Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4057200: WESSELS, A. - Kerstening en ontkerstening van Europa. Wisselwerking tussen evangelie en cultuur.
154941: WESSEM, JURRIAAN VAN - Midzomernacht in Hamburg. Hoe Oranje in 1988 triomfeerde in West-Duitsland.
104157: WESSEM, DRS. J.N. VAN [ED.]. - Grafiek. Nederlandse grafiek na negentienvijfenveertig.
145869: WESSEM, DRS. J.N. VAN [ED.]. - Grafiek. Nederlandse grafiek na negentienvijfenveertig.
90985: WESSING, KOEN - Momentopname Suid-Afrika. Flashes from South-Africa.
104673: WEST, MARTIN & JEAN MORRIS [PHOTOGR.]. - Abantu. An Introduction to the Black People of South Africa.
153614: WEST, RUSSELL & FRANK LAY [EDS.]. - Subverting Masculinity. Hegemonic and Alternative Versions of Masculinity in Contemporary Culture.
151882: WEST, M.L. - Lyric and Drama [= Volume II: Hellenica].
43099: WEST. J.E. - Passacaglia
144014: WEST, MARK - Glass. Miller's Antiques Checklist.
45539: WEST, CARLO - Het eerste leerboek voor Elektronisch Orgel met twee manualen en pedeeltoetsen
140219: WEST, NIGEL & OLEG TSAREV - The Crown Jewels. The British Secrets at the Heart of the KGB Archives.
167800: WEST, W.J. [ED.]. - Orwell: The War Commentaries.
164634: WEST, IKE - Ver van Hannah's kasteel
157569: WEST, JAMES L.W. - American Authors and the Literary Marketplace since 1900.
162620: WESTAWAY, F.W. - Obsessions and Convictions of the Human Intellect.
142295: WESTCOTT, W. WYNN & MANLY P. HALL [INTROD.]. - The Isiac Tablet or The Bembine Table of Isis.
4134105: WESTCOTT, B.F. - St. Paul's Epistle to the Ephesians. The Greek text, with notes and addenda.
60826: WESTEINDE. J. VAN'T - De moderne theologie over het misoffer
47679: WESTENBRUGGE, JAN VAN - Fantasie Een naam is onze hope. Variaties Neem mijn leven, laat het Heer
153613: WESTENDORP, PIET & CAREL JANSEN & ROB PUNSELIE [EDS.]. - Interface Design & Document Design.
55761: WESTENDORP BOERMA, J.J. / SWIGCHEM, C.A. VAN - Zierikzee vroeger en nu
55324: WESTENDORP BOERMA, J.J. - Twintig eeuwen. Geschiedenis van het Nederlandse volk
93959: WESTENDORP, NIKOLAAS - Bijzonderheden uit de geschiedenis der hervorming in de provincie Groningen, tusschen de jaren 1545 en 1580. Ontleend uit een ongedrukt handschrift van dien tijd
100175: WESTENHOLZ, CAROLINE DE - Albert Vogel. Voordrachtskunstenaar [1874-1933]. Nederlands toneel in de 17de en 18de eeuw.
85541: WESTERBEKE, JOH. - De Bruidegom komt! 150 jaar Gereformeerde Gemeente in Nederland te Bruinisse
82200: WESTERBEKE, JOH. - Door water en vuur, brieven van Ds. L. Boone aan Katharina Flispse met de geschiedenis van Westkapelle
30253: WESTERBEKE, JOH. - In de kloof van de steenrots: Gods leidingen met Maria Wilhelmina Kamphuis
31344: WESTERBEKE, JOH. - De oestervisser van Yerseke. Gods wonderlijke leiding in het leven van Bastiaan Broere
83651: WESTERBEKE, JOH. - Door water en vuur. Brieven van Ds. L. Boone aan Katharina Flipse met de geschiedenis van Westkapelle
55154: WESTERBEKE, JOH. - De oestervisser van Yerseke. Gods wonderlijke leiding in het leven van Bastiaan Broere
142841: WESTERFIELD, RAY B. - Middlemen in English Business. Particularly Between 1660-1760.
144788: WESTERFIELD, L. LEIGH - 'This Anguish, Like a Kind of Intimate Song'. Resistance in Women's Literature of World War II.
140897: WESTERHOF, G.J. - Statements and Stories. Towards a new methodology of attitudes research.
53988: WESTERHOF, J. E.A. - Woudsend en Woudsenders. Uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Woudsend en Omstreken ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum 1980
5650: WESTERHOUT, MARTINUS - Bestieringe voor des Heeren Kinderen, Op den weg van kruis en veelerlei Beproevingen, om hunne Reize door deze groote en vreesselyke Woestyne recht onderworpen. Gemoedigt en vrolyk voort te zetten. Voor af gaet Eene uitgebreide Voorreeden, in welke, by geduurige afwisselinge, zoo het droevige als zeer heuchelyke Lot van Gods Kerke, in, en door alle tyden, van het begin der Waereld tot nu toe, in eenige Aanmerkenswaardige byzonderheeden schetswyze ten toone gespreid word. Als mede Op welke gronden elk begenadigde volzeker vertrouwen kan, en mag, dat Godt zyne Kerke in het algemeen, en elk waar Lid deszelfs in het bysonder, nimmer begeeven noch verlaaten zal.
1464: WESTERHOUT, MARTINUS - Bestieringe voor des Heeren Kinderen, Op den weg van kruis en veelerlei Beproevingen, om hunne Reize door deze groote en vreesselyke Woestyne recht onderworpen, gemoedigt en vrolyk voort te zetten. Voor af gaet eene uitgebreide Voorreeden, in welke, by geduurige afwisselinge, zoo het droevige als zeer heuchelyke Lot van Gods Kerke, in, en door alle tyden, van het begin der Waereld tot nu toe, in eenige Aanmerkens-waardige byzonderheeden schetswyze ten toone gespreid word. Als mede op welken gronden elk begenadigde volzeker vertrouwen kan, en mag, dat Godt zyne Kerke in het algemeen, en elk waar Lid deszelfs in het bysonder, nimmer begeeven noch verlaaten zal.
60828: WESTERINK. H.J. - Het koninkrijk Gods bij Paulus
95144: WESTERINK, HERMAN - Het schuldgevoel bij Freud. Een duister spoor
4043518: WESTERINK, H.J. - Het Koninkrijk Gods bij Paulus. (Diss.)
93365: WESTERINK, J. - Jona, profeet van de barmhartigheid van God
4072926: WESTERINK, H. - Een teken van trouw. Over onze doop.
60827: WESTERINK. H. - Met het oog van de ziel (Een godsdienstpsygologische en mentaliteitshistorische studie naar mensvisie, zelfonderzoek en geloofsbeleving in het werk van Willem Teelinck (1579-1629))
53246: WESTERINK, HERMAN - Met het oog van de ziel. Een godsdienstpsychologische en mentaliteitshistorische studie naar mensvisie, zelfonderzoek en geloofsbeleving in het werk van Willem Teellinck (1579-1629)
47892: WESTERLO, EILARDUS/NABORN, ROBERT A. (ED.) - Memoirs of Eilardus Westerlo, Pastor of the Dutch Reformed Protestant Church in Albany, NY (1760-90). Transcribed, translated and annotated by Robert A. Naborn. With an index of the names and places mentioned
4074265: WESTERMAN, WIM - Ongewenste objectiviteit. Onderwijs in geestelijke stromingen in historisch en vergelijkend perspectief. (Diss.)
4073781: WESTERMANN, C. (TEKST EN TOELICHTING) - Genesis II (25,19-50,26). (Tekst en Toelichting)
4019997: WESTERMANN, CL. - Genesis 1-11 und 12-50. (Erträge der Forschung 7 und 48)
54581: WESTERMANN, CLAUS / NOTH, MARTIN A.O. - Genesis. 3. Teilband. Genesis 37-50 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band I/3)
4045812: WESTERMANN, CL. - Hoofdlijnen van een theologie van het Oude Testament.
84974: WESTERMANN, CLAUS - Hoofdlijnen van een theologie van het Oude Testament. Met een inleiding door dr. E. Noort
4070136: WESTERMANN, CL. - Jeremaia.
95432: WESTERMANN, CLAUS - Das Buch Jesaja. Kapitel 40-66 (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 19)
4062563: WESTERMANN, CL. - Hoofdlijnen van een theologie van het Oude Testament.
4073780: WESTERMANN, C. (TEKST EN TOELICHTING) - Genesis I (1,1-25,18). (Tekst en Toelichting)
150091: WESTERMANN, DR. J.C. - De rekeningen van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland 1394/1395.
162350: WESTERMARCK, EDWARD - The Origin and Development of the Moral Ideas.
43144: WESTEROP. W.D. - Fantasie over Gij die treurt, komt met uw smart en Jezus ga ons voor, voor orgel bewerkt
121259: WESTERS, M.F. - Mr. D.U. Stikker en de naoorlogse reconstructie van het liberalisme in Nederland. Een zakenman in de politieke arena.
132050: WESTERS, OSCAR - Welsprekende burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw.
130588: WESTERVELD, M. - Keuzes van gisteren. Een blauwdruk voor morgen ? Honderd jaar sociale-verzekeringspensioenen in de Bondsrepubliek Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland.
84351: WESTERWOUDT, TH. W. E.A. - Hoogheemraadschap van Delfland 1289-1989. Opstellen ter gelegenheid van een opmerkelijk jubileum. Delfland in vogelvlucht het bodemarchief onder het gemeenlandshuis bouwhistorie en nieuwbouw
144702: WESTFALEN - - Westfälische Kunststätten [55 Volumes] & Technische Kulturdenkmale in Westfalen [2 Volumes] = 57 VOLUMES
103990: WESTFEHLING, UWE & ANTJE ZIMMERMANN [EDS.]. - Jakob Ignaz Hittorff. Ein Architekt aus Köln im Paris des 19. Jahrhunderts.
145059: WESTHOFF, HANNEKE - Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw.
93895: WESTHOFF, J.P.G. E.A. - Stemmen uit de Luthersche Kerk in Nederland. Driemaandelijksch tijdschrift. Met medewerking van vele predikanten en gemeenteleden. Tweede Jaargang
93896: WESTHOFF, J.P.G. E.A. - Stemmen uit de Luthersche Kerk in Nederland. Tweemaandelijksch tijdschrift. Met medewerking van vele predikanten en gemeenteleden. Vierde Jaargang
53249: WESTHUIZEN, MICHIEL JOHANNES VAN DER - De antichrist in het Nieuwe Testament. Exegetiese studie
1465: WESTINK, F.W./FOLKERTSMA, G. - Korenmaats-Boekje voor de Graanhandelaars in de Provincie Vriesland.
143812: WESTLAKE, H.D. - Thessaly in the Fourth Century B.C.
4065882: WESTLAND, J. - God onze troost in noden. Een gesprek met hedendaagse theologen over de vragen rond God en het lijden.
122418: WESTLAND, GORDON - Current Crises of Psychology.
88507: WESTLAND, W. - Gaat heen in deze uw kracht. Acht preken over het leven van Gideon.
153356: [WESTMALLE] - - Geschiedenis der Abdij van Westmalle van de orde der Hervormde Cisterciënzers of der strenge onderhouding, bijeengebracht door de monniken der Abdij.
162921: WESTMINSTER, LOELIA DUTCHESS OF [NOËL COWARD - FOREW.]. - Grace and Favour. Memoirs of Loelia Dutchess of Westminster.
130546: WESTON, SIR RICHARD [IR. PAUL LINDEMANS - INTROD.] - Verhandeling over de landbouw in Vlaanderen en Brabant 1644-1645.
130400: WESTPHAL, WILFRIED - Montezumas Erben. Die Geschichte der Azteken von den Anfängen bis heute.
95583: WESTRA, GERBEN - Liturgisch centrum. Taal in Schrift en Eredienst. Opstellen voor Dirk Monshouwer
121067: WESTRA, MR. DR. H. - De Nederlandsch-Indische Staatsregeling.
93781: WESTRA, EVERT - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe- of Noorderkerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving
152713: WESTRA, EVERT - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe- of Noorderkerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving.
104151: WESTRA, J. [INTROD. - ET AL.]. - Is vakmanschap meesterschap. Een bundel opstellen over de mensen en hun gereedschappen in de bouw.
4072700: WESTRA, G. (RED.) (MONSHOUWER, D.) - Liturgisch Centrum. Taal in Schrift en Eredienst. Opstellen voor Dirk Monshouwer. Door K.Deurloo, J.Boendermaker, W.Barnard, P.v.Midden, N.Schuman, W.G.Overbosch e.a.
53928: WESTRHEENE, T. VAN - Hoe 't in de wereld gaat! (Deel 1)
154062: WESTRIENEN, MARLOES VAN - Dwangarbeiders. Nederlandse jongens tewerkgesteld in het Derde Rijk.
141946: WESTRUP, SIR JACK & F.L.I. HARRISON [CONRAD WILSON - ED.]. - Collins Encyclopedia of Music.
81397: WESTSTRATE, J.C. - De verhoogde middelaar en zijn gaven aan wederhorigen
166969: WESTWOOD, JENNIFER - Albion. A Guide to Legendary Britain.
102858: WESTWOOD, J.O. - The Art of Illuminated Manuscripts. Illustrated Sacred Writings.
166203: WETERING, JO VAN DE - Een wintertak.
60832: WETH. R. - Gott in Jesus (Der Ansatz der Christologie Friedrich Gogartens)
153978: WETHLIJ, A.J.M. - Tekengebruik en klankinformatieve waarde bij de vocaalspelling in de Sittardse oorkonden 1348-1450 [2 Vols. Compl.]. .
60833: WETHMAR. C.J. - Dogma en verstaanshorison ('n Histories-sistematiese ondersoek in verband met die hermeneutiese funksie van die kerklike dogma met besondere verwysing na die teologie van Gerhard Ebeling)
4012561: WETHMAR, C.J. (EBELING, G.) - Dogma en verstaanshorison. `n Histories-sistematiese ondersoek i.v.m. die hermeneutiese funksie van die kerklike dogma met besondere verwysing na die teologie van Gerhard Ebeling. (Diss.).
4056819: WETTE, W.M.L. DE - Das Wesen des christlichen Glaubens. Vom Standpunkte des Glaubens dargestellt.
154753: WETTENGLI, KURT [ED.]. - Maria Sibylla Merian, Kunstenares en natuuronderzoekster 1647-1717.
4485: WETTERANI, KAHL (CALVINI, JOHANNIS)/GOTHOFREDUS, DIONYSIUS/VULTEIUS, HERMANNUS - Johannis Kahl, Alias Calvinu Wetterani I.U.D. Et in Ecademia Heidelbergensi Professoris. Lexicon Magnum juris Caesarei Simul, & Canonici, faudalis Item, Civilis, Criminalis, Theoretici, ac Practici: & in Schola, & in foro usitatarum, ac tum ex ipso juris Utriusque Corpore, tum ex Doctoribus & Glossis, tam veteribus, quam recentioribus collectarum vocum Penis: Simul & Locorum communium, & Dictionarii vicem sustinens. Editio Postrema, prioribus longe auctior et emendatior. Cum praefationibus Clarissimorum & Eminentissimorum hujus aevi Jurisconsultorum, Dionisii Gothofredi, & Hermanni Vulteii.
153648: WETTERSTEN, JOHN [JAMES A. BELL - ED.]. - John Wettersten Whewell's Critics. Have they Prevented Him From Doing Good ?
153055: WETTERSTEN, JOHN R. - The Roots of Critical Rationalism.
145993: WETTLIN, MARGARET [HARRISON SALISBURY - INTROD.]. - Fifty Russian Winters. An American Woman's Life in the Soviet Union.
86111: WETZEL, CHRISTOPH (HRSG.) - Belser Stilgeschichte. Studienausgabe in drei Bänden.
94087: WETZEL, RICHARD A.O. - Melanchthons Briefwechsel. Texte 1-858. Band T1 - Band T3 (3 Volumes)
131276: WETZELS, LEO - Analogie et lexique. Le probleme de l'opacité en phonologie generative.
142290: WEUSTEN, BRIGITTE & DÉSIRÉ SCHELTENS - Een klooster in de straat.
91506: WEUSTEN, BRIGITTE - Een klooster in de straat
4136308: WEUSTEN, B. (VUGT, D.VAN) - Vraag niet alleen om mijn bevrijding. Het leven van Daniel van Vugt 1896-1945.
82660: WEUSTINK, H.J.M. - De rechtsgeschiedenis van de stad Oldenzaal en van de Mark Berghuizen tot 1795 (avec résumé en français)
142247: WEVE, JAN JACOB [DRS. J.M.T. NOOY - ED.]. - De Valkhofburcht te Nijmegen. Een alsnog-uitgave van het manuscript uit 1925.
4040565: WEVER, T. (VB) - Habakuk. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
100138: WEVERBERG, [ED. - ET AL.]. - Louis-Paul Boon.
150472: WEVERBERGH, JULIEN - De Voorwerpen.
83302: WEVERBERGH, R. - Bouwen met beelden, onderzoek naar theorie en praktijk van kerkopbouw (studies over kerkopbouwkunde 3(
54611: WEVERS, RICHARD F. - A concordance to Calvin's Institutio 1559. Based on the critical tekst of Petrus Barth and Guilelmus Niesel (6 volumes)
30767: WEVERS, HEBERT ERIC - "Jezus Christus van waar komt hij? Een systematisch-theologisch en bijbels-theologisch onderzoek naar het oorsprongsdenken in de christologie en de preësistentie als facet hiervan, uitgaand van de huidige christologie ""van beneden"""
142653: WEXBERG, DR. ERWIN [ED.]. - Handbuch der Individualpsychologie [Volume 1 - only].
