Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4139376: MULDER, A.C. (IRIGARAY, L.) - Divine Flesh, Embodied Word. Incarnation as a hermeneutical key to a feminist theologian's reading of Luce Irigaray's work.
4139602: MULDER. E.S. - Die teologie van die Jesaja-apokalipse. Jesaja 24-27.
4300316: MULDER, M.J. - Ezechiel.. (The Old Testament in Syriac According to the Peshitta Version. Part III, Fasc 3)
4009770: MULDER. H. - De verwoesting van Jeruzalem en haar gevolgen.
4048698: MULDER, A. - Geloven in crematieliturgie. Een pastoraalliturgisch onderzoek naar hedendaagse crematieliturgie in een rooms-katholieke context. (UTP-katern 23)
4052817: MULDER, O. - Simon de Hogepriester in Sirach 50. Een exegetisch onderzoek naar de betekenis van Simon de Hogepriester, als climax van de Lof der vaderen in Ben Sira`s concept van de geschiedenis van Israël. (Diss.)
4071531: MULDER, A.J. - De Zaligsprekingen onzes Heeren. In acht leerredenen verklaard.
4135675: MULDER, J. (WILLINK, A.C.) - Willinks waarheid. En het dagboek van Sylvia. Met een voorwoord van Simon Carmiggelt.
4137208: MULDER, D. & PRINSEN, B. (RED.) - Bronnen van herinnering. (Westerbork Cahiers 1)
4276034: MULDER, G.J.A. (RED.) - Handboek der geografie van Nederland.
4005999: MULDER, L.H. - Revolte der fijnen. Een studie omtrent de Afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging met een bronnenonderzoek in een achttal friese dorpsgebieden. (Diss.)
184440: MULDER, ETTY [ED.]. & PIETER-JAN MULDER - Terugstrevend naar ginds. De wereld van Helene Nolthenius.
184212: MULDER, DIRK & BEN PRINSEN [EDS.]. - Vluchtelingenkamp Westerbork.
180600: MULDER, ETTY [ED.].|PIETER-JAN MULDER - Terugstrevend naar ginds. De wereld van Helene Nolthenius.
171215: MULDER, ARJEN - Wat is leven? Queeste van een bioloog.
165853: MULDER, JAN - Labradoedel. De mediamoeheid der dieren.
155037: MULDER, ROELAND - Verleden Tijd. Nederland in de jaren 1900-1930.
153549: MULDER, ETTY [ED.].|PIETER-JAN MULDER - Terugstrevend naar ginds. De wereld van Helene Nolthenius.
155210: MULDER, G.E. [KURT LÖB - ILLUSTR.]. - Schijn van recht. De geschiedenis van de vrederechtspraak gedurende de Duitse bezetting.
162735: MULDER, JAN - De toespraken.
181884: MULDER, C. - Inventaris Nederlands-Israëlische Gemeente van Steenwijk 1817-1945.
95958: MULDERS, MARTINUS HUBERTUS - Geert Groote en het huwelijk. Uitgave van zijn tractaat de matrimonio en onderzoek naar de bronnen
101639: MULDOON, PAUL - The End of the Poem. Oxford Lectures in Poetry.
168060: MULDOON, PAUL - To Ireland, I C. The Clarendon Lectures in English Literature 1998.
4023690: MÜLHAUPT, E. (LUTHER, M.) - Evangelisch Leben!. Predigten mit Luthers Hilfe.
94383: MÜLHAUPT, ERWIN - Rheinische Kirchengeschichte. Von den Anfängen bis 1945. Mit 56 Bildern und 4 Karten
31028: MÜLHAUPT, ERWIN - Rheinische Kirchengeschichte. Von den Anfängen bis 1945. Mit 65 Bildern und 4 Karten
4142542: MÜLHAUPT, E. - Rheinische Kirchengeschichte. Von der Anfängen bis 1945. Mit 45 Bildern und 4 Karten. (SVRK - 35)
142458: MULISCH, HARRY - Grondslagen van de mythologie van het schrijverschap.
150344: MULISCH, HARRY - De procedure.
182185: MULISCH, HARRY - De Romans. [11 Vols. in Slipcase].
102421: MULISCH, HARRY - Zielespiegel. Bij wijze van catalogus.
160252: MULISCH, HARRY - De Ontdekking van de hemel. Roman.
143209: MULISCH, HARRY - Twee opgravingen. Ik, Babunik [1947] - Op weg naar de mythe [1954].
153662: MULISCH, HARRY - Egyptisch.
165208: MULISCH, HARRY - Siegfried. Een zwarte idylle.
162741: MULKAY, MICHAEL - Sociology of Science. A Sociological Pilgrimage.
182357: MULKEN, MARGOT VAN - The Manuscript Tradition of the Perceval of Chrétien de Troyes. A stemmatological and dialectological approach.
143547: MULLEN, ROBERT - The Mormons.
90706: MULLEN, PETER - Shrines of our lady. A guide to fifty of the world's most famous Marian shrines.
4136345: MULLEN, E.TH. - Narrative History and Ethnic Boundaries. The Deuteronomistic Historian and the Creation of Israelite National Identity.
151697: MÜLLENHOFF, KARL - Die Germania des Tacitus. Erläutert von Karl Müllenhoff.
101743: MULLENS, JOSEPH - A Brief Review of Ten Years' Missionary Labour in India between 1852 and 1861. Prepared from local reports and original letters.
165644: MÜLLER, ROSEL - Von Patrioten, Jakobinern und anderen Lesehungrigen. Lesegesellschaften der Inteligens Stadt Marburg.
184424: MULLER FZ., MR. S. - Schetsen uit de Middeleeuwen.
58553: MULLER, P.L. - Regesta Hannonensia. Lijst van Oorkonden betreffende Holland en Zeeland uit het tijdvak der regeering van het Henegouwsche Huis 1299-1345, die in het charterboek van Van Mieris ontbreken
81884: MULLER, P.L. E.A. - Geschiedkundige opstellen aangeboden aan Robert Fruin bij zijn afreden als hoogleeraar aan de rijksuniversiteit te Leiden
110936: MULLER. M. - Zo leefde Rembrandt in de Gouden Eeuw.
176568: MÜLLER, WOLFGANG, W. (HRSG.) - Karl Barth - Hans Urs von Balthasar : eine theologische Zwiesprache.
58547: MULLER, S. - Het Oudste Cartularium van het Sticht Utrecht
185545: MULLER, DR. FRED. & DR. E. RENKEMA [DR. A.D. LEEMAN - ED.]. - Wolters' Handwoordenboek Latijn-Nederlands.
185546: MÜLLER, REINHOLD F.G. - Grundsätze altindischer Medizin. Volume 8: Acta Historica Scientiarum Naturalium et Medicinalium
185748: MÜLLER, INGO - Hitler's Justice. The Courts of the Third Reich.
121268: MÜLLER, FRANK G.J.M. - Imago explicatu difficillima. De zogeheten Peleus en Thetis-sarkofaag in de Villa Albani.
93933: MULLER, JOHAN GEORG - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis der kerkhervorming in de zestiende eeuw (Deel 1 en 2)
140798: MÜLLER-ERZBACH, RUDOLF - Das private Recht der Mitgliedschaft als Prüfstein eines kausalen Rechtsdenkens.
172078: MÜLLER-GOLDINGEN, CHRISTIAN (HRSG.) - Schriften zur aristotelischen Ethik. Olms Studien 7
167988: MÜLLER, DR. AUGUST - Die preussische Kolonisation in Nordpolen und Litauen [1795-1807].
144237: MULLER, DR. HENDRIK P.N. - Azië gespiegeld. Malakka en China.
172873: MÜLLER, GERHARD - Benedikt und Franziskus : ihr Dienst in der Nachfolge Petri.
166967: MULLER FZ., MR. S. - Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht. Oud Vaderlandsche Rechtsbronnen.
184702: MÜLLER-JAHNCKE, WOLF-DIETER & ANNA MARIA CARMONA-CORNET [EDS - ET AL.]. - Materialien zur Pharmazie-geschichte. Akten des 31. Kongresses für Geschichte der Pharmazie Heidelberg 1993.
4029395: MÜLLER, J. (BUCER, M.) - Martin Bucers Hermeneutik. (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte XXXII)
4025197: MÜLLER, JOH.VON - Schriften in Auswahl. Hrsg.v.E.Bonjour.
4025200: MÜLLER, K. - Aus der akademischen Arbeit. Vorträge und Aufsätze.
4025193: MÜLLER, A.M.K. - Die präparierte Zeit. Der mensch in der Krise seiner eigenen Zielsetzungen. Geleitwort von H.Gollwitzer.
4010785: MÜLLER, H.P. - Das Hiobproblem. Seine Stellung und Entstehung im Alten Orient und im Alten Testament. (Erträge der Forschung 84)
4007035: MÜLLER, G. (STRAUSS, D.FR.) - Identität und Immanenz. Zur Genese der Theologie von David Friedrich Strauss. Eine theologie- und philosophiegeschichtliche Studie.
4006129: MÜLLER, A.V. (LUTHER, M.) - Luthers theologische Quellen. Seine verteidigung gegen Denisle und Grisar.
45141: MÜLLER-ZÜRICH, PAUL - Fünfundzwanzig Orgelchoräle. Neue Folge. Op. 63. als Kompositionsauftrag herausgegeben vom Zürcherischen Organistenverband
110493: MULLER. M. - Een economische geschiedenis van Europa vanaf de vroege middeleeuwen tot omstreeks 1980. Historisch overzicht.
83293: MÜLLER-BENEDICT, OTTO - Bremer Pfarrerbuch, Die Pastoren der Bremischen Evangelischen Kirche seit der Reformation, Band 1 die Pasoren nach Gemeinden, Ämtern und Einrichtungen.
82605: MULLER, P.J. - Willem van Oranje (Serie I No. 7 Onze groote mannen)
4025195: MÜLLER, JOH.VON - Briefe in Auswahl. Hrsg.von E.Bonjour.
122919: MULLER, M. [DR. J.C.J. BIERENS DE HAAN - FOREW.]. - De etsen van Rembrandt.
143067: MÜLLER-BLATTAU, JOSEPH - Geschichte der Fuge. Mit einem Notenanhang und einer Thementafel.
185390: MÜLLER-HESTER, HERBERT - Wegbereiter der deutschen Pharmazie. Von den Anfängen bis zur Gegenwart.
181020: MÜLLER, FRANK G.J.M. - The So-called Peleus and Thetis Sarcophagus in the Villa Albani.
85534: MÜLLER, E.F. KARL - Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche. In authentischen Texten mit geschichtlicher Einleitung und Register
89453: MULLER, P.L. - De staat der Vereenigde Nederlanden, in de jaren zijner wording. 1572-1594. (Tweede, goedkoope uitgaaf.)
90376: MÜLLER-USING, DETLEV - Diezels Niederjagd
30441: MÜLLER, WOLFGANG ERICH - Evangelische Ethik. 2. Auflage
88736: MULLER, F. E.A. - Nederland in oorlogstijd. Redevoeringen gehouden te Leiden op 14 en 15 december 1939 door Prof. Dr. F. Muller, Prof. Mr. A.C. Josephus Jitta, Mr Dr. J. van Walré de Bordes en Mr. J. Linthorst Homan.
168829: MULLER, FREDERIK [G.J. BROUWER - INDEX.]. - Catalogue of Books, Maps, Plates on America and of a remarkable collection of Early Voyages. With an alphabetical and a subject index by G.J. Brouwer, Librarian of the Dutch Booksellers Association Library [3 Vols. in 1].
102222: MÜLLER, KARL - Der Weg des Matthäus Stach. Ein Lebensbild des ersten Grönland-Missionars der Brüdergemeine. Aus alten Briefen und Tagebuchblättern zusammegestellt.
131855: MULLER, DR. P.L. - De Staat der Vereenigde Nederlanden, in de jaren zijner wording 1572-1594.
60508: MULLER. B.A. - Die lewende woord aan die mens van die hede ('n Bespreking van die vrae rondom die aktuele Woordverkondiging)
60509: MULLER. L. - De onsterfelijkheidsgedachte bij Schoppenhauer onder invloed van Kant en Plato
60510: MULLER. M. - "Der Ausdruck ""Menschensohn"" in den Evangelien (Voraussetzungen und Bedeutung)"
57861: MULLER, P.H. - Bibliografie betreffende den Bijbel, den godsdienst, het christelijk geloof, de kerkgeschiedenis, enz. 1882-1933
91966: MÜLLER, DANIELA - Ketzer und Kirche. Beobachtungen aus zwei Jahrtausenden
58801: MÜLLER, JOHANNES - Martin Bucers Hermeneutik (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte. Band XXXII)
162388: MULLER, FREDERIK [P.A. TIELE - ED.]. - Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais. Réimprimés dans les collections de De Bry et de Hulsius, et dans les collections hollandaises du XVIIe siècle, et sur les anciennes éditions hollandaises des journaux de navigateurs étrangers: la plupart en la possession de Frederik Muller à Amsterdam.
94763: MULLER, P.L. - Onze Gouden Eeuw. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar bloetijd (2 delen)
140567: MULLER FZ., MR. S. - Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht. Oud Vaderlandsche Rechtsbronnen.
167517: MÜLLER, AUG. - Lehrbuch der Buchdruckerkunst.
164342: MÜLLER, DR. CLOTAR [H. VAN ROIJEN - ED.]. - De homoeopatische huisdokter.
163833: MÜLLER, BEATE [ED.]. - Censorship & Cultural Regulation in the Modern Age.
157926: MULLER, FREDERIK [G.J. BROUWER - INDEX.]. - Catalogue of Books, Maps, Plates on America and of a remarkable collection of Early Voyages. With an alphabetical and a subject index by G.J. Brouwer, Librarian of the Dutch Booksellers Association Library [3 Vols. in 1].
157925: MULLER, FREDERIK [G.J. BROUWER - INDEX.]. - Catalogue of Books, Maps, Plates on America and of a remarkable collection of Early Voyages. With an alphabetical & a subject index.
181886: MÜLLER, WILHELM JOHANN [JÜRGEN ZWERNEMANN - INTROD.]. - Die afrikanische auf der guineische Gold-cust gelegene Landschaft Fetu.
88053: MULLER, P.L. - De Unie van Utrecht. Met facsimile van de onderteekening der unie.
145155: MULLER, J.W. - De oude en de jongere bewerking van den Reinaert.
160990: MÜLLER, GEORGE - Der amerikanische Sezessionskrieg in der schweizerischen öffentlichen Meinung.
163403: MULLER FZ., MR. S. - Oud-Utrechtsche vertellingen.
82774: MULLER, H.C. - Johan de Witt, treurspel in drie bedrijven
105299: MULLER FZ., MR. DR. S. [J.W. SMIT - REVISED ED.]. - De universiteitsgebouwen te Utrecht.
171899: MÜLLER, BERNARD - Vernunft und Theologie : eine historisch-systematische Untersuchung zum Verhältnis von Denken und Glauben bei Stephan Wiest (1748-1797). Eichstätter Studien - Neue Folge 26
60511: MULLER. N. - Die liturgische Vergegenwartigung der Psalmen (Untersuchungen zur hermeneutischen Problematik der lutherischen Propriumspsalmodie)
31199: MÜLLER, ERICH - Peter der Grosse und sein Hof. Biographie, Anekdoten, Briefe, Dokumente. Eine Sittengeschichte des Russischen und Europäischen Barock
181021: MÜLLER, FRANK G.J.M. - The Wall Paintings from the Oecus of the Villa of Publius Fannus Synistor in Boscoreale.
181043: MÜLLER, FRANK G.J.M. - The Aldobrandini Wedding.
46649: MULLER, JAC J. - The Epistles of Paul to the Philippians and to Philemon. The English text with introduction, exposition and notes (Series: The New International Commentary on the New Testament)
183435: MÜLLER, ABBÉ EUG. - Le prieure de Saint-Leu d'Esserent. Cartulaire 1080 à 1150 & 1151 à 1538 [2 Volumes = Complete Set].
4073151: MÜLLER, HANFRIED - Evangelische Dogmatik im Überblick.
102168: MULLER, WIM - Vormgeven. Ordening en betekenisgeving.
123006: MULLER, M. [DR. J.C.J. BIERENS DE HAAN - FOREW.]. - De Pampiete Waerelt. De Etsen van Rembrandt. Catalogue 123. Science, Magic, Medicine. London, (ca. 1962).
