Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4004564: SMELIK, E.L. - Gevraagde postille.
4142423: SMELIK, P.G. BAKKER,D.J. TILBURG, W.V. & OLST, E.H.V. - De mens: brein onder invloed.
4007758: SMELIK, K.A.D. - Behouden schrift. Historische documenten uit het oude Israël.
4009847: SMELIK, K.A.D. - Hagar & Sara. De verhouding tussen Jodendom en Christendom in de eerste eeuwen.
4134228: SMELIK, JAN - Een in lied en leven. Het stichtelijk lied bij Nederlandsem protestanten tussen 1866 en 1938.
4138756: SMELIK, K.A.D. & TOV, LIKA, - Het Bijzonder Bijbels Beestenboek. Twaalf Bijbelse dieren aan het woord. Illustraties van Lika Tov
140067: SMELIK, JAN - Eén in lied en leven. Het stichtelijk lied bij Nederlandse protestanten tussen 1866 en 1938.
96573: SMELLIE, ALEXANDER - Men of the Covenant. The Story of the Scottish Church in the Years of the Persecution
110594: SMELT, W.L.H.|V.G. KIRKELS [EDS.]. - Grenzen aan het medisch handelen.
4042672: SMEND, R. - Die Entstehung des Alten Testaments.
92432: SMEND, RUDOLF - Griechisch-Syrisch-Hebräischer Index zur Weisheit des Jesus Sirach. Mit Unterstützung der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen
92097: SMEND, RUDOLF - Dei Weisheit des Jesus Sirach, Hebräisch und Deutsch. Mit einem Hebräischen Glossar
154031: SMET, A. DE [ED. - ET AL.]. - De Hollandse kartografie.
104405: SMET, JAN - Tekenen des Tijds. 175 jaar Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Sint-Niklaas.
145047: ED.].|SMET, CORNELIUS [ABBÉ RENÉ TIRON - TRANSL. - Histoire de la religion catholique en Brabant, et en particulier a Bruxelles. ou exposé des combats que cette religion a eu à soutenir pour s'étendre et s'affermir en Belgique.
157919: SMET, ANTOINE DE - LIEBAERS, HERMAN. - Album Antoine de Smet.
103152: J. DE SMET|WYFFELS, C. - De rekeningen van de stad Brugge [1280-1319]. Eerste deel [1280-1302].
130488: SMET, ROBERT DE [ED.] - Albrecht Dürer in de Nederanden. Zij reis [1520-1521] en invloed.
4136488: SMET, C. - Heylige en Roemweerdige Persoonen,. De welke in de tien eerste Eeuwen bezonderlyk medegewerkt hebben om de Roomsch-Catholyke Religie, in geheel Nederland, Uyt-te-breyden, vast-te-stellen enj te bewaeren: Als ook de Vyanden en Vervolgers der zelve Religie.
4136496: C. SMET. - Stichting van de Roomsch-Catholyke Kerk. Alsm ook de Heylige en Rioemweerdige Persoonen die het geloof gedurende de tien eerste eeuwen in ons Vaderland verkondigd den uytgebreyd hebben.
182018: SMET, ANTOINE DE - Voyageurs Belges aux États-Unis du XVIIe siècle à 1900. Notices bio-bibliographiques.
56211: SMETIUS, JOHANNES - Nijmegen, stad der Bataven. Deel I: Inleiding door Sandra Langereis. Deel II: Vertaling
9655: SMETIUS, JOHANNES J.F. - Synodale Ordonnantien ende Resolutien Tot nut, dienst en gerief der Kerken, onder de Chr. Synodus van 't Hertogdom Gelre en Graafschap Zutphen gehoorende. Tweede Druk.
160456: SMETIUS, JOHANNES [SANDRA LANGEREIS - INTROD. - ET AL.]. - Johannes Smetius. Nijmegen, stad der Bataven. [2 Vols. in Cloth Slipcase - Compl.].
145512: SMETS, DR. J. - Historiek van de Rijksmiddelbare School te Turnhout.
156470: SMEYERS, DR. JOZEF - Vlaams Taal- en Volksbewustzijn in het Zuidnederlands geestesleven van de 18e eeuw.
32458: SMEYERS, ANDRE - Leuven vroeger en nu. Geillustreerd met talrijke platen en kaarten
152566: SMEYERS, M. [ET AL.]. - In beeld geprezen. Miniaturen uit Maaslandse devotieboeken 1250-1350.
146497: SMEYERS, MAURITS - Flemish Miniatures from the 8th to the mid-16th Century. The Medieval World on Parchment [In Slipcase].
185842: SMEYERS, MAURITS - Flemish Miniatures from the 8th to the mid-16th Century. The Medieval World on Parchment [In Slipcase].
180607: SMEYERS, MAURITS [ET AL.]. - Naer Natueren Ghelike. Vlaamse miniaturen voor Van Eyck [ca. 1350-1420].
160409: SMEYERS, MAURITS - Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de 16de eeuw. De middeleeuwse wereld op perkament [In Slipcase] .
4071239: SMI, P. (SECRÉTAN, CH.) - De wereldbeschouwing van Carles Secrétan. (Diss.)
130345: SMID, DRS GIOIA [ED.] - Philipp Bauknecht. Expressionist in Davos 1884-1933.
140262: SMID-BOSKLOPPER, TRIENTJE - De verzenen tegen de prikkels. Het verhaal van Stientje Bosklopper.
141268: SMIDT, J.R.H. DE - Les Noëls et la Tradition Populaire.
104385: SMIDT, DRS. H.A.R. - Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene / Garderegiment Fuseliers Prinses Irene 1941-1991.
160259: SMIDT F.S.C., PROF. DR. FIRMIN DE - Krypte en koor van de voormalige Sint-Janskerk te Gent. In het licht van de jongste archeologische onderzoekingen.
162780: SMIDT VAN GELDER-FONTAINE, T.A.M. - "Een vergeten denker: Abraham ibn Daud. Een onderzoek naar de bronnen en de structuur van "" Ha-Emunah ha-Ramah ""."
131697: SMIDT, PROF. MR. J.TH. DE [ED.] - "Fiscaliteit in Nederland. 50 jaar Belastingmuseum "" Prof. Dr. Van der Poel ""."
141882: SMIDT, M. DE - Bedrijfsstruktuur en arbeidsmarkt in een ruimtelijk kader. Met een toepassing op de Drechtstreek en het Noord- en Merwedegebied.
96602: SMIDT, J.TH. DE E.A. - Van Tresorier tot Thesaurier-Generaal. Zes eeuwen financieel beleid in handen van een hoge Nederlandse ambtsdrager
160502: SMIDT, DR. J.T. DE - Elseviers veldgids.
32214: SMIJTEGELT, BERNARDUS - Alle verstand te boven
57268: SMIJTEGELT, BERNARDUS - De weg der heiligmaking. Negental predikaties over Mattheüs 5:47 (gedaan in 1727 en 1728)
31542: SMIJTEGELT, BERNARDUS - Alle verstand te boven
87227: SMIJTEGELT, BERNARDUS - De weg der heiligmaking. Negental predikaties over Mattheüs 5:47 (gedaan in 1727 en 1728)
96653: SMIJTEGELT, BARNARDUS - Dient de Heere
86972: SMIJTEGELT, BERNARDUS - Veertien practicale leerredenen, overeenkomstig de uitgave van 1859 bij J. Bantz te Gorinchem en die van 1876 bij P. v.d. Sluys Jr. te Amsterdam met de voorwoorden van die uitgaven.
57266: SMIJTEGELT, BERNARDUS - Zestal Leerredenen naar een onlangs gevonden handschrift, nooit in druk verschenen
122503: E.M. SMILDA|HORST, J.G. TER|R. WARTENA [ET AL.]. - Rondom de oude Sint Helenakerk.
47956: SMILDE, EGBERT - Leven in de Johanneische geschriften
88681: SMILDE, H. - Jacob Cats in Dordrecht. Leven en werken gedurende de jaren 1623-1636.
90938: SMILDE, BERNARD - Hasper en het kerlied. Een onderzoek naar het hymnodische en hymnologische werk van ds. Henndrik Hasper (1886-1974) in verband met de ontwikkeling van het kerklied in Nederland in de twintigste eeuw.
57471: SMILDE, E: - Een eeuw van strijd over verbond en doop
162463: SMILDE, H. - Jacob Cats in Dordrecht. Leven en werken gedurende de jaren 1623-1636.
4017757: SMILDE, B. (HASPER, H.) - Hasper en het kerklied. Een onderzoek naar het hymnodische en hymnologische werk van ds Hendrik Hasper (1886-1974) i.v.m.de ontwikkeling van het kerklied in Nederland in de 20e eeuw. (Diss.)
4062081: SMILDE, BERNARD - Eine andre Welt. 50 Psalmen dem Hebräischen nachgedichtet zum singen auf die Melodien des Genfer Psalters (1562)
154295: SMILES, SAMUEL [ERIC DE MARÉ - INTROD.]. - The Lives of George and Robert Stephenson [In Slipcase].
157803: SMILES, SAMUEL - A Publisher and His Friends. Memoir and Correspondence of the Late John Murray, with an account of the origin and progress of the house 1768-1843 [2 Vols. Compl.]. .
165921: SMILG-BENARIO, MICHAEL - Der Zusammenbruch der Zarenmonarchie.
163451: SMILG-BENARIO, MICHAEL - Von Kerenski zu Lenin. Die Geschichte der zweiten russischen Revolution.
60678: SMINK. G.J. - Het kerkelijke ambt naar een nieuw paradigma (De ambtstheologie van Hans Kung)
4002634: SMINK, G.J. (VB) - Romeinen. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
53781: SMIRIN, M.M. - Die Volksreformation des Thomas Münzer und der grosse Bauernkrieg. Band I: Theorie und Programm Münzers. Band II: Die Partei Münzers im Bauernkrieg (2 volumes of 3)
168291: SMISSAERT, JHR. MR. H. - Bijdragen tot de geschiedenis der ontwikkeling van de Twentsche katoennijverheid. Bijeenverzameld en gerangschikt.
56470: SMISSAERT, H. - Bijdragen tot de geschiedenis der ontwikkeling van de twentsche katoennijverheid
4060337: SMIT, J. (BB) - Brief aan de Galaten. (Belichting van een bijbelboek)
160615: SMIT, W.A.P. - Hooft en DIA. Een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 1608/1609 voor DIA, de identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor haar en de implicaties van dit alles.
4069240: SMIT, J. & STROEKEN, H. - Lotgevallen. De Bijbel in psychoanalytisch perspectief.
183532: SMIT, H. - Van katjong tot rijks ambtenaar. Uit het leven van een [ver]Indisch[t]e jongen.
152862: SMIT, W.A.P. - Het Nederlandse Renaissance-toneel als probleem en taak voor de literatuur historie.
90528: SMIT, C. - Hoogtij der neutraliteitspolitiek. De buitenlandse politiek van Nederland 1899-1919.
90039: SMIT, P. - Minister Van der Brugghen
158312: D. SMIT [EDS].|HULZEN, G. VAN|S. ABRAHAMSZ. - Het boek in 1909. Letterkundig Jaarboek en Catalogus 1909-1910. Bevattende een Letterkundig Overzicht van G. van Hulzen, benevens eene vollegige bespreking der Nieuwe Uitgaven, een Overzicht van Nieuwe Kinderboeken door S. Abrahamsz., en een uitgebreide Titelopgaaf van vroeger verschenen werken. Bewerkt door S. Smit, Bibliothecaris van het Leesmuseum te Amsterdam. Boekversiering en Bandteekening van Gust van der Wall Perné. 10de jaargang.
56568: SMIT, C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1848-1919. Derde periode 1899-1919. Vijde deel, 1917-1919. Tweede stuk. (Rijks Geschiedkundige Publicatiën (R.G.P.). Grote Serie, 117)
140917: SMIT, MR. DR. C. - De Liquidatie van een imperium. Nederland en Indonesië 1945-1962.
56573: SMIT, C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1848-1919. Derde periode, 1899-1919. Zesde deel, buitenlandse bronnen 1899-1914 (Rijks Geschiedkundige Publicatiën (R.G.P.). Grote serie, 128)
184644: SMIT, PIETER & A.P.M. SANDERS & J.P.F. VAN DER VEER [EDS.]. - History of the Life Sciences. An annotated bibliography.
4022967: SMIT, H.I. DE - Nèfèsj chàljjá. Levende ziel. Dierenleven in Israël. Dierenleven in de Schrift. De sociale mens.
56066: SMIT, J.P.W.A. E.A. - Gedenkboek stedelijk gymnasium 's-Hertogenbosch
84401: SMIT. G. - Bijbel en legende, bij de Arabischen schrijver Jacqubi, 9de eeuw na Christus. Vertaling en onderzoek
4001579: SMIT, E.L. - De Oud-Christelijke monumenten van Spanje. (met 2 kaarten en 11 afb.)
185768: SMIT, M.C. - De verhouding van Christendom en Historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing. Thesis University Amsterdam.
47976: SMIT, F. - Geschiedenis der doopsgezinden in Blokzijl
32441: SMIT, J. - Den Haag in den geuzentijd
56571: SMIT, C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1848-1919. Derde periode, 1899-1919. Zevende deel, buitenlandse bronnen 1914-1917 (Rijks Geschiedkundige Publicatiën (R.G.P.). Grote serie, 137)
32531: SMIT SIBINGA, J. - Literair handwerk in Handelingen
150282: SMIT, MR. J.P.W.A. - De legervlaggen uit den aanvang van den 80-jarigen oorlog.
141831: A.R.M. SMIT [EDS. - ET AL.].|C.H. STAAL|SNOEP, D.P. - Dood en begraven. Sterven en rouwen 1700 - 1900. Tentoonstelling ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Eerste Algemene Begraafplaats Soesterbergen te Utrecht.
87427: SMIT, C. - Het vredesverdrag van Munster. 30 januari 1648.
60681: SMIT. G. - De Profetie van Habakuk
4035705: SMIT, J.O. - De Vulgaat. Geschiedenis en herziening van de latijnse bijbelvertaling.
180432: SMIT, J.P.W.A. - De Brabantsche beelden en teekens van recht.
90336: SMIT, LENA - Jeanne D'Arc
90020: SMIT, D.H. - Johan van Heemskerck 1597-1656
88002: SMIT, JAN - Wat harmonie vermag. Herinneringen en felicitaties bij de 70e verjaardag van Klaas Jan Mulder
88230: SMIT, PETER FRANS CHRISTIAAN - Enige opmerkingen over considerans van het placaet van verlatinge van 26 Juli 1581.
140940: SMIT, ELLEN - Het gebouw van de Rotterdamsche Lloyd. Verleden, heden en toekomst van een maritiem gebouw.
145909: SMIT, MR. DR. C. - Het vredesverdrag van Munster 30 januari 1648.
60683: SMIT. W. - De islam binnen de horizon (Een missiologische studie over de benadering van de islam door vier Nederlandse zendingscorporaties (1797-1951))
60680: SMIT. E.J. - Die ondergang van die ryk van Juda
101653: SMIT, DR. C. - De Handelspolitieke Betrekkingen tusschen Nederland en Frankrijk, 1814-1914.
130062: SMIT, DR. J.W. - Fruin en de partijen tijdens de Republiek.
144828: SMIT, J.P.W.A. - De Brabantsche beelden en teekens van recht.
152857: SMIT, JACOB - De kosmische zelfvergroting van de dichter bij Bilderdijk, Perk en Marsman.
185696: SMIT, W.A.P. & F.L. ZWAAN - P. TUYNMAN & F.L. ZWAAN - Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hoofts lyriek [2 Vols. Compl.]. Volume 68 nr. 2 & 73 nr. 4: Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks.
91374: SMIT-MULLER, ROEL H. - Kunstgalerij lenten 40 jaar, 1962-2002.
165579: SMIT, JO [INTROD.]. - Terschellinger Jaarboek 1984.
145460: SMIT, DR. C. - De Handelspolitieke Betrekkingen tusschen Nederland en Frankrijk, 1814-1914.
102707: J.G. SMIT [EDS.].|PREVENIER, W. - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel 1: 1276-1433. Eerste stuk: Inleiding, lijsten en indices.
103852: F.I.M. SMIT [FOREW.].|PEESE BINKHORST, F.X. - Lutkie & Smit Papier. Waar het honderd jaar om papier gaat. Amsterdam 1877-1977 Culemborg.
4135496: SMIT. G. - Wachten op de Bruidegom. Wat verkondigt en wat vraagt het evangelie?
