Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
86306: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Heiligmaking
57128: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Heiligmaking
9970: RIDDERUS, FRANCISCUS - Sevenvoudige Oeffeningen over de Catechismus, zijnde Ziel-Bereydende. Waerheydt-Bevestigende. Historisch-Nuttige. Geloofs-Bevorderende. Dwalingh-Stuttende. Practyck-Lievende. Gemoet-Onderrichtende.
8996: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Mensche Godts, verthoont in de Staet 1. Der verdorven Nature, 2. Der Weder-geboorte en Bekeeringe, 3. Des Wel levens, 4. Der Regeringe, 5. Der Struyckelingen, 6. Der Ellenden, 7. Der Reformatie, 8. Der Geluck-saligheydt. Uyt de Geschriften en Tractaten van Mr. Willem Teellingh.
9917: RIDDERUS, FRANCISCUS - Sevenvoudige Oeffeningen over de Catechismus, zijnde Ziel-Bereydende. Waerheydt-Bevestigende. Historisch-Nuttige. Geloofs-Bevorderende. Dwalingh-Stuttende. Practyck-Lievende. Gemoet-Onderrichtende.
52314: RIDDERUS, F. - Dagelijkse huiscatechesaties. Bestaande in oefeningen over de artikelen van het christelijke geloof - Deel 1
55788: RIDDERUS, FRANCISCUS - Geestelijck Gebouw, opgetimmert uyt de eerste woordenin 1. Petr. 2. vers 5
88135: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Heiligmaking
5577: RIDDERUS, FRANCISCUS - Nuttige Tyd-Korter voor Reysende en andere Lieden. Voor-gestelt in een t'samen-spraeck op de Reyse van Een Polityck, een Theologant, ende een Schipper. Toonende het nuttigh gebruyck van allerley Goddelycke, Kerckelycke en Wereltsche Historien.
55790: RIDDERUS, FRANCISCUS - Sevenderley Gesichte in de Historie van het Lyden en Sterven Onses Heeren Jesu Christi. Vertoonende 1. De Tafel der Texten. 2. De Sleutel der Swarigheden. 3. Het Mergh der Historie. 4. de Spiegel der Werelt. 5. De Schoole der Deughden. 6. De Balsem der Vertroostingen. 7. Het Nae-beeldt der Martelaren. Den tweeden Druck. Vermeerdert met de overblijfelen van de verdruckingen, of het Lyden, Christi, voor sijn lichaem, ten deele uyt de naergelaten Schriften van Do. Ridderus opgesocht, en voltrocken door Gregorius Mees.
9222: RIDDERUS, FRANCISCUS - Sevenvoudige Oeffeningen over de Catechismus, zijnde Ziel-Bereydende. Waerheydt-Bevestigende. Historisch-Nuttige. Geloofs-Bevorderende. Dwalingh-Stuttende. Practyck-Lievende. Gemoet-Onderrichtende.
4920: RIDDERUS, FRANCISCUS - Theologisch, Philosophisch, en Historisch Proces voor Godt, Tegen Allerley Atheisten. Waer in de Atheist wort Ontdeckt, Overtuyght, Wederleydt, Gewaerschouwt, Ingetoomt. Opgeweckt ter bekeeringe.
30364: RIDDERUS, FRANCISCUS - Zevenderlei gezicht in het lijden en sterven van Jezus Christus (2 delen)
55054: RIDDERUS, FRANCISCUS - Nuttige tijdkorter voor reizende en andere mensen. Voorgesteld in een samenspraak tijdens het reizen van een historicus, een predikant en een schipper. Aantonende het nuttig gebruik van allerlei goddelijke, kerkelijke en wereldse geschiedenissen
6894: RIDDERUS, FRANCISCUS - Historisch A, B, C. Tot een besige Ledigheydt. Vervaetende vijf honderd Voorwerpselen, Yder met drie Historien uyt Heylige, Kerckelijcke, en Wereldtsche Autheuren, soo Oude als Nieuwe, ende haer Gebruyck.
9860: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Beschaemde Christen, door het Geloof en Leven van Heydenen en andere natuerlijcke Menschen
110382: RIDER, GEORGES LE [INTROD.], - Aztlan, terre des aztèques. Images d'un nouveau monde.
166354: RIDGELY, ROBERT S. [JOHN A. GWYNNE JR. - ILLUSTR.]. - A Guide to the Birds of Panama.
152171: RIDLEY, JASPER - Garibaldi.
131897: RIDLEY, JASPER - Tito. A Biography.
164665: RIDLEY, GEORGE [ANNE DUTCHESS OF WESTMINSTER - FOREW.]. - Bend'or Duke of Westminster. A Personal Memoir.
141323: RIDLEY, JANE - Edwin Lutyens. His Life, His Wife, His Work.
166996: RIDLEY, JASPER - Napoleon III and Eugenie.
167014: RIDLEY, JASPER - The Statesman and the Fanatic. Thomas Wolsey and Thomas More.
182748: RIDLEY, JASPER - Elizabeth I. The Shrewdness of Virtue.
121270: RIDLEY, JASPER - Thomas Cranmer.
103237: RIDLEY, JASPER - The Tudor Age.
122043: RIEBER, ALFRED J. - Merchants & Entrepreneurs in Imperial Russia.
160916: RIECHE, ANITA[EDS.]. - Das antike Italien aus der Luft.
168748: RIEDEL, KATJA - Fragen an Comenius. Ein Interview.
4052030: RIEDEL, H. - Kampf um die Jugend. Evangelische Jugendarbeit 1933-1945.
181952: RIEDEL, MATTHIAS - Köln - ein römisches Wirtschaftszentrum.
150039: RIEDIJK, JOHN [ED.]. - De inspirerende wereld van het Boeddhisme. Een bloemlezing.
4139701: RIEDL, J. (HRSG.) - Versunkene Welt.
47590: RIEDLBERGER, PETER - Philologischer, historischer und liturgischer Kommentar zum 8. Buch der Johannis des Goripp, nebst kritischer Edition und Übersetzung
168195: RIEFENSTAHL, LENI [J. MAXWELL BROWNJOHN - TRANSL.]. - The People of Kau. Photographs, Text and Layout by Leni Riefenstahl.
164989: RIEFF, DAVID [ED.]. - Susan Sonntag. Herboren: dagboeken en aantekeningen 1947-1963.
145209: RIEHL, ALOIS - Friedrich Nietzsche. Der Künstler und der Denker.
47172: RIEHM, EDUARD C. AUG. - Handwörterbuch des Biblischen Altertums für gebildete Bibelleser. Herausgegeben. Zweite Auflage besorgt von Friedrich Baethgen. Mit vielen Abbildungen, Karten und Plänen im Text, Einschaltbildern, farbigen Karten und einer Schrifttafel aufzerhalb des Textes. I. Band: A bis L. II. Band: M bis Z
4001952: RIEHM, ED. (RED.) - Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften. Medew.: G.Baur, F.Delitsch, E.Kautsch, E.Schürer e.a. Vrij bewerkt door C.H.van Rhijn.
4300723: RIEHM, H. (HRSG.) (SCHULZ, FRIEDER) - Freude am Gottesdienst. Festschrift für Frieder Schulz.
164780: RIEKEN, DR. IR. J. [ED.]. - Venster op sociale zekerheid. Naar een geïntegreerd, flexibel en preventief sociaal zekerheidsbeleid.
4139193: RIEKER, H.U. - Als bedelmonnik door India. Vertaling van L.Hoyack.
151851: RIEKHOFF, HARALS VON - German-Polish Relations 1918-1933.
121838: RIEL, MR. H. VAN - Ondernemende geschiedenis. 22 opstellen geschreven bij het afscheid van Mr. H. van Riel als voorzitter van de vereniging ' Het Nederlandsch Economisch Historisch Archief.
131536: RIEL, MR. H. VAN [J.G. BRUGGEMAN - ED.] - Geschiedenis van het Nederlandse Liberalisme in de negentiende eeuw.
110077: RIEL, MR. H. VAN - Ondernemende geschiedenis. 22 opstellen geschreven bij het afscheid van Mr. H. van Riel als voorzitter van de vereniging ' Het Nederlandsch Economisch Historisch Archief.
162123: RIELE, SASKIA TE - Early Context Effects in Spoken-word Perception.
91483: RIEMANN, GOTTFRIED A.O. - Von Caspar David Friedrich bis Adolph Menzel. Aus der Nationalgalerie Berlin/DDR.
151908: RIEMEN, ROB [ED.]. - Hoop en vertroosting. De muzen spreken.
151915: RIEMEN, ROB [ED. - ET AL.]. - Spiegels voor Europa: Verenigde Staten en Islam [Nexus 41].
151912: RIEMEN, ROB [ED.]. - Europees humanisme in fragmenten. Grammatica van een ongesproken taal.
151906: RIEMEN, ROB [ED. - ET AL.]. - Oorlog en vrede [Nexus 68].
151911: RIEMEN, ROB [ED. - ET AL.]. - De queeste van het leven. Anatomie van het verlies: wat leren we over onszelf, het menselijk bestaan en de maatschappij waarin we leven door een intelligente reflectie op de ervaring van verlies ? [Nexus 39].
151914: RIEMEN, ROB [ED. - ET AL.]. - Nexus 19 - 37 [ = 18 Volumes].
151913: RIEMEN, ROB [ED. - ET AL.]. - Europa Realiseren. Tien conclusies voor de politieke leiders van de Europese Unie.
57144: RIEMENS, JAAP C. - Adam Langenberg - Een Stoute Ondernemer. Verslag van een zoektocht naar recht en waarheid rond Adam de Putter Langenberg
83556: RIEMENS, JAAP - Gereformeerd in Rijssen. Een terugblik op honderd jaar gereformeerd leven sedert de Afscheiding van 1834
161901: RIEMENS, JAAP - Rijssen. Stad van heden en verleden.
145243: J.C. RIEMENS [EDS.].|LOOPER, DRS. B. - Geschiedenis in Zutphen. Over geschiedschrijving, geschiedbeoefening en historisch besef. Opstellen aangeboden aan Dra. M.M. Doornink-Hoogenraad.
60592: RIEMENS. J. - De beteekenis van den eersten brief van Johannes (In het historisch-kritisch onderzoek naar den oorsprong van het vierde evangelie)
143290: RIEMERS-REURSLAG, J. [ED. - ET AL.]. - Het vrouwenjaarboek.
31601: RIEMERSMA, NICOLAAS ADRIAAN - Aan de dode een wonder gedaan. Een exegetisch-hermeneutische studie naar de dodenopwekking in Lucas 7,11-17 in relatie tot 1 Koningen 17,17-24 en Vita Apollonii IV,45
184112: RIEMERSMA, JELLE C. - Religious Factors in Early Dutch Capitalism 1550-1650.
110131: RIEMERSMA, TRIENUS - Proza van het platteland. Een onderzoek naar normen en waarden in het grotere Friese proza van 1855 - 1945.
91357: RIEMSDIJK, TH. H.F. VAN - De rechtspraak van den Graaf van Holland (deel 1)
145382: RIEMSDIJK, WOUTER VAN - Veranderd straatbeeld. De Straat In de twintigste eeuw.
4142653: RIEMSDIJK, J.VAN - De wonderen luisteren naar de wetten. Elementen voor een neurofilosofie.
4140597: RIEMSDIJK, J.VAN - Cirkelen rond het geheim. Essay over geloven en kennen.
123016: RIEN WOLS [EDS.].|VEEN, ANNEMIEK VAN DER - Zij telt voor twee. Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940.
154481: RIEN DE REEDE|VESTER, FRANS - Catalogus van de Nederlandse Fluitliteratuur / Catalogue of Dutch Flute Literature. Conserten voor en met fluit[en] en orkest: kamermuziek voor en met fluit[en] tot een maximum van tien uitvoerenden en werk voor stem[men] en/of koor met een instrumentaal ensemble waaronder fluit[en] tot een maximum van tien spelers.
30773: RIENECKER, FRITZ - Wuppertaler Studienbibel. Neues Testament (6 volumes). Band 1: Matthäus, Markus, Lukas. Band 2: Johannes, Apostelgeschichte. Band 3: Römer, Korinther, Galater. Band 4: Epheser bis Philemon. Band 5: Hebräer bis Judas. Band 6: Offenbarung des Johannes
4060963: RIENECKER, FR. (HRSG.) - Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament. Nach der Ausgabe von D.E.Nestle.
4070349: RIENECKER, FR. (HRSG.) - Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament. Nach der Ausgabe von D.E.Nestle.
4138572: RIENECKER, FR. (HRSG.) - Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament. Nach der Ausgabe von D.E.Nestle.
103986: RIENITS, REX|THEA RIENITS [EDS.]. - The Voyages of Columbus.
156300: RIENTJES, A.E. [J.G. BÖCKER - EDS.]. - Het kerspel Jutfaas.
162722: RIEPLE, MAX [TRANSL.]. - Lilie und Lorbeer. Französische Dichtung des 15. bis 18. Jahrhunderts.
185373: RIERA, DR. JUAN [ED.]. - Cuadernos de historia de la medicina Española [ = History of Spanish Medicine].
168612: RIES, JULIEN - The Origins of Religions.
143814: RIESE, ALEXANDER - Das Rheinische Germanien in der Antiken Inschriften. Auf Veranlassung der Römisch-Germanischen Kommission des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts herausgegeben.
183493: RIESENBERG, FELIX - Cape Horn.
141152: RIESS-STUMM, SUSANNE - Pfälzer Jakobswege. Auf historischen Wegen.
150360: RIESS, CURT - Das gab's nur einmal. Das Buch der schönsten Filme unseres Lebens.
4004526: RIESS, R. - Seelsorge. Orientierung, Analysen, Alternativen.
4028783: RIESSEN, H.V. - Op wijsgerige wegen.
86300: RIESSEN, J.A. VAN E.A. - In dienst van de Kerk. 75 jaar Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk 1920-1995
30876: RIESSEN, RENÉE VAN|ZIJLSTRA, ONNO - Wat bezielt Kierkegaard? Zeven essays over een dwarse denker
30875: RIESSEN, RENÉE VAN - Augustinus modern en postmodern gelezen. Vijf filosofische interpretaties
183124: RIESSEN, H. VAN - Filosofie en techniek.
4009803: RIESSLER, P. - Altjüdisches Schrifttum ausserhalb der Bibel übersetzt und erläutert.
101750: RIET, N.G. VAN 'T [INTROD.]. - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1989.
121775: RIET, JOS VAN - Kaas uit het hart. Praktijkboek voor kaasmakers en kaasliefhebbers.
123267: RIET, N.G. VAN 'T [INTROD.]. - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1989.
95079: RIET, B. VAN - De schat in aarden vaten
166120: RIET, FRANF VAN - Beers, Gassel, Linden op de foto ! Historische foto's uit de periode 1870 - 1940, verzameld en toegelicht.
160525: RIET, SIMONE VAN - L' essor de la philosophie et des sciences à Bagdad ferment de la pensée médiévale en Europe.
95078: RIET, B. VAN - Het geluid van de gouden belletjes
105089: RIET, A. VAN 'T - August Bier en de homoeopathie.
4064522: N.N. (RIET, R.P.V.D.) - Liber Amicorum.
47611: RIETBERGEN, P.J.A.N. - Europa en zijn werelden
144325: RIETBERGEN, PETER - Japan verwoord. Nihon door Nederlandse ogen, 1600-1799.
110601: RIETBERGEN, P.J.A.N. - Cultuurwegen, cultuurwerelden: Europa en / in Eurazië.
82378: RIETDIJK, D. - Niet klagen... gedachten met betrekking tot het lijden
81538: RIETDIJK, D. - Dagboek uit een schatboek, geschreven door predikanten der Gereformeerde Gemeenten
143601: RIETDIJK, DR. C.W. - De contra-revolutie tegen de rede [2 Vols. Compl.].
4054472: RIETDIJK, D. - Zoekt de Heere en leeft. Bijbels dagboek.
4064705: RIETDIJK, D. - Uw ogen zullen de Koning zien. Korte levensbeschrijving, verslag van de rouwdienst en de begrafenis en enkele predikaties.
4072276: RIETDIJK, D. & VREUGDENHIL, C.G. - De Heidelbergse Catechismus. 52 Preken.
150997: RIETER, A.W.W. - Socrates is een mens. Tragiek van een levenseinde.
183722: RIETHOF, MARIEKE - Responses of the Brazilian Labour Movement to Economic and Political Reforms.
4063716: RIETKERK, W.G. - De kunst van het loslaten. Over spiritualiteit.
150793: RIETRA, MADELEINE [ED.]. - "Wirkungsgeschichte als Kulturgeschichte. Viktor von Adrian-Werbungs Rezeption im Vormärz. Eine Dokumentation. Mit Einleitung, Kommentar und einer Neuausgabe von "" Österreich und dessen Zukunft [1843] ""."
