Antiquariaat Smit & Bos
Haenepolle 48, 8391 KW Noordwolde fr, The Netherlands. Tel.: +31 (0)561 433328 | Mob.: +31 (0)6 52181126            Email: antiquariaatsmit@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
36957: UNITED STATES MINT. - Illustrated history of the United States Mint. Sketches of the branch mints and assay offices. Description of American coinage.A glossary of mint terms.
37184: URIBE,C.A. - Brown Gold. The amazing story of coffee.
39095: USPENSKY) VASLEF,N.P. - Gleb Uspensky.
44237: UTRECHT - HAZEWINKEL, MR. H. C./BRINKHUIS,G./ GRAAFHUIS,A. - Inventaris van het archief van het Gereformeerd Burgerweeshuis (sedert 1954 Evert Zoudenbalch Huis).
38272: UTRECHT ) KUNST,A.J.M. - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814).
38510: UTRECHT) VEEN,T.VAN. - Utrecht tussen Oost en West. Studies over het dialect van de provincie Utrecht.
41587: VAART SMIT, H.W.VAN DER - Wetenschappelijke Kritiek I. Op het geschiedwerk van Prof. Dr. L. de Jong: Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog.
44332: VAART,J.H.P.VAN DER / TALSMA,S. - Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslân 1640-1832. Diel 12 : Wymbritseradiel-sud en Drylts. De kadastrale gemeente Heeg, Oppenhuizen, Woudsend en IJlst + Mol,J.A. en Noomen,P.N. Prekadastrale atlas fan Fryslân 1700/1640
44331: VAART,J.H.P.VAN DER / TALSMA,S. - Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslân 1640-1832. Diel 10 : Wunseradiel sud. + Mol,J.A. en Noomen,P.N. Prekadastrale atlas fan Fryslân 1700/1640
44330: VAART,J.H.P.VAN DER / TALSMA,S. - Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslân 1640-1832. Diel 9 :Wunseradiel noard en Boalsert. De kadastrale gemeenten Arum, Burgwerd,Witmarsum en Bolsward.. + Mol,J.A. en Noomen,P.N. Prekadastrale atlas fan Fryslân 1700/1640
44329: VAART,J.H.P.VAN DER / TALSMA,S. - Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslân 1640-1832. Diel 8 : Hinnaarderadiel. De kadastrale gemeenten Oosterend en Wommels. + Mol,J.A. en Noomen,P.N. Prekadastrale atlas fan Fryslân 1700/1640
43902: VAARWERK,B.H.M.TE (EA.) - Acht eeuwen heerlijk Eibergen.
42853: VALERIUS,ADRIANUS - Neder-Landtsche Gedenck-Clanck. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, 't sedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Iare 1625
38397: VALKEMA BLOUW,J.P. - Drie jongens op avontuur.
42529: VALKENBURG, RIK - Laat zich 't orgel overal... Het koninklijk instrument en zijn bespelers.
43742: VAN DEEL,T. - Nu het nog licht is. Gedichten.
43734: VAN LOOY,JACOBUS - 'Wie dronk toen water !' Bloemlezing uit de briefwisseling met August Allebé gedurende zijn Prix de Rome-reis 1885-1887. (verzorgd door F.P. Huygens)
40462: VANDERVORST,J. - Israel et l'Ancien Orient.
44014: VANSALEN,VIKTOR - Kampioenen klappen uit de biecht.
44013: VANSALEN,VICTOR - Zo kweken en spelen kampioenen. Reisduiven en mendelwetten- chromosomen en genen - origine en stamopbouw - kweek- en spelmethodes van internationaal gerenommeerde meesters.
38507: VANTHOOR,W.F.V. - Een oog op Holtrop. Grondlegger van de Nederlandse monetaire analyse.
37095: VARDY,S.B. / VARDY,A.H. (EDS.). - Triumph in Adversity: Studies in Hungarian Civilization in Honor of Professor Ferenc Somogyi on the Occasion of His Eightieth Birthday.
39742: VEELENTURF,KEES - Dia Bratha. Eschatological theophanies and Irish high crosses.
44420: VEEMAN,JELLE - Zeven leeuwarder vertellingen.
44057: VEEMAN,JELLE - Meester Wau. Verhalen. Deel 1 + 2.
45071: VEEN,A.J.VAN DER - Handboek over de feesstoffen en andere gelegenheids-leerredenen ten dienste van jonge predikanten.
37577: VEEN,W. - Collaboratie en onderwerping. Het Duitse protestantisme in1933.
39981: VEEN,JOH. VAN - Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust.
44762: VEEN,H.G.VAN DER - Nije mearstimmige, greatliks oirsprunklike sangen.
37099: VEEN,H.TH.VAN. - Letteratura artistica e arte di corte nella Firenzi granducale. Studi vari.
43470: VEENENDAAL-BARTH,J.W. (BEWERKT) - Particuliere Notulen van de Vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot. Deel II september 1623 - mei 1625. (RGP grote serie 200)
44682: VEGELIN VAN CLAERBERGEN,P.B.J. - Het voorkomen van een te hoog stijgen van het winter-boezemwater door middel van een hulp-stoomgemaal, de Provinciale Staten van Friesland ter oeverweging aangeboden.
40014: VEGILIN VAN CLAERBERGEN,HESSEL - Mêmoires. Texte etabli et annote par Jacob van Sluis
41701: VELDE,C.P. - Geschiedenis van De Landbouw. Van boerderij tot café restaurant.
37656: VELDEN,DORA VAN (ED. EN AANTEKENINGEN) - Journaal van W.H.J. Baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835.
44201: VELEMA,W. / DREIJKLUFFT,J. - Sporen en stippellijntjes. De Avero Centraal Beheer Groep in perspectief.
42068: VELLENGA, S.Y.A. - Katholiek Zuid Limburg en het fascisme Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jaren dertig. ( Maaslandse Monografieen )
38685: VENEMA,ADRIAAN. - Vanuit het duister. Schetsen van honderd jaar epilepsie bestrijding.
37455: VENING MEINESZ,F.A. - Het ontstaan van plooiingsgebergten,middelgebergten en grootslenken;het ontstaan van continenten en oceanen.(nieuwe verhandelingen van het Bataafsch genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte)
41221: VENLO ) UYTTENBROECK,HENRI H.H - De straten te Venlo.
38258: VENTE,M.A. - Vijf eeuwen Zwolse orgels. 1441-1971. Een terugblik n.a.v. het 250jarig bestaan van het Schnitgerorgel in de St.Michaels-of Grote Kerk te Zwolle 1721-1971.
45116: VENTE,MAARTEN A. - Utrechtse orgelhistorische verkenningen. Bijdragen tot de geschiedenis der orgelcultuur in de Lage Landen tot omstreeks 1630.
42945: VENTZKE / RAUMBERGER / HILKENBACH - Die Saxophone. Beitrage zu ihrer Bau-Charakteristik, Funktion und Geschichte. ( Fachbuchereihe das Musikinstrument - Band 35 )
39738: VERACHTERT,FRANS (EA) - Voorsale Des Hemels Ofte Het Begijnhof in De XVII Provincien.
