Antiquariaat Smit & Bos
Haenepolle 48, 8391 KW Noordwolde fr, The Netherlands. Tel.: +31 (0)561 433328 | Mob.: +31 (0)6 52181126            Email: antiquariaatsmit@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
41775: JAGER, J.L. DE - De draad van de toekomst. Opkomst, tegenslag en voorspoed van Koninklijke Nijverdal-Ten Cate 1945-1990.
58725: JAGER,ALEXANDER - Aed Lieuwerd. De constructieve en ruimtelijke ontwikkeling van het woonhuis in Leeuwarden tot circa 1650.
192: JAKOVSKY,A. - Peintres naifs. Lexicon of the world's naive painters,der Laienmaler aus aller Welt,des paintres naif du monde entier.
43518: JANSE,H. / HARTKAMP,GEERT J. - Zeven eeuwen bouwen. De bouwwereld in 's-Gravenhage.
58518: JANSE,H. - Houten huizen. Een unieke bouwwijze in Noord-Holland.
40307: JANSEN,DERK - Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816.
40590: JANSEN,JAN - De Draaiende Put. Een studie naar de relatie tussen het Sunjata-epos en de samenleving in de Haut-Niger (Mali).
43274: JANSEN,BEATRICE - Nederlandse lepeldozen 1803-1890.
43231: JANSEN,BEATRICE - Catalogus van Haagse zilverwerken.
37195: JANSEN,J.C.G.M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800.Een analyse van de opbrengst van tienden. (Agronomische Historische Bijdragen 8)
59188: JANSEN,J.C.G.M. / RUTTEN,W.J.M.J. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw. (maaslandse Monografieen0
59017: JANSEN,BEATRICE - Catalogus van Haagse zilverwerken.
42693: JANSMA,KLAAS - De grote sprong. Vijftig jaar fierljeppen.
42809: JANSMA,KLAAS - Hoop doet leven. Het verhaal Pieter Brouwer 1904-1985.
41107: JANSMA,T.S. - Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
59199: JANSMA, KLAAS - Met geveegde kont. Schippers en skutjes terug naar de oorsprong.
36657: JANSSEN DE LIMPENS,K.J.TH. - Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond.(Oud-Vaderlandsche Rechtsbronnen)
44347: JANSSEN PERIO,E.M. - Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kain en Abel. Getuigenissen en documenten over de Franse Revolutie.
37672: JANSSENS,G.A.M. - The American Literary Review. A critical history 1920-1940.
43393: JANSSENS,ADELINE M. / ZIJL,IDA VAN - Zeldzaam zilver uit de Gouden Eeuw. De Utrechtse edelsmeden Van Vianen.
37108: JANTZEN,HANS - Das Niederlandische Architecturbild
43472: JAPIKSE,N. - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland. Tweede gedeelte. Deel II, III. ( RGP kleine serie 27,28 )
41295: JAPPE ALBERTS,W. (ED.) - Het middeleeuws keurboek van de stad Doetinchem.
41187: JAPPE ALBERTS,W. / FEHRMANN,C.N. / JONGE,A.A.DE - Geillustreerde geschiedenis van Nederland. Van de oudste tijden tot na de Tweede Wereldoorlog
41483: JAPPE ALBERTS, W. / KETNER.F. - Nederrijnse studien XIIIe - XVe eeuw.
41626: JAPPE ALBERTS,W. - Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse territoria tussen Maas en Rijn ca 800-1288. EN deel II 1288-1500.(Maaslandse monografieen)
44387: JAPPE ALBERTS, W. (ED.) - Stukken betreffende de geschillen tussen hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458-1459).
37633: JAPPE ALBERTS,W. / JANSEN,H.P.H. - Welvaart en wording. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de Middeleeuwen.
44312: JAPPE ALBERTS,W. - De oudste stadsrekeningen van Arnhem. ( Fontes Minores Medii Aevi III )
44311: JAPPE ALBERTS,W. - De ordinarii van Kampen uit de 15e en 16de eeuw. ( Fontes Minores Medii Aevi XII )
44281: JAPPE ALBERTS,W. (UITGEGEVEN) - De stadsrekeningen van Arnhem. Deel III: 1402-1420.
44176: JAPPE ALBERTS,W.(ED.) - Fontes historiam domus fratrum embricensis aperientes. (Teksten en Documenten, III )
38555: JAQUET,L.G.M. - Aflossing van de wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlands-Indië.
43807: JASKI,CH.J. - Met de 'Kinderdijk' naar Java 1884/1886.
37537: JASPERS,K. - Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung.
42844: JASPERS, P.A.T.M. - De ontwikkeling van de pharmacie in Limburg gedurende de Franse Tijd. (1794-1814)
40372: JAVA,MELATI VAN - Koninginnen met en zonder kroon.
44871: JEAN PAUL - MILLER,NORBERT (HERAUSGEGEBEN) - Jean Paul Werke in drei Banden. ( Nachwort von Walter Hollerer)
58813: JEFFS,JULIAN - Sherry.
43766: JEGERINGS,J.C. - Brabants dorps- en landlleven.
59250: JELSMA / BEETSTRA / GRIJPSTRA / HEDDEMA / SANDEIJCK / VEEN (REDAKSJE) - Tusken Potmarge en Jokse. Bydragen ta de skiednis fan it Sudertrimdiel. I t/m V.
41435: JENSMA,T.E. - Doopsgezinde zending in Indonesië.
44069: JENSMA,TH.W. (BEWERKT) - Uw rijk kome. Acta van de kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht.
43070: JENYNS,SOAME - Ming Pottery and Porcelain.
43728: JEU, A.DE - 't Spoor der dichteressen'. Netwerken en publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750).
59240: JIERBOEKJE - Swanneblummen. Jierboekje foar it jier 1863. Utjown fen 't Selscip foar Frysce Tael in Schriftenkinnise.
43723: JISP - MOELKER, H.P. - Het dorp aan de rivier de Ghyspe.
39074: JOACHIMSEN,PAUL - Vom Mittelalter zur Reformation.
45244: JODIDIO,PHILIP - Contemporary American architects deel I, II, III, IV
44752: JODIDIO, PHILIP - Architecture Now ! Volume 4.
44753: JODIDIO, PHILIP - Architecture Now ! Volume 5.
44751: JODIDIO, PHILIP - Architecture Now ! Volume 3.
44750: JODIDIO, PHILIP - Architecture Now ! Volume 2.
44749: JODIDIO, PHILIP - Architecture Now !
44754: JODIDIO, PHILIP - Architecture Now ! Volume 6.
58564: JODIDIO,PHILIP - Contemporary European architects. Volume I,II,III,IV,V,VI.
58863: JODIDIO, PHILIP - Architectuur in Nederland.
40162: JOHANNES,G.J - Geduchte verbeeldingskracht! Een onderzoek naar het literaire denken over de verbeelding - van Van Alphen tot Verwey
44079: JOHANNIS DE BEKE - BRUCH,H. ( UITGEGEVEN) - Chronographia Johannis de Beke. (RGP Grote Serie 143)
39504: JOHN ,NICHOLAS - Violetta and Her Sisters. The Lady of the Camellias. Responses to the Myth
37749: JOHNEN,KURT - Neue Wege zur Energetik des Klavierspiels.
44673: JOHNSON,PHILIP / WIGLEY,MARK - Deconstructivist architecture. (exhibition catalogue)
41273: JOHNSON,BARBARA - A world of difference
38140: JOHNSTONE,CHEVALIER DE.) RAWSON,BRIAN.(ED.) - A memoir of the Forty -Five.
42593: JOLLES, ALLARD (EA) - Stadsplan Amsterdam. Toekomstvisies op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad 1928-2003.
43344: JONAS,SUSAN / NISSENSON,MARILYN - Cuff links.
38584: JONES,E. / VAN ZANDT,E. - Stad & stedebouw. Vroeger ,nu en in de toekomst.
38100: JONES,F.C. / BORTON,H. / PEARN,B.R. - The Far East 1942-1946. (Survey of international affairs 1939-1946)
58319: JONES, A.H.M. - The Greek city from Alexander to Justinian.
58355: JONES,JEFF - Idyl.
40104: JONG,A.M. DE - De wetgeving nopens De Nederlansche Bank 1814-1958 : een historische studie.
58460: JONG,L. DE - Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945. 14 delen compleet.
39028: JONG,K.J. DE - Het midden-en kleinbedrijf in deze tijd.
44541: JONG,J.DE - Architektuur bij de Nederlandsche schilders voor de hervorming.
42032: JONG, F.DE (EA) - Stedebouw in Nederland. 50 jaar Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen.
37290: JONG,F.DE - Macht en inspraak. De strijd om de democratisering van de Universiteit van Amsterdam.
40715: JONG,CHR.G.F.DE / SLUIS, J.VAN (RED.) - Gericht verleden. Kerkhistorische opstellen aangeboden aan prof. dr. W. Nijenhuis ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag
40023: JONG,A.M. DE - Geschiedenis van De Nederlandsche Bank, beschreven in opdracht van de directie. Eerste deel : de Nederlandsche Bank van 1814 tot 1864, 2 stukken
43895: JONG,STEVEN / BOER,ROELY - Film & Fûke. Persoonlijke verhalen en gevoelens bij het maken van een speelfilm.
58881: JONG,MARITA DE / BOXEM,REYER - 14 Painters from the Belvedere / 14 Maler vom Belvedere.
40576: JONG,L. DE - De Duitse Vijfde Colonne in de Tweede Wereldoorlog.
58356: JONG, K. DE OZN. - De geschiedenis van het Friesch Dagblad. Deel 1. Zij zullen het niet hebben 1903-1935. Deel 2. God's eer zij 't merk van al uw werk 1935-1971.
43432: JONGE,C.H.DE - Nederlandse tegels
44544: JONGE VAN ELLEMEET,B.M.DE - Inventaris der oud-rechterlijke en weeskamer-archieven. ( Rijksarchieven in Noordholland)
59060: JONGE,C.H.DE - Delfts aardewerk.
37272: JONGH VISSCHER,G.C. - Geschiedenis der bouwkunst. Een overzicht van de scheppingen der bouwmeesters gedurende vijftig eeuwen
58672: JONGKEES,A.G. - Burgundica et varia. Keuze uit de verspreide opstellen van prof.dr. A.G. Jongkees, hem aangeboden ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag door de Kring van Groninger Mediaevisten 'Amici'.
44017: JONGSTE,J.A.F.DE - Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747-1751. ( Hollandse Historische Reeks )
40813: JONKER,J.J - Bewortelingsonderzoek en ondergrondbewerking in de Noordoostpolder.
44519: JONKER,NINI / ROOK, GERRIT JAN DE (EINDREDACTIE) - Het Haagse Stadhuis centraal. 5 ontwerpen voor het Spui, 1 woningbouwplan voor het Burg. De Monchyplein.
43010: JONKERS,ELISABETH / TER AVEST,HUGO P. - W.G.F. Jansen (1871-1949), navolger van de Haagse School.
40761: JONKMAN,J.A. - Nederland en Indonesië beide vrij. Gezien vanuit het Nederlands Parlement.
38131: JONXIS HENKEMANS,W.L. - Bijdrage tot de bronnenstudie der Primera Cronica General.
44132: JOOSTING,J.B.CH. / OVERVOORDE,J.C. (EDS.) - De Gilden van Utrecht tot 1528. Verzameling van rechtsbronnen. ( Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen)
36917: JORDAN,EDOUARD - L'Allemagne et l'Italie aux XIIe et XIIIe siècles. (Histoire du Moyen Age tome IV ,partie 1+2 )
44562: JORDENS - WOELDERINK,B. - Inventaris Archieven Jordens.
43320: JORG,C.J.A. - Oosterse keramiek uit Groninger kollekties
43087: JORG,C.J.A. - Oosters Porselein. Delfts Aardewerk. Wisselwerkingen
58708: JORG.C.J.A. - The Geldermalsen. History and porcelain.
43438: JORIS,YVONNE / POODT,JOS - Picasso keramiek / Picasso Ceramics / Picasso Keramik / Picasso Ceramique
36608: JOSEPH,D. - Geschichte der Baukunst des XIX. Jahrhunderts.
58167: JOURDAIN,ROBERT - Das wohltemperierte Gehirn. Wie Musik im Kopf entsteht und wirkt.( aus dem Englischen ubersetzt von Markus Numberger und Heiko Muhler)
44413: JOURE - STAAL,H. / WOLDE,H.TEN - Op de vleugelen des tijds. Bedrijvigheid in Joure tussen 1877 en 1920.
37010: JUGENDBLATTER - BRAUN,ISABELLA (BEGRUNDET) - Jugendblatter. Ein Jahrbuch fur die Deutsche Jugend. 54 Band
58844: JULIEN, PIERRE (INTRODUCTION) - Codex Medicamentarius Parisiensis 1638 [Facsimile].
40216: JUNG,JULIUS - Grundriss der Geographie von Italien und dem Orbis Romanus
41773: JUNGHEINRICH, HANS-KLAUS - Der Musikdarsteller. Zur Kunst des Dirigenten.
36733: JUNKERS,HERBERT - Niederländische Schauspieler und niederländisches Schauspiel im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland.
41131: JURRIAANSE,M.W. - De Nederlandse Ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900.
41002: JUSEK,KARIN J. - Auf der Suche nach der Verlorenen. Die Prostitutionsdebatten im Wien der Jahrhundertwende.
36603: JUYNBOLL,T.W. - Handleiding tot de kennis van de mohammedaansche wet volgens de leer der Sjafitische school.
37229: KÄMPF,HELLMUT - Die Entstehung des Deutschen Reiches. (Deutschland um 900). Ausgewählte Aufsätze aus den Jahren 1928-1954.
43784: KAATSEN - Gedenkboekje. Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-Jarig bestaan van de Permanente Commissie voor het Houden der Jaarlijksche Franeker Kaatspartij.
37126: KABEL,ERICH. - Baufreiheit und Raumordnung. Die Verflechtung von Baurecht und Bauenentwicklung im deutschen Stadtebau.
37359: KADT,J.DE. - De politiek der gematigden. Een open wereld voor de jaren zeventig.
38129: KADZAND - BOOTSGEZEL,L. - Het landje van Kadzand. Schetsen.
36534: KAEMMEL,OTTO (BEARBEITET) - Geschichte des Mittelalters.
58819: KAFKA - HASSELBLATT,DIETER - Zauber und Logik. Eine Kafka-Studie.
41503: KAHANE,MAX - Medizinisches Handlexikon fur praktische Artze.
58008: KAISER,JOACHIM - Kaisers Klassik. Da Capo. 100 Meisterwerke der Musik
45074: KALFF,G. - Een levensbeschouwing. P.H. van Moerkerken in zijn werk.
37936: KALFF,L.C. - Kunstlicht en architectuur.(Philips technische bibliotheek).
36891: KALIDASA / MEIER,ERNST - Sakuntala . Ein indisches Schauspiel. Aus den Sanskrit und Prakrit metrisch ubersetzt. + Morgenländische Anthologie. Eine Auswahl klassischer Dichtungen , sinesischen,indischen,persischen und hebraïschen Literatur.(Bibliothek auslandischer Klassiker)
59254: KALINOWSKI, KONSTANTY (UA RED.) - Stolz und Freiheit. Das Bild des polnischen Adels im Zeitalter des Barock.
38374: KALKMAN,W.M.A. / BOONACKER,R.T.F. - Levensverzekering en notariaat. Preadvies. (Publikatie van het Koninklijk Notariele Broederschap)
44864: KALMA,J.J. - Inn fiemmannich. Bydragen ta de sechstichste jierdei fan ds. J.J.Kalma.
58840: KALMA,J.J. - Kaatsen in Friesland. Het spel met de kleine bal door de eeuwen heen.
44246: KALMA,J.J. - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden. Met een lijst van 17de-eeuwse kleine Friese gelegenheidsgeschriften.
44643: KALMA,J.J. - Een kerk in opbouw. Classisboek Franeker, 1636-1658. Transcriptie met inleiding, verklarende aantekeningen, registers en literatuurlijst.
