Antiquariaat Secundus
Notendijk 7, 4583 SV Ter Hole, Nederland            Email: secundus@zeelandnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
11296: SIMONS, DR. L. - Het Roermondsch dialect getoetst aan het Oud-Saksisch en Oud-Nederfrankisch.
11133: SIMONS, JOZEF - Harslucht. Novellen.
28279: SIMPEL, D. DE - Verhandeling over de Philosophen en Liberalen of Vrygeesten van dezen tyd, by wyze van Samenspraek tusschen eenen meester en zynen leerling; zeer dienstig om zulke menschen te leeren kennen, hunne byeenkomsten te doen vlugten, en bezonderlyk voor jonge lieden, om zig van het lezen hunner schriften of kwade boeken te wagten.
17741: SIMPSON, MAJOR R.C. - Fish - and find out.
33784: SIMROCK, K. - Till Eulenspiegel. Nach K. Simrock.
16163: SINCLAIR, F. DE - Baron Selderie.
16162: SINCLAIR, F. DE - Het loon der braven. Humoristische roman.
16160: SINCLAIR, F. DE - Meneer Focus. Tweede druk.
15867: SINCLAIR, F. DE - Meneer Focus. Derde druk.
15866: SINCLAIR, F. DE - Meneer Focus.
26818: SINNINGHE, J.R.W. EN M. - Geldersch sagenboek.
25369: SINNINGHE, JACQUES R.W. - Nederlands sagenboek.
16940: SINNINGHE, J.R.W. - Hollandsch sagenboek. Legenden en sagen uit Noord- en Zuid-Holland.
28027: SINTOBIN, C. - Lichtervelde.
18743: SIP, DR. JAROMIR - Meesterwerken uit Praag. 1450-1750. Drie eeuwen Vlaamse en Hollandse schilderkunst. Catalogus.
11457: SIRÉ, PETRUS - Hanswyck ende Het Wonderdadigh Beeldt van de Alder-Heylighste Maget ende Moeder Godts Maria. Eertyds buyten, nu binnen Mechelen voorgestelt.
25229: SIRET, ADOLF - Avondverhalen aan den haard. Verhalen der Provincie Henegouwen. Vijfde uitgaaf.
11285: SITTARD, M.A. VAN - De twee kruisen en andere verhalen.
33096: GARD SIVIK - gard sivik. Driemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door gard sivik, vereniging ter bevordering van de avant-garde kunst; vanaf nummer 13 tweemaandelijks; vanaf nummer 31 'Tijdschrift voor nieuwe lezers'.
9734: SIZOO, HANS - Elias. Schilderijen, pastels, tekeningen.
14669: SJOERDS, FOEKE - Helden der mensheid.
24035: SLACKENMEEL, THOMAS - Barbarusische kunst.
33173: SLAGER, KEES - De ramp. Een reconstructie. (200 Ooggetuigen over de watersnood van 1953. Verhalen om nooit te vergeten.)
24908: SLAGER, KEES - Zeven Zeeuwse vrouwen. Zelfportretten van vrouwen.
23242: SLAGER, KEES - Sakke de zee-ratte en andere Zeeuwse jeugdherinneringen uit het begin van de eeuw.
19981: SLAGER, KEES - De ramp. Een reconstructie. (200 Ooggetuigen over de watersnood van 1953. Verhalen om nooit te vergeten.)
11401: SLAGTER, ERIK - Corneille.
29967: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken.
23670: SLAUERHOFF, J. - Het verboden rijk. Tweede druk.
23669: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Derde druk.
20993: SLAUERHOFF, J. - De ochtendzon.
20983: SLAUERHOFF, J. J. - Verzen uit Forum.
10654: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara. (1e dr.)
14140: SLEBOS, J.C. - Grondslagen voor aesthetiek en stijl - Fundamentals of aesthetics and style.
21379: SLEDSENS, ALOIS - Wommelgem door de eeuwen heen. Tweede bijdrage tot de geschiedenis van Wommelgem.
23020: SLEECKX - Beschryving der Provincie Braband, bevattende De opgave van al de steden en dorpen, wegen, vaerten en rivieren; de aenduiding der uitgetrektheid, bevolking, nyverheid, des handels; benevens de algemeene geschiedenis der provincie en de byzondere van elke voorname plaets, enz., enz.
11548: SLEECKX, D. - De straten van Antwerpen.
28939: SLEGERS, CEES - Antoon Coolen. 1897-1961. Biografie van een schrijver.
32832: SLIJPER, BART - Van alle dingen los. Het leven van J.C. Bloem.
13006: SLIM, J. (WOORD VOORAF) - Meeden. Geschiedenis van een Gronings dorp.
19139: SLINGERLAND, JOOP - Jan Lak en andere verhalen.
22692: SLOCK, ROB. - De vesting Sas van Gent. Maquette gemaakt naar de stadsplattegrond uit de atlas van Staats-Vlaanderen in 1750 getekend door Anthony Hattinga.
17495: SLOCK, ROB. - Sas van Gent in oude ansichten.
14960: SLOET, MR. L.A.J.W. BARON - Een actio spolii volgens het kanonieke recht in het jaar 1229. Eene inleiding in erfgrond volgens het burgerlijke in het jaar 1243.
33050: SLOOT, AUGUSTUS VAN DER - Twee honderjarige gedagtenis der verlossinge van Middelburg uit de Spaansche en antichristische dwingelandye, plegtig geviert op zondag namiddag den XX. February MDCCLXXIV. In ene leerrede over psalm CXXVI.
15865: SLOOTEN, AUGUSTA VAN - De familie Weldring.
12350: SLOOTEN, AUGUSTA VAN - 'De trossen los'.
32324: SLOTHOUWER, D.F. (INLEIDING) & H. TH. WIJDEVELD (SAMENSTELLER) - Wendingen; serie 8; nummer 4; oktober 1927. Denemarken.
32318: SLOTHOUWER, D.F. (INLEIDING) & H. TH. WIJDEVELD (SAMENSTELLER) - Wendingen; serie 8; nummer 4; oktober 1927. Denemarken.
8113: SLUIJTERS, H. - Aardrijkskundige beschrijving van de Provincie Zeeland, ten dienste der scholen. Derde onveranderde uitgave.
32444: SLUIJTERS, H. - Aardrijkskundige beschrijving van de Provincie Zeeland.
15304: SLUIS, FRED VAN - Circus in Europa.
11852: SLUYS, K. - Het wonder van Boechout. Doorbraak van het Evangelie in Vlaanderen.
29546: SLUYS, W.G.J. VAN DER - Het Land van de Bijbel. Oude kaarten en prenten van Israël.
11853: SLUYS, K. - Het wonder van Boechout. Doorbraak van het Evangelie in Vlaanderen.
11455: SLUYTER, GERARD - De moderne grafiek in Nederland en Vlaanderen. Met technische inleiding van Erich Wichman, een artikel over droge-naald-kunst van Lodewijk Schelfhout en 11 origineele houtsneden, 59 reproducties naar etsen, litho's en houtsneden.
28197: SLUYTERMAN, K. - Oude binnenhuizen in België door K. Sluyterman. Met medewerking van Mr. A.H. Cornette.
26420: SLUYTERMAN, KEETIE E. - Historische bedrijfsarchieven. Groot- en tussenhandel. Een geschiedenis en bronnenoverzicht.
9056: SMALLEGANGE, M. - Nieuwe Cronyk van Zeeland. Eerste deel. Vervattende de voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden. Bound with: Id. Beschryving van den Zeelandschen Adel.
31360: SMALLEGANGE, M. - Nieuwe Cronyk van Zeeland. Eerste deel. Vervattende de voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden. Bound with: Id. Beschryving van den Zeelandschen Adel.
32363: SMALLEGANGE, MATHEUS - Zeelandt veredelt met de Wapenen der edele en aensienelyke geslachten in het Souverain Graefschap van Zeeland door Matheus Smallegange. Inleiding Jurriaan van Toll.
32315: SMALLEGANGE, M. - Nieuwe Cronyk van Zeeland. Eerste deel. Vervattende de voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden. Bound with: Id. Beschryving van den Zeelandschen Adel.
27922: SMEDING, ALIE - Strakke dagen.
32776: SMEDT, MARCEL DE & TOM SINTOBIN (REDACTIE) - 'Een wijf is een wijf.' Mannen en vrouwen bij Stijn Streuvels. Jaarboek 13 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2007.
32774: SMEDT, MARCEL DE (REDACTIE) - Over Jantje Verdure. Jaarboek 12 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2005.
10511: SMEDT, RITA DE - Stilistisch onderzoek over de werken van Guido Gezelle.
15192: SMEEHUYZEN, JAC. J. - Het zwarte spook. Oorspronkelijk jongensboek.
26830: SMEKEN, JAN - Gedicht op de feesten ter eere van Het Gulden Vlies te Brussel in 1516. Met inleiding, aanteekeningen en glossarium door Dr. Albert Degrootte.
9223: (STUYVAERT, VICTOR) SMET, ROBERT DE - Poèmes d'exil.
9084: (STUYVAERT, VICTOR) SMET, ROBERT DE - Poèmes d'exil.
5515: (STUYVAERT, VICTOR) SMET, ROBERT DE - Poèmes d'exil.
3823: SMET, PROSPER DE - De Griek op het vliegveld van Herrenhausen.
33003: SMET, ANTOINE DE, PAUL KONGS & ALEX VERTENTEN - Gavere. Archiefbeelden.
32731: SMET, ROBERT DE (REDACTIE) - Jugendstil.
13312: SMET, P. CORNELIUS - Stichting van de Roomsch-Catholycke Kerk, als ook de heylige en roemweerdige persoonen die het geloof gedurende de tien eerste eeuwen in osn vaderland verkondigd en uytgebreyd hebben, of Het Leven van Jesus Christus in zyne Kerk, vervolg van het Leven van Jesus Christus op de Aerde.
27064: (ZIGGURAT) SMET, JEAN-MARIE DE - Visconti.
22623: SMET, P.J. DE - Missions de l'Orégon et Voyages aux Montagnes Rocheuses, aux Sources de la Colombie, de l'Athabasca et du Sascatshawin, en 1845-46 par le Père P.J. De Smet, de la Société de Jesus.
14812: SMET, A. DE - La cartographie hollandaise.
14720: SMET, GASTON DE & MARIE CHRISTINE LALEMAN - Gent. Onbekende rijkdom - Richesse inconnu. Tekeningen - dessins.
14649: SMET, FREDERIC DE - Gustaaf Vanaise.
12389: SMET, WERNER - Kijk op Zwijndrecht en Burcht. Met medewerking van Victor Stuyvaert, Georges Kockelberg en Het Gemeentekrediet van België.
20599: SMEYERS, MAURITS (RED.) - Dirk Bouts (ca. 1410-1475). Een Vlaams primitief.
12994: SMEYERS, DR. JOZEF - Vlaams taal- en volksbewustzijn in het Zuidnederlands geestesleven van de 18e eeuw.
10029: SMEYERS, DR. JOZEF - Vlaams taal- en volksbewustzijn in het Zuidnederlands geestesleven van de 18e eeuw.
30791: SMID, GIOIA & AUKJE HOLTROP - Getekend: Fiep Westendorp.
14726: SMIDT F.S.C., DR. FIRMIN DE - Opgravingen in de Sint-Baafsabdij te Gent. De Abdijkerk.
11727: SMIDT F.S.C., DR. ARCHITECT FIRMIN DE - De restauratie van de Sint-Niklaastoren te Gent. Archeologische studie.
11726: SMIDT F.S.C., DR. ARCHITECT FIRMIN DE - De kathedraal te Gent. Archeologische studie.
11725: SMIDT F.S.C., DR. ARCHITECT FIRMIN DE - De Sint-Jacobskerk te Gent. Archeologische studie.
27565: SMIT, W.A.P. - Twaalf studies. Met een lijst van zijn wetenschappelijke publikaties door S.F. Witstein.
33481: SMIT, SASKIA & PAUL VAN DER VELDE - Kunst boven water. Een verkenning van de beeldende kunst in Zeeland in de jaren veertig tot zestig.
13528: SMIT, DR. H.J. - Handel en scheepvaart in het Noordzeegebied gedurende de 13e eeuw. Bijdrage tot de kennis van de opkomst van den Hollandschen en den Zeeuwschen handel.
13527: SMIT, DR. H.J. - De beetekenis van den Noordnederlandschen, in 't bijzonder van den Hollandschen en Zeeuwschen, handel in de laatste helft der 14e eeuw.
9456: SMITH, ERNEST GILLIAT - Fantasies from Dreamland.
26287: SMITH, WHITNEY - Spectrum Vlaggenboek.
22755: SMITH, C.E. - Nathaniel Hawthorne. Tanglewood Tales. Told to the children by C.E. Smith.
17344: SMITH, BRADLEY - Mexico. A history in art.
14525: SMITH, K.M. & G.L. JANSSEN - Breda en omstreken in woord en beeld. Een boek voor stadgenoot en vreemdeling.
32273: SMITS, FRANS - Willem Elsschot. Zijn leven/zijn werk en zijn betekenis als prozaschrijver en dichter. Geïllustreerd met photo's en facsimilé's van handschriften, benevens een aanhangsel als proeve van omwerking van waarheid tot verdichting en een bibliographie van den schrijver.
28196: SMITS, KATHRYN - "Een aardig bundeltje brieven". Stijn Streuvels en Emmanuel de Bom. De briefwisseling van de jaren 1900-1914. Uitgegeven met een inleiding en annotaties. 2 Delen.
28185: SMITS, KATHRYN - Een nieuwe kijk op de jonge Streuvels. De briefwisseling met Emmanuel de Bom en het werk uit de eerste jaren.
26934: SMITS, J. & DR. G.D.J. SCHOTEL - Beschrijving der stad Dordrecht. Deel 1 1e t/m 4e aflevering & deel 2 1e afl.
23659: SMITS, FRANS E.A. - Willem Elsschot. Feestreden uitgesproken ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag etc.
17101: SMITS, L. - Overpeinzingen van een boekenwurm.
23710: SMULDERS, LEA - Verhalen van de vos Reinaart. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Lea Smulders.
33281: SMYTEGELT, BERNARDUS - Twaalf uitmuntende practicale leer-redenen, over Hoogvliet I. vers 2-4.
28992: SNELLAERT, F.A. - Taelcongres en Vlaemsch Feest, gehouden te Gent den 23 en 24 Oktober 1841. Beschreven door F.A. Snellaert.
