Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4138830: RODRIGUEZ, A. - Die Vereinigung der Seele mit Jesus Christus. Geistliche Abhandlungen.
166704: RODRIQUEZ, MANUEL NUÑEZ - San Salvador de Valdedios o la fabrica sencilla de una arquitectura admirable / San Salvador de Valdedios. The Simple Fabric of an Admirable Architecture.
104498: RODWELL, WARWICK - The Fishermen's Chapel Saint Brelade Jersey. Its Archaeology, Architecture, Wall Paintings and Conservation.
162375: ROE, F. GORDEN - Women in Profile. A Study in Silhouette.
4133557: ROEBBEN, B. & TUIN, L.V.D. (ED.) (KNIPPENBERG, M.P.J.V.) - Practical Theology and the Interpretation of Crossing Boundaries. Essays in honour of Professor M.P.J. van Knippenberg.
102301: ROEBUCK, PETER - Yorkshire Baronets 1640-1760. Families, Estates and Fortunes.
101023: ROEDER-BAUMBACH, DR. IRMGARD VON [& PROF. DR. H.G. EVERS] - Versieringen bij blijde inkomsten.
4023275: ROEDIGER, A. - Chrestomathia Syriaca quam glossario et tabulis grammaticis.
53854: ROEDL, URBAN - Matthias Claudius. Sein Weg und seine Welt
143567: ROEGHOLT, DR. RICHTER - De geschiedenis van de Bezige Bij 1942-1972.
123239: ROEGHOLT. DR. M.J.W. - Het stadsgewest. Een studie over den trek naar de steden en zijn gemeentelijk-economische gevolgen.
4139945: ROEGHOLT, R. (SIJES, B.) - Ben Sijes. Een biografie. Met een voorwoord van L.de Jong.
105164: ROELANDS, J.A.M. - Straat in Straat uit. Een wandeling door de oude binnenstad van 's-Hertogenbosch. Met verklaring van de straatnamen.
150234: ROELANDTS, OSCAR - Considérations sur l'influence de l'Art Français en Belgique depuis 1830.
140483: ROELEN, MARTIN WILHELM - Studien zur Topographie und Bevölkerung Wesels im Spätmittelalter. Unter Besonderer Berücksichtigung der Steuer- und Heerschaulisten 1373-1435 [2 Vols. Compl.].
162139: ROELEVELD, KARIN - Surface Motor Unit Potentials. The Building Stones of Surface Electromyography.
54949: ROELEVINK, J. E.A. - Dicht bij een eenheid. Handreiking voor een geestelijk gesprek over Samen op Weg in de plaatselijke gemeente
92182: ROELEVINK, JOHANNA - Gedicteerd verleden. Het onderwijs in het algemene geschiedenis aan de Universiteit te Utrecht, 1735-1839
161809: ROELEVINK, J. - Gedicteerd verleden. Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de Universiteit te Utrecht 1735-1839.
82049: ROELINK, J. - Kerk en Staat in conflict, referaat voor de tweeënveertigste Wetenschappelijke samenkomst op woensdag 6 juli 1960
143910: ROELINK, DR. J. - Een honderdtal brieven uit de correspondentie van Elbertus Leoninus. Uitgegeven met inleiding en toelichting.
160966: RÖELL, ANTONIE - Wetgeving op de huisvesting van arbeidende klassen.
4070065: ROELLENBLECK, G. (BODIN, J.) - Offenbarung, Natur und jüdische Überlieferung bei Jean Bodin. Eine Interpretation des Heptaplomeres.
88570: ROELOFS, OLCHERT CORNELIS BROEK - Wilhelmus Baudartius
55188: ROELOFSE, H. - Levensschets Ds. H. Roelofsen, door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten
89439: ROELOFSEN, A. E.A. - Waar gaan we heen? (De Kerkelijke kwestie te Veenendaal).
162126: ROELOFSMA, PIETER R. - The Functional Role of Neutronal Synchronization in the Visual Cortex of the Cat.
54125: ROELOFSZ, C. - De beteekenis van Christus voor Spinoza
154046: ROEMER, ASTRID H. - Maar ik blijf [Bevat de romans: Nergens ergens - Over de gekte van een vrouw - Een naam voor de liefde].
131996: ROEMER, ASTRID H. - Zolang ik leef ben ik niet dood. Een autobiografisch proces.
88007: ROEP, THOM / LOERAKKER, CO - Van nu tot nu. De vaderlandse geschiedenis. (4 delen)
153745: ROEPER, V.D. [ED.]. - De schipbreuk van de Batavia 1629.
123050: ROEPER, V.D. & G.J.D. WILDEMAN - Reizen op papier. Journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en avonturiers.
153792: ROEPER, VIBEKE & DIEDERICK WILDEMAN - Het Journaal van Abel Tasman 1642-1643. De ontdekking van Australië in de zeventiende eeuw.
151123: ROEPER, VIBEKE & ROBERT PARTHESIUS & LODEWIJK WAGENAAR & MANS KUIPERS [ED.]. - De Batavia te water.
161635: ROEPER, VIBEKE & DIEDERICK WILDEMAN [ED.]. - Om de Noord. De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla, zoals opgetekend door Gerrit de Veer.
102490: ROER, HANS H. [GÜNTER VON VOITHENBERG - PHOTOGR.]. - Bleisoldaten.
143319: ROERSCH, C. - Plantes medicinales en el Sur Andino del Perú [2 Vols. Compl.]..
122736: ROES, JAN [ED.]. & JAN PEET & JAN BANK [ET AL.]. - Katholieke arbeidersbeweging [2 Vols. Compl.].
162257: ROES, JAN [ED.]. - Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland. Toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ariëns [1887-1901].
150928: ROES, JAN - In de kerk geboren. Het Nederlands katholicisme in anderhalve eeuw van herlevinng naar overleving.
110641: ROES, SEBASTIAAN - Cultura animi. Een pleidooi voor veredeling van de ziel.
102245: ROESSINGH, K.H. - De godsdienstwijsgerige problematiek in het denken van Martin Heidegger.
4062682: ROESSINGH, K.H. - Verzamelde werken. Deel 1 - 4. Bijeengebracht en van een inleidend overzicht voorzien door G.J.Heering. Deel 5 (8 preeken) ontbreekt.
4006697: ROESSINGH, K.H. - Verzamelde werken (Compleet in 5 delen). Bijeengebracht en van een inleidend overzicht voorzien door G.J.Heering.
87136: ROESSINGH, PETRUS HENDRIK - Jacobus Alting, een Bijbels godgeleerde uit het midden der 17de eeuw
88633: ROESSINGH, K.H. - De moderne theologie in Nederland. Hare voorbereiding en eerst periode.
60880: ROESSINGH. K.H. - De Godsdienstwijsgerige Problematiek in het denken van Martin Heidegger
60983: ROESSINGH, PETRUS HENDRIK - Jacobus Alting, een Bijbelsch Godgeleerde uit het midden der 17de Eeuw
4005635: ROESSINGH, K.H. (HEIDEGGER, M.) - De godsdienstwijsgerige problematiek in het denken van Martin Heidegger.
155709: ROESSINGH, D. - Het gebruik en bezit van den grond bij Germanen en Celten.
84415: ROESSINGH, K.H. - Bezinning en verdieping, keur uit de verzamelde werken
146239: ROESSINGH, DR. H.K. - Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland.
4003960: ROESSINGH, K.H. - Preeken en Lezingen.
4300662: ROESSINGH, H.K. - Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland. (Diss.)
4043792: ROESSINGH, H.K. - Het Veluwse kerkvolk geteld. De uitkomsten van de godsdiensttelling van 1809 in sociaal-historisch perspectief.
4074789: ROEST, H. DE - En de wind steekt op!. Kleine ecclesiologie van de hoop.
4053191: ROEST, H.P. DE (HABERMAS, J.) - Communicative Identity. Habermas`Perspectives of Discourse as a Support for Practical Theologie. (Diss.)
121092: ROEST, N.F. [ED. - ET AL.]. - Europa binnen het bestuur. Essay-bundel.
155977: ROEST, FRISO & JOS SCHEREN - Oorlog in de stad. Amsterdam 1939-1941.
95364: ROEST, BART - Geliefde vriendin. Brieven van Bart Roest aan Mientje Vrijdag
4030535: ROEST, J.V.D. - Eenige bijbelsche tafereelen van leerzame sterfgevallen en uiteinden, voorgesteld in eene proeve van Leerredenen.
4050758: ROEST, J. (VLAARDINGEN) - Vrije Vogels. De geschiedenis van de vrijzinnige protestanten in Vlaardingen.
131981: ROETZEL, BERNHARD - De gentleman. Handboek van de klassieke herenmode.
152604: ROEVER, ARAND DE - De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw.
123394: ROEVER, MARGRIET DE & BOUDEWIJN BAKKER [EDS.]. - Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
130097: ROEVER, MR. N. DE & DR. G.J. DOZY - Geschiedenis der Laatste Honderd Jaren.
102064: ROEVER, MARGRIET DE & JENNY BIERENBROODSPOT -WIM RUIGROK - PHOTOGR.]. - De begraafplaatsen van Amsterdam.
87998: ROEVER, N. DE - Het leven van onze voorouders (Complete Set)
140680: ROEVER, DRS. A.G. DE - Life on Bali. Sixteen Works of Art [Vol. 1].
94838: ROEY, JAN VAN E.A. - Philips van Marnix van Sint Aldegonde
131249: ROEY, J. VAN - Antwerpen, het avontuurlijk bestaan van een stad.
102626: ROGASCH, WILFRIED - Schatzhäuser Deutschlands. Kunst in adligem Privatbesitz.
4023277: ROGERS, J.B. & MCKIM, D.K. - The Authority and Interpretation of the Bible. An Historical Approach.
5632: ROGERS, TIMOTHIE - Nieuws van den Hemel, Ofte Een Vry-geley, Ontdekkende Verscheyde Verradelijke, Schrikkelijke, en Listige aenslagen, tegens de Zielen van alle Menschen, Die door de genadige hulpe Godts tegen-gestaen, ende ontgaen zijnde, sekerlijk konnen saligh worden. Ende na den vierden Engelschen Druk vertaelt, door Jacob van Oort.
89126: ROGERS, NEHEMIAH - A strange vineyard in Palestina: in an exposition of Isaiah's parabolical song of the beloved discovered: to wich Gods's vineyard in this our land is paralleled.
166904: ROGERS, DEBORAH D. - Bookseller as Rogue. John Almon and the Politics of Eighteenth-Century Publishing.
165685: ROGERS, CARL R. - Client-Centered Therapy. Its current practice, implicationbs and theory.
163665: ROGERS, KATHARINE M. - L. Frank Baum. Creator of OZ. A Biography.
163642: ROGERS, PAT - Henry Fielding. A Biography.
161392: ROGERS, KATHARING M. - L. Frank Baum. Creator of Oz. A Biography.
158005: ROGERS, FRANCIS M. [ED.]. - Europe Informed. An Exhibition of Early Books which Acquainted Europe with the East [Sixth International Colloquium on Luso-Brazilian Studies].
157616: ROGERS, W.G. - Wise Men Fish Here. The Story of Frances Steloff and the Gotham Book Mart.
89176: ROGERS, RICHARD - A Commentary on Judges. (16th-17th Century Facsimile Editions)
10033: ROGERS, RICHARD - tHemelsch-Schat, Ofte: Den rechten wegh der salicheyt, Inhoudende de practijcke van de seven Hooftdeuchden, ofte het beleven der Christenheyt. Begrijpende eene onderwijsinghe uyt de heylighe Schriftuere die den mensche leydt ende stiert tot ware ghelucksalicheyt, beyde in dit ende toe-komende leven, ende wie de ware Kinderen Gods zijn. Ende is seer profijtelijck allen den ghenen die de selve van herten begheeren. In de welcke de ware Christenen besonderlijcker leeren mogen hoe sy een Godsalich ende troostelijck leven alle daghe voeren sullen, niet teghenstaende hare menichvuldighe quellinghen. Ende over-gheset uyt de Enghelsche in Nederlandtsche Tale door Vincentius Meusevoet.
140742: ROGERS, MARY - Von Irdenware bis Porzellan. Handbautechniken.
157155: ROGERSON, IAN - George W. Jones: Master of Master Printers 1860-1942.
4143272: ROGERSON, B. - The Prophet Muhammad. A Biography.
153609: ROGGE, CARLA - 't Cieraet van onse stadt. De Grote of Sint Laurenskerk te Alkmaar nader bekeken.
86059: ROGGE, JOACHIM E.A. - Johannes Calvin 1509-1564. Eine Gabe zu seinem 400. Todestag
89446: ROGGE, H.C. - "Het beroep van Vorstiuis tot Hoogleeraar te Leiden. Overgedrukt uit ""de Gids"", 1873, No. 4."
94447: ROGGE, JOACHIM - Martin Luther. Sein Leben, Seine Zeit, Seine Wirkungen
82537: ROGGE, H.C. - Caspar Janszoon Coolhaes de voorloper van Arminius en der Remonstranten (eerste deel)
161371: ROGGE, J. - Het handelshuis van Eeghen. Proeve eener geschiedenis van een Amsterdamsch handelshuis.
144333: ROGGE, ELIS. M. - Patronen in kruis- en platsteek.
130994: ROGGE, DR. KARL AUGUST - Ueber das Gerichtswesen der Germanen. Ein Germanistischer Versuch.
146113: ROGGE, C.W.L. - De betekenis van Ambroise Paré. Mens, leermeester en chirurg.
94093: ROGGE, H.C. - Johannes Wtenbogaert en zijn tijd (3 delen in 1 band)
4026423: ROGGE, B. - Het evangelie gedurende de vervolging. Eene geschiedenis van den strijd tegen de Hervormde Kerk.
4137245: ROGGE, H.C. (WTENBOGAERT, J.) - Johannes Wtenbogaert en zijn tijd (Compleet in 3 dln.).
141980: ROGGEMANN, MICHAEL [ED.]. - Schloss Cecilienhof und die Potsdamer Konferenz 1945. Von der Hohenzollernwohnung zur Gedenkstätte.
104828: ROGGEMANS, MARIE-LAURE [ED.]. - Omtrent de abdij van Villers-la-Ville.
88725: ROGGEVEEN, LEONARD - De ongeloofelijke avonturn van Bram Vingerling. Met 60 teekeningen en bandteekening van Felix Hess.
54071: ROGIER, L.J. E.A. - Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland. 13 jaargangen, 1959 - 1971 (13 banden)
94329: ROGIER, L.J. E.A. - Geschiedenis van de kerk (10 delen in 11 banden)
130520: ROGIER, L.J. & N. DE ROOIJ - In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953.
88747: ROGIER, L.J. - Beschouwing en onderzoek. Historische Studies met een inleidend woord van Anton van Duinkerken.
101131: ROGIER, L.J. - "Henric van Veldeken. Inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing. Oplossing der prijsvraag ingezonden onder het motto "" Tussen twee werelden ""."
164483: ROGIER, L.J. - Beschouwing en onderzoek. Historische studies met een inleidend woord van Anton van Duinkerken.
88564: ROGIER, L.J. - Paulus Buys en Leicester. Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar in de geschiedenis der nieuwere tijden aan de katholieke universiteit te Nijmegen op vrijdag 27 februari 1848.
4038767: ROGIER, L.J. & ROOY, N. DE, - In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953.
4139857: ROGIER, L.J. AUBERT, R. & KNOWLES, M.D. (HRSG.) - Geschichte der Kirche. (5 Tle in 6 Bde. Komplett).
103565: ROHDE, CARL C. [EDS.]. - Moderne Levensstijlen. Ingrediënten en dilemma's.
4054644: ROHDE, P.P. (KIERKEGAARD, S.A.) - Sören Kierkegaard in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
103733: ROHL, DAVID - Legend. The Genesis of Civilisation. Volume 2: A Test of Time [only].
143280: RÖHL, JOHN C.G. - Kaiser, Hof und Staat. Wilhelm II. und die deutsche Politik.
85614: RÖHLER, WALTHER - Das Buch der Reformation Sulorych Zwinglis von ihm selfst und glechzeitigen Quellen erzählt. Einmalige Sonderausgabe zum 400. Todestage. Mit 39 Bildern im Text und 57 Tafeln.
94421: RÖHLER, WALTHER - Das Buch der Reformation Huldrych Zwinglis. Von ihm selbst und gleichzeitigen Quellen erzählt. Mit 39 Bildern im Tekst und 57 Tafeln
4140635: ROHLING, AUG. - Der Talmud-Jude. Zur Beherzigung für Juden und Christen alles Stände. Neue Ausgabe. Unveränderter Abdruck der 6.Auflage.
160645: ROHOLL, M.L.& E. WAEGEMANS & CEES WILLEMSEN [EDS.]. - De Lage Landen en de Sovjetunie. Beeldvorming en betrekkingen.
140630: ROHR, CHRISTIAN - Festkultur des Mittelalters.
30878: ROHRBACHER, DAVID - The historians of late antiquity
60603: ROHRICHT. R. - Theologie als Hinweis und Entwurf (Eine Untersuchung der Eigenart und Grenzen theologischer Aussagen)
157553: RÖHRING, HANS-HELMUT - Wie ein Buch entsteht. Einführung in den modernen Buchverlag.
130340: ROHSE, OTTO [EVA-MARIA HANEBUTT-BENZ - INTROD.] - 100 Holzstiche / Cent gravures sur Bois / One Hundred Wood Engravings.