42979: VERBEEK,M.C. - Feike Asma. Organist.
39970: VERBERNE,L.G.J. (RED.) - Geschiedenis der Nederlanden.
38740: VERDENIUS,A.A. - Studies over zeventiende eeuws. Verspreide opstellen en aantekeningen
37667: VERDI) CONATI,M.(ED. INTRO. AND ANNOTATED) - Encounters with Verdi.
58032: VERDI - HOLL,KARL - Verdi.
37926: VERDI ) BAERWALD,VIKTOR - Giuseppe Verdi. Sein Leben. Sein Werk. Eine Biographie.
37133: VERDI) PARKER,R. - Leonora's last act. Essays in Verdian discourse.
58037: VERDI - VERHOEVEN-KOOIJ,A.J. - De gezelschapsdans in de opera´s van Giuseppe Verdi.
42222: VERDONK / VERDONCK - Jubileumuitgave. 20 Jaar stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k.
42846: VERDOORN,J.A. - Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw.
41468: VERENIGING GELRE - Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre. Jaargangen LI-1951, LII-1952, LIII.LIV.LV 1955-56. LVI-1957, LVIII, LIX, LX-1961, LXI-162-64, LXII-1965-67,LXIII,1968-69, LXIV-1970,LXV, LXVI, LXVII-1973
40201: VERHAAR,C.H.A. / L.G. JANSMA (ED.) - On the Mysteries of Unemployment: Causes, Consequences and Policies.
40264: VERHAAR,C.H.A. E.A. (ED.) - On the Challenges of Unemployment in a Regional Europe.
37081: VERHEUS,SIMON L. - Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.Bijdragen over de collecties en verwante verzamelingen alsmede Doopsgezinde Adversaria verschenen bij het afscheid van Dr. Simon L. Verheus als conservator van de kerkelijke collecties.
43929: VERMASEREN,B.A. - De katholieke Nederlandsche geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den opstand.
42305: VERMEEREN,P.J.H. - Rondom de meester van Catharina van Cleef. Tentoonstelling van handschriften.
42753: VERMEIR ) STAPPAERTS,DIRK / TURKRY, RENE. - A.Vermeir.
41172: VERMEULEN,E.E.G - Huizinga over de wetenschap der geschiedenis.
58040: VERMEULEN - BRAAS,TON - De Symfonieën en de kamermuziek van Matthijs Vermeulen. 2 Delen, Poëtica en compositie. Notenvoorbeelden en bijlagen
45128: VERMEULEN,ERNST - Vanuit Webern.
39135: VERMEULEN,MATTHIJS - Het enige hart. Dagboek 1 september 1944 - 1 september 1945.
44840: VERNE,JULES - Les voyages du capitaine Cook. ( presentation de Michele Certeau )
37391: VERONA,SERGIU - Military occupation and diplomacy. Soviet troops in Romania,1944-1958.
44638: VERRIER,F. - Voyages en Afrique Noire d'Alvise ca'da Mosto 1455-1456. Relations traduites de l'italien et presentes par Frederique Verrier.
40312: VERRIPS,MAAIKE - Potatoes must peel. The acquisition of the Dutch passive.
36682: VERSTEEG,N. - Onderzoekingen over de reuk.
41253: VERSTEGEN,H.H - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst
39441: VERSTEGEN,PETER. - De muze met de Januskop. Dertig jaar Martinus Nijhoff Prijs. Een collage door Peter Verstegen.
44409: VERSTER,A.J.G. - Tin door de eeuwen.
41014: VERWEY-JONKER,H - Lage inkomens. Een statistisch onderzoek naar de verdeling der inkomens beneden de belastinggrens in de gemeente Eindhoven
44531: VERWIJS, EELCO - De Abdij van Corvei en de kerk van Leeuwarden.
37434: VESTDIJK,S. - Puriteinen en piraten.
37418: VESTDIJK,SIMON - De dubbele weegschaal. Methoden en toepassingen ener praktische muziekesthethiek.
36652: VESTDIJK,S. - De Poolsche ruiter. Essays.
43757: VESTDIJK,SIMON. - De dubbele weegschaal. Methode en toepassingen ener praktische muziekesthetiek.
58075: VESTDIJK,S. - Hoe schrijft men over muziek? Opstellen over muziek.
967: VESTDIJK,SIMON - Het eerste en het laatste. Grondslagen ener praktische muziekesthetiek.
40397: VETH,CORNELIS - Kunst voor allen. Twintig afbeeldingen in kleuren van beroemde schilderijen uit alle tijden, met aanteekeningen van de meester en zijn werk
41619: VEYNE PAUL - Comment on écrit l'histoire. Essai d'épistémologie.
45104: VIEIRA,ALBERTO - AS Ilhas Atlanticas / The Atlantic Islands.
41057: VIET,JEAN - Les Méthodes Structuralistes dans les Sciences Sociales
44386: VIJLBRIEF,IZAAK - Van anti-aristocratie tot democratie. Een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht.
37121: VILKOVA,V. - The struggle for power. Russia in 1923.
43722: VILLIERS,A - De Zonen van Sindbad. Het verslag van zeiltochten met Arabieren in hun Dhows in de Rode Zee langs de kusten van Arabie en naar Zanzibar en Tanganyikia, parelvissers in de Perzische golf en het leven der scheepvaarders en kooplieden in Koeweit
42887: VINCENT, ERIK, HAVERKATE,JAN / NUS,JAN VAN - Zestig jaar Krekel 1928-1988.
38985: VINK,G.J. / SCHELTEMA,A.M.P.A. - Overzicht van de productiviteit der sawahs voor padi in de residentie Semarang.(overdruk uit 'Landbouw')
43546: VIOOLBOUW - Vioolbouw in Nederland.
40226: VISKIL,E - Definiëren. Een bijdrage tot de theorievorming over het opstellen van definities
40747: VISSCHER,L.G - Kort begrip der algemeene geschiedenis van het vaderland, van den vroegsten tijd tot op onze dagen
42250: VISSER,J. - Album collegii studiosorum ex gymnasio Leovardiensi (1628-1668)
44504: VISSER,J. - Album Collegii Studiosorum ex Gymnasio Leovardiensi (1626-1668).
43490: VISSER,FRIGGO - Werkplaats tot herstel van antiek textiel.
43984: VISTA,TULA DE - In het land der boschnegers en magiërs. Mijn reis door Portugeesch Congo.
42026: VITAL, DAVID - The origins of Zionism.
41425: VITERBIENSIS,AEGIDII - MEIJER,ALBERICUS (ED.) - Aegidii Viterbiensis O.S.A. Registrum Generalatus 1514-1518.( Fontes Historiae Ordinis Sancti Augustini, Prima Series. Registra Priorum Generalium !* )
57990: VIVALDI - Informazioni e Studi Vivaldiani. Bollettino dell'Istituto Italiano Antonio Vivaldi. Venezia Fondazione Giorgio Cini..
45123: VIVALDI, ANTONIO - Studi Vivaldiani is an anual periodical; 1 - 2001, 2 - 2002, 3 - 2003, 4 - 2004, 5 - 2005,6 - 2006, 7 - 2007,
38515: VIVALDI) KENDALL,ALAN - Vivaldi. Venetie en zijn muziek.
