Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
151855: SMITH, CANFIELD F. - Vladivostok under Red and White Rule. Revolution and Counterrevolution in the Russian Far East 1920-1922.
4072055: SMITH, DON IAN - De rivier waarover men niet terugkeert.
4072924: SMITH, T. - Ontspannen ouderschap.
4135349: SMITH, W.C. - Islam in Modern History.
4136330: SMITH, J.Z. (ED.) - The Harpercollins Dictionary of Religion.
4138460: SMITH, H. - Niet zonder religie. Het belang van religie in de postmoderne maatschappij.
4138854: SMITH, C.HENRY - The Mennonites of America.
4140814: SMITH, C.H. - The Mennonite Immigration to Pennsylvania. In the 18th Century. Part 33 of a Narrative and Critical History Prepared at the Request of The Pennsylvania-German Society.
4142388: SMITH CHURCHLAND, P. - Neurophilosophy. Toward a Unified Science of the Mind-Brain.
4300974: SMITH-VON OSTEN, A. - Von Treysa 1945 bis Eisenach 1948. Zur Geschichte der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland.
182020: SMITH, MARTHA NELL [H. WAYNE STOREY - ED.]. - Textual Cultures. Texts, Contexts, Interpretation [Volume 2 nr 1].
182021: SMITH, WHITNEY - Spectrum Vlaggenboek.
180550: SMITHHUIJSEN, C.B. [ED.]. - De hulpbehoevende mecenas. Particulier initiatief, overheid en cultuur 1940-1990.
154146: SMITHHUIJSEN, C.B. [ED.]. - De hulpbehoevende mecenas. Particulier initiatief, overheid en cultuur 1940-1990.
104625: SMITHUIJSEN, DRS. CAS [ED. - ET AL.]. - Kunst en financiën.
122046: SMITHY, ALAN G.R. - The Emergence of a Nation State. The Commonwealth of England 1529-1660.
31561: SMITS, A.J. - Levensbeschrijving en brieven van L.J. Potappel
55498: SMITS, C. - Held der Hulpe. 14 predikaties over verschillende teksten bij verscheidene gelegenheden
55499: SMITS, C. - De wortel der zaak. 11 Bijbellezingen over het boek Job
31806: SMITS, JOANNES PIETER HENDRIKUS MARIA - Plutarchus en de griekse muziek. De mentaliteit van de intellectueel in de tweede eeuw na Christus / Plutarch and Greek music. The mentality of the intellectual in the 2nd century a.d. With a summary in English)
32197: SMITS, A.J. - Levensbeschrijving en brieven van L.J. Potappel
32212: SMITS, C. - Noordenwind en zuidenwind. Herdenkingspredikaties ter gelegenheid van zijn vijftigjarig ambtsjubileum met een tiental preken
30390: SMITS, C. - Door de Geest geleid. 15 predikaties over Romeinen 8
152875: SMITS, JAN - Brabants peil. Monumenten voor waterbeheersing in Noord-Brabant.
141894: SMITS, K. - Iconografie van de Nederlandsche primitieven.
90422: SMITS, JACOBUS MARIA - Milieubeleid gestuurd? Een onderzoek naar de invloed van het BUGM op het gemeentelijk milieubeleid in Noord-Brabant.
156356: SMITS-VELDT, M.B. - Samuel Coster, ethicus-didacticus. Een onderzoek naar dramatische opzet en morele instructie van Ithys, Polyxena en Iphigenia.
93515: SMITS, C. - Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Deel 2
30280: SMITS, C. - Ik zal horen wat God de Heere spreken zal (Deel 2)
31404: SMITS, C. - Noordenwind en zuidenwind. Herdenkingspredikaties ter gelegenheid van zijn vijftigjarig ambtsjubileum met een tiental preken
55089: SMITS, C. - Held der Hulpe. 14 predikaties over verschillende teksten bij verscheidene gelegenheden
4012774: SMITS VAN WAESBERGHE, M. (IGNATIUS DE LOYOLA) - De geest van Sint Ignatius in zijn orde. (Bibl.van wetenschap en cultuur)
91396: SMITS, C. - De afscheiding van 1834 (Deel 2). Classis Fordrecht c.a.
31346: SMITS, C. - De Heidelbergse Catechismus toegelicht in 52 predikaties
82893: SMITS, C. - De nachtgezichten van Zacharia, elf predicaties uit de profetie van Zacharia
31492: SMITS, C. - De Heidelbergse Catechismus, toegelicht in 52 predikaties
88985: SMITS, C. - De nachtgezichten van Zacharia. Elf predicaties uit de profetie van Zacharia.
92481: SMITS, C. - Getekend en bewaard, zeven predikaties
93310: SMITS, C. - De overwinning van het Lam
83098: SMITS, C. - De afscheiding van 1834 (Complete Set)
87377: SMITS, C. - De afscheiding van 1834. Tweede deel: Classis Dordrecht c.a.
91395: SMITS, C. - "De afscheiding van 1834 (Deel 1). Gorinchem en ""Beneden-Gelderland""."
93168: SMITS, JAN - Brabants peil. Monumenten voor waterbeheersing in Noord-Brabant
30337: SMITS, C. - Goddelijke Weldadigheid. Drietal Predicatiën
161465: SMITS-VELDT, MIEKE B. - Een baljuw in opspraak. Twee toneelteksten van Goudanus uitgegeven en voorzien van inleiding en commentaar,
57273: SMITS, C. - Water uit de steenrots. Bijbels dagboek
180330: SMITS, F.N. - Beknopte geschiedenis van Eindhoven. Van 't begin der stad tot 1648. Deel 1 [only].
161535: SMITS-VELDT, MIEKE B. - Het Nederlandse renaissance-toneel.
86885: SMITS, C. - De overwinning van het lam
94538: SMITS, C. - De Afscheiding van 1834 (Complete Set, 9 delen)
55574: SMITS, C. - Getekend en bewaard, zeven predikaties
161416: SMITS, J. - Plutarchus' Leven van Lysander. Inleiding - Tekst - Commentaar.
155623: SMITS, PROF. L.A.H. [ED.]. - Bewustzijnsverruiming. Inzicht - uitzicht. Een publikatie van het Nederlands Gesprekscentrum.
94206: SMITS, LUCHESIUS - Saint Augustin dans l'oeuvre de Jean Calvin (2 volumes)
156290: SMITS, DR. C. - "De afscheiding van 1834. Eerste Deel: Gorinchem en ' Beneden-Gelderland "". Gorinchem [en omgeving]. Vuren, Herwijnen, Haaften, Tricht, Brakel, Poederoyen, Aalst, Nederhemert-Well, Hoenza-Driel, Zuilichem, Nieuwaal, Gameren."
144980: SMITS VAN WAESBERGHE, JOSEPH - Codex Oxoniensis. Bibl. Bodl. Rawl. C 270. Pars A ''De vocum consonatiis'' ac '' De re musica'' (Osberni cantuariensis?). DMA. A. Xa. Buren, 1979.
95726: SMITS, C. - Jozef leeft nog. Een zestal predikaties alsmede levensschets en begrafenisverslag
87054: SMITS, C. - De overwinning van het lam
32202: SMITS, A.J. - De Heidelbergse Catechismus toegelicht in 52 predikaties
88332: SMITS, C. - Verzoening door voldoening. Tien predicaties.
56581: SMITS, C. - Door de Geest geleid. 15 predikaties over Romeinen 8
110534: SMITS, LIESBETH | RIK KOENEN [EDS.]. - Peptalk. De Engelse woordenschat van het Nederlands.
55715: SMITS, C.F.-XAVIER - De Kathedraal van 's Hertogenbosch
91397: SMITS, C. - De afscheiding van 1834 (Deel 3). Documenten uit het archief ds. H.P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A.
55718: SMITS, C.F. XAV. - De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch. Hierbij de wapen- en rouwborden, voorheen in voormelde kerk aanwezig, door Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt
4051480: SMITS, C. - De Afscheiding van 1834. Compleet in 9 dln.
4052088: SMITS, C. - De Afscheiding van 1834. Derde deel. Documenten uit het archief ds.H.P.Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A.
56475: SMITS VAN WAESBERGHE, JOSEPHO - Divitiae Musicae Artis (DMA). Schola Palaeographica Amstelodamensi Conspirante Collectae. Musica, Domni Heinrici, Augustensis Magistri. DMA. A. VII
81811: SMITSKAMP, H. - Bilderdijk historicus?
90144: SMOLAN, LESLIE - A Day in the Life of America. Photographed by 200 of the world's leading photojournalists on one day, May 2, 1986.
102737: SMOLDERS, ROB [ED.]. - Kunst bedrijven.
104338: SMOLDERS, PIET - In het spoor van spoetnik. 50 jaar ruimtevaart - De complete geschiedenis.
152611: SMOLENAARS, ELLIE - Passie voor vrijheid. Clara Wichmann [1885-1922].
92462: SMOLITSCH, IGOR - Das altrussische Mönchtum (11.-16. Jahrhundert). Gestalter und Gestalten
92095: SMOLITSCH, IGOR - Geschichte der Russische Kirche 1700-1917
93700: SMOLITSCH, IGOR - Geschichte der Russischen Kirche 1700-1917 (Erster Band)
4134335: SMOLLETT, T. - The History of England. From the Revolution of 1688 to the death of George the Second. Designed as a conttinuation of Hume. Stereotype edition, in six volumes.
10100: SMOUT, ADRIAEN JORISZ. | GOMARUS, FRANCISCUS | MEHEN, ELLARDUS VAN - Schriftverlic Ia Over de Vraghe, Of de Leer-pointen, die ten huydighen daghe in gheschil ghetrocken vvorden, het Fondament der salicheyt raken ofte niet, Teghen Het onschriftmatich Neen ende zegghen van Zommighe Dat d'opinien van beyde partijen (dat is, Ia ende Neen) bestaen konnen, zo met de waerheyt des Christelicken gheloofs, als met de salicheyt der siele: Bevesticht ende bewesen beyde met vijf-en-veertich Schriftmatighe redenen, als oock met korte weder-legginghe vande Teghen-redenen. Door Adriaen Iorisz. Smout. WAARBIJ: Eendracht Van over de vijftich menigherley Schriften, die Teghen 't Pelaghiaensdom eenighe voor, meest onlangs ende na de Scheuringe der ghenoemde Luthersche, door de Treffelijcste ghereformeerde Kercken ende School-Leeraren, als ooc andere aenzienlijcke vrome Mannen, tot in de vijftich toe, eenssins Gheschreven, ooc onderteyckent, voorts vertaelt, ende in den druc bevordert zijn, in de Voornaemst-vermaerde ghereformeerde Kercken ende Schoolen van Duytschland, Vrancrijck, Engelandt, Schotlandt, Nederlandt, Hungeren, Polen, Pruyssen, Lithuwanien, Italien, etc. Alzoose achter de Voor-reden verteykent staen: Metter tijd by een bhebracht, ende wt het Latijn of ooc andere Talen, in onse Nederduytsche sprake ghezamentlijc overgheset, ende zoo op de Brieven Prosperi ende Hilarij voor Eerst ter Abrwoorde wtghegheven, door Hadrianvm Georgivm Smovtivm. WAARBIJ: Accoort Vande Recht-sinnige Leere der Voorsienicheyt Gods. In 't Latijn Beschreven, door den Godsaligen, ende hoogh-gheleerden Franciscus Gomarus, der heyliger Theologie Doctor ende Professor. Ende tot verbreydinghe der VVaerheyt, ghetrouwelick inde Nederduytsche tale overgheset. WAARBIJ: Tractaet Van Het Recht der Kercke Christi, ende der Christelijcke Overheyt in t' Kerckelijcke, ghestelt by wijse van t'samen-sprekinge ter nadenckinghe op t' Boeck D. Ioh. VVtenbogaerts, ende dierghelijcke Schriften, van ghelijcke Materien handelende, Door Ellardvs van Mehen.
160367: SMOUT, HERM. | DR. YVETTE STOOPS [INTROD.]. - Het Antwerps dialect. Met een schets van de geschiedenis van dit dialect in de 17de en 18de eeuw.
103337: SMULDERS, ROLAND F.M. [TEXT | PHOTOGR.]. - 20 Years International Circusfestivals.
180933: SMULDERS, JAN - De Ware Graal en zijn valse hoeders. Da Vinci één van hen, maar de code niet de zijne.
132088: SMULDERS, FRITS | ERIK VAN DER DOE [EDS] - Hein Kluiver. Een Zeeuws cultuurhistoricus.
170762: SMUTS, JAN CHRISTIAAN - Holism and Evolution.
31564: SMYTEGELT, BERNARDUS - Keurstoffen of verzameling van vijftig uitmuntende predikaties waaronder enige zeer gewichtige praktikale stoffen, als ook verscheidene andere: bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden en andere buitengewone omstandigheden en eindelijk een opmerkelijke dankdagpredikatie over Jeremia 25:3
31571: SMYTEGELT, BERNARDUS - Een woord op zyn tyd, ofte twee-en-veertig predicatien. Naar tydsomstandigheden geschikt, en behelzende trouwhertige Vermaningen en opwekkende Bestieringen om zich onder Godts slaande hand te verootmoedigen en tot hem in Christus te bekeeren (2 delen)
57269: SMYTEGELT, BERNARDUS - Twaalf uitmuntende practicale leerredenen
55088: SMYTEGELT, BERNARDUS - Twee-en-dertig uitmuntende predikatiën
55586: SMYTEGELT, BERNARDUS - Een Woord op Zyn tyd, ofte twee-en-veertig predicatien (2 delen). Naar tydsomstandigheden geschikt, en behelzende trouwhertige Vermaningen en opwekkende Bestieringen om zich onder Godts slaande hand te verootmoedigen en tot hem in Christus te bekeeren: By gelegentheit van eene groote Droogte, en Sterfte onder Beesten en Menschen, gelyk ook in andere gevallen en ontmoetingen: Waar by komt het zalig uiteinde der Vroomen en het rampzalig uiteinde der Godtloozen, vertoont in de Historie van lazarus en den Ryken man
55061: SMYTEGELT, BERNARDUS - Het gekrookte riet of honderd vijf-en-veertig predikatiën over Mattheus XII: 20, 21 (2 delen). Waarin een zwak- en kleingeloovig Christen opgewekt en bestierd wordt om op den Heere Jezus te hopen, mitsgaders verscheidene gevallen en zwarigheden van het gemoed worden opgelost en beantwoord, tot derzulker vertroosting en aanmoediging, om met blijdschap, al strijdende, den weg des geloofs naar den Hemel te bewandelen, en aan de eeuwige gelukzaligheid te zijner tijd deel te krijgen
95108: SMYTEGELT, BERNARDUS - De weg der heiligmaking voorgesteld in negen predikatien over Mattheus V : 47, gedaan te Middelburg in 1728. Nieuwe uitgave. WAARBIJ: Historisch verhaal van het leven en sterven van den eerwaarden, geliefden, godvruchtigen en geleerden heer Do. Bernardus Smytegelt. Opgesteld door Pieter de Vriese (2 werken in 1 band)
53366: SMYTEGELT, BERN. - Des Christens eenige troost in leven en sterven of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII predikatiën
89805: SMYTEGELT, BERN. - Kort Begrip van de Heidelbergse Catechismus, samengevat in vijf predikatiën.
94803: SMYTEGELT, BERNARDUS - Des Christens eenige troost in leven en in sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus, in twee en vijftig predikatien. Benevens vijf belijdenis-predikatien
31310: SMYTEGELT, BERN. - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII predikatiën
56828: SMYTEGELT, BERNARDUS - Maandagse catechisatiën naar aanleiding der Heidelbergse Catechismus zijnde een huis- en handboek tot onderwijzing in de Gereformeerde leer. Voorgesteld in vragen en antwoorden
31300: SMYTEGELT, BERNARDUS - Het gekrookte riet of honderd vijf-en-veertig predikatiën over Mattheus XII : 20, 21 (2 delen). Waarin een zwak- en kleingeloovig Christen opgewekt en bestierd wordt om op den Heere Jezus te hopen, mitsgaders verscheidene gevallen en zwarigheden van het gemoed worden opgelost en beantwoord, tot derzulker vertroosting en aanmoediging, om met blijdschap, al strijdende, den weg des geloofs naar den Hemel te bewandelen, en aan de eeuwige gelukzaligheid te zijner tijd deel te krijgen
57267: SMYTEGELT, BERNARDUS - Kort begrip van de Heidelbergse Catechismus, samengevat in vijf predikatiën
32209: SMYTEGELT, BERNARDUS - De weg der heiligmaking. Voorgesteld in negen predikatiën over Mattheüs 5:47, gedaan te Middelburg in 1728
32210: SMYTEGELT, BERNARDUS - Des christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predikatiën over Filippenzen 4:7 en Kolossenzen 1:22
32208: SMYTEGELT, BERNARDUS - Het gekrookte riet of honderd vijf en veertig predikaties over Mattheüs 12:20 en 21 (2 delen)
162915: SMYTH, ALFRED P. - Scandinavian Kings in the British Isles 850-880.
144098: SMYTH, ALDRED P. - King Alfred the Great.
