Antiquariaat A.G. van der Steur
Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem, The Netherlands, Tel.: +31 (0)23 5311470 | Fax: +31 (0)23 5420670            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
45737: - "ORANJE-NASSAU, ALEXANDER; SIRTEMA VAN GROVESTINS--- Brief van J.E.N. Sirtema van Grovestins, d.d. 19-11-1876 aan mejuffrouw [Camp?]. Manuscript, 2 pag."
45739: - ISEMBOURG, CAMP--- Brief van de graaf van Isembourg aan hofraad H.F.G. N.Camp, namens de groot-hertog van Saksen. 's Gravenhage 1865, 1 pag., manuscript.
45740: - GORDON, CAMP--- Twee brieven in het Frans van Webster Gordon, d.d. 's Gravenhage 29-11 en 7-12-1870, aan hofraad H.F.G.N. Camp, op het Loo. Manuscripten, 4 pag.
58949: - Herinnering aan het zilveren huwelijksfeest van ons vorstelijk huis. 1901- 7 februari - 1926. Rastercliche, 50x65cm, met portretten van Wilhelmina, Hendrik en Juliana. 10 foto's van de watersnood 1925-1926. Met proclamatie van H.M. de Koningin.
45743: - "ORANJE NASSAU, WILLEM III; DUMONCEAU, CAMP--- Brief van H. Dumonceau, adjudant van koning Willem III, d.d. Loo 1875, aan W.M. Camp. Manuscript, 4 pag."
45746: - "ORANJE-NASSAU, ALEXANDER; BEYERMAN; CAMP--- Verklaring van H. Beijerman, adjudant van prins Alexander dat hij een blikken trommel uit het huishouden van de prins heeft overgenomen van W.M. Camp en van ... van Dijck. 's Gravenhage 29-11-1875. Manuscript, 2 pag."
45747: - "OEDENRODE, SINT; ARTS J.A. MEIJER--- Aantekeningen der behandelde lijders en derzelver verschillende ziektens, zoo uit- als inwendig, als ook van de geleverde medicamenten, Sint Oedenrode 1836 [-1838]. Cahier met dit opschrift van de hand van de arts J.A. Meijer, 4°, 263 beschreven pagina's."
45748: - SCHAEPMAN, RIJSENBURG--- Feestprogramma 1903-1928 mr. dr. A.C.M. Schaepman, 25 jaar rector Seminari Rijsenburg. 4°, gestencild, geillustreerd, 16 pag.
45749: - HEERLIJKE RECHTEN--- Publicatie van (...) Bataafsch Gemeenebest houdende bepalingen aangaande de Heerlijke regten, 9-6-1806. 's Gravenhage 1808, 7 pag., gedrukt. [ Heerlijke regten].
45751: - DELFT, SNEP, VIGELIUS--- Acte van transport, verleden voor schepenen van Delft d.d. 8-8-1807 van het huis De Spiegel aan de westzijde van de Poutemarkt. Charter op perkament met 2 opgedrukte zegels en handtekeningen van A. v. Stipriaan Luicius, Gerard van Roijen en Maizonnet.
45752: - BELGIE, WEDERGRAETE, V.D. STRICHT--- Acte van transport d.d. 30-7-1657 voor schepenen van Wedergraete van een partij land binnen de prochie van Apelters op het Apeltersvelt. Manuscript, charter op perkament, zegel verloren.
45754: - BRABANT, ZEGELS HERTOGEN--- Twintig foto's van zegels van hertogen van Brabant, 1125-1356. Met getypte lijst.
45755: - ADUARD--- Documentatie betr. afbeeldingen van de kerk van het St. Bernardus Klooster te Aduard. Ca. 2000. Getypt en in fotocopie. Ca. 50 pag.
45756: - GELDERMAN, BRUNA--- Bruna's verjaardag-album, Viooltjes verzameld door H.M. Bruna. Utrecht, ca. 1930? Klein oblong boekje met veel inschrijvingen in handschrift.
45757: - MUZIEK--- Kasboek uit 1939-1940 van een muziekinmpressariaat te Nieuweramstel dat schoolconcerten organiseerde. Gebonden boek met ca. 50 beschreven pagina's.
45759: - SCHLINGEMANN, RIJKSWATERSTAAT, RIENDERHOFF--- Gecalligrafeerd blad 'Aangeboden aan den hoofdingenieur directeur van den Rijkswaterstaat ir. F.L. Schlingemann bij het verlaten van den dienst in de directie Benedenrivieren op 30 september 1942'. Manuscript.
45760: - SCHLINGEMANN, ZUGERBERG--- Diploma erelidmaatschap voor P.A.H. Schlingemann van de Nederlandse club op het Instituut Montana te Zugerberg, Zug. D.d. Zugerberg 1937. Getypt met handtekeningen van 14 (bestuurs)leden.
45761: - LUCHTVAART, KLM, VONK, SCHLINGEMANN--- Aangeboden bij het afscheid van mejuffrouw A.W. Vonk, 30-6-1954, 's-Gravenhage.Gecalligrafeerd album.
45762: - KALENDER, KALLIGRAFIE--- Datumzeicher fur das neunzehnte Jahrhundert. Gecalligrafeerd blad, 4°, manuscript.
45763: - "LAST, C.C.A.; VAN RHEMEN; WILTEN; GENDRINGEN--- Album amcorum in de vorm van een oblong doosje met tien losse blaadjes, voor Marinus ..., Amsterdam 1824-1826 en Gendringen 1861-1862."
45764: - DORDRECHT--- Exemplaar van 'Van Braam's Dordrechtsche Almanak voor het jaar 1845', Dordrecht, Blussé en Van Braam [1844], gebonden in perkamenten omslag, met aantekeningen in handschrift.
45765: - WOORTMAN, KALLIGRAFIE--- Cahier met 17 gekalligrafeerde bladen, 4°, met de pen door P.H. Woortman, d.d. 1847. Randen wat rafelig.
45766: - MARQUARD, DE JAGER, VAN ROSSUM--- Rekening betr. de boedel van mevr. M.E. de Jager-Marquard, eerder weduwe van Mattheus van Rossum, bijgehouden door Jan de Jager Evertsz., 1839-1843. Manuscript, folio, 18 pag.
45767: - PAPIER, RIEMKAP, HONIG--- Riemkap op dun papier met opdruk in rood van Hollandse tuin en de tekst 'Pro Patria, Super Fine Fine. C & J Honig', 32x42 cm.
45769: - INDIE, VOC, VLAGVOERING, TAILLEFERT, TINKER--- Brief van Louis Taillefert, d.d. Hoegli (Bengalen) 1763, aan John Bladen Tinker, schildknaap, capitein ter zee in dienst van den koning van Groot Brittannien. Manuscript, folio, 6 pag.
45770: - GORKUM, VAN--- Overdruk van het artikel 'Bijdrage tot de genealogie Van Gorkum' door L. Calkoen, verschenen in De Navorscher 1901 pag. 289-300, met een zeer groot aantal correcties en aanvullingen in handschrift en enkele bijlagen, gebonden in half linnen.
45772: - SINNEMA, FRIESCH GENOOTSCHAP--- Verhandeling over den geschiksten tijd ter bemesting der hooilanden. Door Symon Sinnema, Amsterdam, v. Es, 1824. Gedrukt, 10+52 pag., gebonden in half leer.
45773: - TERSCHELLING, WESTHOFF--- Gedichtenbundel 'Levend barnsteen' door Victor Westhoff, Rijswijk februari 1945. 8°, oblong, 66 pag., gestencild.
45774: - SIPMA, BORNWERD, EMIGRATIE AMERIKA--- Brief van Sjoerd Ankes Sipma aan de ingezetenen van Bornwerd in Westdongeradeel uit wier midden hij in (...) 1847 als landverhuizer is vertrokken naar Pella in (...) Amerika. Dokkum 1848, 18 pag. Gedrukt.
45775: - BRIENEN VAN RAMERUS, PHAFF, LOUIS MEIJER--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Emilie H.G. van Brienen van Ramerus, met 25 bijdragen (voornamelijk tekeningen) uit de jaren 1829-1837.
44558: - "CORDES; BLAAUW --- Verzoekschrift aan de rechtbank van Arnhem van J.W. Cordes te Amsterdam in de zaak tegen jhr. Blaauw om uitstel. Manuscript, 1806, folio, 1 pag."
44534: - "GERICKE; VAN DER DRIFT--- Twee brieven van de Staatsraad, goeverneur van Limburg, J.E.P.E. Gericke van Herwijnen, d.d. 1828 en 1843. Manuscripten, 2 pag."
44536: - "ELBINGH; BACHDACH; CRACHTER--- Attestatie van stadsbestuur van Elbingh voor Jacob Janssen Bachdach om te dienen in een proces tegen Christof Crachter te Reeval, 1-9-1667. Manuscript, folio, 2 pag., met fraai ouwelzegel."
44537: - BORSSELE VAN DER HOOGHE--- Handtekening van B. van Borssele van der Hooghe, 1681. Manuscript.
44538: - DUMON--- Brief van A. Dumon, minister van publieke werken van Belgie, d.d. Brussel 1856 aan Heringa, postdirecteur te Schiedam, manuscript, 4°, 2 pag.
44540: - SNOUCKAERT--- Briefje van Snouckaert, 's Hage 1884, manuscript, 1 pag.
44541: - SLIJPE, VAN--- Extract overlijdensacte Maastricht betr. jhr. Jan G.C. van Slijpe, 81 jaar, overleden 28-11-1838. Manuscript, folio, 1 pag.
44544: - HUGO --- Aantekeningen betr. Hermanus Hugo, begin 17e eeuw, manuscript, ca. 1800, folio, 1 pag.
44545: - OLIVIER --- Briefje van de griffier van het gerecht te Antwerpen aan vrederechter Olivier te Mechelen, an 5(1796) manuscript, folio, 1 pag.
44546: - "ERMERINS; PRINS DE LUSIGNAN VAN CYPRUS--- Verklaring van prins Michel de Lusignan, prince royal de Chypre, d.d. St. Petersburg 1903 dat Robert Charles Ermerins 5% van iedere Roebel zal krijgen die de prins zal ontvangen bij herstel van zijn positie. Eigentijdse kopie, manuscript, folio, 1 pag."
44555: - "KOCK, DE; SCHILGE; VAN HOOF; 1793--- Eigentijdse kopie van de 'Waarschouwing aan het Volk van Nederland' d.d. Antwerpen 18-1-1793, getekend Het Comite Revolutionair der Bataven J.C. de Kock, Hendrik Schilge en Jean F.R. van Hoof. Manuscript, folio, 3 pag."
44549: - "WACHTER, DE; BEAUCLERQ; WILLEMSEN --- Testament van Willem de Wachter en Helena Beauclerq, d.d. Boom (Belgie) 3-5-1775. Manuscript, folio, 28 pag."
44552: - "ANHOLT; BRONKHJORST; MEVERDEN --- Eigentijdse (17e eeuwse) kopie van een rentebrief van de heer Van Anholt. Manuscript, folio, 3 pag., beschadigd."
44554: - "GRAVENHAGE; DE VEER; SPLINTER; V. GRONSVELT--- Opsomming van eigendomsbewijzen etc. betr. een huis aan de Zuidoost Buitensingel (of Bierkade) te Den Haag, 1644-1866. Manuscript, 6 pag. folio."
44570: - BREDA --- Aanvullingen bij de tekst van het 'Groot Recueil der Oudheden en Rechten van Breda', manuscript, 18e eeuws, folio, 12 pag.
44556: - ORANJE-NASSAU --- Eigentijdse kopie van een brief van de Staten van Utrecht (getekend G. Voet van Winssen) aan de Staten Generaal, d.d. 28-6-1735 betr. benoeming van de prins van Oranje tot generaal der infanterie. Manuscript, folio, 1 pag.
58391: - Stukken betr. het onderzoek omtrent de spoorweg-exploitatie in Nederland, ca 1885, folio, 40 p. gedrukt.
59506: [PISTERS, I (RED)], - Triomf van de barok, Brussel 1991, 520 pag., geïll.
44520: - "OOSTERBEEK; HEMELSEBERG; TIMMERMANS--- Schetsboekblad met twee krijttekeningen gesigneerd H. Timmermans 1918, voorstellende huis Hemelse Berg te Oosterbeek en kerk (te Oosterbeek?), 22x30 cm."
44517: - "SCHEEPVAART; PYLADES--- 'Treurzang bij het te gronde gaan van de stoomboot Pijlades op den 2-1-1835'. Manuscript gedicht, 4 pag. met getekende versieringen en zwarte rand."
44518: - "MUZIEK; DAANE, DERX; VAN SPEIJK--- Hollands zeemans-lied door J. Daane, op muzijk gebragt door G.W. Derx, Dordrecht, Steuerwald, [1831]. Gedrukt, oblong, 3 pag."
44519: - "HAEFTEN, VAN; TEN HAAFF--- 'Echtkrans voor Arnold Willem van Haaften en Johanna Cornelia ten Haaff, vereenigt binnen Delft den 28 Bloeimaand 1780'. Manuscript, 10 pag., gekalligrafeerd."
44548: - "BENTINCK; VAN SICHEM --- Huwelijksacte d.d. Werth 3-10-1822 voor huwelijk van Adolph Carl van Bentinck uit Wijhe, 58 jaar en Hillegond van Sichem, 24 jaar. Manuscript, folio, 1 pag. Met zegelafdruk."
44521: - "SLUIJTER; VAN DER WEN; ALM--- Transportacte verleden voor schepenen van Amsterdam d.d. 25-3-1762 van een huis aan de Singel 'daar het oude Dordse veerhuis boven de deur staat'. Manuscript, charter op perkament, zegels verloren."
44522: - THEOLOGIE--- 'Concio de comuni SS virg. Catharina in Ilip & Capelle 1754'. Religieuze tekst, manuscript, 8 pag.
44523: - VRIES, HILLE DE--- 'Hille de Vries 1931-1999', teksten bij zijn begrafenis door familie en vrienden. 15 pag., met portretfoto en necrologie.
44526: - DELFLAND--- 'De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland. Supplement'. Getypte aanvullingen en correcties op de gedrukte inventaris door S. Drossaers. Gebonden in half linnen, 53 pag.
44527: - "HEYDEN; KLEEF; SPANREBOICK--- Verdrag over Heijen (Heyden), tussen hertog Willem van Cleve en Arent Spanreboick, 1560, 18e eeuwse kopie. Manuscript, folio, 2 pag."
44528: - "STROEK; HARTMAN--- Boedelverdeling van Jan Stroek (Stroeck) overleden te Amsterdam 4-7-1797, tussen zijn vier kinderen. Manuscript, folio, 18 pag."
44500: - "VEENDAM; TJABBES; WOLTMAN--- Circulaire van de Veendammer Hypotheekbank, 1905. Gedrukt, 1 pag."
44501: - "HEINEMANN; PAPIER--- Briefpapier met briefhoofden van fa. gebr. Heinemann, papiergroothandel te Meiningen, ca. 1900."
44504: - GEZEGELD PAPIER--- Vel gezegeld papier met in rood gedrukt een zegel van 1 gulden ''s Gr. 1968'.
44505: - BOSMAN--- Rekening en kwitantie van schilder C. Bosman te Amsterdam, 1916.
44506: - "MIERLOO; CLERCX--- Briefje van houthandelaar Felix Clercx te Mierloo, 1894. Maunscript."
44508: - "VASTENAVOND; GRONINGEN--- Verordening van stadhouder en gedeputeerden te Groningen, d.d. 6-2-1607 betr. ongeregeldheden op vastenavond. Manuscript, 4°, 1 pag. (18e eeuwse kopie)."
44509: - GRONINGEN--- 'Conditien en register van eenige der provinciale landeryen, welke verkogt staan te worden in het Provincie Huis binnen Groningen op 27-1 en 3-2-1784'. Gedrukt, 4°, 10 pag.
44454: - HALL, VAN--- Brief van F.A. van Hall, d.d. 's Gravenhage 1854, aan de directeur van het postkantoor te Vlissingen. Manuscript, 4°, 1 pag.
44455: - "BORRET; HERINGA; WATERSNOOD--- Briefje van A.J.M. Borret, d.d. 's Bosch 1850 aan Gille Heringa, directeur posterijen te Tilburg. Manuscript, 8°, 1 pag."
44456: - "ASSEN, VAN; COUSIN--- Brief van C.J. van Assen, d.d. Leiden 1836, aan de generaal infanterie te Breda, betr. de doortocht van de heer Cousin naar Belgie. Manuscript, 4°, 1 pag., met afdruk lakstempel."
44457: - "BUYS; TIDEMAN--- Briefkaart van mr. J.T. Buys, d.d. Leiden 1876, aan J. Tideman, hoofdcommies Dep. Binnenlandse Zaken te 's Gravenhage. Manuscript."
44458: - "BUREN, VAN; DE JONGE; GROVESTINS--- Brief van H.J. van Buren, d.d. Rotterdam 20-12-1852, aan mr. J.K.J. de Jonge te 's Gravenhage. Manuscript, 4°, 5 pag."
44459: - CELLES, DE--- Briefje van baron De Celles aan de baron de Gottegnies. Z. j., manuscript, 8°, 1 pag, 19e eeuws.
44461: - FOREEST, VAN--- Brief van ... van Foreest, d.d. Heilo 1875 (1825?) aan ? Manuscript, 8°, 1 pag.
44462: - "ZEEUWS-VLAANDEREN; FRUYTIER, FOKKER--- Kwitantie getekend door de ontvanger District Staatsvlaanderen, Fokker, voor ontvangen gelden van de heer Fruytier, schout van Boscappelle voor het Fonds voor verminkte krijgslieden, d.d. Sas van Gent 1815. Manuscript, 4°, 1 pag."
44465: - KANTONS FRANSE KEIZERRIJK 1812--- Instructie voor de presidenten der kanton-vergaderingen, Binnenlandsch Ministerie v.h. Franse Keizerrijk, 1812. Manuscript, folio, 32 pag.
44467: - "BAZAS; DUCHAMPS; ST. MARC--- Acte van partage, d.d. Bazas 1827 betr. de families Duchamps, St. Marc. Manuscript, folio, 4 pag."
44468: - "VONK; ALKMAAR; VAN VEEN; KLUPPEL--- Onderhandse boedelrekening betr. de nalatenschap van Herbertus Johannes Vonk, in leven stadssecretaris en griffier vredegerechten te Alkmaar, d.d. Alkmaar 1820. Manuscript, folio, 12 pag."
44469: - "ALKMAAR; NUHOUT VAN DER VEEN--- Diverse stukken betr. mr. Jacob Nuhout van der Veen. Alkmaar, 1836-1883. Manuscripten, ca. 20 pag."
44470: - MILITARIA--- Ordinaris staat van oorlog over de laatste negen maanden 1752. Groot blad plano, manuscript.
44471: - BRUINKOOL-BRIKETTEN--- Reclamebiljet voor bruinkool-briketten van fa. v/h J. de Groot te Rotterdam. Verso een bruinkool-lied. Gedrukt, 2 pag.
44474: - DUIJVIS--- Vloeiblad 'Vraag altijd de rijststijfsel van Duijvis & Co'. 8°, 1 blad, gedrukt.
44475: - "SCHOONHOVEN; TURNLIED--- Toegangsbewijs t.n.v. P. Thim voor turnfeest te Schoonhoven 1881-1886. gedrukt, 2 pag."
44476: - MARGARINE--- Etiquet voor 'vegetable oleomargarine' van The Miami Margarine Co te Cincinnati. Gedrukt.
44477: - FRUIN--- Drie krantenartikelen betr. het overlijden van Robert Fruin in 1899. Met afl. Mannen van Betekenis, 1894 over Fruin.
44479: - ZWAAN, DE--- Poesie album van Petronella Gabrielle (Pieta) de Zwaan, met ruim 20 inschrijvingen uit 1890-1896.
44481: - SPIJKENISSE--- Aflevering van het periodiek Nederland, 1854, met rondzendlijstje van het leesgezelschap Tot Nut en Genoegen te Spijkenisse.
44482: - VOORNE--- Artikel 'Een heel domme fout van de klerken van de graaf van Holland?' door H.J.J. Vermeulen. 53 pag., getypt.
44483: - "RIJN; SCHEEPVAART--- Tekst van een lezing door ir. D. Vreugdenhil 'De Rijn als scheepvaartweg', 23 pag., getypt."
44484: - "WARDER; BLOK; SCHOUTEN--- Gedicht 'Op het huwelyksfeest van mijn geliefde zuster en broeder Jacob Blok Hz en Geertje Schouten Gd., Warder 7 mei 1914'. Manuscript, 2 pag., op versierd papier."
44485: - "GOEVERNEUR; PALUDANUS--- Katern gedichten op de promotie van Johan Jacob Goeverneur, 18e eeuws, gedrukt, 8 pag."
44487: - "GOBIUS; MEINERTZHAGEN; DE TIMMERMAN--- Gedichten op de promotie van Henrik Antoon Gobius, 18e eeuws, gedrukt, 3 pag."
44488: - "PETIT; FRITSEN; KLOKKEN--- 'Geillustreerde catalogus van klokken, luistoelen en toebehoren' van Petit en Fritsen, klokkengieters te Aarle-Rixtel, 1914. Gedrukt, 4°, 60 pag., geillustreerd."
44490: - "HARLINGEN; TROMP--- Tekening van de apostel Judas, gesigneerd 'Harlingen 1846, H. Tromp', 25x20 cm."
44493: - "GRONINGEN; MARTINITOREN--- Oorkonde behorende bij een model in zilver van de Martinitoren, aangeboden op 21-6-1892 aan Wilhelmina en Emma door een Gronings comite. Gedrukt, plano."
44494: - "HERTOGENBOSCH; GERRESE; NOIJONS--- Rekening van timmerman J. Gerrese voor verbouwing van huis van Noijons-Giellen te 's Hertogenbosch, 1894. Manuscript, 8 pag."
44495: - "EINDHOVEN; SCHERPENISSE--- Twee wissels t.n.v. G. Scherpenisse te Eindhoven, 1931."
45776: - LIMBURG--- Limburg's verval gedurende de laatste halve eeuw 1840-1890, door eenige Nederlandsche Limburgers, Maastricht 1891, 16 pag., gedrukt.
45777: - RUTGERS VAN ROZENBURG, AMSTERDAM--- Gedrukte brief van J.W.H. Rutgers van Rozenburg, d.d. Amsterdam 1880, aan de koning. 6 pag.
45779: - FRIESLAND, BELASTINGEN--- Adres aan de koning d.d. 27-11-1888, van de Staten van Friesland, betr. verhoging gemeentelijke belastingen. Gedrukt, 7 pag., met 2 bijlagen.
45781: - DELFT, KON. AKADEMIE, CAMP--- Diploma van de Koninklijke Akademie te Delft, d.d. 15-5-1852, voor H.F.G.N. Camp, geb. Bergen Henegouwen, als burgerlijk ingenieur. Groot charter op perkament, gekalligrafeerd, met uithangend zegel van de Akademie en de handtekeningen van Prins Hendrik, Thorbecke en de directeur Simons.
45782: - KON. INST. INGENIEURS, CAMP--- Diploma voor H.F.G.N. Camp als lid van het Koninklijk Instituut van ingenieurs, d.d. 13-3-1848. Groot blad plano, gecalligrafeerd. Met handtekeningen van Willem Prins van Oranje, F.W. Conrad en L.J.A. van der Kun.
45783: - KON. AKADEMIE BEELDENDE KUNSTEN, CAMP--- Diploma als lid van de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, d.d. 10-2-1858, voor H.F.G.N. Camp te 's Gravenhage. 1 blad plano oblong, met opgedrukt stempel en de handtekeningen van J. van Lennep en ?
45787: - ORANJE-NASSAU, PRINS WILLEM, CAMP--- Eigentijdse kopie van een besluit van koning Willem III, d.d. 20-12-1857, tot het instellen van een commissie voor het bouwen en meubileren van een paleis met stallen, koetshuizen etc. binnen deze residentie, voor 'onzen beminden zoon den Prins van Oranje'. Manuscript, folio, 2 pag.
44442: - "BLINDEN; LEESMACHINE--- Brochure betr. 'The optophone', van fa. Barr and Strout te Glasgow. 1920, 11 pag., geillustreerd, gedrukt."
44444: - "LEIDEN; HUISJE MAREDIJK--- Potloodtekening naar de natuur, van 'huisje aan de Marendijk, bewoond door de wed. H. Arbouw, ca. 1856'. 16x20 cm."
44446: - "LEIDEN; STADSPOORTEN--- 7 tekeningen met penseel en deels in kleur van Leidse stadspoorten, deels gesigneerd J.H. v.d. A., elk ca. 20x15 cm."
44492: - "DEVENTER; ATHENAEUM--- 'Programma' voor het feest betr. het 200 jarig bestaan van Deventers Doorluchtige School op 16 en 17 Februari 1830. Plano, gedrukt, (door J. de Lange), 1 blad."
44447: - "HONIGH; JONGENEEL--- Album amicorum van Guurtje Honigh."
44515: - "MILITARIA; HEINRICH; KAAPSTAD; SINT HELENA--- Album amicorum van de Duitse legerofficier Carl Gottlieb Heinrich, lopend over de jaren 1802-1818. Oblong boekje in geheel leren band met ca. 90 inschrijvingen, waaronder 16 aquarellen en 4 tekeningen en 2 geborduurde bladen. Voor- en achterkant liggen los. Manuscript."
44435: - "KEMPER, JOHAN MELCHIOR; HOPPENBROUWERS--- Exemplaar van het gedrukte boek 'De nagedachtenis van Johan Melchior Kemper plegtig gevierd op 17-12-1824 in Felix Meritis, door H.H. Klijn, J.H. v.d. Palm en B. Klijn Bz', Amsterdam 1825. Gebonden, met portretgravure."
44436: - "JANSEN; ALLERLEI--- Twee cahiers 'Allerlei, verzameld door J.H. Jansen' met aantekeningen uit de jaren 1850-1870. Manuscript, 4°, ca. 350 pag."
44438: - "BERKHOUT; DE WAARD--- Schoolboekje geschiedenis, 1824, met prijsformulier voor Willem Otto Jan Berkhout, uitgereikt door Dep. Haarlem van 't Nut, 1833. Getekend door de secretaris S.K. de Waard."
44439: - RELIGIEUZE ARTIKELEN--- Katalog (prijscourant) religiose artikel, van fa. Hymmen & Co te Ludenscheid. 1936, 25 pag., oblong, geillustreerd, gedrukt.
45792: - CAMP, H.F.G.N.--- Diverse stukken betr. de loopbaan H.F.G.N. Camp (1821-1875), zoon van W.A. Camp en Adrienne Tindal. Manuscripten.
45796: - BOKHOVEN--- Catalogus van openbare verkoping te 's Hertogenbosch 1928 van landgoed Bokhoven in de gemeente Bokhoven, met heerlijkheidsrechten, het Wellveer, de visserij Het Prikwater en een uiterwaard De Berkwaard onder Amnerzoden. Gedrukt, 55 pag., met grote uitvouwbare kaart.
45798: - "COURT, DE LA; VAN EIJK--- Verslag van P.H. Loeff, curator, over het faillissement van jhr. Jos. de la Court te 's Hertogenbosch. Zeer uitvoerig artikel in Themis, jrg. 7, d.d. 29-3-1904. Gedrukt."
45799: - NIEUWKUIJK, KASTEEL ONZENOORT, DE LA COURT--- Openbare verkoping 's Hertogenbosch 1903 van het kasteel van Onzenoort te Nieuwkuijk (...) met een heerenhuis te 's Hertogenbosch, 95 pag., gedrukt, met 6 losse kaarten.
45801: - GREEVE, NUT, SCHIEDAM--- Teksten van een tweetal lezingen, gehouden voor bijeenkomsten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de jaren 1857-1873 door mr. L.G. Greeve, kantonrechter te Schiedam. Twee cahiers. Manuscript.
45802: - WIJDENES, DEKKER--- Cahier met schrijfoefeningen van IJtje Dekker en Maartje Dekker, Wijdenes 1868-1870. Manuscript, 4°.
45803: - CAPPELLE, VAN--- Handtekening van J.P. van Cappelle (Vlissingen 1783-Amsterdam 1829).
45804: - NUMISMATIEK--- Collectie van gegraveerde en gefotografeerde afbeeldingen van historiepenningen.
45805: - AFFICHE 1945--- Affiche 'Free Holland welcomes the soldiers of the allies'. Druk Smeets te Weert, uitg. RVD nr. C8.
45806: - JAARTALLEN LIJST--- Jaar-tafel van de merkwaardigste gebeurtenissen, uitvindingen en stichtingen in ons vaderland. Uitgave van N.J. de Haas, Gortstraatje te 's Hage, 4°, 4 pag., gedrukt [1848].
45808: - GYMNASTIEK, WOELDERS--- Spreuken en gezegden van mannen van beteekenis op het gebied der lichamelijke opvoeding ten dienste van gymnastiek- en lagere scholen, om op te hangen. 1e twaalftal , bijeenverzameld door H.A. Woelders. Amsterdam, 1877. Folio oblong.
45811: - DECORATIEVE KUNST--- Een 15 tal prospecti voor boeken en tijdschriften op het gebied der decoratieve kunst. Ca. 1890-1900.
45812: - BUCKE, KALLIGRAFIE--- Cahier met gekalligrafeerde tekst in het Frans door Marie Emilie Bucke, 1869.
45813: - CORSTIUS, GERLACIUS--- Getekend silhouet portret van ds. M. Corstius, predikant te Groningen. Met opdracht van hem d.d. 1792 aan zijn jonge vriendin Q.J.J. Gerlacius.