4143060: RÖHSER, G. - Metaphorik und Personifikation der Sünde. Antike Sündenvorstellungen und paulinische Hamartia (WUNT.2 Reihe 25)
122224: ROITER, ANDEI - Andrei Roiter. On the Way.
153227: ROITERO, DR. D.L. - Op stap met Dr. D.L. [Menni] Roitero. Een cultureel-historische rondreis door onze streek: Land van Heusden en Altena, Langstraat en Omgeving.
152446: ROLAND HOLST, A. - Brieven. Met inleiding en aantekeningen bezorgd door Margaretha H. Schenkeveld.
152442: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Het vuur brandde voort. Levensherinneringen. Con fuoco.
104027: ROLAND MICHEL, MARIANNE - Watteau. An Artist of the Eighteenth Century.
46412: ROLDÁN-FIGUEROA, RADY (BAST, ROBERT J. ED.) - The Ascetic Spirituality of Juan de Avila 1499-1569. (Studies in the History of Christian Traditions, 150)
60888: ROLDANUS. J. - Le Christ et l'Homme dans la Théologie d'Athanase d'Alexandrie, étude de la conjonction de sa conception de l'homme avec sa christologie
4050476: ROLDANUS, C.W. - Zeventiende-eeuwsche geestesbloei. (Patria)
4050478: N.N. (ROLDANUS, H.) - Evangelie en beschaving. Studies bij het afscheid van Hans Roldanus. Red.: H.S.Benjamins, G.D.J.Dingemans e.a.
131953: RÖLING, PROF. MR. B.V.A. [ED.] - Opstand en Revolutie. Polemologische Studiën.
145826: ROLLAND DE RENÉVILLE, JACQUES - Aventure de l'Absolu.
143365: ROLLANDO, YANNIK - La préhistoire du Morbihan. Le vannetais littoral.
85437: RÖLLEKE, HEINZ - Das grosse deutsche Sagenbuch
4045669: ROLLESTON, T.W. - The Illustrated Guide to Celtic Mythology. Introduced by A.Cotterell.
90503: ROLLIN COUQUERQUE, L.M. - Het aasdoms- en schependomsrecht in Holland en Zeeland, in verband met het erfrecht der naburige provinciën.
145468: ROLLINSON, WILLIAM [MELVYN BRAGG - FOREW.]. - Life and Tradition in the Lake District.
153611: ROLLYSON, CARL - Lillian Hellman. Her Legend and Her Legacy.
122086: ROLO, P.J.V. - Entente Cordiale. The Origins and Negotiation of the Anglo-French Agreements of 8 April 1904.
4022111: ROLOFF, J. - Neues Testament.
4011635: ROLOFF, J. - Das Kerygma und der irdische Jesus. Historische Motive in den Jesus-Erzählungen der Evangelien.
85314: ROLOFF, JÜRGEN - Die Apostelgeschichte, Teilband 5
4075341: ROLOFF, J. - Neues Testament.
85510: ROMAINE, W. - A treatise upon the life of faith
9642: ROMAINE, WILLIAM - Verhandeling Over Den Wandel Des Geloofs.
143201: ROMAND, DIDIER - L'Argus des meubles.
166004: ROMAND, DIDIER - L'Argus des armes.
151794: ROMBACH-DE KIEVID, J.E.H. - Brugs Bloemwerk. Handleiding voor het maken van Brugs bloemwerk met 26 patronen [with 26 Bobbin Lace Patterns].
89292: ROMBACH, OTTO - Anna van Oranje, het tragische leven van Anna van Saksen. Vertaling A.C. Visser.
132143: ROMBACH, MR. J.H. - Inventaris van de archieven van de families Van Foreest 1422-1979, Van Egmond van de Nijenburg 1428-1765, De Dieu - Fontein Verschuir - Van der Feen de Lille 1664-1955.
122455: ROMBACH, DR. K.A. [J.M. BAART DE LA FAILLE - FOREW.]. - Honderd jaren Utrechte Geneeskundige Kring.
151793: ROMBACH-DE KIEVID, J.E.H. - Vlaanderse kant. Handleiding voor het maken van Vlaanderse kant met 37 patronen [With 37 Bobbin Lace Patterns].
142632: ROMBOUTS, PH. & TH. VAN LERIUS [EDS.]. [H. GERSON - INTROD.]. - De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde, onder zinspreuk 'Wt Ionsten Versaemt' / Les Liggeren et autres archives historiques de la Gilde Anversoise de Saint Luc [Vol. 2 - ONLY].
142566: ROMBOUTS, HANS - Vloeiend Vlaams. Zuidnederlands voor gebinners en gevorderden.
153762: ROMBURGH, C.G.M. EN WARNSINCK-DELPRAT, C.E. - Tresoor der Zee- en Landreizen. Beredeneerd register op de delen XXVI-L der Linschoten Vereeniging.
131432: ROMBURGH, MR. H.D. VAN - Op weg naar een nieuw aanbestedingsrechtelijk kader in Nederland. Een proeve van een wet voor het verstrekken van overheidsopdrachten.
100870: ROMÉ, JESÚS [LUCIEN ROMÉ-HENCHOZ - TRANSL.]. - The Civilization of the Maya.
88050: ROMEIN, JAN - N.B. Tenhaeff's verspreide geschriften. Aangevuld met een schets van zijn leven en werk, een lijst van zijn geschriften en een bladwijzer. (2 delen)
85745: ROMEIN, T.A. - Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe, in de Hervormde Gemeenten van Friesland. Handschrift. (2 delen)
143461: ROMEIN, JAN - Historische lijnen en patronen. Een keuze uit essays.
143125: ROMEIN, JAN & ANNIE ROMEIN - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
162874: ROMEIN, PROF. DR. JAN - Gegist bestek. Aspecten van drie jaar Wereldbestel.
131857: ROMEIN, JAN & JAN ERIK ROMEIN - De eeuw van Azië. Opkomst, ontwikkeling en overwinning van het modern-Aziatisch Nationalisme.
164474: ROMEIN, JAN & ANNIE ROMEIN - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
158166: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Omzien in verwondering. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor Vol. 1 & 2. Compl.
158165: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Omzien in verwondering. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor Vol. 1 & 2. Compl.
158106: ROMEIN, DR. JAN [& DR. H. BRUCH] - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis & SUPPLEMENT [2 Vols. Compl.].
131839: ROMEIN, JAN - Tussen vrees en vrijheid. Vijftien historische verhandelingen.
101024: ROMEIN, JAN - Eender en Anders. Twaalf nagelaten essays.
83483: ROMEIN-VROEGINDEWEIJ, M.C. - Rijk in God. Uit het leven van Jan Vroegindeweij (1873-1953)
88846: ROMEIN, JAN - Aera van Europa. De Europese geschiedenis als afwijking van het algemeen menselijk patroon.
4040444: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Omzien in verwondering. Herinneringen.
4065509: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Ja vader, nee vader. Over de afbraak van het patriarchaal gezag en over wat er voor in de plaats kwam.
4139972: ROMEIN, J. - Byzantium. Geschiedkundig overzicht van staat en beschaving in het Oost-Romeinsche Rijk. Met 35 platen en 6 kaarten.
4276047: ROMEIN, JAN & ANNIE - (3 geïllustreerde boeken). Op het breukvlak van twee eeuwen. De westerse wereld rond 1900, 1976 - Erflaters van onze beschaving, 1973 - De lage landen bij de zee, 1973.
4030620: ROMEIN, T.A. - De hervormde predikanten van Drenthe sedert de Hervorming tot in 1861. Met aantekeningen.
104617: ROMER, JOHN - Valley of the Kings.
54968: ROMER, JOHN - Geschiedenis en Archeologie van de Bijbel. Het boek bij de gelijknamige Teleaccursus
4035715: ROMER, J. - Geschiedenis en archeologie van de Bijbel. Ned.bewerking N.Rademaker en E.de Smet.
141064: ROMER, JOHN - Geschiedenis en Archeologie van de Bijbel.
161877: ROMER, JOHN - Ancient Lives. The Story of the Pharaohs' Tombmakers.
95787: RÖMER, RUDOLPHUS CORNELIUS HENRICUS - Specimen historico-theologicum de Gustavo I, rerum sacrarum in suecia, saec. XVI, instauratore, quod, favente summo numine
157156: RÖMER, GERHARD - Bücher Stifter Bibliotheken. Buchkultur zwischen Neckar und Bodensee.
154862: RÖMER, RENÉ A. [ED. - ET AL.]. - Cultureel mozaïek van de Nederlandse Antillen. Constanten en varianten.
121421: RÖMER, DR. RENÉ A. - Een volk op weg / Un pueblo na kaminda. Een sociologische historische studie van de Curaçaose samenleving.
93952: RÖMER, R.C.H. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. Eerste afdeeling
166110: ROMERS, DRS. H. - Achttiende eeuwse gezichten van steden, dorpen en huizen. Naar het leven getekend door J. de Beijer. Deel IV: Noord-Brabant en Limburg.
4140813: ROMIG, E.F. - The Tercentenary Year. A record of the celebration of the 300th anniversary of the founding of the 1st church in New Netherland, now New York, and the beginning of organized religious life under the Reformed (Dutch) Church in America. 1628-1928.
103824: ROMIJN, WIM - Het werkpaard. Schetsen van het voorbije landleven.
145433: ROMIJN, J. & A.L. SÖTEMANN (EDS.) - Bont-boek over bond en boek. Een gevarieerde verzameling opstellen over het uitgeven, produceren en distribueren van boeken. Bijeengebracht ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Nederlandsche uitgeversbond, voorafgegaan door een geschiedenis van de N.U.B. van 1931 tot 1955.
141456: ROMIJN, J. & A.L. SÖTEMANN (EDS.) - Bont-boek over bond en boek. Een gevarieerde verzameling opstellen over het uitgeven, produceren en distribueren van boeken. Bijeengebracht ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Nederlandsche uitgeversbond, voorafgegaan door een geschiedenis van de N.U.B. van 1931 tot 1955.
130582: ROMMELSE, MR. DRS. A.F. - Naar een heldere systematiek. Het ontstaan, eindigen en herleven van een echt op uitkering krachtens de werkeloosheidswet.
4142177: ROMMELSE, G. - Follow me. De M-gregatten van de Karel Doorman-klasse.
156216: ROMPEL-KOOPMAN, L. - Wat mevrouw Gen. Joubert vertelt.
152858: ROMPELMAN, T.A. - Lambert Ten Kate als Germanist.
53070: RONBERT, LENE BOGH E.A. - Twee Gouden Eeuwen, schilderkunst uit Nederland en Denemarken
4136360: RONCACE, M. & GRAY, P. - Teaching the Bible. Practical Strategies for Classroom Instruction.
101855: RONDEL, H.J. - 150 Zijlijntjes in Beeld.
60604: RONDELLE. H.K. LA - Perfection and perfectionism
4047573: RONEN, A. - Tirat-Carmel. A Mousterian open-air Site in Israel. With the collaboration of M.Davies. (The Pleistocene Geology and Prehistory of the Coastal Plain of Israel)
145129: RONEN, AVRAHAM - The Peter and Paul Altarpiece and Friedrich Pacher.
162546: RONEN, RUTH - Representing the Real.
4025462: RONGEN, G.V. - Zijn vast verbond. Studies over de bijbelse verbonden in het licht van buiten-bijbelse verbondsteksten.
4017883: RONGEN, G.VAN - Met al de heiligen. Liturgie in hemel en op aarde. I.In hemel en op aarde. II.De kerk der eeuwen. III.`Zijn gemeenschap`: de gereformeerde litugie.
110760: RONHAAR, J.H. - Het vaderschap bij de primitieven. Voordracht gehouden op de XVe ethnologendag te Amsterdam.
131517: RONIN, VLADIMIR - "Antwerpen en zijn "" Russen "" . Onderdanen van de tsaar, 1814-1914."
84657: RONKEL, PHIL. S. VAN - Het boek Ruth in Bijbellezigen voor het volk
88596: RONKEL, S. VAN - De Heilge Schrift, in bijbellezingen voor het volk. (3 delen)
91958: RONKEL, PH. S. VAN - De Heilige Schrift in bijbellezingen voor het volk (3 delen)
88992: RONKEL, S. VAN - De Heilige Schrift in bijbellezingen voor het volk. (3 delen)
100299: RÖNNEPER, JOACHIM [INTROD.]. - Wer nicht sehen will, muss hören. Kunst und Literatur. Hundert Jahre Kunst im Aufbruch. Die Berlinische Galerie zu Gast in Bonn
123373: RONNER, L. - De geschiedenis van het ornament in het boek.
123382: RONNER, L. - De geschiedenis van het ornament in het boek.
92323: RONNER, B. - Een tempel in turfgraversland, een rondwandeling om, in en onder het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Scharmer-Harkstede te Harkstede in Groningerland. Tevens een speurtocht naar de bouwprincipes van de kerk
100647: RONNER, L. - De geschiedenis van het ornament in het boek.
4142112: RÖNSCH, H. - Itala und Vulgata. Das Sprachidiom der urchristlichen Itala und der katholischen Vulgata unter Berücksichtigung der römischen Volkssprache durch Beispiele erläutert.
4300226: RÖNSCH (HRSG.) HERMANN - Das Buch der Jubiläen oder Die kleine Genesis. Unter Beifügung des revidirten Textes der in der Ambrosiana aufgefundenen Lateinischen Fragments sowie einer von August Dillmann aus zwei äthiopischen Handschriften gefertigten Lateinischen Übertragung, erläutert und untersucht.
4135765: RONSE, J. - Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad.
162607: RONTE, DR. DIETER [ED.]. - Face a Face. L'Art en Autrice du baroque à nos jours.
82592: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE - De voorgeschiedenis van het wapen gevoerd door de eerste Prins van Orange uit het geslacht van de graven van Nassau
88866: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE - Bijdragen tot de kennis van ons verdedigingsstelsel. Met VII kaarten.
88868: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE - De vestingoorlog en de vestingbouw in hunne ontwikkeling beschouwd.
164798: ROO, DR. L.W.G. [JHR. MR. J.K.J. DE JONGE & M.L. VAN DEVENTER - EDS.]. - Supplement op het dertiende en laatste deel [2 Vols. Compl.]: De Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indië. Verzameling van stukken uit het Oud-Koloniaal Archief
160846: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE (ED.). - Recueil du septième Congres International des Sciences Genealogique et Heraldique.
142583: ROO VAN ALDERWERELT, J.H.K. DE - De Historisch Foto-Album Oranje Nassau. Uitgegeven ter gelegenheid van het regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1938.
47014: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE - Vijf eeuwen Nassau Oranje's. Ter gelegenheid van 50 jaar Oranje Nassau Museum. In samenwerking met Het Prinsenhof, Tentoonstelling 29 maart- 19 mei 1974
4142438: ROO, W.A.VAN - Man the Symbolizer. (Analecta Gregoriana)
4072019: ROOB, A. - Alchemie & Mystiek.
157118: ROOCHVARD, ALIDA [INTROD.]. & LAWRENCE CLARK POWELL - The Alida Roochvard Collection of Books About Books. Six Catalogues and Index. With an Introduction by Alida Roochvarg and an Envoi by Lawrence Clrk Powell.
4058169: ROODBEEN, J. (LUTHER, M.) - Uit het leven van Maarten Luther. I.Van mijnwerkerszoon tot aflaatbestrijder (1483-1517) II.Twistgeprekken met Rome (1517-1519)
83894: ROODBEEN, J. (RED.) - Gisbertus Voetius 1589-1676. Meer dan wijsheid
131882: ROODBEEN-HEENCK, RITA [ED. - ET AL.] - Bûmkes aon 't spoor. Sporen uit de geschiedenis van de gemeente Kesteren.
54879: ROODBEEN, J. - Gisbertus Voetius 1589-1676. Meer dan wijsheid
4072462: ROODBEEN, MERIT (BEW.) - De mooiste griekse mythen en sagen.
89500: ROODENBURG, HERMAN - Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700.
60606: ROODENBURG. P.C. - Israel, de knecht en de knechten (Een onderzoek naar de betekenis en de functie van het nomen in Jesaja 40-66)
95317: ROODENBURG, HERMAN - Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700
53340: ROODENBURG, MARIE-CORNÉLIE - De Delftse pottenbakkersnering in de Gouden Eeuw (1575-1675). De produktie van rood pottengoed. / Redwares produced and traded in Delft during the Golden Age (1575-1675) (with a summary in English)
86240: ROODHUYZEN, HENDRIK - Het leven van Guilhelmus Gnapheus, een' der eerste hervormers in Nederland.
141952: ROODNAT, BAS - Evert Thielen.
145625: ROOI, MARTIJN DE [ED.]. - Tanimbar. Malukku. De unieke Molukken-foto's van Petrus Drabbe/ The unique Moluccan Photographs of Petrus Drabbe/ Die einzigartigen Molukken-Fotos von Petrus Drabbe.
156027: ROOIJ, AD DE [ED.]. - Fysica van samenwerking. Naar een krachtenfusie van burgers, bestuurders, bureaucraten en bedrijven.
55706: ROOIJ, H.J.M. VAN - Het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch (3 delen). Eerste deel: voorwoord, inleiding, inventaris. Tweede deel: Regestenlijst. Derde deel: Alphabetische Indices
155725: ROOIJ, HERMAN DE & JAN J. MULDERINK & WIM F.W.M. VAN HEUGTEN [EDS .]. - Sustainable Technological Development in Chemistry. Improving the quality of life through chemistry and agriculture. Report of the ' Netherlands ' Foundation for Development of Sustainable Chemistry.
