Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
103189: WACH, KENNETH - Salvador Dali. Masterpieces from the Collection of the Salvador Dali Museum.
4139089: WACH, J. - Einführung in die Religionssoziologie.
152108: WACHER, JOHN - Roman Britain.
144270: WACHER, JOHN - Roman Britain.
104231: WACHER, JOHN - The Towns of Roman Britain.
104230: WACHER, JOHN - The Towns of Roman Britain.
47383: WACHTER, OSCAR - Johan Albrecht Bengel. Naar het Hoogduitsch, door B.J. Adriani
4042916: WACHTERS, H.J.J. (ERASMUS, DES.) - Erasmus van Rotterdam. Zijn leven en zijn werken.
47150: WACKERNAGEL, PHILIPP - Lieder der niederländischen Reformierten aus der Zeit der Verfolgung im 16. Jahrhundert. Herausgegeben von Philipp Wackernagel.
90521: WACKERNAGEL, JACOB - Die Viehverstellung. Eine Sonderbildung der spätmittelalterlichen Gesselschaft, dargestellt auf Grund italienischer, französischer und deutscher Quellen.
152394: WACKERNAGEL, DR. JACOB - Die Viehverstellung. Eine Sonderbildung der spätmittelalterlichen Gesellschaft, dargestellt auf Grund italienischer, französischer und deutscher Quellen.
144414: WACKIE EYSENSTEN, P.A. - Bruiloft zonder zegen. Drie opstellen over opera's van Mozart, Mendelssohn en Richard Strauss.
143901: WADA, TOSHIHIRO - The Analytical Method of Navya-Nyaya.
143157: WADDELL, HELEN - Vaganten in de Middeleeuwen. Herdruk van een classic over de studenten en geleerden die in de Middeleeuwen rondreisden op zoek naar kennis en cultuur.
110104: WADDELL, HELEN - Vaganten in de Middeleeuwen. Herdruk van een classic over de studenten en geleerden die in de Middeleeuwen rondreisden op zoek naar kennis en cultuur.
155538: WADE, MARA R. & GLENN EHRSTINE & BARBARA BECKER [EDS. - ET AL.]. - Foreign Encounters: Case Studies in German Literature Before 1700 & 3/4 [2 Vols. Compl.].
152654: WADMAN, ANNE. [ED.]. - Frieslands dichters. Bloemlezing uit Friese lyriek sinds 1880, met vertalingen in het Nederlands. Samengesteld, ingeleid en van een bio-bibliografie voorzien.
110199: WADMAN, ANNE & GERBEN WYNIA [EDS.]. - Rondom Vestdijk - Reeks [Volume 1 - 4. Compl.].
91600: WADUM JORGEN E.A. - Vermeer in het licht. Verslag van de restauratie van het Gezicht op Delft en het Meisje met de parel van johannes Vermeer. Conservering, Restauratie en Onderzoek.
122092: WAEGEMANS, EMMANUEL - In de beste der werelden. Russen in het Westen.
167434: WAEGEMANS, EMMANUEL - Geschiedenis van de Russische literatuur.
155006: WAEGEMANS, EMMANUEL - Geschiedenis van de Russische literatuur.
8766: WAEL, FRANCISCUS NICOLAI DE - Reuck-Offer, ofte Practijcke des Ghebedts, waer in De gantsche gelegentheyt, aengaende het wel ende geduyrig Bidden voor-gestelt ende aen de coscientie gebracht wordt. Den tweeden Druck by den Autheur oversien, vermeerdert ende verbetert.
5879: WAEL, FRANCISCUS DE - Waerheyts Triumphe over haere victorie, door Stephanus, den eersten Martelaer en Bloet-getuyge onses Heeren Jesu Christi. Ofte, Stichtelijcke Bedenckingen over de verantwoordingen, ende het lijden deses Martelaers, uyt het sevende Capittel van de Handelingen der Apostelen voorgestelt.
9870: WAEL, FRANCISCUS NICOLAI DE - Reuck-Offer, ofte Practijcke des Ghebedts, waer in de gantsche gelegentheyt, aengaende het wel ende geduyrigh Bidden voor-gestelt ende aen de conscientie gebracht wordt. Den tweeden Druck by den Autheur oversien, vermeerdert ende verbetert.
142010: WAELE, J. DE - Étude sur l' Évolution des Formes Architecturales.
55757: WAELE, FERDINAND JOSEPH DE - Noviomagus Batavorum (Romeinsch Nijmegen)
101185: WAELE, DR. F.J. DE - Het westen in het veroveringsplan van Alexander de Groote.
154621: WAELE, F.J. DE - Kunstwerken van de 17e en 18e eeuw in de St. Catharinakerk van Sinaai-Waas.
131569: WAELE, PROF. DR. F.J. DE & PROF. DR. L. GROOTAERTS & PROF. IR. A. DUMON [ET AL.] - Augerius Gislenius Busbequius 1522-1591. Vlaams humanist en keizerlijk gezant. Hulde bij het vierde eeuwfeest van het begin van zijn geandschap in het oosten 1554-1954.
102526: WAELE, J.A. DE - Acragas Graeca. Die historische Topographie des griechischen Akragas auf Sizilien. Volume 1: Historischer Teil.
155196: WAERN, CECILIA AE - Mediaeval Sicily. Aspects of Life and Art in the Middle Ages [Medieval Sicily].
100334: WAESBERGHE, DR. J.F.A.M. VAN - De Akense regels voor canonici en canonicae uit 816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
161581: WAETZOLDT, WILHELM - Hans Holbein der Jüngere.
6917: WAEYEN, JOHANNES VAN DER - Het Lyden van Christus in Gethsemane. Met een Inleydinge tot het selve, over Luc. XVIII. 31-34.
154889: WAFER, JIM - The Taste of Blood. Spirit Possession in Brazilian Candomblé.
153943: WAGE, H.A. - Dagend dichterschap. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyck tot en met de Italiaanse periode [2 Vols. Compl.].
164064: WAGE, H.A. [ED.]. - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey. Deel I: juli 1904 - april 1914.
156204: WAGEMAKER, N.J. - A.D. Hildebrand. Korte handleiding voor het verzamelen van boeken geschreven door Hildebrand.
157503: WAGEMAKER, N.J. - Korte handleiding voor het verzamelen van boeken geschreven door Chr. van Abkoude.
151085: WAGEMAN, PATTY & DAVID JACKSON [EDS]. & HENK VAN OS & SJENG SCHEIJEN - ET AL.]. - Het Russische landschap.
153948: WAGEMANS, EMMANUEL [EDS.]. - Denis Fonvizin. Brieven uit Frankrijk 1777-1778. Een Russische bojaar op Grand Tour aan de vooravond van de Franse Revolutie.
161636: WAGEMANS, FRED [& MARK PEETERS] - Henk Peeters. Tastbaar - Ex plumis cognoscitur avis.
123216: WAGEMANS, JOHAN & FRANS A.J. VERSTRATEN & SHENG HE [EDS.]. - Beyond the Decade of the Brain: towards a functional neuroanatomy of the mind.
54122: WAGENAAR, L.H. - Het leven van Graaf Willem Lodewijk, een vader des vaderlands, 'uz heit'
91573: WAGENAAR, LODEWIJK - In het kielzog van de VOC. Levende historie.
152740: WAGENAAR, F.P. - Dat de regeringe niet en bestaet by het corpus van de magistraet van Den Hage alleen. De Sociëteit van 's-Gravenhage [1587-1802]. Een onderzoek naar bureaucratisering.
110728: WAGENAAR HUMMELINCK, DR. P. [ED.]. - Studies on the Fauna of Curaçao and Other Caribbean Islands. Vol. XXXI.
143576: WAGENAAR, L. - Joodse godsdienstleer voor de Jeugd - 3 Cursussen.
87603: WAGENAAR, L.H. - Van Strijd en Overwinning. De groote synode van 1618 op '19, en wat aan haar voorafging. Voor het Christelijk Volk beschreven. Met portretten en platen.
104717: WAGENAAR, COR - Tussen Grandezza en Schavot. De ontwerpen van Granpré Milière voor de wederopbouw van Groningen.
104013: WAGENAAR REISIGER, H.F. & J. DEMMENI [PHOTOGR.]. [ARJEN TERPSTRA - FOREW.] - Indië in beeld.
60811: WAGENAAR. J.A. - Oordeel en heil (Een onderzoek naar samenhang tussen de heils- en onheilsprofetieen in Micha 2-5)
121990: WAGENAAR, MARJA - Het einde van de buitenspelcultuur. Een democratisch antwoord op het populisme.
89379: WAGENAAR, M. - Isaac Hollandus, de alchimist van Stolwijk.
85358: WAGENAAR, L.H. - Het reveil en de afscheiding. Bijdrage tot de Nederlandsche Kerkgeschiedenis van de eerste helft der XIX eeuw
88295: WAGENAAR, S. - 1764-1874. Geschiedenis der laatste honderd jaren.
145731: WAGENAAR, AAD [ET AL.]. - Watersnood 1995. Nederland moest een beetje inschikken.
162337: WAGENAAR, WILLEM ALBERT & HANS CROMBAG - The Popular Policeman and Other Cases. Psychological Perspectives on Legal Evidence.
154876: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - De grotten van de Nederlandse Antillen / Caves of the Netherlands Antilles.
61422: WAGENAAR, L.G. - Over een Amerikaanse Wijze van Pastoraat. Beschrijving en beoordeling van het Pastoral Counseling. An American Way of Pastoral Care (with a summary in English and German)
46492: WAGENAAR, L.H. - Van Strijd en Overwinning. De groote Synode van 1618 op '19, en wat aan haar voorafging. Voor het Christelijk Volk beschreven. Met portretten en platen
3254: WAGENAAR, L.H. - De Hervormer van Gelderland. Levensbeschrijving van Johannes Fontanus.
9871: WAGENAAR, JAN/GALE, JOHN/HOUTTUYN, ADRIAAN - Onderzoek over de Oudheid en Schriftmaatigheid van den Kinderdoop. Waar in de Redenen, vervat in de Bedenkingen en Verhandelingen, Over dit Onderwerp, onlangs in 't Licht gegeven, ter toetse gebragt worden (door Jan Wagenaar). WAARBIJ: Aanmerkingen over den Kinderdoop, door Dr. John Gale, Uit 't Engelsch Vertaald door Jacobus van Zanten. Hier by komt het Leven des Schryvers. Voor af gaat eene Voorreede, dienende tot Wederlegging der Beschuldigingen door den Schryver der Verhandelingen over den Kinderdoop nu onlangs in 't ligt gegeeven, tegen dit Werk en deszelfs uitgave gemaakt, mitsgaders eenige aanmerkingen over 't stuk der Verdraagzaamheit tussen de Remonstranten en Doopsgezinden. Agter aan is gevoegt een Brief van H. Hillers, eertyds Leeraar der Remonstranten te Hoorn aan J. Verryn ter Wederlegging van den Kinderdoop. WAARBIJ: Eenige Redenen, Waarom, in 't stuk des Christelyken Waterdoops, de In-of-Onderdompeling te verkiezen zy, boven de Besprenging. Met de antwoorden op eenige tegenwerpingen. Waar agter gevoegt is eene Redevoeringe, gedaan by geleegentheyd, dat men het H. Doopsel, op zulk een wyze heeft toegediend, als men, in deze Werkjes, tragt aan te toonen de regte te wezen. Zynde het een en ander, te samen gesteld, en de gemelde Redevoeringe uitgesproken, door Adriaan Houttuyn.
91005: WAGENBACH, KLAUS - Franz Kafka: Pictures of a Life
157014: WAGENBACH, KLAUS - Die Freiheit des Verlegers. Erinnerungen, Festreden, Seitenhiebe.
157004: WAGENBACH, KLAUS - Franz Kafka. Pictures of a Life.
156439: WAGENER, HANS [ED.]. - Absurda Comica. Studien zur deutschen Komödie des 16. und 17. Jahrhunderts. Im Auftrag der Society for German Renaissance and Baroque Literature.
160131: WAGENER, HANS [ED.]. - Von Böll bis Buchheim: Deutsche Kriegsprosa nach 1945.
101900: WAGENFÜHR, DR. ROLF - Die Kunjunkturtheorie in Russland.
163652: WAGENKNECHT, EDWARD - Sir Walter Scott.
4049488: WAGENVOORT, H. - "Imperium. Studiën over het ""mana""-begrip in zede en taal der Romeinen."""
162464: WAGENVOORT, H. - Studies in Roman Literature, Culture & Religion.
165975: WAGNER, DIRK - De vlaggen van de wereld. De betekenis en geschiedenis van alle nationale en internationale vlaggen. Met beknopte staatkundige en geografische informatie per land.
150939: WAGNER-MARTIN, LINDA W. - Sylvia Plath. A Biography.
55412: WAGNER, KARLHEINZ - Atlas zur Physischen Geographie Orographie (Meyers Grosser Physischer Weltatlas, Band 4)
142068: WAGNER, GEORG - Die Schweizer Bahnen. Eisenbahn und Landschaft in 160 Panorama-Aufnamen.
142069: WAGNER, GEORG - Die Österreichischen Bundesbahnen. Eisenbahn und Landschaft in 150 Panorama-Aufnamen.
142070: WAGNER, GEORG - Die Deutsche Bundesbahn. Eisenbahn und Landschaft in 182 Panorama-Aufnamen.
100772: WAGNER, RICHARD & ARTHUR RACKHAM [ ILLUSTR.]. & WILLEM KLOOS [TRANSL.]. - De Ring van den Neveling [4 Vols. Compl.]. Het Ryngoud - De Walkure - Siegfried - Godenschemering. Ryngoud.
144993: WAGNER, GÜNTHER A. & KARL W. BEINHAUER [EDS.]. - Homo Heidelbergensis von Mauer. Das Auftreten des Menschen in Europa.
151092: WAGNER, RICHARD [CLAUS H. HENNEBERG - INTROD.]. - Die Meistersinger von Nürnberg.
152293: WAGNER, JACQUES - Lesage, écrivain [1695-1735]. Textes réunis, présentés et publiés par Jacques Wagner.
145740: WAGNER-HEIDENDAL, LUTGARD - Het filhellenisme in het koninkrijk der Nederlanden [1821-1829]. Een bijdrage tot de studie van de publieke opinie in het begin van de negentiende eeuw. .
141357: WAGNER, DR. FRITZ - Geschichtswissenschaft.
144850: WAGNER, GÜNTHER A. & KARL W. BEINHAUER [EDS.]. - Homo Heidelbergensis von Mauer. Das Auftreten des Menschen in Europa.
165465: WAGNER, C. PETER - Religie of relatie ? Hoe u volkomen vrijheid in Christus kunt ervaren. Les in Lima. Een
156724: WAGNER, JOHN A. - Encyclopedia of the Wars of the Roses.
123015: WAGNER, JULIUS & DR. EUGEN TH. RIMLI [EDS.]. - Das goldene Buch de LA 1939.
131975: WAGNER, RICHARD - Götterdämmerung in full Score.
4071017: WAGNER, G. (ED.) - An Exegetical Bibliopgaphy of the New Testament. Matthew and Mark.
58028: WAGNER, G.D. - Anleitung zum Orgelpedalspiel nach der Germani-Technik
143561: WAGSCHAL, RAV S. [RAV. B. MOZES - TRANSL.]. - Wegwijs in Kasjroet. De spijswetten.
153015: WAGSTAFF, PETER - Memory and Desire: Rétif de la Bretonne, Autobiography and Utopia.
30718: WAHL, OTTO - Apocalypsis Esdrae. Apocalypsis Sedrach. Visio Beati Esdrae
140945: WAHL, RUDOLPH - Karel de Groote.
60812: WAHL. R. - Theologie, die aufs Ganze geht (Theologische Zeitdiagnose bei Karl Barth und Paul Tillich warend und nach dem Ersten Weltkrieg)
165219: WAHL, HANS - Faust. Der Tragödie letzter Akt. Fünfundzwanzig Blätter aus Goethes eigenhändigen Niederschriften ausgewählt und in Faksimile Nachbildung herausgegeben.
165218: WAHL, HANS - Ur-Xenien. Nach der Handschrift des Goethe- und Schiller-Archivs in Faksimile Nachbildung herausgegeben.
165216: WAHL, HANS - Die Bildnisse Carl Augusts von Weimar.
4141352: WAHL (HRSG.) HANS - Die 92 Holzschnitte der Lübecker Bibel aus dem jahre 1494. von einem unbekannten Meister. Nachdruck der Ausgabe Weimar 1917.
4066123: WAHL, CHRIST.ABRAH. - Clavis Librorum Veteris Testamenti Apocryphorum Philologica. Incicem verborum in libri Pseudepigraphis usurpatorum. Adiecit J.A.Bauer.
4048712: WAHLE, H. - Leven uit dezelfde bron. Joden en christenen in het spanningsveld van de geschiedenis.
104362: [WAHLEN, AUGUSTE] - Histoire et Iconographie des Moeurs, Usages et Costumes de tous les Peuples du Monde, d'après les docuemnts authentiques et les voyages les plus récents: Asie.