37489: VLAAMSE PRIMITIEVEN - Anonieme Vlaamse Primitieven. Zuidnederlandse meesters met noodnamen van de 15de en het begin van de 16de eeuw. Catalogus met wetenschappelijke bijlage.
39184: VLAARDINGEN ) KEIZER,C. - Geschiedenis van het stadhuis van Vlaardingen.
44353: VLAS,C. - Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980.
39798: VLASKAMP,J - De besmettelijke veeziekten, hare oorzaken, wijze van ontstaan, vóórkomen, de schade die zij aan den landbouw em aam den exporthandel veroorzaken en de wijze waarop zij worden voorkomen en bestreden
40452: VLEESENBEEK,H.H. - De eerste grote industriële fusie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog : het onstaan van Nijverdal-ten Cate : een bedrijfshistorische analyse.
38734: VLETTER,A.DE - De Revue. Lyceumfeesten 1912.
37591: VLEUTEN - GRAAFF,L.P.W. DE - Inventarissen van de archieven van de Rooms-Katholieke parochies Vleuten 1667-1980, De Meern 1798-1980.(Inventaris 77)
43896: VLIERDEN,MARIEKE VAN - Utrecht een hemel op aarde. ( Clavis kunsthistorische monografieën )
43881: VLIET,P.VAN DER - Wolff en Deken's Brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de reformatorische Verlichting.
44070: VLIET,KAJ VAN - In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227.
43693: VLOTEN, FRANCISCA VAN. - Veelzeggend. Johannes van Vloten aan het woord.
45157: VLUGT,W.VAN DER - De wetenschap der gerechtigheid. Redevoering, bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt.
43300: VOGEL, J. - De opkomst van het Indocentrische geschiedbeeld. Leven en werken van B.J.O. Schrieke en J.C. van Leur.
37605: VOGELZANG,J. / VOGELENZANG,J.G. - Vogelzangs uit Noordenveld en Westerkwartier. Jan Geerts Vogelzang en zijn nageslacht.
38454: VOGT GOKNI,ULYA - Turkse bouwkunst. (Bouwkunst der eeuwen)
38927: VOLBACH,FRITZ - De instrumenten van het orkest. Vrij bewerkt uit het Duitsch door Wouter Hutschenruyter.
43290: VOLLERS, KAREL - Twist & Build. Creating non-orthogonal architecture.
37440: VOLLMER,M. (RED.) - Architekturwettbewerb Staatsbibliothek zu Berlin. Ein neuer Lesesaal fur das Haus Unter den Linden.
43838: VOLMULLER,H.W.J. (ED.) - Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België.
40994: VOLMULLER,H.W.J - Nijhoffs Geschiedenislexicon. Nederland en België
37431: VONDEL ) LEENDERT,P. - Het leven van Vondel. (Nederlandsche Historische Bibliotheek)
44816: VONDEL - BAUMGARTNER, A. - Joost van den Vondel. Zijn leven en zijne werken.
39943: VOORBEIJTEL CANNENBURG,W. (ED.) - De reis om de wereld van de Nassausche Vloot 1623-1626. ( Werken uitgegeven door De Linschoten-Vereeniging LXV )
39185: VOORSCHOTEN ) ARTS,A - Uit de geschiedenis van de Laurentiusparochie te Voorschoten.
41085: VOORTMAN,AREND J. - Strijd en overleg. Arbeidsverhoudingen en sociaal beleid in de agrarische sectoren 1945-1995
42479: VOS,ERIK - Verdi aan de Wolga. Russisch dagboek. Verslag van het ontstaan van de voorstelling van Verdi's opera Falstaff die hij in de winter van 2000 voor de Staatsopera van Tatarstan regiseerde.
43276: VOSKUIL-GROENEWEGEN,S.M. - V.O.C.-zilver. Zilver uit de periode van de Verenigde Oostindische Compagnie, 17de en 18de eeuw. ( collectie Haags Gemeentemuseum)
38841: VOSMAER). MAAS,NOP - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire. (tentoonstellingscatalogus)
37288: VOSSEN,A.F. - Two Bokes on the Histories of England. Compiled by Edmunde Campion. (Edited from manuscript MS Jones 6, Bodleian Library, Oxford)
40050: VOSSEN,P. - Grammatical and Conceptual Individuation in the Lexicon
45192: VRANKEN,J.B.M. - Mr. C.Asser's. Handleiding tot de beoefening van het Nedelands burgerlijk recht. Algemeen deel. Een vervolg.
2543: VRANKEN,JAAP. - Het contrapunt. Hedendaagsche muziek en polyphone vormen(motet,koraalspel,fuga etc.)
37529: VRANKRIJKER,A.C.J. - Nieuwste geschiedenis van Gooiland 1925-1975.
39158: VRANKRIJKER,A.C.J. DE - Een groeiende gedachte.De ontwikkeling der meningen over de sociale kwestie in de 19e eeuw in Nederland.
40337: VRANKRIJKER,A.C.J. DE - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenooten.
40588: VREDE VAN MUNSTER - Van Oorlog en Vree. Gedenkboek voor den Vrede van Munster 1648-1948.
38085: VREEDE-DE STUERS,C. - L'emancipation de la femme indonesienne.(ecole practique des hautes etudes,Sorbonne)
44366: VREEZE, N. DE (RED.) - 6,5 Miljoen woningen. 100 Jaar woningwet en wooncultuur in Nederland
41774: VRIEND,J.J. - Links bouwen, rechts bouwen. Aantekeningen over architectuur en politiek.
42338: VRIEND,J.J. - De praktijk van het bouwen. Wonen in de lage landen.
44358: VRIEND,J.J. - De architectuur van deze eeuw. (schoonheid van ons land)
37912: VRIEND,J.J. - Bouwen en wonen.
38801: VRIES,JOH.DE - Ontsloten poorten. Vijftig jaren Volksuniversiteit in Nederland 1913-1963.
36684: VRIES,A.D.W.DE / TRICHT,F.J.G. - Geschiedenis der wet op de ouderlijke macht en de voogdij (6 februari 1901, staatsblad no 62). Vezameling van regeeringsontwerpen,gewisselde stukken,gevoerde beraadslagingen enz.
39359: VRIES,PH.DE. - Tussenspel der redelijkheid Schets van de cultuurgeschiedenis der 18de eeuw
38002: VRIES,JOH. (RED.) - Wereldwijd Bankieren. Abn Amro 1824-1999
42491: VRIES,P.H.H. - Vertellers op drift. Een verhandeling over de nieuwe verhalende geschiedenis. (Cahiers Sociale Geschiedenis 8)
43192: VRIES, HUBERT DE - Wapens van de Nederlanden. De historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, België, hun provincies en Luxemburg.
44813: VRIES,OEBELE - Correcties op P. Sipma, Oudfriesche oorkonden I-III. Aangevuld met een overzicht van schrijversbanden.
2763: VRIES,HILLE DE. - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895)
44335: VRIES,ABE DE - Wijnaldum. Fibula, dwarsbongel, keatsebal.
37279: VRIES,R.W.P.DE. - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin der twintigste eeuw.
