Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4142437: BRUNA, M.A. - Philosophie der organische natuur. Oud en nieuw denken over het leven.
4300382: BRUNA, E. M.P.VAN BUYTENEN, A.VAN STRAATEN (RED.) - Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Friesland.
145779: BRUNDAGE, BURR CARTWRIGHT - The Fifth Sun. Aztec Gods, Aztec World.
8595: BRUNE DE OUDE, JOHAN DE - Het eerste (-tweede) Deel van 't Banket-Werk van Goede Gedagten. Met een gemeyne Blad-wijser achter het tweede Deel.
121905: BRUNELLO, GIORGIO & PIETRO GARIBALDI & ETIENNE WASMER [EDS.]. - Education and Training in Europe.
4139863: BRÜNENBERG, E. - Der Mensch in Gottes Herrlichkeit. Psalm 8 und seine Rezeption im Neuen Testament.
4021578: BRUNERS, W. - Hoe Jezus zelf leerde geloven.
121944: BRUNIA, CORNELIS H.M. (ET AL.) - Psychophysiological Brain Research [Vol. 1 & 2].
84417: BRUNING, HENRI - Verworpen Christendom
46341: BRUNING, B./LAMBERIGTS, M./HOUTEM, J. VAN - Collectanea Augustiniana. Mélanges T.J. van Bavel (2 volumes complete)
130486: BRÜNING, ADOLF - Die Schmiedekunst seit dem Ende der Renaissance.
9507: BRUNINGS, CHRISTIAN - Betragtinge van Gods Werken, zoo der Natuur als der Genade. Volgens Aanleiding van den LXVsten Psalm, Ingerigt op alle de LII. Zondagen van het geheele Jaar, Benevens een Aanhangsel van V. Feest en VI. Lydens Overdenkingen met Aanmerkingen en Ophelderingen. Tweede Deel.
83538: BRUNK, GERALD R. - Menno Simons: A repeappraisal. Essays in honor of Irvin B. Horst on the 450th Anniversary of the fundamentenboek
103394: BRUNNER, GISBERT L. - Heuer & Tagheuer. Die Beherrschung der Zeit.
90086: BRUNNER, GISBERT L. / MALAISÉ, GABRIELA VON - Timeless. Masterpiece Collectio. Maurice Lacroix, Switzerland. Tomorrow's Classics.
90513: BRUNNER, O. E.A. - Das Mittelalter in Einzeldarstellungen. Mit 9 Abbildingen im Tekst und XVI Tafeln auf Kunstdruckpapier.
104641: BRUNNER, VIOLA - Time in Gold. Wristwatches.
4010417: BRUNNER, R. (HRSG.) - Gesetz und Gnade im Alten Testament und im jüdischen Denken.
4076110: BRUNNER, P. - Pro Ecclesia. Gesammelte Aufsätze zur dogmatischen Theologie.
4055617: N.N. (BRUNNER, E.) - Das menschenbild im Lichte des Evangeliums. Festschrift zum 60.Geburtstag von Prof.Dr.Emil Brunner.
4140401: BRUNNER, C. - Materialismus und Idealismus.
4140402: BRUNNER, C. - Materialismus und Idealismus.
4140403: BRUNNER, C. - Kunst Philosophie Mystik. Gesammelte Aufsätze.
4137953: BRUNNER, H. - Abriss der mittelägyptischen Grammatik. Zum Gebrauch in akademischen Vorlesungen.
4140069: BRUNNER, C. - Die Herrschaft des Hochmuts. Letztes Wort über den Judentass und die Juden. (Memscheleth salon)
4141570: BRUNO, G. - Italiaanse dialogen. Vertaald door Y.Boeke en P.Krone, toegelicht door F.v.Lamoen.
101842: BRUNS, FRIEDRICH - Das Frachtherrenbuch der Lübecker Bergenfahrer.
86163: BRUNSVELD DE BLAU, THEODORUS - Herstelde predik-dienst van Groningens oudsten predikant na een tusschentijd van bijna zeven jaar of leer-rede bij die gelegenheid over II Korinth. VI: 1,2 uitgesproken te Groningen den 15 maart 1795
86164: BRUNSVELD DE BLAU, THEODORUS - Brief van F.A. van der Marck aan ... over diens preek betreffende het Natuurrecht / Copia van den Brief welke de Prof. P. Chevallier aan Theod. Brunsveld de Blau geschreven heeft / Antwoord van den Lidmaat der Gemeente en den Vyand van Twisten op zijn brief over het onbetamelijke en onvoorzigtige van het personele, dat in de Toepassing van, en in het openbaar Gebed na, eene Verhandeling over Joh. VI vs. 64, 65 in de AA Kerk te Groningen, op den 4 februari laatstleden, uitgesproken, plaats gehad zou hebben. Door een toehoorder dier bewuste predikatie / Eenige bijzonderheden voorgevallen en aan te merken bij gelegenheid van eene leerrede... In de toepassing waar van, de buitensporige verheffehs der Natuur-Wet waren aangeraakt, en waardoor twee Hoog-Geleerde Heeren Professoren, op anderer berigten, zich beledigt keurden. Door Theod. Brunsveld de Blau / Brief aan... Brunsv. de Blau, over het onbetamelijke en onvoorzigtige van het Personeel,,, door enen Lidmaat der Gemeente en een Vyand van Twisten / Copie van een Missive Conducteur van Theod. Brunsveld de Blau aan de Theologische Faculteit der Hoogeschool van Stad en Lande. Uitgegeven door een voorstander van Waarheid en Gerechtigheid / Groningens Oudsten Preikant niet Kerkelijk noch Richterlijk, maar bij Politieke Resolutie der Stads-Regeering zijn Ampt opgezegd of de toedracht dezer zaak met Echte Bescheiden aan den dag gelegd en met Verdediging der Biddags-Predikatie (7 werken in 1 band)
2227300248: BRUNSVELDT, SIXTUS - De Uitroeijinge van den Messias, ofte een korte Verhandelinge en Ontvouwinge van het Lyden onzes Heeren Jesu Christi, Tot verlossinge en zaligheid aller zyner Uitverkorene Geloovige. Voorgestelt en Gepredikt in drie-en-dertig Hoofd-Stukken.
2227300221: BRUNSVELDT, SIXTUS - De Spiegel der Zonde Voorgehouden aan de tegenwoordige Weereldt, en bezonder aan het zondige Nederland. Ofte Een klaare en naakte Vertooninge van 't gruwelijke Quaadt der Zonde, in haare Oorzaaken en droevighe Vruchten.
6101: BRUNSVELDT, SIXTUS - De Uitroeijinge van den Messias, ofte een korte Verhandelinge en Ontvouwinge van het Lyden onzes Heeren Jesu Christi, Tot verlossinge en zaligheid aller zyner Uitverkorene Geloovige. Voorgestelt en Gepredikt in drie-en-dertig Hoofd-Stukken.
5037: BRUNSVELT, SIXTUS - De Spiegel der Zonde, Voorgehouden aan de tegenwoordige Wereldt, en bezonder aan het zondige Nederland. Ofte Een klaare en naakte Vertooninge van 't grouwelijke quaadt der Zonde, in haare oorzaaken en droevige Vruchten. Dezen derden druk op nieuws overgezien, en verbetert.
8596: BRUNSVELT, SIXTUS - Het Naukeurige Christendom in drie Deelen Vervat, Waer van Het Eerste ontdeckt aen de Bruyt onses Heeren Jesu tot haer beschaminge en Vernederinge hare droevige Ziel en Levensvleckken nog in haer overigh tegen haer danck. Het Twede vertoont de nodige Arbeyt van Jesus Bruyt om haer zelven sonder Vlekke en sonder Rimpel haren Kostelijcken Heere en Bruydegom voor te stellen. En het Darde aenwiest een Naekte onderscheydinge van Jesus lieve Bruyt uyt dat Krom ende Verdrayt Geslagte, dat Reyn is in sijne eygene Oogen ende evenwel van sijn Dreck niet is Afgewasschen.
9821: BRUNSVELT, SIXTUS - De Uitroeyinge van de Messias, Ofte een Korte Verhandelinge en Ontvouwinge van het Lijden onses Heeren Jesu Christi, tot verlossinge en zaligheit aller sijner Uitverkorene Geloovige. Voorgesteld en Gepredikt in drie-en-dertig Hooft-stukken.
9508: BRUNSVELT, SIXTUS - Het Naukeurige Christendom in drie Deelen Vervat, Waer van Het Eerste ontdeckt aen de Bruyt onses Heeren Jesu tot haer beschaminge en Vernederinge hare droevige Ziel en Levensvleckken nog in haer overigh tegen haer danck. Het Twede vertoont de nodige Arbeyt van Jesus Bruyt om haer zelven sonder Vlekke en sonder Rimpel haren Kostelijcken Heere en Bruydegom voor te stellen. En het Darde aenwiest een Naekte onderscheydinge van Jesus lieve Bruyt uyt dat Krom ende Verdrayt Geslagte, dat Reyn is in sijne eygene Oogen ende evenwel van sijn Dreck niet is Afgewasschen.
131522: BRUNT, ANDREW - The Illustrated Guide to Furniture.
131411: BRUNTON, PAUL - The Notebooks of Paul Brunton. Perspectives [psthumous] A survey of categories 1 - 28 compiled by students at Wisdom's Goldenrod Ltd.
4054790: BRUNTON, P. - Het Super-ego.
131150: BRUSBERG, DIETER [ED.] & MAX BENSE & HANNS THEODOR FLEMMING & F. J. RADDATZ [ET AL.] - Paul Wunderlich. Werkverzeichnis der Lithografien von 1966-1971. Mit Texten von Max Bense, H.Th. Flemming, F.J. Raddatz, Frank Whitford u.a., herausgegeben und berarbeitet von Dieter Brusberg im Verlag der Galerie Brusberg, Hannover.
131710: BRÜSCHWEILER, JURA - Ferdinand Hodler im Spiegel der zeitgenössischen Kritik.
130804: BRÜSCHWEILER, JURA - Eine unbekannte Hodler-Sammlung aus Serajewo.
131367: BRUSH, CRAIG B. - Montaigne and Bayle. Variations on the theme of skepticism.
93267: BRUSSE, PAUL, BROEKE, WILLEM VAN DEN - Provincie in de periferie. De economische geschiedenis van Zeeland, 1800-2000
103524: BRUSSE, PAUL - Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850.
101716: BRUSSE, PAUL - Observantenklooster Amersfoort.
4139192: BRUTEAU, B. - The Other Half of My Soul. Bede Griffiths and the Hindu-Christian Dialogue.
100189: BRUWER, J.P. - Lesotho, Kingdom in the sky.
130475: BRUWER, J.P. - Die Bantoe van Suid-Afrika.
142938: BRUYÈRE, JEAN DE LA - Oeuvres de La Bruyère [3 Vols. Compl.].
145975: BRUYN, JOSUA - De levensbron. Het werk van een leerling van Jan van Eyck.
103197: BRUYN, JEAN-PIERRE DE & MAURICE MEUL [EDS. - ET AL.]. - De Keizerskapel te Antwerpen.
101269: BRUYN, E.E.J. DE - Psychodiagnostiek. Een systematische inleiding vanuit het klinische gezichtspunt.
8783: BRUYNVISCH, ADRIANUS - Het Heyl des Heeren, Vertoont in XXI. Predicatien, Over de zalige Geboorte, Heerlijcke Opstandinge onses Heeren, ende de troostelijcke sendinge des H. Geestes, &c.
2227300256: BRUYNVISCH, ADRIANUS - Het Heyl des Heeren, Vertoont in XXI. Predicatien, Over de zalige Geboorte, Heerlijcke Opstandinge onses Heeren, ende de troostelijcke sendinge des H. Geestes, &c.
8597: BRUYNVISCH, ADRIANUS - Het Heyl des Heeren, Vertoont in XXI. Predicatien, Over de zalige Geboorte, Heerlijcke Opstandinge onses Heeren, ende de troostelijcke sendinge des H. Geestes, &c.
93191: BRYAN, RUTH / TRIGGS, ARTHUR - Christus verheerlijkt. Briefwisseling tussen een arenraapster en een maaier - II
93192: BRYAN, RUTH / TRIGGS, ARTHUR - De verborgenheid der godzaligheid. Briefwisseling tussen een arenraapster en een maaier
100637: O'BRYAN-KNIGHT, JEAN - The Story of the Storyteller: La tía Julia y el escribidor, Historia de Mayta, and El Hablador by Mario Vargas Llosa.
102364: BRYANT, ARTHUR - The Years of Endurance 1793-1802 & Years of Victory 1802-1812 & The Age of Elegance 1812-1822 [3 Vols. Compl.].
142586: BRYANT, ARTHUR - Triumph in the West 1943-1946. Completing the War Diaries of Field Marshal Viscount Alanbrooke.
130884: BRYCE, JAMES - Modern Democraties [2 Vols. Compl.]
89951: BRYER, LYNNE / THERON, FRANCOIS - Die Hugenote en hul Erfenis. Die verhaal van die Hugenote aan die Kaap.
103113: BRYER, LYNNE & FRANÇOIS THERON - The Huguenot Heritage. The Story of the Huguenots at the Cape.
93689: BRYNER, ERICH - Der geistliche Stand in Russland. Sozialgeschichtliche Untersuchungen zu Episkopat und Gemeindegeistlichkeit der russischen orthodoxen Kirche im 18. Jahrhundert
4138551: BRYSON, B. - Een kleine geschiedenis van bijna alles.
100009: BRZEZINSKI, ZBIGNIEW - The Grand Failure. The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century.
94611: BUBENHEIMER, ULRICH - Thomas Müntzer, herkunft und bildung
4002078: BUBER, M. - De Vertellingen van Rabbi Nachman. Verzameld, vertaald en ingeleid door Jef Last. Illustr. van Ch.Gaupp.
54363: BUBER, MARTIN - Die Schrift (4 volumes). Volume 1: Die fünf Bücher der Weisung / Volume 2: Bücher der Geschichte / Volume 3: Bücher der Kündnung / Volume 4: Die Schriftwerke
4002117: BUBER, M. - De vraag naar de mens. Een anthropologisch probleem historisch en dialogisch ontvoud.
4009574: BUBER, M. - Twee wijzen van geloven.
4009580: BUBER, M. - Nachlese.
4009584: BUBER, M. - De chassidische boodschap. Vertaling van R.Boeke en C.Verhulst.
4009586: BUBER, M. - Mozes.
4017123: BUBER, M. - Bilder von Gut und Böse.
4026990: BUBER, MARTIN - Werke. I.Schriften zur Philosophie. II.Schriften zur Bibel. III.Schriften zum Chassidismus.
4044238: BUBER, M. - Recht en onrecht.
4051785: BUBER, M. - Die Erzählungen der Chassidim.
4059490: N.N. (BUBER, M.) - Briefwechsel Martin Buber - Ludwig Strauss 1913-1953. Hrsg.von Tuvia Rübner und Dafna Mach. Mit 2 Faksimiles.
4062044: BUBER, M. - Vom Geist des Judentums. Reden und Geleitworte von Martin Buber.
4063998: BUBER, M. - Twee wijzen van geloven.
4064651: BUBER, M. - Het geloof der profeten. De geloofsgeschiedenis van Israël.
4071663: BUBER, M. - De chassidische boodschap. Vertaling van R.Boeke en C.Verhulst.
4072273: BUBER, M. - De legende van den Baalsjém. Vertaling van R.Colaco Osorio-Swaab.
4139557: BUBER, M. - Moses.
4139717: BUBER, M. - Recht und Unrecht. Deutung einiger Psalmen.
4139757: BUBER, M. - Gog und Magog. Eine Chronik.
4141073: BUBER, M. - Moses.
4141245: BUBER, M. - Chinesische Geister- und Liebesgeschichten. In deutscher Auswahl von Martin Buber.
4141250: N.N. (BUBER, M.) - Martin Buber. Reden und Aufsätze zum 80. Geburtstag.
4141254: BUBER, M. - Zwiesprache.
4141258: BUBER, M. - Israel und Palästina. Zur Geschichte einer Idee.
4141704: BUBER, M. - De legende van den Baalsjém. Vertaling van R.Colaco Osorio-Swaab.
122746: BUCCIARELLI, LOUIS L. & NANCY DWORSKY [EDS.]. - Sophie Germain. An Essay in the History of the Theory of Elasticity.
47568: BUCER, MARTIN/FRIEDRICH, REINHOLD/HAMM, BERNDT/LIEBENBERG, ROLAND/PUCHTA, ANDREAS/ARNOLD, MATTHIEU/KRIEGER, CHRISTIAN - Martin Bucer: Briefwechsel, Correspondance, Band V (September 1530-Mai 1531) (Studies in Medieval and Reformation Thought, Volume CI)
91826: BUCER, MARTIN - De brief van Paulus aan de Efeziërs
47566: BUCER, MARTIN/ROTT, JEAN/FRIEDRICH, REINHOLD - Correspondance de Martin Bucer Tome II (1524-1526). (Studies in Medieval and Reformation Thought, Volume XLIII)
47561: BUCER, MARTIN/KRIEGER, CHRISTIAN/ROTT, JEAN/ARNOLD, MATTHIEU/FRIEDRICH, REINHOLD - Correspondance de Martin Bucer Tome III (1527-1529). (Studies in Medieval and Reformation Thought, Volume LVI)
47567: BUCER, MARTIN/FRIEDRICH, REINHOLD/HAMM, BERNDT/SIMON, WOLFGANG/ARNOLD, MATTHIEU/KRIEGER, CHRISTIAN - Martin Bucer: Briefwechsel, Correspondance, Band VI (Mai-Oktober 1531) (Studies in Medieval and Reformation Thought, Volume CXX)
47563: BUCER, MARTIN/FRIEDRICH, REINHOLD/HAMM, BERNDT/PUCHTA, ANDREAS/ARNOLD, MATTHIEU/KRIEGER, CHRISTIAN/ROTT, HANS GEORG/KOBER, MICHAEL - Martin Bucer: Briefwechsel, Correspondance, Band IV (Januar-September 1530) (Studies in Medieval and Reformation Thought, Volume LXXVIII)
47564: BUCER, MARTIN/FRAENKEL, PIERRE - Martini Buceri Opera Latina, Volume IV. Consilium Theologicum Privatim Conscriptum (Studies in Medieval and Reformation Thought, Volume XLII)
94161: BUCER, MARTIN - Martin Bucers Deutsche Schriften. Band 9,1. Religionsgespräche (1539-1541)
94158: BUCER, MARTIN - Martin Bucers Deutsche Schriften. Band 1 - 11.3 + 17 (Total of 17 volumes)
94160: BUCER, MARTIN - Martin Bucers Deutsche Schriften. Band 17. Die letzten Strassburger Jahre 1546-1549 Schriften zur Gemeindereformation und zum Augsburger Interim.
142450: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS - De kleine blonde dood.
122950: BÜCH, BOUDEWIJN - Eilanden. Nieuwe, uitgebreide en geactualiseerde editie.
122951: BÜCH, BOUDEWIJN - Eenzaam. Eilanden, tweede deel. Herziene en vermeerderde druk.
