Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
86873: POEL, CHR. VAN DER - Getrouwmakende genade. Acht Bijbellezingen uit het boek Danièl
31408: POEL, JOH. VAN DER - Oud, maar niet te oud. Bundel overdenkingen, meditaties, brieven, gelegenheidspredikaties, o.a. afscheidspredikatie te Hardinxveld-Giessendam, intrede te Ede en de herdenkingsdienst bij zijn veertig-jarige ambtsbediening, met de gehouden toespraken en de herdenkingsdienst gehouden met de schoolkinderen
58940: POEL, JOH. V.D. - Nood en uitkomst. Tweetal biddagpredikaties over Jesaja 38 : 14. Hiskia's ziekbed en wonderlijke genezing gehouden te Overberg in 1958 met sprokkelhout (262 spreuken)
182336: POEL, DR. M.G. VAN DER [ET AL.]. - Landbouwgeschiedenis. Een reeks artikelen samengesteld n.a.v. de cursus 'Landbouwgeschiedenis' Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap.
96645: POEL, J. V.D. - Het zieleraadsel opgelost. Twee predikaties over Mattheus 1 : 18-25 benevens 1000 snipperhoutjes
86865: POEL, JOHANNES VAN DER - Deel genoten, vijf preken
96473: POEL, JOHANNES VAN DER - Naar uw gemaakt bestek. Tien predikaties. Deel 2, van biddag tot pinksteren
96465: POEL, JOHANNES VAN DER - Naar uw gemaakt bestek. Tien predikaties. Deel 1, van dankdag tot nieuwjaar
96466: POEL, JOHANNES VAN DER - Deel genoten. Vijf deelpreken
95093: POEL, JOH. VAN DER - Eben-Haëzer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit het leven van Ds. Joh. Van der Poel ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Aangevuld met de afscheidspredikatie te Giessendam, de intredepredikatie te Ede en de herdenkingsdienst ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum
96858: POEL, JOH. VAN DER - Bijeen vergaard. Bundel predikaties, meditaties, twee brieven aan ds. W.C. Lamain (over de twee vermisten, overkomst en bevestiging van ds. C. Smits) en 1250 spreuken, betreffende diverse voorvallen uit het geestelijke leven.
52029: POEL, DS. CHR. VAN DER - Het nieuwe Jeruzalem
86156: POEL, JOH. VAN DER - Eben-Haezer, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing uit de kerkvaders Augustinus, Bernardus en Anselmus
85496: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede. 6e jaargang nr. 1-11
85497: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede. Jaargang 5 nr. 1-11
85498: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede. Jaargang 4 nr. 1-11
85499: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede. Jaargang 3 nr. 1-11
90281: POEL, JOH. VAN DER - De zegeningen Jakobs. Een prekenserie over de zegeningen van Jakobs zonen.
85488: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede. 7e jaargang nr. 1-11
95824: POEL, JOH. V.D. - Mengelstoffen of de weg der zaligheid
86868: POEL, CHR. VAN DER - Het vaste fundament Gods
52260: POEL, DS. J. VAN DER - Eben-Haezer. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing uit de kerkvaders Augustinus, Bernardus en Anselmus
30295: POEL, JOH. V.D. - Op uw noodgeschrei
31391: POEL, JOH. VAN DER - Bijeen vergaard. Bundel predikaties, meditaties, twee brieven aan ds. W.C. Lamain (over de twee vermisten, overkomst en bevestiging van ds. C. Smits) en 1250 spreuken, betreffende diverse voorvallen uit het geestelijk leven
130620: POEL, DR. J.M.G. VAN DER - Heren en boeren. Een studie over de commissiën van Landbouw [1805-1851]
110181: POEL, PROF. DR. J. VAN DER - Vijfentwintig Jaar Nederlands Belastingmuseum 1936 - 1961.
162023: POEL, M.G.M. VAN DER - De Declamatio bij de Humanisten. Bijdrage tot de studie van de functies van de Rhetorica in de Renaissance.
81940: POEL, JOH. VAN DER - Ter gedachtenis, verslag van de begrafen is DS. Joh. Van der Poel, in leven predikant van de oud Gereformeerde Gemeente (in Nederland) te Ede, alsmede een achttal preken van deze leraar en enkele herinneringsbijdragen
58204: POEL, JOH. VAN DER - Een eeuwigheid zonder tijd, meditaties en preken
31378: POEL, JOH. V.D. - Eerste lammeren, dan schapen
88141: POEL, CHR. VAN DER - De ware Wijnstok. 52 meditaties.
56876: POEL, J. V.D.|REENEN, G. VAN - Sions' betalende borg, voorgesteld in acht lijdenspredikatien / 1e Kerstpredikatie / 2e Kerstpredikatie (3 werken in 1 band)
84981: POEL, CHR. VAN DER - Verkregen hulp. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Chr. Van der Poel, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Yerseke
51984: POEL, DS. J. VAN DER - Ter gedachtenis [Verslag van de begrafenis van Ds. Joh. van der Poel, alsmede een achttal preken van deze leraar en enkele herinneringsbijdragen]
86864: POEL, JOH. V.D. - Eerst lammeren, dan schapen
88146: POEL, JOH. VAN DER - Eerst lammeren, dan schapen
56798: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen, preken en meditaties
105093: POEL, DR. M.G. VAN DER [ET AL.]. - Landbouwgeschiedenis. Een reeks artikelen samengesteld n.a.v. de cursus 'Landbouwgeschiedenis' Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap.
96560: POEL, JOH. VAN DER - Oud, maar niet te oud. Bundel overdenkingen, meditaties, brieven, gelegenheidspredikaties, o.a. afscheidspredikatie te Hardinxveld-Giessendam, intrede te Ede en de herdenkingsdienst bij zin veertig-jarige ambtsbediening, met de gehouden toespraken en de herdenkingsdienst gehouden met de schoolkinderen
31437: POEL, CHR. VAN DER - Jakobs laatste woorden
121219: POEL, PHILIP VAN DE - Hollantsche kuyperijen op de Venezolaanse kust 1700-1750.
181930: POEL, STEFAN VAN DER - Tussen zieken, boeken en kikkers. De fysiologie van een leven: Izaac van Deen [1804-1869].
180547: POELGEEST, L. VAN - Japanse besognes. Nederland en Japan 1945-1975.
144741: POELGEEST, L. VAN - Japanse besognes. Nederland en Japan 1945-1975.
88562: POELHEKKE, J.J. - Het Staatse bemiddelingsaanbod aan Spanje en Frankrijk in het najaar van 1650. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoofleraar in het vaderlandsche en algemene geschiedenis der nieuwere tijden aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 18 feburari 1966.
141131: POELHEKKE, J.J. - 'T uytgaen van den treves. Spanje en de Nederlanden in 1621.
94982: POELHEKKE, JAN JOSEPH - De vrede van Munster
96439: POELHEKKE, J.J. - De vrede van Munster
58689: POELHEKKE, J.J. - Frederik Hendrik. Prins van Oranje. Een biografisch drieluik
88559: POELHEKKE, J.J. - Met pen, tongriem en rapier. Figuren uit een ver en nabij verleden.
185008: POELHEKKE, FABIO G.M.N. - Prikkeldraad in het oerwoud. De veeteelt in het proces van economische en sociale integhratie van het Amazonegebied in Brazilië.
156706: POELHEKKE, J.J. - Met pen, tongriem en rapier. Figuren uit een ver en nabij verleden.
122349: POELHEKKE, J.J. - Geen blijder maer in tachtigh jaer. Verspreide Studiën over de Crisisperiode 1648-1651.
161532: POELHEKKE, J.J. - Het verraad van de pistoletten?
131861: POELL, G.M. - Beschrijving van het Hertogdom Limburg.
110798: POELSTRA, THEO J. - Een Hollands stadsarchief. Wegwijzer tot onderzoek.
163210: POESJKIN, A.S. - Brieven [ = Deel 3 Verzameld Werk].
186085: POËTE, MARCEL - Une vie de cité Paris de sa naissance a nos jours [3 Vol. Texts & 1 Volume Plates = Complete Set].
101642: POEZE, HARRY A. [ED.]. - Oosterse omzwervingen. Klassieke teksten over Indonesië uit Oost en West.
53077: POGNON, EDMOND - Les très Riches Heures du duc de Berry. Het pronkstuk uit de verzameling van een middeleeuwse bibliofiel
140310: POGUE, FORREST C. [GEN. OMAR N. BRADLEY - FOREW.]. - Organizer of Victory 1943-1945. George C. Marshall.
4046464: POHIER, J. - Als ik God zeg.
144245: PÖHLMANN, ROBERT VON - Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt [2 Vols. Compl.]..
142726: PÖHLMANN, DR. ROBERT - Die Wirthschaftspolitik der Florentiner Renaissance und das Princip der Verkehrsfreiheit.
95428: POHLMANN, KARL-FRIEDRICH - Das Buch des Propheten Hesekiel (Ezechiel). Kapitel 1-19 (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 22/1)
57439: POHLMANN, KARL-FRIEDRICH - Historische und legendarische Erzählungen. 3. Esra-Buch (Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit. Band I)
103701: PÖHLMANN, ROBERT VON [FRIEDRICH OERTEL - ED.]. - Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt [2 Vols. Compl.].
122826: PÖHLMANN, WOLFGER [ET AL.]. - Chatur Disha. Kunsthandwerk aus Indien.
171230: POINCARÉ, HENRI - The Value of Science. Essential Writings of Henri Poincare.
4142492: POINCARÉ, H. - Wetenschap en hypothese.
9915: POIRET, PIERRE - De Goddelyke Huishouding, Waer in de Voorneemens Gods ontrent de Menschen, zyne Wyzen van handelen, als ook zyne Werken verklaert en betoogt worden. In de Fransche Tael beschreven in VI. Boeken. En nu in 't nederduitsch overgebragt. Waer by noch gevoegt is een Brief van den zelen Schryver over de Waere Godheit en Eeuwige Geboorte van Jesus Christus. Als ook een kort Verhael van des Auteurs Leven en Schriften.
181131: POIRIER, PIERRE - Paysages Belges. Oeuvres de quelques aquafortistes.
90272: POIRION, DANIEL|REGALADO, NANCY FREEMAN - Yale Franch studies, special issue. Contexts: Style and Values in Medieval Art and Literature. Special Issue.
110111: POISSON, GEORGES - Moyen Age en Ile-de-France. Ëglises, Abbayes et Châteaux.
157105: POISSONNIER, I.H.J. - Zooveel zijne kleine boekverzameling gedoogde. De bibliotheek van de Oostburgse advocaat en amateur-historicus mr. Johannes Egberts Risseeuw [1798-1869].
121482: POL, DR. W.H. VAN DE - Het wereldprotestantisme.
84696: POL, F. VAN DER E.A. - Bucer en de kerk
53840: POL, BAUKE VAN DER - Jaap Oswald Dijkstra, 1920-2006. Een Friese Franeker franciscaan in India
84398: POL, W.H. VAN DE - Karakteristiek van het Reformatorisch Christendom
105166: POL, L.R. - Romanbeschouwing in voorredes. Een onderzoek naar het denken over de roman in Nederland tussen 1600-1755.
131732: POL, ARENT - Schepen met geld. De handelsmunten van de Verenigde Oostindische Compagnie 1602-1799.
155972: POL, LIESBETH VAN DER [ED. - ET AL.]. - Europa en de architecten. Stand van zaken in de discussie over Europese aanbestedingen van architectendienstebn.
161215: POL DOM [ILLUSTR.].|TROELSTRA-BOKMA DE BOER, S. - Oud-Fransche legenden.
84416: POL, W.H. VAN DE - Het Christelijk dilemma, Katholieke Kerk-Reformatie
83869: POL, FRANK VAN DER - De Reformatie te Kampen in de zestiende eeuw
58344: POL, F. VAN DER - Gelovig kruisdragen. Over verdrukking en tegenspoed. Een preek uit het Huysboec van reformator Heinrich Bullinger in hedendaags Nederlands. Ingeleid en besproken om moeite en lijden christelijk te verwerken
96287: POL, FRANK VAN DER - Geloofstaal trekt haar spoor. 450 jaar Nederlandse Geloofsbelijdenis
32306: POL, FRANK VAN DER - Philippus Melanchthon. Bruggenbouwer
88930: POL, FRANK VAN DER - De Reformatie te Kampen in de zestiende eeuw.
84404: POL, W.H. VAN DE - De Kerk in het leven en denken van Newman
56851: POL, A.T. VAN DE - Wat zijn deze stenen? Een geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Nunspeet
4036627: POL, W.H. V.D. (NEWMAN, J.H.) - De kerk in het leven en denken van Newman. (Diss.)
94126: POL, F. VAN DER - Bucer en de kerk
4137882: POL, D. - Midden-Java ten zuiden. (Onze Zendingsvelden IV)
4016249: POL, F.V.D. (KAMPEN) - De reformatie te Kampen in de 16e eeuw. (Diss.)
4026405: POL, W.H.V.D. - Het wereld protestantisme.
4071058: POL, W.H.V.D. - Karakeristiek van het reformatorisch christendom.
155871: POLAIN, LOUIS - Catalogue des Livres Imprimés au Quinzième Siècle des bibliothèques de Belgique [4 Vols. Compl.].
157307: POLAIN, LOUIS - Catalogue des Livres Imprimés au Quinzième Siècle des bibliothèques de Belgique. [5 Vols. Compl.].
168258: POLAIN, LOUIS - Catalogue des Livres Imprimés au Quinzième Siècle des bibliothèques de Belgique [5 Vols. = Compl. Set with Supplement].
104523: POLAIN, LOUIS - Catalogue des Livres Imprimés au Quinzième Siècle des bibliothèques de Belgique. [5 Vols. Compl.].
160739: POLAK, MR. J.M. [ED.]. - Vooruitzichten van de Rechtswetenschap [Vol. 1 & 2]. Een bundel opstellen onder redactie van Mr. J.M. Polak.
56883: POLAK, M.S. - Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. Derde aflevering
152418: J.E. POLAK JZ.|VOORZANGER, J.L. - Het Joodsch in Nederland. Aan het Hebreeuwsch en andere talen ontleende woorden en zegswijzen.
141207: POLAK, BETTINA - Het Fin-de-Siècle in de Nederlandse schilderkunst. De symbolische beweging 1890-1900.
4025310: POLAK, FRED L. - Prognostica. Wordende wetenschap schouwt en schept de toekomst.
4060670: POLAK, CHAJA - Stenen halzen. Een dochter speurt naar de verzwegen feiten in haar moeders leven.
4140555: POLAK, J. - Het voorbeeldige boek. Met een nawoord van Piet Gerbrandy. [gekwelde essays over Europese literatuur]
180780: POLAK, MR. J.M. - Terugblikken op het Nederlands Juristenblad.
155630: POLAK, CHAJA - Wachten op de schemering.
10136: POLANUS VON POLANSDORF, AMANDUS - Corte verclaringhe over sommighe nu ter tijt verschillende articulen der Religie van Christo eewige Ghenaden-verkiesinghe Gods, Verwerpinge der Godloosen, ende voorsienicheyt Gods. Door vraghen ende antwoort ghestelt. Met eenen corten inhout der leere, die inde loffelijcke Universiteyt te Basel vande verschillenden articulen der Religie wort gedreven.
9857: POLANUS VON POLANSDORF, AMANDUS - De leere der vvaerheyt Van Godts Eeuwighe Predestinatie. Daein te ghelijcke dese hooghwichtige Leere, cortelick ende oprechtelick, na de genade welcken de Heere genadelic heeft gegeven, verclaert is, ende seer veel sware plaetsen der H. Schrifturen uytgheleyt, ende ghetroulick bevrijdet vande bedervinghen ende verkeeringhen Roberti Bellarmini, &c. Seer noodich in dese teghenwoordige tijt. Item, noch een Corte verclaringhe desselfden Polani, over etlijcke nu ter tijdt strijdige Religions artijckelen, van Christo, van Gods Eeuwighe Verkiesinghe, verwerpinge der Godloosen ende vande Voorsienigheyt Gods, door Vraegh en Antw. gestellet. Met een Cort Inhoud der leere, die in de loflijcke Vniversiteyt te Basel van twistighe Religions puncten ghedreven wert. Waer van het eerste uyt de Latijnsche ende de andere Tractaetgens uyt de Hooghduytsche tale met vlijt ende trouwigheyt overgheset zijn door P.I.A. (= Pieter Jacobsz. van Suyderwoude).
156967: POLASTRON, LUCIEN X. - Books on Fire. The Tumultuous Story of the World's Great Libraries.
4049030: POLDERMAN. C.P. - Kerk en wereld. Een studie over gereformeerden en hun uiteenlopende relaties met televisie in het licht van politiek, cultuur en theologie. (Diss.)
82056: POLDERMAN. C.P. - De Kerk gepasseerd, van kerkelijke zorg naar verzekeringscontract
60560: POLDERMAN. C.P. - Kerk en Wereld (Een studie over gereformeerden en hun uiteenlopende relaties met televisie in het licht van politiek, cultuur en theologie)
101988: POLDERMAN, PETER [ILLUSTR.]. - Dichtersportretten. 53 gouaches van Peter Polderman.
160754: POLDERMAN, TINY - Zeeland in de vroege Middeleeuwen.