28907: (CHAPBOOK) SNELLAERT, F.A. (EDITOR) - De geschiedenis van den Ridder met de zwane.
27681: SNELLE, ROBERT - Commentaar op de Belgische Grondwet.
27680: SNELLE, ROBERT - De Staatshervorming in België. Deel I.
27676: SNELLE, ROBERT - De Staatshervorming in België. Deel II.
27675: SNELLE, ROBERT - De Staatshervorming in België. Deel III. De regionale structuren in de wetten van 8 en 9 augustus 1980.
21979: SNIEDERS, DR. J. R. - De goochelaar. Uit het bestaan der vrijdenkers onzer eeuw.
31372: SNIEDERS, DR. AUGUST - Dit sijn Sniderien, dat is Loef- ende Beeltwerc die hevet gheteikent ende ghesneden.
28819: SNIEDERS, AUGUST - Arme Julia.
28818: SNIEDERS, AUGUST - Avond en morgen. Uit het Vlaamsche kunst- en volksleven.
25268: SNIEDERS, AUGUST - De nachtraven. Een verhaal uit onze dagen.
22891: SNIEDERS JR., AUG. - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. 8e Jaargang, 1875-1876.
13328: SNIJDER, G.A.S. - Dordrecht. Kunst in Holland.
13327: SNIJDER, G.A.S. - Dordrecht. Kunst in Holland.
13686: SNIJDERS, J.H. - De Meliskerke-Poppendamsche Sprink. Aanteekeningen ter overweging aangeboden aan de leden der Algemeene Vergadering van den Polder Walcheren.
31216: SNODDGRASS, A.M. - The dark Age of Greece. An acheological survey of the eleventh to the eight centuries BC.
33382: SNOECK, ROBERT - Paul van Ostaijen de satiricus. Twee hypothesen. I. Paul van Ostaijen's: De bende van de stronk.
33381: SNOECK, ROBERT - Paul van Ostaijen en zijn satire Intermezzo. Een derde hypothese.
33385: SNOECK, ROBERT - Paul van Ostaijen en zijn notaris Telleke (een psychologisch onderzoek).
33384: SNOECK, ROBERT - Paul van Ostaijen en de zaak Kardinaal Mercier.
33383: SNOECK, ROBERT - Paul van Ostaijen en zijn Scholem Weissbinder. Een psychologisch onderzoek.
9032: SNOEK, PAUL - Paul Snoek 1933-1981. Map verschenen t.g.v. het project Stad Sint-Niklaas Poëzieprijs Paul Snoek.
6045: SNOEK, PAUL - Zwarte muze. Gedichten.
20683: SNOEK, PAUL - Kwaak- en kruipdieren.
20684: SNOEK, PAUL - Reptielen & amfibieën.
29835: SNOEK, PAUL - Noodbrug.
28820: SNOEK, PAUL - Paul Snoek.
28725: SNOEK, PAUL - Map met ca. 3 knipsels over Paul Snoek De Standaard, Boekenbeurs, Accenten.
18353: SNOEK, PAUL - Ik rook een vredespijp. In: Nieuw Vlaams Tijdschrift. Tiende jaargang, 1956, nummer 3.
15988: SNOEK, PAUL - Schildersverdriet.
11408: SNOEK, PAUL - Verzameld scheppend proza.
10825: SNOEK, PAUL - Richelieu. Gedichten.
30678: SNOEP, JR., J. - Dordt voor den Prins. Een historisch verhaal uit de dagen van Dordrechts overgang naar de zijde van Oranje (1572).
24802: SNOEP JR., J. - Met God voor 't recht. 1573 in Alkmaar.
14334: SNOEP JR., J. - Toen 't stormde in Dordt.
13457: SNOEP, JR., J. - De Dordtsche poorterszoon. Een historisch verhaal uit veelbewogen dagen. 1417-1421.
17413: SOELASTRI - Saparmi. 'n Film uit Midden-Java.
12999: SOENEN, VAN PRAET & DE CLIPPELE - Trois missionaires aux mains des Brigands. Les pères Soenen, Van Praet et De Clippele.
13249: SOENS, ERNEST - De rol van het booze beginsel op het Middeleeuwsch tooneel.
12450: SOENS, ERNEST - De rol van het booze beginsel op het Middeleeuwsch tooneel.
17410: SOEROTO, NOTO - Lotos en morgendauw. Tweede druk.
17407: SOEROTO, NOTO - Fluisteringen van den Avondwind. Tweede druk.
17406: SOEROTO, NOTO - Bloeme-ketenen.
17405: SOEROTO, NOTO - Lotos en morgendauw.
17404: SOEROTO, NOTO - Nieuwe fluisteringen.
17403: SOEROTO, NOTO - Nieuwe fluisteringen.
27069: SOEST, HANS VAN - Frontstad Vlissingen.
15490: SOEST, EMS I.H. VAN - Het bergkoninginnetje.
11539: SOETAERT, DRS. PAUL - De 'Berg van Charitate' te Brugge, een stedelijke leenbank (1573-1795). Bijdrage tot de geschiedenis van de kredietinstellingen in de Lage Landen.
12084: SOETE, A. (VOORWOORD) - Heemkundige Kring dr. Rembry-Barth Menen. 2e Jaarboek, 1976.
31549: CAIUS SOLLIUS (APOLLINARIS SIDONII) - Arvernorum Episcopi Opera. Io Savaronis Studio & diligentia castigatiùs recognita.
8716: SOLTAU, D.W. - Reineke der Fuchs. Aus dem Urtexte übertragen.
27376: SOLTAU, D.W. - Reineke der Fuchs. Aus dem Urtexte übertragen.
11584: SOMERS, L. (VOORWOORD) - De Antwerpse Ommegang van het jaar 1948.
11248: SOMERS, MARC - Karel van de Woestijne 1878-1929. Tentoonstellingscatalogus door Marc Somers. Met een inleiding door Albert Westerlinck en chronologisch raamwerk door Prof. em. M. Rutten.
21844: SOMERSET MAUGHAM, W. - The narrow corner. With an introduction.
23581: SOMVILLE, MARIE - Poils et plumes.
31551: SON, C. VAN - Plaatjes-album Vaderlandsche Historie.
12521: SONDERVORST, F.-A. - Geschiedenis van de geneeskunde in België.
16826: SONNEMANN, DR. TH. - Beslist goud den oorlog? Vertaald door S.W.F. Margadant.
14665: SONNEUR - Paardenpraat en hondenhymnen. Herinneringen aan sportieve zwerftochten.
11516: SONNEUR - Hippische herfst.
11524: SUTTON & SONS - The culture of vegetables and flowers from seeds and roots.
14406: ESCHYLE & SOPHOCLES - Tragiques Grecs. Traduction par Jean Grosjean. Fragments traduits par R. Dreyfus. Introduction et notes par Raphaël Dreyfus.
17308: SORGELOOS, HERMAN - Rosas Album. Foto's van Herman Sorgeloos.
13030: SORGEN, MR. W.G.F.A. VAN - De tooneelspeelkunst in Utrecht en de Utrechtse Schouwburg. Met bijlagen van A.G.A. van Rappard en L.W.R. Wenckebach.
24469: SÖTEMANN, A.L. - Vier opstellen over J.C. Bloem.
14138: SOUCHAL, FRANÇOIS - De Hoge Middeleeuwen.
31761: SOULIÉ, FRÉDÉRIC - L'Orpheline de Waterloo. L'Un des "Récits de ma Grandmère".
8753: SOUPAULT, PHILIPPE - Messsage de l'île déserté. Poëme.
28776: SOURIE, LOUIS - Prosper van Langendonck.
23437: SOURIE, LOUIS - Getypte, gesigneerde brief en bijbehorende envelop.
19421: SOURIE, LOUIS - Het werk van Ernest Claes.
12826: SOURIE, LOUIS - Het werk van Ernest Claes.
18750: SOUSTELLE, JACQUES - Les quatres soleils. Souvenirs et réflexions d'un ethnologue au Mexique.
20496: SPAAN, HENK E.A. - De valse Revisor.
20030: (WALSCHAP, GERARD) SPANHOVE, J. - De jonge Walschap.
24925: SPARENBURG JR., P.A. - De val van het Spaansche nest. Een verhaal uit de jaren 1576-78.
15624: SPARNAAIJ, C. - De Bijbel aan kinderen verteld.
10399: SPÉE, HENRI E.A. - In memoriam François Piette. 1880-1937.
16711: SPEELEVELDT, T. - Briefe über die Insel Walcheren. Luctor et emergo! Aus dem Holländischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet (von Th. F. Ehrmann).
16496: SPEISER, PROF. L. AND OTHERS - Les Peaux-Rouges et leur médecin.
29364: SPELEERS, PROF. DR. MED. REIMOND - Is de Vlaamsche Beweging een Nationale Beweging, ja of neen?
13001: SPELEERS, PROF. DR. MED. REIMOND - Nieuwe richtlijnen in de Vlaamsche Beweging.
32815: SPELIERS, HEDWIG - Dag Streuvels. "Ik ken den weg alleen".
32679: SPELIERS, HEDWIG E.A. - Afscheid van Streuvels.
28844: SPELIERS, HEDWIG - Omtrent Streuvels. Het einde van een mythe. Een anti-essay.
28195: SPELIERS, HEDWIG - Dag Streuvels. "Ik ken den weg alleen".
20347: SPELIERS, HEDWIG - Gerard Kornelis van het Reve & de groene anjelier.
15068: SPEMANN, ADOLF - Das Streuvels-buch. Zum 70. Geburtstag von Stijn Streuvels herausgegeben von Adolf Spemann.
14976: SPEMANN, ADOLF - Das Streuvels-buch. Zum 70. Geburtstag von Stijn Streuvels herausgegeben von Adolf Spemann.
18256: SPEYBROUCK, JOS. - 6 Reeksen Vlaamsche teekeningen.
22071: SPEYBROUCK, JOS. - Noordstarfonds kalender 1937.
32336: SPIEGEL, L.P. VAN DE - Historie van de Satisfactie waarmede de stad Goes en het eiland van Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willem van Orange, in het jaar 1577. Uit veele oorspronkelyke gedenkstukken saamgesteld. Beneffens eenige verhandelingen, betrekkelyk tot de historie en regeeringsform van dien tyd.
23508: SPIEGEL, M. - De avonturen van Bando het aapje.
18088: SPIEGEL, M. - De avonturen van Bando het aapje.
15956: SPIEGEL, D. VAN DER - Een kerel.
11901: SPIER, JO - Onze schulden zijn hún schuld. Een prentenboekje over de annexatie.
11900: SPIER, JO - 'Pennevruchten' door A. Glavimans.
11899: SPIER, JO - West. Met tekst van Piet Bakker.
17348: SPITERIS, TONY - The art of Cyprus. Translated from the French by Thomas Burton.
32797: SPONSELEE, GEORGE & EDDY TAELMAN - Hulst toen en nu.
32575: SPONSELEE, GEORGE & KRIS DE ROOVER - De tocht van de Petieterkes.
29001: SPONSELEE, G.M.P., H.J. VAN DER HOEVEN & G. WIJNE - Wandelen in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen. 25 grote en kleine routes.
28567: SPONSELEE, GEORGE & EDDY TAELMAN - Hulst toen en nu.
22767: SPONSELEE, GEORGE & ED STEIJNS - De watersnood in Zeeuws-Vlaanderen. 1 Februari 1953.
18727: SPONSELEE, GEORGES (SAMENSTELLING) - Het water achterna. Een waterschapspad doorheen de Vier Ambachten.
17812: SPONSELEE, GEORGE - Speuren naar sporen.
17811: SPONSELEE, GEORGE - Zeldzaam Zeeuwsch Vlaanderen.
14711: SPONSELEE, GEORGE & ZSUZSA SZIKRA - Zou 't beter zijn, 't zou niet deugen.
33915: SPONSELEE, GEORGE - Frida. Een verhaal uit het Zeeuws-Vlaamse land.
14105: SPONSELEE, GEORGE & ZSUZSA SZIKRA - Zou 't beter zijn, 't zou niet deugen.
1014: SPONSELEE, G.M.P. EN M.A. BUISE - Avifauna van oostelijk Zeeuws-Vlaanderen.
24119: SPOORMANS, HUUB - 'Met uitsluiting van voorregt'. Het ontstaan van liberale democratie in Nederland.
18216: SPÖRER, KLAUS - Einbeck. Lebendiges Mittelalter. Reizvoll und sehenswert. 10. erweirterte Auflage (38.-45. Tausend)
18210: SPREMO, BORIS - Boris Spremo and his camera look at Toronto.
26961: SPRENGER, HENK - Piloot Storm. 6. Op het spoor der Caripa's.
26960: SPRENGER, HENK - Piloot Storm. 2. In de greep van Zorin.
25610: SPRENGER, F.G. - Geschiedenis van de Middelburgse Spaarbank. 1819-1970.
16864: SPRENGER VAN EIJK, J.J. - Jacob van Heusden in zijn verdienstelijk leven geschetst. Met aanteekeningen.
27117: SPRINGER, DR. MED. JENNY - Die Aerztin im Hause. Ein Buch der Aufkläring und Belehrung für Gesunde und Kranke über die wichtigsten Fragen der Gesundheitslere un Heilkunde. 5. verbesserte Auflage.
19241: SPRUIJT, C.A.M. - De postduif van A-Z. Theorie en praktijk. Vijftig jaar postduiven-ervaring. Handboek voor de postduivenliefhebber. Vierde, gewijzigde druk.
17263: SPRUIJT, C.A.M. - Het houden, huisvesten en verzorgen van onze duiven. 5e druk.
13350: SPRUIT, RUUD - Zout en slaven. De geschiedenis van de Westindische Compagnie.
20697: SPRUNER, DR. K. VON - Historisch-geographischer Schul-Atlas.
31127: SPYRI, JOHANNA - De onderwijzeres van Hinterwald. Een verhaal voor kinderen en voor hen die van kinderen houden.
31125: SPYRI, JOHANNA - Gouden spreuken. Twee verhalen uit het Duitsch. Derde druk.
31115: SPYRI, JOHANNA - De onderwijzeres van Hinterwald. Een verhaal voor kinderen en voor hen die van kinderen houden.
15482: SPYRI, JOHANNA - Arthur en Squirrel. Een verhaal voor kinderen en voor hen die van kinderen houden. Voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door Titia van der Tuuk.
15481: SPYRI, JOHANNA - Vinci de kleine fluitspeler. Een verhaal voor kinderen en voor hen, die veel van kinderen houden. Uit het Hoogduitsch van Johanna Spyri door Rosa.