45815: - DEUTZ, RUTGERS--- Kopie van een acte d.d. 22-8-1757 van de Hoge Raad in Holland, waardoor Arent Rutgers de boedel van Willem Gideon Deutz kan aanvaarden onder benefitie van inventaris. Manuscript, folio, 4 pag.
45816: - ORMEA--- Juridisch advies door NN, d.d. 's Gravenhage sept. 1690, betr. de boedel van Cornelis Ormea en Johanna Laignier en zoon Scipio Ormea betr. fideicommis. Manuscript, folio, 2 pag.
45819: - "MILITARIA; FER--- Verklaring van directeur-generaal van oorlog d.d. 8-10-1835 betr. toekenning van pensioen aan 1e luitenant M. Fer, wonende te Utrecht. Manuscript, folio, 2 pag. (reparaties)."
45821: - MILITARIA--- Regelingen voor een gecombineerde oefening voor land- en zeemacht. September 1885. Manuscript in lichtdruk(?), folio, 2 pag.
45822: - BURCH, VAN DER--- Genealogisch schema betr. de familie Van der Burch, 17e en 18e eeuw, te Belgie. Manuscript, folio, 1 pag. [18e eeuw].
45823: - EGMONT, LE BRUN--- Juridisch advies in een rechtszaak tussen Casimir Pignatelli comte d'Egmont en de weduwe van advocaat Le Brun en Pierre Joseph le Brun, ca. 1792. Manuscript, folio, 2 pag.
45825: - ZALTBOMMEL, V. GAMEREN, V. BADEN--- Acte van transport d.d. 20-2-1850 van land in de Schimmink op Oensel onder Zaltbommel. Manuscript, folio, 8 pag.
45826: - ZALTBOMMEL, V.D. BERGH, V.D. GARDE--- Acte van hypotheek d.d. 6-5-1828 waarbij Gijsbert v.d. Bergh Werendszoon, landbouwer te Zaltbommel, verklaart F 200 schuldig te zijn aan Johannes van de Garde, koopman te Zaltbommel. Manuscript, folio, 4 pag.
45827: - LOOSJES--- Brief van Jakob Loosjes, d.d. Amsterdam, 1901, aan de heer Vermeer. Manuscript, 2 pag.
45829: - MILITARIA, VAN STYRUM--- Militaire herinneringen van een landstormplichtige. Tekst in gouden letters op voorplat van getypt boek met ingeplakte foto's en documenten, betr. de jaren 1916-1918 van jhr. B.G. van Styrum. Fraai manuscript, ca. 120 pag.
45830: - PROSPECTI BOEKEN--- Ca. 30 prospecti voor te verschijnen boeken, 19e en 20e eeuw, gedrukt.
45831: - VERWEY, ALBERT--- Brief in het Duits van Albert Verwey, d.d. Noordwijk aan Zee 1-7-1921 aan de heer Berendt. Manuscript, 1 pag.
45832: - HONKBAL--- Vijftien afleveringen van tijdschriften over sport, alle met artikelen over honkbal, 1924-1925, geillustreerd.
45833: - GRAVE, VAN DIEREN, PAUS PIUS VII--- Epinicia pio septimo pontifici a suis decantata. Pio gloriose deunte ecclesia triumphat! Graviae [= Grave], A. van Dieren, 1814. Groot blad plano, gedrukt.
45834: - WERELDTENTOONSTELLING 1900--- Fotoboek, 4° oblong, Paris-Exposition 1900. Paris, H.C. Wolf, [1900]. 24 pag.
45835: - ARMENZORG, LIEFDADIGHEID--- Rapport fait aux Etats-Generaux, en conformite de l'article 228 de la loi fondamentale le 14-5-1819. Brussel 1819, 24 pag. + uitsl. tabel. Blauw papieren omslag, gedrukt.
45836: - VEERE, BERGEN OP ZOOM, VRACHTVERVOER--- Ordonnantie en lyst der vragt-loonen voor de beurtschippers vaarende van Vere op Bergen op ten Zoom en van Bergen op Vere. Veere, C.M. v.d. Graaf [1792]. 4°, (19) pag., gedrukt.
45839: - DELFT, VAN HAERLEM, BURGERS--- Declaratie van mr. Jan van Haerlem voor mr. Jacob Burgersz als memoriemeester van de Oude en Nieuwe Kerk te Delft, d.d. 14-1-1585. Manuscript, folio, 2 pag.
45840: - DELFT, VAN WEENEN, MANTHEE--- Brief van Christiaen Manthee te Amsterdam aan Arent Gijsbrechtsz van Weenen te Delft, d.d. 4--1-1612. Manuscript, 1 pag., beschadigd.
45842: - DELFT, VAN DER BLOCQ, SCHINKEL--- Opdracht aan Borger Jacobsz van der Blocq als rentmeester van het Meyskenshuys te Delft, tot uitbetaling aan Jochem Jansz. Getekend: Bruyn H(armensz.) Schinkel, d.d. 2-10-1621. Manuscript, 1 pag.
45844: - DELFT, V.D. DUSSEN, GRASWINCKEL--- Rekening van timmerman Harmen Claesz voor de rentmeester van de Oude en Nieuwe Kerk te Delft. Met betalingsopdracht getekend door Bruijn v.d. Dussen en J. Graswinckel. D.d. 13-10-1657. Manuscript, folio, 1 pag.
45846: - DELFT, CLINCQUANT, TECKMAN, ANSLAAR, FABIUS--- Kwitantie van ds. D. Clincquant, ds. Henr. Teckman en ds. Guil. Anslaar voor Dirk van Bleyswijk, rentmeester kerkelijke goederen te Delft, voor 2 maanden tractement van de vacante plaats van ds. Guil Fabius. 1678, manuscript, 4°, 1 pag.
45847: - DELFT, CLINCQUANT, ANSLAAR, FABIUS--- Kwitantie van ds. D. Clinquant en ds. Guil. Anslaar voor Dirk van Bleyswijk, rentmeester kerkelijke goederen Delft, betr. huishuur van de vacante plaats van ds. Fabius. 1678, manuscript, 4°, 1 pag.
59775: - - "Articles on the use of opium in South-East Asia, in Dutch. A.o. De Britsche Opium-Enquete; Opium-verpakking, systeem 'Huizer'; De proef met de Opium-regie en hare uitbreiding; etc. No place, no date. (ca. 1895)."
45849: - DELFT, FIJCK--- Kwitantie voor kerkmeesteren van Delft betr. verponding en lantarengeld over 1690. Getekend door J. Fijck (?). Deels gedrukt, 1 pag.
45850: - DELFT, REMONSTRANTEN, BLOMMENDAEL, SENNEWAERDEN--- Contract van de Grote Kerkeraad Remonstrantse Gemeente Delft met Philips Blommendael als voorlezer en zanger, in de plaats van Willem Dirksz Sennewaerden. Manuscript, 1695, 1 pag., folio.
45851: - DELFT, ACQUET, HUGO 'S GRAVESANDE, DELLAFAILLE--- Kwitanite van Hendrik d'Acquet, Hugo 's Gravesande en J. Dellafaille, kerkmeesteren van Delft betr. ontvangen gelden van Fr. v. Bleyswijk ontvanger. 1699, manuscript, 1 pag.
45852: - DELFT, JEZUITEN, VAN RIET, VAN WARREMEE--- Verzoek van Pieternella van Riet aan de Jesuitenstatie Burgwal te Delft, om haar doopceel te mogen ontvangen. Ca. 1701, manuscript, 1 pag.
45853: - DELFT, 'S GRAVESANDE, VAN AKEN--- Kwitantie van Corn. 's Gravesande namens de erven ds. Corn. v. Aken voor Franco van Bleijswijk als rentmeester van de kerken te Delft. 1703, manuscript, 1 pag.
45854: - DELFT, KRAMER--- Drie kwitanties van ds. Johannes Kramer voor Franco van Bleyswijk als rentmeester van de kerkelijke goederen te Delft, betr. tractement. Manuscript, 1703, 3 pag.
45855: - DELFT, REMONSTRANTEN, DE BRUIN--- Contract tussen de Grote Kerkeraad van de Remonstrantse Gemeente Delft met Bruin de Bruin, Koster en voorzanger, in plaats van Philip Blommendael. 1729, manuscript, folio, 3 pag.
44412: - FONTEIN-- Portretfoto van Jacques Fontein d.d. Wiesbaden 1883, carte-de-visite formaat.
44413: - "FUNKEN; DUITSLAND--- Porseleinkaartje van Eisengiesserei Hubert Funken, Mariadorf. Hongen bei Aachen, ca. 1860."
44414: - "MATEN; GRAANMAAT-- Vergelijkingstafels van de oude graanmaat en de nieuwe Nederlandsche graanmaat, in verschillende Nederlandse steden. 2 pag., 12°, gedrukt."
44415: - "TERNEUZEN; V.D. BENT--- Adreskaartje voor slagerij P. van der Bent te Terneuzen, gedrukt."
44417: - KRIJGER, DE--- Blad in 18e eeuws handschrift met 9 gedichtjes, gesigneerd H.F., betreffende gaven van Hobjus de Krijger aan een weeshuis (o.a. orgel), 2 pag.
44418: - PERSFOTO'S--- 20 originele persfoto's uit ca. 1960-1965, 13x18 cm. Portretten van bekende personen.
44419: - "NIVERLEE DE LA FORTELLE; TAILLEFER--- Brief van baron de Niverlee de la Fortelle, kamerheer Willem I d.d. Den Haag 1817 aan Louis Gabriel Taillefer (1769-1840) te Parijs. Manuscript, 4°, 2 pag."
44420: - "BELGIE; BOCCABELLA; HOMBEEK; OPHORNBEKE; DU PRÉ--- Aanstelling van Cornelis du Pre tot substituut meijer van Ophornbeke alias Smalbrabant, in de plaats van wijlen Gillis Bertels. Ondertekend door Jules Boccabella d.d. Ophornbeke 28-5-1647. Manuscript, folio, 1 pag."
44422: - HOOP SCHEFFER, DE--- Briefje van J.G. de Hoop Scheffer d.d. Amsterdam 1860, betr. opname van een bijdrage in 'het jaarboekje'. Manuscript, 1 pag.
44424: - HINGST--- Brief van S.J. Hingst, d.d. Amsterdam 1871, betr. het sterfjaar van Nieuwland's moeder. Manuscript, 8°, 1 pag.
44425: - LOMMEL, VAN--- Brief van A. van Lommel S.J., d.d. Rotterdam 1877 over de geschiedenis van Alkmaar. Manuscript, 8°, 2 pag.
44426: - "HOLWERDA; SLOOS; KATTENBUSCH--- Brief van J.H. Holwerda, rector van het gymnasium, d.d. Gorinchem 1877, aan Alb. Sloos te Winkel. Manuscript, 8°, 1 pag."
44429: - TOEKOMST--- Twee afbeeldingen uit ca. 1900 in kleur gedrukt, a) 'Future New York, the city of skyscrapers' en b) 'Wandeling op 't water in 't jaar 2000'.
44430: - Grondwet 1848--- Aflevering d.d. 21-7-1848 van Prov. Dagblad van Noord-Brabant, voor het grootste deel gewijd aan de grondwetsherzieing in de Tweede Kamer. Gedrukt.
44405: - LATUM, VAN--- Foto van grafmonument voor P.C. van Latum (1874-1939), 9x6 cm.
44406: - BAKKER--- Portretfoto van de schrijver Piet O. Bakker, 60 jaar oud. 10x6 cm.
44407: - "VERKADE; SONDAARr--- Foto van de bronzen buste door L.H. Sondaar gemaakt van de acteur Eduard Verkade. Ca. 1960, 18x10 cm."
44379: - MEES--- Twee portretfoto's, carte-de-visite formaat van Cateau Mees, fotografen Westerborg te Arnhem en Koorenhoff te Leiden, ca. 1900.
44380: - BLAAUW--- Portet, carte-de-visite formaat van J.F. Blaauw, foto Westerborg Arnhem ca. 1900.
44381: - COSTER-WOLDE--- Portretfoto, carte-de-visite formaat, van Laura Coster-Wolde, 1879. Foto: Westerborg Arnhem.
44383: - FAILLE, DE LA--- Portretfoto, carte-de-visite formaat, van Julie Lucie de la Faille. Groningen, 1878.
44384: - BUSMAN--- Portretfoto, carte-de-visite formaat van A. Busman, foto: v. Kolkow te Groningen, ca, 1880.
44385: - VITRINGA--- Portretfoto, carte-de-visite formaat van een dame Vitringa, foto: Keuijer te Amsterdam, ca. 1880.
44387: - "LEIDEN; ACADEMIEGEBOUW--- Mapje prentbriefkaarten 'Academie Leiden serie B', ca. 1910, uitg. H.J. v. Katwijk te Leiden, 12 stuks."
44388: - KATHE KRUSE POPPEN--- Prentbriefkaart 'Vroolyk Paaschfeest' met afb. van Kathe Kruse poppen, ca. 1930.
44389: - "MUCK; MUZIEK--- Portretfoto, prentbriefkaartformaat, van dr. Carl Muck, 'dirigent die zonder stokje dirigeerde' (in potlood op verso)."
44390: - "SCHEEPVAART; M.S. SIBAJAK--- Vijf foto's van interieur M.S. Sibajak, ca. 1920? 7x10cm."
44391: - "LUTTERS; UTRECHT--- Briefje van mej. Lutters, op papier van fa. P.R. Lutters en Zonen, stukadoors te Utrecht, d.d. 1896, betr. kamerverhuur."
44394: - "BELGIE; KONINGSHUIS--- Briefkaart van koningin Fabiola van Belgie, 1993 met fotoportret van haar en Boudewijn."
44395: - "VUGHT; STEENMIJR--- Belastingaanslag voor Schut M. Steenmijr te Vught, 1915. 1 blad, deels gedrukt."
44396: - BOEKEL--- Programma voor muziek en toneel uitvoering van 'Eendracht maakt macht' en 'De vriendenkring' te Boekel, ca. 1920. Gedrukt, 1 blad.
44398: - "VEENENDAAL; AMERSFOORT--- Uitnodiging voor Oranje-tentoonstelling door boekhandel G.G. Veenendaal te Amersfoort, 1938. Gedrukt, 1 blad."
44399: - "KRAUSS--- Portretfoto van impressario Ernst Krauss, 1957. Met verso levensdata; 9x12 cm."
44400: - PUTTEN, VAN DER--- Portretfoto van ambtenaar min. v. Defensie F.H. van der Putten, 18x8 cm.
44402: - LEVIE--- Portretfoto van dr. S.H. Levie, kunsthistoricus. 1963, 4x3 cm.
44368: - "LEIDEN; BRUNING--- Nota van gebr. Bruning, manufacturen, te Leiden, 1915."
44369: - "BAKKER; GLAS--- Nota van glasfabriek A.J. Bakker te Amsterdam, 1935."
44370: - EERENBEEMT, V AN DEN--- Twee nota's van Frans van den Eerenbeemt, drogist te 's Hertogenbosch, 1911 en 1923.
44371: - BEMELMANS--- Nota van NV Bemelmans te Eindhoven, tabak, 1936.
44372: - "BREE, VAN; MUZIEK--- Nota van H.J.J. van Bree, muziekhandel te Amsterdam, 1863."
44374: - "LEIDEN; BENSCHOP--- Nota van fa. Benschop (J. Berman en W. v. Deventer) te Leiden, wijnkopers, 1914."
44350: - "ALKMAAR; SCHILLING--- Nota My. Noord Holland v/h F. Schilling, fabriek van koffiesiroop te Alkmaar, 1920."
44351: - "GOUDA; SPIT & DE VLETTER-- Nota en kwitantie van fa. Spit en De Vletter, te Gouda, 1908."
44352: - "LEIDEN; VAN EWIJK--- Nota van fa. Van Ewijk en Zoon, behangers te Leiden, 1911."
44353: - "LEIDEN; BOTS--- Nota van Ger.A. Bots, patisserie te Leiden, 1912."
44355: - VLIET, GEBR. VAN DER-- 2 nota's van Gebr. v.d. Vliet, ijzerhandel te Amsterdam, 1883 en 1916.
44356: - ELSENBURG--- Nota van Gebr. Elsenburg (Jac. Elsenburg) te Amsterdam, 1933.
44357: - "LEIDEN; MOOTE--- Nota van A.H. Moote, koperslager te Leiden, 1890."
44359: - LAAN, ARCHITECTEN VAN DER-- Nota van architecten L. van der Laan en ir. Jan A. van der Laan te Leiden, 1924, voor verbouw koffie en theehandel Het Klaverblad te Leiden, 1924.
44360: - SMITS--- Nota van J.L.H. Smits & Co te Amsterdam, 1899.
44361: - ROELS--- Nota van C. Roels, mestinghandel te 's Gravenhage, 1898.
44362: - "LEIDEN; COOLWIJK--- Nota van Au corset Francais (H.Th. Coolwijk) te Leiden, 1904."
44363: - "OSSENDRECHT; MATTHEEUSSENS--- Nota van wed. C. Mattheeussens en Zoon, koffiehandel te Ossendrecht, 1938."
44364: - "LEIDEN; V. LINDEN; KNAGE--- Nota van M. en J. van Linden, v/h H. en J. Knage, handschoenenhandel te Leiden, 1909."
44366: - "LEIDEN; SLEIJSER--- Nota van J.J. Sleijser, kantoorbehoeften, Leiden, 1911."
45856: - DELFT, LUTHERSE KERK, WERKHOVEN, BRUIJNENBEEK, KRABBE--- Kwitantie van Casper Werkhoven als ouderling van de Lutherse gemeente Delft, voor Wilhelmus van Soest betr. een legaat van Van Soests zwager Jan Krabbe, bottelier op het schip Rijnhuijsen. 1744, manuscript, 1 pag.
45857: - DELFT, ALBERTI, BOXEL, PASCHIER--- Verklaring van ds. Joh. Theod. Alberti betr. een obligatie die zijn schoonvader capt. Andreas Boxel overnam van Teuntje Paschier. Delft, 1748, manuscript, 1 pag.
45858: - DELFT, KAMER VAN CHARITATE--- Gedrukt cartouche met blanco binnenvak. Links boven het wapen van Delft, rechts boven een afbeelding van het zegel van de 'camerae caritatis S.P.Q. Delfensis'. Gedrukt, folio, ca. 1750.
45859: - DELFT, VAN HEEMSKERK VAN BEEST, DE WINTER--- Rekening, bewijs en de reliqua van dr. Dirk van Heemskerk als administrerend voogd over Cecilia Wilhelmina van Heemskerk, die op 23-5-1751 25 jaar werd. Manuscript, folio, 5 pag.
50974: [COURT VAN DER VOORT, PIETER DE LA] - Les agremens de la campagne ou Remarques particulières sur la construction des maisons de campagne plus ou moins magnifiques, des jardins de plaisance, & des plantages. Leiden/Amsterdam, Luchtmans/Uytwerf, 1750.
51091: [DANS, JOHAN VAN?] - Thirsis minnewit. Bestaande in een verzameling der moyste en aangenaamste minne-zangen en voysen. 3 delen in 1 band. Amsterdam, Kannewet, 1752, 1750 en z. j.
51071: [DEFOE, D.] - De Friesche Robinson Crusoe, of de lotgevallen van Thomas Havinga en den neger Zabi (...) een leesboek voor de tweede klasse. Franeker, Ypma, [1834].
51009: [DEFOE, DANIEL] - A new voyage round the world by a course never sailed before, being a voyage undertaken by some merchants, who afterwards proposed the setting up an East-India company in Flanders. 2 volumes in 1, London, Bettesworth and Mears, 1725.
50824: [ FRANCAIS DE LALANDE, J.J. LE], - Voyage d'un Francais en Italie, fait dans les annees 1765 & 1766, tome 4, Venise/Paris 1769, 576 pag.
56148: [DUSSERRE], - "Jeu des blasons "" Dans la tradition de Fine de Brianville (1659) et du pere menestrier (1692), Serie Jumelage, Paris, Editions Dusserre, z.j., "
50952: [BAX, D.] - Welkom aan de uit het leger te velde terug keerende Zutphensche schutterij, op den 2 September 1834. Zutphen, Thieme, [1834].
50752: [GEER VAN JUTPHAAS, B.J.L. DE, UITG.], - Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden in de Middeleeuwen. Kronijk van Holland van een ongenoemden geestelijke (gemeenlijk geheeten kronijk van den clerc uten Laghen Landen bi der see), Utrecht 1867, 10+172 pag.
58697: -- - Gezangen ten gebruike bij de godsdienstige viering van het eerste eeuwfeest der inwijding van de kerk der evang. Luthersche gemeente te Rotterdam 18-12-1836. Rotterdam, Loos, 1836.
58928: - Lithografie op chine collé, 32x23cm, van Willem III. Uitgegeven door Wed. E. Spanier te 's Hage.
50904: [HOOGENDIJK, STEVEN] - De groote voordeelen aangetoond, welken ons land genieten zou indien men vuur-machines in plaatse van watermolens gebruikte. Rotterdam, Arrenberg, 1772.
50862: [HUIZINGA BAKKER, PIETER] - Het leeven van Jan Wagenaar. Benevens eenige brieven van en aan denzelven. Amsterdam, Yntema, 1776.
56149: -- - [Stalistisch economische atlas van de Krim], 1922.
53697: --- - Deduction du fait & des raisonnements justificatoires, faites par Jean Barton de Mombas, commissionaire general de la Cavallerie, presentement saisy dans l'armee vers de Bodegrave, defendeur d'une part, contre, les raisonnements pretendues & insultes faits par sieur et messire Jacob Silla, advocat fiscal de la Generaulté, ratione officy, sous le titres demande criminelle, demandat d'autre part. z. pl., z. j. [1672].
53681: --- - [11 'special lists' (nrs. 36,39,41,42,45,46,47,48,54,56,57) van antiquariaat Meyer Boswell, San Francisco met 'Rare and scolarly books on the law'].
55382: --- - [Negen brochures, ca. 1900, tegen misbruik van alcohol].
53662: --- - Verzameling van stukken betreffende de zaaken van B. Meezeman, A. Swieter en C. Kloosterman, als meede van mr. Albertus Ploos van Amstel Jansz., gedetineerdens op het Huis der Gemeente binnen Amsterdam. Uitgegeven door het Committé van Justitie derzelve stad. Amsterdam, J. ten Brink Gerritsz. 1796. [met:] Extract uit de notulen ...
53663: --- - Vervolg der verzameling van stukken betreffende de zaaken van B. Meezeman, A. Swieter en C. Kloosterman, (voorheen) gedetineerdens op het Huis der Gemeente binnen Amsterdam, uitgegeeven door het Comitté van Justitie derzelve stad. Amsterdam, J. ten Brink Gerritsz., 1796.
55367: --- - Cursus voor de practische toepassing der psychische wetenschappen, uitgegeven door de Vereeniging voor psychisch onderzoek. Amsterdam, [1905].
53655: --- - Sententien van den Hove van Hollandt (...) tegens Huych Bastiaensz vander Meer ende Daniel Paludanus, gepronuncieert op den 8-2-1652. Dordrecht, J.J. Verheul, 1652.
53652: --- - Sententien by schepenen der stadt Leyden ghearresteert jeghens Jan Pietersz Lijndraeyer, Samuel de Plecker ende Gerrit Cornelisz. Cleermaecker, over de grouwelicke ende moordadige conspiratie jegens [...] den heere Prince van Orangien [...] gepronuncieert ende geexecuteert binnen Leyden den 21 Junij 1623. Leiden, Jan Claesz van Dorp, 1623.
53653: --- - Sententie by schepenen ende mannen van Schielandt gearresteert jegens Claes Michielsz Bontenbal, gewezen secretaris van Sevenhuysen, over de grouwelijcke conspiratie jegens [...] den Prince van Oragnien [...] ghepronuncieert ende gheexecuteert in Rotterdam den 3 Julij Anno 1623, Rotterdam, J. v. Waesberghe, 1623.
53640: --- - Authentique stucken concernerende het abominabele en ontdeckte dessein jegens dezen staet ondernomen by Jacob Martinet ende CornelisRoelants, met de sententien daer opgevolght. 's Gravenhage, Scheltus, 1690.
59027: - Verslag aan de Hervormde Gemeente van de bijeenkomst te Amsterdam op 18 augustus 1848, Amsterdam, Hoveker, 47 pag.
50875: - - Kort verhaal van de revolutie in Haarlem op den 19 January 1795, ten verzoeke van de provisionele stads-regeering, uitgegeven door de leden van de gewezene revolutionaire club aldaar. Haarlem, v. Walre en Tetmans, [1795].
56511: --, - Prijzenboekje 1947. Samengesteld door het Directoraat Generaal van de prijzen, 2e druk, 's-Gravenhage 1947.
44320: - "WINSUM; LEENS; ULRUM--- Brief van ? aan de goeverneur van de provincie Groningen, d.d. Groningen, mei 1831, betr. belastinginning van de Rijksgeldlening 1830 in de gemeenten Winsum, Leens en Ulrum. Manuscript, folio, 8 pag."
44321: - "LESSEN, VAN; GRONINGEN--- Papieren betr. Michiel Derks van Lessen te Groningen, begin 19e eeuw, manuscripten, ca. 40 pag."
53626: [REGLEY, ABBE] - Historie van Ludovicus Mandrin, van zyne geboorte af tot zyne dood. Met eene uytlegginge van het bezonderste zijner vreedheden, struyk-rooverijen en zijne straffe. Overgezet van de Fransche in de Vlaemsche taele, Amsterdam/Gent, L. v. Paemel [ca. 1820].
55347: [BECCARIA, CESARE] - Traite des delits et des peines. Traduit de l'Italien d'apres la troisieme edition. Amsterdam, v. Harrevelt, 1766.
55340: --- - [Gedrukte prentbriefkaart met op de voorzijde geaquarelleerde tekening (van een clown met hondje) van de Vereniging tot verspreiding van lectuur ter bestrijding van dierenmishandeling te Amsterdam, 1920?].
55345: --- - Spiegels van zotten en zottinnen of vrolyke afbeeldingen der menschelyke gebreken, vertoont in fraaije kunstplaatjes door toepasselyke verzen opgehelderd. Eerste spiegel. Rotterdam, J. Thompson, [1790]. Gebonden bij een incompleet exemplaar van Nic. Cornel en Hendrik Wyt's (...) Rotterdamschen almanach op 't jaar ons heeren Jesu Christi 1791 (...) als mede de maans op- en ondergang (...) door Meyndert van Dam. Amsterdam, erfgen. wed. C. Stichter, [1790].
53623: [REGLEY, ABBÉ] - Levens-beschryving van Louis Mandryn, waar in de voornaamste gevallen en bedrijven van dien beruchten contrebandier sedert zyn eerste jeugt tot aan zyne dood te vinden zyn. Naar het oorspronkelyke uit het Fransch vertaald. Amsterdam, Jan Morterre, [ca. 1760].
25209: [ FONSECA, ANTONIO LOPEZ SUASSO DIAZ DE ] - La Haye par un habitant. 2 delen ,Den Haag, v. Stockum, 1853, 282 + 408 pag. Goed exemplaar in org. kartonnen banden.
13616: - KAMPRECHT, HOLLAND, GRIEKWAARDERSCHAP “Naspeuringe waarin oudtijds bestaan hebbe het grieckwaarderschap, zijnde geweest een agterleen van den Heere van Wassenaer burggrave van Leiden”, 18e-eeuws handschrift, 18 blz. in folio.
58034: - Acte d.d. Utrecht 18-9-1618 waarbij Willem Cornelisz Portengen en Joan Gerrits van Ballum, kerkmeesteren van St. Geertruid te Utrecht bevestigen dat Cornelis van Schayck een grafstede in de kerk heeft verkocht. Charter op perkament met handtekening van de kerkmeesteren.
58035: - Hoofdwapens Keeremans/ Rommerswale alias Caluwaerts, met de 8 kwartier wapens. Tekening met kleur, 4O, 1 pag.
58542: - De zwarte nacht van Wilton Fijenoord, 2e druk, Nijmegen 1970, 76 pag.
58540: [HARDY, JOOP E.A.], - 75 jaar. Uitgave ter herinnering aan het jubileum van H. Berghaus N.V., Amsterdam 1957, geb., geïll.
56513: --, - Koopmans en winkeliers handboekje, waarin men met een opslag van het oog kan zien als men meet tot wat prijs het stuk, de el, het pond (.....) gekocht is, hoeveel de somma van den geheelen koop bedraagt. Zeer dienstig voor alle kooplieden, suikerhandelaars (....) benevens eene uitrekening van interessen, Amsterdam, Gartman, 1818.
58241: - Catalogus van de Bonds-Studie-Bibliotheek van het Kon. Ned. Gymnastiek Verbond, 1943.
58254: - Twee krantenknipsels betr. G. Braam, tekenonderwijzer, 1890.
58247: - "Brochure van de H.T.I.B. (Turkse arbeiders vereniging in Nederland). ""Strijd mee tegen fascisme op 5 mei"". 2 pag., [ca. 1950?]."
58249: - Brochure Commissie Hulp aan Spanje, 1938, 1 pag., gestencild.
58250: - Brochure van N.I.T.O.R., vereniging van vrouwelijke studenten te Leiden, 1938, 4 pag., gedrukt, geill.
52785: --- - Copie van de requeste, confessie en de sententie van Jan Willemsen Bogaert, oud-schepen der stad Amsterdam. Haarlem, Adriaan Rooman, 1629.
42007: - Herinneringen bij gelegenheid der in het vaderland uitgekomene geschriften over de rampen die hetzelve getroffen hebben, door iemand die de waarheid in liefde wenscht te belijden, Amsterdam, Martin [1815]. Zonder omslag, 16 pag.