141406: WAINWRIGHT, LOUDON - The Great American Magazine. An inside story of Life.
102469: WAINWRIGHT, ALFRED [DERRY BRABBS - PHOTOGR.]. - Wainwright in the Valleys of Lakeland.
104363: WAISMANN, FRIEDRICH [B.F.MACGUINNESS - ED.]. - Wittgenstein und der Wiener Kreis.
144894: WAISSENBERGER, ROBERT - Vienna 1890-1920.
150618: WAISSENBERGER, ROBERT [ED.]. - Vienne 1880-1938. L'apocalypse joyeuse.
150584: WAISSENBERGER, ROBERT [ED.]. - Vienne 1815-1848. L'épogue du Biedermeier.
121865: WAITE, A.E. - Devil-Worship in France & Diana Vaughan and the Question of Modern Palladism.
145444: WAITES, BRYAN - Monasteries and Landscape of the North York Moors and Wolds.
30690: WAITHE, MARY ELLEN - A History of Women Philosophers. Volume II. Medieval, Renaissance and Enlightenment. Women Philosophers A.D. 500-1600
30691: WAITHE, MARY ELLEN - A History of Women Philosophers. Volume III. Modern Women Philosophers, 1600-1900
30692: WAITHE, MARY ELLEN - A History of Women Philosophers. Volume 4. Contemporary Women Philosophers, 1900-today
130309: WAKE, SANDRA [ED.] - Ivan the Terrible. A Film by Sergei Eisenstein.
156778: WAKEFIELD, WALTER L. & AUSTIN P. EVANS [EDS.]. - Heresies of the High Middle Ages.
155498: WAKEFIELD, DAVID - The French Romantics. Literature and the Visual Arts 1800-1840.
4142294: WAKEFIELD, G.S. (ED.) - A Dictionary of Christian Spirituality.
157774: WAKEMAN, GEOFFREY - Victorian Book Illustration. The Technical Revolution.
85844: WAL, GOOSSEN ALBERTUS VAN DER - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem
85237: WAL, S.L. VAN DER - Over de aktualiteit der Koloniale Geschiedenis. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis der betrekkingen van Nederland (en andere Europese landen) met de overzeese wereld aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 6 mei 1968
145093: WAL, M.J. VAN DER - De moedertaal centraal. Standaardisatie-aspecten in de Nederlanden omstreeks 1650.
4051039: WAL, G.A.V.D. & JACOBS, F.C.L.M. (RED.) - Vragen naar zin. Beschouwingen over zingevingsproblematiek.
4021335: WAL, C.V.D. - Amen en beamen. Doop - Belijdenis - Avondmaal.
4018388: WAL, G.A.V.D. - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem. (Diss.).
4138714: WAL, A.V.D. & TALSTRA, E. - Amos. Concordance and Lexical Surveys.
88386: WAL, C. VAN DER - ...in het rechte spoor. Levensschets van ds. B. van der Wal (1864-1924). Uitgave vanwege de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.
143903: WAL, DR. S.L. VAN DER [ED.]. - De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indië. Een bronnenpublikatie / The Emergence of the Nationalist Movement in the Netherlands-Indies. [With an introduction and survey of the documents in English].
121608: WAL, DR. S.L. VAN DER [ED.]. - Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië, 1900-1940. Een bronnenpublikatie / Education Policy in the Netherlands-Indies, 1900-1940. [With a preface, introduction and survey of the documents in English].
55645: WAL, JAN VAN DER - Gaat ook gij naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat billijk is. Een theologische verkenning van het debat over de verhouding tussen arbeid en inkomen in de kerkelijke tradities 1977-1997 (DISK Studiereeks nr 27)
91805: WAL, J. VAN DER - Psychische nood. Ambt, gemeente en hulpverlening.
55641: WAL, J.J.A.G.M. VAN DER - Gerechtigheid, solidariteit, rijk Gods. Een studie naar thematiek, methode en doelstelling van het bisschoppelijk sociaal onderricht in elf westerse geïndustrialiseerde landen 1961-1990
110076: WAL, MARIJKE VAN DER & COR VAN BREE [EDS.]. - Geschiedenis van het Nederlands.
130327: WAL, DURKJE VAN DER - Christiaan Snouck Hurgronje: The First Western Photographer in Mecca, 1884-1885.
143271: WALCH, DR. JAN [BOEKENWURM]. - Uit de levensgeschiedenis van woorden.
131628: WALCH, NEALE DONALD - De nieuwe openbaringen. Een openhartig gesprek met God.
4137160: WALCH, R. - Het wezen van spiritualiteit. De zeven wegen naar hart en geest.
45116: WALCHA, HELMUT - Choralvorspiele für Orgel, nr 4850, Band 1.
110215: WALD, PETER - Der Jemen. Antike und Islam - Geschichte, Kultur und Kunst im Südwesten Arabiens.
144075: WALD, PETER - Der Jemen. Antike und Islam - Geschichte, Kultur und Kunst im Südwesten Arabiens.
110390: WALDA, DICK - Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla.
4137278: WALDA, D. - Een huilbui van jaren. Episoden uit het leven van Rita Koopman.
140936: WALDBERG, PATRICK & YOLANDE AMIC & INGRID KRAUSE - Le Surréalisme 1922-1942.
104343: WALDBERG, PATRICK - Félix Labisse.
4134872: WALDBURGER, A. (ZWINGLI, H.) - Der falsche und der wahre Zwingli. Ein notwendiges Wort zu krieg und Frieden.
86103: WALDE, A. - Lateinisches etymologisches wörterbuch.
4300494: WALDE, A. & J.B.HOFMANN, - Lateinisches Etymologisches Wörterbuch (Komplett in 3 Bde.). 3., neubearbeitete Auflage von J.B.Hofmann. Registerband zusammengestellt von E.Berger (Indogermanische Bibliothek)
90969: WALDMAN, DIANE - Roy Lichtenstein
103110: WALDMAN, DIANE [INTROD.]. - Roy Lichtenstein. Drawings & Prints.
54129: WALDNER, FRANZ XAVER / BAUMANN, JOHANN JAKOB - Dissertatio theologica de divinae gratiae beneficiis a debito vindicatis
156227: WALDNER, DR. F. - Quellenstudie zur Geschichte der Typographie in Tirol bis zum Beginne des XVII. Jahrhundertes. Ein beitrag zur tirolischen Culturgeschichte.
156226: WALDNER, DR. F. - Quellenstudie zur Geschichte der Typographie in Tirol bis zum Beginne des XVII. Jahrhundertes. Ein beitrag zur tirolischen Culturgeschichte.
162188: WALDRAM, DR. J. - Encyclopedie van de filosofie.
104891: WALDRAM, JOOP - Encyclopedie van de Bijbel in de Nieuwe Vertaling.
89923: WALDSCHMIDT, ERNST UND ROSE LEONORE - Nepal. Kunst aus dem Königreich im Himalaja.
1452: WALEUS, ANTONIUS - Het Ampt der Kerckendienaren. Midtsgaders de authoriteyt, ende opsicht, die een Hooghe Christelicke Overheydt daer over toecompt. Waerin sekere nader bedenckinghen van dese gheheele saecke uyt Godts Woordt worden ghestelt, maer insonderheyt over het Tractaet des E. I. Wtenbogaerts, van het ampt ende authoriteyt eener Hoogher Christelicker Overheyt in Kerckelicke saecken.
101247: WALEY, ARTHUR - The Opium War Through Chinese Eyes.
167698: WALEY, ARTUR - The Life and Times of Po Chü-i [772-846 A.D.].
155134: WALEY, DANIEL - The Italian City-Republics.
154287: WALEY, DANIEL - The Italian City-Republics.
166058: WALINGA, DRS. G. [DRS. J. VAN OS - ED.]. - De finale. Opbouw Drenthe in De Jaren 1970 Tot 1993
5463: WALINGIUS, CORNELIUS - Keur van Bijbelstof zo van het Oude als van het Nieuwe Testament. In 35 Predikatiën verklaard en nader toegepast.
104672: WALKER, R.A. [ED.]. - The Best of Beardsley.
81401: WALKER, JANE - s Heeren leiding, zowel in voorzienigheid als genade met Jane Walker van Islip, door haarzelven beschreven benevens twee brieven en memoriam
153469: WALKER, ROSE - Views of Transition. Liturgy and Illumination in Medieval Spain.
153043: WALKER BYNUM, CAROLINE - Fragmentation and Redemption. Essays on Gender and the Human Body in Medieval Religion.
122144: WALKER, EDWARD. - Explorations in the Biology of Language.
152401: WALKER, MARTIN - Powers of the Press. The World's Great Newspapers.
30587: WALKER, RANDI JONES - Protestantism in the Sangre de Cristos 1850-1920
81952: WALKER, JANE - `s Heeren leiding zowel in voorzienigheid als genade met Jane Walker van Islip, door haarzelven beschreven benevens twee brieven en memoriam
152721: WALKER, CURTIS HOWE - Eleanor of Aquitaine.
141414: WALKER, JOHN [J. CARTER BROWN - FOREW.]. - National Gallery of Art Washington. New & Revised Edition.
162985: WALKER, IAN W. - Harold. The Last Anglo-Saxon King.
165854: WALKER, CYRIL & DAVID WARD & COLIN KEATES [PHOTOGR.]. - Fossielen. Meer dan 500 soorten uit de hele wereld.
164488: WALKER, GREG - The Private Life of Henry VIII.
157425: WALKER, GREGORY & MARY CLAPINSON & LESLEY FORBES [EDS.]. - The Bodleian Library. A Subject Guide to the Collections.
4141769: WALKER, P. - The Lion Guide to the Bible.
131814: WALKER, R.A. [ED.] - The Best of Beardsley.
150567: WALKER, JOHN [J. CARTER BROWN - FOREW.]. - National Gallery of Art Washington. New & Revised Edition.
110299: WALKER, EDWARD L. - Conditioning and Instrumental Learning.
4142510: WALKER, W. (CALVIJN, J.) - John Calvin. The Organiser of Reformed Protestantism 1509-1564.
4057704: WALKER, S. (ED.) - Speaking of Silence. Christians and Buddhists on the Contemplative Way.
54523: WALKER, BENJAMIN - Hindu World. An encyclopedic survey of Hinduism (2 volumes)
4140171: WALKER, TH. - Jewish Views of Jesus. An Introduction and an Appreciation. New Introduction by S.Siegel. (The Jewish People. History-Religion-Literature)
140617: WALKIN, JACOB - The Rise of Democracy in Pre-Revolutionary Russia. Political and Social Institutions under the Last Three Czars.
142463: WALL PERNÉ, GUST. VAN DE - Veluwsche Sagen. Geschreven en verlucht door Gust. van de Wall Perné. Tweede Bundel.
93728: WALL, ERNESTINE VAN DER E.A. - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 2009-2010
93729: WALL, ERNESTINE VAN DER E.A. - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 2007-2008
165847: WALL, VICKY - Aura-Soma. Self-Discovery through Color.
155242: WALL, V.I. VAN DE - Figuren en Feiten uit den Compagniestijd.
4138561: WALL, EV.D. & WESSELS, L. (RED.) - Een veelzijdige verstandhouding. Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850.
30322: WALLACE, RONALD S. - Calvijn, Geneva and the Reformation. A Study of Calvin as Social Reformer, Churchman, Pastor and Theologian
153574: WALLACE, IAN [ED.]. - German-speaking Exiles in Great Britain. Volume 1.
122958: WALLACE, CAROL MCD. [MARIA FERRARI - PHOTOGR.]. - Victorian Treasures.
153284: WALLACE-MURPHY, TIM - De vrijmetselaars. Hun geschiedenis en mystieke verbanden.
102223: WALLACE, WILLIAM - Kant.
142817: WALLACE, BENJAMIN - Azijn voor de miljardair. Mysterie van 's werelds duurste fles wijn.
163819: WALLACE, IAN & DENNIS TATE & GERD LABROISSE [EDS.]. - Heiner Müller: Probleme und Perspektiven. Bath-Symposium 1998.
89284: WALLACE, RONALD S. - Calvin's doctrine of the Word and Sacrament.
4139474: WALLACE, J.A. - Preaching to the Hungers of the Heart. The Homily on the Feasts and within the Rites.
4143298: WALLACE, B.A. - Choosing Reality. A Contemplative View of Physics and the Mind.
143613: WALLACH, JOHN & JANET WALLACH - Yasir Arafat. A Political Biography.
140593: WALLAGE, JAQUES - Thuis en ontheemd. Over identiteit, aanpassing en emancipatie.
89942: WALLBANK, T. WALTER E.A. - Civilization, past & present. Eigth Edition.
152156: WALLE, J. VAN DER [MICHIEL VAN KEMPEN - AFTERW.]. - Romans en verhalen.
121150: WALLE, FERDIE VAN DER - Mongolië. Van dinosaurusspoor tot snelle paarden.
142333: WALLE, DRS HESSEL DE - Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811 [& Cd-Rom].
4135208: WALLE, A.R. V.D. - Tot het aanbreken van de dageraad. Gevecht op leven en dood.
92146: WALLE, C. VAN DE - Siardus Bogaerts, de prior en zijn monasterium te Huijbergen 1614-1670
156349: WALLEGHEM, JOZEF VAN - Merckenweerdigste Voorvallen en Daegelijcksche Gevallen. Brugge 1795 & 1796.
103712: WALLER, F.G. - Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs. Uitgegeven door beheerders van het Wallerfonds en bewerkt door Dr. W.R. Juynboll.
158371: WALLER, F.G. - Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs. Uitgegeven door beheerders van het Wallerfonds en bewerkt door Dr. W.R. Juynboll.
121311: WALLERSTEIN, IMMANUEL - Europese wereld-economie in de zestiende eeuw. Het moderne wereld-systeem I. & Mercantilisme en de consolidatie van de Euroese wereld-economie: 1600-1750. Het moderne wereld-systeem II [2 Vols. Compl.].
122172: WALLERSTEIN, IMMANUEL - The Modern World-System I & II. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century & Mercantilism and the Consolidation of the European World-economy 1600-1750 [2 Vols.].
103962: WALLERT, ARIE & CARLO VAN OOSTERHOUT - Van tempera naar olieverf. Veranderingen in de Venetiaanse schilderkunst, 1460-1560.
4007608: WALLET, B. - Ambt en avondmaalsmijding. Een reformatorisch appèl. (Diss.)
93418: WALLET, BAREND / KOFFEMAN, LEO J. - Samen op Weg naar de Protestantse Kerk in Nederland. Het verhaal achter de vereniging / Samengebracht. Documentatie rond het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland (2 delen)
4067372: WALLET, B. - De zoekende geest.
91936: WALLET, B. - Ambt en Avondmaalsmijding. Een reformatorisch appel
60813: WALLET. B. - Ambt en avondmaalsmijding
4073512: WALLET, B. - Samen op Weg naar de Protestantse Kerk in Nederland. Het verhaal achter de vereniging.
100577: WALLIS, ETHEL E. & MARY A. BENNETT - Two Thousand Tongues to go. The Adventures of the Wycliffe Bible Translators Throughout the World Today.
145356: WALLIS, PHILIP [ELIZABETH LONGMAN - FOREW.]. - At the Sign of the Ship 1724-1974.
162779: WALLIS BUDGE, E.A. - Egypt under Rameses the Great & Egypt under the Priest-Kings and Tanites and Nubians [2 Vols. in 1].
31229: WALLIS DE VRIES, GIJS / BORGONJEN, RENÉE - Kattenbroek. Groeistad Amersfoort en Ashok Bhalotra
102140: WALLIS BUDGE, E.A. - The Egyptian Book of the Dead. The Papyrus of Ani in the British Museum. The Egyptian text with interlinear translateration and translation and a running translation.
157447: WALLIS, LAWRENCE - George W. Jones. Printer Laureate.
104892: WALLIS DE VRIES, GIJS & HERTZOG E. OLIVIER - Engelenburg. Traditionele gastvrijheid met een koloniaal tintje.
104091: WALLIS BUDGE, E.A. - An Egyptian Hieroglyphic Dictionary with an index of English words, king list and geographical list with indexes, list of hieroglyphic characters, Coptic and Semitic alphabets, etc. [2 Vols. Compl.].
101034: WALLIS BUDGE, E.A. - The Gods of the Egyptians [2 Vols. Compl.].
4074230: WALLIS, J. - Faith Works. Lessons from the Life of an Activist Preacher.
4074231: WALLIS, J. - God`s Politics. Why the Right Gets It Wrong and the Left Doesn`t Get It. A New Vision for Faith and Politics in America.
140519: WALLIS BUDGE, E.A. - The Dwellers on the Nile. The Life, History, Religion and Literature of the Ancient Egyptians.
4076271: WALLIS, J.P.R. (ED.) (MOFFAT, R.) - The Matabele Journals of Robert Moffat. 1829-1860. Facsimile Reprint.
