Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4000719: TIDEMAN, J. - De stichting der Remonstrantse Broederschap, 1619-1634. Uit en met de oorspronkelijke bescheiden medegedeeld.
4026464: TIDEMAN, J. - De Remonstrantsche broederschap. Biografische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten, met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en gemeenten.
4142617: TIDEMAN, J. - De Remonstrantsche broederschap. Biografische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten, met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en gemeenten. 2e druk, bewerkt door H.C.Rogge en B.Tideman Jzn.
94150: TIDEMANN, JOANNES - De stichting der Remonstrantsche broederschap, 1619-1634. Uit en met de oorspronkelijke bescheiden. Eerstel deel, 1619-1623
142875: TIEBOSCH, TIB [ED.]. - Lutkie Cranenburg. 150 jaar voor elkaar.
85575: TIECKE, J.G.J. - De werken van Geert Groote
151462: TIEDEMA, IR. J.J. | J.J. BUIKSTRA - Friesland rond per tram. De geschiedenis van het trambedrijf van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij.
142555: TIEDEMAN, JOOP - Humanisme in tweestrijd. humanistische verkenningen van de eerste en de tweede moderniteit.
4134260: TIEDEMAN, P. - Über den Sinn des Lebens. Die Perspektivische Lebensform.
95251: TIEDEMANN, JOOP - Humanisme in tweestrijd. Humanistische verkenningen van de eerste en de tweede moderniteit
81724: TIEL, C.P. - Het evangelie van Johannes, beschouwd als bron voor het leven van Jezus
162406: TIELE, P.A. - De ontdekkingsreizen sedert de vijftiende eeuw. Voorafgegaan door een overzicht van de geschiedenis der aardrijkskundige ontdekkingen voor de Portugezen. Vrij bewerkt naar Vivien de Saint-Martin.
4136698: TIELE, C.P. - Inleiding tot de godsdienstwetenschap. 1e en 2e reeks. Gifford-lezingen gehouden in de Universiteit te Edinburgh.
53914: TIELE, C.P. - De gelijkenis van het vaderhuis, Lukas XV, 11 tot 32, praktisch toegelicht
4054338: TIELEMAN, D. - Leven met verbeelding. Betekenisverandering van geloof en godsdienst in een postmoderne cultuur. (KC)
31171: TIELEMAN, DICK - Leven met verbeelding. Betekenisverandering van geloof en godsdienst in een postmoderne cultuur
60728: TIELEMAN. D. - De dienst van de kerk in de wereld van het hoger onderwijs (Een praktisch-theologische verkenning van het studentenpastoraat)
4043182: TIELEMAN, D. - Geloofscrisis als gezichtsbedrog. Spiritualiteit en pastoraat in een postmoderne cultuur.
101330: TIELEMANS, H. - Montfortanen in Zaïre 1933-1993.
168017: TIEMEIJER, WILL - Het geheim van de burger. Over staat en opinieonderzoek.
153933: TIEMEIJER, W.L. - Hoe mensen keuzes maken. De psychologie van het beslissen.
170376: TIEMERSMA, DOUWE | BRUNO NAGEL [EDS] - Advaita Vedanta. De vraag naar het zelf-zijn. Symposium 2000.
166033: TIEMERSMA, D. | H.A.F. OOSTERLING [EDS.]. - Time and Temporality in Intercultural Perspective.
122846: TIEN, HUNG-MAO | TUN-JEN CHENG [EDS]. - The Security Environment in the Asia-Pacific.
142334: TIENEN, YANNA VAN - Nijmegen ontwikkelt. Cultuurhistorie aan de Waal.
142128: TIENEN, YANA VAN - Nijmegen ontwikkelt. Cultuurhistorie aan de Waal.
4003444: TIENEN, BEATRIJS VAN - Vita Beatricis. De autobiografie van Z.Beatrijs van Tienen. O. Cist. 1200-1268. In de Latijnse bewerking en voor het eerst volledig en kritisch uitgegeven door L.Reypens.
4071505: TIENHOVEN, H.J.VAN - Verzamelde gedichten.
53065: TIEPOLO, GIOVANNI DOMENICO - Picturesque ideas on the flight into Egypt
183843: TIER, VERONIQUE DE | JACQUES VAN KEYMEULEN [EDS. - ET AL.]. - De Molenaar [Woordenboek van de Vlaamse dialekten].
145132: TIERNEY, TOM - Royal Family of Britain Paper Dolls.
145131: TIERNEY, TOM - Princess Diana and Prince Charles Fashion Paper Dolls in full color.
145133: TIERNEY, TOM - Diana Princess of Wales Paper Doll. The Charity Auction Dresses.
157872: TIERNEY, JAMES E. [ED.]. - The Correspondence of Robert Dodsley 1733-1764.
131876: TIERSONNIER, JACQUES - Au coeur de l'Ile Rouge. 50 ans de vie à Madagascar.
155015: TIESKENS, R.W. | D.P. SNOEP | G.W.C. VAN WEZEL [EDS. - ET AL.]. - Het kleine bouwen. Vier eeuwen maquettes in Nederland.
171266: TIESSEN, TERRANCE L. - Providence and Prayer: How Does God Work in the World ?
56782: TIETHOFF, MARIEKE - Portretten in miniatuur. Portretminiaturen uit de stadhouderlijke en koninklijke verzamelingen
141817: TIETZ, JÜRGEN - Geschiedenis van de architectuur.
55622: TIETZ, JÜRGEN - Histoire de l'architecture du XXe siècle
146480: TIETZE, DR. WOLF | PROF. DR. ERNST WEIGT [EDS.]. - Westermann Lexikon der Geographie. [5 Vols. Compl.]
143102: TIETZE, PROF. HEINRICH [BRUNO ERNST - ED.]. - Opgeloste en niet opgeloste problemen uit de wiskunde & Nog meer opgeloste en niet opgeloste problemen uit de wiskunde [Vol. 1 & 2 = Compl.].
101667: TIETZEL, BRIGITTE [ED.]. - Paramente des 19. Jahrhunderts aus Kölner Kirchenbesitz.
144065: TIETZEL, BRIGITTE - Geschichte der Webkunst. Technische Grundlagen und kïunstlerische Traditionen.
163788: TIFFIN, HELEN (ED.) - Five Emus to the King of Siam. Environment and Empire.
91579: TIGCHELAAR, BERT - De gemiste kans. Staatsgreep tegen Hitler 1938. Officieren tussen moed en wanhoop.
155693: TIGCHELAAR, BERT - De gemiste kans. Staatsgreep tegen Hitler 1938. Officieren tussen moed en wanhoop.
4044175: TIGCHELER, J. - Vanuit Lukas bezien. Teksten opnieuw gelezen.
170161: TIGER, LIONEL | MICHAEL MCGUIRE - God's Brain.
151625: TIGERMAN, STANLEY - The Architecture of Exile.
110363: TIGGELE-VAN DER VELDE, PROF. MR. N. VAN - Onverkwikkelijke afwikkeling van schade. Een [zelfstandige] grond van schadeplicht ? Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Inaugurele rede.
102067: TIGGELER, ERIC - Vraagbaak Nederlands. Van spelling tot stijl: snel een helder antwoord op praktijkvragen over taal.
153695: TIGGERS, WIM [ED.]. - Moments of Moment. Aspects of the Literary Epiphany.
166837: TIGGESBÄUMKER, GÜNTER [ED.]. - Prachteinbände des Historismus. Aus der Fürstliche Bibliothek zu Corvey.
130623: TIGNOR, ROBERT L. - Modernization and British Colonial Rule in Egypt 1882-1914.
154436: TIJENK, CHRISTEL - Weggehaald. Joodse kinderen en het kamp Vught.
154435: TIJENK, CHRISTEL - Gevangenen in terreur. 13+ gids Natiobnaal Monument Kamp Vught.
182897: TIJINK, F.G.J. - Load-Bearing Processes in Agricultural Wheel-Soil Systems.
180187: TIJM, J. - Die Stellung der Frau bei den Indianern der Vereinigten Staaten und Canada's.
4049545: TIJN, MAARTJE VAN - Vrouwvijandig?. Over vrouw(on)vriendelijkheid in het Eerste Testament.
4010984: TIJN, MAARTJE VAN & NICOLAI, D. - Belofte en catastrofe. De code van het Oude Testament gebroken.
121802: TIJN, MAARTJE VAN - Ik heb niet de Jodenster gedragen. Roman.
4004086: TIJN, MAARTJE VAN - Wees niet wanhopig. Uitleg van Genesis 1 en Psalm 1.
4008898: TIJN, MAARTJE VAN - Maak gebeden van mijn verhalen. Verhalen van Rabbi Nachman van Bratzlaw.
4015653: TIJN, MAARTJE VAN - Midrasjim I. Over de uittocht uit Egypte. Van onderdrukking en verzet. Vert.,ingel.en toegelicht door Maartje van Tijn.
4016068: TIJN, MAARTJE VAN - Midrasjim II. De tocht door de wildernis. Gevaarlijke groei en lastige vrijheid. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Maartje van Tijn.
4055032: TIJN, MAARTJE VAN & VERBRUGGE, I. - Hoog tijd om op te staan. Oude verhalen van jodendom en christendom. Godsdienst en wat ermee doen. Leer- en lesboek voor het openbaar basisonderwijs.
4137433: TIJN, MAARTJE VAN - Verdraaid verleden.
4140021: TIJN, M. VAN - Ik heb niet de Jodenster gedragen. Roman.
103445: TIJS, RUTGER - Tot cieraet deser Stadt. Bouwtrant en bouwbeleid te Antwerpen van de middeleeuwen tot heden. Een cultuurhistorische studie over de bouwtrant en de ontwikkeling van het stedebouwkundig beleid te Antwerpen van de 13de tot de 20ste eeuw [In Pictorial Slipcase] .
90927: TIKOS, BILL - Mum's favourite recipes. Classic home dishes from mothers of leading chefs and other friends.
4072347: TIL, C. VAN (DAANE, J.) - The Theology of James Daane.
7453: TIL, SALOMON VAN - Salems Vrede, in Liefde, Trouw, en Waarheyd Behartigt. Waar in de Vrede-weg tot beslissing der Hedensdaagsche Kerk-geschillen werd afgebakent, der Broederen eens-gesintheyd in 't noodige vertoont, de weg om in 't overige tot een verstand te komen, bereyd, en de redenen tot voortsetting van soo heylsamen wit met alle beweginge werden aangeboden. Hier agter is noch aangehegt een Missive des Christelijken Synodi des Hartogdoms van Gulik aan de Kerkendienaren der Geunieerde Nederlanden, ten selven eynde gerigt. Desen tweeden Druk oversien en verbetert.
54286: TIL, CORNELIUS VAN - Christianity and Barthianism
10295: TIL, SALOMON VAN - Salems Vrede, in Liefde, Trouw, en Waarheyd Behartigt. Waar in de Vrede-weg tot beslissing der Hedensdaagsche Kerk-geschillen werd afgebakent, der Broederen eens-gesintheyd in 't noodige vertoont, de weg om in 't overige tot een verstand et komen, bereyd, en de redenen tot voortsetting van soo heylsamen wit met alle beweginge werden aangebonden. Hier agter is noch aangehegt een Missive des Christelijken Synodi des Hertogdoms van Gulik aan de Kerkendienaren der Geuineerde Nederlanden, ten selven eynde gerigt. Desen derden Druk oversien en verbetert. WAARBIJ: Inleydinge tot de Prophetische Schriften. Waar in De Algemeene Pligt der Christenen tot het ondersoecken der Prophetien, mitsgaders de nuttigheden des selfs tot de ware Godsaligheyd wert getoont, het regte gebruyk van de gaven des Geestes daar toe geschoncken aangewesen, De grond en regulen voor een propheterend Christen opgestelt, de leere van de seven Perioden der Kerke grondig bevestigt. En de Consideratien Van de Classis van de Sevenwouden tegen dese stoffen in haar genaamde Waarschouwinge zediglijk werden wederleyt, en tegen de uytvlugten van D. Brinck verder verdeedigt. Hier agter is bygevoegt seeker oudt geschrift, Anno 1555. geschreven Van de Seven Tijden der H. Kerke, Door Johannes Saskerides.
8895: TIL, SALOMON VAN - Het Euangelium des H. Apostels Matthaei, Na een bequame ontleding, door kort-bondige Aantekeningen geopent, en kragtige Demonstratien, tegen alle On-christen en Twyffelaars, betoont. Waar by gevoegt is een kort en bondig Vertoog van de Harmonie der Euangelische Historien. Den Sesden Druk van ingeslopene Druk-fouten verbetert.
9244: TIL, SALOMON VAN - Het Euangelium des H. Apostels Matthaei, Na een bequame ontleding, door kort-boudige Aantekeningen geopent, en kragtige Demonstratien, tegen alle On-christenen en Twijffelaars, betoont. Waar by gevoegt is een kort en bondig Vertoog van de Harmonie der Euangelische Historien. Den vierden Druk van ingeslopene Druk-fouten verbetert, en vermeerdert.
6706: TIL, SALOMON VAN - Digt- Zang- en Speel-Konst, Soo der Ouden, als byzonder der Hebreen, Door een nauwkeurig onderzoek der Oudheyd uyt zyn voorige duysterheyd wederom opgeheldert. Dienende, om, by wege van een Voorlooper, Den Leser tot een beter verstand der Goddelyke Psalmen, En netter begrip van haar waare gebruyk onder de beyde Testamenten op te leyden. De Tweede Druk.
183594: TILANUS, LOUK [ANATOLIE SOUROV - PHOTOGR.]. - Handzame sculptuur. De geschiedenis van de Vereniging voor penningkunst.
166003: TILANUS, LIEDE | S.J. POTHUIS - De nieuwe gemeentehuishouding en de vrouw.
4011745: TILBORG, S.VAN - The Jewish Leaders in Matthew. (Diss.)
4139655: TILBORG, S.VAN - The Jewish Leaders in Matthew. (Diss.)
55987: TILBORGH, LOUIS VAN | VELLEKOOP, MARIJE - Vincent van Gogh. Schilderijen. Nederlandse Periode 1881-1885. Van Gogh Museum, I
181110: TILBORGH, LOUIS VAN | SJRAAR VAN HEUGTEN [EDS.]. - Franse meesters uit het Metropolitan Museum of Art. Realisten en Impressionisten.
180178: TILBORGH, LOUIS VAN | GUIDO JANSEN [EDS.]. - Op zoek naar de Gouden Eeuw. Nederlandse schilderkunst 1800-1850.
101857: TILBORGH, LOUIS VAN [ED.]. - Monet in Holland.
101955: TILBURG, BENNO VAN | BEN DE VRIES | RUDOLF VAN SUCHTELEN VAN DE HAARE [EDS.]. - 66 Kanjermonumenten.
89846: TILBURG, BENNO VAN E.A. - 66 Kanjermonumenten
60729: TILGNER. W. - Volksnomostheologie und Schopfungsglaube (Ein Beitrag zur Geschichte des Kirchenkampfes, Band 16)
30803: TILL, WALTER C. - Die Gnostischen Schriften des Koptischen Papyrus Berolinensis 8502. Mit 2 Tafeln
154365: TILLANDER-GODENHIELM, ULLA | PETER L. SCHAFFER | ALICE MILICA ILICH | MARK A. SCHAFFER [EDS. - ET AL.]. - Masterpices from the House of Fabergé.
92538: TILLICH, PAUL - Das Religiöse Fundament des Moralischen Handelns. Schriften zur Ethik und zum Menschenbild (Gesammelte Werke Band III)
92532: TILLICH, PAUL - Die Frage nach dem Unbedingten. Schriften zur Religionsphilosophioe (Gesammelte Werke Band V)
4071864: TILLICH, P. (U.A.) - Die Feste der Christenheit und der moderne Mensch.
92530: TILLICH, PAUL - Der Protestantismus als Kritik und Gestaltung. Schriften zur Theologie I (Gesammelte Werke Band VII)
92121: TILLICH, PAUL - Vorlesungen über die Geschichte des Christlichen Denkens. Teil II: Aspekte der Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert
92120: TILLICH, PAUL - Korrelationen. Die Antworten der Religion auf Fragen der Zeit
4015743: TILLICH, P. - Op de grens. Studies over theologie, filosofie en cultuur.
4012501: TILLICH, P. - A History of Christian Thought. From its Judaic and Hellenistic Origins to Existentialism. Ed. by C.E.Braaten.
4007218: TILLICH, P. - Religiöse Verwirklichung.
4007223: TILLICH, P. - Perspectief op de protestantse theologie in de 19e en 20e eeuw.
92544: TILLICH, PAUL - Sein und sinn. Zwei Schriften zur Ontologie (Gesammelte Werke Band XI)
92122: TILLICH, PAUL - Register, Bibliographie und Textgeschichte zu den gesammelten Werken.
92533: TILLICH, PAUL - Der Widerstreit vom Raum und Zeit. Schriften zur Geschichtsphilosophie (Gesammelte Werke Band VI)
31172: TILLICH, PAUL | HENSEN, ROBERT - Teksten van Paul Tillich (Seriesl Sleutelteksten in godsdienst en theologie, deel 12)
92531: TILLICH, PAUL - An meine Deutschen Freunde. Die Politischen reden Paul Tillichs während des zweiten Weltkriefs über die Stimme Amerikas. (Gesammelten Werken Band III)
92543: TILLICH, PAUL - Begegnungen. Paul Tillich über sich selbst und andere (Gesammelte Werke Band XII)
92545: TILLICH, PAUL - Christentum und Soziale Gestaltung. Frühe Schriften zuim Religiösen Sozialismus (Gesammelte Werke Band II)
92119: TILLICH, PAUL - Ein Lebensbild in Dokumenten. Briefe, Tagebuch-Auszüge, Berichte
167780: TILLIER, BERTRAND - "Maurice Sand marionnettiste ou les ""menus plaisirs' d'une mère célèbre."
166603: TILLIER, ALAN - Parijs.
4138835: TILLIETTE, X. - Philosophische Christologie. Eine Hinführung. Übertragen von J.Disse. (Theologia Romanica XXII)
157286: TILLMAN, LYNNE [WOODY ALLEN - PREF.]. - Bookstore. The Life and Times of Jeanette Watson and Books & Co. The extraordinary tale of a great bookstore told by the readers, writers and staff who loved it.