143173: SMIT, JOSI [& RADBOUD VAN BEEKUM]. - J.D. Zocher jr. 1791-1780. Architect en tuinarchitect.
56754: SMIT, C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1848-1919. Derde peridoe, 1899-1919 (Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Grote Serie, 137)
56755: SMIT, C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1848-1919. Derde periode, 1899-1919. Vierde deel, 1914-1917
131987: SMIT, J.G. [ED.] - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Tweede Deel. Rekeningen van de Hollandse tollen 1422-1534 [only]
131787: J.G. SMIT|KERSTEN, A.E|O. VRIES [ED.] - Nederlandse Historische Bronnen. Vol. II.
131729: J.G. SMIT|KERSTEN, A.E|O. VRIES [ED.] - Nederlandse Historische Bronnen. Vol. I.
131734: J.G. SMIT|KERSTEN, A.E|O. VRIES [ED.] - Nederlandse Historische Bronnen. Vol. I & II.
110087: SMIT, F.A. [ED.]. - Op zoek naar het verleden. Wereldlijke en kerkelijke geschiedenis van Het Gewest en de Stad Zutphen.
4004517: SMIT. E.J. - Die ondergang van die Ryk van Juda. (Diss.)
89810: SMIT, JENNIFER - Monumenten en standbeelden van de Nederlandse Antillen.
131436: SMIT, MR. J.P.W.A. - De legervlaggen uit den aanvang van den 80-jarigen oorlog.
183557: SMIT, DR. J.W. - Fruin en de partijen tijdens de Republiek.
142470: SMIT, DR. H.J. - De opkomst van den handel van Amsterdam. Onderzoekingen naar de economische ontwikkeling der stad tot 1441.
61383: SMIT, P. - De wereldbeschouwing van Charles Secrétan
87335: SMIT, W.A.P. - De dichter Revius
150193: SMIT, DR. E.L. - De Oud-Christelijke Monumenten van Spanje.
82449: SMIT, W.A. - Pastoraal-psigologiese verkenning van die client-centered terapie van Carl R. Rogers
4014405: SMIT, W.A. (ROGERS, CARL R.) - Pastoraal-psigologiese verkenning van die client-centered terapie van Carl R.Rogers. (Diss.).
4137736: SMIT, J.O. & POST, R.R. - Naar Rome. Geïllustreerd handboek voor reizigers naar Rome. Met uitvouwbare kaart van Rome.
53627: SMIT, JOOP - Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie
4050539: SMIT, M.C. - De verhouding van Christendom en Historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing.
4137535: SMIT, M.C. - De verhouding van Christendom en Historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing.
4300123: SMIT, PETER-BEN - Tradition in Dialogue. The Understanding Of Tradition In The International Bilateral Dialogues Of The Anglican Communion.
167562: SMIT, WILFRED - Verzameld werk.
167494: SMIT, PIETER [FRANS VERDOORN - FOREW.]. - History of the Life Sciences. An Annotated Bibliography [2 Vols. Compl.].
156107: SMIT, FRANS - Het oog van de wereld. Nederland in de Gouden Eeuw.
153248: SMIT, D.J. - Onder de vlaggen van Zweden en van het Rode Kruis. Het leven van de Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945.
150080: SMIT BARBARA - Heineken een leven in de brouwerij.
142613: SMIT, DR. JACOB - De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens.
83552: SMIT, J.H.S. - Leven en werken van Matthias van Geuns M.D. 1735-1817
130009: J.G. SMIT [EDS.].|NIERMEYER, J.F. - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied [2 Vols. Compl.]
131301: SMIT, DR. C. - De Conferentie van Londen. Het vredesverdrag tussen Nederland en België van 19 april 1839.
141426: SMIT, JEROEN - Het Drama Ahold
60684: SMITH. M.H. - Studies in Southern Presbyterian Theology
150392: SMITH, VINCENT A. - Akbar the Great Mogul 1542-1605.
150345: SMITH, SALLY BEDELL - Stijl en macht. De Kennedy's en een tijdperk.
151711: SMITH, WILLIAM H.C. - Napoleon III. The Pursuit of Prestige.
152173: SMITH, ANNA H. [ED.]. - Africana Byways.
153475: SMITH, KATHRYN A. - Art, Identity and Devotion in Fourteenth-Century England. Three Women and Their Books of Hours.
162560: SMITH, G. ELLIOT - Tutankhamen and the Discovery of his Tomb by the Late Earl of Carnarvon and Mr Howard Carter.
153022: SMITH, PAUL J. - Éditer et traduire Rabelais à travers les âges.
184951: SMITH, MICHAEL PETER - Transnational Urbanism. Locating Globalization.
172383: SMITH, EMILY ESFAHANI - De kracht van betekenis : hoe zin te geven aan je leven.
180532: SMITH, DENNIS - Report from Ground Zero. The Story of the rescue efforts at the World Trade Center.
6653: SMITH, JOHANNES - Apokatastasis, Of der Christenen Jubel-Jaar. Verkondight door den H. Apostel Petrus, Actor. III: 19, 20, 21. Waar uyt het Woord der Bekeeringe, de Uytwisschinge der Donden, de Tyden der Verkoelinge, Sendinge van de Christus, Weder-oprechtinge aller dingen, mitzgaders hare Tyden, Gelegentheden en Voorsegginge Schriftmatig verklaart en toegepast werden, tot ontsluyting en Inleyding deses Jaars 1700.
58726: SMITH, PAUL J. - Het schouwtoneel der dieren. Embleemfabels in de Nederlanden (1567-ca. 1670)
4044829: SMITH, M.S. - The Early History of God. Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel.
4009437: SMITH. M.H. - Studies in Southern Presbyterian Theology. (Diss.)
182942: SMITH, A.L. - Church and State in the Middle Ages. The Ford Lectures Delivered at Oxford in 1905.
131102: SMITH, DENIS MACK - Italy. A Modern History.
152694: SMITH, DONALD - Old Furniture and Woodwork. An Introductory Historical Survey.
58479: SMITH, JAMES - De stem der genade in het klaaghuis, of des zondaars medgezel in tijden van ziekte en droefheid
87047: SMITH, SAMUEL - Het laatste oordeel of dag van het jubeljaar, waarop wij een algehele verantwoording voor de Almachtige God moeten afleggen (4 predikaties over Opb. 20:11-15)
56894: SMITH, WHITNEY - Spectrum Vlaggenboek
95770: SMITH, PAUL J. - Voyage et Écriture. Etude sur le Quart Libre de Rabelais. Études Rabelaisiennes. Tome XIX (Volume 29). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCXVII)
151927: SMITH, RAYMOND T. [MEYER FORTES - FOREW.]. - The Negro Family in British Guiana. Family Structure and Social Status in the Villages.
100549: SMITH, J.A.|W.D. ROSS [EDS.]. - The Works of Aristotle. Volume X. [Politica - Oeconomica - Atheniensium Respublica].
165273: SMITH, HUSTON - Niet zonder religie. Het belang van religie in de postmoderne maatschappij.
57264: SMITH, URIAH - Gedachten over de Openbaring. Een tekst voor tekst verklaring van dit belangrijke gedeelte van de Heilige Schrift
186131: SMITH, R.E.F. - The Enserfment of the Russian Peasantry.
166504: SMITH, DENIS MACK - Mazzini.
102065: SMITH, P.D. - City. A Guidebook for the Urban Age.
110467: SMITH, MARGARET - An Introduction to the History of Mysticism.
4056187: SMITH, W.M. - Therefore, Stand. Christian Apologetics.
165391: SMITH, WALTER E. - The Brontë's Sisters. A Bibliographical Catalogue of First and Early Editions 1846-1860 with Photographica Reproductions of Bindings and Tilepages. .
164295: H.S. SMITH [EDS.].|JEFFREYS, D.G.|M. JESSOP PRICE - The Anubieion at Saqqara. The Settlement and the Temple Precinct.
110763: SMITH, WILLIAM R. - History as Argument. Three Patriot Historians of the American Revolution.
167602: SMITH, PAGE - A New Age Now Begins. A People's History of the American Revolution [2 Vols. Compl.].
186211: SMITH, A.G. - Cut & Assemble a Medieval Castle. A Full-Color Model of Caernarvon Castle in Wales.
130182: SMITH, ANTHONY - Mato Grosso. Last Virgin Land. An account of the Mato Grosso based on the Royal Society and Royal Geographical Society expedition to central Brazil 1967-9.
186374: SMITH, S.A. - Red Petrograd. Revolution in the Factories 1917-1918.
162956: SMITH, LACEY BALDWIN - Henry VIII. The Mask of Royalty.
59180: SMITH, JAMES - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaars medgezel in tijden van ziekte en droefheid
150801: SMITH, LACEY BALDWIN - The Elizabethan World.
131505: SMITH, ANNA H. [COLIN CLAIR - ED.] - South Africa. [The Spread of Printing - Eastern Hemisphere]
171393: SMITH, RANDALL B. - Reading the sermons of Thomas Aquinas : a beginner's guide.
110349: SMITH, LOGAN PEARSALL - Some trivia.
155695: SMITH, FRANK - Psycholinguistics and Reading.
4143040: SMITH, T.L. (ED.) - Faith and Reason. The Notre Dame Symposium 1999. Introduction by R.McInerny.
4143303: SMITH, HUSTON - The Way Things Are. Conversations with Huston Smith on the spiritual life. Ed. and with preface by Phil Cousimeau.
4072055: SMITH, DON IAN - De rivier waarover men niet terugkeert.
4072924: SMITH, T. - Ontspannen ouderschap.
4135349: SMITH, W.C. - Islam in Modern History.
4136330: SMITH, J.Z. (ED.) - The Harpercollins Dictionary of Religion.
4138460: SMITH, H. - Niet zonder religie. Het belang van religie in de postmoderne maatschappij.
4138854: SMITH, C.HENRY - The Mennonites of America.
4140814: SMITH, C.H. - The Mennonite Immigration to Pennsylvania. In the 18th Century. Part 33 of a Narrative and Critical History Prepared at the Request of The Pennsylvania-German Society.
4142388: SMITH CHURCHLAND, P. - Neurophilosophy. Toward a Unified Science of the Mind-Brain.
4300974: SMITH-VON OSTEN, A. - Von Treysa 1945 bis Eisenach 1948. Zur Geschichte der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland.
184741: SMITH, A.W. & D.E. BOURNE - Spirit of Steam. Locomotives in South Africa.
170595: SMITH, BARBARA HERRNSTEIN - Scandalous Knowledge. Science, Truth, and the Human.
170596: SMITH, PETER - An Introduction to Formal Logic.
170589: SMITH, HUSTON - De religies van de wereld. Onze grote wijsheidstradities.
167457: SMITH JR., DATUS C. - A Guide to Book Publishing.
164289: SMITH, H.S.|W.J. TAIT [EDS.]. - Saqqara Demotic Papyri.
164293: SMITH, WENDY - Archaeobotanical Investigations of Agriculture at Late Antique Kom el-Nana [Tell el-Amarna]. .
164078: SMITH, JENNIFER NIMMO [ED.]. - A Christian's Guide to Greek Culture. The Pseudo-Nonnus Commentaries on Sermons 4, 5, 39 and 43 by Gregory of Nazianzus.
163850: SMITH, ALAN - Clocks and Watches.
160361: SMITH JR., ARTHUR L. - The Deutschtum of Nazi Germany and the United States.
153813: SMITH, RAYMOND T. - The Matrifocal Family. Power, Pluralism and Politics.
153407: SMITH, WILLIAM JAY [JACQUES HNIZDOVSKY - ILLUSTR.]. - A Green Place. Modern Poems.
151935: SMITH, MARIJKE - De komst van de Groene Draak. Over liefde, zelfverwezenlijking en het behoud van de aarde
151855: SMITH, CANFIELD F. - Vladivostok under Red and White Rule. Revolution and Counterrevolution in the Russian Far East 1920-1922.
144638: SMITH, DEAN HOWARD - Modern Tribal Development. Paths to Self-Sufficiency and Cultural Integrity in Indian Country.
144296: SMITH, MICHAEL LLEWELLYN - Ionian Vision. Greece in Asia Minor 1919-1922.
140105: SMITH, SIMON C. - Kuwait 1950-1965. Britain, the al-Sabah and Oil.
122933: SMITH, BRADLEY - Mexico. A History in Art.
153698: SMITH, DAVID, J. [ED.]. - The Baltic States and their Region. New Europe or Old ?
162504: SMITH, JOHN RUSSELL - Bibliotheca Cantiana or Antiquarian Kentish Books. Volume 1: Being an Account of the Published Material, Books, Acts of Parliament, Maps and Ephemera, Relating to the County of Kent up to the Year 1836.
182020: SMITH, MARTHA NELL [H. WAYNE STOREY - ED.]. - Textual Cultures. Texts, Contexts, Interpretation [Volume 2 nr 1].
182021: SMITH, WHITNEY - Spectrum Vlaggenboek.
154146: SMITHHUIJSEN, C.B. [ED.]. - De hulpbehoevende mecenas. Particulier initiatief, overheid en cultuur 1940-1990.
180550: SMITHHUIJSEN, C.B. [ED.]. - De hulpbehoevende mecenas. Particulier initiatief, overheid en cultuur 1940-1990.
104625: SMITHUIJSEN, DRS. CAS [ED. - ET AL.]. - Kunst en financiën.
122046: SMITHY, ALAN G.R. - The Emergence of a Nation State. The Commonwealth of England 1529-1660.
59176: SMITS, C. - Sinds ik tegen hem gesproken heb. Drietal predikatiën
31561: SMITS, A.J. - Levensbeschrijving en brieven van L.J. Potappel
55498: SMITS, C. - Held der Hulpe. 14 predikaties over verschillende teksten bij verscheidene gelegenheden
55499: SMITS, C. - De wortel der zaak. 11 Bijbellezingen over het boek Job
31806: SMITS, JOANNES PIETER HENDRIKUS MARIA - Plutarchus en de griekse muziek. De mentaliteit van de intellectueel in de tweede eeuw na Christus / Plutarch and Greek music. The mentality of the intellectual in the 2nd century a.d. With a summary in English)
32212: SMITS, C. - Noordenwind en zuidenwind. Herdenkingspredikaties ter gelegenheid van zijn vijftigjarig ambtsjubileum met een tiental preken
30390: SMITS, C. - Door de Geest geleid. 15 predikaties over Romeinen 8
141894: SMITS, K. - Iconografie van de Nederlandsche primitieven.
31404: SMITS, C. - Noordenwind en zuidenwind. Herdenkingspredikaties ter gelegenheid van zijn vijftigjarig ambtsjubileum met een tiental preken
55089: SMITS, C. - Held der Hulpe. 14 predikaties over verschillende teksten bij verscheidene gelegenheden
4012774: SMITS VAN WAESBERGHE, M. (IGNATIUS DE LOYOLA) - De geest van Sint Ignatius in zijn orde. (Bibl.van wetenschap en cultuur)
91396: SMITS, C. - De afscheiding van 1834 (Deel 2). Classis Fordrecht c.a.
58483: SMITS, A.J. - In Godes bewaring sterk. Uit het geestelijk leven op en rond het Thoolse land
82893: SMITS, C. - De nachtgezichten van Zacharia, elf predicaties uit de profetie van Zacharia
156356: SMITS-VELDT, M.B. - Samuel Coster, ethicus-didacticus. Een onderzoek naar dramatische opzet en morele instructie van Ithys, Polyxena en Iphigenia.
93168: SMITS, JAN - Brabants peil. Monumenten voor waterbeheersing in Noord-Brabant
88985: SMITS, C. - De nachtgezichten van Zacharia. Elf predicaties uit de profetie van Zacharia.
92481: SMITS, C. - Getekend en bewaard, zeven predikaties
83098: SMITS, C. - De afscheiding van 1834 (Complete Set)
87377: SMITS, C. - De afscheiding van 1834. Tweede deel: Classis Dordrecht c.a.
91395: SMITS, C. - "De afscheiding van 1834 (Deel 1). Gorinchem en ""Beneden-Gelderland""."
93515: SMITS, C. - Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Deel 2
30337: SMITS, C. - Goddelijke Weldadigheid. Drietal Predicatiën
90422: SMITS, JACOBUS MARIA - Milieubeleid gestuurd? Een onderzoek naar de invloed van het BUGM op het gemeentelijk milieubeleid in Noord-Brabant.