4143021: WALLMAN, J. - Der Pietismus. (Die Kirche in ihrer Geschichte)
4138958: WALLMANN, J. - Der Theologiebegriff bei Johann Gerhard und Georg Calixt. (Beiträge zur Historischen Theologie 30)
4068696: WALLMANN, JOH. (SPENER, PH.J.) - Philipp Jakob Spener und die Anfänge des Pietsimus. (Beiträge zur historischen Theologie 42)
91031: WALLRAFF, MARTIN A.O. - Geschichte als Argument? Historiographie und Apologetik. Akten der Tagung der Patristischen Arbeitsgemeinschaft, Basel, 2.-5.1.2013.
154765: WALLRAFF, GÜNTER - Heerlijke nieuwe wereld.
162365: WALPOLE, HORACE [DEVENDRA F. VARMA - INTROD. & CHARLES KEEPING - LITHOGR.]. - The Castle of Otranto. A Gothic Story [In Slipcase].
168800: WALRAVEN, WILLEM [F. SCHAMHARDT - INTROD.]. - Brieven aan familie en vrienden 1919-1941.
168039: WALRAVEN. WILLEM [FRANK OKKER & GERARD TERMORSHUIZEN - EDS]. - Modjokerto in de motregen. Reizen over Java en Madoera.
166660: WALRAVEN, WILLEM [F. SCHAMHARDT - INTROD.]. - Brieven aan familie en vrienden 1919-1941.
161218: WALRAVEN, WILLEM [FRANS SCHAMHARDT - ED.]. - Een maand in het boevenpak.
155218: WALRAVENS, JAN [LOUIS PAUL BOON - INTROD.]. - Verzameld proza.
161016: WALSCHAP, GERARD [CARLA WALSCHAP & BRUNO WALSCHAP & HAROLD POLIS - EDS.]. - Brieven 1921-1950.
4012274: WALSER, P. (BULLINGER, H.) - Die Prädestination bei Heinrich Bullinger im Zusammenhang mit seiner Gotteslehre. (SDTV XI)
166545: WALSER, MARTIN [RIA VAN HENGEL - TRANSL.]. - De levensloop der liefde.
94573: WALSER, FRITZ - Die politische Entwicklung Ulrichs von Hutten während der Entscheidungsjahre der Reformation
60814: WALSER. P. - Die Pradestination bei Heinrich Bullinger (Im Zusmmenhang mit seiner Gotteslehre)
94114: WALSER, PETER - Die Präedstination bei Heinrich Bullinger im Zusammenhang mit seiner Gotteslehre
4028170: WALSH, M. - De Wortels van het Christendom.
90223: WALSH, JOH - Poe the detective. The Curious Circumstances Behind The Mystery of marie Roget.
162933: WALSH, WILLIAM THOMAS - Philip II.
104280: WALSH, DOUG [ED.]. - Tony Hawk's Pro Skater 3. Official Strategy Guide.
4143022: WALSH, B.J.(GILKEY, L.) - Langdon Gilkey: Theologian for a Culture in Decline.
4018395: WALSTRA, J. - Tegen beter weten in. Een proeve van christelijke identiteit. (Diss.)
60815: WALSTRA. J. - Tegen beter weten in (Een proeve van christelijke identiteit)
54793: WALSUM, PETER VAN - De vrije wil
101391: WALSUM, SANDER VAN - Ook al voelt men zich gewond. De Utrechtse universiteit tijdens de Duitse bezetting 1940-1945.
30975: WALT, TJAART VAN DER - Die Koninkryk van God-naby! Eksegetiese verkennings van die toekomsperspektief van Jesus Christus volgens die getuienis van die sinoptiese evangelies
60816: WALT. T. VAN DER - Die koninkryk van God - naby! (Eksegetiese verkennings van die toekomsperspektief van Jesus Christus volgens die getuienis van die sinoptiese evangelies)
4142086: WALT, B.J. V.D. - More precious than gold. Discovering the real wealth of scripture.
4072489: WALTER JOH.VON - Christentum und Frömmigkeit. Gesammelte Vorträge und Aufsätze.
93656: WALTER, JESS - Schitterende ruïnes
153066: WALTER, GERARD - Het dagelijks leven in Byzantium ten tijde van de Comnenen 1081-1180.
140867: WALTER O.S.B., P. HILARIUS - Leben, Wirken und Leiden der siebenundsiebzig seligen Märtyrer von Anam und China.
121353: WALTER SCHMITZ, H. - De Hollandse significa. Een reconstructie van de geschiedenis van 1892 tot 1926.
164547: WALTER, AXEL E. [ED.]. - Regionaler Kulturraum und intellektuelle Kommunikation vom Humanismus bis ins Zeitalter des Internets. Festschrift für Klaus Garber.
163229: WALTER, HANS-ALBERT [ED.]. - Fritz H. Landshoff und der Querido Verlag 1933-1950.
141710: WALTER, LUTZ [ED.]. - Japan mit den Augen des Westens gesehen. Gedruckte europäische Landkarten vom frühen 16. bis zum 19. Jahrhundert.
140640: WALTER, INGO F. & GISELA SIEBERT [EDS.]. - Codex Manesse. Die Miniaturen der Grossen Heidelberger Liederhandschrift.
153782: WALTERS, NEL [ET AL.]. - Het grote spreekwoordenboek.
152070: WALTERS, NEL [ED.]. - Her grote spreekwoordenboek.
4300836: WALTERS, VIVIENNE J. - The Cult of Mithras in the Roman Provinces of Gaul. With frontispiece, 3 figures, 40 plates and 2 maps. (Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l'Empire Romain)
54680: WALTHER, INGO F. - Schilderkunst van het Impressionisme, 1860-1920. Deel 1: Het Impressionisme in Frankrijk
4023610: WALTHER, W. (LUTHER, M.) - Luther im neuesten römischen Gericht. II.Luthers Waffen. III.Luthers Beruf. IV.Luthers Glaubensgewissheit.
53022: WALTHER, INGO F. / WOLF, NORBERT - Codices illustres. The world's most famous illuminated manuscripts, 400 to 1600
102941: WALTHER, KARL KLAUS [ED.]. - Lexikon der Buchkunst und Bibliophilie.
45117: WALTHER, JOHANN GOTTFRIED - Orgelkonzerte nach verschiedenen Meistern. Orgel Concertos based on Old Masters. Herausgegeben von/edited by Wolfgang Auler
30416: WALTHER, INGO F. A.O. - Codex Manesse. Die Miniaturen der Grossen Heidelberger Liederhandschrift
30143: WALTHER, INGO F. (SAMENSTELLING) - Schilderkunst van het Impressionisme, 1860-1920. Deel I: Het impressionisme in Frankrijk
4300294: WALTHER, I.F. & R.METZGER (CHAGALL, M.) - Marc Chagall 1887 - 1985 Schilderkunst als poëzie.
61338: WALTON, MARTIN - Marginal Communities.The Ethical Enterprise of the Followers of Jesus
142325: WALTON, GUY - Louis XIV's Versailles.
54440: WALTON, JOHN H. - Ancient Israelite literature in its cultural context. A Survey of Parallels Between Biblical and Ancient Near Eastern Texts
4133542: WALTON, M. - Marginal Communities. The Ethical Enterprise of the Followers of Jesus. (Diss.)
87411: WALVIS, IGNATIUS - Goudsche onkatolijke kerkzaken.
87412: WALVIS, IGNATIUS - Goudsche en andere daartoe dienende katolijke kerk-zaaken (1525-1812)
4141473: WALVOORD, J.F. - Every Prophecy of the Bible. [Clear Explanations for Uncertain Times by One of Today's Premier Prophecy Scholars]
104232: WALWCZEK, LIOBA [ED.]. - Rondom koken. Het onmisbare handboek.
162216: WALZ, HANS [ED.]. - William Dampier. Freibeuter 1683-1691.
145718: WALZ, GÜNTER - Die Geschichte des Theaters in Mainz. Ein Rückblick auf 2000 Jahre Bühnengeschichte.
131753: WALZ, ANGELUS - Saint Thomas d'Aquin.
123172: WALZER, MICHAEL - Oorlog en dood. Over de rechtvaardige oorlog in onze tijd. Met essays van Marcel Becker - Desirée verweij - Thomas Mertens.
4072305: WAMBACQ, B.N. (BOT) - Jeremias, Klaagliederen, baruch en Brief van Jeremias. (De Boeken van het Oude Testament X)
88097: WAMELINCK, J.H.H. - Groen van Prinsterer, Dr. Kuyper en Mussert
140006: WANDELAAR, EEN - Op naar Nijmegen. Met de tram door Nijmegen en omstreken. Deel 1: Nijmegen en St. Anna. Reclame uitgave der gemeente-tram te Nijmegen.
143078: WANDERS, DR. A.J.M. - Het Marsavontuur. Van fiction [?]...tot science.
143101: WANDERS, DR. A.J.M. - Op ontdekking in het maanland.
150380: WANDYCZ, PIOTR S. - Soviet-Polish Relations 1917-1921.
151358: WANG, LORETTA H. - Chinesische Schmucktäschchen
4048725: WANGERIN, W. - Het Boek van God. Een hervertelling van de bijbelse verhalen in heldere en toegankelijke taal.
142052: WANGERMÉE, R. - Die flämische Musik in der Gesellschaft des 15. und 16. Jahrhunderts.
156458: WANING, C.J.W. VAN & A. VAN DER MOER - Dese Aengenaeme Tocht. Chatham 1667. Herbezien door zeemansogen.
4142171: WANKE, G. - Untersuchungen zur sogenannten Baruchschrift.
162158: WANNER, ERIC & LILA R. GLEITMAN. - Language Acquisition. The State of the Art.
4139696: WANNER, R.E. (FLEURY, C.) - Claude Fleury (1640-1723) as an Educational Historiographer and Thinker.
4141211: WANRAY. WILLEMKEN VAN - Om den gelove. Wederwaardigheden van Willemken van Wanray als remonstrantse weduwe in 1619 en 1622 te Nijmegen doorstaan en vervolgens eigenhandig opgetekend. Teksteditie van A.E.M.Janssen.
152253: WAP, HANS - Een huismus op stelten. Dierengedichten.
104281: WAPLES, DAMIEN - Fracture. Prima Official Game Guide.
90128: WAPLINGTON, NICK - Truth or Consequences. A Personal History of American Photogaphy from the Last Century.
31383: WARBURTON, JOHN - Eenige brieven van John Warburton, geschreven aan zijn zon, bij den aanvang van diens bediening te Southill. Waaraan toegevoegd eene levensbeschrijving van zijn zoon John Warburton Jun.
163640: WARBURTON, EILEEN - John Fowles. A Life in Two Worlds.
143233: WARBURTON, W. - Edward III.
4071360: WARD, KEITH - God: A Guide for the Perplexed.
140318: WARD, GEOFFREY C. - Before the Trumpet. Young Franklin Roosevelt 1882-1905.
4071221: WARD, H. & J.WILD - The Doubleday Christan Quotation Collection.
141486: WARD, LYND [TEXT & ILLUSTR.]. - Storyteller without Words. The Wood Engravings of Lynd Ward.
123282: WARD, T.R. - An introduction to the principles of aeronautical design and the science of aerodynamics. The executive paper aeroplane making kit including assembly plans and instructions for eight flying models.
95568: WARD, JOHN - Winstgevend product. Management in de praktijk. Dit handboek is gericht op het bevorderen van winstgevende verkoop van goederen en diensten, bestaand of nog te ontwikkelen
151136: WARD, CHRISTOPHER - Het Panamakanaal.
4060017: WARD, K. - God, toeval en noodzaak.
100174: WARD, A.C. - Illustrated History of English Literature. Volume 1. Chauces to Shakespeare.
103720: WARD, WIILFRID - Witness to the Unseen and Other Essays.
110260: WARD, WM. C. [A. KERDIJK - TRANSL.]. - De Nibelungen Ring. Een studie van de innerlijke beteekenis van Richard Wagners muziek-drama.
100310: WARD, PETER - Studio and Outside Broadcast Camerawork. A Guide to Multi-Camerawork Production.
144150: WARD, R.C. & M. ROBINSON - Principles of Hydrology.
163215: WARD, JUSTINE - De Gregoriaansche zang volgens de leer van dom André Mocquereau, monnik van Solesmes. Handboek voor de school. .
164361: WARD, WILLIAM - Handboek Italië. Gids voor de jaren negentig. Alles over moraal, economie, politiek, zeden en gewoonten van Italië. Voor Italië-reizigers en Italië-professionals.
157672: WARD, ALBERT - Book Production and the German Reading Public 1740-1800.
157493: WARD, GERALD W.R. [ED.]. - The American Illustrated Book in the Nineteenth Century.
157448: WARD, PHILIP - Cambridge Street Literature.
157260: WARD, AUDREY & PHILIP WARD - The Small Publisher. A Manual & Case Histories.
157097: WARD, K. ANTHONY [ED.]. - First Editions. A Field Guide for Collectors of English and American Literature.
104150: WARD, F.A.B. - Time Measurement. Part 1: Historical Review.
140729: WARD, SIR A.W. & SIR G.W. PROTHERO & SIR STANLEY LEATHES [ED.] & LORD ACTON - The Cambridge Modern History [13 Vols. Compl.].
100975: WARDA, ARTHUR - Die Druckschriften Immanuel Kant's [bis zum Jahre 1838].
154189: WARDE, IBRAHIM - Islamic Finance in the Global Economy.
140993: WARDMAN, ALAN - Rome's Debt to Greece.
103902: WARDROPER, JOHN - The Caricatures of George Cruikshank.
146392: WARE, CAROLINE & K.M. PANIKKER & J.M. ROMEIN [EDS.]. - The Twentieth Century [2 Vols. Compl.].
102906: WARENVOORT, MAURITS - Karavaanreis door Zuid-Perzië.
104868: WARESQUEIEL, EMMANUEL DE [ED.]. - Des bains de mer aux tractions avant 1900-1945.
4061280: WARFIELD, B.B. - Selected Shorter Writings. Ed. by J.E.Meeter.
102691: WARLOP, DR. E. - The Flemish Nobility before 1300 [4 vols. in 2 slipcases].
130992: WARMOES, JEAN - Cinquante ans d'avant-garde. Catalogue rédigé par Jean Warmoes avant-propos de Serge Fauchereau.
153658: WARMOND, ELLEN - Ordening. Gedichten.
4072089: WARNACH, VIKTOR - Agape. Die Liebe als Grundmotiv der neutestamentlichen Theologie.
150882: WARNCKE, CARSTEN-PAUL [INGO F. WALTER - ED.]. - Picasso 1881 - 1973 [2 Vols. in Slipcase].
141912: WARNCKE, CARSTEN-PAUL - Picasso 1881 - 1973.
144843: WARNCKE, CARSTEN-PETER - Pablo Picasso 1881-1973.
4011788: WARNECK, JOH. - Paulus im Lichte der heutigen Heidenmission.
153073: WARNER, ALAN [KILIAN MCDAID - MAPS] - Walking the Ulster Way. A Journal and a Guide.
53119: WARNER, MALCOLM E.A. - This other Eden. Paintings from the Yale center for British Art
100816: WARNER, MARINA - Joan of Arc. The Image of Female Heroism.
156653: WARNER, MARINA - Joan of Arc. The Image of Female Heroism.
163626: WARNER, MARIANA - No Go the Bogeyman. Scaring, Lulling & Making Mock.
157795: WARNER, OLIVER & P.J. TURNER [ET AL.]. - Chatto & Windus. A Brief Account of the Firm's Origin, History and Development.
157775: WARNER, OLIVER - Chatto & Windus. A Brief Account of the Firm's Origin, History and Development.
155810: WARNER, OLIVER [INTROD.]. - Nelson's Last Diary and the Prayer before Trafalgar.
131025: WARNER, MARINA - De enige onder de vrouwen. De maagd Maria: mythe en cultus.
4300891: WARNER, MARINA - De enige onder de vrouwen. De maagd Maria: mythe en cultus. Vertaald door Joop Waldram.
4065161: WARNER, SH. - Experiencing the Knowing of Faith. An Epistemology of Religious Formation.
165058: WARNERS, MARINA & PINUCCIA DRAGO & DAFNA FIANO [EDS - ET AL.]. - La mia Olanda. Denkend aan Holland. Italiaanse schrijvers van nu over Nederland en Amsterdam.
164970: WARNERS, MARINA & PINUCCIA DRAGO & DAFNA FIANO [EDS - ET AL.]. - Giro d'Italia. Hedendaagse Italiaanse schrijvers over hun land. Van gewest tot gewest.
150876: WARNES, DAVID & TOBY A. WILKINSON - Chronicle of the Russian Tsars. The Reign-by-Reign Record of the Rulers of Imperial Russia.
103963: WARNIER-HENQUET, J. [ED. - ET AL.]. - Petrus Wolfs.
4047989: WARNINK, G. - Liturgie in losse woorden. Praktisch woordenboekje voor kerkgangers.
158356: WARNKE, FRANK J. - Versions of Baroque. European Literature in the Seventeenth Century.
4141180: WARNKE, M. (HRSG.) - Bildersturm. Die Zerstörung des Kunstwerks.
110524: WARNOCK, MARY - Ethics Since 1900.
