Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
144761: OOIJEN, D.A.TH. VAN - Je moet weg. hier komen mensen wonen. Woonwagenbeleid in Nederland 1800-1990.
180374: OOIJEN, D.A.TH. VAN - Je moet weg. hier komen mensen wonen. Woonwagenbeleid in Nederland 1800-1990.
4055263: OOMEN, P.M.F. (WHITEHEAD, A.N.) - Doet God ertoe?. Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen.
110635: OOMEN, PALMYRE [ED. - ET AL.]. - Cyberspace. Zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld.
110640: OOMEN, PALMYRE & THEO WOBBES & THEO BEMELMANS [EDS]. - Nanotechnologie. Betekenis, beloftes en dilemma's.
110607: OOMEN, PALMYRE (ET AL.) - Hersenen, bewustzijn, zicht op onszelf.
170135: OOMEN, PALMYRE & THEO WOBBES & THEO BEMELMANS [EDS]. - Nanotechnologie. Betekenis, beloftes en dilemma.
155729: OOMENS, JOS - Rotationally Cooled Hot Band Spectroscopy through Collision Mediated Double Resonance Techniques.
9314: OOMIUS, SIMON - Dissertatie van de Onderwijsingen in de Practycke der Godgeleerdheid. Waer in, na breeder beright van de Practijcke der Theologie der Pausgesinden, insonderheyt der Jesu-wijten, Remonstranten, Sociniaenen, Lutherschen, Enthusiasten, Libertinen, Geestdrijvers, en diergelijcke Fanatiquen, de Verdeelinge, en het geheele Beleydt gegeven wort van het Werck der Onderwijzingen in de Practijcke, ondernomen.
81601: OOMIUS, SIMON - Ecclesiola dat is een kerk in ´t klein of aanwijzingen door welke oefeningen en plichtsbetrachtingen van godzaligheid en godsdienstigheid de huisgezinnen van de Christenen kleine gemeenten kunnen worden, met beantwoording van alle bezwaren en voorstelling van beweegredenen daartoe dienende
10027: OOMIUS, SIMON - Dissertatie Van de Onderwijsingen in de Practycke der Godgeleerdheid. Waer in, na breeder beright van de Practijcke der Theologie der Pausgesinden, insonderheyt der Jesu-wijten, Remonstranten, Sociniaenen, Luterschen, Enthusiasten, Libertinen, Geestdrijvers, en diergelijcke Fanatiquen, de Verdeelinge, en het geheele Beleydt gegeven wort van het Werck der Onderwijsingen in de Practijcke, ondernomen.
9966: OOMIUS, SIMON - De Bestieringe der Gedachten. Vervat in drie Deelen. Waer van Het Eerste Handelt vande Regeringe der Gedaghten in 't gemeen, Ende vande Ebstiering der goede in 't bysonder. Het Tweede Handelt van de quade Gedaghten, in 't gemeen, Ende in 't bysonder Van Gedaghten, spruytende uyt onse natuyrlicke verdorventheyt, Van ydele Gedaghten, Van dwaelende Gedaghten, in 't gehoor van Godts Woort, gebeden, en andere Geestelicke oeffeningen, Ende in 't breede Van Godtslasterlicke Gedaghten, of inwerpingen der Gods-lasteringe. Het Derde Handelt van de Bestieringe der middelmatige Gedaghten. In dit Geschrift is ingevoegt een Tractaetken vande Geestelicke Verlatingen, So uyt de Schriften van andere Engelsche Practisijns, als insonderheyt uyt die van R. Bolton, ende Ios. Symonds, getrocken, en vermeerdert door den selfden Autheur.
82732: OOMIUS, SIMON - Het wenen der tortelduive of een tractaat waarin gehandeld wordt over de tranen in het algemeen, en waarin het bijzonder verklaard wordt de natuur, het nut, de noodzaak en de tekenen der boetvaardige tranen
9315: OOMIUS, SIMON - Institutiones Theologiae Practicae, eerste deels, eerste boeck
10026: OOMIUS, SIMON - De Practycke der Twee Heylige Sacramenten des Nieuwen Testaments, des Doops ende Avondtmaels. Klaerlick voorgestelt, en Kraghtigh aengedrongen.
5870: OOMIUS, SIMON - Afbeelding van een Waer Dienaer des N. Testaments, in het Keurlyk Cieraed van Voorbeeldelijcke Godtsaligheyt, welcke op 't krachtighste wort aengedrongen.
31959: OOMIUS, SIMON - Satans vuistslagen. Traktaat over de inwerping van godslasterijke gedachten, zowel tot noodzakelijk onderricht als tot vertroosting van vele treurigen te sion
82672: OOMIUS, SIMON - Het wenen der tortelduive of een tractaat waarin gehandeld wordt over de tranen in het algemeen, en waarin het bijzonder verklaard wordt de natuur, het nut, de noodzaak en de tekenen der boetvaardige tranen
86935: OOMIUS, SIMON - Satans vuistslagen. Traktaat over de inwerping van godslasterlijke gedachten, zowel tot noodzakelijk onderricht als tot verstroosting van vele treurigen te Sion. Getrouwelijk overgezet in de hedendaagse spelling door J. van der Haar
7553: OOMIUS, SIMON - Dissertatie van de Onderwijsingen in de Practycke der Godgeleerdheid. Waer in, na breeder beright van de Practijcke der Theologie der Pausgesinden, insonderheyt der Jesu-wijten, Remonstranten, Sociniaenen, Lutherschen, Enthusiasten, Libertinen, Geestdrijvers, en diergelijcke Fanatiquen, de Verdeelinge, en het geheele Beleydt gegeven wort van het Werck der Onderwijzingen in de Practijcke, ondernomen.
165024: OOMS, GEERT - Van Vogel, Wilg en Regen.
180205: OORD, DR. AD VAN DEN & DRS. WIL VAN OOSTERHOUT - Berkel-Enschot-Heukelom. Drie zielen en één bestuurlijk hart.
101853: OORD, KEES VAN [ED.]. - Scolae de Buscho 1274-1999. Fragmenten uit de historie van de Latijnse School van 's-Hertogenbosch ter gelegenheid van het 725-jarig bestaan. Met namenlijsten.
104313: OORD, DR. KEES VAN - Een heerlijken tijd ... & De uren gaan voorbij & De school met geel en blauw. Het Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 1848-1918 & 1918-1948 & 1948-1998 [3 Vols. = Complete Set].
104314: OORD, DR. KEES VAN - Een heerlijken tijd ... & De uren gaan voorbij & De school met geel en blauw. Het Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 1848-1918 & 1918-1948 & 1948-1998 [3 Vols. = Complete Set in SLIPCASE]].
157402: OORD, KEES VAN DEN [& M.A. NAUWELAERTS & ELLY COCKX-INDESTEGE & ANNE ROUZET & M. SMEYERS] - DRUKKERS EN BOEKVERKOPERS: De boekdrukkunst in de steden Bergen op Zoom, Breda en 's-Hertogenbosch, 1450-1650 & Drukkers en schoolboeken in Antwerpen & Drukkers & boekverkopers in Brussel van de 15de tot de 17de eeuw & De Leuvense boekdrukkunst en de Universiteit, 1472 - begin 17de eeuw [In Varia Historica Brabantica VI-VII].
145244: OORD, DR. C.J.A. VAN DEN - Twee eeuwen Bosch' boekbedrijf 1450-1650. Een onderzoek naar de betekenis van Bossche boekdrukkers, uitgevers en librariërs voor het regionale socio-culturele leven.
4140013: OORD, N. V.D. - Het mankeert ons aan een goed adres. Brieven en getuigenissen uit de jaren 1936-1945.
88470: OORDT, J.R. VAN E.A. - Vissers der mensen. Prekenbundel met daarin opgenomen preken van de predikanten die de Gereformeerde Gemeente van Rotterdam-Zuid dienden.
85722: OORDT, J.R. VAN E.A. - Gedachtenis redenen. Uitgesproken bij de herdenking van de 25 jarige vereeniging der Gereformeerde Gemeenten in Nederland op 10 October 1932 te Rotterdam
180018: OORDT, DR. G.J. VAN & JAN VERWEY - Voorkomen en trek der in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten.
46301: OORDT, G.A. VAN - Strijd en Hoop tot het bittere einde. Het leven van Herman Frederik van Oordt (1862-1907) Zijn brieven en andere stukken, bijeengebracht, toegelicht en aangevuld met eigen jeugdherinneringen.
140822: OORDT, MR. G.H.L. VAN [ED.]. - Het geslacht Van Oordt in beeld. Samengesteld uit het beeldarchief van de Vereeniging der Familie van Oordt, door haar archivaris mr. G.H.L. van Oordt.
86934: OORDT, J.R. VAN - Een Christen in leven en sterven onder de leiding des Heeren. Tweetal leerredenen.
86962: OORSCHOT, C. - Die trouwe houdt en eeuwig leeft. Bijbels dagboek.
153260: OORSCHOT, J.M.P. VAN - Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw.
54704: OORSCHOT, C. - Die trouwe houdt en eeuwig leeft. Bijbels dagboek
180821: OORSCHOT, J.M.P. VAN - Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw.
145268: OORSCHOT, J.M.P. VAN - Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw.
166280: OORSCHOT, J.M.P. VAN [ED.]. & MR. A.J.W.M. JURGENS [INTROD.]. - Justitie gewogen. Het Paleis van Justitie en de rechtsgang te 's-Hertogenbosch 1922-1998.
165849: OORSCHOT, WOUTER VAN - De vaste boekenprijs en de losse flodders van de Consumentenbond.
164926: OORSCHOT, DR. J.M.P. VAN - Een haan voor Asklepios. Aspecten en facetten van gezondheidszorg en geneeskundige voorzieningen in Eindhoven.
91104: OORT, J. VAN / HESSE, O. - Christentum und Politik in der Alten Kirche
91105: OORT, J. VAN / WYRWA, D. - Autobiographie und Hagiographie in der christlichen Antike
94042: OORT, J. VAN - De kerkvaders in Reformatie en Nadere Reformatie
54222: OORT, H. - De laatste eeuwen van Israëls volksbestaan (2 delen). Tweede, vermeerderde druk
4138743: OORT, H.L. - De uitdrukking o tios tou anthropou in het Nieuwe Testament. (Diss.)
4053521: OORT, J.VAN (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus` Confessiones. Gnostische en christelijke spiritualiteit in een diepzinnig document. Rede.
91230: OORT, J. VAN E.A. - Verbi Divini Minister. Een bundel opstellen over de dienaar en de bediening van het goddelijke Woord aangeboden aan L. Kievit V.D.M. ter gelegenheid van zijn vijfenzestige verjaardag.
167887: OORT, H.A. VAN - Chinese Porcelain of the 19th and 20th Centuries.
55015: OORT, J. VAN - Het Evangelie van Judas. Inleiding, vertaling, toelichting
47604: OORT, JOHANNES VAN (ED.) - Augustine and Manichaean Christianity. Selected Papers from the First South African Conference on Augustine of Hippo, University of Pretoria, 24-26 April 2012 (Nag Hammadi and Manichaean Studies, Volume 83)
91101: OORT, J. VAN / WICKERT, U. - Chistliche exegese zwischen Nicaea und Chalcedon.
47600: OORT, JOHANNES VAN/GLAUDEMANS, WILLEM/KÖHLENBERG, LEO - Iscariot. Oratorio for mixed choir, soprano, tenor and bass solo, narrators, woodwind quartet, brass sextet, percussion and string quartet
85725: OORT, H. / I. HOOYKAAS - De Bijbel voor jongelieden (Complete Set)
4049125: OORT, H.L. - De Tien Geboden.
85062: OORT, H. / PH.J. HOEDEMAKER - Pro en Contra. Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. De Modern-Godsdienstige Richting. Pro: Dr. H. Oort, Contra: Dr. Ph.J. Hoedemaker
91103: OORT, J. VAN / ROLDANUS, J. - Chalkedon: Geschichte und Aktualiät. Studien zur Rezeption der Christologischen Formel von Chalkedon.
91996: OORT, J. VAN / WYRWA, D. (HERAUSGEGEBEN VON) - Heiden und Christen im 5. Jahrhundert
87086: OORT, J. VAN E.A. - De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijk symposium. Utrecht 3 maart 1989
31014: OORT, J. VAN - Jeruzalem en Babylon. Een onderzoek van Autustinus' De stad van God en de bronnen van zijn leer der twee steden (rijken)
164502: OORT, GERT VAN [MARIUS KOLVOORT - ILLUSTR.][. - De vos.
91096: OORT, J. VAN / WISCHMEYER, W. - Die spätantike Kirche Nordafrikas im Umbruch.
163870: OORT, THUNNIS VAN - Film en het moderne leven in Limburg. Het bioscoopwezen tussen commercie en katholieke cultuurpolitiek [1909-1929].
46401: OORT, J. VAN/WISCHMEYER, W. (HRSG.) - Die spätantike Kirche Nordafrikas im Umbruch
53577: OORT, J. VAN - De kerkvaders in Reformatie en Nadere Reformatie
30828: OORT, JOHANNES VAN / QUISPEL, GILLES - De Keulse Mani-Codex
46420: OORT, J. VAN/WYRWA, D. (HRSG.) - Autobiographie und Hagiographie in der christlichen Antike
46923: OORT, J. VAN/WISCHMEYER, W. (HRSG.) - Die spätantike Kirche Nordafrikas im Umbruch
53252: OORT, J. VAN - Jeruzalem en Babylon. Een onderzoek van Augustinus' 'De stad van God' en de bronnen van zijn leer der twee steden (rijken)
53736: OORT, J. VAN E.A. - De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijke symposium Utrecht 3 maart 1989
4137829: OORT, H. - De bergrede.
4069645: OORT, J.V. - Het Evangelie van Judas. Inleiding, vertaling, toelichting.
83437: OORTHUIJS, C.B. E.A. - Uw Woord is een lamp voor mijnen voet en een licht voor mijn pad. Christelijk Dagboek samengesteld door eenige Predikanten der Ned. Herv. Kerk
93403: OORTHUYS, G. - Kruispunten of de weg der Kerk. Zwingli - De Labadie - Kohlbrugge
86819: OORTHUYS, G. - Kruispunten op den weg der Kerk. Zwingli, De Labadie, Kohlbrugge
47533: OORTHUYS, G. - De Anthropologie van Zwingli
84434: OORTHUYS, G. / P.J. KROMSIGT - Grondslag en wezen der kerk
95133: OORTHUYS, G. / KROMSIGT, P.J. - Grondslag en wezen der kerk
94844: OORTHUYS, G. - De leer der praedestinatie
103179: OORTHUYS, CAS & JO BRUNENBERG [PHOTOGR.]. - In opdracht. Gebouwd gefotografeerd.
103001: OORTHUYS, CAS & GERRIT KOUWENAAR [TEXTS] - Amsterdam onze hoofdstad.
31971: OORTHUYS, GERARDUS - De anthropologie van Zwingli
60532: OOST. R. - Omstreden Bijbeluitleg (Aspecten en achtergronden van de hermeneutische discussie rondom de exegese van het Oude Testament en Nederland)
132155: OOST JORDENS, MR. W.H. [ET AL.] - Inventaris van het Deventer-archief & Bijlagen van den Inventaris [2 Vols. in 1]
4002959: OOST, R. - Omstreden bijbeluitleg. Aspecten en achtergronden van de hermeneutische discussie rondom de exegese van het Oude Testament in Nederland. (Diss.)
160463: OOSTDIJK, DIEDERIK - Karl Shapiro and Poetry: A Magazine of Verse [1950-1955]. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
4061898: OOSTEN, L.H. - Wat gelooft gij van de kerk?. Een bezinning op de betekenis van kerk en kerkgang.
87561: OOSTEN, L.H. - Bewaar uw kerk. Pleidooi voor een éérlijk verzet tegen Samen op Weg en tegen het verlaten van de Nederlandse Hervormde Kerk.
87562: OOSTEN, L.H. - Wat gelooft gij van de kerk? Een bezinning op de betekenis van kerk en kerkgang.
89676: OOSTEN, L.H. (INLEIDING) - Johannes Hus veroordeeld. Ontroerend ooggetuigenverslag.
100802: OOSTEN SLINGELAND, DR. J.F. VAN & A.D.M. VELDHORST [EDS.]. - Kadastrale atlas van Gelderland. Rozendaal. Tekst & kadastrale gegevens.
83634: OOSTEN, G. VAN - Gods oordelen over nederland en een Bijbelse toekomstverwachting
87563: OOSTEN, L.H. - Wat is een oprecht geloof?
94734: OOSTEN, L.H. / VERSTEEG, J.C.J. - Sint Anthoniepolder een kerk in de Hoeksche Waard. Vijfeneenhalve eeuw kerkgeschiedenis van Sint Anthoniepolder 1357-1907
93422: OOSTENBRINK-EVERS, H. - Beginselen en achtergrond van de kerkorde van 1951 van de Nederlandse Hervormde Kerk. Een kerkrechtelijk onderzoek naar de structuur van de nederlandse Hervormde kerk, zoals die werd ontworpen door de Commissie voor beginselen van Kerkorde (1942-1944) en de Commissie voor de Kerkorde (1945-1947)
89465: OOSTENDE, MARINUS VAN - De wederzijdsche kennis tusschen Christus en Zijn volk. / Wat God door de Apostelen en wat de Apostelen door God deden. / Het beproefde Goud. (3 predikaties in 1 band)
104452: OOSTENDE - Europa 1900. Oostende.
140142: OOSTENDE - Europa 1900. Oostende.
4011563: OOSTENDORP, D.W. - Another Jesus. A Gospel of Jewish-Christian Superiority in II Corinthians. (Diss.)