161465: SMITS-VELDT, MIEKE B. - Een baljuw in opspraak. Twee toneelteksten van Goudanus uitgegeven en voorzien van inleiding en commentaar,
93310: SMITS, C. - De overwinning van het Lam
57273: SMITS, C. - Water uit de steenrots. Bijbels dagboek
180330: SMITS, F.N. - Beknopte geschiedenis van Eindhoven. Van 't begin der stad tot 1648. Deel 1 [only].
96811: SMITS, C. - De wortel der zaak. 11 Bijbellezingen over het boek Job
86885: SMITS, C. - De overwinning van het lam
30280: SMITS, C. - Ik zal horen wat God de Heere spreken zal (Deel 2)
94538: SMITS, C. - De Afscheiding van 1834 (Complete Set, 9 delen)
55574: SMITS, C. - Getekend en bewaard, zeven predikaties
161416: SMITS, J. - Plutarchus' Leven van Lysander. Inleiding - Tekst - Commentaar.
94206: SMITS, LUCHESIUS - Saint Augustin dans l'oeuvre de Jean Calvin (2 volumes)
156290: SMITS, DR. C. - "De afscheiding van 1834. Eerste Deel: Gorinchem en ' Beneden-Gelderland "". Gorinchem [en omgeving]. Vuren, Herwijnen, Haaften, Tricht, Brakel, Poederoyen, Aalst, Nederhemert-Well, Hoenza-Driel, Zuilichem, Nieuwaal, Gameren."
144980: SMITS VAN WAESBERGHE, JOSEPH - Codex Oxoniensis. Bibl. Bodl. Rawl. C 270. Pars A ''De vocum consonatiis'' ac '' De re musica'' (Osberni cantuariensis?). DMA. A. Xa. Buren, 1979.
95726: SMITS, C. - Jozef leeft nog. Een zestal predikaties alsmede levensschets en begrafenisverslag
87054: SMITS, C. - De overwinning van het lam
88332: SMITS, C. - Verzoening door voldoening. Tien predicaties.
56581: SMITS, C. - Door de Geest geleid. 15 predikaties over Romeinen 8
55715: SMITS, C.F.-XAVIER - De Kathedraal van 's Hertogenbosch
91397: SMITS, C. - De afscheiding van 1834 (Deel 3). Documenten uit het archief ds. H.P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A.
32197: SMITS, A.J. - Levensbeschrijving en brieven van L.J. Potappel
55718: SMITS, C.F. XAV. - De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch. Hierbij de wapen- en rouwborden, voorheen in voormelde kerk aanwezig, door Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt
185555: SMITS, ALETTA - How writers begin their sentences. Complex beginnings in native and learner English. Thesis University Amsterdam.
4051480: SMITS, C. - De Afscheiding van 1834. Compleet in 9 dln.
4052088: SMITS, C. - De Afscheiding van 1834. Derde deel. Documenten uit het archief ds.H.P.Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A.
96812: SMITS, C. - Held der Hulpe. 14 predikaties over verschillende teksten bij verscheidene gelegenheden
160898: SMITS, H.L.M. - Van Alvershool tot Zuiderklamp. Kroniek van de Gemeente Nuenen c.a.
155623: SMITS, PROF. L.A.H. [ED.]. - Bewustzijnsverruiming. Inzicht - uitzicht. Een publikatie van het Nederlands Gesprekscentrum.
152875: SMITS, JAN - Brabants peil. Monumenten voor waterbeheersing in Noord-Brabant.
151224: F.J.H. SMITS [EDS.].|SCHULTEN, DR. C.M. - Grenadiers en Jagers in Nederland. 1599 - 1829 - 1979.
140861: DR. M.B. SMITS-VELDT [EDS.].|DRS. A.J. GELDERBLOM|DUITS, DRS. H. - Eer is het Lof des Deuchts. Opstellen over renaissance en classicisme aangeboden aan dr. Fokke Veenstra.
56475: SMITS VAN WAESBERGHE, JOSEPHO - Divitiae Musicae Artis (DMA). Schola Palaeographica Amstelodamensi Conspirante Collectae. Musica, Domni Heinrici, Augustensis Magistri. DMA. A. VII
161535: SMITS-VELDT, MIEKE B. - Het Nederlandse renaissance-toneel.
81811: SMITSKAMP, H. - Bilderdijk historicus?
90144: SMOLAN, LESLIE - A Day in the Life of America. Photographed by 200 of the world's leading photojournalists on one day, May 2, 1986.
102737: SMOLDERS, ROB [ED.]. - Kunst bedrijven.
104338: SMOLDERS, PIET - In het spoor van spoetnik. 50 jaar ruimtevaart - De complete geschiedenis.
152611: SMOLENAARS, ELLIE - Passie voor vrijheid. Clara Wichmann [1885-1922].
92462: SMOLITSCH, IGOR - Das altrussische Mönchtum (11.-16. Jahrhundert). Gestalter und Gestalten
92095: SMOLITSCH, IGOR - Geschichte der Russische Kirche 1700-1917
93700: SMOLITSCH, IGOR - Geschichte der Russischen Kirche 1700-1917 (Erster Band)
4134335: SMOLLETT, T. - The History of England. From the Revolution of 1688 to the death of George the Second. Designed as a conttinuation of Hume. Stereotype edition, in six volumes.
180933: SMULDERS, JAN - De Ware Graal en zijn valse hoeders. Da Vinci één van hen, maar de code niet de zijne.
103337: PHOTOGR.].|SMULDERS, ROLAND F.M. [TEXT - 20 Years International Circusfestivals.
170762: SMUTS, JAN CHRISTIAAN - Holism and Evolution.
31571: SMYTEGELT, BERNARDUS - Een woord op zyn tyd, ofte twee-en-veertig predicatien. Naar tydsomstandigheden geschikt, en behelzende trouwhertige Vermaningen en opwekkende Bestieringen om zich onder Godts slaande hand te verootmoedigen en tot hem in Christus te bekeeren (2 delen)
58136: SMYTEGELT, BERNARDUS - Een woord op zijn tijd. Een woord op zyn tyd, ofte twee-en-veertig predicatien. Naar tydsomstandigheden geschikt, en behelzende trouwhertige Vermaningen en opwekkende Bestieringen omzich onder Godts slaande hand te verootmoedigen en tothem in Christus te bekeeren: By gelegentheit van eene groote Drogte en Sterfte onder Beesten en Menschen, gelyk ook in andere gevallen en ontmoetingen: Waar by komt het zalig uiteinde der vVroomen en het rampzalig uiteinde der Godtloozen, vertoont ind e Historie van Lazarus en den Ryken man (2 delen)
57269: SMYTEGELT, BERNARDUS - Twaalf uitmuntende practicale leerredenen
96735: SMYTEGELT, BERNARDUS - Maandagse catechisatiën naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus, zijnde een huis- en handboek tot onderwijzing in de Gereformeerde leer. Voorgesteld in vragen en antwoorden
55088: SMYTEGELT, BERNARDUS - Twee-en-dertig uitmuntende predikatiën
59097: SMYTEGELT, BERNARDUS - Des Christens enige troost in leven en sterven of verklaring van de Heidelbergse Catechismus in 52 predikaties
95108: SMYTEGELT, BERNARDUS - De weg der heiligmaking voorgesteld in negen predikatien over Mattheus V : 47, gedaan te Middelburg in 1728. Nieuwe uitgave. WAARBIJ: Historisch verhaal van het leven en sterven van den eerwaarden, geliefden, godvruchtigen en geleerden heer Do. Bernardus Smytegelt. Opgesteld door Pieter de Vriese (2 werken in 1 band)
53366: SMYTEGELT, BERN. - Des Christens eenige troost in leven en sterven of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII predikatiën
89805: SMYTEGELT, BERN. - Kort Begrip van de Heidelbergse Catechismus, samengevat in vijf predikatiën.
57841: SMYTEGELT, BERNARDUS - Des christens heil en cieraat, voorgestelt in vyf-en-veertig predicatiën over Philippensen IV : 7 en Colossensen I : 22
96810: SMYTEGELT, BERNARDUS - Keurstoffen of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiën, waaronder enige zeer gewichtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere, bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of eind des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden en andere buitengewone omstandigheden en eindelijk een opmerkelijke dankpredikatie over Jer. 25:3
94803: SMYTEGELT, BERNARDUS - Des Christens eenige troost in leven en in sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus, in twee en vijftig predikatien. Benevens vijf belijdenis-predikatien
31310: SMYTEGELT, BERN. - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII predikatiën
55061: SMYTEGELT, BERNARDUS - Het gekrookte riet of honderd vijf-en-veertig predikatiën over Mattheus XII: 20, 21 (2 delen). Waarin een zwak- en kleingeloovig Christen opgewekt en bestierd wordt om op den Heere Jezus te hopen, mitsgaders verscheidene gevallen en zwarigheden van het gemoed worden opgelost en beantwoord, tot derzulker vertroosting en aanmoediging, om met blijdschap, al strijdende, den weg des geloofs naar den Hemel te bewandelen, en aan de eeuwige gelukzaligheid te zijner tijd deel te krijgen
58401: SMYTEGELT, BERNARDUS - De weg der heiligmaking, voorgesteld in negen predikatiën over Mattheüs 5:47. Gedaan te Middelburg in 1728
58746: SMYTEGELT, BERNARDUS - Des Christens heil en sieraad, voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen IV : 7, en Colossensen I : 22
32336: SMYTEGELT, B. - De schat in de akker. Bijbels Dagboek
31300: SMYTEGELT, BERNARDUS - Het gekrookte riet of honderd vijf-en-veertig predikatiën over Mattheus XII : 20, 21 (2 delen). Waarin een zwak- en kleingeloovig Christen opgewekt en bestierd wordt om op den Heere Jezus te hopen, mitsgaders verscheidene gevallen en zwarigheden van het gemoed worden opgelost en beantwoord, tot derzulker vertroosting en aanmoediging, om met blijdschap, al strijdende, den weg des geloofs naar den Hemel te bewandelen, en aan de eeuwige gelukzaligheid te zijner tijd deel te krijgen
57267: SMYTEGELT, BERNARDUS - Kort begrip van de Heidelbergse Catechismus, samengevat in vijf predikatiën
59205: SMYTEGELT, BERNARDUS - Keurstoffen of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiën, waaronder enige zeer gewichtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere, bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden en andere buitengewone omstandigheden en eindelijk een opmerkelijke dankpredikatie over Jer. 25:3
32209: SMYTEGELT, BERNARDUS - De weg der heiligmaking. Voorgesteld in negen predikatiën over Mattheüs 5:47, gedaan te Middelburg in 1728
32210: SMYTEGELT, BERNARDUS - Des christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predikatiën over Filippenzen 4:7 en Kolossenzen 1:22
32208: SMYTEGELT, BERNARDUS - Het gekrookte riet of honderd vijf en veertig predikaties over Mattheüs 12:20 en 21 (2 delen)
96807: SMYTEGELT, BERNARDUS - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII predikatiën
144098: SMYTH, ALDRED P. - King Alfred the Great.
30958: SNAITH, NORMAN HENRY - Hebrew Old Testament. 83 OT
156112: SNAPSHOTS AMSTERDAM - Amsterdam - Volendam - Marken.
88330: SNEEP, P. - David een man des geloofs
84000: SNEEP, P. - David een man des geloofs. Een zevental predikaties over het geloofsleven van David
89438: SNEL, M.G. - De schorsing van Ds. Kok. Met een vraag van ds. Kok aan de Geref. Gemeenten.
165820: SNEL, FRIEDA - Wacht maar.
121254: E. SNEL [EDS.].|ENGBERSEN, G.|J.C. VROOMAN - Arm Nederland. Het eerste jaarrapport armoede en sociale uitsluiting.
183178: H.A.M. SNELDERS [EDS.].|LIEBURG, M.J. VAN - ' De bevordering en volmaking der proefondervindelijke wijsbegeerte '. De rol van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam in de geschiedenis van de natuurwetenschappen, geneeskunde en techniek [1769-1988].
163930: SNELDERS, H.A.M. - De geschiedenis van de scheikunde in Nederland [2 Vols. Compl.]..
152839: H.A.M. SNELDERS [ED.].|H.J.M. BOS|L.C. PALM|VISSER, R.P.W. - New Trends in the History of Science. Proceedings of a Conference held at the University of Utrecht.
90729: SNELDERS, H.A.M. - Het gezelschap der Hollandsche scheikundigen. Amsterdamse chemici uit het einde van de achttiende eeuw.
90754: SNELDERS, H.A.M. - The letters from Gerrit Jan Mulder to Justus Liebig (1838-1846)
160053: SNELDERS, H.A.M. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de scheikunde.
152855: SNELDERS, DR. H.A.M. - Het Gezelschap der Hollandsche Scheikundigen. Amsterdamse scheikundigen uit het einde van de achttiende eeuw.
145559: SNELDERS, H.A.M. [ED.]. - The Letters from Gerrit Jan Mulder to Justus Liebig [1838-1846].
4075098: SNELL, ADRIAN - Stad van vrede. Een reis naar de wortels van mijn geloof.
182022: SNELLAERT, F.-A. - Nederlandsche gedichten uit de veertiende eeuw van Jan Boendale, Hein van Aken en anderen, naar het Oxfordsch Handschrift, op gezag van het staatsbestuur en in naam der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Letteren en Fraaie Kunsten.
158387: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Microlepidoptera [2 Vols. Compl.].
160810: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Microlepidoptera [2 Vols. Compl.].
88111: SNELLER, Z.W. - Groen van Prinsterer en Fruin. Mededelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 12, No. 12.
88112: SNELLER, Z.W. - Opzoomer en Fruin. Mededelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, deel 12, No. 10.
88713: SNELLER, Z.W. - Economisch-Historische opstellen. Geschreven door Prof. Dr. Z.W. Sneller ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleeraarsjubileum 1922 - 5 april 1947.
104194: SNELLER, DR. Z.W. - Rotterdams bedrijfsleven in het verleden.
54526: SNELLER, Z.W.|UNGER, W.S. - Bronnen uit de geschiedenis van den handel met Frankrijk. Supplement
82608: SNELLER, Z.W. - De nationale beteekenis der Oranje-dynastie
4139337: SNELLING, L. - Één perfecte dag. Roman.
58088: SNELLINGS, D. - Muziekinstrumenten uit middeleeuwn tot barok. Een overzicht van de belangrijkste West-Europese muziekinstrumenten uit de middeleeuwen, de renaissance en de barok
56730: SNELS, M.N.N. - Infrared excitation of molecules and clusters
155744: SNELS, MARCEL - Infrared Excitation of Molecules and Clusters.
4043557: SNETHLAGE, J.L. (HEINE, HEINRICH) - Heinrich Heine. 1797-1856. Voorloper van existentialisme en oecumenisch christendom.
162346: SNETHLAGE, MR. A. [ED. - ET AL.]. - Kwartierstatenboek 1883-1983. Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
4049486: SNETHLAGE, J.L. (KANT, IM.) - De godsdienstphilosophie van Immanuel Kant.
101176: SNETHLAGE, DR. J.L. [DR. H.J. POS - FOREW.]. - Sowjet-Rusland zegt mij iets.
4138864: SNETHLAGE, J.L. - Moraalfilosofie en christendom. Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens?
4138865: SNETHLAGE, J.L. - Herinneringen en Perspectieven.
4139028: SNETHLAGE, J.L. (MONTAIGNE, M. DE) - Montaigne. (Helden van de geest)
182533: SNETSELAAR, MARION - Chrysallis 1978-1981.
131351: SNIJDER, DR. M.A. - De invloed van de fiscus op het midden- en kleinbedrijf.
96711: SNIJDERS, L.A. - Spreuken. Een praktische bijbelverklaring
102303: SNIJDERS, W.G.F. - Rumenië in den wereldoorlog. Augustus 1916 - januari 1917.
61003: SNIJDERS, GERRIT - Friedrich Adolph Lampe
89244: SNIJDERS, L.A. - Alle getallen van de Bijbel. Concordantie van de telwoorden in het oude en nieuwe testmant en de apocriefen.
102139: SNIJDERS, M.H. - De kerk in 't midden. Restauratie van een cultuurmonument.
57262: SNIJDERS, L.A. - Over oude pastorieën en pastores. Verhalen en afbeeldingen van oude hervormde dorpspastorieën en hun bewoners
142576: SNIJDERS, IR. C.J. - De gulden snede. Met een woord vooraf van Prof. Dr. Sj. Groenman.
131352: SNIJDERS, MR. H.A.W. - Gemeenten en bestuursdwang.