122363: RIETSCHOTEN, H.J.C. VAN [BIJDRAGEN T, L|V.] - Inhoudsopgave van de bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 101 [1942] - deel 110 [1954]. met Alphabetisch Register.
4140110: RIETSCHOTEN, H.J.V. - De variatiebreedte van de Joodse identiteit.
56859: RIETSTAP, J.B. - Het noorden. De jongste zee- en landreizen door Scandinavie, Ijsland en Siberie. Aan het volk verhaald
4039128: RIETVELD, B. - Gods nieuwe wereld. Gedachten over het Koninkrijk van God. (Bij-tijds Geloven)
152415: RIETVELD, NATASJA - De gewetensvolle veteraan. Schuld- en schaamtebeleving bij veteranen van vredesmissies.
153287: RIETVELD, A.C.M. - Syllaben, klemtonen en de automatische detectie van beklemtoonde syllaben in het Nederlands.
165469: RIETVELD, ANNA [ED.]. - Jaarboek Murmellius Gymnasium 2006-2007.
157792: RIETVELD-VAN WINGERDEN, MARJOKE - Voor de lieve kleinen. Het jeugdtijdschrift in Nederland 1757-1942. Sowjetische Kinder- und Jugendliteratur. In Überblicken und Einzeldarstellungen.
183692: RIETVELD-VAN WINGERDEN, MARJOKE - Jeugdtijdschriften in Nederland en Vlaanderen 1757 - 1942. Bibliografie.
4012225: RIETVELD, B. (BONHOEFFER, D.) - Saecularisatie als probleem der theologische ethiek. Inzonderheid in verband met gedachten van Dietrich Bonhoeffer en Friedrich Gogarten. (Diss.)
30388: RIETVELD, J.J. - Is kerkelijke verdeeldheid zonde?
168330: RIETZ, ROLF DU [ED.]. - Bibliotheca Polynesiana. A catalogue of some of the books in the Polynesian collection formed by the late Bjarne Kroepelien and now in the Oslo University Library.
158334: RIEU, DR. W.N. DU - Essai Bibliographique concernant tout ce qui a paru dans les Pays-Bas au sujet et en faveur des Vaudois.
158318: RIEWALD, J.G. - Reynier Jansen of Philadelphia. Early American Printer. A Chapter in Seventeenth-Century Nonconformity.
122885: RIFKIND, CAROLE - A Field Guide to American Architecture. The Periods, the Styles, the Form and Function of Historical Buildings from Colonial Times to Today.
4022416: RIGAUX, B. - Het getuigenis van Markus. (De geschiedenis van Jezus)
156779: RIGBY, S.H. - A Companion to Britain in the Later Middle Ages.
164140: [RIGOBERTA MENCHU - PREF.]|BOELENS, RUTGERD|GLORIA DAVILA [EDS.]. - Searching for Equity. Conceptions of justice and equity in peasant irrigation.
95779: RIGOLOT, FRANÇOIS A.O. - Les Langages de Rabelais. Études Rabelaisiennes. Tome X (Volume 10). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CXXI)
95759: RIGOLOT, FRANÇOIS A.O. - Études Rabelaisiennes. Tome XXIX (Volume 29). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCLXXIX)
143313: RIGTER, D.P. - "Eene dringende noodzakelijkheid. Geschiedenis van de vereniging "" Hulp voor Onbehuisden ""1904-1945."
95358: RIGTER, JAKOP - Psychologie voor de praktijk
183629: RIIS, JACOB A. - The Battle with the Slum.
156125: H.J. RIISER-LARSEN [EDS.].|HEYERDAHL, THOR|SOREN RICHTER - Great Norwegian Expeditions.
183882: RIJ, W. VAN - Ice Cream Service. Het moderne handboek voor het ijsbereiden. Deel 1 [Niet verder verschenen].
182440: H. VAN RIJ [EDS. - TRANSL.].|VIS, G.N.M. - Egmond en Berne. Twee verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. De Vita Sancti Adalberti Confessoris & Het stichtingskroniekje van de Abdij van Berne.
153873: RIJCKENBORGH, J. VAN - Dei Gloria Intacta. Het christelijke inwijdingsmysterie van het heilige rozekruis voor de nieuwe eeuw.
4075373: RIJCKENBORGH, J.V. - De komende nieuwe mens.
155564: RIJCKEVORSEL, LAETITIA M.L. VAN - Een wereld apart. Geschiedenis van het Sacré-Coeur in Nederland.
4068100: RIJCKEVORSEL, C.TH.J.VAN - De Kerk en de Koning. Kerkelijke en wereldlijke macht in de middeleeuwen.
4068154: RIJCKMANS, G. - Grammaire Accadienne. (Bibl.du Muséon 6)
171060: RIJGHARD, RON [ - Ik deug alleen voor de poëzie. Dichters over dichten.
168658: RIJK, PROF. J.A. DE [ET AL.]. - Wandelingen door Gooi- en Eemland en Omstreken.
152351: RIJK, TIMO DE - Het elektrische huis. Vormgeving en acceptatie van elektrische huishuidelijke apparaten in Nederland.
4062003: RIJK, L.M. DE - Middeleeuwse wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing.
161506: RIJK, PROF. DR. J.A. DE [ET AL.]. - Wandelingen door Gooi- en Eemland en Omstreken.
4046618: RIJK, L.M. DE - Middeleeuwse wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing.
167131: DE RIJK [EDS.].|STAAL - De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden.
53066: RIJK, TIMO DE - De Haagse Stijl. Art deco in Nederland
142206: RIJKEN, A.M. VAN DER [Z.K.H. PRINS BERNHARD - FOREW.]. - Zimpe, zampe, zompe in de Peel.
93854: RIJKHOEK, J. - De Hoeksche Waard zoals het was, 1900-1940
183191: RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIËN - - Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche Geschiedenis.
104358: RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIËN - - Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche Geschiedenis, indertijd samengesteld door de Commissie van Advies door 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën.
102203: RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIËN - - Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche Geschiedenis, indertijd samengesteld door de Commissie van Advies door 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën.
104121: RIJKS, HENK [ED.]. - De atlas van het onderwijs. Eenmalige uitgave ter gelegenheid van de nieuwe naam van Wolters-Noordhoff: Noordhoff Uitgevers.
91682: RIJKSEN, L. E.A. - Uit den schat des Woords. Prekenserie. Jaargang 1973.
31180: RIJKSEN, L. E.A. - Prekenserie. Uit den schat des Woords. Jaargang 1973
55866: RIJKSEN, L. E.A. - Prekenserie. Uit den schat des Woords. Jaargang 1973
88660: RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE - Processen. No. 2. Van Genechten
158072: RIJKSMUSEUM - - Catalogus der Kunsthistorische Bibliotheek in Het Rijksmuseum te Amsterdam [4 Vols. Compl.].
58455: RIJLE, J.C. - Uitleggende gedachten over het evangelie van Mattheus. Met den volledigen tekst, voor huiselijk en bijzonder gebruik
57602: RIJLE, J.C. - Uitleggende gedachten over het Evangelie van Johannes voor huiselijk en bijzonder gebruik (2 delen in 1 band)
156824: RIJN, JOS VAN - In en nabij de grachtengordel. Een rondreis door het Nederlandse boekenvaklandschap. Uw reisleider: Jos van Rijn.
82629: RIJN, G - Nicolaas Beets (Complete set)
131553: RIJN, JAAP VAN - Mosseltijd. De verrassend veelzijdige mossel.
55989: RIJN, JACQUES VAN E.A. - Rijkdom der eenvoud. Albert Neuhuys, 1844-1914. Schilderijen - Aquarellen - Tekeningen uit privéverzamelingen verworven door: Jacques van Rijn, oude kunst, Maastricht
182036: G. VAN RIJN [ED.].|STOLK, A. VAN - Atlas van Stolk. Katalogus der Historie-, Spot- en Zinneprenten betrekkelijk de Geschiedenis van Nederland. Volume 2 [only].
182037: G. VAN RIJN [ED.].|STOLK, A. VAN - Atlas van Stolk. Katalogus der Historie-, Spot- en Zinneprenten betrekkelijk de Geschiedenis van Nederland. Volume 9 [only].
84890: RIJNBACH, A.A. VAN - Verspreide geschriften van Dr. G.J. Boekenoogen. Met 13 afbeeldingen
104335: RIJNBENDE, JAAP - Ja, ik wil.... de mooiste trouwjurk van de wereld. Topcreaties voor bruid en bruidsmoeder. Modeontwerper Jaap Rijnbende.
56413: RIJNDERS, MIEKE - Willem van Konijnenburg, 1868-1943
181953: RIJNDERS, MIEKE - Willem van Konijnenburg 1868-1943.
180066: RIJNHOUT, RIANKA - Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken. Een rechtsvergelijkende studie naar de artikelen 6:107 en 6:108 bw in relatie tot het onrechtmatige daadsrecht en schadevergoedingsrecht.
4054095: RIJNTJES (RED.) G.J.P. - Zoeken naar het mensbeeld. Een peiling aan het eind van de 20e eeuw.
103510: RIJNTJES, GERARD J.P. [ED.]. - Zoeken naar het mensbeeld. Een peiling aan het eind van de 20e eeuw.
182906: RIJNVOS, PROF. DR. C.J. - Monetaire studies.
163429: RIJPERMAN, H.H.P. [DR. N. JAPIKSE - ED.]. - Uit de correspondentie van prins Willem III, den Stadhouder-Koning.
82548: RIJPPERDA WIERDSMA, J.V. - De grondwet in onzen tijd, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 8 October 1948
180851: RIJPSTRA-VERBEEK, MIMI - Soepgroente. Het levensverhaal van Tilly Périn-Bouwmeester.
58784: RIJSWIJK, C. VAN - Mijn reislied. Bijbels dagboek voor jongeren
96529: RIJSWIJK, C. VAN - Een voedsterheer der kerk. Stadhouder-Koning Willem de Derde door God gesteld as een scherpe dorsslede van Rome
86892: RIJSWIJK, C. VAN - Flonkerend kerkgesteente. 16 teksten van bekende oudvaders met vragen en opdrachten.
121595: RIJSWIJK, J.P. VAN - Repeterende breuken. De machtsstrijd tussen PvdA en CDA.
57284: RIJSWIJK, C. VAN - U smeekten zij van mensenhulp ontbloot. 25 historische verhalen waarin Gods daden uitblinken, verteld aan onze kinderen
88206: RIJSWIJK, C. VAN - Hoe lief heb ik uw woning. Vertellingen over de tabernakel, voor school en gezin.
88366: RIJSWIJK, C. VAN - OP uw noodgeschrei deed Ik grote wond'ren
54358: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de Bron. Bijbelse vertellingen voor kinderen (Deel 3)
55091: RIJSWIJK, C. VAAN - De kruisdrager van Ulrum. Levensbeschrijving van Ds. H. de Cock
55110: RIJSWIJK, C.V. - De poorten Sions bemind boven alle woningen Jacobs. Iets over het wel en wee van het gereformeerde conventikel en zijn verhouding tot de kerk
4136951: RIJSWIJK, C.V. - Op reis. Bijbels dagboek voor jongeren.
184430: RIJZEL-DOMMISSE, JET & TITUS M. ELIËNS [TEXTS] - ERIK & PETRA HESMERG [PHOTOGR.]. - Glinsterend glas. 1500 jaar europese glaskunst. De collectie van het Gemeentemuseum Den Haag.
110534: RIK KOENEN [EDS.].|SMITS, LIESBETH - Peptalk. De Engelse woordenschat van het Nederlands.
104853: RIK CAN CAUWELAERT [PHOTOGR.].|STRUYE, JOHAN|WIM M. KEIL - Kastelen in België.
54310: RIKIN, WESLEY MINTARDJA - Ngabersihan als knoop in de Tali Paranti. Bijdrage tot het verstaan van de besnijdenis der Sundanezen
152775: RILEY-SMITHY, JOHATHAN - Hospitallers. The History of the Order of St John.
163121: RILEY, MICHAEL W. - Plato's Cratylus. Argument, Form and Structure.
161703: RILEY, NOËL - Tegels. De geschiedenis van de decoratieve aardewerktegel.
141845: RILEY, TERENCE - On-Site. New Architecture in Spain.
4141899: RILEY-SMITH, J. (HRSG.) - Illustrierte Geschichte der Kreuzzüge.
181954: RILEY, NOËL - Tegels. De geschiedenis van de decoratieve aardewerktegel.
121922: RILKE, RAINER MARIA - Schweizer Vortragsreise 1919.
121923: RILKE, RAINER MARIA - Briefwechsel mit den Brüdern Reinhart 1919-1926.
102026: RILKE, REINER MARIA [KARL KROLOW - AFTERW.]. - Poèmes français.
56297: RILKE, RAINER MARIA - Briefe (3 volumes). Insel Tasschenbuch 867
166047: RILKE, REINER MARIA [ATZE VAN WIEREN - TRANSL.]. - De elegieën van Duino.
92653: RILKE, RAINER MARIA - De Elegieën van Duino, 1912/1922
183310: RILKE, RAINER MARIA [KARL ALTHEIM - ED.]. - Briefe.
4071671: RILKE, RAINER MARIA - Diaries of a Young Poet. Translated and Annotated by Edw.Snow and M.Winkler.
4134077: RILKE, RAINER MARIA - Fragmenten uit de brieven van Rainer Maria Rilke. Gekozen en vertaald door J.W.Kuiper.
4135363: RILKE, R.M. (RODIN, A.) - Auguste Rodin. Mit 96 Vollbildern.
163621: RIMA SHORE [EDS.].|VERNOFF, EDWARD - The Penguin International Dictionary of Contemporary Biography from 1900 to the Present.
165259: RIMBAUD, ARTHUR [PAUL CLAES - TRANSL.]. - Gedichten.
183314: RIMBAUD, ARTHUR - Oeuvres complètes.
143006: RIMSCHA, HANS VON - Geschichte Russlands.
47419: RINCK, CHRISTIAN HEINRICH - Incognita Organo, deel/volume/band 35, 3 choral partitas
87689: RINCK, H.W. - Johannes' eerste brief
48132: RINCK, CHRISTIAN HEINRICH - Incognita Organo, deel/volume/band 28, 12 Adagios
90863: RINFRET, CINDY - Classic Greenwich Style
141635: RINGEL, PIERRE [LOUIS JOUVET - FOREW.]. - Molière en Afrique noire ou ' le journal de 4 comédien '.
4050625: RINGELBERG, A. - Het wonder der natiën.
4064892: RINGELBERG, A. - Waarom vervolgd?. De vreeselijke vervolging der Joden in het licht van den Bijbel en de bijbelsche oplossing van het plan Gods met Israël.
110372: RINGELING, ARTHUR - Tussen Distantie en Betrokkenheid. Een Bericht aan de Tovenaarsleerlingen. Rede uitgesproken ter gelegenheid van het afscheid als Hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
143162: A. RINGER|GRIEKEN, L. VAN|P.D. MEIJER - Harry Elte Phzn [1880-1944]. Architect van de joodse gemeenschap tijdens het interbellum.
164198: RINGOET, KAREL - De Dans Van de Witte Clowns. De Teloorgang Van de Psychatrie
104336: RINKER, HARRY|ROBERT HEISTRAND - Wereldoorlog II verzamelobjecten. De verzamelleidraad voor het selecteren en genieten van militaire en thuisfrontartikelen.
122806: RINKLEFF, MARJAN [ED.]. - Romantische liefde. Een droombeeld vereeuwigd.
183214: RINSEMA, IR. W.T. [ED. - ET AL.]. [IR. A.W. VAN DE PLASSCHE - FOREW.]. - Landbouwatlas van Nederland [In Box].
184578: RINSEMA, , THIJS JAN - De natuur voorbij. Het begin van de productie van synthetische geneesmiddelen.
141013: RINSUM, HENK J. VAN - Slaves of Definition. In Quest of the ' Unbeliever ' and the ' Ignoramus '.
84283: RINTJEMA, R. E.A. - Reformatie Stemmen
101859: RINUS VAN SCHIE [PHOTOGR.]. WIM LAVOOIJ [INTROD.].|WENTINK, HENK [TEXT] - Stadsschoon Arnhem. Bouwen in de twintigste eeuw.
95145: RINZEMA, J. - Huwelijk en echtscheiding in Bijbel en moderne samenleving
156745: J. RINZEMA|M. OFFERINGA|NIENES, A.P. VAN|P.A.J. VAN DEN BERG [EDS.]. - De archieven van de Universiteit te Franeker 1585-1812.
93023: RINZEMA, J. - Huwelijk en echtscheiding in Bijbel en moderne samenleving
4138710: RINZEMA-ADMIRAAL, W. - Romusha van Java. Het laatste front 1942-1945.
103025: RIOU, YVES-JEAN - The Abbey of Saint-Savin.
