Antiquariaat Spinoza
Archangelkade 2-G, 1013 BE Amsterdam, The Netherlands. Tel.: Tel. +31206209129 | Fax. +31206257540            Email: info@spinozabooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6408: VOS, HERMAN BERNARD LODEWIJK - Bijdrage tot de psychologie van het getuigenis van schoolkinderen. Analyse der uitspraken over een door hen aangehoord verhaal. (Dissertation at the University of Amsterdam)
43493: VOSS, HANS - Credo.
46338: VOSS, HEINRICH - Äschylos. Von Heinrich Voss. Zum Theil vollendet bon Johann Heinrich Voss. Wohlfeile Ausgabe.
43059: VREDENBURG, J. - "Oud-Israëls Rechtswezen" en Prof. H. Oort, de tegenwoordige Woordvoerder de Moderne Bijbelkritiek in Nederland.
8690: VREDENBURG, I (TRANSL.) - {Siddur `Oneg Shabbat.} Sjabbos-Tefillo genaamd `Ngouneg Sjabbos' bevattende alle gewone gebeden voor Sjabbos, t.w. van vrijdagmiddag tot en met zaterdagavond, met woordelijke vertaling en aanteekeningen door Izak Vredenburg (met illustraties). Uitgegeven door de `Centrale Organisatie tot de Religieuse en Moreele Verheffing der Joden in Nederland'.
4049: VRIES, S.PH. DE, MZN - Joodsch-Palestina. Ervaringen en indrukken.
5022: VRIES, LEVIE DE - Een hypermodern geluid in de wereld van den Islam. (Dissertation at the University of Leiden).
6902: VRIES, MAX DE - Het Nederlandsche bankwezen en de huidige crisis.
45862: VRIES VAN HEIJST, B.G. DE - Sjoelammit. 't Lied der Liedren, Liefdes Lof, verdietscht door - .
371: VRIES, B.W. DE (BAR-ILAN UNIVERSITY) - From Pedlars to Textile Barons. The Economic Development of a Jewish Minority Group in the Netherlands. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 141. ISBN 0444856870
133: VRIES, S.PH. DE, MZN - Joodse riten en symbolen. Geïllustreerd met foto's. Derde druk
237: VRIES, DR. B. DE - Hoofdlijnen en motieven in de ontwikkeling der Halachah. Proefschrift Universiteit van Amsterdam
3866: VRIES M.ZN, S.PH. DE - Joodsche riten en symbolen. 2 vols.
40681: VRIES, THEUN DE - De gezegende. Het leven van Spinoza in honderdzeven scènes. Met tekeningen van Mart Kempers.
3453: VRIES-BRANDON, RACHEL DE - De Klove.
46085: VRIES, THEUN DE - Spinoza beeldenstormer en wereldbouwer.
46331: VRIES, B.W. DE - Of Mettle and Metal. From court Jews to World-wide industrialists.ISBN9057420295
35715: VRIES, THEUN DE - Baruch de Spinoza in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
47804: VRIES, HENT DE - Theologie Im Pianissimo & Zwischen Rationalitat Und Dekonstruktion: Die Aktualitat Der Denkfiguren Adornos Und Levinas (Diss.). ISBN 9789024251797
45080: VRIES, B.W. DE - David's diary. {Yomano shel David}. Memoirs of a Jewish family during the German occupation of the Netherlands. ISBN 9789659120406
6412: VRIES, THEUN DE - Spinoza (biografie). Vierde, geheel herziene en uitgebreide druk
44978: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Le Vent se Couche, Poèmes.
8280: VRIEZEN, TH.C., HOSPERS, J.H. - Palestine inscriptions. (Textus minores, vol.XVII)
36576: VRIEZEN, TH.C. - Die Erwählung Israels nach dem Alten Testament.
2856: VROMAN, LEO - Het einddoel is niet in te schatten. Zeven feestredes voor Leo Vroman gevolgd door een dankwoord van de jubilaris. Bezorgd door Marijke Friesendorp, Inez Meter en Ben Peperkamp. (De Prom Bibliofiel 25)
45178: VULLIAUD, PAUL AND OTHERS. - [CONVOLUTE of 4 titles, bound together]. 1. PAUL VULLIAUD: Spinoza d'après les livres de sa bibliothèque. Paris, 1934. 103 pp. 2. A. VAN DER LINDE: Bibliografie. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1871. 111 pp. 3. W. MEIJER: Spinoza een levensbeeld. Amsterdam 1915. 33 pp. 4. W. MEIJER: De wetenschap van Dr. G. Jelgersma en de wijsbegeerte van Benedictus de Spinoza. 's Gravenhage, 1900. 50 pp.
46064: WAART, PAUL J.I.M. - Dynamics of Self-determination in Palestine. Protection of peoples as a human right. (Social, economic and political studies of the middle East)
40033: WACHSTEIN, BERNHARD - {Mafteach ha-Hespedim}. Zur Bibliographie der Gedächtnis- und Trauervorträge in der hebräischen Literatur. Zweite Folge. (Veröffentlichungen der Bibliothek der israelitischen Kultusgemeinde Wien).
23748: WACHSTEIN, BERNHARD - {Mafteach ha-Hespedim}. Zur Bibliographie der Gedächtnis- und Trauervorträge in der hebräischen Literatur. Dritte Folge. (Veröffentlichungen der Bibliothek der israelitischen Kultusgemeinde Wien).
44327: WACHSTEIN, BERNHARD - Randbemerkungen. Berichtigungen zu Schwab: Répertoire des articles relatifs à l'histoire et à la littérature juives (...). Sonderabdruck aus dem Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft XIX.
3869: WAGENAAR, L. - Studiën van L. Wagenaar. Verschenen in Achawah. Uitgegeven met inleiding en aanteekeningen van L. Hirschel.
5023: WAGENAAR, L. - {Reshit Chokhmah.} Joodse godsdienstleer voor de jeugd. 3 cursussen. (Deze cursussen werden op initiatief van het N.I.S., gereproduceerd naar de originele eerste druk van de cursussen 1 en 2 (1890) en de tweede druk van cursus 3 (1924), uitgaven van Van Creveld & Co. te Amsterdam).
4862: WAGENAAR, C. G. - De joodsche kolonie van Jeb-Syene in de 5de eeuw voor Christus, Proefschrift. (Dissertation at the University of Groningen).
46632: WAGNER, RICHARD - Der Ring des Nibelungen. Ein Bühnenfestspiel für drei Tage und einen Vorabend
46406: WAGNER, ALBERT - Reihenentwickelung der hyperelliptischen Thetafunktionen (..). Inaugural-Dissertation. (Thesis).
31818: WAHLHAUS, FRITZ - Die Rechtsstellung der israelitischen Kultusgemeinde im rechtsrheinischen Bayern.
36104: WAL, G.A. VAN DER - Jaspers und Spinoza, ein philosophisches Gespräch. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 52)
8052: WAL, G.A. VAN DER - Politieke vrijheid en demokratie bij Spinoza. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 41.)
1853: WAL, LIBBE VAN DER - Herdenking van LEO POLAK. Rede uitgesproken in de aula der Rijks-Universiteit te Groningen op Donderdag 7 Februari 1946 door {Dr. Libbe van der Wal.} Groningen/Batavia, J.B. Wolters, 1946 (Or. wrps. 20 pp.)
7021: WALDMAN, EMERSON - De wereld is wijd. Uit het Amerikaans, geautoriseerde Nederlandsche bewerking van Th.P. van Kan.
