Antiquariaat Smit & Bos
Haenepolle 48, 8391 KW Noordwolde fr, The Netherlands. Tel.: +31 (0)561 433328 | Mob.: +31 (0)6 52181126            Email: antiquariaatsmit@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
42548: DIJK,P.V. - Orgels in de Elzas. Orgelcultuur tussen Frankrijk en Duitsland.
58459: DIJK,J. - De vreemdeling in Noordholland, of De overwinning van de liefde over het vooroordeel. Een op waarheid gegrond verhaal.
58900: DIJKEMA,KEES - Van landaanwinning naar kwelderwerken.
42711: DIJKSTERHUIS,FOKKO JAN / MEULEN,BAREND VAN DER - Tussen coördineren en innoveren. De Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, 1957-2000. (Historia Agriculturae 39)
59275: DIJKSTRA,LIDA - Neeltje Lettinga 1873-1917. Leven en werk van een beoefenares van volkskunst.
58898: DIJKSTRA,J. / DIRKSE,P.P.W.M. / SMITS,A.E.M. - De schilderijen van Museum Catharijneconvent.
44019: DIJKSTRA,GERARD. - Tien jaar zeilen.
43321: DIJSSELHOF ) BRENTJENS,YVONNE - Dwalen door het paradijs. Leven en werk van G.W. Dijsselhof (1866-1924).
44170: DIKNINGE - JOOSTING,J.G.C. - Het archief der abdij te Dikninge. (Rijksarchief in Drente)
37092: DILLEN,J.G.VAN. - Mensen en achtergronden. Studies t.g.v. de tachtigste verjaardag van de schrijver.(historische studies RU Utrecht)
45040: DIMITROVA-MILCHEVA,A. - Antique engraved gems and cameos in the National Archeological Museum in Sofia.
59025: DIMMENDAAL,GEERTJE - Groningen ingericht. 125 Jaar residentiele jeugdhulpverlening in de provincie Groningen.
58590: DINESEN - LANGBAUM,ROBERT - The gayety of vision. A study of Isak Dinesen's art.
39130: DIRECTIE VAN DEN LANDBOUW - Bestrijding van plantenziekten in kleine tuinen in den winter. (verslagen en mededelingen van den plantenziektenkundigen dienst te Wageningen no 19)
40863: DISCRY,FERNAND - Archives et institutions Hutoises de l'Ancien Régime.
39278: DITTMAR,H. - Symbol der Sehnsucht aller. Die Friedenstaube.
4023: DITZHUYZEN, R.E. VAN. - Oranje-Nassau. Een biografisch woordenboek.
45012: DITZHUYZEN,REINA VAN - Onderwijs als opdracht. Leven en werk van de eerste vijftien ministers belast met onderwijs in de periode 1798-1830.
42815: DJILAS, MILOVAN - The Unperfect Society. Beyond the New Class.
37609: DODDE,N.L. - Het rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek. Een onderzoek naar het denken en het doen van de eerste schoolopzieners in de departementen van de Amstel,de Delf en Texel en van het departement Holland tijdens de schoolwetten van 1801 en 1803.
45078: DODGE,THEODORE AYRAULT - Napoleon's invasion of Russia
38790: DOEL,J.VAN. - Konvergentie en evolutie. De konvergentietheorie van Tinbergen en de evolutie van ekonomische ordes in Oost en West.
40213: DOELEMAN,FRITS - De heerschappij van de proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven in het grensgebied van (…)
41453: DOELEMAN,FRITS - De heerschappij van de proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven in het grensgebied van Holland.
41358: DOES,RENE (RED.) - Vijf jaar Nederlands-Russische onderwijs- en wetenschappelijke samenwerking
44452: DOESBURG - VEN, A.J.VAN DE - Het oud-archief der gemeente Doesburg. 2 Stukken. Eerste stuk: Inleiding, inventaris. Tweede stuk: Regestenlijst, brievenlijst, lijst van kaarten en teekeningen, index.
31672: DOESBURG,COR L. - Orgels bij de omroep in Nederland.Historie van orgels bij de omroepen in Nederland in orgelhistorisch perpectief,over besluitvorming bij de aanschaf, over het gebruik van orgelmuziek in de uitzendingen over organisten en orgelbouwers.
58659: DOKKUM - INNEN,D.VAN - Dokkum, 'n stad vol herinneringen
58997: DOKKUM - KAMMINGA,D.J. - Oude adreskaarten in steen en hout te Dokkum.
44506: DOKKUM - KALMA,J.J - De Granaet en syn freonen.
59013: DOKKUM - Zilver - Tentoonstelling Dokkum 1954.
59093: DOKKUM - BUNT,ALBERT J.J. VAN DE / HOFSTRA,HILKO - Verdwenen plekjes. Dokkum 1948 - 1978
37059: DOLLINGER,HORST PETER. - Material,Struktur,Ornament. Beispiele Architektur heute. 3 Textbeitragen von Richard Neutra.
44031: DOMPSELER, NOEL / VERSTEEG.C. - Kurhaus, baken van Scheveningen.
44092: DON,J. - De archieven der gemeente Kampen. 3 delen. Deel I, Het oud-archief. Deel II, Gedeponeerde archieven. Deel III, Het nieuw-archief.
42550: DONGA,HARRY / DIJK,PIETER VAN (RED.) - Monumentale orgels van Luthers Amsterdam.
41859: DONGEN,CAROLIEN VAN - De kas-associatie onderweg 1806-1986.
58707: DONGEN,ALEXANDRA VAN / VEINI,ELISA - Objets Mobiles, Visies op Marokkaans gebruiksaardewerk.
58203: DONKER, NELLIE - De Bessen Elfjes. tekeningen en versjes.
58331: DONKERSLOOT-DE VRIJ,MARIJKE - Drie generaties Blaeu. Amsterdamse cartografie en boekdrukkunst in de zeventiende eeuw.
59204: DONNE,JOHN / MOSES,JOHN (EDITED) - One equall light. An anthology of the writings of John Donne. Compiled and edited and with introductory essays by John Moses Dean of St Paul's.
37311: DONNISON,JEAN - Midwives and medical men. A history of inter-professianal rivalries and women's right.
58533: DONZEL,CATHERINE - New museums.
40672: DOOREN,J.P.VAN - Michael Baius. Zijn leer over de mens.
59259: DOORN,JACQUELINE - De prijs van het bloed 1584-1625. De kinderen van Willem van Oranje, hun rol en hun lot.
37827: DOPP,WERNER. - Reifrock & Bluejeans. Modebummel durch drei Jahrhunderte.
37851: DOPPELFELD,O. (UA) - Römer in Rumänien. ( Ausstellung)
42298: DOR,MILO / FEDERMANN,REINHARD - Tausend Jahre Liebe. Klassiker der erotischen Literatur. Gesammelt und herausgegeben .
58576: DOREN,C.VAN - The American novel 1789-1939.
43876: DORENBOSCH,J.J.F.M. / ROELANDS,J.A.M. - 's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 1
43875: DORENBOSCH,J.J.F.M. / ROELANDS,J.A.M. - 's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2
43612: DORENBOSCH,G.J.J.F.M. / ROELANDS,J.A.M. - 's-Hertogenbosch in oude Ansichten. Deel 2.
42574: DORGELO,WILLEM JAN - Orgels,organisten en kosters van de Grote- of Martinikerk te Bolsward.
44974: DORIANN KRANSBERG / MILS,HANS - Kastelengids van Nederland. Middeleeuwen.
37802: DORPALEN,A. - Europe in the 20th century. A history.
43213: DORR,S. - De kundige kapitein. Brieven en bescheiden betrekking hebbende op Jan Olphert Vaillant kapitein-ter-zee (1751-1800).
42536: DORRESTIJN, HANS/ WILMINK,WILLEM - Klim in je pen.
45168: DORST,A.J.A.VAN - De verjaring van het recht tot strafvordering.
38532: DOSTOEVSKIJ) ENG,J.VAN DER. - Dostoevskij romancier. Rapports entre sa vision du monde et ses procedes litteraires.
39231: DOSTOEVSKY) GIDE,ANDRÉ - Dostoevsky.
37548: DOSTOJEWSKIJ) BOHATEC,J. - Der Imperialismusgedanke und die Lebensphilosophie Dostojewskijs. Ein Beitrag zur Kenntniss des russischen Menschen.
43068: DOUMA SAMMLUNG - Niederlandische Keramik des Jugendstils 1900-1925. Aus der Sammlung Douma.
40732: DOUMA,SJOERD - Johannes Stephanus Bernard. Medicus en philoloog 1718-1793
58801: DOUMA, GESIEN INIA (VOORWOORD) - Verzamelde Vrienden. Keramiekcollectie van de Vrienden van het Princessehof.
44134: DOUWES,P.A.C. - Armenkerk. De Hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw.
44424: DRACHTEN - BLOM,J.G.VAN - De opkomst van het vlek Dragten in de provincie Friesland.
59263: DRACHTEN - HOFSTRA,J. / HOFSTRA JAGER,I. (RED.) - 65 jaar Karmelgezichten. Karmel Drachten.
44848: DRAKE - SUGDEN,JOHN. - Sir Francis Drake.
42337: DREES,W. - De vorming van het regeringsbeleid.
44172: DRENTE - JOOSTING, J.G.C. - De Archieven van den Etstoel en van de hem opgevolgde collegiën tot 1811. ( Rijksarchief in Drente )
40525: DRENTE - JOOSTING,J.G.C - De archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissien berustende in het depot van 's rijksarchieven in Drente.
44173: DRENTE - JOOSTING,J.G.C. - De archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissiën, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
41685: DRENTHEN / KONING - Elektrotechniek. Licht-en kracht installaties deel A en B voortbrenging,voortgeleiding,verbruik.
41686: DRENTHEN / KONING - Electrotechniek. Electrische centralen.
45135: DRESDEN,SEM - Het harmonie - onderwijs. Opmerkingen naar aanleiding van het muzikaal wezen der chromatische verschuiving en enige artikelen van A.D.Loman Jr.
58404: DRESEN-COENDERS,LENE - Helse en hemelse vrouwenmacht omstreeks 1500.
40998: DREWES,J.B. - Het Wihelmus. De geestelijke achtergrond van ons volkslied.
43059: DRIES, J.J. VAN DEN - Nederlandsch zeerecht, zooals dat luidt na de inwerkingtreding van de Wet van 22 dec. 1924, S. 573, en de daarin aangebrachte wijzigingen
40072: DRINKWATERVOORZIENING - Rapport inzake de drinkwatervoorziening van onrendabele gebieden
38682: DROBNA,ZOROSLAVA - Die gotische Zeichnung in Böhmen.
41838: DROGEREIT,RICHARD - Kaiser und Kaisertitel bei den Angelsaksen. (Kaiser und Kaisertitel II )
37486: DROOGLEVER,P.J. - De Vaderlandse Club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek.
41436: DROP,W. - Verschijningsvormen van de Nederlandse historische roman in de negentiende eeuw.
39976: DROULERS,E. - Iconologie. Dictionnaire des attributs, allégories emblèmes et symboles
40857: DROZ,J - Le socialisme démocratique 1864-1960.
43271: DUBBE,B. - Monumenten in Zilver. Geschiedenis van het Zwolse stadszilver.
59020: DUBBE,B. - Tin en tinnegieters in Nederland.
38180: DUBOIS,H.F.R. - De Registratiewet 1917.
37796: DUBOSC / LANDOWSKI) FONTANA,J.DELLA(INTRODUCTION) - Dubosc & Landowski. Emvironmental architects.
58487: DUBY,G. - De drie orden. Het zelfbeeld van de feodale maatschappij 1025-1225.
58922: DUCRET,SIEGFRIED - Keramik und Graphik des 18. Jahrhunderts. Vorlagen fur Maler und Modelleure.
58691: DUIJKER,HUBERT - Bordeaux. Wijnatlas & Encyclopedie.
38696: DUINHOVEN,A.M. - Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel 1.
42437: DUINHOVEN,A.M.(BEZORGD) - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie.
59067: DUINHOVEN,A.M. - Lees, maar raak! Middelnederlandse tekstinterpretatie.
44658: DUITS, THIMO TE - Het ontstaan der dingen. Schetsen, modellen en prototypes.
58956: DUKE,A.C. / TAMSE,C.A. (EDS.) - Britain and the Netherlands. Volume VI. War and society. Papers delivered to the sixth Anglo-Dutch historical conference.
58591: DUMAS,MARC - Les faiences d'Apt & de Castellet.
43282: DUNBAR ) MAPSTONE,SALLY (ED.) - "William Dunbar, ""The Nobill Poyet"". Essays in honour of Priscilla Bawcutt."
37015: DUNCKER,V. / SANGER,R.E. / THOMAS,M.S. / ROBERTS,L.S. / TURNER,E. - A personal touch. Late 19th- and 20th century silver from the Seawolf Collection.
37263: DUNIN-WASOWICZ,K. - Warszawa w latach 1939-1945.
41990: DUNK,H.W.VON DER - De organisatie van het verleden. Over grenzen en mogelijkheden van historische kennis
42038: DUNK, H.W.VON DER - Voorbij de verboden drempel. De Shoah in ons geschiedbeeld.
59181: DUNK,H.W. VON DER - De verdwijnende hemel. Over de cultuur van Europa in de twintigste eeuw. I en II compleet.
58493: DUNNE,J.M. VAN / MEIJER,J.W.M.K. (RED.) - Normatief Uitgelegd. Verzamelde privaatrechtelijke opstellen van J.M. van Dunne.
58089: DUNNE,J.M.VAN - Zien is kennen. Omzien ook. Afscheidscollege. (Erasmus Law Lectures)
36681: DUPARC,F.J. - Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed. Ter herdenking van een eeuw rijksbeleid ten aanzien van musea,oudheidkundig bodemonderzoek en archieven 1875-1975.
42452: DURER ) ULLMANN,ERNST (HERAUSGEGEBEN) - Albrecht Durer. Kunst im Aufbruch. Vortrage der Kunstwissenschaftliche Tagung mit internationale Beteiligung zum 500. Geburtstag von Albrecht Durer.
36476: DURRE,H. - Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter.
39399: DUYKSTRA-SLOOT / JOUSTRA / VALK - De Provinsiale Underwiisried fan Fryslan 1928-1990.
37152: DUYNSTEE,F.J.F.M. - De kabinetsformaties 1945-1965.
57966: DUYNSTEE - Politiek, parlement, democratie. Opstellen voor Prof.mr. F.J.F.M.Duynstee.
59051: DUYVENDIJK,A.J. VAN - De motivering van de klassieke vorming. Een historisch-paedagogische studie over twee eeuwen.
37189: DUYVERMAN,J.J. - De landbouwscheikundige basis van het streekplan. Het centrale veengebied Utrecht en Zuid-Holland.
43570: DYKSTRA,ANNE / SCHOONHEIM,TANNEKE (EDS.) - Proceedings of the XIV Euralex International Congress.
44008: DYKSTRA,WALING (ONDER BISTJUR FEN) - Sljucht en Rjucht. Jiergong 1898, 1899,1900, 1901.
58668: DYKSTRA,WALING - De Fryske husfrjeon. Rym en onrym ut earder en letter tijd. 1903.
38966: DZIEWANOWSKI,M.K. - Poland in the 20th century.
43147: EARLE, JOE - An introduction to Netsuke.
59279: EARNEWALD - HOLLEMA,HARM EN RIKELE - Earnewald yn 100 alde oansichten.
41136: EASTON,C. - Jaren van strijd.
58961: EASTRUM - HEERINGA SEEPMA,H. - By us yn Eastrum. Doarpsskiednis yn fugelflecht.
40801: EBELING,HANS - Zur Didaktik und Methodik eines kind-, sach-, und zeitgemäßen Geschichtsunterrichts.
38717: EBELING,J.B. - Louis XVI. Extraits des Mémoires du temps recueillis. (l'histoire raconteé par ses temoins)
58439: EBELS, E.B. (RED.) - Gedenkboek. Toonkunstkoor Bekker Groningen 1877-1977.
58128: EBERL,K. / RUF.W. - Musikkonzepte - Konzepte der Musikwissenschaft. Bericht uuber den Internationalen Kongress der Gesellschaft fu¨r Musikforschung Halle (Saale) 1998.
57937: EBERLIN - HERBORT,HEINZ - Die Messen des Johann Ernst Eberlin.
40648: EBNER,DEAN - Autobiography in Seventeenth-Century England
37913: EBNER-ESCHENBACH,MARIE VON - Ausgewählte Erzählungen.