30958: SNAITH, NORMAN HENRY - Hebrew Old Testament. 83 OT
156112: SNAPSHOTS AMSTERDAM - Amsterdam - Volendam - Marken.
88330: SNEEP, P. - David een man des geloofs
165173: SNEEP, J. | H.A. TREU | M. TYDEMAN [EDS. - ET AL.]. - Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland.
84000: SNEEP, P. - David een man des geloofs. Een zevental predikaties over het geloofsleven van David
89438: SNEL, M.G. - De schorsing van Ds. Kok. Met een vraag van ds. Kok aan de Geref. Gemeenten.
165820: SNEL, FRIEDA - Wacht maar.
152855: SNELDERS, DR. H.A.M. - Het Gezelschap der Hollandsche Scheikundigen. Amsterdamse scheikundigen uit het einde van de achttiende eeuw.
163930: SNELDERS, H.A.M. - De geschiedenis van de scheikunde in Nederland [2 Vols. Compl.]..
160053: SNELDERS, H.A.M. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de scheikunde.
145559: SNELDERS, H.A.M. [ED.]. - The Letters from Gerrit Jan Mulder to Justus Liebig [1838-1846].
90729: SNELDERS, H.A.M. - Het gezelschap der Hollandsche scheikundigen. Amsterdamse chemici uit het einde van de achttiende eeuw.
90754: SNELDERS, H.A.M. - The letters from Gerrit Jan Mulder to Justus Liebig (1838-1846)
144820: SNELDERS, H.A.M. | K. VAN BERKEL - Natuurwetenschappen van Renaissance tot Darwin. Thema's uit de Wetenschapsgeschiedenis.
4075098: SNELL, ADRIAN - Stad van vrede. Een reis naar de wortels van mijn geloof.
182022: SNELLAERT, F.-A. - Nederlandsche gedichten uit de veertiende eeuw van Jan Boendale, Hein van Aken en anderen, naar het Oxfordsch Handschrift, op gezag van het staatsbestuur en in naam der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Letteren en Fraaie Kunsten.
158387: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Microlepidoptera [2 Vols. Compl.].
160810: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Microlepidoptera [2 Vols. Compl.].
90539: SNELLEN, P.F.G.H. | PERO, J.H.A.M. - De brandweer van de lichtstad. Een kroniek van de gemeentebrandweer Eindhoven.
150075: SNELLER, W. | DR. W.S. UNGER [ - Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Frankrijk. Supplement [1447-1585].
153188: SNELLER, LINEKE - Basisboek ERP
88111: SNELLER, Z.W. - Groen van Prinsterer en Fruin. Mededelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 12, No. 12.
88112: SNELLER, Z.W. - Opzoomer en Fruin. Mededelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, deel 12, No. 10.
82608: SNELLER, Z.W. - De nationale beteekenis der Oranje-dynastie
88713: SNELLER Z.W. - Economisch-Historische opstellen. Geschreven door Prof. Dr. Z.W. Sneller ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleeraarsjubileum 1922 - 5 april 1947.
104194: SNELLER, DR. Z.W. - Rotterdams bedrijfsleven in het verleden.
54526: SNELLER, Z.W. | UNGER, W.S. - Bronnen uit de geschiedenis van den handel met Frankrijk. Supplement
4139337: SNELLING, L. - Één perfecte dag. Roman.
58088: SNELLINGS, D. - Muziekinstrumenten uit middeleeuwn tot barok. Een overzicht van de belangrijkste West-Europese muziekinstrumenten uit de middeleeuwen, de renaissance en de barok
56730: SNELS, M.N.N. - Infrared excitation of molecules and clusters
155744: SNELS, MARCEL - Infrared Excitation of Molecules and Clusters.
4043557: SNETHLAGE, J.L. (HEINE, HEINRICH) - Heinrich Heine. 1797-1856. Voorloper van existentialisme en oecumenisch christendom.
162346: SNETHLAGE, MR. A. [ED. - ET AL.]. - Kwartierstatenboek 1883-1983. Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
4049486: SNETHLAGE, J.L. (KANT, IM.) - De godsdienstphilosophie van Immanuel Kant.
101176: SNETHLAGE, DR. J.L. [DR. H.J. POS - FOREW.]. - Sowjet-Rusland zegt mij iets.
4138864: SNETHLAGE, J.L. - Moraalfilosofie en christendom. Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens?
4138865: SNETHLAGE, J.L. - Herinneringen en Perspectieven.
4139028: SNETHLAGE, J.L. (MONTAIGNE, M. DE) - Montaigne. (Helden van de geest)
182533: SNETSELAAR, MARION - Chrysallis 1978-1981.
131351: SNIJDER, DR. M.A. - De invloed van de fiscus op het midden- en kleinbedrijf.
102303: SNIJDERS, W.G.F. - Rumenië in den wereldoorlog. Augustus 1916 - januari 1917.
61003: SNIJDERS, GERRIT - Friedrich Adolph Lampe
89704: SNIJDERS, A.L. - Een wacker leeraar. Ds. Joannes Beukelman geplaatst in zijn tijd.
166945: SNIJDERS, HENDRIK | DANY JACOBS | MARC GROOTHELM [EDS. - ET AL.]. - De economische kracht van agrofood in Nederland.
89244: SNIJDERS, L.A. - Alle getallen van de Bijbel. Concordantie van de telwoorden in het oude en nieuwe testmant en de apocriefen.
57262: SNIJDERS, L.A. - Over oude pastorieën en pastores. Verhalen en afbeeldingen van oude hervormde dorpspastorieën en hun bewoners
102139: SNIJDERS, M.H. - De kerk in 't midden. Restauratie van een cultuurmonument.
142576: SNIJDERS, IR. C.J. - De gulden snede. Met een woord vooraf van Prof. Dr. Sj. Groenman.
151363: SNIJDERS, T.J.M. | R. VOLMER - Architectuurschetsen op reis.
131352: SNIJDERS, MR. H.A.W. - Gemeenten en bestuursdwang.
4133221: SNIJDERS, L.A. - The Meaning of (zar) in the Old Testament. (Diss.)
30622: SNIJDERS, L.A. - Bijbels woordenboek
123562: SNODGRASS, A.M. - Selected Poems 1957-1987.
140042: SNODGRASS, JEFFREY G. - Casting Kings. Bards and Indian Modernity.
100846: SNODGRASS, JEFFREY G. - Casting Kings. Bards and Indian Modernity.
4143702: SNOEIJER, W. (LODENSTEIN, J.VAN) - Wandelen voor zijn aangezicht. Jodocus van Lodenstein een mysticus uit de Reformatie.
85012: SNOEK, I. - Koningen van Israels God gegeven. Saul - David Salomo
31123: SNOEK, HANS - Van huis uit Protestant. Hoe de leer verdampte en het geloof veranderde
183136: SNOEK, G.J.C. - Eucharistie- en reliekverering in de Middeleeuwen. De middeleeuwse eucharisie-devotie en reliekverering in onderlinge samenhang.
84678: SNOEK, I. - Koningen van Israels God gegeven. Saul - David Salomo
141679: SNOEK, JOHAN M. - The Gray Book. A collection of protests against anti-semitism and the persecution of Jews issued by non-roman catholic churches and church leaders during Hitlers rule.
166185: SNOEK, PAUL [DIRK DE GEEST - AFTERW.]. - Reptielen & Amfibieën.
154531: SNOEK, PAUL - Verzamelde gedichten.
47485: SNOEKS, REMI - L'Argument de tradition dans la controverse eucharistique entre catholiques et réformés français au XVIIe siècle (Universitas Catholica Lovaniensis, Dissertationes ad gradum magistri in Facultate Theologica consequendum conscriptae, Series II. Tomus 44)
81705: SNOEP, A. - Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid, levensschets, predikaties en verslag van de begrafenis
51937: SNOEP, DS. A. - Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid [Levensschets, predikaties en verslag van de begrafenis]
141831: SNOEP, D.P. | C.H. STAAL | A.R.M. SMIT [EDS. - ET AL.]. - Dood en begraven. Sterven en rouwen 1700 - 1900. Tentoonstelling ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Eerste Algemene Begraafplaats Soesterbergen te Utrecht.
154541: SNOODIJK, TIJN - QWL + KRZ en de raadselachtige planeet.
95923: SNOUCK HURGRONJE, C. - Verspreide Geschriften (Gesammelte Schriften). (Complete Set, 6 delen in 7 banden)
56871: SNOUCK HURGRONJE, C. - Nederland en de islam
4047128: SNOUCK HURGRONJE, J.J. - De Parallelismo membrorum in Jesu Christi dictis observando. (Diss.)
153269: SNOW, ROYALL H. - Thomas Lovell Beddoes: Eccentric & Poet.
152788: SNOW, LOUDELL F. - Walkin' over Medicine.
170624: SNOW, P.C. [STEFAN COLLINI - INTROD.]. - The Two Cultures.
9920: SNOY, REINIER - Psalterivm Paraphrasibvs illustratum, seruata ubique ad uerbum Hieronymi translatione.
61170: SNYDER, D.N. - Karl Barth's struggle with Antropocentric Theology
157213: SNYDER, THOMAS - De cijfers van oranje. Statistieken voor een eeuw interlands 1905-1999.
155028: SNYDER, JAMES - Northern Renaissance Art. Painting, Sculpture, the Graphic Arts from 1350 to 1575.
151112: SNYDER, GEORGE S. - Oude hemelkaarten. Hoogtepunten uit tien eeuwen cartografie.
151113: SNYDER, GEORGE S. - Oude hemelkaarten. Hoogtepunten uit tien eeuwen cartografie.
131938: SOAMES, MARY - The Profligate Duke. George Spencer Churchill, fifth Duke of Marlborough and his Duchess.
153040: SOBEL, DAVA [ED.]. - To Father. The Letters of Sister Maria Celeste to Galileo [1623-1633].
180309: SOBEL, CHRISTA - Efese.
163890: SOBEL, DAVA - De planeten. Een reis langs de negen sterren van ons zonnestelsel.
167886: SOBOTA, HEINZ - De minus man.
183727: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES ET ICONOPHILES DE BELGIQUE - Annuaire de 1917. Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique [= 8th year]
183730: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES ET ICONOPHILES DE BELGIQUE - Annuaire de 1921. Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique [= 12th year]
183725: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES ET ICONOPHILES DE BELGIQUE - Annuaire de 1912. Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique [= 3rd year].
183726: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES ET ICONOPHILES DE BELGIQUE - Annuaire de 1916. Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique [= 7th year]. .
183731: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES ET ICONOPHILES DE BELGIQUE - Annuaire de 1918. Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique [= 9th year]
183729: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES ET ICONOPHILES DE BELGIQUE - Annuaire de 1919. Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique [= 10th year]
160997: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES ET ICONOPHILES DE BELGIQUE - Annuaire de Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique. Volume nr. 1-14 & Statuts / Liste des Membres [15 Vols.].
104271: SOCOM - - Socom 3. U.S. Navy Seals: The Official Guide.
4143001: (SOCRATES) STONE I.F. - Het proces Socrates. Vertaling Jabik Veenbaas.
101133: SODE, TORBEN - Glas på kroppen. Moderne amerikanske glasperler / Contemporary American Glass Beads.
4058126: SODEN, HERMANN VAN - Die wichtigsten Fragen im Leben Jesu. (Ferienkurs-Vorträge)
4058127: SODEN, HERMANN VON - Urchristliche Literaturgeschichte. (Die Schriften des Neuen Testaments)
4036411: SODEN, W.V. - Einführung in die Altorientalistik.
54441: SODEN, WOLFRAM VON - The Ancient Orient. An introduction to the study of the ancient near east
4006959: N.N. (SODEN, H.FRHR.V.) - Aus Theologie und Kirche. Zum 60.Geburtstag von Prof. Hans Freiherr von Soden. (BET 6)
4140605: SODEN, H.VON - Urchristentum und Geschichte. Gesammelte Aufsätze und Vorträge. 1.Band: Grundsätzliches und Neutestamentliches.
4068965: SODEN, W. VON - Grundriss der Akkadischen Grammatik. (An.Orient 33)
4060520: SÖDER, R. - Die apokryphen Apostelgeschichten und die romanhafte Literatur der Antike.
4015634: SÖDERBLOM, N. - Das Werden des Gottesglaubens. Untersuchungen über die Anfänge der Religion. Deutsche Ausg. hrsg. von R.Stübe.
4139583: SØDERBLOM, N. - Der lebendige Gott im Zeugnis der Religionsgeschichte. Nachgelassene Gifford-Vorlesungen.
4143091: SODERLUND, S. - The Greek Text of Jeremiah. A Revised Hypothesis.
161158: SODMANN, TIMOTHY - Dodendantz, Lübeck 1520. Faksimileausgabe mit Textabdruck, Glossar und einem Nachwort
60685: SOEDARMO. R. - In de wereld maar niet van de wereld (Een studie over de grondgedachten van de theologie van Friendrich Gogarten)
131219: SOEDARPO, MINARSIH - Niet louter kleine toegenegenheden. Herinneringen van een Indische vrouw 1924-1952.
83822: SOEDE, MATTHIJS - The partial hydrogenation of aromatics
104637: SOELLE, DOROTHEE | JOE H. KIRCHBERGER [EDS.]. | HERBERT HAAG [FOREW.]. - Great Women of the Bible. In Art and Literature.
53376: SOEMOHARDJO-SOEBROTO, ROHMAH - Oeirp somohardjo, Luitenant-Generaal T.N.I. (22-2-1893 - 17-11-1948)
152535: SOEP, A. - De besnijdenis. Een Ethnologische Studie. Met een voorrede van Dr. J.J. Fahrenfort.
165801: SOEPBOER, ALBERTINA - De dieptering.
142167: SOEPNEL, INE - Aldus Manutius - drukker/uitgever.
4053409: SOEST, H.J.VAN - Welk is het voortreffelijkste schepsel op aarde?. De interpretatie van een omstreden bijbelse voorstelling in het 19de en 20ste eeuwse Nederland. (Diss.)
60686: SOEST. H.J. VAN - """Welk ik het voortreffelijkste schepsel op aarde?"" (De interpretatie van een omstreden bijbelse voorstelling in het 19e en 20e eeuwse Nederland)"
156341: SOEST, J.L. - Taraxacum Species from India, Pakistan and Neighbouring Countries.
101654: SOEST, HANS VAN | MARK VAN ASSEN | MICHEL KNAPEN [EDS.]. - Wandelen over Londense kerkhoven. De dodenakkers en hun legendarische bewoners.
4133927: SOEST, A.V. (RED.) - Rood als scharlaken, wit als sneeuw. Over schuld en vergeving.
162046: SOETAERT, DRS. PAUL - De Berg van Charitate te Brugge, een stedelijke leenbank [1573-1795]. Bijdrage tot de geschiedenis van de kredietinstellingen in de Lage Landen.
156095: SOETEMAN, FRED | CHRIS ROODBEEN [ILLUSTR.]. - De Hoornse Taart en andere rechtsmonumentjes. Gejut en gesprokkeld.
4009849: SOETENDORP, J. - Symboliek der joodse religie. Beschrijving en verklaring der gebruiken in het joodse leven.
4061387: SOETENDORP, A. - Er was een rabbijn in de klas. Lezingen van Awraham Soetendorp. Ingeleid en weergegeven door Lize Stilma.
4067345: SOETENDORP, J. - Symboliek der joodse religie. Beschrijving en verklaring der gebruiken in het joodse leven.
156900: SOETENHORST, W.J. - De bescherming van de uitgeefprestatie. Een onderzoek naar het functioneren van het uitgeefovereenkomstenrecht en het mededingingsrecht in Nederland en Duitsland met aandacht voor de situatie in Groot-Brittannië [Der Schutz der verlererischen Leistung]. .
152169: SOETERIK, ROBERT [ED.]. - De verwoesting van Palestina.
4141008: SOETING, M.F. - Tussen wet en werkelijkheid. Euthanasie in het licht van een roman van W.J. Otten en de filosofie van M.Merleau-Ponty. (Diss.)
4064722: SOETING, A.G. - Auditieve aspecten van het boek Openbaring van Johannes. (Diss.)
60687: SOETING. A.G. - Auditieve aspecten van het boek Openbaring van Johannes
4137901: SOGGIN, J.A. - Introduction to the Old Testament. From its origins to the closing of the Alexandrian canon.
4137951: SOGGIN, J.A. - A History of Israel. From the Beginnings to the Bar Kochba Revolt, AD 135.
4141168: SOGGIN, J.A. - Einführung in die Geschichte Israels und Judas. Von den Ursprung bus zum Aufstand Bar Kochbas.
182970: SÖHNGEN, J.N.G. - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche volksleven.
182969: SÖHNGEN, J.N.G. - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche volksleven.
4142155: SOIRON, TH. - Die Bergpredigt Jesu. Formgeschichtliche, exegetische und theologische Erklärung.
140611: SOKOLOFF, NIKOLAUS - So begann der Bolschewismus. Leidensweg und Ermordung der Zarenfamilie.