151007: MULLER, DR. P.J. - De godsleer der Middeleeuwsche Joden. Bijdrage tot de geschiedenis der leer aangaande god.
4134556: MÜLLER, JOHANNES - De bergrede in onze Taal en voor onzen Tijd. Uit het Duitsch vertaald door Bella Jansen. Met een inleiding van M.van Rhijn.
4136487: MÜLLER-BARDOFF, J. - Paulus. Wege zu didaktischer Erschliessung der paulinischen Briefe.
4137819: MULLER, J. - Die Bergpredigt. verdeutscht und vergegenwärtigt.
183098: MÜLLER, ABBÉ EUG. - Le Prieuré de Saint Leu d' Esserent. Cartulaire Premiere Partie: De 1080 à 1150. Chartes I à LXI & Seconde Partie: De 1151 à 1538: Chartes LXII à CICVIII [2 Vols. Compl. Set].
56246: MULLER, RICHARD A. - Post-Reformation Reformed Dogmatics. Volume 2. Holy Scripture: The Cognitive Foundation of Theology
4142340: MÜLLER, W. (MERLEAU-PONTY, M.) - Etre-au-monde. Grundlinien einer philosophischen Anthropologie bei Maurice Merleau-Ponty.
4027792: MÜLLER-KRÜGER, TH. - Des Protestantismus in Indonesien. Geschichte und Gestalt.
55730: MULLER, S.|PEKELHARING, C.A. - Geschiedenis van de Vereenigde Gods- en Gashuizen te Utrecht van 1817 tot 1917 (2 delen)
4133561: MÜLLER, PH. (BOPP, L.) - Dem Leben dienen. Das Seelsorgeverständnis von Linus Bopp (1887-1971) im Kontext heutiger Seelsorgekonzeptionen.
4135932: MULLER, FREDERIK - Catalogue of Books, Plates on America and of a remarkable collection of Early Voyages. With an alphabetical and subject index by G.J.Brouwer. Reprint of the edition Amsterdam 1872-1875.
4139833: MULLER, P.L. - Onze Gouden Eeuw. (Compleet in 3 dln). De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar bloeitijd. Prachtig geïll. onder toezicht van J.H.W.Unger.
4300905: MÜLLER-CLAUDIUS, MICHAEL - Der Antisemitismus und das Deutsche Verhängnis.
163404: MULLER FZ., MR. S. - Beschrijving van de Zegels der stad Utrecht, die bekend zijn en waarvan afgietsels aanwezig zijn in het gemeente-archief.
184639: MÜLLER-JAHNCKE, WOLF-DIETER - Apothekerbildnisse auf Medaillen und Plaketten. I. Deutschsprachiger Raum.
184475: MULLER, FREDERIK [BRIGITTE JANIK - ED.]. - Schippers - Slepers - Reders. 225 jaar scheepvaartgeschiedenis van de familie Muller.
170847: MÜLLER, A.M. KLAUS [HELMUT GOLLWITZER - INTROD.|WOLF HÄFELE - INTROD.]. - Die präparierte Zeit. Der Mensch in der Krise seiner eigenen Zielsetzungen.
170243: MÜLLER, HELMUT [ED.]. - Kosmologie. Fragen nach Evolution und Eschatologie der Welt.
153823: MULLER, JAMES W. [ED.]. - Churchill as Peacemaker.
152856: MULLER, FREDERIK - De Nederlandsche geschiedenis in platen. Beredeneerde beschrijving van Nederlandse Historieplaten, Zinneprenten en Historische Kaarten [4 Vols. in 3 Bindings - Compl. Set in Slipcase].
56397: MÜLLER-RAMELSLOH, OTTHINRICH - Die Vieldimensionale Logik und die Geistenergie, insbesondere ihre Auswirkungen auf das naturwissenschafliche Denken
130208: MÜLLER, ARNO HERMANN. - Lehrbuch der Paläozoologie [7 vols.]
140955: MÜLLER, KLAUS G. - Eine prise China. Schnupftabakflaschen - Spiegel der chinesischen Seele / A Pinch of China. Snuff Bottles - Mirror of the Chinese Soul.
144261: MÜLLER, KLAUS E. - Der Krüppel. Ethnologia passionis humanae.
161623: MULLER, WIM - Vormgeven. Ordening en betekenisgeving.
153635: MÜLLER-WOOD, ANJA - The Theatre of Civilized Excess. New Perspectives on Jacobean Tragedy.
32008: MULLIGEN, REMCO VAN - Radicale protestanten. Opkomst en ontwikkeling van de EO, de EH en de ChristenUnie en hun voorlopers (1945-2007)
170574: MULLIN, ROBERT BRUCE - Miracles and the Modern Religious Imagination.
131641: MULLINK, J.A.M. - Thuisloze mannen. Een sociaal-geneeskundig onderzoek van de gasten die in de loop van een jaar in een tehuis voor thuisloze mannen werden opgenomen.
4045989: MULLINS, E.Y. - The Christian Religion. In Its Doctrinal Expression.
162615: MULS, JOZEF - Een eeuw portret in België. Van het classicisme tot het expressionisme.
100259: MULTATULI. - Vorstenschool.
4142007: MULTATULI. - Gedichten. Verzameld en ingeleid door Sander Blom.
154543: MULTATULI [THOM HOFFMAN] - Saïdjah en Adinda [1 CD].
152440: MULTATULI. - Liefdesbrieven.
103435: MULTATULI [= E.DOUWES DEKKER] [A. KETS-VREE - ED.]. - Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy. Historisch-kritische uitgave [2 Vols. Compl.].
145360: MUMBY, FRANK ARTHUR - Publishing and Bookselling. A History from the Earliest Times to the Present Day. With a Bibliography by W.H. Peet.
141417: MUMFORD, LEWIS - Die Stadt. Geschichte und Ausblick [2 Vols. Compl.].
170539: MUMFORD, LEWIS - The Myth of the Machine. Technics and Human Development & The Pentagon of Power [2 Volumes].
170493: MUMFORD, LEWIS - Technics and Civilizations.
4139687: MUMFORD, L. - Die Stadt. Geschichte und Ausblick.
157860: MUMMENDEY, RICHARD - Von Büchern und Bibliotheken.
168691: MUMMENDEY, RICHARD - Von Büchern und Bibliotheken.
157007: MUNBY, A.N.L. - Cambridge College Libraries. Aids for research students.
155698: MUNBY, JULIAN|RICHARD BARBER|RICHARD BROWN - Edward III's Round Table at Windsor. The House of the Round Table and the Windsor Festival of 1344.
185263: MUNCK, ALEXANDER - Das Medizinalwesen der Freien Reichsstadt Überlingen am Bodensee.
162116: MUNCK, JAN C. DE - A Mathematical and Physical Interpretation of the Electromagnetic Field of the Brain.
141879: MUNCK, L. DE - Heusden. Kroniek van een stadje.
144866: MUNCK, CHRISTINA DE - Lodewijk Napoleon, koning van Holland. Een miskende Bonaparte.
4139018: MUNDLE, C.W.K. - A Critique of Linguistic Philosophy.
140743: MUNDÓ, ANSCARI M. - Catàleg del Museu del Llibre Frederic Marès. Biblioteca de Catalunya.
60512: MUNDT. W.F. - Sinners Directed to the Saviour (The Religious Tract Society Movement in Germany (1811-1848))
161208: MUNGO CAMPBELL|SMAILES, HELEN - Hidden Assets. Scottish Paintings from the Flemish Collections.
95530: MUNGRA, G. E.A. - Hindoestaanse gezinnen in Nederland
154879: MUNGRA, G. - Hindoestaanse Gezinnen in Nederland
150247: MUNIER, W.A.J. - Het simultaneum in de landen van Overmaas. Een uniek instituut in de Nederlandse kerkgeschiedenis, 1632-1878.
4142801: MUNIER, A. - Construction, Décoration Ameublement des Églises. I. L'église dans les siècles passés. II. L'église a notre époque, sa Construction. III. Sa Décoration, son Ameublement.
47065: MUNITIZ, JOSEPH A. - Anastasios of Sinai. Questions and Answers. Introduction, translation and notes (Corpus Christianorum in Translation 7, Corpus Christianorum Series Graeca 59)
121975: MUNK, GERDA - Madame de Sévigné et Madame de Grignan dans la correspondance et dans la critique.
185423: MUNK, JOHANNES - Een vlaamsche leringe van orinen uit de veertiende eeuw.
4074777: MUNK, R. & HOOGEWOUD, F.J. (RED.) (HEERING, H.J.) - Joodse filosofie tussen rede en traditie. Feestbundel ter ere van prof.dr.H.J.Heering
4140953: MUNK, R.W. (SOLOVEITCHIK, J.B.) - Joseph B. Soloveitchik's Concept of Jewish Thought. (Diss.)
121012: MUNNEKE, ROELOF [PHOTOGR.].|NANDANA CHUTIWOMNS [TEXT] - Polonnaruva. De middeleeuwse hoofdstad van Sri Lanka / Polonnaruva. The Medieval Capital of Sri Lanka [in Box].
53154: MUNNEKE, J.F. - Het historisch fundament
4052283: MUÑOS, R. - Der Gott der Christen. (BThB)
157401: MUNSHENKE, REINHARD - Der Verlagskaufmann. Berufsfachkunde für den Kaufmann im Zeitungs-, Zeitschriften- und Buchverlag.
4036351: MUNSON, T.N. - Religious Consciousness and Experience.
150807: MUNSON, JAMES - Maria Fitzherbert. The secret wife of George IV.
4045453: MUNSTER H.A.VAN, (KIERKEGAARD, S.A.) - De filosofische gedachten van de jonge Kierkegaard 1831-1841.
87586: MUNSTER, H.TH. VAN - Zie, Hij komt met de wolken. De Openbaring aan Johannes.
165275: MUNSTER, HANS VAN - Een mens te zijn op aarde. Mijmeren over goed en kwaad.
165101: MUNSTER, HANS VAN - De mystiek van Franciscus. De macht van barmhartigheid.
181887: MÜNSTERBERG, HUGO - Der Indische Raum.
131863: MÜNSTERBERG, OSKAR - Chinesische Kunstgeschichte Vorbuddhistische Zeit - Die hohe Kunst, Malerei und Bildhauerei [Volume 1 only]
182496: MÜNSTERBERG, HUGO - Der Indische Raum.
94546: MUNTER, CORNELIS JACOBUS - Het Avondmaal bij Luther
56560: MUNTER, VICTOR DE - Pierre-Joseph Verhaghen et son oeuvre. Suivi d'une notice sur son frère Jean Joseph Verhaghen
46396: MUNTING, W.N. - Bijzonderheden uit de tijden der Hervorming. Betreffende de Daden, Lotgevallen, Gevoelend en het Karakter der Hervormers
146124: MUNZINGER, CARL - Japan und die Japaner.
146466: MURAISE, ERIC - Du Roy perdu à Louis XVII. Psychoanalyse historique d'un mythe national.
91360: MURALT, LEONHARD VON - Machiavellis Staatsgedanke
59039: MURALT, LEONHARD VON|SCHMID, WALTER - Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz. Erster Band: Zürich
182513: MURANO, MICHELANGELO|PAOLO MARTON - Venetiaanse villa's.
183535: MURAT, JEAN DE - The Great Extirpation of Hellenism & Christianity in Asia Minor. The Historic and Systematic Deception of World Opinion Concerning the Hideous Christianity's Uprooting of 1922.
103207: MURBACH, ERNST|PETER HEMAN [ED.]. - The Painted Romanesque Ceiling of St. Martin in Zillis.
121373: MURCH, GERALD M. - Visual and Auditory Perception.
4070765: O'MURCHU, D. - Armoede, celibaat en gehoorzaamheid. Een radicale optie voor het leven.
170651: O'MURCHU, DIARMUID - In the Beginning Was the Spirit. Science, Religion and Indigenous Spirituality.
85729: MURÉ, J.C. - Adventspredikatiën
173851: MURILLO, JOSÉ IGNACIO - Operación, hábito y reflexión : el conocimiento como clave antropológica en Tomás de Aquino. Filosófica
164444: MURIS, PROF. DR.|OTTO WAND - Hansa Welt-Atlas.
182248: MURKEN, AXEL HINRICH [ET AL.]. - Wasserlust. Mineralquellen und Heilbäder im Rheinland.
101526: MURKEN, AXEL HINRICH [ET AL.]. - Vom Armenhospital zum Grossklinikum. Die Geschichte des Krankenhauses vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
4300346: MURPHY, F.A. & PH.G.ZIEGLER (ED.) - The Providence of God. Deus Hebet Consilium
102299: MURPHY-O'CONNOR JEROME - The Holy Land. an Oxford Archaeological Guide from Earliest Times to 1700.
56837: MURPHY, KATHRYN|TRANINGEN, ANITA - The Emergence of Impartiality
171073: MURPHY, GEORGE L. - The Cosmos in the Light of the Cross.
155903: MURPHY, BEVERLEY A. - Bastard Prince. Henry VIII's Lost Son.
154890: MURPHY, JOSEPH M. - Santeria. An African Religion in America.
153809: MURPHY, JOSEPH M. - Working the Spirit. Ceremonies of the African Diaspora.
58574: MURPHY-O'CONNOR JEROME - St. Paul's Ephesus. Texts and Archaeology
104903: MURPHY, PAT - Noritake for Europe.
144612: MURR, DR. JOSEF - Die Pflanzenwelt in der Griechischen Mythologie.
4069682: MURRAY, I.H. (LLOYD-JONES, D.M.) - David Martyn Lloyd-Jones. The First Forty Years 1899-1939.
4069683: MURRAY, I.H. (LLOYD-JONES, D.M.) - David Martyn Lloyd-Jones. The Fight of Faith 1939-1981.
59206: MURRAY, ANDREW - Schep mij een rein hart. Bijbels Dagboek
92279: MURRAY, IAIN H. - Pinksteren vandaag
190076: MURRAY, I.H. - Pinksteren vandaag. Wat is de betekenis van opwekking in bijbels licht?
122278: MURRAY, MARGARET A. - The Spendour that was Egypt.
101893: MURRAY, MR. W.G.D. - De voorgeschiedenis der Kamer van Koophandel te Rotterdam 1795-1803. De Committé's van Koophandel & Zeevaart, Fabrieken & Trafieken en Financie & Wissel.
175562: MURRAY, PAUL - Aquinas at prayer : the bible, mysticism and poetry.
90004: MURRAY, R.H. - The History of Political Science From Plato to the Present
185749: MURRAY, W.H. - The Curling Companion.
165117: MURRAY, PETER - The Architecture of The Italian Renaissance.
156892: MURRAY, K.M. ELISABETH [R.W. BURCHFIELD - FOREW.]. - Caught in the Web of Words. James Murray and the Oxford English Dictionary.
58980: MURRAY, IAIN H. - J.C. Ryle. Eenzaam om het Evangelie
172264: MURRAY, DONALD S. - Herring tales : how the silver darlins shaped human taste and history.
140672: MURRAY, MARGARET A.|PROFESSOR KURT SETHE. - Saqqara Mastabas. Part II.
122490: MURRAY, A.S. - Handbook of Greek Archaeology. Vases, Bronzes, Gems, Sculpture, Terra-Cottas, Mural Paintings, Architecture, &c.
32269: MURRAY, IAIN H. - Evangelicalism Divided. A Record of Crucial Change in the Years 1950 to 2000
4143462: MURRAY, A. - The Practice of God's Precence. Seven in One Anthology.
4139267: MURRAY, P. & L. - A Dictionary of Christian Art. Retitled and unillustrated edition.
4143505: MURRAY, I.H. (EDWARDS, J.) - Jonathan Edwards. A New Biography.
184276: MURRAY, WARWICK E. - Geographies of Globalization.
171229: MURRAY MACBEATH|POIDEVIN, ROBIN LE - The Philosophy of Time.
170350: MURRAY, MICHAEL J. - Nature Red in Tooth and Claw. Theism and the Problem of Animal Suffering.
163675: MURRAY, NICHOLAS - World Enough and Time. The Life of Andrew Marvell.
157420: MURRAY, SIMONE - Mixed Media. Feminist Presses and Publishing Politics.
157056: MURRAY, JOHN G. - A Gentleman Publisher's Commonplace Book.
