Antiquariaat Smit & Bos
Haenepolle 48, 8391 KW Noordwolde fr, The Netherlands. Tel.: +31 (0)561 433328 | Mob.: +31 (0)6 52181126            Email: antiquariaatsmit@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
45078: DODGE,THEODORE AYRAULT - Napoleon's invasion of Russia
38790: DOEL,J.VAN. - Konvergentie en evolutie. De konvergentietheorie van Tinbergen en de evolutie van ekonomische ordes in Oost en West.
40213: DOELEMAN,FRITS - De heerschappij van de proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven in het grensgebied van (…)
41453: DOELEMAN,FRITS - De heerschappij van de proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven in het grensgebied van Holland.
41358: DOES,RENE (RED.) - Vijf jaar Nederlands-Russische onderwijs- en wetenschappelijke samenwerking
44452: DOESBURG - VEN, A.J.VAN DE - Het oud-archief der gemeente Doesburg. 2 Stukken. Eerste stuk: Inleiding, inventaris. Tweede stuk: Regestenlijst, brievenlijst, lijst van kaarten en teekeningen, index.
31672: DOESBURG,COR L. - Orgels bij de omroep in Nederland.Historie van orgels bij de omroepen in Nederland in orgelhistorisch perpectief,over besluitvorming bij de aanschaf, over het gebruik van orgelmuziek in de uitzendingen over organisten en orgelbouwers.
44506: DOKKUM ) KALMA,J.J - De Granaet en syn freonen.
37059: DOLLINGER,HORST PETER. - Material,Struktur,Ornament. Beispiele Architektur heute. 3 Textbeitragen von Richard Neutra.
44031: DOMPSELER, NOEL / VERSTEEG.C. - Kurhaus, baken van Scheveningen.
44092: DON,J. - De archieven der gemeente Kampen. 3 delen. Deel I, Het oud-archief. Deel II, Gedeponeerde archieven. Deel III, Het nieuw-archief.
37901: DONDERS ) FISCHER,F.P. / DOESCHATE,G.TEN - Franciscus Cornelis Donders.Uitgegeven t.g.v. het eeuwfeest op 6 november 1958 van het Nederlandsch Gasthuis voor Behoeftige en Minvermogende Ooglijders, gevestigd te Utrecht.
42550: DONGA,HARRY / DIJK,PIETER VAN (RED.) - Monumentale orgels van Luthers Amsterdam.
41859: DONGEN,CAROLIEN VAN - De kas-associatie onderweg 1806-1986.
58203: DONKER, NELLIE - De Bessen Elfjes. tekeningen en versjes.
58331: DONKERSLOOT-DE VRIJ,MARIJKE - Drie generaties Blaeu. Amsterdamse cartografie en boekdrukkunst in de zeventiende eeuw.
37311: DONNISON,JEAN - Midwives and medical men. A history of inter-professianal rivalries and women's right.
40672: DOOREN,J.P.VAN - Michael Baius. Zijn leer over de mens.
39290: DOORN,M.VAN - De maag van Den Haag. Vijftig jaar Groothandels-markt en wat daaraan voorafging.
37827: DOPP,WERNER. - Reifrock & Bluejeans. Modebummel durch drei Jahrhunderte.
37851: DOPPELFELD,O. (UA) - Römer in Rumänien. ( Ausstellung)
43876: DORENBOSCH,J.J.F.M. / ROELANDS,J.A.M. - 's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 1
43875: DORENBOSCH,J.J.F.M. / ROELANDS,J.A.M. - 's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2
43612: DORENBOSCH,G.J.J.F.M. / ROELANDS,J.A.M. - 's-Hertogenbosch in oude Ansichten. Deel 2.
42574: DORGELO,WILLEM JAN - Orgels,organisten en kosters van de Grote- of Martinikerk te Bolsward.
44974: DORIANN KRANSBERG / MILS,HANS - Kastelengids van Nederland. Middeleeuwen.
37802: DORPALEN,A. - Europe in the 20th century. A history.
43213: DORR,S. - De kundige kapitein. Brieven en bescheiden betrekking hebbende op Jan Olphert Vaillant kapitein-ter-zee (1751-1800).
42536: DORRESTIJN, HANS/ WILMINK,WILLEM - Klim in je pen.
45168: DORST,A.J.A.VAN - De verjaring van het recht tot strafvordering.
38532: DOSTOEVSKIJ) ENG,J.VAN DER. - Dostoevskij romancier. Rapports entre sa vision du monde et ses procedes litteraires.
39231: DOSTOEVSKY) GIDE,ANDRÉ - Dostoevsky.
37548: DOSTOJEWSKIJ) BOHATEC,J. - Der Imperialismusgedanke und die Lebensphilosophie Dostojewskijs. Ein Beitrag zur Kenntniss des russischen Menschen.
43068: DOUMA SAMMLUNG - Niederlandische Keramik des Jugendstils 1900-1925. Aus der Sammlung Douma.
40732: DOUMA,SJOERD - Johannes Stephanus Bernard. Medicus en philoloog 1718-1793
44134: DOUWES,P.A.C. - Armenkerk. De Hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw.
44848: DRAKE - SUGDEN,JOHN. - Sir Francis Drake.
42337: DREES,W. - De vorming van het regeringsbeleid.
44172: DRENTE - JOOSTING, J.G.C. - De Archieven van den Etstoel en van de hem opgevolgde collegiën tot 1811. ( Rijksarchief in Drente )
40525: DRENTE - JOOSTING,J.G.C - De archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissien berustende in het depot van 's rijksarchieven in Drente.
44173: DRENTE - JOOSTING,J.G.C. - De archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissiën, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
41685: DRENTHEN / KONING - Elektrotechniek. Licht-en kracht installaties deel A en B voortbrenging,voortgeleiding,verbruik.
41686: DRENTHEN / KONING - Electrotechniek. Electrische centralen.
45135: DRESDEN,SEM - Het harmonie - onderwijs. Opmerkingen naar aanleiding van het muzikaal wezen der chromatische verschuiving en enige artikelen van A.D.Loman Jr.
58404: DRESEN-COENDERS,LENE - Helse en hemelse vrouwenmacht omstreeks 1500.
40998: DREWES,J.B. - Het Wihelmus. De geestelijke achtergrond van ons volkslied.
43059: DRIES, J.J. VAN DEN - Nederlandsch zeerecht, zooals dat luidt na de inwerkingtreding van de Wet van 22 dec. 1924, S. 573, en de daarin aangebrachte wijzigingen
40072: DRINKWATERVOORZIENING - Rapport inzake de drinkwatervoorziening van onrendabele gebieden
38682: DROBNA,ZOROSLAVA - Die gotische Zeichnung in Böhmen.
41838: DROGEREIT,RICHARD - Kaiser und Kaisertitel bei den Angelsaksen. (Kaiser und Kaisertitel II )
37486: DROOGLEVER,P.J. - De Vaderlandse Club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek.
41436: DROP,W. - Verschijningsvormen van de Nederlandse historische roman in de negentiende eeuw.
44454: DROSSAERS, S.W.A - Het archief van den Nassauschen Domeinraad. 10 delen (compleet).
44248: DROST,J. - Gelderse Plakkatenlijst 1740-1815. ( Werken der Stichting tot uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht )
39976: DROULERS,E. - Iconologie. Dictionnaire des attributs, allégories emblèmes et symboles
40857: DROZ,J - Le socialisme démocratique 1864-1960
45122: DUBAL,DAVID - The essential canon of classical music.
43271: DUBBE,B. - Monumenten in Zilver. Geschiedenis van het Zwolse stadszilver.
38500: DUBBELAAR,BERT / TERWEIJ,JAAP - Het project Saljoet. De eertse stap van de Sovjet-Unie naar een permanent station in de ruimte 1971-1984.
38180: DUBOIS,H.F.R. - De Registratiewet 1917.
37796: DUBOSC / LANDOWSKI) FONTANA,J.DELLA(INTRODUCTION) - Dubosc & Landowski. Emvironmental architects.
58487: DUBY,G. - De drie orden. Het zelfbeeld van de feodale maatschappij 1025-1225.
45018: DUBY,GEORGES - Ridder, vrouw en priester. De middeleeuwse oorsprong van het moderne huwelijk.
38696: DUINHOVEN,A.M. - Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel 1.
42437: DUINHOVEN,A.M.(BEZORGD) - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie.
44658: DUITS, THIMO TE - Het ontstaan der dingen. Schetsen, modellen en prototypes.
58302: DUITS, THIMO TE - Geperst glas uit Leerdam. Tentoonstellingscatalogus.
42423: DUIVESTEIJN,A. - Het Haagse stadhuis. Bouwen in een slangenkuil
43282: DUNBAR ) MAPSTONE,SALLY (ED.) - "William Dunbar, ""The Nobill Poyet"". Essays in honour of Priscilla Bawcutt."
37015: DUNCKER,V. / SANGER,R.E. / THOMAS,M.S. / ROBERTS,L.S. / TURNER,E. - A personal touch. Late 19th- and 20th century silver from the Seawolf Collection.
37263: DUNIN-WASOWICZ,K. - Warszawa w latach 1939-1945.
41990: DUNK,H.W.VON DER - De organisatie van het verleden. Over grenzen en mogelijkheden van historische kennis
42038: DUNK, H.W.VON DER - Voorbij de verboden drempel. De Shoah in ons geschiedbeeld.
58493: DUNNE,J.M. VAN / MEIJER,J.W.M.K. (RED.) - Normatief Uitgelegd. Verzamelde privaatrechtelijke opstellen van J.M. van Dunne.
58089: DUNNE,J.M.VAN - Zien is kennen. Omzien ook. Afscheidscollege. (Erasmus Law Lectures)
58178: DUNNING,ALBERT - De muziekuitgever Gerhard Frederik Witvogel en zijn fonds. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse muziekuitgeverij in de achttiende eeuw. ( Muziekhistorische Monografieën, II )
36681: DUPARC,F.J. - Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed. Ter herdenking van een eeuw rijksbeleid ten aanzien van musea,oudheidkundig bodemonderzoek en archieven 1875-1975.
42452: DURER ) ULLMANN,ERNST (HERAUSGEGEBEN) - Albrecht Durer. Kunst im Aufbruch. Vortrage der Kunstwissenschaftliche Tagung mit internationale Beteiligung zum 500. Geburtstag von Albrecht Durer.
36476: DURRE,H. - Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter.
39399: DUYKSTRA-SLOOT / JOUSTRA / VALK - De Provinsiale Underwiisried fan Fryslan 1928-1990.
57966: DUYNSTEE - Politiek, parlement, democratie. Opstellen voor Prof.mr. F.J.F.M.Duynstee.
37189: DUYVERMAN,J.J. - De landbouwscheikundige basis van het streekplan. Het centrale veengebied Utrecht en Zuid-Holland.
58445: DVORAK - HOREJS,ANTONIN - Antonin Dvorak. The composer's life and work in pictures.
45289: DWARS,A.W.C. - Waterbouwkunde. Deel I: Algemene inleiding - Ontwerpen, bodemonderzoek en draagkracht van de bodem, funderingen, beschoeiingen en keermuren.
43570: DYKSTRA,ANNE / SCHOONHEIM,TANNEKE (EDS.) - Proceedings of the XIV Euralex International Congress.
44008: DYKSTRA,WALING (ONDER BISTJUR FEN) - Sljucht en Rjucht. Jiergong 1898, 1899,1900, 1901.
38966: DZIEWANOWSKI,M.K. - Poland in the 20th century.
43147: EARLE, JOE - An introduction to Netsuke.
41136: EASTON,C. - Jaren van strijd.
40801: EBELING,HANS - Zur Didaktik und Methodik eines kind-, sach-, und zeitgemäßen Geschichtsunterrichts
38717: EBELING,J.B. - Louis XVI. Extraits des Mémoires du temps recueillis. (l'histoire raconteé par ses temoins)
45017: EBELS HOVING,B. - Byzantium in westerse ogen, 1096-1204.
58439: EBELS, E.B. (RED.) - Gedenkboek. Toonkunstkoor Bekker Groningen 1877-1977.
58128: EBERL,K. / RUF.W. - Musikkonzepte - Konzepte der Musikwissenschaft. Bericht uuber den Internationalen Kongress der Gesellschaft fu¨r Musikforschung Halle (Saale) 1998.
57937: EBERLIN - HERBORT,HEINZ - Die Messen des Johann Ernst Eberlin.
40648: EBNER,DEAN - Autobiography in Seventeenth-Century England
37913: EBNER-ESCHENBACH,MARIE VON - Ausgewählte Erzählungen.
40929: ECCLESHALL,ROBERT - Order and Reason in Politics. Theories of Absolute Monarchy in Early Modern England
42447: ECHO - Echo - European cities of historical organs. Alkmaar,Freiburg,Goteborg,Innsbruck,Lisboa,Roskilde,Toulouse,Treviso,Zaragoza.
40487: ECK,D. VAN - Juridische aspecten van geld met name in het vroegere Nederlands-Indië
43239: ECKHART - Mijn herbarium. Sneldichten. (met een voorwoord van Tiszoo)
41828: EDAM ) HOFMAN, R. - Het kerkje op de Kaasmarkt. Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente Edam.
43749: EDAM ) RUYVEN-ZEMAN,ZSUZSANNA VAN - Kleurrijk verleden. Edam, de glazen van de Grote kerk, monument van kunst en geschiedenis.
39607: EDE ) BUSSER A. A. / CLOO,A. - Ede verleden heden.
42982: EDERSHEIM - LEVENBACH,ELLA - Theodor Herzl. Profeet van de staat Israel.
37654: EDWARDS-JONES,IMOGEN / SHAKERLEY,J. (PHOTOGRAPHS) - The taming of eagles. Exploring the new Russia
43684: EEDEN,F.W.VAN - Onkruid. Botanische wandelingen. Eerste deel: Kennemerland. Tweede deel: De Noordzee-eilanden, Gelderland, Overijssel.
42117: EEGHEN,I.H.VAN (UITGEGEVEN) - Dagboek van broeder Wouter Jacobsz. (Gualtherus Jacobi Masius, prior van Stein) (Werken Hist.Genootschap)
44254: EEGHEN, I.H.VAN. - Inventaris van het Familie - Archief Brants. ( Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam )
39978: EEKHOF,A. - Jonas Michaëlius, Founder of the Church in New Netherland. His life and work, together with the facsimile, transcription and English translation of an extensive unknown autograph Latin letter, which he wrote from Manhattan Island 13 September 1630
44742: EEKHOF, W. - stedelijke bibliotheek van Leeuwarden, bevattende voornamelijk de werken van schrijvers uit en over deze hoofdstad van Friesland en hare geschiedenis. Gevolgd door eene geschiedkundige bibliographie van Leeuwarden.
44586: EEKHOFF,W. - Het leven en de lotgevallen van Jacobus Martinus Baljee, in leven raad van Nederlands Indie, voedsterling en later weldoener en behouder van het nieuwe Stads-weeshuis te Leeuwarden,
44748: EEKHOFF,W. - Beknopte geschiedenis van Friesland in hoofdtrekken.
44495: EEKHOFF,W. - Friesland in 1815. Historische bijzonderheden omtrent de deeelneming der Friezen aan de volkswapening en de krijgsbedrijven bij Quatrebras en Waterloo.
44097: EERDEN-VONK, M.A.VANDER - Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428. ( RGP, Grote Serie 218 )
37791: EERENBEEMT,H.F.J.M.(RED.) - Driestromenland in het historisch bedrijf. Lokaal-regionaal-interregionaal.(bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
37797: EERENBEEMT,H.F.J.M.(RED.) - Brabant gemeten. Bestuurlijk,economisch-sociaal en cultureel religieus in recent historisch perspectief.(bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
38691: EFDEE,RIA - Patrimonium 75 jaar woningstichting.
44468: EFDEE,RIA - Het St.Jacobs- of St.Jobsleen tot Oldehove.
58148: EGGEBRECHT,HEINRICH (HERAUSGEGEBEN) - Reflexionen uber Musikwissenschaft heute. Bericht uber das Symposium im Rahmen des Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft fur Mu sikforschung Bonn 1970.
39354: EGGER,WALTER - Bilder aus bayerischer Vergangenheit.
43063: EGMOND,R.VAN - Gero. Zilver voor het volk.