110722: POLDERVAART, WIEPKE - Pier. Verhaal & Olieverfschilderijen
181071: POLEN, BERT VAN - Brabant achter de coulissen. Een blik op natuurbehoud.
182679: POLET, AMÉDÉE - Une gloire de l'humanisme Belge Petrus Nannius 1500-1557.
121693: POLET, AMÉDÉE - Une gloire de l'humanisme belge Petrus Nannius 1500-1557.
162880: POLET, SYBREN - Bloemlezing uit de moderne buitenlandse poëzie in Nederlandse vertaling 1900-1950.
151789: POLFLIET-PAUWELS, M. - Russische kant. Handleiding voor het maken van Russische kant [with 8 Bobbin Lace Patterns].
54985: POLHUIS, AT - Lotgenoten bondgenoten? Mogelijkheden van coalitievorming in oude stadswijken. Een bijdrage vanuit de kerk
140831: POLIAKOFF, WLADIMIR - Die Tragödie einer Kaiserin. Lebensgeschichte der Zarin Alexandra von Russland.
162013: POLIGNAC, MELCHIOR DE [P.M.M. GEURTS - ED.]. - Anti-Lucretius of Over God en de Natuur. Boek 1, 5 en 9 met vertalingen en aantekeningen.
20451: POLIGNAC, MELCHIOR DE (BÉRARDIER DE BATAUT, FRANÇOIS-JOSEPH) - L'Anti-Lucrèce en vers françois (This is one of several 18th-century French translations of Melchior de Polignac's Latin Anti-Lucretius, 1745)
167713: POLIS, HAROLD - Dat spreekt boekdelen. 10 jaar Vlaams Fonds voor de Letteren.
100167: POLISENSKY, PROF. DR. JOSEF [ED. ET AL.]. - Alma Mater Carolina Pragensis. Charles University and Foreign Visitors / Výbor svedectvi cizich návstevnikú. .
121087: POLITICS - Gedenkboek ter gelegenheid van het bestaan van de Sociaal-Demovratische Arbeiderspartij in Nederland. Opgericht 26 augustus 1894, in opdracht van het partijbestuur uitgegeven.
102243: POLITICS - The Real Men in Public Life.
103128: POLITICS - Met één stem meer keus: advies van het Burgerforum Kiesstelsel [& CD-Rom].
103129: POLITICS - Comparative Study on Politica towards Foreign Graduates. Study on Admission and Retention Politics towards Foreign Students in Industrialised Countries.
183706: POLIZIANO, ANGELO [EMIL STAIGER - TRANSL.]. - Der Triumph Cupidos. Stanze [In slipcase].
183035: POLIZZOTTI, MARK - Revolution des Geistes. Das Leben André Bretons.
170315: POLKINGHORNE, JOHN [F.A. MULLER - AFTERW.]. - De kortste introductie: Quantum Theorie.
4143218: POLKINGHORNE, J. - Science and Providence. God's Interaction with the World.
183975: POLL, F. VAN DER [H.H. LASEUR - ED.]. - Handleiding tot de Paardenkennis voor de Kadetten der Kavallerie en artillerie: door wijlwn den Paardenarts der 1e Klasse, bij genoemde Akademie, F. van der Poll. Derde, veel vermeerde en verbeterde druk, bewerkt door H.H. Laseur, Paardenarts der 2e Kasse bij gemelde Akademie.
92030: POLL, HARRY - Van dorpsmidse tot grootbedrijf. Gedenkboek N.V. Oda-staalwerk v.h. H.J. van de Kamp St. Oedenrode
92680: POLL, W. VAN DE - Inventaris van het Oud-Rechterlijk Archief der gemeente Nijmegen
162307: POLL, HARRY - Van dorpssmidse tot grootbedrijf. Gedenkboek N.V. Oda-Staatwer v/h H.J. van de Kamp, St. Oedenrode 1905 - 1955. .
90699: POLL, M.|WOUTERS, P. - Du régime des malades mentaux en Belgique. Deuxième édition du régime des aliénés en Belgique par Th. Wouters.
150942: POLL, WILLEM DE - Suriname.
152943: POLL, ROELAND M. VAN - Koerswijzer. Gids voor beurzen en markten.
182719: POLLAK, ARTHUR [INTROD.]. - Hoch die Republik. Zur zehnten Wiederkehr des 12. November 1918. Den Wiener Kindern von ihrer Vaterstadt gewidmet.
152784: POLLAK-ELTZ, ANGELIKA - Folklore Y cultura en los pueblos negros de Yaracuy.
150937: POLLAK-ELTZ, ANGELIKA - Afro-Amerikaanse Godsdiensten en culten.
4024490: POLLAK-ELTZ, A. - Afro-amerikaanse godsdiensten en culten.
153400: POLLAK, MARTHA D. - Turin 1564-1680. Urban Design, Military Culture and the Creation of the Absolutist Capital.
53312: POLLANUS, VALERANDUS - Liturgia Sacra (1551-1555). Opnieuw uitgegeven en van een inleiding voorzien door Dr. A.C. Honders (Kerhistorische Bijdragen I)
4300904: POLLANUS, VALERANDUS - Liturgia Sacra (1551-1555). Opnieuw uitgegeven en met inleiding door A.C. Honders. (Kerkhistorische Bijdragen 1)
88970: POLLARD, ALFRED W. - Short-title Catalogue of Books printed in France and of French Books printed in other countriess from 1470 to 1600 in the Britisch Museum.
100869: POLLARD, DISNEY - European Economic Integration 1815-1970.
163500: POLLARD, ALFRED W. [ED.]. - Early Illustrated Books. A History of the Decoration and Illustration of Books in the 15th and 16th Centuries.
157117: POLLARD, M. - A Dictionary of Members of the Dublin Book Trade 1550-1800. Based on the records of the Guild of St Luke the Evangelist Dublin.
184814: POLLARD, ALFRED W. - Last Words on the History of the Title-page with Notes on some colophons and twenty-seven fac-similes of title-pages
140014: POLLARD, GRAHAM [ED.]. - Italian Medals.
157421: POLLARD, ALFRED W. [MACHAEL PEARCE - INTROD.]. - Fine Books.
151836: POLLARD, SUDNEY - Peaceful Conquest. The Industrialization of Europe 1760-1970.
103235: POLLEDRI, PAOLO [ED.]. - Visionary San Francisco.
176320: POLLEIT, THORSTEN (HRSG.) - Ludwig von Mises : Leben und Werk für Einstieger.
92413: POLLET, J.V. - Martin Bucer. Études sur la Correspondance avec de nombreux textes inédits (Volume I)
87847: POLLET, J.V. - Martin Bucer, études sur les relationsde Bucer avec les Pays-Bas, l'électorat de cologne et 'allemagne du nord. Avec de nombreux textes inédits (2 volumes)
94059: POLLET, J.V. - Martin Bucer, études sur la correspondance avec de nombreux textes inédits. Ouvrage publié avec le concours du centre national de la recherche scientifique (2 volumes)
4076215: POLLET, J.V. (PFLUG, J.) - Julius Pflug (1499-1564). et la crise religieuse dans l`Allemagne du XVIe siècle. Essai de synthèse biographique et théologique. (Studies in medieval and reformation thought XLV)
89829: POLLITT, J.J. - Art and Experience in Classical Greece
182730: POLLITZ, ANDREAS - 1883-1983. Hundert Jahre Otto Maier Verlag Ravensburg. Teils erkundet, teils erlebt und danach dargestellt.
90413: POLLMANN, TESSEL - Herbestemming van kerken. Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
183024: POLLMANN, JUDITH - Een andere weg naar God. De reformatie van Arnoldus Buchelius [1565-1641].
131828: POLLMANN, J. - Ons eigen volkslied.
4140294: POLLMANN, J. - Catholic Identity and the Revolt of the Netherlands. 1520-1635. [By listening to the voices of individual Catholics, lay and clerical, Pollmann offers a new perspective]
185756: POLLOCK, GRISELDA - Mary Cassatt. Painter of Modern Women. Volume Series: World of Art.
182638: POLLOCK, GRISELDA - Looking Back to the Future. Essays on art, life and Death.
57964: POLMAN, A.D.R. - Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis, verklaard uit het verleden, geconfronteerd methet heden (4 delen)
152861: POLMAN, P. - "De "" Batavia Vera "" van D.Désirant en de "" Historia "" van C.P. Hoynck van Papendrecht [1723-1725]."
4010042: POLMAN, A.D.R. (AUGUSTINUS, AUR.) - Het Woord Gods bij Augustinus. (De theologie van Augustinus I.)
122023: POLMAN, P. - "De vindplaatsen van de "" Romeinse bronnen ""."
88934: POLMAN, A.D.R. - Het Woord Gods bij Augustinus
84655: POLMAN, A.D.R. - Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis, verklaard uit het verleden geconfronteerd met het heden (Complete Set)
101854: G.K.R. POLMAN [EDS. - ET AL.].|J.H. VAN KAMPEN|OTTO, W.M. [FOREW]. - 't blijft mensenwerk. Een bundel opstellen over het Zuiderzeeproject aangeboden aan Prof. Dr. R.H.A. van Duin bij zijn ambtelijk afscheid.
165755: POLMAN, MARIËLLE [ED.]. - Anton van Duinkerken. Een veelomvattend mens.
30787: POLMAN, A.D.R. - De theologie van Augustinus. Het woord Gods bij Augustinus / De leer van God bij Augustinus (2 delen)
96104: POLMAN, A.D.R. - De leer van God bij Augustinus
53771: POLMAN, P. - Romeinse bronnen voor de kerkelijke toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen, 1592-1727. Deel III: 1686-1705 (R.G.P. 94)
122507: POLMAN, ALEXANDER - In 't Verschiet en van Nâbij. Een keuze uit vijf eeuwen militaire prenten en tekeningen. From Afar and Close To. A selection from Five centuries of military prints and drawings.
96456: POLMAN, A.D.R. - Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Verklaard uit het verleden, geconfronteerd met het heden (4 delen)
57826: POLMAN, A.D.R. - Het Woord Gods bij Augustinus
4133834: POLMAN, P. - Katholiek Nederland in de Achttiende Eeuw. I.De Hollandse zending 1700-1717. II.De Hollandse zending 1727-1795. III.Buiten de Hollandse zending 1700-1795.
4300568: POLMAN, P. - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Deel 1: 1727-1754. Deel 2: 1754-1853. (RGP 103 en 105)
154772: POLMAN, MARIËLLE [ED.]. - De keerzijde van het leven. Anton van Duinkerken als literatuurcriticus bij DeTijd [1927-1952].
146031: POLMAR, NORMAN [FOREW.]. - Soviet Naval Developments 1982.
163462: POLNAY, PETER DE - Isabella II. Koningin bij de gratie van generaals in een gistend Spanje.
180595: PÖLNITZ, GÖTZ FREIHERR VON - Fugger und Hanse. Ein hundertjähriges Ringen um Ostsee und Nordsee.
4071064: PÖLNITZ, GÖTZ VON (HRSG.) - Lebensbilder aus dem Bayerischen Schwaben.
146273: POLONSKY, ANTONY - The Little Dictators. The History of Eastern Europe since 1918.
163677: POLS, IVOR VINCENT - George Hendrik Breitner.
161893: POLS, IVOR VINCENT - George Hendrik Breitner.
102747: POLSHORLOGES|ZAK - Das Katalogbuch 2004 / 2005.
102746: POLSHORLOGES|ZAK - Das Katalogbuch 2003 / 2004.
102745: POLSHORLOGES|ZAK - Der Katalog zum 40jährigen Firmenjubiläum 1961-2001.
130636: POLSHORLOGES|ZAK - International Wristwatch Yearbook 1998.
100451: POLVLIET, G. - Alle hens aan dek. Algemeene oefenplicht met beperkte herhalings-oefeningen en diensttijd, plaatselijke en gewestelijke oefening en organisatie.
8932: POLYANDER, JOHANNES - Grondt Onser Salicheyt: Dat is, De Leere onser Verkiesinghe ende Verlossinghe van den doot der sonden, door Jesum Christum. Wt eenighe versen des eersten ende tvveeden Capittels des Sentbriefs Pauli tot den Ephesien.
52377: POLYANDER, J. - Schijnbare tegenstrijdige Schriftuurplaatsen verklaard
85647: POLYANDER, JOHANNES - Schijnbaar tegenstrijdige Schriftuurplaatsten verklaard
58623: POLYANDER, JOHANNES - Schijnbaar tegenstrijdige Schriftuurplaatsen verklaard
10436: POLYGLOT BIBLE - Le Nouveau Testament, C'est a dire La Vouvelle Alliance de Nostre Seigneur Iesus Christ. / The New Testament. Of our Lord and Saviour Iesus Christ, / Het Nieuwe Testament, Ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Iesu Christi, Volgens het Besluyt der Sinode van Dordrecht inde Iare 1618 en 1619.
9858: POLYGLOT BIBLE/WALTON, BRIAN (ED.) - Biblia Sacra Polyglotta, Complectentia Textus Originales, Hebraicum, cum Pentateucho Samaritano, Chaldaicum, Graecum. Versionumque antiquarum, Samaritanae, Graecae LXXII Interp. Chaldaicae, Syriacae, Arabicae, Aethiopicae, Persicae, Vulg. Lat. Quicquid comparari poterat. Cum Textuum, & Versionum Orientalium Translationibus Latinis. Ex Vetustissimis Mss. Undique Conquisitis, optimiisque Exemplaribus impressis, summâ fide collatis. Quae in prioribus Editionubus deerant suppleta. Multa antehac inedita, de novo adjecta. Omnia eo ordine disposita, ut Textus cum Versionibus uno intuitu conferri possint. Cum Apparatu, Appendicibus, Tabulis, Variis Lectionibus, Annotationibus, Indicibus, & c. Opus totum in sex Tomos tributum. Edidit Brianus Waltonus. WITH: Briani Waltoni, Angli, Viri Celeberrimi, Biblicus Apparatus, Chronologico- Topographico- Philologicus: Pront ille tomo praeliminari, Operis eximii Polyglotti, Londini, Anno Christi, MDCLVIII. editi, continetur. Exhibens Tractatus varios, eósque integros Diversorum Virorum doctissimorum, & in omni Literatura exercitatissimorum, de ratione Sacrorum Temporum, Locorum, ut Terrae promissae, Templi, Urbis Ierosolymitanae, &c. Nummorum, Mensuarum, Ponderum, nec non Idiotismorum Scripturae sacrae, Linguarum, & Versionum Orientalium. Adjiciuntur Johannis Drusii De Proverbiis sacris Classes duae. Nunc in gratiam omnium, qui Musas has sanctissimas sanctè colunt, seorsim excusi, & Indicibus exornati.
56528: POMA, K. E.A. - James Ensor. Kunsthaus Zürich, 20 mei tot 31 juli 1983. / Koninklijke Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 20 augustus tot 30 oktober 1983
157548: POMEROY, ELIZABETH - The Huntington. Library - Art Gallery - Botanical Gardens.
121735: POMFRET, JOHN E. - Colonial New Jersey. A History.
158406: POMPEN O.F.M., FR. AURELIUS - The English Versions of ' The Ship of Fools '. A Contribution to the History of the Early French Renaissance in England.
176188: PONCHEVILLE, THELLIER DE - Tout l'évangile dans toute la vie.
165341: POND, KATHY - Water Recreation and Disease. Plausibility of Associated Infections: Acute Effects, Sequalae and Mortality.
101583: PONIATOWSKI, MICHEL - Talleyrand et l'ancienne France 1754-1789.
167873: PONLOP, DZOGCHEN - Rebel Boeddha. Op weg naar de vrijheid.
156793: PONOMAREFF, CONSTANTIN - The Spiritual Geography of Modern Writing. Essays on Dehumanization, Human Isolation and Transcendence.
185328: PONS, PROF. DR. A. PEDRO Y - Isidorus Hispalensis. Ethimologiarum Liber III De Medicina.
180158: PONSTEEN, A. - Oald Helderns Sprokkelholt.
31908: PONSTEEN, HENDRIK JAN - Karl Barth en Eduard Thurneysen (de theologische relevantie van een levenslange vriendschap) / Karl Barth and Eduard Thurneysen (the theological relevance of a lifelong friendship) with a summary in English
57936: PONT, JOHANNES WILHELM - Psalm LXVIII. Eene exegetisch-kritische studie
60563: PONT. J.W. - Psalm LXVIII (Eene exegetisch-kritische studie)
53251: PONT. J.W. - Geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618
4300023: PONT, J.W. (SCHIEDAM) - Geschiedenis der Schiedamsche Luthersche Gemeente..
183495: PONTANUS, JOHANNES ISACIUS - Historische Beschrijvinghe der seer wijt beroemde Coopstadt Amsterdam. Waer inne benevens de eerste beginselen ende opcomsten der stadt, verscheyden privilegien, ordonnantien, ende andere ghedenckweerdighe gheschiedenissen, met het ghene de nieuwe vergrootinghen der stadt, als oock ...
165684: PONTE, LORENZO DA [JENNY TUIN - ED.]. - Lorenzo da Ponte. Memoires.
150079: PONTE, ALESSANDRA - Le Mobilier Anglais du XVIII siècle.
140565: PONTEIL, FÉLIX - Les Institutions de la France de 1814-1870.
153122: J.H. PONTIER|SUTTERLAND, H. - Geschiedenis der bouwkunst [2 Vols. Compl.].