102355: WEY, FRANCIS - Rome, its Churches, Monuments, Arts and Antiquities.
4072391: WEYDEN, J.B.V.D. - De stamboom van het existentialisme. Een studie voor meer gevorderden in wijsgerig denken.
104674: WEYER JR., EDWARD [ED.]. - Primitive Peoples Today. A uniquely revealing account of life outside civilization.
143244: WEYER, ROBERT VAN DE - Verhalen uit de islam. Voor meer spiritualiteit in het leven.
161460: WEYERMAN, JACOB CAMPO - Het vermakelijk wagenpraatje. Opnieuw uitgegeven en van inleiding en commentaar voorzien door Gerardine Maréchal.
52372: WEYL, H. - Die jüdischen Strafgesetze bei Flavius Josephus in ihrem Verhältnis zu Schrift und Halacha
140771: WEYNS, DR. J. - Bij Bruegel in de leer voor honder-en-een dagelijke dingen.
146014: WEYNS, ALEXANDER J. & M. BOSCHMANS & A. LENS - Lierse furie.
102108: WEYNS, JOZEF - De Stoffelijke volkskultuur in Belgisch-Limburg en haar uitbeelding in het openluchtmuseum te Bokrijk.
4063632: WEYNS, N.J. - Geloven met Paus en Bisschoppen. Met voorwoord van J.Coppens. (Opera Sacerdotalia 10)
155851: WEYRAUCH, ERDMANN & CORNELIA FRICKE & PAUL RAABE [INTROD.]. - Wolfenbütteler Bibliographie zur Geschichte des Buchwesens im deutschen Sprachgebiet, 1840-1980 [Volume 1-3]
168026: WEZEL, G.W.C. VAN - Het palies van Hendrik III graaf van Nassau te Breda.
164958: WEZEL, G.W.C. - Het paleis van Hendrik III graaf van Nassao te Breda.
152679: WEZELAAR-DOBBELMANN, LIESBETH - Louis Dobbelmann 1837-1901. Yankee en Rotterdammer.
141098: WHALL. C.W. - Belles verrières. France XIIe Siècle.
142348: WHALLEY, JOYCE IRENE & VERA C. KADEN - The Universal Penman. A Survey of Western Calligraphy from the Roman Period to 1980.
142689: WHARTON, HENRY THORNTON - Sappho. Text, Selected Renderings and a Literal Translation.
157292: WHEALE, NIGEL - Writing and Society. Literacy, Print and Politics in Britain 1590-1660.
154125: WHEATCROFT, ANDREW - The Habsburgs. Embodying Empire.
101186: WHEATCROFT, ANDREW - The Ottomans. Dissolving Images.
142796: WHEATLEY, PHILLIS [JULIAN D. MASON JR. - ED. & INTROD.]. - The Poems of Phyllis Wheatley
104718: WHEATLEY, HENRY B. - Les reliures remarquables du Musée Britannique.
157495: WHEATLEY, HENRY - Literary Blunders. A Chapter in the 'History of Human Error'.
101332: WHEELER, VICTOR W. - The 50th Battalion in No Man's Land. 50th Canadian Infantry Battalion [Alberta Regiment] Canadian Expeditionary Force 1915-1919.
102773: WHEELER, MORTIMER - Prachtbauten des Ostens. Tempel, Grabstätten und Festungen Asiens.
122218: WHEELER, BONNIE & CHARLES T. WOOD [EDS.]. - Fresh Verdicts on Joan of Arc.
102630: WHEELER, JULIA [TEXT] & PAUL THUYSBAERT [PHOTOGR.]. - Telling Tales. An Oral History of Dubai.
47480: WHEELER-BENNETT, JOHN W. - Hindenburg. The Woorden Titan
104014: WHEELER, WILLIAM & CHARLES H. HAYWARD - Holzschnitzen - Flachschnitzen - Vergolden. Werkzeuge - Handgriffe - Muster.
122057: WHEELER, KENNETH W. - To Wear a City's Crown. The Beginnings of Urban Growth in Texas, 1836-1865.
122411: WHEELER, CHARLES E. - An Introduction to the Principles and Practice of Homoeopathy.
110386: WHEELER, SIR MORTIMER - Civilizations of the Indus Valley and Beyond.
53520: WHEELER, TOM - Het gitaarboek
110251: WHEELER, MORTIMER - Roman Art and Architecture.
102631: WHEELOCK, ARTHUR K. & SUSAN J. BARNES & JULIUS S. HELD [EDS. - ET AL.]. - Van Dyck Paintings.
103410: WHEELOCK JR, ARTHUR K. & PETER C. SUTTON [EDS. - ET AL.]. - Rembrandts late religieuze portretten.
103384: WHEELOCK JR., ARTHUR K. & SUSAN J. BARNES & JULIUS S. HELD [EDS. - ET AL.]. - Anthony van Dyck.
91884: WHEELOCK, ARTHUR K. A.O. - A moral compass. Seventeenth and Eighteenth Century Painting in the Netherlands
158302: WHEELOCK, JOHN HALL [ED.]. - Editor to Author. The Letters of Maxwell E. Perkins. Selected and Edited, with Commentary and an Introduction by John Hall Wheelock.
89906: WHEELOCK, ARTHUR K. E.A. - Van Dyck. Schilderijen. / Van Dyck. Teekeningen. (2 delen)
83553: WHEELOCK, ARTHUR K. E.A. - Jan Lievens a Duthc master rediscovered
89997: WHEELWRIGHT, THEA - Travels in New England. Volume One.
154203: WHEEN, FRANCIS [A. MULDER - TRANSL.]. - Das Kapital van Karl Marx.
154947: WHELAN, BILKIS - VASTU in 10 lessen.
131714: WHITE, SUSAN J. - A History of Women in Christian Worship.
122157: WHITE, JAMES D. - The Russian Revolution 1917-1921. A Short History.
121302: WHITE, ROBERT - Yorkshire Dales. Landscapes Through Time.
145592: WHITE, CHRISTOPHER & QUENTIN BUVELOT [EDS.]. - Rembrandt zelf.
30214: WHITE, MICHAEL / HENDERSON, ELAINE - Opera & Operette
110852: WHITE, ROBERT - Yorkshire Dales. Landscapes Through Time.
9760: WHITE, JOHN/WHITE, FRANCIS - The Vvorkes of thet Learned and reuerend Divine, Iohn White. Together with a Defence of the Way to the trve Chvrch, in answer to a Popish Treatise written bt T.W.P. entituled White died Blacke. By Francis White. WITH: A Replie to Jesuit Fishers answere to certain questions propouded by his most gratious Matie. King Iames. By Francis White.
167250: WHITE, ALEX W. - The Elements of Graphic Design. Space, Unity, Page Architecture and Type.
163669: WHITE, EDMUND [& ALBERT DICHY] - Genet.
157467: WHITE, ERYN M. - The Welsh Bible.
154219: WHITE, MICHAEL - Leonardo. De eerste natuurwetenschapper.
102939: WHITE, CHRISTOPHER - Peter Paul Rubens. De mens en de kunstenaar.
103623: WHITE, GABRIEL [FOREW.]. & ROLAND PENROSE [INTROD.]. - Picasso. The Arts Council of Great Britain 1960.
4054961: WHITE, J. - Minority Report. The Protestant Community in the Irish Republic.
163978: WHITEFIELD, EILEEN - Pickford. The Woman who made Hollywood.
7576: WHITEHEAD, CHARLES - Leven, Avonturen, Misdrijven en Lotgevallen van Beruchte Engelsche Bandieten, Roovers en Zeeschuimers. Van den vroegsten tot op den tegenwoordigen tijd. Volgens geregtelijke oorkonden en andere geloofwaardige bronnen.
157468: WHITEHEAD, JOHN - This Solemn Mockery. The Art of Literary Forgery.
4024554: WHITEHEAD, A.N. - De dynamiek van de religie. Vertaald en van commentaar voorzien door J.v.d.Veken.
30592: WHITEHOUSE, DAVID - Galileo. Vader van de experimentele wetenschap en grondlegger van de moderne astronomie
153169: WHITEHOUSE, DAVID - The Moon. A Biography.
104451: WHITEHOUSE, P.B. [ED.]. - Great Trains of North America.
165879: WHITEHOUSE, LUCIE - Het huis bij nacht.
95536: WHITEHOUSE, DAVID AND RUTH - Archaeological Atlas of the World, with 103 maps drawn by John Woodcock and Shalom Schotten
102254: WHITELEY, W.H. - The Tense System of Gusii.
4140940: WHITELEY, D.E.H. - The Theology of St. Paul.
167249: WHITESIDE, THOMAS - Blockbuster Complex. Conglomerations, Show Business and Book Publishing.
31226: WHITESIDE, ANDREW GLADDING - Austrian National Socialism before 1918
151601: WHITEWAY, MICHAEL - Christopher Dresser, 1834-1904.
151596: WHITEWAY, MICHAEL - Christopher Dresser, 1834-1904.
164438: WHITFIELD, PETER - Landmarks in Western Science. From Prehistory to the Atomic Age.
144122: WHITING, CHARLES - Bounce the Rhine.
122394: WHITING, AMANDA & CAROLYN EVANS [EDS.]. - Mixed Blessings: Laws, Religions and Women's Rights in the Asia-Pacific Region.
4047343: WHITLAU, W. - Niet in de hemel. Verkenningen in de wereld van de joodse traditie.
160139: WHITLOCK, GILLIAN & HELEN TIFFIN [ED.]. - Re-Siting Queen's English. Text and Tradition in Post-Colonial Literatures. Essays presented to John Pengwerne Matthews.
140341: WHITMONT, EDWARD C. - Homeopathie en psychologie. Essays over Homeopathie in het licht van de Jungiaanse psychologie.
95614: WHITTAKER, MOLLY - Jews and Christians: Graeco-Roman views (Series: Cambridge Commentaries on writings of the Jewish & Christian world, 200BC to AD200. Volume 6)
102312: WHITTAKER, JOHN - God Time Being. Two Studies in the Transcendental Tradition in Greek Philosophy.
154321: WHITTOW, MARK - The Making of Orthodox Byzantium 600-1025.
4028077: WHORF, B.L. - Language, Thought and Reality. Selected Writings. Ed. and with an introduction by J.B.Carroll.
158262: WHYTE, A. GOWANS - The Story of the R.P.A. 1899-1949.
157098: WHYTE, FREDERIC - William Heinemann. A Memoir.
4075434: WHYTE, A. - The Apostle Paul.
88933: WIARDA, JAN - Huibert Duifhuis, de prediker van St. Jacob.
83691: WIARDA, JAN - Huibert Duifhuis, de prediker van St. jacobs
131833: WIATER, STANLEY & STEPHEN R. BISSETTE - Comicbook Rebels. Conversations with the Creators of the New Comics.
154456: WIBAUT-GUILONARD, TINEKE & ED MAGER - Kamp Vught 1943-1944. Eindpunt....of tussenstation.
88744: WICHEN, MARTINUS VAN - Realistische theologie. De visie van A.H. de Hartog.
4300805: WICHERN, JOHANN HINRICH - Sämtliche Werke. (Komplett in 12 Bde.). Hrsg. von Peter Meinhold. Band I bis III. Die Kirche und ihr soziales Handeln. IV. Schriften zur Sozialpädagogik. V. Kleinere Aufsätze, Buchbesprechungen, Nachrufe, Nachträge. VI. Die Schriften zur Gefängnisreform. VII. Die Schriften zur Pädagogik. VIII. Der Briefwechsel (zur Brüdergeschichte) Band IX. Der Briefwechsel mit Externen. Band X. Register.
143269: WICHERS, A.J. [ET AL.]. - Humanisme en buitenkerkelijkheid.
141963: WICHMAN, MR. CLARA - Inleiding tot de philosophie der samenleving.
122812: WICHMANN, SIEGFRIED - Jugendstil Art Nouveau.
165489: WICK, LORI - Witte chocolade.
165464: WICK, LORI - Cassidy.
104152: WICKHAM, GLYNNE - A History of the Theatre.
164079: WICKHAM, LIONEL R. [ED.]. - Hilary of Poitiers. Conflicts of Conscience and Law in the Fourth-century Church. ' Against Valens and Ursacius ' the extant fragments, together with his ' Letter to the Emperor Constantius '. Translated into English with introduction and notes, from the edition by Alfred Feder in Corpus Scriptorum Ecclesaisticorum Latinorum vol. LXV [1916].
4143760: WICKI, HANS - Welt- und Schweizergeschichte. 2 Teile. I.Das Altertum. II.Das Mittelalter.
104586: WIDDERSHOVEN, RONALD [FOREW.]. - Kerstnummer Grafisch Nederland 1983.
146299: WIDDERSHOVEN, R.J.G.M. & M.J.M. VERHOEVEN & S. PRECHAL & A.P.W. DUIJKERSLOOT & J.W. VAN DE GRONDEN & B. HESSEL & R. ORTLEP - De Europese agenda van de Awb.
153916: WIDDIG, WALTER & INGEBORG M. OHLENDORF & J.-P. MALIN [EDS.]. - Aphasietheorie im Wandel. Informationen aus medizinisch-apparativen Untersuchungsverfahren für Aphasietherapeuten.
153553: WIDMAIER, ULRICH [ED.]. - Der deutsche Maschinenbau in den neunziger Jahren. Kontinuität und Wandel einer Branche [With CD-Rom].
157302: WIDMANN, HANS - Geschichte des Buchhandels. Vom Altertum bis zur Gegenwart. Bis zur Erfindung des Buchhandels sowie Geschichte des deutschen Buchhandels [All Published].
4136632: WIDMANN, W. (JUSTIN MARTYR) - Die Echtheit der Mahnrede Justins d.M. an die Heiden.
146304: WIEBENGA, JAN KEES & FOLKERT BOONSTRA & PATRICK VAN DOMBURG [EDS. - ET AL.]. - Onbetwistbaar recht? Juridisering en het evenwicht tussen rechtsstaat en democratie is geschrift 113 in de geschriftenreeks van de Teldersstichting.
156511: WIECHMANN, A. & L.C. PALM [EDS.]. - Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum 1750-1837.
164543: WIECK, ROGER S. [INTROD.]. - Books of Hours / Livres d'Heures.
101959: WIECZOREK, ALFRIED & MAMOUN FANSA & HARALD MELLER - Saladin und die Kreuzfahrer.
164620: WIECZOREK, ALFRIED & CLAUDE W. SUI & MICHAEL TELLENBACH [EDS.]. - Ins heilige Land. Pilgerstätten von Mekka und Medina bis Jerusalem. Photographien aus dem 19. Jahrhundert aus den Sammlungen des Reiss-Engelhorn-Museen in den Vereigigten Arabischen Emiraten [In cloth covered Slipcase].
4143730: WIECZOREK, A. FANSA, M. & MELLER, H. (HRSG.) - Saladin und die Kreuzfahrer. Begleitband zur Sonderausstellung in halle, Oldenburg und mannheim.
101393: WIED, PROF. DR. D. DE [ ET AL. & [INTROD.]]. - Van vonk tot vlam. 100 jaar natuurwetenschap in Nederland. Het Nederlands Natuur- en Geneeskundig Congres 1887-1987.
165703: WIEDEN, HELGE BEI DER - Schaumburgische Genealogie. Stammtafeln der Grafen von Holstein und Schaumburg - Auch Herzöge von Schleswig - bis zu ihrem Aussterben 1640.
153755: WIEDER, DR. F.C. - De stichting van New York in juli 1625. Reconstructies en nieuwe gegevens ontleend aan de van Rappard documenten.
47723: WIEDER, F.C. - De Schriftuurlijke Liedekens, de liederen der Nederlandsche Hervormden tot op het jaar 1566. Inhoudsopgave en Bibliographie
153820: WIEDER, DR. C. - De reis van Mahu en de Cordes door de Straat van Magelhães naar Zuid-Amerika en Japan 1598-1600. Scheepsjournaal, rapporten, brieven, zeilaanwijzingen, kaarten, enz. Uitgegeven en toegelicht door Dr. F.C. Wieder. Het eerste Hollandsche schip in Japan [Vol. 3 - ONLY].
101491: WIEDER, JOACHIM [HELMUT GOLLWITZER - INTROD.]. - Stalingrad und die Verantwortung des Soldaten.
47506: WIEDER, F.C. - De Schriftuurlijke Liedekens, de liederen der Nederlandsche Hervormden tot op het jaar 1566. Inhoudsopgave en Bibliographie
151469: WIEDER, DR. F.C. - "Tasman's kaart van de Australische ontdekkingen, 1644. "" De Bonaparte Kaart "". Gereproduceerd op de ware grootte in goud en kleuren naar het origineel in de Mitchell Library, Sydney [N.S.W.]. Met toestemming van de autioriteiten."
4300085: WIEDER (ED.) L. - The Poets' Book of Psalms. The Complete Psalter as Rendered by Twenty-Five Poets from the 16th to the 17th Centuries. Compiled, Edited and Introduced by L.Wieder.
94526: WIEDERSHEIM, ROBERT - Gesundheit und Krankheit in der Welt. Eine medizinische Weltreise
154805: WIEDIJK, HEIN & WIM THOMASSEN - In vuur en vlam. Wim Thomassen, geïnspireerd organisator van de Partij van de Arbeid.
140816: WIEDMANN, FRANZ - Hegel.
121125: WIEG, PETER - Chinesische Dschunken.
