Antiquariaat Secundus
Notendijk 7, 4583 SV Ter Hole, Nederland            Email: secundus@zeelandnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
34910: A.A. - Cyriel Buysse. 1859-9132.
33353: A.A. - Collectie van ca. 65 overlijdensbrieven, condoleancekaartjes, huwelijksaankondigingen etc.
34138: (LEOPOLD) - Van het Toovervischje. Een oud sprookje op nieuw verteld en berijmd.
34606: A.A. - De Rarekiek van Korporaal Smit.
33703: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 10. October 1682.
33705: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 5. Ianuarij 1661.
33719: A.A. - Ordonnantie ende Gheboden, ghemaeckt ende ghestatueert by mijnen Heeren, Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, aengaende de Specerijen, op den 10. Meert, 1655.
23031: (PHOTOGRAPHY - SOLINGEN) A.A. - Photo-album of the 'Firma Rudolf Rautenbach G.m.b.H., Solingen'.
33718: A.A. - Ordonnantie ende Gheboden, ghemaeckt ende ghestatueert by mijnen Heeren, Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, aengaende de Specerijen, op den 22. Meert, 1649.
33700: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Onder-Schouteth, Borger-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, opden 13. Maij 1698.
33698: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren, den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, opden 11. Junij, 1650.
33714: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren, den Schouteth, Borghermeesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 24. Meert, 1649.
33715: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren, den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 5. Augusti, 1649.
33716: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren, den Onder-Schouteth, Borgher-Meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 9. September, 1649.
33701: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 21. Meert 1685.
9821: (ZEELAND - ORDONNANTIE) - 1) Ordonnantie van Syne Princelijcke Excellentie op 't stuck van de Policie Binnen Zeelandt. 2) Placcaet van Ampliatie by de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt ..... wegens de zware ende grouwelijcke Sonden van Ontughtigheyt, Hoererye en Overspel etc. 3) Naerder Ampliatie van het Placcaet van Policie. 4) Middelburg, Johan Bakker, 1765. Publicatie, By dewelke de Huwelyken van een Man met zyne overledene Huisvrouws Stiefmoeder, ..... binnen den Lande van Zeeland, verboden word, in dato Juni 1765. 5) Middelburgh, Petrus Dathenus, 1654. Placcaet, tegens 't Vechten, trecken van Messen op ander Geweer Straetschenders etc. 6) Middelburg, Johan Bakker, n.d. Placcaet en Naerder ordonnantie tegens de Excessen gepleeght in de Jaght, Visscherye en Vogelerye etc. 7) Middelburgh, Petrus Dathenus, n.d. Placcaet, By de Heeren Staten van Zeelandt ge-emaneert aengaende de verbeteringe van alle quade Zeeuwsche Leenen, Ambaghten en Redemptie ofte Af-koop van Thienden..... 8) Middelburg, Petrus Dathenus, n.d. Placcaet van de Staten van Zeelant jegens verscheyden misbruycken gepleeght by de Lant-luyden ende..... 9) Middelburg, Johan Bakker, n.d. Reglement Op de gestrande, genaufrageerde buiten en binnen de Tonnen geviste en opgebragte Goederen waar na de Rentmeesters Bewesten- en Beoostenschelde, Bailliu van de Wateren en Vasallen van de Provincie van Zeeland met het regt tot Zeevonden..... 10) Middelburg, Johan Bakker, n.d. Reglement van de Vragtloonen, Waar naar de Vryschippers van de Polders van Lillo, Stabroek, Beerendregt, Sandvliet, den Doel, St. Anne, en Keetenisse.....
33898: (CLAUS, HUGO) - Het Hooglied van Salomo. Het lied der liederen. Een nieuwe versie van Hugo Claus.
34607: A.A. - Snakerijen van Tijl Uilenspiegel.
34779: A.A. - Dit is West-Vlaanderen. Steden - gemeenten - bevolking.
33328: A.A. - Tractaet van Commercie, Navigatie en Marine, gemaeckt, gesloten en vastgestelt tot Utrecht den 11. April 1713., tussen de Heeren Ambassadeurs en Plenipotentiarissen van sijne Majesteyt van Vranckryck, ter eene, ende de Heeren Ambassadeurs en Plenipotentiarissen van de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde.
33351: A.A. - Guide illustré de Bruges.
6768: A.A. - De Vrouwen-Peirle, ofte Dryvoudige Historie van Helena de Verduldige, Griseldis de Zachtmoedige en Florentina de Getrouwe, Alle dry aenzienelyk in vele Deugden; maer meest in Lydzaemheyd die zy in tegenspoed, overlast en beproevinge getoond hebben. Genomen etc.
27855: A.A. - Onderwyzinge voor de Eerste Communie, Verdeeld in thien lessen. Met eene korte en bondige Bevestinge van de Christelyke Leeringe, Voor die, die daer toe bekwaem zyn.
34240: A.A. - Comment Tiel l'Espiègle vola le Roi et en fut remercié par lui - Hoe Tijl Uilenspiegel den Koning bestal en ervoor door hem bedankt werd.
33691: A.A. - Geboden ende uitgheroepen by mijne Heeren, Pauwels Asseliers Onderschouteth, Borgermeesteren, Schepenen, ende Raedt der stadt van Andtwerpen, op den xii, Septemb. M.D.XCI.
34609: A.A. - Fabelen.
33693: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Onder-Schouteth, Borgermeesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 14. Augusti 1668.
33327: A.A. - Traité de Commerce, Navigation & Marine, fait, conclu & arresté a Utrecht l'onzième du mois d'Avril 1713. entre les Ambassadeurs & Plenipotentiaires de sa Majesté Tres-Chrestienne, d'une; & les Ambassadeurs & Plenipotentiaires des Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas, de l'autre part.
33690: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 10. Julij 1685.
33689: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren, den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Andtwerpen, opden 22. Meert, 1645.
33687: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borger-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 14. April. 1701.
33356: A.A. - Tractaat van Commercie, Navigatie en Marine gemaakt, geslooten en vastgestelt tot Versailles den 21 December 1739, tusschen syne Majesteit van Vrankrijk, en de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden.
33677: A.A. - Gazette van Gend. N.o 259. Donderdag den 2 Juny 1814.
33347: (SALOMON, CHARLOTTE) - Charlotte Salomon. Leven of theater? Een autobiografisch zangspel in 768 gouaches. Uit het Duits vertaald en ingeleid door Judith Herzberg.
33325: A.A. - Traité de la Paix, fait, conclu & arresté a Utrecht l'onzième du mois d'Avril 1713. entre les Ambassadeurs & Plenipotentiaires de sa Majesté Tres-Chrestienne, d'une; & les Ambassadeurs & Plenipotentiaires des Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas, de l'autre part.
33333: A.A. - Tractaet van de Vreede, Commercie, Navigatie ende Marine, gemaeckt, gesloten en vastgetselt tot Utrecht den 26. Junie 1714. tusschen de Heeren Ambassadeurs en Plenipotentiarissen van syne Catholycke Majesteyt Philippus V., ten eenre, ende de Heeren Ambassadeurs en Plenipotentiarissen van de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zyde.
33857: A.A. - Placaat. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden, Allen den geenen die dessen sullen sien of hooren leesen, salut; Doen te weten... Wij tot conservatie van de groote Visscherije en Haringvaard, als een van de voornaamste Takken van 's Lands welvaaren...
28058: A.A. - Pop-up. Het boek in beweging.
33338: A.A. - Conventie Tusschen sijne Keyserlijcke en Catholijcke Majesteyt, sijne Majesteyt den Koningh van Groot-Brittannien, en de Heeren Staten Generaal, nopende de executie van eenige Articulen en Poincten van het Tractaat van Barriere van den vyftienden November 1715. Geteekent in den hage den 22. December 1718.
34154: A.A. - Schwan, kleb' an. 4. Auflage.
8773: H(EUSSEN), H. V(AN) - Oudheden en Gestichten van Rhynland, En wel voornamentlijk van de Stad Leiden: of Beschrijving van de Kerken, Kloosters... etc. Uyt het Latijn vertaald En met aantekenignen opgehelderd door H.V.H.
33337: A.A. - Convention entre sa Majesté Imperiale & Catholique, le Roi de la Grande-Bretagne, & les Etats Generaux, touchant l'execution de quelques articles & points du Traité de barriere de 15. Novembre 1715. signé à la Haye le 22. Decembre 1718.
33695: A.A. - Gheboden ende uyt-geroepen by mijne Heeren, den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 6. Februarij 1670.
29901: A.A. - De zeven raven.
34662: A.A. - Ampliatie van zeker ordinantie van haere Hoocheden in den date den X. October, anno 1608. ghepubliceert in dese landen ende Hertochdomme van Brabant, op lichten van recht vande licenten op de peerden, ende hoe den pachter ende zyne ghecommitteerde, mitsgaders den Cooplieden ende facteurs hun sullen hebben te reguleren.
34001: A.A. - Keuren(,) Costumen ende Usantien van Desseldonck, Sleydeghem, Lovendeghem, Waerschoot, Doorezele ende Hyefte.`
11719: A.A. - 's-Gravensteen te Gent. Gids voor den bezoeker.
31488: A.A. - Reglement op de Bank van Leening binnen de stad Middelburg en op derzelver Administratie.
31490: A.A. - Extract Eens Briefs uyt Vlissingen, Inhoudende een Roef-Praatje / t'Scheep voor-gevallen / tusschen Dort en Ter Vere.
32274: A.A. - The life of Napoleon Bonaparte, late emperor of the French. Selected from the most Authentic Sources. Second edition, with additions.
28233: A.A. - 40 recepten voor pasteigebak.
28236: A.A. - Gentsche Almanak voor den Jare 1823 kunnende ook dienen voor Nieuw-Jaersgift met steen kunst-platen.
23925: A.A. (CHARLES PERRAULT) - Dornröschen.
6682: (CHRONICLE - ZEELAND - ALMANACS) - Zeelands c(h)ronyk-almanach, voor den Jaare 1779-1783, 1785-1789. Bevattende eene Beschryvinge der Provincie Zeeland, (...). Ten dienste der Jeugd, gesteld in Vraagen en Antwoorden, (...).
27915: A.A. - Godtvrugtige overdenkingen en oeffeningen ten tijde van den Advent, om een geestelyk Bethlehem of geboórte-plaets in onze Ziel te bereyden tot de Komste van het Kindeken Jesus.
27916: A.A. - Godtvrugtige overdenkingen en oeffeningen ten tijde van den Advent, om een geestelyk Bethlehem of geboórte-plaets in onze Ziel te bereyden tot de Komste van het Kindeken Jesus.
33699: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borger-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, opden 7. Januarij. 1695.
33681: A.A. - Sentbrief van den Apostel Paulus tot die van Gandavum.
10087: A.A. - Reisboek van Zeeland. Samengesteld door de Provinciale Zeeuwse Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer.
34006: A.A. - Costumen ende Usantien der Stede van Nieupoort. Her-druckt ten tijde van d'Hr. Adriaen Martini Baillu. Etc.
33819: A.A. - Ulenspiegel en Flandre.
33686: A.A. - Eere-Titel, of Gordyn voor het Schouburg aller Actie-Tafereelen beschilderd met de Actie Winkel des Groenen en Dorren Tyds, Of Spiegel des Papieren Waerelds.
33696: A.A. - Gheboden ende uitgheroepen van weghen mijnen Heeren, Onderschouteth, Borgermeesteren, Schepenen, ende Raedt der stadt van Antwerpen, op den iii. Februarij, M.D.XCIII.
34666: A.A. - Placcaet vande Eertzhertogen onse Alderghenaedichste Heeren ende Princen / verbiedende de scandaelen ende exercitien die eenige soo hunne ondersaeten als andere / doen ende gebrucken tot verachtinge van onse Heylige Catholijcke / Apostolijcke / Roomsche Religie.
28069: A.A. - Biblische Bilder zum Alten Testament. Vierte Auflage.
27716: A.A. - Ten Brink's Nieuwe Prenten.
29809: A.A. - Histoire du Petit Chaperon Rouge - Historie van Roodkapje.
34673: A.A. - Terneuzensch Volksblad. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen.
34501: (ABELMANN, L.J.) - De Middeleeuwse dorpskerken van Zuid-Beveland. Een beelddocumentatie van de rijkdom die deze kerken in vormgeving en interieur ons bieden.
34929: A.A. - De Stad St. Maertensdyk.
33323: A.A. - Het Nieuwe Testament of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus...
33322: A.A. - Partie Orientale du Comté de Flandre.
34155: A.A. - Der Löwe als Schäfer. 2. Auflage.
33658: (PERRAULT, CHARLES) - Contes des fées.
33725: A.A. - Gheboden ende uyt-geroepen by mijne Heeren den Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 9. Meert, 1662.
33360: A.A. - Signalement Des Argentries volées avec effraction, dans la Ville de Middelbourg en Zélande, la nuit du 13 au 14 Juin 1789.
33355: A.A. - Traité de Commerce, Navigation & Marine, fait, conclu & arrêté a Versailles le 21 Decembre de l'an 1739, entre sa Majesté Tres-Chrestienne, & les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies du Pais-Bas.
33341: A.A. - Tractaet van Vreede, tusschen zyne Keyserlyke en Catholyke Majesteyt Karel den VI. en tusschen zyne Koninglyke en Catholyke Majesteyt Philips den V. Geslooten te Weenen den 30. April 1725. Translaet uyt het Latyn.
33342: A.A. - Tractatus Commercii Inter suam Caesaream & Catholicam Majestatem, Carolum VI et Inter Suam Regiam Catholicam Majestatem Philippum V. Conclusus Viennae prima Maji 1725.
29243: A.A. - Projet de réorganisation de la marine militaire belge par un ancien officier du génie.
33669: A.A. - Felix Timmermans, [*1886-+1947]
33694: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 20. November, 1670.
19713: A.A. - De houtsneden van Albrecht Dürer. 1471-1528. Chronologisch gerangschikt.
34279: A.A. - Historie van de Vier Vrome Ridders genaemd de Vier Hems-kinderen, Reynout en zyne Broeders, Zoonen van Haymo of Hemon Grave van Dordoen. Den laesten Druk, op nieuw overzien en van veele fauten gezuyvert, en tot vermaek der Jongheyd toegelaeten. Verçierd met schoone plaeten.
33730: A.A. - Jugement du Tribunal-Criminel Etabli a Anvers. Pronocé le 23 Brumaire de l'An 3me de la République Française, une & indivisible. Qui condamne les nommés Gilles de Becker cabaretier au cerf en cette Ville & Jacques Van Belingen ouvrier orfevre, chacun à une amende de Trois Milles Livres & à six mois de detention, pour avoir forcé des particuliers à payer la bierre moitié en argent & moitié en assignats, au moyen d'habits de bussards français que le dit Jacques Van Bellingen avait revêtu, & qui renvoye le jugement de Guillaume Mertens polisseur de diamans, impliqué dans cette affaire, jusqu'après informations ultérieures. - Vonnis van de Crimineele Regtbank Opgeregt tot Antwerpen. Uytgesproken den 23 Brumaire, 3de Jaer der eene ende onverdeelbare Fransche Rupubliek, Het welk verwyst de zoogenaemden Egidius De Becker, herbergier in den hert binnen deze Stad en jacobus Van Bellingen zilversmids-gast, ider tot eene boete van dry-duyzend Livers en tot eene ophouding van zes maenden, om bezondere persoonen gedwongen te hebben 't bier te betaelen de belligt in geld en d'belligt in assignaten by middel van fransche hoezaere kleederen, de welke den gezeyden Jacobus Van Bellingen aengetrokken had, en het welk verzend het Vonnis van Guilielmus Mertens diamant-slyper, in die zaek ingewikkelt tot voorder onderzoek.
33343: A.A. - Tractaet van Commercie, tusschen zyne Keyserlyke en Catholyke Majesteyt Karel den VI. en tusschen zyne Koninglyke en Catholyke Majesteyt Philips den V. Geslooten te Weenen den eersten Mey 1725. Translaet uyt het Latyn. Gedrukt na de Copie van Weenen.
33759: A.A. - Ordinancie ons Heeren des Coninckx. Nopende de Soldaeten die verloopen zijn, ende de ondersaeten vanden Lande van herwaerts over de ghene die hen begheven hebben inden dienst vanden vyandt, oft van andere vremde Princen, sonder oorloff van zijne Majesteyt.
33760: A.A. - Kort begryp van het geen gedurende De Omwenteling binnen Brussel is voorgevallen, te beginnen van den 19 September 1830.
33704: A.A. - Geboden ende uyt-geroepen by mijne Heeren den Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 11. Junij 1693.
34532: A.A. - .....Tot een naam en tot een lof..... Ter gedachtenis aan het feit der afscheiding voor honderd jaren; doleantie voor vijftig jaren.
31381: A.A. - Le Mont-St. Michel en relief par les anaglyphes.
29817: A.A. - Zie in deez' prent de vrolijkheid van Saartje Jans de keukenmeid - Voyez ici les joyeuses manieres de mlle Maregot cuisinière.
34144: A.A. - De gestrafte beschaver.
33359: A.A. - Signalement De Jean De Rycke, Peintre de la ville de Middelbourg, en Zélande, suspecté d'avoir commis un vol avec effraction, chez un particulier de ladite ville de Middelbourg, la nuit du 9 au 10 Mai 1788.
33808: A.A. - Het leven van Tyll Uilenspiegel. In Holland.
13632: A.A. - Kabinet Victor Stuyvaert. Catalogus.