60533: OOSTENDORP. D.W. - Another Jesus (A gospel of Jewish-Christian superiority in II Corinthians)
121847: OOSTENDORP, MARC VAN - Vowel Quality and Syllable Projection [Vowel Quality and Phonological Projection].
100915: OOSTENRIJK, PAULINE - De geest van Stotijn en andere muziekverhalen.
154999: OOSTENS-WITTAMER, YOLANDE - L'Affiche Belge 1900.
102134: OOSTERBAAN, G. - Tussen Leven en Dood. Geschiedenis en lotgevallen van Zaankanters, wonend langs de Zaan tussen de watermolen Het Leven en de meelmolen De Dood.
160864: OOSTERBAAN, DÉSIRÉE B. - Social Phobia. Cognitive and Pharmacological Treatment.
131027: OOSTERBAAN. G. - Dat goede oude Zaandijk.
164911: OOSTERBAAN, DR. D.P. - De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen. Voor de druk gereedgemaakt door Drs. G. van Schravendijk-Berlage. Met een voorwoord van Prof. Dr. J.L. van der Gouw.
160330: OOSTERBAAN, DR. D.P. - De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen. Voor de druk gereedgemaakt door Drs. G. van Schravendijk-Berlage. Met een voorwoord van Prof. Dr. J.L. van der Gouw.
157092: OOSTERBAAN, J.C. - Karl May. Een ketting van boeken. Handleiding voor Karl May boeken verzamelaars, met bibliographische karakter.
92692: OOSTERBEEK, WILLEM - Gordel van God. Een voettocht langs 's Heeren wegen
47359: OOSTERHOF, WOUT - Niet door stomme beelden. Het beeldenverbod in de hervormde traditie
163689: OOSTERHOF, HANNEKE [ED.]. - Mooie stukken 1958-1998. Hoogtepunten uit de collectie van het Nederlands Textielmuseum.
4065309: OOSTERHOF, W. - Niet door stomme beelden. Het beeldverbod in de hervormde traditie.
152838: OOSTERHOFF, F.G. - Leicester and the Netherlands 1586-1587.
165028: OOSTERHOFF, TONNUS - Ware grootte.
151557: OOSTERHOFF, PROF. IR. J. - Constructies. Momenten uit de geschiedenis van het overspannen en ondersteunen.
48101: OOSTERHOFF, B.J. - Jeremia, Deel 1, Jeremia 1-10, Commentaar op het Oude Testament (COT)
4137803: OOSTERHOFF, B.J. (TEKST EN TOELICHTING) - Jeremia I. (Hoofdstuk 1 - 25)
54940: OOSTERHOFF, J. E.A. - Bruggen in Nederland, 1800-1940. Beweegbare bruggen
4066730: OOSTERHUIS, HUUB & HEUSDEN, A.V. - En dit zijn de namen. Het boek Exodus. Vertaald en van aantekeningen voorzien.
4066731: OOSTERHUIS, HUUB & HEUSDEN, A.V. - In den beginne. Het boek Genesis. Vertaald en van aantekeningen voorzien. *Amsterdam-Prom, 2004, 216 blz. (als nieuw)
4051400: OOSTERHUIS, HUUB & HEUSDEN, A.V. - Het eerste boek. Het boek Genesis opnieuw gelezen en uitgelegd.
4049655: OOSTERHUIS, HUUB - Een huis waar alles woont.
140975: OOSTERHUIS, TON - De moordzaak Floris de Vijfde. Hernieuwd onderzoek naar de ware schuldigen.
180689: OOSTERHUIS, DR. R.A.B. - Paracelsus & Hahnemann. Een Renaissance der Geneeskunst.
100165: OOSTERHUIS, DR. R.A.B. & PROF. DR. J.A.J. BARGE [INTROD.]. - Paracelsus en Hahnemann, een renaissance der geneeskunst.
4300657: OOSTERHUIS, HUUB - Arthur. Koning van een nieuwe wereld. Met muziek van Stijn van der Loo. (Met 3 CD's)
140117: OOSTERHUIS, DR. R.A.B. - Paracelsus & Hahnemann. Een Renaissance der Geneeskunst.
154831: OOSTERHUIS, HUUB & ALEX VAN HEUSDEN [ED. & TRANSL.]. - Het evangelie van Lukas.
166123: OOSTERHUIS, HUUB - Zien soms even. Fragmenten over God. Een voorlees-boek.
4006514: OOSTERHUIS, HUUB - Aandachtig liedboek. 143 teksten om te zingen en ter overweging.
4008325: OOSTERHUIS, HUUB - En ik zag: Een nieuwe wereld. Proeven van bijbelse prediking.
4039726: OOSTERHUIS, HUUB - Gezongen Liedboek. Verzamelde teksten.
4046093: OOSTERHUIS, HUUB - Nieuw bijbels liedboek.
4059173: OOSTERHUIS, HUUB - Van U is de toekomst - Kome wat komt. Meditaties, gebeden, religieuze essays enz.
4062355: OOSTERHUIS, HUUB - Geestverwant. Beschouwingen over God en Jezus.
4064259: OOSTERHUIS, HUUB - Gezongen Liedboek. Verzamelde teksten.
4072550: OOSTERHUIS, HUUB - Uittocht en andere gedichten.
4074642: OOSTERHUIS, H. - Ogen die mij zoeken. Afscheid en uitvaart.
4138496: OOSTERHUIS, H. - Weg en omweg. Gedichten 1950-1995.
4139277: OOSTERHUIS, H. - Wie bestaat. Nieuwe gedichten.
5158: OOSTERLAND, ABRAHAM - Tweede Gezicht, dat den Heiligen Balling Joannes op het Eilant Patmos vertoont is, uit de Rolle der Profeten opgemaekt, uit zyne eigen gronden verklaert, en ter betrachting van ware godtsvrucht toegepast. Tweede Deel.
104546: OOSTEROM, KAREL - Helderse vissers onder zeil.
103925: OOSTEROM, HANS VAN - Gedrukt voor het leven. Drukwerk voor dagelijks leven. Catalogus voor de tentoonstelling in het Museum de Lakenhal te Leiden. Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Drukkerij Groen.
53580: OOSTERSCH GENOOTSCHAP IN NEDERLAND - Verslag van het eerste t/m het negende congres (9 delen)
4074681: OOSTERVEEN, L. & ROBERTSON, C. (RED.) - Van vaste burcht naar open stad. Gedaanteveranderingen van het alledaagse leven en van religie en levensbeschouwing.
61353: OOSTERWEGEL, G.G. - Taak-eschatologie, een theologische interpretatie van technologisch handelen
170580: OOSTERWEGEL, GEURT - Christelijk geloven in een seculiere wereld. Over de relevantie van het geloof voor de hedendaagse technologische maatschappij.
4053864: OOSTERWEGEL, G.G. - Taak-eschatologie. Een theologische interpretatie van technologisch handelen. (Diss.)
86121: OOSTERWIJK BRUYN, W. VAN - Uit de dagen van het Reveil. I. Persoonlijke Herinneringen II. De vrienden van Isaäc Da Costa
81742: OOSTERWIJK, JACOB - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk en anderen, met een voorwoord van Teunis van Drimmelen
51855: OOSTERWIJK, J. - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk e.a. Overleden te Nieuw-Lekkerland den 2en December 1896
82187: OOSTERWIJK, JACOB E.A. - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk en anderen
130245: OOSTERWIJK, BRAM - Koning van de koopvaart. Anthony van Hoboken [1756-1850]
144672: OOSTERWIJK, BRAM - Reder in Rotterdam. Willem Ruys [1809-1889].
4048951: OOSTERZEE, J.J.VAN - Het Johannes-evangelie. Een viertal apologetische voorlezingen.
84835: OOSTERZEE, J.J. VAN - De Heidelbergsche Catechismus in twee en vijftig leerredenen (2 delen)
89253: OOSTERZEE, J.J. VAN - Gedachtenis. Tien leerredenen.
89312: OOSTERZEE, J.J. VAN - Het leven van Jezus. (Deel 3, stuk 1 + 2)
4019151: OOSTERZEE, J.J. VAN (SAURIN, J.) - Jacques Saurin. Eene bladzijde uit de geschiedenis der kanselwelsprekendheid. Met portret van Saurin.
87721: OOSTERZEE, J.J. VAN - Practische theologie. Een handboek voor jeugdige godgeleerden. (2 delen in 1 band)
88598: OOSTERZEE, J.J. VAN - Het jaar des heils. Levenswoorden voor iederen dag. Een christelijk huisboek.
54435: OOSTERZEE, J.J. VAN - Feestbundel. Leerredenen (12 delen in 4 banden)
47997: OOSTERZEE, J.J. VAN - Al de Leerredenen.
46676: OOSTERZEE, J.J. VAN - Het Leven van Jezus. Nieuwe, vermeerderde en verbeterde uitgaaf
4136098: OOSTERZEE, J.J. VAN (SAURIN, J.) - Jacques Saurin. Eene bladzijde uit de geschiedenis der kanselwelsprekendheid. Met portret van Saurin. Nieuwe met een Naschrift vermeerderde uitgave.
93961: OOSTERZEE, J.J. VAN - Nieuwe leerredenen
93969: OOSTERZEE, J.J. VAN - Leerredenen
31802: OOSTERZEE, J.J. VAN - Het praktisch-theologisch onderwijs / Der praktisch-theologische Unterricht (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
4022924: OOSTERZEE, J.J.V. - De heidelbergsche catechismus in 52 leerredenen. Nieuwe uitgave.
156473: OOSTHUIZEN, GERHARDUS CORNELIS - The Theology of a South African Messiah. An Analysis of the Hymnal of ' The Chruch of the Nazarites '.
153914: OOSTINDIE, GERT & I. KLINKERS - Knellende Koninkrijksbanden. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben [3 Vols. Compl.].
152334: OOSTINDIE, GERT - De parels en de kroon. Het koningshuis en de koloniën.
53372: OOSTINDIE, GERT - Fifty years later. Antislavery, capitalism and modernity in the Dutch orbit
130450: OOSTINDIE, GERT & PETER VERTON [EDS. - ET AL.] - Ki sorto di Reino? = What kind of Kingdom? Visies en verwachtingen van Antillianen en Arubanen omtrent het Koninkrijk.
4300265: OOSTING, R.H. - Walls of Zion and Ruins of Jerusalem. A Corpus-Linguistic View on the Participant Zion/Jerusalem in Isaiah 40-55 (Diss.)
101288: OOSTRA, MENNO - De ijzeren god en andere verhalen. Vijf eeuwen mythe en geschiedenis in Amazonia.
160066: OOSTROM, F.P. VAN & FRANK WILLAERT. - De studie van de Middelnederlandse letterkunde: stand en toekomst. Symposium Antwerpen 22-24 september 1988.
150297: OOSTROM, F.P. VAN - Maerlants wereld.
145786: OOSTROM, F.P. [ED.]. - Arturistiek in artikelen. Een bundel fotomechanisch herdrukte studies over Middelnederlandse Arturromans. Met een bibliografie van de Middelnederlandse Arturistiek sinds 1945.
167168: OOSTROM, F.P. VAN - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollands hof omstreeks 1400.
158434: OOSTROM, FRITS VAN [ED.]. - Historisch Tableau. Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays.
156164: OOSTROM, FRITS VAN - De waarde van het Boek.
160245: OOSTROM, F.P. VAN - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollands hof omstreeks 1400.
167112: OOSTROM, FRITS VAN - Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400.
110778: OOSTROM, F.P. VAN - Maerlants wereld.
110655: OOSTROM, F.P. VAN [ED.]. - Voorbeeldig vertellen. Middelnederlandse exempelen. Korte verhalen over middeleeuwse boeren, ridders, burgers en kloosterlingen - hun zonden en deugden, en hun wonderbaarlijke wedervaren in de eeuwige strijd tussen goed en kwaad.
145321: OOSTROM, F.P. VAN - Reinaert primair. Over het geïntendeerde publiek en de oorspronkelijke functie van Van den vos Reinaerde.
145322: OOSTROM, F.P. VAN - Beatrijs en Tweefasenstructuur. Over de betrekkingen tussen wereldlijke en geestelijke cultuur in de Middeleeuwen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse letterkunde tot de Romantiek aan de Rijksuniversiteit
4042246: OOSTROM, FRITS VAN (MAERLANT, J.VAN) - Maerlants wereld.
90695: OOSTRUM, W.R.D. VAN - Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) ambitieus, vrijmoedig en gevat.
9202: OOSTRUM, ANTHONIUS VAN - Korte ende Beknopte Catechizatie over den Heydelberghschen Catechismus, tot onderwijsinge der Eenvoudigen samen gestelt. Door den Autheur met een Korte Ondersoeckinge, en Belydenisse des geloofs vermeerdert.
153426: OOSTVEEN, DRS. PAUL [ED.]. - Evaluatie tippelzone Nijmegen 2008.
4050338: OOSTVEEN, F. EN T. - Kroniek `76. Wel en wee van katholiek Nederland.
4050339: OOSTVEEN, F. EN T. - Kroniek `75. Wel en wee van katholiek Nederland.
4143438: OOSTVOGEL, G. - Ziel op de fiets. Wijsgerig Reisboek van een Kritsiche Dominicaan.
110269: OOYIK, J. VAN - Honderdvijfenzeventig jaar straatnamen in Enschede. Gevat in beschrijvingen, anekdotes en foto's 1809-1984.
160278: OP-HEY, H. - Haïti. De parel der Antillen. Missioneering van de ontdekking af tot op onze dagen.
130839: OPDEBEEK, INGRID - Architecture Sociale.
145341: OPDIKE, DANIEL BERKELEY - Notes On the Merry mount Press & its Work. With a bibliographical list of books printed at the press, 1893-1933. & A supplementary bibliography of books printed at the press 1934-1949.
102462: OPENBAAR KUNSTBEZIT INDEX - - Openbaar kunstbezit INDEX 1957-1982.
100260: ÓPEZ, JAVIER FERNANDEZ [SABINO FERNANDEZ CAMPO - FOREW.]. - El rey y otros militares. Los militares en el cambio de régimen político en España [1969-1982].
140899: OPIE, IONA & PETER OPIE - The Singing Game.
154838: OPIE, IONA & PETER OPIE [EDS.]. - The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes.
47251: OPITZ, PETER - Heinrich Bullinger als Theologe. Eine Studie zu den Dekaden
102871: OPPÉ, A.P. - The Drawings of Paul and Thomas Sandby in the Collection of Hist Majesty the King at Windsor Castle.
161102: OPPEL, HORST - Komik und Humor im Schaffensgefüge Friedrich Hebbels. Inaugural Dissertation.
110456: OPPELN-BRONIKOWSKI, FRIEDRICH [ED.]. - Das Testament des Königs.
100039: OPPELN-BRONIKOWSKI, FRIEDRICH VON - David Ferdinand Koreff, Serapionsbruder, Magnetiseur, Geheimrat und Dichter. Der Lebensroman eines Vergessenen. Aus Urkunden zusammengestellt und eingeleitet.
152563: OPPEN, PATRICIA VAN - Obsessive Compulsive Disorder: Issues in Assessment and Treatment.
4058609: OPPEN, D.V. - Der sachliche Mensch. Frömmigkeit am Ende des 20.Jahrhunderts.
103058: OPPEN, JOHN [ET AL.]. - Op de vlucht voor het water. Kroniek van een bange week in Gelderland.
4051000: OPPENHEIM, M. & HOOFIËN, J. - Tafereelen uit het oud-joodsche familieleven. Naar de oorspronkelijke schilderstukken van Prof.M.Oppenheim. Met inleiding en bijschriften van J.Hoofiën. (Facs. van de uitgave Amsterdam-Eisendrath, 1882)
103426: OPPENHEIMER, MICHAEL - The Monuments of Italy. A Regional Survey of Art, Architecture and Archaeology from Classical to Modern Times [6 Vols. Compl.]..
145967: OPPENHEIMER, JOHN F. [ED.]. & EMANUEL BIN GORION & E.G. LOWENTHAL & HANNS G. REISSNER [EDS.]. - Lexikon des Judentums.
122448: OPPENHEIMER, FRANZ - Der Staat.
141967: OPPENHEIMER, DR. FRANZ - Wert und Kapitalprofit. Neubegründung der objektiven Wertlehre.
164484: OPPENHEIMER, WOLFGANG - Necker. Finanzminister am Vorabend der Französischen Revolution.
100961: OPPENHEIMER, JOHN F. [ED.]. & EMANUEL BIN GORION & E.G. LOWENTHAL & HANNS G. REISSNER [EDS.]. - Lexikon des Judentums.
141965: OPPENHEIMER, DR. FRANZ - Wert und Kapitalprofit. Neubegründung der objektiven Wertlehre.
141966: OPPENHEIMER, DR. FRANZ - Wert und Kapitalprofit. Neubegründung der objektiven Wertlehre.
102174: OPPENHEIMER, DR. FRANZ - System der Soziologie. Vierter, historischer Band: Abriss einer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Europas von der Völkerwanderung bis zur Gegenwart. Erste Abteilung: Rom und die Germanen.
141571: OPPENHEIMER, HANS - Die Logik der soziologischen Begriffsbildung.
4300477: OPPENHEIMER, K.E.H - Liefde en huwelijk. Grandeur, moeite en pijn.
4017524: OPPENHEIMER, A. - The 'Am Ha-aretz. A Study in the Social History of the Jewish People in the Hellenistic-Roman Period.
84446: OPPENRAAIJ, R. VAN (BEWERKT DOOR) - Apologie van het Christendom. Met een inleidende verhandeling over het bestaan van God
160555: OPPERMAN, D.J. - Groot verseboek. 'n Bloemlesing uit die Afrikaanse Poësie. Vierde druk, hersien en uitgebrei.
145029: OPPERMANN, PROF. DR. O. - Kölnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts.
122649: OPPERMANN, PROF. DR. O. - Kölnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts.