4069498: TILLO, G.P.P.VAN - Onthullingen. Spiritualiteit sociologisch benaderd.
102208: TILLO, GÉRARD P.P. VAN - Onthullingen. Spiritualiteit sociologisch benaderd.
9750: TILLOTSON, JOHN - t Heyl des Sondaars, neevens een Bondige Verhandeling over de Sonde tegen den Heyligen Geest. Uyt het Engels vertaald.
1425: TILLOTSON, JOHN - Vier Predikaatsien, over voorname texten van 't Nieuw Verbond.
181199: TILLY, CHARLES - The Vendée.
150799: TILLYARD, S.K. | ARIS J. VAN BRAAM - In naam van de liefde. Het leven van Caroline, Emily, Louisa en Sarah Lennox 1740-1832.
4139603: TILLYARD, S. - In naam van de liefde. Het leven van Caroline, Emily, Louisa en Sarah Lennox (1740-1832).
121206: TILMAN, HAROLD W. - Mischief in Patagonië.
4032346: N.N. (TILMANN, KL.) - Einübung des Glaubens. Klemens Tilmann zum 60.Geburtstag.
156629: TILNEY, EDMUND [VALERIE WAYNE - ED. | INTROD.]. - The Flower of Friendship. A Renaissance Dialogue contesting Marriage.
145868: TILVIS, PENTTI - Prosa-Lancelot-studien I - II.
88905: THE TIMES | JOHN BARTHOLOMEW & ZON LTD EDINBURGH - The Times Atlas of the World. Comprehensive edition.
157698: TIMM, REGINE | UTE ETZOLD [EDS.]. - Die Kunst der Illustration. Deutsche Buchillustration des 19. Jahrhunderts.
157324: TIMM, REGINE [ED.- ET AL.]. - The Art of Illustration. Englische illustrierte Bücher des 19. Jahrhunderts. Aus der Sammlung Dr. Ulrich von Kritter.
60730: TIMMER J. - Julius Wellhausen and the synoptic gospels
180717: TIMMER, DR. E.M.A. - Een vriendschap in de negentiende eeuw
143183: TIMMER, HAN - Henri Evers 1855-1929.
100928: TIMMER, RIJK - Profeet in eigen land. Philips van Leiden en het publiek belang.
164841: TIMMERIJE, ANNELOES - De wereld begint in Breda. Uitgeverij De Geus 1983-2008.
157839: TIMMERIJE, ANNELOES - De wereld begint in Breda. Uitgeverij De Geus 1983-2008.
103618: TIMMERMAN, C. | I. LODEWYCKX | D. VANHELE | J. WETS [EDS.]. - Wanneer wordt vreemd, vreemd ? De vreemde in beeldvorming, registratie en beleid.
166721: TIMMERMANN, INA | ALEXANDER HALISCH | MICHAEL MÜHLENHORT [ET AL.]. - Erzählte Welt. Frühneuzeitliche Erzählliteratur aus den Beständen der Universitätsbibliothek Marburg. Ein Katalog von Claudia Bachmann, Ulrich Bartels,
142582: TIMMERMANS, FELIX - Boerenpsalm.
110193: TIMMERMANS, FELIX - Felix Timmermans verhaalt.
142225: TIMMERMANS, FELIX [PETER MERTENS - TRANSL.]. - Pieter Brughel. Aus dem Flämischen übertragen.
110142: TIMMERMANS, GOMMAAR | JAN LAMPO | ARTHUR LENS - Met Felix Timmermans door Lier.
4073986: TIMMERMANS, FELIX - Het kindeken Jezus in Vlaanderen.
142855: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. - De kunst van het Maasland. Volume 1: De Romaanse periode.
83819: TIMMERS, JACOB - Cardiorespiratoire bevindingen bij een groep mannelijke werknemers
142767: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. - Geschiedenis van het Spaans Gouvernement te Maastricht.
153932: TIMMERS, CORRIEJANNE - Faxen Faxte Gefaxt. De juiste spelling van ruim 1500 oorspronkelijk vreemde werkwoorden.
150836: TIMMERS, PROF. DR. J.M.M. - De glorie van Nederland.
102571: TIMMERS, J.J.M. - Bildatlas der niederländischen Kultur.
102515: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. | HANS SIBBELEE [PHOTOGRAPHS] - Houten beelden. De houtsculptuur in de noordelijke Nederlanden tijdens de late middeleeuwen.
4067283: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van het romaans.
4035904: TIMMERS, J.J.M. - Symboliek en iconographie der christelijke kunst.
182073: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. - Kerkelijke monumentenzorg. Geïllustreerde handleiding voor het bewaren en verzorgen van kerkelijke kunst.
87771: TIMMS, WILLIAM M. - Op de vlucht voor de Spaanse inquisitie. Historisch verhaal uit de dagen van de ketterverbranding in Valladolid, Spanje, in oktober 1559.
100847: TIN-BOR HUI, VICTORIA - War and State Formation in Ancient China and Early Modern Europe.
100173: TINBERGEN, DR. D.C. - Des coninx summe.
153276: TINDALL, GEORGE BROWN - America. A Narrative History.
90577: TINDALL, GILLIAN - Countries of the mind. The meaning of place to writers.
91534: TINDEMANS, CARLOS - Mens, gemeenschap en maatschappij in de toneelletterkunde van Zuid-Nederland 1815-1914. Een systematische analyse van de thematiek van het realistisch-burgerlijke drama.
4140910: TINDEMANS, P. VERRIJN-STUART, A. & VISSER, R. (ED.) - The Future of the Sciences and Humanities. Four analytical essays and a critical debate on the future of scholastic endeavour.
183558: TINGSTEN, HERBERT - Victoria and the Victorians. The Personalities, Politics and Scandals of an Era.
153700: TINKLER-VILLANI, VALERIA [ED.]. - Babylon or New Jerusalem? Perceptions of the City in Literature.
152286: TINKLER-VILLANI, VALERIA - Visions of Dante in English Poetry. Translations of the ' Commedia ' from Johathan Richardson to William Blake.
131139: TINNESWOOD, ADRIAN [FOREW.] - Treasures from the National Trust.
122765: TINNEVELD, A. | DR. D.P. BLOK - Toponomie van Didam.
88592: TIPPE, K. - Burgervader in Staphorst. Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874) en zijn omgeving.
9751: TISCHER, JOHANN FRIEDRICH WILHELM - Het Leven van Johannes Huss. Uit het Hoogduitsch vertaald door G.H. Reiche. Met een, over dit Werk, in het Voorbericht geplaatst oordeel. WAARBIJ: Het Leven, de Bedrijven en de Gevoelens van Dr. Martin Luther, door den schrijver van Calvyns Leven. Een Leesboek voor 't algemeen. Naar de tweede verbeterde en vermeerderde Uitgaave. Uit het Hoogduitsch vertaald door George Hendrik Reiche. WAARBIJ: Het Leven, de Gevoelens en de Bedrijven van Calvyn. Een Leesboek voor 't algemeen. Uit het Hoogduitsch vertaald door George Hendrik Reiche. Met een Voorrede van H. Muntinghe.
4073192: TISCHLER, G. - En God schreef. Een inleiding tot de Bijbel.
104581: TISCHNER, HERBERT | FRIEDRICH HEWICKER [PHOTOGR.]. - Kunst der Südsee.
110200: TISCHNER, RUDOLF - Samuel Hahnemanns Leben und Lehre.
130866: TISDALL, E.E.P. - "The Dowager Empress. The fabulous ""Angel of Russia"" who rulled two Tzars with captivating ease."
4141032: TISHBY, A. - Landkarten des Heiligen Landes. Les cartes de Terre sainte.
150978: TISNÉ, PIERRE | LAURENT TISNÉ [EDS.]. - Guide artistique de l'Espagne. Avec la collaboration de José Milicua.
130040: TITLEY, NORAH | FRANCES WOOD - Oriental Gardens.
130116: TITLEY, NORAH M. [ED.] - A Bibliography of British Sporting Artists.
130842: TITLEY, NORAH M. - Sports and Pastimes. Scenes from Turkish, Persian and Mughal Paintings.
152693: TITSELAAR, MARION - Het Getij 1916-1924.
96039: TJADEN, SICCO - Het verborgen leven voor de Heere
152167: TJALMA, GERRIT - Philips van Marnix, Heer van St. Aldegonde. Historisch-dogmatische studie.
4018819: TJALSMA, P.D. - Zondebesef en zondeleer. Een psychologisch-dogmatische studie. (Diss.)
60731: TJALSMA. P.D. - Zondebesef en zondeleer (Een psychologisch-dogmatische studie)
92195: TJEENK WILLINK, A.F.W. - Zwolle in oude ansichten, waarin ook afbeeldingen van Assendorp, Dieze, Wipstrik, Zwolle en Zwollerkerspel
92193: TJEENK WILLINK, A.F.W. - Zwolle in oude ansichten, waarin ook afbeeldingen van Assendorp, Dieze, Wipstrik, Zwolle en Zwollerkerspel
183088: TJEPKEMA, DRS. K. - Hoe boeren het bolwerken. De Friese Landbouwcoöperatie 1945-1985.
104500: TJEPKEMA, DRS. K. - Hoe boeren het bolwerken. De Friese Landbouwcoöperatie 1945-1985.
100848: TJON SIE FAT, LESLIE [ET AL.]. - Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad.
4139906: TOAFF, A. - The Jews in Umbria. (Complete in 3 volumes). 1245 - 1736. A Documentary History of the jews in Italy. (Studia Post-Biblica 43, 44 and 45) [The documents provide us with important information that enables us to appreciate correctly the Jews' economic role in the region and their relationships with the political powers]
122488: TOBEY, RONALD C. - Technology as Freedom. The New Deal and the Electrical Modernization of the American Home.
146114: TOCHT, A.J. VAN DER [ED.]. - Een Don Juan in de zeventiende eeuw 1672-1673. Gedeelten uit het dagboek van Simon van der Tocht.
4141539: TOCQUEVILLE, A. DE - Democratie en revolutie. Bloemlezing samengesteld en ingeleid door J.M.M.de Valk.
144002: TODD, MALCOLM - The Early Germans.
100492: TODD, - De germanen. Van 100 v. Chr. tot 300 n. Chr.
163835: TODD, RICHARD | LUISA FLORA [EDS.]. - Theme Parks, Rainforests and Sprouting Wastelands. European essays on theory and performance in contemporary British fiction.
166376: TODD, FRANK S. - Waterfowl. Ducks, Geese & Swans of the World.
166361: TODD, W.E. CLYDE - Birds of the Labrador Peninsula and Adjacent Areas. A distributional list.
165395: TODD, WILLIAM B. | ANN BOWDEN - Sir Walter Scott. A Bibliographical History 1796-1832.
164719: TODD, KIM - Chrysalis. Maria Sibylla Merian and the Secrets of Metamorphosis.
157017: TODD, RICHARD - Consuming Fictions. The Booker Prize and Fiction in Britain Today.
140734: TODESCO, CHARLES DEL | PATRICK JANTET | JOHN O'TOOLE - The Havana Cigar. Cuba's Finest.
170222: TODOROFF, BORIS - Laat heb ik je liefgehad. Christelijke mystiek van Jezus tot nu.
4142439: TODOROV, T. - Theories of the Symbol.
146285: TODOROVA, MARIA N. (ED.). - Aspects of the Eastern Question.
152384: TODTS, HERMAN | WILLY JONCKHEERE - Leuven Vlaams. Splitsingsgeschiedenis van de Katholieke Universiteit Leuven.
89493: TOEBES, C.J. - Haagse Hervormde Historiën
152150: TOEBES, JOHAN GERHARD - Geschiedenis. Een vak apart ? Het probleem van de verbinding van geschiedenis met andere mens- en maatschappijvakken, in het bijzonder maatschappijleer, in het voortgezet onderwijs van de Bondsrepubliek Duitsland, Engeland en Nederland.
131831: TOEBES, C.J. - Haagse hervormde historiën.
4066563: TOEBES, C.J. (ZAALBERG, J.C.) - Dominees-drama. (Dr.J.C.Zaalberg Pz. 1828-1885)
144395: TOELLNER, R. | M.J. VAN LIEBURG [EDS.]. - Deutsch-Niederländische Beziehungen in der Medizin des 18. Jahrhunderts. Vorträge des Deutsch-Niederländischen Medizinhistorikertreffens 1982.
152473: TOERGENJEV, I.S. - Brieven.
167770: TOERGENJEW, I.S. [ALEIDA G. SCHOT - TRANSL.]. KURT LÖB [ILLUSTR.]. - Eerste liefde.
31481: TOES, B. E.A. - Die u het woord Gods gesproken hebben. Nagedachtenis predikanten der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
55503: TOES, B. - Genade op grond van recht, achttal predikaties. Met verslag van de rouwdienst o.l.v. ds. Joh. Van der Poel en toespraken bij de begrafenis
32213: TOES, B. - Genade op grond van recht. Achttal predikaties, met verslag van de rouwdienst o.l.v. ds. Joh. Van der Poel en toespraken bij de begrafenis
87262: TOES, B. - Uw naam tot eer. Tien predikaties.
87311: TOES, R. - Verweesde generaties. Pleidooi voor terugkeer van het gezag.
87330: TOET, J. - Hem, de Heer, Sy de eer! Opstellen over Jacobus Revius en over de geschiedenis van het Revius College
182074: TOIBIN, COLM - Het kruisteken. Reizen door katholiek Europa.
83317: TOIT, D.A. DU - Neergedaald ter helle.. Uit die geskiedenis van 'n interpretasieprobleem
4007236: TOIT, D.A. DU - Neergedaal ter helle. Uit die geskiedenis van`n interpretasieprobleem. (Diss.).
131634: TOIT, PIETER JACOBUS DU - Afrikaansche Studies. Proefschrift.
4015651: TOKAREW, S.A. - Die Religion in der Geschichte der Völker.
110691: TOKIDA, J. | H. HIROSE - Advance in Phycology in Japan.
121232: TOKMETZIS, DIMITRI - Ongewenst bezoek. Engeland en de Pinochet-factor.
161047: TOKSVIG, SIGNE - Emanuel Swedenborg. Scientist and Mystic.
4300251: TOKUNBOH ADEYEMO (ED.) - Africa Bible Commentary. A One-Volume Commentary Written by 70 African Scholars. Forewords by John R.Stott and Robert K.Abogye-Mensah.
168635: TOKYO NATIONAL MUSEUM - - Art of the Muromachi Period. Special Exhibition.
90637: TOLAN, JOHN - Petrus Alfonsi and his medieval readers
150259: TOLAND, JOHN - No Man's Land. 1918, the Last Year of the Great War.
167252: TOLHURST, PETER [RONALD BLYTHE - FOREW.]. - Wessex. A Literary Pilgrimage.
154274: TOLIAS, GEORGE | LEONORA NAVARI - Mapping Greece, 1420-1800: A history Maps in the Margarita Samourkas Collection
153953: TOLKIEN, J.R.R. - In de ban van de ring.
167648: TOLKIEN, J.R.R. - In de ban van de ring.
167649: TOLKIEN, J.R.R. [MAX SCHUCHART - TRANSL.]. - In de ban van de ring.
165556: TOLKIEN, J.R.R. - In de ban van de ring.
161104: TOLKIEN, J.J.R. - Nagelaten vertellingen.
160564: TOLKIEN, J.R.R. - In de ban van de ring. Aanhangsels.
155274: TOLKIEN, TRACY - Schick & Schrill. Klassiker der Designermode.
154236: TOLKIEN, J.R.R. [CHRISTOPHER TOLKIEN - ED.]. | ALAN LEE [ILLUSTR.]. - De kinderen van Hurin.
4011751: TOLKSDORF, R.A. - Bedachte Rede. Bedeutung und Handlung in adressierter Rede, gezeigt am Beispiel von 2.Korinther 5. (Diss.)
154588: TOLLE, ECKHART - The Secret of Happiness [2 DV's].
151347: TÖLLE, MARIANNE [ED.]. - Geist und Gehirn. Faszination menschlicher Körper.
166650: TOLLEBEEK, JO | TOM VERSCHAFFEL | LEONARD H.M. WESSELS [EDS.]. - De Palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000.
166651: TOLLEBEEK, JO | TOM VERSCHAFFEL | LEONARD H.M. WESSELS [EDS.]. - De Palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000. Fragmenten.
166652: TOLLEBEEK, JO | TOM VERSCHAFFEL | LEONARD H.M. WESSELS [EDS.]. - De Palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000 & De Palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000. Fragmenten [2 Vols. Compl.].
152364: TOLLEBEEK, JO - De ekster en de kooi. Nieuwe opstellen over de geschiedschrijving.
163867: TOLLEBEEK, JO - De toga van Fruin. Denken over de geschiedenis in Nederland sinds 1860.
167315: TOLLEBEEK, JO - De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en België.
150242: TOLLEMACHE, LIONEL A. - Old and Odd Memories.
152083: TOLLENAERE, F. DE EN A. WEIJNEN. - Woordenboek en dialect. Lezingen gehouden voor de Dialectcommissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 4 november 1961 door Dr. F. de Tollenaere en Prof. Dr. A. Weijnen.
89067: TOLLENAERE, F. DE - Nieuwe wegen in de lexicologie. With a summary in English. (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe reeks - Deel LXX - No. 1
156076: TOLLENAERE, F. DE [HANS HEESTERMANS - ED.]. - Etymologica & Lexicographica.
88692: TOLLENS, H. - Gedichten van H. Tollens, C.z. (Deel 2)
141934: TOLNAY, CHARLES DE - Hieronymus Bosch.
152576: TOLSMA, HANNA - Bemiddeld bestuur. Juridische aspecten van bemiddeling bij de bestuurlijke besluitvorming.
32000: TOLSMA, FREDERIK JACOB - Inductie, religieuze groepsvorming en godsdienstwaanzin. Een klinische en phaenomenologische studie
167691: TOLSON, MELVIN B. [KARL SHAPIRO - INTROD.]. - Harlem Gallery. Book I: The Curator.
4142841: TOLSTAJA, K. (DOSTOJEVSKI, F.M.) - Caleidoscoop. F.M.Dostojevski en de vroege dialectische theologie.
104582: TOLSTOÏ, VLADIMIR | ESABELLE D'HAUTEVILLE [EDS - ET AL.]. - Art decoratif sovietique 1917-1937.
