Antiquariaat Secundus
Notendijk 7, 4583 SV Ter Hole, Nederland            Email: secundus@zeelandnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
13982: A.A. - Kathedralen in Frankrijk.
13958: A.A. - De ontwikkeling van Zuidwest-Nederland. Rapport van de Rijksplanologische Commissie 1971.
13870: A.A. - Herverkaveling Zeeland. Verslag over de jaren 1953 en 1954 van de Herverkavelings-Commissie Zeeland.
13748: A.A. - Het leven van de Heylige Theresia door haer zelven beschreven. Nieuwe overzettinge.
13712: A.A. - Tentoonstelling van Zeeuwsche kleederdrachten, woningen, meubelen, volkskunst, gebruiken, enz.
13613: (ARCHITECTURE) A.A. - Traité de fortification passagère. Publié avec le concours d'officiers de toutes les armes et sous le patronage de la Réunion d'officiers.
33326: A.A. - Tractaet van de Vreede, gemaekt, gesloten en vastgestelt tot Utrecht den 11. April 1713., tussen de Heeren Ambassadeurs en Plenipotentiarissen van sijne Majesteyt van Vranckryck, ter eene, ende de Heeren Ambassadeurs en Plenipotentiarissen van de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde.
32905: (PUISSANT, EDM.) - Mons. La Procession. La Ducasse. Le Lumeçon. Le Chanoine Puissant et son oeuvre. Folklore.
13374: A.A. - Rijksarchief te Gent. Overzicht van de fondsen en verzamelingen.
13302: A.A. - Literatuur over Zeeland.
13288: A.A. - Over eene verbeterde inrigting der huur-contracten van landerijen in Zeeland.
13223: A.A. - Onze Gids. Geïllustreerd vakblad voor den behanger, stoffeerder en meubelfabrikant. Tevens officieel orgaan van den Nederl. Bond van behangers-, stoffeerders- en beddenmakers-patroons-Vereenigingen.
13222: A.A. - Avant de meubler votre home visitez le Logis d'antan C. Moreau, antiquaire.
13108: A.A. - Cinema en sport.
13085: A.A. - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XV t/m XXIX. Zeeland.
13041: A.A. - Groote dubbele droomboek of de sleutel der nachtelijke verschijningen.
12959: A.A. - Renaat de Rudder.
12949: A.A. - Groningen.
12944: A.A. - Groningen in vuur en puin. Groningen: fire and ruins.
12907: A.A. - Onze beweging. 2e Reeks.
12809: A.A. - De Middelburgsche Avanturier. Of het leven van een burger persoon. Bevattende zyne zeldzame opvoeding; kinderlyke Minnaryen; Leeroeffeningen; rampspoedige Koophandel, veroorzaakt door eene menigvuldige Minnenhandel; Boerenleven, totale Ruïne; Gevangenis; zeldzame Verlossing, en togt naar Surinamen etc.
12779: A.A. - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XV t/m XXIX. Zeeland.
33692: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 22. November 1668.
33660: (FESTER, HENRI) - Remonstrance faicte à Monseigneur, monsieur Henri Fester, créé Chevalier de l'Ordre de France, dict Legion d'Honneur.
12722: A.A. - Memorandum van toelichting over de Belgische vlasvezelbereiding-industrie en de functie van de bootenkooper in de economische structuur van het Belgisch vlasbedrijf.
12707: A.A. - German prisoners in Great Britain.
12704: A.A. - Vijf jaar culturele samenwerking tussen Nederland en België. 1946-1951.
12703: A.A. - Werkmap Vlaamse Beweging.
12636: A.A. - Gedenkboek Willem Eekelers. 1883-1954.
10109: (LEBEER, PROF. DR. LOUIS) - L'oeuvre gravé de Jozef Cantré.
12554: A.A. - Biographie générale des Belges morts ou vivants. Hommes politiques, membres des assemblées délibérantes, ecclésiastiques, militaires, savants, artistes et gens de lettres.
12536: A.A. - Gedenkboek 1865 -1965 van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas van België.
12522: A.A. - Aanvullende nota op 8 October 1947, gepubliceerd door de Commissie van Voorlichting ingesteld door Z.M. Koning Leopold III op 14 Juli 1946.
12505: A.A. - Gedenkboek van het Koninklijk Bezoek aan Zeeland op 12, 13 en 14 september 1907.
12504: A.A. - De koninginnen op Walcheren van 21-25 augustus 1894.
12451: A.A. - Virgilius. Facsimile van de oudste druk van het Vlaamse volksboek. Ingeleid door Dr. Jan Gesler, professor aan de Universiteit te Leuven, lid der Nationale Commissie voor Folklore. Met kanttekeningen bij de illustratie van de Nederlandse uitgaven door Fr. van den Wijngaert, conservator van het Stedelijk Prentencabinet te Antwerpen.
12441: A.A. - Volkskundig en folkloristisch Oost-Vlaanderen. Beknopt overzicht. Samengesteld en gebundeld door de Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen in samenwerking met de Oostvlaamse steden en gemeenten.
12392: A.A. - Uit de belgische archieven 1905-1914. Berichten der diplomatieke vertegenwoordigers van België te Berlijn, Londen en Parijs, aan den Minister van Buitenlandsche Zaken te Brussel.
12374: A.A. - Gewest Wetteren. Rozen-show en rozenkweek. Ingericht in de hallen van de Garage Central, Gentse Steenweg 2 bis te Wetteren van 21 tot 24 juli 1955.
12325: A.A. - 50 Jaar De Sikkel - 50 jaar illustratie. Zo liet De Sikkel illustreren. 1919-1969.
12252: A.A. - Sterrebeek. Histoire de la village - Ses châteaux. In: Bulletin du Service Provincial de Recherches Historiques et Folkloriques Folklore Brabançon. 5e Année, 1926, no 30. Pag. 225 t/m 330.
12189: A.A. - Goud voor Scouting Ronse. Guldenboek 1919-1969. Meisjesgidsen in het zilver.
33340: A.A. - Tractatus Pacis Inter suam Caesaream & Catholicam Majestatem, Carolum VI et Inter Suam Regiam Catholicam Majestatem Philippum V. Conclusus Viennae 30 Aprilis 1725.
33331: A.A. - Traité de la Paix, Commerce, Navigation & Marine, fait, conclu & arresté a Utrecht le 26. du mois de Juin 1714. entre les Ambasadeurs & Plenipotentiaires de sa Majesté Catholique, Philippe V. d'une & les Ambasadeurs & Plenipotentiaires des Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas de l'autre part.
12106: A.A. - Maison de Melle (Belgique). Sous la direction des Pères Joséphites. Prospectus et Dispositions réglementeraires.
33339: A.A. - Handeling tusschen het Heylige Roomsche Ryk en Zyne Koninglyke en Catholyke Majesteyt - Tractatio inter Sacrum Romanum Imperium & Sacram Regiam Catolicamque Majestatem.
12025: A.A. - Haasdonk onder het Fransch Beheer. Uitgegeven ter gelegenheid van het Eeuwfeest der Boeren. 1798-1898.
12008: A.A. - Histoire de la Statue Miraculeuse de Notre-Dame aux Epines, vénérée dans la capelle des Soeurs de la Charité de Jésus et de Marie à Eecloo.
12007: A.A. - Histoire de la Statue Miraculeuse de Notre-Dame aux Epines, vénérée dans la capelle des Soeurs de la Charité de Jésus et de Marie à Eecloo.
11895: D.C.R. (VOORWOORD) - Jan Sluijters. 1881-1941. Ere-tentoonstelling in het Stedelijk Museum.
11874: A.A. - Deerlijk.
33329: A.A. - Tractaet tusschen Haar Hoogh Mog. de Heeren Staaten Generael der vereenighde Nederlanden, ende de Regeeringe van Tunes.
33761: A.A. - 23me Anniversaire de l'Indépendance de la belgique. Fêtes Nationales et Cérémonies qui aurant lieu a Bruxelles, du 23 au 26 septembre 1853.
11781: A.A. - Mechelen. Stad en land. Economische en sociale studie. Inleiding L. de Roeck.
33352: A.A. - Brugge Kunststad. Geïllustreerde gids.
33702: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 21. Meert 1685.
33682: A.A. - Boetpleegende devotie, de welke geduerende Vyf-En-Dertig dagen, te beginnen Maendag 20 Juny 1831., zal plaets hebben in de Kerke der EE. Paters Capcynen, in Brugge etc.
11741: A.A. - Annales de la Société d'émulation de Bruges. Tome LXII de la collection. 4me Fascicule. Novembre 1912.
33724: A.A. - Gheboden ende uyt-geroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 14. Februarij 1656.
33717: A.A. - Ordonnantie ende Gheboden, ghemaeckt ende ghestatueert by mijnen Heeren, Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, aengaende de Specerijen, op den 13. Junij, 1653.
10266: (WESTMALLE) - Geschiedenis der Abdij van Westmalle van de Orde der Hervormde Cisterciënzers of der strenge onderhouding. Bijeengebracht en uitgegeven door de monniken der abdij.
11661: A.A. - Gentsche Studenten-Almanak voor het jaar 1918. 1e Jaargang.
33723: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 23. April 1668.
11587: A.A. - Der Hafen von Antwerpen.
33853: A.A. - Portret "en face" van Cyriel Verschaeve in beige en lichtbruine tinten.
33854: A.A. - Portret "en face" van Herman Teirlinck in beige en lichtbruine tinten.
11498: A.A. - Punch. Vol. LIX.
11482: A.A. - L'Histoire de la bicyclette. In: Juventas. Noël 1931 - Kerstdag. December 1931, N. 12.
11458: A.A. - Drie Krooningen der Koningen van Groot-Brittannien; namelyk die van George den I., George de II. en die van zyn tegenwoordige Majesteit George de III. Met de twee laatste hunner Koninglyke Gemalinnen. Vervattende: Alle de Ceremonien en Plegtigheden gewoon en gebruikelyk, zo als te Londen daar by werden waargenomen. Uit het Engelsch vertaald. Verciert met een fraaije Tytelplaat van de Krooning.
11353: A.A. - Riks wonderbaar wedervaren.
11324: A.A. - Mines de l'Etat Néerlandais.
10845: (REYNAERT - GUERBER, H.A.) - Reinaard de Vos. In: H.A. Guerber - Mythen en legenden uit de Middeleeuwen. Haar oorsprong en invloed op letterkunde en kunst. Bewerkt door Dr. H.W.Ph.E. v.d. Bergh v. Eysinga. Zesde druk. Chapter III, p. 35-58.
33709: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 11. Mey, 1652.
10321: (NIJLAND, DIRK) - Bij de 70ste verjaardag van Dirk Nijland. Een vriendenboek.
10319: (MINNE, JORIS) - Joris Minne Zeventig.
10267: (WESTMALLE) - Geschiedenis der Abdij van Westmalle van de Orde der Hervormde Cisterciënzers of der strenge onderhouding. Bijeengebracht en uitgegeven door de monniken der abdij.
10219: (RAVEEL, ROGER) - Roger Raveel. Ziet... Zien...
10178: (LIVINUS) - Livinus. Fotopeinture.
33721: A.A. - Ordonnantie ende Gheboden, ghemaeckt ende ghestatueert by mijne Heeren, Onder-Schouteth, Borgher-Meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, aen-gaende de Specerijen, op den XI. Aprilt, 1656.
10170: (BALLEGEER, J.P.) - Octave Landuyt.
10158: (KOKOSCHKA, OSCAR) - Oskar Kokoschka.
10151: (GIJSEN, MARNIX) - Leerjaren Jan-Albert Goris.
10153: (KLEE, PAUL) - Paul Klee.
10155: (KANDINSKY, WASSILY) - Homage to Wassily Kandinsky.
33727: A.A. - Gheboden ende uyt-geroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 24. Julij 1693.
10110: (GENT - ALMANAK) - Calendarium liturgicum, a clero cathedralis ecclesiae S. Bavonis et Dioecesis Gandavensis, Servandum Anno Domini MDCCCXIII. Disposuit Augustinus Van Beveren, Presbyter, Annis XXV Calendarii Redactor.
10064: (DEMEDTS, ANDRÉ) - André Demedts 60. Hulde.
10021: A.A. - Voorbeelden tot oefening in de hoofdregelen der rekenkunde, met geheele en onbenoemde getallen, beneevens eene korte verklaring van dezelve, ten dienste der scholen. Zestiende druk.
33672: A.A. - Groote Luchtvaartfeest ingericht aan het Meulenbroek nabij 't Marktplein, door den Aero-Club van St-Nikolaas, onder het voorzitterschap van den Heer Ivo Joos.
33722: A.A. - Ordonnantie ende Gheboden, ghemaeckt ende ghestatueert by mijne Heeren, Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, aen-gaende de Specerijen, op den 6. Augusti, 1661.
33711: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren, den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, opden 10. December, 1647.
33712: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren, den Onder-Schouteth, Borghermeesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 9. Februarij, 1647.
33713: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren, den Onder-Schouteth, Borghermeesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 10. Meert, 1649.
33674: A.A. - Gazette van Gend. Met privilegie van Zyne Majesteyt den Keyzer en Koning. XXXVIII. Maendag den 13. Mey 1793.
8636: AA, A.J. VAN DER - China en zijne bewoners, geschetst voor jonge lieden. Met houtsneêplaten.
23764: AAFJES, BERTUS - Het koningsgraf. Honderd en een sonnetten.
31220: AAFJES, BERTUS - De vrolijke vaderlandse geschiedenis. Dit werd gemaakt in fraaie vorm door Bertus Aafjes en Piet Worm.
23763: AAFJES, BERTUS - Gedichten.
23761: AAFJES, BERTUS - De zeemeerminnen. Novellen.
15373: AAFJES, BERTUS & WILHELM BUSCH - Het haarnetje. Voor Nederland opnieuw bewerkt door Bertus Aafjes.
15169: AAFJES, BERTUS - De lyrische schoolmeester.
547: AALBREGTSE, M.A. - Oostburg in oude ansichten. Tweede druk.
13925: AALBREGTSE, M.A. - Merkwaardige grenspalen en grensstenen.
33157: AALST, T.T.A.B.M. VAN DER,, P.J. BRAND EN J.P.B. ZUURDEEG - Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Hulster Ambacht. 1609-1972.
23510: AARDWEG, H.P. VAN DEN - Tijl Uilenspiegel. Opnieuw bewerkt door H.P. van den Aardweg.
16787: AARSE, J. & DRS. B. MARINUS - 'Houzee kamereaad!' een documentaire over de N.S.B. Naar een idee van Leonard de Vries.
31155: AARSEN, P.J. & J.H. KLUIVER - Keuze uit de numismatische geschriften van Marie G.A. de Man.
13850: AARSSEN, P.J. & J.H. KLUIVER (TEN GELEIDE) - Keuze uit de numismatische geschriften van Marie G.A. de Man.
32443: AB UTRECHT DRESSELHUIS, J. - De Waalsche Gemeenten in Zeeland, voor en na de herroeping van het Edict van Nantes. Eene bijdrage tot de geschiedenis van de Hervormde Kerk in de Nederlanden.
32419: AB UTRECHT DRESSELHUIS, J. - Het Distrikt van Sluis in Vlaanderen beschouwd in deszelfs wording, natuurlijke, burgerlijke en zedelijke gesteldheid.
17360: AB UTRECHT DRESSELHUIS, J. - De Waalsche Gemeenten in Zeeland, voor en na de herroeping van het Edict van Nantes. Eene bijdrage tot de geschiedenis van de Hervormde Kerk in de Nederlanden.
28405: ABADIE, LOUIS - Youla! Youlette! À M.elle Schneider du Théatre des Variétés.
12868: ABADIE, MAURICE - Les races du Haut-Tonkin de Phong-Tho à Lang-Son. Préface de M. Paul Pelliot.
33285: ABDOLAH, KADER - Knipselmap Kader Abdollah.