130823: SOKOLOWSKI, DR. PAUL - Sachbegriff und Körper in der klassischen Jurisprudenz und der modernen Gesetzgebung.
104476: SOLA RICARDE, RICARDO DE - "La reurbanizacion de "" El Silencio "". Cronica 1942 - 1945."
104580: SOLAR, GUSTAV - Das Panorama und seine Vorentwicklung bis zu Hans Conrad Escher von der Linth.
4138795: SOLDAN, W.G. & HEPPE, H. - Geschichte der Hexenprozesse. Neu bearbeitet und herausgegeben von M.Bauer.
154946: SOLER-PONT, ANNA | ASHA MIRÓ - Sporen van sandelhout.
163070: SOLGER, PROF. DR. F. | PROF. DR. P. GRAEBER | DR. J. THIENEMANN | DR. P. SPEILER | PROF. F.W.P. SCHULZ [EDS.]. - Dünenbuch. Werden und Wandern der Dünen, Pflanzen- und Tierleben auf den Dünen, Dünenbau.
180074: SOLINGE, PROF. MR. G. VAN | MR. M. HOLTZER [EDS]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2003 / 2004.
180072: SOLINGE, PROF. MR. G. VAN | MR. M. HOLTZER [EDS]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2001/2002
180073: SOLINGE, PROF. MR. G. VAN | MR. M. HOLTZER [EDS]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2002 / 2003.
103406: SOLINGEN METALLWAREN - Richard Abr. Herder Stahlwaren- und Werkzeugfabrik Solingen. Coutellerie. Fabrikzeichen: Rich. Abr. Herder Solingen & Rich. Abr. Herder & Rich. A. Herder Solingen. Wortmarken: Richard-Herdermesser & Richard Extra & Richard-Herderscheren & Richard Gold & El Pastor.
4059946: SÖLLE, D. - God heeft mensen nodig. Een theologie van de schepping.
4059198: SÖLLE, D. & SCHOTTROFF, L. - Jezus van Nazareth.
4053786: SÖLLE, D. - Tegenwind. Herinneringen.
4137561: SÖLLE, DOROTHEE - (4 titels). Denken over God - Droom mij, God - Fantasie en gehoorzaamheid - Kernwapens doden, ook zonder oorlog.
4004311: SÖLLE, D. - Denken over God. Inleiding in de theologie.
4300774: SÖLLE, D. - Gegenwind. Erinnerungen
158324: SOLNICK, BRUCE B. [ED.]. - Terrae Incorgintae. The Annals of the Society for the History of Discoveries [Volume 1 - 10].
141813: SOLODKOFF, ALEXANDER [& ROY D.R. BETTELEY | PAUL SCHAFFER | A. KENNETH SNOWMAN - ET AL.]. - Masterpieces from the House of Fabergé.
157771: SOLOMON, HARRY M. - The Rise of Robert Dodsley. Creating the New Age of Print.
4300652: SOLOMON, ROBERT C. - Filosofie - Het plezier van het denken.
4072287: SOLOMON, NORMAN - Licht op jodendom. (Servire basisreeks)
4136782: SOLOMON, SOLOMON J. - The Practice of Oil Painting and of Drawing as Associated with it. With Eighthy Illustrations.
165602: SOLOTATOFF, TED - A Few Good Voices in My Head. Occasional pieces on writing, editing and reading my contemporaries.
4040452: SOLOVEITSCHIK, J.B. - De creativiteit van de Halacha. Inleiding en samenstelling Reinier Munk.
146401: SOLOVEYTCHIK, GEORGE - Potemkin. Soldat, Staatsmann, Liebhaber und Gemahl der Kaiserin Katherina der Gri=osse.
146399: SOLOVEYTCHIK, GEORGES - Potemkine. Un tableau de la Russie de Catherine II.
180817: SOLOVIEV, VLADIMIR - De geestelijke grondslagen van het leven.
183784: SOLOVJEFF, WLADIMIR [DR. RUDOLF STEINER - INTROD.]. - Zwölf Vorlesungen über des Gottmenschentum.
142227: SOLOWJOW, WLADIMIR - Die Erzählung vom Antichrist.
167519: SÖLTER, WALTER [EDS.]. - Das Römische Germanien aus der Luft.
164194: SÖLTER, WALTER [EDS.]. - Das Römische Germanien aus der Luft.
156675: SOLTERER, HELEN - The Master and Minerva. Disputing Women in French Medieval Culture.
157562: SOLTESZ, ELISABETH [INTROD. | DESCR.]. | FRANZ GOTTSCHLIG [TRANSL.]. - Das Corvinus Graduale.
165025: SOLVANGER, ERIK - Slijp het sternum.
140404: SOLY, HUGO | JOHAN VAN DE WIELE [EDS.]. HANS DEVISSCHER | JO VOLCKAERT - Carolus. Keizer Karel V 1500-1558.
140405: SOLY, HUGO | JOHAN VAN DE WIELE [EDS.]. HANS DEVISSCHER | JO VOLCKAERT - Carolus. Keizer Karel V 1500-1558.
105006: SOLY, HUGO [ED.]. | WIM BLOCKMANS | PETER BURKE | FERNANDO CHECA CREMADES [EDS. - ET AL.]. - Charles V and his Time 1500-1558 [In Slipcase].
145039: SOMERS, ERIK | MARK SPIER - Archievengids van de Tweede Wereldoorlog. Nederland en Nederlands-Indië.
162276: SOMERS, ERIK - Vrijgegeven door de duitse censuur. Fotograaf in dienst van de bezetter.
4300956: SOMERS, ERIK (COHEN, D.) - Voorzitter van de Joodse Raad. De herinneringen van David Cohen (1941-1943)
4063944: SOMERS, H.H. - Jehova`s Getuigen. Naar het einde van de wereldchaos?
164668: SOMERSET, ANNE - Unnatural Murder. Poison at the court of James I.
164131: SOMERSET, ANNE - The Affair of the Poisons. Murder, Infanticide & Satanism at the Court of Louis XIV.
143888: SOMERSET, ANNE - Elizabeth I.
143720: SOMERSET, ANNE [ANTONIA FRASER - INTROD.]. - The Life and Times of William IV.
151276: SOMERSET, ANNE - Elizabeth I.
56295: SOMERWIL, A. E.A. - Het Strijkinstrument, tentoonstelling in Concertgebouw de Doelen Rotterdam ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Kamermuziekvereeniging Rotterdam. 13 september - 28 september 1982
155996: SOMMER. FERDINAND - Sprachgeschichtliche Erläuterungen für den griechischen Unterricht. Laut- und Formenlehre.
142682: SOMMER, R. - Grundzüge einer Geschichte der deutschen Psychologie und Aesthetik. Von Wolff-Baumgarten bis Kant-Schiller. Nach einer von der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften in Berlin preisgekrönten Schrift des Verfassers, dargestellt von Dr. Med. et Phil. Robert Sommer.
168065: SOMMER, KURT ALEXANDER - "Bauernhof-Bibliographie. Zugleich Schrifttumsverzeichnis zum Werk ""Haus und Hof Dautscher Bauern"", herausgegeben im Auftrage der Fachgruppe Bauwesen im NS-Bund Deutscher Technik."
53847: SOMMER, RAINER - Hermann von Wied. Erzbischof und Kurfürst von Köln. Teil 1: 1477-1539
181211: SOMMER, PROF. H. OSKAR - Le roman de Merlin or The Earley History of King Arthur. Faithfully edited from the French ms. add. 10292 in the British Museum [about A.D. 1316].
142563: SÖMMERRING, S.TH. - Über das Organ der Seele.
183531: SOMMI, LEONE DE' - La supplica discorso famigliare a quelli che trattano de' comici. Con studio critico, note e varianti di Ferdinando Taviani.
4138613: SOMOZA, J.C. - Het raadsel van de filosoof.
162490: SOMPEL, WILLY GUSTAAF VAN - Documenten en herinneringen aan 30 jaar onbegrip.
85142: SON, C. VAN - Plaatjes-Album Vaderlandsche Historie (deel 1 + 2)
131003: SON, M.A.F.T. VAN [ET AL.] - Van Blok vol rechten tot Arsenaal. Vol rechten, vol wetenswaardigheden. Expositie gewijd aan archiefzorg en -beheer in Nijmegen door de eeuwen heen.
4070046: SON, B.H. - Sciende and Person. A Study on the Idea of Philosophy as Rigorous Schience in kant and Husserl. (Diss.)
152514: SONDEREGGER, STEFAN - Schatzkammer deutscher Sprachdenkmäler. Die Stiftsbibliothek Sankt Gallen als Quelle germanischer Handschriftenerschliessung vom Humanismus bis zur Gegenwart.
182367: SONDEREN, PETER C. - Het sculpturale denken. De esthetica van Frans Hemsterhuis.
84161: SONDHEIM, MORIZ - Richard de Bury, Ein Beitrag zur Psychologie des Büchersammelns
131720: SONIUS, WILLEM - Marie Corelli.
61032: SONNBERGER, K. - Die Leitung der Pfarrgemeinde. Eine empirisch-theologische Studie unter niederländischen und deutschen Katholiken
4134489: SONNBERGER, K. - Die Leitung der Pfarrgemeinde. Eine empirisch-theologische Studie unter niederländischen und deutschen Katholiken.
55893: SONNEBORN, J.C. - Die Markiezinne van Carabas of d' Ander Boek
150487: SONNEMANS, HANS | WILLEM VERWEIJ [EDS.]. - Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. 60 jaar GFPI.
165488: SONNEMANS, GERARD | PETER NUYTEN [ILLUSTR.]. - Groene stroom. Avonturen langs het Duitse lijntje.
92280: SONNEVELT, C. - De heerlijkheid van de Koning
57313: SONNEVELT, C. E.A. - Van Heidelberg naar Dordrecht en terug. Het belang van de Heidelbergse Catechismus toen en nu
160777: SONNICHSEN, C.L. - The Grave of John Wesley Hardin. Three Essays on Grassroots History.
167967: SONNINO, PIERA - Zo was het. Een Italiaanse familie in Auschwitz.
4142480: SONSBEECK, D. VAN(MARCEL, G.) - Het zijn als mysterie in de ervaring en het denken van Gabriel Marcel. (Diss.)
152583: SONSINO, RIFAT - Motive Clauses in Hebrew Law. Biblical Forms and Near Eastern Parallels.
85888: SONSTRAL, J.H. - Vorstengalerij uit den tijd der Hervorming
171256: SONTAG, SUSAN - Waar de nadruk ligt.
3891: SONTHOM, EMANUEL - Gülden Kleinod der Kinder Gottes. Das ist: Der waare Weg zum Christenthumb. Aus dem Englischen, in das Teutsche versetzet, und jetzd auffs neue, in etlichen unteutschen, und der Lehre halber verdächtigen Reden, aus Liebe zu diesem Büchlein, wie auch üm dezer willem, so dasselbe in Händen haben, durch einen Liebhaber der reinen Evangelischen Warheit, an vielen Ortengeändert, und mit zweyen herzlichen neuen Tracktätlein vermehret, deren das I. von dem Gespräch desz Hertzens. II. von der Geistlichen Hoffart handelt. Benebens Zweien nohtwendigen Registern, und einer Anweisung zu Sonn- und Feyertäglichem Gebrauch dieses Büchleins: Sammt einem Bericht Johann Michael Dilherns, an den Christlichen Leser.
152437: SONTROP, TH.A. | MARTIN ROS [EDS.]. - Schrijvers over zichzelf.
103003: SOOM, LOUIS VAN [ED.]. | CORNEILLE FRANS | DICTUS FRANÇOIS [ET AL.]. - 50 jaar geleden...maar niet vergeten. Merksem 1940 - 1945.
95576: SOONIUS, JACQUES - Psychologie in hoofdlijnen. Een overzicht van deelgebieden
88340: SOONS, A.H.A. - Stellingen leiden tot tegenstellingen. 'n bloemlezing van promotiestellingen.
171257: SOONTIËNS, F. J.K. - Natuurfilosofie en milieu ethiek. Een teleologische natuurfilosofie als voorwaarde voor een milieu-ethiek.
146079: SOPER, M.F. - New Zealand Birds.
4069704: SORELL, T. (DESCARTES, R.) - Descartes. (Kopstukken filosofie)
121788: SORELL, WALTER - Knaurs Buch vom Tanz. Der Tanz durch die Jahrhunderte.
166994: SOREN, DACID | AICHA BEN ABED DEN KHADER | HEDI SLIM - Carthage from the Legends of the Aeneid to the Glorious Age of Gold an Engrossing History of the Vanished Empire that Rivaled Athens and Rome.
90268: SORGDRAGER, PIETER - Enkele Indische geneeskruiden
167202: SORGDRAGER, W. [FOREW.]. - 101 praktijkvragen over de implementatie van EG-besluiten / EG-checklist. Instrumenten voor het opstellen van nationale regelgeving in overeenstemming met het EG-recht.
142558: SORGDRAGER, IKA | DIRK VAN DER MEULEN [EDS.]. | JAN BANK | LEO FRIJDA | RENÉ KLOMP [ET AL.]. - Ik heb u den Havelaar niet verkocht. Multatuli contra Van Lennep.
57496: SORGE, BOB - Geheimen van het Heiligdom. Sleutels tot diepere intimiteit met God
156130: SORGELOOS, CLAUDE [ED.]. - OPNIEUW TITEL BESCHRIJVEN
182023: SORGELOOS, CLAUDE [ ED.]. | PROF. DR. LEON VOET [INTROD.]. - Labore et Constantia. A Collection of 510 editions issued by Christopher Plantin from 1555 till 1589.
100653: SORIANO, MARC - Le dossier Charles Perrault. Scandale immobilier sous Louis XIV - 111 querelles de paternité - Trois contes incunnus.
101177: SORKIN, DAVID - Moses Mendelssohn and the religious Enlightenment.
153081: SOROCEANU, TUDOR [ED. - ET AL.]. - Die Daker. Archäologie in Rumänien.
142221: SOROKIN, PITIRIM A. [DR. J.H. VAN DER HOOP - FOREW.]. - De crisis onzer eeuw,
110462: SOROS, GEORGE - Underwriting Democracy. Encouraging Free Enterprise and Democratic Reform among the Soviets and in Eastern Europe.
156288: SOROS, GEORGE - De crisis van het mondiale kapitalisme. De ondergang van de vrije wereld.
161962: SOROS, GEORGE - The Bubble of American Supremacy. Correcting the Misuse of American Power.
122495: SOROSKY, ARTHUR | ANNETTE BARAN | REUBEN PANNOR - The Adoption Triangle. The Effects of the Sealed Record on Adoptees, Birth Parents and Adoptive Parents.
103304: SÓS, DR. AGNES | DR. SÄNDOR BÖKÖNYI - Die Ausgrabungen Géza Fehérs in Zalavár & Die Wirbeltierfauna der Ausgrabungen in Zalavár [2 Vols. in 1].
180464: SOSA, ERNEST [ED.]. - The Philosophy of Nicolas Rescher. Discussion and Replies.
164717: SOSA, ERNEST - A Virtue Epistemology. Apt Belief and Reflective Knowledge [Vol. 1 only].
171032: SOSA, ERNST | MICHAEL TOOLEY [EDS]. - Causation.
4300870: SÖSEMANN, B. & GR.VOGT-SPIRA (HRSG.) - Friedrich der Grosse in Europa. Geschichte einer wechselvollen Beziehung.
166962: SÖTEMANN, A.L. - Querido van 1915 tot 1990. Een uitgeverij.
161664: SÖTEMANN, A.L. - Dichters die nog maar namen lijken.
154804: SÖTEMANN, A.L. - Een dichter en zijn wereld. Over J.C. Bloem.
90123: SOTER, M.E. E.A. - Lelie in zilver. Van der Lely, meesterzilversmeden te Leeuwarden. 1574-1788.
154015: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Paintings and Drawings from the Estate of Florence J. Gould [Auction New York 24 & 25 April 1985]. [2 Volumes in Slipcase]
104796: SOTHEBY - Sotheby's Important Watches. Hotel Beau Rivage - 14 Novenber 2006.
167379: SOTHEBY'S - - The Collection of the Late Lionel Robinson, Esq. cbe, mc.
167119: SOTHEBY LONDEN - - Fine Printed and Manuscript Music [wednesday 21st november 1990].
166728: SOTHEBY'S - - The Collection of the late LIONEL ROBINSON [& Price List].
157202: SOTHEBY'S NEW YORK - [DAVID N. REDDEN | DR. STEPHEN ROE - EDS. - ET AL.]. - The Inventory of of H.P. Kraus.
157172: SOTHEBY'S NEW YORK - - The Celebrated Reference Library of H.P. Kraus.
155011: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Mentmore Catalogue Works of Art and Silver. Sold on behalf of the Estate of the late 6th Earl of Rosebery and his family [Auction Mentmore, Buckinghamshire 18th-23th May 1977].
155010: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Impressionist and Modern Paintings and Sculpture Part I & II [Auction London 26th & 29th June 1990].
155008: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Contemporary Art, Part I & II [Auction New York May 8-9, 1990].
155005: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Japanese Works of Art, Screens and Paintings [Auction 22nd & 23rd November 1990 London].