34005: A.A. - Costumen der Stede ende Casselrye van Brouckburch.
29874: A.A. - Kakelbont en kogelrond, kerngezond en Roer je mond.
9411: A.A. - Wonderbaeren Leévens-Loop van L.D. Cartouche Opper-Kapiteyn Van eene zeer groote bende Borze-snyders, (Gauw-dieven,) Moordenaers. etc. Zynde een nauwkeurig verhael, niet alleen van zyne Dieveryën, die hy in zyne Jongheyd bedreéven heeft; maer ook van zyne groote menigvuldige Moorden, die hy in zyn leéven gedaen heeft , volgens zyne eyge belydenis. Als meéde Van zyne achtervolging, gevang, Sententie en zyne signalement, als de schyding deézer Bende. Met fraeye plaeten.
14617: (BIBLE) - Biblia Sacra Vulgatae Editionis Sixti V. Pont. Max Ivssv recognita atque edita.
34924: A.A. - Zeeland; West-Brabant; Noord-België & Schelde. Topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden.
34923: A.A. - Limburg; oost-Noord-Brabant. (Topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden.)
33685: A.A. (BOLSWERT, SCHELTE ADAMS? & BOËTHIOUS ADAMS BOLSWERT?) - Stryd tuszen de smullende Bubbel Heeren, en de aanstaande Armoede.
11332: A.A. - Kodak, Brownie, Premo, Graflex. 1923.
33726: A.A. - Gheboden ende uyt-geroepen by mijnen Heeren, Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den ij. Augusti, 1629.
33728: A.A. - Jugement du Tribunal-Criminel etabli a Bruxelles, Du 15 Vendémiaire, l'an Trois de la République Française Une & Indivisible. - Vonnis van de Crimineéle Regtbanke opgeregt te Brussel, Uytgesproken den 15 Vendemiaire, derde Jaer der Fransche Republiek, Eene ende Onscheydbaere. Etc.
33679: A.A. - Jan de Schuyter zestig jaar. Folkloristisch maal in de Kapel van Bourgaondië op 9 october 1949.
34134: A.A. - De duizend en een nacht.
33684: (HABERMANN, F.X.?) - Vue perspective de l'entrée de la cour, et de la rue de l'Arno, a Florence.
30042: A.A. - Calendrier de la Cour, Tiré des éphémérides, pour l'année bissextile mil sept cent quatre-vingt-huit; contenant le lieu du soleil, son lever, son coucher, sa déclinaison,: le lever de la lune & son coucher, &c. Avec la naissance des rois, reines, princes & princesses de l'Europe. Imprimé pour la Famille Royale et Maison de Sa Majesté.
10166: (LUCASSEN) - Lucassen. Schilderijen in iedere gewenste stijl.
27818: A.A. - Eerste oefeningen in het lezen. I.
29065: A.A. - Tarif Général de la Réduction de toutes les Monnaies ayant cours dans le Royaume des Pays- Bas, suivant Le système Monétaire établi par Arreté Royal du 28 Septembre 1816.
27092: A.A. - Portretten van letterkundigen. Reeks III.
11654: A.A. - Mémorial administratif de la Ville de Gand. Tome XVII. - 2e Série.
33393: A.A. - Recueil van de Tractaten, Gemaeckt en gesloten tusschen de Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter eenre, ende verscheyde Koningen, Princen en Potentaten ter andere zyde.
19140: A.A. - Verzameling leerrijke chromo's - Collection chromos instructief. (1e Reeks.)
19141: A.A. - Auto's 1962 in de gemeenschappelijke markt - Autos 1962 dans le marché commun.
7663: (VERKADE - TYL UILENSPIEGEL) - Tyl Uilenspiegel - Verkade.
21985: A.A. - Catalogue de la XVe Exposition Internationale d'Horticulture (CLXVIIe Exposition de la Société). 18 au 26 Avril 1903.
25841: DIE, L.M. DE - Groede in oude ansichten. Tweede druk.
9989: (BEGIJNHOF - BRUGGE) - Béguinage princier de la Vigne. 1225 - 1245. Scénario Journees Historiques. 8, 9, 10 Août 1925.
9985: (BOONEN, EDM., P. MAES E.A.) - Trésors des béguinages. 22 Avril - 25 juin 1961.
9915: (LEBEER, PROF. DR. LOUIS) - Bijdragen tot de geschiedenis van de grafische kunst opgedragen aan Prof.. Dr. Louis Lebeer ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. - Contributions à l'histoire de l'art graphique dédiées au prof. dr. Louis Lebeer à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire.
9911: (JACOBSON, ROBERT) - Robert Jacobson.
9906: (HEILIGEN) - Tussen heks en heilige. Het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15de/16de eeuw.
9905: (MERCATOR - ASTROLOGY) - Sterren in Beelden. Astrologie in de eeuw van Mercator.
9903: (BOEKDRUKKUNST) - Mémorial de l'Exposition d'art ancien à Bruxelles. Le livre, l'estampe, l'édition en Brabant du XV au XIXe siècle.
9811: (HAMMACHER, A.M. INTROD.) - Van Gogh. Eingeleitet und erläutert von A.M. Hammacher.
9810: (GOGH, VINCENT VAN) - Catalogue de 272 oeuvres de Vincent van Gogh appartenant à la collection du Musée National Kröller-Müller. Troisième édition.
9807: (GOGH, VINCENT VAN) - Vincent van Gogh. Briefe. Sechste Auflage.
9801: (ROTHKO, MARK) - Mark Rothko. 21 giugno - 15 ottobre 1970.
9799: (MIRO, JOAN) - Joan Miró.
9796: (ABEELE, JOS VAN DEN) - Jos. van den Abeele. Oudenaarde.
9776: A.A. - Mémoires de la Société des sciences, lettres et arts de Nancy. 1847.
9769: (ROOSKENS, ANTON) - 'Anton Rooskens, het jungle-avontuur'.
9722: (DELVAUX, PAUL) - Schismes. Numéro 1, Mai - Juin 1963.
9626: (BILL, MAX) - Max Bill. Oeuvres 1928-1969.
9618: (LANGUI, EMILE) - Frits van den Berghe.
9607: (APPEL, KAREL) - Appel's oogappels.
9606: (ARDON) - Ardon.
10109: (LEBEER, PROF. DR. LOUIS) - L'oeuvre gravé de Jozef Cantré.
33881: A.A. - Het leven en de bedrijven van Sint Nicolaas. n 111.
33882: A.A. - De eigenaars en/of bewoners van de huizen te Borssele (Monster) 1618-1900. Incl. de Nieuwe West Craijert (Craaijert) 1832.
21944: A.A. - Armée Belge.
34816: A.A. - Namur. (Wavre) (47)
34817: A.A. - Carte de la Flandre Occidentale.
9510: (PEETERS, MICHEL) - Histoire des Trappistes du Val-Sainte-Marie, diocèse de Besancon, avec des notices intéressantes sur les autres monastères de La Trappe en France, en Belgique, en Angleterre, en Irlande et sur plusieurs religieux Trappistes; etc. 3e Édition considérablement augmentée, revue avec soin par deux des ordres religieux, et approuvée par l'Archevêché de Malines.
9437: A.A. - Münchener Kalender. 1886 - 1930.
942: (ZEELAND) - Voorloopige lijst der Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland.
9380: A.A. - Die Zwiesprach der Tiere.
9191: (CORTE, FRANCISCUS DE) - Godts wonderheden in het leven en de doodt van den grooten Mirakel-Doender den H. Nicolaus Tolentinas, wiens mirakuleus bloedt syn heyligheydt Clemens XI. Heeft gejont aen het Convent van de Eerw. PP. Augustijnen tot Antwerpen.
9066: (STUYVAERT, V.) - Treize Proverbes et des Dictons populaires mis en façon d'Alphabet.
8924: (EVERSDYCK, CORNELIS FRANSZ) - Pacht-tafelen. Waer door alle On-ervarene in de Reken-konste seer veerdigh en gereedt konnen calculeren de Pacht, Huere, Onkost, en Koop van Lande; ten addenante van alle voor-gestelde Prijs, 't Gemet, de Morgen, ofte Bunder. Mitsgaders Eene grondige Instructie, om oock door de voorsz Pacht-tafelen te vinden een yeders compententie in alle Verhueringen van Tienden, Molens, Dijckettingen, Visscheryen...Voorders Om te berekenen de weerde van alle Goude en Zilvere Specien van Gelde. Item van alle soorten van Koopmanschappen...
8905: (STUYVAERT, VICTOR) - De exlibris van Victor Stuyvaert. Oeuvre-catalogus, gebaseerd op de werklijst van Antoine Rousseau gepubliceerd in Graphia 61-62 en 63-64 (1974), en aangevuld door Norbert Poulain, met medewerking vaav Denise Stuyvaert-Van Imschoot en Sabine Filliers-Leten. Met een inleiding door Gerard Gaudaen.
8836: (UILENSPIEGEL) - De legende van Tijl Uilenspiegel.
8802: (REINAERT) - Le roman du Renard. Adapté et présenté par Les éditions du chat qui pêche - Reinaert de Vos. Aangepast en voorgesteld door De Vissende Kat.
8792: (STUYVAERT, VICTOR- WAGNER, F.) - La saga de Gunnlaug. Langue de serpent. Traduite de l'ancien islandais par F. Wagner.
8769: (SINT NICOLAAS VAN TOLENTINO) - Gli Ex Voto per San Nicola a Tolentino.
8741: A.A. - De Magistraat der Stad Middelburg, die geregeert hebben sedert Anno 1560.
8689: (VOLKSBOEK - CARTOUCHE) - Wonderbaeren Leévens-Loop van L.D. Cartouche Opper-Kapiteyn Van eene zeer groote bende Borze-snyders, (Gauw-dieven,) Moordenaers. etc. Zynde een nauwkeurig verhael, niet alleen van zyne Dieveryën, die hy in zyne Jongheyd bedreéven heeft; maer ook van zyne groote menigvuldige Moorden, die hy in zyn leéven gedaen heeft , volgens zyne eyge belydenis. Als meéde Van zyne achtervolging, gevang, Sententie en zyne signalement, als de schyding deézer Bende. Met fraeye plaeten.
8449: (PIECK, A. & BERT VERBIST) - Het Liers begijnhof. Artiestenoord en inspiratiebron.
8353: A.A. - Le Catéchisme de Malines, avec des explications sur chaque demande et de courtes pratiques à la fin de chaque leçon, publié par Son Eminence le Cardinal Sterckx, archevêque de Malines, pour l'usage de son diocèse.
8339: A.A. - Historie van de twee broeders en vrome ridders Valentyn en Ourson de Wildeman. Zonen van Alexander, Keizer van Constantinopel, en neven van Pepinus, Koning van Frankrijk. Nieuwe verbeterde druk.
831: A.A. - Gids voor Zuid- en Noord-Beveland.
8078: (ZEELAND) - Acta Synodalia of gearresteerde kerken-ordeningen van/ Zeelandt, Van de Jaren 1591. 1629. en 1639. uitgege-ven, ingevolge de Resolutie van de Edele Mogende/ Heeren Gecommitteerde Raaden van ZEE-LANDT, van den 13. Februari 1755.
8069: (ZIERIKZEE) - Gids van Zierikzee en omstreken.
7861: A.A. - Den schat of de bruyloft van Janot. Op de zinspreuk: Het en is geen...... Blyspel, in een bedryf.
7810: A.A. - Manuel de l'Archiconfrèrie de l'Immaculée Conception de la Très-Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, établie dans l'église de N. D. d'Hanswyck, à Malines, etc.
8913: (ELSSCHOT, WILLEM) - De bekeering van Viaene. In Snoeck's groote almanak 1943. Pag. 264-270.
7597: A.A. - Het Leven Der alderheyligste ende alderzuyverste Moeder Gods Ende maegd Maria, Gedeylt in XXI. Kapittelen. Met stichtelyke Leeringen op elke verholendheyd des zelfs. Getrokken uyt verscheyde Schryvers, ende meest uyt d'Oude Vaders, tot het gebruyk der Jongheyd. Dezen Druk merkelijk vermeerdert ende verbetert.
7504: (BUSCHMANN, J.-E. - FRANS VAN KUYCK) - Huldebetoon aan Frans van Kuyck. 20 October 1912. Gedenkschrift.
7492: (VOLKSBOEK - VIER HEEMSKINDEREN) - Geschichte von den vier Heymonskindern.
7300: A.A. - Vertoog van het geene geschikt is afgebeeld te worden binnen de stad Mechelen, door jonge kinderen der zelve stad, ter gelegentheyd van het 825.ste jaer dat het Miraculeus Beeld van O.L. Vrouw in Hansewijk Aldaer toegekomen is; Deéze Godsdienstege afbeélding zal geschieden is Augusty Ten Jaere pUer et Mater pULChrae DILeCtIonIs.
726: A.A. - Middelburg.
7177: A.A. - Broederschap der geloovige zielen, op 24 Junius ingesteld in de Parochiekerk van den H. Sulpitius, binnen Diest, door Zyne Hoogweêrdigheyd Franciscus-Antonius Prins De Méan, Aertsbisschop van Mechelen.
7175: (BOOMGAARD, DE) - De boomgaard.
6914: (ÇA IRA) - Feminilia. (Panorama de la Littérature féminine).
6853: A.A. - Loi communale du Royaume Belgique - Gemeente-wet van het Koningryk van Belgen.
6758: A.A. - Handboeksken Van 't Heylig Geapprobeérd Broederschap der XXXVI Uytmuntende Heyligen, Ingesteld doór den Allerheyligsten Vader Clemens X. anno 1671 in de kerk der Abdey van St. Salvator, en by suppressie der zelve Abdey overgebragt door Zyne Doórluchtige Hoogweêrdigheyd Joannes Armandus De Roquelaure, Aerdsbisschop van Mechelen, in den jaere 1802, etc.
6724: (SINT-NIKLAAS) - Catalogue de la Bibliothèque du Cercle Archéologique du Pays de Waes.
8255: (FOTOALBUM) - (Lloyd Royal Belge.)
24011: A.A. - Een Schoone Historie van Fortunatus Borze Ende van zyn Wensch-hoedeken. Zeer genuchelijk ende vermaekelijk om lesen / bezonderlijk voor de Jonkheyd. Den lesten druk. Van nieuws overzien, en op vele plaetsen verbetert.
6360: H(EUSSEN), H. V(AN) - Oudheden en Gestichten van Rhynland, En wel voornamentlijk van de Stad Leiden: of Beschrijving van de Kerken, Kloosters... etc. Uyt het Latijn vertaald En met Aantekeningen opgehelderd door H.V.H.
16875: A.A. - Historie van het Oud en Nieuw Testament, met christelyke en stichtbaere bemerkingen, getrokken uyt de Heylige Vaders, en andere geestelyke schryvers. Zeer nut en dienstig voor de Geloovige. 2 Parts in one volume.
34687: A.A. - Album d'images - Prentenboek.
549: A.A. - 275 Jaar berenning van Aardenburg. 1672-1947.
33994: A.A. - Costumen vande twee Steden ende Lande van Aelst. By Haerlieder Hoocheden ghedecreteert den 12. Mey 1618. Herdruckt ten tijde van M'her Ambroise Augustyn de Bette. Etc.
21834: A.A. - De Godvruchtige Landsman of Verzameling van Onderwyzingen en Gebeden, byzonderlyk ten dienste der Landslieden. Nieuwe verbeterde uitgaef.
33995: A.A. - Costumen der Stede ende lande van Dendermonde. Her-druckt ten tijde van Don Francisco Sanchez Pardo. Etc.
4187: (ZEELAND) - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene Beschrijving van Zeeland. Met eene kaart, plans van steden en kunstige printverbeeldingen versierd.
33283: A.A. - Kleynen Atlas ofte curieuse beschryvinge van de geheele weireld, benevens alle de gedenkweirdigste zaeken die in alle landen en provincien te zien ofte te vinden zyn. Byeen vergaederd uyt verscheyde geloofweirdige auteurs, door eenen nieuwsgierigen liefhebber.
33989: A.A. - Wetten ende costumen der Stede van Brugghe.
34748: A.A. - Les nouvelles du livre ancien.
34425: (REYNAERT) - Een zeer genoeglyke en vermaaklyke Historie van Reynaart de Vos met haare Moralisatien, als ook argumenten voor de Capittelen, zeer plaisant en lustig om te leezen. Van nieuws overgezien en verbetert. met schoone Figuuren daartoe dienende.
33222: A.A. - De goede fee Electra. Kleuralbum met 12 mooie postkaarten.
30080: A.A. - Ulenspieghel. Van Ule(n)spieghels leven en(de) schimpelijcke wercke(n), en(de) wo(n)derlijcke avontueren die hi hadde, want hi en liet hem gheen boeverie verdrieten.
32549: (LIEVEN FERDINAND DE BEAUFORT) - Verhandeling van de vryheit in den burgerstaet. Tweede druk.
33122: A.A. - L'Histoire des Quatre Fils D'Aymon, Revue et corrigée de nouveau et augmentée de plusieurs Figures.
33170: A.A. - Provinciale Almanak voor Zeeland voor de jaren 1968 en 1969. Drieënveertigste en vierenveerstigste jaangang.
30099: A.A. - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene Beschrijving van Zeeland. Met eene kaart, plans van steden en kunstige printverbeeldingen versierd.
34741: A.A. - Le Palais de Justice.
33008: A.A. - Oude religieuze kunst uit het Land van Beveren.