157709: WARNOCK, GABRIELLE & JEFF O'CONNELL [FINTAN O'TOOLE - FOREW.]. - Face to Face.
110523: WARNOCK, G.J. - The Object of Morality.
4142309: WARNOCK, M. - The Uses of Philosophy.
89944: WARNOD, ANDRÉ - Visages de Paris. Préface de Jean de Castellane, Prèsident du Conseil Municipal de Paris.
150336: WARNSINCK, J.C.M. - Van vlootvoogden en zeeslagen.
153757: WARNSINCK, J.C.M. - De retourvloot van Pieter de Bitter [Kerstmis 1664- najaar 1665].
153750: WARNSINCK-DELPRAT, C.E. [ED.] - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aen de croonen van Sweden ende Polen inden jaere 1656.
131626: WARNSINCK, J.C.M. - De vloot van den koning-stadhouder 1689-1690.
131620: WARNSINCK, J.C.M. - Abraham Crijnssen. De verovering van Suriname en zijn aanslag op Virginië, 1667.
123326: WARRACK, ALEXANDER & WILLIAM GRANT [ED.]. - Chambers. Scots Dictionary. Serving as a glossary for Ramsey, Fergusson, Burns, Scott, Galt, minor poets, kailyard novelists and a host of other writers of the Scottish tongue.
156585: WARREN, W.L. - Henry II.
143735: WARREN, W.L. - The Governance of Norman Angevin England 1086-1272.
141870: WARREN, JOHN - Before I even got to Grand Central Station I sat down and wept.
156608: WARREN, NANCY BRADLEY - Spiritual Economies. Female Monasticism in Later Medieval England.
31222: WARREN, DONALD - The red kingdom of saxony. Lobbying grounds for Gustav Stresemann, 1901-1909
152332: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1963-1970.
122225: WARREN, HANS - Kritieken.
162399: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1942-1948.
167308: WARREN, HANS - Verzamelde gedichten 1941-1981.
166653: WARREN, HANS - Verzamelde gedichten.
152331: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1954-1955.
4071416: WARREN, R. - Doelgerichte gemeente. Met hart voor God en hart voor mensen.
4071652: WARREN, HANS - Verzamelde gedichten 1941-1981.
4075725: WARREN, HANS - Om het behoud der eenzaamheid. Hoogtepunten uit veertig jaar Geheim Dagboek.
4015169: WARRIS, L. - Openbaring, symboliek van het Hebreeuws. Structuur van mens en wereld in taal en getal.
89867: WARRY, JOHN - Oorlogvoering in de klassieke wereld. Encyclopedie van wapens, wapenrusting en strategie.
162750: WARTENA, R. - Oude en Nieuwe Gasthuis Zutphen 1625-1975.
146498: WARTENA, R. - Inventaris van het Archief van het Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen 1380-1841. Geschiedenis van Zutphen.
140081: WARTKE, RALF-B. - Sam'al. Ein aramäischer Stadtstaat des 10. bis 8. Jhs. v. Chr. und die Geschichte seiner Erforschung.
9339: WARWICK, ARTHUR - Spaer-Minuten, Of Ontknoopte Bedenckingen, Ende Voorbedachte Ontknoopingen. Eerst inde Engelsche tale beschreven, ende nu inde Nederlantsche Tale overgheset door Cornelius à Diemerbroeck. Den tweeden Druck, van verscheyden Fauten verbetert.
9338: WARWICK, ARTHUR - Spaer-Minuten, Of Ontknoopte Bedenckingen, Ende Voorbedachte Ontknoopingen. Eerst inde Engelsche tale beschreven, ende nu inde Nederlantsche Tale overgheset door Cornelius à Diemerbroeck. Den tweeden Druck, van verscheyden Fauten verbetert.
31230: WARWICK, PETER - The South African War. The Anglo-Boer War 1899-1902
5647: WARWICK, ARTHUR - Spaer-Minuten, of Ontknoopte Bedenckingen, Ende Voorbedachte Ontknoopingen. Eerst Inde Engelsche tale beschreven. Ende nu inde Nederlantsche Tale overgheset. Door Cornelius à Diemerbroeck. Den tweeden Druck, van verscheyden Fauten verbetert.
151572: WARZÉE-LAMMERTYN, GAËTANE - Schilders van het landelijke leven in België. Van realisme tot post-expressionisme.
167267: WÄSCHER, HERMANN - Das Deutsche illustrierte Flugblatt. Volume I: Von den Anfängen bis zu den Befreiungskriegen.
4073069: WASIELEWSKI, J.W.V. & BALFOORT, D.J. - De Viool en hare meesters. Ten deele vrij bewerkt naar J.W.v.Wasielewski. Met talrijke afbeeldingen en portretten.
164422: WASS, DOUGLAS - Decline to Fall. The Making of the British Macro-Economic Policy and the 1976 IMF Crisis.
93479: WASSENAAR, J.D.TH. - Vreemdelingschap. Historische en hedendaagse stemmen uit kerk en theologie. Met een 'Woord vooraf' van prof.dr. A. van de Beek
88292: WASSENAAR, J.D.TH. - Met het oor waarneembare voetstappen Gods
100416: WASSENAER-CROCINI, LUISA VAN - Florilegio di poesie nederlandesi [Olanda & Belgio].
54007: WASSENBERGH, A. - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw
5648: WASSENBURGIUS, PETRUS - De Gheestelijcke Scheepvaert na de Haven des eeuwige levens, dat is Een korte ende eenvoudige vertooninge uyt de H. Schriftuer, hoe eenChristen mensch met het Schip sijns gheloofs, door de onstuymighe Zee deser werelt, de haven des eeuwighen levens becomen sal.
30211: WASSER, BEN - Pelgrimages. Bedevaartplaatsen van de westerse christenheid
152955: WASSERSTEIN, BERNARD - Europa ohne Juden. Das europäische Judentum seit 1945.
90225: WASSERSTEIN, WENDY - Sloth. The seven deadly sins.
4059409: WASSERSTEIN, B. - Het einde van een diaspora. Joden in Europa sinds 1945.
145028: WASSING - VISSER, R. & M.P. WOLFF [EDS.]. - Met andere ogen. 400 jaar afbeeldingen van Europeanen door verre volken.
144776: WASSINK, DRS. GEKE [ET AL.]. - Honderd jaar heren van de reiniging. Als de hygiëne wordt verwaarloosd, volgt decadenmtie.
151486: WASSINK, W.TH. - Beekdallandschappen. Een morphologisch onderzoek in de zandgebieden van Nederland.
46436: WASSMUTH, OLAF - Sibyllinische Orakel 1-2. Studien und Kommentar. (Ancient Judaism and Early Christianity, volume 76)
122569: WASSNER, PROF. DR. HERMANN [ED.]. - Bibliothekarische Arbeit zwischen Theorie und Praxis. Festgabe für Wolfgang Thauer.
155913: WASSON, ELLIS - Born to Rule. British Political Elites.
87080: WAST, ELISABETH - Zoet en bitter, licht en duisternis, op den weg naar den hemel. Tot haar eigen en anderer bestiering opgeteekend in den loop van haar verborgen leven met God. In de Schotsche taal uitgegeven en nu in het Nederlandsch overgezet met een voorbericht op den inhoud passende, door een dienaar in de kerk van Jezus Christus.
90623: WASWO, RICHARD - The founding legend of western civilization. From Virgil to Vietnam.
100311: WASZINK, J.H. - Verzamelde opstellen.
61303: WASZINK, J.H. - Tertullian de Anima, mit Einleitung, Uebersetzung und Kommentar
4002325: WASZINK, J.H. UNNIK, W.C.V. & BEUS, CH. DE (RED.) - Het oudste christendom en de antieke cultuur. Met medew. van M.A.Beek, C.W.Mönnich, G.Quispel e.v.a.
89461: WASZKLEWICZ, GEB. VAN SCHILFGAARDE / BROEKHUIZEN, H.D. VAN - Paul Kruger's Tocht. Getrouwe beschrijving van Oom Paul's bezoek aan Frankrijk, de Rijnprovincie en Nederland, opgeluisterd door illustratiën naar momentphotographieën.
105320: WATELET, MARCEL [ED.]. - Gerardus Mercator Rupelmundanus [In Slipcase].
7670: WATER, WILLEM TE - Het Hoog Adelyk, en Adelryk Zeelant. Vertoont uit eenige ongedrukte lysten der Ridderschappe, en Edelen van Zeelant, met Verklaeringen, en Aenteekeningen opgeheldert, en bevestigt en met de Wapenen der Edelen van Zeelant verrykt.
4029118: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver.
87837: WATERBOLK, E.H. - Proeven van Lieuwe van Aitzema 1600-1669. Opstellen, voortgekomen uit een werkcollege onder leiding van Dr. E.H. Waterbolk, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
142515: WATERBOLK. DR. E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Avonturen met een collectie . Ontdekkingen in de verzamelingen van Huis Bergh
160527: WATERBOLK, H.T. - Tussen Rhee en Rolde: verslag van een archeologische zoektocht.
101436: WATERFIELD, ROBIN - Prophet. The Life and Times of Kahlil Gibran.
4071927: WATERFIELD, R. (GIBRAN, K.) - Prophet. The Life and Times of Kahlil Gibran.
122249: WATERFORD, HELEN H. - Commitment to the Dead. One Woman's Journey Towards Understanding.
4020833: WATERINK, J. (CALVIJN, J.) - Wij, Calvinisten ......nú.
83850: WATERINK, J. - Plaats en methode van de ambtelijke vakken
60817: WATERINK. J. - Plaats en methode van de ambtelijke vakken
4004625: WATERINK, J. - Plaats en methode van de ambtelijke vakken. (Diss.)
155031: WATERMAN, THOMAS TILESTON - The Mansions of Virginia, 1706-1776 [In Slipcase].
91485: WATERSCHOOT, JOS VA - Hooggeleerde Exlibris
151429: WATERSCHOOT, WERNER - De ' Poeticsche werken ' van jonker Jan van der Noot. Analytische bibliografie en tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen [3 Vols. Compl.].
100578: WATERVOORZIENING AMSTERDAM - Rapport 1940. De watervoorziening van Amsterdam.
131637: WÄTJEN, HERMANN - Der Deutsche Anteil am Wirtschaftsaufbau der Westküste Amerikas.
153831: WATKIN, DAVID - De westerse architectuur. Een geschiedenis.
154366: WATKINS, NICHOLAS - Bonnard.
103714: WATSON, PETER - Wijsheid en kracht. De biografie van een Renaissance-meesterwerk.
152165: WATSON, J.N.P. - Captain-General and Rebel Chief. The Life of James Duke of Monmouth.
100714: WATSON, GARY - Free Will.
92491: WATSON, THOMAS - De zaligsprekingen of geestelijke meditaties over een gedeelte van de beroemde bergrede van Christus
160984: WATSON, JAMES A. SCOTT & MAY ELLIOTT HOBBS - Great Farmers.
54271: WATSON, THOMAS - Potret van een godvrezende. Getekend met het penseel van de Heilige Schrift of enkele karakteristieke kenmerken van iemand die ten hemel reist
86341: WATSON, THOMAS - De hoofdsom van de geloofsleer. Uit het Engels vertaald door J. de Jager
89608: WATSON, THOMAS - Portret van een godvrezende. Getekend met het penseel van de Heilige Schrift of Enkele karakteristieken kenmerken van iemand die ten hemel reist.
90286: WATSON, THOMAS - Leer mij uw weg. Bijbels Dagboek.
86475: WATSON, THOMAS - De hoofdsom van de geloofsleer. Uit het Engels vertaald door J. de Jager
102224: WATSON, JOHN - The Philosophy of Kant Explained.
30554: WATSON, THOMAS - De hoofdsom van de geloofsleer
91743: WATSON, THOMAS - Alles is uwe. De heerlijke voorrechten van de kinderen Gods.
162476: WATSON, PROF. WILLIAM [ED.]. - The Great Japan Exhibition. Art of the Edo Period 1600-1868.
154145: WATSON, PETER - Wrede schoonheid. Mensen en ideeën die het moderne denken gevormd hebben.
164173: WATSON, WILLIAM [ED.]. - Lacquerwork in Asia and Beyond.
163634: WATSON, PETER - Wisdom and Strength. The Biography of a Renaissance Masterpiece.
155668: WATSON, LYALL - Jacobson's Organ and the Remarkable Nature of Smell.
92758: WATSON, THOMAS - Alles is uwe. De heerlijke voorrechten van de kinderen Gods
151591: WATSON, PERCY - Building the Medieval Cathedrals.
20348: WATSON. JOHN (IAN MACLAREN) - Zielszorg en herderlijk ambt. Uit het Engelsch door Dr. C. D. Sax Jr.
88337: WATSON, JOHN - Zielszorg en herderlijk ambt. Uit het Engelsch door Dr. C.D. Sax Jr.
4141277: WATSON, TH. - Alles is uwe. vertaald door J.Fabricius.
54340: WATSON, THOMAS - De zaligsprekingen
144111: WATT, DONALD CAMERON - How War Came. The Immediate Origins of the Second World War 1938-1939.
93089: WATT, W. MONTGOMERY - Muhammad at medina
100976: WATT, RICHARD M. - Bitter Glory. Poland and its Fate 1918-1939.
151013: WATT, MONTGOMERY W. & ALFORD T. WELCH [EDS - ET AL.]. - Der Islam [3 Vols. compl. Set].
4135682: WATT, E.R. - Medieval Church Councils in Scotland.
140280: WATTERSON, BARBARA - Gods of Ancient Egypt.
55350: WATTJES, J.G. / WARNERS, F.A. - Amsterdams bouwkunst en stadsschoon, 13066-1942
4138955: WATTJES, J.G. - Practische wijsbegeerte.
162833: WATTS, SARAH - Rough Rider in the White House. Theodore Roosevelt and the Politics of Desire.
9004: WATTS, ISAAC - Euangelische Predikaatzien over Verscheidene Onderwerpen. Waarby gevoegd is Eene Verhandeling over deKrachten van, en den Stryd tusschen, het Vleesch en den Geest. Uit het Engelsch vertaald.
6767: WATTS, ISAAC - Nedrige Voorstelling ter opwekking van het Practikaal Christendom onder de Christenen, En inzonderheid onder de Verschillende Gezindheden der Protestanten, door eene ernstige vermaninge aan de Leeraaren en het Volk. In verscheide byzondere Verhandelingen. Naar den derden Druk uit het Engels, in het Nederduits vertaald.
156434: WATTS, PETER - A Dictionary of the Old West 1850-1900.
9253: WATTS, ISAAC - Hand-Leiding tot het Gebed, of eene Onpartydige en redelyke onderrigting over de Gave, de Genade, en den Geest des Gebeds, met duidelyke Bestieringen, hoe dat een ieder Christen daar toe geraken konne. Beschreven in het Engelsch, En nu vertaalt na den Zevenden Druk. En verrykt met ene Voorrede, over het Voorbeeld, dat de Heere Jesus in zyne Gebeden aen de gelovige ter navolging gegeven heeft. Door Daniel Gerdes.
1457: WATTS, ISAAC - De Nagelaten Werken van den Beroemden Godgeleerden Isaac Watts. Bestaande in eene Verhandeling over de Burgerlyke en Christelyke Opvoeding van Zoonen en Dochteren, nevens Mengelstoffen van stichtelyke Overdenkingen, Waar in een aantal van vyf en vyftig leerzame Bespiegelingen over verschillende nadenkenswaardige Onderwerpen voorkomen. Uit het Engelsch vertaald, En voorzien met eene aanpryzende Voorrede van den Eerwaarden Heere Petrus Nieuwland.
4138954: WATTS, A.W. - Mythus und Ritus des Christentums.
4074989: WATTS, M. - Het grote verhaal van God en mensen.
4143592: WATTS, ALAN W. - Azië en het Avondland.
9692: WATTS, ISAAC - Nedrige Voorstelling ter opwekking van het Practikaal Christendom onder de Christenen, En inzonderheid onder de Verschillende Gezindheden der Protestanten, door eene ernstige vermaninge aan de Leeraaren en het Volk. In verscheide byzondere Verhandelingen. Naar den derden Druk uit het Engels, in het Nederduits vertaald.
4023613: WATZINGER, C.H. (LUTHER, M.) - Mensch aus Gottes Hand. Ein Luther-Roman.
55557: WATZON, THOMAS - Alle de theologische en practicale werken, van den godvruchtigen en zeer geleerden heer Ds. Thomas Watzon. Behelzende vele uitmuntende predicatien, bestaande in stichtelijke en zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments (2 banden)
90968: WAUGH, ALEXANDER - De Wittgensteins. Geschiedenis van een excentrieke familie. Vertaald door Frits van der Waa.
122479: WAUGH, LINDA R. - Roman Jakobson's Science of Language.
164990: WAUGH, ALEXANDER - De Wittgensteins. Geschiedenis van een excentrieke familie.
157913: WAUGH, ARTHUR - A Hundred Years of Publishing. Being the Story of Chapman & Hall, Ltd.