40929: ECCLESHALL,ROBERT - Order and Reason in Politics. Theories of Absolute Monarchy in Early Modern England.
42447: ECHO - Echo - European cities of historical organs. Alkmaar,Freiburg,Goteborg,Innsbruck,Lisboa,Roskilde,Toulouse,Treviso,Zaragoza.
40487: ECK,D. VAN - Juridische aspecten van geld met name in het vroegere Nederlands-Indië
43239: ECKHART - Mijn herbarium. Sneldichten. (met een voorwoord van Tiszoo)
41828: EDAM ) HOFMAN, R. - Het kerkje op de Kaasmarkt. Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente Edam.
43749: EDAM ) RUYVEN-ZEMAN,ZSUZSANNA VAN - Kleurrijk verleden. Edam, de glazen van de Grote kerk, monument van kunst en geschiedenis.
39607: EDE ) BUSSER A. A. / CLOO,A. - Ede verleden heden.
42982: EDERSHEIM - LEVENBACH,ELLA - Theodor Herzl. Profeet van de staat Israel.
37654: EDWARDS-JONES,IMOGEN / SHAKERLEY,J. (PHOTOGRAPHS) - The taming of eagles. Exploring the new Russia
43684: EEDEN,F.W.VAN - Onkruid. Botanische wandelingen. Eerste deel: Kennemerland. Tweede deel: De Noordzee-eilanden, Gelderland, Overijssel.
44254: EEGHEN, I.H.VAN. - Inventaris van het Familie - Archief Brants. ( Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam )
39978: EEKHOF,A. - Jonas Michaëlius, Founder of the Church in New Netherland. His life and work, together with the facsimile, transcription and English translation of an extensive unknown autograph Latin letter, which he wrote from Manhattan Island 13 September 1630
58879: EEKHOF - HOEKEMA C.P. / KARSTKAREL,P. / BREUKER,PH.H. - Eekhof en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
44748: EEKHOFF,W. - Beknopte geschiedenis van Friesland in hoofdtrekken.
44097: EERDEN-VONK, M.A.VANDER - Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428. ( RGP, Grote Serie 218 )
37791: EERENBEEMT,H.F.J.M.(RED.) - Driestromenland in het historisch bedrijf. Lokaal-regionaal-interregionaal.(bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
37797: EERENBEEMT,H.F.J.M.(RED.) - Brabant gemeten. Bestuurlijk,economisch-sociaal en cultureel religieus in recent historisch perspectief.(bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
58872: EFDEE,RIA - Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland.
38691: EFDEE,RIA - Patrimonium 75 jaar woningstichting.
59228: EFFEN,JUSTUS - De Hollandsche Spectator. Aflevering 31 tm 60 / 61-105 / 106-150/ 151-195 /196-240. 8 feb. 1732 tm 12 febr.1734. Opniuew uitgegeven met inleiding en samenvatting door E.Groeneboom Draai, W.R.D. van Oostrum, Susanne Gabriels, Marco de Niet en Jose de Kruif
58148: EGGEBRECHT,HEINRICH (HERAUSGEGEBEN) - Reflexionen uber Musikwissenschaft heute. Bericht uber das Symposium im Rahmen des Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft fur Mu sikforschung Bonn 1970.
39354: EGGER,WALTER - Bilder aus bayerischer Vergangenheit.
43063: EGMOND,R.VAN - Gero. Zilver voor het volk.
39140: EHLERS / FELDHUSEN / STECKEWEH (HERAUSGEGEBEN) - CAD: Architektur automatisch. Texte zur Diskussion.(Bauwelt Fundamente 76)
38896: EHMANN,WILHELM - Die Chorführung. I: Das umgangsmäßige Singen.
59144: EHRHARDT,HEIN - Drie negentiende-eeuwse scheepskappiteins. Thomas, Johan Jorgen en Hendrik Thomas Lange.
59146: EHRHARDT,HEIN - Zeevarend voorgelacht. Thomas, Johan Jorgen en Hendrik Thomas Lange.
38926: EIGENHUIS - VAN GENDT / SLUIJTERS,JAN - Broertje.
44498: EIJKMAN,L.P.H - Phonetische beschrijving van de klanken der Schiermonnikoogsche taal.
40503: EIJSSELSTEIJN,LIDY VAN - Gedenk dan het donker niet
42304: EIJSSELSTEIJN,LIDY VAN - Salute Florence.
59255: EIKENDAL,W.J.C. - Het autoboek voor jongens. ( bewerkt naar de duitsche uitgave van Rolf Schur) Met medewerking vanen ingeleid door Jan Feith.
43427: EINSIEDEL,A.VON / THORNYCROFT,J. - Dream homes. 100 Inspirational interiors.
39134: EISLER,HANNS - Muziek en politiek.
42499: EISSEN,KOOS - Architectuur presentatie. Technieken voor ruimtelijk visualiseren.
58688: EKKART,R.E.O. - Werk van Pieter Wetselaar.
42220: EKKART, R.E.O. - Franeker professorenportretten. Iconografie van de professoren aan de Academie en het Rijksathenaeum te Franeker, 1585-1843.
58802: EKKART,R.E.O. - Vroege boekdrukkunst uit Italie. Italiaanse incunabelen uit het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
44458: ELBURG - VEN,A.J.VAN DE - De oude archieven van de gemeente Elburg en van den Zeepolder Oosterwolde.
43662: ELIAS,JOHAN E. - Geschiedenis van het Amsterdamse regentenpatriciaat. Tweede omgewerkte druk van de inleiding tot `De vroedschap van Amsterdam'.
58496: ELINGS,HENDRIK - Het witte hemd van mijn vader. Hendrik Elings
43792: ELIOT.T.S. - Gerontion. Oppe braekswallen. Fjouwer kwartetten. Forfryske fan Haring Tj. Piebinga.
58292: ELK,PIET - Avonturen van Bim. De brug over de oceaan.
58125: ELSENDOORN,JO (E.A.) - Het Nederlands Kamerorkest. 1955-1980. Een Jubileumuitgave bij het vijfentwintigjarig bestaan.
59257: ELSKEN,ED VAN DER - BEEKE,ANTHON (SAMENSTELLER) - L'Amour. Foto's 1950-1990.
58715: ELSSCHOT,WILLEM - Brieven. Verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt met medewerking van Lidewijde Paris.
38113: ELST) SCHMIDT-DEGENER,H. - Vier en twintig tekeningen van Dr. J. van der Elst.
43219: ELVILLE,E. - Paperweights and other glass curiosities.
36914: EMBER,I. / CHIARINI,M. (ED.)) - Rembrandt, Rubens, Van Dyck. Italiensehnsucht nordischer Barockmaler. Meisterwerke aus dem Museum der Bildende Kunste Budapest.
43808: EMCK,J.H. - Groei naar een nieuwe bouwkunst, Een overzicht van de architectuurstromingen in de 19e en 20e eeuw.
37557: EMERSON,RUPERT. - From empire to nation. The rise to self-assertion of Asian and African peoples.
37321: EMERSON,STEPHANIE(ED.) - Panza : The Legacy of a Collector (1943 to 1969/1982 to 1993)
58661: EMMEN - MENSINGH,B.J. - Toen stilte nog te horen was. Fragmenten uit de geschiedenis van Emmen.
59027: EMMERICH, KURT - Die Juden. ( Theologische Studien, Heft 7 )
37206: EMMONS,TERENCE. - The formation of political parties and the first national elections in Russia.
38911: ENDEPOLS,H.J.E.(BEZORGER) - Vijf geestelijke toneelspelen der Middeleeuwen. Stella. Die eerste blijschap. Die zevenste blijschap. Marieken van Nieumegen. Elkerlijk. (Bibliotheek der Nederlandse Letteren)
38128: ENG-LIEDMEIER,A.M.VAN DER. - Soviet literary characters. An investigation into the potrayal of Soviet men in Russian prose.
58096: ENGEL, HANS - Das Instrumentalkonzert. Ein Musikgeschichtliche Darstellung. 2 Bande. I Von den Anfangen bis gegen 1800. II. Von 1800 bis zur Gegenwart.
45219: ENGEL,HANS - Musik in Thüringen. (Mitteldeutsche Forschungen 39 )
58364: ENGELBRECHT,L. - De werkende stilte. De oorsprong der grote kloosterorden.
37787: ENGELEN,TH.L.M. - Fertiliteit, arbeid, mentaliteit. De vruchtbaarheidsdaling in Nederlands-Limburg 1850-1960 (Maaslandse Monografieen).
38513: ENGELMAN,JAN . - Hart en lied.(een bloemlezing) 2 illustraties van Bantzinger.
58558: ENK,E.M.C.VAN - Britse kooplieden en de cultures op Java. Harvey Thomson (1790-1837) en zijn financiers.
41597: ENKEVOIRT ) ROYAARDS,HERM.JOH. - Levensberigt van den kardinaal Willem van Enkevoirt,dataris van Paus Adriaan en bisschop van Tortoza en Utrecht.Met bijlagen behelzende authehtieke stukken omtrent hem,omtrent de overgang der temporaliteit van het Sticht op Karel V, Apostelhuis te Mierlo
42195: ENKLAAR,D.TH. - De Ministerialiteit in het graafschap Holland.
44058: ENKLAAR, D.TH. - Levende bij de dooden. Reisherinneringen van een historicus. 5 hoofdstukken, Koninklijke begraafplaatsen, Dante's lustverblijven, heilige plaatsen van het burgerdom, in het land van de Veroveraar, een vaste burcht.
41204: ENNO VAN GELDER,H.A - Prof. Dr. Johan Huizinga. Gedachten en beelden uit zijn werk
38575: EPS,L.W.ST.VAN. - Over de baringspijn.
39319: EPTON,NINA. - Love and the French.
58660: ERKELENS GLASS,AUKJE J.S. VAN (SAMENSTELLER) - De voortdurende geschiedenis van de nazaten van Jan Martens en Bauckje Gorris. Voor de leden van de familie Kingma zodat ze kunnen opzoeken hoe ze familie van elkaar zijn.
59052: ERKELENS,A.M.L.E. - Delffs Porcelijn van koningin Mary II / Queen Mary's Delft porcelain. Ceramiek op Het Loo uit de tijd van Willem III en Mary II / Ceramics at Het Loo from the time of William and Mary.
38087: ERLANGER,PHILIPPE - L'Etrange mort de Henri IV. Ou les jeux de l'amour et de la guerre.
39938: ERMAN,ADOLF - Die Welt am Nil. Bilder aus dem alten Ägypten
37025: ERNST,OTTO / SCHOLZ,RICHARD. - Appelschnut. Neues und Altes von ihrenTaten,Abenteuern und Meinungen. Mit Bildern von Richard Scholz.
40712: ESCAICH,RENE - L'affaire Louis XVII devant la Justice et devant l'Histoire
39960: ESKILDSEN,CLAUS - Die Schleswigsche Frage
42863: ESMEIJER ) BEDAUX,J.B.(ED.) - Annus Quadriga Mundi. Opstellen over middeleeuwse kunst opgedragen aan Prof. Dr. Anna C. Esmeijer.
58788: ESTIE,J. - Hollands porselein. Collectie Willems.
58085: EUW, A. VON - Evangeliaires Carolingiens enlumines.
41743: EUWE,M. - Zóó schaken zij !
41866: EVANS,JOAN - Life in Medieval France
44219: EVANS-PRITCHARD,E.E. - The Nuer. A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People.
36642: EVERAERT,CORNELIS - MULLER / SCHARPE (EDS) - Spelen. (met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door J.W.Muller & L.Scharpé)
37074: EWING,JULIANA - Ons Veld
38265: EXLIBRIS. - Acht Nederlandse Exlibris in houtgravure op thema verzamelen.Cees Andriessen, Jan Battermann, Mia Pott, Piet Roemburg, Pam G. Rueter, Akke Sins, Lou Strik, Theo Vossebeld.
44044: EYCK VAN HESLINGA,E.S. - Van Compagnie naar Koopvaardij. De scheepvaartverbinding van de Bataafse Republiek met de Kolonien in Azie 1795-1806. (Hollands Historische Reeks)
59227: EYLE,WIM VAN / BURREMANS,JACQUES - 100 jaar wegrenners. Nederlandse beroepsrenners en hun prestaties.
38809: FÜLOP-MILLER,R. - Macht und Geheimnis der Jesuiten. Eine Kultur- und Geistesgeschichte.
58598: FABER,J.A. - Het Spoor. 150 Jaar spoorwegen in Nederland.
41016: FABER,J.A. / LEEUWEN,M.H.D.VAN - Amsterdamse katholieke bedeelden 1750-1850. Een gezinsconstructie.
41223: FABER,KARL-GEORG - Theorie der Geschichtswissenschaft.
36584: FABIAN,D. - Bäder. Handbuch fur Bäderbau und Badewesen.
36666: FAENSEN,HUBERT / IWANOW,WLADIMIR - Altrussische Baukunst.
44548: FAGEL - JAPIKSE, N.M. - Het archief van de familie Fagel.
43191: FALK,FRITZ / HOLZBACH,CORNELIE - Schmuck der Moderne 1960-1998. Bestandskatalog der modernen Sammlung des Schmuckmuseums Pforzheim. / Modern Jewellery. Catalogue of the modern collection in the Schmuckmuseum Pforzheim.
40344: FARGUE,LA - Themistokles, beminnaer zyn's vaderlands. Treurspel
59002: FARWERCK,F.E. - Levend verleden.
59183: FASSEUR,CEES - Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze Jas.
37545: FAWAZ,LEILA TARAZI - Merchants and Migrants in Ninteenth-Century Beirut.
43360: FAY-HALLE,ANTOINETTE (INTRODUCTION) - Sevres Musee National de Ceramique. Nouvelles Acquistions (1979-1989).
43820: FEDDEMA - BERG,SUSAN VAN DEN - Anne Feddema. Eiland op ramkoers
44367: FEDDEMA,ANNE - Anne Feddema nu reeds klassiek.
37857: FEDDEMA,ANNE / BOS,ERIK. - Hoezo! Onnatuurlijk.
43870: FEDER,RUVEN / GLASMAN,J.M. - The woven label book.
37883: FEDIN) BLUM,J.M. - Konstantin Fedin. A descriptive and analytic study.
41762: FEENSTRA KUIPER,P. - Hundert Jahre Schachzweikämpfe. Die bedeutendsten Schachzweikämpfe 1851-1950
58800: FEENSTRA,R. (INLEIDING) - Catalogi duo instructissimae bibliothecae, quae est in Suprema Frisiorum Curia. Facsimile uitgave van de catalogus 1776 van de Bibliotheek van het Hof van Friesland.
45241: FEIL,ARNOLD - Metzler Musik Chronik. Vom fruhen Mittelalter bis zur Gegenwart.
41017: FELIUS,H. VAN / METSELAARS,H.J. - Noordhollandse statenleden 1840 - 1919. (Hollands Historische Reeks XXI )
42604: FENLON, IAIN (ED.) - Man and music. The Renaissance: from the 1470s to the end of the 16th century
43536: FENNEMA,M. - De moderne democratie. Geschiedenis van een politieke theorie.
40908: FENYVESI,CHARLES - When the world was whole. Three Centuries of Memories.
58690: FERET,EDOUARD - Bordeaux et ses vins. Classes par ordre de merite dans chaque commune.
58060: FERLINGHETTI - DIANO,G. / POLIMENI,E. - Lawrence Ferlinghetti. 60 anni di pittura / 60 years of painting.
38534: FERRARI,TH.J. - Het onderzoek over de stroomruggronden van de Bommelerwaard met als proefgewas de aardappel.
38916: FERSEN ) KUNSTLER,CHARLES - Fersen et son secret.
40670: FERTIG,LUDWIG - Bildungsgang und Lebensplan. Briefe über Erziehung von 1750 bis 1900
58210: FERWERDA,JAAP - Some Arthurian and mythical backgrounds to a Glastonbury romance.
45267: FIDOM,HANS - Diversity in unity. Discussions on organ building in Germany between 1880 and 1918.
58683: FIDOM,HANS (EINDREDACTIE) - Het historische orgel in Nederland 1878-1886.
58684: FIDOM,HANS (EINDREDACTIE) - Het historische orgel in Nederland 1886-1894..
40601: FIELDING HALL,H - The Soul of a People.
39181: FILIP,MIROSLAV - 50 Glanzpartien tsjechoslawakischer Grossmeister.