33925: A.A. - Inventaris der plaatselijke en kerkelijke archieven der gemeente Schilde.
32957: A.A. - Uitgelezen boeken. Katern voor boekverkopers en boekenkopers. Een serie uitgelezen prenten. Extra dik. Proefnummer 3 - maart 1980.
12514: A.A. - Activisten.
34081: A.A. - Geschiedenis van Aladdyn of de Wonderbare Lamp. Een verhaal uit de Duizend en een nacht.
34540: A.A. - Door wie werd Roger van de Velde vermoord?
32902: A.A. - The Ford Industries. Facts about the Ford Motor Company and its subsidiaries.
32862: A.A. - De belydenisse van S. Augustyn.
32854: A.A. - 700e Verjaring der Abdij van O.L. Vrouw van Roosenberg. 1237 Gemeente Waesmunster 1937.
32841: A.A. - Catalogus en nieuwe prijslijst.
32840: A.A. - Mercatorfonds catalogi.
32839: A.A. - Christiania og Omegn. 2. Oplag.
32706: A.A. - Van Sabben Posters Auctions1.
32680: A.A. - Extract, uyt het Boeck vande Vrede-handeling van de Ho. Mo. H.H. Staten Generael De Vereenighde Nederlanden. Veneris den 15. Novemb. 1647.
32658: A.A. - De klleine diergaerde voor kinderen.
32655: A.A. - Peau d'ane.
32656: A.A. - Le sorcier puni.
32654: A.A. - Geschiedenis van Cartouche - Histoire de Cartouche.
32641: A.A. - De koninginnen op Walcheren van 21-25 augustus 1894.
32625: A.A. - Lidboekje. Hoop in de Toekomst. Samenwerkende Vennootschap voor Oorlogsschade te Waerschoot.
32606: A.A. - The Battle of the Floods. Holland in February 1953.
32601: A.A. - Officium in festo et per octavam Pentecostes, Unà cum Commemorationibus Festorum Simplicium, quae infra eam occurunt. Secundùm Missale & Breviariu Romanum, PII V.Pont.Max. jussu editum, Clementis VIII. & Urbani VIII. auctoritate recognitum.
32600: A.A. - Officium in festo et per octavam Pentecostes, Unà cum Commemorationibus Festorum Simplicium, quae infra eam occurunt. Secundùm Missale & Breviariu Romanum, PII V.Pont.Max. jussu editum, Clementis VIII. & Urbani VIII. auctoritate recognitum.
32584: A.A. - Le loup et la chèvre. Album d'images.
32582: A.A. - Jean & Jeannette.
32581: A.A. - Les métamorphoses d'un âne.
32580: A.A. - Le Baron de Krack.
34152: A.A. - Die Jungfrau von Orleans.
32543: A.A. - Volland, máár er is ook een andere kant...
18115: A.A. - Vlieger's Lei-teekenvoorbeelden. 8.
27136: A.A. - Glandifer. Revue mensuelle de l'art d'ameublement, décoration, meubles, rédigée et éditée aux ateliers d'art de Courtrai.
32446: P.X.O.F.M. - Uit donkere dagen. Avondlezing.
32410: A.A. - De abdij Keizersberg. 1899-1974.
32406: A.A. - Une visite au Béguinage Ste Elisabeth de Mont-St. Amand communément appelé le Grand Béguinage de Gand.
32405: A.A. - Nieuwen utilen Almanach en Wegwyzer der Stad Gend In 't bezonder, en van het Departement der Schelde in het algemeyn. 1804. Het XXXIV. Jaer.
32404: A.A. - Nieuwen utilen Almanach en Wegwyzer der Stad Gend In 't bezonder, en van het Departement der Schelde in het algemeyn. 1814. Het XLIV. Jaer.
32403: A.A. - Almanach, Curieus en Util, voor 't IXste Jaer der Fransche Republique, ofte den Getrouwen Wegwyser der Stad Gend, en den Gregoriaenschen Almanach voor het Jaer 1801.
32402: A.A. - Nieuwen utilen Almanach en Wegwyzer der Stad Gend In 't bezonder, en van het Departement der Schelde in het algemeen. 1815. Het XLV. Jaer.
33798: A.A. - Vermakelijk leven van Thyl-Uilenspiegel met aardige kluchten, poetsen en boeverijen. Achtste verbeterde druk. Voor de eerste maal versierd met 24 nieuwe en fraaie Platen.
32358: A.A. - Duizend jaar muntslag te Brussel 1965.
32345: (MIRO & ARTIGAS) - Sculpture in ceramic by Miro and Artigas.
10301: (WOESTIJNE, KAREL VAN DE E.A.) - Syrinx.
32334: A.A. - Vragt-Lyst voor het Veer tusschen de Steeden Rotterdam en Middelburg.
32333: A.A. - Ordonnantie vande Wees-kamer der Stadt Goes, gemaeckt by Balliu, Burgemeesters, ende Schepenen der selver Stede, den xix Octobris xvjC.xxij, ende gearresteerd by de Heeren Staten van Zeelandt, den viij Novemb. xvjC.xxij.
32331: A.A. - Ordonnantie vande Wees-kamer der Stadt Middelburgh by Bailliu, Burgemeesters, Schepenen ende Raet der selver, van nieuws oversien gebetert, geamplieert, ende gearresteert: Met approbatie vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelant.
32330: A.A. - Resolutien van wetthe en raedt der Stadt Middelburgh in Zeelandt. Dienende tot vervolgh van de ordonnantie en ampliatien van de Wees-kamer deser Stadt Middelburgh.
32329: (ZEELAND - ORDONNANTIE) - Nieuwe, nadere, verbeterde en geämplieerde ordonnantie, Volgens welke, ten behoeve van de Gemeene Zaak, van wegens de Heeren, Staaten van Zeeland, alomme in dezelve Provincie, geheven zal worden het recht van Klein-Zegel, voor allerhande Documenten, Acten, Schriftuuren, Obligatien, Huur-Cedullen... Beginnende met den 1 October 1764.
32328: (ZEELAND) - Keuren vanden Lande van Zeelandt. Daer by gevoeght zynde de Interpretatie ende Ampliatie van eenige Artijckelen der voorsz. Keure. Gedrukt na de Rechte Originele Copie, berustende ter Reken-Kamer vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt.
27599: A.A. - La Danse des Morts. Gravée d'après les tableaux à fresque qui se trouvaient sur le mure du cimetière de l'église St. Jean à Bâle.
21504: A.A. - DE VROUWE PEÊRLE, Ofte Dryvoudige Historie van Helena de Verduldige, Griseldis de Zachtmoedige, Florentina de Getrouwe, Alle dry aenzienlyk in veéle deugden; maer meest in leydzaemheyd, die zy in tegenspoed, overlast, en beproevingen getoond hebben. Genomen uyt de oude Historie, en nieuwelyks tot profyt der Jongheyd overzien, byeenvergaederd en zeer verbeterd. Verçierd met verscheyde schoone Figueren.
34088: A.A. - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Tweede deel. Vervattende eene Beschryving der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper-Gelderland met den Staat der bezetting in de Barriere-Plaatsen enz. Met Naauwkeurige Landkaarten en Printverbeeldingen versierd.
32306: A.A. - Münchener Kalender. 1898.
32305: A.A. - Herinnering aen de Feesten te Gent. 31en van Oogst- en 1en van Herfstmaend 1856. - les Fêtes de Gand. 31 Aout et 1er Septembre 1856.
32301: A.A. - Bilder zum Anschauungs-Unterrricht für die Jugend. Erster Theil. Enthaltend 30 colorirte Blätter mit Abbildungen verschiedenartiger Gegenstände. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.
32277: A.A. - Dictionnaire géographique universel ou Description de tous les lieux du globe sous le rapport de la géographie physique et politique, de l'histoire de la statistique, du commermce, de l'industrie, etc., etc.
32249: A.A. - Overzichtskaart van het eiland Borneo. Schaal 1:2.000.000 met aanduiding van de politieke indeeling, de organisatie van het bestuur, de bestaande en nog aan te leggen verkeerswegen en van de groote cultuur- en industrieele centra. Samengesteld op last van de N.I. Regeering.
28497: A.A. - Een nieuw boek voor moeders. Om kinderen al spelende te leeren. Zesde druk.
32153: A.A. - Plan d'Anvers et Plan de l'Exposition.
32141: A.A. - Images d'Epinal.
32137: A.A. - Wonderbaer leven van den Salighen Seraphinus a Monte Granario, Leeken-broeder van het Order der Minder-broeders Capucinen. In het getal der gelucksalighe opgeschreven door onsen Alderheylighsten Vader Clemens den XII. Paus van Roomen. Wiens Beatificatie solemnelijck geviert is door de Paters Capucinen van dese Nederlantsche Provincie, op den 27. October van het Jaer 1737.
32082: A.A. - Satelietbeeldatlas van Nederland. Heel Nederland gefotografeerd door de SPOT-sateliet.
32078: A.A. - Messager boiteux de la Moselle, pour l'année 1830.
32055: M.C.S. - Tractatus de libertatibus ecclesiae gallicanae, continens Amplam discussionem Declarationis factae ab Illustrissimis Archiepiscopis, & Episcopis, Parisiis mandato regio congregatis, anno M.DC.LXXXII. Vos in Libertatem vocati estis Fratres: tantum ne libertatem in occasionem detis carnis. Gal.5.13. Autore M.C.S. Theol. Doctore.
32036: A.A. - Het Geestelyck Lust-Hofken, beplant Met godtvruchtige Oeffeningen, Bemercgen, Bewegingen, Voor-nemens, Affectien en Gebeden, op het Bitter Lyden van Jesus Christus onsen Salighmaecker: Voor alle de daegen van den H. tydt van den Vasten, Seer Dienstigh en Profytigh voor alle Godt-minnende Zielen.
32035: A.A. - Hedendaagse Historie, of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; XIXde deel. Vervolgende de Beschrijving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder handelende van Zeeland. Etc
32009: C.G. - The National Gallery. Illustrated general catalogue.
31977: P.O. (= W. VERHOEVEN) - Wat Hitler dacht: Wat Hitler deed! Wat Hitler had verwacht!... Hoe Hitler schipbreuk leed!
31976: A.A. - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland. Met 22 platen.
31972: A.A. - La Veillée de Noël dans les montagnes des Vosges.
31964: A.A. - Verhaal van het Beleg der Vesting Sluis in Vlaanderen, door de Franschen, in den jare 1794. Door eenen officier van het toenmalige garnizoen. Met een Pan der vesting en der attaque.
31949: A.A. - Geneviève de Brabant - Genoveva van Brabant.
31908: A.A. - La Belle et la Bête.
31432: A.A. - Het Paard van Troje.
31844: J.V.G. PR. - Historie van het mirakuleus beeld van de Allerheiligste Maegd Maria, geëerd in de kerk van O.L.V. van Finisterre te Brussel, onder den titel van O.L.V. van Goed-Succes.
31838: A.A. - Vier topografische kaarten ("stafkaarten") van Overijssel.
31837: A.A. - Zes topografische kaarten ("stafkaarten") van Drente.
31807: A.A. - Calendar. J. Halden & Co. LTD. 1914.
34143: A.A. - Genoveva van Brabant.
31793: A.A. - Gebed dat men leest op de Werkkamer, beginnende 's morgens ten half-uer-acht.
31787: A.A. - Reglement op de overzet-veren in Zeeland. (And others.)
31763: A.A. - Kalender voor het jaar 1900.
31760: A.A. - Album de Peau d'ane.
31756: A.A. - Zeeuwsch foto-album - Album of Zealand photo's - Album de photographies de la Zélande. Souvenir.
34695: A.A. - Vrouw Holle.
31732: A.A. - 12. Deutsches Turnfest Leipzig vom 12.-16. Juli 1913. Zur Erinnerung herausgegeben im Auftrage des Pressausschusses von Fritz Groh, Leipzig.
31731: A.A. - Handbuch für Verladungen nach Niederländisch-Indien 1931.
31725: A.A. - Humoristisch album. Xe Jaarboek van de Scalden. 1907.
31723: A.A. - Liederboek van de Scalden. Vijfde Jaarboek van de Scalden. 1901.
31711: A.A. - Pictures of the Old and New Testaments, Showing the most nottable Historys, in 150 Copper Plates, brought in Copper by the most famouss and pricipal Masters. To which is addet A Historical Declaration tothe more Lightunig off Each Plate, put into the English Tongny bya good knower off y Historys, off the Byble - Tableaux du Vieux & Nouveau Testament. Ou sont représentée en 150 Figures, les Histoires les plus Remarquables du Vieux & Nouveau Testament, Gravée par les plus Habilles Maitres. Ou l'on â Joint Une Explication Historique, pour l'Intelliigence de Chaque Tableau; Ecrites en Anglois par un savant Connoisseur de l'Histoire sacrée, & traduit en François.
31710: A.A. - Bijbelsche geschiedenis, (Oude en Nieuwe Testament) in platen, in eene inleiding voorafgegaan door aardrijks- en tijdrekenkundige aanmerkingen, en door de beschrijving van zeden en gebruiken der voornaamste volken, welke in de H. Schrift voorkomen. Een geschenk voor de jeugd.
24315: A.A. - Récréations instructives pour la Jeunesse. 30 Tableaux coloriés. I. Série. Troisième édition.
24364: A.A. - Wer will lachen. Ein Bilderbuch für Jung und Alt. Dritte Auflage.
33800: A.A. - Vermakelijk leven van Thyl Uilenspiegel met aardige kluchten, poetsen en boeverijen.
31661: A.A. - Souvenir of Nikko. 50 Selected Pictures. Coloured By Hand.
31660: A.A. - Souvenir of Nikko. Coloured by hand.
31658: A.A. - Kort begryp van verscheyde placaerten ende ordonnantien, Soo Geestelijcke als Werelijcke, Met Vele Vonnissen ende Reglementen, over de Administratie van de Kercke ende Aerme-Goederen. Seer dienstigh voor de Heeren Landt-Dekens, Pastoors, Bailliuws, Meyers, ende andere Officieren van de Justitie, &c. soo binnen de Steden als ten Platten-Lande van Brabant.
31652: A.A. - Année champêtre. Partie qui traite de ce qu'il convient de faire chaque mois dans le Potager. Tome troisième.
31646: A.A. - Quinque libri Mosis. Magno labore, & industria, accuratissime correcti prae omnibus qui hucusque thypis suere mandati.
31644: A.A. - De aenghename spyse der zielen voor de teere jongheydt, oock noodigh voor bedaeghde menschen, bedeylt in IX. lessen
31639: A.A. - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene Beschrijving van Zeeland. Met eene kaart, plans van steden en kunstige printverbeeldingen versierd.
31631: A.A. (MARNIX VAN SINT ALDEGONDE) - Wilhelmus van Nassouwe.
31629: A.A. - Stempel! Nonsens - No nonsens.
34566: A.A. - Rommerswael, aen de Zee-kant meest geinundeert, of wegh-gespoelt - Rommerswael vertoonden zich van Outs aldus.
31961: (CHILDREN'S BOOKS - POP-UPS) A.A. - Robinson Crusoë.
31522: A.A. - Karel de Goede, Graef van Vlaenderen.
31520: A.A. - Leven van den Agtbaeren Dienaer Gods Ludovicus-Maria Grignon van Montfort, apostelyken missionaris.
31507: A.A. - Portret in profiel van Hugo Verriest.
31502: A.A. - Missive, Geschreven uyt Middelburg, In dato 23 Martii 1684. Mitsgaders een Placaet, tot voortsettinge van de Negotie in die Provintie.
31500: A.A. - Extract uyt de Notulen, Va nde Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt, raeckende het Recht van Collaterael, van Goederen, die alhier bevonden werden toe te komen, de Sterfhuysen, buyten de Provincie van Zeelandt gevallen. Gearresteert den 25. Martii 1688.
31501: A.A. - Extract uit het Register der Resolutien, Van de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelant. Den 1. Augusti 1730. Over verhoginge van 't Collateraal tot den 10. Penning.
31499: A.A. - Publicatie tot Elucidatie en / voor zoo veel des noods / Ampliatie van Hunne Ed: Mog: onderscheidene Ordonnantien van den Impost op de Zeepe. Gearresteerd den 15 September 1763.
31497: A.A. - Ampliatie, By de Edele Mogende Heeren Staten van Zeelant, gearresteert den 8. December 1681., op den opheve van den vyfthienden Penningh van de Collaterale Successien.
31498: A.A. - Extract uit het Register van de Resolutien der Heeren Staaten van Zeeland. Den 17 September 1771. Resolutie nopens de Accordants Billetten van de Waag, en onderteikening van dezelve.
31496: A.A. - Extract uit het Register van de Resolutien der Heeren Staten van Zeeland. Den 5 Augustus 1771. Resolutie ter Ampliatie van de differente Instructien der Collecteurs van de gemeene Middelburg, tenderende om aan den Heer Ontfanger Generaal in Walcheren en aan de respective rentmeesters dier Middelen in de buiten Eilanden, te doen hebben visie der Actens van aanstelling &c.
31495: A.A. - Extract uit het Register van de Resolutien der Heeren Staaten van Zeeland. Den 16 September 1766. Resolutie, dat in de Eilanden van Zuid- en Noordbeveland, en Tholen, strictelyk zal moeten worden geobserveerd, het 5 Art: van de Ordonnantie van den Impost op de Wynen &c., van den Jaare 1637.
29939: A.A. - Krijgsoefeningen. Manoeuvres militaires.