4021478: TOLSTOI, L.N. - What to do?. A new and Authorized Translation from the Unabridged Russian Manuscript.
164544: TOLSTOJ, LÉON - Anna Karénina & Résurrection.
141580: TOLSTOY, NIKOLAI - Stalin's Secret War.
150751: TOLSTOY, NIKOLAI - The Tolstoys. Twenty-four Generations of Russian History 1353-1983.
154777: TOLTZ, STEVE - Een fractie van het geheel.
163660: TOMALIN, CLAIRE - Several Strangers. Writing from Three Decades.
155145: TOMALIN, CLAIRE - Mrs Jordan's Profession. The Story of a Great Actress and a Future King.
54770: TOMALIN, CLAIRE - Samuel Pepys. The Unequalled Self
150812: TOMALIN, CLAIRE - Samuel Pepys. The unequalled self.
142853: TOMAN, ROLF | ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.]. - Romaanse kunst. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst.
142852: TOMAN, ROLF | ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.]. - De kunst van de Gotiek. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst.
142851: TOMAN, ROLF [ED.]. | MARKUS BASSLER | ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.]. - Classicisme en Romantiek. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst - Tekenkunst 1750-1848.
89902: TOMAN, ROLF - Classicisme en Romantiek. Architectuur, Beeldhouwkunst, Schilderkunst, Tekenkunst. 1750-1848.
55974: TOMAN, ROLF - Wenen. Kunst en architectuur
103800: TOMAN, ROLF [GERALD ZUGMANN | ACHIM BEDNORZ - PHOTOGR.]. - Wenen. Kunst en architectuur.
90104: TOMAN, ROLF - Romaanse kunst. Architectuur, Beeldhouwkunst, Schilderkunst.
89908: TOMAN, ROLF | BEDNORZ, ACHIM - De kunst van de Gotiek. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst.
53845: TOMAN, ROLF - De kunst van de Gotiek. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst
89864: TOMAN, ROLF | BEDNORZ, ACHIM - Die Kunst des Barock. Architektur - Skulptur - Malerei
150671: TOMAN, ROLF | ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.]. - Romaanse kunst. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst.
150670: TOMAN, ROLF [ED.]. | ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.]. - Barock. Architectur - Skulptur - Malerei.
103150: TOMAN, ROLF [ED.]. - Das hohe Mittelalter. Besichtigung einer fernen Zeit.
102525: TOMAN, ROLF [ED.]. | CHRISTIAN FREIGANG [TEXT] | ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.]. - Provence. Kunst - Architectuur - Landschap.
95369: TOMAN, ROLF - De kunst uit de Italiaanse Renaissance. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst - Tekenkunst
182075: TOMAN, ROLF [ED.]. | ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.]. - Die Kunst der Romanik. Architektur - Skulptur - Malerei.
182076: TOMAN, ROLF [ED.]. | MARKUS BASSLER | ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.]. - Classicisme en Romantiek. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst - Tekenkunst 1750-1848.
132118: TOMBE, J.W. DES [C.W.L. BARON VAN BOETZELAER - ED. | J.PH. DE MONTÉ VER LOREN - FOREW.] - Het geslacht Van den Boetzelaer. De historische ontwikkeling van de rechtspositie en de staatkundige invloed van een belangrijk riddermatig geslacht. Bewerkt door C.W.L.Baron van Boetzelaer 1967.
150111: TOMBS, ROBERT - The War against Paris 1871.
165718: TOMEÏ, KAREL - Over Holland.
165036: TOMESEN, LUCIËNNE | GUY VOSSEN [EDS.]. - Denken over cultuur in Europa.
141947: TOMKINS, CALVIN | BOB ADELMAN - L'Art de Roy Lichtenstein. Mural with Blue Brush-Stroke / Fresque au coup de pinceau bleu. Photographies et interview de Bob Adelman. Essai de Calvin Tomkins.
166937: TOMKOWIAK, INGRID [ED.]. - Populäre Enzyklopädien. Von der Auswahl, Ordnung und Vermittlung des Wissens.
153010: TOMLINSON, PHILIP [ED.]. - French ' Classical ' Theatre Today. Teaching, Research, Performance.
4035835: TOMSON, P.J. - Als dit uit de Hemel is. Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het Jodendom.
180925: TOMSON, TORJÖRN | LENNART GRAM | MATTI SILLANPÄÄ | SVEIN I. JOHANNESSEN [EDS.]. - Epilepsie and Pregnancy.
4017625: TOMSON, P.J. - Paul and the Jewish Law:. Halakha in the Letters of the Apostle to the Gentiles. (Compendia Rerum Iudaicarum ad NT)
4059609: TOMSON, P.J. - De zaak-Jezus en de Joden.
10158: TONCKENS, JOHANNES | LIER, JOHANNES HENRICUS PETRUS VAN - Tegenwoordige Staat van het Landschap Drenthe, Met Printverbeeldingen versierd. Eerste (-Tweede) Stuk. WAARBIJ: Inleiding. (Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren, XXXIIIste Deel.)
4142079: TONDINI, P.C. - Règlement ecclésiastique de Pierre le Grand. Traduite en francais sur le russe, avec introduction et notes
101997: TÖNDURY-WEY, FIAMMETTA A. - Der Straf- und Massnahmenvollzug an Frauen in der Schweiz.
110631: TONGEREN, PAUL VAN | GERRIT STEUNEBRINK [EDS]. - Vreemde verwanten ? Overeenkomsten en verschillen tussen islam en christendom.
110609: TONGEREN, PAUL VAN | KARIN PASMAN-DE ROO (ED.) - Voorbeeldig onderwijs.
110583: TONGEREN, PAUL VAN [ET AL.]. - 'Omdat wij van ons zelf geen huis zijn.' Over gezin en wederkerigheid.
146122: TONGEREN, H. VAN | A.F.L. FAUBEL - Het geestelijk wezen der vrijmetselarij. Proeve van beschrijving der wezenlijke betekenis van het maconnieke geestesleven door het hoofdbestuur der orde van vrijmetselaren onder het grootoosten der Nederlanden.
110315: TONGEREN, PAUL VAN [ED. - ET AL.]. - Corresponderende denkers. Briefwisseling van filosofen.
121251: TONGEREN, L. VAN - Exaltatio crucis. Het feest van Kruisverheffing en de zingeving van het kruis in het Westen tijdens de vroege middeleeuwen. Een liturgie-historische studie.
4070876: TONGEREN, PAUL VAN - Over het verstrijken van de tijd. Een kleine ethiek van de tijdsbesteding.
4143996: TONGEREN, L. VAN (RED.) - Godlof - Kloosterliturgie in beweging. 40 jaar Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie.
4141442: TONKELAAR, A.J. DEN - Kleine kroniek van de Bossche-Betuwe kring. (1948-1988). Ontmoeting en gesprek.
145210: TÖNNIES, FERDINAND - Hobbes. Leben und Lehre.
150144: TÖNNISSEN, WALTER | HERMANN BÄCKER [EDS.]. - Chronik 400 Jahre St. Georgius-Gilde Goch 1592-1992.
56251: TONSOR, STEPHEN J. - Equality, decadence, and modernity
150844: TOO, LILLIAN - Geïllustreerde encyclopedie van Feng Shui. De compolete gids over de filosofie en technieken van Feng Shui.
150843: TOO, LILLIAN - Het Feng Shui tuinboek.
163622: O'TOOLE, FINTAN - A Traitor's Kiss. The Life of Richard Brinsley Sheridan 1751-1816.
183278: TOOLEY, ROBERT VERE [ED.]. - The Printed Maps of Tasmania. A Chronological List from 1777-1900. Map Collectors' Series.
183281: TOOLEY, ROBERT VERE [ED.]. - North American City Plans. Being a selection of plans of the cities of Albany, Baltimore, Boston, Charlestown, Cincinnati, Detroit, Ebenezer, Montreal, Newport, New Orleans, New York, Philadelphia, Quebec, Savannah, St. Augustine and Washington.
168696: TOOLEY, RONALD VERE - Maps and Map-Makers.
183277: TOOLEY, ROBERT VERE [ED.]. - Maps of Antartica. A Glance at the Beginning of Cartographic Representation of the South Polar Regions. Map Collectors' Series.
157957: TOOLEY, R.V. [ED.]. - Collectors' Guide to Maps of the African Continent and Southern Africa.
157956: TOOLEY, R.V. [ED.]. - Collectors' Guide to Maps of the African Continent and Southern Africa.
141786: TOOLEY, R.V. | CHARLES BRICKER [GERALD ROE CRONE - PREF.]. - Landmarks of Mapmaking. An Illustrated Survey of Maps and Mapmaking.
4008907: TOOM, W. DEN - Over de levensduur. Een theologisch-ethische studie over enige medische vragen. Levensverlenging-Euthenasie-Suïcide.(Diss.)
61316: TOOM, W. DEN - Over de Levensduur. Een theologisch-ethische studie over enige medische vragen: Levensverlenging, euthanasie, suïcide
103619: TOONDER, MARTEN - Autobiografie 1912-1998. Vroeger was de aarde plat - Het geluid van bloemen - Onder het knollende meer Doo - Terra [4 Vols. in 1].
101758: TOONEN, PETER - De Natuurlijke Tijd. Berichten van de Maya's voor de Nieuwe Tijd.
92257: TOOR, A.F. VAN | TOOR, F. VAN - Weid Mijn schapen. Uit het leven van ds. P. Honkoop (1891-1963)
84043: TOOR, A.F. VAN E.A. - Weid Mijn schapen. Uit het leven van ds. P. Honkoop (1891-1963)
84334: TOOR, A.F. VAN | F. VAN TOOR - Weid Mijn schapen. Uit het leven van ds. P. Honkoop (1891-1963)
144195: TOOREN, J. VAN - Japans gedicht. De mooiste haiku, senryu en tanka.
4142663: TOOREN, J. VAN - Japans gedicht. De mooiste Haiku, Senryu en Tanka.
90219: TOORENENBERGEN, ALB. VAN - Keur uit de geschiedenis der martelaren van de Protestantsche Apostolisch-Katholieke Kerk. (2 delen in 1 band)
53744: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Bijdragen tot de verklaring, toetsing en ontwikkeling van de leer der Hervormde Kerk. Theologische stellingen met toelichtingen, naar aanleiding van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. WAARBIJ: De symbolische schriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in zuiveren kritisch bewerkten tekst (2 werken in 1 band)
88942: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Acten van de Colloquia der Nederlandsche Gemeenten in Engeland, 1575-1609. (Serie: Werken der Marnix-vereeniging. Serie II. - Deel I.)
92773: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Het oudste Nederlandsche verboden boek, 1523. Oeconomica christiana summa der godliker schrifturen.
87531: TOORENENBERGEN, ALB. VAN | KLEYN, H.G. - Patristisch-Biographisch Woordenboek op de eerste zes eeuwen der Christelijke Kerk, inzonderheid volgens de real-encyclopädie van Herzog, Plitt en Hauck (2 delen)
53763: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Geloofsbelijdenis ter gedachtenisviering bij haar derde eeuwgetijde beschreven en met de oorspronkelijke bescheiden uitgegeven. 1561-1861. Met twee Fac-simile's
4017058: TOORENENBERGEN, A.VAN & KLEYN, H.G. - Patristisch-Biographisch woordenboek. op de 1e zes eeuwen der chr.kerk, ingezonderheid volgens de Real-Encyclopädie van Herzog, Plitt en Hauck. Bew.door A.v.Toorenenbergen en H.G.Kleyn.
88115: TOORENENBERGEN, ALB. VAN | KLEYN, H.G. - Brielle en Heiligerlee. Twee feestvieringen in 1868. Protest tegen de ultramontaansche geschiedenismishandeling van abt brouwers
84566: TOORENENBERGEN, ALB. VAN | H.G. KLEYN - Patristisch-Biographisch Woordenboek op de eerste zes eeuwen der Christelijke Kerk, inzonderheid volgens de real-encyclopädie van Herzog, plitt en Hauck (2 delen)
85762: TOORENENBERGEN, ALB. VAN | H.G. KLEYN - Praktisch-biographisch woordenboek op de eerste zes eeuwen der Christelijke Kerk, inzonderheid volgens de real-encyclopädie van Herzog, Plitt en Hauck. (2 delen)
88616: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis ter gedachtenisviering bij haar derde eeuwgetijde beschreven en met de oorspronkelijke bescheiden uitgegeven. 1561-1861. Met twee Fac-simile's.
85963: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - De Christelijke geloofsleer. Handboek voor middelbaar onderwijs en eigen onderzoek
85971: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Levensbericht van Daniël Chantiepie de la Saussaye
52466: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Het oudste Nederlandsche verboden boek 1523
46837: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Het Oudste Nederlandsche Verboden Boek 1523, Oeconomica Christiana Summa der Godliker Scrifturen
166281: TOORIANS, LAURAN - Zandloper. Landschap en geschiedenis van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en omgeving. Met vijf wandelroutes.
101759: TOORN, WILLEM VAN - De stad en Het Oosten. Het verhaal van een woningbouwvereniging.
30751: TOORN, KAREL VAN DER A.O. - Dictionary of deities and demons in the Bible (DDD). Second extensively revised edition
131278: TOORN, M.C. VAN DEN - Dietsch en Volksch. Een verkenning van het taalgebruik der nationaal-socialisten in Nederland.
55836: TOORN, WILLEM VAN - De rivier
84108: TOORN, A. VAN DER - Te doen onderwijzen. Vijftig jaar scholen Gereformeerde Gemeente Middelburg
54858: TOORN, KAREL VAN DER - Wie schreef de Bijbel? De ontstaansgeschiedenis van het Oude Testament
4136595: TOORN, K.V.D. - Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible.
95357: TOORN, KAREL VAN DER - Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible
182077: TOORN, WOUT VAN DER - Logboek der Lage Landen. Geschiedenis der Nederlanden, gekaderd in de wereldhistorie, met hoogtepunten en cultuur, veluchtigd met bekende uitspraken.
101760: TOOROP, PETER E. - The role of endo-ss-mannanase activity in tomato seed germination.
91611: TOP, BART - Religie en verdraagzaamheid. Tien gesprekken over tolerantie in een extreme tijd.
155637: TOP, HENK - Bestemming New York. De bijzondere geschiedenis van ms Zaandam 1939-1942.
183110: TÓPFFER, RODOLPHE - Premiers voyages & Nouveaux voyages [4 Vols. Compl.].
82488: TOPOGRAFISCHE DIENST EMMEN - Inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland, samengesteld en geproduceerd door de topografische dienst te Emmen in opdracht van het staatsbosbeheer dienstvak terreinbeheer natuurwetenschappelijk archief
121980: TOPOGRAPHY - De Jacobskerk. Winterswijks mooiste erfstuk.
130160: TOPOGRAPHY - Der Rhein von Mainz bis Düsseldorf.
102389: TOPOGRAPHY - God Ons Een Schild. Uit het kerkelijk leven der gereformeerde kerken op Zuid-Beveland 1836-1936.
122281: TOPOGRAPHY - Ons Limburg in d'Oranjezon.
162893: TOPOGRAPHY - Profiel van Mol.
156078: TOPOGRAPHY - Van Lint naar Hart. De ontwikkeling van de Hoofdstraat Velp in de twintigste eeuw.
164840: TOPOGRAPHY - Vlaardingen Kroniek 1921 & 1970.
164839: TOPOGRAPHY - Vlaardingen Kroniek 1920 & 1969.
104173: TOPOGRAPHY - Antwerpen's straatjes en steegjes.
132068: TOPOGRAPHY - Histoire de Toulouse.
151569: TOPOGRAPHY - Quellen und Forschungen aus den Staatlichem Archiven. Dokumente westfälischer Geschichte [Vol. 1 & 2].
150597: TOPOGRAPHY - Rotterdam geschetst in zijne voornaamste Gebouwen, kerken en Gestichten. Met bijschriften van de heeren Mr. H.A. van Berckel - Ds. W.P.R. Bouman - J.W.H. Conrad - etc.
182078: TOPOGRAPHY - Vlaardingen Kroniek 1905/06 en 1955 tot & met 1921 en 1970 [ = 16 Volumes].
168600: TOPOLAV, VLADISLAV [ED.]. & - Études historiques. A l'occasion du IVe Congres Internationale des Études Sud-Europeennes, Ankara, 1979.
168599: TOPOLAV, VLADISLAV [ED.]. & - Études historiques. A l'occasion du VIIe Congres Internationale des Études Slaves, Varsovie, 1973.
153440: TOPOLSKI, FELIKS - Shem, Ham & Japheth Inc. The American Crucible.
180716: TOPOLSKI, JERZY [ED.]. - Narration and Explanation. Contributions to the Methodology of the Historical Research.
103028: TOPOLSKI, FELIKS [ILLUSTR.]. | SIR STAFFORD CRIPPS [INTROD.]. - Russia in War / London - Summer 1941 / Russia-Bound Convoy / A British Cruiser / Iceland.
145461: TOPS, ELLEN - Foto's met gezag. Een semiotisch perspectief op priesterbeelden 1930-1990.
154202: TOR - De opstand van de intellectuelen. De Franse Revulurie als avant-première van de moderne cultuur.
130183: TORBRÜGGE, WALTER - Prehistoric European Art.
141704: TORCZYNER, HARRY [BELLA BESSARD | BAB WESTERVELD] - Magritte. Tekens en Beelden [In Slipcase].
110276: TOREN, JAN-PETER VAN DEN - ' Van loonslaaf tot bedrijfsgenoot '. 100 jaar christelijk-sociaal denken, medezeggenschap en sociale zekerheid.
4143183: TORFS, RIK - Lof der lankmoedigheid.
130074: TORGAL, LUIS REIS | PEDRO DIAS - The University of Coimbra / Universitade de Coimbra.
183610: TORGAL, ADOSINDA PROVIDÊNCIA | CLOTILDE CORREIA BOTELHO [EDS.]. - Lisboa com Seus Poetas. Collectãnea.
145713: TÖRNQVIST, NILS - Eine frühmittelhochdeutsche Interlinearversion der Psalmen aus dem ehemaligen Benediktinerstifte Millstatt in Kärnten [Cod. Pal. Vind. 2682.].
103305: TÖRÖK, DR. GYULA - Die Bewohner von Halimba im 10. und 11. Jahrhundert.