44641: KALMA,J.J. - Een kerk in opbouw. Classisboek Bolsward-Workum,1600-1633. Transcriptie met inleiding, verklarende aantekeningen, registers en literatuurlijst.
58105: KALSBEEK,F. / LENS,J. / MEIJNEN,J.B. - Van strijd en zegen. Gedenkboek van het Christelijk onderwijs 1854 - 1904.
41445: KAM,B.J. - Meretrix en medicus. Een onderzoek naar de invloed van de geneeskundige visitatie op handel en wandel van Zwolse publieke vrouwen tusssen 1876-1900.
44159: KAMERBEEK,J. - Albert Verwey en het nieuwe classicisme. De richting van de hedendaagse poëzie (1913) in zijn internationale context.
44764: KAMP, H.VAN DE - Verleden tijd. Vier eeuwen Friese uurwerken.
331: KAMP,J.L.J. VAN DE. - Emanuel van Portugal en Emilia van Nassau.(Kon.Ned.genootsch. Voor geslacht- en wapenkunde)
37156: KAMPHUIS,P.H. / KLEIN,P. / ROSENDAHL HUBER,A.(RED.) - Een unieke samenwerking. Het Duits-Nederlandse Legerkorps. - Eine eizigartige Zusammenarbeit. Das Deutsch-Niederländische Korps.
38308: KAMPINGA,HERMAN - De opvattingen over onze oudere Vaderlandsche Geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw. (vermeerderd met een personenregister)
58932: KANT - BEINER,RONALD / BOOTH WILLIAM JAMES - Kant & political philosophy.The contemporary legacy.
37623: KANTZARA,VASSO - An act of defiance,an act of honour. Gender and professional prestige among teachers in secondary education in Greece.
37697: KAPANADZE,KETI - Not only hands but shoulders.
58375: KAPSENBERG,B.S. - Uit ijzer gegoten. Beeld van de Deventer ijzergieterij Nering Bögel en haar produkten (1756-1932).
37454: KARAMZIN) NEBEL,H.M. - N.M.Karamzin. A Russian sentimentalist.
37076: KARDEC,ALLAN - Das Buch der Geister. + Das Buch der Medien.
38908: KAREL V - Keizer Karel en zijn tijd.
43038: KARSTKAREL,PETER - Tames Oud van Ameland 1895 - 1953.
39020: KARSTKAREL,PETER - Volkshuisvesting in Leeuwarden. 75 Jaar Vereniging voor Volkshuisvesting
40563: KASBERG,P - Nederlands Nieuw-Guinea, een land in opbouw.
43500: KATALOGUS - Liebe und Hochzeit. Aspekte des Volkslebens in Europa.
42896: KATHARINA ) KUNTZE,G. (HERAUSGEGEBEN) - Erinnerungen der Kaiserin Katharina II. Von ihr selbst geschrieben. Nach Alexander Herzens Ausgabe neu herausgegeben von G. Kuntze. Mit mehreren Porträts und einem Nachtrag aus den Erinnerungen der Fürstin Daschkoff.
38046: KATZ,ROBERT - Naked by the window. The fatal marriage of Carl Andre and Ana Mendieta
43383: KAUFMANN,GERHARD - Bemalte Wandfliesen. Bunte Welt auf kleinen Platten. Kulturgeschichte, Technik und Dekoration der Fliesen in Mitteleuropa.
40066: KAZIMIERZ SMOLEN,M.A. (ED) - KL Auschwitz seen by the SS. Höss. Broad. Kremer.
40031: KEATING,MICHAEL - The new regionalism in Western Europe. Territorial Restructuring and Political Change
38666: KEHOE,ELISABETH - Fortune's Daughters. The extravagant lives of the Jerome sisters: Jennie Churchill, Clara Frewen and Leonie Leslie.
38264: KEHRLI,J.OTTO - Typografie en kunst.
59166: KEIKES, WIEBE / VOS,HERMAN - Arresleden in Friesland
58998: KEIKES,W.H. / SPAHR VAN DER HOEK,J.J. - Dongeradeel byda aestersiida der pasen. By it ofgean fan boargemaster F. Sijtsma. (It Beaken, july 1964)
37782: KEIKKEIK - Invloeden/ Influences/ Einflüsse. Tekst/ Text/ Text. Arend Evenhuis en André Keikes.
44326: KEIMPEMA,ALBERT VAN - Heerenveen & Riemer 1983 - 2006 Hoe een flamboyante voorzitter sc Heerenveen opstootte in de vaart der volkeren.
44324: KEIMPEMA,ALBERT VAN - Een pompebled als voetbalhart. 75 jaar Heerenveen 1920-1995.
38080: KEITER,FRIEDRICH - Verhaltensbiologie des Menschen auf kulturanthropologischer Grundlage.
39286: KEIZER,D.P. - Friese vrijheid in ondernemersland. Een studie naar de externe kontrole in de industrie.
40315: KEIZER,M. EVELIEN - Reference, predication and (in)definiteness in Functional Grammar. A functional approach to English copular sentences
58127: KELLER,PETER - Die Oper Seelewig von Sigmund Theophil Staden und Georg Philipp Harsdoerffer (Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft )
37259: KELLER,GOTTFRIED. - Die Jungfrau und die Nonne.
36977: KELLER,HARALD - Das Alte Europa. Die hohe Kunst der Stadtvedute.
38573: KELLER) LOCHER,KASPAR T. - Gottfried Keller. Der Weg zur Reife.
39656: KELLER,OTTO - Geschichte der Musik.
37763: KEMP,HENK/MAREE,PIET - Pablo Ontevree.
39594: KEMPEN,B.G.A. / VELZEN,N.VAN - Werken aan wonen. 75 jaar nationale woningraad.
38421: KENNAN,GEORGE F. - Rusland en het westen onder Lenin en Stalin.
39361: KENNEDY,LUDOVIC. - The airman and the carpenter The Lindbergh case and the framing of Richard Hauptmann.
37586: KENNEDY,PAUL. - Preparing for the twenty-first century.
37733: KENT,L.J. - The subconscious in Gogol and Dostoevskij and its antecedents.
59143: KENT,PETER - Een Stad in plakjes.
43994: KENTNER,LOUIS - Piano. (Yehudi Menuhin reeks)
43564: KENZO TANGE ) RIANI,PAOLO - Kenzo Tange. ( 20th Century Masters )
41754: KERES,PAUL - Ausgewählte Partien 1931-1958. Zugleich ein Lehrbuch des praktischen Schachs.
44542: KERKRADE - DRIESSEN, J.F., - Inventaris van de Archieven der Gemeente Kerkrade 1795-1946.
38919: KERNDÖRFFER,H.A. - Der kleine Taschenspieler und Magier.
40700: KERNKAMP,G.W - Van menschen en tijden. I. Studiën over geschiedschrijvers
44768: KERNKAMP,G.W. / FOCKEMA ANDREA,J.P. - De Utrechtse Universiteit 1636-1936. Eerste deel - De Utrechtse Academie 1636-1815. Tweede deel - De Utrechtse Universiteit 1815-1936.
44310: KERNKAMP,J.H. - Vijftiende-eeuwse rentebrieven van noordnederlandse steden. ( Fontes Minores Medii Aevi XIII )
37516: KERNS) LUGTON,R.C. / SALTZER,M.(EDS.) - Studies in honour of Alexander Kerns.
41801: KERSTEN,KURT - Peter der Grosse. Vom Wesen und von den Ursachen historischen Grösse.
41089: KESSEL,P.J. VAN - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetië en het Protestantisme in de tijd der Contra-Reformatie.
44303: KETNER,F. - De oudste oorkonden van het klooster Bethlehem bij Doetinchem.
41064: KEUZENKAMP,J.H. (INL.) - Gemeentewapens in Nederland. Naar het officiële register van de Hoge Raad van Adel.
43121: KEYES, ROGER S. - Surinomo from the Chester Beatty Collection. Catalogue.
58134: KEYZER,JAN - Zijn onze kinderen muzikaal ? Handleiding voor het onderzoek naar den muzikalen aanleg voor ouders, muziekleeraren en onderwijzers. Met een voorbericht van Eduard Reeser.
58458: KEYZER,JAN - Bij den ingang der concertzaal. Muziekpaedagogische en -psychologische wenken voor concertbezoekers die geen muzikale opleiding hebben genoten
38084: KHAWAM.R.R. - Le livre des ruses. La strategie politique des Arabes.(traduction integrale sur les manuscrits originaux par Khawam)
36924: KHLEBNIKOV ) MARKOW,VLADIMIR - The longer poems of Velimir Khlebnikov.(Publications in Modern Philology)
41668: KIDSON,PETER / MURRAY,PETER - A History of English Architecture.
58413: KIELICH,WOLF - Ondergronds rijk. 25 jaar Gasunie en aardgas.
43058: KIERS,OLF - Jan Wils / het Olympisch stadion. (Monografieën van de Stichting Architectuur Museum).
38337: KIERS / LOOS / VAN OS / TISSINK / VELS HEIJN/ BUNNIG - Een eeuw apart. Het Rijksmuseum en de Nederlandse schilderkunst in de 19de eeuw.
39472: KIJFHOEK ) MEIJNEN,W. - Kijfhoek anders bekeken.
58076: KINKELDEY,OTTO - Orgel und Klavier in der Musik des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der Instrumentalmusik.
44613: KINKER - HALL,M.C.VAN. - Mr. Johannes Kinker. Bijdragen tot zijn leven, karakter en schriften.
39092: KINKER ) RISPENS,J.A. - De geharnaste dromer. Johannes Kinker als aestheticus en dichter. Een essay.
40422: KINT,PH - Prometheus aangevoerd door Demeter. De economische ontwikkeling van de landbouw in Oost-Vlaanderen 1815-1850.
44634: KIRCH,PATRICK VINTON - On the road of the winds. An archaeological history of the Pacific Islands before European contact
40428: KIRN,PAUL - Das Bild des Menschen in der Geschichtsschreibung von Polybios bis Ranke
42102: KISCH,GUIDO - Judentaufen. Eine historisch-biographisch-psychologisch-soziologische Studie besonders für Berlin und Königsberg.
43522: KISTEMAKER,R. / JONKER,M - De smaak van de elite. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
58476: KLAAUW VAN DER BART - Connie. Het verhaal van een mooi vliegtuig.
43596: KLAPWIJK.J. - Tussen historisme en relativisme. Een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch.
38923: KLEFFENS,E.N.VAN. - De Overweldiging Van Nederland.
58502: KLEI,JAC VAN DER - Feest in het bosch.
58536: KLEIHUES,JOSEF PAUL (EA RED.) - International Building Exhibition Berlin 1987. Extra edition Architecture + Urbanism.
42566: KLEIJ, W.D.VAN DER / HUL,J.VAN 'T - Willem Hendrik Zwart. Een kloecken meester van het orgelspel.
37754: KLEIJNGELD,A.M.P. - Gemobiliseerde militairen in Tilburg tijdens de Eerste Wereldoorlog.(bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
43411: KLEIN,ADALBERT - Islamische Keramik.
58059: KLEIN - NIEUWENDAM,A. - Carla Klein. Beeldhouwster, médailleur
44722: KLEIN,LARRY - Exhibits. Planning and design.
43969: KLEIN, ADALBERT - Deutsche Keramik von den Anfängen bis zur Gegenwart
43921: KLEINEKE,HANNES(ED.) - The Fifteenth Century. Parliament, personalities and power. Papers presented to Linda S. Clark
42532: KLEINJAN,HARRY / STOL, ED - Het volmaeckste maecksel. De vijf monumentale orgels in de gemeente Voorst.
44874: KLERK,L.J.DE / LAKERVELD,P.A. / SCHUT-BAAK,P.A. - Titaanzink in de bouw.
39613: KLERK,L.DE - De grondsituatie der puberteitsopvoeding. Een theoretisch en empirisch voorbereidende studie.
37213: KLESSMANN,E. - Ein fest der Sinne. Casanova und sein Zeitalter.
59162: KLEYN,J.DE - Pot-sierlijk. Versierd Volksaardewerk.
43915: KLEYN,J.DE. - Volksaardewerk in Nederland 1600-1900.
38652: KLIEM / MERBACH / SPERL (ZUSAMMENGESTELT) - Marx /Engels Verzeichnis. Werke, Schriften,Artikel.
40626: KLIENEBERGER,H.R. - The Christian Writers of the Inner Emigration.
41610: KLIJN,ANNEMIEKE - Arbeides - of volkspartij. Een vergelijkende studie van het belgisch en Nederlands socialisme 1933-1946.
42292: KLIMSCH, R. - De dooden leven. Voor Nederland bewerkt door P.H.Hermans.
45222: KLOCKNER,DIETER - Das Florilegium des Adrian Denss (Köln 1594). Ein Beitrag zur Geschichte der Lautenmusik am Ende des 16. Jahrhunderts. ( Beiträge zur Rheinischen Musikgeschichte, Heft 90 )
58870: KLOOS - BOCK,MANFRED / SOMER,KEES - Architect J. P. Kloos (1905). De ethiek van de constructie.
58741: KLOOS,J.P. - Architectuur een gewetenszaak. Een pleidooi in woord en beeld.
43398: KLOPPENBURG,W.C.M. - De ontwikkelingsgang van de pianomethoden. Van het begin af tot aan de methode van Deppe ( 1550 tot 1895)
58286: KLOPPENBURG,W.C.M. - Overzicht van de belangrijkste piano-methoden van Deppe af tot de tegenwoordige tijd. (1886-1950).
38936: KLOPSTOCK) TIEMANN,F. + H. (HERAUSGEGEBEN) - Geschichte der Meta Klopstock in Briefen.
44788: KLOTZ,HEINRICH - Revision of the modern.
41151: KLUIVER,J.H. (ED.) - De correspondentie tussen Willem van Oranje en Jan van Nassau, 1578-1584.
42563: KLUIVER, J.H. - Historische orgels in Zeeland. ( overdruk uit het archief uitgegeven door het Koninklijk Zeeuws Genootschap der wetenschappen)
58095: KLUYVER,A. - Verspreide opstellen.
44094: KNAAP,G.J. (BEWERKING) - Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende eeuw en achttiende eeuw. ( RGP, Kleine Serie 62 )
38848: KNAPEN,B. - De lange weg naar Moskou. De Nederlandse relatie tot de Sovjet-Unie, 1917-1942
38750: KNAPPER,N. - Een kwart eeuw zuigelingenzorg in Nederland. (tgv zilveren jubileum bond tot bescherming van zuigelingen enkleuters)
58371: KNECHT-VAN EEKELEN,A.DE / PANHUYSEN,J.F.M. / ROSENBUSCH,G. - Door het menschelijke vleesch heen. 100 Jaar radiodiagnostiek in Nederland, 1895 - 1995
40741: KNEGTEL,A.P.C.H - Laennec.
39001: KNIPPING,JOHN B. - Kersttaferelen in de Nederlandse schilderskunst.
38869: KNOBLOCH,HANS - Die Lebensgestalt der Handschrift. Abriss der Graphologischen Deutungstechnik.
58923: KNOCHENHAUER,PAUL - Niederländische Fliesen-Ornamente.
58563: KNOL,JELMA S. (EINDRED.) - Beeld van een bond. 75 Jaar Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland.
45010: KNOL / HERMANS / DRIEBERGEN (RED.) PETER GREENAWAY(REGISSEUR) - Hel en Hemel. De Middeleeuwen in Het Noorden. Tentoonstellingscatalogus Groninger Museum
58716: KNOPP,GUIDO / BRAUBURGER,STEFAN / ARENS,PETER - Die Deutschen. Von Karl dem Grossen bis Rosa Luxemburg. Karl der Grosse, Hildegard von Bingen, Friedrich II, Karl IV, Thomas Muntzer, August der Starke, Karl Marx, Ludwig II, Rosa Luxemburg und Gustav Stresemann.
58384: KNUTTEL,G. - Japans aardewerk ten dienste van de theeceremonie.
58300: KOCH,KENNETH - Rose, where did youget that red ? Teaching great poetry to children.
37937: KOCH - LUTTEROTTI,O.R.VON - Joseph Anton Koch 1768-1839. Heroische und romantische Landschaft
38794: KOCKS,G.H. - Die Dialekte von Südostdrente und anliegenden Gebieten. Eine strukturgeographische Untersuchung.
