Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
100650: SCHOORDIJK, H.C.F. - De privaatrechtelijke rechtscultuur van de twintigste eeuw in context.
143508: SCHOOREL, DR. IR. A.F. - Mensen onder druk. Ervaringen van Nederlanders in Zuid-Oost Azië tijdens de oorlog met Japan en tijdens de jaren van confrontatie met de Indonesische nationalisten.
146453: SCHOORL, HENK - 't Oge. Het Waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, ca. 1250-1614.
153187: SCHOORMANS, J. - Consumentenonderzoek in de produktontwikkeling.
31599: SCHOORS, A. - The preacher sought to find pleasing words. A study of the language of Qoheleth (Orientalia Lovaniensia Analecta, 41)
4010925: SCHOORS, A. - I am God your saviour. A form-critical study of the main genres in Is.XL-LV. (Suppl.VT 24)
60652: SCHOOT. E. VAN DER - Hervormde eredienst (De liturgische ontwikkeling van de Ned. Herv. Kerk)
56176: SCHOOT, E. VAN DER - Hervormde eredienst. De liturgische ontwikkeling van de Ned. Herv. Kerk
130226: SCHOOTEN, E. VAN | E. SMEETS | G. DRIESSEN [EDS.] - Taaltoetsen voor taalzwakke leerlingen in het primair onderwijs.
141856: SCHOOTEN, JEROEN VAN [FOREW.]. | BNA [ED.]. - Architecten 2009 / 2010. Informatie voor opdrachtgevers BNA Gebouw van het jaar 2009.
165938: SCHOOTEN, C.J.F. VAN | W.C.M. WÜSTEFELD [EDS.]. H.L.M. DEFOER | J. DIJKSTRA | X. VAN ECK | T.G. KOOTTE [ET AL.]. - Goddelijk geschilderd. Honderd meesterwerken van Museum Catharijneconvent.
130664: SCHOPENHAUER, ARTHUR [JULIUS FRAUENSTÄDT - ED.] - Sämmtliche Werke. Herausgegeben von Julius Frauenstäst [6 Vols. Compl.]
122550: SCHOPENHAUER, ARTHUR [GERHARD STENZEL - ED.]. - Urwille und Welterlösung. Ausgewählte Schriften.
4006916: SCHOPENHAUER, A. - Die Welt als Wille und Vorstellung. Ungekürzte Ausgabe.
152466: SCHOPENHAUER, ARTHUR - Er is geen vrouw die deugt.
152477: SCHOPENHAUER, ARTHUR - De wereld deugt niet.
167688: SCHOPENHAUER, ARTHUR [ALFRED WALTER HEYMEL | EDUARD GRISEBACH ET AL.]. - Schopenhauer's Sämmtliche Werke in fünf Bänden [5 Vols. Compl.].
181993: SCHOPENHAUER, ARTHUR - Er is geen vrouw die deugt.
4142412: SCHÖPF, A. (HRSG.) - Phantasie als anthropologisches Problem. (Studien zur Anthropologie)
7760: SCHORER, ISAAC - Verzameling van uitgeleezene Leerredenen over verscheidene Bybelstoffen uit het Oude en Nieuwe Testament, Bondig verklaard en nadrukkelyk toegepast. Met eenige aanmerkingen over Het Schrift, dat door Elia, voor zyne hemelvaart, aan Joram, Judaas Koning, geschreven, eerst eenige jaaren na dezelve, aan hem in handen besteld wierd.
4139504: SCHORN-SCHÜTTE, L. & SPARN, W. (HRSG.) - Evangelische Pfarrer. Zur sozialen und politischen Rolle einer bürgerlichen Gruppe in der deutschen Gesellschaft des 18. bis 20. Jahrhunderts. Mit Beitragen von R.von Friedenburg, u.a.
155487: SCHORR, DANIEL | DAVID FROMKIN | ZAHI HAWASS [EDS. - ET AL.]. - Cradle & Crucible. History of Faith in the Middle East.
55595: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS - Het innige christendom tot overtuiging van onbegenadigde, besturing en opwekking van begenadigde zielen. In deszelfs allerinnigste en wezenlijkste delen gestaltelijk en bevindelijk voorgesteld in samenspraken
92137: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS - Geestelijke gezangen tot ontdekking, overtuiging, bestiering en opwekking van allerlei soorten van mensen, zo onbekeerde als ook bekeerde, alsmede enige beknopte gezangen over de voornaamste goddelijke waarheden. Waar achter nog gevoegd is een lijkgedicht. Over de dood van de Eerw. Godz. Heer Sicco Tjaden
164390: SCHORTINGHUIS, MR. D.H. - Cleyn eilant Rottum.
95948: SCHOT, A. - Liefde tot elkaar. Gedachten over het leven als gemeente
30080: SCHOT, A. - Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Dertien overdenkingen over het Hooglied
30602: SCHOT, J.W. E.A. - Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel VII. Techniek en modernisering, balans van de twintigste eeuw
30598: SCHOT, J.W. E.A. - Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel II. Delfstoffen, energie, chemie
54268: SCHOT, A. - Liefde tot elkaar. Gedachten over het leven als gemeente
85353: SCHOT, C.C. - Voorbereiding en aanvang der in de Ned. Hervormde Kerk in de eerste helft der XIXde eeuw voorgevallen afscheiding. Historisch-kritische studie.
30601: SCHOT, J.W. E.A. - Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel VI. Stad, bouw, industriële productie
30599: SCHOT, J.W. E.A. - Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel IV. Huishouden, medische techniek
30600: SCHOT, J.W. E.A. - Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel III. Landbouw, voeding
83666: SCHOT, A. E.A. - Het profetische Woord. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente te Nunspeet
183337: SCHOT, BASTIAAN - Nation oder Staat ? Deutschland und der Minderheitenschutz.
123065: SCHOTANUS, YKE | KARIN VAN DER PAS [ET AL. - ILLUSTR.]. - De draak van de Donken. Fantastische feiten en realistische verhalen over de geschiedenis van de gemeente 's-Hertogenbosch.
89987: SCHOTANUS, YKE - De draak van de donken. Fantastische feiten en realistische verhalen over de geschiedenis van de gemeente 's-Hertogenbosch.
53889: SCHOTANUS, A.J. - Gens Schotana. Geschiedenis van het geslacht Schotanus (Deel 3)
161394: SCHOTANUS, F.B. - Raadspensionaris L.P. van de Spiegel 1737-1800. Tussen twee republieken. Deel III Eerste ambtstermijn 1787-1792. Eerste gedeelte [The end of Dutch republicanism I]..
165420: SCHOTANUS, J. - Niet langer dezelfde. 40 dagen boekje.
143182: SCHOTANUS, YKE | KARIN VAN DER PAS [ET AL. - ILLUSTR.]. - De draak van de Donken. Fantastische feiten en realistische verhalen over de geschiedenis van de gemeente 's-Hertogenbosch [& Verleden en toekomst van de Moerasdraak].
151615: SCHOTANUS À STERRINGA, CHRISTIANUS [J.J. KALMA - AFTERW.]. - Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt. Tusschen 't Flie ende de Lauwers met nieuwe Caerten van 't Landschap in 't algemeen soo Oud als Nieuw end De Drie Gedeelten in 't besonder als mede De Grietenien end Steden Op kosten van 't Landt afgemeten. In't net gebracht, geteeckent en gesneden op Copere platen.
9646: SCHOTANUS, CHRISTIANUS - De Geschiedenissen Kerkckelyck ende Wereldtlyck van Friesland Oost ende West. Beginnende van d'eerste Geheuchenis ende vol-trocken tot op het Iaar na Christi Geboorte MDLXXXIII. Te samen ende in ordre gebracht met groote neersticheyt inde Nederlandsche Tale. WAARBIJ: Tablinum dat is: Brieven ende Documenten, dienende tot de Friesche Historie.
101896: SCHOTEL, DR. G.D.J. [DR. H.C. ROGGE - ED.]. - De Openbare Eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de Zestiende, Zeventiende en Achttiende Eeuw.
81877: SCHOTEL, G.D.J. - Jean Diodati
87615: SCHOTEL, G.D.J. - De openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Tweede, vermeerderde en geïllustreerde uitgave door Dr. H.C. Rogge.
85631: SCHOTEL, G.D.J. - De openbare eerediensten der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Tweede, vermeerderde en geïllustreerde Uitgave
81306: SCHOTEL, J. - Zestal leerredenen over verschillende teksten des nieuwen testaments
150469: SCHOTEL, G.D.J. - Letter- en Oudheidkundige Avondstonden.
96233: SCHOTEL, J. - Twaalf leerredenen, bij gelegenheid der christelijke feestdagen (2 delen) / Zestal leerredenen, over verschillende teksten des Nieuwen Testaments (2 werken in 1 band)
100516: SCHOTEL, PROF. DR. G.D.J. - Het Oud-Hollandsch Huisgezin der Zeventiende Eeuw.
93848: SCHOTEL, G.D.J. - Geschied-, letter- en oudheidkundige uitspanningen. Met eene afbeelding van het slot Develstein
55020: SCHOTEL, G.D.J. - De openbare eredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw
143069: SCHOTEL, G.D.J. - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de 17e eeuw.
96278: SCHOTEL, J. - Twaalf leerredenen, bij gelegenheid der christelijke feestdagen (2 delen in 1 band)
87067: SCHOTEL, J. - Eerste en tweede zestal leerredenen (2 delen)
143058: SCHOTEL, G.D.J. - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de 17e eeuw.
86303: SCHOTEL, G.D.J. - Geschiedenis van den oorsprong, de invoering en de lotgevallen van den Heidelbergschen Catechismus
88642: SCHOTEL G.D.J. - Tollens en zijn tijd. Eene proeve van levensbeschrijving.
94822: SCHOTEL, J. - Zestal leerredenen over verschillende teksten des Nieuwen Testaments
30230: SCHOTEL, G.D.J. - Kerkelijk Dordrecht, eene bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche hervormde kerk, sedert het jaar 1572. Met Fac-similés (2 delen)
94058: SCHOTEL, G.D.J. - Geschiedenis van den oorsprong, de invoering en de lotgevallen van den Heidelbergschen Catechismus
94090: SCHOTEL, G.D.I. - De Abdy van Rijnsburg
94092: SCHOTEL, G.D.J. - Gescheidenis van den oorsprong, de invoering en de lotgevallen van den Heidelbergschen Catechismus
4018071: SCHOTEL, G.D.J. - De openbare eeredienst der Nederl. Hervomde Kerk. In de 16e, 17e en 18e eeuw. 2e Vermeerderde en geïllustreerde uitgave door H.C.Rogge.
4060116: SCHOTEL, G.D.J. - De openbare eeredienst der Nederl.Hervormde Kerk in de 16e, 17e en 18e eeuw.
4137377: SCHOTEL, G.D.J. - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw. 2e verb. en geïll. uitgave door H.C. Rogge. Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1905.
4142792: SCHOTEL, G.D.J. - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw. Met platen van C.Rochussen en D.v.d. Kellen
183474: SCHOTEL, DR. G.D.J. - Zeden en Gebruiken aan de Zaanstreek.
83969: SCHOTHORST, HENDRIK VAN - Uw trouw alleen. Het leven en werk van oefenaar Hendrik van Schothorst. (29 januari 1865 - 12 april 1938)
182825: SCHOTMAN, JOHAN W. - Handboek der moderne bijenteelt. Vrij bewerkt naar E.B. Wedmore.
4069758: SCHOTMANS, P. - En de mens schiep de mens. Medische (r)evolutie en ethiek.
10233: SCHOTSMAN, NICOLAAS - Orde der Feest- en Lydens-Stoffen, welke jaarlyks gepredikt worden voor de Hervormde Gemeente te Sneek. Waar agter gevoegd is een Naamlyst der Leeraaren, die zedert de Hervorming, tot op deezen tyd, den Heiligen Dienst te Sneek hebben waargenomen. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den Jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. WAARBIJ: Catechismus, Ofte Onderwysinge in de Christelicke Leere, die in de Nederlantsche Gereformeerde Kercken ende Schoolen geleert wert. Mitsgaders de Belijdenisse des Geloofs, ende de Liturgie der zelver Kercken.
102386: SCHOTSMAN, DR. C.J. - Wat een verandering in zoo weynige jaaren. Van Republiek tot Koninkrijk.
181161: SCHOTSMANS, J. | K.W. LIM | P. LUNSINGH SCHEURLEER [EDS.]. - Borobudur. Kunst en religie in het oude Java.
156376: SCHOTT, HOWARD - Playing the Harpsichord.
89464: SCHOTT, HEINRICH - Dr. Philipp Jakob Spener's Auslegung des Briefes Pauli an die Römer mit Einleitung und erklärenden Anmerkungen für die freunde des göttlichen Worts.
4143259: SCHOTT, A. - Das Messbuch der heiligen Kirche. Mit neuen liturgischen Einführungen. In Übereinstimmung mit dem Altarmessbuch. Neubearbeitet von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
60653: SCHOTTEN. S. - De deputatie van Pieter Govarts (De houding van Rome en de Staten in de kwestie-Codde (1703-1704))
163235: SCHOTTENLOHER, KARL | JOHANNES BINKOWSKI [EDS.]. - Flugblatt und Zeitung. Ein Wegweiser durch des gedruckte Tagesschrifttum [2 Vols. Compl.].
104636: SCHOTTENLOHER, KARL - Bibliographie zur deutschen Geschichte im Zeitalter der Glaubensspaltung 1517-1585 [7 Vols. Compl.].
166287: SCHOTTENLOHER, KARL | JOHANNES BINKOWSKI [EDS.]. - Flugblatt und Zeitung. Ein Wegweiser durch des gedruckte Tagesschrifttum [2 Vols. Compl.].
157666: SCHOTTENLOHER, KARL - Bücher bewegten die Welt. Eine Kulturgeschichte des Buches [2 Vols. Compl.].
4048365: SCHOTTENLOHER, K. - Bücher bewegten die Welt. Eine Kulturgeschichte der Buches. I.Vom Altertum bis zur Renaissance. II.Vom Barock bis zur Gegenwart.
4042668: SCHOTTROFF, W. - Der altisraelitische Fluchspruch. (WMANT 30)
60654: SCHOTTROFF. L. - Der Glaubende und die feindliche Welt (Beobachtungen zum gnostischen Dualismus und seiner Bedeutung fur Paulus und dat Johannesevangelium (Willenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 37))
4139770: SCHOTTROFF, W. - Das Reich Gottes und der Menschen. Studien über das Verhältnis der christlichen Theologie zum Judentum.
143839: SCHOTTY, RICHARD - Untersuchungen zur Geschichte der staatsphilosophischen Vertragstheorie im 17. und 18. Jahrhundert [Hobbes - Locke - Rousseau - Fichte]. Mit einem Beitrag zum Problem der Gewaltenteilung bei Rousseau und Fichte. .
180407: SCHOUTE, JOB F.TH. | LEO M. VAN DEN BERG | HANS FARJON | JOOP H.A.M. STEENVOORDEN - Waarheen met het landelijk gebied ?
180308: SCHOUTE, JOB F.TH. | LEO M. VAN DEN BERG | HANS FARJON | JOOP H.A.M. STEENVOORDEN - Waarheen met het landelijk gebied ?
53059: SCHOUTE, C.R. E.A. - Kaart van het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard 1683
151230: SCHOUTEDEN-WERY, J. [INTROD.]. | A.C.L. BARRIAUX - CAYET - DE CONINCK - DESSART [PHOTOGR.]. - Brabant. Images de Belgique.
93156: SCHOUTEN, MARTIN - De zaak Oss
92022: SCHOUTEN, JAN - De slangestaf van Asklepios als symbool van de geneeskunde
182873: SCHOUTEN, MARIAN | HANS SMIT [EDS.]. - Pieter J. Drooglever. De kolonie en dekolonisatie. Nederland, Nederlands-Indië en Indonesië. Een bundel artikelen, aangeboden bij het afscheid van het Instituut voor Nederkandse Geschiedenis.
142892: SCHOUTEN-MINTEN, INGRID | TON COPPEN [PHOTOGR.]. - Remunj. Ich haaj van dich.
150224: SCHOUTEN, MARTIN - De socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
152554: SCHOUTEN, DR. J. - Johannes Walaeus. Zijn betekenis voor de verbreiding van de leer van de bloedsomloop.
84638: SCHOUTEN, A. - Naar de voleinding. Predikatiën over de Openbaring van Johannes (2 delen)
56991: SCHOUTEN, ANTONIUS - Dissertatio Philosophico-Juridica Inauguralis de Probatione Delictorum
58056: SCHOUTEN, H. - Duo's en trio's voor orgel
103707: SCHOUTEN, J.L. | P.A. MEEUWISSEN | DR. D.C.A. SCHOUTEN | DRS. J.A.S. VAN SPAENDONCK [EDS. - ET AL.]. - Meer Licht. Driemaandelijks cahier [Vol. 1-4].
95925: SCHOUTEN, L. - De Tabernakel. Gods heiligdom bij Israël
157889: SCHOUTEN, WIM - Een vak vol boeken. Herinneringen aan veertig jaar leven in en om de uitgeverij.
154695: SCHOUTEN, MARTIN - Het Blues Museum.
130273: SCHOUTEN-VAN DER VELDEN, A.P. - Surgical, Epidemiological and Radiological Espects in the Diagnostics and Treatment of Ductal Carcinoma in Situ of the Breats.
31417: SCHOUTEN-VERRIPS, ADA - Voorbij de Dodendraad
87056: SCHOUTEN, A. - Drie bundels met in elk twaalf preken (3 bundels)
131993: SCHOUTEN, MARIAN | A. ALBERTS [INTROD.] - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek C.L.M. Bijl de vroe 1914 - 1919.
5815: SCHOUTEN, L. - De Tabernakel, Gods Heiligdom bij Israël.
110261: SCHOUTEN, DR. JAN PETER - Bhakti. Spiritualiteit in het hindoeïsme.
4137031: SCHOUTEN, J.P. - Jezus als goeroe. Het beeld van Jezus Christus onder hindoes en christenen in India.
