De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5-582: N.N. - L'Origine des loix, des arts, et de sciences et de leurs progrès chez lez anciens peuples, Tome Premier (Depuis le Déluge jusqu'à la mort de Jacob) + Tome Second (Depuis la mort de Jacob, jusqu'à l'établissement de la Royayté chez les Hébreux) [il manque Tome Troisième] .
8-262: N.N. - Les cinquante beaux livres de l'année 1972; Art et techniques du livre, France 1973.
8-260: N.N. - Les cinquante livres de l'année 1959, France.
3-324: N.N. - Onderrigt Over de Bediening van het H. Sacrament Des Doopsels..
3-325: N.N. - Deux Lettres / Twee Brieven. , La première de M. Christophe de Beaumont du Repaire, en reponse au Bref particulier addressé à Lui par Sa Sainteté Clement XIV. La Seconde de M. Jean-Joseph de Saint-Jean de Jumilac à ses Évêques Suffragans sur le Bref de sa Sainteté Clement XIV. Bilingual, French and Dutch. .
3-363: N.N. - Het Heyligh Jaer van de Predic-Heeren Orden. , Dat is elcken dagh van het Jaer een kort verhael van eenen Helighen oft Salighen vande Orden vanden H. Dominicus, die op dien dagh ghestorven is. Mitsgaders een Meditatie en Aen-merckinghe op hun Principaele deughden. Den Tweeden Druck. .
3-317: N.N. - Godskerk en haar Opperhoofd verdeedigd., Tegen den schryver van iets tot antwoord aan, wnz. Tegen de Historische Eeuwreden van A. Kok Predikant te Utrecht. Eerste stuk..
3-342: N.N. - Dagelyksche oeffeninge van het inwendig gebed, of Meditatie., Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor alle slach van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke. Zeer gedienstig in 't bezonder aen de gene, de geestelyke opvoedinge der Jongheyd, of alle andere zorge der zielen bevolen is. Laetsten Druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd..
2-2170: N.N. - Missae pro defunctis, ad commodiorem ecclesiarum usum, ex Missale Romano desumptae, Accedit Ritus Absolutionis post pro defunctis, ex Rituali et Pontificali Romano; editio duodecima post typicam.
3-376: N.N. - Dagelyksche Oeffeninge van het Inwendig Gebed of Meditatie. , Niet min gemakkelyk als noodsaekelyk voor alle slag van Menschen, soo Geestelyke als Weirelyke. Seer dienstig in 't besonder aen de gene, de geestelyke opvoedinge der Jongheyt, of alle andere sorge der zielen bevolen. Tweeden Druk, merkelyk verbetert ende vermeerdert. Eerste deel. Inclusief: Christelyke Overdenkingen ofte Meditatien op de gewigtigste waerheden raekende onse Saligheyt voor alle de dagen des maends en Catechismus. .
7-1880: N.N. - Toegewijd aan de dienst van God'; Facetten van 900 jaar Kloosterrade-Rolduc , [Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel 140].
7-3063: N.N. - Berneboek; Berne - Heeswijk, verleden - heden.
7-051: N.N. - Jung Bäuerin; Jahrbuch für Landtöchter; Zweiter Jahrgang, Herausgegeben in Verbindung mit einer Arbeitsgemeinschaft ländlicher Wanerlehrinnen von der Gesellschaft für landwirtschaftliche frauenbildung.
3-377: N.N. - Godvruchtige Leidsman aanwyzende den Weg ten Hemel. , Door oefeningen, gebeden en de kleine getyden van de Heilige Maagd Maria. Nieuwe druk merkelijk verbeterd, waar in eene nieuwe Misse voor de Overledene, en bovendien vermeerderd met de Prenten, Uitleggingen en bemerkingen op de Vier Uitersten. Met 16 platen versierd. .
7-813: N.N. - Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam: Werken van klassieke schrijvers in latere latijnsche werken; Met overzicht van de drukkers en uitgevers.
7-816: N.N. - Bibliographia Latina selecta, Compositia ab A.D. Leeman, operam praebentibus G. Douma, H. Pinkster.
3-383: N.N. - Christelyke Waerheden met Godtvruchtige Oeffeningen. , Voor de Sondagen, en voor de Feestdagen van de Misterien van Christus, van de alderheyligste Maget Maria. En van de voornaemste Heyligen die in het Iaer geviert worde. Den sevensten druk. .
3-335: N.N. - Historie van den verdrukking en gevangenis van syne heyligheyd Pius VII Paus van Roomen onder de regeéring van Napoleon., Vervolgt tot den 15 Augustus 1814 sedert zyne wederkomst in Roomen den 14 Mey zelve jaer. Waer agter gevoegt zyn de egte bewys-stukken en brief- wisselingen aengaende deeze historie..
3-344: N.N. - Christelyke waerheden., Ondermengd met godvruchtige oefeningen voor de zondagen en feestdagen, der misterien van Christus, Van de allerheyligste Maegd Maria en van de voornaemste Heyligen die in het jaer gevierd worden. Nieuwen druk, waerby gevoegd is eene misse op het lyden van Christus, versierd met 35 nieuwe printjens..
2-1684: N.N. - Zondagsmissaal voor de Nederlandse Strijdkrachten.
2-937: N.N. - Corpus Constitutionem Ordinis Fratrum Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carlo, Volume Primo 1281-1456.
2-2096: N.N. - De avond voor Pasen, Een Nederlandse paasnachtwake van de Werkgroep voor Volkstaalliturgie, Amsterdam.
7-2619: N.N. - P. Wiegersma: gouaches, tekeningen, wandtapijten, 1980-1981 [catalogus].
1-1560: N.N. - Mère Marie-Xavier, première Supérieure Générale des Sœrs de la Providence de Champion (1809-1853).
7-2612: N.N. - Huize De La Salle 25 jaar.
7-2611: N.N. - Congregatie der Priesters van O.L. Vrouw Assumptie, Stapelen - Boxtel.
7-2610: N.N. - De Boxtelse St.-Petrus; Eerste Boek (De kerk, Het kapittel, De toren) [Tweede boek (De parochie, De H. Bloedviering, Het Smits' orgel) ontbreekt].
7-2609: N.N. - Bijzonder Bokhoven; Historie van Zeven Straten aan de Maas.
7-2104: N.N. - Met Fouquet door Amsterdam; Geïllustreerd met 103 reproducties van de gravures, voorkomende in de zg. Nieuwe Atlas van Fouquet.
8-02: N.N. - Vormentaal.
8-03: N.N. - Facetten van boekdruk.
7-2102: N.N. - Natuurschoon in 's Gravenhage en omstreken, XLVII natuuropnamen bijeengebracht en toegelicht door Jkvr. Dr. B. Elias; Met teekeningen van Chr. Le Roy.
2-1403: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutem, S. Pii V pontificiis Maximi jussu editum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate Vulgatum; editio juxta Typicam Vaticanam.
2-1328: N.N. - Das Münster; Zeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft, 5. Jahrgang.
7-2111: N.N. - Erfgoed van Herrnhut; De Zeister Broedergemeente ten toon gesteld.
7-2115: N.N. - Bewaard in het hart; Een selectie van 63 Amsterdamse woon- en pakhuizen uit de periode 1450 tot 1825 gekozen uit een totaal van 650 percelen die tijdens de eerste tien jaar van het bestaan van het gemeentelijke Bureau Monumentenzorg zijn gerestaureerd (1953-1963).
7-2119: N.N. - Leiden tijdens het burgemeesterschap van Jhr. Mr. Dr. N.C. de Gijserlaar 1910-1927.
7-2106: N.N. - Eilandgeschiedenis in beeld; Afbeeldingen van de Hoeksche Waard uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw, Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Streekmuseum Hoeksche Waard.
3-2034: N.N. - Volkoome verdediging van B. Kluyt tegen Mr. Johan Heydendaal ...; en de lastering van Mr. Johan Heyendaal, dat die betigtingen zouden valsch zijn, en dat B. Kluyt er de eerste uitvinder van zou zijn, openbaar wordt vertoont en wederlegd door B. Petersohnl.
3-2035: N.N. - La réalité du projet de Bourg-Fontaine, démonstréepar l'exécution, Tome Premier + Tome Second.
14-52: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Stederechten A + B (de Bourgondigsche Tijd Blad 5 + Blad 6) [2 losse kaarten].
9-1256: N.N. - Boerhaave's brieven aan Bassand, Vertaald en geannoteerd door Prof. Dr. G.A. Lindeboom.
7-2163: N.N. - 125 Jaar Sint Martinus 1875-2000; Jubileumboek uitgebracht ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van verzorgingshuis Sint Martinus in Medemblik.
7-2159: N.N. - 1914-1989; Kroniek van de Parochie van de Heilige Clemens Maria Hofbauer te Hilversum .
7-2166: N.N. - Ontvangen en doorgeven met hart en handen; Zeventig jaar Zendings-Diaconessenhuis Amerongen.
8-258: N.N. - British book design & production 1990, An exhibition of books published in 1989, selected by Roy Hill, Brian Keeble and Jamie Wilson.
7-2457: N.N. - Water onder ons; NV Waterleiding Maatschappij Gelderland 1938-1988.
8-257: N.N. - British book design & production 1987, An exhibition of books published in 1986, selected by John Bodley, Philip Cohen and David Stanford.
9-942: N.N. (TJ. DE B.) - De Slag om zutphen.
2-998: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 56 nr 1 (Jan.-Jun. 2005).
8-1568: N.N. - Almanak voor Blijgeestigen, tiende jaar, 1835.
2-2221: N.N. - Ephimerides Liturgicae; Publicatio Mensilis, cura et studio presbyterorum Congregationis Missionis, Anno XXXV (1921).
2-2222: N.N. - Collectio Caeremoniarum et precum, ad usum clericorum excalceatorum SS. Crucis et Passionis, Editio altera, emendata et aucta.
2-118: N.N. - Ik sta ervan te kijken ... Hoe Peter van Eijatten de kluis van Achel stichtte, Tekst en Documenten 1686 - 24 januari - 1986.
2-117: N.N. - Erenmietenregels Achelse Kluis, De oorspronkelijke tekst van 1689 en de versie van 1731/32.
2-2070: N.N. - Bijvoegsel: Litanie van alle Heiligen / Litanie van de Allerheiligste Naam Jezus / Litanie van het Allerheiligste Hart van Jezus / Litanie van de Allerheiligste Maagd / Gebed tot de Allerheiligste Maagd ten Hemel opgenomen / Litanie van Heilige Jozef etc..
2-2071: N.N. - In laudibus SS. Sacramenti et aliis quibusdam functioniburs.
2-2187: N.N. - Ordo Confirmationis; editio typica, Pontificale Romanum, ex decreto sacrosancti oecumenici concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum.
2-2093: N.N. (INTERDIOCESANE COMMISSIE VOOR LITURGISCHE ZIELZORG) - Vormselviering met doopherdenking, Aangepast ritueel voor twaalfjarigen.
2-2192: N.N. - Ordo Missae; editio typica, Missale Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum.
2-1843: N.N. - Supplément au Bréviaire Monastique, a l'usage des religieuses Bénédictines de l'Adoration Pepétuelle dus Très-Saint Sacrement.
2-1844: N.N. - Supplément au Bréviaire Monastique, a l'usage des religieuses Bénédictines de l'Adoration Pepétuelle dus Très-Saint Sacrement.
2-2303: N.N. - Bibel un Liturgie; Blätter für Volksliturgisches Apostolat; Herausgeber Pius Parsch, Chorherr, Klosterneuburg, Neunter Jahrgang (1934-1935).
7-1691: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 96e Jaargang [zonder nummer 4, oktober-december,p.441-488; dit is abusievelijk ingebonden bij de 97e jaargang].
8-1567: N.N. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1840.
8-1565: N.N. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1836.
8-1566: N.N. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1838.
3-381: N.N. - Beweeg-redenen ende Oeffeningen van Godtvruchtigheyt tot het alderheyligste Herte van Jesus. , Waer by gevoegt zyn eenige Oeffeningen van Liefde en Devotie tot het Alderheyliste Herte van Maria. Vierden Druck. .
8-256: N.N. - British book production 1966; Frankfurt 22-27 September 1966.
2-2100: N.N. - Ordinarium Celebrantis.
8-1522: N.N. - Hoe Arthur sinen inde nam; Studie over de Middelnederlandse ridderroman Arturs Doet, Door een werkgroep van Groninger neerlandici.
1-1334: N.N. - Schönauer Elisabeth Jubiläum 1965, Festschrift anlä?lich des achthundertjährigen Todestages der heiligen Elisabeth von Schönau.
9-441: N.N. - Der Deutsche Jäger; Illustrierte Wochenschrift für Jagd, Schieszwesen, Forstwirtschaft, jagdliche Hundezucht und Fischerei; 51. Jahrgang (1929).
9-116: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Maandschrift voor de Katholieke Jeugd, Jaargang 18 (1902-1903), Onder redactie van een Priester van de Congretatie der Fraters van O. L. V. Moeder van Barmhartigheid.
1-485: N.N. - Kyriale Missa Pro Defunctis Et Cantus Varii.
7-1546: N.N. - Almachi Royal des Pays-Bas, pour l'an 1818.
7-1538: N.N. - 75 jaar kinderwetten 1905-1980.
7-1534: N.N. - Opstand en onafhankelijkheid; Eerste Vrije Statenvergadering Dordrecht 1572, Catalogus van tentoonstelling Augustijnenkerk Dordrecht 29/6 - 8/10 1972.
7-1526: N.N. - Kalendarium; Geschiedenis van de Lage Landen in jaartallen, Bijgewerkt door Sacha Buddingh'.
7-1519: N.N. - Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de Abdij van Egmond in de 15e eeuw, Uitgegeven door Chr. S. Dessing.
7-1438: N.N. - Klokken en klokkengieters; Bijdragen tot de campanologie, Door de Historische Commissie van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging.
5-580: N.N. - Officio da Semana Santa, conforme o Missal, e Breviario Romano ultimamente correctio por ordem, e mandado do Papa urbano VIII. com as ceremonias, que usa a Igrejna neste santo tempo; distribuidas pelos lugares, em que se devem praticar, conforme os fagrados ritos; e a explicaçaõ dos Mysterios em idioma Portuguez, para exitar a devoçaõ dos Fieis; A que se accrescenta o Officio da Pascoa até o Sabbado Seguinte.
7-3573: N.N. - Sprekende stilte; Katholieke Basiliek van Sint Jan te 's-Hertogenbosch.
7-3579: N.N. - Bossche bouwstenen, deel III.
7-3580: N.N. - Bossche bouwstenen, deel V.
1-2141: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Romani, ex decreto S.S. Concilii Tridentini restituti S. PII V. pontificis maximi jussu editi, Clementis VIII., Urbani VIII. et Leonis XIII. auctoriate recogniti, cum Officiis Sanmctorum novissimi per summos pontifices usque ad hanc diem concessis.
9-453: N.N. - Duifke Lacht, en Het Duivensport; Onder leiding van de gebroeders N. & R. De Scheemaecker; Jaargang 1979.
2-2083: N.N. - De huwelijksviering, Ritueel voor de belgische bisdommen.
7-1869: N.N. - Magister artium; Onderwijs, kerk en kunst in Limburg, Opstellen Br. Sigismund Tagage, aangeboden bij zijn zeventigste verjaardag.
1-3561: N.N. - God, goed en kwaad, Feestbundel ter ere van van vijfenzestigste verjaardag verjaardag van prof. dr. H.J. Heering.
2-968: N.N. - Fons et culmen vitae carmelitanae, Proceedings of the Carmelite Liturgical Seminar S. Felice del Benaco, 13-16 June 2006.
2-1578: N.N. - Das vollständige Römische Meßbuch, lateinisch und deutsch, Mit allgemeinen und besonderen Einführungen im Anschluss an das Messbuch von Anselm Schott O.S.B. herausgegeben von Mönchen der Erzabtei Beuron .
2-1579: N.N. - Das vollständige Römische Meßbuch, lateinisch und deutsch, Mit allgemeinen und besonderen Einführungen im Anschluss an das Messbuch von Anselm Schott O.S.B. herausgegeben von Mönchen der Erzabtei Beuron .
2-1580: N.N. - Das Messbuch der Heiligen Kirche, mit neuen liturgischen Einführungen, In übereinstimmung mit dem Altarmessbuch, neuarbeitet von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
7-3076: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 12, 1995.
7-3077: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 13, 1996.
2-1188: N.N. - Oude kunst C.O.O. Leuven, Tentoonstelling ingericht door de Commissie van Openbare Onderstand te Leuven.
1-2150: N.N. - Officio Divino; reformado por mandato des Concilio Vaticano II; Liturgia de las Horas, Diurnal; Laudes, Hora intermedia, Vísperas y Completas.
7-048: N.N. - Histoire universelle [Tome II: contenent carte a plier et planches avec gravures, sans texte; il manque Tome I].
9-935: N.N. - Ik was een collaborateur!; Het dagboek van een politieke gevangene door Luc Fransen.
7-2170: N.N. - De parochie van Sint Jeroen in beeld; Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van de zeereerwaarde heer W.J. Kleijn, pastoor.
7-2181: N.N. - Bij de feestelijke herdenking van het 75-jarig bestaan van de aartsvereeniging Prima Primaria der eeuwigdurende aanbidding en van het liefdewerk voor arme kerken te Rotterdam 1859-1934, De liefdewerken van het Instituut van de Religieuzen der Eeuwigdurende Aanbidding in woord en beeld.
7-2194: N.N. - Ter Goude [onderdeel van: De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijver].
7-2187: N.N. - Het jubileum om ons heen; 125 jaar voor de mensen om ons heen, Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de locatie Westeinde (voorheen: Westeinde Ziekenhuis).