155101: ROOIJ, TONY VAN & NIELS MULDER & ELSKE WITS [EDS. - ET AL.]. - Screeningsinstrument Verslaving en Psychiatrie voor de maatschappelijke opvang.
155044: ROOIJ, WILLEM VAN [ED.]. [DRS. RONALD DE JONG - FOREW.]. - Het jacht Dolphijn van Hoorn. Verkenner in de vloot van Hendrik Brouwer 1643.
156445: ROOIJ, J.J. DE - Speech Punctuation. An Acoustic and Perceptual Study of Some Aspects of Speech Prosody in Dutch.
145115: ROOIJ, ARJAN VAN & ERNST HOMBURG [EDS.]. - Building the Plant. A History of Engineering Contracting in the Netherlands.
4072001: ROOIJ, JAAP DE - Waartoe waren wij op aarde?. (Memoreeks)
150121: ROOIJAKKERS, GERARD & THEO VAN DER ZEE [ED.]. - Religieuze volkscultuur. De spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk.
91377: ROOIJAKKERS, GERARD / ZEE, THEO VAN DER - Religieuze volkscultuur. De spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk
101951: ROOIJAKKERS, GERARD & ANNEKE VAN LIEROP & RENATE VAN DE WEIJER [EDS.]. - De musealisering van het platteland. De historie van een Brabants boerenhuis.
101950: ROOIJAKKERS, GERARD & ANNEKE VAN LIEROP & RENATE VAN DE WEIJER [EDS.]. - De musealisering van het platteland. De historie van een Brabants boerenhuis.
164210: ROOIJAKKERS, GERARD [ED.]. - Mensen en dingen. Betekenissen van materiële cultuur.
132006: ROOIJAKKERS, GERARD - Eer en schande. Volksgebruiken van het Oude Brabant.
4050161: ROOIJEN-DIJKMAN, H.W.A. VAN (LACTANTIUS) - De Vita Beata. Het zevende boek van de divinae Institutiones van Lactantius. Analyse en bronnenonderzoek. (Diss.)
130815: ROOIJEN, VAN MAURITS [ED. - ET AL.] - Steden des tijds. Historische stadstypen in de Nederlanden.
164180: ROOIJEN, MAURITS VAN - Geschiedenis in de praktijk.
157444: ROOIJEN, F.J. VAN - Archievenoverzicht Rijksarchief in Zuid-Holland.
150185: ROOIJEN, MAURITS VAN - Breda vroeger en nu.
4142975: ROOIJENDIJK, L. - Zin geven of zin hebben. Inleiding in filosofie en ethiek.
142423: ROOK, ARTHUR [ED.]. - Cambridge and its Contribution to Medicine. Proceedings of the Seventh British Congress on the History of Medicine University Cambridge 10-13 September 1969.
157532: ROOK, GERRIT JAN DE - Een Haags drukkersleven. Van Delta naar De Dageraad.
4026762: ROOKMAAKER, H.R. - Modern Art and the Death of a Culture.
152829: ROOLFS, MATHILDE - Verhalen over God, de mensen en de wereld: Tora en Profeten. .
154252: ROOM, ADRIAN - The Naming of Animals. An appellative reference to domestic, work and show animals real and fictional.
91270: ROON, A. VAN - De brief van Paulus aan de Epheziërs
141530: ROON, GER VAN - Kleine landen in crisistijd. Van oslostaten tot Benelux 1930-1940.
60943: ROON, A. VAN - Een Onderzoek naar de Authenticiteit van de brief aan de Epehziërs
4053184: N.N. (ROON, R.G. V.) - Nergenshuizen. Verhalen en utopieën voor de gemeente. Discussies met Dr R.G.van Roon.
4022114: ROON, A.VAN - Een onderzoek naar de authenticiteit van de brief aan de Epheziërs. (Diss.)
47268: ROON, A. VAN - The Authenticity of Ephesians (Supplements to Novum Testamentum, Volume XXXIX)
54001: ROON, ARIE VAN - Halen maar! Herinneringen van een visserman aan de grootvisserij op de Noordzee 1900-1930
88594: ROON, M. VAN - In Christus rechtvaardig. Tien predikaties.
61360: ROON, R.G. VAN - Visie op kind en jongere vanuit een vooroordeel
4026633: ROON, R.G.V. - Visie op kind en jongere vanuit een vooroordeel. Eine bevorurteilte Sicht auf Kinder und Jugendliche. (Diss.)
90135: ROORDA, T.B. (REDACTIE) - Keur van Indische beeldhouwkunst. Eerste serie. (Uitgaven van de vereeniging van vrienden der Aziatische kunst, II)
110128: ROORDA, DR. D.J. - Partij en Factie. De oproeren van 1672 in de steden van Holland en Zeeland, een krachtmeting tussen partijen en facties.
88689: ROORDA, F. - Van voorbije jaren. Leer-leesboekje voor de lagere scholen over de geschiedenis van ons land (2 delen)
145667: ROORDA, DR. D.J. - Ambassadeur in de Lage Landen. William Temple. Observations upon the United Provinces.
84656: ROORDA, A. - Jozua, de held Gods. Eene practische verklaring van het boek Jozua
105248: ROORDA, DR. D.J. - Ambassadeur in de Lage Landen. William Temple. Observations upon the United Provinces.
81614: ROOS, J. E.A. - De waarheid hogelijk geboden (Psalm 119:138b) verslag van inleidingen gehouden op de thema-avonden van de VBSO 1993/1994 over de Gereformeerde Gemeente tussen 1930 en 1950
100301: ROOS, A.G. - Van groote mogendheid tot universiteitsstad. Athene van Elexander den Grooten tot het midden der derde eeuw v. Chr.
88129: ROOS, J. - Een vaderlijke wens voor een in zichzelf onbekwame. Bevestiging en intrede van ds. J. Roos als herder en leraar van de Gereformeerde Gemeente in Nederland.
100050: ROOS, JAN DE - Met enige schroom. Pioniers van het lokaal bestuur.
87203: ROOS, P. - De poorten van Sion. De kerk, de gemeente, het Woord. 100 jaar geschiedenis van de Chr. Geref. Kerk Damwoude
141589: ROOS, JAN DE - Besturen als kunst. Lokale sociaal-democraten 100 jaar verenigd.
53339: ROOS, MARINUS CORNELIS - Phylogenetic Systematics of the drynarioideae (polypodiaceae). Fylogenetische systemiek van de eikebladvarens (Drynarioideae, Polypodiaceae) (met een samenvatting in het Nederlands)
167060: ROOS, HARKE DE - Beetgenomen door Beethoven. Nieuwe oplossingen voor oude raadsels.
95111: ROOS, J. - Uit de pastorie. Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! Deel 7
91877: ROOS, J. E.A. - Grote of St.-Jacobskerk. De restauratie en aanpassing van de Grote Kerk te 's-Gravenhage
103768: ROOS, THEA DE & JAN DE ROOS - Gemeentehuizen in Gelderland. Van Aalten tot Zutphen.
100300: ROOS, A.G. - De verleening van tribunicische bevoegdheden aan Caesar en Augustus.
85834: ROOS, P. - Schapen hebben een gezicht. Schetsen over gemeente en pastoraat
83338: ROOS, G. - De Heere zal het voorzien, uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente te Emeeloord 1953-1983
54975: ROOS, J. - Davids reislied. Zeven preken over Psalm 23
30555: ROOS, J. E.A. - Een fontein van heil. Bijbels dagboek voor jong en oud
54326: ROOS, G. E.A. - De Heere zal het voorzien. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente te Emmeloord, 1953-1983
31345: ROOS, J. - Uit de pastorie. Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! (Deel 4)
87418: ROOS, G. - Vrijheid van christelijk getuigenis? Over de botsing tussen joden en de gereformeerde gezindte.
154564: ROOS, HOTZE DE - De schippers van de Kameleon. Film editie [3 CDs & 1 Musical CD].
84987: ROOS, P. E.A. - De poorten van Sion. De kerk. De gemeente. Het Woord
83668: ROOS, J. E.A. - De schat in een aarden vat. Bevestigingspredikatie door ds. J. Roos en intredepredikatie door ds. A. Geuze te Gouda
82985: ROOS, J. E.A. - De schat in een aarden vat. Bevestigingspredikatie door ds. J. Roos en intredepredikatie door ds. A. Geuze te Gouda
101382: ROOS, DOEKE - Zeeuwen en de VOC.
84316: ROOS, J. - De waarheid hogelijk geboden (Psalm 119:138b) verslagen van inleidingen gehouden op de thema-avonden van de VBDO 1993/1994 over de Gereformeerde Gemeenten tussen 1930 en 1950
4018065: ROOS, S.P. DE - Beginselen van kerkmuziek.
95026: ROOSBROECK, ROB VAN - Het wonderjaar te Antwerpen 1566-1567. Inleiding tot de studie der godsdienstonlusten te Antwerpen van 1566-1585
140651: ROOSBROECK, ROB. VAN [ED.]. - De kroniek van Godevaert van Haecht over de troebelen van 1565 tot 1574 te Antwerpen en elders [2 Vols. in 1].
144929: ROOSBROEK, DR. ROBERT VAN - Willem de Zwijger, Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog [In Slipcase].
105316: ROOSBROEK, DR. ROBERT VAN - Willem de Zwijger, Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog [In Slipcase].
162424: ROOSBROEK, DR. ROBERT VAN - Filips II. Koning van Spanje - soeverein der Nederlanden.
150931: ROOSBROEK, DR. ROBERT VAN - Willem van Oranje.
46826: ROOSE, J./ROOSE, W.P. - Kent u ze nog... die van Koudekerke
130234: ROOSE, ALEXIS C. [LOUIS LEBEER - INTROD.] - Victor Stuyvaert.
94294: ROOSE, LODE - Anna Bijns, een rederijkster uit de Hervormingstijd
142362: ROOSEBOOM, HANS [TEXT] & GEORGE BURGGRAAF [PHOTOGR.] - Noord-Brabant.
4048710: ROOSEBRAND, J.W. - Vasten.
140678: ROOSENBERG, PIERRE & GUIDO JANSEN & JEROEN GILTAIJ [EDS.]. - Chefs-d'oeuvre de la peinture française des musées Néerlandais XVIIe - XVIIIe siècles / French paintings from Dutch collections 1600 - 1800.
140681: ROOSENBERG, PIERRE & GUIDO JANSEN & JEROEN GILTAIJ [EDS.]. - Franse schilderkunst uit Nederlands bezit, 1600 - 1800 / French paintings from Dutch collections 1600 - 1800.
150870: ROOSENBOOM, H.TH.M. - De dorpsschool in de Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1795.
158231: ROOSES, MAX - Plantijn en de Plantijnsche drukkerij.
152609: ROOSMALEN, MARC G.M. VAN - Blootsvoets door de Amazone. De evolutie op het spoor.
152612: ROOSMALEN, MARC G.M. VAN - Tropenkolder. Belevenissen in de jungle van een Held van de Planeet.
162329: ROOSMALEN, M.G.M. VAN - Fruits of the Guianan Flora.
162384: ROOT, MICHAEL - Philosophy of Social Science. The Methods, Ideals and Politics of Social Inquiry.
4135313: ROOT, J.M.H.OP 'T - Als je leven zoekt. Gezondheid en genezen in antropologisch perspektief: Joodse traditie als levensoriëntatie. (Diss.)
150914: ROOTS, IVAN - Commonwealth & Protectorate. The English Civil War and his Aftermath.
81274: ROOTSELAAR, J. VAN - Memoires
88114: ROOTSELAAR, W.F.N. VAN - Katholiek-Nederlandsche Brochuren-Vereeniging. III. De katholiek-nederlandsche historische traditie, eene bijdrage tot de Heiligerlee-Litteratuur
4143132: ROOVERS, ANT. - Onderrichtingen in de geloofs- en zedenleer naar den Mechelschen Catechismus. In vijf deelen. I.Over het geloof. II.Over de hoop. III>Over de liefde. IV.Over de HH.sacramenten. V.Over de christelijke rechtvaardigheid.
144863: ROOY, PIET DE [ET AL.]. - De Rode Droom. Een eeuw sociaal-democratie in Nederland. Een essay en een beeldverhaal.
145118: ROOY, DR. P. DE - Darwin en de strijd langs vaste lijnen. Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de sociaal-economische en politieke geschiedenis, inzonderheid van de twintigste eeuw Universiteit Amsterdam.
122254: ROOY, PIET DE & HENK TE VELDE - Met Kok. Over veranderend Nederland.
89914: ROOY, PIET DE - Crisis in Nederland. Beelden en interviews uit de jaren dertig.
100564: ROOY, P. DE - Een revolutie die voorbij ging. Domela Nieuwenhuis en het Palingoproer.
131763: ROOY, H. VAN - Criminaliteit van stad en land, Nijmegen en omstreken. Met een voorwoord van C.G.C. Quarles van Uffors.
88821: ROOYEN, JAN HENDRIK PETRUS VAN - Kerk en staat. 'n vergelyking tussen Kuyper en van Ruler
4138891: ROOZE, E. - Het abortusprobleem gezien in het licht van het Bijbels 'leven'. (Diss.)
4008374: ROOZE, F. (VB) - Jozef. Genesis 37-50. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
88546: ROOZEMEIJER, J.H.L. - Het christelijk geloof
81336: ROOZEMOND, W. E.A. - Hoe lieflijk zijn Uw woningen, 75-jarig bestaan Gereformeerde Gemeente Dinteloord 1929-2004
151907: ROOZENBEEK, HERMAN [ED.]. & ARTHUR TEN CATE & MARTIN ELANDS & JEOFFREY VAN WOENSEL - In dienst van de troep. Bevoorrading en transport bij de Koninklijke Landmacht.
142521: ROOZENBEEK, H. - Tilburg als militaire stad.
123125: ROP, ANT. L. DE & GUSTAVE DORÉ [ILLUSTR.]. - De sprookjes van Moeder de Gans [Complete in 10 issues].
131822: ROP, FR. DE - Practische handleiding voor kerkfabrieken of alphabetische methode, alle modellen, formulen en akten van het Kerkbestuur aanwijzende, met den tekst der bestaande wetten en decreten.
166841: ROPER, FRED W. [ED.]. - Alfred William Pollard: A Selection of His Essays.
150707: ROPPE, L. [& PROF. DR. L.J. ROGIER - FOREW.]. - Een omstreden huwelijk. Koning Willem Frederik, Graaf van Nassao en de Gravin van Nassau, geboren Henriette d'Oultremont de Wégimont.
150708: ROPPE, L. [PROF. DR. L.J. ROGIER - FOREW.]. - Een omstreden huwelijk. Koning Willem Frederik, Graaf van Nassau en de Gravin van Nassau, geboren Henriette d'Oultremont de Wégimont.
141822: ROQUÉ, HETTY [ED. - ET AL.]. - Nederlandse architecten 5. Documentatie van recent uitgevoerde projecten van 136 Nederlandse architecten, ingenieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten / Dutch Architects 5. Documentation of recently executed projects of 136 Dutch architects, interior architects, urban planners and landscape archtects.
141823: ROQUÉ, HETTY [ED. - ET AL.]. - Nederlandse architecten 7. Documentatie van recent uitgevoerde projecten van Nederlandse architecten, ingenieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten / Dutch Architects 7. Documentation of recently executed projects of Dutch architects, interior architects, urban planners and landscape archtects.
4001519: RORDORF, W. - Der Sonntag. Geschichte des Ruhe-und Gottesdiensttage im ältesten Christentum. (ATANT 43)
4001521: RORDORF, W. - Sabbat und Sonntag in der Alten Kirche. (Trad.Christ.II)
150954: RORIMER, JAMES J. [INTROD.]. - The Belles Heures of Jean, Duke of Berry - Prince of France.
162885: RORTY, RICHARD - Consequences of Pragmatism. Essays: 1972-1980.
100967: RORTY, RICHARD [ED.]. - The Linguistic Turn. Recent Essays in Philosophical Method.
143213: ROS, MARTIN - Vuurnacht. Toussaint Louverture en de slavenopstand op Haïti.
54900: ROS, AD - Ds. Van Lodenstein en de Franse overheersing. Een dramatische periode uit het leven van Ds. Jodocus van Lodenstein. Met enkele liederen en brieven
152433: ROS, MARTIN & EMILE BRUGMAN [ED.]. - Privé-Domein 1966-1984.
142506: ROS, MARTIN & WOUT KOSTER - Heersers van de tour. De naoorlogse tourwinnaars.
4020433: ROS, F. DE (BERNARDIN DE LAREDO) - Le frère Bernardin de Laredo.
143603: ROS, A. - Kleine kerkgeschiedenis van de West-Veluwe. Voorgeschiedenis, wording en beginjaren van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.
150238: ROS, MARTIN - Jakhalzen van het Derde Rijk. Ondergang van de collabo's 1944-1945.
81824: ROS, A. - Kleine kerkgeschiedenis van de West-Veluwe, voorgeschiedenis, wording en beginjaren van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld
154099: ROS, MARTIN - Fausto Coppi, een heldenleven.
165667: ROS, MARTIN - Wielerhelden.
161133: ROS, J.D. - Het ontwerpen van vlakornament.
158128: ROS, MARTIN [FOREW.]. & THEO GAASBEEK [INTROD.]. - Klein Uitgeven. 2000 bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf: 1989-1990 & Klein Uitgeven. Bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf: 92-93 [2 Vols.]. .