122941: BÜCH, BOUDEWIJN - Eenzaam.
145405: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS - Het dolhuis.
123233: BÜCH, BOUDEWIJN & PAULINE DROST - Plinius Pinguïn. En kinderroman.
144313: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS - Weerzien.
130942: BUCHAN, G. - Médecine domestique, ou traité complet des moyens de se conserver en senté, et de guérir les maladies par le Régime et les Remèdes simples: Ouvrage mis à la portée de tout le monde [5 Volumes Compl.].
90502: BUCHANAN, JAMES M. - Constitutional Economics
9822: BUCHANAN, GEORGE - Psalmorvm Dauidis paraphrasis poetica, nunc primum edita.
30353: BUCHENAU, ODA (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Register zu Band I bis XII und zu Band I bis IV der Neuen Folge. Bearbeitet von Herta Schwarz. Mit einer Bibliographie und einem redaktionsgeschichtlichen Versuch von Bertold Hack
102212: BUCHHEIM, HANS & EDITH EUCKEN-ERDSIEK & GERD BUCHHEIT & H.G. ADLER - Der Führer ins Nichts. Eine Diagnose Adolf Hitlers. 4 Referate über Hitler als Politiker - Ideologe - Soldat - Persönlichkeit.
4141360: BUCHHOLZ, P. & AHRENDTS, J. - Bibliographie zur alteuropäischen Religionsgeschichte 1954-1964 und 1965-1969. (AFMF 2 & 5)
4142246: BÜCHLER, A. - Der galiläische Am-ha'Ares des zweiten Jahrhunderts. Beiträge zur innern Geschichte des palästinischen Judentums in den ersten zwei Jahrhunderten.
4300194: BÜCHLER, A. - Studies in Sin and Atonement in the Rabbinic Literature of the First Century. Prolegomenon by Fr.C.Grant. (Library of Biblical Studies)
4133382: BÜCHLI, A. - Altisrael. Balladen und historische Lieder.
4050935: BUCHMAN, FRANK N.D. - Herbouw van de wereld. Toespraken.
122809: BUCHNER, E.C. - Bijdragen tot de statistiek der sterfte in de gemeente Amsterdam gedurende de laatste twaalf jaren.
4300936: BÜCHSEL, J. (ARNOLD, G.) - Gottfried Arnold. Sein Verständnis von Kirche und Wiedergeburt. (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 8)
4015561: BUCHWALD, G. (LUTHER, M.) - Doktor Martin Luther. Ein Lebensbild für das deutsche Haus. Mit zahlreiche Abbildungen im Text sowie dem Bildnis Luthers in Heliogravüre nach einem Gemälde von L.Cranach.
54921: BUCHWALD, PFARRER LIC. DR. A.O. - Luthers Werke für das christliche Haus (8 Volumes + Register)
54115: BUCK, AUGUST - Petrarca
89791: BUCK, STEPHANIE E.A. - Hans Holbein de Jonge 1497-98/1543. Portretschilder van de Renaissance.
104367: BUCK, STEPHANIE & JOCHEN SANDER & ARIANE VAN SUCHTELEN [ET AL.]. - Hans Holbein the Younger 1497/98 - 1543. Portraitist of the Renaissance.
91886: BUCK, STEPHANIE E.A. - Hans Holbein de Jonge 1497-1543. Portretschilder van de Renaissance
88670: BUCK, HENDRIK DE - De studie van het Middelnederlandsch tot in het midden der negentiende eeuw.
94714: BUCK, H. DE - Bibliografie der geschiedenis van Nederland. Samengesteld in opdracht van het Nederlands comité voor geschiedkundige wetenschappen
4040995: BUCK, P. DE - De Profeten van Israel. (Opstellen)
53531: BUCK, A. DE - Grammaire élémentaire du Moyen Égyptien
102579: BUCK, IR. P.E.M. [FOREW.] & BOUDEWIJN GOUDSWAARD & THEO HOLLEMAN [EDS - ET AL.]. - Opgespoord verleden. Archeologie in de Betuweroute.
53815: BUCK, H. DE - Bibliografie der geschiedenis van Nederland. Samengesteld in opdracht van het Nederlands comité voor geschiedkundige wetenschappen
4015881: BUCK, PEARL S. - Pearl S. Buck vertelt uit de Bijbel. Vertaald door Chris v.d.Hoorn.
4137522: BUCK, H. DE - Bibliografie der geschiedenis van Nederland. Samengesteld in opdracht van het Nederlands Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen.
4143050: BUCKEL, J. - Free to Love. Paul's Defense of Christian Liberty in Galatians.
4133942: BÜCKERS, H. - Die Makkabäerbücher. Das Buch Job. (Herders Bibelkommentar. Doe Heilige Schrift für das Leben erklärt 5)
91019: BUDD, JIM - De mooiste wijnstreken van de hele wereld
144066: BUDDE, RAINER - Köln und seine Maler 1300-1500.
87749: BUDDING, D.J. - Ik zal wederbrengen
82805: BUDDING, D.J. E.A. - Ziet, de bruidegom komt!
30404: BUDDING, D.J. - De liefde in bijbels perspectief
86288: BUDDING, D.J. - De tijd is nabij. Bijbelse bezinning op de oordeelsdag en daarna
91343: BUDDING, D.J. - Pastoraal bekeken. Levensproblemen in Bijbels licht bezien.
91167: BUDDING, D.J. - Zie, Hij komt met de wolken. Bijbels dagboek over het boek Openbaring.
88518: BUDDING, D.J. - Wat is het doel van mijn leven? Vragen rondom belijdenis doen, bekering en Avondmaal.
94953: BUDDING, D.J. - Zie, Hij komt met de wolken. Bijbels dagboek over het boek Openbaring
54646: BUDDING, D.J. E.A. - Ziet, de bruidegom komt!
84297: BUDDING, D.J. E.A. - Eén naam tot zaligheid. Tien preken
83561: BUDDING, D.J. E.A. - Eén naam tot zaligheid. Tien preken
4061893: BUDDING, D.J. & PIETERS, W. (RED.) - Één naam tot zaligheid. Tien preken.
86105: BUDÉ, E. DE - Vie de J.-A. Turrettini théologien genevois 1671-1737
122427: BUDÉ, A.W.A.M. - De hypotheseis der Griekse tragedies en komedies. Een onderzoek naar de hypotheseis van Dicaearchus.
47486: BUDÉ, E. DE - Vie de Jean Diodati, théologien Génevois 1576-1649
143471: BUDGE, E.A. WALLIS - The Book of the Dead. Volume 1[of 3]. Introduction and Chapters I - XV.
61043: BUDIMAN, R. - De realisering der verzoening in het menselijk bestaan. Een onderzoek naar Paulus' opvatting van de gemeenschap aan Christus' lijden als een interigerend deel der verzoening
143714: BUELOW, GEORGE J. - The Late Baroque Era. From the 1680s to 1740.
104244: BUENO, FERNANDO - Star Wars The Force Unleashed 2. Collectors Edition.
4135495: BUENO, DANIEL RUIZ - Padres Apologistas Griegos. (S.II). Introducciones, texto Grieco, version Espanola y notas.
130275: BUENO DE MESQUITA, JOLIEN M. - Who Needs Adjuvant Systematic Treatment? Predicting Prognosis in Node-Negative Breast Cancer: from Bench to Bedside.
9777: BUENTING, HEINRICH - Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Het Reys-Boeck der Heyligher Schrift. In 't Hoogduytsch beschreven. In onse Nederduytsche Tale overgeset door N.N. doch op nieuws oversien, verbetert ende vermeerdert door D. Matthias Hazard. Ende nu in desen laetsten Druck wederom van ontelbare fauten ghebetert, oock in de Registers alle stucken perfeckt op hare Folien ghebracht. WITH: Een bysonder Tractaet Ende Onderwijsinge van de Munte ende Ghewichte der Heyliger Schrifturen. WITH: Harmonia Evangelistarum, Dat is: Een seer schoone ende eendrachtige over-eem-stemminghe der Heyliger vier Evangelisten.
102476: BUERMAN, LUC & HENRI VAN DAELE - Oost-Vlaanderen.
95242: BUFFETAUT, ERIC - Cuvier. Bedenker van de catastrofetheorie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 22)
53406: BUFFETAUT, ERIC - Cuvier. Bedenker van de catastrofetheorie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 22)
93652: BUFFETAUT, ERIC - Cuvier, bedenker van de catastrofetheorie
142914: BUGNET, CHARLES - En écoutant le maréchal Foch.
93497: BUHL, FRANTS - Wilhelm Gesenius' Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das alte testament in verbindung mit Prof. Dr. H. Zimmern, Prof. Dr. W. Max Müller u. Prof. Dr. O. Weber. Unveränderter neudruck der 1915 erschienenen 17. auflage
4135642: BÜHLER, A. (SOHM, R.) - Kirche und Staat bei Rudolph Sohm. (Diss.)
143994: BÜHNEMANN, GUDRUN - The Iconography of Hindu Tantric Deities [2 Vols. Compl.].
4142242: BÜHNER, J.A. - Der Gesandte und sein Weg im 4. Evangelium. Hrsg. von M.Hengel, J.Jeremias, O. Michel.
91410: BUIJKS, H. E.A. - Vught voorheen. (Serie: Vughtse Historische Reeks)
122403: BUIJNSTERS, P.J.A.M. - Hieronymus van Alphen.
145657: BUIJNSTERS, DR. P.J. [ED.]. - Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw. Veertien verkenningen.
145656: BUIJNSTERS, DR. P.J. [ED.]. - Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw. Veertien verkenningen.
145456: BUIJNSTERS, DR. P.J. - Het verzamelen van boeken. Een handleiding.
82179: BUIJNSTERS, P.J.A.M. - "Tussen twee werelden, Rhijnvis Feith als dichter van ""het graf"""
83747: BUIJNSTERS, P.J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803)
131950: BUIJNSTERS, DR. P.J. [ED.] - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolf en Aagje Deken.
130753: BUIJNSTERS, P.J. - Justus van Effen [1684-1735] Leven en werk.
140098: BUIJNSTERS, DR. P.J. - Spectatoriale Geschriften.
4072405: BUIJS, G. & PLOEG, T.V.D. (RED.) - En plein publique. De samenleving van morgen en de kerk van nu.
122965: BUIJS, HANS & MÀRIA VAN BERGE-GERBAUD - Tableaux Flamands et Hollandais du Musée des Beaux-Arts de Lyon.
84396: BUIJS, P. - Rome en Utrecht of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie hoofd-geschillen
94928: BUIJS, C.J. - Israëls aanneming. Het leven uit de doden. Een kerk-historische documentatie over het nationaal en geestelijk herstel van het volk der Joden. De heilstijd der kerk tussen de val van de antichrist en het laatste oordeel en andere belangrijke verhandelingen betreffende de 'leer der laatste dingen'
121749: BUIJSE, J.A. [ET AL.]. - Contact Oud-Mariniers 1950-1990. ' Eens Mariniers, altijd Marinier '.
123395: BUIJSEN, EDWIN [ED.]. - Tussen fantasie en werkelijkheid. 17de eeuwse Hollandse landschapsschilderkunst / Between fantasy and reality. 17th century Dutch landscape painting
110634: BUIJSEN, MARTIN [ED.]. - Onrechtmatig leven ? Opstellen naar aanleiding van Baby Kelly.
110608: BUIJSEN, MARTIN (ED., ET ALL.) - Marktwerking versus solidariteit? Op zoek naar nieuwe evenwichten in de publieke dienstverlening.
84281: BUIJTENDIJK, F.J.J. E.A. - De Reformatie, weekblad tot ontwikkeling van het Gereformeerde leven
122105: BUIJTENEN, CHRISTOF VAN - Begrijp je wat je viert ? Een uitleg van de viering van de Eucharistie voor wie er bewust aan wil deelnemen.
122708: BUIJTENEN, M.P. VAN - St. Vitus van Oldehove. Episoden uit de strijd om Leeuwardens Kerk 1146-1580.
131364: BUIJTENEN, M.P. VAN - Langs de Heiligenweg. Perspectief van enige vroeg-middeleeuwse verbindingen met Noord-Nederland.
4009052: BUIJTENEN, M.P. VAN (LEEUWARDEN) - St.Vitus van Oldehove. Episoden uit de strijd om Leeuwardens Kerk 1146-1580.
145805: BUIKEMA, ROSEMARIE & MAAIKE MEIJER - Kunsten in beweging 1980-2000 [ = Vol. 2: Cultuur en Migratie in Nederland].
30255: BUIKEMA, ROSEMARIE / MEIJER, MAAIKE - Cultuur en migratie in Nederland. Kunsten in beweging, 1900-1980
30260: BUIKEMA, ROSEMARIE / MEIJER, MAAIKE - Kunsten in beweging 1980-2000. Cultuur en migratie in Nederland
110742: BUIKEMA, R.H. - De multinationale onderneming in juridisch perspectief.
4074053: BUIKEMA, R. & MEIJER, R. - Cultuur en migratie in Nederland. Kunsten in beweging 1980-2000.
4136989: BUIKEMA, R. - De Loden Venus. Biografieën van vijf beroemde vrouwen door hun dochters.
104100: BUIS, A.J. - De Tijd. Geschiedenis van een krant. Samengesteld voor belangstellenden en ten dienste van het onderwijs ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van De Tijd.
84266: BUISKOOL, H.C. - Ecclesia Emmensis
145077: BUISKOOL, H.T. & DS. H. DE GROOT [EDS.]. - Geïllustreerde plaatsbeschrijving Gemeente Emmen.
143005: BUISMAN, HANNS - Spanien.
87904: BUISMAN, JAN WIM E.A. - Church History and Religious Culture. Vol. 92 No. 4 2012
87905: BUISMAN, JAN WIM E.A. - Church History and Religious Culture. Vol. 93 No. 1 2013
100146: BUISMAN, DR. J.F. - De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz. Spiegel.
103525: BUISMAN-DE SAVORNIN LOHMAN, DR. F. LOUISE W.M. - Wie was Shakespeare. Feiten en hypothesen over de identiteit van de Bard van Statford.
85457: BUISMAN, JOHAN FREDERIK - De ethische denkbeelden van hendrik Laurensz spiegel
4045534: BUISMAN, J.R. (PLATO) - Mythen en allegorieën in Plato`s kennis- en zijnsleer. (Diss.)
87901: BUISMAN, JAN WIM E.A. - Church History and Religious Culture. Vol. 93 No. 2 2013
87902: BUISMAN, JAN WIM E.A. - Church History and Religious Culture. Vol. 93 No. 3 2013
87850: BUISSON, FERDINAND - Sébastien Castellion sa vie et son oeuvre (1515-1563). Étude sur les origines du protestantisme libéral Français (2 volumes)
53441: BUISSON, MESNIL DU - Le sautoir d'atargatis et la chaine d'amulettes. Avec 13 planches hors texte et 15 figures
94622: BUISSON, FERDINAND - Sébastien Castellion. Sa ciet et son oeuvre (1515-1563). Étude sur les origines du Protestantisme libéral Français (2 volumes)
54996: BUISSON, ROBERT DUS MESNIL DU - Études sur les dieux Phéniciens Hérités par l'empire Romain. Avec 35 figures et 10 planches
54997: BUISSON, ROBERT DU MESNIL DU - Nouvelles études sur les dieux et les mytges de Canaan. Avec 133 figures et 19 planches
4073884: BUITELAAR, M. - Islam en het dagelijks leven. Religie en cultuur onder Marokkanen.
82294: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie
4012331: BUITENDIJK, W.J.C. (CALVIJN, J.) - Op de keper beschouwd. Essays (o.a. Calvinisme en de kunst in de huidige tijd)
100148: BUITENEN, PAUL VAN - Dandin. De avonturen van de tien prinsen. Oud-Indiase schelmenroman.
100147: BUITENEN, PAUL VAN - Ongrijpbaar is de Ganges. Fabels uit Pali.
121434: BUITENKAMP, DR. J. - Verzet in West-Brabant van de L.O./ L.K.P. en Trouw. Deel 1.
121428: BUITENKAMP, DR. J. - Verzet in West-Brabant en Zeeland. O.D. & L.O./ L.K.P. Deel 4.
101351: BUITENRUST HETTEMA, DR. F. - Het Nederduitsch Glossarium van Bern.
90244: BUITENRUST HETTEMA, F. - Bloemlezing uit Oudfriesche Geschriften / Bloemlezing uit Middelfriesche Geschriften / Bloemlezing uit Nieuwfriesche Geschriften (3 delen)
123120: BUITENWEG, HEIN & WILLEM KROLS - Wat wij in ons hart sloten.
4140714: BUITENWERF-VAN DER MOLEN, M. - God van vooruitgang. De popularisering van het modern-theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880).
4135185: BUITENWERF, R. - Book III of the Sibylline Oracles and its Social Setting. With an Introduction, Translation, and Commentary. (Diss.)
101555: BUITING, HENNY - Richtingen en partijstrijd in de SDAP. Het ontstaan van de Sociaal-Democratische Partij in Nederland [SDP].
4014715: BUITINK, G.J. & LAND, SIPKE V.D. (SAMENST.) - Het verhaal van de Psalmen.
100824: BUITKAMP, DR. J. - Geschiedenis van het verzet 1940-1945.
94070: BUJANDA, J.M. DE E.A. - Index de Rome. 1590, 1593, 1596. Avec étude des index de Parme 1580 et Munich 1582
4137293: BUJNOCH, J. - Zwischen Rom und Byzanz. Leben und Wirken der Slavenapostel Kyrillos und Methodios nach den Pannonischen und der Klemensvita. Bericht von der Taufe Russlands nach der Laurentiuschronik.
53506: BUJNOCH, JOSEF - Hus in Konstanz. Der Bericht des Peters von Mladoniowitz
130092: BUKHARI, EMIR - Napoleon's Guard Cavalry.
121329: BÜLD, BERNARD - Holzschuhe und Holzschuhmacherhandwerk.
93699: BULGAKOV, SERGIUS - The Orthodox Church
4037437: BULHOF, I.N. & KATE, L.TEN (RED.) - Ons ontbreken heilige namen. Negatieve theologie in de hedendaagse cultuurfilosofie.
46317: BULHOF, I.N. - Freud en Nederland, De interpretatie en invloed van zijn ideeen
110627: BULHOF, ILSE N. (ED.) - Deugden in onze tijd. Over de mogelijkheid van een eigentijdse deugdenethiek.
4050227: BULHOF, I.N. - Van inhoud naar houding. Een nieuwe visie op filosoferen in een pluralistische cultuur.
4055122: BULHOF, I.N. & WELTEN, R. (RED.) - Verloren presenties. Over de representatiecrisis in religie, kunst en politiek.
4138494: BULHOF, I.N. (FREUD, S.) - Freud en Nederland. De interpretatie en invloed van zijn ideeën.
121949: BULL, A.J. DE [CH. ROCHUSSEN - ILLUSTR.]. - Een beeld der toekomst. Romantisch gedicht. Geïllustreerd door Ch. Rochussen. Ontleend aan de geschiedenis van de Kerkhervorming en die der Onbeslotende Gemeente te Utrecht tijdens Huibert Duifhuis.