7-2188: N.N. - Oudheidkundige Kring Die Goude; Dertiende verzameling bijdragen: Uit de geschiedenis van het Stedelijk Coornhert Gymnasium te Gouda, door L.A. Kesper.
7-2200: N.N. - Geschiedenis St. Jozef Parochie Velsen-Noord, Uitgegeven ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de St. Jozef-parochie 1905-1985.
7-2205: N.N. - Trekkersgids voor 's-Gravenhage.
7-2212: N.N. - Gedenkschrift van het vijf-en-twintigjarig bestaan van het Gereformeerd Oranje-Weeshuis te Huizen.
7-2213: N.N. - Per rijwiel en te voet door de duinstreken.
7-2223: N.N. - Die Haghe; Bijdragen en mededeelingen.
7-2222: N.N. - Die Haghe; Bijdragen en mededeelingen; Den Haag en de Hagenaars in de XIXe eeuw, Deel II.
7-2235: N.N. - West-Frieslands oud en nieuw; 22e bundel, 1955.
7-2236: N.N. - West-Frieslands oud en nieuw; 23e bundel, 1956.
7-2237: N.N. - West-Frieslands oud en nieuw; 24e bundel, 1957.
7-2238: N.N. - West-Frieslands oud en nieuw; 27e bundel, 1960.
7-2246: N.N. - West-Frieslands oud en nieuw; 19e bundel, Uitgegeven door het Historisch Genootschap Oud West-Friesland.
7-2245: N.N. - West-Frieslands oud en nieuw; 18e bundel, Uitgegeven door het Historisch Genootschap Oud West-Friesland.
7-2250: N.N. - Allemaal rebellen; Amsterdam 1955-1965; Een filmserie van Louis van Gasteren.
7-2253: N.N. - Vrijhof; Geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk, Uitgegeven bij het 350-jarig bestaan van de Oude Remonstrantse Kerk.
7-2256: N.N. - Elisabeth-Paulusschool [1892-1992].
7-2261: N.N. - Athenae Batavae; De Leidse Universiteit / The University of Leiden.
7-2273: N.N. - 125 jaar St. Jozefschool [Schiedam].
7-2297: N.N. - Levende monumenten; Geschiedenis, instandhouding en hedendaags gebruik van Utrechtse binnenstadskerken.
1-702: N.N. - Paroissien Romain, Contenant la Messe et les Vêpres des dimanches et principales fêtes avec traduction des textes .
1-2754: N.N. - Luisteren naar Augustinus; preken voor het liturgisch jaar, (Reeks: Kerkvaderteksten met commentaar; nr. 7).
7-5015: N.N. - Kalimantan [landkaart].
7-5016: N.N. - Dki Jakarta [stadsplattegrond].
8-1621: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 8 (1932), nummer 1 (januari).
1-254: N.N. - Annuario Pontificio per L'anno 1965.
1-3533: N.N. - Dom Guéranger, abbé de Solemnes (par un moine Bénédictin de la Congrégation de France), Tome Premier / Tome Second.
2-232: N.N. - Der Ordensdirektor. Korrespondenzblatt für Direktoren des III. Ordens vom hl. Franziskus und für Priesterterziaren, annuals 1-3, 7-9, 11-29, 32.
2-231: N.N. - Maandblad voor Directeuren der Derde Orde van den H. Franciscus van Assiesië, 8 vol., jaargangen 1-21, 23-24, 27-28.
7-3083: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 21, 2004.
5-242: N.N. (GOURLIN, P.E.) - Acte d'Appel de la Constitution Unigenitus et du Nouveau Catéchisme donné par M Languet Archevesque de Sens, au futur Concile General, Interjetté par plusiers curés, chanoines, & autres ecclésiastiques de la Ville & du Diocèse de Sens; et Memoire Justificatif, ou l'on fait voir les innovations du nouveau Catéchisme par rapport à la doctrine, son opposition avec la doctrine communr de Catéchismes, la liaison de ces innovations aver la Constitution Unigenitus, les presans motifs qui ont obligé d'en interjetter Appel, & la validité dudit Appel; Tome Premier + Tome Second.
5-243: N.N. - Graduale Romanum sive Missale Romanum abbreviatum, ad usum Fratrum, et Sororum Ordinis Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo.
2-230: N.N. - Revue sacerdotale du Tiers-Ordre de Saint François, 14 vols..
2-2281: N.N. - Archiv für Liturgiewissenschaft; Band VIII, zweiter Hanbband.
7-802: N.N. - Semanos de Estudios Romanos; Volumen I, 1977.
3-313: N.N. - Bijbelsch magazijn voor alle standen., Ter verspreiding en bevordering van Kenis der Heilige Schrift. Zamengesteld door vaderlandsche leeraren. Het oude verbond. Met 52 Staalgravuren. Driedelen in 1 band. Vierde druk..
7-1860: N.N. - Maaslands melange; Opstellen over Limburgs verleden Dr. P.J.H. Ubachs aangeboden bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
7-1856: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 25: 15 mei 1998, Avantis! Limburg grensoverschrijdend vooruit.
7-1855: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 24: 22 december 1993, Limburg vecht tegen de Maas.
2-1185: N.N. - Werdendes Abendland am Rhein und Ruhr, 18. Mai bis 15. September 1956.
2-1184: N.N. - Kunstwerken uit de eeuw van Rubens in Antwerpse kerken en kloosters, Tentoonstelling april - oktober 1977.
7-1854: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 23: 9 januari 1976, Koningin Juliana opent de Rijksuniversiteit Limburg.
7-1375: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Onzième.
7-1852: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 20: 26 december 1944, het verdriet van Roermond.
7-1853: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 21: 25 januari 1955, Limburg rouwt om de Sittardse troubadour Jo Erens.
14-77: N.N. - Eindhoven seen by Charles Eyck [collection of reproductions of original drawings by Charles Eyck [portfolio with text and 12 drawings; 7 drawings are missing; contains only drawings 1-2-4-6-11].
14-80: N.N. - The Studio Library: English water colour, with reproductions of drawings by eminent painters; Complete in 8 parts; Part 8 [with 8 drawings, from William Marlow, J.M.W. Turner, John Massay Wright, etc.].
7-1849: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 17: 27 mei 1907, Gesticht Sint Servatius in Venray opent zijn deuren.
7-1850: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 18: 21 oktober 1918, Franse vluchtelingen komen aan in Stamproy en Weert.
7-2986: N.N. - Kultuurhistorische verkenningen in de Kempen, II.
7-1846: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 14: 15 april 1886, glasblazers van Regout gaan in staking.
7-1840: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 8: 27 juli 1641, Frederik Hendrik verovert het Genneperhuis op de Spanjaarden.
7-1841: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 9: 27 januari 1761, Johann Arnold Clermont start een lakenfabriek in Vaals.
7-1842: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 10: 4 juli 1796, in Margraten wordt de eerste akte van de Burgerlijke Stand in Nederland opgemaakt.
7-1844: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 12: 17 april 1853, Johannes Augustinus Paredis neemt bezit van de Roermondse bisschopszetel.
7-1845: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 13: 29 mei 1867, de vestingen Maastricht en Venlo worden opgeheven.
7-1839: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 7: 6 oktober 1568, Willem van Oranje steekt bij Obbicht de Maas over.
7-1837: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 5: 1 september 1343, Venlo krijgt stadsrechten.
7-1838: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 6: 14 oktober 1520, Karel V bezoekt Maastricht, de stad van Jan van Steffeswert.
7-1834: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 2: 17 september 705, Bisschop Lambertus in Luik vermoord.
7-1835: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 3: 17 mei 1170, Hendrik van Veldeke voltooit zijn legende over het leven van Sint Servaes.
7-1836: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 4: 5 juni 1288, de Slag bij Woeringen.
7-1833: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 1: 23 januari 358, Keizer Julianus herovert de vesting Maastricht.
7-1831: N.N. - [convoluut, 3 publicaties in 1 band] 1. P.C. Boeren: De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen (1938) / C.A. Huygen: Van Graafschap Limburg tot Provincie Limburg (1949) / Jan Brans: Het Dietsche bewustzijn in Zuid-Nederland (1937).
7-1829: N.N. - Historische opstellen over Roermond en omgeving.
8-255: N.N. - British book production 1963, Catalogue of on exhibition of books published in 1962 and chosen for the National Book League by Seán Jennett, Francis Minns and Vivian Ridler.
8-246: N.N. - Die schönsten deutschen Bücher 2001, Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband; Prämiert vo einer unabhängigen Jury.
8-244: N.N. - Die schönsten deutschen Bücher 1997, Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband; Prämiert vo einer unabhängigen Jury.
8-243: N.N. - Die schönsten deutschen Bücher 1996, Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband; Prämiert vo einer unabhängigen Jury.
7-3091: N.N. - Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De Oranjeboom; Deel LII, Jaargang 1999.
7-3159: N.N. - Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos Roosendaal; Jaarboek No. 46 (1986).
1-849: N.N. - Lied en luit, Nederlandse Volksliederen verzameld door Willemien Brom-Struick.
5-534: N.N. - Geschichte der Päpstlichen Nuntien in Deutschland; Erster Band.
5-551: N.N. - Instruction sur le chemin de la Croix, avec des pratiques de cette dévotion dédiée a la Très-Sainte Vierge.
5-552: N.N. - Joanni V. Portugaillae, et Algarbioirum Regi fidelissimo, doctrinam Benedicti XIV. Pont. Opt. Max. de Sacrosancto Missae Sacrificio in centrum exercitationibus propositam Sacrorum Rituum Schola perenne observantiae suae monumentum D. D. , Publice defendet Gregoriana Societatis Jesu Universitate die 21. Novembris Perillustris D. Andreas de Kempelen e Nobilitate Hungarica, comitatus, & Urbis Possonionis ....
1-472: N.N. - De Parochiebundel voor de Kerkprovincie van Nederland.
5-574: N.N. - L'Office Divin à l'usage de Rome, pour les dimanches et les festes de l'année, en faveur des laïques qui fréquentent leurs paroisses, Nouvelle édition, revue & augmentée par l'Auteur.
1-105: N.N. - Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen.
1-3682: N.N. - Huldeboek Pater Dr Bonaventura Kruitwagen O.F.M., aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.
2-227: N.N. - Jaarboek van de Franciscanessen Missionarissen van Maria.
7-1809: N.N. - Jaarboek 1991; Uitgegeven door Stichting Historische Studies in en rond het Geuldal.
7-1810: N.N. - 150 jaar bestaan Parochie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te Panningen.
7-1800: N.N. - 400 jaar Parochie St. Remigius Schimmert 1583-1983.
7-1797: N.N. - De kerk van de H. Gerlachus.
9-592: N.N. - Godvructige Zanger II, of 100 Geestelijke Liederen, met Bijvoegsel (10 nrs); Muziek van Remi Ghesquiere.
7-1796: N.N. - Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold; XVII.
2-2057: N.N. - Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, De heilige communie en de verering van de eucharistie buiten de mis.
2-1856: N.N. - De cura infirmorum (en Latin et Français), ex Rituale Romano ad usum diœcesium Belgii.
2-1447: N.N. - The Alternative Service Book 1980, Services authorized for use in the Church of England in conjunction with The Book of Common Prayer; together with The Liturgical Psalter.
2-1448: N.N. - Il Mio Messale delle Domenica.
7-1251: N.N. - Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek; Eerste Deel.
1-934: N.N. - Parochiebundel voor de Nederlandse Kerkprovincie, Gezangmelodie voor de edities C, D en E.
1-933: N.N. - Parochiebundel voor de Nederlandse Kerkprovincie, Gezangmelodie voor de edities C, D en E.
1-932: N.N. - Zangboekje, Gregoriaansche Gezangen voor de H. Mis en het Lof.
1-931: N.N. - De Paasviering, Missen en Plechtigheden van Palmzondag, en van Witte Donderdag tot en met Paasmaandag, Gregoriaanse zang met de ritmische tekens der Benedictijnen van Solesmes.
1-926: N.N. - Kerkelijke Gezangen voor de Derde Orde en alle vereerders van St. Franciscus.
1-925: N.N. - Kerkelijke Gezangen voor de Derde Orde en alle vereerders van St. Franciscus.
1-923: N.N. - Nomini Tuo Cantabo, Zanggids der Sacramentsparochie te 's Gravenhage.
1-922: N.N. - Volkszangboek, Ten gebruike van de meezingende geloovigen in de H. Mis, de Vespers, de Completen en het Lof.
1-921: N.N. - Hosanna.
1-924: N.N. - Kerkelijke Gezangen voor de Derde Orde en alle vereerders van St. Franciscus.
1-919: N.N. - Zingt allen mee, Gebeden- en zangboek ten dienste van het volk.
1-916: N.N. - Cantus ad Processiones et Benedictiones SSMI Sacramenti, Chants des Saluts et des Processions.
1-915: N.N. - Manuel des Bénédictions et Processions du Très Saint Sacrement.
1-914: N.N. - Manuel des Bénédictions et Processions du Très Saint Sacrement.
1-913: N.N. - Kyrioleis, Kleiner Psalter geistlicher Lieder dem jungen Deutschland dargereicht von Hermann Müller.
1-911: N.N. - Vade-mecum Fidelium ad Offiicia Sacra, Continens Kyriale, Missam pro Defunctis, necnon Laudes Vespertinas.
1-909: N.N. - Psallite Domino, Cantica Sacra ad Usum Societatis Verbi Divini.
1-910: N.N. - Vade-mecum Fidelium ad Offiicia Sacra, Continens Kyriale, Missam pro Defunctis, necnon Laudes Vespertinas.
1-908: N.N. - Completorii Libellus S.O.P., Reverendissimi Patris Fratris Emmanuelis Suarez.
1-906: N.N. - Cantuarium ad Usum Scholarum, Continens ea qua Ordinarie in Missa Vesperis et Laudibus Vespertinis.
1-905: N.N. - Receuil de Cantiques, À l'usage des élèves des Religieuses Ursulines de Wavre-Notre-Dame.
1-903: N.N. - Rituale of Verzameling van eenige Ceremoniën in gebruik bij de Monialen Clarissen der Hervorming van de H. Coleta.
1-902: N.N. - Chorale Seraphicum.
1-901: N.N. - Latijnse Gezangen en Nederlandse Liederen, Zusters van Liefde Oude Dijk Tilburg.
1-898: N.N. - Liedboek voor de kerken, Psalmen en Gezangen voor de eredienst in kerk en huis aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.
1-897: N.N. - Liedboek voor de kerken, Psalmen en Gezangen voor de eredienst in kerk en huis aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.
1-896: N.N. - Petrus en Paulus bundel, Gebeden en gezangen ten dienste van de liturgieviering.
1-895: N.N. - Gezangen voor liturgie.
1-894: N.N. - Antiphonale Monasticum Pro Diurnis Horis, Juxta Vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatarum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis Restitutum.
1-892: N.N. - Christuslob, Das Stundengebet in der Gemeinschaft.
1-891: N.N. - Gotteslob, Katholisches Gebet- und Gesangbuch Ausgabe Bistum Münster.
1-890: N.N. - Gotteslob, Katholisches Gebet- und Gesangbuch Ausgabe Bistum Münster.
1-888: N.N. - Officie van de Goede Week en van het Octaaf van Paschen, Latijnsche en Nederlandsche tekst met zang volgens het Roomsch Missal en Brevier.
1-881: N.N. - Hoog de Harten, Gebedenboek zangboek.
1-882: N.N. - Cantate Domino, An ecumenical hymn book.
1-880: N.N. - Liedboek voor de kerken, Psalmen en Gezangen voor de eredienst in kerk en huis aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.
1-879: N.N. - Missaal voor de kerkganger, Samensgesteld door redaktie bron van christelijken geest.
1-878: N.N. - Psalmen en Gezangen, Ten dienste van de liturgieviering.
1-877: N.N. - Kerkboek voor liturgie en gezin.
1-876: N.N. - Randstadbundel, Gebeden en gezangen ten dienste van de liturgieviering, vijfde aangevulde editie.
1-875: N.N. - Randstadbundel, Gebeden en gezangen ten dienste van de liturgieviering, vierde aangevulde editie.
1-874: N.N. - Klein Dienstboek, Gebeden gezangen gezegdes in de landstaal.
1-866: N.N. - Geniet van 't Lied, Zangmethode voor de L.S..
1-867: N.N. - Kyriale Missa Pro Defunctis Et Cantus Varii.
1-861: N.N. - Montfort tochten, Gebeden en gezangen.
1-862: N.N. - Montfort tochten, Gebeden en gezangen.
1-858: N.N. - Officium Hebdomadae Sanctae, Secundum Missale et Breviarium Romanum.
1-854: N.N. - Unser Lied, Herausgegeben von Siegfried Fietz und Johannes Jourdan.
1-855: N.N. - Zingenderwijze.
1-853: N.N. - Geestelijke Liederen, Uit den schat van de kerk der eeuwen-Uittreksel 1956.
1-850: N.N. - De Leeuwerk, Nationale zangbundel voor Roomsch Nederland.
1-1239: N.N. - Bisschop Bekkers, Negen jaar met Gods volk onderweg.
1-1240: N.N. - De Heilige Benedictus en zijn orde, Door de Monniken der Sint Paulusabdij van Oosterhout.
3-331: N.N. - Historie van het Oud en Nieuw Testament, met Christelyke en Stichtbaere Bemerkingen, getrokken uyt de HH. Vaders en andere Geestelyke Schrijvers. , Zeer nut en dienstig voor de geloovige. Deel I. Behelzende de Historie van het Oud Testament, dat is, van de Scheppinge der Weireld, tot aen de Komste van Christus..
1-82: N.N. - Biblia, Dat is de gantsche H, Schrifture vervattende al de Canonijken Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments.
7-1433: N.N. - Opstand en Pacificatie in de Lage Landen; Bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent, Verslagboek van het Tweedaags Colloquium bij de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie van Gent.