15: KODALY,ZOLTAN - Die ungarische Volksmusik.
41364: KOEJEMANS,A.J. - David Wijnkoop : een mens in de strijd voor het socialisme
44319: KOELEN, A. J. F. - Medemblik in oude ansichten.
39939: KOEMAN,JACOB - Die Grimmelhausen-Rezeption in der fiktionalen Literatur der Deutschen Romantik
36928: KOENEN,H.J. - Voorlezingen over de geschiedenis des Nederlandschen handels.
42740: KOENIGSBERGER,H.G. - Medieval Europe 400-1500.
38660: KOERNER,W.F. - Geschichte des Amateurfunks. Seine Anfange-seine Entwicklung in Deutschland.
37992: KOHLBRUGGE,J.H.F. - Systematisch en beschrijvend leerboek der volkenkunde.
58177: KOHLER,SIEGFRIED - Musikstadt Dresden.
36996: KOHNLECHNER,MANFRED - Handbuch der Naturheilkunde.
44945: KOK, A.L. - Ont-werp der Neder-duitsche letter-konst. Uitgegeven, ingeleid en van kommentaar voorzien door G.R.W. Dibbets.
37310: KOK,PAUL TH. - Burgers in de bijstand. Werlkozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
30354: KOK,J. - Langs verboden wegen.De achtergronden van buitenechtelijke geboorten in Noord-Holland 1812-1914.
37998: KOLAR,JIRI / FUKA,VLADIMIR - Die Weisheiten des Herrn April. (ins deutsch ubertragen von Erich Bertleff)
41236: KOLARZ,HENRY - Mijn familie in Moskou : wat men daar denkt en voelt
38189: KOLARZ,WALTER. - Godsdienst in de Sowjet-Unie.
42161: KOLDEWEIJ,A.M. - Buscoducis 1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te s-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance. + Bijdragen.
40164: KOLK,MIEKE - Spreken om het leven. Vrouwelijke subjectiviteit in het postmoderne theater
42812: KOLLUM - BOSGRAAF,R. - Handel en ambacht in Kollum 1925 - 1975.
42811: KOLLUM - BOSGRAAF,R. - Kollum in oude ansichten.
42873: KOLLUM - BOSGRAAF, R. - Kent u ze nog ... de Kollumers
42262: KOLLUMERLAND - ANDREAE,A.J. - Kollumerland. Geschiedkundig beschreven met oudheidkundige plaatsbeschrijving.
58010: KOLSTEEG, JOHAN - Een groot oeuvre. Donemus 50 Jaar tussen componisten en publiek.
44392: KOMEN,KEES / MUTTERS,JOOP - Van Kennemerhout tot cultuurpark. Kaleidoscoop van een Alkmaars stadsparkbos.
44923: KOMROFF,MANUEL(ED.) - Contemporaries of Marco Polo.
38164: KOMTER,AAFKE E.(ED.) - The gift. An interdisciplinary perspective. (contributors; Malinovski,Levi Strauss, Sahlins,Simmel,Gouldner, ao. )
43079: KONING,J.C. (RED.EA.) - Nieuwe Ruimte. Sociaal-economische en stedebouwkundige ontwikkeling van Zuidelijk Flevoland.
36921: KONING EIZENBERG) MITCHELL,W.J.(INTRODUCTION) - Koning Eizenberg. Essays by Aaron Betsky and Julie Eizenberg.
39775: KONING,CORNELIS DE - De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande, van de vroegste tijden af, tot aan het einde der zestiende eeuw.
38333: KONING,K. DE - Begrippen en toepassingen in de elektrotechniek met eigenschappen en toepassingen van motoren.
40624: KONINKLIJK OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP - Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 1858-1933. Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
59081: KONINKLIJK NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE - Jaarboek XXX - XXXII 1943-1945.
42451: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK - Schatten van de Koninklijke bibliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften. Tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het boek, 17 december 1980 - 15 maart 1981.
44849: KONSTAM,ANGUS - The Spanish Armada. The great enterprise against England 1588.
43714: KOOI,LOLKJE VAN DER / PASSCHIER,JAC - In Grijs en blauw.
39995: KOOI,P.B - Pre-Roman urnfields in the north of The Netherlands
44128: KOOIJ,PIM (ED. ) - Where the twain meet again. New results of the Dutch Russian project on regional development 1780-1917. ( Historia Agriculturae 28 )
44124: KOOIJ,P. - De actualiteit van de agrarische geschiedenis. ( Historia Agriculturae 30 )
38650: KOOIMAN,W.J. - De Ronde Luthersche Kerk te Amsterdam. Geschiedenis van haar bouw en dienst.
38429: KOOIMAN,DIRK AYELT - De theorie van de opiniërende identificatie-reflex of Kousbroek wast niet meer wit. Leergangen voor parapsychologie.
58757: KOOISTRA,JAN / VOORN,BEN VAN - De Mantel van Mos.
37935: KOOISTRA,JAN. - 9 Gedichten. Samengesteld tot Klaas Vaak. 9 Houtsnedes van Ronald Medema.
41231: KOOLE,R.A. (RED.) - Van Bastille tot Binnenhof. De Franse Revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen.
44010: KOOLEMANS BEIJNEN,G.J.W. (EA.) - Historisch gedenkboek der herstelling van Neêrlands onafhankelijkheid in 1813. Uitgegeven onder het patronaat der commissie voor geschied- en oudheidkunde van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. 4 delen.
45177: KOOPMAN,M.W.E. - Bevrijdende verjaring. Anspruchsverjährung (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache).
44635: KOOPMANS,S. - Het notariaat in Friesland voor 1811. Een schets.
43110: KOOTTE,T.G. (ED.) - De bijbel in huis. Bijbelse verhalen op huisraad in de zeventiende en achttiende eeuw.
38047: KOOY,G.A. - Een eeuw boerenleven in Zuidoost-Transvaal. Een onderzoek ter verdere toetsing van een gezinssociologische hypothese. (mededelingen van de landbouwhogeschool wagenigen)
38375: KOOY,G.A.. - De zelfkazerij van Midden-Nederland. Een onderzoek naar haar voortbestaan. (toegepast sociaal onderzoek)
38119: KOOY,JOHN. - Onze eeuw. Gerhard Loeber 1846-1946.
45184: KOP,P.C. - Legisme en privaatwetenschap. Legisme in de Nederlandse privaatrechtswetenschap in de negentiende eeuw.
42518: KOPELMAN / ROTH - Liefs uit Bagdad. Het waargebeurde verhaal van een marinier, een oorlog en een hondje dat Lava heet.
45175: KOPPEN / HESSING / MERCKELBACH / CROMBAG (RED.) - Het recht van binnen. Psychologie van het recht.
41638: KOREMAN,J. - De stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399-1400. (Maaslandse monografieen)
43887: KORF,DINGEMAN - Nederlandse majolica.
59150: KORF,DINGEMAN. - De tegelverzameling Nanne Ottema in het gemeentelijk museum Het Princessehof te Leeuwarden.
58913: KORF,DINGEMAN - Haarlemse majolica- en tegelbakkers.
45286: KORFF,MALTE (HERAUSGEGEBEN) - Konzertbuch Orchestermusik 1650-1800.
38014: KOSSMANN,F.K.H. - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann. Ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste verjaardag en van zijn afscheid als Bibliothecaris der Gemeente Rotterdam.
43279: KOSSMANN,J. - Meesters in zilver. Werk van Rotterdamse zilversmeden.
37907: KOSSMANN,E.H. - De Lage landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België.
58409: KOSTER-HENKE,W.L.H. - Wetboek van strafrecht met aanteekeningen en verklaringen ten dienste van de politie. Zevende druk ( bijgewerkt tot augustus 1913)
40249: KOSTER,CEES - From World to World. An armamentarium For The Study Of Poetic Discourse In Translation.
42843: KOSTER,SIMON - Van schavot tot schouwburg. Vijhonderd jaar toneel in Haarlem.
39579: KOSTER,F. - Natuurmonumenten van Nederland, deel 1 en 2. met een voorwoord van Jac.P.Thijsse.
40577: KOTTMAN,KARL A - Law and apocalypse: The moral thought of Luis de León (1527?-1591)
43504: KOUSBROEK,RUDY / VOS,PETER - Varkensliedjes.
37269: KOVACS - PATAKY-BRESTYANSZKY, ILONA - Die Keramikerin Margit Kovacs.
38166: KRÄMER,F.J.L. - De negentiende eeuw. Eene schets van hare geschiedenis. (Historisch gedenkboek uitgegeven door het Nieuws van den Dag bij het einde der negentiende eeuw)
41487: KRAEMER, P.E., - The societal state. The modern osmosis of state and society as presenting itself in the Netherlands in particular. A case study of an general trend.
43780: KRAMER,L. - Opvoeding door en tot de voetbalsport. In opdracht van de technische commissie van de KNVB.
44007: KRAMER,HAIJE - Friese schaakkoningen. 800 Jaren schaak in Friesland.
38993: KRAUSE,ERNST - Oper von A - Z. Ein Opernführer.
40865: KRAUSEN,EDGAR - Die handgezeichneten Karten im Bayerischen Hauptstaatsarchiv sowie in den Staatsarchiven Amberg und Neuberg a.d. Donau bis 1650.
41039: KREBBERS,H.J - Langs Slingerpaden. Een verhaal uit de Berkelstreek.
43229: KREKEL-AALBERSE, ANNELIES. - Modern zilver 1880-1940.
42664: KREMERS,HEINZ / SCHOEPS,JULIUS H. - Das jüdisch-christliche Religionsgespräch. ( Studien zur Geistesgeschichte, 9)
58345: KRENEK,ERNST - Im Atem der Zeit. Erinnerungen an die Moderne. ( Aus dem amerikanischen Englisch von Friedrich Saathen. Revidierte Übersetzung von Sabine Schulte)
58187: KRENEK,ERNST - Komponist und horer. Ein Vortrag. (Musikalische Zeitfragen, XII )
42932: KRETZSCHMAR,HERMANN - Führer durch den Konzertsaal. I. Abteilung : Sinfonie und Suite. Band I / II
42933: KRETZSCHMAR,HERMANN - Führer durch den Konzertsaal. II. Abteilung : Zweiter Teil: Oratorien und weltliche Chorwerke.
37900: KREUKELS,L. - Mijnarbeid: Volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940.
42280: KREUTZBERG, LOLA - Tiere, Tänzerinnen und Dämonen. Erster und zweiter Teil: Mit der Film-Kamera durch Bali und Indien. Dritter Teil: Gemeinschaft mit Tieren.
58578: KREYMBORG,ALFRED(ED.) - An anthology of American poetry. Lyric America 1630 - 1941
37293: KRICKUS,RICHARD J. - Showdown: The Lithuanian rebellion and the breakup of the Soviet Empire.
44648: KRIER - PORPHYRIOS,DEMETRI. - Leon Krier. Houses, palaces, cities. ( Profile 54 )
39264: KRIJN,D. - Bonte pracht, vederdracht. Geschiedenis van de revue in Nederland.
42351: KRIMPEN,L.P.VAN - Handboek voor medische techniek.
38524: KRISPYN - Krispyn, testateur en gelegateerde of de erfgenaam door list; blyspel.
59231: KRISTINSSON - Architecten en ingenieursbureau Kristinsson B.V.. 25 jaar.
58360: KRITTER,M ULRICH VON (HERAUSGEGEBEN) - Slawische Buchillustration im 20 Jahrhundert. Russland - Polen - Tschechien - Slowakei.
42307: KROES,JACK - Het paleis aan de laan. De geschiedenis van het bondsgebouw van de ANDB
59299: KROESEN,JUSTIN E.A. / STEENSMA,REGNERUS (RED.) - De Rechtbank in de Oude Boteringestraat. Het gebouw en zijn bewoners.
43794: KROGT,M.R. VAN DER - Een koninklijk gebaar. Hofleveranciers in Nederland.
43632: KROGT,P.C.J.VAN DER (EA.) - Hollandse Stam- en Naamreeksen.
44943: KROL,J. - De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
59140: KROL,JELLE / ZEE,POPKE VAN DER - Beowulf. In proaza-oersetting ut it Aldingesk.
43761: KROMMENIE ) ATEN,D. (EA.) - Krommenie. Zevenhonderdvijftig.
59281: KROMMENIE - EMMERIG,JAN (SAMENSTELLER) - Krommenie hoe een dorp veranderde.
42872: KROON,J. - Electronische navigatie en naderingssystemen voor de luchtvaart.
39737: KROON,J.E. ( BIJEENGEBRACHT) - Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1875 -1925. Met inleiding van A.J.Blok.
42900: KROP / SWARTTOUW (RED.) - De groothoeklens. Europa in dertien bedrijven. Liber Amicorum Ronald van Beuge.
43811: KRUIJF,ANIQUE DE - Miraculeus bewaard. Middeleeuwse Utrechtse relieken op reis. De schat van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal.
58842: KRUIJFF,JAN DE - Spraakmakende musici. Abbado,Argerich, Bartoli, Bernstein, Brendel, Bruggen,Callas, ChaillyGardiner, Gould etc.
41907: KRUIJSEN,JOEP / SIJS,NICOLINE VAN DER (RED.) - Honderd jaar stadstaal.
43793: KRUIMEL,J. P. / INGEN,J.C.VAN - Van bijzondere verdiensten tot koninklijke onderscheiding.
58648: KRUINING,C.G.M. VAN / KRUISHEER,J.G. / VERHOEVEN,G. - Delft, 15 april 1246.
38706: KRUININGEN,H. VAN - Avonturen met tekenaars. Nu en lang geleden. Een boek over kunst verteld voor jongens en meisjes.
2469: KRUISHEER,J.G. - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299. (Hollandse studien)
44026: KRUITHOF, BERNARD (EA) - Geschiedenis van opvoeding en onderwijs .Inleiding, bronnen, onderzoek.
41632: KRUIZINGA, J.H. - Watergraafsmeer van dorp tot stadsdeel.
58402: KUGLER,FRANZ. - Geschichte Friedrichs des Grossen.
38449: KUHN,ALFRED - Die neuere Plastik von 1800 bis zur Gegenwart.
36947: KUHN,HERBERT. - Die Felsbilder Europas.
37054: KUIJPER,J. - De heraldiek in bouwkunst en aanverwante vakken.
40069: KUIKEN,KEES - Als een blijvend monument. Honderd jaar Dorhout Mees Stichting (1857) 1907-2007
42877: KUIKEN,KEES - Soldiers, Cops, Bannermen.The Rise and Fall of the First Communist Chinese Police State 1931-1969.
37125: KUILE,G.J. TER - Twentsche eigenheimers.
41650: KUIPER, JOHANNA E. - Van twee kinderen en de blauwe zee.
39389: KUIPER,A.C. - Prinses Evelientje.
38822: KUIPER,A.H. / LUNTEREN,G.F.M.VAN. - De vervaardiging,toepassing en verwerking van ledikanten,matrassen en dekens. (woningtextiel deel II)
58809: KUIPER,YME / THOMASSEN,KEES - Banden van vriendschap. De collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten. ( tgv de gelijknamige tentoonstelling in het Fries Museum )
59304: KUIPER,JACQUES - Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795 - 1798
40642: KUIPER,J. - Geschiedenis van het godsdienstig en kerkelijk leven van het Nederlandsche volk (626-1900)
44274: KUIPER,G.J.M. - Huis en klooster St. Antonius te Albergen.
39147: KUIPERS,LARS - K.V.Midlum 100 jaar. 1897-1997.
43004: KUITENBROUWER,MAARTEN. - Tussen oriëntalisme en wetenschap. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in historisch verband, 1851-2001.
44163: KULA,WITOLD - Théorie économique du système féodal. Pour un modèle de l'économie polonaise 16e-18e siècles.
45257: KULLAK, ADOLPH - Die Aesthetik des Klavierspiels.
38853: KUNG,HERIBERT - Rheingrenze 1945. St.gallen,Liechtenstein und Vorarlberg am Ende des Zweiten Weltkrieges.