43364: VRIES, LYCKLE DE - Wybrand de Geest. De Friesche adelaar, portretschilder in Leeuwarden 1592- ca.1661, met een catalogus van zijn werk in het Fries Museum. ( Fries Museum Reeks, deel 1 )
44513: VRIES, O. - Oudfriesche Oorkonden. Deel 4. ( Oudfriese Taal- en Rechtsbronnen Veertiende Deel).
44040: VRIES,BERT DE - Oerlangd. Wieringen, landschap en kunst.
44726: VRIES,OEBELE - Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal. De verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot 1580).
44476: VRIES,O. / OOSTERHOUT,M.G. - De Leeuwarder stedstiole. 1502-1504.
38111: VRIES,JAN / UITERT,EVERT VAN / BODT,SASKIA DE (EDS.) - Pieter Haverkorn van Rijsewijk 1839-1919. Dominee, journalist en museum directeur.
44683: VRIES,OEBELE - Het Heilige Roomse Rijk en de Friese vrijheid.
37614: VRIES,JOH.DE. - De cooperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. Van exponent yot component.
38141: VRIJBERGHE DE CONINGH,EMMY VAN(INL.) - Vijf Lutherse huizen en hun bouwkundige aspecten. Luthers verpleeghuis,Maarten Lutherhuis,Egbert Duin,Van Brants Rushofje, Anna Maria Stichting.
42710: VRIJLANDT,W.S. - Scholen werden hogescholen. De schaalvergroting in het hoger beroepsonderwijs in de jaren tachtig van de vorige eeuw.
37962: VROLIJK / VAN DER GOUW / VAN VELZEN / CLERQ / TERLUIN - Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland. Enige opstellen over de geschiedenis.
44427: VROOM,U.E.E. - Vracht- en vissersschepen van Eeltjesbaas en Aukebaas.
41746: VUKOVIC,VLADIMIR - Das Buch vom Opfer. Technik, Kunst und Wagnis im Opferschach.
36966: VUUREN,L.VAN. - Rapport betreffende een algemeen onderzoek naar de sociaal-economische structuur van het district der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Salland.
37674: WÖRRISHÖFFER,S. - Californië. Tochten en lotgevallen van landverhuizers in het Goudland.
37460: WAAL,H.VAN DE. - Opstellen voor H.van de Waal, aangeboden door leerlingen en medewerkers,3 maart 1970.(Leidse Kunsthistorische Reeks)
39884: WAAL,GERARD DE - Dissertatio juridica inauguralis
44573: WAALWIJK - GRAAFF,A.L.DE - Inventaris van de het Oud-Rechterlijke Archief van Waalwijk 1531-1811. ( inventarisreeks 7, Rijksarchief in Noord-Brabant)
37503: WACKENHEIM,CHARLES - La faillite de la religion d'apres Karl Marx.
32266: WAESBERGHE,J.F.A.M. VAN - De Akense regels voor canonici en canonicae uit 816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
44087: WAGENAAR,J. - Verzameling van historische en politieke tractaaten, voorheen door den historieschrijver Jan Wagenaar uitgegeven.
40662: WAGENFÜHR,HORST - Handelsfürsten der Renaissance.
38474: WAGNER) KAPP,JULIUS. - Richard Wagner. Eine Biographie.
36910: WAGNER,C.W. - Sur les ostracodes du quartenaire recent de Pays-Bas et leur utilisation dans l'etude geologique des depots holocenes.
44627: WAGNER,JOHN A. - Encyclopedia of the Wars of the Roses.
3483: WAGNER) SUER,H. / MEURS,J. - Geheel in de geest van Wagner. De Wagnervereniging in Nederland 1883-1959.
38933: WAGNER) VIOTTA,H. - Richard Wagner. Zijn leven en zijne werken.
43989: WAGNER ) OSBORNE,CHARLES - The world theatre of Wagner. A celebration of 150 years Wagner Productions. Preface by Sir Colin Davis.
43976: WAGNER ) MILLINGTON,BARRY / SPENCER,STEWART(EDITED) - Wagner in Performance.
43084: WAGT,W.DE - Architectuur op Leiduin 1853-1995. Functionaliteit en verbeelding. De gebouwen van Gemeentewaterleidingen nabij de Amsterdamse waterleidingduinen.
40768: WAL,S.L. VAN DER - Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge met brieven uit zijn nalatenschap
40897: WAL,S.L. VAN DER (ED.) - Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië
36893: WAL,S.L. VAN DER (ED.) - De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands- Indie. Een bronnenpublikatie.(uitgave bronnenpublicatie geschiedenis Nederlandsch Indie 1900-1942)
39115: WALDER,ERNST - Die Emser Depesche. (Quellen zur neuere Geschichte)
45084: WALINGA,HIELE - Oer alles! -Skiednis en ûntjouwing fan it Frysk damjen.
43492: WALKER,STUART H. - Wedstrijdzeilen in Midzwaardboten. Grondbeginselen, strategie, tactiek, techniek en psychologie.
36873: WALLACH,G.P. / BUTLER,K.G. - Language learning disabilities in school age children.
38329: MEEGEREN----WALLAGH,B. - De echte van Meegeren.
37040: WALLER ZEPER,C.M. - De oudste interesttafels in Italie, Frankrijk en Nederland, met een herdruk van Stevins 'Tafelen van interest'.
42834: WALLIS DE VRIES,GIJS / BORGONJEN,RENEE - Kattenbroek. Groeistad Amersfoort en Ashok Bhalotra
44925: WALLY HERBERT - The noose of Laurels. The discovery of the North Pole.
43756: WALSCHAP,GERARD. - Genezing door aspirine.
37164: WALSH,T.J. - Second empire opera. The théatre lyrique Paris 1851-1870
41510: WALSTRA,G.J.J. - Les cinq epitres rimees dans l'appendice des Formules de Sens (Cod.Par.Lat.4627, fol 27-29. La querelle des eveques Frodebert et Importum ( an 665/66).
37144: WALTHAUS,RINA. - La nieve Que arde o abrasa. Dido & Lucretia in het Spaase drama van de16de en 17de eeuw.
39502: WALVOORD GIRARD,LINDA - At Daddy's on Saturdays
42027: WAPNEWSKI,P. - Deutsche Literatur des Mittelalters. Ein Abriß von den Anfangen bis zum Ende der Blütezeit.
37710: WARDROPER,JOHN (ED.) - Lovers, rakes and rogues: Amatory, merry and bawdy verses from 1580 to 1830.
43530: WARHOL / ERIC SHANES - Warhol. The masterworks
44194: WARTENA,R. - De stadsrekeningen van Zutphen 1364-1445/46.
42436: WASSENAAR ) HOEK,D. - Backershagen. Met actuele bijdragen van Ed Janson, Robert van Lit. Samengesteld door Johan Poort.
38961: WASSENAAR ) JANSON,E.M.CH.M. - Uit de geschiedenis van Wassenaar.
44434: WASSERSTEIN,BERNARD - Britain and the Jews of Europe 1939-1945.
42235: WATERBOLK, E.H. / BERGSMA, W. - Der Reisebericht des Ubbo Emmius.
