Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
156184: OVERSTEEGEN, E. - Tracking Time. A Proposal for the Representation of Temporal Expressions in Dutch.
160712: OVERSTRAETEN, JOZEF VAN | JAN GERITS - Gids voor Vlaanderen. Toeristische en cultuurhistorische encyclopedie van de vlaamse gemeenten.
166910: OVERTON, GRANT - Portrait of a Publisher and The First Hundred Years of the House of Appleton 1825-1925.
102899: OVERY, RICHARD [ED.]. - The Times Atlas of the 20th Century.
150261: OVERY, RICHARD - Ruslands oorlog.
156513: OVERY, RICHARD - 1939. De zes dagen voor het uitbreken van de oorlog.
4006506: OVERZEE, P. VAN - Het moderne Humanisme in Nederland.
131425: OVERZEE, DR. P. VAN - Het humanisme als levensbeschouwing in de Nederlanden. Moderne Devotie - Bijbels Humanisme - Humanistisch Christendom.
101529: OVID ( = OVIDIUS) | J.H. MOZLEY (TRANSL.) - The Art of Love and Other Poems.
110210: OVID [DAVID HOPKINS - ED.]. - Selected Poems.
161795: OVIDIUS [PUBLIUS OVIDIUS NASO] - The Art of Love.
9740: OVIDIUS NASO, PUBLIUS - Feestdagen, in Hollandts dicht vertaalt door Arnold Hoogvliet. De Tweede Druk.
166512: OVIDIUS [M. D'HANE-SCHELTEMA - TRANSL.]. - Metamorphosen.
165833: OVIDIUS [WIEBE HOGENDOORN - TRANSL.]. - Tristia. Boek III.
160545: OVIDIUS [W.A.M. PETER - TRANSL. | ED.]. - Tristia. Bannelingschapsgedichten.
20446: OVIDIUS - Publii Ovidii Nasonis opera. Ad optimas editiones collata. Praemittitur vita ab Aldo Pio Manutio collecta cum notitia literaria studiis Societatis Bipontinae.
9621: OVIDIUS NASO, PUBLIUS - Herscheppinge. Vertaelt door J. v. Vondel.
4138842: OVINK, B.J.H. (PLATO) - Philosophische Erklärung der platonischen Dialoge Meno und Hippias Minor.
103563: OVINK, G.W. - De ontembare lettergieter.
4036695: OVINK, B.J.H. - De zekerheid der menschelijke kennis.
167182: OVINK, G.W. - De hachelijkheid van toekomstspectulaties over het gedrukte woord. Afscheidscollege gehouden in de Aula can de Universiteit van Amsterdam op 5 november 1982.
183553: OVINK, DR. B.J.H. - Wijsgeerige en taalkundige verklaring van Plato's Gorgias.
57270: OWEN, JOHN - De heiligmaking
145381: OWEN, ROBERT - Het grote paardenboek. Mentaliteit, uitrusting, training en verzorging.
30075: OWEN, JOHN - Geestelijke woorden. Een verhandeling aangaande de Heilige Geest. Beschreven in V boeken
57042: OWEN, JOHN - De heerlijkheid van Christus
92607: OWEN, JOH. - Dreigende Oordelen over Kerk en Staat. Zes preken en een verhandeling
122270: OWEN, GEORGE E. - The Universe of the Mind.
57069: OWEN, JOHN - De ootmoedige omgang
151810: OWEN, SRI - The Rice Book. The Definitive Book on the Magic of Rice Cookery.
104444: OWEN, D.D.R. - Ridder Roeland. Paladijn van Karel de Grote.
57139: OWEN, JOHAN - Verklaring van den CXXXsten Psalm, waarin de natuur van de vergeving der zonden opengelegd, derzelver waarheid bevestigd en de toestand van eene verlegene ziel, door de schuld der zonden gedrukt, en door de ontdekking van de vergeving, die bij God is, ondersteund en bemoedigd, utivoering behandeld wordt
167098: OWEN, WILFRED [JON STALLWORTHY - ED.]. - The Poems of Wilfred Owen.
94794: OWEN, JOH - Dreigende Oordelen over Kerk en Staat. Zes preken en een verhandeling
10135: OWEN, JOHN - Eene Uitlegginge van den Sendbrief van Paulus den Apostel aen de Hebreen. Uit het Engels vertaelt, door Simon Commenicq.
166827: OWEN, LYNETTE - Selling Rights. A Publisher's Guide to Success.
57106: OWEN, JOANNES - De inwonende zonde in de geloovigen, vertoond in haar natuur, verleiding, overwinning en kracht. Mitsgaders de wegen van hare werking, en de middelen om haar te krenken
157547: OWEN, PETER [ED.]. - Publishing. The Future.
96471: OWEN, JOHN - De heiligmaking
183202: OWEN, DAVID - Zieke wereldleiders. Hoe overmoed, depressie en andere aandoeningen politieke beslissingen sturen.
10277: OWEN, JOHN - Theomachia autexousiastikê ofte een Openinge van de Arminianery. Zynde een ontdekking van de Oude Pelagiaansche Afgod De Vrye Wil Met de nieuwe Godinne de Gevalligheid, Verheffende zig stoutelyk tot op den Throon van den Godt des Hemels, ten naadeele van zyne Genade, Voorzienigheid en Hoogste Heerschappye over de Kinderen der Menschen. Waar in de meeste Dwaalingen van de Arminianen worden opengelegt, waar door zy afgevallen zyn van de aangenomene Leere van alle de Hervormde Kerken, met derzelver tegenstrydigheid in verscheide byzonderheden tegen de Leere bevestigt in de Kerke van Engeland. Ontdekt uit hunne eige Schriften en Belydenissen, en wederlegt door het Woordt van Godt. Uit het Engels in het Nederduitsch vertaalt, en in het Licht gegeven met een Voorreden door de Uitgevers van het Examen van het Ontwerp van Tolerantie.
92721: OWEN, JOH. - Dreigende Oordelen over Kerk en Staat. Zes preken en een verhandeling
95099: OWEN, JOHN - De zonde. Het oordeel van geestelijke onvruchtbaarheid. Benevens God de rotssteen der heiligen en de herderlijke zorg van Christus. Vier leerredenen
95101: OWEN, JOH. - Zware tijden. Vijf preken
96472: OWEN, JOHN - De heerlijkheid van Christus
57324: OWEN, J. - Gewetensvragen opgelost
130312: OWEN, ROGER - The Middle East in the World Economy 1800-1914.
4052587: OWEN, D.D.R. - Ridder Roeland. Paladijn van Karel de Grote.
10190: OWEN, JOHN - Eene Uitlegginge van den Sendbrief van Paulus den Apostel aen de Hebreen. Uit het Engels vertaelt door Simon Commenicq.
9624: OWEN, JOHN - Verklaaring van den CXXXsten Psalm. Waar in de Natuur van de Vergevinge der zonden opengelegt, derzelver Waarheit bevestigd. En de toestand van eene verlegen ziele, door de schuldt der zonden gedrukt, en door ontdekking van de Vergevinge, die by Godt is, ondersteund en bemoedigd, uitvoerig behandelt wordt. Uit het Engelsch vertaalt, door Jan Ross en Cornelis Brem. Met eene Voorrede van Paulus Bonnet.
9626: OWEN, JOHN - De Rechtvaardiging uit het Geloof door de toerekening van Christus Gerechtigheid, Verklaard, bevestigd, en verdeedigd. Uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven. Met eene Voorreden van G.J. Nahuys. Behelzende eenige Aanmerkingen over het Werkverbond en de Onmiddelyke Toerekening.
56385: OWEN, JOHN - De gedenkschriften over het leven, de schriften en het kerkelijk standpunt van Dr. John Owen
55820: OWEN, JOHN - Bij U is vergeving. Verklaring van Psalm 130 waarin de natuur van de vergeving der zonden opengelegd, derzelver waarheid bevestigd. En de toestand van een verlegen ziel, door de schuld der zonden gedrukt, en door de ontdekking van de vergeving, die bij God is, ondersteund en bemodigd, uitvoerig behandeld wordt
57037: OWEN, JOHAN - Eene verhandeling aangaande den Heiligen Geest
57036: OWEN, JOHAN - De rechtvaardiging uit het geloof door de toerekening van Christus gerechtigheid (Onveranderde uitgave volgens het oorspronkelijke in 1779)
140278: OWENS, JESSIE ANN [ED.]. - Noyses, Sounds, and Sweet Aires. Music in Early Modern England.
4300005: OWENS, J.J. - Analytical Key to the Old Testament. Vol. 1, Genesis - Joshua.
153137: OXENAAR, R.W.D. [INTROD.]. - Tekeningen uit de 19de en 20ste eeuw. Catalogus.
121010: OXENAAR, AART - P.J.H. Cuypers. Het Rijksmuseum schetsen en tekeningen [1863-1908] [in Box].
103766: OXENAAR, AART - De Industrieële Groote Club & Gebouw Industria.
89949: OXENAAR, R.W.D. E.A. - Kröller-Müller. Hundert Jahre bauen und sammeln.
102024: OXNAM, ROBERT B. - Ruling from Horseback. Manchu Politics in the Oboi Regency 1661-1669.
144917: OYE, PAUL VAN - George Sarton. De mens en zijn werk uit brieven aan vrienden en kennissen.
161147: OYEN, PAUL G. VAN - Mattheüs. Een vertaling en commentaar.
4006559: OYEN, H.V. - Philosophia. Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgerig denken. Medew.: E.W.Beth, G.v.d.Leeuw, H.J.Pos, C.J.de Vogel e.a. I.Indië-Renaissance. II.Descartes-hedendaagse wijsbegeerte.
31029: OYEN, H. VAN E.A. - Philosophia. Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgeerig denken (2 delen)
4143420: OYEN, P.G.VAN (RED.) - Evangelie van Markus. Een vertolking met commentaar.
4143327: OYEN, P.G.VAN - The Crown Jewel of Reason. Vivekacudamani of Shri Adi Shankara.
4138860: OYER, JOHN S. - Lutheran Reformers against Anabaptists. Luther, Melanchthon and Menius and the Anabaptists of Central Germany.
182299: OZ, AMOS - Verzen van het leven en de dood.
151260: OZ, TAHSIN - Turkish Ceramics.
4143836: OZ, AMOS - Een verhaal van liefde en duisternis. Vertaling Hilde Pach.
183508: OZAKI, MADAME YUKIO - Romances of Old Japan. Rendered Into English, from Japanese Sources.
160605: OZAKI, KIMIHIKO - Late Miocene and Pliocene Floras in Central Honshu, Japan.
165873: ÖZDEMIR, SENAY - De Harsclub.
151385: ÖZGEN, AHMET [ED. - ET AL.]. - Fâtih Câmileri. Ve diger tarihi eserler.
130005: OZINGA, PROF. DR. M.D. - De monumenten van Curaçao in woord en beeld.
156599: OZMENT, STEVEN - Flesh and Spirit. Private Life in Early Modern Germany.
110756: OZMENT, STEVEN - De burgemeestersdochter. Schandaal in een 16e-eeuwse duitse stad.
156677: OZMENT, STEVEN - The Bürgermeister's Daughter. Scandel in a Sixteenth-Century German Town.
31057: OZMENT, STEVEN E. - Mysticis, and Dissent. Religious Ideology and Social Protest in the Sixteenth Century
150187: OZOUF, MONA - Het feest van de revolutie. De Franse Revolutie, de vernieuwing van het openbaar leven en het ontstaan van de moderne maatschappelijke waarden 1789-1799.
4133614: OZOUF, M. - Het feest van de revolutie. De Franse Revolutie, de vernieuwing van het openbare leven en het ontstaan van de moderne maatschappelijke waarden 1789-1799.
93726: PAARDT, R.TH. VAN DER E.A. - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 1992-1993
100804: PAARDT, RUDI VAN DER [ED.]. - Klassieke profielen. Een collectie essays over classici-literatoren uit de moderne Nederlandse letterkunde met een bloemlezing uit hun werk.
165346: PAARDT, RUDI VAN DER [ED.]. - Het lied van Orpheus. De antieke hellevaart in de moderne Nederlandse literatuur.
60543: PAAS. S. - De Gemeenschap der Heiligen (Kerk en gezag bij Presbyteriaanse en Separatistische Engelse Puriteinen 1570-1593)
93193: PAAS, STEVEN - Liefde voor Israël nader bekeken. Voor het Evangelie zijn alle volken gelijk
180693: PAAS, SIGRUN [ED.]. - Liselotte von der Pfalz. Madame am Höfe des Sonnenkönigs.
110951: PAAS, SIGRUN [ED.]. - Liselotte von der Pfalz. Madame am Höfe des Sonnenkönigs.
153713: PAAS, JOHN ROGER - Unbekannte Gedichte und Lieder des Sigmund von Birken.
110800: PAASMAN, DRS. BERT - J.F. Martinet. Een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw.
110654: PAASMAN, BERT [ED.]. - Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen ? Een aanlokkelijk oord waar het goud voor het oprapen ligt en waar de vrouwen zichzelf aanbieden. Een land om te bezeilen dus !
121044: PAASMAN, BERT | WILMA SCHEFFERS | EDY SERIESE | PETER ZONNEVELD | ADRIENNE ZUIDERWEG [EDS.]. - Tjalie Robinson. De stem van Indisch Nederland.
152726: PAASSEN, PIERRE VAN - A Crown of Fire. The Life and Times of Girolamo Savonarola.
140494: PAATZ, WALTER - Verflechtungen in de Kunst der Spätgotik zwischen 1360 und 1530: Einwirkungen aus den westlichen Nachbarländern auf Westdeutschland längs der Rheinlinie und deutsch-rheinische Einwirkungen auf diese Länder.
87212: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. 1964-1966
85523: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. (1967-1969)
85525: PAAUWE, J.P. - Predikaties. (1988-1990)
85526: PAAUWE, J.P. - Predikaties. (1991-1993)
57142: PAAUWE, J.P. - Predikatiën (1964-1966)
57141: PAAUWE, J.P. - Predikatiën (1961-1963)
57457: PAAUWE, J.P. - Predikatiën (1955-1957)
57458: PAAUWE, J.P. | GROE, THEODORUS VAN DER - Predikatiën (1958-1960). WAARBIJ: Uitvoerige verhandeling over de nodige voorbereidselen, wezenlijke eigenschappen en onafscheidelijke vruchtgevolgen van het ware zaligmakende geloof (2 werken in 1 band)
57459: PAAUWE, J.P. - Predikatiën (1976-1978)
95727: PAAUWE, J.P. - Overdenkingen voor iedere dag van het jaar. Verzameld uit de preken van Ds. J.P. Paauwe
4026037: PAAUWE, J.P. - Overdenkingen voor iedere dag van het jaar.
182967: PABST, ANGELA - Comitia imperii. Ideelle Grundlagen des römischen Kaisertums.
31167: PABST, KLAUS - Eupen-Malmedy in der belgischen Regierungs- und Parteienpolitik 1914-1940
103208: PACE, PIETRANTONIO - Gli Acquedotti di Roma e il de Aquaeductu di Frontino.
4015093: PACHE, R. - Inspiratie en het gezag van de Bijbel.
4036697: PACHE, R. - The Person and Work of the Holy Spirit.
168638: PACHECO, DIEGO - The Foundation of the Port of Nagasaki and its cession to the Society of Jesus / A fundaçao do Porto de Nagasaqui e a sua cedência à sociedade de Jesus.
43501: PACHELBEL. J. - Ausgewählte Orgelwerke selected Organ Works I. Praeludium, Fantasie, 5 Toccaten, 3 Fugen, Ricercar und Ciaonen in d und f.
168222: PÄCHT, OTTO | ULRIKE JENNI - Holländische Schule [Tafelband & Textband] [Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Österreichische Nationalbibliothek].
168223: PÄCHT, OTTO | ULRIKE JENNI | DAGMAR THOSS - Flämische Schule I & II [2 Tafelbände & Textbände]
168221: PÄCHT, OTTO | DAGMAR THOSS - Französische Schule I & II [2 Tafelbände & 2 Textbände] [Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Österreichische Nationalbibliothek].
158152: PÄCHT, OTTO | J.J.G. ALEXANDER - Illuminated Manuscripts in the Bodleian Library Oxford [3 Vols. = Compl. Set].
154959: PACKARD, JERROLD M. - Farewell in Splendour. The Death of Queen Victoria and her Age.
54837: PACKER, J.I. - 7 woorden waar het echt om gaat
56030: PACKER, J.I. - Kracht in zwakheid. Leven met Christus als onze sterkte
57501: PACKER, J.I. - 7 woorden waar het echt om gaat
4135769: PACKER, J.I. & NYSTROM, C. - Guard Us, Guide Us. Divine Leading in Life's Decisions.
30215: PADBERG, LUTZ E. VON - Christianisierung im Mittelalter
151037: PADBERG, TUTZE E. VON - Christianisierung im Mittelalter.
171222: PADGETT, ALAN G. - Science and the Study of God. A Mutuality Model for Theology and Science.
156312: PADIAN, KEVIN. {ED.]. - The Beginning of the Age of Dinosaurs. Faunal Change across the Triassic-Jurassic Boundary.