6560: PONTOPPIDAN, ERICH - Kragt der Waarheid om het Ongeloof van Atheïsten en Naturalisten te overwinnen. Voorgestelt in verscheide Historische Voorbeelden van Godsdienstspotteren die zig bekeert of met schrik een einde genomen hebben, in 't Nederduitsch overgebragt van C.W.R. Scholten.
166607: POOL, DANIEL - Dickens' Fur Coat and Charlotte's Unanswered Letters. The Rows and Romances of England's Great Victorian Novelists.
53773: POOLE, L.G. LE E.A. - Een en ander uit de geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Leiden. Bijeengebracht bij gelegenheid van de herdenking der stichting van haar Kerkgebouw, 1638-1938
9744: POOLE, MATTHEW - Annotations upon the Holy Bible. Wherein the Sacred Text is inserted, and Various Redings Annex'd, Together with the Parallel Scriptures. The most Difficult Terms in each Verse are Explained. Seeming Contradictions Reconciled. Questions and Doubts Resolved. And the Whole Text Opened. The Third Edition. With the Addition of a new Concordance and Tables, by Mr. Sam. Clark. The whole Corrected and Amended by the said Mr. Sam. Clark, and Mr. Edward Veale. With Large Contents to each Chapter.
121070: POOLE, REGINALD LANE - A History of the Huguenots of the Dispersion at the Recall of the Edict of Nantes.
4142570: POOLE, L.G. LE - Bijdrage tot de kennis van het kerkelijk leven onder de doopsgezinden. Ontleend aan het archief der Doopsgezinde Gemeente te Leiden.
92269: POORT, J.J. - Mijn bijzonderste vrienden
180877: POORT, W.A. - De droom van de dokter. Hij sond aan de wieg van een badplaats.
58338: POORT, J.J. - Als lijden langer duurt...
131294: POORT JZN., J. - Harlingen in de loop der eeuwen.
151298: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag 1831-1915. Schetsboek 3.
4300002: POORTA, SJOERD EN GERDIEN - Samen onderweg. Dagboek voor man en vrouw
166732: POORTENAAR, JAN - Coster - niet Gutenberg.
185986: POORTENAAR, JAN - Coster - niet Gutenberg.
95742: POORTENAAR, JAN E.A. - Boekkunst en graffiek
110700: POORTENAAR, JAN - Hollandsche etsers van de Gouden Eeuw.
163402: POORTENAAR, JAN - Van prenten en platen. De grafische technieken in voorbeelden, afbeeldingen en beschrijvingen.
180942: POORTER, ERIKA DE - No. Het klassieke theater van Japan.
101020: POORTERE, JOSÉ DE - Herman Uyttersprot [Oostvlaamse Literaire Monografieën].
152148: POORTHUIS, MARCEL|THEO SALEMINK [EDS.]. - Lotus in de Lage Landen. De geschiedenis van het Boeddhisme in Nederland. Beeldvorming van 1840 tot heden.
31670: POORTHUIS, M.J.H.M.|SCHWARTZ, J. - Purity and Holiness. The Heritage of Leviticus
155228: POORTHUIS, ASTRID - Children in Transition: Challenges and Opportunities in Adjusting to Secondary School / Kinderen in transitie: Moeilijkheden en mogelijkheden tijdens de overgang naar de middelbare school.
123231: DRS. M.J.H.M. POORTHUIS|KRUIJF, DR. TH.C. DE - Abinoe - onze vader. Over de joodse achtergronden van het Onze Vader.
31685: POORTHUIS, MARCEL|SCHWARTZ, JOSHUA - A Holy People. Jewish and Christian Perpectives on Religious Communal Identity (Jewish and Christian Perspectives Series. Volume 12)
30146: POORTHUIS, MARCEL - Het gelaat van de Messias. Messiaanse Talmoedlezingen van Emmanuel Levinas. Vertaling, Commentaar, Achtergronden
4047318: POORTHUIS, M. - Hamer op de rots. Artikelen over teksten en hun uitleg in jodendom en christendom.
142417: DR. Y. POORTINGA|WUMKES, DR. G.A. - Tussen Flie en Borne. Schetsen uit de geschiedenis van Schellingerland.
4039044: POORTMAN, J.J. - Repertorium der nederlandse wijsbegeerte.
93935: POORTMAN, WILCO C. - Bijbel en Prent. Boekzaal van de Nederlandse Bijbels. (Deel I, IIa en IIb in twee banden)
94788: POORTMAN, WILCO C. - Bijbel en Prent. Deel IIa: Boekzaal van de Nederlandse Prentbijbels. Deel IIb: Boekzaal van de werken van Flavius Josephus in de Nederlandse taal
103181: POORTMAN, WILCO C. - Inleiding op de afbeeldingen van de ' Historien des Ouden en Nieuwen Testaments ', voorkomende in de Statenbijbels van 1637-1800 & Taferelen der voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament.
53559: POORTMAN, WOLCO C. - Boekzaal van de Nederlandse Bijbels. (Deel I, IIa en IIb in 2 banden)
4072388: POORTMAN, J.J. - Repertorium der nederlandse wijsbegeerte. Supplement 1.
4135382: POORTMAN, W.C. - Inleiding op de afbeeldingen van de Historien des Ouden en Nieuwen Testaments. voorkomende in de Statenbijbels van 1637-1800.
4138903: POORTMAN, J.J. - Raakvlakken tussen oosterse en westerse filosofie. Een bundel wijsgerige opstellen, bijeengebracht door F.R.den Outer. Voorwoord van C.A.van Peursen.
4138902: POORTMAN, J.J. - De grondparadox en andere voordrachten en essays.
4143672: POORTMAN, W.C. - Bijbel en prent. Deel IIa en IIb. Boekzaal der Nederlandse Prentbijbels. Boekzaal van de werken van Flavius Josephus in de Nederlanse taal.
161886: POORTMAN, J.J. - Raakvlakken tussen Oosterse en Westerse filosofie. Een bundel wijsgerige opstellen, bijeengebracht door ir. F.R. den Outer - voorwoord prof. dr. mr. C.A. van Peursen.
102945: POORTMAN, WILCO C. EN JOOST AUGUSTEIJN. [EDS]. - Kaarten in bijbels [16e-18e eeuw].
55100: POORTVLIET, P.M. VAN - Het belemmerend net
90159: POOT, JURRIE E.A. - Een eeuw Willink.
56169: POOT, LOURENS DIRK TERLAAK - Het oudchristelijk avondmaal en zijn historische perspectieven
4001481: POOT, L.D.T. - Het Oudchristelijk avondmaal en zijn historische perspectieven. (Diss.)
54944: POOTER, MARTIN DE E.A. - Voor Zijn troon en hier beneden. 350 jaar Hervormde Gemeente Willige Langerak 1652-2002
110362: POP-JANSEN, MARGREETH - Hoe Tiel zijn rechtbank verloor.
4063196: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Theologische verklaring van een aantal bijbelse woorden.
91376: POP-JANSEN, M.L.|STREEFKERK, C. - Duizend en een dijkgraven. 800 jaar waterbeheer Alkmaar. Periodiek van de hstorische vereniging Oud Alkmaar (1925). Achttiende jaargang nummer 4-1994
83767: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Verklaring van een aantal Bijbelse woorden.
91271: POP, F.J. - De tweede brief van Paulus aan de Corinthiërs
4139322: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Verklaring van een aantal bijbelse woorden.
59190: POPE, MARVIN H. - The Anchor Bible. Job
181040: POPE-HENNESSY, JAMES - De zonden der vaderen. De atlantische slavenhandel van 1441-1807.
184604: POPE, JOHN ALEXANDER - THOMAS LAWTRON & STERN, HAROLD PHILIP - THOMAS LAWTON - The Freer Gallery of Art. Volume I: China & II: Japan [2 Vols. Compl.].
4033959: POPE, L. - Millhands & Preachers. A Study of Gastonia.
4143018: POPE, R. (ED.) - Religion and National Identity. Wales and Scotland c. 1700-2000.
164606: POPE, STEPHEN - Dictionary of the Napoleonic Wars. Facts on File Library of World History.
121933: POPELIER, BERT - De brief van Wouters.
163265: POPITZ, KLAUIS [ED.]. - Von Odysseus bis Felix Krull. Gestalten der Weltliteratur in der Buchillustration des 19. und 20. Jahrhundert. Katalog zur Ausstellung der Kunstbibliothek Berlin.
181710: J. POPKEMA|J.P.M. CHRISTIAANS - PHOTOGR.|KLARENBEEK, C.W.|P. NIEUWLAND|Z. POST-VONDELING [EDS.]. - Karakteristyk Tytsjerksteradiel.
175839: POPKIN, RICHARD H.|VANDERJAGT, ARJO (EDS.) - Scepticism and irreligion in the seventeenth centuries. Brill's Studies in Intellectual History 37
4071461: POPKUS, W. - Adressaten, Situation und Form des Jakobusbriefes.
4066404: POPMA, K.J. - Evolutie - waar blijven de voorvragen?.
81355: POPMA, S.J. - François Mauriac en het Rooms-Katholicisme
4138736: POPMA, S.J. - (6 geschriften). De bekoring van de dans - Geloof en humor - Hedendaagsche vragen aangaande de Algemeene Genade - Modern levensgevoel.1950, 232 blz. - Francois Mauriac - Spanningen
4025381: POPMA, K.J. - Venster op de wereld.
4042899: POPMA, K.J. & WOLDRING, H.E.S. (DOSTOJEWSKI, F.M.) - Monniken en moordenaars. Het dubbelgangers-motief in het mensbeeld van Dostojewski.
4002428: POPMA, K.J. - De oudheid en wij.
4300797: POPOVIC, MLADEN - De Dode Zee Rollen. Nieuw licht op de schatten van Qumran.
152292: POPP-BAIER, ULKIKE - Das heilige im profanen religiöse Orientierungen im Alltag. Eine qualitative Studie zu religiösen Orientierungen von Frauen aus der charismatisch-evangelikalen Bewegung.
140380: POPPE-HENNESSY, J. [ET AL.]. - Masterpieces from the Robert von Hirsch Sale at Sotheby's. With an article on The Branchini Madonna by Sir John Pope-Hennessy.
142092: POPPEL, FRANS VAN - Trouwen in Nederland. Een historisch-demografische studie van de 19e en vroeg-20e eeuw.
170738: PÖPPEL, ERNST - Grenzen des Bewusstseins: Wie kommen wir zur Zeit, und wie entsteht Wirklichkeit?
110368: POPPEL, DR. F.W.A. VAN - De Statistieke Ontleding van de Dooden: een spraakzame bron ? Rede in verkortse vorm uitgegeven bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op de wisseleerstoel L.J. Rogier aan de faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
181000: POPPEN, B.D. - De belasting op het gemaal in Stad en Ommelanden 1594-1856. Een aspect van onze sociaal-economische geschiedenis waarin molenaars en cherchers centraal staan.
4072422: POPPER, K.R. - Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge.
170782: POPPER, KARL R. - Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge.
4134101: POPPER, K. - De groei van kennis. Hoofdstukken uit Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. Vertaling van Zeno Swijtink
170785: POPPER, KARL R. - The Logic of Scientific Discovery.
4139400: POPPER, K.R. - The Logic of Scientific Discovery.
4141575: POPPER, K. - De groei van kennis. Hoofdstukken uit Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge.
4142389: POPPER, K.R. & ECCLES, J.C. - The Self and Its Brain. An Argument for Interactionism. With 66 Figures.
4143037: POPPER, K.R. - The Open Society and its Enemies. I. The Spell of Plato. II. The High Tide of Prophecy: Hegel, Marx and the Aftermath.
4143352: POPPER, KARL - Unended Quest. An Intellectual Autobiography.
4144010: POPPER, KARL - The Lesson of this Century. With two talks on freedom and the democratic state. Karl Popper interviewed by Giancarlo Bosetti.
170453: POPPER, KARL RAIMUND - Objective Knowledge. An Evolutionary Approach.
92861: POPPERS, M.M. - Over jodendom
9968: POPPIUS, EDUARD - De Enge Poorte, ofte, Predicatien Over eenighe voortreffelijcke Texten, ofte Spreucken der heyligher Schrifture: in de welcke voornemelijck ghehandelt wordt 1. Van de gheboden Godts ende Christi, die de mensche ghehoorsamen moet, om saligh te worden: 2. Van de ware gehoorsaemheyt der geboden Godts ende Christi: 3. Van de nieuwe creature, ofte wedergheboren mensche, ende van de nieuwe scheppinghe, ofte wedergheboorte, selve, daer door de mensche bequaem ende crachtigh ghemaeckt wordt, om Godt in Christo ghehoorsaem te zijn. 4. Van de strijdt des vleessches ende des gheested in 't volbrengen van dit werck der ghehoorsaemheydt: 5. Van 't eeuwighe leven, het welcke Godt in Christo belooft heeft ende gheven sal den ghenen, die sijn gheboden na sijn wille ghehoorsaemt sullen hebben. Gepredickt, ende ter eere Godts ende onses Heeren Jesu Christi, mitsgaders tot bevorderinghe van aller Christenen ware Godtsaligheyt ende eeuwighe saligheyt, in druck uytghegheven.
10445: POPPIUS, EDUARD|WTENBOGAERT, JOHANNES - Oorspronck Ende voortganck der Nederlantsche Kerckelijcke Verschillen tot op 't Nationale Synodus van Dordrecht. Tot beantwoordinge vande voor-reden gesteld voor de uytghegheven Handelinghen des selven Synodi. Mitsgaders Historisch Verhael van 't ghene sich toe-gedraghen heeft binnen Dordrecht Ao. 1618 en 1619. tusschen de Nationale Synodus der Contra-remonstranten ende geassocieerde ter eender, ende de gheciteerde Kercken-dienaren Remonstranten ter ander zijde. Wtghegheven van wegen de Kercken-dienaren Remonstranten in 't ghemeyn, ende insonderheyt de geciteerde op de Dortsche Synode, tot verantwoordinghe van hare Proceduren, door B.D. (= Bernard Dwinglo). Alles dienstigh gelesen by de Kerckelijcke Historie van den voornoemden Iohannes Uyt den Boogaert. Ende nu op nieuws vermeerdert met eenighe Notabele Stucken ende Registers. WAARBIJ: Eduardus Poppius Aanteykenen, Ofte Historisch Verhaal, Van 't gene tusschen den Synodo Nationaal Ende de Geciteerde Remonstranten In ende buyten de Synodale vergaderinge is ghepasseert: Mitsgaders 't gene daar op gevolght is.
186061: POPTA, WALLE MELIS VAN - De Landerzietungsheime [New Schools - Ecoles Nouvelles]. Geschiedenis - ontwikkeling en beteekenis.
101380: PORCH, DOUGLAS - The Conquest of the Sahara.
143724: PORCH, DOUGLAS - The Quest of Morocco. A Savage Colonial War.
104692: PORCHER, JEAN [PETER RONGE - TRANSL.]. - Französische Buchmalerei.
53825: PORCHER, JEAN - Französische Buchmalerei. Autoristierte übertraugung aus dem Französischen von Peter Ronge
180408: PORCHER, JEAN [PETER RONGE - TRANSL.]. - Französische Buchmalerei.
85615: PORS, HENK - Kleine geschiedenis van de grote middenstand
162348: PORS, HENK - De prins van Wieringen. De internering van kroonprins Friedrich Wilhelm op Wieringen [1918-1923] en zijn verdere levensloop.
182275: PORTA, DR. A. - Joan en Gerrit Corver. De politieke macht van Amsterdam [1702-1748].
59219: PORTEMAN, KAREL - Emblematic Exhibitions (affixiones) at the Brussels Jesuit College (1630-1685). A Study of the Commemorative Manuscripts (Royal Library, Brussels)
156275: PORTEMAN, PROF. DR. K. - Symbolische boekwetenschap of twee vliegen in één klap.
122856: PORTENGEN, ALBERTA J. - De oudgermaansche dichtertaal in haar ethnologisch verband.
162628: PORTENGEN, DR. ALBERTA J. - Primitieve cultuur. Een en ander uit de vergelijkende vokenkunde.
95279: PORTEOUS, NORMAN W. - Das Buch daniel (Serieus: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 23)
142795: INTROD.].|PORTER, DOROTHY [ED. - Early Negro Writing 1760-1837.
93531: PORTER, J.R. - Het geïllustreerde handboek. De Bijbel
123070: PORTER, J.R. - De sleutel tot de bijbel.
123304: PORTER, VALERIE - Yesterday's Farm. a Taste of Rural Life from the Past.
105155: PORTER, DOROTHY|ROY PORTER [ED.]. - Doctors, Politics and Society: Historical Essays.
56907: PORTER, J.R. - De bronnen van het geloof. Geïllustreerde gids voor de Bijbel
4134773: PORTER B. (ED.) (NOUWEN, HENRI) - Befriending Life. Encounters with Henri Nouwen.
4136614: PORTER, J.R. - De bronnen van het geloof. Geïllustreerde gids voor de bijbel.
104615: PORTER, VALERIE - Yesterday's Countryside. Country Life as it really was.
4134234: PORTER H.B. - The Ordination Prayers of the Ancient Western Churches.
164298: PORTER, STEPHEN - Lord have Mercy upon us. London's Plague Years.