7-1418: N.N. - Histoire des révolutions des Pays-Bas, depuisl'an 1559 jusques à l'an 1584.
7-1402: N.N. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints dan aanvang der Noord-Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen Staat, tot den tegenwoordigen tyd; Acht en dertigste Deel, Uit de geloofwaardigste schryvers, en egte Gedenkstukken, zamengesteld; Met plaaten; Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche Historie.
7-1398: N.N. - Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden; Vierde Deels Eerste Stuk: Vervattende eenen aanvang der beschryvinge van Holland.
7-1397: N.N. - Historische en staetkundige gedenk-stukken der Oostenryksche Nederlanden, door wylen den Wel-Edelen Heere Graave de N...Neny voorgedraegen aen Syne Roomsch-Keyzerlyke Majesteyt Josephus den II.; Derde Deel [Deel I en II ontbreken].
7-1395: N.N. - Gedenkboek der Inhuldiging en Feesttogten van Zijne Majesteit Willem II 1840-1842.
7-1393: N.N. - Tegenwoordige staat van de Verenigde Nederlanden; Derde Deel: Vervattende de beschryving der Provincie Gelderland.
7-1380: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Seizième.
7-1376: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Douzième.
7-1377: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Treizième.
7-1374: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Dixième.
7-1372: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Huitième.
7-1371: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Septième.
7-4044: N.N. - Tilburgs Hogeschoolblad; Jaargang 17, nr. 2 t/m 10 (augustus 1979 - oktober 1979).
2-1830: N.N. - Breviarium Romanum pro sollemnioribus festis juxta editionem typicam, ad usum Monialium Unionis Romanae Sacri Orninis A Sancta Ursula, cum officiis propriis a S. R. C. adprobatis capituli generalis jussu editum.
8-241: N.N. - Die schönsten deutschen Bücher 1992, Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband; Prämiert vo einer unabhängigen Jury.
8-240: N.N. - Die schönsten deutschen Bücher 1991, Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband; Prämiert vo einer unabhängigen Jury.
7-3476: N.N. - Verzet begint met woorden; 's-Hertogenboschboek 2: Een bundel Bossche strijdpoëzie, Verzameld en toegelicht door Coen Free en Nik de Vries.
7-3651: N.N. - De heiden moest eraan geloven; Geschiedenis van zending, missie en ontwikkelingssamenwerking.
8-2210: N.N. - Les Rubaïyat d'Haälit-ler Baba, surnommé le F'ouh-rer Cynique, Traduit d'après le texte original (Aryenische pre-Germmanico-Sharabic) pour la première fois en bon français de tot le monde et d'ailleurs.
2-1156: N.N. - Eine rheinische Erbschaft, Die Stiftungen van Heinz Krantz.
7-1360: N.N. - Troonredes, openingsredes, inhuldigingsredes, 1814-1963, Inleiding en annotaties van dr. E. van Raalte; Tekeningen van Christiaan de Moor.
8-07: N.N. - Littera eget Scheda; De geschiedenis van een Amsterdamse papiergroothandel, Lutkie & Smit, 1877-1952.
8-09: N.N. - zonder titel [dummy-boek, lege bladzijden].
8-235: N.N. - Die schönsten Bücher der Deutschen Demokratischen Republik 1984.
8-231: N.N. - Die schönsten Bücher des Jahres 1964.
8-232: N.N. - Die schönsten Bücher des Jahres 1966.
8-12: N.N. - Natürlich Papier, ein Werkstoff mit Zukunft; 600 Jahre Papier in Deutschland 1390-1990 [Two parts in reverse printing: Unbedrucktes Papier / Bedrucktes Papier], Eine Sonderausstellung des Verbandes Deutscher Papierfabriken (VDP) über Herstellung und Anwendung von Papier.
5-066: N.N. - Vita del Venerabile Cardinale Roberto Bellarmino Arcivescovo di Capua, e religioso delle Compagnia di Gesu, Descripta da un Diovoto del medesimo Ven. Cardinale.
7-1636: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 8ste Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1637: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 8ste Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten.
7-1579: N.N. - Historie van de voorspoedige Staets-omwenteling der gewezene Oostenryksche Nederlanden, en Voornaementlyk van den roemrugtigen Zegenprael der Nederlandsche Kerk over haere verdrukkers, sedert het begin der Regeering van den Keyzer Joseph den II, Dienende voor Byvoegsel tot het Kort-begryp der Kerkelyke Historie van den Heer Fleury; I. Deel + II. Deel.
7-3362: N.N. - De Rabobank Hilvarenbeek in vogelvlucht; De geschiedenis van de Beekse Boerenleenbank gedurende de periode 1916-1983.
1-77: N.N. - Groot Nieuws Bijbel, Met deuterokanonieke boeken.
2-226: N.N. - Seraphischer Ehrenkranx. Heilige und Selige aus der drie Orden des hl. Franzisdus von Assisi, Zwölf Phototypien nach Zeichnungen des Historienmalers Commans, nebst den Lebensbeschreibungen der Heiligen nach P.D. Tuzer.
9-1359: N.N. - Sans page de titre; Album avec 14 planches (gravures): Legendre Elémens de Géometrie planches 1-14.
2-1563: N.N. - Nouveau missel des dimanches 1986, Année liturgique du decembre 1985 au novembre 1986; Lectures de l'Annee C.
3-138: N.N. - Catechismus tot gebruyk van alle de kerken van het Fransch Keyzerryk. , Catéchisme a l'usage des toutes les églises de l'empire Français. Left pages French, right pages Dutch translation. .
3-351: N.N. - Dat Jesus leve!, Devotie tot het Alderhyligste Hert van Onzen Heere Jesus- Christus, met eenige bemerkingen ende gebeden tot het Heylig Hert van de Heylige en Onbevlekte Maget en Moeder Gods Maria..
1-1627: N.N. - Edward Poppe, Soli Deo, God alleen.
2-116: N.N. - Momenten uit drie eeuwen kluishistorie.
8-230: N.N. - Die schönsten Bücher des Jahres 1958.
7-941: N.N. - Quellen zur Entstehung des Kirchenstaates, Eingeleitet und zusammengestellt von Horst Fuhrmann.
7-2961: N.N. - Van Blauwe Stoep tot Citadel; Varia historica Brabantica Nova Ludovico Pirenne dedicata.
1-2203: N.N. - Regula S. Benedicti Abbatis monarchorum patriarchae, cum declerationibus et constitutionibus Patrum Congregationis Casinen; a primaeva observantia.
1-2206: N.N. - Officia Propria, Congregationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti, a Sacra Rituum Congregatione approbata.
1-2207: N.N. - Officia Propria, Congregationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti, a Sacra Rituum Congregatione approbata.
1-2208: N.N. - Officia Propria, Congregationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti, a Sacra Rituum Congregatione approbata.
9-933: N.N. - Het vernietigingskamp; Door gevangene No. 172931.
2-1413: N.N. - Missel Romain.
6-193: N.N. - The serpent power; Being the Sat-cakra-nir?pana and P?duk?-pañcaka, Two works on laya-yoga, translated from the Sanskrit, with Introduction and Commentary by Arthur Avalon (Sir John Woordroffe).
8-23: N.N. - Catalogus der Fransche taal- en letterkunde in de Koninklijke Bibliotheek; Eerste Deel: Algemeen overzicht en 850-1725.
8-229: N.N. - De Best Verzorgde Boeken 2000 / The Best Dutch Book Designs.
6-1001: N.N. - ABB 1922-1972, [Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de Assurantie van de Belgische Boerenbond].
7-5014: N.N. - Verlag van den Dienst van het Boschwezen in Nederlandsch-Indië over het jaar 1915.
7-198: N.N. - Russian oppression in Ukraine; Reports and documents.
9-1036: N.N. - Om niet te vergeten [Affiche, met in twee kolommen een korte opsomming van belangrijke gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog, met als laatste vermelding: 6 April 1917: De Vereenigde Staten verklaren dat zij in staat van oorlog met Duitschland verkeeren, en met middenin een smalle kolom met in kleuren afgedrukte vlaggen van de diverse betrokken landen].
9-1032: N.N. - Keesings Historisch Archief; Geïllustreerd dagboek van het hedendaagsch wereldgebeuren, 1940-1941.
9-1031: N.N. - Keesings Historisch Archief; Geïllustreerd dagboek van het hedendaagsch wereldgebeuren, 1931-1936 [losbladig, via geperforeerde gaten samengebonden in verzamelband].
8-227: N.N. - De Best Verzorgde Boeken 1992 / The Best Book Designs 1992.
1-2455: N.N. - Les Missions Catholiques, 1884., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome seizième, janvier-décembre 1884. .
2-2052: N.N. - Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, Het doopsel van kinderen.
9-1030: N.N. - De vrijheid; Officieel Orgaan van Nationaal Instituut Steun Wettig Gedrag [maandblad]; Jaargang 1 (1951), Nr. 4 t/m 6; Jaargang 2 (1953), Nr. 6 en 8 t/m 12; Jaargang 3 (1953), compleet; Jaargang 4 (1954), compleet); Jaargang 5 (1955, compleet; Jaargang 1956, compleet; Jaargang 1957, compeet [allemaal losse maandelijkse afleveringen].
8-206: N.N. - La miniature Italienne du Xe au XVIe siècle, Catalogue par Angela Daneu Lattanzi et Marguerite Debae; Introduction de Mario Salmi.
8-558: N.N. - Motif 6; Spring 1961; Edited by Ruari McLean.
8-205: N.N. - Liturgische handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek; Middeleeuwse manuscripten voor religieus gebruik, Tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Schone Boek, oktober 1983 - januari 1984.
5-372: N.N. (MARCHANTII, JABOBI) - (Hortus pastorum) Volume II: Candelabri Mystici / Virga Aaronis Florens, hoc est, Directio vitae sacerdotalis ex SS. Patrum, praesertim S. Caroli Borromaei documentis / Tiara Sacra monilibus quique adornata e Sacrae Scripturae / Tuba Sacerdotalis, demoliens muros Iericho / Summarium Resolutionum et responsionum, ad quaestiones pastorales frequentius recurrentis circa Praecepta Decalogi & capitalia vitia / Praxis Catechistica ex Patorali Horto per interrogationes & responsiones digesta / Index Rerumet verborum.
2-1800: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Et Urbani VIII. auctoritate recognitum cum Officies Sanctorum, novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis , Pars Verna / Pars AEstiva / Pars Autumnalis / Pars Hiemalis.
2-2616: N.N. - Mengelingen voor Roomsch- Catholijken., Vijfde deel..
2-2615: N.N. - Mengelingen voor Roomsch- Catholijken., Vierde deel. .
1-4989: N.N. - Catechismus ex decreto Concilii Tritdentini, ad parochos, PII V. et Clementis XIII. Pont. Max jussu editus; ad editionem Romae A.D. MDCCCXLV. Publici iuris pactam accuratissime expressus, Cum permissu Reverendissimi Ordinariatus Archiepiscopalis Bambergensis.
1-4990: N.N. - Catechismus ex decreto Concilii Tritdentini, ad parochos, PII V. et Clementis XIII. Pont. Max jussu editus; ad editionem Romae A.D. MDCCCXLV. Publici iuris pactam accuratissime expressus, Cum permissu Reverendissimi Ordinariatus Archiepiscopalis Bambergensis.
1-4991: N.N. - Sacrosancti Oecumenici Concilii Tridentini ... Canones et Decreta, secundum textum originalem anni 1564, et editionem quae Romae Typis S. Congregationis de Propaganda Fide prodiit anno 1845 / Catechismus Concilii Tridenti, PII V, Fontificus Maximii, jussu promulgatus; sincerus et integer, mendis repurgatis, atque apparatu auctus; Editio nova ad usum seminariorum.
1-559: N.N. - Vervolgbundel van de godsdienstige liederen, Uitgegeven door en voor rekening van den Nederlandschen Protestantenbond.
2-1147: N.N. - Ornamenta Ecclesiae; Kunst und Künstler der Romanik in Köln, Text- und Bildbegleiter durch die Romaniek-Ausstellung 1985.
8-2376: N.N. - Clyomon and Clamydes, A critical edition; by Betty J. Littleton.
8-2359: N.N. - The Arthurian legends; An illustrated anthology, selected and introduced by Richard Barber.
8-2351: N.N. - Webster's Universal Dictionary and Thesaurus, plus World Maps in color.
8-2350: N.N. - Webster's Third New International Dictionary of the English language; Unabridged; With Seven Language Dictionary; 3 Volumes [complete].
8-2552: N.N. - Es fliesst der Bach zum Meer; Kinder-Kunstbuch; Landschaft und Gedichte, mit Radierungen von Walter Herzog.
2-2560: N.N. - Ausgewählte Schriften des heiligen Gregorius des Großen, Papstes und Kirchenlehrers nach dem Urtexte übersetzt. , Erster Band. Mit einem kurzen Vorbericht über das Leben und die Schriften des Heiligen. Von Theodor Kranzfelder. .
2-2578: N.N. - In Parables., Illustrations of the parables of Christ by Chinse Artist..
2-2589: N.N. - Annuario Pontificio., Per L'Anno 1961..
2-2602: N.N. - Manrèse., Ou Les exercices spirituels de Saint Ignace. Seconde Édition..
2-2605: N.N. - Le Bonheur des Maisons religieuses., Avis Propres a diriger les Religieuses vocales..
2-2619: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., De delen: 1837 t/m 1844 & 1847 t/m 1852 & 1856..
2-2620: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., De delen: 1842, 1843, 1844..
2-2621: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1841 zevende jaargang..
2-2622: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1850 zestiende jaargang..
2-2623: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1851 zeventiende jaargang..
2-2624: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1844 tiende jaargang..
2-2625: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1849 vijftiende jaargang..
2-2626: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1848 veertiende jaargang..
2-2627: N.N. - Le moniteur des villes et des campagnes. , Ou Le Conseiller des familles, Journal. Des intérêts moraux et matériels. Tome I-V. .
2-2629: N.N. - Magazijn voor Roomsch Katholijken. , Ter Verbreiding van Nuttige Kundigheden. Eerste jaargang, 1835- Vijftiende jaargang, 1849. .
2-2677: N.N. - Leerreden over verschillende onderwerpen. , Door eenen Katholijken Priester. .
2-2679: N.N. - Pontificium Athenaeum Antonianum. , Annis 1969-1971. .
2-2667: N.N. - Jubilé sémi- séculaire., Dus st. sacrement de miracles..
2-2685: N.N. - Zieleklanken. , Handgeschreven. .
2-2695: N.N. - Chapitres de Notre Mère., Marie du Saint Sacrement. De 1883 à 1889; 1890-1896; 1897-1902; 1903-1912; 1913-1918; 1919-1922. .
2-2696: N.N. - Chapitres de Notre Mère., Marie du Saint Sacrement. De 1897 à 1902; De 1903 à 1912..
2-2697: N.N. - Annales de l'Association de l'Adoration Perpétuelle du Très Saint Sacrement. , Annales. Rapport sur l'Oeuvre des Églises Pauvres. 1850-1863; 1864-1870; 1871-1877; 1878-1884; 1885-1892. .
2-2698: N.N. - Annales de l'Association de l'Adoration Perpétuelle et de l'Oeuvre des Églises Pauvres. , 1878 à 1884. .
2-2699: N.N. - Annales du Très Saint Sacrement. , 1893-1895; 1896-1898; 1899-1901; 1902-1904; 1905-1907; 1908-1910; 1911-1913; 1914-1923. .
2-2700: N.N. - Annales du Très Saint Sacrement. , 1911-1913. .
2-2701: N.N. - Annales du Très Saint Sacrement. , 36e année 1893-1895; 1896-1898; 1899-1901;1902-1904; 1905-1907;1908-1910;1911-1913; 1914-1924. .
2-2710: N.N. - Liber Annuus. , Studii Biblici Franciscani. XXIII (1973). .
2-2714: N.N. - Vademecum. , Gebete die in der Missionsgenossenschaft der Dienerinnen des Heiligen Geistes gebräuchlich sind. Herausgegeben von der Generalleitung. .
2-2776: N.N. - La Liturgie des Heurs., 2. Carême- Temps Pascal..
2-2777: N.N. - La Liturgie des Heurs., 4. Temps ordinaire semaines XXII- XXXIV..
2-2775: N.N. - La Liturgie des Heurs., 1. Avent- Noël Temps ordinaire semaines I- IX..
2-2861: N.N. - San Francesco di Assisi. , Periodico Mensile Illustrato per il VII Centenario dalla Morta del Santo, 1126-1926. Volume Quarto, 1924. .
2-2793: N.N. - The Sunday Missal., Sunday masses for the entire three-year cycle complete in one volume. Texts approved for use in England & Wales, Scotland, Ireland, Africa. Edited by Harold Winstone. Illustrations by Meinrad Craigheid..
2-2799: N.N. - Liturgie rond het ziekbed., Vademecum, voor pastores en allen die belast zijn met de zorg voor zieken. Uitgave onder redactie van de werkmap voor liturgie..
2-2807: N.N. - Van binnenuit gedreven., 1930- 1980 vijftig jaar franciscanessen van aerdenhout in noord- sumatra..
2-2808: N.N. - Een opbouwwerkster in de kerk. H.M. Magdalena Postel., Stichteres van de zusters van Julie Postel. Collection Les Origines..
2-2809: N.N. - Nederland en de Missiën..
2-2810: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae., Instauratus. Editio Typica..
2-2844: N.N. - De paasviering., Missen en plechtigheden van de Palmzondag, en van Witte donderdag tot en met Paasmaandag. Gregoriaanse zang met de ritmische tekens der Benedictijnen van Solesmes. Nederlandse vertaling en rubrieken..
2-2845: N.N. - Ritus servandus in concelebratione missae et ritus communionis sub utraque specie., Editio Typica..