24472: ABDOLAH, KADER - Kélilé en Demné.
7713: ABEELE, RAF. VAN DEN EN W. VANBESELAERE - A. Servaes.
6279: ABEELE, M. VAN DEN & R. VANDENPUT - De voornaamste cultures van Belgisch-Congo. In het Nederlands bewerkt door F. Brouwers en U. Maes.
32407: ABEELE - BELLON, ROSA VAN DEN - De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Pamele te Oudenaarde. II. Kunstwerken.
22390: ABEELE, ALBIJN VAN DEN - Geschiedenis der stad Deinze.
15412: ABEELE, ALBIJN VAN DEN - Eene getrouwe liefde en Zieneken.
17802: ABEELE, ALBIJN VAN DEN - Karel en Theresia. Met een inleidend woord van L. Scharpé.
15180: ABEELE, HUGO VAN DEN - Het ontstaan der zijdenijverheid in de stad Deinze (1847-1862).
29724: ABEL, CARL - Einleitung in ein Aegyptisch-Semitisch-Indoeuropaeisches Wurzelwörterbuch.
17337: ABEL, ARMAND - China en het Verre-Oosten.
467: ABELEVEN-LABBERTON, WIL. - Zeeland vocht door...
3605: ABELEVEN, WIM - Tumult in Veere.
16155: ABELEVEN, WIM - Flap en de verdwenen prins. Tekst en tekeningen van Wim Abeleven.
32944: ABELS, PAUL - Coltrane. (7) Herinneringen.
27701: ABELS, J. - Tales of near and far. Adapted and annotated by J. Abels.
30861: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell of de lotgevallen van een ondeugende jongen. Tiende, goedkoope uitgave.
30711: ABKOUDE, CHR. VAN - Hoe Jaap Bekkers een fiets kreeg.
30690: ABKOUDE, CHR. VAN - In het land van Uncle Sam.
30688: ABKOUDE, CHR. VAN - Dickie Pool of hoe twee gymnasiasten automobiel-fabrikant werden.
30687: ABKOUDE, CHR. VAN - Jaap Snoek van Volendam. Derde druk
26795: ABKOUDE, JOHANNES VAN - Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde Nederduitsche boeken, Welke sedert het jaar 1600 tot het jaar 1761 zyn uitgekomen, met byvoeginge wanneer, waar en by wien dezelven gedrukt zyn, als mede van het Formaat, het getal der Deelen, en de Platen, benevens de Pryzen voor welken die in de Boekwinkels te bekomen zyn; voorheen uitgegeven door Johannes van Abkoude, in zyn Leven Boekverkooper te Leiden, Nu overzien, verbeterd en tot in het jaar 1772 vermeerderd door Reinier Arrenberg, Courantier en Boekverkooper te Rotterdam.
24950: ABKOUDE, CHR. VAN - De voetblaclub. Zevende druk.
24926: ABKOUDE, CHR. VAN - Willem's verjaarsgeschenk. Tweede druk.
24782: ABKOUDE, CHR. VAN - Het jongenskamp.
24760: ABKOUDE, CHR. VAN - De Waterratten. (Het waterkamp op de Friesche Meren). Tweede druk.
19537: ABKOUDE, CHR. VAN - De zonen van Pietje Bell.
15240: ABKOUDE, CHR. VAN - De man met de poppenkast.
15826: ABRABEN, E. - Resort hotels. Planning and management.
13812: ABRAHAMS, H.P. - De Middelburgsche Courant van haar ontstaan tot de oprichting der Vennootschap ter voortzetting harer uitgifte. 1758-1874.
31226: ABRAMSZ, S. (RED.) - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd onder redactie van P. Louwerse en met medewerking van verscheidene letterkundigen en kinderschrijvers. Twee-en-veertigste deel.
14315: ABRAMSZ, S. (RED.) - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd onder redactie van S. Abramsz en met medewerking van onze beste letterkundigen en kinderschrijvers. Zeven-en-zeventigste en acht-en zeventigste deel.
14314: ABRAMSZ, S. (RED.) - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd onder redactie van S. Abramsz en met medewerking van onze beste letterkundigen en kinderschrijvers. Vijf-en-zeventigste en zes-en zeventigste deel.
26792: ABT, DEN - De Jezuit. Door Den Abt, schrijver van "De vervloekte".
9731: ABU-IZZEDDIN, NEJLA M. - The Druzes. A new study of their history, faith and society.
7445: (DUTCH HISTORY AND COMMERCE) ACCARIAS DE SÉRIONNE, J. - La richesse de la Hollande, ouvrage dans lequel on expose, l'origine du commerce & de la puissance des Hollandois; l'accroissement successif de leur commerce & de leur navigation; les causes qui ont contribué à leur progrès, celles qui tendent à leur détruire; & les moyens qui peuvent servir à les relever.
28078: (BINDING - AMERICA) ACHARD, PAUL - Un oeil neuf sut l'Amérique.
27600: D'ACHE, CARAN (= EMMANUEL POIRÉ) - Les Courses dans L'Antiquité.
26916: ACHENBACH, PROF. ANDR. A.O. - Sammlung von Original-Radirungen Düsseldorfer Künstler. Zwanzig Blätter, erfunden und radirt von Prof. Andr. Achenbach, Aug. Beck, W. Canton, F. Happel, J.G. Meyer von Bremen, Fr. Overbeck, J.B. Sonderland und Prof. A. Weber.
5526: ACHTERBERG, G. - Werkster.
26868: ACHTERBERG, GERRIT - Jeugdvers I & II.
23112: ACHTERBERG, GERRIT - Radar. Gedichten.
21111: ACHTERBERG, GERRIT - Aquarium.
20689: ACHTERBERG, GERRIT - Achtergebleven gedichten.
20669: ACHTERBERG, GERRIT - Existentie. Gedichten.
20668: ACHTERBERG, GERRIT - Doornroosje. Gedichten.
20667: ACHTERBERG, GERRIT - Sneeuwwitje.
17021: ACHTERBERG, GERRIT - Mapje met ca. 28 knipsels over Gerrit Achterberg uit Volkskrant, PZC, Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer, De Morgen, De Groene Amsterdammer & Dagblad De Stem.
13906: ACHTERBERG, GERRIT - Briefwisseling met zijn uitgevers Bert Bakker, A.A. Balkema, C.A.J. van Dishoeck, A. Marja, A.A.M. Stols & Jan Vermeulen. I. Briefwisseling. II. Toelichting.
10553: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen. Eiland der ziel; Dead end; Osmose; Thebe. Met een inleiding van Bertus Aafjes.
26248: ACKER, DR. K. VAN - Vlaamsche temperamenten.
11838: ACKER, F. VAN DEN - Een hoekje van de Ardennen.
21249: ACKERE, J. VAN - Dichterschap en levensvlam bij Keats en Baudelaire.
13442: ADAIR, JOHN - The Pilgrim's way. Shrines and saints in Britain and Ireland.
28489: ADAM, VICTOR - Petits contes mis en action.
27776: ADAM, ADOLPHE - Fantaisie avec variations pour le Piano Forte sur des Motifs de La Dame Blanche. Dédié à Melle. Herminie Desgrés.
20554: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. E.A. - Nieuwe Nederlandsche Vertellingen in proza en poëzij door C.S. Adama van Scheltema, J.C. Gewin, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate, C. Leendertz en P. Parson.
14809: ADAMCZEWSKI, JAN - Nicolaus Copernicus and his Epoch.
18729: ADAMS, ALEXANDER B. - Geronimo. A biography.
12312: ADAMS, DENNIS - Transactions.
29103: ADAN, M.-E. - Le calendrier.
26193: (STRUWWELPETER) ADELBORG, OTTILIA - Clean Peter and the Children of Grubbylea. Translated by Ada Wallas.
21622: ADELMAN, STEVE - Ontmaskerd. De onvindbare kogels.
21621: ADELMAN, STEVE - Holdup in Havanna.
25169: ADELMUND, MARTIJN - In de ban van Tolkien.
29620: ADELON, H., A.O. - La chasse moderne. Encyclopedie du chasseur par H. Adelon, G. Benoist, P. Bert, Vicomte E. de la Besge, G. Canet, Comte J. Clary, J. de Coninck, Cunisset-Carnot, Baron de Dorlodot, T. Duclos, C. Fricaud, P. Gastinne-Renette, H. Journu, R. Laurent, Leddet, P. Mégnin, Michel-Carré, E. Passerat, Vicomte E. de Poncins, R. Pouret, L. Ridet, M. Rondet-Saint, P. Sire, G. Vasse, Dr. Verchère, G, Voulquin. Introduction par le Comte Justinien Clary.
14672: ADELON, H. A.O. - La chasse moderne. Encyclopedie du chasseur par H. Adelon, G. Benoist, P. Bert, Vicomte E. de la Besge, G. Canet, Comte J. Clary, J. de Coninck, Cunisset-Carnot, Baron de Dorlodot, T. Duclos, C. Fricaud, P. Gastinne-Renette, H. Journu, R. Laurent, Leddet, P. Mégnin, Michel-Carré, E. Passerat, Vicomte E. de Poncins, R. Pouret, L. Ridet, M. Rondet-Saint, P. Sire, G. Vasse, Dr. Verchère, G, Voulquin. Introduction par le Comte Justinien Clary.
15968: ADELPHA - De zoon der Alpen. Een verhaal uit de dagen van Zwingli. Derde druk.
25762: ADOLPH, RUDOLF - Herbert Post. Eine Würdigung seines Schriftschaffens zum 60. Geburtstage. Eingeleitet und zusammengestellt von Rudolf Adolph.
30831: ADONA - Weggeloopen! Bewerkt door Adona.
32652: ADRIAANSE, J. & J.A. EVERAARD - De Heerlijkheid van Sint Jan ten Steene en Inghelosenberghe.
32651: ADRIAANSE, J. & J.A. EVERAARD - De Heerlijkheid van Sint Jan ten Steene en Inghelosenberghe.
32254: ADRIAANSE, J. - Beelden uit het verleden van Hulst en zijn Ambacht. Een reeks historische schetsen, uit de laatste acht eeuwen, tot een gedenkboek vereenigd bij gelegenheid der Hulstersche feesten van 1930.
33560: ADRIAANSE, J. - Beelden uit het verleden van Hulst en zijn Ambacht. Een reeks historische schetsen, uit de laatste acht eeuwen, tot een gedenkboek vereenigd bij gelegenheid der Hulstersche feesten van 1930.
27330: ADRIAENSSENS, KAREL - De tooverviool. Nieuwe druk.
10420: AERSCHOT, BERT VAN - De vrouwen.
10419: AERSCHOT, BERT VAN - Einde van een reis.
10418: AERSCHOT, BERT VAN - De gebroeders.
29640: AERTS, PROF. DR. J. - Streuvels: tussen historiciteit en mythe.
15214: AERTS, HENRICK - Den Spiegel Der Jonkheyd, dienende voor alle Jonkheyd, d'Eerbaerheyd en Deugd beminnende, tot eenen Spiegel, Daer sy in siende, mogen leeren hoe sy hun selven behooren te houden in hun inwendig gemoet, in hun uytwendig gaen, staen, kleedinge, spreken, eten ende alle ander gelaet. Rethoryk gemaekt by H.A. Van nieuws oversien ende verbetert.
12516: AERTS, BERT & JOS DE MAN - Advokaat in nacht en nevel. Herinneringen aan drie jaar gevangenissen en concentratiekampen van de nazi's door Bert Aerts verteld aan Jos de Man.
29919: AESOPUS - Uit de Middelnederlandse fabelbundel Esopet.
28246: AGAPEYEFF, ALEXANDER D' & E.C.R. HADFIELD - Maps.
15239: AGES VAN WEEL, ALEID - Over een vrolijke vacantie.
25488: AILLY, DR. A.J. D' - Nederland en zijne oorlogvoerende naburen in het licht der vaderlandsche historie.
15238: AIMARD, GUSTAVE - De zwervers op de grenzen door Gustave Aimard. Uit het Fransch. Vierde druk.
18178: AIMOT, J.M. - Lilian Harvey. Avec une note de J.M. Aimot et vingt-cinq photographies hors-texte.
21202: AISCHULOS - Prometheus. Vertaling Mr. Evert Straat.
14113: AITKEN MEIGS, M.D., J. - Observations upon the cranial forms of the American Aborigines rased upon specimens contained in the collection of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia.
19455: AKEN, PIET VAN - De onschuldige barbaren.
13185: AKEN, PAUL VAN E.A. - Karel van de Woestijne. 1878-1929. Elementen voor een Nederlandse literaire geschiedenis van rond de eeuwwisseling. In: Yang 82, maart 1978.
10423: AKEN, PIET VAN - Alleen de dooden ontkomen.
10422: AKEN, PIET VAN - De onschuldige barbaren.
14557: AKKER, IR. J. VAN DEN - Rioleringen. Deel I. Het ontwerpen en berekenen van een riolennet. Met medewerking van Ir. J.J. Hopmans.
10431: ALBE - De spin en ik.
10428: ALBE - Kersthallel.
10427: ALBE - Miniaturen.
10426: ALBE - Scheppingsgedicht.
10425: ALBE - Van den Rike der ghelieven. Eerste deel van de bundel 'Groenendaalse Clausuren'.
8231: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Geertruide van Oosten. Geschiedenis van een Delftsch begijntjen uit de XIVe eeuw.
31940: ALBERS, FRANK E.A. - Hugues C. Pernath.
15103: ALBERS S.J., P. - De Sinte Teresia-Kerk op Het Hooge Westeinde te 's-Gravenhage. Voorheen de Spaansche Kapel en de Kerk van Spanje genaamd. Beknopte geschiedenis naar aanleiding van haar Diamanten Jubelfeest 1841-1916.
27380: ALBERT, EUGEN D' - Die Toten Augen. Eine Bühnendichtung von Hanns Heinz Ewers und Marc Henry. Musik von Eugen d'Albert.
31213: ALBERTS, A. - De eilanden.
31139: ALBERTS, B.G. & B.F. MARTENS - Vertellingen en versjes. Eerste bundel.
15940: ALBERTS, A. - Maar geel en glanzend blijft het goud.
15379: ALBERTS, DR. A. - De Franse slag.
7723: ALBIGNY, GUY D' - La maisonnette sur le coteaux ou Pierre Davreux. Roman.
30883: ALCOCK, DEBORAH - Als schapen ter slachting. Een verhaal uit den tijd van Lodewijk XIV. Uit het Engelsch.
16302: ALCOTT, LOUIS M. - Uit Tante Jo's snippermand.
32733: APPEL & ALECHINSKY - Zwart. Met gedichten van Hugo Claus en een voorwoord van Christian Dotremont.
10484: ALECHINSKY, PIERRE - De andere hand. Vertaald door Hugo Claus en Freddy de Vree.
18006: ALEICHEM, SCHOLEM - De gast. Vertaling van S.M.
23234: ALEXANDRE, ARSÈNE - W. de Terlikowsky. Peintre.
32313: ALIBERT, J.L. - Nouveau élémens de thérapeutique et de matière médicale, suivis d'un nouvel essai sur l'art de formuler et d'un précis sur les eaux minérales les plus usitées. Seconde `édition, revue, corrigée et augmentée.
32312: ALIBERT, J.L. - Nouveau élémens de thérapeutique et de matière médicale, suivis d'un essay françois et latin sur l'art de formuler, et d'un précis sur les eaux minérales les plus usitées. Troisième édition, revue, corrigée et augmentée.
22773: ALIGHIERI, DANTE - The New Life. Translated by Dante Gabriel Rossetti.
11495: ALINGS JR., WIM - Don Antonio.
13219: ALISON, FILIPPO - Le sedie di Charles Rennie Mackintosh.