88987: ROS, AD - Twee zeventiende-eeuwse verbeteringen van een zestiende-eeuwse psalmberijming. Enkele aspecten van de psalmberijmingen van Revius en Trommius als verbetering van de psalmberijming van Datheen.
130379: ROS, MARTIN - Bloednacht Mayerling 1889-1945.
141300: ROS, DR. F.U. - Rennenberg en de Groningse Malcontenten.
93946: ROS, A. - Theodorus à Brakel, 1608-1669. 'Een voorbeel van allertederste godsvrucht'
131046: ROSA, STEFANO DE [ED.] - W.O.J. Nieuwenkamp. Un Artista Tra Oriente E Occidente. Collezione delle opere di W.O.J. Nieuwenkamp in Italia / An Artist Torn Between East and West. Collection of work of W.O.J. Nieuwenkamp in Italy.
141684: ROSALES, ALBERTO - Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger.
60607: ROSCAM ABBING. P.J. - Diakonia (Een studie over het begrip dienst in dogmatiek en practische theologie)
95318: ROSCAM ABBING, P.J. - Oriëntatie in de theologische wetenschap
164781: ROSCAM ABBING, PROF. MR. H. & PROF. DR. F.F.H. RUTTEN - Verleden en toekomst van het ziektekostenverzekeringsstelsel in Nederland.
4025471: ROSCAM ABBING, P.J. - Inleiding in de bijbelse theologie.
30462: ROSCAM, ABBING, P.J. - Psychologie van de religie. Godsdienstpsychologie in verband met filosofie en theologie
121388: ROSCAM ABBING, PIETER J. - De kerk in de sociaal-politieke spanningen. Rapport.
4076140: ROSCAM ABBING, H.O. - Nederland, schik u om God te ontmoeten!. De breuk tussen Christus en kerk en staat in Nederland en haar genezing. Samengesteld en van een inleiding en aantekeningen voorzien door M.D. Geuze.
4024497: ROSCAM ABBING, P.J. - Psychologie van de religie. Godsdienstpsychologie in verband met filosofie en theologie.
104618: ROSCHATZKY, WALTER & KRISTIAN SOTRIFFER - Mit Nadel und Säure. Fünfhundert Jahre Kunst der Radierung.
156931: ROSCOE, S. & R.A. BRIMMEL - James Lumsden & Son of Glasgow. Their Juvenile Books and chapbooks [In Slipcase]. .
156930: ROSCOE, S. & R.A. BRIMMEL - James Lumsden & Son of Glasgow. Their Juveline Books and Chapbooks.
4140624: ROSCOE, WILLIAM (LEO THE TENTH) - The Life and Pontificate of Leo the Tenth. Fifth Edition revised by his son Thomas Roscoe.
103613: ROSE, LISLE A. - Dubious Victory. The United States and the End of World War II.
150438: ROSE, KENNETH - Corzon. A Most Superior Person. A Biography.
143730: ROSE, STEVEN. - The Making of Memory. From Molecules to Mind.
145719: ROSE, LEESHA - The Tulips are Red. The story of a Jewish girl in the Dutch Resistance during World War II.
162562: ROSE, AUGUSTUS F. & ANTONIO CIRINO - Jewelry Making and Design. An Illustrated Textbook for Teachers, Students of Design and Craft Workers.
122493: ROSE, NEIL L. [ED.]. - Lochnagar. The Natural History of a Mountain Lake.
150809: ROSE, KENNETH - The Later Cecils.
154107: ROSE, DAVID - Hegel's Philosophy of Right.
4143020: ROSE, M. - Rien de Nouveau. Nouvelles approches du livre de Qohéleth. Avec une bibliographie (1988-1998) élaborée par B.Perregaux Allisson.(Orbis Biblicus et Orientalis 168)
141053: ROSELAAR, J. - Van Vlie tot Amstel. Een serie wandelingen door de vroegste geschiedenis van Hollands Noorderkwartier.
164703: ROSELAND, MARK [JEB BRUGMANN - FOREW.]. - Toward Sustainable Communities. Resources for Citizens and Their Governments.
103316: ROSELLINI, IPPOLITO [CHRISTIAN LEBLANC & ANGELO SESANA - INTROD.]. - Treasures of Egypt and Nubia. Drawings fro the Exopedition of 1828 led by Jean-François Champollion and Ippolito Rosellini.
155952: ROSEN, MICHAEL & JANE RAY [ILLUSTR.]. - Shakespeare's Romeo & Julia.
92534: ROSEN, GEORG - Juden und Phönizier. Das antike Judentim als Missionsreligion und die Entstehung der jüdischen Diaspora
141185: ROSEN, WILLIAM - Justinian's Flea. Plague, Empire and the Birth of Europe.
4047575: ROSEN, H.M. - The Arabs and Jews in Israel:. The Reality, the Dilemma, the Promise.
90350: ROSENBAUM, RON - Waarom Hitler? Een zoektocht naar de wortels van het kwaad.
121683: ROSENBERG, ALEXANDER - Philosophy of Social Science.
153308: ROSENBERG, SHELDON [ED.]. - Directions in Psycholinguistics.
165157: ROSENBERG, MARC - Der Goldschmiede Merkzeichen [2.vermehrte Auflage mit einem Anhang über Byzantinische Stempel].
164496: ROSENBERG, DAVID - Abraham. The First Historical Biography.
121669: ROSENBERG, ARTHUR - Geschichte des Bolschewismus von Marx bis zur Gegenwart.
151308: ROSENBERG, ALFONS - Engel und Dämonen. Gestaltwandel eines Urbildes.
4300859: ROSENBERG, STUART E. - The Christian Problem. A Jewish View.
153977: ROSENBLUM, MORT - Rijk van olijven. Geschiedenis en overlevering van een edele vrucht.
168125: ROSENBLUM, ROBERT - Cubism and Twentieth-Century Art.
123480: ROSENBLUM, ROBERT & BORIS I. ASVARISHCH & SABINE REWALD [ED.]. - The Romantic Vision of Caspar David Friedrich. Paintings and Drawings from the U.S.S.R.
143731: ROSENBLUM, ROBERT & BORIS I. ASVARISHCH & SABINE REWALD [ED.]. - Transformations in Late Eighteenth Century Art.
131467: ROSENDAAL, JOOST - Bataven. Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795
101427: ROSENDORFER, HERBERT - Kirchenführer Rom.
90074: ROSENFELD, A. - Selichot. Authorised Hebrew and English Edition for the Whole Year
103211: ROSENFELD, GAVRIEL D. - Building After Auschwitz. Jewish Architecture and the Memory of the Holocaust.
4045110: ROSENGARTEN, M. & LOOS, VAN - Ivrit - Schritt für Schritt. Hebräisch für Anfänger.
4060485: ROSENHEIM, JACOB - Erinnerungen. 1870 - 1920. Hrsg. von den literarischen Nachlassverwaltern H.Eisemannn & N.Kruskal.
4025463: ROSENSTOCK-HUESSY, E. - Des Christen Zukunft. oder Wir überholen die Moderne. (SBT 57/58)
4025464: ROSENSTOCK-HUESSY, E. - Die Sprache des Menschengeschlechts (Komplett 4 Tle in 2 Bde). Eine leibhafte Grammatik in vier Teilen.
4141077: ROSENSTOCK-HUESSY, E. - Speech and Reality. Introduction by C.C.Gardner.
4141080: ROSENSTOCK-HUESSY, E. - Soziologie. Erster Band. Die Übermacht der Räume.
150160: ROSENSTOCK-HUESSY, EUGEN - Die Übermacht der Räume.
4143063: ROSENSTOCK-HUESSY, E. - Des Christen Zukunft. oder Wir überholen die Moderne.
4141262: ROSENSTOCK-HUESSY, E. - Die Tochter. hierzu Das Buch Rut, verdeutscht von martin Buber. Hrsg. und kommentiert von B.Leenman.
4142709: ROSENSTOCK-HUESSY, E. & BATTLES, F.L. - Magna Carta Latina. The Privilege of Singing, Articulating and Reading a Language and of Keeping it Alive.
110354: ROSENTHAL, ERIC & A.J.H. GOODWIN (INTRO.) - Cave Artists of South Africa. 48 Unpublished Reproductions of Rock Paintings Collected by the Late Dorothea Bleek.
110772: ROSENTHAL, BERNARD G. - The Images of Man.
156594: ROSENTHAL, JOEL & COLIN RICHMOND [EDS.]. - People, Politics & Community in the Later Middle Ages.
131380: ROSENTHAL, ED - The Big Book of Buds. Marijuana Varieties from the World's Great Seed Breeders.
166001: ROSENTHAL, ALAN - The New Documentary in Action: A Casebook in Film Making.
154653: ROSENTHAL, DR. OSKAR - Wunderheilungen und ärztliche Schutzpatrone in der bildenden Kunst.
140441: ROSENTHAL, ALAN - The Documentary Conscience. A Casebook in Film Making.
151654: ROSENTHAL, NAN & RUTH E. FINE - The Drawings of Jasper Johns.
4137382: ROSENTHAL, G.S. & HOMOLKA, W. - Das Judentum hat viele Gesichter. Die religiösen Strömungen der Gegenwart.
157617: ROSENWALD, LESSING J. - The 19th Book Tesoro de poveri.
156753: ROSENWEIN, BARBARA H. [ED.]. - Anger's Past. The Social Uses of an Emotion in the Middle Ages.
4028065: ROSENZWEIG, FR. - Der Stern der Erlösung. (Gesammelte Schriften II)
4038977: ROSENZWEIG, FR. - Kleinere Schriften.
4062093: RÖSER, J. (HRSG.) - Gott kommt aus der Dritten Welt. Erfahrungen und Zeugnisse.
152236: ROSETTA, M.T. - Compositional Translation.
164317: ROSETTI, MIMMO [ED.]. & ANGELO PESSALEVA [INTROD.]. - Visual Art in Hospitals / Arte e ospedale.
161070: ROSETTI, MIMMO [ED.]. - Arte e ospedale/ Visual Art in Hospitals.
100843: ROSHEUVEL, MR. CH.A. - Van west naar oost. De rol van de Curaçaose Rode-Kruiscolonne in het voormalig Nederlands Oost-Indië.
130389: ROSIE, DIRK WILLEM - In draf naar Petersburg. Een reis in het spoor van de Ruslui.
101324: ROSIER, PATER IRENAEUS - Biographisch & Bibliographisch overzicht van de vroomheid in de Nederlandse Carmel van 1235 tot het midden der achttiende eeuw.
162169: ROSIER, F.C.M. - Een pelgrimstocht naar de Elzas.
144061: ROSINY, TONNY - Pakistan. Drei Hochkulturen am Indus: Harappa - Gandhara - Die Moguln.
101648: ROSIVAL, DR. VERA & TOMMY WEISS [ILLUSTR.]. - Die homöopathische Hausapotheke in Bildern.
155905: ROSKAM, HANS C. - Willem Noske. Wonderkind - Meesterviolist. Apostel van een vergruisd verleden.
4300088: ROSKAM, JAAP TH. - Sailing the Last East Indiaman Batavia. A photo essay showing the first sailing of the world's most authentically reconstructed historic ship Batavia accompanied by HM Bark Endeavour. With reproductions of historic World maps and engravings.[A fully hand made book in Luxury Limited Edition. A Photo Essay, showing the unique sailing trips of the Batavia on the Pacific Ocean near Australia. Mounted in the book a certified replica of an Dutch 17th century 'Rix Dollar']
131937: ROSKILL, STEPHEN - Churchill & the Admirals.
102105: ROSKOFF, GUSTAV - Geschichte des Teufels.
156266: RÖSLER, FRANK & CHARAN RANGANATH & BRIGITTE RÖDER & RAINER H. KLUWE [EDS. - ET AL.]. - Neuroimaging of Human Memory. Linking cognitive processes to neural systems.
152925: ROSMALEN, C.F.H. & DR. S. THOMAS [EDS. - ET AL.]. - Farmacotherapie voor de huisarts. Achtergronden.
161368: ROSMARIN, LÉONARD - When Literature becomes Opera. Study of a Transformational Process.
150418: ROSNAY, TATIANA DE - Het huis waar jij van hield.
4136104: ROSNER, B. & TUBACH, F.C. - Vrienden ondanks de Holocaust. Met medewerking van S.P.Tubach.
140685: ROSS, D.J.A. - Illustrated Medieval Alexander-Books in Germany and the Netherlands. A study in comparative iconography.
153591: ROSS, SIR DAVID - Aristotle. Physics.
153024: ROSS, CIARAN - Aux frontières du vide. Beckett: une écriture sans mémoire ni désir.
121596: ROSS, THOMAS - Omwille van de troon.
122271: ROSS, COLIN [INTROD.]. - Das Buch der fernen Welt. Asien - Afrika - Australien - Amerika.
156596: ROSS, CHARLES - Richard III.
156639: ROSS, CHARLES [JEREMY CATTO - FOREW.]. - The Religious Life of Richard III. Piety and Prayer in the North of England.
161307: ROSS, KURT - Codex Mendoza. Aztekische Handschrift.
121336: ROSS, LUCIE - Stickereien aus dem 19. und 20. Jahrhundert.
164090: ROSS, CHARLES - The Wars of the Roses. A Concise History.
155235: ROSS, ROBERT [AYMER VALLANCE - ICONOGR.]. - Aubrey Beardsley.
89991: ROSS HOLLAND, F. - Lighthouses
166936: ROSS, ROBERT & GEORGE D. WINIUS [INTROD. - ET AL.]. - All of One Company. The VOC in Biographical Perspective. Essays in Honour of Prof M.A.P. Meilink-Roelofsz, under the Auspices of the Centre for the History of European Expansion, Rijksuniversiteit Leiden.
162884: ROSS JOSHUA JACOB - The Appeal to the Given. A Study in Epistemology
103081: ROSS, KURT - Codex Mendoza. Aztec Manuscript.
166461: ROSSABI, MORRIS - China and Inner Asia. From 1368 to the Present Day.
150797: ROSSELLI, JOHN - Lord William Bentinck. The making of a Liberal Imperialist, 1774-1839.
144238: ROSSEM, J. VAN - De staatsrechtelijke, politieke en sociale denkbeelden van de Girondijnen.
145639: ROSSEM, JAN MARTIN VAN - Colfax. Opgetekende herinneringen van een jonge nederlandse soldaat in het amerikaanse leger in 1945 in Duitsland.
90390: ROSSEM, JAN MARTIN VAN - Colfax. Opgetekende herinneringen van een jonge Nederlandse soldaat in het Amerikaanse leger in 1945 in Duitsland.
4143690: ROSSEM, MAARTEN VAN - De Verenigde Staten in de twintigste eeuw.
102734: ROSSI, SARA - A Collector's Guide to Paperweights.
53111: ROSSI, FRANCESCO A.O. - Michelangelo and Raphael with Botticelli - Perugino - Signorelli - Ghrilandaio and Rosselli in the Vatican
4030871: ROSSI, FERD. - Mosaics. A Survey of Their History and Techniques.
4133632: ROSSIER, H. - Bouwen en bewaren. Beschouwingen over het boek Ezra, Nehemia, Esther.
140935: ROSSITER, CLINTON - Conservatism in America.
104435: ROSSITER, EVELYN [ED.]. - Le livre des morts des ancien Egyptiens. Papyrus d. Ani, Hunefer, Anhaï.
91353: ROSSIUS, RAYMOND - De wereld van de Opera
143897: RÖSSLER, MARTIN - Bibliographie der deutschen Liedpredigt.
102853: RÖSSLER, BALTHASAR - Speculum metallurgiae politissimum. Oder: Hell-polierter Berg-Bau-Spiegel. Darinnen zu befinden: Wie man Bergwerck suchen, ausschürffen, mit Nutzen bauen, allenthalben wohl anstellen, befördern, dabay alles Gestein und Erzte gewinnen, fördern, rösten, schmetzen und zu gut machen...
47133: RÖSSLER, MARTIN - Bibliographie der Deutschen Liedpredigt (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica, Volume XIX)
4141938: RÖSSLER, H. - Europa im Zeitalter von Renaissance, Reformation und Gegenreformation 1450-1650. Mit 3 Karten.
143810: ROSSLYN, EARL OF [J.F.H. ST. CLAIR-ERSKINE ROSSLYN - 5TH EARLL OF ROSSLYN] - Twice Captured. A Record of Adventure during the Boer War.
162946: ROSSLYN, EARL OF [J.F.H. ST. CLAIR-ERSKINE ROSSLYN - 5TH EARLL OF ROSSLYN] - My Gamble with Life.
153120: ROSSOS, ANDREW - Russia and the Balkans. Inter-Balkan rivalries and Russian foreign Policy 1908-1914.
61512: ROSSOUW, H.W. - Klaarheid en interpretasie (Enkele probleemhistoriese gesigspunte in verband met die leer van die duidelikheid van die Heilige Skrif)
60608: ROSSOUW. H.W. - Klaarheid en interpretasie (Enkele probleemhistoriese gesigspunte in verband met die leer van die duidelikheid van die Heilige Skrif)
4042661: ROSSUM, J.V. - De Praedeuteronomistische bestanddelen van het boek der Richters. En hun betekenis voor onze kennis van de geschiedenis van het volk Israel en zijn godsdienst. (Diss.)
144625: ROSSUM DU CHATTEL, J.G. VAN & JANNIE BURI & JOUKE VAN DER WERF [EDS.]. - Op een heuveltop in Overijssel. Leven en werk van Selina Pierson.