53368: TORR, CECIL - Memphis and mycenae. An examination of Egyptian chronology and its application to the early history of Greece
93709: TORRANCE KIRBY, W.J. - The theology of Richard Hooker in the context of the magisterial reformation. New Series, Numer 5. (Series: Studies in reformed theology and history)
157634: TORRE, AUGUSTO DE LA | SERGIO SCHUMUKLER [EDS.]. - Emerging Capital Markets and Globalization. The Latin American Experience. | Augusto De La Torre & Sergio Schumukler Toon niet leverbare titels Emerging Capital Markets and Globalization | Augusto De La Torre & Sergio Schumukler
144410: TORRES, CLÁUDIO [ED. - ET AL.]. - In the Lands of the Enchanted Moorish Maiden. Islamic Art in the Mediterranean [Portugal].
183116: TORREY, VOLTA - Wind-Catchers. American Windmills of Yesterday and Tomorrow.
95673: TORREY, R.A. A.O. - The treasury of scripture knowledge. Five-hundred thousand scripture references and parallel passages
131905: TORRITI, PIERO - Heel Siena. De Contrade en de Palio.
167503: TORUNSKY, VERA - Worringen 1288. Ursachen und Folgen einer Schlacht.
86066: TOSSANUS, DANIEL - Daniel Tossanus der Ältere, Proffesor der Theologie und Pastor. (1541-1602). II. Teil. Seine Schriften und Briefe von Fr.W. Cuno
145109: TÓTH-UBBENS, MAGDI - Verloren beelden van miserabele bedelaars. Leprozen-armen-geuzen.
4137129: TOTIUS | J.D.DU TOIT, - Versamelde Werke van J.D.du Toit. (Complete in 8 volumes).
158056: TOTOK, WILHELM | ROLF WEITZEL | KARL-HEINZ WEIMANN - Handbuch der bibliographischen Nachschlagewerke.
95156: TOTTOLI, ROBERTO - Biblical prophets in the Qur'an and Muslim literature
121263: TOUBER, A.H. - Rhetorik und Form im Deutschen Minnesang.
152960: TOUBER, JETZE | MARJAN BROUWER [EDS.]. JAN BLOKKER JR. [INTROD.]. - De kaper, de kardinaal en andere markante Nederlanders. Een nieuwe blik op het verleden in dertien levensverhalen.
160128: TOUBER, ANTON [ED.]. - Le Rayonnement des Troubadours. Actes du colloque de l' AIEO. Association International d'Etudes Occitanes, Amsterdam, 16-18 Octobre 1995.
165606: TOUBER, TIJN - Spoedcursus verlichting. Een innerlijk avontuur.
154678: TOUITOU, LAURENCE - Multiculti keukengeheimen voor de vrouw van de wereld.
168775: TOULET, JEAN | JEAN VEZIN [EDS]. - La reliure. Volume 1 & 2 [ = Complete Set: Numéro Special de la Revue Française d'Histoire du Livre].
4074763: TOULMIN, S. - Kosmopolis. Verborgen agenda van de Moderne Tijd.
143873: TOULMIN, STEPHEN EDELSTON - An Examination of the Place of Reason in Ethics.
165483: TOUMAHUW, U.H. - Negeri Pusaka / Erfdorp.
170272: TOUMEY, CHRISTOPHER P. - God's Own Scientists. Creationists in a Secular World.
171080: TOUMEY, CHRISTOPHER P. - Conjuring Science. Scientific Symbols and Cultural Meanings in American Life.
4072760: TOURAINE, ALAIN - Critique de la Modernité.
183139: TOURGUÉNEV, IVAN [ALEXANDRE ZVIGUILSKY - INTROD. | NOTES]. - Nouvelle correspondance inédite [2 Vols].
140090: TOURI, ABDELAZIZ [ED. - ET AL.]. - Andalusian Morocco. A Discovery in Living Art. Islamic Art in the Mediterranean [Morocco].
96314: TOURN, GIORGIO - De Waldenzen. De eerste protestanten en hun 800-jarige gescchiedenis
183287: TOURNEUR, VICTOR [INTROD.]. | CAMILLE GASPAR | AUGUST VINCENT [TEXTS] - Exposition de réliures [2 Vols. Compl.].
130465: TOURNEUR, PROF. DR. VICTOR [INTROD.] - Honderdste verjaardag van de opening voor het publiek, 21 mei 1839. Koninklijke Bibliotheek van België.
161662: TOURNIER, MICHEL [JANATHAN F. KRELL - TRANSL.]. - The Mirror of Ideas [Le miroir des idees].
4007245: TOURNIER, P. - Techniek en geloof.
4054664: TOURNIER, P. - Bibel und Medizin.
110175: TOURNIER, MICHEL - Gilles & Jeanne. Een vertelling.
161976: TOURNIER, MICHEL - Gilles & Jeanne. Een vertelling.
4055636: TOURNIER, P. - Krankheit und Lebensprobleme.
160897: TOURNOY, G. | J. ROEGIERS | C. COPPENS [EDS.]. - Vives te Leuven.
56852: TOURS, GREGORIUS - Historiën
10103: TOUSSAIN, DANIEL | SIBEMA, BOURITIUS | GHESEL, CORNELIUS SIMONIS DE | CALVIN, JEAN | GOSUINUS, THOMAS | SCHOTLERUS, JOHANNES | VOSCUILIUS, EVERARDUS | MATTHISIUS, ASSUERUS - De Leere Van de Predestinatie, in corte ende zeer klare vraghen begrepen, ende in 7. Capittelen onderscheyden, Door D. Danielem Tossanum. Overgheset uyt de Latijnsche tale inde Nederlandsche door P.I.Au. (= Pieter Jacobsz. van Suyderwoude). WAARBIJ: Salomons Sweert, Scheydenen De Remonstrantsche vande Rechtsinninghe Leere. Aengaende I. De bewegende oorsake der Verkiesinge. II. De Verwerpinghe. III. De Doodt Christi. IV. De werckinge gods inde bekeeringe. V. De volherdinge der Heylighen. Tot nootwendigh ghebruyck vande Ghemetnte Christi tot Oost-zanen, ende alle Lief-hebbers der Waerheyt, door Bouritium Sibema. WAARBIJ: Proefken vande Schadelijcke verschillen over de Christelijcke salichmakende leere, door de welcke de ghereformeerde Kercke van Rotterdam ende vele andere met groote ergenisse seer ellendichlijck worden beroert: Kortelijck in alle ghetrouwicheydt beschreven ende verclaert, door Cornelium Gheselium. WAARBIJ: Vergaderinghe Ghehouden in de Kercke van Geneven, door den Weerden, Godtzaligen ende Hooch-geleerden D.D. Iohannem Calvinium. In welcke de materie van de eeuwige verkiesinghe Gods kortelijc ende klaerlijc van hem is voorgestelt, ende met ghemeyn accoort syner medebroederen ende dienaren goet ghekent ende bevesticht: wederleggende de dolinghe van eenen wtsroyer der valscher leere, die onbeschaemdelijc syn fenijn hadde wtghespoghen. Int Frans, Anno 1562 wtghegheven, ende door Conradum Mirkinium onlancx overghezet. WAARBIJ: Oprecht ende Claer Bericht Waer in Cortelijck teghens een ander ghestelt is I. Wat die Predicanten van Campen hier ondergeschreven van die hedendaechsche verschillen, Overt' stuck van die Praedestinatie met den ancleve van dien, voor die oude Suyvere Waerheijt nae Godes woort, gevoelen. II. Wat die selvige oock daer tegens, Als Onwaerheijden ende niuwicheijden, (uijt verscheijdene Schriften van sommighe ten huidendage Suijver-genoemde Leeraers getrouwelijck uijtgetrocken) van geheeler herten verwerpen. Ter noot in Druck verveerdiget tot onderrichtinge der eenvoudigen, tegens alle sulcke Lasteringen, Waermede Sij dies angaende van Niuwicheijden ende gemaeckte veranderingen in die Leere, Valschelijck VVorden bevvorpen.
103382: TOUSSAINT, JACQUES - Le mobilier namurois du XVIIIe siècle.
103408: TOUSSAINT, JACQUES (ED.) - Boiseries et marbres sculptés en Namurois. Dessins de la collection de Charles van Herck.
131503: TOUSSAINT, DR. A. [COLIN CLAIR - ED.] - Mauritius - Réunion - Madagascar and the Seychelles. [The Spread of Printing - Eastern Hemisphere]
182821: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Litterair scheepsjournaal [3 Vols. = Complete Set].
92034: TOUSSAIONT, A.L.G. - Almagro. Een oorspronkelijk Verhaal.
84420: TOUW, H.C. - De burgerlijkheid der kerk
4018625: TOUW, H.C. - Het wonder der kerk.
4066738: TOV, LIKA - Tehiliem. Twintig psalmen uit de Nieuwe Bijbelvertaling met illustraties van Lika Tov.
103338: TOWNSEND, RICHARD F. [ED.]. - The Ancient Americas. Art from Sacred Landscapes.
161402: TOWNSEND, JANET GABRIEL - Women's Voices from the Rainforest.
103062: TOWNSEND ARTMAN, E. - Toasters 1909 - 1960. A look at the ingenuity and design of toaster makers.
182079: TOWNSEND, JOHN ROWE - Trade and Plumb-Cake for Ever: Huzza ! The Life & Work of John Newbery 1713-1767. Publisher & Bookseller.
61491: TOXOPEÜS, HENDRIK JAN - Karakter en Herkomst van den Jacobusbrief
101386: TOXOPEUS, HELEN | SIMONE TOXOPEUS - Een verkenning van ons geldsysteem. Problemen en mogelijke oplossingen.
121479: TOYE, WILLIAM - The St. Lawrence.
101032: TOYNBEE, ARNOLD - An Historian's Approach to Religion. Based on Gifford Lectures delivered in the University of Edinburgh in the year 1952 and 1953.
4018828: TOYNBEE, A.J. - An Historian`s Approach to Religion. Based on Gifford Lectures in the Years 1952 and 1953.
4055257: TOYNBEE, A.J. - Het Christendom tussen de wereldgodsdiensten.
102411: TRAA, M. VAN | N.J.P. COENEN - Inzake opsporing. Enquêtecommissie opsporingsmethoden.
168085: TRACY, JACK - The Ultimate Sherlock Holmes Encyclopedia. Universal Dictionary of Sherlock Holmes and His Biographer Dr. John H. Watson.
157287: TRACY, WALTER - The Typographic Scene.
100521: TRAJECTA - Trajecta. Tijdschrift voor de Geschiedenis van het Katholiek leven in de Nederlanden [Vol. 1 - 14].
102980: TRAKL, GEORG | ALFRED KUBIN [ILLUSTR.]. - Offenbarung und Untergang. Die Prosadichtungen.
182080: TRAKL, GEORG - Die Dichtungen.
160855: TRALBAUT, MARK EDO - "De Antwerpse "" Meester Constbeldthouwer "" Michiel van der Voort de Oude [1667-1737]. Zijn leven en werken."
143619: TRALBAUT, DR. M.E. - Vincent van Gogh. In zijn Antwerpsche periode.
130821: TRALBAUT, DR. MARK EDO - Onbekende archivalia betreffende Michiel van der Voort de Oude.
145145: TRAME, UMBERTO [ED.]. - La cultura della villa. Il Friuli Occidentale E Venezia Nel '700.
130526: TRAMER, MORITZ - Reifung und Forschung von Persönlichkeiten. Ein Beitrag zur Persönlichkeitsforschung.
121017: TRAMM, CARLOS E. [PHOTOGR.]. | GERRIT HEINEN [ED.]. - In dit licht. Teksten uit oud en nieuw werk van Boeli van Leeuwen.
86042: TRAMPER, AD E.A. - Zeven eeuwen Sint Jacobskerk, geschiedenis en restauratie
4300837: TRAN TAM TINH, VAN - Le Cult des Divinités Orientales en Campagie. En dehors de Pompéi, de Stabies et d'Herculanum. Avec101 Illustrationes et une carte. (Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l'Empire Romain)
155133: TRANSPORT - Varen op de grote rivieren rond 1580. De tolboeken van 1565, 1582 en 1603 over kooplieden, schippers, goederen en schepen. Culemborgse akten over scheepsbouw.Een verkennende documentatie.
104149: TRANSPORT - Op de uitkijk, aan het roer. Tien opstellen over het inspelen op veranderingen in de werld, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Van Nievelt, Goudriaan & Co. te Rotterdam.
85648: TRAP, H.J. - Het tij wacht op niemand, een roman over de Pilgrim Fathers
142575: TRAP, BERT [INTROD.]. - Gens Nostra. Zestig Jaar Nederlandse Genealogische Vereniging 1946-2006.
4045859: TRAPMAN, J. - De Summa der Godliker Scrifturen. (1523). (Diss.)
94175: TRAPMAN, J. - Erasmus in de Gouden Eeuw, facetten uit zijn correspondentie
92551: TRAPMAN, J. - De summa der godliker schrifturen (1523)
94231: TRAPMAN, J. - Het land van Erasmus
60987: TRAPMAN, J. - De Summa der Godliker Scrifturen (1523)
183189: TRAPMAN, J. - Erasmus in de Gouden Eeuw. Facetten van zijn correspondentie.
182081: TRAPMAN, J. - Erasmus in de Gouden Eeuw. Facetten van zijn correspondentie.
167104: TRAPP, EUGEN [& LUTZ-MICHAEL DALLMEIER] - Welterbe Regensburg. Ein Kunst-und Kulturgeschichtlicher Führer zur Altstadt Regensburg mit Stadthof.
181079: TRAPPENIERS, MAUREEN [ED.]. - Antoon Derkinderen, 1859-1925.
143647: TRAUB, HARTMUT [ED.]. - Fichte und seine Zeit.
156634: TRAUB, JAMES - The Best Intentions. Kofi Annan and the UN in the Era of American Power.
53027: TRAUSCH, GILBERT A.O. - La Ville de Luxembourg. Du château des comtes à la métropole européenne
103446: TRAUSCH, G. [ED.] - Luxemburg. Opkomst van een staat en van een natie [In Slipcase].
121338: TRAUTMANN, ANSGAR | MARKUS TRAUTMANN - Die Vertriebenen in Vreden und Ammeloe.
130961: TRAVELYAN, RALEIGH - Sir Walter Ralegh.
131052: TRAVELYAN, RALEIGH - Sir Walter Ralegh.
166010: TRAVEN, B. - Das Totenschiff.
4065464: TRAVIS, S.H. - I Believe in the Second Coming of Jesus.
141062: TREASE, GEOFFREY - De huurlingen. Avontuur en hartstocht van de Condottieri.
103134: TREASE, GEOFFREY - Die Condottieri. Söldnerführer, Glücksritter und Fürsten der Renaissance.
130715: TREASE, GEOFFREY - London. A Concise History.
122594: TREASURE, GEOFFREY - The Making of Modern Europe 1648-1780.
156859: TREDREY, F.D. - The House of Blackwood 1804-1954. The History of a Publishing Firm.
156875: TREEBUS, K.F. - Vormwijzer. Een gids bij het vormgeven en produceren van drukwerk.
140559: TREECE, HENRY - De kruistochten.
150154: TREES, WOLFGANG | CHARLES WHITING - Die Amis sind da! Wie Aachen 1944 erobert wurde.
157404: TREFFERS, BERT [ET AL.]. - Melchior Lechter. Der Meister des Buches 1865-1937. Eine Kunst für und wider Stefan George.
53474: TREFFERS, P.A. - Grote- of Barbarakerk met haar orgels
110803: TREFFERS, PH.D.A. - De voorspelbare glimlach als ontwikkelingsfenomeen.
4143265: TREFIL, J. - Reading the Mind of God. In Search of the Principle of Universality.
152339: TREGEAR, MARY - Chinese Art.
101241: TREGEAR, T.R. - A Geography of China.
4055047: TREGEAR, T.R. - A Geography of China.
157160: TRÉHERVÉ, MARCEL DE [PHOTOGR.]. - Rèves d'Amour. Scènes de la vie Réelle. Romans sans texte. D'Après les clichés photographiques de Marcel de Tréhervé. VOLUME: Le lever d'une Étoile.
157161: TRÉHERVÉ, MARCEL DE [PHOTOGR.]. - Rèves d'Amour. Scènes de la vie Réelle. Romans sans texte. D'Après les clichés photographiques de Marcel de Tréhervé. VOLUME: La Chasse aux Alouettes.
157162: TRÉHERVÉ, MARCEL DE [PHOTOGR.]. - Rèves d'Amour. Scènes de la vie Réelle. Romans sans texte. D'Après les clichés photographiques de Marcel de Tréhervé. VOLUME: L'Éducation dúne Parisienne.
157163: TRÉHERVÉ, MARCEL DE [PHOTOGR.]. - Rèves d'Amour. Scènes de la vie Réelle. Romans sans texte. D'Après les clichés photographiques de Marcel de Tréhervé. VOLUME: La Statue animée.
157159: TRÉHERVÉ, MARCEL DE [PHOTOGR.]. - Rèves d'Amour. Scènes de la vie Réelle. Romans sans texte. D'Après les clichés photographiques de Marcel de Tréhervé. VOLUME: Un beau mariage - pendant.
164604: TRELKER, A. [TEXT] | TJEERD BOTTEMA [ILLUSTR.]. - Sprookje.
183773: TREMMEL WILCOX, ANNIE - A Degree of Mastery. A Journey through Book Arts Apprenticeship.
156391: TRENCH, RICHARD 7 WILFRED THESIGER - Arabian Travellers. The European discovery of Arabia.
4300115: TRENCH, R.CH. - Synonyma des Neuen Testaments. Ausgewählt und übersetzt von Heinrich Werner. Mit einem Vorwort von Ad.Deissmann.
156110: TREPTOW, OTTO [TREVOR JONES - TRANSL.]. - John Siberch. Johann Lair von Siegburg.
130252: TRESIDDER, JACK [ED.] - XYZ van de symbolen. Symbolen, iconen en emblemen verklaard.
84226: TRESLING, T.P. - De warven en de hoofdmannen-kamer, of het voormalige Provinciaal geregtshof, binnen de stad Groningen, in verband beschouwd met de Staatkundige Geschiedenis van dit Gewest
161638: TRESS, HEATHER LEA VAN - Poetic Memory. Allusion in the Poetry of Callimachus and the Metamorphoses of Ovid.