155004: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Russian Twentieth Century and Avant-Garde Art. Including the property of Ruth and Marvin Sacker, Florida [Auction London 23rd May 1990].
155003: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Impressionis and Modern Paintings and Sculpture, Part I & II [Auction London 29th & 30th November 1988].
155000: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Photographs from the Collection of Graham Nash [Auction New York 25th April 1990].
154992: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Silver Portrait Miniatures and Objects of Vertu [Auction London 1st Novenmer 1990].
154991: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Early English & Continental Ceramics and Glass [Auction London 5th June 1990].
154990: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Applied Arts from 1880 including Arts & Crafts, Art Nouveau and Art Deco [Auction London 19th October 1990].
154989: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - The Jewels from the Estate of Lydia Morrison [Auction New York 13 April 1989].
154988: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Magnificent Juwelry [Auction New York 24 & 25 October 1990].
154987: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Pierre-Auguste Renoir. Au Moulin de la Galette [Auction New York May 17 - 1990].
154986: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Marc Chagall Illustrations to Longus' Daphnis and Chloe [Auction London 26 June 1990].
154985: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Paintings from the Collection of mr. & mrs. Victor W. Ganz [Auction New York 10 November 1988].
154984: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - "Impressionist and Modern Paintings, Drawings and Sculpture from the Estate of Henry Ford II, including Pierre-Auguste Renoir's "" La Tasse de Chocolat "" [Auction New York 12th November 1990]."
154983: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Thirty-five Works by Le Corbusier [Auction London 2nd December 1987].
154982: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - The Remaining Contents of the Studio of Rene Magritte [Auction London 2nd July 1987].
154981: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Impressionist Paintings and Drawings from the Late Gisèle Rueff-Béghin [Auction London 29th November 1988].
154976: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Impressionist and Modern Paintings, Drawings and Sculpture from the Estate of Henry Ford II [Auction New York 12 November 1990 New York].
154975: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - The Collection of Jerome K. Ohrbach [Auction New York 13th November 1990].
154974: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - 22 Works by Mark Tobey. Sold on Behalf of the Society of the Friends of Mark Tobey [Auction New York 6th November 1985].
154967: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - The Collection of Jerome K. Ohrbach [Auction New Yorks 13th November 1990 New York].
154965: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Franz Kafka. The Autograph Manuscript of Der Prozess: The Trail [Auction London 17th November 1988].
154964: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Old Master Prints. A Private Collection [Auction London 26th June 1990].
154963: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Contemporary Prints and Multiples [Auction London 27th June 1990].
154961: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - The Lock by John Constable, R.A. [Auction London 14th November 1990].
154962: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - Contemporary Prints and Multiples [Auction London 7th December 1990].
154960: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE - - A Highly Important Painting by Hans Hoffmann from the Collection of The Emperor Rudolf II [1552-1612] in Prague. The Hare in a Forest [Auction London 4th July 1990].
164102: SOTHEBY - Catalogue of English Furniture, Barometers & Clocks, formed by a Gentleman residing in New York.
131843: SOTHERBY CATALOGUE HOUTHAKKER - The Collection of the Late Bernard Houthakker [Sale-catalogue 253]
131836: SOTHERBY CATALOGUE HOUTHAKKER - The Collection of the Late Bernard Houthakker [Sale-catalogue 253]
102465: SOTHERBY - Sotherby's Hong Kong Twenty Years 1973-1993.
164373: SOUEIF, AHDAF - De kaart van de liefde. Roman.
101431: SOUFAN, ALI H. - The Black Banners. Inside the Hunt for Al Qaeda
163653: SOUHAMI, DIANA - The Trials of Radclyffe Hall.
155521: SOUHAMI, DIANA - Selkirk's Island.
151979: SOUKUP, UWE - Ik ben maar een Duitser. Sebastiaan Haffner. Een biografie.
143995: SOULI, SOFIA - Griekse Mythologie. Het ontstaan van de wereld - Goden - De Helden - De Trojaanse oorlog - Odysee.
142925: SOULIÉ DE MORANT, G. - La passion de Yang Kwé-Feï. Favorite impériale. D'après les anciens textes chinois.
104738: SOURIAU, PAUL JEAN - La Faïence de Langeais. Volume 2 [only].
161241: SOURIE, LOUIS - "Inleiding tot de geschiedenis van "" Van nu en straks ""."
153630: SOURIEAU, MARIE-EGNÈS | KATHLEEN M. BALUTANSKY [EDS.]. - Ecrire en pays assiégé -Haïti- Writing Under Siege.
142683: SOURY, JULES - Doctrines de psychologie. Histoire des doctrines de psychologie physiologique contemporaines. Les fonctions du cerveau. Doctrienes de l´école de Strasbourg, doctrines de l´école iltalienne.
4142470: SOUSA, R. DE - The Rationality of Emotion.
103569: SOUSTELLE, JACQUES - Zo leefden de Azteken bij de invasie van de conquistadores.
151206: SOUSTELLE, JACQUES [TEXT] | CLAUDE ARTHAUD [ED].. | F. HÉBERT-STEVENS [PHOTOGR.]. - Die Kunst des alten Mexiko.
132151: SOUTENDAM, MR. J. - Inventaris der Charters en Privilegien, berustende op het archief der gemeente Delft [1246-1599]
132152: SOUTENDAM, MR. J. - "Register der bescheiden, die berust hebben in het ""Secreet Vertrek"" van H.H. Burgemeesteren en Regeerders der Stad Delft. Herzien en uitgebreid door Mr. J. Soutendam, Archivaris."
153562: SOUTER, ALEXANDER - Earliest Latin Commentaries of the Epistles of St Paul.
166157: SOUTHERN, PATRICIA - Mark Antony.
164726: SOUTHERN, PATRICIA - Cleopatra.
156746: SOUTHERN, RICHARD W. - Kirche und Gesellschaft im Abendland des Mittelalters.
4056538: SOUTHERN, R.W. - Kirche und Gesellschaft im Abendland des Mittelalters.
144031: SOUTHEY, ROBERT - The Life of Nelson.
170355: SOUTHGATE, CHRISTOPHER - The Groaning of Creation. God, Evolution, and the Problem of Evil.
53922: SOUVESTER, EMILE - Gedenkboek van mijn huiselijk leven
53931: SOUVESTRE, EMILE | LESBAZEILLES, EUGÈNE - De laatste pleisterplaats. Dagboek eens grijsaards, door Emile Souvestre. Voorafgegaan door een levensschets van Emile Souvestre
170688: SOUVIGNIER, GEORG | ULRICKE LÜKE [ET AL.]. - Gottesbilder an der Grenze zwischen Naturwissenschaft und Theologie.
4143249: D'SOUZA, D. - Het Christendom is zo gek nog niet.
4139508: D'SOUZA, D.M.D. - Partners of Zainab. A Gendered Perspective of Shia Muslim Faith. (Diss.)
121333: SOWADE, HERBERT - Urkundenregest Pfarrarchiv St. Georg Vreden 1330-1745.
93459: SPAANS, J. - Een goede tijding uit een ver land. Tien predikaties
95807: SPAANS, J. - Beter dan wijn. Acht preken
85132: SPAANS-VAN DER BIJL, T. - De Joodse bijdrage aan de Nederlandse cultuur. Jubileumnummer MISJPOGE 1987-1992
53483: SPAANS, JOKE - Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620
30957: SPAANS, J. - Een goede tijding uit een ver land. Tien predikaties
160509: SPAANS, YOLANDE | LUDO JONGEN [ED.]. - Het leven van Lutgart. Bloemlezing uit het Kopenhaagse handschrift.
31992: SPAANS, JOKE - Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620
95873: SPAANS, J. - De rijkdom van de ware pelgrim. Tien preken
92181: SPAANS, JOHANNA WILLEMINA - Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620
141445: SPAE, JOSEPH J. - Revision chinoise.
132015: SPAENDONCK, K.P.M. VAN - Self-generated problem solving in Parkinson's disease. A neuropsychological study.
162685: SPAENDONCK, HEIN A. VAN - Catalogus van de Arnhemse drukken tot 1800 aanwezig in de Bibliotheek Arnhem.
150106: SPAENDONCK, MR. B.J. VAN - In de wol geverfd. De Tilburgse wollenstoffenindustrie vanuit de optiek van een lokale ondernemingsvereniging [1896-1940].
164927: SPAENDONCK, MR. B.J. VAN - Gerard Cornelis van Spaendonck (1804-1873). Enkele facetten van de Tilburgse samenleving in het midden der negentiende eeuw.
4053097: SPAENDONCK, J.V. - De verborgen tiener. Alleen zijn, dagdromen en zingeving in de jeugdjaren.
110246: SPAETHE, DR. MED. REINER - Hämostase. Physiologie, Pathopsysiologie, Diagnostik.
183895: SPAHN, MARTIN - Der grosse Kurfürst. Die Wiedergeburt Deutschlands im 17. Jahrhunderts.
94495: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. - Geakunde Wunseradiel. Gearstald fan it Geakundich Wurkforban fan de Fryske Akademy
146371: SPAHR, WILLIAM J. - Zhukov. The Rise & Fall of a Great Captain.
102793: SPALDING, JILL [JESSE GERSTEIN | MARK DANIELS - PHOTOGR.]. - Blithe Spirits. A Toast to the Cocktail.
163656: SPALDING, FRANCIS - Stevie Smith. A Biography.
4300701: SPALDING, FR. (SMITH, S.) - Stevie Smith. A critical Biograpjy
85169: SPALL, T. VAN - Aanleiding tot godsdienstige overdenkingen op iederen dag des jaars 1837 (2 delen in 1 band)
163156: SPANDL, LUDWIG - Karl II. Das Ende der spanischen Machtstellung in Europa.
7665: SPANGENBERG, JOHANN - Postilla, Das ist: Auslegung der Episteln und Evangelien, Auf alle Sontage und vornehmsten Feste durch das gantze Jahr, für die einfältigen Christen in Frag-Stücke verfasset.
153518: SPANGER, HANS-JOACHIM [ED.]. - "Russland und der Westen. Von der "" strategischen Partnerschaft "" zur "" Strategie der Partnerschaft ""."
4284: SPANHEIM, FREDERICUS - Introductio Historiam et Antiquitates Sacras. Cum Appendice Chorographica & Critica. Majoris Operis Epitome, in usus Academicae Juventutis.
166235: SPANINGS, KEES - Briefsnippers in de kali.
165636: SPANINKS, ANGELIQUES [TON VAN GOOL - FOREW.]. - MU5 [MU explores the boundaries of art through exhibitions in which visual art, architecture, design and pop culture converge. A representation of the most eye-catching and thought-provoking mU exhibitions between 1998 and 2003 plus interviews with Winy Maas, Geert Mul, Maurer United Architects, OurMachine, Jan van den Dobbelsteen, Purple, Mark Borthwick, Aaron Rose and Kim Gordon].
155280: SPANISH CIVIL WAR - Songs of the Spanish Civil War. In Commemoration of the 25th Anniversary of the Beginning of the Spanish Civil War [1936-1961]. [Vol. 1].
4054449: SPANJE, T.E. VAN (RÄISÄNEN, H.) - Inconsistentie bij Paulus?. Een confrontatie met het werk van Heikki Räisänen. (Diss.)
61181: SPANJE, T.E. VAN - Inconsistentie bij Paulus? (Een confrontatie met het werk van Heikki Räisänen)
4142690: SPANJER, R. OUDESLUIJS, D. & MEIJER (HRSG.) - Zur Arbeit gezwungen. Zwangsarbeit in Deutschland 1940-1945.
121568: SPANNINKS, PIERRE [H.F. DIJKSTAL | H.J.L. VONHOFF - ET AL.]. - Besturen in het midden. Een uitgave bij het afscheid van Jhr. Drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland als voorzitter van het Interprovinciaal Overleg. .
153306: SPAPENS, PAUL | AART VAN WOENSEL - Huisjes van Ons Moeder. Mariakapellen in Noord-Brabant in woord en aquarel.
180075: SPAPENS, A.C. - Georganiseerde misdaad en strafrechtelijke samenwerking in de Nederlandse grensgebieden.
181074: SPAPENS, PAUL | PIET HORSTEN - Tappen uit een geheim vaatje. De geschiedenis van de illegale alcoholtokerijen in Nederland.
181142: SPAPENS, PAUL | KEES VAN KEMENADE | TIM HIELKEMA [PHOTOGR.]. - De grens gemarkeerd. Grenspalen en grenskantoren aan de landzijde.
166283: SPAPENS, PAUL - Een muis in de melk. De geschiedenis van de consumentenbescherming in Brabant.
164953: SPAPENS, TOINE - Georganiseerde misdaad en strafrechtelijke samenwerking in de Nederlandse grensgebieden.
157158: SPAR, FRANCIS [ED. - ET AL.]. - Le Style Anglais 1750-1850 [L'architecture intérieure - La Peinture - Le Dessin - L'estampe - Le Mobilier - L'Orfèvrerie - Le Textile - La Céramique - La Décoration]. .
130652: SPARKE, PENNY - Electrical Appliances. Twentieth Century Design.
95618: SPARKS, H.F.D. - The apocryphal Old Testament
100381: SPARNAAY, M.J. - Van spierkracht tot warmtedood. Een geschiedenis van de energie.
164838: SPARROW, MALCOLM K. - The Character of Harms. Operational Challenges in Control.
163889: SPARROW, GILES - Traveller's Guide to the Solar System. Long-haul holidays and mini-breaks in our cosmic neighbourhood.
95739: SPÄTH, LOTHAR A.O. - Barock in Baden-Württemberg. Vom Ende des Dreissigjährigen Krieges bis zur Französischen Revolution. Band 1: Katalog. Band 2: Aufsätze (2 volumes)
102961: SPEAKE, GRAHAM [ED.]. - Chronicles of the Middle Ages. A survey of European history and Culture.
131048: SPEAR, ATHENA TACHA - Rodin Sculpture in the Cleveland Museum of Art.
130962: SPEARING, H.G. - The Childhood of Art or The Ascent of Man. A sketch of the vicissitudes of his upward struggle, based chiefly on the relics of his artistic work in Prehistoric times.
152300: SPEAS, MARGARET J. - Phrase Structure in Natural Language.
163719: SPECHT, KATHARINE - Maikirschen. Kindheitserinnerungen an niederrheinisches Landleben. Grafschafter Platt - hochdeutsche Übertragung [With Audio-Tape in Slipcase].
4141872: SPECHT, R. (LOCKE, J.) - John Locke.
144047: SPECHTLER, FRANZ V. [ED.]. - Lyrik des ausgehenden 14. und 15. Jahrhunderts.
100265: SPECK, REINER | MICHAEL MAAR [EDS.]. - Marcel Proust. Zwischen Belle Époque und Moderne.
183768: SPECK, REINER [ED.]. - Marcel Proust. Werk und Wirkung.
183743: SPECK, REINER [ED.]. - Marcel Proust. Werk und Wirkung.
150256: SPECTOR, RONALD H. - At War at Sea. Sailors and Naval Combat in the Twentieth Century.
156411: SPECULATOR MORUM [SIR WILLIAM CLOWES - ED.]. - Bibliotheca Arcana seu Catalogus Librorum Penetralium being brief notices of books that have been secretly printed, prohibited by law, seized, anathematised, burnt or Bowdlerised by Speculator Morum.
130593: SPEED, F. MAURICE ED.] - Film Review for 1950-51.
92203: SPEELMAN, HERMAN ANTHONIE - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk
94311: SPEELMAN, HERMAN ANTHONIE - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk
4141795: SPEELMAN, H.A. (CALVIJN, J.) - Biechten bij Calvijn. Over het geheim van heilig communiceren.
4053133: SPEELMAN, G.M. - Keeping Faith. Muslim-Christian Couples and Interreligious Dialogue. (Diss.)
166386: SPEER, ALBERT - Spandauer Tagebücher.
155542: SPEER, ALBERT - De slavenstaat. Himmlers SS: de multinational van het Derde Rijk.
130600: SPEER, E. JOHN - Die geistige Welt. Aus dem Hintergrund der materiellen Welt. Metaphysik 2000.
165539: SPEET, B. | H. BOUWKNEGT - Het Sint Jacobs-Godshuis. 550 jaar katholieke charitas in Haarlem.
4142220: SPEIJER, N. - Het zelfmoordvraagstuk. Een samenvattend overzicht van de verschillende aspecten van de zelfmoord.
31748: SPEK, WOUTER VAN DER - De Messias in de Hebreeuwse Bijbel over het eerste Samuëlboek
30449: SPEK, ERIK VAN DER - Schrijven met perspectief. Structuuradviezen voor schrijvers
60691: SPEK. P. VAN DER - De geloofsbeschouwing in de Schriftopenbaring door den apostel Johannes
4011701: SPEK, P.V.D. - De geloofsbeschouwing in de Schriftopenbaring door den apostel Johannes. (Diss.)
165731: SPEK, KEES VAN DER - Achter de schermen bij Peter R. de Vries, misdaadverslaggever.