157463: ROSSUM, K.W.J. VAN [ED.]. - Uitgeverij Dekker & Van de Vegt 1856-1989. Geschiedenis en catalogus van een fonds.
145481: ROSSUM, J.P. VAN - Het wetsontwerp tot wijziging van de Rechtspleging bij de Zeemacht.
110381: ROSSUM, BOB VAN - Met kompas en parang. Ontdekkingstochten door de binnenlanden van Nieuw-Guinea
162507: ROST, MARITTA & ROSEMARIE GEIST [EDS.]. - Stephan Hermlin. Zum 70. Geburtstag. Bibliographie & Texte. Materialien. Bilder. [2 Vols. in Slipcase - Compl.].
121594: ROST VAN TONNINGEN, GRIMBERT - Uitverkoren maar niet bevlogen. Hoe doorbreken wij het bleke en verstarde leiderschap in Nederland.
4134681: ROST, LEONHARD - Einleitung in die alttestamentlichen Apokryphen und Pseudepigraphen. Einschliesslich der grossen Qumran-Handschriften.
103895: ROSTAND, EDMOND - Chantecler. Pièce en quatre actes en vers.
150425: ROSTAND, EDMOND [LAURENS SPOOR - TRANSL.]. - Cyrano de Bergerac [1897]. Epische komedie in vijf bedrijven - in verzen. .
20454: ROSTAND, EDMOND - L'Aiglon, Drame en six actes, en vers
20453: ROSTAND, EDMOND - Cyrano de Bergerac. Comédie héroïque en cinq actes en vers.
157618: ROSTENBERG, LEONA & MADELEINE B. STERN [EDS.]. - From Revolution to Revolution. Perspectives on Publishing & Bookselling 1501-2001.
157513: ROSTENBERG, LEONA - The Minority Press & The English Crown. A Study in Repression 1558-1625.
157430: ROSTENBERG, LEONA [A. HYATT MAYOR - PREF.]. - English Publishers in the Graphic Arts 1599-1700. A Study of the Printsellers & Publishers of Engravings, Art & Architectural Manuals, Maps & Copy-Books.
157331: ROSTENBERG, LEONA & MADELEINE B. STERN - Old Books in the Old World. Reminiscenes of Book Buying Abroad.
156378: ROSTENBERG, LEONA & MADELEINE B. STERN [EDS.]. - Old & Rare. Thirty Years in the Book Business.
101325: ROSTON, MURRAY - Changing Perspectives in Literature and the Visual Arts 1650-1820.
131713: ROSTOVTZEFF, M. - The Social and Economic History of the Hellenistic World [2 Vols.]
4066902: ROSZAK, T. - Onvoltooid dier. Het aquariaanse voorland en de evolutie van het bewustzijn.
4139543: ROSZAK, THEODORE - (3 boeken). Opkomst van een tegencultuur - Het einde vanniemandsland - Onvoltooi dier.
150815: ROTBERG, ROBERT I. & MILES F. SHORE - The Founder. Cecil Rhodes and the Pursuit of Power.
4140980: ROTENSTREICH, N. - Essays in Jewish Philosophy in the Modern Era. Ed.by R.Munk. With an Introduction by P.Mendes-Flohr.
89981: ROTERMUND, H.-M. - Rembrendt, tekeningen en etsen bij de Bijbel.
103132: ROTERS, EBERHARD [ED. - ET AL.]. - Berlin 1910-1933. Die visuellen Künste.
103131: ROTERS, EBERHARD [ET AL] - Expressionisme in Berlijn, 1910-1920.
130501: ROTH, G.D. [ED.] - Handbuch für Sternfreunde [2 Vols. Compl.]
110446: ROTH, PHILIP M. - The Breast.
166017: ROTH, JOSEPH - Die Geschichte von der 1002. Nacht.
166223: ROTH, F.W.E. - Geschichte und Bibliographie der Buchdruckereien zu Speier im XV. und XVI. Jahrhundert.
165441: ROTH, PHILIP - Vaarwel, Columbus.
155663: ROTH, PHILIP - Exit Geest.
142935: ROTH, GEORGES - La geste de Cûchulainn. Le héros de l' Ulster. D'après les anciens textes irlandais.
150935: ROTH, JOSEPH - Die Kapuzinergruft.
150934: ROTH, JOSEPH - Hiob. Roman eines einfachen Mannes.
95752: ROTH, CECIL E.A. - The New Standard Jewish Encyclopedia
94361: ROTH, PAUL - Durchbruch und Festsetzund der Reformation in Basel. Eine Darstellung der Politik der Stadt Basel im Jahre 1529 auf dem Grund der öffentlichen Akten
4045661: ROTH, B.CECIL - Die Kunst der Juden.
4140189: ROTH, C. - Geschichte der Juden. Von den Anfängen bis zum neuen Staate Israel.
4140392: ROTH, K.H. & SCHMALTZ, FL. - Beiträge zur Geschichte der I.G. Farbenindustrie AG,. der Interessengemeinschaft Auschwitz und des Konzentrationslagers Monowitz.
150712: ROTHBERG, ABRAHAM - The Heirs of Stalin. Dissidence and the Soviet Regime, 1953-1970.
157199: ROTHENSTEIN, JULIAN & MEL GODDING - More Alphabets and Other Signs.
152649: ROTHER, STEVE - Dus ik ben god ... Wat nu ? Gereedschappen voor de mens die in eigen kracht ataat.
144085: ROTHER, ALMUT & FRANK ROTHER - Elba. Ferieninsel. Ferieninsel im Tyrrhenischen Meer. Macchienwildnis, Kulturstätten, Dörfer, Mineralienfundorte.
48055: ROTHERT, A. - Johan Frederik Oberlin in zijn leven en werken. Met afbeelding van 's mans gelaat, handschrift en woning. Naar het Hoogduitsch. Met Voorrede van L.J. van Rhijn
4141019: ROTHSCHILD, F.A. (ED.) - Jewish Perspectives on Christianity. L.Baeck, M.Buber, F.Rosenzweig, W.Herberg, and A.J.Heschel.
4138888: ROTHUIZEN, G. - Over Nietzche gesproken en een knie.
4049054: N.N. (ROTHUIZEN, G.TH.) - Het leven is meer dan ethiek. Studies aangeboden aan Prof.Dr.G.Th.Rothuizen.
4020804: ROTHUIZEN, G.TH. (CALVIJN, J.) - Tweeërlei ethiek bij Calvijn?. Rede.
4012226: ROTHUIZEN, G.TH. (BONHOEFFER, D.) - Een spaak in het wiel. Dietrich Bonhoeffer over de vrede.
4008377: ROTHUIZEN, G.TH. - Landschap. (3 dln.). Een bundel gedachten over de Psalmen. Met illustraties van H.Krijger.
4006715: ROTHUIZEN, G.TH. - Primus usus legis. Studie over het burgerlijk gebruik van de wet. (Diss.)
4005048: ROTHUIZEN, G.TH. (BONHOEFFER, D.) - Aristocratisch christendom. Over Dietrich Bonhoeffer.
88548: ROTHUIZEN, G. TH. - Obediëren inder Gherechtigheyt. Waarom christenen nog wapenen dragen.
141877: ROTHUIZEN, WILLIAM & HERMAN VAN DOORN [EDS.]. - Gezichten van Justitie 1798-1998.
4013927: ROTHUIZEN, G.TH. - De Speers blijven. Politieke meditaties.
121579: ROTONCHAMP, JEAN DE - Paul Gauguin 1848 - 1903.
92189: ROTS, ADOLPH / OLDE, HARRY DE - So meichmael ghij hoort den helderen clockennslach. Een inventarisatie van luid- en speelklokken in de provincie Groningen
131247: ROTS, B.D. - Aalten en Bredevoort in vervlogen tijden.
4017558: ROTSCHILD, L. - Gesinnung und Tat. Berichte aus jüdischer Sicht.
87843: ROTT, JEAN - Investigationes historicae. Eglises et societe au XVIe siecle. Gesammelte aufsätze zur kirchen- und sozialgeschichte (2 Banden)
94457: ROTT, JEAN-GEORGES / VERHEUS, SIMON L. - Anabaptistes et dissidents au XVIe siècle. 16th Century Anabaptism and Radical Reformation. Täufertum und radikale Reformation im 16. Jahrhundert. Actes du Colloque international d'histoire anabaptiste du XVIe siècle tenu à l'occasion de la Xie Conférence Mennonite mondiale à Strasbourg, juillet 1984. Proceedings of the International Colloquium on History of 16th Century Anabaptism held on the occasion of the XIth Mennonite World Conference at Strasbourg, July 1984. Akten des internationalen Kolloquiums für Täufergeschichte des 16. Jahrhunderts gehalten in Verbindung mit der XI. Mennonitischen Weltkonferenz in Strassburg, Juli 1984 (Bibliotheca Dissidentium, scripta et studie No. 3)
31022: ROTT, JEAN - Correspondance de Martin Bucer. Tome 1 (Jusqu'en 1524) (Series: Studies in Medieval and Reformation Thought XLIII)
31023: ROTT, JEAN - Correspondance de Martin Bucer. Tome II (1524-1526) (Series: Studies in Medieval and Reformation Thougth XXV)
31024: ROTT, JEAN / KRIEGER, CHRISTIAN - Correspondance de Martin Bucer. Tome III (1527-1529) (Series: Studies in Medieval and Reformation Thought LVI)
94431: ROTT, JEAN - Ulrich de Hutten et les débuts de la Réforme a Strasbourg
92082: ROTT, JEAN - Correspondance de Martin Bucer, Tome 1 (jusqu'en 1524)
94127: ROTT, HANS GEORG - Martin Bucer und die Schweiz: Drie unbekannte Briefe von Zwingli, Bucer und Vadian (1530, 1531, 1536)
4067749: ROTT, JEAN - Investigationes Historicae. Eglises et Societe au XVIe Siecle. Gesammelte Aufsätze zur Kirchen- und Sozialgeschichte. Articles rassamblés et réédités par Marijn de Kroon et Marc Lienhard.
102318: ROTTENBERG, HELLA - Meesters, marodeurs. De lotgevallen van de collectie Chardzjiëv.
9223: ROTTERDAM, ARNOLDUS - De Voortreffelykheid en Gelukzaligheid van des Heeren Volk, voorgestelt in eenige uytgebreide Leer-Redenen, over verscheidene plaetsen des Ouden Testaments.
8729: ROTTERDAM, ARNOLDUS - De Voortreffelykheid en Gelukzaligheid van des Heeren Volk, voorgestelt in eenige uytgebreide Leer-Redenen, over Verscheidene Plaetzen des Ouden Testaments.
84837: ROTTERDAM, ARNOLDUS - Zions roem en sterkte of verklaring van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis vervat in de XXXVII artikelen (2 delen)
7985: ROTTERDAM, ARNOLDUS - Zions Roem en Sterkte, ofte Verklaaring van de zeevenendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis. Vooraf gaat een Historisch-Berigt, Nopens de Belydenis en Geloofshervorming in de Nederlanden.
9643: ROTTERDAM, ARNOLDUS - Gods Weg met Nederland, of Vervolg op Blomhert's Geschiedenissen van det Vereenigde Nederland. Behelzende de merkwaardigste gebeurtenissen in de Republiek voorgevallen, sedert het sluiten van de vrede te Utrecht, tot op dezen tegenwoordigen tijd, en hoe hetzelve verlost, verhoogd en bewaard is, door wonderen van Gods voorzienigheid onder het verstandig beleid van Willem den IV. Prins van Oranje en Nassau, enz. enz. enz.
151589: ROTTERDSAM - Beschrijvinghe der stadt Rotterdam, hare oudtheyt ende hare grootheyt, ende oock hare ghelegentheyt.
151588: ROTTERDSAM - Beschrijvinghe der stadt Rotterdam, hare oudtheyt ende hare grootheyt, ende oock hare ghelegentheyt.
89817: ROTTIER, HONORÉ - Rondreis door middeleeuws Vlaanderen. Met foto's van Jan Decreton.
104448: ROTTIER, HONORÉ & HENRI ARNOLDUS [MAX VAN ROOY - INTROD.]. - Onder dak 5000 jaar wonen in de Lage Landen.
104426: ROTTLOFF, ANDREA - Stärker als Männer und tapferer als Ritter. Pilgerinnen in Spätantike und Mittelalter. The Pilgrims' Way. Shrines and Saints in Britain and Ireland.
4039194: ROTTNER, E. (SPINOZA, B. DE) - Spinoza in Israel. Eine kritische Betrachtung.
122211: ROTZETTER, ANTON - Clara van Assisi. De eerste Franciscaanse vrouw.
166759: RÖTZSCH, PROF. DR. HELMUT & KARLHEINZ SELLE [EDS.]. - Beiträge zur Geschichte des Buchwesens. Volume 2 [only].
166725: RÖTZSCH, PROF. DR. HELMUT & KARLHEINZ SELLE [EDS.]. - Beiträge zur Geschichte des Buchwesens. Volume 6 [only].
152630: ROUBAUD, JACQUES - Soleil du Soleil. Le sonnet français de Marot à Malherbe. Une anthologie.
48277: ROUBOS, K. - I en II Kronieken, De Prediking van het Oude Testament (POT)I en II Kronieken
4010882: ROUBOS, K. - Profetie en cultus in Israël. Achtergrond en betekenis van enige profetische uitspraken inzake de cultus. (Diss.)
48272: ROUBOS, K - II Kronieken, De Prediking van het Oude Testament (POT)
4138049: ROUËT DE JOURMEL, M.J. - Enchiridion Patristicum. Loci SS. Patrum, doctorum scriptorum ecclesiastoricum.
4140423: ROUËT DE JOURNEL, M.J. - Enchiridion Patristicum. Loci SS. Patrum, doctorum scriptorum ecclesiastoricum.
100332: ROUFFAER, G.P. & W.C. MULLER [EDS.]. - Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië en het Indisch Genootschap [6 Vols. Compl.].
4006725: ROUGEMONT, D. DE - Het Westers avontuur van de mens.
142924: ROUGER, GUSTAVE - Le roman d'Antar. D'après les anciens textes arabes.
104829: ROUIR, EUGÈNE - Felicien Rops. Graveertechnieken.
161227: ROUIR, EUGÈNE - De ' Jeune Gravure Contemporaine ' van Parijs.
95174: ROUKEMA, RIEMER - The diversity of laws in origen's commentary on romans
30926: ROUKEMA, R. - De uitleg van Paulus' eerste brief aan de Corinthiërs in de tweede en derde eeuw
60611: ROUKEMA-KONING. B. - Als mannen en vrouwen bidden (Een empirisch-psychologische studie)
54831: ROUMEN, TON - Pedagogiek van de aandacht
131127: ROUNDELL, JAMES [MALCOLM HORSMAN - FOREW. & ALASTAIR SMART - INTROD.] - Thomas Shotter Boys 1803-1874.
90510: ROUSE, IRVING - Migrations in prehistory. Inferring poulation movement from cultural remains.
151926: ROUSE, IRVING - The Tainos. Rise and Decline of the People Who Greeted Columbus.
167092: ROUSE, RICHARD H. & MARY A. ROUSE [EDS]. - Henry of Kirkestede, Catalogus de libris autenticis et apocrifs [Corpus of British Medieval Library Catalogues].
7387: ROUSE, ANTONIUS - Versamelinge van Enige Uitgelesene Leer-Redenen, Tot bevordering van de Kennisse der Waarheidt die na de Godsaligheit is. Waar by gevoegt sijn eenige brieven over verscheidene nuttige stoffen, gewisselt tusschen sijn Eerweerde en de Heer Florentius Bomble.
5179: ROUSE, ANTONIUS - Versamelinge van enige Uitgelesene Leer-Redenen, Tot bevordering van de Kennisse der Waarheit die na de Godsaligheit is. Waar by gevoegt sijn eenige brieven over verscheidene nuttige stoffen, gewisselt tusschen sijn Eerweerde en de Heer Florentinus Bomble.
4141222: ROUSE, R. NEILL, S.C. & FEY, H.E. (ED.) - A History of the Ecumenical Movement 1517-1948 & 1948-1968.
153196: ROUSH, SHERRILYN - Tracking Truth. Knowledge, Evidence, and Science.
4028805: ROUSSEAU, J.J. - Les confessions. Nouvelle edition.
141159: ROUSSEAU, FÉLIX - Légendes et Coutumes du Pays de Namur.
4052339: ROUSSEAU, J.J. - Het maatschappelijk verdrag,. of beginselen der staatsinrichting. Vertaling S.v.d.Braak en G.v.Roermund.
131871: ROUSSEAU, G.S. - Organic Form. The Life of an Idea.
4300509: ROUSSEAU, PHILIP (BASIL OF CAESAREA) - Basil of Caesarea.
100170: ROUSSIER, PAUL - Lettres de Général Leclerc. Commendant en chef de l'armée de Saint-Domingue en 1802.
102650: ROUWENHORST, DERK-JAN [TEXT] & HANS WESTERINK [PHOTOGR] & NICO LETTINCK [ED.]. - Het cultureel erfgoed van Vastgoed Zwolle. Karakteristieke huizen in Noord- en Oost-Nederland.
104293: ROUX, ANNIE - Le Textile en Provence.
144152: ROUX, GEORGES - Ancient Iraq.
158073: ROUX DE LINCY, M. LE - Catalogue de la Bibliothèque de M.N. Yemeniz. membre de la Société des Bibliophiles Français, de la Société française d’archéologie, chevalier de la Légion d’honneur, consul de Turquie.
4067289: ROUX, G. - Delphi. Orakel und Kunststätten.