22699: (PROFESSIONS) ST. CLARA, ABRAHAM VAN - Iets voor allen, Zynde een Verhandeling en Verbeelding Van allerhande Standen, Studien, Konsten, Wetenschappen, Handwerken enz; Waar in derselver Oorsprong, Opkomst, Aardt, Eygenschap, Deugdt en Ondeugeden, op een Geestige wyze beschreeven werdt. In het Hoogduyts zamengesteld, en alom met Vreemde geschiedenissen, Zinryke Zinbeelden en overaardige gedagten doormengt, Door den berugten Pater Abraham van St. Clara. In 't Nederduyts overgebragt door J. le Long.
15872: STAAL, JOHS. - De Fransche koopmanszoon
40: STADERMANN, G. - Uit de chroniek der stede van Ter Goes. Verlucht met wetenswaardigheden over leurders, drukkers, boekverkopers van vroeger en nú in de stad van Zuid-Beveland.
32376: STADERMANN, G. - Voorlopige, beknopte opgave van de inhoud van het oud-archief van de Gemeente Goes, 1449-1851.
33924: STAES, FRANS - Reinaert de Vos. 2de Druk.
28716: STAES, J. - Hendrik Conscience. Een blik in het verledene.
25990: STAFFE, LA BARONNE - Traditions culinaires et l'art de manger toute chose à table. 10e Édition.
7258: STAHL, P.-J. - Vie privée et publique des animaux. Vignettes par Grandville. Édition complète; revue et augmentée.
15787: STAHL, FRIZT - Ludwig Hoffmann.
14878: STAKENBURG, ARNOLD - Onno Zwier van Haren. De Geuzen. Voorzien van een inleiding en aanteekeningen.
25286: STALIS, I. - Verkenner voor Van Gansen.
24621: STALMANS, JAN - Joris Minne. Pleidooi voor de tekenkunst.
29188: STALPAERT, HERVÉ - Volkskunde van Brugge.
24292: STALPAERT, HERVÉ - Het sprookjesarchief uit de nalatenschap van Amaat Joos. Ingeleid en uitgegeven door Hervé Stalpaert.
13828: STALS, H. - In alle toonaarden. Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Koninklijke Stedelijke Harmonie van Hulst.
9113: STAMPERIUS, J. - Het leven van Willem van Oranje.
24971: STAMPERIUS, J. - Heintje. Derde druk.
24956: STAMPERIUS, J. - De sasmeester en zijn pleegzoon. Een vertelling.
24952: STAMPERIUS, J. - Wilskracht en genie. Tafereelen uit het leven van Edison. Derde druk.
24951: STAMPERIUS, J. - In de natuur.
24945: STAMPERIUS, J. - Neêrland weer vrij! Het verhaal van den ouden Gerritsen.
24935: STAMPERIUS, J. - Keetje. Tweede druk.
24934: STAMPERIUS, J. - Keetje. Derde druk.
24933: STAMPERIUS, J. - Blinde Trieneke. Een vertelling.
24801: STAMPERIUS, J. - Heintje.
24775: STAMPERIUS, J. - Vaders geheim. Een vertelling. Tweede druk.
24726: STAMPERIUS, J. - De sasmeester en zijn pleegzoon. Een vertelling. Vijfde druk.
24684: STAMPERIUS, J. - Met ons vijven.
16156: STAMPERIUS, J. - De klompenmaker en de prinses. Eene vertelling.
16152: STAMPERIUS, J. - Uit het leven van Edison. Achtste druk.
13817: STAMPERIUS, J. - Tòch Oranje boven!
9597: STANDAERT, ERIC - Willem van Hecke.
18935: STANGE, ALFRED - Altdeutsche Malerei des 14. bis 16. Jahrhunderts.
20906: STANGOS, NIKOS (EDITED) - David Hockney by David Hockney.
32286: STANLEY, HENRY M. - In Afrika's donkere wildernissen. Tochten, ontdekkingen en ontmoetingen. Opsporing van, en terugkeer met Emin Pacha.
26977: STAPEL, GERRIT - Huon de Neveling. De Hanskatten & Het hoofd van Fern.
26976: STAPEL, GERRIT - Huon de Neveling. De Zeeleeuw & De Boodschap.
26975: STAPEL, GERRIT - Huon de Neveling. De bruid uit het toverland & De honden van de man in het zwart.
23611: STAPEL, GERRIT - Huon de Neveling. Het maanwoud Deel 2. De steen van Glaiva.
15681: STAPEL, DR. F.W., HANS MARTIN & DR. H. HOOGENBERK - Indië schrijft zijn eigen geschiedenis.
22709: (PLANTIN - RELIGION) STAPLETON, THOMAS - Promptuarium Morale Super Evangelia Dominicalia Totius Anni. Ad Instructionem Concionatorum, Ad Reformationem Peccatorum, Ad Consolationem Piorum. Ex Sacris Scripturi, SS. Patribus, & optimis quibusque authoribus studiosè collectum. Authore Thoma Stapletono, Anglo. S. Theol. Doctore, & Regio Professore Louanij. Editio altera, ab ipso authore aucta & recognita. Pars Hyemalis.
31866: STARING, A.C.W. - Arnhem verrast.
30009: STARINK, JAN & KAREL KORTEWAGEN - Paul van Ostaijen. Ik wil bloot zijn en beginnen.
10862: STASSAERT, LUCIENNE - De houtworm.
25305: STAUB, PROFESSEUR A.O. - Poison et empoissonnement.
17974: STAVEACRE, F.W.F. - Tea and tea dealing. With a foreword by H. Salmon.
29618: (SOUTH-AFRICA - BOER WAR) STEAD, WILLIAM T. - The truth about the War.
29615: STEAD, WILLIAM T. - Shall I slay my brother Boer. An appeal to the Conscience of Britain.
14489: STEAD, ALFRED - Japan door Japanners. Een overzicht door zijn hoogste autoriteiten. Uitgegeven door Alfred Stead. Vertaald onder toezicht en met een inleiding van Prof. Dr. H. Kern.
27343: STEBBING, GRACE - Zoo'n lastige jongen. Nieuwe druk.
19196: STECH, DR. V.V. - Die Barockskulptur in Böhmen.
15622: STEDMAN, DOUGLAS C. - The story of Hereward. The champion of England.
32397: STEEG, TH. - L'Algérie.
25366: STEEN, A. - Fabiola. Een verhaal uit de vervolgingstijden der eerste christenen. Naar het Duitsch van A. Steen door L.M.
22959: STEEN, ERIC VAN - Nederlandsche liedjes.
20977: STEEN, ERIC VAN - Voorwaardelijke wijs. Gedichten. Helikon. Tijdschrift voor poëzie. 8e Jaargang. No. 2 - 1938.
12112: STEENDEREN, C. VAN - Het nieuwe luchtvaartboek voor jongens.
11045: STEENDEREN, C. VAN - Modelspoorwegen.
13438: STEENHOFF-SMULDERS, ALBERTINE - Uit het biënboec. Verzamelde exempelen.
12721: STEENKISTE, CONSTANT VAN - Onze vlasnijverheid die vergaat. Pleidooi voor een Hooger Vlasinstituut.
14075: STEENS, OSCAR & PAUL VAN DER VELDE - Groot Zeeland. Vijftig jaar Zeeuws Tijdschrift. 1950-2000.
13980: STEENSMA, DR. REGN - Verbeeld vertrouwen. De mens tussen kruishout en doodskop.
17002: STEENSTRA,H.W. - Geschiedenis van Friesland.
20478: STEGENGA AZN., DR. P. - Beschouwingen over Merijntje Gijzen's jeugd. De kinderziel - God en het leven.
17674: STEGENGA AZN., DR. P. - Oude landen en steden. Reisindrukken uit Egypte, Palestina, Syrië, Constantinopel, Athene, Napels, Rome.
26635: STEHMAN, DOM SAMUEL - L'Admirable Légende de Saint Benoit. Texte de Dom Samuel Stehman. Images de Jeanne Kerremans.
32562: STEIGENGA-KOUWE, S.E. - Zeeuws-Vlaanderen. Met 10 illustraties van de auteur.
31311: STEIJNS, ED - Doorken Triest en andere verhalen uit het Land van Hulst.
28582: STEIJNS, ED - Op marrode. Korte verhalen uit het Land van Hulst.
29451: STEIN, HENRI - L'Atelier typographique de Wolfgang Hopyl a Paris.
21842: STEINBECK, JOHN - Of mice and men & Tortilla Flat. With an introduction by Micha Ouwendijk.
20786: STEINER-STAUCH, H. - Glastechnik - Glasinstrumententechnik. Fachbuch über den Rohstoff Glass und seine technische Verarbeitung zu Instrumenten.
17278: STEINER, RUDOLF - Goethes Weltanschauung.
16270: STEINER, GERHARD - Ein kurzweilig Lesen von Till Eulenspiegel. Geboren aus dem Lande zu Braunschweig wie er sein Leben vollbracht hat. Sämtliche Geschichten nach den ältesten Drucken erzählt und einem geneigten Publikum zu sonderbaren Nutzen unterbreitet von Gerhard Steiner.
25351: STEINGRÄBER, ERICH - Deutsche Plastik der Frühzeit.
31774: STEINLEN, T.-A. - Nocturne.
31773: STEINLEN, T.-A. - Caisse de Grève and other lithographs.
25387: STEINMETZ, MR. B.J.F. - De vrouwenbeweging en vrouwenarbeid. Eene studie over de hervorming van de gezinstaak der vrouw.
26849: STELLINGWERFF, DR. J. - Kleine geschiedenis van het Groot ABC-boek of Haneboek.
13944: STEMERDING, A.H.S. E.A. - De Gemeente Oost- en West-Souburg. Gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Gemeentehuis op Zaterdag 26 Augustus 1939.
31682: 'STEMMEN' - Microfonie van Zuidnederlandse schrijvers.
26373: STEMPEL, DR. BERTHA M. VAN DER - Roman van den Riddere metter Mouwen. Opnieuw naar het hs. uitgegeven en van een inleiding en glossarium voorzien.
21085: STENFERT KROESE, W.H. - W.B. Yeats. Inleiding over auteur en werk.
30113: STENGERS, JEAN E.A. - Brussel. Groei van een hoofdstad. Onder leiding van Jean Stengers en van J. Baerten, J. Bartier, M. Martens, E. Persoons, E. Witte, coördinatoren.
21674: STENGERS, JEAN E.A. - Brussel. Groei van een hoofdstad. Onder leiding van Jean Stengers en van J. Baerten, J. bartier, M. Martens, E. Persoons, E. Witte, coördinatoren.
16560: STEPHENS, E. - En Tunisie. Cent quatre-vingt-dix photographs de E. Stephens. Introduction de Sébastien Charléty.
19719: STERCK, DR. J.F.M. - De Heilige Stede in de geschiedenis van Amsterdam.
24485: STERKENBURG, P.G.J. VAN - Het glossarium Harlemense. Een lexicologische bijdrage tot de studie van de middelnederlandse lexicografie. Proefschrift.
29335: STERKENS, J.B. - De practische bieman. Derde uitgaaf.
12210: STERKENS, PROF. DR. REMI - Herinneringen van een negentigjarige. In: Scilla, 19de jaargang.
21835: STERMER, DUGALD & SUSAN SONTAG - De kunst van de revolutie. De revolutie in 96 affiches 1959-1970. Samengesteld door Dugald Stermer met een inleidend woord van Susan Sontag.
31160: STEUBEN, FRITZ - De zoon van Manitou. Verhalen uit het leven van Tecumseh. Vijfde druk.
17432: STEUSSY, JOS. F. - Straten schrijven historie. Biografisch en historisch stratenboek van Amsterdam.
32076: (RAILWAYS) STEVENS, M. L'INGÉNIEUR & M. BENARD - Chemin de fer Liégeois-Limbourgeois. Défense du tracé par Bilsen, de M. l'Ingénieur Stevens de Chaudfontaine - Réfutation du tracé par Cortessem, de M. Benard de Bruxelles.
16762: STEVENS, MARYANNE & ROBERT HOOZEE (REDACTIE) - Impressionisme en symbolisme. De Belgische avant-garde 1880-1900.
28239: STEVENSON, ROBERT LOUIS - Kidnapped, being Memoirs of the Adventures of David Balfour in the year 1751: How he was Kidnapped and Cast away; his Sufferings in a Desert Isle; his Journey in the Wild Highlands; his Acquaintance wirh Alan Breck Stewart and other notorious Highland Jacobites; with all that he Suffered at the hands of his Uncle, Ebenezer balfour of Shaws, falsely so-called: Written by Himself, and now set forth. Illustrated edition.
9831: STEVO, JEAN - Marie Howet.
23740: STEVO, JEAN A.O. - Magritte. L'art belge Numéro René Magritte.
10186: STEVO, JEAN - Paul Maas. (Vertaling Bert Decorte).
19443: STEYNS, D.B. - De Vlaamsche schrijver Cyriel Buysse. Zijne wereld en zijne kunst.
10759: STIBBE, PROF. D.G. (O.L.V.) - Neerlands Indië. Land en volk; geschiedenis en bestuur; bedrijf en samenleving. Door tal van deskundigen.
31922: STICHEL, THEO VAN - Haiku. Een kringloop.
12840: STIELTJES, D. - Plantenziekten en onkruiden, nuttige- en schadelijke dieren voor den landbouw.
19645: STIENSTRA, DRS. NELLY - Met hemel en aarde op en neer naar Santiago de Compostella.
17964: STIJGEREN, M. VAN & P. BOSCHMAN - Bloembollenteelt.
9444: TEIRLINCK-STIJNS - Lucia Staps. Drama in vier bedrijven.
20952: TEIRLINCK-STIJNS - Emanuel Geibel herdacht. Een bloementuiltje uit zijn 'Jugendgedichte'. Bijeengegaard door Teirlinck-Stijns.
18841: TEIRLINCK-STIJNS - Emanuel Geibel herdacht. Een bloementuiltje uit zijn 'Jugendgedichte'. Bijeengegaard door Teirlinck-Stijns.
24609: STILMA, LIZE - Vaar je me naar Sprookjesland? 35 oude sprookjes en verhalen uit de gehele wereld opnieuw verteld door Lize Stilma.
12379: STINGLHAMBER D..S.O., G. - Zee-Brugge. Sa création - son rôle durant la guerre. Son avenir.
27614: STINISSEN, JACOB - Oude Vlaamsche volksvermaken.