45061: WATERBOLK,E.H / FLEURKENS,ANNEKE,C.G. - Omtrekkende bewegingen. Opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn tachtigste verjaardag.
41288: WATERBOLK,E.H - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen
44475: WATERBOLK,E.H. / BOS,TH.S.H. - Vigliana. Bronnen, brieven en rekeningen.
44869: WATSON,FOSTER - The English Grammar Schools to 1660 . Their curriculum and practice.
43349: WATT,JAMES C.Y. - The Sumptuous Basket. Chinese Lacquer with Basketry Panels.
38273: WATTERSON,JOSEPH - Architecture. Five thousand years of building.
37869: WAUTERS,C.A / BLEIJ,W. - Waar Woord & Toon elkander wijden. 30 meesterwerken der geloofsmuziek
39550: WAYNE,KYRA PETROVSKAYA - Shurik. A story of the Siege of Leningrad
38417: WEAVER,JOHN D. - Los Angeles. The enormous village 1781- 1981.
44032: WEBB, MICHAEL - Architecture in Britain today.
44410: WEBER,M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Studienausgabe. Grundriss der verstehenden Soziologie.
40789: WEBER,ALFRED - Prinzipien der Geschichts- und Kultursoziologie
40370: WEBER,KARL - Die Schweiz im Nervenkrieg. Aufgabe und Haltung der Schweizer Presse in der Krisen- und Kriegszeit 1933-1945
43678: WEBER,MAX / GIDDENS,A. (INTRODUCTION) - The protestant ethic and the spirit of capital.
39521: WEBER,R.E.J. - Nederlandsche postuniformen.
40391: WEBSTER,T.B.L - Von Mykene bis Homer. Anfänge griechischer Literatur und Kunst im Lichte von Linear B
40928: WEDEKIND,W.G.PH.E - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civiele zaken voor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
44558: WEERT - WIN,JTH.DE - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Weert tot 1795 en van gedeponeerde Oud-Archieven.
44557: WEERT - HENKENS,J. - Inventaris van het Nieuw-Archief der Gemeente Weert 1795-1920 en van de gedeponeerde Archieven 1800-1950.
44011: WEGENER SLEESWIJK,RIENK / LOK,EELKE / BLOM,GOSSE - SKS Skutsjesilen. Schippers, kommissies, skutsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skutsjesilen.
38603: WEHL,NANNIE VAN - De buren.
40260: WEHLER,HANS-ULRICH (ED.) - Geschichte und Soziologie. (Neue Wissenschaftliche Bibliothek - Geschichte, 53)
39874: WEIGAND,WILHELM - Der Hof Ludwigs XIV. Nach den Denkwürdigkeiten des Herzogs von Saint-Simon.
45247: WEIJER,HANS (EINREDAKSJE) - Friezen yn e frjemdte. In skiednis fan Friezen om utens.
44179: WEIJLING,J.F.A.N. - Bijdrage tot de geschiedenis va de wijbisschoppen van Utrecht tot 1580.
42898: WEIJNEN, A. - Zeventiende-eeuwse taal.
43623: WEIJNEN,A. - De dialecten van Noord-Brabant.
42002: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
57967: WEINGARTNER,FELIX - Ueber das Dirigiren.
44852: WEIR,ALISON - The Princes in the Tower.
42555: WEIS,RENE - The Yellow Cross. The story of the last Cathars 1290-1329.
37379: WEISBACH,W. - Ausdruckgestaltung in mittelalterlicher Kunst.
45098: WEISS,SABINE - Aufbruch nach Europa. Funf Jahrhunderte Wien - Brussel.
43916: WEISS,GUSTAV - Het porseleinboek. De geschiedenis van stijlen en technieken met een uitvoerig merkenrigister.
37252: WEISSER,MICHAEL. - Sohnlein Rheingold. Kunstlerische Werbung fur den Sekt 1879-1929.
44716: WEISWEILER, HERMANN - Das Geheimnis Karls des Grossen. Astronomie in Stein: Der Aachener Dom.
43655: WEITENBERG,J.J.S.(EA.) - Armenië. Middeleeuwse miniaturen uit het christelijke Oosten. Tentoonstellings catalogus Museum Catharijneconvent.
43291: WEKKING,JOOP - Untersuchungen zur Rezeption der nationalsozialistischen Weltanschauung in den konfessionellen Periodika der Niederlände 1933 - 1940. Ein Beitrag zur komparatistischen Imagologie. (Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur 85 )
37776: WELCKER,J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914.
43465: WELLEK,R / WARREN,A. - Theorie der literatuur.
38017: WELLEN / KERSTENS / MARIS / BORN (AO) - Veterinary work in the Netherlands.
44938: WELLER, ANTHONY - Weller's War. A legendary foreign correspondent's saga of World War II on five continents.
57995: WELLESZ -ENDLER,FRANZ (HERAUSGEGEBEN) - Egon Wellesz. Leben und Werk.
44204: WELS,C.B. (UITGEGEVEN) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Eerste Periode 1848-1870. Eerste deel, 1848 ( RGP, 139)
41274: WELY,DANIEL VAN - Liber Recommendationis Conventus Werthensis O.F.M. Tekstuitgave (met inl. en indices) van het oudste aanbevelingsboek van het Weertse minderbroedersklooster (begonnen c. 1480) en Appendix over het tweede aanbevelingsboek (begonnen 1717)
44187: WENNEKES,W. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
42875: WENNEKES,WIM - De aartsvaders. Grondleggers van het nederlandse bedrijfsleven.
39897: WENZELBURGER,K.TH - Geschichte der Niederlande.
42886: WERELD,HANS VAN DER - Polder Vierambacht. De geschiedenis van een droogmakerij.
40293: WERINGHA,JUW FON - Heliand and Diatessaron. ( Studia Germanica, Deel V )
42134: WERKGROEP BRONNENUITGAVEN - Acta van het Synodaal Convent (1887) en van de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (1888-1892). Met bijlagen en registers.
43020: WERKMAN - Ein freier mensch Hendrik Nicolaas Werkman 1882-1945. Die gezeigte Werke des Niederlandische Kunstler Werkman, der von den Nazis ermordet wurde sind besitz des Groninger Museums. (Tentoonstellingscatalogus 10. Mai - 10.Juni 1990)
39103: WERKMAN,E. - 100 Jaar bouwen. 50 Jaar Nationale Woningraad.
41950: WERNER,SIGVART - Danske kirker.
43670: WERVEKE,HANS VAN - Jacob van Artevelde.
38116: WES,M.A. - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland 1700--1855.
44433: WESSELING,H.L. - Soldaat en Krijger. Franse opvattingen over leger en oorlog, 1905-1914.
43287: WESSEM,CONSTANT VAN - Het musiceeren en concerteeren in den loop der tijden.
40511: WESTENDORP BOERMA,J.J. (ED.) - Briefwisseling tussen J. van den Bosch en J.C. Baud 1829-1832 en 1834-1836. (Werken Historisch Genootschap)
44285: WESTER, K. - Stabilisatie van de grondslag van asfaltverhardingen.
41476: WESTERMANN,J.C. / GREUP,M.G. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan [1811-1936].