58323: FINLEY,M.I. (ED.) - Studies in ancient society. (Past and Present Series)
44215: FIRTH, RAYMOND. - Malay fisherman. Their present economy.
41749: FISCHER ) KRAMER,H / POSTMA,S.H. - Das Schachphanomen Robert Fischer.
44655: FISCHER,VOLKER - Design heute. Massstäbe: Formgebung zwischen Industrie und Kunst-Stück
37018: FISCHER,HANS(HERAUSGEGEBEN) - Handbuch der Musikerziehung.
43634: FISCHER,F. - Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18.
57934: FISCHER,ERIK - Zur Problematik der Opernstruktur. Das künstlerische System und seine Krisis im 20. Jahrhundert. ( Archiv fur Musikwissenschaft, Band XX )
39148: FISCHER / FROMM / GRUBER / KAHLER / WEISS - Abschied von der Postmoderne. Beitrage zur Uberwindung der Orienterungskrise.(Bauwelt Fundamente 64)
37686: FISCHLER,ALAN. - Modified Rapture. Comedy in W.S. Gilbert's Savoy operas.
59125: FISHER,STANLEY W. - The decoration of English porcelain. A description of the painting and printing on English porcelain of the period 1750-1850.
39260: FISHER,JOHN - The world of the Forsytes.
41814: FITZGERALD,PERCY - The Savoy opera and the Savoyards. A new edition.
39955: FLECHERE,J. DE LA - Verhandeling over de wedergeboorte. (Uit het Fransch vertaald)
38182: FLEMING,CHRISTOPHER LE - Journey into music (by the slow train) An autobiography.
42931: FLETCHER,NICHOLA. - Charlemagne's tablecloth. A piquant history of feasting.
38406: FLETCHER,W.C. - Religion and soviet foreign policy, 1945-1970.
36865: FLEURET,FERDINAND. - Les dernier plaisirs. Bois dessines et graves par Constant le Breton.(le miroir des moeurs)
38922: FLEVOLAND - TIESINGA,H.L.(EINDREDACTIE) - Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland. Van Botter tot Kamp.
36919: FLICHE,AUGUSTIN - L'Europe occidentale de 888 a 1125. ( Histoire du Moyen Age, tome II)
41799: FLORIAN, TIBOR - Defence & Counter-Attack
58440: FLOTHUIS,MARIUS - Denken over muziek.
58438: FLOTHUIS,MARIUS - Notes on notes. Selected essays by Marius Flothuis.
58430: FLOTHUIS,MARIUS - Brieven in opmaat van Kathleen Ferrier , Piet Tiggers , Hendrik Andriessen , Eduard van Beinum , Jozef Krips , Matthijs Vermeulen , Halina Lukomska , Willem Pijper en anderen.
58467: FLOTHUIS, MARIUS - De instrumenten van het symfonie-orkest. Deel I. slaginstrumenten, Deel II. Blaasinstrumenten, Deel III snaarinstrumenten.
58451: FLOTHUIS,MARIUS - Taken van de hedendaagse musicoloog. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de muziekwetenschap.
58728: FLUKS / VINK / BARBIERI (EINDREDACTIE) - Architect H.A. Maaskant. 1907-1977.
37342: FLYNN,J.T. - The university reform of tsar Alexander I, 1802-1835.
39587: FOCKEMA ANDREAE,S.J. - Rechtsgeleerd Handwoordenboek. (bewerkt door N.E.Algra en H.R.W.Gokkel)
2715: FOCKEMA ANDREAE,S.J. / HARDENBERG,H. - 500 Jaren Staten- Generaal in de Nederlanden. Van statenvergadering tot volksvertegenwoordiging.
37832: FOKKEMA,K. - Nei wider kimen. Kar ut syn forsprate skriften.
44830: FOKKEMA,K. / SPAHR VAN DER HOEK,J.J. - Taelatlas fan de Wâlden. Linguistic atlas of the Eastern part of Friesland.
44115: FOKKEMA,K. - De derde Emsinger codex. ( Oudfriese taal- en rechtsbronnen 10 )
44114: FOKKEMA,K. - De tweede Emsinger codex. (Oudfriese taal- en rechtsbronnen 7)
59176: FOKKENS,H.G. - Het wagenmakersbedrijf in Friesland.
41771: FOLDEAK,ARPAD - Schacholympiaden.
44817: FOLKERTSMA,BOATE - De stavering fan it Westerlauwerske Frysk yn de njoggentjinde ieu.
58601: FOLLIES - Follies voor de Floriade. Biennale jonge Nederlandse architecten 1989 / Follies voor de Floriade 1992.
43565: FONK,HANS / BEIJER DICK - Tuinkunst - Garden Art - L'art Du Jardin - Gartenkunst.
44408: FONTEIN,JAN / PAL,PRATAPADITYA - Oriental Art.
44397: FORD,HENRY - Productie en welvaart
43043: FORGEUR,BRIGITTE - Wonen en leven in Amsterdam. Fotografie Christian Sarramon.
37737: FORKE,A. - Die Gedankenwelt des Chinesischen Kulturkreises. ( Handbuch der Philosophie )
45301: FORMENTON,FABIO - Het Oosterse tapijt. Historische tapijten en achtergronden. Technieken. Decoratie. Gebieden waar tapijten gemaakt worden. Kopen en onderhouden
58798: FORMEY.J.H.S. - Kort begrip der kerkelijke historie. In 't Nederduitssch gevolgd en met veelbyvoegselen vermeerder door I. de la Fontaine. Eerste deel, eerste en tweede stuk, 1e eeuw tm 15de eeuw.
44918: FORMISANO, LUCIANO (ED.) - Letters from a new world. Amerigo Vespucci's discovery of America. ( translated by David Jacobson )
39339: FORSTER,L. - Das Album Amicorum von Dietrich von Bevernest.(Verhandeling KNAW)
59248: FORTE,ALLEN - Listening to classic American popular songs. Vocal interpretations by Richard Lalli, with pianist Gary Chapman.
58949: FOUCAULT - BARRY / OSBORNE / ROSE (EDS.) - Foucault and political reason. Liberalism, neo-liberalism and rationalities of Ggovernment.
37532: FOUQUET ) WESCHER,PAUL - Jean Fouquet. Et son temps.
39900: FOURTH INTERNATIONAL CONGRESS OF SOIL SCIENCE AMSTERDAM,1950 - Vols. I,III,IV ; Soil Science in the Netherlands, Indonesia and Suriname ; Guide to the post-congress excursions through the Netherlands
43912: FRÉGNAC,CLAUDE - Juwelen. Von der Renaissance zum Jugendstil. Erlesene Liebhabereien.
42284: FRAMPTON, KENNETH. - Moderne architectuur. Een kritische geschiedenis.
40447: FRANÇOIS,MICHEL A. / TAYLOR MILNE,WOLFGANG J. / MOMMSEN E.A - Historical Study in the West
58878: FRANCISCUS VAN ASSISI - NOLTHENIUS,H. - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
42897: FRANCK - DEMUTH,NORMAN - Cesar Franck.
37807: FRANCKEN-COSTER,M.J. - Vertelversjes. 2e boekje: Het veulentje.
42516: FRANEKER ) HIDDEMA,W. - De kaatsvereniging Jan Bogtstra honderd jaar. 1893-1993. Franeker en het kaatsen.
58423: FRANK,GREGOR FRENKEL - Brief aan mijn vader. De Stehgeiger/ Chef d'orchestre Georg Frank.
37692: FRANK,S.P. / STEINBERG,M.D.(EDS.) - Cultures in flux. Lower-classvalues,practices,and resistance in late imperial Russia.
40609: FRANSSEN,P.J.C.M. - The mystic winepress. A religious image in English poetry 1500-1700.
58669: FRANSSEN,PIET J.A. (ED.) - De tovenaar Vergilius. Een tekstuitgave van: Virgilius. Van zijn leven, doot ende van den wonderlijcken wercken die hi dede by nigromancien ende by dat behulpe des duvels. Antwerpen, Willem Vorsterman, circa 1525. (Middelnederlandse tekstedities 12)
58019: FRANZ - MUSKETA,K. - Robert Franz 1815 - 1892. Bericht uber die wissenschaftliche Konferenz anlasslich seines 100. Todestages am 23. und 24. Oktober 1992 in Halle (Saale)
38319: FRESCO - The great age of Fresco. Giotto to Pontormo. An exhibition of mural paintings and monumental drawings at the Metropolitan Museum of Art.
57933: FRESCOBALDI - MACHABEY,ARMAND - GerolamoFrescobaldi Ferrarensis ( 1583-1643). La vie - L'oeuvre.
38466: FREUD) ENGELMAN,E. - Berggasse 19. Das Wiener Domizil Sigmund Freuds. Mit einem Vorwort von Peter Gay.
37940: FREUD) ZAUNSCHIRM,T. (HERAUSGEGEBEN) - Wiener Diwan. Sigmund Freud - heute.(Ausstellung der Wiener Festwochen)
37333: FRICK ) HARVEY,GEORGE - Henry Clay Frick. The man.
40163: FRIEDLÄNDER,MAX J. - Essays über die Landschaftsmalerei und andere Bildgattungen.
41576: FRIEDLÄNDER, MAX J. - Erinnerungen und Aufzeichnungen. Aus dem Nachlass herausgegeben.
36621: FRIEDLAENDER - Gemälde und Radierungen Johnny Friedlaender. Ausstellung 1973, Galerie Orangerie Koln. 1 original Lithograph.
42909: FRIEDLANDER,SAUL - Counterfeit Nazi. The Ambiguity of good. (translated from the French and German by Charles Fullman) .
38975: FRIEDMAN,M.(EA) - Joodse verluchte handschriften.
59317: FRIEDMAN, MAURICE S. - Abraham Joshua Heschel & Elie Wiesel. You are my witnesses.
44632: FRIESCHE CLUB - Officieel organ van de De Friesche Club. 1e jaargang nummer 1 tm 11jaargang nummer 4.
44209: FRIESLAND - NIEUWLAND,P. - De archieven in Fryslan. ( Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland, VXII )
58796: FRIESLAND - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Friesland. 4 delen, 1. Algemene beschrijving 2. Oostergo en Westergo 3. Westergo en Zevenwouden 4. Regering.
43567: FRIESWIJK,J. (EINDREDACTIE) - Genootschapscultuur in Friesland. Het Fries Genootschap 1827 - 2002
37643: FRIESWIJK /JANSMA / KUIPER / NIEMEIJER. (RED.) - Frieslands verleden verkend. Problemen,methoden en onderzoek met betrekking tot de Friese geschiedenis na 1750.
59092: FRIESWIJK / HUIZINGA / JANSMA / KUIPER (RED.) - Skiednis fan Fryslân.
38373: FRIIS,E.J.(ED.) - The Scandanavian presence in North America.
57999: FRISCHMUTH,LEONARD - Gedagten over de beginselen en onderwyzingen des clavecimbaals.
43528: FRITTA, BEDRICH - Tomickovi. Voor Thomas op zijn derde verjaardag in Theresienstadt, 22 januari 1944.
40229: FRUIN - SMIT,H.J. / WIERINGA,W.J. (EDS.) - Correspondentie van Robert Fruin 1845-1899.
40500: FRUIN,R - Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog
37491: FRUIN,ROBERT / COLENBRANDER,H.T. (ED.) - Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek uitgegeven door Dr. H.T.Colenbrander.
41447: FRUIN,R. - De Tachtigjarige Oorlog. Historische opstellen.
43932: FRUIN,R. - De tijd van de Witt en Willem III. Historische opstellen.
58262: FRYSK SELSKIP - Tinkboek. It Frysk Selskip hundert jier 1844-1944.
59135: FRYSK KEUNSTYNSTITUT - Beeldende kunstenaars in Friesland.
58876: FRYSK KEUNSTNERS INISJATYF - Typisch Frysk. In het kader van Simmer 200.
43178: FUCIKOVA,ELISKA - Rudolf II. und Prag. Kaiserlicher Hof und Residenzstadt als Kulturelles und geistiges Zentrum Europas. ( Ausstellung, Prager Burg, Wallenstein Palais, 30. Mai - 7. September 1997)
43152: FUHRING,PETER / EGGINK,RUDOLPHINE - Binnenhuisarchitektuur in Nederland 1900 1981. Een geschiedenis van de interieurarchitekt(uur)
43858: FUNDAREK,RADOSLAV - Antidotarium Cassoviense. (Kaschau 1732).
44842: FUSSEL, STEPHAN - The Bible in pictures. Illustrations from the workshop of Lucas Cranach (1534).
40781: GÜNTHER,S - Varenius.
45187: GAAKEER,A.M.P. - De waarde van het woord. Een studie van het werk van JamesBoyd White in het perspectief van Law and Literature
39469: GABRIELS,SUSANNE(EA) - Paljassen van de pers. Satirische tijdschriften 1848-1940.
59038: GADAMER,HANS GEORG - The idea of the ogod in Platonic-Aristotelian philosophy. ( Introduction, translated and annotated by P. Christopher Smith )
58972: GAETHKE,BIRTE / JUNGHOLTER,MANUELA - Wo Mauerblumen bluhen. Jugendstilfliesen in Kieler Hauseingangen.
44125: GAGE, JEAN - La chute des Tarquins et les debuts de la republique romaine.
58653: GAIKHORST,VERA - Indonesisch textiel. Vervaardiging en gebruik. Aan de hand van een beschrijving van twintig voorbeeldenuit de verzameling van het Princessehof.
58521: GALBRAITH,J.K. - Wereldeconomie in deze eeuw. Verslag van een ooggetuige.
44701: GALEMA, WIJNAND / TIJHUIS,ANNET - Maarten Struijs. Vijfentwintig jaar architect van gemeentewerken Rotterdam.
58595: GALERIE MEYER - Early Oceanic art & Archaic Eskimo art.
38345: GALES,B.P.A. - Werken aan zekerheid. Een terugblik over de schouders van AEGON op twee eeuwen verzekeringsgeschiedenis.
40504: GALL,H.C - Bronnen van de Nederlandse Codificatie. Personen en familierecht 1798-1820.
58846: GALLE - GARNER,PHILIPPE - Emile Galle.
37625: GALLI,NORI ANDREINI - La grande Valdinievole. Dieci itinerari d'arte e turismo.
39580: GANN,L.H. / DUIGNAN,PETER(EDS.) - Colonalisme in Africa 1870-1960. 2 volumes. 1-The History and Politics of Colonialism 1870-1914. 2- The History and Politics of Colonialism 1914-1960.
36638: GANS-RUEDIN,ERWIN. - Handbuch der orientalischen und afrikanischen Teppiche.
40121: GANSFORT ) PERSIJN,A.J - Wessel Gansfort. De oratione Dominica. In een dietse bewerking.
37414: GANTSCHEV,IVAN - The Art of Ivan Gantschev
44917: GARCIA,JOSE MANUEL - Portugal and the discoveries. The meeting of civilizations.
45001: GARNER,GRETCHEN - Disappearing witness. Change in twentieth-century American photography.
58921: GARNER,F.H. / ARCHER,MICHAEL - English Delftware.
40790: GARRATY / GAY (ED.) - The Columbia History of the World.
37874: GASS,K.E. / HUBINGER,P.E. (HERAUSGEGEBEN) - Pisaner Tagebuch. Aufzeichnungen/ Briefe. Aus dem Nachlass eines Frühvollendeten.
37790: GAST,C.DE - De Afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven; Godsdiensttwisten in het land van Heusden en Altena.(bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
42405: GASTEREN,LOUIS VAN - Die eeuwige rijst met Japansche thee. Brieven uit Japan van Nederlandse watermannen 1872-1903.
37833: GATLAND,K.W. - Astronautik. Erfolge der Gegenwart.Projekte der Zukunft.
38907: GATTERERS,JOHANN CHRISTOPH - Abriss der Genealogie.
58693: GATZ,KONRAD / KAMMERER,HUGO - Gaststatten. Anlage, Bau, Ausstattung. Band 1
59230: GAUNT,SIMON - Gender and genre in medieval French literature.
58265: GAY,JOHN - Selected poems of John Gay. ( edited by Alan Ross)
41418: GEDENKBOEK JONG & CO - De onderlinge brandwaarborgmaatschappij thans onder directie der firma de Jong & co. gevestigd te Amsterdam.Beschouwd in het licht van haar geschiedenis, resultaten en reglement.1809-1909.
