: - INGENHOES--- Overdruk van een krantenartikel, begin 20e eeuw, betr. de fa. Ingenhoes, Rusland 5 te Amsterdam, gedrukt, 2 pag., geïll.
10226: - Lyk-zang ter gedachtenis op het overlyden van ... Carolus Segaar, professor in de Grieksche taal en predikant te Utrecht, overleden den 22 december 1803. Utrecht, J.C. Fluck, z.j. 8º: 8 p.
46538: - BECX--- Brief van J.A.J. Becx, d.d. 's Hertogenbosch 1954, aan G. Halwasse, betr. familiewapen. 2 pag., manuscript.
46536: - GERLACH--- Toegangskaart voor Tivoli, 1887. In reliefdruk wapen van J.W.R. Gerlach.
46534: - BOURICIUS--- Visitekaartje van G. Bouricius, Cairo, ca. 1930.
46601: - "WATERSCHAPSGESCHIEDENIS; WATERSNOOD--- Gedicht 'Gedachte bij de algemeene collecte voor de watersnood Noord-Braband, Februarij 1850', door 'een inwoonder te Utregt'. Manuscript, 4°, 2 pag."
49334: - "HOOP, VAN DER; RABENAU--- Brief in het Duits van Wilh. van der Hoop aan Hermann von Rabenau. 19e eeuw, manuscript, 2 pag."
49122: - ANDIESSEN, JANSE--- Ontwerp eener duidelijke uiteenzetting van het geslacht van Andriessen, tot narigt mijner dochter Johanna Cornelia (...) tot 29-9-1827 (...) opgemaakt door haren vader J.S. Janse. Groot blad plano, oblong, gedrukt.
49183: - TISFOT, BREMMER--- Poesiealbum/Poezie album (A5 formaat) van Regina Tisfot met 47 bijdragen uit de jaren 1870-1895 uit Amsterdam en een groot aantal andere Nederlandse steden.
49395: - MILITARIA--- Herinnering aan de feesten ter gelegenheid van het 150 jarig jubileum der genietroepen, [Overdruk Utrechtsch prov. en stedelijk dagblad 16-5-1898 en volgende dagen], Utrecht 1898, 32 pag., gedrukt.
49315: - ENGELAND, TEKENINGEN DOVER E.O.--- Collectie van 51 potloodtekeningen, elk 10x15 cm. van gezichten in zuid Engeland. 19e eeuws, in album.
49435: - AMSTERDAM, PALEIS-RAADHUIS--- Rapport der commissie, ingesteld door B en W van Amsterdam, tot onderzoek van den rechtstoestand van het Paleis op den Dam. Amsterdam, mei 1930, 95 pag., gedrukt.
49239: - WIJN, SCHEEPVAART, OORLOG--- Extract resolutien Staten van Holland 26-9-1659. Folio, 9 pag., manuscript.
49247: - GRAVENHAGE 1748, ROUSE--- Brief van G. Rouse, d.d. 's Gravenhage 17-7-1748 over aanhouding van de wagenmaker die de sous-luitenant met het mes doodgestoken heeft. Voorts over 6 compagnien naar Amersfoort. Manuscript, 4°, 1 pag.
49234: - "GROENESTEIJN, VAN; MILITARIA--- 'Geslacht van Groenesteijn', titel op een perkamenten omslag van een manuscript genealogie uit ca. 1740, 33x12 cm., 28 pag."
49151: - SCHRETLEN, WUBBE--- Menu t.g.v. huwelijk Egbert Schretlen en Myriam Wubbe, Amsterdam 1951. 3 pag., gedrukt, met foto bruidspaar.
49120: - BARNEVELT, VAN--- Genealogisch schema familie Van Barnevelt door J.H. Scheffer, 1881, 1 blad, plano, oblong, manuscript.
54878: --- - Pointz et articles des charges proposees contre Guillaume de Hornes, seigneur de Heze, avecq la sentence criminelle & capitale sur icelles rendue. Mons/Haynault, R. Velpius, 1580.
49345: - GRAVENHAGE, VOGELS--- Programma eener internationale tentoonstelling van zang- en kamervogels op 6-8 september 1884 (...) te 's Gravenhage, 12 pag., gedrukt.
49149: - FERWERDA, TIEMAN--- Menu, Ferwerda & Tieman, Amsterdam 1916. 1 blad, gedrukt.
49459: - ALBERTHOMA, REDUCTIE GRONINGEN--- Groningens derde jubeljaar sedert de reductie, uitgeroepen door Robertus Alberthoma, predikant te Groningen. Groningen, Febens, 1744, 4°, 16 pag., gedrukt.
49401: - NIEDORP, OUDE EN NIEUWE--- Requesten van de regenten van Oude Niedorp 1763, folio, gedrukt, ca. 80 pag.
49408: - GRAVENHAGE, MENSONIDES--- Waarom Den Haag een stad is. Typoscript door H.M. Mensonides. Folio, 11 pag.
49368: - BELGIE, ORBAN, DERKENNE--- Notariele acte, d.d. Herve 28-3-1896 betr. Lambert Warsage, gehuwd met Henriette Orban en Marguerite Gregoire, wed. L.J. Orban. Manuscript, 8 pag.
46605: - BROEK OP LANGEDIJK, KEIJSER--- Twee gekalligrafeerde gedichten van de hand van J.R.K. Cornelisz. Keijser, d.d. Broek op Langedijk 1770. Manuscript, folio, 2 pag.