46588: BULL, CHRISTIAN H./LIED, LIV INGEBORG/TURNER, JOHN D. (ED.) - Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient Literature: Ideas and Practices. Studies for Einar Thomassen at Sixty. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 76)
101052: BULL, GEORGE [ED. & TRANSL.]. - The Pilgrim. The Travels of Pietro della Valle. Translated, Abridged & Introduced.
91869: BULL, DUNCAN E.A. - Rembradt Caravaggio
123354: BULLARD, MELISSA MERIAM - Filippo Strozzi and the Medici. Favor & Finance in Sixteenth-Century Florence & Rome.
145794: BULLARD, DEXTER M. & EDITH V. WEIGERT [ED.]. - Psychoanalysis and Psychotherapy. Selected Papers of Frieda Fromm-Reichmann.
142276: BULLINGA, MONIQUE & PIET OFFERMANS [ED.]. - De Ooij.
4300218: BULLINGER, HEINRICH - Werke. Zweite Abteilung: Briefwechsel Band 14: Briefe des Jahres 1544.
89796: BULLINGER, H. - Huysboec. Vijf decades, vijftich sermoonen van de voorneemste hooftstucken der Christelicker religie.
9295: BULLINGER, JOHANN HEINRICH - De Openbaringhe Jesu Christi. Ten eerste door den H. Engel Gods, Joanni den H. Apostel ende Evangekust geopenbaert, en van hem gesien en beschreven. Maer nu met CI. Predicatien verclaert. Eerstmael in Latijn uitghegaen, ende nu in Neder-duytsch ghetrouwelick overgheset. Het begrijp nutticheydt ende profijt deser Openbaringhe, sult ghy inde navolghende Voorrede vinden. Hier is oock by gevoecht, een seer schoon stroostelick Boeck, vande vervolghinghe der Heyliger Christelicker Kercke, beschreven door den selven Heinrychus Bullingerus, tot een sonderlinghe troost der bedroefder Christenen, die in dese laetste gevaerlicke tijden onder het Cruyce ende in lijden zijn. Op het eenvoudichste in onse Nederduytsche sprake overgheset.
4044820: BULLINGER, E.W. - Number in Scripture. Its Supernatural Design and Spiritual Significance.
7731: BULLINGER, JOHANN HEINRICH - Huys-boeck. Vijf Decades. Dat is, Vyftich Sermoonen, van de voorneemste hooftstucken der Christelicker Religie, in dry deelen gescheyden. Waer by nu van nieus noch twee andere schoone wercken des seluigen Autheurs geuoecht zijn. Namelick, Van den oorspronck, afcoemst, ende voortganck aller dwalingen, die oyt by den Heydenen, Joden, ende Christenen geweest zijn, ende noch hedensdaechs gheuonden worden. Ende, Van de Concilien, waerin cortelick wt de Historien verhaelt wort, op wat wijse, met wat nutticheyt, ende hoe vreedsamelick de Heylige Apostelen Christi onses Heeren, inde eerste Kercke, haer Concilium te Jerusalem. Ende ter contrarie met hoe groote schade, ende verstooringe der geloovigen, de Roomsche Pausen, nu vijf hondert Jaren, ende daer over hare Concilien gehouden hebben. Wt de Latijnsche in onse Nederduytsche sprake ouergheset, door Joannes Gerobulus.
86487: BULLINGER, HEINRICH - Over de samenkomsten of concilien. Op welke wijze de apostelen van Christus de Heere in de eerste kerk te Jerusalem die Samenkomst van hen gehouden hebben, en met welk een grote vrucht en in welk een vrede, hoe eveneens de Roomse pausen in de laatste ouderdom der wereld, sedert vijfhonderd en meer jaren die Conciliën van hen gehouden hebben, en met welk een grote schade en verstoring van de gelovigen, een korte herinnering uit de geschiedenis, verdeeld in twee boeken. Opnieuw uit het Latijn vertaald te Leeuwarden, februari-maart 1974 door Ds. Dirk van Dijk.
54655: BULLINGER, HEINRICH - Huysboec. Viif decades. Viiftich sermoonen van de voorneemste hooftstucken der Christelicker Religie. Met seer rijcke Registers
9061: BULLINGER, JOHANN HEINRICH - Hvysboec. Viif Decades, dat is, Viiftich Sermoonen van de voorneemste hooftstucken der Christelicker Religie, in dry deelen ghescheyden. Met seer rijcke Registers.
4135027: BULLINGER, E.W. - Selected Writings.
5040: BULLINGER, JOHANN HEINRICH - De Openbaringhe Jesu Christi. Ten eerste door den H. Engel Gods, Joanni den H. Apostel ende Evangekust geopenbaert, en van hem gesien en beschreven. Maer nu met CI. Predicatien verclaert. Eerstmael in Latijn uitghegaen, ende nu in Neder-duytsch ghetrouwelick overgheset. Het begrijp nutticheydt ende profijt deser Openbaringhe, sult ghy inde navolghende Voorrede vinden. Hier is oock by gevoecht, een seer schoon stroostelick Boeck, vande vervolghinghe der Heyliger Christelicker Kercke, beschreven door den selven Heinrychus Bullingerus, tot een sonderlinghe troost der bedroefder Christenen, die in dese laetste gevaerlicke tijden onder het Cruyce ende in lijden zijn. Op het eenvoudichste in onse Nederduytsche sprake overgheset.
4133395: BULLINGER, E.W. - The Witness of the Stars.
4134981: BULLINGER, E.W. - The Foundations of Dispensational Truth.
4141031: N.N. (BULLINGER, H.) - Heinrich Bullinger Werke. 2 Abteilung. Briefwechsel 3 Bände. I. Briefe der Jahre 1524-1531. II. Briefe des Jahres 1532. III. Briefe des Jahres 1533.
146436: BULLIVANT, KEITH & GEOFFREY GILES & WALTER PAPE [EDS.]. - Germany and Eastern Europe. Cultural Identities and Cultural Differences.
123519: CH'EN, JEROME & MICHAEL BULLOCK [TRANSL.]. - Poems of Solitude. Translated from the Chinese.
131910: BULLOCK, ALAN - The Life and Times of Ernest Bevin. Volume 1. Trade Union Leader 1881-1940.
101503: BULLOUGH, OLIVER - Let Our Fame Be Great. Journeys Among The Defiant People Of The Caucasus
146102: BULNES, MIQUEL - Het bloed in onze aderen.
60127: BULT, A. - Helpen - Lijden - Orthodoxie (Samenhang van helpmotief en lijdensvisie bij studenten verpleegkunde)
110785: BULT, ANNE - "Helpen - lijden - orthodoxie. Samenhang van helpmotief en lijdensvisie bij studenten verpleegkunde aan de protestant-christelijke hogeschool "" De Vijverberg "" te Ede."
4044285: BULT, A. - "Helpen - Lijden - Orthodoxie. Samenhang van helpmotief en lijdensvisie bij studenten verpleegkunde aan de protestants-christelijke hogeschool De Vijverberg"" te Ede. (Diss.)"""
121978: BULTE, MARCEL - Het Schalkwijk van weleer. Schalkwijk in het dagelijks leven tussen 1900 en 1960.
4022233: BULTMANN, R. - Die Geschichte der synoptischen Tradition. Mit Ergänzungsheft.
4022572: BULTMANN, R. (KEK) - Die drei Johannesbriefe. Neuauslegung.
4010125: BULTMANN, R. - Primitive Christianity in its Contemporary Setting.
55002: BULTMANN, RUDOLF - Theologie des Neuen Testaments
95473: BULTMANN, RUDOLF - Die drei Johannesbriefe. (Series: Kritisch-Exegetischer Kommentar über das Neue Testament begründet von Heinrich August Wilhelm Meyer. Vierzehnte Abteilung - Achte Auflage)
4134296: BULTMANN, R. (KEK) - Das Evangelium des Johannes.
4054730: BULTMANN, R. - Geschichte und Eschatologie.
4007822: BULTMANN, R. - Marburger Predigten.
84244: BUMA, W.W. (UITGEGEVEN DOOR) - De onbevoegdheid van de algmeene synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, tot het regelen van het beheer der plaatselijke kerkegoederen, nader betoogd door de Hervormde Kerkvoogden van den Dorpe Weidum, bij Berigt van 4 April 1851, benevens het als bijlage daarbij gevoegd Arrest van 't provinciaal geregtshof van Friesland van den 15 Januarij 1851, over de pastoriegoederen van Eernewoude, Garijp en Suameer
105145: BUMKE, JOACHIM - Hoofse cultuur. Literatuur en samenleving in de volle Middeleeuwen [2 Vols. Compl.].
4301003: BUMPUS, J.S. - A Dictionary of Ecclesiastical Terms. being a History and Explanation.
100368: BUNGE, LUCAS - Mozart in zijn brieven. Een bloemlezing, vertaald en toegelicht.
92161: BUNGE, LOUIS VAN - Johannes Bredenburg (1643-1691) een Rotterdamse collegiant in de ban van Spinoza. Johannes Bredenburg (1643-1691) a Rotterdam collegiant under the spell of Spinoza
142725: BUNGE, DR. F.G. VON - Die Stadt Riga im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert. Geschichte, Verfassung und Rechtszustand.
122909: BUNGE, MARIO - Treatise on Basic Philosophy: Semantics 1 & 2 [ = 2 Vols.].
4142816: BUNGE, M. - The Mind-Body Problem. A Psychobiological Approach.
84116: BUNGENER, FELIX - Kalvijn. Zijn leven, zijn werk en zijne geschriften
4050748: BUNGENER, L.F. (VOLTAIRE) - Voltaire et son Temps. Études sur le dix-huitième siècle.
53961: BUNGENER, L.F. / BRILL, W.G. - Drie preeken onder Lodewijk XV (Deel 2)
4016551: BUNGENER, F. (CALVIJN, J.) - Calvin. sa vie, son oeuvre et ses écrits.
94202: BUNGENER, FÉLIX - Calvin. Sa vie, son oeuvre et ses écrits
4068005: BUNGENER, L.F. - Julien ou la fin d`un siècle.
4071314: BUNGERT, H. (HRSG.) (LUTHER, M.) - Martin Luther. Eine Spiritualität und ihre Folgen. Vortragsreihe der Universität Regensburg zum Lutherjahr 1983. (illustriert).
103630: BUNIN, IVAN - Cursed Days. A Diary of Revolution.
92715: BUNJAN, JOHN. - De waarde der ziel en het onuitsprekelijk verlies
92380: BUNJAN, JOHANNES - De enge poort, of het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan. Klaarlijk bewijzende uit de H. Schrift, dat niet alleen openbare goddeloozen, maar zelfs ook vele voorname belijders buiten het koninkrijg Gods gesloten zullen worden
91210: BUNJAN, JOHN. - De waarde der ziel en het onuitsprekelijk verlies
84513: BUNJAN, JOHAN - Salomons tempel door het evangelie-licht opgehelderd en vergeestelijkt, alsmede de Schoonheid van Sion en de Heerlijkheid der Kerke J.C., over Jes. 56:7
130102: BUNKER, GERALD E. - The Peace Conspiracy. Wang Ching-wei and the Chinese War, 1937-1941.
143957: BUNT, G.H.V. [ED.]. - William of Palerne. An Alliterative Romance re-edited from Ms. King's Vollege Cambridge 13.
143956: BUNT, G.H.V. [ED.]. - William of Palerne. An Alliterative Romance.
4068550: BUNT, L.V.D. - Fin de Siècle.
4140258: BUNTE, W. (ROSEGGER, P.) - Peter Rosegger und das Judentum. Altes und Neues Testament, Antisemitismus, Judentum und Zionismus. (JTS 6)
145056: BUNTINX, J. & M. GYSSELING - Het oudste goederenregister van Oudenbiezen [1280-1344]. Volume 1: Tekst [only]
131336: BUNTINX, HUBERT - Geëngageerd bedrijfsbeleid. Evolutie van mens en arbeidsstructuur.
92713: BUNYAN, JOHN - Die Pilgerreise, zur ewigen Seligkeit von dieser in die kommende Welt
30090: BUNYAN, JOHN - De toekomende wereld, visioenen van de hemel en de hel
9780: BUNYAN, JOHN - Het Leven en Sterven van Mr. Quaat, ofte Eens Godloosens Reyse na het Eeuwige Verderf. Vertoonende de gantsche staat van een onherbooren Ziel. Met verscheyde Historien en verssen daar toe dienende, en met nieuwe koopere Platen versiert. In 't Engels beschreven. Nu in onze Tale overgezet. Den vierden Druck. WAARBIJ: Eens Christens Reyse na de Eeuwigheyt, Vertoonende onder verscheyde aardige Sinne-Beelden, De gantsche Staat van een Boetvaardige en God-soekende Ziele. In 't Engels beschreven. En nu des selfs voortreflijkheydt in 't Nederduyts Vertaalt. Verciert met verscheyde koopere Figuuren, en nieuwe Versen. De zevende Druk.
87709: BUNYAN, JOHN - Genade overvloeiende voor de voornaamste der zondaren. Een getrouw verhaal van het leven en de dood van John Bunyan. Met 15 illustraties.
92384: BUNYAN, JOHN - Het leven en sterven van Mr. Kwaad of eens goddelozen reis naar 't eeuwig verderf, vertonende de ganse staat van een onherboren ziel
92397: BUNYAN, JOH. - De verwoesting van den anti-christ en de getuigen gedood
81284: BUNYAN, JOHN - De christenreis, 6 cassettebandjes, naverteld door M.J. Ruissen
55086: BUNYAN, JOHANNES - Verhandeling over de parabel van den onvruchtbaren vijgeboom of het oordeel en de uithouwing van een onvruchtbaren belijder. Waarin getoond wordt, dat de dag der genade van iemand voorbij kan zijn, lang voor het einde zijns levens, benevens de merkteekenen, waaruit derzulken te kennen zijn
92064: BUNYAN, JOHN - Levensgeschiedenis en werken van John Bunyan. Een komplete uitgave van Bunyans werken volgens handschrift van de schrijver (4 delen)
51906: BUNYAN, J. - De Christinnereis naar de eeuwigheid
87545: BUNYAN, JOHN - Al de werken van John Bunyan met levensgeschiedenis (deel 1)
91208: BUNYAN, JOHANNES - De toekomende wereld. Visioenen van de hemel en de hel.
91209: BUNYAN, JOHANNES - Verhandeling over de parabel van den onvruchtbaren vijgeboom of het oordeel en de uithouwing van een onvruchtbaren belijder. Waarin getoond wordt, dat de dag der genade van iemand voorbij kan zijn, lang voor het einde zijns levens, benevens de merkteekenen, waaruit dezulken te kennen zijn.
95655: BUNYAN, JOHN - Eén ding is nodig. Bijbels dagboek
82783: BUNYAN, JOHN - Levensgeschiedenis en werken van John Bunyan. Een komplete uitgave van Bunyans werken volgens handschrift van de schrijver, met portret (deel 2)
20366: BUNYAN, JOHN - Salomons Tempel, door het Evangelielicht opgehelderd en vergeestelijkt, alsmede de schoonheid van Sion en de heerlijkheid der kerke Jezus Christus, over Jes. 56:7.
54724: BUNYAN, JOHN - De Heilige Oorlog gevoerd door Koning Elschaddai tegen Diábolus. Met eene levensbeschrijving van den auteur, honderd platen en aanteekeningen
4057590: BUNYAN, JOHN - De Christen- en Christinnereis. Vertaald en ingeleid door A.G.Barkey Wolf. Illustraties J.H.Isings.
4075392: BUNYAN, JOHN - Grace Abounding to the Chief of Sinners & The Pilgrim`s Progress. Ed.with an Introduction by R.Sharrock.
54344: BUNYAN, JOHN - Overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren
121041: BUONO, FRANCESCA [ET AL.]. - Naples.
143784: BURCHELL, S.C. - Imperial Masquerade. The Paris of Napoleon III.
100101: BURCKHARDT, JACOB C. [TITIA J. JELGERSMA - TRANSL.]. - De cultuur der Renaissance in Italië.
100100: BURCKHARDT, JACOB & J.M.M. DE VALK (INTROD.). - Staat, religie en cultuur in wereldhistorisch perspectief. Capita selecta uit de Weltgeschichtliche Betrachtungen.
4066038: BURCKHARDT, J. - Weltgeschichtliche Betrachtungen. Mit Nachwort hrsg. von R.Marx.
53301: BURCKHARDT, PAUL - David Joris und seine Gemeinde in Basel. Sonderdruck aus Band 48 der Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde
104326: BURCKHARDT, JACOB - Die Zeit Constantins des Grossen.
143708: BURCKHARDT, TITUS [ED.]. - Die Jagd. Aus alten Jagdbüchern. Jagdbilder des späten Mittelalters und der Renaissance. Chasse- und Caccia-Musik [ & Disk / Schallplatte].
122631: BURCKHARDT, CARL J. [D.M. SCHRÖEDER - TRANSL.]. - Een ochtend bij den boekhandelaar.
101352: BURCKHARDT, CARL J. - Richelieu [Vol. 1&2].
140097: BURDEN, ROBERT - Radicalizing Lawrence. Critical Interventions in the Reading and Reception of D.H. Lawrence's Narrative Fiction.
105102: BURE, GILLES DE - Bernar Venet. Mobilier. Furniture. 1970-1990.
4005136: BUREN, PAUL M.V. - The Secular Meaning of the Gospel Based on an Analysis of its Language.
146084: BUREN, JOHANNA F. VAN [PROF. DR. H. ENTJES - ED.]. - Verzamelde gedichten. Verzorgd en van een verklarende woordenlijst voorzien door Prof. Dr. H. Entjes.
130076: BURG, JACOB VAN DER - De kolonie Curaçao gezien door Nederlandse ogen. Een zoektocht in het archief van de oudste krant van Nederland.
90344: BURG, MARGREET VAN DER / BOS-BOERS, MARIAN - Vrouwen, Wageningen en de wereld. Wetenschap, studie en loopbaan, 1918-2003.
46367: BURG, G.P.J. VAN DER - Missio Canonica. Compleet 3 delen, Deel I: Katholieke Geloofsverdediging, Deel IIA & Deel IIB: Katholieke Geloofsleer
130831: BURG, DR. F.H. VAN DER - Preventieve justitie en plaatselijke politie. Enige historische en juridische beschouwingen over het begrip politie in het Nederlands recht.
4066782: BURG, C.V.D. & MINNEMA, L. (RED.) - In de ban van het kwaad. Het kwaad in religieuze verhalen wereldwijd.
4134991: BURG, J.A.C. VAN - Westerse cultuur uit balans. Naar een nieuw evenwicht in de 21e eeuw.
4138051: BURG, N.M.H. V.D. - Bijdrage tot de kennis der religieuze terminologie in het Grieksch. (Diss.)
142537: BURGE, TYLER - Origins of Objectivity
121630: BURGER, GERARD - Van Geert Groote tot van Vloten. Korte geschiedenis van het Deventer Humanisme met rondwandeling door de stad.