39029: KUNKEL,FRITZ. - Die Arbeit am Charakter. Die neuere Psychotherapie in ihrer Anwendung auf Erziehung Selbsterziehung und seelische Hilfeleistung.
41855: KUNNE-IBSCH,E. - Die Stellung Nietzsches in der Entwicklung der modernen Literaturwissenschaft.
42670: KUNST AUS OSTERREICH - Kunst aus Österreich. Gotische Plastik.
42671: KUNST AUS OSTERREICH - Kunst aus Osterreich. Kleinplastik
42869: KUNST,JAAP - Cultural Relations between the Balkans and Indonesia.
39495: KUPERS,E. - Sportgebouwen. Ontwerp en inrichting.
58159: KURBJUWEIT,OTTO O. - Anlagen Planung fur vorbildgerechten Modellbahn-Betrieb. Grundlagen, konzepte, Entwurfe, Praxisbeispiele.
45019: KURZE, DIETRICH (HERAUSGEGEBEN) - Büchelin wye der Mensch bewar das Leben sein. Eine mittelalterliche Gesundheitslehre in lateinisch-deutschen Versen. Mit einer Einführung und Transkription.
43712: KUYPER, W. - De kunst van het wonen.
41628: KUYPER,W. - Dutch classicist architecture. A survey of Dutch architecture, gardens and Anglo-Dutch architectural relations from 1625 to 1700.
41511: L.E. - Anna Maria de Sandra.
114: LAAR,H.J.M.VAN DE. - Opperbankier en wetenschapsman Willem Cornelis Mees. 1813-1884.
58279: LAARS,T VAN DER (VERZAMELD) - Wapen, vlaggen en zegels van Nederland. Geschiedkundige bijdrafen omtrent wapens van Nederland en zijne provincien, van het koninklijk huis, enz.
43797: LAAT,TON DE - Realisme in aquarel.
38366: LABBERTON,MIEN / BOTTEMA,TJEERD - Lentebloesem
38310: LABEDZ,L HAYWARD,M(EDS.) - On trial. The case of Sinyavsky (Tertz) and Daniel (Arzhak). Documents.
36894: LACHNER,CARL - Geschichte der Holzbaukunst in Deutschland. Teil 1, Der norddeutsche Ständerbau Teil 2, Der Süddeutsche Ständerbau und der Blockbau
38676: LACOSTE,C. - Bibliographie ethnologique de la Grande Kabylie.
58761: LACROIX,PAUL - Directoire, consulat et empire. Moeurs et usages, lettres, sciences et arts. France 1795-1815.
44724: LACY,BILL / DEMENIL,SUSAN - Angels & Franciscans. Innovative architecture from Los Angeles and San Francisco.
41027: LAEYENDECKER,L.,L.G.JANSMA,C.H.A. VERHAAR (ED.) - Experiences and explanations. Historical and sociological essays on religion in everyday life
39239: LAGERWEIJ,E. - De veenkoloniale aardappelrooimachine. Kroniek van een recente ontwikkelingsgang.
58756: LAHAUSSOIS,CHRISTINE. - Delfts aardewerk.
40800: LAHNSTEIN,PETER - Report einer guten alten Zeit. Zeugnisse und Berichte 1750 bis 1805. Mit einem Vorwort von Golo Mann.
43987: LAJTHA, EDGAR - Menschen, eilanden en oceanen.
36686: LAMARCHE-VADEL / GOHR / BLISTENE / LECOQ (EA.) - Skulptur. Baselitz, Immendorf, Kirkeby, Lupertz, Penck. ( Collection la Vue le Texte )
45013: LAMB, EDGAR / LAMB. - The illustrated reference on cacti & other succulents.
38059: LAMB,CARL. - Die Wies. Das Meisterwerk von Dominikus Zimmermann.
36933: LAMBETH) HUN BAE IM / LAMBETH,C.(EDS.) - Sundancing. The art and architecture of James Lambeth.
44823: LAMBOOIJ,P.A. - Land en volk van Friesland. ( Frisia Catholica VII )
42808: LAMBOOIJ,HERMAN / ATEN,DIEDERIK - De held sterft niet. Waterschapsconcentratie in Noord-Holland 1916-2003.
59222: LAMBOOIJ, H.TH.M. / MOL.J.A. - Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland. Inleiding, editie en vertaling.
39285: LAMBOOY,T. - Leeuwarden musiceert. Anderhalve eeuw muziekleven in de Friese hoofdstad 1780-1940.
58494: LAMERIS TEBBENHOF RIJNENBERG,H.M.E. - Dagvaarding en berechting in aanwezigheid. De Nederlandse betekenisregeling in rechthistorisch perspectief.
58636: LAMORE,P.J.J. - Auditory interaction in two-tone octave complexes.
58985: LAMPERT,LAURENCE - Nietzsche andmodern times. A study of Bacon, Descartes, and Nietzsche.
58766: LANCASTER,C. (INTRODUCTION) / JACOBY,STHEPHEN M. - Architectural sculpture in New York City.
38577: LANDAY,JERRY M. - The house of David.
39024: LANDBOUWVOORLICHTINGSDIENST - Handleiding voor veldproeven.
38205: LANDMETER,F. - Stad en land onder de zeespiegel.
43755: LANDSKROON,F. - Crisis, bezetting, wederopbouw. Twintig jaren geschiedenis van de Nederlandse Vereniging.
38124: LANDSMEER ) GOEDE,D.H. - Landsmeer in dagen van weleer, met het vervolg: Landsmeer in de ban van de twintigste eeuw.
42265: LANDWEHR,JOHN - Het ijzersterke prentenboek. Schetsen uit negentiende-eeuwse kinderboeken.
463: LANDWEHR.JOHN - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijks leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
43592: LANDZAAT.L.F.M. / JANSSEN,W.S. - Schoorl in architectuur.
37800: LANG,D.M. - A guide to Eastern literatures.
40309: LANGBROEK,ERIKA - Zwischen den Zeilen. Untersuchungen zu den lateinischen Kommentaren und den deutschen Glossen der Edinburgher Handschrift Adv. Ms. 18.5.10
40041: LANGENFELD,GOSTA - Toponymics or derivations from local names in English. Studies in word-formation and contributions to English lexicography
58929: LANGER,HERMANN - Osterreichische Fayencen.
58415: LANGER,HERBERT - Der Dreissigjahrige Krieg. Ein Kulturgeschichte.
42416: LANGWEER - Langweer en omstreken. 20 korte verhalen van de heren Timmer en Drost.
45062: LANKHORST / SALOMONS / BROEDERS / PERRICK / REINHARTZ - Insolventierecht in de notariële praktijk.( Preadvies Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)
59234: LANNOY,JULIANA BARONESSE DE - Ernstige en luimige gedichten.
43493: LANOOY,C.J. - Kunstpottenbakker. Beschrijving van 257 nummers.
42106: LANS,J.R.VAN DER - Janus Peek en zijn vliegmachine.
39287: LANS,NATHALIE - 225 jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Per traditie vernieuwend.
42981: LANTIN,A. - Scherpenheuvel oord van vrede. Ontstaan van bedevaartplaats; Beschrijving van koepelkerk en kunstschatten.
58098: LANUZA, JOSE LUIS / BURRI,RENE - El Gaucho. Foto's van Rene Burri. Voorwoord van Jorge Luis Borges.
42446: LAPIDOTH-SWARTH,HELENE - Roemeensche volksliederen en balladen verzameld door Hélène Vacaresco in Hollandsche verzen naar Fransch proza bewerkt.
36815: LAROON) RAINES,R. - Marcellus Laroon. (studies in British art)
36588: LAROUSSE - Dictionnaire de la musique. La musique des origines a nos jours.
41744: LASKER ) HANNAK,J. - Emanuel Lasker. Biographie eines Schachweltmeisters. Mit einem Geleitwort von Prof. Albert Einstein.
42453: LASZLO,GUYLA - Steppevolken en hun kunst. Hongaarse schakel in de Volksverhuizing.
40371: LASZLO,E.J. - Ungarns Universitätskliniken und Anstalten in Wort und Bild
36792: LAUE,H.VON / LAUE,A.VON - Faces of a nation. The rise and fall of the Soviet Union,1917-1991.
59171: LAUNERT E. - Scent & Scent bottles.
36647: LAURENS,FRANKLIN D. - France and the Italo-Ethiopian crisis, 1935-1936.
43148: LAURENTIUS,TH. / NIEMEYER,J.W. / PLOOS VAN AMSTEL,G. - Cornelis Ploos van Amstel 1726-1798. Kunstverzamelaar en prentuitgever
44934: LAURIDSEN,PETER - Vitus Bering. The discoverer of Bering Strait.
59306: LAUTERBACH BAENISCH,RUTH - Photographien.
58222: LAUX,KARL - Nachklang. RUckschau auf sechs Jahrzehnte kulturellen Wirkens. Autobiographie.
40991: LAUXTERMANN,P.F.H - Constantin Frantz. Romantik und Realismus im Werk eines politischen Aussenseiters
59241: LAVATER - GESSNER,GEORGE - Het leven van Jan Kasper Lavater door deszelfs schoonzoon George Gessner uithet hoogduitsch. Eerste deel.
41254: LAVIGNE,E. - Kroniek van de Abdij van Sint-Truiden. Deel I: 628-1138. vertaling van de 'Gesta Abbatum Trudonensium'met annotaties.
42251: LAVISSE / RAMBAUD - Histoire general. 1: Du IV siecle a nos jours (395-1095) 2: Europe feodale (1095-1270) 3: Formation de grands etats (1270-1492).
58588: LAWRENCE - DALESKI,H.M. - The forked flame a study of D.H. Lawrence.
58426: LAYER,ADOLF - Musikgeschichte der Furstabtei Kempten.
40435: LE ROY LADURIE,EMANNUEL - Love, Death an Money in the Pays D'Oc. Translated by Alan Sheridan
39544: LE FLEMING,SVETLANA & STEPHEN - A Guide to essay writing in Russian
37277: LEAF,MUNRO / LAWSON,ROBERT - Wee Gillis.
58301: LEAVIS, F.R. - The Living Principle. English as a dicipline of thought.
38699: LEAVIS,F.R. - The common pursuit.
36831: LECHNER,J. - El compromiso en la poesia Espanola del siglo XX. Parte primera . De la generacion de 1898 a 1939..
44033: LECLERCQ,W.L. - Hoe Karel zeeman werd.
38196: LECOURT,DOMINIQUE. - "Lyssenko. Histoire réelle d'une ""science prolétarienne"". Avant-propos Louis Althusser."
38608: LEDEBOER,L.V. - Beroep op volkenrecht vóór 1667. Appel au droit des gens avant 1667.
39482: LEE,A.R. - De nieuwste ontwikkelingen in de asfalttechnologie. Lezing.
38942: LEEGHWATER) HERDER / MONNIKENDAM / WOESTENBURG - Jan Adriaensz. Leeghwater. Idealist en molenmaker.
38424: LEEMHUIS,HEIN - Meroakels 1945. Vieftig gedichten in 't Oldambtster dialekt.
41454: LEENHEER ) VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o. e.s.a. Moralisator en humanist. Een inleiding tot zijn leven en werken.
41100: LEER,W.A. VAN - Portretten uit de Italiaansche Renaissance. I: Paus Julius II. II: Beatrice en Isabella D'Este.
43083: LEEUW,FRITS(EA.) - Rijksgebouwen. Naturalis.
40132: LEEUW,F. VAN DER - Clitics. Prosodic Studies
44419: LEEUWARDEN - PLAISIER,LEENDERT - Van minderbroedersklooster tot post-plaza.
59185: LEEUWARDEN - De ontvluchtings-geschiedenis van een zestal zwaar veroordeelden uit de gevangenis te Leeuwarden. Over de ontsnapping in 1868. ( boeken voor jongens en meisjes )
58332: LEEUWARDEN - LESTERHUIS,G.H.(VOORWOORD) - Uit een rijks verleden. Rijks HBS, RSG, Slauerhof College Leeuwarden 1867-1992.
58821: LEEUWARDEN - SPANNINGA, H. - De blauwe wezen van Leeuwarden. Geschiedenis van het Nieuwe Stadsweeshuis
42419: LEEUWARDEN - VRIES,GEART DE - Eigen Brood Bovenal. Leeuwarder Hervormde Diakenen als woningbouwers (1854-1990)
44530: LEEUWARDEN - BERG,G.H.VAN DEN / BUREN,R.J.VAN - Vosseparkwijk. Verleden heden en toekomst. Jubileumuitgave t.g.v. het vijftigjarig bestaan van wijkvereniging De Toekomst-Vosseparkwijk.
44529: LEEUWARDEN - JONG,JAAP DE (EINDREDACTIE) - Nuvere segels op ut Saailand. Geschiedenis, humor en verhalen van de Leeuwarder postzegelmarkt.
44822: LEEUWARDEN - LAMBOOIJ,P.A. - Onze Lieve Vrouw van Leeuwarden. ( Frisia Catholica XII )
44525: LEEUWARDEN - Oorkonden der geschiedenis van het Sint Anthonij -gasthuis te Leeuwarden, uit de 15e en 16e eeuw. Met historische toelichtingen. Deel 1. 1406 - 1562. Deel 2. 1562-1600.
44423: LEEUWARDEN - DAM,P.R. / SCHAAFSMA,JOH. - Van Oldehove tot Grote Kerk. De Grote Kerkstraat in historische beelden.
44334: LEEUWARDEN - SCHROOR,MEINDERT/ FABER,JAN / NIJBOER,HARM - Fontes Leovardienses. ( Leeuwarder Historische reeks VII )
59139: LEEUWARDEN - Leeuwarden 1435-1935. Gedenkboek uitgegeven in opdracht van de vereeniging tot bevordering van vreemdelingenverkeer te Leeuwarden en omstreken.
43195: LEEUWARDEN - TIMMER,A. / SPIJK,P. (BEZORGD) - Album Amicorum Hotel de Kroon .
58457: LEEUWARDEN - WERF,A.VAN DER - De Hofwijck te Leeuwarden. Van diaconiehuis tot verpleeghotel. De Hofwijck 250 jaar.
44508: LEEUWARDEN - VISSCHER, R - De Archieven van Het St. Anthonij-Gasthuis te Leeuwarden 1425-1813.
44502: LEEUWARDEN - SINGELS,J.C - Inventaris van het Oud-Archief der stad Leeuwarden.
44742: LEEUWARDEN - EEKHOF, W. - stedelijke bibliotheek van Leeuwarden, bevattende voornamelijk de werken van schrijvers uit en over deze hoofdstad van Friesland en hare geschiedenis. Gevolgd door eene geschiedkundige bibliographie van Leeuwarden.
44422: LEEUWARDEN - KEIKES,WIEBE H. - Sint Anthony Gasthuis 1900-1979. Onder de klokslag van Sint Anthoon. Een Leeuwarder gasthuis na 1900.
44420: LEEUWARDEN - VEEMAN,JELLE - Zeven Leeuwarder vertellingen.
44479: LEEUWARDEN - GYMNASIUM LEEUWARDEN - Verslag van den toestand van het onderwijs aan het Gymnasium te Leeuwarden over het jaar 1880 tm1907. 28 verslagen
43327: LEEUWARDEN - GOINGA,W. - Grepen uit de historie van de voormalige gemeente H.B.S. en H.H.S. te Leeuwarden.
44824: LEEUWARDEN - BEDA VERBEEK,P. - Oud en nieuw Galilea. De kloosters der Minderbroeders in Leeuwarden.( Frisia Catholica XIV )
59194: LEEUWARDEN - KALMA,J.J. - Mensen in en om de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis.
59004: LEEUWARDEN - WASSENBERGH,A. / BOELES,P.C.J.A. - Fries Museum te Leeuwarden. Gids.
45137: LEEUWE,HANS DE - De Amsterdamse Schouwburg in 1795. Het eerste jaar der Bataafse vrijheid.
44861: LEEUWEN,J.VAN - Nieuwe catalogus der Provinciale Bibliothee van Friesland. Tweede gedeelte. Rechtsgeleerdheid, kunsten en wetenschappen, fraaije leterren en geschiedenis.