4074262: RIPHAGEN-HAMOEN, ELISABETH - Kinderen en rituelen. Het belang van vaste gewoonten voor opgroeiende kinderen.
166364: RIPLEY, S. DILLON [J. FENWICK LANDSDOWNE - ILLUSTR.]. - Rails of the World. A Monograph of the Family Rallidae. With forty-one paintings by J.Fenwick Landsdowne. And a chapter on fossil species by Storrs L.Olson.
181130: RIPOSATI, MASSIMO [ED.]. - Legatura Romana Barocca 1565-1700.
156502: RIS-PAQUOT, OSCAR EDMOND - Dictionnaire Encyclopédique des Marques & Monogrammes, Chiffres, Lettres Initiales, Signes Figuratifs, etc., etc. contenant 12,156 Marques concernant les Aquafortistes, Architectes, Armuriers, Bibliophiles,Célébrités Littéraires, Céramistes, &c. [2 Vols. Compl.]. , Ciceleurs, etc. [2 Vols. Compl.].
104144: J.C. RIS-HOOGENDOORN|OPZEELAND, WALTER VAN - In het spoor van Jezus. De ontwikkeling van het vroege christendom.
184920: RISCHARD, JEAN-FRANÇOIS [MARIJKE KOEKOEK - TRANSL.]. - Vijf voor twaalf. Twintig wereldproblemen, twintig jaar om ze op te lossen.
4140798: RISEMAN, R. - I Tjing. Een nieuwe praktische inleiding waarin de toekomstvoorspellingen voor een ieder toegankelijk worden gemaakt.
121486: RISPENS, J.A. - Het verborgen leven.
56027: RISPENS, SYBE IZAAK - Einstein in Nederland. Een intellectuele biografie
121361: RISPENS, J.A. - De dichter van den Zarathustra in verband met onzen tijd.
151976: RISSE, GUENTER B. - New Medical Challenges during the Scottish Enlightenment.
87279: RISSEEUW, P.J. - Christelijke Schrijvers van dezen tijd
4137748: RISSI, M. - Die Theologie des Hebräerbriefs. Ihre Verankerung in der Situation des Verfassers und seiner Leser. (WUNT 41)
4142179: RISSI, M. - Zeit und Geschichte in der Offenbarung des Johannes. (AZANT 22)
162553: H. RISTER|H. WEISS [EDS.].|JILEK, H. - Bücherkunde Ostdeutschlands und des Deutschtums in Ostmitteleuropa.
104475: RITA SHENTON|SHENTON, ALAN - Collectable Clocks 1840-1940. Reference and Price Guide.
56862: RITCHIE, WARD - Fine printing. The Los Angeles tradition
53146: RITCHIE, ROBERT - De Renaissance, het ontwaken van de Europese cultuur
89741: RITCHIE, ROBERT - De Renaissance het ontwaken van de Europese cultuur.
47886: RITSCHL, ALBRECHT - Geschichte des Pietismus. Erster Band: Der Pietismus in der reformirten Kirche. WITH: Zweiter Band: Der Pietismus in der lutherischen Kirche des 17. und 18. Jahrhunderts. WITH: Dritter Band: Der Pietismus in der lutherischen Kirche des 17. und 18. Jahrhunderts. Zweite Abtheilung
57886: RITSCHL, ALBRECHT - Het ontstaan der oud-katholieke kerk. Eene monographie, behoorende tot de geschiedenis der kerk en der leerstukken
4041907: RITSCHL, O. - Dogmengeschichte des Protestantismus. I. Prolegomena, Biblicismus und Traditionalismus in der altprotestantischen Theologie. II+III+IV. Orthodoxie und Synkretismus in der altprotestantischen Theologie.
4000845: RITSCHL, D. (ATHANASIUS, ALEX) - Athanasius. Versuch einer Interpretation. (Th St.76)
171238: RITSCHL, DIETRICH - Logic of Theology: A Brief Account of the Relationship Between Basic Concepts in Theology.
93070: RITSCHL, OTTO - Dogmengeschichte des Protestantismus. Grundlagen und Grundzüge der theologischen Gedanken- und Lehrbildung in den protestantischen Kirchen (4 Bänden)
4133405: RITSCHL, O. - Dogmengeschichte des Protestantismus. II/1. Orthodoxie und Synkretismus in der altprotestantischen Theologie.
144363: RITSCHL, DR. FRIEDRICH - Die alexandrinischen Bibliotheken unter den ersten Ptolemäern und die Sammlung der homerischen Gedichte durch Pisistratus. Nach Anleitung eines plautischen Scholions
4139027: RITSCHL, A. (SCHLEIERMACHER, FR.D.E.) - Schleiermachers Reden über die Religion. und ihre Nachwirkungen auf die evangelische Kirche Deutschlands.
4138841: RITTER C. (PLATO) - Platonische Liebe. Dargestellt durch Übersetzung und Erläuterung des Symposions.
145157: RITTER, GUSTAV A. [ED.]. - Illustrierte Länder- und Völkerkunde. Populäre Schilderung aller Länder und Völker der Erde. Unter besonderer Berücksichtigung der neuesten Entdeckungsreisen von Nansen, Nordenskjöld, Kane, Mac Clintock, Schlagintwei, Hedin, Barth, Livingstone, Stanley, Schweinfurth, Nachtigal, Stuart, Leichardt, u.a.
60598: RITTER. G. - Die Weltwurtung der Reformation
93724: RITTER, GERHARD A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. An Internation Journal concerned with the history of the Reformation and its significance in world affairs. Published under the auspices of the Verein für Reformationsgeschichte and the American Society for Reformation Research. Vol. 47, 1956. Nr. 1/2
58748: RITTER, MORIZ - Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und des Dreissigjährigen Krieges (1555-1648) (3 volumes)
31162: RITTER, GERHARD - Die deutschen Militär-Attachés und das Auswärtige Amt. Aus den verbrannten Akten des Grossen Generalstabs
157918: RITTER, P.H. [INTROD.]. - Tiele's kamer. Lijst der boeken uit de nalatenschap van Prof. Dr. C.P. Tiele, geschonken door mevrouw Tiele-Ruychaver.
56489: RITTER, RAYMOND - Béarn, Bigorre, Côte et Pays Basques. Couverture d'yves brayer. Ouvrage orné de 180 photographies
4139937: RITTERBAND, P. (ED.) - Modern Jewish Fertility. (Stdies in Judaism in Modern Times 1)
131711: RITTMANN, HERBERT - Auf Heller und Pfennig. Die faszinierende Geschichte des Geldes und der wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland.
101701: RITVO, HARRIET - The Dawn of Green. Manchester, Thirlmere and Modern Environmentalism.
83380: RITZEMA BOS, J. - Ziekten en beschadigingen cer landbouwgewassen (deel V)
183275: RITZER, WALTER - Rainer Maria Rilke Bibliographie.
30915: RIUS-CAMPS, J. - The four authentic letters of Ignatius, the Martyr. A critical study based on the anomalies contained in the textus receptus
90872: RIVA, JONE - Immagini di casa manzoni
143566: RIVAS, TITUS - Parapsychologisch onderzoek naar reïncarnatie en leven na de dood.
101533: RIVERA, FEDERICO GARCIA - Bolivar [1809-1898].
183804: RIVERAIN, JEAN - Dictionnaire des aéronautes célèbres.
57137: RIVERS, FRANCINE - Mijn dochters Droom. Roman
57138: RIVERS, FRANCINE - Bevrijdende liefde. Roman
156267: RIVERS, W.H.R. - The History of Melanesian Society [2 vols. compl.]. Percy Sladen Trust Expedition to Melanesia.
157615: RIVERS, ISABEL [ED.]. - Books and Their Readers in Eigtheenth-Century England: New Essays.
157279: RIVERS, ISABEL [ED.]. - Books and Their Readers in Eighteenth-Century England.
166980: RIVERS, ISABEL - Classical and Christian Ideas in English Renaissance Poetry. A Student's Guide.
143905: RIVES CHILDS, J. - Casanova. A Biography based on New Documents.
101612: RIVET, PAUL - Maya Cities.
153814: RIVIÈRE, PETER - Individual and Society in Guiana. A comparative study of Amerindian social organization.
55825: RIVIÈRE, GUILLIAM JOHANNES BRUTEL DE LA - Het leven van Hermannus Moded, een der eerste calvinistische predikers in ons vaderland
87137: RIVIÈRE, GUILLIAM JOHANNES BRUTEL DE LA - Het leven van Herannus Moded, een der eerste calvinistische predikers in ons vaderland.
83814: RIVIÈRE, JEAN - Le dogme de la rédemption dans la théologie contemporaine
150594: RIZZO, G.E. - La pittura Ellenistico-Romana.
165903: ROACH, GESHE MICHAEL - De naamloze zoeker. Een boeddhistische parabel.
110882: ROACH, JOHN [ED.]. - A Bibliography of Modern History.
166236: ROB SCHOUTEN [EDS.].|WIGMAN, MENNO - A Joy Forever. De mooiste liefdesgedichten uit de wereldliteratuur.
101942: DR. ROB ROEMANS [EDS.].|MAEYER, AL. DE - Esmoreit. Eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst uitgave, bezorgd door AL. de Maeyer & Dr. Rob Roemans.
103931: ROB HOEGEN [EDS.].|SCHUURMAN, ADDY - Vathorst. Een nieuw stadsdeel in Amersfoort. Een wereld van verschil in ontwikkelling 1995-2005.
144283: ROBB, GRAHAM - Balzac.
140969: ROBB, JOHN - Brave New War: The Next Stage of Terrorism and the End of Globalization.
101090: ROBB, CANDACE M. - De man van de koning. Een middeleeuwse detectiveroman met Owen Archer.
166706: ROBB, CANDACE - The Riddle of St. Leonard's [Fifth Owen Archer Mystery].
166707: ROBB, CANDACE - A Gift of Sanctuary [Sixth Owen Archer Mysrery].
166708: ROBB, CANDACE - The Cross-Legged Knight.
166722: ROBB, CANDACE - De man van de koning. Een middeleeuwse detectiveroman met Owen Archer.
4135793: ROBBE, R. - Gevonden. Over God zoeken en gevonden worden.
131924: ROBBEN, FRANS M.A. - Jan Poelman, boekverkoper en vertegenwoordiger van de firma Plantin-Moretus in Salamanca 1579-1607
146337: ROBBERTZE, J.H. - Die bruikbaarheid van die begrip telepatie in die psigiatrie [The applicability of the concept of telepathy in psychiatry]. .
150095: ROBBINS, KEITH - Nineteenth-Century Britain. England, Scotland and Wales. The Making of a Nation. The Ford Lectures.
103666: ROBBINS, RICHARD G. - The Tsar's Viceroys. Russian Provincial Governors in the Last Years of the Empire.
182788: ROBBINS LANDON, H.C. [ED.]. - Het Mozart Compendium. Volledig overzicht van leven en muziek van Wolfgang Amadeus Mozart.
130639: ROBBINS, ROSSELL HOPE - The Encyclopedia of Witchcraft and Demonogy.
46422: ROBERGE, MICHEL - The Paraphrase of Shem (NH VII, 1) Introduction, Translation and Commentary. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 72)
104626: ROBERT-JAN HEIJNING|VISSER, THEO - Beroemde merken.
141981: ROBERT HOOZEE [EDS.].|STEVENS, MARYANNE - Impressionisme en Symbolisme. De Belgische avant-garde 1880-1900.
170438: ROBERT A. CAMPBELL [ET AL.].|STAHL, WILLIAM A. - Webs of Reality. Social Perspectives on Science and Religion.
151650: ROBERT HOOZEE [EDS.].|STEVENS, MARYANNE - Impressionisme en Symbolisme. De Belgische avant-garde 1880-1900.
166022: ROBERT GOWING - All Manner of Murals. The History, Techniques and Conservation of Secular Wall Paintings.
170650: ROBERT N. MCCAULEY - Bringing Ritual to Mind. Psychological Foundations of Cultural Forms.
180437: ROBERT S. COHEN [EDS.].|SEEGER, RAYMOND J. - Philosophical Foundations of Science. Proceedings of Section L, 1969. American Association for the Advancement of Science.
154372: ROBERT PARHESIUS|VOS, WILLEM - Batavia. De herbouw van een Oostindiëvaarder [Vol. 1 - 5].
54299: ROBERT, A.|TRICOT, A. - Initiation Biblique. Introduction à l'étude de saintes écritures
158241: ROBERTS, E.F.D. [FOREW.]. - The Eye of the Mind. The Scot and his Books.
157489: ROBERTS, LILLY MELCHIOR - A Bibliography of Legal Festschriften.
151712: ROBERTS, ANDREW - Napoleon and Wellington.
167232: ROBERTS, WESS - Leiderschapsprincipes van Attila de Hun. 1500 jaar oude geheimen van goed leiding geven.
166554: ROBERTS, A.A.R.R. - The Sellamillion. The Disappointing 'Other' Tolkien Parrody.
166555: ROBERTS, A.A.R.R. - The Soddit or: Let's Cash in Again.
31258: ROBERTS, GAIL - Atlas van de grote ontdekkingen
140429: ROBERTS, J.M. - The Mythology of the Secret Societies.
130361: ROBERTS, DAVID - Shipwrecked on Top of The World. Four Against the Arctic.
152309: ROBERTS, IAN G. - Verbs and Diachronic Syntax. A Comprarative History of English and French.
4063582: ROBERTS, L. (RAHNER, K.) - The Achievement of Karl Rahner.
145508: ROBERTS, H.A. - De Grondbeginselen en Geneeswijze van de Homoeopathie.
181121: F. ROBERTS-JONES|PAUWELS, H.|W. LAUREYSSENS [ET AL.]. - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Museum voor Oude Kunst Brussel.
104267: ROBERTS, JEM - War Gods. Official Game Secrets.
170063: ROBERTS, J.M. - The New History of the World.
158105: ROBERTS, S.C. - Adventures with Authors.
157863: ROBERTS, S.C. - The Evolution of Cambridge Publishing.
130244: ROBERTS, MICHAEL - The Swedish Imperial Experience 1560-1718.
30810: ROBERTS, COLUN H. - Manuscript, society and belief in early Christian Egypt. The schweich lectures of the Britisch academy 1977
163352: ED.].|ROBERTS, MICHAEL [TRANSL. - Swedish Diplomats at Cromwell's Court 1655-1656. The Missions of Peter Julius Coyet and Christer Bonde.
53409: ROBERTS, KEITH - Impressionisten en Post-Impressionisten. Meesterwerken van Renoir tot Cézanne. 150 reprodukties
180376: ED.].|ROBERTS, MICHAEL [TRANSL. - Swedish Diplomats at Cromwell's Court 1655-1656. The Missions of Peter Julius Coyet and Christer Bonde.
144821: ROBERTS-JONES, PHILIPPE [ET AL.]. - Bruegel. Een dynastie van schilders.
163750: ROBERTS, J.M. - Aula Wereldgeschiedenis [6 Vols. Compl.].
160313: ROBERTSON, ELISABETH - Early English Devotional Prose and the Female Audience.
184205: ROBERTSON SCOTT, J.W. & LORD REAY [INTROD.]. - Wartime & Peace in Holland. A Free Farmer in a Free State.
156570: ROBERTSON JR., D.W. - Essays in Medieval Culture.
84839: ROBERTSON SMITH, W. - Het Oude Testament in de Joodsche Kerk. Twaalf voorlezingen
52500: ROBERTSON, G.L. - The Romani People and Selected Churches in Slovakia. A Description, Analysis and Interpretation of Their Relations (1989-2007)
100262: ROBERTSON, A.H. [INTROD.]. - Yearbook of the European Convention on Human Rights. Annuaire de la Convention Europeenne des Droits de l'Homme. 1966.
4001513: ROBERTSON, A. - Die Ursprünge des Christentums. Die Messiashoffnung im revolutionären Umbruch der Antike. Ein historische und stilkritische Studie.
4137934: ROBERTSON, W. - The History of the Reign of the Emperor Charles V. With a View of the Progress of Society in Europe, from the Subversion of the Roman Empire, to the Beginning of the sixteenth Century. In three volumes.
4141103: ROBERTSON, A.T. - A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research.
160945: ROBIJNS, JOZEF - Pierre de la Rue. Circa 1460-1518. Een bio-bibliographische studie.
123347: ROBIN E. OFFORD.|YUDKIN, MICHAEL - A Guidebook to Biochemistry. A new Edition of ' A guidebook to Biochemistry ' by K. Harrison.
166578: ROBIN MULDER|VEERMAN, GERT-JAN - Wetgeving met beleid. Bouwstenen voor een bruikbare wetgevingstheorie.
183351: ROBIN, ABBÉ - Nouveau voyage dans l'Amérique septentrionale, en l'année 1781 et campagne de l'armée de m. le Comte de Rochambeau.