27613: STINISSEN, JACOB - Oude Vlaamsche kinderfeestjes.
21598: STINISSEN, JACOB - Van Antwerpen naar Amsterdam en andere steden in Nederland.
21597: STINISSEN, JACOB - Van Antwerpen naar Amsterdam en andere steden in Nederland.
20843: STIP, KEES - Mensen wat 'n beesten.
18667: STIRLING, M.W. - Concepts of the sun among American Indians.
33864: STÖBER, OTTO - Dyll Eulenspiegel. 99 seiner lustigen Streiche. nach der ältesten Quelle von 1515 vollstándig neu bearbeitet von Otto Stöber.
33865: STÖBER, OTTO - Dyll Eulenspiegel. 99 seiner lustigen Streiche. nach der ältesten Quelle von 1515 vollstándig neu bearbeitet von Otto Stöber. 3. Auflage.
32806: STOCK, JAN VAN DER (WETENSCHAPPELIJKE COÖRDINATIE) - Stad in Vlaanderen. Cultuur en maatschappij 1477-1787.
19640: STÖCKER, H. (INL.) - Berne - Heeswijk. Verleden - heden.
7424: STOCKMAN, P. EN EVERAERS, P. - "Vlieghende Vaendels". Hulst in 1596, geschilderd door Wenceslas Cobergher.
9761: STOCKMAN, P. AND EVERAERS, P. - 'Boundless cooking'. Regional dishes from Zealand Flanders, Western Flanders and Suffolk.
9760: STOCKMAN, P. EN EVERAERS, P. - 'Grenzeloos koken'. Streekgerechten uit Zeeuws-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Suffolk.
9759: STOCKMAN, P. AND EVERAERS, P. - 'Boundless beauty'. Headdresses from Zealand, Eastern Flanders and Suffolk.
9758: STOCKMAN, P. EN EVERAERS, P. - 'Grenzeloos mooi'. Haartooi in Zeeland, Oost-Vlaanderen en Suffolk.
9285: STOCKMAN, P. - 'Kruytmagasijn of Reinwaterkelder'. Ondergrondse gewelven aan de Nieuweweg te Hulst.
9272: STOCKMAN, P. EN EVERAERS, P. - 'Versterckt Zeeland'.
31317: STOCKMAN, PAUL - Terneuzen - Sluiskil - Zaamslag van 1900 tot nu.
25972: STOCKMANS, J.-B. - Deurne en Borgerhout sedert de vroegste tijden tot heden.
13845: STOFKOPER, L.A. - Op en om de Noordzee-boulevard. Schetsen van de waterkant.
22377: STOISY - Knocke-sur-Mer and Excursions round about (Bruges, Zeebrugge, Le Zwijn, Dudzeele, Lisseweghe, Middelbourg, Damme, L'Écluse, etc.)
24010: STOKE, MELIS - Hollandse Jaar-Boeken of Rijm-Kronijk van Melis Stoke. Behelsende De Geschiedenissen des Lands, onder de Princenvan het eerste Huis, tot den Jare 1305. Met de Afbeeldingen van alle de Hollandse Graven, Geschetst naar de Aaloude Schilderyen der Karmeliten te Haarlem. Nevens Verscheide Egte Bylagen, betreffende de ware toestand der geschillen, Tussen Graaf Floris de V, en de Hollandse Edelen. Mitsgaders de Beeldenisse van Heer Gerard van Velsen; En andre Oude Frayigheden, noit te voren in 't ligt gebragt. Alles met noodige Uitleggingen opgehelderd, door Cornelis van Alkemade.
11520: STOKVIS, MR. DR. BENNO - Het paard in de literatuur.
18331: STOLK, C. - De torenhaan van 't kleine dorp.
14673: STOLL, ROBERT TH. - Farbe in der Malerei. Zusammengestellt und erläutert von Robert Th. Stoll.
7467: STOLL, MAXIMILIEN - Médécine pratique. Traduction nouvelle à laquelle on a joint une Dissertation du même Auteur sur la Matière médicale, l'Eloge de Stoll par Vicq-d'Azyr, deux tables, l'une analytique, l'autre des matières; (avec des notes par MM. Pinel, Mahon, Baudelocque, etc.) par P.A.O. Mahon. Nouvelle édition.
25849: STOLS, EDDY & RUDI BLEYS (REDACTIE) - Vlaanderen en Latijns-Amerika. 500 jaar confrontatie en métissage.
14258: STOLS, A.A.M. - Het schoone boek.
12321: STOLS, A.A.M. - Het schoone boek.
25436: STOLZ, ALBAN - Ciment pour la Franc-Maçonnerie. Traduit de l'Allemand sur la troisième édition avec notes.
14602: STOLZ, ALBAN - Kalk voor Vrijmetselaars. Naar het Hoogduitsch van Alban Stolz.
33164: STOOP, ANDRÉ (INLEIDING) - Algemene catalogus. Stadsbibliotheek Sint-Niklaas.
14834: STOOP, ANDRÉ - Reynaert de Vos in het boek en de beeldende kunst. Tentoonstelling ingericht door het Stadsbestuur van Sint-Niklaas ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord. Catalogus samengesteld door André Stoop.
18276: STOORVOGEL-TYDEMAN, MEVR. J. - Herinneringen.
13400: STOPPELAAR, MR. J.H. DE - Inventaris van het oud archief der stad Middelburg. 1217-1581.
27963: STORM, HENDRIK (= PAUL DE VREE) - Kruisweg- en andere gedichten.
28287: STORY, J. - La Saint Lucas, opéra comique en un acte.
20654: STOSSKOPF, J.P. - Duivenziekten. Uit het Frans vertaald door Et. Bastien.
5872: STOUTE, RENÉ - Notities van de Messenwerper.
17191: STOUTE, RENÉ - Mapje met ca. 8 knipsels over René Stoute uit o.a. 10 Jaar In de Knipscheer, PZC (Hans Warren), Avenue & De Volkskrant.
29350: (ARCHITECTURE) STRAATEN, JOHANNES VAN - Afbeeldingen van antieke en moderne bouwkundige voorwerpen, ontleend van Grieksche, Romeinsche en Oostersche Tempels, Paleizen, Schouwburgen, Badstoven en andere nog voorhanden Gebouwen, of derzelver Gedeelten en Ruïnen. Benevens eene beschrijving van derzelver bestemming en inrigting, zoowel van de bijzondere deelen als der geheelen en de noodige aanwijzing ter algemeene en bijzondere toepassing op de Hedendaagsche Bouwkunde, bijzonder geschikt voor Timmerlieden, Beeldhouwers, Stucadoors, Schilders en alle beoefenaars en liefhebbers der Bouwkunde.
29376: STRACKE S.J., DR. D.A. - Vlaanderen's nood.
1848: STRAETEN, EMIEL VAN DER - 'Duimpje', een spel in verzen.
28436: STRAMBERG, G. VON - Volharding. Bewerkt door Alma. Naar het Duitsch van G. von Stramberg.
28498: STRASSER, EMIL EMANUEL - Neuere holländische Baukunst.
4389: STRATEN, HANS VAN - Willink over Du Perron. Een interview.
25149: STRATZ, RUDOLF - Der Weltkrieg. Ein deutsches Volksbuch von dem Weltgeschehen 1914 bis 1918. Unter Mitwirkung von Generalleutnant a. D. von Metzsch. 51. bis 60. Tausend.
25110: STRATZ, RUDOLPH - Schwert und Feder. Erinnerungen aus jungen Jahren. 1. bis 10. Tausend.
20973: STREAMER, VOLNEY - Love Selections from the Poets.
25784: STREATFEILD, J.F. (ED.) - Ophthalmic Hospital Reports and Journal of the Royal London Ophthalmic Hospital. Edited by J.F. Streatfeild. 1859-1860. Volume the second.
25783: STREATFEILD, J.F. (ED.) - Ophthalmic Hospital Reports and Journal of the Royal London Ophthalmic Hospital. Edited by J.F. Streatfeild. 1857-1858-1859. Volume the first.
32740: (TIMMERMANS, FELIX) STREICHER, SIEGFRIED - Timmermans, der ewige Poet.
30697: STRETTON, HESBA - Kapitein Stretton en zijne kinderen.
33072: STREUVELS, STIJN - Morgenstond.
33357: STREUVELS, STIJN - Kerstvertellingen.
19082: STREUVELS, STIJN - Prutske.
14984: STREUVELS, STIJN - Contes à Poucette. Traduits du Flamand par Camille Melloy.
33419: STREUVELS, STIJN - Drie Russische novellen.
28828: STREUVELS, STIJN - Het kerstekind. Vijfde uitgaaf.
23042: STREUVELS, STIJN - Ingooigem.
33073: STREUVELS, STIJN - Prutske's vertelselboek.
9501: STREUVELS, STIJN - Werkmenschen.
9495: STREUVELS, STIJN - Herinneringen uit het verleden.
9494: STREUVELS, STIJN - Over Vrouwe Courtmans.
8996: STREUVELS, STIJN - De vreemde verteller. Kerstverhaal.
4971: STREUVELS, STIJN - Ingooigem.
4696: STREUVELS, STIJN - Genoveva van Brabant.
4695: STREUVELS, STIJN - Uit lust-met-de-penne... Niet gebundelde opstellen, open brieven, boekbesprekingen, huldegroeten, enz. verzameld en ingeleid door Luc Schepens.
4508: STREUVELS, STIJN - Avelghem.
4507: STREUVELS, STIJN - Heule.
4152: STREUVELS, S./A. VAN DER VOSSEN EVERAERS, P.F.W.H. - 'Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos herwrocht' door Stijn Streuvels en André van der Vossen.
4079: STREUVELS, STIJN - Het duivelstuig & Jeugd.
3870: STREUVELS, STIJN - De terechtstelling van een onschuldige.
33071: STREUVELS, STIJN - Lenteleven. Vijfde druk.
33068: STREUVELS, STIJN - Soldatenbloed. Een dramatisch bedrijf.
33067: STREUVELS, STIJN - De terechtstelling van een onschuldige.
33066: STREUVELS, STIJN - De vreemde verteller. Kerstverhaal.
33062: STREUVELS, STIJN - Het uitzicht der dingen.
33061: STREUVELS, STIJN - Duimpjesbundel.
33058: STREUVELS, STIJN - Vertelsels van 't jaar nul ten tijde dat de uilen praken.
33057: STREUVELS, STIJN - De schoone en stichtelijke historie van Genoveva van Brabant.
33056: STREUVELS, STIJN - In oorlogstijd. Uit het dagboek van Stijn Streuvels.
18981: STREUVELS, STIJN - De landsche woning in Vlaanderen.
33009: STREUVELS, STIJN - Het kerstekind. Een en twintigste druk.
27475: STREUVELS, STIJN - Jeugd.
32753: STREUVELS, STIJN - Het bruidslied van Björnsterne Björnson. Uit het Noorsch vertaald door stijn Streuvels. Met teekeningen van Joz.
32751: STREUVELS, STIJN - De schoone en stichtelijke historie van Genoveva van Brabant.
32750: STREUVELS, STIJN - Het bruidslied van Björnsterne Björnson. Uit het Noorsch vertaald door Stijn Streuvels. Met teekeningen van Joz.
32749: STREUVELS, STIJN - Proza.
32748: STREUVELS, STIJN - Sous le ciel de Flandre. Traduit du Néerlandais par Pierre Maes.
32747: STREUVELS, STIJN - Le champ de lin. Traduit du Néerlandais par Josse de Zangré et jean Borginon.
32746: STREUVELS, STIJN - De schone en stichtende historie van Genoveva van Brabant. Derde druk.
32745: STREUVELS, STIJN - In levenden lijve.
32744: STREUVELS, STIJN - De vlaschaard. Achtste druk.
32700: STREUVELS, STIJN - Het kerstekind. Twintigste druk.
32699: STREUVELS, STIJN - Het kerstekind. Twintigste druk.
32698: STREUVELS, STIJN - Morgenstond. Tweede druk.
32697: STREUVELS, STIJN - Sint-Jan.
32694: STREUVELS, STIJN - L'Enfant de Noël. Traduit du flamand par Gauthier d'Ys.
26590: STREUVELS, STIJN - Dorpslucht.
32522: STREUVELS, STIJN & CLEMENS BRENTANOS - Vertelsel van Gokkel en Hinkel. Uit het Duitsch vertaald door Stijn Streuvels.
32454: STREUVELS, STIJN - Het kerstekind. Twintigste druk.
32433: STREUVELS, STIJN - Lenteleven. Zevende druk.
32432: STREUVELS, STIJN - De blijde dag. Vroeger najaar I. Tweede druk.
32431: STREUVELS, STIJN - Openlucht. Derde druk.
32430: STREUVELS, STIJN - Lenteleven. Zevende druk.
32429: STREUVELS, STIJN - Langs de wegen. Vierde druk.
31928: STREUVELS, STIJN - Stille avonden.
33565: STREUVELS, STIJN - Langs de wegen. Tweede druk.
32743: STREUVELS, STIJN - Het kerstekind. Twintigste druk.
30006: STREUVELS, STIJN - De vlaschaard. Vijftiende druk.
29722: STREUVELS, STIJN - Dodendans. Zesde druk.
29721: STREUVELS, STIJN - De oogst. Tiende druk.
29715: STREUVELS, STIJN - De oogst. Vijftiende druk.
29714: STREUVELS, STIJN - Drie Russische novellen.
29676: STREUVELS, STIJN - De blijde dag. Derde druk.
32752: STREUVELS, STIJN - Kleine verhalen uit het Noorsch vertaald naar Björnsterne Björnson.
29672: STREUVELS, STIJN - Openlucht. Vierde druk.
29671: STREUVELS, STIJN - Doodendans. Derde druk.
28853: STREUVELS, STIJN - Najaar. Tweede druk.
28852: STREUVELS, STIJN - Zomerland. Vierde druk.
28851: STREUVELS, STIJN - Openlucht. Derde druk.
28848: STREUVELS, STIJN - Lenteleven. Zevende druk.
28847: STREUVELS, STIJN - Langs de wegen. Vierde druk.
28846: STREUVELS, STIJN - Zonnetij. Derde druk.
28845: STREUVELS, STIJN - Lenteleven. Zevende druk.
28842: STREUVELS, STIJN - Levensbloesem. Vierde (= zesde) druk.
28839: STREUVELS, STIJN - Sint-Jan.
28838: STREUVELS, STIJN - Sint-Jan.