88493: SCHOUTEN, J. - De man van de boekenkist onder vriend en vijand. Waar het in de groots dagen om ging. Geïllustreerd door Jan Wiegman.
130378: SCHOUTEN, MARIAN | HANS SMIT [EDS.] - Pieter J. Drooglever. De kolonie en dekolonisatie. Nederland, Nederlands-Indië en Indonesië. Een bundel artikelen, aangeboden bij het afscheid van het Instituut voor Nederkandse Geschiedenis.
130356: SCHOUTEN, DR. JAN - The Pentagram as a Medical Symbol. An Iconological Study.
183220: SCHOUTEN, DENNIS [EDDY C. BERTIN - INTROD.]. - Duivelse boeken. Twee eeuwen griezelliteratuur in de Lage Landen: een bibliografie
87456: SCHOUTEN, L. - De Tabernakel, Gods heiligdom bij Israël
183104: SCHOUTEN, DR. JAN - Gouda. Van sluis tot sluis. De geschiedenis van Gouda in de negentiende eeuw.
146313: SCHOUTEN, J. - The Rod and the Serpent of Asklepios. Symbol of Medicine.
4055241: SCHOUTEN, J.P. - Revolution of the Mystics. On the Social Aspects of Virasaivism.
4136816: SCHOUTEN, P. - Rabboeni. De memoires van de apostel Thomas.
4137673: SCHOUTEN, J.P. - Goddelijke vergezichten. Mystiek uit India voor westerse lezers.
4142334: SCHOUTEN, M.K.D. - Reduction and the Image of Man. Building bridges between psychology and the neurosciences. (Diss.)
181994: SCHOUTEN, MARTIN - Rinus van der Lubbe 1909-1934.
155715: SCHOUTENS, P. FR. STEPHANUS - Maria's Antwerpen of beschrijving van de Wonderbeelden en Merkweerdige Bedevaartplaatsen van Onze-Lieve-Vrouw in de procincie Antwerpen.
161378: SCHOUW, DRS. THEO - Experimenten. Harry van Thillart. Edelsmid en beeldhouwer.
182987: SCHOUW, THEO - Muzikaal, kleurrijk & vol taal. Fragmenten uit het leven van de Katgholieke Leergangen [1912-1997].
91334: SCHOUW, THEO - Muzikaal, kleurrijk & vol taal. Fragmenten uit het leven van de katholieke leergangen. Uitegegeven ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de katholieke leergangen.
130403: SCHOUW-ZAAT, N. - Thuis in de wereld. Ervaringen van Nederlandse emigranten.
165773: SCHOUW, MARC | BERT TAHITU [EDS.]. - Astaga of enkele aspekten van de Arabische ontlening in het Maleis.
183712: SCHOUWENAARS, JACO - Tussen Beurs en Binnenhof. J.W. van den Biesen en de politieke journalistiek van Het Handelsblad [1828-1845].
166347: SCHRAAG, SJAAK - Texelaars in het leger van de paus. Het reisverslag van Cornelis Witte, zoeaaf van 1866-1868.
104427: SCHRADE, ROLF [& JURI GRIGOROWITSCH - INTROD.]. - Sowjetisches Ballett.
8734: SCHRADER, EGBERTUS - Eene Gemaklyke Handleidinge, om, over de Catechismus-Predicatien te Catechizeren. Volgende de woorden van den Heidelbergschen Catechismus, in de Verklaringe en Toepassinge, Tot Gemak en Nut der Catechizanten, Opgestelt. Deeze tweede Druk merklyk verbetert en vermeerdert.
92471: SCHRADER, EBERHARD - Die Keilingschriften und das Alte Testament. Dritte Auflage, mit Ausdehnung auf die Apokryphen, Pseudepigraphen und das Neue Testament, neu bearbeit von Dr. H. Zimmern, und Dr. H. Winckler. Mit einer Karte der vorderasiatischen Länder
143639: SCHRADER, WOLFGANG H. - Die Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre von 1794/95 und der transzendentale Standpunkt.
143640: SCHRADER, WOLFGANG [ED.]. - Materiale Disziplin der Wissenschaftslehre. Zur Theorie der Gefühle. » 200 Jahre Wissenschaftslehre. Die Philosophie Johann Gottlieb Fichtes «. Tagung der Internationalen J.G.-Fichte-Gesellschaft (1994) in Jena in Verbindung mit der Friedrich-Schiller-Universität (Jena), dem Collegium Europaeum Jenense (Jena) und dem Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Neapel).
161101: SCHRADER, DR. WERNER - Studien über das Wort ' höfisch ' in der mittelhochdeutschen Dichtung.
143649: SCHRADER, WOLFGANG H. [ED.]. - Die Spätphilosophie J.G. Fichtes. Sektion 1 & 2.
143638: SCHRADER, WOLFGANG H. - Anfänge und Ursprunge. Zur Vorgeschichte der Jenaer Wissenschaftslehre.
143650: SCHRADER, WOLFGANG H. [ED.]. - Die Spätphilosophie J.G. Fichtes. Sektion 3 & 4.
183960: SCHRAEPEN, PIERRE PAUL - Sint-Martinus in de numismatiek. Deel II / Volume II.
91504: SCHRAGE, E.J.H. - De Regelen der Kunst II
122948: SCHRAGE, E.J.H. - Zur Lippe-Biesterfeld. Prinses Armgard, prins Bernhard en hun houding tegenover Nazi-Duitsland.
170511: SCHRAGE, WOLFGANG - Vorsehung Gottes? Zur Rede von der providentia Dei in der Antike und im Neuen Testament.
56964: SCHRAGE, WOLFGANG - Ethik des Neuen Testaments
93763: SCHRAM, PETER LEENDERT - Jacobus Isaac Doedes
170044: SCHRAM, HARRY - Weg van het midden. Een concept van polair denken.
31875: SCHRAM, TERRY LEONARD - The use of Ioudaios in the fourth gospel. An application of some linguistic insights to a New Testament problem
4022172: SCHRAM, T.L. - The Use of IOUDAIOS in the Fourth Gospel. An application of some linguistic insights to a New Testament problem. (Diss.)
61023: SCHRAM, P.L. - Jacobus Isaac Doedes
89716: SCHRAM, P.L. - Willem van den Bergh 1850-1890
94644: SCHRAM, P.L. - Willem van den Bergh, 1850-1890
165158: SCHRAM, QRUUN - Man op de weegschaal.
94600: SCHRAM, PETER LEENDERT - Jacobus Isaac Doedes
4023062: SCHRAM, P.L. (PIERSON, H.) - Hendrik Pierson. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending.
4029860: SCHRAM, P.L. (BERGH, W.V.D.) - Willem van den Bergh. 1850-1890.
145781: SCHRAML, WALTER J. | URS BAUMANN [EDS.]. - Klinische Psychologie I.
152252: SCHRANK, BARBARA G. | DAVID J. SUPINO [EDS.]. - The Famous Miss Burney. The Diaries and Letters of Fanny Burney.
9438: SCHRASSERT, JOHAN - Hardervicum Antiquum ofte Beschryvinge der Stadt Harderwyck. Eerste deel. Begrypende de Oude ende uytterlijcke Gedaante der Stadt en Schependom. Als mede Haere Regeering, Gildens ende Burgerie. Mitsgaders der selver Rechten, Vryheden ende Voorbaeten binnen en buyten. Tweede Druck. WAARBIJ: Tweede Deel. Begrypende de Gedenckwaerdigste saecken van tyd tot tyd aldaer voorgevallen sedert haere Stigtinge tot desen huydigen dag toe. Uyt originele Stucken, successive Stadts-Boecken en oude Aenteeckeningen vergadert en t'samen gestelt.
144868: SCHRAUDOLPH, ELLEN | KRISTINA KRÜGER [EDS.]. - Rettung des Kulturerbes. Projekte rund ums Mittelmeer / Saving Cultural Heritage. Projects around the Mediterranean / Sauvage du patrimoine culturel. Projects autour de la Méditerranée.
162569: SCHRAUWEN, DRS. A.C.M.M. - Rucphen rond 1900.
55418: SCHRAUWERS, G.M. - Pedagogische platenatlas
182390: SCHRECKENBERG, HEINZ - The Jews in Christian Art. An Illustrated History.
4139700: SCHRECKENBERG, H. - Die Juden in der Kunst Europas. Ein historischer Bildatlas.
85456: SCHREGEL, H.W.J. - Stilistische en syntactische beschouwingen over de Camera Obscura van Hildebrand
140213: SCHREGEL-ONSTEIN, FRANCINE - Het rijk geschakeerde leven van Jan ten Brink. Animator, inspirator, voorvechter, baanbreker, erudiet, zondenbok.
100810: SCHREIBER, MARION | PAUL SPIEGEL {INTROD.]. - Stille Rebellen. Der Überfall auf den 20. Deportationszug nach Auschwitz.
170133: SCHREIBER, STEFAN | STEFAN SIEMONS [EDS]. - Das Jenseits. Perspektiven christlicher Theologie.
100464: SCHREIBER, DR. GEORG - Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert. Studien zur Privilegierung, Verfassung und besonders zum Eigenkirchenwesen der vorfranziskanischen Orden vornehmlich auf Grund der Papsturkunden von Paschalis II. bis auf Lucius III. (1099-1181) - [volume 2 only].
170769: SCHREIBER, MATHIAS - Was von uns bleibt. Über die Unsterblichkeit der Seele.
170404: SCHREIBER, MATHIAS - De Onsterfelijke Ziel. Alles wat je wilt weten over het leven na de dood, bezien vanuit verschillende culturen en godsdiensten.
102408: SCHREIBER, GEORG - Franz I. Stephan. An der Seite einer grossen Frau.
150195: SCHREIBER, ILSE - Ich war wohl klug, dass ich dich fand. Heinrich Christian Boies Briefwechsel mit Luise Mejer 1777-1785.
182803: SCHREIBER, HERMANN - Auf den Spuren der Hugenotten.
102628: SCHREIBER, WERNER | FRIEDRICH KARL MATHYS [EDS.]. - Infectio. Infectious Diseases in the History of Medicine.
4067459: SCHREIBER, H.EN G. - Glorie en ondergang. Zwerftocht door en verdwenen wereld, voor Nederland bewerkt door J.P.Guépin.
4133859: SCHREIBER, M. - De onsterfelijke ziel. Alles wat je wilt weten over het leven na de dood, bezien vanuit verschillende culturen en godsdiensten.
121446: SCHREIDER, HELEN | FRANK SCHNEIDER - Exploring the Amazon.
4067071: SCHREIJER, C. (SAMENST.) - Sara, je rok zakt af. Vrouwenliedboek.
161462: SCHREIJNDERS, RUDY [ED.]. - De vrouwelijke Cartouche. Petrus Lievens Kersteman. Het tweede deel opnieuw uitgegeven en van een inleiding en commentaar voorzien.
4010931: SCHREINER, J. - Septuaginta-Massora des Buches der Richter. Eine textkritische Studie. (AnBib 7)
4138283: SCHREINER, J. (HRSG.) - Wort und Botschaft. Eine theologische und kritische Einführung in die Probleme des Alten Testaments. Beitr.von L.A.Schökel, N.Lohfink, O.Loretz, E.Vogt u.a.
4030630: SCHREINER, W. - In de worsteling om de wereld. (Batak-zending).
110364: SCHREITER, PROF. DR. R.J. - Theologie en cultuur in een nieuw millennium. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Edward Schillebeeckx aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
4051111: SCHREITER R.J. (ED.) (SCHILLEBEECKX, E.) - Tekst en Toelichting.
4138883: SCHREMPF, CHR. - Menschenloos. Hiob - Ödipus - Jesus - Homo sum.
4023560: SCHREMPF, CHR. (LUTHER, M.) - Martin Luther aus dem Christlichen ins Menschliche übersetzt. Ein Versuch.
170605: SCHRENK, FRIEDEMANN - Die Frühzeit des Menschen. Der Weg zum Homo sapiens.
4049215: SCHRENK, G. - Die Weissagung über Israel im Neuen Testament.
4134897: SCHRENK, G. (COCCEJUS, J.) - Gottesreich und Bund im älteren Protestantismus vornehmlich bei Johannes Coccejus. Zugleich ein Beitrag: Zur Geschichte des Pietismus und der heilsgeschichtlichen Theologie.
92594: SCHREUDER, A. - Waarom Heere...? Pastorale handreiking bij waarom-vragen in het leven van de mens
4012200: SCHREUDER, J.C. (BLUMHARDT, J.C.) - De overwinningsgedachte bij Johann Christoph Blumhardt. (Diss.)
88580: SCHREUDER, J.C. - De overwinningsgedachte bij Johann Christoph Blumhardt
182836: SCHREUDER, ANNICK | NICOLE TEEUWEN | INGE DE WILDE | ULLA JANSZ [INTROD.]. - Een verbond van gestudeerde vrouwen. 75 jaar Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding, 1918-1993.
123325: SCHREUDER, ANNICK | NICOLE TEEUWEN | INGE DE WILDE | ULLA JANSZ [INTROD.]. - Een verbond van gestudeerde vrouwen. 75 jaar Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding, 1918-1993.
140353: SCHREUDER, J.G. - Onderzoek naar het oude strafrechtsgebruik volgens hetwelk eenen veroordeelde kwijtschelding kon worden verleend wanneer eene vrouw hem wilde huwen.
60656: SCHREUDER. J.C. - De overwinningsgedachte bij Johann Christoph Blumhardt
163436: SCHREUDERS, PIET - Paperbacks, U.S.A. Een grafische Geschiedenis, 1939-1959.
157560: SCHREUDERS, PIET - The Book of Paperbacks. A Visual History of the Paperback.
102673: SCHREUDERS, A. - Van Fiorino d'oro tot Euro.
110566: SCHREURDER, O. - Argonauten aan de Waal. Sociologen en Het Gulden Vlies.
157403: SCHREURDER, FRAN [ED.]. - Drukkerij MacDonald 1974-1999.
180853: SCHREURS, PETER - Caraga Antigua 1521-1910. The Hispanization and Christianization of Agusan, Surigao and East Davao.
30182: SCHREURS, A. - Psychotherapie en spiritualiteit. Integratie van de spirituele dimensie in de therapeutische praktijk
4137476: SCHREURS, N. & SANDT, H.V.D. (RED.) - De ene Jezus en de vele culturen. Christologie en contextualiteit.
161294: SCHREURS, MARC - Procedures of Montage in Isaak Babel's - Red Cavalry.
4049169: SCHREURS, A. - Spirituele begeleiding van groepen. Bijdragen tot een praktijktheorie voor geloofspractica. (Diss.)
4071998: SCHREURS, JACQUES - Passie spelen Tegelen. Geïllustreerde en geannoteerde tekst.
54200: SCHREY, HEINZ-HORST A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 8. Jahrgang. Mai 1958 - Februar 1959 (4 volumes)
4053240: SCHREY, H.H. - Die Generation der Entscheidung. Staat und Kirche in Europa und im europäischen Russland 1918 bis 1953.
101132: SCHREYER, LOTHAR. - Christliche Kunst des XX. Jahrhunderts in der katholischen und protestantischen Welt.
160195: SCHRIBER, CAROLYN POLING - The Dilemma of Arnulf of Lisieux. New Ideas versus Old Ideals.
4300547: SCHRIECK, M. VAN DER - Waar stond de regale Abdij van Egmond?. Onderzoekingen, Met 16 afbeeldingen.
130090: SCHRIEFERS, THOMAS - Für den Abriss gebaut ? Anmerkungen zur Geschichte der Weltausstellungen.
162118: SCHRIEFERS, H.J. - On Semantic Markedness in Language Production and Verification.
165908: SCHRIEMER, I.A. - Engelen in de kunst.
156714: SCHRIJNEMAKERS, PROF. DR. M.J.H.A. [ED. - ET AL.]. - Munstergeleen. Een monogafie over een Limburgse gemeente.
145942: SCHRIJNEN, DR. JOS. - Nederlandsche volkskunde [2 in 1].
145943: SCHRIJNEN, DR. JOS. - Nederlandsche volkskunde [2 in 1].
181049: SCHRIJNEN, DR. JOS. - Collectanea Schrijnen. Verspreide opstellen van Dr. Jos Schrijnen.
141725: SCHRIJNEN, DR. JOS. - Verzameling van opstellen door oud-leerlingen en bevriende vakgenooten, opgedragen aan Mgr. Prof. Dr. Jos. Schrijnen, bij gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag 3 mei 1929.
162840: SCHRIJNEN, DR. JOS. - Konstantijn de Groote en het Edikt van Milaan. Feestschrift van de Apologetische Vereeniging Petrus Canisius.
132052: SCHRIJNEN, DR. JOS. - Collectanea Schrijnen. Verspreide opstellen van Dr. Jos Schrijnen.
4140678: SCHRIJNEN, J. - Nederlandsche volkskunde.
83382: SCHRIJVER, J. - Almanak voor de jeugd 1912
153594: SCHRIJVERS, PETER - De hel die Europa heet. Amerikaanse frontsoldaten in de Tweede Wereldoorlog.
167458: SCHRIJVERS, JOEP P.M. - Hoe wordt ik een rat ? De kunst van het konkelen en samenzweren.
167398: SCHRIJVERS, PIET - Horatius. Dichter en moralist.
101092: SCHRIJVERS, JOKE - Mothers for Life. Motherhood and Marginalization in the North Central Province of Sri Lanka.
110917: SCHRIKS, CHRIS [INTROD.]. - De vervaardiging van Japans handpapier.
162868: SCHRIKS, CHRIS - Nondeju ! [On]bezorgde jeugdherinneringen uit crisis- en oorlogstijd.
157375: SCHRIKS, CHRIS - Charles Gl. Behrens. Portret van een journalist, vertaler, schrijver, boekverzorger, illustrator, graficus en briefschrijver.