27451: ALKEMADE, KORNELIS VAN & MR. P. VAN DER SCHELLING - Beschryving van de Stad Brielle, en den Lande Van Voorn, Behelzende, I. De Beschryving zelf, van de Stad Brielle, en den Lande van Voorn, enz. II. De Historie, Genealogie, en Successie van de Heeren, en Vrouwen van Voorn, Burggraven, en Burggravinnen van Zeeland. III. De Politike Regering, nevens de Regten, Herkomen, Koustumen; mitsgaders de Regtspleging... omtrent het Jaar MCCCC in de stad Briel, en 't Land van Voorn in gebruik geweest zynde. IV. De Privilegien, Octroyen, Ordonnantien... betreffende de Stad Brielle, en den Lande van Voorn... vrye Heerlykheid van Heenvliet. Te samen gesteld, en beschreven door Kornelis van Alkemade, en met eenige hoofddeelen, byvoegselen, en aanteekeningen vermeerderd door M. P. van der Schelling.
13186: ALKMAAR, HENDRIK VAN (NEDERDUITSE BEW. VAN) - Reintje de Vos van Hendrik van Alkmaar, naar den Lübekschen druk van 1498. Vertaald en uitgegeven door Mr. Jacobus Scheltema.
21675: ALLAN, F. - Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, van de vroegste tijden tot op onze dagen.
16744: ALLEBLAS, JAN - 16e en 17e eeuwse uitgevers- en drukkersmerken.
21700: ALLERT, INGA-BRITT - De prinses Doornroosje.
9782: ALLEY, RONALD - Gauguin.
31796: ALMAIN - Vryheyd - Gelykheyd - Broederlykheyd of de Dood. Liberté - Egalité - Fraternité ou la Mort.
22849: (ARCHITECTURE - CREMATORY) ALOI, ROBERTO - Architettura funeraria moderna. Architettura monumentale. Crematoria. Cimiteri. Edicole. Cappelle. Tombe. Stele decorazione. Prontuario Tecnico Dell'arch. Dott. Antonio Cassi Ramelli. Secunda Edizione Rifusa ed Aumentata.
25043: ALPHEN, MR. HIERONYMUS VAN - Kleine gedichten voor kinderen.
18167: (JUVENILIA) ALPHEN, MR. HIERONYMUS VAN - Kleine gedichten voor kinderen.
18912: ALSTEIN - Het kind op de schommel.
15285: ALTA, HAN - Het Gooi.
15128: ALTA, HAN - De Achterhoek.
24396: ALTENA, ERNST VAN - Reinaert de Vos. De middeleeuwse satire door Ernst van Altena hertaald.
22685: ALTENA, BERT - Een broeinest der anarchie. Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875-1929 (1940).
14395: ALTHOFF, GERD, HANS-WERNER GOETZ & ERNST SCHUBERT - Menschen im Schatten der Kathedrale. Neuigkeiten aus dem Mittelalter.
27180: AMADIEU, FRANÇOISE - Virginie en de Blauwe Vogel.
4607: AMÉRO, C. - Un Robinson de six ans.
14660: AMEZEUIL, C. D' - Souvenirs de chasse.
33277: AMMANN, JEAN-CHRISTOPHE & MARGRIT SUTER (RED.) - Catalogue by Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Nicola De Maria, Luigi Ontani, Mimmo Paladino & Ernesto Tatafiore.
32518: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Een jonge leeuw van Vlaanderen. Een verhaal uit den oorlog van 1914.
31396: ANCY, HENRY D' - Les arts et l'industrie du verre. Ouvrage orné de 37 gravures.
18168: ANDEL, PETER VAN - Zes eeuwen Loevestein. 2e druk.
16038: ANDERDON S.J., W.H. - Een nieuwe Robinson of de avonturen van Owen Evans. Uitgegeven door W.H. Anderson, S.J.. In het Nederlandsch overgebracht door Dr. A. Smits.
4038: ANDERSEN, H.C. - Wat men al niet verzinnen kan en andere verhalen. Naar het Deens door Dr. W. van Eeden. Negende druk.
32262: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes van Hans Andersen. Uit het Deensch vertaald door Christine Doorman.
31180: ANDERSEN, H.C. - Het lelijke jonge eendje. Naverteld door Wil de Wingerd.
30685: ANDERSEN, H.C. - De sprookjes van Andersen. Naar het Deensch bewerkt door Ph.R.F.C. de Bruijn.
27304: ANDERSEN, (H.C.) - De prinses uit het koperen paleis. Vrije bewerking van K. Bouter.
24614: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN - Sprookjes. Tweede druk.
22324: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes van Hans Andersen. Uit het Deensch vertaald door Christine Doorman.
22323: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Sprookjes. Vertaald uit het Deensch door Marie W. Vos.
21696: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes van Hans Andersen. Uit het Deensch vertaald door Christine Doorman. Vijfde druk.
21694: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes van Hans Andersen. Uit het Deensch vertaald door Christine Doorman. Zevende druk.
21688: ANDERSEN, H.C. - De tuin van het paradijs en andere verhalen. Naar het Deens door Dr. W. van Eeden. Negende druk.
19256: ANDERSEN, H.C. - De ijsjonkvrouw en andere verhalen. Naar het Deens door Dr. W. van Eeden. Negende druk.
19255: ANDERSEN, H.C. - Wat men al niet verzinnen kan en andere verhalen. Naar het Deens door Dr. W. van Eeden. Negende druk.
19253: ANDERSEN, H.C. - De tuin van het paradijs en andere verhalen. Naar het Deens door Dr. W. van Eeden. Negende druk.
19252: ANDERSEN, H.C. - De sneeuwkoningin en andere verhalen. Naar het Deens door Dr. W. van Eeden. Negende druk.
19251: ANDERSEN, H.C. - De tuin van het paradijs en andere verhalen. Naar het Deens door Dr. W. van Eeden. Negende druk.
16974: ANDERSEN, H.C. - Märchen von Hans Christian Andersen.
15525: ANDERSEN - Les souliers rouges et autres contes. Traduits par MM. Ernest Grégoire & Louis Moland.
14279: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes en vertellingen. Volledige uitgave naar het Deens door Dr. W. van Eeden. Geïllustreerd door Rie Cramer.
19235: ANDINE - Drie vroolijke nichtjes.
22150: ANDREA, YDA ELISABETH - 'Daar moet veel strijds gestreden zijn...'.
19193: ANDREAE, J.C. - Zing-Zang voor het kleine volkje. Een verzameling kinderliederen, bewerkt door J.C. Andreae.
25099: ANDREAS, WILLY A.O. - Belgien.
21055: ANDREUS, HANS - Viermaal J en Janus.
20764: ANDREUS, HANS - Groen land.
15637: ANDREUS, HANS - Viermaal J en Janus.
15636: ANDREUS, HANS - Blijf van ons bos af.
30893: ANDREWS KENT, LOUISE - Avontuurlijke reizen met Magellaan.
30892: ANDREWS KENT, LOUISE - Avontuurlijke reizen met Marco Polo. Derde druk.
30891: ANDREWS KENT, LOUISE - Avontuurlijke reizen met Vasco da Gama.
30890: ANDREWS KENT, LOUISE - Avontuurlijke reizen met Columbus. Tweede druk.
13695: ANDRIES, POOL & STEPHEN FELDMAN & ALAIN POPULAIRE - Reality Illusion Identity. Stephen L. Feldman. Photographs 1966-1996.
14961: ANDRIESSEN, P.J. - De kolossus der negentiende eeuw of Frankrijk in den bloeitijd van het Keizerrijk.
31137: ANDRIESSEN, P.J. - Erlo, de heidenknaap of Nederland gedurende het tweede Stadhouderslooze Bestuur, 1713-1747. Vijfde druk.
31136: ANDRIESSEN, P.J. - De weezen van Vlissingen of hoe onze Republiek onafhankelijk werd. Een verhaal uit het Derde Tijdperk van den Tachtigjarigen Oorlog. Zevende druk.
31120: ANDRIESSEN, P.J. - Een zoon van Friesland of Nederland gedurende den Spaanschen Successieoorlog. 1702-1713. Derde druk.
31111: ANDRIESSEN, P.J. - De suppoost aan de Bank van Leening, of De laatste levensjaren van Joost van den Vondel. 1657-1679. Derde druk.
30925: ANDRIESSEN, P.J. - De kolossus der negentiende eeuw of Frankrijk in den bloeitijd van het Keizerrijk. Vijfde druk.
30698: ANDRIESSEN, P.J. - De zilveren schaatsen. Een schets uit het Noord-Hollandsche volksleven. Mary Mapes Dodge naverteld. Vijfde druk.
24994: ANDRIESSEN, P.J. - Het huisgezin van den Raadspensionaris of Hoe de Eerste Stadhouderlooze Regeering een einde nam. Vierde druk.
24990: ANDRIESSEN, P.J. - Een Gentsche vrijheidszoon. Een episode uit de geschiedenis van Vlaanderen. 1335-1345. Tweede druk, herzien door C.H.M. Vierhout.
24989: ANDRIESSEN, P.J. - Een zoon van Friesland of Nederland gedurende den Spaanschen Successieoorlog. 1702-1713.
24986: ANDRIESSEN, P.J. - De kinderen van den zoetelaar of Nederland gedurende de Eerste Regeeringsjaren van Prins Willem III. Vierde druk.
24985: ANDRIESSEN, P.J. - De Republiek in woeling en strijd of de regeeringsjaren van Prins Willem V, 1751-1795. Derde druk.
24984: ANDRIESSEN, P.J. - De suppoost aan de Bank van Leening, of De laatste levensjaren van Joost van den Vondel. 1657-1679. Derde druk.
24983: ANDRIESSEN, P.J. - De vrouw van de Wolfsgrove, of Het Valkhof te Niumage onder Karel den Grooten. 786-814. Tweede druk.
24982: ANDRIESSEN, P.J. - Door het kreupelbosch tot den troon. De jeugd van Prinses Elizabeth, Koningin van Engeland. 1533-1558. Tweede druk.
24981: ANDRIESSEN, P.J. - De zeeman tegen wil en dank of Amsterdam in den aanvang der Eerste Stadhouderlooze Regeering. 1650-1654. Vijfde druk.
24979: ANDRIESSEN, P.J. - Vorst en dichter, of Hoe Pruisen onder Frederik den Tweede groot werd. Derde druk.
24978: ANDRIESSEN, P.J. - De schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel. Een verhaal uit den laatsten tijd van het hollandsche huis. Vierde druk.
24977: ANDRIESSEN, P.J. - Het begin van den strijd, of de regeeringsjaren van Prins Willem IV, 1747-1751. Derde druk.
24976: ANDRIESSEN, P.J. - Koning en Stadhouder, of Nederland gedurende de laatste regeeringsjaren van Willem III. Derde druk.
24973: ANDRIESSEN, P.J. - Het heidebloempje. Een verhaal uit onzen tijd. Tweede druk..
24764: ANDRIESSEN, P.J. - Tusschen mal en dwaas, of Wat een meisje te genieten en te lijden heeft, eer zij de wereld in is. Derde, herziene druk.
24725: ANDRIESSEN, SUZE - Marie en Pauline door P.J. Andriessen. Herzien door Suze Andriessen. Zevende druk.
24724: ANDRIESSEN, P.J. - Koning en stadhouder, of Nederland gedurende de laatste regeeringsjaren van Willem III. Vierde druk.
24723: ANDRIESSEN, P.J. - Het huisgezin van den Raadspensionaris of Hoe de Eerste Stadhouderlooze Regeering een einde nam. Vijfde druk.
24722: ANDRIESSEN, P.J. - De kolossus der negentiende eeuw of Frankrijk in den bloeitijd van het Keizerrijk. Zesde druk.
24688: ANDRIESSEN, P.J. - De tocht naar Rusland of het begin van den val van 't Keizerrijk. 1812. Tweede druk.
24554: ANDRIESSEN, SUZE - De kermis te Maren.
23959: ANDRIESSEN, P.J. - Lina.
23957: ANDRIESSEN, SUZE - De pleegkinderen van den orgelman. Een verhaal. Tweede druk.
23956: ANDRIESSEN, SUZE - Op de kostschool. Een verhaal. Tweede druk.
15237: ANDRIESSEN, SUZE - Klimop. Drie verhalen. Tweede druk.
14963: ANDRIESSEN, P.J. - Koning en Stadhouder, of Nederland gedurende de laatste regeeringsjaren van Willem III.
14964: ANDRIESSEN, P.J. - De weezen van Vlissingen of hoe onze Republiek onafhankelijk werd. Een verhaal uit het Derde Tijdperk van den Tachtigjarigen Oorlog, 1609-1648.
14952: ANDRIESSEN, P.J. - Een onderdrukte koningszoon, of de jeugd van Frederik den Groote van Pruisen. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Tweede druk, herzien door C.H.M. Vierhout.
14948: ANDRIESSEN, P.J. - Een zoon van Friesland of Nederland gedurende den Spaanschen Successieoorlog. 1702-1713.
14269: ANDRIESSEN, P.J. - De nieuwe Moeder de Gans. Sprookjes uit de nieuwe doos van Jean Macé. Voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door P.J. Andriessen.
11721: ANDRIESSEN, P.J. - Een Gentsche vrijheidszoon. Een episode uit de geschiedenis van Vlaanderen. 1335-1345.
18330: ANDRIEWITSJ, W. - De oliebol. Een Russisch volkssprookje. Vormgeving en illustraties W. Andriewitsj. Nederlands van R.E. Pieters.
12359: ANGELUS, C.P., PATER - Een heilig kloosterbroeder Passionist. Broeder Isidoor van den H. Jozef. Vrasene 1881 - Kortrijk 1916.
25478: ANGENENT, A.W.P. - De Ruyter en onze weermacht ter zee. Gedenkboek.....
6644: K., ANNA - Tranen zijn de inkt.
12248: ANNAERT, FRANS JOZEF - Stekene en zijn kerk.
33130: ANNARD, W.J. - Bestuur en bestuurders in Oost Staats-Vlaanderen. 1645-1673. Een onderzoek naar de bestuurlijke gevolgen voor Oost Staats-Vlaanderen van de politieke overgang van Hulst in 1645.
14566: ANNETTE P.R., SR. M. - Geschiedenis van de Congregatie der Penintenten-Recollectinen van Etten (N. Br.).
26236: ANNOOT, ROLAND, GABY GIJSELEN, LUC SCHEPENS - Guido Gezelle in West-Vlaanderen. 1830-1899.
17265: ANSEELE, E. - Voor 't volk geofferd.
16506: ANSEELE, EDWARD - Voor 't volk geofferd. In een bewerking van Boontje.
12546: ANSEELE, E. - Voor 't volk geofferd.
29273: B***, ANSELMO, D. - Nouvelle lettre de D. Anselmo B***. Ancien historiographe de l'Université de Pavia, à Buonaparte, sur la paix
24258: (LAW - ANTWERP) ANSELMO, ANTONIO - Tribonianus Belgicus Sive Dissertationes Forenses, Ad Belgarum Principum Edicta, Quae potissimùm in utroque foro, tam Ecclesiastico, quàm faeculari, allegantur, & usitantur. Et in quibus non tantùm tractantur, & enarrantur ea, qua circa eadem Edicta occurrunt, verùm etiam causarum Forensum apices & difficillimi Iudiciorum nodi resolvuntur. Additae Sunt Res judicatae in Supremis, & Provincialibus Belgii Conciliis, nec non aliarum Curiarum Sententiae.
24211: ANSIAUX, H. - Principes Élémentaires de Musique par Demandes et Réponses, rédigés par H. Ansiaux.
18158: ANSLIJN, N. - Nederlandsche voorbeelden van deugd. Een leesboek voor de schooljeugd. Tweede stukje.
19698: ANTIER, JEAN-JACQUES - De pelgrimage weer ontdekt. Voorwoord door Jean Guitton. In het Nederlands vertaald, ingeleid en wat de Benelux betreft aangevuld door Th.G.A. Hendriksen.
17652: ANTOINE - Bord à bord. Les rencontres du navigateur solitaire.
27133: ANTON, FERDINAND & FREDERICK J. DOCKSTADER - Het oude Amerika.