103718: WAUTERS, C.-A. & DS. W. BLEIJ - Waar woord & toon elkander wijden...30 Meesterwerken der Geloofsmuziek.
130274: WAUTERS, CARLA C.A.P. - The Value of a Rapid Cytological Diagnosis in Patients with Breast Lesions.
132172: WAUTERS, ARTHUR - L'évolution du Marxisme depuis la mort de Marx.
151016: WAUWERMANS, - Histoire de l'École Cartographique Belge et Anversoise du XVIe Siècle [2 Vols. Compl.].
83604: WAVERIJN, F.J. - Als leem in zijn hand. Een treffend, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven verhaal, gebaseerd op historische feiten uit de donkere en bewogen jaren vóór 1940, een verhaal, echt als het leven zelf
52296: WAVERIJN, F.J. - De erve der vaderen. Een opmerkelijke geschiedenis aan de vergetelheid ontrukt
83599: WAVERIJN, F.J. - U wacht ik ook. Een treffend, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven verhaal, gebaseerd op historische feiten uit de donkere en bewogen jaren vóór 1940, een verhaal, echt als het leven zelf
89604: WAVERIJN, J.C. - Nagedachtenis aan het leven en sterven van Cornelis Meyaard en zijn huisvrouw Jannetje Mieras en van hun kinderen en huisgenote.
167948: WAWN, CHRISTOPHER & DAVID WOOD [MICHELLE CHAPLOW - PHOTOGR.]. - In Search of Andalucia. A Historical Geographical Observation: The Malaga Seaboard.
153999: WAY, J.A.C. - Halte '81. 75 jaar gemeentelijk openbaar vervoer in Utrecht.
164906: WAY, R.P. - Antique Dealer.
104288: WAYBRIGHT, DAVID [ED.]. - Romancing Saga. Official Strategy Guide.
104289: WAYBRIGHT, DAVID [ED.]. - Radiata Stories. Official Strategy Guide.
104283: WAYBRIGHT, DAVID [ED.]. - The Warriors. Official Strategy Guide
104284: WAYBRIGHT, DAVID [ED.]. - Shining Force Neo. Official Strategy Guide.
104286: WAYBRIGHT, DAVID [ED.]. - Robert Ludlum's The Osbourne Conspiracy. Official Strategy Guide.
104287: WAYBRIGHT, DAVID [ED.]. - Alpha Protocol. Official Strategy Guide.
104282: WAYBRIGHT, DAVID [ED.]. - Call of Duty. Modern Warfare. Official Strategy Guide. Volume 2. Prestige Edition.
155159: WAYLEN, GEORGINA - Engendering Transitions. Women's Mobilization, Institutions, and Gender Outcomes.
146390: WBER, DR. HERMANN - Grundriss der Insektenkunde.
161145: WEALE, ALBERT - The New Politics of Pollution.
104390: WEAVER, WILLIAM - A Legacy of Excellende: The Story of Villa I Tatti.
167487: WEAVER, WILLIAM D. [BROTHER POTAMIAN - INTROD., DESCR. & CRITICAL NOTES]. - Catalogue of the Wheeler Gift of Books, Pamphlets and Periodicals in the Library of the American Institure of Electrical Engineers [2 Vols. = Compl. Set].
154080: WEAVER, LAWRENCE - "The "" Country Life"" Book of Cottages costing from 150 to 600 Pounds"
131597: WEBB, SIDNEY & BEATRICE WEBB - English Prisons Under Local Government. With a Preface by Bernard Shaw. New Introduction by Leon Radzinowicz.
130276: WEBB, KAYE & RONALD SEARLE [ILLUSTR.] - The St Trinian's Story. The whole ghastly dossier compiled by Kaye Webb, with contributions by Siriol Hugh-Jones & Malcolm Arnold [et al.] & Ronald Searle.
102078: WEBBER, T. & A.G. WATSON [EDS.]. - The Libraries of the Augustinian Canons.
143976: WEBER, EUGEN - Frankrijk, Fin-de-Siècle.
100312: WEBER-SCHÄFER, PETER - Einführung in die antike politische Theorie. Erster Teil: Die Frühzeit.
145258: WEBER, DR. E.J. - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijsche zeerovers, 1609-1621.
4043515: WEBER, S. - Evangelium und Arbeit. Eine Apologie der Arbeitslehre des Neuen Testaments.
4029133: WEBER, TH. - Metaphysik. Eine wissenschaftliche Begründung der Ontologie des positiven Christentums.
4018575: WEBER, O. - Die treue Gottes. und die Kontinuität der menschlichen Existenz. Gesammelte Aufsätze.
104739: WEBER, HERMANN - Lenin.
103989: WEBER JR., H.G. & C.F.J. GOMBAULT & J.W. PERRELS [EDS. - ET AL.]. - 100 Jaar Politiewerk in Nederland 1830-1930.
142688: WEBER, M. - Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter. Nach südeuropäischen Quellen.
163513: WEBER, BRUNO [ED.]. - Wunderzeichen und Winkeldrucker 1543-1586. Einblattdrucke aus der Sammlung Wikiana in der Zentralbibliothek Zürich.
157291: WEBER, HANS VON [ED.]. - Der Zwiebelfisch. Eine kleine Zeitschrift úber Bücher und andere Dinge. Jahrgang XII [1-6 & Zweites Probeheft].
4015665: WEBER, O. - Die Literatur der Babylonier und Assyrer. Ein Ueberblick.
163159: WEBER, CARL W. - Sklaverei im Altertum. Leben im Schatten der Säulen.
142318: WEBER, MAX [THEODOR HEUSS - FOREW. & JOHANNES WINCKELMANN - ED.]. - Gesammelte politische Schriften.
84151: WEBER, GEORG - Handboek der Algemeene Geschiedenis ook met betrekking tot beschaving, letterkunde en godsdienst (4 delen + supplement)
4139773: WEBER, H.R. - Power. Focus for a Biblical Theology.
4141823: WEBER, H. - Theologie - Gesellschaft - Wirtschaft. Die Sozial- und Wirtschaftsethik in der evangelischen Theologie der Gegenwart.
4008923: WEBER, O. - Versammelte Gemeinde. Beiträge zum Gespräch über Kirche und Gottesdienst.
4140483: WEBER, W. (JOSEPHUS, F.) - Josephus und Vespasian. Untersuchungen zu dem Jüdischen Krieg des Flavius Josephus.
30863: WEBER, ROBERTUS - Biblia Sacra. Iucta Vulgatam Versionem. Tomus I: Genesis-Psalmi / Tomus II: Proverbia - Apocalypsis Appendix (2 volumes)
4300753: WEBER, E. - La recherche Hymnologique. (Guides Musicologiques 5)
4300754: WEBER, E. - Musique et Théâtre dans les Pays Rhénans. I.La musique mesurée à l'antique en Allemagne. II.Le théâtre humaniste et scolaire dans les Pays Rhénans. (Etudes et commentaires 85-86)
153301: WEBSTER, DAVID L. & SUSAN TOBY EVANS & WILLIAM T. SANDERS - Levend verleden. Een inleiding in de archeologie.
55619: WEBSTER, NESTA H. - The Chevalier de Boufflers. A romance of the French revolution
167601: WEBSTER, GRAHAM - The Roman Imperial Army of the First and Second Centuries A.D.
131026: WEBSTER, T.B.L. - Life in Classical Athens.
122595: WECHSSLER-KÜMMEL, S. - Chandeliers, lampes et appliques de style.
123191: WEDD, KIT - The Victorian Bathroom Catalogue. A Treasure of over 1000 Baths, Showers, Fixtures and Fittings.
9413: WEDDIK, LUBLINK - Het Leven en Bedrijf van Dr. M. Luther. Bewerkt door B.T. Lublink Weddik.
145345: WEDDLE, JEFF - Bohemian New Orleans. The Story of the Outsider and Loujon Press.
164842: WEDDLE, JEFF - Bohemian New Orleans. The Story of the Outsider and Loujon Press.
167608: WEDECK, H.E. [& WADE BASKIN] - Dictionary of Gypsy Life and Lore.
121601: WEDEKIND, FRANK [ROBERT A. JONES & LEROY R. SHAW - EDS.]. - A Bibliographic Handbook [2 Vols. Compl.].
121587: WEDEL, WALDO RUDOLF - An Introduction to Pownee Archeology.
4133285: WEDER, H. - Neutestamentliche Hermeneurik.
4056863: WEDER, H. - Das Kreuz Jesu bei Paulus. Ein Versuch, über den Geschichtsbezug der christlichen Glaubens nachzudenken.
103243: WEDGEWOOD, ALEXANDRA - A.W.N. Pugin and the Pugin Family.
141648: WEDGEWOOD, C.V. - Thomas Wentworth. First Earl of Strafford 1593-1641. A Revaluation.
164730: WEDGEWOOD, RALPH - Nature of Normativity.
162940: WEDGWOOD, C.V. - A Coffin for King Charles. The Trial & execution of Charles I.
162941: WEDGWOOD, C.V. - The Great Rebellion. The King's Peace 1637-1641.
150961: WEDGWOOD, C.V. - The Trial of Charles I.
103621: WEDGWOOD, C.V. - History and Hope. The Collected Essays of C.V. Wedgwood.
165281: WEE, KRISTIEN VAN DER & EDWARD DE MAESSCHALCK - Vlaanderen ontmoet Nederland. Geschiedenis van de Orde van den Prince.
160676: WEE, BERT VAN & MARTIN DIJST [ED.]. - Verkeer en vervoer in hoofdlijnen.
156157: WEEBER, CAREL - Het versteende tentenkamp. Wie meent dat architectuur berust op oorspronkelijkheid is ongeschoold, onwijs en soms wethouder.
156401: WEECH, DR. FRIEDRICH VON & DR. MATTHIAS LEXER [ED.]. - Endres Tuchers. Baumeisterbuch der Stadt Nürnberg [1464-1475]. Mit einer Einleitung und sachlichen Anmerkungen von Dr. Friedrich von Weech. Herausgegeben durch Dr. Matthias Lexer.
157537: WEEDA, K.A. [INTROD.]. & R.P. ZIJP [NOTES] - De Librije van Enkhuizen.
4300295: WEEDA, W.H. (BUTLER, J.) - Joseph Butler als zedekundige beschouwd en gewaardeerd0. Een bijdrage tot de kennis van de engelsche ethiek der achtiende eeuw. (Diss.)
141191: WEEDON, GEOFF & RICHARD WARD - Fairground Art. The Art Forms of Travelling Fairs, Carousels and Carnival Midways.
46858: WEEGINK, BAREND H. - Dagmens en nachtmens tegelijk. Aart Jan Theodorus Jonker (1851-1928) in het licht van de praktische theologie
151724: WEEKHOUT, INGRID - Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw.
152517: WEEKLEY, ERNEST - A Concise Etymological Dictionary of Modern English.
141535: WEEKS PH. D., KENT R. - The Lost Tomb. This is His Incredible Story of KV 5 and Its Excarvation.
163473: WEEKS, STUART - Instruction & Imagery in Proverbs 1-9.
110868: WEEL, MR. A.J. VAN - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek.
91585: WEEL, ANTHONY JOHANNES VAN - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse republiek
122025: WEEL, A.H. VAN DER - Paul-Louis de Mondran 1734 - 1795. Un chanoine homme d'esprit du dix-hietième siècle.
140643: WEEL, HELEEN VAN DER - Een beeld van een toren. Een geschiedenis van de Haagse Toren.
47844: WEELDEN, JAN VAN - Elektronische klanken Band 9, Zangbundelliederen III (nr. 789)
58043: WEELDEN, J. VAN - Elektronische klanken, band 2
45533: WEELDEN, JAN VAN - Kerstbundel voor elektronisch orgel
47859: WEELDEN, JAN VAN - Elektronische klanken Band 7, Zangbundelliederen I (nr. 787)
46954: WEELDEN, JAN VAN - 10 Gezangen in 2 toonsoorten deel 2
46955: WEELDEN, JAN VAN - 10 Gezangen in 2 toonsoorten
154856: WEEME, FALK TER & WILLY H. SLAMAT - Suriname kiest voor herstel in vrijheid.
153847: WEEMOEDT, LÉVI - Geduldig lijden.
145997: WEEMOEDT, LÉVI - Ken uw klassieken!
9348: WEENEGEM, PETRUS ADOLPHI VAN - De Rijcke en Salige Erffenisse van Godts Kinderen, Handelende Van de Groote on-uytspreeckelijcke Erffenisse en Aenneminge der Kindren Godts, Als zijnde, Erfgenamen Godts, en Mede-Erfgenamen Christi. Neffens een Beschrijvinghe hoe sy aen dese Erffenisse konnen geraecken.
5649: WEENEGEM, PETRUS ADOLPHI VAN - De Rijcke en Salige Erffenisse van Godts Kinderen, Handelende va de Groote on-uytspreeckelijcke Erffenisse en Aenneminge der Kindren Godts, Als zijnde, Erfgenamen Godts, en Mede-Erfgenamen Christi. Neffens een Beschrijvinghe hoe sy aen dese Erffenisse konnen geraecken.
143090: WEENEN, DR. J. - Gesleept door de zon.
54705: WEENER, JAN - Schepping en Voorzienigheid, eene bijdrage tot de kennis en waardeering van het Theisme
8872: WEENIGEM, BASTIAEN VAN - Kruys-Poorte of Lydens-Schoole. Waer in aengewesen werdt de noodtsakelickheyt ende nuttigheyt des lijdens, om der gerechtigheyts wille. Midtsgaders Onderwijsingen, Waerschouwingen, Bestraffingen, Vermaningen, Middelen, Proeven, Vertroostingen, om hem Christelijck daer in te houden, ende de Tegenspoeden, die om Christi wille yemandt overkomen, lijtsamelijck te verdragen, als oock, dat de Heere den Rechtveerdigen eyndelijck sal redden uyt alle hare Tegenspoeden, ende overbrengen in een eeuwige ruste. T' samen-gestelt, By forme van Predicatie, over de woorden Davids, Psalm 34. 20.
100658: WEENINK, DRS. J.B. [ED.]. - Herkennen wij de Middeleeuwen?
141766: WEERD, DR. W.G. VAN DER [ED.]. - Homerus' Odyssee. In proza vertaald en met korte ophelderingen voorzien.
4142638: WEERD, H. DE - Spielerei. Nieuwe grond onder de voeten.
94014: WEERDA, JAN - Holbein und Calvin, ein Bildfund
86107: WEERDEN, J.S. VAN - Spanningen en konflikten. Verkenningen rondom de afscheiding van 1834
142475: WEERDEN, J.S. VAN - Spanningen en konflikten. Verkenningen rondom de afscheiding van 1834.
92553: WEERDEN, J.S. VAN - Spanningen en konflikten, verkenningen rondom de afscheiding van 1834
4066559: WEERDEN, J.S.VAN - Spanningen en konflikten. Verkenningen rondom de Afscheiding van 1834.
144622: WEERDT, DENISE DE [ED.]. - 20 jaar wettelijk depot.
121461: WEERLEE, DUCO VAN - Wat de provo's willen.
60818: WEERNEKERS. J. - De theologie van Angelus Merula, met name onderzocht op invloeden vanuit dereformatie
4036588: WEERNEKERS, J. (MERULA, ANGELUS) - De theologie van Angelus Merula. Met name onderzocht op invloeden vanuit de Reformatie. (Diss.)
92188: WEERNEKERS, JAN - De theologie van Angelus Merula, met name onderzocht op invloeden vanuit de Reformatie. Die Theologie des Angelus Merula, vor allem untersucht hinsichtlich ihrer Beeinflussung von der Reformation her (mit einer Zusammenfassug in deutscher Sprache)
93674: WEERNEKERS, JAN - De theologie van Angelus Merula, met name onderzocht of invloeden vanuit de Reformatie. Die Theologie des Angelus Merula, vor allem untersucht hinsichtlich ihrer Beeinflussung von der Reformation her (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
4065902: WEERS, A.J.M.V. - Publieke verantwoording.
91601: WEES, P.J.J.M. VAN - Het Burgerweeshuis van Amersfoort
54213: WEET, C.J.H. DE - Die Bybel en die Christus van die Bybel
92206: WEG, MAGDALENA WILHELMINA MISSET VAN DE - Sara & Thecla, verbeelding van vrouwen in 1 Petrus en de Acta Theclae. Sarah & Thecla, Representations of women in 1 Peter and the Acts of Thecla (with a summary in English)
4056922: WEGENAST, K. - Das Verständnis der Tradition bei Paulus und in den Deuteropaulinen. (WMANT 8)
90214: WEGENER, GÜNTHER S. - 6000 Jahre und ein Buch
91569: WEGENER SLEESWIJK, R.S. / OLDERSMA, L. - Rechterlijk Friesland 1811-1999. Naamlijst leden rechterljke macht, leden openbaar ministerie en griffiers.
163183: WEGERER, ALFRED VON [FOREW.]. - Das russische Orangebuch von 1914. Ergänzt durch die inzwischen bekanntgeworden neuen Dokumente.
166917: WEGGEMAN, MATHIEU - Kennismanagement. Inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties.