31491: A.A. - Missive Van Sijn Hoogheyt, Den Heere Prince van Oraigne, Geschreven aen de Heeren Staten van Zeelant, Rescriberende op haer Ed. Mog. Missive van den 16 der voorleden Maendt February 1675.
31486: A.A. - Publicatie. en Lyst der Vragt-Loonen voor de Beurtschippers, Vaarende van Middelburg op Zierikzee en van Zierikzee op Middelburg.
31485: A.A. - Vragt-Lyst voor het Veer tusschen de Steeden Rotterdam en Middelburg.
31483: A.A. - Resolutie tot Elucidatie en Ampliatie Van de Lyst van 't Loon voor die van het Sr. Jans of Arbeyders Gilde. Gearresteert den 19 September 1785.
31482: A.A. - Ordonnantie Op t'stuck vanden opheve vande generale ende ghemeene middelen by den Staten van Zeelandt, bewillicht / tot onderstant vande ghemeene saeck.
31481: A.A. - Resolutie Van de E: Mog: Heeren Staten van Zeelandt, Rakende het Hertogdom van Gelder en het Graefschap van Zutphen.
31480: A.A. - Extract uit het Register van de Resolutien der Heeren Staaten van Zeeland. Den 28 January 1774.
31479: A.A. - Extract uit het Register van de Resolutien der Heeren Staaten van Zeeland. Den 28 January 1774.
31478: A.A. - Extract uyt de Resolutien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden. Vrydag den 24 Maart 1758.
31477: A.A. - Koningrijk B(elgië).
31468: A.A. - Lijst der predikanten en eenige weinige Geschiedkundige Herinneringen rakende de Hervormde Gemeente te Hoek.
31442: A.A. - Het nieuw vermakelijk Ganzenspel - Le nouveau jeu d'Oie.
31443: A.A. - Het nieuw vermakelijk Ganzenspel - Le nouveau jeu d'Oie.
31444: A.A. - Het nieuw vermakelijk Ganzenspel - Le nouveau jeu d'Oie.
32657: A.A. - Histoire de Robinson Crusoë.
32659: A.A. - De klleine diergaerde voor kinderen.
32660: A.A. - Geschiedenis van Robinson Crusoë - Histoire de Robinson-Crusoe.
31458: A.A. - Receuil de quelques lettres de prêtres déprotés, écrites de la Guyane Française en Amérique, a leur famille dans la ci-devant Belgique. Traduit du flamand.
31449: A.A. - Slag by Nieupoort. Waarachtige afbeelding van de slaghorde der twee leegers op het strandt by Nieupoort.
31441: A.A. - Souvenir du Pèlerinage à Notre dame de Montaigu, renommée par Miracles et grand concours de monde.
31440: A.A. - Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel - Image miraculeuse de N.-D. à Montaigu.
31439: A.A. - Gedachtenis van de Bedevaart tot Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel.
31438: A.A. - Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel - Image miraculeuse de N.-D. a Montaigu.
31437: A.A. - Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel - Image miraculeuse de N.-D. a Montaigu.
31436: A.A. - Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel - Image miraculeuse de N.-D. à Montaigu.
31435: A.A. - De H. Brigitta. Bijzonder Voorspreekster tegen alle Ziekten van het Hoornvee.
29938: A.A. - Artillerie. - Kanonniers.
33409: (Z) (PHOTOGRAPHS - CAVALRY) A.A. - Ecole de Cavalerie de Saumur.
31393: A.A. - Fair play.
31379: A.A. - Garage.
34092: A.A. - Prenten-magazijn voor de jeugd. No. 88. Kermisvermakelijkheden. tafereelen uit de Amsterdamsche kermis.
11479: A.A. - Ausstellung belgischer Kunst unter dem Protektorate der belgischen Regierung. Veranstaltet durch die gesellschaften Art Contemporain, Antwerpen & Société Royale des Beaux-Arts, Brüssel.
31255: A.A. - Oude baker versjes.
31250: A.A. - Sigurd. Het geheimzinnige slot.
31225: A.A. - Mister Robinson en de jacht op de linker schoen.
31175: A.A. - Notice historique sur les douze statues élevées sur le Pont Louis XVI.
34153: A.A. - Honden. Nieuwe Nederlandsche Kinderprenten. (Funke's Prenten.) No. 150.
30860: A.A. - De avonturen van Bruintje Beer. (Vijfde serie.)
30858: A.A. - Enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis der Nederlandsche Strijders 1940-1945.
30789: A.A. - Witboek betreffende het gebeurde in de Nederlandse internerings- en bewakingskampen in de jaren na de bevrijding.
30622: A.A. - Paul Kruger. Korte levensschets. Met platen.
30453: A.A. - Zundert. No 50 C.
30452: A.A. - Achtmaal. No 49 H.
30450: A.A. - Rijsbergen. No 50A.
27138: A.A. - Glandifer. Revue mensuelle de l'art d'ameublement, décoration, meubles, rédigée et éditée aux ateliers d'art de Courtrai.
8731: (GIELEN, W.N.TH.M.B.) - Stijn Streuvels en Reinaert de Vos. Overzichtstentoonstelling ingericht door W.N.Th.M.B. Gielen.
34725: A.A. - Geschiedenis van Rood-Kapje - Histoire du petit Chaperon-Rouge.
12080: A.A. - Reiswijzers in de provincie Luik. Uitstappen per autocars, auto's en motorfietsen - Schoolreizen.
27139: A.A. - Glandifer. Revue mensuelle de l'art d'ameublement, décoration, meubles, rédigée et éditée aux ateliers d'art de Courtrai. Notice sur l'origine de l'évolution artistique et industrielle des Ateliers d'Art de Courtrai de Coene Frères.
34237: A.A. - Eulenspiegel Ex libris von Peter Heinze.
30173: A.A. - Middelburgsche Almanak Na den Nieuwen Stijl voor het Jaar onzes Heeren J.C. 1848. Doorzien met alle de Zeeuwsche Jaar-/ Paarden- Beesten- en Leermarkten/ alsmede het Op- en Ondergaan van de Zon en Maan.
30135: F.J.L. - Histoire de Fénélon, Archévêque - Duc de Cambrai, Prince du Saint-Empire et Précepteur des Enfants de France; rédigée d'après l'histoire de Fénélon de M. de Bausset. Troisième édition.
30109: A.A. - Catechismus ofte Christelyke Leeringe gedeyld in Vyf Deelen ende Een-en-veertig Lessen, Voor de Katholyke Jongheyd van het Aerts-Bisdom ende alle de andere Bisdommen der Provincie van Mechelen. Vermeerderd met eene Onderwyzinge voor de eerste Communie. Alsmede met de Volle Aflaeten voor de gene die de Acten van geloove, Hope ende Liefde godvrugtiglijk zullen lezen.
30108: A.A. - Gebeden om godvruchtelyk te oeffenen den heyligen en bloedigen Kruys-Weg van Jesus-Christus, Beginnende uyt het Huys van Pilatus tot de H. Graf-Stede, alwaer hy wierd begraven, behelzende veerthien statien, etc.
30106: A.A. - Censurae facultatum Sacrae Theologiae Lovaniensis ac Duacensis, Super quibusdam Articulis de Sacra Scriptura, Gratia, & Praedestinatione, Anno Domini 1586. Lovanii scripto traditis.
30107: A.A. - Litanie en gebeden ter eeren van den H. Rochus, welckers Octave gevierd word op den 16. Augusti in de Kerke der Swarte Susters binnen Gend.
30094: A.A. - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland.
30088: A.A. - Almanach des fumeurs de pipes et de cigares, recueil très-amusant enrichi de notes anecdotiques.
30084: A.A. - Zedekundig handboek voor den zeemansstand. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
30079: (CHAPBOOK) A.A. - Schoone Historie van Fortunatus Borze en zyn Wensch-Hoedeken. Zeer vermaekelijk om lezen, zo voor oude als jonge lieden.
30078: A.A. - Amusante Kinder-Vertellingskens, als van Duymken, de slaepende in den bosch, en veel andere Geestige Vertellingen. Dienende tot een vermaekelyk tud-verdryf der Jonge Kinderen en andere Persoonen. benevens eene Zede-leeringe gevoegt agter elk Vertellingsken tot nut en voordeel der Jonge jeugd. Vermeerdert met de Vertellingen van jantjenmet zyn Vliegerken, enz.
30077: (CHAPBOOK) A.A. - Schoone Historie van den edelen Jan van Parys, Koning van Frankryk, Die door groote vroomigheyd geschiktheyd, verkrygde en trouwde de dogter van den Koning van Spanjen, welke ondertrouw was met den Koning van Engeland. Zeer vermaekelyk om Lezen.
30076: A.A. - Petits albums pour rires. 3.
28052: A.A. - Lourdes en relief par les anaglyphes.
30068: A.A. - Le Petit et le Grand Exorde de Citeaux contenant les Origines du Monastère et de l'Ordre de ce nom avec de nombreuses légendes sur la vie admirable des anciens Moines de Clairvaux.
30067: A.A. - Liste des Affranchis des Droits De la Province, des Villes & autres Lieux de Flandres, Faites à Bruxelles le 28. Mai 1725. laquelle devra dorenavant 6etre suivi & observée par provison.
30065: A.A. - Jan Vaerten.
30064: A.A. - Koenraad (Tinel); Marleen De Cree-Roex; Nan Stenuit.
30048: A.A. - Reinke der Fuchs. Aus dem Niederdeutschen. Mit den Holzschnitten der ersten Ausgabe.
30039: D.S. (INTRODUCTION) - The little flowers of St. Francis of Assisi.
30097: A.A. - De ramp.
29994: A.A. - Catalogue des livres et manuscrits de la bibliothèque de feu Monsieur De Crane d'Heysselaer.
29985: A.A. - Wonderbaren Levensloop van Ludovicus-Dominicus Cartouche, Opperkapiteyn van eene groote bende borze-snyders, goud-dieven, moordenaers, enz. Zynde een nauwkeurig verhael, niet alleen van zyne kleyne dieveryen die hy in zyne jongheyd bedreven heeft; maer ook van al zyne groote menigvuldige moorden; dieften, enz. die hy, gedurende zyn leven gedaen heeft volgens zyne eygene belydenis. Alsmede zyne Achtervolging, Gevang, Sententie en Signalement. In druk gegeven geenzins tot naervolging, maer tot voorbeeld der Jongheden.
34226: A.A. - Cadzand. Topografische militaire kaart. Schaal 1:25000. No 687.
29976: N.N. - Recht en instellingen in de Oude Nederlanden tijdens de Midedeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Liber amicorum Jan Buntinx.
29971: A.A. - Instructie voor de ontvangers ten platten lande der Provincie Zeeland; Gearresteerd door de Gedeputeerde Staten van Zeeland, den 8 januarij 1819.
29968: A.A. - De Hervadte Beeste-Spraeck, Op-genomen tusschen een Rave ende Signor Vos, ontrent Het ontbijt vande Beulingen / van die onlancx binnen Londen over 's Conincx moort / ende Lant-verraet gejusticieert zijn.
29962: A.A. - Het Nieuwe Testament of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus...
29961: A.A. - Het Nieuwe Testament of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus...
29960: A.A. - Hollandsch Loterij-Spel. Nieuw Gezelschaps-Spel.
29959: A.A. - Letterspel A.Z. Verstrooiend (&) Leerzaam. Jeu de lettres. A.Z. Récréatief (&) Instructief.
29946: A.A. - Augusty en September, of Voor, Tijdens en na den Opstand van Brussel. Door ******
29942: A.A. - Chess and checkers.
29941: A.A. - Nieuw kaartspel woordenjacht.
29940: A.A. - La princesse Giselle et le marin Sinbad. - De prinses Gisella en Sinbad, de zeevaarder.
29937: A.A. - De Kat en de Vos - Le Chat et le Renard.
29936: A.A. - Fabelen.
29915: A.A. - Le livre lumineux. La nuit, mes phares s'allument et mes yeux bougent et s'éclairent.
29914: A.A. - Bonaparte au Pont d'Arcole (17 Novembre 1796). Un drapeau à la main, le général s'élance suivi de ses grenadiers qui rejettent les Autrichiens au-delà du pont.
29913: A.A. - Henri IV a Ivry (14 Mars 1590). Henri IV harangue ses soldats avant la bataille: Ralliez-vous à mon panache blanc, vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la victoire.
29912: A.A. - Jeanne d'Arc fait lever le Siège d'Orléans (7 Mai 1429). Conduits par Jeanne et par Dunois, les Français pénètrent dans les retranchements qui entourent la ville et en chassent les Anglais.
29906: A.A. - Tiereliere let let let.
29905: A.A. - La dernière Fée.
29903: A.A. - Come to the Window. Rhymes for Little Ones..
29902: A.A. - Good Morning and Good Night.
29896: A.A. - Les bonnes petites Ménagères.
29893: A.A. - Soldaatje Spelen.
29891: A.A. - Bouwplaat "La Mairie" - Het stadhuis.
29892: A.A. - Kinder-Gedichtjes.
29890: A.A. - Bouwplaat "Bureau de la Poste" - Postkantoor.
29887: A.A. - De geschiedenis van Mozes.
29883: (BODENHEIM, NELLIE) - Luilekkerland.
29878: A.A. - Tijl Uilenspiegel.
29879: A.A. - Geleerde dieren.
29877: A.A. - Vertellingen van Grootvader. Tweede druk.
29873: A.A. - Playing at shops A.B.C.
29864: A.A. - Dick Whittington and his cat.
27783: A.A. - Catechismus oft Christelyke Leeringe gedeylt in Vyf Deelen en Een-en-Veertig Lessen. Voor de Catholyke Jongheyd van het Aerts-Bisdom, en alle de andere Bisdommen der provincie van Mechelen.
29858: A.A. - Strijkweg en Geefwat Spel.
29857: A.A. - Nederlandsch Ganze Spel.
29856: A.A. - Klein Duimpje.
34767: R, DE - Bateau d'Amour.
29828: A.A. - Sur l'Air: J'ai du Mirliton. De koning... N. 306.
29824: A.A. - Artillerie montée - Gemonteerd geschut. N. 16.
29823: A.A. - Prenten-magazijn voor de jeugd. Aardrijkskunde. No. 7.
29821: A.A. - Het nieuw vermakelijk Ganzenspel - Le nouveau jeu d'Oie.
29819: A.A. - De gelaarsde kat - Le chat botté.
29816: A.A. - Het nieuw Arlequin spel - Le nouveau jeu d'Arlequin.
29806: A.A. - Little Red Riding Hood.
29807: A.A. - Geschiedenis van Rood-Kapje - Histoire du petit Chaperon-Rouge.
29805: A.A. - Roodkapje.
29804: A.A. - Roodkapje.
29803: A.A. - Roodkapje.
29802: A.A. - Little Tom Thumb.
29800: A.A. - Geschiedenis van Klein Duimpje.
29795: A.A. - Asschepoetster.
29797: A.A. - Lotgevallen van Don Quichotte.
29794: A.A. - Cinderella.
29789: A.A. - The Land of Cocagne.
29790: A.A. - Geschiedenis van Guliver - Histoire de Guliver.
29788: A.A. - Luilekkerland - Pays de Cocagne.
29787: A.A. - Luilekkerland - Pays de Cocagne.
29786: A.A. - Het nieuw vermak(e)lijk Luilekkerland.
29785: A.A. - Geschiedenis van Cartouche - Histoire de Cartouche.
29784: A.A. - Voornaamste levenstrekken van Napoleon - Principaux traits de la vie de Napoléon.
29783: A.A. - Voornaamste levenstrekken van Napoleon - Principaux traits de la vie de Napoléon.
29780: A.A. - Histoire du Petit Poucet.
29779: A.A. - Robinson Suisse.
29778: A.A. - Robinson Crusoë.
29777: A.A. - Histoire de Robinson Crusoë.
29772: A.A. - Histoire des Quatre Fils Aymon, très-nobles, très-hardis et très-vaillans chevaliers. Nouvelle édition, ornée de huit gravures.
29771: A.A. - Kaart van Zeeland en Noord-Brabant (Westelijk deel).
29755: A.A. - Histoire de Valentin et Orson, très-nobles et très-vaillants chevaliers, fils de l'Empereur de Grèce, et neveux du très-vaillant et très-chrétien Pepin, Roi de France. Nouvelle édition, revue, corrigée et ornée de quatre gravures.
29747: A.A. - Leven en mirakelen van de Heilige Barbara, byzondere patrooners (sic) tegen de onvoorziene dood.
29731: A.A. - Le pélerinage aux reliques d'Aix-la-Chapelle.
29728: A.A. - Vervolgingen voor godsdienstzaek in Rusland. Verhael van Makrena Mieczyslawska. Overste der Baziliaensche Kloosterzusters te Minsk, of een zevenjarg lyden voor het H. Geloof.
34790: (COOLEN, ANTOON) - Originele foto van Antoon Coolen.
31879: A.A. - De ramp. Nationale uitgave met woord vooraf door H.M. de Koningin.
29613: A.A. - Voor het Nationaal Onderwijs in Zuid-Afrika. Één stam - één taal.
29603: A.A. - Le petit répertoire amusant et récréatif.
29602: A.A. - La chasse au faucon. Chansonnier pour la présente année.
29600: A.A. - L'Heureux ménage ou la Polka d'Auvergne.
29599: A.A. - Étrennes mignonnes. Chansons pour la pré(s)ente année.
29597: A.A. - L'Amant heureux. Chansonnier pour la présente année.
29596: A.A. - Le petit Caveau Moderne, dédié aux chanteurs.