51086: - [1] Historisch verhaal der overstroomingen in de Nederlanden byzonder op den 14 en 15 van Slagtmaand des jaars 1775 voorgevallen (...). Amsterdam, Warnars en Den Hengst, 1776. [Gebonden met 2:] Th. v. B[russel], Naauwkeurige beschryving der twee voornaamste watervloeden van de 18e eeuwe, in 1717 en 1775. Amsterdam, Bom, 1776. [en met 3:] Beknopt historisch verhaal der schaden en ongelukken veroorzaakt door de zwaare overstroomingen (...) van den 20 en 21 November 1776. [Amsterdam, Crajenschot, 1777]. [En met 4:] Beschryving van den gedugten watersnood en deszelfs droevige gevolgen in het ampt van Tuschen Maas en Waal, voorgevallen tusschen 27 en 28 Januari 1781, briefswyse medegedeeld door eenen vriend in Gelderland aan zynen vriend in Amsterdam. Utrecht, Baars, 1781.
53593: --- - Arrest in zake van Jean Baptiste de Loeil , gewezen door het Provinciaal Geregtshof in Zeeland, op donderdag den 25. October 1849, Middelburg, Altorffer, 1849.
45159: - "CROMWIJK EN BULWIJK; DE HAAR; STEMBOR --- Verlijbrief van de Staten van Holland op Willem de Stembor, 44 jaar, wonende op Huis Ter Haar, van 64 morgen in Kromwijk en Bulwijk onder Woerden en van een hoeve land op de Lage Haar. D.d. 's Gravenhage 8-12-1730. Charter op perkament. Uithangend zegel verloren."
45160: - "KOCKENGEN; STEMBOR; DE BRUYNE --- Verlijbrief van Willem van Stembor, heer van Isschot en De Haar op Gijsbert Ermboutsen den Bruynen, van een erfje waar vroeger een huisje op stond, in Kockengen. Utrecht 23-10-1728. Charter op perkament, uithangend zegel verloren."
55316: --- - V.P.A. Bloedigen Haegh of 't Godsalig af-sterven van Jacob de Graef de jonge op den 29-6-1672 (...) en N.V.M. noyt-gehoorde wreede broedermoort van de heeren mrs. Cornelis en Jan de Wit (...) Treurspel. Hantwerpen, Kees Voorvechter, [1672].
55305: --- - Encyclopedia of Magic & Superstition. Alchemy, charms, dreams, omens, rituals, talismans, wishes. Londen, 1974.
55301: --- - Publicatie [van het Dep. bestuur van Friesland d.d. 8-1-1806 betr. een nieuwe] Taux van de salarien der advocaten in Vriesland. Leeuwarden, 1806.
44651: - "ARMENIERS IN AMSTERDAM; BEKIUS--- De Armeense kolonie te Amsterdam in de 17e en 18e eeuw. Scriptie R.A. Bekius, 1983, 34+22 pag., ringband."
44003: - Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in de Ver. Nederlanden. 33 delen, Leiden, Mortier, 1805-1849.
58170: - "Brochure ""Notitie der veiling van boomen staande op het landgoed Elswout te Overveen, aan den verharden weg op het voormalig buitenverblijf Duinvliet"", Overveen 1941, 7 pag., gedrukt."
50961: - - Bibliotheek in miniatuur, deeltje 'De Geographie'. Amsterdam, M. Westerman, [1823].
50777: [STIJL, S. / J. STINSTRA E.A.] - Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen, 2e druk, Amsterdam etc., Conradi, 1777-1783, delen 1 t/m 6 en 9 en 10 (in 4 banden). Origineel karton.
50746: [ THESINGH-LEIJER, A.G. ] - Leven en daden der vorsten uit het Huis van Oranje, door de schrijfster van De jaren 1830 en 31, Nijmegen, Haspels, 1835, 397+7 pag. Gebonden in half linnen.
48132: - USA, INDIANEN--- 'Greetings from the Indian Country of the great southwest', leporello met 18 gekleurde afbeeldingen van indianen, 1940.
51035: "[VLEERTMAN JANSZ., W.D.; E.D.]" - Levensgevallen van Willem Vleertman, commissaris van de Aproches, ten dienste van H.H. Mog. de Heeren Staaten Generaal (...) uit zyne eige aanteekeningen en oorspronglyke schriften opgemaakt. Amsterdam, De Wadder, 1742.
50999: [WICQUEFORT, A. DE] / [FERD. DE GALARDI] - Memoires touchant les ambassadeurs et les ministres publics par L.M.P. Avec des Reflexions faites sur eux et une reponse, au ministre prisonnier. Keulen, P. Marteau [= Brussel, L. Marchant?] en Ville France, P. Petit [= Nederland?].
58587: - Zes stukken (koopakten en borderellen) betreffende onroerend goed, gelegen te Poitiers (Fr.) resp. d.d. 5-4-1792, 19-4-1808, 5-2-1817, 24-4-1831, 15-9-1840 (2x).
59520: - Jubileumboek van de Nederlandsche Reisvereeniging Afdeeling Haarlem 1910, 23 mei 1935. Gekalligrafeerd manuscript in kleur en goud. 13 bladen met kalligrafie en handgeschreven bijdragen met randversiering. 8 bladen met 30 opgeplakte foto's van reizen in Nederland van het bestuur en commissie van afdelingstochten (1935). Leden van het bestuur in 1910: F.J. Uri, S. Riepma, P. Grillus jr, S. Heijblok en Mevr. M. Mes-van den Bosch. Leden van het bestuur in 1935: J.G. Kraan, C. Spaargaren, H. van Donkelaar, mevr. T.P. van der Oord, G. van den Aardweg, A. van Dijk en J.J. Ph.van Vliet.
11477: - "KRÄMER Manuscripten voor een boek of collegedictaten van de hand van prof.dr. F.J.L. Krämer: Historia Antiqua, 2 dln.; Historia Reipublicae Romanae, 6 dln.; Historia Patriae, 1 dl.; Historia Medie Aevi, 1 dl.; Historia temp. rec., 6 dln. Met enkele losse bijlagen waaronder een gedrukte aankondiging van een `Dameslezing' te Utrecht door Krämer in 1900: `Het nationalisme in de 19de eeuw'."
58211: - Ordonnantie op het proeven der sterke dranken die van graanen gedistilleert zijn, als mout-brandewijn, genever, anijs en rossolis, gearresteert 24-9-1754, Middelburg, [Bakker], [1754].
55553: --- - Verhael vanden doot des advocaets van Hollant Johan Olden-Barnevelt, hoe hy op den 13 Mey 1619 inden Haghe onthooft is, also ick 't selve gesien hebbe. Amsterdam, Broer Jansz, 1619.
51112: [JONCKBLOET / E.W. V. DAM VAN ISSELT] - Physiologie van Den Haag door een' Hagenaar. 's Gravenhage, Fuhri, 1843. [Gebonden met:] De physiologie van Den Haag bekeken door een' buitenman. Amsterdam, v. Kesteren, 1844.
46194: - STUERS, VICTOR DE--- Bronzen penning t.g.v. het 25 jarig referendarisschap van Victor de Stuers 1875-1900, 1 juli.
46195: - AANDELEN, GEBOUW VER. EFFECTENHANDEL--- Bronzen penning t.g.v. opening gebouw der Ver. voor den effectenhandel te Amsterdam. 22-12-1913.
55288: [KONIJNENBERGH, JACOB?] - Franse, Engelse, Keulse, Munsterse en Nederlandse oorloge ofte een pertinent verhael van het begin en voortgank der Nederlandse beroerten, voorgevallen in den jare 1671, 72 en 73, tot den dach van het vertrek der heeren ambassadeurs na de Vredehandeling tot Aken. Amsterdam, J. Konijnenbergh, 1673. [Gebonden met:] Vervolg der Franse, (...) Amsterdam, J. Konijnenbergh, 1674.
59537: [N.N.] - Nationaal huldigingsdefile? : 9 September 1933, Stadion, Amsterdam, [1933], 8 p. tekst en 18 bladzijden met illustraties in zwart wit. 20x30 cm. Met touw gebonden.
58187: - Dossier over het buiten Duinlust te Bloemendaal, afkomstig van C.W.D. Vrijland.
58323: - De Nederlandse leeuw, Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, Verloren B.V., halflinnen banden, 1883-1938.
50970: [WILD, ROBERT] - De geest van Olivier Cromwel (...) verresen uyt den grave, spreekende op de pinne boven Westmunster-Hal, mitsgaders zijn schoole, waar in hij onderwesen van zijn mr. Michiavel den toorn des gesags in Engeland gevoert heeft, vertaald uit het Engels. Amsterdam, E. Back, 1662.
51240: - Catalogus van de tentoonstelling van handschriften, boeken, portretten enz. van Bilderdijk en zijn kring, in het Frans Halsmuseum, Haarlem 1931, 12 pag.
47816: - Stormramp 1927, oblong fotoboekje, uitg. W. Stempher te Deventer, met 10 reproducties van foto's.
48197: - "ZWALUW, DE; TIMMERFABRIEK--- Rekening met fraai briefhoofd van fa. De Zwaluw, stoomtimmerfabriek, Sarphatistraat 50 Amsterdam. 1891, deels gedrukt, 1 pag."
48198: - BREDA, BACKER, RUEB--- Rekening met fraai briefhoofd van machinefabriek Breda, vh Backer en Rueb, d.d. 1889. 1 pag., deels gedrukt.
48142: - TABAK, BEUKERS, GRAVENHAGE--- Tabakzakje met opdruk Jan Beukers, hoek Hoogstraat en Plaats 's Gravenhage, begin 19e eeuw.
53574: [ LIMBORCH, FRANS VAN ] - Brief betreffende twee preuven dat het Hof van Holland voor den jaare 1429 is opgeregt. Geschreven aan H.Z.D.V.A.R.D.I.M. door E.L.E.O.D.H.O., Leiden, P. van der Aa, 1717.
51219: - De oprechte vrygebore Hollander tegens den vermomden Hollandschen patriot, door een liefhebber der aloude vryheit, in het licht gebragt, z.pl. [1735].
58235: - Brochure van Fa B. Edgington te Londen voor een lawn tennis tent, ca. 1900?, 1 blad, gedrukt.
53558: --- - Sententien wtgesproken ende gepronuncieert (...) ter puye deser stede, over Dr. Carel Lenards, Pieter van Goetthem, ende Albert Harmansz Dingstee, mitsgaders over de twee andere gevangens binnens camers den 31 Januarij 1629. Amsterdam, J. Benningh, 1629.
53555: [LEEUWEN, SIMON VAN] - Bellum juridicum, ofte den oorlogh der advocaten, bestaende in consultatien, advysen, deductien, advertissementen en diergelijcke schriftuyren van rechten, waer van d'een, d'andere directelijck is contrariërende. Amsterdam, H. en wed. D. Boom, 1683.
53539: --- - Antwoord van Henricus Langenes, predikant tot Venhuysen, op de beschuldigingen tegen hem ingebragt. Enkhuizen, H. Callenbach, [1734].
53535: --- - Landrechten van Over-yssel, met de nadere reglementen, resolutien en ampliatien mitsgaders de hofrechten. [gebonden met:] Nadere reglementen, ampliatien, plakkaten en resolutien. Deventer, Jan van Wyk, 1724.
53534: --- - [1] Reformatie der lantrechten, gebruycken und gewoontheyden der graefschap Zutphen. Arnhem, Jan Jansen 1604. [Gebonden met 2:] Gereformiert lantrecht van Veluwen und Veluwenzoom, 2e druk, Arnhem, Jan Jansen 1621. [en met 3:] Landtrechten van Over-Yssel, Deventer, S. Wermbouts 1630, 2 delen. [en met 4:] Ordre ende reglement tot een korter manier van procederen voor de gerigten van de graafschap Zutphen, voorts ordonnantie [...], mitsgaders ordre en forme [...], Arnhem, Hendrik van Goor, 1738.
55543: [WOORT, D. TER?] - Afgrijzelijke moord. Gepleegd aan een pas geboren kind, door vier heeren te Bucharest, op de 17 December 1847. Amsterdam, F.G.L. Holst, [ca. 1848].
58410: [LOHNIS, F.B. E.A.], - Nederlandsch landbouw-comite. Rapport omtrent ruilverkaveling met ontwerp van wet en memorie van toelichting, z.pl. [1908].
40054: - St. Anthony Gasthuis 1425-1925, Leeuwarden. Leeuwarden 1925, (6) pag. tekst en 46 bladen met afbeeldingen, oblong, gebonden.
48196: - OOSTERZEE, VAN--- Rekening met fraai briefhoofd van stoomdrukkerij A. van Oosterzee, Amsterdam 1887, deels gedrukt.
55280: --- - Beknopt verhaal van de oproer binnen de stad Amsterdam, voorgevallen den 31-1-1696 en weinige volgende dagen. Met inlassing der plakkaten daar toe behoorende. Z. pl. [1696].
55268: [SCHELLINGWOU, ANTONIUS] - Op-komste der Neder-landtsche beroerten (...) door eenen lief-hebber der waerheydt ende der zielen saligheydt. Luik, 1646, 'na de copye Munster, Corn. du Jardin 1642'.
55267: [SCHELLINGWOU, ANTONIUS] - Op-comste der Neder-lantsche beroerten (...) door eenen liefhebber des waerheydts ende der zielen saligheydt. Munster [= Nederland], C. du Jardin, 1642.
59468: - Un siècle de Modes Féminines 1794-1894, Quatre cents toilettes reproduites en couleurs, Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, 1896.
56861: - Het boek der fabrieken, omgewerkt en verkort, Leiden, Sythoff, 1862.
51346: - Overzicht van de geschiedenis van het bestelhuis van den Nederlandschen Boekhandel 1871-1896, z.pl. [1896], 16 pag., geïll.
57741: - Perpetuel edict ende eeuwighduyrende wet tot voorstant vande vryheyt, midtsgaders tot conservatie vande eenigheyt ende vande gemeene ruste vanden lande van Hollandt en West Vriesland. 's-Gravenhage 1667. 4o, (8) pag.,
53507: --- - Deductie gedaan maken ende de [...] gecommitteerde raden van de Staten van Holland [...] overgegeeven uit den naam ende van weegens Gerard Johan Kohlgartner, winkelier in den Hage [...] op ende jegens Frederik Hendrik baron van Wassenaar [...] als bailluw van den Hage [met:] Dictum van de sententie ... dd. 8-11-1762, [1762].
41434: - Registers op de aanteekeningen van het verhandelde in de vergaderingen der sectien van het Prov. Utrechtsch Genootschap van Kunsten en wetenschappen 1845-1905, Utrecht 1906, 83 pag.
46193: - ROOMS KATHOLICISME 1853--- Bronzen penning op herstel Bisschoppelijke Hierarchie in de Nederlanden, 1853.
45933: - SAS VAN GENT, STUBBE--- Drie verschillende adreskaartjes in porseleindruk van J. Stubbe, expediteur te Sas van Gent, ca. 1860. Met afb.
45927: - TROSSAERT-ROELANTS--- Adreskaartje in porseleindruk van de fabriek van Trossaert-Roelants & Co. Amsterdam, Herengracht. Ca. 1860.
48140: - LANDMATEN--- Tafel, dienende ter herleiding van morgen en roeden tot bunders, roeden, ellen en palmen, Nieuwe maat. Manuscript, 1819, 14 pag.
46192: - BROUWER--- Fotografisch portret, 10x7 cm., t.g.v. 50 jarig priester-jubileum A.J. Brouwer, 1857-1907, vice-gen.
51102: - - De nieuwe schatkamer voor de Nederlandsche jeugd. Franeker, Ypma, 1828.
59364: - Het leven van Jan Calvyn, Amsterdam Wytingh & van der Haart 1842. 55 p. Met gele papieren omslag.
42004: - Hoe koud het was, en...... hoe warm!, 2e druk, Delft, Braat, 1931 [winter 1928/29]. Oblong, 103 pag., geïll.
54782: --- - Verklaringe vande sententien ghepronuncieert jeghens Johan van Oldenbarnevelt ende sijne complicen, by de heeren ghedelegeerde rechteren van de Hog. Mog. heeren Staten Generael inden Hage beschreven. Gedaen op den 6-6-1620. 's Gravenhage, Jacobsz, 1620.
54781: --- - Copien van de sententien, ofte vonnissen binnen Utrecht gewesen (...). Utrecht, Salomon de Roy, 1611.
54780: --- - Leven en doodt vande heeren, en meesters Cornelis en Johan de Witt, I. deel. z. pl., 1672.
58193: - Advies Gecomm. Raden op request van schout van Zegwaard betr. Buitenwegschen Polder en Joan Ozy. Folio, gedrukt, 2 pag.
58330: [FELTZ, G. W. V.D. E.A.], - Verslag van de staatscommissie om te onderzoeken wat van staatswege kan worden verricht tot verbetering van het lot van blinden en halfblinden, Arnhem [1917], 88+50 pag.
57938: - Copie van een vonnis, d.d. Antwerpen 15-5-1555 in geschil tussen hoofdingelanden van de Hondsbossche en Dijkgraaf, heemraden en ontfanger van de Hondsbossche, gedrukt (18e eeuws), folio (6) pag.
40088: - De handvlasserij in Friesland, uitgave Directie van den Arbeid, Groningen 1915, 36 pag., geb. in fraaie linnen band met goudopdruk.
58130: - Remedien tegen de contagieuse siekte onder de paarden en hoornbeesten, uitgave door de Staten van Stad en Lande, 20-3-1732, 4o, 12 pag., gedrukt.
51101: [WILMSEN, F.P. EN G. BRUINING] - Mannelijke grootheid van ziel en heldendapperheid in tafereelen uit de geschiedenis voor de Nederlandsche jeugd. Zutphen, Thieme, 1820.
58147: - Zeven overdrukken, vnl. betr. Amsterdam.
57885: - Kwitantie van Met & Meylink, d.d. Haarlem 1826, ten name van H. Hedding, 9x16 cm, deels gedrukt.
55539: --- - Reglement ende ordre geformeert uyt kragt van speciale commissie ende authorisatie van sijne hoogheyt den heere Prince van Orange, als heere ende baron der stadt Grave ende des landts van Cuyck van dato 28-11-1683, waer naer sigh de vier aengestelde roode roeden in den lande van Cuyck sullen hebben te reguleren. Nijmegen, A. van Goor [18e eeuw].
57913: - Getekend wapen van de familie Dommer van Poldersveldt, door J.E. van Leeuwen, kleur, 13x11 cm.
51280: - Ampliatie van hun edele achtbaare resolutie op den 22-10-1782 genomen, ter interpretatie van het 2de artikel der ampliatie van de ordonnantie op het St. Jansgilde in dato den 10 october 1722, Middelburg, Callenfels, [1783].
51021: [BRUINING, GERBRAND] - Het verheugde Nederland bij de aankomst van het te St. Petersburg gehuwde jeugdige vorstenpaar in de Noordelyke en Zuidelyke provincien des koningrijks en de blijde geboorte der koninklyke telg uit dien heilvollen echt. Leiden, Herdingh, 1817.
53465: --- - Een harde les, geillustreerd door Granville Smith, George Brehm, Martin Justice en Robt A. Graef. Amsterdam, fa. Van Erk, z. j. [ca. 1930?].
48236: - SPOORWEGEN--- Bestek en voorwaarden eener geldleening groot F 1.200.000 ten laste van de Ned. Rhijn-spoorweg My te Utrecht, d.d. Utrecht 1-10-1881. 8°, 4 pag., gedrukt.
52947: --- - Het proces Du Cloux-Hatfield. [Serie van 5 afleveringen van het Bataviaasch Handelsblad, editie voor Nederland, dd. 7 mei tot augustus 1888].
57930: - "Brief van J.J. Mauricius, d.d. Hamburg 8-4-1740, aan de Staten Generaal betr. ""Naleesingen om te strekken tot stoffe voor een depeche over het regt, gepretendeert by de kroon van Noorwegen op de noordelijke eilanden en landen [o.a. Schotland], gedrukt, folio, 2+9 pag."
57931: - Brief van J.J. Mauricius d.d. Hamburg 22-3-1740 betr. tractaten tussen de Republiek en Denemarken en Noorwegen gepasseerd. Gedrukt, folio, 30 pag.
55965: - Der Wappensammler. Allgemeines Organ zum Austausch fur Wappensammler, Genealogen (.....) Jrg. I (1900/1901) -2I (1920/1921). All bound, 21 volumes.
48131: - PLIVIER, THEODOR--- 17 foto's, 9x12 en kleinere formaten van de Duitse letterkundige Theodor Plivier (Plevier), uit zijn matrozentijd te Kiel.
48129: - KETELAAR--- Portret, carte-de-visite, van Th. Ketelaar, 1912, 59 jaar.
48128: - DUITSLAND, TIJDSCHRIFTUITGEVERS--- Foto, 18x24 van Der Tisch der Berliner Verleger, 24-6-1938 (aangeboden door Reichsverband der Deutschen Zeitschriftverleger).
48399: - "COULSTER, VAN; VAN GIETEN--- Verzoek van Joost van Coulster aan Willem van Borselen om aan notaris Jacob van Gieten F 2000,- te betalen d.d. 11-9-1644. Manuscript, 8°, oblong, 1 pag."
48400: - AUGE, BRUNET, ELIAS--- Verklaring van burgemeesteren van Amsterdam d.d. 11-5-1720, dat Elie Auge, Jacques ... en Jean Francois Brunet hun verklaring handhaven. Getekend P. Elias. Manuscript, oblong, 1 pag.
44197: - "BELGIE; GRANDEAU; CARPENTIER-- Ongedateerd bericht van brigadegeneraal Grandeau aan Thomas Corneille Carpentier (1748-1828), burgemeester van Oostende, ca. 1800. Manuscript, 1 pag."
48366: - UTRECHT, BELASTING--- Deductie by de heren dekenen en kapittelen der vijf ecclesien binnen Utrecht aan (...) Staten van Utrecht overgegeven, Utrecht [1757], folio, 11 pag., gedrukt.
48367: - UTRECHT--- Rapport dienende ten betooge van de souverainiteit der heeren Staten (...) van Utrecht, ingebracht ter vergadering der heeren ords gedeputeerden, den 2-2-1787. Folio, gedrukt, 85 pag.
48368: - BORSSELE V.D. HOOGE, UTRECHTSE RIDDERSCHAP--- Extract uyt de resolutien der (...) edelen en ridderschappen, representerende den tweeden staat van den lande van Utrecht, d.d. 27-6-1758. Folio, 51+37 pag., gedrukt.
48369: - "HEUKELOM, VAN; VAN EEGHEN--- Acht circulaires van de ontvang en betaalkas te Amsterdam betr. directiewisselingen, 1834-1871. Gedrukt, 4°."
48370: - GELDERSE VALLEI--- Dossier met tientallen stukken, gedrukt en manuscript, betr. de geschiedenis van de Gelderse Vallei, vnl. 1e helft 20e eeuw.
48371: - STUDENTEN, UTRECHT, TONEEL--- Extra bulletin van studentenblad Minerva, ter eere van het 2e lustrum Utrechtsch studenten toneel 1889. 8°, 4 pag., litho.
44317: - "INDIE; VOC; ZWEEDS SCHIP GENOMEN--- Extract uit resolutien Staten Generaal, d.d. 11-8-1733, betr. de klacht van de koning van Zweden i.v.m. het nemen door de VOC van het Zweedse schip Fredericus Rex Suecia in Straat Soenda. Manuscript, folio, 8 pag."
44315: - "DREWES; NIEVEEN; HOMMES--- Rekening betr. de boedel van Aaltje Willems Drewes, wed. A.G. Nieveen, te Groningen, 1845-1846, opgemaakt door Sebo Hommes. Manuscript, 12 pag."
44313: - "BELGIE; GRENS BIJ POLDER DEN DOEL--- Secrete missive d.d. 21-4-1739 van commissarissen te Antwerpen aan de Staten van Holland, betr. de limietscheiding rond de aanwassen tussen de polder Den Doel en de Schelde. Gedrukt, 13 pag., folio."
44312: - SOMMELSDIJK--- Rapport van de conferentien tussen Staten van Holland en Zeeland betr. geschillen, d.d. 1751. Gedrukt, folio, 11 pag.
44307: - "ZEEOFFICIEREN; TRACTEMENTEN--- Extract resolutien Staten van Holland, d.d. 16-7-1733, betr. de tractementen van zeeofficieren. Gedrukt, 1 pag., folio."
44303: - ORANJE-NASSAU--- Extract resolutien Staten van Holland, d.d. 14-3-1748, betr. de geboorte van een prins van Oranje. Gedrukt, folio, 2 pag.
44301: - "INDIE; VOC--- Extrait du registre des Resolutions des Etats Genereaux des Provinces Unies des Pais-Bas. D.d. 23-9-1737, betr. de problemen met de Spanjaarden in de Oostindische wateren. Manuscript, folio, 4 pag."
44298: - "FRANKRIJK; VAN HOEY--- Secrete missive van de ambassadeur Van Hoey, d.d. Fontainebleau, 19-9-1743, over de relaties tussen Frankrijk en de Republiek. Manuscript, folio, 7 pag."
44299: - "SLINGELAND; FINANCIEN--- Propositie van den raadpensionaris Slingeland raekende het redres der financien. Z. j., manuscript, folio, 16 pag."
44296: - MILITARIA 1746--- Stuk betr. militaire situatie in 1746, n.a.v. de resolutie van de Staten Generaal, d.d. 24-1-1746. Franse tekst, 12 pag., folio, manuscript.
44297: - VREDE VAN AKEN--- Extract uit secrete resolutien Staten van Holland, d.d. 30-10-1748, betr. Vrede van Aken, d.d. 18-10-1748. Gedrukt, folio, 12 pag.
44295: - "MILITARIA; DEVENTER--- Extract uit resolutieboek Deventer, d.d. 20-11-1742, betr. de promotie van militaire generaals en officieren. Manuscript, folio, 6 pag."
44291: - LAURILLARD--- Gedicht 'Schijn en zijn', ondertekend dr. E. Laurillard. Manuscript, 8°, 2 pag.
44292: - TRACTAAT VAN BARRIERE--- Extract uit de secrete resolutien Staten Generaal 25-8-1752, betr. kwesties over het Tractaat van Barriere van 1715 en dat van Wenen van 1731. Manuscript, 12 pag., folio.
44293: - HOP--- Copie de la lettre de mons. Hop, ambassadeur de Hollande, ecrite a Paris 29-7-1728. Met idem d.d. 1-8-1728. Manuscript, folio, 4 pag.
48364: - MILITARIA, UTRECHT--- Formulier van eed voor alle oversten, colonellen (...) guarnisoen houdende binnen de provincie van Utrecht. Folio, gedrukt, 1 pag., 18e eeuws.
48365: - MONTFOORT--- 'Adstructie van regten', overgegeven door Procureur Generaal van Utrecht aan de magistraat van Montfoort, 1785. Gedrukt, folio, 74 pag.
52414: - - De tempel der zanggodinnen, behelzende minne-herders-en kusch-liederen, verzamelt door een gezelschap van jonge juffers. Dordrecht, v. Hoogstraten en De Koning, 1750.
54752: --- - De hoonende verdediging van Kaptein A. de Bruin ontmaskerd. Proefkundige gedachten over het zinken van 's lands oorlogschip De Unie en bespiegeling over 's lands tegenwoordigen toestand. In een brief van een vriend aan zijn vriend. z. pl., 1783.
59462: - Nota provinciaal beleid landgeoderen, Noord-Holland, december 1981, Haarlem 1981, 44 pag., met kaart.
56878: -- - Zijpendal [te Arnhem], pp 312-318 in De Hollandsche Revue 1910, geïll.
48126: - EINDHOVEN--- 2 foto's, 18x24 cm., van huizen aan Guido Gezelleplein Eindhoven, ca. 1930.
48127: - GOEIJ, DE--- Foto, 18x14 cm., van dr. W. de Goeij, 25 jarig jubileum De Spaarnestad.
54749: --- - Vrymoedige en onpartydige gedagten wegens het voorgevallenen in de wisselvallige en dangereuze zaak van mr. Lucas Willem Kramp, waarin onpartydig geredeneerd werd over alle beswarenisse die tot 's mans lasten gespargeert en in 't ligt gekomen zyn. Amsterdam, Jan Bastiaans, [ca. 1764-66].
54739: --- - Sententie uitgesprooken door de Hooge Vierschaar der Stad en Meijerije van 's Hertogenbosch, den 28-8-1810, ten lasten van Godfried Petka en Johan Gotlob Ernst Muller, en geexecuteerd den 21-2-1811. Hertogenbosch, C.L. Vieweg, [1811].
46190: - ZWAAGDIJK, KRIEK--- Gedachtenisprentje t.g.v. 25 jarig priesterschap H.J. Kriek, pastoor te Zwaagdijk, 1904.
46191: - BENGVOORT--- Gedachtenisprentje gouden jubileum pastoor Antonius Bengvoort, 1850-1900.
56616: [ANDRIEUX, F.G.J.S.], - La comedienne. Comedie en trois actes, en vers (incudes Quelques scenes improptu}, Paris, Nepveu, 1816, 123 pag.
53418: --- - Instructie voor de commiesen ter recherche binnen de stad Leyden, Leiden, D. du Mortier en Zoon [1840].
53415: --- - Nader ampliatie vande instructien van den Hoogen Raede ende den Hove van Hollandt, 's Gravenhage, v. Wouw, 1644.
53416: --- - Instructie [Instrvctie] vant asdoms ende schependoms recht, z. pl.[s-Gravenhage],z.j.[17e eeuw]
53414: --- - Instructie voor de ghedelegueerde rechters in de chambre mi parti, by den heere coninck van Spaignen ende de heeren Staten Generaal der Verenighde Nederlanden te samen geërigeert. 's Gravenhage, v. Wouw, 1654.