39140: EHLERS / FELDHUSEN / STECKEWEH (HERAUSGEGEBEN) - CAD: Architektur automatisch. Texte zur Diskussion.(Bauwelt Fundamente 76)
38896: EHMANN,WILHELM - Die Chorführung. I: Das umgangsmäßige Singen.
38926: EIGENHUIS - VAN GENDT / SLUIJTERS,JAN - Broertje.
44498: EIJKMAN,L.P.H - Phonetische beschrijving van de klanken der Schiermonnikoogsche taal.
40503: EIJSSELSTEIJN,LIDY VAN - Gedenk dan het donker niet
42304: EIJSSELSTEIJN,LIDY VAN - Salute Florence.
43427: EINSIEDEL,A.VON / THORNYCROFT,J. - Dream homes. 100 Inspirational interiors.
39134: EISLER,HANNS - Muziek en politiek.
42499: EISSEN,KOOS - Architectuur presentatie. Technieken voor ruimtelijk visualiseren.
42220: EKKART, R.E.O. - Franeker professoren portretten. Iconografie van de professoren aan de Academie en het Rijksathenaeum te Franeker, 1585-1843.
44458: ELBURG - VEN,A.J.VAN DE - De oude archieven van de gemeente Elburg en van den Zeepolder Oosterwolde.
43662: ELIAS,JOHAN E. - Geschiedenis van het Amsterdamse regentenpatriciaat. Tweede omgewerkte druk van de inleiding tot `De vroedschap van Amsterdam'.
58496: ELINGS,HENDRIK - Het witte hemd van mijn vader. Hendrik Elings
43792: ELIOT.T.S. - Gerontion. Oppe braekswallen. Fjouwer kwartetten. Forfryske fan Haring Tj. Piebinga.
58292: ELK,PIET - Avonturen van Bim. De brug over de oceaan.
58125: ELSENDOORN,JO (E.A.) - Het Nederlands Kamerorkest. 1955-1980. Een Jubileumuitgave bij het vijfentwintigjarig bestaan.
38113: ELST) SCHMIDT-DEGENER,H. - Vier en twintig tekeningen van Dr. J. van der Elst.
43219: ELVILLE,E. - Paperweights and other glass curiosities.
43370: ELZINGA,GERT (EA.) - Wigerus Vitringa (1657-1725). De zeeschilder van Friesland.
36914: EMBER,I. / CHIARINI,M. (ED.)) - Rembrandt, Rubens, Van Dyck. Italiensehnsucht nordischer Barockmaler. Meisterwerke aus dem Museum der Bildende Kunste Budapest.
43808: EMCK,J.H. - Groei naar een nieuwe bouwkunst, Een overzicht van de architectuurstromingen in de 19e en 20e eeuw.
37557: EMERSON,RUPERT. - From empire to nation. The rise to self-assertion of Asian and African peoples.
37321: EMERSON,STEPHANIE(ED.) - Panza : The Legacy of a Collector (1943 to 1969/1982 to 1993)
37206: EMMONS,TERENCE. - The formation of political parties and the first national elections in Russia.
38911: ENDEPOLS,H.J.E.(BEZORGER) - Vijf geestelijke toneelspelen der Middeleeuwen. Stella. Die eerste blijschap. Die zevenste blijschap. Marieken van Nieumegen. Elkerlijk. (Bibliotheek der Nederlandse Letteren)
39182: ENG,PIERRE VAN DER - De Marshall-hulp. Een perspectief voor Nederland. 1947-1953. (de Haan Dossier)
38128: ENG-LIEDMEIER,A.M.VAN DER. - Soviet literary characters. An investigation into the potrayal of Soviet men in Russian prose.
58096: ENGEL, HANS - Das Instrumentalkonzert. Ein Musikgeschichtliche Darstellung. 2 Bande. I Von den Anfangen bis gegen 1800. II. Von 1800 bis zur Gegenwart.
45219: ENGEL,HANS - Musik in Thüringen. (Mitteldeutsche Forschungen 39 )
40808: ENGELBERTS,R.C - Georgius Macropedius: Bassarus. Naar de editie Utrecht 1540 uitgegeven met inleiding en vertaling
58364: ENGELBRECHT,L. - De werkende stilte. De oorsprong der grote kloosterorden.
38513: ENGELMAN,JAN . - Hart en lied.(een bloemlezing) 2 illustraties van Bantzinger.
38817: ENGELS,F. - De heer Eugen Duhrings omwenteling in de wetenschap.
41597: ENKEVOIRT ) ROYAARDS,HERM.JOH. - Levensberigt van den kardinaal Willem van Enkevoirt,dataris van Paus Adriaan en bisschop van Tortoza en Utrecht.Met bijlagen behelzende authehtieke stukken omtrent hem,omtrent de overgang der temporaliteit van het Sticht op Karel V, Apostelhuis te Mierlo
42195: ENKLAAR,D.TH. - De Ministerialiteit in het graafschap Holland.
44058: ENKLAAR, D.TH. - Levende bij de dooden. Reisherinneringen van een historicus. 5 hoofdstukken, Koninklijke begraafplaatsen, Dante's lustverblijven, heilige plaatsen van het burgerdom, in het land van de Veroveraar, een vaste burcht.
39547: ENKLAAR,D.TH. / MONTÉ VER LOREN,J. PH.DE(ED.) - Oorkonden betreffende een tiental marken. (Fontes Minores Medii Aevi IV)
41552: ENNEN,EDITH - Frühgeschichte der europäischen Stadt.
41204: ENNO VAN GELDER,H.A - Prof. Dr. Johan Huizinga. Gedachten en beelden uit zijn werk
44098: ENNO VAN GELDER, H.A.. (BEWERKING) - Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw. ( RGP, Grote Serie 140,141 )
58461: ENSCHEDE,J.W. - Oude marschen van de Amsterdamsche schutterij. Klavierbewerking door J.H. Garms.
44337: EPKEMA,ECCO(AANTEKENINGEN) - Oude Friesche kronijken. Thet Freske riim. Gesta Fresonum. Die olde Freesche cronike. Gesta Frisiorum. M.Alvini tractatus. Uitgegeven door het Friesch Genootschap.
38575: EPS,L.W.ST.VAN. - Over de baringspijn.
39319: EPTON,NINA. - Love and the French.
38087: ERLANGER,PHILIPPE - L'Etrange mort de Henri IV. Ou les jeux de l'amour et de la guerre.
39938: ERMAN,ADOLF - Die Welt am Nil. Bilder aus dem alten Ägypten
37025: ERNST,OTTO / SCHOLZ,RICHARD. - Appelschnut. Neues und Altes von ihrenTaten,Abenteuern und Meinungen. Mit Bildern von Richard Scholz.
40712: ESCAICH,RENE - L'affaire Louis XVII devant la Justice et devant l'Histoire
39960: ESKILDSEN,CLAUS - Die Schleswigsche Frage
42863: ESMEIJER ) BEDAUX,J.B.(ED.) - Annus Quadriga Mundi. Opstellen over middeleeuwse kunst opgedragen aan Prof. Dr. Anna C. Esmeijer.
39356: ETIENNE-MARTIN - SZEEMANN,H. - Etienne-Martin.
58085: EUW, A. VON - Evangeliaires Carolingiens enlumines.
41743: EUWE,M. - Zóó schaken zij !
41866: EVANS,JOAN - Life in Medieval France
44219: EVANS-PRITCHARD,E.E. - The Nuer. A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People.
36642: EVERAERT,CORNELIS - MULLER / SCHARPE (EDS) - Spelen. (met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door J.W.Muller & L.Scharpé)
43209: EVERS,G.A - Utrechtse overleveringen uit de Middeleeuwen.
44596: EVERS,C. - Het hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw.
37074: EWING,JULIANA - Ons Veld
38265: EXLIBRIS. - Acht Nederlandse Exlibris in houtgravure op thema verzamelen.Cees Andriessen, Jan Battermann, Mia Pott, Piet Roemburg, Pam G. Rueter, Akke Sins, Lou Strik, Theo Vossebeld.
44044: EYCK VAN HESLINGA,E.S. - Van Compagnie naar Koopvaardij. De scheepvaartverbinding van de Bataafse Republiek met de Kolonien in Azie 1795-1806. (Hollands Historische Reeks)
38809: FÜLOP-MILLER,R. - Macht und Geheimnis der Jesuiten. Eine Kultur- und Geistesgeschichte.
41016: FABER,J.A. / LEEUWEN,M.H.D.VAN - Amsterdamse katholieke bedeelden 1750-1850. Een gezinsconstructie.
41223: FABER,KARL-GEORG - Theorie der Geschichtswissenschaft.
36584: FABIAN,D. - Bäder. Handbuch fur Bäderbau und Badewesen.
43922: FABRICIUS,JAN - Totok en Indo. Een plantage-idylle. Drie bedrijven.
36666: FAENSEN,HUBERT / IWANOW,WLADIMIR - Altrussische Baukunst.
44548: FAGEL - JAPIKSE, N.M. - Het archief van de familie Fagel.
43191: FALK,FRITZ / HOLZBACH,CORNELIE - Schmuck der Moderne 1960-1998. Bestandskatalog der modernen Sammlung des Schmuckmuseums Pforzheim. / Modern Jewellery. Catalogue of the modern collection in the Schmuckmuseum Pforzheim.
40344: FARGUE,LA - Themistokles, beminnaer zyn's vaderlands. Treurspel
37545: FAWAZ,LEILA TARAZI - Merchants and Migrants in Ninteenth-Century Beirut.
43360: FAY-HALLE,ANTOINETTE (INTRODUCTION) - Sevres Musee National de Ceramique. Nouvelles Acquistions (1979-1989).
45170: FEBER, G. H. A. - Beschouwingen over psychopathenstrafrecht.
44367: FEDDEMA,ANNE - Anne Feddema nu reeds klassiek.
37857: FEDDEMA,ANNE / BOS,ERIK. - Hoezo! Onnatuurlijk.
43870: FEDER,RUVEN / GLASMAN,J.M. - The woven label book.
37883: FEDIN) BLUM,J.M. - Konstantin Fedin. A descriptive and analytic study.
41762: FEENSTRA KUIPER,P. - Hundert Jahre Schachzweikämpfe. Die bedeutendsten Schachzweikämpfe 1851-1950
45241: FEIL,ARNOLD - Metzler Musik Chronik. Vom fruhen Mittelalter bis zur Gegenwart.
43972: FEITH,RHIJNVIS - Reflexien over de gesteldheid der regering van de Republyk der Verenigde Nederlanden.
58039: FEITSMA,ANTHONIA - Tussen Hemsterhuis en Grimm. Joost Hiddes Halbertsma als taalkundige.
41017: FELIUS,H. VAN / METSELAARS,H.J. - Noordhollandse statenleden 1840 - 1919. (Hollands Historische Reeks XXI )
44374: FENEMA,C.H.VAN - Het recht der grootburgers op de gemeene- of burgerweiden te Kampen. Historisch juridisch toegelicht.
42604: FENLON, IAIN (ED.) - Man and music. The Renaissance: from the 1470s to the end of the 16th century
43536: FENNEMA,M. - De moderne democratie. Geschiedenis van een politieke theorie.
40908: FENYVESI,CHARLES - When the world was whole. Three Centuries of Memories.
58060: FERLINGHETTI - DIANO,G. / POLIMENI,E. - Lawrence Ferlinghetti. 60 anni di pittura / 60 years of painting.
38534: FERRARI,TH.J. - Het onderzoek over de stroomruggronden van de Bommelerwaard met als proefgewas de aardappel.
38916: FERSEN ) KUNSTLER,CHARLES - Fersen et son secret.
58210: FERWERDA,JAAP - Some Arthurian and mythical backgrounds to a Glastonbury romance.
45267: FIDOM,HANS - Diversity in unity. Discussions on organ building in Germany between 1880 and 1918.
40601: FIELDING HALL,H - The Soul of a People
39181: FILIP,MIROSLAV - 50 Glanzpartien tsjechoslawakischer Grossmeister.
37974: FILIPS DE GOEDE / TENTOONSTELLING - De gouden eeuw der Vlaamse miniatuur. Het mecenaat van Filips de Goede 1445-1475. Tentoonstelling tgv 400 jaar Koninklike Bibliotheek te Brussel.
58323: FINLEY,M.I. (ED.) - Studies in ancient society. (Past and Present Series)
44215: FIRTH, RAYMOND. - Malay fisherman. Their present economy.
41749: FISCHER ) KRAMER,H / POSTMA,S.H. - Das Schachphanomen Robert Fischer.
44655: FISCHER,VOLKER - Design heute. Massstäbe: Formgebung zwischen Industrie und Kunst-Stück
37018: FISCHER,HANS(HERAUSGEGEBEN) - Handbuch der Musikerziehung.
43634: FISCHER,F. - Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18.
57934: FISCHER,ERIK - Zur Problematik der Opernstruktur. Das künstlerische System und seine Krisis im 20. Jahrhundert. ( Archiv fur Musikwissenschaft, Band XX )
39148: FISCHER / FROMM / GRUBER / KAHLER / WEISS - Abschied von der Postmoderne. Beitrage zur Uberwindung der Orienterungskrise.(Bauwelt Fundamente 64)
37686: FISCHLER,ALAN. - Modified Rapture. Comedy in W.S. Gilbert's Savoy operas.
39260: FISHER,JOHN - The world of the Forsytes.
41814: FITZGERALD,PERCY - The Savoy opera and the Savoyards. A new edition.
39955: FLECHERE,J. DE LA - Verhandeling over de wedergeboorte. (Uit het Fransch vertaald)
38182: FLEMING,CHRISTOPHER LE - Journey into music (by the slow train) An autobiography.
42931: FLETCHER,NICHOLA. - Charlemagne's tablecloth. A piquant history of feasting.
38406: FLETCHER,W.C. - Religion and soviet foreign policy, 1945-1970.
36865: FLEURET,FERDINAND. - Les dernier plaisirs. Bois dessines et graves par Constant le Breton.(le miroir des moeurs)
44369: FLEURY,MICHEL / HENRY,LOUIS - Nouveau manuel de dépouillement et d`exploitation de l`état civil ancien.
38922: FLEVOLAND - TIESINGA,H.L.(EINDREDACTIE) - Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland. Van Botter tot Kamp.
36919: FLICHE,AUGUSTIN - L'Europe occidentale de 888 a 1125. ( Histoire du Moyen Age, tome II)
41799: FLORIAN, TIBOR - Defence & Counter-Attack
58440: FLOTHUIS,MARIUS - Denken over muziek.
58438: FLOTHUIS,MARIUS - Notes on notes. Selected essays by Marius Flothuis.
58430: FLOTHUIS,MARIUS - Brieven in opmaat van Kathleen Ferrier , Piet Tiggers , Hendrik Andriessen , Eduard van Beinum , Jozef Krips , Matthijs Vermeulen , Halina Lukomska , Willem Pijper en anderen.
58467: FLOTHUIS, MARIUS - De instrumenten van het symfonie-orkest. Deel I. slaginstrumenten, Deel II. Blaasinstrumenten, Deel III snaarinstrumenten.
58451: FLOTHUIS,MARIUS - Taken van de hedendaagse musicoloog. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de muziekwetenschap.
37342: FLYNN,J.T. - The university reform of tsar Alexander I, 1802-1835.
39587: FOCKEMA ANDREAE,S.J. - Rechtsgeleerd Handwoordenboek. (bewerkt door N.E.Algra en H.R.W.Gokkel)
2715: FOCKEMA ANDREAE,S.J. / HARDENBERG,H. - 500 Jaren Staten- Generaal in de Nederlanden. Van statenvergadering tot volksvertegenwoordiging.
43935: FOCKEMA ANDREAE,S.J. / DOWNER,W. - Overijsselse plakkatenlijst. Lijst der rechtsvoorschriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-1810. Met inleidende aantekeningen omtrent oorkonden uit het middeleeuwse tijdvak.
37832: FOKKEMA,K. - Nei wider kimen. Kar ut syn forsprate skriften.
44830: FOKKEMA,K. / SPAHR VAN DER HOEK,J.J. - Taelatlas fan de Wâlden. Linguistic atlas of the Eastern part of Friesland.
44115: FOKKEMA,K. - De derde Emsinger codex. ( Oudfriese taal- en rechtsbronnen 10 )
44114: FOKKEMA,K. - De tweede Emsinger codex. (Oudfriese taal- en rechtsbronnen 7)
41771: FOLDEAK,ARPAD - Schacholympiaden.