47209: WIEGAND, WILHELM/HEYCK, ED. - Friedrich der Grosse. Mit 140 Abbildungen, darunter 2 farbigen Einschaltbildern, und 3 Faksimiles. Dritte durchgesehene und verbesserte Auflage (Monographien zur Weltgeschichte, 15)
131611: WIEGANT, F.A.C. [ED.] - Directe reacties van organismen op homeopathische potenties. Een literatuurstudie ter voorbereiding van onderzoek.
130502: WIEGEL, COR & TON WIEGEL - Genealogie van de familie Wiegel. Van oorsprong tot glasblazersgeslacht.
166394: WIEGMAN, MR. P.J. & MR. TJ. ZUIDEMA - Recht voor de huurder. Rechten en verplichtingen van de huurder en de verhuurder van woonruimten.
163124: WIEGNER, ADAM [IZABELLA NOWAKOWA - ED.]. - Observation, Hypothesis, Introspection.
165915: WIEKE, THOMAS - Handboek spreken in het openbaar.
153861: WIEL, REIN VAN DER - Van Rapenburgerstraat naar Amerika. De levenstijd van diamantbewerker en kunstverzamelaar Andries van Wezel (1856-1921) Nederlands - Paperback | 2010
121030: WIEL, REIN VAN DER - Ewijkshoeve, tuin van Tachtig.
104741: WIELE, JOHAN VAN DER & CARINE VAN BRUWAENE [EDS.]. - Hoogtij der Middeleeuwen. Portugese kunst 12de - 15de eeuw.
140144: WIELE, JOHAN VAN DER & CARINE VAN BRUWAENE [EDS.]. - Hoogtij der Middeleeuwen. Portugese kunst 12de - 15de eeuw.
47749: WIELEMA, MICHIEL (ED.) - Adriaan Koerbagh, A Light Shining in Dark Places, to Illuminate the Main Questions of Theology and Religion. Edited and translated by Michiel Wielema. With an introduction by Wiep van Bunge (Brill's Studies in Intellectual History, Volume 207. Brill's Texts and Sources in Intellectual History, Volume 12)
4074751: WIELENGA, G. - Paulus en zijn leven en werken. Voor de gemeete geteekend.
93354: WIELENGA, B. - Onze catechismus
92858: WIELENGA, B. - Van Jeruzalem naar Rome. De ontwikkelingsgeschiedenis van de Christelijke Kerk naar de handelingen der apostelen (3 delen)
84071: WIELENGA, B. E.A. - Menigerlei genade. Wekelijksche leerredenen over den Heidelberger Catechismus
4018444: WIELENGA J.DZN, D.K. - Hoog bezoek. Over het komen Gods tot verlossing van zijn wereld.
87668: WIELENGA, B. - De leeuw heeft gebruld. Acht tijdpreeken uti de profetie van Amos.
91255: WIELENGA, B. - Johannes Calvijn's institutie of onderwijzing in den christelijken godsdienst. Verkort weergegeven.
4033134: WIELENGA, D.K. - Oemboe Dongga. Het kampong-hoofd op Soemba. Een verhaal uit het leven van een heiden.
4033135: WIELENGA, D.K. - De zending op Soemba.
4135281: WIELENGA, D.K. - Marapoe. Een verhaal uit Soemba.
81225: WIELHOUWER, J.C. - Ds. J.C. Wielhouwer (in leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika, bevestigd 1906, Emeritus 1944) Levensbeschrijving en brieven door een vriend
4300274: WIEMER, WOLFGANG - Die Gärten der Abtei Ebrach.
162808: WIEMERS, SERV - De inhaal Chinees. Portretten van trendsetters in China.
4140720: WIENTJES, A.G. (GEELIUS, J.) - De Jacobo Geelio philologo classico. (Diss.)
142684: WIER, JOHAN - De Praestigiis Demonum. Von ihre Ursprung-Onderscheid-Vermögendheid- und rechtmessiger Straaff- auch der beleidigten ordenlicher Hilff- sechs Bücher: Durch den hochgelehrten Herren Johan Wier- Fürstlichen Gülischen-Medicum selbst beschrieben.Jetzt neulich übersehen und mit vielen nützlichen Zusatzungen-so zu vor weder in Lateinischen- noch Teutschen exemplarn begriffen-verbessert.
4138090: WIERDA, L.S. (FRANEKER) - Armamentarium totius sapientiae - Een arsenaal van alle wetenschap. De Franeker academiebibliotheek in de zeventiende eeuw.
140986: WIEREMA, THIJS [ET AL.]. - Joop Waasdorp. Zestig jaar.
4071590: WIERENGA, LAMBERT - Jona, een psychodrama. Een literaire studie van het Jona-verhaal.
4053679: WIERENGA, L. - De pen van een die vaardig schrijft. Voor je plezier lezen in de Bijbel.
4072612: WIERENGA, L. - Job: het leed, het vuil en de laster. De prozasecties van Job gelezen als routeplanner voor het boek Job.
155512: WIERENGA, PROF. DR. W.J. [ET AL.]. - Wetenschap en rekenschap, 1880-1980. Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit.
60836: WIERENGA. L. - Jona, een psychodrama (Een literaire studie over het Jona-verhaal)
4134388: WIERENGA, L. - Verhalen als bewijzen. Strategieën van narratieve retoriek in Johannes. Verslag van een cursorische lectuur van het Johannes-evangelie.
102393: WIERINGA, PROF. DR. W.J. [ET AL.]. - Bedrijf en samenleving. Economisch-historische studies over Nederland in de negentiende en twintigste eeuw, aangeboden aan Prof. Dr. I.J. Brugmans bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
93154: WIERINGA, W.J. E.A. - Bedrijf en samenleving. Economisch-historische studies over Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Aangeboden aan Prof. Dr. I.J. Brugmans bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
122698: WIERINGA, L. - La Troade de Robert Garnier. Cosmologie et imagination poétique.
165431: WIERINGA, TOMMY - Ik was nooit in Isfahaan. Reisverhalen.
165405: WIERINGA, TOMMY - Joe Speedboot.
162140: WIERINGA, HARM J. - MEG, EEG and the Integration with Magnetic Resonance Images.
156276: WIERINGA, F. [ED.]. - De wereld volgens Blaeu. Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646.
102690: WIERINGA, FROUKE [ED. - ET AL.]. - Republiek tussen Vorsten. Oranje Opstand Vrijheid Geloof.
30423: WIERINGA, W.J. E.A. - Wetenschap en rekenschap, 1880-1980. Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit
122901: WIERINGA, DR. W.J. [INTROD. & FOREW.]. - Gegevens betreffende de Vrije Universiteit in de periode 1955-1980. Verzameld ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan op 20 oktober 1980 in opdracht van het College van Dekanen.
60837: WIERINGEN. M.W.G. VAN - Gaande het Gesprek
4075240: WIERINGEN, A.L.H.M. VAN - Analogies in Isaiah. Vol. A and B. Computerized analysis of parallel text between Isaiah 56-66 and Isaiah 40-66. (Diss.)
145683: WIERINGERMEER - - Tien Jaar Wieringermeer 1930-1940.
81867: WIERINGHEN BORSKI, G. VAN - Geschiedenis des vaderlands, een leesboek in XLVIII afdeelingen, voor de hoogste klasse der volksscholen
100527: WIERLACHER, ALOIS - Architektur interkultureller Germanistik.
102313: WIERSEMA, PIM - Schrijven: het begin.
54895: WIERSINGA, HERMAN - De verzoening in de theologische diskussie
4067965: WIERSINGA, H. (BONHOEFFER, D.) - De vitale vragen van Bonhoeffer.
4051930: WIERSINGA, H. - Op Ooghoogte. Portret van een postmodern geloof.
52516: WIERSINGA, H. - De vitale vragen van Bonhoeffe
156313: WIERSMA, D. [ET AL.] - Le droit pénal international. Recueil d'études en hommage a Jacob Maarten van Bemmelen. Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Leyde.
4049490: WIERSMA, W. - Studie over de leer van het volmaakte leven in de ethiek van de oude Stoa. (Diss.)
145972: WIERSMA, J.P. - Th. M.Th. van Welderen Baron Rengers. Een groot Nederlander.
156490: WIERSMA, E.C. - Eenige onderzoekingen over paramagnetisme.
131016: WIERSMA, J.A. - De naam van onze straat. Geschiedenis en verklaring van de syraatnamen in Amsterdam.
4134268: WIERSMA, J.T. - Het geloof van mijn vader en moeder. Leesboek voor het levern kennen van God.
53048: WIERSMA, PIETER - Architectuur in zand
4070156: WIERSMA, GAIT - Weerzien met Tikoes. De weg van een theeplanter uit de Preanger.
4300755: WIERSMA, D. - Wekker bliuwe!. in appèl foar elke dei.
142134: WIERSTRAET, CHRISTIAN [HERBERT KOLB - TRANSL. & INTROD.]. - Die Geschichte der Belagerung von Neuss 1474-1475. Facsimile der Erstausgabe bei Arnold ther Hoernen Köln 1476.
122668: WIERSUM, DR. E. - Egbert Meussen Cortenaer. Geboren te Groningen in 1605 - gesneuveld bij Lowestoff in 1665.
4000937: WIESEL, ELIE - Talmoedisch eerbetoon. Portretten en legenden van leermeesters van Israël.
4060866: WIESEL, ELIE - Un Juif, aujourd`hui. Récits essais, dialogues.
4136759: WIESEL, ELIE - Sages and Dreamers. Biblical, Talmudic, and Hasidic Portraits and Legends.
4137438: WIESEL, E. - De dodenzang. Verhalen. Vertaald door Jan Versteeg.
4137439: WIESEL, ELIE - De stad van het geluk. Vertaling J.Versteeg.
4137441: WIESEL, E. - De poorten van het woud. Roman.
4142204: WIESEL, E. - Zwijgen over Kolvillàg. Roman. Vertaald door D.Kroon.
4143365: WIESEL, ELIE - Alle rivieren rinne nei see. Memoires. Earste diel 1928-1952. Twadde diel.1953-1969.
4143366: WIESEL, ELIE - Mar de see rekket nea net fol. Memoires. Earste en twadde diel 1969-1996.
4300778: WIESEL, ELIE - Hoop, wanhoop en herinnering.
95384: WIESEL, ELIE - Waar kom je vandaan? Essays
4063140: WIESELTIER, L. - Kaddiesj. Vertaald door T.Davids
140479: WIESEMANN, FALK [ED.] & ADOLF OBER & ELISABETYH MOSES & FRIEDRICH WILHELM BREDT & FALK - Zur Geschichte und Kultur der Juden im Rheinland.
91517: WIESEMANN, FALK - Ondanks het Tweede Gebod. Joodse en christelijke illustraties met bijbelse thema's vanaf de 16de tot aann de 19de eeuw. Depsite the Second Commandment. Jewish and Christian illustrations with biblical subjects from the 16th until the 19th centuries.
157164: WIESEMANN, FALK [& MARION APTROOT & WILLIAM L. GROSS] - Kommt heraus und schaut. Jüdische und christliche Illustrationen zur Bibel in alter Zeit.
150761: WIESENFARTH, JOSEPH [ED.]. - History and Representation in Ford Madox Ford’s Writings.
150760: WIESENFARTH, JOSEPH [ED.]. - History and Representation in Ford Madox Ford’s Writings.
52495: WIESENHÜTTER, A. - Die Passion Christi in der Predigt des deutschen Protestantismus von Luther bis Zinzendorf
4142800: WIESENHÜTTER A. - Protestantischer Kirchenbau des deutschen Ostens in Geschichte und Gegenwart. (Kunstdenkmäler des Protestantismus)
161672: WIESENTHAL, SIMON - The Sunflower. On the Possibilities and Limits of Forgiveness.
4028754: WIESENTHAL, SIMON - Elke dag gedenkdag. Kroniek van het joodse lijden.
4051434: WIESENTHAL, SIMON - Vlucht voor het noodlot.
4069478: WIESENTHAL, SIMON - Zeilen der hoop. De geheime missie van Christoffel Columbus.
4140014: WIESENTHAL, S. - Denn sie wussten, was sie tun. Zeichnungen und Aufzeichnungen aus dem KZ Mauthausen.
158237: WIESER, DR. FRANZ - Magalhaes-strasse und Austral-continent auf den Globen des Johannes Schöner. Beiträge zur Geschichte der Erdkunde im XVI. Jahrhundert.
145544: WIESNER, ULRICH - Nepal. Geschiedenis, kunst en cultuur in de Kathmandu-vallei.
145546: WIESNER, ULRICH - Bali. Tempels - Mythen - Volkskunst.
144084: WIESNER, ULRICH - Nepal. Königreich im Himalaya. Geschichte, Kunst und Kultur im Kathmandu-Tal.
140569: WIET, GASTON & VADIME ELISSEEFF & PHILIPPE WOLFF & JEAN NAUDOU [EDS. - ET AL.]. - The Great Medieval Civilizations [3 Vols. in 2 Bindings].
131813: WIETEK, GERHARD - Georg Tappert. Ein Wegbereiter der Deutschen Moderne 1880-1957.
104922: WIGAL, DONALD - Die Faszination des Opiums in Geschichte und Kunst.
140037: WIGAL, DONALD - Die Faszination des Opiums in Geschichte und Kunst.
145146: WIGERSMA, B. - Wordende waarheid.
54738: WIGGERS, GUSTAV FRIEDRICH - Versuch einer pragmatischen Darstellung des Augustinismus und Pelagianismus von dem Anfange der Pelagianischen Streitigkeiten bis zur dritten oecumenischen Synode
123092: WIGGIN, KATE DOUGLAS & NORA A. SMITH [EDS] & MAXFIELD PARRISH [ ILLUSTR.]. - The Arabian Nights. Their Best Known Tales.
143389: WIGGINS, KENNETH - Anatomy of a Siege. King John's Castle, Limerick 1642.
166236: WIGMAN, MENNO & ROB SCHOUTEN [EDS.]. - A Joy Forever. De mooiste liefdesgedichten uit de wereldliteratuur.
4007419: WIGMANS, C.M. - Onderwijs en bevrijding. Ontwikkelingstheorie vanuit een Messiaans vooroordeel. (Diss.)
61426: WIGMANS, C.M. - Onderwijs en bevrijding. Ontwikkelingstheorie vanuit een messiaans vooroordeel
150308: WIGNALL, SYDNEY - In Search of Spanish Treasure. A Diver's Story.
160231: WIGODER, GEOFFREY - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei. Een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling.
4059847: WIGODER, G. - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei. Een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling. Vertaald door T.Davids.
92351: WIJBENGA, D. - De Oude Kerk van Delft. 750 jaar in woord en beeld
154211: WIJCHEN - Wijchen centrum in Tweestromenland.
4035730: WIJCHERS, J. & KAT, S. - Het Bijbels Namenboek.
101860: WIJCK, H.W.M. VAN DER & C. BOSCHMA & HERMA M. VAN DER BERG [ED.]. - Opus Musivum. Een bundel studies aangeboden aan Professor Doctor M.D. Ozinga ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op 10 november 1962.
4067325: WIJER, E.J. DE (MISKOTTE, K.H.) - De Naam op de Toverberg. De denkfiguren uit Thomas Manns `Zauberberg` als transparanten voor de cultuurkritiek van K.H.Miskotte. (Diss.)
110516: WIJER, H.J. VAN DE - Bibliografie van de Vlaamsche plaatsnaamkunde.
162098: WIJERS, A.A. - Visual Selective Attention. An Electrophysiological Approach.
4141581: WIJGAARDEN, H.VAN (RED.) - En nu de Bijbel!. Jongerendagboek over de Bijbel!
55368: WIJGERDEN, J. VAN E.A. - Overgeschoten brokskens. Verzameling van brieven nagelaten door geliefde kinderen Gods. Tweede bundel
54457: WIJGERDEN, J. VAN E.A. - Overgeschoten brokskens. Verzameling van brieven nagelaten door geliefde kinderen Gods
122122: WIJHE-SUERHOFF, J.H. VAN [ALIE SMEDING - AFTERW.]. - Kralen snoeren. Gedichten.
54353: WIJK, ALFRED R. VAN - Van beleren naar beleven. Tweehonderd jaar doopsgezinde geloofsopvoeding (1812-2012). Deel I: Tekst. Deel II: Addenda, Appendices, Geraadpleegde bronnen en literatuur, Registers (2 delen)
30002: WIJK, WIM VAN - Heden en verleden van zalm en zegen in de Biesbosch
31260: WIJK, B.J. VAN - Geschiedenissen uit de Bijbel (Complete Set, 12 delen)
92278: WIJK, B.J. VAN - Groot Bijbels dagboek voor jong en oud
94402: WIJK, ALFRED RUDOLF VAN - Plicht tot leren & plichten leren. Een onderzoek naar de ontwikkelin van de doperse geloofsopvoeding in de Lage Landen (Ca. 1540-1811), aan de hand van de in druk verschenen geloofspedagogische geschriften. Deel I: Tekst. Deel II: Appendices, Geraadpleegde archivalia, Geraadpleegde bronnen, Geraadpleegde literatuur. (2 delen)
91394: WIJK, N. VAN - Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. Met registers der Nieuwhoogduitsche woorden, enz.
52110: WIJK, B.J. VAN - Kruisgezanten Deel I & II Leven en werk van onzer Gereformeerde Vaderen (Uit de 16e en 17e eeuw, Uit de 17e en 18e eeuw)
131050: WIJK, DR. N. VAN & DR. C.B. VAN HAERINGEN - Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal. & Supplement [2 Vols. in 1]
145414: WIJK, FRANK E. VAN & P.G. DE BRUIJN - De Gerrit Achterberg-collectie van de Stads- of Athenaeumsbibliotheek te Deventer.
152525: WIJK, DR. N. VAN & DR. C.B. VAN HAERINGEN - Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal. & Supplement.