122235: BURGER, ANGELIKA - Die Stilleben des Giorgio Morandi. Eine koloritgeschichtliche Untersuchung.
30450: BURGER, PETER / JONG, JAAP DE - Handboek Stijl. Adviezen voor aantrekkelijk schrijven
4022541: BURGER, CHR. - Jesus als Davidssohn. Eine traditionsgeschichtliche Untersuchung.
47938: BURGER, JEAN-DANIEL - Erasme en face de la Réforme (Les Cahiers de Foi et Vérite, XXXI)
4005645: BURGER, F. (HEIM, K.) - Karl Heim als apologeet. (Diss.)
4049829: BURGER, H. (JACOB, B.) - De zandloper van Genesis. De visie van Benno Jacob op Genesis 22 in het licht van zijn tijd en van de Traditie. (Diss.)
94488: BURGER, CHRISTOPH - Marias Lied in Luthers Deutung. Der Kommentar zum Magnifikat (Lk 1, 46b-55) aus den Jahren 1520/21
4300022: BURGERHOUDT, J.J. - Specimen academicum inaugurale de coetus christianorum Thessalonicensis ortu fatisque, et prioris Pauli iis scriptae epistolae consilio atque argumento.. etc.
101556: BURGERS, LOUIS [ED.]. - Veertig jaar WBV in boek en prent 1925-1964.
100275: BURGESS, GORDON J.A. [ED. - ET AL.]. - Wolfgang Borchert.
4139342: BURGESS, S. - Ontwikkeling of ontwerp. Bewijs van doelbewust ontwerp en toegevoegde schoonheid in de natuur.
103037: BURGESS, RENATE [ED.]. - Portraits of Docters & Scientists in the Wellcome Institute of the History of Medicine. A Catalogue by Renate Burgess PhD. Keeper of Art Collections.
84829: BURGGRAAF, G.P.P. - Komt herwaarts tot mij... Bijbels dagboek
4075979: BURGGRAAF, M. - Een onderzoek naar functie en gebruik van de infinitivus constructus voorafgegaan door de prepositie. (Diss.)
4057743: BURGGRAAFF, W. - The Rise and Development of Liberal Theology in America. (Diss.)
142263: BURGGRAAFF, GEORGE & KAREL TOMEÏ [PHOPTOGR.]. WIL DE JONG [TEXT] - Het Rijk van Nijmegen. Een fotografische impressie.
60130: BURGGRAAFF, H. - In de schaduw van de levensboom (Naar een intuitief-religieuze benadering binnen de individuele godsdienstige ontwikkeling)
4041133: BURGGRAAFF, H. - In de schaduw van de levensboom. Naar een intuïtief-religieuze benadering binnen de individuele godsdienstige ontwikkeling. (Diss.)
1051: BURGHOUT, JACOBA HELENA - Godgeleerde Waarheden aaneengeschakelt, als een kostelyke schat versamelt, en by elkanderen gebragt, zoo door het hooren, als spreeken van, en over die bybel-waarheden. Waar benevens ook volgt het Geloof der Vaderen aan de eerste Beloften. Als ook de Schaduw-Dienst, tot nut van allen, die Godt zoeken, medegedeelt.
92159: BURGMANS, HK. / FRANK, A. - Geschiedenis der joden in Nederland (Deel 1, tot circa 1795)
4022715: BURGT, F.V.D. & BOUMA, HANS, - Allemaal mensen in de Bijbel. (107 houtsneden van F.v.d.Burgt)
4072396: BURI, F. (U.A.) - Dogmatik im Dialog. I.Die Kirche und die Letzten Dinge.
4139615: BURI, F. - Dogmatik als Selbstverständnis des christlichen Glaubens. I.Vernunft und Offenbarung. II.Der Mensch und die Gnade. III.Die Transzendenz der Verantwortung in der Dreifachen Schöpfung des dreieinigen Gottes.
131805: BURIN, ANTONIO GALLEGO - Granada. Guia artistica e historica de la ciudad.
143677: BURKE, PETER [ED.]. - Companion Volume [ = The New Cambridge Modern History].
4141122: BURKE, EDMUND - On Empire, Liberty, and Reform. Speeches and Letters. Ed. by D.Bromwich.
104182: BURKE, JOHN - Roman England.
142200: BURKE, PETER - The Protagonists of Italian Art. Piero della Francesca - Botticelli - Leonardo - Michelangelo - Raphael - Titian - Caravaggio - Canaletto.
122894: BURKE, JAMES - Twin Tracks. The Unexpected Origins of the Modern World.
4142341: BURKE, P. & VEKEN, J.V.D.N (ED.) (MERLEAU-PONTY, M.) - Merleau-Ponty in Contemporary Perspectives. (Phaenomenologica 129)
100607: BURKE, EDMUND - Prelude to Protectorate in Morocco. Precolonial Protest and Resistance 1860-1912.
4141922: BURKE, P. - The Italian Renaissance. Culture and Society in Italy.
130148: BURKENS, PROF. MR. M.C. & PROF. MR. E.C.M. JURGENS & PROF. MR. A.K. KOEKKOEK & MR. J.J. VIS [EDS. - ET AL.] - Gelet op de Grondwet. 150 Jaar Grondwet.
121133: BURKHARD, WOLFGANG - Abriss einer Wirtschaftsgeschichte des Niederrheins. Strukturelle Wandlungen in Handel und Industrie in Duisburg und in den Kreisen Wesel und Kleve.
4032704: BURKHARDT, G.E. - Kleine Missions-Bibliothek. (Komplett in 4 Bde.). I. Amerika. II. Afrika. III. Asien. IV. Oceanien. Zweite Auflage, gänzlich umgearbeitet und bis auf die Gegenwart fortgeführt von R.Grundemann.
4135526: BURKHARDT, G.E. - Die evangelische Mission in Melanesien und Australien. 2.Auflage, gänzlich umgearbeitet und bis auf die Gegenwart fortgeführt von R.Grundemann.
4135527: BURKHARDT, G.E. - Die evangelische Mission in Polynesien, Neuseeland und Mikronesien. 2.Auflage, gänzlich umgearbeitet und bis auf die Gegenwart fortgeführt von R.Grundemann.
103220: BURKOM, FRANS VAN & KARIN GAILLARD & ELOY KOLDEWEIJ & TON SCHULTE & JOOST WILLINK [EDS.]. - Leven in toen. Vier eeuwen Nederlands interieur in beeld.
145494: BURL, AUBREY - Prehistoric Astronomy and Ritual.
145493: BURL, AUBREY - Prehistoric Stone Circles.
102429: BURLAND, C. & W. FORMAN - De Azteken. Geloof en Goden in het Oude Maxeco.
130605: BURLAND, C.A. - Myths of Life & Death.
101603: BURLAND, C.A. - Montezuma. Lord of the Aztecs.
123517: BURLAND, C. & W. FORMAN - De Azteken. Geloof en Goden in het Oude Maxeco.
4135895: BURLAND, C. - North American Indian Mythology.
130732: BURLEIGH, MICHAEL - The Third Reich. A New history.
130711: BURLEIGH, MICHAEL - The Third Reich. A New history.
4300566: BURLEIGH, MICHAEL - Heilige doelen. Religie en politiek in Europa van de Europese dictators tot Al Qaida.
4300567: BURLEIGH, MICHAEL - Aarde machten. Religie en politiek in Europa van de Franse Revolutie tot de Eerste Wereldoorlog.
145361: BURLINGAME, ROGER - Endless Frontiers. The Story of McGeaw-Hill.
144187: BURM, PAUL [IVO DE WIJS - FOREW.]. - Het Nederlandse Landschap. 2000 mensenwerk.
144834: BURMEISTER, KARL HEINZ & ROBERT ROLLINGER [EDS.]. - Auswanderung aus dem Trentino - Einwanderung nach Vorarlberg. Die Geschichte einer Migrationsbewegung mit besonderer Berücksichtigung der Zeit von 1870/80 bis 1919.
93371: BURNAND, EUGÈNE - De gelijkenissen, geïllustreerd door Eugène Burnand. Met een voorwoord van Dr. J.H. Gunning J.Hz.
101906: BURNE-JONES - Pre-Raphaelite Drawings by Burne-Jones.
9116: BURNET, GILBERT - Bishop Burnet's History of His Own Time. Vol. I. From the Restoration of King Charles II. To the Settlement of King William and Queen Mary at the Revolution. To which is prefix'd A Summary Recapitulation of Affairs in Church and State from King James I. to the Restoration in the Year 1660. WITH: Vol. II. From te Revolution to the Conclusion of the Treaty of Peace at Utrecht, in the Reign of Queen Anne. To which is added, The Author's Life, by the Editor (=Thomas Burnet).
100276: BURNIER, ANDREAS & LUCIENNE STASSAERT & GERARD VAN DER KAMP [ILLUSTR.]. - Driestromenland. Gedichten
130541: BURNS, JOHN F. & RICHARD J. ORSI [EDS.] - Taming the Elephant. Politics, Government and Law in Pioneer California.
101676: BURNS, ROBERT IGNATIUS - Medieval Colonialism. Postcrusade Exploitation of Islamic Valencia.
143885: BURNS, ROBERT [JAMES BARKE - ED.]. - Poems and Songs of Robert Burns. A completely new edition, including over 60 poems appeareing for the first time in a collected edition, of which some have never before been published.
144269: BURNS, JAMES MACGREGOR - The Workshop of Democracy. From the Emancipation Proclamation to the Era of the New Deal.
145426: BURNS, JOHN F. & RICHARD J. ORSI [EDS.]. - Taming the Elephant. Politics, Government and Law in Pioneer California.
121932: BURNS, SIR ALAN - Fiji.
121946: BURNS, GEORGE W. - The Science of Genetics. An Introduction to Heredity.
4138137: BURNSHAW, S. CARMI, T. & SPICEHANDLER, E. (ED.) - The Modern Hebrew Poem Itself.
121647: BURNSTEIN, DANIEL - Euroquake. Europe's Economic Challenge Will Change the World.
146201: BURRELL, RON & PETER CONNOLY [ILLUSTR.]. - Oxford First Ancient History.
110243: BURROUGH, P.A. & A. BUITENHUIS & A.A. DE VEER [EDS.]. - Het informatiesysteem Landschapsbeeld.
89131: BURROWES, GEORGE - A Commentary on The Song of Solomon.
91490: BURSCHE, STEFAN A.O. - Kunstgewerbemuseum Berlin. Bildführer. Kunsthandwerk vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
145695: BURSILL-HALL, G.L. - Speculative Grammars of the Middle Ages. The Doctrine of ' Partes orationis '.
122910: BURSSENS, GASTON [LOUIS PAUL BOON - INTRPD.]. - Herinnering.
4137116: BURSTEIN, D. & KEIJZER, A.J. DE, - Geheimen van Maria Magdalena. Mythen en feiten rond de vrouw in het leven van Jezus. Inleiding van E.Pagels.
123220: BURT, SIR CYRIL L. - The Subnormal Mind.
81920: BURTON, WILLIAM - Gods allerheiligste rustdag, kort verdedigd tegen alle sabbatsschenders
123313: BURTON, ROSEMARY & RICHARD CAVENDISH & BERNARD STONEHOUSE - Les Grands Explorateurs. Les voyages de 30 explorateurs célèbres couvrant 2500 années d'exploration.
86484: BURTON, WILLIAM - Gods allerheiligste rustdag. Kort verdedigd tegen alle sabatsschenders
121810: BURTON, HUMPHREY - Yehudi Menuhin.
4014964: BURTON, E. DE WITTE - Syntax of the Moods and Tenses in New Testament Greek.
4138531: BURTON, E.W. - Syntaxis der wijzen en tijden in het Grieksch Nieuwe Testament. Voor het Nederlandsche taaleigen bewerkt door J.de Zwaan.
122253: BURUMA, YBO - De dreigingsspiraal. Onbedoelde neveneffecten van misdaadbestrijding.
4140420: BURUMA, IAN - Grenzen aan de vrijheid. Van Sade tot Wilders.
101717: BUSATO, VITTORIO & JEROEN CONIJN & MARCEL MISSET [EDS.]. - Topbedrijven van de Toekomst.
142884: BUSBY, K. [ED.]. - Les manuscrits de Chrétien de Troyes / The Manuscripts of Chrétien de Troyes [2 vols. Compl].
130701: BUSBY, KEITH [ED.] - Correspondances: Studies in Literature, History, and the Arts in Nineteenth-Century France. Selected Proceedings of the Sixteenth Colloquium in Nineteenth-Century French Studies. The University of Oklahoma. Norman, october 11th - 13th, 1990.
4031993: BUSCH, E. (BARTH, K.) - Karl Barth. Aan de hand van zijn brieven en autobiografische teksten.
122223: BUSCH, HANS [ED.]. - Verdi - Boito Briefwechsel. Herausgegeben und übersetzt von Hans Busch.
4058423: BUSCH, C. - Gemeinde gemeinsam entdecken. Bilder, Texte, Gedanken zur Offenbarung Johannes.
4300543: BUSCH, WILHELM (ANTONIUS VAN PADUA) - De heilige Antonius van Padua. Met 74 teekeningen. Vertaald door Wilhelmina van 't Woud.
104205: BUSCH, SONJA [ED. - ET AL.]. - Karakterisering Nederlands Maasstroomgebied. Rapportage volgens artikel 5 van de kaderrichtlijn water [20000/60/EG] - [3 Vols. in Slipcase].
100343: BUSCH, DR. ECKHART [ET AL.]. - Wegweiser Parlament.
4075404: BUSCH, E. (BARTH, K.) - Karl Barth. Aan de hand van zijn brieven en autobiografische teksten.
88986: BUSCH, EBERHARD - Meine Zeit mit Karl Barth. Tagebuch 1965-1968
123149: BUSCH, WILHELM - Hans Huckebein der Unglücksrabe. Das Pusterohr. Das Bad am Samstagabend.
30141: BUSCH, EBERHARD - Karl Barths lebenslauf. Nach seinen Briefen und autobiographischen Texten
103418: BUSHELL, RAYMOND - The Art of Netsuke Carving. As Told to Raymond Bushell by Masotoshi [In Slipcase]. .
53982: BUSKEN HUET, CD. - Vragen en antwoorden. Brieven over den Bijbel
85275: BUSKEN HUET, C. - Parijs en omstreken
85296: BUSKEN HUET, C. - Litterarische Fantasien en Kritieken (25 delen + register + nalezing)
4012293: BUSKES, J.J. - Het humanisme van God. God en mens als bondgenoten.
54984: BUSKES, J.J. - Droom en protest, getuigenissen uit een halve eeuw van strijd
82621: BUSKES, J.J. - De tyrannie verdrijven! Vier toespraken na de bevrijding
85075: BUSKES, J.J. - Antimilitairisme en Nederl. Geloofs belijdenis (het geval schurer)
4003475: BUSKES, J.J. - Liederen van bevrijding. (Psalmen)
4014199: BUSKES, J.J. - Waarheid en leugen aan het ziekbed.
4060900: BUSKES, J.J. - In de branding. Brieven aan een jongen vriend. (Libellen-Serie)
4071606: BUSKES, J.J. - Zuid-Afrika`s apartheid: Onaanvaardbaar!.
143541: BUSNELL, G.H.S. - Peru.
143970: BUSOLT, GEORG - Griechische Staatskunde [Erste & zweie Hälfte / Volumes I & II. = Complete Set].
105237: BUSSCHE, WILLY VAN DEN & JEAN F. BUYCK [EDS.]. - Retrospectieve Jozef Peeters 1895-1960. PMMK - Museum voor Moderne Kunst- Oostende.
110263: BUSSE, ULRICH - Das Nazareth-Manifest Jesu. Eine Einführung in das lukanische Jesusbild nach Lk 4, 16 - 30.
131794: BUSSELLE, MICHAEL - Mensen en portretten.
85474: BUSSEMAKER, TH. - Over de waardeering der feiten in geschiedvorsching en geschiedschrijving. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsamt aan de rijkuniversiteit te Leiden, den 4en October 1905
4009507: BÜSSER, F. (ZWINGLI, H.) - Das katholische Zwinglibild. Von der Reformation bis zur Gegenwart.
4012333: BÜSSER, FR. (CALVIJN, J.) - Calvins Urteil über sich selbst.
94305: BÜSSER, FRITZ - Das Katholische Zwinglibild. Von der Reformation bis zur Gegenwart
4066770: BUSSER, ANNEMARIE - Gevangen tussen grenzen. Verhalen van vluchtelingen.
144817: BUSSERS, H. [ED. - ET AL.]. - Santiago de Compostela. 1000 jaar Europese Bedevaart.
121829: BUSSUM, SANI VAN [FRÉ COHEN - COVER & DUSTJACKET]. - Het Joodsche bruidje. Een zedenschets uit onze dagen.
121803: BUSSUM, SANI VAN - Het Joodsche bruidje. Een zedenschets uit onze dagen.
83549: BUSSY, I.J. - Over den oorsprong van het zedelijk beoordeelen
83535: BUSSY, I.J. - Tiental preeken
104601: BUTEN, DAVID - 18th-Century Wedgewood. A guide for Collectors & Connoisseurs.
121038: BUTER, ADRIAAN [& GER DEKKERS - PHOTOGR.]. - Dorpen en stadjes van Twente.
104183: BUTER, ADRIAAN & GER DEKKERS [PHOTOGR.]. - Langs de Geul.
130806: BUTER, ADRIAAN - Ootmarsum dichtbij. Portret van een Twents stadje.
102866: BUTER, ADRIAAN & GER DEKKERS [PHOTOGR.]. - Regge en Dinkel. Land van levend water.
93716: BUTIN, PHILIP W. - Reformed ecclesiology. Trinitarian Grace According to Calvin. Volume 2, Number 2. Winter 1994. (Series: Studies in reformed theology and history)
110834: BUTLER, CHRISTOPHER - Postmodernisme. De kortste introductie.
122173: BUTLER, ROHAN D'OLIER - Choiseul. Volume I. Father and Son 1719-1754 [All Publ.].
53122: BUTLER, ALBAN - Heiligen levens. Een geïllustreerde verkorte editie met een inleiding door Dr. James Bentley
4075419: BUTLER, A. - The Lives of the Fathers, Martyrs, and other Principal Saints. Compiled from Original Monuments, and other Authentic Records. Illustrated with the Remarks of Judicious Modern Critics and Historians.
104506: BÜTOW, KURT - Europäisches Künstlerlexikon, Malerei und Zeichenkunst. Deutschland [4 Vols. Compl.].
47932: BUTSELAAR, JAN VAN - Mission: the Soul of Ecumenism. Essays by Jan van Butselaar. With an Afterword by Alan D. Falconer, Edited by Jerald D. Gort and Alle G. Hoekema
53226: BUTSELAAR, JAN VAN - Mission: the Soul of Ecumenism. Essays
4032706: BUTSELAAR, G.J.V. - Africans, missionnaires et colonialistes. Les origines de l`Église Presbytérienne du Mozambique. (Mission Suisse), 1880-1896. (Diss.)
131040: BUTT, RONALD - A History of Parliament. The Middle Ages.