47615: WALFISH, BARRY (ED.) - The Frank Talmage Memorial Volume I and 2. Complete set of 2 volumes
47367: WALL, ERNESTINE VAN DER EN LEO WESSELS (EDS.) - Een veelzijdige verstandhouding. Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850.
47154: WALL, E.G.E. - De mystieke chiliast Petrus Serrarius (1600-1669) en zijn wereld.
9677: WALLENSTEIN, MEIR - Some unpublished Piyyutim from the Cairo Genizah. Reconstructed, revocalized and translated with critical notes.
44955: WALTER, OTTO, URS BELART AND THEO KELLER (EDS.) - Ivar Kreuger, die Katastrophe. 1. bis 20. Tausend.
36843: WALTER, FRIEDRICH - Tobias. Roman.
45118: WALTHER, MANFRED - Das Leben Spinozas. Eine Bibliographie
46202: WANCKER, FERDINAND - Vorlesungen über Religion nach Vernunft und Offenbarung. Für Akademiker und gebildete Christen. Opus posthumum.
34593: WARBURG LIBRARY - Vorträge der Bibliothek Warburg 1922 - 1923 / I. Theil..
46709: WARBURG, EDWARD - '1109', The Warburg House. An informal guided tour by Edward M.M. Warburg
46339: WARTON, JOSEPH - An Essay on the Genius and Writings of Pope. In two Volumes. Vol I, Vol. II. The fifth edition, corrected. To which is now added an Index. (complete in 2 vols.)
44434: WASSERSTEIN, BERNARD - Isaiah Berlin, Isaac Deutscher and Arthur Koestler: Their Jewish Wars. (Menasseh ben Israel Instituut Studies nr. 2) ISBN 9789080657069
46568: WASSERSTEIN, BERNARD - The Ambiguity of Virtue. Gertrude van Tijn and the Fate of the Dutch jews.
48567: WASSERSTEIN, BERNARD - Vanishing Diaspora - The Jews in Europe Since 1945. ISBN 9780674931961
2704: WASSERZUG-TRAEDER, DR. G. - Waarom? Israël's verleden, heden en toekomst. Doorn, Morgenster-Boekhandel "'t Brandpunt" (1948)
43654: WASSERZUG, D. - The messianic idea and its influence on jewish ethics.
6284: [WATERMAN, H.I.] - De Oogst. Een overzicht van het wetenschappelijk werk van Prof.Dr.Ir. H.I. Waterman, te zamen gebracht ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in de chemische technologie aan de Technische Hogeschool te Delft.
40906: WATERMAN, I. - Gedachtenisrede, gehouden bij de onthulling van het Monument op het Graf van wijlen den wel-eerwaarden en zeer geleerden heer Abraham Daniël Delaville, te Muiderberg, den 14 Cheswan 5638, / 21 October 1877, door I. Waterman. Aan geabonneerden op het Weekblad Voor Israelieten ten geschenke toegezonden.
8510: WATERMAN, I. - Zedekunde, gegrond op de Gewijde Oorkonden; ten gebruike in de scholen en huisgezinnen, bijzonder ten dienste der Israëlitische Jeugd. Tweede verbeterde druk.
7893: WATERMAN, I. - Hebreeuwsche oefeningen, met de noodige Spraakkunstige Aanwijzingen en Ophelderingen, ten dienste der scholen en gymnasiën.
40890: WATERMAN, I. - Wegwijzer tot het spoedig aanleeren der Bijbelsche Geschiedenis; ten gebruike in de Scholen en Huisgezinnen, bijzonder ten dienste der Israëlitische Jeugd.
45217: WAWRYTKO, SANDRA A. - The Undercurrent of Feminine Philosophy in Eastern and Western Thought
3609: WEBB, SIDNEY & BEATRICE - Theorie en practijk van het Britsche Vakvereenigingswezen. Vertaald door Henri Polak. 2 vols.
37012: WEDDE, HERWIG - Elemente des erkenntnistheoretischen Idealismus bei Spinoza. Eine historisch-kritische Abhandlung. (Dissertation at the University of Jena)
35332: WEICHMANN, FRIEDR. - Das Schächten (Das rituelle Schlachten bei den Juden) Mit einem Vorwort von Prof.D.Dr. Herm. L. Strack. (Schriften des Institutum Judaicum zu Berlin, Nr.25)
41557: WEIGL, J. - Das Judentum.
29817: WEIGL, J. - Das Judentum.
240: WEIJTENS, DR. M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw. (Dissertation at the University of Nijmegen).
33157: WEIL, DR. - Aron Chorin. Eine biografische Skizze. (Besonderer Abdruck aus dem "Ben Chananja")
24440: WEIL, GÉRARD E. - La bibliothèque de Gersonide d'après son catalogue autographe. Edité par Frédérique Chartrain avec la collaboration d'Anne-Marie Weil-Guény et Joseph Schatzmiller.
30940: WEIL, BRUNO - Die jüdische Internationale. Zweite Auflage
35068: WEIL, BRUNO - Der Prozess des Hauptmanns Dreyfus. Neue und erweiterte Ausgabe.
35730: WEIL, ARTHUR - Zwischen Gola und Medina, Predigten der Zeit.. (Der Predigten zweiter Band)
10954: WEIL, GERARD E. - Élie Lévita humaniste et massorète (1469-1549). (Studia Post-Biblica)
5543: WEILLE, G.J. DE, WEILLE JR., G.A. DE - Het geslacht De Weille (Weil, Weill, de Veille, de Veil).
30053: WEINBERG, J.-J. - Das Volk der Religion. Gedanken über Judentum.
4821: WEINBERG, ABRAHAM ALBERT - De Beteekenis van de Nephelometrie voor de Physiologie en de Pathologie. Dissertation at the University of Groningen.
32517: WEINBERG, MAX - Ewige Weisheit. Spruchpoesie des Talmud und der rabbinischen Literatur nebst Fabeln, Parabeln und Sagen derselben übersetzt. Zweite, verbesserte Auflage.
32475: WEINBERG, MAX - Aus dem Spruchborn der Weisen. Spruchpoesie des Talmud und der rabbinischen Literatur nebst Fabeln, Parabeln und Sagen (N.F. der "Ewigen Weisheit"). Poetisch übertragen.
30254: WEINBERG, JEHUDA LOUIS - Heinrich Loewe. Aus der Frühzeit des Zionismus.
31503: WEINBERG, L. - Das jüdische Palästina.
46145: WEINBERG, JESHAJAHU AND RINA ELIELI - The Holocaust Museum in Washington. ISBN 9780847819065
47926: WEINER, HERBERT - The wild goats of Ein Gedi: A journal of religious encounters in the holy land
34291: WEINSTEIN, MAX B. (1852 KOWNA-1918 BERLIN) - Welt- und Lebenanschauungen hervorgegangen aus Religion, Philosophie und Naturerkenntnis.
30204: WEINSTEIN, N.I. - Beiträge zur Geschichte der Essäer.
46006: WEINSTEIN, N.I. - Beiträge zur Geschichte der Essäer.
45362: WEINSTOCK, M. Y. - Sefer Me'or ha-Torah.
31248: WEINTRAUB, B.J. (AUS KALISCH) - {Sefer Yedidiah}. Das Buch Jedidjah oder die Thephilin des Allherrn. Erster Theil (1 of 2)
34891: WEISENGRÜN, PAUL (1868 JASSY-1923 VIENNA) - Der Marxismus und das Wesen der sozialen Frage.
