Antiquariaat Smit & Bos
Haenepolle 48, 8391 KW Noordwolde fr, The Netherlands. Tel.: +31 (0)561 433328 | Mob.: +31 (0)6 52181126            Email: antiquariaatsmit@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
44977: NAPOLEON - MEYNIEL,LEON - Napoléon I. Sa vie, son ouevre. D'après les travaux historiques les plus récents.
38263: NASO,PUBLIUS OVIDIUS - Liebeskunst. Lateinisch-Deutsch.
38647: NAT,J. / KOOPMAN,J.J. - Hebreeuwsche grammatica. EN. Oefeningen bij de Hebreeuwsche grammatica. Stukken uit het Oude Testament en woordenlijsten.
43686: NAUWELAERTS,M.A. - Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629.
38557: NEDERBRAGT,J.A. - Penetration Pacifique in China.
58745: NEDERLANDSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST - Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de provincie Limburg. De monumenten van de gemeente Maastricht.
36500: NEDERLANDSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST - KALF,JAN - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel I : De provincie Noord-Brabant. Eerste stuk: De voormalige Baronie van Breda.
36609: NEDERLANDSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST - KUILE,E.H. - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel IV: De provincie Overijsel. Eerste stuk: Twente.
36576: NEDERLANDSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST - MIALARET - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel V. De provincie Limburg. Tweede stuk: Noord-Limburg
58747: NEDERLANDSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST - KALF,JAN - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III : De provincieGelderland. Onderdeel van het eerste stuk, eerste aflevering: De monumenten in de Bommeler- en Tielerwaard.
36566: NEDERLANDSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST - KUILE,E.H. - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII. De provincie Noordholland. Tweede stuk: Westfriesland, Tessel en Wieringen.
43966: NEDERLANDSE HISTORISCHE BRONNEN - Nederlandse historische bronnen: deel 2. Uitgegeven door het Nederlands Historisch Genootschap.
43965: NEDERLANDSE HISTORISCHE BRONNEN - Nederlandse historische bronnen: deel 1. Uitgegeven door het Nederlands Historisch Genootschap.
43175: NEERINCX,RIET - T.A.C. Colenbrander 1841-1930. Plateelbakkerij RAM te Arnhem (1921-1935).
38255: NEF,KARL - Einführung in die Musikgeschichte.
38503: NEHA JAARBOEK - NEHA jaarboek voor economische, bedrijfs en techniekgeschiedenis. Deel 57,58 (1994-1995), deel 60 (1997)deel 65(2002).
58573: NEIGHBOUR,OLIVER / GRIFFITHS,PAUL / PERLE,GEORGE - The New Grove Second Viennese School. Schoenberg, Webern, Berg.
44847: NELSON - BRADFORD,ERNLE - Nelson the essential hero.
45300: NELSON - LLOYD,CHRISTOPHER - Nelson and sea power.
38447: NELSON,ROY PAUL / FERRIS,BYRON - Fell's Guide to Commercial Art.
43918: NELSON SARGENT,BARBARA - Le livre du Roy Rambaux de Frise.
39114: NES,H.VAN. - De eeuw der overwinning. Bladzijden uit de kerkgeschiedenis der vierde eeuw.
42159: NESSON,PIERRE DE / VALKENIER,FRANK (VERT.INL.) - Leenhulde aan de Maagd. ( De Guirlande 2 )
45150: NET,B.J.VAN DER - Kringenrechtspraak voor leerkrachten bij het bijzonder onderwijs.
39443: NETTL,BRUNO - Folk and traditional music of the Western continents.
39476: NEUBAUER,HELMUT (HERAUSGEGEBEN) - Deutschland und die Russische Revolution.
44971: NEUGROSCHEL,JOACHIM (ED.) - The Shtetl. A creative anthology of Jewish life in Eastern Europe.
38105: NEUHAUSER,R. - Towards the romantic age. Essays on sentimenyal and preromantic literature in Russia.
37090: NEURDENBURG,E. - De zeventiende eeuwsche beeldhouwkunst in de noordelijke Nederlanden. Hendrick de Keyser, Artus Quellinus, Rombout Verhulst en tijdgenoten.
57962: NEVE,P.L. - Het Rijkskamergerecht en de Nederlande. Competentie - territoir - archieven.
40569: NEVEU,BRUNO - Un Historien à l'Ecole de Port-Royal. Sébastien Le Nain de Tillemont (1637-1698)
38109: NEWEY,VINCENT (ED.) - The Pilgrim's Profress. Critical and historical views.
58774: NICOLAI,H. - De Kingma-kroniek, of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef.
42004: NIELD,JONATHAN - A guide to the best historical novels and tales.
45073: NIENES,A.P.VAN / BRUGGEMAN,M, - Archieven van de Friese stadhouders. Inventarissen van de archieven van de Friese stadhouders van Willem Lodewijk tot en met Willem V, 1584-1795.
44020: NIEROP, H.F.K.VAN - Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw. ( Hollandse Historische Reeks )
59238: NIERSTRASZ - N.V. v/h Nierstrasz Ingenieurs. 80 jaar.
59296: NIETZSCHE,FRIEDRICH - Fruhe Schriften. 1854-1869. In 5 Bande. Herausgegeben von Hans Joachim Mette.
58987: NIETZSCHE - THOMAS,R. HINTON - Nietzsche in German politics and society 1890-1918.
58988: NIETZSCHE - ANSELL PEARSON,KEITH - An introduction to Nietzche as political thinker.
44512: NIEUW-BUINEN - SCHUURMAN,H. / PRANGER,J. - Nieuw-Buinen, waar de turf verdween. Historisch fotoboek over Nieuw-Buinen en Buinerveen.
58744: NIEUWE BOUWEN - Het Nieuwe Bouwen. Compleet 5 delen. 1. In Rotterdam 2. De Stijl, de nieuwe beelding in de architectuur 3. Ciam, volkshuisvesting stedebouw 4. Voorgeschiedenis 5. Amsterdam 1920-1960.
43168: NIEUWENDIJK, PETER - Peter Nieuwendijk. Ooggetuige,eye-witness, augenzeuge, témoin oculaire, testigo ocular, testimone oculare.
43905: NIEUWENHUIS,JAN - Mensen maken een stad 1855 - 1955. Uit de geschiedenis van de Dienst Gemeentewerken te Rotterdam.
37281: NIEUWENHUIS,A.A.J. - Een anthropologische studie van Tenggerezen en Slamet-Javanen.
42929: NIEUWKOOP,HANS VAN - Haarlemse orgelkunst van 1400 tot heden. Orgels, organisten en orgelgebruik in de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem.
58799: NIJBOER,HARM / WALTHAUS,ASING - George Christiaan Slieker 1861-1945. De eerste bioscoopondernemer in Nederland.
58479: NIJHOF,P. - Oude fabrieksgebouwen in Nederland.
58483: NIJHOF,ERIK - Industrieel erfgoed. Nederlandse monumenten van industrie en techniek.
41390: NIJHOFF,E.,P. SCHRAGE EN M. STURKENBOOM - De geesel van onzen tijd. Een onderzoek naar werklozenbeleid en werkloosheidsbeleving in de jaren dertig te Utrecht. (Cahiers Sociale Geschiedenis)
58587: NIJHUIS / GRAAFF / WIJK - Fuchsia's Uit Nederland. Gekweekt - geselcteerd - geaccepteerd.
59252: NIJLAN - HOEVE,SYTSE TEN - De skoalle fan Nylan.
44545: NIJMEGEN - DELAHAYE,A. - Het rechterlijk archief der stad Nijmegen 1410-1811.
44455: NIJMEGEN - JONG,J.A.B.M.DE - Het oud-archief der gemeente Nijmegen. 4 Delen. Deel I: Inventaris. Deel II: Regestenlijst. Deel III: Brievenlijst Nos 1-1400. Deel IV: Brievenlijst Nos 1401-2538, Lijst van kaarten en tekeningen, Index.
39487: NIJMEGEN - Het vestingstadje Nijmegen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Herinneringen van een hoog bejaard Stadgenoot.
38816: NIKITENKO,ALEXANDR. - Up from serfdom. My childhood and youth in Russia, 1804-1824.
42006: NITSCHKE, AUGUST - Naturerkenntnis und politisches Handeln im Mittelalter. Körper , Bewegung , Raum.
42154: NOACK,BENT - Spätjudentum und Heilsgeschichte. Franz Delitzsch-Vorlesungen 1968.
57975: NOHL,LUDWIG - Gluck und Wagner. Ueber die Entwicklung des Musikdramas.
38045: NOLTHENIUS,HELENE - Concertgebouw spelenderwijs. Vijf beeldvariaties op het thema Concertgebouw.
59285: NOLTHENIUS,HELENE - Renaissance in mei. Florentijns leven rond Francesco Landini.
40325: NOO,H.DE - Thomas Sebillet et son 'Art poétique francoys rapproché de la deffence et illustration de la langue fancoyse de Joachim du Bellay.
41903: NOOD, MARCO DE - De omslag. Verkenningen op de bouwplaats Nederland. (over ruimtelijke ordening in Nederland. Met bijdragen van Hans Ibelings, William Rothuizen, Tracy Metz, Jaap Huisman en Sergio Derks)
36766: NOORD EN ZUID / BEER,T.H.DE(RED.) - Taalkundig Tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, vooral van hen, die zich voor eenig examen voorbereiden.
36765: NOORD EN ZUID / BEER,T.H.DE(RED.) - Tijdschrift ten dienste van onderwijzers bij de studie der Nederlandsche taal- en letterkunde.
44564: NOORD HOLLAND - PERSMAN,J.R. / ZONJEE,J.J. - Beschrijving van de Collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken, Registers van Aangifte voor de Impost op trouwen en begraven, Registers van Overledenen van de gequalificeerde, Lidmaten en Attestatieboeken en Grafboeken.
58882: NOORD,EDDY - 30.000 Evacues. Limburg en Friesland verbonden door de oorlog.
59288: NOORDAM,D.J. - Riskante relaties. Vijf eeuwen homoseksualiteit in Nederland, 1233-1733.
39513: NOORDEGRAAF,H. / WOLTERS,H. (RED.) - Arbeid op de drempel van de tijd. Discussies en verhalen over de toekomst van arbeid en participatie.
41277: NOORDEGRAAF,L - Daglonen in Alkmaar 1500-1850.
43556: NOORDEN,P.VAN - Revolutionaire liederen uit Nederlands verleden. Geuzenliederen(120pp) en patriottenliederen(65pp).
43941: NOORDMAN,JAN (RED.) - Literatuurwijzer historische pedagogiek. Becommentarieerd bibliografich apparaat.
45025: NOORDMANS,JACOB - Herinneringen en beschouwingen. Geschreven, gebundeld en uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van Jacob Noordmans als hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant
37773: NOORT,JAN VAN DEN / BLAUW,MAILI - Water naar de zee. Geschiedenis van Waterbedrijf Europoort 1874-1999.
37841: NOOT - ZAALBERG,C.A. - Das Buch Extasis van Jan van der Noot.
41226: NORTH,D.C./ THOMAS,R.P. - De opkomst van de westerse wereld. Een nieuwe economische geschiedenis.
42329: NORWICH, JOHN JULIUS (RED.) - Spectrum geschiedenis van de bouwkunst.
58155: NOSKE,FRITZ - La melodie française de Berlioz a Duparc. Essai de critique historique.
58046: NOSKE, WILLEM / PAAP,WOUTER - Geschiedenis Utrechts Symphonie Orkest
58893: NOTINI,ANJA - Europaische Topferkunst. Handwerk mit Tradition. ( ins Deutsch ubersetzt von Johanna Bosse )
36904: NOUHUYS,H.L.VAN - Het zilversol.
39971: NOUHUYS,J.W. VAN - De eerste Nederlandsche Transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr Ms Stoompakket Curaçao. Dl 2: bijlagen (Linschoten-Vereeniging LIII)
43773: NOUTA,R. - Dijken en zeedijksters.
44652: NOUVEL,JEAN - International Design Yearbook 1995. Furniture, lighting, tableware, textiles, products.
44607: NOUVEL,JEAN - CATALOQUE - Cataloque of the Exposition Jean Nouvel. Centre Georges Pompidou, galeries 2 et 3, 28 novembre 2001 - 4 mai 2002.
41234: NUSSBAUM,FREDERICK L - The triumph of science and reason 1600-1685
44843: NYESSEN,D.J.H. - The passing of the Frisians. Anthropography of terpia.
41697: NYPELS, GEORGE. - Vijftig jaren Indische Gids. Jubileumuitgave 1879-1929.
58951: OAKESHOTT, MICHAEL - Rationalism in politics and other essays.
43900: OEFFELT,THEO VAN / HULSMAN,BERNARD / GRAAF,KEES DE - Nieuw Nieuw - West. Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse tuinsteden 2000 - 2010.
41648: OEHLMANN,W. ( HERAUSGEGEBEN) ) - Reclams Klaviermusikfuhrer.
44604: OERA LINDA BOK - LINDEN, L.F. OVER DE - Beweerd maar niet bewezen. Bestrijding van de argumenten voorkomende in de brochure van den heer J.Beckering Vinckers over het Oera Linda Boek
37479: OERA LINDA BOEK - MEIJ,G.J. VAN DER. - Kanttekeningen bij het Oera Linda Boek. Een afspiegeling van de taalgeleerdheid, denkbeelden en schrijfstijl van dr. J.H. Halbertsma, doopsgezind predikant in Deventer.
59073: OERLE,J.E.C.M. VAN - Kabinetsformatie onder hoogspanning 1948. De formatiedagboeken van Beel, Drees, Van der Goes van Naters en Romme.
40696: OESTREICH,GERHARD - Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriß
57981: OFFENBACH - FARIS,ALEXANDER. - Jacques Offenbach. (ubersetzung aus dem Englischen)
37484: OFFENBACH - FARIS,ALEXANDER - Jacques Offenbach.
45204: OHLBERGER,CAMILLO - Philharmonische Capriolen.Heiteres von Komponisten, Dirigenten und Musikern.
45203: OHLBERGER,CAMILLO - Neue philharmonische Capriolen. Heiteres von Komponisten, Dirigenten und Musikern.
45202: OHLBERGER,CAMILLO - Philharmonische Eskapaden.Heiteres von Komponisten, Dirigenten und Musikern.
58224: OHNESORG,FRANZ XAVER - Die Befreiung der Musik. Eine EinfUhrung in die Musik des 20. Jahrhunderts.
40147: OHQUIST,JOHANNES - Het Rijk van den Führer. Oorsprong en strijd, wereldbeschouwing en opbouw van het Nationaal-Socialisme, beschreven door een buitenlander
36593: OIJEN,C.F. / REITSMA,K. - Vlees en vleeskeuring. ( Voedinsmiddelen van dierlijke oorsprong )
44678: OJEDA,OSCAR RIERA / MCCOWN,JAMES. - Elements in architecture. Raume, espaces, ruimten.
45163: OKMA,N. - Misbruik van recht.
43730: OLDEKERK - LUINSTRA,P. - Duizend jaar Oldekerk.
41815: OLDEMARKT ) DEKKER,T.W. - Oldemarkt. De geschiedenis van de voormalige gemeente Oldemarkt in voornamelijk de vorige eeuw.
59205: OLDEMARKT - VERBEEK,K. - Broekbeslag. De geschiedenis van de Broeklanden in de voormalige gemeente Oldemarkt.
37923: OLDENBOURG,ZOÉ - Le Bûcher de Montségur 16 mars 1244. (Trente journées qui ont fait la France)
58064: OLDENHUIS,J.F. - Inventaris van het archief van de Groninger Orkestvereniging ( 1912 ) 1918-1961.
44551: OLDENZAAL - FORMSMA,W.J. - De oude archieven van Oldenzaal.
44549: OLDENZAAL - HOMMEN,B.H. - Het archief der Gemeente Oldenzaal van 1811-1917.
43447: OLESEN,LENE(EA) - Danish ceramic artists and Leen Quist.