92658: OPPERMANN, O. - Kölnisch-Geldrische urkundenstudien zur geschichte des 13. jahrhunderts (Serie: Gelre, vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht)
102704: OPPEWAL, TEAKE & BABS GEZELLE MEERBRUG & JELLE KROL & TINEKE STEENMEIJER-WIELENGA - Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur.
131645: OPPLIGER, PETER - Der grüne Tee. Genuss und Heilkraft aus der Teepflanze.
156768: OPRSAL, DR. P. - De negende-eeuwse Moravische cultuur in Europees verband.
166483: OPRSAL, DR. P. - De negende-eeuwse Moravische cultuur in Europees verband.
180397: OPSOMER, CARMELIA & ENID ROBERTS & WILLIAM T. STEARN [EDS.]. - Livre des simples medecines. Codex Bruxellensis IV - 1024. A 15th-century French Herbal [2 Volumes].
85845: OPSTELTEN, JOHANNES CORNELIS - Sophocles en het Grieksche Pessimisne
121090: OPTATUS, PATER DR. - De geest van Clara. Clarissen in Nederland.
4000578: OPTATUS, P. - De spiritualiteit van de Capucijnen in de Nederlanden gedurende de 17e en 18e eeuw. Een bijdrage tot de geschiedenis van de vaderlandse vroomheid. (Batavia Sacra)
4062086: OPTON, F.G. - Liberal Religion:. Principles and Practice. A Popular Theology.
168155: OPUSCULA SELECTA NEERLANDICA DE ARTE MEDICA - Opuscula Selecta Neerlandicorum De Arte Medica. Collection of Reprints from Dutch Classics in Medicine published between 1907-1963 [Volumes I - XIX = Complete Set].
104144: OPZEELAND, WALTER VAN & J.C. RIS-HOOGENDOORN - In het spoor van Jezus. De ontwikkeling van het vroege christendom.
4045637: OPZOOMER, C.W. - De vrucht der godsdienst.
4036683: OPZOOMER, C.W. - De godsdienst. 7 Reden.
86133: OPZOOMER, C.W. - Eenheid in het noodige, vrijheid in het twijfelachtige, in alles de liefde. Eene voorlezing ter opening der akademische lessen uitgesproken
81800: ORANJE, P. - Mr. G. Groen van Prinsterer, eene lezing
4006872: ORANJE, L. (SCHLEIERMACHER, FR.E.D.) - God en wereld. De vraag naar het transcendentale in Schleiermachers` `Dialektik`. (Diss.)
61424: ORANJE, LEENDERT - God en Wereld, de vraag naar het transcendentale in Schleiermachers 'Dialektik'
90520: ORANJE, LEENDERT - God en wereld. De vraag naar het transcendentale in Sleiermachers 'Dialektik'.
156424: ORBAAN, DR. J.A.F. - Rome onder Clemens VIII [Aldobrandin] 1592-1605.
104356: ORBAAN, DR. J.A.F. - Rome onder Clemens VIII [Aldobrandin] 1592-1605.
150790: ORBAN, CLARA - The Culture of Fragments. Words and Images in Futurism and Surrealism.
47076: ORBE, ANTONIO - Introduction à la théologie des IIe et IIIe siècles. Premier Volume and Second volume. Ouvrage traduit avec le concours du Centre national du livre
58085: ORD-HUME, A.W.J.G. - Harmonium, the History of the Reed Organ and its Makers
140614: ORDEN. LOUIS VAN - De broers en de moeder van koningin Wilhelmina.
157777: OREND, KARL & CONSTANCE MORRILL [EDS.]. - A Short History of Carrefour Press and Archives.
131607: ORFANOS, CONSTANTIN E. [ED.] - Haar und Haarkrankheiten [4 Vols. Compl.]
121970: ORIEUX, JEAN - Talleyrand ou le sphinx incompris.
164464: ORIEUX, JEAN - Das Leben des Voltaire.
144983: ORIEUX, JEAN - Das Leben des Voltaire [2 Vols. Compl.].
91392: ORIOU, JEAN - Jacques Charles Brunet. Avec le discours prononcé sur la tombe de l'illustre bibliographe le 16 novembre 1867 par Paul Lacroix.
4143854: ORLANDIS, J. & RAMOS-LISSON, D. - Die Synoden auf der Iberischen Halbinsel bis zum Einbruch des Islam (711). (Konziliengeschichte. Reihe A: Darstellungen)
31191: ORLÉANS, DUC D' - Lettres, 1825-1842. Publiées par ses fils le comte de Paris et le duc de chartres
102319: D'ORLÉANS, CHARLES [ERNST VAN ALTENA - ED. & TRANSL.]. - Vijftig liederen en rondelen. Vertaald, ingeleid en van commentaar voorzien.
95322: ORLEMANS, HANS E.A. - Inleiding tot de gedragstherapie
166099: ORLINSKA, GRAYZNA - Catalogue of the Germanic Antiquities from the Klemm Collection in the British Museum.
90249: ORLOFF, FÜRST NIKOLAI - Bismarck und Katharina Orloff. Ein Idyll in der hohen Politik. Eine Neuerscheinung von doppeltem Reiz: die Entdeckung gewichtiger historischer Dokumente und ein scharmantes, reichhaltiges, im schönsten Sinne unterhaltendes Buch.
47591: ORLOV, ANDREI A. - The Enoch-Metatron Tradition (Texts and studies in Ancient Judaism/Texte und Studien zum Antiken Judentum, Volume 107)
142438: ORME, PROF. NICHOLAS & DR. MICHAEL LANGRISH [EDS - ET AL.]. - The Pilgrim's Guide to Devon's Churches. The location, history, architecture and stories of Devon's 618 Church of England churches.
83018: ORME, WILLIAM - "Leven en werk van Dr. John Owen (in 1857 verschenen onder de titel: ""De Gedenkschriften over het leven, de geschriften en het kerkelijk standpunt van Dr. John Owen"" door William Orme)"
47192: ORME, WILLIAM - Leven en Werk van Dr. John Owen. Uit het Engels vertaald door J.W. Felix. Nu getrouwelijk overgezet in de hedendaagse spelling
82644: ORMELING, F.J. - Kaarten voor massamedia, verslag van de studiedagen in 1976 in Rolduc gehouden studiedagen van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie, gewijd aan het vervaardigen van kaarten voor dia's, overheadtransparanten, televisie en de krant
82648: ORMELING, F.J./ C.P.J.M. VAN ELZAKKER - Kaartredactie 1 & 2, 1. Sociaal economische kaarten kartograf. Afd. geogt. Inst. R.U. Utrecht 2. Fysisch-Geografische kaarten kartografische afdeling Geografisch Instituut R.U. Utrecht
163886: ORMELING, FERJAN & ROB VAN DER VAART - Biografie van de Bosatlas [1877 - Heden].
82640: ORMELING, F.J. - Verslag studiedagen Kartografische Kommunikatie van de kartografische sektie van het K.N.A.G. te Bakkeveen op 7-10 April 1970
156258: ORMEROD, DAVID & DAVID HUW WILLIAMS - Smith's Law of Theft.
4142865: ORMISTON, G.L. & SCHRIFT, A.D. (ED.) - The Hermeneutic Tradition. From Ast to Ricoeur.
101697: ORMROD, W.M. - The Reign of Edward III. Crown & Political Society in England 1327-1377.
166310: ORMROD, W.M. [ED.]. - Fourteenth Century England.
140708: ORNI, EFRAM & ELISHA EFRAT - Geography of Israel.
110152: ORNSTEIN, B. [J. ROMAN - TRANS.]. - Salluste. Conjuration de Catilina - Guerre de Jugurtha.
4047599: ORNSTEIN, H. - Der antijüdische Komplex. Versuch einer Analyse.
156264: ORR, MARY - Flaubert's Tentation. Remapping Nineteenth-Century French Histories of Religion and Science.
4141285: ORSENIGO, C. (CAROLUS BORROMEUS) - Leven van den Heiligen Carolus Borromeus. Naar het italiaansch door A.M.Dijkveld. Volgens de 2e herz. en verm.uitgave.
122440: ORSHOVEN, DR. Y. VAN - Op weg naar de energetische mens: Van lijden tot oorspronkelijk gezond zijn.
168019: ORSI, ROBERT A. - Between Heaven and Earth. The Religious Worlds People Make and the Scholars Who Study Them.
4138095: ORTEGA Y GASSET, J. - Geschichte als System und Über das römische Imperium.
4138097: ORTEGA Y GASSET, J. - Der Aufstand der massen.
4062222: ORTEGA Y GASSET, J. - Idées et croyances. Traduction de J.Babelon. Introduction de J.Estelrich.
4138098: ORTEGA Y GASSET, J. - De taak van de universiteit. Voorwoord van K.Wiersma.
4142797: ORTHBANDT, E. & TEUFFEN, D.H. - Ein Kreuz und tausend Wege. Die Geschichte des Christentums im Bild.
165536: ORTHEIL, HANNS-JOSEF [GERDA MEIJERINK - TRANSL.]. - Faustina's Kus.
143344: ORTHELIUS, BENGT - Vasa. The King's Ship.
153815: ORTIZ, FERNANDO [BRONISLAW MALINOWSKI & FERNANDO COCONIL - INTROD.]. - Cuban Counterpoint. Tobacco and Sugar.
104048: ORTIZ, ANTONIO DOMINGUEZ & ALFONSO E. PÉREZ SÁNCHEZ & JULIÁN GÁLLEGO - Velázquez.
165159: ORTIZ, JUAN CARTLOS - Leven met Jezus van dag tot dag.
101015: ORTIZ, ANTONIO DOMINGUEZ - Sociedad y Estado en el siglo XVIII español.
144158: ORTIZ, ANTONIO DOMINGUEZ - The Golden Age of Spain 1516-1658.
146386: ORTMANN, REINHOLD - Katharina II. von Russland.
154911: ORTMANNS-CORNET, M. [ & HERWIG ARTS - INTROD.]. - Hadewijch brieven. Hertaald & met inleiding.
145527: ORTROY, F. VAN - Bibliographie de l'oeuvre Mercatorienne.
141722: ORWELL, GEORGE [PETER DAVIDSON - ED. & DANIEL G. SIEGEL - INTROD.]. - Nineteen Eighty-Four The Facsimile.
167357: ORWELL, GEORGE [QUENTIN BLAKE - ILLUSTR.]. - Animal Farm. A Fairt Story [In Slipcase].
102975: OS, HENK VAN & JAN PIET FILEDT KOK & GER LUIJTEN & FRITS SCHOLTEN [EDS - ET AL.]. - Nederlandse kunst in het Rijksmuseum 1400-1600.
123423: OS, HENK VAN & KEES VAN DER PLOEG & GAIL ARONOW - Vecchietta and the Sacristy of the Siena Hospital Church. A Study in Renaissance Religious Symbolism.
123417: OS, H.W. VAN - Vecchietta and the Sacristy of the Siena Hospital Church. A Study in Renaissance Religious Symbolism.
92071: OS, HENK VAN - Beeldenstorm in Huis Bergh
30204: OS, HENK VAN / SCHEIJEN, SJENG - Ilja Repin, het geheim van Rusland
152877: OS, HENK VAN - The Power of Memory.
103894: OS, H.W. VAN & MARIAN PRAKKEN [ED.]. - The Florentine Paintings in Holland. 1300-1500. All the early Florentine paintings in the public and private collections of the Netherlands.
121409: OS, HENDRIK W. VAN - Titus Brandsma. De man Gods uit Bolsward. Over heiligenverering vroeger en nu.
100760: OS, H.W. VAN [ET AL.]. - The Early Venetian Paintings in Holland.
101319: OS, JOHAN VAN & J.L.C. ALKEMADE - Ewijk's klooster en verpleeghuis.
154700: OS, R.N.R. VAN - Denken over veiligheid. Interviews met prominenten uit de veiligheidsketen Deel 1.
145319: OS, H.W. VAN & MARIAN PRAKKEN [ED.]. - The Florentine Paintings in Holland. 1300-1500. All the early Florentine paintings in the public and private collections of the Netherlands.
141428: OS, HENK VAN - Moederlandse geschiedenis.
61128: OS, IGNATIUS VAN - De Abolitione Ordinis Templariorum. Dissertatio historica quam ad Gradum Doctoris sacrae theologiae in academia herbipolensi
151088: OS, HENK VAN - De Weg naar de Hemel. Reliekverering in de Middeleeuwen.
4140977: OS, C.H.VAN - Moa-Moa. Het moderne denken en de primitieve wijsheid.
53071: OS, HENK VAN - Droom van Italë
4142842: OS, H. VAN - Augustinus op het strand.
4053393: OS, H. VAN - Gebed in schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500. Met medewerking van E.Honée, H.Nieuwdorp en B.Ridderbos.
4300913: OS, H. VAN - De Weg naar de Hemel. Reliekverering in de Middeleeuwen. Met bijdragen van Karel R. van Kooij en Casper Staal. Wetenschappelijk assistent Thijs Tromp.
154474: OSBORNE, HAROLD [ED.]. - The Oxford Companion to the Decorative Arts.
141662: OSBORNE, HAROLD [ED.]. - The Oxford Companion to the Decorative Arts.
140181: OSBORNE, HARALD [ED.]. - Aesthetics.
146415: OSBORNE, MARY POPE & TROY HOWELL [ILLUSTR.]. - Favorite Greek Myths.
131223: OSBURN, BURL N. & GORDON O. WILBER - Pewter-Working. Instructions and Projects.
163361: OSCHILEWSKI, WALTHER G. [GUSTAV SCHMIDT-KÜSTER - ED.]. - Heinrich Zille Bibliographie. Veröffentlichungen von inm und über ihn.
145358: OSCHILEWSKI, WALTHER G. - Stimmen der Menschlichkeit. Künstler mahnen.
123369: OSHEIM, DUANE J. - An Italian Lordship. The Bishopric of Lucca in the Late Middle Ages.
161162: OSHIKAWA, JOSUI & HAZEL H. GORHAM - Manual of Japanese Flower Arrangement.
144216: OSIANDER, JOHANN FRIEDRICH [J.A. VAN OORT - ED.]. - Volksgeneeskunde, of eenvoudige middelen en raadgevingen tegen de kwalen en krankheden der menschen. Nagezien, meer bijzonder ingerigt naar de behoeften van ons Vaderland: en vermeerderd met korte aanwijzingen van de Kenteekenen van onderscheide Ziekten, enz.
88149: OSKAM, D. - De eerstelingen van een volle oogst. 1946 - 25 september - 1996. Uitgegeven ter gelegenheid van de 50-jarige ambtsbediening in de Ned. Herv. Kerk. Meditaties en interview uit het Reform. Dagblad.
82406: OSKAMP, PAUL - Doopborgen, profiel en profijt
92855: OSKAMP, PAUL E.A. - De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk
4021488: OSKAMP, P. - Doopborgen. Profiel en profijt. (Diss.)
4046568: OSKAMP, P. & SCHUMAN, N. (RED.) - De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk.
156121: OSLEY, A.S. - Scribes and Sources. Handbook of the Chancery Hand in the Sixteenth Century. Text from the Writing-Masters selected and translated by A.S. Osley, with an account of John de Beauchesne by Berthold Wolpe.
104848: OSLEY, A.S. [R.A. SKELTON - FOREW.]. - Mercator. A monograph on the lettering of maps, etc. in the 16th century Netherlands, with a facsimile and translation of his treatise on the italic hand and a translation of Ghim's Vita Mercatoris.
163225: OSLEY, ARTHUR S. - Luminario. An Introduction to the Italian writing-books of the sixteenth and seventeenth centuries.
140978: OSMAN, NABIL [ED.]. - Kleines Lexikon untergegangener Wörter. Wortuntergang seit dem Ende des 18. Jahrhunderts.
53381: OSMAN, AHMED - Stranger in the valley of the kings. Solving the Mystery of an Ancient Egyptian Mummy
140818: OSMEN, SARAH ANN - Heilige plaatsen.
144656: OSO. - OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 1 [ Parts/nr. 2].
144657: OSO. - OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 8 [2 Parts Compl.].
162850: OSORGIN, MICHAEL [DR. B. RAPTSCHINSKY - TRANSL.]. - De Terroristen.
102487: OSS, FRED W. VAN - Batik. Sukma Jawa / De ziel van Java / The Soul of Java.
4300917: OSSA-RICHARDSON, ANTHONY - The Devil's Tabernacle. Ther Pagan Oracles in Early Modern Thought
157488: OSSELTON, N.E. - The Dumb Linguists. A study of the earliest English and Dutch dictionaries.
150436: OSSENDOWSKI, DR. F[ERDINAND] & LEWIS STANTON PALEN - Van president tot gevangene.
31642: OSSEWAARDE-LOWTOO, ROSHNEE - Recovering the Human Paradox. The Christian Humanism of Charles Taylor, Paul Valadier and Joseph Ratzinger
141459: OSSEWAARDE, A. - Op het tweede gezicht. Bijbelse beelden en hun betekenis.
95520: OSSEWAARDE, LOUS E.A. - Vrouwen van dagen. Verhalen en uitspraken over welzijn, relaties, materiële zaken, inspiratie en spiritualiteit
47923: OSSEWAARDE, ADRIANUS - Beelden van hoop en verwachting. Een onderzoek naar de afbeeldingen en hun betekenis op Romeinse christelijke kindersarcofagen uit de 3e en 4e eeuw
4036688: OSSEWAARDE, A. - Op het tweede gezicht. Bijbelse beelden en hun betekenis.
123150: OSSEWEIJER, F.M., - Plato's Laches tussen Apologie en Epistulae VII.