44771: GEDENKBOEK JONG & CO - De onderlinge brandwaarborgmaatschappij thans onder directie der firma de Jong & co. gevestigd te Amsterdam.Beschouwd in het licht van hare geschiedenis en hare resultaten over het tijdvak 1909-1927.
39466: GEEL,RUDOLF - Volmaakte schrijvers schrijven niet. Over het scheppingsproces van literaire en andere teksten
45095: GEERTZ,CLIFFORD - Negara. The theatre state in nineteenth-century Bali.
44721: GEHRY - JENCKS,CHARLES (ED.) - Frank O. Gehry. Individual imagination and cultural conservatism.
43436: GELDER,H.E. VAN - De toegepaste kunsten in Nederland. Een reeks monografieen over hedendaagsche sier en nijverheidskunst. Pottenbakkerskunst.
38620: GELDER,H.E.VAN (E.A.) - Het tijdperk van de Camera Obscura. Kunst en leven van 1800-1850. Uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Gemeentemuseum.
58947: GELDER,H.E.VAN - Catalogus van de verzameling Haagsch porcelein.
41349: GELDEREN,JAAP VAN - Nacht in De Bonte Os. Verhalen uit de negentiende eeuw.
40578: GELDEREN,JAAP VAN & HOMMO REENDERS (RED.) - De briefbezorger. Een keuze uit het werk van Auke Jelsma met commentaar bij zijn afscheid als hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen
44556: GELDERLAND - DRIESSEN,H.L. - De retroacta van den burgerlijken stand in Gelderland. Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, de registers van overledenen enz., dagteekenende van voor de invoering van den burgerlijken stand.
44568: GELRE ZUTPHEN - MEIJ,P.J. - Het archief van de graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Samenstelling en inventarisatie. Met lijst van toegangen.
44566: GELRE / ZUTPHEN - MARIS,A.J. / DRIESSEN,H.L. - Het Archief van het Hof van Gelre en Zutphen 1543-1795. Het Hof van Justitie 1795-1802. Departementaal Gerechtshof 1802-1811
44571: GEMERT - ROUPPE V.D. VOORT,L.C.J.M. - Inventaris van het archief van de gemeente Gemert (1271) 1407-1794. met Aanvulling.
39782: GENECHTEN,VAN - Processen. No 2 Van Genechten. (RIOD)
40496: GENOVA - Nobiltà e governo a Genova tra Cinque e Seicento. Ricerche sulle fonti per una storia della Repubblica di Genova
37202: GEODESIE - Geodesie wereldwijd. Lustrumboek Snellius 1990-1995.
38547: GEORGE,HENRY. - Progress and poverty. A new and condensed edition.
58508: GERBER,RUDOLF - Zur Geschichte des mehrstimmigen Hymnus. Gesammelte Aufsatze. ( herausgegeben von Gerhard Croll )
41034: GERDES ) WITTEVEEN,KLAAS MARTEN - Daniel Gerdes.
43205: GERE,CHARLOTTE - European & American Jewellery 1830-1914.
37612: GERHARD,A.H. - Vrijdenker, socialist en opvoeder. Een keur van zijn opstellen, verzameld en ingeleid door P.Spigt.
58189: GERICKE,HANNELORE - Der Wiener Musikalienhandel von 1700 bis 1778. ( Wiener Musikwissenschaftliche Beitrage 5 )
40270: GERLO,ALOIS / VERVLIET,HENDRIK D.L. - La Correspondance de Juste Lipse conservée au Musée Plantin-Moretus. Introduction, Correspondance et Commentaire, Documents, Bibliographie
37706: GERNSHEIM,H. - Beautiful London. 103 photographs by Helmut Gernsheim with a foreword by James Pope-Hennesy.
37275: GERNSHEIM,HELMUT - Focus on architecture and sculpture. An original approach to the photography of architecture and sculpture. ( foreword Pevsner)
37829: GERRETSON,F.C. / COOLHAAS,W.PH.(EDS.) - Particuliere briefwisseling tussen J.van den Bosch en D.J.de Eerens 1834-1840.(historisch genootschap)
37100: GERRETSON,C. - Muiterij en scheuring 1830.
44996: GERRITSEN, HENK - 32 Fotografen die hun persoonlijke voorkeur in beeld brengen. Oog in oog met fotograaf Henk Gerritsen.
44626: GERRITSEN,W.P. / EDEL,DORIS / KREEK,MIEKE DE - De wereld van Sint Brandaan.
59111: GERRITSEN,D.J. - De scheikundige in de maalstromen van de industrie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de toegepaste scheikunde aan de R.U. te Groningen.
36890: GERSHWIN - SCHNEIDER,WAYNE(ED.) - The Gershwin style. New looks at the music of George Gershwin.
43241: GERSZI,TERÉZ - Paulus van Vianen tekeningen van een zilversmid.
40451: GESSLER,J. / NIERMEYER,J.F. - Florilegium Chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw
40247: GEURTS,P.M.M. (VERTALING EN AANTEKENINGEN) - Melchior de Polignac. Anti-Lucretius of over God en de natuur.
40556: GEURTS,P.A.M. / MESSING,F.A.M. - Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis.
40561: GEURTS,P.A.M. EN A.E.M. JANSSEN - Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd.
40611: GEURTS,P.A.M. / MESSING,F.A.M. - Economische ontwikkeling en sociale emancipatie. 18 Opstellen over economische en sociale geschiedenis in twee delen.
40475: GEURTS,H.M.L. - Herman Derk Louwes (1893-1960). Burgemeester van de Nederlandse landbouw. (Historia Agriculturae 3)
41331: GEYER,DIETRICH - Die Russische Revolution. Historische Probleme und Perspektiven
41001: GEYL,P. - Historicus in de tijd.
41281: GEYL,P. - Kernproblemen van onze geschiedenis. Opstellen en voordrachten 1925-1936.
42779: GEYL,PIETER - The revolt of the Netherlands, 1555-1609.
37965: GEYL,PIETER. - Debates with historians.
38343: GEYL,P. - Pennestrijd over staat en historie. Opstellen over de Vaderlandsche Geschiedenis (vnl over stadhouderschap de Wit en de Witten-oorlog) aangevuld met Geyl's Levensverhaal (tot 1945).
40695: GEYL,P. - Tochten en toernooien.
41680: GEZELLE,GUIDO - Verzameld dichtwerk. Deel 3,4,5,6
38485: GEZELLE) BRUNING,HENRI. - Guido Gezelle, de andere.
59177: GHEYN,JACOB DE / KIST,J.B. - Wapenhandelinghe van roers, musquetten ende spiessen. Achtervolgende de ordre van Syn Excellentie Maurits, Prince van Orangie, Grave van Nassau etc. figuirlyck uutgebeelt door Jacob de Gheyn. + The exercise of arms. A commentary by J.B.Kist.
43137: GHEYSELINCK,R. - De rusteloze aarde.
38509: GIBB,JOHN - Legacy - The changing face of the landscape.
38802: GIBBS,LEWIS. - The silver circle. Sir Francis Drake. A new appraisal.
44928: GIBSON,ARRELL MORGAN - Yankees in paradise. The Pacific Basin frontier.
40082: GIDE,CH. / RIST,CH. - Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen.
36709: GIEDION,S. - Architektur und das Phänomen des Wandels. Die drei Raumkonzeptionen in der Architektur.
58350: GIER,ALBERT - Das Libreto. Theorie und Geschichte einer musikoliterarischen Gattung.
42570: GIERVELD,AREND JAN - 250 jaar Hinsz-orgel te Leens 1733-1983, waarin opgenomen: J.S. van Weerden , de Petruskerk van Leens.
58645: GIJN,J.VAN / EEKELS,J.(RED.) - Hebben ingenieurs nog meer te vertellen? Werkzaamheden en bevindingen van de afdeling Filosofie en Techniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.
58211: GILBERT AND SULLIVAN - HARDWICK,MICHAEL - The osprey guide to Gilbert and Sullivan.
36951: GILSE - DIJK,HANS VAN (RED.) - Mémoires Jan van Gilse. (1917 - 1922). Bezorgd door Hans van Dijk.
40036: GILTAY VETH,D. EN A.J. VAN DER LEEUW - Het Weinreb-rapport. Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van justitie inzake de aktiviteiten van drs.F.Weinreb 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien. 2 delen
58812: GINESTET, BERNARD. - De wijnen van Frankrijk. Bordeaux 1 tm 6. 1.Pomerol 2.Margaux 3.Cottes de Bourg 4.Saint Julien 5.Pauillac 6. Saint Esthephe.
43990: GINNEKEN,J.VAN - Toekomstmuziek. Gedachten over de vernieuwing der muziek.
42661: GINZEL,GUNTHER B.(HERAUSGEGEBEN) - Mut zur Menschligkeit. Hilfe fur Vervolgte wahrend der NS-Zeit.
37404: GIOTTINO ) SIREN,OSVALD - Giottino und seine Stellung in der gleichzeitigen Florentinischen Malerei.
42455: GLASTRA VAN LOON,OTTO - Onder de stenen lier. Het Concertgebouworkest. Lief, leed en luim in tachtig jaar samenspel van wereldberoemde muziekmakers.
58442: GLEICH,CLEMENS VON - Over het ontstaan van de muziekafdeling. Potret van de verzameling Scheurleer.
39658: GLOAG,JOHN / FRASER,GRACE LOVAT - Plastic. Kunststoffen en de industrieele ontwerpkunst.
37818: GLORIUS,F.J.J. - F.B.J. Frencken en de katholieke Jeugd Vereeniging. De zorg voor meisjes met name in het bisdom Breda 1927-1940.(bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
38231: GLUBB PASCHA,JOHN B. - Das Weltreich der Araber. Zwischen Mekka und Granada 680-860.
57982: GLUCK - EINSTEIN,ALFRED - Gluck. Sein Leben - seine Werke.
58043: GLUCK - GERBER,RUDOLF - Christoph Willibald Gluck.
44074: GODDIJN, J.J.O. - Katholieke minderheid en protestantse dominant. Sociologische nawerking van de historische relatie tussen Katholieken en Protestanten in Nederland en in het bijzonder in de provincie Friesland.
43071: GODEFROY,J. - De hoofdzaken van de heraldiek voor teekenaars en decorateurs.
36989: GODEFROY,JAN - Romaansch. De Romaansche stijl (1000-1250) en het overgangstijdperk naar de Gothiek.
37112: GODFREY,WALTER H. - The Story of Architecture in England, I: From Roman Times to the Reformation. 2: From Tudor times to the end of the Georgian period.
43893: GOEDE,J. DE (RED.) - Hempens en Teerns
40364: GOEDE,M.P.M. DE E.A. (ED.) - Youth: Unemployment, Identity and Policy
39293: GOEDE,BAREND DE. - 'T is altemaal Adams kroost. Een verhaal van mensen en dingen gelezen in de Geldersche Volksalmanak 1835-1904.
44903: GOETZMANN,WILLIAM H. - New lands, New man. America and the second great age of discovery.
37810: GOEVERNEUR,J.J.A. - Uit het wonderland.
39228: GOEZ,W. - Gestalten des Hochmittelalters. Personengeschichtliche essays im allgemeinhistorischen Kontext.
41667: GOFF, JACQUES LE - De cultuur van middeleeuws Europa.
37131: GOGOL) DRIESSEN,F.C. - Gogol als novellist. Bijdrage tot de kennis van zijn compositietechniek.
41053: GOHIER,URBAIN - L'Armée contre la Nation
43122: GOLAY,LAURENT(EA.) - Benjamin Samuel Bolomey 1739-1819 een Zwitsers schilder aan het hof van stadhouder Willem V
44725: GOLDBERGER, PAUL - The Skyscraper.
37282: GOLDOVSKY,B. - My road to opera. The recollections of Boris Goldovsky as told to Curtis Crane.
42036: GOLDSCHMIDT,ARTHUR - Geschichte der evangelischen Gemeinde Theresienstadt 1942-1945. (Evangelische Reihe heft 7 )
58180: GOLDSCHMIDT,HUGO - Die Musikasthetik des 18. Jahrhunderts und ihre Beziehungen zu seinem Kunstschaffen
42402: GOLLANCZ ) EDWARDS, RUTH DUDLEY - Victor Gollancz. A biography.
37681: GONCHAROV) NEKHOROSHEV,Y.(INTRO.AND COMPILED) - Andrey Goncharov.
43311: GONDOKOESOEMO - Vernietiging van dorpsbesluiten in Indie.
44653: GONTHIER,JEAN FRANCOIS - Outstanding shop designs.
36793: GONZALEZ DE VALCARCEL,J.M. - Architectural conservation and enhancement of historic towns in America.(text in English and Spanish)
37963: GOOCH,G.P. - Studies in Diplomacy and Statecraft.
37835: GOOL ) R.K. PRIESTER = J.VAN GOOL - Een dienend meisjesleven. Zuster Toos van Gool. (1916-1937)
45142: GOOR,S.M.S.M. VAN DE - Beleid en regelgeving inzake medisch-ethische vraagstukken.
38667: GOOSSENS,L / ROXBURGH,E. - Hobo. ( Yehudi Menuhin Reeks).
41314: GOOYER,A.C. DE - De Spaanse griep van '18
41655: GORISSEN,FRIEDRICH - Conspectus Cliviae. Eine rheinische Residenzstadt in der niederländischen Kunst des siebzehnten Jahrhunderts.
58330: GORKI, MAXIM - Barrevoeters. Verhalen; Verveling - In de steppen - Het echtpaar Orlow -Het lied van den valk - Ruigbeen - Mijnreisgezel - Boles - Lentestemmen - Van het leugenachtige sijsje - De waarheidlievende specht. ( vertaald door J.Kuijlman )
42374: GORKY,MAXIM - Untimely Thoughts. Essays on Revolution, Culture and the Bolsheviks 1917-1918. (introduction,notes Heman Ermolaev )
44664: GOSLINGA, CORNELIS CH. - The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast, 1580-1680.
40678: GOSSES,I.H. / POST,R.R. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Deel I. De Middeleeuwen
58226: GOSSES,G. / BOERSMA,J.S.H. - De Friesche oorkonden uit het archief van het St.Anthony-Gasthuis te Leeuwarden. Een bijdrage tot de kennis der historische grammatika van het Westfriesch. Deel I en II.
43950: GOSSES,I.H. / JAPIKSE,N. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland.
41666: GOU,L.DE - Het Ontwerp van Constitutie van 1797. De behandeling van het Plan van Constitutie in de Nationale Vergadering. Deel I: 10 november 1796 - 10 april 1797. (RGP kleine serie 55)
59035: GOU,L.DE - Dagboek van een patriot. Journaal van Willem Hendrik Teding van Berkhout.
44459: GOUDA - GESELSCHAP,J.E.J - Inventaris van het oud-archief van Gouda.
42573: GOUDA - Beschrijving van het groot en uitmuntend Orgel, in de St. Janskerk te Gouda. Benevens eenige algemeene Aanmerkingen, tot een Voorberigt dies aangaande.
59136: GOUDA - ST. JANSKERK - Uitlegging van de wijdberoemde en vermaarde glazen, binnen de voorteffelijke en vermaarde St. Janskerk te Gouda. Ten dienste en gerief, zoo voor de inwoonders dezer stad, als voor de vreemdelinge. Nevens een verhaal van den brand in den jare 1552.
39156: GOUDA,FRANCES - Poverty and political culture. The rhetoric of social welfare in the Netherlands and France, 1815-1854.
29907: GOUDAPPEL,H.M. - Tien jaren stadsherstel. Bergkwartier Deventer 1967-1977.
38643: GOUDOEVER,A.P.VAN.(ED.) - Romanian history 1848-1918. Essays from the first Dutch-Romanian colloquium of historians,Utrecht 1977.
45020: GOUDOEVER, A.P.VAN (REDACTIE) - Oost-Europa in het verleden. Liber amicorum Z.R. Dittrich.
58464: GOULD,GLENN - COLLECTIF - Glenn Gould.
43374: GOULD, MICHAEL (ED. TRANSLATION)) - 50 poster designs / 30 jaar Amnesty International.
42951: GOULD - FRIEDRICH,OTTO - Glenn Gould. A life and variations.
45136: GOULD - FRIEDRICH,OTTO - Glenn Gould. Eine Biographie. ( Deutsch von Benjamin Schwartz)
37549: GOULD,LEWIS L. - Wyoming. A political history,1868-1896.
58463: GOULD,GLENN - Du. Die Zeitschrift der Kultur. Heft Nr. 4, April 1990. Mythos Glenn Gould. Die Wahrheit und andere Lügen.