142391: MURRAY, MICHAEL J. - Nature Red in Tooth and Claw. Theism and the Problem of Animal Suffering
58524: MURRAY, K.M. ELISABETH - Caught in the Web of Words. James A.H. Murray and the Oxford English Dictionary
4076151: MURRE-VAN DEN BERG, H.L. - From a Spoken to a Written Language. The Introduction and Development of Literary Urmia Aramaic in the Nineteenth Century. (Diss.)
30333: MURRE, J.M.C. E.A. - Geopende ogen over Wolphaartsdijk. 100 jaar Gereformeerde Gemeente Wolphaartsdijk, 1912-2012
123286: MURREY WEISS - PHOTOGR.|TANCOCK, JOHN L. - The Sculpture of Auguste Rodin. The Collection of the Rodin Museum Philadelphia.
4017168: MUSAPH-ANDRIESSE, R.C. - Wat na de Tora kwam. Rabbijnse literatuur van Tora tot Kabbala.
4047530: MUSAPH-ANDRIESSE, R.C. - Ester. Het oude verhaal opnieuw vertaald en ingeleid.
4138257: MUSAPH-ANDRIESSE, R.C. - Wat na de Tora kwam. Rabbijnse literatuur van Tora tot Kabbala.
140944: MUSÄUS, J.K.A. - Avonturen van Ridder Rolands Schildknapen. Pikante legende uit den tijd van keizer Karel.
140364: MUSCHLER, REINHOLD CONRAD - Philipp zu Eulenburg. Sein Leben und seine Zeit.
153056: MUSGRAVE, ALAN - Essays on Realism and Rationalism.
152623: MUSIC - A Day in Rome. [ & CD]..
165509: MUSIC - Een lach en een traan. De mooiste levensliedjes in tekst en muziek [& 2 CDs].
162368: MUSIC - Die Standarte. Balladen und Lieder des Freiherrn Börries von Münchhausen.
140762: MUSIC - The Beatles Digest [2nd edition].
182525: MUSIC - Merxem voorheen en nu. Gedenkboek der Eeuwfeesten van de Koninklijke Harmonie Sint Bartholomeus 1826 - 1926.
152622: MUSIC - Moods of Habana. Original Music from Cuba. [ & CD].
152624: MUSIC - A Day in London [ & CD].
152619: MUSIC - Tango. The Rhythem and Movement of Buenos Aires [ & CD]..
152620: MUSIC - Echos of Heaven. The Fine Art of Cathedrals and their Hymns [ & CD]..
152621: MUSIC - Heroes of the Revolution. American Cars and Cuban Beats [ & CD]..
183394: MUSIL, ROBERT - Der Mann ohne Eigenschaften. Roman.
166008: MUSIL, ROBERT - Die Verwirrungen des Zöglings Törless.
30660: MUSIL, ROBERT - Der Mann ohne Eigenschaften. Roman. II. Aus dem Nachlass
4142858: MUSIL, R. - De man zonder eigenschappen. (3 dln. in 1 band). Bibliotheek van de twintigste eeuw.
140431: MUSIL, ROBERT - Frühe Prosa und aus dem Nachlass zu Lebzeiten.
90661: MUSKENS, M.P.M. - De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus
4061554: MUSKENS, M.P.M. - Midden in het leven. Beschouwingen over mens, samenleving en cultuur.
30183: MUSKENS, M.P.M. - De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus. De geschiedenis van de kerk. De kerk in de geschiedenis. Vierde, gecorrigeerde editie
4038724: MUSKENS, M.P.M. - Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis-een uitnodiging. Friezen - Franken - Nederlanders.
4143704: MUSKENS, M.P.M. - De Kerk van de Friezen bij het graf van Petrus. De geschiedenis van de Kerk. De kerk in de geschiedenis.
161906: MUSSCHENBROEK S.C.I.W.VAN - Iets over de inlandsche wijze van katoen-verven (roodverven, bruinverven, blauwverven, enz.) op Midden-Java, en over de daarbij gebruikte grondstoffen. Naar Javaansche bronnen verwerkt, en met aanteekeningen voorzien.
4025205: MUSSCHENGA. A.W. - Sociale moraal:. begrip, funktie en inhoud. Een begripsanalytisch en antropologisch onderzoek. (Diss.)
60513: MUSSCHENGA. A.W. - Sociaal moraal: begrip, funktie en inhoud (Een begripsanalytisch en een antropologisch onderzoek)
4139014: MUSSCHENGA. A.W. - Noodzakelijkheid en mogelijkheid van moraal. Een begripanalytisch en een antropologisch onderzoek.
4142332: MUSSCHENGA, A.W. KAASHOEK, M.A. & DREES, W.B. (RED.) (MAURICE, M.A.) - De eigen wijsheid van wetenschap en geloof. Essays in gedachtenis aan Maarten A. Maurice.
4300314: MUSSCHENGA, B. & BETTINE SIERTSEMA (RED.) - Het Kwaad. Reflecties op de zwarte zijde van het bestaan.
180318: MUSSCHOOT, ANNE MARIE - Karel van der Woestijne en het symbolisme.
154952: MUSSCHOOT, DIRK - Damiaan, De Held Van Molokai.
181889: MUSSERT, ANTON [GERARD GROENEVELD - ED.]. - Nagelaten bekentenissen. Verantwoording en celbrieven van de NSB-leider.
85752: MUSSIES, G. - De Joodse Kroniek van Abraham ibn-Daud. Een historische werk uit de Middeleeuwen
121331: MUSSINGHOFF, HEINZ [ED. - ET AL.]. - Lebensbilder aus dem Westmünsterland. Biographien I.
60514: MUSSNER. F. - Christus das All und die Kirche (Studien zur Theologie des Epheserbriefes)
4002321: MUSSNER, FR. - Traktat über die Juden.
32563: MUSSNER, FRANZ - Der Jakobusbrief
95482: MUSSNER, FRANZ - Der Brief an die Epheser (Series: Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament, Band 10)
172660: MUSSNER, FRANZ - Jesus von Nazareth im Umfeld Israels und der Urkirche : gesammelte Aufsätze. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 111
4058460: MUSSNER, FR. (HERDER) - Der Galaterbrief. (Herders Theol.Kom. NT IX)
4075901: MUSSNER, FR. (HERDER) - Der Jakobusbrief. (Herders Theol. Komm. NT XIII/1)
4076057: MUSSNER, FR. (HERDER) - Der Galaterbrief. (Herders Theol.Kom.NT IX)
4136393: MUSSNER, FR. (HERDER) - Der Jakobusbrief. (Herders Theol. Komm. NT XIII/1)
4028676: MUSSNER, FR. - Die Kraft der Wurzel. Judentum - Jesus - Kirche.
4047531: MUSSNER, FR. - Dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Judentum und Kirche.
122239: MUSTARD, CARLA - De waarheid in pacht. Studies over geschiedschrijving in de Sovjet Unie.
9196: MUSTON, CHRISTOPHER RALPH - Herleven en Herkennen. De Christelijke Vriendschap op Aarde, Voortdurende in den Hemel. Naar het Engelsch door Gijsbert van Reyn. Tweede Druk.
153504: MUTERT, SUSANNE - Grossforschung zwischen staatlicher Politik und Anwendungsinteresse der Industrie [1969-1984].
185089: MUTHER, RICHARD - Die deutsche Buchillustration der Gothik und Frührenaissance [1460-1530]. Volume I & II [ = Complete Set].
142731: MUTHER, D. THEODOR - Sequestration und Arrest im Römischen Recht.
163363: MÜTHER, KARL-HEINZ - Bibliographie Arno Schmidt. 1949-1991.
181890: MÜTHER, KARL-HEINZ - Bibliographie Arno Schmidt. 3. Nachlieferung.
101986: MÚTHERICH, FLORENTINE [ED.]. - Mittelalterliche Schatzverzeichnisse. Erster Teil: Von der Zeit Karls des Grossen bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts.
4010789: MUTIUS, H.G.V. - Der Kainiterstammbaum Genesis 4: 17-24. in der jüdischer und christlicher Exegese.
157910: MUTO, ALBERT - The University of California Press. The Early Years 1893-1953.
165491: MUTSAERTS, CHARLOTTE - Kersebloed.
170131: MUTSCHLER, HANS-DIETER - Physik und Religion. Perspektiven und Grenzen eines Dialogs.
170839: MUTSCHLER, HANS D. - Die Gottmaschine Das Schicksal Gottes im Zeitalter der Technik.
4070726: MUTWA, VUSAMAZULU CREDO - Indaba, mijn kinderen. Een medicijnman vertelt de geschiedenis van zijn volk.
184989: MUUS, PHILIP - Wereld in beweging. Internationale migratie, mensenrechten en ontwikkeling.
4138773: MUUSS, RUDOLF (HRSG.) - Nordfriesische Sagen.
184522: MUYLDERMANS, J. - Sansculot en Brigand of Beul & Slachtoffer. Eene bladzijde uit de geschiedenis der verleden eeuw. Tweede uitgave - met twee bijlagen.
121704: MUYLWIJK, P.D. - "Uit Gouda's verleden. Op twee partijtjes bij een Stadssecretaris & Op twee verjaardagvisites bij een oud-Burgemeester in den Franschen tijd. Verteld op de Vergadering van de Oudheidkundige Kring "" Die Goude ""van 16 april 1946."
4139351: MUYNCK, B. DE - Een goddelijk beroep. Spiritualiteit in de beroepspraktijk van leraren in het orthodox-protestantse basisonderwijs. (Diss.)
56993: MUYRES, JOS - Moderniseren en conformeren. Biografie van een tweeluik: De Kapellekensbaan en Zomer te Ter-Muren van Louis Paul Boon
143243: MUYT, P.N. - Vervolg op den Katechismus der Natuur door wijlen J.F. Martinet of Volkomene Schets van een geheel nieuw Zamenstel der Natuurlijke Historie in het Algemeen [Only Vol. 2 of 2].
101317: MWOROHA, ÉMILE [ED. - ET AL.]. - Histoire du Burundi: Des origines à la fin du XIXe Siècle.
146277: MYAGKOV, ALEKSEI - KGB Intern. Enthüllungen eines sowjetischen Geheimdienstoffiziers.
102021: MYERS, GUSTAVUS - Geschichte der grossen amerikanischen Vermögen [2 Vols. Compl.].
4071646: MYERS, J.B. - The Centenary Volume of the Baptist Missionary Society 1792-1892.
4136553: MYERS, D.G. & JEEVES, M.A. - Psychology through the Eyes of Faith.
157358: MYERS, ROBIN - The British Book Trade. From Caxton ti the Present Day. A Bibliographical Guide on the Libraries of the National Book League and St Bride Institute.
156987: MYERS, ROBIN - The Stationers' Company Archive 1554-1984.
152164: MYERSON, JOEL - Emily Dickinson. A Descriptive Bibliography.
166150: MYERSON, JEREMY|PHILIP ROSS - The Creative Office.
143502: MYGIND, NIELS - Essential Allergy. An Illustrated Text for Students and Specialists.
130509: E. MYJER [EDS.]|LAWSON, R.A. - 50 Jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 1950-2000. Speciaal nummer NJCM-Bulletin.
130508: E. MYJER [EDS.]|LAWSON, R.A. - 50 Jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 1950-2000. Speciaal nummer NJCM-Bulletin.
142449: MYJER, ERIC P.J. - Militaire veiligheid door afschrikking. Verdediging en het geweldverbod in het handvest van de Verenigde Naties.
163631: MYLER, PATRICK [BARRY MCGUIGAN - FOREW.]. - Gentleman Jim Corbett. The Truth behind a Boxing Legend.
152727: MYLIUS, NORBERT - Kulturhistorische Abhandlungen [3 Vols. in 1].
104264: MYLONAS, ERIC 'ECM' - Dragonball Z. The Legacy of Goku II [& DVD]. Prima's Official Strategy Guide.
104263: MYLONAS, ERIC - Valhalla Knights. Prima Official Game Guide.
58329: MYSERAS, LAMBRECHT - De geestelijke pelgrim of te wel Der vromen ondervinding op de weg naar de hemel
51970: MYSERAS, L. - Het kabinet des Genaden-Verbonds [Zijnde een eenvoudig onderwijs voor vromen wegens het Genaden-Verbond. Waarbij gevoegd: Het kinderdeel der vromen, waarbij gevoegd: Eens christens opmerking op den Hemelweg, waarbij gevoegd: Der vromen ondervinding op den weg naar den Hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden, waarbij gevoegd: Onderrigt voor ware vromen om een betamelijk gebruik van het Heilig avondmaal te maken]
52252: MYSERAS, L. - Het kabinet des Genaden-Verbonds. Zijnde een eenvoudig onderwijs voor vromen wegens het Genaden-Verbond. Waarbij gevoegd: Het kinderdeel der vromen, waarbij gevoegd: Eens christens opmerking op den Hemelweg, waarbij gevoegd: Der vromen ondervinding op den weg naar den Hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden, waarbij gevoegd: Onderrigt voor ware vromen om een betamelijk gebruik van het Heilig avondmaal te maken (2 delen)
96467: MYSERAS, LAMBERTUS - Het kabinet van het genadeverbond. Eenvoudig onderricht over het verbond der genade / Eens christens opmerking op de hemelweg / Onderricht voor ware vromen om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken / Het kinderdeel der vromen / Der vromen ondervinding op de weg naar de hemel (5 delen)
122782: MYTINGER, CAROLINE - Headhunting in the Solomon Islands around the Coral Sea.
122800: MYTINGER, CAROLINE - Headhunting in the Solomon Islands around the Coral Sea.
90240: NAAKTGEBOREN, C. - Mens & Huisdier
164041: NAAR, ROLAND - Last Climb. The legendary Everest Expeditions of George Mallory.
164040: NAAR, ROLAND - Klimmen. Op zoek naar evenwicht.
151590: NAAR, ROLAND - Dwars door Groenland. Duizend kilometer ijs en eenzaamheid.
156038: NAARDING, DR. J. - De Drenten en hun taal. Terreinverkenningen inzake de dialectgeografie van Drente.
104790: NAAS, ROBERTA [ED.]. - Grand Complications. The original annual of the world's watch complications and manufacturers.
4030487: NAASTEPAD, TH.J.M. (VB) - Amos. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4040566: NAASTEPAD, TH.J.M. (VB) - Jona. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4013845: NAASTEPAD, TH.J.M. - (4 boeken). Op de dorsvloed. 1964 - Het geheim van Rachel. 1965 - Tegen des levens loop. Z.jr. - Vlegels op de dorsvloer. Feestbunde voor Thomas Naastepad. 1981.
4022912: N.N. (NAASTEPAD, TH.J.M.) - Vlegels op de dorsvloer. Feestbundel voor Thomas Naastepad.
4046665: NAASTEPAD, TH.J.M. - Tegen des levens loop. Gebeden in twaalf regels.
4137705: NAASTEPAD, TH.J.M. - Het geheim van Rachel. Preken en nieuwe liederen over het boek Samuël.
4071934: NABER, J.M.M. (ED.) - Freedom of Religion: a Predious Human Right. A Survey of Advantages and Drawbacks.
141557: NABER, JOH. W.A. - Joan Melchior Kemper 1776-1824.
53824: NABER, JOHANNA W.A. - Correspondentie van de stadhouderlijke familie, 1795-1820 (Deel 3, 1795-1799)
160120: NABER, JOHANNA W.A. - Vrouwenleven in de Prae-Reformatietijd bezegeld door den marteldood van Wendelmoet Claesdochter.
82839: NABER, JOHANNA W.A. - Elizabeth Wolff-Bekker 1738-1804 en Agatha Deken 1741-1804
30655: NABER, S.A. - Karakterschetsen van vermaarde Nederlanders
89454: NABER, J.C. - Calvinist of Libertijnsch? (1572-1631)
55708: NABER, JOHANNA W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken
167643: NABER, JOH. W.A. - Carolina van Oranje vorstin van Nassau-Weilburg.
58555: NABER, JOHANNA W.A. [ED.]. - Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie 1777-1820
145973: NABER, JOHANNA W.A. [ED.]. - Familie correspondentie van Johan Willem Anton Naber [1819-1876] in leven Referendaris bij de Afdeeling Geneeskundigen Dienst van het Departement van Oorlog, Ridder in de Orde De Nederlandsche Leeuw, loopende 1819-1876 en bewerkt door zijn peetkleindochter Johanna W.A. Naber. .
95017: NABER, J.C. - Clavinist of Libertijnsch? (1572-1631)
131832: NABER, JOHANNA W.A. - Overheersching en Vrijwording. Geschiedenis van Nederland tijdens de inlijving bij Frankrijk juli 1810 - novenmber 1813.