54762: --- - Missive geschreven uyt 's Graven-Hage, den 4 Junij 1688, over ontdeckte conspiratie tegens sijn hoogheyd den heere Prince van Oranje. z. pl., 1688.
58132: - Verslag van de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-maatschappij 1864, Amsterdam 1865, 16 pag., gedrukt
58133: - Cahier met enkele honderden ingeplakte gedrukte monogrammen, 2e helft 19e eeuw.
47251: - "Gedenkboek der Vereeniging ""De Sophiastichting"", ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, 1880-1930, 45+(1) pag., geïll."
47250: - Vereeniging De Ambachtsschool te 's-Gravenhage. Gedenkschrift uitgegeven t.g.v. het 60-jarig bestaan, 1873-1933, 's-Gravenhage 1933, 28 pag., geïll.
53405: --- - Missive van een voornaam rechts-geleerde in 's Gravenhage op de dispensatie in huwelyx saken, gedateerd den ... 1719. z. pl., z. j.
53366: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Rombout Hogerbeetz, ghewezen pensionaris der stadt Leyden, den 18-5-1619. 's Gravenhage, H. Jacobsz, 1619.
58908: - Zyne Koninklijke Hoogheid Willem Fredrik George Lodewijk. Erfprins van Oranje Nassau & c. Mezzotint, 33x22cm.
17729: "[PELS, ANDRIES]; [YSBRAND VINCENT]" - Tieranny van Eigenbaat in het eiland van vryekeur. 3e verb. druk. Gedrukt voor het kunstgenootschap Amsterdam, Erven J. Lescailje, 1706. [Gebonden met:] Ondergang van Eigenbaat in het eiland van vryekeur, zinnespel. 2e verbeterde druk. Gedrukt voor het kunstgenootschap. Amsterdam, Erven J. Lescailje, 1708.
54960: [HOEVENAAR, ADRIANUS] - Pleydoye in der zaake van Gisbert Timon van Paddenburg, boekverkoper en boekdrukker te Utrecht, gerequieerden, contra jhr. F.C.R. baron van Rheede van Athlone, hoof officier, requirant, A. Hoevenaar, procureur van den gerequireerden, M.J. van Buren (...) procureur van den requirant. Utrecht, v. Paddenburg, 1783.
55187: --- - Prent 'Louis Dominique de Cartouche' anonieme gravure tonende Cartouche ter halver lijve voor een muur met op de achtergrond een gevangenis.
48163: - VREE, VAN--- Aantekeningen betr. F.J. van Vree (1807-1861), manuscript, 4°, 2 pag.
51005: - - Const-thoonende ivweel by de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht [...] in twaelf spelen van sinne. Zwolle, Z. Heyns, 1607.
53365: --- - Korte memorie continerende het essentiele van de sustenuen en desensien van Gysbert van Hogendorp, ontfanger generael van de Unie [...] ter eenre op ende jegens de weduwe en erfgenamen van den commis Binckhorst. [Met:] Eenige voorname documenten ... [en met:] Advertissement van regten ... [ca. 1722/23].
53364: --- - Korte memorie van schout, burgemeesteren en schepenen van 's Gravenhage, dienende tot nader adstructie van den inhoude van der selver requeste aan haar Ed. Groot Mog. gepresenteert, nopende het voorval van den neergeslagen Christiaan Hoffelingh. z. pl., [1721].
53363: --- - Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt. 's Gravenhage, J. Scheltus [1658-1728].
56512: [BAKE, J.], - Verhandeling over eene op te rigten giro- en wisselbank, Amsterdam 1836.
59017: - Programma der Onafhankelijkheidsfeesten 1813-1913 te Zutpen, 55 pag.
55825: --- - Prent: 'Het oproer binnen Brussel en Antwerpen', anonieme houtsnede met plattegrond van Brussel en omstreken, met aan weerszijden een figuur met zwaard. Eronder een vers van 16 coupletten in 4 kolommen betr. de Belgische opstand van 1830. Centsprent, uitgegeven door T.C. Hoffers te Rotterdam [1830].
55857: F.J.O. - Geflatteerd. Komische coupletten met pianobegeleiding, [muziekblad met illustratie op titelpagina].
55856: --- - De plaat gepoetst, humoristisch lied met pianobegeleiding, [muziekblad met illustratie op titelpagina].
55851: "L.M.P. [= LE MINISTRE PRISONNIER; ABR. VAN WICQUEFORT]" - Memoires touchant les ambassadeurs et les ministres publics. Keulen [= w.s. 's Gravenhage], P. du Marteau [= w.s. Steucker], 1676.
36409: -
35900: -
55807: --- - Prent: 'Clare Af-beeldinghe ende t'samen-spreeckinghe tusschen een boer genaemt Kees ende sijn land-heer, waer in te sien is den gantschen handel van deze schricklijcke ende moordadighe conspiratie jeghens den persoon (...) van den heere Prince van Orangien', [1623], anonieme gravure met eronder tekst in boekdruk in 3 kolommen. Uitgave Utrecht, Jan Amelisz.
55805: --- - Prent: 'De onthoofding vande, rebellige Lords op Groot Tower Hill . La decollation des ...', [18-8-1746], anonieme gravure van een schavot op het plein naast de Tower of London, met zeer veel volk. Onder de prent 20 regels tekst in 2 kolommen, in het Nederlands en Frans.
56169: -- - Holbein and the court of Henry VIII, London, Queens Gallery 1978, 143 pag., geïll.
55781: --- - Prent: 'Prins Willem I doodgeschoten door Balthasar Gerards', anonieme litho, midden boven '1584'. De stervende prins op de trap, links de vluchtende moordenaar. 19e eeuws.
55778: --- - Prent: 'Het huishouden van Willem Kaaskooper', anonieme litho, bestaande uit 6 voorstellingen. Spotprent op het huwelijk van koning Willem I met Henriette d'Oultremont, gesloten 17-2-1841 te Berlijn. Adres: Kerkstraat 264 [Amsterdam].
54591: --- - Acte van consulentschap tusschen zyne hoogheid Willem de Vyfde en Catharina Mulders, in dato 7-2-1783.
54589: --- - Vaderlandse missives van een Leidsch heer! Aan zijn vriend in Amsterdam, nr. 1, waarin voorkomt de volle sententie (...) over Gillis van Ledenberch (...). [gebonden met:] nr. 2, waarin voorkomt de volle sententie (...) over Rombout Hogerbeetz. Gravenhage, Age e.a., [1787].
58911: - Portret Willem II, Lithografie op chine collé, 37x30cm.
54586: --- - Goorspraken van Drenthe 1572-1577. Utrecht, 1931.
54572: B[EMELMANS], J.[S.H.] - Leiddraad bij de wet tot bestrijding van zedeloosheid, van den 20-5-1911. STBL. 130, uitgegeven door het hoofdbestuur van 'Voor eer en deugd' en Futura, Leiden, 1912.
54551: --- - Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland. Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1809.
54545: M.D.L.F. - Lettre mystique touchant la conspiration derniere, avec l'ouverture de la caballe mysterielle des Jesuites, revelee par songe a un gentilhomme des troupes du conte Maurice, escrite a frere Jean Boucher. Leiden [= Parijs?], Piere Caillou, 1603.
6984: [BERNAGIE, PIETER] - De belachchelyke jonker. Kluchtspel. Amsterdam, Jan Helders, [1781].
54541: --- - Copye van het vonnis by translaet uyt het Frans in 't Nederduyts. Den Raedt ende procureur generael, aenleggere, Therese Ernette, gevangene (...). Brussel, J.J. Boucherie, [1740].
54539: --- - Het geding en voldingen of het proces voor den Hove van Holland etc. ondernomen door mr. Theodorus van der Aar de Sterke, heere van Esselickerwoude (...) eysscher, op ende jegens den kerkenraed van Esselickerwoude, gedaegdens (...) met de opgevolgde sententie van voorgemelden Hove in dato 27-11-1772. Leiden, Luchtmans, 1773.
54531: [HASSELT, J.J. VAN] - Rechtsgeleerde verhandeling over de noodzaakelykheid van het schouwen der doode lighamen en wat daaromtrent moet in acht genomen worden, door een voornaam Geldersch rechtsgeleerde. Amsterdam, Entrop, 1772. [gebonden met:] Rechtsgeleerde verhandeling over de aanzegging des doods aan een veroordeelden misdadiger. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Verhandeling over den oorsprong en voortgang van de criminele jurisdictie in de Nederlanden. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Rechtsgeleerde verhandeling over eenige rechten de vreemdelingen in de Nederlanden aangaande. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Rechtsgeleerde verhandeling over den doodslag die zonder misdaad geschiedt. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Rechtsgeleerde verhandeling over het gebruik en de uitwerking van den smaak in deeze en geene crimineele gevallen en by die gelegenheid over het Yveroffer (...) welk eertijds bij de jooden omtrent eene van overspel verdachte vrouw heeft plaats gehad. Amsterdam, Entrop, 1773.
54526: --- - Kort dog zakelyk verhaal van alle de plunderingen en verwoestingen van de huizen en goederen der pagters en het gene verders over het vernietigen der pagten in alle steden voorgevallen is in de provintien van Groningen, Vriesland, Overijssel, Holland, Zeeland en Utrecht. Leiden, v.d. Deyster/Visser/Bonk, 1748.
54520: K[...], G. VAN - De geheime brieven-schryver, aangetoond met verscheydene voorbeelden, voorstellende veele manieren om brieven te schryven welke niemant zal konnen verstaan als alleen de geene die de sleutel daar af heeft. Amsterdam, B. Mourik, [17..].
54519: --- - Nieuwe spiegel der jeugd, of Britsche tyranny, voorgesteld in een samenspraak tusschen vader en zoon, op een winter avond gehouden aan den haart. Haringen, K.J. de Vries, [ 1779].
54518: --- - Brief van een heer te Utrecht aan zyn vriend te Rotterdam, behelzende een echt verhaal van het voorgevallene (...) met (...) Petrus Hofsteede, en 't schreeuwende geval eenige dagen te voren, van mr. Elias Lusac. [Utrecht, 1783].
54514: --- - Verhaal van het geen in (...) 1750 (...) in de (...) Languedoc is voorgevallen, ten opzichte van de gereformeerden in gem. provintie (...) vervolging tegen hen door de geestelykheid. Amsterdam, Borstius, 1752.
54502: --- - Keure, op 't verhueren van de huijsen aen vreemde personen. Dordrecht, H. v. Esch, 1649.
54501: --- - Lyste der gedetineerde Jooden te 's Hertogenbosch. z. pl., 1783.
54490: --- - Publicatie. Burgemeester, wethouder en Raden der stad Utrecht [tegen ontduiking van keuring op geslacht vee]. Utrecht, Muntendam, 1831.
54489: --- - Publicatie. Burgemeesteren, schepenen ende Raad der Stad Zutphen [tegen het verbergen van goederen bij aanklachten van schuldeisers]. Zutphen, v.d. Spyk, 1775.
54482: --- - Gelresche landt ende stadt-rechten int' Over-Quartier van Ruremonde. 3e druk, Arnhem, J. v. Biesen, 1677. [gebonden met:] Deductie waer inne kortelijck ende naer waerheyt vertoont werdt het territoriale recht dat de provintie van Gelderlandt over de stadt ende heerlijckheyt Borculoe competeert ... Arnhem, J. v. Biesen, 1663.
54480: --- - Gereformiert lantrecht van Veluwen und Veluwen-zoom, met de veranderong op 't capittel van appellatien ende clarongen aen Engellander-holdt ghevallen. 2e druk, Arnhem, Jan Janssen, 1621.
54478: --- - Sententie Johannes Grevii, ghewesen predicant tot Heusden. 's Gravenhage, H. Jacobsz, 1620.
56610: [ WIJS- VAN DER MANDELE , E.C. DE] - Het wetboek van mevrouw etiqette in 28 artikelen, 5e druk, Utrecht [1903].
54471: [DANOU, PIERRE CLAUDE FR.] - Geschiedkundige proeve over de wereldlyke magt der pausen, over het misbruik het welk zij gemaakt hebben van hunne geestelyke bediening en over de oorlogen die zij verklaard hebben aan de regerende vorsten. Breda, W. v. Bergen, 1812.
57604: - Almanak voor het Verstand en Hart voor het jaar 1819, Amsterdam, H. Timmer.
56352: - Catalogus van de tentoonstelling van visscherij-gereedschappen, gehouden door het collegie voor de zeevisscherijen, met medewerking van de Ver. voor Volksvlijt, te Amsterdam, Leiden 1861, 86+4 pag.
56103: - Officieele gids der Ned. Bell-Telephoon Maatschappij, administratie Utrecht. Nr. 1 februari 1884. Facsimile herdruk van het oudste telefoonboek voor de stad Utrecht, 67 pag.
54447: --- - Nieuwe spiegel der jeugd of Franse tiranny, zijnde een kort verhaal van d' oorspronk en voortgang des oorlogs, 1672 (...). Amsterdam, Hendrik v.d. Putte, [ca. 1764/65].
54446: --- - Nieuwe spiegel der jeugt of Fransche tyrannye zijnde een kort verhael van den oorspronk en voortgank des oorlogs, als mede de schrickelijke en onmenschelijke wreetheyd en grouwelen door de Fransen in Nederland en elders bedreeven. Seer nut en dienstig om in de schoolen geleert te worden. Alkmaar, Jan v. Beyeren, [ca. 1725].
54445: --- - VVarachtighe beschrijvinghe ende levendighe afbeeldinghe vande meer dan onmenschelijcke ende barbarische Tyrannije bedreven by de Spaengiaerden inde Nederlanden onder de regieringen van den Keyser Carel V, Philips II en Philips III coningen van Spaengien. z. pl., 1621. [Franse titel: 'De onmenschelicke barbarische en grouwelijcke Tyrannije der Spangniaerden in Nederlandt'].
54440: [BOXHORN, M.Z. VAN] E.A. - Artykel-brief, ofte ordonnantie op de discipline militaire. [z. pl., 1674].
54430: --- - Notificatie [van burgemeesteren van Delft, ter beteugeling en wering van bedelarij]. Delft, dd. 13-1-1823, gedrukt door mr. J.J. Stuerman.
54428: --- - Memorie voor de klassis van Zevenwouden in cas van revies, contra H. Breijl. Ingeleverd aan de Hoog Eerw. Sijnode van Vriesland op den 21 Julij 1807. Leeuwarden en Franeker, J.W. Brouwer en D. Romar, 1807.
54417: --- - Verzameling van stukken raakende de procedures voor den Hove van Gelderland geventileerd op en tegen jonkheer G.W. van Zuylen van Nieveldt. Amsterdam, J. Allart, 1790.
54397: --- - De moord, door Jan Drof??? Een greep uit de vele ervaringen van den grooten kamerdetective L.L.(vroeger verschenen in 'De Wekker'). Delft, W.D. Meinema, 1922.
54401: --- - Eeregericht zake Dr. J.C. Zaalberg P zoon, predikant te 's Gravenhage, contra Den Heer IJs. Brandes, laatst geneesheer te Kedirie, thans te 's Gravenhage. 's Gravenhage, S. v. Velzen Jr., 1873.
54381: --- - Sententie gepronuncieert by den Ed. Hove Provinciael [van Zeeland] op ende yegens Jacomina de Witte, huys-vrouwe van den heer president Van Wijngaerden, over hare grouwelijcke ende ongehoorde corruptien ende hare schandaleuse begeerten, tot nadeel vande heylige justitie. Middelburg, Chr. Ursinus, 1650.
54370: --- - Dortse en Haagse Woonsdag en Saturdag, of nader opening van de bibliotheecq van mr. Jan de Witth, zijnde een samenspraak tusschen een Hagenaar en Dortenaar. z.pl., 1672.
54368: --- - [Twee afleveringen van ' The London Gazette', nrs. 688 van 20/24-6-1672 en 704 van 15/19-8-1672, beide met berichten betreffende de gebeurtenissen in Nederland rond de moord op de gebroeders De Witt]. Londen, Th. Newcombe, 1672.
54351: --- - Sententie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt, jegens Abraham van Wicquefort, gepronuncieert den twintigsten November 1675. Gravenhage, Scheltus, 1675
54346: --- - Sententie van den Hove van Holland, tegens Jacob Campo Weyerman. Gepronuncieert den 22 July 1739. Den Haag, Paulus en Isaac Scheltus, 1739.
54324: --- - "[Stukken betreffende Carel Frederik graaf van Wartensleben, minister plenipotentiaris van de Staten van Holland te Cassel, 1763; extract uit de Resolutien van de Staten van Holland], 1763."
54321: --- - Sententie bij den ed. hove Provinciaal van Utrecht den 29 January 1791 gepronuncieerd en geëxecuteerd jegens Willem van Wankom. Utrecht, J. Altheer, 1791.
54308: --- - 'Waarschouwinge', [van baljuw en mannen van den Hove ende Hooge Vierschaar van Zuydholland, dd. Dordrecht 20-3-1719]. Dordrecht, J. v. Braam, [1719].
54305: --- - Het vuilaardig lasterschrift onder den tital van 'De dominé's, van oudsher, de grootste onruststokers in Nederland, door een dominé enz.' wederlegd en de protestantsche geestelijkheid daartegen [...] door een vriend van waarheid en onpartijdigheid verdedigd. Amsterdam, Weytingh & Van der Haart, 1851.
54296: [VRIES, SIMON DE] - 'T Amsterdamsch hoerdom, behelzende de listen en streken daar zich de hoeren en hoere-waardinnen van dienen. Amsterdam, 1976, facsimilé naar de uitgave, [1681].
54280: --- - Vooral niet trouwen! Een waarschuwing aan vrijgezellen, een troost voor gehuwde mannen, door iemand die goed op de hoogte is. Naar het Hoogduitsch door D. Klein jr. Amsterdam, 1892.
54278: --- - De eerlijkheid en de duitenplaatjes. Een drama in ? bedrijven. Amsterdam, F. Günst, 1856.
54275: --- - Een gerust geweten. Coupletten gezongen in de 'Vleeschdief en zijn compagnon'. z. pl., [ca. 1930??].
54257: --- - Verzameling van wetten, besluiten en voorschriften betreffende het gevangeniswezen, over de jaren 1860-1864, 1865-1869,1875-1879, 1880-1884, 1885-1889, 1890-1897,1908-1909, 1910-1911, 1918-1919. 9 delen, 's Gravenhage, Landsdrukkerij.
54256: --- - "Verzameling van een aantal behendige schurkenstreken en listige gaauwdieverijen; aan het licht gebragt ter waarschuwing van eerlyke lieden om tegen de listen en lagen van het uitvaagsel des menschdoms op hunne hoede te zijn. Amsterdam, J.F. Nieman, 1808."
54252: --- - Verordnungsblatt für die besetzten Niederländischen gebiete, Jahr 1941 / Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, jaar 1941.
54251: --- - Verordnungsblatt für die besetzten Niederländischen Gebiete Jahr 1940 / Verordeningsblad voor het bezette Nederlandsche gebied, jaar 1940.
54247: --- - Resolutien en vonnissen by het collegie van crimineele en civiele justitie van Den Hage genomen en geweesen tegen Stephanus Vermeer, Dorothea Mulcipe, weduwe van Jacob Tietjen en Johan Hendrik Theodorus Tietjen. Gepronuncieerd en geëxecuteerd den 3 July 1801. Den Haag, wed. J. de Groot, [1801].
54202: --- - Aan-wijsinge van de heyloose treken en gebreken van mr. Hendrik Thybout, voor desen grooten albeschik in Zeeland en voornaamsten aan-rader van het belegeren van Amsterdam (...). Vlissingen, J. de Jonge, 1652.
54183: --- - Succinta expositio proditoris bessi notis illustrata, edita a L.C.J. Strassburg, 1719.
54179: --- - Sententien tegen Christiaan Frederik Stuten en Adrianus Bemme, gepronuncieerd en geëxecuteerd voor den stadhuize te Utrecht, den 23 September 1780. Utrecht, G. v.d. Brink Jz., 1780.
54176: --- - [Portret met onderschrift 'Jaantje Struik bijgenaamd de millioenen-juffrouw'. Houtsnede van borstbeeld met links onder 'gedeponeerd').
54175: --- - Het proces van Jaantje Struik, de 'millioenen-juffrouw'. Bevattende: inleiding, levensgeschiedenis, acte van beschuldiging, rechtsgeding, requisitor, pleidooi, slotwoord, benevens een welgelykend portret van de juffrouw. Den Haag, De Vries en Viskoper, [1883].
54173: --- - Sententie bij het departementaal gerichtshof 's lands van Utrecht, den 8e February 1806 gepronuntieerd en ten zelven dage geëxecuteerd jegens Carel Streur Jr. Utrecht, Altheer en Post, 1806.
54170: --- - Strafregister (ter executie van de wet houdende bepalingen omtrent de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen) uitgegeven onder goedkeuring van zijne excellentie de minister van justitie. Amsterdam, gebr. Kraay, [1856].
54167: --- - Vervolgh van stukken rakende de proceduren van den Hove (...) van Holland (...) tegens (...) Willem Stoop als schout der Stede Dordrecht. z. pl., [1685].
54166: --- - Stukken rakende de proceduren van den Hove Provinciaal van Holland, Zeeland ende Vriesland, teegen den hr. ende mr. Willem Stoop, als schout der Steede Dordrecht. z.pl. [1685].
58916: - Lithografie met afbeelding van standbeeld, 35x27cm, op de Heuvel in Tilburg dat koning Willem II voorstelt.
54159: --- - Regtsgeding van J.C. van Stenis, schuldig verklaard aan vergiftiging. 's Gravenhage, J. Belinfante, 1843. [gebonden met:] v. Diggelen en Snijder, regstgeding tegen Jean Baptiste de Loeil. Middelburg, Abrahams, 1850, 195 pag. + illustraties.
54158: --- - Rapporten van T.D. Vrijdag Zijnen en D.M. van Deinse, apothekers en chemisten te 's Gravenhage, uitgebragt in de zaak van J.C. van Stenis, beschuldigd van vergiftiging. 's Gravenhage, K. Fuhri, junij 1843.
54157: --- - Akte van beschuldiging tegen J.C. van Stenis, aangeklaagd van vergiftiging. 's Gravenhage, J.A. de la Vieter, 1843.
54143: --- - Casus positie of species facti in de zake van den groten kerkenraad [...] in 's Gravenhage, appellanten aan de christelyke synodus van Zuidholland, contra Johannes Spuede, gecensureerd lidmaat en gesuspendeerd diaken van dezelve gemeente. z. pl., [1766].
54124: [SOETEBOOM, HENDRIK JACOBSZ] - Noord-Hollands ontrusting, ofte historisch verhael van het begin en voortgang der oproeren die tot Oost- en West-Zardam, Wormer, Crommenye etc. voorgevallen zijn in den jaare 1678, en door het hoogwijs beleyd der heeren Staten beslecht zijn. Amsterdam, J. ten Hoorn en Jan Bouman, 1678.
54122: --- - Sententie by den Hove van justitie van Holland, gearresteerd jegens Gerrit Smit, gepronuncieerd den 7 December 1804. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1804.
54119: [SMIDT, J. TH. DE] - Tombola. Acht rechtshistorische loten. Aangeboden aan J.Th. de Smidt ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in het oudvaderlands recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Leiden, 1988.
54098: --- - Sententie by den Hove van Hollant gearresteert jegens Paulus van Sevenhuysen. Gepronuncieert den 28-7-1660. 's Gravenhage, v. Wouw, 1660.
54095: --- - Sententien en gewezen zaken van den Hoogen en Provincialen Raad in Holland, Zeeland en West-Vriesland, mitsgaders eenige andere zaken den rechten aangaande. Deel I [niet verder verschenen]. Rotterdam, J. Naeranus, 1662.
54087: --- - Iets aangaande den veroordeelden en op den 21 Julij 1828 binnen Middelburg ter dood gebrachten Hendr. Fred. Schreuder. Uit echte berigten bijééngebragt. Middelburg, E. Hendrikse en J.J. Beukers, 1828.
54083: --- - Proces, ter eerster instantie gedecideert bij het Ed. Agtbaare Gerechte der stadt Middelburg en in appel by den Hoogen Raadt in Holland, tusschen mr. W. Schorer, raadt Ord. in de Hove van Vlaanderen, ter eenre en juffrouw Anna Elisabeth Eversdyck, ter andere zyde. Leiden, Luzac, 1755.
54074: --- - "Merkwaardige levensschets van Pieter Joseph Scheffer, pastoor te Keulen, wegens het vermoorden van twee vrouwen, op den 27 December 1803 te Aaken openlijk geguillotineerd, grotendeels door hem zelven beschreven; benevens verscheiden uittreksels uit eenigen zijner leerredenen, verhandelingen, brieven, vaerzen e.z.v. en het verhaal zyner rechtspleging ... Uit het Hoogduitsch vertaald. Amsterdam, G. Roos, 1804."
54064: --- - Leevens beschryving van Jan van Santen, behelsende een verhaal van zijn verschrikkelyke meenigvuldige huysbraken, roven, steelen en yselyke moort [...]. Leiden, H. v.d. Deyster, 1756.
54051: A.H. [VAN GORCUM?] - Jonkheer Salvador en zijne volks-voordrachten in het Odéon, 3e druk, met een nieuw voorwoord en dertien bijlagen. Amsterdam, A.H. van Gorcum, 1856.
54042: --- - Derde reeks stukken betreffende eene regterlyke vervolging tegen Jonkheer Moses Salvador [...] en Simon Fongers [...] mede inhoudende de voorloopige informatiën en de verdere geregtelyke instructie tegen jhr. L.J. Quarles van Ufford en H.J. Gerlings. Amsterdam, F. Günst, juni 1855.
54040: --- - Tweede reeks stukken betreffende eene rechterlyke vervolging tegen Jonkheer Moses Salvador, lid der Provinciale Staten van N.H. en van den Gemeenteraad van Haarlem en Simon Fongers, zaakwaarnemer te Haarlem. Haarlem, F. Günst, 1854.
54039: --- - Stukken betreffende eene regterlijke vervolging tegen jonkheer Moses Salvador en Simon Fongers, zaakwaarnemer te Haarlem. Amsterdam, F. Günst, april 1854.
54034: --- - Beoordeling der adressen door jhr. M. Salvador aan Gedeputeerde Staten gepresenteerd over de verkiezingen van den gemeente raad te Haarlem. Haarlem, J.B. v. Loghem, 1851.
54013: --- - Sententien by den ed. gherechte der stadt Utrecht ghearresteert ende gepronuncieert op den 10 martij 1640 jeghens Philippus Rovenius van Deventer, pretense bisschop van Utrecht, ende Johan Wachtelaer, borgher ende canonick t' Utrecht, deszelfs praetense vicaris generael. Utrecht, A.J. van Paddenburch, 1640.
53991: --- - Antwoord gezonden op de tweede brief aan de heer Daniël Roemer in zyn tegenswoordige verblijfplaats, waar in hem de reeden gezegt werd waarom men hem alleenig zo sterk op het lyf vald en anderen die zo wel maitressen als hy hebben gehouden, met stilzwygen voor by gaat. [Amsterdam, 1774].
53989: --- - De miljoenen-erfenis of het driemanschap. Oorspronkelijk toneelspel in 3 bedrijven of 8 tafereelen door J.A. de Bergh, aanmerkelijk verkort opgevoerd te Amsterdam en 's Gravenhage door het Amsterdamsch Toneelgezelschap onder directie van Henri Morrien. Voor rekening van den schrijver. Rotterdam, J.H.H. Rothmeijer, 1876.
53958: --- - [Publicatie van het Provintiaal Bestuur van Holland, dd. 's Gravenhage 14-3-1796, betreffende een reglement op de revisie van sententien of arresten van het Hof van Holland en Zeeland]. Den Haag, 's Lands Drukkerij 1796.
53951: --- - Missive van den Raad van Staate der Vereenighde Nederlanden aan Haar Ho. Mo., raakende de sententie, den 22 Maart 1720 gewesen, tegen Gerard Burchard baron van Regteren, generaal majoor ten dienste der Ver. Nederlanden en gouverneur van Doornyk, en de memorie daar tegen overgegeven aan haar Ho. Mo. den 11 April 1720 door Adolph Hendrik graaf van Regteren etc., met eenige bijlagen. 's Gravenhage, P. Scheltus, 1720.
53945: --- - Arrest of besluyt vant Hof van Parlement, teghen den seer boosen moorder Francoys Ravaillac. Met een cort begrijp verhalende al de boose parriciden (...) teghen (...) Coning Henry de Vierde. Naer de copie, ghedruct te Parijs by Anthaine Vitrai ghetranslateert. z. pl., 1610.
53944: --- - Rapport onmaatschappelijke gezinnen. Den Haag, 1951.
53941: --- - Sententie by den Hove van Utrecht ghearresteert jegens Adriaen Ram tot Schalckwijck, gepronuncieert in de Audientie van den selven hove op den 29 Julij 1651. Utrecht, A. van Paddenburgh, 1651.
53940: --- - Request met eenige annexe documenten [...] op den 18 September 1748 door [...] O.D. van Randwyk [...] aan die [...] raad der Stadt Nymegen doen indienen. Amsterdam, Arnoldus Olofsen, [1748].
53930: [PRUDHOMME, LOUIS-MARIE, ED.] - Revolutions de Paris en 1789, avec des details historiques & anecdotiques sur la Bastille, 4 delen, z. pl., 1789.