23691: WEISER, RAFAEL AND JOSEPH KAPLAN - Treasures from the library Ets Haim - Livraria Montezinos of the Portugees Israëlietisch Seminarium Ets Haim, Amsterdam. Me-Otsrot Sifriyat Ets-Hayim/Montezinos... (Exhibition catalogue Jerusalem National and University Library ).
24445: WEISER, RAFAEL - Books from Sefarad. Israel Museum Catalogue no. 336.
22952: WEISER, A. AND B.Z. LURIE (EDS.) - {Sefer Korngrün} (Studies in the Bible in honour of I.P. Korngrün). Ed. by A. Weiser and B.Z. Lurie.
46944: WEISS DANNY, SHALOM - Danny. With Hebrew-English introduction by Sarah Wilkinson
29822: WEISS, JOSEPH - Studies in Eastern European Jewish mysticism. Ed. by D. Goldstein.
25912: WEISS, I.H. - Meine Lehrjahre. Aus den hebräischen Erinnerungen des Verfassers. Deutsch von Moritz Zobel. (Bücherei des Schocken Verlags 65)
29393: WEISS, J.G. (ED.). - Papers of the Institute of Jewish Studies London. Vol. 1. (all publ.)
45514: WEISSENBORN, GEORG - Vorlesungen über Pantheismus und Theismus.
34901: WEISSMANN, FRIEDA - Mose. Eine Erzählung für die Jugend. Mit vierzehn Bildern von Käte Ephraim-Marcus.
43942: WEITZMANN, SIEGFRIED - Studie über Kafka. Mit einem Vorwort von Robert Weltsch.
31437: WEIZMANN, CHAIM - Das jüdische Volk und Palästina. Erklärung vor der Königlichen Palästina-Kommission in Jerusalem am 25. November 1936.
32162: WEIZMANN, CHAIM - Reden und Aufsätze 1901-1936. Ausgewählt und eingeleitet von Gustav Krojanker.
37105: WEIZMANN, CHAIM - Memoiren. Das werden des Staates Israel. Transl. from the English by Thea-Maria Lenz.
31486: WEIZMANN, CHAIM - Israel und sein Land. Reden und Ansprachen. Mit einem Geleitwort von Professor Dr. A. Einstein.
33270: WEIZMANN, CHAJIM - Das Recht auf die Heimat. Chajim Weizmann vor der Königlichen Kommission in Jerusalem. Stenographischer Bericht über die Zeugenaussage Dr. Chajim Weizmanns vor der Königlichen Kommission am Mittwoch, dem 25. November 1936 in Jerusalem. Hrsg. und verlegt von der Zionistischen Vereinigung für Deutschland und dem Keren Kajemeth Lejisrael.
15219: WEIZMANN, CHAIM - The Jewish people and Palestine. Statement made before the Palestine Royal Commission in Jerusalem, on November 25th, 1936.
30033: WELDLER-STEINBERG, AUGUSTA - Geschichte der Juden in der Schweiz. I. Vom 16. Jahrhundert bis nach der Emanzipation.
43502: WELDLER, NORBERT - Sieg des zionistischen Gedankens. Die Lösung der Judenfrage. Mit einem Geleitwort von Prof. J.R. v. Salis.
33678: WELTSCH, ROBERT - An der Wende des modernen Judentums. Betrachtungen aus fünf Jahrzehnten. (Veröffentl. des Leo Baeck Instituts). ISBN 3168335622
32835: WELTSCH, FELIX - Gnade und Freiheit. Untersuchungen zum Problem des schöpferischen Willens in Religion und Ethik.
44537: WELTSCH, ROBERT (ED.) - Der Jude, Sonderheft zu Martin Bubers fünfzigstem Geburtstag.
46448: WELTZIEN, C. - Systematische Zusammenstellung der Organischen Verbindungen.
47231: WENDEHORST, STEPHAN (ED.) - The Roman Inquisition, the Index and the Jews: Contexts, Sources and Perspectives (Studies in European Judaism vol. 9). ISBN 9789004140691
46800: WENSINCK, A.J. - De Beteekenis van het Jodendom voor de andere Semitische volken van Voor-Azië. Rede uitgesproken ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de RijksUniversiteit te Leiden den 27sten Maart 1912
43123: WENTHOLT, MR. W. - Het aanbod van L.V.V.S. en de beurs. Dit aanbod is in hoge mate onbillijk voor Joodse crediteuren, bonafide effectenbezitters en leden van de vereeniging voor den effectenhandel. Hoe deze kwestie op billijke wijze zou kunnen worden opgelost.
37028: WENZEL, ALFRED - Die Weltanschauung Spinozas. 1.(einziger) Band: Spinozas Lehre von Gott, von der menschlichen Erkenntnis und von dem Wesen der Dinge. Neudruck der Ausgabe Leipzig 1907
35143: WENZEL, GEORG - Arnold Zweig1887-1968, Werk und Leben in Dokumenten und Bildern. Mit unveröffentlichten Manuskripten und Briefen aus dem Nachlass. Mit 189 Abbildungen. (Veröffentlichung der Akademie der Künste der D.D.R.)
43052: WERF, THEO VAN DER (ED.) - Herdenking van de 375ste geboortedag van Benedictus de Spinoza. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 93)
24188: WERF, THEO - Spinoza bibliography 1971-1983 (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 46). By Theo van der Werf and Heine Siebrand, Coen Westerveen.
4882: WERFEL, FRANZ - Barbara of de vroomheid. Geautorizeerde vertaling van P. van Schilfgaarde.
5382: WERKMAN, EVERT - Waterlooplein (centrum). Met foto's van Zoltán Forrai, Ed van der Elsken, Kees Scherer e.a. en tekeningen van Anton Witsel.
44606: WERSES, SHMUEL - Haskalah we-sabbeta'ut: Toledotaw shel ma'avaq. (Haskalah and Sabbatianism. The story of a controversy).
23299: WERTHEIM, J.F. - Verhandeling over de nederlandsche policie-strafwetgeving (Diss. at the Univ. of Utrecht).
48832: WERTHEIM, DAVID J. (ED.) - Tradition and Modernity in Ets Haim. MBI Studies No. XIV. ISBN 9789082265576
6150: WERTHEIM, A.C. - Zijn levensopvatting, zijn idealen. Met portret en een woord vooraf door Mr. J.A. Levy. (Redevoering uitgesproken door den heer A.C. Wertheim, als Voorzitter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, ter opening van de Algemeene Vergadering, op 23 Mei 1888).
44421: WERTHEIM, DAVID J. - Cherishing a Heretic, The Jews of Weimar Germany and their Celebration of Spinoza. (Thesis)
44395: WERTHEIM, DAVID J. - Salvation through Spinoza. A Study of Jewish Culture in Weimar Germany. ISBN 9789004207219
32878: WERTHEIMER, MARTHA (DR.PHIL. 1890 FRANKFURT AM MAIN-1940/43 DEPORTATION) - Dienst auf den Höhen. Roman.
46017: WESTSTEIJN, ARTHUR - De radicale republiek. Johan en Pieter de la Court - dwarse denkers uit de Gouden Eeuw.
46208: WESTSTEIJN, ARTHUR - Commercial Republicanism in the Dutch Golden Age. The Political Thought of Johan & Pieter de la Court. ISBN 9789004221390
26227: WETLESEN, J. - The sage and the way. Spinoza's ethics of freedom. ISBN 9023215966.