43873: GOUT,M. - Grote elementenbouw in de Middeleeuwen.
38037: GOUW,J.TER - De oude tijd. Met medewerking van vaderlandsche geschied- en oudheidkundigen. Jaarboek 1872
44099: GOUW,J.L.VAN DER (UITGEGEVEN) - Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429. Met bijbehorenden stukken uitgegeven. (RGP, Grote Serie 170, 171)
44051: GOUWE, W.F - Het ontwerpen van postzegels.
36711: GRAAF,H.J. DE - Le réveil littéraire en Hollande et le naturalisme français (1880-1900).
38368: GRAAFF,GEERTRUID DE / ROGGE,ELIS.M. - "Weven op het kleine toestel. Handleiding voor het aanleeren der verschillende weeftechnieken op het ""Vrouw en haar huis-rekje""."""
40545: GRAAFF,F.A.DE - Op leven en dood. Kroniek van oorlog en bezetting 1940-1945.
39186: GRAAFHUIS,A. - Utrecht in de achttiende eeuw.
43395: GRAAS,TIM. - Lood om oud ijzer. Koper, tin en ijzer in Nederlandse kerken.
37478: GRAF,ROSE. - Patisserie,rotisserie,plats doux. Patisserie fine,souffles,plats doux et desserts. Viandes cuites au four. Confitures et conserves.
43477: GRAMES,EBERHARD - Broken Spirits.
58992: GRANT,RUTH W. - Hypocrisy and integrity. Machiavelli, Rousseau, and the ethics of politics.
337: GRAPPERHAUS,F.H.M. - Belasting,vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787.
45106: GRAPPERHAUS,F.H.M. / HEMELS,S.J.C. - Mecenaat en fiscus. Fiscaal aantrekkelijk steunen van kunst & cultuur in heden en verleden.
44084: GRAS,H. - Op de grens van het bestaan. Armen en armenzorg in Drenthe 1700-1800.
58625: GRAU,CONRAD - Beruhmte Wissenschaftsakademien. Von ihrem Entstehen und ihrem weltweiten Erfolg.
44192: GRAUWE,JAN DE - Prosopographia Cartusiana Belgica (1314-1796).
41821: GRAUWELS,J. - Dagboek van gebeurtenissen, opgetekend door Christiaan Munters 1529-1545. ( Maaslandse Monografieen)
44553: GRAVENHAGE - HART, G. 'T, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente 's-Gravenhage. 2 delen, 1; Voorwoord, inleiding, inventaris. 2; Inventaris. Lijst van plattegronden en prenten. Regestenlijst 1313-1574 - Index.
44543: GRAVENHAGE - GESELSCHAP,J.E.J. / HART,G. 'T - De archieven berustende in de archiefbewaarplaats der gemeente 's-Gravenhage. Historisch en systematisch overzicht met alfabetische index op zaak- en persoonsnamen.
44578: GRAVENHAGE - HAER,L.J.VAN DER - Catalogus van de historisch-topografische prentenverzameling. Oud-archief der gemeente 's-Gravenhage. Eerste deel. (alles wat verschenen is)
38657: GRAY,A. BRITTAIN,F. - A history of Jesus College Cambridge.
37985: GREEN ) UIJTERWAAL,J. - Julien Green, Personnalité et dréation romanesque.
41604: GREGORIUS VII ) MEULENBERG, L.F.J. - Der Primat der römischen Kirche im Denken und Handeln Gregors VII (Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome)
44807: GRELLERT,M.E.A. - Synagogues in Germany. A virtual reconstruction.
42166: GRESHOFF,J. - Catrijntje Afrika. ( De Jong 335 )
38541: GRESHOFF,J.(BIJEENGEBRACHT) - In de verstrooiing. Een verzameling letterkundige bijdrage van schrijvers buiten Nederland 1940-10mei-1945.
38066: GREYFIE DE BELLECOMBE,L. - Les conventions collectives de travail en Union sovietique.
41669: GREYSON, EMILE - En Hollande. La maison Ouwewaeter & Huysman. Le commandant Aerson.
42984: GRIFFITHS TREVOR R. / BEEK,TOM VAN - Theater maken, Complete handleiding voor spel en techniek.
58667: GRIFFITHS,RUTH - The abilities of babies. A study in mental measerement.
38702: GRIFT,CORNELIS VAN DER - Vier maanden onder de Jappen op Java en mijn ontsnapping.
59208: GRIJZENHOUT,F. (EINDREDACTIE) - Meesterlijk Vee. Nederlandse veeschilders 1600-1900.
58447: GROCHEO - ROHLOFF,ERNST - Der Musiktraktat des Johannes de Grocheo, nach den Quellen neu herausgegeben mit Ubersetzung ins Deutsche und Revisionsbericht. ( Media latinitas musica, 2 )
36807: GROEN VAN PRINSTERER. - Maurice et Barnevelt. Etudes historique .
41556: GROEN VAN PRINSTERER - LAMAN,G.J. - Enkele aspecten van Groen van Prinsterer's optreden als volksvertegenwoordiger. (1862-1865).
41577: GROEN VAN PRINSTERER ) HARTOGH,G.M.DEN. - Groen van Prinsterer en de verkiezingen van 1871. Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionaire Partij.
40625: GROEN VAN PRINSTERER ) SMITSKAMP,H. - Groen van Prinsterer als historicus.
42461: GROEN VAN PRINSTERER ) VRIES,T.DE - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
44372: GROEN-VAN ANDEL,MARIANNE - Gesneden stenen.
39973: GROEN VAN PRINSTERER - BRUINS SLOT,J.A.H.J.S - Groen van Prinsterer bij het herstel der hiërarchie in de Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland.
43666: GROEN VAN PRINSTERER,G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland.
40584: GROEN VAN PRINSTERER - DIEPENHORST,P.A - Groen van Prinsterer.
42701: GROENENDIJK,H.A. - Op zoek naar de horizon. Het landschap van Oost-Groningen en zijn bewoners tussen 8000 voor Chr. En 1000 na Chr.
38145: GROENEWEG,N. / HALLEMA,A. - Van Nachtwacht tot Computermacht. Vijftig eeuwen politie en justitie.
41111: GROENMAN,S - Methoden der sociografie. Een inleiding tot de praktijk van het sociale onderzoek in Nederland.
42217: GROENVELD,S. / LEEUWENBERG,H.L.PH. (RED.) - De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte.
43759: GRONER,ALEX / PROVORSE,BARRY - Paccar. The pursuit of quality.
42906: GRONINGEN / STAAL,EDE - Door 't dak zie Ik de maan. Groninger liedteksten.
58158: GRONINGEN ) FORMSMA.W.J. - Inventaris van de archieven der staten van stad en lande (1594-1798). (Rijksarchief Groningen)
57952: GRONINGEN - TUUK,F.VAN DER - "Geschiedenis van het orkest der vereeniging""De Harmonie"" te Groningen. 1862-1912,"
37770: GRONON,ROSE - Anne-Marie de Wuestenraedt. (vertaling uit het Frans en begeleidend essay. Silhouette van de schimmenspeler door Luc Daems)
41565: GROOT,A.J.DE - Sine invidia communico. Opstellen aangeboden aan A.J. de Groot.
44538: GROOT - VOLLENHOVEN,H. - Broeders gevangenisse. Dagboek van Willem de Groot, betreffende het verblijf van zijnen broeder Hugo op Loevestein; uit echte bescheiden aangevuld en opgehelderd.
42650: GROOT,J.C.H. DE / SCHOOT UITERKAMP,A.M.J. - Bibliografie van Overijssel 1935/1950 EN 1951-1980.
43167: GROOT,DOUWE - Henk Heideveld. Schilderije, tekeningen, performances.
40465: GROOT,GERTJAN DE - Fabricage van verschillen. Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse industrie (1850-1940)
37256: GROOT,FRANS. - Roomsen,rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente,Naaldwijk 1850-1930. (Hollandse studien 28)
44003: GROOT ) HAENTJENS,A.H. - Hugo de Groot als godsdienstig denker.
59040: GROOT - FORTUIN,H. - Hugo de Groot's houding ten opzichte van oorlog en christendom.
45194: GROOT / HOEPEN / THUNISSEN - De deskundige in rechte. ( Nederlandse Vereniging van Procesrecht)
58511: GROOTHOFF,ANS C. / BOS,ANS M. ( SAMENSTELLERS) - Spel en lied. 1, kleuters zingen en spelen. 2, kleuters kijken en luisteren. 3, Vrolijke vrienden.
59308: GROOTHUYSE,J.W. - De arbeidsstructuur van de prostitutie
41601: GROSHEIDE, D. (EA) - Liber libris ditissimae sacer. Opstellen geschreven ter herdenking van het 375-jarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek te Utrecht. (1584-1959). 5 artikelen.
42400: GROSHEIDE / LANDWEHR / LINDEBOOM / RULLMANN (RED.) - Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandse Volk. Compleet.
36512: GROSHEIDE / ITTERSON / OVERDUIN - Christelijke Encyclopedie. In 6 delen,
38637: GROSHEIDE,D ./ MONNA,A.D.A. / PESCH,P.N.G. - Vier eeuwen universiteitsbibliotheek Utrecht. Deel I:De eerste drie eeuwen.
58989: GROTIUS - EDWARDS,CHARLES S. - Hugo Grotius. The miracle of Holland. A study in political and legal thought. With an introduction by Richard A.Falk.
37199: GROTIUS) ALTING VON GEUSAU,F.A.M.(EA) - Ex Iure. Veertien opstellen bij het veertiende lustrum van Societas Iuridica Grotius en de vierhonderdvijfde geboortedag van Grotius.
44415: GROU - DOUMA,S. / POPMA,H. / KOSTER,B - Grou 2000. in momentopname fan karakteristyk Grou.
37388: GROUT,D. / PALISCA,C. - A history of western music.
58149: GROUT,DONALD JAY - Principles and practice in the writing of music history. ( Mededelingen KAW Belgie, jaargang XXXIV Nr.5)
42146: GROUW - BERG,W.G.VAN DEN ( SAMENSTELLER EA.) - Gedenkboek personeelsvereniging Halbertsma Grouw. Een overzicht van de aktiviteiten van 1945 tot en met 1984.
57970: GRUBER,GERNOT / MAUSER,SIEGFRIED (HERAUSGEGEBEN) - Divergenzen -Konvergenzen. Hermeneutische Paraphrasen und Phantasien.
43511: GRUND,ARIANE - Sankt Annen. Die Bergmansdom in Annaberg - Buchholz.
38664: GRUYTER,DE - De Gruyter's snoepje van de week
41074: GRUYTHUYSEN,M.W.M.M. - Nederland vrij. Vrij Nederland 1940-1952. De Archieven.
40228: GUGGENBÜHL,G.,HANS C. HUBER - Quellen zur Geschichte der Neueren Zeit
40222: GUGGENBÜHL,G. / WEISS,O. - Quellen zur Allgemeinen Geschichte des Mittelalters.
58692: GUILLEN, NICOLAS - De grote dierentuin. Vertaling Cees Nooteboom. ( Literaire reuzenpochet 231)
59044: GUIZOT,M. - Histoire de l'Angleterre depuis les temps les plus recules jusqu'a l'avenement de la reine Victoria, racontee a mes petits-enfants.
42858: GULDEN VLIES - Het Gulden Vlies. Vijf Eeuwen Kunst en Geschiedenis, Tentoonstelling ingericht door het Ministerie van nationale Opvoeding en Cultuur en de Stad Brugge in het Stedelijk Museum voor Schone Kunsten.
45034: GULIAYEV, VLADIMIR - Russian Laquered miniatures. Fedeskino, Palekh, Mstiora, Kholui.
43552: GULIK, W.R.VAN (RED.) - In het spoor van de liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.( tentoonstellingscatalogus)
58209: GUMMERE,FRANCIS B. - A handbook of poetics for students of English verse.
41010: GUNST,J.W. - Johannes Pistorius Woerdensis
58061: GUNTHER, MATTHAUS - Matthäus Günther 1705-1788. Festliches Rokoko für Kirchen, Kloster, Residenzen. Katalog. ( Zeughaus Augsburg).
36717: GURATZSCH,HERWIG - Die Auferweckung des Lazarus in der niederländische Kunst von 1400 bis 1700. Ikonographie und Ikonologie.
38149: GURR,T.R. - Rogues,rebels and reformers. A political history of urban crime and conflict.
38468: GUSTAV ADOLF ) BRACHER,ULRICH - Gustav Adolf von Schweden. Eine historische Biographie.
36822: GYSBERT JAPICX - BROUWER,J.H. / HAANTJES,J. / SIPMA,P. - Gysbert Japicx wurken en oantekeningen op Gysbert Japikcx wurken.
37050: HÄNDEL,GEORG FRIEDRICH - SCHNEIDER,MAX - Der Messias - Messiah. Oratorium - An Oratorio. Klavierauszug von Max Schneider.
39531: HÖWELER,CASPER. - Negro spirituals en hun beeldspraak.
44100: HÜFFER,MARIA (UITGEGEVEN) - Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg. Deel I. 1e stuk; Oorkonden (tot 1620) . 2e stuk; Manboek, rekeningen (tot 1500). (alles wat verscheen) (RGP, Kleine Serie, 31, 32 )
37494: HÜBINGER,PAUL EGON (HERAUSGEGEBEN) - Kulturbruch oder Kulturkontinuitat im Ubergang von der Antike zum Mittelalter.
39112: HÜBINGER,PAUL EGON - Spätantike und frühes Mittelalter. Ein Problem historischer Periodenbildung.
58980: HAAGS GEMEENTEMUSEUM - Tin uit de Lage Landen. Pewter from the Low Countries.
58907: HAAGS GEMEENTEMUSEUM - Twee eeuwen Duitse faience, 1600-1800. Uit de collectie van het Hetjens Museum te Dusseldorf. Tentoonstelling 2 April-29 Mei 1955
59016: HAAGS GEMEENTEMUSEUM - Nederlands Zilver 1815-1960.
58646: HAAKSMA,H. - Van Riessen, filosoof van de techniek.
43860: HAAN / KEIJZERSWAARD / METZ (RED.) - Vervolg gedenkboek L.A.C. Frisia. 1883-1933.
44398: HAAN,PETER DE / HUISMAN,KERST - Gevierde Friezen in Amerika.
38239: HAAN,H.R.M. DE - Therapie compendium. Receptuur voor de huisarts.
58566: HAAN,EPPE DE - SILLEVIS,JOHN - Eppe de Haan in Pietrasanta. A Dutch sculptor in Tuscany.
42934: HAAN,HILDE DE / SCAGLIOLA,DARIA / BRAKKEE,STIJN - Gebouwd voor muziek. Conservatorium van Amsterdam
44524: HAAN,H.DE - Sipke Martens de Boer, zijn voorouders en nageslacht.
44595: HAAN HETTEMA,M.DE - Oude Friesche wetten. Deel 1, 2 eerste stuk, 2 tweede stuk - compleet.
39153: HAAN,HILDE DE / HAAGSMA,IDS - The house Erasmus built. A profile of architecture in the Netherlands.
40709: HAANTJES,J. / HOEVEN,A.VAN DER - Kerkelijke klassieken. Inleidende beschouwingen over geschriften van oude en nieuwe kerkvaders
42486: HAAR,B.TER - Beginselen en stelsel van het Adatrecht
41467: HAARLEM ) WARMERDAM,W. - Armen en armenzorg in een veranderende samenleving. Haarlem 1870-1912.
40674: HAARLEM - De sociaal-economische structuur van Haarlem en omgeving.
37893: HAARLEM - HERRIPON / VOOGES / ZEEGERS (REDS.) - Hockeyclub Haarlem 50 jaar. 1932-1982.
40460: HAARLEMMERMEER ) PAASSEN,CHR. VAN (RED.) - De Haarlemmermeer. Plattelandsproblemen in de Randstad Holland.
42457: HAARTSEN,TIALDA - Platteland: boerenland, natuurterrein of beleidsveld. Een onderzoek naar veranderingen in functies,eigendom en representaties van het Nederlandse platteland.
59206: HAAS,WILLY - Die belle epoque.
59123: HAAS,MIEKE DE (REDACTIE) - Meubels die geschiedenis maken. Moderne Klassiekers.
39506: HABAKUK II DE BALKER - Helgeel landjuweel - bij de 400 jarige Herdenking van de Beeldenstorm 1566-1966
41830: HABETS, AD (EA) - Undercover. Over zolders en kelders in de hedendaagse architectuur.