153392: PORTER, ROY - Madmen. A Social History of Madhouses, Mad-Doctors & Lunatics.
151951: PORTER, ROY [ED.]. - Medicine in the Enlightenment.
140546: PORTER, J.R. - Het geïllustreerde handboek van de bijbel.
104446: PORTER, J.R. - De sleutel tot de bijbel.
122593: PORTER, CATHERINE - Miller's Collecting Books.
156146: PORTERFIELD, AMANDA [ED.]. - Modern Christianity to 1900.
165946: PORTIELJE, A.F.J. - Dierenleven in Artis
121342: PÖRTNER, RUDOLF (ET AL.) - Oude beschavingen in nieuw licht. Nieuwe inzichten van de moderne archeologien.
4055061: PÖRTNER, R. (GERMANEN) - De Vikingen Saga. De woelige wereld van de legendarische Noormannen.
4139606: PÖRTNER, R. (RED.) - Oude beschavingen in nieuw licht. Nieuwe inzichten van de moderne archeologie.
121823: PÖRTNER, RUDOLF [ED.]. [WALTER SCHEEL - FOREW.]. - Das Schatshaus der Deutschen Geschichte. Das Germanische Nationalmuseum. Unser Kulturerbe in Bildern und Beispielen.
157010: PÖRTNER, RUDOLF [AFTERW.]. - Die Schedelsche Weltchronik.
110847: PORTNOY, ETHEL - Vijf onbekende zaken van Sherlock Holmes.
183307: PORTUGAL - Documents on the Portuguese in Mozambique and Central Afrika 1497-1840 / Documentos Sobre Os Portugueses Em Mocambique E Na Africa Central, 1497-1840 [Volumes 1 - 4 of 8].
183293: PORTUGAL - Documents on the Portuguese in Mozambique and Central Afrika 1497-1840 / Documentos Sobre Os Portugueses Em Mocambique E Na Africa Central, 1497-1840. VOLUME VIII: 1561-1588 [ONLY].
183292: PORTUGAL - Documents on the Portuguese in Mozambique and Central Afrika 1497-1840 / Documentos Sobre Os Portugueses Em Mocambique E Na Africa Central, 1497-1840. VOLUME [VII [1540-1560] ONLY.
102706: PORZIO, DOMENICO - Lithography. 200 Years of Art, History & Technique.
88636: POS, G.A. - Rijwieltochten over rustige weten. A.N.W.B. toeristenbond voor Nederland. (4 delen)
102380: POS, ROBERT - The Psyche-Soma Complex: its Psychology and Logic.
167679: POS, HUGO - In triplo. Autobiografie.
4017176: POS, H.J. (RED.) - Anti-Semitisme en Jodendom. Een bundel studies. Bijdr. v.M.ter Braak, J.P.Kruijt, J.Lindeboom, J.Presser, H.v.Oijen e.a.
162168: PÖSCHL, VIKTOR - Römischer Staat und Griechisches Staatsdenken bei Cicero. Untersuchungen zu Ciceros Schrift ' De re publica '.
123342: POSNER, MICHAEL I. [ED.]. - Foundations of Cognitive Science.
4009793: POSNER, R. & TA-SHEMA, I. (ED.) - The Hebrew Book. Foreword by J.Rothschild.
4133398: POSNER, R. (ED.) - My Jewish World. (6 Vols.). The Encycopaedia Judaica for Youth.
162407: POSPELOW, P.N.|W.J. JEFGRAFOW [ET AL]. - W.I. Lenin. Biographie.
176418: POSSENTI, VITTORIO - La Pira tra storia e profezia : con tommaso maestro. Filosofia
47351: POSSIDIUS - Vita Augustini. Zweisprachige Ausgabe eingeleitet, kommentiert und herausgegeben von Wilhelm Geerlings (Augustinus Opera, Werke)
185757: POST, BRUNO - Lof der onzin. Over het wassen van teckels, merkwaardige huwelijken, onvindbare continenten en andere rariteiten.
91341: POST, S.D. - Bernardus Smijtegelt, dienstknecht van God.
92508: POST, H. VAN DER - Salomo en zijn Sulammith. Preken uit het boek Hooglied
93440: POST, DOEKE - De derde weg. Een analyse en toekomstvisie vanuit vijftig jaar ervaring in de zorgsector
60564: POST. J.J.H. - Een sikkel in een vreemde oogst?
130164: POST, KEES - Het boerenhuis in Nederland.
96136: POST, R.R. - De roeping tot het kloosterleven in de 16e eeuw (Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 13, No. 3)
4064349: POST, P. & TONGEREN, L.VAN (RED.) - Devotioneel ritueel. Heiligen en wonderen, bedevaarten en pelgrimages in verleden en heden.
85747: POST, R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie van 1500 tot 1580
101194: POST, DR. R.R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen [2 Vols. Compl. - In Slipcase].
162975: POST, R.R. - De Moderne Devotie. Geert Groote en zijn stichtingen.
100638: POST, DR. R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie. Van ca. 1500 tot ca. 1580.
89476: POST, C.W.H. VAN DER - Ignas Prinsloo of volharding bekroond. Een verhaal.
85776: POST. J.J.H. - Een sikkel in een vreemde oogst? De juridische verhouding tussen hervormde gemeenten en de Nederlandse Hervormde Kerk in het bijzonder bij kerkfusie
85777: POST. J.J.H. - Een sikkel in een vreemde oogst? De juridische verhouding tussen hervormde gemeenten en de Nederlandse Hervormde Kerk in het bijzonder bij kerkfusie
31462: POST, H. VAN DER - Feeststoffen. Christus Triomfator. 4-tal predikaties over pasen en één over hemelvaart benevens 2 meditaties oer vraag en antwoord 45 en 49 der Heidelbergse Catechismus
101206: POST, DR. R.R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen [2 Vols. Compl.].
181033: POST, P.G.J. [ED.]. - Verbeelding van vroomheid. De devotieprent als cultuurwetenschappelijke bron.
166902: POST VAN DE MOLEN, GERARD|RONALD RIJKSE - Wat baard den Druk, Niet al Geluk ! Werk en materialen van De Ammoniet.
181932: POST, DR. R.R. - Postillen over kerk en maatschappij in de vijftiende en zestiende eeuw. Aangeboden aan Prof. Dr. R.R. Post bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
110511: POST, PAULUS G.J. - Het wonder van Dokkum. Verkenningen van populair religieus ritueel.
57437: POST, S.D. - Mij zal niets ontbreken. Uit het leven van Pieter Morilyon
58488: POST, BARTUS - Specimen Juridicum Inaugurale de Analogia ab Interpretatione Extensiva Rite Distinguenda, et Diversis Analogiae Generibus, Ratione Juris Criminalis
58496: POST, STEEF - Duivels dichtbij
4140515: POST, J.H. - De wieg der mensheid.
4300756: POST, PIETER - Geschiedenis van het doopsgezinde kerklied (1793-1973). Van particularisme naar oecumeniciteit. (geïll.)
4009382: POST, R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland voor de Reformatie. Van ca. 1500 tot ca. 1580.
4009383: POST, R.R. - The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism. (SMRT 3)
4136703: POST, R.R. (GEERT GROOTE) - De Moderne Devotie. Geert Groote en zijn stichtingen. (Patria XXII)
4136953: POST, S.D. (SMIJTEGELT, B.) - Bernardus Smijtegelt. Dienstknecht van God.
165081: POST, HENK A. - De kerkelijke werker en het ambt.
32289: POST, STEEF - Duivels dichtbij
150213: M.M. POSTAN|POWER, EILEEN - Studies in English Trade in the Fifteenth Century.
142316: M.M. POSTAN|POWER, EILEEN - The Wool Trade in English Medieval History. Being The Ford Lectures, delivered in the University of Oxford in Hilary Term 1939.
160444: M.M. POSTAN [ED.].|POWER, EILEEN - Medieval Women.
121145: POSTEL-COSTER, ELS - Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause familieroman.
94920: POSTEMA, H.J. - De oestervisser van Tholen. Uit het leven en werk van ds. W. Baaij
83090: POSTEMA, H.J. - Strijder op de middenweg, leven en werk van Franciscus Ridderus
87073: POSTEMA, H.J. - Simon Simonides (1629-1675). Wegwijzer naar de hemelse bruiloft.
92262: POSTHUMA, ROELOF - Zij zullen mij tot een volk zijn. De historie van het jodendom
56780: POSTHUMA DE BOER, EDDY - Gezichten van de wereld
4066742: POSTHUMA, H. - Vrees niet. Een brug tussen Boeddhisme en Christendom.
4075931: POSTHUMA, R. - Zij zullen mij tot een volk zijn. De historie van het jodendom.
160094: POSTHUMES, MR. N.W. - De uitvoer van Amsterdam. 1543-1545.
161643: G.H.M. POSTHUMUS MEYES|HAAN, M.J.M. DE|J. TRAPMAN [EDS.].|S.J. LENSELINK - In navolging. Een bundel studies aangeboden aan C.C. de Bruin bij zijn afscheid als hoogleraar te Leiden.
102854: G.H.M. POSTHUMUS MEYJES [ED.].|SCHEURLEER, TH. H. LUNSINGH - Leiden University in the Seventeenth Century. An Exchange of Learning.
94463: POSTHUMUS MEYJES. G.H.M. - Jean Gerson et l'Assemblée de Vincennes (1329). Ses conceptions de la juridiction temporelle de l'Eglise. Accompagné d'une édition critique du de jurisdictione spirituali et temporali
31850: POSTHUMUS MEYJES, GUILLAUME HENRI MARIE - Jean Gerson, zijn kerkpolitiek en ecclesiologie avec une table des matières
60566: POSTHUMUS MEYJES. G.H.M. - Jean Gerson (Zijn kerkpolitiek en ecclesiologie)
47898: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - Hervormd 's-Gravenhage in de negentiende eeuw. Kerkhistorische schetsen
58649: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - Kerkelijk 's-Gravenhage in vroeger eeuw. Schetsen uit de geschiedenis der Hervormde Gemeente
4009397: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. (REVIUS, JAC.) - Jacobus Revius zijn leven en werken. (Diss.).
81898: POSTHUMUS MEYJES. G.H.M. - Geschiedenis van het Waalse college te Leiden 1606-1699 tevens een bijdrage tot de vroegste geschienis van het fonds hallet
60962: POSTHUMUS MEYJES, EGBERT JOHANNES WERNHARD - Jacobus Revius, zijn Leven en Werken.
180896: G.H.M. POSTHUMUS MEYES|HAAN, M.J.M. DE|J. TRAPMAN [EDS.].|S.J. LENSELINK - In navolging. Een bundel studies aangeboden aan C.C. de Bruin bij zijn afscheid als hoogleraar te Leiden.
150072: POSTHUMUS MEYES, R. - Geschiedkundige atlas van Nederland [MAPS ONLY - 3 Volumes].
151104: G.H.M. POSTHUMUS MEYJES [ED.].|SCHEURLEER, TH. H. LUNSINGH - Leiden University in the Seventeenth Century. An Exchange of Learning.
150156: POSTHUMUS, MR. N.W. - Bijdragen tot de Economische Geschiedenis van Nederland. Uitgegeven door de Vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief gevestigd te 's-Gravenhage.
145260: POSTHUMUS MEYJES, W.C. - De Fransche buitenlandsche politiek sedert 1919.
61122: POSTHUMUS MEYJES, EGBERT JOHANNES WERNHARD - Jacobus Revius, zijn Leven en Werken.
61151: POSTHUMUS MEYJES, EGBERT JOHANNES WERNHARD - Jacobus Revius, zijn Leven en Werken.
144844: POSTHUMUS MEYES, R. - Geschiedkundige atlas van Nederland. DE KOLONIËN [TEXT & 27 MAPS].
160358: POSTHUMUS, MR. N.W. - Bescheiden betreffende de Provinciale Organisatie der Hollandsche Lakenbereiders [de zgn. droogscheerderssynode].
4032509: POSTHUMUS MEYES, C.B. - Van ophouden weten. De betekenis van het sabbatsgebod voor onze tijd. (Diss.)
96218: POSTHUMUS MEYJES, EGBERT JOHANNES WERNHARD - Jacobus Revius, zijn leven en werken
4045766: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. ('S-GRAVENHAGE) - Hervormd 's-Gravenhage in de Negentiende Eeuw. Kerkhistorische schetsen.
4076158: POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. (GERSON, J.) - Jean Gerson et L`Assemblée de Vincennes (1329). Ses conceptions de la juridiction temporelle de l` Eglise. Accompagné d`une édition critique du de jurisdictione spirituali et temporali. (Studies in medieval and reformation thought XXVI)
142511: POSTHUMUS, ROELKE - Vlooien doe je niet alleen. Een evolutionare kijk op de organisatie als een groep samenwerkende egoïsten.
143396: POSTLES, DAVID [& RICHARD MCKINLEY] - The Surnames of Devon.
95256: POSTMA, FERENC A.O. - Exodus, Materials in Automatic Tekst Processing. Part I: Morphological, Syntactical and Literary Case Studies. Part II: Concordance (2 volumes)
130106: POSTMA, DR. O. - De Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen.
160498: POSTMA, HESSEL - Experimenteel-psychologisch onderzoek naar de beteekenis van het geboortenummer.
91391: POSTMA, ANNABI - Roofbaron of Landsvader? Die verhaal van Vergelegen en Willem Adriaan van der Stel.
94525: POSTMA, EWARD ANDERS - Dilettant, Pelgrim, nar. De positie van C.W. Mönnich in cultuur en theologie. Dilettante, pilgrim, fool. The position of C.W. Mönnich in culture and theology (with a summary in English)
156217: POSTMA, C. - Zierikzee en zijn stadhuis.
93400: POSTMA, OBE - Samle fersen. Mei in ynleiding fan D.A. Tamminga
132051: POSTMA, FOLKERT - Viglius van Aytta als humanist en diplomaat 1507-1549.
31805: POSTMA, LIEUWE HENDRIK - J.P. Hasebroek (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache, avec un résumé en Français)
102808: POSTMA, THIJS|THEO WESSELINK - De vliegende Hollanders. De geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart vanaf de eerste vlucht in 1909 tot heden.
61350: POSTMA, L.H. - J.P. Hasebroek
4038871: POSTMA, J.S. - De Fryske Minnisten en harren sosiëteit. Oersetting fan S.Sybesma.
4048096: POSTMA, J.S. - Das niederländische Erbe der preussisch-russländischen Mennoniten in Europa, Asien und Amerika. (Diss.)
4141782: POSTMA, F. (LUBBERTUS, S.) - Disputationes Exercitii Gratia. Een inventarisatie van disputaties verdedigd onder Sibrandus Lubbertus, Prof.Theol. te Franeker 1585-1625.
4142604: POSTMA, J.S. - Das niederländische Erbe der preussisch-russländischen Mennoniten in Europa, Asien und Amerika. (Diss.)
4016582: POSTMUS, J. (CALVIJN, J.) - Calvinistische vertoogen. Studies en schetsen. Over humor, Het Wilhelmus, Beets, Jan Luyken, Over jeugd en jongelingschap, Jacob Cats, Huygens, Bilderdijk.
4039174: POSTMUS, J. - Oud-Holland en de Revolutie. Nieuwe Studiën en Schetsen. Met portretten en illustratiën.
142131: POSTWERTZEICHEN-KATALOG - Briefmarken Katalog Zumstein 8. Auflage 1925.
88753: POT, JOHAN HENDRIK JACOB VAN DER - De periodisering der geschiedenis. Een overzicht der theorieën. (With summaries in English, French and German)
93864: POT, PETER - De Barendrechtse brug
180543: POT, MR. C.W. VAN DER - Bestuurs- en Rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën.
110431: POT, MIEK - De grote stilte.
150278: POT, J.H.J. VAN DER - De periodisering der geschiedenis. Een overzicht der theorieën. Het Europees Labyrint.
180640: POT, JOHAN HENDRIK JACOB VAN DER - Die Bewertung des technischen Fortschritts. Eine systematische Übersicht der Theorien [2 Vols. Compl.].
142125: POT, PROF. MR. C.W. VAN DER [PROF. MR. A.M. DONNER - ED.]. - Handboek van het Nederlandse Staatsrecht.
94921: POTAPPEL, L.J. - Banden des geloofs. Nieuwe brieven aan Krijn van Gorsel
84830: POTGIETER, F.J.M. - Calvijn voor vandaag. Dagboek
81666: POTGIETER, E.J. E.A. - Register op de veertig eerste jaargangen van de gids 1837-1876
166003: S.J. POTHUIS|TILANUS, LIEDE - De nieuwe gemeentehuishouding en de vrouw.
166614: IR. J.W. POTHUIS [EDS.].|JONG, MR. A. DE - Bouwbesluit 2003 [Inclusief alle wijzigingen tot en met 1 januari 2011]. .
121942: DR. T. POTJEWIJD|ITALLIE, DR. L. VAN - Opwijrda's Algemeene en bijzondere recepteerkunst ten dienste van apothekers, artsen en veeartsen.
95372: POTOK, CHAIM - Omzwervingen. De geschiedenis van het joodse volk
123117: POTOK, CHAIM - Omzwervingen. De geschiedenis van het joodse volk.
4031408: POTOK, CHAIM - Omzwervingen. De geschiedenis van het joodse volk. Vertaald door J.Bos.