4058605: BUTTE, A. - Das wiederentdeckte Opfer.
91799: BUTTER, P. DEN - De Lamp bleef branden. Over de koningen van Juda I.
92888: BUTTER, P. DEN - Wijsheid in sprekende beelden. Het lesboek van Agur
4070414: BUTTLAR, JOH.V. - Dobbelspel der Goden. Zoektocht naar de sleutel van ons wereldbeel: noodlottige voorbestemming of toevallige werkelijkheid.
121343: BÜTTNER, HEINRICH & OTTO FEGERR & BRUNO MEYER [EDS.]. - Aus Verfassungs- und Landesgeschichte. Festschrift zum 70. Geburtstag von Theodor Mayer, dargebracht von seinen Freunden und Schülern. Volume 1: Zur allgemeinen und Verfassungsgeschichte.
4022720: BUTTRICK, G.A. - Prayer.
4043154: BUTTRICK (ED.) G.A. - The Interpreters Bible. In Twelve Volumes. The Holy Scriptures in the King James and Revised Standard Versions with General Articles and Introduction, Exegeses, Exposition for each Book of the Bible.
4138296: BUTTRICK A.O. (ED.) G.A. - The Interpreter's Dictionary of the Bible. (Complete in 5 vols.). An Illustrated Encyclopedia. Identifying and explaining all Proper Names and Significant Terms and Subjects in the Holy Scriptures, including the Apocrypha.
101772: BUTTS, R.E. & J. HINTIKKA [EDS.]. - Historical and Philosophical Dimensions of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Part 4: Proceedings of the Fifth International Congress.
142150: BUTZKAMM, ALOYS - Bild und Frömmigkeit im 15. Jahrhundert. Der Sakramantsaltar von Dieric Bouts in der St.-Paters-Kirche zu Löwen.
122526: BUUREN, ANNEMARIE VAN - De taal van het hart. Retorica en receptie van de hedendaagse streekroman.
103994: BUURMAN, D.J.G. [ET AL.]. - Anderhalve eeuw Geldersche Statengriffiers.
110207: BUURMAN, HENK & EVERT KROON & FRANS RADIUS & ANTON SPITHOLT [EDS.]. - Zevenhuizen. Uit de kluiten gewassen.
101718: BUURMAN, MARLIES & MAARTEN KLOOS [EDS.]. - Amsterdamse Architectuur 2000-2002 Amsterdam Architecture.
145572: BUURSINK, JOH. - Historisch stads-album van Enschede.
142101: BUURSINK, SANNE & DAVE VAN BRENK & JAN GROOS & HANS ZEGVELD [EDS.]. - Oud-West. De andere kant van Nijmegen.
30465: BUURSMA, ALBERT - Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en de romano-gotische tijd
90083: BUURT, ADRIAAN - Beschouwende Godgeleerdheid. Vierde stuk.
90146: BUVELOT, QUENTIN - Frans van Mieris, 1635-1681.
53106: BUVELOT, QUENTIN - De stillevens van Adriaen Coorte (werkzaam c. 1673-1707). Met oeuvrecatalogus
103752: BUVELOT, QUENTIN & OTTO NAUMANN & EDDY DE JONGH [EDS. - ET AL.]. - Frans van Mieris 1635-1681.
130660: BUVELOT, QUENTIN [ED. - ET AL.] - Albert Eckhout: A Dutch artist in Brazil.
82463: BUY, J.B. DU - De geschiedenis van den Brabandschen Olijfberg
122564: BUYCKX, E.J.E. - Précis des maladies et des insects nuisibles rencontrés sur les plantes cultivées au Congo, au Rwanda et au Burundi.
46508: BUYK, RIEN - Muziek voor elektronisch orgel (klassiek)
46510: BUYK, M.C. - Klassieke orgelwerken bewerkt voor Elektronische Klavierinstrumenten
130041: BUYLINCKX, J.J.A. [ED.] - Afstemmen op Afstammen. Genealogische Tentoonstelling. Catalogus uitgegeven in het kader van de tentoonstelling in het Gemeentearchief van Nijmegen.
101915: BUYS, ANS & IEN DE JONG & AD VAN KEMPEN [EDS. - ET AL.]. - Jong zijn in oorlogstijd. Jongeren van nu in gesprek met tieners uit '40-'45.
8599: BUYS, MARIA - Overdenkingen over het Laatste en Borgtogtelijke Lijden en Sterven van Jezus Christus, Onzen Heer en Zaligmaker. Vernieuwde Uitgave.
4136266: BUYSMAN, TH. (RED.) - Het verhaal van mededogen. Vieringen in een oecumenische basisgroep rondom het evangeie volgens Marcus.
4012296: BUYTENDACH, F.W. - Aspekte van die vorm/inhoud -problematiek. met betrekking tot die organiese skriftinspirasie in die nuwere Gereformeerde theologie in Nederland. (Diss.).
130464: BUYTENDIJK, F.J.J. & E.W. HOFSTEE & H. VAN OYEN & JHR. P.J. VAN WINTER [EDS.] - De reactie van ons volk op de bevrijding. Vijfde interfacultaire leergang.
4065288: BUYTENDIJK, F.J.J. - Over de pijn.
145513: BWEELEN, FRITS - De vergeten gelovige. De tragiek van het pastoraat.
7617: BYFIELD, NICHOLAS - A Commentary: or, Sermons vpon the Second Chapter of the First Epistle of Saint Peter. Wherein Method, Sense, Doctrine, and Vse, is, with great variety of matter, profitably handled, and sundry heads of Diuinity largely discussed.
7618: BYFIELD, NICHOLAS - An Exposition vpon the Epistle to the Collossians. Wherein, not onely the text is Methodically Analysed, and the sence of the words, by the helpe of Writers both Ancient and Moderne is explayned. But also, By Doctrine and Vse, the intent of the Holy Ghost is in euery place more fully unfolded and urged. And besides, The very marrow of most Common-places is aptly diffused throughout the bodie of this Exposition, as the nature of this kind of Teaching would beare. And further, Many chiefe Cases of Conscience are here resolued. All with conuenient Varietie and Breuitie. Being, The substance of neere seuen yeeres Weeke-dayes Sermons. Corrected and amended.
2227300272: BYFIELD, NICHOLAS - Een Formulier der Gesonde Woorden, Dat is, Der Fondamentele waerheden noodigh gelooft te zijn ter zalicheyt, met hare Schriftuerlicke bevestingen, ende veelderhande nutticheden. Een ontwerp seer begeert, ende sonderlinghe voor alderley Christenen, Gestelt in 't Engelsch, ende nu in Nederduytsch vertaelt door Johannes Lamotius. Van nieuws oversien, ende alle de Schriftuer-plaetsen na de nieuwe oversettinge des Bybels verbetert.
7771: BYFIELD, NICHOLAS - Anatome Dominicae Passionis. Dat is, Een korte ende klare ontledinghe van het gantsche lijden ende sterven onses Heeren Jesu Christi. Wt het Engelsch vergadert ende vermeerdert, door Daniel van Laren. Hier is oock by-ghevoeght, een korte verklaeringhe van Christi Verrijsenisse ende Hemelvaert. De tweede Editie, vermeerdert met een nieu Register, terstont na de Voor-reden.
121921: BYLEVELD, H. VAN - Nederland in Frankrijk. De zuidergrens der Nederlanden.
5851: BYMHOLT, THEODORUS - Een Bondel van Dertien Leerredenen. By verscheidene gepaste gelegendheden, Voor de Gemeente Gods te Anjum. Uitgesproken, en nu door den druk gemeen gemaakt. Het Eerste Deel.
8909: BYNAEUS, ANTONIUS - De Morte Jesu Christi. Liber Primus (-Tertius).
47137: BYRON, BRIAN - Loyalty in the Spirituality of St. Thomas More (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica, Volume IV)
60132: BYUN, J. - The Holy Spirit was not yet (A study on the Relationship between the Coming of the Holy Spirit and the Glorification of Jesus according to John 7: 39)
54060: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Twee en zestigste jaargang. Vierde Serie, zestiende jaargang. 1898 (Deel 2)
54061: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Twee en zestigste jaargang. Vierde Serie, zestiende jaargang. 1898 (Deel 4)
54062: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Twee en zestigste jaargang. Vierde Serie, zestiende jaargang. 1898 (Deel 3)
54063: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Drie en zestigste jaargang. Vierde Serie, zeventiende jaargang. 1899 (4 delen)
54064: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Zes en zestigste jaargang. Vierde Serie, twintigste jaargang. 1902 (Deel 2)
54065: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Zes en zestigste jaargang. Vierde Serie, twintigste jaargang. 1902 (Deel 3)
54066: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Vijf en zestigste jaargang. Vierde Serie, negentiende jaargang. 1901 (Deel 3)
54067: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Vijf en zestigste jaargang. Vierde Serie, negentiende jaargang. 1901 (Deel 4)
54068: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Vier en zestigste jaargang. Vierde Serie, achttiende jaargang. 1900 (Deel 2)
54069: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Vier en zestigste jaargang. Vierde Serie, achttiende jaargang. 1900 (Deel 3)
54070: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Vier en zestigste jaargang. Vierde Serie, achttiende jaargang. 1900 (Deel 4)
101151: BYVANCK, PROF. A.W. - Kerkelijke mozaieken in Italië uit de vijfde en uit de eerste helft van de zesde eeuw.
105212: BYVANCK, DR. A.W. - De kunst der Oudheid [5 Vols. Compl.].
101301: BYVANCK, W.G.C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck, 1778-1781 / De Prins in ballingschap, 1795-1809 / Eeuwspiegel 1812.
122628: BYVANCK, A.W. - De platen in de Aratea van Hugo de Groot.
123243: BYVANCK, A.W. - De obelisk van Constantinopel.
146207: BYVANCK, A.E. - La miniature dans les Pays-Bas septentrionaux.
54636: CABARET, T. - Drie predikaties door Ds. T. Cabaret. Zondag 11 H.C., Zondag 12 H.C., Openbaring 10 : 5 en 6
54628: CABARET, T. - Predikatie over Lukas 13 vers 24 t/m 27. Door Ds. T. Cabaret, 20 februari 1977
54637: CABARET, T. - Drie predikaties door Ds. T. Cabaret. Jesaja 57 vers 15, Zondag 1 H.C., Zondag 2 H.C.
54630: CABARET, T. - Predikatie over Psalm 118 : 22 en 23
54631: CABARET, T. - Drie predikaties door Ds. T. Cabaret. Handelingen 2 vers 21, Zondag 5 H.C., Zondag 6 H.C.
54632: CABARET, T. - Drie predikaties door Ds. T. Cabaret. Johannes 11 vers 43 en 44, Zondag 3 H.C., Zondag 4 H.C.
54641: CABARET, T. - Drie predikaties door Ds. T. Cabaret. Hooglied 2 : 8 en 9, Hooglied 2 : 10 en 11, Hooglied 2 : 12 en 13 (deel 6)
54634: CABARET, T. - Drie predikaties door Ds. T. Cabaret. Matthéüs 11 : 2-4, Matthéüs 11 : 29-30, Zondag 35 H.C.
54639: CABARET, T. - Drie predikaties door Ds. T. Cabaret. Hooglied 1 : 15 t/m 17, Hooglied 2 : 1 en 2, Hooglied 2 : 3 (deel 4)
54640: CABARET, T. - Drie predikaties door Ds. T. Cabaret. Hooglied 2 : 4, Hooglied 2 : 5 en 6, Hooglied 2 : 7 (deel 5)
54635: CABARET, T. - Drie predikaties door Ds. T. Cabaret. Lukas 15 : 2, Zondag 9 H.C., Zondag 10 H.C.
7619: CABELJAUW, PIETER - Catholiick Memory-Boeck der Gereformeerde, Gestelt tegen het Roomsch-Memory-Boeck der Paus-Gesinde. Waer in verhandelt werden alle de Poincten der Religie, die in verschil staen tusschen de Ghereformeerde, ende de Roomsche Kerck. Zijnde een volkomen wederlegginghe van het Memory-Boeck van Turano Vekiti, 't Welck tot meerder gerief des Lesers van woordt tot woordt, nae de order der Boecken ende Capittelen, alhier is inghevoeght.
101963: CABEZA, GUILLERMO FATÁS & MIGUEL BELTRÁN LLORIS [EDS - ET AL.]. - Historia de Zaragoza [Vol. 1-10].
121460: CABRAL DE MELLO, EVALDO - De Braziliaanse affaire. Portugal, de Republiek der Verenigde Nederlanden en Noord-Oost Brazilië, 1641-1669.
4017955: CABROL, F. - Le livre de la prière antique.
143041: CACUCCI, PINO - Tina Modotti. A Life.
3448: CADENET, PIERRE DE - Paraphrase Devote, Litterale et Mystique, sur les Pseaumes du Prophete Royal David: Suivant l'explication des Anciens Peres & Docteurs de l'Eglise, & de plusieurs graues Autheurs Anciens & Modernes.
4021028: CADIER, J. (CALVIJN, J.) - Calvin, l`homme que Dieu a dompté.
4138168: CADOUX, C.J. - The Early Church and the World. A History of the Christian Attitude to Pagan Society and the State down to the Time on Constantinus.
142271: CADSAND, KEES VAN - Ontsnapping uit de dodenmars. Herinneringen van Louis de Wijze aan de concentratiekampen en transporten.
102923: CADY, BARBARA & JEAN-JAQUES NAUDET & RAYMOND MCGRATH - Portraits du XXe siècle. 200 personnalités qui ont marqué leur époque.
101504: CAESAR & A.G. PESKETT (TRANSL.) - Civil Wars.
110713: CAEYMAEX, DR. CH. - Katholieke Kanselredenaars der Nederlanden.
4063993: CAHEN, J. - Ergens in Nederland. Brief uit kamp Westerbork 1 november 1942. Met tekeningen van Leo Kok. Ingeleid en toegelicht door D.Mulder.
145577: CAHILL, JAMES - The Painter's Practice. How Artists Lived and Worked in Traditional China.
4137789: CAHILL, TH. - Jezus en de wereld in die dagen.
102003: CAHN, ISABELLE & CLAIRE FRÈCHES-THORY - L'album Gauguin.
145073: CAILLIET, PROF. DR. R. - Schouderpijn.
4136535: CAILLOIS, R. - Babel. Orgueil, confusion et ruine de la littérature.
145935: CAIN, JULIEN [INTROD.]. & PIERRE GEORGEL - Jean Cocteau et son temps 1889-1963.
122499: CAIN, JULIEN [FOREW.]. - Enrichissements de la Bibliothèque nationale de 1945 à 1960. Dons et Acquisitions.
53683: CAIRNS, ALAN - A sure foundation. Rediscovering the basic message of the New Testament
47136: CAIRNS, CHRISTOPHER - Domenico Bollani, Bishop of Brescia. Devotion to Church and State in the Republic of Venice in the Sixteenth Century. With 28 plates (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica, Volume XV)
4135568: CAIRNS, E. - Christianity Through the Centuries. Revised edition.
55176: CAIZZI, ANDREA A.O. - Lombardia (English Edition)
55180: CAIZZI, ANDREA A.O. - Lazio (English Edition)
4045996: CAJETANUS, PATER - Misoffer en misliturgie.
145406: CALAFERTE, LOUIS [C.M.L. KISLING - TRANSL. & SOLANGE LEIBIVICI - AFTERW.]. - Drift.
9117: CALAMY, EDMUND/WHITTAKER, JEREM./TEMPLE, THOMAS/HILL, THOMAS/WATSON, THOMAS/JENKYN, WILLIAM/SWINNOCKE, GEORG/JOHNSON, ROBERT/CAWDREY, DANIEL/REYNOLDS, EDW. - XII. Uytgelesene Engelsche Boet-Predikatien over sonderlinge Texten, op hun Maendelijcksche Vasten. Deur verscheydene God-geleerden, voor het Eerw. Parlament van Engelland gedaen. Tweede Deel, Vertaeld door Nollius Hajonides.
131172: CALAVERA VIAJANDO [ = WILLEM GERRIT GROENINX VAN ZOELEN] - Windbuil aan den rol.
53911: CALCAR, ELISE VAN - Gevleugelde zaden. Ideeën van beroemde denkers
101719: CALCAR, DR. W. VAN - Over comparatief en vergelijkingszinnen.
4067211: CALDAROLA, C. (ED.) - Religions and Societies:. Asia and the Middle East.
100425: CALDECOTT, ALFRED & H.R. MACKINTOSH [EDS.]. - Selections from the Literature of Theism.
105169: CALDECOTT-BAIRD, DUNCAN - Huurling in de Lage Landen 1572-1574. Een episode uit de Tachtigjarige Oorlog.
91882: CALDENBORGH, JOOP N.A. VAN - Beelden, Caldic Collectie
122557: CALDER, KENNETH J. - Britain and the Origins of the New Europe 1914-1918.
110124: CALDER, NIGEL - Einstein en het heelal.
100426: CALDWELL MOORE, EDWARD - West and East. The Expansion of Christendom and the Naturalization of Christianity in the Orient in the XIXth Century Being the Dale Lectures - Oxford, 1913.
104700: CALFF, J.S. & J.J. DE WEGER (EDS) - Bibliografie voor moderne Europese geschiedenis. Publikaties verschenen in de periode 1984-1990. (2 Vols. Complete).
102213: CALIC, DR. EDOUARD - De Rijksdag brandt.
130068: CALIS, PIET - Vondel. Het verhaal van zijn leven [1587-1679]
81189: CALISCH, J.M. E.A. - Nieuw practisch woordenboek in vier talen, Nederlandsch-Fransch-Duitsch-Engelsch, nieuwe vijde uitgave
4071982: CALKER, FR.V. - De wezenlijke betekenis van de filosofie. Vertaling B.Clemens Schröder en L.Briekema.
53767: CALKOEN, JAN FREDERIK VAN BEECK - Onderzoek naar den rechtstoestand der geestelijke en kerkelijke goederen in Holland na de Reformatie
131032: O'CALLAGHAM, JOSEPH F. - Reconquest and Crusade in Medieval Spain.
122716: CALLCOTT, WILFRID HARDY - Santa Anna. The Story of an Enigma Who Once Was Mexico.
100230: CALLEJA, EDUARDO GONZÁLEZ - La España de Primo de Rivera. La modernazación autoritaria 1923-1930.
104067: CALLEN, ANTHEA - Women Artists of the Arts & Crafts Movement.
4014496: CALLENBACH, J.R. (LUTHER, M.) - Dr.Maarten Luther. Met penteekeningen van J.H.Isings Jr.
92718: CALLENBACH, J.R. - De profeten
84660: CALLENBACH, J.R - Joab de bouwer van een rijk
88333: CALLENBACH, W.G.J. - De keursteen. Levensschets van ds. C.C. Callenbach.
4050646: CALLEWAERT, L.J. (VLAANDEREN) - En Vlaanderen voor Christus.
4075488: CALLOW, PH. (GOGH, VINCENT VAN) - Vincent van Gogh. Een leven.
4061455: CALMES, TH. - Epîtres Catholiques Apocalypse. Traduction et commentaire.