4076142: TRETHOWAN, I. - The Absolute and the Atonement.
101342: TREUB, PROF. DR. JUR. M.W.F. [FOREW.]. - Leading Men at Home and Abroad / Repräsentanten des In- und Auslandes.
85549: TREUR, M.K. - Gebouwd op het Fundament. Voorgeschiedenis, wording en ontwikkeling van de Gereformeerde Gemeente te Zeist.
101898: TREVELYAN, G.M. - English Social History. A Survey of Six Centuries Chaucer to Queen Victoria.
140806: TREVELYAN, RALEIGH - The Golden Oriole. Childhood, Family and Friends in India.
143236: TREVELYAN, GEORGE MACAULAY - Garibaldi's Defence of the Roman Republic 1848-9 & Garibaldi and the Thousand may 1860 & Garibaldi and the Making of Italy june-november 1860 [3 Vols. Compl.].
164752: TREVELYAN, GEORGE MACAULAY - Garibaldi and the Making of Italy. June - November 1860.
103901: TREVELYAN, G.M. - The Seven Years of William IV. A reign cartooned by John Doyle.
123138: TREVOR, MERIOL - The Shadow of a Crown. The Life of James II of England and VII of Scotland.
140573: TREVOR, MERIOL - The Arnolds. Thomas Arnold and His Family.
4048238: TREVOR, M. (NEWMAN, J.H.) - Newman. Light in Winter.
180819: TREZISE, PERCY - Dream Road. A Journey of Discovery. A unique insight into Aboriginal culture, legends and rock art.
4138938: TRIAC, JEAN DE - Guerre et Christianisme.
103453: TRIBUS. 1960. - Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums. Volume 9. [1960]. Die gemeinsame Tagung der deutschen Gesellschaft für Völkerkunde undu der österreichischen Ethnologischen Expeditions- und Forschungsgesellschaft im Linden-Museum in Stuttgart [25. bis 30. Okt. 1959].
103452: TRIBUS. 1956 - Tribus. Zeitschrift für Ethnologie und ihre Nachbarwissenschaften/Journal for Ethnology and its related sciences/Revue pour l'étude de l'éthnologie et des autres sciences de l'homme. Linden-Museums. Volume 6. [1956].
180088: TRIBUS. 1961. - Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums. Volume 10 [1961].
180089: TRIBUS. 1963 - Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums. Volume 12 [1963].
180092: TRIBUS. 1972 - Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums. Volume 21 [1972].
180090: TRIBUS. 1969 - Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums. Volume 18. [1969].
180091: TRIBUS. 1970 - Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums. Volume 19 [1970].
103457: TRIBUS. 1971 - Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums. Volume 20 [1971].
103456: TRIBUS. 1969 - Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums. Volume 18. [1969].
103455: TRIBUS. 1963 - Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums. Volume 12 [1963].
103454: TRIBUS. 1961. - Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums. Volume 10 [1961].
100399: TRICHT, DR. H. W. VAN [ED.]. - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft [3vols. compl.].
110048: TRICHT, DR. H. W. VAN [ED.]. - Het leven van P.C. Hooft.
166691: TRICHT, DR. H.W. VAN - P.C. Hooft.
110883: TRICHT, H.W. [INTROD.]. - Onzeekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden.
140045: TRICHT, DR. H. W. VAN [ED.]. - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft [3vols. compl.].
31146: TRICHT, H.W. VAN - Stereometrie van de Hollandse ziel
141284: TRICHT, DR. H.W. | DR. HARRY G.M. PRICK [EDS.].BENEDEN: E. 3-6. - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel.
56835: TRICOT, XAVIER - Leon Spilliaert. Prenten en illustraties / Estamples et illustrations / Prints and illustrations. Beredeneerde catalogus / Catalogue raisonné
141038: TRIDON, ANDRÉ - Psychoanalysis. Its History, Theory and Practice.
142308: TRIEBELS, L.F. - Enige aspecten van de regenboogslang.
101387: TRIENEKENS, G.M.T. - Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening 1940-1945.
88635: TRIENEKNS, G.M.T. - Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening, 1940-1945.
141240: TRIEST, MONIKA - Macht, vrouwen en politiek 1477-1558. Maria van Bourgondië - Margareta van Oostenrijk - Maria van Hongarije.
182082: TRIFOGLI, CICILIA - Liber tertius physicorum Aristotelis. Repertorio delle questioni. Commenti Inglesi ca. 1250 - 1270.
170655: TRIGG, ROGER - Religion in Public Life. Must Faith be Privatized?
4142819: TRIGG, R. - Ideas of Human Nature. An Historical Introduction.
166497: TRIGGER, B.G. | B.J. KEMP | D. O'CONNER& A.B. LLOYD [EDS.]. - Ancient Egypt. A Social History.
102440: TRIGGS, H. INOGO - Garden Craft in Europe.
10296: TRIGLAND, JACOBUS - Opuscula Jacobi Triglandii. Dat is, Verscheyden Boecken en Tractaten door Jacobum Triglandius, Voor desen Bedienaer des H. Evangelij binnen Amsterdam, ende nu Professor der H. Theologie in de Universiteyt tot Leyden, als mede Bedienaer des H. Evangelij aldaer. Tot Verklaringe, Bevestiginge, ende Veranntwoordinge, der H. Waerheydt, ende der Christelijcke Godsaligheyt, op verscheyden tyden gemaeckt ende uyt-gegeven. Ende nu, ten dienste des Christelijcken Lesers, by een versamelt, ende in Drie Stucken ordentlijck verdeelt.
201560: TRIGLAND, JACOBUS - Kerckelycke Geschiedenissen, begrypende de swaere en Bekommerlijcke Geschillen, in de Vereenigde Nederlanden voor-gevallen, met derselver Beslissinge, ende Aenmerckingen op de Kerckelycke Historie van Johannes VVtenbogaert. Uyt Autentycke stucken getrouwelijck vergadert, ende op begeerte der Zuyd en Noort-Hollantsche Synoden uytgegeven, tot nodige onderrichtinge.
96537: TRIGLAND, JACOBUS - De recht-gematigde christen of over de ware moderatie en verdraagzaamheid die tot behoud van de waarheid en de vrede in de Gemeenten van Christus volgens Gods Woord onderhouden moet worden
1427: TRIGLAND, JACOBUS - Los Gebouw des Pausdoms, Dat is: Klare verthooninghe, hoe dat de Kerckelijcke Monarchie ende Hierachie des Pausdoms, op een los, ja versiert, fundament ghebouwt staet. Alwaer vande Kerckelijcke Successie in het breede wort ghehandelt. Mitsgaders, Een Paeps boecxken, onder den Tytel van Waerachtigen Thoon vande Opper-hoofdigheyt des Apostels Petri, ende syne Successeurs de Pausen van Roomen, ende hunne Wettige Successie, op den naem van eenen Casimirus Dourman, uytgegeven, punctuelijck wort wederleyt.
5600: TRIGLAND, CORNELIS - PORTRET. Borstbeeld van Cornelis Trigland (1609-1672) gekleed in toga met platte kraag, gegraveerd in medaillon. Door Jonas Suyderhoef naar een schilderij van Jacob Mijtens. Onderschrift:'Cornelis Triglandus S.S. Theologiae Doctor, Ecclesiae Hagiensis Pastor.' ¶ Trigland, de zoon van Jacobus Trigland, was vanaf 1632 achtereenvolgens predikant te Wormer, Hoorn en Den Haag waar hij van 1639 tot 1672 stond. Hij was een intimus van de Oranjes en (reeds tijdens diens jeugdig verblijf te Parijs) de leermeester en mede-opvoeder van Willem III. Toen deze tot het stadhouderschap geroepen werd lag Trigland ziek te bed. Verschillende keren fungeerde hij als voorzitter van de Zuid-Hollandse synode. (BLGNP I, 380-381).
4068250: TRIGLAND, JAC. - De recht-gematigde Christen. Naar de uitgave van 1615.
4019749: TRIGT, F.V. - Het epos van Israël. De verhalen over uittocht en woestijntocht. (Woord en Beleving).
91438: TRIGT, P.H. VAN E.A. - De Waarheidsvriend. 72e jaargang. 5 januari 1984 - 27 december 1984.
4025434: TRILLHAAS, W. - Ethik.
170894: TRILLHAAS, WOLFGANG - Religionsphilosophie.
4063214: TRILLING, W. (EKK) - Der zweite Brief an die Thessalonicher. (EKK XIV)
30965: TRILLING, WOLFGANG - Das wahre Israel. Studien zur Theologie des Matthäus-Evangeliums
165507: TRIMBORN, JÜRGEN - Rudi Carrell. Een leven voor de show.
164429: TRIMBORN, JURGEN - Leni Riefenstahl. A Life.
123175: TRIMBORN, HERMANN - Das alte Amerika.
87933: TRIMP, J.C. - Jodocus van Lodensteyn, predikant en dichter
4018832: TRIMP, C. - Betwist schriftgezag. Een bundel opstellen over de autoriteit van de bijbel.
4041263: TRIMP, C. - De preek. Een praktisch verhaal over het maken en houden van preken.
4041264: TRIMP, C. - Zorgen voor de gemeente. Het ambtelijk werk van ouderlingen en diakenen toegelicht.
4068076: N.N. (TRIMP, C.) - Ambt en aktualiteit. Opstellen aangeboden aan Prof.Dr.C.Trimp. Onder red. van F.H.Folkets, P.Houtman en P.W.v.d.Kamp.
183601: TRINE, RALPH WALDO - In harmonie met het oneindige.
153987: TRIO, PAUL | MARJAN DE SMET [EDS.]. - The Use and Abuse of Sacred Places in Late Medieval Towns.
153986: TRIO, PAUL | MARJAN DE SMET [EDS.]. - The Use and Abuse of Sacred Places in Late Medieval Towns.
81873: TRIP, L.J.A. - De Duitsche bezetting van Nederland en de financieele ontwikkeling van het land gedurende de jaren der bezetting
130524: TRIPP, BASIL H. - Renold Chains. A History of the Company and the Rise of the Precision Chain Industry 1879-1955.
30437: TRITSCH, WALTHER - Christliche Geisteswelt (2 Bände)
160760: TRIVEDI, HARSHAD R. - Scheduled Caste Women. Studies in Exploitation. With Reference to Superstition, Ignorance and Poverty.
56895: TRNEK, RENATE - Die Holländischen Gemälde des 17. Jahrhunderts, in der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste in Wien
163237: TROCHU, MGR. F. | L. VON MATT [PHOTOGR.]. - Bernadette Soubirous. Een biografie in beeld.
4053874: TROCMÉ, E. - De vroege jaren van het christendom.
150237: TROCMÉ, ETIENNE - De vroege jaren van het christendom.
31129: TROCMÉ, ETIENNE - De vroege jaren van het christendom
155262: TRODD, PAUL | DAVID KRAMER [ANDREW P. CHICK - ILLUSTR.]. - The Birds of Bedfordshire.
82399: TROELSTRA, ANNE - De toestand der Catechese in Nederland gedurende de vóór-reformatorische eeuw
161215: TROELSTRA-BOKMA DE BOER, S. | POL DOM [ILLUSTR.]. - Oud-Fransche legenden.
152659: TROELSTRA, ANNE S. - Tijgers op de Ararat. Natuurhistorische reisverhalen 1700-1950.
84350: TROELSTRA, A. - Stof en methode der catechese in Nederland voor de reformatie
94063: TROELSTRA, ANNE - De toestand der catechese in Nederland gedurende de vóór-reformatorische eeuw
56451: TROELSTRA, ANNE - De toestand der catechese in Nederland gedurende de vóór-reformatorische eeuw
93103: TROELTSCH, ERNST - Die Soziallehren der christlichen Kirchen unf Gruppen (Gesammelte Schriften, Erster Band)
88634: TROELTSCH, ERNST - Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen.
93102: TROELTSCH, ERNST - Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie. (Gesammelte Schriften. Vierter Band)
93099: TROELTSCH, ERNST - Zur religiöpsen Lage, Religionsphilosophie und Ethik
184037: TROEYER, BENJAMIN DE - Bio-Bibliographia Franciscana Neelandica Saeculi XVI / De auteurs uit de 16e Eeuw en hun werken [2 Vols. Compl.].
142907: TROG, C. [ED.]. - Rheinlands Wunderhorn. Sagen, Geschichten und Legenden aus den alten Ritterburgen, Klöstern und Städten der Rheinufer und des Rheingbietes von den Quellen bis zur Mündung des Stromes [15 Volumes Complete].
89213: TROMMIUM, ABRAHAM - Volkomene Nederlandsche concordantie ofte woord-register des Ouden en Nieuwe Testaments. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC. Met alle de Hebreewsche, Chaldeensche en Grieksche Grond-woorden daer by gevoegt. Mitsgaders de verscheydene Beteekenissen en andere bequame Onderscheidingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achter aen gehegt een Compleet Hebreeusch en Grieksch Register van alle de Grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversettingen zyn. (3 delen)
30370: TROMMIUM, ABRAHAMUM - Volkomene Nederlandsche Concordantie ofte woord-register des Ouden en Nieuwen Testaments. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC. Met alle de Hebreeusche, Chaldeeusche en Grieksche Grond-woorden daer by gevoegt. Mitsgaders de verscheydene Beteekenissen en andere bequame Onderscheidingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achter aen gehegt een Compleet Hebreeusche en Grieksch Register van alle de Grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversettinge zyn
54354: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandsche Concordantie des Bijbels van Abraham Trommius. Zevende grondig herziene en veel vermeerderde druk bewerkt naar de originele uitgave
90655: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandse concordantie van de Bijbel. Vijftiende druk, bewerkt naar de originele uitgave.
53254: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandse Concordantie van de Bijbel
4063154: TROMMIUS, A. - Nederlandse concordantie des Bijbels. Grondig herziene en veel vermeerderde druk, bewerkt naar de originele uitgave.
87738: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandsche concordantie des Bijbels van Trommius bewerkt naar de origineele uitgave. Derde druk.
32023: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandse concordantie van de Bijbel
162720: TROMP, P. [PROF. DR. B.J.O. SCHRIEKE - FOREW.]. - Indische Burgerschapskunde.
30714: TROMP, JOHANNES - The Assumption of Moses. A critical edition with commentary
30710: TROMP, JOHANNES - The Life of Adam and Eve in Greek. A Critical Edition
102742: TROMP, DRS. HEIMERICK | DRS. TOÏTA HENRY-BUITENHUIS [EDS.]. - Historische Buitenplaatsen in particulier bezit.
91206: TROMP, G.C. (VERTAALD DOOR) - Agnes Beaumont of Achterop te paard bij John Bunyan.
122500: TROMP, WILL [ET AL.]. - Meer dan het geweest is. 100 jaar met Canisius College - Mater Dei - Canisius Mavo - Pius XII Mulo - Poels-Roncalli - De Kronenberg - Michaël Mavo en hun voorgangers.
100135: TROMP, CARLA (ANNIE M.G. SCHMIDT - INTROD.) - Na de oorlog.
4134002: TROMP, J. - Het leven van Adam en Eva. Een joods-christelijke vertelling over het menselijk bestaan. Vertaald en ingeleid door J. Tromp. (Joodse bronnen, 4).
91935: TROMP, HEIMERICK E.A. - Historische Buitenplaatsen in particulier bezit
103151: TROMP, DRS. HEIMERICK - Het huijs te Soestdijck. Het Koninklijk Paleis Soestdijk historisch gezien / The Royal Palace Soestdijk in a historical view. Het huijs te Soestdijck.
4138967: TROMP, S. - De Revelatione Christiana. Ed.quinta recognita et emendata.
4140608: TROMP, J.W. - Verslag der vervolging van den heer D.G.Wijndels, inspecteur der registratie te Heerenveen,. behelzende zijne regtvaardiging als administrerend kerk- en pastorijvoogd van de hervormde gemeente van Engwirden, tegen de verdenking en beschuldiging van kwade trouw, ergerlijke oneerlijkheid, ongeoorloofde bevoordeling van zich zelven, enz.
162451: TROMPETTER, C. - Leven aan de rand van de Republiek. Stad en gericht Almelo 1580-1700.
30047: TROOST, J.C. E.A. - Geweld bij de stromen. 1928-2003. 75 jaar Gereformeerde Gemeente Middelharnis
54726: TROOST, PLEUN R. - De wijsgeer uit de Polder
31332: TROOST, PLEUN R. - Water over het eiland. Verhaal uit de tijd van de watersnood van 1 februari 1953
56263: TROOST A.F. - Dichter bij het Geheim. Leven en werk van Willem Barnard / Guillaume van der Graft
30930: TROOST, A.F. - Dichter bij het Geheim. Leven en werk van Willem Barnard / Guillaume van der Graft
165799: TROOST, ANDRÉ F. - Stil is mijn hart.
30438: TROOST, A.F. - Dichter bij het Geheim. Leven en werk van Willem Barnard / Guillaume van der Graft
60739: TROOST. A. - Casuistiek en situatie-ethiek
4073552: TROOST, PH. - Christus ontvangen. Gereformeerd en charismatisch: leren van elkaar.
4074335: TROOST, A.F. & TOV, LIKA, - De weg die leven heet. Met illustraties van Lika Tov.
4300773: TROOST, A.F. - Hier is mijn hand. Dagboek bij het kerkelijk jaar.
4300890: TROOST, A.F. - (10 boeken). Hier is mijn hand - Levenswijs - Morgen zal het pasen zijn - Aan stille wateren - Gaandeweg Hem tegemoet - en 5 andere
85586: TROOSTENBURG DE BRUIJN, C.A.L. VAN - De Hervormde kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-Indische compagnie (1602-1795)
161702: TROOSTENBURG DE BRUYN, C.A.L. VAN - De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-Indische Compagnie 1602-1795.
4072765: TROOSTWIJK, C.H.D. VAN - Trouvaile. Anamnèses de la critique. (Kant, Freud, Lyotard) (Diss.)
88872: TROSCHKE, TH. FREIHERR VON - De Pruisische veldtocht in Nederland in den jare 1787, volgens authentieke bronnen bewerkt door Th. Freiherr von Troschke. Uit het Hoogduitsch vertaald door K.H.J.J. Hirschmann.
87946: TROSÉE, J.A.G.C. - Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den Bergh. Met een portret.