157707: SPEK, FRED [INTROD.]. - Een man met een missive. Een portret van Jaap Stelloo. Een bijzondere uitgave van de Mediadivisie Intres ter gelegenheid van het afscheid van Jaap Stelloo.
95575: SPEK, WOUTER VAN DER - De Messias in de Hebreeuwse Bijbel, over het eerste Samuëlboek
154428: SPELIERS, HEDWIG | FRED C. BERGISCH [ENGEAV.]. - Spiegel van Horta.
31285: SPELIERS, HEDWIG - Dag Streuvels. Ik ken de weg alleen
152215: SPELLER, ELIZABETH - Following Hadrian. A second-century journey through the Roman Empire.
131401: SPELT, W. - De moderne kruidenier. Nieuwe richtlijnen voor de levensmiddelenhandel.
180523: SPELTZ, ALEXANDRE - Les styles de l'ornement depuis les temps préhistoriques jusqu'au milieu du XIXième siècle. Recuil de 3500 exemples, classés suivant l'ordre chronologique et accompagnés d'un texte explicatif sur l'histoire de chaque époque à l'usage des architectes, des décorateurs, des industriels d'art et des amateurs.
4072211: SPEMANN, FRANZ - Von heinrich W.Riehl bis Oswald Spengler. Ein beitrag zum verständnis der Bibel in unserer Zeit.
158006: SPEMANN, ADOLF - Berufsgeheimnisse und Binsenwahrheiten. Aus den Erfahrungen einer Verlegers.
101239: SPENCE, JONATHAN - The China Helpers. Western Advisers in China 1620-1960.
144771: SPENCE, JONATHAN [AART AARSBERGEN - TRANSL.]. - De vraag van Hou. Een Chinees in Europa 1722 - 1726.
165839: SPENCE, H. DONALD M. - Early Christianity and Paganism. A.D. 64 to the End Peace of the Church in the Fourteenth Century. A narration mainly based upon contemporary records and remains.
165321: SPENCE, JONATHAN [GUUS HOUTZAGER - TRANSL.]. - Het boek van het verraad.
164220: SPENCE, LEWIS [OTWAY MCCANNELL - ILLUSTR.]. - Legenden en romances van Spanje.
164218: SPENCE, LEWIS GILBERT JAMES | WILLIAM SEWELL - ILLUSTR.]. - De mythen van Mexico en Peru.
154239: SPENCE, LEWIS - Egypt.
182731: SPENCE, JEOFFREY - Victorian & Edwardian Railways from Old Photographs.
150731: SPENCE, LEWIS - The Occult Sciences in Atlantis.
32107: SPENCE, JONATHAN | CHIN, ANNPING - De eeuw van China
141561: SPENCER, HERBERT - The Data of Ethics.
141562: SPENCER, HERBERT - The Data of Ethics.
141563: SPENCER, HERBERT - The Data of Ethics.
91018: SPENCER-CHURCHILL, HENRIETA - Classic design styles. Period living for today's interiors.
122292: SPENCER, PHILIP - Politics of Belief in Nineteenth-Century France. Lacordaire - Michon - Veuillot.
56255: SPENCER, ROBERT - The myth of islamic tolerance. How islamic law treats non-muslims
144629: SPENCER, JANE - Aphra Behn's Afterlife.
122412: SPENCER, HERBERT - Ceremonial Institutions: being Part IV of the Principles of Sociology [The First Portion of Vol. II.].
103828: SPENCER JONES, H. [ED.]. - Magnitudes of Stars contained in the Cape Zone Catalogue of 20,843 Stars for Equinox 1900. Zones - 40° to 52°.
103829: SPENCER JONES, H. [ED.]. - Catalogue of 4569 Stars from the Observations with the Reversible Transit Circle made at the Royal Observatory, Cape of Good Hope during the Years 1918-1925 [First Cape Catalogue of Stars for the Wquinox 1925.0].
142743: SPENCER, WILLIAM - Medals. The Researcher's Guide.
57517: SPENCER, ICHABOD SMITH - Tot Christus geleid. Persoonlijke ontmoetingen uit het dagboek van een predikant
164296: SPENCER, PATRICIA - Amara West II: The Cemetery and the Pottery Corpus.
164112: SPENCER, JANE - Literary Relations. Kinship and the Canon 1660-1830.
57035: SPENCER, ICHABOD SMITH - Tot Christus geleid. Persoonlijke ontmoetingen uit het dagboek van een predikant
182991: SPENCER, EDMUND [DOUGLAS HILL - ED.]. - The Illustrated Faerie Queene. A Modern Prose Adaptation
168815: SPENDER, STEPHEN - Binnenwereld. Een autobiografie.
161556: SPENDER, J.A. - The Public Life [2 Vols. Compl.].
3722: SPENER, PHILIPP JACOB - Consilia et Judicia Theologica Latina, Opus Posthumum, ex Ejusdem Litteris Singulari industria ac fide collectum, Et in Tres Partes dividum. Nunc in Usem Ecclesiae publicatum.
89510: SPENER, PHILIPP JACOB - Dr. Philipp Jacob Spener's verklaring der christelijke leer, naar de orde van Dr. Martijn Luther's kleinen katechismus. Op nieuw bearbeid, uitgegeven door het Nederlandsch Genootschap voor de Evangelisch-Luthersche Zending.
4136903: SPENER, PH.J. - Verlangen naar vroomheid.
4138979: SPENGLER, O. - Jahre der Entscheidung. Erster Teil. Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung.
4138980: SPENGLER, O. - Jahre der Entscheidung.
167138: SPERBER, JONATHAN - The European Revolutions 1848-1851.
93124: SPERBER, ALEXANDER (EDITED BY) - The Bible in Aramaic based on old manuscripts and printed tekst (4 volumes in 5 bindings)
4133467: SPERBER, A. (ED.) - The Bible in Aramaic. Volume 3. The Latter Prophets. According to Targum Jonathan. Based on Old Manuscripts and Printed Texts.
4047623: SPERBER, D. - Roman Palestine 200-400. The Land. Crisis and Change in Agrarian Society as Reflected in Rabbinic Sources.
4140784: SPERBER, D. - Roman Palestine 200-400. Money and Prices.
92408: SPERL, ADOLF - Melanchthon zwischen Humanismus und Reformation
131649: SPERLING, DR. ARTHUR - Die Brücke zur Homöopathie & Der Weg zur Einheit der Arzneimittellehre. Historische, biologische, therapeutischeStudien für ärzte, Studierende und alle Gebildeten.
4062360: SPERNA WEILAND, J. - De mens in de filosofie van de twintigste eeuw.
4006984: SPERNA WEILAND, J. - Oriëntatie. Nieuwe wegen in de theologie.
56759: SPERNA WEILAND, J. - De mens in de filosofie van de twintigste eeuw
165393: SPEVACK, MARVIN [ED.]. - Isaac d'Israeli on Books. Pre-Victorian Essays on the History of Literature.
170577: SPEYBROECK, LINDA VAN | DANNY DE WAELE - Wetenschapsfilosofie in context - Levenswetenschappen anders bekeken
4141826: N.N. (SPEYER) - 450 Jahre Reformation in der Stadt Speyer. Mit dem Katalog zur Ausstellung in der Heilig-Geist-Kirche 1990. Und mit Beiträgen von G.A.Benrath, W.Eger und A.H.Kuby.
122907: SPEYERS, NELLY | RENÉ TENKINK | GERRIT ZWIERS [EDS.]. - Straat in beeld. Beknopte geschiedschrijving van straten in de Deventer binnenstad.
4300126: SPICQ, CESLAS - Notes de lexicographie néo-testamentaire. Supplément. (OBO 22/3)
131100: SPIECKER, H. | K. MIELIKÄINEN | M. KÖHL | J.P. SKOVSGAARD [EDS.] - Growth Trends in European Forests. Studies from 12 Countries.
103861: SPIEGEL DER HISTORIE - Spiegel der Historie. Maandblad voor de Geschiedenis en haar Hulpwetenschappen [4 Complete Years - All Published].
4054119: SPIEGEL, Y. (HRSG.) - Kirche und Klassenbildung. Studien zur Situation der Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland.
162963: SPIEGEL, H.L. [HENDRIK LAURENSZ SPIEGHEL] [DR. F. VEENSTRA - ED.]. - Hert-spiegel. Uitgegeven naar het hs., met Inleiding, Commentaar en Aantekeningen.
161856: SPIEGEL, JOACHIM - Das Werden der altägyptischen Hochkultur. Ägyptische Geistesgeschichte im 3. Jahrtausend vor Chr.
4071828: SPIEGEL, HENDRIK LAURENSZ. - Lieden op `t Vader Ons. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door G.Degroote, met een bijlage over de herkomst van het handschrift door H.de la Fontaine Verwey.
4069717: N.N. (SPIEGELBERG, H.) - Phenomenological Perspectives. Historical and Systematic Essays in Honor of Herbert Spiegelberg.
4006985: SPIEGELBERG, H. - The Phenomenological Movement. A Historical Introduction. (Phaenomenologica 5 & 6)
121060: SPIEGL, WALTER - Glas.
150644: SPIEGL, WALTER - Glas. Vom 15. Jahrhundert bis 1930.
4139913: SPIEGLER, J.S. - Geschichte der Philosophie des Judenthums. Nach den neuesten Forschungen.
152983: SPIEL, HILDE - Vienna's Golden Autumn from the Watershed Year 1866 to Hitler's Anschluss, 1938.
151779: SPIELBERGER, WALTER J. - Armored Vehicles of the German Army 1905-1945.
104515: SPIELMANN, HEINZ - Hap Grieshaber.
163852: SPIELMANN, HEINZ | SIGRID BARTEN [EDS. - ET AL.]. - Die Jugendstil-Sammlung. Vol. 1& 2 [ of 3]
163678: SPIELMANN, HEINZ | SIGRID BARTEN [EDS. - ET AL.]. - Die Jugendstil-Sammlung. Vol. 1 [only]
145874: SPIELMANN, DR. HEINZ [ED. - ET AL.]. - Internationale Plakate 1871-1971.
102824: SPIELMANN, DR. HEINZ [ED. - ET AL.]. - Kunst ! Kommerz ! Visionen ! Deutsche Plakate 1888-1933.
165242: SPIER, FRED - Religious Regimes in Peru. Religion and State development in a long term perspective and the effects in the Andean Village of Zurite.
160070: SPIERENBURG, PIETER - De verbroken betovering. Mentaliteitsgeschiedenis van preïndustrieel Europa.
156574: SPIERENBURG, PIETER - The Broken Spell. A Cultural and Anthropological History of Preindustrial Europe.
161087: SPIERENBURG, PIETER - De verbroken betovering. Mentaliteitsgeschiedenis van preïndustrieel Europa.
160074: SPIERENBURG, PIETER. - Zwarte schapen. Losbollen, dronkaards en levensgenieters in achttiende-eeuwse beterhuizen.
90461: SPIERENBURG, PIETER - De verbroken betovering. Mentaliteit en cultuur in preïndustrieel Europa.
161824: SPIERENBURG, PIETER - De verbroken betovering. Mentaliteitsgeschiedenis van preïndustrieel Europa.
182472: SPIERING, M. | M. VAN MONTERANS | J.TH. LEERSSEN | W.T. EIJSBOUTS [EDS.]. - De weerspannigheid van de feiten. Opstellen over geschiedenis, politiek, recht en literatuur. Aangeboden aan W.H. Roobol.
31050: SPIERLING, KAREN E. - Calvin and the Book. The Evolution of the Printed Word in Reformed Protestantism (Series: Refo500 Academic Studies. Volume 25)
142667: SPIERTZ, W.G.H. | J. HEESBEEN [EDS.]. - Twee jaar in Siberië
160770: SPIERTZ, MATHIEU - Van Aartsbisschop tot Zonnelied. Sleutels tot het katholiek erfgoed.
182882: SPIES, PAUL | KOEN KLEIJN | ERNEST KURPERSHOEK | JOS SMIT | BEN SPEETT | ANNEMIEKE VAN OORD-DE PEE [PHOTOGR.]. - Het grachtenboek Volume II: Zes eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht: gevels, interieurs en het leven in de middeleeuwse stadskern. de gracht.
53098: SPIES, WERNER - Fernando Botero. Paintings and Drawings. With six short stories by the artist
103318: SPIES, WERNER - Victor Vasarely.
89983: SPIES, WERNER - Fernando Botero. Paintings and Drawings. With six short stories by the artist.
163716: SPIES, WERNER - Andy Warhol - Cars. Ludwig Galerie Schloss Oberhausen 25. September 1998 bis 31. Januar 1999.
161579: SPIES, MARIJKE - Des mensen op- en nedergang.Literatuur en leven in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw.
155109: SPIES, WERNER [INTROD.]. WOLFGANG VOLZ [ED. | PHOTOGR.]. - Christo: Surrounded Islands.
150558: SPIES, WERNER - Picasso. Das plastische Werk. Werkverzeichnis der Skulpturen in Zusammenarbeit mit Christiane Piot.
102423: SPIES, WERNER - Picasso. The Sculptures. Catalogue raisonné of the sculptures in collaboration with Christine Piot.
140127: SPIES, MARIJKE - Bij noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
153516: SPIESS, C. KATHARINA - Staatliche Eingriffe in Märkte für Kinderbetreuung. Theorie und Emperie im deutsch-amerikanischen Vergleich.
123308: SPIGT, P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
180372: SPIGT, P. - Het ontstaan van de autobiografie in Nederland.
161309: SPIGT, P. - Het ontstaan van de autobiografie in Nederland.
96021: SPIJKER, W. VAN 'T - Bij Calvijn in de leer. Een handleiding bij de Institutie
32227: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Rondom de doopvont. Leer en gebruik van de heilige doop in het Nieuwe Testament en in de geschiedens van de westerse kerk
160180: SPIJKER, IRENE - "Aymijns kinderen hoog te paard. Een studie over "" Renout van Montalbaen ""en de Franse "" Renout ""-traditie."
84707: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Exchatologie
31851: SPIJKER, W. VAN 'T - De ambten bij Martin Bucer
96244: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619
53746: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Oude schrijvers. Een kennismaking
4072994: SPIJKER, W.VAN `T (RED.) - Bij brood en beker. Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk.
4054869: SPIJKER, W.VAN `T (RED.) - De Kerk. Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting.
4053842: N.N. (SPIJKER, W. VAN `T) - Om de Kerk. Theologische opstellen, aangeboden aan prof.dr.W.van `t Spijker bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn.
4032341: SPIJKER, W. VAN`T, (LUTHER, M.) - Luther. Belofte en ervaring.
4008693: SPIJKER (RED.) W.VAN `T - Bij brood en beker. Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk.
85009: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Democratisering van de kerk anno 1562
82140: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Bij brood en beker, leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk
53741: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619
32139: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Oude schrijvers. Een kennismaking
53163: SPIJKER, W. VAN 'T - Zijn verbond en woorden. Over doop, belijdenis en avondmaal volgens de klassieke formulieren
85831: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De Synode van Westminster 1643-1649
93008: SPIJKER, IENTJE VAN 'T - Als door een speciaal stempel. Traditie en vernieuwing in heiligenlevens uit Noordwest-Frankrijk (1050-1150)
93004: SPIJKER, W. VAN 'T - Inleiding tot de studie van het kerkrecht
57472: SPIJKER, W. VAN ´T E.A. - Rondom de doopvont. Leer en gebruik van de heilige doop in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk
182451: SPIJKER, IENTJE VAN 'T - Als door een speciaal stempel. Traditie en vernieuwing in heiligenlevens uit Noordwest-Frankrijk [1050-1150].
82455: SPIJKER, W. VAN 'T - De ambten bij Martin Bucer
110484: SPIJKER, DR. W. VAN 'T | DRS. J.N. NOORLANDT | DS. H. VAN DER SCHAAF [EDS.].A 9-6 - Een eeuw christelijk-gereformeerd. Aspecten van 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerken. De gereformeerden.
87278: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De Synode van Westminster, 1643-1649.
94781: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619
94780: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De Synode van Westminster 1643-1649
54257: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Oude schrijvers. Een kennismaking
96228: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Rondom de doopvont. Leer en gebruik van de heilige doop in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk
86948: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Bij brood en beker. Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk
94420: SPIJKER, WILLEM VAN 'T - Calvin. Biographie und Theologie
30789: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Bij brood en beker. Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk
57495: SPIJKER, W. VAN 'T - Bidden om te leven
54712: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De kerk. Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting
4074511: SPIJKER, W.VAN `T, (CALVIJN, J.) - Teksten uit de Institutie van Johannes Calvijn. Gekozen, vertaald en ingeleid door W.van `t Spijker.
96006: SPIJKER, W. VAN 'T - Principe, methode en functie van de theologie bij Andreas Hyperius
92965: SPIJKER, W. VAN 'T - De verzegeling met de Heilige Geest. Over verzegeling en zekerheid van het geloof
92971: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Spiritualiteit
94020: SPIJKER, WILLEM VAN 'T - The ecclesiastical offices in the thought of Martin Bucer (Serie: Studies in medieval and reformation thougt. Volume LVII)
94129: SPIJKER, WILLEM VAN 'T - De ambten bij Martin Bucer
94274: SPIJKER, W. VAN 'T - Teksten uit de Institutie van Johannes Calvijn
4050011: SPIJKER, W.VAN `T (RED.) - Een eeuw Christelijk-Gereformeerd. Aspecten van 100 jaar Christelijk Gereformeerde Kerken.