43743: LEEUWEN,BART VAN - Een Hazenboek.
42830: LEEUWEN,CHARLES VAN - Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele, 1579 - 1630.
38403: LEEUWEN,W.L.M.E.(BIJEENGEBRACHT,TOEGELICHT) - Scheppen als bevrijding. Drie gedichten uit de zeventiende eeuw.
44949: LEFAIVRE,LIANE / TZONIS,ALEXANDER - Theorieën van het architektonies ontwerpen. Een historiese dokumentatie.
58666: LEGNER,ANTON - Monumenta Annonis. Koln und Siegburg. Weltbild und Kunst im hohen Mittelalter, Eine Ausstellung des Schnutgen Museums der Stadt Koln.
40690: LEHMANN,HERBERT,ANNELIESE KRENZLIN UND WOLFGANG KULS - Frankfurter Geographische Hefte 37. Festschrift zur 125-Jahrfeier der Frankfurter Geographischen Gesellschaft (Verein für Geographie und Statistik) 1836-1961
39653: LEICHT,HERMAN - Indianische Kunst und Kultur. Ein Jahrtausend im Reiche der Chimu.
59218: LEIDELMEIJER,FRANS / CINGEL,DAAN VAN DER - Art Nouveau en Art Deco in Nederland. Verzamelobjecten uit de vernieuwingen in de kunstnijverheid van 1890 tot 1940
38880: LEIDERDORP ) HAGEMAN,B.P. (EA.) - Leiderdorp aan jaagpad en snelweg. 120 jaar wonen.
39511: LEIGNES BAKHOVEN,H.G.A. - Veevoeding. Een beknopt leer- en handboek.(Ned. Land- en Tuinbouwbibliotheek)
41186: LEISINK,A. - Op hechte fundamenten : Geschiedenis van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond.
37423: LEJARD,ANDRE - La femme et l'amour Richement Illustré.
43354: LELIMAN-BOSCH,M.E. - Geschiedenis van het Huishoudonderwijs in Nederland.
43919: LEMAIRE,CLAUDINE / MICHÈLE,,HENRY - Isabelle de Portugal. Duchesse deBourgogne,1397 - 1471. Exposition.
37916: LEMANN,N. - The promised land. The great black migration and how it changed America.
43412: LEMBERG,M. / SCHMEDDING,B. - Abegg Stiftung Bern in Riggisberg. II Textilien.
43247: LEMMENS,G.(EA. SAMENSTELLERS) - Nijmeegs Zilver 1400-1900.
45065: LEMMER - Tussen Zijlroede en Lijnbaan. Bouw- en bewoningsgeschiedenis van het Staperthuis te Lemmer.
43540: LEMMERS / OOMENS - Encyclopedie van orkestinstrumenten.
42201: LEMMINK,J.PH.S / KONINGSBRUGGE,J.S.A.M. VAN (ED.), - Baltic Affairs. Relations between the Netherlands and North-Eastern Europe 1500-1800. Essays.
59318: LENDERS,JAN - De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming Nederland 1780-1850.
39234: LENIN,W.I. - Over de Commune van Parijs.
38407: LENNEP,E.VAN - Emile van Lennep in de wereldeconomie. Herinneringen van een internationale Nederlander.
37676: LENS,J. / BOTTEMA - Rhandensche jongens.
58377: LENTE,DICK VAN - Techniek & ideologie. Opvattingen over de maatschappelijke betekenis van technische vernieuwingen in Nederland 1850-1920.
39627: LEOPOLD,M. / LEOPOLD,L. - Een sleutel. 2 delen 1 Rij van oorspronkelijke prozastukken ter voorbereiding van de studie onzer letterkunde. 2 Rij van oorspronkelijke gedichten.
38387: LEPOLD,P. - Freiburger Messe... ein Bummel durch ihre Geschichte.
37280: LEROI-GOURHAN,ANDRE / KAYSER,KURT (HERAUSGEGEBEN) - Die berühmten Entdecker und Erforscher der Erde.
58185: LESCAT,PHILIPPE / SAINT ARROMAN,JEAN - Mnemosis. The memory of music. Western music from Gregorian chant to Bella Bartok. 108 units.
37635: LESTER,JEREMY - Modern Tsars and princes. The struggle for hegemony in Russia.
41633: LEUCHTMANN,HORST (ED.) - Terminorum Musicae Index Septem Linguis Redactus. Polyglot dictionairy of musical terms. English,German,French,Italian,Spanish,Hungarian,Russian.
36907: LEUNIS,JOHANNES - Schul-Naturgeschichte. Eine analytische Darstellung der drei Naturreiche, zum Selbstbestimmen der Naturkörper.Mit vorzüglicher Berücksichtigung der nützlichen und schädlichen Naturkörper Deutschlands. Zweiter Theil ; Botanik
58736: LEUPEN,P. - Keizer in zijn eigen rijk. De geboorte van de nationale staat.
41130: LEVINE,DANIEL H. (ED.) - Religion en Political Conflict in Latin America.
38169: LEWIN,LISETTE. - Het clandestiene boek 1940-1945.
58655: LEWIS,C.S. / LEWIS,W.H. - Boxen. Fantasieverhalen van vóór Narnia.
40749: LEY,MICHAEL - Zum Schutze des deutschen Blutes. Die Rassenschandegesetze im Nationalsozialismus.
58984: LEYDEN,W.VON - Hobbes and Locke. The politics of freedom and obligation.
58018: LICHTENSTEIN,SABINE KLARA - Literaire polyfonie. Een theoretisch ontwerp en zijn toepassing op een passage in Thomas Manns der Erwahlte.
41938: LIEBESSCHUTZ,HANS - Synagoge und Ecclesia. Religionsgeschichtliche Studien uber die Auseinandersetzung der Kirche mit dem Judentum im Hochmittelalter. (Veroffentlichung der Deutschen Akademie fur Sprache und Dichtung 55).
37561: LIEBMANN,M.J. - Die deutsche Plastik 1350-1550.
58049: LIEPSCH,E. (RED.) - Beethoven`s Wort den Jungeren recht zu deuten. Liszt und Beethoven. Ausstellung der Stiftung Weimarer Klassik
38133: LIEVENS - Jan Lievens ein maler im schatten Rembrandts. (Ausstellung Herzog Anton Ullrich-Museum Braunschweig)
40842: LIGT,BART DE - Naar een vrije orde. Bloemlezing uit de werken van Bart de Ligt
58101: LIGTENBERG,LUCAS / POLAK,BOB - Bestrijd het leed dat Mulisch heet. Propria Cures over een zestigjarige.
42794: LIJNSCHOOTEN, HENK VAN - Woordenboek voor de blaasmuziek. Nederlands / Engels / Frans / Duits.
58268: LILIUS,ALEKO E. - Avonturen onder Chineesche zeeroovers.
42352: LILL,RUDOLF - Geschichte Italiens vom 16.Jahrhundert bis zu den Anfängen des Faschismus.
41348: LIMBURG - Eenheid en scheiding van de beide Limburgen. Verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden congres bij gelegenheid van de herdenking 150 jaar beide Limburgen
44105: LIMBURG BROUWER,P.VAN - Boergoensche Charters 1428 - 1482. Derde afdeeling van het oorkondenboek van Holland en Zeeland, uitgegeven van wege de Kon. Akademie van Wetenschappen.
41283: LIMITS - Limits to the future. Prescriptions and Predictions in the Humanities and Social Sciences
44096: LINDBLAD, J.T. - Dutch entries in the pound-toll registers of Elbing 1585-1700. With the assistance of F.C.Dufour-Briët. ( RGP, Grote Serie 225 )
37071: LINDBLAD,J.THOMAS. - Between Dayak and dutch. The economic history of Southeast Kalimantan 1880-1942. (verhandelingen van het Kon. Instituut voor Taal,Land en Volkenkunde)
45008: LINDE,IRENE VAN DER / SEGERS,NICOLE - Het einde van Europa. Ontmoetingen langs de nieuwe oostgrens
533: LINDEBOOM,J. - Geschiedenis van de Barchem-beweging MCMVIII-MCMLVIII.
41306: LINDENBERGH,PIETER CORNELIS - Bijdrage tot oordeelkundig beheer van het duinwaterkapitaal
43577: LINDENHOUT,J.VAN 'T. - Na Vijf-en Twintig jaren.
41737: LINDER,ISAAK - Faszinierendes Schach.
37247: LINDEY,C. - Art in the Cold War. From Vladivostok to Kalamazoo.1945-1962.
44036: LINDHOLM,DAN - Stabkirchen in Norwegen. Drachenmythos und Christentum in der altnorwegischen Baukunst
43617: LINDNER, THEODOR - Die deutsche Hanse. Ihre Geschichte und Bedeutung.
43334: LINDSAY, MERRILL - Miniature arms.
58755: LINNEMEIER,BERND WILHELM - Landwirtschaft im nördlichen Westfalen um 1800 : eine Untersuchung des Freiherrn vom Stein aus seiner Mindener Amtszeit. ( Beitrage zur Volkskultur in Nordwestdeutschland, Heft 84 )
43680: LINSSEN,C.A.A. - Historische opstellen over Lotharingen en Maastricht in de Middeleeuwen.
37823: LINSSEN,G.C.P. - Werkgeversorganisatie in katholiek patroon. Een schets van ontstaan en uitbouw van de diocesane verenigingen van werkgevers in het zuiden van Nederland 1915-1940.(Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
58647: LINTSEN,HARRY - Ingenieur van beroep. Historie, praktijk, macht en opvattingen van ingenieurs van Nederland.
42651: LINTSEN,H.W. - Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Dl. 5: Techniek, beroep en praktijk.
42756: LINTSEN, HARRY. - Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht.
58395: LION CACHET - BOIS,MECHTELD DE - C.A. Lion Cachet 1864-1945. Tentoonstellingscatalogus.
58173: LIPOWSKY,FELIX JOSEPH - Baierisches Musik-Lexikon.
58664: LISOWSKY, GERHARD - Konkordanz zum Hebraischen Alten Testament. Nach dem von Paul Kahle in der Biblia Hebraica edidit Rudolf Kittel besorgten Masoretischen Text.
38423: LISTA,GIOVANNI - Krispijn testateur en gelegateerde, of de erfegenaam. Blijspel.
37237: LISTAL,ALFRED. - Driesje Dribbel bij de reuzen. Verteld en getekend door Alfred Listal.
39230: LISTER,RAYMOND - Great images of British printmaking.
58017: LISZT - LEGANY,DEZSO - Liszt and his country 1874-1886
58827: LISZT - Franz Liszt Kring. Programmaboek 11e Franz Liszt Festival. Amsterdam 1-3 oktober 2000.
58016: LISZT - PRAHACS,M. - Franz Liszt. Briefe aus ungarischen Sammlungen 1835-1886.
58580: LITTLETON AND HENNESY, - Eleven exemplary eighteenth century Chinese jades.
44193: LLOYD,SETON - The Archaeology of Mesopotamia. From the Old Stone Age to the Persian conquest.
42836: LLOYD,JOAN BARCLAY - African animals in renaissance literature and art.
43215: LLOYD,W. - Investing in Georgian glass.
59012: LO CASCIO,VINCENZO - Van Dale handwoordenboek Nederlands-Italiaans
45224: LOBE,JOHN CHRISTIAN - Compositions - Lehre oder umfassende Theorie von der thematischen Arbeit und den modernen Instrumentalformen.
40595: LOCHEM ) STARING,A - Kroniek van Lochem.
41850: LOCKE,J.L. - Why we don't talk to each other anymore. The de-voicing of society.
58974: LOCKE - CHAPPELL,VERE (ED) - The Cambridge companion to Locke.
38358: LODEWIJK XVII ) MADOL,H.R. - Der Schattenkönig. Das Leben Ludwig XVII von Frankreich und die Schicksale der Familie Naundorff-Bourbon.
38359: LOENEN) FAKKELDIJ,,P. - Historisch cultureel album van de parochie Sint Ludgerus Loenen (U.) 1913-1998
37556: LOESSER,FRANK - Children's Album - Hans Christian Andersen
57977: LOEWE - KUHN,HENRY JOACHIM - Johann Gottfried Carl Loewe. Ein Lesebuch und eine Materialsammlung zu seiner Biographie. (Schriften des Handel-Hauses in Halle)
58769: LOFT BIBLE - Mini loft bible.
43547: LOGGEM, M.VAN (RED.) - Handboek voor het amateurtoneel. 3 banden. Deel 1: Spel. Deel ll. Regie. Deel III. Aankleding.
58967: LOGGHE,MARC - Het paasverhaal op tegel. Tentoonstellingscatalogus.
58885: LOGHEM, J.B.VAN - Bouwen, bauen, batir, building. Een dokumentatie van de hoogtepunten van de moderne architektuur in Nederland van 1900 tot 1932. Ingeleid door Umberto Barbieri.
58889: LOGHEM - WAGT,WIM DE. - Van Loghem 1881-1940. Landhuizen, stadswoonhuizen en woningbouwprojecten. Beelding van levenshouding.
37910: LOGUE,CHRISTOPHER. - Devil,maggot and son.
39189: LOHR,F. - Ein Gang durch die Ruinen Roms. (Gymnasial-Bibliothek, 7 )
38316: LOHR,F. - Das Marsfeld. Ein Gang durch die Ruinen Roms. Fortsetzung. (Gymnasial-Bibliothek, 49 )
42478: LOKIN, J.H.A. / JANSEN,C.J.H. - Tussen droom en daad. De Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1995.
40038: LOKIN,J.H.A. / ZWALVE,W.J. - Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis
58218: LOLKAMA,JOHANNES - Perken, parturen en koningen. Honderddertig jaar georganiseerde kaatssport in Friesland
43506: LOLLOBRIGIDA,GINA - Italia Mia. Mit einem Vorwort von Alberto Moravia.
44965: LOO,L.F.VAN / LOO MULDER,ANNEMARIE VAN - Jhr. Mr. Pieter van Foreest ( 1845-1922) dijkgraaf, herenboer en politicus .
58266: LOOMIS,ROGER SHERMAN - Medieval English verse and prose in modernized versions.
38931: LOON JZN,J.VAN. - Frieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheid. Open brief van J.van Loon Jzn. aan D.van Konijnenburg.
58227: LOOPSTRA,J.J.. - De assibilatie in de Oudfriese oorkonden.
39104: LOOSDUINEN) HILDEBRANDT,V.H. - Zeven en een halve eeuw abdijkerk Loosduinen.
39008: LOOSDUINEN - RIDDER,J.G. DE - Oud-Loosduinen. De geschiedenis van een Haagse woonwijk.
38769: LOOSJES,TH.P. - On Documentation of Scientific Literature.
42572: LOOTENS,P.J. - Beschrijving van het oude en nieuwe orgel in de Groote- of St. Lievens Monsterkerk te Zierikzee.
43734: LOOY,JACOBUS VAN - 'Wie dronk toen water !' Bloemlezing uit de briefwisseling met August Allebé gedurende zijn Prix de Rome-reis 1885-1887. (verzorgd door F.P. Huygens)
40054: LOPEZ NADAL,G. - El commerc alternatiu. Corsarisme I contraban (SS. XV-XVIII).
43968: LORTZ,JOSEPH / ISERLOH,ERWIN - Beknopte geschiedenis van de reformatie. Oorzaken-verloop-invloed.
41287: LOS,CORNELIS - Van Geert Groote tot Erasmus. De Broeders des gemenen levens en de navolging van Christus
41301: LOT,FERDINAND - La France. Des origines a la guerre de cent ans.
44761: LOTZE,JOANNIS ANTONII - Oratio, pro commendanda ratione, quam secuti sunt veteris ecclesiae Graecae doctores, in juvenum animis ad disciplinam sacram praeparandis et formandis, publice dicta ad d. XI Junii MDCCCV.
45139: LOUIS,RUDOLF - Aufgaben für den Unterricht in der Harmonielehre. Im Anschluss an die harmonielehre von Rudolf Louis und Ludwig Thuille.
38718: LOUIS XVII ) CONSTANTIN WEYER,MAURICE - Naundorf ou Louis XVII.