150108: TROSÉE, J.A.G.C. - Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den Bergh.
180957: TROSS, DR. LUDWIG [ED.]. - Hauptstadt Berlin Volume/Band 1 & 2 [Compl.]. Die Bau- und Kunstdenkmale in der DDR.
9670: TROSSE, GEORGIUS - Gods Genade, en Zegenryke Barmhartigheid, Bewezen aan de Grootste Zondaaren. En in de kragtdadige bekeeringe, Van den Eerwaarde Do. Georgius Trosse, Door hem zelfs Beschreven, en nu om veel zeldzaame aanmerkelyke dingen, uit het Engels vertaalt. Nevens de Voorredens en Lykpredikatie, van Do. J. hallet, op Mr. Tros, met zyne en andere vermaarde Leeraren. XVI. kostelyke Brieven. Om een Nieuw herte en Christelyk leven te bevorderen.
180960: TROST, HEINRICH [ED.]. - Bezirk Frankfurt / Oder. Die Bau- und Kunstdenkmale in der DDR.
180959: TROST, HEINRICH [ED.]. - Bezirk Potsdam. Die Bau- und Kunstdenkmale in der DDR.
180958: TROST, HEINRICH [ED.]. - Bezirk Neubrandenburg. Die Bau- und Kunstdenkmale in der DDR.
122071: TROTSKY, LEON [SARAH LOVELL - ED.]. - Leon Trotsky Speaks.
100849: TROTSKY, LEON [CHARLES MALAMUTH - ED. | TRANSL.]. - Stalin. An Appraisal of the Man and his Influence.
110775: TROTTER, D.A. [ED.]. - Littera et Sensus. Essays on Form and Meaning in Medieval French Literature. Presented to John Fox.
100929: TROTZKI, LEO [E. BROUWER - TRANSL.]. - Mijn leven.
140833: TROUBETZKOY, N.S. [J. CANTINEAU - TRANSL.]. - Principes de phonologie.
167272: TROUGHTON, MARION - Pens, Profiles and Places. A Literary Tour Round Yorkshire.
154857: TROUILLOT, MICHEL-ROLPH - Nation, State and Society in Haiti, 1804-1984.
156679: TROUNCER, MARGARET - Eleanor. The Two Marriages of a Queen.
122285: TROUTMAN, PHILIP [ED.]. - Albrecht Dürer. Sketchbook of His Journey to the Netherlands 1520-21.
4139956: TROUW, A. - Het onaantastbare. Overpeinzingen voor morgen- en avondwijding.
100656: TROW-SMITH, ROBERT - Society and the Land.
156138: TROWELL, MARGARET - African Design. An Illustrated Survey of Traditional Craftwork.
89851: TROWLES, TONY - Treasures of Westminster Abbey
141058: TROYAT, HENRI - Ivan the Terrible.
121652: TROYAT, HENRI - Gorky. A Biography. Translated from the French by Lowell Bair.
165846: TROYAT, HENRI - Tsjechov. Biografie.
143284: TROYAT, HENRI - Peter the Great.
143277: TROYAT, HENRI - Ivan the Terrible.
146092: TROYAT, HENRI - Flaubert.
4140445: TROYER, K. DE (BB) - Ester. (Belichting van het bijbelboek)
151881: TRUBOWITZ, RACHEL - Nation and Nurture in Seventeenth-century English Literature.
145971: TRUC, GONZAGUE - Histoire illustrée des littératures.
164662: TRUELL, PETER | LARRY GURWIN - BCCI. The Inside Story of the World's Most Corrupt Financial Empire.
153083: TRÜMPELMANN, LEO [ED. - ET AL.]. - Ein Weltwunder der Antike Persepolis.
153272: TRÜMPLER, CHARLOTTE [ED.]. - Agatha Christie und der Orient. Kriminalistik uns Archäologie.
162016: TRÜMPY, H. [ED.]. - Die Fasti des Baptista Mantuanus von 1516 als volkskundliche Quelle. Textauswahl, übersetzung und Kommentar.
95455: TRUONG, QUANG - Agricultural collectivization and rural development in Vietnam: A North/South study (1955-1985)
182083: TRUSSLER, SIMON - Will's Will. The Last Wishes of William Shakespeare.
131524: TRUSTEES BRITISH MUSEUM - - The British Museum and Its Collections.
91894: TRUYMAN, ANDRE - Schijn van heiligheid. Benedictus XVI & Johannes Paulus II
90972: TRYCKARE, TRE - Spiegel der scheepvaart
158057: TRYON, W.S. - Parnassus Corner. A Life of James T. Fields Publisher to the Victorians.
153228: TRZASKOMA, STEPHEN M. | R. SCOTT SMITH | STEPHEN BRUNET [EDS.]. - Anthology of Classical Myth. Primary Sources in Translation [with an appendix on Linear B Sources].
4076141: TSCHACKERT, P. - Die Entstehung der lutherischen und der reformierten Kirchenlehre. samt ihren innerprotestantischen Gegensätzen. Neudruck der ersten Auflage von 1910.
4018641: TSCHACKERT, P. - Evangelische polemiek. tegen de roomsche kerk. Vertaling van J.M.S.Baljon.
146398: TSCHEBOTARIOFF, GREGORY P. [GEORGE F. KENNAN - FOREW.]. - Russia my Native Land.
165245: TSCHICHOLD, JAN - De proporties van het boek.
156352: TSCHICHOLD, JAN - Letterkennis.
150170: TSCHIRA-VAN OYEN, GUNDULA - Jan Baegert der Meister von Cappenberg. Ein Beitrag zur Malerei am Niederrhein zwischen Spätgotik und Renaissance.
161369: TSCHIRCH, OTTO - Die Naundorff-Legende. Darstellung und Kritik. Mit einem Nachtrag des Verfassers.
168281: TSCHUDIN, DR. W.FR. - The Ancient Paper-Mills of Basle and Their Marks.
163209: TSJECHOW, ANTON P. - Verhalen 1887-1891. Volume 3. Verzamelde werken.
150724: TSJOEIKOV, VASILI IVANOVITSJ (MAARSCHALK VAN DE SOVJET-UNIE) - Stalingrad. Het begin van Hitlers ondergang.
151878: TSOUKALIS, LOUKAS | JANIS A. EMMANOUILIDIS [EDS.]. - The Delphic Oracle on Europe. Is There a Future for the European Union?
121382: TSUANG, MING T. - Schizophrenia. The Facts.
168371: TSUZUKI, KYOICHI - Roadside Japan.
165063: TUAN, LAURA - Het orakel van de indiaanse medicijnmannen [Book & 33 Cards].
102317: TUCCO-CHALA, PIERRE - Gaston Fébus. Prince des Pyrénées [1331-1391].
161939: TUCHMAN, BARBARA W. - The Mirror of the Past [2 Vols. in Slipcase].
100657: TUCHMAN, BARBARA W. - A Distant Mirror: The Calamitous 14th Century
121779: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot. De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
150743: TUCHMAN, BARBARA W. - De trotse toren. Een portrait van de wereld in de jaren 1890-1914.
130775: TUCHMAN, BARBARA - The First Salute. A View of the American Revolution.
140478: TUCHOLSKY, KURT - Ausgewählte Werke [2 Vols. Compl.].
166007: TUCHOLSKY, KURT - Ein Lesebuch.
146035: TUCK, ANTHONY - Crown and Nobility 1272-1461. Political conflict in late medieval England.
164716: TUCKER, TOM - Bolt of Fate. Benjamin Franklin and his Electric Kite Hoax.
150013: TUCKER, MELVIN J. - The Life of Thomas Howard, Earl of Surrey and Second Duke of Norfolk, 1443-1524.
4141604: TUCKER, R.A. - From Jerusalem to Irian Jaya. A Biographical History of Christian Missions.
131512: TUCOO-CHALA, PIERRE - Quand l'islam etait aux portes des Pyrenees. De Gaston IV le Croisé a la croisade des Albigeois [XIe - XIIIe siècles]
144242: TUDOR JONES, W. - Contemporary Thought of Germany [2 Vols. Compl.].
155265: TUDOR, ADRIAN P. [MICHEL ZINK - PREF.]. - Tales of Vice and Virtue. The First Old French ' Vie des Pères '.
183451: TUER, ANDREW W. - Old London Street Cries and the Cries of To-day with Heaps of Quaint Cuts. .
156912: TUER, ANDREW W. - History of the Horn Book.
101134: TUER, A.W. - History of the Horn Book [only portfolio].
170707: TUGENDHAT, ERNST - Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung. Sprachanalytische Interpretationen.
4138965: TUGENDHAT, E. - Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie.
154722: TUIKWERD, F. VAN - S.S. Statendam 1929-1940. De geschiedenis van het Dubbelschroef Turbine Stoomschip Statendam en de NV Maildienst der Holland-Amerika Lijn.
32288: TUINIER, D.W. - Leven als christen. Negen vruchten van de Geest
56044: TUINIER, D.W. - En men noemt Zijn Naam... Dagboek over de namen van de Heere Jezus
83446: TUINIER, D.W. - Een iegelijk die in Hem gelooft. Tien preken over het geloof
155991: TUINIER, JAN DURK | GEU VISSER - Fort De Bilt. Een geschiedenis in beeld.
56815: TUINIER, D.W. - Een iegelijk die in Hem gelooft. Tien preken over het geloof
10297: TUINMAN, CAROLUS - De Toevlucht en Sterkte van het Ware Christendom in Leven en Sterven, aangewezen in Vyf en Vyftig Predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. Aan het licht gegeven en met een voorreden verrykt door Cornelius de Feyfer. Twede Druk.
9093: TUINMAN, CAROLUS - De Toevlucht en Sterkte van het Ware Christendom in Leven en Sterven, aangewezen in Vyf en Vyftig Predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. Aan het licht gegeven en met een voorreden verrykt door Cornelius de Feyfer. Twede Druk.
9789076731117: TUINMAN, CAROLUS - De Toevlucht en Sterkte van het Ware Christendom in Leven en Sterven, aangewezen in Vyf en Vyftig Predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. Aan het licht gegeven door Cornelius de Feyfer.
102441: TUINMAN, WYBE [INTROD.]. | HANNY BEERENS | LIESBETH HEMELRIJK | KARIN KIEL [EDS. - ET AL.]. - Wybe Tuinman Collection.
60890: TUINSTRA. C.L. - Het Symbool in de Psychanalyse, Beschrijving en theologische critiek
165166: TUITJER, KOOS | GER LOEFFEN [PHOTOGR.]. - Buitenkunst. Beelden in Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen.
165165: TUITJER, KOOS | GER LOEFFEN [PHOTOGR.]. - Buitenkunst. Beelden in Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen.
142534: TUKE, S.H. - Chapters in the History of the Insane in the British Isles.
4138964: TUKER, M.A.R. - Past and Future of Ethics.
84149: TUKKER, C.A. - Bronnen bij de belijdenis. Stemmen uit de geschiedenis van het Christelijk geloof (deel III)
4035708: TUKKER, C.A. - Een verborgen schat in den acker. Over geschiedenis en betekenis van de eerste gereformeerde Bijbel.
88376: TUKKER, C.A. E.A. - Het blijvend woord. Kerkgeschiedenis.
4043639: TUKKER, C.A. & V.TUKKER-TERLAAK, - De Kanttekeningen van het Oude en Nieuwe Testament. Van toelichtingen voorzien. (Gebaseerd op de Kanttekeningen uit de Ravesteijnbijbel van 1657).
52087: TUKKER, C.A. | BLOM, DS. G. | VERKADE, DS. J.P. | E.A. - Prekenserie - Van Recht en Genade - 22e Jaargang
89316: TUKKER, C.A. - Van God en Zijn Kerk. I. De vroege tijd.
47181: TUKKER, C.A. - De Kanttekeningen van het Oude en Nieuwe Testament. Compleet 4 delen en Aantekeningen in Cassette
31732: TUKKER, C.A. - De Kanttekeningen van het Oude en Nieuwe Testament (4 delen en aantekeningen, totaal 5 banden)
84175: TUKKER, C.A. - Bronnen bij de belijdenis. Stemmen uit de geschiedenis van het Christelijk geloof (deel 1)
84325: TUKKER, W.L. - De weg van het woord. In het spoor van de vaderen. Verzamelde opstellen
4134873: TUKKER, C.A. (ZWINGLI, H.) - Vast vertrouwen en onberispelijk leven. Over de 67 stellingen van Huldrych Zwingli en zijn commentaar daarop.
4300729: TUKKER, C.A. - Bronnen bij de belijdenis. Stemmen uit de geschiedenis van het Christelijk geloof. [In deze vierdelige serie wordt de geschiedenis van het dogma nagetrokken: wat heeft het in de loop van de tijd te zeggen gehad en welke ontwikkeling heeft het in al die eeuwen van christendom ondergaan]
93955: TUKKER, CORNELIS ANDRIES - De classis Dordrecht van 1573 tot 1609. Bijdrage tot de kennis van in- en extern leven van de Gereformeerde Kerk in de periode van haar organisering
102306: TULARD, JEAN | JEAN-FRANÇOIS FAYARD | ALFRED FIERRO - Histoire et dictionnaire de la Révolution française 1789-1799.
171267: TULDER, R. VAN - Skill Sheets. an integrated approach to research, study and management.
100742: TULDER, ROLAND VAN - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol. Amsterdam in de jaren dertig.
163441: TULKENS, JORIS - In de ban van Mohammed. Het levensverhaal van de Diestenaar Nicolaes Cleynaerts, een 16de-eeuws humanist en islamkenner. Een historische reconstructie.
102307: TULLOCH, HUGH - Acton.
183658: TULLY, JAMES - Moord op Haworth. De misdaden van Charlotte Brontë.
103242: TULP, NICOLAES [ DR. C.G.L. APELDOORN | DR. T. BEIJER -- EDS.]. - Geneesinzichten van Dr. Nicolaes Tulp. Transcriptie & Genees inSighten van Dr. Nicolaes Tulp etc. int Duijts [2 Vols.].
102651: TULP, NICOLAES [ DR. C.G.L. APELDOORN | DR. T. BEIJER -- EDS.]. - Geneesinzichten van Dr. Nicolaes Tulp [3 Vols. Compl. in Slipcase].
121375: TULVING, ENDEL - Elements of Episodic Memory.
160148: TUMANOV, VLADIMIR - Mind Reading: Unframed Direct Interior Monologue in European Fiction.
110074: TUMBLER, DR. P. MARIAN - Der Deutsche Orden im Werden, Wachsen und Wirken bis 1400 [nur Bildband !].
47208: TUMBÜLT, GEORG | HEYCK, ED. - Die Wiedertäufer. Die socialen und religiösen Bewegungen zur Zeit der Reformation. Mit 4 Kunstbeilagen und 95 authentischen Abbildungen (Monographien zur Weltgeschichte, VII)
53892: TUMBÜLT, GEORG - Die Wiedertäufer. Die socialen und religiösen Bewegungen zur Zeit der Reformation. Mit 4 Kunstbeilagen und 95 authentischen Abbildungen (Monographien zur Weltgeschichte VII)
163680: TUMMERS, H.A. - Early Secular Effigies in England. The Thirteenth Century.
160711: TUMMERS, P.L.M. - Romaans in limburgse aardrijkskundige namen. [Added: Limburg: Openbare les.].
142230: TUMMERS, TIJS - Lustverblijven zijn verrezen, schuilend in een bloemengaard. 115 jaar Nijmeegse ontmanteling - 75 jaar afdeling Beplantingen - 5 jaar Beschermd Stadsbeleid.
53095: TUMMERS, ANNA E.A. - De Gouden Eeuw viert feest
89767: TÜMPEL, CHRISTIAN - Rembrandt
53733: TÜMPEL, CHRISTIAN E.A. - Het Oude Testament in de Schilderkunst van de Gouden Eeuw
53734: TÜMPEL, CHRISTIAN E.A. - Het Oude Testament in de Schilderkunst van de Gouden Eeuw
47415: TUNDER, FRANZ - Organum, Vier Praeludien
123237: TUNG, WILLIAM - The political institutions of modern China. Second edition.
61393: TUNYOGI, LEHEL - The Life and Work of István Kecskeméthy Csapó. A Hungarian Theologian and Biblical Scholar in Transylvania. Leven en werk van István Kecskeméthy Csapó. Een Hongaarse theoloog en bijbelgeleerde in Transylvanië (met een samenvatting in het Nederlands)
4133528: TUNYOGI, L. (KECSKEMÉTHY CSAPÓ, I.) - The Life and Work of István Kecskeméthy Csapó. A Hungarian Theologian and Biblical Scholar in Transylvania. (Diss.)
90088: TUPAN, HARRY - Kik Zeiler. Made in Mokum, schilderijen.
168552: TURBERVILLE, A.S. - A History of Welbeck Abbey and its Owners [Volume 2 - only].
160315: TURBERVILLE, A.S. - English Men and Manners in the Eighteenth Century. An Illustrated Narrative by ...
123084: TURCHI, ADEADATO - Prediche alla corte di monsignore Adeodato Turchi - vescovo di Parma.
4054257: TÜRCKE, C. - Keerpunt: Religie. Een dogmatiek in brokstukken.
121243: TURGENEV, IVAN [ROSEMARY EDMONDS - TRANSL. | COLIN WARD - INTROD. | JANOS KASS - ILLUSTR.]. - Fathers and Sons [In Slipcase].
130415: TURKENBURG, MONIQUE - Taal lokaal. Gemeentelijk beleid onderwijs in allochtone levende talen [OALT]
4141690: TURKSMA, L. - Socioloog en geschiedenis. Een sociologisch-methodologische benadering van de historische ontwikkeling van de jongste tijd als bijdrage tot de theorie der sociale verandering. (Diss.)
182449: TÜRLER, HEINRICH | VICTOR ATTINGER | MARCEL GODET [EDS - ET AL.]. - Historische-Biographisches Lexikon der Schweiz [7 Volumes & Supplement = Complete Set].
151909: TURNBILL, STEPHEN - The Samurai and the Sacred.
156698: TURNBULL, STEPHEN - The Knight Triumphant. The High Middle Ages 1314-1485.
101489: TURNER-WARWICK, MARGARET - Immunology of the Lung.
4138141: TURNER, H.E.W. - The Pattern of Christian Church. A Study in the Relations between Orthodoxy and Heresy in the Early Church.