28837: STREUVELS, STIJN - Het glorierijke licht. In blijde herinnering aan den heerlijksten aller zomers die ooit over de wereld praalde etc. Tweede druk.
28834: STREUVELS, STIJN - De werkman.
28833: STREUVELS, STIJN - Een beroerde maandag. Tweede druk.
28832: STREUVELS, STIJN - De oogst. Zesde druk.
28829: STREUVELS, STIJN - Le champ de lin. Traduit du Néerlandais par Josse de Zangré et jean Borginon.
28823: STREUVELS, STIJN - De Gemeente-Onderwijzer. Romantisch verhaal door Vrouwe Courtmans (Geboren Berchmans). Met een voorwoord van Stijn Streuvels.
28590: STREUVELS, STIJN - Bloemlezing uit de werken van Stijn Streuvels.
28589: STREUVELS, STIJNS. - Stijn Streuvels' Werken.
28557: STREUVELS, STIJN - Prutske's vertelselboek.
28540: STREUVELS, STIJN - Prutske's vertelselboek.
28523: STREUVELS, STIJN - Uit Stijn Streuvels Werken. Gevoel en Leven & Natuur.
28191: STREUVELS, STIJN - De teleurgang van de Waterhoek; De bomen; De vlaschaard.
28161: STREUVELS, STIJN - Land en leven in Vlaanderen.
28158: STREUVELS, STIJN - De teleurgang van de Waterhoek. Tweede herziene druk.
28153: STREUVELS, STIJN - De vlaschaard. Verlucht met negenentwintig houtsneden van Frans Masereel. Inleiding door Karel Jonckheere.
27951: STREUVELS, STIJN & MAX MELL - Paradijssprookjes uit den volksmond opgeteekend in Oostenrijk en naverteld door Stijn Streuvels.
27481: STREUVELS, STIJN - Grootmoederken.
27430: STREUVELS, STIJN - Het uitzicht der dingen.
27370: STREUVELS, STIJN - Reinaert de Vos herwrocht door Stijn Streuvels.
27058: STREUVELS, STIJN - Het uitzicht der dingen.
26835: STREUVELS, STIJN - Duimpjesbundel.
26661: STREUVELS, STIJN - Wat vertelt ons Stijn Streuvels?
26652: STREUVELS, STIJN - Werkmenschen. Tweede druk.
26394: STREUVELS, STIJN - De oogst.
26321: STREUVELS, STIJN - Het uitzicht der dingen. - Veeprijskamp I & (2) Vervolg. In: Vlaanderen, vierde jaargang, januari 1906. Pag.7 t/m 21; 66 t/m 84.
33756: STREUVELS, STIJN - Werkmenschen.
33564: STREUVELS, STIJN - Zomerland. Derde druk.
22356: STREUVELS, STIJN - Zomerland. Derde druk.
22227: STREUVELS, STIJN - Alma met de vlassen haren.
22220: STREUVELS, STIJN - Levenswijsheid uit China. Drie Chineesche novellen. Vertaald door Stijn Streuvels.
22219: STREUVELS, STIJNS. - Stijn Streuvels' Werken.
22213: STREUVELS, STIJN - Open lucht. Tweede druk.
22212: STREUVELS, STIJN - De vlaschaard. Derde druk.
22211: STREUVELS, STIJN - Langs de wegen. Derde druk.
22199: STREUVELS, STIJN - Proza.
21940: STREUVELS, STIJN - Ausgewählte Werke in zwei Bänden.
21813: STREUVELS, STIJN - De oogst. 12e dr.
21811: STREUVELS, STIJN - Prutske's vertelselboek. 8ste Druk.
19374: STREUVELS, STIJN - The long road. Translated from the Netherlands by Edward Crankshaw.
19371: STREUVELS, STIJN - Het kerstekind. Vierde uitgaaf.
19370: STREUVELS, STIJN - Alma met de vlassen haren.
19188: STREUVELS, STIJN - De vlaschaard. Achtste druk.
19085: STREUVELS, STIJN - Het kerstekind. Twintigste druk.
19078: STREUVELS, STIJN - De maanden.
19075: STREUVELS, STIJN & G. BLACHON - Waarom ik Vlaanderen liefheb. Uit het Fransch vertaald door Stijn Streuvels.
19068: STREUVELS, STIJN - Twee vertellingen van Tolstoï vertaald door Stijn Streuvels.
19060: STREUVELS, STIJN - Heule.
19052: STREUVELS, STIJN - Prutske's vertelselboek.
19050: STREUVELS, STIJN - Onze streek.
19045: STREUVELS, STIJN - Stille avonden.
19044: STREUVELS, STIJN - Sagen uit het hooge noorden.
19043: STREUVELS, STIJN - Vertellingen van Tolstoï bewerkt door Stijn Streuvels.
19041: STREUVELS, STIJN - Kroniek van de familie Gezelle. Derde druk.
19040: STREUVELS, STIJN - Het glorierijke licht.
19039: STREUVELS, STIJN - Sint Jan.
19033: STREUVELS, STIJN - Ingooigem.
19030: STREUVELS, STIJN - Vertellingen van Tolstoï bewerkt door Stijn Streuvels.
19024: STREUVELS, STIJN - Het kerstekind. Derde druk.
19011: STREUVELS, STIJN - Dagen.
19000: STREUVELS, STIJN - Prutske.
18995: STREUVELS, STIJN - Sint-Jan.
18994: STREUVELS, STIJN - Sint-Jan.
18991: STREUVELS, STIJN - Het glorierijke licht. In blijde herinnering aan den heerlijksten aller zomers die ooit over de wereld praalde etc. Tweede druk.
18987: STREUVELS, STIJN - De oude wiking.
17386: STREUVELS, STIJN - Kerstwake.
16718: STREUVELS, STIJN - Tieghem. Het Vlaamsche lustoord. Beschreven door Stijn Streuvels.
16459: STREUVELS, STIJN - Heule.
16248: STREUVELS, STIJN - Openlucht. Vierde druk.
16246: STREUVELS, STIJN - Openlucht. Vierde druk.
16245: STREUVELS, STIJN - Levensbloesem. Tweede herwerkte druk.
16244: STREUVELS, STIJN - De blijde dag. Derde druk.
16235: STREUVELS, STIJN - Levensbloesem. Tweede herwerkte druk.
16234: STREUVELS, STIJN - Openlucht. Vierde druk.
15841: STREUVELS, STIJN - Morgenstond.
15454: STREUVELS, STIJN - Tieghem. Het Vlaamsche lustoord. Beschreven door Stijn Streuvels.
15088: STREUVELS, STIJN - De oogst.
15087: STREUVELS, STIJN - Werkmenschen. Tweede druk.
15080: STREUVELS, STIJN - Levensbloesem.
15076: STREUVELS, STIJN - Ingoyghem II. 1914-1940.
15070: STREUVELS, STIJN - Het kerstekind. Twintigste druk.
15066: STREUVELS, STIJN - De oogst.
15028: STREUVELS, STIJN - Het glorierijke licht.
14991: STREUVELS, STIJN - Het kerstekind. Derde druk.
14988: STREUVELS, STIJN - Het kerstekind. Derde druk.
14986: STREUVELS, STIJN - Jantje Verdure.
14983: STREUVELS, STIJN - Twee vertellingen van Tolstoï vertaald door Stijn Streuvels.
14981: STREUVELS, STIJN - Stille avonden.
14870: STREUVELS, STIJN - Gevoel en leven.
14015: STREUVELS, STIJN - Charles de Coster's Vlaamsche Vertelsels uit het Fransch in het Vlaamsch overgezet.
13749: STREUVELS, STIJN - Prutske.
1149: STREUVELS, STIJN - De rampzalige kaproen. Middeleeuwsche boerenroman van Wernher de Tuinder.
11487: STREUVELS, STIJN E.A. - Werk van Stijn Streuvels, August Vermeylen, Herman Teirlinck, Karel van de Woestijne e.a. (Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde. Onder redactie van : Stijn Streuvels, Herman Teirlinck, Emmanuel de Bom, August Vermeylen, Alfred Hegenscheidt en P. van Langendonck).
11485: STREUVELS, STIJN E.A. - Vlaanderen. Algemeen Vlaamsch Maandschrift. Onder redactie van: Stijn Streuvels, Herman Teirlinck, Emmanuel de Bom, August Vermeylen, P. van Langendonck en Karel van de Woestijne.
10193: STREUVELS, STIJN - La vie et la mort dans le séchoir.
10048: STREUVELS, STIJN - De boomen.
33055: STREUVELS, STIJN - Zeelieden en zeevisscherij.
26228: STRIJBOS, R.C. - Hole transport effects in p-Ge lasers.
15025: STROHMANN, DIRK - Johann Georg Rudolphi. 1633-1693. Das druckgraphische Werk. Gemäldekatalog-Nachtrag.
25475: STROHMEYER, C. - Stuka's. Geautoriseerde vertaling door Jo Peppinck.
22584: STROINK, L.A. - Stad en Land van Twente. 2de druk.
14472: STRÖM, G. - & STRÖM, G. - Zelfonderricht naar Schidlof's Taalmethode Praxis voor vreemde talen. 1000 Woordensysteem. Maleisch. 3e Druk.
30974: STROMAN, B. - René François Aristide NN.
28361: STROOBANT, LOUIS - Het hertogdom Turnhout in 1753. Onuitgegeven geschiedkundige oorkonden.
11924: STROOBANTS, W. - Montage en ontstoring van autoradio's.
28814: STROOTMAN, H. - Beginselen der cijferkunst, bepaaldelijk ten dienste van hen, die zich verder op de wiskunst willen toeleggen. Eerste gedeelte. Tweede Vermeerderde Druk. (& Tweede gedeelte).
17690: STRUIJF, S.J., IVO - Zoo vertellen de zwartjes. Tweede druk.
13004: STRUYCKEN, PROF. MR. A.A.H. - De oorlog in België. Verspreide opstellen.
16558: STRUYF S.J., E.P.I. (SAM.) - Kongoleesche vertellingen. 3 Dln.
29155: STRYCKERS, ING. J. - De onkruidverdelging met chemische middelen.
14002: STUBBE, DRS. A. - Rubens.
9601: STUBBE, DR. A. - Jules Boulez.
18760: STUBBE, DR. A. - De Vlaamse schilderkunst van Van Eyck tot Permeke.
10345: STUBBE C.SS.R., A. - Constant Permeke. Met een inleidend woord van Prof. August Vermeylen.
27449: STUIJ, P.W. - De Lage Landen en hun grenzen. Tussen Verdun en London: 1000 jaar grensgeschiedenis met Frankrijk.
22155: STUIVELING, GARMT - Bij Nederlands bevrijding.
31183: STULTIENS, TOOS - Feodora.
23513: STULTIENS, TOOS - Fedodora. Een verhaal door Toos Stultiens.
18386: STULTIENS, TOOS - Fedodora. Een verhaal door Toos Stultiens.
31912: STURM, ACHIEL - Van paarden naar paardenkrachten. Boerenleven in West-Zeeuws-Vlaanderen.
16135: STURM, H. - De prijs der vrijheid. Roman van Walcheren's ondergang.
33668: STUTVOET, COR - Hubert Lampo, [*1920]
30038: STÜVE, D. JOHANN EBERHARD - Beschreibung und Geschichte des Hochstifts und Fürstentums Osnabrück mit einigen Urkunden.
661: STUVEL, H.J. - Het Deltaplan. De geboorte.
14523: STUVEL, H.J. - Oud vaderlandsch stedenschoon. Met ruim twintig afbeeldingen naar eigen foto's van den schrijver.
9286: STUYVAERT, VICTOR - Middeleeuwsche liedekens.
8669: STUYVAERT, VICTOR - Treize chansons du pays de France. Illustrées de bois de Victor Stuyvaert.
7816: STUYVAERT, VICTOR - Beatrijs. Een middeleeuwsche legende.
4958: STUYVAERT, VICTOR - Don Quichotte.
33906: STUYVAERT, VICTOR - Jonkvrouw bij waterput.
33907: STUYVAERT, VICTOR - Scene in een patriciërswoning.
11515: STUYVAERT, M. - Beknopte natuurgeschiedenis -(dier- en plantenkunde) ten gebruike van Athenaea en middelbare Scholen met tekstfiguren - Précis d'Histoire naturelle (zoologie & botanique) à l'usage des Athénées et des Ecoles moyennes avec figures dans le texte.
11367: STUYVAERT, VICTOR - Images - Devinettes.
12156: SUCHANOW, VALENTIN - De Tocht van de 'Krassin'. Het authentieke verhaal van de avonturen der hulp-expeditie, welke werd uitgerust ter redding van de verongelukte 'Italia'-bemanning.
17645: SUCHTELEN - LEEMBRUGGEN, L. VAN - Djaidin.
1214: SUE, EUGÈNE - Le juif errant.
32289: SUETONIUS TRANQUILLUS, CAJUS - (Collected works) Cajus Suetonius Tranquillus, ex recensione Francisci Oudendorpii, qui variantes lectiones, suasque animadversiones adjecit; intermixtis J.G. Graevii, et J. Gronovii, nec non ineditis Caroli Andreae Dukeri, adnotationibus.
21105: SUNDMAN, PER OLOF - Twee dagen, twee nachten. Roman. Vertaling en nawoord J. Bernlef.
27789: SUPPÉ, F. DE - Ouverture de l'opera Le poëte et le paysan.
14061: SURIEU, ROBERT - Sarvé Naz. Essai sur les représentations érotiques et l ámour dans l'Iran d'autrefois.
18872: SURINK-GROEN, ANNIE - Wat Hanneke beleefde.....
27182: SUSSEX, RAYNER - De Toverappel. Vertaling Paul Biegel.
31252: SUTORIUS, ANNA - Voor kleine kleuters Versjes van Anna Sutorius.
31194: SUTORIUS, ANNA - Het boek van kleine Eric. Een groot verhaal voor kleine kleuters.
30842: SUTORIUS, ANNA - Jodokus en zijn heldin.
18349: SUTORIUS, ANNA - Van drie kaboutertjes. Versjes van Anna Sutorius. 7de-12de Duizendtal.
22453: SUYK JR., K. - Dwarsgetuigd. Herinneringen van Kaap Hoorn-vaarders.
11861: SUYKENS, A. - Franse Revolutie en Boerenkrijg in Klein-Brabant. Met een voorbericht van Dr. Jan Lindemans.
13071: SUYVER-LANDRÉ, J.W. - Behandeling der wasch. Herzien en opnieuw bewerkt door Ir. L. Corbeau en M.F. Suyver. M.m.v. Ir. R. Smit.