45814: WETTSTEIN, HEDY AND G. GRIESHABER - Ewige Sehnsucht.
46447: WETTSTEIN, R. VON - Mendels Vererbungstheorien von W. Bateson. Aus dem Englischen übersetzt von Alma Winckler.
31954: WEYDEN, ERNST - Geschichte der Juden in Köln am Rhein von den Römerzeiten bis auf die Gegenwart. Nebst Noten und Urkunden.
44377: WHITWORTH, JOHN MCKELVIE - God's Blueprints. A Sociological Study of Three Utopian Sects. Foreword by David Martin.
46038: WIBAUT, F.M. - Slechte Tijden, Stenografisch verslag van een rede gehouden door - .
44245: WIBORG, SUSANNE - Wo Er steht ist Hamburg. Unbekannte Geschichten bekannter Hanseaten.
47370: WICKENDEN, NICHOLAS - G.J. Vossius and the Humanist Concept of History. ISBN 9789023225737
47874: WIEDMER, CAROLINE - The Claims of Memory: Representations of the Holocaust in Contemporary Germany and France. ISBN 9780801434648
42814: WIELENGA, BASTIAAN - Spinozas "Cogitata Metaphysica" als Anhang zu seiner Darstellung der cartesianischen Prinzipienlehre. Inaugural-dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der Grossh. Bad. Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg.
25741: WIENER, MEIR - Messias. Drei Dichtungen.
32473: WIENER, ALFRED - Kritische Reise durch Palästina. (Jüdische Siedlung und Wirtschaft I)
34187: WIENER, HAROLD M. - Wie steht's um den Pentateuch? Eine allgemeinverständliche Einführung in seine Schicksale. Deutsche Ausgabe übersetzt von Joh. Dahle.
30107: WIENER, MAX - Die Anschauungen der Propheten von der Sittlichkeit (Schriften der Lehranstalt für die Wissenschaft des Judenthums).
33141: WIENER, MEIR - Von den Symbolen. Zehn Kapitel über den Ausdruck des Geistes. (1.- 3.Tausend)
31377: WIENER, ALFRED - Juden und Araber in Palästina. Zur Erkenntnis der jüngsten Vorgänge (Jüdische Siedlung und Wirtschaft III. Sonderdruck aus dem "Morgen". 5.Jahrgang, Nr.5.)
32279: WIENER, MAX - Die Religion der Propheten. (Volksschriften über die jüdische Religion, hrsg. von Dr. J. Ziegfeld, Karlsbad. I.Jahrgang, I.Heft).
24053: WIENER, S. - Bibliographie der Oster-Haggadah. 1500-1900. Second edition.
41722: WIENER, SAMUEL - {Shpinoza der Gebentsher}. (Blessed Spinoza. To the tercentenary of the excommunication of the great Jewish thinker, 1656-1956)
4396: WIERSMA, J.T., F.J.C. BREDSCHEYDER, AND H. VAN DER LINDE - Het Raadsel der Joden.De verkiezing van Israël; De verwerping van Israel; De toekomst der Joden.
46408: WIESE, CARL - Eine synthtetische Untersuchung Flächen dritter Ordnung mit Doppelpunkten. Inaugural-Dissertation. (Thesis).
11242: WIESEL, ELIE - The golem. The story of a legend. Illustrated by Mark Podwal. Translated by Anne Borchardt.
36340: WIESENTHAL, SIMON - Judenhetze in Polen. (Vorkriegsfaschisten und Nazi- Kollaborateure in Aktionseinheit mit Antisemiten aus den Reihen der KP Polens)
29830: WIESNER, JONAS - Der Bann in seiner geschichtlichen Entwicklung auf dem Boden des Judenthums (Schr. herausg. vom Institute zur Förderung der isr. Literatur).
44552: WIGODER, GEOFFREY - The Story of the Synagogue, A Diaspora Museum Book.
7208: WIGODER, GEOFFREY - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei. Een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling. Or. title: Jewish culture. Translation by Tinke Davids.
42336: WIJCK, JHR. VAN DER - Spinoza.
8382: WIJLER, ADOLF - Het Portevin-Le Chatelier effect in goud-koper legeringen. (Dissertation at the University of Delft).
3911: WIJLER, JACOB SAMUEL - Isaac de Pinto, sa vie et ses oeuvres. (Dissertation at the University of Amsterdam).
42864: WIJNGAARDS, J.N.M - The Dramatization of salvific History in the Deuterononmic Schools. (Oudtestamentische Studien, Volume XVI).
23185: WIJNKOOP. J.D. - Darche Hannesigah sive leges de accentus hebraicae linguae ascensione.
44376: WILBERT-COLLINS, WLLY - A Bibliography of Four Contemporary German-Swiss Authors: Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, Robert Walser, Albin Zollinger. The authors' publications and the literary criticism relating to their works.
26230: WILBUR, JAMES B. (ED.) - Spinoza's metaphysics. Essays in critical appreciation.
31525: WILBUSCHEWITSCH, N. - Aussichten der Industrie in Palästina.
45784: WILDE, OSCAR - The Complete works of Oscar Wilde, complete set in 14 vols.
31942: WILDE, GEORGE - Religiöse Bilder. Predigten.
42050: WILDENBERG, IVO W. - Johan & Pieter de la Court (1622-1660 & 1618-1685). Bibliografie en receptiegeschiedenis. With a summary in English.
25925: WILHELM, KURT - Von jüdischer Gemeinde und Gemeinschaft. Aus Gemeindebüchern, Satzungen und Verordnungen ausgewählt und deutsch hrsg. (Bücherei des Schocken Verlags 86)
41510: WILHELM, KURT - Benno Jacob, a militant Rabbi. Offprint from Year Book VII of the Leo Baeck Inst. of Jews from Germany.
25556: WILHELM, KURT - Wege nach Zion. Reiseberichte und Briefe aus Erez Jissrael in drei Jahrhunderten. Übersetzt und herausgegeben. (Bücherei des Schocken Verlags 45)
29498: WILHELM, KURT (ED.) - WISSENSCHAFT DES JUDENTUMS IM DEUTSCHEN SPRACHBEREICH. Ein Querschnitt. Mit einer Einführung hrsg. von Kurt Wilhelm. Complete in 2 vols. (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 16)
14992: WILHELM, KURT (ED.) - Roads to Zion. Four centuries of travelers' reports. (Schocken Library / 14).
48886: WILLEMSEN, RENÉ - Ontspoord eigenbelang. Essay over Spinoza en economische complexiteit. ISBN 9789086872046
45060: WILLI-PLEIN, INA AND TOHMAS WILLI - Glaubensdolch und Messiasbeweis. Die Begegnung von Judentum, Christentum und Islam im 13. Jahrhundert in Spanien. (Forschungen zum jüdisch-christlichen Dialog, Band 2). ISBN3788705612
22264: WILLRICH, HUGO - Das Haus des Herodes zwischen Jerusalem und Rom.
48355: WINKEL, P. PRUNETI - Scharloo. A nineteenth century quarter of Willemstad, Curacao: historical architecture and its background. Second and enlarged edition
22530: WINKELMANN, FRIEDHELM - Die Textbezeugung der Vita Constantini des Eusebius von Caesarea (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 84).
15963: WIPLINGER, PETER PAUL - Oporoka Casa. Pesmi in fotografije 1967 - 1987. Prevedel Andrej Kokot.
18337: WIRSZUBSKI, CHAIM - Mekubbal Notsri Kore ba-Torah. A Christian Kabbalist Reads the Law.