155911: SCHRIKS, CHRIS - Het Kopijrecht. 16e tot 19e eeuw. Aanleidingen tot en gevolgen van boekprivileges en boekhandelsusanties, kopijrecht, verordeningen , boekenwetten en rechtspraak in het privaat-, publiek-en staatsdomein in de Nederlanden, met analoge ontwikkelingen in Frankrijk, Groot-Brittannie en het Heilige Roomse Rijk.
152015: SCHRIKS, CHRIS [ED.]. - Presse-papier. Spreuken, spreekwoorden, gezegden en aforismen over het verschijnsel papier.
181995: SCHRIKS, CHRIS [INTROD.]. - De vervaardiging van Japans handpapier.
183268: SCHRIRE, D. [ED.]. - Adams' & Pine's Maps of the Spanish Armada. Map Collectors' Series.
20455: SCHRÖCK, JOHANN MATTHIAS - Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden
6612: SCHRÖDER, JOHANN CASPAR - Het Waare Beleid van de Menschelyke Reden, Om langs klaarheid van bevattinge, en zeekerheid van Oordeel, de waarheid van de valsheid te onderkennen, en dezelve op een welgevoegde wyze ter overtuiginge aan andere voor te dragen. Zynde voorgestelt en open gelegt in een beknopte verhandelinge nopende de kunst van te Redeneren.
87777: SCHRÖDER, RUDOLF ALEXANDER - Theologia Deutsch. Die lehret gar manche liebliche Erkenntnis göttlichter Wahrheit und sagt gar bobe und gar schönje Dinge von einem vollkommennen Leben.
102567: SCHRÖDER, UDO - Trinkgläser. Vom Jugenstil zum Art Deco.
170124: SCHRÖDER, RICHARD - Abschaffung der Religion? Wissenschaftlicher Fanatismus und die Folgen.
166183: SCHRÖDER, ALLARD - De hydrograaf.
53041: SCHRÖDER, STEPHAN F. - Katalog der antiken Skulpturen des Museo del Prado in Madrid. Band 2: Idealplastik
183209: SCHRÖDER, KLAUS ALBRECHT | JOHANN WINKLER [EDS] | CHRISTOPH ASENDORF | INGRIED BRUGGER [ET AL.]. - Kokoschka.
130653: SCHRODER, TIMOTHY B. | J.F. HAYWARD - The Art of the European Goldsmith. Silver from the Schroder Collection.
142574: SCHRÖDER, DR. P.H. - Van Aalmoes tot Zwijntjesjager.
102856: SCHRÓDER, ROB | LIES ROS | MAX BRUINSMA [EDS.]. - Een leest heeft drie voeten. Dick Elffers & de kunsten.
142721: SCHROEDER VAN DER KOLK, J.L.C. - Seele und Leib in Wechselbeziehung zu einander. Sechs Vorträge in der physikalischen Gesellschaft zu Utrecht vor Ärzten und Laien.
146065: SCHROEDER, FELIX VON [ED.]. - Lebenserinnerungen von Leopold v. Schroeder. .
170495: SCHROEDER, GERALD L. - The Hidden Face Of God. How Science Reveals The Ultimate Truth.
152639: SCHROEDER, HANS-WERNER - Over de wederkomst van Christus.
183257: SCHROEDER VAN DER KOLK, JACOB LODEWIJK KOENRAAD - Mémoire sur l'anatomie et la physiologie de gastrus equi.
170430: SCHROEDER, GERALD L. - Genesis and the Big Bang. The Discovery of Harmony Between Modern Science and the Bible.
163823: SCHROEDER, STEVEN - Between Freedom and Necessity.
4136605: SCHROEDER, G.L. - The Science of God. The Convergence of Scientific and Biblical Wisdom.
4137861: SCHROEDER, H.W. - Drieëenheid en drievuldigheid. Het geheim van de triniteit.
146257: SCHROEDER, STEVEN - Touching Philosophy, Sounding Religion, Placing Education.
86043: SCHROEVERS, MARINUS - De twintigste eeuw. Een cultuurgeschiedenis van het westen (3 delen)
47392: SCHROEVERS, MARINUS - De twintigste eeuw. Een cultuurgeschiedenis van het westen. Tweede, uitgebreide druk
131392: SCHROEVERS MARINUS - De twintigste eeuw. Een cultuurgeschiedenis van het westen [3 Vols. Compl.]
4053099: SCHROJENSTEIN LANTMAN, R.J.M.V. - Arbeid ter sprake brengen. Een pastoraaltheologische verkenning ten dienste van gemeenteopbouw en volwassenenkatechese. (UTP-Katernen 13)
53725: SCHROOR, MEINDERT - Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
94269: SCHROTEN, H. - Christus, de Middelaar bij Calvijn. Bijdrage tot de leer van de zekerheid des geloofs
92943: SCHROTEN, H. - De brieven aan de Thessalonicenzen. Voor de gemeente verklaard
55005: SCHROTEN, HENDRIK - Christus, de Middelaar, bij Calvijn. Bijdrage tot de leer van de zekerheid des geloofs
61499: SCHROTEN, HENDRIK - Christus, de Middelaar, bij Calvijn. Bijdrage tot de leer van de zekerheid des geloofs
61467: SCHROTEN, H. - Christus, de Middelaar, bij Calvijn. Bijdrage tot de leer van de zekerheid des geloofs.
92975: SCHROTEN, H. - Het Boek Job, voor de gemeente verklaard
4012435: SCHROTEN, H. (CALVIJN, J.) - Christus, de Middelaar, bij Calvijn. Bijdrage tot de leer de zekerheid des geloofs. (Diss.)
92937: SCHROTEN, H. - Openbaring van Johannes, voor de gemeente verklaard
60658: SCHROTENBOER P. G. - A new apologetics: an analysis and appraisal of the eristic theology of Emil Brunner
162699: SCHRÖTER, LUDWIG | DR. C. SCHRÖTER - Taschenflora des Alpen-Wanderers. 107 colorierte und 10 schwarze Abbildungen von verbreiteten Alpenpflanzen.
104359: SCHRÖTER, HEINZ - "Stalingrad. ""....bis zur letzten Patrone ""."
183648: SCHROVER, MARLOU [ED.]. - Sekse en de city [ = Volume 22: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis]. .
155246: SCHROYENS, DR. FREDERIK [ED.]. - Synthesis. Repertorium Homeopathicum Syntheticum. Redatto dal dottor Frederik Schroyens in collaborazione con illustri omeopati di tutto il mondo.
103217: SCHRYVER, ANTOINE DE [ - Miscellanea F. Lyna.
143466: SCHUBART, WILHELM - Das Buch bei den Griechen und Römern. Eine Studie aus der Berliner Papyrussammlung.
53425: SCHUBART, WILHELM - Ein Jahrtausend am Nil. Briefe aus dem Altertum. Mit 4 Lichtdrucktafeln und 35 Textabbildungen
141760: SCHUBART, REINHARD - Das Altamerikanische Kalendersystem in neuer Sicht. Vortrag Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde und der Österreichischen Expeditions- und Forschungsgesellschaft.
4138882: SCHUBART, W. - De komende europeesche mensch.
104695: SCHUBERT, ERNST [CONSTANTIN BEYER | KLAUS G. BEYER - PHOTOGR.]. - Der Dom zu Magdeburg.
142562: SCHUBERT, GOTTHILF HEINRICH VON - Die Symbolik des Traumes. Mit einem Anhang: Die Sprache des Wachens. Ein Fragment.
47347: SCHUBERT, G.H. DE | BERNAZ, J.M. - Bilder aus dem heiligen Lande. Vierzig ausgewählte Original-Ansichten biblisch-wichtiger Orte, treu nach der Natur gezeichnet von J.M. Bernaz. Mit erläuterndem Texte von G.H. v. Schubert./ Souvenirs Pittoresques de la Terre Sainte. Quarante vues Originales dessinées par J.M. Bernaz. Avec un texte explicatif par G.H. de Schubert, traduit par A. Vinet.
31165: SCHUBERT, FRIEDRICH HERMANN - Die Deutschen Reichstage in der Staatslehre der Frühen Neuzeit
181235: SCHUBERT, GOTTHILF HEINRICH VON - Die Symbolik des Traumes. Mit einem Anhang: Die Sprache des Wachens. Ein Fragment.
4137841: SCHUBERT, H. VON (LUTHER, M.) - Luthers Vorlesung über den Galaterbrief. 1516/17. Zum ersten Male hrsg. Mit 40 Lichtdrucktafeln.
4138477: SCHUBERT, K. - Christentum und Judentum im Wandel der Zeiten.
4138797: SCHUBERT, E. - Einführung in die Grundprobleme der deutschen Geschichte im Spätmittelalter.
4072469: SCHUBERT, H.VON - Geschichte der christlichen Kirche im Frühmittelalter. Ein Handbuch.
53571: SCHUBERTH, INGER | REICHEL, MAIK - Die blut'ge Affair' bei Lützen. Wallensteins Wende
182715: SCHUCHARD, MARGRET - John Ogilby 1600-1676. Lebensbild eines Gentleman mit vielen Karrieren.
142625: SCHUCHERT, AUGUST | HEINZ SCHÜTTE - Die Kirche in Geschichte und Gegenwart.
146301: SCHUELER, B.J. | J.K. DREWES | F.T. GROENEWEGEN [ET AL.]. - Definitieve geschil-beslechting door de bestuursrechter.
183260: SCHUEREN, GHERARD VAN DER [C. BOONZAJER, - ED.]. - Teuthonista of Duytschlender van Gherard van der Schueren, uitgegeven door wylen mr. C. Boonzajer, verrijkt met eene voorrede van Mr. J.A. Clignett.
165318: SCHUHL, JEAN-JACQUES [ULI AUMÜLLER - TRANSL.]. - Ingrid Caven.
4300817: SCHUHMANN, K. (HUSSERL, EDM.) - Husserl-Chronik. Denk- und Lebensweg Edmund Husserls. (Husserliana Dokumente 1)
90500: SCHUIJF, P. | BOELENS, B. - Fossielen uit noordelijke zwerfstenen.
182624: SCHUIJLENBURG, F. - Enkele oude concentratieverschijnselen en hun samenhang met het tegenwoordige probleem. [only Text-Volume].
184031: SCHUIJT, G.A.I. - Werkers van het woord. Media en arbeidsverhoudingen in de journalistiek.
165062: SCHUIJT, LENETTE - De kracht van bezieling. Drijfveren van individuen en organisaties.
95529: SCHUIL, A. - Amalek. Onderzoek naar oorsprong en onwikkeling van Amaleks rol in het Oude Testament
60659: SCHUIL. A. - Amalek (Onderzoek naar oorsprong en ontwikkeling van Amaleks rol in het Oude Testament)
94860: SCHUILING, GERTJAN | HEINE, WIM - Leren Stimuleren. Inspirerende oplossingen voor leidinggevenden
95134: SCHUIT, J.J. VAN DER - Hendrik de Cock de Vader der Afscheiding naast Luther en Calvijn
57186: SCHUIT, J.J. VAN DER - Achter het Gordijn des Doods
121040: SCHUITEMA MEIJER, DR. A.T. - Album van Oud-Groningen 1750-1880.
47841: SCHUITEMA, S. (ED.) - Barokade Deel II. Muziek uit de Barok, verzameld en bewerkt
110171: SCHUITEMA MEIJER, DR. A.T. | W.K. VAN DER VEEN - Zegel, wapen en vlag van de stad Groningen.
43145: SCHUITEMA. S - Meesters der Romantiek, piano of orgel zonder pedaal
166303: SCHUITENMAKER, ELISE | TRESI BARROS. - Wie is Tresi ?
166091: SCHUITENMAKER, ELISE | TRESI BARROS - Bekijk het, voel het en laat het los.
152126: SCHUKER, STEPHEN A. - The End of French Predominance in Europe. The Financial Crisis of 1924 and the Adoption of the Dawes Plan.
4142875: SCHULD, J.J. - Foucault and Augustine. Reconsidering Power and Love.
153824: SCHULER, MONICA - Alas, Alas, Kongo. A Social History of Indentured African Immigration into Jamaica, 1841-1865.
130640: SCHULER, J.E. | DR. T. SEIFERT - 100 Kostbaarheden uit de schatkamer van onvergankelijke schoonheid.
84467: SCHULLER TOT PEURSUM, L.C. - Weggevlotene jaren
152840: SCHULLER TOT PEURSUM, L.C. - In de Zuiderkerk.
53359: SCHULLER, ROBERT H. - De reis van mijn leven. Van een boerderij naar een kathedraal
4052755: SCHULLER, ROBERT H. - Het gebed: Het avontuur van mijn ziel met God. Een spirituele autobiografie.
4071697: SCHULLER, ROBERT H. - Believe in the God Who Believes in You. The Ten Commandments, a Divine Design for Dignity.
142755: SCHULMAN, MARTIN - Venus. Het wonder der liefde. De invloed van de planeet der liefde in onze horoscoop.
56844: SCHULP, JAN A. - Operationeel management in de dienstverlening
155616: SCHULPEN, PROF. DR. TOM | LOES SIBBING - Adoptie. Van kinderwens tot ouderschap.
103568: SCHULTE, TON [ED.]. - Rijnboogroute. De Weerdjes - proeftuin van stedebouwkundige idealen.
102604: SCHULTE, DRS. A.G. [ED. - ET AL.]. - Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 1792-1992. Overal lieten zij hun sporen na.
90595: SCHULTE NORDHOLT, J.W. A.O. - Acta Historiae Neerlandica. Historical studies in The Netherlands. (Volume IV)
182614: SCHULTE, A.G. | R.J.A. VAN SUCHTELEN VAN DE HAERE | G. BERENDS. [EDS. - ET AL.]. - Monumenten en oorlogstijd [Jaarboek Monumentenzorg 1995].
88862: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Serta historica IV. Kerk en samenleving in de negentiende eeuw. Voordrachten van leden van het gezelschap van christelijke historici in Nederland
4064621: SCHULTE VAN KESSEL, E. - Geest en vlees in godsdienst en wetenschap. Vijf opstellen over gezagsconflicten in de 17de eeuw.
95672: SCHULTE NORDHOLT, H. E.A. - Excursiones Mediaevales. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. A.G. Jonkees door zijn leerlingen
150429: SCHULTE NORDHOLT, J.W. | D. VAN ARKEL [EDS]. - Acta Historiae Neerlandica. Vol. III. Historical Studies in the Netherlands.
53307: SCHULTE NORDHOLT, NICOLAAS GERHARD - Opbouw in opdracht of ontwikkeling in overleg? De camat-lurah relatie binnen het spanningsveld tussen de norm voor en de uitvoering van rurale programma's in Midden-Java, in het kader van de vijfjarenplannen van de overheid: een beschrijvende analyse
161327: SCHULTE NORDHOLT, HENK [INTROD.]. - Het dagelijks leven in Indië 1937-1947. Brieven van O. Schulte Nordholt-Zielhuis.
140492: SCHULTE, ALOYS [ED.]. - Tausend Jahre deutscher Geschichte und deutscher Kultur am Rhein. Im Auftrage des Provinzialausschusses der Rheinprovinz bearb. v. Max Braubach, Paul Clemen, Wilhelm Poethen, Aloys Schulte, Franz Steinbach und Alexander Wirminghaus.
166341: SCHULTE, A.G. - Dirk Verrijk 1734-1786. Tekeningen en schetsen. De provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland.
88641: SCHULTE NORDHOLT, HENDRIK - Het beeld der Renaissance. Een historiagrafische studie.
4058864: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Mens tussen hemel en aarde. Opstellen over het snijvlak van godsdienst, cultuur en samenleving.
180491: SCHULTE NORDHOLT, J. W. - In de schaduw van een groot licht. De neger-revolutie in Amerika. Het zuiden 1954-1966.
143572: SCHULTE, ADDIE [ED.]. - Oorlogsreportages uit Nederland en Nederlands Indië. De Tweede Wereldoorlog in ooggetuigenverslagen.
145475: SCHULTE, A.G. | R.J.A. VAN SUCHTELEN VAN DE HAERE | G. BERENDS. [EDS. - ET AL.]. - Monumenten en oorlogstijd [Jaarboek Monumentenzorg 1995].
140065: SCHULTE, A.G. - Het Rijk van Nijmegen. Oostelijk gedeelte en de Duffelt.
150452: SCHULTE NORDHOLT, J.W. | D. VAN ARKEL [EDS]. - Acta Historiae Neerlandica. Vol. II. Historical Studies in the Netherlands.
150519: SCHULTE NORDHOLT, J.W. | J.A. FABER [EDS.]. - Acta Historiae Neerlandica. Vol. I. Historical Studies in the Netherlands.
131348: SCHULTE, BERND | PETER TRENK-HINTERBERGER [EDS.] - Sozialhilfe. Eine Einführung.
4003125: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Hymnen en liederen. Een bloemlezing uit de Latijnse gezangen en gedichten van de Kerk der eeuwen. Verzameld en vertaald. (Latijns-Nederlands)
4043059: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Het woord brengt de waarheid teweeg. Essays over literatuur en werkelijkheid.
4043070: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Levend landschap. (De Windroos IX)
4074570: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Ad Fontes. (In opdracht van Prisma-Lectuurvoorziening te Voorburg ter gelegenheid van de jaarwisseling 1990-1991)
4138879: SCHULTE, F.VON - Die Macht der römischen Päpste. über Fürsten, Länder, Völker und Individuen, nach ihren Lehren und Handlungen seit Gregor VII. Zur Würdigung ihrer Unfehlbarkeit.
105137: SCHULTE, ALFRED | TONI SCHULTE [ED.]. - Wir machen die Sachen die nimmer vergehen. Zur Geschichte der Papiermacherei.
56561: SCHULTE, A.G. - Het Rijk van Nijmegen. Oostelijk gedeelte en de Duffelt
123302: SCHULTEN, DR. C.M. | DRS B. SCHOENMAKER [EDS.]. - Oranje op de bres. Vorstenhuis en leger in de Nederlandse geschiedenis.
152357: SCHULTEN, JAN - De Nederlandse krijgsmacht in een notendop. [Bijna] alles wat je altijd wilde weten.
153170: SCHULTEN, DR. C.M. | DRS. H.L. ZWITZER | DRS. J. HOFFENAAR [EDS.]. - 1 Divisie 7 december 1946-1986.