10517: ANTONIA - Ons huis. Levensbeschouwingen van Christopher Crowfield. Vrij gevolgd naar het Engelsch van Harriet Beecher Stowe, door Antonia. Derde druk.
31287: ANTONISSE, RINUS E.A. - Langs de boorden van de Schelde.
27073: ANTONISSE, RINUS E.A. - 1. Worsteling om water. De openbare watervoorziening in Zuidwest-Nederland. 2. Een nieuwe koers. De vorming van NV Delta Nutsbedrijven. 3. Energie in wisselend getij.
22840: ANTONISSE, RINUS - Varen tussen overkanten. 150 jaar geregelde veerdiensten in Zeeland.
13708: ANTONISSE, RINUS & BEN JANSEN - Zeeland uit de krant. 225 jaar PZC.
26863: APOLLINAIRE, G. - La Rome des Borgia.
21963: APOLLINAIRE, G. - La Rome des Borgia.
21958: APOLLINAIRE, GUILLAUME - La fin de Babylone.
12288: APOLLONIO, UMBRO - Hans Hartung. Translated by John Shepley.
9608: APPEL, KAREL - Karel Appel over Karel Appel.
20876: APPEL, KAREL - Karel Appel over Karel Appel.
11400: APPEL, KAREL - Karel Appel. Reliefs 1966-1968.
31463: APPELBOOM, MAX - Linosnede zonder titel.
18468: APPELMAN, IR. F.J. & B. BRUINS - Speurtocht in dierenland.
13967: APPLEBY, H.N. - Great Western Ports. Produced and published by H.N. Appleby.
12871: ARAGO, JACQUES - Voyage autour du monde.
25479: D'ARBEZ (J.F. VAN OORDT) - Napoleon Bonaparte, keizer der Fransen. Korte levensschets, speciaal voor het Zuid-Afrikaanse volk geschreven.
18921: ARCOS, RENÉ - Das Gemeinsame. Übertragen von Friderike Maria Zweig.
21962: ARÉTIN, L' - Les Ragionamenti. Premier livre: La vie des nonnes. La vie des femmes mariées. La vie des courtisanes. Second livre: L'éducation de la pipa. Les roueries des hommes. La ruffianerie.
27775: ARGUS, S. DES ET M... - Mélange en duo pour Harpe et Piano sur plusieurs thèmes de La Dame Blanche. Arrangé, et Dédié à Madame Henriette Carvalho.
7947: ARLAND, MARCEL - Cinq contes. Ornés de six planches hors texte dessinée par Jozef Cantré.
29384: ARMAN, R. D' - La prédiction sur la fin de l'Allemagne. Réunies et commentées par...
23887: ARMANDO - Damnable Beauty or Resonance of the Past.
33488: ARMANDO - De straat en het struikgewas. Roman.
15376: ARMANDO - Machthebbers. Verslagen uit Berlijn en Toscane.
13472: ARMANDO - Damnable Beauty or Resonance of the Past.
26451: ARNAC, MARCEL - Ce qu'il faut savoir pour ne pas passer pour une andouille. Encyclopédie à l'usage des grands enfants.
29870: ARNAL, C. - Roudoudou. Les belles images. Coloriages du printemps.
25308: ARNKEN, ING. R.A. - Luchtvaartkennis voor iedereen. Een populaire uiteenzetting over verschillende onderwerpen uit de hedendaagsche luchtvaart.
13557: ARNKEN, ING. R.A. - Luchtvaartkennis voor iedereen. Een populaire uiteenzetting over verschillende onderwerpen uit de hedendaagsche luchtvaart.
13556: ARNKEN, ING. R.A. - De ontwikkeling van het vliegtuig.
11928: ARNOLD, MATTHIAS - Henri de Toulouse Lautrec. 1864-1901. Het theater des levens.
24447: ARNOLDS, F.M.A. - Bossche legenden en verhalen. Bijeenverzameld door...
15981: ARNOLDS, DENIS - Hij, Jan Cremer.
24571: J.H.W. ARNOLDUS - Beloonde moed. 10e druk.
24565: J.H.W. ARNOLDUS - De ridder van Christus. 3e druk.
24564: J.H.W. ARNOLDUS - Beloonde moed. 3e druk.
32290: ARNOULD, MM. A., ALBOIZE DU PUJOL ET A. MAQUET - Histoire de la Bastille depuis sa fondation 1374 jusqu'a sa destruction 1789, ses prisonniers, ses gouverneurs, ses archives; détails des tortures et supplices usités envers les prisonniers; révélations sur le régime intérieur de la Bastille; aventures dramatiques, lugubres, scandaleuses, évasions, archives de la police. Magifique Édition, splendidement illustrée de gravures sur acier "exécutées par nos premiers artistes".
12398: ARNOULD, M.-A. & M. BRUWIER, J. DHONDT, F. ROUSSEAU, F. VERCAUTEREN - - De plaatselijke geschiedschrijving. Wenken voor de vorsers.
23008: (RACKHAM, ARTHUR) ARNOUX, ALEXANDRE - La Légende du Roi Arthur et des Chevaliers de la Table Ronde d'après les Textes Anciens.
19871: ARONDÉUS, WILLEM - Schilderachtige avonturen. (Leven en werken van Giorgio Vasari.)
10190: ARONDÉUS, W. - Matthijs Maris. De tragiek van een droom.
28865: ARRAS, JOZEF - Gekke vertelsels. Tweede, vermeerderde uitgave.
24704: ARRENBERG, R. - Uit het leven van groote mannen. Boeiende verhalen en karaktertrekken.
22815: ARSCHOT, PHILIPPE D' ET GILBERT VAN DER LINDEN - Diest. Inventaire des peintures.
14048: ART, J. (RED.) - Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente. Deel 4. Archeologie.
15388: ARTZ, MARCEL J. - De besten uit het nest.
15386: ARTZ, MARCEL J. - Wat gebeurt er in Manbutti?
19167: ARZINGER, RUDOLF - La rehabilitation des criminels de Guerre Hitleriens et le projet d'Armée Européenne'.
30117: ASAERT, DR. G., DRS. PH. M. BOSSCHER, DR. J.R. BRUIJN & DR. W.J. VAN HOBOKEN (HOOFDREDACTIE) - Maritieme geschiedenis der Nederlanden.
17055: ASCH, SHOLEM - Maria. Roman. Tweede druk.
27806: ASCHER, JOSEPH - Favorite de Donizetti. Morceau de concert pour piano. A Mademoiselle Anna Hedley. Op. 74.
27787: ASCHER, JOSEPH - Fanfare Militaire pour piano à Mademoiselle Rosa Kastner. Op. 40.
26902: ASHA - Nouveaux malheures de Sophie.
26901: ASHA - Nieuwe ongelukken van Sophie.
23561: ASSCHER-PINKHOF, C. - Om stil te luisteren. Tweede druk.
21241: ASSELIJN, THOMAS - Jan Klaaz of Gewaande Dienstmaagt. Met aantekeningen en toelichting van dr. G. Stellinga. Tweede druk.
24746: ASSIS, MACHADO DE - Vrouwenarmen en andere verhalen. Vertaald en van een nawoord voorzien door August Willemsen.
32708: ATALLA, NABIL SELIM - Illustrations from Coptic manuscripts.
21594: ATTEN, A. VAN - Van een prinses en een prins en een jubelend volk. Derde druk.
21961: AUCOURT, GODARD D' - Thémidore ou mon histoire et celle de ma maitresse.
33812: AUCTOR (JAN BRUYLANTS) - Tyl Uilenspiegel in Vlaanderen.
27345: AUCTOR - Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Zesde uitgave.
12543: AUDENHOVE, MARCEL VAN - De grote economische crisis van de jaren dertig.
7239: AUDIAT, L. - Deux victimes des septembriseurs. Pierre-Louis de la Rochefoucauld. Dernier évêque de Saintes et son frère, évêque de Beauvais.
10226: AUERBACH, BERTHOLD - Lorle, die Frau Professorin.
18590: AUFFRAY, A. - Un grand éducateur. Saint Jean Bosco (1815-1888). Ouvrage couronné par l'Académie Française. 4e Édition.
12442: AUGUET, ROLAND - Het vermaak door de eeuwen heen.
31123: AUGUSTI, BRIGITTE - Nora en Erna. Een verhaal voor meisjes naar het Hoogduitsch...
33146: AUGUSTIJN, BEATRIJS - Zeespiegelrijzing, transgressiefasen en stormvloeden in maritiem Vlaanderen tot het einde van de XVIde eeuw. Een landschappelijke, ecologische en klimatologische studie in historisch perspectief (with an English summary).
33471: AUGUSTIN, NIELS - Het Europese pijpen-prentenboek. & Le Livre Europeen des pipes en terre. Two volumes.
22740: AUGUSTINUS, AURELIUS - Confessionum Libri XIII.
13763: AUMERIE, O. D' - Armoiries et cris d'armes du Comté de Hainaut et de ses barons, familles à bannières de Haut Lignace dans le Comté de Hainaut, armorial et indications de Comté de Saint-Génois de Grandbreucq. Avec annotations supplémentaires.
18044: AURIANT - Koutchouk-Hanem l'Almée de Flaubert. Etc.
27683: AUTENBOER, DR. EUGEEN VAN, LOUIS TUMMERS & JAN BAUWENS - De Turnhoutse speelkaartenindustrie (1826-1976) door Dr. Eugeen van Autenboer met een overzicht van de Belgische speelkaart van 1379 tot 1826 door Louis Tummers. Het geheel bewerkt door Jan Bauwens.
13250: AUTENBOER, DR. E VAN - Het Brabants Landjuweel der rederijkers (1515-1561). Met een woord vooraf door Prof. Dr. L. Roose.
11776: AUTENBOER, DR. E. VAN - Volksfeesten en rederijkers te Mechelen (1400-1600).
17993: DIVERSE AUTEURS - Pointer-Club Français. Fondé en 1891. Bulletin annuaire. Décembre 1936. Fascicule No. 42.
15526: DIVERSE AUTEURS - Het weekblaadje voor de Roomsche jeugd. Geïllustreerd kindertijdschrift. Vijftiende jaargang. Nummer 1, 4 Januari 1930 - Nummer 52, 27 december 1930.
33418: DIVERSE AUTEURS - Liber amicorum Herman Heyse. 1937-1992. Tweede uitgave.
20951: DIVERSE AUTEURS - Ernest Claes. Themanummer Vlaanderen, jaargang 18, sept.-okt..1969. Nr. 107.
21355: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek Oud Utrecht 1986.
33796: DIVERSE AUTEURS - TEFAF Maastricht March 10-19 2017.
27769: DIVERSE AUTEURS - Kunst der Reformationszeit.
16477: DIVERSE AUTEURS - Rijn en Maas. Kunst en cultuur 800-1400.
17211: DIVERSE AUTEURS - Jan Steen. Tentoonstelling georganiseerd door de Stichting Johan Maurits van Nassau.
19693: DIVERSE AUTEURS - Middeleeuwse kunst der Noordelijke Nederlanden.
15850: DIVERSE AUTEURS - De Pelgrim. December 1929 - Nr. 1.
19775: DIVERSE AUTEURS - Felix Timmermansnummer Vlaanderen.
19142: DIVERSE AUTEURS - Blue Band Sportboek. 'Veertig sporten en spelen in woord en beeld.'
13780: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel V.
16724: DIVERSE AUTEURS - Helikon. Maandschrift voor poëzie. 2e Jaargang 1932.
957: DIVERSE AUTEURS - Zeeuws Tijdschrift. 1950 t/m 1958. Jrg. 1 t/m 8.
23366: (ALBUM AMICORUM - JULIEN HEYNS) DIVERSE AUTEURS - Album 'amicorum' ter herinnering aan Julien Heins.
8717: DIVERSE AUTEURS - Encyclopedie van Zeeland. 3 Dln.
33511: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1939-1940.
8362: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 9.
832: DIVERSE AUTEURS - Zeeuws landschap. Samengesteld en uitgegeven door het Zeeuws Kunstenaarscentrum.
7296: DIVERSE AUTEURS - Kroniek van de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent. Nr. 33.
7061: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1933.
7041: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1957.
5355: (GILLIAMS, M.) DIV. AUTEURS - Maurice Gilliams.
4674: DIVERSE AUTEURS - Heemkundige Kring West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Jaarboek 1967/1968.
4665: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 4.
4660: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van West Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 2.
3678: DIVERSE AUTEURS - L.P. Boon.
33538: DIVERSE AUTEURS - Ode aan de olm.
33136: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1958-'59.
33128: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1931.
33127: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1931.
33047: DIVERSE AUTEURS - Ons land in woord en beeld. Extra Kerstnummer - 25 december 1924.
33046: DIVERSE AUTEURS - Extra Kerstnummer 1930.
33045: DIVERSE AUTEURS - Extra Kerstnummer 1927.
32979: DIVERSE AUTEURS - Stijn Streuvels. Een hulde bij zijn tachtigste verjaardag door de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen.
21421: DIVERSE AUTEURS - Ter waarheid. Maandschrift van kritiek en van initiatie in het geestesleven der menschen. (Jaargang I), Nr 6, Juni 1921.
32961: DIVERSE AUTEURS - Uitgelezen boeken. Katern voor boekverkopers en boekenkopers. Proefnummer 2 - maart 1979.
32802: DIVERSE AUTEURS - De Hattinga's. Predikanten, geneesheren, bestuurders en vooral kaartenmakers, hun geschiedenis en betekenis voor Hulst en Hulsterambacht. Jaarboek 2014-2015.
32770: DIVERSE AUTEURS - De Held. Twee-maandelijks literair periodiek. Derde Jaargang nr. 4; oktober 1987.
32769: DIVERSE AUTEURS - De Held. Twee maandelijks literair periodiek. Vierde Jaargang nr. 1. Maart 1988.
32768: DIVERSE AUTEURS - De Held. Twee-maandelijks literair periodiek. Derde jaargang. Nummer 3 juli/augustus 1987.
32767: DIVERSE AUTEURS - De Held. Twee-maandelijks literair periodiek. Derde jaargang. Nummer 2 april/mei 1987.
32766: DIVERSE AUTEURS - De Held. Tweemaandelijks literair periodiek. 4e Jaargang. Nr. 2 mei/juni 1988.
32758: DIVERSE AUTEURS - De nieuwe ploeg. Twee-maandelijks tijdschrift van de Wereld-Bibliotheek. 1951-1961.
32689: DIVERSE AUTEURS - Stijn Streuvels' 70ste verjaardag.
32681: DIVERSE AUTEURS - Ulieden Spiegel. Jaarboek van Uilenspiegelskring. Jaargang 15.
32576: DIVERSE AUTEURS - Corridorstudie Amsterdam-Utrecht.
32556: DIVERSE AUTEURS - Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.
32545: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek De Coene en Speeckaert. Stafofficieren van de Sector Gent van het Geheim Leger.
32516: DIVERSE AUTEURS - Poezie in het paleis. Herinneringsplaat. Brussel 28 september 1966.
32509: DIVERSE AUTEURS - Archief. Vroegere en latere mededelingen. Voornamelijk in betrekking tot Zeeland.
32483: DIVERSE AUTEURS - Hulst-nummer. Heemschut. Orgaan van de Bond Heemschut. 36ste Jaargang, No 2, april 1959.
32478: DIVERSE AUTEURS - Feestgids bij gelegenheid van de herdenking van het 750-jarig bestaan der stadsrechten van Hulst, van 15 tot en met 25 augustus 1930.
32475: DIVERSE AUTEURS - Heemkundige Kring West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Jaarboek 1963/64.
32470: DIVERSE AUTEURS - De boekenwereld. Eerste jaargang 1984, nummer 1 t/m elfde jaargang 1994, nummer 2.
32468: DIVERSE AUTEURS - De ingenieur. Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs. Weekblad gewijd aan de techniek en de oeconomie van Openbare Werken en Nijverheid. 6e Jaargang 1892.