44256: OLIVIER DE SARDAN, JEAN-PIERRE - Système des relations économiques et sociales chez les Wogo (Niger).
37211: OLLESON,EDWARD (ED.) - Modern musical scholarship.
44663: OLLIVON,LIONEL - Marly sous la revolution. Notes et recits pour servire a l'histoire de Larly-Le-Roi.
38317: OLOF,THEO - Oskar Back en veertig jaar Nationaal Vioolconcours.
44189: OMMEREN, H.R.VAN - De koopmansgilderol van Deventer, 1249-1387.
44520: ONNA,EDWIN VAN - Chassé Park / Breda / NL. Een Campus als collectief stadslandschap. Collective urban landscape as a campus.
38947: OOM FRITS / REITSMA,F. - De avonturen van Pier en Pol.
40417: OONK,G - Ondernemers in ontwikkeling. Fabrieken en fabrikanten in de Indiase katoenindustrie, 1850-1930.
43046: OORT,H.A.VAN - Chinese porcelain of the 19th and 20th century.
38286: OORT,J.H. - Perspectieven der radio-astronomie.(nieuwe verhandelingen van het Bataafsch genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte)
45007: OOSTEN,F.C.VAN - Op de grens van zee en lucht. Dertig jaar Neptune bij de Koninklijke Marine.
58513: OOSTENBRINK,WILLEM TJEBBE - Opdreugde troanen.
58709: OOSTERBAAN, J.C - Een ketting van boeken. Handleiding voor Karl May boekenverzamelaars , met bibliografisch karakter.
37806: OOSTERHOFF,P.A.E. - Van vroolijke dagen. (Schaafsma's Bibliotheek van Goede Boeken)
44523: OOSTERHOUT,M. - Snitser Recesboeken 1490-1517. Mei oantekeningen utjown fan M.Oosterhout.
43656: OOSTERHUIS,TON - De moordzaak Floris de Vijfde. Hernieuwd onderzoek naar de ware schuldigen.
58631: OOSTERLITTENS - OOTSTRA,JOLT - Uit de geschiedenis van Oosterlittens. Toponymy fan Easterlittens.
37778: OOSTERWOLDE - OOSTERWIJK,T.H. - Honderd jaar zuivelindustrie in Oosterwolde.
23057: OOSTROM, FRITS VAN - Maerlants wereld.
45129: OOSTVEEN,K VAN - Practische modulatieleer. Modulatieleer in voorbeelden.
36596: OPPEL,ALWIN - Allgemeine Wirtschaftskunde.
41485: OPPERMANN,OTTO - Kölnisch - Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13 Jahrhunderts.
44535: OPZOOMER,C.W. - Het Burgerlijke Wetboek. Aanteekeningen op de artikelen, die thans nog verklaring behoeven.
44779: ORDONNANTIE GRONINGEN - Ordonnantie by de H.Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, gearresteert op de veer-schepen, varende op de lemmer, en vice versa.
58734: ORNSTEIN,L.S. - Het natuurkundig laboratorium der rijks-universiteit te Utrecht. (tgv de heropening van het laboratorium )
44910: ORTIZ,A.D. - Los Andaluces y America. Gran enciclopedia de Espana y America.
59115: OS,G.A.J.VAN - Biologische macromoleculen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de fysische chemie aan de K.U. te Nijmegen.
37982: OS / MAAS,NOP (INLEIDING,TOELICHTING) - Een mystificatie uit de 19e eeuw.
42773: OSBORNE,CHARLES - Negentiende eeuwse operagebouwen
38456: OSBORNE,CHARLES (ED.) - The dictionary of composers.
40223: OSINGA,A. - Nader onderzoek omtrent de biochemische achtergrond en het herstel van Paresis Puerperalis post partum bij het Fries-Hollandse rund.
45088: OSINGA,ANNE - Kronieken van e Stichting It Fryske Hoars. Een verhaal van idealisten en doorzetters. Verschenen t.g.v. het 25 jarig bestaan.
42124: OSTA,JAAP VAN - De Europese monarchie in de negentiende eeuw, Het Britse en Duitse model.
40053: OSTEN,GUSTAV VON DER - Geschichte des Landes Wursten
44991: OSTERMANN - KLEUTING,HARM / KLEUTING,EDELTRAUD - Graf Ostermann ( geboren Bochum 1687 ). Urkunden und Regesten Ostermanniana aus Hannover und Wolfenbüttel.
59310: OSTKAMP,S. / BITTER,P. / ROEDEMA,R. / WILGEN,R.VAN - Afval van gorters, brouwers en een hospitaal. Archeologisch onderzoek van het Wortelsteegplein.
38238: OTREMBA,ERICH / KESSLER,MARGRIT - Die Stellung Der Viehwirtschaft Im Agrarraum Der Erde. Forschungsstand Und Forschungsaufgaben
36678: OTTEMA,J.G. - Verhandelingen omtrent het tijdvak der Babylonische ballingschap.
59298: OTTEMA, NANNE - Geschiedenis van de uurwerkmakerskunst in Friesland.
44373: OTTEN, D. - Geschiedenis van de familienamen in Heerde. Ontstaan, invoering en gebruik van familienamen op het platteland 1330-1830.
42619: OTTENS, EGBERT(EA.) - Wonen. Woning. Wet. Wij wonen, 100 jaar woningwet.
41461: OTTO ) BUCHINGER,J.NEP. - Otto der Grosse, Herzog von Bayern und seine Bruder,Pfalzgrafen von Wittelsbach. Ihr Leben und Wirken unter und mit den Welfen und Hohenstaufen.
42708: OUD ) BROEKHUIZEN, DOLF - De Stijl toen / J.J.P. Oud nu. De bijdrage van archictect J.J.P. Oud aan herdenken, herstellen en bouwen in Nederland (1938-1963).
59076: OUD - ELIENS,TITUS M.(EINDREDACTIE) - J.J.P. Oud. Architect / Architekt. Meubelontwerpen en interieurs / Möbelentwürfe und Inneneinrichtungen
37312: OUDENDIJK,JOHANNA K. - Johan De Witt en de zeemacht.
42272: OURSEL,RAYMOND - Romaanse bouwkunst. ( Bouwkunst der eeuwen )
42764: OURSLER ) JANUS,ELIZABETH / MOURE,GLORIA - Tony Oursler.
40175: OUTMANI,I. EL - Anatomies of subversion in Arabic and Spanish literatures. Towards a Redefinition of the Picaresque
37472: OUWENEEL,A. - Onderbroken groei in Anahuac. De ecologische achtergrond van ontwikkeling en armoede op het platteland van Centraal-Mexico (1730-1810).
36950: OUWENEEL,A. - Shadows over Anahuac. An Ecological Interpretation of Crisis and Development in Central Mexico, 1730-1800.
58678: OVERBEEKE,EMANUEL - Zwanenzangen. Klassieke componisten en de dood.
42883: OVERDIEP,G.S. (UITGEGEVEN) - De Historie van den Vier Heemskinderen, uitgegeven naar den druk van 1508, berustende op de Universiteitsbibliotheek te München.
40282: OVERDIEP,G. - Rechtsbescherming van de feitelijke verhouding tussen het onwettige kind en zijn ouders, gezien in het licht dier verhouding in Drente.
44235: OVERIJSSEL - HENDRIKS,F.M. - Beschrijving van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken, de Registers van Aangegeven Lijken enz. in Overijsel, dagtekende van vóór de Invoering van de Burgerlijke Stand.
41914: OVERSTEEGEN,J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.
59137: OVERTOOMSCHE MARKTSCHIPPER - De nieuwe Overtoomsche markt - schipper, of Durkerdammer Kramer. Inhoudende vele oude en nieuwe liederen. (eerste stukje). Met figuren en van vele fouten gezuiverd.
44451: OVERVOORDE,J.C. / VERBURGT,J.W. - Archief der secretarie van de stad Leiden, 1253-1575. Inventaris en regesten.
41228: OVERZEE,P. VAN - Het moderne humanisme in Nederland.
41008: OVERZICHT - Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche geschiedkennis, indertijd samengesteld door de commissie van advies voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatien
44781: OWEN,D.D.R. - Ridder Roeland paladijn van Karel de Grote.
44320: OXAAL,IVAR (ED.) - Beyond the sociology of development: economy and society in Latin America and Africa
42493: PÉLEGRIN-GENEL,ELISABETH - The Office.
41818: PAAPE,A.H. - Donkere jaren. Episoden uit de geschiedenis van Limburg 1933-1945. ( Maaslandse Monografieen).
39478: PACHMAN,LUDEK - Hübner - Kortschnoi. Finale in Meran.
37068: PACHMAN,LUDEK. - Queen's Gambit and other close games.(modern chess Theory)
43851: PAGE,TIM - Music from the road. Views and reviews, 1978-1992.
38808: PAGET,JULIAN - The Yeomen of the Guard. 500 years of service 1485-1985.
37636: PAHLEN,K. - De wereld van de opera.
44618: PAINE,MIKE - The Crusades.
58652: PALLAS - Bibliotheque geographique et instructive des jeunes gens ou recueil de voyages interessants. Sixieme annee, tome neuviemeet dixieme. Voyage de Pallas I et Voyage de Pallas II. Traduit de l'allemand et de l'anglais par Mr M. Breton.
37551: PALMER,G.G. - Sculpture in the kingdom of Quito.
38285: PAMPUS ) MOELKER,H. P. - Het Fort Pampus
59048: PANDER - BROERSMA,MARCEL - Pier Pander (1864 - 1919). Zoektocht naar zuiverheid.
39297: PANIZZA,OSKAR / SCHROETER,W. / SALINES,A.) BERLING,PETER(HERAUSGEGEBEN) - Liebeskonzil. Filmbuch.
59179: PANMAN, MARGRIET / POSSEL,JANS - Architectuur en stedebouw in Groningen 1850-1940.
58602: PANMAN,E. - Opus Magnum in de Magnuskerk te Anloo. Een uniek instrument van de orgelbouwers Radeker en Garrels.
39143: PANOV,V. / FEIFER,G. - Valery Panov, een danser.
43134: PANZINI,ALFREDO - Gelsomìno, 's Konings nar. ( uit het Italiaansch vertaald door Th.E. van Dam)
40832: PAOLI,UGO ENRICO - Das Leben im alten Rom.
44856: PAPADAKIS,ANDREAS C. (ED.) - The Post-Modern object.
44855: PAPADAKIS,ANDREAS C. (ED.) - Designing a house.
44854: PAPADAKIS,ANDREAS C. (ED.) - Engineering & Architecture.
44651: PAPADAKIS,ANDREAS - Cross currents of American Architecture. ( Profile 57 )
58432: PAPE,WINFRIED - Instrumentenhandbuch. Streich-, Zupf-, Blas und Schlaginstrumente in Tabellenform. (Musik-Taschen-BUcher Theoretica Band 11 )
36841: PAPOESEK,D.A. (VOORZITTER) - Geschiedenis van het Amsterdams studentenleven 1932-1962. Gedenkboek in opdracht van den Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium tgv het 350-jarig bestaan der Universiteit van Amsterdam.
37606: PARET,O. - Die Bibel,ihre Uberlieferung in Druck und Schrift.
43484: PARKER,W.OREN / WOLF,R.CRAIG - Stage lighting: Practice and design.
38519: PARKINSON,J.HUME - Sextet. (Traveller's Companion 94)
57955: PARRISH, CARL (ED.) - A treasury of early music. An anthology of masterworks of the Middle Ages, the Renaissance, and the Baroque Era.
58084: PARRITT B.A.H. - The Intelligencers. The story of British Military Intelligence up to1914.
40681: PARRY,J.H. (ED.) - The European Reconnaissance. Selected Documents (maritime discovery)
38225: PARTRIDGE,BURGO. - A history of orgies.
40583: PASCAL ) HAY,MALCOLM - The prejudices of Pascal. Concerning in particular The Jesuit Order and The Jewish People.
44796: PASCAL - Pascal et Port-Royal. 1962 - Tricentenaire de la mort de Pascal.
38224: PASCAL) SCHOLTENS,M. - Pascal. Etudes medico-psychologiques
41964: PASSELECQ,GEORGES / SUCHECKY,BERNARD - L'Encyclique cachee de Pie XI. Une occasion manquee de l'eglise face a l'antisemitisme. Preface de Emile Poulat.
36788: PASSERON,ROGER - La Gravure française au XX siècle.
38078: PASTERNAK) MOSSMAN,E(ED.). - The correspondance of Boris Pasternak and Olga Freidenburg 1910-1954.
44621: PASTOUREAU,MIREILLE. - Voies Océanes. Cartes marines et grandes découvertes.
43974: PATER,J.C.H.DE - Maurits en Oldenbarnevelt in den strijd om het Twaalfjarig Bestand. ( Patria reeks )
40728: PATIJN,C.L. - De geschiedenis der Japansche penetratie in Mantsjoerije als volkenrechtelijk probleem.
36592: PAULI,LUDWIG - Keltischer Volksglaube. Amulette und Sonderbestattungen am Durrnberg bei Hallein und im eisenzeitlichen Mitteleuropa. ( Bayerischen Akademie der Wissenschaft )
36774: PAULI,F. - Radierungen. (Einleitung und Text von Dr. Paul Schaffner)
44216: PAULME,DENISE - Une société de Côte d'Ivoire, hier et aujourd'hui. Les Bété.
45003: PAUW,C. - Strubbelingen in Stad en Lande.
59151: PAUWELS,FRANCOIS - Tziganen.
58926: PAUWELS, A.G. - Keramiek 2. Aanwinsten 1981-1991.
40332: PAYS-BAS - La Néerlande. Études générales sur la géographie des Pays-Bas.
37334: PEARSON,MICHAEL - Red sky in the morning. The battle of the Barents Sea, 31 december 1942.
44905: PECK,DOUGLAS T. - Ponce de Leon andthe discovery of Florida. The man, the myth and the truth
44622: PEDDEMORS,A / CARMIGGELT,A - Archeologie van middeleeuws Nederland.
41902: PEEL ) KEMP,M. (RED.)) - Het land van de Peel.
37842: PEELAERT) JANSSENS DE BISTHOVEN,A. - Akwarellen van August de Peellaert 1793 /1876. Tentoonstellingscatalogus.
41356: PEELEN,G.J - De nieuwe Bijbel van een vrij volk: De Statenvertaling van 1637.
45269: PEETERS,PAUL ( EINDREDAKTIE ) - Orgelcultuur op de scheidslijn van kerk en staat. Het orgel in de 17de en de 20ste eeuw. Congresboek, uitgegeven bij gelegenheid van het Eeuwfeestcongres van de Nederlandse Organistenvereniging, 20 t/m 23 juni 1990 te Amsterdam.
38195: PEETERS,L. - Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kudrunepos.
59211: PEETERS,K.C. / LEEMANS,OSCAR - De Schelde en Antwerpen. Politieke en economische betekenis.
40453: PEKELHARING ) BAART DE LA FAILLE,J.M. E.A - Leven en Werken van Cornelis Adrianus Pekelharing, 1848-1922.
45033: PELLICO,SILVIO - Mijne kerkers (Le mie prigioni). Opnieuw naar den oorspronkelijk-Italiaanschen tekst bewerkt door Joseph Witlox.
38452: PELS,C. - Facetten van boekdruk.
59075: PENKALA,MARIA - European porcelain. A handbook for the collector.
39999: PENNINGS,LINDA - Cacciato dalla porta… Il concetto di genere letterario nella critica italiana del prima Novecento
43508: PERETZ,JEAN-CLAUDE / VERONESE,MARCEL / WIENC,ALAIN - Love story.
58607: PERK,JACQUES - Gedichten. Met Voorrede van Willem Kloos en versiering van J.G. Veldheer.
59063: PERREY,KURT (ED.) - Mit Bilderfliesen durch die Bibel.
39895: PERTZ,GEORGIUS HEINRICUS (ED.) - Richeri Historiarum Libri IIII.
659: PET,J.C.L.B. - Stedebouwkundige beschouwingen.