53921: --- - Praktyk der hedendaagze valsche kaart- en dopjens speelders, waar in vertoond werd met wat zinistre streeken deze valsche speelders zich behelpen om andere lieden van hun geld te berooven [...] In twee deeltjens behelzende het eerste het speelen met de kaart en 't tweede het speelen met de dopjens en riem. 3e druk, 2 delen in één band, Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1701.
53907: --- - Publicatie van de stadhouder en Gedeputeerde Staten van stadt Groningen en Ommelanden dd. 9-9-1748 dat er een 'generale amnestie, vergiffenisse en vergetelheid omtrent het gepasseerde' wordt afgekondigd.
53906: --- - Publicatie van De Gedeputeerde Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden, dd. 17-2-1736 tegen 'eene menigte van vagebonden, landlopers en bedelaren' die zich in de provincie bevinden en daar diefstallen en inbraken plegen.
53905: --- - Publicatie van Stadthouder en gedeputeerde Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden dd. 14-5-1739 tegen baatzuchtige 'ondeugende' arbeiders die in de provinciale rijs- en steenwerken ondugtig hout verwerken.
53904: --- - Erfstadhouder mitsgaders gedeputeerde Staten van stad Groningen en Ommelanden doen te weten [...]. Groningen, 1787.
53902: --- - Publicatie van Gedeputeerde Staten van Groningen en Ommelanden, dd. 20-4-1741, met verbod tot het stelen bij nacht van hout en ijzer van de provinciale paalwerken, om gebruikt te worden als brandstof.
53899: --- - Extract uyt het Resolutie-boeck der Ed. Mog. Heeren Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden. Veneris, 21-4-1702, Groningen, 1702
53898: --- - Erfstadhouder mitsgaders Gedeputeerde Staten van Stad Groningen en Ommelanden doen te weten [...]. Groningen, 1781.
53894: --- - Publicatie [van Staten Generaal, dd. 's Gravenhage 26-8-1728]. 's Gravenhage, J. Scheltus, 1728.
53893: --- - [Publicatie van baljuw en mannen van den Hove ende Hooge Vyerschaere van Zuydt-Hollandt, dd. Dordrecht 29-7-1709]. Dordrecht, J. van Braam, 1709.
53892: [VRIES, SIMON DE] - Le putanisme d'Amsterdam. Livre contenant les tours & les ruses dont se servent les putains & les maquereles comme aussi leur maniere de vivre, leur croyances erronées & en general toutes les choses qui sont en pratique parmy ces donzeles. Amsterdam, Elie Jogchemse de Rhin [=J. Bouman?], 1681.
53889: -- - Algemeen politie-blad van het Koningrijk der Nederlanden, jrg. 29 (1880).
53888: --- - Lijst van juweelen, paarlen en andere kostbaarheden welke in de nacht tusschen den 25e en 26e September 1829 in het Paleis van Zijne Kon. Hoogheid den Prins van Oranje, te Brussel zijn gestolen. 's Gravenhage, 29-9-1829/Goes 2-10-1829.
59247: - Twee documenten betreffende Baarle [Hertog en Nassau}, 1606 en 1624, 2 stukken. Testament gepasseerd voor de secretaris van Baerl [Baarle] en Peeter Boeten, kapelaan aldaar. Op 19-9-1606 van Hendrick van Boxtel, vice pastor te Baerl, waarin hij Maentken Wouters, zijn dienstmaagd en de 2 kinderen, die hij bij haar verwekt heeft zijn huis en meubelen legateert, manuscript, 1 blad, tweezijdig beschreven. Verzoek van de stadhouder, schepenen en kerkmeersters van Baarle Hertog en Oranje [=Nassau] om in plaats van de overleden pastoor Cornelis van den Graeff te mogen stellen Lauwerens Leppens, tegenwoordig kapelaan te Tilburg, gedateerd 12 december 1624, manuscript, 1 beschreven blad (folio).
48863: - MOLKENBOER--- Portrettekening van een dame, door Ant. H.J. Molkenboer, 1955. 38x28 cm.
53880: --- - Placcaet ende ordonnantie waer by wel expresselijck geinterdiceert ende verboden wort aen allen uytheemschen personen, comende uyt de landen en gestichten van Cleve, Munster ende Luyck [...] met eenige schuyten, wagens ofte cramen d'welcke ghestoffeert ofte versien mochten wesen met eenige soorten van wolle-lakenen ofte andere manufacturen van sijde ende sayette gewrocht [...] ten platten lande [...] van Utrecht te varen, rijden, lopen, gaen ofte passeren. Utrecht, A.J. van Paddenburch, [1635].
53879: --- - Placaet. Wy stadtholder en raaden in naame van die edele mogende heeren staaten des furstendoms Gelre en graafschaps Zutphen doen te weeten [...]. Arnhem, wed. H. van Goor, 1741.
53878: --- - Placaat. De Staaten van Holland en Westvriesland [...] doen te weeten alsoo wij tot ons hertgrondig leetweesen gewaar werden dat [...] seedert eenigen tyd in onsen lande [...] gepleegt zijn soodanige hoog-gaande grouwelen [...] en schandelijkheden die niet behoorden bekent te zijn en waarover God almagtig eertyds Sodom en Gomora heeft omgekeert, Den Haag, 21 juli 1730. 's Gravenhage, P. en I. Scheltus, 1731.
53877: --- - Placaet tegens het mes-trecken, slaen en wonden, Groningen, Cornelis Barlinck-hof, 1679.
53876: --- - Placcaet op 't stuck vande sucessien ab intestato. 's Gravenhage, A. Heyndricksz, 1602.
53839: --- - Jacoba Maria van Buren, weduwe van mr. Johan Willem Parker en Willem Parker, eenige nagelaaten zoon van denzelven mr. J.W. Parker, inqualiteit als geinstitueerde erfgenaam van den voornoemden mr. J.W. Parker, mitsgaders deszelfs nalaatenschap aanvaardt hebbende onder beneficie van inventaris, impetrante van mandement van revisie, contra, de Staaten en Gecommitteerden uit de Breede Geerfden des eilands Walcheren, gedaagdens. [Overdruk uit Nw. Bijdr. voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving], [19e- eeuws].
53123: --- - Sententie van den Hove van Holland tegens Dirk Frerking, in dato 1 July 1748. 's Gravenhage, I. en J. Scheltus, 1748.
48079: - HUYGENS--- Een 25 tal krantenknipsels betr. Constantijn Huygens, jaren 30 20e eeuw.
58673: [KORTHALS, H.A.], - Korte geschiedenis der Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V., 1873-1948, Amsterdam 1948, 429 pag, geb., geïll.
58675: [HELDERING, E. (INL.)], - Jubileumverslag bij het 100-jarig bestaan van de My. voor den werkenden stand, 1854-1954.
53829: --- - Beknopt verhaal wegens den loop der procedures gevoerd op gronden van het Wetboek Napoleon, tegen J.M. Glaser en S. van Paddenburgh, in hunne kwaliteit van definitive curators in den faillietboedel van J.A. Becker, logementhouder in De Oude Graaf alhier. Amsterdam, Geysbeek & Comp., 1815.
53819: --- - Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staaten van Holland [...] 21 July 1763 [betr. het confineren van L. Otjes, beschuldigd van braak en diefstal]. ['s Gravenhage, 1763].
53806: --- - Ordonnantie op de taxt der criminele justitie in het gerighte van Sappemeer cum annexis, Groningen, C. Barlinckhof, 1762.
53805: --- - Ordonnantie van de policien binnen Holland. 's Gravenhage, erven H.J. v. Wouw, 1658.
53792: --- - Historie van het leven en sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt, [...] waerachtelijck beschreven door een liefhebber der Waerheydt. 2e druk, vermeerderd met het gene in den eersten druck was uytgelaten en andere noodige dingen. Op Loevesteyn, voor Lieven van Vrijheyd, 1658.
53790: --- - Historie van het leven en sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt, ridder, heere van den Tempel, Berckel, Rodenrijs. Gewesen advocaet van Hollandt, &c. Waerachtelijck beschreven door een liefhebber der waerheyt. [Rotterdam. J. Naeranus], 1648.
53786: --- - Also by de veranderinge geschiet binnen de stadt Utrecht ... 's Gravenhage, 29-8-1618.
53784: --- - Octroyen, privilegien ende keuren, mitsgaders de ordonnantie van de weeskamer en vierschaar van de Oude-Zijpe ende Hase-polder. Alkmaar, Gerrit Welhem, 1717.
53769: --- - [Gedrukte brief van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland aan de dorpen en gerechten van Holland, dd. 's Hage 16 mei 1794].
53767: --- - Aanspraak, gedaan door den Heer President van 't Hof van Assises te Middelburg aan Marinus van Nieuwenhuizen en Pieter van Nieuwenhuizen bij het uitspreken van het vonnis, Zierikzee, [1817].
53763: --- - Sententie van den Hove van Holland ten laste van Anastasia Neyborn, in dato 25 November 1929. 's Gravenhage, P. en I. Scheltus, 1729.
56120: -- - De leden van de Staten-Generaal met enige biografische bijzonderheden, 's-Gravenhage 1963, 40 pag.
53709: --- - Verzameling van al de bescheiden betrekkelyk de kwestie der godsdienstige optogten op den openbaren weg en het verrigten van godsdienstige pegtigheden bij de beaarding van lijken. 's Hertogenbosch, Gebr. Muller, 1856.
53706: --- - Sententien by den Ed. Gerechte der stadt Utrecht ghearresteert ende gepronuntieert op den 22 May 1640 teghens Govaert van Moock, capellaen ende secretaris van Philippus Rovenius van Deventer, praetense bisschop van Utrecht, ende Gerrit Pelt, roomsch-priester ende borgher t' Utrecht. Utrecht, A.J. van Paddenburch 1640.
53696: --- - Sententien gepronuncieert by den generalen krijghs-raedt der Vereenighde Nederlanden, tegens Jan Barton de Mombas, commissaris generael van de ruyterye ende Jacob Rogier, capiteyn, z. pl. [1672].
53695: --- - Appendix, ofte staert van den Grooten en Witten Duyvel. Waer inne mede verbotenus geinsereert de sententie van den krijgs-raed over den verrader Momba gewesen, met de missive daer over by sijn Hoogheyt den heere Prince van Orangien aen haer Ho. Mo. de Staten Generael geschreven. z. pl., 1672.
53676: --- - Beredeneert verhaal van den aart, oorsprong, voortgang en einde der zake en procedures tussen den here hooft-officier der stad Leiden ter eenre ende Gillis Christiaan van der Meulen, poorter en fabriqueur aldaar, ter andere zyde. Met de autentique stukken en preuves daar toe specterende. [Leiden, 1754].
53673: --- - "Sententien by den Hove van Hollandt gearresteert jegens Johan van Messen, gewesene eerste klerck van den heere raedt pensionaris van Hollandt (...); ende Dirck van Ruyven, gewoont hebbende alhier in den Hage. Ghepronuncieert den 27 October anno 1655. Na de copye, 's Gravenhage, Van Wouw, 1655."
53672: --- - Sententien by den Hove van Hollant gearresteert jegens Johan van Messen, gewesene eerste klerck van den heere raedt pensionaris van Hollandt (...) ende Dirck van Ruyven, gewoont hebbende alhier inden Hage. Ghepronuncieert den 27-10-1655. 's Gravenhage, wed. en erv. H.J. v. Wouw, 1655.
53671: --- - Levensbeschrijving en bekeering van Anna Katharina Merks, mitsgaders een echt verhaal van al het geen aan en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenisse, van den 5 den der Zomermaand 1763 af, tot zij op den 19 den der zelve maand, door de handen der justitie te Rotterdam, ter dood gebragt is. Nieuwe onveranderde uitgave. Rotterdam, gebr. Huge, [ca. 1900?].
53670: --- - Levensbeschryving en bekeering van Anna Katharina Merks, mitsgaders een echt verhaal van al het geen aan en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenisse, van den 5 den des Zomermaande 1763 af, tot zy op den 19 den der zelver maande door de handen der justitie te Rotterdam ter doodt gebracht is. 2e druk, Rotterdam, P. Holsteyn, 1764.
53651: --- - Sententien by den Hove van Hollant ghearresteert jeghens Cornelis Gerritssz, ghebooren van Woerden, Harman Harmanssz van Emden, Jan Claessz uyt 't Zuytlant ende Dirck Leendertssz van Catwijck, over haerluyder grouwelijcke ende moordadige conspiratie jegens den persoon van [...] den heere prince van Orangien [...] ghepronuncieert ende gheexecuteert in 's Gravenhage den 27 February 1623. 's Gravenhage, wed en erfgen. H.J. van Wouw, 1623.
53628: --- - Manier van procederen voor den Hove van Hollant, hedendaags gebruykelijk. 2e druk (...) zeer dienstigh en nootzakelijk voor alle practizijns. 's Gravenhage, E. Boucquet, 1697.
53625: [REGLEY, ABBÉ] - "Histoire de Louis Mandrin, depuis sa naissance jusqu'a sa mort; avec le détail exact de ses cruautés, de ses brigandages et de ses supplices. Rouen, Lecrene-Labbey, 1814."
53615: --- - Lyst van de huizen die geplundert en die de glazen ingeslagen zyn, in den nagt tusschen den 8 en 9 en den 9 en 10 November 1787 binnen 's Bosch. 's Hertogenbosch, wed. C.A. Vieweg, 1787.
53612: --- - Verzameling van stukken betreffende het gedrag der curateuren van Holland's universiteit te Leyden, in de jaren 1796 en 1797, bijzonder in de zaak van mr. Johan Luzac, professor in de Grieksche taal en vaderlandsche geschiedenissen aldaar. Leiden. A. en J. Honkoop, 1797.
53600: --- - Belangrijk regtsgeding in zake van C.W. Loopwijk, beschuldigd van vergiftiging, gehouden in het provinciaal geregtshof van Noord-Holland, op (...) 5 Juny 1860 (...) (Overgenomen uit het Nieuw Arrondissementsblad voor Haarlem, de Zaanlanden, etc.), Haarlem, C. Zwaardemaker, 1860.
53573: --- - Regtsgeding van Hendrik Ligtlijf en Femmetje Visser, veroordeeld tot de straffe des doods ter zake van poging tot moord en medepligtigheid aan deselve. 's Gravenhage, J. Belinfante, [1840].
53571: --- - Sententie bij die vanden Ed. Gerechte der Stad Utrecht, gearresteert jegens mr. Johan Lieftingh, gewesene solliciteur militair, gepronuncieert in de Audientie van den Stadhuyse aldaer op den 12 May 1682. Utrecht, J. van Poolsum, 1682
46176: - KROESE, NICOLAAS.--- Drie stencils met teksten van Nic. Kroese. 4 pag., 4°.
53551: --- - Adres van den gemeenteraad van Leeuwarden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betrekkelijk de verplaatsing der strafgevangenis van Leeuwarden naar Medemblik, dd. 25 October 1869. Met 3 bijlagen. Leeuwarden, L. Schierbeek [1869].
53549: --- - Vaderlandsche missives van een Leidsch heer! aan zyn vriend in Amsterdam, No- 1. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Gillis van Ledenberch, (...) en over deszelfs cadaver, geëxecuteert den 15 Mey Anno 1619 (...) Tot een bijlaag om by Do. Bosch, zijn dicht, voor de vreije drukpers te plaatze, [gebonden met:] No- 2. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Rombout Hogerbeetz [gebonden met:] No- 3. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Johan van Oldenbarnevelt. Den Haag, Age etc. [1787].
53547: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Gielis van Ledenberch, ghewesen secretaris van de heeren Staten van Utrecht ende over deszelfs cadaver, geexecuteert den 15-5-1619. 's Gravenhage, H. Jacobsz, 1619.
53548: --- - Arrest donné, prononcé & executé contre Gilles Ledenberg (...) le 15-5-1619 (...) translaté de Flaman. 's Gravenhage, L. Elzevir, 1619.
53543: A. D'A. [=LAUER, LEO] - Waarom werd Pisuisse vermoord?, z. pl. [Amsterdam, Excelsior], [1927].
53530: --- - Sententie by den Ed. gherechte der stadt Utrecht ghearresteert ende ghepronuncieert van den stad-huyse op den 8 Augusti 1651 over Peter Lambertsz. van Schalcwijck. Utrecht, A. v. Paddenburgh 1651.
53498: --- - In den namiddag van 27 October j.l. is uit de woning van Roelof Knol, van beroep arbeider, te Uffelte, gemeente Havelte, gestolen: [...], Assen, 30 October 1846, De officier van Justitie voornoemd, Van Koetsveld van Ankeren.
53492: --- - De Klok. Eerste [t/m zestiende] gelui. Amsterdam, W.F.C. Beerstecher, 1858.
55223: [CAMBOUT DE PONTCHATEAU, S.J. DU] - La morale pratique des Jesuites. Second volume (...) ou l'on represente leur conduite dans la Chine, dans le Japon, dans l'Amerique & dans l'Ethyopie. z. pl., [Nederland?], 1682.
55222: [ARNAULD, ANTOINE] - Morale pratique des Jesuites. Troisieme volume. Contenant la justification des deux premiers volumes de cette morale, contre le livre faussement intitule Defense des nouveaux Chretiens & des missionnaires de la China, du Japon & des Indes. z. pl., 1696.
55221: [LYDIUS, JACOBUS ?] - Laetsten duyvels-dreck ofte ongehoorde grouwelen van paepsche leeraers onser eeuwe (...) zijnde een vervolgh van den Roomschen Uylen-spiegel. Dordrecht, S. Onder de Linde, 1687.
55215: --- - Reponse au memoire sur l'affaire de mr. Huygens, docteur de la faculte de Louvain. z. pl., 1689.
53362: --- - Conclusie in de teregtzitting van den Hoogen Raad der Nederlanden van den 8 december 1854 door den procureur-generaal genomen in de zaak van H.P. Hoevenaar, administrateur van de suiker-fabriek te Pangka, appellant, tegen de regering van Nederlandsch Indië, geintimeerde. 's Gravenhage, W.P. v. Stockum, 1855.
53284: L.E. [=LITE ENGELBERTS] - Een vergeten proces. 2e druk, Zeist, Ruys, 1929.
53333: --- - Bericht van schout en schepenen der stad Amsterdam aan [...] Staten van Holland [...] in de zaake van mr. Jan Christiaan Hespe en Jan Verlem. Amsterdam, P. Schouten, [1785].
46188: - IJZERMANS--- Gedachtenisprentje t.g.v. 25 jarig priesterschap H.A.V. IJzermans, Rotterdam, 1904.
43995: - Anna's teekenboekje voor jongens en meisjes, Leiden, Sythoff [voor 1862], 16 pag., geb., geïll. (met 5 kleurenlitho's en afb. op titel).
41964: - Tweede supplement bij het Gulden Gedenkboek van de Rijkskweekschool voor onderwijzers (.....) te Deventer, Groningen 1947, 55 pag., geïll.
41975: - Villa [Simpang] te 's-Gravenhage [Zorgvliet], Extract Huis Oud en Nieuw 1914, 5 pag., geïll.
41995: - Historisch verhaal der overstroomingen in de Nederlanden, bijzonder op den 14 en 15 van Slagtmaand des jaars 1775 voorgevallen (.....) benevens (....) lijst der schepen welke in den storm van 13-16 novenber (....) verongelukt (....) zijn. Eerste stukje, Amsterdam, Warnars en Den Hengst 1776. Sierpapieren omslag, 82 pag.
52765: [BLARKOM, JAN VAN (RED.)] - Verzameling van criminele stukken betrekkelyk zekeren misdadigen en jongst geexecuteerden binnen de stede Beverwijk, den 1ste February 1800, Alkmaar / Amsterdam, van Harencarspel / Brave. [1800].
11546: - "NASSAU, VAN; RAM, UTRECHT Brief van Antson Ram, `gräflich Nassauischer gevolmachtigter', aan vroedschap van Utrecht d.d. 23 augustus 1641, in opdracht van Magdalena, gravin van Nassau Catzenellenbogen etc. Folio, 3 p."
54874: [STEVERSLOOT, L.] - [1] Papekost, opgedist in Geuse schotelen, handelende van de Pausselyke opkomst, afgodery en beeldendienst mis, mitsgaders hun val en einde . Blokziel [= Leiden, Joh. du Vivie], 1720. [gebonden met:] [2] Geuse-kost, opgedist in Paapse schotelen, handelende van de souvereine oppermagt en heerschappye der Roomsche pausen. z. pl. [= Leiden, Joh. du Vivie], 1725. [en met:] [3] Jesuiten-kost of de Maaltyden der Jesuiten, op de welke verscheide vaaderen der voorsz. societeit niet alleen hebben koomen te noodigen de Roomse pausen, maar ook keiseren, koningen, princen en vorsten. Gedrukt in de kook-keuken der Jesuiten, [= Leiden, Joh. du Vivie], 1726.
54859: --- - Waarom een rijkswet in zake het verbod van bordeelen. Arnhem, [ca. 1910].
54854: --- - Die Geschichte der prostitution und des verfalls der sitten in Berlin, seit den letzten funfzig jahren. Altona, 1871.
54820: --- - Extract uit het Register der Resolutien van de (...) Staten Generaal (...) op het geval van Johannes Welthij, Lunae den 4-11-1771.z.pl. [1771]
57324: -- - Naamlijst der bestuurderen, commissarissen, leden van verdienste, leden en donatrices van het departement 's-Gravenhage der My. tot Nut van 't Algemeen, mei 1838, 11 pag.
54819: --- - Reglement tegens d'interventien voor fvgitive ende ingedaeghde delinqvanten. 's Gravenhage, Scheltus, 1670.
54818: --- - Extract uit het Register der Resolutien van de (...) Staaten Generaal (...) Mercurii den 25-7-1753. z. pl., [1753].
54817: --- - Extract uit het Register der Resolutien van de (...) Staaten Generaal, 15-4-1707. z. pl., [1707].
56601: [SWEERTS, H.], - Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere tafereelen, 2 delen, Amsterdam, Moolenijzer 1830-1831.
56602: [BAKE, ALEXANDER], - Lessen over de Redekunde [= redeneerkunst] ten dienste van jonge lieden die de scholen hebben verlaten, uitgegeven door de My. tot Nut van 't Algemeen, Leiden etc. 1828.
57329: -- - Algemeen verslag der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, per deel ca, 70 pag.
54808: --- - Placaet tegens de doodtslagen, vechteryen, het dragen van onbehoorlijck geweer ende andere ongeregeltheden, in dato 4-6-1683. 's Gravenhage, Scheltus, 1683.
54807: --- - Schilderachtige en naauwkeurige brief, van een Amsteldams heer, geschreven aan zyn vrind te Rotterdam, over 't merkwaardigste dat voorgevallen is te Amsterdam, van den 24ste tot den 29ste Juny 1748. Gedrukt in 't jaar doen de Amstelaaren op 's pachters goedren woedend waren [1748].
54797: --- - [Drie brochures en twee periodieken betr. bestrijding vivisectie ca. 1920-1930].
54796: H[OSMANN], M[AGISTER] S[IGISMUND] - Omstandig en waaragtig verhaal van veele gepleegde en nooit gehoorde diefstallen (...) gouden tafel (...) Lunenburg (...). Amsterdam, H. Schelte, 1710.
54795: --- - Korte memorie tot onderrechtinge van den tegenwoordigen toe-stant der saecke van den heer Jacob Wermelskercken, wegens sijn minderjarige kindt c.s., q.q. contra Jan Mamuchet tot Utrecht. z. pl., [1671].
54794: --- - Placaet tegens de duellen ende krackeelen. 's Gravenhage, J. Scheltus, 1684.
54793: --- - Wettelijcke beschuldinge tegens den heer Grave van Culenborgh, mitsgaders het advis des praesidents ende raden van 't Hof Provinciaal van Hollandt, inhoudende Bericht (...) hoe datmen tegens de stadt Culenborgh (...) en malitieuse banquerottiers al-daer geweken (...) sal procedeeren. Leerdam, Bartholomeus de Leser, 1664.
54792: --- - Sententien by den Hove van Hollant gearresteert jegens Jan Janssz. Stampioen en Quirijn Verblas. Gepronuncieert den 28-7-1660. 's Gravenhage, v. Wouw, 1660.
54791: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Hugo de Groot, ghewesen pensionaris der stadt Rotterdam, den 18-5-1619. 's Gravenhage, H. Jacobsz, 1619.
54790: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende gepronuncieert over Rombout Hogerbeetz, ghewesen pensionaris der stadt Leyden, den 18-5-1619. Copy nae de eerste exemplaren van Hillebrant Jacobsz. z. pl., [1619].
54789: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Gielis van Ledenberch (...). 's Gravenhage, v. Wouw, 1619.
54785: --- - Copye van de sententie by (...) bailliu, burgemeesteren ende vroetschappen der stadt Rotterdam ghegheven teghens vier predicanten ende eenighe ouderlinghen aldaer, den 7-8-1630. z. pl., 1630.
54784: --- - Sententie by mijn heeren bailliu, burgermeesteren ende vroetschappen der stadt Rotterdam ghegeven teghens vier predicanten ende eenighe ouderlingen aldaer, den 7-8-1630. z. pl., 1630.
54778: --- - Sententien over Jacob Mom, gewesene amptman in Maes en Wael, ende Elbert van Botbergen, beyde als edelen gecompareert hebbende opt Landt-dagen van Gelderlant, mitsgaders Adriaen van Eynthouts, schout des Over-ampts vanden Lande van Kuyck, gepronuntieerd ende gheexecuteert in sGraven-Haghe den 17-4-1621. 's Gravenhage, H. Jacobsz, 1621.
55001: --- - Echt verhaal van de onlusten voorgevallen in de provintie Groningen sederd de verkiezing van (...) W.K.H. Frizo (...) tot vaststelling van het erfstadhouderschap aldaar. Amsterdam, Verlouw, v. Belkom, Houttuyn, 1748.
48262: - HAARLEM, VAN NES VAN MEERKERK--- Foto (17x12 cm.) van ramen in een zij- of achtergevel van een huis (te Haarlem w.s.) met tekst 'Vertoond bij het voorlopig getuigenverhoor op 6-12-1919 Van Nes van Meerkerk'.
48263: - DRENKELINGEN, ZWEMMEN--- A.J. Meijerink, De gevaren der zee voor baders en zwemmers. 18e druk, Haarlem 1938, 16 pag., gedrukt.
53996: --- - Het testament van Hans Rombouts of de Rombouts fondsen onder beheer van jhr. J. Backer Jr., jhr. W.C. Backer, mr. A.J. van Vollenhoven en jhr. W.G. Dedel. Met eene voor- en narede door Velthuijzen van der Groenekan. Bijdrage tot de kennis van het Wilsonisme in Nederland. Amsterdam, M. van Cleeff, 1888.
53863: [PIENUD, J.] - Dissertations sur la prison de S. Jean-Baptiste et sur la dernière paque de Jesus-Christ. Ou l'on fait voir contre le pere Lamy, pretre de l'oratoire, que S. Jean-Baptiste n'a été mis qu'une fois en prison, & que notre Seigneur a fait La Paque selon la loy, l'année de sa passion. Parijs, Arnoul Seneuze, 1690.
53826: [MENTHEN, WILH.] - Verdediging van het regt toekomende aan den heer W. van Welsenes als eigenaar der heerlijkheid Oijen, om van het Nedelandsch Gouvernement eene [...] schadevergoeding te eischen wegens de vernietiging van den watertol te Oijen. z. pl, [1826].
57623: V. P., - Iets voor alle huisgezinnen. Over de belasting op de ongehuwden: aanwijzende de oorzaken van den ongehuwden staat en de middelen ter verbetering, Amsterdam, Nayler, 1841.
55899: --- - Zwartboek Maagdenhuis. Z. pl., z. j. [ca. 1969].
55889: --- - Missive van de Staten van Utrecht aan de Staten Generaal, d.d. 8/16-1-1783 betr. de Licentie van drukwerk.
55882: --- - Extract Resolutien Intermediair administratief Bestuur van het v.m. gewest Gelderland, d.d. 7-11-1798.
55878: --- - Nederlands wonder-toneel geopend in de jaren 1747 en 1748, vertonende (...) gebeurtenissen welke de Vereenigde Provintien (...) zijn overgekomen. En in 't byzonder de verkiezinge (...) als mede wel inzonderheid de onlusten, oproerigheden en plunderingen die ten opzigte tegen de pachters en regeeringe in verscheide steden en plaatzen geschied zyn. 2 delen, Leiden, v.d. Deyster en Bonk, 1749.
59251: - Akte van transport, gepasseerd voor schepenen van Serooskerke [Willeboort Adriaensz., Willem Jansz., Adriaen Maertens, Henrick (-), Adriaen Sijmonsz., Anthonis Mathijsz.] en gedateerd 28-1-1600, waarbij Pieter Jansz. Bijdekercke aan Lauerijs Cornelisz. een stuk land transporteert van 2,5 gemeten, manuscript op perkament, zegels verloren gegaan (charter in klein formaat).
55874: --- - Bepalingen, naar welken zich de courantiers en uitgevers van nieuwspapieren, dagbladen, journalen en wat dies meer zij, zullen hebben te gedragen. Z. pl., [5 louwmaand 1810].
54535: --- - Kort voorstel van het geene omtrent den overgang van Z.H. den heere L. hertog van Brunswyk, in dienst van de Republicq (...) is voorgevallen en vervolgens aanleiding heeft gegeven tot het passeren van zeekere acte tusschen (...) Prince van Orange (...) en Hertog van Brunswyk, op den 3-5-1766 aangegeaan. [Gravenhage, 1766].
54491: --- - Keure ende ordonnantie tegens het trekken van geweer en messen, mitsgaders tegen de chirurgyns, nopende het verbinden van de gequetsten, ook tegen de waerden en waerdinnen binnen de stadt Haarlem. Haarlem, W. v. Kessel, 1711.