4062023: POTOK, CHAIM - Wanderings. Chaim Potok`s History of the Jews.
161711: POTS, ROEL - Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland.
57981: POTTER, W.J. DE - Het Geldweb. Een kritische blik op de economie van vandaag en op onszelf
89026: POTTER, FR. DE - Vlaamsche Bibliographie. Lijst der boeken, vlug- en tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen en tabellen, in België van 1830 tot 1890 verschenen. Uitgegeven op last der Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde.
104223: POTTER, T.W. - Roman Italy. Exploring the Roman World.
185006: POTTER, ROBERT B. & TONY BINNS & JENNIFER A. ELLIOTT [EDS]. - Geographies of Development.
160902: POTTER, HARRY - Hanging in Judgement. Religion and the Death Penalty in England.
151599: POTTER, BEATRIX - The Great Big Treasure of Beatrix Potter. With Her Original Illustrations. Nineteen Stories of Peter Rabbit and His Friends.
150534: POTTER, GABRIEL - Picasso.
157748: POTTER, JONATHAN - Collecting Antique Maps. An Introduction to the History of Cartography.
153583: POTTER, NANCY NYQUIST [ED.]. - Putting Peace into Practice. Evaluating Policy on Local and Global Levels.
92425: POTTERIE, IGNACE DE LA - La vérité dans Saint Jean (2 volumes)
4138899: POTTERIE, I. DE LA & LYONNET, S. - La vie selon l'esprit. Condition du chrétien. (US 55)
185987: POTTIER, EDMOND - Diphilos et les Modeleurs de Terres Cuites Grecques - Étude critique.
157549: POTTINGER, DAVID - Printers and Printing.
167451: POTTLE, FREDRICK A. - Boswell's London Journal 1762-1763. First published from the original manuscript prepared for the press, with introduction and notes.
142486: INTROD.].|POTTLE, FREDRICK A. [ED. - Boswell's London Journal 1762-63 [In Slipcase].
141914: PÖTZSCH, REGINE [ED. - ET AL.]. - The Pharmacy: Windows on History.
166167: POUCHER, WILLIAM A. - Perfumes, Cosmetics and Soaps. With special reference to Synthetics. Volume 3: Being a Treatice on Modern Cosmetics.
165826: POUCHER, WILLIAM A. - Perfumes, Cosmetics and Soaps. With special reference to Synthetics. Volume 1: Being a Dictionay of Raw Materials together with an Account of the Nomenclature of Synthetics.
9969: POUDROYEN, CORNELIUS VAN - Catechisatie, Dat is, Een grondige ende eenvoudige Onderwijsinge over de leere des Christelicken Catechismi. Bestaende in Vragen en Antwoorden. Tot dienst van den genen, die haer in de Catechisatie, hier te lande gebruyckelick, willen oeffenen. Den vierden druck van nieuws by den Autheur selfs oversien, van vele druckfauten verbetert, de Vragen ende Antwoorden des Catechismi, als mede de voornaemste Schriftuer-plaetsen voor de leerlingen uytgedruckt, ende met een Register van de voornaemste stucken, daer van in dese Catechisatie gehandelt wert, verrijckt.
160468: POULANTZAS, NICOS - Fascism and Dictatorship. The Third International and the Problem of Fascism.
181112: POULSON, VAGN HÄGER - Der strenge Stil. Studien zur Geschichte der Griechischen Plastik 480-450.
142396: POUND, REGINALD - Albert. A Biography of the Prince Consort.
143781: POUNDS, NORMAN J.G. - An Historical Geography of Europe 450 BC - AD 1330.
143831: POUVREAU, RUTH - Schöpferichte Weltbetrachtung. Zum Verhältnis von Einbildung und Erkenntnis in Texten der deutschen Romantik.
150855: POUW, F. - Vreeswijkers in de groep.
150859: POUW, F. - Familie van Rooijen te Jutphaas [een oud geslacht].
150857: POUW, F. - De Elfen.
102523: POVÉE, HENK - De Gulden. Geschiedenis van Nederlands nationale munt.
30591: POWELL, LAWRENCE CLARK - Bibliographers of the Golden State
122314: POWELL, JAMES M. - Innocent III. Vicar of Christ or Lord of the World ?
121776: POWELL, LAWRENCE CLARK - Fortune & Friendship. An Autobiography.
166891: POWELL, WALTER W. - Getting into Print. The Decision-Making Process in Scholary Publishing.
130407: POWELL, ANTHONY - Een dans op de muziek van de tijd. Lente [3 Vols. Compl.]
171231: POWELL, SAMUEL M. - Participating in God. Creation and Trinity: Creation and Trinity.
168719: POWELL-JONES, MARK [& PHILIP COOPER] - Impressionism.
156145: POWELL, MARK ALLAN - Encyclopedia of Contemporary Christian Music [ & CD-Rom].
153027: POWELL, DAVID A. [ED.]. - Le siècle de George Sand. Textes réunis par David A. Powell avec l'assistance de Shira Malkin.
150490: POWELL, MARK ALLAN - Encyclopedia of Contemporary Christian Music [ & CD-Rom].
146303: POWELL, GEOFFREY [GENERAL SIR JOHN HACKETT - FOREW.]. - De verloren slag. De Bruggen naar Arnhem 1944.
165952: POWELL, MICHAEL - Vraag het je vader. Vijftig dingen die je vader je eigenlijk had moeten leren & Vraag het je moeder. Vijftig dingen die je moeder je eigenmlijk had moeten leren & 101 dingen, die je echt moet kunnen [3 Vols.].
168040: POWER, MISS [EDE.]. - The Keepsake [5 Vols. = Last 5 Years].
161260: POWER, JONATHAN - De druppel holt de steen uit. Veertig jaar Amnesty International.
123105: POWER, JONATHAN - Amnesty International veertig jaar.
100412: POWER, EILEEN - De vrouw in de Middeleeuwen.
152458: POWER, ARTHUR - Gesprekken met James Joyce.
90095: POWERS, ALAN - Living with books
140846: POWERS, THOMAS - Heisenberg's War. The Secret History of the German Bomb.
123510: POWERS, ALAN - Vivre parmi les livres.
150219: POWICKE, SIR MAURICE - The Thirteenth Century 1216-1307.
143911: POWICKE, F.M. - King Henry III and the Lord Edward. The Community of the Realm in the Thirteenth Century.
4068635: POWICKE, M. - The Reformation in England.
164749: POWICKE, SIR MAURICE - The Loss of Normandy. 1189-1204: Studies in the History of the Angevin Empire.
144630: POWICKE, MICHAEL - Military Obligation in Medieval England.
141262: POWICKE, SIR MAURICE - The Thirteenth Century 1216-1307.
165621: POWYS, JOHN COWPER - Wolf Solent.
184663: POYNTER, F.N.L. [ED.]. - The Evolution of Medical Practice in Britain.
100546: POYNTER, F.N.L. [ED.]. - The History and Philosophy of Knowledge of the Brain and its Functions. An Anglo-American Symposium. London, July 15th - 17th, 1957.
152972: POZZANA, MARIACHIARA - Gardens of Florence and Tuscany. A Complete Guide.
184459: PRAAG, MR. DR. J.A. VAN - Beknopte geschiedenis van de Spaanse letterkunde [3 Vols. Compl.].
131837: PRAAG, JAAP VAN [INTROD.] - L'époque de Lucas de Leyde et Pierre Brueghel. Dessins des Anciens Pays-Bas. Collection Frits Lugt.
167181: PRAAG, MR. L.G. VAN - De auteurswet 1912 en haar verband tot de herziene Berner Conventie [Bijlagen: De auteurswet en de herziene Berner Conventie [met vertaling]. .
164944: PRAAG, MARINUS M. VAN [PROF. DR. J. PRESSES - INTROD.]. - De man met het droge hart. Monsieur Thiers/ Staatsman en publicist
110449: PRAAG, H.M. VAN [ED.]. - On the Origin of Schizophrenic Psychoses. Symposia.
4140099: PRAAG, SIEGRIED E.VAN - (5 paperbacks). Met steltloperspasjes - Langs de pasen - Cabaret der plaatsvervangers - Damesprotest - Dokter De Sola.
4140280: PRAAG, S.E.VAN - De oude Darsjan. Over Jodenbuurten en joodse buurten.
183984: PRAAG, PH. VAN - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
94508: PRAAK, HERMAN M. VAN - God en Psyche. De redelijkheid van het geloven. Visies van een jood
57974: PRAAMSMA. L. - De belijdenis in de crisis
60569: PRAAMSMA. L. - Abraham Kuyper als kerkhistoricus
55807: PRAAMSMA. L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in hetlandschap van de kerkgeschiedenis (4 delen)
95941: PRAAMSMA. L. - Calvijn
91141: PRAAMSMA. L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het landschap van de kerkgeschiedenis. (4 delen)
91753: PRAAMSMA. L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het landschap van de kerkgeschiedenis. (4 delen in 2 banden)
152748: PRAAMSTRA, OLF [ED.]. - Cd. Busken Huet. Schrijvers prentenboek deel 25.
101339: PRAAMSTRA, OLF - Busken Huet. Een biografie.
182612: PRAAMSTRA, P. - Central Auditory Function and Auditory Language Processing.
166464: PRAAMSTRA, OLF - Busken Huet. Een biografie.
4024197: PRABHUPADA, A.C.BHAKTIVEDANTA SWAMI - Het Krsna boek. Deel 1. Volledige samenvatting van het beroemde tiende canto van het Srimad-Bhagavatam.
4139091: PRABHUPADA, A.C.BHAKTIVEDANTA SWAMI - Het Krsna boek. 2 dln. Volledige samenvatting van het beroemde tiende canto van het Srimad-Bhagavatam.
186207: PRADT, DOMINIQUE GEORGES FRÉDÉRIC DE RIOM DE PROLHIAS DE FOURT DE - Parallèle de la puissance Anglaise et Russe relativement a l'Europe, suivi d'un aperçu sur la Grèce.
163838: PRAEG, LEONARD - African Philosophy and the Quest for Autonomy. A Philosophical Investigation.
4140002: PRAGER, J. & LEPOFF, A. - Anders dan anderen?. Wat het betekent joods te zijn.
153178: C.K. PRAHALAD|HAMEL, G. - De strijd om de toekomst. Baanbrekende strategieen voor marktleiderschap en het creeren van nieuwe markten.
89739: PRAK, NIELS L. - Smaakvolle teekeningen. De hulpmiddelen bij het bouwen in de jaren 80, 1480, 1780, 1880 en 1980.
186372: PRAK, MAARTEN ROY - Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn 1700-1780.
130544: PRAK, MAARTEN ROY - Gezeten burgers. De elitie in een Hollandse stad.
181934: PRAK, MAARTEN - Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud. Sociale verandering in het Revolutietijdperk 's-Hertogenbosch 1770-1820.
103717: PRAKKE, DR. H.J. - "Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de "" Olde Lantschap "". De Achtste der Zeven Provinciën."
4065715: PRAKKE, H.J. - Garven. Van de oogst der laatste jaren. (de jaren van de `Prakkehof`)
164893: PRAKKE, BERNARD - Rivaliteit zonder einde. Over de gebroeders Karel en Gerard van het Reve.
121072: PRALLE, HEINRICH - Web-Buch für Schule und Haus [mit 24 Mustertafeln].
185028: PRANAB BARDHAN & MRINAL DATTA-CHAUDHURI & T. KRISHNAN [EDS]. - Development and Change: Essays in Honour of K.N. Raj.
166854: PRANCE, CLAUDE A. - Peppercorn Papers. A Miscellany on Books and Book-Collecting.
166850: PRANCE, CLAUDE A. - The Laughing Philosopher. A further Miscellany on Books, Booksellers and Book Collecting.
153682: PRANGEL, MATTHIAS - Die Pragmatizität ' fiktionaler ' Literatur. Zur Rezeption der Romane und Erzählungen Ludwig Ganghofers.
110622: PRANGER, DIK (ED.). - Islam en gezondheidszorg.
4052102: PRANGER, D. - Het beëindigen van kunstmatige voeding bij aanhoudend vegeterende patiënten. Een analyse van de morele problematiek tegen de achtergrond van de recente discussies in de Verenigde Staten. (Diss.)
60947: PRANGSMA-HAJENIUS, A.M.L. - La Bible de Macé de la Charité III Rois
95786: PRASSL, FRANZ KARL A.O.|TARLINSKI, PIOTR - Cantica Domini in Terra Aliena / Christian songs under persecution and oppression (2 volumes). International Conference of Hymnology IAH, HSUSC and HSGBIin cooperation with the University Opole, 26th July - 31st July 2009 in Opole-Kamien Sl. (Poland) (I.A.H. Bulletin. Nr 38/2010 + 39/2011)
102851: PRAT, THÉRÈSE LE - Un seul visage en ses métamorphoses.
4022063: PRAT, F. - Jésus Christ. Sa vie, sa doctrine, son oeuvre.
4022402: PRAT, F. - La théologie de Saint Paul. (Bibliothèque de Theologie Historique)
166672: PRATCHETT, LAWRENCE|VIVIEN LOWNDES - Developing Democracy in Europe. An analytical summary of the Council of Europe's acquis.
146087: PRATER, DONALD - Thomas Mann. A Life.
144068: PRATER, DONALD - A Ringing Glass. The Life of Rainer Maria Rilke.
186208: PRATT, ORSON - Key to the Universe. New Theory of its Mechanism. Founded upon a I. Continuous Orbital Propulsion, Arising from the Velocity of Gravity and its Consequent Aberrations: II. Resisting Ethereal Medium of Variable Density. With Mathematical Demonstrations and Tables (1879)
102669: PRATT, MICHAEL - Mid-Century Modern Dinnerware. A Pictorial Guide. Ak-Sar-Ben to Pope-Gosser [With Price Guide].
104266: PRATTE, ERIC LIONEL - Swat 3. Close Quarters Battle. Prima's Official Strategy Guide.
4140072: PRAUSE, G. - Herodes de Grote. Koning der Joden Moordenaar of politiek genie?
103664: PRAWDIN, MICHAEL - The Mad Queen of Spain.
103702: PRAWDIN, MICHAEL [MR. A.W. VAN NES - TRANSL.]. - Het erfgoed van een groot Mongool. Volume I: De Heerscher & Volume II: De Nazaten [Compl. Set].
152249: PRAWER, JOSHUA - Die Welt Der Kreuzfahrer
162712: PRAWER, JOSHUA - The Latin Kingdom of Jerusalem. European Colonialism in the Middle Ages.
183734: PRAWIRO, RADIUS - Indonesia's Struggle for Economic Development. Pragmatism in Action.
9475: PRAYER BOOKS - Breviarium Romanum ex decreto Sacrosanciti Concilij Trident. Restitutum, Pii V. Pontificis Maximi jussu editum. Clementis VIII. primun, nunc denuo Urbani PP. VIII. Auctoritate recognitum. In quo omnia suis locis ad longum posita sunt, pro majori recitantium commoditate.
10463: PRAYER BOOK - Seder Tefillot Mi-Kol Ha-Shanah Ke-Minhag Ashkenaz Ve-Polin.
9794: PRAYER BOOK - Seder Hosha'not. Kefi minhag ashkenas u-kifrat minhag kehilateinu Amsterdam.
103427: PRAZ, MARIO - Conversation Pieces - A Survey Of The Informal Group Portrait In Europe And America.
157967: PRAZ, MARIO [& HILARY M.J. SAYLES] - Studies in Seventeenth-Century Imagery [ PART 2: Addenda & Corrigenda: 1974].
166926: PRAZ, MARIO - De Mythe van Romantisch Spanje.
56407: PRAZ, MARIO - Het Europese binnenhuis. De stijlveranderingen in de interieurkunst van het Romeinse Rijk tot het begin van de twintigste eeuw
131145: PRAZ, MARIO - An Illustrated History of Interior Decoration from Pompeii to Art Nouveau.
130143: PREBBLE, JOHN - The Lion in the North. One Thousand Years of Scotland's History.
4300273: PRECHT, R.D. - Wer bin ich, und wenn ja, wie viele?. Eine philosophische Reise
182793: PREDOTA, STANISLAW - Studia Neelandica et Germanica. Festschrift zum 60. Geburtstag Prof. Dr. Norbert Morciniec.
182783: PREDOTA, STANISLAW|SIEGFRIED THEISSEN - Nederlandse en Poolse fraseologismen en spreekwoorden / Niderlandzkie i polskie frazeologizmy oraz przyslowia.
60571: PREE. W.A. DE - Maatschappijkritiek & Theologiekritiek (Een onderzoek naar hun onderlinge samenhang)
155019: PREETORIUS, EMIL - Vom Bühnenbild bei Richard Wagner.
30356: PREETORIUS, EMIL A.O. - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge Band IV, 1963-1964
60572: PREEZ. A.B. DU - Die dualistiese inspirasieleer ('n Dogmahistoriese ondersoek)
4300108: PREGEANT, RUSSELL - Engaging the New Testament. An Interdisciplinary Introduction.
85135: PREGERS, S. - Historische Portretzegels. Vaderlandsche Geschiedenis. (2 delen)
85136: PREGERS, S. - Historische Portretzegels. Vaderlandsche Geschiedenis. (2 delen)
130521: PREIDEL, HELMUT - Handel und Handwerk im frühgeschichtlichen Mitteleuropa. Eine kritische Betrachtung.