38360: HACHTMANN,K. - Olympia und seine Festspiele. (Gymnasial-Bibliothek, 30 )
39070: HACHTMANN,K. - Die Akropolis von Athen im Zeitalter des Perikles. (Gymnasial-Bibliothek, 35 )
36935: HAERINGEN,C.B.VAN. - Grammarie. Keur uit het werk van zijn hoogleraarstijd.
39190: HAGEDOORN,JAAP - Overdracht van meer dan letters. Van Gorcum 1800-2000
37955: HAGEDOORN,L.F. - De Europese Gemeenschap en de Rio de la Plata. Een historische analyse van de handel in landbouwprodukten(1958-1977).
58905: HAGEMAN,R. - De vader van de porseleinkast. Moderne restauratiemethoden voor porselein, aardewerk en cloisone.
43957: HAGERAATS,BART - De stoelendans rond Jan Romein. De perikelen rondom de benoeming van dr. J.M. Romein tot hoogleraar geschiedenis aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam: 1938-1939.
39204: HAGOORT,R. - De christelijke- sociale beweging.
44466: HAHN,L. - Zwei ostfriesische Chronisten des 16.Jahrhunderts. Johannes Bade und Ernst Friedrichs von Wicht. Eine texkritische Untersuchung.
59313: HAIDUCK,HERMANN - Die Architektur der mittelalterlichen Kirchen im ostfriesischen Küstenraum.
39027: HAITINK ) MUNDY,SIMON - Bernard Haitink.
58571: HALJI MERIN,OTO / BENAC,ALOJZ - Bogomil sculpture.
42757: HALL / ALBION / POPE - A history of England and the Empire-Commonwealth.
37304: HALL,ARTHUR VINE - Poems of a South African.
31744: HALL) PAPING, RICHARD. - Die waardige man. Prof. H.C. van Hall (1801-1874), botanicus, landhuishoudkundige en pionier van het hoger landbouwonderwijs.
43488: HALL,DUNCAN,H. - Commonwealth. A history of the British Commonwealth of Nations.
38901: HALL) DICKSON,LOVAT - Radclyffe Hall at the well of loneliness, A Sapphic chronicle.
44623: HALLAM,ELIZABETH(ED.) - The Plantagenet Encyclopedia. An alphabetical guide to 400 years of English History, From the origins of the House of Anjou to the Battle of Bosworth Field.
40426: HALPERIN,S. WILLIAM (ED.) - Some 20th-century historians.
41976: HALPHEN,L. - Initiation aux etudes d'histoire du Moyen Age.
39492: HALSEMA,J.D.F.VAN - Te zoeken in de angstige eeuw. Sporen van decadence-voorstellingen in de Nederlandse letterkunde aan het einde van de negentiende eeuw. Rede.
44763: HAM,RODERICK - Theatres. Planning guidance for design and adaptation.
38042: HAMEL,FRED / HÜRLIMANN ,MARTIN - Das Atlantisbuch der Musik.
37539: HAMEL,A.G. VAN - Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland.
37784: HAMLIN,TALBOT. - Architecture Through the Ages.
42640: HAMMACHER,A.M. - Amsterdamsche Impressionisten en hun kring.
42870: HAMMACHER, A.M. - De levenstijd van Antoon der Kinderen.
40516: HAMPE,KARL - Herrschergestalten des deutschen Mittelalters.
59210: HANA,HERMAN / MR. E.A.J. - De postzegelprijsvraag. Met goedkeuring van het hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, voor de reproductie der zegel- ontwerpen.
38697: HANDEL - Samson. Oratorium. Klavierauszug.
37717: HANDEL - STERN,JULIUS - Josua Oratorium in 3 Teilen. Klavierauszug von Julius Stern.
37705: HANDEL / BRISSLER - Israel in Egypten. Oratorium in 2 Theilen. Klavierauszug von F.Brissler.
39118: HANFMANN,G.M.A. - Etruskische Plastik.
37877: HANKE,H. - Das Abenteuer der Manage mit Glaukern,Clowns und Zirkustieren durch die Jahrhunderte.
44904: HANNA,W.L. - Lost harbor. The controversy over Drakes California Anchorage.
43550: HANRATH,J.J. (EA.) - De beoefening der Koninklijke Kunst in Nederland. Een cultuurgeschiedkundige platenatlas der Vrijmetselarij in Nederland.
43898: HANSEN,BIRGITTE LOUISE (RED.) - Beyond clinical buildings.
37587: HARDER,J.H. - Observations on some tendencies of sentiment and ethics chiefly in minor poetry and essay in the eighteenth century until the execution of Dr. W.Dodd in 1777.
58624: HARDERWIJK - PETERSEN, HARMEN. - West over. Harderwijk 750 jaar visserplaats.
40663: HAREVEN,TAMARA K. EN RANDOLPH LANGENBACH - Amoskeag. Life and Work in an American Factory-City
44691: HARINXMA THOE SLOOTEN, D.J.A. VAN - Verhandeling over het stemrecht in Friesland in de 17de en 18de eeuw.
59192: HARLINGEN - WAL,JOHAN VAN DER - Gebleven. Harlinger zeelieden in WO II.
42324: HARLINGEN - DEKKER,T.W. / NIELSEN, C. - Kastelen, kerken en kloosters. Kerkgeschiedenis van Harlingen en Midlum.
42967: HARLINGEN - SEVEREIN,TJ. - Molens in en om Harlingen. Een rijke historie.
58776: HARLINGEN - AVEST,HUGO P.TER - Opmerkelijk afval. Vondsten uit een 17de eeuwse beerput in Harlingen.
59191: HARLINGEN - HUIZINGA,J.J. - Tot heil onzer ribbenkast. Een eeuw sport in Harlingen.
42961: HARLINGEN - VERENIGING OUD HARLINGEN ( SAMENSTELLER ) - Harlingen mien stadsje 3.
42973: HARLINGEN - DIJK,OENE VAN / HOEK,HANS VAN - Oene Klep vertelt hoe Harlingen uut de ruften groeide.
58569: HARLINGEN - HUIZENGA,J. - Hoogaangeslagenen in Harlingen. Uit de nalatenschap van de gegoede burgerij.
59021: HARLINGEN - DEKKER,T.W. NIELSEN,C. - Kastelen, kerken en kloosters. Kerkgeschiedenis van Harlingen en Midlum.
59022: HARLINGEN - INGEN,KEES VAN / VISSER,JEMKE (SAMENSTELLERS) - Wat 'n verstand. 125 jaar (R) HBS/RSG Simon Vestdijk.
59157: HARLINGEN - VISSER,ANNEKE (EA. RED.) - Bruggen in Harlingen / Harns mien stadsje.
59193: HARLINGEN - BAX,H.R. - Van Zoutsloot tot Grootte en Cleijne Kerkckstraet. 40 Jaar restauratiegeschiedenis.
59190: HARLINGEN - MARSEILLE,T. - Harlingen, de vermaerde zeestad.
41354: HARMS,H.H. - Jean Jaurès als geschiedschrijver van het ancien régime
40046: HARPER,DOUGLAS - Changing works. Visions of a lost agriculture.
41557: HARRENSTEIN,W.G. - Het arbeidsterrein der kerk in de groote steden.
42521: HARRIS,MARK - Pictures at a revolution.Five movies and the birth of the new Hollywood.
58079: HARRIS, JOHN - The Palladians. ( RIBA Drawings Serie)
37464: HARRISON,FRANK - Time, place and music. An anthology of ethnomusicological observation c.1550 to c.1800.
43044: HARRISSON,BARBARA - Pusaka. Heirloom jars of Borneo. ( Oxford in Asia Studies in ceramic)
42813: HARSEMA,H. (RED.) - Landschap van wegen en kanalen. 75 jaar adviezen van de afdeling verkeerswegen van het ministerie van L, N en V aan de Rijkswaterstaat
40284: HARSIN,PAUL - Recueil d'études
41210: HART,S. - Geschrift en getal. Een keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse archivalia, 1600-1800. ( Hollandse Studiën 9 )
2831: HART,S. - Geschrift en getal.Een keuze uit de demografische-,economische- en sociaal-historische studien op grond van Amsterdamse en Zaanse archivalia,1600-1800. (Hollandse studien 9)
44759: HART, MAARTEN 'T - De stiefdochters van Stoof.
43937: HART,G.'T / H.F.W.D. - Costumen van 's-Gravenhage 1451-1609. (Oud-Vaderlabdsche Rechtsbronnen)
37847: HART,P.D.'T - Utrecht en de cholera 1832-1910. (De Stichtse Historische Reeks 15)
39124: HARTEN,HANS CHRISTIAN - Transformation und Utopie des Raums in der Franzosischen Revolution. Von der zerstorung derKoningsstatuen zur republikanischen Idealstadt. (Bauwelt Fundamente 98)
43214: HARTEN-BOERS, H.VAN - Aziatische ceramiek en glas. ( uitgegeven n.a.v. de tentoonstelling in de Fraeylemaborg van 15 mei tot 1 augustus 1982 )
44815: HARTHAN,JOHN - Books of Hours and their owners.
59110: HARTHOORN,M.A.G. - De natuurkrachten in haar diepste geheimen.
59108: HARTMAN, P. - Van keukenzout tot eiwit. Een halve eeuw structuur onderzoek van kristallen en rontgenstralen. Openbare les bij de aanvaarding van het ambt van lector in de algemene scheikunde aan de R.U. te Groningen.
59104: HARTMAN, P. - Het onvolmaakte kristal. Openbare les bij de aanvaarding van het ambt van lector in de kristallografie te Leiden.
37214: HARTMANN - SCHARGER - Berchtesgaden in alter Zeit. Fotodokumentation.
41916: HARTMANN VON AUE - Der arme Heinrich. Uberlieferung und Herstellung herausgegeben von Erich Gierach.
43128: HARTOG,STEPHEN - Pronken met oosters porselein.
42956: HARTONG,C. - Danskunst. Inleiding tot het wezen en de practijk van de dans.
36620: HARTPOLE LECKY,W.A. - Geschiedenis van de opkomst en den invloed van het rationalisme in Europa.
45154: HARTSUIKER,J.F. - De souteneur in het nederlandse recht.
40482: HARVEY,GUILLAUME - Étude anatomique du mouvement du coeur et du sang chez les animaux. Aperçu historique et traduction française par Charles Laubry.
40438: HASELEN,H.J.L. VAN - Willem van Haren's 'Gevallen van Friso, Koning der Gangariden en Prasiaten'
36820: HASLINGHUIS,E.J. - De duivel in het drama der Middeleeuwen.
37196: HASLUND,HENNING. - Men and gods in Mongolia (Zayagan).
43769: HASPER H. - Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst, verklaard uit de heilige schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek. Deel I (van 2 )
40812: HASSELMAN,C.J - L'Institut Royal Colonial d'Amsterdam. Sa génèse, son fonctionnement, son avenir.
58026: HASSLER,LEO - "Der Verhaltnis der Musik zum Text in den textgleichen Motetten des XVI. Jahrhunderts mit besonderer Berucksichtigung der""Cantiones Sacrae"""
58759: HATTEM - WERKGROEPJOODS HATTEM - De geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Hattem.
38448: HATTUM,JAC VAN. - De ketchupcancer.
39805: HATZFELD / DARMESTETER - Dictionnaire général de la langue Française du commencement du XVIIe siècle jusqu'a nos jours précédé d'un traité de la formation de la langue
3536: HAUSER - JORGENSON,D.A. - The life and legacy of Franz Xaver Hauser. A forgotten leader in the nineteenth-century Bach movement.
37096: HAUSMANN,C. / HAUSMANN,L. - Calvaires.
43454: HAVELAAR, J.J. - Postage paid. The story of the first Dutch postage stamp 1852-2002.
58401: HAYDN - HORVATH,MANFRED / REICHER,WALTER - Meine Sprache verstehet man durch die ganze Welt. Joseph Haydn. Eine musikalische Topographie.
58349: HAYDN - BOSSUYT,IGNACE - Joseph Haydn Symfonieën 47, 48 & 49.
57974: HAYDN - LANDON,H.C.ROBBINS - Supplement to the Symphonies of Joseph Haydn.
58450: HAYDN - HUSS,MANFRED - Joseph Haydn. Klassiker zwischen Barock und Biedermeier.
58474: HAYDN - SCHMIDT,LEOPOLD - Joseph Haydn.( Beruhmte Musiker)
58454: HAYDN - LARSEN,JENS P. - Three Haydn Catalogues. Second facsimile edition with a survey of Haydn's oeuvre. (thematic catalogues series no.4)
41137: HAYTER,WILLIAM - Russia and the World. A Study of Soviet Foreign Policy.
59043: HAZARD,PAUL - The European mind. The criticalyears (1680-1715).
58526: HAZELZET,K. - Toen schilderen nog een ambacht was. Bij 75 jarig bestaan Van Wijhe verf.
44806: HAZEWINKEL,H.C. - Geschiedenis van Rotterdam.
40829: HEARNSHAW,F.J.C. (ED.) - Mediaeval Contributions to modern Civilisation.
37600: HEATON,HERBERT. - Economic history of Europe.
41513: HECK,PHILIPP - K.von Amira und mein Buch uber den Sachsenspiegel. Mit einer Beilage: Sprachgefühl und Vorstellungsanalyse in Anwendung auf die Leihestelle Landrechts (SSP. III 52 § 2, 3).
58978: HECKSCHER,W.S. (RED.) - Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 10.
59174: HEEM - SEGAL,S. - Jan Davidsz de Heem en zijn kring. Met een bijdrage van Liebeth Helmus.
58475: HEEMAF - Ter herinnering aan uw bezoek bij de HEEMAF te Hengelo.
42677: HEER,JAN DE (RED.) - Kleur en architectuur.
43872: HEERDING,A. - Cement in Nederland. Uitgegeven ter gelegenheid van veertig jaar Nederlands Hoogovencement door de Cementfabriek IJmuiden (CEMIJ) N.V.
44414: HEERENVEEN - PROSE,W. - Voltooid verleden tijd. Een Rijksschool in Heerenveen.
43867: HEERENVEEN - BRUYEL-VAN DER PALM,F. - Vereeuwigd, Honderd portretten van Heerenveen en omliggende dorpen
59253: HEERENVEEN - AARTSMA,A. - Heerenveen omstreeks 1875 en later.
59168: HEERENVEEN - BOLTENDAL,R. - De Heeren en de anderen. Over de geschiedenis van de vijftigjarige gemeente Heerenveen (1934-1984) en de historie van de Aengewirden en Schoterland.
44151: HEERES,W.G.(EA.) - From Dunkirk to Danzig. Shipping and trade in the North Sea and the Baltic, 1350-1850. Essays in honour of J.A. Faber on the occasion of his retirement as professor of Economic and Social History at the University of Amsterdam.
42357: HEERIKHUIZEN, A. VAN (RED. EA.) - Het Babylonische Europa. Opstellen over veeltaligheid.
36922: HEERIKHUIZEN,F.W. VAN. - Gestalte der tijden. De wereldletterkunde in hoofdtrekken. EN Ziel en gedachte bloemlezing uit de wereld lettterkunde. Beide delen I: Van de vroegste tijden tot ongeveer 1825.beide delen II: De nieuwste tijd (van ongeveer 1825 tot heden).(4delen)
41860: HEERING,H.J. - God ter sprake. Reflecties over de taal van de religie.
58242: HEERINGA,K. - De eerste Nederlandsche gezant bij de Verheven Porte. (Oosthoek's historische bibliotheek)
44490: HEERMA VAN VOSS,A.L. - Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardiheden in en om de kerken tussen flie en lauwers. 5 delen 1. Achterkarspelen 2. Het Bildt 3. Leeuwarden 4. Menaldumadeel 5. Vlieland.
40159: HEEROMA,K - Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden. Toelichting bij de kaarten
43745: HEEROMA,K. (ED.) - De Fragmenten van De Tweede Rose.
3413: HEEROMA,K. - De andere Reinaert.
36629: HEES VAN BERKEL,J.J. VAN - Proeve eener beschouwing over geschiedenis en staatsregt, vooral in betrekking tot ons vaderland,onder de heerschappij der Franken en de regering der graven.
39905: HEES,P. VAN / PUCHINGER,G. - Briefwisseling Gerretson-Geyl 1911-1958. 5 Delen.
59074: HEGEL - SMITH,STEVEN B. - Hegel's critique of liberalism. Rights in context.