4143616: PADMASAMBHAVA, - The Tibetan Book of the Dead. The Great Liberation by Hearing in the Intermediate States. Edited by G.Coleman with Th.Jinpa. Introductory Commentary by the Dalai Lama.
181913: PADOVER, SAUL K. [7 HANS W. BAKX | JACQUES FIRMIN VOGELAAR - TRANSL.]. - De brieven van Karl Marx.
100220: PADRON, MATIAS DIAZ - Museo del Prado. Catalogo de pinturas. Volume 1: Escuela Flamenca. Siglo XVII [2 Parts].
152945: PAEPE, NORBERT DE [ED.]. - Heer Halewijn. Luisterliederen uit de middeleeuwen, bijeengelezen en ingeleid.
150647: PAESCHKE, CARL-LUDWIG - Das grosse Buch der Gartenzwerge.
141750: PAESELER, WILHELM - Die Nürnberger Chörlein.
161562: PAETOW, LOUIS JOHN. - A Guide to the Study of Medieval History.
180938: PAFFORD, JOHN - John Clavell 1601-43. Highwayman, Author, Lawyer, Doctor. With a reprint of his poem: A Recantation Of An Ill Led Life [1634].
144775: PAFFORD, JOHN - John Clavell 1601-43. Highwayman, Author, Lawyer, Doctor. With a reprint of his poem: A Recantation Of An Ill Led Life [1634].
89903: PAGAN, MARGARET D. - De vrije slavin. Het leven van Katherine Ferguson. Roman. Vertaald door Th. Van Eijzeren.
141332: PAGANY, HEINRICH - Wirtschaftliche Pflege und Überwachung der Buchdruck-Schnellpressen.
151884: PAGDEN, ANTHONY - Worlds at War. The 2,500 Year Struggle Between East and West.
100963: PAGDEN, SYLVIA FERINO | MARIA ANTONIETTA ZANCAN - Rafaël. Complete catalogus.
145398: PAGE, ROGER - Australian Bookselling.
143979: PAGE-PHILLIPS, JOHN - Macklin's Monumental Brasses. Including a bibliography and a list of figure brasses remaining in churches in the United Kingdom.
90672: PAGE, STANLEY W. - The Formation of the Baltic States. A study of the effects of Great Power Politics upon the ergence of lithuania, Latvia and Estonia.
145722: PAGE, R.I. - Runen.
170118: PAGE, RUTH - Ambiguity and the Presense of God.
141121: PAGE, TIM - Dawn Powell. A Biography.
167919: PAGÉ, VICTOR W. - Questions and Answers relating to Modern Automobile Design, Construction, Driving and Repair. A practical treatise consisting of Thirty-Seven Lessons in the form of questions and answers written with special references to the requirements of the non-technical reader desiring easily underdstood explanatory matter relating to all branches of automobiles. Includes all latest 1918 developments.
166100: PAGE, OLIVIER [ED. - ET AL.] [RIA DE RYCKE - TRANSL.]. - Portugal.
170661: PAGE, RUTH - Ambiguity and the Presense of God.
4136895: PAGEL, A. (ENGELS, J.G.) - Een ware discipel van Jezus. Uit het leven van Jacob Gerhard Engels. Vertaald uit het Duits door N.A. Eikelenboom.
4031611: PAGELS, E. (GNOSIS) - De Gnostische Evangeliën. Met een voorwoord van G.Quispel.
56943: PAGELS, ELAINE H. - The Johannine Gospel in Gnostic Exegesis: Heracleon's Commentary on John
4074440: PAGELS, E. (GNOSIS) - De Gnostische Evangeliën. Met een voorwoord van G.Quispel.
4143387: PAGELS, E. - Het vreemdste bijbelboek. Visioenen, voorspellingen en politiek in Openbaring.
143259: PAGÈS, FRÉDÉRIC - De filosoof staat om vijf uur op. Interessante weetjes over grote denkers.
4073717: PAGES, F. - De filosoof staat om vijf uur op. Interessante weetjes over grote denkers.
9436: PAGIT, EUSEBIUS - De Historie, ende Leere des Bybels. Cortelijck by een vergadert, uyt den gantschen cours der Heyliger Schriftuere, by maniere van Vraghen ende Antwoorden. Eerst in de Engelsche Tale beschreven door Eusebius Pagit, ende door hem verbetert. In de Nederlandsche Tale overgeset, door Aegidius van Breen.
151169: PAGNAMENTA, PETER [ED.]. - The University of Cambridge an 800tyh Anniversary Portrait.
143142: PAGNOL, MARCEL [SUZANNE BALLIVET - ILLUSTR.]. - Marius - Fanny - César [3 Vols. Vompl.]..
94617: PAGUIER, J. - L'Humanisme & La Réforme. Jérôme Aléandre de sa naissance/ A la fin de son séjour a brindes (1480-1526). Avec son portrait, ses armes, un fac-simile de son écriture et un catalogue de ses oeuvres
31606: PAHK, JOHAN YEONG-SIK - Il canto Della Gioia in Dio. L'itinerario sapienziale espresso dall'unità letteraria in Qohelet 8,16-9,10 e il parallelo di Gilgames Me. Iii (Istituto Universitario Orientale. Dipartimento di Studi Asiatici. Series Minor LII)
56848: PAHL, IRMGARD - Coena Domini I. Die Abendmahlsliturgie der Reformationskirchen im 16./17. Jahrhundert
86046: PAIK, JONG KOE - Contructing Christian Faith in Korea. The earliest Protestant mission and Ch'oe Pyong-hon
4063498: PAILIN, D.A. - Probing the Foundations. A Study in Theistic Reconstruction.
123312: PAILIN, DAVID A. - Probing the Foundations. A Study in Theistic Reconstruction.
93794: PAILLARD, CHARLES - Histoire des troubles religieux de Valenciennes 1560-1567 (2 volumes)
170499: PAINE, THOMAS [JOSEPH CARRIG - INTROD.]. - The Age of Reason.
122502: PAINTER, GEORGE D. | DALIBOR B. CHRASTEK [EDS.]. - Printing in Czechoslovakia in the fifteenth Century / Knihtisk V Ceskoslovensku V 15. Stoleti.
167015: PAINTER, SIDNEY - William Marshal, Knight-Errant, Baron and Regent of England.
101320: PAIRAULT, CLAUDE - Retour au pays d'Iro. Chronique d'un village du Tchad.
56503: PAIRON, KARIN | ROUZET, ANNE - Belgische bibliofiele uitgevers Éditeurs belges de bibliophilie (1991-2003). Tentoonstellingscatalogus Catalogue d'exposition
164514: PAIS, ABRAHAM - Einstein lived here.
141485: PAKENHAM, VALERIE - The Noonday Sun. Edwardians in the Tropics.
155801: PAKENHAM, ELIZA - Soldier Sailor. An Intimate Portrait of an Irish Family.
150825: PAKENHAM FRASER, ANTONIA - Faith and Treason. The Story of the Gunpowder Plot.
151213: PAL, PRATAPADITYA | JANICE LEOSHKO | JOSEPH M. DEY | STEPHEN MARKEL - Romance of the Taj Mahal.
4019627: PALACHE, J.L. - The Ebed-Jahveh Enigma. in Pseudo-Isaiah. A New Point of View.
4029982: PALACHE, J.L. - Inleiding in de Talmoed. (Ten geleide door R.J.Z.Werblowsky. Levensbericht over de auteur door M.A.Beek)
4017526: PALACHE, J.L. - De hebreeuwsche litteratuur. van den na-talmoedischen tijd tot op onze dagen in schetsen en vertalingen. M.m.v. A.S.Levisson en S.Pinkhof.
9791: PALEARIO, AONIO - Epistolarum Lib. IIII. (IV) Eiusdem Orationes XII. De animoru immortalitate Lib. III. Quod scripta est oratio in L. Muraenam, praemissa sunt quaedam ex M. Tullij oratione pro L. Muraena.
151992: PALIER, H. [FOREW.]. - Lijst van enkele en dubbele Stadhuispenningen der stad 's-Hertogenbosch.
103871: PALIN, MICHAEL [BASIL PAO - PHOTOGR.]. - Himalaya.
123496: PALIN, MICHAEL [BASIL PAO - PHOTOGR.]. - Around the World in 80 Days.
131198: PALING, KEES M. [ED. - ET AL.] - Canongebulder. Wat iedereen moet weten over de Nederlandse Militaire geschiedenis.
4133810: PALING, K.M. - Het fin de siècle als uitdaging. Cultuur aan de vooravond van het derde millennium.
171223: PALLADINO, LUCY JO - De Focus-Zone. Een methode om beter te presteren.
168641: PALLAS, PETER SIMON [GAUTHIER DE LA PEYRONIE - TRANSL.]. - Sammlungen historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften [2 Vols. Compl.].
103380: PALLEY, REESE - The Porcelain Art of Edward Marshall Boehm.
4141221: PALLIÈRE, A. - Das unbekannte Heiligtum. Vorwort von Leo Baeck.
122062: PALLISER, D.M. - Tudor York.
180468: PALLMANN, MARTIN - Der Kibbuz. Zum Strukturwandel eines konkreten Kommunetyps in nichtsozialistischer Umwelt
152996: PALM, EDGAR - Muziek en Musici van de Nederlandse Antillen.
47454: PALM, J.H. VAN DER - Salomo's Spreukenschat, den Christen een Licht op den Levensweg
130187: PALM, HENK - Beuningen centrum. Hart van pleinen.
86017: PALM, J.H. VAN DER - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederands herstelling in den jare 1813
88826: PALM, J.H. VAN DER - Redevoeringen, verhandelingen en losse geschriften. (5 delen in 2 banden)
84865: PALM, J.H. VAN DER - Bijbelsche tafereelen uit de geschiedenis der eerste menschen
4062208: PALMEN, CONNIE - Het weerzinwekkende lot van de oude filosoof Socrates.
144301: PALMER, ALAN - The Decline and Fall of the Ottoman Empire.
90174: PALMER, MICHAEL - Van Ensor tot Magritte. Belgische kunst. 1880-1940.
162084: PALMER, GARY BRADFORD | DEBRA J. OCCHI [EDS.]. - Languages of Sentiment. Cultural Constructions of Emotional Substrates.
141536: PALMER, ROBERT R. - Catholics and Unbelievers in Eighteenth Century France.
182567: PALMER, HENRIETTA R. | VICTOR SCHOLDERER (INTRO.) - List of English Editions and Translations of Greek and Latin Classics Printed Before 1641.
4073761: PALMER, DONALD - De grote vragen:. Inleiding in de westerse filosofie. Tekst en illustraties.
4006791: PALMER, E.H. (SCHEEBEN, M.J.) - Scheeben`s doctrine of divine adoption. (Diss.).
56032: PALMER, HELEN - Handboek enneagram
122160: PALMER, ALAN - The Chancelleries of Europe.
170619: PALMER, DOUGLAS - Evolution. The Story of Life.
100702: PALMER, R.R. | JOEL COLTON - A History of the Modern World.
143851: PALMER, ALAN - Twilight of the Habsburgs. The Life and Times of Emperor Francis Joseph.
167024: PALMER, ALAN - The Crimean War.
57177: PALMER, B.M. - The Life and Letters of James Henley Thornwell
144267: PALMER, HARRY - Resurfacing. Technieken om bewustzijn te verkennen.
140308: PALMER, JOSEPH [ED.]. - Jane's Dictionary of Naval Terms.
157662: PALMER, MERVIN D. - Water Quality Modeling. A Guide to Effective Practice.
58048: PALMER, W.A. - J.S. Bach, An Introduction to his Keyboard Music
140189: PALMER, ALAN - Kaiser Wilhelm II. Glanz und Ende der preussischen Dynastie.
131686: PALMER, ALAN - Napoleon in Russia.
130359: PALMER, DOUGLAS [CHRISTOPHER STRINGER - FOREW.] - Neanderthal.
4276093: PALMER, R.B. & HAMERTON-KELLY, R. (ED.) (MERLAN, PH.) - Philomathes. Studies and essays in the humanities in memory of Philip Merlan.
121786: PALMOWSKI, JAN - A Dictionary of Contemporary World History. From 1900 to the present day.
4142183: PÁLOS, S. - Atem und Meditation. Moderne chinesische Atemtherapie als Vorschule der Meditation.
121729: PALSSON, HERMANN | EDWARDS, PAUL (TRANSL.]. - Hrolf Gautreksson. A Viking Romance.
163043: PALSSON, HERMANN [ED. | TRANSL.]. - Hrafnkel's Saga and other Icelandic stories.
4135419: PALUKU, MUSUVAHO - YHWH ou Baal?. La lutte d'Ëlie contre le syncrétisme en Israël: pour une théologie africaine non-syncrétiste. (Diss.)
165881: PAM, MAX - Het bijenspook. Over dier, mens en god.
130304: PAMA, C. - Rietstap's Handboek der Wapenkunde.
54649: PAMANS, GEESJEN - Zielsverlustiging in Jehova, als herder en verbondsgod van zijn volk, naar aanleiding van psalm 23. In twee deeltjes, zijnde een vervolg van het echt verhaal van geestelijke bevindingen, door haar voor enige jaren geschreven
87275: PAMANS, GEESJEN - Zielsverlustiging in Jehova, als herder en verbondsgod van zijn volk, naar aanleiding van Psalm 23. In twee deeltjes, zijnde een vervolg van het echt verhaal van geestelijke bevindingen, door haar voor enige jaren geschreven.
54650: PAMANS, GEESJEN - Gods genade verheerlijkt, of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. tot eer van God en stichting van de medemens (Deel 1)
84169: PAMANS, GEESJEN - Gods genade verheerlijkt of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. tot eer van God en stichting van de medemens
96476: PAMANS, GEESJEN - Gods genade verheerlijkt of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. Tot eer van God en stichting van de medemens / Zielsverlustiging in Jehova, als herder en verbondsgod van zijn volk. Naar aanleiding van psalm 23 (2 banden)
4139198: PAMEIJER, J.M. - De mythe van Christus. De zevenvoudige weg van kribbe naar kruis.
4070528: PAMEIJER, J.M. - Het spiegelbeeld van God. Godinnen als symbolen van de ziel.
103261: PAMMINGER, KURT [ED.]. | ROLF STÜMER [TEXT]. - Natürliche Heilkräfte. Volume/Band 1 & 2.
153377: PAMUK, ORHAN [VERONICA DIVENDAL - TRANSL.]. - De heer Cevdet en zonen.
167100: PAMUK, ORHAN [MARGREET DORLEIJN - TRANSL.]. - Het zwarte boek.
101085: PAMUK, ORHAN - Sneeuw.
183550: PANCARO, SEVERINO - The Law in the Fourth Gospel. The Torah and the Gospel, Moses and Jesus, Judaism and Christianity according to John.
168640: PANDA, CHITTA - The Decline of the Bengal Zamindars. Midnapore, 1870-192
154118: PANDIT, V. | K.PRESS. KRISHNAMURTY (EDS) - Economic Policy Modelling for India.
101579: PANFILOV, V.Z. - Grammar and Logic.
101580: PANGE, COMTESSE JEAN DE - Comment j'ai vu 1900.
167827: PANHORST, DR. KARL H. - Deutschland und Amerika Ein Rückblick auf das Zeitalter der Entdeckungen und die ersten deutsch-amerikanischen Verbindungen unter besonderer Beachtung der Unternehmungen der Fugger und Welser.
162288: PANHUYSEN, LUC - Jantje van Leiden.
110885: PANHUYSEN, G.W.A. - Studieën over Maastricht in de dertiende eeuw.
180484: PANHUYSEN, BIBI - Maatwerk. Kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden [1500-1800].
144842: PANHUYSEN, BIBI - Maatwerk. Kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden [1500-1800].
105325: PANHUYSEN, JOS. - De ontmoeting.
145735: PANHUYSEN, RAPHAËL - Demography and Health in early medieval Maastricht. Prosopographical observations on two cemeteries
57567: PANHUYSEN, LUC - De Ware Vrijheid. De levens van Johan en Cornelis de Witt
160539: PANHUYSEN, LUC - De beloofde stad. Opkomst en ondergang van het koninkrijk der Wederdopers.
4139897: PANKOWSKI, M. - De planeet Auschwitz. Lotgevallen. vertaald en van een nawoord voorzoen door P.Beers.
4065539: PANMAN, E. EEKEN, H.V. & VOGEL, H. - Opus Magnum in de Magnuskerk te Anloo. Een uniek instrument van de orgelbouwers Radeker en Garrels.
4038869: PANNABECKER, S.F. - Faith in Ferment. A History of the Central District Conference.
4048109: PANNABECKER, S.F. - Ventures of Faith. The Story of Mennonite Biblical Seminary.
100544: PANNEKEET, JAN | HENK TOL [ILLUSTR.]. - Wa'k zègge wou...
153289: PANNEKEET, J.A. - Woordvorming in het hedendaags Westfries.
86958: PANNEKOEK, J. - Een brandende en lichtende kaars. Verslag van de begrafenis van Ds. J. Pannekoek.