30648: NABER, S.A. - Vier tijdgenooten. Indrukken en beschouwingen
143100: NABER, DR. H.A. - Van Theorema naar Sectio Divina. Tweede druk van ' Meetkunde en Mystiek '.
55722: NABER, JOHANNA W.A. - Prinses Wilhelmina, gemalin van Willem V, Prins van Oranje
175372: NABERT, NATHALIE (ED.) - Le chant des profondeurs. Espaces Libres 217
145404: NABOKOV, VLADIMIR - Doorzichtige dingen.
164769: NABOKOV, VLADIMIR [ANNEKE BRASSINGA|PETER VERSTEGEN - TRANSL.]. - Ultima Thule.
165591: NABOKOV, VLADIMIR - Uitnodiging voor een onthoofding.
47892: NABORN, ROBERT A. (ED.)|WESTERLO, EILARDUS - Memoirs of Eilardus Westerlo, Pastor of the Dutch Reformed Protestant Church in Albany, NY (1760-90). Transcribed, translated and annotated by Robert A. Naborn. With an index of the names and places mentioned
157048: NABRINK, GÉ - Bibliografie van, over en in verband met Ferdinand Domela Nieuwenhuis [2 Vols. = Compl. Set].
145061: NACHAMA, ANDREAS [ED.]. - Jüdische Lebenswelten. Essays & Katalog. [2 Vols. Compl.].
181891: NACHOD, OSKAR [DR. HANS PRAESENT - ED.|PROF. DR. KARL HAUSHOFER - FOREW.]. ]. - Bibliographie von Japan 1930-1932, mit Ergänzungen für die Jahre 1906-1929 [. .
182369: NACHTEGAEL, GEORGES - Les Galates en Grèce et les Sôtéria de Delphes.
162596: NACHTIGALL, HORST - Tierradentro. Archäologie und Ethnographie einer kolumbianischen Landschaft.
156065: NACHTIGALL, WERNER [ED.]. - Bat Flight--Fledermausflug.
173638: NADAL, JERÓNIMO - "Der Geistliche Weg : Erfahrung und Lehre nach Seinem Notizbuch ""Orationis Observationes"". Christliche Meister 42"
154188: NÁDAS, PÉTER [HENRY KAMMER - TRANSL.]. - Het boek der herinneringen.
167779: NADEAU, MAURICE - Serviteur. Un itinéraire critique à travers livres et auteurs depuis 1945.
163610: NADEL, IRA - Double Act. A Life of Tom Stoppard.
151339: NADOLSKI, DIETER - Altes Gebrauchszinn. Aussehen und Funktion über sechs Jahrhunderte.
103022: NADOLSKI, DIETER [SIGRID SCHMIDT - PHOTOGR.]. - Zunftzinn. Formenvielfalt aund Gebrauch bei Fest und Alltag des Handwerks.
88338: NAEF, HENRI - La Chapelle de Notre-Dame dite des Macchabées, a Genève.
47162: NAEF, HENRI - Les Origines de la Réforme a Genève. Vol. 1: La ité des évêques, l'humanisme, les signes précurseurs. Vol. 2: l'ère de la triple combourgeoisie, l'épée ducale et l'épée de Farel. Publié par la société d'histoire et d'archéologie de Genève
94236: NAEF, HENRI - Les origines de la Réforme a Genève. Volume 1: La cité des évéques - L'humanisme les signes précurseurs. Volume 2: L'ère de la triple combourgeoisie. L'épée ducale et l'épée de farel (2 volumes)
161296: NAEFF, J.P. [ED.]. - Bredero en de kritiek. Een bloermlezing uit de literatuur over Bredero.
141957: NAEREBOUT,FRANS - Ik val aan, volg mij, is ons symbool geworden van Neeland's bijdrage in den strijd voor de vrijheid. Deze strijd werd gestreden door onze zeelieden waar ter wereld ook....
184819: NAERSSEN, TON VAN & MARCEL RUTTEN & ANNELIES ZOOMERS [EDS]. - The Diversity of development: Essays in honour of Jan Kleinpenning.
166612: NAEYÉ, JAN - Heterdaad. Politiebevoegdheden bij ontdekking op heterdaad in theorie en praktijk.
153673: NAGEL VERLAG - Nagel.
121024: NAGEL, GERD - Möbel.
4075413: NAGEL, E. - The Structure of Science. Problems in the Logic of Scientific Explanation.
4055382: NAGEL, B.V.D. - Outcasts. A Collection of Prayers. Een verzameling van Nederlandse en Engelstalige gebeden.
4134416: NAGEL, LOUISE VAN - Zangen der Zee. Met 9 strandgezichten naar teekeningen van Jhr. J.E. van Heemskerck van Beest.
183986: NAGEL, IVAN - Autonomie et grâce sur les opéras de Mozart.
141119: NAGEL, SUSAN - Marie-Thérèse. The Fate of Marie Antoinette's Daughter.
100486: NAGELKERKE, GERARD A. - Suriname. A Bibliography 1940-1980.
54615: NAGGE, W. - Historie van Overijssel (Deel 2)
31292: NAGLER, G.K. - Die Monogrammisten und diejenigen bekannten und unbekannten (Volume 1 - 4, A-SH). Künstler aller Schulen, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen Zeichens, der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben.
142556: NAGTEGAAL, H.K. - Familiewapens. Zoeken - ontwerpen - registreren.
57627: NAGTGLAS, F. - Levensberichtenvan Zeeuwen, zijnde een vervolg op P. de la Rue, geletterd, staatkundig en heldhaftig Zeeland (4 afleveringen in 3 banden)
9789023923626: NAGY, D. - Migration And Theology. The Case Of Chines Christian Communities In Hungary And Romania In The Globalisation-Context. Mission 50
145458: NAIPAUL, V.S. - Het verlies van Eldorado. Een geschiedenis.
143137: NAIPAUL, V.S. - De terugkeer van Eva Perron en andere essays.
4074991: NAIPAUL, V.S. - Letters Between a Father and Son.
158163: NAIPAUL, V.S. - Proloog voor een autobiografie.
144200: NAIPAUL, V.S. - Terug naar India. 'A Million Mutinies Now'.
152795: NAIPAUL, SHIVA - Black and White.
122574: NAKAGAWA, SENSAKU - Kutani Ware.
141862: NAKAMURA, TOSHI [ED.]. - Norman Foster 1964-1987.
141838: NAKAMURA, TOSHI [ED.]. - Philip Johnson.
103870: NALEWSKI, HORST - Rainer Maria Rilke in seiner Zeit.
142808: NALL, JASPER RASTUS [[FRED D. GRAY - INTROD.]. - Freeborn Slave. Diary of a Black Man in the South.
131064: NAMÈCHE, A.J. - Jean IV et la fondation de l'Université de Louvain.
105271: NAMUR, GISELE [ED.]. - Les années plastiques. La Vilette. Cite des sciences et de l'industrie.
180418: NAMUR, GISELE [ED.]. - Les années plastiques. La Vilette. Cite des sciences et de l'industrie.
170048: NANCEY MURPHY|ROBERT JOHN RUSSELL [EDS].|SHULTS, F. LERON - Philosophy, Science and Divine Action.
157573: NANCY ELLEN ABRAMS|PRIMACK, JOEL - The View from the Centre of the Universe. Discovering our Extraordinary Place in the Cosmos.
182142: J. NANNINGA UITTERDIJK|M. E. HOUCK [EDS].|WICHERLINK, G. - Rapport van de Commissie tot Onderzoek der Grootburgerrechten te Kampen.
140358: NANTET, BERNARD - Malta.
144772: NAPHY, WILLIAM - Der schwarze Tod. Die Pest in Europa.
56321: NAPOLITANI, PIER DANIELLE - Archimedes. Voorloper van de moderne wetenschap (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 16)
95245: NAPOLITANI, PIER DANIELE - Archimedes. Voorloper van de moderne wetenschap (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 16)
53389: NAPOLITANI, PIER DANIELLE - Archimedes. Voorloper van de moderne wetenschap (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 16)
58840: NAPOLITANI, PIER DANIELLE - Archimedes. Voorloper van de moderne wetenschap (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 5)
131601: NARASIMHAMURTI - Handbook of Materia Medica & Therapeutics of Homoeopathy.
157660: NARAYAN, DEEPA [ED.]. - Measuring Empowerment. Cross-Disciplinary Perspectives.
163985: NARDINI, BRUNO - Leonardo. Portrait of a Master.
185750: NARJOUX, FÉLIX - Les écoles publique construction et installation en France et en Angleterre. Documents officiels, services intérieurs et extériurs, batimants scolaires, mobilier scolaire, services annexes. Ex-library copy 2e Kamer der Statengeneraal.
90983: NARKISS, BEZALEL A.O. - Spiegel van de Joodse beschaving
103424: NARKISS, BEZALEL [CECIL ROTH - FOREW.]. - Hebrew Illuminated Manuscripts.
4017513: NARKISS, B. - Hebrew Illuminated Manuscripts. Foreword C.Roth.
164586: NARKISS, BEZALEL [CECIL ROTH - FOREW.]. - Hebrew Illuminated Manuscripts.
104754: NARMON, F. [ET AL] - Schatten van de Armada.
172551: NARVAEZ, FABIO MORENO - Demostrabilidad racional de la creacion segun santo Tomas de Aquino : dissertatio ad lauream in Facultate S. Theologiae apud Pontificiam Universitatem S. Thomae de Urbe.
163752: NAS, DIK [ED.]. - 100 jaar Volkshuis. De arbeidersbeweging in Wageningen.
161067: NAS, PETER J.M. [ED.]. - The Indonesian City. Studies in Urban development and planning.
122720: NAS, FRANS - Sigaren uit Dieren. Over sigaren, sigarenfabrikanten, sigarenmakers, sigarenkopers en tabak.
4060960: NASEMANN, O. (HRSG.) - Ewiges und Alltägliches. Band I und II. Gedanken und Erfahrungen.
146468: NASH, E.B. - Leaders in Typhoid Fever.
55978: NASH, ELLA - Hieronymus Bosch
102076: NASH. SUSIE - Between France and Flanders. Manuscript Illumination in Amiens in the 15th Century.
90439: NASH, CHARLES EDGAR - The lure of long beach. Being a detailed account of the traditions, history and growth of a grand little island of the New Jersey coast.
153625: NASH, ANDREW - Kailyard and Scottish Literature.
182311: NASH, E.B. - Leaders in Homoeopathic Therapeutics.
101527: NASH, GERALLT D. - Timber-Framed Buildings in Wales.
100697: NASH, E. - Lokale Leitsymptome. Ein homöopathisches Studienbuch.
142432: NASH, ROY - Buckingham Palace. The Place and the People.
145753: NASR, VALI - The Shia Revival. How Conflicts within Islam Will Shape the Future
156327: NASSAU, REV. ROBERT HAMILL - Fetichism in West Africa. Forty Year's Observation of Native Customs and Superstitions.
122822: NASSE, HERMANN - Jacques Callot.
89960: NASSO, CLAUDIO E.A. - Raphael. Grace and Beauty.
95804: NASTER, PAUL - Chrestomathie Accadienne
32011: NAT, J. - Oefeningen bij de Hebreeuwsche grammatica. Stukken uit het Oude Testament en woordenlijsten
32013: NAT, J. - Hebreeuwsche grammatica
100698: NATALI, ANTONIO - Federico Barocci. Il miracolo della Madonna della gatta.
168694: NATALINI, TERZO [SERGIO PAGANO - ED]. - The Vatican Secret Archives.
56131: NATER, JOHAN P. - Vincent van Gogh, een biografie
182003: NATHALIE AUDARD|SEINANDRE, ERICK - Larousse de l'astronomie facile. Comprendre et Observer.
121728: NATHAN, ANDREW J. - Peking Politics 1918-1923. Factionalism and the Failure of Constitutionalism.
100219: NATHAN, ANDREW J.|ORVILLE SCHELL [AFTERW.]|PERRY LINK [EDS.]. - The Tiananmen Papers. The Chinese leadership's decision to use force against their own people - in their own words.
167764: NATHANS, HANNA - Werken met het enneagram. Naar persoonlijk meesterschap en sociale intelligentie.
142448: NATHANS, HANNA - Adviseren als tweede beroep. Resultaat bereiken als adviseur.
82306: NATIONAL MARITIME MUSEUM - The second Dutch War, de tweede Engelse Oorlog 1665-1667
4143442: NATOLI, J. & HUTCHEON L. (ED.) - A Postmodern Reader.
142723: NATORP, P. - Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode. Erstes Buch: Objekt und Methode der Psychologie. [nicht weiter erschienen].
4025300: NATORP, P. (PLATO) - Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus.
140087: NATSHEH, YUSUF [ED. - ET AL.]. - Pilgrimage, Sciences and Sufism. Islamic Art in the West Bank and Gaza. Islamic Art in the Mediterranean [Palestinian Authority].
130341: NATTER, TOBIAS G. - Oskar Kokoschka. Early Portraits from Vienna and Berlin 1909-1914.
164982: NATTER, BERT - Begeerte heeft ons aangeraakt.
183227: NATURAL HISTORY - Agricultural Compendium for Rural Development in the Tropics and Subtropics.
121718: NATURAL HISTORY - Naturwissenschaftlicher Verein zu Krefeld. Festschrift zur Feier des 50järigen Bestehens [1858-1908].
165989: NATURAL HISTORY - Ontdek de natuur het hele jaar door. Beek, vijver en meer - weide, bos, heide en tuin - strand, stenen en zand.
103146: NATURAL HISTORY - Le Muséum National d'Histoire Naturelle. Son Histoite - Son État actuel. Volume du tricentenaire (1635-1935).
180015: NATURAL HISTORY - Shells. A Pocket Companion.
122159: NATURAL HISTORY - Turning Points in Zoological Science. A Royal Society Discussion organised by a Committee under the Chairmanship of R J Harrison, as part of the 150th Anniversary Celebrations of the Zoological Society of London
151886: NATURAL HISTORY - Silent Fields. The Long Decline of a Nation's Wildlife.
96781: NATZIJL, H. - Een Schild in alle nood. Uit het leven van meester Arie Bloot (1851-1936)
96663: NATZIJL, H. - Een Schild in alle nood. Uit het leven van meester Arie Bloot (1851-1936)
85783: NATZIJL, H. - Verzamelde Geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer (Deel 3)
87576: NATZIJL, H. - Eén van geest en één van zin. Uit het gezelschapsleven.
55201: NATZIJL, H. - Gasten en vreemdelingen op de aarde. Ali Ipema (1902-1976) en haar vriendenkring
88963: NATZIJL, H. E.A. - In beeld gebracht, twee eeuwen kerkelijk leven.
82895: NATZIJL, H. - Eén van geest en één van zin, uit het gezelschapsleven
53495: NATZIJL, H. - Gasten en vreemdelingen op de aarde. Ali Ipema (1902-1976) en haar vriendenkring
54430: NATZIJL, H. - Een Schild in alle nood. Uit het leven van meester Arie Bloot (1851-1936)
32575: NAUCK, WOLFGANG - Die Tradition und der Charakter des ersten Johannesbriefes. Zugleich ein Beitrag zur Taufe im Urchristentum und in der alten Kirche
103892: NAUDTS, PAUL-ALBERT - De alchemie, de steen der wijzen en Antoon van Dijck.
181001: NAUMANN, RUDOLF - Architektur Kleinasiens. Von ihren Anfängen bis zum Ende der hethitischen Zeit.
185896: NAUMANN, EMIL [J.C. BOERS - ED.]. - Geïllustreerde Geschiedenis der Muziek. De ontwikkeling der Toonkunst van den aanvang tot op den tegenwoordigen tijd [2 Vols. Compl.].
81959: NAUTA, D. E.A. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, deel 3
57996: NAUTA, D. - Pierre Viret (1511-1571). Medestander van Calvijn
93408: NAUTA, D. - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland
4016576: NAUTA, D. (CALVIJN, J.) - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland.
81525: NAUTA, D. E.A. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het nederlandse protestantisme (deel 3)
94268: NAUTA, D. - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland
91130: NAUTA, D. - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (Deel 1)
93683: NAUTA, D. - Samuel Maresius
4064052: NAUTA, D. - Logica en model.