58934: HEIDEGGER - BOURDIEU,PIERRE - The Political ontology of Martin Heidegger
58527: HEIJBOER,P. - Het zwarte leven. Geschiedenis van onze mijnen en mijnwerkers.
43116: HEIJBROEK,J.F. / GRIENSVEN,A.TH. VAN - Kunst, kennis en kwaliteit. De Vereeniging van Handelaren in Oude Kunst in Nederland 1911-heden.
42575: HEIJDEN,PAUL / ZWEERS,DICK - Een geschenk voor een1000-jarige. Het Marrschalkerweerd-orgel in de Bergijkse Hofkerk.
44885: HEIJDEN,H.A.M. VAN DER - Leo Belgicus. An illustrated and annotated carto-bibliography
44877: HEIJDEN,H.A.M.VAN DER / BLONK,D.I. - De kaart van de Republiek der VII Provinciën 1615-1797.
38758: HEIJERMANS,IDA - Zoo mooi als zonneschijn. Het kaarsemannetje.
37216: HEIJERMANS,HERMAN. - Toneelwerken.
45193: HEIJNSBERGEN, P.VAN. - Verspreide opstellen. Verzameld door K.S. van Heijnsbergen.
39422: HEIJST,J.VAN / ROYAARDS,C.W. - Het Johan de Witt Huis. (Uitgegeven ter gelegenheid van de officiële ingebruikname op 8 september 1966)
40317: HEIM,LUDWIG - Lehrbuch der Bakteriologie. Mit besonderer Berücksichtigung der Untersuchungsmethoden, Diagnostik und Immunitätslehre
38795: HEIMANN,E. - History of economic doctrines. An introduction to economic theory.
45058: HEIN,WOLFGANG HAGEN - Pharmacopoea Borussica 1799. Faksimiledruck.
37696: HEINE) TRILSE,C.(HERAUSGEGEBEN) - Heinrich Heine uber die Franzosische buhne und andere Schriften zum Theater.
58547: HEINIS,S. (E.A.) - De verwoesting van Zaenden door de Drechter - Friezen in 1155.
37307: HEINRICH II - KIRMEIER,JOSEF (HERAUSGEGEBEN) - Kaiser Heinrich II. 1002-1024.
39073: HEITINK / HONIG / JAGER (RED.) - Voortgang. Een bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool der Gereformeerde kerken te Kampen
37975: HELD,J.S. - Dürers Wirkung auf die niederländische Kunst seiner Zeit.
42363: HELDEWEG / SCHOBBEN / WERNER (RED.) - De Regel Meester. Opstellen voor Dick W.P. Ruiter
44954: HELLEMA,DOEKE W. - ALGRA,H. - Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum, bewerkt door H.Algra.
59003: HELLER,DAVID - In search of V.O.C. glass.
44620: HELLINGA,GERBEN GRADDESZ - Graven Van Vlaanderen. Vlaamse vorsten in woord en beeld, 182-1795
58797: HELLINGA,W. GS. - Een Schoon Liedekens-Boeck genaamd Het Antwerpsch Liedboek van 1544.
45060: HELLMANN,A. - Silber des Jugendstils. Museum Villa Stuck München 25. April bis 24. Juni 1979.
58004: HELM,ERNEST EUGENE - Music at the court of Frederick the Great.
41179: HELMOLT,HANS F. - Die geheime Vorgeschichte des Weltkrieges. Auf Grund urkundlichen Stoffes übersichtlich dargestellt
59243: HEMEL,ZEF - Het landschap van de IJsselmeerpolders. Planning, inrichting en vormgeving. (Cornelis van Eesteren, Architect, urbanist. Deel IV )
38874: HEMELS,JOAN (RED.) - Kwartiermakers voor communicatiegeschiedenis. Een hommage aan Dr. Maarten Schneider bij gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag.
37250: HEMELS,J. - Op de bres voor de pers. De strijd voor de klassieke persvrijheid.
41704: HEMMINGA,PIET - Het beleid inzake unieke regionale talen. Een onderzoek naar het beleid en de beleidsvorming met betrekking tot een drietal unieke regionale talen: het Fries in Nederland en het Noordfries en Sorbisch in Duitsland.
36597: HEMPEL,EBERHARD - Baroque Art and Architecture in Central Europe. Germany / Austria /Switzerland / Hungary / Czechoslovakia / Poland.
42861: HEMPEL,JOHANNES(AO) - Wandlungen christlicher Kunst im Mittelalter. (Forschungen zur Kunstgeschichte und Christlichen Archäologie)
42244: HEMPENIUS-VAN DIJK,B.S. - Procesgids Hof van Friesland.De hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor het Hof van Friesland zowel in eerste instantie als in appel.
42173: HEMSTERHUIS - SLUIS,JACOB VAN - Bibliotheca Hemsterhusiana. Het boekenbezit van Tiberius en Frans Hemsterhuis, met genealogie en bibliografie.
43641: HENDRIKS,A. - Willem Hofdijk. De minstreel van Kennemerland.
58830: HENDRIX, PAUL, - Henri Deterding. De Koninklijke, de Shell en de Rothschilds.
42724: HENKER,MICHAEL (HERAUSGEGEBEN) - Bauern in Bayern. Von der Römerzeit bis zur Gegenwart. Ausstellung im Herzogschloss Straubing. ( Veröffentlichungen zur bayerischen Geschichte und Kultur, 23/92 )
44381: HENNIG,CLAIRE / LANDOLT,MARGIE - Alte Puppen - neu gesehen. Old dolls in company. Poupées anciennes en compagnie.
37891: HENRIQUEZ ) BREEMHAAR,W. / HIDMA,T.R. (REDS.) - Samenleven. Samenwerken. Opstellen aangeboden aan prof. mr. E.C.Henriquez ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
43826: HENRY,B. - Portugal. Sage van een imperium.
43057: HENSELMANS,J. - Villa's en buitenhuizen.
43140: HENZE,ANTON - Ronchamp. Le Corbusiers erster Kirchenbau.
44741: HEPKEMA,J. - Het Friesch museum van oudheden te Leeuwarden.
58045: HEPPENER - JANSSEN,PAUL - Als de droom maar groot genoeg is. De componist Robert Heppener.
37448: HERA,JANINA. - Der verzauberte Palast. Aus der Geschichte der Pantomime.
58673: HERBSTMAN, A.O. - De schaakstudie der nieuw-Russische grootmeesters. Met een voorwoord van Dr.A.A. Aljechin.
58891: HEREND - L'art de la peinture al main.
44876: HERMANN,LAURA - Eco design. Environmetally sound packaging and graphic design.
58145: HERMANN,URSULA - Hugo Distler. Rufer und Mahner.
39273: HERMANS,WILLEM FREDERIK - Relikwieen en documenten. Een toespraak.
59164: HERMANS,WILLEM FREDERIK - Volledige Werken 11. Beschouwend werk : Het sadistische universum 1. Annum Veritatis. De laatste resten tropisch Nederland. Het sadistische universum 2. Van Wittgenstein tot Weinreb. Machines in bikini. Dinky Toys.
43997: HERMANS,DORINE / HOOGHIEMSTRA,DANIELE - Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. Ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890.
58104: HERMSEN,HERMANUS - De uitnemende kracht van Christus liefde. Negende druk. Door den autheur merkelyk vermeerdert, inzonderheid met de bekeering van eene jufvrouw te Wageningen.
43554: HERTZBERGER,HERMAN - Chassé Theater Breda / Theatre Breda.
43551: HERVE,JAMIN - Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1936-2001.
42504: HERWEG,RACHEL MONIKA - Die Jüdische Mutter. Das verborgene Matriarchat.
44585: HERWERDEN,C.H. VAN - Leerrede over I Sam. XXV: 1, ter nagedachtenis van Ambrozsius Aijzo van Boelens.
37415: HESSE,HERMANN. - Knulp.
39620: HESSLING,E. - Appliques en bronze. Recueil de documents. 36 planches en heliotypie accompagnees d'un texte explicatif.
39619: HESSLING,E. - Appliques en bronze dans les styles Louis XIV et Louis XV. Recueil de documents. 48 planches en heliotypie accompagnees d'un texte explicatif.
58711: HETJENS - Hetjens-Museum. Deutsches Keramikmuseum. Fuhrer durch die Sammlung / A guidebook.
43003: HETTEMA,HINNE - Reducing chemistry to physics. Limits, models, consequences.
58528: HETTEMA,H. - De Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse tijd.
58419: HETTINGA,EELTSJE - Wrald, finster, gedicht. De moaiste fersen ut de wraldliteratuer utkeazen en oersetten troch 30 Fryske dichters. ( wereldliteratuur in de oorspronkelijke taal, vertalingen in het Fries)
44089: HEURN,JOHAN H.VAN. - Historie der stad en meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant. Beginnende van de vroegste tyden af tot het jaar 1766.
41540: HEUSDEN ) KOOL - BLOKLAND,J.L. - De elite in Heusden 1700 - 1750. Een prosopografische analyse. (Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, deel LXIII)
38779: HEWISON,ROBERT. - Under siege. Literary life in London 1939-45.
37023: HEXELSCHNEIDER,ERHARD - Kulturelle Begegnungen zwischen Sachsen und Russland 1790-1849. (Geschichte und Politik in Sachsen 13 )
44820: HEYDEN,L.J. V.D. - Uit het verledenen heden van Katholiek Leeuwarden.( Frisia Catholica I )
41703: HEYENDAL ) GIJSEN,J.M. - Nikolaus Heyendal 1658-1733. Abt von Rolduc und seine Stellung zum Jansenismus. Band I en II. (Maaslandse Monografieen)
39679: HEYNE,MORIZ - Deutsches wörterbuch.
44841: HICKMAN,JOHN - The enchanted Islands. The Galapagos discovered.
43445: HIDDING,ALLAARD - Richard Manz.
39452: HIJMANS,WIM - Denken in de toekomst. 25 jaar Stichting Grafische Bedrijfsfondsen.
41049: HILDEBRAND,P. - De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsdom Luik. Deel 1. De tweetalige Nederlandsche Provincie 1585-1616.
38453: HILL,B.W. - The growth of parliamentary parties, 1689-1742.
40920: HILLEBRAND,J.H.A - Van motivatie tot acceptatie. Een onderzoek naar de daling van de vruchtbaarheid in de provincies Utrecht en Groningen, 1879-1960
58065: HILLER,FERDINAND - Uebungen zum Studium der harmonie und des Contrapunktes.
40987: HILTERMANN,G.B.J - G.B.J.'s kijk op de wereld. Belevenissen, herinneringen en overpeinzingen uit de twintigste eeuw
38866: HILVERSUM ) BOKHORST,G.VAN - Hilversum in oude ansichten.
59006: HINCKLEY,F.LEWIS. - A directory of antique furniture. The authentic classification of european and american designs for professionals & connoisseurs.
145: HINDEMITH,PAUL - Unterweisung im Tonsatz. Theoretischer Teil und Ubungsbuch für den zweistimmigen Satz.
38268: HINDEMITH ) STROBEL,HEINRICH(EINLEITUNG) - Paul Hindemith. Zeugnis in Bildern.
58033: HINDEMITH - SCHAAL,SUSANNE / SCHADER,LUITGARD (HERAUSGEGEBEN) - Uber Hindemith. Aufsatze zu Werk, Asthethik und Interpretation.
42690: HINE,REGINALD L. - Confessions of an Un-Common Attorney
42823: HINGSLEY,F.H.(ED.) - Material progress and world-wide problems 1870-1898. ( The New Cambridge Modern History, XI )
40967: HIRSCH,FELIX - Stresemann. Ein Lebensbild.
42321: HIRTH,G. - Deutsch Tanagra. Porzellan-Figuren des achtzehnten jahrhunderts gesammelt von Georg Hirth. Text.
41689: HIRTH,GEORG - Das deutsche Zimmer der Renaissance. Anregungen zu hauslicher Kunstpflege.
39667: HOAG,JOHN D. - Western Islamic architecture. (The Great Ages of World Architecture)
58936: HOBBES - GOLDSMITH,M.M. - Hobbes's science of politics.
58703: HOBHOUSE,JANET - The bride stripped bare. The artist and the nude in the 20th century.
38328: HOCHHEIMER,A. - Gold, die Geissel der Völker.
38786: HOEFNAGELS,LOU. - Honderd jaren druk in druk.
44030: HOEK,A.VAN DEN / GREMBERGEN,G.VAN / HERMANS,J. - Het grote postduivenboek.
37245: HOEK,B.VAN DER. - Het ontstaan van de Tweebond. De Frans-Russische betrekkingen van 1856 tot 1894.
44792: HOEKEMA,C.P. - Voorouders en afstammelingen van Johannes Ennes Hoekema en Aeff Sybrands.
44474: HOEKEMA,TEAKE - Lanfrysk Skiermuntseager Wurdlist.
57948: HOELEN,MINKE - Moskou en Wenen: onbekende parallellen in een ontwikkeling naar atonalitiet. Een vergelijkende analyse van de ontwikkeling van tonaliteit naar dodecafonie in het begin van de twintigste eeuw.
36802: HOERLE) BACKES,,DIRCK - Heinrich Hoerle. Leben und Werk 1895 - 1936.
58969: HOEVE,S. - Een herenhuis voor een patriot. Kerkstraat 35 te Makkum en zijn plaats in de friese architectuurgeschiedenis.
58546: HOF VAN FRIESLAND - Deductie van het Hof van Friesland overgegeven aan de repraesentanten van het volk van Friesland den 19 April 1796.
44395: HOFF,B.VAN `T / LUGARD,GERH.J. - Honderd jaar Overijsselsche geschiedschrijving.
45296: HOFFMANN-ERBRECHT,L - Deutsche und Italienische klaviermusik zur Bachzeit. Studien zur Thematik und Themenverarbeitung in der Zeit von 1720-1760. ( Jenaer Beitrage zur Musikforschung, Band 1 )
36610: HOFFMANN,E.T.A. - Diotoro es Egerkiraly (Nussknacker und Mausekonig)
37267: HOFLAND,MRS. - The daughter-in-law, her father, and family.
37550: HOFLAND,MRS - Ellen, the teacher. A tale for youth.
41206: HOFMAN,J - Werkplaatssleven. Schetsen uit het arbeidersleven in fabriek en werkplaats.
40560: HOFMAN,J - Van zorg en zegen. De Nederlandsche Christelijke grafische bond, zijn onstaan en geschiedenis naar de voorhanden zijnde officiëele bescheiden beschreven
41023: HOGENDORP ) BEAUFORT,H.L.T. DE - Gijsbert Karel van Hogendorp.
39269: HOGENHUIS,C. / KOELEGA,D. / NOORDEGRAAF,H.(RED.) - Spiritualiteit als bond genoot. De verbinding tussen geestkracht en daadkracht.
58596: HOGENKAMP,DICK / HOGENKAMP,COLETA - Aangaande Assendorp. De verzamelde en meer uitgebreide verhalen uit het Assendorper Terugkiekertien.
37118: HOHENZOLLERN,JOHAN GEORG PRINZ VON - Die Konigsgalerie der franzosischen Kathedrale. Herkunft,Bedeutung,Nachfolge.
191: HOLLANDER,J. - Ooit gesloopt Nederland.
44649: HOLLEIN,HANS / COOKE,CATHERINE - Vienna dream & reality. ( Profile 61 )
42731: HOLLISTER,C.WARREN - Medieval Europe. A short history.
37644: HOLMGREN,BETH - Rewriting capitalism. Literature and the market in late Tsarist Russia and the Kingdom of Poland.
38858: HOLSBERGEN,JAN WILLEM / HOLSBERGEN,SJOERD. - Waar het gebeurde.
58260: HOLSTEIN, JURGEN - Antiquariaat Katalog 105 - Bauhaus. Architektur, Fotografie, Grafik, Illustrierte Bucher, Plakate, Typografie u.a.
43154: HOLTHOER,R. - New kingdom Pharaonic Sites. The pottery. (The Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia Vol. 5:1)
59148: HOLTMAN,M.A. - Meten en wegen in Friesland.
58556: HOLWERDA,J.H. - Hellas en Rome. Grieksche en Romeinsche archaeologie.
38893: HOLZER / SCHNITT - Die Wiener Sängerknaben.
44177: HOMBERGH,F.H. VAN DEN ( INLEIDING, UITGEGEVEN) - Leven en werk van Jan Brugman O.F.M. (+/- 1400-1473). Met een uitgave van twee van zijn tractaten. Speculum Imperfectionis en Devotus Tractatus. (Teksten en Documenten, VI )
38049: HOMBURGER,O. /HURLIMANN,M. - Der Trivulzio-Kandelaber. Ein Meisterwerk fruhgotischer Plastik.