55115: PANNEKOEK, J. - Zevende achttal predikaties
54423: PANNEKOEK, J. - Ds. J. Pannekoek naar Canada. Afscheid te Gouda. Afscheid te Terneuzen. Bevestiging te Chilliwack (Canada) door Ds. A. Breeman van Paterson (U.S.A.). Intrede te Chilliwack. Alle gehouden toespraken
86955: PANNEKOEK, J. - Naar Canada. Afscheid te Gouda. Afscheid te Terneuzen. Bevestiging te Chiliwack (Canada) door Ds. A. Breeman van Paterson (U.S.A.). Interde te Chilliwack. Alle gehouden toespraken.
96460: PANNEKOEK, J. - Eerste achttal predikaties
96462: PANNEKOEK, J. - Ds. J. Pannekoek naar Canada. Afscheid te Gouda. Afscheid te Terneuzen. Bevestiging te Chilliwach (Canada) door Ds. A. Breeman van Paterson (U.S.A.). Intrede te Chilliwack. Alle gehouden toespraken
96464: PANNEKOEK, J. - Een brandende en lichtende kaars. Verslag van de begrafenis van Ds. J. Pannekoek
57450: PANNEKOEK, J. - Eerste achttal predikaties
4027863: PANNEKOEK, K. - Een vracht aarde voor God. Voorbeden, overwegingen, gedichten en liederen voor de zondagen van het liturgisch jaar. C-cyclus.
4060999: PANNEKOEK, K. - Dit uur op de Berg. Voorbeden. Overwegingen, gedichten en liederen voor de zondagen van het liturgisch jaar. B-cyclus.
4062535: PANNEKOEK, K. - Verwijlen in Emmaüs. Cyclus B. Preken en suggesties voor de liturgie op de zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar.
4051263: PANNENBERG, W. - Wat is de mens?. De moderne antropologie in het licht van de theologie.
170768: PANNENBERG, WOLFHART - Glaube und Wirklichkeit. Kleine Beiträge zum christlichen Denken.
170253: PANNENBERG, WOLFHART - Beiträge zur systematischen Theologie.
170122: PANNENBERG, WOLFHART - Grundfragen systematischer Theologie. Gesammelte Aufsätze [I & II].
4300047: PANNENBERG, W. - Grundfragen systematischer Theologie. Gesammelte Aufsätze.
94208: PANNIER, JACQUES - Recherches sur la formation intellectuelle de Calvin
94196: PANNIER, JACQUES - Calvin a Strasbourg. Extrait de la revue d'histoire et de philosophie religieuses
142666: PANOFSKY, ERWIN - Mascellanea Erwin Panofsky.
170488: PANOFSKY, ERWIN - Iconologie. Thema's en symboliek bij de renaissance schilders.
157103: PANTUS, WILLEM-JAN - Das illustrierte Gedicht des Jugendstils. Eine interdisziplinäre Untersuchung zum Verhältnis von Wort und Bild in Gedichten und Illustrationen der Jahrhundertwende.
132017: PANTUS, WILLEM JAN - Grote Straat. Op- en neergang van een voorname Nijmeegse straat.
145733: PANTUS, WILLEM JAN - Grote Straat. Op- en neergang van een voorname Nijmeegse straat.
152854: PANUM, HORTENSE - Middelalderens strengeinstrumenter og deres forløbere i oldtiden [3 Vols. Compl.].
104813: PANYELLA, AUGUST [ED. - ET AL.]. - Volkskunst Amerikas [In Slipcase].
122584: PANZERS, M. GEORG WOLFGANG - Annalen der älteren deutschen Litteratur oder Anzeige und Beschreibung derjenigen Bücher welche von Erfindung der Buchdruckerkunst bis MDXX in deutscher Sprache gedruckt worden sind & Repertorium Typographicum. Die deutsche Literatur im ersten Viertel des seczehnten Jahrhunderts [Complete 4 Vols. in 3 Bindings].
89904: PAOLUCCI, MAURIZIO MARTINELLI GIULIO - Etruscan places
166558: PAOLUCCI, ANTONIO - Donatello.
153683: PAOR, MÁIRE B. DE [ED.]. - Patrick. The Pilgrim Apostle of Ireland. Including: St. Patrick's - Confessio & Epistola.
101641: PAOR, MÁIRE B. DE | LIAM DE PAOR - Early Christian Ireland.
143769: PAP, ARTHUR - Analytische Erkenntnistheorie. Kritische Übersicht über die neueste Entwicklung in USA und England.
180944: PAPADAKIS, ANDREAS - L'Architecture aujourd'hui.
151624: PAPAGEORGIOU, ELEXANDER [FREDERICK GUTHEIM - FOREW.]. - Continuity and Change. Preservation and City Planning.
104668: PAPATHANASSOPOULOS, G. [ED.]. - Neolithic and Cycladic Civilization.
90728: PAPAYANIS, NICHOLAS - The Coachmen of Nineteenth-Century Paris. Service Workers and Class Consciousness.
155027: PAPEIANS, CHRISTIAN [TEXT] | ALAIN SCHROEDER [PHOTOGR.]. - Abdijen van Europa.
30219: PAPINEAU, DAVID - Philosophie. Eine illustrierte Reise durch das Denken
151040: PAPINEAU, DAVID [ED.]. - Philosophie. Eine illustrierte Reise durch das Denken.
170154: PAPINEAU, DAVID - Philosophical Devices. Proofs, Probabilities, Possibilities, and Sets.
4006525: PAPINI, G. - De duivel. Problematiek ener toekomstige diabologie.
4048959: PAPINI, G. - Lebensgeschichte Christi. Übertragen von M.Schwarz.
4143120: PAPINI, G. (CELESTINUS VI) - Brieven van Paus Celestinus VI.
105247: PAPPALARDO, UMBERTO | DANIELA BERRELLI [EDS.]. - Antike Theater. Architektur, Kunst und Dichtung der Griechen und Röme.
167722: PAPPOT, GEMMA - Op de bodem van de hemel. Een familiekroniek in brieven 1956-1958. La Sagrada Famila. Schetsen en nagekomen brieven.
4018056: PAQUIER, R. - Traité de liturgique. Essai sur le fondement et la structure du culte.
165905: PARA, THEO - Wraak der wijsheid. Het verlangen naar Suriname.
84250: PARBAU, A.H. - De Oude Kerk te Assen eene voormalige klooster kerk, beschouwd in betrekking tot de plaatselijke gemeente en de hervorming in Drenthe een gedachtenis-rede met aanteekeningen
4144006: PAREAU, L.G. & HOFSTEDE DE GROOT, P. - Lineamenta Theologiae Christianae Universae. Ut disquisionis der religione una verissima et praestantissima. Edition altera, aucta et emendata.
93978: PAREAU, A.H. - De christelijke doop naar de eigen instelling des Heeren en in 't bijzonder de kinderdoop uit des Heeren Geest. Een onderzoek ten dienste van de christelijke gemeente
150985: PARES, BERNARD - The Fall of the Russian Monarchy. The Study of the Evidence.
54307: PARET, RUDI - Die Legendäre Maghazi-Literatur. Arabische Dichtungen über die muslimischen Kriegszüge zu Mohammeds Zeit
4015095: PARET, O. - Die Bibel. Ihre Ueberlieferung in Druck und Schrift.
122513: PARET, PETER [INTROD.]. - Berliner Secession.
181914: PARETZKI, E. - Die Entstehung der judischen Arbeiterbewegung in Russland.
47186: PARFITT, TUDOR - The Lost Tribes of Israel. The history of a myth
130602: PARFITT, TUDOR - De verdwenen stad. Het mysterie van de zwarte joden in Afrika.
4140399: PARFITT, W. (KABBALA) - Die Kabbala.
4300046: PARFITT, T. - De Ark des Verbonds. Het intrigerende verhaal van de zoektocht naar de legendarische Ark
156576: PARGER, GEOFFREY - Empire, War and Faith in Early Modern Europe.
151523: PARIENTE, LILIANE - Naissance et évolution de quinze formes pharmaceutiques.
130850: PARIGGER, F.H. - Momenten uit het tragische werk van Euripides.
156295: PARIS, GASTON - Légendes du Moyen Age. Roncevaux - Le paradis de la reine Sibylle - La légende du Tannhäuser - Le juif errant - Le lai de l'Oiselet.
165789: PARIS, WENDY [CHAZIA MOURALI - FOREW.]. - En ze leefden nog lang en gelukkig. Hoe sprookjes kunnen helpen bij het vinden van de ware.
160989: PARIS, JAMES - Ouvriers et champions de la Réforme en Suisse.
144120: PARISH, PETER J. - The American Civil War.
152074: PARISI, JOSEPH | STEPHEN YOUNG [EDS]. - The Poetry Anthology, 1912-2002. Ninety Years of America's Most Distinguished Verse Magazine.
151534: PARISOT, CHRISTIAN - Modigliani.
104472: PARISSIEN, STEVEN - Interiors. The Home since 1700.
156144: PARISSIEN, STEVEN - The Georgian House in America and Britain.
162924: PARISSIEN, STEVEN - George IV. Inspiration of the Regency.
91277: PARK, TAE-HYEUN - The sacred rhetoric of the Holy Spirit. A Study of Puritan Preaching in a Pneumatological Perspective (met een samenvatting in het Nederlands).
4067141: PARK, SUNG-MIN (BARTH, K.) - The Unity of the Church:. The Implications of Karl Barth`s Ecclesiology for the Korean Context. (Diss.)
31065: PARK, TAE-HYEUN - The Sacred Rhetoric of the Holy Spirit. A Study of Puritan Preaching in a Pneumatological Perspective (met een samenvatting in het Nederlands)
61387: PARK, TAE-HYEUN - The Sacred Rhetoric of the Holy Spirit. A Study of Puritan Preaching in a Pneumatological Perspective
47931: PARK, SUNG-MIN - The Unity of the Church: The Implications of Karl Barth's Ecclesiology for the Korean Context
56854: PARKE, JEAN - Crescendo, the romance of a wondrous work
141386: PARKER, DEREK - Cellini. Artist, Genius, Fugetive.
121050: PARKER, JOHN [ = JOHN WYATT] - Cumbria. A Guide to the Lake District and its County.
156692: PARKER, GEOFFREY - Success is Never Final. Empire, War and Faith in Early Modern Europe.
30856: PARKER, D.C. - Codex Bezae. An early Christian manuscript and its text
145343: PARKER, GEORGE - The Beginnings of the Booktrade in Canada.
145748: PARKER, JULIA | DEREK PARKER - Träume offenbaren dein Schicksal. Mit einem Lexikon zur Traumdeutung.
100487: PARKER, GEOFFREY - Der Aufstand der Niederlande. Von der Herrschaft der Spanier zur Gründung der Niederländischen Republik 1549-1609.
170437: PARKER, MICHAEL G. - Scientific Explanation and Religious Belief. Science and Religion in Philosophical and Public Discourse.
167363: PARKER, DOROTHY [MERVYN HORDER - INTROD. | HELEN SMITHSON - ILLUSTR.]. - The Best of Dorothy Parker [In Slipcase].
165396: PARKER, JOHN - Books to Build an Empire. A Bibliographical History of English Oversees Interests to 1620.
157688: PARKER, JOHN - Books to Build an Empire. A Bibliographical History of English Oversees Interests to 1620.
94190: PARKER, T.H.L. - Iohannis calvini commentarius in epistolam Pauli ad Romanos
110788: PARKER, JOHN - Cumbria. A Guide to the Lake District and its County.
102135: PARKER, RONALD B. - Unergründliche Tiefen. Essays zur Erdgeschichte.
170790: PARKER, G. - Het grote boek van de creativiteit. Waar een wil is, ontstaat een weg.
141425: PARKES, STUART | FRITZ WEFELMEYER [EDS.]. - Seelenarbeit an Deutschland. Martin Walser in Perspective.
4009785: PARKES, J. - The Conflict of the Church and the Synagoge. A Study in the Origins of Antisemitism. Reprint of the editions 1934.
4140321: PARKES, J. - The Jew in the Medieval Community. A study of his political and economic situation. Foreword by M.C.Fierman.
4140378: PARKES, J. - Antisemitismus.
4140674: PARKES, J. - The Conflict of the Church and the Synagoge. A Study in the Origins of A ntisemitism.
143604: PARKIN, SARA - The Life and Death of Petra Kelly.
153791: PARKINSON, WENDA - This Gilded African. Toussaint l'Overture.
167483: PARKINSON, ETHEL M. | AUDREY E. LUMB [EDS.]. [F.W. RATCLIFFE - PREF.]. - Catalogue of Medical Books in Manchester University Library 1480-1700.
144177: PARKINSON, ROGER - The Hussar General. The Life of Blücher Man of Waterloo.
54519: PARKINSON, WENDA - This Gilded African'. Toussaint L'Ouverture
110138: PARKMAN, FRANCIS - Montcalm and Wolfe. The French and Indian War.
55847: PARLATORE, FILIPPO - Le specie dei cotoni
157104: PARMÉNIE, A. | C. BONNIER DE LA CHAPELLE - Histoire d'un éditeur et de ses auteurs P.-J. Hetzel [Stahl].
121849: PARMENTER, ROSS - Lawrence in Oaxaca. A Quest for the Novelist in Mexico.
141158: PARMENTIER, R.-A. - Beschrijving van de getijden- en gebedenboeken van het Kabinet Houtart te Brugge.
160073: PARMENTIER, MARTIEN - Vitale kerk. Geschiedenis van [oud-]katholiek Hilversum 1589-1889.
153751: PARMENTIER, JAN | RUURDJE LAARHOVEN [ED.]. - De avonturen van een V.O.C.-soldaat. Het dagboek van Carolus Van der Haeghe, 1699-1705.
4017056: PARMENTIER, M.F.G. - "Goddelijke wezens uit de aarde. Griekse kerkvaders over de heks"" van Endor. (Chr.Bronnen 1)"""
4003209: PARMENTIER, M.F.G. - Isaak gebonden - Jezus gekruisigd. Oudchristelijke teksten over Genesis 22. (Christelijke Bronnen 9)
131136: PARMER, LYNETTE - Collecting Occupied Japan [With Values]
92178: PARMETIER, F.J. - La Bibliothèque Jasénienne de l'église d'Utrecht. Répertoire d'imprimés Janséniens et Anti-Janséniens des principaux fonds vieux-catholiques de Hollande, qui e figuret pas encore dans les bibliographies spécialisées courantes. Avec ue table chronologique et une liste des évêchés mentionnés
167292: PARODI, SIMONETTA - Dizionario dei Verbi.
143505: PARODIZ, J.J. - Darwin in the New World.
9742: PARR, ELNATHAN - The workes of that faithfull and painfull Preacher Mr. Elnathan Parr.
153034: PARRAMON, JOSÉ M. - Olieverfschilderen in de praktijk.
4003287: PARRINDER, G. - De godsdiensten van de wereld. Historisch en actueel.
4074211: PARRINDER, G. (RED.) - A Dictionary of Religious and Spiritual Quotations.
146225: PARROT, A. | M.H. CHÉHAB | S. MOSCATI - Die Phönizier. Die Entwicklung der phönizischen Kunst von den Anfängen bis zum Ende des dritten punischen Krieges [= Volume 23: Universum der Kunst]. .
153864: PARRY, RICHARD LLOYD - Indonesië. Tijden van waanzin.
164341: PARRY, J.H. - Het tijdperk van ontdekkingen, 1450-1650.
163567: PARRY, MELANIE - Chambers Biographical Dictionary. Updated Centenary Edition.
155824: PARRY, STAN - Great Gothic Cathedrals of France. A Visitors Guide.
123446: PARRY-CROOKE, CHARLOTTE [ED.]. - Märklin. Die grossen Jahre 1895-1914.
101747: PARS, HANS - En we gaan nog niet naar huis. 100 jaar Nederlanders op vakantie.
4134635: PARSENIOS, G.L. - Departure and Consolation. The Johannine Farewell Discourses in Light of Greco-Roman Literature. (SNT 117)
158411: PARSON, P. - De bewoners van ons vaderland - 24 platen met kinderrijmen.
102849: PARSONS LILLICH, MEREDITH - Rainbow Like an Emerald. Stained Glass in Lorraine in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries.
180126: PARSONS LILLICH, MEREDITH - Rainbow Like an Emerald. Stained Glass in Lorraine in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries.
156966: PARSONS, NICHOLAS T. - Worth the Detour. A History of the Guidebook.
156893: PARSONS, PAUL - Getting Published. The Acquisition Process at University Presses.
122810: PARSONS LILLICH, MEREDITH - Rainbow Like an Emerald. Stained Glass in Lorraine in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries.
123471: PARSONS, ELSIE CLEWS - Tewa Tales [Collection of over one hundred tales from both New Mexico and Arizona Tewa].
160082: PARSONS, R.H. - The Early Days of the Power Station Industry.
4300417: PARSONS, JANET EAGNER (LIVINGSTONE, D.) - The Livingstones at Kolobeng 1847-1852.
181916: PARSONS LILLICH, MEREDITH - Rainbow Like an Emerald. Stained Glass in Lorraine in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries.
154119: PARTHASARATHY, INDIRA - Ramanujar. The Life and Ideas of Ramanuja.
130344: PARTON, ANTHONY - Concharova. The Art and Design of Natalia Goncharova.
142536: PARTONEN, TIMO | S.R. PANDI-PERUMAL - Seasonal Affective Disorder. Practice and Research.