142757: CALMÈS, ALBERT - Le Grand-Duché de Luxembourg dans le Royaume des Pays-Bas [1815-1830].
201516: CALMET, AUGUSTIN - Het Algemeen Groot Historisch, Oordeelkundig, Chronologisch, Geografisch, en Letterlyk Naam- en Woord-Boek, van den Gantschen H. Bybel. Versierd met noodige Landkaarten en koopere Plaaten, dienende tot de Gedenk-Stukken der Jooden en andere Oudheden, ter Opheldering der H. Schrift. In 't Fransch beschreven, en nu in 't Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met aanmerkingen verrykt, door Mattheus Gargon. WITH: Byvoegzel tot het Algemeen Groot Historisch, Oordeelkundig, Chronologisch, Geografisch, en Letterlyk Naam- en Woord-Boek, van den Ganschen H. Bybel. Versiert met nodige Prentverbeeldingen en kopere Platen, dienende tot de Gedenkstukken der Jooden en andere Oudheden, ter Opheldering der H. Schrift. In 't Fransch beschreven, en nu in zuiver Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met Aanmerkingen verrykt, door Jakob van Ostade, en Arnold Heinrich Westerhovius.
5492: CALMET, AUGUST - Het Algemeen Groot Historisch, Oordeelkundig, Chronologisch, Geografisch, en Letterlyk Naam- en Woord-Boek, van den Gantschen H. Bybel. Versierd met noodige Landkaarten en koopere Plaaten, dienende tot de Gedenk-Stukken der Jooden en andere oudheden, ter Opheldering der H. Schrift. In 't Fransch beschreven, en nu in 't Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met aanmerkingen verrykt, door Mattheus Gargon. WAARBIJ: Byvoegzel tot het Algemeen Groot Historisch, Oordeelkundig, Chronologisch, Geografisch, en Letterlyk Naam- en Woord-Boek &c.Nu in zuiver Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met Aanmerkingen verrykt, door Jakob van Ostade, en Arn. Henr. Westerhovius.
143790: CALMETTE, JOSEPH - Charles V.
100608: CALOW, PETER - Blackwell's Concise Encyclopedia of Ecology.
5493: CALPRENÈDE, GAUTIER DE COSTE DE LA - Het Eerste Deel van Cassandre. Uyt de Francoische in onse Nederduytsche Tale overgeset door Felix van Sambix de jonge.
4000913: CALVIJN, J. - Institutie 1536. Onderwijs in de christlijke religie. Vertaald door W.van `t Spijker.
83757: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. De profeet Jeremia (4 delen)
48177: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. 1 Samuël - Deel 1 en 2, Hoofdstuk 1 tm 31
82251: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel, de Profeet Jeremia tweede deel (hoofdstuk 21-31)
4073360: CALVIJN, J. - Institutie of onderwijzing in de Christelijke godsdienst. Uit het Latijn vertaald door A.Sizoo.
48304: CALVIJN, JOHANNES - 1 Samuel - Deel 2, hoofdstuk 16-31
48306: CALVIJN, JOHANNES - Psalmen - Deel 1 en 2, hoofdstuk 1-150
87122: CALVIJN, JOHANNES - Stemmen uit Genève. Preken, artikelen, brieven enz. Deel 1, 2 en 3
47790: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Genesis (2 delen)
47791: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel, De Profeet Jeremia vierde deel (hoofdstuk 48-52) en Klaagliederen
48247: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. 1 Samuël - Deel 2, Hoofdstuk 16 tm 31
48307: CALVIJN, JOHANNES - Zendbrieven - Deel 1: Romeinen en 1-2 Corinthe
48118: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Zendbrieven van Paulus - Deel 2: Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Colossensen en I-II Thessalonicensen
48117: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Psalmen - Deel 2 (Psalm 37-68)
7918: CALVIJN, JOHANNES - Institvtio Christianae Religionis, Quae ad superiores editiones bac postrema, omnium emendatissima locupletissimaque recens addita sunt, statim post ipsius authoris Praefationem ad Regem Christianiss. insetra ad lectorem admonitio beuiter indicat.
48111: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel, De Evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas - Deel 1
87758: CALVIJN, J. - Uitlegginghe op den evangelist Johannes. Naar den dru van 1625 onveranderd uitgegeven onder toezicht van en met ophelderende noten voorzien door Dr. H. Franssen.
4072811: CALVIJN, J. - Institutie of onderwijzing in de Christelijke godsdienst. Uit het Latijn vertaald door A.Sizoo.
4053494: CALVIJN, J. - Verklaring van de Evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas. (Compleet in 3 dln.). (Verklaring van de Bijbel)
4051750: CALVIJN, J. - Institutie of onderwijzing in de Christelijke godsdienst. Uit het Latijn vertaald door A.Sizoo.
8794: CALVIJN, JOHANNES - Vergaderinghe ghehouden in de Kercke van Geneven. In welcke de materie van de eeuwige verkiesinghe Gods kortelijx ende klaerlijc van hem is voorgestelt, ende met ghemeyn accoort syner medebroederen ende dienaren goet ghekent ende bevesticht, wederleggende de dolinghe van eenen wtstroyer der valscher leere, die onbeschaemdelijc syn fenijn hadde wtghespoghen. Int Frans, Anno 1562 wtghegheven, ende door Conradus Mirkinius tot dienst der Ghemeynte des Alderhoochsten, onlancx overghezet.
48317: CALVIJN, JOHANNES - Het Evangelie van Johannes - Deel 2, hoofdstuk 9-21
52056: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Zendbrieven van Paulus - Deel 1: I-II Korinthe
48245: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. De Handelingen der Apostelen - Deel 1
52068: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Genesis - Deel 2 (hfst. 22-50)
84083: CALVIJN, JOHANNES - Stemmen uit Genève (7 delen, complete set)
47117: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Compleet N.T. 10 delen.
83472: CALVIJN, JOHANNES - Prediking en verkiezing. Dertien preiken over de onverdiende verkiezing van Jakob en de verwerping van Ezau (1562)
92698: CALVIJN, JOHANNES - Institutie of onderwijzing in de christelijke godsdienst. Uit het Latijn vertaald door Dr. A. Sizoo (3 delen)
47794: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel , Harmonie van de laatste vier boeken van Mozes, vierde deel en Jozua
48303: CALVIJN, JOHANNES - 1 Samuel - Deel 1, hoofdstuk 1-15
87564: CALVIJN, JOHANNES - De christelijke vrijheid
86191: CALVIJN, JOHANNES - Calvijn over de Bijbel. Enkele brieven, inleidingen en hoofdstukken uit de Institutie. Vertaald en ingeleid door dr. W. de Greef
86488: CALVIJN, JOHANNES - Het gepredikte Woord. Preeken. (5 delen)
30301: CALVIJN, JOHANNES E.A. - Leven uit genade. Dagboek uit geschriften van reformatoren
90354: CALVIJN, JOHANNES - Institutie of onderwijzing in de christelijke godsdienst. Uit het Latijn vertaald door Dr. A. Sizoo. (Complete Set)
86494: CALVIJN, JOHANNES - De artikelen van de faculteit der heilige godgeleerdheid te Patijs. Betreffende ons geloof, onze christelijke religie en de vorm onzer prediking. Met een remedie tegen het venijn / Gebeden van Calvijn / Catechismus van Calvijn (3 werken in 1 band)
48115: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. De Handelingen der Apostelen - Deel 1
48116: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. De Handelingen der Apostelen - Deel 2
48114: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Psalmen - Deel 2 (Psalm 69 tm 150)
4139837: CALVIJN, JOH. - Institutie of de Onderwijzing in de christelijke religie. Getrouwelijk naar de overzetting van W.Corsmannus. Opnieuw nauwkeurig nagezien enz. door J.H.Landwehr.
30271: CALVIJN, J. - Gebeden
52074: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Kleine profeten - Deel 4: Habakuk, Zefanja, Haggaï en Maleachi
4068360: CALVIJN, J. - Institutie of onderwijzing in de Christelijke godsdienst. Uit het Latijn vertaald door A.Sizoo.
94315: CALVIJN, JOHANNES - De artikelen van de faculteit der Heilige Godgeleerdheid te Parijs. Betreffende ons geloof, onze christelijke religie en de vorm onzer prediking. Met de remedie tegen het venijn
48246: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. De Handelingen der Apostelen - Deel 2
48297: CALVIJN, JOHANNES - De profeet Jesaja - Deel 4, hoofdstuk 48-66
48298: CALVIJN, JOHANNES - Kleine profeten - Deel 5: Zacharia
48299: CALVIJN, JOHANNES - Kleine profeten - Deel 3: Jona, Micha en Nahum
84171: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Psalmen. (2 delen)
48113: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de bijbel, Het Evangelie van Johannes
4073920: CALVIJN, J. - Institutie 1536. Onderwijs in de christlijke religie. Vertaald door W.van `t Spijker.
4074841: CALVIJN, J. - De eeuwige verkiezing.
48315: CALVIJN, JOHANNES - Harmonie van de laatste vier boeken van Mozes en Jozua - Deel 1-4
4055537: N.N. (CALVIJN, J.) - Zicht op Calvijn. Met medewerking van J.van Genderen, C.Veenhof, D.Nauta e.a.
4021022: CALVIJN, J. - Kracht en troost voor vrouwenlevens. (24) Brieven van Calvijn aan vrouwen.
52067: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Genesis - Deel 1 (hfst. 1-21)
5400: CALVIJN, JOHANNES - Joannis Calvini Noviodvnensis Opera Omnia. In novem tomos digesta. Tomus I. Continent commentaria in Pentateuchum, & librum Josuae. Tomus II. Homilias in Samuelus, & conciones in Jobum. Tomus III. Commentaria in Psalmos, & Isaiam. Tomus IV. Praelectiones in Jeremiam, & Ezechielem. V. Praelectiones in Danielem, & Prophetas majores. Tomus VI. Commentaria in Euangelia, & Acta Apostolorum. Tomus VII. Commentaria in Epistolas Pauli & Canonicas. Tomus VIII. Opuscula Varia Theologica. Tomus IX. Institutiones religionis Christianae, quibus subjungutur Epistolae & responsa ad diversos.
5453: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel (compleet)
83933: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Genesis (2 delen)
4075867: CALVIJN, J. - Het gepredikte Woord. Preeken, vertaald door J.Douma en W.H.v.d.Vegt. I.Advent- en Kerststoffen. II.Lijdensstoffen. III.Feeststoffen. IV.Preeken over de decaloog. V.Preeken over de kerk.
94671: CALVIJN, JOHANNES - Leven uit genade. Dagboek uit geschriften van reformatoren
48318: CALVIJN, JOHANNES/CALVIN, JEAN - In Evangelium Secundum Johannem Commentarius Pars Prior. Edited by Helmut Feld (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XI/1)
48319: CALVIJN, JOHANNES/CALVIN, JEAN - In Evangelium Secundum Johannem Commentarius Pars Altera. Edited by Helmut Feld (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XI/2)
48320: CALVIJN, JOHANNES/CALVIN, JEAN - Commentariorum in Acta Apostolorum Liber Primus. Edited by Helmut Feld (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XII/1)
48321: CALVIJN, JOHANNES/CALVIN, JEAN - Commentariorum in Acta Apostolorum Liber Posterior. Edited by Helmut Feld (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XII/2)
48322: CALVIJN, JOHANNES/CALVIN, JEAN - Commentarius in Epistolam Pauli ad Romanos. Editederunt T.H.L. Parker, D.D. D.C. Parker, D. Theol. (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XIII)
48323: CALVIJN, JOHANNES/CALVIN, JEAN - Commentariorii in Secundam Pauli Epistolam ad Corinthos. Edited by Helmut Feld (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XV)
48324: CALVIJN, JOHANNES/CALVIN, JEAN - Commentarii in Pauli Epistolas ad Galatas, ad Ephesios, ad Philippenses, ad Colossenses. Edited by Helmut Feld (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XVI)
48325: CALVIJN, JOHANNES/CALVIN, JEAN - Contre la secte phantastique et furieuse des libertins qui se nomment spirituelz. Edidit Mirjam van Veen (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series IV:Scripta Didactica et Polemica Volumen I)
48326: CALVIJN, JOHANNES/CALVIN, JEAN - De Aeterna Dei Praedestinatione. De la Predestination Eternelle. Edidit Wilhelm H. Neuser. Texte français établi par Olivier Fatio (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series III: Scripta Ecclesiastica Volumen I)
48327: CALVIJN, JOHANNES/CALVIN, JEAN - Instruction et confession de foy dont on use en l'eglise de Geneve. Catechismus seu Christianae Religionis Institutio Ecclesiae Genevensis. Edidit Anette Zillenbiller, Confessio Genevensium Praedicatorum de Trinitate edidit Marc Vial (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series III: Scripta Ecclesiastica Volumen II)
48328: CALVIJN, JOHANNES/CALVIN, JEAN - (1530- sep. 1538) Ediderunt Cornelis Augustijn, Frans Pieter van Stam (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series VI: Epistolae Volumen I)
48329: CALVIJN, JOHANNES/CALVIN, JEAN - Brieve Instruction pour armer tous bons fideles contre les erreurs de la secte commune des anabaptistes. Edidit Mirjam van Veen (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series IV:Scripta Didactica et Polemica Volumen II)
9509: CALVIJN, JOHANNES - Wtlegginghe Joannis Calvini, op alle de Sendtbrieven Pauli des Apostels: Ende oock op den Sendtbrief tot den Hebreen. Midtsgaders een schoon Register der voornaemsten spreucken ende aenmerckelijcken plaetsen. WAARBIJ: De Commentarien Joannis Calvini, op de Canonicke Sendtbrieven: Petri twee. Jacobi eenen. Joannis eenen. Judae eenen. Mitsgaders een Register der voornaemsten spreucken ende aenmerckelijcken plaetsen.
9463: CALVIJN, JOHANNES/CALVIN, JEAN - Instituvtio Christianae religionis, ab ipso authore anno 1559. & in libros quatuor sigestam certisque distincta capitibus ad aptissimam methodum: & tum aucta tam magna accessione, ut propemodum opus nouum haberi posset, Cum Indice per locos communes opera N. Colladonis tunc contexto. Additi sunt postea duo Indices ab Augustino Marlorato collecti anno 1562. ut testatur eius epistola quorum prior res praecipuas: posterior, in ea expositos copiosissime sacrae Scripturae locos concinet. Quae ad superiores editiones recèns addita sunt versa pagina breuiter indicat, & noua N. Colladonis epistola proximè praecedens caput primum totius operis.
9464: CALVIJN, JOHANNES/CALVIN, JEAN - Ioannis Calvini opera quae supersunt omnia Volume I-LIX (Series: Corpus Reformatorum XXIX-LXXXVII)
95679: CALVIN, JOHANNES - Auslegung der Heiligen Schrift. Jeremia
95680: CALVIN, JOHANNES - Auslegung der Heiligen Schrift. 9. Band. Evangelienharmonie, 2. Hälfte
95681: CALVIN, JOHANNES - Auslegung der Heiligen Schrift. Band 12, Teil I. Der Brief an die Römer
95682: CALVIN, JOHANNES - Auslegung der Heiligen Schrift. Ebräerbrief und katholische Briefe
95686: CALVIN, JOHANNES - Auslegung der Heiligen Schrift. 8. Band. Evangelienharmonie. I. Hälfte
95687: CALVIN, JOHANNES - Auslegung der Heiligen Schrift. I. Band. Das erste Buch Mose
30324: CALVIN, JOHN - Institutes of the Christian religion. Embracing almost the whole sum of piety, & whatever is necessary to know of the doctrine of salvation: A work most worthy to be read by all persons zealous for piety, and recently published
201517: CALVIN, JEAN - Joannis Calvini Noviodvnensis Opera Omnia. In novem tomos digesta. Tomus I. Continent commentaria in Pentateuchum, & librum Josuae. Tomus II. Homilias in Samuelus, & conciones in Jobum. Tomus III. Commentaria in Psalmos, & Isaiam. Tomus IV. Praelectiones in Jeremiam, & Ezechielem. V. Praelectiones in Danielem, & Prophetas majores. Tomus VI. Commentaria in Euangelia, & Acta Apostolorum. Tomus VII. Commentaria in Epistolas Pauli & Canonicas. Tomus VIII. Opuscula Varia Theologica. Tomus IX. Institutiones religionis Christianae, quibus subjungutur Epistolae & responsa ad diversos.
95688: CALVIN, JOHANNES - Auslegung des Propheten Ezechiel und Daniel
4031465: CALVIN, J. - Sermons sur le livre de Michée. Publiés par J.D.Benoît. (Suppl. Calviniana V)
4015703: CALVIN, J. - In Novum Testamentum commentarii. ad editionem Amstelodamensem accuratissime exscribi curavit et praefatus est A.Tholuck.
94182: CALVIN, JEAN - Deux congrégations et exposition du catéchisme. Première réimpression de l'édition de 1563 avec une introduction et des notes par Rodolphe Peter
94180: CALVIN, JEAN - Ioannis Calvini opera quae supersunt omnia. Ediderunt Guilielmus Baum Eduardus Cunitz Eduardus Reuss, theologi argentoratenses. Volumen XXV (Corpus Reformatorum, volumen LIII)
82480: CALVIN, JOHN - Sermons on The Epistle tot the Ephasians
88549: CALVIN, JEAN - Le Catéchisme de Genève. En français moderne suii de la confession de foi des églises réformées de France et de la confession de foi des églises réformées wallonnes et flamandes des Pays-Bas. Publication faite sous les auspices de la societe calviniste de France.
143297: CALVIN, WILLIAM H. - How Brains Think. Evolving Intelligence, Then and Now.
47278: CALVIN, JEAN - Epistolae. Volumen I (1530-sep. 1538) Ioannis Calvini Opera Omnia Series VI. Ediderunt Cornelis Augustijn, Frans Pieter van Stam
95675: CALVIN, JOHANNES - Johannes Calvins Auslegung des Propheten Jesaja. 2. Hälfte. Übersetzt und bearbeitet von Dr. Wilhelm Boudriot
47428: CALVIN, JOHANNES - Christliche Glaubenslehre nach der ältersten Ausgabe vom Jahre 1536, ins Deutsche übersetzt von Bernhard Spiess
94204: CALVIN, JEAN - Deux congrégations et exposition du catéchisme. Première réimpression de l'édition de 1563 avec une introduction et des notes par Rodolphe Peter
4142681: CALVIN, I. - Opera quae supersunt omnia. Ad fidem editionum principum et authenticarum ex parte etiam codicum manu scriptorum. Additis prolegomenis literariisannotationibus criticis, annalibus calvinianis indicibusque novis et copiosissimus. Ed. Guilielmus Baum - Eduardus Cunitz - Eduard Reuss. (Corpus Reformatorum LII)
47569: CALVIN, JEAN - Sermons sur le Livre des Revelations du prophete Ezechiel Chapitres 36-48, édités par Erik Alexander de Boer, Barnabas Nagy (Supplementa Calviniana, Volume X/3)
95683: CALVIN, JOHANNES - Auslegung der Heiligen Schrift. Korinther brief 1-2
95684: CALVIN, JOHANNES - Auslegung der Heiligen Schrift. 10. Band. Das Evangelium des Johannes
95685: CALVIN, JOHANNES - Auslegung der Heiligen Schrift. Galaterbrief bis Philemon
95677: CALVIN, JOHANNES - Auslegung der Heiligen Schrift. 4. Band. Die Psalmen, 1. Hälfte
95678: CALVIN, JOHANNES - Auslegung der Heiligen Schrift. 5. Band. Die Psalmen, 2. Hälfte
47104: CALVIN, JOHN/BATTLES, FORD LEWIS - The Piety of John Calvin. A collection of his spiritual prose, poems, and hymns. Translated and edited by Ford Lewis Battles. Music arranged by Stanley E. Tagg
83873: CALVIN, JOHN - Sermons on the Epistles to Timothy & Titus
4260: CALVIN, JEAN - Leçons et Expositions Familieres de Jean Calvin sur les Douze Petis Prophetes: Ascavoir, Jonas, Joel, Amos, Abdias, Hosee, Michee, Nahum, Habacuc, Sophonias, Aggee, Zacharie, Maliachie: Traduites de Latin en François. Avec deux Tables: l'une des matieres principales qui y sont contenues: l'autre des passages de l'Escriture exposez par l'Autheur.