41874: PETER THE GREAT ) GRAHAM, STEPHEN - Peter the Great. A life of Peter I of Russia, called the Great
39313: PETER DE GROTE) JONGE,DE,A. - Tsaar Peter de Grote.
45076: PETER THE GREAT - TROYAT,HENRI - Peter the Great.
43562: PETERS-VAN DER GOUW,CAROLA (SAMENSTELLER) - Capelle aan den IJssel. De geschiedenis.
58303: PETERS,JANNIE / SLAA,PAUL / VRIENDS,ARNO - Cobra. ( Studium Generale Rijksuniversiteit Utrecht )
36478: PETIT,MAXIME (RED.) - Histoire générale des peuples de l'antiquité à nos jours.
44286: PETRI,JOHANN PHILIPP - Ausschluss der zahlen Daniels und der Offenbahrung Johannis.
3752: PEYSER,JOAN`(ED.) - The orchestra. Origins and transformations.
41058: PEZET,MAURICE - L'Epopée des Camisards. Languedoc, Vivarais, Cévennes
39494: PFLEGER,HELMUT / KURZ,EUGEN - Schach. TV-worldcup '82. Turnier der Schachgrossmeister Karpow, Spasski, Timman, Seirawan, Torre, Nunn, Bouaziz, Lobron.
39501: PFLEGER / BORIK / KIPP-THOMAS - Schach WM 87. Kasparow / Karpow.
37124: PHAIDON. - Encyclopedia of art and artists.
58681: PHARMACOPOEIA - Pharmacopoeia Bruxellensis 1641. ( Opera Pharmaceutica Rariora 1 )
58704: PHILIPPE GARNER - The encyclopedia of decorative arts, 1890-1940.
37798: PHILIPS,J.F.R. - Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-1940.
37679: PHILIPS - Contemporary ligthing. Selected projects from the third Philips Intenational Lighting Contest.
59018: PHILIPS,FRITS / DUBBE,BE (SAMENSTELLERS) - Nijmeegse gildekannen en hoe daaruit een tinverzameling groeide.
43958: PHILIPS ) VALVEKENS,E. - Philips II, koning van Spanje , vorst der Nederlanden. Historische bibliotheek.
44736: PHILOLOGIA FRISICA - Philologia Frisica Anno 1996. Lezingen fan it fjirtjinde Frysk filologekongres 20, 21 en 22 oktober 1993
44730: PHILOLOGIA FRISICA - Philologia Frisica Anno 1996. Lezingen fan it fjirtjinde Frysk filologekongres 23, 24 en 25 oktober 1996
43609: PHYLARCHUS ) LISSONE,F.L.V.M. - De fragmenten van de geschiedschrijver Phylarchus. Vertaling en commentaar.
44600: PIANO - JODIDIO,PHILIP - Renzo Piano Building Workshop, 1966 to today.
43166: PICART,GILBERT - Romeinse bouwkunst.. ( Bouwkunst der eeuwen )
59207: PICHELKASTNER, ELEONORE / HOLZL,ECKART - Bruckmann‘s Fayence-Lexikon.
41055: PIECHOROWSKI,A - Der Untergang der Jüdischen Gemeinde Nordhorn.
37507: PIERSON,CLARA D. - Onder 't nachtvolkje.
44439: PIETERSEN-NAUTA,WIL / VENEKAMP LOOMS,LEIDY - Het Hindelooper schilderboek.
37971: PIJPER,F. - Handboek tot de geschiedenis der christelijke kunst.
38693: PIJPER,WILLEM - Sonatina no 2. Piano solo.
57987: PIJPER - BERNET KEMPERS,K.PH. - Inleiding tot de opera Halewijn van Willem Pijper,
44127: PILAT,DIRK - Dutch agricultural export performance (1846-1926). ( Historia Agriculturae XIX )
39512: PINKSTERBOER,HUGO - The rough guide to clarinet.
39510: PINKSTERBOER,HUGO - The rough guide to drums.
39509: PINKSTERBOER,HUGO - The rough guide to flute & piccolo.
37057: PIPPEL,J.G. - Het reglement van orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zijne geschiedenis en toepassing.
45072: PIRAS,CLAUDIA / ROETZEL,BERNHARD - Traditional Style. Wonen in Groot-Brittannie.
44149: PIRENNE,L.P.L. - 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis 1576-1579.
40161: PIRON,CLAUDE - Le defi des langues : du gâchis au bon sens.
37715: PITCHER,HARVEY - Witnesses of the Russian Revolution.
45152: PITLO, A. - Het systeem van het Nederlandse privaatrecht naar het Nieuwe Burgerlijk Wetboek.bewerkt door P.H.M.Grever / H.Sorgdrager en R.H.Stutterheim.
45148: PITLO,A. - Korte uitleg van enige burgerlijk-rechtelijke hoofdstukken.
40409: PLAAT,G.N. VAN DER (SAMENST.) - Kroniek : Lijst van de voornaamste verschenen boeken en artikelen op het gebied van de Nederlandse geschiedenis. Delen 1994 t/m 1999
43361: PLAKATE KATALOG - Internationale Plakate 1871 - 1971.
37967: PLANT,R. - Modern political thought.
36680: PLANTENGA,J.H. - Verzamelde opstellen en verzamelde opstellen tweede bundel.
58200: PLATH, SYLVIA - Ariel. The restored edition.
38250: PLATON - Phaidros. Griechisch-Deutsch. Herausgegeben ind. übersetzt von Wolfgang Buchwald. (Tusculum )
39499: PLATSCHEK,HANS. - Nieuwe figuratieve kunst? Uit de werkplaats van de hedendaagse schilder.
37483: PLEASANTS,HENRY - The Great Singers. From the dawn of opera to our own time.
30284: PLEIJ,H. - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven
42315: PLOEG,D.T.E.VAN DER - Atlas fan de floara fan Fryslan. Mei meiwurking fan O.Hoekstra en F.Rudolphy.
39208: PLOEG,R. / ZINKSTOK,R. - Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de moderne arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw.
42862: PLOEG,KEES VAN DER - Art, architecture and liturgy.Siena Cathedral in the Middle Ages.
39532: PLOEGER,MENNO - 15e Internationaal ECI Schaaktoernooi te Sas van Gent 4tm 13 augustus 1988. Analyses van de deelnemers. (Farago,Cardon,Pirisi,Weemaes,Grooten,Meulders,Goormachtigh,Vogel,Tonoli,Wely)
44447: PLOETZ,KARL - Aula wereldgeschiedenis in jaartallen. 1 tm 4.
58555: PLUIS,JAN - De Nederlandse Tegel. Decors en benamingen. 1570-1930
58785: PLUIS, JAN, - Fries aardewerk. Kingma Makkum. ( met medewerking van Sytse Ten Hoeve en Pieter Jan Tichelaar )
44728: PLUIS,J. - De invloed van de etsen van A. van der Laan op de tegelschilders van schepentableaus.
59058: PLUIS,JAN - Kinderspelen op tegels. Katalogus
59046: PLUIS,JAN - Importierte Wohnkultur. Niederlandische Wandfliesen in Nordfriesland. (Sonderdruck aus Nordfriesisches Jahrbuch 1995)
59034: POCOCK,J.G.A. - Politics, language and time. Essays on political thought and history.
40342: POEL,D.C. VAN DER - Hoofdlijnen der economische en sociale geschiedenis. Sociologisch beschouwd. Deel 1: De voor-kapitalistische periode tot het einde der Middeleeuwen ; Deel 2: De periode na de Middeleeuwen
37069: POELGEEST,L.VAN - Japanse besognes. Nederland en Japan 1945-1975.
38185: POELHEKKE,J.J. - 't Uytgaen van den Treves. Spanje en de Nederlanden in 1621. ( Historische Studies XV )
41550: POELHEKKE, J.J. - Het geval Zijdewind. ( Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde )
41229: POELHEKKE,J.J - Geen blijder maer in tachtigh jaer. Verspreide studiën over de crisisperiode 1648-1651.
42326: POELL,G.M. - Beschrijving van het Hertogdom Limburg.
37821: POELL) THELEN,A.A.J. - Lambert Poell (1872-1937) en de katholieke sociale beweging.Sociaal-klerikaal spanningsveld in het Bossche diocees 1896-1915. Analyse van een mentaliteit.(Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
44404: POIRION,DANIEL - Précis de littérature francaise u Moyen age.
40799: POLAK,F.L - Automatie. Industriële en culturele revolutie.
42954: POLAK,K. / SCHUYF,J. ( SAMENSTELLING ) - Een stilte die spreekt. Herdenken in diversiteit.
37495: POLAK ) BLOEMGARTEN,S. - Henri Polak sociaal democraat 1868-1943.
39644: POLL,C.N.VAN DE - Atlas en handleiding der Gynaecologie.
44882: POLLAK, MARTHA D. - Military architecture, cartography and the representation of the early modern European City .A checklist of treatises on fortification in the Newberry Library.
59149: POLLING,A. - Maastrichtse ceramiek. Merken en dateringen.
59220: POLLMANN,JUDITH - Een andere weg naar God. De Reformatie van Arnoldus Buchelius (1565-1641).
45196: POMPE,W.P.J. - Geschiedenis der Nederlandse strafrechtwetenschap sinds de codificatie-beweging. (Geschiedenis der Nederlandse rechtswetenschap, deel II, afl. III )
41225: PONT,VICTOR MARIE DU - Journey to France and Spain 1801
39866: PONT,F - Friedrichstadt a.d. Eider. Die holländische Kolonisation an der Eider und die gottorpische Handelspolitik in den letzten dreißig Jahren des spanisch-niederländischen Krieges
40073: POOLE,AUSTIN LANE(ED.) - Medieval England. A new edition rewritten and revised.
43495: POOLE,JULIA - Plagiarism personified ?. European pottery and porcelain figures. Catalogue.
37028: POORTENAAR,JAN - Kunst van Nederland. Schilders van het Hollandsche landschap.
44483: POORTINGA,YPE - Spegel fan Folksliibben. Samle artikels oer de Fryske skriften fan e 19de ieu. (Estrikken XXX)
37244: POOT ) GEERARS,C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
58833: POPKEMA, ANNE TJERK (OERSETTING) - Mearkes fan Grimm.
58615: POPPE,DICK / VOS,BERNARD - De buizerd. (Kosmos Vogelmonografieen).
40308: POPPEL,FRANS VAN - Trouwen in Nederland. Een historisch-demografische studie van de 19e en vroeg-20e eeuw. (A.A.G. Bijdragen 33).
43599: PORTER,BERTHA / MOSS,ROSALIND L.B. - Topographical bibliography of ancient Egyptian hieroglyphic texts, reliefs, and paintings. Volume VII: Nubia, the desserts, and outside Egypt.
44995: PORTIELJE,A.F.J. / ABRAMSZ.S. - Het artisboek.
44832: PORTILLO / PORTILLA / MATOS - El Templo Mayor.
40995: POS,H.J. E.A. (RED.) - Weerklank op het werk van Jan Romein. Liber amicorum
39470: POS,H.J. - Impliciete functies in de taal. Referaat verdedigd in de veertiende wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit op 4 juli 1928.
42226: POST,R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie van 1500 tot 1580.
42137: POST R.R. - De via antiqua en de via moderna bij vijftiende-eeuwse Nederlandse theologen. Afscheidscollege.
59283: POST,JAN (ED.) - Nova Terra. Vijf middeleeuwse wetten uit Langewold en Vredewold.
44135: POSTAN,M.M. - Medieval trade and finance.
43086: POSTEL,SANDRA - Pillar of Sand. Can the Irrigation Miracle Last ? (Environmental Alert Series)
39902: POSTHUMUS,N.W - Documenten betreffende de buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw.
41321: POSTHUMUS,N.W. (ED.) - De nationale organisatie der lakenkoopers tijdens de Republiek. ( Werken Historisch Genootschap )
58814: POSTMA,RIENOLD / ROODNAT,BAS - Rienold Postma.
40123: POSTMA,A. E.A. (RED.) - Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
43373: POSTMA,RIENOLD - Kunsthal Weidum.
58808: POSTMA,RIENOLD - Antwoord aan de zon.
58836: POSTMA,J.S. - De Fryske Minnisten en harren sosiëteit. Oersetting fan S. Sybesma.
59126: POSTMA,O. - De Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen.
40052: POT,J.H.J. VAN DER - De periodisering der geschiedenis. Een overzicht der theorieën. Met een voorwoord van Prof. Dr. J.M. Romein
42390: POTOK, CHAIM - The Gates of November Chronicles of the Slepak Family.
41826: POTZSCH,A. - Spass am Kombinieren.
58682: POULENC - FOKKE,ERIK - Francis Poulenc. Componist, monnik en kwajongen.
58852: POULENC - FOKKE,ERIK - Francis Poulenc. Monnik en kwajongen.
43871: POULLE,EMMANUEL / SMET,ANTOINE DE - Les tables astronomiques de Louvain 1528. Par Henri Baers ou Vekenstyl. Édition en fac-simile.
44072: POUNDS,N.J.G. - An economic history of medieval Europe.
58414: POVEE,HENK - De eeuw van Blokker. Honderd jaar huishoudbranche in Nederland. (1896 - 1996)]
58246: POWYS - GRAVES, RICHARD PERCEVAL - The brothers Powys.
58251: POWYS,JOHN COWPER - The art of forgetting the unpleasant.
58252: POWYS,JOHN COWPER - HOOKER JEREMY - John Cowper Powys and David Jones. A comparative study.
58247: POWYS,JOHN COWPER - The complex vision.
58318: POWYS,JOHN COWPER - Wolf Solent.
58248: POWYS - LANGRIDGE,DEREK - John Cowper Powys. A record of achievement.
58249: POWYS - NORDIUS,JANINA - I am myself alone. Solitude and transcendence in John Cowper Powys. (Gothenburg Studies in English)
58254: POWYS,JOHN COWPER - Dostoievsky.
38441: PRAAG,M.M.VAN. - De man met het droge hart, Monsieur Thiers / stattsman en publicist.
41259: PRAAMSMA,L. - Het dwaze Gods. Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland sinds het begin der 19de eeuw.
39006: PRAETORIUS,R./HARTMANN,H. - Das Oktoberfest in Geschichten und Bildern.
42841: PRAWER,JOSHUA - The world of the crusaders.
42471: PRAZ,M. - Huis van het leven.
37630: PRENTICE,JEFFREY / BIRD,BETTINA - Dromkeen. A journey into children's literature.
40825: PRESSENSE,E. DE - Histoire des trois premiers siècles de l'eglise Chrétienne. Première Série. Le Siècle Apostolique. Tome premier.
58357: PRESSLER,CHRISTINE - Schöne Alte Kinderbücher. Eine Illustrierte Geschichte Des Deutschen Kinderbuches Aus Fünf Jahrhunderten.
44902: PRESTAGE,EDGAR - Portuguese voyages 1498-1663.
57936: PREUSSNER,EBERHARD - Die Bürgerliche Musikkultur. Ein Beitrag zur deutschen Musikgeschichte des 18.Jahrhunderts.
38602: PRICE,C. - Heirs of the ancient Maya. A portrait of the Lacandon indians.
37911: PRICK VAN WELY,M.A. - Het orgel en zijn meesters.
43467: PRICK,HARRY G.M. - De Adriaantjes. Een onzerzoek naar wording en achtergronden van Van Deyssels Kind-leven.
44407: PRIDEAUX, SALLY (EDITOR) - Sotheby's art at auction 1990-91.
38053: PRIESTLEY,J.B. - Literature and Western man.
38191: PRIJONO - Sri Tanjung. Een oud Javaansch verhaal.
36944: PRIMS,FLORIS - Antwerpen in 1830. Nota's.
59064: PRINCESSEHOF - Kraakporselein + overgangsgoed. Catalogus.
42674: PRINS, RALPH - Verwondering. (Tentoonstelling Wolvega De Kijkzaal, 18 april - 26 mei 1990 )
37764: PRINS,C.J. - De conjuncturele ontwikkeling van het Verenigd Koninkrijk, 1855-1965; een kwantitatieve analyse van een historisch proces.