2-2846: N.N. - Festa Paschalia., Missen en plechtigheden van Palmzondag alle dagen der heilige week en paaszondag. Verzorgd door het liturgische apostolaat, abdij van Berne, Heeswijk N.B..
2-2851: N.N. - Analecta Juris Pontificil. , Dissertations sur différents sujets de Droit Canonique, Liturgie et Theologie. Septième série. (première partie du quatrième volume). .
2-2852: N.N. - Analecta Juris Pontificil. , Dissertations sur différents sujets de Droit Canonique, Liturgie et Theologie. Dixième série. (seconde partie du cinquième volume). .
2-2853: N.N. - Analecta Juris Pontificil. , Dissertations sur différents sujets de Droit Canonique, Liturgie et Theologie. 78me Livraison (Janvier 1867) - 83me Livraison (Décembre 1867). .
2-2855: N.N. - Analecta Juris Pontificil. , Dissertations sur différents sujets de Droit Canonique, Liturgie et Theologie. Deuxième série. .
2-2856: N.N. - Analecta Juris Pontificil. , Dissertations sur différents sujets de Droit Canonique, Liturgie et Theologie. Cinquième série. (Première partie du tome troisième). .
2-2857: N.N. - Analecta Juris Pontificil. , Dissertations sur différents sujets de Droit Canonique, Liturgie et Theologie. Huitième série. (Seconde partie du quatrième Volume). .
2-2860: N.N. - San Francesco di Assisi. , Periodico Mensile Illustrato per il VII Centenario dalla Morta del Santo, 1126-1926. Volume Sesto, 1926. .
2-2863: N.N. - San Francesco di Assisi. , Periodico Mensile Illustrato per il VII Centenario dalla Morta del Santo, 1126-1926. Volume Quinto, 1925. .
2-2864: N.N. - San Francesco di Assisi. , Periodico Mensile Illustrato per il VII Centenario dalla Morta del Santo, 1126-1926. Volume Terzo, 1922-1923. 4 Ottobre 1922 - 4 Settembre 1923. .
2-2876: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Eerste jaargang. Eerste deel..
2-2877: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Eerste jaargang. Tweede deel..
2-2878: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Tweede jaargang. Derde deel..
2-2879: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Tweede jaargang. Vierde deel..
2-2880: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Derde jaargang. Vijfde deel..
2-2881: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Derde jaargang. Zesde deel..
2-2882: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Vierde jaargang. Zevende deel..
2-2883: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Vierde jaargang. Achtste deel..
2-2884: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Vijfde jaargang. Negende deel..
2-2885: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Zesde jaargang. Elfde deel..
2-2886: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Zesde jaargang. Twaalfde deel..
2-2887: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Zesde jaargang. Dertiende deel..
2-2888: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Zevende jaargang. Veertiende deel..
2-2889: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Achtste jaargang. Vijftiende deel..
2-2890: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Achtste jaargang. Zestiende deel..
2-2891: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Negende jaargang. Zeventiende deel..
2-2892: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Negende jaargang. Achtiende deel..
2-2893: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Tiende jaargang.Negentiende deel..
2-2894: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Tiende jaargang. Twintigste deel..
2-2895: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Drieëntwintigste deel..
2-2896: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Vierentwintigste deel..
2-2897: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Vijfentwintigste deel..
2-2898: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Zevenentwintigste deel..
2-2899: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Achtentwintigste deel..
2-2900: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Negenentwintigste deel..
2-2901: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Dertigste deel..
2-2902: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Eenenderstigste deel..
2-2903: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Tweeëndertigste deel..
2-2904: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Drieëndertigste deel..
2-2905: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Vierendertigste deel..
2-2906: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Vijfendertigste deel..
2-2907: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Zesendertigste deel..
2-2908: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Zevenendertigste deel..
2-2909: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Achtendertigste deel..
2-2910: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Negenendertigste deel..
2-2911: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Veertigste deel..
2-2912: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Eenenveertigste deel..
2-2913: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Tweeënveertigste deel..
2-2914: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Drieënveertigste deel..
2-2915: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Vierenveertigste deel..
2-2916: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Vijfenveertigste deel..
2-2917: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Zesenveertigste deel..
2-2918: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Zevenenveertigste deel & Achtenveertigste deel..
2-2919: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Negenenveertigste deel & Vijftigste deel..
2-2920: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Zevenenvijftigste deel & Achtenvijftigste deel..
2-2921: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Drieënzeventigste deel & Vierenzeventigste deel. Nieuwe reeks- achtste deel..
2-2922: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Negenenvijftigste deel & Zestigste deel. .
2-2923: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Honderdenachtste deel..
2-2924: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Honderdenvijfde deel..
2-2926: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Vijfennegentigste deel. Nieuwe reeks. Zevende deel..
2-2927: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Honderdennegende deel..
2-2929: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Honderdenelfde deel..
2-2930: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Honderdendertiende deel..
2-2931: N.N. - Algemeen register op de Katholiek., Van januarij 1842 tot december 1873..
2-2932: N.N. - Alphabetische registers op de Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en letterkundig maandschrift 1842- 1899..
1-2189: N.N. - Les Heures de l'Office Divin; Bréviaire en français; Textes Scripturaires de la Bible de Jérusalem.
9-1029: N.N. - Deutsche Gefangene in England [almost exclusively photographs].
1-479: N.N. - Kyriale seu Ordinarium Missae, Missa Pro Defunctis et Toni Communes Missae.
7-793: N.N. - Der Blick des Dichters; Antike Kunst in der Weltliteratur, Herausgegeben und kommentiert von Detlev Wannagat.
7-800: N.N. - Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, Zusammengestellt, übersetzt und erläutert von Detlef Liebs.
7-856: N.N. - Hermeneus; Maandblad voor de antieke cultuur; 35e jaargang (196-1964) + 36e jaargang (1964-1965) [in 1 band].
2-1639: N.N. - Gregoriaansch Missaal met Vespers voor de zon- en feestdagen, (Door de benedictijnen van de Abdij Keizersberg Leuven onder leiding van Dom J. Kreps O.S.B.).
7-2323: N.N. - Gouda restaureert.
7-2320: N.N. - Van pechvogel tot bolleboos; Goudse onderwijsinstellingen door de eeuwen heen.
7-2315: N.N. - 75-jarig bestaan van de parochie St. Jan de Doper te Haarlem.
7-2313: N.N. - Kerk en wereld in het klein; Een zicht in de 75 jaren van de parochie H. Elisabeth en Barbara te Haarlem 1903-1978.
7-2312: N.N. - Een parochie onderweg; Beelden uit het 75 jarig bestaan van de Sint Antonius Parochie te Utrecht.
7-2309: N.N. - Utrecht middeleeuwse kerkenstad.
7-2347: N.N. - Bijdragen van het Historisch Genootschap te Utrecht; Deel 1 t/m 22 en 24 t/m 64 [Deel 23 ontbreekt].
7-2340: N.N. - Grote topografische atlas van Nederland 1:50.000; 1: West-Nederland.
7-2357: N.N. - Negentig jaar katholiek onderwijs in Bredevoort 1902-1992.
7-2350: N.N. - Nijmegen zoals het was, werd en is; Waalstad voor en na 1944.
7-2380: N.N. - Boalsert; Hert fan Westergoa.
7-2377: N.N. - Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst; Deel VII: De Provincie Overijsel, Opgemaakt en uitgegeven door Afdeeling A der Rijkscommissie voor de Monumentenzorg.
7-2365: N.N. - Proeven van Lieuwe van Aitzema 1600-1669, Opstellen, voortgekomen uit een werkcollege onder leiding van Dr. E.H. Waterbolk, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
7-2382: N.N. - Donum Lustrale; Die natali vicesimo quinto Universitati Catholicae Noviomagensi ab alumnis pristinis oblatum [Nederlandstalige tekst].
7-1647: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 10e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 52].
3-017: N.N. - Revue Bibligne., Vol. 64 till 75 (1957-1968)..
3-018: N.N. - Revue Brittanique. , Vol.= 1833 (1-2), 1837 (2), 1839 (1-2), 1840 (1-2), 1841 (1), 1843 (1-2) till 1851 (1-2), 1853 (1-2), 1854 (1), 1859 (1-2-3-4), 1860 (1-2-3). .
2-223: N.N. - Deus providebet. Zusters Franciscanessen van Heythuysen, Jaarboek 1952.
2-224: N.N. - Deus providebet. Zusters Franciscanessen van Heythuysen, Jaarboek 1954.
1-3477: N.N. - Arcana revelata, Een bundel nieuw-testamentische studiën aangeboden aan prof. dr. F.W. Grosheide ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
1-3467: N.N. - Liber amoricum Renatus Cornelius Leopoldus Goris, 1895-1975.
1-3421: N.N. - Tussen gisteren en morgen; feestboek voor een bisschop, (ter gelegenheid van het veertigjarig priesterjubileum van bisschop H. Ernst van Breda).
1-3418: N.N. - Dancwerc; Opstellen aangeboden aan prof. dr. D. Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
1-3415: N.N. - Enchiridion archivorum ecclesiasticorum, Documenta portiora sacntae sedis de archivis ecclesiasticis a concilio Tredentino usque ad nostros dies, quae collegerunt Dom. Simeon Duca et P. Simeon a S. Familia O.C.D. .
1-3219: N.N. - Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden; (25 oktober 1980 - 4 januari 1981, Centrum voor Kunst en Cultuur Sint-Pietersabdij Gent), I: Benedictus in de Nederlanden / II: Monniken en monialen in de Nederlanden / III: Aspecten van het monastiek leven in de Nederlanden.
1-3393: N.N. - Ecoute, Seigneur, ma prière, Textes choisis et présentés par Jean-Pierre Dubois-Dumée.
1-3392: N.N. - Hooglied, Vertaald en voorzien van commentaar door Pius Drijvers en Jan Renkema.
2-2129: N.N. - Het Woord van God, Epistels en Evangeliën voor zon- en feestdagen.
1-3347: N.N. - Liber Amoricum voor Mr. G.J. Dekkers.
2-2123: N.N. - Gebeden en ceremoniën der kerk- en altaarwijding, volgens het Romeinsch Pontificaal.
2-2124: N.N. - Gedachtenis aan den Grooten Dag; of beweegredenen en middelen ter volharding na de Eerste Heilige Communie.
2-2125: N.N. - Nocturnen, Getijden naar de zondag toe.
2-2127: N.N. - Lectorenboek, (Aanvaard door de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg).
1-3318: N.N. - 1500 Jahre Bistum Chur.
1-4667: N.N. - Concilium Oecumenicorum Decreta, Editit Centro di Documentazione Istituto par le Scienze Religiose, Bologna; Curantibus Josepho Alberigo, Perikle-P. Joannou, Claudio Leonardi, Paulo Prodi.
2-2113: N.N. - Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, De heilige communie en de verering van de eucharistie buiten de mis.
1-4963: N.N. - Katekismus Kehidupan Rahib-Tapa, Dipersembahkan kehadapan, Permaisuri Surga dan dunia Santa Maria Pelindung Rawa Seneng, dan untuk memperingati Pembina Pertapaan Sistersienser Paduka rama Bavo van der Ham OCSO - genap dua puluh lima tahun - ditahbiskan Imam 1930-1955.
1-4750: N.N. - Katechismus of christelijke leer, ten gebruike der Nederlandsche bisdommen, Voorgeschreven voor het bisdom 's-Hertogenbosch door Zijne Hoogw. Excellentie Mgr. A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch.
8-197: N.N. - Hundert Jahre Weltsensationen in Pressefotos; Aus den internationalen Keystone-Archieven, Herausgegeben van Ludwig A.C. Martin, [Series: Die bibliophilen Taschenbücher, Nr. 120].
8-190: N.N. - Les Très Riches Heures du Duc de Berry; Musée Condé à Chantilly; Le Calendrier, présenté par Jean Porcher, 12 reproductions en couleurs.
8-19: N.N. - Art Paper 1 [Art-Papers is de naam van een omvangrijke, internationaal georiënteerde manifestatie waartoe de Jan van Eyck Akademie te Maastricht voor 1987 het initiatief genomen heeft], Expositie van diverse kunstenaars: Sjoerd Buisman, Vito Capone etc..
8-184: N.N. - Mostra storica nazionale della miniatura; Palazzo di Venezia - Roma, Catologo con 5 tavole a colori e 104 in nero fuori testo.
8-18: N.N. - Littera eget Scheda; De geschiedenis van een Amsterdamse papiergroothandel, Lutkie & Smit, 1877-1952.
8-173: N.N. - Reitkunst Herzn Antonij de Pluvinel, darinnen er die ... Regirende Kön. Mayst. In Frankreich / Ludoucum XIII. Underwiesen: Lehrend / Wie ein Reutersmann sich zu allen Ritterlichen Ubungen bequemen und instellen / wie ein Pferd zum Gehorsam zubringen un in alleley schönen Schulen / Stücken und Maneigen leichtlich und volkommentlich abgerichtet werden soll; In Französischer und Teutscher Sprach an den Tag gegeben / unnd mit sechzig schönen Kuffferstücken gezieret; Gedruckt zu Frankfurt am Rayn / Bey Erasmo Kempffern / In Verlegung Matthaei Merian, Anno NDCXXVIII [facsimile uitgave naar de originele uitgave vab 1628, beschikbaar gesteld door de heer Ad Klebe te Rotterdam die eveneens de Nederlandse bewerking verzorgde].
8-171: N.N. - Van Sabben poster auctions.
8-170: N.N. - Van Sabben poster auctions.
8-166: N.N. - Psychopathologie und bildnerischer Ausdruck; Eine internationale ikonographische Sammlung; 19. Serie: Eine entmenschlichte Welt [Preface and 9 plates; complete].
8-165: N.N. - Psychopathologie und bildnerischer Ausdruck; Eine internationale ikonographische Sammlung; 14. Serie: Zwischen Eros und Thanatos [Preface and 12 plates; complete].
8-164: N.N. - Linosnijden [kunstmap met toelichtingsblad en 6 linosneden (van kinderen tusse 8 en 11 jaar, uit het Jeugdatelier Vaalbeek), uitgegeven door Pro Arte Christiana, als Kerst- en Nieuwjaarsgeschenk 1978].
8-162: N.N. - Fine Print; The Review for the Arts of the Book; Vol. 12, Nr. 2, April 1986.
8-161: N.N. - Fine Print; A Review for the Arts of the Book; Vol. 10, Nr. 4, October 1984.
8-160: N.N. - Drukkersweekblad en Autolijn, Kerstnummer 1968.
8-16: N.N. - Büttenpapierfabrik Gmund: Edle Papiere aus Gmund am Tegernsee / Luxurious papers from Gmund am Tegernsee.
2-1835: N.N. - Psalterium Brevarii Monastici / Commune Sanctorum Brevarii Monastici.
8-1545: N.N. - De Engelsche vrouwelyke Robinson, Of de zeldzame gevallen van Charlotte [facsimile van de oorspronkelijke uitgave uit circa 1760, Amsterdam, Baalde], Uitgegeven ein ingeleid door A.N.W. van der Plank; Reeks: Populair Proza uit de 17e en 18e eeuw, Deel 5.
8-803: N.N. - Armando; Schilder - schrijver, Een monografie ter gelegenheid van de toekenning van de Jacobus van Looyprijs 1985.
8-1542: DRS. P. - Esmeralda of De macht van het woord.
8-1543: N.N. - Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen; Opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde de Leiden [facsimile-heruitgave van de uitgave uit 1899, verschenen bij E.J. Brill te Leiden].
7-2413: N.N. - Ons College-Jaarboek 1938-1939; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
8-2540: N.N. - Sachts-Villatte Enzyklopädisches Französisch-Deutches und Deutsch-Französisches Wörterbuch; Grosse Ausgabe, Zweiter Teil: Deutsch-Französich.
1-4886: N.N. - Catechismus of Christelijke leering, (Mechelsche Catechismus met uitleggingen op iedere vraag en korte oefeningen op het einde van elke les).
1-4697: N.N. - In de donkere dagen voor kersttijd..., Een bundel kerstgedichtgen van en voor deze tijd bijeengebracht door Han G. Hoekstra.
8-146: N.N. - En zij teken(d)en voor Waanders ... / And the signed up with Waanders ....
8-145: N.N. - Boekmerken uit Brabant [over het ex libris], [Voorwoord van G.G.A.M. Keukens, bibliothecaris].
1-106: N.N. - Bibel-Lexikon, Herausgegeben von Prof. Dr. Herbert Haag.
1-109: N.N. - Vangeli Apocrifi I, A Cura di P. Giuseppe Bonaccorsi.
9-1148: N.N. - Harmonie en contrast; (R)evolutie in de Nederlandse schilderkunst 1820-1970 [Catalogus van kunsthandel Simonis & Buunk].
6-364: N.N. - Een zwarte apostel; Padri Donatus Leberaho 1885-1926; Door J. F. der Missionarissen van Afrika (Witte Paters).
1-783: N.N. - Psallite Domino SVD., Cantus ad Caeremoniale Societatis Verbi Divini.
1-784: N.N. - Volkszangboek, Ten gebruike van de meezingende geloovigen in de H. Mis, de Vespers, de Completen en het Lof.
8-2200: N.N. - Essais de critique I. Sur les Écrits de Mr. Rollin, II. Sur les Traductions d'Herodote, III. Sur le Dictionaire Géographique et Critique de Mr. Bruzen la Matiniere.
6-077: N.N. - Gouden jubilé van de R.K. Leprozezerie Sint Gerardus Majella Stichting; 1895 - 16 october - 1945.
8-1663: N.N. - Zedelijke Verhaalen; Eerste Deel + Tweede Deel.
2-1412: N.N. - Missel Romain.
2-1414: N.N. - Missel Romain , Tome I, Propre du temps: temps de l'Avent / temps de Noël / temps ordinaire.