54423: --- - Alle de gruwelyke en ongepermitteerde quellingen, boosheden en euveldaden, gepleegt door Jacob Gerritsz Leyen, by 't gemeen genaamt Jaap Phlippen, gewesene dienaar van de justitie van de Bedykte Schermeer. z. pl., z. j., [1739/1740].
54421: --- - Moordaanslag op Z.D.H. den aartsbisschop van Utrecht op den 15den Julij 1863. Arnhem, J. Voltelen, 1863.
54412: --- - Gestraft in Zuid-Holland. Catalogus van de tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief over rechterlijke organisatie en gevangeniswezen 1813-1993. Den Haag 1994.
54406: --- - Resolutien, acten ende brieven daer by blijckt waeromme ende in wat manieren d'heeren Staten van Hollant (...) den Paep van Sevenbergen hebben doen ghevanghen setten. ['s Gravenhage], Jan Pietersz, 1654.
54408: --- - Der Freund der Zigeuners. Gratis-Blatt herausgegeben vom Schweitzerischen Komitee der Zigeuner-Mission, nr. 17 (juni 1931), 18 (nov. 1931), 20 (mei 1933), 21 (nov. 1933), 22 (onder de naam 'Der Zigeuner-freund, mei 1934), 23 (okt. 1934), 24 (maart 1935).
54386: --- - [Rechtspleeging gehouden met Hendrina Wouters wegens twee afschuwelyke moorden, op den 17 December 1746 binnen Amsteldam ter dood gebragt. Amersfoort, M. Langenwagen, 1747].
54330: --- - Sententie van Gerrit Evertsz. van de Weert anders genoemt Geurt Evertsz. van Buuren, ge-executeert voor den stadhuyse t'Utrecht, den 1 October 1718. Utrecht, J. v. Poolsum, 1718.
59332: - "Rekeningen voor fotohandel ""Ferrari"", Haarlemmerstraat 113, Amsterdam, 1937-1949, 1 omslag (14 stukken). "
59166: - Opdat het nageslacht het wete. Gedenkboek voor de mannen die op 2 october 1944 uit ons dorp werden weggevoerd, Wageningen, Ponsen & Looijen, Putten Gelderland 1948343 pp, orig,. linnen band, met illustraties
54289: --- - Sententie over Augustijn Vosch, backer, Tryntje Riddersbach, zijn vrou en Pieter Vosch, de soon, wegens de schrickelijke moort bij haer ghedaen aen Orseltje, dienst-maegt van de heer Reuver op Sondagh den 24. Augusti 1661 binnen Utrecht. Met de executie daer op gevolght en aen haer drien volbracht aldaer op de Neude, den 12 en 13 November 1661. z. pl., [1661].
54148: --- - Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen. Zutphen, wed. J. van der Spyck [1742]. [met:] Reglement op de wesecamer binnen de stadt Zutphen, etc. Zutphen, wed. J. van der Spyck, [1742]. [met:] Publicatie [van stadsbestuur Zutphen betr. een ampliatie op art. 16 en 23 van het weeskamerreglement van 1742, dd. 14-2-1756]. Zutphen, 1756.
54055: --- - Samenwinninge. Tien opstellen over rechtsgeschiedenis geschreven t.g.v. het 10-jarig bestaan van het interuniversitair instituut Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie. Zwolle, 1977.
54012: --- - Intendit by den heere officier der stadt Utrecht over-ghegeven jeghens Philippus Rovenius van Deventer, pretense bisschop van Utrecht, mitsgaders de sententie van den ed. gherechte der stadt Utrecht, jegens den selven gepronuncieert op den 10 Martij 1640. Utrecht, A.J. van Paddenburch, 1640.
59303: - De beste foto's uit de 19e eeuw. De maatschappij van 1850-1918 gevangen in honderden briljante foto's, Hulton Deutsch Collection, geb., geïll. 480 pag.
59019: - Zilveren Krooningsfeest des Konings 12 mei 1874. Programma van de feestviering te Arnhem, Arnhem 1874, 28 pag., plus 33 pag. advertenties.
53971: --- - Familie geschiedenis onder leiding en besturing van den notaris Johannes Gerardus van der Haak, 's Gravenhage, 1845.
53970: --- - Resolutien van de ridderschap, edelen en steden van Hollant (...) representerende de Staten (...) aengaende 't resort van de sententien vande steden in criminele saecken (...) in date den 10-9-1591, met den gevolge vandien. 's Gravenhage, L. v. Dijck, 1662.
53913: --- - Publicatie. De Staaten des Furstendoms Gelre en graaffschaps Zutphen [...], Arnhem, wed. H. van Goor, 1777.
53911: --- - Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland, houdende reglement op de veld-politie in het quartier van Veluwe, gearresteert den 5-4-1805. Arnhem, J.H. Moelman, [1805].
53873: --- - Placcaet vande Eertzhertoghen onse alderghenadichste heeren ende princen, verbiedende de schandaelen en exercitien die eenige soo hunne ondersaeten (...) doen (...) tot verachtinghe van onse heylighe catholijcke apostolijcke Roomsche religie. Na de copye van Brussel, [Brussel], R. Velpius, 1610.
59023: - Voor de Kroon of met de Tweede Kamer? Een ernstig onderzoek naar de gronden voor de beantwoording dezer vraag door een Hollander. 's-Gravenhage 1866, 40 pag.
59025: - Is de paus onfeilbaar? of twee pausen tegen elkander. Breve van Paus Clemens XIV, waardoor het genootschap der Jezuiten als eene pest wordt uitgeroeid, en Verordening van Paus Pius VII waardoor dat zelfde genootschap als een zegen weder hersteld wordt. Amsterdam , H. de Hoogh, 1853, 32 pag.
53747: --- - Naam-lyst van alle persoonen die binnen Amsterdam sederd het jaar 1693 tot 1766 door scherprechters handen zyn ter dood gebragt. Met eene korte aanwyzinge van hunne afkomst, de misdaden om welke zy gevonnist zyn, ende wyze hoe zy hunne executie desweegens ontvangen hebben. Merkelyk vermeerdert en verbeeterd. Amersfoort, Maurits Langenwagen, 1766.
53624: [REGLEY, ABBÉ] - Histoire de Louis Mandrin, depuis sa naissance jusqu'a sa mort. Avec un détail de ses cruautés, de ses brigandages & de son supplice, Nouvelle édition revue &corrigée. Amsterdam, E. van Harrevelt, 1756.
53586: [CLERY, J.B.C.H.] - Journal de ce qui s'est passé à la tour du temple, pendant la captivité de Louis XVI, roi de France. Prix six shellins. z. pl.[ Londen] , z. n. [1798].
53585: T., S. V.D. - De misdaad in den hoogsten top, vertoond in een beknopt en volleedig verhaal van de nooit voorheen gehoorde rechtspleeging van den aller ongelukkigsten monarch Lodewijk de XVIde Koning van Frankrijk en Navarre enz, door S.V.D.T., schrijver van de Nieuwe Fransche Tieranny [Amsterdam, Ph. van Leeuwen, 1793].
53584: --- - The trial at large of Louis XVI, late king of France, containing a most complete and authentic narrative of every interesting and important circumstance attending the accusation-trial, defence, sentence-execution etc. of this unfortunate monarch. Communicated in a series of letters by a member of the late National Assembly to a member of the British Parliament, to which is subjoined a copy of his majesty's will. Londen, H. MacLeish [1793]. [gebonden met:] A defence of Louis XVI. Translated from the French, Londen, G. Nicol, 1793.
53481: --- - Sententie van den Hove van Hollandt ende West-Vrieslandt jegens Abraham Keyser, gepronuncieert den tweeden Mey, anno 1670. 's Gravenhage, J. Scheltus 1670.
53480: --- - Keuren van den Lande van Zeelandt. Daer by gevoeght zijnde de interpretatie ende ampliatie van eenige artijckelen der voorsz. keure. Middelburg, B. de Later [ca. 1700].
53472: --- - Moord aan den Ringdijk. Zaak van Johann Heinrich Kemper, geboren te Borgloh in Hanover, laatst wonende in den Haarlemmermeerpolder bij Halfweg. Acte van beschuldiging. [Amsterdam, drukkerij Algemeen Handelsblad] [1854].
55921: [BECCARIA, CESARE] - Verhandeling over de misdaden en straffen. Naar de derde verbeterde en vermeerderde Italiaansche uitgave, waar by de verklaaring op dit werkje van den heere de Voltaire. Uit het Fransch vertaald. Amsterdam, Gerrit Bom, 1768. [Gebonden met:] Dezelfde, Verhandeling over de deugden en belooningen. Om te dienen tot een vervolg van de Verhandeling over de misdaaden en straffen. Amsterdam, Gerrit Bom, 1768.
55919: - - Register van resolutien, ordonnantien en sententien. [Middelburg, ca. 1762]. Manuscript.
55906: [ CASTELIUS, JOANNES OF HUBERT GOLTZIUS? ] - Historie van broer Cornelis Adriaensen van Dordrecht, minrebroeder binnen de stadt van Brugge. Waer in verhaelt word, de discipline en secrete penitentie, der vrouwen by hem gebruyckelijck. Nevens sijne wonderlijke, vuyle, grouwelijcke bloeddorstige en lasterlijcke sermoenen. Twee delen in een band. Amsterdam, Abraham Boekholt, 1698
55813: --- - Prent: 'Den eerw. heer Cornelis Musius geboortich van Delft, martelaer, oudt 72 jaeren ende 6 maenden, is binnen Leyden een glorieusen doodt gestorven Anno Dni 1572 den 10 Decembris in den laeten donckeren avondt, ten 10. ueren'. Anonieme gravure met portret van een biddende Musius met eromheen 8 scenes betr. zijn gevengenneming, martelingen en executie.
55814: --- - Prent: '[De Fransen te Zwammerdam. Het dorp in brand met neergelaten ophaalbrug]', anonieme kopie naar de prent van Romeyn de Hooghe.
55815: --- - Prent: 'Spiegel van Staet. Vertoont in mr. Kornelis en Ian de Wit', [1672], anonieme gravure van de galg met de lichamen van de De Witten. Op de achtergrond het Binnenhof. Rechts de Gevangenpoort met de twee ooievaars erboven. Eronder een 40 regelig vers in boekdruk in twee kolommen.
55818: --- - Prent: [Spotprent op de Doelist Raap die, vergezeld door zijn vriend ds. Elzevier door wijnkopersknechts naar de galg wordt gebracht om gehangen te worden. Zijn medestanders Ryers, Wachloo en Taddel staan op het schavot te pronk], [d.d. mei 1752], anonieme gravure.
55746: [FOKKE, S.] - Prent: 'De graaven van Egmond en Hoorne onthalsd [juni] 1568. Blz. 280', ets en gravure door [S. Fokke], midden boven: XLVIII.
57740: - Scriptie over waag en waagrecht, waaggebouwen etc. in Nederlandse steden. Ca. 1990? Ca. 100 pag., deels geschreven, deels getypt.,
55753: --- - Prent: 'Willem Cornu geworgd en daarna verbrand' [d.d. 15-7-1563], anonieme litho.
11573: - PFEIFFER, MUSICUS Eigenhandig muziekmanuscript `Hernani, air variée pour le piano par Oscar Pfeiffer', `componiert in Porto von 6-8 März 1850'. Getekend `Oscar Pfeiffer'. Folio, oblong, 10 p.
55717: --- - Prent: 'Op de Afbeeldinge der heeren gebroederen Cornelis en Johan de Witt' [1672], anoniem blad met drie gravures (Johan de Wit, het Binnenhof met tekst 'Abstulit una dies' en Cornelis de Wit) en een aantal gedichten.
55718: --- - Prent: 'Executie verrigt aan Mr. Van den Burg te Leeuwarden 1788' [= 1789], anonieme gravure, rond met grote strik aan de bovenzijde.
55720: --- - Prent: 'Ruine van het geplunderde huis van Dr. Stevenink te Middelburg', anonieme gravure met afbeelding van de gehele straat, te zien naar de Oude kerk.
55724: --- - Prent: 'Afbeelding van het gruwzaam oproer, aangericht door de Prinsgezinden te Goes, op den 30 Januarij 1787', anonieme gravure.
55686: --- - Placaat van de Staten Generaal d.d. 26-10-1781, betr. verbod van het 'zeer oproerig en lasterlijk libel Aan het volk van Nederland. 's Gravenhage, I. Scheltus, 1781.
55687: --- - Placaat van de Staten Generaal d.d. 16-10-1789 betr. grote troepen (gewapend) volk die vanuit Oostenrijk Brabant binnen trekken in de meierij van Den Bosch, de baronie van Breda en het markizaat van Bergen op Zoom. 's Gravenhage, I. Scheltus, 1789.
55690: --- - Publicatie van de Staten Generaal d.d. 28-11-1787 betr. vrijheid van godsdienst in de Generaliteitslanden. 's Gravenhage, I. Scheltus, 1787.
55691: --- - Publicatie van de Prov. Representanten van het volk van Holland, d.d. 29-10-1795, betr. het testeren van r. k. priesters. 's Gravenhage, Landsdrukkerij, 1795.
55655: --- - 'Crimineel Dingboek van de hooge vierschare van Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse ende Voorhout' over de jaren 1698-1726. Manuscript register.
55683: --- - Extract uyt seker missive gedateert den 11 July binnen Wesel 1640. 's Gravenhage, L. Breeckeveldt, 1640.
55681: --- - Placaat van de Staten van Holland d.d. 21-9-1730 tegen paapse stoutigheden. 's Gravenhage, P. en I. Scheltus, 1730.
55680: --- - Alexander de Injosta onthoofd en 80 capiteynen gedeporteert om haer quade compartement, in 't leger van (...) Prince van Oranje. Te Bodegrave op maendagh den 8-8-1672. Amsterdam, Pieter Claesz, [1672].
55673: --- - Lyst der geplunderde huizen binnen Middelburg op den 29,30 Juny, 1 en 2 July 1787. Middelburg, J. Koene, [1787].
55670: --- - Naeuwkeurigh en waeragtigh verhael aengaende de hostiliteyten door de Franse tegen de Republyk en stadt Genua laetst gepleegt, uit het Italiaens vertaelt. [Amsterdam], J. v. Dijk, 1684.
55669: --- - Publicatie tegen alle oproerige bewegingen, het dragen van leuzen of teekens van partyschap etc. Utrecht, G. v.d. Brink, 1784.
55667: --- - Lijste vande ghevangen, bekomen door de wapenen van het parlement van Engeland, inden laetsten slach tegens sijn Kon. Maj. van Groot Britanien, etc. gheschiet by Worcester den 3 September 1651, ouden stijl. Z. pl., [1651].
55663: --- - Berigt van schout en schepenen der stad Amsterdam op de requesten van mr. J.C. Hespe en J. Verlem tot verklaring dat de geweese vonnissen ten hunnen laste zijn appellabel (...) 3 Juny 1785.
55662: --- - Vervolg van de handelwys der Fransche overwoogen, of hunne tiranny ten toon gesteld aan het publiek, z. pl., [1793].
55661: --- - Placaat, uitgevaardigd door de Staten Generaal, d.d. 24-12-1782, betreffende het 'zeer oproerig en lasterlijk libel, geintituleert Brief over de ware oorzaak van 's lands ongeval, gevonden tusschen Utrecht en Amersfoort'. 's Gravenhage, I. Scheltus, 1782.
55659: --- - Missive van de Staaten van Vriesland tot aanwending der efficacieuse middelen ter ontdekking van den schryver der valsche brief in de Zuidhollandsche Courant van 1 Juli, of om tegen de courantier te procedeeren, d.d. 24-7-1782.
58655: - Oranje in huis, 3 eeuwen Oranje curiosa. Tentoonstelling Provinciaal Overijssels Museum naar aanleiding van de 80ste verjaardag van prinses Juliana.
58656: - .Vijf eeuwen Nassau Oranje's. Ter gelegenheid van 50 jaar Oranje Nassau Museum, in samenwerking met Het Prinsenhof, Delft 1974, geïll., 93 pag.
58658: - European firearms, Victoria and Albert museum, London 1969, 64 pag. tekst, 101 afbeeldingen,
55650: --- - Statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte van Frieslandt, volgens resolutie van de E.M. Heeren Staten des selven landts van den 11 April 1716 op nieuws herzien. Leeuwarden, Halma, 1725.
55647: --- - Waarschouwing / Advertissement, d.d. Middelburg 18-1-1796. Middelburg, I. de Winter, [1796].
55646: --- - Hoog Geregtshof Provincie Holland Noordelijk gedeelte en Provincie Utrecht. Extract-arresten houdende veroordeling tot lyf- en infamerende straffen gewezen in de maanden July en Augustus 1838.
55645: --- - Bekendmaking. De prokureur-generaal bij het Hoog Geregtshof te 's Gravenhage (...) looft bij deze uit eene premie van vijf en twintig duizend Nederlandse gulden aan den genen die de juweelen, paarlen en andere kostbaarheden welke in den nacht tusschen den 25 en 26 September 1829 in het Paleis van Z.K.H. den heere Prinse van Oranje binnen de stad Brussel zijn gestolen (...) zal te regt brengen. 's Gravenhage, 5-11-1829, getekend A.W. Philipse.
55636: --- - [ Diverse stukken betr. een rechtszaak voor de Hoge Raad in Holland tussen Nicolaas, Daniel Roeloff en Hendrik Muylman, kooplieden te Amsterdam, gemachtigden van Peter en Richard Muylman, kooplieden te Londen, tegen Hermanus van Seppenwolde, koopman te Amsterdam. 1775-1780.]
55637: [BALEN, PIETER GERARD VAN] - Memorie [van de magistraat van 's Gravenhage] tegens de missive van de praesident en raden van den Hove van Holland in dato 18-12-1761, houdende der zelver berigt op de requeste door schout, burgemeesteren en schepenen van 's Gravenhage den 29 July te vooren aan haar Ed. G.M. gepresenteert, t.g.v. een dagvaarding (...) tegens Pieter Gerard van Balen, burger en schutter, mitsgaders boekverkooper alhier. 's Gravenhage, 19-7-1762.
55638: --- - 'Korte memorie dienende tot nader adstructie van het verzoek bij requeste van wegens de Magistraat van 's Gravenhage' aan Gecomm. Raden Staten v. Holland, d.d. 1719.
55640: --- - Extract uit de Resolutien Staten van Holland d.d. 29-4-1786.
55641: --- - Extract Resolutien Staten van Holland 27-4-1786.
55642: --- - Missive van het Hof van Holland, d.d. 26-7-1786, aan Staten van Holland betr. oproer te 's Gravenhage op 13-6-1786 en volgende dagen.
55634: --- - Deductie tot meerder verdediging van 't aloude recht van pardon, zyn Hoogheit, den heere Prince van Oranien en Nassauw, erf-stadhouder en capitain generaal van Friesland, competerende, z. pl., [1738?].
55633: T.D.M. - Brief van de heer T.D.M. aan een van zyn vrienden in 's Gravenhage, geschreven uit Nimwegen, den 25 Maart 1711, over de zaken van de heer Huguetan van Odyck, drossart der stadt en lande van Vianen. 's Gravenhage, G. v. Limburg, 1711.
55618: --- - Publicatie. Borgermeesteren en vroedschap der stadt Utrecht [geven bepalingen voor het handhaven van de zondagsrust]. Utrecht, J. v. Poolsum, 1728.
55623: D.W.K. - Brief aan den heer student B, over het groenwezen en den studenten-senaat. Amsterdam, Van Heteren, 1839.
55625: --- - Tekening in kleur, geplakt op karton, van het interieur van een cel in een Engelse gevangenis. Gedateerd 1-10-1903 en bedoeld als voorbeeld voor de gevangenen. Koordje voor ophangen in een gevangenis, 40x28 cm.
55626: --- - Geillustreerd Politie Nieuws. Justitie, Politie, Hist.-Schetsen, Varia, Feuilleton. Enige honderden afleveringen uit de jaargangen 1888 (jrg. 15) t/m 1894 (jrg. 21).
55631: --- - Memorie voor de gedeputeerden der stad Rotterdam, tot adstructie van derzelver propositie ter zaake van zekere comparitie met surcheance, geordonneerd door het Hof Provintiaal. September 1790.
55630: --- - Reglement om te procedeeren voor heren Gecommitteerde Raden van Staten van Holland, in zaken spruitende uit het Placcaat op het stuk van genaufrageerde schepen en goederen, den 22-7-1772 geemaneert.
55628: --- - Publicatie, [van drossaard en heren van de Gerechte der Stad Utrecht], d.d. Utrecht 17-7-1753, Utrecht, van Poolsum, 1753.
55627: --- - De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt [ betreffende het intrekken van het octrooi voor het boek Aenwysinge der heylsame politique gronden......], 's Gravenhage 28-5-1669, Van Wouw, 1669.
55590: --- - Prenten: diverse gravures betreffende straffen, anoniem, 18e eeuws. Prijs per stuk € 24.
55591: --- - Prent: 'Sequitur superbos ulter a tergo Deus'. Opschrift boven een afbeelding van een eigenaardige optocht waarin o.m. R.H. van Someren (1787-1851), verffabrikant, burgemeester van Kralingen en dichter ('Ik ben toch de grooste en meest vereerde dichter in Nederland') en een twintigtal andere personen (o.a. Ternede(n), notaris Kley, Moll) en een lijkkist met opschrift Phoenix. Litho, anoniem, [1848?].
5999: [ENSCHEDÉ, A.J.] - Généalogie de la famille Rigail, overdruk Bull. Egl. Wallonne 1885, 31 p., geïll.
57608: - Almanak van Vernuft en Smaak voor het jaar MDCCXCIX (1799), Amsterdam, J. Doll.
55594: --- - Tekening: het geeselen der oproermakers en verbranden van Oranjelinten op het schavot voor het stadhuis van Amsterdam. Anonieme tekening in kleur, [1795].
55597: --- - Prent: 'Stoom balance', anonieme handgekleurde gravure. In het midden twee balansen waarop wordt gewogen. Links de heer C. de Bruyn en zijn twee zoons, [1834].
55600: --- - Prent: 'J.C. van Stenis. ter dood veroordeeld door het Gerechtshof van Zuid-Holland den 23 Junij 1843 wegens vergiftiging van zijnen oom Mouthaan op den 30 september 1842'. Anoniem gelithografeerd portret.
55599: --- - Prent: 'Warhaffte Bildnus Francisci Nadasti, welche wegen aufruhrischen Mainaijds in dem Rathaus zu Wien enthaubt worden, den 30 April (...) im Jahr 1671'. Anonieme gravure met portret en er naast het dode lichaam in een kist op de binnenplaats van het Raadhuis met leden van de wacht en van de Toden-Brüderschaft.
55588: --- - Prenten: twee gravures van het in- en exterieur van het cafe van Madame Ramponeau te Parijs, met portretten van Jean Ramponaux en van Madame de Rampneau. Het interieur met zeer veel etende en drinkende personen. Het exterieur met groot doek met de tekst 'Le triomphe de monseur de Ramponeau' en veel volk. Uitgevers: Parvillee en Bulder, te Parijs [ca. 1760].
55583: --- - Prent: 'Executie aan J.B.F. van Gogh, op Zaturdag den 4den April Anno 1778'. Anonieme gravure van voorgevel Paleis op de Dam met schavot en een menigte toeschouwers. Uitgave Dirk Schuurman te Amsterdam.
55582: W.T.H. - Overdenkende beschouwing van de gedaane executie aan J.B.F. van Gogh, op Zaturdag den 4 April Anno 1778, bij gelegenheid van 't zien eener fraaije schets van deszelfs executie. Amsterdam, Dirk Schuurman, [1778].
55580: --- - Prent: 'The man who starved the girl'. Houtsnede van een vrouw, (de dienstbode Jane Wilbred), met ratten in een kelder, en een binnenkomende man, George Sloane, barrister in The Temple, met kaars in de hand. Eronder Engels gedicht in boekdruk. Uitgever: Birt, Great St. Andrew Street, Londen. Zij stierf bijna uitgehongerd. Ca. 1860.
57756: - Extract Resolutien Staten v. Holland 12-1-1730 betr. reglement betr. feitelijkheden tussen Portugal en de W.I.C. Folio, 1+6 pag., gedrukt.,
55575: --- - Prent: 'Clare af-beeldinghe ofte effigien der voornaemste conspirateurs, staende op het lichaem vande hoofdeloose Arminiaensche slange. Waer in vertoont word hoe den Orangien boom, mitsgaders religie ende justitie (...) door de strael Gods beschermt wordt.'. 13 portretten op de slang rond de geknakte Arminiaanse boom en een bloeiende Oranjeboom. Anonieme gravure met eronder tekst in boekdruk in 3 kolommen. Gedrukt te Amsterdam door Jan Adriaensz voor Jan Amelisz te Utrecht, 1623. Betreft de samenzwering tegen het leven van Prins Maurits.
55576: --- - Prent: Vrouwe justitia met figuren en ornamenten naast haar, anoniem, met tekst op achterzijde, 17e eeuws.
55550: --- - Arrest van het provinciaal-geregtshof in Friesland van 11-11-1861 in de zaak van den heer Arjen Johannes Hoitsma als ontvanger der Oud-Bildts of gemeents-omslagen onder Vrouwen-parochie (...) tegen mr. Bernardus Dorhout, lid van den gemeentenraad te Leeuwarden. Leeuwarden, van Meursinge, 1861.
55533: --- - Den almee-treffende glosseur op den onvervalste Italiaanse waersegger van dit tegenwoordige schrikkelijk schrikkeljaar 1672, belangende de drie resteerende maenden van October, November, December. Amsterdam, J. v. Velsen, 1672.
55524: [BARBERI, F.?] - Vie de Joseph Balsamo, connu sous le nom de Comte Cagliostro, extraite de la procedure instruite contre lui a Rome en 1790. Traduite d'apres l'original Italien. Paris, Onfroy/Treuttel, 1791.
57277: - Sociaal-technische Vereeniging van democratische ingenieurs en architecten. Staatsexploitatie onzer spoorwegen, Amsterdam 1907, 140 pag.
55511: --- - Publicatie van Hof van Holland d.d. 's Gravenhage 12-6-1765, betr. een baby van 3 à 4 maanden, dood gevonden in de Boschsloot ten hoogte van de laan van het Huis te Werve.
57609: - Almanak van Vernuft en Smaak voor het jaar MDCCCXI (1811), Amsterdam, De Wed. F. Doll, Kalverstraat no 63.
55507: --- - Publicatie van de Staten van Holland d.d. 's Gravenhage 1-2-1765 betr. vagebonden en boosdoeners ten platte lande onder het Baljuwschap van Kennemerland.
55510: --- - Publicatie van President ende Raden over Hollandt, Zeelant en Vriesland, d.d. 's Gravenhage 27-7-1716 betr. diefstallen in tuinen, tuinhuisjes etc.
55488: --- - Het ontroerd Holland, of kort verhaal van de voornaamste onlusten, oproeren en oneenigheden die in de Ver. Nederlanden in voorige tyden en allerbyzonderst in deze laatste jaren zyn voorgevallen. Behelzende ook alles wat omtrent de verheffing van Z.H. den Prinse van Oranje (...) in veele steden is gebeurt. 3 delen, Harderwijk, Brinkink [1748] / Middelburg, Meerkamp [1750].
55489: --- - Recreativen droom-boek met deszelfs uytleggingen, waer in uyt natuerelyke oorzaeken der oude philosophen en waerzeggers verklaert en uytgeleyd worden alle droomen of nacht-gezigten die den mensch (doen hij slaept) voorkomen kan (...) In dezen laesten druk vermeerderd met eenige aenmerkingen op de Christelyke leeringe. Rotterdam, Amadorus van Geewaers, [ca. 1820].
55494: P. [= HENDRIK PYTTERSEN TZ] - Blanke slavinnen in Nederland, Heerenveen, A.L. Land, 1885.
57610: - Almanak voor het verstand en hart voor het jaar MDCCXI (1811), Amsterdam, P.E. Briët.
55482: --- - [1] Vrankryks staat-zucht, trouweloosheid en wreedheid, ten toon gesteld in de onrechtvaardige pretentien en schrikkelijke bedrijven van Lodewyk de XIV. Leeuwarden, Teydema en Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1690.
55483: [VROESEN, WILLEBRORT?] - Waaragtig verhaal van de muiterij binnen de stad Rotterdam, die tegens de regeering ontstaan is, mitsgaders van het geen omtrent de persoonen van eenige voorname regenten aldaar voorgevallen is, zedert de maand junij 1672, tot de publicatie van het placaat van amnestie van dato 27-9-1672 (...) beschreeven door iemand die van gemelde muiterij kennis gehad heeft. Z. pl., 1785.
55485: [SPRENGER VAN EIJK, J.P. E.A.] - Verscheidenheden. Bijdragen uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging. Volksverhalen uit het Hartzgebergte en geschiedkundige tafereelen. Amsterdam, van Kesteren, 1842.
55466: --- - [Dossier stukken uit de jaren 1737-1740 betreffende een zaak tussen Lubbert Adolph Torck, heer van Rosendaal en gecommiteerde voor Gelderland in de Admiraliteit te Amsterdam, en Adriaan van Houten, wonende aan de oude Tol onder Tydingerbroek]. Deels gedrukt als extracten Resolutien Staten van Holland, deels in manuscript.
853: [FRUIN, R.] - Informacie up den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nieuwe schiltaele, gedaen in den jaere 1514. Leiden 1866. Geb., 689 p.
55478: --- - Nominative staat van eenige militairen, behoord hebbende tot de land- en zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde (...) weggezonden of (...) vervallen verklaard van den militairen stand. 's Gravenhage 18-3-1844.