143777: TURNER, JANE [ED.]. - The Grove Dictionary of Art From David to Ingres. Early 19th-Century French Artists.
153537: TURNER, LOWELL - Sozialpartnerschaft in der Krise. Arbeitskonflikte und Tarifpolitik im vereinigten Deutschland.
84849: TURNER, JAMES - Without God, Without Creed. The Origins of Unbelief in America
151392: TURNER. GERARD L' E. - Nineteenth-Century Scientific Instruments.
92620: TURNER, A. RICHARD - The Renaissance in Florence. The Birth of a New Art
183039: TURNER, A. LOGAN - History of the University of Edinburgh 1883-1933.
154359: TURNER, NICHOLAS - Florentine Drawings of the Sixteenth Century.
144290: TURNER, RALPH - King John.
47608: TURNER, PETER - Truthfulness, Realism, Historicity. A Study in Late Antique Spiritual Literature
167661: TURNER, HENRY ASHBY - Hitler's Thirty Days to Power: January 1933.
164541: TURNER, THOMAS [DAVID VAISEY - ED. | MIRIAM MACGREGOR - ILLUSTR.]. - The Diary of a Village Shopkeeper 1754-1765 [In Slipcase].
157721: TURNER, SILVIE | BIRGIT SKIÖLD - Handmade Paper Today. A Worldwide Survey of Mills, Papers, Techniques and Uses.
122454: TURNER, FREDERICK JACKSON [AVERY CRAVEN - INTROD.]. - The United States 1830-1850.
103429: TURNER, PETE - African Journey.
4134208: TURNER, A.K. - De geschiedenis van de hel. Vertaald door Chris Mouwen.
4140974: TURNER, VAN - Dramas, Field, and Metaphors. Symbolic Action in Human Society.
143599: TURNEY, CATHERINE - Byron's Daughter. A Biography of Elizabeth Medora Leigh.
121644: TURNHOUT, TED VAN [ED.]. - Schrijvers zonder grenzen.
157729: TURNLEY, COLE - Cole of the Book Arcade. A Biography of E.W. Cole
103572: TURQUAN, JOSEPH - Une illuminée au XIXe siècle [La Baronne de Krüdener 1766-1824].
7002: TURRETINUS, FRANCISCUS - Institvtio Theologiae Elencticae, in qua Statvs Controversiae Perspicve exponitur, Praecipua Orthodoxorum Argumenta proponuntur & vindicantur, & Fontes Solutionum aperiuntur. Editio Nova, Recognita & multis locis aucta. Cui accessit Oratio De Vita & Obitv Avthoris.
1366: TURRETTINI, JOH. ALPHONSI - Cogitationes et Dissertationes Theologicae. Quibus Principia Religionis, cum Naturalis, tum Revelatae, adstruuntur & defenduntur, Animique ad Veritatis, Pietatis, & Pacis studium excitantur, Volumen
4075168: TURVILLE-PETRE, G. (GERMANEN) - Origins of Icelandic Literature.
102390: TUSELL, JAVIER - Vivir en Guerra. Historia ilustrada España 1936-1939.
153063: TUSSENBROEK, GABRI VAN - Grachten in Berlijn. Hollandse bouwers in de Gouden Eeuw.
146316: TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J. - Wegbereiders. Mevrouw de Staël en hare ouders.
183902: TUUK, TITIA VAN DER - De gezondheid in huis. Hygiënische raadgever voor 't huisgezin.
103083: TUURENHOUT, THIJS [MADELON VAN LUIJK - INTROD.]. - Gezicht op Leiden.
151003: TÜXEN, REINHOLD [ED.]. - Experimentelle Pflanzensoziologie. Bericht Über das internationale Symposium in Rinteln 1965, der internationalen Vereinigung für Vegetationskunde.
166441: TVCR - - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht [Issues 1 - 10].
157298: TVETERAS, HARALD L. - Geschichte des Buchhandels in Norwegen.
163271: TWAIN, MARK [SAMUEL LONGHORN CLEMENS] - The Mammoth Cod & Address to the Stomach Club.
151802: TWAIN, MARK [A.J. VAN DRAGT - TRANSL.]. - De lotgevallen van Huckleberry Finn [Tom Sawyer's Makker].
167365: TWAIN, MARK [ROY BLOUNT - INTROD. | ROD WATERS - ILLUSTR.]. - A Treasury of Mark Twain [In Slipcase].
167356: TWAIN, MARK [COLIN WARD - INTROD. | HARRY BROCKWAY - WOOD ENGR.] - Huckleberry Finn. [In Slipcase].
151819: TWAIN, MARK [IS. VAN MENS | JOHAN BRAAKENSIEK - ILLUSTR.]. - De lotgevallen van Tom Sawyer & De lotgevallen van Huckleberry Finn [Tom Sawyer's Makker] [2 Vols. Compl.].
166234: TWIGGER, ROBERT - Wat een echte man moet kunnen. Een Boeing landen - een krokodil overmeesteren en 87 andere dingen om eens uit te proberen.
58046: TWILLERT, W. VAN - Literata, Dankt dankt nu allen God, deel 3
110375: TWINAME, ERIC - Regels wedstrijd zeilen 1993-1996.
9754: TWISCK, PIETER JANSZ. - Verscheyde Artikulen des Geloofs, Spreuken en Sententien, Uyt Oude en Nieuwe Leeraers vergadert ende by een gestelt.
4076032: N.N. (TWISK) - Karckeboeck Van Twisch. Het leven van alledag in en om Twisk tussen 1658-1755, zoals weergegeven in oude notulen, verslagen en aantekeningen. Transcriptie van het oorspronkelijke Karckeboeck van Twisch, door Mr. M.J.Ch.Abma e.a.
4140965: TWISS, S.B. & CONSER, W.H. (ED.) - Experience of the Sacred. Readings in the Phenomenology of Religion.
122359: TWITCHETT, D.C. - Financial Administration under the T'and Dynasty.
144357: TWITCHETT, DENIS | JOHN K. FAIRBANK [EDS.]. - The Cambridge History of China. Volume 3: Sui and T'ang China 589 - 906 [Part 1].
157719: TWYMAN, MICHAEL - Early Lithographed Books. A Study of the Design and Production of Improper Books in the Age of the Hand Press. With a Catalogue.
156977: TWYMAN, MICHAEL - Breaking the Mould: the first hundred years of lithography.
4138963: TYCIAK, J. - Wege Östlicher Theologie. Geistesgeschichtliche Durchblicke.
53576: TYDENMAN, P.H. - Oostersche- Westersche en Noordsche mythologie
162444: TYERMAN, CHRISTOPHER - An Eyewitness History of the Crusades [4 Vols. Compl.].
156683: TYERMAN, CHRISTOPHER - Fighting for Christendom. Holy War and the Crusaders.
182084: TYGIELSKI, WOJCIECH [ED. - ET AL.]. - De prinselijke pelgrimstocht. De Grand Tour van prins Ladislas van Polen 1624-1625.
152851: TYLDEN, G. - The Rise of the Basuto.
53367: TYLDESLEY, JOYCE - Egypte. Het verhaal van een oude beschaving door de ogen van haar ontdekkers
166498: TYLDESLEY, JOYCE - Nefertiti. Unlocking the Mystery surrounding Egypt's most Famous and Beautiful Queen.
166499: TYLDESLEY, JOYCE - Egypt's Golden Empire. The Dramatic Story of Life in the New Kingdom.
166493: TYLDESLEY, JOYCE - Ramesses. Egypt's Greatest Pharaoh.
131600: TYLER, M.L. - Homoeopathic Drug Pictures.
140342: TYLER, DR. M.L. - Homoeopathische indicaties.
102809: TYMMS, W.R. | M.D. WYATT - The Art of Illuminating as Practised in Europe from the Earliest Times.
165700: TYPOGRAPHY - - My City. Steden en ontwerpers / Cities and Designers. GreyTones 10.
165698: TYPOGRAPHY - - Grafisch Eindhoven pakt uit. GreyTones 04.
165699: TYPOGRAPHY - - Éen flat - vierentwintig deuren. GreyTones 05.
165697: TYPOGRAPHY - - Mijn zieke geest huist in een gezond lichaam / My sick mind lives in a healthy body. GreyTones 06: The Human Freakshow. GreyTones 06.
155052: TYPOGRAPHY - - Veröffentlichungen der Gesellschaft für Typenkunde des XV. Jahrhunderts Jahrgang I [1907] - Jahrgang XXIV [1929/1930] bound in 8 Volumes.
110247: TYRRELL, JOSEPH M. - A History of the Estates of Poitou.
158355: TYSON, GERALD P. - Joseph Johnson. A Liberal Publisher.
145834: TYSZKA, PROF. DR. CARL VON - Volkswirtschaftliche Theorien. Merkantilismus, Individualismus, Sozialismus, Bolschewismus, Imperialismus.
46933: TZAMALIKOS, P. - A Newly Discovered Greek Father. Cassian the Sabaite Eclipsed by John Cassian of Marseilles (Supplements to Vigiliae Christianae, Texts and Studies of Early Christian Life and Language, Volume 111)
46934: TZAMALIKOS, P. - The Real Cassian Revisited. Monastic Life, Greek Paideia, and Origenism in the Sixth Century (Supplements to Vigiliae Christianae, Texts and Studies of Early Christian Life and Language, Volume 112)
153094: TZONIS, ALEXANDER | LILIANE LEFAIVRE | DENIS BILODEAU [EDS.]. - Klassieke architectuur. De poëtica van de orde.
180741: TZONIS, ALEXANDER | LILIANE LEFAIVRE - Het architectonisch denken en andere architectuur-theoretische studies.
180605: TZONIS, ALEXANDER | LILIANE LEFAIVRE - Het architectonisch denken en andere architectuur-theoretische studies.
145277: TZONIS, ALEXANDER | LILIANE LEFAIVRE | DENIS BILODEAU - De taal van de klassicistiese architectuur. Het gebod tot orde.
101263: TZU, SUN [JAMES CLAVELL - ED. | FOREW.]. - The Art of War by Sun Tzu.
144353: TZU, SUN [SAMUEL B. GRIFFITH - ED. | B.H. LIDDELL HART - FOREW.]. - The Art of War.
141009: UBACHS, DR. P.J.H. - Twee heren, twee confessies. De verhouding van Staat en Kerk te Maastricht, 1632-1673.
56677: UBACHS, W.M.G. - High resolution laser spectroscopy on diatomic hydrides
180388: UBACHS, DR. P.J.H. - Twee heren, twee confessies. De verhouding van Staat en Kerk te Maastricht, 1632-1673.
132034: UBACHS, DR. P.J.H. - Twee heren, twee confessies. De verhouding van Staat en Kerk te Maastricht, 1632-1673.
100871: UBBELOHDE-DOERING, H. - On the Royal Highways of the Inca. Archeological Treasures of Ancient Peru.
56178: UBBINK, GERARD - Het zondebegrip in de synoptische evangelien. Een semasiologische en exegetische studie
83463: UBBINK, J.G. - Sola Fide (alleen door het geloof)
144627: ÜBELACKER, WALTER G. - Der Hebräerbrief als Appell. Untersuchungen zu Exordium, Narratio und Postscriptum [Hebr. 1-2 und 13, 22-25].
91757: UBINA, JOSÉ FERNÁNDEZ A.O. - La iglesia como sistema de dominaciön en la antigüedad tardiá
6721: UBINK, THEODORUS - Messias Zege-Lied, Of 's Konings Gangen in 't Heyligdom, Vertoond in een Verklaaringe en Toepassinge, Van den LXVIII. Psalm, als mede des Grooten Konstantyns Bekeeringe en Godsdienst-yver, onderzogt en verdedigt. De twede druk, nauwkeurig Overzien en Verbetert.
130303: UCCUSIC, PAUL - Doktor Biene. Bienenprodukte - ihre Heilkraft und Anwendung in der Heilkunst.
4049548: UCHELEN, N.A.VAN - Abraham de Hebreeër. Een literair- en historisch-kritische studie naar aanleiding van Genesis 14:13. (Diss.)
140277: UCHELEN, A.R.A. CROISET VAN [ED.]. - Hellinga. Festschrift / Feestbundel /Mélanges. Forty-three Studies in Bibliography presented to Prof. Dr. Wytze Hellinga on the occasion of his retirement from the Chair of Neophilology in the University of Amsterdam at the end of the Year 1978.
4140704: UCHELEN, N.A.VANJ - Abraham de Hebreeër. Een literair- en historisch-kritische studie naar aanleiding van Genesis 14:13. (Diss.)
181039: UDALE, JAMES - The Handy Book on Pruning, Grafting & Dudding.
182085: UDDHOLM, ALF - Johannes Ulvichius. De liberalitate urbis gevaliae oratio et carmen. Kritische Ausgabe mit Kommentar und sprachlich-retorisch-gelehrsamkeitlicher Untersuchung.
10298: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - Korte en Duidelijke Verklaring van het Hooglied van Salomo, met aanwijzing der Voornaamste Leerstukken, daarin vervat, en het nut daaruit vloeijende. Zamengesteld tot vertroosting en stichting van alle kinderen Gods, die opregt verlangen naar de Bruiloft des Lams. Met eene voorrede van J.J.A. Ploos van Amstel.
2227300922: UDEMANS, GODEFRIDUS - Practycke, dat is, Werckelijcke oeffeninghe van de Christelijcke hooft-deuchden, Gheloove, Hope, ende Liefde. Seer nut ende profijtelijck voor alle eenvoudighe Christenen (insonderheyt in desen tijt) om eenen vasten ende ghewissen gront te legghen van hare salicheyt. Den derden Druck, by den Autheur verbetert ende vermeerdert met sijne Bedenckinghen over Matt. 11. vers 12. inde welcke van het Coninckrijcke Godts, ende de Practijcke om dat in te nemen, ghehandelt wort.
9756: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - Corte ende duydelicke Verclaringe over het Hooge-Liedt Salomo. Mitsgaders de Aen-wijsinghe van de Voornaemste Leer-stucken ende nuttigheden daer uyt vloeyende. Ghestelt tot vertroostinge ende stichtinge van alle Kinderen Gods, die oprechtelick verlangen naer de Bruyloft des Lams. Den tweeden Druck, by den Autheur verbetert naer de nieuwe Oversettinge, ende vermeerdert met een gerieffelick Register.
55791: UDEMANS, GODEFRIDUM - De laetste basuyne, dat is getrouwe waerschouwinghe onses Heeren Jesu Christi, aengaende des menschen uyterste, beschreven dor den H. Apostel, en de Evangelist Mattheum, Capit. XXV
9674: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - Practycke, dat is Werckelijcke oeffeninge vande Christelicke hooft-deuchden, Gheloove, hope, ende liefde. Ster nut ende profijtelick voor alle eenvoudighe Christenen (insonderheyt in desen tijdt) om eenen vasten ende ghewissen gront te legghen van hare salicheydt. Den tweede Druck, by den Autheur oversien ende verbetert.
142023: UDEN, J. VAN | P. SCHNAGEN | P. KOK [EDS.]. - Carl Theo Reisig. Schilder.
157253: UDEN, GRANT - Collector's Casebook.
183450: UDEN, A,M,J, VAN - Dove kinderen leren spreken.
4063098: UDEN, D.J.V. SCHOLDER, H. & WILDE, N. DE (RED.) - Sjabbat, een dag apart. (Verkenning van de Tien Woorden in de joodse traditie, 2)
4074270: UDEN, M.V. J. PIEPER & P. POST (RED.) - Oude sporen, nieuwe wegen. Ontwikkelingen in bedevaartonderzoek. (UTP-katernen 17)
96142: UECHTRITZ, FRIEDRICH VON - Albrecht Holm, een tafereel uit den Hervormingstijd (2 delen in 1 band)
182726: UECKERMANN, ERHARD - Der Rehwildabschuss. Eine Anleitung zur Planung und Durchführung sowie für das richtige Ansprechen.
183154: UEDA, MAKOTO - Modern Japanese Poets and the Nature of Literature.
170107: UEDING, GERT | BERND STEINBRINK - Grundriss der Rhetorik. Geschichte - Technik - Methode.
157041: UEDING, GERT - Hoffmann und Campe. Ein deutscher Verlag [In Slipcase].
155997: UEHARA, MAKOTO [ET AL.]. - The Art of Cartier. The World of French Jewelry Art.
146279: UERTZ, RUDOLF (ED.). - Menschenrechte in Ost und West.
170387: UEXKÜLL, THURE VON - Der Mensch und die Natur. Grundzüge einer Naturphilosophie.
164861: UFFINDELL, ANDREW - Napoleon's Immortals. The Imperial Guard and its Battles 1804-1815.
160767: UFFORD, L. QUARLES VAN - Les terres-cuites Siciliennes. Une étude sur l'art Sicilien entre 550 et 450.
162302: UHDE-BERNAYS, HERMANN [ED.]. - "Karl Hillebrand. Unbekannte Essays. Aus dem französischen und englischen übersetzt und mit einem biographischen Nachwort "" Joseph und Kerl Hillebrand """
4023307: UHLEMANN, F. - Elementarlehre der syrischen Sprache. mit vollständigen Paradigmen, syrischen Lesestücken und dem dazu gehörenden Wörterbuche für akademische Vorlesungen.
4018652: UHLHORN, G. - Die Christliche Liebesthätigkeit.
163278: UHLIG, HELMUT - Die Seidenstrasse. Antike Weltkultur zwischen China und Rom.
156073: UHR, MARIE LOUISE [ED.]. - Changing Women Changing Church. Festschrift to Patricia Brennan, M.B., B.S. Foundation President of the Movement for the Ordination of Women.
4055809: UIJENKRUIJER, D. (VELZEN, JAAP VAN) - Een ansicht uit de Mediene. Joods leven in de Provincie.
56705: UIJT DE HAAG, P.A.M. - energy redistribution in photoexcited molecules
155655: UIJTDEWILLIGEN, WIM - Moordvakantie.
105255: UIJTERSCHOUT, I.L. - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden [1935].