95667: OSTA, ADRIANUS PETRUS JOHANNES VAN - De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model. / Monarchy in the nineteenth century. The British and German model (with a summary in English)
31800: OSTA, ADRIANUS PETRUS JOHANNES - De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model / Monarchy in the nineteenth century. The British and German model (with a summary in English)
150669: OSTA, DR. A.P.J. VAN [ED.]. - Drie vorstinnen. Brieven van Emma, Wolhelmina en Juliana.
100962: OSTA, JAAP VAN - Geschiedenis van het moderne Italië. Tussen liberalisme en fascisme.
145435: OSTAIJEN, PAUL VAN - Verzameld werk. Poezie [2 Vols. Compl.].
142388: OSTENECK, VOLKER & SONJA SCHÜRMANN [EDS.]. [GÜNTHER BORCHERS - FOREW.]. - Düsseldorf Innenstadt. Denkmälerverzeichnis.
160434: ÖSTERBERG, EVA & DAG LINDSTRÖM - Crime and Social Control in Medieval and Early Modern Swedish Towns.
91879: OSTERGARD, DEREK E. E.A. - William Beckford, 1760-1844: an eye for the magnificent
152632: ÖSTERGREN, KLAS - Gentlemen & Gangsters [2 Vols. in Slipcase - Complete Set].
151586: OSTERHAUSEN, FRITZ VON - The Movado History.
141493: OSTERHOLT, A.B. - Breitner en zijn foto's.
171220: OSTERTAG, SILVIA - Erleuchtung und Alltag. Erfahrungen einer Zen-Meisterin. Im Gespräch mit Michael Seitlinger.
3712: OSTERWALD, JEAN RODOLPHE - La Nourriture de l'Ame, ou Recueil de Prieres pour tous les Jours de la Semaine, pour les Principales Fetes de l'Année et sur Differens Sujets Intéressans. Tant pour les Personnes qui sont en Santé, que pour celles qui sont visitées par la maladie, on qui se voïent aux portes de la mort. On trouvera aussi une Harmonie de la Passion, qui renferme les Lectures Convenables pour Chacun des Jours de la Semaine Sainte. Le tout précédé d'un Petit Traité de la Priere.Cinquieme Edition.
140122: OSTROGORSKY, G. - Die ländliche Steuergemeinde des byzantinischen Reiches im X. Jahrhundert.
101112: OSTROGORSKY, GEORG - Geschichte des Byzantinischen Staates.
102023: OSTROGORSKY, GEORG - Geschichte des Byzantinischen Staates.
153411: OSWALD, JULIUS & PETER RUMMEL [EDS.]. - Petrus Canisius. Reformer der Kirche. Festschrift zum 400. Todestag. .
157961: OSWALD, JOHN CLYDE - A History of Printing. Its Development Through Five Hundred Years.
104496: OSWARD, MAXIM [INTROD.]. - Ex Oriente Lux. Asia Minor: Land of the Gods.
153218: OTT, EVA - Sfeervolle tuinprojecten met hout en steen. Paden, muurtjes en trappen. Terrassen en zithoekjes. Schuttingen en pergola's.
4036075: OTT, H. (BONHOEFFER, D.) - Wirklichkeit und Glaube. I.Zum theologischen Erbe Dietrich Bonhoeffers. II.Der persönliche Gott.
146034: OTT, HUGO - Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie.
102647: OTT, DR. NORBERT H. [ED.]. - Exlibriskunst und Graphik. Jahrbuch 1986.
102648: OTT, DR. NORBERT H. [ED.]. - Exlibriskunst und Graphik. Jahrbuch 1988.
110926: OTT, LEO - Hendrik Chabot. Leven en werk.
150405: OTTAWAY, PATRICK - Archaeology in British Towns from the Emperor Claudius to the Black Death.
145495: OTTAWAY, PATRICK - Roman York.
4075940: N.N. (OTTE, C.A.) - Het boek, een erfelijke lust. Een kwart eeuw Catharinus Adriaan Otte. Herinneringen, wensen en felicitaties.
86933: OTTE, J.J. - Een tweetal leerredenen over 1 Petrus 2 vers 7 en mattheus 7 vers 13 en 14 benevens eenige gedichten
94917: OTTE, RINUS - De nieuwe kleren van de rechter. Achter de schermen van de rechtspraak
94898: OTTEMA, J.G. - De Koninklijke Akademie en het Oera Linda Boek
92790: OTTEN, WILLEM - Van Stulp tot Kerk. Bladzijden uit de (kerk)geschiedenis van De Vuursche
123083: OTTEN, W. - Uit het levensboek van Dr. H.F. Kohlbrugge.
93623: OTTEN, W. - Uit het levensboek van Dr. H.F Kohlbrugge
145640: OTTEN, DR. D. - Het plaatsnamenboek van de Veluwe. Herkomst en betekenis van de Veluwse plaatsnamen.
145635: OTTEN, DR. D. - Landschap en plaatsnamen van de West-Veluwe.
151782: OTTEN, WILLEM JAN - Specht en zoon.
90411: OTTEN, J.F. - Machiavelli, sleutel van onzen tijd gevolgd door een nieuwe vertaling van de vorst.
152617: OTTEN, CHRISTINE - In wonderland.
162341: OTTEN, W. - Duitse 'molenaars' in Holten. Bijdrage tot de lokale [kerk]geschiedenis.
91560: OTTEN, A. / VOGELAAR, L. - Vijf broden en twee visjes. Uit het leven van oefenaar L. Wijting.
92073: OTTEN, W. / ASSELT, W.J. VAN - Kerk en conflict. Identiteitskwesties in de geschiedenis van het christendom
163058: OTTEN, DR. J.F. - "Machiavelli. Sleutel van onzen tijd. Gevolgd door een NIEUWE vertaling van "" De Vorst ""."
163893: OTTEN, HARRY - Klimaat in beweging.
132087: OTTEN, F.J.M, - Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940.
131197: OTTEN, AD & JAN TIMMERS & ANNY VAN DE KIMMENADE-BEEKMANS [EDS. - ET AL.] - Historische relaties Gemert - Bakel.
161095: OTTEN, DR. D. - Landschap en plaatsnamen van de Veluwezoom.
145636: OTTEN, DR. D. - Landschap en plaatsnamen van de Noordwest-Veluwe.
4016174: OTTEN, J.F. (MACHIAVELLI) - Machiavelli. Sleutel van onzen tijd. Gevolgd door een nieuwe vertaling van De Vorst.
4136910: OTTEN, A. & VOGELAAR, L. (WIJTING, L.) - Vijf broden en twee visjes. Uit het leven van oefenaar L.Wijting.
157862: OTTENDORFF, WALTHER [INGRID BODSCH - ED.]. & JOANNA COBB BIERMANN & NORBERT SCHLOSSMACHER - "Das Haus Simrock. Beiträge zur Geschichte einer kulturtragenden Familie des Rheinlandes. Revidierte und stark erweiterte Neuausgabe des Buches ""Das Haus Simroc'"" [2. Auflage, Ratingen 1954] von Walther Ottendorff."
4138769: OTTENHEIJM, R. - Disputen omwille van de Hemel. Rol en betekenis van intentie in de controverses over sjabbat en reinheid tussen de Huizen van Sjammai en Hillel. (Diss.(
4141303: OTTENHOF, W. (SALLE, J.B. DE LA) - Jean Baptiste de la Salle 1651-1951. Bij het 3e eeuwfeest van zijn geboorte op 30 april.
31964: OTTERLOO, A.A. VAN - Johannes Ruysbroeck. Een bijdrage tot de kennis van den ontwikkelingsgang der mystiek
85178: OTTERLOO, A. VAN - Munten, maten en gewichten
94874: OTTERLOO, ANNEKE H. VAN - Eten en eetlust in Nederland (1840-1990). Een historisch-sociologische studie
46607: OTTERLOO, A. VAN - Vreemde Landen en Volken, Hun toestand en ontwikkeling, godsdienst en staatswezen, behoeften en hulpbronnen, gewoonten en zeden, beschreven naar de nieuwste bronnen. Eerste Deel: Britsch-Indië. Met Vier-en-Twintig Staalgravuren en eene Kaart.
90094: OTTERLOO, RENÉ E.A. - Niemand de deur uit zonder... Brinta. De geschiedenis van het populairste graanontbijt van Nederland.
46631: OTTERLOO, A. VAN - Vreemde Landen en Volken, Hun toestand en ontwikkeling, godsdienst en staatswezen, behoeften en hulpbronnen, gewoonten en zeden, beschreven naar de nieuwste bronnen. Derde Deel: China. Met Vier-en-Twintig staalgravuren en eene Kaart.
93883: OTTERSPEER, WILLEM - Bolland, een biografie
151800: OTTERSPEER, WILLEM [ED. & INTROD.]. - Machines en emoties. Willem Frederik Hermans, Rudy Kousbroek, Ethel Portnoy. Een briefwisseling. Willem Otterspeer
146433: OTTERSPEER, WILLEM - Bolland. Een biografie.
87885: OTTERSPEER, WILLEM - Groepsportret met Dame II. De vesting van de macht. De Leidse universiteit, 1673-1775
4054330: OTTERSPEER, W. (BOLLAND, G.J.P.J.) - Bolland. Een biografie.
88691: OTTERSPEER, W. - Van allegorisch naar echt-historisch en terug. De geschiedenis van de Leidse Studenten maskerade. Tentoonstelling van 23 mei tot 23 oktober 1980.
143617: OTTERSPEER, WILLEM - Bolland. Een biografie.
131754: OTTERSPEER, WILLEM [ED.] - Leiden Oriental Connections 1850-1940.
30844: OTTERSPEER, WILLEM - De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw
30840: OTTERSPEER, WILLEM - Groepsportret met Dame I. Het bolwerk van de vrijheid. De Leidse universiteit, 1575-1672
162099: OTTEVANGER, INGRID B. - Speech Processing at the Level of Word Recognition and the Influence of Sentence Context.
104547: OTTILLINGER, EVA B. - Korbmöbel.
142336: OTTIN, L. - Le Vitrail. Son Histoire, ses manifestations diverses a travers les ages et les peuples.
145510: OTTINGER, ULRICH - Ottinger Tabellen. Die Gedächtnisbrücke für Homöopathen. 200 Tabellen, alphabetisch geordnet nach Krankheitsnamen. Mit Unterordnung der verschiedenen Krankheitsbilder (Leitsymptome) und Angabe der jeweils in Frage kommenden homöopathischen Mittel und Potenzen.
154534: OTTMANN, HENNING [ED.]. - Nietzsche Handbuch. Leben - Werk - Wirkung.
153531: OTTNAD, ADRIAN - Wohlstand auf Pump. Ursachen und Folgen wachsender Staatsverschuldung in Deutschland. Eine Studie des IWG Bonn.
153520: OTTNAD, ADRIAN & EDITH LINNARTZ - Föderaler Wettbewerb statt Verteilungsstreit. Vorschläge zur Neugliederung der Bundesländer und zur Reform des Finanzausgleichs.
92454: OTTO, RUDOLF - Gottheit und Gottheiten der Arier. Mit zwei Tafeln
103984: OTTO, JAN [ED.]. - Tussen buitenland en Luizeknip. Negen eeuwen ontwikkeling Langedijk.
157443: OTTO, PETER - Das moderne Antiquariat. Der Resteverkauf im Buchhandel.
101823: OTTO, TON & AD BORSBOOM [EDS.]. - Cultural Dynamics of Religious Change in Oceania.
53485: OTTO, ECKART - Das Gesetz des Mose
170879: OTTO, RUDOLF - Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen.
4138524: OTTO, R. - Reich Gottes und Menschensohn. Ein Religionsgeschichtlichter Versuch.
101854: OTTO, W.M. [FOREW]. & J.H. VAN KAMPEN & G.K.R. POLMAN [EDS. - ET AL.]. - 't blijft mensenwerk. Een bundel opstellen over het Zuiderzeeproject aangeboden aan Prof. Dr. R.H.A. van Duin bij zijn ambtelijk afscheid.
4138992: OTTO, R. - Naturalistische und religiöse Weltansicht.
4015570: OTTO, R. - Indiens Gnadenreligion und das Christentum.
4036361: OTTO, W.F. - Die Manen. oder von den Urformen des Totenglaubens. Eine Untersuchung zur Religion der Griechen, Römer und Semiten und zum Volksglauben überhaupt.
4069110: OTTO, R. - De genadereligie van India en het christendom. Overeenkomsten en verschillen. & Religieuze Overeenstemming in de Godsdienstgeschiedenis.
48358: OTTOLANDER, K./KOSTER, A,/VOS, C. DE (ED.)/WENDEL, A.J. - Nederlandsche Flora en Pomona, beschreven en uitgegeven door het Bestuur der Pomologische Vereeniging te boskoop. Met platen naar de natuur geteekend door A.J. Wendel.
92045: OTTOLANDER, P. DEN - Deus Immutabilis, wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth
60539: OTTOLANDER. P. DEN - Deus Immutabilis (Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth)
4012100: OTTOLANDER, P. DEN (BARTH, K.) - Deus immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth. (Diss.)
122793: OTTOLANDER, DR. P. DEN - Deus immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint Thomas en Karel Barth.
121001: OTTOMEYER, HANS [ED.]. - Geburt der Zeit. Eine Geschichte der Bilder und Begriffe.
144288: OTWAY-RUTHVEN, A.J. [KATHLEEN HUGHES - INTROD.]. - A History of Medieval Ireland.
156344: OTZEN, D. [ET AL.]. - Current Plant Ecological Research in the Netherlands.
7788: OUBOTER, DINGEMAN - Begin, Leven, Wandel, en Uiteinde, des Dierbaren Geloofs, Dat tot Behoudinge der Ziele is, Kortelyk, en Ondervindelyk, Beschreven. Na des Heeren Heylig Woort, en de genadenleer, van de Gereformeerde Kerke. Tot Aanmaninge, voor een yder, om te ondersoeken, of hy in den Geloove is.
6522: OUBOTER, DINGEMAN - Den Heydelbergschen Catechismus, zakelyk verklaard, met Vragen en Antwoorden, In deszelfs Waarheid, na de Ondervindinge, en Practyk der Godzaligheid, Tot Ontdekkinge der Dwalende, en Natuurlyke Menschen. En tot Bevestinge, Versterkinge, Bestieringe, en Waare Troost, in Leven, en in Sterven, van des heeren Volk en Eygendom.
8890: OUBOTER, DINGEMAN - Noodige Opwekkinge, voor alle liefhebberen van haar eyge behoudenisse, en het dierbaar vaderlandt. Gepaart met de nederige roem der godvreesende, in, en over de volsekere bestendigheid van haren genadenstaat. Vertoont in drie Oefeningen.
130937: OUD-VADERLANDSCH RECHT - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XIV [Part 1 & 2. Compl.]
130938: OUD-VADERLANDSCH RECHT - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XII [Parts 1-3 Compl.]
130939: OUD-VADERLANDSCH RECHT - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XIII [Part 1-3 Compl.]
130940: OUD-VADERLANDSCH RECHT - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht [Vol. I - XIV Compl.]
155760: OUDEJANS, LUKAS - Double Resonance Spectroscopy, Coherence Phenomena and Energy Transfer in Small Organic Molecules.
122016: OUDEMANS, TH. C. - De Garderense Weg. 7 november 1857-7 november 1974.
104024: OUDEMANS, TH. C. - Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Schovenhorst 1848-20 januari-1948.[ Complete in 3 vols.]
9618: OUDEMANS, A.C. - Het Leven en de Lotgevallen van Johan van Oldenbarneveld. Met Platen.
152709: OUDEN, ALEX DEN - Een hoekstaal van de maatschappij. Constructiewerkplaatsen in Nederland. Van 1840 tot heden [1994].
92160: OUDEN, WILLEM HENDRIK DEN - Kerk onder patriottenbewind. Kerkelijke financiën en de Bataafse Republiek 1795-1801
84382: OUDEN, W.H. DEN - De ontknoping van de zilveren koorde. De geschiedenis van de rijkstraktamenten in de Nederlandse Hervormde Kerk
30274: OUDEN, J.C. DEN - Gelovig kruisdragen. De visie van de Puriteinen op kruisdragen
130476: OUDENAARDEN, JAN - De distilleerketel. De molen op het Middenhoofd. Over Delftshaven en zijn molens.
150189: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K. - Maerten Harpertszoon Tromp.
145257: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K. - Een Bourgondisch ridder over den oorlog ter zee. Philips van Kleef als leermeester van Karel V.
88555: OUDENDIJK, J.K. - Het contract in de wordingsgescheidenis van de Republiek der Verenigde Nederlanden
61487: OUDENDIJK, JOHANNA KATHARINA - Een cultuurhistorische vergelijking tusschen de Fransche en de Engelsche parlementaire redevoering
94976: OUDENDIJK, JOHANNA K. - Willem III, Stadhouder van Hollland, Koning van Engeland
132038: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K. - Johan de Witt en de zeemacht.
132056: OUDENHOVEN, IACOB VAN - Silvia-Ducis aucta & renata of Een Nieuwe ende gantsch Vermeerderde Beschrijvinge van de Stadt van 's Hertogen-Bossche Vervattende Desselfs begin en voortganck, soo van Geestelijcke als Wereldtlijcke Gestichten, oprichten van 't Capittel, ende Collegien, maniere van Regeeringhe, ende hare Privilegien ende Vryheden, bevorderinghe van haer Bisdom ende Bisschoppen, ende meer andere dingen & Een nieuwe ende vermeerderde Beschryvinge van de Meyerye van s'Hertogen-Bossche, Behelsende alle de Baronijen, Heerlijckheden, Steden, Casteelen, Vlacken, Dorpen, Gehuchten. Mitsgaders Alle de Canonisijen, Commanderijen, Abdijen, ende ...&c. &c. &c. [2 Vols. in 1]
110930: OUDENRIJN, MARC. ANT. VAN DEN - Dominicaansche legenden.
144976: OUDENRIJN, C.M.A. VAN DEN - Demiourgos.