44002: WESTFEHLING,UWE - Die Parler und der schöne Stil 1350-1400, Europäische Kunst unter den Luxemburgern. Fuhrere zur Ausstellung.
41070: WESTHOFF,J.TH. - De directe mogelijkheden der werkverschaffing bij de werkloosheidsbestrijding.
42242: WESTLAND - RIDDER,J.G.DE - Zonen van het Oude Volk in het Westland.
44161: WEYDEN ) CATALOGUS - Rogier van der Weyden. Officiele schilder van de Stad Brussel. Portretschilder aan het Hof van Bourgondie. ( Tentoonstelling6 oktober-18 november 1979 )
38135: WHEELER,M. - Modern painters and sculptors as illustrator. (museum of Modern Art New York)
38398: WHISNAND,T.(TEXT) / VLEER,A. / DIJKHUIS,B.(PHOTOGRAPHS) - All America. Travelling.
45214: WHITESIDE,ABBY - PROSTAKOFF,J. / ROSOFF,S. (ED.) - Mastering the Chopin etudes and other essays.
40275: WHITMORE,P.J.S. - A Seventeenth-Century Exposure of Superstition. Select texts of Claude Pithoys (1587-1676).
44158: WICHERS,A.J. - De oude plattelandsbeschaving. Een sociologische bewustwording van de 'overhorigheid'.
44594: WICHERS WIERDSMA, W.W. - Geschiedenis van het administratief toezicht op de lage verveeningen in Friesland.
44534: WIEBERDINK, G.L., (SAMENSTELLING) - Historische Atlas Friesland. Chromotopografische kaart des Rijks 1 : 25.000.
43085: WIERDA, LYDIA S. - Een getijdenboek uit het klooster Thabor.
42282: WIERINGA,W.J. - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap. Vijftig jaar boekdrukkersorganisaties.
38820: WIERINGA,W.J. - Exercities in ons verleden. 12 opstellen over de economische en sociale geschiedenis van Nederland en kolonien 1800-1950. (aangeboden aan Wieringa bij zijn aftreden)
40231: WIERINGEN,ASTRID VAN - Perceiving dynamic speechlike sounds. Psycho-acoustics and speech perception
43448: WIESENEKKER, EVERT - Word be worde, andgit of andgite. Translation performance in the Old English interlinear glosses of the Vespasian, Regius and Lambeth psalters.
42040: WIESENTHAL - Essays uber Naziverbrechen Simon Wiesenthal gewidmet.
45145: WIEWEL,P.G. / WINTER,R.E.DE (RED.) - Stroomlijning van het hoger beroep in strafzaken. ( Prinsengrachtreeks 2007/1 )
42049: WIGODER,GEOFFREY - Jewish-Christian Relations Since the Second World War. (Sherman Studies of Judaism in Modern Yimes)
43861: WIJFJES,HUUB - VARA. Biografie van een omroep.
44577: WIJK BIJ DUURSTEDE - ROUPPE VAN DER VOORT,L.C.J.M. - Inventaris van het archief der gemeente Wijk bij Duurstede 1811-1851.
43894: WIJMENGA VAN DIJK,G. (SAMENSTELLER) - Ferklaring van de straatnamen in e gemeente 't Bildt.
42786: WILDE,H. DE - Om de Vrijheid. Oranje - Datheen - Oldenbarnevelt.
40951: WILDIERS-VAN DER WEE,KRISTIN - Kroniek van de Orde van den Prince 1955-1990.
39887: WILKERSON,MARCUS M. - Public opinion and the Spanish-American War
41891: WILKINSON, BERTIE [ED] - The creation of Medieval Parliaments.
41911: WILLE, J. - Taalbederf door de school van Kollewijn.
43672: WILLEM I ) COLENBRANDER,H.T. - Willem I. Koning der Nederlanden. (Nederlandsche Historische Bibliotheek)
38207: WILLEM II ) COLENBRANDER,H.T. - Willem II, Koning der Nederlanden. ( Nederlandsche Historische Bibliotheek)
43908: WILLEM III ) VRIES,C.W.DE - Overgrootvader koning Willem III.
43647: WILLEMSEN,ANNEMARIEKE - Wikinger am Rhein.
37325: WILLIAMS-ELLIS,CLOUGH. - Cottage Building in Cob, Pise, Chalk & Clay. A Renaissance.
44606: WILLIAMS,NANCY - Paperwork. The potential of paper in graphic design. ( designed by Williams and Phoa )
45133: WILLIAMS,ALASTAIR - Constructing musicology.
42692: WILLIAMSON,C.N. & A.M. - The Botor Chaperon. (Journey in the Netherlands).
43037: WILLINK - Carel Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink.
44944: WILLS,GEOFFREY - Wedgwood.
42793: WILSON-DICKSON, ANDREW - Geschiedenis van de christelijke muziek. Van Gregoriaans tot gospel. Geïllustreerde gids voor de voornaamste tradities van muziek voor de eredienst.
43260: WILSON, IAN - Het bloed en de lijkwade.
37490: WILSON,EDMUND. - Letters on literature and politics 1912-1972. (selected and edited by Elena Wilson)
43980: WILSON, DEREK, - The Tower 1078 - 1978.
36871: WIMMER,M. - Bauten der olympischen Spiele.
41900: WINDTURBINES - Windturbines in het nederlandse landschap. 1 achtergronden 2 advies 3 visies.
42852: WINKEL-RAUWS,H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
37465: WINKEL-RAUWS,H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
41623: WINKELMAN,P.H. - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Deel 4,5,6. Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a. 1601-1608. (RGP 184,185,186)
44108: WINKELMAN,P.H. - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de 17e eeuw. Deel 2: Amsterdamse bevrachtingscontracten van notaris Jan Franssen Bruyningh 1593-1600. ( RGP, 161 )
44107: WINKELMAN,P.H. - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de 17e eeuw. Deel I: Nederlandse Rekeningen in de tolregisters van Koningsbergen 1588-1602. ( RGP, 133 )
44000: WINKELMAN,P.H. - Remonstranten en katholieken in de eeuw van Hugo de Groot.
38730: WINKLER,G. UND D. - Menschen zwischen Himmel und Erde. Aus dem Leben beruhmter Hochseilartisten.
38549: WINKLER,MARTIN (HERAUSGEGEBEN) - Slavische Geisteswelt. Russland.
38958: WINKLER FALLERT - 50 jaar Winkler Fallert.
38807: WINKLER,CORNELIS. - Herinneringen 1855-1941.
44908: WINSHIP,GEORGE PARKER (ED.) - The journey of Coronado 1540-1542.
40659: WINTER,P.J. VAN - Verkenning en onderzoek. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen
36819: WINTER,P.J. VAN - Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest.(Ned. Economisch-Historisch Archief)
42142: WINTGENS,W. - Grondswetherziening en Nationaal Onderwijs. Redevoeringen in de Tweede Kamer der Staten- Generaal. 1884-1885.
38233: WISE,ARTHUR. - Weapons in the theatre.
36881: WISJAKHADATTA - De zegelring van Raksjasa. Indisch tooneelspel. Uit sanskrit en prakrit vertaald dooor J.PH.Vogel.