46604: - BROEK OP LANGEDIJK, KEIJZER, HILLEN, KOSTELIJK--- Brief van Dirk Keijzer, Hendrik Gras, Hendrik Boogert en Gerrit Glas, d.d. Broek op Langedijk 24-2-1795, aan hun medeburgers. Manuscript, folio, 11 pag.
46602: - BEETS, NICOLAAS--- Gedicht '1 December 1890 op het Loo', gesigneerd 'Nicolaas Beets'. Manuscript, 8°, 3 pag.
46603: - BROEK OP LANGENDIJK, KEIJZER, ROOZEE--- Propositie gedaan ter vergadering van de municipaliteijt te Broek op Langendijk den 5 October 1798. Manuscript, folio, 5 pag.
29291: - ROTTERDAM, PAROCHIEKERK ST BARBARA -- Obligatie geldlening 5% ten laste van de parochiekerk van Sint Barbara te Rotterdam, 1921. Deels gedrukt.
12324: - FRIESLAND, GALAMADAMMENSLUIS EN -BRUG Reglement op het gebruik en bestuur van de Galamadammensluis en -brug, d.d. 1837. Aanplakbiljet. Plano, 1 p., gedrukt.
11065: - HENDRICHS, `DE TIJD', BOLSIUS Enkele stukken afkomstig van F. Hendrichs, redacteur van De Tijd te Amsterdam, 1906. O.a. een verslag van een lezing van pater H. Bolsius uit Oudenbosch over een `mirakel in onze dagen'.
10915: - Twee diverse liederen, 8º.
10916: - Aan het bruidspaar, 8º.
42680: [LEEUWEN, SIMON VAN] - Redenerend onderzoek over den oorsprong, recht en onderscheid der edelen en welgeboren-mannen in Holland. 's Gravenhage, de Cros, 1740.
42595: - - Cantiques pour le culte public, recueillis et imprimes par ordre du Synode Wallon. Dordrecht, Blusse, 1803.
42926: [PASCAL, BLAISE] - Les provinciales ou lettres ecrites par Louis de Montalte [= Pascal] a un provincial de ses amis et aux RR. PP. Jesuites sur la morale et la politique de ces peres, avec les notes de Guillaume Wendrock. Nouvelle edition, 2 delen, z. pl., z. j., 1700.
10327: - Graf-schrift op ... Theodorus Frets, leeraar der Remonstranten te Rotterdam, overleden den 12e van slagtmaand 1817. z.p. 4º:[1] p. gedrukt op papier met zwarte rand.
39550: - Verzameling van door het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland in druk uitgevaardigde aan de plaatselijke besturen gerigte circulaires enz. over de jaren 1814-1850, 2 delen, 's- Gravenhage, Albani 1845- 1856, 674 + 1084 pag. Gebonden in 2 fraaie halfleren banden.
46391: - POSTVERVOER, BORREBACH, GRAVENHAGE--- Request van stadsbestuur 's Gravenhage aan Staten van Holland betr. Hendrick Borrebach zoon van de postmeester Adolf Borrebach [1703]. Gedrukt, folio, 3 pag.
45262: - PEPE--- Brief van Guillaume Pepe, italiaans generaal, aan colonel Rottiers, d.d. 1827, manuscript, 1 pag.
20844: - Nederland`s Adelsboek. Gebonden in rode stempelband, Jrg. 79 ( 1988 ) en latere delen ( de nieuwe Historische reeks], voor zover voorradig. Per deel
11599: - "REUS, DE; ROODENBURG Gedeeltelijk gedrukte huwelijksaankondiging van J.I. de Reus en E.M. Roodenburg, Dordrecht 1823, gericht aan nicht P. van Gennep, wed. J.F. Gobius te Utrecht, met afdruk van lakcachet met wapen De Reus?"
40115: [ HUININK, D.], - Gedenkboek van Hengelo ( Overijssel ) uitgegeven t.g.v. de Onafhankelijkheids-feesten, Hengelo 1913, 128 pag., geïll., half linnen. Goed exemplaar.
42671: [LAMPE], B[AREND] - Sweedsche oorloghen. Dat is Waerachtigh ende grondigh verhael van de voornaemste ende ghedenckweerdighste gheschiedenissen, welcke in de Oorloghe Gustavi Adolphi der Sweden, Gothen ende Werden coninck etc teghens Ferdinandum II, Roomsch Keyser, in Duytschlandt zijn ghebeurt. Dordrecht, J. Troyen [colophon: N. Vincentsz], 1631.
40137: [ HEPKEMA, J.T.], - Eenvoudige memories en bemerkingen langs straten en wegen, voor landgenoot en vreemdeling, Heerenveen, J. Hepkema, 1894-1917, 580 pag., geb. in half linnen.
36821: - Die Wappen der wichtigsten Städte Europa's. Leipzig, M. Ruhl, [1887] 4 pag. text and 12 chromolithograhed plates with each 16 coats of arms.
36834: - Geïllustreerd sportgedenkboek samengesteld door de Amsterdamsche voetbalvereeniging Wilhelmina Vooruit t.g.v. het zesjarig bestaan. Amsterdam z.j., 216 pag., geïll.
10764: - Programma van de soirée op 30 maart 1909 ter eere van de koperen bruiloft van baron en baronesse Van Heemstra-Roosmale nepveu. Doorn, B. Ruitenbeek. 8º: [1] p. [Met:] Les préparatifs d'une fête [tekst van toneelstuk spelend in het huis van de burgemeester van De Bilt, 22 p.] [Met:] Menu 30 mars 1909, 1 p. (Maison L.J.C. Boucher, La Haye).