38719: LOUIS XVII ) LENOTRE,G. - Roi Louis XVII et l'énigme du Temple.
37588: LOUMAN,J.P.A. - Archief van de Familie Berg, 1338-1977. (inventarisreeks 15)
58289: LOUWERSE,P. - Met Robinson Crusoe tien jaar op reis.
37474: LOUWES - WIERSMA,J.P. - Herman Derk Louwes. Een voorman van de Nederlandse landbouw
37669: LOVE,K.H. - The evolution of space in Russian literature. A spatial reading of 19th and 20th century narrative literature.
43920: LOWE LAWRENCE F.H. - Gerard de Nevers - A study of the prose version of the Roman de la Violette.
40174: LOWENTHAL,E.G. - Bewährung im Untergang. Ein Gedenkbuch. ( Herausgegeben im Auftrag des Council of Jews from Germany )
37496: LUBBE,H.F.A.VAN DER. - Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing.
36761: LUCKY LUKE - Lucky Luke-opzetfiguurtjes.
42514: LUIKEN,JAN - Goddelijke liefde-vlammen of vervolg van Jesus en de ziele, handelende van een boetvaerdige, geheiligde, liefhebbende, en haar zelfstervende ziele, in drie deelen
39636: LUIKEN,JAN - Beschouwing der wereld. Bestaande in hondert konstige figuuren met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
39634: LUIKEN,JAN - De Bycorf Des Gemoeds
40304: LUIKS,ALBERT GERARD - Cathedra en mensa. De plaats van preekstoel en avondmaalstafel in het oudchristelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Afrika.
29929: LULOFS, F. (ED.) - Van den vos Reynaerde. De tekst kritisch uitgegeven, met woordverklaring, commentaar en tekstkritische aantekeningen
58593: LUNENBERG,HERMS / SCHWEIZER,KLAARTJE (RED.) - Stoomzuivelfabriek Freia en de ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelindustrie, 1850-1970.
39576: LUNS,HUIB - Spaansche schilders.
44961: LUNSINGH SCHEURLEER,TH.H. / POSTHUMUS MEYJES,G.H.M. (EDITED) - Leiden University in the seventheenth century. An exchange of learning.
59061: LUNSINGH SCHEURLEER,D.F.: - Wit Delfts.
43072: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Het Chinees en Japans porselein in het Fries Museum.
58995: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F., - Tegels en tegeltableaus in het Museum Mr. Simon van Gijn te Dordrecht.
58714: LUNSINGH SCHEURLEER,D.F. - De verzameling ceramiek uit het Verre Oosten van het Rijksmuseum Kröller-Müller.
58996: LUNSINGH SCHEURLEER,D.F. - De verzameling tegels in het Rijksmuseum, Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.
41065: LUPPE,COMTE DE - Les Jeunes Francaises au XVIIIe siècle
38107: LUTTERVELT,R.VAN - Schilders van het stilleven.
59197: LUTZE,MARGOT - Edles Porzellan. Rund ums Zwiebelmuster.
44802: LYCKLAMA A NIJEHOLT,J.A. - Vrijmoedige beoordeeling van de Bijdragen tot de Geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland. Tweede stuk: Natuurkundige plaatsbeschrijving van de provincie Friesland,1872.
43456: MAANDAG,BEN (RED.) - Rotterdam wolkenkrabberstad. / Rotterdam Skyscraper City.
59287: MAAS, NOP - Seks!... In de negentiende eeuw.
38254: MAAS,NOP - De Nederlandsche Spectator.Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw.
38586: MAASKANT,PIET. - Flitsende ijzers. De geschiedenis van de schaatssport
36477: MAASKANT KLEIBRINK,MARIANNE. - Settlement excavations at Borgo le Ferriere The campaigns 1979,1980,1981,1983,1985 and 1987. Contributions by Attema,Beijer,Borchert,Bouma,Dragt,Edens,Euwals,Kamermans,Mook,Lindenhout,Olde Dubbelink,Prummel and Zeist. Drawings H.J.Waterbolk.
58003: MAASSEN,GERARD / DUNGEN,GEERT VAN DEN - Een wonder van klank. Het Nederlands Kamerkoor 1973-1997
40940: MAASTRICHT - Miscellanea Trajectensia. Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht.
41798: MAASTRICHT ) WOUTERS,H.H.E. - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht.(Maaslandse Monografieen)
43993: MACCIOCCHI,MARIA ANTONIETTA - Dierbare Eleonore, Een gepassioneerd vrouwenleven in het Napels van de achttiende eeuw.
37957: MACDONALD,MALCOLM - Borneo people
40180: MACFARLANE,ALAN - Reconstructing Historical Communities.
39309: MACHADO,ANA MARIA/ CALVI,GIAN (ILLUSTR) - How the Leopard Got His Spots A Brazilian Folktale
58108: MACHATIUS,FRANZ JOCHEN - Die Tempi in der Musik um 1600. Fortwirken und Auflosung einer Tradition.
44199: MAGDELIJNS,J.R.M. (RED. EA.) - Het kapittel van Lebuinus in Deventer. Nalatenschap van een immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving
57980: MAHLER - BOUWMAN,FRANS (COMPILED) - Gustav Mahler (1860-1911). Tenth Symphony (1910). Bibliography of primary and secondary sources.
43779: MAHLER - MAHLER,ALMA - Gustav Mahler. Herinneringen en brieven.
58575: MAHLER - SILBERMANN,ALPHONS - Lubbes Mahler-Lexikon.
59141: MAHLER - WALTER,BRUNO - Gustav Mahler. (translated from the Germand by James Galston)
37205: MAHLER) SPECHT,RICHARD - Gustav Mahler.
58869: MAHLER - BLAUKOPF,KURT - Gustav Mahler. (translated by Inge Goodwin)
58190: MAHLING,FRIEDRICH - Musikkritik. Eine Studie. ( Universitas Archiv 23)
42520: MAK J.J. (VERZAMELD) - Nederlandse kerstlyriek door alle eeuwen.
42418: MAKKUM ) BREUKER,PH.H. - Konst voedt 's menschen geluk. It Makkumer dichtgenoatskip (1773-1777).
59057: MAKKUM - TICHELAAR,PIETER JAN - Tichelaarhuizen en de bewoners 1699 - 2009.
58910: MAKKUM TICHELAAR - 1660-1960. 300 Jaar Makkumer aardewerk.
58505: MALLARME,STEPHANE - Selected poems. Translated by C.F.MacIntyre
36675: MANCINI,ROSELLA - L'Olivo e la puglia.
42880: MANDERE,H.CH.G.J.VAN DER - De Republiek San Marino.
40381: MANDERE,H.CH.G.J. VAN DER - Vijftien Jaren Arbeid van den Volkenbond (1919-1935). Overzicht van grondslag, samenstelling en werkzaamheden van den Volkenbond. Deel I
41324: MANDERS,HENK E.A. (RED.) - Agrarisch Positief ; bij het honderdjarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Lanbouw-Comité.
37381: MANEN,C.A.VAN - Bedrijfsleven en de strijd tegen de armoede in Nederland.
38035: MANG,KURT&EVA.(ED.) - Wienerarchitektur 1860-1930 in Zeichnungen.
58754: MANNHEIMS,HILDEGARD - Wie wird ein Inventar erstellt ? Rechtskommentare als Quelle der volkskundlichen Forschung.( Beitrge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland, Heft 72 )
42035: MANNING,A.F. - Buitenlandse Reacties Op de Machtubernahme. Rede uitgesproken op 23 november 1962.
37024: MANNING,A.F. (BEWERKT) - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1919-1945. Periode C : 1940-1945. Deel I : 10 Mei - 10 October 1940. (RGP Grote Serie 157)
43962: MANNING,A.F. (RED.) - Katholieke universiteit Nijmegen 1923-1973. Een documentenboek. m.m.v. C.T.H. Reul en J.P. Valk. Met een terugblik door L.J. Rogier.
38334: MANNING,A.F. - Zestig jaar KRO. Uit de geschiedenis van een omroep.
37139: MANNING,A.F. - Mensen en situaties. Scenes uit het katholieke leven in de negentiende en twintigste eeuw.
40969: MARANG,G.P. - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters. (historische herdrukken).
41575: MARC,ALEXANDRE / HERAUD,GUY (EA, INTRODUCTION) - Contre les etats. Les regions d Europe. ( Alsace, Bretagne, Catalogne, Corse, Euzkadi, Flandre, Frise etc. )
36810: MARECHAL - Tante Zenobie in het geheim van de goudvisjes, en: tante Zenobie hanteert de deegrol
58309: MAREVNA - Life with the painters of La Ruche. Picasso, Braque, Leger, Chagall, Soutine, Modigliani, Rivera, Matisse, Gorki, Ehrenburg, Max Jacob and Cocteau.
39865: MARGERIE,EMM. DE - Etudes Américaines. 2 Tomes. Tome I. Géologie et géographie. Tome II. Paysages, régions, explorateurs et cartes.
58793: MARGOLIUS,IVAN - Cubism in architecture and the applied arts. Bohemia and France 1910 - 1914.
44879: MARIE,ALFRED - Styles de France. Meubles et ensembles de 1610 à 1920.
58481: MARIS,A.G. - De Velsertunnels
44898: MARKHAM,CLEMENTS R. - A life of John Davis, the navigator, 1550-1605. Discoverer of Davis Straits.
41593: MARKS,DAAN - Accounting for services. The economic development of the Indonesian service sector, ca 1900-2000.
43102: MARLIES,STOTER - De Zilveren Eeuw. Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw.
43901: MARNIX ) FREDERICQ,PAUL - Marnix en zijne Nederlandsche geschriften.
40704: MARNIX ) SCHELVEN,A.A. VAN - Marnix van Sint Aldegonde.
38327: MARNIX,PHILIPS VAN - HEER VAN SINT ALDEGONDE - Verhandeling over het sacrament van het Heilig Avondmaal des Heeren.
38713: MARQUARDT,H.VON.(HG.) - Salto mortale. Zirkusgeschichte mit Zeichnungen von Josef Hegenbarth.
58124: MARRINK,HANNY (E.A.) - Groninger Mozart Ensemble 1975 - 1985.
44821: MARS,K.H.M. - Herinneringen aan St. Willibrord in Friesland. ( Frisia Catholica V )
58993: MARS,ALEXANDRA - Genneps aardewerk - een 18de-eeuwse pottenbakkerij archeologisch onderzocht.
44182: MARSILJE,J.W. - Het financiële beleid van Leiden in de laat-Beierse en Bourgondische periode, 1390-1477.
44405: MARTENS, PAUL - Groot-Rotterdam in panorama.
58333: MARTENS,SIDO - Als het klinkt dan klopt het.
58050: MARTIENSSEN,C.A. - Schopferischer Klavierunterricht.
40178: MARTIN,HENRI - Le Dix-Huitième Siècle
43143: MARTIN,HERMAN - Tjipke Visser, beeldhouwer en zijn dochter Marijcke Visser,beeldhouwster edelsmid.
38376: MARTIN,R. - Griekse bouwkunst. ( Bouwkunst der eeuwen )
43131: MARTIS,N.K. - The Falsification of Macedonian History. Ancient Jewish sources and testimony on Macedonia.
38568: MARUM) WIECHMANN,A / PALM,L.C(RED.) - Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum 1750-1837.
41252: MARWICK,ARTHUR - The nature of history
37861: MARX ) POST,WERNER - Kritik der Religion bei Karl Marx.
38760: MARX) BIENERT,W. - Der überholte Marx. Seine Religionskritik und Weltanschauung kritisch untersucht.
43568: MARX.KARL / ENGELS,FREDERICK (ED.) - Capital. A critical analysis of capitalist production. Translated from the third German edition, by Samuel Moore and Edward Aveling.
39626: MASCHKIN,N.A. - Römische Geschichte.
40580: MASON,PHILIP - Patterns of Dominance
43509: MASSART, GEORGES-YVES. - Victoria und das Pferd.
43298: MASSE,H.J.L.J. - Chats on Old Pewter. (revised by Ronald F. Michaelis)
58107: MASSENKEIL,GUNTHER - Das Musikwerk. Eine Beispielsammlung zur Musikgeschichte. Das Oratorium.
38445: MAST,M.VAN DER / RIJVEN,G. - Den Haag. Over bouwen breken en behouden
37645: MATENESSE - KORT,J.C. - Het archief van de familie van Matenesse en van de heerlijkheid Matenesse, 1251-1917. (Inventarisreek nr.51)
39651: MAU,A. - Pompeji in Leben und Kunst.
41915: MAURER,K.W. / SCHLUDERMANN (ED.) - Deutung und Bedeutung. Studies in German and comparative literature presented to Karl-Werner Maurer.
40973: MAURITZ,I. E.A. (RED.) - Gedenkbundel van 'De drie talen'. Bundel uitgegeven bij den aanvang van den 40en jaargang
39863: MAXWELL,W.G.H - Atlas of the Great Barrier Reef
43559: MAY ) UEDING,GERT (HERAUSGEGEBEN) - Karl May Handbuch.
59039: MAYER TASCH,PETER CORNELIUS - Hobbes und Rousseau.
58172: MAZURE,JO.C. - Lodewijk Plattner. Muziekuitgever en muziekhandelaar te Rotterdam ( 1767-18420
44920: MCDERMOTT,JOHN FRANCIS - Frenchmen and French ways in the Mississippi Valley
58848: MCKEAN,CHARLES - Themaking of the museum of Scotland.
43439: MCKEARIN,HELEN / MCKEARIN,GEORGE S. - Two hundred years of American blown glass.
44660: MCKENDRICK,MELVEENA - Ferdinand und Isabella Spanien im Spiegel der Zeit. ( bearbeitet und herausgegeben von Heinrich pleticha)
45206: MCKINNON,JAMES (ED.) - Music and society. Antiquity and the middle ages. From ancient Greece to the 15th century.
44907: MCLUHAN,T.C. - Voyage en terre Indienne. Le cheval de fer et les Peaux-Rouges 1890-1930.
40559: MCLYNN,FRANK - 1066. The year of the three battles.
44930: MCLYNN,FRANK - Hearts of darkness. The European exploration of Africa.
43594: MCNAMARA,JO ANN KAY - Zusters ten strijde. Tweeduizend jaar kloosterzusters.
44628: MEADE,MARION - Eleanor of Aquitaine. A biography.
42051: MECHOULAN,H. / NAHON,G. (ED. INTRO) - Mennaseh Ben Israel. The hope of Israel. (the English translation by Moses Wall,1652)
58919: MECO / MARGGRAF - Fliesenkultur in Portugal.
40358: MEDING,DOROTHEE VON - Mit dem Mut des Herzens. Die Frauen des 20. Juli.
38819: MEEK,HAROLD - Horn&conductor. Reminiscences of a practioner with a few words of advice.
43845: MEER,D.J.V.D. - Friens en de Van Sytzama's.
42247: MEER,P.L.G.VAN DER / MOL,J.A. / NIEUWLAND.P. - Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslan yn de ier-moderne tiid.
3190: MEER,D.VAN DER - Van giraffepiano's,pianolaleeuwen,tingellatten & toondichters.
59289: MEER,T. VAN DER - Sodoms zaad in Nederland. Het ontstaan van homoseksualiteit in de vroegmoderne tijd.
58002: MEER,MARIANNE VAN DER / NOTTROT,HELEEN - De matinee op de vrije zaterdag 1961-1993.
58841: MEER,ANNE ROEL VAN DER / STIENSTRA,BONNE - Skutsjebloed. 14 Bijzondere Schippersportretten.
36579: MEERWARTH,H. / SOFFEL,K. - Lebensbilder aus der Tierwelt. Vögel I + II + III.
43407: MEES, D.C., - Kunstnijverheid 1600-1800 en tegels. Applied arts 1600-1800 and tiles.
41243: MEEUWEN,J. VAN - Zo rood als de roodste socialisten. Katholieke vakbondsstrijd in de schoen- en lederindustrie.
40378: MEEUWEN,P.G.M. VAN - Het Haagsche huwelijksverdrag.