82700: WIJK, W.E. VAN - De late paasch van 1943, eene populaire verhandeling over de bepalig van den datum van het paaschfeest
82310: WIJK, N. VAN - Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, met registers der Nieuwhoogduitsche woorden enz. Supplement door Dr. C.B. van Haeringen
101187: WIJK ROELANDSZOON, J. VAN - Algemeen Aardrijkskundig woordenboek, volgens de nieuwste staatkundige veranderingen en de laatste, beste en zekerste berigten ddor J. van Wijk Roelandszoon, onder medewerking van onderscheidene Vaderlandsche Aardrijkskundigen [7 vols.]. & Supplement op het Aardrijkskundig Woordenboek [4 vols.]. Complete 11 Volumes.
162105: WIJK, RENÉ A. DE - Temporal Factors in Human Olfactory Perception.
162100: WIJK, C.H. VAN - Speaking, Writing and Sentence Form. Three Psycholinguistic Studies.
145042: WIJK, E. VAN - Molens in Middelburg. Geschiedenis der plaatselijke molens in de loop der eeuwen.
145548: WIJK, ROB VAN & BRAM BOXHOORN [EDS - ET AL.]. - Nato after Kosovo.
132035: WIJK, P.A.M. VAN [ET AL.] - Boerderijen bekijken. Historisch boerderij-onderzoek in Nederland.
151331: WIJK, W.E. VAN - Le comput emendé de Reinherus de Paderborn [1171]. Publié d'après lems. B.P.L. 191 - E de la Bibliothèque de l'Université de Leiden.
141074: WIJK, DR. N. VAN & DR. C.B. VAN HAERINGEN - Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal. & Supplement.
84005: WIJK, B.J. VAN - Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw. (Leven en werk onzer Gereformeerde Vaderen) en: Kruisgezanten uit de 17e en 18e eeuw (2 delen)
93234: WIJK, J.M. VAN - Dwangarbeid. Serie: In 't midden der gevaren
131045: WIJK, W.E. VAN - New and Decimal Tables for the Reduction of Jewish Dates.
55149: WIJK, J.M. VAN - Lotgenoten
4139226: WIJK, H.VAN - De dans van de blinde bruid. Over de kerk op weg naar haar voleinding.
53617: WIJK, J.M. VAN - Als je nog jong bent... Artikelen van en voor jongeren in de eindtijd
4008304: WIJLEN, T.V. - Bossenatlas van Nederland boven de grote rivieren.
122908: WIJMA, DRS. K. - Stat Schola Nobolissima. Van Latijnse School tot Stedelijk Gymnasium.
4143181: WIJMA, A. & HOFSTRA, S. (RED.) - Vrij zijn in een dagelijks meditatief moment.
95532: WIJMANS, LUUK - Beeld en betekenis van het maatschappelijke midden. Oude en nieuwe middengroep, 1850 tot heden
102687: WIJMER, SACHA - Water om te drinken. Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland VEWIN.
87134: WIJMINGA, PIETER JANSZN. - Festus Hommius
93685: WIJMINGA, PIETER JANSZN. - Festus Hommius
100092: WIJN, DR. J.W. - Krijgskundige aanteekeningen van Jhan den Middelste van Nassau.
143514: WIJN, DR. J.W. - Het beleg van Haarlem.
110698: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. [ED.]. - Repertorium DTB. Beknopt overzicht van de Nederlandse Doop -, Trouw - en Begraafregisters [enz.] van voor de invoering van de Burgerlijke Stand. Concise Repertory of Dutch Parish Registers, etc. Kurzübersicht der niederländischen Kirchenbücher, u.ä.
150092: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. & DR. J.S. VAN VEEN - Register op de leenen der Bannerheerlijkheid Baer en der Heerlijkheid Lathum.
4055272: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Indische spreuken. Naar de vertaling uit het Sanskriet van O.Böhtlingk in bloemlezing verdietscht.
151441: WIJNANDS, D.O. & E.J.A. ZEVENHUIZEN & J. HENIGER - Een Sieraad voor de Stad. De Amsterdamse Hortus Botanicus 1638-1993.
4140949: WIJNANDS, D.C. - Het spiritisme en hare verschijnselen.
47025: WIJNBEEK, D. - Oranje overwint! De lotgevallen van het koninkrijk huis gedurende den oorlog 1940-1945
4300674: WIJNBERG, ROB - Nietzsche & Kant lezen de krant. Denkers van vroeger over dilemma's van nu.
4063846: WIJNBERG, S. (AMSTERDAM) - De Joden in Amsterdam. Een studie over verandering in hun attitudes.
156070: WIJNBWERGEN, PROF. MR. S.F.L. BARON VAN - Regel en Praktijk. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. S.F.L. baron van Wijnbergen. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoofleraar staats- en bestuursrecht aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
154102: WIJNEN, NICO - Variëren.
141613: WIJNEN, H.A. VAN - Vorst Willem, het is alles uw schuld. Oranje en de ondergang van de Republiek bij de omwentelingen 1787-1795.
101960: WIJNEN, HARRY VAN - De Prinsgemaal. Vogelvrij en gekooid.
162115: WIJNEN, FRANK - On the Development of Language Production Mechanisms.
145553: WIJNENDAELE, KAREL VAN - Het rijke Vlaamsche wielerleven [2e Deel - only].
140908: WIJNGAARD, VINCENT VAN [PHOTOGR.]. & JACK NOUWS [TEXT] - Op zoek naar Van Gogh. Van zundert tot Auvers.
162450: WIJNGAARDEN, HILDE VAN - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle, 1650-1700.
123161: WIJNGAARDEN, DR. W.D. VAN - Meesterwerken der Egyptische kunst te Leiden.
4139613: WIJNGAARDEN, Y. - Uw volk, mijn volk. Your People, My People. [Met een essay van Evert van de Poll waarin hij het werk van Yanneke van Wijngaarden plaatst in een breder kunsthistorisch kader]
157431: WIJNGAARDS, GUUS N.M. - "De ""Bibliothèque Choisie"" van Jean le Clerck [1657-1736]. Een Amsterdams geleerdentijdschrift uit de jaren 1703 tot 1713."
142778: WIJNGAARDS, DR. N.C.H. - Mechteldis van Lom 1600-1653. Dichteres en Annuntiate van Venlo.
123091: WIJNGAERT, MARK VAN DEN & HERMAN DE PRINS - Oost tegen west, noord tegen zuid. De wereldgeschiedenis vanaf 1950.
122287: WIJNGAERT, MARK VAN DEN - Het beleid van het Comité van de Secretarissen-Generaal in België tijdens de Duitse bezetting 1940-1945.
161388: WIJNGAERT, FRANK VAN DEN - Glorie en nood van het Plantijnse huis.
88287: WIJNMAALEN, A.J. - Wonderen van genade. Overdenkingen.
31354: WIJNMAALEN, A.J. - Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken
88309: WIJNMAALEN, A.J. - Wonderen van genade. Overdenkingen.
55209: WIJNMAALEN-VAN DEN HEUVEL, N. - Een wonder van genade. Uit het leven van N. Wijnmaalen-van den Heuvel en verslag van de begrafenis
4025365: WIJNMALEN, TH.C.L. (PASCAL, BL.) - Pascal als bestrijder der Jezuïten verdediger des Christendoms. (Diss.)
87131: WIJNMALEN, T.C.L. - Hugo de Groot als verdediger des Christendoms beschouwd. Eene litterarisch-apologetiche proeve
145933: WIJNMAN, MR. H.F. - Project voor een vervolg op het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.
88651: WIJNMAN H.F. - Project voor een vervolg op het Nieuw Nederlandsch Biografische Woordenboek. Bijlage behorende bij het jaarboek van de maatschappij de Nederlandse Letterkunde te leiden 1962-1963.
88891: WIJNMAN, H.F. - Uit de kring van Rembrandt en Vondel. Verzamelde studies over hun leven en omgeving.
122515: WIJNROKS, J.C. & PIETER-JAN DUITSHOF & COR FLORE [EDS.]. - En toen...Honderdvijftig jaar openbaar onderwijs in Varsseveld.
87736: WIJNSMA, A.J. - Beschermde dorpsgezichten in Friesland
154538: WIJS, IVO DE [TEXTS] & SUNNA WEHRMEIJER [MUSIC] - Oude en Nieuwe Sinterklaasliedjes met Zing Mee-CD.
142608: WIJS, LAMB. G. DE [ED.]. - Uit het dagboek van Adriaan van der Wilgen. Drossaard in Tilburg 1795-1802.
153796: WIJSEN, F.J.S. - There is only one God. A Social-Scientific and Theological Study of Polular Religion and Evangelization in Sukumaland, Northwest Tanzania.
4141750: WIJSEN, F.J.S. - There is only one God. A Social-Scientific and Theological Study of Popular Religion and Evangelization in Sukumaland Northwest Tanzania.
102774: WIJSENBEEK-OLTHUIS, THERA - Het Lange Voorhout. Monumenten, Mensen en Macht.
163749: WIJSENBEEK, L.J.F. [ & BEATRICE JANSEN] - Catalogus van Haagse zilvermerken.
132097: WIJSENBEEK0OLTHUIS, TH.F. & A. KNOTTER & A.C. MEIJER - Boedelinventarissen & De gemeentelijke bevolkingsregisters 1850-1920 [Broncommentaren 2]
110384: WIJSENBEEK, L.J.F. & A.M. LOUISE E. ERKELENS - Delfts zilver & De wandtapijtkunst te Delft.
142595: WIJSENBEEK, L.J.F. - Piet Mondriaan.
155866: WIJSMAN, HANNO - Handschriften voor het hertogdom. De mooiste verluchte manuscripten van Brabantse hertogen, edellieden, kloosterlingen en stedelingen.
154210: WIJST, M.A. VAN DER - Beknopte geschiedenis van Gemert.
165753: WIJST, M.A. VAN DER - Beknopte geschiedenis van Gemert.
141669: WIJTMANS, JAN & LEON VAN DER MEER - 's-Hertogenbosch. Een stad om uit te tekenen.
145891: WIKAART-DERKZEN, VALENTINE C. - Op zoek naar 7 huizen.
4053496: WIKENHAUSER, A. & SCHMID, J. - Einleitung in das Neue Testament.
30470: WILBER, KEN - Integrale psychologie
163262: WILBUR, C. MARTIN - Sun Yat-Sen. Frustrated Patriot.
130338: WILBUR, RICHARD [TEXT] & ALEXANDER CALDER [ILLUSTR.] , - A Bestiary.
4067653: WILCKE-V.D.LINDEN, M. (E.A.) - Vrouw en kerk. (GSEV 41)
110412: WILCKENS, LEONIE VON - Fest- und Wohnräume vom Barock bis zum Klassizismus.
150573: WILCKENS, LEONIE VON & PETER STRIEDER [EDS.]. - Vorbild Dürer. Kupferstiche und Holzschnitte Albrecht Dürers im Spiegel der europäischen Druckgraphik des 16. Jahrhunderts.
123487: WILCOX, DESMOND - In het voetspoor van de ontdekkers.
85982: WILD, ALBERT - Die Niederlande. Ihre Vergangenheit und Gegenwart (2 Volumes)
165230: WILD, INGE & REINER WILD [EDS.]. & ULRICH KITTSTEIN - Mörike Handbuch. Leben - Werk - Wirkung.
4032548: WILDBERGER, H. (BKAT) - Jesaja 1-12. (Biblischer Kommentar Altes Testament X/1)
4032549: WILDBERGER, H. (BKAT) - Jesaja 13-27. (Biblischer Kommentar Altes Testament X/2)
30996: WILDBERGER, HANS - Jesaja. 2. Teilband. Jesaja 13-27 (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band X/2)
30997: WILDBERGER, HANS - Jesaja. I. Teilband. Jesaja 1-12 (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band X/1)
30995: WILDBERGER, HANS - Jesaja. 3. Teilband. Jesaja 28-39. Das Buch, der Prophet und seine Botschaft (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band X/3)
54576: WILDBERGER, HANS / NOTH, MARTIN A.O. - Jesaja. 1. Teilband. Jesaja 1-12 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band X)
54574: WILDBERGER, HANS / NOTH, MARTIN A.O. - Jesaja. 3. Teilband. Jesaja 28-39. Das Buch, der Prophet und seine Botschaft (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band X/3)
4018446: WILDE, L.H. (KANT, IM.) - Über hypothetische und kategorische Imperative. Unter besonderer Berücksichtigung der (Natur)Gesetzformel des kategorischen Imperativs in Kants Grundlegung zur Metaphysik. (Diss.)
103929: WILDE, EDY DE & RINI DIPPEL & DORINE MIGNOT [EDS.]. - Willem de Kooning. Het Noordatlantisch licht. 1960 - 1983 / The North Atlantic Light 1960 - 1983.
161404: WILDE, INGE DE [ED.]. - Een sterke geest van vrijheid. Brieven van de student J.W. Albarda aan G. Nolet-Adama en F.M. Wibaut. Bezorgd en van een inleiding voorzien.
85921: WILDE, H. DE - Niet afgeweken. Mr. G. Groen van Prinsterer en de antirevolutionaire partij
155132: WILDE, INGE DE - Een beminnelijke romaniste. Marie Elise Loke [1870-1916], de eerste vrouwelijke lector in Nederland.
151375: WILDE, OSCAR & MICHAEL HAGUE [ILLUSTRA.]. - The Fairy Tales of Oscar Wilde, illustrated by Michael Hague.
150572: WILDE, DE [INTROD.]. - Picasso.
150566: WILDE, ELIANE DE [FOREW.] & HUBERT COENEN & DANIELLE DERREY-CAPON ET AL.]. - Henri Evenepoel 1872-1899.
103065: WILDE, ELIANE DE [ED> - ET AL.]. - Het verborgen museum. Ontdekkingstocht in de reserves / Le Musée caché. A la découverte des réserves.
4055744: WILDE, J.A. DE & SMEENK, C. - Het volk ten baat. De geschiedenis van de A.R.-partij.
4141413: WILDE, W.J. GROENEWOUD, O & ROMIJN, J.C.H.(RED.) - Koers houden. Jaargang 1, 2, 4, 5 en 6. Blad voor jonge menschenter verdieping van het historisch Hervormd besef.
141477: WILDEMAN, M.G. - Proeve van inventarisatie van het Kerkzilver aanwezig bij de Nederd. Herv. Gemeenten in Nederland.
160815: WILDENBERG-KROON, CONNY VAN DEN - Das Weltleben und die Bekehrung der Maria Magdalena im deutschen religiösen Drama und in der bildenden Kunst des Mittelalters.
162681: WILDENBRUCH, ERNST VON [INTROD.] & ADOLF TITZE & D. BAUHARDT & ARTUR SEEMANN - Das alte und neue Buchhändlerheim. Ein Gedenkbuch zur Erinnerung an die feierliche Einweihung des deutschen Buchhändlerhauses am 29 April 1883. Den Festteilnehmern gewidmet.
143830: WILDENBURG, DOROTHEA - Ist der Existentialismus ein Idealismus? Transzendentalphilosophische Analyse der Selbstbewusstseinstheorie des frühen Sartre aus der Perspektive der Wissenschaftslehre Fichtes.
4076306: WILDENHAHN, C.A. (GERHARDT, P.) - Paul Gerhardt. In twee deelen. Uit het hoogduitsch vertaald door R.P.Vermeer.
122995: WILDGANS, ANTON & FERDINAND SCHMUTZER [ILLUSTR.]. - Wiener Gedichte.
123372: WILDT, ANNEMARIE DE & WILLEM VAN DER HAM & HINKE WIGGERS [EDS. - ET AL.]. - Tijd van leven. Ouder worden in Nederland vroeger en nu.
121288: WILDT, TON VAN DER - Vijftig jaren na de oorlog '40 - '45. Wat het Ginniken meemaakte.
90156: WILDUNG, DIETRICH E.A. - De Zwarte Farao's. Koninkrijken aan de Nijl.
103339: WILDUNG, DIETRICH [ED.]. - Sudan. Ancient Kingdoms of the Nile.
145442: WILEMAN, JULIE - Hide and Seek. The Archaeology of Childhood.
102864: WILENSKI, R.H. - Flemish Painters 1430 - 1830 [2 Vols. Compl.].
140841: WILEY, RAYMOND A. [ED.]. - John Mitchell Kemble and Jakob Grimm. A Correspondence 1832-1852. Unpublishes Letters of Kemble and Translated Letters of Grimm. Collected, Edited and Translated.
4138751: WILEY, H.ORTON - Christian Theologie. (3 Volumes).
4018603: WILEY, H.O. & CULBERTSOB, P.T. - Introduction to Christian Theology.
156044: WILFORD, JOHN NOBLE - The Riddle of the dinosaur.
157943: WILFORD, JOHN NOBLE - The Mapmakers. The Story of the Great Pioneers in Cartography, from Antiquity to the Space Age.
54361: WILHELM, KURT E.A. - Religies antwoorden op eenendertig vragen van Gerhard Szczesny
141960: WILHELM, RICHARD - Verandering en duur. De wijsheid van de I Tjing.
94025: WILHELMI, THOMAS A.O. - Bucer-Bibliographie / Bibliographie Bucer, 1975-1998
103498: WILHELMY, DR. WINFRIED [HANS-JÜRGEN KOTZU - EDS.]. - Rabanus Maurus. Auf den Spuren eines karolingischen Gelehrten.
151072: WILHIDE, ELIZABETH - William Morris. Decor and Design.
154206: WILK, EMILE DE - Ed. de Nève. Schrijver, journalist, verzetsman 1889-1961.