32529: SNIJDERS, LAMBERTUS ARIE - The meaning of Zar in the Old Testament
4133221: SNIJDERS, L.A. - The Meaning of (zar) in the Old Testament. (Diss.)
123562: SNODGRASS, A.M. - Selected Poems 1957-1987.
100846: SNODGRASS, JEFFREY G. - Casting Kings. Bards and Indian Modernity.
140042: SNODGRASS, JEFFREY G. - Casting Kings. Bards and Indian Modernity.
4143702: SNOEIJER, W. (LODENSTEIN, J.VAN) - Wandelen voor zijn aangezicht. Jodocus van Lodenstein een mysticus uit de Reformatie.
185100: SNOEK, DRS. H.M. - Apotheek aan de Badhuisstraat 100 jaar.
31123: SNOEK, HANS - Van huis uit Protestant. Hoe de leer verdampte en het geloof veranderde
85012: SNOEK, I. - Koningen van Israels God gegeven. Saul - David Salomo
183136: SNOEK, G.J.C. - Eucharistie- en reliekverering in de Middeleeuwen. De middeleeuwse eucharisie-devotie en reliekverering in onderlinge samenhang.
84678: SNOEK, I. - Koningen van Israels God gegeven. Saul - David Salomo
141679: SNOEK, JOHAN M. - The Gray Book. A collection of protests against anti-semitism and the persecution of Jews issued by non-roman catholic churches and church leaders during Hitlers rule.
96736: SNOEK, F.N. (SAMENGESTELD DOOR) - Synopsis van het boek der Psalmen. De onberijmde Psalmen in de Statenvertaling, benevens de berijmde Psalmen naar de berijming van Petrus Datheen en de berijming uit het jaar 1773. Almede enige gezangen. Tevens is toegevoegd een alphabetisch register per regel van de twee voornoemde berijmingen
32395: SNOEK, I. - De komst van de Middelaar
96703: SNOEK, I. - Aanteekeningen bij de historische gedeelten der Heilige Schrift. Van Adam tot Mozes
32507: SNOEK, I. - Het lijden en sterven van den Middelaar
166185: SNOEK, PAUL [DIRK DE GEEST - AFTERW.]. - Reptielen & Amfibieën.
154531: SNOEK, PAUL - Verzamelde gedichten.
47485: SNOEKS, REMI - L'Argument de tradition dans la controverse eucharistique entre catholiques et réformés français au XVIIe siècle (Universitas Catholica Lovaniensis, Dissertationes ad gradum magistri in Facultate Theologica consequendum conscriptae, Series II. Tomus 44)
81705: SNOEP, A. - Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid, levensschets, predikaties en verslag van de begrafenis
51937: SNOEP, DS. A. - Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid [Levensschets, predikaties en verslag van de begrafenis]
155015: D.P. SNOEP|G.W.C. VAN WEZEL [EDS. - ET AL.].|TIESKENS, R.W. - Het kleine bouwen. Vier eeuwen maquettes in Nederland.
154541: SNOODIJK, TIJN - QWL + KRZ en de raadselachtige planeet.
95923: SNOUCK HURGRONJE, C. - Verspreide Geschriften (Gesammelte Schriften). (Complete Set, 6 delen in 7 banden)
56871: SNOUCK HURGRONJE, C. - Nederland en de islam
4047128: SNOUCK HURGRONJE, J.J. - De Parallelismo membrorum in Jesu Christi dictis observando. (Diss.)
185076: SNOUCK HURGRONJE, CHRISTIAAN - Il pellegrinaggio alla Mecca.
153269: SNOW, ROYALL H. - Thomas Lovell Beddoes: Eccentric & Poet.
170624: SNOW, P.C. [STEFAN COLLINI - INTROD.]. - The Two Cultures.
186268: SNOW, RUSSELL E. - The Bolsheviks in Siberia, 1917 -1918.
152788: SNOW, LOUDELL F. - Walkin' over Medicine.
9920: SNOY, REINIER - Psalterivm Paraphrasibvs illustratum, seruata ubique ad uerbum Hieronymi translatione.
61170: SNYDER, D.N. - Karl Barth's struggle with Antropocentric Theology
185212: SNYDER, VON GEERTO - Wägen und Waagen.
171394: SNYDER, TIMOTHY - Black earth : the holocaust as history and warning.
155028: SNYDER, JAMES - Northern Renaissance Art. Painting, Sculpture, the Graphic Arts from 1350 to 1575.
151112: SNYDER, GEORGE S. - Oude hemelkaarten. Hoogtepunten uit tien eeuwen cartografie.
151113: SNYDER, GEORGE S. - Oude hemelkaarten. Hoogtepunten uit tien eeuwen cartografie.
157213: SNYDER, THOMAS - De cijfers van oranje. Statistieken voor een eeuw interlands 1905-1999.
131938: SOAMES, MARY - The Profligate Duke. George Spencer Churchill, fifth Duke of Marlborough and his Duchess.
180309: SOBEL, CHRISTA - Efese.
186037: SOBEL, DAVA [ED.]. - Letters to Father. Suor Maria Celeste to Galileo [1623-1633].
163890: SOBEL, DAVA - De planeten. Een reis langs de negen sterren van ons zonnestelsel.
153040: SOBEL, DAVA [ED.]. - To Father. The Letters of Sister Maria Celeste to Galileo [1623-1633].
167886: SOBOTA, HEINZ - De minus man.
183727: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES ET ICONOPHILES DE BELGIQUE - Annuaire de 1917. Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique [= 8th year]
183730: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES ET ICONOPHILES DE BELGIQUE - Annuaire de 1921. Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique [= 12th year]
183725: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES ET ICONOPHILES DE BELGIQUE - Annuaire de 1912. Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique [= 3rd year].
183726: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES ET ICONOPHILES DE BELGIQUE - Annuaire de 1916. Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique [= 7th year]. .
183731: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES ET ICONOPHILES DE BELGIQUE - Annuaire de 1918. Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique [= 9th year]
183729: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES ET ICONOPHILES DE BELGIQUE - Annuaire de 1919. Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique [= 10th year]
160997: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES ET ICONOPHILES DE BELGIQUE - Annuaire de Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique. Volume nr. 1-14 & Statuts / Liste des Membres [15 Vols.].
185404: SOCIÉTÉ ROYALE DE BOTANIQUE DE BELGIQUE - - Mémoires de la Société Royale de Botanique de Belgique. Volume 24 Parts 1 & 2 / Tome Vingt-quatrième. 1ère & 2nd partie [2 in 1].
104271: SOCOM - - Socom 3. U.S. Navy Seals: The Official Guide.
4143001: (SOCRATES) STONE I.F. - Het proces Socrates. Vertaling Jabik Veenbaas.
101133: SODE, TORBEN - Glas på kroppen. Moderne amerikanske glasperler / Contemporary American Glass Beads.
4058126: SODEN, HERMANN VAN - Die wichtigsten Fragen im Leben Jesu. (Ferienkurs-Vorträge)
4058127: SODEN, HERMANN VON - Urchristliche Literaturgeschichte. (Die Schriften des Neuen Testaments)
4036411: SODEN, W.V. - Einführung in die Altorientalistik.
54441: SODEN, WOLFRAM VON - The Ancient Orient. An introduction to the study of the ancient near east
4006959: N.N. (SODEN, H.FRHR.V.) - Aus Theologie und Kirche. Zum 60.Geburtstag von Prof. Hans Freiherr von Soden. (BET 6)
4140605: SODEN, H.VON - Urchristentum und Geschichte. Gesammelte Aufsätze und Vorträge. 1.Band: Grundsätzliches und Neutestamentliches.
4068965: SODEN, W. VON - Grundriss der Akkadischen Grammatik. (An.Orient 33)
4060520: SÖDER, R. - Die apokryphen Apostelgeschichten und die romanhafte Literatur der Antike.
4015634: SØDERBLOM, N. - Das Werden des Gottesglaubens. Untersuchungen über die Anfänge der Religion. Deutsche Ausg. hrsg. von R.Stübe.
4139583: SØDERBLOM, N. - Der lebendige Gott im Zeugnis der Religionsgeschichte. Nachgelassene Gifford-Vorlesungen.
4143091: SODERLUND, S. - The Greek Text of Jeremiah. A Revised Hypothesis.
161158: SODMANN, TIMOTHY - Dodendantz, Lübeck 1520. Faksimileausgabe mit Textabdruck, Glossar und einem Nachwort
60685: SOEDARMO. R. - In de wereld maar niet van de wereld (Een studie over de grondgedachten van de theologie van Friendrich Gogarten)
131219: SOEDARPO, MINARSIH - Niet louter kleine toegenegenheden. Herinneringen van een Indische vrouw 1924-1952.
83822: SOEDE, MATTHIJS - The partial hydrogenation of aromatics
53376: SOEMOHARDJO-SOEBROTO, ROHMAH - Oeirp somohardjo, Luitenant-Generaal T.N.I. (22-2-1893 - 17-11-1948)
152535: SOEP, A. - De besnijdenis. Een Ethnologische Studie. Met een voorrede van Dr. J.J. Fahrenfort.
165801: SOEPBOER, ALBERTINA - De dieptering.
142167: SOEPNEL, INE - Aldus Manutius - drukker/uitgever.
4053409: SOEST. H.J. VAN - Welk is het voortreffelijkste schepsel op aarde?. De interpretatie van een omstreden bijbelse voorstelling in het 19de en 20ste eeuwse Nederland. (Diss.)
60686: SOEST. H.J. VAN - """Welk ik het voortreffelijkste schepsel op aarde?"" (De interpretatie van een omstreden bijbelse voorstelling in het 19e en 20e eeuwse Nederland)"
156341: SOEST, J.L. - Taraxacum Species from India, Pakistan and Neighbouring Countries.
4133927: SOEST, A.V. (RED.) - Rood als scharlaken, wit als sneeuw. Over schuld en vergeving.
162046: SOETAERT, DRS. PAUL - De Berg van Charitate te Brugge, een stedelijke leenbank [1573-1795]. Bijdrage tot de geschiedenis van de kredietinstellingen in de Lage Landen.
4009849: SOETENDORP, J. - Symboliek der joodse religie. Beschrijving en verklaring der gebruiken in het joodse leven.
4061387: SOETENDORP, A. - Er was een rabbijn in de klas. Lezingen van Awraham Soetendorp. Ingeleid en weergegeven door Lize Stilma.
4067345: SOETENDORP, J. - Symboliek der joodse religie. Beschrijving en verklaring der gebruiken in het joodse leven.
156900: SOETENHORST, W.J. - De bescherming van de uitgeefprestatie. Een onderzoek naar het functioneren van het uitgeefovereenkomstenrecht en het mededingingsrecht in Nederland en Duitsland met aandacht voor de situatie in Groot-Brittannië [Der Schutz der verlererischen Leistung]. .
162995: SOETERBOEK, W. [INTROD.]. - Van Langstraat tot Nieuwegein. Schoenencentrum Nederland.
152169: SOETERIK, ROBERT [ED.]. - De verwoesting van Palestina.
4141008: SOETING, M.F. - Tussen wet en werkelijkheid. Euthanasie in het licht van een roman van W.J. Otten en de filosofie van M.Merleau-Ponty. (Diss.)
4064722: SOETING. A.G. - Auditieve aspecten van het boek Openbaring van Johannes. (Diss.)
60687: SOETING. A.G. - Auditieve aspecten van het boek Openbaring van Johannes
4137901: SOGGIN, J.A. - Introduction to the Old Testament. From its origins to the closing of the Alexandrian canon.
4137951: SOGGIN, J.A. - A History of Israel. From the Beginnings to the Bar Kochba Revolt, AD 135.
4141168: SOGGIN, J.A. - Einführung in die Geschichte Israels und Judas. Von den Ursprung bus zum Aufstand Bar Kochbas.
182970: SÖHNGEN, J.N.G. - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche volksleven.
182969: SÖHNGEN, J.N.G. - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche volksleven.
4142155: SOIRON, TH. - Die Bergpredigt Jesu. Formgeschichtliche, exegetische und theologische Erklärung.
140611: SOKOLOFF, NIKOLAUS - So begann der Bolschewismus. Leidensweg und Ermordung der Zarenfamilie.
130823: SOKOLOWSKI, DR. PAUL - Sachbegriff und Körper in der klassischen Jurisprudenz und der modernen Gesetzgebung.
104476: SOLA RICARDE, RICARDO DE - "La reurbanizacion de "" El Silencio "". Cronica 1942 - 1945."
104580: SOLAR, GUSTAV - Das Panorama und seine Vorentwicklung bis zu Hans Conrad Escher von der Linth.
173005: SOLARI, GRÉGORY - Le temps découvert : développement et durée chez Newman et Bergson.
4138795: SOLDAN, W.G. & HEPPE, H. - Geschichte der Hexenprozesse. Neu bearbeitet und herausgegeben von M.Bauer.
103406: SOLINGEN METALLWAREN - Richard Abr. Herder Stahlwaren- und Werkzeugfabrik Solingen. Coutellerie. Fabrikzeichen: Rich. Abr. Herder Solingen & Rich. Abr. Herder & Rich. A. Herder Solingen. Wortmarken: Richard-Herdermesser & Richard Extra & Richard-Herderscheren & Richard Gold & El Pastor.
4059946: SÖLLE, D. - God heeft mensen nodig. Een theologie van de schepping.
4059198: SÖLLE, D. & SCHOTTROFF, L. - Jezus van Nazareth.
4053786: SÖLLE, D. - Tegenwind. Herinneringen.
4137561: SÖLLE, DOROTHEE - (4 titels). Denken over God - Droom mij, God - Fantasie en gehoorzaamheid - Kernwapens doden, ook zonder oorlog.
4004311: SÖLLE, D. - Denken over God. Inleiding in de theologie.
4300774: SÖLLE, D. - Gegenwind. Erinnerungen
158324: SOLNICK, BRUCE B. [ED.]. - Terrae Incorgintae. The Annals of the Society for the History of Discoveries [Volume 1 - 10].
184529: SOLNICK, BRUCE B. [ED.]. - Terrae Incorgintae. The Annals of the Society for the History of Discoveries [Volume 1 - 10].
4300652: SOLOMON, ROBERT C. - Filosofie - Het plezier van het denken.
4072287: SOLOMON, NORMAN - Licht op jodendom. (Servire basisreeks)
4136782: SOLOMON, SOLOMON J. - The Practice of Oil Painting and of Drawing as Associated with it. With Eighthy Illustrations.
165602: SOLOTATOFF, TED - A Few Good Voices in My Head. Occasional pieces on writing, editing and reading my contemporaries.
4040452: SOLOVEITSCHIK, J.B. - De creativiteit van de Halacha. Inleiding en samenstelling Reinier Munk.
146401: SOLOVEYTCHIK, GEORGE - Potemkin. Soldat, Staatsmann, Liebhaber und Gemahl der Kaiserin Katherina der Gri=osse.
146399: SOLOVEYTCHIK, GEORGES - Potemkine. Un tableau de la Russie de Catherine II.
180817: SOLOVIEV, VLADIMIR - De geestelijke grondslagen van het leven.
183784: SOLOVJEFF, WLADIMIR [DR. RUDOLF STEINER - INTROD.]. - Zwölf Vorlesungen über des Gottmenschentum.
185965: SOLOW, BARBARA LEWIS - The Land Question and the Irish Economy 1870-1903. The Man who made Ireland. The Life and Death of Michael Collins.
142227: SOLOWJOW, WLADIMIR - Die Erzählung vom Antichrist.
167519: SÖLTER, WALTER [EDS.]. - Das Römische Germanien aus der Luft.
164194: SÖLTER, WALTER [EDS.]. - Das Römische Germanien aus der Luft.
156675: SOLTERER, HELEN - The Master and Minerva. Disputing Women in French Medieval Culture.
165025: SOLVANGER, ERIK - Slijp het sternum.
184502: SOMEREN, VAN COR - Paulina, de laatste Bisdom van Vliet [Pauline le Fèvre de Montigny-Bisdom van Vliet].
4300956: SOMERS, ERIK (COHEN, D.) - Voorzitter van de Joodse Raad. De herinneringen van David Cohen (1941-1943)
4063944: SOMERS, H.H. - Jehova`s Getuigen. Naar het einde van de wereldchaos?
162276: SOMERS, ERIK - Vrijgegeven door de duitse censuur. Fotograaf in dienst van de bezetter.
164131: SOMERSET, ANNE - The Affair of the Poisons. Murder, Infanticide & Satanism at the Court of Louis XIV.