167469: ROBIN WHITEMAN [PHOTOGR.].|TALBOT, ROB - The English Lakes.
168774: ROBINETTE, KURT M. - Greg Woodward's Art of Bird Sculpture. Wood, Bronze, And Clay.
110093: ROBINS, R.H. - Ancient & Mediaeval Grammatical Theory in Europe. With Particular Reference to Modern Linguistic Doctrine.
143246: ROBINS PENNELL, ROBINS - My Cookery Books.
100808: ROBINS, GAY - Egyptian Painting and Relief.
158388: ROBINSON, DUNCAN - William Morris, Edward Burne-Jones and the Kelmscott Chaucer.
167184: ROBINSON, G. CHAS. - Illustrated Books. A Guide to Their Collection and Value.
104053: ROBINSON, JOHN MARTIN - The Latest Country Houses.
142036: ROBINSON, JOHN MARTIN - The Dukes of Norfolk. A Quincentennial History.
144150: M. ROBINSON|WARD, R.C. - Principles of Hydrology.
142889: ROBINSON, FRANK M. - The Incredible Pulps. A Gallery of Fiction Magazine Art.
4300540: ROBINSON (ED.) J.M. - The Nag Hammadi Library in English. Translated and Introduced by Members of the Coptic Gnostic Library Project on the Institute for Antiquity and Christianity, Claremont, California.
4063014: ROBINSON, H.W. - Biblical Preaching. The Development and Delivery of Expository Messages.
4022107: ROBINSON, J.A. - St Paul's Epistle to the Ephesians. A Revised Text and Translation with Exposition and Notes.
4022421: ROBINSON, J.M. - Kerygma und historischer Jesus.
4011631: ROBINSON, J.M. - Kerygma und historischer Jesus.
4006685: ROBINSON, J.A.T. - Eerlijk voor God. (CR 27)
101702: ROBINSON, RICHARD A.H. - The Origins of Franco's Spain. The Right, the Republic and revolution 1931-1936.
183576: ROBINSON, GREG - FDR and the Internment of Japanese Americans. By Order of the President.
131947: ROBINSON, F.N. [ED.] - The Works of Geoffrey Chausser.
168361: ROBINSON, P.R. - Catalogue of Dated and Datable Manuscripts c. 888 - 1600 in London Libraries [2 Vols. Compl.].
184460: ROBINSON, MARC [ED.]. - Altogether Elsewhere. Writers on Exile.
4075795: ROBINSON, A.B. - Common Grace. How to be a Person and other Spiritual Matters.
4138062: ROBINSON, J.M. - A New Quest of the Historical Jesus. (Studies in Biblical Theology 25)
4056813: ROBINSON, J.M. - Das Geschichtsverständnis des Markus-Evangeliums.
146166: ROBINSON, F.J.G. [ET AL.]. - Eighteenth-Century British Books. An Author Union Catalogue extracted from the British Museum General Catalogue of Printed Books, the Bodleian Library and of the University Library, Cambridge. [5 Vols. Compl.].
4047602: ROBINSON, TH.H. J.W.HUNKIN, J.W. & BURKITT, F.C. - Palestine in General History. (The Schweich Lectures of the British Academy 1926)
4137922: ROBINSON, R.H. & JOHNSON, W.L. - The Buddhist Religion. A Historical Introduction.
4140117: ROBINSON, J. & FRIEDMAN PH. - Guide to Jewish History under Nazi Impact. (Joint Documentary Projects. Bibliographical Series 1)
4141366: ROBINSON, T.H. - Paradigms and Exercises in Syriac Grammar.
181956: ROBINSON, WILLIAM W. [PETER SCHATBORN - INTROD.]. - Seventeenth-Century Dutch Drawings. A Selection from the Maida and George Abrams Collection.
166574: L.J. ROBORGH|MEER, F.M. VAN DER - Ambtenaren in Nederland. Omvang, bureaucratisering en representativiteit van het ambtelijk apparaat.
142223: ROBRA, GÜNTHER [ED.]. - Mittelalterliche Holzplastik in Ostfriesland.
163474: ROBSON, MICHAEL - The Franciscans in the Middle Ages.
182447: S.O. ROBSON [EDS|TEEUW, A.|TRANSL.]. - Bhomantaka. The Death of Bhoma.
164439: ROBSON, JOHN [ED.]. - The Captain Cook Encyclopaedia.
183589: ED.].|ROBSON, R.W. [COMP. - The Pacific Islands Year Book. 1939.
164619: ROBSON, JOHN [ED.]. - The Captain Cook Encyclopaedia.
85516: ROCHES, J. DES - Nieuwe Fransche spraek-konst.
183667: ROCHOWANSKI, L.W. - Columbus in der Slovakei.
183480: C. ROCHUSSEN - VIGNETTES].|MESSCHERT, WILLEM [H. TOLLENS - FOREW. - De gouden bruiloft.
102684: CH. ROCHUSSEN [ILLUSTR.].|POTGIETER, E.J. - Een bundel liederen en gedichten.
183479: C. ROCHUSSEN - VIGNETTES].|MESSCHERT, WILLEM [H. TOLLENS - FOREW. - De gouden bruiloft.
163725: ROCKSTROH, WERNER - Unbekanntes Mexiko. Verborgene Tempelstätten und Kunstschätze aus präkolumbanischer Zeit.
4071437: RÖD, W. (DESCARTES, R.) - Descartes. Die innere Genesis des cartesianischen Systems.
140195: RÖD, WOLFGANG - Der Weg der Philosophie von den Angängen bis ins 20. Jahrhundert [2 Vols. in Slipcase].
167365: ROD WATERS - ILLUSTR.].|TWAIN, MARK [ROY BLOUNT - INTROD. - A Treasury of Mark Twain [In Slipcase].
88972: RODEN, ROBERT F. - The Cambridge Press 1638-1692. A history of the first printing press established in English America, together with a bibliographical list of the issues of the press.
157869: RODEN, ROBERT F. - The Cambridge Press 1638-1692. A History of the First Printing Press Established in English America, Together with a Bibliographical List of the Issues of the Press.
161367: RÖDER-BOLTON, GERLINDE - George Eliot and Goethe. An Elective Affinity.
156850: RÖDERBERG, ROLF - French Book Illustration 1880-1905.
156825: RODERMOND, HILCO [ED.]. - 's-Gravenhage een uitzonderlijke boekenstad.
110934: RODGERS, JOHN - Old Public Schools in England.
4050422: RODHE, EDV. - Svenska Kyrkan. Omkring Sekelskiftet.
141844: RODIEK, THORSTEN|WALTRAUD KRASE [PHOTOGR.]. - James Stirling. Die neue Staatsgalerie Stuttgart.
143159: RODING, MICHIEL - S. de Clercq 1876-1982 & A. Broese van Groenou 1880-1961. Smaakvol, kloek en bescheiden.
162314: RODING, JULIETTE - Christiaan IV van Denemarken [1588-1648]. Architectuur en stedebouw van een Luthers vorst.
4047568: RODINSON, M. - De joodse natie in droom en daad.
85815: RODKINSON, MICHAEL L. - New edition of the Babylonian Talmud, original tekst, edited, corrected, formulated and translated
152798: RODMAN, HYMAN - Lower-Class Families. The Culture of Poverty in Negro Trinidad.
180512: RODRIGUES PEREIRA, E.A. [INTROD. - AT AL.]. - De verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado. Witboek.
110753: RODRIGUEZ, RAIMUNDO - Lanzarote.
143605: RODRIGUEZ, SUZANNE - Wild Heart. A Life. Natalie Clifford Barney's Journey from Victorian America to Belle Époche Paris.
4138830: RODRIGUEZ, A. - Die Vereinigung der Seele mit Jesus Christus. Geistliche Abhandlungen.
166704: RODRIQUEZ, MANUEL NUÑEZ - San Salvador de Valdedios o la fabrica sencilla de una arquitectura admirable / San Salvador de Valdedios. The Simple Fabric of an Admirable Architecture.
183181: RODWELL, WARWICK - The Fishermen's Chapel Saint Brelade Jersey. Its Archaeology, Architecture, Wall Paintings and Conservation.
104498: RODWELL, WARWICK - The Fishermen's Chapel Saint Brelade Jersey. Its Archaeology, Architecture, Wall Paintings and Conservation.
162375: ROE, F. GORDEN - Women in Profile. A Study in Silhouette.
4133557: ROEBBEN, B. & TUIN, L.V.D. (ED.) (KNIPPENBERG, M.P.J.V.) - Practical Theology and the Interpretation of Crossing Boundaries. Essays in honour of Professor M.P.J. van Knippenberg.
102301: ROEBUCK, PETER - Yorkshire Baronets 1640-1760. Families, Estates and Fortunes.
101023: ROEDER-BAUMBACH, DR. IRMGARD VON [& PROF. DR. H.G. EVERS] - Versieringen bij blijde inkomsten.
4023275: ROEDIGER, A. - Chrestomathia Syriaca quam glossario et tabulis grammaticis.
53854: ROEDL, URBAN - Matthias Claudius. Sein Weg und seine Welt
58546: ROEFS, VICTOR JOSEPH GERARDUS - De Egmondsche Abtenkroniek van Iohannes a Leydis O. Carm
184233: ROEGHOLT, DR. RICHTER - De geschiedenis van de Bezige Bij 1942-1972.
143567: ROEGHOLT, DR. RICHTER - De geschiedenis van de Bezige Bij 1942-1972.
123239: ROEGHOLT. DR. M.J.W. - Het stadsgewest. Een studie over den trek naar de steden en zijn gemeentelijk-economische gevolgen.
4139945: ROEGHOLT, R. (SIJES, B.) - Ben Sijes. Een biografie. Met een voorwoord van L.de Jong.
180433: ROEGIERS, JAN - De oprichting en de beginjaren van het Bisschoppelijk Seminarie te Gent [1569-1623].
105164: ROELANDS, J.A.M. - Straat in Straat uit. Een wandeling door de oude binnenstad van 's-Hertogenbosch. Met verklaring van de straatnamen.
101128: K. ROELANDTS.|PASSEN, R. VAN - Toponymie van Wilrijk.
183234: ROELANDTS, O. - Préalables du Droit International Public.
183240: ROELANDTS, O. - Les peintres décorateurs belges décédés depuis 1830.
183235: ROELANDTS, OSCAR - Étude sur la Société Libre des Beaux-Arts de Bruxelles.
150234: ROELANDTS, OSCAR - Considérations sur l'influence de l'Art Français en Belgique depuis 1830.
140483: ROELEN, MARTIN WILHELM - Studien zur Topographie und Bevölkerung Wesels im Spätmittelalter. Unter Besonderer Berücksichtigung der Steuer- und Heerschaulisten 1373-1435 [2 Vols. Compl.].
162139: ROELEVELD, KARIN - Surface Motor Unit Potentials. The Building Stones of Surface Electromyography.
54949: ROELEVINK, J. E.A. - Dicht bij een eenheid. Handreiking voor een geestelijk gesprek over Samen op Weg in de plaatselijke gemeente
161809: ROELEVINK, J. - Gedicteerd verleden. Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de Universiteit te Utrecht 1735-1839.
92182: ROELEVINK, JOHANNA - Gedicteerd verleden. Het onderwijs in het algemene geschiedenis aan de Universiteit te Utrecht, 1735-1839
143910: ROELINK, DR. J. - Een honderdtal brieven uit de correspondentie van Elbertus Leoninus. Uitgegeven met inleiding en toelichting.
160966: RÖELL, ANTONIE - Wetgeving op de huisvesting van arbeidende klassen.
166230: ROELLENBECK, GEORG - Offenbarung, Natur und jüdische Überlieferung bei Jean Bodin. Eine Interpretation des Heptaplomeres.
4070065: ROELLENBLECK, G. (BODIN, J.) - Offenbarung, Natur und jüdische Überlieferung bei Jean Bodin. Eine Interpretation des Heptaplomeres.
88570: ROELOFS, OLCHERT CORNELIS BROEK - Wilhelmus Baudartius
32148: ROELOFS, OLCHERT CORNELIS BROEK - Wilhelmus Baudartius
55188: ROELOFSE, H. - Levensschets Ds. H. Roelofsen, door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten
57060: ROELOFSEN, H. - Paulus' zegenbede aan de gemeent te Efeze. Afscheid van Ederveen
96674: ROELOFSEN, H. - Levensschets Ds. H. Roelofsen, door hem zelf beschreven
89439: ROELOFSEN, A. E.A. - Waar gaan we heen? (De Kerkelijke kwestie te Veenendaal).
56633: ROELOFSEN, H. - Levensschets Ds. H. Roelofsen, door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten
162126: ROELOFSMA, PIETER R. - The Functional Role of Neutronal Synchronization in the Visual Cortex of the Cat.
54125: ROELOFSZ, C. - De beteekenis van Christus voor Spinoza
183797: ROEMANS, DR. ROB. - Het werk en de betekenis van Prof. Dr. Willem de Vreese.
102099: DR. H.C.W. ROEMEN [INTROD.].|MAELEN, PH. VAN - Dictionnaire géographique du Limbourg.
154046: ROEMER, ASTRID H. - Maar ik blijf [Bevat de romans: Nergens ergens - Over de gekte van een vrouw - Een naam voor de liefde].
153745: ROEPER, V.D. [ED.]. - De schipbreuk van de Batavia 1629.
185132: ROEPER, V.D. [ED.]. - De schipbreuk van de Batavia 1629.
102490: ROER, HANS H. [GÜNTER VON VOITHENBERG - PHOTOGR.]. - Bleisoldaten.
143319: ROERSCH, C. - Plantes medicinales en el Sur Andino del Perú [2 Vols. Compl.]..
183345: ROERSCH, ALPHONSE - Correspondance de Nicolas Clénard [3 Vols = Complete Set].
160339: ROES, J. [ED.]. - R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie.
110641: ROES, SEBASTIAAN - Cultura animi. Een pleidooi voor veredeling van de ziel.
162257: ROES, JAN [ED.]. - Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland. Toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ariëns [1887-1901].
150928: ROES, JAN - In de kerk geboren. Het Nederlands katholicisme in anderhalve eeuw van herlevinng naar overleving.
180212: ROES, JAN - Moeizame moderniteit. Katholieke cultuur in transitie. Opstellen voor Jan Roes (1939-2003).
102245: ROESSINGH. K.H. - De godsdienstwijsgerige problematiek in het denken van Martin Heidegger.
4006697: ROESSINGH. K.H. - Verzamelde werken (Compleet in 5 delen). Bijeengebracht en van een inleidend overzicht voorzien door G.J.Heering.
182526: ROESSINGH, M.P.H. - Het Archief van de Nederlandse Factorij in Japan / The Archive of the Dutch Factory in Japan 1609-1860.
87136: ROESSINGH, PETRUS HENDRIK - Jacobus Alting, een Bijbels godgeleerde uit het midden der 17de eeuw
88633: ROESSINGH. K.H. - De moderne theologie in Nederland. Hare voorbereiding en eerst periode.
60880: ROESSINGH. K.H. - De Godsdienstwijsgerige Problematiek in het denken van Martin Heidegger
4062682: ROESSINGH. K.H. - Verzamelde werken. Deel 1 - 4. Bijeengebracht en van een inleidend overzicht voorzien door G.J.Heering. Deel 5 (8 preeken) ontbreekt.
60983: ROESSINGH, PETRUS HENDRIK - Jacobus Alting, een Bijbelsch Godgeleerde uit het midden der 17de Eeuw
4005635: ROESSINGH, K.H. (HEIDEGGER, M.) - De godsdienstwijsgerige problematiek in het denken van Martin Heidegger.
155709: ROESSINGH, D. - Het gebruik en bezit van den grond bij Germanen en Celten.
84415: ROESSINGH. K.H. - Bezinning en verdieping, keur uit de verzamelde werken
146239: ROESSINGH, DR. H.K. - Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland.
4003960: ROESSINGH. K.H. - Preeken en Lezingen.
4300662: ROESSINGH, H.K. - Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland. (Diss.)
4043792: ROESSINGH, H.K. - Het Veluwse kerkvolk geteld. De uitkomsten van de godsdiensttelling van 1809 in sociaal-historisch perspectief.
163346: ROEST, BERT - A History of Franciscan Education [c. 1210-1517].
4074789: ROEST, H. DE - En de wind steekt op!. Kleine ecclesiologie van de hoop.
4053191: ROEST, H.P. DE (HABERMAS, J.) - Communicative Identity. Habermas`Perspectives of Discourse as a Support for Practical Theologie. (Diss.)
121092: ROEST, N.F. [ED. - ET AL.]. - Europa binnen het bestuur. Essay-bundel.
95364: ROEST, BART - Geliefde vriendin. Brieven van Bart Roest aan Mientje Vrijdag
4030535: ROEST, J.V.D. - Eenige bijbelsche tafereelen van leerzame sterfgevallen en uiteinden, voorgesteld in eene proeve van Leerredenen.