156421: ROUZET, ANNE - Zestiende eeuwse drukkers in onze provincies.
53016: ROUZET, ANNE - Zestiende- eeuwse drukkers in onze provincies. Tentoonstelling
94658: ROUZET, ANNE - Zestiende-eeuwse drukkers in onze provincies. Tentoonstelling
88389: ROVER, P.A. DE - De Weg. Leer- en repetitieboekje voor het Bijbels onderwijs. (2 delen)
161909: [ROVERE VAN BREUGEL, J.J. DE] - Over de aloude vrijheid van Handel en Nijverheid in Nederland.
122434: ROVERS, FRITS - Voor recht en vrijheid. De Partij van de Arbeid en de Koude Oorlog 1946-1958.
152542: ROWAN-ROBINSON, MICHAEL - Ripples in the Cosmos. A View gehind the scenes of the new cosmology.
121845: ROWE, JANE [HILDA LEWIS - FOREW.]. - Parents, Children and Adoption. A Handbook for Adoption Workers.
9644: ROWE, ELIZABETH - Godvruchtige Overdenkingen en Alleenspraken, van Elizabeth Rowe. Na haar overlijden, volgens hare begeerte, uitgegeven. Met eene Voorrede door Izaak Watts. Uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven.
150467: ROWELL, CHARLES HENRY [ED.]. PERCIVAL EVERETT [FOREW.] & CARL PHILLIPS [AFTERW.]. - Making Callaloo. 25 Years of Black Literature.
151393: ROWELL, MARGIT & DEBORAH WYE - The Russian Avant-Garde Book 1910-1934.
122436: ROWEN, HERBERT H. [ED.]. - "Pomponne's "" Relation de mon ambassade en Hollande "" 1669-1671."
162883: ROWEN, HERBERT H. - A History of Early Modern Europe. 1500-1815.
122060: ROWLAND, PETER - The Last Liberal Government. Unfinished Business 1911-1914.
4010888: ROWLEY, H.H. (ED.) - The Old Testament and Modern Study. A Generation of Discovery and Research. Essays by Members of the Soc. for O.T.Study. (Contrib.: W.F.Albright, C.R.North, N.H.Snaith, O.Eissfeldt, W.Baumgartner a.o.).
91352: ROWLEY, GILL E.A. - Het muziekboek. Rondreis door de wereld van de muziek.
123303: ROWLEY, TREVOR - The Landscape of the Welsh Marches.
47866: ROWLEY, ALEC (ED.) - From Ancient to Modern. Fifteen easy pieces selected and edited. Piano solo (The Musical Gateway)
122727: ROWLEY, CHARLES - The New Guinea Villager. The Impact of Colonial Rule on Primitive Society and Economy.
4076101: ROWLEY, H.H. - From Joseph to Joshua. Biblical traditions in the light of archaelogy. (Schweich lectures)
4300114: ROWLEY, H.H. - Darius the Mede and the Four World Empires in the Book of Daniel. A Historical Study of Contemprary Theories.
4137904: ROWLEY, H.H. - Worship in Ancient Israel. Its Forms and Meaning. (Edw.Cadbury lect.)
152079: ROWLING, J.K. [ANDREW WILSON - TRANSL.]. - Harry Potter and the Philosopher's Stone [IN ANCIENT GREEK !! ].
152629: ROWLING, J.K. - Harry Potter and the Deathly Hallows.
155112: ROWLING, J.K. - Harry Potter en de relieken van de dood [20 Disks].
155993: ROWLING, J.K. - Harry Potter and the Order of the Phoenix.
154598: ROWLING, J.K. - Harry Potter en de Vuurbeker [16 Disks].
155994: ROWLING, J.K. - Harry Potter en de relieken van de dood.
152078: ROWLING, J.K. [ANDREW WILSON - TRANSL.]. - Harry Potter et Camera Secretorum [ = Harry Potter and the Chamber of Secrets - IN LATIN !! ].
131944: ROWSE, A.L. - The Early Churchills. An English Family.
156583: ROWSE, A.L. - Bosworth Field & The Wars of the Roses.
122323: ROWSE, A.L. - The Tower of London in the History of the Nation.
122938: ROWSE, A.L. - The Tower of London in the History of the Nation.
150136: ROWSE, A.L. - Shakespeare the Man.
103334: ROWSE, A.L. - The Tower of London in the History of the Nation.
130171: ROWSE, A.L. - Oxford in the History of the Nation.
141202: ROWSE, A.L. - The England of Elizabeth.
6585: ROY, DANIEL LE - De Vier Laatste Uit-Einden der Menschen, Vertoont in haar Dood, Opstandinge uit den Dooden, Verschyninge ten Oordeel, en Eeuwig Wel of Qualyk Leven. Klarelyk uit den Woorde Gods aangewesen, en tot verscheide Gebruiken toegepast, in vyf bysondere Predikatien. Den Tweeden Druk. Op nieuws overzien, en van Drukfouten gezuivert.
121659: ROY LADURIE, EMMANUEL LE - Carnival. A People's Uprising at Romans 1579-1580.
141331: ROY LADURIE, EMMANUEL LE - De eeuw van de familie Platter [1499-1628]. De schooier en de geleerde.
146370: ROY COLIN STRONG, ROY COLIN - Henry Prince of Wales and England's lost Renaissance.
130180: ROY LADURIE, EMMANUEL LE - Jasmin's Witch.
5674: ROY, DANIEL LE - De Waarheid der Heilige Godgeleertheid, in haar voornaamste Hoofdstukken, kortelyk verklaart, en uit het Woord Gods, nader bevestigt. Vermeerdert met twee Belydenis-Predikatien, vervattende kortelyk 't hooftzakelyke der geheele H. Godgeleertheid, door den zelven Auteur nagelaten. Den Sesden Druk, met een Voorrede verrykt door Justus Muntendam.
110223: ROY LADURIE, EMMANUEL LE [CLAIRE DEN BOER & ROLAND FAGEL - TRANSL.]. - Montaillou, een ketters dorp in de Pyreneeen 1294-1324
9321: ROY, DANIEL LE - Godgeleerde verhandelingen over het weerdig en nuttig gebruik des H. Avondmaals
130429: ROY VAN ZUYDEWYN, NOORTJE DE - Paviljoen Welgelegen. Het provinciehuis van Noord-Holland.
54002: ROY, C.J. VAN / ROY, J.C. VAN - Klein speelgoed van triplex
101261: ROY, CLAUDE - Into China.
103381: ROY, C.D. - Kilengi. African Art from the Bareiss Family Collection.
165174: ROY VAN ZUYDERWIJN, NOORTJE DE - Verschanste schoonheid. Een verrassende ontdekkingstocht langs historische verdedigingswerken in Nederland.
165094: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Neerlands Veste. Langs vestingsteden, forten, linies en stellingen.
164512: ROY LADURIE, EMMANUEL LE [BARBARA BRAY - TRANSL.]. - Montaillou. Cathars and Catholics in a French Village 1294-1324.
155276: ROY-HAANSTRA, JOJO VAN & PETER QUAKERNAAT - Catalogus fluitmuziek in trappen van moeilijkheid / Catalogue of Flute Music in Grades of Difficulty.
154515: ROY LADURIE, EMMANUEL LE - L'historien, le chifre et le texte.
154501: ROY LADURIE, EMMANUEL LE - De eeuw van de Familie Platter de Jongere [1499-1628]. De Schooier en de geleerde.
160445: ROY LADURIE, EMMANUEL LE - Het carnaval van Romans. Van Maria-Lichtmis tot Aswoensdag, 1579-1580.
122637: ROY, MANISHA - Bengali Women.
10034: ROY, DANIEL LE - Overdenkingen des Doods, in haare Algemeenheid, Oorzake, en Gevolgen, als een Laatste Testament de Gemeinte Nagelaten.
151628: ROY VAN ZUYDERWIJN, NOORTJE DE - Antiek van het Nederlandse platteland.
7388: ROY, DANIEL LE - Theologia Historico-Didactica, of de Waarheid der Heilige Godgeleertheid in haar gewigtigste Leer-stukken, beide uit haar regte Beginsel betoogt, en het overeenstemmend Gevoelen, zoo van oude Kerkvaders, als laatere beroemde Godgeleerde bevestigt, met byvoeging van de eerste Opkomst, en voortgang der Dwalingen tegen dezelve, die nader aangewezen, en wederlegt worden. Den tweeden druk, nagezien en van veele Drukfauten gezuivert, en met een Voorreden verrykt, door Bernardus ten Dam.
143751: ROY LADURIE, EMMANUEL LE [ED.]. - De boeren van de Languedoc.
2227300833: ROY, DANIEL LE - Overdenkingen des Doods, in haare Algemeenheid, Oorzake, en Gevolgen, als een Laatste Testament de Gemeinte Nagelaten.
131184: ROY LADURIE, EMMANUEL LE - Love, Death and Money in the Pays d'Oc.
145886: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Neerlands Veste. Langs vestingsteden, forten, linies en stellingen.
154110: ROY LADURIE, EMMANUEL LE - Het leven aan het Franse hof.
5180: ROY, DANIEL LE - Overdenkingen des Doods, in haare Algemeenheid, Oorzake, en Gevolgen, als een Laatste Testament de Gemeinte nagelaten.
5181: ROY, DANIEL LE - Overdenkingen des Doods, in haare Algemeenheid, Oorzake, en Gevolgen, als een Laatste Testament, de Gemeinte nagelaten.
162453: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Van koopman tot icoon. Johan van der Veken en de Zuid-Nederlandse immigranten in Rotterdam rond 1600.
4039606: ROY LADURIE, EM.LE - Het carnaval van Romans. Van Maria-Lichtmis tot Aswoensdag 1579-1580. Vertaald door F.de Haan en B.Herklots.
4043698: ROY LADURIE, EM.LE - Montaillou. Een ketters dorp in de Pyreneeën (1294-1324)
4143380: ROY LADURIE, EM.LE - Montaillou. Cathars and Catholics in a French village 1294-1324. Translated by B.Bray.
47718: ROYAARDS, HERM JOH. - Geschiedenis der Invoering en Vestiging van het Christendom in Nederland. Eene door de Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Letterkunde, schoone Kunsten en Wetenschappen, bekroonde Prijsverhandeling. Derde, vermeerderde en verbeterde uitgave
9225: ROYAARDS, ALBERTUS - De Kennis der Waarheid, Die na de Godzaligheid is, in de hope des Eeuwigen levens. Klaar ontdekt, kragtig betoogd en ernstig aangedrongen in Paulus Brief aan de Ephesers, Schriftmatig verklaard, en kortelyk tot zyn oogmerk en nuttige stigting toegepast.
140485: ROYAARDS-SANDBERG, JACQUELINE [HARRY G.M. PRICK - ED.]. - Ik heb je zoveel te vertellen. Brieven van en aan Lodewijk van Deyssel, Emile en Frans Erens en Isaac Israels. Met een voorwoord en voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick.
87530: ROYAARDS, HERM. JOH. - Geschiedenis van het gevestigde Christendom en de Christelijke Kerk iN Nederand gedurende de Middeleeuwen (2 delen)
93954: ROYAARDS, HERM. JOH. - Geschiedenis der invoering en vestiging van het christendom in Nederland
4016364: ROYAARDS, H.J. - Geschiedenis der invoering en vestiging van het Christendom in Nederland.
4141119: ROYAARDS, H.J. - Geschiedenis van het gevestigde Christendom en de Christelijke Kerk. in Nederland, gedurende de Middeleeuwen.
4143809: ROYAARDS, H.J. - Geschiedenis van het gevestigde Christendom en de Christelijke Kerk. in Nederland, gedurende de Middeleeuwen. Eerste deel.
140794: ROYAL MINT - - Report from the Select Committee on Depreciation of Silver: together with the Proceedings of the Committee, Minutes of Evidence and Appendix.
140793: ROYAL MINT - - Report from the Royal Commission on International Coinage: together with the Minutes of Evidence and Appendix. Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty.
123262: ROYAL HISTORICAL SOCIETY - Transactions of the Royal Historical Society. Vol. 1 - 11 [6th Series].
123263: ROYAL HISTORICAL SOCIETY - Transactions of the Royal Historical Society. Vol. 28 - 40 [5th Series].
151477: ROYALTON-KISCH, MARTIN - Het licht van de natuur. Het landschap in tekening en aquarel door Van Dijck en tijdgenoten.
151139: ROYALTON-KISCH, MARTIN & HUGO CHAPMAN & STEPHEN COPPEL - Old Master Drawings from the Malcolm Collection.
153699: ROYAN, NICOLA [ED.]. - Langage cleir illumynate. Scottish Poetry from Barbour to Drummond, 1375-1630.
153626: ROYAN, NICOLA [ED.]. - Langage Cleir Illumynate.
4013080: ROYEN, J.F. VAN (MONOD, W.) - Het vraagstuk der theodicee bij Wilfred Monod. (Diss.)
152405: ROYEN, MR. R. VAN - Beschrijving van de Doop-, Trouw-, Begraafboeken, Overlijdensregisters enz. in de Provincie Utrecht, dateerende van voor de invoering van den Burgerlijken Stand.
90237: ROYEN, PAUL C. VAN E.A. - Frutta di Mare. Evolution and Revolution in the Maritime World in the 19th and 20th Centuries. Proceedings of the Second International Congress of Maritime History 5-8 June 1996, Amsterdam and Rotterdam, the Netherlands.
4140495: ROYEN, P.D.VAN - Jezus en Johannes de Doper. Een historisch onderzoek op grond van de synoptische evangeliën naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van de laatste. (Diss.)
165368: ROYEN, PROF. DR. GERLACH - Romantiek uit het spellingtournooi.
60612: ROYEN. P.D. VAN - Jezus en Johannes de Doper (Een historisch onderzoek op grond van de synoptische evangelien naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste)
143204: ROYER, ARLETTE - L'Argus des meubles et objets de Bretagne.
150403: ROYLE, TREVOR - The British Civil War. The Wars of the Three Kingdsoms 1638-1660.
102246: ROYMANS, NICO & JAN VAN DER HEYDEN & CHAREL BAELEMANS & FRANS VERACHTERT - De negende zaligheid. Cultuurhistorisch beeld van Bladel en Netersel in de Acht Zaligheden.
30687: ROYMANS, NICO / DERKS, TON - De tempel van Empel. Een Hercules-heiligdom in het woongebied van de Bataven
4138620: ROZEMOND, K. - Filosofie voor de zwijnen. Over het geluk van dier en mens.
101991: ROZEMOND, S. - Nederland in West-Europa. Een plaatsbepaling.
165267: ROZEMOND, KLAAS - Filosofie voor de zwijnen. Over het geluk van dier en mens.
142280: ROZENBURG, ROEL - Groeten uit Nijmegen. Een eeuw verstreken.
164204: ROZENDAAL, SIMON - De mens, een dier. Denkers aan het front van de wetenschap.
145333: ROZET, GEORGES - Au fil des Pyrénées. Carnet de route d'Auto-Car. Illustrations de A. Robida.
150508: ROZETT, ROBERT & SHMUEL SPECTOR - Encyclopedie van de Holocaust.
150936: ROZIER, GILLES - Een liefde zonder verzet.
4021294: RU, G. DE - De kinderdoop en het Nieuwe Testament. (Diss.)
82541: RU, G. DE - Zonder gezag geen vrijheid
93629: RU, G. DE - Woord waarop wij bouwen
93742: RU, G. DE - De kinderdoop en het Nieuwe Testament
143302: RUANO-BORDALAN, JEAN-CLAUDE [ED.]. - Éduquez et Former. Les connaissances et les débats en éducation et en formation.
143303: RUANO-BORDALAN, JEAN-CLAUDE [ED.]. - L'Identité. L'individue - le groupe - la société.
165263: RUBEL, MARGARET MARY - Savage and Barbarian. Historical Attitudes in the Criticism of Homer and Ossian in Britain, 1760-1800.
55514: RUBEN, MARINUS - De weg welke de Heere gehouden heeft met de persoon van Marinus Ruben
91173: RUBEN, M. - De grafsteen afgewendeld. Vier predikatiën over de opstanding van Jezus Christus. Naar aanleiding van Marcus XVI : 1-7, Joh. XX : 16-18, Luc. XXIV : 13-24 en Joh. XX : 24-28.
52000: RUBEN, DS. M. - De weg met ds. Marinus Ruben [De weg welke de Heere gehouden heeft met de persoon van Marinus Ruben. Deze beschrijving is tot zijn veertigste jaar]
155248: RUBEN, PAUL [ED.]. - Die Reklame. Ihre Kunst und Wissenschaft [2 Vols. Compl.].
4038978: RÜBENACH, B. (HRSG.) - Begegnungen mit dem Judentum.
4140567: RUBENS, P.P. - De brieven van Rubens. Een bloemlezing uit de correspondentie van Pieter Paul Rubens. Vertaald, bezorgd en van een nawoord voorzien door Leen Huet
4066701: RUBENSTEIN, R.L. & ROTH, J.K. - Approaches to Auschwitz. The Legacy of the Holocaust.
156716: RUBIN, MIRI - Gentile Tales. The Narrative Assault on Late Medieval Jews.
153431: RUBIN, WILLIAM [ED.]. - Le primitivisme dans l'Art du 20e siècle. Les artistes modernes devant l'art tribal [2 Vols. in Slipcase].