2-1995: N.N. - Manuale ad usum sacerdotum, Preces, hymni, litaniae, ritus matrimonii et sepulturae, etc..
1-473: N.N. - De Parochiebundel voor de Kerkprovincie van Nederland.
9-1027: N.N. - De oorlog in beeld; Oktober 1918, The War Pictural (Hollandsche Uitgave).
9-1026: N.N. - De oorlog in beeld; september 1918, The War Pictural (Hollandsche Uitgave).
2-2037: N.N. - Ceremonieel voor Inkleeding Professie, Vernieuwing der Geloften en 25- en 50-jarige Jubelfeesten van de Zusters van O.L. Vrouw te Amersfoort.
9-1025: N.N. - De oorlog in beeld; Maart 1918, The War Pictural (Hollandsche Uitgave).
9-1024: N.N. - De oorlog in beeld; Februari 1918, The War Pictural (Hollandsche Uitgave).
9-1023: N.N. - De oorlog in beeld; Januari 1918, The War Pictural (Hollandsche Uitgave).
9-1019: N.N. - De oorlog in beeld; Augustus 1917, The War Pictural (Hollandsche Uitgave).
9-1020: N.N. - De oorlog in beeld; September 1917, The War Pictural (Hollandsche Uitgave).
9-1021: N.N. - De oorlog in beeld; October 1917, The War Pictural (Hollandsche Uitgave).
9-1018: N.N. - De oorlog in beeld; Juni 1917, The War Pictural (Hollandsche Uitgave).
2-222: N.N. - Deus providebet. Zusters Franciscanessen van Heythuysen, Jaarboek 1951.
2-221: N.N. - San Francesco di Assisi. Periodico mensile illustrato per il VII centenario dalle morte del santo 1226-1926, Volume sesto 1926.
2-220: N.N. - San Francesco di Assisi. Periodico mensile illustrato per il VII centenario dalle morte del santo 1226-1926, Volume quinto 1925.
2-219: N.N. - San Francesco di Assisi. Periodico mensile illustrato per il VII centenario dalle morte del santo 1226-1926, Volume quatro 1924.
2-22: N.N. - Dominicanen in Nederland, Zoeken naar echtheid.
2-218: N.N. - San Francesco di Assisi. Periodico mensile illustrato per il VII centenario dalle morte del santo 1226-1926, Volume terzo 1922-1923.
9-1017: N.N. - De oorlog in beeld; Mei 1917, The War Pictural (Hollandsche Uitgave).
9-1016: N.N. - De oorlog in beeld; April 1917, The War Pictural (Hollandsche Uitgave).
2-1948: N.N. - Zondag vieren; kerk & liturgie op de eerste dag van de week, 36e liturgisch congres, De Haan, 27-29 oktober 1991 (Uitgave van Tijdschrift voor Liturgie).
1-927: N.N. - Cantus Officiorum, In Cantu Gregoriano cum Rythmicis signis editi Monachis Solesmensibus curantibus.
1-5292: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste, Tome XII (Années XL-XLII), 1963-1965.
2-1947: N.N. - Jubileum vieren, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
1-5290: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste, Tome X (Années XXXIV-XXXVI),1957-1959.
1-5291: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste, Tome XI (Années XXXVII-XXXIX), 1960-1962.
1-5289: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste, Tome VIII-2 (Années XXIV-XXX), 1947-1953.
1-5288: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste, Tome VIII-1 (Années XXIV-XXX), 1947-1953.
1-5285: N.N. - Bulletin Thomiste Trimestriel; Organe de la Société Thomiste, XIVe Année, Tome V, 1937.
1-5286: N.N. - Bulletin Thomiste Trimestriel; Organe de la Société Thomiste, XVe Année, 1938.
1-5287: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste, Tome VI (Années XVII-XIX), 1940-1942.
1-4945: N.N. - Catéchismes philosophiques, polémiques, historiques, dogmatiques, moraux, liturgiques, disciplinaires, canoniques, pratiques, ascetiques et mystiques, de Feller, Aimé, Scheffmacher, Rohrbacher, Pey, Lefrançois, Allëtz, Almeyda, Fleury, Pomey, Bellarmin, Meusy, Challoner, Gother, Surin et Olier, Annotés, complétes en actualisés; publiés par M. l'Abbé Migne, éditeur des cours complets; Tome Premier et Tome Second.
1-4946: N.N. - Catechismo della Chiesa Cattolica.
1-4947: N.N. - Il Nuovo Catechismo Olandese; Annuncio della fede agli uomini di oggi, E il Supplemento al Nuovo Catechismo.
2-1408: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutem, S. Pii V pontificiis Maximi jussu editum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate Vulgatum; editio juxta Typicam Vaticanam.
2-1420: N.N. - Latijnisch-Deutsches Altar Messbuch, Band I: Vom ersten Adventssonntag bis zum Samstag nach derm ersten Passionssonntag.
9-577: N.N. - Officium et Missae In Nativitate Domini, juxta Ordinem Breviarii et Missalis Romani; Cum Cantu Gregoriano ex editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis a Solesmensibus monachis diligenter ornato.
1-5284: N.N. - Bulletin Thomiste Trimestriel; Organe de la Société Thomiste, Xe Année, 1933.
1-5283: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste, IXe Année, 1932.
1-5282: N.N. - Divus Thomas; Jahrbuch für Philosophie und spekulatieve Theologie; III. Serie begründet von Dr. Ernst Commer; 26. Band (1948).
1-5280: N.N. - Divus Thomas; Jahrbuch für Philosophie und spekulatieve Theologie; III. Serie begründet von Dr. Ernst Commer; 24. Band (1946).
1-5281: N.N. - Divus Thomas; Jahrbuch für Philosophie und spekulatieve Theologie; III. Serie begründet von Dr. Ernst Commer; 25. Band (1947).
1-5277: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie, LXVIième Année - T. LVIII - No 3, Julliet-Septembre 1958.
1-5278: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie, LXVIième Année - T. LVIII - No 4, Octobre-Décembre 1958.
1-5275: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie, LXVième Année - T. LVII - No 4, Octobre-Décembre 1957.
1-5276: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie, LXVIième Année - T. LVIII - No 2, Avril-Juin 1958.
1-4922: N.N. - Kleiner katholischer Katechismus.
1-4923: N.N. - Kleiner katholischer Katechismus für das Bistum Münster.
1-5274: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie, LXVième Année - T. LVII - No 3, Juillet-Septembre 1957.
1-5009: N.N - Katechismus der Katholischen Kirche.
1-514: N.N. - Hymnaire de Christian Science (Christian Science Hymnal), Renfermant sept poèmes écrits par la Révérende Mary Baker Eddy Découvreuse et Fondatrice de Christian Science.
2-1946: N.N. - Wij vieren het Woord ... in de veertigdagentijd, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
1-5272: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie, LXVième Année - T. LVII - No 2, Avril-Juin 1957.
1-4980: N.N. - Catecismo de la Doctrina Christiana, por el P. Gaspar de Astete, S.J. con las adiciones derl Excmo. Sr. Uriz Labairu, obispo que fué de Pamplona.
1-5271: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie, LXVième Année - T. LVII - No 1, Janvier-Mars 1957.
9-1564: N.N. - De Koran, Uit het Arabisch vertaald door prof. dr. J.H. Kramers.
2-1680: N.N. - Zondagsmisboek, De missen van de zondagen en de voornaamste feesten, dagelijkse gebeden en oefeningen, vespers en lofzangen, herzien en aangepast onder toezicht van H. de Greeve pr..
1-5270: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie, LXVième Année - T. LVII - No 1, Janvier-Mars 1957.
8-1539: N.N. - Heer Gawein en de Groene Ridder, Vertaling Erik Hertog, Guido Latré, Ludo Timmerman; Reeks: Prima-Klassieken, nr. 27.
8-1537: N.N. - Reizen en rampen van Kommandeur Jeldert Jansz Groot en anderen.
8-1531: N.N. - Verschaeve en Rodenbach; Verschaeviana, Colloquiumnummer; Jaarboek 1981.
8-1530: N.N. - Roman van den Riddere metter Mouwen; opnieuw naar de bewaarde bronnen uitgegeven, Met letterkundige inleiding door M.J.M. de Haan en L. Jongen en annotaties en emendaties door B.C. Damsteegt en M.J. van der Wal; Met medewerking van Annemarie Meesen.
8-1529: N.N. - Trefwoord; Jaarboek lexicografie 1998-1999.
8-1526: N.N. - Jaarboek van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie; Overzicht van het jaar 1998.
8-1525: N.N. - Het zal koud zijn in 't water als 't vriest; Zestiende-eeuwse parodieën op gedrukte jaarvoorspellingen, Tekstuitgave met inleiding en commentaar door Hinke van Kampen, Herman Pleij, Bob Stumpel, Annebel Venmans en Paul Vriesema.
8-1524: N.N. - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer van Rhetortica De Fonteine; Jaarboek 1950.
8-1523: N.N. - Het Antwerps Liedboek; 87 melodieën op teksten uit Een Schoon Liedekens-Boeck van 1544, Uitgegeven door K. Vellekoop en H. Wagenaar-Nolthenius, met medewerking van W.P. Gerritsen en A.C. Hemmes-Hoogstadt; I: Liederen / II: Commentaar.
8-1521: N.N. - Kristal; Letterkundige productie 1935.
8-1500: N.N. - Altijd maar bijeenblijven'; Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929 [Brieven van Karel van de Woestijne], Reeks: Achter het Boek, nr. 29.
8-1496: N.N. - De Noordnederlandche tongvallen; Atlas van taalkaarten met tekst, uitgegeven door het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap; Bewerkt door Dr. J. te Winkel; Aflevering 1.
8-1465: N.N. - Visies op Vondel na 300 jaar, Een bundel artikelen verzameld door S.F. Witstein en E.K. Grootes ter gelegenheid van de driehonderdste sterfdag van Joost van den Vondel.
8-1459: N.N. - Verwijs' Bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst; Eerste Deel (tijd tot ± 1300: Voorhoofse epiek, Hoofse epiek, Dierenfabel en dierenepos), Herzien door Dr. C.C. de Bruin.
8-1458: N.N. - Verwijs' Bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst; Eerste Deel (tijd tot ± 1300: Voorhoofse epiek, Hoofse epiek, Dierenfabel en dierenepos) + Tweede Deel (tijd tot ± 1300: Geestelijke epiek, Wereldlijke en geestelijke liederen, Didactische poëzie) + Derde Deel (tijd na ± 1300: Didactische poëzie, Wereldlijke epiek, Geestelijke epiek, Sproken en boerden, Liederen, Dramaische poëzie), Herzien door Dr. C.C. de Bruin.
8-1441: N.N. - Oude en nieuwe fragmenten van den Middelnederlandschen Aiol, Met aanteekeningen uitgegeven door Dr. J. Verdam.
8-1431: N.N. - Het vermakelijk leven van Thyl Uylenspiegel met al zijne grappen, kluchten, enz..
8-1428: N.N. - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel, In opdracht van het Frederik van Eeden-Genootschap verzorgd en toegelicht door dr. H.W. van Tricht en Harry G.M. Prick.
8-1408: N.N. - Weerwerk; Opstellen aangeboden aan professor dr. Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
9-119: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke jeugd, Jaargang 37 (1921-1922).
7-2412: N.N. - Ons College-Jaarboek 1938-1939; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
1-4998: N.N. - Catechismus ex decreto Concilii Tritdentini, ad parochos, PII Quinti Pont.Max. jussu editus; ad editionem Romae A.D. MDLXVI publici iuris factam accuratissime expressus.
8-143: N.N. - Bibliofiele boekkunst in Duitsland: Edition Tiessen 1977-1987, Catalogus van de tentoonstelling, voorjaar 1987.
7-1672: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 77e Jaargang.
7-1673: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 78e Jaargang.
7-1674: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 79e Jaargang.
8-1562: N.N. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1831.
7-1758: N.N. - Koninklijke Nederlandse Papierfabriek; Een industrieel-archeologische verkenning, [Deelrapport 4 van de Stichting Werkgroep Industriële Archeologie Maastricht].
7-1757: N.N. - Huize Nazareth Venlo [fotoboek].
9-1559: N.N. - Der Koran, Übersetzt und eingeleitet von Hans Zirker.
8-2198: N.N. - Les avantures de Telemaque, fils d'Ulysse; Tome Second [aves notes en allemand; sans page de titre; il manque Tome Premier].
2-1834: N.N. - Brevarium Monasticum.
7-3201: N.N. - Harmonie Vlijt en Volharding Alphen, 100 jaar een klasse apart, 1891-1991.
1-2795: N.N. - Mystiek brevier; Deel I: Het Nederlandsche mystieke proza, Verzameld en ingeleid door Stephanus Axters O.P..
1-506: N.N. - Leitfaden zur Grundausbildung in der Evangelischen Kirchenmusik.
7-3001: N.N. (E. V. R. W.) - Een Nederlandsch missionaris; Father Felix Westerwoudt, van de St. Joseph-Congregatie van Mill-Hill.
3-334: N.N. - Verklaeringe van zyne Eminentie, den Cardinael-Aerts-Bisschop van Mechelen, over de Onderwyzinge van het Algemeyn Seminarie van Loven. , Uyt het fransch vertaeld. .
3-403: N.N. - Roomsch- Chatholyke Bilbliotheek voor het Koninkrijk der Nederlanden., Zesde deel..
7-866: N.N. - Dictionnaire Historique ou Histoire Abrégée des hommes qui se sont fait un nom par le génie, les talens, les vertus, les erreurs, &c.; Par l'Abbé F. X. D. F.; Seconde Édition, corrigée & beaucoup augmentée; Tomes 1 (A-B) + 2 (B-Ceu) + 3 (C-E) + 4 (F-H) + 7 (P-R)+ 8 (S-Z) [il manque tomes 5 et 6 (I-O)].
1-4995: N.N. - Catechismus ex decreto Concilii Tritdentini, ad parochos, PII Quinti Pont.Max. jussu editus; ad editionem Romae A.D. MDLXVI publici iuris factam accuratissime expressus.
1-4996: N.N. - Catechismus Concilii Tritdentini, ad parochos, PII V. Pont. Max jussu promulgatus; Sincerus et integ, mendisque repurgatus opera P.D.L.H.P.; Editio nitidissima ad usum seminariorum.
1-2104: N.N. - Rituale Solesmense; Rituel monastique, Latin-Français; de la Congrégation Bénédictine de Solesmes.
8-2457: N.N. (SURTEES, R.S.) - Mr. Sponge's sporting tour, With ninety woodcuts and thirteen coloured illustrations by John Leech.
2-1945: N.N. - Wij vieren het Woord ... aan de hand van Marcus, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
2-1943: N.N. - Wij vieren het Woord ... aan de hand van Lucas; deel 1, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
2-1944: N.N. - Wij vieren het Woord ... aan de hand van Lucas; deel 2, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
2-1939: N.N. - Werkboek voor een huwelijksviering.
2-1937: N.N. - Wij vieren het Woord ... in advent en kersttijd, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
2-1938: N.N. - Berne Voorbedenboek, Jaar C, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
2-1929: N.N. - Voor het hele volk van God, Wereldraad van Kerken.
7-1747: N.N. - Heiligdomsvaart-pocket, [Reeks: Schatkamernieuws Slevrouwe, nr. XIX/'90].
7-1749: N.N. - De restauratie van het Teschemacher orgel (1772) in de Hervormde Kerk te Vaals 1984-1986.
7-1753: N.N. - Gedenkboek 1916 1966 Jeanne d'Arclyceum Maastricht.
7-1754: N.N. - Gedenkboek 1916 1966 Jeanne d'Arclyceum Maastricht.
2-1574: N.N. - Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Köln, Schulausgabe mit Noten.
5-569: N.N. - Novum Jesu-Christi Testamentum, Vulgatae Editionis, Sixti V. Pont. Max. jussu recognitum, et Clementis VIII. Auctoritate editum; Notis historicis et criticis illustratum.
6-218: N.N. - Türkische Kunst und Kultur aus osmanischer Zeit.
6-016: N.N. - St. Bernard's High School [Year Book], [The Senior Class of 1975 dedicates this years annual to ...].
1-23: N.N. - Benvenuti Bijbel, Teksten uit het Oude en Nieuwe Testament.
1-5168: N.N. - Rassegna di Letteratura Tomisitica; Boletin Tomista, Vol. VI, Letteratura Dell'Anno 1971.
1-5167: N.N. - Rassegna di Letteratura Tomisitica; Boletin Tomista, Nuova serie del Bulletin Thomiste, Tomo XIII; Vol. I, Letteratura Dell'Anno 1966.
3-379: N.N. - Godvruchtige Leidsman aanwyzende den Weg ten Hemel. , Door oefeningen, gebeden en de kleine getyden van de Heilige Maagd Maria. Vermeerderd en met Prenten vercierd. Waarby nog gevoegd zyn, de Novene van den H. Antonius van Padua, en meer aandagtige Devotien. .
3-378: N.N. - Godvruchtige Leidsman aanwyzende den Weg ten Hemel. , Vermeerderd met de novenen van den H. Antonius van Padua. Nieuwe druk. Aanmerkelijk verbeterd, waarin een nieuwe misse voor de Overledenen, en bovendien vermeerderd met de Prenten, Uitleggingen en bemerkingen op de Vier Uitersten. .
2-1000: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 57 nr 1 (Jan.-Jun. 2006).
2-1001: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 57 nr 2 (Jul.-Dec. 2006).
2-1005: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 59 nr 2 (Jul.-Dec. 2008).
2-800: N.N. - Regel, Constituties, Verklaringen.
2-1004: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 59 nr 1 (Jan.-Jun. 2008).
2-1003: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 58 nr 2 (Aug.-Dec. 2007).
2-1002: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 58 nr 1 (Jan.-Jul. 2007).