4031868: WEGMAN, H.A.J. - Geschiedenis van de christelijke eredienst in het westen en in het oosten. Een wegwijzer.
4137735: WEGMAN, H. - Voor de lange duur. Bijdragen over liturgie en spiritualiteit.
165691: WEGNER, DR. MAX - Altertumskunde.
151309: WEGNER, ULRICH - Santiago de Compostela.
4053306: N.N. (WEHR, M.) - Ekklesia. Festschrift für Bischof Dr.Matthias Wehr. Dargebracht von der theologischen Fakultät Trier.
4073636: WEHR, H. - A Dictionary of Modern Written Arabic. (Arabic-English). Edited by J.Milton Cowan.
4139719: WEHR, G. (JUNG, C.G.) - C.G. Jung und das Christentum.
4141251: WEHR, G. (BUBER, M.) - Martin Buber. Leben - Werk - Wirkung.
122078: WEHRLI, R. [INTROD.]. & GÜNTER BUSCH - Maurice Denis. Gemälde Handzeichnungen Druckgraphik. Meisterwerke des Nachimpressionismus aus der Sammlung Maurice Denis.
4016497: WEHRMANN, VAN - Die Aufklärung in Lippe. Ihre Bedeutung für Politik, Schule und Geistesleben. (Lippische Studien 2)
143140: WEIDE-VAN DIJK, C.A. VAN DER - 's-Hertogenbosch. Zo was het.
144807: WEIDE, JACK VAN DER - Detective en anti-detective. Narratologie, psychoanalyse, postmodernisme.
157504: WEIDHAAS, PETER [C.M. GOSSAGE & W.A. WRIGHT - TRANSL.]. - A History of the Frankfurt Book Fair.
157471: WEIDHAAS, PETER - Und kam in die Welt der Büchermenschen.
4074682: WEIDINGER, E. - Die Apokryphen. Verborgene Bücher der Bibel.
46468: WEIDMANN, CLEMENS/GALYNINA, IRINA/LACKNER, FRANZ/OROSZ, AGNES/WELTIN, DAGMAR - Die Handschriftliche Uberlieferung der Werke des Heiligen Augustinus. Band XI Russland, Slowenien und Ungarn (Veroffentlichungen der Kommission zur Herausgabe des Corpus der Lateinischen Kirchenvater, Heft XXVIII)
144924: WEIDNER, MARSHA [ED. - ET AL.]. - Latter Days of the Law, Images of Chinese Buddhism 850-1850.
156273: WEIDNER, DR. FRITZ - Die Haussklaverei in Ostafrika. Geschichtlich und Politisch dargestellt.
142960: WEIERS, MICHAEL [ED.]. - Die Mongolen. Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur.
145824: WEIERS, MICHAEL [ED.]. - Die Mongolen. Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur.
4005276: WEIGELT, H. - Pietismus-Studien. I. Der spener-hallische Pietismus.
160979: WEIGER, EBERHARD - Die Arbeiterfrage in der deutschen Forstwirtschaft. Beiträgezur Lösung der Forstarbeiterfrage unter besonderer Berücksichtigung der Arbeiterverhältnisse der bayrischen Staatsforstverwaltung.
160771: WEIGERT, HANS - Geschichte der europäischen Kunst. [Text-Volume only]
101834: WEIGHTMAN, CHRISTINE B. - A Short History of the Hague.
103574: WEIGL, DR. J. - Das Judentum.
166507: WEIGLAS, FRANS W. [FOREW.]. - De Wet op de parlementaire enquête onder de loep. Verslag van het symposium over de Wet op de parlementaire enquête op 26 januari 2004.
167605: WEIGLEY, RUSSELL F. - Eisenhower's Lieutenants. The Campaigns of France and Germany, 1944-1945.
157472: WEIGNER, FELIX - Ausgelesen ?. Das Buch im Umfeld von Kultur und Kulturindustrie.
110754: WEIJDEN, DR. ATHANASIUS VAN DER - De doodsangst van Jezus in Gethsemani. Theologische studie over het inwendig lijden van Christus.
60820: WEIJDEN. P. VAN DER - Laudus Domini (Tekst, vertaling en commentaar)
131253: WEIJER, A.P. DE - Process-Structure-Property. Relationships Obtained with Natural Computation. An Application to PET Yarns.
122375: WEIJER, JOOST VAN DE - Language Input for Word Discovery.
83370: WEIJER, L. - Veevoeding voor landbouw-winterscholen
55685: WEIJERS, P. FR. ALB. - Bartholomeus de las casas. Verdediger der vrijheid en bestrijder der Spaansche verdrukking in West-Indië. Levensverhaal uit de eerste halve eeuw der ontdekking van Amerika. Met een portret
100659: WEIJERS, OLGA - Begrip of tegenspraak ? Analyse van een middeleeuwse onderzoekmethode.
4000980: WEIJLAND, H.B. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus en de kerkelijke tucht. Een onderzoek naar de grenzen van de kerk bij Augustinus tegen de achtergrond van het donatistisch schisma. (Diss.)
101248: WEIJNEN, PROF. DR. A. - Outlines for an interlingual european dialectology.
102311: WEIJNEN, PROF. DR. A. [ED.]. - Atlas linguarum Europae. Introduction [ALE]. sous la réaction de/ under the editorship of A. Weijnen. Introduction.
153918: WEIJNEN, PROF. DR. A. - De Nederlandse dialecten.
153917: WEIJNEN, PROF. DR. A.A. - De dialecten van Noord-Brabant.Tweede bijgewerkte uitgave.
141550: WEIJNEN, DR. A. & DR. JAN VAN BRAKEL [EDS.]. - Woordenboek van de Brabantse dialecten. Inleiding & Volume I: Aflevering 1-6 [ = 7 Vols.].
140375: WEIJNEN, DR. A. - Betekenis en mogelijkheden der heemtaalkunde.
155982: WEIJNEN, PROF. DR. A.A. [JOEP KRUIJSEN & JOS SWANENBERG - FOREW.]. - De dialecten van Noord-Brabant.Derde bijgewerkte uitgave.
156049: WEIJNEN, DR. A. - De Nederlandse dialecten.
131946: WEIJNEN, PROF. DR. A. - Nederlandse dialectkunde.
110106: WEIJNEN, PROF. DR. A. [ED.]. - Frankisch, Merovingisch, Karolingisch. Studies van Blok - Gysseling - Heeroma - Schützeichel - Tummers - Weijnen.
153960: WEIJNEN, PROF. DR. A. - Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant. In aansluiting aan geographie, geschiedenis en volksleven.
4140411: WEIJNEN, A. - Nederlandse dialectkunde.
151560: WEIJS, FREDERIK J. - Een ambacht met riet. Riet, Biezen en Griendhout.
101668: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
154160: WEIJTERS, C.J. - Scholen en schoolmeesters in Tilburg 1532-1858.
121783: WEIL, ANDREW - Handboek. Natuurlijke gezondheid - Natuurlijke geneeswijzen.
141069: WEIL, ERNST - Der Ulmer Holzschnitt im 15. Jahrhundert.
20465: WEIL, GUSTAV (ÜBERS.) - Tausend und eine Nacht, Arabische Erzählungen (Zum erstenmale aus dem Urtext vollständig und treu übersetzt. Vollständig umgearbeitete, mit Anmerkungen und mit einer Einleitung versehene Auflage)
4138948: WEIL, SIMONE - Le grand passage. (Question de No.97)
156472: WEILER, A.G. - Heinrich von Gorkum [+ 1431]. Seine Stellung in der Philosophie und der Theologie des Spätmittelalters.
121396: WEILER, ANTON G. [ET AL.]. - Tussen jeugdzorg en jeugdemancipatie. Een halve eeuw jeugd en samenleving in de spiegel van het katholieke maandblad Dux 1927-1970.
142248: WEILER, A.G. (ET ALL.) - Mythe en realiteit van Christelijke politiek.
94224: WEILER, ANTON G. - Desiderius Erasmus. De spiritualiteit van een christen-humanist
4030807: WEILER, A.G. (GORKUM, H.VON) - Heinrich von Gorkum. Seine Stellung in der Philosophie und der Theologie des Spätmittelalters. (Diss.)
144133: WEILER, A.G. - Willibrords missie. Christendom en cultuur in de zevende en achtste eeuw. Met een vertaling van de voornaamste literaire bronnen door P. Bange.
142250: WEILER, A.G. (ED.). - Een nieuw christelijk mensbeeld.
110547: WEILER, A.G. [P.BANGE - ED.]. - De middeleeuwen voorbij. Humanisme en scholastiek op de drempel van de nieuwe tijd. Verspreide opstellen, verzameld ter gelegenheid van zijn 65-ste verjaardag.
140688: WEILGUNY, HEDWIG & WILLY HANDRICK [EDS.]. - Franz Liszt.
123074: WEILL, ALAIN - L'affiche dans le monde.
145009: WEILL, ALAIN - Cassandre. Les maitres de l'affiche.
4025541: WEIMA, J. - Reiken naar oneindigheid. Inleiding tot de psychologie van de religieuze ervaring.
4059531: WEIMA, J. - De religie, de mens en de geseculeerde samenleving.
94696: WEIMAR, WILHELM - 24 bilder gemalt von Wilhelm Weimar aus Martin Luthers Leben und Wirken
167083: WEIMER, ALOIS [ED.]. - Gebete der Dichter. Grosse Zeugnisse 12 Jahrhunderte.
122305: WEINBERG, GERHARD L. - Visions of Victory. The Hopes of Eight World War II Leaders.
55609: WEINBERG, STEVEN - Dromen over een alomvattende theorie
104551: WEINBERG, H. BARBARA - The Lure of Paris. Nineteenth-Century American Painters and their French Teachers.
167183: WEINBERGER, NORMAN S. - Encyclopedia of Comparative Letterforms, for Artists & Designers
85339: WEINEL, H. - Biblische Theologie des Neuen Testaments. Die Religion Jesu und des Urchristentums
4141326: WEINEL, H. - Jesus im neunzehnten Jahrhundert.
165986: WEINER, JENNIFER - Sommige meisjes.
165732: WEINER, JENNIFER - Bij jou of bij mij ?
4138949: WEINFURTER K. - Der brennende Busch. Der entschleierte Weg der Mystik
4300211: WEINGARTEN, S. (JEROME) - The Saint's Saints. Hagiography and Geography in Jerome. (Ancient Judaism & Early Christianity 58)
145941: WEINGARTNER, FELIX - Franz Schubert und sein Kreis.
162557: WEINHOLD, RENATE [ED.]. - Menzel Bibliographie.
110842: WEINREB, BEN & CHRISTOPHER HIBBERT - The London Encyclopaedia.
123478: WEINREB, BEN & CHRISTOPHER HIBBERT - The London Encyclopaedia.
4135172: WEINREB, F. - Die Symbolik der Bibelsprache. Einführung in die Struktur des Hebraïschen. Nach der Bearbeitung von Dr. Friedemann Horn.
4135213: WEINREB, F. - Hat der Mensch noch eine Zukunft. Eine letzte Chance.
4300100: WEINREB, F. - De gevangenis. Herinneringen 1945-1948. Vertaald door B.van Genen.
4141330: WEINREICH, O. - Triskaidekadische Studien. Beiträge zur Geschichte der Zahlen.
4054937: WEINRICH, F. - Die Liebe im Buddhismus und im Christentum.
4072633: WEINSTEIN, K. - Leuchtendes Wort. Die mittelalterliche Buchkunst.
167125: WEINZIERL, ULRICH - Hofmannsthal. Skizzen zu seinem Bild.
101835: WEINZIERL-FISCHER, ERIKA - Geschichte des Benediktinerklosters Millstatt in Kärnten.
144594: WEIR, ALISON - Henry VIII. The King and the Court.
156532: WEIR, ALISON - The Princes in the Tower.
153038: WEIS, RENÉ - The Yellow Cross. The Story of the Last Cathars 1290-1329.
156774: WEIS, RENÉ - The Yellow Cross. The Story of the Last Cathars 1290-1329.
121349: WEISBACH, WERNER - Ausdrucksgestaltung in mittelalterlicher Kunst.
121358: WEISBACH, WERNER - Ausdrucksgestaltung im mittelalterlicher Kunst.
4025838: WEISCHEDEL, W. - Filosofie door de achterdeur.
141365: WEISCHEDEL, WILHELM - Die philosophische Hintertreppe. 34 grosse Philosophen in Alltag und Denken.
4142710: WEISCHEDEL, W. - Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus. I.Wesen, Aufstieg und Verfall der philosophischen Theologie. II.Abgrenzung und Grundlegung.
121058: WEISE, GEORG & DR. INGRID KREUZER, GEB. OSSMANN - Die Plastik der Renaissance und des Frühbarock im nördlichen Spanien. Aragón, Navarra, die baskischen Provinzen und die Rioja. [2 Vols. Compl.].
4071800: WEISE, M. - "Kultzeiten und kultischer Bundesschluss in der Ordenregel"" vom Toten Meer"". (Studia Post-Biblica 3)"
95430: WEISER, ARTUR - Das Buch Jeremia. Kapitel 25,15-52,34 (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 21)
95431: WEISER, ARTUR - Das Buch Jeremia. Kapitel 1-25,14 (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 20)
95440: WEISER, ARTHUR - Die Psalmen. Erster Teil: Psalm 1-60 (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 14)
85313: WEISER, ALFONS - Die Apostelgeschichte
90414: WEISER, ALFONS - Een wonder? Wat De Bijbel onder wonderen verstaat.
95281: WEISER, ARTUR - Das Buch Hiob (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 13)
95483: WEISER, ALFONS - Die Apostelgeschichte. Teil 1: Kapitel 1-12, Teil 2: Kapitel 13-28 (2 volumes) (Series: Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament, Band 5/1 & 5/2)
95278: WEISER, ARTHUR - Das Buch der zwölf Kleinen Propheten. I: Die Propheten Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 24)
95439: WEISER, ARTHUR - Die Psalmen. Zweiter Teil: Psalm 61-150 (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 14)
4050776: WEISER, F.S. (LUTHER, M.) - Love`s Response. A Story of Lutheran Deaconesses in America. With an Introduction by F.Eppling Reinartz.
104128: WEISHAMPEL, DAVID B. & PETER DODSON & HALSZKA OSMÓLSKA. [ED.]. - The Dinosauria.
155144: WEISMAN, ALAN - Prince of Darkness. Richard Perle. The Kingdom, the Power & the End of Empire in America.
122294: WEISS, PEG [ED.]. - Kandinsky in Munich. The Formative Jugendstil Years.
102354: WEISS, JOHN - The Fascist Tradition. Radical Right-Wing Extremism in Modern Europe.
4033567: WEISS, B. - Das Leben Jesu. In zwei Bänden
157071: WEISS, ALBERT M. & ENGELBERT KREBS - Im Dienst am Buch. Bartholomä Herder - Benjamin Herder - Hermann Herder.
154887: WEISS, H. [DR. J.R. CALLENBACH - INTROD.]. - Vier maanden in Suriname.
150663: WEISS-STAUFFACHER, HEINRICH & RUDOLF BRUHIN - The Marvelous World of Music Machines.
121599: WEISS, GUSTAV [JANET SELIGMAN - TRANSL.]. - The Book of Glass.
4141304: WEISS, ALBERT MARIA - Apologie du Christianisme au point de vue des moeurs et de la civilisation. Tome VII et VIII. La question sociale et l'ordre social ou institutions de sociologie.
4141621: WEISS, PETER - De esthetica van het verzet. Roman. vertaald door P.Kaaij.
152325: WEISSBERGER, L. ARNOLD - Famous Faces. A Photograph Album of Personal Reminiscences.
47349: WEISSENBERG, TIMO J. - Die Friedenslehre des Augustinus. Theologische Grundlagen und etnische Entfaltung
152541: WEISSER, ELISABETH - Georg Lukacs' Heidelberger Kunstphilosophie.
4001648: WEISZÄCKER, C. - Das apostolische Zeitalter der christlichen Kirche.
143361: WEITBRECHT, PROF. DR. H.J. - Psychiatrische Fehldiagnosen in der Allgemeinpraxis. Fibel der Differentialdiagnostik.
131812: WEITMAN, WENDY - Pop Impressions. Europe/USA. Prints and Multipless from the Museum of Modern Art.
152322: WEITZMANN, KURT & WILLIAM C. LOERKE & ERNST KITZINGER & HUGO BUCHTHAL [JOHN RUPERT MARTIN - FOREW.]. - The Place of Book Illumination in Byzantine Art.
93370: WEITZMANN, K. / CHATZIDAKIS, M. / RADOJCIC, S. - Le grand livre des Icônes
30478: WEITZMANN, KURT - Laat-antieke en vroeg-christelijke miniaturen
102573: WEITZMANN, KURT - Laat-antieke en vroeg-christelijke miniaturen.
102574: WEITZMANN, KURT - Late Antique and Early Christian Book Illumination.
103029: WEITZMANN,KURT & MANOLIS CHATZIDAKIS & KRSTO MIATEV & SVETOZAR RADOJCIC - Vroege ikonen. Sinaï - Griekenland - Bulgarije - Joegoslavie.