58884: PRITCHETT,V.S. - The living novel.
37631: PROCES VERBAAL - Christelijke Sociale conferentie 1952. Gehouden te Utrecht op 4,5,6 en 7 november 1952.
44837: PROKOFIEV - PHILLIPS, ANTHONY - Sergey Prokofiev Diaries, 1907-1914. Prodigious Youth.
58700: PROKOFIEV - SAMUEL,CLAUDE - Prokofiev. (translated by Miriam John)
37172: PROKOFIEV ) ROBINSON,HARLOW - Sergei Prokofiev. A biography.
39334: PROOST PRIKKELS 356 / KRREK,JAAP DE - Omtrent nieuw briefpapier. Proost en Brandt NV.
39447: PROOST PRIKKELS 297 / VRIES,THEO DE - De geschiedenis van de schaar.
39446: PROOST PRIKKELS 254 / PROOST,U. - "Ulco Proost. Citaten uit het gedenkboek ""twee eeuwen Brandt & Proost"""
39335: PROOST PRIKKELS 369 - Het Holtland. Feiten, cijfers en meningen over bos, bomen en hout in Nederland.
44803: PUBLICATIE - Publicatie van Zijne Majesteit den Koning van Holland. Houdende een wet op het verwerken, invoeren en verkoopen van gouden en zilveren werken, mitsgaders den ophef der belasting op dezelve. Gearresteerd den 11den maart 1807.
57984: PUCCINI - SCHICKLING,DIETER - Puccini. Biografie.
57983: PUCCINI - OSBORNE,CHARLES - The complete operas of Puccini.
37766: PUCHINGER,G. - Nederlandse minister presidenten van de twintigste eeuw.
40985: PUCHINGER,G. - Ontmoetingen met Nederlandse politici
40972: PUCHINGER,G. - Ontmoetingen met anti-revolutionairen
41167: PUCHINGER,G. - Ontmoetingen met buitenlandse politici
38810: PUCHINGER,G. - Ontmoetingen met historici.
58639: PURCELL - THOMPSON,ROBERT - The Glory of the Temple and the Stage. Henry Purcell (1659-1695). Catalogue exhibition.
42787: PURMEREND ) HUURDEMAN,PIET - De geschiedenis van Purmerend.
37521: PUSHKIN - BRIGGS,A.D.P.(ED.) - Akexander Pushkin. A celebration of Russia's best-loved writer.
38805: PUSHKIN) BRIGGS,A.D.P. - Alexander Pushkin. A critical study .
58456: PUSKAS,REGULA (ZUSAMMENGESTELLT) - Musikbibliothek Erwin R. Jacobi. Seltene Ausgaben und Manuskripte. Katalog
43660: PUYPE,JAN P. / HOEVEN,MARCO VAN DER - Het arsenaal van de wereld. De Nederlandse wapenhandel in de Gouden Eeuw. Tentoonstellingscatalogus Legermuseum.
38613: PUYVELDE,L. AN - La peinture Flamande au siècle des Van Eyck.
40831: QUACK ) BARENTS,J. - H.P.G. Quack. Zijn leven en werk.
42130: QUAY,J.E.DE(EA) - Het Nieuwe Brabant. 3 delen. 1. Het Brabantse land. 2. Het Brabantse volk. 3. De Brabantse geest.
58133: QUERIDO,ISRAEL - Muziek, tooneel en literatuur.
44900: QUINN, DAVID B. - North America from earliest discovery to first settlements. The Norse voyages to 1612.
43487: QUINTUS,R.A. - Wat een goede couragie vermach. Beschrijvinghe, soo veel die aengaet onse loffelycke Zee-vaert opte Oost-Indien, onse plantagien opt stuck van Suycker int' Eylant Java maior ende onse aanplantinge so van Thee als van Toebaco ende Kaeotsjoek
38506: QUOIKA,RUDOLF - Die altösterreichische Orgel der späten Gotik, der Renaissance und des Barock.
41616: RAAD,H. DE / AUGUSTIJN.A. - Zee- en IJsselmeerwerende Waterschappen in Friesland. Verzamelinventaris van gedeponeerde archieven van het Waterschap Fryslân [ca. 1619] - 1979(1980).
42034: RAALTE,E. VAN - De verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado.
42776: RAALTE - HYMA,ALBERT - Albertus C. Van Raalte and his Dutch settlements in the United States.
44893: RAAS,JAN - De kroon op het werk. Het orgel van de Mozes en Aäronkerk.
38595: RABINOWITCH,DAVID - The construction of vision. Color property drawings. / Konstruktion des Sehens. Zeichnungen mit farbigen Elementen.
41764: RABINOWITSJ,I.L. - Toreneindspelen.
58298: RACHMANOWA, ALJA - Het leven van een groot zondaar. Een Dostoievsky-roman. 1. De weg van het genie. 2. voltooiing.
59009: RADEMAKER-HELFFERICH, B. - 100 Huizen in Deventer en hun historie. 25 Jaar monumentenzorg door de NV Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel 1968-1993.
38967: RADOSH,RONALD / MILTON,JOYCE - The Rosenberg file the search for the truth.
37452: RADZILOWSKI,THADDEUS C. - Feudalism,revolution,and the meaning of Russian history: An intellectual biography of Nicolai Pavlovich Pavlov Silvanskii.
38618: RAGAZ ) TOP,M.J.N - Leonhard Ragaz. Religieus socialisme contra nationaal socialisme.
44012: RAGUIN, VIRGINIA CHIEFFO - Gebrandschilderd glas. Van middeleeuwse vensters tot moderne kunst.
58365: RAHUSEN,A.E.(BEWERKER) - Lobatto's lessen over de hoogere algebra.
38193: RAINE,GRAIG. - Geschiedenis: de amateurfilm. History: The Home Movie. (vertaling J. Eijkelboom)
58392: RAJSIC,JACLYN / KOOPER,ERIK / HOCHE,DOMINIQUE (EDS.) - The Prose Brut and other late medieval chronicles. Books have their histories: Essays in honour of Lister M. Matheson.
43433: RAMAKERS,RENNY - Tussen kunstnijverheid en industriële vormgeving.De Nederlandse Bond voor kunst in industrie.
45068: RAMBACH,HERMANN / WERNET,O. - Waldkircher Orgelbauer. Zur Geschichte des Drehorgel- und Orchestrionsbaus Kirchenorgelbauer im Waldkirch.
58117: RAMEAU,JEAN PHILIPPE - Traite de l'harmonie reduite a ses principes naturels. Preface de Jean Michel Bardez.
40688: RANKE,L.VON - Gestalten der Geschichte. Savonarola - Don Carlos - Wallenstein.
43771: RANNOU,THIERRY - Flyer Breekt Alle Records. 27.000 Zeemijl Whitbread Round the World Race.
38662: RAPHAEL,M. - Pensions and public servants. A study of the origins of the British system.
37477: RAPPARD,A. - De toonkunst en hare beoefenaren. Beknopt overzicht van de ontwikkeling der muziek.
44579: RAPPORT - Rapport over de te verwachten betrekkingen tusschen Friesland en den Noord-Oost polder.
58617: RAPPORT WONINGBEHOEFTE - Rapport over de methode - Halle voor de bepaling van de woningbehoefte. ( overdruk Gemeentebestuur )
58123: RASCH,RUDOLF - De Cantiones Natalitiae en het kerkelijke muziekleven in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de Zeventiende Eeuw.
58549: RAU,HEIMO - Taj Mahal. Lynkevs
37197: RAUBITSCHEK,A.E. - The Greek historians. Literature and history. Papers presented to A.E. Raubitschek.
40291: RAUSCH,HEINZ (ED.) - Zur Theorie und Geschichte der Repräsentation und Repräsentativverfassung.
40568: RAUWENHOFF,F - Disquisitio exhibens Pauli sententiam de vita in homine aeterna, peccato oppressa, a Christo restituta
40959: RAVEN,G.J.A. AND N.A.M. RODGER (ED.) - Navies and Armies. The Anglo-Dutch Relationship in War and Peace 1688-1988.
37617: RAVESTEYN,W.VAN. - De wording van het communisme in Nederland 1907-1925.
58139: RAYNOR,HENRY - Music & Society Since 1815.
37514: RAYON - Het boek van de rayon. Ontwikkeling,vervaardiging,eigenschappen,verwerking,toepassing.
58469: REANEY,GILBERT (ED.) - Corpus Scriptorum de Musica 30. 3 anonieme manuscripten uit de bibliotheek van Parijs en van Saint Die
59260: REBEL,BEN / RUNDERKAMP,LUC / RIJKE,MARIANNE - 50 jaar grijngrime. Grimeur Arjen van der Grijn.
38262: REBLING,E. - Een eeuw danskunst in Nederland.
3751: REBLING, E. - Den lustelycken mey. Muziek en maatschappij in de zeventiende eeuw in Nederland.
45302: REBS,ALEXANDER - Anleitung zum lackiren von Streichinstrumenten sowie zur Herstellung der dabei zu verwendenden Beizen, Firnisse und Lacke.
44453: RECHTEREN - GRASWINCKEL,D.P.M. / HARDENBERG,H. - Het archief van het kasteel Rechteren.
38426: REEDIJK,C. - Accoord C.R. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C.Reedijk. Tentoonstelling Koninklijke Bibliotheek.
58202: REES,EETIE VAN - De nachtmannetjes.
45131: REESER, EDUARD (ED.) - Music in Holland. A review of contemporary music in The Netherlands.
40157: REETZ,HENNING - Pitch perception in speech: A time domain approach
58509: REGER - BUSCH,HERMANN J. (HERAUSGEGEBEN) - Zur Interpretation der Orgelmusik Max Regers.
44889: REHORST,CHRIS - Jan Buijs, architect van de volharding. De architectuur van het bureau Ir. J.W.E. Buijs en J.B. Lürsen.
38825: REICHARDT,G.(BEARBEITET) - Sowjetische Literatur zur Naturwissenschaft und Technik. Bibliographischer Wegweiser.
58424: REICHEL,FRIEDRICH (RED.) - Farbige Glasuren auf Porzellan. China 7 bis 18 Jahrhundert.
58335: REICHENFELD,KATJA - Vriend en strijd. 25 Jaar Combattimento Consort Amsterdam.
40326: REICHS-LIEDER - Deutsches Gemeinschafts-Liederbuch. 91.- 100 Tausend.
58412: REIJEN, P.E.VAN - Middeleeuwse kastelen in Nederland.
43463: REIJNDERS, K., - Couperus bij Van Deijssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
44610: REIMERS,H.(HERAUSGEGEBEN) - Friesische Papsturkunden aus dem vatikanischen Archive zu Rom.
42860: REINAERT) NIMWEGEN, ARJAAN VAN(VERTALING) - Over de vos Reinaert. Door Willem (die Madoc maakte), gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend.
37890: REINDERS,H. - Een eeuw verenigd bouwen in Nederland.
42300: REINER,I. - Woodcut / Wood engraving. A contribution to the history of the art.
39625: REINHARDT,L.R. - Van nevelvlek tot mensch. 3 delen. 1 De geschiedenis der aarde. 2 De geschiedenis van het leven op aarde. 3 Het leven op aarde.
42673: REINLE, ADOLF. - Das Stellvertretende Bildnis. Plastiken und gemälde von der antike bis ins 19. Jahrhundert.
37865: REISCHAUER,EDWIN / FAIRBANK,JOHN K. - East Asia. The great tradition. (A history of East Asian civilisation, volume one)
37854: REISCHAUER,EDWIN / FAIRBANK,JOHN K. - East Asia. The modern transformation. (A history of East Asian civilisation, volume two)
42005: REISEL,MAX - Het jodendom in de moderne samenleving. Enige feiten typerend voor het jodendom in het licht van de herrezen staat Israël.
40448: REITH,N.E. - Walking on the Waves of Sound: Aspects of Orality in the Writings of Zora Neale Hurston
43351: REITSMA,C. - Tekens aan de weg. Tekens aan de wand. Gedenktekens in Friesland 40-45.
39977: REITSMA,J. - Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden.
58215: REITSMA,TH. (INLEIDING) - Net te leauwen. Folksferhalen Ljouwerteradiel.
42110: RELIQUET, PHILIPPE. - De magie van het kwaad. Gilles de Rais en de middeleeuwen, 1404-1440.
44828: RENAUD,J.G.N. - Middeleeuwse ceramiek. Eenige hoofdlijnen uit de ontwikkeling in Nederland.
58538: RENDLE,STEVE / COOMBS,MARK - Renault 25. 1984 to 1992 ( B to K registration). Service and repair manual. Renault 25 petrol and diesel models, including1995 cc 12 valve, v6 turbo nad special limited editions.
41450: RENGERS HORA SICCAMA, D.G. - Verspreide Geschriften.
38536: RENNER,HANS - Oper, Operette, Musical. Ein Führer durch das Musiktheater unserer Zeit.
37845: RENOUVIN,PIERRE / PRECLIN,EDMOND / HARDY,GEORGE / GENET,LUCIEN - L'Epoque contemporaine. II. La Paix armée et la Grande Guerre (1871-1919).
40095: REPERTORIUM - Repertorium betreffende Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst (voornamelijk van tijdschriftenartikelen). Deel III (1941-1950)
40096: REPERTORIUM - Repertorium betreffende Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst (voornamelijk van tijdschriftenartikelen). Deel IV (1951-1960)
38900: RETZLAEFF,H. / LUTZE,E. - Schnitzaltare altdeutscher Meister.
57994: REUS,KLAUS DIETER (HERAUSGEGEBEN) - Faszination der Buhne. Barockes Welttheater in Bayreuth. Barocke Buhnentechnik in Europa.
42485: REVESZ-ALEXANDER,M. - Der Turm. Als symbol und Erlebnis.
39629: REVESZ-ALEXANDER,MAGDA - Die alten Lagerhausern Amsterdams. Eine kunstgeschichtliche Studie.
58436: REY,L. (EDITOR) - Unveiling the arctic. Co-editors: Claudette Reed Upton and Marvin Falk.
42691: REYER,HERBERT (HERAUSGEGEBEN) - Aurich im Nationalsozialismus. (Abhandlungen und Vortrage zur Geschichte Ostfrieslands,Band 69)
43576: RHEIN UND MAAS - Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-1400. Ausstellung des Schnütgen - Museums der Stadt Köln und der belgischen Ministerien für französische und niederländische Kultur.
41475: RHENEN ) GORISSEN,F. (HERAUSGEGEBEN) - Rhenus bicornis. ( Sonderdruck aus Bruckenschlag am Niederrhein )
42438: RHIJNVIS FEITH ) BUIJNSTERS,P.J.A.M. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het Graf'.
43972: RHIJNVIS FEITH - Reflexien over de gesteldheid der regering van de Republyk der Verenigde Nederlanden.
38529: RHOON ) VLIES,T.A. VAN DER - De eerste eeuwen van Rhoon.
41129: RIADO,PIERRE - L'Amérique latine de 1870 à nos jours. Économies, sociétés et vie politique
36775: RIANI,PAOLO.(ED.) - Architettura giapponese contemporanea / Contemporary Japanese architecture. Catalogue.
38253: RIBALTA,MARTA(ED.) - Habitat. La sala de estar. The Living room. La salle de sejour.
36874: RICCI,SEYMOUR DE. - The book collector's guide. A practical handbook of British and American bibliography.
58299: RICHARDS,I.A. - Principles of literary criticism.
39314: RICHARDSON,LAUREL - The new other woman. Contemporary single women in affairs with married men.
58855: RICHARDSON, VICKY. - New vernacular architecture.
40706: RICHARDSON,JOANNA - La Vie Parisienne 1852-1870.
38571: RICHARDSON,JOANNA. - The Brownings. A biography compiled from contemporary sources.
43442: RICHIR,MARC - Jan Snoeck.
43313: RICHMOND,HERBERT - Statesman and Sea Power.
38422: RICHTER,HEINZ. - Transistor-Praxis. Ein leichtverstandliche Einfuhrung in die Praxis der halbleitertechnik unter besonderer Berucksichtigung des Transistors.