110916: WILKAMP, F. & G. V.D. NOEN & M.G.J. HENDRIKS [EDS. - ET AL.]. - Gedenkboek van het K.N.I.L. uitgegeven in opdracht van Vereniging van Oud-Onderofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger Madjoe t.g.v. haar 50-jarig bestaan 1911-1961.
130665: WILKEN, PROF. DR. G.A. [MR. F.D.E. VAN OSSENBRUGGEN - ED.] - De verspreide geschriften [4 Vols. Compl.]
4300556: WILKEN, R.L. - Der geist des frühen Christentums. Aus dem Amerikanischen übersetzt von K.Nicolai.
122998: WILKENS, MICHAEL - Architektur als Komposition. 10 Lektionen zum Entwerfen / La arquitectura como composición. 10 lecciones para proyectar.
102493: WILKIE, ANGUS [JOHN HALL - PHOTOGR.]. - Biedermeier.
4135145: WILKINS, W.J. - Paganism in the Papal Church.
165179: WILKINS, CLIVE - The Creatures in the Night.
121530: WILKINSON, JOHN - Jeruzalem in Jezus' tijd. Gids voor Oud Jeruzalem.
101107: WILKINSON, PETER & M.R.D. FOOT [INTROD.]. - Foreign Fields. The Story of an SOE Operative.
103084: WILKINSON, SARAH - Reuven Rubin.
141940: WILKINSON-LATHAM, ROBERT & MICHAEL ROFFE [ILLUSTR.]. - The Sudan Campaigns 1881-1898.
131666: WILKINSON-LATHAM, ROBERT - Napoleons Artillerie.
102688: WILKS, BRIAN - The Brontës.
4300923: WILKS, M. - The problem of sovereignty in the later Middle Ages. The papal monarchy with Augustinus triumphus and the publicists.
145023: WILL, DR. HEINZ - Voltaire am Niederrhein. Moyland - Kleve - Wesel - Schenkelschanz.
152749: WILL, CHRIS [ET AL.]. - Jacobus van Looy. Schrijvers prentenboek deel 26.
153297: WILL, CHRIS - Het fort bij Asperen.
142736: WILL, CHRISTIAAN & PETER J.A. WINKELS - De dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy.
156471: WILL, FREDERIC - Shamans in Turtlenecks.
162072: WILL, CHRIS - Sterk water. De Hollandse Waterlinie.
164320: WILLAM [H.W.J. VEKEMAN - INTROD. & TRANSL.]. - Madock.
4136132: WILLARD, C.C. (CHRISTINE DE PISAN) - "The Livre de la Paix"" of Christine de Pisan"". A Critical Edition."
87940: WILLE, JACOBUS - De literator R.M. van Goens en zijn kring. Studiën over de tweede helft der 18de eeuw. Eerste deel, eerste stuk.
82490: WILLE, J. - Aesthetisch of Puriteinsch, rede uitgesproken ter aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de vrije universiteit te Amsterdam op vrijdag den 30sten Januari 1925
131834: WILLE, DR. J. - Heiman Dullaart. Zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten.
93686: WILLE, J. - Marnix' byencorf. Openbare les gehouden den 18den october 1918 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Met herdruk van G. Hervet's brief
4142702: WILLEGENBURG, TH.V.& DUBBINK, J. (OUSSOREN, PIETER) - Van aanschijn tot zaaizaad. In gesprek met de vertaler van de Naardense Bijbel.
91014: WILLEITNER, JOACHIM - Jordanien
152218: WILLEKENS, HARRY - Vrouwelijkheid, mannelijkheid en recht. Theoretische verkenningen.
164509: WILLEM [ARD POSTHUMA - TRANSL. & MANCE POST - ILLUSTR.]. - Reynaert de Vos.
144960: WILLEMS, HANS & BRAM STEKETEE - Verboden kringen. Vrije schootsvelden en inundaties rond 's-Hertogenbosch in de 19e eeuw.
103872: WILLEMS, JACQUES [FOREW.]. - Le Livre, l'Estampe, l'Édition en Brabant du XVe au XIXe Siècle. Mémorial de l'Exposition d'Art Ancien à Bruxelles.
110139: WILLEMS, WIM [ED.]. - Sporen van een Indisch verleden [1600-1942].
162353: WILLEMS, WIM [& ANNEMARIE COTTAAR & BARBARA HENKES & CHRIS KEULEMANS] - De kunst van het overleven. Levensverhalen uit de twintigste eeuw [ = Vol. 3: Cultuur en Migratie in Nederland].
158124: WILLEMS, ALPHONSE - Les Elzevier. Histoire et annales typographiques.
154322: WILLEMS, W.J.A. - Een bijdrage tot de kennis der vóór-romeinsche urnenvelden in Nederland.
142275: WILLEMS, W.J.H. - Romeins Nijmegen. Vier eeuwen stad en centrum aan de Waal.
130666: WILLEMS, P & J. WILLEMS - Le Droit Public Romain.
123186: WILLEMS, JAQUES [ED.]. - Le livre - l'estampe - l'édition en Brabant du XVe au XIXe siècle.
53938: WILLEMS, BONIFAC A. A.O. - Handbuch der Dogmengeschichte. Band III. Faszikel 2c
4064252: WILLEMS, G.F. - Jezus en de Chassidim van zijn dagen. Een godsdiensthistorische ontdekking.
4142999: WILLEMS, A. - Religie. Na de grote verhalen.
142366: WILLEMSE, WILLY & PIET MARÉE - Ping Pong Ponia. De wonderlijke avonturen van Pim Goverts en Tuitel den tovenaar.
86069: WILLEMSEN, GERRIE - Luisterende ogen en pratende handen. Over omgang met auditief beperkten
164526: WILLEMSEN, A.E. - Koninklijke Bibliotheek en Nederlands bibliotheekbeleid. Verspreide geschriften 1983-1990.
164477: WILLEMSEN, DRS. G.F. - Gids voor fossiele zoogdieren.
161012: WILLEMSEN, ROB - Jeugdherinneringen aan de hoofdstraat in Velp tijdens de Tweede Wereldoorlog.
155562: WILLEMSEN, A.W. - Het Vlaams Nationalisme 1914-1940.
154868: WILLEMSEN, GLENN [ED.]. - Suriname. De schele onafhankelijkheid.
141432: WILLEMSEN, AUGUST & MARCEL VAN DEN BOOGERT [EDS.]. - Oh Lissabon, mijn thuis.
154207: WILLEMSEN, AD [FOREW. - ET AL.]. - Breuklijnen. Grenservaringen en zoektochten. 14 essays voor Ted Schoof bij zijn afscheid van de Theologische Faculteit Nijmegen.
55760: WILLEMSEN, M.A.H. - Le trésor sacré de S. Servais à Maestricht
55759: WILLEMSEN, M.A.H. - Het heiligdom van S. Servaas te Maastricht (Nieuwe Uitgave)
152999: WILLEMYNS, ROLAND [& WIM DANIELS - ED.]. - Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden
161571: WILLEMYNS, DR. ROLAND - Bijdrage tot de studie van de klankleer van het Brugs op het einde van de Middeleeuwen [mit einer deutschen Zusammenfassung].
101035: WILLEMYNS, R.E.C. - Herckenrath, Adolf [Oostvlaamse Literaire Monografieën].
10105: WILLEMZEN, JACOBUS - Tweede Deel der Gezangen van de Gangen Gods, In zijn Heiligdom des Nieuwen Verbonds: Dat is, Eenige Aanmerkingen van eenige byzondere Daden Gods, ontrent zyn Kerke: van Christus eerste tot zyn tweede Komste ten Oordeel. In welke zy aanmerken, eerst den Morgenstond des Euangeliums, ten tweeden den Dag des Euangeliums. Ontworpen in verscheide Digtmaten. Den tweeden Druk, door den Autheur nu zelfs Oversien en Vermeerdert.
142770: WILLENER, ALFRED [ET AL.]. - Travail salaire production [2 Vols.].
4137741: WILLES, B.VAN - Specimen Hermeneuticum, de iis, quae ab uno Marco sunt narrata,. aut copiosius et explicatius, ab eo, quam a caeteris evangelistis, exposita.
7671: WILLET, ANDREW - Hexapla, that is A Six-Fold Commentarie upon the most Divine Epistle of the holy Apostle S. Paul to the Romanes, wherein according to the Authors former method sixe things are observed in every Chapter. I. The Text with the divers readings. 2. Argument and method. 3. The Questions discussed. 4. Doctrines noted. 5. Controversies handled. 6. Morall uses observed. Wherein are handled the greatest points of Christian Religion, concerning justification by faith, c. 3, 4. the fall of man, c. 5. the combat betweene the flesh and the spirit, c. 7. Election, c, 9. the vocation of the Jewes, c. 11, with many other Questions and Controversies summed in the end of the Table. Divided into two Bookes, the forst unto the 12. Chapter, containing matter of Doctrine, the second beloning to Exhortation, in the five last Chapters.
9766: WILLET, ANDREW - Hexapla, that is A Six-Fold Commentarie upon the most Divine Epistle of the holy Apostle S. Paul to the Romanes.
9765: WILLET, ANDREW - Hexapla in Leviticum. That is, a six-fold Commentarie vpon the third booke of Moses, called Leviticus.
9764: WILLET, ANDREW - Hexapla in Genesin: That is, a sixfold Commentarie vpon Genesis.
9763: WILLET, ANDREW - Hexapla in Exodum: That is, A sixfold Commentary vpon the second booke of Moses called Exodus.
9762: WILLET, ANDREW - Hexapla in Danielem: That is, A six-fold Commentarie vpon the most diuine prophesie of Daniel.
9761: WILLET, ANDREW - An Harmonie vpon the First Booke of Samvel.
102426: WILLETTS, WILLIAM - Veertig eeuwen Chinese kunst.
151645: WILLETTS, WILLIAM - Ceramic Art of Southeast Asia.
154304: WILLI, JULIANE & JEREMY LEWISON & RAINER MICHAEL MASON [EDS. - ET AL.]. - Pat Steir. Gravures - Prints 1976-1988.
4139102: WILLI, TH. (BKAT) - Chronik. 1.Teilband. 1.Chronik 1 - 10. (Biblischer Kommentar Altes Testament XXIV/1)
142789: WILLIAM L. ANDREWS DOUGLASS, FREDERICK & - Narrative of the Life of Frederick Douglass. Authoritative Text, Contexts, Criticism.
101249: WILLIAMS, NEVILLE & ANTONIA FRASER [INTROD.]. - Elizabeth I.
165974: WILLIAMS, KAYLA - Ik hou meer van mijn geweer dan van jou. Memoires van een Amerikaanse soldate.
90233: WILLIAMS, HOWARD V. - A Force for Service. Report from the Workshop held in Salina - Kansas, for Community Mental Health Center Personnel.
123355: WILLIAMS, C.A.S. - Outlines of Chinese Symbolism and Art Motives. An alphabetical compendium of antique legends and beliefs, as reflected in the manners and customs of the Chinese.
140381: WILLIAMS, BRIAN - Medieval England.
102442: WILLIAMS, H. NOEL - Queen Margot. Wife of Henry of Navarre.
167124: WILLIAMS, RICHARD - They Stole It But You Must Return It. Black America.
101659: WILLIAMS, ERIC - The Wooden Horse.
152892: WILLIAMS, C. TREVOR - Chocolate and Confectionery.
150913: WILLIAMS, H. NOEL - Five Fair Sisters. An Italian Episode at the Court of Louis XIV.
152272: WILLIAMS, SIR ROGER [D.W. DAVIES - ED.]. - The Actions of the Low Countries.
154830: WILLIAMS, MELVIN D. - Community in a Black Pentecostal Church. An Anthropological Study.
166306: WILLIAMS, GLYNDWR [ED.]. - Captain Cook. Explorations and Reassessments
165868: WILLIAMS, JANE - Engelen.
165597: WILLIAMS, J.G. & A. WILLIAMS & N. ARLOTT - Elseviers orchideeëngids. Alle orchideeën van Europa, het Middellandse-Zeegebied, Klein-Azië en Noord-Afrika.
163636: WILLIAMS, DAVID - A World of His Own. The Double Life of George Borrow.
163558: WILLIAMS, MOELWYN I. [ED.]. - A Directory of Rare Book and Special Collections in the United Kingdom and The Republic of Ireland.
158188: WILLIAMS, W.E. - Allen Lane. A Personal Portrait.
157675: WILLIAMS, HAROLD - Book Clubs & Printing Societies of Great Britain and Ireland.
155634: WILLIAMS, PATRICK - Armada.
154886: WILLIAMS, BRACKETTE F. - Stains on my Name, War in my Veins. Guyana and the Politics of Cultural Struggle.
144276: WILLIAMS, PENRY - The Tudor Regime.
166777: WILLIAMS, ROGER [ED.]. & BRIAN BELL - Great Britain.
151929: WILLIAMS, ERIC [D.W. BROGAN - FOREW.]. - Capitalism and Slavery.
166211: WILLIAMS, ROGER - Barcelona & Catalonië.
103411: WILLIAMS, JOHN - Early Spanish Manuscript Illumination.
110107: WILLIAMS, GUY - Chester and the Northern Marches.
151401: WILLIAMS, MARK [GARRY STUART - PHOTOGR.]. - Harley's. De mens en zijn motor.
146118: WILLIAMS, J.G. [ROGER TORY PETERSON - INTROD.]. - A Field Guide to the Birds of East and Central Africa.
141974: WILLIAMS, IOLO - Early English Watercolours and some cognate drawings by artists born not later than 1785.
4139706: WILLIAMS, H.H.DRAKE - The Wisdom of the Wise. The Presence and Function of Scripture within 1 Cor.1:18 - 3:23.
4141478: WILLIAMS, C.G. - Tongues of the Spirit. A Study of Pentecostal Glossolalia and Related Phenomena.
4143051: WILLIAMS, D.R. & QUEEN, CHR.S. (ED.) - American Buddhism. Methods and Findings in Recent Scholarship.
4050809: WILLIAMS, A.T.P. - The Anglican Tradition in the Life of England.
143387: WILLIAMSON, TOM - Rabbits, Warren & Archaeology.
152584: WILLIAMSON, HUGH - Methods of Bookdesign. The Practice of an Industrial Craft.
143045: WILLIAMSON, EDWIN - Borges. A Life.
156243: WILLIAMSON, HUGH ROSS - Charles and Cromwell.
165663: WILLIAMSON, C.J. - Selected Shetland Stories of C.J. Williamson.
158012: WILLIAMSON, HUGH - Methods of Bookdesign. The Practice of an Industrial Craft.
157505: WILLIAMSON, R.M. - Bits from an Old Book Shop.
157296: WILLIAMSON, HUGH - Methods of Book Design. The Practice of an Industrial Craft.
163051: WILLIAMSON, HUGH ROSS - Lorenzo the Magnificent.
54703: WILLIAMSON, MARIANNE - Illuminata. Gedachten en bespiegelingen
102938: WILLIAMSON, DR. GEORGE C. - The Book of Famille Rose.
61125: WILLIGEN, M.A. VAN - Ambrosii Episcopi Mediolanensis. De Ioseph. Een fililogisch commentaar en vertaling, een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren
4138753: WILLIGEN, P.V.D. - Verhandeling over de waardij der wetenschappen in een volgend leven. Bekroond met den Gouden Eereprijs van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
54692: WILLIGEN, M.A. VAN - Met Christus verbonden. Leven uit doop en avondmaal in de Vroege Kerk
9694: WILLIGEN, PIETER VAN DER - Proeve van Antwoord op de Prijsvrage: ''Staat, in de onderscheidene verhalen der Evangelisten van gelijke en gelijkschijnende gebeurtenissen, het verschil in woorden en zegswijzen, en in de bepaling van tijd en plaats, derzelver geloofwaardigheid geenszins in den weg? En welke regels van omzigtigheid zijn, tot voorkoming of wegneming van ongepaste en met het erkend gezag van dezelve strijdige beoordeeling, in acht te nemen?''
101764: WILLIGENBURG, W.P.CHR. VAN [INTROD.]. - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1986.
110395: WILLIGENBURG, T. VAN & A. VAN DEN BELD & F.R. HEEGER & M.F. VERWEIJ - Ethiek in praktijk.
101766: WILLIGENBURG, W.P.CHR. VAN [INTROD.]. - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1988.
123266: WILLIGENBURG, W.P.CHR. VAN [INTROD.]. - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1988.
101765: WILLIGENBURG, W.P.CHR. VAN [INTROD.]. - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1987.
145001: WILLINK, JOOST [INTROD.]. - Silver of a New Era. International Highlights of Presious Metalware from 1880 to 1940.
110879: WILLINK, A.C. - De schilderkunst in een kritiek stadium.
104501: WILLINK, JOOST [INTROD.]. - Silver of a New Era. International Highlights of Presious Metalware from 1880 to 1940.
141728: WILLINK, SILVIA & VINCINT VLASBLOM [EDS.]. - Een eeuw Willink [1900-1983].
103624: WILLINK, CAREL - De schilderkunst in een kritiek stadium.
157496: WILLINSKY, JOHN - Empire of Words. The Reign of the OED [Oxford English Dictionary].
4065680: WILLIS, D. - Clues to the Nicene Creed. A Brief Outline of the Faith.
152737: WILLIS, JOHN RALPH & J.D. FRAGE & R.E. BRADBURY - A New and Accurate Description of the Coast of Guinea. Divided into The Gold, The Slave, and The Ivory Coast.
121740: WILLIS, WILLIAM - The Epic of the Voyage of the Seven Little Sisters. A 6700 Mile Voyage Alone Across the Pacific.