4142587: OUDENRIJN, M.A.V.D. - Dominicaansche legenden.
104690: OUDHEUSDEN, DRS. JAN VAN & ERNST VAN MECKELENBERGH [PHOTOGR.]. - De Sint Jan van 's-Hertogenbosch.
104049: OUDHEUSDEN, DRS. JAN VAN & ERNST VAN MECKELENBERGH [PHOTOGR.]. - De Sint Jan van 's-Hertogenbosch.
141154: OUDHEUSDEN, JAN VAN - Binnendieze. De stadsrivier van 's Hertogenbosch.
101745: OUDHEUSDEN, JAN VAN & AART VOS [EDS. - ET AL.]. - The World of Bosch.
89869: OUDHEUSDEN, JAN A. VAN / TERMEER, HENK - Tussen vrijheid en vrede. Het bevrijde zuiden. September '44, Mei '45.
162794: OUDHEUSDEN, JAN VAN & AART VOS [EDS. - ET AL.]. - De wereld van Bosch.
162184: OUDHEUSDEN, JAN VAN & AART VOS [EDS. - ET AL.]. - De wereld van Bosch.
155705: OUDHEUSDEN, J. VAN & P. TIMMERMANS [ED. - ET AL.]. - Brantsche biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders [5 Vols.].
155649: OUDHEUSDEN, J. VAN [ED. - ET AL]. - Brabantse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders [Vol. 1 & 2].
131678: OUDHEUSDEN, J.A.F.M. VAN & P.H.A.M. ABELS & J.G.M. BIEMANS & A.P.F. WOUTERS [EDS.] - Ziel en zaligheid in Noord-Brabant.
4075934: OUDSCHANS DENTZ, F. - History of the English Church at the Hague 1586-1929. Together with a short account of the family Tinne, a member of which, John Abraham Tinne, founded the present church building, compiled from various sources in Holland and England.
143481: OUDSHOORN, J. VAN - Pinksteren.
168126: OUDSHOORN, J. VAN [W.A.M. DE MOOR - ED.]. - Verzamelde werken 1 & 2 [Novellen en Schetsen & Romans].
83027: OUDSHOORN, C.W. E.A. - Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Lisse 1865-1965
101017: OUDSHOORN, J. VAN [W.A.M. DE MOOR - ED.]. - Bezwaarlijk verblijf.
131095: OURSEL, RAYMOND - L'inventation de l'architecture Romane.
131094: OURSEL, RAYMOND - Floraison de la sculpture Romane. 1. Les grandes decouvertes.
4300930: OURSEL, RAYMOND - Bourgogne Romane.
163565: OUSBY, IAN [ED.]. [ & MARGARET ATWOOD - FOREW.]. - The Cambridge Guide to Literature in English.
4143337: OUSPENSKY, P.D. - Op zoek naar het wonderbaarlijke. Fragmenten van een onbekende leer.
4138975: OUSPENSKY, P.D. - Een nieuw model van het heelal. De beginselen van de psychologische methode, toegepast op de problemen van wetenschap, godsdienst en kunst.
31122: OUSSOREN, PIETER / OOST, GERT - De stem van David. De psalmen, vertaald en bewerkt voor studie, meditatie en gebed en om te zingen in kloosterlijke koorstijl
30148: OUSSOREN, PIETER - De stem uit het vuur. De eerste vijf Bijbelboeken naar het Hebreeuws
4015646: OUSSOREN, P. - De stem uit het vuur. De eerste vijf Bijbelboeken naar het Hebreeuws.
4139599: OUSSOREN, P. & OOST, G. - Met harp en al. Psalmen van David. Voor studie, meditatie en gebed en om te zingen in kloosterlijke koorstijl.
10154: OUTHOF, GERARDUS - Verklaaringe over 't Boek van Ruth, Waar in de geschiedenisse in haare spreekwyzen naar de kragt der grondtale wordt geopendt, door de oudheidt en gewoontens van de oude Hebreen, Grieken, Romeinen En andere Volkeren opgeheldert, in haare geestelyke verborgendheden op de Kerke van Messias Kristus, Den waaren Goël of Loffer, toepasselyk betoogdt, en tot opwekkinge van deugdt en waare Godzaligheidt toegepast. Vercierd met eenige fraaje kopere Plaaten, nodige Bladwyzers en uitmuntende Brieven, van de Hooggeleerde en alom beroemde Heeren C. Vitringa, J. Perizonius en T.H. van den Honert. Tweede Druk.
4137037: OUTLER, A.C. (ED.) (WESLEY, JOHN) - John Wesley.
2227300698: OUTREIN, JOHANNES D' - Bibelsche Keur-Stoffen of Schriftmatige Verhandeling van eenige uitgelesene plaatsen der Heilige Schrift, Als: Psal. CX: 3. Judae vs. 3. Eph. VI: 10-17. Hoogl. V: 16. Eph. II: 13-16. Gal. V: 25. Ezech. XVII: 22-24. Matth. IX: 37, 38. Spr. XI: 30.
8706: OUTREIN, JOHANNES D' - Het Alphabeth der Godsaligheid. Ofte de XCICde Psalm. Ontleedet, kortbondig verklaard, en in Rym nagevolgd.
10189: OUTREIN, JOHANNES D' - Het Gouden Kleinoot van de Leere der Waarheid die naar de Godsaligheid is, Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, Opgeheldert en Betoogt. Door syne Eerw. Selfs merkelyk verbetert en vermeerdert, zynde met desselfs toestemminge, in den tweeden Druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde Aanmerkingen en vermeerderingen van den Hoog Eerw. Heere Frederik Adolph Lampe. De Vyfde Druk, van veel fouten gesuivert.
8707: OUTREIN, JOHANNES D' - Het Gouden Kleinoot van de Leere der Waarheid die naar de Godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, Opgeheldert en Betoogt. Door syn Eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert, zynde met desselfs toestemminge, in desen tweeden Druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door Isaac le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den Hoog Eerw. Heere Frederik Adolph Lampe.
8705: OUTREIN, JOHANNES D' - Het Alphabeth der Godsaligheid. Ofte de CXIXde Psalm. Ontleedet, kortbondig verklaard, en in Rym nagevolgd.
6526: OUTREIN, JOHANNES D' - Een Korte Schets der godlyke Waarheden, Soo als die in haar natuurlijke ordre te samen geschakeld zijn. Waar in kortelyk de H. Godgeleerdheyd doorloopen, de wegen Gods in syn Kerke nagespeurd, en insonderheid de verscheide bedeelingen van het genadenverbond wat nader uitgepluisd worden. Tot oefening van waarheid en deugd. Den negenden druk.
5458: OUTREIN, JOHANNES D' - De Opening van de Veld-Tocht, Des Jaars MDCCVI. en VIII. Door Twee Boet-Predikatien over Joel II: 12-18. WAARBIJ: Het Groote Goed van Gods Uitverkoornen, Ende Gods Wonderbaare Goedertierentheden ontrent Nederland, In den Jaare MDCCII. Over Psalm XXXI: 20. en 22-25.
9739: OUTREIN, JOHANNES D' - Proef-Stukken van Heilige Sinne-Beelden. Verdeelt in Twee Stukken. Beide met breede Inleidingen en Aanhangselen over gewydde Stoffe. WAARBIJ: Heilige Versegelingen. Zynde het Tweede Deel van de Proef-Stukken der Heilige Sinne-Beelden.
83723: D'OUTREIN, JOHANNES - Korte schets der Godelyke waarheden. Soo als die in haare natuurlyke orde te famen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleertheyt doorlopen, de Wegen Gods in syne Kerke nagespeurt, en insonderheyd de verscheide Bedeelingen van het Genaden verbond nader opgeheldert woren. Tot oeffening van waarheid en deugd
1333: OUTREIN, JOHANNES D'/GAUSSEN, ETIENNE/HONERT, TAKO HAJO VAN DEN - De Groote Nuttigheid der Catechizatien, Insonderheid over de Heilige Schrift, Nevens de wyse en middelen, om daar van het meeste voordeel te trekken. By desen derden Druk is gevoegt de Tweede Druk van een Vertaald Tractaatje van Stephanus Gaussenus, Over het Rechte Gebruik der Sleutelen ontrent de Kranken. Met eenige Aanmerkingen over deselve stoffe. Door Johannes d'Outrein. WAARBIJ: Beknopte Zamenbinding der Godlike Waaheeden, die de Mensch te Gelooven, en te Betragten heeft, om salig te worden. Verniewde uytgave derde druk door Tako Hajo van den Honert. WAARBIJ: Schrivtmatig Vertoog over Luc. VII. 35. Uytgesprooken op het Choor van de Niewe Kerk tot Amsteldam, voor het Christelike Synodus van Noord-Holland, den 27. Julius, 1706. Door Tako Hajo van den Honert.
7708: OUTREIN, JOHANNES D' - De Honig-Raat der Verdrukkingen, Ofte een bondelken van Leer-Redenen. Over Rom. V. 3-5. Psal. XXXIX. 10 Psal. XCIV. 19. Sprekende van de Verdrukkingen der geloovige, en haar gedrag en vertroostingen in deselve.
30367: OUWENEEL, W.J. - De vrijheid van de Geest. Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Galaten
4072102: OUWENEEL, W.J. - Godsverlichting. Een weg tot spiritualiteit en gemeenteopbouw. De evocatie van de verduisterende God.
4063223: OUWENEEL, W.J. - Geneest de zieken!. Over de bijbelse leer van ziekte, genezing en bevrijding.
140965: OUWENEEL, ARIJ [ED.]. - De vergeten stemmen van Mexico. Een reeks ontmoetingen in de achttiende eeuw.
92249: OUWENEEL, WILLEM J. - De kleine kudde / Een veldhoen op de bergen (2 delen) (Serie: De hugenoten van de Vivarais)
170338: OUWENEEL, WILLEM J. - Wijsheid voor denkers. een inleiding tot de christelijke filosofie.
4029968: OUWENEEL, W.J. - De ark in de branding.
170952: OUWENEEL, WILLEM J. - Wijsheid voor denkers. Een inleiding tot de christelijke filosofie.
92837: OUWENEEL, W.J. - De vrijheid van de Geest. Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Galaten
84055: OUWENEEL, WILLEM J. - Geloof, zekerheid, groei. Bouwstenen voor geloof
4019850: OUWENEEL, W.J. - "Hart en ziel. Een christelijke kijk op psychologie. (Korte, populaire weergave van Psychologie: een christelijke kijk op het mentale leven"")"""
4064982: OUWENEEL, W.J. - Nachtboek van de ziel. Over dromen.
4074159: OUWENEEL, W.J. - Psychologie. Een christelijke kijk op het mentale leven. (Uitgebreide, meer wetenschappelijke pendant van het boek `Hart en ziel`)
4134491: OUWENEEL, W.J. - De negende koning. Het laatste der hemelrijken. De triomf van Christus over de machten.
4058256: OUWENEEL, W.J. - Eén is uw Meester. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de `Broeders`
4074293: OUWENEEL, W.J. - Een veldhoen op de bergen. De hugenoten van de Vivarais. Deel 2.
153661: OUWENS, KEES - Klem.
153660: OUWENS, KEES - Arcadia.
153659: OUWENS, KEES - Intieme handelingen.
155061: OUWERKERK, ROBIN - De trotse ambtenaar. Kiezen voor de publieke sector.
141102: OUWERLING, H.N. & HENRI T'SAS [EDS]. - Mooi Brabant in woord en beeld - tevens orgaan ter bevordering van het vreemdelingenverkeer in Noord-Brabant [1e Jaargang - 52 Issues]. .
121131: OVASON, DAVID - De geheimen van Nostradamus. De middeleeuwse code van de meester gekraakt in dit computortijdperk.
157911: OVENDEN, KEITH - A Fighting Withdrawal. The Life of Dan Davin. Writer, Soldier, Publisher.
100803: OVERBECK, HANS [TRANSL.]. - Malaiische Erzählungen. Romantische Prosa-lustige Geschichten-Geschichten vom Zwerghirch.
4140840: OVERBECK, FR. - Über die Anfänge der patristischen Literatur. Sonderausgabe.
4141436: OVERBECK, FR. - Über die Anfänge der patristischen Literatur.
154610: OVERBEEK-BLOEM, JANNA & LEAN BAAS - Bakvissen met ballen. Met een rugzak dwars door Afrika.
142565: OVERBEEKE, EMANUEL - Muzikale dubbellevens. Composities met een tweede naam.
88296: OVERBEEKE, P.H. VAN / WESTBROEK, J.D. - Highroads of english literature for the use of secondary schools.
130531: OVERBEEKE-RIPPEN, FRANCIEN VAN - Overgave aan God - Navolging van Christus. Een onderzoek naar afstand en nabijheid tussen Islam en Christendom.
4066808: OVERBEEKE-RIPPEN, F.V. - Ibrahiem en Abraham. Koran en Bijbel verteld voor kinderen.
4141588: OVERBEEKE-RIPPEN, F.VAN - Overgave aan God - Navolging van Christus. Een onderzoek naar afstand en nabijheid tussen Islam en Christendom.
103302: OVERBERGH, CYR. VAN [INTROD.]. - Le movement scientifique en Belgique. 1830-1905. [2 Vols. Compl.].
4064725: OVERBOSCH, W.G. - Zo gezegd / Zo gezien. Gebundelde overwegingen en opstellen.
156082: OVERDIEP, DR. G.S. - Woordenboek van de volkstaal van Katwijk aan Zee. Met medewerking van C. Varkevisser. Voor den druk verzorgd idoor Dr. G.A. van Es.
141437: OVERDIEP, DR. G.S. & DR. G.A. VAN ES [ED.]. - Vormleer van het Middelnederlandsch der XIIIe eeuw.
89600: OVERDUIN, JAC. - Een vriend van de Bruidegom. Levensschets van ds. Jac. Overduin.
89407: OVERDUIN, G. - Korte verklaring van Psalm 119
92250: OVERDUIN, JAC. - Een vriend van de Bruidegom
89595: OVERDUIN, D.C. - Korte Levensschets met Troostrijke Brieven voor arme zondaren.
93016: OVERDUIN, D.C. - Korte levensschets met troostrijke brieven voor arme zondaren
102789: OVEREEM, BRAND [ET AL.]. - Jacob Overeem. Het schrijvende hart van de Veluwe.
92446: OVEREEM, JAC. - De landbouwer van Driebergen. Het levensverhaal van Wulfert Floor
92608: OVEREEM, JAC. - De Pastoor van Garderen
89456: OVEREEM, JAC. - Anecdoten van Spurgeon. Bevattende tal van karakteristieke bijzonderheden uit diens leven.
4067670: OVEREEM, E. (RIDDERBOS, H.N.) - Prof.Herman Ridderbos en het Gereformeerd Weekblad (1945-1982).
91176: OVEREEM, JAC. - De stem die roept. Overdenkingen bij woorden uit de Heilige Schrift.
91175: OVEREEM, JAC. - De toegestoken hand. Bundel meditaties van een niet-theoloog.
55573: OVEREEM, JAC. - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van Ds. H. Roelofsen
4074530: OVEREEM, JAC. (ANASTASIUS VELUANUS, J. / VERTEGE, J.G.) - De Pastoor van Garderen.
153171: OVERMANS, RÜDIGER [& ULRIKE GOEKEN-HAIDI] - Soldaten hinter Stacheldraht. Deutsche Kriegsgefangene des Zweiten Weltkriegs.
100355: OVERMEER, PAUL CHR. H. - De economische denkbeelden van Gijsbert Karel van Hogendorp [1762-1834].
130052: OVERSTEEGEN, J.J - De Novembristen van Merlyn.
143187: OVERSTEEGEN, J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.
144196: OVERSTEEGEN, J.J. - In het schuim van grauwe wolken. Het leven van Cola Debrot tot 1948 & Gemunt op wederkeer. Het leven van Cola Debrot vanaf 1948 [2 Vols. Complete Set].
156184: OVERSTEEGEN, E. - Tracking Time. A Proposal for the Representation of Temporal Expressions in Dutch.
160712: OVERSTRAETEN, JOZEF VAN & JAN GERITS - Gids voor Vlaanderen. Toeristische en cultuurhistorische encyclopedie van de vlaamse gemeenten.
166910: OVERTON, GRANT - Portrait of a Publisher and The First Hundred Years of the House of Appleton 1825-1925.
102899: OVERY, RICHARD [ED.]. - The Times Atlas of the 20th Century.
150261: OVERY, RICHARD - Ruslands oorlog.
156513: OVERY, RICHARD - 1939. De zes dagen voor het uitbreken van de oorlog.
4006506: OVERZEE, P. VAN - Het moderne Humanisme in Nederland.
131425: OVERZEE, DR. P. VAN - Het humanisme als levensbeschouwing in de Nederlanden. Moderne Devotie - Bijbels Humanisme - Humanistisch Christendom.
101529: OVID ( = OVIDIUS) & J.H. MOZLEY (TRANSL.) - The Art of Love and Other Poems.
110210: OVID [DAVID HOPKINS - ED.]. - Selected Poems.
9740: OVIDIUS NASO, PUBLIUS - Feestdagen, in Hollandts dicht vertaalt door Arnold Hoogvliet. De Tweede Druk.
166512: OVIDIUS [M. D'HANE-SCHELTEMA - TRANSL.]. - Metamorphosen.
165833: OVIDIUS [WIEBE HOGENDOORN - TRANSL.]. - Tristia. Boek III.
160545: OVIDIUS [W.A.M. PETER - TRANSL. & ED.]. - Tristia. Bannelingschapsgedichten.
20446: OVIDIUS - Publii Ovidii Nasonis opera. Ad optimas editiones collata. Praemittitur vita ab Aldo Pio Manutio collecta cum notitia literaria studiis Societatis Bipontinae.