59302: RICHTER,LYDIA - Puppen Album. 1 Deutsche Porzellanpuppen. 2. Franzosische Porzellanpuppen
44528: RICHTHOFEN,KARL FREIHERR VON - De lex frisionum, uitgegeven en toegelicht door Dr. Karl Freiherr von Richthofen, naar Pertz Monumenta Germaniae, bezorgd door het Friesch genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde,gevolgd door eene verhandeling van B.J. Lintelo de Geer
44467: RICHTHOFEN,K.VON - Untersuchungen über Frisische Rechtsgeschichte. Teil 3. Abschnitt 1. Das Gau Kinnen oder Kennemerland.
44927: RICKARD,SUZANNE (ED.) - George Barrington's voyage to Botany Bay. Retelling a convict's travel narrative of the 1790s
38488: RIDDER,J.G.DE - Uit de geschiedenis van het Westland.
59107: RIECK,G.D. - Een halve eeuw structuuronderzoek van de vaste stof. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de afdeling der scheikundige technologie aan de T.U. te Eindhoven.
41963: RIEGNER,GERHART M. - Ne jamais désespérer. Soixante années au service du peuple juif et des droits de l'homme. Collection L'histoire à vif.
39117: RIEHL,HANS - Die Völkerwanderung. Der langste Marsch der Weltgeschichte.
38787: RIEL,H.VAN. - Geschiedenis van het nederlandse liberalisme in de 19e eeuw.(bezordg door J.G.Bruggeman)
58119: RIEMANN,HUGO - Handbuch der Musikinstrumente. ( kleine Instrumentationslehre) ( Max Hesses illustrierte Handbucher,1 )
58118: RIEMANN,HUGO - Handbuch der Kompositionslehre. I Theoretischer Teil. II Praktischer Teil. ( Max Hesses illustrierte Handbucher,8,9)
58116: RIEMANN,HUGO - Studien zur Geschichte der Notenschrift.
57971: RIEMANN,HUGO - Praludien und Studien. I,II,III. Gesammelte Aufsatze zur Aeshetik, Theorie und Geschichte der Musik.
58470: RIEMANN,HUGO - Handbuch der Gesangskomposition. ( Lied, Chorlied,Duett,Motette usw. ). ( Max Hesses illustrierte Katachismen,20 )
58054: RIEMANN,HUGO - Handbuch der Orchestrierung. ( Anleitung zum Instrumentieren ). ( Max Hesses illustrierte Handbucher,31 )
58055: RIEMANN,HUGO - Vademecum der Phrasering. ( Max Hesses illustrierte Handbucher,16 )
58056: RIEMANN,HUGO - Handbuch der Musikdiktats. ( Systematische Gehorsbildung ). ( Max Hesses illustrierte Handbucher,11 )
58057: RIEMANN,HUGO - Generalbass - Spielen. ( Harmonie Ubungen am Klavier ). ( Max Hesses illustrierte Handbucher,10 )
58058: RIEMANN,HUGO - Allgemeine Musiklehre ( Katechismus der Musik ). ( Max Hesses illustrierte Handbucher,5 )
58142: RIEMANN,HUGO - Anleitung zur Partiturspiel. ( Max Hesses illustrierte Katechismen, 30 )
58191: RIEMANN,HUGO - Die Elemente der musikalischen Asthetik.
58428: RIEMANN - MENNICKE,CARL - Riemann-Festschrift. Gesammelte Studien Hugo Riemann zum sechzigsten Geburtstage uberreicht von Freunden und Schulern.
58156: RIEMANN,HUGO - Grundlinnen der MusikAsthetik. ( Max Hesses illustrierte Handbucher )
58169: RIEMANN,HUGO - Lehrbuch des einfachen, doppelten und imitierenden Kontrapunkts.
38039: RIEMENSCHNEIDER- STEIN,KARL HEINRICH - Tilman Riemenschneider im deutschen Bauernkrieg. Geschichte einer geistigen Haltung.
38803: RIEMERSMA,J.C. - Religious factors in early Dutch capitalism 1550-1650.
38110: RIEMERSMA,TRIENUS - Proza van het platteland. Een onderzoek naar normen en waarden in het grote Friese proza van 1855-1945.
40776: RIEMSCHNEIDER,MARGARETE - Die Welt der Hethiter.
58097: RIEMSDIJK-ZANDEE,T. (EINDREDAKTIE) - Kunst moet. Moet kunst. Presentatie en verantoording beeldende kunstbeleid Provincie Gelderland 1993 - 1996.
37504: RIETBERGEN,PETER J.A.N. - Japan verwoord. Nihon door Nederlandse ogen, 1600-1799.
42943: RIEWALD,J.G. - Reynier Jansen of Philadelphia. Early American printer. A chapter in seventeenth-century nonconformity. ( Groningen Studies in English, XI )
44393: RIJK,TIMO DE (EINDREDACTIE) - Dutch design jaarboek 2012 / Dutch design yearbook 2012.
43278: RIJKSMUSEUM - Goud en zilverwerken benevens zilveren, loden en bronzen plaquetten.
37266: RIJKSPOSTSPAARBANK - Rijkspostspaarbank 1881-1931.
44500: RIJPKEMA, J.H - Gedenkschrift van den Frieschen IJsbond 1886-1936. Hardrijders en hardrijdsters in vroeger en later jaren.
38089: RIJSWIJK-CLERKX,L.E.VAN. - Moeders,kinderen en kinderopvang. Veranderingen in de kinderopvang in Nederland.
58658: RIJSWIJK - HARDENBERG,H. - Twintig eeuwen Rijswijk.
38241: RINGGREN,HELMER - Israelitische Religion. (Die Religionen der Menschheit,26)
44006: RINGNALDA.,F.M. / KUIPER,B. / LAMMERTSEN,J. - 30 Jaar Skarsterlan 1984 - 2014.
40491: RINZEMA-ADMIRAAL,W - Java, het laatste front. Sociale gevolgen van de Japanse bezetting op Centraal-Java voor Indonesiërs en Europeanen
58970: RITMAN,LEX - Kapitein Robs stormachtige leven + Errata en aanvullingen. Met biografie van Pieter Kuhn en uitgebreide rijk geillustreerde bibliografie.
40990: RITSEMA VAN ECK,S. - Historische democratie.
37570: RITTER SCHAUMBURG,HEINZ - Die Nibelungen zogen nordwarts.
43176: RITTER,P.H. - De kunst van het reizen. Eene reeks van causerieen over modern tourisme en wat daar mee samenhang.
58895: ROBBIG - Ausgewahlte Werke. Fruhe deutsche Porzellane, Franzosischen Mobel, Kunst und Dekorationen des achtzehnten Jahrhubderts.
57945: ROBBINS LANDON,H.C. (ED.) - Studies in eighteenth-century music. A tribute to Karl Geiringer on his seventieth birthday.
39967: ROBERTS,J.D. - From puritanism to Platonism in seventeenth century England
39668: ROBERTSON,DONALD - Pre - Columbian architecture.. (The Great Ages of World Architecture)
37182: ROBERTSON SCOTT,J.W. - Wartime & peace in Holland. A free farmer in a free state.
42463: ROBIJNS,J. (RED.) - Op harpen en snaren, Volksmuziek, volksdansen, volksinstrumenten in Vlaanderen.
44924: ROBILANT,ANDREA DI - Venetian navigators. The voyages of the Zen brothers to the far north.
41957: ROBINSON,J. / FRIEDMAN, P. - Guide to Jewish History under Nazi Impact. (Joint Documentary Projects. Bibliographical series No 1)
40430: ROBINSON,O.F.,T.D. FERGUS,W.M. GORDON - European Legal History. Sources and Institutions.
37739: ROBSON,S.O. - Wanban Wideya. A Javanese Panji romance.(Biblioteca Indonesia)
44808: ROCA,MIGUEL ANGEL - The architecture of Latin America.
58861: ROCA - TAYLOR,BRIAN BRACE - Miguel Angel Roca. With an essay by Miguel Angel Roca
37091: ROCCASALVO,JOAN L. - The plainchant tradition of Southwestern Rus'. (East European monographs)
36925: ROCKER,RUDOLF. - Achter prikkeldraad en tralies.
58295: ROCKWELL,NORMAN - Special days com te live. An Abbeville Pop-up Book.
37708: RODEN - BOS,J. / KUPPERS,W.J. - Inventaris van het Archief van het Huis Mensinge te Roden (1376-1952).(Rijksarchief in Drenthe)
38158: RODENBACH) LISSENS R.F.(VERZAMELD,INGELEID) - Brieven van Albrecht Rodenbach.
36982: RODENBURG,J.F. - Postkroniek van de stad Rotterdam.
43008: RODERMOND,JANNY (HOOFDREDACTIE)) - De Architect - April,1998 - Dossier 5; woongebouwen.
43009: RODERMOND,JANNY (HOOFDREDACTIE)) - De Architect - Juli, 1996 - Dossier 1; woongebouwen.
42295: RODIN, AUGUSTE - Cathedrals of France.
42076: RODIN,AUG. - De kathedralen van frankrijk. (inleiding G.L.de Vries Feyens)
41294: ROELINK,J. - Vijfenzeventig jaar Vrije Universiteit 1880/1955. Gedenkboek bij het vijf en zeventig-jarig bestaan der Vrije Universiteit te Amsterdam
42126: ROELINK,J.(UITGEGEVEN,TOELICHTING) - Een honderdtal brieven uit de correspondentie van Elbertus Leoninus.
43355: ROELOFSEN ) PALM,FREDERIQUE (EA.) - Hanneke Roelofsen.
39983: ROES,JAN(UITG.) - Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland : Toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ariëns, 1887-1901.
58326: ROESLER,CURT A. / HOHL,SIEGMAR - Opern Fuhrer. Werke und Komponisten.
42163: ROESSINGH,H.K. - Gelderse landmaten in de 17e en 18e eeuw. Een empirische benadering. ( Published in Bijdragen en Mededelingen )
38995: ROEST,JOOP - Vrije vogels. De geschiedenis van de vrijzinnige protestanten in Vlaardingen.
36685: ROEVER-DOZY,DE / FISCHER,F.H. (BEWERKER) - Het leven van onze voorouders.
40246: ROGIER,L.J. - Katholieke herleving. Geschiedenis van Katholiek Nederland sinds 1853.
40962: ROGIER,L.J. - Beschouwing en onderzoek. Historische studies. Met een inleidend woord van Anton van Duinkerken.
41996: ROGIER, L.J. - Herdenking van P. Geyl (15 december 1887 - 31 december 1966). ( meded.KNAW)
43964: ROGIER,L.J. - Terugblik en uitzicht. Verspreide opstellen van L.J. Rogier. 2 delen.
37438: ROGIER,JAN. - De geschiedschrijver des Rijks en andere socialisten.(politieke portretten 1).Een zondagskind in de politiek en andere christenen.(politieke portretten 2)
41634: ROHWER,JENS - Die harmonischen Grundlagen der Musik. (Kieler Schriften zur Musikwissenschaft, Band XIX)
41747: ROISMAN, A. - 400 Kurzpartien
42033: ROLAND, CHARLES G. - Courage Under Siege. Starvation, Disease, and Death in the Warsaw Ghetto.
41028: ROLAND HOLST,HENRIETTE - Erasmus herdacht
39380: ROLING,B.V.A.(RED) - Opstand en revolutie(polemologische studien)
43939: ROMAIN, WILLY-PAUL - Bonifatius. Grondlegger van Europa.
39045: ROMAKO) NOVOTNY,P. - Anton Romako. 24 Aquarelle. (Osterreichische Aquarellisten)
40871: ROMEIN,J. - The watershed of two eras. Europe in 1900.
41268: ROMEIN,JAN - Gegist bestek. Aspecten van drie jaar Wereldbestel.
59121: ROMEIN, T.A. - Naamlijst der pedikanten, sedert de hervorming tot nu toe, in de hervormde gemeenten van Friesland. Eerste Gedeelte
59124: ROMEIN,J. - Historische lijnen en patronen. Een keuze uit de essays.
43339: ROMIJN,JAAP - 80 Jaar Mobach pottenbakkers.
37860: RONSIN,ALBERT - Découverte et baptême de l'Amérique.
58582: RONTGEN - VIS,JURJEN - Gaudeamus. Het leven van Julius Rontgen (1855-1932). Componist en musicus.
58287: RONTGEN - RONTGEN,A.(VERZAMELD) - Brieven van Julius Röntgen.
45090: ROOBJEE,P. / DEPONDT,P. - Hans Vandekerckhove. Picture Palace.
37969: ROODBERGEN,SAKE P. - B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief.
36940: ROODHUYZEN,THEA - In woelig vaarwater. Marineofficieren in de jaren 1779-1802.
40145: ROOIJ,V.A. DE - Cohesion through contrast: discourse structure in Shaba Swahili/French conversations.
42755: ROOIJEN, MAURITS VAN - Geschiedenis in de praktijk.
38484: ROON,G.VAN. - Kleine landen in crisistijd. Van Oslostaten tot Benelux, 1930-1940.
40918: ROON,GER VAN (ED.) - Europäischer Widerstand im Vergleich. Die Internationalen Konferenzen Amsterdam.
40548: ROON,GER VAN (ED.) - Helmuth James Graf von Moltke. Völkerrecht im Dienste der Menschen.Deutscher Widerstand 1933-1945.
58378: ROORDA,HELENA - 125 Jaar Koninklijke Hausemann & Hötte. Van Lampekous naar Jumbospel.
38567: ROOS,F.DE - Model en mogelijkheid. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. F.de Roos bij zijn 25 jarig jubileum aan de faculteit der economische wetenschappen van de Vrije Universiteit.
44288: ROOSBROECK,ROBERT VAN - Filips II. Koning van Spanje. Soeverijn der Nederlanden.
36836: ROP,ANT. L. DE - Lentevreugd
42019: ROSEN, GEORG - Juden und Phonizier. Das antike Judentum als Missionsreligion und die Entstehung der judischen Diaspora.
37106: ROSENTHAL,B.C. / CHOMIAK,M.B. - A revolution of the spirit. Crisis of value in Russia,1890-1924.(translated by M.Schwartz)
38020: ROSSELLINO ) PLANISCIG,LEO. - Bernardo und Antonio Rossellino.
37752: ROSSEN,M.J.J.G. - Het gemeentelijk volkshuisvesting beleid in Nederland. Een comparatief onderzoek in Tilburg en Enschede (1900-1925).(bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
38527: ROSSETTI) BELLAS,RALPH A. - Christina Rossetti.
58537: ROSSI,ALDO - ADJMI,MORRIS (ED.) - Aldo Rossi. Architecture 1981-1991.
59277: ROTENBERG,MARK - The Rotenberg collection. Forbidden erotica.
45069: ROTH,ALFRED - La Nouvelle Architecture. Die Neue Architektur. The New Architecture. Presented in 20 examples. 1930-1940
43720: ROTHEMUND,B. - Handbuch der Ikonenkuns I.
43537: ROTHSCHILD,FRITZ - Vergessene Traditionen in der Musik. Zur Ausfuhringspraxis von Bach bis Beethoven.
59010: ROTTERDAM PAPERS II - A contribution to medieval archology. Teksten van lezingen, gehouden tijdens het Symposium woning en huisraad in de Middeleeuwen te Rotterdam van 20 t/m 22 maart 1973.
36673: ROTTERDAM - HAZEWINKEL,H.C. - Rotterdamsch Jaarboekje. 4de reeks 8ste jaargang 1940.
43512: ROUQUETTE,MAX / SOUCHE,GEORGES - Le Lac de Salagou. Miroir aux cent visages.
58739: ROUW,KEES - Sybold van Ravensteyn architect van Kunstmin en De Holland.
44668: ROUX,MARIUS LE - Die Kaapse opersmid. 'n Oorsig van die kopersmids wat sedert 1662 aan die Kaap die Goeie Hoop gewerk het, met besondere verwysing na die materiaal, gereedskap en tegnieke wat hulle gebruik het deur.