4050758: ROEST, J. (VLAARDINGEN) - Vrije Vogels. De geschiedenis van de vrijzinnige protestanten in Vlaardingen.
56646: ROEST, BART - Geliefde vriendin. Brieven van Bart Roest aan Mientje Vrijdag
183272: ROETERT FREDERIKSE, J.A. - Dat Kaetspel ghemoralizeert.
131981: ROETZEL, BERNHARD - De gentleman. Handboek van de klassieke herenmode.
160479: ROEVER, MR. N. DE - Uit onze Oude Amstelstad. Schetsen en taferelen, betreffende de geschiedenis der veste, het leven en de zeden harer vroegere bewoners.
152604: ROEVER, ARAND DE - De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw.
87998: ROEVER, N. DE - Het leven van onze voorouders (Complete Set)
184439: ROEVER, ARAND DE - De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw.
94838: ROEY, JAN VAN E.A. - Philips van Marnix van Sint Aldegonde
131249: ROEY, J. VAN - Antwerpen, het avontuurlijk bestaan van een stad.
102626: ROGASCH, WILFRIED - Schatzhäuser Deutschlands. Kunst in adligem Privatbesitz.
184426: ROGER-MILÈS, L. - Vingt siècles de travail. Les Arts et la Curiosité répertoire muséographique de connaissances utiles aux amateurs, collectionneurs, experts, antiquaires, officiers ministériels, conservateur de musées, artistes, écoles et ouvriers d'art, décorateurs: vingt siècles de travail.
140742: ROGERS, MARY - Von Irdenware bis Porzellan. Handbautechniken.
161392: ROGERS, KATHARING M. - L. Frank Baum. Creator of Oz. A Biography.
4023277: ROGERS, J.B. & MCKIM, D.K. - The Authority and Interpretation of the Bible. An Historical Approach.
163665: ROGERS, KATHARINE M. - L. Frank Baum. Creator of OZ. A Biography.
163028: ROGERS, COL. H.C.B. - Napoleon's Army.
157616: ROGERS, W.G. - Wise Men Fish Here. The Story of Frances Steloff and the Gotham Book Mart.
168271: ROGERS, FRANCIS M. - Europe Informed. An Exhibition of Early Books which Acquainted Europe with the East.
89126: ROGERS, NEHEMIAH - A strange vineyard in Palestina: in an exposition of Isaiah's parabolical song of the beloved discovered: to wich Gods's vineyard in this our land is paralleled.
163642: ROGERS, PAT - Henry Fielding. A Biography.
158005: ROGERS, FRANCIS M. [ED.]. - Europe Informed. An Exhibition of Early Books which Acquainted Europe with the East [Sixth International Colloquium on Luso-Brazilian Studies].
89176: ROGERS, RICHARD - A Commentary on Judges. (16th-17th Century Facsimile Editions)
166904: ROGERS, DEBORAH D. - Bookseller as Rogue. John Almon and the Politics of Eighteenth-Century Publishing.
157155: ROGERSON, IAN - George W. Jones: Master of Master Printers 1860-1942.
4143272: ROGERSON, B. - The Prophet Muhammad. A Biography.
160475: ROGGE, C.W.L. - De betekenis van Ambroise Paré. Mens, leermeester en chirurg.
130994: ROGGE, DR. KARL AUGUST - Ueber das Gerichtswesen der Germanen. Ein Germanistischer Versuch.
153609: ROGGE, CARLA - 't Cieraet van onse stadt. De Grote of Sint Laurenskerk te Alkmaar nader bekeken.
185421: ROGGE, H.C. - De beteekenis der lange neerdalende achterstrengvezels voor de pathologische anatomie van de Tabes Dorsales.
86059: ROGGE, JOACHIM E.A. - Johannes Calvin 1509-1564. Eine Gabe zu seinem 400. Todestag
89446: ROGGE, H.C. - "Het beroep van Vorstiuis tot Hoogleeraar te Leiden. Overgedrukt uit ""de Gids"", 1873, No. 4."
94447: ROGGE, JOACHIM - Martin Luther. Sein Leben, Seine Zeit, Seine Wirkungen
82537: ROGGE, H.C. - Caspar Janszoon Coolhaes de voorloper van Arminius en der Remonstranten (eerste deel)
161371: ROGGE, J. - Het handelshuis van Eeghen. Proeve eener geschiedenis van een Amsterdamsch handelshuis.
144333: ROGGE, ELIS. M. - Patronen in kruis- en platsteek.
146113: ROGGE, C.W.L. - De betekenis van Ambroise Paré. Mens, leermeester en chirurg.
94093: ROGGE, H.C. - Johannes Wtenbogaert en zijn tijd (3 delen in 1 band)
4026423: ROGGE, B. - Het evangelie gedurende de vervolging. Eene geschiedenis van den strijd tegen de Hervormde Kerk.
4137245: ROGGE, H.C. (WTENBOGAERT, J.) - Johannes Wtenbogaert en zijn tijd (Compleet in 3 dln.).
185694: ROGGEBAND, CONNY - Over de grenzen van de politiek. Een vergelijkende studie naar de opkomst en ontwikkeling van de vrouwenbeweging tegen seksueel geweld in Nederland en Spanje. Een vergelijkende studie naar de opkomst en ontwikkeling van de vrouwenbeweging tegen seksueel geweld in Nederland en Spanje. Dit onderzoek gaat in op de vraag waar de vrouwenbeweging tegen seksueel geweld in deze twee landen haar ideeën en strategieën vandaan haalde, hoe ze het thema op de politieke en publieke agenda heeft weten te plaatsen en hoe de politiek op de beweging reageerde'.
141980: ROGGEMANN, MICHAEL [ED.]. - Schloss Cecilienhof und die Potsdamer Konferenz 1945. Von der Hohenzollernwohnung zur Gedenkstätte.
104828: ROGGEMANS, MARIE-LAURE [ED.]. - Omtrent de abdij van Villers-la-Ville.
88725: ROGGEVEEN, LEONARD - De ongeloofelijke avonturn van Bram Vingerling. Met 60 teekeningen en bandteekening van Felix Hess.
54071: ROGIER, L.J. E.A. - Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland. 13 jaargangen, 1959 - 1971 (13 banden)
94329: ROGIER, L.J. E.A. - Geschiedenis van de kerk (10 delen in 11 banden)
180597: ROGIER, L.J. - Terugblik en uitzicht. Verspreide opstellen [2 Vols. Compl.].
88747: ROGIER, L.J. - Beschouwing en onderzoek. Historische Studies met een inleidend woord van Anton van Duinkerken.
101131: ROGIER, L.J. - "Henric van Veldeken. Inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing. Oplossing der prijsvraag ingezonden onder het motto "" Tussen twee werelden ""."
164483: ROGIER, L.J. - Beschouwing en onderzoek. Historische studies met een inleidend woord van Anton van Duinkerken.
88564: ROGIER, L.J. - Paulus Buys en Leicester. Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar in de geschiedenis der nieuwere tijden aan de katholieke universiteit te Nijmegen op vrijdag 27 februari 1848.
180738: ROGIER, JAN - De geschiedschrijver des rijks en andere socialisten. Politieke portretten.
4038767: ROGIER, L.J. & ROOY, N. DE, - In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953.
4139857: ROGIER, L.J. AUBERT, R. & KNOWLES, M.D. (HRSG.) - Geschichte der Kirche. (5 Tle in 6 Bde. Komplett).
4054644: ROHDE, P.P. (KIERKEGAARD, S.A.) - Sören Kierkegaard in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
184129: ROHDE, ERWIN [HANS ECKSTEIN - ED.]. - Psyche. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen.
103565: ROHDE, CARL C. [EDS.]. - Moderne Levensstijlen. Ingrediënten en dilemma's.
182822: ROHDE, ERWIN - Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen [2 Vols. in 1].
180363: ROHDE, SHELLEY - Rembrandt.Leven en werk van A-Z
182631: ROHDICH, WALTHER - Friedrich Faszination. 200 Tage aus seinem Leben.
103733: ROHL, DAVID - Legend. The Genesis of Civilisation. Volume 2: A Test of Time [only].
143280: RÖHL, JOHN C.G. - Kaiser, Hof und Staat. Wilhelm II. und die deutsche Politik.
94421: RÖHLER, WALTHER - Das Buch der Reformation Huldrych Zwinglis. Von ihm selbst und gleichzeitigen Quellen erzählt. Mit 39 Bildern im Tekst und 57 Tafeln
85614: RÖHLER, WALTHER - Das Buch der Reformation Sulorych Zwinglis von ihm selfst und glechzeitigen Quellen erzählt. Einmalige Sonderausgabe zum 400. Todestage. Mit 39 Bildern im Text und 57 Tafeln.
4140635: ROHLING, AUG. - Der Talmud-Jude. Zur Beherzigung für Juden und Christen alles Stände. Neue Ausgabe. Unveränderter Abdruck der 6.Auflage.
185760: RÖHM, J. - Die Wiedervereinigung der christlichen Confessionen.
140630: ROHR, CHRISTIAN - Festkultur des Mittelalters.
30878: ROHRBACHER, DAVID - The historians of late antiquity
60603: ROHRICHT. R. - Theologie als Hinweis und Entwurf (Eine Untersuchung der Eigenart und Grenzen theologischer Aussagen)
157553: RÖHRING, HANS-HELMUT - Wie ein Buch entsteht. Einführung in den modernen Buchverlag.
130340: ROHSE, OTTO [EVA-MARIA HANEBUTT-BENZ - INTROD.] - 100 Holzstiche / Cent gravures sur Bois / One Hundred Wood Engravings.
4143060: RÖHSER, G. - Metaphorik und Personifikation der Sünde. Antike Sündenvorstellungen und paulinische Hamartia (WUNT.2 Reihe 25)
122224: ROITER, ANDEI - Andrei Roiter. On the Way.
153227: ROITERO, DR. D.L. - Op stap met Dr. D.L. [Menni] Roitero. Een cultureel-historische rondreis door onze streek: Land van Heusden en Altena, Langstraat en Omgeving.
104027: ROLAND MICHEL, MARIANNE - Watteau. An Artist of the Eighteenth Century.
162438: ROLAND D'URSEL [PHOTOGR.]. [A. DEVYT - TRANSL.].|VINCENNES, JEAN DE - Kerken te Brugge.
152442: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Het vuur brandde voort. Levensherinneringen. Con fuoco.
183080: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Het feest der gedachtenis.
152446: ROLAND HOLST, A. - Brieven. Met inleiding en aantekeningen bezorgd door Margaretha H. Schenkeveld.
110223: ROLAND FAGEL - TRANSL.].|ROY LADURIE, EMMANUEL LE [CLAIRE DEN BOER - Montaillou, een ketters dorp in de Pyreneeen 1294-1324
103623: ROLAND PENROSE [INTROD.].|WHITE, GABRIEL [FOREW.]. - Picasso. The Arts Council of Great Britain 1960.
185382: ROLDÁN Y GUERRERO, DR. D. RAFAEL - Los Farmacéuticos Españoles en la Guerra de la Independencia. Discurso leido en la solemne sesión inaugural del Curso 1946-47, celebrada el dia 24 de enero de 1947.
46412: ROLDÁN-FIGUEROA, RADY (BAST, ROBERT J. ED.) - The Ascetic Spirituality of Juan de Avila 1499-1569. (Studies in the History of Christian Traditions, 150)
4050476: ROLDANUS, C.W. - Zeventiende-eeuwsche geestesbloei. (Patria)
4050478: N.N. (ROLDANUS, H.) - Evangelie en beschaving. Studies bij het afscheid van Hans Roldanus. Red.: H.S.Benjamins, G.D.J.Dingemans e.a.
160531: E.D. [DR. ROLF - TRANSL.] - Die Kallipygen. Zum Erstenmal ins Deutsche übertragen.
180572: ROLF OOSTERLOO - Niets nieuws uit het Oosten? De ondergang en overname van het andere Duitsland.
131953: RÖLING, PROF. MR. B.V.A. [ED.] - Opstand en Revolutie. Polemologische Studiën.
145826: ROLLAND DE RENÉVILLE, JACQUES - Aventure de l'Absolu.
143365: ROLLANDO, YANNIK - La préhistoire du Morbihan. Le vannetais littoral.
85437: RÖLLEKE, HEINZ - Das grosse deutsche Sagenbuch
182831: ROLLER, DUANE H.D. - The De Magnete of William Gilbert.
185761: ROLLER, DUANE H.D. - The De Magnete of William Gilbert.
4045669: ROLLESTON, T.W. - The Illustrated Guide to Celtic Mythology. Introduced by A.Cotterell.
90503: ROLLIN COUQUERQUE, L.M. - Het aasdoms- en schependomsrecht in Holland en Zeeland, in verband met het erfrecht der naburige provinciën.
160362: ROLLIN COUQUERQUE, MR. L.M. - Het aasdoms- en schependomsrecht in Holland en Zeeland in verband met het erfrecht der naburige provinciën.
145468: ROLLINSON, WILLIAM [MELVYN BRAGG - FOREW.]. - Life and Tradition in the Lake District.
153611: ROLLYSON, CARL - Lillian Hellman. Her Legend and Her Legacy.
122086: ROLO, P.J.V. - Entente Cordiale. The Origins and Negotiation of the Anglo-French Agreements of 8 April 1904.
184364: ROLOFF, VOLKER - Werk und Lektüre. Zur Literaturestätik von Marcel Proust.
4022111: ROLOFF, J. - Neues Testament.
4011635: ROLOFF, J. - Das Kerygma und der irdische Jesus. Historische Motive in den Jesus-Erzählungen der Evangelien.
32562: ROLOFF, JÜRGEN - Der erste Brief an Timotheus (Series: EKK. Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament. Band XV)
85314: ROLOFF, JÜRGEN - Die Apostelgeschichte, Teilband 5
4075341: ROLOFF, J. - Neues Testament.
140138: ROLOFF BENY|STASSINOPOULOS, ARIANNA - The Gods of Greece.
104172: ROLOFF BENY|STASSINOPOULOS, ARIANNA - The Gods of Greece.
171109: ROLSTON, HOLMES - Genes, Genesis, and God. Values and Their Origins in Natural and Human History.
85510: ROMAINE, W. - A treatise upon the life of faith
9642: ROMAINE, WILLIAM - Verhandeling Over Den Wandel Des Geloofs.
143201: ROMAND, DIDIER - L'Argus des meubles.
166004: ROMAND, DIDIER - L'Argus des armes.
181958: ROMANELLI, GIANDOMENICO [ED.]. - Venice. Art & Architecture [2 Vols in Slipcase].
132143: ROMBACH, MR. J.H. - Inventaris van de archieven van de families Van Foreest 1422-1979, Van Egmond van de Nijenburg 1428-1765, De Dieu - Fontein Verschuir - Van der Feen de Lille 1664-1955.
151794: ROMBACH-DE KIEVID, J.E.H. - Brugs Bloemwerk. Handleiding voor het maken van Brugs bloemwerk met 26 patronen [with 26 Bobbin Lace Patterns].
89292: ROMBACH, OTTO - Anna van Oranje, het tragische leven van Anna van Saksen. Vertaling A.C. Visser.
122455: ROMBACH, DR. K.A. [J.M. BAART DE LA FAILLE - FOREW.]. - Honderd jaren Utrechte Geneeskundige Kring.
185653: ROMBOUTS, HANS [ED.]. & DRS FREEK BAARS & DRS HERMAN KAPTEIN & DRS FLORIS MULDER - Haarlem ging op wollen sokken. Opkomst, bloei en ondergang van de textielnijverheid aan het Spaarne.
142632: ROMBOUTS, PH.|TH. VAN LERIUS [EDS.]. [H. GERSON - INTROD.]. - De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde, onder zinspreuk 'Wt Ionsten Versaemt' / Les Liggeren et autres archives historiques de la Gilde Anversoise de Saint Luc [Vol. 2 - ONLY].
142566: ROMBOUTS, HANS - Vloeiend Vlaams. Zuidnederlands voor gebinners en gevorderden.
10304: ROMBOUTS, RUMOLDUS - Schriftuirlijke Verklaaring, Ende Godtvrugtige Betragting, over de Predicatie Christi op den Berg, Verhaalt van Mattheus Capittel V, VI, VII. Verhandelt ende uitgebreid. WAARBIJ: Schriftuirlijke Verklaaring, Ende Godtvrugtige Betragting, over Christi Wonderwerken, Als meede de Zending der Apostelen, Ende jet vervolg van zijne Preedikdienst: Verhaald van Mattheus, Capittel VIII. IX. X. XI. Verhandeld, ende uitgebreid. WAARBIJ: Schriftuirlijke Verklaaring, Ende Godtvrugtige Betragting, oover de Verdeediging van de Leere Christi, ende den Staat van Zijn Kooningrijk. Verhaald van Mattheus, Capittel XII. XIII. verhandeld, ende uitgebreid.