101127: PARTOUT - www.Filosofie van de Dood.nl. Een schokkend, weergaloos en vlijmscherp, maar ook wonderbaarlijk boek.
103953: PARTRIDGE, ERIC - A Dictionary of the Underworld British and American. Convicts - Racketeers - Criminals - Crooks - Beggers - Tramps - Commercial Underworld - White Slave Traffic - Spivs.
101698: PARTRIDGE, ERIC - Usage and Abusage. A Guide to Good English.
151245: PARTRIDGE, LOREN | FABRIZIO MANCINELLI | GIANLUIGI COLALUCCI | TAKASHI OKAMURA [PHOTOGR.]. - Die Sixtinische Kapelle. Das jüngste Gericht [in pictorial slipcase]. .
131362: PARTRIDGE, ERIC - A Dictionary of Slang and Unconventional English. Colloquialisms and Catch-phrases - Solecisms and Catachreses - Nicknames - Vulgarisms and such Americanisms as have been naturalized.
181917: PARTRIDGE, A.C. - A Companion to Old and Middle English Studies.
130301: PARTSCH, GOTTFRIED - Das Mitwirkungsrecht der Familiengemeinschaft im älteren Walliser Recht [Laudatio parentum et hospicium]
100916: PARTURIER, MAURICE - Morny et son temps.
4042918: PARVUS, ERASMUS - De Nieuwe Lof der Zotheid. Onder inspiratie van den grooten Erasmus van Rotterdam geschreven. met een voorrede van P.A.Dietz.
131014: PARYS, JORIS VAN - Masereel. Een biografie.
30045: PAS, G.D. | VISSER J. DE - Het braambos niet verteerd. 1908-2008, Gereformeerde Gemeente Gouda
54328: PAS, G.D. E.A. - Het braambos niet verteerd. Gereformeerde Gemeente Gouda 1908-1983
82157: PAS, G.D. E.A. - De Meester, meditaties over het leven van de Heere Jezus Christus
4300460: PAS, W. V.D. - De strijd voor het katholieke boek.
4067996: PASCAL, BL. - Lettres écrites a un provincial. Précédées dún Éloge de Pascal par M.Bordas-Demoulin.
47580: PASCAL, BLAISE - Oeuvres Complètes. Préface d'Henri Gouhier de l'institut. Présentation et Notes de Louis Lafuma
4137343: PASCAL, BL. - Pensées. Texte de l'édition Brunschvicg.
4031438: PASCAL, BL. - Gedachten. Ingeleid en vertaald door S.Eringa. Met een voorbericht van K.Dijk.
84189: PASCAL, PAUL - Élie Benoist et L'église réformée d'alençon d'après des documents inédits. Avec portrait, vues et autographes
4056322: PASCAL, BL. - Über die Religion und über einige andere Gegenstände. (Pensées) Übertragen und Hrsg, von E.Wasmuth
153452: PASCH, A. VAN DE - Definities der generale Kapittels van de Orde van het H. Kruis 1410-1786.
52528: PASCHKE, B.A. - Particularism and Universalism in the Sermon on the Mount
4140663: PASCOAES, T. DE (HIËRONYMUS) - Hiëronymus. De dichter der vriendschap.
166740: PASCOE, ROBIN | CHRISTOPHER CATLING - Amsterdam.
100261: PASCOLI, LIONE - Vite de pittori, scultori ed architetti Perugini.
141469: PASCU, STEFAN [ED.]. - Nouvelles études d'Histoire. Publiées à l 'Occasion du XVIe Comgrès International des Sciences Historiques Stuttgart 1985.
168620: PASCU, STEFAN [D. ROBERT LADD - TRANSL.]. - A History of Transylvania.
151236: PASKALEVA, KOSTADINKA | STOJKO KOZUCHAROV [PHOTOGR.]. - Die Bulgarische Ikone.
103147: PASKALEVA, KOSTADINKA - Icons from Bulgaria.
150700: PASKALEVA, KOSTADINKA - Bulgarian Icons Through the Centuries.
130845: PASMANIK, DR. DANIEL - Die Seele Israels. Zur Psychologie des Diasporajuydentums.
57205: PASQUALI, MARILENA - Giorgio Morandi, La Maturita
58053: PASQUINI, R. - Picchi Stella Storace
31677: PASSARO, ANGELO - Yearbook 2012/2013. Family and Kinship in the Deuterocanonical and Cognate Literature
104938: PASSEL, FR. VAN - Ruimte en het expressionisme. Het tijdschrift ' Ruimte ' [1920-1921] als brandpunt van humanitair expressionisme.
101128: PASSEN, R. VAN | K. ROELANDTS. - Toponymie van Wilrijk.
131915: PASSEN, ROBERT VAN - Geschiedenis van Edegem.
141781: PASSERON, ROGER - Die Graphik der Impressionisten.
4135751: PASSIAN, R. - Wedergeboorte. Of de ontsterfelijkheid van de menselijke ziel.
171224: PASSMORE, JOHN - A Hundred Years of Philosophy.
180078: PASSON, TOM [ED.]. - De stedelijke munt van Nijmegen 1457-1704.
121710: PASSOS, JOHN DOS - De 42ste breedtegraad - U.S.A. deel 1
152969: PASSOS, JOHN DOS - U.S.A.
140371: PASSOS, JOHN DOS - In All Countries.
4143848: PASSOW, FR. - Handwörterbuch der griechischen Sprache. Nebst einem Anhange. Vierte durchgängig verbesserte unf vielfach vermehrte Ausgabe.
83267: PASTERKAMP, RIEKELT - Uruzgan, militair, mens, missie
183108: PASTERNAK, EVGENY - Boris Pasternak. The Tragic Years 1930-60.
180204: PASTERNAK, BURTON - Kinship & Community in Two Chinese Villages.
145068: PASTEUR VALLERY-RADOT - Pasteur. Images de sa vie.
141075: PASTEUR, JEAN FRANÇOIS [DR. DE FONTBRUNE - ED.]. - "Hoe zal deze oorlog eindigen ? Een belangwekkende en actueele beschouwing op grond der voorspellingen van Michel Nostradamus gegeven in ""Les vrayes Centuries et Prophéties "". Samengesteld uit de nagalaten geschriften van Jean François Pasteur."
103851: PASTIER, MINOUCHE - Grootmoedeers Lekkere Keuken. Onvergetelijke recepten uit de keuken van toen.
145330: PASTON, GEORGE [LORD ERNLE - FOREW.]. - At John Murray's Records of a Literary Circle 1843-1892.
142338: PASTOOR-DEKEN VAN HALLE | CURÉ-DOYEN DE HAL - Gedenkboek van Onze Lieve Vrouw van Halle / Souvenir de Notra Dame de Hal.
30562: PASTOOR, J. - De Watersnood in den winter van 1925-1926
4025800: PASTOR, L. - Geschichte der Päpste. (Vollständig 16 Tle in 22 Bände). Seit dem Ausgang des Mittelalters (von 1417 bis zur Pius VI. 1775-1799). Mit Benutzung des päpstlichen Geheim-Archives und vieler anderer Archive. [sie wurde ins Französische, Englische, Italienische und Spanische übersetzt]
104473: PASTORI, JEAN-PIERRE - L'homme et la danse. Le danseur du XVIe au XXe siècle.
4139965: PATAI, R. - Israel Between East and West. A Study in Human Relations. Second edition with Supplementary Notes and a New Postscript.
4067516: PATANNANG BORRONG, R. - Environment Ethics and Ecological Theology:. Ethics as Integral Part of Ecosphere from an Indonesian Perspective. (Diss.)
30661: PATELL, CYRUS R.K. - Negative Liberties. Morrison, Pnychon, and the Problem of Liberal Ideology
103282: PATELLI, ROBERTO - Feng Shui. Besser wohnen und arbeiten in einem harmonischen Ambiente.
167880: PATENAUDE, BERTRAND M. - Trotsky. Downfall of a Revolutionary.
152159: PATER, DR. J.C.H. DE - Het schoolverzet 1940-1945.
88737: PATER, J.C.H. DE - De kern van onze Nationale Gedachte
82609: PATER, J.C.H. DE - Nationaal beneden de maat
81344: PATER, J.C.H. DE - Guido de Brès en de Gereformeerde Geloofsbelijdenis
82085: PATER, J.C.H. DE E.A. - Christendom en historie, tweede Lustrumbundel
84745: PATER, J.C.H. DE - De Aanbieding van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis aan de Koning van Spanje in 1561
150958: PATER, DR. J.C.H. DE - Jan van Hout [1542-1609]. Een levensbeeld uit de 16e eeuw.
82483: PATER, B.C. DE E.A. - Nederland in delen, een regionale geografie (2 delen)
131514: PATERSON, WILMA - A Country Cup. Old and New Recipes for Drinks of all kinds made from Wild Plants and Herbs.
168548: PATHUS, A. | M.A. DE VISSER - Beredeneerde lijst van torenklokken in de provincie Groningen vóór de vordering door de bezettende macht in 1942 en van de klokkenafgietsels in het Museum van Oudheden voor de provincie en stad Groningen.
89603: PATON, J. - John. G. Paton. Zendeling op de Nieuwe Hebriden. (2 delen)
92602: PATON, JOHN G. - Zendeling op de Nieuwe Hebriden. Uitgegeven door zijn broeder (2 delen)
170490: PATON, H.J. - The Modern Predicament. A Study in the Philosophy of Religion Based on Gifford Lectures Delivered in the University of St. Andrews.
54670: PATON, JAMES - John G. Paton, D.D. Missionary to the New Hebrides. An autobiography
130670: PATOUREL, JOHN LE [MICHAEL JONES - ED.] - Feudal Empires. Norman and Plantagenet.
46900: PATOUT BURNS, J. | WILKEN, ROBERT LOUIS (ED.) - Romans. Interpreted by Early Chriatian Commentators. (Serie: The Church's Bible)
47059: PATRICH, JOSEPH - Studies in the Archaeology and History of Caesarea Maritima. Caput Judaeae, Metropolis Palaestinae (Ancient Judaism and Early Christianity, Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums, Volume 77)
9091: PATRICK, SIMON | POLUS, MATTHEW | WELLS, EDWARD - Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden.
10229: PATRICK, SIMON/POLUS, MATTHEW/WELLS, EDWARD - Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden.
9409: PATRICK, SIMON | POLUS, MATTHEW | WELLS, EDWARD - Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden.
104119: PATRICK, RICHARD | MARGARET DROWER - All Colour Book of Egyptian Mythology.
160718: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Hainaut. Arrondissement de Dinant [Wallonie. Volume 22.1 & 22.2 & 22.3]. 3 Volumes = Complete Set.
160719: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Hainaut. Arrondissement de Soignies [Wallonie. Volume 23.1 & 23.2]. 2 Volumes = Complete Set.
160713: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Liège. Arrondissement de Huy [Wallonie. Volume 16.1 & 16.2].
160714: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Province du Luxembourg. Arrondissement de Bastogne [Wallonie. Volume 17].
160715: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Liège. Arrondissement de Waremme [Wallonie. Volume 18.1 & 18.2]. 2 Volumes = Complete Set.
160716: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Luxembourg. Arrondissement d'Arlon [Wallonie. Volume 19].
160717: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Hainaut. Arrondissement de Charleroi [Wallonie. Volume 20].
152703: PATRY, WILLIAM - How to Fix Copyright.
95422: PATTE, DANIEL - Semiology and parables. Exploration of the Possibilities. Offered by Structuralism for Exegesis
95959: PATTE, DANIEL - Global Bible Commentary
56238: PATTERSON, JERRY E. - The Vanderbilts
180270: PATTERSON, JERRY E. - The City of New York. A History Illustrated from the Collections of the Museum of the City of New York.
47609: PATTERSON, STEPHEN J. - The Gospel of Thomas and Christian Origins. Essays on the Fifth Gospel (Nag Hammadi and Manichaean Studies, Volume 84)
156688: PATTERSON, BENTON RAIN - Harold and William. The Battle for England, A.D. 1064-1066.
165433: PATTERSON, JAMES - Tweestrijd.
4142870: PATTERSON, D. - Sun Turned to Darkness. Memory and Recovery in the Holocaust Memoir.
162361: PATTYN, BART | JAN WOUTERS - Schokgolven. Terrorisme en fundamentalisme en 11 september.
180656: PATZERT, CAPT. RUDOLPH W. - Running the Palestine Blockade. The Last Voyage of the Paducah.
150239: PÄTZOLD, KURT | MANFRED WEISSBECKER - Adolf Hitler. Eine politische Biographie.
90701: PAUCKER, ARNOLD A.O. - Leo Baeck Institute. Year Book XXXVI. 1991.
4139949: PAUCKER, A. (HRSG.) - Die Juden im Nationalsozialistischen Deutschland. The Jews in Nazi Germany 1933-1943. Mit einem Geleitwort von F.Grubel und einer Einleitung von P.Pulzer. (Deutsch und English)
170741: PAUEN, MICHAEL | GERHARD ROTH [EDS]. - Freiheit, Schuld und Verantwortung. Grundzüge einer naturalistischen Theorie der Willensfreiheit.
171225: PAUEN, MICHAEL - Illusion Freiheit? Möglichkeiten und unmögliche Konsequenzen der Hirnforschung.
95096: PAUL, H. - De Twaalf Zegeningen van Jakob. Ieder zijn eigen zegen
87627: PAUL, H. - De Twaalf Zegeningen van Jakob. Ieder zijn eigen zegen.
53175: PAUL, M.J. - Het Archimedisch Punt van den Pentateuchkritiek. Een historisch en exegetisch onderzoek naar de verhouding van Deuteronmomium en de reformatie van koning Josia (2 Kon. 22-23)
93630: PAUL, M.J. - Geestelijke strijd. Demonie en bevrijding in christelijk perspectief
93466: PAUL, M.J. - Geestelijke strijd. Demonie en bevrijding in christelijk perspectief
182973: PAUL OF VENICE [G.E. HUGHES - ED.]. - Logica Magna. Part 2 Fascicule 4: Secunda pars: Capitula de conditionali et de rationali.
182974: PAUL OF VENICE [ALEXANDER BRODIE - ED.]. - Logica Magna. Part 2 Fascicule 3: Secunda pars: Tractatus de hypothetics.
163016: PAUL, JACQUES - Histoire intellectuelle de l'occident médiéval.
146059: PAUL, JOHANN - Debatten über Nationalsozialismus und Rechtsextremismus im Landtag Nordrhein-Westfalen von 1946 bis 2000.
92616: PAUL, H. - De Twaalf Zegeningen van Jakob, ieder zijn eigen zegen
122257: PAUL, RODMAN W. [ED. | INTROD.]. - A Victorian Gentlewoman in the Far West. The Reminiscences of Mary Hallock Foote.
156304: PAUL, JEAN [= JEAN PAUL FRIEDRICH RICHTER] | FRITZ FISCHER [ILLUSTR.]. - Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wuz in Auenthal. Eine Art Idylle.
156303: PAUL, JEAN [= JEAN PAUL FRIEDRICH RICHTER] | FRITZ FISCHER [ILLUSTR.]. - Dr. Katzenbergers Badereise.
4135441: PAUL, JEAN - Vorschule der Ästhetik. Nebst einigen Vorlesungen in leipzig über die Parteien der Zeit. Hrsg. von J.Müller.
145728: PAULA, A.F. - ' Vrije' slaven. Een sociaal-historische studie over de dualistische slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten 1816-1863.
142832: PAULA, DR. A.F. - Slavery in a Nutshell.
155718: PAULISSEN O.F.M. , J.H.J. - Het leven en werken van Fulgentius Bottens O.F.M.
162405: PAULITSCHKE, DR. PHILIPP - Die Afrika-Literatur in der Zeit von 1500 bis 1750 n. Chr. Ein Beitrag zur geographischen Quellenkunde.
140941: PAULSEN, FRIEDRICH - System der Ethik, mit einem Umriss der Staats- und Gesellschaftslehre [2 Vols. Compl.].
157722: PAULTRE, ROGER [LOUIS MARIN - FOREW.]. - Les images du livre. Emblèmes et divises.
150179: PAULUS [GERARD KOOLSCHIJN | HENK FLINTERMAN - TRANSL.]. - Aan de Romeinen.
104756: PAULUS, MR. DR. J. [ED.]. - Encyclopaedie van Nederlandsch Oost-Indië [8 Vols. Compl.].
180063: PAULUSSEN, CHRISTOPHE | TAMARA TAKACS | VESNA LAZIC [ET AL.]. - Fundamental Rights in International and European Law. Public and Private Law Perspectives.
121231: PAULUSSEN, JAN - De plaats van multinationale ondernemingen in de Nederlandse samenleving [1970-2000].
140819: PAULZEN, HERBERT - De schijn van de stilte. Reizen door de Stille Zuidzee.
181918: PAULZEN, HERBERT - De gouden schubben van de slang. Een ontdekkingsreis door Papoea Nieuw-Guinea.
164908: PAUPHILET, ALBERT [ED.]. | EDMOND POGNON - Historiens et Chroniqueurs du Moyen Age. Robert de Clari - Villehardouin - Joinville - Froissart - Commynes.