29595: A.A. - Étrennes mignonnes, pour la présente année, dédiées a M. Levassor.
29594: A.A. - Le serment de fidelité, dédié aux jeunes amants.
29568: A.A. - Portret "en face" van Peter Benoît.
29567: A.A. - Portret "en face" van Hugo Verriest.
29559: A.A. - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Vijfde deel. Eerste stuk.
29558: A.A. - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Vierde deel.
29557: A.A. - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Derde deel.
29556: A.A. - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Tweede deel. Eerste stuk & Tweede stuk.
29555: A.A. - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Eerste deel. Tweede stuk.
29528: A.A. - Geïllustreerde gids van de badplaats Domburg. Uitgegeven door de Vereniging tot Bevordering der Belangen van de badplaats Domburg.
33335: A.A. - Traité de Barrière, Entre sa Majesté Imperiale & Catholique Charles VI., sa Majesté de la Grande-Bretagne & les Estats Generaux. Fait & conclu a Anvers le 15. Novembre 1715.
33336: A.A. - Traité de Commerce, Navigation et Marine, entre La France et les Villes Anseatiques. Conclu à Paris le 28. Septembre 1716.
29507: F.C.M.R. - Christelyke Onderwyzing of Verklaering en Uytbreyding van den Catechismus, gedeeld in vyf deelen en een-en-veertig lessen. Voor de Catholyke Jonkheyd van 't Aerts-Bisdom en alle andere Bisdommen der Provincie van Mechelen.
29508: A.A. - Dagverhael van den Oproer te Antwerpen in 1659.
29505: N.S.P.A. (N. VAN DER STEEN?) - De Regels en besluyten van het Alderheylighste ende Algemeyn Concilie van Trente. Gehouden onder de Pausen, Paulus den III, Julius den III, ende Pius den IV. Getrouwelijk van nieuws overgezet Door N.S.P.A. Hier is ook achter by-gevoegt de verklaering van eenige bezondere Woorden, die in 't Concili gebruykt worden.
29502: A.A. - Anvers. Port mondial.
29495: A.A. - Chicago Album.
29494: A.A. - World's Fair Album Chicago 1893.
29477: A.A. - Plan de Paris. Nouvelle édition.
29476: A.A. - Aandenken der Wereldtentoonstelling Antwerpen 1930 - Souvenir de l'Expostion d'Anvers 1930.
29475: A.A. - Exposition universelle de Paris 1889.
29474: A.A. - Wiesbaden.
29473: A.A. - Exposition universelle d'Anvers, 1885. Guide, notice et plan.
29470: A.A. - Zeeland.
29469: A.A. - Marken.
29467: A.A. - Au Genevrier Odorant.
29466: A.A. - Les Pyrénées. Luz-St. Sauveur-Barèges.
29465: A.A. - Ricordo della Villa Pallavicini Durazo.
29443: A.A. - Mémorial des Alliés. 1914-1918.
29409: A.A. - Het federaal statuut. Wetsontwerp tot herziening der Belgische Grondwet. Neergelegd ter Kamer op 25 Maart 1931 door de Mandatarissen der Vlaamsche Nationalistische Partij.
29399: A.A. - Aan de Vlaamsche studenten. Rechtskundige raadpleging nopens de wettelijkheid van de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool en de geldigheid van hare diploma's.
29398: A.A. - Het gewijzigde verdrag met België. Is aanvaarding thans mogelijk? N-B.
29394: A.A. - La neutralité belge. Ses origines et sa violation.
29393: A.A. - Jan Frans Willems' Herdenking te Gent. 23 Juni 1846-23 Juni 1946.
29389: A.A. - Het Verslag Van Cauwelaert inzake het anti-Nederlandsch Verdrag. Een Vlaamsch-Nationaal antwoord en eene waarschuwing aan Nederland.
29377: A.A. - Borms vrij! 17 januari 1929. Huldebetooging.
29318: A.A. - Livre d'Or édité par les Successeurs d'Albert Godde, Bedin & Cie, Mondon & Cie.
29301: A.A. - Het leven en de daaden van Lodewyk Philippus Hertog van Orléans, bygenaamd (E galité) Gelykheid. Uit het Fransch vertaald.
29290: A.A. - Pieces officielles touchant l'invasion de Rome par les Français en M.DCCCVIII, pour servir de suite a la Correspondance..
29289: A.A. - Pieces officielles touchant l'invasion de Rome par les Français en M.DCCCVIII.
29267: A.A. - De landsverdediging en de sociale kwestie.
29265: A.A. - Consultation du Pays sur la Question Militaire. Adresse du Comité Directeur de la Fédération des Sociétés d'Anciens Militaires.
29264: A.A. - Quelques mots sur la Question Militaire (Février 1868).
29254: A.A. - Les délassemens de l'adolescence, ouvrage propre à inspirer l'amour de la vertu aux jeunes personnes des deux sexes.
29253: A.A. - Les solidaires. Association pour l'enterrement civil. caisse d'assurance mutuelle, de secours fraternel, de prévoyance et de propagande. Fondée a Bruxelles le 29 Juillet 1857.Statuts.
29246: A.A. - Procès historique du Major Renard. Actuellement Lieutenant Général aide de Camp du Roi, Ministre de la Guerre et Inspecteur Général des Gardes Civiques du Royaume. Réquisitoire de l'Auditeur Général et Arrêt de la Haute Cour Militaire. Deuxième édition.
29244: A.A. - L'Armée. Quelques considérations sur ses rapports avec la société par un officier supérieur.
29242: A.A. - Ce que vaut la Garde Civique. Étude sur la situation militaire du pays.
29238: A.A. - Réorganisation de la Garde Civique, Texte de la loi nouvelle, Août 1897.
29237: A.A. - Loi sur la Garde Civique, décrétée par le Congres National.
29236: A.A. - Biographie du Général Cavaignac. Dixième Édition.
29235: A.A. - Guide du milicien belge (manuel du soldat). Lois de milice - Remplacement - Rénumération - Conseils aux parents des miliciens - Conseils aux miliciens - Éducation et instruction militaires - La vie au régiment - Avancement - Congés - Récompenses - Rappels - Punitions, etc., etc.
10155: (KANDINSKY, WASSILY) - Homage to Wassily Kandinsky.
29230: A.A. - Royaume de Belgique. Garde-Civique. Chasseurs-éclaireurs. Huitième réunion annuelle organisée par la Compagnie de d'Anvers. Dimanche 19 Juillet 1885.
29227: A.A. - Royaume de Belgique. Garde-Civique. Chasseurs-éclaireurs. Dimanche, 9 juin 1889. 10me Réunion fédérale organisée a Ostende par la Compagnie de Bruges.
29226: A.A. - Garde civique de Charleroi. Chasseurs-éclaireurs. 1880 Décennal de la création de la Compagnie 1890. Grand Concours de Tir au bénéfice de l'oeuvre l'Orphelinat de Charleroi. Offert aux Chasseurs-éclaireurs du Royaume, a la Batterie d'Artillerie et aux Gardes-Civiques de l'Arrondissement.
29224: A.A. - Letter-looveren, bijeenverzameld voor de beschaafde Nederlandsche jeugd, in poëzij en proza.
29223: A.A. - Onderwijs in den godsdienst naar 't kort begrip der Christelijke religie.
34747: A.A. - Revue Parisienne. Été 1914. Publication semesterièlle; 5eme année; No. 10.
29173: A.A. - Biographie du Comte Camille-Bennso de Cavour, mort le 6 Juin 1861. Traduit de l'italien.
29171: A.A. - Recrutement de l'armée. Réponse d'un soldat a M. Woeste.
29163: A.A. - Beknopt plan van Jeruzalem. Historische beschryving der Heilige Stad, ten gebruike der Kristene jeugd. Schoolboek.
29164: A.A. - Caisse de prévoyance. Établie a Charleroi en faveur des ouvriers mineurs. Rapport de la Commission Administrative sur les opérations de l'année 1897.
29152: A.A. - Réflexions sur le système de défense adopté en Belgique.
29150: A.A. - Du rétablissement des sections d'études pour l'artillerie & le genie.
29148: C.R. - Application du système métrique aux tonneaux. receuil des lois et réglements sur la matière, précédé d'un aperçu historique sur l'origine et l'emploi des futailles dans l'antiquité.
29140: A.A. - De vroegere inrichting der maatschappij en de Omwenteling van 1789 door eenen rechtsgeleerde.
29136: A.A. - A Kolozsvári Magyar Kiralyi Ferencz-Jozsef Tudomany-Egyetem Almanachja. 1883-1884.
29130: A.A. - Le théatre, par l'Auteur des Mauvais Livres.
29099: A.A. - De l'emploi en Belgique des pierres blanches de provenance étrangère.
29094: A.A. - Collegium Beatae Mariae Virginis in Universitate Lipsiensi. I. Der Zusammenhang des Collegii Beatae Mariae Virginis mit den Anfängen der Universität Leipzig. Am 2. December 1859.
34468: A.A. - A directory of dealers in secondhand and antiquarian books in the British Isles. 1984-1986.
29082: A.A. - L'État et la commune. Principes de l'organisation municipale.
29073: A.A. - Tabel aenduydende den afstand, in myriameters en kylometers, van elke gemeente in Oost-Vlaenderen tot de hoofdplaets van de Provincie, het geregtelyk Arrondissement en de kantons van het zelve deel makende, etc.....door den Prefect van het voormalig Departement der Schelde etc.
29064: A.A. - Lessen voor meisjes van allerlei jaren. Voorgesteld in de lotgevallen van eenige jonge jufvrouwen. Derde druk met plaatjes.
29062: A.A. - Het mengelwerk in 12 afbeeldingen. No. 14.
29060: A.A. - Dichterlijke schoonheden voor verstand en hart.
29055: A.A. - Album d'images - Prentenboek.
29054: A.A. - Album d'images - Prentenboek.
29053: A.A. - Album d'images - Prentenboek.
29052: A.A. - Album d'images - Prentenboek.
29051: A.A. - Album d'images - Prentenboek.
29050: A.A. - Album d'images - Prentenboek.
29048: A.A. - Hollandsche kunst. Aangeboden door De Erven De Wed. J. van Nelle, Rotterdam.
29016: A.A. - Album d'images - Prentenboek.
32570: (OSTAIJEN, PAUL VAN) A.A. - Paul van Ostaijen. 1896-1928. (Medaillon.)
28903: A.A. - Luchtfoto-atlas Zeeland.
28841: A.A. - Stijn Streuvels.
28813: A.A. (BOGAERT-DUMORTIER) - Eerste gronden der rekenkunst, bevattende de behandeling harer hoofdregelen; de verklaring der tiendeelige breuken met toepassing op het nieuw metriek stelsel van maten, gewigten en munten; alsmede het betoog der gewone breuken; gevolgd van eenige Voorbeelden. Opgesteld ten gebruike der lagere scholen in West-Vlaanderen.
33463: A.A. - Ein kurzweilig Lesen von Till Eulenspiegel, geboren aus dem land zu Braunschweig, wie er sein Leben vollbracht hat.
33996: A.A. - Costumen vanden Princelicken Leen-Hove van Dendermonde. Her-druckt ten tijde van Don Francisco Sanchez Pardo. Etc.
34150: A.A. - De mislukte vischvangst.
33766: A.A. - Snakerijen van Tijl Uilenspiegel.
28719: (GOES) - Ordonnantie, Volgens welcke ten behoeve van de Stadt Goes Den Stedelijcken Impost op de Wijnen, Gebrande-wijnen, en Meè van Honingh Gebrouwen naer desen Geheven en Geinnet sal werden.
33398: A.A. - Flandricismes, Wallonismes et expressions impropres dans la langue francaise. Ouvrage dans lequel on indique les fautes que commettent fréquemment les Belges en parlant l'idiome francais ou en l'écrivant; avec la désignation du mot ou de l'expression propre, ainsi que celle des règles qui font éviter les fautes contre la syntaxe. Par un ancien professeur. Quatrième édition.
28578: A.A. - Stekjesboek of verzameling van aantrekkelijke kunstjes die met de phosphoorstekjes kunnen uitgevoerd worden.
28527: A.A. - Idée des horreurs commises a Paris dans les journées à jamais exécrables des 10 Août , 2, 3, 4 et 5 Septembre 1792; ou Nouveau Martyrologe de la Reolution Françoise. Traduit de l'Allemand par un Emigré François. On y joint des faits bien avérés de ces époques funestes, pour servir de matériaux à l'Histoire de ce siècle de fer.
33990: A.A. - Costumen(,) wetten ende statuten der Stede ende Poorterye van Ipre. Her-druckt ten tijde van M'her Pieter Van Lichtervelde, etc.
28506: A.A. - Nieuwen koddigen Almanach, of Aenwyzer der Gendsche Estamineen, gevende een Estaminée per dag voor 1822, verrykt met een kortbondig verhael der Gends-Kermissen van 1821 en geestige mengelingen van alle slag. Tweeden druk.
34227: A.A. - Sluis. Topografische kaart. Schaal 1:50.000. No 53.
34228: A.A. - Oostburg. Topografische kaart. Schaal 1:25.000. No 698.
28494: P.V.H. - Een bezoek aan de koolmijnen. Geschenk aan de jeugd. Tweede uitgaaf.
32942: A.A. - Breviarium cisterciense iuxta romanum.
28463: A.A. - Topografische atlas. België - Belgique. Atlas topographique.
28462: A.A. - Atlas van Nederland.
26780: A.A. - Orient Line. Pleasure Cruises to Norway and Northern Capitals (by 20,000 Ton Steamers).
28362: A.A. - Notice sur Jean Breydel, chevalier flamand.
28326: A.A. - Mémoire sur la Jonction du Canal de Mons avec l'Escaut par la Dendre, présenté aux Nobles et Très-Honorables Seigneurs les États de la Province de Hainaut, en leur Session de 1819.
28320: A.A. - l'Hotel de Ville de Bruxelles.
28313: A.A. - Seule jonction directe de la Flandre aux trois bassins houillers et métallurgiques aux carrières du Hainaut. Chemin de fer direct de St.-Ghislain a Gand et Terneuzen par Ath et Sottegem avec embranchements sur Renaix, Grammont et Eecloo. Projet de MM. de Laveleye et Moucheron. Combinaison de ce projet avec diverse autres lignes.
28292: A.A. - Meetkunstige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden, bevattende de getallenwaarden, gebruikt bij de zamenstelling van de topografische en militaire kaart van het Rijk. Op last van het Ministerie van Oorlog door het Topografisch Bureau.
28291: A.A. - Alphabetisch register van alle bewoonde oorden des Rijks. Zijnde een vervolg op de Itineraire voor marscheerende troepen in het Koningrijk der Nederlanden. Te zamengesteld bij het Topografisch Bureau van het Departement van Oorlog, in verband met de bij dat Bureaua mede vervaardigde Étappe-kaart van het Rijk.
28256: A.A. (JAN VAN DE VELDE) - Oudheden, en Gestichten van de Bisschoppelyke Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch. Of Beknopte Beschryvinge der Steden en Dorpen onder dat Bisdom; Mitsgaders Fundatien der Geestelyke Gebouwen, Kerken. Abdyen, en Kloosters van tydt tot tydt aldaar gesticht. Met de Leevens gevallen der Bischoppen en andere Geleerde Mannen, Hun Verblyv aldaar gehouden of geboren Benevens de Capittelen van Canoniken, Vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met Oorspronkelyke Giften, Voorrechten, Brieven, Diplomaas, enz. Door een Liefhebber der Outheit.
28258: A.A. - Besluyt Van Zyne Eminentie den Cardinael Caprara, Legat à Latere, Benevens den Bevel-brief Zyner Hoogweirdigheyd, den Heer Bisschop van Gend, betrekkelyk den Jubilé Gejont door Zyne heyligheyd Pius den VII, beginnende met den 21 February, en eyndigende den 21 der volgende Maend, Waer by men gevoegd heeft verscheyde Gebeden Dienstig om godvrugtiglyk dezen Jubilé te konnen verdienen.
28254: A.A. (HILLEGEER, JUDOCUS) - Het kruim van het kloosterleven. De ziekendienster. De leermeesteres.
28222: A.A. - Homeward bound. The Union Steam Ship Company's handy Guide to England and the Continent. Were to stay; where to go; and how to get there. With map and illustrations. Second edition.
33401: N.N. - Le naufrage du "Titanic" pour les veuves et les orphelins.
28199: (VOYAGES - LIVINGSTONE) A.A. - The Life and Explorations of David Livingstone, LL.D., Carefully compiled from reliable sources.
33406: A.A. - (Paris) Photographs. The Apsley Album No. 10053a.
33408: A.A. - Album d'écritures ornées et principées.
28170: A.A. - Stijn Streuvels.
28026: A.A. - Beknopte levensschets van de H. Margarita, Maagd en Middelares. Met geschiedkundig overzicht van haar verering in Lichtervelde. Gevolgd door een Novene en Godvruchtige Oefeningen. 4de Uitgaaf.
28008: A.A. - Onpartijdige levens-beschrijving van Napoleon. Van zijne kindsche jaren af tot het tijdstip zijner dood. Getrokken uit de voornaamste Schrijvers die over zijne merkwaardige daden gehandeld hebben. Vermeerderd met de plechtigheden welke hebben plaats gehad bij de overvoering zijner asch in Frankrijk. Nieuwe verbeterde druk.
28007: A.A. - Napoleon. Zijn wonderbaar leven en zijn oorlogen.