4075893: CALVIN, J. - Institutes of the Christian Religion. Edited by J.T.McNeill, Translated by F.L.Battles.
54929: CALVIN, JEAN - Commentaires de Jean Calvin sur le Nouveau Testament. Tome Deuxième, Évangile Selon Saint Jean
4134785: CALVIN, J. - Institutes of the Christian Religion. Translated by H. Beveridge.
4138015: CALVIN, J. - Predigten über das 2.Buch Samuelis. In der Ursprache nach der Genfer Handschrift herausgegeben von H.Rückert. (Französisch)
4138646: CALVIN, J. - Institutes of the Christian Religion. Edited by J.T.McNeill, Translated by F.L.Battles.
94215: CALVIN, JEAN - Sermons sur le Livre d'Esaïe. Chapitres 13-29
94212: CALVIN, JEAN - Sermons sur les Livres de Jérémie et des Lamentations
94213: CALVIN, JEAN - Sermons sur le Livre de Michée
4142369: CALVIN, J. - Institution de la Religion Chrétienne. Édition nouvelle publiée par La Société Calviniste de France. Sous les auspices de l'international Society for Reformed Faith and Action.
94210: CALVIN, JOHANNES - Predigten über das 2. Buch Samuelis. (Series: Supplementa Calviniana, Sermons inédits. Iussu Corporis Presbyterianorum Universalis. Volumen I.)
94211: CALVIN, JOHANNES - Psalmpredigten. Passions-, Oster- und Pfingstpredigten
94142: CALVIN, JOHN - Treatises Against the Anabaptists and Against the Libertines. Translation, Introduction and Notes
142842: CALVOCORESSI, M.D. & GERALD ABRAHAM [EDS.]. - Masters of Russian Music. Biographical Studies of the Great Russian Composers.
92852: CALVOCORESSI, PETER - Wie is wie in de Bijbel
53940: CAMELOT, PIERRE-THOMAS A.O. - Handbuch der Dogmengeschichte. Band III. Faszikel 3b
4035505: CAMELOT, P.TH. - Spiritualité du Baptême.
104455: CAMERER CUSS, T.P. - The Camerer Cuss Book of Antique Watches [Re-illustrated, Revised & Enlarged].
144248: CAMERLYNCK-GUERNIER, MME. & G.-H. CAMERLYNCK - The Girl's Own Book [Classes de Première année].
145761: CAMERON, ROBERT & ALISTAIR COOKE [INTROD.]. - Above Washington. A collection of nostalgic and contemporary aerial photographs of the district of Columbia.
94036: CAMERON, EUAN - The European Reformation
145297: CAMINO, MERCEDES MAROTO - Producing the Pacific. Maps and Narratives of Spanish Exploration [1567-1606].
4142427: CAMMAER, H. (RED.) - De mens benaderen langs zijn lichaam.
90642: CAMMERAAT, P. - Leren en leven. handboek voor bijbelonderwijs. (Deel 1 (van vier)). Genesis tot en met 2 Kronieken.
100886: CAMP, PETER & FUNS ERENS - Meer dan 500 management stijlen. Mensen en veranderende organisaties.
102655: CAMP, RAYMOND R. [ED.]. - The Hunter's Encyclopedia.
102275: CAMP, RICHARD L. - The Papal Ideology of Social Reform. A Study in Historical Development, 1878-1967.
90991: CAMPAILLA, ETTORE - Trieste Liberty
89127: CAMPBELL, M.F.A.G. - Annales de la typographie Néerlandaise au Xve Siècle.
85606: CAMPBELL, DOUGLAS - The Puritan in Holland, England, and America. An introduction to American History (2 volumes)
30334: CAMPBELL, ROSS - Omgaan met tieners ...een kunst apart
47451: CAMPBELL, DOUGLAS - The Puritan in Holland, England, and America. En introduction to American History. In two Volumes
30467: CAMPBELL, JOSEPH - Mythologie der Urvölker. Aus dem Amerikanischen von Hans-Ulrich Möhring
84482: CAMPBELL, DOUGLAS - De puriteinen in Nederland, Engeland en Amerika (2 delen)
95250: CAMPBELL, JONATHAN G. - The Exegetical Texts
4010432: CAMPBELL, R. - Israel and the New Covenant.
142487: CAMPBELL, GORDON - Bible. The Story of the King James Version 1611-2011
101916: CAMPBELL-JOHNSTON, RACHEL - Mysterious Wisdom. The Life And Work Of Samuel Palmer
143098: CAMPBELL, ALISTAIR [ED.]. - Thet Freske riim Tractatus Alvini.
4143383: CAMPBELL, J. - Pathways to Bliss. Mythology and Personal Transformation.
47717: CAMPEN, M. VAN/HERTOG, G.C. DEN (RED.) - Israël, volk, land en staat. Terugblik en perspectief
53356: CAMPEN, M. VAN / VERGUNST, P.J. - Wim Verboom, ambassadeur van de catechese
104437: CAMPEN, STEVEN VAN & BERT KEULEMANS - Poppen. Een inspirerend kijk- en werkboek.
92746: CAMPEN, M. VAN - Leven uit Gods beloften. Een centraal thema bij Johannes Calvijn
94908: CAMPEN, JOUKE BEREND - Dehumidification of Greenhouses
54832: CAMPEN, M. VAN / VERGUNST, P.J. - Wim Verboom. Ambassadeur van de catechese
53362: CAMPEN, M. VAN / VERGUNST, P.J. - Jan Hoek. Theoloog tussen preekstoel en leerstoel
30013: CAMPEN, A.W. VAN - De Bijbel voor jeugdige christenen. Godsdienstig huisboek, met platen
82982: CAMPEN, M. VAN - Van plaats tot plaats
47011: CAMPEN, S.G. VAN/BURG, C. VAN DER - De onderste plank. Het jeugdboek nader bekeken. Tweede, herziene en uitgebreide druk
88395: CAMPEN, M. VAN E.A. - Reformatie: Prediking en ambt. Congresbundel 1992-1993.
131320: CAMPEN, PETER VAN [ED.] - Vijf en zeventig jaar N.B.M. Aangeboden door N.V. Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij te Zeist, 1879-1954.
4072309: CAMPEN, M.V. (RED.) - Gods weg met mensen. (Dagboek)
4138693: CAMPEN, M.VAN - Gans Israël. Voetiaanse en coccejaanse visies op de joden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw.
93072: CAMPENHAUSEN, HANS FRHR. V. - Die Askese im Urchristentum (Sammlung Gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte, 192)
131214: CAMPENHAUSEN, HANS FRHR. VON & ERICH DINKLER & GERHARD GLOEGE & KNUT E. LØGSTRUP [KURT GALLING - ED.] - Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft [7 Vols. Compl.]
4141431: CAMPENHAUSEN, H.FRHR.VON - Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten. (BHT 14)
93810: CAMPER, PETRUS - Oratio de mundo optimo en Prolegomena in philosophian
103838: CAMPERT, REMCO & JOOST ROELOFSZ [ILLUSTR.]. - Tjeempie of liesje in luiletterland.
4036199: CAMPHAUSEN, R.C. - De goddelijke bibliotheek. Encyclopedische wegwijzer bij de heilige geschriften van de mensheid.
9119: CAMPHUYSEN, DIRCK RAFAELSZ. - Theologische Werken, Bestaande in drie Deelen: I. Van 't Onbedriegelijk Oordeel. II. In Predicatien. III. In Brieven en Extracten. Met Brieven, Kantteekeningen, en Registers vermeerdert en met sijn Beeldenis verçiert. WAARBIJ: Het Leven van Dirk Rafelsz. Kamphuizen. Hier voor is gevoegt het Vaars van P. Rabus. Op Kamphuizens Geestelijke Dichtkunde.
7886: CAMPHUYSEN, DIRCK RAFAELSZ. - Theologische Werken, Bestaande in drie Deelen: I. Van 't Onbedriegelijk Oordeel. II. In Predicatien. III. In Brieven en Extractaten. Met Brieven, Kantteekeningen, en Registers vermeerdert, en met sijn Beeldenis verçiert.
5280: CAMPHUYZEN, DIRCK RAFAELSZ. - Stichtelyke Rymen, Om te lezen of te singen. Van veel druckfouten verbeetert, door een Liefhebber der selve. De Negenthiende Druk. Met veele nieuwe Wijzen vermeerdert.
47267: CAMPI, EMIDIO (HRSG.) - Heinrich Bullinger und Seine Zeit. Eine Vorlesungsreihe (Zwingliana Band XXXI, 2004)
143262: CAMPINS, LUIS HERRERA & MANUEL PÉREZ VILA - Simon Bolivar. His basic thoughts.
144081: CAMPORESI, PIERO [& ELISJA SCHULTE VAN KESSEL - INTROD.]. - Het onvergankelijke vlees. Heil en heling in Middeleeuwen en Vroeg-Moderne Tijd.
103584: CAMPS. HUGO - Koers. De beste wielerverhalen.
103309: CAMPS, R. [ED. - ET AL.]. - De 20 dagen van Nijmegen [20 Issues = Complete Set].
105010: CAMPS, DR. H.P.H. & M. DILLO & G.A.M. VAN SYNGHEL - Oorkondenboek van Brabant tot 1312 [4 Vols. Compl.].
94510: CAMPS, A. E.A. - Oecumenische inleiding in de missiologie. Teksten en konteksten van het wereldchristendom
93297: CANCIK, HUBERT/SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 5 Equ-Has
93298: CANCIK, HUBERT/SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 4 Cyr-Epy
93299: CANCIK, HUBERT/SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 6 Hat-Jus
93230: CANCIK, HUBERT / SCHNEIDER, HELMUTH - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte. Band 14, Fr-Ky
93219: CANCIK, HUBERT / SCHNEIDER, HELMUTH (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Band I, A-Ari
93220: CANCIK, HUBERT / SCHNEIDER, HELMUTH (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Band 2, Ark-Ci
93301: CANCIK, HUBERT/SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 9 Mini-Obe
93302: CANCIK, HUBERT/SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 1 A-Ari
93304: CANCIK, HUBERT/SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 3 Cat-Cyp
93231: CANCIK, HUBERT / SCHNEIDER, HELMUTH - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte. Band 15/1, La-OT
93232: CANCIK, HUBERT / SCHNEIDER, HELMUTH - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte. Band 15/3, Sco-Z. Nachträge
93300: CANCIK, HUBERT/SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 7 K-Lyc
93305: CANCIK, HUBERT/SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 2 Ark-Cas
93221: CANCIK, HUBERT / SCHNEIDER, HELMUTH (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Band 3, Cl-Epi
93222: CANCIK, HUBERT / SCHNEIDER, HELMUTH (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Band 4, Epo-Gro
93225: CANCIK, HUBERT / SCHNEIDER, HELMUTH (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Band 7, Lef-Men
93226: CANCIK, HUBERT / SCHNEIDER, HELMUTH (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Band 8, Mer-Op
93227: CANCIK, HUBERT / SCHNEIDER, HELMUTH (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Band 9, Or-Poi
93228: CANCIK, HUBERT / SCHNEIDER, HELMUTH (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Band 10, Pol-Sal
93229: CANCIK, HUBERT / SCHNEIDER, HELMUTH - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte. Band 13, A-Fo
89083: CANDLISH, ROBERT S. - First epistle of John
91655: CANEMAKER, JOHN - Winsor Mccay. His life and art, revised and expanded edition.
144223: CANETTI, ELIAS - Die gerettete Zunge. Geschichte meiner Jugend & Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921-1931 & Das Augenspiel. Lebensgeschichte 1931-1937.
102717: CANETTI, NICOLAI [PHOTOGR.]. & SANDY LESBERG - The Rooftops of Paris.
144189: CANETTI, ELIAS - Het andere proces. Kafka's brieven aan Felice.
122691: CANFIELD, CASS - The Incredible Pierpont Morgan. Financier & Art Collector.
131901: CANFORA, LUCIANO - Het ware verhaal van de Alexandrijnse bibliotheek.
145242: CANFORA, LUCIANO - Het ware verhaal van de Alexandrijnse bibliotheek.
4060227: CANGH, J.M.V. - La multiplication des pains et l`eucharistie.
132058: CANNADINE, DAVID [ED.] - Patricians, power and politics in nineteenth-century towns.
110707: CANNEGIETER, DOROTHEE & DIEDERIKE VAN DORSTEN-TIMMERMAN - Sir Philip Sidney 1554-1586 [& Sir Philip Sidney de ridder-proëet].
4036945: CANNEGIETER H.G. - Het Oude Testament naverteld. Geïllustreerd door M.C.A.Meischke.
101805: CANNEMAN, E.A. & L.J. VAN DER KLOOSTER - De geschiedenis van het kasteel Duivenvoorde en zijn bewoners.
89995: CANNON, HAL / WEST, THOMAS - Buckaroo. Visions and Voices of the American Cowboy.
123190: CANNON, MICHAEL - The Exploration of Austalia. From first sea voyages to satellite discoveries.
142858: CANPAEMEL, GEERT & TINEKE PADMOS [EDS. - ET AL.]. - Wereldwijs. Wetenschappers rond Keizer Karel.
103114: CANSEL, LUIS R. & JACINTO QUIRARTE & MARIMAR BENITEZ [EDS. - ET AL.]. - The Latin American Spirit: Art and Artists in the United States 1920-1970.
91284: CANTER CREMERS-VAN DER DOES, ELINE - Van schoenen en schoenmakers. Met tekeningen van de schrijfster.
131420: CANTER CREMERS-VAN DER DOES, ELINE - Van schoenen en schoenmakers.
146096: CANTER CREMERS-VAN DER DOES, ELINE [LEO VAN WITSEN - TRANSL.]. - The Agony of Fashion.
53330: CANTERBURY, ANSELM VON - Cur deus homo. Warum Gott mensch geworden. Lateinischen und Deutsch
92679: CANTERS, TH. A.M. - Liberalen, klerikalen en antiklerikalen in Venlo, 1830-1839
53583: CANTINEAU, JEAN - Études de Linguistique Arabe. Mémorial Jean Cantineau (Études et documents II)
142620: CANTOR, NORMAN F. - The Civilization of the Middle Ages. A Completely Revised & Expanded Edition of Medieval History.
4134069: CANTU, CÉCAR - Histoire Universelle. Soigneusement remaniée par l'auteur et traduite sous ses yeux sur la 5e édtion italienne par E.Aroux et P.Leopardi. Deuxième édition francaise, accompagnée de cent belles gravures.
4141618: CANTUARIENSIS, ANSELMUS - Obras Completas de San Anselmo. Traducidas por primera vez al castellano, texto latino de la edicion critica del P.Schmidt. Introducción etc. por P.Julian Alamida.
131547: CANTZLER, CHRISTINA - Bildteppiche der Spätgotik am Mittelrhein 1400 - 1500.
101604: CANTZLER, CHRISTINA - Bildteppiche der Spätgotik am Mittelrhein 1400 - 1500.
145627: CANTZLER, CHRISTINA - Bildteppiche der Spätgotik am Mittelrhein 1400 - 1500.
85714: CAPADOSE, A. - Uit het leven van Matamoros. Mededeelingen omtrent zijne bekeering, gevangenneming en verdere lotgevallen, volgens authentieke bescheiden. / De ijver des geloofs, blijkende uit een woord aan de Roomsch-Katholijken in Holland en andere stukken van D. Manuel Matamoros gevangen om zijns geloofs wille in spanje (met portretten van Dolores Garcia de moeder, en Moreno Dias, den advokaat van Matamoros. / De kracht des geloofs, of bijzonderheden uit het leven en lijden van D. Manuel Matamoros gevangen om zijns geloofs wille in spanje, uit eenige zijner brieven opgemaakt. (met twee portretten en facsimilé) (3 werken in 1 band)
89631: CAPADOSE, A. - De kracht des geloofs, of bijzonderheden uit het leven en lijden van D. Manuel Matamoros, gevangen om zijns geloofs wille in Spanje. Met twee portretten en facsimilé.
53511: CAPART, JEAN / WERBROUCK, MARCELLE - Memphis a l'ombre des pyramides
53646: CAPART, JEAN / WERBROUCK, MARCELLE - Thebes. The glory of a great past
53438: CAPART, JEAN - Propos sur l'art Égyptien
4015270: CAPART, J. ET M.WERBROUCK, - Memphis. A l`ombre des pyramides. (avec 391 pl.et illustr.)
132094: CAPART, JEAN & MARCELLE WERBROUCK - Memphis a l'ombre des pyramides.
145387: CAPEL, WILLEM & CLEMENS WEYMANS [ILLUSTR.]. & TOON KORTOOMS [FOREW.]. - Meyl op seven. Vertellingen uit Peelland.
91791: CAPELLE, L. - De weg der bekering welke de Drieëenige God heeft believen te houden met mij, arm die onwaardig stof om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht.
131865: CAPELLE, DR. H. VAN - De Nazi economie. Economische en buitenlandse handel in nationaal-socialistisch Duitsland.
4050948: CAPELLE, M.C. - Kruisgang van het woord.
4067789: CAPELLEVEEN, J.J.VAN - Het Woord gaat zijn weg. Een geschiedenis van bijbelvertalen en van de invloed van bijbelvertalingen op de samenleving.
144259: CAPIT, LEO J. - Snap-Snippers. weggeblazen door Willy Walden en Piet Muyselaar en opgevangen door Leo J. Capit
143409: CAPLAN, DAVID - Neurolinguistics and Linguistic Aphasiology. An Introduction.
143185: CAPPELLE, DR. H. VAN & WILLEM BACKER [ILLUSTR.]. - Mythen en Sagen uit West-Indië.
95137: CAPPELLE, JOHANNES PIETER VAN - Filips Willem, Prins van Oranje
146470: CAPPELLER, CARL - Sanskrit-Wörterbuch. Nach den Petersburger Wörterbüchern bearbeitet.