164668: SOMERSET, ANNE - Unnatural Murder. Poison at the court of James I.
143888: SOMERSET, ANNE - Elizabeth I.
143720: SOMERSET, ANNE [ANTONIA FRASER - INTROD.]. - The Life and Times of William IV.
151276: SOMERSET, ANNE - Elizabeth I.
56295: SOMERWIL, A. E.A. - Het Strijkinstrument, tentoonstelling in Concertgebouw de Doelen Rotterdam ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Kamermuziekvereeniging Rotterdam. 13 september - 28 september 1982
155996: SOMMER. FERDINAND - Sprachgeschichtliche Erläuterungen für den griechischen Unterricht. Laut- und Formenlehre.
168065: SOMMER, KURT ALEXANDER - "Bauernhof-Bibliographie. Zugleich Schrifttumsverzeichnis zum Werk ""Haus und Hof Dautscher Bauern"", herausgegeben im Auftrage der Fachgruppe Bauwesen im NS-Bund Deutscher Technik."
105025: SOMMER, ROBIN LANGLEY - Toys of our Generation. Postwar Collectables, 1945-74.
181211: SOMMER, PROF. H. OSKAR - Le roman de Merlin or The Earley History of King Arthur. Faithfully edited from the French ms. add. 10292 in the British Museum [about A.D. 1316].
53847: SOMMER, RAINER - Hermann von Wied. Erzbischof und Kurfürst von Köln. Teil 1: 1477-1539
142682: SOMMER, R. - Grundzüge einer Geschichte der deutschen Psychologie und Aesthetik. Von Wolff-Baumgarten bis Kant-Schiller. Nach einer von der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften in Berlin preisgekrönten Schrift des Verfassers, dargestellt von Dr. Med. et Phil. Robert Sommer.
142563: SÖMMERRING, S.TH. - Über das Organ der Seele.
183531: SOMMI, LEONE DE' - La supplica discorso famigliare a quelli che trattano de' comici. Con studio critico, note e varianti di Ferdinando Taviani.
4138613: SOMOZA, J.C. - Het raadsel van de filosoof.
162490: SOMPEL, WILLY GUSTAAF VAN - Documenten en herinneringen aan 30 jaar onbegrip.
85142: SON, C. VAN - Plaatjes-Album Vaderlandsche Historie (deel 1 + 2)
131003: SON, M.A.F.T. VAN [ET AL.] - Van Blok vol rechten tot Arsenaal. Vol rechten, vol wetenswaardigheden. Expositie gewijd aan archiefzorg en -beheer in Nijmegen door de eeuwen heen.
4070046: SON, B.H. - Sciende and Person. A Study on the Idea of Philosophy as Rigorous Schience in kant and Husserl. (Diss.)
152514: SONDEREGGER, STEFAN - Schatzkammer deutscher Sprachdenkmäler. Die Stiftsbibliothek Sankt Gallen als Quelle germanischer Handschriftenerschliessung vom Humanismus bis zur Gegenwart.
182367: SONDEREN, PETER C. - Het sculpturale denken. De esthetica van Frans Hemsterhuis.
84161: SONDHEIM, MORIZ - Richard de Bury, Ein Beitrag zur Psychologie des Büchersammelns
175894: SONG, ROBERT|WATERS, BRENT (EDS.) - The authority of the gospel : explorations in moral and political theology in honor of Oliver O'Donovan.
131720: SONIUS, WILLEM - Marie Corelli.
61032: SONNBERGER, K. - Die Leitung der Pfarrgemeinde. Eine empirisch-theologische Studie unter niederländischen und deutschen Katholiken
4134489: SONNBERGER, K. - Die Leitung der Pfarrgemeinde. Eine empirisch-theologische Studie unter niederländischen und deutschen Katholiken.
144922: B. SONNE|KLEIVAN, L - Eskimos, Greenland and Canada.
55893: SONNEBORN, J.C. - Die Markiezinne van Carabas of d' Ander Boek
185151: SONNEDECKER, GLENN [REVISED]. - Kremers and Urdang's History of Pharmacy.
150487: SONNEMANS, HANS|WILLEM VERWEIJ [EDS.]. - Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. 60 jaar GFPI.
146126: A.C. SONNEVELDT|BEEKMAN, DR. W.L.|J.N.J. VAN MOURIK [EDS.]. - Gedenkboek van de Tielsche Hoogere Burgerschool 1870-1930.
92280: SONNEVELT, C. - De heerlijkheid van de Koning
57313: SONNEVELT, C. E.A. - Van Heidelberg naar Dordrecht en terug. Het belang van de Heidelbergse Catechismus toen en nu
96905: SONNEVELT, C. E.A. - Van Heidelberg naar Dordrecht en terug. Het belang van de Heidelbergse Catechismus toen en nu
160777: SONNICHSEN, C.L. - The Grave of John Wesley Hardin. Three Essays on Grassroots History.
167967: SONNINO, PIERA - Zo was het. Een Italiaanse familie in Auschwitz.
4142480: SONSBEECK, D. VAN(MARCEL, G.) - Het zijn als mysterie in de ervaring en het denken van Gabriel Marcel. (Diss.)
152583: SONSINO, RIFAT - Motive Clauses in Hebrew Law. Biblical Forms and Near Eastern Parallels.
85888: SONSTRAL, J.H. - Vorstengalerij uit den tijd der Hervorming
171256: SONTAG, SUSAN - Waar de nadruk ligt.
30778: SONTHEIMER, WALTHER|ZIEGLER, KONRAT - Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike. Auf der Grundlage von Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (5 volumes)
3891: SONTHOM, EMANUEL - Gulden Kleinod der Kinder Gottes. Das ist: Der waare Weg zum Christenthumb. Aus dem Englischen, in das Teutsche versetzet, und jetzd auffs neue, in etlichen unteutschen, und der Lehre halber verdachtigen Reden, aus Liebe zu diesem Buchlein, wie auch um dezer willem, so dasselbe in Handen haben, durch einen Liebhaber der reinen Evangelischen Warheit, an vielen Ortengeandert, und mit zweyen herzlichen neuen Tracktatlein vermehret, deren das I. von dem Gesprach desz Hertzens. II. von der Geistlichen Hoffart handelt. Benebens Zweien nohtwendigen Registern, und einer Anweisung zu Sonn- und Feyertaglichem Gebrauch dieses Buchleins: Sammt einem Bericht Johann Michael Dilherns, an den Christlichen Leser.
95576: SOONIUS, JACQUES - Psychologie in hoofdlijnen. Een overzicht van deelgebieden
88340: SOONS, A.H.A. - Stellingen leiden tot tegenstellingen. 'n bloemlezing van promotiestellingen.
146079: SOPER, M.F. - New Zealand Birds.
4069704: SORELL, T. (DESCARTES, R.) - Descartes. (Kopstukken filosofie)
121788: SORELL, WALTER - Knaurs Buch vom Tanz. Der Tanz durch die Jahrhunderte.
90268: SORGDRAGER, PIETER - Enkele Indische geneeskruiden
167202: SORGDRAGER, W. [FOREW.]. - 101 praktijkvragen over de implementatie van EG-besluiten / EG-checklist. Instrumenten voor het opstellen van nationale regelgeving in overeenstemming met het EG-recht.
57496: SORGE, BOB - Geheimen van het Heiligdom. Sleutels tot diepere intimiteit met God
156130: SORGELOOS, CLAUDE [ ED.]. - Mélanges d'histoire de la reliure offerts a Georges Colin
100653: SORIANO, MARC - Le dossier Charles Perrault. Scandale immobilier sous Louis XIV - 111 querelles de paternité - Trois contes incunnus.
101177: SORKIN, DAVID - Moses Mendelssohn and the religious Enlightenment.
153081: SOROCEANU, TUDOR [ED. - ET AL.]. - Die Daker. Archäologie in Rumänien.
142221: SOROKIN, PITIRIM A. [DR. J.H. VAN DER HOOP - FOREW.]. - De crisis onzer eeuw,
156288: SOROS, GEORGE - De crisis van het mondiale kapitalisme. De ondergang van de vrije wereld.
110462: SOROS, GEORGE - Underwriting Democracy. Encouraging Free Enterprise and Democratic Reform among the Soviets and in Eastern Europe.
161962: SOROS, GEORGE - The Bubble of American Supremacy. Correcting the Misuse of American Power.
180464: SOSA, ERNEST [ED.]. - The Philosophy of Nicolas Rescher. Discussion and Replies.
164717: SOSA, ERNEST - A Virtue Epistemology. Apt Belief and Reflective Knowledge [Vol. 1 only].
4300870: SÖSEMANN, B. & GR.VOGT-SPIRA (HRSG.) - Friedrich der Grosse in Europa. Geschichte einer wechselvollen Beziehung.
145433: A.L. SÖTEMANN (EDS.)|ROMIJN, J. - Bont-boek over bond en boek. Een gevarieerde verzameling opstellen over het uitgeven, produceren en distribueren van boeken. Bijeengebracht ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Nederlandsche uitgeversbond, voorafgegaan door een geschiedenis van de N.U.B. van 1931 tot 1955.
166962: SÖTEMANN, A.L. - Querido van 1915 tot 1990. Een uitgeverij.
161664: SÖTEMANN, A.L. - Dichters die nog maar namen lijken.
141456: A.L. SÖTEMANN (EDS.)|ROMIJN, J. - Bont-boek over bond en boek. Een gevarieerde verzameling opstellen over het uitgeven, produceren en distribueren van boeken. Bijeengebracht ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Nederlandsche uitgeversbond, voorafgegaan door een geschiedenis van de N.U.B. van 1931 tot 1955.
154804: SÖTEMANN, A.L. - Een dichter en zijn wereld. Over J.C. Bloem.
90123: SOTER, M.E. E.A. - Lelie in zilver. Van der Lely, meesterzilversmeden te Leeuwarden. 1574-1788.
154015: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Paintings and Drawings from the Estate of Florence J. Gould [Auction New York 24 & 25 April 1985]. [2 Volumes in Slipcase]
104796: SOTHEBY - Sotheby's Important Watches. Hotel Beau Rivage - 14 Novenber 2006.
167379: SOTHEBY'S - - The Collection of the Late Lionel Robinson, Esq. cbe, mc.
167119: SOTHEBY LONDEN - - Fine Printed and Manuscript Music [wednesday 21st november 1990].
166728: SOTHEBY'S - - The Collection of the late LIONEL ROBINSON [& Price List].
155011: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Mentmore Catalogue Works of Art and Silver. Sold on behalf of the Estate of the late 6th Earl of Rosebery and his family [Auction Mentmore, Buckinghamshire 18th-23th May 1977].
155010: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Impressionist and Modern Paintings and Sculpture Part I & II [Auction London 26th & 29th June 1990].
155008: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Contemporary Art, Part I & II [Auction New York May 8-9, 1990].
155005: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Japanese Works of Art, Screens and Paintings [Auction 22nd & 23rd November 1990 London].
155004: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Russian Twentieth Century and Avant-Garde Art. Including the property of Ruth and Marvin Sacker, Florida [Auction London 23rd May 1990].
155003: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Impressionis and Modern Paintings and Sculpture, Part I & II [Auction London 29th & 30th November 1988].
154992: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Silver Portrait Miniatures and Objects of Vertu [Auction London 1st Novenmer 1990].
154991: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Early English & Continental Ceramics and Glass [Auction London 5th June 1990].
154990: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Applied Arts from 1880 including Arts & Crafts, Art Nouveau and Art Deco [Auction London 19th October 1990].
154989: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - The Jewels from the Estate of Lydia Morrison [Auction New York 13 April 1989].
154988: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Magnificent Juwelry [Auction New York 24 & 25 October 1990].
154987: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Pierre-Auguste Renoir. Au Moulin de la Galette [Auction New York May 17 - 1990].
154986: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Marc Chagall Illustrations to Longus' Daphnis and Chloe [Auction London 26 June 1990].
154984: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - "Impressionist and Modern Paintings, Drawings and Sculpture from the Estate of Henry Ford II, including Pierre-Auguste Renoir's "" La Tasse de Chocolat "" [Auction New York 12th November 1990]."
154983: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Thirty-five Works by Le Corbusier [Auction London 2nd December 1987].
154982: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - The Remaining Contents of the Studio of Rene Magritte [Auction London 2nd July 1987].
154981: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Impressionist Paintings and Drawings from the Late Gisèle Rueff-Béghin [Auction London 29th November 1988].
154976: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Impressionist and Modern Paintings, Drawings and Sculpture from the Estate of Henry Ford II [Auction New York 12 November 1990 New York].
154975: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - The Collection of Jerome K. Ohrbach [Auction New York 13th November 1990].
154974: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - 22 Works by Mark Tobey. Sold on Behalf of the Society of the Friends of Mark Tobey [Auction New York 6th November 1985].
154967: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - The Collection of Jerome K. Ohrbach [Auction New Yorks 13th November 1990 New York].
154965: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Franz Kafka. The Autograph Manuscript of Der Prozess: The Trail [Auction London 17th November 1988].
154964: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Old Master Prints. A Private Collection [Auction London 26th June 1990].
154963: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Contemporary Prints and Multiples [Auction London 27th June 1990].
154961: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - The Lock by John Constable, R.A. [Auction London 14th November 1990].
154962: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Contemporary Prints and Multiples [Auction London 7th December 1990].
154960: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - A Highly Important Painting by Hans Hoffmann from the Collection of The Emperor Rudolf II [1552-1612] in Prague. The Hare in a Forest [Auction London 4th July 1990].
164102: SOTHEBY - Catalogue of English Furniture, Barometers & Clocks, formed by a Gentleman residing in New York.
165661: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Rolls-Royce and Bentley Motor Cars, Automobilia and Related Material [Auction Paulerspury, Northamptonshire].
165662: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Selected Contents from The Stratford upon Avon Motor Museum and Other Properties [Auction Stratford].
155000: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Photographs from the Collection of Graham Nash [Auction New York 25th April 1990].
157172: SOTHEBY'S NEW YORK - - The Celebrated Reference Library of H.P. Kraus.
131843: SOTHERBY CATALOGUE HOUTHAKKER - The Collection of the Late Bernard Houthakker [Sale-catalogue 253]
102465: SOTHERBY - Sotherby's Hong Kong Twenty Years 1973-1993.
131836: SOTHERBY CATALOGUE HOUTHAKKER - The Collection of the Late Bernard Houthakker [Sale-catalogue 253]
185556: SOUCHE-DAGUES, DENISE - Le Développement de l'Intentionnalité dans la Phénoménologie Husserlienne. Volume 52: Phaenomenologica.
164373: SOUEIF, AHDAF - De kaart van de liefde. Roman.
101431: SOUFAN, ALI H. - The Black Banners. Inside the Hunt for Al Qaeda
155521: SOUHAMI, DIANA - Selkirk's Island.
163602: SOUHAMI, DIANA - Greta & Cecil.
163653: SOUHAMI, DIANA - The Trials of Radclyffe Hall.
151979: SOUKUP, UWE - Ik ben maar een Duitser. Sebastiaan Haffner. Een biografie.
143995: SOULI, SOFIA - Griekse Mythologie. Het ontstaan van de wereld - Goden - De Helden - De Trojaanse oorlog - Odysee.
142925: SOULIÉ DE MORANT, G. - La passion de Yang Kwé-Feï. Favorite impériale. D'après les anciens textes chinois.
104738: SOURIAU, PAUL JEAN - La Faïence de Langeais. Volume 2 [only].
161241: SOURIE, LOUIS - "Inleiding tot de geschiedenis van "" Van nu en straks ""."
175683: SOURISSEAU, PIERRE - Charles de Foucauld (1858-1916) : biographie.
142683: SOURY, JULES - Doctrines de psychologie. Histoire des doctrines de psychologie physiologique contemporaines. Les fonctions du cerveau. Doctrienes de l´école de Strasbourg, doctrines de l´école iltalienne.
4142470: SOUSA, R. DE - The Rationality of Emotion.
103569: SOUSTELLE, JACQUES - Zo leefden de Azteken bij de invasie van de conquistadores.
132152: SOUTENDAM, MR. J. - "Register der bescheiden, die berust hebben in het ""Secreet Vertrek"" van H.H. Burgemeesteren en Regeerders der Stad Delft. Herzien en uitgebreid door Mr. J. Soutendam, Archivaris."