84983: SCHULTEN, C.M. - Jhr P.J. Six RMWO (1895-1986), Amsterdammer en Verzetsstrijder
56063: SCHULTEN, C.M. | SCHOENMAKER, B. - Oranje op de bres. Vorstenhuis en leger in de Nederlandse geschiedenis
55631: SCHULTEN, JAN - De Nederlandse krijgsmacht in een notendop
30597: SCHULTEN, C.M. - Met vliegende vaandels en slaande trom. Oorlog in de Lage Landen 1559-1659
152151: SCHULTEN, DR. C.M. - Jhr. P.J. Six RMWO [1895-1986]. Amsterdammer en Verzetsstrijder.
151224: SCHULTEN, DR. C.M. | F.J.H. SMITS [EDS.]. - Grenadiers en Jagers in Nederland. 1599 - 1829 - 1979.
180649: SCHULTEN, ADOLF - Iberische Landeskunde. Geographie des antiken Spanien. Band I [all published]
154875: SCHULTEN, DR. C.M. - ' En verpletterd wordt het juk '. Verzet in Nederland 1940-1945.
131361: SCHULTEN, DR. C.M. | DRS. J.A.M.M. JANSSEN | DRS. B. SCHOENMAKER [EDS.] - Nederland en Nassau-Dietz.
180504: SCHULTEN, DR. J.W.M. - De Nederlandse officier en zijn geschiedenis. Honderdvijfentwintig jaar KVEO.
53581: SCHULTENS, HENDRIK ALBERT - Drie redevoeringen
122877: SCHULTHESS, EMIL [PHOTOGRAPHS] | [EMIL EGLI - TEXT] - Amazonas.
150065: SCHULTING, J.G. - Kaartboek Uitwaterende Huizen in Kennemerland en West-Friesland 1745.
4019694: SCHULTZ, H. - Die Offenbarungsreligion auf ihrer vorchristlichen Entwicklungsstufe. Alttestamentliche Theologie.
4142490: SCHULTZ, H.J. - Was der Mensch braucht. Anregungen für eine neue Kunst zu leben.
152184: SCHULTZE, JOHANNES - Die Mark Brandenburg [5 Vols. Compl.].
122378: SCHULTZE-BERNDT, EVA - Simple and Complex Verbs in Jaminjung. A Study of Event Categorisation in an Australian Language.
47824: SCHULTZE, JOHANN CHRISTOPH - Hausmusik 105, Sonate für blockflöte, querflöte und b.c. (violoncello)
183385: SCHULTZE, HANS-PETER | R. CLOUTIER [EDS.]. - Devonian Fishes and Plants of Miguasha, Quebec, Canada.
4137888: SCHULTZE, O. (TAYLOR, J. HUDSON) - James Hudson Taylor. Ein Glaubensheld im Dienste der Evangelisation Chinas.
4139241: SCHULTZEN, FR. - Die Abendmahlsberichte des neuen Testaments. Inaugural-Dissertation.
145266: SCHULTZER, BENT - Philosophische Kritik und idealistische Struktur.
170786: SCHULWEIS, HAROLD - Voor wie niet kan geloven.
142854: SCHULZ, REGINE | MATTHIAS SEIDEL [EDS. - ET AL.]. - Egypte. Het land van de farao's.
4057971: SCHULZ, S. - Das Evangelium nach Johannes. (NTD 4)
4057150: SCHULZ, A. - Nachfolgen und Nachahmen. Studien über das Verhältnis der neutestamentlichen Jüngerschaft zur urchristlichen Vorbildethik.
182358: SCHULZ, DR. HUGO - Grundriss der practischen Arzneimittellehre.
60660: SCHULZ. S. - Untersuchungen zur Menschensohn-Christologie im Johannesevangelium (Zugleich ein Zeitrag zur Methodengeschichte der Auslegung des 4. Evangeliums)
182575: SCHULZ, GERHARD [ED.]. - Novalis Werke.
157561: SCHULZ, HANS FERDINAND - Das Schicksal der Bücher und der Buchhandel. System einer Vertriebskunde des Buches.
157095: SCHULZ, GERD [ED.]. - Hundert Jahre Gustav Fischer Verlag 1878-1948 - 1978. Verlagsgeschichte. Verzeichnis der seit 1948 in Stuttgart erschienenen Bücher und Zeitschriften.
154636: SCHULZ, BERNHARD - Der Reichstag. Die Architektur von Norman Foster.
121671: SCHULZ, J.P. - Ecological Studies on Rainforest in Northern Suriname.
142763: SCHULZ, DR. HUGO - Vorlesungen über Wirkung und Anwendung der Unorganischen Arzneistoffe für Ärzte und Studierende.
4075888: SCHULZ, R.C. (LUTHER, M.) - Gesetz und Evangelium. In der lutherischen Theologie des 19. Jahrhunderts. (Arbeiten zur Geschichte und Theologie des Luthertums IV)
130610: SCHULZ, DR. HUGO - Vorlesungen über Wirkung und Anwendung der deutschen Arzneipflanzen. Für Arzte und Studierende.
162054: SCHULZ, HARTWIG [ED.]. - Achim von Arnim und Clemens Brentano. Freundschaftsbriefe [2 Vols. Compl.].
4056842: SCHULZ, S. - Die Stunde der Botschaft. Einführung in die Theologie der vier Evangelisten.
4023562: SCHULZ, H. (HRSG.) (LUTHER, M.) - Mit Luther im Gespräch. Heutige Konfrontationen.
146481: SCHULZ, JAMES E. | KATHLEEN A. HOLLOWELL | WADE ELLIS JR. | PAUL A. KENNEDY [EDS.]. - Geometry.
4004011: SCHULZ, R. (HRSG.) - Predigten über Wundertexte. (Dienst am Wort 24).
142876: SCHULZE, SABINE [ED.]. - Goethe und die Kunst.
144767: SCHULZE, FRIEDRICH [ED.]. - Die Franzosenzeit in Deutschen Landen 1806-1815 [2 Vols. Compl.].
140738: SCHULZE-DÖRRLAMM, MECHTHILD - "Der Mainzer Schatz der Kaiserin Agnes. Neue Untersuchungen zum sogenannten "" Gisela-Schmuck "". Publikationen zur Ausstellung "" Die Salier und ihr Reich "" veranstaltet vom Land Rheinland-Pfalz in Speyer, 1991."
103482: SCHULZE, SABINE [ED.]. - Goethe und die Kunst.
131454: SCHULZE, GERHARD [ED.] - Wilhelm Schäfer. Bibliographie.
142656: SCHUMACHER, PETER - Biophysikalische Therapie der Allergien. Erweiterte Bioresonanztherapie.
105042: SCHUMACHER, ERNST | RENATE SCHUMACHER - Leben Brechts in Wort und Bild.
100085: SCHUMACHER, GERT-HORST - Monster und Dämonen. Unfälle der Natur. Eine Kulturgeschichte.
4139653: SCHUMACHER, J. - Der Denzinger. Geschichte und Bedeutung eines Buches in der Praxis der neueren Theologie.
140198: SCHUMACHER, MICHAEL [BERNHARD SCHMID - TRANSL.]. - Allen Ginsberg. Eine kritische Biographie.
121356: SCHUMACHER. HUUB - Van hier uit. Geloven met beide voeten op de grond.
4071092: SCHUMAN, N.A. - (6 boeken). Getuigen van tegenspraak - Messiaans en menselijk - Voortvarend en vierend - Verschil van dag en nacht - Deuteronomium - Micha.
152204: SCHUMAN, PETER - Tussen vlag en voorschip. Een eeuw wettelijke en maatschappelijke emancipatie van zeevarenden ter Nederlandse koopvaardij 1838-1940.
4001730: SCHUMAN, N.A. - Getuigen van tegenspraak. Profetie uit de mond van Amos en Jesaja.
4044139: SCHUMAN, N.A. - Voortvarend en vierend. Stap voor stap door het boek Exodus.
152101: SCHUMAN, CHRISTOPH - Dit is zeilen.
141254: SCHUMAN, FREDERICK L. - International Politics. An Introduction to the Western State System.
4143374: SCHUMAN, N. - Mijn jaren van geloven. Voorgoed verleden, blijvend visioen.
4044140: SCHUMAN, N.A. - Een verschil van dag en nacht. Teksten uit de veertigdagentijd om het hele jaar te gebruiken.
164998: SCHUMANN, HANS WOLFGANG - Boeddhisme. Stichter, scholen en systemen.
60662: SCHUNAK. G. - Das hermeneutische Problem des Todes (Im Horizont von Romer 5 untersucht)
157969: SCHUNKE, ILSE - Die Einbände der Palatina in der Vatikanischen Bibliothek [2 Vols. in 3 Bindings = Compl. Set].
157491: SCHUNKE, ILSE - Einführung in die Einbandbestimmung.
84604: SCHUPPEN, H.J. - Sterven en leven een zestal predikatiën
83482: SCHUPPEN, H.J. VAN - De geopende fontein. Zes predikatiën voor eenvoudigen
105191: SCHÜRER, PROF. DR. EMIL [ED.]. DD. AD. HARNACK - Theologische Literaturzeitung. Monatsschrift für das gesamte Gebiet der Theologie und Religionswissenschaft. Begründet von Emil Schürer & Adolf von Harnack, herausgegeben von Walter Bauer. [Volume 1 - 69 = Compl.].
93404: SCHURER, FEDDLE - Samle fersen. Mei in ynlieding fan D.A. Tamminga
102904: SCHURHAMMER, GEORGE - Shin-To. The Way of the Gods in Japan. According to the printed and unprinted reports of the Japanese jesuit missionaries in the 16th and 17th centuries.
152146: SCHURING, H.A. - De invloed van het landschap op de militaire operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog.
152147: SCHURING, H.A. - De invloed van het landschap op de militaire operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog.
160710: SCHURING, HARRY | FRED VAN DEN BEEMT | TIJS VAN RUITEN [ED.]. - Veranderend landschap. Opnieuw op reis met oude schoolplaten.
55723: SCHURINK, H.J.A.M. | MOSSELVELD, J.H. VAN - Van heidorp tot industriestad. Verkenningen in het verleden van Tilburg
87066: SCHURMAN, ANNA MARIA VAN - Eucleria, of uitkiezing van Het Beste Deel. Met een inleiding van Prof. Dr. S. van der Linde
4060228: SCHÜRMANN, H. - Der Paschamahlbericht. Lk 22, (7-14.) 15-18. I.Teil. Einer Quellenkritischen Untersuchung des lukanischen Abendmahlsberichts Lk 22,7-38.
103336: SCHUSTER, BETTINA - Meissen. Die Geschichte der Porzellan-Manufaktur Meissen. Geschichten zur Geschichte und Gegenwart der ältesten Porzellan-manufaktur Europas.
4023708: SCHUSTER H. (LUTHER, M.) - Martin Luther heute. Zeitbedingtes und bleibendes, Theologe und Glaube.
145958: SCHUSTER, W.H. - De viscultuur in de kustvijvers op Java.
100844: SCHUSTER, A. | C. EITJE - Het Jodendom in de laatste twee eeuwen. Een serie lezingen uitgesproken voor de AVRO-microfoon van 19 april 1959-24 mei 1959.
165659: SCHUSTER, PETER-KLAUS [ED.]. - Franz Marc & Else Lasker-Schüler. Der Blaue Reiter präsentiert Eurer Hoheit sein Blaues Pferd. Karten und Briefe. 1880-1916.
141527: SCHUSTER, PETER-KLAUS - Franz Marc. Postcards to Prince Jussuf.
4028704: N.N. (SCHUSTER A.) - Liber Amicorum. voor opperrabbijn A.Schuster ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
4060504: SCHUSTER A. (RED.) - Het jodendom in de laatste twee eeuwen. Lezingen.
4056590: SCHUSTER H. - Das Werden der Kirche. Eine Geschichte der Kirche auf deutschem Boden. Mit Beiträgen von H.Frh.von Campenhausen und H.Dörries.
82277: SCHUT, JANS - Van Kooijker tot Schut(te), 300 jaar geschiedenis van een Gronings- Drentse familie en genealogie
8735: SCHUTS, JACOBUS - Het Bescheiden Deel der Zieken. Ofte een Onderwyzing, Hoe ieder Zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden de vertroosting des H. Geest mogten ontfangen, en op een goeden weg ter Heerlykheid ingeleid worden. Den zevenden Druk vermeerdert.
87063: SCHUTS, JACOBUS - Het bescheiden deel der zieken of een onderwijzing hoe iedere zieke naar zijn staat behoort behandeld te worden, opdat ze op rechte gronden de vetroosting des Heiligen Geestes mochten ontvangen en op een goede weg tot de heerlijkheid ingeleid worden
9647: SCHUTS, JACOBUS - Den Weg ter Vertroostinge voor Sions Treurige. Vervattende een bewijs, datter in de dagen des Nieuwen Testaments, vele Treurige in Sion gevonden worden. Waar dat van daan komt. En hoe te verhelpen. Nevens De ontdekking van Viederley Twyfelaars, en een ondersoek van het dwalen of niet dwalen der Conscientie.
4136413: SCHUTTE, G.J. - Het Calvinistisch Nederland. Mythe en werkelijkheid.
100706: SCHUTTE, G.J. - De Hollanders in Krugers Republiek 1884-1899.
9974: SCHUTTE, RUTGER - Zangwijzen van stichtelijke gezangen, Bij verscheidene gelegenheden gedicht. Naar den besten Italiaanschen smaak in Musiek gebragt, voor de Zang, Clavecimbael, en Basso Continuo. Door verscheiden voornaame meesters.
152739: SCHUTTE, G.J. [ED.]. - Het Indisch Sion. De Gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
121115: SCHÜTTE, JOHAN HENRICH - Amusemens des Euax de Cleve oder Vergnügungen und Ergötzlichkeiten bey denen Waasern zu Cleve. Zum nützen derjenigen, welche die angenehme Gegenden und merkwürdigkeiten besehen, oder diese Mineral-Wasser gebrauchen wollen. Entworffen von einem Mitgliede der Brunnen-Gesellschaft.
153795: SCHUTTE, MR. O. [ED.]. - Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk.
182438: SCHUTTE, MR. O. [ED.]. - Repertorium der NEDERLANDSE vertegenwoordigers residerende in het buitenland 1584-1810 & Repertorium der BUITENLANDSE vertegenwoordigers, residerende in het buitenland, 1584-1810 [2 Vols. Complete Set].
92153: SCHUTTE, O. - Het album promotorum van de academie te Harderwijk
85151: SCHUTTE, G.J. - Het Calvinistisch Nederland. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme, vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds bij de Faculteit der Letteren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 4 maart 1988
144816: SCHUTTE, MR. O. - De Orde van de Unie.
180834: SCHUTTE, PROF. DR. G.J. - Een Hollandse dorpssamenleving in de late achttiende eeuw. De banne Graft 1770-1810.
145432: SCHUTTE, MR. O. [ED.]. - Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk.
94640: SCHUTTE, G.J. | VREE, J. - Om de toekomst van het Protestantse Nederland. De gevolgen van de grondwetherziening van 1848 voor kerk, staat en maatschappij. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Jaargang 6
103465: SCHUTTE, MR. O. - De wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen.
102204: SCHUTTE, DR. G.J. - De Nederlandse Patriotten en de koloniën. Een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800.
156656: SCHUTTE, MR. O. [ED.]. - Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk.
167474: SCHUTTE, HESPER | TOM DEN BOER - Lang leve de lepelaar. Vijf jaar samenwerken aan soortbescherming.
183086: SCHUTTE, MR. O. [ED.]. - Repertorium der NEDERLANDSE vertegenwoordigers residerende in het buitenland 1584-1810 & Repertorium der BUITENLANDSE vertegenwoordigers, residerende in het buitenland, 1584-1810 [2 Vols. Complete Set].
92714: SCHUTTE, G.J. - Bunyan in Nederland. Opstellen over de waardering van John Bunyan in Nederland
130482: SCHUTTE, MR. O. [ED. - ET AL.] - Gemeentewapens van Achterhoek en Liemers.
30496: SCHUTTE, G.J. - Het Calvinistisch Nederland. Mythe en werkelijkheid
9648: SCHUTTE, RUTGER - Een Nieuw Bundeltje Uitgekipte Geestelyke Gezangen, Ten Dienst aller Bond- en Gunstgenoten van Jehovah, den Drie-eenigen, en Algenoegzamen God, Opgesteld door verscheide Godvrugtige Zangers en Zangeressen, Waar bij een Aanhangsel, Komt van eenige Zielsopwekkende Gezangen en Gedigten.
181998: SCHUTTE, MR. O. - De Orde van de Unie.
4074798: SCHUTTEN, H. - Het Judas-evangelie. Wat joden, christenen en moslims niet mogen weten.
122275: SCHUTTER, K.H.E. - Quibus annis comoediae Plautinae. Primum actae sint quaeritur.
142815: SCHUTTER, FREDDY DE - Het verhaal van de Nederlandse Literatuur. Middeleeuwen - Renaissance - Barok.
145124: SCHUTTER, F. DE - Het vers van Jonker Jan van der Noot. Een ritmologische studie.
4143225: SCHUTTER DIRK DE - Sporen van geloof.
166819: SCHUTTEVÂER, PROF. MR. H. - Boekhandel Lovink sinds 1846 Boekverkopers aan de Markt te Lochem. Een historische schets.
4039069: SCHÜTZ, P. - Freiheit - Hoffnung - Prophetie. Von der Gegenwärtigkeit des Zukünftigen. (Gesammelte Werke III)
158354: SCHÜTZ, FRIEDRICH - Ph. von Zabern. 200 Jahre einer Mainzer Offizin.
156281: SCHÜTZ, P.R. | G. VAN TOL [EDS.]. - Aanleg en beheer van bos en beplantingen.
156560: SCHÜTZER, L. - Die Turnerin. Ein Buch vom Turnen der Mädchen und Frauen [In Slipcase].