46708: - IBERSHOF--- Brief van G. Ibershof, d.d. Utrecht 1940, met dank voor afscheidscadeau als vertrekkend soldaat. Manuscript, 1 pag.
46704: - REESER, MILITARIA--- Vertrouwelijk rapport van kapitein L.M. Arnoldy over luitenant-kolonel T.J. Reeser, commandant 11 RI, gewezen officier van de Gen. Staf, 1938. Manuscript, folio, 3 pag.
40970: - 100 jaargangen Nederlands Archievenblad 1892-1996, 's-Gravenhage 1996, pp. 169-290, geïll., oblong.
39568: - Table généalogique de la transmission du Fideicommis Princier de Rheine-Wolbeck, dans la descendance chapitrale du fondateur G.J.C. duc de Looz-Corswarem. Groot blad.
7243: [BUYS, EGBERT] - De Hollandsche Wysgeer. Amsterdam, Dirk onder de Linden, 1759-1763. [7 delen in 4 banden]
10054: - Danktoon aan de ... heeren studenten en verdere leeden der beide societeyten Concordia en Eendracht door Standvastigheid, voor de beweeze eer bij mijne [= Dirk Muller massis] eerste wagttogt als capitein der Leydsche Oranje-schutterij, den 25 van wijnmaand 1787. z.p. 8º: 8 p.
49038: - NOORDWIJKERHOUT, KERK, RADEMAKER--- Tekening door Abr. Rademaker (1675-1735) waarschijnlijk van de kerk te Noordwijkerhout, 6,6x10,3 cm. Pen in bruin, gewassen, met zwarte lijn rondom.
12724: - AMSTERDAM, I.V.V., SASSENBACH Zes foto's (ieder 18x24 cm.) van het I.V.V., Vondelstraat 61, Amsterdam, 1923-1926.
35094: -
35095: -
35096: -
12165: - WIEMAN, TOLLENAAR, HILVERSUM Uit vriendschap aan W. Wieman [te Hilversum] bij het schilderij op 2 juli [1911] aangeboden. Fol.: [17] p. Omslag besch.
49444: - FRIESLAND, MILITARIA--- Extract resolutien Staten Generaal 20-6-1740, betr. een tweede kolonel bij de compagnie Guardes te paard te Friesland. Folio, 2 pag., gedrukt.
12550: - ROTTERDAM 24 foto's, ca. 12x9 cm., van Rotterdamse stadsgezichten, 1906.
45198: - KOOPMANSGOEDEREN AMSTERDAM-FRANKFURT, in de BETOUW, SLUYSKEN--- Paspoort afgegeven door het stadsbestuur van Amsterdam (getekend Huydecoper?) dd. 31-1-1681, op verzoek van Peter in de Betouw, inwoner van Amsterdam. Gedeeltelijk gedrukt (in het Latijn), met stadswapen in houtsnede. Folio I blad, met opgedrukt zegel, slijtage op vouwen.
10218: - Aan de geachte toehoorders van het tooneelstuk Brutus, uitgevoerd door eenige studenten, op den 11 maart 1803. z.p. 8º: 4 p.
10219: - J.P. Kleyn' s Ode ter nagedachtenisse van zijnen vriend Hieronymus Van alphen overleden den 2den van grasmaand 1803. Arnhem, J.H. Moeleman junior. 4º: 8 p.
46711: - NUMISMATIEK, DE WAELE--- Gestencild boekwerk door F.J. de Waele, hoogleraar te Nijmegen, 'Munt- en penningkunde der Romeinsche oudheid', Nijmegen, 1947, 64 pag., folio.
12116: - THIELEN, DE BACK, KNEBEL Gedicht door G.F. Knebel, `Voor mevrouw Thielen geb. de Back op haren verjaardag'. 4(: 1 p.
10195: - Zilveren bruiloft-zangen, 16 van oogstmaand 1800 [voor Mr. Maximiliaan 's gravesande en Anna Van der aar de sterke]. z.p. 8º: [24] p.
10190: - Ter bruilofte van den heere Nicolaas De swaan en mejuffrouwe Margaretha Miering. Fragment z.j. 4º: 4 p., waarvan p. 3 gemerkt: B2.
10189: - Ten uitvaart van... Klara Maria Van oudenstein, huisvrouwe van ... Hans George Van auerswalt, ridtmeester van H. Hoogm. Lieutenant van de guarde te paardt, enz. [gehuwd 1716]. z.p. 4º. Incompleet, slechts p 1 - 4 van ?:
10191: - Ter zilvere bruiloft van den heere Rutgert Smit en mejuffrouw Maria Muller. z.p., z.j. 4º. Incompleet, mist p. 1-2 van 14 p.
10186: - P. Linthorst aan zijne vrienden bij zijn vertrek uit het vaderland. z.p., z.j. 8º: 15 p.
10185: - Lauwer-kransen gevlochten om de hoofden der afgezette en infaam verklaarde overlieden van het chirurgijns gildt. z.p., z.j. 8º: 7 p.
10187: - Pylades aan Orestes. Feestzang ten trouwdage van ... Jan Pijns Junior met mejuffrouwe Anna Elizabeth Carlebur. Extract. z.p., z.j. Incompleet: p. 12-19 van ?
10181: - "Hageroos, veld-zang ter bruilofte van den heere Willem De bruyn en mejuffrouwe Aletta Suzanna De bruyn. z.p., z.j. 8º: 4 p. Met aan het slot een gegraveerd landschapje door A. Delfos naar D. K. [de bladen A7 en A8 van een katern "" Herders- en veld-gezangen""]."