9621: OVIDIUS NASO, PUBLIUS - Herscheppinge. Vertaelt door J. v. Vondel.
4138842: OVINK, B.J.H. (PLATO) - Philosophische Erklärung der platonischen Dialoge Meno und Hippias Minor.
103563: OVINK, G.W. - De ontembare lettergieter.
4036695: OVINK, B.J.H. - De zekerheid der menschelijke kennis.
167182: OVINK, G.W. - De hachelijkheid van toekomstspectulaties over het gedrukte woord. Afscheidscollege gehouden in de Aula can de Universiteit van Amsterdam op 5 november 1982.
145381: OWEN, ROBERT - Het grote paardenboek. Mentaliteit, uitrusting, training en verzorging.
30075: OWEN, JOHN - Geestelijke woorden. Een verhandeling aangaande de Heilige Geest. Beschreven in V boeken
92607: OWEN, JOH. - Dreigende Oordelen over Kerk en Staat. Zes preken en een verhandeling
6931: OWEN, JOHN - Eene Redevoering van het Werk van den Heiligen Geest in 't Bidden, Met een kort onderzoek van de nature en 't nut van innerlyk Bidden, en van Formulieren. Uit het Engels vertaalt door Simon Commenicq.
122270: OWEN, GEORGE E. - The Universe of the Mind.
151810: OWEN, SRI - The Rice Book. The Definitive Book on the Magic of Rice Cookery.
104444: OWEN, D.D.R. - Ridder Roeland. Paladijn van Karel de Grote.
167098: OWEN, WILFRED [JON STALLWORTHY - ED.]. - The Poems of Wilfred Owen.
94794: OWEN, JOH - Dreigende Oordelen over Kerk en Staat. Zes preken en een verhandeling
10135: OWEN, JOHN - Eene Uitlegginge van den Sendbrief van Paulus den Apostel aen de Hebreen. Uit het Engels vertaelt, door Simon Commenicq.
166827: OWEN, LYNETTE - Selling Rights. A Publisher's Guide to Success.
157547: OWEN, PETER [ED.]. - Publishing. The Future.
92721: OWEN, JOH. - Dreigende Oordelen over Kerk en Staat. Zes preken en een verhandeling
95099: OWEN, JOHN - De zonde. Het oordeel van geestelijke onvruchtbaarheid. Benevens God de rotssteen der heiligen en de herderlijke zorg van Christus. Vier leerredenen
95101: OWEN, JOH. - Zware tijden. Vijf preken
130312: OWEN, ROGER - The Middle East in the World Economy 1800-1914.
4052587: OWEN, D.D.R. - Ridder Roeland. Paladijn van Karel de Grote.
10190: OWEN, JOHN - Eene Uitlegginge van den Sendbrief van Paulus den Apostel aen de Hebreen. Uit het Engels vertaelt door Simon Commenicq.
9624: OWEN, JOHN - Verklaaring van den CXXXsten Psalm. Waar in de Natuur van de Vergevinge der zonden opengelegt, derzelver Waarheit bevestigd. En de toestand van eene verlegen ziele, door de schuldt der zonden gedrukt, en door ontdekking van de Vergevinge, die by Godt is, ondersteund en bemoedigd, uitvoerig behandelt wordt. Uit het Engelsch vertaalt, door Jan Ross en Cornelis Brem. Met eene Voorrede van Paulus Bonnet.
9626: OWEN, JOHN - De Rechtvaardiging uit het Geloof door de toerekening van Christus Gerechtigheid, Verklaard, bevestigd, en verdeedigd. Uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven. Met eene Voorreden van G.J. Nahuys. Behelzende eenige Aanmerkingen over het Werkverbond en de Onmiddelyke Toerekening.
140278: OWENS, JESSIE ANN [ED.]. - Noyses, Sounds, and Sweet Aires. Music in Early Modern England.
4300005: OWENS, J.J. - Analytical Key to the Old Testament. Vol. 1, Genesis - Joshua.
153137: OXENAAR, R.W.D. [INTROD.]. - Tekeningen uit de 19de en 20ste eeuw. Catalogus.
121010: OXENAAR, AART - P.J.H. Cuypers. Het Rijksmuseum schetsen en tekeningen [1863-1908] [in Box].
103766: OXENAAR, AART - De Industrieële Groote Club & Gebouw Industria.
89949: OXENAAR, R.W.D. E.A. - Kröller-Müller. Hundert Jahre bauen und sammeln.
102024: OXNAM, ROBERT B. - Ruling from Horseback. Manchu Politics in the Oboi Regency 1661-1669.
144917: OYE, PAUL VAN - George Sarton. De mens en zijn werk uit brieven aan vrienden en kennissen.
161147: OYEN, PAUL G. VAN - Mattheüs. Een vertaling en commentaar.
4006559: OYEN, H.V. - Philosophia. Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgerig denken. Medew.: E.W.Beth, G.v.d.Leeuw, H.J.Pos, C.J.de Vogel e.a. I.Indië-Renaissance. II.Descartes-hedendaagse wijsbegeerte.
154823: OYEN, PAUL G. VAN - Evangelie van Thomas. Een vertolking met commentaar.
31029: OYEN, H. VAN E.A. - Philosophia. Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgeerig denken (2 delen)
84510: OYEN, HENDRIK VAN - Ethiek en Religie opmerkingen over de verhouding van ethiek en religie in het systeem van Hermann Cohen
4143420: OYEN, P.G.VAN (RED.) - Evangelie van Markus. Een vertolking met commentaar.
4143327: OYEN, P.G.VAN - The Crown Jewel of Reason. Vivekacudamani of Shri Adi Shankara.
4138860: OYER, JOHN S. - Lutheran Reformers against Anabaptists. Luther, Melanchthon and Menius and the Anabaptists of Central Germany.
151260: OZ, TAHSIN - Turkish Ceramics.
4143836: OZ, AMOS - Een verhaal van liefde en duisternis. Vertaling Hilde Pach.
165873: ÖZDEMIR, SENAY - De Harsclub.
151385: ÖZGEN, AHMET [ED. - ET AL.]. - Fâtih Câmileri. Ve diger tarihi eserler.
130005: OZINGA, PROF. DR. M.D. - De monumenten van Curaçao in woord en beeld.
156599: OZMENT, STEVEN - Flesh and Spirit. Private Life in Early Modern Germany.
110756: OZMENT, STEVEN - De burgemeestersdochter. Schandaal in een 16e-eeuwse duitse stad.
156677: OZMENT, STEVEN - The Bürgermeister's Daughter. Scandel in a Sixteenth-Century German Town.
31057: OZMENT, STEVEN E. - Mysticis, and Dissent. Religious Ideology and Social Protest in the Sixteenth Century
150187: OZOUF, MONA - Het feest van de revolutie. De Franse Revolutie, de vernieuwing van het openbaar leven en het ontstaan van de moderne maatschappelijke waarden 1789-1799.
4133614: OZOUF, M. - Het feest van de revolutie. De Franse Revolutie, de vernieuwing van het openbare leven en het ontstaan van de moderne maatschappelijke waarden 1789-1799.
93726: PAARDT, R.TH. VAN DER E.A. - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 1992-1993
100804: PAARDT, RUDI VAN DER [ED.]. - Klassieke profielen. Een collectie essays over classici-literatoren uit de moderne Nederlandse letterkunde met een bloemlezing uit hun werk.
165346: PAARDT, RUDI VAN DER [ED.]. - Het lied van Orpheus. De antieke hellevaart in de moderne Nederlandse literatuur.
60543: PAAS. S. - De Gemeenschap der Heiligen (Kerk en gezag bij Presbyteriaanse en Separatistische Engelse Puriteinen 1570-1593)
93193: PAAS, STEVEN - Liefde voor Israël nader bekeken. Voor het Evangelie zijn alle volken gelijk
180693: PAAS, SIGRUN [ED.]. - Liselotte von der Pfalz. Madame am Höfe des Sonnenkönigs.
110951: PAAS, SIGRUN [ED.]. - Liselotte von der Pfalz. Madame am Höfe des Sonnenkönigs.
153713: PAAS, JOHN ROGER - Unbekannte Gedichte und Lieder des Sigmund von Birken.
110800: PAASMAN, DRS. BERT - J.F. Martinet. Een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw.
110654: PAASMAN, BERT [ED.]. - Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen ? Een aanlokkelijk oord waar het goud voor het oprapen ligt en waar de vrouwen zichzelf aanbieden. Een land om te bezeilen dus !
121044: PAASMAN, BERT & WILMA SCHEFFERS & EDY SERIESE & PETER ZONNEVELD & ADRIENNE ZUIDERWEG [EDS.]. - Tjalie Robinson. De stem van Indisch Nederland.
152726: PAASSEN, PIERRE VAN - A Crown of Fire. The Life and Times of Girolamo Savonarola.
140494: PAATZ, WALTER - Verflechtungen in de Kunst der Spätgotik zwischen 1360 und 1530: Einwirkungen aus den westlichen Nachbarländern auf Westdeutschland längs der Rheinlinie und deutsch-rheinische Einwirkungen auf diese Länder.
9627: PAAUW, ANDRIES - Omstandige Levens Beschrijving van den groten Kerkenleraar Martinus Lutherus, Vervattende Deszelfs Afkomst, Geboorte, Opvoeding en Hervorming der Kerke, Verantwoording zyner Leere voor den Keyser, Koningen en Vorsten, Huwelyk, Nakomelingen, Doodt en Begrafenis etc. Uit de beste Schryvers in een Chronologise Order by een vergadert. En met een Voorreden verrykt door Christoffel van Brants Holtzapffel. Twede Druk. Met veele aanmerkenswaardige Zaken vermeerdert, van vele Drukfouten gesuivert en met een nodig Register voorzien.
87212: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. 1964-1966
85524: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. (1964-1966)
85492: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. (jaargangen 1958-1960)
85517: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. (1961-1963)
85518: PAAUWE, J.P. / THEODORUS VAN DER GROE - Predikatiën. (1958-1960). / Het ware zaligmakende geloof. (2 werken in 1 band)
85523: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. (1967-1969)
85525: PAAUWE, J.P. - Predikaties. (1988-1990)
85526: PAAUWE, J.P. - Predikaties. (1991-1993)
95727: PAAUWE, J.P. - Overdenkingen voor iedere dag van het jaar. Verzameld uit de preken van Ds. J.P. Paauwe
4026037: PAAUWE, J.P. - Overdenkingen voor iedere dag van het jaar.
31167: PABST, KLAUS - Eupen-Malmedy in der belgischen Regierungs- und Parteienpolitik 1914-1940
103208: PACE, PIETRANTONIO - Gli Acquedotti di Roma e il de Aquaeductu di Frontino.
4015093: PACHE, R. - Inspiratie en het gezag van de Bijbel.
4036697: PACHE, R. - The Person and Work of the Holy Spirit.
168638: PACHECO, DIEGO - The Foundation of the Port of Nagasaki and its cession to the Society of Jesus / A fundaçao do Porto de Nagasaqui e a sua cedência à sociedade de Jesus.
43501: PACHELBEL. J. - Ausgewählte Orgelwerke selected Organ Works I. Praeludium, Fantasie, 5 Toccaten, 3 Fugen, Ricercar und Ciaonen in d und f.
168223: PÄCHT, OTTO & ULRIKE JENNI & DAGMAR THOSS - Flämische Schule I & II [2 Tafelbände & Textbände]
168221: PÄCHT, OTTO & DAGMAR THOSS - Französische Schule I & II [2 Tafelbände & 2 Textbände] [Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Österreichische Nationalbibliothek].
168222: PÄCHT, OTTO & ULRIKE JENNI - Holländische Schule [Tafelband & Textband] [Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Österreichische Nationalbibliothek].
158152: PÄCHT, OTTO & J.J.G. ALEXANDER - Illuminated Manuscripts in the Bodleian Library Oxford [3 Vols. = Compl. Set].
154959: PACKARD, JERROLD M. - Farewell in Splendour. The Death of Queen Victoria and her Age.
54837: PACKER, J.I. - 7 woorden waar het echt om gaat
4135769: PACKER, J.I. & NYSTROM, C. - Guard Us, Guide Us. Divine Leading in Life's Decisions.
30215: PADBERG, LUTZ E. VON - Christianisierung im Mittelalter
151037: PADBERG, TUTZE E. VON - Christianisierung im Mittelalter.
171222: PADGETT, ALAN G. - Science and the Study of God. A Mutuality Model for Theology and Science.
156312: PADIAN, KEVIN. {ED.]. - The Beginning of the Age of Dinosaurs. Faunal Change across the Triassic-Jurassic Boundary.
4143616: PADMASAMBHAVA, - The Tibetan Book of the Dead. The Great Liberation by Hearing in the Intermediate States. Edited by G.Coleman with Th.Jinpa. Introductory Commentary by the Dalai Lama.
100220: PADRON, MATIAS DIAZ - Museo del Prado. Catalogo de pinturas. Volume 1: Escuela Flamenca. Siglo XVII [2 Parts].
152945: PAEPE, NORBERT DE [ED.]. - Heer Halewijn. Luisterliederen uit de middeleeuwen, bijeengelezen en ingeleid.
150647: PAESCHKE, CARL-LUDWIG - Das grosse Buch der Gartenzwerge.
141750: PAESELER, WILHELM - Die Nürnberger Chörlein.
161562: PAETOW, LOUIS JOHN. - A Guide to the Study of Medieval History.
180938: PAFFORD, JOHN - John Clavell 1601-43. Highwayman, Author, Lawyer, Doctor. With a reprint of his poem: A Recantation Of An Ill Led Life [1634].
144775: PAFFORD, JOHN - John Clavell 1601-43. Highwayman, Author, Lawyer, Doctor. With a reprint of his poem: A Recantation Of An Ill Led Life [1634].
89903: PAGAN, MARGARET D. - De vrije slavin. Het leven van Katherine Ferguson. Roman. Vertaald door Th. Van Eijzeren.
141783: PAGANI, LELIO [INTROD.]. - Civitates Orbis Terrarum. Steden van de Wereld. Europa - Amerika.
141791: PAGANI, LELIO [INTROD.]. - Civitates Orbis Terrarum. Steden van de Wereld. Europa - Afrika - Azie.
141332: PAGANY, HEINRICH - Wirtschaftliche Pflege und Überwachung der Buchdruck-Schnellpressen.
151884: PAGDEN, ANTHONY - Worlds at War. The 2,500 Year Struggle Between East and West.
100963: PAGDEN, SYLVIA FERINO & MARIA ANTONIETTA ZANCAN - Rafaël. Complete catalogus.
145398: PAGE, ROGER - Australian Bookselling.
143979: PAGE-PHILLIPS, JOHN - Macklin's Monumental Brasses. Including a bibliography and a list of figure brasses remaining in churches in the United Kingdom.
90672: PAGE, STANLEY W. - The Formation of the Baltic States. A study of the effects of Great Power Politics upon the ergence of lithuania, Latvia and Estonia.
145722: PAGE, R.I. - Runen.
170118: PAGE, RUTH - Ambiguity and the Presense of God.
141121: PAGE, TIM - Dawn Powell. A Biography.
167919: PAGÉ, VICTOR W. - Questions and Answers relating to Modern Automobile Design, Construction, Driving and Repair. A practical treatise consisting of Thirty-Seven Lessons in the form of questions and answers written with special references to the requirements of the non-technical reader desiring easily underdstood explanatory matter relating to all branches of automobiles. Includes all latest 1918 developments.
166100: PAGE, OLIVIER [ED. - ET AL.] [RIA DE RYCKE - TRANSL.]. - Portugal.
170661: PAGE, RUTH - Ambiguity and the Presense of God.
4136895: PAGEL, A. (ENGELS, J.G.) - Een ware discipel van Jezus. Uit het leven van Jacob Gerhard Engels. Vertaald uit het Duits door N.A. Eikelenboom.
4031611: PAGELS, E. (GNOSIS) - De Gnostische Evangeliën. Met een voorwoord van G.Quispel.
4074440: PAGELS, E. (GNOSIS) - De Gnostische Evangeliën. Met een voorwoord van G.Quispel.
4143387: PAGELS, E. - Het vreemdste bijbelboek. Visioenen, voorspellingen en politiek in Openbaring.
143259: PAGÈS, FRÉDÉRIC - De filosoof staat om vijf uur op. Interessante weetjes over grote denkers.
4073717: PAGES, F. - De filosoof staat om vijf uur op. Interessante weetjes over grote denkers.
9436: PAGIT, EUSEBIUS - De Historie, ende Leere des Bybels. Cortelijck by een vergadert, uyt den gantschen cours der Heyliger Schriftuere, by maniere van Vraghen ende Antwoorden. Eerst in de Engelsche Tale beschreven door Eusebius Pagit, ende door hem verbetert. In de Nederlandsche Tale overgeset, door Aegidius van Breen.
151169: PAGNAMENTA, PETER [ED.]. - The University of Cambridge an 800tyh Anniversary Portrait.
143142: PAGNOL, MARCEL [SUZANNE BALLIVET - ILLUSTR.]. - Marius - Fanny - César [3 Vols. Vompl.]..
94617: PAGUIER, J. - L'Humanisme & La Réforme. Jérôme Aléandre de sa naissance/ A la fin de son séjour a brindes (1480-1526). Avec son portrait, ses armes, un fac-simile de son écriture et un catalogue de ses oeuvres
31606: PAHK, JOHAN YEONG-SIK - Il canto Della Gioia in Dio. L'itinerario sapienziale espresso dall'unità letteraria in Qohelet 8,16-9,10 e il parallelo di Gilgames Me. Iii (Istituto Universitario Orientale. Dipartimento di Studi Asiatici. Series Minor LII)
86046: PAIK, JONG KOE - Contructing Christian Faith in Korea. The earliest Protestant mission and Ch'oe Pyong-hon
47930: PAIK, JONG KOE - Constructing Christian Faith in Korea. The earliest Protestant mission and Ch'oe Pyong-hon
4063498: PAILIN, D.A. - Probing the Foundations. A Study in Theistic Reconstruction.