32467: DIVERSE AUTEURS - De ingenieur. Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs. Weekblad gewijd aan de techniek en de oeconomie van Openbare Werken en Nijverheid. 1ste Jaargang 1886.
32401: DIVERSE AUTEURS - Deae Nehalennia. Gids bij de tentoonstelling Nehalennia de Zeeuwse Godin, Zeeland in de romeinse tijd, Romeinse monumenten uit de Oosterschelde
32384: DIVERSE AUTEURS - Geneeskundige plaatsbeschrijving van Zeeland. Eerste gedeelte. Natuurkundige plaatsbeschrijving.
32378: DIVERSE AUTEURS - De Nationale Synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.
32370: DIVERSE AUTEURS - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
32367: DIVERSE AUTEURS - Archief. Vroegere en latere mededelingen. Voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
2787: DIVERSE AUTEURS - Bulletin/Stichting Oude Zeeuwse Kerken. Nr. 1 - december 1977 t/m nr. 48 - april 2002.
32326: DIVERSE AUTEURS - W.A.P. Smit-nummer.
32259: DIVERSE AUTEURS - Verslag van het Provinciaal Comité tot Hulpverleening aan vluchtelingen in Zeeland. Augustus 1914 - 1 juli 1915.
32200: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Tweede Nederlandsche Philologen-Congres, gehouden te Leiden op Woensdag 18 en Donderdag 19 April 1900. In totaal 13 delen.
32166: DIVERSE AUTEURS - Honderd en één. Dongense St. Josephkerk op de drempel van een nieuwe eeuw.
32165: DIVERSE AUTEURS - Randstad 4. Driemaandelijks Jan. 1963.
32155: DIVERSE AUTEURS - Twaalf rijmprenten van Nederlandsche kunstenaars. Bijeengebracht en verzorgd door Prof. G.V.A. Röling en J. van Krimpen. Met een inleidend woord van J.W.F. Werumeus Buning.
32142: DIVERSE AUTEURS - Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. Tentoonstelling van hulpmiddelen voor den boekhandel. Augustus 1881.
32112: DIVERSE AUTEURS - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1924.
32111: DIVERSE AUTEURS - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1917.
32090: DIVERSE AUTEURS - Ulieden Spiegel. Jaarboek van Uilenspiegelskring. Jaargang 8 t/m 22.
31989: DIVERSE AUTEURS - Archief. Vroegere en latere mededeelingen. Voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
31970: DIVERSE AUTEURS - Archief. Vroegere en latere mededeelingen. Voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
31965: DIVERSE AUTEURS - Aalsmeerse stambomen. I. Herzien en uitgebreid.
31805: DIVERSE AUTEURS - Münchener Bilderbogen. Sammelband 6.
31803: DIVERSE AUTEURS - Historisch en romantisch album, uitgezochte lektuur voor den beschaafden stand. Geïllustreerd met op staal gegraveerde platen. Uitgegeven door eene Vereeniging van Vaderlandsche Schrijvers.
33475: DIVERSE AUTEURS - Chocolade, witbrood en tranen. Zeeuwse verhalen over de bevrijding.
31751: DIVERSE AUTEURS - Liber Memorialis. 350 Jaar Collegium Medicum Antverpiense - 25 Jaar Geneeskundige Dagen van Antwerpen.
31641: DIVERSE AUTEURS - Grote Historische Atlas van Nederland. 1:50.000. 4. Zuid-Nederland 1838-1857.
31464: DIVERSE AUTEURS - Jaarbericht No 11 van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux - Jaarbericht 43. Journal of the Ancient Near Eastern Society "Ex oriete Lux". Annuaire de la Société Orientale "Ex Oriente Lux".
31455: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Vierenvijftigste t/m zeventigste jaargang. 1953 t/m 1969.
31426: DIVERSE AUTEURS - Heemkundige Kring West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Jaarboek 1969/1970.
31337: DIVERSE AUTEURS - Zeeuwse verhalen. Een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Zeeland.
31270: DIVERSE AUTEURS - Tussen Holland en Vlaanderen. Verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied.
12878: DIVERSE AUTEURS - Inhuldiging van het standbeeld 'De Witte' van Ernest Claes. Gemeente Zichem. Op zondag 27 sept. 1964.
30932: DIVERSE AUTEURS - Drie novellen. Geschenk ter gelegenheid van de Nederlandsche Boekenweek 2-9 maart 1940.
30862: DIVERSE AUTEURS - Sketching grounds.
30680: DIVERSE AUTEURS - Novellen en gedichten.
30675: DIVERSE AUTEURS - Tableaux litéraires. Twintig scènes uit de Nederlandse literatuur.
30645: DIVERSE AUTEURS - Honest Arts Movement. Derde jaargang, nr. 2 - april 1976.
30644: DIVERSE AUTEURS - Honest Arts Movement. Derde jaargang, nr. 1 - april 1976.
30639: DIVERSE AUTEURS - Louis Paul Boon. 60 en kandidaat Nobelprijs. De Vlaamse Gids, Maandschrift, 56e jaargang. Nr. 3 maart 1972.
30637: DIVERSE AUTEURS - Plastisch werk van L.P. Boon. Retrospektieve 1938-1979 van 11 tot 26 mei 1985.
30636: DIVERSE AUTEURS - Louis Paul Boon.
29371: DIVERSE AUTEURS - Het Belgische episcopaat aan het Duitsche episcopaat.
30183: DIVERSE AUTEURS - Van Boelvaar Poef naar de Kapellekensbaan. Een route langs gedenkwaardige plaatsen van De Kapellekensbaan en het leven van Louis Paul Boon.
30179: DIVERSE AUTEURS - Jan Keustermans 75. Schilderijen en grafiek.
29951: DIVERSE AUTEURS - De Nederlandsche Tyrtaeus. Liederen voor de Verdedigers des Vaderlands. Uitgegeven ten voordeele van het daar te stellen fonds voor de verminkten en nagelatene vrouwen en weezen der gesneuvelden in den tegenwoordigen strijd. No. III.
29767: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1935.
29766: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1934.
29758: DIVERSE AUTEURS - Imagiers de Paradis. Images de piété populaire du XVe au XXe siècle.
29630: DIVERSE AUTEURS - Vie à la campagne. Numéro extraordinaire. Le parfait eleveur canin. Tous les chiens d'agrément, de compagnie, de sport.
29629: DIVERSE AUTEURS - Vie à la campagne. Numéro extraordinaire. Le parfait eleveur. Chiens de chasse. Elevage & dressage lucratifs.
29628: DIVERSE AUTEURS - Vie à la campagne. Numéro extraordinaire. Le parfait eleveur. Chiens de service. Elevage & dressage lucratifs.
29606: DIVERSE AUTEURS - Keuren ende Costumen mitsgaders den Deel-Boeck van den Lande van den Vryen, verryckt met de notulen van Mre. Laureyns Vanden Hane, Advocaet van den Raede in Vlaenderen.
29588: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1932.
23559: DIVERSE AUTEURS - Gestoord pleizier. en andere versjes en verhaaltjes.
29436: DIVERSE AUTEURS - Le patrimoine monumental de la belgique. Volume 3. Province de liège; Arrondissement de Liège; Ville de Liège.
29435: DIVERSE AUTEURS - Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur deel 11n 2. Provincie West-Vlaanderen; Arrondissement Ieper; Kanton Poperinge. With a preface and a general outline on history and architecture.
29434: DIVERSE AUTEURS - Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur deel 11n 2. Provincie West-Vlaanderen; Arrondissement Ieper; Kanton Poperinge. With a preface and a general outline on history and architecture.
29427: DIVERSE AUTEURS - Bijzonder nummer Oude Vlaamsche Kunst. Officieel Dagblad-programma van de Wereldtentoonstelling voor coloniën, scheepvaart en Vlaamsche kunst.
29422: DIVERSE AUTEURS - Facetten van het bouwkundig erfgoed 1. Stadsgezichten: Diest - Halle - Kortrijk - Veurne. In opdracht van het Ministerie van Nederlandse Cultuur.
29285: DIVERSE AUTEURS - Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland. Deel 3.
29284: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1960-1961.
33476: DIVERSE AUTEURS - Transferium Aardenburg. Het hoge woord.
28890: DIVERSE AUTEURS - 34e Missie-Almanak der Paters Capucijnen 1956.
28889: DIVERSE AUTEURS - 32e Missie-Almanak der Paters Capucijnen 1954.
28835: DIVERSE AUTEURS - Stijn Streuvels. Een hulde bij zijn tachtigste verjaardag door de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen.
28831: DIVERSE AUTEURS - Een eeuw Stijn Streuvels.
28543: DIVERSE AUTEURS - Hulst-nummer Zeeuws Tijdschrift. Jaargang 43, nummer 6.
28483: DIVERSE AUTEURS - Het Delfts orakel Hugo de Groot. 1583-1645.
28443: DIVERSE AUTEURS - KASK 2011.
28359: DIVERSE AUTEURS - Luilekerland bij de hand.
28318: DIVERSE AUTEURS - Le conflit de Wetteren au sujet des attributions respectives de l'Inspection scolaire et de l'Autorité communale.
28210: DIVERSE AUTEURS - Zout-Leeuw en zijne tentoonstelling van kunst, oudheidkunde en folklore.
28189: DIVERSE AUTEURS - Streuvelsnummer West-Vlaanderen & Rommelpot.
28104: DIVERSE AUTEURS - Kunst. Maandblad voor oude en jonge kunst.
27937: DIVERSE AUTEURS - Ivo Michiels.
27911: DIVERSE AUTEURS - Ulieden Spiegel. Jaarboek van Uilenspiegelskring. Jaargang 19.
27910: DIVERSE AUTEURS - Ulieden Spiegel. Jaarboek van Uilenspiegelskring. Jaargang 18.
27909: DIVERSE AUTEURS - Ulieden Spiegel. Jaarboek van Uilenspiegelskring. Jaargang 17.
27908: DIVERSE AUTEURS - Ulieden Spiegel. Jaarboek van Uilenspiegelskring. Jaargang 16.
27907: DIVERSE AUTEURS - Ulieden Spiegel. Jaarboek van Uilenspiegelskring. Jaargang 15.
27906: DIVERSE AUTEURS - Ulieden Spiegel. Jaarboek van Uilenspiegelskring. Jaargang 12.
27905: DIVERSE AUTEURS - Ulieden Spiegel. Jaarboek van Uilenspiegelskring. Jaargang 11.
27904: DIVERSE AUTEURS - Ulieden Spiegel. Jaarboek van Uilenspiegelskring. Jaargang 9.
27903: DIVERSE AUTEURS - Ulieden Spiegel. Jaarboek van Uilenspiegelskring. Jaargang 10.
27887: DIVERSE AUTEURS - Stijn Streuvels' 70ste verjaring.
27844: DIVERSE AUTEURS - Hulde-album Emiel van Hemeldonck.
27813: DIVERSE AUTEURS - Bibliotheek der Nederlandse Letteren.
27688: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het iconografisch bureau. Deel 41 t/m 64.
27620: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid der officieele opening van het nieuwe gemeentehuis te Vught, 8 juni 1937.
27544: DIVERSE AUTEURS - Sporen in de tijd.
27403: DIVERSE AUTEURS - L'Illustration. Numéro de l'aeronautique. 17 Novembre 1934.
27402: DIVERSE AUTEURS - Art d'aujourd'hui. Photographies. 3e Série, No. 7-8. Octobre 1952.
27381: DIVERSE AUTEURS - Musikalische Plaudereien. Sammlung von 20 ausgewählten Klavierstücken.
27217: DIVERSE AUTEURS - Annales de la Société d'Émulation de Bruges. Revue Trimestrielle pour l'Étude de l'Histoire & Des Antiques de la Flandre.
27208: DIVERSE AUTEURS - Luister van Spanje en de Belgische steden. 1500-1700.
27204: DIVERSE AUTEURS - Henri Cassiers. 1858-1944.
27170: DIVERSE AUTEURS - Opus international. Revue bimestrielle. Juin 1969 - Juin 1970. Nrs. 12 - 18.
27099: DIVERSE AUTEURS - Artes 5/6.
27088: DIVERSE AUTEURS - Paris Match. Nr. 468, 29 mars 1958 - 493, 20 sept. 1958.
27015: DIVERSE AUTEURS - Ernst Barlach. Sieben Jahresgaben der Ernst Barlach Gesellschaft.
26947: DIVERSE AUTEURS - Vrij Nederland.
26940: DIVERSE AUTEURS - "Were Die". Maandblad der Katholieke Brabantsche Jong-Studenten. 1ste Jaargang Nummer 1. October 1932; Nummer 2, November 1932; Nummer 3, December 1932; Nummer 9/10, Juni/Juli 1933.
26922: DIVERSE AUTEURS - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg. Tome CIII-CIV. 1967-1968.
26921: DIVERSE AUTEURS - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg. Deel LXXXV, 1949. Eerste stuk. Miscellanea Mgr. Dr. P.J.M. van Gils.
26919: DIVERSE AUTEURS - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg. Tome C. 1964.
26918: DIVERSE AUTEURS - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg. Tome CII. 1966.
26891: DIVERSE AUTEURS - Nieuw leven. Maandschrift. Tweede (compleet) en Derde Jaargang (halve jrg.).
26825: DIVERSE AUTEURS - 't Beertje. Volkskundige almanak. 1955.
26824: DIVERSE AUTEURS - 't Beertje. Volkskundige almanak. 1946.
26691: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Voortzetting van de Vlaamsche School. 2e Jaargang Nr. 1, Januari 1903, 2, 3, 4, 6 Juni 1903.
26657: DIVERSE AUTEURS - Dichters uit Vlaanderen en Nederland met 'Woorden voor Anton'.
26584: DIVERSE AUTEURS - Ignace Kennis.
26504: DIVERSE AUTEURS - Ic hou. Huldenummer Cyriel Coupe.
26473: DIVERSE AUTEURS - Album der St.-Lukasgilde. Uitgegeven op last harer Letterkundige Afdeling De Violieren.
26463: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1938.
26425: DIVERSE AUTEURS - 40 jaar Stam. 1921/61.
26418: DIVERSE AUTEURS - Leeskabinet. Grepen uit de geschiedenis en de boekerij van het Rotterdamsch Leeskabinet 1859-1984.
26403: DIVERSE AUTEURS - Vier generaties rondom een boekhandel en uitgeverij. 11 mei 1831-1956. Gedenkschrift van Boekhandel en Uitgeverij W. ten Have N.V. v/h Hövekers Boekhandel.
26286: DIVERSE AUTEURS - Eeuwfeest Vincent van Gogh. Zomer 1953.
26272: DIVERSE AUTEURS - Hulde van het Davidsfonds aan Guido Gezelle.
26209: DIVERSE AUTEURS - Hellinga. Festschrift - Feestbundel - Mélanges. Forty-three Studies in Bibliography presented to Prof. Dr. Wytze hellinga on the occasion of his retirement from the Chair of Neophilology in the University of Amsterdam at the end of the Year 1978.
26168: DIVERSE AUTEURS - Vriendenboek Dr. Jozef Weyns.
26124: DIVERSE AUTEURS - Céline-journaal. 5.
25874: DIVERSE AUTEURS - Nehalennia. Aflevering nr. 69, 1988 t/m nr. 85, 1991.
25747: DIVERSE AUTEURS - Gebrauchsgraphik. Jahrgang 1957. Nummer 5.
25681: DIVERSE AUTEURS - l'Amateur radio. Organe mensuel des usagers de la T.S.F. No. 21 Janv. 1939 - No. 31 Janv.-Fév. 1940.
25578: DIVERSE AUTEURS - Het leven geïllustreerd. Nummer 1 t/m 26; 4 Januari t/m 28 Juni 1930.
33459: DIVERSE AUTEURS - De nieuwe stijl. Werk van de internationale avant-garde. Twee delen.