82127: UIT DEN BOGAARD, M. TH. - De Gereformeerden en oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk
84581: UITHOL, J.C. | J.M. VAN WIJK - Gods trouw in de tropen. Belevenissen van een aantal oudgedienden in het voormalig Nederlands Oost-Indië gedurende de jaren 1946-1950 (2 delen)
31551: UITHOL, J.C. | WIJK, J.M. VAN - Gods trouw in de tropen. Belevenissen van een aantal oudgedienden in het voormalig Nederlands Oost-Indië gedurende de jaren 1946-1950
102308: UITMAN, G.J. - Wat zeggen onze aardrijkskundige namen.
88323: UITSLAG, A.C. - Thuis in de wereld!? Wereldgelijkvormigheid in de Gereformeerde gezindte.
93621: UITSLAG, A.C. - Wegwijs in de wereld. De tien geboden als spiegel voor de gereformeerde gezindte
57192: UITSLAG, A.C. (VOORWOORD) - Het Evangeliezaad in de Schouwse kleigrond. De geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk Kerkwerve
57288: UITSLAG, A.C. - Elke dag Moederdag
123085: UJVÁRI, PÉTER - Zsidó lexikon [ = Jewish Lexocon].
156115: UKRAINEKUNDE - Jahrbuch der Ukrainekunde. Mitteilungen Nr. 16.
156116: UKRAINEKUNDE - Jahrbuch der Ukrainekunde. Mitteilungen Nr. 18.
100551: ULAM, ADAM B. - Expansion and Coexistence. Soviet Foreign Policy 1917-73.
146067: ULAM, ADAM B. - Lenin and the Bolsheviks. The Intellectual and Political History of the Triumph of Communism in Russia.
171268: ULANOWICZ, ROBERT E. - A Third Window. Natural Life Beyond Newton and Darwin.
94572: ULBRICH, HEINRICH - Friedrich Mykonius, 1490-1546. Lebensbild und neue Funde zum Briefwechsel des Reformators. Mit einer textgeschichtlichen Einleitung und einem Korrespondentenverzeich der gesamten erstausgabe
4052512: ULEYN, A. - Ego`s en echo`s. Opstellen over psychotherapie en religie.
4022988: ULFERS, S. - De gehele bijbelse geschiedenis. aan jongens en meisjes verteld. 8e druk, herzien door C.J.E.Stelma-Loosjes en J.H.Stelma.
102549: ULIJN, DRS. GERARD H.J. - Och ick hebbe ghenogh. Fatale affaires in de periode 1640-1810 in de huidige gemeente Oss.
91021: ULLAN, JOSE MIGUEL - Tàpies, Europalia 85 Espana. Museum voor Moderne Kunst, Brussel, 26 September / 22 December 1985.
143491: ULLMAN, JAMES RAMSEY [ED.]. - Man of Everest. The Autobiography of Tenzing.
151842: ULLMAN, RICHARD H. - The Anglo-Soviet Accord.
4142598: ULLMAN, G. - Reformatoren vor der Reformation, vornemlich in Deutschland und cden Niederlanden. I.Das Bedürfnis der Reformation in Beziehung auf den Gesammtgeist der Kirche und einzelne kirchliche Zustände. II.Die positiven Grundlagen der Reformation auf dem populären und wissenschaftlichen Gebiete.
182646: ULLMANN, PATRICK - Les feux de la rampe. Photographies 1961-1982. Introduction de Claude Nougaro.
146332: ULLMANN, STEPHEN - Semantics. An Introduction to the Science of Meaning.
146018: ULLMANN, STEPHEN - Language and Style. Collected Papers.
4047674: ULLMANN, A. - Israël. Het avontuur van een jonge staat.
182086: ULLRICH, DR. HERMANN - Robinson und Robinsonaden. Bibliographie, Geschichte, Kritik. Ein Beitrag zur vergleichenden Literaturgeschichte, im Besonderen zur Geschichte des Romans und zur Geschichte der Jugendlitteratur. Teil 1: Bibliographie.
101788: ULLRICHOVA, MARIA - Lettres de Madame de Staël, conservées en Bohême.
157772: ULLSTEIN, HERMAN - The Rise and Fall of the House of Ullstein.
163136: ULMANN, ANTHONY | SJEF HOUPPERMANS | BRUNO CLÉMENT [EDS.]. - After Beckett / D'après Beckett..
122836: ULMER, RENATE [ED.]. - Art Nouveau. Symbolismus und Jugendstil in Frankreich.
156020: ULRICH, NIEK - De overtuin. Hoe Velp een nieuw hart kreeg.
121628: ULRICH, GERHARD - Gezeichnet, geschrieben, erlebt. Bilder und Texste.
7467: ULRICH, JOHAN JACOB - De Geestelyke Aaron, of Groote Hogepriester over Godts Huis, Jesus Christus. Dat is Verklaring over het zeventiende capittel van het Evangelium van Johannes, of Hogepriesterlyk Gebedt, in XLVIII. Leerredenen. In 't Nederduitsch vertaalt, en met een Voorreede verrykt over de Vuurige Tongen op de Apostelen, door Bernhardus Keppel.
53582: ULRICH, F. - Die Vorherbestimmungslehre im Islam und Christentum. Eine religionsgeschichtliche Parallele
161413: ULRICH, ROBERT | MAX MANUTIUS [EDS.]. - Vagantenlieder aus der lateinischen Dichtung des 12. und 13. Jahrhunderts. Carmina Burana.
9675: ULRICH, JOHANN JAKOB - De Geestelyke Aaron, of groote Hogepriester over Godts Huis, Jesus Christus. Dat is Verklaring over het zeventiende capittel van het Evangelium van Johannes, Of Hogepriesterlyk Gebedt, in XLVIII. Leerredenen. In 't Nederduitsch vertaalt en met een Voorrede verrykt over de Vuurige Tongen op de Apostelen, door Hernhardus Keppel.
9676: ULRICH, JOHANN JAKOB - Heilige Bybel-Oeffening, Of Duidelyke en Grondige Verklaring en Toeëigening van de gantsche Wondergeschiedenisse des Lydens, Stervens, Opstanding En Hemelvaart Van Jesus Christus, Volgens de Overeenstemming der Vier Evangelisten, Schriftmatig verhandelt, uit de Outheit en Taalkunde opgeheldert, en tot Godzaligheit ten nutte gemaakt.
182087: ULRICH, JOCHEM - Kaiseradler, Schwarz-Rot-Gold und Hakenkreuz. Niederrhein im 20. Jahrhundert.
158065: ULRICHJ, CAROLYN F. | KARL KÜP - Books on Printing. A Selected List of Periodicals 1800-1942.
140265: ULSEN, HENK VAN - O wereld, jij zingt, speelt en lacht. De bekendste Nederlandse gedichten van alle tijden [& CD].
160342: ULTEE, MAARTEN - The Abbey of St. Germain des Prés in the Seventeenth Century.
150149: ULTEE, PROF. DR. W.C. - We mogen nergens heen, we moeten naar Vught. De joodse inwoners van Woerden 1930-1947.
152393: UMBGROVE, DR. J.H.F. - Leven en materie.
4136158: UMMEL, CH. & C.L. - L 'Église anabaptiste en pays Neuchâtelois.
31223: UNCKEL, BERNHARD - Österreich und der Krimkrieg. Studien zur Politik der Donaumonarchie ind en Jahren 1852-1856 (Historische Studien, Heft 410)
122186: UNDERDOWN, DAVID - Fire from Heaven Life in an English Town in the Seventeenth Century.
144141: UNDERDOWN, DAVID - Pride's Purge. Politics in the Puritan Revolution.
170365: UNDERHILL, EVELYN - Praktische mystiek voor gewone mensen.
170417: UNDERHILL, EVELYN [CANON JOHN TYERS - FOREW. | ANGELA TILBY - INTROD.]. - Practical Mysticism.
4018082: UNDERHILL, E. - Worship.
4135513: UNDERHILL, E. - Abba. Meditations Based on the Lord's Prayer.
4300093: UNDERHILL, E. - Worship.
121298: UNDERWOOD, GEOFFREY [ED.]. - Strategies of Information Processing.
165053: UNESCO - Werelderfgoedkwartet [in boards box].
100267: UNGER, INGEBORG | DAVID GAIMSTER [EDS]. - Kölner Ofenkacheln. Die Bestände des Museums für Angewandte Kunst und des Kölnischen Stadtmuseums.
105037: UNGER, DR. W.S. - De monumenten van Middelburg.
167268: UNGERN-STERNBERG, WOLFGANG VON - Ch.M. Wieland und das Verlagswesen seiner Zeit. Studien zur Entstehung des freien Schriftstellertums in Deutschland.
141095: UNGEWITTER, G.G. - Gothische Holz-Architektur. Ein Vorlagewerk für Architekten, Bautischler, Zimmermeister und Schulen.
180869: UNGHERINI, A. - Manuel de bibliographie biographique et d' iconographie des femmes célèbres [3 parts in 2 Vols. Compl.].
4015158: UNGNAD, A. & MATOUR, L. - Grammatik des Akkadischen. Völlig neubearb. von L.Matous. 4.Aufl. der Babylon.-Assyr.Grammatik A.Ungnads.
152288: UNIKEN VENEMA, MR. C.A. - Trustrecht en bewind. Rechtsvergelijkende beschouwingen met betrekking tot het Anglo-Amerikaanse Trustrecht in verband met het bewind, de executele en andere parallel-figuren in het Nederlandse Recht.
58080: UNIVERSITY OF EDINBURGH - The Russel Collection of Early Keyboard Instruments
163173: UNLANDT, NICO - ... E si fetz mantas bonas chansos...Techniques romanes dans le Minnesang allemand du treizième siècle.
87445: UNNIK, WILLEM CORNELIS VAN - Nestorian Questions on the administration of the eucharist, by Isho'yabh IV. A contribution to the history of the eucharist in the Eastern Church.
85786: UNNIK, W.C. VAN - Woorden gaan leven. Opstellen van en over Willem Cornelis van Unnik (1910-1978)
84150: UNNIK, WILLEM CORNELIS VAN - Nestorian questions on the administration of the eucharist, by Isho'yabh IV. A contribution to the history of the eucharist in the Eastern Church
183671: UNSELD, SIEGFRIED [HUNTER HANNUM | HILDEGARDE HANNUM - TRANSL.]. - The Author and his Publisher.
156953: UNSELD, SIEGFRIED - Der Verleger und seine Autoren. Siegfried Unseld zum siebzigsten Geburtstag [1994].
156954: UNSELD, SIEGFRIED - Der Author und sein Verleger. Vorlesungen in Mainz und Austin.
156950: UNSELD, SIEGFRIED [ED.]. - Hermann Hesse - Peter Suhrkamp. Briefwechsel 1945-1959.
156951: UNSELD, SIEGFRIED - Goethe und seine Verleger.
156952: UNSELD, SIEGFRIED - Der Verleger und seine Autoren. Siegfried Unseld zum sechzigsten Geburtstag.
154591: UNTERBERGER, ROSE - Die Goethe Chronik.
4022488: UNTERGASSMAIR, F.G. - Im Namen Jesu. Der Namensbegriff im Johannesevangelium. Eine exegetisch-religionsgeschichtliche Studie zu den johanneischen Namensaussagen. (FZB 13)
140476: UNTERKIRCHER, FRANZ - Das Stundenbuch des Mittelalters.
157715: UNTERKIRCHER, FRANZ - Maximilian I. Ein kaiserlicher Auftraggeber illustrierter Handschriften.
157254: UNTERKIRCHER, FRANZ - King René's Book of Love.
146129: UNTERMEYER, LOUIS - The Golden Treasure of Poetry.
157535: UNWIN, SIR STANLEY - The Truth about Publishing.
157238: UNWIN, STANLEY [J. TERSTEEG - TRANSL.]. - De Uitgeverij in haar ware gedaante.
157003: UNWIN, STANLEY [PHILIP UNWIN - ED.]. - The Truth About Publishing.
156955: UNWIN, PHILIP - Book Publishing as a Career.
155795: UNWIN, TIMOTHY - Jules Verne. Journeys and Writing.
145483: UNWIN, RAYNER - The Defeat of John Hawkins. A Biography of his Third Slaving Voyage.
182728: UNWIN, PHILIP - The Publishing Unwins.
182729: UNWIN, DAVID - Fifty Years with Father. A Relationship.
121822: UPDIKE, DANIEL BERKELEY - Printing Types. Their History, Forms and Use [2 Vols. Compl.].
165385: UPDIKE, DANIEL BERKELEY - Printing Types. Their History, Forms and Use [2 Vols. Compl.].
157288: UPDIKE, DANIEL BERKELEY | STANLEY MORISON | GREGG ANDERSON | T.M. CLEVELAND [ET AL.]. - Updike: American Printer and his Merrymount Press.
46427: UPSON-SAIA, KRISTI - Early Christian Dress. Gender, Virtue, and Authority
155780: URBACHS, WIM - High Resolution Laser Spectroscopy on Diatomic Hydrides.
170584: URBAN, MARTIN - Waarom de mens gelooft. Over het zoeken naar de zin.
4141501: URBAN, L. - A Short History of Christian Thought.
182088: URBANEK, WALTER - Lyrische Signaturen. Zeichen und Zeiten im deutschen Gedicht. Anthologie und Poetik des Gedichts.
153117: URBANSKY, ANDREW B. - Byzantium and the Canube Frontier. A study of the relations between Byzantium, Hungary and the Balkans during the period of the Comneni.
182089: URE, PETER [C.J. RAWSON - ED.]. - Yeats and Anglo-Irish Literature. Critical Essays.
4071554: URECH, E. - Lexikon christlicher Symbole.
151373: URESOVA, LIBUSE - European Clocks. An Illustrated History of Clocks and Watches.
166240: URLINGS, CARLIJN [ED.]. - NUR voor dummies. Alles over de opbouw en het doel van de NUR. Handige stap voor stap vragenlijst.
130801: URMSON, J.O. - The Emotive Theory of Ethics.
4056809: URNER, H. - Der Pietismus.
154544: URQUHART, EMMA MAREE | GRIMM | ANDERSEN - Het Grote Vakantieluisterboek met DRAKENTEMMERS van Emma Maree Urquhart & DE BESTE SPROOKJES van Grimm & Andersen [6 CDs].
84590: URSINUS, ZACHARIAS - Het schatboek der verklaringen van de Heidelbergse Catechismus (2 delen)
10235: URSINUS, ZACHARIAS - Schat-Boeck der Verklaringen over den Nederlandtschen Catechismus, Uyt de Latijnsche Lessen van Dr. Zacharias Ursinus, Op-gemaeckt van Dr. David Pareus, Vertaelt, ende met Tafelen, &c. verlicht, door Dr. Festus Hommius. Nu van nieuws oversien, ende nevens het stellen der Schriftuer-plaetsen na de Publijcke Oversettinge, verrijckt met Toe-eygeninge, Item met Schriftmatige Harmonie der Nederlandtsche Geloofs-Formulieren, als mede met noch twee Registers, &c. door Johannes Spiljardus.
48230: URSINUS, ZACHARIAS - Het Schatboek der verklaringen van de Heidelbergse Catechismus. Uit de Latijnse lessen van Zacharias Ursinus. Opgemaakt door David Pareus. Vertaald door Festus Hommius. Vervolgens overzien door Johannes Spiljardus en Joan van den Honert. Nu in het hedendaags Nederlands herschreven en van een inleiding voorzien door ds. J. van der Haar.
7668: URSINUS, ZACHARIUS - Schat-Boek der Verklaringen over den Nederlandschen Catechismus, Uyt de Latynsche Lessen van Dr. Zacharias Ursinus, Opgemaakt van Dr. David Pareus, Vertaalt en met Tafelen &c. verligt door Dr. Festus Hommius. En vervolgens overzien, en, nevens het stellen der Schriftuur-plaatzen naar de Publyke Overzettinge, verrykt met Toe-eygeningen, ook met Schriftmatige overeenstemminge der Nederlandsche Geloofs-Formulieren, als mede met nog twee Registers &c. door Johannes Spiljardus. Derde Druk. Op nieuws oversien, doorgaans van veele onduitsche woorden gesuivert, en de duistere Spreekwysen opgeheldert en gestelt naar de klaarste en bevatbaarste manieren van spreeken, alles door vergelykingen met den Aanmerkingen voorsien. En nu van nieuws verrykt, met eene Voorreede van Joan van den Honert.
95992: URSINUS, ZACHARIAS - Stervenskunst
10327: URSINUS, ZACHARIAS - Schat-Boeck der Verklaringen over den Nederlandtschen Catechismus, Uyt de Latijnsche Lessen van Dr. Zacharias Ursinus, Op-gemaeckt van Dr. David Pareus, Vertaelt, ende met Tafelen, &c. verlicht, door Dr. Festus Hommius. Nu van nieuws oversien, ende nevens het stellen der Schriftuer-plaetsen na de Publijcke Oversettinge, verrijckt met Toe-eygeninge, Item met Schriftmatige Harmonie der Nederlandtsche Geloofs-Formulieren, als mede met noch twee Registers, &c. door Johannes Spiljardus.
9678: URSINUS, ZACHARIAS | LAURENTIUS, JACOBUS - Het Schat-Boeck der Verklaringhen over de Catechismus der Christelicke Religie, Die in de Ghereformeerde Kercken ende Scholen van Hoogh- ende Neder-Duytsch-Landt gheleert wordt. Uyt de Latijnsche Verklaringen van den Hoogh-geleerden D. Zacharias Ursinus, Ende van anderen, die over dese Catechismus geschreven hebben, overgheset ende te samen ghestelt door Festus Hommius, Die daer by gedaen heeft voor elcke Sondagh korte Verklaringen bequamelick in Tafelen afghedeelt. Waer by gevoeght is een Belydenis-Predicatie, ghedaen door D. Jacobus Laurentius, die daer by ghedaen heeft de Symbola ofte Gheloofs-Formulieren vande vier eerste generale Synoden, mitsgaders het Symbolum van Athanasius by hem op het nieuws uyt het Griecx overgheset. In dese druck, zijn de aenghetogene Schriftuer-plaetsen na de nieuwe oversettinghe des Bybels verbetert.
150176: URUSSOV, PRINCE SERGE DMITRIYEVICH [HERMAN ROSENTHAL - ED. | TRANSL.]. - Memoirs of a Russian Governor. Prince Serge Dmitriyevich Urussov.
163141: USANDIZAGA, ARÁNZAZU | ANDREW MONNICKENDAM [EDS.]. - Dressing up for War. Transformations of Gender and Genre in the Discourse and Literature of War.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

9/13