55475: [WIERINGA-MOL, L.J.] - Lezing over Rudolf de Mepsche, de beruchte jonker uit Faan, groot krantenartikel uit Nieuwsblad van Noord-oost Friesland 9-7-1975.
55472: [VORSTERMAN VAN OYEN, G.A.?] - De zustermoord. Een paar bladzijden uit de lijfstraffelijke rechtspleging te Aardenburg, pp. 44-170 en 239-248 in Scaldis 1891.
55470: [WALTON-KERR, PHILIP ST.C.?] - De Gestapo. Geschreven door een van haar naar het buitenland ontsnapte medewerkers ca. 1940, Copie van de Nederlandsche vertaling die in Mei 1940 ter perse lag, maar door de Duitschers direct in beslag is genomen. [Amsterdam, Apea, 1945].
55451: --- - Proces-stukken in zake betreffende de veroordeling van den kapitein der 1e Comp. dienstdoende schutterij F.P. Sterk te Breda door den Schutters-raad aldaar, benevens de memorie van verdediging en het vonnis later in appel gewezen. Breda, F.P. Sterk, [1843].
55447: --- - Huisbezoek aan zedelijk bedreigde vrouwen en meisjes, ca. 1946. Gestencild.
55446: --- - Imprimerie & librairie. Extrait du registre aux arretes du prefet du departement de l'Escaut. Gent, A.B. Steven, 1811.
55443: --- - Den almee-treffende glosseur, op den onvervalste Italiaanse waersegger, van dit tegenwoordige schrikkelijk schrikkeljaar van 1672, belangende de drie resteerende maenden van October, November, December. Amsterdam, J. v. Velsen, 1672.
55441: --- - Sententie. Alsoo Laurens van der Meer [...] gevangene op de voorpoorte (...) heeft bekent dat hy (...) ontfangene gelden niet heeft verantwoord (...). 's Gravenhage, P. Scheltus, 1762.
55439: --- - Copie van die informatien, confessien ende sententien van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburg, consequentelick tegens den Staat der Ver. Nederlanden ondernomen. Die eene genaemt Jan Muller (...) ende die andere geheeten in de wandelinghe Henrick inde Kelder (...) in dezen loopende jaere 1665 voorgevallen. Arnhem, J. v. Biesen, 1665.
55427: [ZAOROWSKI, JEROME?] - Le cabinet Jesuitique, contenant plusieurs pieces tres curieuses de R. Peres Jesuites, avec un recueil des mysteres de l'eglise Romaine. Keulen [= Amsterdam, Janssonius van Waesberge / A. Wolfgang?], Jean le Blanc [ca. 1680].
55426: --- - Bataille ontstaan tot Amsterdam tusschen een boer en een Brabander, over het spottend zeggen van een geuse wind. Z. pl., [1688].
55422: [VISSCHER, L.G.] - De Jesuiten in Nederland. Bevattende 1e De geheime instructien van de societeit Jesu ten dienste der Nederlandsche Jesuiten, 2e Verhaal van een schandelijken diefstal door de Jesuiten, ten nadeele eener Utrechtsche familie gepleegd. Utrecht, Bosch, 1845.
55424: [RABUS, PIETER] - Historie van den oproer te Amsterdam voorgevallen door den Stads-Gr. Achtb. Overheid en trouwe borgers (...) gestild, zedert den 31-1-1696. Amsterdam, Jan Graal, 1717 [op gegraveerde titelpagina Willem Lamsveldt 1702].
55421: --- - Zwitserland en de Jezuitenvraag. In brieven. Naar de 2e druk uit het Hoogduitsch vertaald. Arnhem, v.d. Wiel, 1845.
59473: - Een dorpspraatje over de bisschoppen, Amsterdam 1853, 22 pag.
55419: [SLICHER, ANTONIS] - Beredeneerde waarschouwing over het dulden der roomschgezinde kerk-diensten in de Vereenigde Nederlanden (...) door een liefhebber des Vaderlands. Amsterdam, Wetstein, 1726. [Gebonden met:] Herhaalde waarschouwing over het tolereeren der roomsgezinde kerkdiensten. Amsterdam, Wetstein, 1726.
55417: --- - Index librorum prohibitorum usque ad annum 1704. Regnante Clemente XI P.O.M. Rome, Typographia Reu. Cam. Apost., 1682.
55402: [ADELUNG, J.C.] - Geschichte der menschlichen Narrheit, oder lebensbeschreibungen beruhmter Schwartzkunstler, Goldmacher, Teufelsbanner, Zeichen- und Liniendeuter, Schwarmer, Wahrsager und anderer philosophischer Unholden. De delen 1, 2 en 3 (van 7?), Leipzig, 1785-1787.
55395: --- - Notgeldsammlung der Hamburgischen Strafanstalten aus dem Jahre 1923.
55120: --- - 'Wilhem Henrick (...) Prince van Orange (...) Alsoo eenen Janneken (...) gewesene dienst-maeght op de Voor-poorte (...) op gisteren avondt Abraham van Wicquefort (...) heeft laten eschaperen (...)'. D.d. Hof van Holland 12-2-1679.
55113: --- - Extract uyt de resolutien van de curateuren over de Universiteyt en burgermeesteren der stadt Leyden, genomen tegen de schadelijcke nieuwigheden. Den 16 January 1676. Haarlem, M. v. Leeuwen, 1676.
55041: - - Placaat [tegen het drukken en verspreiden van 'faamroovende pasquillen en prenten']. 's Gravenhage, Scheltus, 1754.
55040: --- - Publicatie [van het Provinciaal bestuur van Holland, d.d. 8-12-1796]. 's Gravenhage, Landsdrukkerij, 1796.
55003: --- - Vrymoedig adres van een Hollander aan (...) de (...) Staten van Holland en West Friesland [over de beteugeling der drukpers]. z. pl., [1770].
54995: --- - Publicatie [van de Raad van Leiden, dd. Leiden 6-12-1805]. Leiden, Herdingh en Du Mortier, 1805.
54982: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Johan van Oldenbarnevelt, ghewesen advocaet vanden lande van Hollandt ende West-Vrieslandt, ende geexecuteert den 13-5-1619. 's Gravenhage, H. Jacobssz, 1619.
54978: --- - Index librorum prohibitorum sanctissimi domini nostri Pii IX Pont. Max. Inssu editus. Editio novissima. Rome, 1877.
54966: --- - Publicatie [betreffende geschriften over de zaak van Onno Zwier van Haren], van president en Raaden van Holland, Zeeland en Vriesland, d.d. Gravenhage 8-7-1761. 's Gravenhage, Scheltus, 1761.
54965: --- - Publicatie [betr. verbod ' Historisch Verhaal'] van president en Raaden van Holland, Zeeland en Vriesland, d.d. 's Gravenhage 18-6-1761. 's Gravenhage, Scheltus, 1761.
54963: L.V.J. [= LIEFHEBBER VAN JANSENISME] [= CAREL ALLARD?] - Roma perturbata, ofte 't Beroerde Romen, vertoond door XIII zinnebeelden, toegepast op de X Geboden, (enz.) door die van 't Pausdom, doch voornaamelijk door de munniken doorgaans meest overtreeden, ook klaarlyk te zien in deze bygevoegde historien van P. Codde en T. de Kok, waar in de hoogmoedigheid van de Paus, wegens zyn aangemaatigd recht op 't Staats Nederland [...] voor oogen gesteld worden. [...] Zynde dit werk te zamen gesteld door L.V.J. [Liefhebber van Jansenisme] en zyn medehelpers, als liefhebbers der stellingen van Janssenius. Gedrukt tot Loven, ten koste van de Groote Campagnie [= Amsterdam, C. Allard], 1707.
54961: --- - Bajeskrant, onafhankelijke uitgave met autonome redaktie. Ondersteund door de Coornhertliga, nrs 1 (oktober 1974) t/m [24] (maart 1979).
54962: --- - Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staaten van Hollandt (...) 8 December 1731. ['s Gravenhage, 1731].
54948: --- - Het vrouwelijke geslacht tegenover de strafwetgeving. 's Gravenhage, H.S.J. de Groot, 1839.
54947: [VRIES, SIMON DE] - Le putanisme d'Amsterdam. Livre contenant les tours et les ruses dont se servent les putains et les maquerelles (...). Brussel, J.J. Gay, 1883.
57743: - Publicatie, van B&W van Utrecht 27-1-1825 betr. regelingen voor vervoer te water en over land. 4o, 12 pag,
54894: --- - Reglement op de gestrande, genaufrageerde buiten en binnen de tonnen geviste en opgebragte goederen, waar na de rentmeesters Bewesten- en Beoostenschelde, Bailliu van de wateren en vasallen van de provincie van Zeeland, met het regt tot zeevonden en gestrande goederen geinvestieert, zig voortaan zullen moeten reguleren. Middelburg, L. en J. Bakker, [1751].
54831: --- - British, Continental and General Federation for the abolition of Government regulation of prostitution. Report for the year ending 19-3-1883. Manchester, 1883.
54828: [HELDRING, O.G.?] - Asyl Steenbeek [overdruk Christelijke Stemmen VIII, [1854?], nr. 2].
54825: B [= B.A. PLEMPER VAN BALEN] - Twisten, verdeeldheden en schokken in de Roomsche kerk. Zwartsluis, R. v. Wijk Anth. zn., 1843.
54822: [LYDIUS, JACOBUS] - Den Roomschen uylen-spiegel. Getrocken uyt verscheyden oude Roomsch-catholijcke legende-boecken (...). Dordrecht, S. Onder de Linde, 1671.
54775: [TEELLINCK, MAXIMILIAAN OF WILLEM?] - Anatomie ofte ontledinge van het verderffelyk dessein der paaps-gezinde. z. pl., [1732].
54774: --- - De onregtvaerdige proceduren van Louis de XIV, konink van Vrankryk, sedert eenige jaren herwaerts gepleeght, naaukeurig ondersocht en door de belydenis van veele (...) grondigh bewesen, beschreven door S.J., dr. in de rechtsgeleertheyt. Tweede deel, Harlingen, E. Joursma [= Sjoursma], 1689.
54772: --- - Publicatie. Vryheid! Gelykheid! Broederschap! De raad der gemeente der stad Utrecht ... Utrecht, P. Muntendam, 1795.
54770: --- - Placaet tegens het schenden en verbreeken van brouwers tonnen en vaet-werk. Middelburg, P. Dathenus, [1739].
54769: --- - Reglement voor het ambagt van Hillegersberg. Rotterdam, v. Waesberge, 1737.
38636: - Naamlijst van de representanten voor de Nationale Vergadering en de plaatsvervangers. Extract, [1796?] 16 pag.
55210: "[STERMONT, JACOBUS; E.A.]" - Theologische antwoorde over eenige vragen inde welcke gegrontvest wert de vaderlijcke-macht in 't huwelijck der kinderen. 's Gravenhage, J. Veely, 1658.
55209: "[STERMONT, JACOBUS; E.A.]" - Theologisch advys over die vrage of 't een dochter ge-oorlooft is een houwelijck aen te gaen tegen wil ende danck van haer vader. 's Gravenhage, Jan Veely, 1658.
55230: [HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN] - Historie der martelaren, die om het getuygenisse der evangelischer waerheydt haer bloedt gestort hebben, van de tyden Christi (...) af tot den jare 1655 toe (...) Oversien, verbetert (...) door J.G.O. [= J. Gysius]. Amsterdam, A.J. van Blanken, 1658.
55228: [HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ VAN] - Historie der martelaren (...) tot den jaren 1655 toe. Leiden, v.d. Deyster, 1747.
54878: --- - Pointz et articles des charges proposees contre Guillaume de Hornes, seigneur de Heze, avecq la sentence criminelle & capitale sur icelles rendue. Mons/Haynault, R. Velpius, 1580.
54877: [STEVERSLOOT, L.] - Papekost, opgedist in Geuse schotelen, handelende van de Pausselyke opkomst, afgodery en beeldendienst, mis, mitsgaders hun val en einde. In Nederduitsche Dichtkonst gebraght. Blokziel, z. n., [= Leiden, J. du Vivie], 1720.
54880: [KNOOP, JAN WILLEM] - Deductie voor de heeren van de Ridderschap van Overyssel, nopens de zaak van (...) J.D. van der Capellen tot den Pol en de drostendiensten. Kampen, De Chalmot, 1733 [= 1783].
55202: [LUYKEN, JAN] - Prent: 'Leonard Plovier, Jeanne et Marie van Aken, noyez a Anvers A° 1560 / Leonhard Plovier, Jannitge und Maritge von Aachen zu Antorff ertranket A° 1560'. Gravure, nr. 75.
55201: --- - Prent: 'Plan van de Dam te Amsterdam, met aanwijzing van de posteringen der burger compagnien, den 28 Junij 1748'. Anonieme gravure.
55196: --- - Prent: 'F. Meijer. D.R.'. Ovale gravure met borstbeeld van Meijer.
55195: --- - Prent: 'Profil tres resemblant du regicide Ankarstrom, tel que a ete mis a l'echafaud. Grave d'apres le dessien original de Stockholm. Les profils du reste du complot sitiveront'. Ets, tonende het borstbeeld van Ankerstrom met ketting bevestigd aan paal waarop een bord met 'Konunga mordaren Jac Joh. Ankarstrom', een pistool en mes.
55193: --- - Prent: 'Jacob Jn. Ankarstrom, meurtrier du Roi de Suede. Decapite a Stochlom 27 Avril dernier, après avoir ete au Carcan pendant 3 jours et fouette de 15 coups de verge par jours'. Rond portret in mezzotint. Borstbeeld met ketting en paal. Eronder pistool en mes. Uitgegeven te Parijs bij Webert, ca. 1800.
55191: --- - Prent: 'Caspar von Coligny, 1572'. Anonieme gravure met zijn portret ter halver lijve in harnas met eronder een scene uit de Bartholomeusnacht en zijn neerschieten op straat in 1572. Eind 16e eeuwse gravure.
55190: --- - Prent: 'F. Mourand. Getekend op de Gevangen-poort in 's Haage 1786'. Gravure met portret in cirkelvorm.
54648: --- - De laetste reden van den heere grave van Derby op het schavoth. Onthalst te Bolton, in 't graefschap van Lancaster, den 25 October 1651. Mitsgaders het proces tegen deselve. Getranslateert uyt de originale gedruckte Engelsche copye, gedruckt tot Londen 1651.
12006: - "NIEL, VAN; HARDY, 'S-GRAVENHAGE Gekalligrafeerd gedicht `Aan den Heere Martins Adrs van Niel, chirurgijn, breuk- en Sts Vroedmr., om in zijn Eds spreekkamer geplaatst te worden'. Getekend 's Hage 12 oogstmaand 1751. Plano, 1 p."
54632: --- - Beoordeelende beschouwing van het gedrag en de verdediging van den generaal-majoor W. Grave van Bylandt, laatstelyk provinciaal commandant van Zuid-Braband, gedurende de eerste dagen van het oproer binnen Brussel. Naar aanleiding eener door den graaf in het licht gegeven brochure. Rotterdam, Wijnhoven Hendriksen, 1831.
54631: [WICQUEFORT, ABRAHAM DE] - Advis fidelle aux veritables Hollandois. Touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave & Swammerdam, & les cruautés inoüies, que les François y ont exercées. Avec un memoire de la derniere marche de l'Armée du Roy de France en Brabant & en Flandre. [Den Haag], [Daniel en Johannes Steucker], 1673.
54630: [WICQUEFORT, ABRAHAM DE] - Advis fidelle aux veritables Hollandois. Touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave & Swammerdam, & les cruautés inoüies, que les François y ont exercées. Avec un memoire de la derniere marche de l'Armée du Roy de France en Brabant & en Flandre. [Den Haag], [Daniel en Johannes Steucker], 1673.
54623: --- - De gruwel der verwoestingen of Vrankryks moord- en treur-tooneel. Ter eeuwiger gedachtenis vertoond in een aantal fraaije afbeeldingen en naauwkeurige verhaalen van de voornaamste gebeurtenissen, geduurende de jongste revolutie in het ongelukkig Vrankryk voorgevallen. Amsterdam, J. Peppelenbos, 1794.
54566: --- - In Amsterdam zyn geexecuteerd de volgende misdadigers. z. pl., [Amsterdam, S. Schouten??], [1748/1749].
54650: --- - Sententien by den Hove van Utrecht ghearresteert jegens Peter Otten, anders genoemt Peter de Reus, Jacob Sweeren ende Tyman Aertsen, gepronuncieert in de audientie van den selven hove op den 29-7-1651. Utrecht, v. Paddenburg, 1651.
54556: --- - De nieuwe zedelijkheidswet. Goedkoopste tekstuitgaaf, Utrecht, Molijn, 1912.
56362: - The laws of croquet, adopted at the general conference of croquet clubs on january 19, 1870, revised in 1872, London 1873, 22 pag., geïll.
54549: --- - Wetboek Napoleon. Vertaald naar de officiele uitgave. Amsterdam, Allart, 1810.
54544: --- - Extract uyt het Register der Resolutien van (...) Staaten Generaal der Ver. Nederlanden, Jovis den 29 Desember 1718. ['s Gravenhage, 1718].
54523: [WITTE, E. DE] - Mond-schroef om den mond te openen aen den mondstopper der Jansenisten sig (...) noemende Sacerdos justitiae. z. pl., [1704].
54521: [WITTE, E. DE] - Duyts antwoord op sekeren Latynsen brief van Adriaen van Wyck, pastoor in Ketel (...) aen (...) Diotrephes. z. pl., 1705.
54522: [WITTE, E. DE] - Diotrephes, dat is de geest en daaden van Theodorus de Kock (...). z. pl., 1705.
54487: [NAYLER, B.S.] - Pillen voor recenserende geleerden te slikken en beenen voor heeren boekhandelaren te kluiven, toegediend door een wezenlijken voorstander der Nederduitsche letterkunde. Amsterdam, Nayler, 1838.
54449: [PLASSE, C.L. VAN DER?] - De Spaensche tiranye gheschiet in Neder-lant, waer inne te sien is de onmenschelicke ende wreede handelinghen der Spangiaerden (...). Amsterdam, C.L. van der Plasse, 1637.
54394: --- - [Circulaire van de 'Bond van Hoogere politie-ambtenaren in Nederland', dd. 30-1-1929, betreffende inzameling gelden voor de nagelaten betrekkingen van de vier gedode politiemannen te Grootegast].
54391: --- - Summier recueil van de procedure, zo ter eerster instantie voor den Hove Provinciael van Gelderlandt, als in revisie gevoert, tusschen den heere Schout by Nacht Willem van Wassenaar, eerst als in huwelyk hebbende vrouwe Johanna Wilda van Wyhe en na haar [...] overlyden als deszelfs weduwenaar [...] en voogt van zynen onmundigen zoon [...] waar mede zig den heere Fredric Henric van Wassenaar, heer van beide Catwyken [...] hebben gevoegt, zamentlyke kinderen en erfgenamen van [...] Christaen Reynoud van Wyhe by vrouwe Henriette Philippine van Braekel in egte verwekt op en teegens den heere Johan Frans Caspar van Wyhe. z. pl., [ca. 1755].
54365: --- - Sententie geweezen in de zaak van de vice-admiraal De Winter, wegens het voorgevallene en zyn gehouden gedrag in den zeeslag van den 11de October 1797. Door den Hoogen Zee-Krygsraad, by decreet van de Nationale Vergadering in dato 29 December 1797 daartoe benoemd. Amsterdam, J.A. Crajenschot, 1798.
54343: --- - Wetboek op de regterlijke instellingen en regtspleging in het Koningrijk Holland. ['s Gravenhage], Koninklijke Staatsdrukkerij, 1809.
54312: --- - Historie-, dicht-, taal-, oordeel-, redeneer-, en zedekundige opheldering van zeker advertissement door Jan Smit, mr. timmerman, in diverse Haarlemsche couranten geplaatst. Amsterdam, F.H. Demter, [1768].
54311: --- - De heer Jan Wagenaar, historieschrijver der stad Amsterdam, verdedigd in het geschil van zyn Ed. met den mr. timmerman Jan Smit, en daarin aangetoond uit de Onderrigting van genoemden J. Smit zelven, dat hem de eere der uitvinding van de vorstelyke loge in den Schouwburg, door hem gebouwd, alléén niet toekomt. Amsterdam, F.H. Demter, 1768.
54286: --- - Voorseggingen op de desseynen der vorsten en staten van de werelt. z. pl., 1684.
55412: [PELLETIER, THOMAS] - Claechlick discours over het attentaet ende eysschelicke moort van aller hoochsten ghedachte Henrick de Vierde, coninck van Vrankrijck ende Navarre, overgheset wt het Francois, ghedruckt te Parijs by F. Huby. 's Gravenhage, H. Jacobsz, 1610.
55577: --- - Pent: 'Barbara Janze', tekening met potlood van een zittende vrouw, vastgezet met een ketting om haar pols.
56287: - De haven van Rotterdam. Ontwikkeling, uitrusting en economische beteekenis, z.pl., z.j., [ca. 1935], 32 pag., geïll.
56285: - Turfproductie bij Rotterdam, Het Leven, 1918, pp. 2049-2052, geïll.
56283: [SPANJERSBERG, GEBR.], - Rotterdam zoo als het was, Rotterdam juni 1940, (32) pag., geïll.
54244: --- - Verklaringhe van de heeren Staten van Hollandt (...) op de ordonnancie vande successien. 's Gravenhage, A. Heyndricksz, 1602.
54240: --- - Tweede bericht des kerkenraads van Utrecht aen de (...) vroedtsschap, tegen de tweede apologie van de heer L. van Velthuysen, wegens sijn tractaat van afgodery en superstitie. Utrecht, A. Smytegelt, 1669.
54230: --- - Brief aen een vrient, behelzende het voorgevallene in de zaak van ds. E. Valk, zo te Vianen als Utrecht, tot hier toe. Benevens eenige aenmerkingen over 't zelve. Gedrukt voor den autheur, [1731/32].
54227: --- - Copien vande sententien, ofte vonnissen binnen Utrecht gewesen teghens verscheyden persoonen: die ghecomplotteert ende voorgenomen hadden omme den heere commandeur ende krijghsvolck (...) te vermeesteren ende de E. heeren staten 's landts van Utrecht te overvallen, om te brenghen, ende meer andere grouwelijkheden te pleghen, ende haer selven ende andere van hunne factie met ghewelt inde regieringhe ende des lants officien te stellen. Utrecht, Jan Evertsen van Doorn, 1611.
54226: --- - Accord ende over-comste ghemaect by den vijf ecclesien, magistraet, burgher-hopluyden, bevelhebbers ende die van de gereformeerde religie binnen der stadt Utrecht, om rust, vrede ende eendracht te houden onder de gemeente der selver stadt, soo veel van d'een als d'ander religie sijnde. Ghepubliceert den 15 Junij 1579. Utrecht, Coenraet Henricksz. [17e eeuw].
54218: --- - Tractaet crimineel hoemen misdadige persoonen ghevangen nemen ende bewaren sal. [extract uit?], [17e- eeuws].
54210: --- - Advertissement van rechten gedaan maaken, ende den Hoogen Raade in Hollandt [...] overgegeven [...] van wegens Peter Cornelis Timmerman, gevangen op de Voorpoorte [...] contra den procureur generaal. z. pl., [1725].
12042: - PURMEREND, STOOMBOOT NAAR AMSTERDAM Aanplakbiljet met de mededeling dat de stoombootdienst Amsterdam-Purmerend, voorheen Gebr. Goedkoop, per 1 januari 1898 zal worden voortgezet door de Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij. 12x35 cm.
59096: V [LOTEN, J VAN] - Tesselschade Roemers en hare Vrienden in 1632-1649, (Onuitgegeven Brieven en Dichtjens van Tesselschade, Huygens, van Baerle, en Anderen), Leiden, 1852.
54194: --- - Tafereelen uit de regtspleging uitgegeven door De Vriend van armen en rijken. Amsterdam, E.S. Witkamp, 1851-1859.
54192: -- - Requeste voor Isaac ..... en Catherina Taelmans, echte lieden etc., omme te hebben rappel van ban en vergoedinge en om te worden gehoord in hare defensie etc. over de contenue van desen. z. pl., [1713].
54030: --- - Stukken en Bijlagen betreffende een nog aanhangig militair proces tegen jhr. M. Salvador. 1e Aflevering, Haarlem, J.B. van Loghem, 1850. [gebonden met:] Aanklagt en geregtelyke instructie tegen mr. C.J. Enschedé, werkzaam aan de griffie der Arrondissements-Regtbank te Haarlem. Haarlem, J.B. van Loghem, 1850. [en met:] Brief aan jhr. B. van Merlen s.s.t.t. Haarlem, J.B. van Loghem, 1850. [en met:] Militaire arrestatie van een burger te Haarlem op 10 Julij 1850. Haarlem, J.B. v. Loghem, 1850. [en met:] Sukken betreffende een aanhangig proces tegen een dragonder, uitgegeven door jhr. M. Salvador. Haarlem, J.B. van Loghem, Julij, 1850.
54078: --- - Keure en ordonnantie tegens het misbruik van Godes alderheyligsten name, tegens het vloeken ende sweeren, tegens d'ontheyliging van den rustdag ofte dag des heeren, mitsgaders andere hoogtyden. Schiedam, Nikolaas Muys, 1747.
54063: --- - Sententien gepronuncieert by den kryghs-rade der Verenigde Nederlanden tegens Johan van Santen, collonel en gewezen commandeur van Wesel en Willem Copes, luytenant collonel. Gesententieert den 20 September 1672. z. pl., z. j., [1672].
54062: [SANTEN, B. VAN] - Generale privilegien ende hantvesten van Kennemer-lant ende Kennemer-ghevolgh [...]. 's Gravenhage, Jan Verhoeve, 1652.
54061: [SANTEN, B. VAN] - Generale privilegien ende hantvesten van Kennemer-landt ende Kennemer-ghevolgh, midtsgaders particuliere voor-rechten, octroyen, ge-appostilleerde requesten, geapprobeerde keuren, rechten, costumen ende usantien, alsmede korte beschrijvinghe van de dorpen ende ghehuchten van den voorschreven lande. 's Gravenhage, Jan Verhoeve, 1652. [colophon:] Haarlem, Thomas Fonteyn 1652].
56112: [SCHOOR, R.J.M. VAN DE], - Register op de verhandelingen in de jaarboeken van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1766-1991, Leiden 1993, 96 pag.
31184: [ NAIRAC, C.A. ] - Barneveld onder de regering der ampts- jonkers 1648-1795, Barneveld 1871, 62 pag., geb.
53976: --- - Brief van ingezetenen van Ridderkerk aan den heer mr. J.R. Thorbecke, minister van Binnenlandsche Zaken, over daden. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1850.
53973: --- - Signalement van Daniel Reynhart, by sententie van praesident en raaden in den Etstoel, in dato den 16 Decemb. 1803, voor den tyd van twee jaren gebannen uit het Departement van Overyssel. z. pl., [1803].
57344: -- - Academie universelle des jeux, contenant les regles de tous les jeux, avec des instructions faciles pour apprendre a les bien jouer. Nouvelle edition, prem,ier partie, Amsterdam 1777.
53942: --- - Sententie crimineel by den Ed. Hoove Provinciael van Utrecht, den 29. Julij 1651 gepronuncieert jegens Adriaen Ram, tersaecke van seeckere excessen by hem op sijne huijse van Schalckwyck gepleeght. Utrecht, Gijsbert van Zijll en Dirck van Ackersdijck, 1651.
59231: - De tiengeboden voor de dienstbodes, onderschrift I.J. v.M.
53928: --- - Algemeene manier van procedeeren in cicvele en crimineele zaaken, met de daartoe behoorende instructien voor alle openbaare aanklagers, rechtbanken en gerechtshoven in de Bataafsche Republiek, gearresteerd bij decreet van het Vertegenwoordigend lichaam des Bataafschen Volks 22-8-1799. Den Haag, Landsdrukkerij, 1799.
53927: --- - Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, jaargang 2 (2000), afl. 2: De negentiende eeuw: strafrecht, criminaliteit en de overheid. Hilversum, 2000.
53924: --- - Omstandigh verhael van alle 't gene in de processen van mylord Preston en van d'heer Johan Ashton gepasseerd en voorgevallen is. Der selver examinatie, overtuyginge en opgevolgde sententie over de misdaedt van hoogh verraet tegen haere majesteyten de Koningh William en de Koninginne Maria begaen. Vertaald uit het Engels, 's Gravenhage, M. Uytwerf, 1691.
53912: --- - [Publicatie in het Frans, dd. Brussel 31-10-1753, van Karel van Lotharingen, gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden, over de vraag of criminelen die zich beroepen op het asielrecht, onderworpen zijn aan de burgerlijke of aan de kerkelijke rechtspraak]. Roermond, J.G. van Ophoven [1753].
53910: --- - Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland tegen het houwen en steelen van hout in de bosschen, als meede tegen het steelen van graanen, veldgewassen enz., gearresteerd den 19 Mey 1804. Arnhem, Moeleman, [1804].
53909: --- - Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland betrekkelijk de zogenaamde ventjagereijen, gearresteerd den 13-5-1803. Arnhem, Van Goor, [1803].
53903: --- - Publicatie van Gedeputeerde Staten van Groningen en Ommelanden, dd. 18-1-1748, met verbod tot het stelen bij nacht van hout en ijzer van de provinciale paalwerken, om gebruikt te worden als brandstof.
53901: --- - De Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden doen te weeten [...]. Groningen, 1656.
53882: --- - Sententie van den Hove van Hollandt [...] jegens Robbert de Pille du Plessis, gepronunchieert den 31 Julij 1693. Na de copye van Jacobus Scheltus [...], Utrecht, wed. J. van Poolsum, 1693.