93717: WILLIS-WATKINS, DAVID - The second commandment and church reform. The Colloquy of St. Germain-en-Laye, 1562. Volume 2, Number 2. Spring 1994. (Series: Studies in reformed theology and history)
53786: WILLIS, ROBERT E. - The ethics of Karl Barth
87921: WILLIS, ROBERT E. - The ethics of Karl Barth
121245: WILLISON, GEORGE F. - Here They Dug the Gold.
150258: WILLMOTT, H.P. - The Great Crusade. A new complete history of the Second World War.
130952: WILLNAT, ELISABETH & LEONHARD HOFFMANN & JOHANNES WEBER - Ein Verlagsbuchhändler und Drucker in der Zeit der Aufklärung & Die Gutenbergbibel. Eine Kosten- und Gewinnschätzung des ersten Bibeldrucks auf der Grundlage zeitgenössischer Quellen & Neue Funde aus der Frühgeschichte des deutschen Zeitungswesens [In AGB]
165013: WILLOCKS, TIM - De orde.
167429: WILLOUGHBY, EDWIN ELIOTT - A Printer of Shakespeare. The Books and Times of William Jaggard.
4052268: WILLS, G. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus.
151876: WILLS, GARRY - The Font of Life. Ambrose, Augustine, and the Mystery of Baptism.
141584: WILLS, JOHN E. - 1688. A Global History.
101669: WILLS, GEOFFREY - English Furniture 1550-1760 & English Furniture 1760-1900 [2 Vols. Compl.].
165207: WILLS, JOHN E. - 1688. Een jaar in de wereldgeschiedenis.
101708: WILLS, GEOFFREY - Wedgewood.
4072624: WILLS, GARRY - Pauselijke zonden. Geconstrueerd bedrog.
100000: WILLSBERGER, JOHANN - Goud [In Pictorial Slipcase].
166308: WILLSON, F.M.G. - The University of London, 1858-1900. The Politics of Senate and Convocation.
101250: WILMARS, JOSSE MERTENS DE - Liber Amicorum Josse Mertens de Wilmars.
145724: WILMARS, JOSSE MERTENS DE - Liber Amicorum Josse Mertens de Wilmars.
30786: WILMART, ANDRÉ - Auteurs Spirituels et Textes Dévots du Moyen Age Latin. Études d'Histoire Littéraire
122855: WILMER, C.C.S. [ED.]. - Utrecht getekend. Vier eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografische atlas van het Gemeentearchief.
51767: WILMER, C.C.S. (SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR) - Utrecht getekend [Vier eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografische atlas van het Gemeentearchief]
101340: WILMINK, WILLEM - Mijn broer. Aantekeningen bij gedichten van Hendrik de Vries.
166677: WILMINK, WILLEM [W.P. GERRITSEN & LILY HUNTER - EDS.]. - Verzamelde liedjes en gedichten [2 Vols. in pictorial slipcase].
166260: WILMINK, WILLEM [JEAN PIERRE RAWIE - ED. & INTROD.]. - Ik had als kind een huis en haard. Bloemlezing gekozen en ingeleid door Jean Pierre Rawie.
165583: WILMINK, WILLEM - Mijn Middeleeuwen.
164392: WILMINK, ANNEMIEK - Genetic Modification of Tulip by means of Particle Bombardement.
156387: WILMINK, JACINTHA M. - Wound healing in horses and ponies. The role of inflammation and contraction.
154910: WILMORE, GAYRAUD S. [ED. & INTROD.]. - African American Religious Studies. An Interdisciplinary Anthology.
153110: WILMS-FLOET, WILLEMIJN & ESTHER GRAMSBERGEN - Zakboek voor de woonomgeving.
91362: WILS, LODE - Vlaanderen, België, Groot-Nederland. Mythe en geschiedenis. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij het bereiken van zijn emeritaat als hoogleraar aan de K.U. Leuven.
154007: WILS, J. - De nominale klassificatie in de Afrikaansche negertalen.
92782: WILSCHUT, H.J.C.C.J. - J.G. Woelderink: om de 'vaste grond des geloofs'. De ontwikkeling in zijn theologisch denken, met name ten aanzien van verbond en verkiezing
4063933: WILSCHUT, H.J.C.C.J. (WOELDERINK, J.G.) - J.G.Woelderink: Om de vaste gronds des geloofs. De ontwikkeling in zijn theologisch denken, met name ten aanzien van verbond en verkiezing. *Heerenveen-Groen, 2000, 704 blz.
95304: WILSCHUT, H.J.C.C.J. - Afscheiding? Over oproepen om zich van de GKV af te scheiden. Bijdrage aan een bezinning op de situatie in de GKv
60842: WILSCHUT. H.J.C.C.J. - J.G. Woelderink: Om de 'vaste grond des geloofs' (De ontwikkeling in zijn theologisch denken, me name ten aanzien van verbond en verkiezing)
88971: WILSON, R.A. (PREFACE) - Short-title catalogue of books printed in the Netherlands and Belgium and of Dutch and Flemish books printed in other countries. From 1470 to 1600 now in the British Museum.
154377: WILSON-BAREAU, JULIET [ED.]. - Manet by himself. Correspondence & Conversation, Paintings, Pastels, Prints & Drawings.
4072288: WILSON, P.WHITWELL - Van Bethlehem tot den Olijfberg. Het leven van onzen Heiland op aarde. Vertaald uit het engelsch door J.Visser.
130196: WILSON, DAVID M. [ED.] - The Northern World. The History and Heritage of Northern Europe ad. 400 - 1100.
146361: WILSON, ANDREW - Ukraine's Orange Revolution.
123068: WILSON, DAVID M. - The Collections of the British Museum.
140903: WILSON, HILARY - Understanding Hieroglyphs. A Complete Introductory Guide.
156546: WILSON, DEREK - Charlemagne. The Great Adventure.
4039384: WILSON, A.N. - Paulus. De geest van de apostel.
143210: WILSON, CHARLES - Queen Elizabeth and the Revolt of the Netherlands.
58117: WILSON, M.I. - Organ Cases of Western Europe
122696: WILSON, ANDREW N. [JAN BRAKS - TRANSL.]. - De begrafenis van God. De ondergang van het geloof in de westerse beschaving.
156765: WILSON, DEREK - The World Encompassed. Drake's Great Voyage 1577-1580.
141805: WILSON, EVA - Ancient Egyptian Designs.
146320: WILSON, BARBARA KER & JOAN KIDDELL-MONROE [ILLUSTR.]. - Scottish Folk-Tales and Legends.
152644: WILSON, IAN - Het bloed en de lijkwade.
85774: WILSON-DICKSON, ANDREW - Geschiedenis van de christelijke muzek. Van Gregoriaans tot Gospel geïllustreerde gids voor de voonaamste tradities van muziek voor de eredienst.
156252: WILSON, JOHN F. & ANDREW THOMSON - The Making of Modern Management. British Management in Historical Perspective.
93718: WILSON, STANTON R. - John Mackay. Bibliographical Resourves for the Period 1914-1992. Volume 1, Number 4. Fall 1993. (Series: Studies in reformed theology and history)
141115: WILSON, KATHERINE - Fictions of Authorship in Late Elizabethan Narratives. Euphues in Arcadia.
143076: WILSON, HAROLD - The Governance of Britain.
167978: WILSON, ANDREW - Beautiful Shadow. A Life of Patricia Highsmith.
167151: WILSON-SMITH, TIMOTHY - Joan of Arc. Maid, Myth and History.
164760: WILSON, DEREK - Peter the Great.
164688: WILSON, ANNA [ED.]. - Lebanon, Lebanon.
163594: WILSON, COLIN - Clues. A History of Forensic Detection.
158216: WILSON, CHARLES - First With the News: The History of W.H. Smith 1792-1972.
157570: WILSON, EDWARD M. & DON W. CRUICKSHANK - Samuel Pepys's Spanish Plays.
4135551: WILSON, J. - Reason and Morals.
130523: WILSON, CHARLES MORROW - Backwoods America.
162920: WILSON, A.N. - The Victorians.
4068926: WILSON, A.N. - Jezus. Een biografie. Vertaald door H.van Cuijlenborg.
150974: WILSON, JOHN A. - Signs & Wonders upon Pharaoh. A History of American Egyptology.
131295: WILSON, W. - Afbeelding van ruimten.
132055: WILSON, M.L. & TH. TOUSSAINT VAN HOVE EXALTO & W.J.J. VAN RIJSSEN [EDS.] - Codex Witsenii. Annotated watercolours of landscapes, flora and fauna observed on the expedition to the Copper Mountains in the country of the Namaqua undertaken in 1685-6 by Simon van der Stel, Commander at the Cape of Good Hope, Copied at the Cape in 1692 for Nicolaas Witsen, Mayor of Amsterdam, Member of the Amsterdam Chamber of the Dutch East India Company, Ambassador to Great Britain, &c, &c.
144167: WILSON, A.N. [ED.]. - The Faber Book of London.
4133759: WILSON, W.T. - The Hope of Glory. Education and Exhortation in the Epistle to the Colossians. (Supplements to Nov. Test. LXXXVIII)
123001: WILSON, F.P. - The Plague in Shakespeare's London.
94072: WILSON, R.A. (PREFACE) - Short-title catalogue of books printed in the Netherlands and Belgium and of Dutch and Flemish books printed in other countries. From 1470 to 1600 now in the British Museum.
4061129: WILSON, D.M. (GERMANEN) - The Vikings and their Origins. Scandinavia in the first Millennium.
4137976: WILSON, N. (LAZARE, BERNARD) - Bernard-Lazare. Antisemitism and the Problem of Jewish identity in late nineteenth-century France.
110543: WILTERDINK, NICO & JOHAN HEILBRON & ABRAHAM DE SWAAN [EDS]/ - Alles verandert. Opstellen voor en over J. Goudsbloem.
4138371: WILTERDINK, N. E.A. (RED.) (GOUDSBLOM, J.) - Alles verandert. Opstellen voor en over J. Goudsblom.
122887: WILTON, ANDREW & ROBERT UPSTONE [EDS.]. & BARBARA BRYANT & CHRISTOPHER NEWALL & MARY ANNE STEVENS & SIMON WILSON - The Age of Rossetti, Burne-Jones & Watts. Symolism in Britain 1860-1910.
146037: WILTON, ANDREW - Five Centuries of British Painting. From Holbein to Hodgin.
153530: WILZEWSKI, JÜRGEN - Thriumph der legislative. Zum Wandel der amerikanischen Sicherheitspolitik 1981-1991.
130249: WIMERSMA GREIDANUS, MR. G.J.J. - Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen.
130629: WIN, P. DE [ED.] - Rechtsarcheologie en rechtsiconografie. Een kennismaking / Rechtsarchäologie und Rechtsikonographie. Eine Annäherung. Handelingen van het Colloquium gehouden te Brussel op 27 april 1990/ Akten des Brüsseler Kolloquiums 27. April 1990.
131065: WIN, J.TH. DE [ET AL.] - Van der nyersen upwaert. Een bundel opstellen over Limburgse geschiedenis aangeboden aan M.J.K. Smeets bij zijn afscheid als Rijksarchivaris in Limburg
121701: WINCH, DONALD. - Malthus.
143375: WINCH, DONALD & PATRICK K. O'BRIEN [EDS.]. - The Political Economy of British Historical Experience 1688-1914.
163362: WINCHELL, CONSTANCE M. - Guide to Reference Books.
167976: WINCHESTER, SIMON - Krakatoa. The Day the World Exploded.
165518: WINCHESTER, SIMON - De rivier in het midden van de wereld. Een reis naar de bronnen van de Yangzi en terug in de tijd.
152057: WINCHESTER, SIMON - Buitengewesten. Reizen naar de overblijfselen van het Britse wereldrijk.
4138827: WINCKEL, W.F.A. - Wereld en kerklid in de twintigste eeuw. Een allegorische reisbeschrijving naar de amerikaansche uitgave van W.L.Harris. 18 illustraties van P.J.Krafft.
7911: WINCKELMAN, JACOBA PETRONELLA - Samenspraak tusschen eenen min Ervarenen, en meer Geoeffenden Christen, Over de betamelijke geschiktheid des harten Voor, rechte werkzaamheid Op, en behoorlijke betrachting Na, het houden van een plechtigen Dank- Vast- en Bededag. Tot onderricht en bestier van zulken, die deezen Dag, den Heere zoeken waar te neemen. Tweede Druk, Nieuwe Uitgaave vermeerderd met een Voorbericht.
9695: WINCKELMAN, JACOBA PETRONELLA - Samenspraak Tusschen Eenen min Ervarenen en eenen meer Geöefenden Christen, Over de betamelyke geschiktheid des harten Voor-, rechte werkzaamheid Op-, en behoorlyke betrachting Na- het houden van een plechtigen Dank-, Vast- en Bededag. Tot onderricht en bestier van zulken, die deezen Dag, den Heere zoeken waar te nemen.
165250: WINCKELMANN, JOHANN JOACHIM [HEIN L. VAN DOLEN - ED. & TRANSL.]. - Een portret in brieven.
152263: WIND, INGEBORG - Stadsleven in grootmoeders tijd.
4040793: WIND, R, (BONHOEFFER, D.) - Christen en dwarsligger. De levensgeschiedenis van Dietrich Bonhoeffer.
4141875: WIND, A. - Zending en oecumene in de twintigste eeuw. Handboek over de geschiedenis van zending en oecumene aan de hand van de grote conferenties en assemblées. 1. Van Edinburgh tot en met Evanston 1954. 2A. Van Ghana 1957-58 t/m Uppsala 1968.
154137: WINDELBAND, WILHELM - Präludien. Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte [2 Vols. Compl.]..
145208: WINDELBAND, WILHELM - Platon.
165191: WINDEN, J.C.M. VAN - De ware wijsheid. Wegen van vroeg-christelijk denken.
161123: WINDEN, J.C.M. VAN - De ware wijsheid. Wegen van vroeg-christelijk denken.
157313: WINDEN, PIET VAN [ED.]. - Louis Couperus in eerste editie. Een overzicht van de oorspronkelijke uitgaven van zijn werk.
4135392: WINDEN, J.C.M.VAN - De ware wijsheid. Wegen van vroeg-christelijk denken.
4136188: WINDHORST, C. (HUBMAIER, B.) - Täuferisches Taufverständnis. Balthasar Hubmaiers Lehre zwischen traditioneller und reformatorischer Theologie. (Diss.)
4049648: WINDISCH, H. - Die Orakel des Hystapes.
100552: WINDRIDGE, DR. CHARLES [CHENG KAM FONG - ED.]. - Tong Sing. The Chinese Book of Wisdom.
163573: WINDROW, MARTIN & MASON K. FRANCIS - A Concise Dictionary of Military Biography. Two Hundred of the most significant names in land warfare, 10th-20th Century.
150463: WINDSCHUTTLE, KEITH - Van Diemen's Land 1803-1847 [= Volume 1: The Fabrication of Aboriginal History].
146458: WINDSOR, DUKE OF - A King's Story. The Memoirs of H.R.H. the Duke of Windsor K.G.
167844: WINEAPPLE, BRENDA - White Heat. The Friendship of Emily Dickinson and Thomas Wentworth Higginson.
163617: WINEAPPLE, BRENDA - Sister & Brother. Gertrude & Leo Stein.
144883: WING, J. VAN - De geheime sekte van 't Kimpasi.
122722: WING, J. VAN & C. PENDERS S.J. [EDS.]. - Le plus ancien dictionnaire Bantu / Het oudste Bantu-woordenboek.
150549: WINGEN, ED [INTROD.]. - Kunst als passie. Jubileum tentoonstelling Kunstgalerij Albricht 1973 - 1998. Slot Zeist.
121436: WINGENS, MARC - Over de grens. De bedevaart van katholieke nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw.
55769: WINGENS, TH. - Generaal Dibbets. Zijn historische rol en zijn voortleven in de Maastrichtse legende
4052651: WINGENS, M. - Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw.
156482: WINGER, HOWARD W. & RICHARD DANIEL SMITH. [ED.] - Deterioration and Preservation of Library Materials. The Thirty-fourth Annual Conference of the Graduate Library School, August 4-6, 1969.
81337: WINGERDEN, JAN VAN - Belevenissen voor de voet ...een gang door de seizoenen!
102427: WINGLER, HANS M. - Das Bauhaus 1919-1933. Weimar Dessau Berlin und die Nachfolge in Chicago seit 1937.
53221: WINGREN, GUSTAF A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. April 1968 - Oktober 1968 (3 volumes)
155800: WINIK, JAY - The Great Upheaval. America and the Birth of the Modern World 1788-1800.
160825: WININGER, KATHLEEN J. - Nietzsche's Reclamation of Philosophy.
31351: WINK, A. - De arbeid van Sions eeuwige Koning. Achttal predicaties
83667: WINK, A. - De arbeid van Sions eeuwige Koning. Acht predicaties
90467: WINKEL, G. TE - Het Wilhelmus van Nassouwe. Vervlucht door G. te Winkel.
145600: WINKEL-RAUWS, DR. H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
31240: WINKEL, DOS - The Coral Reef
158263: WINKEL, LYDIA E. - De ondergrondse pers 1940-1945.
158008: WINKEL, MEJ. L.E. [INTROD.]. - Catalogus van pamfletten 1940-1945.
154744: WINKEL, BERTIE & DOS WINKEL [PHOTOGR.]. & BÉRÉNICE GEOFFROY-SCHNEITER [TEXT]. - Vanishing Beauty. Indigenous Body Art and Decoration.