10206: - Redenvoering van Evert Johan Post, alsmede dichtstuk van Johannes Cornelis Boot, predikantern te Arnhem, tot nagedachtenis van Johan Nijhoff, utgesproken bij de wederopening van het Natuur- en letterkundig gezelschap te Arnhem op den 30 november 1801. z.p. 8º: [6] 32 [10] p.
10204: - Aan ... J.F. D'orville bij zijn Wel-ed. 69ste verjaardag, den 29 april 1801, zijnde de trouwdag van mijn lieven broeder, en zuster. z.p. 4º: [4] p.
10203: - Vreugde-klanken toegwijd aan onzen thans waardigen vader Matthijs Feye en onze geliefde moeder Elizabeth Christina Gobels op hunne heilrijke echtvereeniging den 12 april 1801. z.p. Plano.
10202: - Overdenkingen bij den vroegen dood van mijne ... echtvriendin Johanna Elisabeth [bisschop-] Van der tak in den avond van den vierden van sprokkelmaand 1801, het 25ste jaar hares levens, in den Heere ontslapen. z.p. 8º: [22] p.
10200: - Elegie über das Absterben des ... Herrn Cunrad Le leu de wilhem, ehemals Praesidenten des Gerichtshofes von Holland, Zeeland und Friesland, entschlafen im Grafenhaag d. 28 Dec. 1800, von M. Jorissen Prediger daselbst. z.p. 4º: [7] p.
10205: - Aan ... Thomas Hoog toen dezelve zich na eene beroeping in de Gemeente van 's Gravenhage opnieuw aan die van Rotterdam verbondt, op zondag den 19 van hooimaand des jaars 1801, door J. Scharp ... en door J.G. ten Broek. Rotterdam, J.P. van Ginkel, 1801. 8º: [12] p.
10280: - Het echtgeluk van Pieter Leonard Van de kasteele op zijn 25 jarigen trouwdag met Maria Bernardina Gallé [Wed. Nicolaas van Leyden, gevierd in Den haag], den 1 van oogstmaand 1809. z.p. 8º: 16 p.
10282: - Op het treurig overlijden van mijne waarde en zeer geliefde moeder Johanna Regenboog, weduwe wijlen den Heer Pieter Kruyff, in den ouderdom van 76 jaren den 11en van wijnmaand 1809. z.p. 8º: 8 p.
10276: - Oon mijn graete makker Berend Freerk Tydeman, da hij zijn dissertasie for diffendjerje zoe. z.p. 4º: [4] p.
10274: - Encomium dictum ... Wilhelmo Bilderdijk, poësis patriae vindici et principi ab Hermanno Bosscha. z.p. 4º: 5 p.
10273: - Ter nagedachtenis van Mr. J. Hinlopen, voorzitter der tweede klasse van het Koninklijk-Ned. Instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten, overleden den 21 december 1808, door mr. W. Bilderdijk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1829. 8º: 14 p.
10272: - Nagedachtenis van Mr. J. Hinlópen, voorzitter der tweede klasse van het Koninklijk Instituut, enz. overleden den 21 december 1808. Amsterdam, 1809. 4º: [11] p.
10201: - Ter 59ste verjaaring van ... J.J. Le sage ten broek, a.l.m. theol. en philos. doctor, hoogleeraar in de wijsbegeerte en getrouw leeraar der Herv. Gem. te Rotterdam, verjaard den 2den van sprokkelmaand 1801. Rotterdam, J. Hofhout en Zn., J.P. van Ginkel. 8º: [20] p.
10284: - Aan mijnen vriend, J. Van ouwerkerk de vries, bij den dood zijns vaders. MET: Aan mijnen vriend Mr. M.C. Van hall. z.p. 8º: [3] p.
10287: - Op het overlijden van mijnen ... grootvader ... P.H. Hugenholtz, in leven rustend leeraar bij de Herv. Gem. te Delft in den ouderdom van 82 jaren en bijna 3 maanden, den 24 van sprokkelmaand 1811. z.p. 8º: 8 p.
10283: - Aan mijnen vriend W.W. Noodt, bij zijne bevordering tot meester in de beide rechten, [Leiden 1809]. 8º: [4] p.
10288: - Vriendenzang ter zilveren bruiloft van mijne zeer geachte behuwdbroeder en zuster Johannes Buys en Sophia Margaretha Frerichs, gevierd in Amsterdam den eersten van Wijnmaand 1811. z.p., z.j. 8º: [24] p.
10254: - Op het onverwacht overlijden van mijne waardige vriendin Johanna Straatman, huisvrouw van Dirk Noteman, op den 28 maart 1807, voorgelezen op ons vriendenkransje 22 april 1807. z.p. 8º: [4] p.
10271: - Op de herstelling van mijnen vader [tresling] uit eene bijna dodelijke ziekte. Den 27 van slagtmaand 1808. z.p. 8º: [3] p.
10275: - Treurgalm bij 't overlyden van ... Jean Frederic Faure Van der wilt, leeraar der Walsche Gemeente alhier [= Leiden]. Leiden, Wed. M. Cijfveer Jz., 1809. 8º: 7 p.
10268: - Ter bruiloft van den Heer Arend Hendrik Brak en Mejufvrouw Gysberta Johanna Van wijk op den 25sten van zomermaand 1808. z.p. 4º: [4] p.