1-2730: N.N. - De heilige Nil Sorski (1433-1508); Leven - geschriften - skite, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 36).
2-1006: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 60 nr 1 (Jan.-Jun. 2009).
2-1010: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 62 nr 1 (Jan.-Jun. 2011).
2-1009: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 61 nr 2 (Jul.-Dec. 2010).
2-1008: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 61 nr 1 (Jan.-Jun. 2010).
2-1007: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 60 nr 2 (Jul.-Dec. 2009).
2-1570: N.N. - Gotteslob, Katholisches Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Aachen.
2-1571: N.N. - Oremus, Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Aachen.
2-1567: N.N. - Schott-Messbuch für die Sonn- und Festtage des Lesejahres C, Originaltexte der authentischen deutschen Ausgabe des Messbuches und des Messlektionars; Mit Einführungen herausgegeben von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
2-2335: N.N. - Questions Liturgiques; Revue réservée au clergé , Année 1912-1913.
2-2334: N.N. - Questions Liturgiques; Revue réservée au clergé , Année 1911-1912.
2-1547: N.N. - Missel dominical de l'assemblée, Textes complets et durables avec orientations pour la prière et présentations des sarcraments; Saint-André/Hautecombe/Clervaux.
2-2311: N.N. - Fürbitten für Meßfeiern und Andachten.
7-1711: N.N. - Legenden van de Sterre der Zee.
2-2237: N.N. - Officium Majoris Hebdomadae et Octavae Paschae cum cantu, juxta ordinem Breviarii Missalis et Pontificalis Romani, Editio compendiosa i juxta typicam.
2-1544: N.N. - Missel des dimanches et des fêtes; les prières usuelles et les principales dévotions chrétiennes, Traduction et notes par Dom Gérard, bénédictin de l'Abbaye de Clervaux.
1-727: N.N. - Antiphonale Monasticum Pro Diurnis Horis, Juxta Vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatarum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis Restitutum.
2-1539: N.N. - Missel Romain ou Paroissien Romain, En Latin et en Français.
2-2216: N.N. - De cura infirmorum; ex Rituali Romano ad usum diœcesiumBelgii.
3-706: N.N. - Institutiones ad Christianam Theologiam, sacrarum, literarum, univers aliumque conciliorum auctoritate etc., Opera atque industria eruditissimi viri F. Joaniis Vigvirii Granayen etc..
1-221: N.N. - Concordantie van de 4 evangeliën, Samengesteld door Claire Bompois.
2-2172: N.N. - Supplemento Ordo Sabbati Sancti (Pro manuscripto).
2-1536: N.N. - Nouveau Missel - Vespéral, a l'usage de tous les diocèses, avec le propre de Belgique; par un prêtre de l'Oratoire de France.
2-2171: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus, Editio juxta Typicam Vaticanam.
2-2169: N.N. - Missae pro defunctis, ad commodiorem ecclesiarum usum, ex Missale Romano desumptae, Accedit Ritus Absolutionis pro defunctis, e Rituali et Pontificali Romano.
2-2168: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missale Romano descumptae; accedit Ritus Absolutionis pro defunctis, ex Rituale Romano, Editio decima juxta typicam.
2-214: N.N. - Franciscaanse heiligen.
2-207: N.N. - 800 Jahre Franz von Assisi, Franziskanische Kunst und Kultur des Mittelalters.
2-2158: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missale Romano descumptae; accedit Ritus Absolutionis pro defunctis, Editio sexta juxta typicam.
2-2160: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missale Romano descumptae; accedit Ritus Absolutionis pro defunctis ex Rituale Romano, juxta Typicam Vaticanam.
2-2164: N.N. - Missae Defunctorum, e nova editione Missalis Romani; excerptae quibus, accedit Ritus Absolutionis pro Defunctis.
2-2165: N.N. - Missae Defunctorum, e nova editione Missalis Romani; excerptae, accedit Ritus Absolutionis pro Defunctis.
2-2136: N.N. (UNIVERSITAIRE PAROCHIE LEUVEN) - Werkboek voor een doopviering.
3-001: N.N. - Acta Romana Societatis Jesu., Hardcover: Vol. 1906-1978 + index generalis (1906-1945)= 23 vol. Paperback: 1978II+ 1979 III+ 1980 I+ 1981 II+ 1982 III+ 1983 IV+ 1984 I+ 1985 II+ 1986III+ 1987 IV+ 1988 I+ 1989 II+ 1990 III+ 1992 V+ 1993 VI+ 1994 I+ 1995 I 1&2 + 1996 I+ 1997 II+ 1998 III+ 1999 IV =22 vol. Complete set of 23 + 22= 45 vol. = € 200..
9-1015: N.N. - De oorlog in beeld; Maart 1917, The War Pictural (Hollandsche Uitgave).
2-1138: N.N. - Beelden uit de evangeliën; verzameling etsen naar beroemde meesters, eerste t/m vijfde serie (compleet).
2-1137: N.N. - Albrecht Dürers sämtliche Kuperstiche, in getreuen Nachbildungen.
2-1558: N.N. - Nouveau missel des dimanches 1975, Année liturgique du décembre 1974 au novembre 1975; Année A.
2-2310: N.N. - Ordo Baptismi Parvulorum et benedictio mulieris post partum necnon Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum et Exsequiarum Ordo, In usum diocesis Aquisgranensis.
7-1200: N.N. - Het Koninkrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten [boek met gegraveerde prenten van stads- en landschapsgezichten], Oorspronkelijk uitgegeven te Gouda omstreeks 1860 en opnieuw uitgegeven in 1965.
1-4674: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III, Julio III et Pio IV, pontificibus maximus celebrati, Canones et Decreta, Quid in hac editione praestitum sit, sequens Philippi Chiffletii, Abbatis Balernensis & Ecclesiae Vesontina Canonici & Victarii Generalis, praefatio indicabit.
6-1163: N.N. - Chronik Horcher [book on genealogy and heraldic symbols in general and specific for the family of Horcher].
1-4701: N.N. - Derde Kerstboek, Met bijdragen van K. Dijk, H. Hanna, H.J. Heijnes en anderen.
2-2086: N.N. - Ordinarium Celebrantis.
2-2072: N.N. - Orationes et preces variae in bededictione Ssmi Sacramenti vel alias pro opportunitate dicendae.
7-3581: N.N. - Bossche bouwstenen, deel VI.
7-3574: N.N. - De Oeteldonkse Club 99 jaar.
7-3569: N.N. - Justitie gewogen; Het Paleis van Justitie en de rechtsgang te 's-Hertogenbosch 1922-1998.
7-3525: N.N. - Verhalen uit de Meierij; Een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Den Bosch en omstreken.
7-3512: N.N. - Van Blauwe Stoep tot Citadel; Varia historica Brabantica Nova Ludovico Pirenne dedicata.
7-3503: N.N. - Een stad verrandert; 's-Hertogenbosch in 1953.
7-3489: N.N. - Te wapen! Op! Daar rolt de trom; Belevenissen der eerste compagnie van het 1e marschbataljon uit de vesting 's-Hertogenbosch tijdens den tiendaagschen veldtocht in 1831, Proza en poëzie verzameld in ingeleid door drs. Coen Free [Reeks: 's-Hergtogenboschboek 4].
7-3422: N.N. - Honderd jaar Fraters in Reusel 1884-1984, Bijdragen tot de kennis van het Reusels heem, Deel 7.
2-2047: N.N. - Over het doopsel in tijd van nood en over eenige plichten van gehuwden.
2-2043: N.N. - Goddelijk Officie; Officie voor de dagen van de week.
1-2719: N.N. - Regels van de heilige Pachomius, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 23).
2-2039: N.N. - De Liturgie der Overledenen, Uitgegeven door de Abdij Keizersberg, met medewerking der Abdij Affligem.
2-2042: N.N. - Liturgie rond het ziekbed, Vademecum voor pastores en allen die belast zijn met de zorg voor zieken; uitgave onder redactie van de Werkmap voor Liturgie.
1-2718: N.N. - De waakzaamheid van het hart. De heilige Hésaias de Kluizenaar; Abba Filêmoon; Filotheos van de Sinaï; Hesychius van Batos / Filokalia, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 22).
8-2197: N.N. - Paradis perdu; Tome Premier, Traduit par Jacques Delille.
8-2194: N.N. - [convolute] Repertoire Comedies; TOME 1: M. Victor: La tante a marier, Comédie en un acte (1819); M. Pigault-Lebrun: L'Amour et la raison, Comédie en un acte en en prose (1805); M. Mars... Des V...: Céphise ou L'Erreur de l'esprit, Comédie en un acte et en prose (1787); MM. Deaugiers et Gentil: Les deux voisines, ou Les prêtés rendus, Comédie en un acte, en vers (1815); L.B. Picard: Les voisins, Comédie en un acte, en prose (sans année); L'Heureuse erreur, Comedie en un acte, de Patrat (1817); De Niais de Sologne, ou Il n'est pas si bête qu'il en a l'air, Comédie en un acte, en prose (1803) / TOME 2: F.P.A. Leger: Maria, ou La demoiselle de compagne, Comédie en un acte et en vers (1818); O. Leroy: L'Irrésolu, Comédie en un acte et en verse (1819); M. Delrieu: La jeune veuve, Comédie en un acte et en vers (1818); M. Creuzé De-Lesser: Le sécret du menage, Comédie en trois actes, et en vers (1817); A.J. Dumaniant: Qui est deux à raison?, ou La leçon de danse, Comédie en un acte et en vers (1813); M.Arm-Charlemagne: Le testament de l'oncle, ou Les lunettes cassées, Comédie en trois actes et en vers (1806) / TOME 3: M. Caigniez: La méprise de diligence, Comédie en trois actes en en prose (1819); les Citoyens René Perin et Pillon: La grande ville, ou Les parisiens vengés, Comédie episodique, en trois actes en prose (1802); M. M***: Le valet de son rival, Comédie en un acte en en prosed (1816); M. René Périn: Le vieil oncle, Comédie en un acte et en prose (1816); Goldoni: Le bourru bienfaisant, Comédie en trois actes, en prose (1808); M. de Monvel: L'Amant bourru, Comédie en trois actes en en vers libres (1797) , Série: Réperoire Comedies.
2-1988: N.N. - Meditaties bij de zondagsevangeliën; A-cyclus.
1-466: N.N. - Kyriale seu Ordinarium Missae, Missa Pro Defunctis et Toni Communes Missae.
1-2717: N.N. - Algemene inleiding. Theoleppos van Filadelfia: Verhandeling over de monniksgelofte; Negen hoofdstukken over de monastieke gelofte / Diadochus van Fotike: Honderd uitspraken over de kennis / Filokalia, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 21).
1-2710: N.N. - Vaderspreuken. V. Aanvullende spreuken, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 13).
1-2711: N.N. - Sint Bernardus over Sint Benedictus, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 15).
1-2713: N.N. - Leven, getuigenissen, brieven van de heilige Antonius abt, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 17).
1-573: N.N. - Commune Sanctorum.
1-3209: N.N. - Augustiana; Tijdschrift voor de studie van Sint Augustinus en de Augustijnenorde / Revue pour l'étude de Saint Augustin et de l'Ordre des Augustins, Jaargang / Année 54 (2004); Mélanges offerts à T.J. van Bavel à l'occasion de son 80e anniversaire.
7-1741: N.N. - Op weg met St. Jozef; 300 jaar Jozefvereniging ins Smakt.
2-1411: N.N. - Missel Romain.
2-1415: N.N. - Missal Romain Latin-Français.
1-2699: N.N. - Den tempel onser sielen, door de schrijfster der Evangelische Peerle, Ingeleid en kritisch uitgegeven door dr. Alb. Ampe, S.J..
2-2097: N.N. - Ordo Baptismi Parvulorum, Ad usum dioecesium Hollandiae ad instar appendicis Ritualis Romani a Sancta Sede approbatus; Editio Typica.
7-2426: N.N. - Verborgen leven; Zestig jaar Cisterciënserleven in Salland 1890-1950.
3-329: N.N. - Het Boek der Psalmen nevens de Gezangen bij de Hervormde kerk van nederland in gebruik., Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie Berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen..
2-1424: N.N. - Messale Romano, Messe Proprie della Congregazione del Santissimo Redentore.
2-1150: N.N. - Walter Pompe beeldhouwer 1703-1777, Tentoonstelling oktober-december 1979.
2-1153: N.N. - Art mosan et arts anciens du pays de Liège, Exposition Internationale, septembre-octobre 1951.
2-114: N.N. - Cîteaux, commentarii cistersienses, 2000, t. 51, fasc. 3-4.
1-2683: N.N. - Van minne spreken ...; Nederlandse mystieke teksten uit de 13e eeuw, Uitgegeven door de projectgroep Hadewijch van de sectie Nederlands, K.U. Nijmegen, onder begeleiding van dr. H. Vekeman.
3-1052: N.N. - Godsvrugtige Leidsman, aanwyzende de Weg ten Hemel, door oefeningen en gebeden en de Kleine Getyden van de H. Maagd Maria; Met veelvuldige godvrugtige gebeden en litanien; Byeen vergaderd door een Pater van de Orden der Predikheeren; Waarby nog gevoegt, de Novene van de H. Antonius van Padua, en meer aandagtige Devotien; Vermeerder en met plaaten vercierd.
1-4369: N.N. - Von der Erkenntnis der Leides, Mit Bildern von Hubert Aratym.
1-2202: N.N. - Pontificale Romanum Summorum Pontificium jussu editum, et a Benedicto XIV. Pont. Max. recognitum et castigatum , Pars Prima + Pars Secunda /+ Pars Tertia (in one volume).
2-1650: N.N. - Nederlands Missaal voor de zondag, en voor de feesten die in de Nederlandse bisdommen op zondag worden gevierd, Bewerkt door Missionarissen van Steyl.
2-1652: N.N. - Missaal voor de zondag en voor de feesten die in de Nederlandse bisdommen op zondag worden gevierd, Bewerkt door Missionarissen van Steyl.
14-101: N.N. - St. Bonifacius [album with 12 engravings, Componirt von H. Hess, Gestochen von H. Walde, J. Burger, P. Barfus, Fr. Zimmermann].
2-1426: N.N. - Missaal voor zon- en feestdagen.
1-2680: N.N. - Nur Gast auf Erden? Rafael Barón, Mystiker und Mönch. Deutsche Gesammtausgabe seiner Schriften.
1-2184: N.N. - Pontificale Romanum summorus pontificum jussu editum, a Benedicto XIV. Et Leone XIII. Pontificibus maximus recognitum et castigatum; Fasciculus II.
2-1121: N.N. - Het Gildeboek, jaargang XIV.
2-1119: N.N. - Het Gildeboek, jaargang IX.
2-1120: N.N. - Het Gildeboek, jaargang X.
9-1561: N.N. - Der Koran, [Unveränderte Nachdruck der Ausgabe vom Verlag Julius Kittls Nachfolger; Gesamtherstellung: Ebner Ulm].
1-2669: N.N. - Mère Mechtildis van het H. Sacrament luisterend naar Sint-Benedictus.
7-2408: N.N. - Ons College-Jaarboek 1935-1936; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
2-1118: N.N. - Het Gildeboek, jaargang VIII.
2-1117: N.N. - Het Gildeboek, jaargang VII.
1-2139: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Monastici, Pauli V. jussu editi a Pio X reformati et Benedicti XV auctoritate Vulgati, pro omnibus sub Regula S. Patris Benedicti militantibus; editio altera.
7-2414: N.N. - Ons College-Jaarboek 1939-1940; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
7-2415: N.N. - Ons College-Jaarboek 1940-1941; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
1-2137: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Monastici, Pauli V. et Urbani VIII. SS. Pontificium auctoritate recogniti, pro omnibus sub Regula SS. P. N. Benedicti militantibus, aucti officiis novissime praeceptis vel concessis per SS. Pont. et juxtasancitas leges revisi, sub moderamine reverendissimi abbatas praesidis generalis congregationis Anglo-Benedictinae.
1-2119: N.N. - Rituale Romanum Pauli V pontificis maximi jussu editum aliorumque pontificum cura recognitum, atque auctoritate Ssmi. D. N. PII Papae XI, ad normam Codicis Juris Canonici accodadatum; editio juxta typicam.
1-2121: N.N. - Rituale Romanum Pauli V pontificis maximi jussu editum aliorumque pontificum cura recognitum, atque ad normam Codicis Juris Canonici accomodatum Ssmi. D. N. PII Papae XII auctoritate ordinatum et auctum; editio typica.
1-2103: N.N. - Rituale Vestitionum et Professionum in monasteriis Congregationis s. Petri de Solesmis Ordinis Sancti Benedicti capituli generalis jussu iditum.
2-1116: N.N. - Het Gildeboek, jaargang VI.
1-4925: N.N. - Catéchisme à l'usage des diocèses de France; avec récits et excercises de réflexion.
2-1855: N.N. - Le Bréviaire Romain, (Traduction renouvellée par les bénédictins d'Oosterhout); Tome II: Été et Automne.
1-2668: N.N. - De bron begint te zingen; Gedachten van Moeder Mechtildis van het heilig Sacrament, Uitgegeven bij gelegenheid van het derde eeuwfeest van het overlijden van Moeder Mechtildis, 6 april 1698.
1-785: N.N. - Volkszangboek, Ten gebruike van de meezingende geloovigen in de H. Mis, de Vespers, de Completen en het Lof.
1-786: N.N. - Jubilemus Deo.
2-1653: N.N. - La Grande Lumière vol. V: Les paraboles de Jésus - II.
2-1113: N.N. - Het Gileboek; Tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheidkunde, jaargang I + II.
1-2047: N.N. - Bruidsparen bij den paus, Huwerlijkstoespraken van Z. H. Paus Pius XII in de eerste twee jaren van zijn pausschap.