60845: WINKEL. J.D. TE - Kiezen en delen, over de politieke en sociale implicaties van het christelijk geloof in de communicatie van het evangelie van het Rijk Gods door de missionaire gemeente in eigen omgeving
131621: WINKEL-RAUWS, DR. H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
47178: WINKEL, J. TE - De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Serie I, II en III. Tweede druk. I: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 1 en 2. Van Middeleeuwen en Rederijkerstijd, II: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde: 1. Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden 2. Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden 3. Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, III: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 1 en 2. In de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen
4140551: WINKEL, M.E. - Der Sohn. Die evangelischen Quellen und die Verkündigung Jesu von Nazareth in ihrer ursprünglichen Gestalt und ihre Vermischung mit jüdischem Geist.
102314: WINKEL, FRANS WILLEM & ADRI VAN DER WURFF [EDS.]. - Angst voor criminaliteit. Theorie Onderzoek Interventie.
84268: WINKELEN, C. VAN - Meliskerke in oude ansichten
84270: WINKELEN, C. VAN - Grijpskerke in oude ansichten deel 1+2
85558: WINKELEN, C. VAN - Kerken op Tholen en St. Philipsland. Deel 1.
84103: WINKELEN, C. VAN - Wolphaartsdijk in oude ansichten
121386: WINKELER, LODEWIJK G.M. - Om kerk en wetenschap. Geschiedenis van de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam en de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht. 1967-1991.
104552: WINKELER, LEO - Gerard Goudaen.
86096: WINKELMAN, P.H. - Remonstranten en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot
101861: WINKELMAN, DR. P.H. - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw [Vol. 2-6].
140052: WINKELMAN, J.H. - "Die Brückenpächter- und die Turmwächterepisode im "" Trierer Floyris "" und in der "" Version Aristocratique "" des altfranzösischen Florisromans."
88648: WINKELMAN, P.H. - Heusden geteisterd en bevrijd
154972: WINKELMAN, DR. P.H. - Heusden. Geteisterd en bevrijd.
4000778: WINKELMAN, P.H. - Remonstranten en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot. (Diss.)
4067510: WINKELMANN, M.J. - From Behind the Curtain. A Study of a Girls` Madrasa in India. (Diss.)
55766: WINKELMEYER, JOS - Van kerken en kloosters. Schetsen in oud-Amsterdam
143281: WINKELS, PETER J.A. [ET AL.]. - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895.
153525: WINKER, GABRIELE [ED.]. - Telearbeit und Lebensqualität. Zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
100662: WINKER, WILL - Jacob Fugger, der Reiche.
85265: WINKLER, T.C. E.A. - Kennis en Kunst. Geillustreerd volksboek bladen ter algemeene ontwikkeling (1868)
144239: WINKLER, OTTO & DR. H. KARSTENS - Papier-Untersuchung. Wissenswerthes über Papierkauf, Eigenschaften, Bestandtheile und Fabrikations-Material von Papier.
145662: WINKLER, KENNETH P. [ED.]. - Cambridge Companion to Berkeley.
101902: WINKLER, JOHAN - Studiën in Nederlandsche Namenkunde.
85264: WINKLER, T.C. E.A. - Kennis en Kunst. Geillustreerd volksboek bladen ter algemeene ontwikkeling (1870)
85266: WINKLER, T.C. E.A. - Kennis en Kunst. Geillustreerd volksboek bladen ter algemeene ontwikkeling. (1896)
85268: WINKLER, T.C. E.A. - Kennis en Kunst. Geillustreerd volksboek. Bladen ter algemeene ontwikkeling. (1867)
151259: WINKLER, FRIEDRICH - Die Flämische Buchmalerei des XV. und XVI. Jahrhunderts. Künstler und Werke von den Brüdern van Eyck bis zu Simon Bening.
60846: WINKLER. J. - Der Kirchenhistoriker Jean Henri Merle d'Aubigné (Eine Studie zum Genfer Réveil)
158147: WINKLER, ANDREAS - Hermann Kesten im Exil [1933-1940]. Sein politisches und künstlerisches Selbstverständnis und seine Tätigkeit als Lektor in der deutschen Abteilung des Allert de Lange Verlages. Mit einem Anhang unveröffentlicher Verlagskorrespondenz von und an Hermann Kesten.
157994: WINKLER, T.T. [ED.]. - Geïllustreerd handwoordenboek voor de grafische vakken.
162632: WINKLER, JOHAN - Café in Antwerpen.
4134000: WINKLER, P. - Denken zonder woorden. Een vergelijkend overzicht van de wereldgodsdiensten.
122457: WINN, JAMES ANDERSON - John Dryden and His World.
165417: WINNEN, PETER - Windbreker en andere verhalen.
167069: WINNING, C.H.O.M. VON [C.G.N. DE VOOYS - INTROD.]. - Johan de Brune de Oude. Een Zeeuwsche christen-moralist en humanist uit de zeventiende eeuw.
142992: WINSEMIUS, PIETER - Het koningsvaandel. Reis door het verleden van Friesland.
54010: WINSEMIUS, JAN P. - De historische ontwikkeling van het waterstaatrecht in Friesland
132008: WINSEMIUS, MR. J.P. - De historische ontwikkeling van het waterschapsrecht in Friesland.
157914: WINSHIP, GEORGE PARKER - The Cambridge Press 1638-1692. A Reëxamination of the Evidence Concerning the Bay Psalm Book and the Eliot Indian Bible as Well as Other Contemporary Books and People.
157575: WINSHIP, GEORGE PARKER - Gutenberg to Plantin. An Outline of The Early History of Printing.
89353: WINSLOW, OCTAVIUS - Het Dagelijksch Wandelen met God. Lectuur voor elken dag van het jaar. Vertaald door Elisabeth Freystadt.
91809: WINSLOW, OCRAVIUS - Morgengedachten. Dagelijks wandelen met God, deel I.
31083: WINSLOW, OCTAVIUS - Het werk van de Heilige Geest. Uit het Engels van Octavius Winslow. Door A.M.C. van Asch van Wijck
4071633: WINSTON, ROBERT - Het verhaal van God. Een persoonlijke zoektocht in de wereld van geloof en wetenschap.
143773: WINSTONE, H.V.F. - The Illicit Adventure. The Story of the Political and Military Intelligence in the Middle East 1898 to 1926.
162150: WINSUM-WESTRA, MARIJKE VAN - Spacing and Repetition Effects in Human Memory.
122611: WINTER, P.J. VAN - Een vergeten schepping van Koning Willem I. De Maatschappij van Landeigenaren en vast beklemde Meijers in de provincie Groningen.
145607: WINTER, JHR. DR. P.J. VAN - De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems [2 Vols. Compl.].
101862: WINTER, KRIS DE - Westerlo, land van Merode.
85232: WINTER, P.J. VAN - Herdenking van Zeger Willem Sneller (11 December 1882-10 November 1950). Overdruk uit het jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1951-1952
85159: WINTER, P.J. VAN - De Chinezen van Europa. Aftreden als hoogleraar in de algemene en vaderlandse geschiedenis van de nieuwe tijd aan de rijksuniversiteit te Groningen
90629: WINTER, J.M. VAN - Convivium aangeboden aan prof. jkvr. dr. J.M. van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
144970: WINTER, ADRIAAN THEODOOR DE - Brief aan een psycholoog. Oorlogservaringen opgetekend door AadvandenRotterdamme.
82540: WINTER, P.J. VAN - De zeven provinciën (voordracht gehouden in de Algemene Vergadering van 16 Mei 1953) Haarlemse voordrachten XIII
122426: WINTER, P.J. VAN - Oorlogsduur in Oorlogsnamen. Over het gebruik van getallen tot steun van historische voorstellingen.
165302: WINTER, DAVE & JOHN MATTHEWS - Israel Handbook. With the Palestine Authority Areas.
165290: WINTER, P.J. VAN - Hoger beroepsonderwijs avant-la-lettre. Bemoeiingen met de vorming van landmeters en ingenieurs bij de Nederlandse Universiteiten van de 17e en 18e eeuw.
164517: WINTER, KARI J. - Subjects of Slavery, Agents of Change. Women and Power in Gothic Novels and Slave Narratives 1790-1865.
121458: WINTER, EDUARD - Byzanz und Rom im Kampf um die Ukraine 955-1939.
131417: WINTER, JHR. DR. P.J. VAN - De Westindische Compagnie ter kamer Stad en Lande.
55772: WINTER, P.J. VAN - De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems (2 delen)
123451: WINTER, DRS. R. DE - Hendrik Walaardt Sacré 1873-1949. Leven voor de luchtvaart.
121216: WINTER, JOHANNA MARIA [ET AL.]. - Over stadsgeschiedenis.
143094: WINTER, EDUARD - Byzanz und Rom im Kampf um die Ukraine 955-1939.
102255: WINTERFELD, L. V. & A.K. HÖMBERG [ET AL.]. - Westfalen - Hanse - Ostseeraum.
157449: WINTERICH, JOHN T. & DAVID A. RANDAL - A Primer of Book Collecting.
157256: WINTERICH, JOHN T. - Books and Their Man.
101108: WINTERMANS, MR. J.J.G. - Belgische vluchtelingen in Eindhoven 1914-1919.
157625: WINTERS, ALAN L. & SHAHID YUSUF - Dancing with Giants. China, India and the Global Economy.
155811: WINTGENS, W.C.B. - "Ter herdenking van de gebeurtenissen in 1830-1832. Uitgegeven ter gelegenheid van de 100=jarige herdenking op 8 september 1931 te Breda, Tilburg, Bergen op Zoom en Vlissingen door de Koninklijke Nederl. Vereeniging "" Ons Leger ""- Koninklijke Nederl. Vereeniging ""Onze Vloot"" - Nat. Bond van Christ. Oranje Vereenigingen - Nationale Bond "" Het Mobilisatie Kruis "" - Vereeniging "" Volksweerbaarheid "" - Nationaal Jongeren Verbond."
152378: WINTION, JOHN - Sir Walter Ralegh.
153254: WINTLE, JUSTIN - The Dragon's Almanac: Chinese, Japanese and Other Far Eastern Proverbs.
153071: WINTLE, JUSTIN [ED.]. - Makers of Nineteenth Century Culture 1800-1914. A Biographical Dictionary.
4006886: WINTZER, FR. - Die Homiletik seit Schleiermacher bis in die Anfänge. der `dialektischen Theologie` in Grundzügen.
31019: WINTZER, FRIEDRICH - Die Homiletiek seit Schleiermacher bis in die Anfänge der 'dialektischen Theologie' in Grundzügen
31278: WIRDUM-BANNING, H. VAN - Willem Banning, 1888-1971. Leven en werken van een religieus socialist
90508: WIRKUS, FAUSTIN / DUDLEY, TANEY - De blanke negerkoning. Hoe een Amerikaansche sergeant der mariniers op het eiland La Gnave tot koning werd gekroond.
4053853: WIRSCHING, J. - Ich trete aus der Kirche aus. Aus einem theologischen Briefwechsel.
102142: WIRTH, DR. L. - Synonyme, Homonyme, Redensarten, etc. der deutsch-niederländische Sprache.
102141: WIRTH, DR. L. - Synonyme, Homonyme, Redensarten, Etc. der Deutsch- Niederländische Sprache.
157753: WIRTH, KARL-AUGUST - Die Biblia Pauperum im Codex Palatinus Latinus 871 der Biblioteca Apostolica Vaticana sowie ihre bebilderten Zusätze. Mit einer kodikologischen Beschreibung der Handschrift, Mitteilungen über ihre Geschichte, der Transkiption der Texte, sowie Erläuterungen versehen von Karl-August Wirth [2 Vols. in Slipcase].
4058403: WIRTH, P. - Grundzüge der byzantinischen Geschichte.
4006832: WIRZ, L. (SCHLEGEL, FR.) - Friedrich Schlegels philosophische Entwicklung.
4138828: WIRZ, H. - Die Psychologie des Gebets unter der Lebensgestaltung der Gegenwart. (Bekroond door Teyler's Godgeleerd Genootschap)
142037: WISE, DAVID BURGESS [ED.]. - The Illustrated Encyclopedia of Automobiles.
152700: WISE, L.F. & E.W. EGAN [EDS.]. & MARK HILLARY HANSEN [REVISED ED.]. - Kings, Rulers and Statesmen. The Authoritative Reference on World Leaders.
167539: WISE, YHOMAS J. - A Bibliography of the Writings in Prose and Verse of George Henry Borrow.
165780: WISE, MICHAEL & MARTIN ABEGG & EDWARD COOK [PROF. DR. ALFRED LÄPPLE - ED.]. - Die Schriftrollen von Qumran. Übersetzung und Kommentar mit bisher unve'öffentliche Texten.
164314: WISE, DAVID & THOMAS B. ROSS - The Invisible Government.
157506: WISE, THOMAS JAMES [ED.]. - A Bibliography of the Writings in Prose and Verse of the Members of the Brontë Family.
131660: WISE, TERENCE [GERALD EMBLETON - ILLUSTR.] - Medieval European Armies.
131661: WISE, TERENCE [G.A. EMBLETON - ILLUSTR.] - Ritter und Rüstungen.
155178: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON - Mengel- en Tooneel Poezij [Volume 3 - only].
141812: WISEMAN, CARTER - I.M. Pei. A Profile in American Architecture.
165492: WISEMAN, BETH - Terug naar huis.
4015675: WISEMAN, D.J. - Götter und Menschen im Rollsiegel Westasiens.
160588: WISEMBERG, ANNIE & HANS DE MUNTER [ED.]. - Kunst in Beeld. [9 Vols. Compl.].
4004166: WISKERKE, J.R. - Volk van Gods roeping. Over Rom. 9:1 - 9 en Gal. 3:16.
4024603: WISKERKE, J.R. - Leven tussen sterven en opstanding.
4004164: WISKERKE, J.R. - Volk van Gods keuze.
53984: WISLICENUS, G.A. - Het Nieuwe Testament voor denkende lezers beschouwd en toegelicht
130169: WISMEIJER, HANS [ED.] - De kracht van cultuur. Onze creatieve verscheidenheid. Rapport van de Wereldcommissie voor Cultuur & Ontwikkeling.
145806: WISNIEWSKI, DR. JOE & DR. ARIEL E. LUGO [EDS.]. - Natural Sinks of CO2. Palmas Del Mar, Puerto Rico, 24-27 February 1992.
152428: WISPELAERE, PAUL DE - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990-1991.
87016: WISSE, G. - Het Christelijk lijden (bladzijden uit de lijdensschool)
87018: WISSE, G. - Pastorale Vertroosting in Spaanse vervolging met kerstboodschap (Brieven aan Spanje).
4137628: WISSE, G. - Gods sprake uit de stormvloed. Tijdwoord bij de antionale ramp in februari 1953.
55511: WISSE, G. - De dood en het hiernamaals. O.a. het stervensvraagstuk en de onsterfelijkheidsleer in de Heilige Schrift
87177: WISSE, G. - Avondrood (brieven uit gewichtvolle dagen)
87013: WISSE, G. - De dood en het hiernamaals. O.a. het stervensvraagstuk en de onsterfelijkheidsleer in de Heilige Schrift
87015: WISSE, G. - Tijdrede over de hedendaagsche werelgebeurtenissen en het gezicht der vier paarden in Openbaringen 6:1-8.
87178: WISSE, G. - De drie beesten uit de Openbaring
87009: WISSE, G. - De drie gezellinnen op de Pelgrimsreis
87001: WISSE, G. - De zeven kruiswoorden.
87010: WISSE, G. - Gods overblijfsel in dagen van benauwdheid. Een ernstig woord tot het Christen-volk van Nederland.
83432: WISSE, G. - Memoires, onvergetelijke bladzijden uit mijn levensboek
93566: WISSE, C. - Geleid door Zijn raad
82718: WISSE, G. - Religie en Christendom (een apologetische bijdrage)
4067525: WISSE, M. - Scripture between Identity and Creativity. A Hermeneutical Theory Building upon Four Interpretations of Job. De Schrift tussen identiteit en creativiteit. (Diss.)
4029135: WISSE, G. - Is Jezus de Christus?. Een Apologetische bijdrage.
82883: WISSE, G. - Religie en Christendom (een apologetische bijdrage)
81662: WISSE, G. - Vrijzinnige staatkunde
91821: WISSE, G. - Uit het zieleleven. Over geloofs-verzekerdheid (voor eenvoudigen)
87173: WISSE, G. - Is Jezus de Christus, Een Apologetische bijdrage
87011: WISSE, G. - De teekenen der tijden. Over de hedendaagsche wereld-gebeurtenissen
82129: WISSE, C. - Geleid door Zijn raad, ter nagedachtenis aan Ds. C. Wisse
82220: WISSE, C. - Pastorale brieven rond de heilsfeiten van een oude Doornse oefenaar
82913: WISSE, G. - Is Jezus de Christus? Een Apologetische bijdrage
30265: WISSE, C. E.A. - Uitzien naar de Heere. Zes preken van predikanten van de Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht
87175: WISSE, G. - Vrije Genade. Een selectie uit zijn preken. Met een inleiding van Prof. Dr. A. Baars
82219: WISSE, C. - De Drie Gezellinnen op de Pelgrimsreis
87664: WISSE, G. - Uit het Zieleven. Over geloofs-verzekerdheid (voor eenvoudigen)
87046: WISSE, G. - God en religie (een apologetische bijdrage). Een boek mede voor twijfelaars en zoekers
52311: WISSE, G. - De drie gezellinnen op de pelgrimsreis
87033: WISSE, G. - De vreugde Uws heils. Practicale verhandeling naar Psalm 51 :14a
87034: WISSE, G. - Gods sprake uit den stormvloed. Tijdwoord bij de natonale ramp in Februari 1953
87028: WISSE, G. - De vreugde Uws heils. Practicale verhandeling naar Psalm 51 :14a
87026: WISSE, G. - De tuchtroede over Gods volk. Korte predikatie na aanvankelijk herstel uit het ernstig auto-ongeval op 10 Juni 1957
87021: WISSE, G. - Onder de donderwolk boven Europa, een tijdwoord.