131432: ROMBURGH, MR. H.D. VAN - Op weg naar een nieuw aanbestedingsrechtelijk kader in Nederland. Een proeve van een wet voor het verstrekken van overheidsopdrachten.
153762: ROMBURGH, C.G.M. EN WARNSINCK-DELPRAT, C.E. - Tresoor der Zee- en Landreizen. Beredeneerd register op de delen XXVI-L der Linschoten Vereeniging.
100870: ROMÉ, JESÚS [LUCIEN ROMÉ-HENCHOZ - TRANSL.]. - The Civilization of the Maya.
158166: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Omzien in verwondering. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor Vol. 1 & 2. Compl.
88050: ROMEIN, JAN - N.B. Tenhaeff's verspreide geschriften. Aangevuld met een schets van zijn leven en werk, een lijst van zijn geschriften en een bladwijzer. (2 delen)
143461: ROMEIN, JAN - Historische lijnen en patronen. Een keuze uit essays.
85745: ROMEIN, T.A. - Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe, in de Hervormde Gemeenten van Friesland. Handschrift. (2 delen)
146392: J.M. ROMEIN [EDS.].|K.M. PANIKKER|WARE, CAROLINE - The Twentieth Century [2 Vols. Compl.].
162874: ROMEIN, PROF. DR. JAN - Gegist bestek. Aspecten van drie jaar Wereldbestel.
158165: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Omzien in verwondering. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor Vol. 1 & 2. Compl.
158106: ROMEIN, DR. JAN [& DR. H. BRUCH] - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis & SUPPLEMENT [2 Vols. Compl.].
131839: ROMEIN, JAN - Tussen vrees en vrijheid. Vijftien historische verhandelingen.
101024: ROMEIN, JAN - Eender en Anders. Twaalf nagelaten essays.
83483: ROMEIN-VROEGINDEWEIJ, M.C. - Rijk in God. Uit het leven van Jan Vroegindeweij (1873-1953)
88846: ROMEIN, JAN - Aera van Europa. De Europese geschiedenis als afwijking van het algemeen menselijk patroon.
4065509: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Ja vader, nee vader. Over de afbraak van het patriarchaal gezag en over wat er voor in de plaats kwam.
4139972: ROMEIN, J. - Byzantium. Geschiedkundig overzicht van staat en beschaving in het Oost-Romeinsche Rijk. Met 35 platen en 6 kaarten.
4276047: ROMEIN, JAN & ANNIE - (3 geïllustreerde boeken). Op het breukvlak van twee eeuwen. De westerse wereld rond 1900, 1976 - Erflaters van onze beschaving, 1973 - De lage landen bij de zee, 1973.
4030620: ROMEIN, T.A. - De hervormde predikanten van Drenthe sedert de Hervorming tot in 1861. Met aantekeningen.
183377: RÖMELINGH, DR. J. - Een rondgang langs Zweedse archieven. Een onderzoek naar archivalia inzake de betrekkingen tussen Nederland en Zweden 1520-1920.
141064: ROMER, JOHN - Geschiedenis en Archeologie van de Bijbel.
121421: RÖMER, DR. RENÉ A. - Een volk op weg / Un pueblo na kaminda. Een sociologische historische studie van de Curaçaose samenleving.
104617: ROMER, JOHN - Valley of the Kings.
54968: ROMER, JOHN - Geschiedenis en Archeologie van de Bijbel. Het boek bij de gelijknamige Teleaccursus
4035715: ROMER, J. - Geschiedenis en archeologie van de Bijbel. Ned.bewerking N.Rademaker en E.de Smet.
161877: ROMER, JOHN - Ancient Lives. The Story of the Pharaohs' Tombmakers.
154862: RÖMER, RENÉ A. [ED. - ET AL.]. - Cultureel mozaïek van de Nederlandse Antillen. Constanten en varianten.
95787: RÖMER, RUDOLPHUS CORNELIUS HENRICUS - Specimen historico-theologicum de Gustavo I, rerum sacrarum in suecia, saec. XVI, instauratore, quod, favente summo numine
180334: RÖMER, DR. RENÉ A. - Een volk op weg / Un pueblo na kaminda. Een sociologische historische studie van de Curaçaose samenleving.
157156: RÖMER, GERHARD - Bücher Stifter Bibliotheken. Buchkultur zwischen Neckar und Bodensee.
184158: RÖMER, DR. W.H.PH. - Iets over school en schoolonderricht in het oude Mesopotamië.
56050: RÖMER, BART - De verborgen kamer
93952: RÖMER, R.C.H. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. Eerste afdeeling
166110: ROMERS, DRS. H. - Achttiende eeuwse gezichten van steden, dorpen en huizen. Naar het leven getekend door J. de Beijer. Deel IV: Noord-Brabant en Limburg.
4140813: ROMIG, E.F. - The Tercentenary Year. A record of the celebration of the 300th anniversary of the founding of the 1st church in New Netherland, now New York, and the beginning of organized religious life under the Reformed (Dutch) Church in America. 1628-1928.
182771: ROMIJN, KIRSTEN - Hoe doen we het? Verwijzen naar linguïstische en cognitieve representaties met het voornaamwoord 'HET'.
130582: ROMMELSE, MR. DRS. A.F. - Naar een heldere systematiek. Het ontstaan, eindigen en herleven van een echt op uitkering krachtens de werkeloosheidswet.
4142177: ROMMELSE, G. - Follow me. De M-gregatten van de Karel Doorman-klasse.
156216: ROMPEL-KOOPMAN, L. - Wat mevrouw Gen. Joubert vertelt.
152858: ROMPELMAN, T.A. - Lambert Ten Kate als Germanist.
57396: ROMPH, B. DE E.A. - Om 's Heeren huis in U gebouwd. Geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordeloos, 1836-1986
4136360: RONCACE, M. & GRAY, P. - Teaching the Bible. Practical Strategies for Classroom Instruction.
101855: RONDEL, H.J. - 150 Zijlijntjes in Beeld.
60604: RONDELLE. H.K. LA - Perfection and perfectionism
162546: RONEN, RUTH - Representing the Real.
145129: RONEN, AVRAHAM - The Peter and Paul Altarpiece and Friedrich Pacher.
4047573: RONEN, A. - Tirat-Carmel. A Mousterian open-air Site in Israel. With the collaboration of M.Davies. (The Pleistocene Geology and Prehistory of the Coastal Plain of Israel)
182972: RONGE, M. - Kriegs- und Industrie-Spionage. Zwölf Jahre Kundschaftsdienst.
4025462: RONGEN, G.V. - Zijn vast verbond. Studies over de bijbelse verbonden in het licht van buiten-bijbelse verbondsteksten.
4017883: RONGEN, G.VAN - Met al de heiligen. Liturgie in hemel en op aarde. I.In hemel en op aarde. II.De kerk der eeuwen. III.`Zijn gemeenschap`: de gereformeerde litugie.
110760: RONHAAR, J.H. - Het vaderschap bij de primitieven. Voordracht gehouden op de XVe ethnologendag te Amsterdam.
131517: RONIN, VLADIMIR - "Antwerpen en zijn "" Russen "" . Onderdanen van de tsaar, 1814-1914."
84657: RONKEL, PHIL. S. VAN - Het boek Ruth in Bijbellezigen voor het volk
96147: RONKEL, PHIL. S. VAN - Het boek Ruth, in bijbellezingen voor het volk
88596: RONKEL, S. VAN - De Heilge Schrift, in bijbellezingen voor het volk. (3 delen)
91958: RONKEL, PH.S. VAN - De Heilige Schrift in bijbellezingen voor het volk (3 delen)
96251: RONKEL, PH.S. VAN - Maleis woordenboek. Maleis - Nederlands. Nederlands - Maleis
88992: RONKEL, S. VAN - De Heilige Schrift in bijbellezingen voor het volk. (3 delen)
100299: RÖNNEPER, JOACHIM [INTROD.]. - Wer nicht sehen will, muss hören. Kunst und Literatur. Hundert Jahre Kunst im Aufbruch. Die Berlinische Galerie zu Gast in Bonn
123373: RONNER, L. - De geschiedenis van het ornament in het boek.
123382: RONNER, L. - De geschiedenis van het ornament in het boek.
92323: RONNER, B. - Een tempel in turfgraversland, een rondwandeling om, in en onder het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Scharmer-Harkstede te Harkstede in Groningerland. Tevens een speurtocht naar de bouwprincipes van de kerk
100647: RONNER, L. - De geschiedenis van het ornament in het boek.
4142112: RÖNSCH, H. - Itala und Vulgata. Das Sprachidiom der urchristlichen Itala und der katholischen Vulgata unter Berücksichtigung der römischen Volkssprache durch Beispiele erläutert.
4300226: RÖNSCH (HRSG.) HERMANN - Das Buch der Jubiläen oder Die kleine Genesis. Unter Beifügung des revidirten Textes der in der Ambrosiana aufgefundenen Lateinischen Fragments sowie einer von August Dillmann aus zwei äthiopischen Handschriften gefertigten Lateinischen Übertragung, erläutert und untersucht.
4135765: RONSE, J. - Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad.
161997: RONSIN, ALBERT - Découverte et Baptême de l'Amérique.
162607: RONTE, DR. DIETER [ED.]. - Face a Face. L'Art en Autrice du baroque à nos jours.
82592: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE - De voorgeschiedenis van het wapen gevoerd door de eerste Prins van Orange uit het geslacht van de graven van Nassau
88866: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE - Bijdragen tot de kennis van ons verdedigingsstelsel. Met VII kaarten.
160846: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE (ED.). - Recueil du septième Congres International des Sciences Genealogique et Heraldique.
142583: ROO VAN ALDERWERELT, J.H.K. DE - De Historisch Foto-Album Oranje Nassau. Uitgegeven ter gelegenheid van het regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1938.
47014: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE - Vijf eeuwen Nassau Oranje's. Ter gelegenheid van 50 jaar Oranje Nassau Museum. In samenwerking met Het Prinsenhof, Tentoonstelling 29 maart- 19 mei 1974
4142438: ROO, W.A.VAN - Man the Symbolizer. (Analecta Gregoriana)
4072019: ROOB, A. - Alchemie & Mystiek.
180916: ROOD, WILHELMUS - Comenius and the Low Countries. Some Aspects of Life and Work of a Chech Exile in the Seventeenth Century.
131882: ROODBEEN-HEENCK, RITA [ED. - ET AL.] - Bûmkes aon 't spoor. Sporen uit de geschiedenis van de gemeente Kesteren.
54879: ROODBEEN, J. - Gisbertus Voetius 1589-1676. Meer dan wijsheid
4058169: ROODBEEN, J. (LUTHER, M.) - Uit het leven van Maarten Luther. I.Van mijnwerkerszoon tot aflaatbestrijder (1483-1517) II.Twistgeprekken met Rome (1517-1519)
83894: ROODBEEN, J. (RED.) - Gisbertus Voetius 1589-1676. Meer dan wijsheid
4072462: ROODBEEN, MERIT (BEW.) - De mooiste griekse mythen en sagen.
181114: ROODE, INGEBORG DE|SANNY DE ZOETE - Met Wilhelmina aan tafel. Nederlands gelegenheidsdamast 1898-1998.
57933: ROODENBURG, PIETER CORNELIS - Israel, de knecht en de knechten. Een onderzoek naar de betekenis en de functie van het nomen in Jesaja 40-66
89500: ROODENBURG, HERMAN - Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700.
60606: ROODENBURG. P.C. - Israel, de knecht en de knechten (Een onderzoek naar de betekenis en de functie van het nomen in Jesaja 40-66)
53340: ROODENBURG, MARIE-CORNÉLIE - De Delftse pottenbakkersnering in de Gouden Eeuw (1575-1675). De produktie van rood pottengoed. / Redwares produced and traded in Delft during the Golden Age (1575-1675) (with a summary in English)
95317: ROODENBURG, HERMAN - Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700
86240: ROODHUYZEN, HENDRIK - Het leven van Guilhelmus Gnapheus, een' der eerste hervormers in Nederland.
141952: ROODNAT, BAS - Evert Thielen.
181959: ROODNAT, BAS - Wij zijn gek. Nederlandse straatkunst in de jaren zeventig.
145625: ROOI, MARTIJN DE [ED.]. - Tanimbar. Malukku. De unieke Molukken-foto's van Petrus Drabbe/ The unique Moluccan Photographs of Petrus Drabbe/ Die einzigartigen Molukken-Fotos von Petrus Drabbe.
156027: ROOIJ, AD DE [ED.]. - Fysica van samenwerking. Naar een krachtenfusie van burgers, bestuurders, bureaucraten en bedrijven.
185322: N. DE ROOIJ [EDS].|ROGIER, L.J. - In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953.
130520: N. DE ROOIJ|ROGIER, L.J. - In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953.
155044: ROOIJ, WILLEM VAN [ED.]. [DRS. RONALD DE JONG - FOREW.]. - Het jacht Dolphijn van Hoorn. Verkenner in de vloot van Hendrik Brouwer 1643.
182689: ROOIJ, J. VAN - Gerard Zerbolt van Zutphen. Volume I. Leven en geschriften [All Published].
156445: ROOIJ, J.J. DE - Speech Punctuation. An Acoustic and Perceptual Study of Some Aspects of Speech Prosody in Dutch.
55706: ROOIJ, H.J.M. VAN - Het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch (3 delen). Eerste deel: voorwoord, inleiding, inventaris. Tweede deel: Regestenlijst. Derde deel: Alphabetische Indices
4072001: ROOIJ, JAAP DE - Waartoe waren wij op aarde?. (Memoreeks)
132006: ROOIJAKKERS, GERARD - Eer en schande. Volksgebruiken van het Oude Brabant.
150121: ROOIJAKKERS, GERARD|THEO VAN DER ZEE [ED.]. - Religieuze volkscultuur. De spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk.
164210: ROOIJAKKERS, GERARD [ED.]. - Mensen en dingen. Betekenissen van materiële cultuur.
91377: ROOIJAKKERS, GERARD|ZEE, THEO VAN DER - Religieuze volkscultuur. De spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk
157444: ROOIJEN, F.J. VAN - Archievenoverzicht Rijksarchief in Zuid-Holland.
164180: ROOIJEN, MAURITS VAN - Geschiedenis in de praktijk.
4050161: ROOIJEN-DIJKMAN, H.W.A. VAN (LACTANTIUS) - De Vita Beata. Het zevende boek van de divinae Institutiones van Lactantius. Analyse en bronnenonderzoek. (Diss.)
130815: ROOIJEN, VAN MAURITS [ED. - ET AL.] - Steden des tijds. Historische stadstypen in de Nederlanden.
150185: ROOIJEN, MAURITS VAN - Breda vroeger en nu.
4142975: ROOIJENDIJK, L. - Zin geven of zin hebben. Inleiding in filosofie en ethiek.
142423: ROOK, ARTHUR [ED.]. - Cambridge and its Contribution to Medicine. Proceedings of the Seventh British Congress on the History of Medicine University Cambridge 10-13 September 1969.
157532: ROOK, GERRIT JAN DE - Een Haags drukkersleven. Van Delta naar De Dageraad.
4026762: ROOKMAAKER, H.R. - Modern Art and the Death of a Culture.
152829: ROOLFS, MATHILDE - Verhalen over God, de mensen en de wereld: Tora en Profeten. .
160442: ROOM, ADRIAN - The Street Names of England.
154252: ROOM, ADRIAN - The Naming of Animals. An appellative reference to domestic, work and show animals real and fictional.
60943: ROON, A.VAN - Een Onderzoek naar de Authenticiteit van de brief aan de Epehziërs
31476: ROON, M. VAN - In Christus rechtvaardig. Tien predikaties
4053184: N.N. (ROON, R.G. V.) - Nergenshuizen. Verhalen en utopieën voor de gemeente. Discussies met Dr R.G.van Roon.
4022114: ROON, A.VAN - Een onderzoek naar de authenticiteit van de brief aan de Epheziërs. (Diss.)
141530: ROON, GER VAN - Kleine landen in crisistijd. Van oslostaten tot Benelux 1930-1940.
54001: ROON, ARIE VAN - Halen maar! Herinneringen van een visserman aan de grootvisserij op de Noordzee 1900-1930
88594: ROON, M. VAN - In Christus rechtvaardig. Tien predikaties.
61360: ROON, R.G. VAN - Visie op kind en jongere vanuit een vooroordeel
47268: ROON, A.VAN - The Authenticity of Ephesians (Supplements to Novum Testamentum, Volume XXXIX)
183548: ROON, A.VAN - The Authenticity of Ephesians.