2-1112: N.N. - Herbst des Mittelalters, Spätgotik in Köln und am Niederrein.
2-1822: N.N. - Breviarium Monasticum, Pauli V. jussu editum, Urbani VIII. et Leonis XIII. Auctoritate recognitum, pro omnibus sub Regula SS. P. Benedicti militantibus, additis Officiis Sanctorum novissime praeceptis vel concessis, juxta sancitas leges emendatum, a S. Rituum Congregatione revisum et approbatum, Pars AEstivalis.
2-1519: N.N. - Missel Romain complet et Rituel, Par Dom Gérard et les bénédictins de l'Abbaye St. Maurice st St. Maur de Clervaux.
1-2647: N.N. - The cloud of unknowing, Introduced by Laurence Freeman OSB.
1-2640: N.N. - Breaktrough: Meister Eckhart's creation spirituality in new translation, Introduction and commentaries by Matthew Fox, O.P..
2-2618: N.N. - Mengelingen voor Roomsch- Catholijken., Derde deel..
2-1532: N.N. - Missel du fidèle.
2-682: N.N. - De priester-tertiaris, 8e en 9e jaargang, 1931 / 1932.
7-2406: N.N. - Ons College-Jaarboek 1933-1934; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
7-2407: N.N. - Ons College-Jaarboek 1934-1935; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
2-1540: N.N. - Missel Romain quotidien; Grande Édition, traduit et présenté par les moines bénédictines d'Hautecombe.
2-1553: N.N. - Missel de l'assemblée chrétienne, Présenté par l'Abbaye de Saint-André.
2-1562: N.N. - Nouveau missel des dimanches 1980, Année liturgique du décembre 1979 au novembre 1980; Année C.
2-1559: N.N. - Nouveau missel des dimanches 1977, Année liturgique du novembre 1976 au novembre 1977.
2-1560: N.N. - Nouveau missel des dimanches 1978, Année liturgique du novembre 1977 au décembre 1978; Année A.
7-4018: N.N. - Vijfig-jarig bestaan Huize Nazareth, Internaat voor jongens.
7-2410: N.N. - Ons College-Jaarboek 1937-1938; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
7-2411: N.N. - Ons College-Jaarboek 1937-1938; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
2-1104: N.N. - Kapellen zwischen Rhein und Schwarzwaldhochstrasse, Betrachtungen kulturhistorischen Erbes.
14-49: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Rijnverdeelingen in de 17e en 18e eeuw [5 losse kaarten, Blad 1 t/m Blad 5].
7-2405: N.N. - Ons College-Jaarboek 1932-1933; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
1-843: N.N. - Volkslofboek, Uitgave van de Nederlandsche St. Gregorius-Vereeniging en de Federatie van Liturgische Vereenigingen in Nederland.
1-4981: N.N. - Catechism of Christian Doctrine, Approved by the archbishops and bishops of England and Wales, with a Compendium of Bible History and Prayer Book.
1-4982: N.N. - A Catechism of Christian Doctrine, with prayers according to the Schools Syllabus and short prayers for Confession and Communion.
2-1637: N.N. - Volledig Roomsch Katholiek kerkboek, Inhoudend de Missen der zondagen en van al de Feestdagen des jaars, de Votiefmissen en verscheidene gebeden en gezangen.
2-234: N.N. - Franciscaansch leven, jaargangen 5-42.
1-2609: N.N. - Sämtliche Schriften der hl. Theresa von Jesu; Fünfter Band: Die Seelenburg der heiligen Theresa von Jesu.
3-367: N.N. - Den Geestelycken Strydt. , In 't Italiaens od Spaensch eerst beschreven, en meermaels in veel verscheyde Taelen, maar op nieuws uyt het Latyn en Fransch overgeset en verbetert in 't Neder-duytsch. Den Vierden Druck. Door: P.V.E.P. .
3-388: N.N. - Den Dienst van de Goede-Weke en van de Paesch-Weke. , Vertaelt in 't Nederduyts volgens den Missael en den Brevier van Roomen. Met Overdenkingen op d'Evangelien van die twee Weken, en met Onderrigtingen op de Mysterien en Ceremonien der zelve. .
8-505: N.N. - Eindexamencatalogus 1991; Academie St. Joost .
1-5279: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie, LXVIIième Année - T. LIX - No 1, Janvier-Mars 1959.
7-2484: N.N. - Het Zutphens Liedboek; MS Weimar Oct 146; Uitgegeven door dr. H.J. Lelou; Van een historische achtergrond voorzien door drs. F.W.J. Scholten.
7-2471: N.N. - Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek; Archief Chr. Stapelkamp, Bewerkt en uitgegeven door dr. T. van Veen, met medewerking van H.J. van Es.
7-2466: N.N. - 1520-1525 De Kroniek van Johannes van Lochem, Prior te Albergen; Vertaling en toelichting.
7-2453: N.N. - Ootmarsum 2000; Een jaar lang een stad in beeld.
7-2452: N.N. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland; Onderdeel van het Eerste Stuk: De monumenten in de Bommeler= en de Tielerwaard; Tweede Aflevering: De Tielerwaard, Met afbeeldingen naar teekeningen en foto's van G. de Hoog Hz., J.D. Meysing, H. van der Wal en J.P.A. Antonietti.
7-2450: N.N. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland; Onderdeel van eht Eerste Stuk: De monumenten in de Bommeler- en de Tielerwaard; Tweede Aflevering, Met afbeeldingen naar teekeningen en foto's van G. de Hoog Hz., J.D. Meysing, H. van der Wal en J.P.A. Antonietti.
7-2441: N.N. - De Geldersche Achterhoek, een ideaal vacantieoord [toeristische gids].
7-2439: N.N. - De Schakel; Orgaan der N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits-Mij tot voorlichting van haar verbruikers; Jaargangen 1940 -1941 - 1942 (tot en met juni).
7-2435: N.N. - Bankieren in het hoog en het laag; De geschiedenis van Rabobank Ubbergen 1919-1994.
7-2432: N.N. - Donum Lustrale; Die natali vicesimo quinto Universitati Catholicae Noviomagensi ab alumnis pristinis oblatum [Nederlandstalige tekst].
7-2431: N.N. - Oud Nijmegen, begin deze eeuw [gekleurde prentbriefkaarten met korte toelichting bij elke afbeelding].
7-2430: N.N. - 1889-1989; Honderd jaar Carmelitessen in Zenderen.
7-2429: N.N. - Carmel 100 jaar in Twente, Zenderen 1855-1955.
7-2428: N.N. - Carmel 100 jaar in Twente, Zenderen 1855-1955.
3-327: N.N. - Den Dobbelen Zielentroost ende vaderlyke Leeringe. , Troostelijk voor de godvruchtige Christene Zielen. Gesteld by maniere van Saemenspraeke tusschen eenen vader en zyne Kinderen. Verklaerende de Tien Geboden Gods, de zelve uytleggende en met voorbeelden bewyzende. In dezen laetsten Druk overzien, en van vele fauten gezuyverd, tot onderwyzinge en troost der Zielen uytgegeven. .
3-326: N.N. - Beknopte, dog Bondige Onderregting wegens het Jubilé, en andere Aflaaten. , Voorgesteld in Vraagen en Antwoorden, tot dienste van een ider, maar voornamentlyk van de Jonkheid, etc. .
3-409: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1851 zeventiende jaargang..
3-1095: N.N. - Epistelen en Evangelien, gelijk men die door het geheele jaar op alle zondagen en heiligendagen in de H. Roomsche Kerk onderhoudt; Genomen uit den laatsten Roomschen Missaal van het heilig Concilie van Trente; Nieuwe uitgave in taal en spelling verbeterd.
3-1092: N.N. - [convoluut: 8 publicaties in één band] 1. Récit de Makrena Mieczyslawska, Abbesse des Basiliennes de Minck, ou Histoire d'une persécution de sept ans soufferte pour la foi par elle et ses religieuses; Suivi d'un Appendice sur les souffrances de 97 prêtres Polonais échappés de la Sibérie (1846) / 2. L'Avenir; Rélévations sur l'Église et la Révolution; seconde édition, considérablement augmentée (1859) / 3. J. David: Geschiedenis van St. Albertus van Leuven, Bisschop van Luik (1843) / 4. C.R. Hermans: Vlugtige blikken in de kerkelijke archeologie van Noord-Brabant / 5. Lettre d'un Italien à un Français sur les doctrines de M. de Lamenais (1841) / 6. N.J. de Cock: Précis analytique d'un cours de philosophie morale (1846) / 7. Theordo Scherer: De Heilige Vader; Zijne zending en verdiensten (1852) / 8. De onschendbaarheid van den Kerkelijken Staat, coor S. v. d. A., R.K. Pr. (1859).
3-1080: N.N. - Sterven en erven, Zynde een schoone voorbereiding tot de dood; Betoogt, door de overdenkingen van het bittere Lyden en Sterven, van onzen eenigen en beminden Zaligmaker Jesus Christus; Door den berugten Pater Abraham van St. Clara, Barrevoeter monnik, en Keizerlyke Hofprediker; Met fraaie plaaten.
3-399: N.N. - Mengelingen voor Roomsch- Catholijken., Vierde deel. .
3-1100: N.N. - Batavia Sacra, of Kerkelyke Historie en oudheden van Batavia; Behelzende de levens van onze eerste geloofsverkondigers; Mitsgaders van de Utregtsche bisschoppen, en van de voornaamste personen die hier te Lande in geleerdheit uytgemunt hebben; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel, Met kopere plaaten; In 't Latijn beschreeven door den Heer T. S. F. H. L. H. etc.; Vertaald en met Aantekeningen opgehelderd door H. F. R. .
3-390: N.N. - Epistels en Evangelien. , Te saemen met de Gebeden, genaemd Collecta, Secreta en Post-Communio. Gelyk die door het geheel jaer, naemendlyk op de Zondagen en op de voornaemste Feestdagen der Heylige gelezen worden onder den Dienst van de H. Misse. Getrokken uyt het Roomsch Misse-Boek. .
3-397: N.N. - Roomsch- Chatholyke Bilbliotheek voor het Koninkrijk der Nederlanden., Tweede Deel..
3-370: N.N. - Onderwysinge en Gebeden voor de Geduerige Aenbiddinge van het Alderheyligste Sacrament des Autaers. , Opgerecht in verscheyde plaetsen; maer naementlijk in het Bisdom van Luyk etc. Laesten Druk, vermeerdert met de Lijst der Plaetsen en Dagen op de welke de Geduerige Aenbiddinge gehouden word in het Aerts-Bisdom van Mechelen. .
3-318: N.N. - De onveranderlyke Santhorstische Geloofsbelydenis., In Rym gebracht door eene zuster der Santhorstsche gemeente..
2-278: N.N. - Pro Nostris, jaargangen 1956-1957-1958.
2-276: N.N. - Pro Nostris, jaargangen 1935-1936-1937.
6-073: N.N. - Veertig jaren melaatschen-verpleging, 1895-1935.
2-274: N.N. - Pro Nostris. Driemaandelijksch bulletin der Brabantse Circarie der Premonstratense Orde, jaargangen 1929-1930-1931.
2-269: N.N. - gebed overdag in de Abdij van Postel.
2-253: N.N. - Die Anfänge der Grafen von Bogen-Windberg, Studientagung zum 850. Todestag der Grafen Albert I. 17.-18. Januar 1997.
1-3193: N.N. - Ervaren waarheid, Opstellen aangeboden aan dr. H. Jonker ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
2-250: N.N. - 300 Jahre Hl. Kreuz. Festschrift.
1-2605: N.N. - The life of Teresa of Jesus. The autobiography of Teresa of Avila.
2-236: N.N. - Constantien. Et Abringen. Beatifications seu Declarantionis Martyrii Servi Dei Pretri Hadriani Toulorge, Sacerdotis porfessi, Candidi et Canonici Ordinis Praemonstratensis, In odium Fidei, uti fertur, interfecti 1757-1793, Positio super martyrio et fama martyrii.
3-2032: N.N. - Questions importantes sur les Jansenistes, proposées a un ancien docteur en theologie, par un jeune catholique.
2-1629: N.N. - Heer leer ons bidden, Gebedenboekje voor kinderen van 9-12 jaar.
2-1644: N.N. - Missaal voor zondagen en feesten, Jaar C.
2-1642: N.N. - Missaal voor de kerkganger, Samengesteld door redactie Bron van christelijke geest.
2-1643: N.N. - Missaal voor de kerkganger, Samengesteld door redactie Bron van christelijke geest.
2-1645: N.N. - Missaal voor zondagen en feesten, Jaar C.
2-1654: N.N. - La Grande Lumière vol. VI: Les miracles de Jésus.
2-1549: N.N. - Nouveau Missel dominical de l'assemblée, Texte durable pour les années C avec orientations pour la prière et présentations des sacrements; Saint-André/Hautecombe/Clervaux .
2-1564: N.N. - Schott-Messbuch für die Sonn- und Festtage des Lesejahres A, Originaltexte der authentischen deutschen Ausgabe des Messbuches und des Messlektionars; Mit Einführungen herausgegeben von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
9-626: N.N. - Aangeraakt; Muzikale miniaturen; Composities van Josephine Boevé-van Doorn.
7-869: N.N. - Glossarium mediae et infimae Latinitatis, conditum a Carolo Dufresne Domino du Cange auctum a monarchis Ordinis S. Benedicti, cum supplementis integris D. P. Carpenterii ad additamentis Adeliungii et aliorum, digessit G. A. L. Henschel; Tomus Primus + Tomus Tertius + Tomus Quartus + Tomus Quintus + Tomus Sextus [Tomus Secundus is missing].
1-456: N.N. - Kirchenlied, Eine Auslese geistlicher Lieder.
1-450: N.N. - Cantuale, Vesper en Lofboek voor de Kerkprovincie van Nederland.
9-662: N.N. - Mijn ziel is louter klanken; Verzameling van verplichte liederen van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd v.z.w..
8-2529: N.N. - Unsere Zeit; Jahrbuch zum Conversations-Lexicon; Erster Band.
2-2033: N.N, - De Paasviering, Missen en Plechtigheden van Palmzondag, en van Witte Donderdag tot en met Paasmaandag; Gregoriaanse zang met de ritmische tekens der Benedictijnen van Solemnes; Nederlandse vertaling en rubrieken.
1-2574: N.N. - San Juan de la Cruz, Cataloog tentoonstelliong Karmelieten - Gent, 14 december 1990 tot 13januari 1991.
1-2575: N.N. - San Juan de la Cruz, Cataloog tentoonstelliong Karmelieten - Gent, 14 december 1990 tot 13januari 1991.
1-2576: N.N. - Het leven van Joannes van het Kruis; XVIIIe eeuwse gravures uit Venetië.
7-1657: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 20e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 62].
7-1658: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 21e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 63].
7-1659: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 22e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 64].
7-1660: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 23e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 65].
1-124: N.N. - Het Nieuwe Testament met de Psalmen, Vertaling in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
9-575: N.N. - Catalogus van de Koorwerken van Lodewijk de Vocht, Uitgegeven door het Lodewijk de Vochtfonds ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de geboorte van de toondichter (1887-1977).
1-2567: N.N. - Werken van de Kleine H. Teresia van Lisieux, Deel I: Inleiding - Brieven en gedichten .
1-2566: N.N. - Werken van de Kleine H. Teresia van Lisieux, Deel I: Inleiding - Brieven en gedichten .
7-1740: N.N. - Uit de geschiedenis van de kapel van Onze Lieve Vrouw van Genooi 1631-1981.
2-1050: N.N. - Icons of Serbia and Macedonia.
2-1516: N.N. - Missel quotidien, commenté Vespéral et Ritual, Publiées avec la collaboration du D. Bernard Capelle et de moines du Mont César.
2-1561: N.N. - Nouveau missel des dimanches 1979, Année liturgique du décembre 1978 au décembre 1979; Année B.
2-1498: N.N. - Missel de l'assemblée chrétienne, Présenté par l'Abbaye de Saint-André.
2-1499: N.N. - Missel de l'assemblée chrétienne, Présenté par l'Abbaye de Saint-André.
1-2559: N.N. - Poésies de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.
1-2561: N.N. - La Bienheureuse Thérèse de l'Enfant-Jésus.
1-4752: N.N. - Katechismus of christelijke leer, ten gebruike der Nederlandsche bisdommen, Voorgeschreven voor het bisdom 's-Hertogenbosch door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch.
1-4753: N.N. - Katechismus of christelijke leer, ten gebruike der Nederlandsche bisdommen, Voorgeschreven voor het bisdom 's-Hertogenbosch door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch.
2-1493: N.N. - Missel Biblique de tous les jours, Vespéral et Rituel.
2-201: N.N. - Regula et Constitiones Generales Ordinis Fratrum Minorum.
2-199: N.N. - Handboek der serafijnse orde van tertiarissen in de wereld.
7-3085: N.N. - Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De Oranjeboom; Deel V, Jaargang 1952.
2-1478: N.N. - Missel Qutidien, Vesperal et Rituel, Par les moines bénédictins de l'Abbaye de Clervaux.
2-1479: N.N. - Missel Qutidien et Vespéral, Introduction, traduction et notes explicatives par Dom Gérard moine bénédictin de l'Abbaye de Clervaux.
2-1575: N.N. - Volks-Schott für das Lesejahr B, Originaltexte der deutschsprachigen Altarausgabe des Messbuchs und des Lektionars; Mit Einführungen herausgegeben von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
2-1576: N.N. - Das vollständige Römische Meßbuch, lateinisch und deutsch, Mit allgemeinen und besonderen Einführungen im Anschluss an das Messbuch von Anselm Schott O.S.B. herausgegeben von Mönchen der Erzabtei Beuron .