46277: RUBIN, LOUIS D. - A Writer's Companion. A handy compendium of useful but hard-to-find information on history, literature, art, science, travel, philosphy, and much more. An indispensable reference for writers, editors, and curious readers of all kinds
100922: RUBIN & SON - Tools and Supplies for the Diamond Trade, Diamond Industry and Jewelers & Gemmological Instruments.
102177: RUBIN, LILLIAN B. - Gezinnen op de armoedegrens. De invloed van klasse, ras en sekse op het dagelijks leven.
130408: RUBIN, PROF. DR. E.L. & PROF. DR. F. UHLMANN MR. M.TJ. BOUWES [MR. H.R. SCHOUTEN - ED.] - De opleiding van wetgevingsjuristen en wetgevingsonderzoekers in vergelijkend perspectief.
4142859: RUBIN, D.C. (ED.) - Autobiographical Memory.
110922: RUBINI, DENNIS - Court and Country, 1688-1702.
155813: RUBINSTEIN, WILLIAM D. - Shadow Pasts. History's Mysteries.
122586: RUBINSTEIN, ALVIN Z. - Soviet Foreign Policy since World War II. Imperial and Global.
4140295: RUBINSTEIN, W.D. - The Myth of Rescue. Why the democracies could not have saved more Jews from the Nazis.
53639: RUBLACK, HANS-CHRISTOPH A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Jahrgang 5 - 1976 (Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkunen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for Reformation Research)
53642: RUBLACK, HANS-CHRISTOPH A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Jahrgang 4 - 1975 (Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkunen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for Reformation Research)
53643: RUBLACK, HANS-CHRISTOPH A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Jahrgang 2 - 1973 (Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkunen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for Reformation Research)
53637: RUBLACK, HANS-CHRISTOPH A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Beiheft. Literaturbericht. Jahrgang 6 - 1977 (Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkunen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for Reformation Research)
47508: RUBLE, BARON ALPHONSE DE - Le Mariage de Jeanne d'Albret
142174: RÜBO, GERD - Die Münze in Kleve als Ausdruck Klever Sozialgeschichte.
110499: RÜCKBROD, KONRAD - Universität und Kollegium. Baugeschichte und Bautyp.
142543: RÜCKER, ELISABETH - Die Schedelsche Weltkronik. Das grösste Buchunternehmen der Dürer-Zeit. Mit einem Katalog der Städteansichten.
4300411: RÜCKERT, H. - Die Begründungen der Weisungen Jahwes im Pentateuch. (Erfurter Theologische Studien 30)
130883: RÜCKERT, ULRICH - Dr. Schüsslers Hausapotheke. Der wiederentdeckte Heilweise.
103317: RUCKHABERLE, DIETER & GÜNTHER ERKEN [EDS. - ET AL.]. - Weimarer Republik.
123473: RUCKHABERLE, DIETER [FOREW.]. - Die gesellschaftliche Wirklichkeit der der Kinder in der bildenden Kunst.
4142128: RUCKSTUHL, E. & DSCHULNIGG, P. - Stilkritik und Verfasserfrage im Johannesevangelium. Die johanneischen Sprachmerkmale auf dem Hintergrund des Neuen Testaments und des zeitgenössischen hellenistischen Schrifttums. (NTOA 17)
164954: RUDDEN, BERNARD - The New River. A Legal History.
103262: RUDENSTEIN, ANGELICA ZANDE - Modern Painting - Drawing & Sculpture Collected by Emily and Joseph Pulitzer jr. Volume 4.
167883: RUDLER, GUSTAVE - La jeunesse de Benjamin Constant [1767-1794]. Le discipline du XVIIIe siècle utilitarisme et pessimisme mme de Charriere.
102719: DAS, ROBBERT & RUDOLF DAS - Toekomst beelden. Een nieuwe Gouden Eeuw voor de Lage Landen / Visions of the Future. A New Golden Age for the Low Countries.
95273: RUDOLPH, WILHELM - Haggai - Sacharja 1-8 - Maleachi. Mit einer Zeittafel von Alfred Jepsen (Kommentar zum Alten Testament, Band XIII 4)
95274: RUDOLPH, WILHELM - Micha - Nahum - Habakuk - Zephanja. Mit einer Zeittafel von Alfred Jepsen (Kommentar zum Alten Testament, Vand XIII 3)
95271: RUDOLPH, WILHELM - Joel - Amos - Obadja - Jona. Mit einer Zeittafel von Alfred Jepsen (Kommentar zum Alten Testament, Band XIII 2)
92294: RUDOLPH, KURT - Theogonie, Kosmogonie und Anthropogonie in den mandäischen Schriften. Eine literarkritische und traditionsgeschichtliche Untersuchung
151137: RUDOLPH, WOLFGANG - Sailor Souvenirs. Stoneware, Faiences and Porcelain of thee Centuries.
4300474: RUDOLPH (HRSG.) ENNO - Mythos zwischen Philosophie und Theologie.
95166: RUDOLPH, KURT - Gnosis und Gnostizismus
100302: RUDOLPH, WOLFGANG - Sailor Souvenirs. Stoneware, Faiences and Porcelain of thee Centuries.
100455: RUDOLPH, R.J.W. - Het hedendaagsch Socialisme in zijn Oorsprong en Wezen.
30910: RUDOLPH, KURT - Gnosis und Spätantike Religionsgeschichte, gesammelte Aufsätze (with Register) (Series: Nag Hammadi and Manichaean Studies, XLII)
123437: RUDOLPH, WOLFGANG - Seefahrer-Souvenirs. Steingut, Fayence und Porzellan aus 3 Jahrhunderte [In Slipcase]. .
145125: RUDORFF, RAYMOND - Belle Epoque. Paris in the Nineties.
9226: RUE, PIETER DE LA - Stigtelyke Gedigten.
161303: RUEBSAMEN, HELGA - Het lied en de waarheid. Roman.
87886: RÜEGG, WALTER - A history of the University in Europe. Volume II, universities in early modern Europe (1500-1800)
156497: RUELENS, K. [ED.]. - Refereinen en Andere Gedichten uit de XVIe Eeuw. Verzameld en afgeschreven door Jan de Bruyne, uitgegeven door K.Ruelens [3 Vols. in 1 - Compl.].
123543: RUELLE, PIERRE - Les noms de veines de Charbon dans le Borinage [XVe - XXe siècle].
122802: RUEMPOL, ALMA [ED.]. - Communicerende vaten. Beeldtaal van slibversiering op laat-middeleeuws aardewerk in de Nederlanden.
9918: RUES, SIMEON FRIEDRICH - Tegenwoordige Staet der Doopsgezinden of Mennoniten, in de Vereenigde Nederlanden. Waeragter komt een Berigt van de Rynsburgers of Collegianten: Beide ter vertooninge van de Leer, Uiterlyken Toestand, en Godsdienstige Gebruiken dezer kerkelyke Genootschappen, nevens een Verhael wegens den Oorsprong en Voortgang van de jongstleden Geschillen der eerstgemelde, met de Leeraers der Gereformeerde Kerke. In 't Hoogduitsch Beschreven, Vertaelt en met Aentekeningen ter ophelderinge van eenige Byzonderheden vermeerdert.
93274: RUETHER, ROSEMARY RADFORD - Gregory of Nazianzus. Rhetor and Philosopher
52515: RUF, M.G. - Die heiligen Propheten, eure Apostel und Ich. Metatextuelle Studien zum zweiten Petrusbrief
4053575: RUF, W. (DREYS, J.S.V.) - Johann Sebastian von Dreys. System der Theologie als Begründung der Moraltheologie. (STG 19.Jh.7)
158299: RUFF, ALLAN - We Called Each Other Comrade. Charles H. Kerr & Company, Radical Publishers. Boeken verzamelen.
95198: RUFFING, REINER - Filosofisch gereedschap. De 50 belangrijkste filosofische denkbeelden en wat zij voor ons leven betekenen
167426: RUGE, PROF. DR. SOPHUS & EUGEN GELCICH & DR. ERNST BAASCH & H.A. SCHUHMACHER & L. FRIERDRICHSEN [EDS.]. - Hamburgische Festschrift zur Erinnerung an die Entdeckung Amerika's [2 Vols. Compl.].
55012: RUGGIERI, G. E.A. - Kerk in fragmenten: welke eenheid? Sociologische en historische aspecten van de kerkelijke fragmentariteit en het zoeken naar een eenheidsopvatting (Concilium. Internationaal tijdschrift voor theologie. 1998 - 3)
4007482: RUH, H. (ZINZENDORF, N.L.VON) - Die christologische Begründung des ersten Artikels bei Zinzendorf.
93381: RUH, KURT (HERAUSGEGEBEN VON) - Altdeutsche und Altniederländische Mystik
4135933: RUH, U. SEEBER, D. & WALTER R. (HRSG.) - Handwörterbuch religiöser Gegenwartsfragen.
4028812: G. RUHBACH. - Theologie und Spiritualität. Beiträge zur Gestaltwerdung des christlichen Glaubens.
140749: RÜHE, PETER [SOPHIE SPENCES-WOOD & TERENCE MCNAMEE - ED. PHOTOGRAPHS] - Gandhi. A Photo Biography.
55599: RÜHL, ALFRED - Vom Wirtschaftsgeist im Orient
150351: RÜHLE, OTTO - Das proletarische Kind. Eine Monographie.
156949: RÜHLE, OSKAR [ET AL.]. - Hundert Jahre Kohlhammer 1866-1966 [In Slipcase].
163503: RÜHLE, OSKAR [ED - ET AL.]. - Hundert Jahre Kohlhammer 1866 - 1966.
121846: RÜHLE, OTTO - Illustrierte Kultur- und Sittengeschichte des Proletariats. Mit einem Vorwort von A. Lunatscharski und 492 Abbildungen, ausgewählt und beschriftet von Fritz Schiff. Erster Band ( = All Published].
90535: RUIG, ROBERT DE - De seismografen van het sentiment. Drie biografische studies uit de tijd van de Romantiek. Die Seismographen der Empfindung. Drei biographische Studien aus der Zeit der Romantik.
4141325: RUIG, R. DE - De seismografen van het sentiment. Drie biografische studies uit de tijd van de Romantiek. (Diss.)
121195: RUIGROK, WIM [PHOTOGR.]. & WILLEM ELLENBROEK [TEXT] & MAARTEN KLOOS [INTROD.]. - Amsterdam, stad in verandering.
81836: RUIJGROK, L.W.CH. - Om het fundament, de VPKN: een breuk met de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Kerk op het spel deel 1
30273: RUIJGROK, L.W.CH. - Het Licht schijnt in de duisternis. Dagboek bij de Bijbel
60614: RUIJS. R.C.M. - De struktuur van de brief aan de Romeinen (Een stilistische, vormhistorische en thematische analyse van Rom. 1,16-3,23)
4022426: RUIJS, R.C.M. - De struktuur van de brief aan de Romeinen. Een stilistische, vorm-historische en thematische analyse van Rom.1,16-3,23. (Diss.)
60615: RUIJTER. C.J. DE - De horizon van het heil (Theorie en praxis bij Johann Baptist Metz en Clodovis Boff, mede in verband met de verkondiging en het diaconaat van de kerk)
130797: RUIJTER, BARBARA DE - Reductionism and Externalism in the Philosophy of Mind. An Evaluation.
4072112: RUIJTER C.J. DE - De horizon van het heil. Theorie en praxis bij J.B.Metz en C.Boff, mede in verband met de verkondiging en diaconaat van de Kerk. (Diss.)
100456: RUIKES, DR. P.W. - Samenzweringen en intriges tegen Octavianus Augustus Princeps.
82125: RUINEN, JAN - De oudste handelsbetrekkingen van Holland en Zeeland met Engeland tot in het laatste kwartaal der XIVde eeuw
91775: RUIS, A.J.T. - Christianus peregrinus. Tertullianus over de christen als vreemdeling in deze wereld
60616: RUITEN. J.T.A.G.M. VAN - Een begin zonder einde (De doorwerking van Jesaja 65:17 in de intertestamentaire literatuur en het Nieuwe Testament)
156306: RUITENBEEK, HENNY - Kijkcijfers. De Amsterdamse Schouwburg 1814-1841.
82382: RUITENBURG, P. VAN - Een mooie leeftijd, brieven aan ouderen
54621: RUITENBURG, P. VAN - Aan moeder
83365: RUITENBURG, P. VAN - Een mooie leeftijd, brieven aan ouderen
30109: RUITENBURG, P. VAN - Aan vader
91540: RUITENBURG, P. VAN - Echt geloven. 52 bijbeloverdenkingen over wat geloven wel en niet is.
91541: RUITENBURG, P. VAN - Iedereen een ambt. Overdenkingen over samen dienen in de kerk.
91542: RUITENBURG, P. VAN - Naar de kerk. 52 bijbeloverdenkingen over kerkgang.
91544: RUITENBURG, P. VAN - Tijdgeest. Overdenkingen over de tijd waarin we leven.
83799: RUITENBURG, P. VAN E.A. - Is dat discrimineren? Een bijbel-theologische, een historische en een juridische verkenning (deel 2 | Kompas Serie)
31315: RUITENBURG, P. VAN - Heilig willen leven. Als God tot dankbaarheid stemt
86037: RUITER, J. DE - Driewegen. Dorp in de Coudorpsepolder
86035: RUITER, J. DE - Oudelande. Oud land tussen nieuwe polders
86036: RUITER, J. DE - Nieuwdorp. Nieuw dorp in de Kraaijerts
51821: RUITER, J. DE - Jan Donner jurist [Een biografie]
122373: RUITER, JAN-PETER DE - Gesture and Speech Production.
86031: RUITER, J. DE - s-Heer Abtskerke dorp in de Poel
51893: RUITER, J. DE / CAPELLE, L. / BREEDVELD, N. - Overgeschoten brokskens [Met een voorwoord van H. v.d. Hoven te Giessendam]
48190: RUITER, RENE DE - Koraalbewerkingen. Variaties over God is getrouw Zijn plannen falen niet, Aria over Psalm 25, Trio over Psalm 43, Trio over Psalm 99 (Ambitus nr. 72)
4300165: RUITER T.R. - Pharmaco-epidemiology as a Tool in Pharmacovigilance:. Studying cancer as adverse drug reaction. (Diss.)
156302: RUITERS, JOS [ED.]. - 40 Jaar AJO. Klankbord voor het leven. AJO Jeugd Symfonie Orkest Provincie Utrecht 1962-2002 [& CD].
92008: RUIZ, MARIA PILAR GARCIA / PUERTAS, ALBERTO J. QUIROGA - Talanta. Proceedings of the dutch archaelogical and historical society. Volume XLV (2013)
143853: RUIZ, RAMON EDUARDO - Triumphs and Tragedy. A History of the Mexican People.
145745: RULAND, JOSEF - Festschrift für Franz Graf Wolff Metternich.
4058074: RULAND, WILH. - De Sagen van den Rijn.
156135: RULE, MARGARET - The Mary Rose. The Excavation and Raising of Henry VIII's Flagship.
82073: RULER, A.A. VAN - Het Koninkrijk Gods en de geschiedenis, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar vanwege de Nederlandsche Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 3 November 1947
92706: RULER, A.A. VAN - Theologisch werk (6 delen)
85909: RULER, A.A. VAN - Achtergronden van het helderlijk schrijven (Serie: Geschriften betreffende de orde der Ned. Herv. Kerk, No 5)
93445: RULER, A.A. VAN - Op gezag van een apostel
89246: RULER, A.A. VAN - De dood wordt overwonnen. 1 Corinthen 15 in morgenwijdingen.
4061338: RULER, A.A.V. - Theologisch werk. Deel VI.
4057823: RULER, A.A.V. - Theologisch werk. Deel I.
4006735: RULER, A.A.V. - Visie en vaart.
4006734: RULER, A.A.VAN - Droom en gestalte. Een discussie over de theologische principes in het vraagstuk van Christendom en politiek.
4006737: RULER, A.A.VAN - Theologisch werk.
4006738: RULER, A.A.V. - Verwachting en voltooiing. Een bundel theologische opstellen en voordrachten.
85212: RULER, A.A. VAN - Protestantse Unie. De staat en de openbaring. Rede uitgesproken op de Algemene Vergadering van 20 Mei 1947
85213: RULER, A.A. VAN - Protestantse Unie. Onze grondlijnen. Rede uitgesproken door Prof. Dr. A.A. van Ruler
85621: RULER, A.A. VAN - Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome
85066: RULER, A.A. VAN - Kerstening van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs
84936: RULER, A.A. VAN - Droom en gestalte. Een discussie over de theologische principes in het vraagstuk van Christendom en politiek
84473: RULER, ARNOLD ALBERT VAN - De vervulling van de wet. Een dogmatische studie over de verhoudin van openbaring en existentie
87347: RULER, A.A. VAN - Theologisch Werk (6 delen)
47047: RULER, A.A. VAN - Verzameld Werk Deel 1 De aard van de theologie
91925: RULER, A.A. VAN - Theologisch Werk (Complete Set)
91932: RULER, A.A. VAN - De vervulling van de wet. Een dogmatische studie over de verhouding van openbaring en existentie
4057824: RULER, A.A.V. - Theologisch werk. Deel V.
4057825: RULER, A.A.V. - Theologisch werk. Deel IV.
4007679: RULER, A.A.V. - Marcus 14. (Vs 1-41). (Morgenwijdingen in de lijdenstijd)
4008390: RULER, A.A.V. - Blij zijn als kinderen. Een boek voor volwassenen. (Bundel artikelen)
4008391: RULER, A.A.V. - Over de psalmen gesproken. Meditaties over de psalmen. (Bundel morgenwijdingen).