44421: MEHRTENS,U.M. - Oranjestein te Oranjewoud. (bijdragen Bronnenonderzoek Historische Tuinen,parken en buitenplaatsen)
44887: MEIER, RICHARD - Richard Meier. Architect.
44812: MEIJ,J.C.A.DE - De watergeuzen. Piraten en bevrijders.
38776: MEIJER - WICHMANN ,CLARA - Inleiding tot de philosophie der samenleving. ( met een levensschets van de schrijfster door J.B. Meijer)
39453: MEIJER,JAAP. - Waar wij balingen zijn. Essays over Joodse letterkundigen in nederland.
41943: MEIJER,JOKOB / OFFENBERG,ADRIAAN K. - Al tehomot. Op de rand van de afgrond. Catalogus van Hebraica en Judaica onder de Duitse bezetting in Nederland verschenen.
38252: MEIJER-WICHMANN,C. - Mensch en maatschappij. Voordrachten.
44499: MEIJER,TH.J. - Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811).
38314: MEIJER,BERT W. - Rondom Rembrandt en Titiaan. Artistieke relaties tussen Amsterdam en Venetie in prent en tekening.
58781: MEIJERING, H.D. (RED.) - Studia Frisica. In memoriam Prof. Dr. K.Fokkema 1898-1967 scripta.
38218: MEIJERINK,A.J. - De gevaren der Zee voor Baders en Zwemmers.
43586: MEIJERS,E.M. / EGGENS,J. (RED.) - Het testament. Een bundel monografieën uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de broederschap der candidaat-notarissen, 1951.
41639: MEIJKNECHT,A.P.J. - Bartholomeus van Maastricht († 1446), monnik en conciliarist. Met een inventarisatie van zijn nagelaten geschriften en een kritische uitgave van het traktaat 'Victus modestia'. 9Maaslandse Monografieën 35)
38350: MEIJSING,DOESCHKA. - Zwaluwen.
39298: MEILINK,WIM. - Doopceel van Jan Claeszen. Kroniek van het traditionele poppenspel in Nederland.
44133: MEILLASSOUX,CLAUDE(ED.) - The development of indigenous trade and markets in West Africa. Studies presented and discussed at the tenth International African Seminar at Fourah Bay College,Freetown, december 1969.
44221: MEILLASSOUX,CLAUDE - Femmes, greniers et capitaux. Textes a l'appui.
44220: MEILLASSOUX,CLAUDE - Terrains et theories.
44257: MEILLASSOUX, CLAUDE - L'esclavage en Afrique Précoloniale. Dix- Sept études présentées par Claude Meillassoux..
43406: MEIMA,H. - Herenmode-artikelen.
44666: MEINTEMA,YME / MIEDEMA,JAAP / SCHAAF,TAECKE VAN DER - Twa kanten ut sjen. 100 Jier Frysk Selskip. Fier fan Hus yn Apeldoorn en omkriten.
43129: MEISCHKE,R / DUBBE,B. (EA.) - Thuis in de late Middeleeuwen. Het Nederlands burgerinterieur 1400-1535. ( tentoonstellingscatalogus)
37476: MEISCHKE,R. - Amsterdam Burgerweeshuis. ( Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst )
40818: MEISEL,PERRY AND WALTER KENDRICK (ED.) - Bloomsbury/Freud. The Letters of James and Alix Strachey 1924-1925.
40944: MELAND,B.E. - The Secularization of Modern Cultures.
40636: MELCHING,WILLEM - Republikaner ohne Republik. Het beeld van samenleving en politiek in de Weltbühne 1918-1933
38728: MELLE,M. - Boekhandel in beweging. Driekwart euw boekenvak met de boekhandelsketens Ella en de Ark als invalshoek.
40000: MELLINK,A.F. (BEWERKING) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Vijfde Deel. Amsterdam (1531-1536). ( Kerkhistorische Bijdragen, deel XII ).
44700: MELLO, EVALDO CABRAL DE - De Braziliaanse Affaire. Portugal, De Republiek Der Verenigde Nederlanden en Noord-Oost Brazilië, 1641-1669.
58822: MELOT,MICHEL - L'oeuvre grave de Boudin, Corot, Daubigny, Dupre, Jongkind, Millet, Theodore Rousseau.
59100: MENAMERADIEL - SANTEMA,O. / YPMA,Y.N. - Skiednis fan Menameradiel.
36626: MENDELSOHN - Paulus. Oratorium nach Worten der Heiligen Schrift .Op. 36. Partitur. Klavierauszug.(Felix Mendelsohn Bartholdy's Sämmtliche Werke)
36634: MENDELSOHN - BARTHOLDY,FELIX - Lieder ohne Worte. Fur Pianoforte.
58067: MENDELSSOHN - MANDT,HEINRICH - Die Entwicklung des Romantischen in der Instrumentalmusik Felix Mendelssohn-Bartholdys.
38077: MENDELSSOHN ) DAHMS,WALTER. - Mendelssohn.
43803: MENDINI / POLETTI, RAFFAELLA (ED.) - Atelier Mendini. 1990 - 1994. Een visuele utopie. Groninger Museum.
44776: MENDINI - CASCIANI, STEFANO - Alessandro Mendini.
39384: MENEBA - Bloem-lezing. Kleingoed & kruimels opgedist bij het vijftigjarig jubileum van de NV Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij te Rotterdam. 5 juli 1965.
42150: MENGELBERG ) SOLLITT,EDNA RICHOLSON - Mengelberg spreekt. (de Muziek deel V)
58489: MENGELBERG - BYSTERUS HEEMSKERK,E. - Over Willem Mengelberg. Muziek en publiek. Illustraties en documentatie uit het archief van Willem Mengelberg.
38884: MENJOT) SCHOLTENS,M. - Antoine Menjot. Docteur en médecine, amis de Pascal, réformé au temps des persécutions. Etudes historiques et psychologiques.
43967: MENKMAN,W.R., - De West-Indische Compagnie. (Patria reeks)
44574: MENSEMA, A.J. - Inventaris van de archieven van de marken in de provincie Overijssel 1300-1947.
58005: MENSINK,G.J.M. - Het jeugdconcert in Nederland 1912-1940. Een inhoudsanalytisch onderzoek naar de activiteiten van Nederlandse symfonieorkesten m.b.t muziekuitvoeringen voor de jeugd.
45183: MENTINK,DERK - Orde in onderwijsbeleid. De wettelijke regeling va deugdelijkheidseisenals grondwettelijk probleem.
38307: MENUHIN,YEHUDI - Unfinished journey. Autobiography
43869: MEPPEL ) DERKSEN,S.C. - Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente. (250 jaar joods leven in Meppel)
43800: MERCUUR, THOM ( SAMENSTELLER) - In opdracht, portretten van Sjoerd de Vries.
36786: MERYON) DELTEIL,L. - Le peintre-graveur illustre. Volume II. Ch.Meryon.
58090: MESDAG,S.VAN - De beteekenis van de studie der crimineele biologie en psychologie voor de toekomst van het strafrecht. Openbare les bij de opening zijner colleges op 19 november 1935.
41199: MESSINNE,JULES - Emile Vandervelde, ein grosser Belgier.
58963: METSLAWIER - JONGELING,G. - Metslawier van toen.
59005: METSLAWIER - DOUMA,DOEDE - "100 Jaar begrafenisvereniging ""Helpt Elkander"" te Metslawier 1908-2008."
38383: METZ, LOUIS - Over dirigeren,dirigenten en orkesten.
43735: METZ,L. - De kunst van het vioolonderwijs. Deel 2
39246: METZ,DON - New architecture in New Haven.
58643: METZELAAR,HELEN (RED.) - Zes vrouwelijke componisten. Gertrude van den Bergh, Catharina van Rennes, Elisabeth Kuyper, Henriette Bosmans, Iet Stants , Tera de Marez Oyens.
45217: METZMACHER,INGO - Keine Angst vor neuen Tonen. Eine Reise in die welt der Musik.
58726: MEULEN,B.D. VAN DER / STEENSMA,R.J. (SAMENSTELLERS) - Steensma uit Friesland, Deel 1. Nakomelingen van Lolle Wybes, tichelaar te Midlum en Antje Jans.
59077: MEULEN, ADRI VAN DER / SMEELE,PAUL - Fries Aardewerk Deel 7. Pottenbakkers van Friesland 1750-1950. Het ambacht. De mensen. Het Aardewerk.
45186: MEULEN,J.D.VAN DER - Beschouwingen over het wapengebruik der politie in Nederland.
37817: MEURIS,JACQUES. - La machine et le monde des formes.
38021: MEY,L.M.VAN DER. - Nehru's droom voorbij. 1962 als keerpunt in India's verhouding tot China.
39366: MEYER,KATHI - Das Konzert: Ein Führer durch die Geschichte des Musizierens in Bildern und Melodien
37812: MEYERE,JOS DE(INLEIDING,TOELICHTING) - Wie wil naar Vianen toe, myn heeren? Een serie spotprenten op Vianen uit 1720.
45245: MEYHOFER,DIRK / JODIDIO,PHILIP - Contemporary Japanese architects deel I, II,
40269: MEYIER,K.A. DE - Paul en Alexandre Petau en de geschiedenis van hun handschriften (voornamelijk op grond van de Petau-handschriften in de universiteitsbibliotheek te Leiden)
58163: MIBA - Die Eisenbahn im Modell. Modellbahnplanung. Kammerspiele. ( Spezial, 80 )
58164: MIBA - Die Eisenbahn im Modell. Schienen erobern die Flache. Bahnauf die Lande. ( Spezial, 81 )
58162: MIBA - Die Eisenbahn im Modell. Hauptbahn mit abzweigender Nebenbahn. Klassische Konzepte. ( Spezial, 77 )
58161: MIBA - Die Eisenbahn im Modell. Besser planen, schober Wohnen. ( Spezial, 73 )
58165: MIBA - Die Eisenbahn im Modell. Fahren nach Fantasie+Vorbild. ( Spezial, 89 )
58166: MIBA - Die Eisenbahn im Modell. Modellbahnentwurfe - voll im Plan. ( Spezial, 94 )
58160: MIBA - Die Eisenbahn im Modell. Bahn- Knoten in vorbild + Modell. ( Spezial, 72 )
44850: MICHAULT,PIERRE - Van den drie Blinde Danssen. Naar de Nederlandse bewerking van 1482 in facsimile herdrukt, ingeleid en toegelicht door W.J.Schuijt
39328: MICHEL,O. (AO) - Studies on the background of the New Testament.
41913: MICHELS,L.C. - Filologische opstellen deel II: Stoffen uit de 16e en 17e eeuw.(Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies)
38486: MICHIELSE,H.C.M. - De burger als andragoog. Een geschiedenis van 125 jaar welzijnswerk (1848-1972).
42676: MICHMAN,J. (SAMENSTELLER) - Opperrabbijn A.S.Onderwijzer. 1862 - 1934. Zij persoon,zijn werk.
42590: MIDDELBURG ) BOSMA,K.(RED.) - Architectuur en stedebouw in oorlogstijd. De wederopbouw van Middelburg 1940-1948.
38034: MIDDLETON,J. / WALTHAM,T. - The underground atlas. A gazetteer of the world's cave regions.
38458: MIDLETON,K.P.THE EARL OF - Records and reactions 1856-1939.
59014: MIDLUM - BADER,J. (RED.) - Midlum en Koningsbuurt. Meer dan 250 fotos van vergeten hoekjes in Midlum en va de Harlinger Koningsbuurt.
43665: MIECK, ILJA - Europaische Geschichte der Fruhen Neuzeit. Eine Einfuhrung.
44328: MIEDEMA - VEEN,LUUK VAN DER - Bij leven en welzijn. Fabrikant en ondernemer Lijkele Miedema 1905-1974.
44685: MIEDEMA,AGE S. - Sneek en het Sneeker Stadsrecht. Eene schets.
36790: MIEGHEM,L.VAN / OYE,P.VAN (EDS.) - Biogeography and ecology in Antartica. (monographiae biologicae)
58915: MIELKE,HEINZ PETER(HERAUSGEGEBEN) - Keramik an Weser, Werra und Fulda.
59172: MIERIS - BUVELOT,QUENTIN - Frans van Mieris 1635-1681. With essays van O.Naumann en E.de Jongh and contributions by Peter van de Ploeg, Bieke van Mark and Carl Pottasch. Exhibition catalogue.
43173: MIERLO,J.VAN - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. I. De letterkunde van de Middeleeuwen tot omstreeks 1300. II. De Middelnederlandsche letterkunde van omstreeks 1300 tot de renaissance.
42919: MIERZEJEWSKI ) REDEKER, HANS - Jerzy Mierzejewski.
58024: MIGOT - HONEGGER,MARC (ED.) - Catalogue des oeuvres musicales de Georges Migot.
40410: MIKHAILOVITCH,NICOLAS - Le Tsar Alexandre Ier
44932: MILANICH,JERALD T. / MILBRATH,SUSAN - First encounters. Spanish explorations in the Caribbean and the United States, 1492-1570.
43408: MILHOFER,STEFAN A. - Oosterse tapijtkunst. Karateristiek, techniek, geschiedenis en stilistiek.
58991: MILL - SKORUPSKI,JOHN (ED.) - The Cambridge companion to Mill.
36479: MILLAR,OLIVER - The later Georgian pictures in the collection of het majesty the Queen.
37276: MILLAR,J. HALKET - Westland's Golden Sixties.
44667: MILLER,OLIVE BEAUPRE - Tales told from Holland.
43379: MILLER,J. / PELHAM,D. - Het wonder van de voortplanting. Een driedimensionale kijk.
43428: MILLMAN IAN - Georges de Feure 1868-1943.
38559: MILNER,JOHN. - Russian revolutionary art.
44025: MILTON,GILES - Muskatnuss und Musketen. Europas Wettlauf nach Ostindien.
37839: MINATTUR,J. - Freedom of the press in India. Constitutional provisions and their application.
38723: MINDEN) DORNER,A. - Meister Bertram von Minden.
41917: MINDERAA,P. - Opstellen en voordrachten uit mijn hoogleraarstijd, (1948-1964).
37175: MINER,E.(ED.) - Stuart and Georgian moments. Clark Library seminar papers on seventeenth and eighteenth century English literature.
38886: MIRANDA,F. DE. - De moskee als kunstwerk en als huis van gebed.
37400: MIRANDOLLE,W. - De Violoncel. Haar bouw, geschiedenis en ontwikkelingsgang.
43155: MIRON, ANDREI / ORTHMANN,WINFRIED - Unterwegs zum Goldenen Vlies. Archäologische Funde aus Georgien. Ausstellung Saarbrücken 1995.
44870: MIYAKE - HOLBORN,MARK - Issey Miyake.
59251: MODERSOHN - MULDER RADETZKY.R. - Otto Modersohn -- Duits landschapsschilder (1865-1943).
57956: MODIANO,PATRICK - Memory lane.
42252: MOENS,PETRONELLA / VELTMAN VAN DEN BOS,A. / VET,JAN (RED.INLEIDING) - Aardenburg of de onbekende volksplanting in Zuid-Amerika. Roman.
38392: MOERKERK,J.M. - Camera in Kinderland.
37086: MOERKERKEN,P.H.VAN. - XXX Verzen.
59053: MOERMAN,INGRID - Tegelcollectie G. de Goederen.
43497: MOERMAN,I.W.L. / PESKENS, J.TH.A. / EKKART,R.E.O. - Leven in miniatuur. Bavelaar's kijkkastjes. Diorama's in been en hout uit de eerste decennia van de negentiende eeuw.
38804: MOES,JAAP. - Van bedelstaf tot marktwapen. Sociale wekvoorziening in Leiden na 1795.
40927: MOGENDORFF,E.E. - Kosmografie. Leerboek voor het Middelbaar- en voorbereidend Hooger Onderwijs
58616: MOGENSEN,JAN - 46 Kleine mannetjes.
44461: MOL, JOHANNES A. (UTJUN) - Leuwerderadeels aenbrengh gemaect int jaer 1540. ( Boarnerige 2 )
39227: MOLEN,J.W. VAN DER - Economische hervormingen in de Sowjet-Unie 1965-1969.