132151: SOUTENDAM, MR. J. - Inventaris der Charters en Privilegien, berustende op het archief der gemeente Delft [1246-1599]
153562: SOUTER, ALEXANDER - Earliest Latin Commentaries of the Epistles of St Paul.
4056538: SOUTHERN, R.W. - Kirche und Gesellschaft im Abendland des Mittelalters.
166157: SOUTHERN, PATRICIA - Mark Antony.
164726: SOUTHERN, PATRICIA - Cleopatra.
156746: SOUTHERN, RICHARD W. - Kirche und Gesellschaft im Abendland des Mittelalters.
144031: SOUTHEY, ROBERT - The Life of Nelson.
170355: SOUTHGATE, CHRISTOPHER - The Groaning of Creation. God, Evolution, and the Problem of Evil.
53922: SOUVESTER, EMILE - Gedenkboek van mijn huiselijk leven
184243: SOUZA, VICTOR S.D' - Inequality and its Perpetuation. A Theory of Social Stratification.
4143249: D'SOUZA, D. - Het Christendom is zo gek nog niet.
4139508: D'SOUZA, D.M.D. - Partners of Zainab. A Gendered Perspective of Shia Muslim Faith. (Diss.)
121333: SOWADE, HERBERT - Urkundenregest Pfarrarchiv St. Georg Vreden 1330-1745.
102999: A.J. SPAAN|F. FOKKENS [EDS.].|LITH, P.A. VAN DER - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië [4 Vols. Compl.].
32438: SPAAN, GERARD VAN - Beschrijvinge der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen. Behelst Rotterdam's begin, opkomst en uitlegging, alsmede de voornaamste gebouwen en kerken, Kloosters, Kapellen en andere Gestichtigen. Van authentyke stukken, handvesten en privilegien voorzien door Gerard van Spaan
95807: SPAANS, J. - Beter dan wijn. Acht preken
93459: SPAANS, J. - Een goede tijding uit een ver land. Tien predikaties
30957: SPAANS, J. - Een goede tijding uit een ver land. Tien predikaties
57721: SPAANS, J. - De spelonk van Adullam
92181: SPAANS, JOHANNA WILLEMINA - Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620
141445: SPAE, JOSEPH J. - Revision chinoise.
171395: SPAEMANN, ROBERT - Über Gott und die Welt : eine Autobiographie in Gesprächen.
171396: SPAEMANN, ROBERT - Schritte über uns hinaus : gesammelte Reden und Aufsätze. Volume 1
171397: SPAEMANN, ROBERT - Schritte über uns hinaus : gesammelte Reden und Aufsätze. Volume 2
132015: SPAENDONCK, K.P.M. VAN - Self-generated problem solving in Parkinson's disease. A neuropsychological study.
150106: SPAENDONCK, MR. B.J. VAN - In de wol geverfd. De Tilburgse wollenstoffenindustrie vanuit de optiek van een lokale ondernemingsvereniging [1896-1940].
4053097: SPAENDONCK, J.V. - De verborgen tiener. Alleen zijn, dagdromen en zingeving in de jeugdjaren.
164927: SPAENDONCK, MR. B.J. VAN - Gerard Cornelis van Spaendonck (1804-1873). Enkele facetten van de Tilburgse samenleving in het midden der negentiende eeuw.
162685: SPAENDONCK, HEIN A. VAN - Catalogus van de Arnhemse drukken tot 1800 aanwezig in de Bibliotheek Arnhem.
110246: SPAETHE, DR. MED. REINER - Hämostase. Physiologie, Pathopsysiologie, Diagnostik.
183895: SPAHN, MARTIN - Der grosse Kurfürst. Die Wiedergeburt Deutschlands im 17. Jahrhunderts.
32437: SPAHR VAN DER HOEK, J.J.|VRIES, K. DE - Friesland 1945-1970
94495: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. - Geakunde Wunseradiel. Gearstald fan it Geakundich Wurkforban fan de Fryske Akademy
146371: SPAHR, WILLIAM J. - Zhukov. The Rise & Fall of a Great Captain.
152059: J.J. SPAHR VAN DER HOEK [EDS.].|KEIKES, W.H. - Dongeradeel byda aestersiida der pasen. By it ofgean fan boargemaster F. Sijtsma.
163656: SPALDING, FRANCIS - Stevie Smith. A Biography.
4300701: SPALDING, FR. (SMITH, S.) - Stevie Smith. A critical Biograpjy
85169: SPALL, T. VAN - Aanleiding tot godsdienstige overdenkingen op iederen dag des jaars 1837 (2 delen in 1 band)
163156: SPANDL, LUDWIG - Karl II. Das Ende der spanischen Machtstellung in Europa.
7665: SPANGENBERG, JOHANN - Postilla, Das ist: Auslegung der Episteln und Evangelien, Auf alle Sontage und vornehmsten Feste durch das gantze Jahr, für die einfältigen Christen in Frag-Stücke verfasset.
153518: SPANGER, HANS-JOACHIM [ED.]. - "Russland und der Westen. Von der "" strategischen Partnerschaft "" zur "" Strategie der Partnerschaft ""."
4284: SPANHEIM, FRIEDRICH - Introductio Historiam et Antiquitates Sacras. Cum Appendice Chorographica & Critica. Majoris Operis Epitome, in usus Academicae Juventutis.
166235: SPANINGS, KEES - Briefsnippers in de kali.
165636: SPANINKS, ANGELIQUES [TON VAN GOOL - FOREW.]. - MU5 [MU explores the boundaries of art through exhibitions in which visual art, architecture, design and pop culture converge. A representation of the most eye-catching and thought-provoking mU exhibitions between 1998 and 2003 plus interviews with Winy Maas, Geert Mul, Maurer United Architects, OurMachine, Jan van den Dobbelsteen, Purple, Mark Borthwick, Aaron Rose and Kim Gordon].
155280: SPANISH CIVIL WAR - Songs of the Spanish Civil War. In Commemoration of the 25th Anniversary of the Beginning of the Spanish Civil War [1936-1961]. [Vol. 1].
4054449: SPANJE, T.E. VAN (RÄISÄNEN, H.) - Inconsistentie bij Paulus?. Een confrontatie met het werk van Heikki Räisänen. (Diss.)
61181: SPANJE, T.E. VAN - Inconsistentie bij Paulus? (Een confrontatie met het werk van Heikki Räisänen)
4142690: SPANJER, R. OUDESLUIJS, D. & MEIJER (HRSG.) - Zur Arbeit gezwungen. Zwangsarbeit in Deutschland 1940-1945.
180075: SPAPENS, A.C. - Georganiseerde misdaad en strafrechtelijke samenwerking in de Nederlandse grensgebieden.
164953: SPAPENS, TOINE - Georganiseerde misdaad en strafrechtelijke samenwerking in de Nederlandse grensgebieden.
166283: SPAPENS, PAUL - Een muis in de melk. De geschiedenis van de consumentenbescherming in Brabant.
157158: SPAR, FRANCIS [ED. - ET AL.]. - Le Style Anglais 1750-1850 [L'architecture intérieure - La Peinture - Le Dessin - L'estampe - Le Mobilier - L'Orfèvrerie - Le Textile - La Céramique - La Décoration]. .
130652: SPARKE, PENNY - Electrical Appliances. Twentieth Century Design.
95618: SPARKS, H.F.D. - The apocryphal Old Testament
100381: SPARNAAY, M.J. - Van spierkracht tot warmtedood. Een geschiedenis van de energie.
163889: SPARROW, GILES - Traveller's Guide to the Solar System. Long-haul holidays and mini-breaks in our cosmic neighbourhood.
160411: C. SPAT|E.M. UHLENBECK|STIBBE, D.G. - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. Volume 5.
184910: SPATE, O.H.K. & A.T.A. LEARMONTH & B.H. FARMER - India, Pakistan and Ceylon. The Regions [only].
184977: SPATE, O.H.K. & A.T.A. LEARMONTH [& A.M. LEARMONTH]. - India and Pakistan. Land, People and Economy.
95739: SPÄTH, LOTHAR A.O. - Barock in Baden-Württemberg. Vom Ende des Dreissigjährigen Krieges bis zur Französischen Revolution. Band 1: Katalog. Band 2: Aufsätze (2 volumes)
102961: SPEAKE, GRAHAM [ED.]. - Chronicles of the Middle Ages. A survey of European history and Culture.
131048: SPEAR, ATHENA TACHA - Rodin Sculpture in the Cleveland Museum of Art.
130962: SPEARING, H.G. - The Childhood of Art or The Ascent of Man. A sketch of the vicissitudes of his upward struggle, based chiefly on the relics of his artistic work in Prehistoric times.
152300: SPEAS, MARGARET J. - Phrase Structure in Natural Language.
185297: SPECHT, REINHOLD - Die Rats- und Stadt-Apotheke in Zerbst 1531-1931.
186063: SPECHT, HEINRICH - Die gläserne Kutsche Bentheimer Sagen, Erzählungen und Schwänke
4141872: SPECHT, R. (LOCKE, J.) - John Locke.
163719: SPECHT, KATHARINE - Maikirschen. Kindheitserinnerungen an niederrheinisches Landleben. Grafschafter Platt - hochdeutsche Übertragung [With Audio-Tape in Slipcase].
144047: SPECHTLER, FRANZ V. [ED.]. - Lyrik des ausgehenden 14. und 15. Jahrhunderts.
183743: SPECK, REINER [ED.]. - Marcel Proust. Werk und Wirkung.
183768: SPECK, REINER [ED.]. - Marcel Proust. Werk und Wirkung.
150256: SPECTOR, RONALD H. - At War at Sea. Sailors and Naval Combat in the Twentieth Century.
156411: SPECULATOR MORUM [SIR WILLIAM CLOWES - ED.]. - Bibliotheca Arcana seu Catalogus Librorum Penetralium being brief notices of books that have been secretly printed, prohibited by law, seized, anathematised, burnt or Bowdlerised by Speculator Morum.
130593: SPEED, F. MAURICE ED.] - Film Review for 1950-51.
94311: SPEELMAN, HERMAN ANTHONIE - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk
92203: SPEELMAN, HERMAN ANTHONIE - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk
4141795: SPEELMAN, H.A. (CALVIJN, J.) - Biechten bij Calvijn. Over het geheim van heilig communiceren.
4053133: SPEELMAN, G.M. - Keeping Faith. Muslim-Christian Couples and Interreligious Dialogue. (Diss.)
171398: SPEER, ALBERT - Spandauer Tagebücher.
166386: SPEER, ALBERT - Spandauer Tagebücher.
130600: SPEER, E. JOHN - Die geistige Welt. Aus dem Hintergrund der materiellen Welt. Metaphysik 2000.
185837: B.M.J. SPEET [EDS.].|MARGRY P.J.|P. RATSMA - Stadsplattegronden. Werken met kaartmateriaal bij stadshistorisch onderzoek.
4142220: SPEIJER, N. - Het zelfmoordvraagstuk. Een samenvattend overzicht van de verschillende aspecten van de zelfmoord.
59187: SPEISER, E.A. - The Anchor Bible. Genesis
31748: SPEK, WOUTER VAN DER - De Messias in de Hebreeuwse Bijbel over het eerste Samuëlboek
95575: SPEK, WOUTER VAN DER - De Messias in de Hebreeuwse Bijbel, over het eerste Samuëlboek
30449: SPEK, ERIK VAN DER - Schrijven met perspectief. Structuuradviezen voor schrijvers
60691: SPEK. P. VAN DER - De geloofsbeschouwing in de Schriftopenbaring door den apostel Johannes
4011701: SPEK, P.V.D. - De geloofsbeschouwing in de Schriftopenbaring door den apostel Johannes. (Diss.)
157707: SPEK, FRED [INTROD.]. - Een man met een missive. Een portret van Jaap Stelloo. Een bijzondere uitgave van de Mediadivisie Intres ter gelegenheid van het afscheid van Jaap Stelloo.
165731: SPEK, KEES VAN DER - Achter de schermen bij Peter R. de Vries, misdaadverslaggever.
31285: SPELIERS, HEDWIG - Dag Streuvels. Ik ken de weg alleen
152215: SPELLER, ELIZABETH - Following Hadrian. A second-century journey through the Roman Empire.
131401: SPELT, W. - De moderne kruidenier. Nieuwe richtlijnen voor de levensmiddelenhandel.
180523: SPELTZ, ALEXANDRE - Les styles de l'ornement depuis les temps préhistoriques jusqu'au milieu du XIXième siècle. Recuil de 3500 exemples, classés suivant l'ordre chronologique et accompagnés d'un texte explicatif sur l'histoire de chaque époque à l'usage des architectes, des décorateurs, des industriels d'art et des amateurs.
4072211: SPEMANN, FRANZ - Von heinrich W.Riehl bis Oswald Spengler. Ein beitrag zum verständnis der Bibel in unserer Zeit.
158006: SPEMANN, ADOLF - Berufsgeheimnisse und Binsenwahrheiten. Aus den Erfahrungen einer Verlegers.
144771: SPENCE, JONATHAN [AART AARSBERGEN - TRANSL.]. - De vraag van Hou. Een Chinees in Europa 1722 - 1726.
186132: SPENCE, LEWIS - Legends & Romances of Spain.
165839: SPENCE, H. DONALD M. - Early Christianity and Paganism. A.D. 64 to the End Peace of the Church in the Fourteenth Century. A narration mainly based upon contemporary records and remains.
164220: SPENCE, LEWIS [OTWAY MCCANNELL - ILLUSTR.]. - Legenden en romances van Spanje.
164218: SPENCE, LEWIS GILBERT JAMES|WILLIAM SEWELL - ILLUSTR.]. - De mythen van Mexico en Peru.
154239: SPENCE, LEWIS - Egypt.
58221: SPENCE, LEWIS - Mythen en legenden van Egypte. Met 48 gekleurde en zwarte platen
182731: SPENCE, JEOFFREY - Victorian & Edwardian Railways from Old Photographs.
101239: SPENCE, JONATHAN - The China Helpers. Western Advisers in China 1620-1960.
150731: SPENCE, LEWIS - The Occult Sciences in Atlantis.
165321: SPENCE, JONATHAN [GUUS HOUTZAGER - TRANSL.]. - Het boek van het verraad.
141561: SPENCER, HERBERT - The Data of Ethics.
141562: SPENCER, HERBERT - The Data of Ethics.
141563: SPENCER, HERBERT - The Data of Ethics.
144629: SPENCER, JANE - Aphra Behn's Afterlife.
122292: SPENCER, PHILIP - Politics of Belief in Nineteenth-Century France. Lacordaire - Michon - Veuillot.
56255: SPENCER, ROBERT - The myth of islamic tolerance. How islamic law treats non-muslims
122412: SPENCER, HERBERT - Ceremonial Institutions: being Part IV of the Principles of Sociology [The First Portion of Vol. II.].
163428: SPENCER, L.J. - A Key to Precious Stones.
91018: SPENCER-CHURCHILL, HENRIETA - Classic design styles. Period living for today's interiors.
103828: SPENCER JONES, H. [ED.]. - Magnitudes of Stars contained in the Cape Zone Catalogue of 20,843 Stars for Equinox 1900. Zones - 40° to 52°.
103829: SPENCER JONES, H. [ED.]. - Catalogue of 4569 Stars from the Observations with the Reversible Transit Circle made at the Royal Observatory, Cape of Good Hope during the Years 1918-1925 [First Cape Catalogue of Stars for the Wquinox 1925.0].
182991: SPENCER, EDMUND [DOUGLAS HILL - ED.]. - The Illustrated Faerie Queene. A Modern Prose Adaptation
164296: SPENCER, PATRICIA - Amara West II: The Cemetery and the Pottery Corpus.
164112: SPENCER, JANE - Literary Relations. Kinship and the Canon 1660-1830.
142743: SPENCER, WILLIAM - Medals. The Researcher's Guide.
163407: SPENDER, J.A. - The Changing East.
161556: SPENDER, J.A. - The Public Life [2 Vols. Compl.].
168815: SPENDER, STEPHEN - Binnenwereld. Een autobiografie.
89510: SPENER, PHILIPP JACOB - Dr. Philipp Jacob Spener's verklaring der christelijke leer, naar de orde van Dr. Martijn Luther's kleinen katechismus. Op nieuw bearbeid, uitgegeven door het Nederlandsch Genootschap voor de Evangelisch-Luthersche Zending.
3722: SPENER, PHILIPP JACOB - Consilia et Judicia Theologica Latina, Opus Posthumum, ex Ejusdem Litteris Singulari industria ac fide collectum, Et in Tres Partes dividum. Nunc in Usem Ecclesiae publicatum.