28006: A.A. - Kluchtige Almanak van Robert en Bertrand voor het jaar 1919.
27456: A.A. - Contes de l'Isba. Traduction de M-me H. Isserlis & M-elle B. Auroy. Enluminures d'Ivan Bilibin.
27976: A.A. - Bibliothèque de feu M. Hector de Backer. Préface de M. Abel Lefranc.
27975: A.A. (LENOIR, MARIE ANTOINETTE) - La Compagne de la Jeunesse, ou Entretiens d'une Institutrice avec son élève.
27867: A.A. - Voyage autour d'un jardin. (petite leçon).
27866: A.A. - Les joujoux (petite leçon).
27865: A.A. - Barbe bleue.
27860: B(INCKEN), P. - Fondamenten ofte Grond-regels der Nederduytsche Spel-konst; Om de zelve in korten tyd in d'uyterste volmaecktheyd te leeren: Waer by gevoegd zyn eenige Regels van de welgemanierdheyd, als ook eenige gemeyne Brieven: Alles zeer nut en voôrdeelig voôr de Jongheyd. Doôr P.B. (= P. Bincken)
27864: A.A. - Les petits pauvres (petite leçon).
27856: A.A. - Tableau des monnaies d'or et d'argent des pricipaux états du monde. Avec leur valeur en francs, leur poids, leur titre, et des instructions sur le système monétaire, les monnaies de compe et les poids usuels de chaque pays. Deuxième édition. Augmentée du tarif officiel du prix des espèces et des mati1eres d'or et d'argent à tous les titres connus.
27854: A.A. - Onderrigting over de Hedendaegsche Dansvergaderingen, door den Abt Hulot. Uit het Fransch vertaeld.
27851: A.A. - Duitsch en Dietsch, Dat is, Een handboeksken ten gerieve van den Duitschleerenden Vlaming.
27849: A.A. - Bruges.
27843: A.A. - Taryf der Geld-Specien. In weerde gesteld volgens de Decreten van den 18 Augustus en 12 September 1810. Gevolgd door den Taryf der Nieuwe Nederlandsche Rekening, Inhoudende: 1. De Franken in Guldens Hollandsch courant Geld; 2. Guldens Hollandsch courant in Franken en in Guldens Brabandsch courant Geld; 3. Alsook Guldens Brabandsch courant in Guldens Hollandsch courant. Etc.
27837: A.A. - Nieuwe reductie der Fransche, Brabandsche en Luyksche geldspecien, in Nederlandsch, Fransch en Brabandsch courant geld, met deszelfs wederzydsche en vergelykende uytrekeningen; etc. Vyfden druk.
27836: A.A. - Geschenk voor de jeugd.
27833: A.A. - Leesboek voor de laagste klasse. III.
27820: (COSTUMES) A.A. - Voorstelling der kleederdragten(,) zeden en gewoonten van de verschillende volkeren.
27815: (CHAPBOOKS - CATECHISM) A.A. - Catechismus of Christelijke Leering verdeeld In Vijf Deelen, en Een en Veertig Lessen. Voor de Catholijke Jeugd onder het Aartsbisdom, en alle andere bisdommen der provincie van Mechelen. Op nieuw overgezien en van vele fouten gezuiverd. Met goedkeuring van den uitmuntendsten Heer Kardinaal en Aartsbisschop van Mechelen.
27773: A.A. - Het Beclach van Joncheer Jan Van Hembyse, dichtstuk der XVI.e eeuw.
27748: A.A. - Catechismus of Christelyke Leer, verdeeld in Vyf Deelen, welke een-en-veertig lessen bevatten. Ten dienste der Katholyke Jeugd van het Aartsbisdom Mechelen, en de daar-onder behoorende Bisdommen. Benevens Een kort onderrigt, om de jeugd tot de eerste H. Communie voor te bereiden.
27742: A.A. - Livret de lecture a l'usage des écoles primaires. Deuxième partie.
25690: A.A. - Flandre Autrichienne.
27738: A.A. - Stad Veurne. Reglement op het bouwen, van 12 february 1853.
27727: A.A. - Manuel du Chrétien.
34739: A.A. - Au Peuple Flamand. Protestation contre le Projet de loi Verhaegen. 1911.
27721: A.A. - Verslag van den toestand der Provincie Zeeland door Gedeputeerde Staten uitgebragt aan de Provinciale Staten in de Zomervergadering van 1866.
27670: A.A. - Hosanna. Verzameling van verhevene gebeden. Nieuwe uitgaaf.
27669: A.A. - Psalmen en gezangen voor den Eeredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk in opdracht van De Algemeene Synode ...etc.
27668: A.A. - Het Nieuwe Testament, of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus. Door last van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, etc.
27664: A.A. - De Goede Week. Zesde uitgave.
27661: A.A. - De Vlaamsche burger, Volksalmanak voor 't jaar O.H.J.C. 1883.
27660: A.A. - Antwerpschen Almanak voor het jaer 1859.
27659: A.A. - Le chanteur belge.
27658: A.A. - La chanson nouvelle.
27657: A.A. - Le nouveau chansonnier français.
27656: A.A. - Mateus de Droomer. Volksalmanak voor het jaar 1868. Opgesteld en uitgegeven door N' Vos Zonder Oorden. Tweede jaar.
27617: A.A. - Geschiedenis van het oude Wilhelmietenklooster en van het Bisschoppelijk Instituut Ste Marie te Huybergen.
32532: (FREEMASONRY - HERALDRY) A.A. - Frimurare Vapen. IX Frimurareprovinsen. Andra Serien. Svenska Stora Landslogen.
27591: (GASTRONOMY - WINE) A.A. - Der Pfälzer Weinbau in Wort und Bild.
27575: (PARABLES - SOLOMON) A.A. - De parabels of De spreuken van Salomon. Met korte verklaringen op de duystere plaetsen.
27573: A.A. - Paroissain romain. Contenantes offices des dimanches et des fêtes de l'année. Traduction nouvelle.
27572: A.A. - Dieu soit loué! Recueil de Prières. Nouvelle Édition.
27535: A.A. - Catalogus der Bibliotheek van de Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam. Negende deel.
27534: A.A. - Catalogus der Bibliotheek van de Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam. Zevende deel.
27526: A.A. - Register der wettig geconstitueerde loges, behoorende tot het Groot-Oosten der Orde van Vrijmetselaren in het Koningrijk der Nederlanden, onderhoorige kolonien en landen, gesteld naar rang van derzelver Constitutie of Ratificatie, benevens de namen der Groot-Officieren.
27525: A.A. - De Geldersche Broederschap in het O:. van Arnhem gedurende de eerste eeuw van haar bestaan. 1786 - 17 februari -1886.
27435: A.A. - De Sotslach. Klucht uit ca. 1550. Voor het eerst naar het handschrift uitgegeven door Dr. Frederik Lyna & Dr. Willem Van Eeghem.
29095: A.A. - Kort verhael van het gevangnemen, wegvoeren, martelie en dood van Pius VI, Paus van Roomen.
27284: (SERVAIS, PIERRE?) - Reinaart de Vos.
14137: A.A. - Bildende Künstler im Land Nordrhein Westfalen. Band 2. Köln-Aachen.
34791: (HEMELDONCK, EM. VAN) - Originele foto van Emiel van Hemeldonck geflankeerd door twee jongemannen.
27202: A.A. - Liebig Chromos.
27201: A.A. - Liebig Chromos.
27200: A.A. - Liebig Chromos.
27196: A.A. - Album.
27193: A.A. - Riks wonderbaar wedervaren.
27194: A.A. - La merveilleuse. Aventure de Jean-Paul.
27187: A.A. - Het circus.
27094: A.A. - Schrijversportretten. Serie 1.
26771: A.A. - La Maison Kunkelmann & Co, Reims.
27093: A.A. - Portretten van letterkundigen. Reeks IV.
27091: A.A. - Portretten van letterkundigen. Reeks II.
27084: A.A. - Le fusil. (Petite leçon).
27083: A.A. - There was an old woman and other nursery rhymes.
27076: A.A. - Souvenir Domburg en Omstreken.
27021: A.A. - Tata ovvero del ludico.
27014: A.A. - Van Toneel- en Fanfare Maatschappij "Opwaarts" tot R.K. Fanfare St. Jan. 1895-1995.
26955: A.A. - Meccano. Handleiding voor aanvullingsuitrusting. No. 1A, 2A (?), 3A.
26914: A.A. - Verslag der Provinciale Zeeuwsche Schoonheids- en Archaeologische Commissie over het jaar 1920.
26909: A.A. - Dordrecht.
26900: A.A. - Leven der dieren in de natuur. Een keurcollectie van 12 dieren in hun omgeving, met bij iedere gekleurde afbeelding een beschrijving van hun leven. Een boek voor jongens en meisjes.
26894: (UILENSPIEGEL) - Vermakelijk leven van Thyl Uilenspiegel met aardige kluchten, poetsen en boeverijen.
33772: A.A. - Het verhaal der Heldhaftige, Vroolijke en Roemrijke Daden van Thyl Uilenspiegel.
26860: A.A. - Broer Frutsel ou dequelle mirificque fasçon un frère mineur de cestuynom guarist le dolent et boulymmique Sire de Kraaloo. Légende Bruxelloise.
26858: A.A. - Artès. Quincaillerie et outillage. No 1.
26857: A.A. - A few examples of Dining Room, Library & Hall Furniture. On view in the Showrooms of Maple & Co Ltd. Tottenham Court Road W.1.
26848: A.A. - Règlement pour l'exercice et les manoeuvres de la garde civique. Édition officielle. École du garde.
26838: A.A. - De Verstooten Ezel oft allerlei verhandelingen rakende 't ezels ras. Met passende plaatjes versierd en door talrijke geschiedkundige, etymologische en andere aanteekeningen, en zonderlinge omstandig- en bijzonder-heden opgeluisterd.
26785: A.A. - Orient Line Pleasure Cruises. Norway June to August 1924.
26784: A.A. - Orient Line Cruises 1932 to Norway and Northern Capitals by S.S. "Orford" and S.S. "Orontes".
26783: A.A. - Orient Line Cruises 1932 to Norway and Northern Capitals by "Orontes" and "Orford".
26782: A.A. - Orient Line. Pleasure Cruises to Norway. North Cape and Northern Capitals.
26781: A.A. - Orient Line. Pleasure Cruises to Norway. Summer Season, 1923.
26779: A.A. - Orient Line. Cruises to Norway and Northern Capitals by ss. "Otranto," 20,000 Tons - ss. "Orford," 20,000 Tons.
26768: A.A. - The Terneuzen Canal and the Port of Ghent. - Der Kanal von Terneuzen u. der Genter Hafen. - Le Canal de Terneuzen et le Port de Gand.
34946: A.A. - United Kingdom of the Netherlands. Belgic Provinces. Exhibiting also the Departments & Boudnaries as settled by the Confideration of the Rhine.
26711: A.A. - Avions militaires. Allemands, Italiens, Anglo-Américains, et Soviétiques. Descriptions, identifications, armement, etc. Situation en été 1943.
26568: (CARTOGRAPHY) A.A. - Acta Cartographica. A series of monographs and studies on the history of cartography, reprinted from periodicals since 1800. Volume I, 1967 - XXVII,
26547: A.A. - Réquete présentée par les Grandes-Dames et Supérieures des deux Béguinages à Messieurs les Président et Members du Conseil Communal de Gand.
26513: (SONGBOOK) A.A. - Kers-nacht en de naervolgende dagen tot O.L. Vrouwe Lichtmis. Inhoudende veel schoone Kers-liedekens, met meer ander.
26486: A.A. - Kindergedichten. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. Derde druk.
26475: A.A. - Dites-moi...
26471: A.A. - Antwerpen's Almanak voor 't jaar 1897.
26396: A.A. - Godsdienstige kinder-gedichtjes voor scholen en huisgezinnen. Derde, vermeerderde druk.
26392: A.A. - Gestadige vernieuwing. De 150-jarige geschiedenis van N.V. Drukkerij H.P. de Swart & Zoon. 1804 - 1954.
26307: A.A. - Een zeer genoeglijke en vermakelijke historie van Reynaart de Vos met hare moralisatien als ook argumenten voor de capittelen. Zeer plaisant en lustig om lezen. Van nieuws overzien ende verbeterd.
26303: A.A. - Zierikzee. 10 beelden in fotodruk - Chamois.
26285: A.A. - Guido Gezelle. 12 Zichtkaarten Bromurite. Reeks 2.
29464: A.A. - Conseils et recettes utiles à l'usage des familles et des ménages. Edition française.
26133: A.A. - Fôrets, chasse et pêche. Section Belge. 1897. Exposition Internationale Bruxelles-Tervueren.
26113: O, J.G. - Geschiedenis der Martelaren. Die om de getuigenis der Evangelische Waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus Onzen Zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hun brieven en belijdenissen etc. Naar den druk van 1671. - Door J.G.O. Vooraf gaat een woord ter inleiding van Dr. A. Kuyper.
33354: (WHALING) A.A. - Verordening en tollyste, Waar na de Tollen van in- en uitgaande Waaren, mitsgaders de Last- en Havengelden van de Scheepen, als meede de Houtlasten en Teertienden, soo wel als de Accysen in de Koopsteeden, na deesen in Deenemarken en Noorweegen geheeven sullen worden.
26036: A.A. - Salut brillant 1880! Le grand jour sur le drame de Heule. Récit des faits accompagné d'un plan topographique et de tous les documents officiels. Troisième édition.
25973: A.A. - Ronde van Frankrijk 1949.
25887: (CARTOGRAPHY - GRONINGEN) A.A. - Kaart der Provincie Groningen, 1838.
25889: A.A. - Terneuzen.
25860: A.A. - Circus Parade.
25859: A.A. - Indianen.
25857: A.A. - Paarden. 23 figuren om zelf te bouwen zonder schaar of lijm.
25788: N.A. - Ophthalmic Hospital Reports and Journal of the Royal London Ophthalmic Hospital. 1873. Volume seven.
25787: N.A. - Ophthalmic Hospital Reports and Journal of the Royal London Ophthalmic Hospital. 1869. Volume six.
25786: N.A. - Ophthalmic Hospital Reports and Journal of the Royal London Ophthalmic Hospital. 1866. Volume five.
25785: N.A. - Ophthalmic Hospital Reports and Journal of the Royal London Ophthalmic Hospital. Edited by J.F. Streatfeild. 1860-1861. Volume the third.
25659: A.A. - Ein kurzweilig Lesen von Till Eulenspiegel.
25650: A.A. - Nieuwen Almanach, Curieus en Util, voor 't Jaer ons Heere J.C. 1797, ofte den getrouwen wegwyser der Stad Gend, zoo voor de Vreemdelingen als voor de Inwoonders der selve Stad.
25649: A.A. - Nieuwen Almanach, Curieus en Util, voor 't Schrikkel-jaer ons Heere 1796, ofte den getrouwen wegwyser der Stad Gend, zoo voor de Vreemdelingen als voor de Inwoonders der selve Stad.
25648: A.A. - Nieuwen Almanach, Curieus en Util, voor het Jaer ons Heere 1785, ofte den getrouwen wegwyzer der Stad Gend, zoo voor de Vreemdelingen als voor de Inwoonders der zelve Stad.
25647: A.A. - Nieuwen Almanach, Curieus en Util, voor het schrikkel-jaer 1780, ofte den getrouwen wegwyzer der Stad Gend, zoo voor de Vreemdelingen als voor de Inwoonders der zelve Stad.
25646: A.A. - Nieuwen Almanach, Curieus en Util, voor het jaer 1778, ofte den getrouwen wegwyzer der Stad Gend, zoo voor de Vreemdelingen als voor de Inwoonders der zelve Stad.
25624: A.A. - Den godvruchtigen landsman of verzameling van onderwyzingen en gebeden, byzonderlyk ten dienste der landslieden. Tweede verbeterde uytgaef.
34378: A.A. - Ein kurzweilig Buch von Till Eulenspiegel, geboren im Lande Braunschweig. Wie er sein Leben vollbracht hat. Lustig zu lesen. Mit einem Titelbild von Adolf Schrödter und 12 Textbildern von Johann Heinrich Ramberg.
25597: A.A. - Provinciaal Blad van Zeeland van het jaar 1919.
25596: A.A. - Provinciaal Blad van Zeeland van het jaar 1915.
25595: A.A. - Provinciaal Blad van Zeeland van het jaar 1926.
25594: A.A. - Verslag van den toestand der Provincie Zeeland, door Gedeputeerde Staten uitgebragt aan de Provinciale Staten, in de Zomervergadering van 1877.
25593: A.A. - Verslag van den toestand der Provincie Zeeland, door Gedeputeerde Staten uitgebragt aan de Provinciale Staten, in de Zomervergadering van 1873.
25591: A.A. - Verslag van den toestand der Provincie Zeeland, door Gedeputeerde Staten uitgebragt aan de Provinciale Staten, in de Zomervergadering van 1870.
25576: A.A. - La suisse horlogère.
25573: A.A. - Handleiding voor het skatspel.
21501: Z (PLANTIN - BOOK OF PRAYERS) A.A. - Officium Beatae Mariae Virginis. Nuper reformatum, & S.Pii V. Pontificis Maximi jussu editum: Ad Instar Breviarii Romani sub Urbano VIII. recogniti.
25527: A.A. - Waarom zoo angstig?
25526: A.A. - Souvenir de Trouville.
34406: A.A. - La Lowa & Comali. Sociétés anonymes.
25393: A.A. - Straatklinkers en straatwegen.