31907: SPIJKERBOER, ARIE ADRIANUS - De nieuwe kern en karl Barth / De Nieuwe kern und karl Barth (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
4070771: SPIJKERBOER, A.A. (NIEMÖLLER, M.) - Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium.
57216: SPIJKERBOER, G. - Scheldegotiek, een zoektocht door Zeeland
150322: SPIJKERBOER, G. [& IR. L.J. DE KLERK] - Scheldegotiek. Een zoektocht door Zeeland.
4047260: SPIJKERBOER, A.M. (BARTH, K.) - En zij vonden ze niet. Storingen in de hermeneutiek aan de hand van Barth`s exgese van `de man Gods uit Juda` een van `David en Saul`. (Diss.)
60693: SPIJKERBOER. A.A. - De nieuwe kern en Karl Barth
54860: SPIJKERBOER, ANNE MARIJKE - En zij vonden ze niet. Storingen in de hermeneutiek aan de hand van Barth's exegese van 'de man Gods uit Juda' en van 'David en Saul'
4073551: SPIJKERBOER, A.A. - Een rondje om de kerk. Schets van het hervormde leven.
4300479: SPIJKERBOER, ANNE MARIJKE - Wij hebben ongelofelijke dingen gezien. Johannes vanuit de kunst gelezen.
102738: SPIJKERMAN, PATRICK [ED.[. - Paleis van Justitie 's-Hertogenbosch / The Court of Justice / Le Palais de Justice & Verzachtende omstandigheden. Wandtapijten in het Paleis van Justitie 's-Hertogenbosch / Extenueting Circumstances. Wall Hangings in the Hall of Justice in 's-Hertogenbosch [2 Vols. in Slipcase]. .
105043: SPIJKERMAN, PATRICK (ED.) - Bouwen aan detentie.
55918: SPIJKERMAN, PATRICK E.A. - Rijksgebouwen. Bouwen aan detentie
183241: SPILMAN, REINE - Sens de Portée de l'Évolution de la Responsabilité civile depuis 1804. Le conflit de la faute et du risque, la justification de la notion de faute par ses origines historique et sociologique.
55438: SPILMAN, H. - Afbeeldingen van kerken, kasteelen en andere gebouwen in Oostelijk Noordbrabant. Met aanteekeningen van Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt. 2e stuk
160471: SPINA, DR. FRANZ - Die altcechische Katharinenlegende der Stockholm-Brünner Handschrift. Einleitung. Text mit Quellen. Wörterbuch.
143817: SPINDLER, KONRAD - Der Mann im Eis. Die Ötztaler Mumie verrät die Geheimnisse der Steinzeit. Die sensationellen Entdeckungen der Universität Innsbruck.
46616: SPINDLER, MARC - La mission, combat pour le salut du monde
91665: SPINELLI, BARBARA - Il sonno della memoria. L'Europa dei totalitarismi.
160794: SPINELLI, BARBARA - Il sonno della memoria. L'Europa dei totalitarismi.
156631: SPINK, IAN - English Song. Dowland to Purcell.
144032: SPINOSA, NICOLA - Le porcellane di Capodimonte.
131715: SPINOZA - Mededelingen vanwege het Spinozahuis [54 volumes]
182615: SPINOZA, BENEDICT DE [| R.H.M. ELWES - TRANSL. | INTROD.]. - On the Improvement of the Understanding - The Ethics - Correspondence.
170019: SPINOZA [MIRIAM VAN REIJEN - INTROD. | TRANSL.]. - Brieven over het kwaad. De correspondentie tussen Spinoza en Van Blijenbergh.
4300882: SPINOZA, BARUCH - Tractatus Theologico-Politicus. (Gebhartdt edition, 1925) Translated by Samuel Shirley, with an introduction by Brad S.Gregory.
140410: SPITERIS, TONY - Art de Chypre des origines à l'époque romaine.
170015: SPITZER, ROBERT J. - New Proofs for the Existence of God. Contributions of Contemporary Physics and Philosophy.
94040: SPITZX, LEWIS W. - The Renaissance and Reforamtion Movements (2 volumes)
154348: SPLIETHOF, MARIEKE | WILLEN JAN HOOGSTEDER [ET AL.]. - The Hoogsteder Journal. Volume 8
154350: SPLIETHOF, MARIEKE | WILLEN JAN HOOGSTEDER [ET AL.]. - The Hoogsteder Journal. Volume 9
154351: SPLIETHOF, MARIEKE | WILLEN JAN HOOGSTEDER [ET AL.]. - The Hoogsteder Journal. Volume 5.
101953: SPLIETHOF, DRS. MARIEKE E. [ED.]. - Oranje-Nassau van A tot Z. Biografieën en stamboom van 1146 tot 2001.
154347: SPLIETHOF, MARIEKE | WILLEN JAN HOOGSTEDER [ET AL.]. - The Hoogsteder Journal. Volume 7.
165188: SPLIETHOFF, MARIEKE | L.J. VAN DER KLOOSTER [EDS.]. | C.A. TAMSE [INTROD.]. - De verzamelingen van de geschiedkundige vereeniging Oranje-Nassau in paleis het Loo. Catalogus van schilderijen.
142733: SPLITTER, RANDOLPHE - Proust's Recherche. A Psychoanalytic Interpretation.
151127: SPOEL, J.A. [ED.]. - Gelders molenboek.
89971: SPOEL, J.A. E.A. - Gelders Molenboek, samengesteld in opdracht van het Provinciaal Bestuur van Gelderland.
180755: SPOEL, J.A. [ED.]. - Gelders molenboek.
145111: SPOEL, J.A. [ED.]. - Gelders molenboek.
131864: SPOELDER, DRS. J. [ET AL.] - Leeskabinet. Grepen uit de geschiedenis en de boekerij van het Rotterdams Leeskabinet, 1859-1984.
85668: SPOELSTRA, C. - Het Kerkelijk en Godsdienstig leven der Boeren na den Grooten Trek. Historisch kritisch onderzocht
56207: SPOELSTRA, JAN - De vogelvrijen in de Ijslandse letterkunde
4133224: SPOELSTRA, T.A.TH. - Linear Polarization in the Gakatic Spurs at 1415 MHz. (Diss.)
4025363: SPOERRI, TH. (PASCAL, BL.) - Der verborgene Pascal. Eine Einführung in das Denken Pascals als eine Philosophie für die Menschen von Morgen.
4061512: SPOERRI, TH. - Die Götter des Abendlandes. Eine Auseinandersetzung mit dem Heidentum in der Kultur unserer Zeit.
171065: SPONG, JOHN SHELBY - Eternal Life: A New Vision.
171258: SPONG, BISHOP JOHN SHELBY - Why Christianity Must Change or Die. A Bishop Speaks to Believers in Exile.
4134978: SPONG, J.SHELBY - A New Christianity for a New World. Why Traditional Faith Is Dying and How a New Faith Is Being Born.
4143285: SPONG, J.S. - Here I Stand. My Struggle for a Christianity of Integrity, Love and Equality.
4075506: SPONSELEE, TH. - Sterven of werven?. Identiteit en toekomst van broeder-congregaties in Nederland.
168567: SPONSELEE-DE MEESTER, M.T.A.R. - Het norbertinessenklooster Sint-Catharinadal in de Staatse periode 1625-1795. Portret van een religieuze vrouwengemeenschap in benarde tijden.
182024: SPOON, IR. W | W. GALJAARD | D.J. SANDERS [EDS - ET AL.]. - Tropisch Nederland op Zakformaat [1-10 = Complete].
131376: SPOORMANS, HUUB - ' Met uitsluiting van voorregt '. Het ontstaan van liberale democratie in Nederland.
180265: SPOORWEGEN - Literatuur-Overzicht betreffende Staatsexploitatie van onze spoorwegen, loopende tot en met het jaar 1906.
4055546: SPÖRRI, G. - Der Christus. Eine kurzgefasste Darlegung unseres Erlöserglaubens.
54227: SPORRIJ, J.J. - Het N.W. Gajoland (het Meergebied
167614: SPORT - - Miss Blanche Luxe Album. 4e Serie. 200 vooraanstaande voetballers competitie 1931-32 K.V.V.B.
143608: SPOTO, DONALD - Lenya. A Life.
155150: SPOTO, DONALD - The Kindness of Strangers. The Life of Tennessee Williams.
10196: SPOTTISWOOD, JOHN - The History of the Church of Scotland, Beginning the Year of our Lord 203, and continued to the end of the Reign of King James the VI. of ever blessed Memory. Wherein are described, The Progress of Christianity. The Persecutions and Interruptions of it. The Foundation of Churches. The Erecting of Bishopricks. The Building and Endowing Monasteries, and other Religious Places. The Succession of Bisshops in their Sees. The Reformation of Religion, and the frequent Disturbances of that Nation, by Wars, Conspiracies, Tumults, Schims. Together with great variety of other Matters, both Ecclesiasticall and Politicall.
95692: SPRAGUE, WILLIAM B. - The Life and Sermons of Edward D. Griffin (2 volumes)
4140942: SPRAGUE, F.M. - Socialism from Genesis to Revelation.
52282: SPRANCKHUYSEN, D. - Sions Troostfontein
10101: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Geestelijcke Bataille tegens den laetsten Vyandt den Doodt, Ofte Heylsame Onderrichtinghe om Saligh te sterven. WAARBIJ: Geestelijcke Triumphe, over den laetsten Vyandt, den Doot. Ofte Een Heylsame Onderrechtinge om ghetroost en blymoedich te sterven. Den vierden Druck.
9234: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Macro-Cosmus ofte Aenmerckinghen over de Scheppinghe vande groote Vverelt, Soo als ons deselve beschreven wort van Moses Gen. I. v. I. WAARBIJ: Micro-Cosmus dat is, Aenmerckinghen over de Scheppinghe vanden Mensche ofte de kleyne Vverelt, Wt het 1 en 2 cap. van Genesis.
4139095: SPRANCKHUYSEN, D. - Sions troostfontein.
150460: SPRANG, ANNE-MARIE VAN - Een selectie van werk uit de laatste jaren & 1 other catalogue.
4075083: SPRANGER, E. - Der Sinn der Voraussetzungslosigkeit in den Geisteswissenschaften. Unveränderte Nachdruck der ersten Auflage von 1929.
4075138: SPRANGER, E. - Der unbekannte Gott.
142418: SPRANGER, EDUARD - Psychologie des Jugendalters.
157534: SPRANGERS, DRS. J.J.A.M. | DR. L.A.M. GOOSSENS - Kunst voor de ziel. Sporen van individuen en hun geloofswereld op devotieprenten 1650-1850.
162690: SPREY, W. - Tacitus over de opstand der Bataven. Hist.IV 12-37, 54-79, V 14-26.
183988: SPREY, DR. K. - Leerboek voor Oude Geschiedenis.
100132: SPREY, DR. K. [DR. J.H. CROON - ED.]. - Leerboek voor Oude Geschiedenis.
152725: SPRING, EILEEN - Law, Land & Family. Aristocratic Inheritance in England 1300 to 1800.
167703: SPRINGER, F. - De verhalen.
4020943: SPRINGER, J.L. (ANSELMUS CANTUARIENSIS) - Argumentum ontologicum. Existentieele interpretatie van het speculatieve Godsbewijs in het Proslogion van S.Anselmus. (Diss.)
180213: SPROEMBERG, HEINRICH - Beiträge zur belgisch-niederländischen Geschichte.
168644: SPRONCK, LOU - Theodoor Weustenraad [1805-1849]. en de 'Percessie Van Scherpenheuvel'.
4071639: SPRONK, K. VERHEUL, C. E.D (RED.) - De Bijbel vertaald. De kunst van het kiezen bij het vertalen van de bijbelse geschriften.
87205: SPRONK, KLAAS E.A. - De Bijbel vertaald. De kunst van het kiezen bij het vertalen van de bijbelse geschriften
54547: SPRONK, KLAAS | WIERINGEN, ARCHIBALD VAN - De Bijbel theologisch. Hoofdlijnen en thema's
95234: SPRONK, KLAAS | WIERINGEN, ARCHIBALD VAN - De Bijbel theologisch. Hoofdlijnen en thema's
4142651: SPRONK, K. & ROUKEMA, R. - Over God.
31280: SPRONK, KLAAS E.A. - De Bijbel vertaald. De kunst van het kiezen bij het vertalen van de bijbelse geschriften
102387: SPROOTEN, ROSALIE& JOHN HOENEN - Alles moet bevochten worden. Een portret van Camille Oostwegel.
104360: SPROULE, ANNA | MICHAEL POLLARD - The Country House Guide. Family Homes in the Historic Houses Association.
141283: SPRUIT, RUUD - De dood onder ogen. Een cultuurgeschiedenis van sterven, begraven, cremeren en rouw.
143364: SPRUIT, MR. J.E. - Van vedelaars, trommers en pijpers.
100223: SPRUIT, RUUD - J.P. Coen. Dagen en daden in dienst van de VOC.
141182: SPRUIT, MR. J.E. [ED. - TRANSL.]. - Textus iuris romani. Tekstenboek. Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht.
153203: SPRUIT, J.E. - De juridische en sociale positie van de romeinse acteurs.
105091: SPRUIT, J.E. [ED.]. - Maior viginti quinque annis. Essays in commemoration of the sixth lustrum of the Institute for Legal History of the University of Utrecht.
101095: SPRUIT, J.E. - Bibliografie Romeins recht. Wegwijzer tot de bronnen, hulpmiddelen en literatuur
94913: SPRUIT, WIM E.A. - Jan van Eyk. Deze monografie is tot stand gekomen in samenwerking met het Stedelijk Museum, Schiedam en Museum Kempenland, Eindhoven. Zij begeleidt twee overzichtsexpositites in beide musea, respectievelijk van 27 januari tot en met 10 maart en van 23 maart tot en met 5 mei 1996
4139893: SPRUIT, J.E. - Enchiridium. Een geschiedenis van het Romeinse privaatrecht.
182598: SPRUNGER, KEITH L. - Trumpets from the Tower. English Puritan Printing in the Netherlands 1600-1640.
4034615: SPRUYT, C.B - Geschiedenis der wijsbegeerte. Naar de dictaten van wijlen Prof C.B.Spruyt bewerkt door Ph.Kohnstamm e.a. met een voorbericht van I.J.De Bussy.
96023: SPRUYT, BART JAN - Als je eenmaal hebt liefgehad. Over ds. J.T. Doornenbal, geloof, cultuur en politiek
4137492: SPRUYT, B.J. (HOEN, C.) - Ketter aan het binnenhof. Cornelis Hoen en zijn tractaat tegen de transsubstantiatieleer (1525).
4143190: SPRUYT, B.J. (DOORNENBAL, J.T.) - Als je eenmaal hebt liefgehad. Over ds. J.T.Doornenbal, geloof, cultuur en politiek.
87802: SPUFFORD, MARGARET - The world of Rural Dissenters, 1520-1725
60696: SPULBECK. V. - Neomarxismus und Theologie (Gesellschaftskritik in Kritischer Theorie und Politischer Theologie)
47574: SPULER, B. | FRANKE, H. | GONDA, J. | HAMMITSZCH, H. | KEES, H. | LOHUIZEN-DE LEEUW, J.E. VAN | VOS, F. (HRSG.) - Handbuch der Orientalistik, Erste Abteilung Der Nahe und der Mittlere Osten, herausgegeben von B. Spuler. Achter Band Religion, Zweiter Abschnitt: Religionsgeschichte des Orients in der Zeit der Weltreligionen
156489: SPULER, CHRISTINA-URSULA - Das türkische Drama der Gegenwart. Eine literarhistorische Studie.
31478: SPURGEON, C.H. - Komt, laten wij aanbidden. 49 overdenkingen voor advent en kerst
95088: SPURGEON, C.H. - Volksleerredenen, tweede jaargang (1872) / Spurgeon's leerredenen, nieuwe serie (2 delen)
57119: SPURGEON, CHARLES HADDON - Het lied der liederen. Acht-en-dertig predikaties over het Hooglied van Salomo
56328: SPURGEON, C.H. - De Schrift-Uitlegger. Leiddraad bij het lezen van Gods Woord met het huisgezin. Met korte verklaringen en opmerkingen
93249: SPURGEON, C.H. - Spurgeon's Leerredenen, 1 t/m 52. (2 delen in 1 band)
91217: SPURGEON, C.H. - Het leven van Charles Haddon Spurgeon. Naar bescheiden uit zijn Dagboek, Aanteekeningen en Brieven saamgesteld door zijne weduwe (4 delen in 2 banden)
31708: SPURGEON, C.H. - De gelijkenissen van de heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen
92477: SPURGEON, C.H. - De Trooster der Treurigen. Zeven toespraken over Jesaja 61:1-3
93256: SPURGEON, C.H. - Nieuwe Leerredenen
89248: SPURGEON, C.H. - Around the wicket gate. A friendly talk with seekers concerning faith in the Lord Jesus Christ.