4136903: SPENER, PH.J. - Verlangen naar vroomheid.
184826: SPENGEN, W. VAN [ED.]. - Van Kolonialisme tot zelfontwikkeling.
4138979: SPENGLER, O. - Jahre der Entscheidung. Erster Teil. Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung.
4138980: SPENGLER, O. - Jahre der Entscheidung.
93124: SPERBER, ALEXANDER (EDITED BY) - The Bible in Aramaic based on old manuscripts and printed tekst (4 volumes in 5 bindings)
4133467: SPERBER, A. (ED.) - The Bible in Aramaic. Volume 3. The Latter Prophets. According to Targum Jonathan. Based on Old Manuscripts and Printed Texts.
4047623: SPERBER, D. - Roman Palestine 200-400. The Land. Crisis and Change in Agrarian Society as Reflected in Rabbinic Sources.
4140784: SPERBER, D. - Roman Palestine 200-400. Money and Prices.
92408: SPERL, ADOLF - Melanchthon zwischen Humanismus und Reformation
131649: SPERLING, DR. ARTHUR - Die Brücke zur Homöopathie & Der Weg zur Einheit der Arzneimittellehre. Historische, biologische, therapeutischeStudien für ärzte, Studierende und alle Gebildeten.
154349: J. SPERNA WEILAND [EDS. - ET AL.].|JENSMA, G.TH.|W.P. BLOCKMANS - Erasmus. De actualiteit van zijn denken.
4062360: SPERNA WEILAND, J. - De mens in de filosofie van de twintigste eeuw.
4006984: SPERNA WEILAND, J. - Oriëntatie. Nieuwe wegen in de theologie.
165393: SPEVACK, MARVIN [ED.]. - Isaac d'Israeli on Books. Pre-Victorian Essays on the History of Literature.
184673: SPEVACK, MARVIN - James Orchard Halliwell-Phillipps. The Life and Works of the Shakespearean Scholar and Bookman.
4141826: N.N. (SPEYER) - 450 Jahre Reformation in der Stadt Speyer. Mit dem Katalog zur Ausstellung in der Heilig-Geist-Kirche 1990. Und mit Beiträgen von G.A.Benrath, W.Eger und A.H.Kuby.
172196: SPEZZANO, DARIA - The glory of God's grace : deification according to St. Thomas Aquinas. Faith and Reason Studies in Catholic Theology and Philosophy
175750: SPIAZZI, RAIMONDO - Santo Tomás de Aquino : biografía documentada de un hombre bueno, inteligente, verdaderamente grande. Grandes Firmas Edibesa
102936: SPIDER WEBB - PHOTOGR.].|VASSI, MARCO [CHARLES GATEWOOD - Spider Webb's Pushing Ink. The Fine Art of Tattooing. Tahiti Tattoos. Introduction de Michel Tournier.
103861: SPIEGEL DER HISTORIE - Spiegel der Historie. Maandblad voor de Geschiedenis en haar Hulpwetenschappen [4 Complete Years - All Published].
4054119: SPIEGEL, Y. (HRSG.) - Kirche und Klassenbildung. Studien zur Situation der Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland.
161856: SPIEGEL, JOACHIM - Das Werden der altägyptischen Hochkultur. Ägyptische Geistesgeschichte im 3. Jahrtausend vor Chr.
4071828: SPIEGEL, HENDRIK LAURENSZ. - Lieden op `t Vader Ons. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door G.Degroote, met een bijlage over de herkomst van het handschrift door H.de la Fontaine Verwey.
162963: SPIEGEL, H.L. [HENDRIK LAURENSZ SPIEGHEL] [DR. F. VEENSTRA - ED.]. - Hert-spiegel. Uitgegeven naar het hs., met Inleiding, Commentaar en Aantekeningen.
4069717: N.N. (SPIEGELBERG, H.) - Phenomenological Perspectives. Historical and Systematic Essays in Honor of Herbert Spiegelberg.
4006985: SPIEGELBERG, H. - The Phenomenological Movement. A Historical Introduction. (Phaenomenologica 5 & 6)
59140: SPIEGELBERG, HERBERT - The Phenomenological Movement. A historical introduction (2 Volumes)
121060: SPIEGL, WALTER - Glas.
150644: SPIEGL, WALTER - Glas. Vom 15. Jahrhundert bis 1930.
4139913: SPIEGLER, J.S. - Geschichte der Philosophie des Judenthums. Nach den neuesten Forschungen.
152983: SPIEL, HILDE - Vienna's Golden Autumn from the Watershed Year 1866 to Hitler's Anschluss, 1938.
151779: SPIELBERGER, WALTER J. - Armored Vehicles of the German Army 1905-1945.
145048: I. SPIELE|MOK, Q.I.M.|P.E.R. VERHUYCK [EDS - ET AL.]. - Mélanges de linguistique, de littérature et de philologie Médiévales. Offerts à J.R. Smeets. Leiden, 1982. 8vo.
102824: SPIELMANN, DR. HEINZ [ED. - ET AL.]. - Kunst ! Kommerz ! Visionen ! Deutsche Plakate 1888-1933.
104515: SPIELMANN, HEINZ - Hap Grieshaber.
145874: SPIELMANN, DR. HEINZ [ED. - ET AL.]. - Internationale Plakate 1871-1971.
165242: SPIER, FRED - Religious Regimes in Peru. Religion and State development in a long term perspective and the effects in the Andean Village of Zurite.
90461: SPIERENBURG, PIETER. - De verbroken betovering. Mentaliteit en cultuur in preïndustrieel Europa.
161824: SPIERENBURG, PIETER. - De verbroken betovering. Mentaliteitsgeschiedenis van preïndustrieel Europa.
160074: SPIERENBURG, PIETER. - Zwarte schapen. Losbollen, dronkaards en levensgenieters in achttiende-eeuwse beterhuizen.
160070: SPIERENBURG, PIETER. - De verbroken betovering. Mentaliteitsgeschiedenis van preïndustrieel Europa.
156574: SPIERENBURG, PIETER. - The Broken Spell. A Cultural and Anthropological History of Preindustrial Europe.
31050: SPIERLING, KAREN E. - Calvin and the Book. The Evolution of the Printed Word in Reformed Protestantism (Series: Refo500 Academic Studies. Volume 25)
32449: SPIERTZ, MATHIEU GERARDUS - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen (1775-1801)
160770: SPIERTZ, MATHIEU - Van Aartsbisschop tot Zonnelied. Sleutels tot het katholiek erfgoed.
53098: SPIES, WERNER - Fernando Botero. Paintings and Drawings. With six short stories by the artist
89983: SPIES, WERNER - Fernando Botero. Paintings and Drawings. With six short stories by the artist.
58700: SPIES, MARIJKE - Rhetoric, Rhetoricians and Poets. Studies in Renaissance Poetry and Poetics
163716: SPIES, WERNER - Andy Warhol - Cars. Ludwig Galerie Schloss Oberhausen 25. September 1998 bis 31. Januar 1999.
150558: SPIES, WERNER - Picasso. Das plastische Werk. Werkverzeichnis der Skulpturen in Zusammenarbeit mit Christiane Piot.
102423: SPIES, WERNER - Picasso. The Sculptures. Catalogue raisonné of the sculptures in collaboration with Christine Piot.
155109: PHOTOGR.].|SPIES, WERNER [INTROD.]. WOLFGANG VOLZ [ED. - Christo: Surrounded Islands.
140127: SPIES, MARIJKE - Bij noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
103318: SPIES, WERNER - Victor Vasarely.
161579: SPIES, MARIJKE - Des mensen op- en nedergang.Literatuur en leven in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw.
153516: SPIESS, C. KATHARINA - Staatliche Eingriffe in Märkte für Kinderbetreuung. Theorie und Emperie im deutsch-amerikanischen Vergleich.
123308: SPIGT, P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
180372: SPIGT, P. - Het ontstaan van de autobiografie in Nederland.
161309: SPIGT, P. - Het ontstaan van de autobiografie in Nederland.
182451: SPIJKER, IENTJE VAN 'T - Als door een speciaal stempel. Traditie en vernieuwing in heiligenlevens uit Noordwest-Frankrijk [1050-1150].
185697: SPIJKER, IENTJE VAN 'T - Als door een speciaal stempel. Traditie en vernieuwing in heiligenlevens uit Noordwest-Frankrijk [1050-1150]. Volume 023: Mddeleeuwse Studies en Bronnen.
58295: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Het troostboek van de kerk. Over de Heidelbergse Catechismus
58543: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Eschatologie
54712: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De kerk. Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting
84707: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Exchatologie
31851: SPIJKER, W. VAN 'T - De ambten bij Martin Bucer
4072994: SPIJKER, W.VAN `T (RED.) - Bij brood en beker. Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk.
4054869: SPIJKER, W.VAN `T (RED.) - De Kerk. Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting.
4053842: N.N. (SPIJKER, W. VAN `T) - Om de Kerk. Theologische opstellen, aangeboden aan prof.dr.W.van `t Spijker bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn.
4032341: SPIJKER, W. VAN`T, (LUTHER, M.) - Luther. Belofte en ervaring.
4008693: SPIJKER (RED.) W.VAN `T - Bij brood en beker. Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk.
85009: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Democratisering van de kerk anno 1562
32471: SPIJKER, W. VAN 'T - Spiritualiteit
82140: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Bij brood en beker, leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk
53741: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619
93008: SPIJKER, IENTJE VAN 'T - Als door een speciaal stempel. Traditie en vernieuwing in heiligenlevens uit Noordwest-Frankrijk (1050-1150)
94780: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De Synode van Westminster 1643-1649
94781: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619
94420: SPIJKER, WILLEM VAN 'T - Calvin. Biographie und Theologie
94274: SPIJKER, W. VAN 'T - Teksten uit de Institutie van Johannes Calvijn
92965: SPIJKER, W. VAN 'T - De verzegeling met de Heilige Geest. Over verzegeling en zekerheid van het geloof
53163: SPIJKER, W. VAN 'T - Zijn verbond en woorden. Over doop, belijdenis en avondmaal volgens de klassieke formulieren
85831: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De Synode van Westminster 1643-1649
32377: SPIJKER, W. VAN 'T - Bij Calvijn in de leer. Een handleiding bij de Institutie
57472: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Rondom de doopvont. Leer en gebruik van de heilige doop in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk
82455: SPIJKER, W. VAN 'T - De ambten bij Martin Bucer
53746: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Oude schrijvers. Een kennismaking
87278: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De Synode van Westminster, 1643-1649.
54257: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Oude schrijvers. Een kennismaking
86948: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Bij brood en beker. Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk
30789: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Bij brood en beker. Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk
57495: SPIJKER, W. VAN 'T - Bidden om te leven
32139: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Oude schrijvers. Een kennismaking
4074511: SPIJKER, W.VAN `T, (CALVIJN, J.) - Teksten uit de Institutie van Johannes Calvijn. Gekozen, vertaald en ingeleid door W.van `t Spijker.
58596: SPIJKER, W. VAN 'T - Fundamentele vragen betreffende onze omgang met de bijbel
96244: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619
94020: SPIJKER, WILLEM VAN 'T - The ecclesiastical offices in the thought of Martin Bucer (Serie: Studies in medieval and reformation thougt. Volume LVII)
4050011: SPIJKER, W.VAN `T (RED.) - Een eeuw Christelijk-Gereformeerd. Aspecten van 100 jaar Christelijk Gereformeerde Kerken.
160180: SPIJKER, IRENE - "Aymijns kinderen hoog te paard. Een studie over "" Renout van Montalbaen ""en de Franse "" Renout ""-traditie."
58688: SPIJKERBEOER, A.A. - Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium
32334: SPIJKERBOER, G. - Kerken en kloosters in de delta van de Schelde 13e-14e eeuw
31907: SPIJKERBOER, ARIE ADRIANUS - De nieuwe kern en karl Barth / De Nieuwe kern und karl Barth (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
4300479: SPIJKERBOER, ANNE MARIJKE - Wij hebben ongelofelijke dingen gezien. Johannes vanuit de kunst gelezen.
4070771: SPIJKERBOER, A.A. (NIEMÖLLER, M.) - Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium.
4047260: SPIJKERBOER, A.M. (BARTH, K.) - En zij vonden ze niet. Storingen in de hermeneutiek aan de hand van Barth`s exgese van `de man Gods uit Juda` een van `David en Saul`. (Diss.)
60693: SPIJKERBOER. A.A. - De nieuwe kern en Karl Barth
54860: SPIJKERBOER, ANNE MARIJKE - En zij vonden ze niet. Storingen in de hermeneutiek aan de hand van Barth's exegese van 'de man Gods uit Juda' en van 'David en Saul'
4073551: SPIJKERBOER. A.A. - Een rondje om de kerk. Schets van het hervormde leven.
57216: SPIJKERBOER, G. - Scheldegotiek, een zoektocht door Zeeland
150322: SPIJKERBOER, G. [& IR. L.J. DE KLERK] - Scheldegotiek. Een zoektocht door Zeeland.
105043: SPIJKERMAN, PATRICK [ED.[. - Bouwen aan detentie.
55918: SPIJKERMAN, PATRICK E.A. - Rijksgebouwen. Bouwen aan detentie
102738: SPIJKERMAN, PATRICK [ED.[. - Paleis van Justitie 's-Hertogenbosch / The Court of Justice / Le Palais de Justice & Verzachtende omstandigheden. Wandtapijten in het Paleis van Justitie 's-Hertogenbosch / Extenueting Circumstances. Wall Hangings in the Hall of Justice in 's-Hertogenbosch [2 Vols. in Slipcase]. .
183241: SPILMAN, REINE - Sens de Portée de l'Évolution de la Responsabilité civile depuis 1804. Le conflit de la faute et du risque, la justification de la notion de faute par ses origines historique et sociologique.
55438: SPILMAN, H. - Afbeeldingen van kerken, kasteelen en andere gebouwen in Oostelijk Noordbrabant. Met aanteekeningen van Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt. 2e stuk
160471: SPINA, DR. FRANZ - Die altcechische Katharinenlegende der Stockholm-Brünner Handschrift. Einleitung. Text mit Quellen. Wörterbuch.
143817: SPINDLER, KONRAD - Der Mann im Eis. Die Ötztaler Mumie verrät die Geheimnisse der Steinzeit. Die sensationellen Entdeckungen der Universität Innsbruck.
46616: SPINDLER, MARC - La mission, combat pour le salut du monde
91665: SPINELLI, BARBARA - Il sonno della memoria. L'Europa dei totalitarismi.
160794: SPINELLI, BARBARA - Il sonno della memoria. L'Europa dei totalitarismi.
156631: SPINK, IAN - English Song. Dowland to Purcell.
144032: SPINOSA, NICOLA - Le porcellane di Capodimonte.
131715: SPINOZA - Mededelingen vanwege het Spinozahuis [54 volumes]
171835: SPINOZA, BARUCH DE - Opera / Werke. 1 Tractatus theologico-politicus / Theologisch-politischer Traktak / 2 Tractatus de intellectus emendatione / Abhandlung über die Berichtigung des Verstandes - Ethica / Ethik (2 volumes)
171849: SPINOZA, BENEDICTUS DE - Staatkundige verhandeling.
4300882: SPINOZA, BARUCH - Tractatus Theologico-Politicus. (Gebhartdt edition, 1925) Translated by Samuel Shirley, with an introduction by Brad S.Gregory.
170019: SPINOZA [MIRIAM VAN REIJEN - INTROD.|TRANSL.]. - Brieven over het kwaad. De correspondentie tussen Spinoza en Van Blijenbergh.
184962: SPIRA, THEO - Die englische Lautentwicklung nach französischen Grammatiker-Zeugnissen
140410: SPITERIS, TONY - Art de Chypre des origines à l'époque romaine.
143433: E.K. SPITS [EDS. - ET AL.].|KEULEN, E.O. VAN|W.F.J. MÖRZER BRUYNS - In de Gekroonde Lootsman. Het kaarten-, boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam 1680 -1885.
170015: SPITZER, ROBERT J. - New Proofs for the Existence of God. Contributions of Contemporary Physics and Philosophy.
94040: SPITZX, LEWIS W. - The Renaissance and Reforamtion Movements (2 volumes)
154348: SPLIETHOF, MARIEKE|WILLEN JAN HOOGSTEDER [ET AL.]. - The Hoogsteder Journal. Volume 8
154350: SPLIETHOF, MARIEKE|WILLEN JAN HOOGSTEDER [ET AL.]. - The Hoogsteder Journal. Volume 9
154351: SPLIETHOF, MARIEKE|WILLEN JAN HOOGSTEDER [ET AL.]. - The Hoogsteder Journal. Volume 5.