186267: PREIN, WOLFGANG - Handbuch der Monogramme in der europäischen Graphik vom 15. bis zum 18. Jahrhundert/Manuel of Monograms in European Graphic Arts from the 15th to 18th Centuries [2 Vols. Compl.].
122615: PREISIGKE, FRIEDRICH - Zum Papyrus Eitrem nr. 5 [Eine Bankurkunde aus römischer Zeit].
4056463: PREISKER, H. - Neutestamentliche Zeitgeschichte.
4063475: PREISWERK, M. - L`éducation populaire: un lieu théologique. Quatre exemples Boliviens. (Diss.)
143071: PRELOOKER, JAAKOFF - Russian Flashlights.
4143615: PREMANANDA, (MAHARSHI) --- - Arunachala Shiva. Commentaries on Sri Ramana Maharshi's Teachings Who Am I? (Nan Yar)
184940: PREMDAS, RALPH R. [ED .]. - Identity, Ethnicity and Culture in the Caribbean by Ralph R. Premdas, Trinidad and Tobago) University of the West Indies (Saint Augustine I and University of the West Indies (Saint Augustine, Trinidad and Tobago]
172160: PRENDERGAST, CURTIS - De eerste vliegeniers. De geschiedenis van de luchtvaart
122799: PRENDERGAST, JOHN - The Road to India. Guide to the Overland Routes to the East.
180422: PRENEN, DRS. H.L. [ED.]. - Harlemia Illustrata. Haarlem in de fraaiste Gesigten. Yekeningen en aquarellen uit de 17e en 18e eeuw.
54199: PRENTER, REGIN A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 7. Jahrgang. Juni 1957 - Februar 1958 (4 volumes)
100703: PRENTISS, E. - Stepping Heavenward.
184857: PRESAD, K.N. - Poverty, Inequality and Unemployment in India. Incorporating Their Regional - Inter-State Dimensions.
100917: PRESCOTT, WILLIAM H. [JOHN FOSTER KIRK - ED.]. - History of the Conquest of Peru.
100918: PRESCOTT, WILLIAM H. - History of the Conquest of Mexico. With a preliminary view of the Ancient Mexican Civilization and the Life of the Conqueror Hernando Cortez.
150802: PRESCOTT, H. F. M. - Mary Tudor.
152557: PRESCOTT, ORVILLE - Princes of the Renaissance.
146372: PRESCOTT, H. F. M. - Mary Tudor. The Spanish Tudor.
102381: PRESS, VOLKER - Kriege und Krisen. Deutschland 1600-1715.
154118: K.PRESS. KRISHNAMURTY (EDS)|PANDIT, V. - Economic Policy Modelling for India.
146076: A.J. PRESSCOTT|STROHM, PAUL - Hochon's Arrow. The Social Imagination of Fourteenth-Century Texts.
4140226: PRESSEL, W. - Die Zerstreuung des Volkes Israel. Mit einem ausführlichen Namen- und Sachregister. Fünf Hefte in einem Bande.
4022067: PRESSENSÉ, E. DE - Jésus-Christ. Son temps, sa vie, son oeuvre.
167389: PRESSER, HELMUT - Habent sua fata libelli / Bücher haben ihre Schicksale.
4047560: PRESSER, J. - Uit het werk van dr. J.Presser. Feestbundel bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
4143252: PRESSER, J. - Ondergang. De vervolging en verdelging van het nederlandse jodendom 1940-1945.
157550: PRESSER, HELMUT - Buch und Druck. Aufsätze und Reden.
164460: PRESSOLINI, G. - Het leven van den florentijn Nicolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli. Zur Krisenanalyse einer Zeitenwende.
91503: PRESTAUX, JEAN-MARIE A.O. - Pignons sur rues
93270: PRESTIGE, G.L. - St Basil the Great and Apollinaris of Laodicea
100639: PRESTON, JOHN - De maan aanraken. Op zoek naar ' She ' in Oeganda.
185758: PRESTON, PERCY - Lexikon antiker Bildmotive.
55850: PRESTON, STUART - Edouard Vuillard
166765: PRESTON, PAUL - Franco. Caudillo de España.
102670: PRESTON, STUART - Edouard Vuillard.
122326: PRESTON, DIANA - A First Rate Tragedy. Captain Scott's Antarctic Expeditions.
163355: PRESTWICH, MICHAEL [ED.]. - Documents Illustrating the Crisis of 1297-98 in England.
180377: PRESTWICH, MICHAEL [ED.]. - Documents Illustrating the Crisis of 1297-98 in England.
143725: PRESTWICH, MICHAEL - Edward I.
160165: PRESTWICH, MICHAEL - Armies and Warfare in the Middle Ages. The English Expoerience.
90977: PRETZELL, LONI AND LOTHAR A.O. - Homage to Max Ernst
4142061: PREUL, R. - Kirchentheorie. Wesen, Gestalt und Funktionen der Evangelischen Kirche.
170085: PREUL, REINER - So wahr mir Gott helfe Religion in der modernen Gesellschaft.
4300127: PREUSCHEN (HRSG.) E. - Antilegomena. Die Reste der ausserkanonischen Evangelien und urchristlichen Überlieferungen.
4015099: PREUSCHEN, E. - Vollständiges Griechisch-Deutsches Handwörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments. und der übrigen urchristlichen Literatur.
185256: PREUSS, DR. JULIUS - Biblisch-talmudische Medizin. Beiträge zur Geschichte der Heilkunde und der Kultur überhaupt.
104224: PREUSSEN - "Gesetz über die Ausführung der Gemeinheitstheilungs- und Ablösungsordnungen & Ordnung wegen Ablösung der Dienste, Natural- und Geldleistungen von Grundstücken, welche eigenthümlich zu Erbzins- oder Erbpachtrecht besessen werden & Gemeinheitstheilungsordnung & Verordnung wegen des Geschäftsbetriebes in den Angelegenheiten der Gemeinheitstheilungen, Ablösungen und Regulirung der ""utsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse, als Anhang zu der Verortnung vom 21 juni 1817 und dem Gesetze von 7ten Juni 1821& Gesetz wegen Sicherstellung der Rechte dritter Personen bei gutsherrlich-bäuerlichen Regulirungen, Gemeinheitstheilungen, Ablösungen u.s.f. & Regulativ, betreffend die Kosten der gutsherrlichen-bäuerlichen Auseinandersetzungen, ... & Instruktion der General-Kommissionen in Bezeihung aus das Kosten-Regulativ vom 25. April 1936 [Convolute."
4016355: PREUSZ, H. - Von den Katakomben bis zu den Zeichen der Zeit. Der Weg der Kirche durch zwei Jahrtausende.
183498: PREVENIER, W. - De leden en de Staten van Vlaanderen [1384-1405].
151211: PREVIER, ANDREAS - Paolo Caliari, called Veronese 1528-1588.
166480: PREVITÉ-ORTON, C.W.|Z.N. BROOKE [EDS.]. - The Close of the Middle Ages [Volume 8: The Cambridge Medieval History].
166481: C.W. PREVITÉ-ORTON|TANNER, J.R.|Z.N. BROOKE [EDS.]. - Contest of Empire and Papacy [Volume 5: The Cambridge Medieval History].
166501: C.W. PREVITÉ-ORTON|TANNER, J.R.|Z.N. BROOKE [EDS.]. - Victory of the Papacy [Volume 6: The Cambridge Medieval History].
121463: PREVITÉ-ORTON, C.W. - The Shorter Cambridge Medieval History [2 Vols. Compl.].
88845: PRIBRAM, ALFRED FRANCIS - Franz Paul Freiherr von Lisola und die Politik seiner zeit. 1613-1674. Mit dem Bildniss Lisola's.
56133: PRICE-MARS, JEAN - So Spoke the Uncle. Ainsi Parla l'Oncle
90136: PRICE, AIMÉE BROWN - Pierre Puvis de Chavannes
88668: PRICE, J.L. - Culture and Society in the Dutch Republic During the 17th Century
171233: PRICE, D. - Karl Barth's Anthropology In Light Of Modern Thought.
153971: PRICE, CURTIS [ED.]. - The Early Baroque Era. From the late 16th Century to the 1660s.
156431: PRICE, J.L. - Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw.
150082: PRICE, ROGER - An Economic History of Modern France 1730-1914.
130308: PRICE, ROGER - Revolution and Reaction. 1848 and the Second French Republic.
186285: PRICE, JENNIFER [INTROD.]. - Annales du 14e congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre.
170815: PRICE, HUW - Time's Arrow And Archimedes' Point. New Directions for the Physics of Time.
166146: PRICE, SUE - 100 eenvoudige knutselideeën rond de Bijbel.
143772: PRICE, ROGER - A Social History of Nineteenth-Century France.
130101: PRICE, DON C. - Russia and the Roots of the Chinese Revolution 1896-1911.
143786: PRICE, ROGER - The French Second Republic. A Social History.
160961: PRICK, HARRY G.M. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey [3 Vols. Compl.].
143310: PRICK, LEO G.M. - Freud & Jung. Het verloop van een vriendschap.
95729: PRICK VAN WELY, M.A. - Het orgel en zijn meesters
151818: PRICK VAN WELY, F.P.H. - Neerlands Taal in 't verre Oosten. Eene bijdrage tot de kennis en de historie van het Hollandsch in Indië.
101482: PRICK, W.J.H. - Corneille-François de Nelis. 18e et dernier évêque d' Anvers (1785-1798). Un évêque Humaniste et homme d'action à la fin de l'ancien régime.
150557: PRIDMORE, JAY - Museum of Science and Industry - Chicago.
153969: PRIES-HEIJKE, ANNE P. - The Sukhovo-Kobylin Case.
152728: PRIES, HANS-WALTER [ED.]. - Das Steinfurter Bagno. Alte Beschreibungen und Ansichten.
153084: PRIESE, KARL-HEINZ [ED.]. - Das Ägyptische Museum Berlin.
150494: PRIEST, JOHN MICHAEL [EDWIN C. BEARS - FOREW.]. - Before Antietam. The Battle for South Mountain.
170544: PRIEST, GRAHAM - An Introduction to Non-classical Logic. From If to is.
164718: PRIEST, GRAHAM - Doubt Truth to be a Liar.
30277: PRIESTER, CHRISTIEN DE - Licht en uitzicht. Voor dagen van vreugde en verdriet
183571: PRIESTER, PETER. - De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse.
130989: PRIESTER JR., E. - Beknopte geschiedenis van Wymbritseradeels Cum Annexis Contributie Zeedijken. Met naamlijst der zeedijksofficieren. Naar het archief bewerkt.
142061: PRIESTER, PETER. - De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse.
153155: PRIESTLAND, DAVID - Stalinism and the Politics of Mobilization. Ideas, Power, and Terror in Inter-war Russia.
101611: PRIESTLEY, HERBERT INGRAM - The Mexican Nation. A History.
163083: PRIESTLEY, J.B. - Victoria's Heyday.
101584: PRIETO, LUIS J. - Principes de Noologie: Fondements de la Théorie fonctionnelle du signifié. Préface d'André Martinet.
142149: PRIEUR, JUTTA - Schnörkel, Schlote, Preismedaillen. Weseler Wirtschaft zur Kaiserzeit im Spiegel der Werbung.
142159: PRIEUR, JUTTA|WILFRIED REININGHAUS [EDS.]. - Wollenlaken, Trippen, Bombasinen. Die Textielzünfte in Wesel zwischen Mittelalter und Neuzeit.
185323: PRIEWE, JENS - Wijn. Van rank tot drank. Alles over de wereld van de wijn. 1000 kleurenfoto's, illustraties en nieuwe luchtfoto's.
4065268: PRIGENT, P. - Ainsi parlait l`apôtre Jean. (Lire la Bible 122)
32576: PRIGENT, PIERRE - Épitre de Barnabé
153552: PRIGGE, WALTER - Urbanität und Intellektualität im 20. Jahrhundert. Wien 1900 - Frankfurt 1930 - Paris 1960.
102977: PRIGOGINE, PROF. DR. ILYA [INTROD.]. - China, hemel en aarde. 5000 Jaar uitvindingen en ontdekkingen.
140893: PRIJS, DR. LEO [DR. W.C. VAN DAM - TRANSL.]. - Inleiding in de joodse godsdienst.
4002352: PRIJS, L. - Jüdische Tradition in der Septuaginta. Die grammatikalische Terminiologie des Abraham Ibn Esra. Mit einer beschreibenden Bibliographie von Eva Preis.
157422: PRIJT, HANS VAN DER - Die boekhandel is er altijd al geweest. 50 jaar Boekhandel Blokker.
158207: PRIJT, HANS VAN DER - Een boekhandelaar moet een beetje gek zijn. Clemens Hoevenaars - veertig jaar boekentrouw & Vrouw met hoed. Tosca Heyligers - Veertig jaar boekverkoopster [2 Vols.].
57051: PRIME, SAMUEL I. - De kracht van het gebed. Aangetoond in de heerlijke betoningen van goddelijke genade in de Fultonstreet, in andere samenkomsten in New York en elders in 1857-1858
152329: PRIMS, FLORIS - ANTWERPIENSIA. Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis [10 Vols].
152354: PRIMS, DR. FLORIS - Beelden uit den Cultuurstrijd der Jaren 1577-1585 [Vol I & II].
55768: PRIMS, FLORIS - Antwerpen door de eeuwen heen. Met 13 kaarten en 215 afbeeldingen waarvan twee in kleur
4071293: PRIMS, FL. - Historiek der gewone gebeden.
163211: PRIMS, FLORIS - Antwerpen door de eeuwen heen.
57502: PRINCE, JOSEPH - Bestemd voor overwinning. Leven vanuit de Overvloedige Genade van God
131388: DRS. F.J.J. PRINCEN [EDS.]|KRUIJF, T. DE - Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. Gedenkbundel ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan.
155557: PRING, J.T. [ED.]. - The Oxford Dictionary of Modern Greek. Greek - English.
100222: PRINGLE, HEATHER - The Mummy Congress. Science, Obsession and the Everlasting Dead.
123215: PRINGLE, J.W.S. - Biology and the Human Sciences. The Herbert Spencer Lectures 1970.
57118: PRINS, A. - Uw naam bij elk geslacht doen kennen. 50 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk te Tholen
91832: PRINS, AALDERT - The History of the Belgian gospel Mission from 1918 to 1962
93822: PRINS, IZAK - Het Faillissement der Hollandsche Steden: Amsterdam, Dordrecht, Leiden en Haarlem in het jaar 1494, uit de wordingsgeschiedenis van den Nederlandschen Staat toegelicht
87364: PRINS, IS. - Kerkelijk register der predikanten die sedert 1818 tot 1860 de nederduitsche hervormde gemeente te Amsterdam gediend hebben
86392: PRINS, PIET - Toen de morgen kwam
121455: PRINS-SCHIMMEL,DRS. M.A. [ET AL.]. - Jongere Bouwkunst in Zutphen van 1850-1940.
110542: PRINS, JAN [SEARCHING DEER] - Sjamanistische leringen van de meester. Een handleiding voor de westerse mens [Volume 1 - only publ.].
101989: PRINS-SCHIMMEL, META A. - Het stadhuis te Goes.
184305: PRINS, R.S. - Afasie. Classificatie, behandeling en herstelverloop.
83023: PRINS, IS. - Kerkelijk register der predikanten die sedert 1818 tot 1860 de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam gediend hebben
121441: PRINS, A.H.J. - Groningen. Middeleeuwse hanzestad vanaf de waterkant.
167213: J.E.J. PRINS [EDS. - ET AL.].|KRALINGEN, R.W. VAN - Waar een wil is, is een weg? Een onderzoek naar de behoefte aan en de verstrekking van politiële en justitiële informatie voor buiten de strafrechtspleging gelegen doelen.
142952: PRINS, AAI|VERONIKA SKOURATOVSKAIA [EDS.]. - Russisch [Wat & Hoe].
165907: PRINS, DOMINIQUE - De onzichtbare dochter. Gebaseerd op het leven van Zahra Abdi Hersi.
130075: PRINSEN J. LZ., DR. J. - Gerardus Geldenhauer Noviomagus. Bijdrage tot zijn leven en werken.
162589: PRINSEN , DR. J. - De oude en de nieuwe historische roman in Nederland.
160459: A.J.H.M. PRINSEN|HEESTERS, PATER WIRO - Schijndel. Historische verkenningen.
155641: PRINSEN, DR. J. LZN. - Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis.
57865: PRINSEN, J. - Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis
100379: PRINSEN, DR. J. LZN. - De Nederlandsche Renaissance-dichter Jan van Hout.
156569: PRINSEN GEERLINGS, DR. H.C. - Twaalf eeuwen Kennemer Historiën.
161553: PRINSLOO, MARIA J.M. - Blanke vroue-arbeid in die Unie van Suid-Afrika. 'n Sosiologiese studie - met spesiale verwysing na die grootstedelike gebiede van die land.
88033: PRINSTERER, GROEN VAN - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage.
88602: PRINSTERER, GULIELMUS GROEN VAN|SIEGENBEEK, MATTHIAE - Disputatio juridica inauguralis de juris justinianei praestantia ex rationibus ejus manifesta. Quam, annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici Matthiae Siegenbeek, A.L.M. Phil. Doct. Lit. belgicarum et hist. Patriae. Prof. Ordin., nec non nobilissimae facultatis juridicae decreto, pro gradu doctoratus, summisque in jure romano et hodierno honoribus ac privilegiis, in academia lugduno-batava, rite et legitime consequendis, publico ac solenni examini submittit Gulielmus Groen van Prinsterer.