44817: FOLKERTSMA,BOATE - De stavering fan it Westerlauwerske Frysk yn de njoggentjinde ieu.
43565: FONK,HANS / BEIJER DICK - Tuinkunst - Garden Art - L'art Du Jardin - Gartenkunst.
44408: FONTEIN,JAN / PAL,PRATAPADITYA - Oriental Art.
44397: FORD,HENRY - Productie en welvaart
43043: FORGEUR,BRIGITTE - Wonen en leven in Amsterdam. Fotografie Christian Sarramon.
37737: FORKE,A. - Die Gedankenwelt des Chinesischen Kulturkreises. ( Handbuch der Philosophie )
37004: FORMAN,W. UND B. - Kunst ferner Länder. Ägypten. Afrika. Amerika. Ozeanien. Indonesien.
45301: FORMENTON,FABIO - Het Oosterse tapijt. Historische tapijten en achtergronden. Technieken. Decoratie. Gebieden waar tapijten gemaakt worden. Kopen en onderhouden
44918: FORMISANO, LUCIANO (ED.) - Letters from a new world. Amerigo Vespucci's discovery of America. ( translated by David Jacobson )
39339: FORSTER,L. - Das Album Amicorum von Dietrich von Bevernest.(Verhandeling KNAW)
36896: FOUCQUET) COX,T. - Jehan Foucquet, native of Tours.
37532: FOUQUET ) WESCHER,PAUL - Jean Fouquet. Et son temps.
39900: FOURTH INTERNATIONAL CONGRESS OF SOIL SCIENCE AMSTERDAM,1950 - Vols. I,III,IV ; Soil Science in the Netherlands, Indonesia and Suriname ; Guide to the post-congress excursions through the Netherlands
43912: FRÉGNAC,CLAUDE - Juwelen. Von der Renaissance zum Jugendstil. Erlesene Liebhabereien.
42284: FRAMPTON, KENNETH. - Moderne architectuur. Een kritische geschiedenis.
40447: FRANÇOIS,MICHEL A. / TAYLOR MILNE,WOLFGANG J. / MOMMSEN E.A - Historical Study in the West
42897: FRANCK - DEMUTH,NORMAN - Cesar Franck.
41582: FRANCKEN, CORNELIUS MARINUS - Oratio de finibus institutionis in gymnasiis partim iure prolatis, partim in posterum proferendis.( Door de rector van het gymnasium Leeuwarden)
37807: FRANCKEN-COSTER,M.J. - Vertelversjes. 2e boekje: Het veulentje.
42516: FRANEKER ) HIDDEMA,W. - De kaatsvereniging Jan Bogtstra honderd jaar. 1893-1993. Franeker en het kaatsen.
58423: FRANK,GREGOR FRENKEL - Brief aan mijn vader. De Stehgeiger/ Chef d'orchestre Georg Frank.
37692: FRANK,S.P. / STEINBERG,M.D.(EDS.) - Cultures in flux. Lower-classvalues,practices,and resistance in late imperial Russia.
40609: FRANSSEN,P.J.C.M. - The mystic winepress. A religious image in English poetry 1500-1700.
58019: FRANZ - MUSKETA,K. - Robert Franz 1815 - 1892. Bericht uber die wissenschaftliche Konferenz anlasslich seines 100. Todestages am 23. und 24. Oktober 1992 in Halle (Saale)
58126: FRANZ - SASSE,KONRAD ( BEARBEITET UND HERAUSGEGEBEN) - Beitrage zur Forschung uber Leben und Werk von Robert Franz 1815-1892. (Schriften des Handel-Hausee in Halle, 4 )
40989: FREAM E.A - Particulars about Places to be Visited by Representatives of the English Agricultural Press during their Journey through The Netherlands under the Leading of Dr. J.J.L. van RIJN, Friesland's Agricultural Commissioner for Great Britain and Ireland
37210: FREIDENBERG) MOSS,K.M. - Olga Mikhailovna Freidenberg: Soviet mythologist in a Soviet context.
38319: FRESCO - The great age of Fresco. Giotto to Pontormo. An exhibition of mural paintings and monumental drawings at the Metropolitan Museum of Art.
57933: FRESCOBALDI - MACHABEY,ARMAND - GerolamoFrescobaldi Ferrarensis ( 1583-1643). La vie - L'oeuvre.
37940: FREUD) ZAUNSCHIRM,T. (HERAUSGEGEBEN) - Wiener Diwan. Sigmund Freud - heute.(Ausstellung der Wiener Festwochen)
37333: FRICK ) HARVEY,GEORGE - Henry Clay Frick. The man.
40163: FRIEDLÄNDER,MAX J. - Essays über die Landschaftsmalerei und andere Bildgattungen.
41576: FRIEDLÄNDER, MAX J. - Erinnerungen und Aufzeichnungen. Aus dem Nachlass herausgegeben.
44582: FRIEDLAENDER,ERNST - Briefe des Aggaeus de Albada an Rembertus Ackema und andere, aus den jahren 1579-1584 herausgegeben von Dr. Ernst Friedlaender, zu Aurich
36621: FRIEDLAENDER - Gemälde und Radierungen Johnny Friedlaender. Ausstellung 1973, Galerie Orangerie Koln. 1 original Lithograph.
42909: FRIEDLANDER,SAUL - Counterfeit Nazi. The Ambiguity of good. (translated from the French and German by Charles Fullman) .
38975: FRIEDMAN,M.(EA) - Joodse verluchte handschriften.
44632: FRIESCHE CLUB - Officieel organ van de De Friesche Club. 1e jaargang nummer 1 tm 11jaargang nummer 4.
44209: FRIESLAND - NIEUWLAND,P. - De archieven in Fryslan. ( Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland, VXII )
43833: FRIESWIJK,J. / SCHROOR,M. - Geschiedenis in Zuidoost-Friesland. 7 afzonderlijke delen.
43567: FRIESWIJK,J. (EINDREDACTIE) - Genootschapscultuur in Friesland. Het Fries Genootschap 1827 - 2002
37643: FRIESWIJK /JANSMA / KUIPER / NIEMEIJER. (RED.) - Frieslands verleden verkend. Problemen,methoden en onderzoek met betrekking tot de Friese geschiedenis na 1750.
42245: FRIIESLAND - AVIS,J.G. - Inventaris van het archief der Staten van Friesland voor 1580.
38373: FRIIS,E.J.(ED.) - The Scandanavian presence in North America.
57999: FRISCHMUTH,LEONARD - Gedagten over de beginselen en onderwyzingen des clavecimbaals.
43528: FRITTA, BEDRICH - Tomickovi. Voor Thomas op zijn derde verjaardag in Theresienstadt, 22 januari 1944.
40500: FRUIN,R - Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog
43932: FRUIN,R. - De tijd van de Witt en Willem III. Historische opstellen.
58262: FRYSK SELSKIP - Tinkboek. It Frysk Selskip hundert jier 1844-1944.
43178: FUCIKOVA,ELISKA - Rudolf II. und Prag. Kaiserlicher Hof und Residenzstadt als Kulturelles und geistiges Zentrum Europas. ( Ausstellung, Prager Burg, Wallenstein Palais, 30. Mai - 7. September 1997)
41984: FUETER,E. - Geschichte der neueren Historiographie.
43152: FUHRING,PETER / EGGINK,RUDOLPHINE - Binnenhuisarchitektuur in Nederland 1900 1981. Een geschiedenis van de interieurarchitekt(uur)
43858: FUNDAREK,RADOSLAV - Antidotarium Cassoviense. (Kaschau 1732).
44842: FUSSEL, STEPHAN - The Bible in pictures. Illustrations from the workshop of Lucas Cranach (1534).
40781: GÜNTHER,S - Varenius.
45187: GAAKEER,A.M.P. - De waarde van het woord. Een studie van het werk van JamesBoyd White in het perspectief van Law and Literature
39469: GABRIELS,SUSANNE(EA) - Paljassen van de pers. Satirische tijdschriften 1848-1940.
44125: GAGE, JEAN - La chute des Tarquins et les debuts de la republique romaine.
44701: GALEMA, WIJNAND / TIJHUIS,ANNET - Maarten Struijs. Vijfentwintig jaar architect van gemeentewerken Rotterdam.
38345: GALES,B.P.A. - Werken aan zekerheid. Een terugblik over de schouders van AEGON op twee eeuwen verzekeringsgeschiedenis.
40504: GALL,H.C - Bronnen van de Nederlandse Codificatie. Personen en familierecht 1798-1820.
37625: GALLI,NORI ANDREINI - La grande Valdinievole. Dieci itinerari d'arte e turismo.
39580: GANN,L.H. / DUIGNAN,PETER(EDS.) - Colonalisme in Africa 1870-1960. 2 volumes. 1-The History and Politics of Colonialism 1870-1914. 2- The History and Politics of Colonialism 1914-1960.
36638: GANS-RUEDIN,ERWIN. - Handbuch der orientalischen und afrikanischen Teppiche.
40121: GANSFORT ) PERSIJN,A.J - Wessel Gansfort. De oratione Dominica. In een dietse bewerking.
37414: GANTSCHEV,IVAN - The Art of Ivan Gantschev
44917: GARCIA,JOSE MANUEL - Portugal and the discoveries. The meeting of civilizations.
45001: GARNER,GRETCHEN - Disappearing witness. Change in twentieth-century American photography.
40790: GARRATY / GAY (ED.) - The Columbia History of the World
37874: GASS,K.E. / HUBINGER,P.E. (HERAUSGEGEBEN) - Pisaner Tagebuch. Aufzeichnungen/ Briefe. Aus dem Nachlass eines Frühvollendeten.
37790: GAST,C.DE - De Afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven; Godsdiensttwisten in het land van Heusden en Altena.(bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
42405: GASTEREN,LOUIS VAN - Die eeuwige rijst met Japansche thee. Brieven uit Japan van Nederlandse watermannen 1872-1903.
37833: GATLAND,K.W. - Astronautik. Erfolge der Gegenwart.Projekte der Zukunft.
38907: GATTERERS,JOHANN CHRISTOPH - Abriss der Genealogie.
41531: GAUBIUS ) HAMERS - VAN DUYNEN ,S.W. - Hieronymus David Gaubius 1705-1780. Zijn correspondentie met Antonio Nunes Ribeiro Sanchez en andere tijdgenoten.
58265: GAY,JOHN - Selected poems of John Gay. ( edited by Alan Ross)
41418: GEDENKBOEK JONG & CO - De onderlinge brandwaarborgmaatschappij thans onder directie der firma de Jong & co. gevestigd te Amsterdam.Beschouwd in het licht van haar geschiedenis, resultaten en reglement.1809-1909.
44771: GEDENKBOEK JONG & CO - De onderlinge brandwaarborgmaatschappij thans onder directie der firma de Jong & co. gevestigd te Amsterdam.Beschouwd in het licht van hare geschiedenis en hare resultaten over het tijdvak 1909-1927.
39466: GEEL,RUDOLF - Volmaakte schrijvers schrijven niet. Over het scheppingsproces van literaire en andere teksten
43928: GEERLING,A.W. - "Leidraad bij de studie van ""Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog"" (1588-1598) door dr. R. Fruin."
45095: GEERTZ,CLIFFORD - Negara. The theatre state in nineteenth-century Bali.
44721: GEHRY - JENCKS,CHARLES (ED.) - Frank O. Gehry. Individual imagination and cultural conservatism.
43436: GELDER,H.E. VAN - De toegepaste kunsten in Nederland. Een reeks monografieen over hedendaagsche sier en nijverheidskunst. Pottenbakkerskunst.
38620: GELDER,H.E.VAN (E.A.) - Het tijdperk van de Camera Obscura. Kunst en leven van 1800-1850. Uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Gemeentemuseum.
58196: GELDER,ROELOF VAN - Naporra's omweg. Het leven van een VOC Matroos 1731-1793.
41349: GELDEREN,JAAP VAN - Nacht in De Bonte Os. Verhalen uit de negentiende eeuw.
40578: GELDEREN,JAAP VAN & HOMMO REENDERS (RED.) - De briefbezorger. Een keuze uit het werk van Auke Jelsma met commentaar bij zijn afscheid als hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen
44556: GELDERLAND - DRIESSEN,H.L. - De retroacta van den burgerlijken stand in Gelderland. Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, de registers van overledenen enz., dagteekenende van voor de invoering van den burgerlijken stand.
44568: GELRE ZUTPHEN - MEIJ,P.J. - Het archief van de graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Samenstelling en inventarisatie. Met lijst van toegangen.
44566: GELRE / ZUTPHEN - MARIS,A.J. / DRIESSEN,H.L. - Het Archief van het Hof van Gelre en Zutphen 1543-1795. Het Hof van Justitie 1795-1802. Departementaal Gerechtshof 1802-1811
44571: GEMERT - ROUPPE V.D. VOORT,L.C.J.M. - Inventaris van het archief van de gemeente Gemert (1271) 1407-1794. met Aanvulling.
39782: GENECHTEN,VAN - Processen. No 2 Van Genechten. (RIOD)
42081: GENICOT,LEOPOLD - Les lignes de faite du Moyen-Age.
40496: GENOVA - Nobiltà e governo a Genova tra Cinque e Seicento. Ricerche sulle fonti per una storia della Repubblica di Genova
37202: GEODESIE - Geodesie wereldwijd. Lustrumboek Snellius 1990-1995.
38547: GEORGE,HENRY. - Progress and poverty. A new and condensed edition.
44484: GERBENZON,P. (UITGEGEVEN) - Het aantekeningenboek van Dirck Jansz.(Estrikken XXXI)
44485: GERBENZON,P. (UITGEGEVEN) - Rienck Hemmema: Rekenboeck off Memoriael. (Estrikken XIV)
41034: GERDES ) WITTEVEEN,KLAAS MARTEN - Daniel Gerdes.
43205: GERE,CHARLOTTE - European & American Jewellery 1830-1914.
37612: GERHARD,A.H. - Vrijdenker, socialist en opvoeder. Een keur van zijn opstellen, verzameld en ingeleid door P.Spigt.
58189: GERICKE,HANNELORE - Der Wiener Musikalienhandel von 1700 bis 1778. ( Wiener Musikwissenschaftliche Beitrage 5 )
40270: GERLO,ALOIS / VERVLIET,HENDRIK D.L. - La Correspondance de Juste Lipse conservée au Musée Plantin-Moretus. Introduction, Correspondance et Commentaire, Documents, Bibliographie
37706: GERNSHEIM,H. - Beautiful London. 103 photographs by Helmut Gernsheim with a foreword by James Pope-Hennesy.
37275: GERNSHEIM,HELMUT - Focus on architecture and sculpture. An original approach to the photography of architecture and sculpture. ( foreword Pevsner)
37829: GERRETSON,F.C. / COOLHAAS,W.PH.(EDS.) - Particuliere briefwisseling tussen J.van den Bosch en D.J.de Eerens 1834-1840.(historisch genootschap)
40468: GERRETSON,C. / GEYL,P. - Briefwisseling en aantekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon (tot aan de dood van Willem IV, 22 oktober 1751). Compleet
37100: GERRETSON,C. - Muiterij en scheuring 1830.
44996: GERRITSEN, HENK - 32 Fotografen die hun persoonlijke voorkeur in beeld brengen. Oog in oog met fotograaf Henk Gerritsen.
44626: GERRITSEN,W.P. / EDEL,DORIS / KREEK,MIEKE DE - De wereld van Sint Brandaan.
36890: GERSHWIN - SCHNEIDER,WAYNE(ED.) - The Gershwin style. New looks at the music of George Gershwin.
40691: GERSPACH - La Mosaïque
43241: GERSZI,TERÉZ - Paulus van Vianen tekeningen van een zilversmid.
40451: GESSLER,J. / NIERMEYER,J.F. - Florilegium Chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw
40247: GEURTS,P.M.M. (VERTALING EN AANTEKENINGEN) - Melchior de Polignac. Anti-Lucretius of over God en de natuur.
40556: GEURTS,P.A.M. / MESSING,F.A.M. - Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis.
40561: GEURTS,P.A.M. EN A.E.M. JANSSEN - Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd.
40611: GEURTS,P.A.M. / MESSING,F.A.M. - Economische ontwikkeling en sociale emancipatie. 18 Opstellen over economische en sociale geschiedenis in twee delen
40475: GEURTS,H.M.L. - Herman Derk Louwes (1893-1960). Burgemeester van de Nederlandse landbouw. (Historia Agriculturae 3)
41331: GEYER,DIETRICH - Die Russische Revolution. Historische Probleme und Perspektiven
41001: GEYL,P. - Historicus in de tijd.