25392: A.A. - Jazz on black and white.
25378: A.A. - Soleil du dimanche. Journal des familles. 17e Année - No 1, 3 Janvier 1904 - No 52, 25 Décembre 1906.
25377: A.A. - Soleil du dimanche. Journal des familles. 19e Année - No 32, 12 Août 1906 - No 52, 30 Décembre 1906.
25363: A.A. - XV. Kongress Amicale Internationale des Capitaines au Long-Cours. Cap Horniers. 17.-20. Juni 1959 in Bremen und Hamburg.
25355: A.A. - Overzichtskaarten behoorende bij den wegwijzer voor de binnenscheepvaart Noordoostelijk Nederland. Groningen, Friesland, Drente, Overijssel en Noordoostelijk Gelderland. Deel 1. Derde druk.
25336: A.A. - Les nouveaux chemins de fer des Alpes d'Autriche.
33750: A.A. - Asiles des soldats invalides belges.
25318: A.A. - Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland.
25298: A.A. - Catalogue des objets d'art et de haute curiosité du Moyen-Age & de la Renaissance. Ivoires, émaux, orfèverie. Pierres - bois sculptés - marbres. Dinanderie, bronzes, cuivres, vitraux, armes. Épées - pièces d'armures - arquebuses - armes d'hast. Belles épées de cour du XVIIIe siècle. Meubles & sièges. Composant l'ancienne collection de M. X... dont la vente aura lieu a Paris Hotel Drouot.... 1909.
25290: A.A. - Schets van den ontwikkelingsgang der Vlaamsche Beweging.
25288: A.A. - Het Vlaamse federalisme. Met een ontwerp van federale grondwet voor België.
25283: D.V. - Antwerpen. Beknopte geschiedkundige schets.
25270: (FABELS) - Die erneuerten Äsopischen Fabeln nebst den hiezu geeigneten Lehren zusammengetragen zum wahren Nutzen und unterhaltenden Vergnügen.
34713: N.N. - La miche de pain. Revue hebdomadaire. 3m. année. Catéchisme illustrée.
25163: A.A. - Bijbel, dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende alle de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament.
25141: A.A. - United States Coast Pilot. Pacific Coast. California, Oregon, and Washington. Sixth (1942) Edition.
25140: A.A. - Sailing directions for the Southeast Coast of Africa. Third Edition 1936.
25138: A.A. - United States Coast Pilot. West Indies, Puerto Rico and Virgin Islands. Fourth (1939) Edition.
25114: A.A. - Echternach et la Suisse Luxembourgeoise. Guide édité par la Société d'Embellisement d'Echternach.
25095: A.A. - Die Kriegsernährungs-Wirtschaft. 1917.
25091: A.A. - Der Franctireurkrieg in Belgien. Geständnisse der belgischen Presse.
25072: A.A. - 'De Zwijger'. Voorheen illegaal verschenen in N.Limburg. No. 1, 2,3, 4, 5, 10, 11, 12 & 14.
25060: (GOEVERNEUR, J.J.A.?) - Kinderdeuntjes en wiegeliedjes. II. Speelrijmpjes.
24787: A.A. - Kinderdeuntjes en wiegeliedjes. Feestrijmpjes.
33799: A.A. - Vermakelijk leven van Thyl-Uilenspiegel met aardige kluchten, poetsen en boeverijen. Achtste verbeterde druk. Voor de eerste maal versierd met 24 nieuwe en fraaie Platen.
24707: A.A. - Programma van de Hoofdbestuurs- en Algemeene Vergaderingen van de Maatschappij to Bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland. Te houden te Axel op dinsdag 22 en woensdag 23 juni 1926.
24603: A.A. - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende alle de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments.
33776: A.A. - Tyl Uilenspiegel - Ulenspiegel.
24344: A.A. - Bergen op Zoom als woonplaats.
24326: A.A. - Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland.
24290: A.A. - Een zeer devoot en kragtig boeksken, genaemd Lancia-Christi, Dienende niet alleen om de magt des duyvels te bedwingen, maer ook om aen alle Tooveraers en Hexen, hun magt te benemen en zyn zelven in alle perykel te beschermen.
24287: A.A. - Grondwet van het al-oude Gilde van St. Hermes, binnen Audenaerde.
24279: A.A. - Maandschrift voor Tuinbouw, behelzende een kort verslag van al wat er nieuws en belangwekkends in den Tuinbouw verschijnt, Beschrijving van Nieuwe Planten, verschillende wijzen van aankweeking, enz. Met platen. Tweede Jaargang. No. 1. Januarij 1847.
24256: A.A. - Le livre de prière des petits enfants.
24255: A.A. - Dry Coninghen Leys uit 'Het Hofken der Geestelijcker Liedekens' Leuven 1577... etc.
24248: (JUGGLING) A.A. - Les tours de cartes, ou l'art et les combinaisons les plus nouvelles, mis à la portée de tous les amateurs. Pour être exécutés dans les sociétés et rëunions les plus nombreuses.
24243: A.A. - Bijbel dat is de gansche Heilige Schrift. Vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments door last van de Hoog-mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet.
24216: A.A. - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene Beschrijving van Zeeland. Met eene kaart, plans van steden en kunstige printverbeeldingen versierd.
24196: A.A. - Album 26 maart 1955. Ter herinnering aangeboden.....
24195: A.A. - Noord-België. Gids ten dienste van toeristen die van spoor- en tramwegen gebruik maken.
24194: A.A. - Guide of the Panorama and the Battlefield of Waterloo.
24192: A.A. - Het Belgische Episcopaat aan het Duitse Episcopaat.
24190: A.A. - Quelques pieux souvenirs d'un récent passé...
24186: A.A. - Communication confidentielle No. 148 des Documents relatifs a la Contribution de Guerre imposée à la population Belge. 1914.
24149: A.A. - Fremdenführer durch den Curort Ems.
24115: N.A. - De Gulden Passer (The Golden Compasses). Driemaandelijksch Bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophilen. Le Compas d'Or. Bulletin de la Société des Bibliophiles Anversois. Nieuwe Reeks - 1e Jaargang. 1923 up to year 1957.
24006: A.A. - Hoogere Burgerschool A met 5-jarigen cursus (Hoogere Handelsschool) Middelburg.
24005: A.A. - Middelburg. Le joyau de la Hollande.
23961: A.A. - Huwelijks-Aandenken van HH.KK.HH. Prins Leopold en Prinses Astrid - Souvenir du Marriage de LL.AA.RR. le Prince Leopold et la Princesse Astrid. Stockholm-Flessingue-Anvers-Bruxelles - Stockholm-Vlissingen-Antwerpen-Brussel.
23879: A.A. - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland.
23878: A.A. - Practische Zakboekjes voor Natuurvrienden. Vergiftige Paddestoelen Atlas.
27025: A.A. - Plan de Hulst.
23496: A.A. - De geschiedenis van Mijnheer Kardoes en Mejuffrouw Muizenschrik.
23423: A.A. - Den Sack der Consten. Naar het unicum van de Koninklijke Bibliotheek uitgegeven door Willem van Eeghem.
23400: A.A. - The War of 1914. Military Operations of Belgium in Defence of the Country, and to uphold her neutrality. Report compiled by the Commander-in-Chief of the Belgian Army. (For the period July 31st to December 31st, 1914).
23354: (ART OF PAINTING) A.A. - Nieuwen Verlichter der Konst-Schilders, Vernissers, Vergulders en Marmelaers, En alle ander Liefhebbers dezer lofbaere Konsten. Inhoudende IX. Hoofdstukken. Eerste & Tweede Deel.
33781: A.A. - Vermakelijk leven van Thyl-Uilenspiegel met aardige kluchten, poetsen en boeverijen. Achtste verbeterde druk. Voor de eerste maal versierd met 24 nieuwe en fraaie platen.
33578: (ROPS, FÉLICIEN) - L'Art priapique. Parodie des deux premiers chants de l'art poëtique par un octogenaire.
23194: A.A. - Le Musée du Congo Belge à Tervueren.
23169: A.A. - Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1989 door het Dagelijks Bestuur uitgebracht aan de Algemene Vergadering.
22993: (DANCE OF DEATH) A.A. - Der Lübecker Totentanz.
22972: DIE, L.M. DE - Kent U ze nog... de Biervlietenaars.
33855: A.A. - Portret "en face" van Lode Baekelmans in beige en lichtbruine tinten.
22925: A.A. - Kort Onderwys in het recht Geloof, ende de verschillen deses tydts. Tweede deel. Op-gedragen voor een Nieu-Jaer aen alle oprechte en beiverde Roomsch-Catholycken Om des Geloofs Waerheden Tegen Anders-Gesinde Cloeckelyck voor-te-staen, en in de herten der Godts-dienstige te verwoorden.
21876: A.A. - 'Ken uw volk'.
25775: A.A. - Collectie van ca. 16 catalogi e.d. van veilingen met boeken e.d.
34146: A.A. - Christophorus Columbus.
34145: A.A. - Avonturen van Don Quichot. No. 135.
22760: S., F.-J. - Nieuwe Kleyne Geographie, of Aerdryksbeschryving, aen de welmeenende leerzucht toegewyd. Zevende en verbeterde uytgaef.
22756: A.A. - Reductie van het Frans-Geld, in Ryssels-Geld, In Vlaems-Courant- en in Vlaems-Wissel-Geld; Die van Ryssels-Geld in Vlaems Courant, In Vlaems wissel-geld, en in Frans-geld; Die van Vlaems Courant in Frans-geld, In Ryssels-geld, en in Vlaems Wissel-geld; Die van Vlaems Wissel-Geld in Frans-geld, in Ryssels-geld, en in Vlaems Courant-geld; Die van Hollands Courant in Vlaems Courant en in Vlaems Wissel-geld; Die van Vlaems Courant in Hollands Courant en in Vlaems Wissel-geld; Die van Vlaems Wissel-Geld in Hollands Courant en in Vlaems Courant-geld; Die van het Spaens-Geld in Vlaems Courant-geld. Zevensten Druk. Van nieuws overzien en vermeerdert met de Reductie van het Engels-in 't Frans-geld, van het Frans- in 't Engels-geld, en van 't Engels in 't Vlaems-geld, &c.
22737: A.A. - Feest- en Passietexten voor de Christelyke Hervormde Gemeente te Middelburg.
22736: A.A. - Middelburgsche Naamwijzer, of Jaarboekje voor de stad Middelburg. 1841.
22705: K(ORTUM), D(R). C(ARL) A(RNOLD) - Die Jobsiade, ein grotesk-komisches Heldengedicht von D.C.A.K. In drei Teilen. Neue Original-Ausgabe. Leben, Meinugen und Thaten von Hieronimus Jobs dem Kandidaten, und wie Er sich weiland viel Ruhm erwarb, auch endlich als Nachtwächter zu Schildburg starb. Fünfte, neu revidirte und mit einem Titelkupfer nach Ramberg vermehrte, Auflage.
22687: A.A. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. St. Maartensdijk/Scherpenisse/Stavenisse. Serie Tholen. Deel 1.
22681: A.A. - Watersnood in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.
22678: S., J.B. - Mobilisatieherinneringen van een landweerman. Schimmenspel van C.J.M. Acket. Woorden van J.B.S.
33856: A.A. - Portret "en face" van Aug. van Cauwelaert in beige en lichtbruine tinten.
22626: A.A. - Hand-Boek der Genees- en Heel-kunde. Voor Arme en Ryke. Waar in veelerly beproefde, zo wel gemeene enkelde als meer tezamengestelde, genees-middelen, tegen genoegzaam de meeste bekende in- en uitwendige ziektens en gebreken des menschelycken lighaams aan de hand gegeven worden. Geschikt Naar 't begrip en verrmogen van allerlei menschen, en zeer dienstig kunnende zyn voor allerley Lieden, inzonderheid die op 't Land wonen. Als mede Voor de Land-, Veld- en Zee-Chirurgyns. Uit vermaarde Schryvers, en ten deele uit eigen ondervinding opgemaakt en in deze order geschikt, Door een liefhebber der nuttige Wetenschappen.
22620: (SPLENDID CEREMONIES - MECHELEN) - Prael-Treyn, verrykt door Ry-benden, Prael-Wagens Zinnebeelden en andere Oppronkingen toegeschikt aen het Duizend-Jaerig Jubilé van den Heldmoedigen Martelaer, Bisschop... van Mechelen, den Heyligen Rumoldus.
22618: A.A. - Bibliothèque du Baron de Brouwer.
22561: (CHAPBOOK - RELIGION) A.A. - Het Dobbel Kabinet der Christelyke Wysheyd, Besluytende in korte Vraegen en Antwoorden De eerste beginselen en Leeringe van het Katholyk Geloof, die de kinderen meest behooren te weten, en gevoegelyk konnen beantwoorden.
25812: N.A. - Album amicorum of Mrs. A.H. Gutteling.
22235: A.A. - Ordo Hebdomadae Sanctae Instauratus. Editio Iuxta Typicam Vaticanam.
22184: A.A. - De sluis van Terneuzen. Vertoog der Stad Gent voor de Commissie Behogne. 15 December 1947.
22110: (ULLENS, F.-G.) - Chronycke van Antwerpen sedert het jaer 1500 tot 1575; gevolgd van Eene beschryving van de Historie van Brabant, Sedert het jaer 51 vóór J.-C., tot 1565 na J.-C. volgens een onuitgegeven handschrift van de XVI.e eeuw met fac-simile van het hs.
22097: A.A. - Marie en Florentine. Ontwikkeling van Verstand en Veredeling van Hart.
22016: A.A. - Mister Robinson en de jacht op de linker schoen.
21994: A.A. - Catalogus van de Tentoonstelling van Zaanlandsche Oudheden en Merkwaardigheden. In het Gemeentenhuis te Zaandam. (Augustus - September 1874.)
21878: A.A. - Paul van Ostaijen. Handleiding bij de tentoonstelling van 19 december 1970 tot en met 24 januari 1971 in het Haags Gemeentemuseum.
21866: A.A. - Les vins de Bourgogne. La Côte-d'Or.
33997: A.A. - Costumen vanden lande van Waes. Her-druckt ten tijde van Hooch-gheboren ende moghende Heere, Alexander Prince ende Hertoghe van Bournonville. Etc.
21704: A.A. - Bruintje Beer Omnibus.
21686: A.A. - Almanach pittoresque 1880. 40e Année.
21596: A.A. - De Nederlandsche Heidemaatschappij. Wat zij is; wat zij doet; wat zij beoogt; hoe zij werkt.
21593: A.A. - Soft-Lite Lenses for maximum eye-comfort.
21538: A.A. - De Zaanstreek toen.
21519: A.A. - Vrijer bewegen. Aangepast reizen in Noord-Holland.
21498: A.A. - Floralies Gantoises. 1923.
33410: A.A. - Souvenirs de l'Exposition de Bruxelles 1935.
21382: A.A. - Le retour des Nassau, Poème dédié a M. l'Abbé G. Moens. Auteur des Considérations sur la révolution belge de 1830.
21327: A.A. - Festschrift der Freiwilligen Feuerwehr Walhorn zum goldenen Stiftungsfest und internationalen Feuerwehrfest. 1902-1957.
21290: A.A. - Letters.
21289: A.A. - La Compagnie Anglaise.
21208: A.A. - Gids door Walcheren. Uitgegeven door de Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in Walcheren te Middelburg. 20.001-22.500.
21141: A.A. - Des Soudaens dochterken. Een middeleeuwsch gedicht.
21108: P.B.V.D. - Cort Chronykje van de Graaven van Holland, van Dirk de I. tot Albert van Beyeren. Vervattende in 't cort de geschiedenissen in Holland en elders voorgevallen tot 't jaar 1398. Volgens een Oud Handschrift op Perkement geschreven, met een voorbericht verrykt en uytgegeeven door P.B.V.D.
21061: A.A. - Een groot genoegen. Uit een kindercourant van 1855.
21047: A.A. - Feestwijzer voor de viering van den aanvang der spoorweg en kanaalwerken op het eiland Walcheren te Middelburg, op den 9 en 10 juli 1867.
21045: A.A. - Beknopte gids voor bezoekers van het stadhuis te Middelburg.
20785: A.A. - Dictionary of glass-making. Dictionnaire de verrerie. Glas-Fachwörterbuch. Edited by Sub-Committee A1 of the International Commission on Glass.
20784: A.A. - Dictionary of glass-making. Dictionnaire de verrerie. Glas-Fachwörterbuch. Japanese edition.
33952: (BOXHORN, M.Z. VAN - REYGERSBERGH, J.J. VAN) - Chroniick van Zeelandt, eertijds beschreven door d'Heer Johan Reygersbergen, nu verbetert, ende vermeerdert door Marcus Zuerius van Boxhorn.
20698: A.A. - Atlas général composé de vingt cartes coloriées et gravées sur cuivre.
20552: A.A. - De wegen der voorzienigheid. Schetsen uit het menschelijk leven.
33991: A.A. - Keuren ende Costumen midtsgaders den Deel-Boeck vanden Lande vanden Vryen. Her-druckt ten tijde van M'her Pieter Baltazar van Caloen etc.
20225: A.A. - Een Schoone Historie van Fortunatus Borze Ende van zyn Wensch-hoedeken. Zeer genuchelijk ende vermaekelijk om lesen / bezonderlijk voor de Jonkheyd. Den lesten druk. Van nieuws overzien, en op vele plaetsen verbetert.
20105: A.A. - Laat ze niet rotten o Vlaanderland! Hier liggen hun lijken als zaden in ' zand.....