55937: SCHUUR, J.R.G. - Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de oudste stadsgeschiedenis
145908: SCHUUR, J.R.G. - Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de oudste stadsgeschiedenis.
4063509: N.N. (SCHUURMAN, E.) - Aan babels stromen. Een bevrijdend perspectief op ethiek en techniek. Bij het afscheid van E.Schuurman. Onder red. van K.Boersma e.a.
142091: SCHUURMAN, A.J. - Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant.
183823: SCHUURMAN, LAMBERT - Confusio regnorum. Studie zu einem Thema aus Luthers Ethik.
121144: SCHUURMAN, B.M. - Mystik und Glaube im Zusammenhang mit der Mission auf Java. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der theologischen Doktorwürde der Hochwürdigen Theologischen Fakultät der Universität Zürich.
4006146: SCHUURMAN, L. (LUTHER, M.) - Confusio regnorum. Studie zu einem Thema aus Luthers Ethik. (Diss.)
170974: SCHUURMAN, PROF. DR. IR. EGBERT - Tegendraads nadenken over techniek.
170676: SCHUURMAN, DR. IR. E. - Geloven in wetenschap & techniek. Hoop voor de toekomst.
56116: SCHUURMAN JOHSZ., J.A. | BEYNEN, L.R. - Magdalena. Evangelisch jaarboekje. Uitgegeven ten voordeele van het Asyl Steenbeek. 18de jaargang
94539: SCHUURMAN, LAMBERT - Confusio Regnorum. Studie zu einem Thema aus Luthers Ethik
167719: SCHUURMAN, DR. C.J. - De medemens en wij. Contact met de ander, met onszelf en met de wereld als geheel.
81895: SCHUURMAN, J.A. - Bijbelsch woordenboek voor het christelijke volk (2 delen)
103931: SCHUURMAN, ADDY | ROB HOEGEN [EDS.]. - Vathorst. Een nieuw stadsdeel in Amersfoort. Een wereld van verschil in ontwikkelling 1995-2005.
158515: SCHUURMAN, D. ANTON | DR. JAN DE VRIES | DR. AD VAN DER WOUDE [EDS.]. - Aards geluk. De Nederlanders en hun spullen 1550-1850.
4071686: SCHUURMAN, B. - Alternatim zingen.
57214: SCHUURMAN, ANTON E.A. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 2006 t/m 2012 (7 delen)
152863: SCHUURMANS, N.J. - Verbindingen met specifiek enclitische pronomina in het Westbrabants.
157445: SCHUURMANS-AELBERTS, GABY [FOREW.]. - Een gevoel van geluk. Bekende Groningers over boeken, lezen en de bibliotheek.
183953: SCHUURSMA, DR. ROLF - Jaren van opgang. Nederland 1900-1930.
85478: SCHUURSMA, R.L. - Het onaannemelijk tractaat. Het verdrag met België van 3 april 1925 in de Nederlandse publieke opinie. The Unacceptable Agreement Public Opinion i the Netherlands and the Belgian-Dutch Treaty of April 3, 1925 (with a summary in English)
89034: SCHUURSMA, R.L. - Gedachtengoed.. Woordenstroom en klankbeeld. Een keuze uit de verspreide geschriften van Dr. R.L. Schuursma hem aangeboden ter gelegenheid van zijn afschei als bibliothecaris van de Erasmus Univeriteit Rotterdam.
123094: SCHUVER, URSULA MARIA - De oekraiens-katholieke kerk in verdrukking en wereldstormen.
152952: SCHUYT, KEES - Steunberen van de samenleving. Sociologische essays
130571: SCHUYT, KEES | KEES GROENENDIJK | BEN SLOOT - De weg naar het recht. Een rechtssociologisch onderzoek naar de samenhangen tussen maatschappelijke ongelijkheid en juridische hulpverlening.
130590: SCHUYT, KEES | ALEX JETTINGHOFF | ERIC LAMBREGTS | FAAS ZWART [EDS.] - Een beroep op de rechter. Een verkennend onderzoek naar de ervaringen van burgers met rechtspraak in het sociale-verzekeringsrecht, met name in zake de Ziektewet, de Werkeloosheidswet en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Centrale Raad van Beroep en de Raden van Beroep.
104428: SCHUYTER, JAN DE - De Antwerpsche Poesje. Zijne Geschiedenis en zijn Speelteksten.
161180: SCHUYTER, JAN DE - Op, Signorken. Zijn Legenden en zijn Oorsprong.
164340: SCHUYTER, JAN DE [A. | M. PAYOT - ILLUSTR.]. - Tijl tegen de mof. Vlaamsche Volkshumor tijdens den Oorlog.
157465: SCHUYTVLOT, A.C. - Papier in de U.V.A. Catalogus bij de tentoonstelling ingericht ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Mevr. B.J. van Ginneken- Van de Kasteele, van 1965 tot en met 1979 conservatrice van de papierhistorische Labarre-Collectie in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek.
103897: SCHWAB, UTE - Die Sternrune im Wessobrunner Gebet. Beobachtungen zur Lokalisierung des clm 22053, zur Hs. BM Arundel 393 und zur Rune Poem V. 86-89.
152982: SCHWAB, GUSTAV - Griekse mythen en sagen.
171117: SCHWAB, GUSTAV - Die schönsten Sagen des klassischen Altertums.
152942: SCHWAB, GUSTAV - Griekse mythen en sagen.
180902: SCHWAB, GUSTAV - Griekse mythen en sagen.
171251: SCHWAB, GUSTAV - Die schönsten Sagen des klassischen Altertums.
92540: SCHWAB, MOÏSE - Le Talmud de Jérusalem (6 Volumes)
130181: SCHWABE, JULIUS [ED.] - Symbolon. Jahrbuch für Symbolforschung [Volume 1-7: All Published]
4133236: SCHWABE, L. - Studien zur Geschichte des zweiten Abendmahlstreits. (Diss.)
30227: SCHWAIGER, GEORG - Zwischen Polemik und Irenik. Untersuchungen zum Verhältnis der Konfessionen im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert
183657: SCHWAIGER, GEORG [ED.]. - Mönchtum Orden Klöster. Von den Anfängen bis zur gegenwart. Ein Lexikon.
4053558: SCHWAIGER, G.(HRSG.) - Kirche und Theologie im 19.Jahrhundert. Referate und Berichte des Arbeitskreises Katholische Theologie. (STG 19.Jh.11)
4009430: SCHWAIGER, G.(HRSG.) - Teufelsglaube und Hexenprozesse.
4140726: SCHWAIGER, G. - Die Reformation in den nordischen Ländern.
4300704: SCHWANTHALER, J. - Israelitisches Gebetbuch. Hebräisch und deutsch. Verbessert undn durch viele neue Übersetzungen vermehrt von J.Schwanthaler.
142748: SCHWARBERG, GÜNTHER - Het getto van Warschau. De foto's van Heinrich Jöst.
168707: SCHWARTZ, STUART B. [ED.]. - Early Brazil. A Documentary Collection to 1700.
4001563: SCHWARTZ, ED. - Über die pseudoapostolischen Kirchenordnungen.
141784: SCHWARTZ, GARY | MARTEN JAN BLOK - Rembrandt. Zijn leven, zijn schilderijen. Een nieuwe biografie met alle beschikbare schilderijen in kleur afgebeeld.
165423: SCHWARTZ, JOHN BURNHAM - Reservation Road.
104089: SCHWARTZ, GARY - The Dutch World of Painting. Vancouver Art Gallery 1986.
47058: SCHWARTZ, DANIEL R. | WEISS, ZEEV | CLEMENTS, RUTH A. (ED.) - Was 70 CE a Watershed in Jewish History? On Jews and Judaism before and after the Destruction of the Second Temple (Ancient Judaism and Early Christianity, Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums, Volume 78)
91525: SCHWARTZ, M.A. - Thucydides. De Atheense expeditie naar Syracuse.
110447: SCHWARTZ, STEVEN [ED.]. - Language and Cognition in Schizophrenia.
4138573: SCHWARTZ, H. - Elijah's violin and other Jewish Folktales. Collected and retold.
4138360: SCHWARTZKOPFF, P. (KANT, IM.) - Das Leben als Einzelleben und Gesamtleben. Fingerzeige für eine gesunde Weiterbildung von Kants Weltanschauung.
4034966: SCHWARTZMAN, A. - Graven Images. Graphic Motifs on the Jewish Gravestone. Foreword by Ch.Potok.
180708: SCHWARZ, WERNER [PETER GANZ | TIMOTHY MCFARLAND - EDS.]. - Beiträge mittelalterlichen Literatur.
4053243: SCHWARZ, H. - Das Verständnis des Wunders bei Heim und Bultmanm.
4020810: SCHWARZ, R. (CALVIJN, J.) - Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. (Bis zum Jahre 1564). Eine Auswahl von Briefen Calvins in deutscher Übersetzung.
171252: SCHWARZ, HANS - Theology in a Global Context. The Last Two Hundred Years.
180281: SCHWARZ, HANS-PETER | BERNHARD SCHNEIDER [EDS.]. - Ivan Ilich Leonidov. La citta del sole.
4028931: SCHWARZ, H. - Das Ungegebene. Eine Religions-und Wertphilosophie.
170083: SCHWARZ, HANS - MARTIN ROTHGANGEL | ULICH BEUTTLER [EDS]. - Glaube und Denken. Jahrbuch der Karl-Heim-Gesellschaft. 14 Jahrgang - 25. Jahrgang [ = 12 Successive Years].
155153: SCHWARZ, ERNST - Goten, Nordgermanen und Angelsachsen. Studien zur Ausgliederung der Germanischen Sprachen.
183528: SCHWARZ, FRITZ - Segen und Fluch des Geldes in der Geschichte der Völker. Eine Geschichtliche Studie.
156496: SCHWARZ, MAX - MdR. Biographisches Handbuch der Reichstage.
56087: SCHWARZ, RUDOLF - Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Erster Band: Die Briefe bis zum Jahre 1547. Zweiter Band. Die Briefe der Jahre 1548-1555. Dritter Band: Die Briefe der Jahre 1556-1564 (3 volumes)
53791: SCHWARZ, REINHARD - Die apokalyptische Theologie Thomas Müntzers und der Taboriten
4074833: SCHWARZ, CHR.A. - Die Dritte Reformation. Paradigmenwechsel in der Kirche.
94623: SCHWARZ, REINHARD - Die apokalyptische Theologie Thomas Müntzers und der Taboriten
58066: SCHWARZ, V. - Der klangliche Aspekt beim Restaurieren von Saitenklavieren
4138875: SCHWARZ, K. - Geschiedenis der jongste theologie. In hare hoofdtrekken geschetst. Naar de 2e uitgave uit het Hoogduitsch vertaald.
4043729: SCHWARZ, O.J.R. - Das erste Teil der Damaskusschrift und das Alte Testament. (Diss.)
152121: SCHWARZMEIER, THOMAS - Praktisch handboek zeilen.
4053244: SCHWARZWÄLLER, K. - Das Gotteslob der angefochtenen Gemeinde. Dogmatische Grundlegung der Prädestinationslehre.
155271: SCHWATZ, GARY - De grote Rembrandt.
140683: SCHWEDER, BRUNO. [ED.]. - Forschen und schaffen. Beiträge der AEG zur Entwicklung der Elektrotechnik bis zum Wiederaufbau nach dem zweiten weltkrieg [3 Vols. Compl.].
4053925: SCHWEGLER, A. - Overzicht van de geschiedenis der wijsbegeerte. Een akademiesch handboek. Naar de 4e duitse uitgave bewerkt door A.v.d.Linde.
156325: SCHWEIDLER, MAX - Die Instandsetzung von Kupferstichen, Zeichnungen, Büchern usw.. Alte Fehler und neue Methoden beider Beseitigung van Altersschäden an graphischen Kulturgut.
103669: SCHWEIDLER, MAX - Sammeln und Sichten. Eine praktische Graphikkunde.
144253: SCHWEIGER-LERCHENFELD, ARMAND FREIHERR VON - Die Adria. Land- und Seefahrten im Bereiche des Adriatischen Meeres.
131140: SCHWEIGER, WERNER J. - Wiener Werkstätte. Kunst und Handwerk 1903-1932.
123457: SCHWEIGER, WERNER J. - Wiener Werkstaette. Design in Vienna 1903-1932.
4065014: SCHWEIGGERT, A. (BENEDICTUS XVI) - Unser Papst aus Bayern Benedikt XVI.
156310: SCHWEIGLER, PETER [ED.]. - Bibliothekswelt und Kulturgeschichte. Eine internationale Festgabe für Joachim Wieder zum 65. Geburtstag dargebracht von seinen Freunden.
180515: SCHWEINITZ, KERL DE - The Rise & Fall of British India. Imperialism as Inequality.
4065326: N.N. (SCHWEITZER, A.) - Ehrfurcht vor dem Leben. Eine Freundesgabe zu seinem 80.Geburtstag.
55022: SCHWEITZER, ALBERT - Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (2 volumes)
4134718: SCHWEITZER, A. - Paul and his Interpreters. A critical history.
131793: SCHWEITZER, DR. HEINZ - Zur Identifizierung der in der Fürstengruft der St. Lambertuskirche zu Düsseldorf aufgefundenen Gebeine.
140556: SCHWEITZER, ALBERT [CHARLES MARIE WIDOR - FOREW.]. - Johann Sebastian Bach.
4138874: SCHWEITZER, C. & KÜNNETH, W. (HRSG.) - Freidenkertum und Kirche. Ein Handbuch.
4138091: SCHWEITZER, ALBERT (BACH, J.S.) - J.S.Bach. Mit 6 Abbildungen.Voorrede von Ch.M.Widor.
4060203: SCHWEIZER, E. - Heiliger Geist.
4072214: SCHWEIZER, E. - Das Evangelium nach Matthäus. (NTD 2)
4057973: SCHWEIZER, E. - Das Evangelium nach Markus. (NTD 1)
121821: SCHWEIZER, GERHARD - Die Berber. Ein Volk zwischen Rebellion und Anpassung.
4042251: SCHWEIZER, E. - Gemeinde und Gemeindeordnung im neuen Testament. (ATANT 35)
4011675: SCHWEIZER, E. - Erniedrigung und Erhöhung bei Jesus und seinen Nachfolgern. (ATANT 28) 2.stark umgearb.Auflage.
4133647: SCHWEIZER, E. - Das Evangelium nach Markus. (NTD 1)
4064501: SCHWEIZER, E. - Jezus, de gelijkenis van God. Wat weten wij echt over het leven van Jezus?
4139240: SCHWEIZER, J. (ZWINGLI, H.) - Reformierte Abendmahlsgestaltung in der Schau Zwinglis.
4135813: SCHWEIZER, H. - Metaphorische Grammatik. Wege zur Integration von Grammatik und Textinterpretation in der Exegese.
92546: SCHWEMER, ANNA MARIA - Studien zu den frühjüdischen Prophetenlegenden Vitae Prophetarum. Band I, Die Viten der grossen Propheten Jesaja, Jeremia, Ezechiel und Daniel. Band II. Die Viten der kleinen Propheten und der Propheten aus den Geschichtsbüchern (2 Bände)
170718: SCHWEMMER, OSWALD - Die Philosophie und die Wissenschaften. Zur Kritik einer Abgrenzung.
168814: SCHWENCKE, JOHAN [INTROD.]. - De wereld van Aart van Dobbenburgh. Vierenveertig lithografieën.
154397: SCHWENCKE, JOHAN - Het Exlibris in Spanje & Portugal. Een studie voor vrienden van Boek en Prent.
152403: SCHWENCKE, JOHAN - Het Exlibris als Boekversiering en Verzamelobject.
104059: SCHWENCKE, JOHAN [INTROD.]. - De wereld van Aart van Dobbenburgh. Vierenveertig lithografieën.
180240: SCHWENCKE, JOHAN - Het Exlibris als Boekversiering en Verzamelobject.
104704: SCHWENCKE, JOHAN - Exlibriskunde. Een nieuwe kunstwetenschap met een beschrijvende bibliografie van het exlibris in Nederland en België: 1837 - 1946.
158187: SCHWENCKE, JOHAN - De bloei van de Nederlandse exlibriskunst in de laatste vijfentwintig jaar.
158107: SCHWENCKE, JOHAN - De houtgravure in de hedendaagse Engelse boekkunst.
166711: SCHWENCKE, JOHAN - Het beeld van het Nederlandse exlibris 1880-1960.
132082: SCHWENCKE, JOHAN - Het Exlibris in de Skandinavische Landen. Een studie voor vrienden van Boek en Prent.
132083: SCHWENCKE, JOHAN - Het Exlibris in Italië. Een studie voor vrienden van Boek en Prent.
182230: SCHWENCKE, JOHAN - Tranquillo Marangoni. En Italiensk Traeskaerer. Een italiaanse xylograaf. An Italian Wood-engraver [In Slipcase].
140137: SCHWENCKE, JOHAN [INTROD.]. - De wereld van Aart van Dobbenburgh. Vierenveertig lithografieën.
130923: SCHWENCKE, JOHAN - Oud Den Haag. Over mensen en dingen die voorbijgingen.
4138873: SCHWENCKER, F. - Das Gebet erläutert durch mehr als tausend Beispiele.
4138871: SCHWENDIMANN, FR. - De H. Hartverering en de zielzorg. Vertaald en bewerkt door R.Huf.
170313: SCHWITZGEBEL, ERIC - Perplexities of Consciousness.
145046: SCHYRGENS, MGR. J. - Berlaymont. Le Cloistre de la Reyne de tous les Saincts 1625-1928.
4143135: SCHYVENS, J.V. - Audi filia. Overwegingen voor kloosterzusters.
181999: SCIENTIFIC INSTRUMENTS - Dictionary of British Scientific Instruments.
7661: SCLATER, WILLIAM - A Briefe Exposition with Notes vpon the Second Epistle to the Thessalonians.
7662: SCLATER, WILLIAM - An Exposition with Notes vpon the First Epistle to the Thessalonians.