37961: WIT,G.DE - Gehoorsbeschadiging door lawaai. Bepaling der scherpte van het gehoor bij personeel van verschillende diensten der Koninklijke Nederlandshe Marine.
42281: WIT, H.C.D.DE - De wereld der planten. 3 delen, 1en 2 Hogere planten. 3 Lagere planten.
42855: WIT ) STARING,A. - Jacob de Wit 1695 - 1754.
39508: WITHUIS,B.J. - Schaakkampioenschap van nederland 1972. Friesche Vlag schaaktournooi. Met analysen van o.a Timman en Zuidema.
40763: WITLOX,J.H.J.M - De staatkundige emancipatie van Nederlands Katholieken 1848-1870.
44412: WITSEN ELIAS,J.W.J. / KOOIJ, J. - Honderd jaar Leeuwarder Onderlinge. Gedenkboek ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan der Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij voor de gemeente Leeuwarden. Gevolgd door geschiedenis der leeuwarder Brandweer door H.M.Mensonides.
41292: WITT HUBERTS,FR. DE - Haarlem's Heldenstrijd in beeld en woord 1572-1573.
38029: WITTE,T. - Een verre vijand komt naderbij. De diplomatieke betrekkingen van Nederland met de Sovjetunie,1942--1953.
41196: WITTEBOON,S - Evert Kupers. Werker, strijder, bouwer. Met een voorwoord van C. van der Lende en een bijdrage van W. Drees
39324: WITTINGTON) ARRENBERG,R. - De geschiedenis van Richard Wittington , Lord Major van Londen en meer boeiende verhalen en merkwaardige gebeurtenissen.
44973: WITTKOP,JUSTUS FRANZ - Die Welt Des Empire. Directoire, Empire, Klassizismus.
37959: WITTOP KONING,D.A. - Pharmacopoea Ultrajectina 1656. With an introduction by D.A.Wittop Koning.
44867: WITTOP KONING,D.A. - Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie van Nederland.
40621: WOERDEN ) HAITSMA,J - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde Kerk van Woerden, 1593-1963.
41881: WOERKOM,D.VAN (INLEIDING EA) - Het Nieuwe Bouwen. Voorgeschiedenis/ Previous history.
38948: WOESTIJNE,KAREL VAN DEN - Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood. De modderen man. God aan zee. Het bergmeer.
39370: WOESTIJNE KAREL VAN DE - Dagboek.
43910: WOESTIJNE ) VANDEVOORDE,HANS - Spiegel van Achilleus. Karel van de Woestijne en de allegorie,
39167: WOLF,H. - Die Religion der alten Romer. (Gymnasial-Bibliothek, 42 )
45259: WOLF,JOHANNES - Die Tonschriften.
44997: WOLFE,ART - Migrations. Wildlife in motion.
41340: WOLFF,SAM DE - Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven
44306: WOLFS,S.P. - Litterae de Benificiis (1234-1524).( Fontes Minores Medii Aevi XIV )
42622: WOLTERINCK, MARCEL / HAJE, ALEXANDER - Wolterinck's world. 1 Element. 2 Essence.
42829: WOLTERS,REIN. - Blik Op Zuid deel 4. Herinneringen van Rien Wolters met foto's van Jan Roovers.
36994: WOLTHUIS,G.W. - Duivelskunsten en sprookjesgestalten. Studies over literatuur en folklore. Mariken van Nieumeghen.
37032: WOLTRING,J. (UITGEGEVEN) - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode A 1919-1930. Deel IV 1 augustus 1922 - 30 september 1923 (R.G.P. Grote Serie 181)
37035: WOLTRING,J. (UITGEGEVEN) - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode A 1919-1930. Deel III 1 september 1921-31 juli 1922. (R.G.P. Grote Serie 173)
36932: WOLTRING,J. (UITGEGEVEN) - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode A 1919-1930. Deel I 1 juli 1919 - 1 juli 1920 (R.G.P. Grote Serie 156)
37030: WOLTRING,J. (UITGEGEVEN) - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode A 1919-1930. Deel V 1 oktober 1923 - 31 augustus 1924 (R.G.P. Grote Serie 192)
43578: WONINGRAAD - Bouwen en wonen in de jaren negentig.
42439: WOODBRIDGE, SALLY B. - California architecture. Historic American buildings survey.
37593: WOODROOF,J.G. - Coconuts: Production,processing,products.
40519: WORMSER,C.W. (SAMENSTELLING) - Nederland in de vijf werelddelen
45294: WORNER,KARL H. - Neue Musik in der Entscheidung.
40196: WOUDE,A.M. VAN DER E.A - Dertig jaar Afdeling Agrarische Geschiedenis.
42085: WOUDE,A.S.VAN. (VERTALING) - Dankpsalmen. (handschriften van de Dode Zee)
42907: WOUDE, ROLF VAN DER - Op goede gronden, geschiedenis van de Ned. Christelijke Boeren- en Tuidersbond 1918-1995.
39890: WOUDE,A.M. VAN DER - Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. 3 Delen
44718: WOUDE,D.M.VAN DER - Vrouwen in de hardrijdersbaan.
37567: WOUTERS,T.A. - Van bedeling naar verheffing. Evolutie in de houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912. (bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
45293: WOUTERS, JOS. - Negen portretten van Nederlandse componisten. Nine portraits of Dutch composers. ( Nederlandse componisten galerij deel I ). Vlijmen, de Leeuw, Badings, van Baaren, Landre, Pijper, Hendrik Andriessen, van Hemel en Sweelinck.
44921: WRIGHT,LOUIS B. / FOWLER,ELAINE W. - The moving frontier. North America seen through the eyes of its pioneer discoverers.
44167: WSTINC,HUGO - Het Rechtsboek van den Dom van Utrecht. ( Oude Vaderlandsce Rechtsbronnen )
39050: WU YU DSCHANG - Die Hsinhai Revolution 1911. Eine bedeutende demokratische Revolution im China der Neuzeit.
57958: WULF,JOSEPH - Musik im Dritten Reich. Eine Dokumentation.
43886: WUMKES, G.A. - De Gereformeerde Kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796).
44426: WUMKES,G.A. - Earebondel ta de tachtigste jierdei fan Dr. G.A. Wumkes op 4 september 949. Oanbean troch de fryske akademy.
36973: WURMBRAND,M. / ROTH,C. - The jewish people. 4000 years of survival.
37862: WUTTIG,H.O. - Salto mortale. Roman nach die Fernsehserie mit 101 Bildern von Fred Lindinger.
44465: WYBRANDS,A.W.(ED.) - Gesta abbatum orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariengaarde in Friesland. Naar het te Brussel bewaarde handschrift uitgegeven.
45027: XANROF - La Forme ! La Fô..ô..orme !
44951: XANTEN - Studien zur Geschichte der Stadt Xanten 1228-1978. Festschrift zum 750 jährigen Stadtjubiläum.
40553: XANTEN,H.J. VAN - Wat hen bewoog! : Osse bouwvakarbeiders en hun vakbond 1917-1992.