19858: A.A. - The undermining of the Greek Nation by Communisme. The records reveal the truth.
19847: A.A. - Er was eens... De vertellingen van grootvader, verzameld door een zijner achterneven.
19830: A.A. - Gesprek met Lucebert.
19822: A.A. - Letterteekenen.
19647: A.A. (F. V. L.) - Beroemd Antwerpen. Historique d'Anvers.
19341: A.A. - Vlaamsche sprookjes. 10 Delen.
19342: H.C.J. - Robinson Crusoe en andere verhalen. Voor de jeugd bewerkt met gekleurde platen door H.C.J.
19288: A.A. - De onverwachte bruiloftsgast. Verzameling van rijmen en vertooningen. Vierde druk.
19286: A.A. - Voor de winteravonden. Handleiding tot het vervaardigen van allerlei nuttige en sierlijke voorwerpen voor huishoudelijk gebruik enz. III. Stroo-Mozaïk.
19268: A.A. - Contes amusantes.
19265: R.C.V.D. - Grijze beren. Een verhaal uit de eerste tijden van de prediking van ons geloof onder de Indianen in Canada.
1926: (STAATS-VLAANDEREN) - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene beschryving van Staats-Vlaanderen.
19248: A.A. - Fenster-Sonderbeschläge.
19236: A.A. - De reus zonder hart. Een oud Noors sprookje.
19234: A.A. - Het goede vissertje. Een sprookje uit de Kaukasus.
19210: A.A. - Tooversprookjes. Legenden en vertellingen voor de jeugd.
19209: A.A. - Tooversprookjes. Legenden en vertellingen voor de jeugd.
19208: A.A. - The Story of David.
19207: A.A. - The childhood of Jesus.
19199: A.A. - 6 Beaux dioramas de nos provinces de France.
19138: A.A. - Sprookjes van Moeder de Gans.
19132: A.A. - Verzameling leerrijke chromo's - Collection chromos instructief. (2de reeks.)
19131: A.A. - Verzameling leerrijke chromo's - Collection chromos instructief. (2de reeks.)
19130: A.A. - Verzameling leerrijke chromo's - Collection chromos instructief. (1e Reeks.)
19124: A.A. - Ik leer thuis lezen. Leesboekje voor zelfonderricht.
33874: A.A. - Thyl-Uilenspiegel. Zijn zonderling en vermakelijk leven; met al zijne grappen, kluchten en boeverijen. Nieuwe verbeterde en veel vermeerderde uitgave.
1895: A.A. - Volledige lijst van slachtoffers van de Watersnood 1953.
18949: A.A. - Verzameling van XXIV. Origineele Charters, Privilegien en Keuren van de Provincie van Vlaenderen, van de XIII.e, XIV.e, XV.e en XVI.e eeuw, Zoo in de Archieven van het Land van Waes, als ter Greffie van d'Heeren Schepenen, en in de Archieven der Stadt Gend berustende, door 't bevel en op kost van de Staeten der zelve Provincie gedrukt in de jaeren M.D.CC.LXXXVIII. en M.D.CC.LXXXVIII.
18953: T., H. - Fables de Lessing. Traduction nouvelle avec le texte en regard. Par H.T. Professeur de l'Université.
18924: B., W.H. DE - Gids voor België. (Antwerpen - Brussel en de voorsteden Gent - Brugge - Luik [Namen - Dinant en de Belgische Ardennen]).
18900: A.A. - Onze vriendjes.
30174: A.A. - Petit tableau des arts et métiers ou les questions de l'enfance; avec plusieurs sujets gravés en taille-douce, représentant divers ouvriers à leurs travaux.
29825: A.A. - Lanciers. 235.
29842: A.A. - Geschiedenis van Genoveva - Histoire de Geneviève.
29799: A.A. - Geschiedenis van Klein Duimpje.
29801: A.A. - Klein Duimpje - Petit Poucet.
29808: A.A. - Geschiedenis van Rood-Kapje - Histoire du petit Chaperon-Rouge.
29818: A.A. - Geschiedenis van Cartouche - Histoire de Cartouche.
18886: A.A. - De droom van Knor.
18808: A.A. - Le Canal de Suez. Notes et statistiques.
18806: A.A. - Comité Spécial du Katanga. 1900-1950.
18778: A.A. - Napoli e Dintorni. Colle'plante di Napoli, di Casamicciola, di Pompeo e del Museo Nazionale di Napoli e la carta dei dintorni. Nueva Edizione completamente rifusa e aumentata, con 32 incisioni.
18725: A.A. - Een schoone historie van den edelen Jan van Parys, Koning van Vrankryk Die doór de groote vroómigheyd, geschiktheyd en subtielheyd, verkreég en trouwde de Dogter van den Koning van Spagniën, de welke ondertrouw was met den Koning van Engeland. Zeer plaizant en vermaekelyk om leézen.
18707: A.A. - Letraset Handbook.
18588: M., A. - Rome sous Néron. Étude historique. Nouvelle édition.
18539: A.A. - Excursions. Touringclub de Belgique. 10me Volume. 1910.
18538: A.A. - Excursions. Touringclub de Belgique. 15me Volume. 1914.
18537: A.A. - Catalogue de la Bibliothèque du Touringclub de Belgique. Première Édition. Juillet 1908.
18536: A.A. - Touringclub de Belgique. Société Royale. 46me Année sociale. Annuaire de 1940.
18535: A.A. - Touringclub de Belgique. Société Royale. Alliance des touristes. 20me Année sociale. Annuaire de 1914..
18534: A.A. - Touringclub de Belgique. Société Royale. Alliance des touristes. 18me Année sociale. Annuaire de 1912.
18533: A.A. - Touringclub de Belgique. Société Royale. Alliance des touristes. 30me Année sociale. Annuaire de 1924.
18531: A.A. - Touringclub de Belgique. Société Royale. Alliance des touristes. 16me Année sociale. Annuaire de 1910.
18488: A.A. - Mooi Zwitserland. Een reisverhaal aan hare vrienden verteld door de N.V. Tabaksfabriek v/h Theodorus Niemeijer te Groningen.
18479: A.A. - Tarif officiel des Douanes de Belgiques publié par le Département des Finances. 5e Supplement approuvé par arrêté ministriériel du 30 décembre 1863.
18469: A.A. - Belgique - België. Gd.-D. Luxembourg - G.H. Luxemburg - Letzeburg. Histoire - Geschiedenis; Tourisme - Toerisme; Archeologie.
18438: A.A. - Industrial Durban. Opportunities at Port Natal.
18368: A.A. - Klein-Duimpje.
17275: A.A. - In de leer bij Joris van Severen. Derde deel.
18340: A.A. - Uit het dieren- en plantenrijk. Faunaflor. Congo II.
18341: A.A. - Faunaflor. Aquatic.
18336: A.A. - Een twaalftal afbeeldingen van praalgebouwen en gedenkteekenen in Europa.
18325: A.A. - The three little pigs and other fairy tales.
18302: J., H.C. - Van alles wat. Aardige sprookjes en vertellingen opnieuw verzameld door H.C.J..
18287: A.A. - Vertellingen. Roodkapje - Klein Duimpje - Asschepoester.
18279: A.A. - Atlases, Travel and Natural History.
18265: A.A. - Krommenie. Album van luxe eiken en mahonie meubelen.
18211: A.A. - Flemmings Spezialkarte der nördlichen Westfront.
18164: A.A. - Voyages de Sindbad le Marin. Traduction de A. Galland. Adaptation de H. Sabran.
18142: G., C. - Thomas Koët.
18141: A.A. - Mariette et Fido.
18139: M. E. & A.S. - Vogels van eender veeren. Verzameld door E.M. & A.S. 2.
18136: C., E. - Leesboekje voor leerlingen van den Aanvankelijken Graad.
18130: A.A. - 't Land van Waes.
18129: A.A. - De Gentsche Beyaert.
18128: A.A. - De Gentsche foire.
18127: A.A. - De dorpsche kermis.
18126: A.A. - Zeeldraeyerslied.
18125: A.A. - Vastenavondlied.
18124: A.A. - De kantwerkster.
18123: A.A. - De spinster.
18121: A.A. - Nieuwjaerlied.
18120: A.A. - Viva Cecilia.
18119: A.A. - Viva Sebastiaen.
18114: A.A. - Vlieger's Lei-teekenvoorbeelden. 7.
18113: A.A. - Vlieger's Lei-teekenvoorbeelden. 6.
18112: A.A. - Vlieger's Lei-teekenvoorbeelden. 5.
18108: A.A. - De drie meesterstukken.
18087: A.A. - Bart zonder barst en andere verhalen voor de jeugd.
18075: A.A. - Helden en heiligen. Naverteld te Bethanië.
29774: A.A. - Geschiedenis van Robinson Crusoë.
29791: A.A. - Historie van Jan Klaas - Histoire de Jean Colas.
29798: A.A. - De gelaarsde kat - Le chat botté.
17893: A.A. - Satyres Chrestiénes de la cuisine Papale.
17873: A.A. - Geuren en kleuren. Kinderpoezy. Met 4 gekleurde plaatjes.
17872: A.A. - Vergeetmijnietjes. Met 8 gekleurde plaatjes.
17871: A.A. - Hulde aan den Hoogwaardigen en Doorluchtigen Heer Jacobus Grooff, Bisschop van Canea in partibus infidelium, Honorair Kamerheer van Z.H. Gregorius XVI, Adsistent-bisschop bij den Pauselijken Troon, Vicarius Apostolicus van Nederlandsch Indië, Oud-Prefekt der Surinaamsche Zending en Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw.
17865: A.A. - Herdenking van uwe geloofsbelijdenis.
17756: A.A. - Woordenschat of letterkonst, Bekwaem om alle Persoonen in korten tyd wel en volkoómenlyk te leeren spellen en léezen; al waer 't ook dat zy in hunne jonge jeugd noch A noch B geleerd hadden. Zeer nuttig en dienstig voor alle Schoolieren en Schoolmeesters. Van Nieuws overzien en merkelyk verbeterd door P.B.
17729: A.A. - Beeldengalerij van H.M. de Koningin.
17468: J, H.C. - Genoveva en andere verhalen. Opnieuw verzameld.
17414: A.A. - Zakwoordenboek. Nederlandsch - Maleisch - Engelsch.
17399: A.A. - Vereeniging 'Oost en West'. Staats- en partikuliere betrekkingen 'in onze overzeese bezitingen'. Werkkring en vooruitzichten.
17369: A.A. - Naamlyst der ondertrouwde en overledene persoonen, binnen de stad Middelburg en Stads-Ambachten: Benevens eene opgave der Ziektens, waar aan de Overledene Gestorven zyn. Als mede een Lyst der Verkogte Huizen, Erven, Hoven, Landerven, Schepen en Effecten; In het Jaar 1811. Waar by gevoegd is: eene Verzameling Van Zedelyke-, Geestige-, Schertsende-, Zinryke-, Dicht- en Taalkundige Mengelschriften.
34694: A.A. - Doornroosje.
17310: A.A. - Jean Dubuffet.
17284: A.A. - Broederschap van het Heilig Aanschijn van Onzen Heer Jesus-Christus, wettiglijk opgericht in de Kerk van het Beggijnhof te Turnhout.
17103: A.A. - Jubileumcatalogus van de N.V. Standaard-Boekhandel uitgegeven ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan. 1924-1949.
17098: A.A. - The Evelyn Library. Sold by Order of the Trustees of the Wills etc. Part III. M-S.
17089: A.A. - Catalogus van de bibliotheek der Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap.
1705: (WORMSER, C.W. SAM.) - Nederland in de vijf werelddeelen.
16980: A.A. - Engeland's greep naar Noorwegen. Keuze van documenten uit het 4de Ambtelijke Duitsche Witboek.
16955: A.A. - .....Tot een naam en tot een lof..... Ter gedachtenis aan het feit der afscheiding voor honderd jaren; doleantie voor vijftig jaren.
16889: D., H. - Adolf of de goede zoon.
16881: A.A. - Antonius, of den goeden vader des huysgezins.
16870: A.A. - Weergaloose onbreekbare en standvaste liefde, afgebeeld in Cobonus, Zoon en Kroon-Prins van Philantes, Koning van Spanjen, en Pecavia, Koopmans-dochter van Florentien, alsook den oorlog tegen Henricus, Koning van Engeland, bly-eyndig treur-spel. Vermeerdert en verbetert met den tweeden uytgang en het eerste deel, waer Cobonus een goude doos en diamante ring aenveerd.
16867: N, I.A. - Levensberigt van Gerlach van der Capellen, Kanselier van Gelderland.
16853: J., E.W. V.D. - Leven van den H. Aloysius de Gonzaga, van de Societeyt Jesu. Gemaekt in het Italiaensch door den Vader Virgilius Cepari van dezelve Societeyt, in het fransch overgezet door M. Calpin etc. Vierden druk.
16800: A.A. - Frontlinie. Het bombardement van Groot Brittannië 1940-1941. Het officiële verslag van den Luchtbeschermingsdienst van Groot-Brittannië.
16602: A.A. - De Historie van Floris en Blanchefleur. Dewelke na datze lange gescheyden waren/ ende veele perijkelen geleden hadden/ tot den Houwelijken Staat kwamen. Zeer playzant ende vermakelyk om te leezen.
16584: A.A. - Geïllustreerd boekwerk 'Gemeentewerken van 's-Gravenhage'.
16578: A.A. - België. Kathedralen en stadhuizen. 1975 Europees Jaar voor het Bouwkundig Erfgoed.
16479: A.A. - Processionale Pro Ecclesiis Ruralibus Ritibus Romanae Ecclesiae Accommodatum, Responsoria, Hymnos, Antiphonas, Psalmos, aliaque in Proccessionibus dicenda complectens. Additis sub finem Laudibus Vespertinis de SS. Sacramento, & de beata Maria virgine.
16466: A.A. - Eene Schoone Historie van de twee gebroeders en vrome ridders Valentyn en Ourson den Wilden man, Zoonen van Alexander keyzer van Konstantinopelen, en neven van Pipinus Koning van Vrankryk. Nieuwen Druk. Van nieuws overzien en op vele plaatsen verbeterd.
16431: A.A. - Stormvloed 1953. Gedocumenteerd verslag van de gebeurtenissen op en na 1 Februari 1953.
16427: A.A. - Les aventures de Til Ulespiègle.
16420: A.A. - Ein kurzweilig Lesen vom Till Ulenspiegel. 31.-40. Tausend.
16399: (RACKHAM, ARTHUR) - Aesop's Fables. A new Translation by V.S. Vernon-Jones. With an Introduction by G.K. Chesterton.
16308: A.A. - Skansenboken. Skansenföreningens publikation.
16290: A.A. - De vermakelijke lotgevallen van Tijl Uilenspiegel. Geïllustreerd door de heren Lauters, Bake, Gretser, Ten Kate, enz.
16251: A.A. - Het verdwenen plakboek.
33998: A.A. - Costumen ende Usantien der Stede ende Ambachte van Assenede. Herdruckt ten tijde van M'her Ian Bap.ta Della Faille. Etc.
16197: A.A. - Ein kurzweilig Lesen vom Till Ulenspiegel
16178: A.A. - De regels van het spel.
32884: A.A. - Sermon pour la Consolation des cocus. Prononcé au sujet de A*** B*** Cocu par Arrëst.
16124: A.A. - Het vermakelijk leven van Thyl Uylenspiegel met al zijne grappen, kluchten enz.
16033: A.A. - Snakerijen van Tijl Uilenspiegel. Geheel opnieuw bewerkt.
16020: A.A. - De Beatuskluis. Nieuwe bewerking.
15959: A.L.O.E. - De jonge pelgrim. Een verhaal. Vijfde druk.
15917: A.A. - Ik weet het.
15731: A.A. - Soldaat overzee. 21e - 30e duizendtal.
15730: A.A. - Indonesia. Volume IV. Looking back over 1964.
34491: L.M. - Geschiedenis van het vermaard mirakuleus beeld van Onze Lieve Vrouw van 't Gaverland, geëerd binnen de Parochie Melsele (Land van Waas) Twaalfde druk. Merkelijk verbeterd en vermeerderd met een groot aantal nieuwe voorbeelden etc.
15659: A.A. - Het vermakelijk leven van Thyl Uylenspiegel met al zijne grappen, kluchten enz.
15657: A.A. - Het aardig leven van Tyl Ulenspiegel. Waar in verhaald worden niet alleenelijk veel aardige en kluchtige poetsen, ende boeverijen maar ook bezonderlijk zijn wondere avonturen, die hem gedurende zijn leven gebeurd zijn, zoo hier als in andere landen.
15656: A.A. - Het aardig leven van Tyl Ulenspiegel. Waar in verhaald worden niet alleenelijk veel aardige en kluchtige poetsen, ende boeverijen maar ook bezonderlijk zijn wondere avonturen, die hem gedurende zijn leven gebeurd zijn, zoo hier als in andere landen.
9145: A.A. - De Reus zonder Hart. Een oud Noors sprookje...
15540: A.A. - Sprookjes van grootvader.
15134: A.A. - 10 Verschillende ansichten van Vaals. 'De Parel van Zuid-Limburg'.
33563: A.A. - Les béatitudes du Saint Evangile selon Saint Matthieu. Traduit sur la Vulgate par Le Maistre de Saci.
14839: A.A. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Borssele. Serie Zuid-Beveland. Deel 2.

Next 1000 books from Antiquariaat Secundus

10/27