25460: DIVERSE AUTEURS - Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland.
25320: DIVERSE AUTEURS - Liederavonden voor het volk. Nieuw propagandaboekje 7de Uitgaaf. Verbeterd en vermeerderd. 66e tot 85e duizend.
25314: DIVERSE AUTEURS - Vandaag ziet gisteren. Historische gebouwen in Vlaanderen.
25303: DIVERSE AUTEURS - Winterboek 1934-1935.
25287: DIVERSE AUTEURS - Stand en uitbouw van de Vlaamse Beweging. 1. Verslag over de enquête van het Vermeylen-Fonds.
25188: DIVERSE AUTEURS - Scout. 5 Janvier 1951, numéro 256 - décembre 1951, numéro 267.
25186: DIVERSE AUTEURS - 't Heilig Land. 28ste jaargang. Nummer 1-12.
25185: DIVERSE AUTEURS - Alle hens. Maandelijks tijdschrift. 8e Jaargang, januari 1953, no. 1 - 10e jaargang, januari 1955, no 1..
25166: DIVERSE AUTEURS - Het weekblaadje voor de Roomsche jeugd. Geïllustreerd kindertijdschrift. Twaalfde jaargang. Nummer 1, 1 Januari 1927 - Nummer 52, 24 december 1927.
25159: DIVERSE AUTEURS - Kerstboek Katholieke Illustratie 1946.
25132: DIVERSE AUTEURS - Kerstboek Katholieke Illustratie.
25131: DIVERSE AUTEURS - Kerstboek Katholieke Illustratie.
25128: DIVERSE AUTEURS - Antonia Pieternella van 't Hoff. 1907-1960. Een vrouw met singuliere gaven.
25126: DIVERSE AUTEURS - Boekenschouw Kerstnummer 1927.
25125: DIVERSE AUTEURS - Boekenschouw Kerstnummer 1928.
24893: DIVERSE AUTEURS - Lelie in zilver. Van der Lely, meesterzilversmeden te Leeuwarden. 1574-1788.
24665: DIVERSE AUTEURS - De engelbewaarder. Jeugdtijdschrift voor het katholieke gezin. 61e Jaargang. 1949 - 1950.
24517: DIVERSE AUTEURS - Le Folklore dans l'oeuvre de Charles De Coster. (Numéro spécial du Folklore Brabançon. 7e année, nos 37-38; août-octobre 1927.)
24467: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 30.
33436: DIVERSE AUTEURS - Halle 700 jaar Mariastad.
24284: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 9.
24182: DIVERSE AUTEURS - Zeventiende jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 2005.
24169: DIVERSE AUTEURS - Het Katholieke Stuivers-Magazijn. Maandschrift voor het Katholieke Nederlandsche Volk, onder redactie van Leon van Genk. Met medewerking van vele katholieke letterkundigen. Tiende jaargang.
24139: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. Zesde deel.
24138: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. Vijfde deel.
24137: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. Vierde deel.
24136: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. Derde deel.
24114: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 2000.
24070: DIVERSE AUTEURS - Top-punten.
24023: DIVERSE AUTEURS - Nu of nooit! Vaderlandsche ontboezeming; na het ontstaan van het oproer, in een gedeelte van België.
24025: DIVERSE AUTEURS - 300 Jaar kerk van Koewacht. 1687-1987.
23870: DIVERSE AUTEURS - Weekblaadje voor de Roomse jeugd. Vijfentwintigste jaargang. Nummer 1, 6 Januari 1940 - Nummer 52, 28 december 1940.
23868: DIVERSE AUTEURS - Weekblaadje voor de Roomsche jeugd. Achtttiende jaargang. Nummer 1, 7 Januari 1933 - Nummer 52, 30 december 1933.
23782: DIVERSE AUTEURS - Leo Vroman-nummer. De Vlaamse Gids. Januari-februari 82/1; 66ste jaargang.
23610: DIVERSE AUTEURS - Zion's Blydschap, Uitgeboezemt ter gelegenheid van de Gewenschte en Heuchelyke Overkomste en Inzegeninge, van de Wel-Eerwaarde, Zeer Geleerde en Godvrugtige Heer, Conradus Blom, Van Sluis in Vlaanderen, in de Gemeente J.C. tot Appingadam. Den 8. van Herfst-maant. 1754.
17266: DIVERSE AUTEURS - Verslag over den toestand der gemeente Rotterdam over het jaar 1880.
23558: DIVERSE AUTEURS - Wat een verdriet! en andere versjes en verhaaltjes.
23266: DIVERSE AUTEURS - Geschenk 1933. Herinneringen aan Nederlandsche schrijfsters en schrijvers bijeengebracht ter gelegenheid van de Nederlandsche Boekenweek 29 april - 6 mei 1933.
23179: DIVERSE AUTEURS - Liedjes van het Zeeuwse land.
22962: DIVERSE AUTEURS - De droom van Nolens en de gevolgen.
22902: DIVERSE AUTEURS - De wereld van 'Van nu en straks'. Briefwisseling 1890-1901.
22870: DIVERSE AUTEURS - Paul Citroen en het Bauhaus.
22853: DIVERSE AUTEURS - Felix Timmermansnummer Vlaanderen.
22766: DIVERSE AUTEURS - Genealogie van de familie Sponselee.
22563: DIVERSE AUTEURS - Zeeuwsche Volksalmanak voor het jaar 1844.
22562: DIVERSE AUTEURS - Zeeuwsche Volksalmanak voor het jaar 1843.
22543: (NAVIGATION - VOYAGES) DIVERSE AUTEURS - Le Navigateur. Revue maritime. Tome premier - Tome second.
22534: DIVERSE AUTEURS - Zeeuws dicht.
22530: DIVERSE AUTEURS - Dendermondse folklore.
22521: DIVERSE AUTEURS - Le carnaval traditionel en Wallonie. Catalogue de l'exposition du 12 septembre au 31 octobre 1962.
22489: DIVERSE AUTEURS - Die Kuenringer. Das werden des Landes Niederösterreich.
22465: DIVERSE AUTEURS - Cercle Anversois de l'Image. Liber Memorialis 1932-1942.
33650: DIVERSE AUTEURS - Algemeen nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 469. Zaturdag (!) 20 November 1869. 9de Jaarg.
22463: DIVERSE AUTEURS - Antoine Pompe ou l'architecture du sentiment.
22454: DIVERSE AUTEURS - Terugblikken. Honderd jaar zeevaartonderwijs in Vlissingen. 1903-2003.
22429: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 24.
22302: DIVERSE AUTEURS - Bulkboek.
22297: DIVERSE AUTEURS - De klopgeest. Onregelmatig verschijnend litterair tijdschrift. Tiende jaargang, nummer twintig, januari 1975.
22281: DIVERSE AUTEURS - Dietsche Warande en Belfort. 1925 - nummers 1, 4, 6, 8/9.
22280: DIVERSE AUTEURS - Dietsche Warande en Belfort. 1906 - nummers 1, 3, 4, 7, 8/9, 11, 12; 1910 - nummers 2, 3; 1914 - 5, 8/9.
22279: DIVERSE AUTEURS - Dietsche Warande en Belfort. 1908. Nummers 1, 2, 3, 6, 8/9, 11.
22277: DIVERSE AUTEURS - In memoriam August van Cauwelaert. Dietsche Warande en Belfort. November 1945; nummer 6.
22275: DIVERSE AUTEURS - Dietsche Warande en Belfort. 107e Jaargang. Nummer 1 t/m 10.
22181: DIVERSE AUTEURS - Nederlands poëzie nu. Speciaal nummer Dietsche Warande en Belfort. 108e jaargang, nr. 7.
22095: DIVERSE AUTEURS - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1988.
22058: DIVERSE AUTEURS - Louis Paul Boon. (Themanummer) Af/opgetekend 1984, tweede jaargang, nummer 3.
22042: DIVERSE AUTEURS - Egon Erwin Kisch. Der rasende Reporter.
22035: DIVERSE AUTEURS - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland.
22032: DIVERSE AUTEURS - Literaire dag rond het werk van Jacques Hamelink.
21956: DIVERSE AUTEURS - Robbedoes. Album 136. Verzamelde nummers.
21955: DIVERSE AUTEURS - Robbedoes. Album 151. Verzamelde nummers.
21954: DIVERSE AUTEURS - Robbedoes. Album 137. Verzamelde nummers.
21929: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1 t/m 19. 1983 t/m 2001. Heemkring Ekeren.
21847: DIVERSE AUTEURS - Litterair Paspoort. De nummers 120 t/m 124; 126 t/m 128; 132 t/m 134; 139 t/m 141; 171 & 192 t/m 201.
21793: DIVERSE AUTEURS - Goeden morgen!
21791: DIVERSE AUTEURS - Hollands Diep. Jaargang 2, 3 januari 1976, nummer 1.
21790: DIVERSE AUTEURS - Hollands Diep. Jaargang 2, 14 februari 1976, nummer 4.
21789: DIVERSE AUTEURS - Hollands Diep. Jaargang 2, 13 maart 1976, nummer 6.
21788: DIVERSE AUTEURS - Hollands Diep. Jaargang 2, 27 maart 1976, nummer 7.
21785: DIVERSE AUTEURS - Hollands Diep. jaargang 1: 8 November 1975 Nummer 1 t/m 4; jaargang 2: 3 januari 1976 nummer 1 t/m 13; 15 t/m 17; 24-25/26; jaargang 3: 29 januari 1977 nummer 2, 4 t/m 12/13; 19 t/m 23.
21676: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1974-1975.
21672: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1933.
21670: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1937.
33876: DIVERSE AUTEURS - De Wete.
21578: DIVERSE AUTEURS - Licht en schaduw. Gedurende vijftig jaar onder onze kranken. 1882 - 26 januari - 1932. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Christelijke Vereeniging voor de Verpleging van Lijders aan Vallende Ziekte te Haarlem en Heemstede.
21566: DIVERSE AUTEURS - Gelre. Bijdragen en mededelingen. Deel LI.
21558: DIVERSE AUTEURS - Westfriesch Jaarboek. VI. Uitgegeven door de West-Frieze-Styk. 2e Serie, deel 1, 1944.
21553: DIVERSE AUTEURS - Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam. Orgaan van het Genootschap Amstelodamum. Vijfde, zesde, zevende & achtste jaargang. 1918, 1919, 1920, 1921.
21536: DIVERSE AUTEURS - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. 1960. 12de Jaargang.
21535: DIVERSE AUTEURS - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. 1961. 13de Jaargang.
21534: DIVERSE AUTEURS - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. 1963. 15de Jaargang.
21532: DIVERSE AUTEURS - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. 1959. 11e Jaargang.
21531: DIVERSE AUTEURS - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. 1958. 10e Jaargang.
21520: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van het Museum voor Het Gooi en Omstreken. 1945-1948. Nr. 5.
21512: DIVERSE AUTEURS - Veldeke. Orgaan van V.E.L.D.E.K.E. Vereniging tot instandhouding en bevordering der Limburgse dialecten. Jaargang 20, 1945 t/m jaargang 44, 1969 & jaargang 45, 1970 t/m jaargang 48, 1973.
21419: DIVERSE AUTEURS - Ter waarheid. Maandschrift van kritiek en van initiatie in het geestesleven der menschen. (Jaargang I), Nr 4, April 1921.
21415: DIVERSE AUTEURS - Ter waarheid. Maandschrift van kritiek en van initiatie in het geestesleven der menschen. Jaargang 2; Nr 4, 1922.
21407: DIVERSE AUTEURS - Ter waarheid. Maandschrift van kritiek en van initiatie in het geestesleven der menschen. Jaargang III; (nummer) IX-X.
21406: DIVERSE AUTEURS - Ter waarheid. Maandschrift van kritiek en van initiatie in het geestesleven der menschen. Jaargang III; (nummer) VIII.
21405: DIVERSE AUTEURS - Ter waarheid. Maandschrift van kritiek en van initiatie in het geestesleven der menschen. Jaargang III; (nummer) VII.
21403: DIVERSE AUTEURS - Ter waarheid. Maandschrift van kritiek en van initiatie in het geestesleven der menschen. Jaargang IV; (nummer) IV.
21399: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Drie en twintigste deel.
21398: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Drie en twintigste deel.
21395: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Vier en twintigste deel.
21392: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Negen en dertigste deel.
21391: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Drie en twintigste deel.
21390: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht). Veertigste deel.
21389: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Zes en twintigste deel.
21371: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Zeventiende deel.
21369: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Negentiende deel.
21368: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Twintigste deel.
21367: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Een en twintigste deel.
21362: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Veertiende deel.
21356: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek Oud Utrecht 1973.
21353: DIVERSE AUTEURS - Frühlingsrosen im Liederkranz.
21351: DIVERSE AUTEURS - Salzburger Almanach. 1936/37. Den Freunden des Verlages.
21349: DIVERSE AUTEURS - Schwälmer Jahrbuch 1976.
21347: DIVERSE AUTEURS - Schwälmer Jahrbuch 1980.
21344: DIVERSE AUTEURS - Ekkhart. Jahrbuch für das Badner Land. Im Auftrag des Landesvereins Badische Heimat. Herausgegeben von Hermann Cris Busse.
21343: DIVERSE AUTEURS - Ekkhart. Jahrbuch für das Badner Land. Im Auftrag des Landesvereins Badische Heimat. Herausgegeben von Hermann Cris Busse.
21342: DIVERSE AUTEURS - Ekkhart. Jahrbuch für das Badner Land. Im Auftrag des Landesvereins Badische Heimat. Herausgegeben von Hermann Cris Busse.
21341: DIVERSE AUTEURS - Ekkhart. Jahrbuch für das Badner Land. Im Auftrag des Landesvereins Badische Heimat. Herausgegeben von Hermann Cris Busse.
21340: DIVERSE AUTEURS - Archivberatung, Familienforschung, Heimatgeschichte.
21339: DIVERSE AUTEURS - Ländliches Arbeitsbrauchtum in der Rheinprovinz.
21338: DIVERSE AUTEURS - Schutz der Rheinlandschaft!
21334: DIVERSE AUTEURS - Stadt am Strom. Geschichten und Bilder aus Hamburg. Den Hamburger Soldaten gewidmet.
21320: DIVERSE AUTEURS - Hansische Geschichtsblätter. Herausgegeben vom Hansischen Geschichtsverein. 63. Jahrgang 1938.
21319: DIVERSE AUTEURS - Hansische Geschichtsblätter. Herausgegeben vom Hansischen Geschichtsverein. 55. Jahrgang 1930 - 67/68. Jahrgang 42-43.
21281: DIVERSE AUTEURS - Een morgenland - Een avondland. 14 Vlaamse & 14 Catalaanse dichters. 14 poetes Catalans i 14 poetes Flamencs. Terra de Llevant - Terra de Ponent. Vertaald door/Traduits per Bob De Nijs.
21192: DIVERSE AUTEURS - Vetrate. Arte e restauro. Dal trattato di Antonio da Pisa alle nuove tecnologie di restauro.
21159: DIVERSE AUTEURS - Diverse vouwbladen, relatiegeschenken, nieuwjaarswensen, aankondigingsbrochures van Exponent, De Lange Afstand, Tuinpers, Ser L.J. Prop.
21062: DIVERSE AUTEURS - Om een bokaal vol wijn. Een bundel met 24 verzen van eigentijdse dichters, uitgegeven bij het 125e wijnjaar van...
20950: DIVERSE AUTEURS - Guido Gezelle. Themanummer Vlaanderen, jaargang XV, jan.-feb.1966. Nr. 85.
20944: DIVERSE AUTEURS - Domburgsch Badnieuws. Speciale editie. 104e Jaargang. Nr. 1. Zaterdag 2 mei 1987.
20880: DIVERSE AUTEURS - Beeld, boek en spel in de volkskunde.
20508: DIVERSE AUTEURS - Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw. Orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw en den Nationalen Woningraad etc. 25e en 26e Jaargang, 1944/45.