201553: PRINTBIBLE - Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart Geteekent, en van de Beste Meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid.
201552: PRINTBIBLE - Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart Getekent, en van de beste meesters in koper gesneden, en met beschrijvingen uitgebreid.
121081: PRINTING - - Letterproef voor Machinezetsel voor boekwerken, catalogi en periodieken & Eenige nieuwe lettersoorten voor Uw Boekwerk. Behoordende bij onze Letterproef voor Machinezetsel & Eenige nieuwe lettersoorten behoorende bij Onze Boekletter en de Toepassing van eenige Boektitels [3 Vols.].
121079: PRINTING - - Doelmatig gebruik van de Ludlow.
157094: PRINZ, JOSEPH - Ex Officina Literaria. Beiträge zur Geschichte des westfälischen Buchwesens [In Slipcase].
182799: PRINZ, JOACHIM - Jüdische Geschichte.
31156: PRINZ, FRIEDRICH - Prag und Wien 1848. Probleme der nationalen und sozialen Revolution im Spiegel der Wiener Ministerratsprotokolle
4133638: PRINZ, A. (HESSE, H.) - De bekoring van het begin,. Het leven van Hermann Hesse. Vertaald door E.K.M.van Leerdam.
4140675: PRINZ, J. - Popes from the Ghetto. A View of Medieval Christendom.
141123: PRINZ, FRIEDRICH - Von Konstantin zu Karl dem Grossen. Entfaltung und Wandel Europas.
55857: PRINZHORN, HANS - Bildnerei der Gefangenen. Studie zur Bildnerischen Gestaltung Ungeübter. Mit 176 Abbildungen
102940: PRIOR, RUPERT [ED.]. - Oceaanschepen. De gouden jaren. Een geïllustreerde bloemlezing.
4140009: PRIOR, P. & FRANK, A. - Frum. Joodse feestdagen en rituelen. Jewish Holidays and Rituals.
141802: PRITCHARD, JAMES B. [ED.]. - The Times Atlas of the Bible.
30826: PRITCHARD, JAMES B. - Ancient near eastern texts. Relating to the Old Testament. Third Edition with Supplement
162674: PRITCHETT, BRADLEY L. - Grammatical Competence and Parsing Performance.
4141174: PRITZ, R.A. - Nazarene Jewish Christianity. From the End of the New Testament Period Until Its Disappearance in the Fourth Century. (Studia Post-Biblica)
157736: PRITZEL, G.A. - Thesaurus Literaturae Botanicae omnium gentium inde a rerum botanicarum intiisad nostra uaque tempora. Quindecim millia operum recensens. Editionem novam reformatam.
154582: PRIVAT, MAURICE - L'astrologie scientifique à la portée de tous.
154581: PRIVAT, MAURICE - La loi des étoiles. Philosophie de l'astrologie.
181936: PRIVAT, MAURICE - Handboek der practische astrologie.
104758: PROBST, ERNST - Deutschland in der Bronzezeit. Bauern, Bronzegiesser und Burgherren zwischen Nordsee und Alpen.
183156: PROCACCI, GIULIANO - History of the Italian People.
57006: PROCEE, G.R. - De heilige doop. Bijbelse grondslag, rijkdom en praktijk van de kinderdoop
4075350: PROCEE, H. - De nieuwe ingenieur. Over techniekfilosofie en professioneel handelen.
4075596: PROCEE, H. (RED.) - Het beest in de mens. Bijdragen van Hans Achterhuis, Piet Vroon e.a.
154789: PROCHASKA, FRANK - Eminent Victorians on American Democracy.
4137916: PROCKSCH, O. - Die Genesis übersetzt und erklärt.
171234: PROCTOR, JAMES D. [ED.]. - Science, Religion, and the Human Experience.
168601: PRODAN, D. - Supplex Libellus Valachorum. Aus der Geschichte der rumänischen Nationsbildung 1700-1848.
142941: PROEME-HEINZE, BRIGITTE - Duits [Wat & Hoe].
142942: PROEME-HEINZE, BRIGITTE - Duits [Wat & Hoe].
180336: PROHASKA, WOLFGANG - Kunsthistorisches Museum Wien. Die Gemäldegalerie.
4300962: PROLINGHEUER, HANS (BARTK, K.) - Der Fall Karl Barth. Chronographie einer Vertreibung 1934-1935.
55502: PRONK, M. - De schat in aarden vaten. Predikaties ter gelegenheid van het afscheid van de gemeente Dordrecht en de intrede te Ede
4069418: PRONK, P. - In zonde ontvangen en geboren. (Met o.a. J.Siebelink, W.Aantjes, C.den Heyer) Tien bekende en onbekende Nederlanders over hun afscheid van de orthodoxie.
59014: PRONK, THEO - Moeder der Hollandse steden. Historiezucht in Dordrecht rond 1900
55576: PRONK, M. - Verbond, preken over het leven van Abraham (Deel II)
89590: PRONK, M. - Roeping, preken over het leven van Abraham. / Verbond, preken over het leven van Abraham. (2 delen)
55383: PRONK, M. - Het christelijke gezin
86875: PROOIJEN, J. VAN - Weid mijn schapen. Tiental predikaties.
96189: PROOSDIJ, C. VAN - Theodorus Beza, medearbeider en opvolger van Calvijn. Met portret en 5 embema's
87454: PROOSDIJ, C. VAN - Theodorus Beza, medearbeider en opvolger van Calvijn. Met portret en 5 Emblema's.
84573: PROOSDIJ, C. VAN - Door het geloof. Een twaalftal predikatiën over Hebreën XI
96720: PROOSDIJ, C. VAN - De profeet Daniël. Tweede deel: hoofdstuk VII-XII. De profeet der vetroosting voor het uitverkoren volk
4134346: PROOSDIJ, C.VAN (BEZA, TH.) - Theodorus Beza, medearbeider en opvolger van Calvijn.
4024410: PROOSDIJ, B.A. VAN (KING, L.W.) - "L.W.King's Babylonian Magic and Sorcery. Being The Prayers of the Lifting of the Hand"". Opnieuw getranscribeerd, vertaald en van een inleiding betreffende hun opbouw en religieuze terminologie voorzien. (Diss.)"""
81202: PROOST, K.F. - De Bijbel in de Nederlandsche letterkunde als spiegel der cultuur (complete set)
162897: PROOST, DR. K.F. - Weg en werk. Een eeuw drankbestrijding. Ontwikkelingsgang van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Geschetst ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan.
96203: PROOST, PIETER JZN. - Jodocus van Lodenstein
4137835: PROOST, K.F. - De bergrede. Hare herkomst en strekking.
156846: PROOT, GORAN [ED.]. - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 3.
164223: PROOYE-SALOMONS, DR. H.J.W. VAN - Gewijde verhalen en legenden van Hindoes en Boeddhisten.
164222: PROOYE-SALOMONS, DR. H.J.W. VAN [PROF. DR. W. CALANSD - INTROD.]. - Gewijde verhalen en legenden van Hindoes en Boeddhisten.
181053: PROP, G. - De historie van het oude Gelre onder eigen vorsten [tot 1543].
165359: PROP, G. - "De historie van een kleine landstad "" Lochem ""."
91584: PROP, G. - De historie van het Oude Gelre onder eigen vorsten (tot 1543)
176257: PRÖPPER, THOMAS - Gottes Freundschaft suchen : Predigten, geistliche Gedanken und Gebete.
176258: PRÖPPER, THOMAS - Theologische Anthropologie. Volume 1 and 2 (2 Volumes)
143085: PRÖPPER, HENK - Waterlanders. Bespiegelingen over de moraal van Nederland.
170007: PROTESTANTISME - The Transformation of Theology, 1830-1890. Positivism and Protestant Thought in Britain and America ( Cashdollar, Charles D.
4135163: PROTHERO, R.E. - The Psalms in Human Life.
170174: PROTHERO, STEPHEN R. - God is Not One. The Eight Rival Religions That Run the World--And Why Their Differences Matter.
140953: PROTZ, ROGER - Classic Bottled Beers of the World.
141244: PROUST, MARCEL|STÉPHANE HEUET [ILLUSTR.]. - Combray.
183321: PROUST, MARCEL - A la recherche du temps perdu [3 Vols. Compl.].
121835: PROVOOST, DR. G. - De Vossen. 60 jaar Verbond van Vlaamse Oudstrijders [1919-1979].
122176: PROVOOST, ARNOLD [ED.]. - De Atheense politieke idealen in beeld. Interpretatie van de Parthenon-sculpturen.
89761: PROVOYEUR, PIERRE - De Bijbelse boodschap van Chagall in pastel.
123109: PROVOYEUR, PIERRE [ED.]. - Le Temple. Représentations de l'architecture sacrée.
185509: PROWSE, D.W. - A History of Newfoundland from the English, Colonial and Foreign Records. Bookplate City of York, Public Library.
123047: PRUD'HOMME VAN REINE, DR. R.B. [ET AL.]. - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
183617: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. - Jan Hendrik van Kinsbergen 1735-1819. Admiraal en filantroop.
161286: PRUD'HOMME VAN REINE, RONALD - Admiraal Zilvervloot. Biografie van Piet Hein.
158208: PRUD'HOMME VAN REINE, RONALD - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
143571: PRUD'HOMME VAN REINE, RONALD - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
4134318: PRUDENCIO, AURELIO - Obras Completas. Edicion bilinguë. Introducciones de Jose Guillen et Isidore Rodriguez.
56910: PRUDENTIUS - Getijden
160552: ED.].|PRUDENTIUS [LOUIS VAN DE LAAR - TRANSL. - Getijden.
150821: PRUETT, JOHN H. - The Parish Clergy under the Later Stuarts. The Leicestershire Experience.
91663: PRUIMERS, J.C. - Enkele rijmen
161497: PRUNNER, GERNOT - Chinesische Papierschnitte.
161496: PRUNNER, GERNOT - Papiergötter aus China.
146078: PRUSEK, JAROSLAV - Chinese Statelets and the Northern Barbarians 1400-300 B.C.
166251: PRUST, Z. A. - Graphic Communications. The Printed Image & Workbook [2 Vols.]. ].
4059322: PRUYSER, P.W. - Die Wurzeln des Glaubens. Eine Psychologie des Glaubens.
154644: PRYCE-JONES, DAVID - Cyril Connolly. Journal and Memoir.
103792: PRYCE, WILL - Architectuur in hout. Hoogtepunten uit de wereldgeschiedenis.
172586: PRYOR, FRANCIS - Britain BC : life in Britain before the romans.
164454: PRYOR, FELIX - Elizabeth I. Her Life in Letters.
163007: PRYOR, FRANCIS - Britain in the Middle Ages. An Archaeological History.
121271: PRYSTOWSKY, ERIC N. [ED.]. - Cardiac Arrythmias: Diagnostics and Treatment [CD-Rom].
10437: PSALMBOEK - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
9859: PSALMS/DUPUIHERBAULT, F. GABRIEL - Les Psalmes de David, tradvicts av pres de leur sens propre & naturel. En faueur de tous bons Catholiques, specialement dediez à loüer continuellement Dieu, en sa saincte Eglise. Par F. Gabriel Du-Puiherbaut, de l'ordre de Font-Eurauld. En la fin sont adioustées LII. oraisons à dire par chascun Dimenche de l'Année: ensemble vne exposition sur l'Oraison Dominicale.
201608: N.T./PSALMS - Het Nieuwe Testament, of alle Boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche Taal in onze Nederlandsche Taal getrouwelijk overgezet. Op last van de Hoog- Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WITH: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen , in den jare 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WITH: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden, op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in ordre gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. WITH: Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen, op last van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, uitgegeven ten voordeele van de algemeene fondsen dier kerk. Mitsgaders, de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
167189: PSELLUS, MICHAEL - Fourteen Byzantine Rulers.
92111: PSEUDO-ABDIAS - De Apocryfe Evangeliën, benevens de geschiedenis der apostelen. Volgens de uitgaven van Fabricius, Thilo en Borberg, overgezet en met inleidingen en aanteekeningen voorzien
4138945: PSEUDO-MAYNE, - Über das Bewusstsein 1729. Übersetzt und mit Anmerkungen hrsg. von R.Brandt. English-Deutsch.
4138946: PSICHARI, ERNEST - Oeuvres complètes. (Tome 1 et 2). I.Carnets de Route. Terres de Soleil et de Sommeil. II.L'Appel des Armes. Les Voix qui Crient dans le Désert.
121517: PSYCHOLOGY - Depression Treatment in the New Millennium.
90971: PU, LU - Volkstümliches chinesisches Spielzeug
58929: PUCHINGER, G. - Abraham Kuyper. De jonge Kuyper (1837-1867)
163358: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met historici. Bolkestein - Huizinga - Smit - Gerritsen - Brom - Geyl - Rogier - Bouman - Algra - De Jong - Poelhekke - Van der Klaauw.
85419: PUCHINGER, G. - Herinneringen aan Geyl
156285: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met Nederlandse literatoren.
162732: PUCHINGER, G. - Dagboek van mevrouw Colijn.
83678: PUCHINGER, G. - Colijn en het einde van de coalitie. De geschiedenis van de kabinetsformaties 1933-1939 (deel III)
184890: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met theologen. Paulus - Luther - Witsius - Von Zinsendorf - Newman - Doedes - Bavinck - Barth - Noordmans - Miskotte - Schilder - Berkouwer - Zeydner - Von Ruler - De Vogel - Van der Meer - Bonhoeffer - Hoekendijk - Tothuizen.
85084: PUCHINGER, G. - In memoriam Dr. Abraham Kuyper. 1920, 8 November, 1950
146515: DR. G. PUCHINGER [EDS.].|HEES, DRS. P. VAN - Briefwisseling Gerretson-Geyl [Vol. 1-3].
184897: PUCHINGER, DR. G. [ED. - ET AL.]. - Ontmoetingen met Schilder. Prof. Dr K. Schilder 1890 -19 december - 1990.
4039049: PUCHINGER, G. (RED.) (SCHILDER, K.) - Ontmoetingen met Schilder. 1890 - 19 december 1990. W.Albeda, A.Th.v.Deursen, O.Jager, J.Veenhof e.a.
4142929: PUCHINGER, G. - Ontmoetingen met de jaren dertig. (Compleet in 2 dln.)
184891: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met buitenlandse politici. Nadolny - Rosen - Von Hindenburg - Von Papen - Von Schleicher - Hugenberg - Goerdeler - Churchill - Mac Donald - Baldwin - Chamberlin - Hoare - Henderson - Dreyfus - Poincaré - Lyautey - Blum - Masaryk - Pilsudski - Roosevelt - Kennedy.
184892: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met Nederlandse politici. Schaepman - Nolens - Ruijs de Beerenbrouck - Verschuur - Steenberghe - Aalberse - De Savornin Lohman - De Visser - Gerretson - De Jonge - Cort van der Linden - Lely - Bosboom - De Graeff - Kalff - Marchant - Snouck Hurgronje - Van Kleffens - Troelstra - Schaper - Wibaut - Duys - Drees - Den Uyl - Van Thijn.
184893: PUCHINGER, DR. G. & DR. W. DREES SR. [EDS]. - Dr. Jelle Zijlstra. Gesprekken en Geschriften.
184894: PUCHINGER, DR. G. - Nederlandse minister-presidenten van de twintigste eeuw.
184883: PUCHINGER, DR. G. - Landvoogd en minister.
184836: PUCHINGER, DR. G. - Colijn en het einde van de coalitie. De geschiedenis van de kabinetsformaties 1918-1924, 1925-1929, 1933-1939 [3 Vols. Compl.].
184840: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met Nederlandse literatoren.
184841: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met historici. Bolkestein - Huizinga - Smit - Gerritsen - Brom - Geyl - Rogier - Bouman - Algra - De Jong - Poelhekke - Van der Klaauw.
184842: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met anti-revolutionairen. Da Costa - Groen van Prinsterere - Kuyper - Colijn - Thorbecke - Buys - Calvijn - Idenburg - Heemskerk - Schouten - Marijnen - Gerbrandy - Nederbragt - Donner - Bruins Slot - Algra - Zijlstra - Roolvink.
184843: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met de jaren dertig [2 Vols. Compl.].
164387: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met anti-revolutionairen. Da Costa - Groen van Prinsterere - Kuyper - Colijn - Thorbecke - Buys - Calvijn - Idenburg - Heemskerk - Schouten - Marijnen - Gerbrandy - Nederbragt - Donner - Bruins Slot - Algra - Zijlstra - Roolvink.
146001: PUCHINGER, DR. G. - Abraham Kuyper. De jonge Kuyper [1837-1867].
100807: PUCHINGER, GEORGE - Jonge jaren 1921-1945.
121148: PUCHINGER, DR. G. - Landvoogd en minister.
155546: DR. G. PUCHINGER [EDS.].|HEES, DRS. P. VAN - Briefwisseling Gerretson - Van Eyck.
181937: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met de jaren dertig [2 Vols. Compl.].
153674: PUCK NIJENHUIS|VRIES, HILDE - Oudmunstertrans. Het verhaal over verbouwing en gebruik door kapittel, burgerij en universiteit.