44689: ROUX,JEAN-PAUL - Les explorateurs au Moyen Age.
38767: ROWEN,H.H.(ED.) - "Pomponne's ""Relation de mon ambassade en Hollande"" 1669-1671. (Historisch Genootschap)"
43505: ROWLAND,KURT - A history of the modern movement. Art architecture design.
58952: ROWLAND,INGRID D. - Giordano Bruno. Philosopher / Heretic.
41032: ROWSE,A.L. - Portraits and Views. Literary and Historical.
44846: ROWSE, A.L. - Sir Richard Grenville of the 'Revenge'
43636: ROWSE,A.L. - Ralegh & the Throckmortons.
44293: ROXBURGH,A. - The second Russian revolution.The struggle for power in the Kremlin.
42330: ROYAARDS,C.W. - Het stadhuis van Haarlem. Algemeen restauratieplan.
37446: ROYCE) MAHOWALD,M.B. - An idealistic pragmatism. The development of the pragmatic element in the philosophy of Josiah Royce.
44045: ROYEN, P.C.VAN. - Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700
59196: ROZENBURG - Rozenburg 1883-1917. Geschiedenis van een Haagse fabriek. Tentoonstellingscatalogus.
36754: RUSS / RUSS,KARL - Handbuch der Vogelliebhaber. I Fremdländische Stubenvögel.
37412: RUANE,CHRISTINE - Gender, class and the professionalization of Russian city teachers 1860-1914.
37380: RUBINSTEIN,MICHAEL - Music to my ear. Reflections on music and digressions on metaphysics. With a foreword by Richard Baker.
39252: RUCKBROD,K. - Universitat und Kollegium. Baugeschichte und Bautyp.
38508: RUDOLF) RICHTER,W. - Kronprinz Rudolf von Oesterreich. Geschichte eines übergrossen Erbes.
38463: RUDOLPH,R.J.W. - Hedendaags Socialisme, in zijn oorsprong en wezen voor het volk geschetst.
43115: RUEMPOL,A. / DONGEN,A.G.SA.VAN - Pre-industriële gebruiksvoorwerpen. Pre-industrial utensils 1150-1800. ( Museum Boymans - Afdeling Kunstnijverheid en Vormgeving Departement of Applied Arts and Design)
59066: RUEMPOL,ALMA - Communicerende vaten. Beeldtaal van slibversiering op laat-middeleeuws aardewerk in de Nederlanden.
42047: RUETHER,R. - Nachstenliebe und Brudermord. Die theologischen Wurzeln des Antisemitismus.
45053: RUIGE,K.I. - Geloof in glas. Over de oudste middeleeuwse fragmenten vensterglas van Nederland in Hoorn op Terschelling..
43399: RUIJSSENAARS - Hans Ruijssenaars Architect.
42796: RUIJSSENAARS,HANS / ROOY,MAX VAN - Masterplan Ruijssenaars Rijksmuseum. Vooruit naar Cuypers.
37836: RUITENBEEK,W. / SCHARRINGA,K.J.G. / ZOMERDIJK. P.J. - Broedvogels van Noord-Holland.
44851: RUITER - BRANDT,GERARD - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, hertog, ridder, &c. L.Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt.
43181: RUIZ,JUAN - Libro de Buen Amor. Edicion critica de Joan Corominas.
58394: RULLER,S.VAN - Genade voor recht. Gratieverlening aan ter dood veroordeelden in Nederland. 1806-1870.
38623: RULLMANN,J.C. - De strijd voor kerkherstel in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw. Historisch geschetst.
40649: RULLMANN,J.C. - De Afscheiding in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw
38937: RUPNIK,JACQUES - Het andere Europa.
36637: RUSSEL,JONAS - Pardoes de Tovenaar. ( eerste boek van een schrijvertje van zeseneenhalf die zeker nog beroemd gaat worden, in handschrift)
44650: RUSSEL,FRANK - Architecture in progress. Internationle Bauaustellung Berlin. ( Profile )
37499: RUTER,A.J.C. / LOCHER,J.G. / BOER,W.DEN. / SCHAPER,B.W.(EDS.) - Historische studies over mens en samenleving.(sociaal historische studien IISG)
58389: RUTGERS,A. - Vogels van Nieuw-Guinea.. Deel 1 en 2. Geselecteerd uit John Gould's: The birds of New Guinea.
58390: RUTGERS,A. - Vogels van Zuid-Amerika. Deel 1 en 2. Geselecteerd uit John Gould's: The monograph's of birds.
58388: RUTGERS,A. - Vogels van Azie. Deel 1 en 2. Geselecteerd uit John Gould's: The birds of Asia.
38570: RUTGERS,C.A. - De Utrechtse bisschoppen in de middeleeuwen.(geschiedenis in veelvoud)
36934: RUTH,G. - Sicherungsarbeiten am Mainzer Dom.
45178: RUTTEN, L.E.H. - De devolutieve werking van het appel in het burgerlijk procesrecht.
43414: RUYTER, H.VAN - De geheimen van 34 open wedstrijdboten.
58174: SABBE,HERMAN - All that music. Een antropologie van de westerse muziekcultuur.
44899: SACHS,AARON - The humboldt current. Nineteenth-century exploration and the roots of American environmentalism.
59237: SADELMI MILANO - Sadelmi Milano / Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord Holland aanleg 150 kv lijn Oterleek Diemen s’Gravenland 1968. Prachtige originele foto’s van de aanvang van de bouw tot het in werking stellen
58363: SADIE,STANLEY / LATHAM,ALISON - Stanley Sadie's music guide and introduction.
58584: SADIE,STANLEY (ED.) - The New Grove twentieth-cemtury American masters. Ives, Thomson, Sessions, Cowell, Gershwin, Copland, Carter, Barber, Cage, Bernstein.
37774: SAFFRON,INGA - Caviar. The strange history and uncertain future of the world' most coveted delicacy.
39882: SAGE TEN BROEK ) GORRIS,G - J.G. le Sage ten Broek en de eerste faze van de emancipatie der Katholieken. 2 delen
45096: SAHER,HERBERT VON - Emanuel Rodenburg of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten.
58730: SAINTE BEUVE - La vie des lettres. 1. Moyen Age et Renaissance. 2. Le siecle de Versailles. 3. Les lumieres et les salons. 4. Le siecle deu progres.
40926: SAKS ) JONG EDZ.,FR. DE - J. Saks, Literator en Marxist. Een politieke biografie.
58068: SALAZAR,ADOLFO - Music in our time. Trends in music since the romantic era. ( translated from the Spanish by Isabel Pope )
39089: SALIERI - BRAUNBEHRENS,VOLKMAR - Salieri in de schaduw van Mozart.
58144: SALLENBACH,FRED - Carl Spittelers Verhaltnis zur Musik.
40567: SALOMON,H.P - Saul Levi Mortera en zijn 'Traktaat betreffende de waarheid van de wet van Mozes'
38724: SALZER,FRITZ - Augendiagnose und Okkultismus.
37109: SALZMANN,W.H. - Bedrijfsleven, overheid en handelsbevordering. The Netherlands chamber of commerce in the United States, inc. 1903-1987.
45226: SAMSON,JIM - Music in transition. A study of tonal expansion and atonality, 1900-1920.
40782: SAMUEL,RAPHAEL (ED.) - People's history and socialist theory.
45231: SANDERS, PAUL F - De piano het instrument en zijn meesters.
40826: SANNES,H.W.J - Onze Joden en Duitschland's greep naar de wereldmacht.
44526: SANNES,H. - Herdenkingsrede tgv 50-jarig bestaan van het tegenwoordige gebouw der Openbare Lagere School te St. Annaparochie, 21 maart 1930.
44272: SANSOM, GEORGES - A History of Japan. Volume I: to 1334 / Volume II: 1615-1867 / Volume III: 1334-1615.
43890: SANTEMA,O. - Nije Searje Alde Doarpsgesichten.
43067: SANTEMA,O - Alde doarpsgesichten. Diel II.
42750: SANTEN,CHRISTA VAN / HANSEN,A.J. - Daglicht Kunstlicht een leidraad.
58486: SANTEN,CHRISTA / HANSEN,A.J. - Licht in de architectuur. Een beschouwing over dag- en kunstlicht.
37909: SANTEN,R.VAN NIEMANN,W.(BEWERKER) - De piano en hare componisten.
44352: SANTIAGO DE COMPOSTELA / TENTOONSTELLINGSCATALOGUS - Santiago de Compostella. 1000 jaar Europeese bedevaart. ( Europalia 85 España)
44644: SANTOS, MARIA EMILIA MADEIRA - Viagens de Exploracao Terrestre dos Portugueses em Africa.
42028: SARDE, MICHELE - Histroire d'Eurydice pendant la remontée.
38748: SARNITZ,A. - Drei Wiener Architekten. Three Viennese Architects. Wilhelm Holzbauer, Gustav Peichl, Roland Rainer. Ein Katalog.
38380: SARTHOU CARRERES,CARLOS. - Catedrales de España. (Su pasado y su presente). Prólogo de Angel Dotor.
41183: SAS,N.C.F. VAN (RED.) - Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen.
41952: SASSEN, FERD. - De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden.
39316: SAUERLANDT,MAX - Deutsche Plastik des Mittelalters. (Die Blauen Bücher)
44733: SAVAGE, GEORGE - Glass and Glassware.
44926: SAVOURS,ANN - The Search for the North West Passage.
44872: SAYN-WITTGENSTEIN,FRANZ PRINZ ZU - Fahrten ins Elsass.
58386: SCAMUZZI,ERNESTO - Egyptian art in the Egyptian Museum of Turin. Paintings, sculpture, furniture, textitles, ceramics, papyri.
45225: SCHÜTZE, F. W.: - Praktisch-theoretisches Lehrbuch der musikalischen Composition. Nach pädagogischen Grundsätzen abgefaßt.
41238: SCHÖNE,LOTHAR - Neuigkeiten vom Mittelpunkt der Welt : der Kampf ums Theater in der Weimarer Republik
58051: SCHAAL,RICHARD - Verzeichnis deutschsprachiger musikwissenschaftlicher Dissertationen 1861-1960
58183: SCHAAL,RICHARD - Musiktitel aus funf Jahrhunderten. Eine Dokumentation zur typografischen und kunstlerischen Gestaltung und Entwicklung der Musikalien. ( Quellen Katalogue zur Musikgeschichte 5 )
43308: SCHAAP, ROBERT (ED.) - Meiji. Japanese art in transition. Ceramics, cloisonné, lacquer, prints, illustrated books, drawings and paintings from the Meiji period (1868-1912).
38499: SCHAARS,A.H.G. - De bosbouw van het Entel in de tweede helft van de achttiende eeuw.
40266: SCHAARS,A.H.G. - Agrarische terminologie in Oost- Gelderland en haar dialectgeografische aspecten.
42985: SCHACHT,MARKUS / MEINER,JORG (RED.) - Onder den Oranje Boom. Nederlandse kunst en cultuur aan Duitse vorstenhoven in de zeventiende en achttiende Eeuw.
44715: SCHAEDLER,KARL F. - Keramik aus Schwarz-Afrika und Alt-Amerika. Die Sammlung Hans Wolf - Zürich. / Ceramics from Black-Africa and Ancient America / Ceramique de l'Afrique Noire et d'Amerique Precolumbienne.
37127: SCHAEFFER,ALBERT - Technologie der Farberei und Textilveredlung.
139: SCHAFER,D. - Het klavier.Samengesteld uit de nagelaten aanteekeningen door Ida Schafer-Dumstorff.
43995: SCHAFER,ERNST - Laudatio organi. Eine Orgelfahrt von der Ostsee bis zum Erzgebirge.
42152: SCHAFFENBURG ) NAGEL,WOLFGANG ARNIM - Aschaffenburg. Mittelpunkt des fränkischen Untermaingebietes.
44873: SCHAFFERS-BODENHAUSEN,K. / TIETHOFF-SPLIETHOFF,M. - The portrait miniatures in the collections of the House of Orange-Nassau.
36712: SCHAFKE,RUDOLF - Geschichte der Musikaesthetik in Umrissen.
38479: SCHAGEN,J.C. VAN. - Schriftsels IV. Grafisch intermezzo.
45023: SCHAGEN - HULSHOF,HENK / TIMMER,FRED - Schagen.Zo was het.
59247: SCHAGEN,J.C.VAN - Dagboekblaadjes. Schifsels XIII.
45176: SCHALKEN,TOM - Pornografie en strafrecht. Beschouwingen over het pornografiebegrip en zijn juridische hanteerbaarheid.
44909: SCHAMA,SIMON. - Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden, 1780/1813.
44969: SCHAPER,J.H. - Een halve eeuw van strijd. Herinneringen van J.H. Schaper.
37251: SCHARFENBERG,HORST. - Sekt.Perlendes Deutschland.
39054: SCHARRELMANN,W - Hiennerk de haan.
37308: SCHATBORN,P. / SZENASSY,I.L. - Iconographie du notariat. Documentation de la foundation pour le progres de la science notariale.
57935: SCHATT,PETER W. - Jazz in der Kunstmusik. Studien zur Funktion afro-amerikanischer Musik in Komposition des 20. Jahrhunderts.
43420: SCHATZ ) SCHIERBEEK,BERT - De kleur van Leo Schatz. Met een Beschouwing van Bert Schierbeek.
58062: SCHAUER,LUCIE / HILDEBRANDT,RAINER - Maler interpretieren die Mauer. Katalog zu der Dauerausstellung im Museum Haus am Checkpoint Charlie.
44946: SCHEEPSMA,WYBREN - De Limburgse sermoenen (ca. 1300). De oudste preken in het Nederlands.
40852: SCHEER,VAN DER,BOOM EN LESTURGEON - Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie podagristen.
43286: SCHEERDER,G. - De contrareformatie te Rotterdam. De Leeuwenstraatse statie van de Paters Jezuieten 1610-1708-1800.
58982: SCHELLART,A.I.J.M. - Staten en stinsen in Friesland in oude ansichten.
40261: SCHELVEN,A.A. VAN - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. Deel III : Polen-Bohemen, Hongarije en Zevenburgen
39154: SCHENDEL ) EIJK,H.P.A. VAN - Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel. Een stilistisch onderzoek.
41329: SCHENK,M.G. (SAMENST.) - Vrouwen van Nederland 1898-1948. De vrouw tijdens de regering van Koningin Wilhelmina
43891: SCHEPENLIJST - Lijst van de schepen varende onder Nederlandse vlag, thuisbehorende in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, aan welke roepnamen zijn gegeven uit het Internationaal Seinboek, op 1 januari 1961.
40327: SCHEPS,J.H. - Scheps inventariseert.
58843: SCHERER,BARRYMORE LAWRENCE - A history of American classical music.
58411: SCHERING - Vom Wesen der musik. Ausgewahlte Aufsatze von Arnold Schering. Herausgegeben und eingeleit von Karl Michael Komma.
45121: SCHERING,ARNOLD - Geschichte des Oratoriums.
40129: SCHERMBEEK,M. VAN - Anders dan anders. De heldin als Ideaal IK in de ogen van de vrouwelijke recipiënt
41257: SCHERMERHORN,W - De boeren in onze volksgemeenschap.
37105: SCHERMERHORN) SMIT,C.(ED.) - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir. Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indie 20 september 1946-7oktober 1947. (Ned.Hist.Genootschap)
39110: SCHIEDAM ) FEIJST,G.VAN DER - Schiedam in oude ansichten.
40692: SCHIEDER,TTHEODOR - Begegnungen mit der Geschichte.
38625: SCHIERBEEK,BERT - Je geld of je leven.
44948: SCHILDER,G.G. - De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz de Vlamingh in de jaren 1696-1697. Deel II. Bijlagen.(Linschoten LXXVIII)
36755: SCHILDERS,ED - Brooklyn Bridge. Met foto's van Piet Schreuders en een inleiding van Thomas L.Bonn.(een Furore Boek)
42340: SCHILLINGS,HARRY - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw. ( Maaslandse Monografieen)
42381: SCHILLINGS C G. - Der Zauber des Elescho.