84850: PAUPHILET - Ètudes sur la queste del Saint Graal attribuée à Gautier Map
162860: PAUSCH, ALFONS | JUTTA PAUSCH - Goethes Juristenlaufbahn. Rechtsstudent - Advokat - Staatsdiener.
122484: PAUSON, JOHN J. [ED.]. - Saint Thomas Aquinas. De Principiis Naturae.
161381: PAUSTOWSKIJ, KONSTANTIN - Erzählungen vom Leben - Unruhige Jugend. Beginn eines unbekannten Zeitalters. Die Zeit der grossen Erwartungen.
181225: PAUTE, J.A. LE - Traité d'Horlogerie contenant tout de qui est nécessaire pour bien connoitre et pour regler les Pendules et les Montres,
132029: PAUTE, J.A. LE - Traité d'Horlogerie contenant tout de qui est nécessaire pour bien connoitre et pour regler les Pendules et les Montres,
152365: PAUW, HANS VAN DER - Tijdloos sportvissen. Een keuze uit de Nederlandse hengelsportliteratuur.
52486: PAUW, A. - Omstandige levens beschryving van de groten Kerkenleraar Martinus Lutherus
82120: PAUW, CORNELIS - Strubbelingen in stad en lande
143912: PAUWELS, DR. J.L. - Enkele bloemnamen in de Zuidnederlandsche dialecten.
53062: PAUWELS, JO E.A. - Architecturaal antiek
150268: PAUWELS, HEIDI R.M. - In Praise of Holy Men: Hagiographic poems by and about Hariram Vyas.
91020: PAUWELS, J. - Hedendaags wonen met antiek
181121: PAUWELS, H. | F. ROBERTS-JONES | W. LAUREYSSENS [ET AL.]. - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Museum voor Oude Kunst Brussel.
53144: PAUWELS, IVO A.O. - Wonen een Weelde. Walda Pairon
166848: PAUWELS, JAN - Méér dan een mode-koorts: Guido Gezelle en zijn postume uitgever Lambertus Jacobus Veen, 1901-1919.
90912: PAUWELS, W. - Compendium oude bouwmaterialen
53093: PAUWELS, IVO A.O. - Walda Pairon, interiors with a soul
145087: PAUWELS, JAN [ED.]. - Gheprint tAntwerpen. Het boek in Antwerpen van de vijftiende tot de twintigste eeuw.
4137585: PAUWELS, J. - Pelgrim in Auschwitz.
181119: PAVLÁT, LEO | JIRI BEHOUNEK [ILLUSTR.]. - Joodse sprookjes. De acht lichten van de kandelaar.
150717: PAVLOV, DMITRI V. - Leningrad 1941: The Blockade.
56137: PAWEK, KARL - Totale Photographie. Die Optik des neuen Realismus
144874: PAWLOW, I.P. - Ausgewählte Werke.
158206: PAWLOWSKY, PETER - Helmut Küpper vormals Georg Bondi 1895-1970 [In Slipcase] .
155070: PAWSON, DAVID - De weg naar de hel. Eeuwige kwelling of verdelging ?
46578: PAWSON, DAVID - Israël in het Nieuwe Testament
4136152: PAXSON, RUTH - Life on the Highest Plane. (2 vols.). I.The Person and Work of Christ. II.The Relation Between Christ and the Christians.
168012: PAXTON, ROBERT O. - De anatomie van het fascisme
154666: PAYAN, GREGORY - Fast-Attack Submarines of the Sea-Wolf Class.
160454: PAYEN, J.CH. | F.N.M. DIEKSTRA [ED.]. - Le Roman.
121819: PAYNE, STANLEY G. - A History of Spain and Portugal [2 Vols. Compl.].
103954: PAYNE, CHRISTOPHER - Animals in Bronze. With Reference and Price Guide.
151869: PAYNE, STANLEY G. - Politics and the Military in Modern Spain.
105041: PAYNE, CHRISTOPHER - Stilmöbel Europas.
146068: PAYNE, ROBERT - The Life and Death of Lenin.
160973: PAYNE, ROBERT - De blanke Radja's van Serawak. Een romantische droom, Borneo 1841-1946.
101378: PAYNE, ROBERT - The Civil War in Spain 1936-1939.
154214: PAYNE, ROBERT - The Crusades.
143278: PAYNE, ROBERT | NIKITA ROMANOFF - Ivan the Terrible.
53055: PAYNE, MELVIN M. A.O. - National Geographic. Atlas of the world. Fourth edition
4061876: PAYNE, L. - Gods Tegenwoordigheid geneest.
166908: PEABODY, RICHARD [ED.]. - Mavericks: nine independent publishers.
4038747: PEABODY, F.G. - Reminiscences of Present-Day Saints.
183724: PEACE CONFERENCE 1907 - - Souvenir de la fête organisée par la Ville de Rotterdam en l'honneur des Membres de la 2e Conferance de la Paix, le 25 Juillet 1907.
4071363: PEACOCKE, A. - Sporen in de wetenschap naar God. Het einde van al ons zoeken. (Hoe verlangt de wetenschap naar God)
156255: PEACOCKE, CHRISTOPHER - Truly Understood.
4142455: PEACOCKE, A. & GILLETT, G. (ED.) - Persons and Personality. A Contemporary Inquiry.
180878: PEAL, CHRISTOPHER - British Pewter & Britannia Metal for pleasure and investment.
4066592: PEARCE, J. - Small is Still Beautiful.
4073432: PEARCE, JOHN (WESLEY, JOHN) - The Wesleys in Cornwall. Extracts from the Journals of John and Charles Wesley and John Nelson.
154530: PEARL, VALERIE - London and the outbreak of the Puritan Revolution. City Government and National Politics 1625-1643.
163219: PEARLMAN, MOSHE - De Makkabeeën.
4137905: PEARLMAN, M. - The Zealots of Masada.
4051243: PEARS, D. (WITTGENSTEIN, L.) - Ludwig Wittgenstein.
146282: PEARS, DAVID - Ludwig Wittgenstein.
4064060: PEARS, D. (WITTGENSTEIN, L.) - Wittgenstein.
170361: PEARS, DAVID - Paradox and Platitude in Wittgenstein's Philosophy.
110500: PEARS, DAVID FRANCIS - The False Prison. A Study of the Development of Wittgenstein's Philosophy. Volume 1 (only).
163501: PEARSALL, DEREK [ED.]. - New Directions in Later Medieval Manuscript Studies: Essays from the 1998 Harvard Conference.
89143: PEARSALL, RICHARD - Godvrugtige gesprekken tusschen een vader en zyne kinderen. Door den zeer Eerwaarden en Godzaligen Heere Richard Pearsall, Bedienaar des Evangeliums te Taunton in Somersetshire. Uit zyne Nagelatene, en door hem zelven ter Drukperse geschikte Papieren, in 't Licht gegeeven door Thomas Gibbons, D.D. Om derzelver aangenaame, leerryken, en stichtenden inhoud, ter bevorderinge van ware Godzaligheid, uit het Engelsch in 't NEderduitsch overgezet.
181919: PEARSALL, DEREK - Old English and Middle English Poerty.
146346: PEARSE, RICHARD - The land beside the Celtic Sea. Some aspects of ancient, medieval and Victorian Cornwall.
131506: PEARSON GRUNDY, H. [COLIN CLAIR - ED.] - Canada. [The Spread of Printing - Western Hemisphere]
150386: PEARSON, M.N. - Merchants and Rulers in Gujarat. The Response to the Portuguese in the Sixteenth Century.
103678: PEARSON, JOHN - The Serpent and the Stag. The saga of England's powerful and glamourous Cavendish family from the age of Henry the Eighth to the present day.
143322: PEARSON, RAYMOND - European Nationalism 1789-1920.
121852: PEARSON, RAYMOND - The Russian Moderates and the Crisis of Tsarism 1914-1917.
95602: PEARSON, BIRGER A. - The Pneumatikos-Psychikos terminology in 1 Corinthians. A study in the theology of the Corinthian Opponents of Paul and its relation to Gnosticism
104792: PEARSON, MICHAEL - The Beauty of Clocks.
142329: PEARSON, DAVID - Freewheeling Homes.
163570: PEARSON, MICHAEL - Inessa. Lenin's Mistress.
157248: PEARSON, EDMUND LESTER - Books in Black or Red.
101824: PEARSON, JOHN - The Sitwells. A Family's Biography.
140436: PEARSON, NEIL - Obelisk. A History Of Jack Kahane And The Obelisk Press.
201424: PEARSON, JOHN - Critici Sacri: sive Annotata doctissimorum virorum in Vetus ac Novum Testamentum. Quibus accedunt Tractatus Varii theologico - philologici. Editio nova in novem Tomos distributa, multis Anecdotis Commentariis, ac Indice ad totum Opus locupletissimo, aucta.
144073: PEARSON, JOHN - The Private Lives of Winston Churchill.
130253: PEARSON, HESKETH - Henry of Navarre. His Life.
182611: PECHMANN, THOMAS - Überspecifizierung und Betonung in Referentieller Kommunikation.
151275: PECHTOLD, ALEXANDER [FOREW.]. - Leiden en omgeving in foto 1890-1940.
102766: PÉCSI, J[OZSEF] - Photo und Publizität. Text und Bilder / Photo and Advertising. Text and Pictures.
180503: PEDDEMORS, ARIE | LEO SAMAMA [EDS.]. - Mozart and the Netherlands. A Bicentenarian Retrospect [& CD].
156674: PEDDIE, JOHN - Alfred the Warrior King.
157342: PEDDIE, R.A. [ED.]. - Printing. A Short History of the Art.
143378: PEDEN, A.M. [ED.]. - Abbo of Fleury and Ramsey: Commentary on the Calculus of Victorius of Aquitaine.
145139: PEDERSEN, B. MARTIN [ED.]. - Type. The Best in Digital Classic Text Fonts.
46417: PEDERSEN, NILS ARNE - Demonstrative Proof in Defence of God. A Study of Titus of Bostra's Contra Manichaeos, The Work's Sources, Aims and Relation to its Cntemporary Theology. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 56)
46575: PEDERSEN, NILS ARNE - Demonstrative Proof in Defence of God. A Study of Titus of Bostra's Contra Manichaeos, The Work's Sources, Aims and Relation to its Cntemporary Theology. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 56)
164753: PEDLAR, VALERIE - The Most Dreadful Visitation. Male Madness in Victorial Fiction.
165342: PEDLEY, S. | J. BARTRAM | G. REES | A. DUFOUR | J.A. COTRUVO [EDS.]. - Pathogenic Mycobacteria in Water. A Guide to Public Health Consequences, Monitoring and Management.
150634: PEDLEY, JOHN GRIFFITHS - Griekse kunst en archeologie.
130873: PEDOE, DAN - Perspectieven doorzien. Meetkunde als thema in de kunst. Vertaald door Nico Temme.
151643: PÉE, PROF. DR. WILLEM | DR. C. TAVERNIER-VEREECKEN | PROF. DR. R. DEROLEZ | EDS. - ET AL.]. - Album Edgar Blancqaert. De gehuldigde aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat door kollega's, vakgenoten en oud-leerlingen.
156682: PEE, L. - Het dubbel klooster der H. Brigitta of Maria-Troon te Dendermonde.
156396: PÉE, DR. WILLEM - Dialectgeographie der Nederlandsche diminutiva.
152661: PEECK-O'TOOLE, MAUREEN - Aspects of Lyric in the Poetry of Emily Brontë.
152868: PEEKE, MITCH | KEVIN WALSH-JONES | STEVEN JONES - Het drama van de Lusitania.
4074288: PEEKE, M. & JONES, K.W. & JONES, S. - Het drama van de Lusitania.
122175: PEEL, C.S. - A Hundred Wonderful Years: Social and Domestic Life of a Century, 1820-1920.
95177: PEEL, MALCOLM LEE - Gnosis und Auferstehung. Der Brief an Rheginus von Nag Hammadi. Mit einem Anhang: Der koptische Tekst des Briefes and Rheginus
157232: PEELEN, GERT J. - De statenvertaling van 1637. De nieuwe bijbel van een vrij volk.
156998: PEELEN, ED - Loden letters van licht. Media, vroeger, nu en in de toekomst.
151200: PEELEN, TH. | A.L.J. VAN VLIET [EDS.]. - Zwevend naar de dood. Arnhem 1944.
4031389: PEELEN, G.J. (SAMENST.) - Opwaartse wegen. Een bloemlezing uit de poëzie der `jong-protestanten` (1923-1940)
31963: PEELS, H.G.L. - De wraak van God. De betekenis van de wortel NQM en de functie van de NQM-teksten in het kader van de oudtestamentische Godsopenbaring
152954: PEENE, BERT [ED. - ET AL.]. - Literatuur in West-Europa na de Tweede Wereldoorlog.
9630: PEENEN, MARCUS VAN - Na-Sporing van den Sin en 't Samenhang van den Send-Brief Pauli aan de Romeinen, door een Algemene Afdeling, Nader Ontleding, en Breder Verklaring over de selve.
9632: PEENIUS, DANIEL - Triumphe der Waerheyt, Over de Gewaende Victorie van Romen over Geneve. Van Cornelius Hazart, Priester der Societeyt Jesu 't Antwerpen. Dat is Een wederlegginge van 't Aenroepen en eeren der Heyligen, als mede van de Eere en dienst der Reliquien, van 't Limbus ofte Voor-burgh der gelovige Vaderen des Ouden Testamentes, ende van 't Vage-Vier. Alles uyt de H. Schriften, Uyt de Leere der Out-Vaderen, en uyt de getuygenissen der Paepsche Leeraers vertoont.
157068: PEEPERKORN, DAVID - Jean-Jacques Rousseau en zijn uitgever Marc-Michel Rey. Een verhaal over de prehistory van het auteursrecht.
100082: PEER, HARRY - Kunstbroeders of meubelslaven. Uit de geschiedenis van de vakbeweging in de meubel- en houtsector.
30852: PEERBOLTE, LAMBERTUS JOHANNES LIETAERT - Paul the missionary
130016: PEEREBOOM, KLAAS | PROF. DR. H.L.G. JAFFÉ [INTROD.] - Paul Citroen. Schilder - tekenaar.
55767: PEEREBOOM VOLLER, D.H. - Beknopte geschiedenis van het kasteel te Breda en van de K.M.A.
152444: PEEREBOOM, J.J. - Ik ben niets veranderd. Journalen.
156832: PEERENBOOM, C.A. - The George Banta Company Story 1902-1962.
4026563: PEERLINCK, F. (BULTMANN, R.) - Rudolf Bultmann als Prediger. Verkündigung als Vollzug seiner Theologie. (Diss.)
103852: PEESE BINKHORST, F.X. | F.I.M. SMIT [FOREW.]. - Lutkie & Smit Papier. Waar het honderd jaar om papier gaat. Amsterdam 1877-1977 Culemborg.
55124: PEET, JAN - Gelijkheid bij wet? Beschouwingen en standpunten over een Wet Gelijke Behandeling, vooral in verband met de positie van homoseksuelen in het bijzonder onderwijs
132171: PEETERS, PAUL - L'oeuvre des Bollandistes.
58094: PEETERS, P. - Internationaal Bach-congres Goningen 19-22 juni 1985
4072494: PEETERS, R.J. (BARTH, K.) - Teken van de levende Christus. De openbaringsdynamische traditieopvatting van Karl Barth.
182635: PEETERS, HARRY | LÈNE DRESEN-COENDERS | TON BRANDENBARG [ED.]. - Psychology. The Historical Dimention.
53030: PEETERS, FLOR | VENTE, MAARTEN ALBERT - L'orgue et la musique d'orgue dans les Pays-Bas et la principauté de liège dus 16e au 18e siècle
100378: PEETERS, DR. GASTON - Frans Vervoort o.f.m. en zijn afhankelijkheid.
156503: PEETERS, RONALD - De Paap van Gramschap. Vier eeuwen schrijvers en drukkers in Tilburg.
156504: PEETERS, RONALD - De Paap van Gramschap. Vier eeuwen schrijvers en drukkers in Tilburg.
53031: PEETERS, FLOR | VENTE, MAARTEN ALBERT - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw
164783: PEETERS, JAN [PROF. J. VAN STEENBERGE - ED.]. - Uw geld en uw leven.
56773: PEETERS, C. - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
85755: PEETERS, FLOR E.A. - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw
166739: PEETERS, JAN | PETER C. SUTTON | EYMERT-JAN GOOSENS EDS. - ET AL.]. - Het paleis in de schilderkunst van de Gouden Eeuw.
131174: PEETERS, H.F.M. | F.J. MÖNKS [EDS.] - De menselijke levensloop in historisch perspectief.
122031: PEETERS, PAUL [7 H. DELAHAYE | P. PEETERS - EDS.]. - L'oeuvre des Bollandistes.
122014: PEETERS, DR. K.C. - Eigen aard. Grepen uit de Vlaamse folklore.
91351: PEETERS, PAUL - Orgelcultuur op de scheidslijn van kerk en staat. Het orgel in de 17de en de 20ste eeuw. Congresboek, uitgegeven bij gelegenheid van het Eeuwfeestcongres van de Nederlandse Organistenvereniging, 20 t/m 23 juni 1990 te Amsterdam.