40221: XUE WANG - Incorporating knowledge on segmental duration in HMM-based continuous speech recognition.
43480: YAMASHITA, MICHAEL - Mekong. A journey on the mother of waters.
44431: YAPP, M.E. - The Making of the Modern Near East 1792-1923.
44430: YAPP,M.E. - The Near East since the First World War.
43724: YPMA,EELCO - La formation des proffesseurs chez les ermites de Saint - Augustin de 1256 a1354. Un nouvel ordre a ses debuts theologiques.
42092: ZAANSTREEK ) DINKELBERG,J.J. (SAMENSTELLER) - 50 Jaren Zaanstreek (en nog ver daarvoor).
45094: ZACOUR,NORMAN PETER - An introduction to medieval institutions.
36857: ZAGWIJN,W.H. / STAALDUINEN,C.J.VAN (EDS.) - Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland.
44456: ZALTBOMMEL - VEN, A.J.VAN DE - Het oud-archief van de gemeente Zaltbommel.
38462: ZAND,MAARTJE. - Het land.
44769: ZANDVLIET, KEES - The Dutch encounter with Asia 1600-1950.
39368: ZANDVOORT ) BAARD,B. (EA RED.) - Uit Zandvoorts verleden.
43822: ZANTEN,HENK VAN - Project Wijkertunnel. Alle mensen wat een werk.
42592: ZANTEN,M.VAN - Aldus is opgeschilderd. Middeleeuwse muurschilderingen in Friese kerken 1100-1600.
37772: ZAPPEY,W.M. - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg.
43764: ZARNECKI,GEORGE - Monniksleven in de middeleeuwen.
43324: ZEEBERG,JAAPJAN - Into the Ice Sea. Barents' wintering on Novaya Zemlya . A Renaissance voyage of discovery.
41227: ZEEUW,P. DE - De worsteling om het kind. De strijd voor een vrije school historisch geschetst
43182: ZELLER ) BARTMANN, DOMINIK (HERAUSGEGEBEN)) - Magnus Zeller. Entrückung und Aufruhr. ( Katalog zur Ausstellun Berlin 2003)
37140: ZELNIK,REGINALD E. - Law and Disorder on the Narova River: The Kreenholm Strike of 1872.
41473: ZERNACK, KLAUS. - Studien zu den schwedisch-russischen Beziehungen in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts. Teil I: Die diplomatischen Beziehungen zwischen Schweden und Moskau von 1675 bis 1689. (Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen)
39483: ZEUMER,KARL - Zur Geschichte der Reichssteuern im früheren Mittelalter.
44569: ZEVENBERGEN - DELAHAYE, A - Archief der gemeente Zevenbergen. Eerste afdeling: stadsbestuur tot 1810. : Tweede afdeling: nieuw archief 1811-1929.
40237: ZIBERMAYER,IGNAZ - Das oberösterreichische Landesarchiv in Linz im Bilde der Entwicklung des heimatlichen Schriftwesens und der Landesgeschichte
40650: ZIEBURA,GILBERT (HERAUSGEGEBEN) - Wirtschaft und Gesellschaft in Frankreich seit 1789.
39471: ZIERIKZEE - ZEEUW,P. DE GZN. - Ebbend getij. Verhaal uit den heldenstrijd om Zierikzee in 1576.
44488: ZIJLSTRA,S - Database Friese intellectuelen 1200-1650.
39748: ZIJP,A. - De strijd tusschen de Staten van Gelderland en het hof. 1543-1566.
44690: ZIJPP.N. VAN DER - Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland.
43390: ZIMMER,CARL - Aan de waterkant. Over de evolutie van soorten.
40403: ZIMMERMAN,HARALD - Der Canossagang von 1077. Wirkungen und Wirklichkeit.
40716: ZIMMERMANN,WILHELM - Der Grosse Deutsche Bauernkrieg.
37793: ZINDEREN BAKKER,E.M. VAN - Het Naardermeer. Een geologische, historische en botanische landschapsbeschrijving van Nederlands oudste natuurmonument.
39261: ZMECK,JOCHEN. - Wunderwelt Magie. Zaubern muste man konnen!
45067: ZOËGA,GEIR T. - A concise dictionary of old Icelandic.
44150: ZONDERGELD-HAMER,AUKJE - Een kwestie van goed bestuur. Twee eeuwen armenzorg in Weesp (1590-1822).
42868: ZONNEVELD, J.I.S. - Tussen de bergen en de zee. Geologische geschiedenis der Lage Landen.
40730: ZSCHÄBITZ,G. - Zur mitteldeutschen Wiedertäuferbewegung nach dem grossen Bauernkrieg
44207: ZUID-HOLLAND - BOS-ROPS,J.A.M.Y. (RED. EA.) - De archieven in Zuid-Holland. ( Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland, X )
41182: ZUIDERZEEPOLDERS ) TAKES,CH.A.P.(EA) - Prae-adviezen voor het Congres over de sociale aspecten van de inpoldering der Zuiderzee. Te houden op 16 februari 1952 in Krasnapolsky te Amsterdam
40495: ZUIDERZEEPOLDERS ) TAKES,CH.A.P - Bevolkingscentra in het oude en het nieuwe land
44411: ZUMKEHR,PIET - Dagvlinders van Terschelling.
44015: ZURHOFER WESSELING,HANS - Het totale weduwschap. Een spelmethode waarbij zowel duivinnen alsdoffers gelijktijdig op weduwschap gespeeeld kunnen worden.
44559: ZUTPHEN - SMELT,W.E. - Het oud-archief van de gemeente Zutphen. Eerste stuk; inleiding, inventaris. Tweede stuk; regestenlijst , lijst van kaarten en teekeningen, index.
44962: ZUYDGEEST,M.P. - Stoom op haring. De geschiedenis van de stoomlogger in de Nederlandse zeevisserij.
39829: ZUYLEN VAN NYEVELT,BARONESS SUZETTE VAN - Court life in the Dutch Republic 1638-1689.
42552: ZWAAN,J. - Oude foto's vertellen over, De mobilisatiedagen 1939-40.
38183: ZWAGER,HAIJO - Waarover spraken zij? Salons en conversatie in de achttiende eeuw.
43000: ZWART,JAN - Van een deftig orgel. Maassluis 1732 - 1932.
44510: ZWART,P.TH. - De overgang van vrij beroep tot openbaar ambt bij het notariaat in Friesland van omstreeks 1811 en de ontwikkeling van dat ambt tot 16 oktober 1842
38517: ZWARTESPELD,D.E. - De wondere wereld der etalage.
44999: ZWEERS,LOUIS - Voorbije reizen. Foto's van Alphons Hustinx.
39345: ZWEGERS,B.V. / AMELSVOORT,H.VAN - De wondervogel.
38384: ZWEMMER,J.W. / LUTJENS,E. - Partners in werk en rust. Preadvies. (Publikatie van het Koninklijk Notariele Broederschap)
38558: ZWERDLING,ALEX - Improvised Europeans. American literary expatriates and the siege of London.
37870: ZWOLLO,A - Hollandse en Vlaamse veduteschilders te Rome 1675 - 1725
43397: ZYGULSKI,Z. - An outline history of Polish applied art.

12/15