42699: HONDSRUG ) ELERIE,J.N.H. / JAGER,S.W. / SPEK,TH. - Landschapsgeschiedenis van De Strubben/ Kniphorstbos. Archeologische en historisch-ecologische studies van een natuurgebied op de Hondsrug.
58047: HONEGGER, ARTHUR. - Ik ben componist.
41498: HONGAARSE KWESTIE - Rapport van de speciale commissie van de VN in de Hongaarse kwestie.
40602: HONIG,A.G. - Alexander Combrie.
43483: HONIG,P.H. - Acteurs- en kleinkunstenaarslexicon. 3200 Namen uit 100 jaar Nederlands toneel.
41772: HOOFF,W.H.P.M.VAN - In het rijk van de Nederlandse Vulcanus. De Nederlandse machinenijverheid 1825 - 1914. Een historische bedrijfstakverkenning.
38543: HOOFT) SMIT,W.A.P. - Hooft en DIA. Een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 1608-1609 voor DIA,de indentiteit van deze geliefde,andere verzen van Hooft voor haar en de implicaties van dit alles.
39962: HOOFT - TRICHT,H.W.VAN (ED.) - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. 3 Delen.
43640: HOOFT ) GROENVELD, S. - Hooft als historieschrijver. Twee studies.
36860: HOOFT) ANGREMOND,TH. H. D' - P.C. Hooft's Achilles en Polyxena. Met inleiding, aantekeningen en woordenlijst.
37809: HOOGBERGEN,TH.G.A. - Over geestdrift en bevlogenheid. 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991.(Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
58807: HOOGENBERK,EGBERT J. - Het idee van de Hollandse stad. Stedebouw in Nederland 1900-1930 met de internationale voorgeschiedenis.
39094: HOOGENBIRK,A.J. - Op de hoogeschool des levens. Een verhaal.
38260: HOOGERS ) JONG,J.A.M.DE - Hendrik Hoogers. Patriot en kunstenaar 1747-1814.
45099: HOOGEVEEN - GRAS,H. / NIJSTAD,F. - Geschiedenis van Hoogeveen 1815-1975.
58738: HOOGEWOUD,GUIDO / KUYT,JANJAAP / OXENAAR,AART - P.J.H.Cuypers en Amsterdam. (Cahiers van het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst, Deel 6.)
58977: HOOGH,J.DE (EA.) - Het Oversticht. Genootschap tot bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon in de provincie Overijssel. Winst en verlies 1925-1950. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan op 10 sept. 1950.
44868: HOOLE,CHARLES - A new discovery of the old art of teaching schoole, in four small treatises. By Charles Hoole Master of Arts, and teacher of a Private Grammar School in Lothbury Garden, London. Edited with bibliographical index by E.T. Campagnac.
43738: HOPMAN,FRITS - Pastorale. Gevolgd door FRANS COENEN - Frits hopman ter herinnering.
43501: HOPPENBROUWERS,H.W. (EA.) - Slangenburg. Huis landgoed en bewoners.
37866: HORNICKEL,E. - Die Spitzenweine Europas. Ein Entfuhring durch die kostbarsten Weingarten der Welt mit einem Wein-Gotha der grosse Lagen.
37904: HORNICKEL,ERNST. - Der private Weinkeller. Ein nobles Hobby: Das private Cabinet der Weine.
43141: HOROWITZ - DUBAL,DAVID. - Horowitz. Een pesoonlijk portret van de legendarische pianist.
38326: HOROWITZ - DUBAL,DAVID - Evenings with Horowitz. A personal portrait.
38799: HORREUS DE HAAS,G. - De godsdienstige gedachte in de Xxe eeuw.
37528: HORST / KUIPER BRUSSEN / PESCH.(EA.) - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Tgv het 400jarig bestaan der bibliotheek.
42114: HORST,IRVIN BUCKWALTER (ED.) - The Dutch dissenters. A critical companion to their history and ideas. With a bibliographical survey of recent research pertaining to the Early Reformation in the Netherlands.
59225: HORST, DANIEL R. - De Opstand in zwart-wit / propagandaprenten uit de Nederlandse Opstand [1566-1584].
39038: HORSTING-BOERMA,A.A.M. - Het wonderhorloge en de vonkjes.Een verhaal voor kinderen van 6-9jaar. (De wonder-serie)
41562: HORTHEMELS ) SASSEN,F. - Johannes Horthemels. De laatste 'aristotelische' hoogleraar te Utrecht. (Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde )
43883: HOSKING,ROGER - Paquebot cancellations of the world.
38824: HOSKING,GEOFFREY - The Awakening of the Soviet Union.
38969: HOSKINS,PERCY - Two men were acquitted. The trial and acquittal of John Bodkin Adams
59132: HOUT,GUUS VAN DEN / LANGENDIJK,EUGENE (REDACTIE) - Louis Royer 1793-1868: een Vlaamse beeldhouwer in Amsterdam.
37771: HOUTE,J.A.VAN - Van ruilverkeer tot wereldhandel. Economische geschiedenis.
59065: HOUTHAKKER,B. - Hollands porselein. Collectie B. Houthakker.
58205: HOUTS,JAN VAN - Vrouwen van Nescio. Een impressie.
40254: HOUTTE,J.A. VAN - Un quart de siècle de recherche historique en Belgique, 1944-1968.
38235: HOUTZAGER,H.K.(E.A.) - Kruit en krijg. Delft als bakermat van het Prins Maurits Laboratorium TNO.
40900: HOUVEN,G. VAN DER - Een Halve Eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 1886-1936.
40907: HOVEN VAN GENDEREN,BRAM VAN DEN - Het Kapittel-Generaal en de Staten van het Nedersticht in de 15e eeuw. (Stichtse Historische Reeks)
40759: HOVING,ISABEL - The castration of Livingstone and other stories. Reading African and Caribbean migrant women's writing
43045: HOVING,THOMAS (INTRODUCTION) - The secular spirit. Life and art at the end of the Middle Ages.
40431: HOVY,J - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
36844: HOWARD,DAVID SANCTUARY - The unforgiving minute.
41583: HOWARTH, W.D. - Life and letters in France. The seventeenth century.
42990: HOWE, ALFRED H. - Scientific Piano Tuning and Servicing.
38828: HOWELL) LEVENTHAL,F.M. - Respectable radical. George Howell and Victorian working classs politics.
37653: HOWITT,BASIL - Grand passions and broken hearts. Lives and lusts of the great composers.
59154: HOWORTH,LISA N. - The South. A treasury of art and literature. A window on more than three hundred years of life and art in America's South.
40581: HOYLES,JOHN - The Edges of Augustanism. The Aesthetics of Spirituality in Thomas Ken, John Byrom and William Law
58568: HSIEH,YING SHENG - Littleton & Hennessy Asian Art Rocks.
39123: HUBBARD,WILLIAM - Architektur und Konvention. Modelle zum Verhaltnis von Entwurf und Erwartung.(Bauwelt Fundamente 65)
38632: HUBBARD,H. - A hundred years of British painting 185 -1951.
39055: HUBERT VAN BEUSEKOM,ANNA. - Een spannetje van vier.
59274: HUDSON, KENNETH - A guide to the industrial archaeology of Europe.
38954: HUEBNER,F.M. - De romantische schilderkunst in de Nederlanden (1780-1840).
41233: HUETING,ERNEST - Vrijwillig. Een halve eeuw UVV
43322: HUFNAGL, F. - Porzellan aus China. Die Sammlung Steltmann.
59187: HUGARD, JEAN. - Modern magic manual.
59106: HUGENHOLTZ,N.M. - Problemen met modellen, modellen met problemen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de theoretische natuurkunde aan de R.U. te Groningen.
42780: HUGGETT, F.E. - The modern Netherlands.
43201: HUGHES,BERNARD - English, Scottish and Irish tableglass. From the sixteenth century to 1820.
43482: HUGHES-HALLET, LUCY - Heroes, saviours, traitors and supermen. A history of hero worship. ( Achilles, Alcibiades, Cato, El Cid, Drake, Wallenstein, Garibaldi, Odysseus)
38576: HUIGEN,SIEGFRIED - De weg naar Monomotapa. Nederlandstalige representaties van geografische,historische en sociale werkelijkheden in Zuid-Afrika.
58908: HUILLARD,PAUL - La faïence en Bourgogne Auxerroise depuis 1725 environs pendant la Revolution et jusqu'en 1870.
38606: HUISINGA-SCAF,L. - In en om de boerderij. Een groot verhaal voor kleine kleuters
44860: HUISMAN, PHILIPPE / JALLUT,MARGUERITE - Marie Antoinette.
44322: HUISMAN,KERST - Het Friese prentenkabinet. Dorps- en stadsgezichten van toen en nu.
40531: HUISMAN,GERDA - Voor revolutiën gebooren. Brieven van Johannes Bosscha aan Gerard Tjaard Suringar. Parijs, 1788-1793.
43539: HUISMANS,F. / JONG,M.DE - Verleidingen. Ferliedings. Temptations. Een keuze uit de AFI collectie / In kar út de AFI kolleksje / A selection from the AFI collection.
41995: HUIZINGA,J. - De wetenschap der geschiedenis.
40726: HUIZINGA,J. - Der Mensch und die Kultur
43960: HUIZINGA,J. - Mijn weg tot de historie.
45089: HUL, D.VAN DEN - Klokkenkunst te Utrecht tot 1700. Met bijzondere aandacht voor het aandeel hierin vam Jhr. Jaob van Eyck. (with a summary in English)
58339: HULET,BUCQUOY - De Paden van de Roem. 1. De Tijd der Onschuldigen.
58340: HULET,BUCQUOY - De Paden van de Roem. 2. Een jongeman vol ambitie.
58100: HULS,N.J.H. - 'God dobbelt niet'; realiteiten en mythen van kansspelberekening. Inaugurele rede.
39388: HULTEN,ANNET H.M.VAN - Voor wie des daags de zon niet schijnt. 125 jaar Rotterdams Blindenwerk. Particuliere zorg-maatschappelijke integratie.
58990: HUME - FORBES,DUNCAN - Hume's philosophical politics.
43486: HUMMELEN,W.M.H. - Amsterdams toneel in het begin van de Gouden Eeuw. Studies over Het Wit Lavendel en de Nederduytsche Academie.
58405: HURLIMANN, BETTINA. - Three centuries of children's books in Europe. (Translated amd edited by B.W.Alderson)
42923: HURST,DOUG - De vierde bondgenoot. De Nederlandse strijdkrachten in Australië tijdens de Tweede Wereldoorlog.
43695: HUSSEY,MAURICE - Chaucer's world. A pictorial companion.
44208: HUSTINX,L. (RED. EA.) - De archieven in Noord-Holland. ( Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland, VII )
40380: HUT,L.J. (EA) - De Willem Arntsz Stichting 1461-1961.
41981: HUUSSEN,A.H. / KOSSMANN,E.H. / RENNER,H. (RED.) - Historici van de twintigste eeuw.
43335: HUYGEN,FREDERIQUE - Brits design, imago en identiteit.
40661: HUYGENS,W. - Een andere S.D.A.P.? Objectief socialisme.
38554: HUYGENS,G.W. - De Nederlandse auteur en zijn publiek. Een sociologisch-litteraire studie over de ontwikkeling van het letterkundig leven in Nederland sedert de 18e eeuw.
43946: HUYGENS ) HUYSMAN,I. / RASCH,R. - Béatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Beatrix en Cusance en Constatijn Huygens.
38885: HUYGENS - ZWAAN,F.L. - Dagh-werck van Constantijn Huygens.
30062: HUYGENS,CONSTANTIJN) KAN, A.H.(VERTAALD,TOEGELICHT) - De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven.
39155: HUYGENS - KRUYTER,C.W. DE. - Constantijn Huygens' Oogentroost. Een interpretatieve studie.
44978: HUYLER, STEPHEN P. - Village India.
58472: HUYS,B.(RED.) - Muzikale schatten uit de Koninklijke Bibliotheek Albert I 1220 - 1800. Tentoonstellingscatalogus.
37950: HUYSMAN,CAMILLE - HUNIN,JAN - Het enfant terrible Camille Huysmans 1871-1968.
58834: HYLKEMA,H.B. - Leerboek der zuivelbereiding.
58294: IDENBURG,PH.J. - Schets van het Nederlandse schoolwezen.
58794: IDSINGA,TON - Zonnestraal. Een nieuwe tijd lag in het verschiet. Geschiedenis van een sociaal en architectonisch monument.
58431: IMBAULT,JEAN JEROME - Catalogue thematique des ouvrages de musique. Avec un index des compositeurs cites.
40736: IMPETA,C.N. - Kampleed en hemelzegen.
43416: IMPEY,OLIVER - Chinoiserie. The impact of oriental styles on western art and decoration.
38198: INGEN J. VAN - Leer het kind uit zijn tekening kennen.
44888: INGRAHAM,CATHERINE (INTRODUCTION) - Smith Miller + Hawkinson.
42149: INSTINSKY, HANS ULRICH. - Bisschofsstuhl und Kaiserthron. Konstantin der Grosse.
39966: IRSIGLER,URSULA (BEARB.) - Acta Pacis Westphalicae. Serie II Abt. B. Die Französischen Korrespondenzen. Band I: 1644
39412: IRVING,CLIFFORD - Daddy's girl. The Campbell Murder Case .A treu tale of vengeance,betrayal and justice.
58638: IRVING,JOHN / HAUPTMANN,TATJANA - Een geluid alsof iemand geen geluid wil maken.
58614: ISAACS,RONALD H. / OLITZKY,KENNY M. - Critical documents of Jewish history. A sourcebook.
44960: ISACKER, KAREL VAN - Mijn Land in de Kering 1830-1980. Deel I: de ouderwetse Wereld 1830-1914. (Belgie)
40443: ISRAELS PERRY,ELISABETH - From Theology to History. French Religious Controversy and the Revocation of the Edict of Nantes
44464: JAARSMA,DAM (EINDREDAKTIE) - De Strikel. Jiergong 1-10. (1958-1967).
36911: JACKER,CORINNE / FRANK SWEENEY CO. - A little history of cacoa. This miniature book was prepared especially for the Frank Sweeney Co.
58416: JACKSON,HOLBROOK - The Book about Books. The anatomy of bibliomania.
42856: JACKSON,K.D. - Traditional Authority, Islam, and Rebellion. A study of Indonesian Political Behavior.
44095: JACOB, H.K. S', (BEWERKING) - De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De Memories en instructies betreffende het Commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. (RGP, Kleine Serie 43 )
45064: JACOBS,NAOMI - The character of truth. Historical figures in contemporary fiction.
43637: JACOBS,HUBERT S.J. - Geschiedenis van een Scheuring. Rome en de Oosterse Kerken.
58656: JACOBS, EDUARD - In 't Leven ... Liederen en monologen van Eduard Jacobs. Met oorspronkelijke teekeningen van Karel Verbruggen.
42765: JACOBSEN,HANS-ADOLF(HERAUSGEGEBEN) - Der Weg zur Teilung der Welt Politik und Strategie 1939 - 1945.
43862: JACQUES, ANNIE - Beaute d'un patrimoine archtectural.
40365: JACQUET,L.G.M - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië : Nederland op de tweesprong tussen Azië en het Westen
58009: JADASSOHN,S. - Lehrbuch des einfachen, doppelten, drei- und vierfachen Contrapunkts + Die Lehre vom Canon und von der Fuge.
45227: JADASSOHN,S. - Lehrbuch der Harmonie.
57976: JADASSOHN, SALOMON - Aufgaben und Beispiele für die Studien zum Contrapunkt / Exercises and examples for the study in counterpoint.
58284: JADASSOHN,S. - Die Formen in den Werken der Tonkunst. Analysirt und in Stufenweise geordnetem Lehrgange fur die praktischen Studien der Schuler und zum Selbstuntericht dargestellt..
38525: JAEGER,PAUL - Het mysterieuze leven van de bloem. (serie de Levende Natuur)
42602: JAGER,I. - Hoofdstad in gebreke. Manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam, 1851-1901
39160: JAGER,O. - Marcus Porcius Cato. (Gymnasial-Bibliothek, 5 )
43790: JAGER, J.DE - De bank van de gulden - Organisatie en personeel van de Nederlandsche Bank 1814 -1989.

Next 1000 books from Antiquariaat Smit & Bos

3/9