92219: PUECH, HENRI-CHARLES - Le manichéisme, son fondateur - sa doctrine
92008: PUERTAS, ALBERTO J. QUIROGA|RUIZ, MARIA PILAR GARCIA - Talanta. Proceedings of the dutch archaelogical and historical society. Volume XLV (2013)
184266: PUGH, CEDRIC - Housing and Urbanisation. A Study of India.
142477: PUHLMANN, DR. C.G. - Handbuch der Homöopathischen Praxis. Anleitung zur klinischen Untersuchung Kraker und zu deren deren Behandlung nach homöopathischen und diätetischen Grundsätzen, mit besonderer Berücksichtigung der in den Tropen vorkommenden Krankheitsformen. In Verbindung mit mehreren Ärzten herausgegeben.
94892: PUIJENBROEK, F.J.M. VAN - Beginnen in Eindhoven. Allochtoon ondernemersinitiatief in de negentiende eeuw
165582: PULBROOK, ERNEST C. - English Country Life and Work. An account of some past aspects and present features.
164853: PULBROOK, ERNEST C. - The English Countryside.
153893: PULLE, DR. A. - An Enumeration of the Vascular Plants known from Surinam, together with their Distribution and Synonymy.
100877: PULLE, PROF. DR. A. - Naar het sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea met de derde Nederlandsche expeditie.
110884: PULLES, DR. J.A.M. - Structuurschema's van de zin in Middelnederlands geestelijk proza.
165802: PULLMAN, PHILIP - De tinnen prinses. [Een Sally Lockhart-mysterie].
152050: PULLMAN, PHILIP - De schaduw in het noorden [Een Sally Lockhart-mysterie].
4034543: PULVER, M. - Symbolik der Handschrift. (mit 186 Figuren)
160608: PUMPLUN, CRISTINA M. - Begriff des Unbegreiflichen . Funktion und Bedeutung der Metaphorik in den Geburtsbetrachtungen der Chatarina Regina von Greiffenberg [1633-1694].
185899: PUNCH, WALTER T. [ED.]. - Keeping Eden. A History of Gardening in America. Massachusetts Horticultural Society.
160476: PUNIET, DOM J. DE - De Liturgie van het Heilig Misoffer, haar oorsprong en historische ontwikkeling. Door den Hoogwaardigen Heer Dom J. de Puniet. Abt van de Sint Paulus Abdy van Oosterhout en uit het Frans vertaald door de monniken van dezelfde Abdy.
122153: PUNTILA, L.A. [C.-A. VON WILLEBRAND - TRANSL.]. - Politische Geschichte Finnlands 1809-1977.
101129: PUPPI, LIONELLO - Andrea Palladio.
158154: PURAYE, JEAN [ED.]. - Album Amicorum Abraham Ortelius.
167025: PURCELL, VICTOR - The Boxer Uprising. A Background Study.
170401: PURCELL, BRENDAN - From Big Bang to Big Mystery. Human Origins in the Light of Creation and Evolution.
182324: PURDY, JAMES - In the Night of Time and four other plays.
165394: PURDY, RICHARD L. [CHARLES P.C. PETTIT - INTROD.|SUPPL.]. - Thomas Hardy. A Bibliographical Study.
152270: PURDY, ANTHONY [ED.]. - Literature and Money.
163368: PURIN, SERGIO [ED.]. - Inca - Perú: 3000 jaar geschiedenis, tenstoonstellingscatalogus Koninklijke Musea voor de Schone Kunsten Brussel 21.9 - 31.12.90. (2 delen)
103333: PURKIS, HELEN M.C. - La magnifique Entrée de François d'Anjou en sa ville d' Anvers. Anvers, Christophe Plantin MDLXXXII.
167497: PURPAR, ROLF - Reiseführer Niederrhein.
160951: PURPAR, ROLF - Reiseführer Niederrhein.
145936: PURUCKER, G. DE - Occult Glossary. A Compendium of Oriental and Theosophical Terms.
145453: PURVIS, ALSTON W. - H.N. Werkman.
183461: PURVIS, ALSTON W. - H.N. Werkman. De drukpers als schildersgereedschap.
104820: PURVIS, ALSTON W. - Dutch Graphic Design 1918-1945.
4035553: PURWANTO, L.H. - Indonesian Church Orders and Scrutiny. The relation between the Church Members and the Church Office-Bearers: How it is and how it should be. (Diss.)
151853: PURYEAR, VERNON JOHN - England, Russia and the Straits Question 1844-1856.
140271: PUSCHKIN, ALEXANDER - Briefe.
110535: PUSCHMANN, PAUL - Casablanca: A Demographic Miracle on Moroccan Soil
4135983: PUT, E. & HARLINE, C. (HOVIUS, M.) - Verloren schapen, schurftige herders. De helse dagen van bisschop Mathias Hovius 1542-1620
160013: PUT, C.A.M.M. VAN DER - Volksleven in Tilburg rond 1900. Sociaal-Historische Hoofdstukken.
184948: PUT, MARCEL - Innocent Farmers? A Comparative Evaluation into a Government and an NGO Project Located in Semi-Arid Andhra Pradesh (India), Meant to Induce Farmers to Adopt Innovations for Dryland Agriculture.
184253: PUT, M. & M.P. VAN DIJK [EDS]. - Government and NGO Interventions in Dryland Agriculture: A Study of Two Projects in Andhara Pradesh.
152086: PUT, PAUL VAN DER - Het ware drama van de Bounty.
171380: PUTALLAZ, FRANÇOIS-XAVIER|SCHUMACHER, BERNHARD N. (HRSG.) - Der Mensch und die Person : mit einem Vorwort von Pascal Couchepin, Präsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
181938: PUTEANUS, ERYCIUS [= HENRICH VAN DEN PUTTE] [J.J. MOREAU - ED.]. - Honderd veertien Nederlandse brieven van Erycius Puteanus aan de astronoom Michael Florent van Langren. Met een inleiding uitgegeven door J.J. Moreau [B.Bibl.]. Pretoria.
61104: PUTMAN, WILLEM - Godsbeelden en Levensverhaal. Een onderzoek met behulp van de Waarderingstheorie en de Zelfconfrontatiemethode naar de betekenis van persoonlijke godsbeelden
151099: PUTMAN, ROBERT - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
185217: PUTNAM, CLARE [W.O. HASSALL - INTROD.]. - Flowers and Trees of Tudor England [Ms. Ashmole 1504, in the Bodleian Library in Oxford].
166839: PUTNAM, GEO. HAVEN - Authors and Their Public in ancient Times. A Sketch of literary conditions and of the relations with the public of literary producers, from the earliest times to the fall of the Roman empire.
163301: PUTNAM, RUTH - William the Silent Prince of Orange. The Moderate man of the sixteenth century. The story of his life as told from his own letters, from those of his friends and enemies and from official documents.
156896: PUTNAM, GEORGE HAVEN - Memories of a Publisher 1865-1915.
105133: PÜTT, KARIN - Zelte, Kuppeln und Hallenhäuser. Wohnen und Bauen im ländlichen Syrien.
58630: PUTTE, PETRUS CAMILLUS ALFREDVAN - Heijmen Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder, commentaar en taalkundige verklaringen bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk (2 delen)
185652: PUTTE, P.C.A. VAN - Heijmen Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder: commentaar en taalkundige verklaring bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk [2 Vols. Compl.]. Volume 24: Neerlandica Trajectina.
4044734: PUTTE, J.C.M. V.D. - De dogmatische waarde van de theologische redeneering. (Diss.)
84464: PUTTE, J.C.M. VAN DER - De dogmatische waarde van de theologische redeneering
4139658: PUTTE, J.C.M. V.D. - De dogmatische waarde van de theologische redeneering. (Diss.)
4072483: PUTTE, P.C.A. VAN (DULLAERT, H.) - Heijemn Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder: commentaar en taalkundige verklaringen bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk.
110327: PUTTEN, JAN VAN - Democratisering in de Sovjetunie.
101381: PUTTEN, DR. MAARTJE VAN - Making Banks Accountable. Policing the banks: accountable mechanisms for the financial sector.
101990: PUTTEN, JAN VAN DER - His Word is the Truth. Haji Ibrahim's Letters and other writings.
60574: PUTTEN. J. VAN - Zoveel kerken zoveel zinnen (Een sociaalwetenschappelijke studie van verschillen in behoudenheid tussen Gerefomeerden en Christelijke Gereformeerden)
161890: PUTTKAMER, MARIE-AGNES VON - Max Oppenheimer - MOPP [1885-1954]. Leben und malerisches Werk mit einem Werkverzeichnis der Gemälde.
166880: PUVOGEL, RENATE - Carl Larsson.
140482: PUYN, ALOIS [INTROD.]. - Van Aewerdäss bes Wilewai: Mundartwörterbuch.
104051: PUYVELDE, DR. LEO - De Belgische schilders in Holland. Hoe zij Holland zagen.
160369: PUYVELDE, LODE VAN - 650 Jaren Antwerpse geschiedenis in de Zwartzustersstraat. Van Hendrik Zuderman en de Mate-Wiven [1345] tot heden.
181092: PUYVELDE, LEO VAN - Van Dyck.
104886: PUYVELDE, LEO VAN - La Peinture Flamande au Siècle des Van Eyck.
143855: PYANE, ROBERT - Marx.
140283: PYCRAFT, DAVID - Bodembedekkers, gazons, onkruiden. Toepassing van Bodembedekkers, aanleg van gazons, herkennen en beteugelen van onkruiden.
4072459: PYE, MICHAEL - Macmillan Dictionary of Religion.
165770: PYLE, ANDREW [ED.]. - The Dictionary of Seventeenth-Century British Philosophers [2 Vols. in Cloth Slipcase].
162094: PYLKKÄNEN, PAAVO|TERE VADÉN. - Dimensions of Conscious Experience.
101643: PYNE, KEVIN [ALICE OSWALD - FOREW.]. - Further up the River and Fifty other Poems.
152280: PYUN, HAE SOO - Nature, Intelligibility, and Metaphysics. Studies in the Philosophy of F.J.E. Woodbridge.
81860: QUACK, H.P.G. - Het staatswezen in de XIVde eeuw, historisch ontwikkeld
174642: QUACK, MR. H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren : 1834-1914.
4141718: QUACK, H.P.G. - De Socialisten. Personen en stelsels. (compleet in 6 dln.).
166239: QUADIAN, HAZRAT MIRZA GHULAM AHMAD VAN [ABDUL HAMID VAN DER VELDEN - TRANSL.]. - De filosofie van de Islamitische Leer. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad van Quadian. Stichter van de Ahmadiyya Mislim Gemeenschap.
165724: QUAEDVLIEG-MIHAILOVIC, SNESKA|RUPERT GRAF STRACHWITZ [EDS.]. - Heritage and the Building of Europe.
144365: QUAERENDO - Quaerendo. A Quarterly Journal from the Low Countries devoted to Manuscripts and Printed Books [The First 19 Years in Succession].
160816: QUAK, AREND - Studien zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen.
155598: QUAK, AREND [ED.]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume 56 / Band 56.
155602: QUAK, AREND [ED.]. - Speculum Saxonum. Studien zu den kleineren altsächsischen Sprachdenkmälern. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume / Band 52.
143086: QUAK, AREND - Wortkonkordanz zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen. Nach den Handschriften und Erstdrucken zusammengestellt.
162423: QUAMMEN, DAVID - Het lied van de dodo. Eilandbiogeografie in een eeuw van extincties.
166101: QUANJEL, IR. EMILE M.C.J. [ED.]. - Onderzoek integraal ontwepen / Climatic Design. Exploring new directions in architecture.
57978: QUANTRILL, HELEEN - Eet goed voor elk budget. Ruim zeventig originele recepten zonder E-nummers en suiker
157423: QUARG, GUNTER|WOLFGANG SCHMITZ [EDS.]. - Deutsche Buchkunst im 20. Jahrhundert. Katalog zur Ausstellung anlässlich des 75jährigen Bestehens der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln vom 19. Juni bis 5. August 1995.
131399: QUARITCH, BERNARD [ED.]. - Contributions Towards a Dictionary of English Book-Collectors as also of some Foreign Collectors. Whose Libraries were incorporated in English Collections or whose Books are chiefly met with in England.
141512: C.C.G. QUARLES VAN UFFORD|HEFTING, P.H. - Breitner als fotograaf.
104814: QUARLES VAN UFFORD, JHR. DR. C.C.G. - CYP - Frédéric Faber [1782-1844]. Koninklijk Porselein uit het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Met transcripties van brieven en documenten / Porcelaine Royale du Royaume Uni des Pays-Bas 1815-1830. Avec transcriptions de lettres et de documents
185803: QUARLES VAN UFFORD, JHR. DR. C.C.G. - CYP - Frédéric Faber [1782-1844]. Koninklijk Porselein uit het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Met transcripties van brieven en documenten / Porcelaine Royale du Royaume Uni des Pays-Bas 1815-1830. Avec transcriptions de lettres et de documents.
142786: QUARLES, BENJAMIN [JAMES M. MCPHERSON - INTROD.]. - Frederick Douglass.
166543: QUARRÉ, PIERRE [LEO HILBER - PHOTOGR.]. - La sculpture en Bourgogne a la fin du moyen age / Burgundian Sculpture of the Late Middle Ages / Höhepunkte burgundischer Bildhauerkunst im späten Mittelalter [In Slipcase].
164687: QUASSEM, NAIM - Hizbullah. The Story from Within.
144411: QUASTHOFF, THOMAS - Die Stimme. Authobiographie.
145095: QUAY, P.P. DE - De genoegzaamheid van het natuurlijk gezond verstand. rijsverhandelingen over godsdienst, zedenkunde en burgerlijke maatschappij in Nederland aan het einde der 18e eeuw.
121220: QUAY, PIET DE - De vlucht in autoriteit en irrationaliteit. Mentaal onbehagen als voedingsbodem voor het Fascisme.
157770: QUAYLE, ERIC - Early Children's Books. A Collector's Guide.
157140: QUAYLE, ERIC - The Collector's Book of Detective Fiction.
101644: QUEEN, ELLERY [ED.]. - The Queen's Awards. Seventh Series. Prize-winning detective stories from Ellery Queen's Mystery Magazine.
4141147: QUEIRUGA, A.T. - Die Wiederentdeckung der Schöpfung. Für eine menschliche Religion. Übersetzt von U.Petersen.
4137566: QUELLER, D.E. - The Fourth Crusada. The Conquest of Constantinople 1201-1204.
153140: QUENNELL, PETER - Alexander Pope. The Education of Genius 1688-1728.
152328: QUENNEVAT, J.-C. [ANDRÉ MASSÉNA, DUC DE RIVOLA, PRINCE D'ESSLING - FOREW.]. - Atlas de la Grande Armée. Napoleon et ses campagnes 1803-1815.
145592: QUENTIN BUVELOT [EDS.].|WHITE, CHRISTOPHER - Rembrandt zelf.
182141: QUENTIN BUVELOT [EDS. - ET AL].|WHITE, CHRISTOPHER - Rembrandt zelf.
162014: QUERE, R.W. - Melanchthon`s Christum Cognoscere. Christ`s efficacious presence in the eucharistic theology of Melanchthon.
100640: QUESADA, MIGUEL ANGEL LADERO - La incorporacion de Granada a la corona de Castilla. Actas des symposium conmemorativo del quinto centenario [Granada 2 al 5 diciembre de 1991].
100919: QUESADA, MIGUEL ANGEL LADERO - La formacion medievan de España. Territorios, Regiones, Reinos.
4044061: QUESNEL, M. - Het Evangelie van Mattheus voor de gemeente toegelicht. Vrij gevolgd door J.P.Hasebroek.
102624: QUÉTEL, CLAUDE [JEAN BERNARD - PHOTOGR.]. - Der Mont-Saint-Michel.
102790: QUETTE, ANNE-MARIE - Louis XIII - Louis XIV [Volume: Le Mobilier Français].
160549: QUEVEDO, FRANCISCO DE [FRANCISCO GOMEZ DE QUEVEDO Y VILLEGAS] [BARDER VAN DE POL - ED.|TRANSL.]. - Dromen.
55852: QUICK, MICHAEL - The paintings of George Bellows
4138943: QUICK, O.C. - Doctrines of the Creed. Their Basis in Scripture and their Meaning To-day.
154787: QUIGLEY, DECLAN [ED.]. - The Character of Kingship.
141017: QUILLIET, BERNARD [CLEM SCHOUWENAARS - TRANSL.]. - Christina van Zweden. Een uitzonderlijke vorst.
155517: QUILLIGAN, MAUREEN - The Allegory of Female Authority. Christine de Pizan's Cité des Dames.
4039118: QUIN, M. - The Problem of Human Peace. Studied from the Standpoint of a Scientific Catholicism.
104357: QUINE, W.V. - The Ways of Paradox and other essays.
88028: QUINET, EDGAR - Marnix van St. Aldegonde en de wording van het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden. Vrij naar het Fransch.Met het facsimile van Marnix' handschrift en vele aanteekeningen en bijlagen.
101645: QUINN, TOM - Life on the Old Farm. From Edwardian Times to the Coming of Mechanization.
171013: QUINN. PATRICK - Philosophy of Religion A-Z.
184348: QUINN, GEORGE - The Novel in Javanese. Aspects of its Social and Literary Character.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9