85756: PEETERS, FLOR E.A. - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw
83358: PEETERS, FLOR E.A. - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw
165018: PEETERS, HAGAR - Loper van licht.
60548: PEETERS. R.J. - Teken van de levende Christus (De openbaringsdynamische traditieopvatting van Karl Barth)
161630: PEETERS, C. | J.W.F. BUNGE [PHOTOGR.]. - Rondgezicht vanaf de Stevenstoren. 24 kleurendia's van J.W.F. Bunge uit 1957 & een essay van C. Peeters.
103853: PEETERS, RONALD - Tilburg in beeld 1865 - 1945.
103854: PEETERS, RONALD - Tilburg in beeld 1945 - 1980.
102976: PEETERS, C. - De Sint Janskathedraal. 's-Hertogenbosch. Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
4140986: PEETERS, C. (HERTOGENBOSCH) - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch. (Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst)
163480: PÉGUY, CHARLES - "Oeuvres poétiques complètes. Introduction de François Porché. Chronologie de la vie et de l'oeuvre par Pierre Péguy. Notes par Marcel Péguy, avec, pour "" La Ballade du Coeur qui a tant battu "", la collaboration de Julie Sariani."
160789: PÉGUY, CHARLES - "Oeuvres poétiques complètes. Introduction de François Porché. Chronologie de la vie et de l'oeuvre par Pierre Péguy. Notes par Marcel Péguy, avec, pour "" La Ballade du Coeur qui a tant battu "", la collaboration de Julie Sariani. [1 Vol. Compl.]."
143216: PEHLE, TOBIAS [ET AL.]. - Dumonts kleine fietsen lexicon. Geschiedenis - Techniek - Design - Tochten.
122794: PEICHL, GUSTAV | DIETMAR STEINER [ET AL.]. - Neuer Wiener Wohnbau / New Housing in Vienna.
180427: PEICHL, GUSTAV - Städel. Der Museums Erweiterungsbau.
158372: PEIGNOT, GABRIEL - Dictionnaire critique, Littéraire et Bibliographique des principaux livres condamnés au feu, supprimés ou censurés: procédé d'un discours sur les sortes d'ouvrages [2 Vols. in 1].
145690: PEIJNENBURG, JEANNE - Acting Against One's Best Judgement. An Enquiry into Practical Reasoning, Dispositions and Weakness of Will.
91849: PEIJNENBURG, J.W.M. - Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden. De geschiedenis van het bisdom van 's-Hertogenbosch 1559-2009.
131423: PEIJNENBURG, DR. J.W.M. - Van Roomsche Zegeningen rn Paapsche Stoutigheden. De geschiedenis van het Bisdom van 's-Hertogenbosch 1559-2009.
4052386: PEIJNENBURG, J.W.M. (SMITS, J.) - Judocus Smits en zijn tijd. (Diss.)
164679: PEIRCE, RICHARD - Sharks in the British Seas.
56488: PEIRESC, FABRI DE - Les fioretti du quadricentenaire
145566: PEIRS, GIOVANNI - Uit klei gebouwd. Baksteenarchitectuur van 1200 tot 1940.
56469: PEISSEL, MICHEL - Le dernier horizon. À la découverte u Tibet inconnu. Version française établie par Françoise de Maulde
158366: PEIXOTO, DR. JORGE [INTROD.]. - Catalogo da importantissima e valiosa bibliotheca Souza da Camara [3 Parts in 1].
168044: PEKELHARING, J.M. - Voor twee cent een kooltje vuur. Amsterdam in de jaren twintig.
55730: PEKELHARING, C.A. | MULLER, S. - Geschiedenis van de Vereenigde Gods- en Gashuizen te Utrecht van 1817 tot 1917 (2 delen)
110855: PEL, MR. M. | MR. M.A. VOGEL [EDS. - ET AL.]. - Mediation en vertrouwelijkheid.
156422: PÉLADAN, JOSÉPHIN - De l'androgyne. Théorie plastique. Nouvelle édition commentée par Muriel Vassaux.
160008: PELCKMANS, PAUL - Isabelle de Charriére. Une correspondance au seuil du monde moderne.
153029: PELCKMANS, PAUL - Cleveland ou l'impossible proximité.
181077: PELEMAN, GHISLAINE | WIL VAN MOLL [EDS.]. - Grote prijs van de Vlaamse Boekbindkunst.
101895: PELETIER, WILLEM - Groeten uit Winterswijk. Een overzicht van het dorp aan de hand van oude ansichten
121111: PELETIER, WILLEM | HENK HEINEN - Sta er eens bij stil. Kleine monumenten in Winterswijk.
57209: PELETIER, WILLEM - Winterswijk, een eeuw verandering (Deel 1)
56480: PELGRIM, HARRY - Verlaten Waarden. 27 jan. - 4 feb. 1995
131252: PELGROM, SYLVIA - Interactions between Copper and Cadmium in Fish. Metal accumulation, physiology and endocrine regulation.
4022048: PELIKAN, J. - Jezus door de eeuwen heen. Zijn plaats in de cultuurgeschiedenis.
4135780: PELIKAN, J. - Jouw bijbel of mijn bijbel?. Een geschiedenis van de Heilige Schrift in de loop der tijden. vertaald en bewerkt door J.Waldram.
4143346: PELIKAN, J. - The Melody of Theology. A Philosophical Dictionary.
123155: PELIKAN, JAROSLAV J. | J.M.J.W. KUIN - Jezus door de eeuwen heen. Zijn plaats in de cultuurgeschiedenis.
180760: PELKA, DR. OTTO - Japanische Töpferkunst.
53402: PELLEGRIN, PIERRE - Aristoteles. Vader van alle wetenschappen (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 19)
56319: PELLEGRIN, PIERRE - Aristoteles. Vader van alle wetenschappen (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 19)
131186: PELLET, CAMILLE - Les faïences de l'Auxerrois. Égriselles - Auxerre, les Capucins - Chevannes - Auxerre, Saint-Amatre.
122303: PELLETIER, LOUISE, | ALBERTO PÉREZ-GÓMEZ [EDS.]. - Architecture, Ethics and Technology / Architecture, éthique et technologie.
4139938: PELLI, M. - The Age of Haskalah. Studies in Hebrew Literature of the Enlightenment in Germany. (Studies in Judaism in Modern Times 5)
143126: PELLING, HENRY - Winston Churchill.
155818: PELLY, PATRICIA | ANDREW TOD [EDS.]. - The Highland Lady in Dublin 1851-1856. Elizabeth Grant of Rothiemurchus.
100450: PELS, C. - Van boom tot krant.
91305: PELS, C. - Papier, de band tussen mens en kultuur.
165409: PELS, DICK - Opium van het volk. Over religie en politiek in seculier Nederland.
102872: PELT, R.J. VAN | M.E. TIETHOFF-SPLIETHOFF [EDS.]. - Het Binnenhof. Van grafelijke residentie tot regeringscentrum.
87075: PELT, J.W. VAN - Hoeden tot het heil. Gisbertus Voetius en het pastoraat
56172: PELT, J.W. VAN - Pastoraat in trinitarisch perspectief. De samenhang van trinitarische en antropologische aspecten in het pastoraat
9743: PELTANUS, THEODOR ANTON | MALDONADO, JUAN DE | SCHEIBLER, CHRISTOPHORUS | MERCATOR, REINERUS - Theodori Peltani Societatis Iesv Theologi In Proverbia Salomonis Paraphrasis et Scholia. Ex SS. Patrum scriptis vulgatae editioni accommodata, & Morali doctrina Concionatoribus & Catechistis perutili referta. Accedvnt Observationes è libris Singulariam P. Martini de Roa Cordubensis eiusdem Societat. WITH: Joannis Maldonati Andalvsii Societ. Iesv Theologi, Commentarij in Prophetas IIII. Ieremiam, Marvch, Ezechielem, & Danielem. Accessit Expositio Psalmi CIX. & Epistola de Collatione Sedanensi cum Caluinianis, eodem auctore. WITH: Controversiae Lutherano-Catholicae. De Matrimonio Ecclesiasticorvm. De Poenitentia absque confessione. De Ivstificatione sine bonis operibus a Christophoro Scheiblero. Et à Reinero Mercatore.
31648: PELTONEN, KAI - History Debated. The Historical Reliability of Chronicles in Pre-Critical and Critical Research (2 volumes) (Publications of the Finnish Exegetical Society, 64)
7657: PEMBLE, WILLIAM - Vindicae Fidei, or A Treatise of Iustification by Faith, wherein the truth of that point is fully cleared, and vindicated from the cauills of it's Adversaries. The second Edition.
7658: PEMBLE, WILLIAM - Vindiciae Gratiae. A Plea for Grace. More Especially the Grace of Faith. Of, Certain Lectvres as touching the Nature and Properties of Grace and Faith. Wherein, amongst other matters of great vse, the maine sinewes of Arminivs doctrine are cut asunder. The second Edition.
4076: PEMBLE, WILLIAM - An Introduction to the Worthy Receiving the Sacrament of the Lords Supper.
4143077: PEMSEL, H. - Seeherrschaft I. Seekriege und Seepolitik von den Anfängen bis 1650. (Weltgeschichte der Seefahrt 5)
31663: PENCHANSKY, DAVID - Understanding Wisdom Literature. Conflict and Dissonance in the Hebrew Tekst
153182: PENDLEBURY, ALYSON [MARK LEVENE - FOREW.]. - Portraying 'the Jew' in First World War Britain.
170642: PENELHUM, TERENCE - Survival and Disembodies Existence.
4076277: PENGILLY, R. - Wie moet gedoopt worden? en Waarin bestaat de doop?. Twee belangrijke vragen beantwoord uit de getuigenissen der H.Schrift en door uitspraken van voorname godgeleerden van allerlei belijdenis. vertaald door G.Velthuijsen
141560: PENKALA, MARIA | CHARLES BERLITZ | ANDREW TOMAS | OTTO MUCK - De laatste Atlantiërs & Atlantis het verdwenen continent & Atlantis. Raadsels van een verdwenen continent & Atlantis Nieuwe feiten [4 Vols.].
162472: PENKALA, MARIA - European Porcelain. A Handbook for the Collector.
4137205: PENKOWER, M.N. - The Jews were Expendable. Free World Diplomacy and the Holocaust.
57640: PENN-LEWIS, JESSIE | ROBERTS, EVAN - De oorlog tegen de heiligen: handboek voor destrijd in de hemelse gewesten. Een naslagwerk voor gelovigen over het werk van de misleidende geesten onder Gods kinderen
9633: PENN, WILLIAM - Zonder Kruys Geen Kroon, Of eene Verhandeling der Natuure en Tucht van het heylig Kruyse Christi: Vertoonende dat de verloochening zyns zelfs, en het dagelyks draagen van het Kruyse Christi, de eenige weg tot de Ruste en het Koningryke Gods is. Tot bekrachtiginge van 't welke hier bygevoegd zyn, veele treffelyke Redenen en Voorbeelden van vermaarde en geleerde persoonen der alloude tyden. Als mede verscheydene Getuygenissen van Lieden van Staat en Geleerdheyd, op hunne sterf-stonde uytgesproken. In de Engelsche Taale beschreeven, en in dezelve eenige reyzen herdrukt, en nu daar uyt, ten dienste onzer Lands-lieden, in 't Nederduytsch gebracht door Willem Séwel.
166184: PENNA, SANDRO - Een beetje koorts.
46528: PENNER, HORST - Weltweite Bruderschaft. Ein mennonitisches Geschichtsbuch. 5. Auflage überarbeitet und ergänzt von Horst Gerlach
151116: PENNEY, DAVID W. - Art of the American Indian Frontier. A Portfolio.
183717: PENNICK, NIGEL - Lost Lands and Sunken Cities.
86098: PENNING, W.L. - Tom's dagboek, een gedicht
89389: PENNING, L. - De Geuzenkapitein
89398: PENNING, L. - Onder de vlag van Jan Pz. Coen.
89391: PENNING, L. - Nederland en Oranje hereenigd. Gedenkboek van Nederland's verlossing uit de Fransche dwingelandij. Aan het volk verhaald.
89399: PENNING, L. - Uit mijn leven
142481: PENNING, L. | ISINGS [ILLUSTR.]. - De vaandrig van den stedendwinger.
152734: PENNING, L. - Het leven van Johannes Calvijn en zijn tijd aan het Nederlandsche volk verhaald.
180271: PENNING, R. [INTROD.]. - Paul Gauguin. Noa noa.
155543: PENNING, E. [PROF. DR. M.A.J. ROMME - FOREW.]. - De wind is onzichtbaar. In de greep van innerlijke stemmen.
55122: PENNING DE VRIES, PIET - De heiligen volgens het nieuwe altaarmissaal voor Nederland en Vlaanderen
181920: PENNINGKUNDE - - Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen [2 Vols. Compl.].
132132: PENNINGS, L.J.A. - Inventaris van de archieven van de intendance van het Koninklijk Paleis en Domeinen Het Loo [1806-1971 [1975] [Vol. 4: Inventarisreeks]
103496: PENNINK, R. | D.TH. ENKLAAR. - Dwonder van Claren ijse en snee. Een verloren en teruggevonden gedicht van Jan Smeken, met inleiding en aantekeningen uitgegeven.
145938: PENNINK, DR. R. - Catalogus der niet-Nederlandse drukken: 1500-1540. Aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage.
121961: PENNOCK, HANNA | GUNTER DURIEGL [ET AL.]. - Schoonheid en Burgerzin. Beidermeierkunst uit Wenen, 1815-1848.
101086: PENOYRE, JOHN | JANE PENOYRE - Houses in the Landscape. A regional Study of Vernacular Building Styles in England and Wales.
171087: PENROSE, JOHN SHELBY - A New Christianity for a New World: Why Traditional Faith is Dying and How a New Faith is Being Born.
171086: PENROSE, ROGER - Shadows of the Mind. A Search for the Missing Science of Consciousness.
131653: PENZEL, WILLY | W. OLBERT - Energielehre. Akupunk-Massage [nach Penzel] Volume/Band 2.
145103: PENZER, N.M. - The Harem. An account of the institution as it existed in the palace of the Turkish sultans with a history of the Grand Seraglio from its foundation to modern times.
152932: PEPER, RASCHA - Vossenblond.
4045587: PEPERZAK, AD - Tussen filosofie en theologie.
4143866: PEPERZAK, A.TH. - Aanspraak en bezinning.
130969: PEPYS, SAMUEL [ROBERT LATHAM | WILLIAM MATTHEWS - EDS. - ET AL.] - The Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription. VOLUME VI: 1665.
130970: PEPYS, SAMUEL [ROBERT LATHAM | WILLIAM MATTHEWS - EDS. - ET AL.] - The Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription. VOLUME VIII: 1667.
130968: PEPYS, SAMUEL [ROBERT LATHAM | WILLIAM MATTHEWS - EDS. - ET AL.] - The Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription. VOLUME V: 1664.
130967: PEPYS, SAMUEL [ROBERT LATHAM | WILLIAM MATTHEWS - EDS. - ET AL.] - The Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription. VOLUME IV: 1663.
130966: PEPYS, SAMUEL [ROBERT LATHAM | WILLIAM MATTHEWS - EDS. - ET AL.] - The Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription. VOLUME III: 1662.
130965: PEPYS, SAMUEL [ROBERT LATHAM | WILLIAM MATTHEWS - EDS. - ET AL.] - The Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription. VOLUME II: 1661.
4051611: PERATH, M.J. - Tussen Jeruzalem en Amsterdam.
4140858: PERCY, E. - Die Probleme der Kolosser- und Epheserbriefe.
121379: PERDUE, CLIVE [ED.]. - Second Language Acquisition by Adult Immigrants. A Field Manual.
142798: PERDUE, CHARLES L. | THOMAS E. BARDEN | ROBERT K. PHILLIPS [EDS.]. - Weevils In The Wheat. Interviews With Virginia Ex-Slaves
93804: PEREBOOM, FREEK E.A. - Van scheurmakers, onruststokers en geheime opruiers... De Afscheiding in Overijssel
152494: PEREC, GEORGES [= GEORGES POULOT] - Ik ben geboren.
152495: PEREC, GEORGE [ROKUS HOFSTEDE - ED.]. - Ik ben geboren.
30639: PEREIRA, HAROLD B. - The colour of chivalry. With 30 illustrations
88185: PEREIRA, JONATHAN - De beginselen der Materia Medica en der therapie. Naar de tweede Engelsche uitgave voor Nederland bewerkt door L.C.E.E. Fock. (2 delen)
151479: PEREIRA, JOÃO CASTEL-BRANCO | NUNO VASSELLO E SILVA - Calouste Gulbenkian Museum.
144332: PERELAER, M.T.H. - Baboe Dalima. Opium roman.
4055970: PERELS, O. (HRSG.) - Begründung und Gebrauch der heiligen Taufe. Aus der Arbeit einer Studientagung.
101172: PEREMANS, W. - Thukydides en de Peisistratiden [VI. 53-60].
181921: PÉRÈS A.O.A.M., FEU M.J.-B. [GUSTAVE DAVOIS - NOTES]. - Comme quoi Napoléon ná jamais existé.
167694: PERETZ, JITSCHOK LEIB - De bonthoed & andere verhalen.