45222: WIRTH, ALBRECHT - Der Weltverkehr. Sechster Band. (Die Gesellschaft, Sammlung Sozialpsychologischer Monographien herausgegeben von Martin Buber, Band 6 )
48337: WIRTZ, MICHAELA - Patriotismus Und Weltburgertum: Eine begriffsgeschichtliche Studie zur deutsch-jüdischen Literatur 1750-1850 (Conditio Judaica). ISBN: 9783484651593
25770: WISCHNITZER, MARK - Die Juden in der Welt. Gegenwart und Geschichte des Judentums in allen Ländern.
17053: WISSE, RUTH R. - I.L. Peretz and the making of modern Jewish culture.
38121: WITT, BERNARD - {Yehoash. A bibliographye fun zayne shriftn. }
29880: WITTE, J.H. - Salomon Maimon. Die merkwürdigen Schicksale und die wissenschaftliche Bedeutung eines jüdischen Denkers aus der Kantischen Schule.
48536: WITTGENSTEIN, LUDWIG - Schriften 1. Tractatus Logico-philosophicus - Tagebücher - Philosofische Untersuchungen
45564: WLASCHEK, RUDOLF M. - Biographia Judaica Bohemiae. (Veröff. der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund, Reihe B-Band 52, 59) (2 vols.) ISBN 3923293577, 392329347X
30750: WOHLGEMUTH, JOSEF - Aufgabe und Methode der Apologetik im jüdischen Religionsunterricht. Referat, gehalten auf der 8. Generalversammlung der Vereinigung traditionell-gesetzestreuer Rabbiner Deutschlands.
30753: WOHLGEMUTH, JOSEF - Moritz Lazarus. Ein Nachruf. Separat-Abdruck aus der "Jüdischen Presse".
30553: WOHLGEMUTH, JOSEF - Zur Würdigung der "Richtlinien."
30460: WOHLGEMUTH, JOSEF - Die Vorträge des P. Erich Wasmann in Berlin von Dr. Josef Wohlgemuth, Dozent am Rabbinerseminar zu Berlin.
34930: WOHLGEMUTH, JOSEF - Das jüdische Religionsgesetz in jüdischer Beleuchtung. Heft 1. (In: Jahres-Bericht des Rabbiner-Seminars zu Berlin für 1910/1911. issenschaftliche Beilagen zum Jahresbericht des Rabbiner-Seminars)
46558: WOJAK, IRMTRUD AND LORE HEPNER (EDS.) - "Geliebte Kinder...." Brief aus dem Amsterdamer Exil in die Neue Welt 1939-1943. (Schriften der Bibliothek für Zeitgeschichte - Neue Folge, herausgeg. von Gerhard Hirschfeld, Band 3).
32477: WOLBE, EUGEN - Ludwig August Frankl, der Dichter und Menschenfreund. Ein Lebensbild für jung und alt.
41377: WOLF, G. - Zur Geschichte der Juden in Worms und des deutschen Städtewesens. Offprint Monatsschrift X,9
31915: WOLF, WILLY - Das Lied der Lieder übersetzt und erläutert.
33456: WOLF, BENNY - Der denkende Jude. III. Die Speisegesetze. Erster Teil (only) (Bibliothek des Jüdischen Volksfreundes)
6620: WOLF-CATZ, HELMA - Windvlagen.
46229: WOLF, FERDINAND - Studien zur Geschichte der Spanischen und Portugiesischen Nationalliteratur.
32617: WOLF, RABBINER DR. B. - Ein Beitrag zur Pentateuch-Exegese. (Separatabdruck aus dem jüdischen Volksfreund).
1365: WOLF, RUTH - Prins Joessoef van Thebe. Leven en werk van Elske Lasker- Schüler.
46355: WOLFF, CHRISTIAN AND KUNIK (ED.) - Briefe von Christian Wolff aus den Jahren 1719-1753. Ein Beitraf zur Geschichte der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften zu St. Petersburg.
3952: WOLFF, M. - De geschiedenis der Joden te Haarlem. 1600-1815 en IDEM 1815-1890. (Complete set van 2 delen).
5586: WOLFF, PROF. L.K. - Vitaminen. Uitgegeven door het Rijks-Instituut voor Pharmaco-Therapeutisch Onderzoek.
6829: WOLFF, HENRIETTE HELENA - Biochemische eigenschappen van de diphterie- en van de pseudo-diphteriebacterie. (Dissertation at the University of Utrecht)
41450: WOLFF, ILSE R. (ED.) - WIENER LIBRARY. Catalogue series no. 2: From Weimar to Hitler. Germany, 1918-1933. Second rev. and enl. edition.
29833: WOLFF, ABR. ALEXANDER - {Atteret Shalom we-Emet}. Die Stimmen der ältesten glaubwürdigsten Rabbinen über die Pijutim, gesammelt, übersetzt und mit Anmerkungen versehen. (Schriften herausgegeben vom Institute zur Förderung der israelitischen Literatur)
36751: WOLFF, LION - Lehrbuch der israelitischen Religion für Proselyten.
31951: WOLFF, LION - Sabbatweihe. 150 Betrachtungen in Gebetform über sämtliche Thoraabschnitte und über besondere Sabbate und Festtage.
30875: WOLFF, A. - {Pirchei Lebanon}. Eine Auswahl exegetischer Vorträge zur religiösen Belehrung und Erbauung.
29832: WOLFF, ABR. ALEXANDER - Der Prophet Habakuk mit einer wörtlichen und einer freien, metrischen Uebersetzung, einem vollständigen philologisch-kritischen und exegetischen Commentare: nebst einer Einleitung über den ersten Fortgang der hebräischen Poesie, über Metrik, Weissagung etc.
34636: WOLFF, PHILLIP - Jerusalem. Nach eigener Anschauung und den neuesten Forschungen geschildert. Mit 66 Abbildungen und einem Grundriss von Jerusalem. 3. nach einer wiederholten Pilgerfahrt ganz umgearbeitete Auflage.
43438: WOLFF, JOSEPH - Researches and Missionary Labours among the Jews, Mohammedans, and other sects, by the rev. Joseph Wolff, during his travels between the years 1831 and 1834, from Malta to Egypt, Constantinople, Armenia, Persia, Khorossanu, Toorkestaun, Bokhara, Balkh, Cabool in Affghanistaun, the Himmalayah Mountains, Cashmeer, Hindoostaun, the coast of Abyssinia, and Yemen. Second edition.
46370: WOLFF, A.A. - Talmudfjender. Et Genmaele mod De Seneste angreb paa Joderne og Jodedommen.
33119: WOLFF, LION - Hochzeits-Agende. Nebst Anhang Trauungs-Agende.
3666: WOLFF, S. DE - Het economisch getij. Bijdrage tot de verklaring van het conjunctuurverschijnsel.
2073: WOLFF, S. DE - Geschiedenis der Joden in Nederland. Laatste bedrijf.
43516: WOLFFSOHN, MICHAEL - Israel, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft.
31687: WOLFSBERG, OSKAR - Misrachi. Eine ideologische Skizze. 2. Auflage (Kleine zionistische Bücherei 7)
33378: WOLFSBERG, OSKAR - Nehemias Anton Nobel 1871-1922. Versuch einer Würdigung. Mit Porträt.
25676: WOLFSBERG, OSKAR - Zur Zeit- und Geistesgeschichte des Judentums.