41281: GEYL,P. - Kernproblemen van onze geschiedenis. Opstellen en voordrachten 1925-1936.
42779: GEYL,PIETER - The revolt of the Netherlands, 1555-1609.
37965: GEYL,PIETER. - Debates with historians.
38343: GEYL,P. - Pennestrijd over staat en historie. Opstellen over de Vaderlandsche Geschiedenis (vnl over stadhouderschap de Wit en de Witten-oorlog) aangevuld met Geyl's Levensverhaal (tot 1945).
40695: GEYL,P. - Tochten en toernooien.
43996: GEYL,P. - Patriotten en N.S.B.ers. Een historische parallel.
41680: GEZELLE,GUIDO - Verzameld dichtwerk. Deel 3,4,5,6
38485: GEZELLE) BRUNING,HENRI. - Guido Gezelle, de andere.
43137: GHEYSELINCK,R. - De rusteloze aarde.
38509: GIBB,JOHN - Legacy - The changing face of the landscape.
38802: GIBBS,LEWIS. - The silver circle. Sir Francis Drake. A new appraisal.
44928: GIBSON,ARRELL MORGAN - Yankees in paradise. The Pacific Basin frontier.
40082: GIDE,CH. / RIST,CH. - Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen.
36709: GIEDION,S. - Architektur und das Phänomen des Wandels. Die drei Raumkonzeptionen in der Architektur.
58350: GIER,ALBERT - Das Libreto. Theorie und Geschichte einer musikoliterarischen Gattung.
42570: GIERVELD,AREND JAN - 250 jaar Hinsz-orgel te Leens 1733-1983, waarin opgenomen: J.S. van Weerden , de Petruskerk van Leens.
58211: GILBERT AND SULLIVAN - HARDWICK,MICHAEL - The osprey guide to Gilbert and Sullivan.
44009: GILDEMACHER,K.F. - Wymbritseradiel Wer Is It Lan Sa Wiid. Wat bleef en veranderde.
36951: GILSE - DIJK,HANS VAN (RED.) - Mémoires Jan van Gilse. (1917 - 1922). Bezorgd door Hans van Dijk.
40036: GILTAY VETH,D. EN A.J. VAN DER LEEUW - Het Weinreb-rapport. Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van justitie inzake de aktiviteiten van drs.F.Weinreb 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien. 2 delen
44041: GINK,C.S.TH.VAN - De Hoenderrassen. Raskenmerken - eigenschappen.
43990: GINNEKEN,J.VAN - Toekomstmuziek. Gedachten over de vernieuwing der muziek.
42661: GINZEL,GUNTHER B.(HERAUSGEGEBEN) - Mut zur Menschligkeit. Hilfe fur Vervolgte wahrend der NS-Zeit.
37404: GIOTTINO ) SIREN,OSVALD - Giottino und seine Stellung in der gleichzeitigen Florentinischen Malerei.
58442: GLEICH,CLEMENS VON - Over het ontstaan van de muziekafdeling. Potret van de verzameling Scheurleer.
39658: GLOAG,JOHN / FRASER,GRACE LOVAT - Plastic. Kunststoffen en de industrieele ontwerpkunst.
38231: GLUBB PASCHA,JOHN B. - Das Weltreich der Araber. Zwischen Mekka und Granada 680-860.
57982: GLUCK - EINSTEIN,ALFRED - Gluck. Sein Leben - seine Werke.
58043: GLUCK - GERBER,RUDOLF - Christoph Willibald Gluck.
44074: GODDIJN, J.J.O. - Katholieke minderheid en protestantse dominant. Sociologische nawerking van de historische relatie tussen Katholieken en Protestanten in Nederland en in het bijzonder in de provincie Friesland.
43071: GODEFROY,J. - De hoofdzaken van de heraldiek voor teekenaars en decorateurs.
36989: GODEFROY,JAN - Romaansch. De Romaansche stijl (1000-1250) en het overgangstijdperk naar de Gothiek.
37112: GODFREY,WALTER H. - The Story of Architecture in England, I: From Roman Times to the Reformation. 2: From Tudor times to the end of the Georgian period.
43893: GOEDE,J. DE (RED.) - Hempens en Teerns
40364: GOEDE,M.P.M. DE E.A. (ED.) - Youth: Unemployment, Identity and Policy
39293: GOEDE,BAREND DE. - 'T is altemaal Adams kroost. Een verhaal van mensen en dingen gelezen in de Geldersche Volksalmanak 1835-1904.
58038: GOEDE,JOHANNES DE (EA. SAMENSTELLER) - Lyts Begjin. Meer dan honderd winters in Hempens en Teerns.
36630: GOETHE) EWALD,RAINER - Goethes Architektur. Des Poeten Theorie und Praxis.
44903: GOETZMANN,WILLIAM H. - New lands, New man. America and the second great age of discovery.
37810: GOEVERNEUR,J.J.A. - Uit het wonderland.
39228: GOEZ,W. - Gestalten des Hochmittelalters. Personengeschichtliche essays im allgemeinhistorischen Kontext.
45093: GOFF,JACQUES LE - The medieval world. The history of European Society.
37131: GOGOL) DRIESSEN,F.C. - Gogol als novellist. Bijdrage tot de kennis van zijn compositietechniek.
41053: GOHIER,URBAIN - L'Armée contre la Nation
43327: GOINGA,W. - Grepen uit de historie van de voormalige gemeente H.B.S. en H.H.S. te Leeuwarden.
43122: GOLAY,LAURENT(EA.) - Benjamin Samuel Bolomey 1739-1819 een Zwitsers schilder aan het hof van stadhouder Willem V
44725: GOLDBERGER, PAUL - The Skyscraper.
37282: GOLDOVSKY,B. - My road to opera. The recollections of Boris Goldovsky as told to Curtis Crane.
42036: GOLDSCHMIDT,ARTHUR - Geschichte der evangelischen Gemeinde Theresienstadt 1942-1945. (Evangelische Reihe heft 7 )
58180: GOLDSCHMIDT,HUGO - Die Musikasthetik des 18. Jahrhunderts und ihre Beziehungen zu seinem Kunstschaffen
42402: GOLLANCZ ) EDWARDS, RUTH DUDLEY - Victor Gollancz. A biography.
37681: GONCHAROV) NEKHOROSHEV,Y.(INTRO.AND COMPILED) - Andrey Goncharov.
43311: GONDOKOESOEMO - Vernietiging van dorpsbesluiten in Indie.
44653: GONTHIER,JEAN FRANCOIS - Outstanding shop designs.
36793: GONZALEZ DE VALCARCEL,J.M. - Architectural conservation and enhancement of historic towns in America.(text in English and Spanish)
37963: GOOCH,G.P. - Studies in Diplomacy and Statecraft.
37835: GOOL ) R.K. PRIESTER = J.VAN GOOL - Een dienend meisjesleven. Zuster Toos van Gool. (1916-1937)
45142: GOOR,S.M.S.M. VAN DE - Beleid en regelgeving inzake medisch-ethische vraagstukken.
38667: GOOSSENS,L / ROXBURGH,E. - Hobo. ( Yehudi Menuhin Reeks).
41247: GOOT,A. SJ. VAN DER - Bilingual Education in Aosta Valley. Differentiation Strategies in Primary Education
41314: GOOYER,A.C. DE - De Spaanse griep van '18
37930: GORDON,LESLEY. - Green Magic. Flowers,plants&herbs in lore &legend.
41655: GORISSEN,FRIEDRICH - Conspectus Cliviae. Eine rheinische Residenzstadt in der niederländischen Kunst des siebzehnten Jahrhunderts.
58330: GORKI, MAXIM - Barrevoeters. Verhalen; Verveling - In de steppen - Het echtpaar Orlow -Het lied van den valk - Ruigbeen - Mijnreisgezel - Boles - Lentestemmen - Van het leugenachtige sijsje - De waarheidlievende specht. ( vertaald door J.Kuijlman )
42374: GORKY,MAXIM - Untimely Thoughts. Essays on Revolution, Culture and the Bolsheviks 1917-1918. (introduction,notes Heman Ermolaev )
44664: GOSLINGA, CORNELIS CH. - The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast, 1580-1680.
44615: GOSLINGA - EVERSZ / DELPRAT(PUBLIEES) - Memoires relatifs à La Guerre de Succession de 1706-1709 et 1711 de Sicco van Goslinga.
44614: GOSLINGA - SLOTHOUWER,GERARD MARIE - De staatsman Sicco van Goslinga. Grietman van Franekeradeel.
40678: GOSSES,I.H. / POST,R.R. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Deel I. De Middeleeuwen
58226: GOSSES,G. / BOERSMA,J.S.H. - De Friesche oorkonden uit het archief van het St.Anthony-Gasthuis te Leeuwarden. Een bijdrage tot de kennis der historische grammatika van het Westfriesch. Deel I en II.
43950: GOSSES,I.H. / JAPIKSE,N. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland.
41666: GOU,L.DE - Het Ontwerp van Constitutie van 1797. De behandeling van het Plan van Constitutie in de Nationale Vergadering. Deel I: 10 november 1796 - 10 april 1797. (RGP kleine serie 55)
44459: GOUDA - GESELSCHAP,J.E.J - Inventaris van het oud-archief van Gouda.
42573: GOUDA - Beschrijving van het groot en uitmuntend Orgel, in de St. Janskerk te Gouda. Benevens eenige algemeene Aanmerkingen, tot een Voorberigt dies aangaande.
39156: GOUDA,FRANCES - Poverty and political culture. The rhetoric of social welfare in the Netherlands and France, 1815-1854.
29907: GOUDAPPEL,H.M. - Tien jaren stadsherstel. Bergkwartier Deventer 1967-1977.
38643: GOUDOEVER,A.P.VAN.(ED.) - Romanian history 1848-1918. Essays from the first Dutch-Romanian colloquium of historians,Utrecht 1977.
45020: GOUDOEVER, A.P.VAN (REDACTIE) - Oost-Europa in het verleden. Liber amicorum Z.R. Dittrich.
58464: GOULD,GLENN - COLLECTIF - Glenn Gould.
43374: GOULD, MICHAEL (ED. TRANSLATION)) - 50 poster designs / 30 jaar Amnesty International.
42951: GOULD - FRIEDRICH,OTTO - Glenn Gould. A life and variations.
45136: GOULD - FRIEDRICH,OTTO - Glenn Gould. Eine Biographie. ( Deutsch von Benjamin Schwartz)
37549: GOULD,LEWIS L. - Wyoming. A political history,1868-1896.
58463: GOULD,GLENN - Du. Die Zeitschrift der Kultur. Heft Nr. 4, April 1990. Mythos Glenn Gould. Die Wahrheit und andere Lügen.
43873: GOUT,M. - Grote elementenbouw in de Middeleeuwen.
38037: GOUW,J.TER - De oude tijd. Met medewerking van vaderlandsche geschied- en oudheidkundigen. Jaarboek 1872
44099: GOUW,J.L.VAN DER (UITGEGEVEN) - Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429. Met bijbehorenden stukken uitgegeven. (RGP, Grote Serie 170, 171)
44051: GOUWE, W.F - Het ontwerpen van postzegels.
36711: GRAAF,H.J. DE - Le réveil littéraire en Hollande et le naturalisme français (1880-1900).
38368: GRAAFF,GEERTRUID DE / ROGGE,ELIS.M. - "Weven op het kleine toestel. Handleiding voor het aanleeren der verschillende weeftechnieken op het ""Vrouw en haar huis-rekje""."""
40545: GRAAFF,F.A.DE - Op leven en dood. Kroniek van oorlog en bezetting 1940-1945.
39186: GRAAFHUIS,A. - Utrecht in de achttiende eeuw.
43395: GRAAS,TIM. - Lood om oud ijzer. Koper, tin en ijzer in Nederlandse kerken.
37478: GRAF,ROSE. - Patisserie,rotisserie,plats doux. Patisserie fine,souffles,plats doux et desserts. Viandes cuites au four. Confitures et conserves.
43477: GRAMES,EBERHARD - Broken Spirits.
337: GRAPPERHAUS,F.H.M. - Belasting,vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787.
45106: GRAPPERHAUS,F.H.M. / HEMELS,S.J.C. - Mecenaat en fiscus. Fiscaal aantrekkelijk steunen van kunst & cultuur in heden en verleden.
44084: GRAS,H. - Op de grens van het bestaan. Armen en armenzorg in Drenthe 1700-1800.
41821: GRAUWELS,J. - Dagboek van gebeurtenissen, opgetekend door Christiaan Munters 1529-1545. ( Maaslandse Monografieen)
44553: GRAVENHAGE - HART, G. 'T, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente 's-Gravenhage. 2 delen, 1; Voorwoord, inleiding, inventaris. 2; Inventaris. Lijst van plattegronden en prenten. Regestenlijst 1313-1574 - Index.
44543: GRAVENHAGE - GESELSCHAP,J.E.J. / HART,G. 'T - De archieven berustende in de archiefbewaarplaats der gemeente 's-Gravenhage. Historisch en systematisch overzicht met alfabetische index op zaak- en persoonsnamen.
44578: GRAVENHAGE - HAER,L.J.VAN DER - Catalogus van de historisch-topografische prentenverzameling. Oud-archief der gemeente 's-Gravenhage. Eerste deel. (alles wat verschenen is)
38657: GRAY,A. BRITTAIN,F. - A history of Jesus College Cambridge.
37985: GREEN ) UIJTERWAAL,J. - Julien Green, Personnalité et dréation romanesque.
58421: GREENOUGH / SNYDER / TRAVIS / WESTERBECK - On the art of fixing a shadow. One hundred and fifty years of photography.
40154: GREEVER,GARLAND (ED.) - A Wiltshire parson and his friends. The correspondence of William Lisle Bowles, together with four hitherto unidentified reviews by Coleridge
41604: GREGORIUS VII ) MEULENBERG, L.F.J. - Der Primat der römischen Kirche im Denken und Handeln Gregors VII (Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome)
44807: GRELLERT,M.E.A. - Synagogues in Germany. A virtual reconstruction.
42166: GRESHOFF,J. - Catrijntje Afrika. ( De Jong 335 )
38541: GRESHOFF,J.(BIJEENGEBRACHT) - In de verstrooiing. Een verzameling letterkundige bijdrage van schrijvers buiten Nederland 1940-10mei-1945.
38066: GREYFIE DE BELLECOMBE,L. - Les conventions collectives de travail en Union sovietique.
41669: GREYSON, EMILE - En Hollande. La maison Ouwewaeter & Huysman. Le commandant Aerson.
42984: GRIFFITHS TREVOR R. / BEEK,TOM VAN - Theater maken, Complete handleiding voor spel en techniek.
38702: GRIFT,CORNELIS VAN DER - Vier maanden onder de Jappen op Java en mijn ontsnapping.
58000: GRIJP,LOUIS PETER (RED.) - Zingen in een kleine taal. De positie van het Nederlands in de muziek. ( Volkskundig Bulletin)
43315: GRIMM,CLAUS - Frans Hals. Entwicklung, Werkanalyse, Gesamtkatalog.
45024: GRIN,FREDDY - IOO Jaar trompettisten van het concertgebouworkest 1888-1988.
58447: GROCHEO - ROHLOFF,ERNST - Der Musiktraktat des Johannes de Grocheo, nach den Quellen neu herausgegeben mit Ubersetzung ins Deutsche und Revisionsbericht. ( Media latinitas musica, 2 )
36807: GROEN VAN PRINSTERER. - Maurice et Barnevelt. Etudes historique .
41446: GROEN VAN PRINSTERER ) SMITSKAMP, H. - Groen van Prinsterer als Historicus.
41577: GROEN VAN PRINSTERER ) HARTOGH,G.M.DEN. - Groen van Prinsterer en de verkiezingen van 1871. Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionaire Partij.
40625: GROEN VAN PRINSTERER ) SMITSKAMP,H. - Groen van Prinsterer als historicus.
42461: GROEN VAN PRINSTERER ) VRIES,T.DE - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
44372: GROEN-VAN ANDEL,MARIANNE - Gesneden stenen.
40584: GROEN VAN PRINSTERER ) DIEPENHORST,P.A - Groen van Prinsterer.
43666: GROEN VAN PRINSTERER,G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland.