155191: PEREY, LUCIEN - Une princesse Romaine au XVIIe siècle Marie Manchini Colonna, d'après des documents inédits.
103611: PEREY, LUCIEN - Histoire d'une grande dame au XVIIIe siècle. La Princesse Hélène de Ligne & La Comtessa Hélène Potocka [2 Vols. Compl.].
142901: PÉREZ, ANTURO I ALMOGUERA | ALBERT BALCELLS I GONZALEZ | ANTONI SIMON I TARREZ | FLOBEL SABATÉ I CURULL - Historia de Catalunya [4 Vols. Compl.].
56665: PEREZ, NISSAN N. - Focus East. Early photography in the near east (1839-1885)
142539: PEREZ-REVERTE, ARTURO - The Nautical Chart.
10191: PÉREZ, ANTONIO - Cort-Begryp Vande stucken der gheschiedenissen va(n) Antonio Perez, onlancx verdreven Secretaris vanden teghenwoordighen Coninck van Spangien, Philips de Twede: Waerinne de Spaensche practijcken, tot een spiegel van alle menschen, nuttelick ende naecktelick ontdeckt werden. Waer uyt oock de gront ende eerste oorspronck der voorleden beroerte binnen Sargoza, hooftstadt van Aragon, claerlicken te verstaen is. Wt het Spaensch ghetoghen, ende ordentlick by een versamelt, door Ioost Byl. Met een summaris inhout aende vant, ten eynde toe. Op een nieu herdruckt ende verbetert.
180269: PÉREZ, YOLANDA RODRÍGUEZ - De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen. De Nederlanden in Spaanse historische en literaire teksten [circa 1548-1673].
164534: PÉREZ, ANNIE | MARTINE CONTENSOU [EDS.]. - Figures du modern l'expressionisme en Allemagne 1905-1914. Dresden - Munich - Berlin.
161490: PEREZ-ROMERO, ANTONIO - Subversion and Liberation in the Writings of St. Teresa of Avila.
157034: PEREZ, PEDRO GUIBOVICH - The Inquisition and Book Censorship in the Peruvian Viceroyalty [1570-1813] / La Inquisicion y la censura de libros en el Pere virreinnal [1570-1813].
161934: PEREZ-LOPEZ, JORGE F. - The Economics of Cuban Sugar.
142735: PEREZ, JUAN ALBERTO RODRIGUEZ - Flora exotica en las Islas Canarias. Die exotische Pflanzenwelt auf den Kanarischen Inseln.
157152: PERFECT, CHRISTOPHER | GORDON ROOKLEDGE [EDS. ] | PHIL BAINES [REVISED]. - Rookledge's International Type Finder. The essential handbook of typeface recognition and selection.
143530: PERICOT GARCIA, L. - The Balearic Islands.
182200: PERILLEUX, GEORGES - Stig Dagerman et l'existentialisme.
122307: PERIN, CONSTANCE - Everything in its Place. Social Order and Land Use in America.
161598: PERISTIANY, J.G. | E.E. EVANS-PRITCHARD [INTROD.]. - The Social Institutions of the Kipsigis.
7942: PERIZONIUS, GERARD - De Volstrekte Borgtogt, van de Soone Gods, Jesus Christus, Tot syn Lof en Eere, En tot wegneeming der Verschillen, Vereeniging der Gemoederen, en Vreede der Kerke. Aan den Eerw. Hooggeleerden Heer Melchior Leidekker, Opgedraagen.
9967: PERKINS, WILLIAM - Alle de Werken van Mr. Wilhelm Perkins, Zeer vermaarde, en voortrefflijke Ghod-Geleerde, En getrouwe Bedienaar des H. Euangeliums, in de Hooghe School, te Cambridge. Waar van 't gheene in Duids ontbrak, is vertaalt. Voorts d'andere van nieuws naa 't Engels overghezien, en van veele misslaaghen verbeetert. De Texten naa de Nieuwe Overzettinge ghestelt, met Ontleedende Taaffels op ieder Boek. Neffens een Blad-wijzer van de Leer der Oud-Vaders, en een van de voornaemste Stof, hier in beghreepen.
55087: PERKINS, WILLIAM - Christus het ware gewin, meer in waardij dan alle goederen van de wereld en verklaring van de rechte wijze om Christus de Gekruiste te kennen
6553: PERKINS, WILLIAM - Problema dat is: Een Voor-stellinghe van het valsch voor-gheven des Pausdoms dat het Roomsche gheloof het Alghemeyne Gheloof zijn soude. Als een teghen-gift ofte Preservatif teghen den Catholijcken Schat Jodoci Coccy, ende een Voor-bericht in het lesen aller Out-vaderen. Ende uyt de Latijnsche tale verduytschetm door Austathium Manglerium.
92617: PERKINS, WILLIAM - Christus het ware gewin, meer in waardij dan alle goederen van de wereld en Verklaring van de rechte wijze om Christus de Gekruiste te kennen
10278: PERKINS, WILLIAM - Opera Theologica dat is De Theologische Wercken M. Wilhelmi Perkinsi. Vervatende Verscheiden leersame ende troosteleyke Tractaeten ende uytleggingen. Vertaelt door Vincentius Meusevoet.
201425: PERKINS, WILLIAM - Gvilielmi Perkinsi Cantabrigiensis Angli, SStae Theologiae Licentiati, Opvscvla Theologica Varia. Mvltiplici doctrina & consolatione cumulatissima. Ex Anglico in Latinam linguam translata à Thoma Draxo. Indicem Tractatvvm in hoc libre contentorum, aversa indicat pagina. WITH: Tractatus vere aureus De Lingvae Regimine, jvxta dei verbvm Latinitate donatvs à Thoma Draxo. WITH: Problema de Romanae Fidei ementito Catholicismo. Estqve antidotum contra Thesaurum Catholicum Iodoci Coccii. Et propaideiae Iuventutis in Lectione omnium Patrum. Editum post mortem Authoris opera & studio Samuelis Wardi.
5529: PERKINS, WILLIAM | DOWNAME, GEORGE - Een uyt-nemend tractaet vervaetende de lessen, uytlegghende de drie eerste Capittelen der Openbaringhe Johannis, ghedaen in Enghelant binnen Cambrits. Door Mr. Wilhelmus Perkinsus. Mitsgaders Twee boecken van den Antichrist, waer van het eerste bewijst dat de Paus de Antichrist is, het tweede beschermt, de selve leere tegens alle detegen werpingen Robberti Bellarmini Jesuits ende Cardinaels der Roomscher kercke, Door D. Georgius Downamus. Ende ghetrouwelijck uyt de Enghelsche in de Nederduytsche tale overgheset, door Vincentius Meusevoet Dienaer des Woorts Godes tot Schagen.
82679: PERKINS, W. - Hemelse Vertroosting, met een korte levensschets door ds. J. Van der Haar
55560: PERKINS, WILLIAM - Stervenskunst of zalf voor een zieke. Een christelijke voorbereiding op het overlijden
180574: PERKS, W.A.G. - Zes eeuwen molens in Utrecht.
164598: PERLO, BER VAN - A Field Guide to the Birds of Southern Africa.
151461: PERMANYER, LLUÍS [TEXTS] | CONSOL BANCELLS [PHOTOGR.]. - Barcelona ilustrada. La ciudad del siglo XVIII.
93831: PERNEEL, PH. - Zeventig jaar in de Hoeksche Waard. De rijks hogere burgerschool - rijksscholengemeenschap te Oud-Beijerland, 1918-1988
161094: PERNEEL, P.G.M.G. - Het beroepsjournaal van Dr. J.F.Ph. Hers. Arts te Oud-Beijerland [1881-1915].
4011575: PERNOT, H. - Recherches sur le texte original des évangiles. (Coll.de l`Inst. Néo-Hellénique 4)
167263: PERNOUD, RÉGINE | MADELEINE PERNOUD - Sources de l'Art Roman suivi dúne Lexique Thématique.
141275: PERNOUD, RÉGINE - Heloise und Abaelard. Ein Frauenschicksal im Mittelalter.
4070194: PERNOUD, R. (HILDEGARD VAN BINGEN) - Hildegard van Bingen.
164924: PERNOUD, RÉGINE - La libération d'Orléans, 8 mai 1429.
160436: PERNOUD, RÉGINE [THEO BUCKINX - TRANSL.]. - Hildegard van Bingen.
160181: PERNOUD, RÉGINE - Christine de Pisan.
110080: PERNOUD, RÉGINE - Pour en finir avec le Moyen Age.
4048876: PERNOUD, RÉGINE - Christine de Pisan. Vertaald door Théo Buckinx.
132168: PÉROUSE, GABRIEL - Georges Chastellain: Étude sur l'histoire politique et littéraire du XVe siècle.
56968: PERPEET-FRECH, LOTTE - Die gotischen Monstranzen im Rheinland
4137833: PERQUIN, N. - In gesprek met Jezus van Nazareth. (verantwoording van mijn geloof... slechts ter lezing aan enkele vrienden)
167490: PERRAULT, ANNA H. [KATHRYN MORGAN - INTROD. | DAVID M. LANK | SANDRA M. MCGUIRE]. - Nature Classics. A Catalogue of the E.A. McIlhenny Natural History Collection at Louisiana State University.
144324: PERRAULT, CHARLES [ERNST VAN ALTENA - TRANSL. | PETER VAN HUGTEN - ILLUSTR.]. - Sprookjes.
182552: PERRE, HUGO A.J. VAN DE - Présences Belges à Londres. Petit discours sur la contribution Belge à l'histoire de la capitale Anglaise.
162616: PERRET, GEOFFREY - A Country Made by War. From the Revolution to Vietnam - The story of America's rise to power.
155604: PERRIDON, HARRY | AREND QUAK [EDS.]. - Oppa Swänzsko oc oppa Dansko. Studien zum Altostnordischen. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume 62.
164364: PERRIE, MAUREEN - The Agrarian Policy of the Russian Revolutionary Party from its Origins through the Revolution of 1905-1907.
93095: PERRIN, BERNADOTTE (TRANSLATION) - Plutarch's lives VII
167403: PERRIN, ALDO - The Collegiate Church of St. Ursus Aosta. Guide to the Monuments.
6889: PERRIN, JEAN PAUL | LYDIUS, BALTHASAR - De Historie vanden Waldensen Ghedeelt in drie deelen. Daer van Het eerste handelt van hunnen oorspronck, suyver Gheloove ende Vervolgingen die sy door geheel Europa, geduerende den tijt van meer als 450. Jaren, hebben gheleden. Het tweede vervat de Historie vande Waldensen, anders genaemt de Albigensen. Het derde begrijpt de Leere ende Discipline, welcke sy onderlinghe ghemeyn ghehadt hebben, Midsgaders de wederlegginghe vande leere van hunne weder-partije. Vergadert wt d'Autheuren, der welcker namen hier nae ghestelt worde, ende in de Fransoysche tale beschreven, door Jean Paul Perrin, Lionnoys. Ende tot dienst vande Nederlandtsche Kercke Christi, Wt de Fransoysche in onse Nederlantsche tale ghetrouwelijck overgheset, door I.M.V. WAARBIJ: Dry Historische Tractaetgens , 't Eerste van de Kercke, waer die gheweest is, van de tijden der Apostelen, tot de tijden der Reformatie, door de Waldensen. Het tweede, Van de verscheyden namen der Waldensen, en de oorsaken van de selve benaemingen. Het derde, Van het Geloove der Waldensen, volgens d'eygen bekentenissen, ende Historien der Papisten, Dienende tot verlichtinghe van de Kerckelijcke Historie, ende verdedinghe van de Eere en Leere der Gereformeerde Kercken, ende mondstoppinge van eenige lasteringen, der Jesu-wijten, ende Pausghesinden, als oock voor een Appendix, aen de Historie Perrini, vanden Waldensen, Ghestelt by Balthasar Lydius.
102705: PERRINS, DR. CHRISTOPHER M. | PROF. KAREL H. VOOUS [FOREW.]. - Geïllustreerde encyclopdie van de vogels. Een compleet overzicht van alle vogelsoorten van de wereld.
131010: PERRON, E. DU - De Muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindische belletrie uit de Companjiestijd [1600-1780] Geïllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten en met tekeningen van Thomas Nix.
153732: PERRON, E[DDY] DU - Schandaal in Holland.
152759: PERRON- DE ROOS, E. DU [ET AL.]. - E. du Perron. Schrijvers prentenboek deel 13..
145126: PERRON, E. DU - De Muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindische belletrie uit de Companjiestijd [1600-1780]. Geïllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten en met tekeningen van Thomas Nix.
167847: PERRON, E. DU - Brieven [Vol. 1-7].
165607: PERRON, E. DU - Het land van herkomst.
110455: PERRON, E. DU - De Muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindische belletrie uit de Companjiestijd [1600-1780]. Geïllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten en met tekeningen van Thomas Nix.
4143997: PERRON, E.DU - Het land van herkomst.
90731: PERROT, MICHELLE E.A. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. De Franse Revolutie en de opkomst van de bourgeoisie.
122129: PERROT, CHANOINE J. - La Basilique de Saint-Apollinaire [Cathédrale de Valence].
144088: PERROT, PHILIPPE - Werken aan de schijn. Veranderingen van het vrouwelijk lichaam in de achttiende en negentiende eeuw. .
144089: PERROT, PHILIPPE - Werken aan de schijn. Veranderingen van het vrouwelijk lichaam in de achttiende en negentiende eeuw. .
162093: PERRY, ELAINE | HEATHER ASHTON. - Neurochemistry of Consciousness. Neurotransmitters in Mind.
152779: PERRY, JOS - Ons fatsoen als natie. Victor de Stuers 1843-1916.
90671: PERRY, ELISABETH ISRAELS - From theology to history: French religious controversy and the revocation of the Edict of Nantes.
167334: PERRY, MARIA - Elizabeth I. The World of a Prince. A Life from Contemporary Documents [In Slipcase].
157663: PERRY, GUILLERMO | DANNY M. LEIPZIGER [EDS.]. - Chile. Recent Policy Lessons And Emerging Challenges.
31592: PERRY, T.A. - God's Twilight Zone. Wisdom in the Hebrew Bible
91499: PERRY, CLAY - Old English Villages
4026401: PERRY, E.I. - From Theology to History:. French Religious Controversy and the Revocation of the Edict of Nantes.
121645: PERSE, SAINT-JOHN [HANS VAN PINXTEREN - FOREW. | TRANSL.]. - Lofzangen.
4036716: PERSONS, R. - The Christian Directory (1582). The 1st booke of the christian exercise, appertayning to resolution. Ed.by V.Houliston. (Studies in the History of Christian Thought. 84)
167422: PERSSON, OVE - Grafisk uppslagbok, utarbetad av Ove Persson och utgiven av ab Sveriges Litografiska tryckerier.
156926: PERTHES, CLEMENS THEODOR [SIMON S. LAURIE - TRANSL.]. - Life and Times of Frederick Perthes. Patriot and Man of Business.
110211: PERTSCH, DR. ERICH - Langenscheidts Grosses Schulwörterbuch Lateinisch - Deutsch.
53404: PERUZZI, GIULIO - Bohr. Van kwantumsprong tot 'big science' (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 17)
56311: PERUZZI, GIULIO - Bohr. Van kwantumsprong tot 'big science' (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 17)
141523: PERVIN, LAWRENCE A. - Personality: Theory, Assessment and Research.
56507: PESANTE, SAURO - Catalogo Degli Incunabuli Della Bibliotheca Civica di Trieste
121984: PESCH, LUDWIG - Die romantische Rebellion in der modernen Literatur und Kunst.
153737: PESCH, PIERRE N.G. [ED.]. - Bibliotheken van het aartsbisdom en van de franciscanen. De collectie Thomaasse in de Utrechtse Universiteiotsbibliotheek.
4059766: PESCH, R. - Das Abendmahl und Jesu Todesverständnis.
4043422: PESCH, R. (HRSG.) - Das Markus-Evangelium. Von W.Wrede, K.L.Schmidt, M.Dibelius, R.Bultmann u.v.a. (Wege der Forschung 411)
162787: PESCH, H.W. VAN - De idee van de menselijke beperktheid bij Sophocles.
4076063: PESCH, R. (HERDER) - Das Markusevangelium. Teil I. Einleitung und Kommentaar zu Kap. 1,1-8,26. Mit einem zweiten Nachtrag. (Herders Theol.Kom.NT II/2)
4071049: PESCHKE, E. - Die Böhmischen Brüder im Urteil ihrer Zeit.
89736: PESCIO, CLAUDIO E.A. - Leonardo, art and science.
154159: PESKENS, R.J. [ = GEERT VAN OORSCHOT]. - De Vlissingse verhalen van R.J. Peskens. Twee vorstinnen en een vorst. Mijn tante Coleta en andere verhalen.
60551: PESKI. A.M. VAN - The Outreach of Diakonia (A study of Christian service, with special reference to its international aspects)
168747: PESKOVA, PROF. DR. JAROSLAVA | DR. JOSEF CACH [EDS - ET AL.]. - Homage to J.A. Comenius.
4047604: PESSIN, Y. - Year Book Religious Zionism 1988. (Hebrew-English Text)
104401: PESSIS, JAQUES | JAQUES CRÉPINEAU - Le Moulin Rouge.