35025: WOLFSBERG, OSKAR - AVIAD (AND OTHERS) - Die Drei-Gemeinde. Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinden Altona, Hamburg, Wandsbek.
25645: WOLFSKEHL, KARL - Die Stimme spricht. Erweitertes Werk.
24306: WOLFSON, HARRY A. - Hebrew books in Harvard. Repr. from the Harvard Alumni Bulletin (April 29, 1932) on the occasion of the establishment of the Friends of the Harvard Judaica Collection. (1000 copies).
45757: WOLFSON, HARRY AUSTRYN - The philosophy of Spinoza. Unfolding the latent processes of his reasoning. Two volumes in one.
33291: WOLLMANN, PINCHAS - Die hebräische Sprache und das gesetzestreue Judentum. (Uebersetzung aus dem hebräischen Original)
45179: WOOLHOUSE, R.S. - Descartes, Spinoza, Leibniz. The concept of substance in seventeenth-century metaphysics.
43459: WOTTON, W. - Miscellaneous Discourses Relating to the Traditons and Usages of the Scribes and Pharisees In Our Blessed Saviour Jesus Christ's Time. In Two Volumes. (...) (2 vols.)
42872: WOUDE, A.S. VAN DER (ED.) - Crises and Perspectives. Studies in Ancient Near Eastern Polytheism, Biblical Theology, Palestinina Archeology and Intertestamental Literature. Papers ... Cambridge, U.K. 1985. (Oudtestamentische Studien, Volume XXIV).
42865: WOUDE, A.S. VAN DER (ED.) - The Witness of Tradition. Papers read at the joint British-Dutch Old Testament Conference herld at Woudschoten, 1970. (Oudtestamentische Studien, Volume XVII)
42866: WOUDE, A.S. VAN DER (ED.) - Syntax and Meaning, Studies in Hebrew Syntax and Biblicla Exegisis. (Oudtestamentische Studien, Volume XVIII)
42869: WOUDE, A.S. VAN DER (ED.) - Remembering all the way..., A collection of Old Testament Studies. Published on the occasion of the Fortieth Anniverary of the Oudtestamentisch Werkgroepgezelschap in Nederland. (Oudtestamentische Studien, Volume XXI). ISBN 9004063056
23411: WOUDHUIJSEN, D.H. - {Chesed le-Avraham.} Lijkdicht op wijlen den beroemden hebraïcus en dichter Abraham Daniël Delaville door zijnen dankbaren leerling.
46047: WOUTERS, FRANS G.M. - 'Een handbreed kleiner dan de Heer' of Dagboek van Theodorus Adrianus van Wees, Zouaaf in het pauselijke leger in de jaren 1866-1868.
33320: WREDE, FRIEDRICH FÜRST - Die Goldschilds. Die Geschichte einer jüdischen Familie. 4.Auflage
44501: WRIGHT, STEPHEN (COMPIL.) - Ethiopian Incunabula, from the collections in the National Library of Ethiopia and the Haile Selassie I University.
45310: (WRIGHT, DUDLEY) - De Kerk en de Joden. Uit het engels door R.v.d. U. (Series: Het Joodse Vraagstuk, G.G.G. No. 564).
45781: WULF, JAN-HENDRIK - Spinoza in der jüdischen Aufklärung. Baruch Spinoza als diskursive Grenzfigur des Jüdischen und Nichtjüdischen in den Texten der Haskala von Moses Mendelssohn bis Salomon Rubin und in frühen zionistischen Zeugnissen. ISBN 9783050052205
23606: WUNDER, MEIR - {Reshimat ha-Sefarim `al Shevi'it}. (Bibliography on the Sabbatical Year).
46283: WÜNSCHE, AUGUST (ED.) - Zur Sprachphilosophie von Karl Christian Friedrich KRAUSE. Aus dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers herausgegeben.
44328: WURZER, WILLIAM S. - Nietzsche und Spinoza.
45466: WURZNER, M.H. - Bernard Nieuhoff en zijn beoordeling van het Spinozisme. Offprint Tijdschrift voor Filosofie, Jaarg. 24, nummer 1.
46380: WYLACH, O. - Untersucheungen über die Magnetisierungszahlen von Eisen und Mangansalzen. Inaugural-Dissertation. (Thesis).
44825: XAVIER, HIERONYMUS, & DIEU, LODEVICUS DE - Historia Christi Persice, conscripta, simulque multis modis contaminata a P. Hieronymo Xavier, Latine Reddita & Animadversionibus notata a Ludovico de Dieu. [Together with]: DIEU, LODEV. DE, Historia S. Petri Persice (...); [AND]: Rudimenta Linguae Persicae. Accedunt Duo priora capita Geneseos, ex Persica Translatione Iac.Tawusi. (3 vols. in 1).
48660: XENOFON - Symposium. sokrates' verdediging - vertaald door Michiel Op de Coul
23603: YAARI, ABRAHAM - {Shleuhei Erets Yisra'el.} .
23604: YAARI, ABRAHAM - Ta'alumat Sefer: sefer Hemdat Yamim: Mi Hibro u-Mah Haitah Midat Hashpa'ato
23602: YAARI, ABRAHAM - {Reshimat Sifrei Ladino.} Catalogue of Judaeo-Spanish books in the Jewish National and University Library, Jerusalem (Special Supplement to Kirjath Sepher)
24292: YAARI, ABRAHAM - {Daglei ha-Madpisim ha-Ivriyim}. Hebrew printers' marks. From the beginning of Hebrew printing to the end of the 19th cent. Jerusalem 1943 and supplementary notes as published in {Kirjath Sepher}, vol. 31, pp. 501-506.
23635: YAARI, ABRAHAM (ED.) - {Iggerot}. Solomon Schechter's letters to Samuel Poznanski.
47316: YAHYA IBN 'ADI - GRIFFITH (TRANSL.) - Yahya ibn 'Adi. The Reformation of Morals. A parallel Arabic-English edition, translated and introduced by S.H. Griffith.
47139: YALIN-MOR, NATHAN - Lohamei Herut Yisra'el (The Fighters for the Freedom of Israel): People. Ideas. Deeds.
28585: YANNAI - Piyyutei Yannai. [English title:] Liturgical poems of Yannai collected from Geniza-Manuscripts and other sources by Menahem Zulay. (Publications of the Research Institute for Hebrew poetry. Third Series vol. 2)
19783: YELLIN, DAVID - Torat ha-Shirah ha-Sefaradit. English title: Introduction to the Hebrew poetry of the Spanish period.
47084: YERUSHALMI, YOSEF HAYIM - Spinoza und das Überleben des Jüdischen Volkes. Mit einem Anhang: Spanien und das Spanishe in Spinozas Bibliothek.
24289: YERUSHALMI, YOSEF HAYIM - Haggadah and history. A panorama in Facsimile of five centuries of the printed Haggadah
14049: YOGEV, GEDALIA - Diamonds and coral. Anglo-Dutch Jews and eighteenth-century trade.
32873: YORK-STEINER, HEINRICH - Der Talmudbauer. Unterwegs. Erzaehlungen.
25867: YORK-STEINER, HEINRICH - Die Kunst als Jude zu leben. (Minderheit verpflichtet).