53881: --- - Sententie van den Hove van Hollandt [...] jegens Robbert de Pille du Plessis, gepronunchieert den 31 Julii 1693. 's Gravenhage, J. en P. Scheltus, 1693.
58672: - [16 brochures en overdrukken betreffende scheepvaart], 20e eeuw, vnl. vanuit economische invalshoek.
53860: --- - Toets of proef-steen aengaende het placcaet van [....] Isabella Clara Eugenia [...] of de coninck Philips, haer vader, soo goedertieren ende lieffelijck met de Nederlanden [...] ghehandelt heeft als sij daer in verhaelt, dan of hy niet veel meer als een tyran, soo met ghewelt als met list in alle wreedicheydt teghen haer ghewoedt heeft tot haer gantschen vernielinghe ende uitropinghe. z. pl., z. j. [1599]. [gebonden met:] Toetsteen waer aen men waerlick beproeven mach hoe valsch ende ongefondeert dat zijn de leugenachtighe calumnieuse libellen, pasquillen en faemroovische schriften die door eenige Spaensche oft Jesuits gesinde in Brabant, Vlaenderen oft elders versiert ende alhier in onse landen gestroyt ende in druck over ghesonden werden. Mitsgaders oock onlancx door haren fenijnighen Domp-horen haer vergift [...] teghen ons uitspouwen [...]. z. pl., 1603. 4°, (12)+66 pag. [en met:] Refereyn op den Domp-hoorn. z. pl., z. j. [1602?]. 2 pag., eenzijdig bedrukt. [en met:] Een incompleet
53858: --- - Proces civiel tusschen Louisa Johanna Junkers weduwe [...] mr. Daniel de Win, als moeder en voogdesse van haare minderjarige dochter Maria Elisabeth de Win, wonende tot Gorinchem, ende ook de voorschreve Maria Elisabeth de Win [...] contra Jacob Pesters, raad en rekenmeester [...] en Jan Pesters, deszelfs minderjarige soon [...] midsgaders de sententie crimineel tegens Jacob Pesters [...] 17-1-1735. 's Gravenhage, H. Scheurleer op ordre van den Hove van Hollandt, 1735.
53857: --- - "Proces civiel tusschen Johanna Junkers, weduwe [...] mr. Daniel de Win, als moeder en voogdesse van haare minderjarige dochter Maria Elisabeth de Win, wonende tot Gorinchem ende ook de voorschreve Maria Elisabeth de Win [...] contra Jacob Pesters, raad en rekenmeester [...] en Jan Pesters, deszelfs minderjarige soon [...] midsgaders de sententie crimineel tegens Jacob Pesters [...] 17-1-1735. 's Gravenhage, H. Scheurleer op ordre van den Hove van Hollandt, 1735. [gebonden met:] Brieven tusschen Jacob Pesters, zyn soon Jan Pesters en andere persoonen gewisselt; met de stukken daer toe relatief. Gedrukt op ordre van den hoove van Hollandt. 's Gravenhage, H. Scheurleer, 1735."
53856: --- - Sententie ten laste van Jacob Pesters, gepronuncieert den 27 January 1735 binnen 's Gravenhage. z. pl., [1735].
53855: --- - Sententie van den Hove van Hollandt ende West-Vrieslandt jegens Johan Pesser, gepronuncieert den tweeden Mey, anno 1670. 's Gravenhage, J. Scheltus, 1670.
53814: --- - Memorie ofte advertissement van regten gemaakt in de zaake voor den Ed. Gerechte der stad Utrecht ongedecideert hangende tusschen vrouwe Catharina Johanna Ormea, wed. mr. Abraham van Kerkenraedt, gedaagde en excipiente, ende vrouwe Catharina Fonteyn, wed. Jacob Ormea, als moeder en mombersse over Abraham, Lucretia ende Jacob Ormea, minderjarige kinderen, mitsgaders Sara, Lambert Jan, Johanna Catharina ende Barend Ormea, meerderjarige kinderen van Jacob Ormea, impetranten van mandement van beneficie van inventaris, raakende de nalatenschap van vrouwe Lucretia Ormea, in haar leven huysvrouwe van Bernard Costerus, ende de eerste impetrante ende den laatsten impetrant geëxcipieerdens. [Utrecht, ca. 1720].
53813: --- - Memorie ofte advertissement van regten, gedaan maken ende den Ed. Geregte der stad Utrecht overgegeven, by ofte van wegen mr. Bernard Costerus [...] eysscher contra Catharina Fonteyn [...] gedaagdesse, omme [...] den boedel van Francois Ormea. [Utrecht, ca. 1720].
53812: --- - Ordonnantie gemaeckt by (...) luyden van den Achte der stede van Dordrecht in Februarij in 't jaer 1585 op de wachte der selver stede. Dordrecht, H. v. Esch, 1645.
53811: --- - Ordonnantie tegens het drinken, ontvremden en beschadigen van wynen, brandewynen en andere dranken, leggende op de kaaijen en elders binnen dese stad. Middelburg, W. de Klerk, [1739].
53810: --- - Ordonnantie gemaakt op de wacht ten platten lande van Walcheren. Middelburg, H. Pauwelsen, 1707.
53809: --- - Ordonnantie in cas d'appel van sententien by de drie collegien van finantien in de quartieren van het Dep. van Gelderland respectivelyk gevallen over zaken van fraude ..., gearresteerd bij het Dep. Bestuur van Gelderland den 16-5-1804. Arnhem, v. Goor, [1804].
12150: - WARNSINCK, VAN KELCKHOVEN, HELMOND Concept gedicht door M.C. Claessen `In het album van Warnsinck, boekbindersleerling bij Van Kelckhoven te Helmond, 14 april 1841'. Folio, 2 p.
12171: - WOLTHUIS, OUDSHOORN Kinderlijke ontboezeming op moeders [Wolthuis] verjaardag. 4(: [2] p.
12129: - VERDONK, KOPPER, ZAANDAM Ter herdenking van de 25 jarige echtvereeniging van onze geliefde broeder en zuster Willem Verdonk en Trijntje Kopper, van hun broeder en zuster Pieter Verdonk en Jannetje Ruyter, [Zaandam], 1887, 24 april 1912. 4(: [4] p.
53798: --- - Sententie van de saecke tusschen Hare Konincklijcke Hoocheydt de Princesse van Groot Bretagne, douariere van Orangie ende Hare Hoocheyt de princesse douariere van Orangie. z. pl., 1653.
53796: --- - Reglement der onderlinge Waarborg-Maatschappij van geregtskosten tot vervolging van nalatige of onwillige huurders, opgericht door - en onder directie van: Adriaan Beets en Sytze Jan Hoekstra te Haarlem [Haarlem 1848].
53795: --- - Ontdekking en bestraffing van geheime en groote misdaden, zijnde eene verzameling van merkwaardige bewijzen der goddelijke rechtvaardigheid en wedervergelding, ter waarschuwing en vermaning der jeugd en van den zoogenoemden gemeenen man. Naar het Hoogduitsch gevolgd. Amsterdam, J. v.d. Hey, 1807.
53794: --- - "Waarachtige historie van 't geslacht, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, brieven, laatste woorden en dood, van wijlen den heer J. van Olden-barnevelt; ridder, heere van den Tempel, Berkel, Rodenrijs, advocaat en groot-zegel-bewaarder van Holland, &c. Neffens sijn remonstrantie aan haar ed groot mog. Mede de sententien van hem en de andere gevangene verciert met hare afbeeldzels na 't leven, en andere Prenten, in 't koper gesneden. Den tweeden druk, verbetert, van groote fouten gezuivert, en vermeerdert met verscheide dingen en eenige schriften van Jan Franken, laatst wacht-meester tot Amers-foort, en in zijn jonkheid dienaar van zijn edelheid tot zijne dood, nooit te voren gedrukt. Rotterdam, J. Naeranus, 1670."
53793: --- - Waerachtige historie van 't geslachte, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, proceduren, brieven, laatste woorden en doodt van wijlen Heer J. van Olden-barnevelt [...] neffens sijn remonstrantie aen hare Ed. Groot Mog. als mede de sententien van Johan van Olden-barnevelt, Gillis van Ledenbergh, Hugo de Groot en Rombout Hoogerbeets. Amsterdam, J. v.d. Straten, 1669.
39750: - Propositie van de heren ambassadeurs van de republijcque van England, ghedaen in haer Ho: Mo: vergadering den 30 marty 1651, Haarlem, J.v. Tuyrnhout, 1651.
39875: - Wij varen weer! Amsterdam 1945, 109 pag., geïll.
39884: - Caderno de todos os barcos do tejo, Lisboa 1986, 24 pag., ill.
39899: - Honderdvijftig jaar generale staf 1814-1964. Overzicht . 's- Gravenhage 1964, 180 pag., geb., geïll.
39909: - Arnhem in 1921. Oudejaars- bijlage van de Arnhemsche Courant van 31-12-1921, groot 4o, 36 pag., geïll. Omslag: Ed Houbolt met gedicht van Tony de Ridder.
39917: [NIJHOFF. P.] - Schets der lotgevallen van het voormalig Burger-kinderhuis- weeshuis en Arme- kinderhuis nu protestantsch- kinderhuis en R.K. Weeshuis te Nijmegen, Nijmegen 1860, (8) + 204 pag. Geillustreerd met 4 litho's, origineel bedrukt kartonnnen band, mooi exemplaar.
39925: - Regelement voor de Societeit De Vriendschap te Schiedam, Schiedam 1864, 16 pag.
39973: - Gedenkschriften betreklyk tot het Kweekschool voor de zeevaart, 2e druk, Amsterdam 1791, 131 + 168 pag., origineel karton.
39980: - Marineblad. Orgaan en uitgave van de Ver. van Marine- officieren. Jrg. 59 (1949) 1022 + 56 pag., geb., geïll.
57890: - "Zeven ""visitekaarten"", elk 10x15 cm van personages uit een Leidse maskerade, gedrukt."
54336: --- - Sententien van den hoogen scheeps-krijghs-raede, jegens de capiteynen Govert van der Weppelen, Simon Holthuysen, Anthony van der Lith en Cornelis van der Hoeven, gepronuncieert den 4 den Mey 1695. 's Gravenhage, P. Scheltus, 1695.
54335: --- - Eerlijcke vryaedje gepleeght by Arnoldus Bornius, predikant der Stadt Delft, omtrent juffr. Agatha Welhouck. In 't licht gebracht door een lief-hebber der waerheyt tot overtuyginge van die de selve tot noch halsterrighlijck hebben tegen ghesproocken. Utrecht, Nic. van der Beeck, 1664.
57911: - Getekend alliantiewapen van het echtpaar Cornelis Pieter Pronckert en Anna Lucia Loogen, 16x14 cm. Fraai, 19e eeuws.
57912: - Getekend wapen van de familie Stavenisse de Brauw, kleur, 16x14 cm.
47578: [ HOONAARD, W. V.D.], - Korte uittreksels uit merkwaardige land- en zeereizen, uitgegeven door de My. tot Nut van 't Algemeen, Leiden etc. 1814, 4+151 pag.
49188: - "HAJENIUS, TABAK; GREVENSTUK--- Menu 1-2-1907 met afb. pand De Rijnstroom van fa. P.G.C. Hajenius. 4°, gedrukt."
56365: - Rijkstelegraaf. Handleiding voor het technisch onderrigt aan postbeambten, 's-Gravenhage 1874, 59 pag.
42192: - - Articulbrief en instructie raakende den oorlog ter zee, waar na alle en een iegenlyk het zij admiraal, vice-admiraal, capiteinen (...) en gemeene matroosen ter zee dienende, hen te geguleeren (sic) hebben. 's Gravenhage, Scheltus, 1702.
50763: - Verzameling van gezelschapsliederen, bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand, 5e druk. Dordrecht, Zender, 1839, 112 pag., oblong.
55903: P.G. - "Prent: ""Dr. Lucas van Steveninck A.Z. capitein van 't Genootschap Luctando Emergentes te Middelburg"", portretgravure door P.G., met onder het ovale portret scene van de beschieting van zijn huis."
53315: --- - De heer W.A. Jellinghaus en zijne voorgewende grieven tegen jhr. mr. F. Junius van Hemert, Batavia, Bruining & Wijt 1873 'Buiten den handel'.
53314: --- - Sententie by den Hove van Justitie van Holland gearresteerd, jegens Gerdina Visser, huisvrouw van Josef Helwich, gepronuncieerd den 21 September 1804. Den Haag, Staats-drukkerij, 1804.
54722: --- - Ordonnantie regulerende de wyze van regtspleging in crimineele zaken in de Zuid-Afrikaansche Republiek. Potchefstroom, J.P. Borrius, 1872.
54715: --- - Het lantrecht van Drenthe. Meppel, J. Lensink, 1718. [gebonden met:] Nadere resolutien, placcaten en reglementen, gearresteert by de Ed. Mog. heeren Staten van het landschap Drenthe. Meppel, J. v. Buren Lensink, 1754.
30005: - "NIEL, VAN; KNIKKENBERG -- Bewijs van huwelijksaangifte voor het echtpaar Willebrordus van Niel en Johanna M. Knikkenberg. Amsterdam, 1849. 1 blad, deels gedrukt."
24941: [SCRIVERIUS, PETRUS & J. DUYM] - Beschrivinge van Out Batavien met de antiquiteyten van dien [...] als oock corte beschrivinghe der Nederlandsche oorlogen. Amsterdam, Broer Jansz ,1646.
57915: - Getekend wapen van de familie Van Lynden, door J.E. van Leeuwen, met kleur, 13x11 cm.
57916: - Getekend wapen in kleur van de familie Von Pelser Berensberg, door J.E. van Leeuwen, 13x11 cm.
54697: --- - Reglement van de H. Heeren borgemeesteren ende raadt der stadt Groningen op het kloppen van bloedt-vrienden ende nabuyrs-vrouwen in cas van eenige verlossinge der kraamvrouwers. Hoe groot de tractementen als dan sullen werden gedaen ende hoeverre men in de bekentmakinge der verlossingen zal mogen treden. Groningen, J. Barlinck-hof, [1710].
54692: --- - Missive van de bewindhebberen van de generale Neederlandsche geoctroyeerde Oostindische Compagnie ter Vergadering van Seeventienen dat. 6/8 Mey 1758. z. pl., [1758].
53452: --- - Nota van de N.V. Anton Jurgens Vereenigde Fabrieken aan hare aandeelhouders, naar aanleiding van de campagne Van Oss, Nijmegen 1925.
46314: - TABAK--- Notificatie van den Minister van Financien (...) behelzende eenige modificatien in de ordonnantie op de Waag, met betrekking tot den handel in inlandschen tabak, d.d. 5-12-1806. 's Gravenhage, 1806, 4 pag., gedrukt.
57940: - Extract Resolutien Staten van Holland 12-10-1768 betr. request broodbakkersgilde 's Gravenhage betr. douceur korenmolenaars. Gedrukt, folio, 38 pag.
48363: - UTRECHT--- Ordre en reglement waar naer de regeeringe in de provincie van Utrecht in het toekomende zal worden besteld en beleyd, d.d. 16-4-1674. Gedrukt, 1748, folio, 8 pag.
48361: - UTRECHT, NACHTWACHT--- Reglement op het gaan van nagtwagt ten platten lande, d.d. Utrecht 20-11-1759, folio, 3 pag., gedrukt.
48362: - ORANJE-NASSAU, UTRECHT, 1766--- Plan van receptie ten tyde Z.H. de heere Prince van Oranje ter vergadering der heeren Staten [van Utrecht] als stadhouder dezer provincie zal sessie nemen. Utrecht, 28-5-1766. Gedrukt, folio, 8 pag.
48359: - UTRECHT 1784--- Rapport van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 1-9-1784. Folio, 13+8 ag., gedrukt.
58511: - Het instituut tot onderwijs van blinden. Opgericht door de broederen Vrijmetzelaaren en aan hunnen orde met alle eerbied opgedragen door hun Ed. dienstw. dienaaren. J. Groenewoud & Zn. Amsterdam. Proefdruk, aquatint, 45x53 cm.
57919: - Getekend wapen Von Kutzleben, 17e of 18e eeuws, kleur, op perkament, 17x13 cm.
58290: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Joannes van der Linden, abt te Leuven, (overl. 1582), pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
57942: - Extract Resolutien Staten van Holland 2-10-1782 betr. request Jan Jacob Elsevier e.a. te Rotterdam betr. impost op steenkolen uit Schotland. Gedrukt, folio, 1+5 pag.
46452: - PERSINGEN, VAN GENTH, CUPER, CANIS--- Verklaring van Michil Canis, kerkmeester van de st. Stevenskerk, dat hij de resterende kooppenningen ontvangen heeft van Jan van Genth betr. diens aankoop van 14 morgen land in Persingen gekocht van Canis' voorzaat Jan Cuper Willems. D.d. 9-2-1605. Manuscript, 1 pag., folio.
46444: - MEDISCH, APOTHEEK, HARTMANN, DENIJS--- Getuigschrift voor Anna Hartmann, geb. Utrecht 11-10-1864 als apothekersbediende, d.d. Middelburg 1884.
46445: - MEDISCH, APOTHEEK, RENSING, INDIE--- Diploma als apotheker voor Geziena Margaretha Rensing, geb. Joure 2-5-1897, d.d. Groningen 13-1-1921. Deels gedrukt.
57771: - Kennisgeving aan de leden van de Broederlijke Liefde Beurs, d.d. Haarlem, 2-12-1827. 4o, 1 pag., gedrukt.
46443: - MEDISCH, APOTHEEK--- Foto, 24x29 cm. van groep leden van de Ned. My. ter Bevordering der Pharmacie, bij bezoek aan J.C. Eno ltd. te Londen in 1928. Mooie duidelijke foto.
46441: - BOOTH, UTRECHT--- Verklaring van stadsbestuur van Utrecht, d.d. 22-4-1636, dat zij een 17 tal acten uit de jaren 1439-1579 betr. de familie Boot of Boet of Booth gezien hebben en voor echt verklaren. Groot charter (22x60 cm.) op perkament met uithangend zegel in rode was en met handtekening van stadssecretaris Van Nijpoort.
46440: - NOORD-HOLLAND, VAN MEURS, BLAAUBOER--- De verzamelde werken van Alida van Meurs, 1898-1988. 201 pag., 4°, in ringband.
46438: - ANDEREN (GEM ANLO)--- Grepen uit de geschiedenis van Anderen (gem. Anlo), door J. Naarding. Overgenomen (en met een noot voorzien) door D. Dijkema, Haren 1947. Manuscript, 4°, 5 pag.
46435: - MEDISCH, APOTHEEK, MOUTON--- Briefje van apotheker J.T. Mouton, d.d. 's Gravenhage 1870. Manuscript, 1 pag.
46436: - MEDISCH, APOTHEEK, WEFERS BETTINK--- Briefje van apotheker D.C. Wefers Bettink, d.d. Utrecht 1870. Manuscript, 1 pag.
46428: - MEDISCH, APOTHEEK, MOL--- Formulier voor deelname aan vergadering van de Ned. My. tot bevrdering van de pharmacie, ingevuld door A.J. Mol te Goes, 1902. Manuscript, 2 pag., deels gedrukt.
46430: - MEDISCH, APOTHEEK, VAN MEETEREN--- Brief van apotheker J.H. van Meeteren, d.d. Utrecht 1870 aan C. Bahnsen.
46420: - THEE, VAN VEEN--- Reclamekaartje Van Veen's thee, ca. 1900.
46424: - MEDISCH, V.D. BOON MESCH--- Nota van A.S. van den Boon Mesch, med. doctor, d.d. 1826. Manuscript, 1 pag.
46426: - MEDISCH, APOTHEEK, POLAK--- Formulier voor deelname vergadering Ned. My. ter bevordering der pharmacie, ingevuld door Jacobus Polak te Amsterdam, 1902. Manuscript, deels gedrukt, 2 pag.
46427: - MEDISCH, APOTHEEK, V.D. BIJLLAARDT--- Formulier voor bijwonen vergadering Ned. My. tot bevordering van de pharmacie, ingevuld door A.C. van den Bijllaardt jr. te 's Gravenhage, 1902. Manusript, deels gedrukt, 2 pag.
45919: - KLEDING--- Brochure 'Dat staat je goed', uitg. Detex, opl. voor de modebranche, door B.A. v.d. Bosch e.a., 52 pag., geillustreerd, 1997.
46416: - MUZIEK, SCHOUWEN, SWENNE--- Muziekblad 'Schouwsch Volkslied, door C.A. Swenne', Zierikzee (ca. 1930?). Groot 4°, 3 pag., gedrukt.
46417: - MUZIEK, ZEEUWS VLAANDEREN, V. VUUREN, BEIJERLE--- Muziekblad 'Jubellied voor Zeeuwsch Vlaanderen'. Woorden Nelly v. Vuuren-Timmerman, muziek G.J. Beijerle. Oostbug, Bronswijk, 1923. Groot 4°, 3 pag., gedrukt.
46418: - SENARCLENS DE GRANCY, PRINS-BERAIL--- Catalogue des livres de Made. La baronne de Senarclens de Grancy. Manuscript, 80 pag., gebonden in beschadigde linnen band, ca. 1860.
45931: - SCHAAP, TABAK--- Adreskaartje met zilverdruk op blauw papier van H.A. Schaap J.H. zn., Singel Amsterdam. In tabak en sigaren. 19e eeuws.
46386: - FOCKE, MELTZER--- 18 brochures en knipsels betr. de fa. Focke & Meltzer. Amsterdam, ca. 1975-1980.
46387: - LENSEN--- Nota en 3 verpakking-zakjes van fa. Joh. Lensen, banketbakkers. Amsterdam, ca. 1950.
46388: - VOORWALT--- Vijf brochures en knipsels betr. fa. Voorwalt, Vissen, ca. 1964.
46389: - VLIEGER--- Brochure en 2 knipsels betr. fa. J. Vlieger, papier, 1969.
46390: - ZUMPOLLE--- Brochure en verpakkingspapier van fa. Zumpolle, Leerwaren, ca. 1950.
46391: - POSTVERVOER, BORREBACH, GRAVENHAGE--- Request van stadsbestuur 's Gravenhage aan Staten van Holland betr. Hendrick Borrebach zoon van de postmeester Adolf Borrebach [1703]. Gedrukt, folio, 3 pag.
46392: - POSTVERVOER, DE BRIENE, VAN HULS, GRAVENHAGE--- Request van stadsbestuur 's Gravenhage aan Staten van Holland, betr. de opvolging van de postmeester op Brabant en Frankrijk bediend door Simon de Briene en diens vrouw. Gedrukt, 3 pag., folio.
46393: - CAU, COELEMEY, GRAVENHAGE--- Korte memorie (...) rakende de acte van curateele bij den Hove gedecerneert op den 13-8-1739 in de insolverte boedel van Doctor Caauw. Gedrukt, folio, 6 pag.
46394: - WIJN, GRAVENHAGE, WAGNER, VAN CEULEN--- Extract uit Resolutien Staten van Holland, d.d. 1-4-1785, betr. afgewezen verzoeken van Susanna E. Fierens, vrouw van Christiaan Ludwig Wagner e.a. Gedrukt, folio, 3 pag.
46395: - SUASSO DE LIMA, DA SILVA--- Extract uit de Resolutien Staten van Holland, d.d. 15-11-1769 betr. request Joseph Suasso de Lima, koopman te Amsterdam. Gedrukt, 9 pag.
46396: - GRAVENHAGE, ST. NICOLAASGILDE--- Verzoek van kooplieden/winkeliers onder het St. Nicolaasgilde van 's Gravenhage aan het stadsbestuur. Folio, 13 pag., gedrukt.
46397: - DAMEN, V. TEST, V. KEMPEN, STIER--- Testament van Maria Jacoba Damen, bejaarde dochter, won. aan de Geldersekade te Amsterdam, d.d. 28-4-1732. Folio, gedrukt, 20 pag.
46398: - VEER, DE--- De geschiedenis van het geslacht De Veer van 1556-1929, beschreven door M.R.H. Calmeyer, 1e luit. Getypt, 78+11 pag.
46399: - VERKADE, ZAANDAM--- Brochure 'De leidende gedachte', uitgave van Verkade. Zaandam, maart, 1931, 15 pag., geillustreerd.
46401: - BRANDT--- Lyk-cypres op broeder William Brandt, door Christoffel Brandt. 4°, 9 pag., gedrukt, 18e eeuws.
46403: - SCHEURLEER--- Genealogie Scheurleer, getypt, folio, 29 pag., ca. 1590-ca. 1920.
46404: - DUYTZ, DE BOOY, DE LANG--- Getekende genealogie in boomvorm van de familie Duytz, ca. 1570-1836. Groot blad plano.
46406: - GUBBELS, RAVESTEIN, DIJKSTRA--- Rapport van mej. Arnolda Wilhelmina Gubbels, opgenomen 12-6-1917. Manuscript, 8°, 4 pag., getekend J. Ravestein.
46407: - BRONNER--- Pentekening van ornamenten etc. met tekst M. Bronner, Haarlem, 1888, 4°.
46408: - FRIESLAND, VAN BEYMA THOE KINGMA, V. NAGEL--- Deductie voor Julius Matthys van Beyma thoe Kingma, eigenerfde van Franekeradeel tegen Willem Anne baron van Nagel, door sommige stemgerechtigden van Franekeradeel mede gestemt tot de nominatie van een grietman. Folio, gedrukt, 7 pag., d.d. Leeuwarden 14-5-1785.
46409: - IJLST, MEINERS, PREDIKANTSBEROEPING--- Deductie aan (...) Staaten van Friesland (...) uit naam van Jan Wiebes Keikes, diacon te Ylst, tegen Hinne Sannes, W.W. Hoeksma, H.M. Scrinerius, Wijbe Gerbens Bootsma, J.G. Bootsma, R. Pieters, I. Paulusen, L. Hendriks, protesterende ledematen. Leeuwarden, 1787.
46410: - ENGELAND, MILITARIA--- British armed forces. Voucher, 3 pence, valid for British service canteens. 6x11 cm., begin 20e eeuw?
46412: - MILITARIA, UNIFORMEN, LUIJT--- Mapje met 12 prentbriefkaarten, uitg. Nederlandsche Vereeniging Ons Leger, Rotterdam, ca. 1920.
46414: - NIESSEN--- Menu voor een maaltijd op 9-11-1941, bestemd voor Bob Niessen. Tekening.
46415: - KORRINGA, HEEMSTEDE--- Uitnodiging voor feest bij B. Korringa, Bronsteeweg 16 Heemstede, d.d. 19-9-1942, 1 pag., gestencild.
46383: - BOLS--- Ca. 30 brochures, knipsels etc. betr. fa. Lucas Bols, jaren '60 en '70.
46384: - BERKHOFF--- 5 brochures van banketbakkerij Berkhoff te Amsterdam, ca. 1950.
46385: - FOCKINK--- Acht brochures en knipsels betr. Wynand Fockink, Amsterdam, ca. 1950-1960.
46381: - HEIJN, ALBERT--- Ca. 30 brochures en knipsels betr. de fa. Albert Heyn, ca. 1960-ca. 1980.
46379: - GERZON--- Enige tientallen knipsels, brochures etc. betr. fa. Gerzon, ca. 1950-ca. 1980.
46380: - HIRSCH--- Ca. 20 brochures, knipsels etc. betr. fa. Hirsch Amsterdam, ca. 1960-1970.
46378: - GOEDKOOP--- Brochure rederij v/h gebr. Goedkoop, Amsterdam, ca. 1960. Gedrukt.
46376: - WESTERLING--- Serie krantenartikelen 'L'extraordinaire histoire de Westerling. Aventurier ou defenseur d'un peuple?' door Raymond Westerling. Verschenen in Le Figaro 29-1 tot 10-2-1952. Ingeplakt in boekwerk van 26 pag.
46360: - BUSSIER--- De familie Bussier. Getypt, 2 pag.
46361: - BUIS--- Genealogische aantekeningen Buis. Getypt, 6 pag.
46362: - BURCHT, VAN DER--- Genealogie Van der Burcht, getypt, 5 pag.
46364: - BURMAN--- Burman, genealogische aantekeningen, getypt, 12 pag.
46365: - BACKER, PORTRETTEN--- Lijst familieportretten Backer, opgesteld door prof v. Bemmelen, 1929, getypt.
46366: - VISSER, DE--- Dossier krantenknipsels betr. dr. J.Th. de Visser. Opgeplakt, ca. 50 pag., 1927-1937.
46367: - DEZENTJE--- Drie artikelen van H.J. de Graaf over Dezentje van Ampel, Tong Tong 1967-1968, gedrukt.
46368: - BRUELIS--- Bruelis, genealogische aantekeningen. Getypt, 2 pag.
46369: - COELMONT--- De familie Coelmont. Getypt, 2 pag.
46370: - CNOOP--- Genealogie Cnoop, 17e eeuw. 1 pag., getypt.
46371: - CHRIST--- Genealogie Christ. Getypt, 2 pag.
46372: - BREUGEL, VAN--- Van Breugel (Broegel), getypt, 7 pag.
46373: - BROESE VAN GROENOU--- Dragers van de naam Broese van Groenou. Getypt, 7 pag.
46374: - "PERSIJN, VAN; GRAVENHAGE--- Een blijde dag. 54 pag., gedrukt (overdruk De Tijdspiegel 1894). Gebonden in met sierpapier beplakt kartonnen band."
45932: - WESTZAAN, BLAUWSEL, GROOTES--- Twee adreskaartjes van firma's die blauwsel vervaardigen te Westzaan, ca. 1850.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

5/18