87024: WISSE, G. - De kroonprinses door God gekroond. Tijdwoord bij de blijde gebeurtenis ten paleize.
87025: WISSE, G. - De via dolorosa (een tijdwoord). Uitgesproken op 24 maart 1953 in de Oninginnekerk te Rotterdam
4143812: WISSE, MAARTEN - Zo zou je kunnen geloven.
4071443: WISSE, S. - Das religiöse Symbol. Versuch einer Wesensdeutung.
154771: WISSELINK, LEO - Indisch pigment.
4142005: WISSEN, DRIEK VAN - Onverwoestbaar mooi. Verzamelde gedichten.
4018474: WISSING, J.C. - Het begrip van het koninkrijk Gods. Vooral met betrekking tot de religieus-socialen in Zwitserland. Bijdrage tot de christelijke zedeleer. (Diss.)
60848: WISSING. J.C. - Het begrip van het Koninkrijk Gods (Vooral met betrekking tot de religieus-socialen in Zwitserland, Bijdrage tot de Christelijke zedeleer)
4050822: WISSING, J.C. - De Kerk aan het werk in Oxford en Edinburg.
60849: WISSINK. J. - De inzet van de theologie (Een onderzoek naar de motieven en de geldigheid van Karl Barths strijd tegen de natuurlijke theologie)
4020969: WISSINK, J. (BARTH, K.) - De inzet van de theologie. Een onderzoek naar de motieven en de geldigheid van Karl Barths strijd tegen de natuurlijke theologie. (Diss.)
53413: WIT, C. DE - Oud-Egyptische kunst, een inleiding
95525: WIT, J. DE E.A. - Psychologie van de adolescentie. Ontwikkeling en hulpverlening
140919: WIT, J. DE - Het renteverbod in de middeleeuwse economie.
162646: WIT, O.C. - Recht en billijkheid. Een theoretische analyse van de sociaal-pedagigische problematiek van het pleeggezin.
152936: WIT, ANNIE DE - Stress in eigen hand. Bewustwording van ademhaling en lichamelijk evenwicht.
87682: WIT, W. DE - Het boek Ruth. 30 bijbellezingen.
84686: WIT, J. E.A. - Het lied en de kerk. Een bundel hymnologische opstellen
90676: WIT, DIRK DE - The shaping of automation. A historical analysis of the interaction between technology and organization, 1950-1985.
145067: WIT, DR. C.H.E. DE - De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland 1780-1848. Kritisch onderzoek van een historisch beeld en herwaardering van een periode.
4046465: WIT, H.F. DE - De verborgen bloei. Over de psychologische achtergronden van spiritualiteit.
55421: WIT, H.A.M. DE - De achteruitgang van de politieke macht der ambachtslieden in 's-Hertogenbosch tussen 1477 en 1525. Een ontwikkeling gezet tegen de achtergrond van een groeiende landsheerlijke macht
89896: WIT, WIM DE - Expressionismus in Holland. Die Architektur der Amsterdamer Schule. Mit Beiträtgen con Marstella Casciato, Karin Gaillard, Helen Searing und Petra Timmer.
90611: WIT, DIRK DE - The shaping of automation. A historical analysis of the interaction between technology and organization, 1950-1985.
4143610: WIT, H.F. DE - De verborgen bloei. Over de psychologische achtergronden van spiritualiteit.
156727: WIT, DR. C.H.E. & MR. J.R. THORBECKE - Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie (Thorbecke, staatsman en historicus & Historische schetsen - 2 Vols. in 1].
131264: WIT, G.W. DE - Gedachten over economie. Naar een nieuwe economische orde ?
123466: WIT, WIM DE - L'école d'Amsterdam. Architecture expressionniste 1915-1930.
130494: WIT, ANOUK DE & THOMAS SCHLIJPER [PHOTOGR] - Het balkon. Op zoek naar lucht en licht.
4065332: WIT, HAN.F. DE - De lotus en de roos. Boeddhisme in dialoog met psychologie, godsdienst en ethiek.
4139218: WIT, A. DE & VELDE, P. V.D. (RED.) - Bronnenboek Boeddhisme.
4140682: WIT, J. - Terwijl ik wacht wat mij de wereld doet. Verzamelde gedichten.
4009500: WIT, D. DE (KOOTWIJK) - Kudde en herder. Van kerkelijk Kootwijks verleden en heden.
155555: WITALJEW, WITALI - Die rote Mafia, Recherchen im kriminellen Untergrund der UdSSR.
156072: WITHERINGTON, BEN - Women in the Ministry of Jesus. A Study of Jesus' Attitudes to Women and their Roles as Reflected in His Earthly Life.
31423: WITHERINGTON, BEN - Paul's narrative thought world. The tapestry of tragedy and triumph
103471: WITHERINGTON, BLAIR - Sea Turtles.
101295: WITHEY, LYNNE - Voyages of Discovery. Captain Cook and the Exploration of the Pacific.
163674: WITHEY, LYNNE - Dearest Friend. A Life of Abigail Adams.
165401: WITHUIS, JOLANDE - De vrouw als mens.
53596: WITKAM, H.J. - De financiën van de Leidse Universiteit in de 16de eeuw (1e Stuk)
53749: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Zesde deel. Eerste stuk: Nrs. 2001-2232. Tweede stuk: Nrs. 3001-3317 (2 delen)
53750: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Zevende deel. Aanvullignen (Nrs. 4500-4952)
53748: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Negende deel. Het dachbouck van Jan van Hout aangevuld en geresumeerd
53595: WITKAM, H.J. - Summiere beschrijving van stukken over de Leidse Universiteit van 1574 tot 1580/1
53754: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Tiende deel, tweede stuk. Acta senatus en algemeen register van onderwerpen
53755: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Derde deel, bijlage, bibliotheek en anatomie
53756: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Achtste deel. Algemeen Register met Toelichting
53751: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Zevende deel (Nrs. 3318-3592) (en andere)
53752: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Eerste deel (Nrs. 1-301) (en andere)
53753: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Vierde deel (Nrs. 880-1316) (en andere)
53591: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Derde deel (Nrs. 637-879) (en andere)
53592: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Vijfde deel (Nrs. 1317-1751) (en andere) met Het Uurwerk
53593: WITKAM, H.J. - Immatriculatie en recensie in de Leidse Universiteit van 1575 tot 1582. Eerste Stuk (tekst), Tweede Stuk A (registers), Tweede Stuk B (toelichting) (3 delen)
53589: WITKAM, H.J. - Introductie tot de dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596
53590: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Tweede deel (Nrs. 302-636) (en andere)
4073784: WITKAMP, L.TH. (TEKST EN TOELICHTING) - Kolossenzen. (Tekst en Toelichting)
4022507: WITKAMP, L.TH. - Jezus van Nazareth in de gemeente van Johannes. Over de interaktie van traditie en ervaring. (Diss.)
130112: WITKAMP, P.H. [ED.] - De sagentijd der Oude Volken naar F.W. Held, Otto von Corvin en L.F. Dieffenbach.
87990: WITKAMP, P.H. - P.H. Witkamp's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland. Nieuwe uitgaaf, bijgewerkt. Geïllustreerd met een groot aantal kaarten door F. Bruins.
4053900: WITKOP, J. - De wedergeboorte naar het evangelie. Een leesboek voor beschaafde christenen, inzonderheid voor jeugdige lidmaten der gemeente.
30568: WITLOX, H. - "Schets van de ontwikkeling van welvaart en bedrijvigheid in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. ""Benelux 1815-1830"""
162256: WITLOX, DR. J.H.J.M. - De Staatkundige Emancipatie van Nederlands Katholieken 1848 - 1870.
54522: WITLOX, J.H.J.M. - De staatkundige emancipatie van Nederland katholieken 1848-1870. Derde deel van: De katholieke staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst
9874: WITS, CLAES JACOBSZ. - Stigtelyke Bedenkinge, Onledige Ledigheid, Stigtelyke Tydkortinge. Bestaande in Aandagtige Gezangen, Leerlyke Historie Zangs-Gedigten, en Zedige Bruylofts Liederen. Op Nieuws Verbeetert, Vermeerdert, en Verrijkt, met Muziek-Verssen.
4076196: WITSCHI, H. - Geschichte der Basler Mission 1920-1940. Band 5.
4300498: WITSEN, E. VAN - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog. (1941-1945) Woord vooraf van I.J.Brugmans.
10047: WITSIUS, HERMANNUS - Vredelievende Aanmerkingen. Over de Verschillen, Die onder de rampzalige namen van Antinomianen, (Wetbestryders) en Neonomianen, (Nieuwwettische) in Britannien toen zweevden. Uit het Latyn vertaald door Johannes Christophorus Busing. Met ene breedvoerige Voorrede van den Wel Eerwaarden Heer Wilhelmus Peiffers.
7829: WITSIUS, HERMANNUS - Miscellaneorum Sacrorum Tomus Alter. Continens XXIII Exercitationes, maxima ex parte Historico- & Critico-Theologicas, nonnullas in Ultrajectina, alias in Leidensi Academia, studiosae juventuti exhibitas. Quibus accesserunt Animadversiones Irenicae ad Controversias quasdam Anglicanas. Ut et Orationes Quinque.
4882: WITSIUS, HERMANNUS - Practyke des Christendoms, ofte Eenvoudige verklaringe van de voornaemste gronden der Godsaligheyt. Voorgesteld in Vragen en Antwoorden. Mitsgaders Geestelyke Printen, van Een Onwedergeboorne op sijn beste, en Een Wedergeboorne op sijn slechtste.
4286: WITSIUS, HERMANNUS - Aegyptiaca et Dekaphulon. Sive, De Aegyptiacorum Sacorum cum Hebraicis collatione libri tres. Et de Decem Tribubus Israelis liber singularis. Accessit Diatribe de Legione Fulminatrice Christianorum, sub imperatore Marco Aurelio Antonino. Editio Tertia.
4288: WITSIUS, HERMANNUS - Exercitationes Sacrae in Symbolum quod Apostolorum Dicitur et in Orationem Dominicam.
4289: WITSIUS, HERMANNUS - Meletemeta Leidensia. Quibus continentur Praelectiones de Vita et Rebus Gestis Pauli Apostoli. Nec non Dissertationum Exegeticarum Duo Decas. Denique Commentarius in Epistolam Judae Apostoli.
4290: WITSIUS, HERMANNUS - Miscellaneorum Sacrorum Libri IV. Tomus Primus: Quibus De Prophetis & Prophetia, de Tabernaculi Levitici mysteriis, de Collatione Sacerdotii Aaronis & Christi, de Synedriis Hebraeorum, de IV Bestiis Danielis, de cultu Molochi, de Seculo hoc & futuro, de sensu Epistolarum Apocalypticarum, de Schismate Donatistarum, Dilligenter & prolixe disseritur. Additae sunt tabulae aliquot, quibus Tabernaculum cum suo apparatu, & Pontifex, & Synedrium, affabre delineata sunt. Editio Nova, Ab Auctore recognita, & Praefatione aucta. Accessit praeterae Oratio de Auctoris Vita. Tomus Alter: Continens XXIII. Exercitationes, maxima ex parte Historico- & Critico- Theologicas, nonnullas in Ultrajectina, alias in Leidensi Academia, studiosae juventuti exhibitas. Quibus accesserunt Animadversiones Irenicae ad Controversias quasdam Anglicanas, ut et Orationes Quinque. WITH: Judaeus Christianizans circa Principia Fidei et SS. Trinitatem.
9696: WITSIUS, HERMANNUS - Prakticale Godgeleertheid, of algemeene Pligten der Christenen, ten opzigte van Godt, van Christus, van zich Zelven en zyn Naasten. Waar in de zuivre en opregte Godgeleertdheid des Harten Kortbondig voorgestelt, aangeprezen en verklaart word. Uitgegeven door Henr. Carolinus van Byler, Die ook een uitvoerige Levensbeschryvinge van den Autheurs daar voor gedaan heeft. Alles uit het Latyn vertaalt, en met de woordelyke uitdrukking der aangehaalde Schriftuurplaatsen vermeerdert. Tweede Druk.
100417: WITSTEIN, DR. S.F. - Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance. Enkele funeraire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel, bezien tegen de achtergrond van de theorie betreffende het genre.
141638: WITT HUBERTS, FR. DE - Uit de jeugdjaren van stadhouder Willem III.
5881: WITT, TIMOTHEUS DE - De Kinderen Gods, Door Beschryving hunner Werkzaemheit, van de Kinderen des Duivels onderscheiden, Van de Opperste Wysheit Onderwezen, tot den Geestelyken Stryd Bemoedigd, en Toegerust, om 't gevaer, waer in de Godlozen omkomen, te ontvlieden, Gewaerschouwd, winnaers, eindelyk Gekroond. In eenige Leer-Redenen der Gemeinte van Thiel voorgestelt. Met een Voorrede van den Heere Hieronymus Simons van Alphen.
150230: WITT, SCOTT - How to be Twice as Smart. Boosting your Brainpower and Unleashing the Miracles of your Mind.
94831: WITT HUBERTS, FR. DE - Uit de jeugdjaren van Stadhouder Willem III
121328: WITT, BERNARD - Bezahle, was du schuldig bist.
7720: WITT, TIMOTHEUS DE - De Kinderen Gods, door Beschryving hunner Werkzaamheit, van de Kinderen des Duivels onderscheiden, Van de Opperste Wysheit Onderwezen, tot den Geestelyken Stryd Bemoedigd, en Toegerust, om 't gevaar, waar in de Godlozen omkomen, te ontvloeden, Gewaarschouwd, onder 't Opzicht des Heilands gesteld, en als Overwinnaars, eindelyk Gekroond. In eenige Leer-Redenen der Gemeinte van Thiel voorgestelt. Met een Voorrede van den Heere Hieronymus Simons van Alphen. Twede Druk, van veele Drukfeilen gesuyverd.
52392: WITT HUBERTS, FR. DE - Afstammelingen van Prins Maurits
4135598: WITT TALMAGE, THOMAS DE - Ontmaskerd. Toespraken. Vertaling C.S.Adama van Scheltema.
47921: WITTE-RANG, GREETJE - Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001)
122112: WITTE-RANG, M.E. - Uitsluitend participatie. Theologische overwegingen bij globalisering.
122110: WITTE, HENDRIK P.J. [ED.]. - Kerk tussen erfenis en opdracht. Protestanten en katholieken op weg naar een gemeenschappelijk kerkbegrip.
9928: WITTE, PETRUS DE - Catechizatie over den Heidelberghsche Catechismus, der Gereformeerde Christelijke Religie, Uytgegeven na voorgaande Visitatie en Approbatie des E. Classis van Hoorn. De twee-en-dertigsten Druck. Door den Autheur van veele ingeslopene Druk-fauten gezuyverd, en met Registers vermeerderd.
94254: WITTE, J.L. - Het probleem individu-gemeenschap in Calvijns geloofsnorm (2 delen)
6782: WITTE, PETRUS DE - Catechizatie over den Heidelbergschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke Religie, Uytgegeven na voorgaende Visitatie en Approbatie des E. Classis van Hoorn. Den Een en Dertighsten Druck. Na des Autheurs Originele Copye, op nieu Gecorrigeert en van veele Ingesloopene Druck-Fauten gezuyvert.
54605: WITTE, H. - Handboek voor den bloementuin, met opmerkingen voor de behandeling der planten in de koude en warme kas
46613: WITTE, H.P.J. (RED.) - Kerk tussen Erfenis en Opdracht. Protestanten en katholieken op weg naar een gemeenschappelijk kerkbegrip (IIMO Research Publication, 39)
7498: WITTE, PETRUS DE - Catechizatie over den Heidelberghschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke Religie. Uyt-gegeven na voor-gaende Visitatie en Aprobatie van de E. Classis van Hoorn. De Zes-thiende Druck, door den Aucteur van veele in-geslopene Druck-fauten gezuyvert, en met Registers vermeerdert.
9257: WITTE, PETRUS DE - Catechizatie over den Heidelberghsche Catechismus, der Gereformeerde Christelijke Religie, Uytgegeven na voorgaande Visitatie en Approbatie des E. Classis van Hoorn. De twee-en-dertigsten Druck. Door den Autheur van veele ingeslopene Druk-fauten gezuyverd, en met Registers vermeerderd.
4133894: WITTE-RANG, G. & WOLTERS, H. (E.A.) - Uitsluitend participatie. Theologische overwegingen bij globalisering.
5585: WITTE, PETRUS DE - Wederlegginge der Sociniaensche Dwalingen, Uyt-gegeven, Na voorgaende Visitatie en Approbatie des E. Classis. Nieuwlijcks door den Autheur vermeerdert en verbetert.
4015678: WITTE, JOH. - Die Christus-Botschaft und die Religionen.
9698: WITTE, PETRUS DE - Catechizatie over den Heidelberghschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke Religie, Vytgegeven na voorgaende Visitatie en Approbatie des E. Classis van Hoorn. De Zeventhienden Druck, door den Aucteur van vele ingeslopene Druck-fauten gezuivert, en met Registers vermeerdert.
4138479: WITTEBROODT, CHR. (OLIN, J.) - Het lot van Olin. Zoektocht naar het transcendente in dezijn kunst.
141682: WITTEK, MARTIN [INTROD.]. - Les lumières dans les Pays-Bas Autrichiens et la principauté de Liège.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/29