91270: ROON, A.VAN - De brief van Paulus aan de Epheziërs
4026633: ROON, R.G.V. - Visie op kind en jongere vanuit een vooroordeel. Eine bevorurteilte Sicht auf Kinder und Jugendliche. (Diss.)
90135: ROORDA, T.B. (REDACTIE) - Keur van Indische beeldhouwkunst. Eerste serie. (Uitgaven van de vereeniging van vrienden der Aziatische kunst, II)
58441: ROORDA, A. - Bileam. Zeven leerredenen
145667: ROORDA, DR. D.J. - Ambassadeur in de Lage Landen. William Temple. Observations upon the United Provinces.
88689: ROORDA, F. - Van voorbije jaren. Leer-leesboekje voor de lagere scholen over de geschiedenis van ons land (2 delen)
102748: D.J. ROORDA|E. DE WILDE [EDS.].|HEIJBROEK, J.F.|M. SCHAPELHOUMAN - Met Huygens op reis. Tekeningen en dagboeknotities van Constantijn Huygens jr [1628-1697], secretaris van stadhouder-koning Willem III.
110128: ROORDA, DR. D.J. - Partij en Factie. De oproeren van 1672 in de steden van Holland en Zeeland, een krachtmeting tussen partijen en facties.
84656: ROORDA, A. - Jozua, de held Gods. Eene practische verklaring van het boek Jozua
105248: ROORDA, DR. D.J. - Ambassadeur in de Lage Landen. William Temple. Observations upon the United Provinces.
180687: ROORDA, DR. D.J. - Het Rampjaar 1672.
81614: ROOS, J. / E.A. - De waarheid hogelijk geboden (Psalm 119:138b) verslag van inleidingen gehouden op de thema-avonden van de VBSO 1993/1994 over de Gereformeerde Gemeente tussen 1930 en 1950
100301: ROOS, A.G. - Van groote mogendheid tot universiteitsstad. Athene van Elexander den Grooten tot het midden der derde eeuw v. Chr.
88129: ROOS, J. - Een vaderlijke wens voor een in zichzelf onbekwame. Bevestiging en intrede van ds. J. Roos als herder en leraar van de Gereformeerde Gemeente in Nederland.
87203: ROOS, P. - De poorten van Sion. De kerk, de gemeente, het Woord. 100 jaar geschiedenis van de Chr. Geref. Kerk Damwoude
56832: ROOS, J. / E.A. - Een fontein van heil. Bijbels dagboek voor jong en oud
54326: ROOS, G. E.A. - De Heere zal het voorzien. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente te Emmeloord, 1953-1983
141589: ROOS, JAN DE - Besturen als kunst. Lokale sociaal-democraten 100 jaar verenigd.
101382: ROOS, DOEKE - Zeeuwen en de VOC.
91877: ROOS, J. / E.A. - Grote of St.-Jacobskerk. De restauratie en aanpassing van de Grote Kerk te 's-Gravenhage
100300: ROOS, A.G. - De verleening van tribunicische bevoegdheden aan Caesar en Augustus.
85834: ROOS, P. - Schapen hebben een gezicht. Schetsen over gemeente en pastoraat
83338: ROOS, G. - De Heere zal het voorzien, uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente te Emeeloord 1953-1983
30555: ROOS, J. / E.A. - Een fontein van heil. Bijbels dagboek voor jong en oud
31345: ROOS, J. - Uit de pastorie. Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! (Deel 4)
87418: ROOS, G. - Vrijheid van christelijk getuigenis? Over de botsing tussen joden en de gereformeerde gezindte.
58203: ROOS, J. - Een vaderlijke wens voor een in zichzelf onbekwame. Bevestiging en intrede van ds. J. Roos als herder en leraar van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Chilliwack op donderdag 15 oktober 1987
100050: ROOS, JAN DE - Met enige schroom. Pioniers van het lokaal bestuur.
84987: ROOS, P. E.A. - De poorten van Sion. De kerk. De gemeente. Het Woord
83668: ROOS, J. / E.A. - De schat in een aarden vat. Bevestigingspredikatie door ds. J. Roos en intredepredikatie door ds. A. Geuze te Gouda
53339: ROOS, MARINUS CORNELIS - Phylogenetic Systematics of the drynarioideae (polypodiaceae). Fylogenetische systemiek van de eikebladvarens (Drynarioideae, Polypodiaceae) (met een samenvatting in het Nederlands)
56335: ROOS, G. - Het groene tapijt of de straten van goud? Van het kerkelijk erf
54975: ROOS, J. - Davids reislied. Zeven preken over Psalm 23
82985: ROOS, J. / E.A. - De schat in een aarden vat. Bevestigingspredikatie door ds. J. Roos en intredepredikatie door ds. A. Geuze te Gouda
56743: ROOS, SJOERD H. DE - Typografische geschriften, 1907-1920
95917: ROOS, J. / E.A. - Wie zijn zij, en vanwaar zijn zij gekomen? Uit het gezelschapsleven in Opheusden
84316: ROOS, J. - De waarheid hogelijk geboden (Psalm 119:138b) verslagen van inleidingen gehouden op de thema-avonden van de VBDO 1993/1994 over de Gereformeerde Gemeenten tussen 1930 en 1950
154564: ROOS, HOTZE DE - De schippers van de Kameleon. Film editie [3 CDs & 1 Musical CD].
4018065: ROOS, S.P. DE - Beginselen van kerkmuziek.
32086: ROOS, J. / E.A. - Christus' trouwe zorg over de gemeenten. Afscheid te Opheusden en bevestiging en intrede te Barneveld van Ds. J. Roos
95026: ROOSBROECK, ROB VAN - Het wonderjaar te Antwerpen 1566-1567. Inleiding tot de studie der godsdienstonlusten te Antwerpen van 1566-1585
140651: ROOSBROECK, ROB. VAN [ED.]. - De kroniek van Godevaert van Haecht over de troebelen van 1565 tot 1574 te Antwerpen en elders [2 Vols. in 1].
32557: ROOSBROECK, R. VAN - Willem de Zwijger. Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog
181960: ROOSBROECK, DR. ROB VAN [INTROD.]. - Patientia. 24 politieke emblemata door Joris Hoefnaghel 1569. In fac simile voor het eerst uitgegeven. Met een historische inleiding.
105316: ROOSBROEK, DR. ROBERT VAN - Willem de Zwijger, Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog [In Slipcase].
150931: ROOSBROEK, DR. ROBERT VAN - Willem van Oranje.
144929: ROOSBROEK, DR. ROBERT VAN - Willem de Zwijger, Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog [In Slipcase].
162424: ROOSBROEK, DR. ROBERT VAN - Filips II. Koning van Spanje - soeverein der Nederlanden.
46826: ROOSE, J.|ROOSE, W.P. - Kent u ze nog... die van Koudekerke
130234: ROOSE, ALEXIS C. [LOUIS LEBEER - INTROD.] - Victor Stuyvaert.
94294: ROOSE, LODE - Anna Bijns, een rederijkster uit de Hervormingstijd
56422: ROOSE-MEIER, BERNADETTE - Begijnhof en Begijnhofmuseum
4048710: ROOSEBRAND, J.W. - Vasten.
150870: ROOSENBOOM, H.TH.M. - De dorpsschool in de Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1795.
158231: ROOSES, MAX - Plantijn en de Plantijnsche drukkerij.
181961: ROOSES, MAX [INTROD.]. - Boek gehouden door Jan Moretus II, als deken der St. Lucasgilde [1616-1617].
152609: ROOSMALEN, MARC G.M. VAN - Blootsvoets door de Amazone. De evolutie op het spoor.
152612: ROOSMALEN, MARC G.M. VAN - Tropenkolder. Belevenissen in de jungle van een Held van de Planeet.
162329: ROOSMALEN, M.G.M. VAN - Fruits of the Guianan Flora.
162384: ROOT, MICHAEL - Philosophy of Social Science. The Methods, Ideals and Politics of Social Inquiry.
4135313: ROOT, J.M.H.OP 'T - Als je leven zoekt. Gezondheid en genezen in antropologisch perspektief: Joodse traditie als levensoriëntatie. (Diss.)
150914: ROOTS, IVAN - Commonwealth & Protectorate. The English Civil War and his Aftermath.
81274: ROOTSELAAR, J. VAN - Memoires
88114: ROOTSELAAR, W.F.N. VAN - Katholiek-Nederlandsche Brochuren-Vereeniging. III. De katholiek-nederlandsche historische traditie, eene bijdrage tot de Heiligerlee-Litteratuur
32455: ROOTSELAAR, W.F.N. VAN - Amersfoort, 777-1580 (2 delen)
4143132: ROOVERS, ANT. - Onderrichtingen in de geloofs- en zedenleer naar den Mechelschen Catechismus. In vijf deelen. I.Over het geloof. II.Over de hoop. III>Over de liefde. IV.Over de HH.sacramenten. V.Over de christelijke rechtvaardigheid.
144863: ROOY, PIET DE [ET AL.]. - De Rode Droom. Een eeuw sociaal-democratie in Nederland. Een essay en een beeldverhaal.
145118: ROOY, DR. P. DE - Darwin en de strijd langs vaste lijnen. Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de sociaal-economische en politieke geschiedenis, inzonderheid van de twintigste eeuw Universiteit Amsterdam.
89914: ROOY, PIET DE - Crisis in Nederland. Beelden en interviews uit de jaren dertig.
100564: ROOY, P. DE - Een revolutie die voorbij ging. Domela Nieuwenhuis en het Palingoproer.
131763: ROOY, H. VAN - Criminaliteit van stad en land, Nijmegen en omstreken. Met een voorwoord van C.G.C. Quarles van Uffors.
180604: ROOY, PIET DE [ET AL.]. - De Rode Droom. Een eeuw sociaal-democratie in Nederland. Een essay en een beeldverhaal.
88821: ROOYEN, JAN HENDRIK PETRUS VAN - Kerk en staat. 'n vergelyking tussen Kuyper en van Ruler
4138891: ROOZE, E. - Het abortusprobleem gezien in het licht van het Bijbels 'leven'. (Diss.)
4008374: ROOZE, F. (VB) - Jozef. Genesis 37-50. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
88546: ROOZEMEIJER, J.H.L. - Het christelijk geloof
142521: ROOZENBEEK, H. - Tilburg als militaire stad.
131822: ROP, FR. DE - Practische handleiding voor kerkfabrieken of alphabetische methode, alle modellen, formulen en akten van het Kerkbestuur aanwijzende, met den tekst der bestaande wetten en decreten.
166841: ROPER, FRED W. [ED.]. - Alfred William Pollard: A Selection of His Essays.
183749: RÖPKE, WILHELM - Der wirtschaftliche Standort des Buchhändlers.
170722: ROPOHL, GÜNTER - Technologische Aufklärung. Beiträge zur Technikphilosophie.
170142: ROPOHL, GÜNTER - Allgemeine Technologie. Eine Systemtheorie der Technik.
150707: ROPPE, L. [& PROF. DR. L.J. ROGIER - FOREW.]. - Een omstreden huwelijk. Koning Willem Frederik, Graaf van Nassao en de Gravin van Nassau, geboren Henriette d'Oultremont de Wégimont.
141822: ROQUÉ, HETTY [ED. - ET AL.]. - Nederlandse architecten 5. Documentatie van recent uitgevoerde projecten van 136 Nederlandse architecten, ingenieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten / Dutch Architects 5. Documentation of recently executed projects of 136 Dutch architects, interior architects, urban planners and landscape archtects.
141823: ROQUÉ, HETTY [ED. - ET AL.]. - Nederlandse architecten 7. Documentatie van recent uitgevoerde projecten van Nederlandse architecten, ingenieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten / Dutch Architects 7. Documentation of recently executed projects of Dutch architects, interior architects, urban planners and landscape archtects.
4001521: RORDORF, W. - Sabbat und Sonntag in der Alten Kirche. (Trad.Christ.II)
185272: RORDORF, HARTMANN - Das schweizerische Apotheker-Studium vor 50 Jahren 1883-1988 & Apotheker Crusius und seine Getreuen. Ein Zeitbild nach den Erinnerungen eines alten Züricher Apothekers.
4001519: RORDORF, W. - Der Sonntag. Geschichte des Ruhe-und Gottesdiensttage im ältesten Christentum. (ATANT 43)
32577: RORDORF, WILLY|TUILIER, ANDRÉ - La doctrine des douze Apôtres (didachè)
163421: RÖRIG, FRITZ - The Medieval Town.
150954: RORIMER, JAMES J. [INTROD.]. - The Belles Heures of Jean, Duke of Berry - Prince of France.
100967: RORTY, RICHARD [ED.]. - The Linguistic Turn. Recent Essays in Philosophical Method.
162885: RORTY, RICHARD - Consequences of Pragmatism. Essays: 1972-1980.
143213: ROS, MARTIN - Vuurnacht. Toussaint Louverture en de slavenopstand op Haïti.
4020433: ROS, F. DE (BERNARDIN DE LAREDO) - Le frère Bernardin de Laredo.
130379: ROS, MARTIN - Bloednacht Mayerling 1889-1945.
57633: ROS, A. - Kleine kerkgeschiedenis van de West-Veluwe. Voorgeschiedenis, wording en beginjaren van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld
143603: ROS, A. - Kleine kerkgeschiedenis van de West-Veluwe. Voorgeschiedenis, wording en beginjaren van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.
165667: ROS, MARTIN - Wielerhelden.
81824: ROS, A. - Kleine kerkgeschiedenis van de West-Veluwe, voorgeschiedenis, wording en beginjaren van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld
161133: ROS, J.D. - Het ontwerpen van vlakornament.
88987: ROS, AD - Twee zeventiende-eeuwse verbeteringen van een zestiende-eeuwse psalmberijming. Enkele aspecten van de psalmberijmingen van Revius en Trommius als verbetering van de psalmberijming van Datheen.
158128: ROS, MARTIN [FOREW.].|THEO GAASBEEK [INTROD.]. - Klein Uitgeven. 2000 bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf: 1989-1990 & Klein Uitgeven. Bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf: 92-93 [2 Vols.]. .
142506: ROS, MARTIN|WOUT KOSTER - Heersers van de tour. De naoorlogse tourwinnaars.
31480: ROS, A. - Theodorus à Brakel, 1608-1669. 'Een voorbeeld van allertederste godsvrucht'
54900: ROS, AD - Ds. Van Lodenstein en de Franse overheersing. Een dramatische periode uit het leven van Ds. Jodocus van Lodenstein. Met enkele liederen en brieven
141300: ROS, DR. F.U. - Rennenberg en de Groningse Malcontenten.
93946: ROS, A. - Theodorus à Brakel, 1608-1669. 'Een voorbeel van allertederste godsvrucht'
150238: ROS, MARTIN - Jakhalzen van het Derde Rijk. Ondergang van de collabo's 1944-1945.
131046: ROSA, STEFANO DE [ED.] - W.O.J. Nieuwenkamp. Un Artista Tra Oriente E Occidente. Collezione delle opere di W.O.J. Nieuwenkamp in Italia / An Artist Torn Between East and West. Collection of work of W.O.J. Nieuwenkamp in Italy.
121388: ROSCAM ABBING, PIETER J. - De kerk in de sociaal-politieke spanningen. Rapport.
60607: ROSCAM, ABBING, P.J. - Diakonia (Een studie over het begrip dienst in dogmatiek en practische theologie)
95318: ROSCAM, ABBING, P.J. - Oriëntatie in de theologische wetenschap
4025471: ROSCAM, ABBING, P.J. - Inleiding in de bijbelse theologie.
30462: ROSCAM, ABBING, P.J. - Psychologie van de religie. Godsdienstpsychologie in verband met filosofie en theologie
4076140: ROSCAM ABBING, H.O. - Nederland, schik u om God te ontmoeten!. De breuk tussen Christus en kerk en staat in Nederland en haar genezing. Samengesteld en van een inleiding en aantekeningen voorzien door M.D. Geuze.
4024497: ROSCAM, ABBING, P.J. - Psychologie van de religie. Godsdienstpsychologie in verband met filosofie en theologie.
4140624: ROSCOE, WILLIAM (LEO THE TENTH) - The Life and Pontificate of Leo the Tenth. Fifth Edition revised by his son Thomas Roscoe.
103613: ROSE, LISLE A. - Dubious Victory. The United States and the End of World War II.
143730: ROSE, STEVEN. - The Making of Memory. From Molecules to Mind.
184622: ROSE ANUAL - - The Rose Annual 1907 [Volume 1] - 1982 [Volume 76] [& 1984] = 77 Volumes. & INDEX.
122493: ROSE, NEIL L. [ED.]. - Lochnagar. The Natural History of a Mountain Lake.
161960: ROSE, H.J. - A Handbook of Greek Literature From Homer to the Age of Lucian.
150809: ROSE, KENNETH - The Later Cecils.