20507: DIVERSE AUTEURS - Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw. Orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw en den Nationalen Woningraad etc. 23e Jaargang, 1942.
20377: DIVERSE AUTEURS - Over Louis Couperus.
20217: DIVERSE AUTEURS - Bzzlletin-nummer Harry Mulisch. Nr. 48, september 1977.
20152: DIVERSE AUTEURS - Vestdijkkroniek. Sept. 1976 nr. 13 t/m juni 1977 nr. 17.
20131: DIVERSE AUTEURS - H.N. Werkman.
20069: DIVERSE AUTEURS - Portret van de maand.
20049: DIVERSE AUTEURS - Roger baron Avermaete honderd jaar jong. 1893-1993.
20042: DIVERSE AUTEURS - Dichters uit Vlaanderen en Nederland met 'Woorden voor Anton'.
19906: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsche Volksbibliotheek. Keur van uitgelezene verhalen uit de beste buitenlandsche tijdschriften ontleend.
32614: DIVERSE AUTEURS - Komma. Jaargang 1, nummer 1 t/m jaargang 4, nummer 4.
19862: DIVERSE AUTEURS - Opstand en pacifiicatie in de Lage Landen. Bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent. Verslagboek van het tweedaags Colloquium bij de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie van Gent.
19819: DIVERSE AUTEURS - Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de N.V. Handel-, Industrie- en Scheepvaart Mij. 'De Hoop' te Terneuzen.
19749: DIVERSE AUTEURS - The Studio. 1957 - 1960.
19746: DIVERSE AUTEURS - Werking. 1 & 2.
19689: DIVERSE AUTEURS - Het Gulden Vlies. Vijf eeuwen kunst en geschiedenis. Tentoonstelling ingericht door het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur en de stad Brugge etc.
194: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1955-1956.
19386: DIVERSE AUTEURS - Revue Générale de l'Architecture et des Traveaux Publics. Journal des architectes, des ingénieurs, des archéologiques, des industriels et des propriétaires. Sous la direction de M. César Daly architecte. Volume XXI.
19385: DIVERSE AUTEURS - Revue Générale de l'Architecture et des Traveaux Publics. Journal des architectes, des ingénieurs, des archéologiques, des industriels et des propriétaires. Sous la direction de M. César Daly architecte. Volume XXIV.
19384: DIVERSE AUTEURS - Revue Générale de l'Architecture et des Traveaux Publics. Journal des architectes, des ingénieurs, des archéologiques, des industriels et des propriétaires. Sous la direction de M. César Daly architecte. Volume XXIII.
19383: DIVERSE AUTEURS - Revue Générale de l'Architecture et des Traveaux Publics. Journal des architectes, des ingénieurs, des archéologiques, des industriels et des propriétaires. Sous la direction de M. César Daly architecte. Volume XXV.
19327: DIVERSE AUTEURS - L'Illustrazione Vaticana. Halfmaandelijksch Tijdschrift Vaticaansche Stad. 5. Jaargang - Nr. 1. Januari 1934 - Nr. 12 Juni 1934 + Nr. 13 Juli 1934 - Nr. 24 December 1934.
19299: DIVERSE AUTEURS - Gand. Flandre Oriëntale.
19202: DIVERSE AUTEURS - Kom naar binnen! en andere versjes en verhaaltjes.
19187: DIVERSE AUTEURS - De Leiegouw. Driemaandelijks tijdschrift van de Leiegouw. Vereniging voor Geschied-, Taal- en Volkskundig Onderzoek in het Kortrijkse. Jg. XXVI, afl. 2/3, 1984.
19186: DIVERSE AUTEURS - De Leiegouw. Driemaandelijks tijdschrift van de Leiegouw. Vereniging voor Geschied-, Taal- en Volkskundig Onderzoek in het Kortrijkse. Jg. XXVII, afl. 3/4, 1985.
19185: DIVERSE AUTEURS - De Leiegouw. Driemaandelijks tijdschrift van de Leiegouw. Vereniging voor Geschied-, Taal- en Volkskundig Onderzoek in het Kortrijkse. Jg. XXXIV, afl. 3, 1992.
19184: DIVERSE AUTEURS - De Leiegouw. Driemaandelijks tijdschrift van de Leiegouw. Vereniging voor Geschied-, Taal- en Volkskundig Onderzoek in het Kortrijkse. Jg. XXXIV, afl. 1/2, 1992.
19183: DIVERSE AUTEURS - De Leiegouw. Driemaandelijks tijdschrift van de Leiegouw. Vereniging voor Geschied-, Taal- en Volkskundig Onderzoek in het Kortrijkse. Jg. XXX, afl. 3, 1988.
19182: DIVERSE AUTEURS - De Leiegouw. Driemaandelijks tijdschrift van de Leiegouw. Vereniging voor Geschied-, Taal- en Volkskundig Onderzoek in het Kortrijkse. Jg. XXX, afl. 4, 1988.
19181: DIVERSE AUTEURS - De Leiegouw. Driemaandelijks tijdschrift van de Leiegouw. Vereniging voor Geschied-, Taal- en Volkskundig Onderzoek in het Kortrijkse. Jg. XX, afl. 1 t/m 4, 1978.
19180: DIVERSE AUTEURS - De Leiegouw. Driemaandelijks tijdschrift van de Leiegouw. Vereniging voor Geschied-, Taal- en Volkskundig Onderzoek in het Kortrijkse. Jg. XXII, afl. 1 t/m 4, 1980.
19178: DIVERSE AUTEURS - De Leiegouw. Driemaandelijks tijdschrift van de Leiegouw. Vereniging voor Geschied-, Taal- en Volkskundig Onderzoek in het Kortrijkse. Jg. XXIV, afl. 1 t/m 4, 1982.
19177: DIVERSE AUTEURS - De Leiegouw. Driemaandelijks tijdschrift van de Leiegouw. Vereniging voor Geschied-, Taal- en Volkskundig Onderzoek in het Kortrijkse. Jg. XXIV, afl. 1 t/m 4, 1982.
19174: DIVERSE AUTEURS - De Leiegouw. Driemaandelijks tijdschrift van de Leiegouw. Vereniging voor Geschied-, Taal- en Volkskundig Onderzoek in het Kortrijkse. Jg. XXXI, afl. 1 t/m 4, 1989.
19173: DIVERSE AUTEURS - De Leiegouw. Driemaandelijks tijdschrift van de Leiegouw. Vereniging voor Geschied-, Taal- en Volkskundig Onderzoek in het Kortrijkse. Jg. XXIX, afl. 1 t/m 4, 1987.
19172: DIVERSE AUTEURS - De Leiegouw. Driemaandelijks tijdschrift van de Leiegouw. Vereniging voor Geschied-, Taal- en Volkskundig Onderzoek in het Kortrijkse. Jg. XXVIII, afl. 1 t/m 4, 1986.
19170: DIVERSE AUTEURS - De Leiegouw. Driemaandelijks tijdschrift van de Leiegouw. Vereniging voor Geschied-, Taal en Volkskundig Onderzoek in het Kortrijkse. Jg. XXVI, afl. 1 t/m 4, 1984.
18997: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de tentoonstelling gewijd aan wapens en wapenrustingen behorend tot Belgische privé verzamelingen. - Catalogue de l'exposition armes et armures anciennes conservées dans les collections privées belges.
18802: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Eric Legrand.
18791: DIVERSE AUTEURS - Kongo-Overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gewesten.
18790: DIVERSE AUTEURS - Kongo-Overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gewesten.
18789: DIVERSE AUTEURS - Kongo-Overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gewesten.
18773: DIVERSE AUTEURS - Rekeningen der Breede Watering bewesten Yerseke 1502.
18756: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1932.
18742: DIVERSE AUTEURS - Encyclopedie van de moderne schilderkunst.
18726: DIVERSE AUTEURS - Deltawerken. Driemaandelijks bericht. Number 1 - number 123/124. August 1957 - february/mai 1988.
18638: (TIMMERMANS, FELIX) DIVERSE AUTEURS - Guldenmond. Blijde boodschappen uitgegevevn door Den Gulden Engel.
18565: DIVERSE AUTEURS - Spirou. 144e Album du Journal.
18564: DIVERSE AUTEURS - Spirou. 138e Album du Journal.
18563: DIVERSE AUTEURS - Spirou. 136e Album du Journal.
18562: DIVERSE AUTEURS - Spirou. 140e Album du Journal.
18561: DIVERSE AUTEURS - Robbedoes. Album 135. Verzamelde nummers.
18560: DIVERSE AUTEURS - Robbedoes. Album 142.
18558: DIVERSE AUTEURS - Honest Graphics & Arts Movement. Nov.-dec. 1973. 1e Jaargang nr. 2.
18557: DIVERSE AUTEURS - Honest Arts Movement. Tussentijdse publicatie.
18530: DIVERSE AUTEURS - Reigen. Blätter für galante Kunst und Tanz. März, 1922. III. Jahrgang Heft 5.
18525: DIVERSE AUTEURS - Reigen. Blätter für galante Kunst und Tanz. November 1919.
18258: DIVERSE AUTEURS - Vossenpoëzie.
18027: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1999-2000.
18026: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1997-1998.
18025: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1988-1989.
18022: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1992-1993.
18021: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1986-1987.
18019: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1972-1973.
18018: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1964-1965.
18016: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1953-1954.
17994: DIVERSE AUTEURS - De Brabantse Leeuw. Jaargang 7 t/m 34.
17992: DIVERSE AUTEURS - Pointer-Club Français. Fondé en 1891. Bulletin annuaire. Décembre 1931. Fascicule No. 37.
17991: DIVERSE AUTEURS - Pointer-Club Français. Fondé en 1891. Bulletin annuaire. Décembre 1933. Fascicule No. 39.
17990: DIVERSE AUTEURS - Pointer-Club Français. Fondé en 1891. Bulletin annuaire. Décembre 1932. Fascicule No. 38.
17989: DIVERSE AUTEURS - Pointer-Club Français. Fondé en 1891. Bulletin annuaire. Décembre 1930. Fascicule No. 36.
17988: DIVERSE AUTEURS - Pointer-Club Français. Fondé en 1891. Bulletin annuaire. Décembre 1928. Fascicule No. 34.
17965: (TIMMERMANS, FELIX) DIVERSE AUTEURS - Guldenmond. Blijde boodschappen uitgegeven door Den Gulden Engel.
17918: DIVERSE AUTEURS - Keuren, costuymen ende statuten der Stadt Sluys, Waterrecht ende Nieumuyden.
17884: DIVERSE AUTEURS - Kerstboek Panorama 1936.
17874: DIVERSE AUTEURS - Oud Boxmeer in beeld. Het verleden van Boxmeer in foto's.
17860: DIVERSE AUTEURS - De fruitteelt in Amerika. Rapport Studiegroep Tuinbouw.
17850: DIVERSE AUTEURS - Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven.
17809: DIVERSE AUTEURS - Koninkrijk België. Inwijding van de Koninklijke Bibliotheek Albert I door Z.M. de Koning op 17 februari 1969.
17801: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Bibliotheek. Liber memorialis. 1559-1969.
17796: DIVERSE AUTEURS - 'Geestverwanten'. Lucassen & Roger Raveel.
17780: DIVERSE AUTEURS - Hulde aan Emile Verhaeren. Sint Amands aan de Schelde.
1775: DIVERSE AUTEURS - Zeeland documentair.
17681: DIVERSE AUTEURS - Oud-Nubië.
17550: DIVERSE AUTEURS - Zóó leven wij in Indië. Vierde druk.
17376: DIVERSE AUTEURS - Ter waarheid. Maandschrift van kritiek en van initiatie in het geestesleven der menschen. Jaargang IV; (nummer) V.
17363: DIVERSE AUTEURS - 'Greta Seghers-nummer'. Yang 84. Tijdschrift voor literatuur en communicatie.
17359: DIVERSE AUTEURS - Authentique Missiven, Resolutien, Sententien, Requesten, en andere Actens. Rakende De Gecondemneerdens, en 't gene verders in den Jare 1692. binnen de Stad Goes is voorgevallen.
17334: DIVERSE AUTEURS - America. Bruid van de zon. 500 jaar Latijns-Amerika en de Lage Landen.
17326: DIVERSE AUTEURS - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1974.
17325: DIVERSE AUTEURS - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1975.
33919: DIVERSE AUTEURS - 1920-1970. R.K. Middelbare Landbouwschool. R.K. Landbouwwinterschool. Hulst.
17322: DIVERSE AUTEURS - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1978.
17320: DIVERSE AUTEURS - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1981.
17319: DIVERSE AUTEURS - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1982.
17318: DIVERSE AUTEURS - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1986.
17316: DIVERSE AUTEURS - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1991.
17293: DIVERSE AUTEURS - Kunstschatten uit China. 5000 v. Chr. tot 900 n. Chr. Nieuwe archeologische vondsten uit de Volksrepubliek China.
17273: DIVERSE AUTEURS - Tegenstroom. 2e Jaargang. Nummer 4; juli/augustus 1965.
17268: DIVERSE AUTEURS - Verslag over den toestand der gemeente Rotterdam over het jaar 1873.
17267: DIVERSE AUTEURS - Verslag over den toestand der gemeente Rotterdam over het jaar 1876.
17240: DIVERSE AUTEURS - Op de hoogte. Geïllustreerd maandschrift onder redactie van Catharina ten Houte de Lange. 34e Jaargang; 1937.
17231: DIVERSE AUTEURS - The Studio.
17219: DIVERSE AUTEURS - Japanse affiches - Modern posters of Japan.
17138: DIVERSE AUTEURS - Eulenspiegel-Jahrbuch 1960. Herausgegeben vom Freundeskreis des Eulenspiegel-Museums zu Schoppenstedt E.V.
17114: DIVERSE AUTEURS - S.L. Hartz dans le monde graphique. Publié à l'occasion de l'exposition de son oeuvre dans la Chapelle de Nassau.
17079: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek der Wereldbibliotheek. 1905-1915.
17066: DIVERSE AUTEURS - Minderbroeders Kapucijnen in Vlaanderen.
17065: DIVERSE AUTEURS - Dominicanen in Nederland. Zoeken naar echtheid.
17011: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1978-1979.
17009: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1970-1971.
17006: DIVERSE AUTEURS - Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. Onder redactie van W.J.F. Juten. Achtste jaargang 1901 t/m 1913.
16957: DIVERSE AUTEURS - La mission et les joies populaires. Volksvermaak in de Missie.
16956: DIVERSE AUTEURS - La sorcellerie dans les pays de mission. Hekserij in de missielanden.
16887: DIVERSE AUTEURS - Bloemenkrans. verzameling van dichtstukjes, over verschillende onderwerpen, door Onderscheidenen. Bij een gebragt en uitgegeven tot een hoogst weldadig doel.
16726: DIVERSE AUTEURS - Helikon. Maandschrift voor poëzie. 4e Jaargang 1934.
16725: DIVERSE AUTEURS - Helikon. Maandschrift voor poëzie. 3e Jaargang 1933.
16685: DIVERSE AUTEURS - Kunst in Vlaanderen. 1945-1980.
16580: DIVERSE AUTEURS - Haventechniek. Voordrachten gehouden tijdens en studies ingezonden ter gelegenheid van het Eerste Internationaal Congres over Haventechniek. Gehouden te Antwerpen van 16 tot 19 Juni 1949 bij de viering van het Vierde Lustrum van de Vlaamse Ingenieursvereniging 1928-1948.
16577: DIVERSE AUTEURS - Het R.K. Bouwblad. Veertien Daagsch Tijdschrift voor Bouw- en Aanverwante bedrijven. Jaargang 1- nr 11, 13, 17 & 24; jaargang 3 - nr. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 & 11.
16539: DIVERSE AUTEURS - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Proceedings of the state service for archaeological investigatiuons in the Netherlands. Jaargang 17, 1967.