2-1577: N.N. - Das vollständige Römische Meßbuch, lateinisch und deutsch, Mit allgemeinen und besonderen Einführungen im Anschluss an das Messbuch von Anselm Schott O.S.B. herausgegeben von Mönchen der Erzabtei Beuron .
1-94: N.N. - Biblia Hebraica, Edidit Rudolf Kittel.
1-2514: N.N. - Jan van Ruusbroec 1293-1381, Tentoonstelling 17 oktober - 28 november 1981; Beknopte gids door Claudine Lemaire naar de gelijknamige catalogus opgesteld.
1-2511: N.N. - De luister van Groenendaal; Ruusbroec.
1-2513: N.N. - Jan van Ruusbroec 1293-1381, Tentoonstellingscatalogus, met als bijlage een chronologische tabel.
7-1044: N.N. - Selbstbewußtsein und Person im Mittelalter, Symposium des Philosophischen Seminars der Universität Hannover vom 24.bis 26. Februar 2004; Herausgegeben von Günther Mensching.
1-2383: N.N. - Les Missions Catholiques, 1870., Bulletin Hebdomadaire de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome troisième, janvier-octobre 1870. .
7-1678: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 83e Jaargang.
1-3156: N.N. - Vriendengave, Bernardus Kardinaar Alfrink aangeboden bij gelegenheid van de veertigste verjaardag van zijn priesterwijding.
2-196: N.N. - Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Sancti Patris Francisci Conventuelium.
8-17: N.N. - Twee eeuwem Brandt en Proost; Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland, Naar gegevens geput uit de archieven van J. Brandt & Zoon sinds 1742 en P. Proost & Zoon sinds 1842.
3-392: N.N. - Epistels en Evangelien. , Te saemen met de Gebed genoemd Collecta, Secreta en Post-Communio. Gelyk die door het geheel jaer, naementlyk op de Zondagen en op de voornaemste Feestdagen der Heyligen gelezen worden onder den Dienst van de H. Misse. Getrokken uyt het Roomsch Misse-Boek. .
3-410: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1844 tiende jaargang..
2-113: N.N. - Cîteaux, commentarii cistersienses, 2000, t. 51, fasc. 1-2.
1-442: N.N. - Nomini Tuo Cantabo, Zanggids der Sacramentsparochie te 's-Gravenhage.
7-1736: N.N. - Prof. Dr. Ir. H.C.J.H. Gelissen zeventig jaar 15 mei 1965; Liber Amicorum.
7-1737: N.N. - Altweerterheide 1937-1987, Uitgegeven bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de parochie Altweerterheide.
9-2193: N.N. - Encyclopedia of magic & superstition; Alchemy, charms, dreams, omens, rituals, talismans, wishes.
2-193: N.N. - 750 jaar Minderbroeders in Nederland, Deel II: 1529-1853.
2-191: N.N. - Espansione der francescanesimo tra occiddente e oriente nel secolo XIII, Atti der vI convegno internazionale Assisi, 12-14 ottobre 1978.
1-794: N.N. - Hoog de Harten, Gebeden en zangboekje voor de Bonden van het H. Hart.
1-4353: N.N. - Jasnogórska Bogvrodzica 1382-1982.
2-1078: N.N. - Egypt yesterday and today / The Holy Land yesterdag and today / The life, works and travels of David Roberts R.A..
7-492: N.N. - Magna Graecia; De Griekse steden van Zuid-Italië en Sicilië [Antiquity and Survival, Internationaal Tijdschrift voor Traditionele Kunst en Cultuur, Nederlandse uitgave III: 2-3, 1962], Samengesteld door dr. Maria Bonghi Jovino, Nederlandse bewerking van dr. J.C. Romein-Hütscher.
9-2129: N.N. - Aspecten van de dood in het volksleven, Volkskunde, Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven, 91e Jaargang, nr. (juli-september 1990).
1-1827: N.N. - Der heilige Altmann Bischof von Passau, Sein Leben und sein Werk.
2-190: N.N. - Regula et Constitiones Generales Ordinis Fratrum Minorum.
1-2458: N.N. - Les Missions Catholiques, 1868. , Bulletin Hebdomadaire de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome premier, juin-décembre 1868. .
2-906: N.N. - Études Carmélitaines, mystiques et missionnaires, 23e année - vol. I / vol. II.
6-002: N.N. - Amerika, Bruid van de zon, 500 jaar Latijns-Amerika en de Lage Landen [Catalogus van tentoonstelling, in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, van 1 febr. Tot 31 mei 1992].
1-2456: N.N. - Les Missions Catholiques, 1875., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome septième, janvier-décembre 1875. .
1-2457: N.N. - Les Missions Catholiques, 1869., Bulletin Hebdomadaire de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome deuxième, janvier-décembre 1869. .
7-3103: N.N. - Dorpen in Brabant.
7-2850: N.N. - Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst; De Provincie Noordbrabant; Deel X.
7-039: N.N. - Nofret - die Schöne; Die Frau im Alten Ägypten, [Exhibition 15. Juli - 4. November 1985].
3-2038: N.N. - Jansenism; A collection of books and pamphlets on Jansenism in its various manifestations as they existed mainly in France and in the Netherlands, (Catalogue 100).
1-440: N.N. - Laudate Dominum, Kyriale seu Ordinarium Missae, Missa pro Defunctis et Toni Communes Missae.
1-2454: N.N. - Les Missions Catholiques, 1883., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quinzième, janvier-décembre 1883. .
1-2453: N.N. - Les Missions Catholiques, 1882., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quatorzième, janvier-décembre 1882. .
1-2448: N.N. - Les Missions Catholiques, 1888., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome vingtième, janvier-décembre 1888. .
1-2444: N.N. - Les Missions Catholiques, 1910., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quarante-deuxième, janvier-décembre 1910. .
7-1471: N.N. - Geschiedkundige opstellen [50 opstellen; nr. I: Neêrlands woeste toestand; Geschilderd door J.W. Bilders en gegraveerd door W. Steelink; Etcetera].
1-2447: N.N. - Les Missions Catholiques, 1888., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome vingtième, janvier-décembre 1888. .
1-2445: N.N. - Les Missions Catholiques, 1880., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome douzième, janvier-décembre 1880. .
1-2440: N.N. - Les Missions Catholiques, 1878., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome dixième, janvier-décembre 1878. .
1-2446: N.N. - Les Missions Catholiques, 1887., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome dix-neuvième, janvier-décembre 1887. .
1-2443: N.N. - Les Missions Catholiques, 1890., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome vingt-deuxième, janvier-décembre 1890. .
1-2442: N.N. - Les Missions Catholiques, 1889., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome vingt et unième, janvier-décembre 1889. .
1-2441: N.N. - Les Missions Catholiques, 1879., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome onzième, janvier-décembre 1879. .
1-2437: N.N. - Les Missions Catholiques, Revue Générale de toutes les Missions, 1936. , Editée par les Oeuvres pontificales de la Propagation de la Foi et de Saint-Pierre-Apotre. Tome soixante-huitième, 1936. .
1-2438: N.N. - Les Missions Catholiques, Revue Générale de toutes les Missions, 1937. , Editée par les Oeuvres pontificales de la Propagation de la Foi et de Saint-Pierre-Apotre. Tome soixante-neuvième, 1937. .
1-2439: N.N. - Les Missions Catholiques, 1876., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome huitième, janvier-décembre 1876. .
1-2436: N.N. - Les Missions Catholiques, Revue Générale de toutes les Missions, 1935. , Editée par les Oeuvres pontificales de la Propagation de la Foi et de Saint-Pierre-Apotre. Tome soixante-septième, 1935. .
1-2435: N.N. - Les Missions Catholiques, Revue Générale de toutes les Missions, 1934. , Editée par les Oeuvres pontificales de la Propagation de la Foi et de Saint-Pierre-Apotre. Tome soixante-sixième, 1934. .
1-2434: N.N. - Les Missions Catholiques, Revue Générale de toutes les Missions, 1933. , Editée par les Oeuvres pontificales de la Propagation de la Foi et de Saint-Pierre-Apotre. Tome soixante-cinquième, 1933. .
1-2432: N.N. - Les Missions Catholiques, Revue Générale de toutes les Missions, 1931. , Editée par les Oeuvres pontificales de la Propagation de la Foi et de Saint-Pierre-Apotre. .
1-2431: N.N. - Les Missions Catholiques, 1924., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome cinquante-sixième, janvier-décembre 1924. .
1-2430: N.N. - Les Missions Catholiques, 1923., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome cinquante-cinquième, janvier-décembre 1923. .
1-2429: N.N. - Les Missions Catholiques, 1922., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome cinquante-quatrième, janvier-décembre 1922. .
1-2428: N.N. - Les Missions Catholiques, 1921., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome cinquante-troisième, janvier-décembre 1921. .
1-2427: N.N. - Les Missions Catholiques, 1920., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome cinquante-deuxième, janvier-décembre 1920. .
1-2424: N.N. - Les Missions Catholiques, 1917., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quarante-neuvième, janvier-décembre 1917. .
1-2425: N.N. - Les Missions Catholiques, 1918., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome cinquantième, janvier-décembre 1918. .
1-2426: N.N. - Les Missions Catholiques, 1919., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome cinquante-unième, janvier-décembre 1919. .
1-5008: N.N. - Catéchisme de l'Église Catholique.
1-2423: N.N. - Les Missions Catholiques, 1916., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quarante-huitième, janvier-décembre 1916. .
1-2421: N.N. - Les Missions Catholiques, 1914., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quarante-sixième, janvier-décembre 1914. .
1-2416: N.N. - Les Missions Catholiques, 1909., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quarante-unième, janvier-décembre 1909. .
1-2417: N.N. - Les Missions Catholiques, 1910., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quarante-deuxième, janvier-décembre 1910. .
6-1021: N.N. - Geschiedenis der Abdij van Westmalle van de Orde der Hervormde Cisterciënzers of der strenge onderhouding, Bijeengebracht en uitgegeven door de monniken der Abdij.
8-142: N.N. - The Holy Bible; an illustrated folio edition of The King James Bible, to be published in 1999 by Pennyroyal Caxton Press [illustrations by Barry Moser].
8-141: N.N. - Trois peintres-graveurs Danois: Palle Nielsen, Marcel Rasmussen, Mogens Zieler; Maison du Danemark, Champs-Élysées, Paris, 12 Mai - 11 Juin 1964.
1-2413: N.N. - Les Missions Catholiques, 1906., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome trente-huitième, janvier-décembre 1906. .
7-750: N.N. - Helikoon; Bloemlezing uit Grieksche en Latijnsche schrijvers ten gebruike van de moderne humaniora, Uit het oorspronkelijke vertaal door cand. K. Vangenechten etc., onder leiding van dr. A. Verhoeven .
1-4942: N.N. - Catéchisme catholique de Fulda.
1-4974: N.N. - Króti Katechizm Rzymkko-Katolicki dla archidyecezyi Gnieznienskiej I Poznanskiej.
1-4975: N.N. - Catechismus de Tonsura, et obligationibus status Ecclesiastici ad usum juniorum Ecclesiasticorum; Excercitia Spiritualia octo dierum /Meditationes pro Excercitiis Spiritualibus cum indulgentiis plenariis.
1-4977: N.N. - Catechismus de Tonsura, et obligationibus status Ecclesiastici ad usum juniorum Ecclesiasticorum; Excercitia Spiritualia octo dierum /Meditationes pro Excercitiis Spiritualibus cum indulgentiis plenariis.
1-2418: N.N. - Les Missions Catholiques, 1911., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quarante-troisième, janvier-décembre 1911. .
1-2419: N.N. - Les Missions Catholiques, 1912., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quarante-quatrième, janvier-décembre 1912. .
1-2420: N.N. - Les Missions Catholiques, 1913., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quarante-cinquième, janvier-décembre 1913. .
1-2412: N.N. - Les Missions Catholiques, 1905., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome trente-septième, janvier-décembre 1905. .
1-2410: N.N. - Les Missions Catholiques, 1903., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome trente-cinquième, janvier-décembre 1903. .
8-2504: N.N. - Ein Bilderbuch vom Lieben Gott.
8-2505: N.N. - Thomas Mann;Erinnerungen an meinen Vater, von Golo Mann / Thomas Mann in Übersetzungen, Bibliographie.
8-2513: N.N. - Das Innere Reich; Zeitschrift für Dichtung, Kunst und deutsches Leben; 8. Jahrgang, 8. Heft (November 1941).
7-1499: N.N. - Kwartierstatenboek; Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
1-2405: N.N. - Les Missions Catholiques, 1898., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome Trentième, janvier-décembre 1898. .
1-2406: N.N. - Les Missions Catholiques, 1899., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome trente-unième, janvier-décembre 1899. .
1-2407: N.N. - Les Missions Catholiques, 1900., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome trente-deuxième, janvier-décembre 1900. .
1-2404: N.N. - Les Missions Catholiques, 1895., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome vingt-septième, janvier-décembre 1895. .
6-1039: N.N. - Le Patriote Illustré; Journal de famille; Dix-huitième année, 1902.
7-3042: N.N. - Verhalen uit de Meierij, Een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Den Bosch en omstreken.
2-1425: N.N. - Ordo Missae cum Populo, (Tweetalige uitgave: Latijn en Nederlands).
2-1470: N.N. - Missel Quotidien / Vespéral, Publié par les moines du Mont César, avec la collaboration de Révérendissime Dom Bernard Capelle.
2-1463: N.N. - Pregate il Padrone della Messe, Salterio Rogazionista.
2-1410: N.N. - Missel Romain.
2-1419: N.N. - Die Feier der Heiligen Messe, Eigenfeiersn der Kongregation des Heiligsten Erlösers.
9-578: N.N. - Psalmi Vesperarum et Completorii pro omnibus dominicis et festis duplicibus ac pro Officio Defunctorum, juxta Editionem Typicam Vaticanam, in quibus Concordantiae verborum et melodiae in clausulis (mediationibus et terminationibus) diligenter providit Maximilianus Springer.
1-2399: N.N. - Les Missions Catholiques, 1889., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome vingt et unième, janvier-décembre 1889. .
1-2398: N.N. - Les Missions Catholiques, 1888., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome vingtième, janvier-décembre 1888. .
2-112: N.N. - Cîteaux, commentarii cistersienses, XXXV-1984, fasc. 1-2.
1-2395: N.N. - Les Missions Catholiques, 1885., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome dix-septième, janvier-décembre 1885. .
1-2396: N.N. - Les Missions Catholiques, 1886., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome dix-huitième, janvier-décembre 1886. .
1-2393: N.N. - Les Missions Catholiques, 1883., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quinzième, janvier-décembre 1883. .
1-2392: N.N. - Les Missions Catholiques, 1882., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quatorzième, janvier-décembre 1882. .
1-2389: N.N. - Les Missions Catholiques, 1879., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome onzième, janvier-décembre 1879. .
1-2388: N.N. - Les Missions Catholiques, 1878., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome dixième, janvier-décembre 1878. .
1-4272: N.N. - Eeuwfeest van het Herstel der bisschoppelijke hiërarchie in Nederland, Toespraken bij de nationale viering in Utrecht en Nijmegen gehouden, benevens enkele pauselijke en bisschoppelijke brieven.
1-1889: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Zesde deel.
9-403: N.N. - Nos frères les oiseaux; 9e A. [Album, pages avec texte et figures, texte écrit, figures collée sur les pages].
1-2750: N.N. - De heilige Basilius de Grote, (Reeks: Kervaders, monografieën 8).
1-1888: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Vijfde deel.
1-463: N.N. - Surlum Corda, Gesangbuch und Gebetbuch für das Erzbistum Paderborn.
1-1886: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Tweede deel, tweede druk. Uitgegeven van wege het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
1-1885: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Eerste deel, tweede druk. Uitgegeven vanwege het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
1-1880: N.N. - Les Mères chétienne des contemporains illustres, Souvenirs & Récits offerts à la Jeunesse.
7-3055: N.N. - Wandelgids voor Oost Brabant; 27 wandelingen; Nederland deel 12.
3-2028: N.N. - Bibliotheque Janseniste, ou Catalogue alphabetique des livres jansénistes ...; avec des notes critiques sur les véritables auteurs de ces livres, sur les erreurs qui y sont continuës, etc., Quatrième édition, revue, corrigée & augmentée de plus de la moitié; Tome Premier + Tome Second.
1-1868: N.N. - Le tombeau de Saint Pierre, un lieu de grâce pour l'Eglise, une sainte catholique et apostolique.
1-1877: N.N. - Les plus grands Saints, leur vie et leur portrait.
1-1861: N.N. - Martin Luther und die Reformation in Deutschand, Ausstellung zum 500. Geburtstag Martin Luthers.
1-1835: N.N. - Bernard von Clairvaux und die Zisterzienser.
6-017: N.N. - Tiara 76; Published by the students of Pius X High School Downey, California, Volume XXIII.
1-1860: N.N. - Luther in de Lage Landen.
1-1850: N.N. - Giovanni XXIII, Il Giornale Dell'Anima, e altri scritti di pietà.
2-1531: N.N. - Missel Romain, avec les messes de communion de marriage et d'euterrement, les evangiles de tous les dimanches et des principiales fêtes et le Chemin de la Croix.
2-1535: N.N. - Nouveau Missel Romain pratique, Contenant outre les prières usuelles, les différent messes: le propre des principales fêtes, les epîtrtes et évangiles de tous les dimanches de l'année.
1-1849: N.N. - Genovefa, Erläuterende Tekst von Ludwig Tieck zu den Kompositionen von Joseph Ritter von Führich.
5-472: N.N. (SURIN, S.J.) - Les fondemens de la vie spirituelle; Tiréz du Livre de l'Imitation de Jesus-Christ.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

6/1