42701: GROENENDIJK,H.A. - Op zoek naar de horizon. Het landschap van Oost-Groningen en zijn bewoners tussen 8000 voor Chr. En 1000 na Chr.
38145: GROENEWEG,N. / HALLEMA,A. - Van Nachtwacht tot Computermacht. Vijftig eeuwen politie en justitie.
41111: GROENMAN,S - Methoden der sociografie. Een inleiding tot de praktijk van het sociale onderzoek in Nederland.
42217: GROENVELD,S. / LEEUWENBERG,H.L.PH. (RED.) - De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte.
43759: GRONER,ALEX / PROVORSE,BARRY - Paccar. The pursuit of quality.
57950: GRONINGEN - MINDERHOUD,J.M. / WALLISCH,HEINZ - NNO 150 jaar.
39225: GRONINGEN,B.A.VAN - Bedwongen hartstocht of hoe bouwde de Griek zijn beschaving op ?
42906: GRONINGEN / STAAL,EDE - Door 't dak zie Ik de maan. Groninger liedteksten.
58158: GRONINGEN ) FORMSMA.W.J. - Inventaris van de archieven der staten van stad en lande (1594-1798). (Rijksarchief Groningen)
57952: GRONINGEN - TUUK,F.VAN DER - "Geschiedenis van het orkest der vereeniging""De Harmonie"" te Groningen. 1862-1912,"
37770: GRONON,ROSE - Anne-Marie de Wuestenraedt. (vertaling uit het Frans en begeleidend essay. Silhouette van de schimmenspeler door Luc Daems)
41565: GROOT,A.J.DE - Sine invidia communico. Opstellen aangeboden aan A.J. de Groot.
44538: GROOT - VOLLENHOVEN,H. - Broeders gevangenisse. Dagboek van Willem de Groot, betreffende het verblijf van zijnen broeder Hugo op Loevestein; uit echte bescheiden aangevuld en opgehelderd.
42650: GROOT,J.C.H. DE / SCHOOT UITERKAMP,A.M.J. - Bibliografie van Overijssel 1935/1950 EN 1951-1980.
43167: GROOT,DOUWE - Henk Heideveld. Schilderije, tekeningen, performances.
40465: GROOT,GERTJAN DE - Fabricage van verschillen. Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse industrie (1850-1940)
37256: GROOT,FRANS. - Roomsen,rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente,Naaldwijk 1850-1930. (Hollandse studien 28)
44003: GROOT ) HAENTJENS,A.H. - Hugo de Groot als godsdienstig denker.
45194: GROOT / HOEPEN / THUNISSEN - De deskundige in rechte. ( Nederlandse Vereniging van Procesrecht)
41601: GROSHEIDE, D. (EA) - Liber libris ditissimae sacer. Opstellen geschreven ter herdenking van het 375-jarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek te Utrecht. (1584-1959). 5 artikelen.
42400: GROSHEIDE / LANDWEHR / LINDEBOOM / RULLMANN (RED.) - Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandse Volk. Compleet.
36512: GROSHEIDE / ITTERSON / OVERDUIN - Christelijke Encyclopedie. In 6 delen,
38637: GROSHEIDE,D ./ MONNA,A.D.A. / PESCH,P.N.G. - Vier eeuwen universiteitsbibliotheek Utrecht. Deel I:De eerste drie eeuwen.
44361: GROSSE,ROLF - Das Bistum Utrecht und seine Bischöfe im 10. und frühen 11. Jahrhundert.
37199: GROTIUS) ALTING VON GEUSAU,F.A.M.(EA) - Ex Iure. Veertien opstellen bij het veertiende lustrum van Societas Iuridica Grotius en de vierhonderdvijfde geboortedag van Grotius.
44415: GROU - DOUMA,S. / POPMA,H. / KOSTER,B - Grou 2000. in momentopname fan karakteristyk Grou.
37388: GROUT,D. / PALISCA,C. - A history of western music
58149: GROUT,DONALD JAY - Principles and practice in the writing of music history. ( Mededelingen KAW Belgie, jaargang XXXIV Nr.5)
42146: GROUW ) BERG,W.G.VAN DEN ( SAMENSTELLER EA.) - Gedenkboek personeelsvereniging Halbertsma Grouw. Een overzicht van de aktiviteiten van 1945 tot en met 1984.
57970: GRUBER,GERNOT / MAUSER,SIEGFRIED (HERAUSGEGEBEN) - Divergenzen -Konvergenzen. Hermeneutische Paraphrasen und Phantasien.
36833: GRUBER,PAUL(ED.) - Guide to recorded opera.
43511: GRUND,ARIANE - Sankt Annen. Die Bergmansdom in Annaberg - Buchholz.
38664: GRUYTER,DE - De Gruyter's snoepje van de week
41074: GRUYTHUYSEN,M.W.M.M. - Nederland vrij. Vrij Nederland 1940-1952. De Archieven.
40228: GUGGENBÜHL,G.,HANS C. HUBER - Quellen zur Geschichte der Neueren Zeit
40222: GUGGENBÜHL,G. / WEISS,O. - Quellen zur Allgemeinen Geschichte des Mittelalters.
42858: GULDEN VLIES - Het Gulden Vlies. Vijf Eeuwen Kunst en Geschiedenis, Tentoonstelling ingericht door het Ministerie van nationale Opvoeding en Cultuur en de Stad Brugge in het Stedelijk Museum voor Schone Kunsten.
45034: GULIAYEV, VLADIMIR - Russian Laquered miniatures. Fedeskino, Palekh, Mstiora, Kholui.
43552: GULIK, W.R.VAN (RED.) - In het spoor van de liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.( tentoonstellingscatalogus)
58209: GUMMERE,FRANCIS B. - A handbook of poetics for students of English verse.
41010: GUNST,J.W. - Johannes Pistorius Woerdensis
58061: GUNTHER, MATTHAUS - Matthäus Günther 1705-1788. Festliches Rokoko für Kirchen, Kloster, Residenzen. Katalog. ( Zeughaus Augsburg).
36717: GURATZSCH,HERWIG - Die Auferweckung des Lazarus in der niederländische Kunst von 1400 bis 1700. Ikonographie und Ikonologie.
38149: GURR,T.R. - Rogues,rebels and reformers. A political history of urban crime and conflict.
38468: GUSTAV ADOLF ) BRACHER,ULRICH - Gustav Adolf von Schweden. Eine historische Biographie.
44479: GYMNASIUM LEEUWARDEN - Verslag van den toestand van het onderwijs aan het Gymnasium te Leeuwarden over het jaar 1880 tm1907. 28 verslagen
36822: GYSBERT JAPICX) BROUWER,J.H. / HAANTJES,J. / SIPMA,P. - Gysbert Japicx wurken en oantekeningen op Gysbert Japikcx wurken.
37050: HÄNDEL,GEORG FRIEDRICH - SCHNEIDER,MAX - Der Messias - Messiah. Oratorium - An Oratorio. Klavierauszug von Max Schneider.
39531: HÖWELER,CASPER. - Negro spirituals en hun beeldspraak.
44100: HÜFFER,MARIA (UITGEGEVEN) - Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg. Deel I. 1e stuk; Oorkonden (tot 1620) . 2e stuk; Manboek, rekeningen (tot 1500). (alles wat verscheen) (RGP, Kleine Serie, 31, 32 )
37494: HÜBINGER,PAUL EGON (HERAUSGEGEBEN) - Kulturbruch oder Kulturkontinuitat im Ubergang von der Antike zum Mittelalter.
39112: HÜBINGER,PAUL EGON - Spätantike und frühes Mittelalter. Ein Problem historischer Periodenbildung.
43860: HAAN / KEIJZERSWAARD / METZ (RED.) - Vervolg gedenkboek L.A.C. Frisia. 1883-1933.
44398: HAAN,PETER DE / HUISMAN,KERST - Gevierde Friezen in Amerika.
38239: HAAN,H.R.M. DE - Therapie compendium. Receptuur voor de huisarts.
42934: HAAN,HILDE DE / SCAGLIOLA,DARIA / BRAKKEE,STIJN - Gebouwd voor muziek. Conservatorium van Amsterdam
44524: HAAN,H.DE - Sipke Martens de Boer, zijn voorouders en nageslacht.
44595: HAAN HETTEMA,M.DE - Oude Friesche wetten. Deel 1, 2 eerste stuk, 2 tweede stuk - compleet.
39153: HAAN,HILDE DE / HAAGSMA,IDS - The house Erasmus built. A profile of architecture in the Netherlands.
40709: HAANTJES,J. / HOEVEN,A.VAN DER - Kerkelijke klassieken. Inleidende beschouwingen over geschriften van oude en nieuwe kerkvaders
42486: HAAR,B.TER - Beginselen en stelsel van het Adatrecht
41467: HAARLEM ) WARMERDAM,W. - Armen en armenzorg in een veranderende samenleving. Haarlem 1870-1912.
40674: HAARLEM - De sociaal-economische structuur van Haarlem en omgeving.
37893: HAARLEM - HERRIPON / VOOGES / ZEEGERS (REDS.) - Hockeyclub Haarlem 50 jaar. 1932-1982.
40460: HAARLEMMERMEER ) PAASSEN,CHR. VAN (RED.) - De Haarlemmermeer. Plattelandsproblemen in de Randstad Holland.
42457: HAARTSEN,TIALDA - Platteland: boerenland, natuurterrein of beleidsveld. Een onderzoek naar veranderingen in functies,eigendom en representaties van het Nederlandse platteland.
42635: HAAS,WALTER (UA) - Eisenarchitektur. Die Rolle des Eisens in der historischen Architektur der erste halfte des 19 Jahrhunderts. The role of iron in historic architecture in the first half of the 19th century. Internationales Colloquium september 1978 in Bad Ems.
39506: HABAKUK II DE BALKER - Helgeel landjuweel - bij de 400 jarige Herdenking van de Beeldenstorm 1566-1966
44365: HABEL,E. / GROBEL,F. - Mittellateinisches Glossar.
41830: HABETS, AD (EA) - Undercover. Over zolders en kelders in de hedendaagse architectuur.
39070: HACHTMANN,K. - Die Akropolis von Athen im Zeitalter des Perikles. (Gymnasial-Bibliothek, 35 )
36935: HAERINGEN,C.B.VAN. - Grammarie. Keur uit het werk van zijn hoogleraarstijd.
38863: HAFNER,GERMAN. - Prominente der Antike. 337 Portraits in Wort und Bild.
39190: HAGEDOORN,JAAP - Overdracht van meer dan letters. Van Gorcum 1800-2000
37955: HAGEDOORN,L.F. - De Europese Gemeenschap en de Rio de la Plata. Een historische analyse van de handel in landbouwprodukten(1958-1977).
43957: HAGERAATS,BART - De stoelendans rond Jan Romein. De perikelen rondom de benoeming van dr. J.M. Romein tot hoogleraar geschiedenis aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam: 1938-1939.
39204: HAGOORT,R. - De christelijke- sociale beweging.
37286: HAGOORT) OOSTERMAN,ARJEN - Arie Hagoort. (monografien van Nederlandse architecten)
44466: HAHN,L. - Zwei ostfriesische Chronisten des 16.Jahrhunderts. Johannes Bade und Ernst Friedrichs von Wicht. Eine texkritische Untersuchung.
39027: HAITINK ) MUNDY,SIMON - Bernard Haitink.
42757: HALL / ALBION / POPE - A history of England and the Empire-Commonwealth.
37304: HALL,ARTHUR VINE - Poems of a South African
31744: HALL) PAPING, RICHARD. - Die waardige man. Prof. H.C. van Hall (1801-1874), botanicus, landhuishoudkundige en pionier van het hoger landbouwonderwijs.
43488: HALL,DUNCAN,H. - Commonwealth. A history of the British Commonwealth of Nations.
38901: HALL) DICKSON,LOVAT - Radclyffe Hall at the well of loneliness, A Sapphic chronicle.
44623: HALLAM,ELIZABETH(ED.) - The Plantagenet Encyclopedia. An alphabetical guide to 400 years of English History, From the origins of the House of Anjou to the Battle of Bosworth Field.
42277: HALLEMA,A. - Het Klaarkampster Weeshuis te Franeker van 1597 tot 1897. Een bijdrage tot de geschiedenis der weezenverpleging in Friesland.
45079: HALLEMA,A. - Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis Bolsward, 1553-1953. Een overzicht van de geschiedenis van het weeshuis te Bolsward.
40426: HALPERIN,S. WILLIAM (ED.) - Some 20th-century historians.
41976: HALPHEN,L. - Initiation aux etudes d'histoire du Moyen Age.
39492: HALSEMA,J.D.F.VAN - Te zoeken in de angstige eeuw. Sporen van decadence-voorstellingen in de Nederlandse letterkunde aan het einde van de negentiende eeuw. Rede.
44763: HAM,RODERICK - Theatres. Planning guidance for design and adaptation.
38042: HAMEL,FRED / HÜRLIMANN ,MARTIN - Das Atlantisbuch der Musik.
37539: HAMEL,A.G. VAN - Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland.
37784: HAMLIN,TALBOT. - Architecture Through the Ages.
42640: HAMMACHER,A.M. - Amsterdamsche Impressionisten en hun kring.
42870: HAMMACHER, A.M. - De levenstijd van Antoon der Kinderen.
40516: HAMPE,KARL - Herrschergestalten des deutschen Mittelalters.
38697: HANDEL - Samson. Oratorium. Klavierauszug.
37717: HANDEL) STERN,JULIUS - Josua Oratorium in 3 Teilen. Klavierauszug von Julius Stern.
37705: HANDEL / BRISSLER - Israel in Egypten. Oratorium in 2 Theilen. Klavierauszug von F.Brissler.
39118: HANFMANN,G.M.A. - Etruskische Plastik.
37877: HANKE,H. - Das Abenteuer der Manage mit Glaukern,Clowns und Zirkustieren durch die Jahrhunderte.
44904: HANNA,W.L. - Lost harbor. The controversy over Drakes California Anchorage.
43550: HANRATH,J.J. (EA.) - De beoefening der Koninklijke Kunst in Nederland. Een cultuurgeschiedkundige platenatlas der Vrijmetselarij in Nederland.
43898: HANSEN,BIRGITTE LOUISE (RED.) - Beyond clinical buildings.
37587: HARDER,J.H. - Observations on some tendencies of sentiment and ethics chiefly in minor poetry and essay in the eighteenth century until the execution of Dr. W.Dodd in 1777.
40663: HAREVEN,TAMARA K. EN RANDOLPH LANGENBACH - Amoskeag. Life and Work in an American Factory-City
44691: HARINXMA THOE SLOOTEN, D.J.A. VAN - Verhandeling over het stemrecht in Friesland in de 17de en 18de eeuw.
38311: HARKX,W.A.J.M. - De Helmondse textielnijverheid in de loop der eeuwen. De grondslag van de huidige textielindustrie 1794-1870.
44042: HARLAAR,MARTIN - Terschelling vooruit. De overgang naar de moderne tijd fotografisch vastgelegd door Hendrik en Jan Duijf, 1900-1940.
42324: HARLINGEN ) DEKKER,T.W. / NIELSEN, C. - Kastelen, kerken en kloosters. Kerkgeschiedenis van Harlingen en Midlum.
42973: HARLINGEN ) DIJK,OENE VAN / HOEK,HANS VAN - Oene Klep vertelt hoe Harlingen uut de ruften groeide.
43514: HARLINGEN / SCHUTTE,O. - De wapenborden te Harlingen.
58488: HARLINGEN - AVEST,H.P.TER / HUIZINGA,J.J. - Harlinger stadsgezichten tot 1880.
41354: HARMS,H.H. - Jean Jaurès als geschiedschrijver van het ancien régime
43952: HARMSEN,G. - Idee en beweging. Bibliografiese aanwijzingen bij de studie en het onderzoek van de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland.
40046: HARPER,DOUGLAS - Changing works. Visions of a lost agriculture.
41557: HARRENSTEIN,W.G. - Het arbeidsterrein der kerk in de groote steden.
42521: HARRIS,MARK - Pictures at a revolution.Five movies and the birth of the new Hollywood.
58079: HARRIS, JOHN - The Palladians. ( RIBA Drawings Serie)
37464: HARRISON,FRANK - Time, place and music. An anthology of ethnomusicological observation c.1550 to c.1800.