21279: SVEVO, ITALO - De goede oude man en het mooie jonge meisje. Vertaald door Frédérique van der Velde.
13444: SWAAN, WIM - Glorie der gotiek. Kunst en architectuur van 1350 tot de renaissance.
13359: SWAAN, WIM - The gothic cathedral. With an historical introdcution The cathedral in Medieval Society by Christopher Brooke.
8488: SWALUE, E.B. - De daden der Zeeuwen gedurende den Opstand tegen Spanje.
17364: SWALUE, E.B. - De daden der Zeeuwen gedurende den Opstand tegen Spanje.
25397: SWANENBURG, IR. B.D. (RED.) - Auto encyclopedie. Practische vraagbaak voor de automobilist.
18644: SWANTON, JOHN R. - The primary centers of civilization.
14471: SWART, DR. N.L. & DR. A.A.L. RUTGERS (RED.) - Handboek voor de rubbercultuur in Nederlandsch-Indië.
13811: SWART, W. - Zeeland. Een lees-leerboekje over de aardrijkskundige gesteldheid van die provincie.
5894: SWARTH, HÉLÈNE - Rouwviolen.
25959: SWARTH, HÉLÈNE - Dolorosa Mara.
20749: SWARTH, HÉLÈNE - Dolorosa Mara.
18828: SWARTH, HÉLÈNE - Octobre en fleur.
10898: SWARTH, HÉLÈNE - Dolorosa Mara.
10784: SWARTH, HÉLÈNE - Hermelijntje.
26937: SWARTTOUW, DR. C.N.F. - De textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd. 1940-1945.
26911: SWAVING, W.O. - Verslag van hetgeen door de Vereeniging tot Instandhouding van Oude Gebouwen is verricht sedert hare oprichting.
29456: SWERT, JULES DE - Grande Sonate pour la flûte ou violon par Loeillet avec accompagnement de piano par Jules de Swert.
27397: SWERT, FRED DE - Over jeugdliteratuur. Geschiedenis, genres, problemen, 43 schrijversportretten.
26534: SWERT, FRED DE - Anton van Wilderode.
28164: SWERTS, LAMBERT - Zuilen.
22989: SWIETEN, GERARD BARON VAN - Korte Beschryving en Geneeswys der Ziekten, welke veelzins in de Heirlegers voorkomen door Gerard Baron van Swieten etc. Vertaald, en met Aantekeningen Vermeerderd door Jacob van der Haar. Etc. Zesde druk. Door den Vertaler doorgaans vermeerderd, en verrykt met een Aanhangsel van Geneeskundige Voorschriftenj, nevens derzelver kragten en gebruik, zo als ze by het Britsche Veld-Hospitaal, in den voorgaanden Oorlog, gebruikt zyn.
19343: SWIFT, JONATHAN - Gulliver's Travels. Part 1: A voyage to Lilliput. Part 2: A voyage to Brobdingnag. Abridged and simpflified by Ronald Windross (M.A. Cambridge).
9096: SWIFT, JONATHAN - Gulliver's Reizen naar Lilliput en Brodignac. Verkorte bewerking voor de Nederlandsche jeugd door H.J. Overbeek.
28219: SWIFT, JONATHAN - Gulliver's Travels.
20732: SWIFT, JONATHAN - Gullivers reizen. Een avonturenboek voor grote mensen.
18473: SWIFT, JONATHAN - Voyages de Gulliver's Reizen.
18055: SWIFT, JONATHAN - Gulliver's reis naar de reuzen. Vertaald door Jos. Witlox. Tweede uitgave.
16042: SWIFT, JONATHAN - Gulliver's reis naar Lilliput. Vertaald door Jos. Witlox.
16041: SWIFT, JONATHAN - Gullivers reizen.
14280: SWIFT, JONATHAN - Gulliver's reizen. Vertaald en bewerkt door D. en G. Betlem.
14263: SWIFT, JONATHAN - Gulliver's reizen. Vertaald naar de nieuwe uitgave van Padraic Colum.
13951: SWIFT, JONATHAN - Les quatre voyages du Captaine Lemuel Gulliver. Traduction de l'abbé Desfontaines. Revue, complétée, et précédée d'une notice par H. Renald.
32027: SYLVESTER, DAVID - Magritte.
18524: SYMONS, ARTHUR - Dante Gabriel Rossetti.
13220: SZABLOWSKY, PROF. DR. JERZY A.O. - De Vlaamse wandtapijten van de Wawelburcht te Krakau. Kunstschat van koning Sigismund II Augustus Jagello.
10247: SZEEMANN, H. - Etienne-Martin.
30019: SZÉKELY-LULOFS, MADELON - Het schot.
28937: TAALMAN, ROB - The Nijmegen breakage syndrome. Clinical, immunological, cytogenetic and cellbiological studies.
22923: TACK, DANIEL - Mont-Cassel. Historique, archéologique & pittoresque.
13929: TACK, P.L. - De Walcherse werven.
18294: TADEMA, JOHA. WILHA. - Madeliefjes.
18511: TAEYMANS, S.J., LOD. - Christelijke kunst. 2de Omgewerkte uitgave.
7230: TAHON, VICTOR - Le prieuré de Val-Duchesse.
12534: SAINT-RENÉ TAILLANDIER - Le roi Léopold et la reine Victoria. Récits d'histoire contemporaine.
15186: TAINE, H. - Voyage aux Pyrénées.
30147: TAJIRI, SHINKICHI - A brief account of events since 1923.
14889: TAJIRI, SHINKICHI - Autobiographical notations. Autobiography - Words and images - Paintings - Sculptures - Printed matter - Photography - Paperworks - Computergraphics.
14172: TALBOT RICE, DAVID & JOAN EVANS - De glorie der Middeleeuwen. Van Rome tot Karel de Grote.
29081: TALLOIS, M. LE DOCTEUR - Rapport de la Commission chargée d'examiner les mémoires envoyés au Concours de 1864-1865, en réponse a la question suivante: "Constater, par des observations et des expériences, les effets de l'usage et de l'abus du tabac chez l'homme sain".
29811: TAMAMURA - The Ceremonies of a Japanese Marriage.
21567: TANGELDER, DR. F.B.M. - Muntheer en muntmeester. Een studie over het Bergsche muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw.
22794: TANGHE, G.F. - Parochieboek of beschryving van Leke.
22795: TANGHE, G.F. - Parochieboek of beschryving van Ruisselede.
31508: TANGUY (= POL DENIJS?) - Paranoide. Gedichten.
17088: TARR, JOHN C. - Printing to-day. With an introduction by Francis Meynell and a note on modern typography by Bertram Evans.
27589: TARTAKOWER, DR. S.G. (BEWERKT DOOR...) - Zooals ik het zag. De fraaiste partijen van de match Dr. Euwe - Dr. Aljechin om het Wereldkampioenschap schaken. 3 October - 15 december 1935. Vertaling van W.A.T. Schelfhout.
30640: TAS, JOHAN - Abel Gholaerts een mislukt meesterwerk?
15675: TAS, SAL - De onderontwikkelde vrijheid. Indonesia toen en nu.
22985: TASTU, MADAME AMABLE - Le livre d'écriture pour servir aux simples leçons d'une mère a ses enfants.
25201: TAUCHNITZ, KARL - A new pocket-dictionary of the English and Danish languages. Karl Tauchnitz Stereotype-edition. New Impression. First Part. English - Danish.
11921: TAULÉ, ANTONI - Laboratoire de lumière. Huiles sur toiles.
33148: TAVERNE, PROF. DR. ED. E.A. - Staats-Spaanse linies. Valorisering van frontierland Zeeuwsch-Vlaanderen. Een planstudie in opdracht van de provincie Zeeland.
31532: (GARDENING - JAPAN) TAYLOR, MRS. BASIL (= HARRIET OSGOOD) - Japanese gardens. With twenty-eight pictures in colour by Walter Tyndale, R.I.
28288: TAYLOR, REV. JAMES - The Family History of England. Civil, Military, Social, Commercial & Religious. From the earliest period to the present time.
25603: TEENSTRA, M.D. - Volksverhalen en legenden van vroegere en latere dagen, uit meest Nederlandsche schrijvers en mondelinge mededeelingen verzameld. Spookverschijningen.
15503: TEENSTRA, M.D. - De kinderwereld.
15502: TEENSTRA, M.D. - De kinderwereld.
27394: TEEUWEN O.E.S.A., P. NORBERTUS & GUSTAAF DEKESEL - Sint Nicolaas van Tolentino. Een volksheilige in Vlaanderen. Met voorwoord van Hoogeerw. P. Emmanuel van Berkel, provinciaal der P.P. Augustijnen.
18291: TEGNER, ESAIAS - Esaias Tegnérs Frithiofsage. Übersetzt von Jens Christensen.
9584: TEICHMANN, CONSTANCE - Gesprekken met den bruidegom. Saamgelezen door Aug. van Cauwelaert.
1702: TEILHARD DE CHARDIN, J. - Le Guinée Supérieure et ses missions. Étude géographique, sociale et religieuse des contrées évangélisées par les Missionaires de la Société des Missions Africaines de Lyon.
9835: TEIRLINCK, H., TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. & VERMEYLEN, AUG. - XXXIV Souvereine Nederlandsche Sonnetten uitgelezen door...
8830: TEIRLINCK, HERMAN - Tooneel.
4830: (CANTRÉ, JOZEF) TEIRLINCK, H. - Elckerlyc. Oorspronkelijke tekst voor een hedendaagse opvoering overschreven en met een inleidende toelichting voorzien door Herman Teirlinck.
33112: TEIRLINCK, HERMAN - Portretkaart met signatuur.
28857: TEIRLINCK, HERMAN - Brussel 1900. Samengesteld door J. van Schoor.
28856: TEIRLINCK, HERMAN - Elckerlyc. Eene middeleeuwsche moraliteit naar den oorspronkelyken tekst getrouwlyk oorgeschreven.
27997: TEIRLINCK, HERMAN - Rolande met de bles. De XXXX brieven aan Rolande door Renier Joskin de Lamarache. Nederlandsche tekst met liminaire nota.
27996: TEIRLINCK, HERMAN - De wonderlijke mei.
27706: TEIRLINCK, HERMAN - Over menschen en boeken: Johan Doxa. (Eersteling der Fonteine-Uitgaven) & Johan Doxa, de boetvaardige. In: Vlaamsch Leven. Tweede Jaargang; 29e Juli 1917; Nr. 43. Pag. 684-686.
26134: TEIRLINCK, IS. - Conscience-botanist.
24111: TEIRLINCK, HERMAN - De nieuwe Uilenspiegel in tien boeken. Of de jongste incarnatie van den Scharlaken Thijl. Derde druk - zesde duizend.
23885: TEIRLINCK, HERMAN - Wijding voor een derde geboorte.
23651: TEIRLINCK, HERMAN - De doolage.
23649: TEIRLINCK, HERMAN - De wonderbare wereld. 3de druk.
22373: (WALSCHAP, GERARD) TEIRLINCK, HERMAN E.A. - Romancomponenten van nu en altijd. Thema's uit het werk van Marnix Gijsen door Herman Teirlinck, Anton van Duinkerken, Gerard Walschap, Maurice Roelants & Marnix Gijsen.
21225: TEIRLINCK, HERMAN - Zon. Verzamelde beschrijvingen.
2052: TEIRLINCK, HERMAN - De vertraagde film. Een gedanst, gezongen en gesproken drama in drie bedrijven.
19975: TEIRLINCK, HERMAN E.A. - Voor Marnix Gijsen.
19734: TEIRLINCK, HERMAN - Johan Doxa. Vier herinneringen aan een Brabantschen gothieker.
18825: TEIRLINCK, IS. - Bloeiende reuzen.
15605: TEIRLINCK, HERMAN - Ave.
11338: TEIRLINCK, HERMAN - Ave.
11136: TEIRLINCK, HERMAN - Het lied van Peer Lobbe.
11140: TEIRLINCK, HERMAN - Maria Speermalie. 1875-1937. Traduit du flamand par Hélène Piette.
11135: TEIRLINCK, IS. - Bloeiende reuzen.
11118: TEIRLINCK, HERMAN - Griseldis de vrouwenpeirle.
11117: TEIRLINCK, HERMAN - De fluitketel. Satyre in twee delen.
11116: TEIRLINCK, HERMAN - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator didacticus.
11112: TEIRLINCK, HERMAN - Rolande met de bles. De XXXX brieven aan Rolande door Renier Joskin de Lamarache. Nederlandsche tekst met liminaire nota.
11049: TEIRLINCK, HERMAN - Versmoorde goden.
11048: TEIRLINCK, HERMAN - Wijding voor een derde geboorte.
12772: TELLEGEN AZN, DR. B.D.H. - De Provinciale Bibliotheek van Zeeland.
33599: TELLIER, EDMOND - Inventaire des archives du Couvent des dame Blanches Carmelites chaussees de Huy. Tome 1er.
26620: TEMPLE, SHIRLEY - Petite Princesse. D'Après Frances Hodgson Burnett.
10878: TERBORGH, F.C. - De Turkenoorlog.
10782: TERBORGH, F.C. - De condottiere en andere verhalen. Gevolgd door Le petit chateau.
18135: TERNEST, E(RNEST) - De familie Van Hoogenberg. Verhaal voor jonge lieden.
21608: TERPSTRA, PIETER - De 11 steden uit de lucht.
16080: TERPSTRA, PIETER - Maria de Heilige Maagd. Leven, verschijningen, legenden, mirakelen.
16416: TERSOEST, ALEX - Geheimzinnig Thibet. Een spannend verhaal voor jongens.
16415: TERSOEST, ALEX - Geheimzinnig Thibet. Een spannend verhaal voor jongens.
26422: TERWEN, G.A.J.M. E.A. - Franse refugie's en Nederlandse boekillustraties. Prosper Marchand (1678-1756), Bernard Picart (1673-1733), Jacob van der Schley (1715-1779).
20945: TERWEN, J.L. - Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten en beschreven door J.L. Terwen.
16801: TETENS, T.H. - Het nieuwe Duitsland en de oude nazi's. Een onthullend feitenrelaas. Geautoriseerde vertaling van Hans de Vries.
19869: TEUNIS, DR. H.B. - Anjou. 1050-1125. Heersers en heiligen in de Middeleeuwen.
11831: TEWES O.C.R., FR. M. COLUMBANUS - De Achelse Kluis. 1846-1946. Ontstaan; groei; leven.
30810: THEINER, GEORGE - Op naar het circus.