48018: YOSEF, RAZ - Beyond Flesh - Queer Masculinities and Nationalism
46841: YOSHIDA, KAZUHIKO - Vernunft und Affektivität. (Schriftenreihe der Spinoza-Gesellschaft Band 12)
37269: YOUNG, JAMES E. (ED.) - Mahnmale des Holocaust. Motive, Rituale und Stätten des Gedenkens. (German edition of the exposition catalogue: The art of memory: Holocaust memorials in history. New York, Jewish Museum 1993)
45592: YOVEL, YIRMIYAHU AND GIDEON SEGAL (EDS.) - Spinoza on Reason and the "Free Man". Ethica 4 (Spinoza by 2000, the Jerusalem Conferences).
42057: YOVEL, YIRMIYAHU (ED.) - Spinoza on knowledge and the human mind. Jerusalem Conferences II. ISBN 9004099816
48467: YOVEL, YIRMIYAHU - The Other Within; The Marranos: Split Identity and Emerging Modernity.
37025: YOVEL, YIRMIYAHU - Spinoza. Das Abenteuer der Immanenz. Transl. from the English by Brigitte Flickinger.
42139: YOVEL, YIRMIYAHU (ED.) - God and nature. Spinoza's metaphysics. Jerusalem Conferences I (Ethica 1). ISBN 9004094849
24315: YUDKIN, LEON J. - Escape into siege. A survey of Israeli literature today.
23600: YUDLOV, ISAAC (ED.) - {Ginzei Yisra'el.} The Israel Mehlman collection in the Jewish National and University Library. An annotated catalogue of the Hebrew books, booklets and pamphlets. With an appendix on the non-Hebrew holdings by G.J. Ormann. With 47 plates.
42016: ZAC, SYLVAIN - Spinoza et l'interprétation de l'Écriture (Bibliothèque de Philosophie Contemporaine).
46452: ZAC, SYLVAIN - La Morale de Spinoza. First edition
5512: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, DR. A.N. - Het romeinse keizersportret: vorm en functie. Openbare les bij de aanvaarding van het ambt van lector in de klassieke archeologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
45938: ZAHN, LEOPOLD - Die Handzeichnungen des Jacques Callot, unte besonderer Berücksichtigung der Petersburger Sammlung. Mit 72 Lichtdrucken und 54 Abbildungen im Text.
20311: ZALMAN, SOLOMON ZALMAN - {Sefer Beit Avot} (Commentary on Pirkei Avot). (Ed. by Samuel Isaac Hershman)
46715: ZALMONA, YIGAL (ED.) - Here and Now. Israeli Art, painting, sculpture, photography, video. Exhibition Catalogue
25044: ZAMENHOF, L.L. - La sentencoj de Salomono. Libro el la Biblio el la originalo tradukis Dr. L.L. Zamenhof.
46041: ZANDVOORT, ALBERT - Politiek en Lyriek in Zuid-Afrika. (Tekst en Tijd 4).
4124: ZANGWILL, J. - Droomers van het ghetto. Eerste, tweede, derde Bundel. Naar het engelsch door B. Canter. 3 vols.
43290: ZANGWILL, ISRAEL, AND ARONSTEIN, PHILIPP (ED.) - Pictures of Jewish Life, From Israel Zangwill, Children of the Ghetto. JÜDISCHE LESEHEFTE, Heft 7. Unter Mitwirkung der Reichsvertretung der deutschen Juden herausg. von Dr. Adolf Leschnitzer.
30989: ZANGWILL, I(SRAEL) - Auserwählte Völker. Das Altjüdische Ideal im Gegensatz zum Germanischen. Mit Geleitwort von F. Perles.
4123: ZANGWILL, J. - Marianne. Naar het Engelsch, (vert. door) Cath. A. Dermout-Visser.
32443: ZANGWILL, ISRAEL - Kinder des Ghetto. Autorisierte Ausgabe. Deutsch von Adele Berger. Zweiter Band
24958: ZANOLINI, ANTONIO - {Otsar Leshon ha-Kodesh.} Lexicon Hebraicum, Contextum. Ad usum ejusdem Seminarii.
44504: ZANUTTO, SILVIO - Bibliografia Etiopica, in continuazione alla ' Bibliografia Etiopica' di G. Fumagalli. Primo Contributo: Bibliografia.
33604: ZAREK, OTTO - Moses Mendelssohn. Ein jüdisches Schicksal in Deutschland.
14450: ZBOROWSKI, MARK, HERZOG, ELIZABETH - Life is with people. The Jewish little-town of Eastern Europe. Foreword by Margaret Mead. 1952. Reprint
24183: ZEDNER, JOSEPH - Catalogue of the Hebrew books in the library of the British Museum. London 1867. Repr.
23928: ZEDNER, JOSEPH - Auswahl historischer Stücke aus hebräischen Schriftstellern vom zweiten Jahrhundert bis auf die Gegenwart. Mit vokalisirtem Texte, deutscher Uebersetzung und Anmerkungen herausgegeben.
5638: ZEEHANDELAAR JBZN., IS. - Over de mogelijkheid van Telepathie (Gedachtenoverdracht). (Uit Zenuw- en Zieleleven. Uitkomsten van psychologisch onderzoek. Serie I, No.3)
3667: ZEEHANDELAAR, DR.I. (ZENUWARTS 1886-1942). - Inleiding tot de ontwikkeling der geestelijke geneesmethoden.
45400: ZEITLIN, HILLEL - Rabbi Nahman mi-Braslav. Hayyav we-Torato.
24040: ZEITLIN, WILLIAM - Bibliotheca hebraica post-Mendelssohniana. Bibliographisches Handbuch der neuhebräischen Litteratur seit Beginn der mendelssohn'schen Epoche bis zum Jahre 1890. Zweite neu bearbeitete und erweiterte auflage. Leipzig 1891-1895. Reprint.
29837: ZEITLIN, WILLIAM - Bibliotheca Hebraica post-Mendelssohniana. Zweite neu bearbeitete und erweiterte Aufl.1. Halfte A-M.
47206: ZEMACH, EDDY M. (ED.) - Iyyun: The Jerusalem Philosophical Quarterly. Volume 50, January, 2001.
25460: ZERNATTO, GUIDO - Die Wahrheit über Österreich.
46224: ZERNIKOW, DR. - Die Theorie der Dampfmaschinen (...)
26282: ZETTEN, FRANS VAN - Russell and Spinoza. Free thoughts on the love of God. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 65).
46609: ZEVI, T. AND GIULIANA BEER (INTROD.) - Scritti in Memoria di Sergio Piperno Beer. La Comunita Ébraica in Italia. (La Rassegna Mensile di Israel, Vol. LI no. 3, 1985.).
43649: ZEVYT, ZIONY (ED.) - Hebrew Studies. A Journal Devoted to Hebrew Language and Literature, Volume XLI, 2000.
33457: ZIEGLER, IGNAZ - Religion und Wissenschaft. (Volksschriften über die jüdische Religion I. Jahrgang, VII. Heft)
31936: ZIEGLER, IGNAZ - Das magische Judentum. Eine Studie zu Oswald Spenglers "Der Untergang des Abendlandes".
35917: ZIEGLER, IGNAZ - Die Propheten Amos und Hosea. (Volksschriften über die jüdische Religion, II.Jahrg./1.Heft)
31891: ZIEGLER, IGNAZ - Die sittliche Welt des Judentums. Erster Teil: Die sittliche Welt der heiligen Schriften. Zweiter Teil: Vom Abschluss des Kanons bis Saadja. 2 vols.
33126: ZIEGLER, IGNAZ - Die Geschichte des Judenthums von dem babylonischen Exile bis auf die Gegenwart. Ein Familienbuch.
45320: ZIGELER, A.G. - Bidt gij voor Israël?