43044: HARRISSON,BARBARA - Pusaka. Heirloom jars of Borneo. ( Oxford in Asia Studies in ceramic)
42813: HARSEMA,H. (RED.) - Landschap van wegen en kanalen. 75 jaar adviezen van de afdeling verkeerswegen van het ministerie van L, N en V aan de Rijkswaterstaat
40284: HARSIN,PAUL - Recueil d'études
41210: HART,S. - Geschrift en getal. Een keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse archivalia, 1600-1800. ( Hollandse Studiën 9 )
2831: HART,S. - Geschrift en getal.Een keuze uit de demografische-,economische- en sociaal-historische studien op grond van Amsterdamse en Zaanse archivalia,1600-1800. (Hollandse studien 9)
44759: HART, MAARTEN 'T - De stiefdochters van Stoof.
43937: HART,G.'T / H.F.W.D. - Costumen van 's-Gravenhage 1451-1609. (Oud-Vaderlabdsche Rechtsbronnen)
37847: HART,P.D.'T - Utrecht en de cholera 1832-1910. (De Stichtse Historische Reeks 15)
39124: HARTEN,HANS CHRISTIAN - Transformation und Utopie des Raums in der Franzosischen Revolution. Von der zerstorung derKoningsstatuen zur republikanischen Idealstadt. (Bauwelt Fundamente 98)
43214: HARTEN-BOERS, H.VAN - Aziatische ceramiek en glas. ( uitgegeven n.a.v. de tentoonstelling in de Fraeylemaborg van 15 mei tot 1 augustus 1982 )
44815: HARTHAN,JOHN - Books of Hours and their owners.
41916: HARTMANN VON AUE - Der arme Heinrich. Uberlieferung und Herstellung herausgegeben von Erich Gierach.
43128: HARTOG, STEPHEN - Pronken met oosters porselein.
39411: HARTOG,JACQUES / LANGHANS - Geschiedenis der muziek. (aanvankelijk Dr.Willem Langhans vrij gevolgd)
42956: HARTONG,C. - Danskunst. Inleiding tot het wezen en de practijk van de dans.
36620: HARTPOLE LECKY,W.A. - Geschiedenis van de opkomst en den invloed van het rationalisme in Europa.
45154: HARTSUIKER,J.F. - De souteneur in het nederlandse recht.
40482: HARVEY,GUILLAUME - Étude anatomique du mouvement du coeur et du sang chez les animaux. Aperçu historique et traduction française par Charles Laubry.
40438: HASELEN,H.J.L. VAN - Willem van Haren's 'Gevallen van Friso, Koning der Gangariden en Prasiaten'
45124: HASKELL, HARRY - The early music revival. A history.
36820: HASLINGHUIS,E.J. - De duivel in het drama der Middeleeuwen.
37196: HASLUND,HENNING. - Men and gods in Mongolia (Zayagan).
43769: HASPER H. - Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst, verklaard uit de heilige schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek. Deel I (van 2 )
40812: HASSELMAN,C.J - L'Institut Royal Colonial d'Amsterdam. Sa génèse, son fonctionnement, son avenir
58026: HASSLER,LEO - "Der Verhaltnis der Musik zum Text in den textgleichen Motetten des XVI. Jahrhunderts mit besonderer Berucksichtigung der""Cantiones Sacrae"""
38448: HATTUM,JAC VAN. - De ketchupcancer.
39805: HATZFELD / DARMESTETER - Dictionnaire général de la langue Française du commencement du XVIIe siècle jusqu'a nos jours précédé d'un traité de la formation de la langue
3536: HAUSER - JORGENSON,D.A. - The life and legacy of Franz Xaver Hauser. A forgotten leader in the nineteenth-century Bach movement.
37096: HAUSMANN,C. / HAUSMANN,L. - Calvaires.
43454: HAVELAAR, J.J. - Postage paid. The story of the first Dutch postage stamp 1852-2002.
58273: HAYASHIYA,S. - Raku. Een dynastie van Japanse pottenbakkers.A dynasty of Japanese ceramists.
58480: HAYDEN,MARTIN - The book of bridges. The history, technology and romance of bridges and their builders.
58401: HAYDN - HORVATH,MANFRED / REICHER,WALTER - Meine Sprache verstehet man durch die ganze Welt. Joseph Haydn. Eine musikalische Topographie.
58400: HAYDN - LANDON, HC ROBBINS - Haydn. A documentary study.
58349: HAYDN - BOSSUYT,IGNACE - Joseph Haydn Symfonieën 47, 48 & 49.
57974: HAYDN - LANDON,H.C.ROBBINS - Supplement to the Symphonies of Joseph Haydn.
58450: HAYDN - HUSS,MANFRED - Joseph Haydn. Klassiker zwischen Barock und Biedermeier.
58468: HAYDN - VECSEY,JENO - Haydn compositions in the music collection of The National Szechenyi Library Budapest.
58474: HAYDN - SCHMIDT,LEOPOLD - Joseph Haydn.( Beruhmte Musiker)
58454: HAYDN - LARSEN,JENS P. - Three Haydn Catalogues. Second facsimile edition with a survey of Haydn's oeuvre. (thematic catalogues series no.4)
41137: HAYTER,WILLIAM - Russia and the World. A Study of Soviet Foreign Policy.
44806: HAZEWINKEL,H.C. - Geschiedenis van Rotterdam.
40829: HEARNSHAW,F.J.C. (ED.) - Mediaeval Contributions to modern Civilisation.
37600: HEATON,HERBERT. - Economic history of Europe.
41513: HECK,PHILIPP - K.von Amira und mein Buch uber den Sachsenspiegel. Mit einer Beilage: Sprachgefühl und Vorstellungsanalyse in Anwendung auf die Leihestelle Landrechts (SSP. III 52 § 2, 3).
58475: HEEMAF - Ter herinnering aan uw bezoek bij de HEEMAF te Hengelo.
40200: HEER,FRIEDRICH - Europäische Geistesgeschichte
42677: HEER,JAN DE (RED.) - Kleur en architectuur.
43872: HEERDING,A. - Cement in Nederland. Uitgegeven ter gelegenheid van veertig jaar Nederlands Hoogovencement door de Cementfabriek IJmuiden (CEMIJ) N.V.
44414: HEERENVEEN - PROSE,W. - Voltooid verleden tijd. Een Rijksschool in Heerenveen.
43867: HEERENVEEN ) BRUYEL-VAN DER PALM,F. - Vereeuwigd, Honderd portretten van Heerenveen en omliggende dorpen
44151: HEERES,W.G.(EA.) - From Dunkirk to Danzig. Shipping and trade in the North Sea and the Baltic, 1350-1850. Essays in honour of J.A. Faber on the occasion of his retirement as professor of Economic and Social History at the University of Amsterdam.
42357: HEERIKHUIZEN, A. VAN (RED. EA.) - Het Babylonische Europa. Opstellen over veeltaligheid.
36922: HEERIKHUIZEN,F.W. VAN. - Gestalte der tijden. De wereldletterkunde in hoofdtrekken. EN Ziel en gedachte bloemlezing uit de wereld lettterkunde. Beide delen I: Van de vroegste tijden tot ongeveer 1825.beide delen II: De nieuwste tijd (van ongeveer 1825 tot heden).(4delen)
41860: HEERING,H.J. - God ter sprake. Reflecties over de taal van de religie.
58242: HEERINGA,K. - De eerste Nederlandsche gezant bij de Verheven Porte. (Oosthoek's historische bibliotheek)
44490: HEERMA VAN VOSS,A.L. - Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardiheden in en om de kerken tussen flie en lauwers. 5 delen 1. Achterkarspelen 2. Het Bildt 3. Leeuwarden 4. Menaldumadeel 5. Vlieland.
40159: HEEROMA,K - Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden. Toelichting bij de kaarten
43745: HEEROMA,K. (ED.) - De Fragmenten van De Tweede Rose.
3413: HEEROMA,K. - De andere Reinaert.
36629: HEES VAN BERKEL,J.J. VAN - Proeve eener beschouwing over geschiedenis en staatsregt, vooral in betrekking tot ons vaderland,onder de heerschappij der Franken en de regering der graven.
36887: HEGGEN,NORA/ SCHUMACHER,URSULA (TEK) - De avontuurlijke sprookjesreis van Koen den Zanger
44797: HEIDE,A.VAN DER - De schorsing van Ds. Boers. Predikant te Roordahuizum, door het Provinciaal Kerkbestuur van Friesland, nader toegelicht en beoordeeld door A. van der Heide , Predikant te Britswerd.
43846: HEIJ,JAN JAAP / STORM VAN LEEUWEN,JAN / MEIJER,ROB - Omslag in beeld. Boeken, bladmuziek, brochures, toegepaste grafische kunst 1890-1940. Collectie Rob Aardse.
43116: HEIJBROEK,J.F. / GRIENSVEN,A.TH. VAN - Kunst, kennis en kwaliteit. De Vereeniging van Handelaren in Oude Kunst in Nederland 1911-heden.
42575: HEIJDEN,PAUL / ZWEERS,DICK - Een geschenk voor een1000-jarige. Het Marrschalkerweerd-orgel in de Bergijkse Hofkerk.
44885: HEIJDEN,H.A.M. VAN DER - Leo Belgicus. An illustrated and annotated carto-bibliography
44877: HEIJDEN,H.A.M.VAN DER / BLONK,D.I. - De kaart van de Republiek der VII Provinciën 1615-1797.
38758: HEIJERMANS,IDA - Zoo mooi als zonneschijn. Het kaarsemannetje.
37216: HEIJERMANS,HERMAN. - Toneelwerken.
45193: HEIJNSBERGEN, P.VAN. - Verspreide opstellen. Verzameld door K.S. van Heijnsbergen.
39422: HEIJST,J.VAN / ROYAARDS,C.W. - Het Johan de Witt Huis. (Uitgegeven ter gelegenheid van de officiële ingebruikname op 8 september 1966)
40317: HEIM,LUDWIG - Lehrbuch der Bakteriologie. Mit besonderer Berücksichtigung der Untersuchungsmethoden, Diagnostik und Immunitätslehre
38795: HEIMANN,E. - History of economic doctrines. An introduction to economic theory.
45058: HEIN,WOLFGANG HAGEN - Pharmacopoea Borussica 1799. Faksimiledruck.
37696: HEINE) TRILSE,C.(HERAUSGEGEBEN) - Heinrich Heine uber die Franzosische buhne und andere Schriften zum Theater.
36785: HEINERSDORFF,G. - Die Glasmalerei, ihre Technik und ihre Geschichte.
36781: HEININGEN,H.VAN - De historie van het Land van Maas en Waal.
37307: HEINRICH II ) KIRMEIER,JOSEF (HERAUSGEGEBEN) - Kaiser Heinrich II. 1002-1024.
39073: HEITINK / HONIG / JAGER (RED.) - Voortgang. Een bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool der Gereformeerde kerken te Kampen
37975: HELD,J.S. - Dürers Wirkung auf die niederländische Kunst seiner Zeit.
42363: HELDEWEG / SCHOBBEN / WERNER (RED.) - De Regel Meester. Opstellen voor Dick W.P. Ruiter
37369: HELION ) ZWEITE,ARMIN (HERAUSGEGEBEN) - Jean Hélion. Abstraktionen und Mythen des Alltags. Bilder, Zeichnungen, Gouachen 1925-1983. Ausstellungskatalog.
44954: HELLEMA,DOEKE W. - ALGRA,H. - Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum, bewerkt door H.Algra.
58111: HELLENBROEK,ABRAHAM - Het Hooglied van Salomo. Verklaart en vergeestelykt.
58023: HELLENDAAL - HAASNOOT,LEENDERT - Leven en werken van Pieter Hellendaal ( 1721-1799 )
44620: HELLINGA,GERBEN GRADDESZ - Graven Van Vlaanderen. Vlaamse vorsten in woord en beeld, 182-1795
45060: HELLMANN,A. - Silber des Jugendstils. Museum Villa Stuck München 25. April bis 24. Juni 1979.
58004: HELM,ERNEST EUGENE - Music at the court of Frederick the Great.
41179: HELMOLT,HANS F - Die geheime Vorgeschichte des Weltkrieges. Auf Grund urkundlichen Stoffes übersichtlich dargestellt
38874: HEMELS,JOAN (RED.) - Kwartiermakers voor communicatiegeschiedenis. Een hommage aan Dr. Maarten Schneider bij gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag.
37250: HEMELS,J. - Op de bres voor de pers. De strijd voor de klassieke persvrijheid.
44968: HEMELS,JOAN - De pers onder het juk van de fiscale druk.
58433: HEMKES,F.L. - XL gedichten. (Met opdracht).
41704: HEMMINGA,PIET - Het beleid inzake unieke regionale talen. Een onderzoek naar het beleid en de beleidsvorming met betrekking tot een drietal unieke regionale talen: het Fries in Nederland en het Noordfries en Sorbisch in Duitsland.
36597: HEMPEL,EBERHARD - Baroque Art and Architecture in Central Europe. Germany / Austria /Switzerland / Hungary / Czechoslovakia / Poland.
42861: HEMPEL,JOHANNES(AO) - Wandlungen christlicher Kunst im Mittelalter. (Forschungen zur Kunstgeschichte und Christlichen Archäologie)
42244: HEMPENIUS-VAN DIJK,B.S. - Procesgids Hof van Friesland.De hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor het Hof van Friesland zowel in eerste instantie als in appel.
42173: HEMSTERHUIS ) SLUIS,JACOB VAN - Bibliotheca Hemsterhusiana. Het boekenbezit van Tiberius en Frans Hemsterhuis, met genealogie en bibliografie.
43641: HENDRIKS,A. - Willem Hofdijk. De minstreel van Kennemerland.
38578: HENDRIKS,BEREND / OP STEIGER - Niet allen op zondag. ( Op steiger 4 )
42724: HENKER,MICHAEL (HERAUSGEGEBEN) - Bauern in Bayern. Von der Römerzeit bis zur Gegenwart. Ausstellung im Herzogschloss Straubing. ( Veröffentlichungen zur bayerischen Geschichte und Kultur, 23/92 )
44381: HENNIG,CLAIRE / LANDOLT,MARGIE - Alte Puppen - neu gesehen. Old dolls in company. Poupées anciennes en compagnie.
37891: HENRIQUEZ ) BREEMHAAR,W. / HIDMA,T.R. (REDS.) - Samenleven. Samenwerken. Opstellen aangeboden aan prof. mr. E.C.Henriquez ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
43826: HENRY,B. - Portugal. Sage van een imperium.
41098: HENRY,RENÉ - Témoignage pour Les Alsaciens-Lorrains
44964: HENSTRA,K.R. (EINDREDACTIE)) - Indisch Museum terug in Burgum. Terugblik op Anne Tjibbes van der Meulen en zijn Indische verzameling. Expositie Indisch Museum terug in Burgum, 8 oktober 1991 t/m 28 maart 1992
43140: HENZE,ANTON - Ronchamp. Le Corbusiers erster Kirchenbau.
44741: HEPKEMA,J. - Het Friesch museum van oudheden te Leeuwarden.
58045: HEPPENER - JANSSEN,PAUL - Als de droom maar groot genoeg is. De componist Robert Heppener.
37448: HERA,JANINA. - Der verzauberte Palast. Aus der Geschichte der Pantomime.
44876: HERMANN,LAURA - Eco design. Environmetally sound packaging and graphic design.
58145: HERMANN,URSULA - Hugo Distler. Rufer und Mahner.
39273: HERMANS,WILLEM FREDERIK - Relikwieen en documenten. Een toespraak.
43997: HERMANS,DORINE / HOOGHIEMSTRA,DANIELE - Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. Ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890.
44380: HERMES,FRIEDRICH / MULLER,KARL - Heimatchronik von Monreal in der Eifel.
58104: HERMSEN,HERMANUS - De uitnemende kracht van Christus liefde. Negende druk. Door den autheur merkelyk vermeerdert, inzonderheid met de bekeering van eene jufvrouw te Wageningen.
43554: HERTZBERGER,HERMAN - Chassé Theater Breda / Theatre Breda.
43551: HERVE,JAMIN - Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1936-2001.
42504: HERWEG,RACHEL MONIKA - Die Jüdische Mutter. Das verborgene Matriarchat.
44585: HERWERDEN,C.H. VAN - Leerrede over I Sam. XXV: 1, ter nagedachtenis van Ambrozsius Aijzo van Boelens.
37415: HESSE,HERMANN. - Knulp.