10229: THENET, ALBERT (FORWORD) - Pages choisies inspirées par La Guerre Européenne 1914-1915. Publié sous le haut patronage de sa grandeur Mgr. J.R. Bilsborrow, o.s.b.
14656: THEUNISSEN, DR. W.P. - De wereld der Ikonen. Historisch, theologisch en esthetisch belicht.
14369: THEUNISSEN, DR. W.P. - Ploutarchos' leven van Aratos. Met aanteekeningen.
13211: THEUNISSEN, DR. W.P. - De kunst der ikonen.
18053: THEUNS, NAND - Het boek van Win.ne.ke Poe.
12466: THIBAUT, M.U. - Vollständiges wörterbuch der Französischen und Deutschen Sprache. Vollständig umgearbeitet, und mit zahlreichen Redensarten vermehrt.
27203: THIEL, P.J.J. VAN E.A. - Alle schilderijen van het Rijksmuseum te Amsterdam. Volledig geïllustreerde catalogus door de afdeling schilderijen van het Rijksmuseum. Met een voorwoord door Arthur van Schendel, oud-hoofddirecteur.
33480: THIEL, MARTIN VAN - Bij zonder Zeeuws Vlaanderen.
29249: THIELEN, J.C. VAN - Question des indemnités pour dommages causés par les inondations et autres événements de guerre a propos de l'action judiciaire intentée au gouvernement par les propriétaires du polder de Lillo. Conclusions prises par M. J.C. van Thielen.
6703: THIELRODE, JEAN DE - Chronique de S. Bavon à Gand par Jean de Thielrode (1298). . D'après le ms. original, appartenant à M. Lammens, etc. Avec un extrait de la Chronique de S. Bavon, du XVe siècle, d'une Chronique d'Olivier de Lange, et d'un martyrologie.
29574: THIERRY, JOHAN - Sententie ten laste van Jacob Pesters, gepronuncieert den 27 january 1735. Binnen 's Gravenhage.
20029: THIERS, PAUL - Oog in oog met Streuvels. Met een inleiding door Piet Thomas.
10941: THIERS, M.A. - Waterloo.
39: THIERY, MICHEL - De Sahara.
17672: THIERY, MICHEL - Sneeuw en ijs op aarde.
12075: THIJS S.S.S., CORN. - Lommel. Proeve van een geschiedenis onzer Gemeente.
27551: THIJS, MAURITS - Een terugblik op de legende van de bloedige geconsacreerde Hostiën van Brussel. In: De Brabantse Folklore. Nr. 189. pag. 5 t/m 54.
17946: THIJSSE, JAC. P. - De levende natuur. Het levenswerk van Dr. Jac. P. Thijsse. Bloemlezing. Voorafgaand woord van G.J. Tijmstra. Tweede druk.
17944: THIJSSE, DR. JAC. P. - Natuurbescherming en landschapsverzorging in Nederland.
32411: THIJSSEN, H. - Kroniek van honderd jaar St.-Lambertuskerk te Reuver. 1880-1980.
31096: THIJSSEN, THEO - Jongensdagen.
30956: THIJSSEN, THEO - Een bonte bundel.
23852: THIJSSEN, THEO - Egeltje. (Een vrolijke vertelling).
23732: THIJSSEN, THEO - Het taaie ongerief. Zijnde: 't verslag van een herinnerings-tocht, door Joop van Santen ondernomen langs zijn momenten van toilet-misère, en met een vrolike handdruk opgedragen aan de velen, die waren als hij.
15984: THIJSSEN, THEO - Een bonte bundel.
28861: THIRY, ANTOON - In "t Hofken van Oliveten" en VII andere verhalen van simpele menschen.
11152: THIRY, ANTOON - Pauwke's vagevuur.
11148: THIRY, ANTOON - Onder Sinte Gommarus' Wake.
33883: THOMAS, JOHAN E.A. - Verslag over opgravingen te Westdorpe. 1966-1969.
6342: THOMAS, PIET - Xerion.
32804: THOMAS, PIET (REDACTIE) - Een tweede eeuw? Jaarboek 1 van het Stijn Streuvelsgenootschap 1995.
32784: THOMAS, PIET (REDACTIE) - De huid van Mira. Jaarboek 4 van het Stijn Streuvelsgenootschap 1998.
30033: THOMAS, MARCEL - The Grandes Heures of Jean, Duke of Berry. Introduction and legends by Marcel Thomas.
25208: THOMAS, ADRIENNE - Katrin! Die Welt brennt! Roman. 10. Tausend.
19427: (CLAUS, HUGO) THOMAS, DYLAN - Als een jonge hond. Vertaald door Hugo Claus.
18643: THOMAS, CYRUS - Central American Hieroglyph Writing.
15072: THOMAS, FRED - Een liefde in Staphorst.
10953: THOMÉSE, DR. IKA A. - Romantik und neuromantik. Mit besonderer berücksichtigung Hugo von Hofmannsthals.
10962: THOMKE, HELLMUT - Zeitbewusstsein und Geschichtsauffassung im Werken Uhlands.
17069: THOMPSON, J.A. - La bible a la lumière de l'archéologique.
13204: THOMPSON, JON - Het Oosterse tapijt.
29578: THOMSON, P.J.K. - Belangrijke geschiedenissen en merkwaardige verhalen, uit geloofwaardige bronnen bijeengezameld tot een geschenk voor Jonge Lieden. Met plaatjes.
27750: THOMSON, JAMES - The poetical works of James Thomson, with The life of the author by Samuel Johnson, LL.D.
33922: THORWALDSEN, CAV. ALBERTO - Intera Collezione di tuttel le opere inventate e scolpite dal Cav. Alberto Thorwaldsen. Incisa a contorni con illustrazioni del chiarissimo abata misserini. Dedicata a sua eccelenza Rodolfo Conte di Lützov.
1628: THOUMIN, R. - Histoire de Syrie. Deuxième édition.
25549: THUBRON, COLIN - Jeruzalem. Vertaald door Tinke Davids.
28450: THYS, AUGUSTIN - Historique des rues et places publiques de la Ville d'Anvers.
28401: THYS, PAULINE - Les Saintes Missions.
22065: THYS, AUGUSTIN - Les conscrits belges en 1798 et 1799. D'Après des documents inédits.
31389: TICHELEN, HENDRIK VAN - Daar was eens.... Vertelselrijmkens. Uit den hoop gegrabbeld door Hendrik van Tichelen met prenten van Felix Timmermans.
23881: TICHELEN, HENDRIK VAN - Late Oogst.
22812: TICHELEN, HENDRIK VAN - Van een kleine wereld. Tweede, herziene uitgaaf. Met opdracht en muzikale bijdrage van Dr. J.H. Gunning Wz.
26709: TICHELMAN, G.L. - Indonesisch dossier. Een bundel verzen van den grooten Archipel.
27715: TIDEMAN, MAURITS CORNELIS - De zee betwist. Geschiedenis der onderhandelingen over de zeeheerschappij tusschen de Engelsche Republiek en de Verenigde Provinciën vóór de Eersten Zee-Oorlog. Academisch proefschrift.
30755: TIELE, HERBERT - Dierenspeeltuin. Verteld en geïllustreerd door...
29520: (SONGS - FRANCE) TIERSOT, JULIEN - Chansons populaires recueillies dans les Alpes Françaises (Savoie et Dauphine).
24827: TILLOTSON, G. - Het uitgescheurde bijbelblad. Een tafereel uit de geloofsvervolging in de zestiende eeuw. Tweede verbeterde druk.
21083: TIMMER, CHARLES B. - Boris Pasternak. Inleiding over auteur en werk.
20871: TIMMER, ERNST - Valetons verzamelwoede. Verhaal van verlangen.
28182: TIMMERMAN, JAN & MARK BERTELOOT - Catalogus. Fototenstoonstelling in het Provinciaal Museum Stijn Streuvels 'Het Lijsternest'.
20417: TIMMERMAN, DR. AEGIDIUS W. - Tim's herinneringen. Tweede druk.
23252: TIMMERMANS, FELIX - Uit mijn rommelkas. Rond het ontstaan van 'Pallieter' en 'Het kindeke Jezus in Vlaanderen'.
33764: TIMMERMANS, FELIX - Map met knipsels uit o.a. Blad Davidsfonds (1990), Volkskrant; PZC; Dagblad De Stem; Het Volk; Het vrije woord; De Lierenaar; Onder ons.
26441: TIMMERMANS, FELIX EN FRANS THIRY - Bagijnhof-sproken.
9243: TIMMERMANS, F. & W. DE COCK - De hemelse Salomé. Vijf houtsneden bij teksten van Felix Timmermans.
8998: TIMMERMANS, FELIX - Vertelsels. Eerste bundel. Derde druk.
8992: TIMMERMANS, FELIX - Oscar van Rompaey.
446: TIMMERMANS, FELIX - Boudewijn. Tweede druk.
33035: TIMMERMANS, FELIX - In "De Fortuin". In: Kerstboek 1933. Pagina 49 t/m 53.
33034: TIMMERMANS, FELIX - De goede helpers. In: Kerstboek 1934. Pagina 2 t/m 5.
19767: TIMMERMANS, FELIX - Bij de Krabbekoker.
32983: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter. Versierd door Anton Pieck.
32726: TIMMERMANS, FELIX & EDUARD VETERMAN - Mijnheer Pirroen. Schouwburgspel door Felix Timmermans en Eduard Veterman.
32725: TIMMERMANS, FELIX - Driekoningentryptiek.
32724: TIMMERMANS, FELIX - Uit mijn rommelkas. Rond het ontstaan van "Pallieter" en "Het kindeke Jezus in Vlaanderen".
32723: TIMMERMANS, FELIX - De zeer schoone uren van Juffrouw Symforosa, begijntjen. Derde druk.
32722: TIMMERMANS, FELIX - Het kindeke Jezus in Vlaanderen. Voor het tooneel bewerkt door Karl Jacobs.
32047: TIMMERMANS, FELIX - Een lepel herinneringen.
31923: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter. Negenentwintigste druk. Oorspronkelijke uitgave.
31904: TIMMERMANS, FELIX - Peter Bruegel. Feestgroet uitgesproken te Brussel op 31 mei MCMXXIV.
32682: (TIMMERMANS, FELIX) TIMMERMANS, LIA - Vertelselkens van ons land. Uit de kindermond opgeschreven.
30931: TIMMERMANS, ALP. - Schoolgeheimen.
29921: TIMMERMANS, FELIX - Vlaamsche Arbeid. Eerste Jaargang 1905-1906. Eerste nummer. Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Vlaamsche Letterkunde.
29920: TIMMERMANS, FELIX - Feestmaal aangeboden bij de schoone gelegenheid, toen Mejuffer Mariosa Michielsen met Mijnheer Edward De Beukelaer in het huwelijksbootje stapte, op 13 juni 1936 te Antwerpen. Met inleiding van Bonni Konings.
29661: TIMMERMANS, FELIX - Ik zag Cecilia komen.
29658: TIMMERMANS, FELIX - De pastoor uit Den Bloeyenden Wijngaerdt.
29657: TIMMERMANS, FELIX - Het keerseken in de lanteern.
29656: TIMMERMANS, FELIX - Anna-Marie. Tweede druk.
29654: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter. Aus dem Flämischen übertragen von Anna Valeton-Hoos.
29653: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter. Mit Zeichnungen des Dichters.
29651: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter. Aus dem Flämischen übertragen von Anna Valeton-Hoos. 5. bis 10. Tausend.
28886: TIMMERMANS, FELIX - O, Kerstnacht schooner dan de daegen.... In: Radiobode. Kerstnummer 1938. Pag. 17-18.
29374: TIMMERMANS, KAREL - J. - Kamiel! Of het leven en streven van C. Huysmans.
28888: TIMMERMANS, FELIX - Jan de kraai. In: De windroos 1940. Jaarboek voor de katholieke jeugd. Pag. 180-193.
28887: TIMMERMANS, FELIX - De oranjebloemekens. In: Winterboek 1925-1926. Pag. 5-10.
28883: TIMMERMANS, FELIX - Die gestohlenen Edelsteine. In: Insel-Almanach auf das Jahr 1938. Pag. 126-134.
28879: TIMMERMANS, FELIX - Die sehr schönen Stunden von Jungfer Symforosa, dem Beginchen.
28878: TIMMERMANS, FELIX - Das Triptychon von den heiligen drei Königen.
28877: TIMMERMANS, FELIX - Das Triptychon von den heiligen drei Königen.
28876: TIMMERMANS, FELIX - Das Triptychon von den heiligen drei Königen.
28869: TIMMERMANS, FELIX - 20 ex-libris naar thema's uit het werk van Felix Timmermans.
28867: TIMMERMANS, F. EN H. CASPEELE - Het filmspel van St. Franciscus in drie deelen naar 'De Harp van St. Franciscus' van Felix Timmermans.
28866: TIMMERMANS, FELIX - Boerenpsalm. Het meesterwerk van Felix Timmermans. Voor toneel bewerkt in 10 taferelen door P.G. Veens.
28864: TIMMERMANS, FELIX - Een lepel herinneringen.
28863: TIMMERMANS, FELIX - Die Familie Hernat. Roman. Aus dem Flämischen übertragen von Peter Mertens.
28862: TIMMERMANS, FELIX - De familie Hernat.
28150: TIMMERMANS, FELIX - De goede helpers. In: Kerstboek 1934. Pagina 2-5.
27944: TIMMERMANS, FELIX - St. Nikolaus in Not.
26714: TIMMERMANS, FELIX - Schemeringen van de dood.
26764: TIMMERMANS, FELIX - Pieter Bruegel. Mit Zeichnungen des Dichters.
26761: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter. Aus dem Flämischen übertragen von Anna Valeton-Hoos.
26760: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter.
26759: TIMMERMANS, FELIX EN ANTOON THIRY - Begijnhofsproken.
26755: TIMMERMANS, FELIX EN ANTOON THIRY - Begijnhofsproken.
26754: TIMMERMANS, FELIX EN ANTOON THIRY - Begijnhofsproken.
26279: TIMMERMANS, FELIX - Minneke Pus oder Die schönen Tage im Kempenland.
26145: TIMMERMANS, FELIX - De hemelsche Salomé. Spel in zeven tafereelkens.
26041: TIMMERMANS, FELIX - Boudewijn. Derde druk.
25330: TIMMERMANS, FELIX - Adriaan Brouwer.
25157: TIMMERMANS, FELIX - De familie Hernat. Derde druk.