102522: PESSIS, JACQUES | JACQUES CRÉPINEAU - The Moulin Rouge.
183613: PESSOA, FERNANDO [ÁLVAROS DE CAMPOS] - Poesias - Gedichte.
183616: PESSOA, FERNANDO - Esoterische Gedichte. Mensagem / Botschaft. Englische Gedichte.
183604: PESSOA, FERNANDO - Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares.
168128: PESSOA, FERNANDO [MAARTEN ASSCHER | AUGUST WILLEMSEN - TRANSL.]. - Heimwee naar vereeuwiging. De Engelse gedichten.
167665: PESSOA, FERNANDO [RICHARD ZENITH - ED. | TRANSL.]. - The Selected Prose of Fernando Pessoa.
167653: PESSOA, FERNANDO | OFÉLIA QUEIROZ [AUGUST WILLEMSEN | HERRIE LEMMENS - TRANSL.]. - Liefdesbrieven 1920 / 1929-1932.
183612: PESSOA, FERNANDO - Alberto Caeiro - Dichtungen. Ricardo Reis - Oden.
183606: PESSOA, FERNANDO - Herostrat. Die ästhetische Diskussion I.
183614: PESSOA, FERNANDO - Dokumente zur Person und ausgewählte Briefe.
4039188: PESTALOZZI, J.H. - Sämtliche Werke. 11 Bände. Hrsg. von A.Buchenau, Ed.Spranger und H.Stettbacher. I.Schriften aus der Zeit von 1766 bis 1780. II/III.Lienhard und Gertrud. 1. bis 4.Teil. VII.Die Kinderlehre der Wohnstube. Christoph und Else. VIII.Ein Schweizer-Blatt. IX. bis XIII.Schriften aus der Z e
52362: PESTALOZZI, C. - Heinrich Bullinger. Leben und augewählte Schriften
4000130: PESTALOZZI, C. (BULLINGER, H.) - Heinrich Bullinger. Leben und ausgewählte Schriften nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen. (Leben und ausgewählte Schriften der Begründer der reformierten Kirche V)
4139005: PESTALOZZI, J.H. - Grundlehren über Mensch, Staat, Erziehung. Seine Schriften in Auswahl. In Verbindung mit M.Zollinger hrsg. von Hans Barth.
121007: PET, PAUL C. [PHOTOGR.]. | WILLIAM ROTHUIZEN [TEXT] - Sana's. Een betovering van duizend jaar. [in Box].
142921: PÉTAIN, MARÉCHAL - La France Nouvelle. Principes de la Communité suivi des Appels et Messages 17 juin 1940 - 17 juin 1941.
168677: PETER, CAROLYN [JOHN W. DOWER - ESSAY]. - A Letter from Japan. The Photographs of John Swope. With an essay by John W. Dower ans a letter by John Swope.
87898: PETER, RODOLPHE | GILMONT, JEAN-FRANÇOIS - Bibliotheca calviniana. Les oeuvres de Jean Calvin publiées au XVIe siècle. I. Écrits théologiques, littéraires et juridiques, 1532-1554.
156233: PETER GLUCKMAN | MARK HANSON - Mismatch. The Lifestyle Diseases Timebomb.
94198: PETER, RODOLPHE | ROTT, JEAN - Les lettres a Jean Calvin de la collection Sarrau. Publiées avec une notice sur Claude et Isaac Sarrau
154138: PETER, FABIENNE | HANS BERNHARD SCHMID (EDS) - Rationality and Commitment.
4142533: PETER R. & GILMONT, J.F. (CALVIJN, J.) - Bibliotheca Calviniana. Les oeuvres de Jean Calvin publiées au XVIe siècle. 1. Écrits théologiques, littéraires et juridiques 1532-1554.
170014: PETERS, TED | ROBERT JOHN RUSSELL | MICHAEL WELKER [EDS - ET AL.]. - Resurrection. Theological and Scientific Assessments.
4039022: PETERS, J.A.J. - De vraag naar het zijn. Keur uit zijn verspreide geschriften, bijeengebracht en ingeleid door H.H.Berger, C.E.M.Struyker Boudier, Th.v.Velthoven.
170104: PETERS, TED | GAYMON BENNETT | KANG PHEE SENG [EDS]. [WOLFHART PANNENBERG | ROBERT JOHN RUSSELL - FOREW.]. - Brucken Bauen. Naturwissenschaft und Religion.
142484: PETERS, G.J [N.M.F. LATHOUWERS | A. HOUTKOP - EDS.]. - Tiel omstreeks 1900. Facsimile van de uitgave van 1957 met een korte levensbeschrijving vanG.J. Peters.
171228: PETERS, TED - God As Trinity. Relationality and Temporality in Divine Life.
122667: PETERS, ROBERT | JOS M.M. HERMANS [EDS.]. | ANKE JARLING - Buch, Literatur und Sprache in den östlichen Niederlanden und im nordwestlichen Deutschland.
102488: PETERS, MARION | FERRY ANDRÉ DE LA PORTE [PHOTOGR.]. - In steen geschreven. Leven en sterven van VOC-dienaren op de kunst van Coromandel in India.
121405: PETERS, J.W.M. (ET AL.) - Kerk op de helling. Veranderingen in katholiek Nederland en gevolgen voor de pastoraal.
90519: PETERS, HENRIK - Anna Freud, A life dedicated to children
142812: PETERS, ARJAN - De handboog der verbeelding. Arjan Peters in gesprek met Hella S. Haasse
94444: PETERS, CHRISTIAN - Johann Eberlin von Günzburg, ca. 1465-1533. Franziskanischer Reformer, Humanist und konservativer Reformator
180679: PETERS, HEINZ [ED.]. - "Die Bauhaus-Mappen. "" Neue europäische Graphik 1921-23 ""."
170147: PETERS, TED - God - the Worlds Future. Systematic Theology for a New Era.
167570: PETERS, TON [ED.]. - Schaakgedichten / Chess Poetry.
166439: PETERS, ELLIS - The Holy Thief.
166438: PETERS, ELLIS - The Heretic's Apprentice.
166437: PETERS, ELLIS - The Confession of Brother Haluin.
166436: PETERS, ELLIS - The Mermit of Eyton Forest.
166434: PETERS, ELLIS - The Raven in the Foregate.
166435: PETERS, ELLIS - The Rose Rent.
166432: PETERS, ELLIS - The Pilgrim of Hate.
166433: PETERS, ELLIS - An Excellent Mystery.
166429: PETERS, ELLIS - The Virgin in the Ice.
166430: PETERS, ELLIS - The Devil's Novice.
166428: PETERS, ELLIS - The Sanctuari Sparrow.
166426: PETERS, ELLIS - Saint Peter's Fair.
166427: PETERS, ELLIS - The Leper of Saint Giles.
166425: PETERS, ELLIS - Monk's Hood.
166423: PETERS, ELLIS - A Morbid taste for Bones.
166424: PETERS, ELLIS - One Corpse too Many.
165090: PETERS, ARJAN - De handboog der verbeelding. Arjan Peters in gesprek met Hella S. Haasse.
163666: PETERS, MARGOT - Mrs. Pat. The Life of Mrs. Patrick Campbell.
162389: PETERS, ELLIS - Sint Pieter's jaarmarkt.
161999: PETERS, HUBERT J.M.W. - The Crone Library. Books on the Art of Navigation left by Dr. Ernst Crone to the Scheepvaart Museum in 1975 and Books on the same subject acquired by the Museum previously. Including a biography, a short history of the art of navigation in the Netherlands ands a list of the Crone collection of nautical instruments.
156895: PETERS, JEAN [ED.]. - Collectible Books. Some New Paths.
156894: PETERS, JEAN [ED.]. - Book Collecting. A Modern Guide.
155490: PETERS, F.E. - The Voice, the Word, the Books. The Sacred Scripture of the Jews, Christians, and Muslims
31249: PETERS, C.H. - De Nederlandsche stedenbouw. De stad als veste, woon- en handelsplaats (Deel 1)
144095: PETERS, F.E. - The Harvest of Hellenism. A History of the Near East from Alexander the Great to the Triumph of Christianity.
55354: PETERS, C.H. - De Nederlansche stedenbouw. Deel I: De stad als veste, woon- en handelsplaats. Deel II: De stad met hare kerken, kloosters en godshuizen, haar raadhuis en verdere openbare gebouwen, haar woon- en bedrijfshuizen (2 delen)
122263: PETERS, UWE HENRIK - Anna Freud. A Life Dedicated to Children.
141310: PETERS, MARGOT - Bernard Shaw and the Actresses. A Biography.
130419: PETERS, PROF. MR. J.A. | DR. A. J. NIEUWENHUIS [EDS. - ET AL.] - Het recht op leven in de Nederlandse Grondwet. Een verkennend onderzoek.
101343: PETERS, C.H. | DR. H. BRUGMANS - Steden in de renaissance. Civitates Orbis Terrarum [In Slipcase].
141925: PETERS, DR. OLAF | KAY HEYMER [EDS.]. - Werke aus einer Wiedersehen. Dortmunder Privatsammlung.
4031705: PETERS, C. (TATIANUS) - Das Diatessaron Tatians. Seine Überlieferung und sein Nachwirken im Morgen- und Abendland sowie der heutige Stand seiner Erforschung. (OCA 123)
4039024: PETERS, J.M. - Het Beeld. Bouwstenen voor een algemene iconologie.
4072259: PETERS, R. (RED.) - Van vreemde herkomst. Achtergronden van Turkse en Marokkaanse landgenoten. (Nabije-Oostenreeks)
4073426: PETERS, F.E. - A Reader on Classical Islam.
122207: PETERSEN, AD - De Ploeg. Gegevens omtrent de groningse schilderkunst in de jaren '20.
146499: PETERSEN, J.W. VAN - Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg. Jaarboek Achterhoek en Liemers [17 Vols.].
30748: PETERSEN, WILLIAM L. A.O. - Sayings of Jesus: Canonical and Non-Canonical. Essays in Honour of Tjitze Baarda
181184: PETERSEN, AD - Lucebert. Tekenwerk en grafiek/Dessins et oeuvres graphiques.
30747: PETERSEN, WILLIAM L. - Tatian's Diatessaron. Its creation, dissemination, significance, and history in scholarship
164472: PETERSEN, J.W. VAN | W. ZONDERVAN - Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel.
9212: PETERSEN, JOHANN WILHELM - Send-Brief van een Super-Intendent tot Lunenborg, Geschreven aan eenige Theologanten en God-geleerden, Aangaande de Vrage, Of God hedensdaags na de Hemelvaard Christi, zich niet meer door Goddelijke Verschyningen wil openbaaren aan de Menschen Kinderen, en zich daar van ten eenemaal ontrocken heeft? Als mede het Verhaal eener Geschiedenis, of Species Facti van een Adelijke Freulijn, wat haar sedert het sevende Jaar haares ouderdoms tot dese tyd toe van God gegeven is. Uit het Hoog- in 't Nederduits overgeset door Jacob van Hervelt.
130693: PETERSEN, KAREN | J.J. WILSON [EDS.] - Women Artists: Recognition and Reappraisal from the Early Middle Ages to the Twentieth Century
4141273: PETERSEN, J. - De Insider. Jezus volgen in de wereld van vandaag.
90456: PETERSON, IVARS - The mathematical tourist. Snapshots of Modern Mathematics.
4072789: PETERSON, E.H. - Laatste woorden. De Openbaring van Johannes en de biddende verbeelding.
166658: PETERSON, R.T. | G. MOUNTFORT | P.A.D. HOLLOM - Vogelgids voor alle in ons land en overig Europa voorkomende vogelsoorten. Vertaald en voor Nederland bewerkt door Mr. J. Kist.
158223: PETERSON, WILLIAM S. [ED.]. - The Well-Made Book. Essays and Lectures by Daniel Berkeley Updike.
145163: PETERSON, PETER M. - Andrew, Brother of Simon Peter. His History and his Legends.
4137080: PETERSON, E.H. - The Message. The Bible in Contemporary Language.
150580: PETERSON, SUSAN - The Complete Pottery Course.
4300418: PETERSON, M. W.HACKER A.O. - Reason and Religious Belief. An Introduction to the Philosophy of Religion
4300270: PETERSON, EUGENE H. - Een jaar met Jezus. Dagelijkse lezingen en meditaties.
156176: PÉTILLON, WILLY [NETY HEYLIGERS - ILLUSTR.]. - Moeders oudste.
130819: PETISENS, A.H. - Der Olymp oder Mythologie der Griechen und Römer. Mit Einschluss der ägyptischen, nordischen und indischen Götterlehre.
182215: PETIT, THIERRY - Satrapes et Satrapies dans l'empire achéménide de Cyrus le Grand à Xerxès Ier.
89065: PETIT, LOUIS D. - Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Tweede deel, de literatuur bevattende verschenen van 1888-1910.
89045: PETIT, LOUIS D. - Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
182589: PETIT, JEAN - Le poème électronique le Corbusier / Das elektronische Gedicht Le Corbusier.
4142198: PETITJEAN, A. - Les oracles du Proto-Zacharie. Un programme de restauration pour la communauté juive après l'exil.
4038607: PETITOT, H. (DOMINICUS) - Sint Dominicus. Nederlands van A.M.Janssen m.m.v. C.H.Lambermond.
152807: PETITT, CLARE - Dr Livingstone I Presume ? Missionaries, Journalists, Explorers & Empire.
122715: PETRAN, TABITHA - Syria. A Modern History.
56853: PETRARCA - Het leven in eenzaamheid & Brieven aan zijn broer
46905: PETRENKO, VITALI - The Development of Authority within the Russian Orthodox Church. A theological and historical inquiry
93694: PETRI, FRANZ - Kirche und Gesellschaftlicher wandel in Deutschen und Niederländischen Städten der Werdenden Neuzeit. Reihe A: Darstellungen, Band 10
82697: PETRI, FRANZ - Kirche und gesellschaftlicher wandel in Deutsche und Niederländischen Städthen der werenden neuzeit (Städteforschung Reige A: Darstellungen Band 10)
7365: PETRI, RUDOLF - Korte Gulden Regelen eenes Heyligen Levens, uyt het Nieuwe Testament. In Geestelicke Meditatien voor-gestelt. De Vierde Druck, van nieuws oversien ende na de Nieuwe Oversettinge des Bybels verbetert. WAARBIJ: Enge Poorte, ofte De wegh der Saligheydt. Voor-gestelt in Geestelicke Meditatien over eenige bysondere Texten der Heyliger Schrift. De seste Druck, van nieuws oversien ende na de Nieuwe Oversettinge des Bijbels verbetert.
121202: PETRI, F. | W. JAPPE ALBERTS - Gemeinsame Probleme deutsch-niederländischer Landes- und Volksforschung.
102767: PETRIE, FLINDERS - Decorative Patterns of the Ancient World.
101582: PETROVICI, EMIL. - Kann das Phonemsystem einer Sprache durch fremden Einfluss umgestaltet werden? Zum slavischen Einfluss auf das rumänische Lautsystem.
164221: PETROVITCH, WOISLAV M. [WILLIAM SEWLL | GILBERT JAMES - ILLUSTR.]. - Heldensagen en legenden van de Serviërs.
157517: PÉTROVITCH, NICOLAS S. - Essai de Bibliographie Française sur les Serbes et les Croates 1544-1900.
162471: PETRUS BLUMBERGER, J.TH. - De nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië.
100166: PÉTRY, CLAUDE | DAVIDE BANZATO | CLARA GELLY [ET AL.]. - La peinture vénitienne 1600-1800. 65 peintures des collections des musées de la ville de Padoue.
145402: PETRY, JÜRGEN - Das Monopol. Die Geschichte des Leipziger Kommissions- und Grossbuchhandels LKS.
162863: PETTAZZONI, RAFFAELE [H.J. ROSE - TRANSL.]. - Essays on the History of Religions.
92147: PETTEGREE, ANDREW - Emden and the Dutch revolt. Exile and the Development of Reformed Protestantism
153112: PETTEGREE, ANDREW | ALASTAIR DUKE | GILLIAN LEWIS [EDS.]. - Calvinism in Europe 1540-1620.
87825: PETTEGREE, ANDREW | WALSBY, MALCOLM - Netherlandish Books. Books Published in the Low Countries and Dutch Books Printed Abroad before 1601. (2 volumes)
4300894: PETTEGREE, A. (LONDON) - Foreign Protestant Communities in Sixteenth-Century London.
4143850: PETTER F.A. - Profanum et Promissio. Het begrip wereld in de missionaire ecclesiologieën van Hans Hoekendijk, H.J.Margull en Ernst Lange. (Diss.)
122076: PETTIFER, JAMES - Kosova Express. A Journey in Wartime.
46409: PETTIPIECE, TIMOTHY - Pentadic Redaction in the Manichaean Kephalaia. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 66)
46579: PETTIPIECE, TIMOTHY - Pentadic Redaction in the Manichaean Kephalaia. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 66)
171033: PETTO, ANDREW J.& LAURIE R. GODFREY - Scientists Confront Creationism. Intelligent Design and Beyond.
180019: PETUCH, EDWARD J. - New Carribbean Mollusc Faunas.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

9/13