4054630: SCOFIELD, C.I. (HRSG.) - Die neue Scofield Bibel mit Erklärungen. Die Heilige Schift nach der deutschen Übersetzung Martin Luthers.
55376: SCOTLAND, NIGEL A.D. - Evangelical Anglicans in a Revolutionary age 1789-1901
151403: SCOTLAND - - Memorial Inscriptions Parish of Kilmorack.
153466: SCOTT, KATHLEEN L. - Tradition and Innovation in Later Medieval English Manuscripts.
143584: SCOTT THOMSON, GLADYS - Life in a Noble Household 1641-1700.
143585: SCOTT, AMORET | CHRISTOPHER SCOTT - Tobacco and the Collector.
167164: SCOTT, CLIVE - The Spoken Image. Photography & Language.
170214: SCOTT, EUGENIE C. [NILES ELDRESGE - FOREW.]. - Evolution vs. Creationism. An Introduction.
4057603: SCOTT, N.A. (NIEBUHR, R.) - The Legacy of Reinhold Niebuhr.
4022187: SCOTT, W. - Exposition of the Revelation of Jesus Christ.
180822: SCOTT, PHILIPPA - Zijde.
145446: SCOTT, SARAH - Art and Society in Fourth-Century Britain. Villa Mosaics in Context.
130024: SCOTT, KATHLEEN L. - Dated & Datable English Manuscript Borders.
150915: SCOTT, EVA - Six Stuart Sovereigns 1512 - 1701.
164190: SCOTT, SIR WALTER [ROWLAND WHEELWRIGHT - ILLUSTR.]. - Ivanhoe. A Romance.
163841: SCOTT, JAMIE S. | PAUL SIMPSON-HOUSLEY [EDS.]. | GARETH GRIFFITHS [AFTERW.]. - Mapping the Sacred. Religion, Geography and Postcolonial Literatures.
150734: SCOTT-ELLIOTT, W. - De geschiedenis van Atlantis. Een geografische, historische en ethnologisch schets, verduidelijkt door vier kaarten van de wereldsamenstelling op verschillende tijperken.
150730: SCOTT-ELLIOT, W. - The Story of Atlantis and The Lost Lemuria.
102180: SCOTT, ROBERT FALCON [DR. GEORG WEGENER - FOREW.]. - Kapitän Scott. Letzte Fahrt. Volume II [only].
4055457: SCOTT, R.T. AND A.R. (BROWN, F.E.) - Eius Virtutis Studiosi. Classical and Postclassical Studies in Memory of Frank Edward Browm (1908-1988)
4137385: SCOTT, H.S. - The Eastern Churches and the Papacy.
166867: SCOVA RIGHINI, BERT - Een leven in twee vaderlanden. Een biografie van Beb Vuijk.
143408: SCRAGG, DONALD - The Return of the Vikings. The Battle of Malden 991.
151235: SCRASE, DAVID | THEA VIGNAU-WILBERG - Das Goldene Jahrhundert / The Golden Century. Holländische Meisterzeichnungen aus dem Fitzwilliam Museum Cambridge.
95771: SCREECH, MICHAEL A. - Études Rabbelaisiennes. Tome XVIII (Volume 18). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCVI)
95778: SCREECH, MICHAEL A. - Études Rabelaisiennes. Tome XI (Volume 11). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CXXXIX)
95760: SCREECH, MICHAEL A. - Rebelais et la Mariage. Religion, morale et philosophie du rire. Études Rabelaisiennes. Tome XXVIII (Volume 28). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCLXVII)
95754: SCREECH, MICHAEL A. - Études Rabelaisiennes. Tome II (Volume 2). L'Évangélisme de Rabelais. Aspects de la Satire Religieuse au XVIe Siècle. (Travaux d'Humanisme et Renaissance, XXXII)
95775: SCREECH, MICHAEL A. - Études Rabelaisiennes. Tome XIV (Volume 14). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CLXII)
56125: SCRIVERIUS, CHRISTIAAN - Honderd zestig kleine stichtelijke parabelen, ontleend uit het dagelijksche leven, toegepast op godsvrucht en deugd
7946: SCRIVERIUS, PETRUS - Het Oude Goutsche Chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht. Op nieus oversien en verbetert. Als mede met een Byvoeghsel en Toet-Steen Vermeerdert. Met der Graven Afbeeldinge in 't Kooper verciert.
32127: SCROGGS, JAMES R. - Persoon en persoonlijkheid II. Sleutelideeën uit persoonlijkheidstheorieën
161285: SCRUTON, ROGER - Kant.
4138212: SCRUTON, R. - Filosofisch denken. Een handleiding voor nieuwsgierige mensen.
4142647: SCRUTON, R. (KANT, IM.) - Kant. (Kopstukken Filosofie)
152399: SCUDDER, TOWNSEND - The Lonely Wayfaring Man. Emerson and Some Englishmen.
53278: SCUDDER, HENRY - Wandelen met God. De dagelijkse praktijk van het geloof
55365: SCUDDER, HENRY - Wandelen met God. De dagelijkse praktijk van het geloof
143194: SCUDIERO, MAURIZIO - Depero casa d'arte futurista.
156397: SCUFFLAIRE, ANDRÉE - Miscellanea Andrée Scufflaire.
151152: SCULPTURE - Modeste Barok. Beeldhouwwerk in Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw.
103060: SCULPTURE - Willem van Tetrode, Sculptor / Guglielmo fiammingo, Scultore.
3437: SCULTETUS, ABRAHAM - Medullae Theologiae Patrum Syntagma. In quo Theologia Priscorum Primitive Ecclesiae Doctorum, qui ante et Post Concilium Nicaenum floruerunt, methodo analytica & synthetica expressa, atq à Roberti Bellarmini, Caesaris Baronii, Gregorii de Valentia, aliorumq Pontificiorum corruptelis ita vindicatur: ut liquido appareat, penes solas Reformatas Ecclesias esse doctrinae & Veritatis Evangelicae Antiquitatem.
182368: SCUTO, DENIS - La nationalité luxembourgeoise [XIXe - XXIe siècles]. Histoire d'un alliage européen.
121009: SDRYSDALE, JOHN [ET AL - PHOTOGR.]. | CARLY BROEKHUIS [TEXT] - Tropmpe-l'oeil. List en bedrog in de achitectuur. [in Box].
144106: SDTANNARD, MARTIN [ED.]. - Evelyn Waugh. The Early Years 1903-1939.
145498: SEARIGHT, SARAH [ED.]. - Women Travellers in the Near East.
104269: SEARLE, MICHEL - Tom Clancy's Ghost Recon. Prima's Official Trategy Guide.
110297: SEARLE, JOHN ROGERS - The Philosophy of Language.
166460: SEARS, STEPHEN W. - Chancellorsville.
182001: SEARS, PRISCILLA - A Pillar of Fire to Follow. American Indian Dramas: 1808-1859.
140473: SEATON, ALBERT - Stalin as Warlord.
100845: SEATON, ALBERT - The Russo-German War 1941-45.
131656: SEATON, ALBERT - Die Armeen des Deutschen Reiches 1870 bis 1888.
131655: SEATON, ALBERT - Die österreichisch-ungarische Armee in der Zeit der Napoleonischen Kriege.
154833: SEAVER, EDWIN [ANGUS CAMERON - PREF.]. - So Far So Good. Recollections of a Life in Publishing.
163525: SEBBA, GREGOR - Bibliographia Cartesiana. A Critical Guide to the Descartes Literature 1800-1960.
145552: SEBEOK, THOMAS A. [ED.]. - Portraits of Linguists. A Bibliographical Source Book for the History of Western Linguistics, 1746-1963 [2 Vols. Compl.]..
170299: SEBES, PAUL - Bestseller. Wat elke beginnende schrijver moet weten.
165456: SEBES, PAUL - Bestseller. Wat elke beginnende schrijver moet weten.
4143115: SEBESTA, F. (FAREL, W.) - Willem Farel. De Hervormer van Waadtland.
153793: SEBUS, JOHAN HENDRIK - De Erfgooiers en hun gemeenschappelijk bezit. [tot 1568].
183858: SECCOMBE, JOSEPH [MICHAEL MCCURDY - WOOD-ENGR.]. - A Discourse utter'd in part at Ammauskeeg-Falls in the Fishing-Season 1739.
47071: SÉCHAN, LOUIS | LÉVÊQUE, PIERRE - Les Grandes Divinités de la Grèce
181238: SECHENOV, IVAN MIKHAILOVICH - Selected Works [I].
142650: SECHENOV, I. - Selected Works [I].
154597: SECOND WORLD WAR - Das Lied der Moorsoldaten 1933 bis 2000. Bearbeitungen - Nutzungen - Nachwirkungen
142226: SECOND WORLD WAR - By Air to Battle. The Official Account of the British First and Sixth Airborne Divisions.
162018: SECRET, FRANÇOIS [ED.]. - Federigo Borromeo. De Cabbalisticis inventis libro duo.
162015: SECRET, FRANÇOIS [ED.]. - Postelliana.
4071231: SECRÉTAN, L. (SECRÉTAN, CH.) - Charles Secrétan, sa vie et son oeuvre.
9975: SEDGWICK, OBADIAH - De Ryckdom der Genade, uytgebreydet In het opdragen en gunstigh aenbieden van Zaligheydt aen den armen Sondaren. Uyt Openbar. Cap. III. vs. 20. Waerin voorgestelt wordt I. De betooninge der Genade Christi staende voor de Deure ende kloppende, om ingelaten te worden. II. De schuldige Plicht der Sondaren, hoorende de stemme Christi, en hem open doende. III. De Troostelycke Uytkomste van beyden. Om 't Engelsch beschreven, En uyt het Engelsch vertaelt door Arnoldum Jodocum Wassenbergium.
96539: SEDGWICK, OBADIA - Drievoudige gront-slag. 1. Der Verootmoedinge, wegens de Sonde. 2. Der Moetgrijpinge, wegens Gods Genade. 3. Der Dankbaarheye, wegens Gods Voorsorge. Voorgestelt in drie leersame verhandelingen over drie heerlijke texten der H. Schrift. Psalm. 19, vers 13.14. Jesaiae. 55: 1.2.4. Psalm. 23. geheel. Welker Tytel en inhoutint brede voor elk te sien is (3 delen in 1 band)
163506: SEDGWICK, HENRY DWIGHT - Henry of Navarre.
164237: SEDLEY, DAVID [ED.]. - Oxford Studies in Ancient Philosophy [Vol. XXXIII].
164236: SEDLEY, DAVID [ED.]. - Oxford Studies in Ancient Philosophy [Vol. XXXII].
122675: SEDOC-DAHLBERG, BETTY NELLY - Surinaamse Studenten in Nederland. Een onderzoek rond de problematiek van de toekomstige intellektuele kadervorming in Suriname.
104124: SÉE, GENEVIÈVE - Naissance de l'urbanisme dans la vallée du Nil.
104123: SÉE, GENEVIÈVE - Grandes villes de l'Egypte antique.
4138262: SEEBASS, H. - Der Gott der ganzen Bibel. Biblische Theologie zur Orientierung im Glauben.
52351: SEEBERG, R. - Lehrbuch der Dogmengeschichte
4023564: SEEBERG, R. (LUTHER, M.) - Die Lehre Luthers. (Lehrbuch der Dogmengeschichte IV/1)
47495: SEEBERG, REINHOLD - Lehrbuch der Dogmengeschichte. Erster Band, Die Anfänge des Dogmas im nachapostolischen und altkatholischen Zeitalter, Zweiter band, Die Dogmenbildung in der Alten Kirche, Dritter band, Die Dogmengeschichte des Mittelalters
4140542: SEEBERG, R. - Schets van de geschiedenis der Christelijke Leerstukken. Vertaald door A.W.Bronsveld.
4036772: SEEBERG, R. - "Die Kirche Deutschlands im 19.Jahrhundert. Eine Einführung in die religiösen, theologischen und kirchlichen Fragen der Gegenwart. (4.durchweg neubearb. und stark verm.Aufl von An die Schwelle des 20.Jahrhunderts"")"""
158011: SEEBREGTS, PAUL [ED.]. [MARJA KEYSER - INTROD.]. - Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam. Volume 9: Catalogus van de verzameling betreffende G.T.N. en Hugo Suringar, uitgevers te Leeuwarden 1822 - 1900. Deel 1: Brieven.
180437: SEEGER, RAYMOND J. | ROBERT S. COHEN [EDS.]. - Philosophical Foundations of Science. Proceedings of Section L, 1969. American Association for the Advancement of Science.
48135: SEEGER, JOSEPH - Acht Toccaten und Fugen für die Orgel. Mit einer Vorrede von Daniel Gottlob Türk
4135533: SEEGER, KARL - Ich preise deine Gerechtigkeit allein!. Predigten und Schriftbetrachtungen.
146006: SEEGERS, DRS. G.H.J. - Het Gilde der Edele Flumieren 1954-1994.
180443: SEEGERS, R.J. | R.S. COHEN [EDS.]. - Philosophical Foundations of Science. Proceedings of Section L, 1969. American Association for the Advancement of Science.
161911: SEEGERS, DRS. G.H.J. | DRS. M.C.C. WENS - Persoonlijk gegeven. Grepen uit de geschiedenis van bevolkingsregistratie in Nederland.
31220: SEEGERS, GERDY - Toon Tieland, dichterlijke verbeelding in naïef expressionisme
121028: SEELE, HEIDE - Alte Bücher.
156405: SEELEN, ANTOON - Het volkslied in Nederland. Heden en verleden van een ideaaltype.
121937: SEELIG, LORENZ [ED.]. - Kirchliche Schätze aus bayerischen Schlössern. Liturgische Gewänder und Geräte des 16. - 19. Jahrhunderts. Mit einem Bestandverzeichnis der kirchlichen Textilien der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen.
150629: SEELIGMAN, SIGMUND - Bibliographie en Historie. Bijdrage tot de geschiedenis der Eerste Sephardim in Amsterdam.
153517: SEEMANN, BIRGIT - Jeane Wolff. Politikerin und engagierte Demokratin [1888-1976].
156826: SEEMANN, ANNETTE - Die Geschichte der Herzogin Anna Amalia Bibliothek.
4300069: SEERVELD, CALVIN - The greatest song in critique of Solomon. Freshly and literally translated from the Hebrew and arranged for oratorio performance. Melody and music by Ina Lohr, woodcuts by Flip van der Burgt, design by Sypko Bosch.
153025: SEGAL, NAOMI [ED.]. - Le Désir à l'oeuvre André Gide à Cambridge 1918, 1998.
56906: SEGAL, SAM - Flowers and Nature. Netherlandish Flower Painting of Four Centuries
104815: SEGAL, SAM - Jan Davidsz. De Heem en zijn kring. Met een bijdrage van Liesbeth Helmus.
123505: SEGAL, SAM - Jan Davidsz. De Heem en zijn kring. Met een bijdrage van Liesbeth Helmus.
151125: SEGAL, SAM [WILLIAM B. JORDAN - ED.]. - A Prosperous Past. The Sumptuous Still Life in the Netherlands 1600-1700.
156124: SEGALEN, VICTOR. - Journal des Iles.
121124: SEGALEN, VICTOR [ANDREW HARVEY | IAIN WATSON - TRANSL.]. - Steles.
167402: SEGALL, BARBARA - Spanje en Portugal. De mooiste tuinen van Spanje en Portugal.
121615: SEGALOWITZ, SIDNEY J. [ED.]. - Language Development and Neurological Theory.
54844: SEGBROECK, FRANS VAN - Het Nieuwe Testament leren lezen. Achtergronden - methoden - hulpmiddelen
4074605: SEGBROEK, F.VAN - Het Nieuwe Testament leren lezen. Achtergronden, methoden, hulpmiddelen.
167796: SEGEL, HAROLD B. - Turn-of-the-Century-Cabaret. Paris, Barcelona, Berlin, Munich, Vienna, Cracow, Moscow, St. Petersburg, Zurich.
90238: SEGER, JULIANE - Schneekugeln. Bunte Welt im Glas.
122118: SEGERS, RIEN T. [ED.]. - Visies op cultuur en literatuur. Opstellen naar aanleiding van het werk van J.J.A. Mooij.
93441: SEGERS, GERT JAN - Voorwaarden voor vrede, de komst van de islam, de integratie van moslims en de identiteit van Nederland
143701: SEGERS, MATHIEU [ED.]. - De Europese dagboeken van Max Kohnstamm. Augustus 1953 - September 1957.
150993: SEGERS, REINOUD - Wetland Methane Fluxes: Upscaling from Kenitics via a Single Root and a Soil Layer to the Plot.
130996: SEGERS, GUSTAAF - De Algemeene Letterkundige Taal en de beschaafde volkstaal in de normaalschool, de Volksschool en het gewone leven.
170776: SEGERSTRALE, ULLICA - Defenders of the Truth. The Battle for Science in the Sociobiology Debate and Beyond.
101428: SEGEV, TOM - One Palestine, Complete. Jews and Arabs under the British Mandate.
180670: SEGGELEN, DR. A.J.M. VAN - Het Liedboek van Liisbet Ghoeyuaers [2 in 1]. .
103185: SEGHERS, LODE - Bernard van Orley. Apocalypse. De Apocalypsis Wandtapijten.
160928: SEGHERS, PIETER - Een koopmansleven in troebele tijden.
87502: SEGOND, LOUIS - La Sainte Biblie. Traduite sur les textes originaux hebreu et grec.
153119: SEGUES, CARLOS GARCIA DELGADO [ORIOL BOHIGAS - INTROD.]. - La casa popular Mallorquina. Influencias de Roma, el Islam y Cataluña.
47489: SEGUI, EMILE - Une petite place protestante pendant les guerres de religion (1562-1629) Faugères en Biterrois. Préface de M. Louis J. Thomas
88554: SÉGUR, PIERRE DU - Le Maréchal de Luxembourg et le prince d'organge 1668-1678
154071: SÉGUY, PHILIPPE | ANTOINE MICHELLAND - Fabiola. La reine blanche.
102568: SÉGUY, MARIE-ROSE [ED.]. - De hemelvaart van Mohammed. Inleiding en toelichtingen van Marie-Rose Séguy [In Slipcase].