123312: PAILIN, DAVID A. - Probing the Foundations. A Study in Theistic Reconstruction.
93794: PAILLARD, CHARLES - Histoire des troubles religieux de Valenciennes 1560-1567 (2 volumes)
170499: PAINE, THOMAS [JOSEPH CARRIG - INTROD.]. - The Age of Reason.
122502: PAINTER, GEORGE D. & DALIBOR B. CHRASTEK [EDS.]. - Printing in Czechoslovakia in the fifteenth Century / Knihtisk V Ceskoslovensku V 15. Stoleti.
167015: PAINTER, SIDNEY - William Marshal, Knight-Errant, Baron and Regent of England.
101320: PAIRAULT, CLAUDE - Retour au pays d'Iro. Chronique d'un village du Tchad.
164514: PAIS, ABRAHAM - Einstein lived here.
141485: PAKENHAM, VALERIE - The Noonday Sun. Edwardians in the Tropics.
155801: PAKENHAM, ELIZA - Soldier Sailor. An Intimate Portrait of an Irish Family.
150825: PAKENHAM FRASER, ANTONIA - Faith and Treason. The Story of the Gunpowder Plot.
151213: PAL, PRATAPADITYA & JANICE LEOSHKO & JOSEPH M. DEY & STEPHEN MARKEL - Romance of the Taj Mahal.
4019627: PALACHE, J.L. - The Ebed-Jahveh Enigma. in Pseudo-Isaiah. A New Point of View.
4029982: PALACHE, J.L. - Inleiding in de Talmoed. (Ten geleide door R.J.Z.Werblowsky. Levensbericht over de auteur door M.A.Beek)
4017526: PALACHE, J.L. - De hebreeuwsche litteratuur. van den na-talmoedischen tijd tot op onze dagen in schetsen en vertalingen. M.m.v. A.S.Levisson en S.Pinkhof.
9791: PALEARIO, AONIO - Epistolarum Lib. IIII. (IV) Eiusdem Orationes XII. De animoru immortalitate Lib. III. Quod scripta est oratio in L. Muraenam, praemissa sunt quaedam ex M. Tullij oratione pro L. Muraena.
151992: PALIER, H. [FOREW.]. - Lijst van enkele en dubbele Stadhuispenningen der stad 's-Hertogenbosch.
103871: PALIN, MICHAEL [BASIL PAO - PHOTOGR.]. - Himalaya.
123496: PALIN, MICHAEL [BASIL PAO - PHOTOGR.]. - Around the World in 80 Days.
131198: PALING, KEES M. [ED. - ET AL.] - Canongebulder. Wat iedereen moet weten over de Nederlandse Militaire geschiedenis.
4133810: PALING, K.M. - Het fin de siècle als uitdaging. Cultuur aan de vooravond van het derde millennium.
171223: PALLADINO, LUCY JO - De Focus-Zone. Een methode om beter te presteren.
168641: PALLAS, PETER SIMON [GAUTHIER DE LA PEYRONIE - TRANSL.]. - Sammlungen historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften [2 Vols. Compl.].
103380: PALLEY, REESE - The Porcelain Art of Edward Marshall Boehm.
4141221: PALLIÈRE, A. - Das unbekannte Heiligtum. Vorwort von Leo Baeck.
122062: PALLISER, D.M. - Tudor York.
180468: PALLMANN, MARTIN - Der Kibbuz. Zum Strukturwandel eines konkreten Kommunetyps in nichtsozialistischer Umwelt
152996: PALM, EDGAR - Muziek en Musici van de Nederlandse Antillen.
47454: PALM, J.H. VAN DER - Salomo's Spreukenschat, den Christen een Licht op den Levensweg
130187: PALM, HENK - Beuningen centrum. Hart van pleinen.
86017: PALM, J.H. VAN DER - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederands herstelling in den jare 1813
88826: PALM, J.H. VAN DER - Redevoeringen, verhandelingen en losse geschriften. (5 delen in 2 banden)
84865: PALM, J.H. VAN DER - Bijbelsche tafereelen uit de geschiedenis der eerste menschen
4062208: PALMEN, CONNIE - Het weerzinwekkende lot van de oude filosoof Socrates.
144301: PALMER, ALAN - The Decline and Fall of the Ottoman Empire.
90174: PALMER, MICHAEL - Van Ensor tot Magritte. Belgische kunst. 1880-1940.
153925: PALMER, DOUGLAS - Zeven miljoen jaar. Het verhaal van de evolutie van de mens.
162084: PALMER, GARY BRADFORD & DEBRA J. OCCHI [EDS.]. - Languages of Sentiment. Cultural Constructions of Emotional Substrates.
141536: PALMER, ROBERT R. - Catholics and Unbelievers in Eighteenth Century France.
4073761: PALMER, DONALD - De grote vragen:. Inleiding in de westerse filosofie. Tekst en illustraties.
4006791: PALMER, E.H. (SCHEEBEN, M.J.) - Scheeben`s doctrine of divine adoption. (Diss.).
122160: PALMER, ALAN - The Chancelleries of Europe.
170619: PALMER, DOUGLAS - Evolution. The Story of Life.
100702: PALMER, R.R. & JOEL COLTON - A History of the Modern World.
143851: PALMER, ALAN - Twilight of the Habsburgs. The Life and Times of Emperor Francis Joseph.
167024: PALMER, ALAN - The Crimean War.
144267: PALMER, HARRY - Resurfacing. Technieken om bewustzijn te verkennen.
140308: PALMER, JOSEPH [ED.]. - Jane's Dictionary of Naval Terms.
170428: PALMER, DOUGLAS - Zeven miljoen jaar. Het verhaal van de evolutie van de mens.
157662: PALMER, MERVIN D. - Water Quality Modeling. A Guide to Effective Practice.
58048: PALMER, W.A. - J.S. Bach, An Introduction to his Keyboard Music
140189: PALMER, ALAN - Kaiser Wilhelm II. Glanz und Ende der preussischen Dynastie.
131686: PALMER, ALAN - Napoleon in Russia.
130359: PALMER, DOUGLAS [CHRISTOPHER STRINGER - FOREW.] - Neanderthal.
4276093: PALMER, R.B. & HAMERTON-KELLY, R. (ED.) (MERLAN, PH.) - Philomathes. Studies and essays in the humanities in memory of Philip Merlan.
121786: PALMOWSKI, JAN - A Dictionary of Contemporary World History. From 1900 to the present day.
4142183: PÁLOS, S. - Atem und Meditation. Moderne chinesische Atemtherapie als Vorschule der Meditation.
121729: PALSSON, HERMANN & EDWARDS, PAUL (TRANSL.]. - Hrolf Gautreksson. A Viking Romance.
4135419: PALUKU, MUSUVAHO - YHWH ou Baal?. La lutte d'Ëlie contre le syncrétisme en Israël: pour une théologie africaine non-syncrétiste. (Diss.)
165881: PAM, MAX - Het bijenspook. Over dier, mens en god.
130304: PAMA, C. - Rietstap's Handboek der Wapenkunde.
54649: PAMANS, GEESJEN - Zielsverlustiging in Jehova, als herder en verbondsgod van zijn volk, naar aanleiding van psalm 23. In twee deeltjes, zijnde een vervolg van het echt verhaal van geestelijke bevindingen, door haar voor enige jaren geschreven
87275: PAMANS, GEESJEN - Zielsverlustiging in Jehova, als herder en verbondsgod van zijn volk, naar aanleiding van Psalm 23. In twee deeltjes, zijnde een vervolg van het echt verhaal van geestelijke bevindingen, door haar voor enige jaren geschreven.
54650: PAMANS, GEESJEN - Gods genade verheerlijkt, of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. tot eer van God en stichting van de medemens (Deel 1)
84169: PAMANS, GEESJEN - Gods genade verheerlijkt of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. tot eer van God en stichting van de medemens
4139198: PAMEIJER, J.M. - De mythe van Christus. De zevenvoudige weg van kribbe naar kruis.
4070528: PAMEIJER, J.M. - Het spiegelbeeld van God. Godinnen als symbolen van de ziel.
103261: PAMMINGER, KURT [ED.]. & ROLF STÜMER [TEXT]. - Natürliche Heilkräfte. Volume/Band 1 & 2.
153377: PAMUK, ORHAN [VERONICA DIVENDAL - TRANSL.]. - De heer Cevdet en zonen.
167100: PAMUK, ORHAN [MARGREET DORLEIJN - TRANSL.]. - Het zwarte boek.
101085: PAMUK, ORHAN - Sneeuw.
168640: PANDA, CHITTA - The Decline of the Bengal Zamindars. Midnapore, 1870-192
154118: PANDIT, V. & K.PRESS. KRISHNAMURTY (EDS) - Economic Policy Modelling for India.
101579: PANFILOV, V.Z. - Grammar and Logic.
101580: PANGE, COMTESSE JEAN DE - Comment j'ai vu 1900.
167827: PANHORST, DR. KARL H. - Deutschland und Amerika Ein Rückblick auf das Zeitalter der Entdeckungen und die ersten deutsch-amerikanischen Verbindungen unter besonderer Beachtung der Unternehmungen der Fugger und Welser.
162288: PANHUYSEN, LUC - Jantje van Leiden.
110885: PANHUYSEN, G.W.A. - Studieën over Maastricht in de dertiende eeuw.
180484: PANHUYSEN, BIBI - Maatwerk. Kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden [1500-1800].
144842: PANHUYSEN, BIBI - Maatwerk. Kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden [1500-1800].
105325: PANHUYSEN, JOS. - De ontmoeting.
145735: PANHUYSEN, RAPHAËL - Demography and Health in early medieval Maastricht. Prosopographical observations on two cemeteries
160539: PANHUYSEN, LUC - De beloofde stad. Opkomst en ondergang van het koninkrijk der Wederdopers.
4139897: PANKOWSKI, M. - De planeet Auschwitz. Lotgevallen. vertaald en van een nawoord voorzoen door P.Beers.
4065539: PANMAN, E. EEKEN, H.V. & VOGEL, H. - Opus Magnum in de Magnuskerk te Anloo. Een uniek instrument van de orgelbouwers Radeker en Garrels.
4038869: PANNABECKER, S.F. - Faith in Ferment. A History of the Central District Conference.
4048109: PANNABECKER, S.F. - Ventures of Faith. The Story of Mennonite Biblical Seminary.
100544: PANNEKEET, JAN & HENK TOL [ILLUSTR.]. - Wa'k zègge wou...
153289: PANNEKEET, J.A. - Woordvorming in het hedendaags Westfries.
55037: PANNEKOEK, J. - Vierde achttal predikaties
86958: PANNEKOEK, J. - Een brandende en lichtende kaars. Verslag van de begrafenis van Ds. J. Pannekoek.
31822: PANNEKOEK, J. - De stad Gods en haar Verlosser. Achttal preken
55115: PANNEKOEK, J. - Zevende achttal predikaties
54423: PANNEKOEK, J. - Ds. J. Pannekoek naar Canada. Afscheid te Gouda. Afscheid te Terneuzen. Bevestiging te Chilliwack (Canada) door Ds. A. Breeman van Paterson (U.S.A.). Intrede te Chilliwack. Alle gehouden toespraken
86955: PANNEKOEK, J. - Naar Canada. Afscheid te Gouda. Afscheid te Terneuzen. Bevestiging te Chiliwack (Canada) door Ds. A. Breeman van Paterson (U.S.A.). Interde te Chilliwack. Alle gehouden toespraken.
30982: PANNEKOEK, J. - Eerste achttal predikaties
4027863: PANNEKOEK, K. - Een vracht aarde voor God. Voorbeden, overwegingen, gedichten en liederen voor de zondagen van het liturgisch jaar. C-cyclus.
4028073: PANNEKOEK, K. - Brood voor profeten. Woorden voor viering en overweging. I. De tijd van de kerk. II. De tijd van de Heer.
4060999: PANNEKOEK, K. - Dit uur op de Berg. Voorbeden. Overwegingen, gedichten en liederen voor de zondagen van het liturgisch jaar. B-cyclus.
4062535: PANNEKOEK, K. - Verwijlen in Emmaüs. Cyclus B. Preken en suggesties voor de liturgie op de zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar.
4051263: PANNENBERG, W. - Wat is de mens?. De moderne antropologie in het licht van de theologie.
170768: PANNENBERG, WOLFHART - Glaube und Wirklichkeit. Kleine Beiträge zum christlichen Denken.
170253: PANNENBERG, WOLFHART - Beiträge zur systematischen Theologie.
170122: PANNENBERG, WOLFHART - Grundfragen systematischer Theologie. Gesammelte Aufsätze [I & II].
4135802: PANNENBERG, W. - Jesus - God and Man.
4300047: PANNENBERG, W. - Grundfragen systematischer Theologie. Gesammelte Aufsätze.
94208: PANNIER, JACQUES - Recherches sur la formation intellectuelle de Calvin
94196: PANNIER, JACQUES - Calvin a Strasbourg. Extrait de la revue d'histoire et de philosophie religieuses
142666: PANOFSKY, ERWIN - Mascellanea Erwin Panofsky.
170488: PANOFSKY, ERWIN - Iconologie. Thema's en symboliek bij de renaissance schilders.
157103: PANTUS, WILLEM-JAN - Das illustrierte Gedicht des Jugendstils. Eine interdisziplinäre Untersuchung zum Verhältnis von Wort und Bild in Gedichten und Illustrationen der Jahrhundertwende.
132017: PANTUS, WILLEM JAN - Grote Straat. Op- en neergang van een voorname Nijmeegse straat.
145733: PANTUS, WILLEM JAN - Grote Straat. Op- en neergang van een voorname Nijmeegse straat.
152854: PANUM, HORTENSE - Middelalderens strengeinstrumenter og deres forløbere i oldtiden [3 Vols. Compl.].
104813: PANYELLA, AUGUST [ED. - ET AL.]. - Volkskunst Amerikas [In Slipcase].
122584: PANZERS, M. GEORG WOLFGANG - Annalen der älteren deutschen Litteratur oder Anzeige und Beschreibung derjenigen Bücher welche von Erfindung der Buchdruckerkunst bis MDXX in deutscher Sprache gedruckt worden sind & Repertorium Typographicum. Die deutsche Literatur im ersten Viertel des seczehnten Jahrhunderts [Complete 4 Vols. in 3 Bindings].
89904: PAOLUCCI, MAURIZIO MARTINELLI GIULIO - Etruscan places
166558: PAOLUCCI, ANTONIO - Donatello.
153683: PAOR, MÁIRE B. DE [ED.]. - Patrick. The Pilgrim Apostle of Ireland. Including: St. Patrick's - Confessio & Epistola.
101641: PAOR, MÁIRE B. DE & LIAM DE PAOR - Early Christian Ireland.
143769: PAP, ARTHUR - Analytische Erkenntnistheorie. Kritische Übersicht über die neueste Entwicklung in USA und England.
180944: PAPADAKIS, ANDREAS - L'Architecture aujourd'hui.
151624: PAPAGEORGIOU, ELEXANDER [FREDERICK GUTHEIM - FOREW.]. - Continuity and Change. Preservation and City Planning.
104668: PAPATHANASSOPOULOS, G. [ED.]. - Neolithic and Cycladic Civilization.
90728: PAPAYANIS, NICHOLAS - The Coachmen of Nineteenth-Century Paris. Service Workers and Class Consciousness.
155027: PAPEIANS, CHRISTIAN [TEXT] & ALAIN SCHROEDER [PHOTOGR.]. - Abdijen van Europa.
167265: PAPEN, FRANZ VON - Vom Scheitern einer Demokratie 1930-1933.
30219: PAPINEAU, DAVID - Philosophie. Eine illustrierte Reise durch das Denken
151040: PAPINEAU, DAVID [ED.]. - Philosophie. Eine illustrierte Reise durch das Denken.
170154: PAPINEAU, DAVID - Philosophical Devices. Proofs, Probabilities, Possibilities, and Sets.
4006525: PAPINI, G. - De duivel. Problematiek ener toekomstige diabologie.
4048959: PAPINI, G. - Lebensgeschichte Christi. Übertragen von M.Schwarz.
4143120: PAPINI, G. (CELESTINUS VI) - Brieven van Paus Celestinus VI.
105247: PAPPALARDO, UMBERTO & DANIELA BERRELLI [EDS.]. - Antike Theater. Architektur, Kunst und Dichtung der Griechen und Röme.
167722: PAPPOT, GEMMA - Op de bodem van de hemel. Een familiekroniek in brieven 1956-1958. La Sagrada Famila. Schetsen en nagekomen brieven.
4018056: PAQUIER, R. - Traité de liturgique. Essai sur le fondement et la structure du culte.
165905: PARA, THEO - Wraak der wijsheid. Het verlangen naar Suriname.
84250: PARBAU, A.H. - De Oude Kerk te Assen eene voormalige klooster kerk, beschouwd in betrekking tot de plaatselijke gemeente en de hervorming in Drenthe een gedachtenis-rede met aanteekeningen
168134: PAREAU, LOUIS GERLACH - Specimen Academicum continens commentationem de Tograji Carmine, quam quod deus bene vertat, praeside patre Joanne Henrico Pareau, litterarum Orientalium Professore, .....
4144006: PAREAU, L.G. & HOFSTEDE DE GROOT, P. - Lineamenta Theologiae Christianae Universae. Ut disquisionis der religione una verissima et praestantissima. Edition altera, aucta et emendata.
93978: PAREAU, A.H. - De christelijke doop naar de eigen instelling des Heeren en in 't bijzonder de kinderdoop uit des Heeren Geest. Een onderzoek ten dienste van de christelijke gemeente
150985: PARES, BERNARD - The Fall of the Russian Monarchy. The Study of the Evidence.