145719: ROSE, LEESHA - The Tulips are Red. The story of a Jewish girl in the Dutch Resistance during World War II.
154107: ROSE, DAVID - Hegel's Philosophy of Right.
150438: ROSE, KENNETH - Curzon. A Most Superior Person. A Biography.
4143020: ROSE, M. - Rien de Nouveau. Nouvelles approches du livre de Qohéleth. Avec une bibliographie (1988-1998) élaborée par B.Perregaux Allisson.(Orbis Biblicus et Orientalis 168)
141053: ROSELAAR, J. - Van Vlie tot Amstel. Een serie wandelingen door de vroegste geschiedenis van Hollands Noorderkwartier.
164703: ROSELAND, MARK [JEB BRUGMANN - FOREW.]. - Toward Sustainable Communities. Resources for Citizens and Their Governments.
162507: ROSEMARIE GEIST [EDS.].|ROST, MARITTA - Stephan Hermlin. Zum 70. Geburtstag. Bibliographie & Texte. Materialien. Bilder. [2 Vols. in Slipcase - Compl.].
92534: ROSEN, GEORG - Juden und Phönizier. Das antike Judentim als Missionsreligion und die Entstehung der jüdischen Diaspora
161187: ROSEN, ERWIN - In der Fremdenlegion. Erinnerungen und Eindrücke.
184247: ROSEN, GEORGE - Industrial Change in India 1970-2000.
4047575: ROSEN, H.M. - The Arabs and Jews in Israel:. The Reality, the Dilemma, the Promise.
90350: ROSENBAUM, RON - Waarom Hitler? Een zoektocht naar de wortels van het kwaad.
153308: ROSENBERG, SHELDON [ED.]. - Directions in Psycholinguistics.
165157: ROSENBERG, MARC - Der Goldschmiede Merkzeichen [2.vermehrte Auflage mit einem Anhang über Byzantinische Stempel].
164496: ROSENBERG, DAVID - Abraham. The First Historical Biography.
121669: ROSENBERG, ARTHUR - Geschichte des Bolschewismus von Marx bis zur Gegenwart.
151308: ROSENBERG, ALFONS - Engel und Dämonen. Gestaltwandel eines Urbildes.
168515: ROSENBERG, AUBREY - Tyssot de Patot and His Work [1655-1738].
121683: ROSENBERG, ALEXANDER - Philosophy of Social Science.
4300859: ROSENBERG, STUART E. - The Christian Problem. A Jewish View.
170110: ROSENBERGER, MICHAEL - Determinismus und Freiheit. Das Subjekt als Teilnehmer.
168125: ROSENBLUM, ROBERT - Cubism and Twentieth-Century Art.
183490: ROSENBLUM, ROBERT - Cubism and Twentieth-Century Art.
181962: ROSENBLUM, NAOMI - A World History of Photography.
131467: ROSENDAAL, JOOST - Bataven. Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795
101427: ROSENDORFER, HERBERT - Kirchenführer Rom.
103211: ROSENFELD, GAVRIEL D. - Building After Auschwitz. Jewish Architecture and the Memory of the Holocaust.
90074: ROSENFELD, A. - Selichot. Authorised Hebrew and English Edition for the Whole Year
4045110: ROSENGARTEN, M. & LOOS, VAN - Ivrit - Schritt für Schritt. Hebräisch für Anfänger.
4060485: ROSENHEIM, JACOB - Erinnerungen. 1870 - 1920. Hrsg. von den literarischen Nachlassverwaltern H.Eisemannn & N.Kruskal.
4141080: ROSENSTOCK-HUESSY, E. - Soziologie. Erster Band. Die Übermacht der Räume.
4025464: ROSENSTOCK-HUESSY, E. - Die Sprache des Menschengeschlechts (Komplett 4 Tle in 2 Bde). Eine leibhafte Grammatik in vier Teilen.
4025463: ROSENSTOCK-HUESSY, E. - Des Christen Zukunft. oder Wir überholen die Moderne. (SBT 57/58)
4141077: ROSENSTOCK-HUESSY, E. - Speech and Reality. Introduction by C.C.Gardner.
150160: ROSENSTOCK-HUESSY, EUGEN - Die Übermacht der Räume.
4143063: ROSENSTOCK-HUESSY, E. - Des Christen Zukunft. oder Wir überholen die Moderne.
4141262: ROSENSTOCK-HUESSY, E. - Die Tochter. hierzu Das Buch Rut, verdeutscht von martin Buber. Hrsg. und kommentiert von B.Leenman.
4142709: ROSENSTOCK-HUESSY, E. & BATTLES, F.L. - Magna Carta Latina. The Privilege of Singing, Articulating and Reading a Language and of Keeping it Alive.
151654: ROSENTHAL, NAN|RUTH E. FINE - The Drawings of Jasper Johns.
110772: ROSENTHAL, BERNARD G. - The Images of Man.
184825: ROSENTHAL, DONALD B. [ED.]. - The City in Indian Politics.
166001: ROSENTHAL, ALAN - The New Documentary in Action: A Casebook in Film Making.
154653: ROSENTHAL, DR. OSKAR - Wunderheilungen und ärztliche Schutzpatrone in der bildenden Kunst.
140441: ROSENTHAL, ALAN - The Documentary Conscience. A Casebook in Film Making.
4137382: ROSENTHAL, G.S. & HOMOLKA, W. - Das Judentum hat viele Gesichter. Die religiösen Strömungen der Gegenwart.
56487: ROSENTHAL, JACQUES - Incunabula. Catalogue d'une collection d'incunables. Décrits et offerts aux amateurs. A l'occasion du ciquième centenaire de Guttenber (2 volumes)
157617: ROSENWALD, LESSING J. - The 19th Book Tesoro de poveri.
4028065: ROSENZWEIG, FR. - Der Stern der Erlösung. (Gesammelte Schriften II)
4038977: ROSENZWEIG, FR. - Kleinere Schriften.
4062093: RÖSER, J. (HRSG.) - Gott kommt aus der Dritten Welt. Erfahrungen und Zeugnisse.
152236: ROSETTA, M.T. - Compositional Translation.
161070: ROSETTI, MIMMO [ED.]. - Arte e ospedale/ Visual Art in Hospitals.
100843: ROSHEUVEL, MR. CH.A. - Van west naar oost. De rol van de Curaçaose Rode-Kruiscolonne in het voormalig Nederlands Oost-Indië.
130389: ROSIE, DIRK WILLEM - In draf naar Petersburg. Een reis in het spoor van de Ruslui.
162169: ROSIER, F.C.M. - Een pelgrimstocht naar de Elzas.
101324: ROSIER, PATER IRENAEUS - Biographisch & Bibliographisch overzicht van de vroomheid in de Nederlandse Carmel van 1235 tot het midden der achttiende eeuw.
183877: RÖSING, INA - Die Verbannung der Trauer [Llaki Wij'chuna]. Nächtliche Heilungsrituale in den Hochanden Boliviens. Mundo Ankari 1.
144061: ROSINY, TONNY - Pakistan. Drei Hochkulturen am Indus: Harappa - Gandhara - Die Moguln.
101648: ROSIVAL, DR. VERA|TOMMY WEISS [ILLUSTR.]. - Die homöopathische Hausapotheke in Bildern.
155905: ROSKAM, HANS C. - Willem Noske. Wonderkind - Meesterviolist. Apostel van een vergruisd verleden.
4300088: ROSKAM, JAAP TH. - Sailing the Last East Indiaman Batavia. A photo essay showing the first sailing of the world's most authentically reconstructed historic ship Batavia accompanied by HM Bark Endeavour. With reproductions of historic World maps and engravings.[A fully hand made book in Luxury Limited Edition. A Photo Essay, showing the unique sailing trips of the Batavia on the Pacific Ocean near Australia. Mounted in the book a certified replica of an Dutch 17th century 'Rix Dollar']
131937: ROSKILL, STEPHEN - Churchill & the Admirals.
144871: P.H.W. ROSMALEN|REULEN, J.M.M. - Het Voortgezet Onderwijs in Nederland. Ontwikkelingen, structuren en regelingen.
182402: ROSMALEN, JAN VAN - Treasures. Uit de collecties van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden / Treasures from the Collections of the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian & Caribbean Studies / Dori koleksi Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden.
161368: ROSMARIN, LÉONARD - When Literature becomes Opera. Study of a Transformational Process.
150418: ROSNAY, TATIANA DE - Het huis waar jij van hield.
4136104: ROSNER, B. & TUBACH, F.C. - Vrienden ondanks de Holocaust. Met medewerking van S.P.Tubach.
164090: ROSS, CHARLES - The Wars of the Roses. A Concise History.
156626: C.D. ROSS|CHRIMES, S.B.|R.A. GRIFFITHS [EDS.]. - Fifteenth Century England 1399-1509. Studies in Politics and Society.
156596: ROSS, CHARLES - Richard III.
170242: ROSS, HUGH - Why the Universe is the Way it is.
153024: ROSS, CIARAN - Aux frontières du vide. Beckett: une écriture sans mémoire ni désir.
122271: ROSS, COLIN [INTROD.]. - Das Buch der fernen Welt. Asien - Afrika - Australien - Amerika.
121596: ROSS, THOMAS - Omwille van de troon.
156639: ROSS, CHARLES [JEREMY CATTO - FOREW.]. - The Religious Life of Richard III. Piety and Prayer in the North of England.
161307: ROSS, KURT - Codex Mendoza. Aztekische Handschrift.
121336: ROSS, LUCIE - Stickereien aus dem 19. und 20. Jahrhundert.
155235: ROSS, ROBERT [AYMER VALLANCE - ICONOGR.]. - Aubrey Beardsley.
89991: ROSS HOLLAND, F. - Lighthouses
162884: ROSS JOSHUA JACOB - The Appeal to the Given. A Study in Epistemology
140685: ROSS, D.J.A. - Illustrated Medieval Alexander-Books in Germany and the Netherlands. A study in comparative iconography.
182711: ROSS, ROBERT [ED.]. - Racism and Colonialism. Essays on Ideology and Social Structure.
184532: ROSS, ROBERT & GEORGE D. WINIUS [INTROD. - ET AL.]. - All of One Company. The VOC in Biographical Perspective. Essays in Honour of Prof M.A.P. Meilink-Roelofsz, under the Auspices of the Centre for the History of European Expansion, Rijksuniversiteit Leiden.
103081: ROSS, KURT - Codex Mendoza. Aztec Manuscript.
166461: ROSSABI, MORRIS - China and Inner Asia. From 1368 to the Present Day.
181964: ROSSABI, MORRIS [ED.]. - China among Equals. The Middle Kingdom and its Neighbors 10th - 14th Centuries.
150797: ROSSELLI, JOHN - Lord William Bentinck. The making of a Liberal Imperialist, 1774-1839.
145639: ROSSEM, JAN MARTIN VAN - Colfax. Opgetekende herinneringen van een jonge nederlandse soldaat in het amerikaanse leger in 1945 in Duitsland.
144238: ROSSEM, J. VAN - De staatsrechtelijke, politieke en sociale denkbeelden van de Girondijnen.
90390: ROSSEM, JAN MARTIN VAN - Colfax. Opgetekende herinneringen van een jonge Nederlandse soldaat in het Amerikaanse leger in 1945 in Duitsland.
4143690: ROSSEM, MAARTEN VAN - De Verenigde Staten in de twintigste eeuw.
53111: ROSSI, FRANCESCO A.O. - Michelangelo and Raphael with Botticelli - Perugino - Signorelli - Ghrilandaio and Rosselli in the Vatican
102734: ROSSI, SARA - A Collector's Guide to Paperweights.
58843: ROSSI, PAOLO - Bacon. Pionier van de wetenschappelijke methode (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 44)
4030871: ROSSI, FERD. - Mosaics. A Survey of Their History and Techniques.
4133632: ROSSIER, H. - Bouwen en bewaren. Beschouwingen over het boek Ezra, Nehemia, Esther.
154426: RÖSSING, J.H. - Iets over F. Haver Schmidt.
140935: ROSSITER, CLINTON - Conservatism in America.
104435: ROSSITER, EVELYN [ED.]. - Le livre des morts des ancien Egyptiens. Papyrus d. Ani, Hunefer, Anhaï.
91353: ROSSIUS, RAYMOND - De wereld van de Opera
102853: RÖSSLER, BALTHASAR - Speculum metallurgiae politissimum. Oder: Hell-polierter Berg-Bau-Spiegel. Darinnen zu befinden: Wie man Bergwerck suchen, ausschürffen, mit Nutzen bauen, allenthalben wohl anstellen, befördern, dabay alles Gestein und Erzte gewinnen, fördern, rösten, schmetzen und zu gut machen...
143897: RÖSSLER, MARTIN - Bibliographie der deutschen Liedpredigt.
4141938: RÖSSLER, H. - Europa im Zeitalter von Renaissance, Reformation und Gegenreformation 1450-1650. Mit 3 Karten.
162946: ROSSLYN, EARL OF [J.F.H. ST. CLAIR-ERSKINE ROSSLYN - 5TH EARLL OF ROSSLYN] - My Gamble with Life.
143810: ROSSLYN, EARL OF [J.F.H. ST. CLAIR-ERSKINE ROSSLYN - 5TH EARLL OF ROSSLYN] - Twice Captured. A Record of Adventure during the Boer War.
61512: ROSSOUW. H.W. - Klaarheid en interpretasie (Enkele probleemhistoriese gesigspunte in verband met die leer van die duidelikheid van die Heilige Skrif)
60608: ROSSOUW. H.W. - Klaarheid en interpretasie (Enkele probleemhistoriese gesigspunte in verband met die leer van die duidelikheid van die Heilige Skrif)
157463: ROSSUM, K.W.J. VAN [ED.]. - Uitgeverij Dekker & Van de Vegt 1856-1989. Geschiedenis en catalogus van een fonds.
4042661: ROSSUM, J.V. - De Praedeuteronomistische bestanddelen van het boek der Richters. En hun betekenis voor onze kennis van de geschiedenis van het volk Israel en zijn godsdienst. (Diss.)
161440: ROSSUM-GUYON, FRANÇOISE VAN [ED.]. - Femmes - Frauen - Women.
145481: ROSSUM, J.P. VAN - Het wetsontwerp tot wijziging van de Rechtspleging bij de Zeemacht.
110381: ROSSUM, BOB VAN - Met kompas en parang. Ontdekkingstochten door de binnenlanden van Nieuw-Guinea
121594: ROST VAN TONNINGEN, GRIMBERT - Uitverkoren maar niet bevlogen. Hoe doorbreken wij het bleke en verstarde leiderschap in Nederland.
58226: ROST VAN TONNINGEN, M.M. - Correspondentie van Mr. M.M. Rost van Tonningen. Deel I: 1921 - Mei 1942. Deel 2: Mei 1942 - Mei 1945 (2 delen)
4134681: ROST, LEONHARD - Einleitung in die alttestamentlichen Apokryphen und Pseudepigraphen. Einschliesslich der grossen Qumran-Handschriften.
182279: INTROD.].|ROSTAND, MAURICE [ROLF ITALIAANDER - TRANSL. - Der Prozess Oscar Wilde.
183369: ROSTAND, EDMOND - Cyrano de Bergerac. Comédie héroique en cinq actes en vers.
103895: ROSTAND, EDMOND - Chantecler. Pièce en quatre actes en vers.
150425: ROSTAND, EDMOND [LAURENS SPOOR - TRANSL.]. - Cyrano de Bergerac [1897]. Epische komedie in vijf bedrijven - in verzen. .
157513: ROSTENBERG, LEONA - The Minority Press & The English Crown. A Study in Repression 1558-1625.
157430: ROSTENBERG, LEONA [A. HYATT MAYOR - PREF.]. - English Publishers in the Graphic Arts 1599-1700. A Study of the Printsellers & Publishers of Engravings, Art & Architectural Manuals, Maps & Copy-Books.
101325: ROSTON, MURRAY - Changing Perspectives in Literature and the Visual Arts 1650-1820.
131713: ROSTOVTZEFF, M. - The Social and Economic History of the Hellenistic World [2 Vols.]
4066902: ROSZAK, T. - Onvoltooid dier. Het aquariaanse voorland en de evolutie van het bewustzijn.
4139543: ROSZAK, THEODORE - (3 boeken). Opkomst van een tegencultuur - Het einde vanniemandsland - Onvoltooi dier.
4140980: ROTENSTREICH, N. - Essays in Jewish Philosophy in the Modern Era. Ed.by R.Munk. With an Introduction by P.Mendes-Flohr.
89981: ROTERMUND, H.-M. - Rembrendt, tekeningen en etsen bij de Bijbel.
103132: ROTERS, EBERHARD [ED. - ET AL.]. - Berlin 1910-1933. Die visuellen Künste.
103131: ROTERS, EBERHARD [ET AL] - Expressionisme in Berlijn, 1910-1920.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

1/16