44294: SCHIMMEL,J.A. - Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810. Geschiedenis van de verlening en burgerlijst. (Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland )
43938: SCHIMMELPENNINCK ) VRIES,THEUN DE - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek.
42073: SCHIMMELPENNINCWEBBERS,H. / KOEKEBAKKER,O. / BEKAERT,G. - De Brug. The Erasmus Bridge. 1 Geschiedenis en bouw. 2 Licht en Techniek. 3 Poezie en Kunst.
43510: SCHIPHORST,BOB TER / MICHEL,FRANCOIS-BERNARD - Native Camargue
58644: SCHIPPERS,HANS - Van tusschenlieden tot ingenieurs. De geschiedenis van het Hoger Technisch Onderwijs in Nederland.
40909: SCHMALHAUSEN,O.R - Tijden voor gebed. Aspecten van Argumentatiestructuur in Bavli Berachot 26a-28b.
36780: SCHMALHAUSEN,H.E.B. - Over Java en de Javanen. Nagelaten geschriften van H.E.B. Schmalhausen, gepd. Assistent-Resident.
58941: SCHMERENBECK,PETER (ED.) - Barocker Traum. Fayencen aus Zerbst und Jever.
39030: SCHMID,C. - Josaphat.
40729: SCHMID,CARLO - Erinnerungen.
59294: SCHMIDT,ROBERT - Chinesische Keramik von der Han-Zeit bis zum XIX. Jahrhundert.
37088: SCHMIDT,HEINRICH(HERAUSGEGEBEN) - Hoftheater,Landestheater,Staatstheater.Beitrage zur Geschichte des oldenburgische Theaters 1833-1983.
39648: SCHMIDT DEGENER,H. - Inleiding tot de geschiedenis der schilderkunst. 10 delen compleet. 1.Italiaanse school 2.Italiaanse school II 3.Vlaamse school 4.Spaanse school 5.Duitse school 6.Nederlandse school 7.Franse school 8.Engelse school 9.XIXde eeuw 10.XXste eeuw
40471: SCHMITT,EBERHARD - Die Französische Revolution. Anlässe und langfristige Ursachen
41127: SCHMITT,EBERHARD - Einführung in die Geschichte der Französischen Revolution
40313: SCHMITT,HANS A. (ED.) - Historians of Modern Europe
37161: SCHMITZ,H. - Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890.
37834: SCHMUCKER,W.G. - Die moderne englische Jugend.(Eine Analyse nach Zeugnissen der neueren englischen Literatur)
40010: SCHMUTZER,EDUARD J.M - Dutch colonial policy and the search for identity in Indonesia 1920-1931
37352: SCHNACK,F. - Das Leben der Schmetterlinge. Naturdichtung.
45218: SCHNEEWIND,URSULA - Jede Note an dich gerichtet ! Musikalische Widmungsgeschichten.
38651: SCHNEIDER,KARL CAMILLO - Die Grundgesetze der Deszendenztheorie in ihrer Beziehung zum religiösen Standpunkt.
44317: SCHNEIDER, MICHAEL. - Kleine Geschichte der Gewerkschaften. Ihre Entwicklung in Deutschland von den Anfängen bis heute.
36970: SCHOCH,E.O. - Beitrage zur Anthropologie der Aderbeidshan-Turken Usbeken und Kazaken.
58857: SCHOEDINGER,ANDREW B. - Readings in Medieval philosophy.
36856: SCHOENBERG,HANS W. - Germans from the East. A study of their migration, resettlement and subsequent group history since 1945.(studies in social life XV)
43104: SCHOKKENBROEK,J.C.A. - Kunst op het water Nederlandse scheepssier 1650-1850.
40274: SCHOLDER,KLAUS - Die Kirchen zwischen Republik und Gewaltherrschaft. Gesammelte Aufsätze. Herausgegeben von K.O. von Aretin und Gerhard Besier
40074: SCHOLDER,KLAUS - Die Kirchen und das Dritte Reich. Band 1. Vorgeschichte und Zeit der Illusionen 1918-1934
42802: SCHOLL-LATOUR,PETER - Onbegrensde oorlog. De strijd tegen het terrorisme - een strijd tegen de Islam ?
40122: SCHOLTA,KARL (SAMENST.) - Deutsche Prediger im niederländischen Raum seit der Reformation. Alfabetische lijst van Predikers.
41448: SCHOLTENS,BERT - Towards a theory of international financial intermediation.
44745: SCHOMBERG, BEATRIX - Pentagon. Informal design.
57978: SCHONBERG - GERVINK,MANUEL - Arnold Schonberg und seine Zeit.
58170: SCHONBERG - BERG,ALBAN - A.Schonberg. Gurrelieder. Fuhrer (grosse Ausgabe)
37143: SCHONBERG - MEYER,A. / SCHEIDELER,U. (HERAUSGEGEBEN) - Autorschaft als historische Konstruktion. Arnold Schönberg - Vorgänger,Zeitgenossen,Nachfolger und Interpreten.
39317: SCHONBERGER ,ARNO - Deutsche Plastik des Barock ( Die Blauen Bücher ).
58623: SCHONE,SALLY - Brenn Punkte. Keramische Fachschulen seit 1875. Landshut / Hohr / Bunzlau.
38103: SCHONGAUER ) ROSENBERG,J.(HERAUS GEGEBEN) - Martin Schongauer handzeichnungen.
40806: SCHOONDERWOERD,N.H.G - J.T. Grein, Ambassador of the Theatre 1862-1935. A study in Anglo-Continental Theatrical Relations.
42665: SCHOONEBEEK ) HAAR,J.VAN DER - Schoonebeekin oude ansichten deel I.
43242: SCHOONHOVEN - Drie eeuwen Schoonhovens zilver. Tentoonstelling in het Nederlands goud-, zilver- en klokkenmuseum
59312: SCHOOR,HENK VAN DE - NS laat bouwen. Stations sinds 1980.
43880: SCHOORL,HENK - 't Oge. Het Waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumberg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, ca.. 1250 - 1614.
38941: SCHORER,G.L. - De Nederlandsche Zeemacht. Waarom heeft Nederland een zeemacht nodig ? Aan welke eischen moet deze voldoen ?
37066: SCHOTEN ) BAETENS,ROLAND - Schoten. De geschiedenis van een tweeliuk.
38016: SCHOTEN ) HAAN,TJ.W.R.DE - Zeven heerlijkheden. Over geschiedenis en volksleven der voormalige gemeente Schoten.
58940: SCHOUBYE,SIGURD - Hollandske Vaegfliser. (Hollandse wandtegels)
38587: SCHOUSTRA,FENNO L. - Elfstedentocht. De schaatsen scherp.
58013: SCHOUTEN,HENNIE - Muziekleer in theorie en praktijk.
42654: SCHOUTEN, MARTIN - De socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
45258: SCHOUTEN,HENNIE - Drie Franse Liederencomponisten. Duparc; Fauré, Debussy.
38990: SCHOUTEN,H. - Techniek van het orgelspel.
42995: SCHOUTEN,H. - Voordracht en registratie der Orgelliteratuur:
37828: SCHOUTEN,J.D. - Patronenboekje voor het eenvoudig weefstoeltje. (weeftoestel)
43770: SCHOUWEN DUIVELAND - Gekwelde grond. Schouwen-Duiveland in ramp en herstel.
36990: SCHRADE,H. / FEGERS,H. (HERAUSGEGEBEN) - Das Werk des Kunstlers. Studien zur Ikonographie und Formgeschichte. Hubert Schrade zum 60. Geburtstag dargebracht von Kollegen und Schulern.
32948: SCHRADER, C.G. - Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745.
40181: SCHRAUWEN,ANNETE - Marché intérieur. Recherches sur une notion.
45239: SCHREIBER,ULRICH - Opernfuhrer fur Fortgeschrittene. Die Geschichte des Musiktheaters. Barenreiter, Kassel Basel, Hardcover met omslag, Von den Anfangen bis zur Franzosischen Revolution
58720: SCHREURS,EUGEEN (REDACTIE) - De schatkamer van Alamire. Muziek en miniaturen uit Keizer Karels tijd (1500-1535).
40322: SCHREURS,A - Van der Loo '72. The poetical surrealist.
39253: SCHRIKS,C.F.J. (SAMENSTELLER) - Werken van de Walburg Pers. Vijfhonderd titels, beschreven en toegankelijk gemaakt naar onderwerp, tijd, plaats, auteur enz.
58053: SCHROEDER,CARL. - Handbuch des Dirigierens und Taktierens. ( Der Kapellmeister und sein Wirkungskreis ). ( Max Hesses illustrierte Handbucher,14 )
37671: SCHROOR,MEINDERT / MEIJERING,JAN - Het Groninger landschap.(Stad&Lande 8 )
43787: SCHROTER,WILHELM - Louise. Grosherzogin von Sachsen Weimar-Eisenach. Was Sie geistig war, und wie Sie es geworden.
39256: SCHUBERT - Hmoll=Symphonie. Klavier fur zwei Handen.Arrangiert von Richard Kleinmichel. (edition Peters1311)
57957: SCHUBERT - STEFAN,PAUL - Franz Schubert.
58541: SCHUBERT - UVIN,KOEN - Franz Schubert. SymfonieEn nr. 3 & 5.
39172: SCHUBERT - OSTERHELD,HORST - Franz Schubert noodlot en persoonlijkheid
42609: SCHUBERT - ERICKSON,RAYMOND (ED.) - Schubert's Vienna.
45250: SCHUBERT - REED,JOHN - Master musicians. Schubert.
45251: SCHUBERT - SCHMITZ,EUGEN - Schuberts Auswirkung auf die Deutsche Musik.
45264: SCHUBERT - LOESER,NORBERT - Schuberts klankwereld.
38028: SCHUBERT - HILMAR,E - Franz Schubert in his time.
58073: SCHUBERT - Bericht uber den Internationalen Kongress fur Schubertforschung. Wien 15. bis 29. November 1928
36726: SCHUBERT,HANS VON - Geschichte der christlichen Kirche im Fruehmittelalter. Ein Handbuch.
57959: SCHUBERT - REED, JOHN - Schubert. The final years.
57960: SCHUBERT - GOLDSCHMIDT,HARRY - Franz Schubert. Ein Lebensbild.
57961: SCHUBERT - WERLE,HEINRICH (HERAUSGEGEBEN) - Franz Schubert in seinen Briefen und Aufzeichnungen. Erste gesclossene deutsche Ausgabe zusammengestellt und erlautert.
38695: SCHUBERT / ULRICH,HUGO(HERAUSGEGEBEN) - Samtliche Tanze fur Klavier zu vier Handen.(edition Peters 719)
57989: SCHUBERT - REHBERG, WALTER UND PAULA. - Franz Schubert. Sein Leben und Werk.
58052: SCHUBERT - FISCHER-DIESKAU,D. - Auf den Spuren der Schubert-Lieder. Werden-Wesen-Wirkung.
57968: SCHUBERT - DEUTSCH,OTTO EHRICH - Schubert und Grillparzer. Ein Vortrag.
45283: SCHUBERT - VETTER,WALTHER - Der Klassiker Schubert.
45229: SCHUBERT - SANDERS,H. - Studien zur musikalischen Semantik in Schuberts Liedern.
45232: SCHUBERT - MAINTZ,MARIE LUISE - Franz Schubert in der Rezeption Robert Schumanns. Studien zur Asthetik und Instrumentalmusik.
37994: SCHUBRING,P. - Die Architektur der italienischen Fruhrenaissance ( Kunstgeschichte in Einzeldarstellungen 3 )
38050: SCHUBRING,P. - Die Architektur der italienischen Hochrenaissance ( Kunstgeschichte in Einzeldarstellungen 4 )
41263: SCHUDDEKOPF,CHARLES - Vor den Toren der Wirklichkeit. Deutschland 1946-47 im Spiegel der Nordwestdeutschen Hefte.
41437: SCHUELER,J. - Materialising identity. The co-construction of the Gotthard Railway and Swiss national identity.
59114: SCHUIT,G.C.A. - Chemie en katalyse.Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de afdeling der scheikundige technologie aan de T.U. te Eindhoven.
40176: SCHULIN,ERNST - Universalgeschichte.
38791: SCHULTE,ALFRED. - Wir machen die Sachen die nimmer vergehen. Zur Geschichte der Papiermacherei.
37983: SCHULTE NORDHOLT,H. - Het beeld der Renaissance. Een historiografische studie.
37642: SCHULTE NORDHOLT,J.W. / SWIERENGA,R.P.(EDS.) - A bilateral bicentennial. A history of Dutch-American relations,1782-1982.
58036: SCHULTE NORDHOLT / HEPPENER / WIARDA / PAAP - In memoriam Bertus Lier.
36772: SCHULTZ,ALWIN - Allgemeine Kunstgeschichte der Renaissance. Architektur, Plastik, Malerei.
43951: SCHULTZ, EDUARD. - Waterbeheersing van de Nederlandse droogmakerijen.
59315: SCHULZ - GOTTWALDT,H. / HAHNE,G. (HERAUSGEGEBEN) - Briefwechsel zwischen Johann abraham Peter Schulz und Johann Heinrich Voss. ( Schriften des Landesinstituts fur Musikforschung Kiel )
40441: SCHULZ,KAREL - Versteinertes Leid. Michelangelo Buonarroti
44284: SCHULZE,K.L. - Kontrole bij de bereiding van warm asfalt.
38011: SCHUMANN) DAHMS,WALTER. - Schumann.
58029: SCHUMANN - ABERT,HERMANN - Robert Schumann.
58030: SCHUMANN - FISCHER-DIESKAU,DIETRICH - Robert Schumann. Wort und Musik. Das Vokalwerk.
59090: SCHUOBYE,SIG. - Anneberg. Die lindngerske Flisesamling. Udstilling af vaegfliser fra Orienten til Norden 23 juni - 30 septmber 1977.
40007: SCHUPPLI, P. - Leitfaden für die Viehhaltungscurse am Oberhof bei St. Gallen (Steiermark)
42695: SCHURER,EMIL - Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 1; Einleitung und politische Geschichte. 2; Die innere Zustände. 3; Das Judentum in der Zerstreuung und die jüdische Literatur. 4; Register.
42655: SCHURMAN, A.M. VAN - Eucleria, of uitkiezing van Het Beste Deel. ( met een inleiding van S. van der Linde)
42688: SCHURMAYER,BRUNO - Die Bacteriologische Technik.
43812: SCHUSTER, W.H. - De viscultuur in de kustvijvers op Java. Fishculture in saltwater-ponds on Java.
41966: SCHUSTER,A. - Liber Amicorum voor Opperrabijn A. Schuster ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag..
38022: SCHUTTE,O. - De Orde van de Unie. ( werken van de Koninklijke Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde nr. 9)
2953: SCHUURMAN,A.J. - Materiele cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlands platteland in de 19e eeuw:de Zaanstreek,Oost-Groningen,Oost-Brabant. (A.A.G.bijdragen 30)
38400: SCHUYL) LINDEBOOM,G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) en zijn betekenis voor het Cartesianisme in de geneeskunde.
45059: SCHUYT - ANNEGARN,ALFONS - Floris en Cornelis Schuyt. Muziek in Leiden van de vijftiende tot het begin van de zeventiende eeuw.
40591: SCHWANTES,CAROLUS A. - The Pacific Northwest. An Interpretive History
37615: SCHWARZ,ROLF - Sizilianisch I. (Aufbau mit g7-g6 und Lf8-g7). Handbuch der Schach-Eroffnungen.
38364: SCHWEINFURTH,G. - Im Herzen von Afrika. Reisen und Entdeckungen im zentralen Äquatorial-Afrika während der Jahre 1868-1871. Ein Beitrag zur Entdeckungsgeschichte von Afrika. (herausgegeben von Reinhard Escher)
36787: SCHWEITZER,B. - Zur Kunst der Antike. Ausgewahlte schriften.