59120: MOLEN, S.J.VAN DER - Het Friesche boerenhuis in twintig eeuwen.
43367: MOLEN, S.J.VAN DER - Het Fries kostuum en de streekdrachten van Hindeloopen, Ameland en Terschelling.
43365: MOLEN,S.J.VAN DER - Uileborden.
44737: MOLEN,S.J. - Op eigen manneboet op nammen ut.
44732: MOLEN,S.J.VAN DER - Ta de Fryske folkskunde II. Samling losse stikken.
44884: MOLEN / RUEMPOL / VAN DONGEN - Huisraad van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwerpen uit een 16de-eeuwse boedelinventaris. (tentoonstellingscatalogus Boymans van Beuningen)
44477: MOLEN, S.J.VAN DER - Op 'e souwe - Skôgingen fan wurk oer Fryslân.
44687: MOLEN,S.J. VAN DER - Ta de Fryske folkskunde. Samling losse stikken. (Estrikken XL)
58675: MOLEN,J.R.TER - Van Vianen. Een Utrechtse familie van zilversmeden met internationale faam.
44878: MOLENVELD - REGTOP, ARNOLD - E.P. Moleveld. De kunst van het Stilleven.
58762: MOLIERE - SAINTE-BEUVE - Oeuvres de Moliere, precedee d'une notice sur sa vie et ses ouvrages par m.Sainte Beuve.
44935: MOLLAT,MICHEL / DESANGES,JEHAN - Les routes millenaires. ( Collection Origines)
43758: MOLLEMA,J.C - "Rondom de muiterij op ""De Zeven Proviciën""."
37822: MOLLER) SCHAIK,A.H.M. - Dr. Hendrik Moller 1869-1940. Een ongemakkelijk initiator van onderwijs en cultuur in Noord-Brabant.(Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
43499: MOLLER,SVEND ERIK - Bruskunst pa bordet. Danish design at table. Le style Danois dans la salle de manger.Danishe Formkunst auf dem Tisch.
38806: MOLNAR,G.VON. - Novalis' ''Fichte studies''. The foundations of his aesthetics.(Stanford studies)
43410: MOLYN,J.C.M.DE / MOLYN-GROEVELS.J.DE - Oosterse tapijten.
37284: MONAHAN,MAUD / ROBIN - The Children's Saint. The story of Saint Madeleine Sophie.
43524: MONET ) HOOG, MICHEL. - Musee de l'Orangerie. Les Nympheas de Caude Monet
57925: MONGREDIEN,JEAN - French music. From the Enlightenment to Romanticism, 1789-1830.
36866: MONNERET,SOPHIE - L'Impressionisme et son époque I. A-L (Dictionnaire international illustré)
38442: MONNICKENDAM - Monnickendam in de twintigtse eeuw. Verleden en heden in beeld. Jubileumuitgave van de Vereniging Oud Monnickendam 1950-1990.
45004: MONT,POL DE - Drie groote Vlamingen: Hendrik Conscience, Jan Van Beers, Peter Benoit
41276: MONTAGNE,O / WINKLER.J. (RED.) - Doctor Henri Polak : van het vuur dat in hem brandde
38313: MONTAGU,J. - Geschichte der Musikinstrumente in Mittelalter und Renaissance
44602: MONTANER,JOSEP M / OLIVERAS,JORDI - The museums of the last generation.
58228: MONTGOMERY-MASSINGBERD, HUGH / WATKIN,DAVID. - The London Ritz. A social and architectural history.
40925: MONTIGNY - BROUWER,J. - Montigny. Afgezant der Nederlanden bij Philips II.
58277: MONTIGNY,LUC - Tintagel. Sagen legenden en historische verhalen uit het Britse Eilandenrijk.
41738: MOOBREV,NAJ - Vertellingen uit de wereld van koning en pion. Essays en novellen over het schaakspel.
45161: MOOIJ, A.W.M. (EA) - De persoon van de verdachte. De rapportage pro justitia vanuit het Pieter Baan Centrum.
59213: MOOIJ, CH. DE / VOS,A. (REDACTIE) - 's-Hertogenbosch binnenskamers. Aspecten van stedelijke woon- en leefculturen 1650-1850.
43653: MOOK,PAUL VAN - Rumpt en Gellicum in oude ansichten.
38177: MOON,DAVID - The abolition of serfdom in Russia 1762-1907.(Seminar Studies in History)
44441: MOOR,MAGGIE DE / KAL,WILHELMINA H. - Indonesische sieraden.
41305: MOORDRECHT ) GRAAF,J.H.G. DE - Moordrecht in Touw. (Hollandse Studiën I )
57964: MOORE,GERALD - The unashamed accompanist.
42770: MOORHOUSE,GEOFFREY - The diplomats. The Foreign Office today.
43859: MOORMAN / LOTSY / LAMEY / EMMENES - Jubileumboek K.N.V.B. Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond 1889-1939.
38642: MOORSEL,P.P.V. - Rotswonder of doortocht door de Rode Zee. De rol en betekenis van beide in vroegchristelijke Letteren en Kunst
39106: MOOY,H. - Het Duitse schrikbewind 1940-1945. Dagboek en herinneringen.
43978: MORDDEN, ETHAN - Opera anecdotes.
38873: MORDMULLER) KÖCKE,U. (BEARBEITUNG) - Rainer Mordmuller. Handzeichnungen,Radierungen,Lithographien,illustrierte Bucher.
36510: MOREAU-CHRISTOPHE,L.M. - Du droit à l'oisiveté et de l'organisation du travail servile dans les républiques grecques et romaine.
45271: MORGAN,ROBERT P. - Modern times. From World War I to the present.
37850: MORGHEN,RAFFAELLO - Medioevo cristiano.
58629: MORICE,DAVE - Poetry comics. A cartooniverse of poems.
38614: MORIKE,EDUARD - Werke in einem Band.
44922: MORISON, SAMUEL ELIOT - The great explorers. The European discovery of America.
58742: MORITZ,BEN - Jan W. Bosboom, een Haags architect rond de eeuwwisseling.
58270: MORITZ,PETRI / TEN KATE (BEWERKT) - Shakspere ingeleid in den Christelijken Kring. Populaire beschouwing van eenige zijner voornaamste treurspelen in 't licht des Evangelie's, bewerkt door J. ten Kate.
42031: MORLEY,JOHN F. - Vatican diplomacy and the Jews during the Holocaust 1939-1943.
44933: MORTON,HARRY / MORTON JOHNSTON,CAROL - The farthest corner. New Zealand. A twice discovered land.
44056: MORZER-BRUYNS,W.J.F. - The cross-staff. History and development of a navigational instrument.
58462: MOSER,H.J. - Das musikalische Denkmalerwesen in Deutschland. (Musikwissenschaftliche Arbeiten )
44857: MOSER,JUSTUS - Anwalt des Vaterlands. Wochenschriften, Patriotische Phantasien, Aufsätze, Fragmente.
59278: MOSS,HUGH M - Snuff bottles of China.
41280: MOSSMAN,JAMES - Opstand in het paradijs
59301: MOTLEY,JOHN LOTHROP - De opkomst van de Nederlandsche Republiek. Met inleiding van Bakhuizen van den Brink )
58437: MOTTE,DIETHER DE LA - Musikalischen Liebeserkarungen. Aufsatze aus 30 Jahren. ( Herausgegeben von Thomas Dezsy)
43736: MOTTE,DIETHER DE LA - Musikalische Analyse. Mit Kritische Anmerkungen von Carl Dahlhaus. Textteil und Notenteil.
38483: MOZART - SIEGMUND-SCHULTZE,WALTHER - Mozarts Melodik und Stil. Eine Studie.
36953: MOZART - ROBBINS LANDON,H.C.(RED.) - Het Mozart compendium. Volledig overzicht van leven en muziek van Wolfgang Amadeus Mozart.
42022: MOZART - GHEON,H. - Met Mozart op Wandel. Het Oeuvre. De Mensch. Het Land. Nederlandsche vertaling.
37471: MOZART - KEYS,I. - Mozart. His music in his life.
58181: MOZART - GRATZER,WOLFGANG / MAUSER,SIEGFRIED (HERAUSGEGEBEN) - Mozart in der Musik des 20. Jahrhunderts. Formen asthetischer und kompositionstechniser Rezeption.
57939: MOZART - SEEDORF,THOMAS - Studien zur kompositorischen Mozart-Rezeption im fruhen 20.Jahrhundert. ( Publ. Der Hochschule der Musik und Theater Hannover 2 )
44156: MULDER,W.Z. - Hollanders in Hirado 1597-1641.
58979: MULDER,G.S. (VOORWOORD,VOORZITTER) - Noorder Afdeling van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1852-1952.
40108: MULDER-BAKKER,A.B - Vorstenschool. Vier geschiedschrijvers over Alexander en hun visie op het keizerschap.
39159: MULDER,G.E. - Schijn van recht. De geschiedenis van de vrederechtspraak gedurende de Duitse bezetting.
43741: MULDER,ANNE H. - Bonjour monsieur Perronet. (Met acht houtgravures door Pam G. Rueter).
36736: MULDER, E.W. - Harmonie. Deel I:Theorie en analyse. deel II: Practische harmonie-leer.
37200: MULDER,E.W. - Polyphonie.
37648: MULDER,R. / SIJPERSMA,P. (RED.) - Soberheid & Solidariteit. Bundel bij het afscheid van Jan Spiekhout als commissaris van de Friese Pers
44713: MULISCH,HARRY - Op de drempel van de geschiedenis.Toespraak gehouden op 4 mei 1992 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, voorafgaand aan de dodenherdenking om acht uur.
38054: MULLER OERLINGHAUSEN) GERTZ,U.(EINL.) - Berthold Muller-Oerlinghausen der Bildhauer.
41972: MULLER,DAVID HEINRICH VON - Die Gesetze Hammurabis und ihr Verhältnis zur mosaischen Gesetzgebung sowie zu den XII Tafeln. Babylonischer Text in Umschrift und parallele deutsche und hebraische Übersetzung mit Erlauterungen, vergleichender Analyse und sprachlichen Exkursen.
42444: MULLER, HENDRIK P.N. - Door het land van Columbus. Een reisverhaal. Vereenigde Staten - Mexico - Cuba - Costa-Rica - Colombia - Venezuela - Trinidad - Curacao - Suriname.
36988: MULLER,KARL ALEXANDER VON - Bayern im Jahre 1866 und die Berufung des Fürsten Hohenlohe. Eine Studie.
384: MULLER,S. - Oude huizen te Utrecht.
44340: MULLER, FZ.S. - Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht. ( Oud-Vaderlandsche Rechtsbronnen )
44206: MULLER,S. - Catalogus van het Archief der Bisschoppen van Utrecht
41769: MULTATULI ) SPIGT,P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
37185: MULTATULI ) LEEUWE,H.H.J.DE - Multatuli. Het drama en het toneel.
58208: MULTATULI - DRIESSEN,F.W. - Multatuli. Aanklager, strijder, realist. Zijn leven, werk en betekenis.
37232: MUMELTER,HUBERT - Berg Fibel.
42327: MUNCHEN ) HALM,PH.M. (UA) - Festschrift des Münchener Altertums-Vereins zur Erinnerung an das 50-jähr. Jubiläum.
44659: MUNCK, CHRISTINA DE - Lodewijk Napoleon, koning van Holland. Een miskende Bonaparte.
37943: MUNELES,OTTO. - Bibliographical survey of Jewish Prague.
43806: MUNTERS,Q.J. - De stille revolutie op het agrarische platteland. boeren en openbaar bestuur 1917-1986
58981: MUNTINGA,J.E. / BRONGERS,G.A. - Bijdragen tot de kennis van de gemeente Loppersum. Tgv. Het 100 jarig bestaan van de afdeling Loppersum van de Groninger Maatschappij van Landbouw.
40236: MURAT,J. DE - The Great Extirpation of Hellenism & Christianity in Asia Minor. The historic and systematic deception of world opinion concerning the hideous Christianity's uprooting of 1922.
58764: MUREAU,ROBERT (EINDREDACTEUR) - De wereld van het weer.
36752: MUSCHG,W. - Die Schweizer Bilderchroniken des 15./16. Jahrhunderts. Bilderläuterungen E.A. Gessler. Die Bildauswahl besorgte M. Hurlimann.
58712: MUSEUM VOOR AZIATISCHE KUNST - Legaat Westendorp.
59072: MUSEUM BOYMANS - Museum Boymans Rotterdam en Historisch Museum der stad Rotterdam. Jaarverslag 1941,1942 en 1943. Met tekst van D.Hannema.
59070: MUSEUM BOYMANS - Stichting Museum Boymans Rotterdam. Verslag over de jaren 1939, 1940 en 1941. Met tekst van D.Hannema.
59071: MUSEUM BOYMANS - Stichting Museum Boymans Rotterdam. Verslag over de jaren 1942 en 1943. Met tekst van D.Hannema.
44399: MUSKENS,M.P.M. - Friezen. Franken. Nederlanders. Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis - een uitnodiging.
38932: MUSTERD,CARLA - De waarheid in pacht. Studies over geschiedschrijving in de Sovjet Unie.
58626: MUTHERICH,F. / GAEKDE,J. - Karolingische miniaturen.
58351: MUTHMANN,KLAUS DERICK (HERAUSGEGEBEN) - Musik und Erleuchtung. Der Weg der grossen Meister. Ein Lesebuch mit Texten und Zitaten zur Kunst.
40910: MUZIOL,ROMAN - Karl Rodbertus als Begründer der sozialrechtlichen Anschauungsweise. ( Beiträge zur Geschichte der Nationalökonomie, viertes Heft )
43435: MYERSON,JEREMY / KATZ,SYLVIA - Tableware. Conran design guide.
58261: MYERSON,JEREMY/ KATZ,SYLVIA - Conran Design Guides. Kitchenware.
58605: MYERSON,JEREMY / KATZ,SYLVIA - Home office. Conran design guide.
58604: MYERSON,JEREMY / KATZ,SYLVIA - Kitchenware. Conran design guide.
58606: MYERSON,JEREMY / KATZ,SYLVIA - Lamps and lightning. Conran design guide.
59235: N/A - The runaways and the gipsies. A tale.
37013: NA'AMAN,S. - Die Konstituierung der deutschen Arbeiterbewegung 1862/63. Darstellung und Dokumentation.
42336: NAARDEN, GEERTJE MARIANNE - Onze jeugd behoort de morgen. De geschiedenis van de AJC in oorlogstijd.
42380: NAARDEN ) MAAS,J.H. / MAAS,A. - De geschiedenis van Naarden.
36984: NADAILLAC,MARQUIS DE - Pre-historic America.
44992: NAGEL,ROLF - Schriften und Sprachen des 18. Jahhunderts im Gelderland. Ein Lese- und Übungsbuch met 29 Dokumenten aus der Schulgeschichte von Rolf Nagel.
58767: NAGELE,HEINZ / SCHAAP,DICK - Geen oorlog, geen munitie. De geschiedenis van 300 jaar militaire produktie ( in Nederland).
44746: NAKAHARA,KIMIYO - Interior design. Uchida, Mitsuhashi & Studio 80.
42507: NAMMENSMA, RUDOLF - Steinway. Een luisterrijk cadeau. Tgv ingebruikneming van de nieuwe Steinwayconcertvleugel op zondag 24 october 2004 in Stadschouburg de Harmonie Leeuwarden
59223: NANNING VAN FOREEST - NIEROP,H.F.K. VAN (INLEIDING) - Kort verhaal van het beleg van Alkmaar. Een ooggetuigenverslag. ( hertaald door M.Joustra)
43471: NANNINGA,J.G. (UITGEGEVEN DOOR) - Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel. Derde deel:1727-1765.(RGP Groote Serie 95)
45130: NAPOLEON - NICOLSON,NIGEL - Napoleon 1812
45248: NAPOLEON - GEYL,P. - Napoleon. Voor en tegen.
43715: NAPOLEON ) AUBRY,OCTAVE. - Vie privée de Napoléon.
45238: NAPOLEON - PRESSER,J. - Napoleon. Historie en legende.

Next 1000 books from Antiquariaat Smit & Bos

3/9