10262: - Lofrede en lijkzang op Sebald Fulco Johannes Rau, uitgesproken in de openbare vergadering van de My der Ned. letterkunde te Leyden op den twaalfden van sprokkelmaand 1808, de eerste door J. Teissedre l'Ange, de laatste door W. Bilderdijk. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1808. 146 [16] p.
10261: - Hulde aan Mr. F.J. Gallé, nu 50 jaren advocaat voor de beide Hoven en andere collegiën van justitie in Den haag, voorgelezen op den vriendenmaaltijd van de practizijns societeit in Den Haag, den 14 october 1807. z.p. 8º: [6] p.
10270: - Aan mijnen hartvriend F.H. Spiering, bij zijne bevordering tot meester in de beide regten, 1 october 1808. z.p. 8º: [3] p.
10260: - M. Salverda aan zijne kinderen bij zijne acht-en-dertigste verjaring, invallende op den 6 en gevierd in den avond van den 9 october 1807 [te Groningen]. z.p. 8º: [8] p.
10259: - Huwelyks-versen ter bruilofte van ... Mr. Joännes Christianus Scharp en ... Barbera Van lom, gehouden te Gorinchem den 22sten van herfstmaand 1807. z.p. 8º: [28] p.
10258: - Vrindschapshulde aan ... Jan Hendrik Franke Bz. en ... Sara Thierens, bij gelegenheid der 25ste verjaring hunner echtvereeniging, gevierd te Ijsselstein den eersten september 1807. z.p. 8º: 8 p.
10256: - Op den dood van vrouwe Helena Cornelia Borrias, echtgenoote van den heere Reinier Dirk Aldenhoven, overleeden in den ouderdom van 39 jaaren den 30sten van Grasmaand en ter aarde besteld den 6den van Bloeimaand 1807. z.p., z.j. 8º: 7 p.
46460: - KOS, OUDE NIEDORP--- Dossier familiepapieren Kos, 19e eeuw. Ruim 50 stuks, manuscripten.
49039: - MILITARIA, ZEELAND IN 1813 EN 1814--- Een collectie van ca. 30 stukken betr. militaire gebeurtenissen in Zeeland in 1813-'14, meest in de vorm van publicaties of missiven van de prefet van het Departement de L'Escaut, meest gedrukt, enkele in handschrift, 4o, folio en plano.
4904: [VERSPIJCK, G.M.] - [Genealogie] Verspijck [Protestant en Roomsch-Katholiek]. [Gorinchem 1930], 35 p.
46587: - MOL--- Reclamekaart van kapsalon Mol, voorheen De Jonge, Nieuwe Spiegelstraat Amsterdam, ca. 1930? Gedrukt.
46584: - MEDISCH, BOEKEN, VAN ES--- Naamlijst van boeken voor doctoren, apothekars, chirurgijns ... welke heden in de boekwinkel van Lodewijk van Es, Kalverstraat, Amsterdam, gelevert worden. 8°, 4 pag., gedrukt, ca. 1805.
47239: - Souvenir du Littoral, leporello met 24 foto's, 8x14 cm., met gezichten te Marseille, Cannes, Nice, Monte Carlo, Menton, San Remo etc. [ca. 1900?].
848: [FRIESE HERALDIEK] - Numer fan de Fryske rie foar heraldyk. Uit It Baeken 31 (1969), 3/4, 66 p. Geïll.
39613: - De Bollenstreek. Een studie van de sociaal-economische structuur in de stedebouwkundige problemen, 2 delen in 1 band, Rotterdam [ ca. 1956 ], 132 pag., geïll.
30839: - Zuid- Hollandse Studiën II, 1952, 195 pag., geb., geïll.
12441: - KRÄMER, GOOSSENS Brief van de historicus P.J.L. Krämer aan dr. J.H.W. Goossens te Rolduc, d.d. Breda 1910, betreffende een uitgave van de posten die in de 16de eeuw ter collatie van de stadhouder stonden. 3 p.
11300: - BREDA, KLOOSTER ST. CATHARIENDAL Archivalia betreffende het klooster Sint Cathariendal bij Breda. 8(, oblong, 3 p.
12280: - "COLIJN, JORDAAN Stripverhaal `Hier word U, o jeugd, gegeeven, Hein Colijn, zijn roemrijck leeven'; 15 tekeningen van Jordaan in de vorm van een centsprent met onderschriften. Gedrukt, 1 blad."
12281: - COMMANDEUR Briefje van de burgemeester van Spanbroek, A. Commandeur, met diens handtekening, 1920.
12282: - COMMANDEUR Slecht exemplaar van C. Bruin, Noordhollandsche Arkadia uit 1732, zonder platen, met enige malen de naam van de eigenaar in pen: `Cornelius Commandeur, Rijp 1852'.
12271: - CASEMBROOT Gekalligrafeerde tekst: `Appertient à moy, Casembroot, 1653, manu propria'. 4(: 1 p.
12272: - CATOR, ZINKWERKER, UTRECHT Stukken betreffende G. Cator sr. en G. Cator Jr., zinkwerkers aan de Jacobijnenstraat 16 te Utrecht, ca. 1890-ca. 1940, ca. 65 stukken.
49231: - WORKUM, GAASTRA--- Nota van stoomgrutterij D.S. Gaastra te Workum, voor weeshuis, d.d. 1894. 1 blad, deels gedrukt.
49232: - WORKUM, RUNIA--- Nota van wolkammerij H.A. Runia te Workum voor weeshuis, d.d. 1895. 1 blad, deels gedrukt.
49471: - BRUMMEN, ORGEL--- Lijst van vrijwillige bijdragen tot daarstelling van een orgel in de Hervormde kerk te Brummen, voltooid in den jare 1846. Folio, 10 pag., gedrukt.