54307: PARET, RUDI - Die Legendäre Maghazi-Literatur. Arabische Dichtungen über die muslimischen Kriegszüge zu Mohammeds Zeit
4015095: PARET, O. - Die Bibel. Ihre Ueberlieferung in Druck und Schrift.
122513: PARET, PETER [INTROD.]. - Berliner Secession.
47186: PARFITT, TUDOR - The Lost Tribes of Israel. The history of a myth
130602: PARFITT, TUDOR - De verdwenen stad. Het mysterie van de zwarte joden in Afrika.
4140399: PARFITT, W. (KABBALA) - Die Kabbala.
4300046: PARFITT, T. - De Ark des Verbonds. Het intrigerende verhaal van de zoektocht naar de legendarische Ark
156576: PARGER, GEOFFREY - Empire, War and Faith in Early Modern Europe.
151523: PARIENTE, LILIANE - Naissance et évolution de quinze formes pharmaceutiques.
130850: PARIGGER, F.H. - Momenten uit het tragische werk van Euripides.
156295: PARIS, GASTON - Légendes du Moyen Age. Roncevaux - Le paradis de la reine Sibylle - La légende du Tannhäuser - Le juif errant - Le lai de l'Oiselet.
165789: PARIS, WENDY [CHAZIA MOURALI - FOREW.]. - En ze leefden nog lang en gelukkig. Hoe sprookjes kunnen helpen bij het vinden van de ware.
160989: PARIS, JAMES - Ouvriers et champions de la Réforme en Suisse.
144120: PARISH, PETER J. - The American Civil War.
152074: PARISI, JOSEPH & STEPHEN YOUNG [EDS]. - The Poetry Anthology, 1912-2002. Ninety Years of America's Most Distinguished Verse Magazine.
151534: PARISOT, CHRISTIAN - Modigliani.
104472: PARISSIEN, STEVEN - Interiors. The Home since 1700.
156144: PARISSIEN, STEVEN - The Georgian House in America and Britain.
162924: PARISSIEN, STEVEN - George IV. Inspiration of the Regency.
91277: PARK, TAE-HYEUN - The sacred rhetoric of the Holy Spirit. A Study of Puritan Preaching in a Pneumatological Perspective (met een samenvatting in het Nederlands).
4067141: PARK, SUNG-MIN (BARTH, K.) - The Unity of the Church:. The Implications of Karl Barth`s Ecclesiology for the Korean Context. (Diss.)
31065: PARK, TAE-HYEUN - The Sacred Rhetoric of the Holy Spirit. A Study of Puritan Preaching in a Pneumatological Perspective (met een samenvatting in het Nederlands)
61387: PARK, TAE-HYEUN - The Sacred Rhetoric of the Holy Spirit. A Study of Puritan Preaching in a Pneumatological Perspective
47931: PARK, SUNG-MIN - The Unity of the Church: The Implications of Karl Barth's Ecclesiology for the Korean Context
141386: PARKER, DEREK - Cellini. Artist, Genius, Fugetive.
121050: PARKER, JOHN [ = JOHN WYATT] - Cumbria. A Guide to the Lake District and its County.
156692: PARKER, GEOFFREY - Success is Never Final. Empire, War and Faith in Early Modern Europe.
30856: PARKER, D.C. - Codex Bezae. An early Christian manuscript and its text
145343: PARKER, GEORGE - The Beginnings of the Booktrade in Canada.
145748: PARKER, JULIA & DEREK PARKER - Träume offenbaren dein Schicksal. Mit einem Lexikon zur Traumdeutung.
100487: PARKER, GEOFFREY - Der Aufstand der Niederlande. Von der Herrschaft der Spanier zur Gründung der Niederländischen Republik 1549-1609.
170437: PARKER, MICHAEL G. - Scientific Explanation and Religious Belief. Science and Religion in Philosophical and Public Discourse.
167363: PARKER, DOROTHY [MERVYN HORDER - INTROD. & HELEN SMITHSON - ILLUSTR.]. - The Best of Dorothy Parker [In Slipcase].
165396: PARKER, JOHN - Books to Build an Empire. A Bibliographical History of English Oversees Interests to 1620.
157688: PARKER, JOHN - Books to Build an Empire. A Bibliographical History of English Oversees Interests to 1620.
94190: PARKER, T.H.L. - Iohannis calvini commentarius in epistolam Pauli ad Romanos
110788: PARKER, JOHN - Cumbria. A Guide to the Lake District and its County.
102135: PARKER, RONALD B. - Unergründliche Tiefen. Essays zur Erdgeschichte.
170790: PARKER, G. - Het grote boek van de creativiteit. Waar een wil is, ontstaat een weg.
141425: PARKES, STUART & FRITZ WEFELMEYER [EDS.]. - Seelenarbeit an Deutschland. Martin Walser in Perspective.
4009785: PARKES, J. - The Conflict of the Church and the Synagoge. A Study in the Origins of Antisemitism. Reprint of the editions 1934.
4140321: PARKES, J. - The Jew in the Medieval Community. A study of his political and economic situation. Foreword by M.C.Fierman.
4140378: PARKES, J. - Antisemitismus.
4140674: PARKES, J. - The Conflict of the Church and the Synagoge. A Study in the Origins of A ntisemitism.
143604: PARKIN, SARA - The Life and Death of Petra Kelly.
153791: PARKINSON, WENDA - This Gilded African. Toussaint l'Overture.
167483: PARKINSON, ETHEL M. & AUDREY E. LUMB [EDS.]. [F.W. RATCLIFFE - PREF.]. - Catalogue of Medical Books in Manchester University Library 1480-1700.
144177: PARKINSON, ROGER - The Hussar General. The Life of Blücher Man of Waterloo.
54519: PARKINSON, WENDA - This Gilded African'. Toussaint L'Ouverture
110138: PARKMAN, FRANCIS - Montcalm and Wolfe. The French and Indian War.
157104: PARMÉNIE, A. & C. BONNIER DE LA CHAPELLE - Histoire d'un éditeur et de ses auteurs P.-J. Hetzel [Stahl].
121849: PARMENTER, ROSS - Lawrence in Oaxaca. A Quest for the Novelist in Mexico.
141158: PARMENTIER, R.-A. - Beschrijving van de getijden- en gebedenboeken van het Kabinet Houtart te Brugge.
160073: PARMENTIER, MARTIEN - Vitale kerk. Geschiedenis van [oud-]katholiek Hilversum 1589-1889.
153751: PARMENTIER, JAN & RUURDJE LAARHOVEN [ED.]. - De avonturen van een V.O.C.-soldaat. Het dagboek van Carolus Van der Haeghe, 1699-1705.
160625: PARMENTIER, JAN - De holle compagnie. Smokkel en legale handel onder Zuidnederlandse vlag in Bengalen, ca. 1720-1744.
4017056: PARMENTIER, M.F.G. - "Goddelijke wezens uit de aarde. Griekse kerkvaders over de heks"" van Endor. (Chr.Bronnen 1)"""
4003209: PARMENTIER, M.F.G. - Isaak gebonden - Jezus gekruisigd. Oudchristelijke teksten over Genesis 22. (Christelijke Bronnen 9)
131136: PARMER, LYNETTE - Collecting Occupied Japan [With Values]
92178: PARMETIER, F.J. - La Bibliothèque Jasénienne de l'église d'Utrecht. Répertoire d'imprimés Janséniens et Anti-Janséniens des principaux fonds vieux-catholiques de Hollande, qui e figuret pas encore dans les bibliographies spécialisées courantes. Avec ue table chronologique et une liste des évêchés mentionnés
167292: PARODI, SIMONETTA - Dizionario dei Verbi.
143505: PARODIZ, J.J. - Darwin in the New World.
9742: PARR, ELNATHAN - The workes of that faithfull and painfull Preacher Mr. Elnathan Parr.
153034: PARRAMON, JOSÉ M. - Olieverfschilderen in de praktijk.
4003287: PARRINDER, G. - De godsdiensten van de wereld. Historisch en actueel.
4074211: PARRINDER, G. (RED.) - A Dictionary of Religious and Spiritual Quotations.
146225: PARROT, A. & M.H. CHÉHAB & S. MOSCATI - Die Phönizier. Die Entwicklung der phönizischen Kunst von den Anfängen bis zum Ende des dritten punischen Krieges [= Volume 23: Universum der Kunst]. .
153864: PARRY, RICHARD LLOYD - Indonesië. Tijden van waanzin.
122340: PARRY, ELSPETH - Legacy on the Rocks. The Prehistoric Hunter-Gatherers of the Matapo Hills Zimbabwe.
164341: PARRY, J.H. - Het tijdperk van ontdekkingen, 1450-1650.
163567: PARRY, MELANIE - Chambers Biographical Dictionary. Updated Centenary Edition.
155824: PARRY, STAN - Great Gothic Cathedrals of France. A Visitors Guide.
123446: PARRY-CROOKE, CHARLOTTE [ED.]. - Märklin. Die grossen Jahre 1895-1914.
101747: PARS, HANS - En we gaan nog niet naar huis. 100 jaar Nederlanders op vakantie.
4134635: PARSENIOS, G.L. - Departure and Consolation. The Johannine Farewell Discourses in Light of Greco-Roman Literature. (SNT 117)
102849: PARSONS LILLICH, MEREDITH - Rainbow Like an Emerald. Stained Glass in Lorraine in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries.
180126: PARSONS LILLICH, MEREDITH - Rainbow Like an Emerald. Stained Glass in Lorraine in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries.
156966: PARSONS, NICHOLAS T. - Worth the Detour. A History of the Guidebook.
156893: PARSONS, PAUL - Getting Published. The Acquisition Process at University Presses.
122810: PARSONS LILLICH, MEREDITH - Rainbow Like an Emerald. Stained Glass in Lorraine in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries.
123471: PARSONS, ELSIE CLEWS - Tewa Tales [Collection of over one hundred tales from both New Mexico and Arizona Tewa].
160082: PARSONS, R.H. - The Early Days of the Power Station Industry.
4300417: PARSONS, JANET EAGNER (LIVINGSTONE, D.) - The Livingstones at Kolobeng 1847-1852.
154119: PARTHASARATHY, INDIRA - Ramanujar. The Life and Ideas of Ramanuja.
130344: PARTON, ANTHONY - Concharova. The Art and Design of Natalia Goncharova.
142536: PARTONEN, TIMO & S.R. PANDI-PERUMAL - Seasonal Affective Disorder. Practice and Research.
101127: PARTOUT - www.Filosofie van de Dood.nl. Een schokkend, weergaloos en vlijmscherp, maar ook wonderbaarlijk boek.
103953: PARTRIDGE, ERIC - A Dictionary of the Underworld British and American. Convicts - Racketeers - Criminals - Crooks - Beggers - Tramps - Commercial Underworld - White Slave Traffic - Spivs.
101698: PARTRIDGE, ERIC - Usage and Abusage. A Guide to Good English.
151245: PARTRIDGE, LOREN & FABRIZIO MANCINELLI & GIANLUIGI COLALUCCI & TAKASHI OKAMURA [PHOTOGR.]. - Die Sixtinische Kapelle. Das jüngste Gericht [in pictorial slipcase]. .
131362: PARTRIDGE, ERIC - A Dictionary of Slang and Unconventional English. Colloquialisms and Catch-phrases - Solecisms and Catachreses - Nicknames - Vulgarisms and such Americanisms as have been naturalized.
130301: PARTSCH, GOTTFRIED - Das Mitwirkungsrecht der Familiengemeinschaft im älteren Walliser Recht [Laudatio parentum et hospicium]
100916: PARTURIER, MAURICE - Morny et son temps.
4042918: PARVUS, ERASMUS - De Nieuwe Lof der Zotheid. Onder inspiratie van den grooten Erasmus van Rotterdam geschreven. met een voorrede van P.A.Dietz.
131014: PARYS, JORIS VAN - Masereel. Een biografie.
155245: PARZINGER, HERMANN - Die frühen Völker Eurasien. Vom Neolithikum bis zum Mittelalter.
30045: PAS, G.D. / VISSER J. DE - Het braambos niet verteerd. 1908-2008, Gereformeerde Gemeente Gouda
54328: PAS, G.D. E.A. - Het braambos niet verteerd. Gereformeerde Gemeente Gouda 1908-1983
82157: PAS, G.D. E.A. - De Meester, meditaties over het leven van de Heere Jezus Christus
4300460: PAS, W. V.D. - De strijd voor het katholieke boek.
4067996: PASCAL, BL. - Lettres écrites a un provincial. Précédées dún Éloge de Pascal par M.Bordas-Demoulin.
47580: PASCAL, BLAISE - Oeuvres Complètes. Préface d'Henri Gouhier de l'institut. Présentation et Notes de Louis Lafuma
4137343: PASCAL, BL. - Pensées. Texte de l'édition Brunschvicg.
4031438: PASCAL, BL. - Gedachten. Ingeleid en vertaald door S.Eringa. Met een voorbericht van K.Dijk.
84189: PASCAL, PAUL - Élie Benoist et L'église réformée d'alençon d'après des documents inédits. Avec portrait, vues et autographes
4138030: PASCAL, B. - Pensées et opuscules. Publiés avec une introduction, des notices et des notes par L.Brunschvicg.
4056322: PASCAL, BL. - Über die Religion und über einige andere Gegenstände. (Pensées) Übertragen und Hrsg, von E.Wasmuth
153452: PASCH, A. VAN DE - Definities der generale Kapittels van de Orde van het H. Kruis 1410-1786.
52528: PASCHKE, B.A. - Particularism and Universalism in the Sermon on the Mount
4140663: PASCOAES, T. DE (HIËRONYMUS) - Hiëronymus. De dichter der vriendschap.
166740: PASCOE, ROBIN & CHRISTOPHER CATLING - Amsterdam.
100261: PASCOLI, LIONE - Vite de pittori, scultori ed architetti Perugini.
141469: PASCU, STEFAN [ED.]. - Nouvelles études d'Histoire. Publiées à l 'Occasion du XVIe Comgrès International des Sciences Historiques Stuttgart 1985.
168620: PASCU, STEFAN [D. ROBERT LADD - TRANSL.]. - A History of Transylvania.
151236: PASKALEVA, KOSTADINKA & STOJKO KOZUCHAROV [PHOTOGR.]. - Die Bulgarische Ikone.
103147: PASKALEVA, KOSTADINKA - Icons from Bulgaria.
150700: PASKALEVA, KOSTADINKA - Bulgarian Icons Through the Centuries.
130845: PASMANIK, DR. DANIEL - Die Seele Israels. Zur Psychologie des Diasporajuydentums.
58053: PASQUINI, R. - Picchi Stella Storace
31677: PASSARO, ANGELO - Yearbook 2012/2013. Family and Kinship in the Deuterocanonical and Cognate Literature
104938: PASSEL, FR. VAN - Ruimte en het expressionisme. Het tijdschrift ' Ruimte ' [1920-1921] als brandpunt van humanitair expressionisme.
101128: PASSEN, R. VAN & K. ROELANDTS. - Toponymie van Wilrijk.
131915: PASSEN, ROBERT VAN - Geschiedenis van Edegem.
141781: PASSERON, ROGER - Die Graphik der Impressionisten.
4135751: PASSIAN, R. - Wedergeboorte. Of de ontsterfelijkheid van de menselijke ziel.
171224: PASSMORE, JOHN - A Hundred Years of Philosophy.
180078: PASSON, TOM [ED.]. - De stedelijke munt van Nijmegen 1457-1704.
121710: PASSOS, JOHN DOS - De 42ste breedtegraad - U.S.A. deel 1
152969: PASSOS, JOHN DOS - U.S.A.
140371: PASSOS, JOHN DOS - In All Countries.
4143848: PASSOW, FR. - Handwörterbuch der griechischen Sprache. Nebst einem Anhange. Vierte durchgängig verbesserte unf vielfach vermehrte Ausgabe.
83267: PASTERKAMP, RIEKELT - Uruzgan, militair, mens, missie
180204: PASTERNAK, BURTON - Kinship & Community in Two Chinese Villages.
145068: PASTEUR VALLERY-RADOT - Pasteur. Images de sa vie.
141075: PASTEUR, JEAN FRANÇOIS [DR. DE FONTBRUNE - ED.]. - "Hoe zal deze oorlog eindigen ? Een belangwekkende en actueele beschouwing op grond der voorspellingen van Michel Nostradamus gegeven in ""Les vrayes Centuries et Prophéties "". Samengesteld uit de nagalaten geschriften van Jean François Pasteur."
103851: PASTIER, MINOUCHE - Grootmoedeers Lekkere Keuken. Onvergetelijke recepten uit de keuken van toen.
145330: PASTON, GEORGE [LORD ERNLE - FOREW.]. - At John Murray's Records of a Literary Circle 1843-1892.
142338: PASTOOR-DEKEN VAN HALLE / CURÉ-DOYEN DE HAL - Gedenkboek van Onze Lieve Vrouw van Halle / Souvenir de Notra Dame de Hal.
30562: PASTOOR, J. - De Watersnood in den winter van 1925-1926
4025800: PASTOR, L. - Geschichte der Päpste. (Vollständig 16 Tle in 22 Bände). Seit dem Ausgang des Mittelalters (von 1417 bis zur Pius VI. 1775-1799). Mit Benutzung des päpstlichen Geheim-Archives und vieler anderer Archive. [sie wurde ins Französische, Englische, Italienische und Spanische übersetzt]
104473: PASTORI, JEAN-PIERRE - L'homme et la danse. Le danseur du XVIe au XXe siècle.
4139965: PATAI, R. - Israel Between East and West. A Study in Human Relations. Second edition with Supplementary Notes and a New Postscript.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

6/1