165214: WEIZÄCKER, CARL FRIEDRICH VON [EDUARD ZWIERLEIN - AFTERW.]. - Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie.
4139910: WEIZMANN, CH. - Trail and Error. The Autobiography.
155058: WEK, ALEK - Alek. Van de straten in Soedan naar de catwalk in New York.
160125: WEKKING, JOOP - Untersuchungen zur Rezeption der nationalsozialistischen Weltanschauung in den konfessionellen Periodika der Niederlände 1933 - 1940. Ein Beitrag zur komparatistischen Imagologie.
123122: WELCH, DAVID - Propaganda and the German Cinema 1933-1945.
130162: WELCH, STUART CARY - Room for Wonder. Indian Painting during the British Period 1760-1880.
122833: WELCH, STUART CARY - Wonders of the Age. Masterpieces of Early Safavid Painting 1501-1576.
155821: WELCH, EVELYN - Art and Society in Italy 1350-1500.
122805: WELCH, STUART CARY - Imperial Mughal Painting.
102811: WELCH, STUART CARY - Indische miniaturen uit de Mogoeltijd.
100660: WELCH, EVELYN - Art and Society in Italy 1350-1500.
4138119: WELCH, C.H. - An Alphabetical Analysis. of Terms and Texts used in the Study of Dispensational Truth. (Complete in 10 Vols. with Index)
144268: WELCKER, DR. J.M. - De Vermaning aan het Meerpad. Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nieuwendam 1843-1993
104174: WELFARE, SIMON & JOHN FAIRLEY - Arthur C. Clarke's Mysterious World.
60821: WELIE. B.F.E. - Thomas van Aquino en Joannes Bodinus (Een vergelijkende studie over het subject van de souvereiniteit)
167924: WELIE, JAN VAN & JOS VAN KOOLWIJK - Uit een Heemkunde-projekt over Dreumel 1925 - 1985. Tweede Wereldoorlog van mobilisatie tot capitulatie. Wederopbouw. Vergelijking heden - verleden [= Deel 2 - only]. .
163236: WELIS, JOS - De mythe van Marlon Brando.
93852: WELKER, P.M.H. - Gedenkboek. Vreugde en feesten. Rouw en gedachtenis. 1878-1902 uit 'uit de vroegte'
4006882: WELKER, K.E. (SCHLEIERMACHER, FR.E.D.) - Die Grundsätzliche Beurteilung der Religionsgeschichte durch Schleiermacher.
60822: WELKER. K.E. - Die Grundsatzliche beurteilung der religionsgeschichte durch Schleiermacher
83829: WELKER, KLAUS EBERHARD - Die grundsätzliche beurteilung der religiongeschichte durch schleiermacher
151835: WELLDON FINN, R. - The Norman Conquest and its effects on the economy 1066-86.
152678: WELLEK, RENÉ - Confrontations: Studies in the Intellectual and Literary Relations between Germany, England and the United States during the Nineteenth Century.
4142174: WELLEK, R. & WARREN, A. - Theorie der literatuur.
93071: WELLEN, G.A. - Theotokos. Eine Ikonographiosche Abhandlung über das gottesmutterbild in Frühchristlicher zeit
146323: WELLESZ, EGON [ED.]. - The New Oxford History of Music [10 Vols. Compl.].
4033352: WELLHAUSEN, J. - Israelitische und jüdische Geschichte.
4022473: WELLHAUSEN, J. - Das Evangelium Marci. Übersetzt und erklärt
4140304: WELLHAUSEN, J. - Israelitische und jüdische Geschichte.
122854: WELLING, DOLF [INTROD.]. - De nieuwe vrijheid van de ambachtskunsten.
150501: WELLMANN, MARC [MANFRED SCHNECKENBURGER - ET AL.]. - Bernhard Heiliger. Die Köpfe.
153756: WELLS, H.G. - Oorlog met Mars.
156113: WELLS, JAMES M. [ET AL.]. - Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965 in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, België en Nederland.
162173: WELLS, GEORGE HERBERT - The Invisible Man. A Grotesque Romance.
158215: WELLS, JAMES M. [ET AL.]. - Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965 in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, België en Nederland.
157255: WELLS, JOHN - Rude Words. A Discursive History of the London Library.
47041: WELLS, DAVID F. - Losing our virtue. Why the church must recover its moral vision
141389: WELS, C.B. [ED.]. & G.A.M. BEEKELAAR & J.C.H. BLOM [ET AL.]. - Vaderlands Verleden in Veelvoud. 31 opstellen over de Nederlandse geschiedenis na 1500.
100526: WELS, C.B. [ED.]. & G.A.M. BEEKELAAR & J.C.H. BLOM [ET AL.]. - Vaderlands Verleden in Veelvoud [2 Vols. Compl.].
131431: WELSBY, DEREK A. - The Kingdom of Kush. The Napatan and Meroitic Empires.
4300072: WELSBY, ALISON - A Textual Study of Family 1 in the Gospel of John. (ANTF 45)
143405: WELSCHINGER, HENRI - Le roi de Rome [1811-1832].
101105: WELSCHINGER, HENRI - La mission secrète de Mirabeau à Berlin 1786-1787. D'après les documents originaux des Archives des Affaires étrangères.
145342: WELSH, CHARLES - A Bookseller of the Last Century. Being an account of the life of John Newbery and of the books he published, with a notice of the later newberys.
152132: WELSH, FRANK - A Borrowed Place. The History of Hong Kong.
4141084: WELTEN, R. (RED.) (MARION, J.L.) - God en het Denken. Over de filosofie van Jean-Luc Marion.
161492: WELTEN, DR. J.B.V. - Pioniers aan de Oosterschelde. Catz 1598-1625.
153965: WELTER, WILHELM. (E.A.) - Die Niederfraenkischen Mundarten im Nordosten der Provinz Luettich.
121472: WELTI, HELENE & ERNST KREIDOLF [ILLUSTR.]. - Famulus der seltsame Pudel. Mit vier farbigen Bildern.
87774: WELTSCH, RUBEN ERNEST - Archbishop John of Jenstein (1348-1400). Papalism, Humanism and reform in pre-hussite prague.
101039: WELTSCH, RUBEN ERNEST - Archbishop John of Jenstein [1348-1400]. Papalim, Humanism and Reform in Pre-Hussite Prague.
123438: WELU, JAMES A. & PIETER BIESBOER [ET AL.]. - Judith Leyster. A Dutch Master and Her World.
165413: WELY, DR. DANIËL VAN - "Liber Recommendationis Conventus Werthensis o.f.m. Tekstuitgave [met inleiding & indices] van het oudste "" aanbevelingsboek "" van het weertse minderbroedersklooster [begonnen c. 1480] & Appendix [met inleiding & indices] over het tweede "" aanbevelingsboek ' [begonnen 1717]."
153273: WEMBER, PAUL [JOHANNES CLADDERS] - Johan Thorn Prikker. Glasfenster - Wandbilder - Ornamente 1891-1932.
145681: WEMELSFELDER, F. - Animal Boredom towards an empirical approach of animal subjectivity.
94197: WENCELIUS, LÉON - L'esthétique de Calvin
150718: WENCKER-WILDBERG, F. - Atlantis.
4020967: WENDEBOURG, E.W. (BARTH, K.) - Die Christusgemeinde und ihr Herr. Eine kritische studie zur Ekklesiologie Karl Barths.
94184: WENDEL, FRANÇOIS - Calvin et l'humanisme
60958: WENDEL, FRANÇOIS - Calvin, Sources et Évolution de sa Pensée religieuse
84803: WENDEL, FRANÇOIS - Calvin. Ursprung und Entwicklung seiner Theologie
60823: WENDEL. A. - Das Opfer in der altisraelitischen Religion
92997: WENDEL, HERMANN - Danton. Nachwort von Helmut Scheuer
94018: WENDEL, FRANÇOIS - Martini Bvceri. Opera Latina. Volumen CV bis. Du Royaume de Jésus-Christ. Édition critique de la traduction française de 1558
46589: WENDEL, SUSAN - Scriptual Interpretation and Community Self-Definition in Luke-Acts and the Writings of Justin Martyr (Supplements to Novum Testamentum, 139)
94017: WENDEL, FRANÇOIS - Martini Bvceri. Opera Latina. Volumen XV. De Regno Christi, Libri Dvo 1550
110549: WENDELAAR, MR. W.C. - De familie Wendelaar.
4007392: WENDLAND, H.D. - Botschaft an die Soziale Welt. Beiträge zur christlichen Sozialethik der Gegenwart.
4138264: WENDLAND, P. - Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum. (Handb.z.N.T. II).
4018586: WENDLAND, H.D. - Die Kirche in der moderne Gesellschaft. Entscheidungsfragen für das kirchlichen Handeln im Zeitalter der Massenwelt.
4058191: WENDORF, H. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Der Aufbau seiner Persönlichkeit.
157494: WENDT, BERNARD - Der Antiquariatsbuchhandel. Eine Fachkunde für junge Antiquare.
103216: WENEDIKOW, IWAN [ET AL.]. - Gold der Thraker. Archäologische Schätze aus Bulgarien.
91304: WENGEN, GER VAN - Wat is er te doen in Volkenkunde?' De bewogen geschiedenis van het Rijksmuseum voor volkenkunde Leiden.
165352: WENGROW, DAVID - The Archaeology of Early Egypt. Social Transformations in North-East Africa 10.000 to 2650 BC.
95479: WENGST, KLAUS - Der erste, zweite und dritte Brief des Johannes (Series: Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament, Band 16)
142902: WENNEKENDONK-VISSER, MARIETJE - Grieks [Wat & Hoe].
152533: WENNEKES, WIM - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
166105: WENNEKES, WIM & HANS WERLEMANN & LIES ROS - Villa VPRO. De wording van een wondere werkplek.
164187: WENNEKES, WIM - Het draait allemaal om fortuin. Op zoek naar het wezen van kansspel en spelers, in literatuur, opera en film.
164086: WENNEKES, WIM & TRIX BROEKMANS [EDS.]. - Het boek van Hengelo 1802-2002. Kroniek van een industriestad.
164071: WENNEKES, WIM - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
150103: WENNEKES, WIM - De aartsvaders. De grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven.
155707: WENNING, C.H. - Wie woonde waar in 1876? Adresboek Breda. Inclusief Ginneken, Princenhasge en Teteringen.
155631: WENNING, C.H. - Breda anno 1823. Aardrijkskundige beschrijving van de stad Breda voor kinderen. Historisch schoolboekje met bijzondere stadskaart [2 Vols. in Slipcase].
83376: WENNINK, C.S. - Taal-, Stijl- en Correspondentieoefeningen (Nieuwe Spelling)
4137723: WENSCHKEWITZ, H. (HRSG.) (LUTHER, M.) - Lutherische Abendmahlslehre heute.
100136: WENSELEERS, LUK - De pels van de vos. Historische achtergronden van de middeleeuwse Reinaert-satire.
4015433: WENSINCK, A.J. - Mohammed en de Joden te Medina.
4140529: WENSING, J.H. (KIST, N.C.) - De verhandeling van N.C.Kist over de Pausin Joanna. Nagelezen en getoetst door J.H.Wensink, Hoogleraar in het R.K.Seminarie te Warmond.
141672: WENTHOLT, DR. G.J.M. - Priesters in krijgstenue. De aalmoezeniers in de Nederlandse krijgsmacht.
100137: WENTHOLT, GERARDUS J.M. - Een arbeidersbeweging en haar priesters. Het einde van een relatie. Theologische vooronderstellingen en pastorale bedoelingen met betrekking tot de katholieke arbeidersbeweging in Nederland (1889-1979).
162136: WENTINK, HANNEKE - From Graphemes to Syllables. The Development of Phonological Decoding Skills in poor and normal Readers.
101859: WENTINK, HENK [TEXT] & RINUS VAN SCHIE [PHOTOGR.]. WIM LAVOOIJ [INTROD.]. - Stadsschoon Arnhem. Bouwen in de twintigste eeuw.
4040198: WENTSEL, B. - De Openbaring, het Verbond en de apriori`s. (Dogmatiek 2)
4040199: WENTSEL, B. - God en mens verzoend. Godsleer, mensleer en zondeleer. (Dogmatiek 3A)
52474: WENTSEL, B. - God en mens verzoend. Incarnatie, verzoening, Koninkrijk van God. Dogmatiek deel 3a
81356: WENTSEL, B. - De veroverende kracht der Reformatie in de 20e eeuw
4040197: WENTSEL, B. - Het Woord, de Zoon en de Dienst. (Dogmatiek 1)
4007394: WENTSEL, B. - Natuur en genade. Een introductie in en confrontatie met de jongste ontwikkelingen in de Rooms-katholieke theologie inzake dit thema. (Diss.)
52473: WENTSEL, B. - De openbaring, het verbond en de apriori's. Dogmatiek deel 2
52472: WENTSEL, B. - God en mens verzoend. Incarnatie, verzoening, Koninkrijk van God. Dogmatiek deel 3b
47948: WENTSEL, B. - 4 delen in 7 banden. Het Woord, De Zoon en de Dienst Dogmatiek deel 1. De Openbaring, het Verbond en de Apriori's Dogmatiek deel 2. God en Mens Verzoend, Godsleer, mensleer en zondeleer Dogmatiek deel 3a. God en Mens Verzoend, Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God Dogmatiek deel 3b. De Heilige Geest, de Kerk en de Laatset Dingen, De Persoon en het werk van de Heilige Geest Dogmatiek deel 4a. De Heilige Geest, de Kerk en de Laatste Dingen, De kerk als het saamhorige volk Gods Dogmatiek deel 4b. De Heilige Geest, de Kerk en de Laatste Dingen, De genademiddelen, het gemenebest en het eschaton Dogmatiek deel 4c.
4048615: WENTSEL, B. - De Heilige Geest, de Kerk en de laatste dingen. De genademiddelen, het gemenebest en het eschaton. (Dogmatiek 4C)
4048617: WENTSEL, B. - God en mens verzoend. Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God. (Dogmatiek 3B)
52457: WENTSEL, B. - Dogmatiek, deel 2, De openbaring, het verbond en de apriori's
83856: WENTSEL, B. - Natuur en genade. Een introductie in en confrontatie met de jongste ontwikkelingen in de Room-Katholieke theologie inzake dit thema
46815: WENTSEL, B. - Het Woord, de Zoon en de Dienst. Dogmatiek deel 1
46816: WENTSEL, B. - De Openbaring, het verbond en de Apropri's. Dogmatiek deel 2
55150: WENTSEL, B. - Kleine protestantse katholieke catechismus. Vijftig gesprekken met en over God
47940: WENTZEL, G. - Sprokkelen op de Noordwest-Veluwe 2
86117: WENZELBURGER, K.TH. - Geschichte der Niederlande (2 volumes)
164729: WENZER, KENNETH C. - An Anthology of Henry George's Thought [Vol. 1 - only].
130320: WENZLER, CLAUDE - Le guide de l'héraldique. Histoire, analyse et lecture des blasons. Des fleurs de lis et des armes de France. Légandes, Histoire et symbolisme.
145310: WENZLER, CLAUDE - Architecture du chateau classique.
145311: WENZLER, CLAUDE - Architecture gallo-romaine.
145309: WENZLER, CLAUDE - Architecture du château renaissance.
145308: WENZLER, CLAUDE - Architecture religieuse gothique.
140338: WERBACH, MELVYN R. - Geneeskunde op nieuw spoor. Integratie van reguliere en alternatieve geneeswijzen.
4072048: WERBICK, J. (EBELING, G.) - Die Aporetik des Ethischen und der chrisliche Glaube. Studien zur Fundamentaltheologie Gerhard Ebelings. (Beitr.ökumenischen Theologie 12)
130642: WERD, GUIDO DE & ELLEN IHNE [EDS.] - Klevisches Silber 15.-19.Jahrhundert.
103775: WERD, GUIDO DE [ED.]. [J.J. POELHEKKE & O. SCHUTTE & ERWIN WALTER PALM & D. DE MOULIN - ET AL.]. - Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Nassau-Siegen. 1604-1679.
93159: WERD, HENK DE - Rosmalen vroeger
93163: WERD, GUIDO DE A.O. - Städtisches Museum Haus Koekkoek Kleve. Katalog. Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen und Kunstgewerbe
60824: WEREN. W.J.C. - De broeders van de Mensenzoon (Mt 25, 31-46 als toegang tot de eschatologie van Matteus)
60825: WERF. J. VAN DER - Kerk en christelijke vereniging
4007396: WERF, J.V.D. - Kerk en christelijke vereniging. (Diss.)
156522: WERF, H.G. VAN DER - Gebondenheid aan standaardvoorwaarden. Standaardvoorwaarden in het rechtsverkeer met particuliere en professionele contractanten.
165039: WERF, DIRK VAN DER - The Social Face of the Euro.
101901: WERF, D.C.J. VAN DER - De bond, de banken en de beurzen [De geschiedenis van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie (1903-1974) tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het bankwezen en de effectenhandel in Nederland sinds 1814].