123530: CAPPETTA, H. - Chondrichthyes II. Mesozoic and Cenozoic Elasmobranchii. Handbook of Paleoichthyology. Vol. 3.B.
4136348: CAPPS, W.H. - Religious Studies. The Making of a Discipline.
4049183: CAPRA, F. - De Tao van Fysica. Een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en oosterse mystiek.
90445: CAPTAIN - Vertrouw en vreemd. Ontmoetingen tussen Nederland, Indië en Indonesië.
123081: CAPTAIN, ESTHER & ANNELIES VAN DER SCHATTE OLIVIER - Indië, een verre oorlog van dichtbij. Herinneringen van vrouwen in bezet Nederlands-Indië.
145413: CAPTAIN, ESTHER & MAARTJE DE HAAN & FRIDUS STEIJLEN & PIM WESTERKAMP - De Indische zomer in Den Haag. Het cultureel erfgoed van de Indische hoofdstad.
90334: CAPTAIN, ESTHER E.A. - Vertrouwd en vreemd. Ontmoetingen tussen Nederland, Indië en Indonesië.
110356: CARAMAN, PHILIP - Ein verlorenes Paradies. Der Jesuitenstaat in Paraguay.
4051425: CARANSA, AB (AUSSENBERG, ADOLF) - Adolf Aussenberg, kunstenaar in Theresienstadt.
142168: CARASSO, DEIRDRE & MARTINE GOSSELINK & REINDER STORM [EDS.]. - De verdieping van Nederland. Duizend jaar nederland aan de hand van topstukken uit de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief / Legacy of the Netherlands. A thousand years of Dutch history based on treasures from the Koninklijke Bibliotheek and the Nationaal Archief.
82358: CARASSO, DEDALO - Helden van het Vaderland, onze geschiedenis in de 19de-eeuwse taferelen verbeeld, de historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon 1850-1863
4073689: CARDENAL, E. - Das Evangelium der Bauern von Solentiname. Gespräche über das Leben Jesu in Lateinamerika. (Siebenstern)
4137047: CARDENAL, E. - Love in Practice. The Gospel in Solentiname. (El Evangelio en Solentiname).
145987: CARDINI, F. - Friedrich I. Barbarossa. Kaiser des Abendlandes.
4141972: CARDINI, F. - Europa und der Islam. Geschichte eines Missverständnisses.
121076: CARDON, BERT & ROBRECHT LIEVENS & MAURITS SMEYERS [EDS.]. - Typologische taferelen uit het leven van Jezus / Typological Scenes from the Life of Jesus. A Manuscript from the Gold Scrolls Group [Bruges, ca. 1440] in the Piermont Morgan Library, New York, Ms. Morgan 649. An Edition of the Text, a Reproduction of the Manuscript and a Study of the Miniatures.
105234: CARDON, ROGER & PROF. JANE BLOCK - Georges Lemmen 1865-1916.
110245: CARDOSO, IRENE MARIA - Phophorus in agroforestry systems: a contribution to sustainable agriculture in the Zona da Mata of Minas Gerais, Brazil.
130802: CARE, NORMAN S. & CHARLES LANDESMAN [EDS.] - Readings in the Theory of Action.
131891: CAREW, TOM - Jihad. De geheime oorlog in Afghanistan.
100318: CAREY, JOHN [ED.]. - The Faber Book of Reportage.
131173: CAREY, KEN - Starseed. The Third Millennium. Living in the Posthistoric World.
4059713: CAREY, G. - I Believe in Man.
53831: CARGILL, KATRIN - Eigentijds wonen in country-stijl
4136025: CARIE, JAMIE - Sneeuwengel.
145347: CARIGUEL, OLIVIER & PATRICK RENAUDOT & JEAN-PAUL BERTRAND [FOREW.]. - Histoire des Éditions du Rocher 1943-2003.
4143114: CARLEBACH, J. (HRSG.) - Wissenschaft des Judentums. Anfänge der Judaistik in Europa.
94659: CARLI, ENZO - Die Miniaturen in den Chorbüchern des Doms von Siena
131427: CARLISLE, CALDERON - Report to the Spanish Minister Don Enrique dupuy de Lome, with special reference to the laws of the United States, and proceedings thereunder to prevent and punlish the fitting out of vessels to commit hostilities, and the setting on foot, preparing or providing the means for military expeditions and enterprises against the lawful government of Spain in Cuba, and in aid of present insurrection. Accompanied by three appendices.
131426: CARLISLE, CALDERON - Report to the Spanish Legation with reference to the legal aspect of hostilities commited by vessels specially adapted, in whole or in part, within the United States to warlike uses, and by military expeditions and enterprises carried on from the territory of the United States against the Spanish dominion in Cuba during the present insurrection. Accompanied by five appendices.
4068801: CARLSON, R. & SHIELD, B. - De ontdekking van God. Inspirerende overpeinzingen over het goddelijke in ons.
46532: CARLSON, ALLAN C./MERO, PAUL T. - The natural family. A manifesto
122583: CARMICHAEL, JOEL - Säuberung. Die Konsolidierung des Sowjetregimes unter Stalin 1934-'38.
54673: CARMICHAEL, JOEL - Stalin's masterpiece. The Show Trails and Purges of the Thirties - the Consolidation of the Bolshevik Dictatorship
131395: CARMIDDELT, SIMON [INTROD.] - Bantzinger tekent vrouwen.
143921: CARMIGGELT, SIMON [PETER VOS - ILLUSTR.]. - Mag 't een ietsje meer zijn?
89866: CARMIGGELT, ARNOLD - Opgespoord verleden, archeologie in de Betuweroute
121026: CARMIGGELT, A. & A.J. GUIRAN & M.C. VAN TRIERUM [EDS.]. - Archeologisch onderzoek in het tracé van de Willemsspoortunnel te Rotterdam [2 Vols. Compl.]..
4057920: CARMODY, J.T. - God is geen illusie. Meditaties bij het einde van het leven.
103578: CARMONA, MICHEL - Marie de Médicis.
143788: CARMONA, MICHEL - La France de Richelieu.
122731: CARNAP, RUDOLF. - Introduction to Symbolic Logic and its Applications.
4142719: CARNAP, R. - Der logische Aufbau der Welt.
4070954: CARNELL, C.S. (LEWIS, C.S.) - Bright Shadow of Reality. C.S.Lewis and the Feeling Intellect.
105281: CARNIER, MARC & ANKE GILLEIR - Een vrouw op reis. België anno 1828 volgens Johanna Schopenhauer.
145531: CARNIER, MARC & ANKE GILLEIR - Een vrouw op reis. België anno 1828 volgens Johanna Schopenhauer.
130038: CARO, ROBERT A. - The Passage of Power. The Years of Lyndon B. Johnson.
144097: CAROE, OLAF - The Pathans 550 B.C. - A.D. 1957.
143520: CARON, W.J.H. - Pertus Montanus. De Spreeckonst. Uitgegeven en ingeleid door Dr. W.J.H. Caron.
122439: CAROSSA, HANS - Geschichte einer Jugend.
101270: CARP, DR. E.A.D.E. - Rodion Raskolnikow [a psychopathological study].
122571: CARP, J.H. - Het Bolsjewisme.
145388: CARPANI, GIO PALAMEDE - Vita di Benvenuto Cellini, orefici e scultore fiorentino da lui medesimo scritta [3 Vols. Compl. Set].
142522: CARPAY, H.J. - Schoolstrijd te Appeltern 1844-1855.
85736: CARPENTER, W. BOYD - Over Preêken en Predikanten
4033397: CARPENTER J.E. - De eerste drie evangeliën. Met eene voorrede van H.Oort.
121552: CARPENTER, HUMPHREY - Tolkien.
4000707: CARPENTER ALTING, A.S. - Beelden en typen uit de christelijke wereld. Vrij gevolgd naar Aug.Werner's Helden den Christlichen Kirche.
4050855: CARPENTER COLONEL (BOOTH, M.) - Miriam Booth. A Sketch. With Introduction by Mildred Duff.
9824: CARPENTERIUS, PETRUS/VEREPAEUS, SIMON - Elegantiorvm Latinae lingvae orationvm Ramvs Avrevs, Auctior & locupletior redditus & Alphabeticâ serie in ordinem coactus. WITH: Latinae Lingvae Progymnasmata sive Primae studiorum exercitationes. Nuper collectae operâ Simonis Verepaei, & diligenter iamrecognitae, & idiomate Gallico ad auctae. In vsum studiosae Iuuentutis. Pars prior (-Pars posterior). WITH: Pvb. Terentii Florum Seleectiorvm Pars Prima (-Pars Secvnda & Pars Tertia).
53956: CARPENTIER ALTING, A.S. - De beteekenis der nieuwere bijbelbeschouwing, in voorbeelden aangewezen
5608: CARPENTIER, JOHANNES DE - De Bruyloft des Lams, Ofte Geestelick Huwelick tusschen Jesus en sijn Bruydt. Ende een Morgenwecker des Bruyts. 't Voorspel van de Bruyloft des Lams. Ende Voorbereydinge tot deselvige.
5607: CARPENTIER, CASPARUS DE - Tranen-vloet Jesu Christi over Jerusalems teghenwoordige sonden en toekomende wonden. WAARBIJ: Den gewitten of bekeerden Moorman, Dat is De onderwijsinghe van Philippus, De belijdenisse en Doop des Moormans, En sijn vrolijcke reyse na sijn Landt.
100497: CARR1ERE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE [RICHARD PIPES - FOREW.]. - The Great Challenge. Nationalities and the Bolshevik State 1917-1930.
4139797: CARR, B. & MAHALINGAM, I. (ED.) - Companion Encyclopedia of Asian Philosophy.
146218: CARR, MATTHEW - The Infernal Machine. A History of Terrorism from the Assassination of Tzar Alexander II to Al-Aqeda.
103167: CARRATELLI, GIOVANNI PUGLIESE [ED.]. - The Western Greeks. Classical Civilization in the Western Mediterranean.
103038: CARRERA, ROLAND [ED.]. - Swatchissimo. The Extraordinary Swatch Adventure.
4136091: CARRETTE, J. & KING, R. - Spiritualiteit in de uitverkoop. De stille overname van de religie.
4142818: CARRIER, M. & MITTELSTRASS, J. - Geist, Gehirn, Verhalten. Das Leib-Seele-Problem und die Philosophie der Psychologie.
90259: CARRIER, DAVID - Poussin's Paintings. A Study in Art-Historical Methodology.
100427: CARRINGTON, DOROTHY & MAURICE COLLIS [INTROD.]. - The Traveller's Eye.
104068: CARRINGTON GOODRICH, L. & NIGEL CAMERON. - The Face of China as seen by Photographers & Travelers 1860-1912.
91652: CARROLL, LEWIS - The annotated Alice. Alice's adventures in wonderland & through the looking glass
121391: CARROLL, JOHN (ET AL.). - De teloorgang van de westerse cultuur. Een andere kijk op 500 jaar Humanisme.
104184: CARROLL, LEWIS [ALEXANDER WOOLLCOTT - INTROD. & JOHN TENNIEL - ILLUSTR.]. - The Complete Illustrated Lewis Carroll.
121085: CARRON-TOUCHARD, JACQUELINE - Cloîtres romans de France.
131892: CARRUCCIO, ETTORE [ISABEL QUIGLY - TRANSL.] - Mathematics and Logic in History and in Contemporary Thought.
4048802: CARRUTH, SH & GARSKY, A. - Documenta Q. Q 11:2b-4.
102326: CARRUTHERS, ROBERT - The Highland Note-Book or Sketches and Anecdotes.
144165: CARRUTHERS, PETER & JILL BOUCHER [EDS.]. - Language and Thought. Interdisciplinary Themes.
4075741: CARSE, J.P. - Breakfast at the Victory. The Mysticism of Ordinary Experience.
4141488: CARSON, D.A. - The Inclusive Language Debate. A Plea for Realism.
4141489: CARSON, D.A. - Exegatical Fallacies. Second Edition.
4141338: CARSON, D.A. - Zo is God. Een portret in veertien gezichten.
144906: CARTARIUS, ULRICH - Deutscher Widerstand 1933-1945. Opposition gegen Hitler. Ein erzählender Bildband. Mit einem Essay von Karl Otmar von Aretin.
90155: CARTENS, DAAN E.A. - Charloote Mutsaer. Paraat met pen en penseel.
4072007: CARTENS, JAN - Van katholieken huize. Vrome tijden en latere jaren. (Memoreeks)
53437: CARTER, HOWARD - Het graf van Tut-Anch-Amon. Ontdekt door wijlen graaf Carnarvon en Howard Carter
122215: CARTER, F.W. & D. TURNOCK [ED.]. - Environmental Problems in Eastern Europe.
122334: CARTER, GUY [ET AL]. - Bonhoeffer's Ethics. Old Europe and New Frontiers.
142405: CARTER, ALICE CLARE - The English Reformed Church in Amsterdam in the Seventeenth Century.
130364: CARTER, MIRANDA - The Three Emperors. Three Cousins, Three Empires and the Road to World War One.
4135838: CARTER H.R. & PALIHAWADANA, M. (TRANSL.) - Buddhism: the Dhammapada. (Sacred Writings 6)
4300953: CARTER A.C. (AMSTERDAM) - The English Reformed Church in Amsterdam in the Seventeenth Century.
5494: CARTHUSIANUS, DIONYSIUS - D. Dionysii Carthusiani Liber utilissimus de Quattuor hominis novissimis. Nempe I. De morte, II. De judicio, III. De inferni poenis, IV. De gaudiis coeli. Ejusdem item Colloquium de particulari judicio animarum. Modus optimus subveniendi, tum in extremis vitae, tum in purgatorio, animabus.
100724: CARTIER-BRESSON, HENRI & ROBERT DOISNEAU - Paul Léautaud. Pages de journal.
122260: CARTOGRAPHY - - Atlas of Ancient and Classical Geography.
146463: CARTOGRAPHY - - Atlas of Ancient and Classical Geography.
146464: CARTOGRAPHY - A Literary and Historical Atlas of Africa and Australasia.
104206: CARTOGRAPHY - Karakterisering stroomgebied Schelde. Rapportage van Nederland over de invulling van de kaderrichtlijn water in het stroomgebied Schelde conform artikel 5 [2 Vols. in Slipcase].
142102: CARTOGRAPHY BELGIUM - - Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden. Opgenomen op initiatief van Graaf Ferraris [Inleiding & 12 Volumes Text & 12 Vols Maps = 25 Vols. Compl.].
145925: CARTOGRAPHY - - Exposition Cartographique, Ethnographique et Maritime / Tentoonstelling van Landkaarten, Volkenkunde en Scheepvaart.
9781: CARUS, T. LUCRETIUS - De Werken van T. Lucretius Carus van het Heelal. Uit het Latyn in het Nederduitsch vertaald.
4142866: CARUS, C.G. - Symbolik der menschlichen Gestalt. Ein Handbuch zur Menschenkenntniss.
101557: CARVELL, H.T. & J. SVARTVIK. - Computational Experiments in Grammatical Classification.
142740: CARVER, MARTIN - Sutton Hoo. Burial Ground of Kings ?
142364: CASANAKI, MARIOA & FANNY MALLOUCHOU - The Acropolis at Athens. Conservation Restoration and Research 1975-1983.
102085: CASANOVA, GIACOMO & F. VON BAYROS [ILLUSTR.]. & HANSHEINZ EWERS [INTROD.]. - Giacomo Casanova. Erinnerungen aus galanter Zeit.
110461: CASATI, ROBERTO - The Shadow Club. The Greatest Mystery in the Universe and the Thinkers who unlocked its Secrets.
122899: CASE, THOMAS - Physical Realism being An Analytical Philosophy from the Physical Objects of Science to the Physical Data of Sense.
4072438: CASEL, O. - Vom wahren Mensenbild.
4017957: CASEL, O. - Das christliche Festmysterium.
30154: CASEMIR, KIRSTIN / FISCHER, CHRISTIAN - Deutsch. Die Geschichte unserer Sprache
47323: CASETTI, PIERRE - Gibt es ein Leben vor dem Tod? Eine Auslegung von Psalm 49 (Orbis Biblicus et Orientalis 44)
4007841: CASIMIR, R. (RED.) - De ziel zoekt God. (Gezinsboek met getuigenissen, gedichten enz.)
5609: CASMANNUS, OTHO - Peerle der Godlijcker Liefde, dat is, Een Christelijcke Betrachting, ende grondigh bewijs, hoe een yder boetveerdigh sondaer voor sijn eygen Persoon vande liefd en genaed Gods in Christo Jesu sijnen Verlosser kan versekert zijn, ende hem-selven daer mede oock in aenvechtingen ende tegenspoet troosten. Hier achter is noch by ghevoegt een excellent Troost-schrift voor de Ouderen over het afsterven harer Kinderen, Ghemaeckt door P. Lucas Stockle, &c.
131330: CASMIR, BERND - Staatliche Rentenversicherungssysteme im internationalen Vergleich. Eine Studie über die Systeme in Grossbritannien, den Niederlanden, der Schweiz, den Vereinigten Staaten von Amerika, Österreich und der Bundesrepublik Deutschland.
146146: CASO, PAUL - Charles Counhaye.
102638: CASPERS, THIJS - De hand van de mens in het landschap.
102580: CASS, CAROLINE - Grand Illusions. Contemporary interior murals.
104245: CASSADY, DAVID & DEBRA MCBRIDE - Red Faction II. Prima's Official Strategy Guide.
145565: CASSAGNES-BROUQUET, SOPHIE & VINCENT CHAMBARLHAC - L'Âge d'Or de la Forêt.
89732: CASSAGNES-BROUQUET, SOPHIE - La France au Moyen Âge
100277: CASSEDY, STEVEN - To the Other Shore. The Russian Jewish Intellectuals Who Came to America
132014: CASSELS, LAVENDER - The Archduke and the Assassin. Sarajevo, june 28th 1914.
100010: CASSIRER, ERNST - Language and Myth.
4138403: CASSIRER, ERNST - Philosophie der symbolischen Formen. Teil 1. Die Sprache.
4141458: CASSIRER, E. (KANT, IM.) - Kants Leben und Lehre.
4031886: CASSIRER, E. - Die Philosophie der Aufklärung. (Grundriss der philosophischen Wissenschaften)
4142345: CASSIRER, ERNST - Language and Myth.
4142349: CASSIRER, ERNST - Philosophie der symbolischen Formen. I. Die Sprache. II. Das mythische Denken. III. Phänomenologie der Erkenntnis. Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs. Index. (Sonderausgabe)
4142531: CASSIRER, ERNST - Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs.
4142517: CASSIRER, E. - Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Sonderausgabe.
4142707: CASSIRER, E. - Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Reprint of the 3rd edition 1922.
4142708: CASSIRER, ERNST - Philosophie der symbolischen Formen. I. Die Sprache. II. Das mythische Denken. III. Phänomenologie der Erkenntnis. Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs. Index. (Sonderausgabe)
123414: CASSON, LIONEL - Ships and Seafaring in Ancient Times.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15