49460: - GRONINGEN, HOUTGRAVURES--- Groningen. Extract uit De Aardbol 18.., pp. 267-310.
49211: - CAECILIA COLLEGIE, MUZIEK, GREVENSTUK--- Menu d.d. 23-1-1908 van het Heylige Cicilia Collegie te Amsterdam, met o.a. afb. van Cecilia orgel spelend en een stille omgang. Ontwerp Grevenstuk.
49432: - VONDEL, BROUWERS, OUDERKERK, BOVENKERK, ARENDZEN--- Herinnering aan de Vondelsfeesten van 5-2-1879. Bijeenkomst bij J.W. Brouwers, pastoor te Bovenkerk, 12 pag., 4°, geill., gedrukt.
49311: - SPANJE, CRUZ MAYOR, DAMETA--- Briefje van Carlos Cruz Maijor, 1 secretaris van staat van Don Carlos aan Don Juan Rocabesti di Dameta. Ca. 1850, manuscript, 1 pag.
49143: - SUCHTELEN VAN DE HAARE, VAN--- Enige honderden stukken uit het familiearchief van de familie Van Suchtelen van de Haare, 19e en 20e eeuw. Manuscripten, foto's, krantenknipsels etc.
49313: - TONEEL, ROYAARDS-SANDBERG, GRADER, SCHAER--- Album, samengesteld door de 'oud-toneelspeler Jan Grader' betr. het 25 jarig toneel jubileum van Jacqueline Royaards-Sandberg, 1933. 44 pag., met knipsels etc., oblong.
51613: - Handleiding ter oefening in het vervaardigen van brieven en andere geschriften in het dagelijksche leven voorkomende, Amsterdam 1870, 60 pag.
10517: - Ontboezeming op herfstmaands zeven en twintigsten dag . Verjaar-groete den Heer J.F. Thieme uit hoogachting door vriendschap gewijd. 1837. z.p. 4º: [8] p. Gebonden in kartonnen omslag bedrukt met titel. Gedrukt, deels met zilver, op roze papier.
11115: - LUZAC Briefje van de curator der hogeschool te Leiden, J. Luzac, 1864, 1 blad, deels gedrukt.
23319: - Mondriaan, Zeichnungen, Aquarelle, New Yorker Bilder, Stuttgart, Den Haag, Baltimore 1980-1981, 317 pag., geïll.
23301: - Het geslacht Dallinga, z.pl. z.j., 6 + 24 pag.
43023: [CESSIERES, F.E. GOUGE DE] - L'Art d'aimer, nouveau poeme en six chants, par monsieur xxxx, Edition fidelle & complette, enrichie de figures. Londres, La Compagnie, 1759.
11297: - BOUVY Aanslagbiljet grondbelasting gemeente Segelsem, ten name van Jean Joseph Bouvy, wonende te Audenaarde. 1835. Folio, 1 p.
49041: - EINDHOVEN, GOVERT VAN DEN BERGHE, HAENGREEFF--- Verklarin voor schepenen van Eindhoven, d.d. 27/28 oktober 1552 van Govert Willemsz van den Berghe, deken van Eindhoven, betreffende een rente te betalen door Willem Michiel Haengreeff(soen), gevestigd op de grooten kamp onder Stratum. Charter op perkament, zegels verloren.
10064: - Glorie-zang! op de blyde herstelling van ... Willem de Vijfde, prince van Oranje en Nassauw, Nederlands gewenste erf-stadhouder. z.p., z.j. 8º: 8 p.
10085: - Bij het lijk van mijn broeder Joannes Bilderdijk, overleden den 25sten van wijnmaand 1788. z.p. 8º: [8] p.
10127: - Op het afsterven van ... Anna Hartwigina Pruyssenaar, in haar eerste kraambed overleden den 29sten van lentemaand 1792 en met haar kind begraven den 2den van grasmaand 1792, aan den Heere Pieter Nieuwland, haaren echtgenoot. z.p. 4º: 4p.
10128: - Ter koperen bruilofte van mijnen vriend Jan Jacob Van rensselaar en zijne echtgenoote Suzanna Catharina Beeldsnijder [te Amsterdam] den 19den april 1792.Amsterdam, P.J. Uuylenbroek, 1792. 8º: 7 p.
10142: - Voor den Bataven. In naarvolging en op de wyze van het bekend Marseillaansch lied. Parijs, H.J. Jansen, boekdrukker, Cloitre Saint-Honoré, 1793. 8º: 12 p.
10119: - Bekroond dichtstuk op het hooge huwelyk, uitgegeeven door bestuurderen van het dichtlievend genootschap in 's Graavenhaage, onder de spreuk Kunstliefde Spaart Geen Vlijt. 's Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1791. 8º: 24 p.
45640: - ZUIJLEN VAN NYEVELT--- Pour ou contre Rome, ou le comte de Zuijlen de Nyevelt a la recherche d'un parti politique. 's Gravenhage, Mensing & Visser [1874?]. Brochure door M. Posno?, 40 pag.
10110: - bosch te Poortvliet blijft onmoog'lijk, of triumph der rechtzinnigheid, door Orthodoxus. z.p. 8º: 16 p.
12313: - ELLEWOUTSDIJK (Z.), OVERLOOPER `Overlooper van de parochien en heerlijkheden van Ellewoutsdijk, Everinge, Driewegen en Kondorpe met de polders en gevolge Ter Sluis van Ellewoutsdijk uitwaterende' over 1824, `verhevend en overgezet' door de landmeter M. Nijsse Gz. Folio, 50 p.