16464: DIVERSE AUTEURS - Gustave van de Woestyne. 1881-1947.
16357: DIVERSE AUTEURS - Thyl Ulenspiegel. In: Sabena Revue. 40e Jaargang, no. 1. VIII, 96p.
16313: DIVERSE AUTEURS - Ulieden Spiegel. Tijdschrift voor Uilenspiegelkunde. Eerste Jaargang: Nulnummer - December 1991.
16252: DIVERSE AUTEURS - Je eigen tijd. Kinderboekenweekkalender.
16203: DIVERSE AUTEURS - Eulenspiegel-Jahrbuch 1966. Herausgegeben vom Freundeskreis des Eulenspiegel-Museums zu Schoppenstedt E.V.
16200: DIVERSE AUTEURS - Eulenspiegel-Jahrbuch 1960. Herausgegeben vom Freundeskreis des Eulenspiegel-Museums zu Schoppenstedt E.V.
16079: DIVERSE AUTEURS - Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg. Deel V, 1960 t/m XL, 1995.
15901: DIVERSE AUTEURS - Het nieuwe boek voor broer en zus.
15899: DIVERSE AUTEURS - Broeder Willem (en andere verhalen).
15790: DIVERSE AUTEURS - Grafiek. Vakalbum met documentatie voor de grafische technieken uitgegeven door K.O.L.V.O. Jaargang 1951, nummer 1. Nummer 34 van de hele reeks.
15782: DIVERSE AUTEURS - Koenraad Dewulf.
15766: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. Jaargang XLV. Nr. 1, Juli 1928 t/m nr. 5 november 1928.
15693: DIVERSE AUTEURS - Album amicorum F.V. Toussaint Van Boelaere.
15522: DIVERSE AUTEURS - Na de school. Geïllustreerd weekblad voor Vlaamsche jongens en meisjes. 5e Jaargang. Nr. 27, 6 juli 1929 - nr. 38, 21 Sept. 1929.
15123: DIVERSE AUTEURS - Van kiem tot korrel. In opdracht van Direktie Nederlandsche Stikstof Maatschappij N.V.
15115: DIVERSE AUTEURS - Oudheidkundige Kring 'Die Goude'. Eerste verzameling bijdragen.
15109: DIVERSE AUTEURS - Rotterdam accent 1962. Onder redactie van Dr. J.C. Heyligers, Mr. G.H.M. van Huet & Dr. L.J. Pieters. Met medewerking van de Rotterdamse Kunstkring.
15029: DIVERSE AUTEURS - Vaarwel aan August Vermeylen.
14926: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek van het Algemeen Provinciaal, Stads- en Academisch Ziekenhuis te Groningen. Vijftig jaren tussen Ooster- en Petrus Campersingel.
14860: DIVERSE AUTEURS - Scheffer-Album.
14843: DIVERSE AUTEURS - Het kaartboek van de Abdij van Park. 1665.,
14816: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Jubileumnummer (1861-1961) en Mercatorjaar (1512-1962). Buitengewone uitgaven Nr. 15.
14788: DIVERSE AUTEURS - Verhalen uit de Vier Ambachten. Bundel naar aanleiding van de verhalenwedstrijd '750 jaar Vier Ambachten'.
14776: DIVERSE AUTEURS - Stijn Streuvels. Een hulde bij zijn tachtigste verjaardag door de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen.
14727: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Deel 72. 1e en 2e aflevering samen.
14722: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1990-1991.
14691: DIVERSE AUTEURS - Victor Stuyvaert. 1897-1974.
14583: DIVERSE AUTEURS - Arnhems stadsplan. Rapport van de studiecommissie voor het stadsplan Arnhem. The Town Planning Scheme of Arnhem with a Summary in English.
14443: DIVERSE AUTEURS - Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen letter, beeld & band. Tentoonstelling georganiseerd door de Werkgevers- en Werknemersorganisaties in het grafische bedrijf in samenwerking met het Rijksmuseum.
14435: DIVERSE AUTEURS - Anderhalve eeuw boektypografie. 1815-1965. In Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, België en Nederland.
14433: DIVERSE AUTEURS - Middelburg in bewogen dagen. 1940-1945. 1e Deel.
14432: DIVERSE AUTEURS - Zeeland in bewogen dagen. 2e Deel. (Vervolg op de uitgave Middelburg in bewogen dagen).
14382: DIVERSE AUTEURS - Zeeland 2000. Lering en vermaak.
14357: DIVERSE AUTEURS - Walacria. Een kroniek van Walcheren. Deel 7.
14356: DIVERSE AUTEURS - Walacria. Een kroniek van Walcheren. Deel 3.
14329: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1984-1985
14327: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1976-1977.
14328: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1980-1981.
14326: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1978-1979.
14325: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1937.
14324: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1960-1961.
14322: DIVERSE AUTEURS - Goede vrienden. Vertellingen en versjes voor jongens en meisjes door Ant. L. de Rop, Wilhelmine, Truida Kok, Ida Corn, Therèse Hoven, Titia van der Tuuk, M.E. Pijnappel, Agatha Snellen, Suze Andriessen e.a.
14124: DIVERSE AUTEURS - Sluis - L'Écluse. (Holland - Zeeland). Illustrated guide.
14123: DIVERSE AUTEURS - Album opgedragen aan Prof. Dr. J. Vercoullie door ambtgenoten, oud-leerlingen en vereerders, ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag en van zijn emeritaat. 1857-1927.
13923: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1962-1963.
13912: DIVERSE AUTEURS - Kent u ze nog... de Vlissingers deel 2. Samengesteld onder auspiciën van de heemkundige kring 'Walcheren'.
13899: DIVERSE AUTEURS - Linker- en rechteroever één dank zij Liefkenshoektunnel.
13877: DIVERSE AUTEURS - Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland. Deel 1-18.
13874: DIVERSE AUTEURS - Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland. Deel 1-7.
13869: DIVERSE AUTEURS - Walacria. Een kroniek van Walcheren. Deel 2.
13847: DIVERSE AUTEURS - Dorst in de Delta.
13840: DIVERSE AUTEURS - Kent u ze nog... de Vlissingers. Samengesteld onder auspiciën van de heemkundige kring 'Walcheren'.
13839: DIVERSE AUTEURS - Kent u ze nog... de Vlissingers deel 2. Samengesteld onder auspiciën van de heemkundige kring 'Walcheren'.
13781: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel IV.
13757: DIVERSE AUTEURS - Sacris erudiri. Jaarboek voor godsdienstwetenmschappen. XX, 1971.
13696: DIVERSE AUTEURS - Camera's uit België en Nederland. 19de en 20ste eeuw.
13651: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. Deel 2 t/m 5.
13336: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap.
13150: DIVERSE AUTEURS - Neerlands volksleven. 9 & 10e Jaargang, 1958-59 & 1959-60.
13097: DIVERSE AUTEURS - Perevuur. Teksten van 44 schrijvers.
12857: DIVERSE AUTEURS - L'Orfevrerie de la cité de Londres - Goud en zilver van de city of London.
12588: DIVERSE AUTEURS - In Memoriam Prof. Dr. A. H. Cornette.
12544: DIVERSE AUTEURS - Edward Anseele ter ere.
12511: DIVERSE AUTEURS - Jef van Hoof. Een bundel studies en schetsen verzameld naar aanleidng van zijn aanstaande vijf en zestigste verjaardag op 8 mei 1951.
12459: DIVERSE AUTEURS - Volkskunst - levenskunst.
12410: DIVERSE AUTEURS - Vrijen en trouwen. Aspecten van het volksleven in Europa.
12393: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen. Uitgegeven door de Vla. Top. Vereeniging te Leuven.
12369: DIVERSE AUTEURS - Verslagen en Mededelingen van de Stedelijke Oudheidkundige Commissie Wervik.
12253: DIVERSE AUTEURS - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.
13927: DIVERSE AUTEURS - Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1769-1969.
11704: DIVERSE AUTEURS - Gand. Guide illustré. Publié sous les auspices de la Commission Locale des Monuments.
11703: DIVERSE AUTEURS - Gent. Duizend jaar kunst en cultuur. Muurschilderkunst; schilderkunst; tekenkunst; graveerkunst; beeldhouwkunst.
11702: DIVERSE AUTEURS - Gent. Duizend jaar kunst en cultuur. Muurschilderkunst; schilderkunst; tekenkunst; graveerkunst; beeldhouwkunst. Complete series: volumes I + II + III.
33910: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek A. Vermeylen.
10957: DIVERSE AUTEURS - F.V. Tousaint van Boelaere. 1875-1947.
33389: DIVERSE AUTEURS - Kroniek van de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent. Nr. 33.
20781: SEVERAL AUTHORS - Compte rendu des travaux.
28125: AUWERA, FERNAND & ROBBE DE HERT - De Witte van Sichem naar Ernest Claes.
25121: AUWERA, ALOÏS VAN DER - De Zweedsche Gymnastiek in Lagere Scholen en Middelbare Onderwijsgestichten. Handboek der rationeele Zweedsche gymnastiek. Derde vermeerderde uitgave.
28214: AVEBURY, LORD - Ants, bees, and wasps. A record of observations on the habits of the social hymenoptera. Seventeenth edition, revised. Second Impression.
18132: AVERDIECK, E. - Kinderleben oder Karl und Marie. Eine Sammlung von Erzählungen. Für Kinder von 5 bis 9 Jahren. Achte Auflage.
9612: AVERMAETE, ROGER - I. Battaille.
24503: AVERMAETE, ROGER - L'Aventure de 'Lumière'.
24439: AVERMAETE, ROGER - Le Concile des Dieux.
20739: AVERMAETE, ROGER - Ernest Wynants.
18471: AVERMAETE, ROGER - Dessins présentés par Louis Lebeer.
18458: AVERMAETE, ROGER - Permeke.
13509: AVERMAETE, ROGER - James Ensor.
12652: AVERMAETE, ROGER A.O. - Middelheim. Openluchtmuseum voor beeldhouwkunst.
12542: AVERMAETE, ROGER - Les gueux de mer et la naissance d'une nation.
12222: AVERMAETE, ROGER - Frans Masereel.
11968: AVERMAETE, ROGER - Rik Wouters.
10371: AVERMAETE, ROGER - Permeke 1886-1952.
10275: AVERMAETE, ROGER - Frans Masereel.
12328: AVERY, GILLIAN - Childhood's pattern. A study of the heroes and heroines of children's fiction. 1770-1950.
28312: AZEVEDO, G.D. DE - Almanak van de Sint-Jansgilde, bygenaemd de Peoene, onder zinspreuk: In principio erat verbum, met vervolg op de Kronijk van Mechelen. Eerste jaer. 1861.
32024: BAAL, FRÉDÉRIC - Reinhoud.
33308: BAAR, J.A. DE - Nieuw-Namen en Onze-Lieve-Vrouw van Hulsterloo.
27767: BAARD, H.P. - Kunst in de schuilkelders. De odyssee der nationale kunstschatten gedurende de oorlogsjaren 1939-1945.
30021: BAAREN, THEO VAN - Het missaal en nog een verhaal.
32271: BAARS-JELGERSMA, GRETA - Knut Hamsun. Inleiding over auteur en werk. Overdruk uit Knut Hamsun - Hoe het groeide.
25073: BAARSCHERS, H. - Tweede leesboek voor de hoogste klassen der lagere scholen en normaallessen. Vierde druk.
25064: BAARSCHERS, H. - Het groene boekje. Leeslesjes voor de eerste of tweede klasse, Een vervolg op het Vijfde Leesboekje. Dertiende druk.
25063: BAARSCHERS, H. - Het blauwe boekje. Leeslesjes voor de tweede klasse, Een vervolg op het Groene boekje. Zesde druk.
33002: BAART, ERIK - De vlasnijverheid te St. Jansteen en Koewacht. 1900-1965.
19870: BAART, J.M. E.A. - De Hollandse stad in de dertiende eeuw.
14249: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Passio Christi. Ingeleid door Prof. Dr T. van Doorn.
23176: BACK, I.P. - Oost-Watering (Walcheren). Overloper 1581.
22860: (ZEELAND) BACK, JAN DE - Het Regt van Syne Hoogheyd den Heere Prince van Orange en Nassau, &c. Tot het Marquisaat van Veere en Vlissingen, Bewezen met Autenthicque Stukken, Deductien, Resolutien, &c. Behelzende teffens eenige confideratien omtrent de onlangs ondernomen Devasalleeringe Van Dien. Alles opgehelderd en met verscheyde nieuwe aanmerkingen vermeerderd in een Voorberigt, Waar in de partydigheyd en onkunde van den Schryver van het Leven van Prince Willem den Eersten, in verscheyde Stellingen, aangaande het voorschreeve Marckgraafschap werd aangetoond.
16172: BACKER DIRKS, F.C. - De Gouvernements Marine in het voormalig Nederlands-Indië in haar verschillende tijdsperioden geschetst. 1861-1949. 3 Volumes.
14023: BACLÉ, L. - La mécanique moderne. Les voies ferrées. L'Histoire - La route métallique - Le moteur mécanique -Les trains en marche - Les chemins de fer dans les montagnes - Les voies ferrées dans les villes.
22082: BADEN-POWELL, LORD - Een verkenning in Afrika. Geschetst door den chief scout Lord Baden-Powell. Nederlands van Ir. P. Telder.
31222: BADENHUIZEN, GRETA - De tovermolen. Verteld door Greta Badenhuizen.
10404: BADT, KURT - Die Kunst des Nicolas Poussin.
31835: BAEDEKER, KARL - Egypte. Handbook for travellers. Fifth remodelled edition.
23606: BAEDEKER, KARL - La Russie. Manuel de voyageur. Deuxième édition. Refondue et mise à jour.
19005: BAEDEKER, KARL - Italie septentrionale jusqu'a Livorno, Florence et Ravenne. Manuel de voyageur. Dix-huitième édition refondue et mise a jour.
32212: BAEKELMANS, LODE - De doolaar en de weidsche stad. Roman.
9068: BAEKELMANS, LODE - De doolaar en de weidsche stad. Roman.
8965: BAEKELMANS, LODE - Robinson.
23893: BAEKELMANS, LODE - Wat moeder zong in Herfstavonden. Zes kindervertellingen.
26085: (BUYSSE, CYRIEL) BAEKELMANS, LODE - Cyriel Buysse.
32236: BAEKELMANS, LODE - Antwerpen in België.
32233: BAEKELMANS, LODE - Het rad van avontuur.
32232: BAEKELMANS, LODE - 'T Is de liefde!
32231: BAEKELMANS, LODE - Mijnheer Snepvangers.
32230: BAEKELMANS, LODE - Mijnheer Snepvangers.
32229: BAEKELMANS, LODE - W.G. Focquenbroch. Een keus uit zijn werk met een inleiding.
32227: BAEKELMANS, LODE - In die Gulde Fonteyne van de boekenwurm.
32226: BAEKELMANS, LODE - Mijn Zeeuwsche familie.
27967: BAEKELMANS, LODE - Domien Sleeckx. 1818-1901.
27708: BAEKELMANS, LODE - Reimond Stijns. De Vlaamsche verteller, die ons tusschen twee schrijvers-perioden in, het heerlijke werk "Hard Labeur" schonk. In: Vlaamsch Leven. Eerste Jaargang; Zondag 7 Mei 1916; Nr. 31. Pag. 369 t/m 374.
27488: BAEKELMANS, LODE - De doolaar en de weidsche stad. Roman.
26483: BAEKELMANS, LODE - Portretkaart met gesigneerd opdrachtje.
26292: BAEKELMANS, LODE E.A. - Huldebetoon Cyriel Buysse op Zondag 9 april 1911. Feestschrift.
25414: BAEKELMANS, LODE - Ratten. Zachtmoedigen. Hooidag. Avondtocht.
25413: BAEKELMANS, LODE - Europa Hotel. Spel van het bitterzoete leven in drie bedrijven.

Next 1000 books from Antiquariaat Secundus

3/9