46051: ZIJLSTRA, S. - Nicolaas Meyndertsz. van Blesdijk. Een bijrage tot de geschiednis van het Davidjorisme. (Van Gorcum's Historische Bibliotheek Deel nr. 99).
48665: ZIMMER, ROBERT - De nieuwe schatkamer van de filosofie. Een sleutel tot 18 onsterfelijke werken
46248: ZIMMERMANN, SIMON - Die Bierbrauerei der Neuzeit. Praktisches Handbuch für das Braugewerbe. Erste Auflage.
42899: ZINGUER, ILANA (ED.) - L'Hébreu au temps de la renaissance. Ouvrage collectif recueilli et édité. ISBN 9004095578
29841: ZIRUS, WERNER - Ahasverus. Der ewige Jude (Stoff- und Motivgeschichte der deutschen Literatur 6).
46634: ZISKIND, JONATHAN R. - JOHN SELDEN - John Selden on Jewish Marriage Law. The UXOR HEBRAICA. Translated with a commentary.
46228: ZIUREK, O.A. (ED.) - Technologische Tabellen und Notizen, zum GEbrauche im Fabriken-, Handel-, Gewerbe- und Landwirthschaftlichen Verkehre.
32705: ZLOCISTI, THEODOR - Am Tor des Abends. Lieder vom Heimweg.
32694: ZLOCISTI, THEODOR - Aus einer stillen Welt. Erzählungen aus der modernen jüdischen Literatur. Ins Deutsche übertragen und eingeleitet von Theodor Zlocisti. 2 parts in 1 vol.
32706: ZLOCISTI, THEODOR - Vom Heimweg. Verse eines Juden.
35139: ZOHN, HARRY - Wiener Juden in der deutschen Literatur. Essays.
33965: ZOLLSCHAN, IGNAZ - Revision des jüdischen Nationalismus. First ed.
372: ZOMEREN, DICK VAN - Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Weesp. (Ze waren gewoon ineens weg).
47069: ZONTA, MAURO - Hebrew Scholasticism in the Fifteenth Century a History and Source Book. (Amsterdam studies in Jewish thought; v. 9)
23883: ZSOLNAY, PAUL (1895 BUDAPEST-1961 WIEN) - Jahrbuch Paul Zsolnay Verlag 1928
29842: ZUCKERMANN, BENEDICT - Das jüdische Maass-System und seine Beziehungen zum griechischen und römischen. Mit 4 Vergleichungstabellen.
30568: ZUCKERMANN, B(ENEDICT) - Anleitung und Tabellen. Vergleichung jüdischer und christlicher Zeitangaben. Hrsg. von Dr. M. Brann.
43121: ZUIDEN, D.S. VAN - De Hoogduitsche Joden in 's-Gravenhage van af hunne komst tot op heden.
19082: ZULAY, MENAHEM - Ha-Askolah ha-Paytanit shel R. Sa'adyah Ga'on. [English title:] The liturgical poetry of Sa'adya Gaon and his school.
23796: ZUNZ, LEOPOLD - Sittenlehrer. Mit Anmerkungen von I. Elbogen.
296: ZUYLEN, L.F. VAN - De joodse gemeenschap te Enschede 1930-1945.
3957: ZWARTS, JACOB - Het echtpaar van "Het Joodsche bruidje" van Rembrandt. Offprint: Onze kunst 1929 (Or. wrps. 32 pp. with 5 plates. 4to)
41418: ZWARTS, JAC. - De Hebreeuwsche Typografie van Utrecht. Overdruk uit "Het Grafisch Museum"
8097: ZWARTS, JACOB - De joodsche gemeente van Amersfoort. Gedenkschrift samengesteld ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest van haar synagoge. 1727-1927. Uitgegeven door de Nederlandsche Israëlietische Gemeente te Amersfoort op Zondag 23 Januari 1927.
47787: ZWARTS, JACOB - De zevenarmige kandelaar in de Romeinse diaspora. (Proefschrift univ. Amsterdam).
3913: ZWARTS, JACOB - De zevenarmige kandelaar in de Romeinse diaspora. (Proefschrift univ. Amsterdam).
3956: ZWARTS, JACOB - Hoofdstukken uit de geschiedenis der Joden in Nederland. Met inleiding van Prof.Dr. H. Brugmans.
3857: ZWARTS, JAC. - De Synagogen te Utrecht. [IN:] Orde voor de inwijding van de verbouwde synagoge en van de nieuwe school-en administratiegebouwen der Nederlandsch Israëlietische Gemeente te Utrecht, 19 December 1926.
13470: ZWARTS, JACOB - The significance of Rembrandt's the Jewish Bride. Printed by G.J. van Amerongen.
8047: ZWEERMAN, TH.H. - Spinoza en de hedendaagse kritiek op het humanisme als ideologie. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 34.)
42085: ZWEERMAN, THEO - Spinoza's inleiding tot de filosofie. Ethiek als verhuiskunde. M.m.v. Paul Juffermans (red.). Met een `ten geleide' van Herman de Dijn. ISBN 9789085061489
42021: ZWEERMAN, THEO - L'introduction à la philosophie selon Spinoza. Une analyse structurelle de l'introduction du Traité de la réforme de l'entendement, suivie d'un commentaire de ce texte.
44625: ZWEIFEL, ELIEZER ZVI - Shalom al Yisrael.
6599: ZWEIG, STEFAN - Brazilië. Het land der toekomst. Nederlands van Johan Winkler.
32201: ZWEIG, ARNOLD - Abigaïl und Nabal. Tragödie in 3 Akten. Dritte umgearbeitete Auflage.
33941: ZWEIG, ARNOLD - Caliban oder Politik und Leidenschaft. Versuch über die menschlichen Gruppenleidenschaften dargetan am Antisemitismus.
35712: ZWEIG, ARNOLD - Baruch Spinoza. Porträt eines freien Geistes 1632-1677.
34664: ZWEIG, ARNOLD - Bennarône, Eine Geschichte.
34663: ZWEIG, ARNOLD - Drei Erzählungen.
34669: ZWEIG, ARNOLD - Aufzeichnungen über eine Familie Klopfer. Das Kind. Zwei Erzählungen. (Kleine Bibliothek Langen, Band 110).
34670: ZWEIG, ARNOLD - Die Novellen um Claudia.
33325: ZWEIG, STEFAN - Angst. Novelle. Mit einem Nachwort von Erwin H. Rainalter.
34077: ZWEIG, STEFAN - Ausgewählte Gedichte, Musik der Jugend 1901-1906. (Insel-Bücherei Nr.422)
34076: ZWEIG, STEFAN - Brennendes Geheimnis. Erzählung. (Insel-Bücherei Nr. 122)
6860: ZWEIG, ARNOLD - De levende gedachten van Spinoza belicht door Arnold Zweig. Vert. door Drs. F. de Vries.
29924: ZWICK, M.I. - Berthold Auerbachs sozialpolitischen und ethischen Sozialismus. Nach seinen Schriften dargestellt.
43345: ZWICKEL, WOLFGANG (ED.) - Biblische Welten. Festschrift für Martin Metzger zu seinem 65. Geburtstag (Orbis Biblicus et Orientalis 123). ISBN 3525537573
47616: ZWIEP, IRENE E. - Mother of Reason and Revelation. A short history of medieval Jewish linguistic thought (Amsterdam Studies in Jewish Thought 5)
45644: ZYGIELBAUM, FAJWEL - Di Uhamas: Roman Fun Dorem-Afrike

3/9