10972: - De bruid en bruidegom, naar een schilderij van Greuze, houtgravure 15 x 21 cm, door G., 19de-eeuws. De prent toont een treurige huwelijksvoltrekking.
10163: - Op den dood van Harriot Sowden, overleden den 7 october 1796, oud 3 jaaren. z.p. 8º: [4] p.
12187: - "AARSSEN, VAN; VAN DAM VAN BRAKEL Genealogie van Van Aarssen. Manuscript, ca. 80 p., geb., folio, ca. 1850."
12188: - ALBLAS, DRIEHUIZEN, KALLIGRAFIE Twee bladen kalligrafie, gesigneerd door `J. Alblas onderwijzer', Driehuizen 1836, 1841. Ieder blad 32x42 cm.
12190: - ALKMAAR Krantenberichtje uit Algemeen Handelsblad, 13 december 1925, betr. oprichting van de vereniging `Oud-Alkmaar'. 1 stuk.
12191: - ALKMAAR Lijst van eigendomsveranderingen van onroerende goederen te Alkmaar, gedurende het jaar 1833. Folio, 26 p., deels gedrukt.
12193: - ALKMAAR `Staat van In en Doorgevoerde vee en anderen belaste objecten aan de Texielschepoort' te Alkmaar in de periode 5-12 november 1853. 1 stuk.
12194: - ALKMAAR, DIAKONIE, TER GANT Intekenbiljet voor de diakonie van de Hervormde Gemeente te Alkmaar, ten name van Cornelis ter Gant, Koedijkervaart, zaagmolen. Folio, 1 p., deels gedrukt.
10994: - BOELEN Manuscript genealogie Boelen, 15de-18de eeuw, door A.A. Vorsterman van Oyen, 7 p.
11014: - DAM VAN NOORDELOOS, VAN Drukproef van een mededeling van de heer Van Dam van Noordeloos betreffende Paulus Buys (in Bijdragen Historisch Genootschap?) 8(, 12 p. Met diverse aantekeningen van (voor?) Van Dam betreffende zinspreuken, etc. 14 p.
45884: - "DELFT, STUDENTENLUSTRUM; MUZIEK--- Programma soiree musicale, Delft 13-7-1862 t.g.v. slot lustrum studenten Kon. Academie. Gedrukt, 2 pag."
45885: - DELFT, MUZIEK--- Programma soiree musicale, Delft 1862, van Muziekkorps Stedelijke Schutterij, o.l.v. Boers. gedrukt, 1 pag.
45904: - DELFT, GAS--- Gas, Bedrijfscourant van Gemeente bedrijven Delft afd. Gasfabriek, nrs. 1 en 2, sept-nov 1933. Gedrukt, 8 pag.
45089: - "CRUYS; 'T HOEN; KOELINK; HANDEL --- Notitie van koopmans en andere goederen bestaande in (...) teer touwwerk, hout (...) behorende tot de boedel van Christiaan Cruys, ook genegotieerd hebbende op de firma Goris 't Hoen en Comp. 4°, (28) pag."
45087: - "MOLENS; DELFT --- Prospectus van De Hollandsche Molen, 1926, betr. behoud windmolen De Roos te Delft (eigenaar K. v. Rhijn). 4°, 2 pag., gedrukt."
46557: - TELLEGEN--- Aflevering van Vrij Nederland 30-11-1985 'Lou Tellegen een Hollander in Hollywood'. Geillustreerd, gedrukt.
46556: - HAAMSTEDE--- Enkele knipsels betr. slot Haamstede, o.a. betr. verkoop 1853, 1863.
46553: - MIDDELBURG--- Foto van stadhuis Middelburg, ca. 1870, 10x7 cm.
11085: - KATWIJK Bloknote met aantekeningen van J.A.L. van Haarst betreffende de geschiedenis van Katwijk met een aantal kranteknipsels met artikelen van zijn hand over Katwijk, ca. 1970.
10809: - Gezellige avond ter gelegenheid van het huwelijk van Maria Hollenkamp en Anton Beynes [te Amsterdam]. Amsterdam, Typ. Coppens Advies-bur. 8º: [4] p.
10988: - ARRENBERG Briefje van de firma Gronsberg, Neuhaus en Blikman te Amsterdam, aan R. Arrenberg & Zn., courantiers te Rotterdam, dat het werk van Adamson, Histoire Naturelle du Senegal niet te leveren is. Met aantekening dat dit ook in 's Hage niet geleverd kan worden. Z.j. (19de-eeuws.)
52250: [ JACOBSEN, G.J. / J. V. BAALEN], - Vertogen over de belangen van den koophandel, bij gelegenheid der aanstaande veranderingen in de inkomende en uitgaande regten, nr. 1 en nr. 2, Rotterdam, van Baalen, 1816.
10143: - Aan den standvastigen, menschlievenden en onverwonnen verdediger van de Willemstad [= Carel Van boetzelaer]. z.p., z.j. 8º: [3] p.
45918: - FIETSEN--- 5 artikelen, begin 20e eeuw, over fietsen en fietsenfabrieken, geillustreerd.
45902: - DELFT, MUZIEK--- Partituur 'Hier heb je de Oranje-garde'. Woorden Leo Lens, muziek Mar. Egberts. Delft, ca. 1925, gedrukt, 2 pag.