101953: SPLIETHOF, DRS. MARIEKE E. [ED.]. - Oranje-Nassau van A tot Z. Biografieën en stamboom van 1146 tot 2001.
154347: SPLIETHOF, MARIEKE|WILLEN JAN HOOGSTEDER [ET AL.]. - The Hoogsteder Journal. Volume 7.
142733: SPLITTER, RANDOLPHE - Proust's Recherche. A Psychoanalytic Interpretation.
145111: SPOEL, J.A. [ED.]. - Gelders molenboek.
89971: SPOEL, J.A. E.A. - Gelders Molenboek, samengesteld in opdracht van het Provinciaal Bestuur van Gelderland.
180755: SPOEL, J.A. [ED.]. - Gelders molenboek.
151127: SPOEL, J.A. [ED.]. - Gelders molenboek.
131864: SPOELDER, DRS. J. [ET AL.] - Leeskabinet. Grepen uit de geschiedenis en de boekerij van het Rotterdams Leeskabinet, 1859-1984.
85668: SPOELSTRA, C. - Het Kerkelijk en Godsdienstig leven der Boeren na den Grooten Trek. Historisch kritisch onderzocht
56207: SPOELSTRA, JAN - De vogelvrijen in de Ijslandse letterkunde
4133224: SPOELSTRA, T.A.TH. - Linear Polarization in the Gakatic Spurs at 1415 MHz. (Diss.)
172012: SPOERHASE, CARLOS|WERLE, DIRK|WILD, MARKUS (HRSG.) - Unsicheres Wissen : Skeptizismus und Wahrscheinlichkeit 1550-1850. Historia Hermeneutica - Series Studia 7
4025363: SPOERRI, TH. (PASCAL, BL.) - Der verborgene Pascal. Eine Einführung in das Denken Pascals als eine Philosophie für die Menschen von Morgen.
4061512: SPOERRI, TH. - Die Götter des Abendlandes. Eine Auseinandersetzung mit dem Heidentum in der Kultur unserer Zeit.
186086: SPONG, MR. GERARD - Leugens om bestwil.
171065: SPONG, JOHN SHELBY - Eternal Life: A New Vision.
4134978: SPONG, J.SHELBY - A New Christianity for a New World. Why Traditional Faith Is Dying and How a New Faith Is Being Born.
4143285: SPONG, J.S. - Here I Stand. My Struggle for a Christianity of Integrity, Love and Equality.
171258: SPONG, BISHOP JOHN SHELBY - Why Christianity Must Change or Die. A Bishop Speaks to Believers in Exile.
4075506: SPONSELEE, TH. - Sterven of werven?. Identiteit en toekomst van broeder-congregaties in Nederland.
168567: SPONSELEE-DE MEESTER, M.T.A.R. - Het norbertinessenklooster Sint-Catharinadal in de Staatse periode 1625-1795. Portret van een religieuze vrouwengemeenschap in benarde tijden.
131376: SPOORMANS, HUUB - ' Met uitsluiting van voorregt '. Het ontstaan van liberale democratie in Nederland.
180265: SPOORWEGEN - Literatuur-Overzicht betreffende Staatsexploitatie van onze spoorwegen, loopende tot en met het jaar 1906.
4055546: SPÖRRI, G. - Der Christus. Eine kurzgefasste Darlegung unseres Erlöserglaubens.
54227: SPORRIJ, J.J. - Het N.W. Gajoland (het Meergebied
167614: SPORT - - Miss Blanche Luxe Album. 4e Serie. 200 vooraanstaande voetballers competitie 1931-32 K.V.V.B.
143608: SPOTO, DONALD - Lenya. A Life.
155150: SPOTO, DONALD - The Kindness of Strangers. The Life of Tennessee Williams.
10196: SPOTTISWOOD, JOHN - The History of the Church of Scotland, Beginning the Year of our Lord 203, and continued to the end of the Reign of King James the VI. of ever blessed Memory. Wherein are described, The Progress of Christianity. The Persecutions and Interruptions of it. The Foundation of Churches. The Erecting of Bishopricks. The Building and Endowing Monasteries, and other Religious Places. The Succession of Bisshops in their Sees. The Reformation of Religion, and the frequent Disturbances of that Nation, by Wars, Conspiracies, Tumults, Schims. Together with great variety of other Matters, both Ecclesiasticall and Politicall.
95692: SPRAGUE, WILLIAM B. - The Life and Sermons of Edward D. Griffin (2 volumes)
4140942: SPRAGUE, F.M. - Socialism from Genesis to Revelation.
52282: SPRANCKHUYSEN, D. - Sions Troostfontein
10101: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Geestelijcke Bataille tegens den laetsten Vyandt den Doodt, Ofte Heylsame Onderrichtinghe om Saligh te sterven. WAARBIJ: Geestelijcke Triumphe, over den laetsten Vyandt, den Doot. Ofte Een Heylsame Onderrechtinge om ghetroost en blymoedich te sterven. Den vierden Druck.
4139095: SPRANCKHUYSEN, D. - Sions troostfontein.
9234: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Macro-Cosmus ofte Aenmerckinghen over de Scheppinghe vande groote Vverelt, Soo als ons deselve beschreven wort van Moses Gen. I. v. I. WAARBIJ: Micro-Cosmus dat is, Aenmerckinghen over de Scheppinghe vanden Mensche ofte de kleyne Vverelt, Wt het 1 en 2 cap. van Genesis.
150460: SPRANG, ANNE-MARIE VAN - Een selectie van werk uit de laatste jaren & 1 other catalogue.
4075083: SPRANGER, E. - Der Sinn der Voraussetzungslosigkeit in den Geisteswissenschaften. Unveränderte Nachdruck der ersten Auflage von 1929.
4075138: SPRANGER, E. - Der unbekannte Gott.
142418: SPRANGER, EDUARD - Psychologie des Jugendalters.
162690: SPREY, W. - Tacitus over de opstand der Bataven. Hist.IV 12-37, 54-79, V 14-26.
183988: SPREY, DR. K. - Leerboek voor Oude Geschiedenis.
100132: SPREY, DR. K. [DR. J.H. CROON - ED.]. - Leerboek voor Oude Geschiedenis.
152725: SPRING, EILEEN - Law, Land & Family. Aristocratic Inheritance in England 1300 to 1800.
167703: SPRINGER, F. - De verhalen.
4020943: SPRINGER, J.L. (ANSELMUS CANTUARIENSIS) - Argumentum ontologicum. Existentieele interpretatie van het speculatieve Godsbewijs in het Proslogion van S.Anselmus. (Diss.)
180213: SPROEMBERG, HEINRICH - Beiträge zur belgisch-niederländischen Geschichte.
168644: SPRONCK, LOU - Theodoor Weustenraad [1805-1849]. en de 'Percessie Van Scherpenheuvel'.
4071639: SPRONK, K. VERHEUL, C. E.D (RED.) - De Bijbel vertaald. De kunst van het kiezen bij het vertalen van de bijbelse geschriften.
87205: SPRONK, KLAAS E.A. - De Bijbel vertaald. De kunst van het kiezen bij het vertalen van de bijbelse geschriften
54547: SPRONK, KLAAS|WIERINGEN, ARCHIBALD VAN - De Bijbel theologisch. Hoofdlijnen en thema's
31280: SPRONK, KLAAS E.A. - De Bijbel vertaald. De kunst van het kiezen bij het vertalen van de bijbelse geschriften
59266: SPRONK, KLAAS|WIERINGEN, ARCHIBALD VAN - De Bijbel theologisch. Hoofdlijnen en thema's
95234: SPRONK, KLAAS|WIERINGEN, ARCHIBALD VAN - De Bijbel theologisch. Hoofdlijnen en thema's
4142651: SPRONK, K. & ROUKEMA, R. - Over God.
102387: SPROOTEN, ROSALIE& JOHN HOENEN - Alles moet bevochten worden. Een portret van Camille Oostwegel.
105091: SPRUIT, J.E. [ED.]. - Maior viginti quinque annis. Essays in commemoration of the sixth lustrum of the Institute for Legal History of the University of Utrecht.
143364: SPRUIT, MR. J.E. - Van vedelaars, trommers en pijpers.
94913: SPRUIT, WIM E.A. - Jan van Eyk. Deze monografie is tot stand gekomen in samenwerking met het Stedelijk Museum, Schiedam en Museum Kempenland, Eindhoven. Zij begeleidt twee overzichtsexpositites in beide musea, respectievelijk van 27 januari tot en met 10 maart en van 23 maart tot en met 5 mei 1996
153203: SPRUIT, J.E. - De juridische en sociale positie van de romeinse acteurs.
4139893: SPRUIT, J.E. - Enchiridium. Een geschiedenis van het Romeinse privaatrecht.
160458: J.E. SPRUIT [ED.].|MONTÉ VER LOREN, J.PH.D. - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechtelijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling.
141283: SPRUIT, RUUD - De dood onder ogen. Een cultuurgeschiedenis van sterven, begraven, cremeren en rouw.
141182: SPRUIT, MR. J.E. [ED. - TRANSL.]. - Textus iuris romani. Tekstenboek. Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht.
100223: SPRUIT, RUUD - J.P. Coen. Dagen en daden in dienst van de VOC.
101095: SPRUIT, J.E. - Bibliografie Romeins recht. Wegwijzer tot de bronnen, hulpmiddelen en literatuur
101740: J.E. SPRUIT [ED.].|MONTÉ VER LOREN, J.PH.D. - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechtelijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling.
182598: SPRUNGER, KEITH L. - Trumpets from the Tower. English Puritan Printing in the Netherlands 1600-1640.
4034615: SPRUYT, C.B - Geschiedenis der wijsbegeerte. Naar de dictaten van wijlen Prof C.B.Spruyt bewerkt door Ph.Kohnstamm e.a. met een voorbericht van I.J.De Bussy.
167953: C.A.M. SPRUYT|GINK, C.S.TH. VAN - Onze duiven in woord en beeld [6 Vols.].
96023: SPRUYT, BART JAN - Als je eenmaal hebt liefgehad. Over ds. J.T. Doornenbal, geloof, cultuur en politiek
4137492: SPRUYT, B.J. (HOEN, C.) - Ketter aan het binnenhof. Cornelis Hoen en zijn tractaat tegen de transsubstantiatieleer (1525).
4143190: SPRUYT, B.J. (DOORNENBAL, J.T.) - Als je eenmaal hebt liefgehad. Over ds. J.T.Doornenbal, geloof, cultuur en politiek.
162339: B.J. SPRUYT [EDS.].|F.A. VAN LIEBURG|G.N.M. VIS|OKKEMA, J.C. - Heidenen, Papen, Libertijnen en Fijnen. Artikelen over de kerkgeschiedenis van het zuidwestelijk gedeelte van Zuid-Holland van de voorchristelijke tijd tot heden.
87802: SPUFFORD, MARGARET - The world of Rural Dissenters, 1520-1725
185510: SPUFFORD, PETER - Handbook of Medieval Exchange. Volume 13: Royal Historical Society Guides & Handbooks.
60696: SPULBECK. V. - Neomarxismus und Theologie (Gesellschaftskritik in Kritischer Theorie und Politischer Theologie)
156489: SPULER, CHRISTINA-URSULA - Das türkische Drama der Gegenwart. Eine literarhistorische Studie.
95088: SPURGEON, C.H. - Volksleerredenen, tweede jaargang (1872) / Spurgeon's leerredenen, nieuwe serie (2 delen)
57119: SPURGEON, CHARLES HADDON - Het lied der liederen. Acht-en-dertig predikaties over het Hooglied van Salomo
93249: SPURGEON, C.H. - Spurgeon's Leerredenen, 1 t/m 52. (2 delen in 1 band)
31708: SPURGEON, C.H. - De gelijkenissen van de heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen
93009: SPURGEON, C.H. - Zeven laatste preken
92477: SPURGEON, C.H. - De Trooster der Treurigen. Zeven toespraken over Jesaja 61:1-3
89248: SPURGEON, C.H. - Around the wicket gate. A friendly talk with seekers concerning faith in the Lord Jesus Christ.
4008442: SPURGEON, C.H. - De Psalmen Davids. Met eenige ophelderende aanteekeningen van verschillende beroemde godgeleerden. Vertaald door E.Freijstadt.
4134190: SPURGEON, C.H. - Devotional Thoughts on the Bible. Matthew and Mark. Prepared by L.Brown.
95116: SPURGEON, C.H. - Voor iedere avond. Bijbels dagboek
94947: SPURGEON, C.H. - De schrift-uitlegger. Leidraad bij het lezen van Gods Woord met het huisgezin. Met korte verklaringen en opmerkingen
93891: SPURGEON, C.H. - Het leven van Charles Haddon Spurgeon. Naar bescheiden uit zijn Dagboek, Aanteekeningen en Brieven saamgesteld door zijne weduwe (4 delen in 2 banden)
57260: SPURGEON, CHARLES HADDON - Het lied der liederen. Acht-en-dertig predikaties over het Hooglied van Salomo
91217: SPURGEON, C.H. - Het leven van Charles Haddon Spurgeon. Naar bescheiden uit zijn Dagboek, Aanteekeningen en Brieven saamgesteld door zijne weduwe (4 delen in 2 banden)
93253: SPURGEON, C.H. - Leerredenen. Vijfde jaargang. Uit het engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt
57832: SPURGEON, C.H. - Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Woorden van bemoediging
57833: SPURGEON, C.H. - Voor iederen morgen. Dagboek voor huisgezin of binnenkamer
88027: SPURGEON, C.H. - De Psalmen Davids. Met ophelderende aanteekeningen van verschillende beroemde godgeleerden (5 delen)
87329: SPURGEON, C.H. - Komt, laten wij aanbidden. 49 overdenkingen voor advent en kerst
57054: SPURGEON, C.H. - Totdat hij komt, toespraken aan de tafel des Heeren
57417: SPURGEON, CHARLES HADDON - Hij zorgt voor u. Woorden van bemoediging
31731: SPURGEON, C.H. - De wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen
4066349: SPURGEON, C.H. - Het Evangelie des Koninkrijks. Mattheüs` Evangelie practisch verklaard. Vertaald door E.Freystadt.
91537: SPURGEON, CHARLES HADDON - Woorden voor elke dag
83981: SPURGEON, C.H. - Macht bij God. Schetsen van leerredenen Oude Testament
91223: SPURGEON, C.H. - Zeven wonderen van genade
31478: SPURGEON, C.H. - Komt, laten wij aanbidden. 49 overdenkingen voor advent en kerst
83497: SPURGEON, C.H. - Jezus' roepstem. Schetsen van leerredenen Nieuwe Testament
56328: SPURGEON, C.H. - De Schrift-Uitlegger. Leiddraad bij het lezen van Gods Woord met het huisgezin. Met korte verklaringen en opmerkingen
93257: SPURGEON, C.H. - Leerredenen. Vijfde jaargang. Uit het engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt
93313: SPURGEON, C.H. - De Psalmen Davids. Met ophelderende aanteekeningen van verschillende beroemde godgeleerden (5 delen)
4143079: SPURGEON, C.H. - De gelijkenissen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen.
4014019: SPURGEON, C.H. - Totdat Hij komt. (21) Toespraken aan de tafel des Heeren.
4014021: SPURGEON, C.H. - Laat uw licht schijnen!. Of sermoenen in kaarsen. Vertaald door C.S.Adama van Scheltema.
4015851: N.N. (SPURGEON, C.H.) - Prins der predikers. Het leven en de arbeid van Charles Haddon Spurgeon. (1834-1891). Samengest. door zijn echtgenote.
4035896: SPURGEON, C.H. - Pastorale adviezen. II. Lezingen voor mijn studenten.
4064179: SPURGEON, C.H. - Men and Women of the Old Testament. Sermons, selected and edited by Ch.T.Cook.
4072119: SPURGEON, C.H. - Wachet und betet. 12 Predigttexte zur Erweckung.
4076040: SPURGEON, C.H. - Spurgeon`s Proverbs and Sayings with Notes. Vol. I - A to L.
4139099: SPURGEON, CH.H. - 12 Sermons. (7 volumes). 12 Sermons on Commitment, on Prayer, on the Love of Christ, on the Holy Spirit, and 3 others
163627: SPURLING, HILARY - Paul Scott. A Life of the Author of The Raj Quartet.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9