91800: NAUTA, D. E.A. - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (Complete Set)
92100: NAUTA, D. - Samuel Maresius
156336: NAUTA, DR. G.A. [MR. A.S. DE BLÉCOURT - INTROD.]. - Oudfriesche woordenlijst. Met de vertaling in het Nederlandsch en vergelijking met Nieuwfriesche woorden.
84979: NAUTA, D. E.A. - Vier redevoeringen over Calvijn
81958: NAUTA, D. E.A. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, deel 2
94270: NAUTA, D.|SMITSKAMP, H. - Calvijn en zijn academie te Genève
87492: NAUTA, D. E.A. - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (Complete Set)
102460: NAUWELAERS-WANDERS, G. [ED.] [W. SANGERS - FOREW.]. - Neerharen door de jaren heen.
96617: NAUWELAERTS, M.A. - Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 (Serie: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, XXX)
183782: NAUWELAERTS, DR. M.A. - De geleerden.
140150: NAUWELAERTS, DR. M.A. - De oude Latijnse school van Breda.
56531: NAUWELAERTS, MANDY E.A. - The panoramische droom. Antwerpen en de wereldtentoonstellingen / The panoramic dream. Antwerp and the World Exhibitions. 1885, 1894, 1930
103467: NAUWELAERTS, DR. M.A. - De oude Latijnse school van Breda.
104714: NAVACELLE, TRHIERRY DE - Marlene Dietrich. Photographien aus der Sammlung John Kobal.
162366: NAVARRE, MARGUERITE DE - La Coche. Texte de l'édition de 1547, avec les variantes des manuscrits Bibl. Nat. Fr. 12485 et Arsnale 112 publié par F.Ed. Schneegans.
161617: NAVARRO, ANTONIO DE - Causeries on English Pewter.
185925: NAVE, F. DE [ED. - ET AL.]. - Gerard Mercator en de geografie in de Zuidelijke Nederlanden [16de eeuw] / Gerard Mercator et la geographie dans les Pays-Bas méridionaux [16e siècle].
155864: NAVE, DR. FRANCINE DE [ED.]. - Philologia Arabica. Arabische studiën en drukken in de Nederlanden in de 16de en 17de eeuw.
167485: NAVE, DR. FRANCINE DE [ED.]. - Liber amicorum Leon Voet.
157525: NAVE, FRANCINE DE - Het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen De Bibliotheek & De Archieven [2 Vols. Compl.].
142094: NAVE, F. DE [ED. - ET AL.]. - Gerard Mercator en de geografie in de Zuidelijke Nederlanden [16de eeuw] / Gerard Mercator et la geographie dans les Pays-Bas méridionaux [16e siècle].
160300: NAVILLE, ARNOLD - Bibliographie des écrits de André Gide. Préface de Maurice Bedel.
4070074: NAVONE, J. (RICHARDSON, A.) - History and Faith in the Thought of Alan Richardson.
161389: NAYLOR, LEONARD E. - The Irrepressible Victorian. The Story of Thomas Gibson Bowles, Journalist, Parliamentarian and Founder Editor of the original Vanity Fair.
153241: NAZARETH, PETER - In the Trickster Tradition. The novels of Andrew Salkey, Francis Ebejar and Ishmael Reed.
131257: NEAL HAMILTON, MARY - Music in Eighteenth Century Spain.
151146: NEALE, J.E. - Elizabeth I.
180195: NEALE, J.E. - Elizabeth I and Her Parliaments. Vol. 1: 1559-1581 & Vol. 2: 1584-1601 [2 Vols. Compl.].
9703: NEANDER, JOHANN AUGUST WILHELM - De Heilige Bernhard en zijn tijd. Uit het Hoogduitsch vertaald, door R.P. Verbeek. In Twee Deelen.
96316: NEANDER, A. - De heilige Bernhard en zijn tijd (2 delen in 1 band)
153416: NEATE, W.R. - Mountaineering and its Literature. A descriptive bibliography of selected works published in the English language, 1744-1976.
84483: NEBE, OTTO HENNING - Deus Spiritus Sanctus. Untersuchungen zur Lehre vom Heiligen Geist
4033480: NEBE, A. - Die Leidensgeschichte unsers Herrn Jesu Christi nach den vier Evangelien.
89507: NEBE, A. - Homiletische portretten. Eene bijdrage tot de geschiedenis der predikkunde en der evangelieprediking.
4055946: NEBE, A. - Die Auferstehungsgeschichte unseres Herrn Jesu Christi nach den vier Evangelien ausgelegt.
82843: NEBE, A. - Homiletische portretten, eene bijdrage tot de geschiedenis der predikkunde en der evangelieprediking
170366: NEBELSICK, HAROLD - Theology and Science in Mutual Modification.
154873: NECK, YODER, HILDA VAN [ED.]. - Caribbean Literature from Surinam, the Netherlands Antilles, Aruba and the Netherlands. A Special Issue.
4075027: NECKEBROUCK, VAN - Gij alleen de Allerhoogste. Christus en de andere godsdiensten.
155584: NECKEBROUCK, V. - Le onzième commandement. Etiologie d'une église indépendante au pied du mont Kenya.
167824: H.M. NECKEL - EDS].|NECKEL, GUSTAV [DR. W. HEYDENREICH - Vom Germanentum. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge.
4073649: NECKEL, G. - Die altnordische Literatur. Sonderausgabe.
53563: NEDDENS, MARTIN C.|WUCHER, WALDEMAR A.O. - Die wiederkehr des Genius Loci. Die Kirche im Stadtraum - die Stadt im Kirchenraum. Ökologie - Geschichte - Liturgie
122829: NEDECO. - A Study on the Operation and Development of the Port of Bangkok.
4006400: NEDERHOOD. J.H. - The Church as Mission and the Educated. A Study of the Church`s Mission Relationship to Educated Individuals in America. (Diss.)
60515: NEDERHOOD. J.H. - The church as mission and the educated (A study of the church's mission relationship to educates individuals in America)
185839: NEDERLAND'S PATRICIAAT - - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten. 56e Jaargang 1970.
157371: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1995 [ = Volume 3].
157370: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2000 [= Volume 8].
157368: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1996 [= Volume 4].
157367: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1994 [= Volume 2].
157369: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1993 [= Volume 1].
160851: NEDERLANDSCH KUNSTHISTORISCH JAARBOEK - Nederlandsch Kunsthstorisch Jaarboek / Netherlands Year-Book for History of Art.
160852: NEDERLANDSCH KUNSTHISTORISCH JAARBOEK - Nederlandsch Kunsthstorisch Jaarboek / Netherlands Year-Book for History of Art.
166616: NEDERLANDSCH-INDIË - - De Cultuur-employé en zijn Ouderdomsverzorging.
160849: NEDERLANDSCH KUNSTHISTORISCH JAARBOEK - Nederlandsch Kunsthstorisch Jaarboek 1947. Aangeboden aan Willem Martin op zijn zeventigsten verjaardag 20 juni 1946.
160853: NEDERLANDSCH KUNSTHISTORISCH JAARBOEK - Nederlandsch Kunsthstorisch Jaarboek / Netherlands Year-Book for History of Art. Volume 23. Opgedragen aan Prof. Dr. H. Gerson.
183970: NEDERLANDSCH-INDIË - - Java - Soemba Film. Tekstboekje van de Java-Soemba-Film.
160850: NEDERLANDSCH KUNSTHISTORISCH JAARBOEK - Nederlandsch Kunsthstorisch Jaarboek 1950-1951.
145389: NEDERLANDSCH-INDIË - - St. Claverbond. Uitgave der P.P. Jezuïten ten bate hunner missie op Java [40th Volume: 10 Issues = Complete Year].
140916: NEDERLANDSCHE WEERBAARHEIDS VEREENIGING - Nederlandsche Weerbaarheids Vereeniging. Uitgegeven bij haar 15 jarig bestaan 1891-1906.
146048: DEN NEDERLANDSCHEN LANDTSPIEGEL. - Den Nederlandschen Landtspiegel in Ryme Gestelt door Z.H. Waar in dat letterlijck ende figuerlijck de gheleghentheut, aert ende nature van de Nederlanden, met de omligghende grensen: als Westphalen, Cleve, Gulick & c. claerlijck afgebeelt ende beschreven worst. Niet min dienstelijck als vermakelijck om lesen.
185897: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 1.
52253: NEDERLANDSE VERENIGING TOT BEVORDERING VAN DE ZONDAGSRUST EN DE ZONDAGSHEILIGING - Een Lied op den sabbatdag - Deel 2
156856: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - Vrouw en boek. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 12.
156843: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 11.
156822: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - De status van het boek in een digitaliserende wereld. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis.
156821: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 13.
156842: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - Censuur: voorschrift en praktijk. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 2.
156844: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - Het boek behouden. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 4.
168092: NEDERLANDTSCHE PLACCAET-BOECK - - Nederlandtsche placcaet-boeck Waerinne alle voornaemste placcaten, ordonnantien, accorden, ende andere Acten ende Munimenten, uyt-ghegeven
185828: DE NEDERLANSCHE ADEL - - Nederland's Adelsboek 1903.
185827: DE NEDERLANSCHE ADEL - - Nederland's Adelsboek. Lexicografisch register I - II - III [Complete Set = All Publ.].
160164: NEDERLOF, A.B. - Pyrrhus van Epirus. Zijn achtergronden- zijn tijd- zijn leven. [historie en legende].
58322: NEE, WATCHMAN - Filadelfia & Laodicea. Drie lezingen
4134608: NEE, WATCHMAN - Tisch in der Wüste. Andachten für jeden Tag.
101012: NEEB, PROF. H.M. [INTROD.]. - Malaria en de groote cultures. Met voorwoord van Prof. H.M. Neeb, Bandoeng.
157711: NEEDHAM, PAUL - The Printer & the Pardoner. An Unrecorded Indulgence Printed by William Caxton for the Hospital of St. Mary Rounceval, Charing Cross.
153604: NEEDHAM, JOSEPH - The Grand Titration. Science and Society in East and West.
4024477: NEEDLEMAN, J. - De nieuwe godsdiensten.
4030981: NEEDLEMAN, J. - Het verloren christendom. Een zoektocht naar het centrum van de christelijke ervaring.
56833: NEELE, ADRIAAN CORNELIS - The Art of Living to God. A study of method and liety in the theoretico-practica theologia of Petrus van Mastricht (1630-1706) / Een onderzoek naar de methode en vroomheid in de theoretica-practica theologia van Petrus van Mastricht (1630-1706) (met een samenvatting in het Nederlands)
81641: NEELE, C. E.A. - Bij het geopende Woord, Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeente, jaargang 2009
55168: NEELE, C. - Uit de schaduw. Onbekende Bijbelse personen belicht
122580: NEELMEYER-VUKASSOWITSCH, H. - Russland. [Europäisches und asiatisches Russland]. Nach eigenen Beobachtungen geschildert.
4055900: NEESER, M. (BARTH, K.) - Karl Barth l`homme de l`arête.
122588: NEEVE, P.W. DE - Colonus. Privégrondpacht in Romeins Italië tijdens de Republiek en het vroege Principaat.
140670: NEFF, TERRY A. - Donald Sultan.
152258: NEGENMAN, JOHAN - De wording van het woord. Over ontstaan en verstaan van de bijbel.
165149: NEGRI, ANTONIO - Spinoza: une hérésie de l'immanence et de la démocratie.
145770: NEGROTTI, MASSIMO - Naturoids. On the Nature of the Artificial.
185271: NEGUS, SIR VICTOR [LORD BROCK - FOREW.]. - Artistic Possessions at the Royal College of Surgeons of England.
47139: NEGWER, JOSEPH - Konrad Wimpina. Ein katholischer Theologe aus der Reformationszeit
140199: NEHAMAS, ALEXANDER [BRIGIOTTE FLICKINGER - TRANSL.]. - Nietzsche. Leben als Literatur.
93044: NEHER, ANDRÉ - Amos, contribution a l'étude du prophétisme
4025788: NEHER, A. - Het wezen van de profetie.
184518: NEHER, ANDRÉ [DAVID MAISEL - TRANSL.]. - Jewish Thought and the Scientific Revolution of the Sixteenth Century. David Gans [1541-1613] and hiis Times.
182791: NEHLSEN, HERMANN - Die Freiburger Familie Snewlin. Rechts- und sozialgeschichtliche Studien zur Entwicklung des mittelalterlichen Bürgertums.
130425: NEHMELMANN, REMCO - Het algemeen persoonlijkheidsrecht. Een rechtsvergelijkende studie naar het algemeen persoonlijkheidsrecht in Duitsland en Nederland.
152306: NEIDLE, CAROL - The Role of Case in Russian Syntax.
182031: D.W. NEIJENESCH|STENFERT KROESE, H.E. - Arnhem En Zijn Toekomstige Ontwikkeling
185647: NEIJENS, LAU - Herinneringen aan Willem Buys. Een Valkenswaards sigarenfabriekje in de periode 1904-1950 [In Cedar wood Sigarbox shaped cover]. Willem II NV, sigarenfabrieken Valkenswaard.
175564: NEIL, PAUL O. - Luchtacrobaten en recordjagers. De geschiedenis van de luchtvaart
95606: NEIL, EDWARD N. O' - Teles (The Cynic Teacher)
4001930: NEIL, J. - Palestina en de bijbel. Toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak in de H.Schrift.
141261: O'NEILL, PATRICK - Günter Grass. A Bibliography 1955-1975.
143437: NEILL, D.G. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Fifth Series Volume 19 [Complete Year - 1964].
4070966: NEILL, ST. - God`s Apprentice. The Autobiography of Stephen Neill. Edited by E.M.Jackson.
4036611: NEILL, S.C. - Menschliche Existenz vor Gott. Entwurf eines christlichen Menschenbildes.
4015554: NEILL, ST. - De wereldreligies. Vergelijkende studie van het christendom temidden van de voornaamste levensbeschouwingen. (Aula 180)
4061946: NEILL, ST. - Christian Faith and other Faiths. The Christian Dialogue with other Religions.
103260: O'NEILL, BRENDAN [JAMES STEVENS CURL - INTROD.]. - Irish Castles and Historic Houses.
103699: NEILLANDS, ROBIN - Wellington and Napoleon. Clash of Arms 1807-1815.
171020: NEILSON, K. - An Introduction to the Philosophy of Religion.
170116: NEIMAN, SUSAN [HUUB STEGEMAN - TRANSL.]. - Afgezien van de feiten.
92115: NEIRYNCK, F. - L'?vangile de Luc. Problèmes littéraires et théologiques. Mémorial Lucien Cerfaux
56956: NEIRYNCK, FRANS - Q-Parallels. Q-Synopsis and IQP/CritEd Parallels
56957: NEIRYNCK, FRANS - Q-Synopsis. The Double Tradition Passages in Greek
4142882: NEISSER, U. - Memory Observed. Remembering in Natural Contexts
103560: NEKEMAN, AAD - De stille miljoenen van het Rivierenland.
152396: NEKEMAN, AAD - Wielen. Resten van drama's, paradijsjes van nu.
152244: NELDE, PETER H. - Hoffmann von Fallersleben und die Niederlande.
31070: NELEMANS, A. - Opdat men niet vergete. Een kerk-historisch overzicht van de Oud Gereformeerde Gemeente te Dordrecht
54221: NELEMANS, A. - Opdat men niet vergete. Een kerk-historisch overzicht van de Oud Gereformeerde Gemeente te Dordrecht
87484: NELEMANS, A. - De Augustijnenkerk van Dordrecht
32465: NELEMANS, A. - Hic conditur. De graven van de Nieuwkerk te Dordrecht
131204: NELEMANS, DIMP - Alles draait ... Ik zie sterretjes. Geschiedenis van een kermisdynastie.
161699: NELEN, YVETTE - De illustere heren van San Pablo. Lokaal bestuur in negentiende-eeuws Mexico. Tlaxcala, 1823-1880.
57432: NELIS, J.T. - I & II Makkabeeën, uit de grondtekst vertaald en uitgelegd (2 delen)
81229: NELIS, A.J. - Zittende aan de voeten van Jezus Ds. IJme Doornveld (1864-1925)
84201: NELIS, A.J. - Zittende aan de voeten van Jezus. Ds. IJme Doornveld (1864-1925)
4142249: NELIS, J.TH. - II Makkabeeën. Uit de grondtekst vertaald en uitgelegd. (Diss.)
155739: NELISSEN, BART - Scanning Tunneling Microscopy: Application to Stepped Surfaces and Magnetite.