45923: - GOBELINS, WANDTAPIJTEN--- Brochure 'Anleitung zur sachgemassen behandlung echter Gobelins (kunst-handwebereien)'. Uitg. van Berliner Gobelin Manufaktur W. Ziesch & Co. 58 pag., gedrukt, geillustreerd, [ca. 1913].
49160: - "ROOIJ, VAN; BANNING--- Menu t.g.v. huwelijk Rein van Rooij en Annemieke Banning, Vught 1962. 3 pag., gedrukt, met foto bruidspaar en manuscript uitnodigingsbrief."
49161: - UITGEVERS VERENIGING ST. JAN--- Menu t.g.v. 2e lustrum r.k. uitgevers en boekverkopersvereeniging St. Jan, Amsterdam 1934. 8 pag., gedrukt.
49162: - "EERENBEEMT, V.D.; ATTEMA--- Tien menu's t.g.v. gebeurtenissen binnen de familie Van den Eerenbeemt-Attema, ca. 1930-40. Gedrukt."
49163: - MENU--- Een twintigtal menu's t.g.v. diverse gebeurtenissen, 20e eeuws.
49164: - "TEX, DEN; AMSTERDAM--- Burgers van Amsterdam aan mr. C.J.A. den Tex, 5 bladen gelithografeerd in omslag, gedrukt."
49171: - VOORWALT, FOTOGRAFIE--- Reclamekaart fotohandel Voorwalt, Overveen, ca. 1930.
53010: --- - Sententie van den Hoogen Krijghs-raedt der Vereenighde Nederlanden jegens Eerich Dieurklouw, gewesene major van 't Regiment Gardes te voet van syne Hoogheyt den Heere Prince van Orange. Ge-executeert in 't Hooft-quartier tot Quaringnon den 25 Augusti 1674. 's Gravenhage, J. Scheltus, 1674.
12325: - FRIESLAND, TOLHEFFING, FOLLEGABRUG Publicatie van de gouverneur van Friesland d.d. 1847 betreffende de tolgelden voor schepen die door de Follegabrug in Lemsterland varen. Plano, 1 p., gedrukt.
46713: - SPOORWEGEN--- Diverse stukken betr. Nederlandse spoorwegen ca. 1920-ca. 1940. Gedrukt en manuscript.
46716: - INDIE, TECHNISCHE SCHOOL BATAVIA--- Aflevering van 'De Technicus, orgaan van de TSV', jaargang 3, februari 1950. Gestencild, 24 pag.
46712: - WEESHUIS, GROENEVELT--- Onze weeshuizen. Maandblad gewijd aan de belangen van de Nederlandsche weeshuizen en tehuizen voor Ouden van Dagen, jaargang 1 en 2 (1932-1934), 120+96 pag., gebonden, half linnen, geill.
46714: - BURMANN--- Foto, 12x8 cm., van jongeman in zwembroek, 1953. Verso: W. Bürmann.
12180: - "ZANEN, VAN; VAN AERSSEN Brief van de procureur Jacob van Zanen, 's Hage 1745, betreffende de `doleantie in de personele quotisatie' (waarschijnlijk ten name van de heer Van Aerssen van Voshol te Amsterdam). 2 p."
12633: - TOOREN, VAN DER Tekening van een familiewapen `overgenomen van een gehavend lakstempel op een brief aan Hendrine van de Tooren, gehuwd met Jan de Hartog, afkomstig van haar vader, welke brief zich destijds bevond op het Kempe in Opheusden'. 20ste-eeuws, 50x40 cm.
46681: - WIJCK, VAN DER--- Brief van H.C. van der Wijck, d.d. 's Gravenhage 1887, gericht aan leden der Tweede Kamer. 4°, 1 pag., gedrukt.
49050: - DORDRECHT, GROTE KERK--- Prospectus 'De groote kerk (O.L. Vrouwenkerk) te Dordrecht' door J.L. van Dalen. 4°, 4 pag., gedrukt, geill.
48080: - KRAJENBRINK--- Een drietal krantenknipsels uit Bataviaasch Handelsblad 1871 van J.A. Krajenbrink, gedrukt.
48081: - DENIS--- Een 25 tal familieadvertenties Denis, 19e eeuws.
49048: - BUSKRUIT, VERVOER--- Wet omtrent het vervoeren van buskruid in het Koninkrijk Holland, uitgevaardigd door Lodewijk Napoleon, 17-4-1807. Plano, 2 bladen, gedrukt.
42755: [SCRIBANI, CAROLUS] - Aussfuhrliches wolgegrundtes, politisches Bedencken, auff das nach jetz wehrende Kriegswesen im Niderlandt: darinn grundtlich angedeuttet unnd erzehlet wirdt, woher der Krieg entsprossen, wie solcher ein anfang und Mittel gefuhrt, und dann endlich wie derselbe zu einem glucklichen End kondte gebracht werden (...). z. pl. [Duitsland?], 1629.
45919: - KLEDING--- Brochure 'Dat staat je goed', uitg. Detex, opl. voor de modebranche, door B.A. v.d. Bosch e.a., 52 pag., geillustreerd, 1997.
49287: - UTRECHT, STUDENTEN Negentien stuks drukwerk betr. de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereniging, 1936-1969.
10986: - ARNHEM Brief van de hoofdingenieur van waterstaat in Gelderland aan gravin van Rechteren, geboren Van Spaen (te 's-Gravenhage), over onderhoud van `rijze beslag- en bleeswerken' aan de rechter-Rijnoever bij Arnhem, Arnhem 25 november 1841, getekend: Ferraud (n.a.v. aanleg Rijnspoorweg Maarsbergen-Arnhem).

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

1/19