4013933: RULER, A.A.V. - Op gezag van een apostel. (Bundel morgenwijdingen).
122581: RULHIERE, CLAUDE CARLOMAN DE [TRANSL.]. - A History or Anecdotes of the Revolution in Russia in the Year 1762.
4009276: RULLMANN, J.C. (KUYPER, A.) - Abraham Kuyper. Een levensschets.
4009277: RULLMANN, J.C. (KUYPER, A.) - Kuyper-bibliografie.
82578: RULLMANN, J.C. - Isaäc Da Costa (Serie I No. 9 Onze groote mannen)
88601: RULLMANN, J.C. E.A. - Dr. J.C. Rullmann's beknopt christelijke encyclopaedie kerk in verleden en heden. (Uitgave in de serie: Kerk en maatschappij)
85995: RULLMANN, J.C. - De Afscheiding in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw / De strijd voor kerkherstel in de Nederlandsche Hervormde ker der XIXe eeuw / De Doleantie in de Nederlandsche Hervormde Kerk der XIXe eeuw (3 werken)
85924: RULLMANN, J.C. - De maatregelen tegen de afgescheidenen (Overdruk uit A.-R. Staatkunde, 8e jaargang, 3e kwartaal 1934)
101992: RULLMANN, J.C. - Abraham Kuyper. Een levensschets.
4000636: RULLMANN, J.C. - De Doleantie in de Nederlandsch Hervormde Kerk. der XIXe eeuw historisch geschetst.
130471: RULOF, BERNARD - Een leger van priesters voor een heilige zaak. SDAP, politieke manifestaties en massapolitiek 1918-1940.
152567: RUMBOLD, SIR HORACE - Final Recollections of a Diplomatist.
4030830: RÜMKE, H.C. - Karakter en aanleg in verband met het ongeloof. (Carillon Reeks 30)
4066666: RÜMKE, H.C. - Karakter en aanleg in verband met het ongeloof.
165520: RUMMONDS, RICHARD-GABRIEL - Nineteenth-Century Printing Practices and the Iron Handpress [2 Vols. Compl.].
131893: RUMPEL, IOANNES - Lexicon Pindaricum.
123199: RUMPF, MAX - Deutsches Handwerkerleben und der Aufstieg der Stadt.
144342: RUNCIMAN, STEVEN - The Sicillian Vespers. A History of the Mediterranean World in the Later Thirteenth Century.
166141: RUNCIMAN, STEVEN - Geschichte der Kreuzzüge.
102383: RUNCIMAN, STEVEN - Byzantine Civilization.
154318: RUNCIMAN, STEVEN - The Emperor Romanus Lecapenus and his Reign. A Study of Tenth-Century Byzantium.
123156: RUNCIMAN, JAMES C. & MARIËLLA SNEL - De goddelijke keizers. Kerk en staat in het Byzantijnse Rijk.
123046: RÜNCKEL, A. [INTROD.]. - Nederlandsche wapens van het Rijk, de Provincën en de Gemeenten. Voorts van Waterschappen, Heerlijkheden, enz. Beschreven volgens het Officieele Register onder toezicht van den Voorzitter en den Secretaris van den Hoogen Raad van Adel [2 Vols. Compl.].
104226: RUNDLE, DAVID [ED.]. - The Hutchinson Encyclopedia of the Renaissance.
4047581: RUNES, D.D. - The War Against the Jew.
47882: RUNGE, JOHANNES/WOLLNER, HAND (ED.) - Leichte Spielmusik des Rokoko für Sopran- Blockflöte und Klavier (nr. ED 5248)
4045163: RUNIA, D.T. (PHILO ALEXANDRINUS) - Philo in Early Christian Literature. A Survey. (Compendium Rerum Iudaicarum ad NT)
121495: RUNIA, DR. KL. [P. VAN DER MARK - INTROD.]. - Het Christelijk recht van de Friese Beweging.
84964: RUNIA, K. - Wegen en doolwegen in de nieuwere theologie. CGO 513
47057: RUNIA, DAVID T. - Philo of Alexandria. An Annotated Bibliography 1997-2006 with Addenda for 1987-1996 (Supplements to Vigiliae Chriatianae, Texts and Studies of Early Christian Life and Language, Volume 109)
4134972: RUNIA, K. (BARTH, K.) - Karl Barth's Doctrine of Holy Scripture.
61455: RUNIA, KLAAS - De theologische tijd bij Karl Barth met name in zijn anthropologie
53270: RUNIA, K. - Wegen en doolwegen in de nieuwere theologie
160310: RUNTE, HANS R. - Writing Acadia. The Emergence of Acadian Literature, 1970-1990.
4071841: RUPP, JOYCE - Walk in a Relaxed manner. Life lessons from the Camino.
110556: RUPP, J.C.C. - Van oude en nieuwe universiteiten. De verdringing van Duitse door Amerikaanse invloeden op de wetenschapsbeoefening en het hoger onderwijs in Nederland, 1945-1995.
156248: RUPP, GEORGE HOOVER - A Wavering Frienship: Russia and Austria, 1876-1878.
158139: RUPPEL, ALOYS - Johannes Gutenberg. Sein Leben und sein Werk.
157114: RUPPEL, ALOIS [ET AL.]. - Gutenberg Jahrbuch 1950. Festschrift zum 50jährigen Bestehen des Gutenberg-Museums in Mainz.
94496: RUPPERT, M. - Het Rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke wereldlijke regiment
4143773: RUPPIN, A. - The Jews in the Modern World.
121972: RUPPRECHT, KARL - Einführung in die griechische Metrik.
46456: RUPPRECHT, WALTER - Die Predigt über alttestamentliche Texte in den lutherischen Kirchen Deutschlands
4076139: RUPPRECHT, W. (LUTHER, M.) - Die Predigt über alttestamentliche Texte in den lutherischen Kirchen Deutschlands. (Arbeiten zur Theologie II/1)
4138919: RUPRECHT, J. - Das Wunder in der Bibel. Eine Einführung in die Welt der göttlichen Offenbarung und der biblischen Weltanschauung.
4052321: RUPRECHT JR. L.A. - Afterwords. Hellenism, Modernism, and the Myth of Decadence.
157554: RUPRECHT, WILHELM - Väter und Söhne. Zwei Jahrhunderte Buchhändler in einer deutschen Universitätsstadt.
91581: RÜRUP, RIENHARD - Topography of Terror. Gestapo, SS and Reichssichterheitshauptamt on the Prinz-Albrecht-Terrain. A Documentation.
4137575: RÜRUP, R. - Emanzipation und Antisemitismus. Studien zur Judenfrage der bürgerlichen Gesellschaft.
152281: RUS, MARTIJN - De la conception a l'au-dela. Textes et documents français d'un qui n'en est pas un [1450-1550].
4055619: RÜSCH, E.G. - Vom Heiligen in der Welt. Beiträge zur Kirchen- und Geistesgeschichte.
140422: RÜSEN, JÖRN [ED.]. - Western Historical Thinking. An Intellectual Debate.
146272: RUSH, MYRON - The International Situation and Soviet Foreign Policy. Key Reports by Soviet Leaders from the Revolution to the Present.
4135116: RUSH, M. - Management: a Biblical Approach.
4140001: RUSH, B. - The Lights of Hanukkah,. A Book of Menorahs.
154101: RUSHBY, KEVIN - Op jacht naar de Berg van Licht. Een reis door India.
150226: RUSHDIE, SALMAN - The Satanic Verses.
152633: RUSHDIE, SALMAN [ABDELKADER BENALI - FOREW.]. - Middernachtskinderen.
4075723: RUSHDIE, SALMAN - Imaginary Homelands. Essays and Criticism 1981-1991.
4135725: RUSHDOONY, R. J. - The Foundations of Social Order. Studies in the Creeds and Councils of the Early Church.
55120: RUSNOCK, ANDREA A. - The correspondence of James Jurin (1684-1750). Physician and secretary to the Royal Society
151055: RUSS, SIGRID [KRT FURTNER & LÖBL-SCHREYER & WERNER NEUMEISTER - PHOTOGR.]. - Bayerische Königsschlösser. Linderhof - Neuschwanstein - Herrenchiemsee.
104403: RUSSEL, JANE [INTROD.]. - Marilyn Monroe et les caméras. 152 photographies des années 1945-1962 et la célèbre interview de Marilyn Monroe avec George Belmont.
103667: RUSSEL OF LIVERPOOL, LORD - Henry of Navarre. Henry IV of France.
93125: RUSSELL, D.S. - The method & message of Jewish Apocalyptic, 200 BC - AD 100
101704: RUSSELL, BERTRAND [HARRY RUJA - ED.]. - Bertrand Russell's America. His Transatlantic Travels and Writings. Volume 1: 1896-1945.
145182: RUSSELL, MICHAEL - Good Moments. A Publishing Retrospect.
151801: RUSSELL, TERENCE M. - The Discovery of Egypt. Vivant Denon's Travels With Napoleon's Army.
4028824: RUSSELL, B. - Geschiedenis der westerse filosofie. In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden. Vertaling Rob Limburg.
150451: RUSSELL, BERTRAND - The Scientific Outlook.
150449: RUSSELL, BERTRAND - Satan in the Suburbs and other stories.
30871: RUSSELL, CONRAD - The causes of the English civil war. The Ford Lectures Delivered in the University of Oxford 1987-1988
122080: RUSSELL, BERTRAND - The Prospects of Industrial Civilization.
142587: RUSSELL, BERTRAND & DORA RUSSELL - The Prospects of Industrial Civilization.
4139197: RUSSELL, B. - Autobiography. With an introduction by Michael Foot.
4066695: RUSSELL, B. - Geschiedenis der westerse filosofie. In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden. Vertaling Rob Limburg en Vivian Franken.
4039402: RUSSELL, B. - Waarom ik geen christen ben. En andere essays over religie en verwante onderwerpen.
101234: RUSSELL, BERTRAND - The Problem of China.
101703: RUSSELL, BERTRAND [HARRY RUJA - ED.]. - Mortals and Others. Bertrand Russell's American Essays 1931-1935. Volume 1.
90867: RUSSELL, MARGARET - Style and substance. The best of Elle Decor.
102347: RUSSELL, PETER - Prince Henry The Navigator. A Life.
4058483: RUSSELL, B. - De menselijke kennis. Haar omvang en beperkingen.
150450: RUSSELL, BERTRAND - Principles of Social Reconstruction.
95161: RUSSELL, D.S. - The method & message of Jewish apocalyptic. 200 BC - AD 100
140619: RUSSELL, BERTRAND - Unarmed Victory.
161980: RUSSELL, MARGARITA - Willem van de Velde de Jonge. Het IJ voor Amsterdam met de Gouden Eeuw.
155920: RUSSELL, BERTRAND - Geschiedenis van de westerse filosofie in samenhang met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
58104: RUSSELL, R. - The Harpsichord and Clavichord. An Introductory Study
153317: RUSSELL, CHARLIE & MAUREEN ENNS - Learning to be Wild. Raising Orphan Grizzlies.
132018: RUSSELL, MILES - Piltdown Man. The Secret Life of Charles Dawson & The World's Greatest Archaeological Hoax.
53407: RUSSELL, VIVIAN - Monets landschappen
150131: RUSSELL, BERTRAND [ROB LIMBURG - TRANSL.]. - Geschiedenis der westerse filosofie in verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
121730: RUSSELL , J. MAJOR - Representative Government in Early Modern France.
4300388: RUSSELL, BERTRAND - Icarus of De toekomst van de wetenschap. Gent, J.Story-Scientia
146259: RUSSELL, BERTRAND. - Why I am Not a Christian.
142594: RUSSELL, BERTRAND - Sceptical Essays.
4017560: RUSSELL, D.S. - The Method and Message of Jewish Apocalyptic. 200 BC - AD 100.
163011: RUSSIA - Geschichte der UdSSR in drei Teile.
165670: RUSSO, STEPHANIE - Women in Revolutionary Debate. Female Novelists from Burney to Austen.
131326: RUSTER, GERHARD - Homöopathie.
31409: RUSTIGE, D. - Een besloten hof. 3e deel in de serie 'overgeschoten brokken'
86151: RUSTIGE, D. - "Gekneusde olijven. Tweede serie ""Sermoenen uit niemandsland"" d.w.z. het randgebied tussen de kerkelijke fronten"
86152: RUSTIGE, D. - "Late druiven. ""Sermoenen uit Niemandsland"" dat wil zeggen: het randgebied tussen de kerkelijke fronten"
30100: RUSTIGE, D. - Mijn huis- een bedehuis. Predikatie over Jesaja 56:7b. / De huisvrouw van Jerobeam. Predikatie over 1 Koningen 14:6b. Deze en andere preken. 12 preken in 1 band.
31373: RUSTIGE, D. - Een verzegelde fontein. 4e deel in de serie 'Overgeschoten Brokken'
85252: RUSTIGE, D. - "Gekneusde olijven. Tweede serie ""Sermoenen uit niemandsland"" d.w.z. het randgebied tussen de kerkelijke fronten"
85255: RUSTIGE, D. - "Late duirven. ""Sermoenen uit Niemandsland"" dat wil zeggen: het randgebied tussen de kerkelijke fronten"
88158: RUSTIGE, D. - "Gekneusde olijven. Tweede serie ""Sermoenen uit niemandsland"" d.w.z. het randgebied tussen de kerkelijke fronten"
122549: RUTEBEUF [W. VAN ELDEN - ED.]. - Bloemlezing uit de poëzie van een 13de eeuws frans dichter.
85161: RÜTER, A.J.C. - Verleden en toekomst als bron van politieke inspiratie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de Vaderlandsche Geschiedenis aan de Rijkuniversiteit te Leiden op 31 Mei 1946
85152: RÜTER, A.J.C. - De Nederlandsche natie en het Nederlandsche Volkskarakter
144832: RÜTER-EHRLERMANN, REF. JUR. ADELHEID & MR. C.F. RÜTER - Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1965. Band I: Die vom 08.05.1945 bis zum 12.11.1947 ergangenen Strafurteile Lfd. nr. 001-035 [& Registerheft]. .
154326: RUTGERS, WIM - Het nulde hoofdstuk van de Antilliaanse literatuur. Koloniale poëzie in de Curaçaosche Courant.
60618: RUTGERS F. L. - Idenburg en de sarekat Islam in 1913
146159: RUTGERS VAN DER LOEFF, DR. A. - Drie studentenliederen toegelicht.
60975: RUTGERS VAN ROZENBURG, J.G.H. - Dissertatio Historica-Juridica Inauguralis de Paroemio Ecclesia non sitit Sanguinem, quam, annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici, Frederici Guilielmi Krieger.
110147: RUTGERS, C.A. [ED.]. - De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen.
95029: RUTGERS, HERMAN CORNELIS - Kerkelijke deputaten. Hun werkkring en bevoegdheid inzonderheid gelijk deze gekend worden uit de handelingen der Zuid-Hollandsche synoden en deputaten
60621: RUTGERS. J. - De idee van het Koninkrijk Gods volgens Jezus (Naar de synoptische evangelien)
93243: RUTGERS, F.L. - Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw
145894: RUTGERS, F.L. - Idenburg en de Sarekat Islam in 1913.
82552: RUTGERS, V.H. - Het zwaard der overheid, referaat verdedigd in de zeventiende wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit op 6 Juli 1932
94262: RUTGERS, F.L. - Calvijns invloed op de Reformatie in de nederlanden voor zoveel die door hemzelven is uitgeoefend
93919: RUTGERS, C.A. - De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen
93914: RUTGERS, CAREL ARNOLD - Jan van Arkel, Bisschop van Utrecht. Jean d'Arkel, Eveque d'Utrecht accompagné d'un résumé en français. Jan van Arkel, Bischof von Utrecht, mit einer deutschen Zusammenfassung.
4024360: RUTGERS, F.L. (ISLAM) - Idenburg en de sarekat islam in 1913. (Diss.)
4143348: RUTGERS, F.L. (KEUCHENIUS, L.W.C.) - Levensbericht van mr.L.W.C.Keuchenius.
55386: RUTHERFORD, SAM. - De beproeving en zegepraal des geloofs
31410: RUTHERFORD, SAMUËL - De verloren zoon, nagespeurd in zijn dwaasheid, de vader in zijn genadige en onveranderlijke liefde en zijn broeder in zijn hardnekkige blindheid en vijandschap. Zeven predikaties over Lukas 15 : 11-32
92442: RUTHERFORD, SAMUEL - Christus stervende en zondaren tot zich trekkende. Of eene beschouwing van onzen Zaligmaker in Zijn zielelijden, Zijne liefelijkheid in Zijnen dood en wat die hebben teweeggebracht, waarin sommige gevallen van zielsonrusti in zwakgeloovigen en gronden van onderwerping onder de afwezigheid van Christus, met de ebben en vloeden van vrije genade, zijn opengelegd. Verhandeld in leerredenen over het Evangelie van Johannes, hoofdstuk XII: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Hier zijn ook eenige noodzakelijke afwijkingen tusschen gevoegd, overeenkomstig de gelegenheid des tijds, nopens verschillende dwalingen der Antinomianen en eene korte verdediging van de ler der Protestanten tegen den algemeene bewering der Arminianen, dat Christus voor alle en een ieder der menschenkinderen gestorven is, de moraal en het voorstaan van de wederstandelijke bekeering van zondaren, en welk geloof van allen in de zichtbare Kerk vereischt wordt, om welks gemis velen veroordeeld zijn (Deel 2)

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/29