39620: HESSLING,E. - Appliques en bronze. Recueil de documents. 36 planches en heliotypie accompagnees d'un texte explicatif.
39619: HESSLING,E. - Appliques en bronze dans les styles Louis XIV et Louis XV. Recueil de documents. 48 planches en heliotypie accompagnees d'un texte explicatif.
43003: HETTEMA,HINNE - Reducing chemistry to physics. Limits, models, consequences.
58419: HETTINGA,EELTSJE - Wrald, finster, gedicht. De moaiste fersen ut de wraldliteratuer utkeazen en oersetten troch 30 Fryske dichters. ( wereldliteratuur in de oorspronkelijke taal, vertalingen in het Fries)
38954: HEUBNER,F.M. - De romantische schilderkunst in de Nederlanden (1780-1840).
44089: HEURN,JOHAN H.VAN. - Historie der stad en meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant. Beginnende van de vroegste tyden af tot het jaar 1766.
41540: HEUSDEN ) KOOL - BLOKLAND,J.L. - De elite in Heusden 1700 - 1750. Een prosopografische analyse. (Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, deel LXIII)
40017: HEUSSI,KARL - Die Krisis des Historismus.
38779: HEWISON,ROBERT. - Under siege. Literary life in London 1939-45.
37023: HEXELSCHNEIDER,ERHARD - Kulturelle Begegnungen zwischen Sachsen und Russland 1790-1849. (Geschichte und Politik in Sachsen 13 )
40314: HEXTER,J.H - On Historians. Reappraisals of some of the makers of modern history
44820: HEYDEN,L.J. V.D. - Uit het verledenen heden van Katholiek Leeuwarden.( Frisia Catholica I )
44818: HEYDEN,L.J. V.D. - St. Clemensparochie op Ameland. ( Frisia Catholica VI )
41703: HEYENDAL ) GIJSEN,J.M. - Nikolaus Heyendal 1658-1733. Abt von Rolduc und seine Stellung zum Jansenismus. Band I en II. (Maaslandse Monografieen)
39679: HEYNE,MORIZ - Deutsches wörterbuch.
44841: HICKMAN,JOHN - The enchanted Islands. The Galapagos discovered.
43445: HIDDING,ALLAARD - Richard Manz.
39452: HIJMANS,WIM - Denken in de toekomst. 25 jaar Stichting Grafische Bedrijfsfondsen.
45182: HIJMANS VAN DEN BERGH,L.J. - Opeenvolgen van rechtsregels.
41049: HILDEBRAND,P. - De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsdom Luik. Deel 1. De tweetalige Nederlandsche Provincie 1585-1616.
39379: HILDEBRANDT,DIETER - Pianoforte. De zegetocht van een muziekinstrument.
38453: HILL,B.W. - The growth of parliamentary parties, 1689-1742.
40920: HILLEBRAND,J.H.A - Van motivatie tot acceptatie. Een onderzoek naar de daling van de vruchtbaarheid in de provincies Utrecht en Groningen, 1879-1960
58065: HILLER,FERDINAND - Uebungen zum Studium der harmonie und des Contrapunktes.
40987: HILTERMANN,G.B.J - G.B.J.'s kijk op de wereld. Belevenissen, herinneringen en overpeinzingen uit de twintigste eeuw
44068: HILTON,R.H. - The English peasantry in the later middle ages. The Ford lectures for 1973 and related studies.
44268: HILTON, RODNEY. - Bond men made free. Medieval peasant movements and the english rising of 1381
38866: HILVERSUM ) BOKHORST,G.VAN - Hilversum in oude ansichten.
38302: HIMPE,ANNE - De beweging in huis. Vlaamse huizen tijdens het interbellum.
145: HINDEMITH,PAUL. - Unterweisung im Tonsatz. Theoretischer Teil und Ubungsbuch für den zweistimmigen Satz.
38268: HINDEMITH ) STROBEL,HEINRICH(EINLEITUNG) - Paul Hindemith. Zeugnis in Bildern.
58033: HINDEMITH - SCHAAL,SUSANNE / SCHADER,LUITGARD (HERAUSGEGEBEN) - Uber Hindemith. Aufsatze zu Werk, Asthethik und Interpretation.
42690: HINE,REGINALD L. - Confessions of an Un-Common Attorney
42823: HINGSLEY,F.H.(ED.) - Material progress and world-wide problems 1870-1898. ( The New Cambridge Modern History, XI )
40967: HIRSCH,FELIX - Stresemann. Ein Lebensbild.
58225: HIRSCH LIBRARY - Catalogue of printed music in the British Museum. Accessions: Part 53. Music in the Hirsch Library.
42321: HIRTH,G. - Deutsch Tanagra. Porzellan-Figuren des achtzehnten jahrhunderts gesammelt von Georg Hirth. Text.
41689: HIRTH,GEORG - Das deutsche Zimmer der Renaissance. Anregungen zu hauslicher Kunstpflege.
39667: HOAG,JOHN D. - Western Islamic architecture. (The Great Ages of World Architecture)
30646: HOCH,JULIUS - Projectieteekenen. Leerboek voor zelfonderricht in projectieteekenen. Benevens de elementen der perspectief.
38328: HOCHHEIMER,A. - Gold, die Geissel der Völker.
38786: HOEFNAGELS,LOU. - Honderd jaren druk in druk.
44030: HOEK,A.VAN DEN / GREMBERGEN,G.VAN / HERMANS,J. - Het grote postduivenboek.
37245: HOEK,B.VAN DER. - Het ontstaan van de Tweebond. De Frans-Russische betrekkingen van 1856 tot 1894.
44792: HOEKEMA,C.P. - Voorouders en afstammelingen van Johannes Ennes Hoekema en Aeff Sybrands.
44474: HOEKEMA,TEAKE - Lanfrysk Skiermuntseager Wurdlist.
44482: HOEKEMA,TEAKE - List fan bydragen fan bilang foar it Frysk (1828-1950).
44480: HOEKSTRA,J. - De Eerste en de Tweede Hunsinger Codex. (Oudfriese taal- en rechtsbronnen 6 )
57948: HOELEN,MINKE - Moskou en Wenen: onbekende parallellen in een ontwikkeling naar atonalitiet. Een vergelijkende analyse van de ontwikkeling van tonaliteit naar dodecafonie in het begin van de twintigste eeuw.
36802: HOERLE) BACKES,,DIRCK - Heinrich Hoerle. Leben und Werk 1895 - 1936.
43001: HOF,J.J. (RED.) - Natuurleven. Populair geïllustreerd weekblad voor natuurwetenschappen, tuinbouw en bloementeelt. Tiende jaargang (1911-1912).
43002: HOF,J.J. (RED.) - Natuurleven. Populair geïllustreerd weekblad voor natuurwetenschappen, tuinbouw en bloementeelt. Zevende jaargang (1908-1909).
44395: HOFF,B.VAN `T / LUGARD,GERH.J. - Honderd jaar Overijsselsche geschiedschrijving.
45296: HOFFMANN-ERBRECHT,L - Deutsche und Italienische klaviermusik zur Bachzeit. Studien zur Thematik und Themenverarbeitung in der Zeit von 1720-1760. ( Jenaer Beitrage zur Musikforschung, Band 1 )
36610: HOFFMANN,E.T.A. - Diotoro es Egerkiraly (Nussknacker und Mausekonig)
36486: HOFFMANN,JULIUS - Rosenbuch fur Gartenliebhaber.
37267: HOFLAND,MRS. - The daughter-in-law, her father, and family.
37550: HOFLAND,MRS - Ellen, the teacher. A tale for youth.
41206: HOFMAN,J - Werkplaatssleven. Schetsen uit het arbeidersleven in fabriek en werkplaats.
40560: HOFMAN,J - Van zorg en zegen : de Nederlandsche Christelijke grafische bond, zijn onstaan en geschiedenis naar de voorhanden zijnde officiëele bescheiden beschreven
42798: HOFMAN, BENO. - Europark. Van Linie tot Euroborg. ( Groningen van alle tijden 9 ).
42799: HOFMAN, BENO. - Grote Markt oostzijde. Van oud stadshart naar nieuw bouwplan.( Groningen van alle tijden 7 ).
44814: HOFSTEDE DE GROOT,P. / DUVAL SLOTHOUWER,G.C. - Twee leerredenen ter nagedachtenis van jhr mr. W. van Swinderen, laatst grietman van Wonseradeel, door P. Hofstede de Groot en G.C. Duval Slothouwer
37661: HOFSTEDE,G. / MEEWIS,H.J. / RITTERSHAUS,P.G. - Machineonderdelen. Beknopt leer- en handboek.
45164: HOGE RAAD - De plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel. De veranderingen in de rol van de Hoge Raad als rechtsvormer.
41023: HOGENDORP ) BEAUFORT,H.L.T. DE - Gijsbert Karel van Hogendorp.
39269: HOGENHUIS,C. / KOELEGA,D. / NOORDEGRAAF,H.(RED.) - Spiritualiteit als bond genoot. De verbinding tussen geestkracht en daadkracht.
43782: HOGENKAMP, H.J.M. - De Wielerwereld in woord en beeld. 500 foto,s, 500 bio,s. duizenden woorden toelichting.
37118: HOHENZOLLERN,JOHAN GEORG PRINZ VON - Die Konigsgalerie der franzosischen Kathedrale. Herkunft,Bedeutung,Nachfolge.
191: HOLLANDER,J. - Ooit gesloopt Nederland.
44649: HOLLEIN,HANS / COOKE,CATHERINE - Vienna dream & reality. ( Profile 61 )
42731: HOLLISTER,C.WARREN - Medieval Europe. A short history.
37644: HOLMGREN,BETH - Rewriting capitalism. Literature and the market in late Tsarist Russia and the Kingdom of Poland.
42948: HOLSCHER,JOOST - Mediaeval design.
58260: HOLSTEIN, JURGEN - Antiquariaat Katalog 105 - Bauhaus. Architektur, Fotografie, Grafik, Illustrierte Bucher, Plakate, Typografie u.a.
43154: HOLTHOER,R. - New kingdom Pharaonic Sites. The pottery. (The Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia Vol. 5:1)
38893: HOLZER / SCHNITT - Die Wiener Sängerknaben.
44177: HOMBERGH,F.H. VAN DEN ( INLEIDING, UITGEGEVEN) - Leven en werk van Jan Brugman O.F.M. (+/- 1400-1473). Met een uitgave van twee van zijn tractaten. Speculum Imperfectionis en Devotus Tractatus. (Teksten en Documenten, VI )
38049: HOMBURGER,O. /HURLIMANN,M. - Der Trivulzio-Kandelaber. Ein Meisterwerk fruhgotischer Plastik.
42699: HONDSRUG ) ELERIE,J.N.H. / JAGER,S.W. / SPEK,TH. - Landschapsgeschiedenis van De Strubben/ Kniphorstbos. Archeologische en historisch-ecologische studies van een natuurgebied op de Hondsrug.
58047: HONEGGER, ARTHUR. - Ik ben componist.
41498: HONGAARSE KWESTIE - Rapport van de speciale commissie van de VN in de Hongaarse kwestie.
40602: HONIG,A.G. - Alexander Combrie
43483: HONIG,P.H. - Acteurs- en kleinkunstenaarslexicon. 3200 Namen uit 100 jaar Nederlands toneel.
41772: HOOFF,W.H.P.M.VAN - In het rijk van de Nederlandse Vulcanus. De Nederlandse machinenijverheid 1825 - 1914. Een historische bedrijfstakverkenning.
38543: HOOFT) SMIT,W.A.P. - Hooft en DIA. Een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 1608-1609 voor DIA,de indentiteit van deze geliefde,andere verzen van Hooft voor haar en de implicaties van dit alles.
39962: HOOFT ) TRICHT,H.W.VAN (ED.) - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. 3 Delen.
43640: HOOFT ) GROENVELD, S. - Hooft als historieschrijver. Twee studies.
44473: HOOFT VAN IDDEKINGE - Friesland en de Friezen in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de geschiedenis, rechtskennis, muntkunde en geografie der friesche gewesten, inzonderheid gedurende de elfde eeuw.
36860: HOOFT) ANGREMOND,TH. H. D' - P.C. Hooft's Achilles en Polyxena. Met inleiding, aantekeningen en woordenlijst.
37809: HOOGBERGEN,TH.G.A. - Over geestdrift en bevlogenheid. 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991.(Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
39094: HOOGENBIRK,A.J. - Op de hoogeschool des levens. Een verhaal.
38260: HOOGERS ) JONG,J.A.M.DE - Hendrik Hoogers. Patriot en kunstenaar 1747-1814.
45099: HOOGEVEEN - GRAS,H. / NIJSTAD,F. - Geschiedenis van Hoogeveen 1815-1975.
44868: HOOLE,CHARLES - A new discovery of the old art of teaching schoole, in four small treatises. By Charles Hoole Master of Arts, and teacher of a Private Grammar School in Lothbury Garden, London. Edited with bibliographical index by E.T. Campagnac.
43738: HOPMAN,FRITS - Pastorale. Gevolgd door FRANS COENEN - Frits hopman ter herinnering.
38086: HOPMAN,G. - Amerikaan onder de amerikanen? Het amerikaniseringsproces van Clarence Bouma. Een Amerikaan van Friese afkomst die zich sterk betrokken voelde bij de strijd tussen dictatuur en democratie.
43501: HOPPENBROUWERS,H.W. (EA.) - Slangenburg. Huis landgoed en bewoners.
37740: HORATIUS) BURGER,C.P. - Aere Perennius. Scherts en ernst in de oden van Horatius.
37866: HORNICKEL,E. - Die Spitzenweine Europas. Ein Entfuhring durch die kostbarsten Weingarten der Welt mit einem Wein-Gotha der grosse Lagen.
37904: HORNICKEL,ERNST. - Der private Weinkeller. Ein nobles Hobby: Das private Cabinet der Weine.
43141: HOROWITZ - DUBAL,DAVID. - Horowitz. Een pesoonlijk portret van de legendarische pianist.
38326: HOROWITZ - DUBAL,DAVID - Evenings with Horowitz. A personal portrait.
38799: HORREUS DE HAAS,G. - De godsdienstige gedachte in de Xxe eeuw.
37528: HORST / KUIPER BRUSSEN / PESCH.(EA.) - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Tgv het 400jarig bestaan der bibliotheek.
42114: HORST,IRVIN BUCKWALTER (ED.) - The Dutch dissenters. A critical companion to their history and ideas. With a bibliographical survey of recent research pertaining to the Early Reformation in the Netherlands.
39038: HORSTING-BOERMA,A.A.M. - Het wonderhorloge en de vonkjes.Een verhaal voor kinderen van 6-9jaar. (De wonder-serie)
41562: HORTHEMELS ) SASSEN,F. - Johannes Horthemels. De laatste 'aristotelische' hoogleraar te Utrecht. (Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde )
43883: HOSKING,ROGER - Paquebot cancellations of the world.
38824: HOSKING,GEOFFREY - The Awakening of the Soviet Union.
38969: HOSKINS,PERCY - Two men were acquitted. The trial and acquittal of John Bodkin Adams
42805: HOUBEN,FRANCINE / VOLLAARD,PIET / WAAIJERS,LEO - Mecanoo Architecten - Bibliotheek Technische Universiteit Delft.
37771: HOUTE,J.A.VAN - Van ruilverkeer tot wereldhandel. Economische geschiedenis.
58205: HOUTS,JAN VAN - Vrouwen van Nescio. Een impressie.
40254: HOUTTE,J.A. VAN - Un quart de siècle de recherche historique en Belgique, 1944-1968.
38235: HOUTZAGER,H.K.(E.A.) - Kruit en krijg. Delft als bakermat van het Prins Maurits Laboratorium TNO.
40900: HOUVEN,G. VAN DER - Een Halve Eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 1886-1936.
40907: HOVEN VAN GENDEREN,BRAM VAN DEN - Het Kapittel-Generaal en de Staten van het Nedersticht in de 15e eeuw. (Stichtse Historische Reeks)
40759: HOVING,ISABEL - The castration of Livingstone and other stories. Reading African and Caribbean migrant women's writing
38609: HOVING,J.(BEWERKER) - De conflicten tussen godsdienst en wetenschap. ( bewerking en aanvulling van Draper, Mauthner, White )
43045: HOVING,THOMAS (INTRODUCTION) - The secular spirit. Life and art at the end of the Middle Ages.