104316: SÉGUY, MARIE-ROSE [ED.]. - Muhammeds wunderbare Reise durch Himmel und Hölle.
180688: SEIBERT, JAKOB - Hannibal.
92186: SEIBT, FERDINAND - Karl V. Der Kaiser und die Reformation
94438: SEIBT, FERDINAND A.O. (HERAUSGEGEBEN VON) - Jan Hus. Zwischen Zeiten, Völkern, Konfessionen. Vorträge des internationalen Symposions in Bayreuth vom 22. bis 26. September 1993
145583: SEIBT, FERDINAND [ET AL.]. - Karl V. Ein Kaiser in Europa 1346 bis 1378.
102933: SEIBT, FERDINAND [ET AL.]. - Vergessene Zeiten Mittelalter im Ruhrgebiet [2 Vols. Compl.].
4143663: SEIBT, FERDINAND (HRSG.) - Bohemia Sacra. Das Christentum in Böhmen 973-1973. Mit eine Karte, 135 Abbildungen und 9 Farbtafeln. [Dieses Buch soll an die Gründung des Prager Bistums vor tausend Jahren erinnern: ein Erinnerung für den Christenn wie für den Historiker]
182002: SEIBT, FERDINAND - Glanz und Elend des Mittelalters. Eine endliche Geschichte.
152283: SEIDEL, LINDA - Songs of Glory. The Romanesque Façades of Aquitaine.
157622: SEIDEL, STEFANIE - Bibliotheken. Die schönsten Räume - Die wertvollsten Sammlungen. Deutschland, Österreich, Schweiz.
4138870: SEIDEL, G.J. - Being, nothing and god. A Philosophy of Appearance.
4300716: SEIDEL, HANS - Musik in Altisrael. Untersuchung zur Musikgeschichte und Musikpraxis Altisraels anhand biblischer und ausserbiblischer Texte.
156742: SEIDENSPINNER-NUNEZ, DAYLE - The Writings of Teresa de Cartagena. Translated, with introduction, notes & interpretive essay.
153362: SEIDENSTICKER, OSWALD | MAX HEINRICI - Geschichte der Deutschen Gesellschaft von Pennsylvanien 1764-1917 [2 Vols. in 1]. .
168701: SEIDENSTICKER, EDWARD - Low City, High City. Tokyo from Edo to the Earthquake, 1867-1923.
168702: SEIDENSTICKER, EDWARD - Tokyo Rising. The City since the Great Earthquake.
142720: SEIDENSTICKER, AUGUST. - Waldgeschichte des Alterthums. Ein Handbuch für akademische Vorlesungen etc. [2 Vols. Compl.].
4135687: SEIDENSTICKER, PH. - Die Auferstehung Jesu in der Botschaft der Evangelisten. Ein traditionsgeschichtlicher Versuch zum Problem der Sicherung der Osterbotschaft in der apostolischen Zeit. (SBS 26)
100465: SEIDENSTÜCKER, DR. KARL | DR. GEORG GRIMM [EDS.]. - Buddhistischer Weltspiegel. Monatsschrift für Buddhismus und religiöse Kultur auf buddhistischer Grundlage [First & Second year].
165201: SEIDLER, EDUARD - Kinderärzte 1933-1945. Entrechtet - geflohen - ermordet [Peditricians Victims of Persecution 1933-1945].
104645: SEIFERT, KARL-DIETER | DR. MICHAEL WASSERMANN - Otto Lilienthal. Leben und Werk. Eine Biographie.
157697: SEIFERT, TRAUDL - Durch Buchstaben-Kunst wird uns im Leben Viel Nutzen an die Hand gegeben. Fünfunddreisig beliefte Kinder- und Jugendbücher in ihren Autoren voorgestellt von Traudl Seifert.
4142425: SEIFERT, J. - Das Leib-Seele-Problem in der gegenwärtigen philosophischen Diskussion. (Erträge der Forschung 117)
4142821: SEIFERT, J. - Das Leib-Seele-Problem in der gegenwärtigen philosophischen Diskussion. Eine systematisch-kritische Analyse.
4042239: SEIFERT, J. (HANNIBAL) - Hannibal.
153935: SEIFERTH, WOLFGANG - Synagoge und Kirche im Mittelalter. Historische und theologische literarische und kunstgeschichtliche Dokumentation zur Geschichte der Juden im Mittelalter, mit 48 Bildtafeln.
4009839: SEIFERTH, W. - Synagoge und Kirche im Mittelalter.
4134961: SEIFFERT, H. - Einführung in die Wissenschaftstheorie. 2 Bde.
165690: SEIGNOBOS, CHARLES - History of Mediaeval Civilization and of Modern to the End of the Seventeenth Century.
153291: SEILER, HARALD [ED.]. - Franz Marc.
182003: SEINANDRE, ERICK | NATHALIE AUDARD - Larousse de l'astronomie facile. Comprendre et Observer.
88600: SEINEN, S.J. - Van Sidewendervelt tot Zijderveld
182004: SEINEN, K. | D. VAN DEN DOOL | A. BRONS [EDS - ET AL.]. DRS. L. DE JONG [FOREW.]. - "Nederland gedenk. Gedenkboek van het Nederlandsche concentratiekamp 'Erika"" te Ommen."
150332: SEIPEL, DR. IGNAZ - De economisch-ethische theorieën der kerkvaders.
182005: SEIPEL, MGR. DR. IGNAZ - De Economisch-Ethische Theorieën der Kerkvaders.
60665: SEITZ. M. - Hermann Bezzel (Theologie, Darstellung, Form seiner Verkundigung)
102514: SEITZ, S. - Ontwerpen voor de toekomst. Kennismaken met achtergronden en huidige praktijk van het duurzaam bouwen.
161349: SEIXO, MARIA ALZIRA [ED.]. - Travel Writing and Cultural Memory/Écriture du voyage et mémoire culturelle.
165484: SEKEWAEL, S. [ET AL.]. - Kamp Nuis, 1951 - 1964.
153394: SEKLER, EDUARD - Wren and his Place in European Architecture.
162799: SEKULER, ROBERT | RANDOLPH BLAKE - Star Trek on the Brain: Alien Minds, Human Minds.
155823: SEKULES, VERINICA - Medieval Art.
157207: SELBORNE, JOANNA - British Wood-Engraved Book Illustration 1904-1940. A Break with Tradition.
122585: SELBOURNE, DAVID - Death of the Dark Hero. Eastern Europe 1987-90.
143818: SELBY-BIGGE, L.A. [ED.]. - British Moralists. Being Selections from Writers principally of the Eighteenth Century [2 Vols. Compl.]. .
101238: SELBY, JOHN - The Paper Dragon. An Account of the China Wars 1840-1900.
100264: SELDEN, CAMILLE - Les derniers jours de Henri Heine.
4071970: SELDENRIJK, R - Langs natuurwetenschap en evolutie-theorie. Een bijbels-historische ontdekkingstocht.
57661: SELDENRIJK, R. - Man en vrouw in de traditie der eeuwen. Ethische overwegingen bij aspecten van levensstijl
95690: SELDENRIJK, R. - Langs natuurwetenschap en evolutie-theorie. Een bijbels-historische ontdekkingstocht
57348: SELDENRIJK, R. - Oriëntatie en evaluatie. Theologische bezinning op nieuwe uitdagingen
53286: SELDENRIJK, R. - Oriëntatie en evaluatie, theologische bezinning op nieuwe uitdagingen
83801: SELDENRIJK, R. - Genetische technieken en christelijke ethiek. Sleutelen aan erfelijkheid in gezondheidszorg en landbouw (deel 5 | Kompas Serie)
92927: SELDERHUIS, H.J. - Calvijn als asielzoeker
57648: SELDERHUIS, HERMAN J. - Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis
57700: SELDERHUIS, HERMAN J. - Calvijn, een mens
89378: SELDERHUIS, HERMAN J. - Calvijn. Handboek.
86279: SELDERHUIS, HERMAN J. - Calvijn Handboek
96075: SELDERHUIS, HERMAN JOHAN - Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer
53878: SELDERHUIS, H.J. - Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer. Kerkhistorische Monografieën
31051: SELDERHUIS, HERMAN J. | WASCHKE, ERNST-JOACHIM - Reformation und Rationalität (Series: Refo500 Academic Studies. Volume 17)
31425: SELDERHUIS, HERMAN J. - God in het midden. Calvijns theologie van de Psalmen
4300595: SELDERHUIS, HERMAN J. (ED.) (CALVIJN, J.) - Calvinus clarissimus theologus. Papers of the Tenth International Congress on Calvin Reasearch. (Reormed Historical Theology 18)
94134: SELDERHUIS, HERMAN JOHAN - Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer
94275: SELDERHUIS, HERMAN J. - God in het midden. Calvijns theologie van de Psalmen
102439: SELF, DAVID - Junoir encyclopedie over het christelijk geloof.
122468: SELIGMAN, E.R.A. - Edwin Robert Anderson Seligman 1861-1939. Addresses delivered at the memorial Meeting held on december the thirteenth, 1939 in the Low Memorial Library at Columbia University. To which are appended Memorial Tributes to Professor Seligman.
110888: SELIGMANN, KURT - Magic, Supernaturalism and Religion.
4136209: SELIGMANN, S. - Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. Ein Kapitel aus der Geschichte des Aberglaubens. Nachdruck der Ausgabe 1921.
154951: SELIM, NAHED - Allah houdt niet van vrouwen.
4068230: SELL, A.P.F. - Defending and Declaring the Faith. Some Scottish Exemples, 1860-1920.
121147: SELL, HANS JOACHIM - De schlimme Tod bei den Völkern Indonesiens.
144222: SELLA, DOMENICO - Crisis and Continuity. The Economy of Spanish Lombardy in the Seventeenth Century.
121117: SELLARS, JANE - Charlotte Brontë.
180454: SELLARS, WILFRID - Essays in Philosophy and Its History.
170494: SELLARS, WILFRED - Science and Methaphisics. Variations on Kantian Themes.
101588: SELLERS, LEILA - Charleston Business on the Eve of the American Revolution.
163447: SELLESLAGS, HERMAN [PHOTOGR.]. - Hugo Claus. De foto's van Herman Helleslags.
4055464: SELLIN, E. - Geschichte des Israelitische Volkes. I. Von den Anfängen bis zum babylonischen Exil.
4055465: SELLIN, E. - Geschichte des Israelitische Volkes. I. Von den Anfängen bis zum babylonischen Exil.
4138869: SELLMAIR, J. - Weisheit der Sibylle.
89740: SELLMAN, DAVID | COOPER, ROB - The landscapes of Kent
4056965: SELLNER, A. - Latein im Alltag. Alphabetisch geordnetes Nachschlagewerk.
123218: SELLS. PETER - Lectures on Contemporary Syntactic Theories: An Introduction to Government-Binding Theory, Generalized Phrase Structure Grammar and Lexical-Functional Grammar.
4139463: SELLS, P. - Lectures on Contemporary Syntactic Theories. An Introduction to Government-binding Theory, Generalized Phrase Structure Grammar, and Lexical-functional Grammar.
140166: SELM, B[ERT] VAN - Een menighte treffelijcke Boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw.
131518: SELM, B[ERT] VAN - Een menighte treffelijcke Boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw.
110828: SELM, B. VAN [ED.]. - Studies voor Damsteegt. Aangeboden door bevriende vakgenoten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 16 januar 1981.
4074338: SELM, M.V. (BEW.) - De protestantse kerk op de Banda-eilanden 1795-1923. Een bronnenpublicatie.
54992: SELMS, ADRIANUS VAN - De Babylonische termini voor zonde en hun beteekenis voor onze kennis van het Babylonische zondebesef
9439: SELNECKER, NICOLAUS - Der gantze Psalter Davids ausgelegt, und in dieser elenden zeit frommen Christen zu Trost unnd Unterricht geprediget, und in Druck gegeben. Jetzt aber auffs newe zum letzten mal ubersehen, gebessert, und gemehret, und mit sonderlichen schönen Gebetlein auff ein jeden Psalm fleissig zugerichtet.
183360: SELOUS, FREDERICK COURTENEY - Travel and Adventure in South-East Africa Being the Narrative of the Last Eleven Years Spent by the Author on the Zambesi and its Tributaries: with an Account of the Colonisation of Mashunaland and the Progress of the Gold Industry in that Country.
56216: SELVA, M. (PRÓLOGO) - Catálogo de la Mapoteca. 1a Parte - Atlas / 2a Parte - Mapas Argentinos. Tomo I - Históricos. Tierras australes / Tomo II. Mapas Argentinos (2a parte) (continuación) (3 volumes)
101429: SELVER, PAUL [ED. | TRANSL.]. - A Century of Czech and Slovak Poetry.
92436: SELWYN, EDWARD GORDON - The first epistle of St. Peter. The greek tekst with introduction, notes and essays
87270: SELWYN, DAVID G. - The library of Thomas Cranmer. Oxford Bibliographical Society Publications, Third Series Volume I.
140501: SELZNICK, GERTRUDE J. | STEPHEN STEINBERG - The Tenacity of Prejudice. Anti-Semitism in Contemporary America.
142045: SEMBACH, KLAUS-JÜRGEN | BIRGIT SCHULTE [EDS - ET AL.]. - Henry van de Velde. Ein europäischer Künstler seiner Zeit.
140009: SEMBACH, KLAUS-JÜRGEN | BIRGIT SCHULTE [EDS - ET AL.]. - Henry van de Velde. Een Europees kunstenaar in zijn tijd.
151546: SEMBACH, KLAUS-JÜRGEN | BIRGIT SCHULTE [EDS - ET AL.]. - Jugendstil.
131008: SEMBACH, KLAUS-JÜRGEN | BIRGIT SCHULTE [EDS - ET AL.] - Henry van de Velde. Een Europees kunstenaar in zijn tijd.
101589: SEMEIN, LOUIS DE [EUG. LADREYT - ILLUSTR.]. - Herinneringen van een Parijsche reporter.
167088: SEMENZATO, CAMILLO - Villa Contarini XVI Secolo. Guida alla visita.
54216: SEMMELINK, JAN HERMAN - Prof. Dr. J.H. Gunning, zijn ontwikkelingsgang en zijne beginselen
81544: SEMMELINK, JAN HERMAN - Prof. Dr. J.H. Gunning, zijn ontwikkelingsgang en zijne beginselen
122017: SEN, SURENDRANATH N. - Administrative System of the Marathas.
4061503: SEN, K.M. - Hindoeïsme. De oudste godsdienst ter wereld.
162678: SENAEVE, P. [ED.]. - Het nieuwe afstammingsrecht. Verslagboek van een studiedag gehouden op 13 maart 1987.
162679: SENAEVE, PATRICK - Compendium van het Personen- en Familierecht. Boekdeel 1: Persosnenrecht & Boekdeel 2: Familierecht [2 Vols. Compl.].
183685: SENAEVE, P. [ED.]. - Adoptie. Verlatenverklaring van minderjarigen.
4006938: SENARCLENS, J. DE - Le mystère de l`histoire. Introduction à une conception christologique de devenir. (Diss.)
4054844: SENDEN, G.H.V. - Het werelddrama. Een beschouwing van cultuur en religie.
182210: SENECA [SUSANNA BRAUND - ED., TRANSL. | COMM.]. - Seneca, De Clementia.
4141780: SENECA, - Troades. Trageedzje. Yn oersetting fan Atze J.Keulen. Ynlieding, tekst, oersetting en noaten.
9977: SENECA, LUCIUS ANNAEUS - Opera qvae extant omnia: A Ivsto Lipsio emendata et scholiis illvstrata. Editio quarta, atqua ab vltima LipsI manu: Aucta Liberti Fromondi Scholiis ad Quaestiones Naturales, & Ludum de morte Claudij Caesaris, quibus in hac editione accedunt eiusdem Liberti Fromondi ad Questiones Naturales Excursus noui.
123108: SENEFELDER, ALOIS - Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerey, enthaltend eine richtige und deutliche Anweisung zu den verschiedenen Manipulations-Arten derselben in allen ihren Zweigen und Manieren, belegt mit den nötigen Musterblättern, nebst einer vorangegeben ausführlichen Geschichte dieser Kunst von ihrem Entstehen bis auf gegenwärtige Zeit.
4006940: SENFT, CHR. - Wahrhaftigkeit und Wahrheit. Die Theologie des 19.Jahrhunderts zwischen Orthodoxie und Aufklärung. (BHT 22)
131613: SENG, DR. MED. GUNTHER [ED.] - Naturheilverfahren und Homöopathie. Methoden, Krankheiten und ihre Behandlung.
162020: SENGER, MATTHIAS WILHELM - Leonhard Culmann. A literary Biography and an Edition of five Plays, as a Contribution to the Study of Drama in the Age of the Reformation.
131211: SENGER, HARRO VON - Strategemen. Listen om te overleven.
102181: SENGERS, W. - Het lieve vrouwke van Aarle. Maria Stoel der Wijsheid.
123160: SENGERS, ERIK - Al zijn wij katholiek, wij zijn Nederlanders . Opkomst en verval van de katholieke kerk in Nederland sinds 1795 vanuit rational-choice perspectief.
31624: SENGERS, ERIK - Roomsch socioloog - sociale bisschop. Joannes Aengenent als ideoloog en bestuurder van de katholieke sociale beweging 1873-1935
153810: SENIOR, OLIVE - Working Miracles. Women's Lives in the English-Speaking Caribbean.
150950: SENN, MATTHIAS [ED.]. - Die Wickiana. Johann Jakob Wicks Nachrichtensammlung aus dem 16. Jahrhundert. Texte und Bilder zu den Jahren 1560 bis 1571 ausgewählt, kommentiert und eingeleitet von Matthias Senn. Mit Transkription ins Neu-Hochdeutsche.
150853: SENSFELDER, JENS [& HARM STEVENS] - Crossbows in the Royal Netherlands Army Museum / Armbruste im königlichen niederländischen Armeemuseum / Kruisbogen in het Koninklijk Nederlands Legermuseum.