56734: NELISSEN, B.J. - Scanning Tunneling Microscopy: Application to Stepped Surfaces and Magnetite
155960: NELISSEN, PROF. DR. NICO [ED.]. - Stedenstrijd. Beschouwingen over inter- en intra-urbane rivaliteit.
153283: NELISSEN, PROF. DR. NICO [ED.]. - Gemeente en sociale vernieuwing.
170073: NELKIN, DOROTHY - The Creation Controversy. Science or Scripture in the Schools.
183203: NELLEKE VAN DE WALLE|VOERMAN, GERRIT - Met het oog op Europa. Affiches voor de Europese verkiezingen, 1979 - 2009.
180940: NELLEKE NOORDERVLIET [FOREW.].|STRENG, TOOS - Geschapen om te scheppen? Opvattingen over vrouwen en schrijverschap in Nederland, 1815-1860.
164930: NELLEKE DE LAAT [ILLUSTR.].|SWANENBERG, COR - Krèk wè'k wó [Net wat ik wilde]. Blomleezing öt men mengelmoes van meierijse möpkes èn Brabantse bakke, die j krèk nog kosse.
100134: NELLEKE DE LAAT [ILLUSTR.].|SWANENBERG, COR - Beroepen op z'n Brabants.
185799: NELLEN, HENK 8 - Hugo de Groot . Een leven in strijd om de vrede 1583-1645.
185751: NELLEN, HENK J.M. & EDWIN RABBIE [EDS]. - Hugo Grotius - Theologian. Essays in Honour of G.H.M. Posthumus Meyjes. Volume 55: Studies in the History of Christian Thought.
130462: NELLEN, HENK J.M. - Hugo de Groot. Erflater.
47242: NELLEN, HENK J.M.|RABBIE, EDWIN (ED.) - Hugo Grotius, Theologian. Essays in honour of G.H.M. Posthumus Meyjes. (Studies in the History of Christian Thought, Volume LV)
157996: H.J.M. NELLEN [EDS.].|HOFTIJZER, P.G.|O.S. LANKHORST - Papieren betrekkingen. Zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd.
4141722: NELLIE, - De bijbel voor kinderen naverteld. Oude en Nieuwe Testament.
141673: NELLY BODENHEIM [ILLUSTR.].|VIERSSEN TRIP, G. W. VAN - De gelaarsde kat. Vertellingen van een merkwaardige strafzaak.
166410: NELSON, BRYAN [JOHN BUSBY - ILLUSTR.]. - The Gannet.
92685: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onze tijd, in haar oorsingprong en gene
170226: NELSON, KEVIN - The Spiritual Doorway in the Brain. A Neurologist's Search for the God Experience.
32111: NELSON, TIMOTHY - De hoofdbedekking. Wat zegt de Heilige Schrift?
100038: NELSON, KEITH L. - Victors Divided. America and the Allies in Germany 1918-1923.
4143881: NELSON, KEVIN - De goddelijke hersenstam. Een neuroloog verklaart bijna-doodervaringen.
170016: NELSON, KEVIN - De goddelijke hersenstam. Een neuroloog verklaart bijna-doodervaringen.
152537: NELSON, WALTER HENRY - Die Hohenzollern. Reichsgründer und Soldatenkönige.
140232: NELSON, BOB|PETER ECONOMY - Managen voor dummies.
181894: NELSON, CHARLES - John Lyons and his Orchid Manual.
4137593: NEMAT, M. - Omhelsd door angst. Een jonge Iraanse vrouw overleeft haar gevangenschap.
121412: NEMIROWSKY, IRÈNE [J.W.F WERUMEUS BUNING - TRANSL]. - Het bal.
162369: NENAROKOV, ALBERT - An Illustrated History of the Great October Socialist Revolution 1917. Month by Month.
95734: NENTJES, S. - Fulgentius van Ruspe en de leer van de predestinatie. Een onderzoek naar de invloed van Fulgentius op de leer van de (dubbele) predestinatie
152182: NEOMARIO, T.H. - Geschichte der Stadt Rom [2 Vols. Compl.].
142878: NÉPOS CORNÉLIUS [ANNE-MARIE GUILLEMIN - ED.]. - Oeuvres.
7655: NEPOS, CORNELIUS - Cornelii Nepotis Vitae Excellentium Imperatorum, Cum Notis Selectis Boecleri, Bosii, Buchneri, Ernstii, Gebhardi, Heidmanni, Lambini, Loccenii, Longolii, Magii, Ravii, Savaronis, Schefferi, Schotti, Nec non Excerptis P. Danielis. Hisce accedit Locupletissimus omnium Vocabulorum Index studio & opera J.A. Bosii. Suas Notas addidit Augustinus van Staveren. Editio Altera, longe auctior.
60516: NEPVEU. R.M. - Constanten en variabelen van het profetisme
83706: NEPVEU, J.I.D. - Dichtwerken van Mr. Hieronymus van Alphen. Volledig verzameld en met een levensberigt van den dichter verrijkt
156170: NERBONNE, DR. IR. JOHN - Elektronische Incunabelen. Uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Alfa-Informatica aan de Rijksuniversiteit Groningen door dr. ir. John Nerbonne op dinsdag, 19 september 1995.
131195: NERCIAT, ANDRÉA DE [DR. CAZZONE] [GEORG CORDESMÜHL - TRANSL.] - Der Teufel im Leibe.
160004: NERDINGER, WINFRIED - Walter Gropius. Opera completa.
167439: NERSESSIAN, SIRARPIE - An Introduction to Armenian Manuscript Illumination. Selections from the Collection in the Walters Art Gallery.
47098: NERSESSIAN, V. - Armenian Illuminated Gospel Books
145986: NERVI, PIER LUIGI [ED.]. - Weltgeschichte der Architektur [14 Vols. = Compl. Set.].
180016: NES, J.G.TH. VAN - Schelpen op ons strand.
144052: NESCIO [ = J.H.F. GRÖHNLOH] [LIENEKE FRERICHS - ED.]. - De Uitvreter. Historisch-kritische uitgave met commentaar over de genese van verhaal en verhaalfiguur [2 Vols. Compl.].
154547: NESCIO [READ BY JOB COHEN] - Titaantjes [1 CD].
166362: NESLON, J. BRYAN - The Sulidae. Gannets and Boobies.
183603: NESNA, HANS - Zoo leeft Duitschland op de puinhoopen van het derde rijk.
150432: NESPEN, W. VAN [ED.]. - Schatten van de Vlaamse Schuttersgilden
82204: NET, J.S. VAN DER - De zeven kruiswoorden
84651: NET, J.S. VAN DER - Oneindige liefde, tien preken
58991: NET, JOOST VAN DER - Aan de Europese natie
166411: NETHERSOLE-THOMPSON, DESMOND [DONALS WATSON - ILLUSTR.]. - Pine Crossbills. A Scottish contribution.
165501: NETSCHER, FRANS [ED.]. - De Hollandsche Revue. Achttiende Jaargang [1913].
103579: NETTESHEIM, FRIEDRICH - Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern. Unter Berücksichtigung der Landesgeschichte nach authentischen Quellen.
181896: NETTESHEIM, FRIEDRICH - Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern. Unter Berücksichtigung der Landesgeschichte nach authentischen Quellen.
163234: NETTLAU, M. [ÉLISËE RECLUS - FOREW.]. - Bibliographie de l'Anarchie.
110459: NETTLE, DANIEL|SUZANNE ROMAINE - Uitstervende talen.
156236: NETTLE, DANIEL - Personality. What Makes You the Way You Are.
184742: NETTO-BAL, M.M.L. - The So-called Maarten de Vos Sketchbook of Drawings after the Antique.
167383: NETZER, HANS-JOACHIM - Albert von Sachsen-Coburg-Gotha. Ein deutscher Prinz in England.
121414: NEUBAUER, HELMUT - Car und Selbstherrscher. Beiträge zur Geschichte der Autokratie in Russland.
146040: NEUBECKER, OTTFRIED - Elseviers gids van de Heraldiek.
131596: NEUBERT, OTTPO - De Vallei der Koningen.
184136: NEUBURG, VICTOR E. [ED.]. - Thomas Frognall Dibdin: Selections.
142978: NEUBURG, VICTOR E. - Popular Literature. A History and Guide. From the beginning of printing to the year 1897.
142727: NEUBURGER, DR. MAX - Die historische Entwicklung der experimentellen Gehirn- und Rückenmarksphysiologievor Flourens.
4025207: NEUENSCHWANDER, U. - Glaube. Eine Besinnung über Wesen und Begriff des Glaubens.
4055549: NEUENSCHWANDER, U. - Denker des Glaubens.
4059504: NEUENZEIT, P. - Das Herrenmahl. Studien zur paulinischen Eucharistieauffassung.
88083: NEUFELD, VERNON H. - The earliest Christian confessions
174049: NEUFELD, KARL HEINZ - Die Brüder Rahner : eine Biographie.
4300965: NEUFELD, KARL H. (HARNACK, A.VON) - "Adolf von Harnack. Theologie als Suche nach der Kirche. ""Tertium Genus Ecclesia""."
183229: NEUGEBAUER, O. - Commentary on the Astronomical Treatise Par. gr. 2425.
4017516: NEUGROSCHEL, J. - Great Works of Jewish Fantasy:. Yenne Velt.
156272: NEUHÄUSER, RUDOLF - Towards the Romantic Age. Essays on Sentimental and Preromantic Literature in Russia.
4026385: NEUHEUSER, H. (ALTENBEKEN) - Geschichte der Gemeinde Altenbeken.
142112: NEUHEUSER, HANNS PETER [ED.]. - Kostbarkeiten aus rheinischen Archiven. Katalog zur Ausstellung.
185233: NEUHOFER, GEORG - Allgemein-nützliche Prüfung der neuangehenden Apotheker und ihrer Provisoren.
88385: NEUMAN, J.C. - Algemeene geschiedenis voor de scholen. (3 delen in 1 band)
88091: NEUMAN, J.C. - Nieuw schoolboek over de geschiedenis van ons vaderland, op eene eenigzins volledige wijze, naar de tegenwoordige behoefte eener lagere school, behandeld. (2 delen in 1 band)
110300: NEUMANN, JOHN VON - Het zenuwstelsel als computer.
110112: NEUMANN, FRIEDRICH - Geschichte der alt-deutschen Literatur. 800-1600. Grundriss und aufriss.
91912: NEUMANN, BURKHARD|STOLZE, JURGEN - Aus dem Glauben leben. Freikirchliche und romisch-katholische Perspektiven
103732: NEUMANN, ERICH - The Great Mother. An Analysis of the Archetype.
167805: NEUMANN, ROBERT - Zaharoff the Armaments King.
170123: NEUMANN, ERICH - Kulturentwicklung und Religion.
131830: NEUMANN, ALFRED - Der Teufel.
162070: NEUMANN, HARTWIG - Das Ende einer Festung. Belagerungsübung, Schiessversuche und erste Schleifungsmassnahmen in Jülich im September 1860. Eine Text- und Bilddokumentation unter Berücksichtigung der heutigen baulichen Situation.
4072206: NEUMÄRKER, D. (HROMÁDKA, J.L.) - Josef L.Hromádka. Theologie und Politik im Kontext des Zeitgeschehens.
55950: NEUMEISTER, MIRJAM - Das Nachtstück mit Kunstlicht in der niederländischen Malerei und Graphik des 16. und 17. Jahrhunderts. Ikonographische und Koloristische Aspekte
185547: NEUMEYER, FRITZ - The Artless Word: Mies van der Rohe on the Building Art.
4300944: NEUNER, P. & G.WENZ (HRSG.) - Theologen des 19.Jahrhunderts. Eine Einführung.
175619: NEUNER, PETER - Abschied von der Ständekirche : Plädoyer für eine Theologie des Gottesvolkes.
171377: NEUNER, PETER - Der Streit um den katholischen Modernismus.
85788: NEUNZIG, KARL - Die fremdländischen Stubenvögel. Mit 400 Bildern in Dert und 42 Tafeln in Farbendruck
183274: NEURAY, PAUL - Croisade pour l'Occident.
123121: NEURDENBURG, DR. ELISABETH - De zeventiende eeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden. Hendrik de Keyser - Artus Quellinus - Rombout Verhulst.
47144: NEUSER, W.H. - Bibliographie der Confessio Augustana und Apologie 1530-1580 (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica, Volume XXXVII)
162022: NEUSER, W.H. - Bibliographie der Confessio Augustana und Apologie 1530-1580.
57699: NEUSER, W.H. - Calvinus Ecclesiae Doctor
94121: NEUSER, WILHELM H. - Der Ansatz der Theologie Philipp Melanchthons
92220: NEUSNER, JACOB A.O. - Judaisms and Their Messiahs at the Turn of the Christian Era
183434: NEUSNER, JACOB - Aphrahat and Judaism. The Christian-Jewish Argument in Fourth-Century Iran.
95373: NEUSNER, JACOB - A history of the Mishnaic law of Purities. Part twenty-one: The redaction and formulation of the order of Purities in Mishnah and Tosefta. Part twenty-two: The Mishnai system of uncleanness. Its context and history (2 volumes)
95376: NEUSNER, JACOB - The modern study of the Mishnah
4137098: NEUSNER, J. - Development of a Legend. Studies on the Traditions Concerning Yohanan Ben Zakkai. (Studia Post-Biblica 16)
4139899: NEUSNER, J. (ED.) - Scriptures of the Oral Torah. Santification and Salvation in the Sacred Books of Judaism. An Anthology. Edited and Translated by J.Neusner.
4139999: NEUSNER, JACOB (ED.) - Understanding Jewish Theology. Classical Issues and Modern Perspectives.
4140206: NEUSNER, J. (ED.) - The Modern Study of the Mishnah. (Studia Post-Biblica 23)
4141101: NEUSNER, J. - Judentum in frühchristlicher Zeit. Übersetzt von W.Hudel unter mitarbeit von K.Bätz unf Chr.Munz.
4143041: NEUSNER, J. - The Discourse of the Bavli. Language, Literature, and Symbolism. Five Recent Findings. (South Florida Studies in the History of Judaism 34)
4143043: NEUSNER, J. (ED.) - The Judaism, for Example. Studies toward the Comparison of Religions. (Studies in the History of Judaism 51)
4143044: NEUSNER, J. - The Law behind the Laws. The Bavli's Essential Discourse. (Studies in the History of Judaism 35)
4143045: NEUSNER, J. - The Bavli's Massive Miscellanies. The Problem of Agglutinative Discourse in the Talmud of Babylona. (Studies in the History of Judaism 43)
4143046: NEUSNER, J. - The Principal Parts of the Bavli's Discourse. A Preliminary Taxonomy. Mishnah Commentary, Sources, Traditions, and Agglutinative Miscellanies. (Studies in the History of Judaism 53)
4143047: NEUSNER, J. - The Tosefta. An Introduction. (Studies in the History of Judaism 47)
4300209: NEUSNER, J. (ED.) (GOODENOUGH, E.R.) - Religions in Antiquity. Essays in Memory of Erwin Ramsdell Goodenough. With a portrait, 5 plates and 6 figures (Studies in the History of Religion, Supplement to Numen, 14)
162805: NEUSNER, JACOB - Judaism. The Basics.
130036: NEUSNER, JACOB (ED.) - Christianity, Judaism and other Greco-Roman Cults. Studies for Morton Smith at Sixty [4 Vols. Compl.]
185336: NEUSS, STADTARCHIVDIREKTOR DR. ERICH - "Geschichte der Apotheke ""Zum blauen Hirsch"" in Halle a.d. Saale 1535-1935."
4016219: NEUSS, W. - Die Kirche der Neuzeit.
4058421: NEUSS, W. - Die Kirche des Mittelalters.
165762: NEUT, RUUD VAN DER - Jeroen Krabbé. Painter.
91297: NEUTELINGS, ROB E.A. - Over de grenzen van de taalbeheersing. Bijdragen over de taal, tekst en communicatie gepresenteerd over het VIOT-congres van december 1999 aan de Technische Universiteit Delft.
90222: NEUTJENS, CLEM. - Friedrich Gundolf. Een methodologisch onderzoek van zijn belangrijkste werken.
4139568: NEUVEL, K. - Wee de genen. Over de bilogische fundamenten van menselijk gedrag.
185926: NEUWIRTH, DR. WALTRAUD - Wiener Werkstätte. Schutzmarken. Rosenmarke und Wortmarke / Wiener Werkstätte. The Registrated Trade Marks. Rose Marks and Trade Name.