31109: SPURGEON, C.H. - De Psalmen Davids. Met ophelderende aanteekeningen van verschillende beroemde godgeleerden (Complete Set, 5 delen)
94947: SPURGEON, C.H. - De schrift-uitlegger. Leidraad bij het lezen van Gods Woord met het huisgezin. Met korte verklaringen en opmerkingen
4008442: SPURGEON, C.H. - De Psalmen Davids. Met eenige ophelderende aanteekeningen van verschillende beroemde godgeleerden. Vertaald door E.Freijstadt.
4134190: SPURGEON, C.H. - Devotional Thoughts on the Bible. Matthew and Mark. Prepared by L.Brown.
57260: SPURGEON, CHARLES HADDON - Het lied der liederen. Acht-en-dertig predikaties over het Hooglied van Salomo
95116: SPURGEON, C.H. - Voor iedere avond. Bijbels dagboek
93253: SPURGEON, C.H. - Leerredenen. Vijfde jaargang. Uit het engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt
88027: SPURGEON, C.H. - De Psalmen Davids. Met ophelderende aanteekeningen van verschillende beroemde godgeleerden (5 delen)
87329: SPURGEON, C.H. - Komt, laten wij aanbidden. 49 overdenkingen voor advent en kerst
57054: SPURGEON, C.H. - Totdat hij komt, toespraken aan de tafel des Heeren
57417: SPURGEON, CHARLES HADDON - Hij zorgt voor u. Woorden van bemoediging
31731: SPURGEON, C.H. - De wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen
4066349: SPURGEON, C.H. - Het Evangelie des Koninkrijks. Mattheüs` Evangelie practisch verklaard. Vertaald door E.Freystadt.
93009: SPURGEON, C.H. - Zeven laatste preken
91537: SPURGEON, CHARLES HADDON - Woorden voor elke dag
83981: SPURGEON, C.H. - Macht bij God. Schetsen van leerredenen Oude Testament
91223: SPURGEON, C.H. - Zeven wonderen van genade
93252: SPURGEON, C.H. - Volksleerredenen, nieuwe serie
83497: SPURGEON, C.H. - Jezus' roepstem. Schetsen van leerredenen Nieuwe Testament
93257: SPURGEON, C.H. - Leerredenen. Vijfde jaargang. Uit het engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt
93313: SPURGEON, C.H. - De Psalmen Davids. Met ophelderende aanteekeningen van verschillende beroemde godgeleerden (5 delen)
4143079: SPURGEON, C.H. - De gelijkenissen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen.
93891: SPURGEON, C.H. - Het leven van Charles Haddon Spurgeon. Naar bescheiden uit zijn Dagboek, Aanteekeningen en Brieven saamgesteld door zijne weduwe (4 delen in 2 banden)
4014019: SPURGEON, C.H. - Totdat Hij komt. (21) Toespraken aan de tafel des Heeren.
4014021: SPURGEON, C.H. - Laat uw licht schijnen!. Of sermoenen in kaarsen. Vertaald door C.S.Adama van Scheltema.
4015851: N.N. (SPURGEON, C.H.) - Prins der predikers. Het leven en de arbeid van Charles Haddon Spurgeon. (1834-1891). Samengest. door zijn echtgenote.
4035896: SPURGEON, C.H. - Pastorale adviezen. II. Lezingen voor mijn studenten.
96031: SPURGEON, C.H. - De Psalmen Davids. Met ophelderende aanteekeningen van verschillende beroemde godgeleerden (Complete Set, 3 delen)
4064179: SPURGEON, C.H. - Men and Women of the Old Testament. Sermons, selected and edited by Ch.T.Cook.
4072119: SPURGEON, C.H. - Wachet und betet. 12 Predigttexte zur Erweckung.
4076040: SPURGEON, C.H. - Spurgeon`s Proverbs and Sayings with Notes. Vol. I - A to L.
4139099: SPURGEON, CH.H. - 12 Sermons. (7 volumes). 12 Sermons on Commitment, on Prayer, on the Love of Christ, on the Holy Spirit, and 3 others
153672: SPURLING, HILARY - The Girl from the Fiction Department. A Portrait of Sonia Orwell.
163627: SPURLING, HILARY - Paul Scott. A Life of the Author of The Raj Quartet.
140606: SPYRI, JOHANNA - De elf van Intra. Een verhaal voor kinderen en voor hen die van kinderen houden.
156156: SPYRI, JOHANNA - Bij den netelboer & Cromelin en Capella. Verhalen voor kinderen en voor hen, die van kinderen houden.
122952: SRAWLEY, J.H. - The Early History of the Liturgy.
158007: SREBRNIK, PATRICIA THOMAS - Alexander Strahan Victorian Publisher.
150387: SREENIVASA MARTHY, H.V. | R. RAMAKRISHNAN - History of Karnataka.
152480: SRINDBERG, AUGUST - Inferno.
183141: SRIVASTAVA, DR. G.D. | DR. J. CHANDRA - Alphabetical Repertory of Characteristics of Homoeopathic Materia Medica.
143044: ST. CLAIR, WILLIAM - The Godwins and the Shelleys. The Biography of a Family.
4046126: ST.THIERRY, WILLEM VAN - Commentaar op het Hooglied. (Monastieke Cahiers 1)
152045: ST. AUBIN DE TERAN, LISA - De haciënda. Mijn jaren in Venezuela.
152047: ST. AUBIN DE TERAN, LISA - Een huis in Italië. De vele seizoenen van een villa in Umbrië.
161998: ST. CLAIR, DAVID - Drum and Candle. First-hand experiences and accounts of voodoo and spiritism.
154516: ST. CLARE BYRNE, MURIEL [ED.]. | BRIDGET BOLAND - The Lisle Letters. An Abridgement.
30798: ST. GREGORY OF NYSSA - Anti-Apollinarian writings. Translated, with an introduction, commentary, and notes by Robin Orton (Series: The fathers of the church. A new translations, volume 131)
4011707: STAAB, K. - Die Pauluskatenen nach den Handschriftlichen Quellen untersucht. Mit 7 Tafeln.
102686: STAAIJ, J. VAN DE | J. VAN DER LINDEN [EDS.]. - Breedscheenjuffers, bevers en andere Brabanders. De toestand van de Brabantse natuur 2004.
144888: STAAL, CASPER | MARC WINGENS - Bedevaarten in Nederland.
152767: STAAL, ERNA [ET AL.]. - 1954. Een literaire doorsnee. Schrijvers prentenboek deel 36.
153353: STAAL, FRITS - Over zin en onzin in filosofie, religie en wetenschap.
123364: STAAL, CASPER | MARC WINGENS - Bedevaarten in Nederland.
167131: STAAL | DE RIJK [EDS.]. - De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden.
95047: STAAL, M. VAN DER - Onder de krijgsbanier
4045119: STAAL, L.D. - Beknopte Hebreeuwsch-Nederlandsche Woordenlijst. Over de historische boeken der H.S.en het gebedenboek. Voorzien van een praktische Handleiding bij het vertalen van het Hebreeuwsch in het Nederlandsch.
4060217: STAAL, L.D. - Verhalen en legenden van Israël. Fotografische herdruk, opnieuw geïllustreerd door M.Kamper.
4052436: STAALDUINE-SULMAN, E.VAN - The Targum of Samuel. (Diss.)
91895: STAALDUINE, THEODOOR JOHAN SIMON VAN - Om de lijn der Afscheiding. Prof.dr. G.M. den Hartogh en de Vrijmaking van 1944
180882: STAALDUINE, DR. TH.J.S. - Om de lijn der Afscheiding. Prof. Dr. G.M. den Hartogh en de Vrijmaking van 1944.
4074356: STAALDUINE, TH.J.S. VAN (HARTOGH, G.M. DEN) - Om de lijn der afscheiding. Prof.dr.G.M.den Hartogh en de Vrijmaking van 1944.
30939: STAALDUINE, TH.J.S. VAN - Om de lijn der Afscheiding. Prof.dr. G.M. den Hartogh en de Vrijmaking van 1944
182025: STAALDUINE-SULMAN, EVELINE VAN - The Targum of Samuel.
156616: STAARTJES, KATJA - Top inspiratie. Levenslessen van een bergbeklimmer.
155966: STAARTJES, AART | DOLF JANSEN | YVONNE KROONENBERG | FRANK GROOTHOF | HARM EDENS | AAF BRANDT CORSTIUS - De week voor Sinterklaas. Sinterklaasverhalen.
60697: STAAT. A. - De cultuurbeschouwing van Claudius Marius Victor commentaar op Alethia II 1-202
91859: STAATS, REINHART - Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Kostantinopel. Historische und theologische Grundlagen.
93065: STAATS, REINHART - Gregor von Nyssa und die Messalianer. Die Frage der Priorität zweier altkirchlicher Schriften
142908: STAATSBLAD - Staatsblad van Nederlandsch-Indië over het jaar 1870.
96337: STACH, REINER - 100 Jahre S. Fischer Verlag 1886-1986. Kleine Verlagsgeschichte
4074816: STACHEL, G. - Erfahrungen interpretieren. Beiträge zu einer konkreten Religionspädagogik.
93058: STADELMANN, RUDOLF - Vom Geist des Ausgehenden Mittelalters. Studien zur geschichte der Weltanschauung von Nicolaus Cusanus bis Sebastian Franck
157563: STADEMANN, G. - Uit de chroniek der stede van ter Goes. Verlucht met wetenswaardigheden over Leurders, Drukkers en Boekverkopers van vroeger en nú in de stad van Zuid-Beveland.
57001: STADEN, ALFRED VAN A.O. - Cannons and Canons. Clingendael Views of Global and Regional Politics. An overview of international relations on the occasion of the twentieth anniversary of the netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'
121682: STADEN, A. VAN [ED.]. - De nationale staat. Onhoudbaar maar onmisbaar ? Het perspectief van Europese integratie en mondialisering.
110059: STADERMANN, G. - Uit de chroniek der stede van ter Goes. Verlucht met wetenswaardigheden over Leurders, Drukkers en Boekverkopers van vroeger en nú in de stad van Zuid-Beveland.
90992: STADLER, WOLF - De beeldhouwkunst. Geschiedenis en ontwikkeling van de beeldhouwkunst in Europa - van prehistorie tot de 21e eeuw.
151203: STADLER, WOLF - De Beeldhouwkunst. Geschiedenis en ontwikkeling van de beeldhouwkunst in Europa van prehistorie tot de 21e eeuw.
4020962: STADTLAND, TJ. (BARTH, K.) - Eschatologie und Geschichte in die Theologie. des jungen Karl Barth. (BLGRK XXII)
94320: STADTLAND, TJARKO - Rechtfertigung und Heiligung bei Calvin (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Refmorierten Kirche. Band XXXII)
94109: STAEDTKE, JOACHIM - Die Theologie des jungen Bullinger
94119: STAEDTKE, JOACHIM - Heinrich Bullinger. Bibliografie. Band 1, erste abteilung. Beschreibendes verzeichnis der Gedruckten werke von Heinrich Bullinger
94437: STAEHELIN, ERNST - Das theologische Lebenswerk Johannes Oekolampads
56990: STAEHELIN, ERNST - Die Verkündigung des reiches Gottes in der Kirche Jesu Christu. Zeugnisse aus allen Jahrhunderten und allen Konfessionen (Volume 1 - 5)
4000705: STAEHELIN, E. - Die Verkündigung des Reiches Gottes in der Kirche Jesu Christi. Zeugnisse aus allen Jahrhunderten und allen Konfessionen. I.Von der Zeit der Apostel bis zur Auflösung des Römischen Reiches.
4016411: STAEHELIN, E. - Die Stimmen der schweizerischen Kirchen. zum Sonderbundskrieg und zur Gründung des schweizerischen Bundesstaates.
4058072: STAEHELIN, E. - Die Verkündigung des Reiches Gottes in der Kirche Jesu Christi. Zeugnisse aus allen Jahrhunderten und allen Konfessionen. IV.Vom Beginn des 16. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts.
4300957: STAEHELIN, E. - Die Christentumsgesellschaft in der Zeit von der Erweckung bis zur Gegenwart. Texte aus briefen, Protokollen und Publikationen.
102348: STAËL, MADAME DE - Corinne ou Italie.
122423: STAËL-HOLSTEIN, BARONESS DE [MARGARET CROSLAND - ED.]. - Ten Years' Exile. Or Memoirs of that interesting period of the life of the Baronness de Stael-Holstein, written by herself During the Years 1810, 1811, 1812 and 1813. First publisherd by her son from the original manuscript in 1812. This new edition is introduced by Margaret Crosland.
160033: STAELENS, XAVIER [MERCEL GRONDELINGS - ILLUSTR.]. - Dieksjenèèr van 't [H]essels. 6000 trefwoorden. Nederlands-Hasselts Woordenboek.
4066133: STAERK, W. - Neutestamentliche Zeitgeschichte. (Sammlung Göschen)
4300067: STAERK, W. - Sünde und Gnade.. Nach der Vorstellung des älteren Judentums, besonders der Dichter der sog.Busspsalmen. Eine biblisch-theologische Studie.
110331: STAES, KAREL - Verwittig mijn broers. Verhalen voor deze tijd over Lazarus.
4066904: STAES, KAREL - De vijf jaargetijden.
142717: STAF, THOMAS [ED. - ET AL.]. - Tienen 1635. Geschiedenis van een brabantse stad in de zeventiende eeuw.
142712: STAF, THOMAS [ED. - ET AL.]. - Tienen 1635. Geschiedenis van een brabantse stad in de zeventiende eeuw.
157038: STAFF PRINCETONUNIVERSITY PRESS - - A Century in Books. Princeton University Press 1905-2005.
151719: STAFFORD, FIONA | HOWARD GASKILL [EDS.]. - From Gaelic to Romantic. Ossianic Translations.
163830: STAFFORD, HÉLÈNE - Mallarmé and the Poetrics of Everyday Life. A Study of the Concept of the Ordinary in his Verse and Prose.
156345: STAFLEU, F.A. - F.A.W.Miquel, Netherlands Botanist.
56493: STAFLEU, FRANS A. - Adanson Labillardière de Candolle. Introductions to four of their books reprinted in the series. Historiae naturalis classica
180114: STAFLEU, PROF. DR. F.A. [INTROD.]. - Catalogue of Plant Collections University Botanic Gardens Utrecht
4070524: STAFLEU, D. - Experimentele filosofie. Geschiedenis van de natuurkunde vanuit een wijsgerig perspectief.
4300653: STAFLEU, DICK - Chronos & Clio. De tijd in de geschiedenis. (Verantwoording)
4070882: STÄHELIN, E. (CALVIJN, J.) - Johannes Calvin. (Leben und ausgewählte Schriften der Begründer der reformierten Kirche IV)
170438: STAHL, WILLIAM A. | ROBERT A. CAMPBELL [ET AL.]. - Webs of Reality. Social Perspectives on Science and Religion.
155493: STAHL, JULIE MÜLLER [SUSAN YELAVICH [FOREW.]. - Dish. International Design for the Home.
4133760: STAHL, R. - Von Weltengagement zu Weltüberwindung. Theologische Positionen im Danielbuch. (CBET 4)
158300: STAHLBERGER, PETER [PROF. DR. J.R. VON SALIS - FOREW.]. - Der Züricher Verleger Emil Oprecht und die deutsche politische Emigration 1933-1945.
152055: STAHLECKER, ADRIAN - Romy Schneider. Een leven vol triomfen en tragedies.
54289: STÄHLI, HANS-PETER - Hebräisch-Vokabular. Grundwortschatz, Formen, Formenanalyse
4139675: STÄHLI, H.P. - Antike Synagogenkunst.
166549: STAHLIE, MARIA - Sint-Juttemis.
4064421: STÄHLIN, W. - Das Angebot der Freiheit. Predigten aus 40 Jahren. Band II. 1.Sonntag nach Ostern bis zum Ende des Kirchenjahres.
81763: STAHMER, HAROLD - Lieber Pater Caesarius Ihr Martin Buber, ein Dialog in Briefen zwischen Pater Caesarius Lauer und Martin Buber, mit vorworten vor Freya von Moltke, Maurice Friedman, Übersetzt von Michael Gormann-Thelen
110935: STAIGER, EMIL - Die Kunst der Interpretation. Studien zur deutschen Literaturgeschichte.
4072523: STAIGER, E. - Christusbilder der Goethezeit. Ausgewählt und eingeleitet.
150289: STAIKOS, KONSTANTINOS SP. . - Printers' and Publishers' Marks in Books for the Greek World (1494-1821).
144754: STAIKOS, KONSTANTINOS SP. . - The History of the Library in Western Civilization [Vol. 1-5]. & INDEX [ = Complete Set in 6 Volumes].
143637: STAIKOS, KONSTANTINOS SP. [THIMOTHY CULLEN - TRANSL.]. - The History of the Library in Western Civilization. From Minos to Cleopatra. The Greek World from the Minoans' Archival Libraries to the Universal Library of the Ptolemies [ = Vol. 1].