4138978: WERF, TH.V.D. SIEBRAND, H. & WESTERVEEN, C. (SPINOZA, B.) - A Spinoza Bibliography 1971-1983. (Mededelingen XLVI vanwege het Spinozahuis)
146204: WERF, LO VAN DER & WIETEKE VAN DORT [ILLUSTR.]. - Uit de school geklapt. Oude schoolliedjes verzameld en bewerkt.
4138952: WERFEL, F. - Von der reinsten Glückseligkeit des Menschen.
144190: WERFEL, FRANZ - Niet de moordenaar, de vermoorde is schuldig.
91423: WERFF, Y.P.W. VAN DER - Een kabinet van Westbrabantse gezichten, bevattende de Baronie en het Markiezaat met inbegrip van de voormalig Hollandse plaatsen.
48183: WERFHORST, GERRIT JAN VAN DE - Uit Sions zalen. Psalm 122, 17, 29, 65, 97 (Cantique nr. 267)
162217: WERG, SABINE - Andreas Ultzheimer. Beschreibung etlicher Reisen 1596-1610.
164374: WERINGH, JAC. VAN - Heeft onze maatschappij de univeristiet die zij verdient?
104933: WERINGH, KOOS VAN - Ständig auf der Lauer. Das Deutschlandbild in der niederändischen Karikatur 1871-2005.
92642: WERK, JAN KEES VAN DE - Vissenvrouw, gedichten
143762: WERKGROEP GRONINGER NEERLANDICI. - Hoe Artur sinen inde nam. Studie over de Middelnederlandse ridderroman: Arturs Doet.
142240: WERKGROEP SINT JAN - - Sint Jan, een openbaring. Een verrassende kijk op de Bossche kathedraal.
9254: WERKHOVEN, GERRIT VAN - De Waarheden der Christelijke Religie, Naar den leidraad van den Heidelbergschen Katechismus. Voorgesteld door Vraagen en Antwoorden.
4940: WERKHOVEN, GERRIT VAN - De Waarheden der Christelijke Religie, Naar den leidraad van den Heidelbergschen Katechismus. Voorgesteld door Vraagen en Antwoorden.
152499: WERKMAN, H.N. - Brieven van H.N. Werkman 1940-1945. Bezorgd door J. Martinet.
92027: WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS - Notities van het Groninger land
92246: WERKMAN, HANS - De haven uitgraven. De wereld van J.K. van Eerbeek, schrijver. (Meindert Boss 1898-1937)
158164: WERKMAN, H.N. - Brieven van H.N. Werkman 1940-1945. Bezorgd door J. Martinet.
61485: WERKMAN, L.A. - Recht doen aan vrouwen in de kerken. De feministische discussie over rechtvaardigheid en zorgzaamheid als bijdrage aan een visie op kerk-zijn
154330: WERKMAN, H.N. [F.R.E. BLOM & W. VAN KOPPEN & MARIJKE VAN DER WAL - EDS.]. - Brieven rond de Blauwe Schuit 1940-1945 [2 Vol. in blue paper-covered Slipcase].
161677: WERKMEISTER, W.H. [RICHARD T. HULL - ED.]. - Martin Heidegger on the Way.
140915: WERLAND, WALTER - Marienfelder Chronik. Zur Geschichte der Zisterzienserabtei und der Gemeine Marienfeld.
153524: WERLE, RAYMUND & CHRISTA LANG [EDS.]. - Modell Internet ? Entwicklungsperspektiven neuer Kommunikationsnetze.
160968: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Een Indisch binnenhuisje.
154309: WERMESKERKEN, HENRI VAN & WILLY SLUITER [ILLUSTR.]. - Twee zwervers door de grote wereld.
4075649: WERNBERG-MOLLER, P. - The Manual of Discipline. Translated and Annotated with an Introduction. (Studies on the Texts of the Desert of Judah I)
144937: WERNER, ALFRED [INTROD.]. - Pascin 110 Drawings.
150271: WERNER, JOACHIM [ED.]. - Aus Bayerns Frühzeit. Friedrich Wagner zum 75. Geburtstag.
100091: WERNER, JAN W.H. & GUUS J. BORGER [EDS.]. - Strijd om de ruimte in kaart. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam georganiseerd in het kader van het Congres Geografie 2000.
93069: WERNER, KARL - Johannes Duns Scotus (4 Teilen in 5 Bänden) (Die Scholastik des Späteren Mittelalters)
145281: WERNER, DR. HANS - Geschichte des Taubstummenproblems bis ins 17. Jahrhundert.
160731: WERNER, DR. KARL - Die italienische Philosophie der Gegenwart [ = Volume 4: Die italienische Philosophie des neunzehnten Jahrhunderts].
142724: WERNER, DR. KARL - Der Averroismus in der christlich-peripatetischen Psychologie des späteren Mittelalters & Die nominalisierende Psychologie der Scholastik des späteren Mittelalters & Die Augustinische Psychologie in ihrer mittelalterlich-scholastischen Einkleidung und gestaltung [3 Vols. in 1].
150175: WERNER, ABRAHAM GOTTLOB [ALBERT V. CAROZZI - FOREW.]. - Von den äusserlichen Kennzeichen der Fossilien.
140374: WERNER, HERBERT A. [HANS HELLMUT KIRST - FOREW.]. - Die eiserne Särge.
142715: WERNER, PROF. DR. KARL - Drei Abhandlungen [Die Psychologie des Wilhelm von Auvergne [1873] & Der Entwicklungsgang der mittelalterlichen Psychologie von Alcuin bis Albertus Magnus [1876] & Die Psychologie und allgemeine Naturlehre des Roger Baco [1879] [ = 3 Vols. in 1].
4140676: WERNER, M. - Der protestantische Weg des Glaubens. I.Der Protestantismus als geschichtliches Problem. II.Systematische Darstellung.
4137443: WERNER, H. - Wij vochten terug. Herinneringen van een joodse verzetsstrijder. Bezorgd door Mark Werner en met een nawoord van Martin Gilbert.
4141253: WERNER, H.J. (BUBER, M.) - Martin Buber.
144852: WERNER, DR. HANS - Geschichte des Taubstummenproblems bis ins 17. Jahrhundert.
162983: WERNHAM, R.B. - Before the Armada. The Growth of English Policy 1485-1588.
4017009: WERNLE, P. - Die Anfänge unserer Religion.
4006164: WERNLE, P. (LUTHER, M.) - Der evangelische Glaube. nach den Hauptschriften der Reformatoren I. Luther.
87794: WERNLE, PAUL - Renaissance und Reformation. Sechs Dordträge.
4050326: WERSCH, S. VAN (GNOSIS) - De gnostisch-occulte vloedgolf. Van Simon de Tovenaar tot New Age. Een kritische beoordeling.
9873: WERST, JAN - Een schoon wtlegginge des eersten Psalm vanden Souter van Dauidt, tot nut, hulp ende troost van allen eendrachtighen en goethertige Christen menschen, die alle Euangelische en Bybelsche boecken niet en hebben oft gelden connen, gesocht wt den gront der Godlijcker schriftueren met ongespaerden aerbeyt, gheuonden ende byghebracht door den geleerden M. Jan Werst, inden Lande van Dalem.
154837: WERTH, ALEXANDER - Moscow War Diary.
100225: WERTH, ALEXANDER [HARRISON E. SALISBURY - EPILOGUE]. - Russia. The Post-War Years.
100715: WERTHEIM, W.F. - Indonesië van vorstenrijk tot neo-kolonie.
4137539: M. WERTHEIM - Isaäc de Fuentes. Een geschiedenis uit het geslacht De Fuentes. Roman.
110887: WERTHEIMER, OSKAR VON - Cleopatra
151918: WERTHEMANN, HELENE - Studien zu den Adventsliedern des 16. und 17. Jahrhunderts.
151293: WERTHER, HANS & HUIB DEN TUINDER - De Biesbosch in beeld.
103622: WERTHMÜLLER, HANS - Tausend Jahre Literatur in Basel.
140813: WERTIME, THEODORE A. - The Coming of the Age of Steel.
123506: WERUMEUS BUNING, J.W.F. & J.F. DOEVE & LODE BAKELMANS [FOREW.] . - Antwerps' prentenboek.
145550: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De wereld van den dans.
1460: WERUMEUS, ARNOLDUS HENRICUS - Het Bescheiden Deel van 't hedendaags Christendom. Tot ontdekking en Waarschouwing van Mond- en Schyngeloovigen, tot Bestiering en Opwekking van Bekommerden, Als ook tot bemoediging en Vertroosting van Begenadigden. Vyfde Druk.
145359: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De vergulde druiventros.
4133699: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verzamelde gedichten.
102253: WERVEKE, HANS VAN - Gent. Schets van een Sociale Geschiedenis.
100418: WERVEKE, PROF. DR. HANS VAN - Bruges & Anvers. Huit siècles de commerce Flamand.
131370: WERVEKE, PROF. DR. H. VAN - Een Vlaams graaf van Europees formaat. Filips van de Elzas.
165192: WES, M.A. - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland 1700-1855.
155622: WES, M.A. - Caesar in Gallië, God in Frankrijk. Notities van een toerist.
4071469: WES, M.A. - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland, 1700-1855.
121086: WESCHER, PAUL - Jean Fouquet and his Time.
145846: WESCHER, HERTA [ED.]. - Cimaise. Revue de l'art actuel. Troisième série numéro 4 - mars 1956.
103833: WESCHER, HERTA [ROBERT E. WOLF - TRANSL.]. - Collage.
9340: WESEL, ADRIANUS VAN - Dertien Krachtige en Zielroerende Predicatien, Waar van de meeste handelen over 't Lyden onses Saligmakers Jesu Christi. Nevens eenige Rouw-Gedichten, over het Afsterven van den voornoemden Heer.
9052: WESEL, ADRIANUS VAN - Dertien Krachtige en Zielroerende Predicatien, Waar van de meeste handelen over 't Lyden onses Saligmakers Jesu Christi. Nevens eenige Rouw-Gedichten, over het Afsterven van den voornoemden Heer.
1461: WESEL, ADRIANUS VAN - Luister en Cieraad van de Messias vertoond uit eenige Plaatsen der H. Schrift. Nevens Een uitbreiding over eenige andere Bybel-Stoffen.
7489: WESEL, ADRIANUS VAN - Een Regtaardig Discipel van de Heere Jesus. Voorgestelt in VI. Predikatien over Matth. 16: 24-27. Nevens de vremdelingschappen der Geloovigen op Aarde, over Psalm 119: 19. Waar agter gevoegt zijn III. seer voordeftige Predikatien, over 1 Cor. 12: 3. Job 22: 25, 26. Spreuk. 8: 21. Door een vermaarde Godsgeleerde.
5229: WESEL, ADRIANUS VAN - Luister en Cieraad van de Messias vertoond uit eenige Plaatsen der H. Schrift. Nevens Een uitbreiding over eenige andere Bybel-Stoffen.
6971: WESEL, ADRIANUS VAN - Dertien Krachtige en Zielroerende Predicatien, Waar van de meeste handelen over 't Lyden onses Saligmakers Jesu Christi. Nevens eenige Rouw-Gedichten, over het Afsterven van den voornoemden Heer.
9693: WESEL, ADRIANUS VAN - De Heerlykheid van die geen, die Geregtveerdigt zyn in Jesu Christo. Vertoont in de verklaring over het vyfde Cap. Des Sendbriefs Pauli aan den Romeynen. Waar agter gevoegt is Een uytbreiding over eenige bysondere Texten der H. Schriftuure, als Rom. 7 v. 4. Exod. 3. v. 2-5. Ps. 40 v. 7, 8, 9. Cant. 1. v. 2. en Joh. 3. 14. 15. Den tweeden Druk.
165083: WESEMAN, PAULINE - Het duivels kussen. Wat als je partner een ander geloof heeft dan jij?
122415: WESENDONK, O.G. VON - Aus der Kaukasischen Welt.
157903: WESERMANN, EVERHARD [ED.]. [DR. THEODOR MÜLLER & DR. GERD BETZ & RICHARD DEHMEL] - Der Verleger George Westermann 1810-1879. Ein Lebensbild aus Briefen und Tagebüchern.
48156: WESLEY, CHARLES/WESLEY, SAMUEL/WESLEY, SAMUEL SEBASTIAN/PHILIPS, GORDON (ED.) - Tallis to Wesley. A new series of Original English Organ Music, partly on two staves from the sixteenth to the nineteenth century. Number Five (nr. 1757a)
4068440: WESLY, P. - Elementaire wetenschapsleer.
94403: WESSEL, J.H. - De leerstellige strijd tusschen Nederlandsche Gereformeerden en Doopsgezinden in de zestiende eeuw
4061047: WESSEL, C. (MARQUARDT, F.W.) - De gebroken hemel. De misère van de theologie en de hoop op God. Teksten uit de dogmatiek.
155023: WESSEL, KLAUS - Die Byzantinische Emailkunst vom 5. bis 13. Jahrhundert.
91326: WESSEL-VAN GRINSVEN, RIET E.A. - Bijzonder-heden. Bijzondere getuigenissen van ons plaatselijk religieus erfgoed.
4038889: WESSEL, J.H. - De leerstellige strijd tusschen Nederlandsche Gereformeerden en Doopsgezinden in de 16e eeuw.
143798: WESSELING, H.L. - De man die nee zei. Charles de Gaulle 1890-1970.
93806: WESSELING, J. - De Afscheiding van 1834 in Friesland (3 delen)
93777: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Groningerland. Deel I: De classis middelstum, Deel II: De classes Appingedam en Pekela van de afgescheiden kerken, Deel III: De classis Groningen van de afgescheiden kerken (3 delen)
142552: WESSELING, H.L. - Zoon en vader - Vader en zoon.
52052: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Friesland (3 delen, 1. De classis Wanswerd (Dokkum) van de Afgescheiden kerken, 2: De classes Drogeham (Drachten) en Leeuwarden van de Afgescheiden kerken, 3: De classes Sexbierum (Franeker), Sneek en Tjalleberd (Heerenveen) van de Afgescheiden kerken)
146047: WESSELING, H.L. [ED.]. - Expansion and Reaction. Essays on European Exansion and Reactions in Asia and Africa.
110537: WESSELING, H.L. - De man die nee zei. Charles de Gaulle, 1890-1970.
156620: WESSELING, H.L. - Onder historici. Opstellen over geschiedenis en geschiedschrijving.
130174: WESSELING, H.L. - Verdeel en heers. De deling van Afrika 1880-1914.
131212: WESSELING, H.L. - Verdeel en heers. De deling van Afrika 1880-1914.
4009493: WESSELING, J. (GRONINGEN) - Afscheiding en Doleantie in de stad Groningen. Uit de geschiedenis der Geref.Kerken 1834-1900.
4023066: WESSELING, J. - De Afscheiding van 1834 in Friesland. I.De classis Wanswerd (Dokkum). II.De classes Drogeham (Drachten) en Leeuwarden. III.De classes Sexbierum (Franeker), Sneek en Tjalleberd (Heerenveen).
4028196: WESSELING, J. - De Afscheiding van 1834 in Groningerland. (3.dln.).
4028200: WESSELING, J. - De Afscheiding van 1834 in Overijssel. (2 dln.). I.Classis Zwolle. II.Classes Holten / Ommen.
92327: WESSELINK, E.H. / ODINK, H. - Kostgangers van onze lieve heer. Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente Eibergen
87633: WESSELINK, W.H.A. - Beknopt leerboek der economische geschiedenis
145642: WESSELINK, JOHAN - Schilders van de Veluwezoom.
140208: WESSELINK, JOHAN - Schilders van den Veluwezoom.
4030432: WESSELS, A. - En allen die geloven zijn Abrahams geslacht.
160561: WESSELS S.J., C. - De geschiedenis der R.K. Missie in Amboina, vanaf haar stichting door den H. Franciscus Xaverius tot haar vernietiging door de O.I. Compagnie 1546-1605. Volgens de oudste gedrukte gegevens en een groot aantal onuitgegeven documenten samengesteld door C. Wessels s.j.
145974: WESSELS S.J., C. - De Katholieke missie in de Molukken, Noord-Celebes en de Sangihe-Eilanden gedurende de Spaansche bestuursperiode 1606-1677.
83213: WESSELS, L.H.M. - Bron, waarheid en de verandering der tijden, Jan Wagenaar (1709-1773), een historiografische studie (Hollandse Historische Reeks 27)
47492: WESSELS, A.H. - Geschiedenis der Christelijke Kerk in de Nederlanden
164649: WESSELS, A. - A Modern Arabic Biography of Muhammed. A Critical Study of Muhammed Husayn Haykal's HAYAT MUHAMMAD.
83630: WESSELS, ALBERT - Naar het land dat Ik u wijzen zal. Een reis naar Israël aan de hand van oude Duitse gravures van Bijbelse taferelen. Samengesteld en ingekleurd door de kunstschilder Albert Wessels.
4024378: WESSELS, A. (ISLAM) - De koran verstaan. Een kennismaking met het boek van de islam.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/29