185927: NEUWIRTH, WALTRAUD - Wiener Silber 1780-1866. Klassizismus, Biedermeier, Historismus / Viennese Silver 1780-1868. Classicism, Biedermeier, Historicism. Band 1/Volume 1. Tabaksdosen/Snuffboxes.
146422: NEUWIRTH, WALTRAUD - Glas 1905-1925. Band II: Vom Jugendstil zum Art Deco / Glass 1905-1925. Volume II: From Art Nouveau to Art Deco.
160556: NEUWIRTH, WALTRAUD - Loetz Austria 1900. Glas - Glass - Verre - Vetri.
161936: NEUWIRTH, WALTRAUD - Loetz Austria 1905-1918. Glas - Glass - Verre - Vetri.
163088: NEVE, MARIE [ED.]. - Helen's Kleintjes of De Liefste Kinderen van de Wereld.
90383: NÈVE, P.L. E.A. - Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden. Jaargang 7 (2005). Aflevering 1.
160289: NÈVE, DR. P.L.|O. MOORMAN VAN KAPPEN [ED.]. - Conservare Jura. Actes des journées internationales d'histoire du droit et des institutions.
150625: NÈVE, DR. P.L. - Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden. Competentie - Territoir - Archieven.
4071062: NEVE, J.L. - Kurzgefasste Geschichte der Lutherischen Kirche Amerikas.
93588: NEVEN, GERRIT - Barth lezen. Naar een dialogische dogmatiek
57166: NEVEN, J.P. - Van hetzelfde huisgezin. Geestelijk leven langs de Hollandse Ijssel
89720: NEVEN DUMONT, ALFRED E.A. - Man sieht nur, was man weiss... 40 Jahre DuMont Buchverlag Rückschau und Perspektiven.
32226: NEVEN, J.P. E.A. - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard I en II (2 delen)
31817: NEVEN, J.P. - Derk Brakke. Uit het leven van een Staphorster ouderling en zijn vrienden
4067299: NEVEN, G. (BARTH, K.) - Barth lezen. Naar een dialogische dogmatiek.
4055648: NEVEN, G.W. (NOORDMANS, O.) - Oecumenische ontdekkingen in het werk van O.Noordmans. Met bijdragen van H.W.de Knijff, M.H.Schenkveld e.a.
57444: NEVEN, J.P. - Derk Brakke. Uit het leven van een Staphorster ouderling en zijn vrienden
101231: NEVEN, C. - Omme 't woort Gods. Kerkhistorie van Waddinxveen van 1233-1657.
85661: NEVEN, J.P. E.A. - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard II
87727: NEVEN, J.P. - Een lichtende kaars. Uit het leven van de heer A. de Redelijkheid.
83088: NEVEN, J.P. - De zaligheid is in geen ander, leven en werk van ds. W.L. Tukker
83086: NEVEN, J.P. - Een lichtende kaars, uit het leven van de heer A. de Redelijkheid
158296: NEVEN DU MONT, REINHOLD [FOREW.]. - 40 Jahre Kiepenheuer & Witsch 1949-1989 [In Slipcase].
84011: NEVEN, J.P. - De zaligheid is in geen ander. Leven en werk van ds. W.L. Tukker
83963: NEVEN, J.P. - Hervormde gezanten
55490: NEVEN, J.P. E.A. - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard II
183800: NEVILL, RALPH - Days and Nights in Montmartre and the Latin Quarter.
153149: NEVILLE-SINGTON, PAMELA - Robert Browning. A Life After Death.
172217: NEVIN, DAVID - Opbouw van de luchtstrijdkrachten. De geschiedenis van de luchtvaart
172218: NEVIN, DAVID - De lange-afstandsvluchten. De geschiedenis van de luchtvaart
151304: NEVINS, ALLAN - The Organized War to Victory, 1864-1865 [Vol. 8: The Ordeal of the Union].
90070: NEVIUS, S. - Een aandachtig leerling van den Heere Jezus, door Hem zelven geleerd
4020206: NEWALD, R. (ERASMUS, DES.) - Erasmus Roterodamus.
131972: NEWARK, PETER - Cowboys.
4067370: NEWBERG, A. (E.A.) - Waarom God niet verdwijnt. Why God Won`t Go Away. De neurologie van mystieke en religieuze ervaringen.
4025325: NEWBIGIN, LESSLIE - Godsdienst in een geseculariseerde wereld. (Aula 357)
153478: NEWBURN, TIM|PAUL ROCK [EDS.]. - The Politics of Crime Control. Essays in Honour of David Downes.
130202: NEWBY, ERIC - What the Traveller Saw.
146329: NEWBY, ERIC [ED.]. - A Book of Travellers' Tales.
31257: NEWBY, ERIC - Atlas van de grote ontdekkingsreizen
155152: NEWBY, HOWARD - Country Life. A Social History of Rural England.
167231: NEWBY, ERIC - On the Shores of the Mediterranean.
152667: NEWBY, ERIC [ED.]. - A Book of Travellers' Tales.
150996: NEWCOMB, RICHARD F. - Abandon Ship! The Saga of the U.S.S. Indianapolis, the Navy's Greatest Sea Disaster.
168535: NEWCOMBE, JACK [ED.]. - Travels in the Americas.
158377: NEWDIGATE, B.H.|S.H. DE ROOS [EDS - ET AL.].|WILL RANSOM - Modern Book Production.
47416: NEWELL, J.E. - Hymn Tunes with Varied Harmonies, for pianoforte or organ, Book 4
47412: NEWELL, J.E. - Hymn Tunes with Varied Harmonies, for pianoforte or organ, Book 5
47867: NEWELL, J.E. - Bekende Kerkliederen met Variaties voor Piano of Orgel (nr. 361)
47413: NEWELL, J.E. - Hymn Tunes with Varied Harmonies, for pianoforte or organ, Book 3
143575: NEWHOUSE, JOHN - De wapenwedloop. Oorlog en vrede in het nucleaire tijdperk.
142972: NEWMAN, WILLIAM LABERT - The Politics of Aristotle [4 Vols. Compl.].
151577: NEWMAN, HAROLD - An Illustrated Dictionary of Jewelry.
142791: NEWMAN, RICHARD|PATRICK RAEL|PHILLIP LAPSANSKY [EDS.]. - Pamphlets of Protest. An Anthology of Early African-American Protest Literature, 1790-1860.
57629: NEWMAN, S. - Levensbeschrijving van John Winzer, 1788-1868
180653: NEWMAN, SIDNEY|PETER WILLIAMS [INTROD.]. - The Russell Collection and other Early Keyboard Instruments in Saint Cecilia's Hall Edinburgh.
154643: NEWMAN, CHARLES [ED. - ET AL.]. - For Vladimir Nabokov on his seventieth birthday.
4140158: NEWMAN, A. - The United Synagogue 1870-1970.
162151: NEWMAN, JAMES R. [PHILIP|PHYLIS MORRISON - FOREW.]. - The World of Mathematics. A Small Library of the Literature of Mathematics from A'h-mosé the Scribe to Albert Einstein [4 Vols. in Slipcase].
152732: NEWMAN, JANE O. - The Intervention of Philology: Gender, Learning and Power in Lohenstein's Roman Plays.
143889: NEWMAN, ERNEST - Wagner Nights.
56388: NEWMAN, BARCLAY M. (PREPARED BY) - A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament
140047: NEWMAN, PAUL - A History of Terror. Fear & Dread through the Ages.
31362: NEWONT, JOHN - Rust voor uw ziel
4042536: NEWSOM, C.A. & RINGE, S.H. - Met eigen ogen. Commentaar op de Bijbel vanuit het perspectief van vrouwen.
201701: NEWSPAPER - The Illustrated London News. Volume Ist from May 14 to December 31, 1842 & January - June 1843 & January - December 1844-1860
89206: NEWTON, GEORGE - An exposition of John 17
154144: NEWTON, A. EDWARD - A Magnificent Farce and Other Diversions of a Book-Collector.
59074: NEWTON, JOHN - De stem van het hart. Een selectie uit de brieven van John Newton
122180: NEWTON-SMITH, WILLIAM H. - The Rationality of Science.
57598: NEWTON, JOHN - Wijsheid voor eenvoudigen
55780: NEWTON, JOHN - Gods genade en zijn vrijmachtig albestuur, ontdekt in de zeldzame Levensgevallen, langdurige en merkwaardige Reizen en Bekeering. Bevattende zijne gevaarlijke omzwervingen ter zee, als Matroos, slaafsche mishandelingen op de kust van Guinea, en Gods bewaringen in, en reddingen uit die gevaren. Waarbij nog gevoegd is: Verhaal van den laatsten levensloop en het troostelijk uiteinde van Newton's Zuster, Eliza Cuningham. Bijzonderheden betreffende de laatste ziekte en het overlijden van Newton's Echtgenoote enz. enz.
89137: NEWTON, ISAAC - Observations upon the prophecies of Daniel, and the apocalypse.
55783: NEWTON, JOHN - Cardiphonia, of gemeenzame brieven. Meestal geschreven aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en besturing op den weg des geloofs en der godsvrucht (3 delen in 1 band)
7550: NEWTON, JOHN - Nalatenschap. Brieven aan onderscheidene perdonen en over verschillende onderwerpen, ten vervolge op de Cardiphonia en Omicron. Nieuwe Uitgave.
167228: NEWTON, A. EDWARD - The Amenities of Book-Collecting and Kindred Affections.
58328: NEWTON, JOHN - Wijsheid voor eenvoudigen
88278: NEWTON, JOHN - Leerredenen. Uit het Engelsch vertaald, nieuwe uitgave.
155091: NEWTON, MICHAEL - Savage Girls and Wild Boys. A History of Feral Children.
46958: NEWTON, JOHN - Gods Genade en zijn Vrijmachtig Albestuur, ontdekt in de zeldzame Levensgevallen, langdurige en merkwaardige Reizen en Bekeering ban den weleerw. Heer John Newton, door hem zelven beschreven, bevattende zijne gevaarlijke omzwervingen ter zee, als Matroos, slaafsche mishandelingen op de kust van Guinae, en Gods bewaringen in, en reddingen uit die gevaren, waarbij nog gevoegd is: Verhaal van den laatsten levensloop en het troostelijk uiteinde van Newton's Zuster, Eliza Cuningham. Bijzonderheden betreffende de laatste ziekte en het overlijden van Newton's Echtgenoote enz. enz.
4300179: NEWTON, J. & MORE, H,, - Correspondance du Rév. J. Newton et de Miss Hannah More. Traduite de l'anglais.
9615: NEWTON, THOMAS - Historische en Taalkundige Vertogen over de gewyde Voorzeggingen, waar in alle die propheetsijen der Heilige Schriftuur, welken reeds op eene merkwaardige wyze vervuld zyn, of hedendaagsch nog in de waereld vervuld worden, zoo geleerd, als schrander en oordeelkundig, verklaard en toegepast zyn. Uit het Engelsch, naar den derden Druk van den jaare 1766. Vertaald.
170445: NEWTON-SMITH, W. H. - The Rationality of Science.
162080: NEWTON, NATIKA - Foundations of Understanding.
103850: NEWTON, CHARLES - Victorian Designs for the Home.
170528: NEWTON-SMITH, WILLIAM H. [ED.]. - A Companion to the Philosophy of Science.
162240: NEYMANNS, HARALD - Verschlüsselung im Internet. Probleme der politischen Regulierung in den USA und der Bundesrepublik Deutschland.
93669: NEYSTERS, P. - Al de dagen van ons leven. Een boek voor gelovige gezinnen
163811: NGABOH-SMART, FRANCIS - Beyond Empire and Nation. Postnational Arguments in the Fiction of Nuruddin Farah and B. Kojo Laing.
156965: NICHOL, DONALD W. - Pope's Literary Legacy: The Book-Trade Correspondence of William Warburton and John Knapton with other Letters and Documents 1744-1780.
130474: NICHOLAS BROWN|PORTER, VAL - The Complete Book of Ferrets.
182747: NICHOLAS, DAVID. - The van Arteveldes of Ghent. The Varieties of Vendetta and the Hero in History.
121521: NICHOLAS, DAVID. - The van Arteveldes of Ghent. The Varieties of Vendetta and the Hero in History.
90712: NICHOLAS, DAVID. - The metamorphosis of a medieval city. Ghent in the age of the arteveldes, 1302-1390.
141230: NICHOLAS, DAVID. - The Metamorphosis of a Medieval City. Ghent in the Age of the Arteveldes, 1302-1390.
110136: NICHOLAS, PROF. DR. DAVID. - Stad en platteland in de middeleeuwen.
121781: NICHOLAS, SANNE - De Tommies komen. Dagboek van een Oosterbeeks meisje septemberdagen 1944.
181897: NICHOLL, CHARLES - The Lodger. Shakespeare on Silver Street.
161865: NICHOLLS, A.|RICHARD GOOD [BOB LOOSEMORE - PHOTOGR.]. - Clocks and watches in colour.
163261: NICHOLLS, MARK - The Importance of Being Oscar. The Life & Wit of Oscar Wilde.
145004: NICHOLS, BEVERLEY [& HENRY MATTHEW BROCK - ILLUSTR.]. - A Book of Old Ballads. Selected and with an Introduction.
96010: NICHOLS, JAMES A.O. - Puritan Sermons 1659-1689. Being the morning exercises at Cripplegate, St. Giles in the fields, and in Southwark by seventy-five ministers of the gospel in or near London (Complete Set, 6 volumes)
89812: NICHOLSON, JOHN - Building the Sydney Harbour Bridge
30623: NICHOLSON, SYDNEY H. - The Parish Psalter with Chants. The psalms of David pointed for chanting and set to Chants from the St. Nicolas Chant book
104470: NICHOLSON, ELEANOR - In the Footsteps of the Camel. A Portrait of The Bedouins of Eastern Saudi Arabia in Mid Century.
141107: NICHTWEISS, BARBARA [ED.]. - Lebendiger Dom. St. Martin zu Mainz in Geschichte und Gegenwart.
4063481: NICKELL, JOE - Looking for a Miracle. Weeping Icons, Relics, Stigmata, Visions & Healing Cures.
182777: NICKELL, JOE - Looking for a Miracle. Weeping Icons, Relics, Stigmata, Visions & Healing Cures.
57433: NICKELSBURG, GEORGE W.E.|VANDERKAM, JAMES C. - 1 Enoch. A New Translation, based on the Hermeneia Commentary
30775: NICKELSBURG, GEORGE W.E.|STONE, MICHAEL E. - Early Judaism. Texts and Documents on Faith and piety. Revised Edition
30866: NICKELSBURG, GEORGE W.E. - Ancient Judaism and Christian Origins. Diversity, Continuity, and Transforamtion
101013: NICKLISCH, HANS [GODFRIED BOMANS - TRANSL.] - Vader, het beste paard van stal.
183565: NICKWELL, JOE - Inquest on the Shroud of Turin. Latest Scientific Findings.
130020: NICO ZAAT|ZAAT, THEA - Hoy, een lied. Een verzameling van ruin 400 liederen, voorzien van didactische aanwijzingen en speelse aktiviteiten.
154735: NICO GUNS [TEXT].|RIKXOORT, RONALD VAN [ILLUSTR.]. - Opnieuw te water. Vijftig maal 'Hollands Glorie' in aquarel / Lounched Again. Fifty colourful ships from Holland.
183424: NICOL. W. - The Semeia in the Fourth Gospel. Tradition and Redaction.
92173: NICOLAI, IOHANEM - Effigies & vitae. Professorum Academiae Groningae & Omlandiae. Facsimie van de in 1654 verschenen uitgave met een Nederlandse vertaling. Tot stand gekomen op inititiatief van de stichting Groninger Universiteitsfonds
186305: NICOLAI, OBERST W. - Geheime Mächte. Internationale Spionage und ihre Bekämpfung im Weltkrieg und heute.
4136831: NICOLAI, H. - De Kingma-kroniek. Of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef. (Diss.)
142385: NICOLAI, HENK - De Kingma-Kroniek of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef.
83200: NICOLAISEN, DÖRTE E.A. - Een Veelkleurige Habijt, klooosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw
157613: NICOLAS TUCKER [EDS.].|REYNOLDS, KIMBERLY - Children's Book Publishing in Britain since 1945.
166476: NICOLAS, DAVID - The Growth of the Medieval City. From Late Antiquity to the Early Fourteenth Century.