39099: SCHWENCKE,JOHAN. - H.Woyty-Wimmer. Oostenrijks graveur.
38708: SCHWIEDER,DOROTHY(ED) - Patterns and perspectives in Iowa history.
38520: SCHYVE,COR - Uut het land van Kezand. Om voo te lezen of voo te draogen.
38842: SCOTT,GEORGE RYLEY - Ten ladies of joy. Queen Elizabeth,Reine Margot, Ninon de Lenclos, Nell Gwynn,Catherine the Great, Du Barry, Hamilton,de Stael,George Sand,Blessington.
42633: SCRIBNER,BOB / BENECKE,GERHARD (ED) - German Peasant War of 1525.New viewpoints.
38098: SEARLE,RONALD. / WEBB,KAYE.(COMPILED) - The St.Trinian's story.
36794: SEFEROV) SANTOVA,MILA - Souli. Samuil Seferov.
38437: SEGAL,GEORGE - Segal.Tentoonstellingscatalogus Knokke-Heist 1989.
58930: SEGSCHNEIDER,ERNST HELMUT - Das alte Topferhandwerk im Osnabrucker land. Mit einem Worterbuch der Hagener Topfersprache.
37367: SEGUR,LA COMTESSE DE.(NEE ROSTOPCHINE) - Le general Dourakine.
42689: SEIFFERT,MAX - Technische Anleitung zur Mikroskopischen Diagnostik für den Gebrauch in der ärztlichen Praxis. Mit 14 Tafeln Abb. In 16 farbigem Chromodruck
37493: SEIFFERT,MAX / C.F. WEITZMANN - Geschiedenis der klaviermuziek. Deel 1. De oudere geschiedenis tot omstreeks 1750
42549: SEIJBEL,M. - Monnickendam deel 1. De orgelpracht van de Nederlandse steden.
42569: SEIJBEL, MAARTEN - Zes eeuwen Veluwse orgels.
38465: SELHORST,J.F. - "Eene strafvervolging wegens crimineelen abortus en Twee vergaderingen der ""Nederlandsche Gynaecologische Vereeniging""."
37227: SELIGMANN,KURT - Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. Ein Kapitel aus der Geschichte des Aberglaubens.
37062: SELL,HANS JOACHIM - De schlimme Tod bei den Völkern Indonesiens.
58935: SELMAN,FRANCIS JOHN - Saint Thomas Aquinas. Teacher of truth.
58308: SELVER,P. - The art of translating poetry.
38631: SENDAK,M. / MARGOLIS,M. - Wat een hondje! Of Een huisdier: waar begin je aan?
59219: SEPP,JAN CHRISTIAAN - Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zak-atlas; vervattende vier en zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveeerde, ook accuraat aan elkander sluitende kaarten van de Vereenigde Nederlanden.
41595: SERRES,MARCEL - Essai sur les cavernes a ossemens et sur les causes qui les y ont accumules.(Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.22ste deel)
36876: SEVCENKO ) MIJAKOVS'KYJ,V. / SHEVELOV,G.Y. (EDS.) - Taras Sevcenko, 1814-1861. A symposium (Slavistic Printings and Reprintings XXXI )
44894: SEVERIN,TIMOTHY - Explorers of the Mississippi.
37657: SEVIGNÉ / GRIGNAN MUNK,GERDA - Madame De Sevigné et madame De Grignan dans la correspondance et dans la critique.
36811: SEYN,EUG.M.H.DE. - Dessinateurs,graveurs et peintres des anciens Pays-Bas. Ecoles Flamande et Hollandaise.(biographies)
44937: SHACKLETON,ERNEST - Mijn Zuid-Pool tocht. Het verhaal van mijn expeditie naar het Zuidpool-gebied.
41572: SHAFER, BOYD C., - Historical study in the West: France, Great Britain, Western Germany, the United States.
37183: SHAKESPEARE) MUNKELT,M. - Bühnenanweisung und Dramaturgie. Hinweise zu Interpretation und Inszenierung in Shakespeares First Folio und den Quartoversionen.
37711: SHAKESPEARE /HEGENBARTH - Der Sturm. Mit Illustrationen von Josef Hegenbarth.
58565: SHAW,CARLOS MARTINEZ (ED.) - El Pacifico Espanol de Magallanes a Malaspina. Seccion Espanola de la Exposicion Mundial Brisbane Australia 1988.
44669: SHIGA -THOMPSON,BOB - Shiga the potter. Intervieuws with Shiga.
58865: SHINN,CHARLES AND DORRIE - The illustrated guide to Victorian and Parian China.
59142: SHOSTOKOVICH - MORTON,BRIAN - Shostakovich , his life and music.
37726: SHULMAN,SOL - Kings of the Kremlin. Russia and its leaders from Ivan the Terrible to Boris Yeltsin.
44403: SIERKSMA,KLAES. - Liudger Thiadgrimszoon. Leven en voortleven van een Christus-prediker (742-809).
43460: SIEVEKING,ANN / SIEVEKING,GALE - The caves of France and northern Spain. A guide.
39842: SIEVERNICH,GEREON / BUDDE,HENDRIK - Europa und der Orient 800-1900
39423: SIGNORET,SIMONE - Adieu Volodia. Roman.
39249: SIJMONS,K.L. - Protestantsche kerkbouw.
59023: SIJS,NICOLINE VAN DER - Taaltrots. Purisme in een veertigtal talen.
44227: SIKOTA,G. - Herend. The art of Hungarian porcelain.
37838: SILLERY,A. - Founding a protectorate. History of Bechuanaland 1885-1895.
44906: SIMMONS,MARC - The last conquistador. Juan de Onate and the settling of the Far Southwest
45242: SIMMS,BRYAN R. - Music of the twentieth century. Style and structure.
38556: SIMON,ANDRÉ L. / ARNTZ,HELMUT - De edele wingerd van de champagne en andere mousserende wijnen.
39486: SIMONS,W.J. - Het woord gedrukt. Een boek over boeken. Boeken en mensen.
40126: SIMONS,J - Film, Language, and Conceptual Structures. Thinking Film in the Age of Cognitivism
36969: SIMONS,L. - Het drama en het tooneel in hun ontwikkeling. 5 delen in 4 banden.
37233: SINCLAIR,K.V. - Tristan de Nanteuil. Chanson de geste inédite.
44963: SINDEREN, WIM VAN - Art Nouveau in Friesland. Sporen van Nieuwe Kunst in de architektuur.
44831: SINDEREN,WIM / ARENDS,TOOS (REDS.) - Salut au Monde. I: Het Friese landschap in de schilderkunst van 1900 tot nu. / Die friesische Landschaft in der Malerei von 1900 bis heute. II: Het Friese landschap: eerste indrukken en herinneringen. / Die friesische Landschaft: erste Eindrücke.
43202: SIPEK, BORIS - Borek Sípek. Glas design architectuur.
44214: SIPMA,P. - De weitsrop. Moanneskrift wijd oan de bifoardering fen Frysk underrjocht. Jiergong 1933. compleet in losse afleveringen.
44497: SIPMA,P. (BEWERKT) - De Eerste Emsinger codex. (Oudfriese taal- en rechtsbronnen 4)
44546: SITTARD - EUSSEN / KREUKELS - Het Stadsarchief van Sittard 1243-1794. Inventaris en regesten.
59019: SIXMA BARON VAN HEEMSTRA,FEIJO SCHELTO - De Klederdracht van Hindelopen.
44481: SJÖLIN,B. - Die Fivelgoer Handschrift. I. Einleitung und Text. II. Namenregister, Glossar, Synoptische Übersicht.(Oudfriese Taal-en Rechtsbronnen 12,13 )
38835: SJTSJARANSKI,NATHAN - De memoires van Nathan Sjtsjaranski.
45119: SKRJABIN - GLEICH,C.C.J.VON - Die sinfonischen Werke von Alexander Skrjabin.
44375: SLAGER,C.H. - De Ambachtsheerlijkheid van Oud- en Nieuw-Vossemeer en het Tiendrecht.
37777: SLAVISTICS - Dutch contributions to the Fourth International Congress of Slavistics. Moscow, September 1958. ( Slavistic Printings and Reprintings)
38120: SLECHTE,C.H. / NIEUWENHUIJZEN,K. - Den Haag en omstreken in 19de-eeuwse foto's.
40167: SLEEMAN,P. - Licencing Empty Nouns in French
40405: SLICHER VAN BATH,B.H - Herschreven historie. Schetsen en studiën op het gebied der middeleeuwse geschiedenis
59297: SLIGGERS,BERT (ED.) - De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869.
58825: SLINGS,HUBERT - Toekomst voor de middeleeuwen. Middelnederlandse literatuur in het voortgezet onderwijs.
38457: SLOGTEREN,E.VAN / BRUYN OUBOTER,MARIA DE - Onderzoekingen over virus-ziekten in Bloembolgewassen I. Narcissen. I. (Overdruk uit Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool te Wageningen deel 45, verhandeling 3)
45295: SLONIMSKY,NICHOLAS - Lectionary of music.
58779: SLOOT - HUBER,DIET / MERCUUR,THOM - Jentje van der Sloot. Schilderijen
42510: SLOT,ERIC - Grond, het schaarse erfgoed. 75 Jaar Grondbedrijf Amsterdam 1921-1996.
38813: SLOT,ERIC. - Vijf gulden eeuwen. Momenten uit 500 jaren gemeentefinancien. 1490-Amsterdam-1990.
41599: SLOTEMAKER,A. - De ongevallenwet geschetst voor werkgevers en werklieden. (Maatschappij tot Nut van het Algemeen)
59300: SLOTERDIJK, PETER - Sferen. I. Bellen, microsferologie. II. Globes, macrosferologie
44706: SLUIS-POORTSTRA,MAARTJE VAN - Voorouders en nazaten van Johannes Stellingwerf en Froukje la Fleur. Bijeengebracht en beschreven door S.
38493: SLUTER) DAVID,HENRI - Claus Sluter. (les grands sculpteurs Francais)
59095: SMALLINGERLAND - SCHAIK,P.VAN - Geschiedenis van Smallingerland.
44493: SMEDING,T.U - School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in de periode 1800-1857.
38010: SMELIK,A. - And the mirror cracked. A study of rhetoric in feminist cinema.
39747: SMET,R.P. - Voyages aux montagnes Rocheuses chez les tribus indiennes du vaste territoire de l'Oregon dependant des Etats-Unis d'Amerique.
58035: SMETANA - PROGRAMMABOEK. - De verkochte bruid van Smetana. Wagnervereeniging. Twee buitengewone voorstellingen in den schouwburg te Amsterdam 27 en 28 januari 1937. Medewerkenden: Nationale Opera te Praag en Concertgebouworkest olv. Vaclav Talich.
44983: SMIESING,P.K. / BRINKERINK.J.P. - Onder de rook van Utrecht. Twee eeuwen tabakspijpenmakerij in Lauwerecht (1600-1800). (Stichtse Historische reeks)
40853: SMIT,H.J. (SAMENST.) - Doctoraal scripties geschiedenis 1986-1988.
36507: SMIT,C. (UITGEGEVEN) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Derde periode 1899-1919. Zevende deel, buitenlandse bronnen 1914-1917. Achtste deel, eerste en tweede stuk, buitenlandse bronnen 1917-1919. (RGP grote serie, 137, 145, 146 )
43719: SMIT,RUBEN - Rijzende rivier.
58422: SMIT,SYTZE - Risico en vertrouwen. Risk and faith. Residentie Orkest 1904-2004.
43633: SMIT,J.P.W.A. - De legervlaggen uit den aanvang van den 80-jarigen oorlog.
59116: SMIT,J.A. - Van natuurkundig gezelschap tot hoge temperaturen. Rede uitgesproken na de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de R.U. te Utrecht.
44203: SMIT,C. (UITGEGEVEN) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Derde periode 1899-1919. Vijfde Deel, Eerste stuk en Tweede stuk. (RGP grote serie, 116,117)
59284: SMIT, JEROEN - Het drama Ahold.
41278: SMIT,G.J.A - Een kwart eeuw in en met de Algemeene. Gedenkboek van de Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 1906-1931
37072: SMITH,E.K.JR. - Worldwide occurence of sporadic E (USA department of commerce)
2231: SMITH,R.E.F. - The origins of farming in Russia.
38681: SMITHUIJSEN,C.B.(RED.) - De hulpbehoevende mecenas. Particulier initiatief,overheid en cultuur, 1940-1990.
58066: SMITS VAN WAESBERGHE,JOS - Muziek en drama in de middeleeuwen.
37638: SNAPP,ROSCOE R. - Beef Cattle. Their feeding and management in the corn belt states.
44417: SNEEK - WESTERHOF,J.J. - Sneek. Veranderend gezicht 1900-1980.
44400: SNEEK - BOOIJ, ALICE - Sneek na 1945.
44385: SNEEK - ZANDSTRA,THOMAS W. - Kent u ze nog…de Snekers.
43353: SNEEK - AKKER,R.(EA.) - Jubileumboek. Vereniging Advendo Korpsen Sneek. 1946-1986.
58877: SNEEK - TERPSTRA,PIETER - Bouwen aan zorg. Geschiedenis van het Anthonius Ziekenhuis 1903-1994.
59232: SNEEK - NAPJUS EELCO / VRIES,K. (INLEIDING) - Historisch chronyk van Sneek.
59099: SNEEK - JAPENGA,F.J. - Sneek in de achttiende eeuw.
37599: SNEEVLIET) BAARS,A./ SNEEVLIET,H. - Het proces Sneevliet. ( socialisme in Indonesie deel 2)
42911: SNOECK,JAN - Zeefdrukken.
44897: SNYDER,GERALD S. - In the footsteps of Lewis and Clark.
42610: SOBOUL,ALBERT - A short history of the French Revolution 1789-1799.
59131: SOEROTO,NOTO - Nieuwe fluisteringen.
39481: SOETENHORST,BAS / ZONNEVELD,MICHIEL - Afrekenen met Peper. Een spannende en onthullende reconstructie van de Affaire.
39042: SOETHOUT,E.M. - Vele vaders en moeders. Herinneringen aan het Maagdenhuis als weeshuis.
58735: SOHNGEN,N.L. - Verslag over het onderzoek naar de oorzaken van het ontstaan van de stank der Haagse grachten.
40109: SOILLE,J - Notes pour servir à l'histoire du Stévenisme. Deuxième Série
43977: SOLTI,GEORG / SACHS,HARVEY - Solti on Solti. A memoir.
40035: SOMEREN - Rapport inzake de economisch-structurele toestand en hare ontwikkelingstendenties in de gemeente Someren
57972: SONNECK,OSCAR GEORGE THEODORE SONNECK - Orchestral Music (Class M 1000-1268) Catalogue. Scores.
39417: SONNEVELD) JANSSEN,HUBERT. - Wim Sonneveld.
58845: SOTHEBY CATALOGUE - Property from the estate of Queen Juliana of the Netherlands. All to be sold for the benefit of charirty. Amsterdam, 14, 15 & 16 march 2011.
38276: SPAANDER,P. - Zweminrichtingen. Hygienische wenken voor bouw en exploitatie.
59236: SPALTEHOLZ,WERNER / SPANNER,RUDOLF - Handatlas der Anatomie des Menschen. 2 Teilen :1 - Bewegungsapparat. 2 - Gefäss-system,Eingeweide,Nervensystem,Sinnesorgane.
39549: SPANNINGA,SJOERD - Rattelmansreau. Friese gedichten.
38721: SPEE ) DIEL,J.B.M. - Friedrich von Spee. Eine biographische und literarhistorische Skizze.
44327: SPEERSTRA HYLKE - 125 Jaar Koninklijke IJsvereniging Thialf. 1855-1980.
59079: SPEK DER VAN,JIKKE / JONG,MARNE DE - De schoonheid van het detail. De Amsterdamse School in de provincie Groningen.
41603: SPEMANN, ADOLF. - Berufsgeheimnisse und Binsenwahrheiten. Aus den Erfahrungen eines Verlegers.

Next 1000 books from Antiquariaat Smit & Bos

3/9