40431: HOVY,J - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
36844: HOWARD,DAVID SANCTUARY - The unforgiving minute.
41583: HOWARTH, W.D. - Life and letters in France. The seventeenth century.
42990: HOWE, ALFRED H. - Scientific Piano Tuning and Servicing.
38828: HOWELL) LEVENTHAL,F.M. - Respectable radical. George Howell and Victorian working classs politics.
37653: HOWITT,BASIL - Grand passions and broken hearts. Lives and lusts of the great composers.
40581: HOYLES,JOHN - The Edges of Augustanism. The Aesthetics of Spirituality in Thomas Ken, John Byrom and William Law
39123: HUBBARD,WILLIAM - Architektur und Konvention. Modelle zum Verhaltnis von Entwurf und Erwartung.(Bauwelt Fundamente 65)
38632: HUBBARD,H. - A hundred years of British painting 185 -1951.
39055: HUBERT VAN BEUSEKOM,ANNA. - Een spannetje van vier.
41233: HUETING,ERNEST - Vrijwillig. Een halve eeuw UVV
43322: HUFNAGL, F. - Porzellan aus China. Die Sammlung Steltmann.
42780: HUGGETT, F.E. - The modern Netherlands.
43201: HUGHES,BERNARD - English, Scottish and Irish tableglass. From the sixteenth century to 1820.
43482: HUGHES-HALLET, LUCY - Heroes, saviours, traitors and supermen. A history of hero worship. ( Achilles, Alcibiades, Cato, El Cid, Drake, Wallenstein, Garibaldi, Odysseus)
38576: HUIGEN,SIEGFRIED - De weg naar Monomotapa. Nederlandstalige representaties van geografische,historische en sociale werkelijkheden in Zuid-Afrika.
39881: HUIJBEN,JCQUES / DEBONGNIE,PIERRE - L'auteur ou les auteurs de l'Imitation. ( Bibliotheque de la Revue d'Histoire Ecclesiastique )
38606: HUISINGA-SCAF,L. - In en om de boerderij. Een groot verhaal voor kleine kleuters
44860: HUISMAN, PHILIPPE / JALLUT,MARGUERITE - Marie Antoinette.
58276: HUISMAN,KERST (RED. EA) - Diggelgoud. 25 jaar Argeologysk Wurkferban. Archeologisch onderzoek in Fryslan.
44322: HUISMAN,KERST - Het Friese prentenkabinet. Dorps- en stadsgezichten van toen en nu.
40531: HUISMAN,GERDA - Voor revolutiën gebooren. Brieven van Johannes Bosscha aan Gerard Tjaard Suringar. Parijs, 1788-1793.
43539: HUISMANS,F. / JONG,M.DE - Verleidingen. Ferliedings. Temptations. Een keuze uit de AFI collectie / In kar út de AFI kolleksje / A selection from the AFI collection.
45140: HUIZENGA,ERWIN - Tussen autoriteit en empirie. De middelnederlandse chirurgieën in de veertiende en vijftiende eeuw en hun maatschappelijke context.
41995: HUIZINGA,J. - De wetenschap der geschiedenis.
40726: HUIZINGA,J. - Der Mensch und die Kultur
43960: HUIZINGA,J. - Mijn weg tot de historie.
45089: HUL, D.VAN DEN - Klokkenkunst te Utrecht tot 1700. Met bijzondere aandacht voor het aandeel hierin vam Jhr. Jaob van Eyck. (with a summary in English)
58339: HULET,BUCQUOY - De Paden van de Roem. 1. De Tijd der Onschuldigen.
58340: HULET,BUCQUOY - De Paden van de Roem. 2. Een jongeman vol ambitie.
58100: HULS,N.J.H. - 'God dobbelt niet'; realiteiten en mythen van kansspelberekening. Inaugurele rede.
39388: HULTEN,ANNET H.M. VAN. - Voor wie des daags de zon niet schijnt. 125 jaar Rotterdams Blindenwerk. Particuliere zorg-maatschappelijke integratie.
43486: HUMMELEN,W.M.H. - Amsterdams toneel in het begin van de Gouden Eeuw. Studies over Het Wit Lavendel en de Nederduytsche Academie.
38997: HUNNINGHER,B. - Een eeuw Nederlands toneel.
58405: HURLIMANN, BETTINA. - Three centuries of children's books in Europe. (Translated amd edited by B.W.Alderson)
42923: HURST,DOUG - De vierde bondgenoot. De Nederlandse strijdkrachten in Australië tijdens de Tweede Wereldoorlog.
43695: HUSSEY,MAURICE - Chaucer's world. A pictorial companion.
44208: HUSTINX,L. (RED. EA.) - De archieven in Noord-Holland. ( Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland, VII )
40380: HUT,L.J. (EA) - De Willem Arntsz Stichting 1461-1961.
42382: HUTT, ANTONY - Islamic Architecture. North Africa.
41981: HUUSSEN,A.H. / KOSSMANN,E.H. / RENNER,H. (RED.) - Historici van de twintigste eeuw.
43335: HUYGEN,FREDERIQUE - Brits design, imago en identiteit.
40661: HUYGENS,W. - Een andere S.D.A.P.? Objectief socialisme.
38554: HUYGENS,G.W. - De Nederlandse auteur en zijn publiek. Een sociologisch-litteraire studie over de ontwikkeling van het letterkundig leven in Nederland sedert de 18e eeuw.
38159: HUYGENS,C. / VERWIJS,EELCO (INL. EN AANTEKENINGEN) - Costelick mal en Voorhout.
38885: HUYGENS ) ZWAAN,F.L. - Dagh-werck van Constantijn Huygens.
43946: HUYGENS ) HUYSMAN,I. / RASCH,R. - Béatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Beatrix en Cusance en Constatijn Huygens.
30062: HUYGENS,CONSTANTIJN) KAN, A.H.(VERTAALD,TOEGELICHT) - De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven.
39155: HUYGENS ) KRUYTER,C.W. DE. - Constantijn Huygens' Oogentroost. Een interpretatieve studie.
44978: HUYLER, STEPHEN P. - Village India.
58472: HUYS,B.(RED.) - Muzikale schatten uit de Koninklijke Bibliotheek Albert I 1220 - 1800. Tentoonstellingscatalogus.
37950: HUYSMAN,CAMILLE ) HUNIN,JAN - Het enfant terrible Camille Huysmans 1871-1968.
44436: HYLKEMA.BERTUS - Beensnijwerk.
42776: HYMA,ALBERT - Albertus C. Van Raalte and his Dutch settlements in the United States.
58294: IDENBURG,PH.J. - Schets van het Nederlandse schoolwezen.
58431: IMBAULT,JEAN JEROME - Catalogue thematique des ouvrages de musique. Avec un index des compositeurs cites.
44225: IMMINK,P.W.A. / MARIS,A.J. (UITGEGEVEN) - Registrum Guidonis. Het zogenaamde register van Guy van Avesnes, vorst-bisschop van Utrecht (1301-1317) met aansluitende stukken tot 1320.
40736: IMPETA,C.N. - Kampleed en hemelzegen.
43416: IMPEY,OLIVER - Chinoiserie. The impact of oriental styles on western art and decoration.
38198: INGEN J. VAN - Leer het kind uit zijn tekening kennen.
58403: INGENHOVEN - REIJEN,PAUL VAN - Jan Ingenhoven. De Nederlandse vertegenwoordiger van een muzikale Jugendstil.
44888: INGRAHAM,CATHERINE (INTRODUCTION) - Smith Miller + Hawkinson.
42149: INSTINSKY, HANS ULRICH. - Bisschofsstuhl und Kaiserthron. Konstantin der Grosse.
39966: IRSIGLER,URSULA (BEARB.) - Acta Pacis Westphalicae. Serie II Abt. B. Die Französischen Korrespondenzen. Band I: 1644
39412: IRVING,CLIFFORD - Daddy's girl. The Campbell Murder Case .A treu tale of vengeance,betrayal and justice.
44960: ISACKER, KAREL VAN - Mijn Land in de Kering 1830-1980. Deel I: de ouderwetse Wereld 1830-1914. (Belgie)
40443: ISRAELS PERRY,ELISABETH - From Theology to History. French Religious Controversy and the Revocation of the Edict of Nantes
44464: JAARSMA,DAM (EINDREDAKTIE) - De Strikel. Jiergong 1-10. (1958-1967).
36911: JACKER,CORINNE / FRANK SWEENEY CO. - A little history of cacoa. This miniature book was prepared especially for the Frank Sweeney Co.
42652: JACKMAN,S.W. - De Romanov relaties. De privé-correspondentie van de tsaren Alexander I, Nicolaas I en de Grootvorsten Constantijn en Michael met hun zuster Koningin Anna Palowna 1817-1855.
42856: JACKSON,K.D. - Traditional Authority, Islam, and Rebellion. A study of Indonesian Political Behavior.
58416: JACKSON,HOLBROOK - The Book about Books. The anatomy of bibliomania.
44095: JACOB, H.K. S', (BEWERKING) - De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De Memories en instructies betreffende het Commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. (RGP, Kleine Serie 43 )
45064: JACOBS,NAOMI - The character of truth. Historical figures in contemporary fiction.
43637: JACOBS,HUBERT S.J. - Geschiedenis van een Scheuring. Rome en de Oosterse Kerken.
42765: JACOBSEN,HANS-ADOLF(HERAUSGEGEBEN) - Der Weg zur Teilung der Welt Politik und Strategie 1939 - 1945.
43862: JACQUES, ANNIE - Beaute d'un patrimoine archtectural.
40365: JACQUET,L.G.M - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië : Nederland op de tweesprong tussen Azië en het Westen
58009: JADASSOHN,S. - Lehrbuch des einfachen, doppelten, drei- und vierfachen Contrapunkts + Die Lehre vom Canon und von der Fuge.
45227: JADASSOHN,S. - Lehrbuch der Harmonie.
57976: JADASSOHN, SALOMON - Aufgaben und Beispiele für die Studien zum Contrapunkt / Exercises and examples for the study in counterpoint.
58284: JADASSOHN,S. - Die Formen in den Werken der Tonkunst. Analysirt und in Stufenweise geordnetem Lehrgange fur die praktischen Studien der Schuler und zum Selbstuntericht dargestellt..
38525: JAEGER,PAUL - Het mysterieuze leven van de bloem. (serie de Levende Natuur)
42602: JAGER,I. - Hoofdstad in gebreke. Manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam, 1851-1901
39160: JAGER,O. - Marcus Porcius Cato. (Gymnasial-Bibliothek, 5 )
43790: JAGER, J.DE - De bank van de gulden - Organisatie en personeel van de Nederlandsche Bank 1814 -1989.
41775: JAGER, J.L. DE - De draad van de toekomst. Opkomst, tegenslag en voorspoed van Koninklijke Nijverdal-Ten Cate 1945-1990.
192: JAKOVSKY,A. - Peintres naifs. Lexicon of the world's naive painters,der Laienmaler aus aller Welt,des paintres naif du monde entier.
43518: JANSE,H. / HARTKAMP,GEERT J. - Zeven eeuwen bouwen. De bouwwereld in 's-Gravenhage.
40590: JANSEN,JAN - De Draaiende Put. Een studie naar de relatie tussen het Sunjata-epos en de samenleving in de Haut-Niger (Mali).
43274: JANSEN,BEATRICE - Nederlandse lepeldozen 1803-1890.
43231: JANSEN,BEATRICE - Catalogus van Haagse zilverwerken.
40307: JANSEN,DERK - Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816.
37195: JANSEN,J.C.G.M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800.Een analyse van de opbrengst van tienden. (Agronomische Historische Bijdragen 8)
42693: JANSMA,KLAAS - De grote sprong. Vijftig jaar fierljeppen.
42809: JANSMA,KLAAS - Hoop doet leven. Het verhaal Pieter Brouwer 1904-1985.
41107: JANSMA,T.S. - Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
36657: JANSSEN DE LIMPENS,K.J.TH. - Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond.(Oud-Vaderlandsche Rechtsbronnen)
44347: JANSSEN PERIO,E.M. - Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kain en Abel. Getuigenissen en documenten over de Franse Revolutie.
37672: JANSSENS,G.A.M. - The American Literary Review. A critical history 1920-1940.
37108: JANTZEN,HANS - Das Niederlandische Architecturbild
43472: JAPIKSE,N. - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland. Tweede gedeelte. Deel II, III. ( RGP kleine serie 27,28 )
41295: JAPPE ALBERTS,W. (ED.) - Het middeleeuws keurboek van de stad Doetinchem.
41187: JAPPE ALBERTS,W. / FEHRMANN,C.N. / JONGE,A.A.DE - Geillustreerde geschiedenis van Nederland. Van de oudste tijden tot na de Tweede Wereldoorlog
41483: JAPPE ALBERTS, W. / KETNER.F. - Nederrijnse studien XIIIe - XVe eeuw.
41626: JAPPE ALBERTS,W. - Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse territoria tussen Maas en Rijn ca 800-1288. EN deel II 1288-1500.(Maaslandse monografieen)
44387: JAPPE ALBERTS, W. (ED.) - Stukken betreffende de geschillen tussen hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458-1459).
41839: JAPPE ALBERTS,W. ( UITGEGEVEN ) - Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht. Tweede Deel , 2e stuk rekeningen 1480/81 - 1506/07. (RGP 129)
41840: JAPPE ALBERTS,W. ( UITGEGEVEN ) - Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht. Tweede Deel , 3e stuk rekeningen 1507/08 - 1528/29. (RGP 155)
37633: JAPPE ALBERTS,W. / JANSEN,H.P.H. - Welvaart en wording. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de Middeleeuwen.
44106: JAPPE ALBERTS,W. ( UITGEGEVEN ) - Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht. Tweede Deel , 1e stuk rekeningen 1395 -1480. ( RGP, Grote Serie, 88 )
44312: JAPPE ALBERTS,W. - De oudste stadsrekeningen van Arnhem. ( Fontes Minores Medii Aevi III )
44311: JAPPE ALBERTS,W. - De ordinarii van Kampen uit de 15e en 16de eeuw. ( Fontes Minores Medii Aevi XII )
44281: JAPPE ALBERTS,W. (UITGEGEVEN) - De stadsrekeningen van Arnhem. Deel III: 1402-1420.
44176: JAPPE ALBERTS,W.(ED.) - Fontes historiam domus fratrum embricensis aperientes. (Teksten en Documenten, III )
38555: JAQUET,L.G.M. - Aflossing van de wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlands-Indië.
43807: JASKI,CH.J. - Met de 'Kinderdijk' naar Java 1884/1886.
37537: JASPERS,K. - Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung.
42844: JASPERS, P.A.T.M. - De ontwikkeling van de pharmacie in Limburg gedurende de Franse Tijd. (1794-1814)
40372: JAVA,MELATI VAN - Koninginnen met en zonder kroon.
44871: JEAN PAUL - MILLER,NORBERT (HERAUSGEGEBEN) - Jean Paul Werke in drei Banden. ( Nachwort von Walter Hollerer)
58129: JEANS,JAMES - De wereld van het geluid.
43766: JEGERINGS,J.C. - Brabants dorps- en landlleven.
44791: JENCKS,CHARLES (GUEST EDITED) - Architecture of democracy. The Phoenix Municipal Government Center design competition.
44787: JENCKS,CHARLES - Post-modernism & discontinuity.
41435: JENSMA,T.E. - Doopsgezinde zending in Indonesië.
44069: JENSMA,TH.W. (BEWERKT) - Uw rijk kome. Acta van de kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht.
43070: JENYNS,SOAME - Ming Pottery and Porcelain.
43728: JEU, A.DE - 't Spoor der dichteressen'. Netwerken en publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750).
43723: JISP - MOELKER, H.P. - Het dorp aan de rivier de Ghyspe.
39074: JOACHIMSEN,PAUL - Vom Mittelalter zur Reformation.
45244: JODIDIO,PHILIP - Contemporary American architects deel I, II, III, IV
44752: JODIDIO, PHILIP - Architecture Now ! Volume 4.
44753: JODIDIO, PHILIP - Architecture Now ! Volume 5.
44751: JODIDIO, PHILIP - Architecture Now ! Volume 3.
44750: JODIDIO, PHILIP - Architecture Now ! Volume 2.
44749: JODIDIO, PHILIP - Architecture Now !
44754: JODIDIO, PHILIP - Architecture Now ! Volume 6.

Next 1000 books from Antiquariaat Smit & Bos

6/1