160203: NICOLÁS, ANTONIO T. DE [ED.]. [SEYYED HOSSEIN NASR - FOREW.]. - St. John of the Cross. [San Juan de la Cruz]. Alchemist of the Soul. His Life, his Poetry [bilingual], his Prose.
101640: NICOLASEN, LIDY - De eeuw van Sonja Prins. Burgerkind, revolutionair, kluizenaar.
181132: NICOLAUS, KNUT - Ein Gemälde wird restauriert. Informationen zur Kunst Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig.
156018: DRS. NICOLINE VAN DER SIJS|VEEN DR. P.A.F. - Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden.
90217: NICOLLE, DAVID - Rome's enemies 5. The desert frontier.
46899: NICOLOTTI, ANDREA - Esorcismo Cristiano e Possessione Diabolica tra il e III secolo (Instrumenta Patristica et Mediaevalia, Research on the Inheritance of Early and Medieval Chriatianity, 54)
150422: NICOLSON, MARGARET - The Little Aussie Fact Book. Everything you need to know about Australia in one handy volume. .
162990: NICOLSON, HAROLD - The Sense of English Humour and Other Essays.
121296: NICOLSON, HAROLD [NIGEL NICOLSON - ED.]. - Diaries and Letters 1930 - 39.
167241: NICOLSON, HAROLD - Helen's Tower.
54784: NICOLSON, HAROLD - Sainte-Beuve
157295: NICOLSON, HAROLD [NIGEL NICOLSON - ED.]. - The Harold Nicolson Diaries 1919-1964.
144172: NICOLSON, NIGEL - Portrait of a Marriage. Vita Sackville-West & Harold Nicolson.
31276: NIDA, EUGENE A. - Message and mission. The Communication of the Christian Faith
47745: NIDA, EUGENE A.|PRICE, BRYNMOR F. - A Translators Handbook on the Book of Jonah (Helps for Translators)
95569: NIDA, EUGENE A.|TABER, CHARLES R. - The theory and practice of translation
58420: NIDA-RÜMELIN, M. - Verzeichnis der Veröffentlichungen des Forschungsinstuts des Deutschen Museums für die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, Reihe A bis D
95571: NIDA, EUGENE A. - Toward a science of translating. With special reference to principles and procedures involved in Bible translating
154199: NIE, W.L.J. DE - De ontwikkeling der Noord-Nederlandsche textielververij van de veertiende tot de achttiende eeuw.
161068: NIEBORG, J.P. - Indië en de zee. De opleiding tot zeeman in nederlands-Indië 1743-1962.
170157: NIEBUHR, RICHARD H. - Radical Monothyeism and Western Culture. With Supplementary Essays.
100163: NIEDERBERGER, DR. OSKAR - Kirche - Mission - Rasse. Die Missionsauffassung der niederländisch-reformierten Kirchen von Südafrika.
141474: NIEDERLE, LUBOR - Rukovet' slovanskych starozitnosti. K vydáni pripravil akademik Jan Eisner.
4058643: NIEDERWIMMER, K. (DIDACHE) - Die Didache. Erklärt. (KAV-1)
56970: NIEDERWIMMER, KURT - Die Didache
153200: NIEDNER, MARIE - Hardanger Stickerei. Mit 161 Abbildungen und einem Musterbogen.
131126: NIEHAUS, KASPER - Levende Nederlandsche Kunst.
30048: NIEHUSS, MERITH - Zwischen Seifenkiste und Playmobil. Illustrierte Kindheitsgeschichte des 20. Jahrhunderts
110831: NIEKERK, MARLENE VAN - Agaat.
92604: NIEL, CORNELIS VAN - De donderslag der goddelozen wegens het verschrikkelijk oordeel en de pijn der hel, het eerste deel. Met de hemelse vreugde voor de gelovigen zielen, het tweede deel
55266: NIEL, CORNELIS VAN - De donderslag der goddelozen wegens het verschrikkelijk oordeel en de pijn der hel. Het eerste deel met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen, het tweede deel
10395: NIEL, CORNELIS VAN - Den Donderslag der Godloosen, Wegens Het schrickelijck Oordeel, ende De Pijne der Hellen. Het Eerste Deel. Met de Hemelsche Vreugde, Voor de Geloovige Zielen, Het Tweede Deel.
100634: NIEL, FERNAND - Albigenzen en Katharen.
165408: NIELE, HELEEN - Bitter zoet.
184972: NIELEN, J.E. - Rural Transformation and the Small Farm Sector: A Sociological Study in Two Districts of Andhra Pradesh, India.
163616: O'NIELL, EDWARD H. - A History of American Biography 1800-1935.
4073788: NIELSEN, J.T. (TEKST EN TOELICHTING) - 2 Korintiërs. (Tekst en Toelichting)
186031: NIELSEN, AAGE KRARUP [MARY SCHLÜTER-HORRIX - TRANSL.]. - Door de tropen naar de Zuidelijke IJszee ter walvischvangst.
157008: NIELSON, A.C. - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
56287: NIEMEIJER, JAN A. - J.H. Isings, historieschilder en illustrator
104198: NIEMEIJER, JAN A. - Cornelis Jetses als sprookjestekenaar.
47957: NIEMEIJER, C.J. - De strijd over de leer der praedestinatie in de IXde eeuw
103893: NIEMEIJER, JAN A. - Nederlandsche schoolplaten.
81339: NIEMEIJER, JAN A. EN CORNELIS JETSES - Kinderen van het platteland
81338: NIEMEIJER, JAN A. EN CORNELIS JETSES - Leven op het platteland
145000: NIEMEIJER, J.W. - Aquarelles hollandaises du XVIIIe siècl du Cabinet des Dessins du Rijksmuseum d' Amsterdam.
91944: NIEMEIJER, CORNELIS JOHAN - De strijd over de leer der praedestinatie in de Ixde eeuw, degmenhistorisch uiteengezet en beoordeeld.
121083: NIEMEIJER, JAN A. [& CFORNELIS JETSES - ILLUSTR.]. - Leven op het platteland
184596: NIEMEIJER, H.E. - Calvinisme en koloniale stadscultuur Batavia 1619-1725.
4137512: NIEMEIJER, A.C. - De kruistochten. Fragmenten uit het werk van tijdgenoten gekozen, vertaald en ingeleid door A.C.Niemeijer.
168818: NIEMEIJER, JAN A. [& CFORNELIS JETSES - ILLUSTR.]. - Leven op het platteland
150830: NIEMEIJER, JAN A. - Toen je nog op straat kon spelen. Prenten van Cornelis Jetses.
140648: NIEMEIJER, JAN A. - Cornelis Jetses, schilder-illustrator.
104514: NIEMEIJER, JAN A. - De wereld van Cornelis Jetses.
151265: NIEMEIJER, JAN A. - Cornelis Jetses als sprookjestekenaar.
151266: NIEMEIJER, JAN A. - Cornelis Jetses als sprookjestekenaar.
151509: NIEMEIJER, J.W. - Hollandse aquarellen uit de 18de eeuw in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam.
165202: NIEMEIJER, J.W. - Hollandse aquarellen uit de 18de eeuw in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam.
57938: NIEMEYER, C.TH. - Het probleem van de rangschikking der psalmen
4010795: NIEMEYER, C.TH. - Het probleem van de rangschikking der Psalmen.
58327: NIEMÖLLER, MARTIN - De laatste 28 preeken. Uitgesproken in de jaren 1936 en 1937 te Berlijn-Dahlem
165438: NIEMÖLLER, JOOST - Delta blues.
54008: NIENES, A.P. VAN E.A. - De archieven van de Universiteit te Franeker 1585-1812
153495: NIENHAUS, URSULA - Vater Staat und seine Gehilfinnen. Die Politik mit der Frauenarbeit bei der deutschen Post [1864-1945].
130971: NIERMEIJER, DR. J.F. - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Eerste Deel: 1104-1399 [only]
56746: NIERMEYER, JAN FREDERIK - Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501
166741: NIERMEYER, DR. JAN FREDERIK - Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501.
110911: NIERMEYER, DR. J.F. - Her-oriëntatie van onze mediaevistiek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 21 januari 1946.
101422: NIEROP, DR. H.F.K. VAN - Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw.
94045: NIEROP, HENK F.K. VAN - Beeldenstorm en burgerlijk verzet in Amsterdam 1566-1567
4139630: NIEROP, H.VAN (AMSTERDAM) - Beeldenstorm en burgerlijk verzet In Amsterdam 1566-1567. .
180602: NIEROP, HENK VAN - Beeldenstorm en burgerlijk verzet in Amsterdam 1566-1567.
166813: NIES, FRITZ - Bahn und Bett und Blütenduft. Eine Reise durch die Welt der Leserbilder.
84496: NIESEL, WILHELM - Die Theologie Calvins
4056293: NIESEL, W. - Gemeinschaft mit Jesus Christus. Vorträge und Voten zur Theologie, Kirche und ökumenische Bewegung.
182383: NIETZSCHE, FRIEDRICH [THOMAS COMMON - TRANSL.]. - The Case of Wagner. Nietzsche Contra Wagner. The Twilight of the Idols. The Antichrist.
165736: NIETZSCHE, FRIEDRICH [ELISABETH FÖRSTER-NIETZSCHE - AFTERW.]. - Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen.
4048128: NIETZSCHE, FR. - Waarheid en cultuur. Een keuze uit het vroege werk. Vertaling van Tine Ausma. Keuze, inleiding en aantekeningen van P.Mostert.
4075614: NIETZSCHE, F. & MALWIDA VON MEUSENBURG, - U heeft nooit een woord van mij begrepen. Briefwisseling. Onder red. van M.Noordhoek en P.v.Tongeren. (Filosofie in dialoog)
4075703: NIETZSCHE, FR. - Werke. 2 Bände. I. Die Geburt der Tragödie - Unzeitgemässe Betrachtungen - Menschliches, Allzumenschliches. II. Morgenröte - Die fröliche Wissenschaft - Also sprach Zarathustra. Hrsg.von Karl Schlechts.
4140120: NIETZSCHE, FR. - Nagelaten fragmenten. Deel 1. Herfst 1869 - eind 1874. Vertaald door M.van Nieuwstadt.
4143006: NIETZSCHE, FR. - Werke in zwei Bänden. Hrsg. von I.Frenzel.
4300633: NIETZSCHE, FR. - Ideeën. Een bloemlezing uit zijne werken. Door G.H.Priem
154195: NIETZSCHE, FRIEDRICH [WILFRED ORANJE - TRANSL.]. - Aldus sprak Zarathustra. Een boek voor allen en niemand.
152483: NIETZSCHE, FRIEDRICH :PÉ HAWINKELS - TRANSL.]. - Ecce Homo. Hoe iemand wordt, wat hij is.
31977: NIEUHOF, JOAN - Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten tartarischen cham, den tegenwoordigen Keizer van China: waar in de gedenkwaerdighsate Geschiedenissen, die onder het reizen door de Sineesche Landtschappen, Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan het Keizerlijke Hof te Peking, sedert den jare 1655. tot 1675. zijn voorgevallen, op het bondigste verhandelt worden. Beneffens een naukeurige beschryving der Sineesche Steden, Dropen, Regeering, Wetenschappen, Hantwerken, Zeden, Godsdiensten, Gebouwen, Drachten, Schepen, Bergen, Gewassen, Dieren, en Oorlogen tegen de Tarters. Versiert met over de 150. Afbeeltsels, na 't leven in Sina
87442: NIEUHOFF, B. - Inwijdingsrede van 's land athenaeum te Harderwijk
82113: NIEUKERKEN, K.J. VAN - Ambtsplicht in oorlogstijd
92716: NIEUW AMERONGEN, CORNELIUS MAARTEN VAN - Auditors' performance in risk and control judgements an empirical study
56028: NIEUW AMERONGEN, HENDRIK-JAN|ROON, JACOLINE - Beloofd! Dagboek over de geslachtslijn van de Heere Jezus
90644: NIEUW AMERONGEN, A. VAN - En de wereld gaat voorbij... Een persoonlijke verantwoording van geloof en wetenschap.
167200: DR. DRS. J.W. NIEUWBOER [EDS.].|FEY, MR. C.C.|MR. A. KELLERMANN - Met recht discriminatie bestrijden.
163871: NIEUWDORP, HANS [ED.]. - 1585-1985. Antwerpen & de scheiding der Nederlanden. Tentoonstellinegn - Voordrachten - Historische & Folkloristische Manifestaties.
100635: NIEUWE GEOGRAPHISCHE NEDERLANDSCHE REISE- EN ZAKATLAS. - Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak- Atlas, vervattende Vier en Zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende Kaarten van de Vereenigde Nederlanden, mitsgaders Eene beknopte algemeene Geographie dezer Provinciën, en eene Aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden, Nevens een Bericht Der voornaamste Logermenten, als mede der Jaarmarkten of Kermissen, en eene korte doch zaakelyke Beschryving van alle Steden en veele ande
131234: NIEUWE GEOGRAPHISCHE NEDERLANDSCHE REISE- EN ZAKATLAS. - Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak- Atlas: vervattende Vier en Zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende Kaarten van de Vereenigde Nederlanden: mitsgaders Eene beknopte algemeene Geographie dezer Provinciën, en eene Aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden: Nevens een Bericht Der voornaamste Logermenten, als mede der Jaarmarkten of Kermissen, en eene korte doch zaakelyke Beschryving van alle Steden en veele ande
182405: NIEUWE GEOGRAPHISCHE NEDERLANDSCHE REISE- EN ZAKATLAS. - Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak- Atlas: vervattende Vier en Zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende Kaarten Van de Vereenigde Nederlanden: Mitsgaders Eene beknopte algemeene Geographie dezer Provinciën, en eene Aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden, Nevens een Bericht Der voornaamste Logermenten, als mede der Jaarmarkten of Kermissen, en eene korte doch zaakelyke Beschryving van alle Steden en veele ande plaatsen dezer landen.
168777: NIEUWENHOVE, J. VAN [ET AL.]. - Armoede, rijkdom en recht.
152963: NIEUWENHUIJSEN, PETER M. - Het verschijnsel taal. Een kennismaking
53303: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN - Aspects of Islam in post-colonial Indonesia
110392: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN - Development. A Challenge to Whom? An essay on the present state and the next stage in development studies, with special reference to sociology and with examples from the Middle East.
4141146: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN - Mens en vrijheid in Indonesië.
180172: NIEUWENHUIJZEN, KEES [ED.].|WIM KLINKENBERG [AFTERW.]. - De vroegste foto's van Amsterdam.
90161: NIEUWENHUIJZEN, KEES - Henri Berssenbrugge. Straat- en landleven 1900-1930.
153420: NIEUWENHUIJZEN, KEES [ED.].|WIM KLINKENBERG [AFTERW.]. - Amsterdam gefotografeerd in de 19de eeuw.
144780: K. NIEUWENHUIJZEN [EDS.].|LODEWICK, H.J.M.F.|W.A.M. DE MOOR - Ik probeer mijn pen. Atlas van de Nederlandse letterkunde.
95789: NIEUWENHUIS, G.I.J. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Gooiland en vooral van Laren in en na de Reformatie (Deel II). Met drie platen en verschillende bijlagen onder welke zes muziekbijlagen
88607: NIEUWENHUIS, JAN - Van poort tot poort. Ontwikkelingsgeschiedenis van het Rotterdamse stadsgebied, van de Nieuwpoort in de XIV-de tot de Europort in de XX-ste eeuw.
56549: NIEUWENHUIS-VERVEEN, G.W.J. - Standbeelden, monumenten en sculpturen in Rotterdam
160099: NIEUWENHUIS, J.E. - De groei van den buitenlandschen handel en scheepvaart van Japan sedert het jaar 1900 en enkele beschouwingen naar aanleiding daarvan.
130419: DR. A. J. NIEUWENHUIS [EDS. - ET AL.]|PETERS, PROF. MR. J.A. - Het recht op leven in de Nederlandse Grondwet. Een verkennend onderzoek.
9435: NIEUWENHUIS, GERRIT - Algemeen Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen, voor den beschaafden stand en ten behoeve van een aantal vaderlandsche geleerden bijeenverzameld.
153928: NIEUWENHUIS, J.H. - Hoofdstukken vermogensrecht.
152674: NIEUWENHUIS, HANS - Brief aan een jonge academisch gevormde vrouw. Een en ander over recht, geleerdheid en het verlangen naar de verloren tijd.
162209: NIEUWENHUIS, HANS [ED. ET AL.]. - De ordentlycke tuyn. Historische tuinen in vogelvlucht.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9