24731: TIMMERMANS, FELIX - Driekoningentryptiek. Tweede druk.
23927: TIMMERMANS, FELIX - De hemelsche Salomé. Spel in zeven tafereelkens.
23733: TIMMERMANS, F./H. GHEON - O.L. Vrouw in de doornkens. Tooneelspel in drie bedrijven door H. Gheon. Vertaling van Felix Timmermans.
23665: TIMMERMANS, FELIX - Pieter Bruegel, zoo heb ik u uit uwe werken geroken. Vierde (= vijfde) druk.
23664: TIMMERMANS, FELIX - De pastoor uit Den Bloeyenden Wijngaerdt.
23663: TIMMERMANS, FELIX - De pastoor uit Den Bloeyenden Wijngaerdt. Derde (= vierde) druk.
23662: TIMMERMANS, FELIX - De pastoor uit Den Bloeyenden Wijngaerdt.
23602: TIMMERMANS, FELIX - Schoon Lier.
23306: TIMMERMANS, FELIX - Sankt Nikolaus in Not und andere Erzählungen. Mit Zeichnungen des Dichters.
23305: TIMMERMANS, FELIX - Sankt Nikolaus in Not und andere Erzählungen. Mit Zeichnungen des Dichters.
23304: TIMMERMANS, FELIX - Sankt Nikolaus in Not und andere Erzählungen. Mit Zeichnungen des Dichters. 21.-40. Tausend.
23280: TIMMERMANS, FELIX - Pieter Bruegel, zoo heb ik u uit uwe werken geroken. Zesde (= zevende) herziene druk.
23279: TIMMERMANS, FELIX - De harp van Sint Franciscus. Roman.
23277: TIMMERMANS, FELIX - De pastoor uit Den Bloeyenden Wijngaerdt. Tweede (= derde) druk.
23276: TIMMERMANS, FELIX - De pastoor uit Den Bloeyenden Wijngaerdt.
23275: TIMMERMANS, FELIX - Schoon Lier.
23274: TIMMERMANS, FELIX - Naar waar de appelsienen groeien.
22204: TIMMERMANS, FELIX - Boerenpsalm.
22001: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter. Tiende druk. Versierd door Anton Pieck.
21515: TIMMERMANS, FELIX - De zeer schoone uren van Juffrouw Symforosa, begijntjen. Vierde druk.
21431: TIMMERMANS, FELIX - "De wilde wingerd..."
21039: TIMMERMANS, FELIX - De hemelsche Salomé. Spel in zeven tafereelkens.
20616: TIMMERMANS, FELIX - Minneke Pus oder Die schönen Tage im Kempenland.
20615: TIMMERMANS, FELIX - Das Jesuskind in Flandern.
29922: TIMMERMANS, FELIX - Teekeningen.
19993: TIMMERMANS, FELIX - De zeer schoone uren van Juffrouw Symforosa, begijntjen. Tweede druk.
19992: TIMMERMANS, FELIX - De zeer schoone uren van Juffrouw Symforosa, begijntjen. Tweede druk.
19989: TIMMERMANS, FELIX - Uit mijn rommelkas. Rond het ontstaan van 'Pallieter' en 'Het kindeke Jezus in Vlaanderen'. Tweede druk.
19800: TIMMERMANS, FELIX - Das Licht in der Lanterne. Neue und alte Geschichte.(Von Peter Mertens und Anna Valeton-Hoos aus dem Flämischen übertragen).
19765: TIMMERMANS, FELIX - La harpe de Saint François. Traduit du néerlandais par Camille Melloy.
19757: TIMMERMANS, FELIX - Ins Land der Apfelsinen. Italienisches Reisebuch.
19743: TIMMERMANS, FELIX - Beim Krabbenkocher. Erzählung.
19737: TIMMERMANS, FELIX & ANTON THIRY - Die Elfenbeinflöte. Seltsame Geschichten aus dem Beginenhof. Aus dem Flämischen übertragen von Peter Mertens.
19736: TIMMERMANS, FELIX - Triptyque de Noël. Introduction et traduction de Camille Melloy.
19733: TIMMERMANS, FELIX - Das Spiel von den heiligen drei Königen. Nach der Weinachtslegende von Felix Timmermans für die Bühne bearbeitet von Eduard Veterman un Felix Timmermans. Aus dem Flämischen übertragen von Anton Kippenberg.
19732: TIMMERMANS, FELIX - De kistprocessie.
19730: TIMMERMANS, FELIX - Kleine Leute in Flandern. Erzählungen. Mit einer autobiographischen Skizze.
19728: TIMMERMANS, FELIX - Les très belles heures de mademoiselle Symphorose, béguine. Traduit du flamand par Roger de Marcke ten Driessche.
19724: TIMMERMANS, FELIX - Boerenpsalm. Het meesterwerk van Felix Timmermans. Voor toneel bewerkt in 10 taferelen door P.G. Veens.
19623: TIMMERMANS, FELIX EN ANTOON THIRY - Begijnhofsproken.
19607: TIMMERMANS, FELIX - Pieter Bruegel. Texte français de Nelly Weinstein. (8. Edition.)
19363: TIMMERMANS, JULES - Kroniek van Nijmegen.
18602: TIMMERMANS, FELIX - Een lepel herinneringen.
18080: TIMMERMANS, ALPHONS - Bijbel voor de jeugd. Verteld door Alphons Timmermans. Deel IX. Koning David en Koning Salomon.
18079: TIMMERMANS, ALPHONS - Bijbel voor de jeugd. Verteld door Alphons Timmermans. Het Nieuwe Testament. Deel IV. De eerste leerlingen van Jezus en de dood van Joannes de Doper.
17684: TIMMERMANS, F. & W. DE COCK - Leontientje. Vijf houtsneden bij teksten van Felix Timmermans.
15843: TIMMERMANS, FELIX - Minneke Poes.
15823: TIMMERMANS, FELIX - Minneke Poes.
15809: TIMMERMANS, FELIX - Triptyque de Noël.
15807: TIMMERMANS, FELIX - Het keerseken in de lanteern.
15797: TIMMERMANS, FELIX - De familie Hernat.
15793: TIMMERMANS, FELIX EN ANTOON THIRY - Begijnhofsproken.
14855: TIMMERMANS, FELIX - De bladen voor de grafiek. Vijfde jaargang 1. 1972.
13538: TIMMERMANS, ALPHONS - Walvisjacht in vroeger eeuwen.
33367: TIMMERMANS, FELIX - Gedrukte overlijdensbrief van Felix Timmermans.
11674: TIMMERMANS, FELIX & WIM DE COCK - Mijnheer Pirroen. Vijf houtsneden bij teksten van Felix Timmermans.
11432: TIMMERMANS, FELIX & EDUARD VETERMAN - Mijnheer Pirroen. Schouwburgspel.
11316: TIMMERMANS, F. & W. DE COCK - De hemelse Salomé. Spel in zeven tafereelkens.
11270: TIMMERMANS, FELIX - Felix Timmermans verhaalt.
33366: TIMMERMANS, FELIX - Verhalenkalender voor 1932.
20191: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. - De religieuze schilderkunst.
12127: TIMMERS, OSCAR - Enkele reis retour.
422: TINBERGEN, DR. D.C. & DR. L.M. VAN DIS - Van den Vos Reinaerde. Uitgegeven door Dr. D.C. van Tinbergen. Bezorgd door Dr. L.M. van Dis. Veertiende druk.
27274: TINBERGEN, D.C. BEZORGD DOOR - Van den Vos Reinaerde. Twaalfde druk.
25474: TODD, MALCOLM - De Germanen van 100 v. Chr. tot 300 n. Chr.
13014: TODTS, HERMAN - Hoop en wanhoop der Vlaamschgezinden. III. België op de tweesprong.
13013: TODTS, HERMAN - Hoop en wanhoop der Vlaamschgezinden. II. Kroniek van de Vlaamse Beweging 1954-1965.
13012: TODTS, HERMAN - Hoop en wanhoop der Vlaamschgezinden. II. Kroniek van de Vlaamse Beweging 1954-1965.
23451: TOEBOSCH, WIM - Kennismaking met A.P. de Kat.
25540: TOERGENJEW, IWAN - Vaders en zonen.
31040: TOLKIEN, J.R.R. - Brieven van de Kerstman. Samengesteld door Baillie Tolkien.
22111: TOLKIEN, J.R.R. - De Silmarillon.
22043: TOLKIEN, J.R.R. - De smid van Groot-Wolding.
16068: TOLMAN, RINKE (REDACTIE) - De wandelaar. Geïllustreerd maandblad. Gewijd aan natuurstudie, natuurbescherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven en toerisme. Vierde jaargang 1932. Onder leiding van Rinke Tolman.
26893: TOLSTOÏ, GRAAF LEO - Verhalen uit Rusland. Vertaald door Victor de Meyere.
10160: TOMES, JAN - Kokoschka. The artist in Prague.
33309: TOONDER, MARTEN - Mapje met ca. 10 knipsels over Marten Toonder uit De Toonderkrant, Trouw, De Volkskrant, NRC.
31586: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de Laarzenreuzen.
33588: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de pier-race. Serie 3 - Deel 3.
31199: TOONDER, MARTEN - De AMRO-privérekening. Een handleiding. Met welwillende medewerking van Heer Olivier B. Bommel.
30692: TOONDER, MARTEN - Panda en de Meesterdief.
26973: TOONDER, MARTEN - Wolle Klaver en de geheimzinnige meridiaan.
26972: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de zeeslang. (411-443).
26971: TOONDER, MARTEN - Olivier B. Bommel in Nicaragua. Door K.
26967: TOONDER, MARTEN - De Bommellegende.
25215: TOONDER, JAN GERHARD - Uitvaart.
25021: TOONDER, MARTEN - Vroeger was de aarde plat. Autobiografie Deel I. 1912-1939.
22809: TOONDER, JAN GERHARD - Het puin aan de Rotte.
22027: TOONDER STUDIO'S, MARTEN - Simon Snugger en het Diamantspook.
21840: TOONDER, MARTEN - Tekenfilm.
21623: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de Laarzenreuzen.
21207: TOONDER, MARTEN - De andere wereld van Marten Toonder. Met een inleiding van Eiso J.G. Toonder.
18736: TOONDER, MARTEN - Koning Hollewijn. De Flutters & De Lorrocraat.
18606: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de Laarzenreuzen.
18397: TOONDER, MARTEN - Arretje Nof en de vuurgeest.
18224: TOONDER, MARTEN - Panda en de woudrovers.
18223: TOONDER, MARTEN - Panda en de Meesterdief.
18220: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de bombardonder.
18214: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de Meester-Schilder.
18213: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de Chinese waaier.
16087: TOONDER, MARTEN - Koning Hollewijn en de steen der wijzen.
16085: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de kwanten. Ollie B. Bommel en de beunhaas.
16084: TOONDER, MARTEN - De bovenbazen. Inleiding R. Godthelp.
13335: TOONDER, JAN GERHARD - Het puin aan de Rotte.
11481: TOONDER, MAARTEN E.A. - Metro-mozaïk. Een grillige Mozaïek van bonte brokken, werd dit boek, waarin allerlei bijdragen uit allerlei Metro-nummers van November 1944 tot October 1945 werden verzameld.
31331: TOORENAAR, C. E.A. - 100 Jaar christelijke school Reuzenhoek.
31312: TOORENAAR, C. E.A. - 100 Jaar christelijke school Reuzenhoek.
17192: TOORN, WILLEM VAN - Mapje met ca. 9 knipsels over Willem van Toorn uit o.a. De Groene Amsterdammer, PZC (Hans Warren), Avenue, Elseviers Magazine & De Volkskrant.
32828: TOOROP, JAN - Kalender 1949.
11518: TOP, WIEB - Honderd jaar imkeren. De geschiedenis van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland. 1897-1997.
30767: TOPELIUS - Sprookjes van Topelius. Vertaald door Christine Doorman.
24608: TOPELIUS, ZAKARIAS - Sprookjes uit Finland.
23964: TÖPFFER, R. - Premiers Voyages en Zigzag ou Excursions d'un Pensionnat en Vacances dans les Cantons Suisses et sur le Revers Italiens des Alpes. Cinqième Édition.
23988: TOPOR, ROLAND - Roland Topor.
23237: TOPOR, ROLAND - Qui est Topor?
13448: TOPOR, ROLAND - Verhalen en tekeningen.
13273: TOPOR, ROLAND - Verhalen en tekeningen.
18184: TORCZYNER, HARRY - René Magritte. Tekens en beelden. Met wetenschappelijke medewerking aan de Franse originele uitgave van Bella Bessard. Nederlandse vertaling Bab Westerveld.
12874: TORCZYNER, HARRY - L'Ami Magritte. Brieven en herinneringen.
19517: TOURNEUR, CYRIL - Wrraaak! Toneelspel. Bewerking Hugo Claus.
17710: TOURNEUR, CYRIEL - Wrraaak! Toneelspel. Bewerking Hugo Claus.
5084: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Marginalia bij het leven en het werk van Karel van de Woestijne. Een boek waarin benevens een inleiding met afwijkingen zijn bijeengebracht ettelijke vroege schrifturen met een aantal nieuwelijks geschreven voor 't eerst openbaar gemaakte hoofdstukken den dichter gewijd mitsgaders twee bijlagen uit diens jeugdwerk.
23944: TOUSSAINT, FRANZ - La flute de jade. Poésies chinoises.
20865: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Het gesprek in Tractoria. Derde herziene druk.
19772: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Mallorca en de nymfen.
11803: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De Peruviaansche reis.
10961: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Anthea. Keurverzameling van sonnetten bijeengebracht door...
10960: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Het Barceloneesche avontuur.
10950: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Petrusken's einde. Een spel van luttel gebeuren.
10949: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De bloeiende verwachting.
10948: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De zilveren vruchtenschaal.
10947: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De zilveren vruchtenschaal.
17673: TOYNBEE, A.J. - Turkije: verleden en toekomst.
17349: TOYNBEE, ARNOLD - De cultuurgeschiedenis van China en Japan. Dertien studies onder redactie van Arnold Toynbee.
15723: TRAA, MR. A. VAN - Suriname. 1900-1940.
16619: TRAAS, P.C. - Activation of double bonds in Vilsmeier formylations.
5060: TRALBAUT, MARK - De stier van Minos. Drama in één bedrijf.
31947: TRALBAUT, MARK EDO - Zó was "de Fee"... Herinneringen aan Felix Timmermans.

Next 1000 books from Antiquariaat Secundus

3/9