154629: SENTEN, MARCEL [ED.]. - Op onderzoek. Wetenschap in Nederland.
4050534: SENTZKE, G. - Die Kirche Finnlands.
87461: SEPERUS, JACOBUS - Chrysopolerotus, dat is Goudsche Vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door poimaenius. Op aanleiding van Philalethus.
92496: SEPP, CHRISTIAAN - Johannes Stinstra en zijn tijd. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kerk en school in de 18de eeuw (2 delen in 1 band)
53745: SEPP, CHRISTIAAN - Drie evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming
86256: SEPP, CHRISTIAAN - Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16e en 17e eeuw (2 delen)
81987: SEPP, CHRISTIAAN - Johannes Stinstra en zijn tijd, eene bijdrage tot de geschiedenis der kerk en school in de 18de eeuw (2 delen in 1 band)
93772: SEPP, CHRISTIAAN - Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland, van 1787 tot 1858
96281: SEPP, CHRISTIAAN - Uit het predikantenleven van vroegere tijden. Aanteekeningen
87268: SEPP, CHRISTIAAN - Verboden lectuur. Een drietal indices librorum prohibitorum.
87202: SEPP, CHRISTIAAN - Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland, van 1787 tot 1858.
94091: SEPP, CHRISTIAAN - Kerkhistorische studiën
96064: SEPP, CHRISTIAAN - Het staatstoezicht op de Godsdienstige letterkunde in de Noordelijke Nederlanden
47366: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de Geschiedenis der Christelijke Kerk geschreven hebben
157436: SEPP, CHRISTIAAN - Verboden lectuur. Een drietal Indices Librorum Prohibitorum toegelicht.
31881: SEPP, CHRISTIAAN - Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16e en 17e eeuw (2 delen in 1 band)
84170: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlandsers over de Geschiedenis der hristelijke Kerk geschreven hebben
46312: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de Geschiedenis der Christelijke Kerk geschreven hebben
53757: SEPP, CHRISTIAAN - Polemische en irenische theologie. Bijdragen tot hare geschiedenis
46486: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de Geschiedenis der Christelijke Kerk geschreven hebben
84112: SEPP, CHRISTIAAN - Geschiedkundige Nasporingen (2 delen in 1 band)
83705: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlandsers over de Geschiedenis der hristelijke Kerk geschreven hebben
53766: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliographische mededeelingen
51832: SEPP, CHR. - Bibliographische mededeelingen
31986: SEPP, CHRISTIAAN - Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16e en 17e eeuw (2 delen in 1 band)
94094: SEPP, CHRISTIAAN - Het staatstoezicht op de Godsdienstige letterkunde in de Noordelijke Nederlanden
94095: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliographische Mededeelingen
94096: SEPP, CHRISTIAAN - Uit het predikantenleven van vroegere tijden, aanteekeningen
4137996: SEPP, CHR. - Het Godgeleerd onderwijs in Nederland,. gedurende de 16e en 17e eeuw.
4140698: SEPP, CHR. - Kerkhistorische studiën.
4141125: SEPP, CHR. - Polemische en irenische theologie. Bijdragen tot hare geschiedenis.
4142549: SEPP, CHR. - Proeve eener pragmatische geschiedenis der Theologie in Nederland. Sedert het laatst der vorige eeuw tot op onzen tijd (1787-1858)
4142620: SEPP, CHR. - Drie evangeliedienaren uit den tijd der hervorming. (Jean Taffin, Pieter de Zuttere, Agge van Albada)
53217: SEPPÄNEN, PAAVO A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 19. Jahrgang. Januar 1969 - Oktober 1969 (4 volumes)
152051: SERAFIN, LUC - Het boek met 1000 hemelse geluksregels.
131230: SERAGELDIN, ISMAIL | EPHIM SHLUGER | JOAN MARTIN-BROWN [EDS.] - Historic Cities and Sacred Sites. Cultural Roots for Urban Futures.
90526: SERAPHIM, HANS JÜRGEN - Die ländliche Besiedlung Westsibiriens durch Russland
150721: SERAPHIM, DR. HANS JÜRGEN - Die ländliche Besiedlung Westsiberiens durch Russland.
7854: SERARIUS, NICOLAUS - Nicolai Serarii Societatis Iesv Theologi Iosve, ab utero ad ipsum usque tumulum, è Moysis Exodo, Leuitico, Numeris, Deuteronomio, & è proprio ipsus libro toto, ac Paralipomenis, libris quinque explanatus, è quibus bic Tomvs Prior. Gesta eius, usque ad bella complectitur. WITH: Nicolai Serari Societatis Iesv Theologi, et Sacrarvm Literarvm in Mogvntina Academia Professoris, commentariorum in Librum Iosue, Tomvs Posterior, Complectens Bella Omnia ab eo gesta, & eaquae post bella, usque ad eiusdem Ducis mortem, ab eo sunt actia.
153681: SERFATY, VIVIANE - The Mirror and the Veil. An Overview of American Online Diaries and Blogs.
182990: SERIKBAEVA, KLARA [TEXT] | DRAGOLJUB ZAMUROVIC [PHOTOGR.]. - Kazakhstan.
150117: SERING, MAX. | CONSTANTIN VON DIETZE [EDS.]. - Die Vererbung des ländlichen Grundbesitzes in der Nachkriegszeit. Vol. 1: Deutsches Reich. Vol. 2. Nachbarländer [2 Vols.]..
145070: SERIZAWA, KATSUSUKE | ALPHONS VAN DER BURG [INTROD.]. - Drukpunt massage. Zelf - acupunctuur zonder naalden.
83151: SERNEE, J.M. E.A. - De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland (Algemeen Rijksarchief)
132120: SERNEE, DR. J.M. | DR. S.W.A. DROSSAERS | JHR. MR. W.G. FEITH - De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland.
150283: SERRA, EUDALD | ALBERTO FOLCH - Art Papou.
131904: SERRA, VITTORIO - Heel Venetië. Nieuwe Uitgave.
150561: SERRA, PERE A. [CAMILO JOSÉ CELA - FOREW.]. - Miro and Mallorca.
152407: SERRIEN, PIETER - Tranen over Mortsel. De laatste getuigen over het zwaarste bombardement ooit in België.
122090: SERROY, JEAN [ED.]. - Romanciers du XVIIe siècle.
100547: SERRURIER, DR. C. - Descartes. Leer en leven.
103708: SERRURIER, DR. C. - De Pensées van Pascal.
4139585: SERRURIER, C. (DESCARTES, R.) - Descartes. Leer en leven.
4066061: SERS, P. - Totalitarisme et avant-gardes. Au seuil de la transcendance.
142934: SERSTEVENS, A. T' - La légende de Don Juan.
4018317: SERTILLANGES, A.D. (THOMAS AQUINATIS) - Der heilige Thomas von Aquin.
103061: SERVAIS, MAX - Armorial des Provinces et des Communes de Belgique.
170407: SERVAN-SCHREIBER, DAVID - Antikanker. Een nieuwe levensstijl.
87955: SERVATIUS, T.J., VELTENAAR, C., DOUMERGUE, E., SCHELVEN, A.A. VAN, SAUSSURE, JEAN DE, BULTEN, H.J., E.A. - Jan Taffijn de man Gods een prediker uit de dagen der hervorming, Theodorus Beza, Marnix' levensloop en karakter de verdraagzaamheid volgens Marnix, Wendelmoet Claesdochter de eerste Noord-Nederlandsche Martelares, Calvijn als mensch, Agrippa d' Aubigné en Rabaut Saint-Etienne, Guillame Farel, Hugenoten en Calvinisten, In de leerschool van Calvijn, Joh. van Oldenbarnevelt (2 delen), Een dapper Magistraat uit de 16e eeuw Pieter Adriaansz. v.d. Werff burg. van Leiden
103239: SERVER, DEAN - Klippers en windjammers. Hoogtepunten uit de geschiedenis van de vierkant getuigde schepen.
101786: SERVOTTE, HERMAN - De Simulators. De Engelse Roman 1700-1980. Essay.
131858: SERWY, VICTOR - La Coopération Scialiste Belge de demain.
157951: SESSIONS, WILLIAM K. | E. MARGARET SESSIONS - Printing in York. From the 1490s to the Present Day.
156547: SESTOFT, JØRGEN | JØRGEN HEGNER CHRISTIANSEN [EDS.]. - Guide to Danish Architecture. Colume 1: 1000 - 1960.
152221: SETCHKAREV, VSEVOLOD - Studies in the Life and Works of Innokentij Annenskij.
131746: SETERS, W.H. - Pierre Lyonet 1706-1789. Sa vie ses collections de coquillages et de tableaux ses recherches entomologiques.
153399: SETON-WATSON, R.W. - A History of the Czechs and Slovaks.
141472: SETON-WATSON, HUGH - Nationalism and Communism. Essays, 1946-1963.
164500: SETON-WILLIAMS, VERONICA | PETER STOCKS [EDS.]. - Egypt [Blue Guide].
4134419: SETON-WILLAMS, M.V. - Babylon. Kunstschatten uit Mesopotemië. Met 170 afbeeldingen in kleuren.
182534: SETTEN, HENK VAN - In de schoot van het gezin. Opvoeding in Nederlandse gezinnen in de twintigste eeuw.
153436: SETTIPANE, GUY A. [ED.]. - Columbus and The New World: Medical Implications.
160394: SEUBRING, G. - Van Noord naar Zuid met kameelen, ezels en ossen door Afrika.
89969: SEUPHOR, MICHEL - De abstracte schilderkunst in Vlaanderen.
53006: SEUPHOR, MICHEL - La peinture abstraite en Flandre
100651: SEUREN, P.A.M. - The Logic of Thinking.
4070514: SEUREN, P.A.M. - Filosofie van de taalwetenschappen.
110296: SEUREN, PIETER ALBERTUS MARIA - Tussen taal en denken. Een bijdrage tot de empirische funderingen van de semantiek.
4075415: SEUREN, P.A.M. - Tussen taal en denken. Een bijdrage tot de empirische funderingen van de semantiek.
4049953: SEUSE, HEINRICH - Colloquia Dominiciana cum Divino Animae Sponso. Perdurante Sacro Convivio. (Bibliotheca Mystica)
32154: SEVENSMA, T.P. - De ark Gods. Het oud-Israëlitische heiligdom
183544: SEVENSTER, DR. J.N. - Studies in John. Presented to Professor Dr. J.N. Sevenster on the Occasion of his Seventieth Birthday.
92363: SEVENSTER-MEUTER, D. - Krewerd. Herinneringen en oude verhalen, 1279-1979. Iets van sfeer en indrukken uit de jeugd van Moeder-Oma voor kinderen en kleinkinderen
150159: SEVENSTER, S[IEBE] - Creatieve gerechtigheid door grondrecht.
60667: SEVENSTER. G. - Ethiek en echatologie in de synoptische evangelien (Een studie over het typische in Jezus' zedenleer)
86050: SEVENSTER, J.N. - Het verlossingsbegrip bij Philo, vergeleken met de verlossingsgedachten van de synoptische evangeliën
85821: SEVENSTER, GERHARD - Ethiek en eschatologie in de synoptische evangeliën. Een studie over het typische in Jezus' zedeleer
4001468: SEVENSTER J.N. (PHILO ALEXANDRINUS) - Het verlossingsbegrip bij Philo,. vergeleken met de verlossingsgedachten van de synoptische evangeliën. (Diss.)
4139684: SEVENSTER J.N. (PHILO ALEXANDRINUS) - Het verlossingsbegrip bij Philo,. vergeleken met de verlossingsgedachten van de synoptische evangeliën. (Diss.)
91453: SEVERIJN, J. E.A. - Gereformeerd Weekblad. 41e jaargang. 4 januari 1936 - 12 december 1936.
88929: SEVERIJN, J. - Waarheid, wijsheid en leven. Een bundel studiën opgedragen aan Prof. Dr. J. Severijn ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum op 19 october 1956.
91436: SEVERIJN, J. E.A. - Gerefomeerd Weekblad. 40e jaargang. 5 januari 1935 - 28 december 1935.
85214: SEVERIJN, J. - Wij Gereformeerden...
96297: SEVERIJN, JOHANNES - Spinoza en de Gereformeerde Theologie zijner dagen
4039098: SEVERIJN, J. - Het profetisme.
90357: SEVERIJN, JOHANNES - Spinoza en de Gereformeerde Theologie zijner dagen
88513: SEVERIJN, J. - Geschiedenis der ethiek
154748: SEVERIJNS, R.A.L. | A.M.P. WOLFS | A.P. WOLFS [EDS.]. - Op Goede Leest Geschoeid. De Moergestelse schoenmakers.
167127: SEVERIN, TIM - Een speurtocht naar Moby Dick de wraaklustige walvis.
141597: SEVERIN, TIM - Crusader by Horse to Jerusalem.
121798: SEVERIN, TIMOTHY - The Oriental Adventure. Explorers of the East.
103472: SEVERIN, TIM - Crusader by Horse to Jerusalem.
4072487: N.N. (SEVERUS, E.V.) - Itinera Domini. Gesammelte Aufsätze aus Liturgie und Mönchtum. Emmanuel v.Severus OSB zur Vollendung des 80.Lebensjahres am 24.August 1988 dargeboten.
153605: SEVIN, DIETER [ED.]. - Die Resonanz des Exils. Gelungene und Misslungene Rezeption deutschsprachiger Exilautoren.
30750: SEVRIN, JEAN-MARIE - The New Testament in early Christianity. La réception des écrits néotestamentaires dans le christianisme primitif
144272: SEWARD, DESMOND - The Hundred Years War. The English in France 1337-1453.
162947: SEWARD, DESMOND - Eleanor of Aquitaine. The Mother Queen.
121721: SEWARD, DESMOND - Henry V. The Scourge of God.
90438: SEWARD, DESMOND - The Wars of The Roses. Through the lives of five men and women of the fifteenth century.
165049: SEWARD, DEOMOND - The Monks of War. The Military Religious Orders.
164459: SEWARD, DESMOND - Eugénie. The Empress and Her Empire.
131434: SEWARD, DESMOND - Prince of the Renaissance. The Golden Life of François I.
10289: SEWEL, WILLIAM - Twee-Maandelyke Uyttreksels van alle eerst uytkomende Boeken. Voor Hooimaand en Oogstmaand 1704. WAARBIJ: Twee-Maandelykse Uyttreksels van alle eerst uytkomende Boeken. Voor Herfstmaand en Wynmaand 1704. WAARBIJ: Twee-Maandelyke Uyttreksels van alle eerst uytkomende Boeken. Voor Slagtmaand en Wintermaand 1704.
53895: SEWELL, ELISABETH - Dagboek eener moeder
110736: SEWELL, RICHARD H. - John P. Hale and the Politics of Abolition.
102709: SEXTON, RICHARD - American Style. Classic Product Design from Airstream to Zippo.
53709: SEYBOLD, MICHAEL A.O. - Handbuch der Dogmengeschichte. Band I (12 volumes). Including: Faszikel 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a 1. Teil, 3a 2. Teil, 3b, 3c 2. Teil, 4, 5, 6
156610: SEYBOTH, REINHARD - Die Markgraftümer Ansbach und Kulmbach unter der Regierung Markgraf Friedrichs des Älteren [1486-1515].
183596: SEYGER, GERARD - Hanzerijkdom, Armen- en Ziekenzorg in Twente [797-1626]. Cartularium Oldenzaals OLV-gilde.
146482: SEYMOUR, RICHARD D. | JOHN M. RITZ | FLORENCE A. CLOGHESSY - Exploring Communication & Student Activity Manual & Instructor's Manual [3 Vols. Compl.].
122136: SEYMOUR, MIRANDA - A Ring of Conspirators. Henry James and His Literary Circle 1895-1915.
121411: SEYMOUR-SMITH, F. - Bibliography in the Bookshop.
102359: SEYMOUR, WILLIAM - Battles in Britain and their Political Background 1066-1746. Volume I: 1066-1547 [only].
101430: SEYMOUR-SMITH, MARTIN - Rudyard Kipling.
155136: SEYMOUR-JONES, CAROLE - Painted Shadow. A Life of Vivienne Eliot.
146419: SEYMOUR, RICHARD D. | JOHN M. RITZ | FLORENCE A. CLOGHESSY - Exploring Communication.
150741: SEYMOUR-SMITH, MARTIN - Rudyard Kipling. The Controversial New Biography.
140457: SEYMOUR, CHARLES - The Intimate Papers of Colonel House [2 Vols.].
140039: SEYN, EUG. M.H. DE - Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas. Écoles Flamende et Hollandaise.
100574: SEYN, EUG. M.H. DE - Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas. Écoles Flamende et Hollandaise.
4136775: SEYNAEVE, J. (NEWMAN, J.H.) - Cardinal Newman's Doctrine on Holy Scripture. According to his published works and previously unedited manuscripts.
131648: SGANZINI, CARLO - Philosophie und Pädagogik. Prolegomena zu einer Theorie der fundamentalen Strukturen.
156212: SGARD, JEAN | MICHEL GILOT | FRANÇOISE WEIL [EDS.]. - Dictionnaire des journalistes [1600-1789]. Supplement V. Préparé par Anne-Marie Chouillet & François Moureau.
156211: SGARD, JEAN | MICHEL GILOT | FRANÇOISE WEIL [EDS.]. - Dictionnaire des journalistes [1600-1789]. Supplement IV. Préparé par Anne-Marie Chouillet & François Moureau.
144907: SHACHAR, ISAIAH - The Jewish year.
146214: SHACKELFORD, GEORGE GREEN - Thomas Jefferson's Travels in Europe, 1784-1789.
158089: SHACKLETON, ROBERT - Printing and Publishing at Oxford: the Growth of a Learned Press 1578-1978. Catalogue of the Exhibition.
183350: SHACKLETON, SIR ERNEST HENRY - South. The Story of Shackleton's Last Expedition 1914-1917.
168724: SHADBOLT, DORIS - Bill Reid.
102674: SHADEL SPILLMAN, JANE - The American Cut Glass Industry. T.G. Hawkes and his Competitors.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

9/13