157173: STAIKOS, K. | M. MANOUSSAKAS [EDS.]. - Griekse Uitgeversactiviteiten tijdens de Italiaanse Renaissance [1469-1523] / The Publishing Activity of the Greeks During the Italian Renaissance [1469-1523].
131990: STAIKOS, KONSTANTINOS SP. [ALEXANDRA DOUMAS - ED.] - Books and Ideas. The Library of Plato and the Academy. Chronicle - The Role of the Reader - The Books Underlying the Dialogues - Publishing Procedures - Design Philosophy.
103958: STAINTON, LINDSAY | CHRISTOPHER WHITE - Drawing in England from Hilliard to Hogarth.
163465: STAINTON, LESLIE - Lorca. A Dream of Life.
145271: STAISCH, ERICH - Hamburg und sein Stadtverkehr. Vom Pferdebus zur Stadtschnellbahn. Eine 150jährige Fahrt durch Hamburg.
103900: STAL, KEES | ERIK SPAANS [PHOTOGR.]. - Den Haag. Beelden van toen & nu / The Hague Views from then & now / La Haye Images d'hier & d'aujourd'hui / Den Haag. Bilder von Damals & Heute.
182026: STALLYBRASS, OLIVER [ED.]. - The Manuscripts of A Passage to India.
141660: STALPART VAN DER WIELEN, JAN BAPTIST [DR. B.A. MENSINK | DRS. J.A.J. BÖHMER - EDS.]. - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesu Christi. Op alle de Zonnen-Dagen des Jaers.
4017906: STALPART VAN DER WIELE, J.B. - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesu Christi. Op alle de zonnen-dagen des iaers. Ingeleid en van aantekekeningen voorzien door B.A.Mensink. Met musicologische medewerking van J.A.J.Böhmer.
4069708: STALPERS, J.A. - Zelfbehoud, aanpassing en cultuur. (Diss.)
82527: STALS, JEAN - Le Wilhelmus, hymne national des pays-bas, traduction en vers françaisdans le rythme du texte original et Commentaire historique, religieux et littéraire
60699: STAM. C. - De Hemelvaart des Heren (In de Godsopenbaring van het Nieuwe Testament)
31911: STAM, P.J. - Het oog omhoog, het hart naar boven! Een leven lang leerling van Dominee Doctor Willem Aalders. Een herinnering als een 'marque d'honneur'
89515: STAM, B. - Identiteit en Vernieuwing. Een bezinning op ontwikkelingen in de theorie en de praktijk van de reformatorisch primair en voortgezet onderwijs. Achtergrondstudies en bouwstenen ten dienste van het reformatorisch schoolbeleidsplan. Deel 4.
4007269: STAM, J.J. (TYRRELL, G.) - George Tyrrell (1861-1909). (Diss.)
93597: STAM, P.J. - Het oog omhoog het hart naar boven! Een leven lang leerling van 'dominee' doctor Willem Aalders. Een herinnering als een 'marque d'honneur'
55225: STAM, P.J. - Het oog omhoog, het hart naar boven! Een leven lang leerling van 'dominee' doctor Willem Aalders. Een herinnering als een 'marque d'honneur'
154675: STAM, AD | MARC TOSSAINT - Prestatiemeting. Wat we niet meten, kunnen we niet managen.
4001266: STAM, J.E. (HIPPOLITOS, ROM.) - Episcopacy in the Apostolic Tradition of Hippolytus. (Diss.)
83848: STAM, JOHANNES JACOBUS - George Tyrrell (1861-1909)
4143164: STAM, C. - De aarde trouw. Het meteriële aspect van het christelijk geloof.
157039: STAMAN, A. LOUISE - With the Stroke of a Pen. A story of ambition, greed, infidelity and the murder of French publisher Robert Denoël.
4071224: STAMBAUGH, J.E. & BALCH, D.L. - Das soziale Umfeld des neuen Testaments. (NTD Ergänzungsreihe 9)
162082: STAMENOV, MAXIM I. [ED.]. - Language Structure, Discourse and the Access to Consciousness.
150789: STAMER, GERHARD [ED.]. - Die Realität des Inneren. Der Einfluss der deutschen Mystik auf die deutsche Philosophie.
150988: STAMHUIS, I.H. | A. DE KNECHT-VAN EECKELEN [ED.]. - De met cijfers bedekte negentiende eeuw. Toepassing van statistiek en waarschijnlijkheidsrekening in Nederland en Vlaanderen tussen 1840 en 1920.
160496: STAMHUIS, IDA H. - Cijfers en Aequaties en Kennis der Staatskrachten. Statistiek in de negentiende eeuw.
182027: STAMHUIS, IDA H. - Cijfers en Aequaties en Kennis der Staatskrachten. Statistiek in de negentiende eeuw.
161937: STAMKOT, BERT - Waar ons het vak werd geleerd. Kroniek van 90 jaar ambachtschool De Kronenburg - Nijmegen.
183207: STAMKOT, BERT - Het Gorcumse boek. Vijf eeuwen drukken, uitgeven, verzamelen, lezen en leren te Gorinchem
4010963: STAMM, J.J. - Das Leiden des Unschuldigen in Babylon und Israel. (ATANT 10)
95160: STAMM, JOHANN JAKOB - Babylon und Assur
131920: STAMMLER, WOLFGANG - Wort und Bild. Studien zu den Wechselbeziehungen zwischen Schrifttum und Bildkunst im Mittelalter.
170199: STAMOS, DAVID N. - Evolution and the Big Questions. Sex, Race, Religion, and Other Matters.
152129: STAMPA, GASPARA [TROY TOWER | JANE TYLUS - EDS.]. - The Complete Poems. The 1554 Edition of 'The Rime', a Bilingual Edition.
4069360: STAMPERIUS, H. - Kleine theologie voor leken en ongelovigen.
162742: STAMPERIUS, J. | J.G. KESLER [ILLUSTR.]. - Een week vol avonturen.
170969: STAMPERIUS, HANNEMIEKE - God en de Verlichting.
94830: STAMPERIUS, J. - Het leven van Willem van Oranje. Met zestien illustraties van J.H. Isings Jr.
165108: STAMPERIUS, HANNEMIEKE [ED.]. - God verzameld. Bloemlezing, gedichten en verhalen.
121716: STAMPERIUS, J. | J. GIJLSTRA [ET AL.]. - Levenslust. Vertellingen voor jongens en meisjes.
4057617: STAMPERIUS, H. (SAMENST.) - God verzameld. Bloemlezing gedichten en verhalen. M.m.v. Toon Hermans, M.Vasalis, Gabriël Smit e.v.a.
141896: STAMPFER, HELMUT | HUBERT WALDER - Michael Pacher in Bozen-Gries. Der Flügelaltar in der Alten Pfarrkirche.
10291: STAMPIOEN, GERARDUS - Schriftmaatige Betoogingen en Verklaringen van de Voorbeeldige Geschiedenissen volgens de Voorseggingen der Propheten, en Teekenen der Tyden. Begrepen in de 24. eerste Capittelen van Genesis. Op syn plaats syn ingevoegt sakelyke Verklaringen van den VIII. XIX. en CIV. Psalmen.
164699: STANDING, GUY - Beyond the New Paternalism. Basic Security as Equality.
164742: STANDISH, PETER - Companion to Mexican Studies.
170692: STANESBY, DEREK - Science, Reason and Religion.
170237: STANFORD, PETER - Teach Yourself Catholicism.
130206: STANG, RAGNA - Edvard Munch. Leven en werk.
4023567: STANG, CHR.F.G. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Sein Leben und Wirken geschildert.
4023570: STANGE, C. (HRSG.) (LUTHER, M.) - Die ältesten ethischen Disputationen Luthers.
4023572: STANGE, C. (LUTHER, M.) - Luther und das fünfte Laterankonzil.
4058173: STANGE, C. (LUTHER, M.) - Der johanneische Typus der Heilslehre Luthers. im Verhältnis zur paulinischen Rechtfertigungslehre.
92771: STANGLIN, KEITH D. - Arminius on the Assurance of Salvation. The Context, Roots, and Shape of the Leiden Debate, 1603-1609 (Brill's Series in Church History, Volume 27)
150114: STANISLAVSKI, KONSTANTIN - My Life in Art.
161978: STANISLAVSKY, CONSTANTIN - My Life in Art.
140365: STANISLAVSKY, CONSTANTIN - An Actor Prepares.
103671: STANLEY, HENRY M. [MEVROUW JOHS. DYSERINCK - ED.]. - Mijne zwarte metgezellen en hunne zonderlinge verhalen.
48152: STANLEY, JOHN | PHILIPS, GORDON (ED.) - Tallis to Wesley. A series of Original English Organ Music (partly on 2 staves) from the sixteenth to the nineteenth century. Volume 27. John Stanley Ten Organ Voluntaries Op. 5, Volume I of Thirty Voluntaries (nr. 1033)
123532: STANLEY. STEVEN M. - Earth and Life through Time.
48153: STANLEY, JOHN | PHILIPS, GORDON (ED.) - Tallis to Wesley. A new series of Original English Organ Music, partly on two staves from the sixteenth to the nineteenth century. Number 28. John Stanley Ten Organ Voluntaries Op. 6, Vol. II of Thirty Organ Voluntaries Op. 5-7 (nr. 1034)
140720: STANLEY, STEVEN M. - Extinction.
170567: STANNARD, RUSSELL - Science and the Renewal of Belief.
170081: STANNARD, RUSSELL - Science and Wonders. Conversations About Science and Belief.
4048476: STANTON, G. - Dichter bij Jezus?. Nieuw licht op de Evangeliën.
4070900: STAP, T.V.D. - Bewaard verleden. Autobiografische fragmenten.
31098: STAP, TON VAN DER - In een ander licht. Een bloemlezing
144234: STAP, JO VAN DER - Balsem voor alsem. Eenvoudige versjes.
170282: STAP, DICK - Boeddha en Christus. Een ontmoeting met hart en ziel.
121213: STAP, J.J.B. - De S.G.P. vóór 1940.
154181: STAPE, JOHN - De vele levens van Joseph Conrad. Een biografie.
88765: STAPEL, F.W. - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
160505: STAPEL, LEONORE - Perspectieven van de stad. Over bronnen, populariteit en functie van het zeventiende-eeuwse stadsgezicht.
56749: STAPEL, F.W. - Cornelis Janszoon Speelman
10292: STAPEL, NICOLAAS - Lusthof der Zielen, Beplant met verscheide soorten van Geestelyke Gezangen, Strekkende tot gezondmaking, voedsel, versterking en verquikking des gemoeds. Gemaakt van verscheide Persoonen, waar van veele nooit in druk geweest, en de overigen uit gedrukte Lied-boeken gezicht, en in ordre gestelt zyn. Verrykt met een Achterhofje, beplant met nieuwe Geestelyke Liedjes. De zesde Druk.
131406: STAPEL, DR. F.W. - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
131020: STAPEL, DR. F.W. - Cornelis Janszoon Speelman.
4138990: STAPEL, W. - Sechs Kapitel über Christentum und Nationalsozialismus.
4138989: STAPEL, W. - Die Kirche Christi und der Staat Hitlers.
163697: STAPELKAMP, CHR. - Revius-Studiën. Aantekeningen bij de religieuze poëzie van Jacobus Revius.
4038002: STAPENHORST, L. - Entschuldige, Paulus, jetzt rede ich!. Frauenprotest gegen die Männerkirche.
104759: STAPPAERTS, DIRK - Borgerhout en zijn gemeentehuis.
140757: STAPPAERTS, DIRK - Borgerhout en zijn gemeentehuis.
166889: STAPPER, LEON | DENNIS SIES [PHOTOGR.]. - Universiteitsbibliotheek Nijmegen. Van oud naar nieuw in het gebouw aan de Erasmuslaan.
161726: STAPPER, LÉON | PETER ALTENA | MICHEL UYEN [EDS.]. - Van Abélard tot Zoroaster. Literaire en historische figuren vanaf de Renaissance in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
183440: STAR, P. VAN DER - Descriptive Catalogue of the Simple Microscopes in the Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen [National Museum of the History of Science] at Leyden.
182323: STAR, P. VAN DER - Descriptive Catalogue of the Simple Microscopes in the Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen [National Museum of the History of Science] at Leyden.
141544: STAR, PIETER VAN DER. [ED.] - Fahrenheit's Letters to Leibniz and Boerhaave.
121874: STARBUCK, WILLIAM H. [ED. - ET AL.]. - Organizational Realities. Studies of Strategizing and Organizing.
146292: STARCK, SIEGFRIED | INGE STARCK [EDS.]. - Socrates voor managers.
104273: STARCRAFT II - - Starcraft II Signature Series Guide.
103213: STARING, A. - De Hollanders thuis. Gezelschapstukken uit drie eeuwen.
183821: STARK, FREYA - The Coast of Incense. Autobiography 1933-1939.
170472: STARK, RODNEY - Discovering God. The Origins of the Great Religions and the Evolution of Belief.
168129: STARK, FREYA [REYNOLDS STONE - ILLUSTR.]. - A Peak in Darien.
167856: STARK, FREYA - Beyond Euphrates. Autobiography 1928-1933.
167854: STARK, FREYA - The Lycian Shore.
167853: STARK, FREYA - Dust in the Lion's Paw. Autobiography 1939-1946.
167851: STARK, FREYA [CAROLINE MOOREHEAD - ED. | PATRICK LEIGH FERMOR - FOREW.]. - Over the Rim of the World. Selected Letters of Freya Stark.
167852: STARK, FREYA - East is West.
167829: STARK, FREYA - Perseus in the Wind.
167773: STARK, FREYA - Perseus in the Wind.
56249: STARK, RODNEY - For the glory of God. How Monotheism led to Reformations, science, witch-hunts, and the end of slavery
150768: STARK, HERMAN - A Fierce Little Tragedy. Thought, Passion and Self-Formation in the Philosophy Classroom.
130343: STARK, FREYA | FULVIO ROITER [PHOTOGR.] - Turkey. A Sketch of Turkish History by Freya Stark.
4138987: STARK, W. - Mara. De bijbel als wegwijzer voor de wetenschap.
182028: STARK, NORMAN - Pyramidekrachten. Energie voor meditatie, gezondheid, schoonheid, tuinieren en het drogen en bewaren van levensmiddelen.
141176: STARKEY, DAVID - The Reign of Henry VIII. Personalities and Politics.
154229: STARKEY, DAVID [ED.]. - Rivals in Power. Lives and Letters of the Great Tudor Dynasties.
103288: STARKEY, DAVID [ED.]. - Henry VIII. A European Court in England.
145670: STARMANS, RICHARD - Logic, Argument and Commonsense.
154712: STARMANS, MR. C. - Het betrouwbaarheidsvereiste in de beveiliging. Jurisprudentieoverzicht Wpbr.
162196: STARMANS, DRS. J.C.J.M. | DRS.M.M.R. DARU-SCHOEMANN [EDS.]. - Industrieel erfgoed in Limburg. Verslag van een onderzoek naar onroerende en roerende industrieel-archeologische relicten.
156685: STARN, RANDOLPH - Contrary Commonwealth. The Theme of Exile in Medieval and Renaissance Italy.
162301: STARNONE, DOMENICO - De straat der klachten.
154154: STAROBINSKI, JEAN - Zinnebeelden van de rede. Cultuurgeschiedenis van Europa rondom de Franse Revolutie.
4137637: STARR, CH. G. - A History of the Ancient World.
141045: STARR, CHESTER G. - A History of the Ancient World.
183795: STARRE, EVERT VAN DER - Chamfort, de lachende mensenhater. Misantrope in de achttiende eeuw.
162142: STARREVELD, PIETER A. - The Time it takes to name a Cat. Context Effects in Naming Tasks.
141325: STASHOWER, DANIEL - Teller of Tales. The Life of Arthur Conan Doyle.
30885: STASSE, FRANÇOIS - La Véritable Histoire de la Grande Bibliothèque
123196: STASSEN, J.L. - Over democratie.
152343: STASSIJNS, KOEN | IVO VAN STRIJTEM [EDS.]. - De mooiste van de hele wereld. 300 gedichten van de 20ste eeuw samengebracht.
104172: STASSINOPOULOS, ARIANNA | ROLOFF BENY - The Gods of Greece.
140138: STASSINOPOULOS, ARIANNA | ROLOFF BENY - The Gods of Greece.
102107: STATEN VAN GRONINGEN - - Notulen van het verhandelde in de ZOMERVERGADERING der Staten van Groningen van het jaar 1881 & Notulen van het verhandelde in de WINTERVERGADERING der Staten van Groningen van het jaar 1881 [2 Vols.].
123157: STATERA, GIANNI - Death of a Utopia. The Development and Decline of Student Movements in Europe.
150952: STATIUS VAN EPS, DR. L.W. [ED. - ET AL.]. | M. MÖHLMANN - INTROD.]. - Hugenoltz' Curaçao.
162422: STAUB, HANS | ERICH ZIMMERMANN [EDS.]. - Bücher als Kunstwerke. Kostbare Handschriften und Pressedrucke aus der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

9/13